نخستین درس در جبرخطی عددی نخستین درس در جبرخطی عددی

توضیحات

-,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3798230,"title":"نخستین درس در جبرخطی عددی","price":"۱۷۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵۲‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c4cd5eadd0b5716a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c4cd5eadd0b5716a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c4cd5eadd0b5716a/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/c4cd5eadd0b5716a/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c4cd5eadd0b5716a/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/c4cd5eadd0b5716a/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"file":null,"print_book":true,"isbn":"9789644573170","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۴","nobat_chap":1,"description":["-",""],"pages_count":1,"keywords":"جبر خطی","token":"c4cd5eadd0b5716a","created_at":"2021-12-23 00:50:54","updated_at":"2022-08-30 12:33:22","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2021-12-23 03:58:20","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1920846,"title":"دکتر مسعود حجاریان","meta_title":"دکتر مسعود حجاریان","meta_description":"دکتر مسعود حجاریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مسعود","lastname":"حجاریان","token":"ac1e482b2460628f","created_at":"2021-09-10 03:04:28","updated_at":"2021-09-10 03:04:28","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920846,"title":"دکتر مسعود حجاریان","meta_title":"دکتر مسعود حجاریان","meta_description":"دکتر مسعود حجاریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مسعود","lastname":"حجاریان","token":"ac1e482b2460628f","created_at":"2021-09-10 03:04:28","updated_at":"2021-09-10 03:04:28","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786805,"file":"61c396b7121373.76235424.pdf","book_id":3798230,"toc":null,"created_at":"2021-12-23 00:50:55","updated_at":"2022-08-30 12:33:22","process_started_at":"2021-12-23 00:51:06","process_done_at":"2021-12-23 00:51:15","process_failed_at":null,"pages_count":436,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2359096518931cdb1d5ce6daf43522e554be97a083afa568d159d5bec0df76d9408b2a68c4d6942ec65c11d982b539fb03fa54166cdc0cc3aac67fb493401197","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۳۶"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[],"titleLink":"%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C","ebook_price_en":70000,"urlify":"%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر مسعود حجاریان","tocStr":"","url":"/preview/c4cd5eadd0b5716a/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":436,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c4cd5eadd0b5716a","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/ZJmMOPAoFBEgPRqW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/BwKNrPgyTGoUJbwY.jpg","blurred":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/QcLqBRktdesERarC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005254572599875827,0.0002822512818628705,0.9988391356227778,0.9994020937732168]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"باپ","boundary":[0.5462185144424438,0.24346792697906494,0.6184874176979065,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5159664154052734,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3574821949005127},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","str":"کا","boundary":[0.48403361439704895,0.24346792697906494,0.5176470875740051,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.244655579328537},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24346792697906494},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3798319399356842,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"نام","boundary":[0.3781512677669525,0.244655579328537,0.45210084319114685,0.3574821949005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.244655579328537},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3798319399356842,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.23765557932853698,0.6234874176979065,0.3644821949005127],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5966386795043945,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.5966386795043945,0.4726840853691101,0.6857143044471741,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5327731370925903,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.5327731370925903,0.4726840853691101,0.5865546464920044,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49643704295158386},{"x":0.49915966391563416,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49915966391563416,0.4726840853691101,0.5226891040802002,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4907563030719757,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3932773172855377,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبرخطی","boundary":[0.3932773172855377,0.4726840853691101,0.4907563030719757,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3815126121044159,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3176470696926117,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.3176470696926117,0.4726840853691101,0.3815126121044159,0.49643704295158386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3176470696926117,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3126470696926117,0.4656840853691101,0.6907143044471741,0.5034370429515839],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/yTuClqcaaVWKNDuK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/lHpdMsFEsSavyedu.jpg","blurred":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/cbcVGLSVDLtyOFgs.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/XHgXgwjTTDVWjtmZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/QafxflErcAinYLtX.jpg","blurred":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/rdjxvSPQWweyqtwQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005226326008804706,0.00029353535430165197,0.9988391356227778,0.9991101184032876]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3831932842731476,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3831932842731476,"y":0.275534451007843},{"x":0.31596639752388,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"یدﺪﻋ","boundary":[0.31596639752388,0.25415676832199097,0.3831932842731476,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4907563030719757,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4907563030719757,"y":0.275534451007843},{"x":0.39159664511680603,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧﺮﺒﺟ","boundary":[0.39159664511680603,0.25415676832199097,0.4907563030719757,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5243697762489319,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5243697762489319,"y":0.275534451007843},{"x":0.49915966391563416,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.49915966391563416,0.25415676832199097,0.5243697762489319,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5865546464920044,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5865546464920044,"y":0.275534451007843},{"x":0.5310924649238586,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"سرد","boundary":[0.5310924649238586,0.25415676832199097,0.5865546464920044,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.275534451007843},{"x":0.5949580073356628,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ","boundary":[0.5949580073356628,0.25415676832199097,0.6857143044471741,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.275534451007843},{"x":0.31596639752388,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.31096639752388,0.24715676832199096,0.6907143044471741,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5058823823928833,"y":0.470308780670166},{"x":0.4302521049976349,"y":0.470308780670166}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾرﺎﺠﺣ","boundary":[0.4302521049976349,0.4524940550327301,0.5058823823928833,0.470308780670166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5697479248046875,"y":0.470308780670166},{"x":0.5126050710678101,"y":0.470308780670166}]},"confidence":1,"str":"دﻮﻌﺴﻣ","boundary":[0.5126050710678101,0.4524940550327301,0.5697479248046875,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5697479248046875,"y":0.470308780670166},{"x":0.4302521049976349,"y":0.470308780670166}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4252521049976349,0.4454940550327301,0.5747479248046875,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.724465548992157},{"x":0.5243697762489319,"y":0.724465548992157},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7422803044319153},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":1,"str":"١٣٩٤","boundary":[0.4773109257221222,0.724465548992157,0.5243697762489319,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.724465548992157},{"x":0.5243697762489319,"y":0.724465548992157},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7422803044319153},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.717465548992157,0.5293697762489319,0.7492803044319153],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/zQfIoRESlSeFdgpF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/TSGXQnhQUtAZNTZv.jpg","blurred":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/GiquTfmxoiPZUkWi.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006101970332009452,0.00025122009150489207,0.9987628698268859,0.9990706241674492]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5277311205863953,"y":0.21615201234817505},{"x":0.529411792755127,"y":0.25059381127357483},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"څانگانه","boundary":[0.46890756487846375,0.21852731704711914,0.529411792755127,0.25059381127357483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5277311205863953,"y":0.21615201234817505},{"x":0.529411792755127,"y":0.25059381127357483},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.46390756487846374,0.21152731704711913,0.534411792755127,0.25759381127357484],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5327731370925903,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"نی","boundary":[0.47058823704719543,0.2529691159725189,0.5327731370925903,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5327731370925903,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.24596911597251891,0.5377731370925903,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2826603353023529},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"580","boundary":[0.48571428656578064,0.2719714939594269,0.5109243988990784,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2826603353023529},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.2649714939594269,0.5159243988990784,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6201680898666382,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.2897862195968628,0.6201680898666382,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.2897862195968628,0.5899159908294678,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.2897862195968628,0.5596638917922974,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.2897862195968628,0.5478991866111755,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.2897862195968628,0.4957983195781708,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.2897862195968628},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2897862195968628},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3028503656387329},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.2897862195968628,0.45042017102241516,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.2897862195968628,0.4151260554790497,0.3028503656387329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6201680898666382,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3781512677669525,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.2827862195968628,0.6251680898666382,0.31103801798820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.5529412031173706,0.3171021342277527,0.5983193516731262,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.5193277597427368,0.3171021342277527,0.5478991866111755,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5008403658866882,0.3171021342277527,0.5142857432365417,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبر","boundary":[0.4739495813846588,0.3171021342277527,0.4957983195781708,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3171021342277527},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3171021342277527},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3301662802696228},{"x":0.440336138010025,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.440336138010025,0.3171021342277527,0.47058823704719543,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3171021342277527},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3171021342277527},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3301662802696228},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.40168067812919617,0.3171021342277527,0.43529412150382996,0.3301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3301662802696228},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39668067812919616,0.3101021342277527,0.6033193516731262,0.3371662802696228],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5596638917922974,"y":0.34679335355758667},{"x":0.534453809261322,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.534453809261322,0.33372920751571655,0.5596638917922974,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5277311205863953,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.4924369752407074,0.33372920751571655,0.5277311205863953,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.33372920751571655},{"x":0.48571428656578064,"y":0.33372920751571655},{"x":0.48571428656578064,"y":0.34679335355758667},{"x":0.440336138010025,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حجاریان","boundary":[0.440336138010025,0.33372920751571655,0.48571428656578064,0.34679335355758667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5596638917922974,"y":0.34679335355758667},{"x":0.440336138010025,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.435336138010025,0.32672920751571655,0.5646638917922974,0.3537933535575867],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5327731370925903,0.36579573154449463,0.5747899413108826,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5327731370925903,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38123515248298645},{"x":0.529411792755127,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.36579573154449463,0.5327731370925903,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5226891040802002,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38123515248298645},{"x":0.48067227005958557,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معصومه","boundary":[0.48067227005958557,0.36579573154449463,0.5226891040802002,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوفان","boundary":[0.4436974823474884,0.36579573154449463,0.4722689092159271,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.36579573154449463},{"x":0.440336138010025,"y":0.36579573154449463},{"x":0.440336138010025,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.4252100884914398,0.36579573154449463,0.440336138010025,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39667457342147827},{"x":0.583193302154541,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.583193302154541,0.38123515248298645,0.6084033846855164,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5731092691421509,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5546218752861023,0.38123515248298645,0.5731092691421509,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5495798587799072,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5495798587799072,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.38123515248298645,0.5495798587799072,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5378151535987854,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5378151535987854,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5058823823928833,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5058823823928833,0.38123515248298645,0.5378151535987854,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5042017102241516,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5042017102241516,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4924369752407074,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.4924369752407074,0.38123515248298645,0.5042017102241516,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4907563030719757,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39667457342147827},{"x":0.489075630903244,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.489075630903244,0.38123515248298645,0.4907563030719757,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.38123515248298645},{"x":0.48403361439704895,"y":0.38123515248298645},{"x":0.48403361439704895,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4605042040348053,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیوا","boundary":[0.4605042040348053,0.38123515248298645,0.48403361439704895,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.38123515248298645},{"x":0.45546218752861023,"y":0.38123515248298645},{"x":0.45546218752861023,"y":0.39667457342147827},{"x":0.43697479367256165,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتح","boundary":[0.43697479367256165,0.38123515248298645,0.45546218752861023,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.38123515248298645},{"x":0.43529412150382996,"y":0.38123515248298645},{"x":0.43529412150382996,"y":0.39667457342147827},{"x":0.41680672764778137,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.41680672764778137,0.38123515248298645,0.43529412150382996,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.38123515248298645},{"x":0.40504202246665955,"y":0.38123515248298645},{"x":0.40504202246665955,"y":0.39667457342147827},{"x":0.38991597294807434,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.38991597294807434,0.38123515248298645,0.40504202246665955,0.39667457342147827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.36579573154449463},{"x":0.610084056854248,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3978622257709503},{"x":0.38991597294807434,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38491597294807434,0.3587957315444946,0.6134033846855164,0.4048622257709503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5663865804672241,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5411764979362488,0.39904987812042236,0.5663865804672241,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.39904987812042236},{"x":0.534453809261322,"y":0.39904987812042236},{"x":0.534453809261322,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5142857432365417,0.39904987812042236,0.534453809261322,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5126050710678101,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5109243988990784,0.39904987812042236,0.5126050710678101,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5042017102241516,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرمان","boundary":[0.4756302535533905,0.39904987812042236,0.5042017102241516,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.39904987812042236},{"x":0.46890756487846375,"y":0.39904987812042236},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4133016765117645},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرمک","boundary":[0.43361344933509827,0.39904987812042236,0.46890756487846375,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5630252361297607,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5411764979362488,0.41567695140838623,0.5630252361297607,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5361344814300537,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5361344814300537,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5109243988990784,0.41567695140838623,0.5361344814300537,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5042017102241516,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5042017102241516,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5025210380554199,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5025210380554199,0.41567695140838623,0.5042017102241516,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.41567695140838623},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41567695140838623},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4756302535533905,0.41567695140838623,0.49747899174690247,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.41567695140838623},{"x":0.46890756487846375,"y":0.41567695140838623},{"x":0.46890756487846375,"y":0.42874109745025635},{"x":0.43529412150382996,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43529412150382996,0.41567695140838623,0.46890756487846375,0.42874109745025635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5663865804672241,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5663865804672241,"y":0.42874109745025635},{"x":0.43361344933509827,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.42861344933509826,0.39204987812042236,0.5713865804672241,0.43574109745025635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5445378422737122,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.4323040246963501,0.5445378422737122,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4957983195781708,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.43111640214920044,0.5126050710678101,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4941176474094391,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4924369752407074,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.43111640214920044,0.4941176474094391,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4299287497997284},{"x":0.48739495873451233,"y":0.43111640214920044},{"x":0.48571428656578064,"y":0.44418051838874817},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"1394","boundary":[0.45546218752861023,0.4299287497997284,0.48571428656578064,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5495798587799072,"y":0.450118750333786},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5025210380554199,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5042017102241516,0.4477434754371643,0.5495798587799072,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4477434754371643},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4477434754371643},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.4477434754371643,0.49747899174690247,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4453681707382202},{"x":0.48403361439704895,"y":0.44655582308769226},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45961993932724},{"x":0.44873949885368347,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"1000","boundary":[0.45042017102241516,0.4453681707382202,0.48235294222831726,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5327731370925903,0.46318289637565613,0.5630252361297607,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5243697762489319,0.46318289637565613,0.5260504484176636,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"200000","boundary":[0.4638655483722687,0.46318289637565613,0.5142857432365417,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4774346649646759},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.43529412150382996,0.46318289637565613,0.4588235318660736,0.4774346649646759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5630252361297607,"y":0.48099762201309204},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43197479367256164,0.42174109745025634,0.5680252361297607,0.48799762201309205],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5902612805366516},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"580","boundary":[0.43529412150382996,0.5795724391937256,0.4571428596973419,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5902612805366516},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.43029412150382995,0.5725724391937256,0.4621428596973419,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6151260733604431,0.49168646335601807,0.6352941393852234,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5848739743232727,0.49168646335601807,0.6084033846855164,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.49168646335601807},{"x":0.578151285648346,"y":0.49168646335601807},{"x":0.578151285648346,"y":0.5047506093978882},{"x":0.561344563961029,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.561344563961029,0.49168646335601807,0.578151285648346,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5512605309486389,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.49168646335601807,0.5512605309486389,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.49168646335601807},{"x":0.507563054561615,"y":0.49168646335601807},{"x":0.507563054561615,"y":0.5047506093978882},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.49168646335601807,0.507563054561615,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4773109257221222,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4470588266849518,0.49168646335601807,0.4773109257221222,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.49168646335601807},{"x":0.43865546584129333,"y":0.49168646335601807},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5047506093978882},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.49168646335601807,0.43865546584129333,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3966386616230011,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.49168646335601807,0.3966386616230011,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.49168646335601807},{"x":0.37310925126075745,"y":0.49168646335601807},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.49168646335601807,0.37310925126075745,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.510688841342926},{"x":0.707563042640686,"y":0.510688841342926},{"x":0.707563042640686,"y":0.521377682685852},{"x":0.6789916157722473,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6789916157722473,0.510688841342926,0.707563042640686,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.510688841342926},{"x":0.6739495992660522,"y":0.510688841342926},{"x":0.6739495992660522,"y":0.521377682685852},{"x":0.6436975002288818,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6436975002288818,0.510688841342926,0.6739495992660522,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.510688841342926},{"x":0.6436975002288818,"y":0.510688841342926},{"x":0.6436975002288818,"y":0.521377682685852},{"x":0.6403361558914185,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.510688841342926,0.6436975002288818,0.521377682685852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.49168646335601807},{"x":0.707563042640686,"y":0.49168646335601807},{"x":0.707563042640686,"y":0.521377682685852},{"x":0.3680672347545624,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3630672347545624,0.48468646335601806,0.712563042640686,0.5283776826858521],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6201680898666382,"y":0.521377682685852},{"x":0.5915966629981995,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"1394","boundary":[0.5915966629981995,0.5083135366439819,0.6201680898666382,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5815126299858093,"y":0.521377682685852},{"x":0.5764706134796143,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"3","boundary":[0.5764706134796143,0.5083135366439819,0.5815126299858093,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5731092691421509,"y":0.521377682685852},{"x":0.5697479248046875,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ن","boundary":[0.5697479248046875,0.5083135366439819,0.5731092691421509,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5647059082984924,"y":0.521377682685852},{"x":0.5596638917922974,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"3","boundary":[0.5596638917922974,0.5083135366439819,0.5647059082984924,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"ح","boundary":[0.5529412031173706,0.5095011591911316,0.5579832196235657,0.5225653052330017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"QA184","boundary":[0.5025210380554199,0.5095011591911316,0.5428571701049805,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5249406099319458},{"x":0.707563042640686,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6789916157722473,0.5249406099319458,0.7092437148094177,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6470588445663452,0.5249406099319458,0.6739495992660522,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.5261282920837402,0.6436975002288818,0.5368170738220215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.46000000834465027}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5095011591911316},{"x":0.707563042640686,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4975210380554199,0.5025011591911316,0.7142437148094177,0.5426294512748718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"1394","boundary":[0.5915966629981995,0.5225653052330017,0.6201680898666382,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ن","boundary":[0.5764706134796143,0.5225653052330017,0.5815126299858093,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"335","boundary":[0.5512605309486389,0.5225653052330017,0.5714285969734192,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ح","boundary":[0.5445378422737122,0.5225653052330017,0.5495798587799072,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"512/5","boundary":[0.5025210380554199,0.5225653052330017,0.5361344814300537,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5356294512748718},{"x":0.707563042640686,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.6857143044471741,0.5356294512748718,0.707563042640686,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5368170738220215},{"x":0.680672287940979,"y":0.5356294512748718},{"x":0.680672287940979,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.6672269105911255,0.5368170738220215,0.680672287940979,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6638655662536621,"y":0.551068902015686},{"x":0.658823549747467,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.658823549747467,0.5368170738220215,0.6638655662536621,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5368170738220215},{"x":0.658823549747467,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6605042219161987,"y":0.551068902015686},{"x":0.6504201889038086,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ان","boundary":[0.6504201889038086,0.5368170738220215,0.6605042219161987,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6487395167350769,"y":0.551068902015686},{"x":0.6453781723976135,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6453781723976135,0.5368170738220215,0.6487395167350769,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6453781723976135,"y":0.551068902015686},{"x":0.6403361558914185,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.5380047559738159,0.6453781723976135,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6218487620353699,"y":0.551068902015686},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حجاریان","boundary":[0.5815126299858093,0.5380047559738159,0.6218487620353699,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.5391923785209656,0.5798319578170776,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5378151535987854,0.5391923785209656,0.5697479248046875,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5522565245628357},{"x":0.680672287940979,"y":0.5522565245628357},{"x":0.680672287940979,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنالگان","boundary":[0.6453781723976135,0.5522565245628357,0.680672287940979,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.5522565245628357,0.6453781723976135,0.5641329884529114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.699999988079071},{"languageCode":"ar","confidence":0.30000001192092896}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5201900005340576},{"x":0.707563042640686,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4975210380554199,0.5155653052330017,0.712563042640686,0.5711329884529114],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.551068902015686},{"x":0.6184874176979065,"y":0.551068902015686},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.6117647290229797,0.551068902015686,0.6184874176979065,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.551068902015686},{"x":0.6067227125167847,"y":0.551068902015686},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5697479248046875,0.551068902015686,0.6067227125167847,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.551068902015686},{"x":0.5647059082984924,"y":0.551068902015686},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5378151535987854,0.551068902015686,0.5647059082984924,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.551068902015686},{"x":0.5327731370925903,"y":0.551068902015686},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5025210380554199,0.551068902015686,0.5327731370925903,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.551068902015686},{"x":0.49915966391563416,"y":0.551068902015686},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.551068902015686,0.49915966391563416,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5653206706047058},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46722689270973206,0.5522565245628357,0.4907563030719757,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5522565245628357},{"x":0.462184876203537,"y":0.5522565245628357},{"x":0.462184876203537,"y":0.5653206706047058},{"x":0.440336138010025,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.440336138010025,0.5522565245628357,0.462184876203537,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4302521049976349,0.5522565245628357,0.43529412150382996,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3831932842731476,0.5522565245628357,0.4252100884914398,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6470588445663452,0.5665082931518555,0.6739495992660522,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.5665082931518555,0.6436975002288818,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.5798319578170776,0.5665082931518555,0.6201680898666382,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.5495798587799072,0.5665082931518555,0.5747899413108826,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5795724391937256},{"x":0.534453809261322,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.534453809261322,0.5665082931518555,0.5445378422737122,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبر","boundary":[0.5109243988990784,0.5665082931518555,0.5277311205863953,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.4773109257221222,0.5665082931518555,0.5042017102241516,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.4436974823474884,0.5665082931518555,0.4722689092159271,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5795724391937256},{"x":0.680672287940979,"y":0.5795724391937256},{"x":0.680672287940979,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6436975002288818,0.5795724391937256,0.680672287940979,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.58076012134552},{"x":0.6436975002288818,"y":0.58076012134552},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.58076012134552,0.6436975002288818,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5798319578170776,0.5795724391937256,0.6218487620353699,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.58076012134552},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5378151535987854,0.58076012134552,0.5731092691421509,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.58076012134552},{"x":0.5327731370925903,"y":0.58076012134552},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5058823823928833,0.58076012134552,0.5327731370925903,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.58076012134552},{"x":0.5008403658866882,"y":0.58076012134552},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5926365852355957},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.47058823704719543,0.58076012134552,0.5008403658866882,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.58076012134552},{"x":0.46554622054100037,"y":0.58076012134552},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4638655483722687,0.58076012134552,0.46554622054100037,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6453781723976135,0.5961995124816895,0.6789916157722473,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.5961995124816895,0.6453781723976135,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.5938242077827454,0.6134454011917114,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبر","boundary":[0.5882353186607361,0.5938242077827454,0.6067227125167847,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5938242077827454},{"x":0.583193302154541,"y":0.5938242077827454},{"x":0.583193302154541,"y":0.6068883538246155},{"x":0.556302547454834,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.556302547454834,0.5938242077827454,0.583193302154541,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5394958257675171,0.5938242077827454,0.5495798587799072,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5938242077827454},{"x":0.534453809261322,"y":0.5938242077827454},{"x":0.534453809261322,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5008403658866882,0.5938242077827454,0.534453809261322,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6068883538246155},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.46722689270973206,0.5938242077827454,0.4941176474094391,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5938242077827454},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5938242077827454},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4588235318660736,0.5938242077827454,0.46722689270973206,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5938242077827454},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5938242077827454},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6068883538246155},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.5938242077827454,0.45378151535987854,0.6068883538246155]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.551068902015686},{"x":0.680672287940979,"y":0.5498812198638916},{"x":0.680672287940979,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3781932842731476,0.544068902015686,0.685672287940979,0.6138883538246155],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"2.","boundary":[0.6117647290229797,0.6068883538246155,0.6201680898666382,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جبر","boundary":[0.5882353186607361,0.6068883538246155,0.6067227125167847,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6068883538246155},{"x":0.583193302154541,"y":0.6068883538246155},{"x":0.583193302154541,"y":0.6211401224136353},{"x":0.556302547454834,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.556302547454834,0.6068883538246155,0.583193302154541,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5394958257675171,0.6068883538246155,0.5495798587799072,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6057007312774658},{"x":0.534453809261322,"y":0.6068883538246155},{"x":0.534453809261322,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.4941176474094391,0.6057007312774658,0.534453809261322,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6057007312774658},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6057007312774658},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6211401224136353},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.44873949885368347,0.6057007312774658,0.48739495873451233,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6199524998664856},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43865546584129333,0.6057007312774658,0.4436974823474884,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6057007312774658},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6057007312774658},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6199524998664856},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.42016807198524475,0.6057007312774658,0.43865546584129333,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6057007312774658},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6057007312774658},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4117647111415863,0.6057007312774658,0.41680672764778137,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.6057007312774658,0.4151260554790497,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.6134454011917114,0.6223278045654297,0.6218487620353699,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جبر","boundary":[0.5899159908294678,0.6223278045654297,0.6084033846855164,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5596638917922974,0.6211401224136353,0.5865546464920044,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5445378422737122,0.6211401224136353,0.5546218752861023,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.5142857432365417,0.6211401224136353,0.5394958257675171,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6353919506072998},{"x":0.507563054561615,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.6211401224136353,0.5109243988990784,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.4638655483722687,0.6211401224136353,0.5025210380554199,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6353919506072998},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45546218752861023,0.6211401224136353,0.4588235318660736,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6211401224136353},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6211401224136353},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.4302521049976349,0.6211401224136353,0.45042017102241516,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6211401224136353},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6211401224136353},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6342042684555054},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.41848739981651306,0.6211401224136353,0.42352941632270813,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6211401224136353},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6211401224136353},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6342042684555054},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.40168067812919617,0.6211401224136353,0.41848739981651306,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3949579894542694,0.6211401224136353,0.4000000059604645,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.6211401224136353,0.3983193337917328,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"4.","boundary":[0.6134454011917114,0.6353919506072998,0.6218487620353699,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.5815126299858093,0.6353919506072998,0.6067227125167847,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5630252361297607,0.6353919506072998,0.5697479248046875,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5478991866111755,0.6353919506072998,0.5579832196235657,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5042017102241516,0.6353919506072998,0.5428571701049805,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6353919506072998},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6353919506072998},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6484560370445251},{"x":0.462184876203537,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.462184876203537,0.6353919506072998,0.49747899174690247,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6353919506072998},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6353919506072998},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6484560370445251},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45210084319114685,0.6353919506072998,0.45546218752861023,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6353919506072998},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6353919506072998},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6484560370445251},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.43697479367256165,0.6353919506072998,0.45210084319114685,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4268907606601715,0.6353919506072998,0.4319327771663666,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4252100884914398,0.6353919506072998,0.4302521049976349,0.6484560370445251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6496437191963196},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3882773172855377,0.5987007312774658,0.6268487620353699,0.6566437191963196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"5.","boundary":[0.6117647290229797,0.6496437191963196,0.6201680898666382,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6627078652381897},{"x":0.583193302154541,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.583193302154541,0.6496437191963196,0.6067227125167847,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6496437191963196},{"x":0.578151285648346,"y":0.6496437191963196},{"x":0.578151285648346,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.5495798587799072,0.6496437191963196,0.578151285648346,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5310924649238586,0.6484560370445251,0.5411764979362488,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6627078652381897},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.48571428656578064,0.6484560370445251,0.5260504484176636,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6627078652381897},{"x":0.440336138010025,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.440336138010025,0.6484560370445251,0.4789915978908539,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6484560370445251},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6484560370445251},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4302521049976349,0.6484560370445251,0.43529412150382996,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4117647111415863,0.6484560370445251,0.4302521049976349,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6627078652381897},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.40504202246665955,0.6484560370445251,0.4084033668041229,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6484560370445251},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6484560370445251},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6627078652381897},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.6484560370445251,0.40672269463539124,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.665083110332489},{"x":0.6890756487846375,"y":0.665083110332489},{"x":0.6907563209533691,"y":0.675771951675415},{"x":0.6672269105911255,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.6672269105911255,0.665083110332489,0.6907563209533691,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6621848940849304,"y":0.665083110332489},{"x":0.6638655662536621,"y":0.675771951675415},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6436975002288818,0.6662707924842834,0.6638655662536621,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.6662707924842834,0.6436975002288818,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.665083110332489},{"x":0.6218487620353699,"y":0.665083110332489},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5949580073356628,0.665083110332489,0.6218487620353699,0.6769596338272095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6769596338272095},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.6414560370445251,0.6957563209533691,0.6839596338272095],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6453781723976135,0.6793349385261536,0.6655462384223938,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.6793349385261536,0.6436975002288818,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5848739743232727,0.6769596338272095,0.6218487620353699,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5529412031173706,0.6781472563743591,0.5798319578170776,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5176470875740051,0.6781472563743591,0.5462185144424438,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.6781472563743591,0.5142857432365417,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6912114024162292},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.48235294222831726,0.6781472563743591,0.5042017102241516,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6912114024162292},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.45378151535987854,0.6781472563743591,0.4756302535533905,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6793349385261536},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6793349385261536},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.6793349385261536,0.44873949885368347,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6793349385261536},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6781472563743591},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3983193337917328,0.6793349385261536,0.43865546584129333,0.6912114024162292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3933193337917328,0.6711472563743591,0.6705462384223938,0.6982114024162293],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6890756487846375,"y":0.694774329662323},{"x":0.6890756487846375,"y":0.705463171005249},{"x":0.6689075827598572,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6689075827598572,0.6935867071151733,0.6890756487846375,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6638655662536621,"y":0.705463171005249},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6453781723976135,0.6923990249633789,0.6638655662536621,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.6923990249633789,0.6436975002288818,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"1394","boundary":[0.5915966629981995,0.6900237798690796,0.6201680898666382,0.7030878663063049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6873949766159058,"y":0.705463171005249},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5865966629981995,0.6830237798690796,0.6923949766159058,0.712463171005249],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"978","boundary":[0.5092437267303467,0.7066508531570435,0.5310924649238586,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"964","boundary":[0.5361344814300537,0.7066508531570435,0.5579832196235657,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"457","boundary":[0.5630252361297607,0.7066508531570435,0.5848739743232727,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"3170","boundary":[0.5915966629981995,0.7066508531570435,0.6201680898666382,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5042437267303467,0.6996508531570435,0.6251680898666382,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6890756487846375,0.7078384757041931,0.7176470756530762,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6403361558914185,0.7078384757041931,0.6840336322784424,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6823529601097107,0.7220902442932129,0.7327731251716614,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6487395167350769,0.7220902442932129,0.6773109436035156,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.7220902442932129,0.6436975002288818,0.7327790856361389]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7310924530029297,"y":0.705463171005249},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6353361558914185,0.7008384757041931,0.7360924530029297,0.7385914630889893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چهارده","boundary":[0.5882353186607361,0.7209026217460632,0.6218487620353699,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7339667677879333},{"x":0.583193302154541,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.7209026217460632,0.5865546464920044,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7209026217460632},{"x":0.578151285648346,"y":0.7209026217460632},{"x":0.578151285648346,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"422","boundary":[0.5546218752861023,0.7209026217460632,0.578151285648346,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5411764979362488,0.7209026217460632,0.5546218752861023,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7339667677879333},{"x":0.534453809261322,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.534453809261322,0.7209026217460632,0.5378151535987854,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7209026217460632},{"x":0.529411792755127,"y":0.7209026217460632},{"x":0.529411792755127,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5008403658866882,0.7209026217460632,0.529411792755127,0.7339667677879333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.49584036588668823,0.7139026217460632,0.6268487620353699,0.7409667677879334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5546218752861023,"y":0.754156768321991},{"x":0.5445378422737122,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5445378422737122,0.7410926222801208,0.5546218752861023,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7410926222801208},{"x":0.534453809261322,"y":0.7410926222801208},{"x":0.534453809261322,"y":0.754156768321991},{"x":0.5126050710678101,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5126050710678101,0.7410926222801208,0.534453809261322,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7410926222801208},{"x":0.507563054561615,"y":0.7410926222801208},{"x":0.507563054561615,"y":0.754156768321991},{"x":0.440336138010025,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.440336138010025,0.7410926222801208,0.507563054561615,0.754156768321991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5546218752861023,"y":0.754156768321991},{"x":0.440336138010025,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.435336138010025,0.7340926222801208,0.5596218752861023,0.761156768321991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5546218752861023,"y":0.754156768321991},{"x":0.5546218752861023,"y":0.764845609664917},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7553443908691406,0.5546218752861023,0.764845609664917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.764845609664917},{"x":0.5714285969734192,"y":0.764845609664917},{"x":0.5714285969734192,"y":0.775534451007843},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.764845609664917,0.5714285969734192,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5714285969734192,"y":0.754156768321991},{"x":0.5714285969734192,"y":0.775534451007843},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7483443908691406,0.5764285969734192,0.782534451007843],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/rQgvDxMgArlzkbLZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/GuIxchAdWIEIIwwI.jpg","blurred":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/xoadffmsNFMtfabg.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00037292564315956177,0.00038662892537558727,0.9988250123272423,0.9995050609032502]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3871733844280243},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3871733844280243},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"مﺰﯾﺰﻋ","boundary":[0.22689075767993927,0.3871733844280243,0.29243698716163635,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺴﻤه","boundary":[0.3008403480052948,0.3871733844280243,0.3630252182483673,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4097387194633484},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.37310925126075745,0.3871733844280243,0.3831932842731476,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3801733844280243,0.3881932842731476,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻧﺎﺑﺮﻬﻣ","boundary":[0.3983193337917328,0.3325415551662445,0.4773109257221222,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3325415551662445},{"x":0.529411792755127,"y":0.3325415551662445},{"x":0.529411792755127,"y":0.3551068902015686},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ردﺎﻣ","boundary":[0.48403361439704895,0.3325415551662445,0.529411792755127,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5378151535987854,0.3325415551662445,0.5478991866111755,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3551068902015686},{"x":0.556302547454834,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":"رﺪﭘ","boundary":[0.556302547454834,0.3325415551662445,0.5932773351669312,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6016806960105896,0.3325415551662445,0.6235294342041016,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯾﺪﻘﺗ","boundary":[0.6302521228790283,0.3325415551662445,0.6941176652908325,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3933193337917328,0.3255415551662445,0.6991176652908325,0.3621068902015686],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/VRLggluMUrjJbDoe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/eXywKWNFymGLKHYi.jpg","blurred":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/ieAGkJhZfnKJSyUR.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/FFykibyqkGDMnYcr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/PFZoTRzMrMLfIbZU.jpg","blurred":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/gKdGGeDSkrgjdkHH.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000310783142803096,0.0003055546348925578,0.9986329355079587,0.9989609688192996]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3519619405269623},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3519619405269623},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3638525605201721},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":1,"str":"هدزﺎﯾ","boundary":[0.1899159699678421,0.3519619405269623,0.2201680690050125,0.3638525605201721]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3519619405269623},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3519619405269623},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3638525605201721},{"x":0.75126051902771,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮕﺸﯿﭘ","boundary":[0.75126051902771,0.3519619405269623,0.8084033727645874,0.3638525605201721]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3519619405269623},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3519619405269623},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3638525605201721},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3449619405269623,0.8134033727645874,0.3708525605201721],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3816884756088257},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3816884756088257},{"x":0.19495798647403717,"y":0.39357906579971313},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.1899159699678421,0.3816884756088257,0.19495798647403717,0.39357906579971313]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ","boundary":[0.6823529601097107,0.3816884756088257,0.7344537973403931,0.39357906579971313]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7815126180648804,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7394958138465881,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻫﺎﻔﻣ","boundary":[0.7394958138465881,0.3816884756088257,0.7815126180648804,0.39357906579971313]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3816884756088257},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3816884756088257},{"x":0.8084033727645874,"y":0.39357906579971313},{"x":0.8033613562583923,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.8033613562583923,0.3816884756088257,0.8084033727645874,0.39357906579971313]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3983353078365326},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3983353078365326},{"x":0.19663865864276886,"y":0.41022592782974243},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.1899159699678421,0.3983353078365326,0.19663865864276886,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3983353078365326},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3983353078365326},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41022592782974243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3983353078365326,0.23361344635486603,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3983353078365326},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3983353078365326},{"x":0.24537815153598785,"y":0.41022592782974243},{"x":0.24369747936725616,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.3983353078365326,0.24537815153598785,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3983353078365326},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3983353078365326},{"x":0.25882354378700256,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2571428716182709,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.3983353078365326,0.25882354378700256,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3983353078365326},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3983353078365326},{"x":0.2705882489681244,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2689075767993927,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.3983353078365326,0.2705882489681244,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3983353078365326},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3983353078365326},{"x":0.2823529541492462,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2806722819805145,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.3983353078365326,0.2823529541492462,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3983353078365326},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3983353078365326},{"x":0.29411765933036804,"y":0.41022592782974243},{"x":0.29243698716163635,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.3983353078365326,0.29411765933036804,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3983353078365326},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3983353078365326},{"x":0.30756303668022156,"y":0.41022592782974243},{"x":0.30588236451148987,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.3983353078365326,0.30756303668022156,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3193277418613434,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3176470696926117,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.3983353078365326,0.3193277418613434,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3310924470424652,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3294117748737335,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.3983353078365326,0.3310924470424652,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3983353078365326},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3983353078365326},{"x":0.34285715222358704,"y":0.41022592782974243},{"x":0.34117648005485535,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.3983353078365326,0.34285715222358704,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3983353078365326},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3983353078365326},{"x":0.35630252957344055,"y":0.41022592782974243},{"x":0.35462185740470886,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.3983353078365326,0.35630252957344055,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3680672347545624,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3663865625858307,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.3983353078365326,0.3680672347545624,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3798319399356842,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3781512677669525,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.3983353078365326,0.3798319399356842,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3983353078365326},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3983353078365326},{"x":0.39159664511680603,"y":0.41022592782974243},{"x":0.38991597294807434,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.3983353078365326,0.39159664511680603,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3983353078365326},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3983353078365326},{"x":0.40336135029792786,"y":0.41022592782974243},{"x":0.40168067812919617,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.3983353078365326,0.40336135029792786,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3983353078365326},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3983353078365326},{"x":0.41680672764778137,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4151260554790497,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.3983353078365326,0.41680672764778137,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4285714328289032,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4268907606601715,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.3983353078365326,0.4285714328289032,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3983353078365326},{"x":0.440336138010025,"y":0.3983353078365326},{"x":0.440336138010025,"y":0.41022592782974243},{"x":0.43865546584129333,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.3983353078365326,0.440336138010025,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3983353078365326},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3983353078365326},{"x":0.45210084319114685,"y":0.41022592782974243},{"x":0.45042017102241516,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.3983353078365326,0.45210084319114685,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3983353078365326},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3983353078365326},{"x":0.46554622054100037,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4638655483722687,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.3983353078365326,0.46554622054100037,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4773109257221222,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4756302535533905,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.3983353078365326,0.4773109257221222,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3983353078365326},{"x":0.489075630903244,"y":0.3983353078365326},{"x":0.489075630903244,"y":0.41022592782974243},{"x":0.48739495873451233,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.3983353078365326,0.489075630903244,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5008403658866882,"y":0.41022592782974243},{"x":0.49915966391563416,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.3983353078365326,0.5008403658866882,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5126050710678101,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.3983353078365326,0.5142857432365417,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5260504484176636,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5243697762489319,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.3983353078365326,0.5260504484176636,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5378151535987854,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5361344814300537,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.3983353078365326,0.5378151535987854,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5495798587799072,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5478991866111755,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.3983353078365326,0.5495798587799072,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5630252361297607,"y":0.41022592782974243},{"x":0.561344563961029,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.3983353078365326,0.5630252361297607,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5747899413108826,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5731092691421509,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.3983353078365326,0.5747899413108826,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5865546464920044,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5848739743232727,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.3983353078365326,0.5865546464920044,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5966386795043945,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.3983353078365326,0.5983193516731262,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3983353078365326},{"x":0.610084056854248,"y":0.3983353078365326},{"x":0.610084056854248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.3983353078365326,0.610084056854248,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6235294342041016,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6218487620353699,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.3983353078365326,0.6235294342041016,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41022592782974243},{"x":0.63193279504776,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧﺮﺒﺟ","boundary":[0.63193279504776,0.3983353078365326,0.6840336322784424,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6974790096282959,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6890756487846375,0.3983353078365326,0.6974790096282959,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7394958138465881,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7042016983032227,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"يروﺮﻣ","boundary":[0.7042016983032227,0.3983353078365326,0.7394958138465881,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7798319458961487,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7630252242088318,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"1.1","boundary":[0.7630252242088318,0.3983353078365326,0.7798319458961487,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4149821698665619},{"x":0.206722691655159,"y":0.4149821698665619},{"x":0.206722691655159,"y":0.42687276005744934},{"x":0.1899159699678421,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"15","boundary":[0.1899159699678421,0.4149821698665619,0.206722691655159,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4149821698665619},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4149821698665619},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42687276005744934},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4149821698665619,0.23361344635486603,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4149821698665619},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4149821698665619},{"x":0.24537815153598785,"y":0.42687276005744934},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.4149821698665619,0.24537815153598785,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4149821698665619},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4149821698665619},{"x":0.25882354378700256,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2571428716182709,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.4149821698665619,0.25882354378700256,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.4149821698665619},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4149821698665619},{"x":0.2705882489681244,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2689075767993927,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.4149821698665619,0.2705882489681244,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4149821698665619},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4149821698665619},{"x":0.2823529541492462,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2806722819805145,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.4149821698665619,0.2823529541492462,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.4149821698665619},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4149821698665619},{"x":0.29411765933036804,"y":0.42687276005744934},{"x":0.29243698716163635,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.4149821698665619,0.29411765933036804,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4149821698665619},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4149821698665619},{"x":0.30756303668022156,"y":0.42687276005744934},{"x":0.30588236451148987,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.4149821698665619,0.30756303668022156,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3193277418613434,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3176470696926117,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.4149821698665619,0.3193277418613434,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3310924470424652,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3294117748737335,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.4149821698665619,0.3310924470424652,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.4149821698665619},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4149821698665619},{"x":0.34285715222358704,"y":0.42687276005744934},{"x":0.34117648005485535,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.4149821698665619,0.34285715222358704,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4149821698665619},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4149821698665619},{"x":0.35630252957344055,"y":0.42687276005744934},{"x":0.35462185740470886,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.4149821698665619,0.35630252957344055,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3680672347545624,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3663865625858307,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.4149821698665619,0.3680672347545624,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3798319399356842,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3781512677669525,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.4149821698665619,0.3798319399356842,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4149821698665619},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4149821698665619},{"x":0.39159664511680603,"y":0.42687276005744934},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.4149821698665619,0.39159664511680603,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4149821698665619},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4149821698665619},{"x":0.40336135029792786,"y":0.42687276005744934},{"x":0.40168067812919617,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.4149821698665619,0.40336135029792786,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4149821698665619},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4149821698665619},{"x":0.41680672764778137,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4151260554790497,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.4149821698665619,0.41680672764778137,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4149821698665619},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4149821698665619},{"x":0.4285714328289032,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4268907606601715,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.4149821698665619,0.4285714328289032,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4149821698665619},{"x":0.440336138010025,"y":0.4149821698665619},{"x":0.440336138010025,"y":0.42687276005744934},{"x":0.43865546584129333,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.4149821698665619,0.440336138010025,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4149821698665619},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4149821698665619},{"x":0.45210084319114685,"y":0.42687276005744934},{"x":0.45042017102241516,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.4149821698665619,0.45210084319114685,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4149821698665619},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4149821698665619},{"x":0.46554622054100037,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4638655483722687,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.4149821698665619,0.46554622054100037,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4149821698665619},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4149821698665619},{"x":0.4773109257221222,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.4149821698665619,0.4773109257221222,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4149821698665619},{"x":0.489075630903244,"y":0.4149821698665619},{"x":0.489075630903244,"y":0.42687276005744934},{"x":0.48739495873451233,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.4149821698665619,0.489075630903244,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5008403658866882,"y":0.42687276005744934},{"x":0.49915966391563416,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.4149821698665619,0.5008403658866882,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5142857432365417,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.4149821698665619,0.5142857432365417,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5243697762489319,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.4149821698665619,0.5260504484176636,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5361344814300537,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.4149821698665619,0.5378151535987854,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5495798587799072,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5478991866111755,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.4149821698665619,0.5495798587799072,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42687276005744934},{"x":0.561344563961029,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.4149821698665619,0.5630252361297607,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5747899413108826,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.4149821698665619,0.5747899413108826,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5848739743232727,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.4149821698665619,0.5865546464920044,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5983193516731262,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.4149821698665619,0.5983193516731262,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4149821698665619},{"x":0.610084056854248,"y":0.4149821698665619},{"x":0.610084056854248,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.4149821698665619,0.610084056854248,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6504201889038086,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6235294342041016,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻣﺎﻌﺗ","boundary":[0.6235294342041016,0.4149821698665619,0.6504201889038086,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6571428775787354,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.4149821698665619,0.6621848940849304,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6672269105911255,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﺧاد","boundary":[0.6672269105911255,0.4149821698665619,0.6991596817970276,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"بﺮﺿ","boundary":[0.7058823704719543,0.4149821698665619,0.7344537973403931,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7798319458961487,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"2.1","boundary":[0.7613445520401001,0.4149821698665619,0.7798319458961487,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.43043994903564453},{"x":0.206722691655159,"y":0.43043994903564453},{"x":0.206722691655159,"y":0.44233056902885437},{"x":0.1899159699678421,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"15","boundary":[0.1899159699678421,0.43043994903564453,0.206722691655159,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44233056902885437},{"x":0.23529411852359772,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.43043994903564453,0.2369747906923294,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.43043994903564453},{"x":0.24873949587345123,"y":0.43043994903564453},{"x":0.24873949587345123,"y":0.44233056902885437},{"x":0.24705882370471954,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.43043994903564453,0.24873949587345123,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.43043994903564453},{"x":0.26050421595573425,"y":0.43043994903564453},{"x":0.26050421595573425,"y":0.44233056902885437},{"x":0.25882354378700256,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.43043994903564453,0.26050421595573425,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2722689211368561,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2722689211368561,"y":0.44233056902885437},{"x":0.2705882489681244,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.43043994903564453,0.2722689211368561,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2840336263179779,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2840336263179779,"y":0.44233056902885437},{"x":0.2823529541492462,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.43043994903564453,0.2840336263179779,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2974790036678314,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2974790036678314,"y":0.44233056902885437},{"x":0.29579833149909973,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.43043994903564453,0.2974790036678314,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.43043994903564453},{"x":0.30924370884895325,"y":0.43043994903564453},{"x":0.30924370884895325,"y":0.44233056902885437},{"x":0.30756303668022156,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.43043994903564453,0.30924370884895325,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3210084140300751,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3210084140300751,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3193277418613434,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.43043994903564453,0.3210084140300751,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3327731192111969,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3327731192111969,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3310924470424652,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.43043994903564453,0.3327731192111969,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3462184965610504,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3462184965610504,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3445378243923187,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.43043994903564453,0.3462184965610504,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.43043994903564453},{"x":0.35798320174217224,"y":0.43043994903564453},{"x":0.35798320174217224,"y":0.44233056902885437},{"x":0.35630252957344055,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.43043994903564453,0.35798320174217224,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.43043994903564453},{"x":0.36974790692329407,"y":0.43043994903564453},{"x":0.36974790692329407,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3680672347545624,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.43043994903564453,0.36974790692329407,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3815126121044159,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3815126121044159,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3798319399356842,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.43043994903564453,0.3815126121044159,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3949579894542694,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3949579894542694,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3932773172855377,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.43043994903564453,0.3949579894542694,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.43043994903564453},{"x":0.40672269463539124,"y":0.43043994903564453},{"x":0.40672269463539124,"y":0.44233056902885437},{"x":0.40504202246665955,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.43043994903564453,0.40672269463539124,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.43043994903564453},{"x":0.41848739981651306,"y":0.43043994903564453},{"x":0.41848739981651306,"y":0.44233056902885437},{"x":0.41680672764778137,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.43043994903564453,0.41848739981651306,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4302521049976349,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4302521049976349,"y":0.44233056902885437},{"x":0.4285714328289032,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.43043994903564453,0.4302521049976349,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4420168101787567,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4420168101787567,"y":0.44233056902885437},{"x":0.440336138010025,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.43043994903564453,0.4420168101787567,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.43043994903564453},{"x":0.45546218752861023,"y":0.43043994903564453},{"x":0.45546218752861023,"y":0.44233056902885437},{"x":0.45378151535987854,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.43043994903564453,0.45546218752861023,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.43043994903564453},{"x":0.46722689270973206,"y":0.43043994903564453},{"x":0.46722689270973206,"y":0.44233056902885437},{"x":0.46554622054100037,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.43043994903564453,0.46722689270973206,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4789915978908539,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4789915978908539,"y":0.44233056902885437},{"x":0.4773109257221222,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.43043994903564453,0.4789915978908539,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4907563030719757,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4907563030719757,"y":0.44233056902885437},{"x":0.489075630903244,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.489075630903244,0.43043994903564453,0.4907563030719757,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5042017102241516,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5042017102241516,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5025210380554199,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.43043994903564453,0.5042017102241516,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5159664154052734,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.43043994903564453,0.5159664154052734,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5277311205863953,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5277311205863953,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.43043994903564453,0.5277311205863953,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5394958257675171,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5394958257675171,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5378151535987854,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.43043994903564453,0.5394958257675171,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5529412031173706,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5529412031173706,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5512605309486389,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.43043994903564453,0.5529412031173706,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5647059082984924,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.43043994903564453,0.5647059082984924,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5764706134796143,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5747899413108826,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.43043994903564453,0.5764706134796143,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5882353186607361,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5882353186607361,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5865546464920044,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.43043994903564453,0.5882353186607361,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6000000238418579,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.43043994903564453,0.6000000238418579,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6453781723976135,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﺧاد","boundary":[0.6134454011917114,0.43043994903564453,0.6453781723976135,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6789916157722473,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"بﺮﺿ","boundary":[0.6521008610725403,0.43043994903564453,0.6789916157722473,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7092437148094177,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"1.2.1","boundary":[0.7092437148094177,0.43043994903564453,0.7378151416778564,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.44708681106567383},{"x":0.206722691655159,"y":0.44708681106567383},{"x":0.206722691655159,"y":0.4589774012565613},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":"17","boundary":[0.1899159699678421,0.44708681106567383,0.206722691655159,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4589774012565613},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.44708681106567383,0.2369747906923294,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24873949587345123,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4589774012565613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.44708681106567383,0.24873949587345123,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.44708681106567383},{"x":0.26050421595573425,"y":0.44708681106567383},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4589774012565613},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.44708681106567383,0.26050421595573425,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2722689211368561,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4589774012565613},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.44708681106567383,0.2722689211368561,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2840336263179779,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4589774012565613},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.44708681106567383,0.2840336263179779,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2974790036678314,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4589774012565613},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.44708681106567383,0.2974790036678314,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.44708681106567383},{"x":0.30924370884895325,"y":0.44708681106567383},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4589774012565613},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.44708681106567383,0.30924370884895325,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3210084140300751,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.44708681106567383,0.3210084140300751,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3327731192111969,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.44708681106567383,0.3327731192111969,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3462184965610504,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.44708681106567383,0.3462184965610504,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.44708681106567383},{"x":0.35798320174217224,"y":0.44708681106567383},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4589774012565613},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.44708681106567383,0.35798320174217224,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.44708681106567383},{"x":0.36974790692329407,"y":0.44708681106567383},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.44708681106567383,0.36974790692329407,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3815126121044159,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.44708681106567383,0.3815126121044159,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3949579894542694,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.44708681106567383,0.3949579894542694,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.44708681106567383},{"x":0.40672269463539124,"y":0.44708681106567383},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4589774012565613},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.44708681106567383,0.40672269463539124,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.44708681106567383},{"x":0.41848739981651306,"y":0.44708681106567383},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4589774012565613},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.44708681106567383,0.41848739981651306,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4302521049976349,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.44708681106567383,0.4302521049976349,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4420168101787567,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4589774012565613},{"x":0.440336138010025,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.44708681106567383,0.4420168101787567,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.44708681106567383},{"x":0.45546218752861023,"y":0.44708681106567383},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4589774012565613},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.44708681106567383,0.45546218752861023,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.44708681106567383},{"x":0.46722689270973206,"y":0.44708681106567383},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4589774012565613},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.44708681106567383,0.46722689270973206,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4789915978908539,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.44708681106567383,0.4789915978908539,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4907563030719757,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4589774012565613},{"x":0.489075630903244,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.489075630903244,0.44708681106567383,0.4907563030719757,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5042017102241516,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.44708681106567383,0.5042017102241516,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.44708681106567383,0.5159664154052734,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5277311205863953,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.44708681106567383,0.5277311205863953,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5394958257675171,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.44708681106567383,0.5394958257675171,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5529412031173706,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.44708681106567383,0.5529412031173706,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.44708681106567383,0.5647059082984924,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.44708681106567383,0.5764706134796143,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5882353186607361,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.44708681106567383,0.5882353186607361,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.44708681106567383,0.6000000238418579,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.44708681106567383,0.6134454011917114,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6252101063728333,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.44708681106567383,0.6252101063728333,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.44708681106567383,0.6369748115539551,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻣﺎﻌﺗ","boundary":[0.6521008610725403,0.44708681106567383,0.6789916157722473,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4589774012565613},{"x":0.707563042640686,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":1,"str":"2.2.1","boundary":[0.707563042640686,0.44708681106567383,0.7378151416778564,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46373364329338074},{"x":0.206722691655159,"y":0.46373364329338074},{"x":0.206722691655159,"y":0.4756242632865906},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"23","boundary":[0.1899159699678421,0.46373364329338074,0.206722691655159,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4756242632865906},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.46373364329338074,0.23361344635486603,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4756242632865906},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.46373364329338074,0.24537815153598785,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.46373364329338074},{"x":0.25882354378700256,"y":0.46373364329338074},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4756242632865906},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.46373364329338074,0.25882354378700256,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2705882489681244,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4756242632865906},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.46373364329338074,0.2705882489681244,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2823529541492462,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4756242632865906},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.46373364329338074,0.2823529541492462,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.46373364329338074},{"x":0.29411765933036804,"y":0.46373364329338074},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4756242632865906},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.46373364329338074,0.29411765933036804,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.46373364329338074},{"x":0.30756303668022156,"y":0.46373364329338074},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4756242632865906},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.46373364329338074,0.30756303668022156,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3193277418613434,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.46373364329338074,0.3193277418613434,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3310924470424652,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.46373364329338074,0.3310924470424652,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.46373364329338074},{"x":0.34285715222358704,"y":0.46373364329338074},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4756242632865906},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.46373364329338074,0.34285715222358704,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.46373364329338074},{"x":0.35630252957344055,"y":0.46373364329338074},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4756242632865906},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.46373364329338074,0.35630252957344055,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3680672347545624,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.46373364329338074,0.3680672347545624,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3798319399356842,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.46373364329338074,0.3798319399356842,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.46373364329338074},{"x":0.39159664511680603,"y":0.46373364329338074},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4756242632865906},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.46373364329338074,0.39159664511680603,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.46373364329338074},{"x":0.40336135029792786,"y":0.46373364329338074},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4756242632865906},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.46373364329338074,0.40336135029792786,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.46373364329338074},{"x":0.41680672764778137,"y":0.46373364329338074},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.46373364329338074,0.41680672764778137,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4285714328289032,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.46373364329338074,0.4285714328289032,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.46373364329338074},{"x":0.440336138010025,"y":0.46373364329338074},{"x":0.440336138010025,"y":0.4756242632865906},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.46373364329338074,0.440336138010025,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.46373364329338074},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46373364329338074},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4756242632865906},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.46373364329338074,0.45210084319114685,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.46373364329338074},{"x":0.46554622054100037,"y":0.46373364329338074},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.46373364329338074,0.46554622054100037,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4756242632865906},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ندﺮﺟ","boundary":[0.47058823704719543,0.46373364329338074,0.5042017102241516,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﻮﻧﺎﮐ","boundary":[0.5092437267303467,0.46373364329338074,0.5428571701049805,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"مﺮﻓ","boundary":[0.5478991866111755,0.46373364329338074,0.5663865804672241,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.46373364329338074,0.5764706134796143,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5983193516731262,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4756242632865906},{"x":0.583193302154541,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺷ","boundary":[0.583193302154541,0.46373364329338074,0.5983193516731262,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻘﯿﻘﺣ","boundary":[0.6033613681793213,0.46373364329338074,0.6403361558914185,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.6470588445663452,0.46373364329338074,0.6773109436035156,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.46373364329338074},{"x":0.702521026134491,"y":0.46373364329338074},{"x":0.702521026134491,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"،ﺮﺷ","boundary":[0.6840336322784424,0.46373364329338074,0.702521026134491,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4756242632865906},{"x":0.707563042640686,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.707563042640686,0.46373364329338074,0.7378151416778564,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7798319458961487,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":1,"str":"3.1","boundary":[0.7630252242088318,0.46373364329338074,0.7798319458961487,0.4756242632865906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.48038050532341003},{"x":0.206722691655159,"y":0.48038050532341003},{"x":0.206722691655159,"y":0.4922710955142975},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":"28","boundary":[0.1899159699678421,0.48038050532341003,0.206722691655159,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.48038050532341003},{"x":0.23361344635486603,"y":0.48038050532341003},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4922710955142975},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.48038050532341003,0.23361344635486603,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.48038050532341003},{"x":0.24537815153598785,"y":0.48038050532341003},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4922710955142975},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.48038050532341003,0.24537815153598785,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.48038050532341003},{"x":0.25882354378700256,"y":0.48038050532341003},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4922710955142975},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.48038050532341003,0.25882354378700256,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.48038050532341003},{"x":0.2705882489681244,"y":0.48038050532341003},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4922710955142975},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.48038050532341003,0.2705882489681244,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.48038050532341003},{"x":0.2823529541492462,"y":0.48038050532341003},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4922710955142975},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.48038050532341003,0.2823529541492462,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.48038050532341003},{"x":0.29411765933036804,"y":0.48038050532341003},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4922710955142975},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.48038050532341003,0.29411765933036804,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.48038050532341003},{"x":0.30756303668022156,"y":0.48038050532341003},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4922710955142975},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.48038050532341003,0.30756303668022156,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3193277418613434,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.48038050532341003,0.3193277418613434,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3310924470424652,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.48038050532341003,0.3310924470424652,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.48038050532341003},{"x":0.34285715222358704,"y":0.48038050532341003},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4922710955142975},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.48038050532341003,0.34285715222358704,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.48038050532341003},{"x":0.35630252957344055,"y":0.48038050532341003},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4922710955142975},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.48038050532341003,0.35630252957344055,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3680672347545624,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.48038050532341003,0.3680672347545624,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3798319399356842,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.48038050532341003,0.3798319399356842,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.48038050532341003},{"x":0.39159664511680603,"y":0.48038050532341003},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4922710955142975},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.48038050532341003,0.39159664511680603,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.48038050532341003},{"x":0.40336135029792786,"y":0.48038050532341003},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4922710955142975},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.48038050532341003,0.40336135029792786,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.48038050532341003},{"x":0.41680672764778137,"y":0.48038050532341003},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.48038050532341003,0.41680672764778137,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4285714328289032,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.48038050532341003,0.4285714328289032,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.48038050532341003},{"x":0.440336138010025,"y":0.48038050532341003},{"x":0.440336138010025,"y":0.4922710955142975},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.48038050532341003,0.440336138010025,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.48038050532341003},{"x":0.45210084319114685,"y":0.48038050532341003},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4922710955142975},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.48038050532341003,0.45210084319114685,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.48038050532341003},{"x":0.46554622054100037,"y":0.48038050532341003},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.48038050532341003,0.46554622054100037,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4773109257221222,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.48038050532341003,0.4773109257221222,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.48038050532341003},{"x":0.489075630903244,"y":0.48038050532341003},{"x":0.489075630903244,"y":0.4922710955142975},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.48038050532341003,0.489075630903244,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5008403658866882,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4922710955142975},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.48038050532341003,0.5008403658866882,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5142857432365417,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.48038050532341003,0.5142857432365417,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5260504484176636,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.48038050532341003,0.5260504484176636,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5378151535987854,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.48038050532341003,0.5378151535987854,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5495798587799072,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.48038050532341003,0.5495798587799072,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5630252361297607,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4922710955142975},{"x":0.561344563961029,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.48038050532341003,0.5630252361297607,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.48038050532341003,0.5747899413108826,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.48038050532341003,0.5865546464920044,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5983193516731262,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.48038050532341003,0.5983193516731262,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.48038050532341003},{"x":0.610084056854248,"y":0.48038050532341003},{"x":0.610084056854248,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.48038050532341003,0.610084056854248,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6235294342041016,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.48038050532341003,0.6235294342041016,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":"صﺎﺧ","boundary":[0.6386554837226868,0.48038050532341003,0.6689075827598572,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6739495992660522,0.48038050532341003,0.6957983374595642,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7394958138465881,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.6974790096282959,0.48038050532341003,0.7394958138465881,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7798319458961487,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":1,"str":"4.1","boundary":[0.7613445520401001,0.48038050532341003,0.7798319458961487,0.4922710955142975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4958382844924927},{"x":0.206722691655159,"y":0.4958382844924927},{"x":0.206722691655159,"y":0.5077288746833801},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":"36","boundary":[0.1899159699678421,0.4958382844924927,0.206722691655159,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4958382844924927},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4958382844924927},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5077288746833801},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4958382844924927,0.23361344635486603,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4958382844924927},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4958382844924927},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5077288746833801},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.4958382844924927,0.24537815153598785,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4958382844924927},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4958382844924927},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.4958382844924927,0.25882354378700256,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.4958382844924927,0.2705882489681244,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.4958382844924927,0.2823529541492462,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.4958382844924927},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4958382844924927},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5077288746833801},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.4958382844924927,0.29411765933036804,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4958382844924927},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4958382844924927},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5077288746833801},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.4958382844924927,0.30756303668022156,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.4958382844924927,0.3193277418613434,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.4958382844924927,0.3310924470424652,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.4958382844924927},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4958382844924927},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5077288746833801},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.4958382844924927,0.34285715222358704,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4958382844924927},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4958382844924927},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5077288746833801},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.4958382844924927,0.35630252957344055,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.4958382844924927,0.3680672347545624,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.4958382844924927,0.3798319399356842,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4958382844924927},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4958382844924927},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5077288746833801},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.4958382844924927,0.39159664511680603,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4958382844924927},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4958382844924927},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5077288746833801},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.4958382844924927,0.40336135029792786,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4958382844924927},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4958382844924927},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.4958382844924927,0.41680672764778137,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.4958382844924927,0.4285714328289032,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4958382844924927},{"x":0.440336138010025,"y":0.4958382844924927},{"x":0.440336138010025,"y":0.5077288746833801},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.4958382844924927,0.440336138010025,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4958382844924927},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4958382844924927},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5077288746833801},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.4958382844924927,0.45210084319114685,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4958382844924927},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4958382844924927},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.4958382844924927,0.46554622054100037,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.4958382844924927,0.4773109257221222,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4958382844924927},{"x":0.489075630903244,"y":0.4958382844924927},{"x":0.489075630903244,"y":0.5077288746833801},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.4958382844924927,0.489075630903244,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5077288746833801},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.4958382844924927,0.5008403658866882,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.4958382844924927,0.5142857432365417,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.4958382844924927,0.5260504484176636,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.4958382844924927,0.5378151535987854,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.4958382844924927,0.5495798587799072,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5077288746833801},{"x":0.561344563961029,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.4958382844924927,0.5630252361297607,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.4958382844924927,0.5747899413108826,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.4958382844924927,0.5865546464920044,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.4958382844924927,0.5983193516731262,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4958382844924927},{"x":0.610084056854248,"y":0.4958382844924927},{"x":0.610084056854248,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.4958382844924927,0.610084056854248,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.4958382844924927,0.6235294342041016,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.4958382844924927,0.6352941393852234,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.4958382844924927,0.6470588445663452,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾاﺮﮕﻤﻫ","boundary":[0.6605042219161987,0.4958382844924927,0.7058823704719543,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.4958382844924927,0.7176470756530762,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":"مﺮﻧ","boundary":[0.7226890921592712,0.4958382844924927,0.7394958138465881,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":"5.1","boundary":[0.7630252242088318,0.4958382844924927,0.7798319458961487,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.512485146522522},{"x":0.206722691655159,"y":0.512485146522522},{"x":0.206722691655159,"y":0.5243757367134094},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":"36","boundary":[0.1899159699678421,0.512485146522522,0.206722691655159,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.512485146522522},{"x":0.2369747906923294,"y":0.512485146522522},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5243757367134094},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.512485146522522,0.2369747906923294,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.512485146522522},{"x":0.24873949587345123,"y":0.512485146522522},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5243757367134094},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.512485146522522,0.24873949587345123,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.512485146522522},{"x":0.26050421595573425,"y":0.512485146522522},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5243757367134094},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.512485146522522,0.26050421595573425,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.512485146522522},{"x":0.2722689211368561,"y":0.512485146522522},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.512485146522522,0.2722689211368561,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.512485146522522},{"x":0.2840336263179779,"y":0.512485146522522},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.512485146522522,0.2840336263179779,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.512485146522522},{"x":0.2974790036678314,"y":0.512485146522522},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5243757367134094},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.512485146522522,0.2974790036678314,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.512485146522522},{"x":0.30924370884895325,"y":0.512485146522522},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5243757367134094},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.512485146522522,0.30924370884895325,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.512485146522522},{"x":0.3210084140300751,"y":0.512485146522522},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.512485146522522,0.3210084140300751,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.512485146522522},{"x":0.3327731192111969,"y":0.512485146522522},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.512485146522522,0.3327731192111969,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.512485146522522},{"x":0.3462184965610504,"y":0.512485146522522},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.512485146522522,0.3462184965610504,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.512485146522522},{"x":0.35798320174217224,"y":0.512485146522522},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5243757367134094},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.512485146522522,0.35798320174217224,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.512485146522522},{"x":0.36974790692329407,"y":0.512485146522522},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.512485146522522,0.36974790692329407,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.512485146522522},{"x":0.3815126121044159,"y":0.512485146522522},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.512485146522522,0.3815126121044159,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.512485146522522},{"x":0.3949579894542694,"y":0.512485146522522},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.512485146522522,0.3949579894542694,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.512485146522522},{"x":0.40672269463539124,"y":0.512485146522522},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5243757367134094},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.512485146522522,0.40672269463539124,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.512485146522522},{"x":0.41848739981651306,"y":0.512485146522522},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5243757367134094},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.512485146522522,0.41848739981651306,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.512485146522522},{"x":0.4302521049976349,"y":0.512485146522522},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.512485146522522,0.4302521049976349,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.512485146522522},{"x":0.4420168101787567,"y":0.512485146522522},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5243757367134094},{"x":0.440336138010025,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.512485146522522,0.4420168101787567,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.512485146522522},{"x":0.45546218752861023,"y":0.512485146522522},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5243757367134094},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.512485146522522,0.45546218752861023,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.512485146522522},{"x":0.46722689270973206,"y":0.512485146522522},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5243757367134094},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.512485146522522,0.46722689270973206,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.512485146522522},{"x":0.4789915978908539,"y":0.512485146522522},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.512485146522522,0.4789915978908539,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.512485146522522},{"x":0.4907563030719757,"y":0.512485146522522},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5243757367134094},{"x":0.489075630903244,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.489075630903244,0.512485146522522,0.4907563030719757,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.512485146522522},{"x":0.5042017102241516,"y":0.512485146522522},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.512485146522522,0.5042017102241516,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.512485146522522},{"x":0.5159664154052734,"y":0.512485146522522},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.512485146522522,0.5159664154052734,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.512485146522522},{"x":0.5277311205863953,"y":0.512485146522522},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.512485146522522,0.5277311205863953,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.512485146522522},{"x":0.5394958257675171,"y":0.512485146522522},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.512485146522522,0.5394958257675171,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.512485146522522},{"x":0.5529412031173706,"y":0.512485146522522},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.512485146522522,0.5529412031173706,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.512485146522522},{"x":0.5647059082984924,"y":0.512485146522522},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.512485146522522,0.5647059082984924,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.512485146522522},{"x":0.5764706134796143,"y":0.512485146522522},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.512485146522522,0.5764706134796143,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.512485146522522},{"x":0.5882353186607361,"y":0.512485146522522},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.512485146522522,0.5882353186607361,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.512485146522522},{"x":0.6000000238418579,"y":0.512485146522522},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.512485146522522,0.6000000238418579,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.512485146522522},{"x":0.6134454011917114,"y":0.512485146522522},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.512485146522522,0.6134454011917114,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.512485146522522},{"x":0.658823549747467,"y":0.512485146522522},{"x":0.658823549747467,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫرادﺮﺑ","boundary":[0.6235294342041016,0.512485146522522,0.658823549747467,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.512485146522522},{"x":0.680672287940979,"y":0.512485146522522},{"x":0.680672287940979,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":"مﺮﻧ","boundary":[0.6638655662536621,0.512485146522522,0.680672287940979,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.512485146522522},{"x":0.7378151416778564,"y":0.512485146522522},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":1,"str":"1.5.1","boundary":[0.7092437148094177,0.512485146522522,0.7378151416778564,0.5243757367134094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5291320085525513},{"x":0.206722691655159,"y":0.5291320085525513},{"x":0.206722691655159,"y":0.5410225987434387},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":"40","boundary":[0.1899159699678421,0.5291320085525513,0.206722691655159,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5291320085525513},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5291320085525513},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5410225987434387},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5291320085525513,0.2369747906923294,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5291320085525513},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5291320085525513},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5410225987434387},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.5291320085525513,0.24873949587345123,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5291320085525513},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5291320085525513},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5410225987434387},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.5291320085525513,0.26050421595573425,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5291320085525513},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5291320085525513},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5410225987434387},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.5291320085525513,0.2722689211368561,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5291320085525513},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5291320085525513},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5410225987434387},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.5291320085525513,0.2840336263179779,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5291320085525513},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5291320085525513},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5410225987434387},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.5291320085525513,0.2974790036678314,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5291320085525513},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5291320085525513},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5410225987434387},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.5291320085525513,0.30924370884895325,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.5291320085525513,0.3210084140300751,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.5291320085525513,0.3327731192111969,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.5291320085525513,0.3462184965610504,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5291320085525513},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5291320085525513},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5410225987434387},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.5291320085525513,0.35798320174217224,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5291320085525513},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5291320085525513},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.5291320085525513,0.36974790692329407,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.5291320085525513,0.3815126121044159,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.5291320085525513,0.3949579894542694,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5291320085525513},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5291320085525513},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5410225987434387},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.5291320085525513,0.40672269463539124,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5291320085525513},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5291320085525513},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5410225987434387},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.5291320085525513,0.41848739981651306,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.5291320085525513,0.4302521049976349,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5410225987434387},{"x":0.440336138010025,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.5291320085525513,0.4420168101787567,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5291320085525513},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5291320085525513},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5410225987434387},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.5291320085525513,0.45546218752861023,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5291320085525513},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5291320085525513},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5410225987434387},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.5291320085525513,0.46722689270973206,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.5291320085525513,0.4789915978908539,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5410225987434387},{"x":0.489075630903244,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.489075630903244,0.5291320085525513,0.4907563030719757,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.5291320085525513,0.5042017102241516,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.5291320085525513,0.5159664154052734,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.5291320085525513,0.5277311205863953,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.5291320085525513,0.5394958257675171,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.5291320085525513,0.5529412031173706,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.5291320085525513,0.5647059082984924,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.5291320085525513,0.5764706134796143,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.5291320085525513,0.5882353186607361,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6067227125167847,0.5291320085525513,0.6151260733604431,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5291320085525513},{"x":0.658823549747467,"y":0.5291320085525513},{"x":0.658823549747467,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.6168067455291748,0.5291320085525513,0.658823549747467,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5291320085525513},{"x":0.680672287940979,"y":0.5291320085525513},{"x":0.680672287940979,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":"مﺮﻧ","boundary":[0.6638655662536621,0.5291320085525513,0.680672287940979,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":"2.5.1","boundary":[0.7092437148094177,0.5291320085525513,0.7378151416778564,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5445897579193115},{"x":0.206722691655159,"y":0.5445897579193115},{"x":0.206722691655159,"y":0.5564804077148438},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"47","boundary":[0.1899159699678421,0.5445897579193115,0.206722691655159,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5564804077148438},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5445897579193115,0.2369747906923294,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5564804077148438},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.5445897579193115,0.24873949587345123,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5445897579193115},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5445897579193115},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5564804077148438},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.5445897579193115,0.26050421595573425,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5564804077148438},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.5445897579193115,0.2722689211368561,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5564804077148438},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.5445897579193115,0.2840336263179779,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5564804077148438},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.5445897579193115,0.2974790036678314,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5445897579193115},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5445897579193115},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5564804077148438},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.5445897579193115,0.30924370884895325,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.5445897579193115,0.3210084140300751,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.5445897579193115,0.3327731192111969,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.5445897579193115,0.3462184965610504,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5445897579193115},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5445897579193115},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5564804077148438},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.5445897579193115,0.35798320174217224,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5445897579193115},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5445897579193115},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.5445897579193115,0.36974790692329407,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.5445897579193115,0.3815126121044159,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.5445897579193115,0.3949579894542694,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5445897579193115},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5445897579193115},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5564804077148438},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.5445897579193115,0.40672269463539124,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5445897579193115},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5445897579193115},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5564804077148438},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.5445897579193115,0.41848739981651306,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5445897579193115},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5445897579193115},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.5445897579193115,0.4302521049976349,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5445897579193115},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5445897579193115},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5564804077148438},{"x":0.440336138010025,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.5445897579193115,0.4420168101787567,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5445897579193115},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5445897579193115},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5564804077148438},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.5445897579193115,0.45546218752861023,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5564804077148438},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.46890756487846375,0.5445897579193115,0.5142857432365417,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.5210084319114685,0.5445897579193115,0.5411764979362488,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"يﺮﺳ","boundary":[0.5445378422737122,0.5445897579193115,0.5714285969734192,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.5445897579193115,0.5815126299858093,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5865546464920044,0.5445897579193115,0.5966386795043945,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺒﻧد","boundary":[0.5983193516731262,0.5445897579193115,0.6268907785415649,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾاﺮﮕﻤﻫ","boundary":[0.6336134672164917,0.5445897579193115,0.6789916157722473,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"3.5.1","boundary":[0.7092437148094177,0.5445897579193115,0.7378151416778564,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5612366199493408},{"x":0.206722691655159,"y":0.5612366199493408},{"x":0.206722691655159,"y":0.5731272101402283},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":"48","boundary":[0.1899159699678421,0.5612366199493408,0.206722691655159,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5612366199493408},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5612366199493408},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5731272101402283},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5612366199493408,0.23361344635486603,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5612366199493408},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5612366199493408},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5731272101402283},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.5612366199493408,0.24537815153598785,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5612366199493408},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5612366199493408},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5731272101402283},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.5612366199493408,0.25882354378700256,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5731272101402283},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.5612366199493408,0.2705882489681244,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5731272101402283},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.5612366199493408,0.2823529541492462,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5612366199493408},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5612366199493408},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5731272101402283},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.5612366199493408,0.29411765933036804,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5612366199493408},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5612366199493408},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5731272101402283},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.5612366199493408,0.30756303668022156,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.5612366199493408,0.3193277418613434,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.5612366199493408,0.3310924470424652,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5612366199493408},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5612366199493408},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5731272101402283},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.5612366199493408,0.34285715222358704,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5612366199493408},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5612366199493408},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5731272101402283},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.5612366199493408,0.35630252957344055,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.5612366199493408,0.3680672347545624,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.5612366199493408,0.3798319399356842,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5612366199493408},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5612366199493408},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5731272101402283},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.5612366199493408,0.39159664511680603,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5612366199493408},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5612366199493408},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5731272101402283},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.5612366199493408,0.40336135029792786,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5612366199493408},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5612366199493408},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5731272101402283},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.5612366199493408,0.41680672764778137,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5731272101402283},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.5612366199493408,0.4285714328289032,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5612366199493408},{"x":0.440336138010025,"y":0.5612366199493408},{"x":0.440336138010025,"y":0.5731272101402283},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.5612366199493408,0.440336138010025,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5612366199493408},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5612366199493408},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5731272101402283},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.5612366199493408,0.45210084319114685,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5612366199493408},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5612366199493408},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5731272101402283},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.5612366199493408,0.46554622054100037,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5731272101402283},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.5612366199493408,0.4773109257221222,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5612366199493408},{"x":0.489075630903244,"y":0.5612366199493408},{"x":0.489075630903244,"y":0.5731272101402283},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.5612366199493408,0.489075630903244,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5731272101402283},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.5612366199493408,0.5008403658866882,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.5612366199493408,0.5142857432365417,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.5612366199493408,0.5260504484176636,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.5612366199493408,0.5378151535987854,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.5612366199493408,0.5495798587799072,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5731272101402283},{"x":0.561344563961029,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.5612366199493408,0.5630252361297607,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.5612366199493408,0.5747899413108826,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.5612366199493408,0.5865546464920044,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.5612366199493408,0.5983193516731262,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5612366199493408},{"x":0.610084056854248,"y":0.5612366199493408},{"x":0.610084056854248,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.5612366199493408,0.610084056854248,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.5612366199493408,0.6235294342041016,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5731272101402283},{"x":0.63193279504776,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":"دﺮﻔﻨﻣ","boundary":[0.63193279504776,0.5612366199493408,0.6638655662536621,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5612366199493408},{"x":0.702521026134491,"y":0.5612366199493408},{"x":0.702521026134491,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯾدﺎﻘﻣ","boundary":[0.6689075827598572,0.5612366199493408,0.702521026134491,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5731272101402283},{"x":0.707563042640686,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.707563042640686,0.5612366199493408,0.7378151416778564,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":1,"str":"6.1","boundary":[0.7630252242088318,0.5612366199493408,0.7798319458961487,0.5731272101402283]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5778834819793701},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5778834819793701},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5897740721702576},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":"60","boundary":[0.1899159699678421,0.5778834819793701,0.2050420194864273,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5778834819793701},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5778834819793701},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5897740721702576},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5778834819793701,0.23361344635486603,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5778834819793701},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5778834819793701},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5897740721702576},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.5778834819793701,0.24537815153598785,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5778834819793701},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5778834819793701},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5897740721702576},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.5778834819793701,0.25882354378700256,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5778834819793701},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5778834819793701},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5897740721702576},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.5778834819793701,0.2705882489681244,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5778834819793701},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5778834819793701},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5897740721702576},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.5778834819793701,0.2823529541492462,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5778834819793701},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5778834819793701},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5897740721702576},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.5778834819793701,0.29411765933036804,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5778834819793701},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5778834819793701},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5897740721702576},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.5778834819793701,0.30756303668022156,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5778834819793701},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5778834819793701},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5897740721702576},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.5778834819793701,0.3193277418613434,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5778834819793701},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5778834819793701},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5897740721702576},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.5778834819793701,0.3310924470424652,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5778834819793701},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5778834819793701},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5897740721702576},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.5778834819793701,0.34285715222358704,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5778834819793701},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5778834819793701},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5897740721702576},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.5778834819793701,0.35630252957344055,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5778834819793701},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5778834819793701},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5897740721702576},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.5778834819793701,0.3680672347545624,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5778834819793701},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5778834819793701},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5897740721702576},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.5778834819793701,0.3798319399356842,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5778834819793701},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5778834819793701},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5897740721702576},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.5778834819793701,0.39159664511680603,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5778834819793701},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5778834819793701},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5897740721702576},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.5778834819793701,0.40336135029792786,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5778834819793701},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5778834819793701},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5897740721702576},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.5778834819793701,0.41680672764778137,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5778834819793701},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5778834819793701},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5897740721702576},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.5778834819793701,0.4285714328289032,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5778834819793701},{"x":0.440336138010025,"y":0.5778834819793701},{"x":0.440336138010025,"y":0.5897740721702576},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.5778834819793701,0.440336138010025,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5778834819793701},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5778834819793701},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5897740721702576},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.5778834819793701,0.45210084319114685,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5778834819793701},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5778834819793701},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5897740721702576},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.5778834819793701,0.46554622054100037,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5778834819793701},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5778834819793701},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5897740721702576},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.5778834819793701,0.4773109257221222,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5778834819793701},{"x":0.489075630903244,"y":0.5778834819793701},{"x":0.489075630903244,"y":0.5897740721702576},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.5778834819793701,0.489075630903244,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5897740721702576},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.5778834819793701,0.5008403658866882,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.5778834819793701,0.5142857432365417,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.5778834819793701,0.5260504484176636,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.5778834819793701,0.5378151535987854,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.5778834819793701,0.5495798587799072,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5897740721702576},{"x":0.561344563961029,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.5778834819793701,0.5630252361297607,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.5778834819793701,0.5747899413108826,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5897740721702576},{"x":0.583193302154541,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":"زوﺮﻨﭘ-رﻮﻣ","boundary":[0.583193302154541,0.5778834819793701,0.6352941393852234,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺎﯾ","boundary":[0.6420168280601501,0.5778834819793701,0.6655462384223938,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5778834819793701},{"x":0.702521026134491,"y":0.5778834819793701},{"x":0.702521026134491,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻤﻌﺗ","boundary":[0.6722689270973206,0.5778834819793701,0.702521026134491,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":"نوراو","boundary":[0.7092437148094177,0.5778834819793701,0.7394958138465881,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":1,"str":"7.1","boundary":[0.7613445520401001,0.5778834819793701,0.7798319458961487,0.5897740721702576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6064209342002869},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":"62","boundary":[0.1899159699678421,0.5945303440093994,0.2050420194864273,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5945303440093994},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5945303440093994},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6064209342002869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5945303440093994,0.23361344635486603,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5945303440093994},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5945303440093994},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6064209342002869},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.5945303440093994,0.24537815153598785,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5945303440093994},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5945303440093994},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6064209342002869},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.5945303440093994,0.25882354378700256,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6064209342002869},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.5945303440093994,0.2705882489681244,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6064209342002869},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.5945303440093994,0.2823529541492462,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5945303440093994},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5945303440093994},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6064209342002869},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.5945303440093994,0.29411765933036804,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5945303440093994},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5945303440093994},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6064209342002869},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.5945303440093994,0.30756303668022156,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.5945303440093994,0.3193277418613434,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.5945303440093994,0.3310924470424652,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5945303440093994},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5945303440093994},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6064209342002869},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.5945303440093994,0.34285715222358704,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5945303440093994},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5945303440093994},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6064209342002869},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.5945303440093994,0.35630252957344055,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.5945303440093994,0.3680672347545624,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.5945303440093994,0.3798319399356842,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5945303440093994},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5945303440093994},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6064209342002869},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.5945303440093994,0.39159664511680603,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5945303440093994},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5945303440093994},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6064209342002869},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.5945303440093994,0.40336135029792786,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5945303440093994},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5945303440093994},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6064209342002869},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.5945303440093994,0.41680672764778137,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6064209342002869},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.5945303440093994,0.4285714328289032,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5945303440093994},{"x":0.440336138010025,"y":0.5945303440093994},{"x":0.440336138010025,"y":0.6064209342002869},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.5945303440093994,0.440336138010025,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5945303440093994},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5945303440093994},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6064209342002869},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.5945303440093994,0.45210084319114685,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5945303440093994},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5945303440093994},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6064209342002869},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.5945303440093994,0.46554622054100037,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6064209342002869},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.5945303440093994,0.4773109257221222,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5945303440093994},{"x":0.489075630903244,"y":0.5945303440093994},{"x":0.489075630903244,"y":0.6064209342002869},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.5945303440093994,0.489075630903244,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6064209342002869},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.5945303440093994,0.5008403658866882,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.5945303440093994,0.5142857432365417,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.5945303440093994,0.5260504484176636,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":"يدﺪﻋ","boundary":[0.5378151535987854,0.5945303440093994,0.5714285969734192,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.5764706134796143,0.5945303440093994,0.5983193516731262,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﯾرﻮﮕﻟا","boundary":[0.6000000238418579,0.5945303440093994,0.6436975002288818,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5945303440093994},{"x":0.702521026134491,"y":0.5945303440093994},{"x":0.702521026134491,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺗﺎﺒﺳﺎﺤﻣ","boundary":[0.6487395167350769,0.5945303440093994,0.702521026134491,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯾﺰﻫ","boundary":[0.7092437148094177,0.5945303440093994,0.7378151416778564,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":"8.1","boundary":[0.7613445520401001,0.5945303440093994,0.7798319458961487,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6218787431716919},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":"62","boundary":[0.1899159699678421,0.6099880933761597,0.2050420194864273,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6218787431716919},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6099880933761597,0.23361344635486603,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6099880933761597},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6099880933761597},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6218787431716919},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.6099880933761597,0.24537815153598785,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6099880933761597},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6099880933761597},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6218787431716919},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.6099880933761597,0.25882354378700256,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6218787431716919},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.6099880933761597,0.2705882489681244,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6218787431716919},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.6099880933761597,0.2823529541492462,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6099880933761597},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6099880933761597},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6218787431716919},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.6099880933761597,0.29411765933036804,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6099880933761597},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6099880933761597},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6218787431716919},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.6099880933761597,0.30756303668022156,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6218787431716919},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.6099880933761597,0.3193277418613434,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6218787431716919},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.6099880933761597,0.3310924470424652,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6099880933761597},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6099880933761597},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6218787431716919},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.6099880933761597,0.34285715222358704,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6099880933761597},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6099880933761597},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6218787431716919},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.6099880933761597,0.35630252957344055,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6218787431716919},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.6099880933761597,0.3680672347545624,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6218787431716919},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.6099880933761597,0.3798319399356842,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6099880933761597},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6099880933761597},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6218787431716919},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.6099880933761597,0.39159664511680603,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6099880933761597},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6099880933761597},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6218787431716919},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.6099880933761597,0.40336135029792786,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6099880933761597},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6099880933761597},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6218787431716919},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.6099880933761597,0.41680672764778137,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6099880933761597},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6099880933761597},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6218787431716919},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.6099880933761597,0.4285714328289032,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6099880933761597},{"x":0.440336138010025,"y":0.6099880933761597},{"x":0.440336138010025,"y":0.6218787431716919},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.6099880933761597,0.440336138010025,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6099880933761597},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6099880933761597},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6218787431716919},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.6099880933761597,0.45210084319114685,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6099880933761597},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6099880933761597},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6218787431716919},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.6099880933761597,0.46554622054100037,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6099880933761597},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6099880933761597},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6218787431716919},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.6099880933761597,0.4773109257221222,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6099880933761597},{"x":0.489075630903244,"y":0.6099880933761597},{"x":0.489075630903244,"y":0.6218787431716919},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.6099880933761597,0.489075630903244,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6218787431716919},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.6099880933761597,0.5008403658866882,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.6099880933761597,0.5142857432365417,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.6099880933761597,0.5260504484176636,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.6099880933761597,0.5378151535987854,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.6099880933761597,0.5495798587799072,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6218787431716919},{"x":0.561344563961029,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.6099880933761597,0.5630252361297607,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.6099880933761597,0.5747899413108826,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.6099880933761597,0.5865546464920044,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.6099880933761597,0.5983193516731262,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6099880933761597},{"x":0.610084056854248,"y":0.6099880933761597},{"x":0.610084056854248,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.6099880933761597,0.610084056854248,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.6099880933761597,0.6235294342041016,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.6099880933761597,0.6352941393852234,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.6099880933761597,0.6470588445663452,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6099880933761597},{"x":0.658823549747467,"y":0.6099880933761597},{"x":0.658823549747467,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.6099880933761597,0.658823549747467,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.6099880933761597,0.6722689270973206,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.6099880933761597,0.6840336322784424,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.6099880933761597,0.6957983374595642,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮﻤﺗ","boundary":[0.7058823704719543,0.6099880933761597,0.7378151416778564,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"str":"9.1","boundary":[0.7613445520401001,0.6099880933761597,0.7798319458961487,0.6218787431716919]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3816884756088257},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3816884756088257},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6218787431716919},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3746884756088257,0.8134033727645874,0.6288787431716919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6397145986557007},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6397145986557007},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6516052484512329},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":1,"str":"77","boundary":[0.1899159699678421,0.6397145986557007,0.20840336382389069,0.6516052484512329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6397145986557007},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6397145986557007},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6516052484512329},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.4436974823474884,0.6397145986557007,0.4756302535533905,0.6516052484512329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6397145986557007},{"x":0.529411792755127,"y":0.6397145986557007},{"x":0.529411792755127,"y":0.6516052484512329},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.48067227005958557,0.6397145986557007,0.529411792755127,0.6516052484512329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6516052484512329},{"x":0.534453809261322,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.534453809261322,0.6397145986557007,0.5596638917922974,0.6516052484512329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6397145986557007},{"x":0.605042040348053,"y":0.6397145986557007},{"x":0.605042040348053,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.5596638917922974,0.6397145986557007,0.605042040348053,0.6516052484512329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6397145986557007},{"x":0.63193279504776,"y":0.6397145986557007},{"x":0.63193279504776,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.6117647290229797,0.6397145986557007,0.63193279504776,0.6516052484512329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.6369748115539551,0.6397145986557007,0.6621848940849304,0.6516052484512329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ","boundary":[0.6689075827598572,0.6397145986557007,0.7159664034843445,0.6516052484512329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.7226890921592712,0.6397145986557007,0.7462185025215149,0.6516052484512329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7478991746902466,0.6397145986557007,0.7764706015586853,0.6516052484512329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6516052484512329},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.8016806840896606,0.6397145986557007,0.8084033727645874,0.6516052484512329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.65636146068573},{"x":0.206722691655159,"y":0.65636146068573},{"x":0.206722691655159,"y":0.6682521104812622},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":"77","boundary":[0.1899159699678421,0.65636146068573,0.206722691655159,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.65636146068573},{"x":0.23361344635486603,"y":0.65636146068573},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6682521104812622},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.65636146068573,0.23361344635486603,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.65636146068573},{"x":0.24537815153598785,"y":0.65636146068573},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6682521104812622},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.65636146068573,0.24537815153598785,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.65636146068573},{"x":0.25882354378700256,"y":0.65636146068573},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6682521104812622},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.65636146068573,0.25882354378700256,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.65636146068573},{"x":0.2705882489681244,"y":0.65636146068573},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6682521104812622},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.65636146068573,0.2705882489681244,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.65636146068573},{"x":0.2823529541492462,"y":0.65636146068573},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6682521104812622},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.65636146068573,0.2823529541492462,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.65636146068573},{"x":0.29411765933036804,"y":0.65636146068573},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6682521104812622},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.65636146068573,0.29411765933036804,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.65636146068573},{"x":0.30756303668022156,"y":0.65636146068573},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6682521104812622},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.65636146068573,0.30756303668022156,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.65636146068573},{"x":0.3193277418613434,"y":0.65636146068573},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6682521104812622},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.65636146068573,0.3193277418613434,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.65636146068573},{"x":0.3310924470424652,"y":0.65636146068573},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6682521104812622},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.65636146068573,0.3310924470424652,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.65636146068573},{"x":0.34285715222358704,"y":0.65636146068573},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6682521104812622},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.65636146068573,0.34285715222358704,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.65636146068573},{"x":0.35630252957344055,"y":0.65636146068573},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6682521104812622},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.65636146068573,0.35630252957344055,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.65636146068573},{"x":0.3680672347545624,"y":0.65636146068573},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6682521104812622},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.65636146068573,0.3680672347545624,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.65636146068573},{"x":0.3798319399356842,"y":0.65636146068573},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6682521104812622},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.65636146068573,0.3798319399356842,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.65636146068573},{"x":0.39159664511680603,"y":0.65636146068573},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6682521104812622},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.65636146068573,0.39159664511680603,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.65636146068573},{"x":0.40336135029792786,"y":0.65636146068573},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6682521104812622},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.65636146068573,0.40336135029792786,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.65636146068573},{"x":0.41680672764778137,"y":0.65636146068573},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6682521104812622},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.65636146068573,0.41680672764778137,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.65636146068573},{"x":0.4285714328289032,"y":0.65636146068573},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6682521104812622},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.65636146068573,0.4285714328289032,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.65636146068573},{"x":0.440336138010025,"y":0.65636146068573},{"x":0.440336138010025,"y":0.6682521104812622},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.65636146068573,0.440336138010025,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.65636146068573},{"x":0.45210084319114685,"y":0.65636146068573},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6682521104812622},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.65636146068573,0.45210084319114685,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.65636146068573},{"x":0.46554622054100037,"y":0.65636146068573},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6682521104812622},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.65636146068573,0.46554622054100037,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.65636146068573},{"x":0.4773109257221222,"y":0.65636146068573},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6682521104812622},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.65636146068573,0.4773109257221222,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.65636146068573},{"x":0.489075630903244,"y":0.65636146068573},{"x":0.489075630903244,"y":0.6682521104812622},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.65636146068573,0.489075630903244,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.65636146068573},{"x":0.5008403658866882,"y":0.65636146068573},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6682521104812622},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.65636146068573,0.5008403658866882,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.65636146068573},{"x":0.5142857432365417,"y":0.65636146068573},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.65636146068573,0.5142857432365417,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.65636146068573},{"x":0.5260504484176636,"y":0.65636146068573},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.65636146068573,0.5260504484176636,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.65636146068573},{"x":0.5663865804672241,"y":0.65636146068573},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.5378151535987854,0.65636146068573,0.5663865804672241,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.65636146068573},{"x":0.6168067455291748,"y":0.65636146068573},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.5731092691421509,0.65636146068573,0.6168067455291748,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.65636146068573},{"x":0.6436975002288818,"y":0.65636146068573},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6218487620353699,0.65636146068573,0.6436975002288818,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.65636146068573},{"x":0.6823529601097107,"y":0.65636146068573},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.6453781723976135,0.65636146068573,0.6823529601097107,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.65636146068573},{"x":0.6974790096282959,"y":0.65636146068573},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6890756487846375,0.65636146068573,0.6974790096282959,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.65636146068573},{"x":0.7394958138465881,"y":0.65636146068573},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":"يروﺮﻣ","boundary":[0.7042016983032227,0.65636146068573,0.7394958138465881,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.65636146068573},{"x":0.7798319458961487,"y":0.65636146068573},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":"1.2","boundary":[0.7613445520401001,0.65636146068573,0.7798319458961487,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6730083227157593},{"x":0.206722691655159,"y":0.6730083227157593},{"x":0.206722691655159,"y":0.6848989129066467},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":"83","boundary":[0.1899159699678421,0.6730083227157593,0.206722691655159,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6730083227157593},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6730083227157593},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6848989129066467},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6730083227157593,0.23361344635486603,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6848989129066467},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.6730083227157593,0.24537815153598785,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6730083227157593},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6730083227157593},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6848989129066467},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.6730083227157593,0.25882354378700256,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6848989129066467},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.6730083227157593,0.2705882489681244,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6848989129066467},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.6730083227157593,0.2823529541492462,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6730083227157593},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6730083227157593},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6848989129066467},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.6730083227157593,0.29411765933036804,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6730083227157593},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6730083227157593},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6848989129066467},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.6730083227157593,0.30756303668022156,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.6730083227157593,0.3193277418613434,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.6730083227157593,0.3310924470424652,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6730083227157593},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6730083227157593},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6848989129066467},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.6730083227157593,0.34285715222358704,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6730083227157593},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6730083227157593},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6848989129066467},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.6730083227157593,0.35630252957344055,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.6730083227157593,0.3680672347545624,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.6730083227157593,0.3798319399356842,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6730083227157593},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6730083227157593},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6848989129066467},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.6730083227157593,0.39159664511680603,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6730083227157593},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6730083227157593},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6848989129066467},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.6730083227157593,0.40336135029792786,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6730083227157593},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6730083227157593},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.6730083227157593,0.41680672764778137,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.6730083227157593,0.4285714328289032,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6730083227157593},{"x":0.440336138010025,"y":0.6730083227157593},{"x":0.440336138010025,"y":0.6848989129066467},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.6730083227157593,0.440336138010025,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6730083227157593},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6730083227157593},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6848989129066467},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.6730083227157593,0.45210084319114685,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6730083227157593},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6730083227157593},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.6730083227157593,0.46554622054100037,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.6730083227157593,0.4773109257221222,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6730083227157593},{"x":0.489075630903244,"y":0.6730083227157593},{"x":0.489075630903244,"y":0.6848989129066467},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.6730083227157593,0.489075630903244,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6848989129066467},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.6730083227157593,0.5008403658866882,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.6730083227157593,0.5142857432365417,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.6730083227157593,0.5260504484176636,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.6730083227157593,0.5378151535987854,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.6730083227157593,0.5495798587799072,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6848989129066467},{"x":0.561344563961029,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.6730083227157593,0.5630252361297607,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.6730083227157593,0.5747899413108826,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.6730083227157593,0.5865546464920044,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.6730083227157593,0.5983193516731262,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6730083227157593},{"x":0.610084056854248,"y":0.6730083227157593},{"x":0.610084056854248,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.6730083227157593,0.610084056854248,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.6730083227157593,0.6235294342041016,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":"سوﺎﮔ","boundary":[0.6369748115539551,0.6730083227157593,0.6672269105911255,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6730083227157593},{"x":0.707563042640686,"y":0.6730083227157593},{"x":0.707563042640686,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓﺬﺣ","boundary":[0.6739495992660522,0.6730083227157593,0.707563042640686,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7126050591468811,0.6730083227157593,0.7378151416778564,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":1,"str":"2.2","boundary":[0.7613445520401001,0.6730083227157593,0.7798319458961487,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6884661316871643},{"x":0.206722691655159,"y":0.6884661316871643},{"x":0.206722691655159,"y":0.7003567218780518},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":"91","boundary":[0.1899159699678421,0.6884661316871643,0.206722691655159,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6884661316871643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6884661316871643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7003567218780518},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6884661316871643,0.23361344635486603,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6884661316871643},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6884661316871643},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7003567218780518},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.6884661316871643,0.24537815153598785,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6884661316871643},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6884661316871643},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7003567218780518},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.6884661316871643,0.25882354378700256,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6884661316871643},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6884661316871643},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7003567218780518},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.6884661316871643,0.2705882489681244,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6884661316871643},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6884661316871643},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7003567218780518},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.6884661316871643,0.2823529541492462,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6884661316871643},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6884661316871643},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7003567218780518},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.6884661316871643,0.29411765933036804,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6884661316871643},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6884661316871643},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7003567218780518},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.6884661316871643,0.30756303668022156,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6884661316871643},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6884661316871643},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.6884661316871643,0.3193277418613434,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6884661316871643},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6884661316871643},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.6884661316871643,0.3310924470424652,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6884661316871643},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6884661316871643},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7003567218780518},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.6884661316871643,0.34285715222358704,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6884661316871643},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6884661316871643},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7003567218780518},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.6884661316871643,0.35630252957344055,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6884661316871643},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6884661316871643},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.6884661316871643,0.3680672347545624,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6884661316871643},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6884661316871643},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.6884661316871643,0.3798319399356842,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6884661316871643},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6884661316871643},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7003567218780518},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.6884661316871643,0.39159664511680603,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6884661316871643},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6884661316871643},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7003567218780518},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.6884661316871643,0.40336135029792786,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6884661316871643},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6884661316871643},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.6884661316871643,0.41680672764778137,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.6884661316871643,0.4285714328289032,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6884661316871643},{"x":0.440336138010025,"y":0.6884661316871643},{"x":0.440336138010025,"y":0.7003567218780518},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.6884661316871643,0.440336138010025,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6884661316871643},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6884661316871643},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7003567218780518},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.6884661316871643,0.45210084319114685,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6884661316871643},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6884661316871643},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.6884661316871643,0.46554622054100037,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.6884661316871643,0.4773109257221222,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6884661316871643},{"x":0.489075630903244,"y":0.6884661316871643},{"x":0.489075630903244,"y":0.7003567218780518},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.6884661316871643,0.489075630903244,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7003567218780518},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.6884661316871643,0.5008403658866882,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.6884661316871643,0.5142857432365417,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.6884661316871643,0.5260504484176636,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.6884661316871643,0.5378151535987854,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.6884661316871643,0.5495798587799072,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7003567218780518},{"x":0.561344563961029,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.6884661316871643,0.5630252361297607,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.6884661316871643,0.5747899413108826,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.6884661316871643,0.5865546464920044,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.6884661316871643,0.5983193516731262,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6884661316871643},{"x":0.610084056854248,"y":0.6884661316871643},{"x":0.610084056854248,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.6884661316871643,0.610084056854248,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.6884661316871643,0.6235294342041016,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.6884661316871643,0.6352941393852234,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.6884661316871643,0.6470588445663452,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6884661316871643},{"x":0.658823549747467,"y":0.6884661316871643},{"x":0.658823549747467,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.6884661316871643,0.658823549747467,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.6884661316871643,0.6722689270973206,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":"LU","boundary":[0.6773109436035156,0.6884661316871643,0.7008403539657593,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7003567218780518},{"x":0.707563042640686,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.707563042640686,0.6884661316871643,0.7378151416778564,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":1,"str":"3.2","boundary":[0.7630252242088318,0.6884661316871643,0.7798319458961487,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7051129341125488},{"x":0.206722691655159,"y":0.7051129341125488},{"x":0.206722691655159,"y":0.717003583908081},{"x":0.1899159699678421,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"95","boundary":[0.1899159699678421,0.7051129341125488,0.206722691655159,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2369747906923294,"y":0.717003583908081},{"x":0.23529411852359772,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7051129341125488,0.2369747906923294,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7051129341125488},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7051129341125488},{"x":0.24873949587345123,"y":0.717003583908081},{"x":0.24705882370471954,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7051129341125488,0.24873949587345123,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7051129341125488},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7051129341125488},{"x":0.26050421595573425,"y":0.717003583908081},{"x":0.25882354378700256,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.7051129341125488,0.26050421595573425,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2722689211368561,"y":0.717003583908081},{"x":0.2705882489681244,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.7051129341125488,0.2722689211368561,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2840336263179779,"y":0.717003583908081},{"x":0.2823529541492462,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.7051129341125488,0.2840336263179779,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2974790036678314,"y":0.717003583908081},{"x":0.29579833149909973,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.7051129341125488,0.2974790036678314,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7051129341125488},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7051129341125488},{"x":0.30924370884895325,"y":0.717003583908081},{"x":0.30756303668022156,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.7051129341125488,0.30924370884895325,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3210084140300751,"y":0.717003583908081},{"x":0.3193277418613434,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.7051129341125488,0.3210084140300751,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3327731192111969,"y":0.717003583908081},{"x":0.3310924470424652,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.7051129341125488,0.3327731192111969,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3462184965610504,"y":0.717003583908081},{"x":0.3445378243923187,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.7051129341125488,0.3462184965610504,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7051129341125488},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7051129341125488},{"x":0.35798320174217224,"y":0.717003583908081},{"x":0.35630252957344055,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.7051129341125488,0.35798320174217224,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7051129341125488},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7051129341125488},{"x":0.36974790692329407,"y":0.717003583908081},{"x":0.3680672347545624,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.7051129341125488,0.36974790692329407,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3815126121044159,"y":0.717003583908081},{"x":0.3798319399356842,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.7051129341125488,0.3815126121044159,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3949579894542694,"y":0.717003583908081},{"x":0.3932773172855377,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.7051129341125488,0.3949579894542694,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7051129341125488},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7051129341125488},{"x":0.40672269463539124,"y":0.717003583908081},{"x":0.40504202246665955,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.7051129341125488,0.40672269463539124,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7051129341125488},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7051129341125488},{"x":0.41848739981651306,"y":0.717003583908081},{"x":0.41680672764778137,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.7051129341125488,0.41848739981651306,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4302521049976349,"y":0.717003583908081},{"x":0.4285714328289032,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.7051129341125488,0.4302521049976349,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4420168101787567,"y":0.717003583908081},{"x":0.440336138010025,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.7051129341125488,0.4420168101787567,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7051129341125488},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7051129341125488},{"x":0.45546218752861023,"y":0.717003583908081},{"x":0.45378151535987854,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.7051129341125488,0.45546218752861023,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7051129341125488},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7051129341125488},{"x":0.46722689270973206,"y":0.717003583908081},{"x":0.46554622054100037,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.7051129341125488,0.46722689270973206,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4789915978908539,"y":0.717003583908081},{"x":0.4773109257221222,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.7051129341125488,0.4789915978908539,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4907563030719757,"y":0.717003583908081},{"x":0.489075630903244,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.489075630903244,0.7051129341125488,0.4907563030719757,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5042017102241516,"y":0.717003583908081},{"x":0.5025210380554199,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.7051129341125488,0.5042017102241516,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5159664154052734,"y":0.717003583908081},{"x":0.5142857432365417,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.7051129341125488,0.5159664154052734,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7051129341125488},{"x":0.556302547454834,"y":0.7051129341125488},{"x":0.556302547454834,"y":0.717003583908081},{"x":0.5260504484176636,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"توﺮﮐ","boundary":[0.5260504484176636,0.7051129341125488,0.556302547454834,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5663865804672241,"y":0.717003583908081},{"x":0.561344563961029,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.7051129341125488,0.5663865804672241,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6084033846855164,"y":0.717003583908081},{"x":0.5731092691421509,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺘﯿﻟود","boundary":[0.5731092691421509,0.7051129341125488,0.6084033846855164,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6386554837226868,"y":0.717003583908081},{"x":0.6151260733604431,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"LU","boundary":[0.6151260733604431,0.7051129341125488,0.6386554837226868,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6756302714347839,"y":0.717003583908081},{"x":0.6453781723976135,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.6453781723976135,0.7051129341125488,0.6756302714347839,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7378151416778564,"y":0.717003583908081},{"x":0.7092437148094177,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"1.3.2","boundary":[0.7092437148094177,0.7051129341125488,0.7378151416778564,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7217597961425781},{"x":0.206722691655159,"y":0.7217597961425781},{"x":0.206722691655159,"y":0.7336504459381104},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":"97","boundary":[0.1899159699678421,0.7217597961425781,0.206722691655159,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7217597961425781},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7217597961425781},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7336504459381104},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.7217597961425781,0.23361344635486603,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7217597961425781},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7217597961425781},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7336504459381104},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.7217597961425781,0.24537815153598785,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7217597961425781},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7217597961425781},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7336504459381104},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.7217597961425781,0.25882354378700256,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7336504459381104},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.7217597961425781,0.2705882489681244,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7336504459381104},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.7217597961425781,0.2823529541492462,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7217597961425781},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7217597961425781},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7336504459381104},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.7217597961425781,0.29411765933036804,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7217597961425781},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7217597961425781},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7336504459381104},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.7217597961425781,0.30756303668022156,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7336504459381104},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.7217597961425781,0.3193277418613434,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7336504459381104},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.7217597961425781,0.3310924470424652,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7217597961425781},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7217597961425781},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7336504459381104},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.7217597961425781,0.34285715222358704,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7217597961425781},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7217597961425781},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7336504459381104},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.7217597961425781,0.35630252957344055,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7336504459381104},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.7217597961425781,0.3680672347545624,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7336504459381104},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.7217597961425781,0.3798319399356842,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7217597961425781},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7217597961425781},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7336504459381104},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.7217597961425781,0.39159664511680603,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7217597961425781},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7217597961425781},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7336504459381104},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.7217597961425781,0.40336135029792786,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7217597961425781},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7217597961425781},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.7217597961425781,0.41680672764778137,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.7217597961425781,0.4285714328289032,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7217597961425781},{"x":0.440336138010025,"y":0.7217597961425781},{"x":0.440336138010025,"y":0.7336504459381104},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.7217597961425781,0.440336138010025,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7217597961425781},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7217597961425781},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7336504459381104},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.7217597961425781,0.45210084319114685,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7217597961425781},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7217597961425781},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.7217597961425781,0.46554622054100037,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.7217597961425781,0.4773109257221222,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7217597961425781},{"x":0.489075630903244,"y":0.7217597961425781},{"x":0.489075630903244,"y":0.7336504459381104},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.7217597961425781,0.489075630903244,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7336504459381104},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.7217597961425781,0.5008403658866882,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.7217597961425781,0.5142857432365417,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.7217597961425781,0.5260504484176636,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.7217597961425781,0.5378151535987854,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.7217597961425781,0.5495798587799072,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7336504459381104},{"x":0.561344563961029,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.7217597961425781,0.5630252361297607,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.7217597961425781,0.5747899413108826,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.7217597961425781,0.5865546464920044,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.7217597961425781,0.5983193516731262,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7217597961425781},{"x":0.610084056854248,"y":0.7217597961425781},{"x":0.610084056854248,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.7217597961425781,0.610084056854248,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.7217597961425781,0.6235294342041016,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.7217597961425781,0.6352941393852234,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.7217597961425781,0.6470588445663452,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7217597961425781},{"x":0.658823549747467,"y":0.7217597961425781},{"x":0.658823549747467,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.7217597961425781,0.658823549747467,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.7217597961425781,0.6722689270973206,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7336504459381104},{"x":0.680672287940979,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":"يﺮﯿﮔرﻮﺤﻣ","boundary":[0.680672287940979,0.7217597961425781,0.7394958138465881,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":"4.2","boundary":[0.7613445520401001,0.7217597961425781,0.7798319458961487,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7384066581726074},{"x":0.206722691655159,"y":0.7384066581726074},{"x":0.206722691655159,"y":0.7502972483634949},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":"99","boundary":[0.1899159699678421,0.7384066581726074,0.206722691655159,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7502972483634949},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7384066581726074,0.2369747906923294,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7384066581726074},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7384066581726074},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7502972483634949},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7384066581726074,0.24873949587345123,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7384066581726074},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7384066581726074},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7502972483634949},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.7384066581726074,0.26050421595573425,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7502972483634949},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.7384066581726074,0.2722689211368561,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7502972483634949},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.7384066581726074,0.2840336263179779,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7502972483634949},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.7384066581726074,0.2974790036678314,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7384066581726074},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7384066581726074},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7502972483634949},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.7384066581726074,0.30924370884895325,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7502972483634949},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.7384066581726074,0.3210084140300751,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7502972483634949},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.7384066581726074,0.3327731192111969,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7502972483634949},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.7384066581726074,0.3462184965610504,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7384066581726074},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7384066581726074},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7502972483634949},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.7384066581726074,0.35798320174217224,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7384066581726074},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7384066581726074},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7502972483634949},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.7384066581726074,0.36974790692329407,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7502972483634949},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.7384066581726074,0.3815126121044159,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7502972483634949},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.7384066581726074,0.3949579894542694,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7384066581726074},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7384066581726074},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7502972483634949},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.7384066581726074,0.40672269463539124,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7384066581726074},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7384066581726074},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7502972483634949},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.7384066581726074,0.41848739981651306,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7502972483634949},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.7384066581726074,0.4302521049976349,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7502972483634949},{"x":0.440336138010025,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.7384066581726074,0.4420168101787567,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7384066581726074},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7384066581726074},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7502972483634949},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.7384066581726074,0.45546218752861023,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7502972483634949},{"x":0.462184876203537,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.462184876203537,0.7384066581726074,0.4756302535533905,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7502972483634949},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":"هرﺎﭘ","boundary":[0.4773109257221222,0.7384066581726074,0.4941176474094391,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7384066581726074},{"x":0.561344563961029,"y":0.7384066581726074},{"x":0.561344563961029,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":"يﺮﯿﮔرﻮﺤﻣ","boundary":[0.5025210380554199,0.7384066581726074,0.561344563961029,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5663865804672241,0.7384066581726074,0.5714285969734192,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7502972483634949},{"x":0.578151285648346,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":"سوﺎﮔ","boundary":[0.578151285648346,0.7384066581726074,0.6084033846855164,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓﺬﺣ","boundary":[0.6151260733604431,0.7384066581726074,0.6487395167350769,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7502972483634949},{"x":0.653781533241272,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.653781533241272,0.7384066581726074,0.6789916157722473,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":1,"str":"1.4.2","boundary":[0.7092437148094177,0.7384066581726074,0.7378151416778564,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7538644671440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7538644671440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7657550573348999},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":"104","boundary":[0.1899159699678421,0.7538644671440125,0.21512605249881744,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7538644671440125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7538644671440125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7538644671440125,0.2369747906923294,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7538644671440125},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7538644671440125},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7657550573348999},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7538644671440125,0.24873949587345123,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7538644671440125},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7538644671440125},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7657550573348999},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.7538644671440125,0.26050421595573425,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7538644671440125},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7538644671440125},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7657550573348999},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.7538644671440125,0.2722689211368561,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7538644671440125},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7538644671440125},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7657550573348999},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.7538644671440125,0.2840336263179779,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7538644671440125},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7538644671440125},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7657550573348999},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.7538644671440125,0.2974790036678314,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7538644671440125},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7538644671440125},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7657550573348999},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.7538644671440125,0.30924370884895325,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.7538644671440125,0.3210084140300751,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.7538644671440125,0.3327731192111969,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.7538644671440125,0.3462184965610504,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7538644671440125},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7538644671440125},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7657550573348999},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.7538644671440125,0.35798320174217224,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7538644671440125},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7538644671440125},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.7538644671440125,0.36974790692329407,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.7538644671440125,0.3815126121044159,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.7538644671440125,0.3949579894542694,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7538644671440125},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7538644671440125},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7657550573348999},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.7538644671440125,0.40672269463539124,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7538644671440125},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7538644671440125},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7657550573348999},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.7538644671440125,0.41848739981651306,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.7538644671440125,0.4302521049976349,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7657550573348999},{"x":0.440336138010025,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.7538644671440125,0.4420168101787567,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7538644671440125},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7538644671440125},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7657550573348999},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.7538644671440125,0.45546218752861023,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7657550573348999},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣﺎﮐ","boundary":[0.46554622054100037,0.7538644671440125,0.4907563030719757,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7538644671440125},{"x":0.556302547454834,"y":0.7538644671440125},{"x":0.556302547454834,"y":0.7657550573348999},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":"يﺮﯿﮔرﻮﺤﻣ","boundary":[0.49747899174690247,0.7538644671440125,0.556302547454834,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7657550573348999},{"x":0.561344563961029,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.561344563961029,0.7538644671440125,0.5680672526359558,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7538644671440125},{"x":0.605042040348053,"y":0.7538644671440125},{"x":0.605042040348053,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":"سوﺎﮔ","boundary":[0.5731092691421509,0.7538644671440125,0.605042040348053,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7657550573348999},{"x":0.610084056854248,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓﺬﺣ","boundary":[0.610084056854248,0.7538644671440125,0.6436975002288818,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6487395167350769,0.7538644671440125,0.6739495992660522,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":1,"str":"2.4.2","boundary":[0.7092437148094177,0.7538644671440125,0.7378151416778564,0.7657550573348999]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.770511269569397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.770511269569397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7824019193649292},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"108","boundary":[0.1899159699678421,0.770511269569397,0.21512605249881744,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.770511269569397},{"x":0.23361344635486603,"y":0.770511269569397},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7824019193649292},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.770511269569397,0.23361344635486603,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.770511269569397},{"x":0.24537815153598785,"y":0.770511269569397},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7824019193649292},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.770511269569397,0.24537815153598785,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.770511269569397},{"x":0.25882354378700256,"y":0.770511269569397},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7824019193649292},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.770511269569397,0.25882354378700256,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.770511269569397},{"x":0.2705882489681244,"y":0.770511269569397},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7824019193649292},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.770511269569397,0.2705882489681244,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.770511269569397},{"x":0.2823529541492462,"y":0.770511269569397},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7824019193649292},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.770511269569397,0.2823529541492462,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.770511269569397},{"x":0.29411765933036804,"y":0.770511269569397},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7824019193649292},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.770511269569397,0.29411765933036804,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.770511269569397},{"x":0.30756303668022156,"y":0.770511269569397},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7824019193649292},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.770511269569397,0.30756303668022156,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.770511269569397},{"x":0.3193277418613434,"y":0.770511269569397},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.770511269569397,0.3193277418613434,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.770511269569397},{"x":0.3310924470424652,"y":0.770511269569397},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.770511269569397,0.3310924470424652,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.770511269569397},{"x":0.34285715222358704,"y":0.770511269569397},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7824019193649292},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.770511269569397,0.34285715222358704,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.770511269569397},{"x":0.35630252957344055,"y":0.770511269569397},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7824019193649292},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.770511269569397,0.35630252957344055,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.770511269569397},{"x":0.3680672347545624,"y":0.770511269569397},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.770511269569397,0.3680672347545624,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.770511269569397},{"x":0.3798319399356842,"y":0.770511269569397},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.770511269569397,0.3798319399356842,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.770511269569397},{"x":0.39159664511680603,"y":0.770511269569397},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7824019193649292},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.770511269569397,0.39159664511680603,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.770511269569397},{"x":0.40336135029792786,"y":0.770511269569397},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7824019193649292},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.770511269569397,0.40336135029792786,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.770511269569397},{"x":0.41680672764778137,"y":0.770511269569397},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.770511269569397,0.41680672764778137,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.770511269569397},{"x":0.4285714328289032,"y":0.770511269569397},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.770511269569397,0.4285714328289032,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.770511269569397},{"x":0.440336138010025,"y":0.770511269569397},{"x":0.440336138010025,"y":0.7824019193649292},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.770511269569397,0.440336138010025,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.770511269569397},{"x":0.45210084319114685,"y":0.770511269569397},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7824019193649292},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.770511269569397,0.45210084319114685,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.770511269569397},{"x":0.46554622054100037,"y":0.770511269569397},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.770511269569397,0.46554622054100037,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.770511269569397},{"x":0.4773109257221222,"y":0.770511269569397},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.770511269569397,0.4773109257221222,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.770511269569397},{"x":0.489075630903244,"y":0.770511269569397},{"x":0.489075630903244,"y":0.7824019193649292},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.770511269569397,0.489075630903244,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.770511269569397},{"x":0.5008403658866882,"y":0.770511269569397},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7824019193649292},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.770511269569397,0.5008403658866882,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.770511269569397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.770511269569397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.770511269569397,0.5142857432365417,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.770511269569397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.770511269569397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.5210084319114685,0.770511269569397,0.5512605309486389,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.770511269569397},{"x":0.6000000238418579,"y":0.770511269569397},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7824019193649292},{"x":0.556302547454834,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.556302547454834,0.770511269569397,0.6000000238418579,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.770511269569397},{"x":0.6268907785415649,"y":0.770511269569397},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7824019193649292},{"x":0.605042040348053,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.605042040348053,0.770511269569397,0.6268907785415649,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.770511269569397},{"x":0.6672269105911255,"y":0.770511269569397},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.6285714507102966,0.770511269569397,0.6672269105911255,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.770511269569397},{"x":0.707563042640686,"y":0.770511269569397},{"x":0.707563042640686,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻄﺧ","boundary":[0.6739495992660522,0.770511269569397,0.707563042640686,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.770511269569397},{"x":0.7394958138465881,"y":0.770511269569397},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.7126050591468811,0.770511269569397,0.7394958138465881,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.770511269569397},{"x":0.7798319458961487,"y":0.770511269569397},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"5.2","boundary":[0.7613445520401001,0.770511269569397,0.7798319458961487,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7871581315994263},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7871581315994263},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7990487217903137},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":"111","boundary":[0.1899159699678421,0.7871581315994263,0.21512605249881744,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7990487217903137},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7871581315994263,0.2369747906923294,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7871581315994263},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7871581315994263},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7990487217903137},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7871581315994263,0.24873949587345123,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7871581315994263},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7871581315994263},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7990487217903137},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.7871581315994263,0.26050421595573425,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7990487217903137},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.7871581315994263,0.2722689211368561,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7990487217903137},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.7871581315994263,0.2840336263179779,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7871581315994263},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7990487217903137},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.7871581315994263,0.2974790036678314,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7871581315994263},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7871581315994263},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7990487217903137},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.7871581315994263,0.30924370884895325,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7990487217903137},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.7871581315994263,0.3210084140300751,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7990487217903137},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.7871581315994263,0.3327731192111969,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7990487217903137},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.7871581315994263,0.3462184965610504,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7871581315994263},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7871581315994263},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7990487217903137},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.7871581315994263,0.35798320174217224,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7871581315994263},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7871581315994263},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7990487217903137},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.7871581315994263,0.36974790692329407,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7990487217903137},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.7871581315994263,0.3815126121044159,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7990487217903137},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.7871581315994263,0.3949579894542694,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7871581315994263},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7871581315994263},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7990487217903137},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.7871581315994263,0.40672269463539124,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7871581315994263},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7871581315994263},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7990487217903137},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.7871581315994263,0.41848739981651306,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7990487217903137},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.7871581315994263,0.4302521049976349,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7990487217903137},{"x":0.440336138010025,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.7871581315994263,0.4420168101787567,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7871581315994263},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7871581315994263},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7990487217903137},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.7871581315994263,0.45546218752861023,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7871581315994263},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7871581315994263},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7990487217903137},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.7871581315994263,0.46722689270973206,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7990487217903137},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.7871581315994263,0.4789915978908539,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7990487217903137},{"x":0.489075630903244,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.489075630903244,0.7871581315994263,0.4907563030719757,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7990487217903137},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":"سوﺎﮔ","boundary":[0.5058823823928833,0.7871581315994263,0.5378151535987854,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7990487217903137},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓﺬﺣ","boundary":[0.5445378422737122,0.7871581315994263,0.5764706134796143,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7990487217903137},{"x":0.583193302154541,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.583193302154541,0.7871581315994263,0.6084033846855164,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻄﺧ","boundary":[0.6151260733604431,0.7871581315994263,0.6487395167350769,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7871581315994263},{"x":0.680672287940979,"y":0.7871581315994263},{"x":0.680672287940979,"y":0.7990487217903137},{"x":0.653781533241272,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.653781533241272,0.7871581315994263,0.680672287940979,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":1,"str":"1.5.2","boundary":[0.7092437148094177,0.7871581315994263,0.7378151416778564,0.7990487217903137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8038049936294556},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8038049936294556},{"x":0.21512605249881744,"y":0.815695583820343},{"x":0.1899159699678421,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":"114","boundary":[0.1899159699678421,0.8038049936294556,0.21512605249881744,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8038049936294556},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8038049936294556},{"x":0.23361344635486603,"y":0.815695583820343},{"x":0.23193277418613434,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.8038049936294556,0.23361344635486603,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.8038049936294556},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8038049936294556},{"x":0.24537815153598785,"y":0.815695583820343},{"x":0.24369747936725616,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.8038049936294556,0.24537815153598785,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.8038049936294556},{"x":0.25882354378700256,"y":0.8038049936294556},{"x":0.25882354378700256,"y":0.815695583820343},{"x":0.2571428716182709,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.8038049936294556,0.25882354378700256,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2705882489681244,"y":0.815695583820343},{"x":0.2689075767993927,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.8038049936294556,0.2705882489681244,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2823529541492462,"y":0.815695583820343},{"x":0.2806722819805145,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.8038049936294556,0.2823529541492462,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.8038049936294556},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8038049936294556},{"x":0.29411765933036804,"y":0.815695583820343},{"x":0.29243698716163635,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.8038049936294556,0.29411765933036804,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.8038049936294556},{"x":0.30756303668022156,"y":0.8038049936294556},{"x":0.30756303668022156,"y":0.815695583820343},{"x":0.30588236451148987,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.8038049936294556,0.30756303668022156,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3193277418613434,"y":0.815695583820343},{"x":0.3176470696926117,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.8038049936294556,0.3193277418613434,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3310924470424652,"y":0.815695583820343},{"x":0.3294117748737335,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.8038049936294556,0.3310924470424652,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.8038049936294556},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8038049936294556},{"x":0.34285715222358704,"y":0.815695583820343},{"x":0.34117648005485535,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.8038049936294556,0.34285715222358704,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.8038049936294556},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8038049936294556},{"x":0.35630252957344055,"y":0.815695583820343},{"x":0.35462185740470886,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.8038049936294556,0.35630252957344055,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3680672347545624,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3680672347545624,"y":0.815695583820343},{"x":0.3663865625858307,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.8038049936294556,0.3680672347545624,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8038049936294556},{"x":0.3798319399356842,"y":0.815695583820343},{"x":0.3781512677669525,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.8038049936294556,0.3798319399356842,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.8038049936294556},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8038049936294556},{"x":0.39159664511680603,"y":0.815695583820343},{"x":0.38991597294807434,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.8038049936294556,0.39159664511680603,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.8038049936294556},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8038049936294556},{"x":0.40336135029792786,"y":0.815695583820343},{"x":0.40168067812919617,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.8038049936294556,0.40336135029792786,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.8038049936294556},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8038049936294556},{"x":0.41680672764778137,"y":0.815695583820343},{"x":0.4151260554790497,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.8038049936294556,0.41680672764778137,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4285714328289032,"y":0.815695583820343},{"x":0.4268907606601715,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.8038049936294556,0.4285714328289032,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.8038049936294556},{"x":0.440336138010025,"y":0.8038049936294556},{"x":0.440336138010025,"y":0.815695583820343},{"x":0.43865546584129333,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.8038049936294556,0.440336138010025,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.8038049936294556},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8038049936294556},{"x":0.45210084319114685,"y":0.815695583820343},{"x":0.45042017102241516,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.8038049936294556,0.45210084319114685,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.8038049936294556},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8038049936294556},{"x":0.46554622054100037,"y":0.815695583820343},{"x":0.4638655483722687,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.8038049936294556,0.46554622054100037,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4773109257221222,"y":0.815695583820343},{"x":0.4756302535533905,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.8038049936294556,0.4773109257221222,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8038049936294556},{"x":0.489075630903244,"y":0.8038049936294556},{"x":0.489075630903244,"y":0.815695583820343},{"x":0.48739495873451233,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.8038049936294556,0.489075630903244,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5008403658866882,"y":0.815695583820343},{"x":0.49915966391563416,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.8038049936294556,0.5008403658866882,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5142857432365417,"y":0.815695583820343},{"x":0.5126050710678101,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.8038049936294556,0.5142857432365417,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5260504484176636,"y":0.815695583820343},{"x":0.5243697762489319,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.8038049936294556,0.5260504484176636,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5378151535987854,"y":0.815695583820343},{"x":0.5361344814300537,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.8038049936294556,0.5378151535987854,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5495798587799072,"y":0.815695583820343},{"x":0.5478991866111755,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.8038049936294556,0.5495798587799072,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5630252361297607,"y":0.815695583820343},{"x":0.561344563961029,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.8038049936294556,0.5630252361297607,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5747899413108826,"y":0.815695583820343},{"x":0.5731092691421509,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.8038049936294556,0.5747899413108826,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5865546464920044,"y":0.815695583820343},{"x":0.5848739743232727,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.8038049936294556,0.5865546464920044,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5983193516731262,"y":0.815695583820343},{"x":0.5966386795043945,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.8038049936294556,0.5983193516731262,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8038049936294556},{"x":0.610084056854248,"y":0.8038049936294556},{"x":0.610084056854248,"y":0.815695583820343},{"x":0.6084033846855164,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.8038049936294556,0.610084056854248,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6235294342041016,"y":0.815695583820343},{"x":0.6218487620353699,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.8038049936294556,0.6235294342041016,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6352941393852234,"y":0.815695583820343},{"x":0.6336134672164917,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.8038049936294556,0.6352941393852234,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7008403539657593,"y":0.815695583820343},{"x":0.6504201889038086,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":"LDMT","boundary":[0.6504201889038086,0.8026159405708313,0.7008403539657593,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7378151416778564,"y":0.815695583820343},{"x":0.707563042640686,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.707563042640686,0.8038049936294556,0.7378151416778564,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7798319458961487,"y":0.815695583820343},{"x":0.7630252242088318,"y":0.815695583820343}]},"confidence":1,"str":"6.2","boundary":[0.7630252242088318,0.8038049936294556,0.7798319458961487,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8192628026008606},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8192628026008606},{"x":0.21512605249881744,"y":0.831153392791748},{"x":0.1899159699678421,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":"116","boundary":[0.1899159699678421,0.8192628026008606,0.21512605249881744,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8192628026008606},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8192628026008606},{"x":0.23361344635486603,"y":0.831153392791748},{"x":0.23193277418613434,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.8192628026008606,0.23361344635486603,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.8192628026008606},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8192628026008606},{"x":0.24537815153598785,"y":0.831153392791748},{"x":0.24369747936725616,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.8192628026008606,0.24537815153598785,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.8192628026008606},{"x":0.25882354378700256,"y":0.8192628026008606},{"x":0.25882354378700256,"y":0.831153392791748},{"x":0.2571428716182709,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.8192628026008606,0.25882354378700256,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.8192628026008606},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8192628026008606},{"x":0.2705882489681244,"y":0.831153392791748},{"x":0.2689075767993927,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.8192628026008606,0.2705882489681244,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.8192628026008606},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8192628026008606},{"x":0.2823529541492462,"y":0.831153392791748},{"x":0.2806722819805145,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.8192628026008606,0.2823529541492462,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.8192628026008606},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8192628026008606},{"x":0.29411765933036804,"y":0.831153392791748},{"x":0.29243698716163635,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.8192628026008606,0.29411765933036804,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.8192628026008606},{"x":0.30756303668022156,"y":0.8192628026008606},{"x":0.30756303668022156,"y":0.831153392791748},{"x":0.30588236451148987,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.8192628026008606,0.30756303668022156,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.8192628026008606},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8192628026008606},{"x":0.3193277418613434,"y":0.831153392791748},{"x":0.3176470696926117,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.8192628026008606,0.3193277418613434,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.8192628026008606},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8192628026008606},{"x":0.3310924470424652,"y":0.831153392791748},{"x":0.3294117748737335,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.8192628026008606,0.3310924470424652,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.8192628026008606},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8192628026008606},{"x":0.34285715222358704,"y":0.831153392791748},{"x":0.34117648005485535,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.8192628026008606,0.34285715222358704,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.8192628026008606},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8192628026008606},{"x":0.35630252957344055,"y":0.831153392791748},{"x":0.35462185740470886,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.8192628026008606,0.35630252957344055,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.8192628026008606},{"x":0.3680672347545624,"y":0.8192628026008606},{"x":0.3680672347545624,"y":0.831153392791748},{"x":0.3663865625858307,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.8192628026008606,0.3680672347545624,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.8192628026008606},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8192628026008606},{"x":0.3798319399356842,"y":0.831153392791748},{"x":0.3781512677669525,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.8192628026008606,0.3798319399356842,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.8192628026008606},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8192628026008606},{"x":0.39159664511680603,"y":0.831153392791748},{"x":0.38991597294807434,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.8192628026008606,0.39159664511680603,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.8192628026008606},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8192628026008606},{"x":0.40336135029792786,"y":0.831153392791748},{"x":0.40168067812919617,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.8192628026008606,0.40336135029792786,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.8192628026008606},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8192628026008606},{"x":0.41680672764778137,"y":0.831153392791748},{"x":0.4151260554790497,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.8192628026008606,0.41680672764778137,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8192628026008606},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8192628026008606},{"x":0.4285714328289032,"y":0.831153392791748},{"x":0.4268907606601715,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.8192628026008606,0.4285714328289032,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.8192628026008606},{"x":0.440336138010025,"y":0.8192628026008606},{"x":0.440336138010025,"y":0.831153392791748},{"x":0.43865546584129333,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.8192628026008606,0.440336138010025,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.8192628026008606},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8192628026008606},{"x":0.45210084319114685,"y":0.831153392791748},{"x":0.45042017102241516,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.8192628026008606,0.45210084319114685,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.8192628026008606},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8192628026008606},{"x":0.46554622054100037,"y":0.831153392791748},{"x":0.4638655483722687,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.8192628026008606,0.46554622054100037,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8192628026008606},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8192628026008606},{"x":0.4773109257221222,"y":0.831153392791748},{"x":0.4756302535533905,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.8192628026008606,0.4773109257221222,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8192628026008606},{"x":0.489075630903244,"y":0.8192628026008606},{"x":0.489075630903244,"y":0.831153392791748},{"x":0.48739495873451233,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.8192628026008606,0.489075630903244,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5008403658866882,"y":0.831153392791748},{"x":0.49915966391563416,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.8192628026008606,0.5008403658866882,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5142857432365417,"y":0.831153392791748},{"x":0.5126050710678101,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.8192628026008606,0.5142857432365417,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5260504484176636,"y":0.831153392791748},{"x":0.5243697762489319,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.8192628026008606,0.5260504484176636,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5378151535987854,"y":0.831153392791748},{"x":0.5361344814300537,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.8192628026008606,0.5378151535987854,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5495798587799072,"y":0.831153392791748},{"x":0.5478991866111755,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.8192628026008606,0.5495798587799072,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5630252361297607,"y":0.831153392791748},{"x":0.561344563961029,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.8192628026008606,0.5630252361297607,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5747899413108826,"y":0.831153392791748},{"x":0.5731092691421509,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.8192628026008606,0.5747899413108826,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5865546464920044,"y":0.831153392791748},{"x":0.5848739743232727,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.8192628026008606,0.5865546464920044,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5983193516731262,"y":0.831153392791748},{"x":0.5966386795043945,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.8192628026008606,0.5983193516731262,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8192628026008606},{"x":0.610084056854248,"y":0.8192628026008606},{"x":0.610084056854248,"y":0.831153392791748},{"x":0.6084033846855164,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.8192628026008606,0.610084056854248,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6235294342041016,"y":0.831153392791748},{"x":0.6218487620353699,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.8192628026008606,0.6235294342041016,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6352941393852234,"y":0.831153392791748},{"x":0.6336134672164917,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.8192628026008606,0.6352941393852234,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6470588445663452,"y":0.831153392791748},{"x":0.6453781723976135,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.8192628026008606,0.6470588445663452,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.8192628026008606},{"x":0.702521026134491,"y":0.8192628026008606},{"x":0.702521026134491,"y":0.831153392791748},{"x":0.653781533241272,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮑﺴﻟﻮﭼ","boundary":[0.653781533241272,0.8192628026008606,0.702521026134491,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7378151416778564,"y":0.831153392791748},{"x":0.707563042640686,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.707563042640686,0.8192628026008606,0.7378151416778564,0.831153392791748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7798319458961487,"y":0.831153392791748},{"x":0.7613445520401001,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"str":"7.2","boundary":[0.7613445520401001,0.8192628026008606,0.7798319458961487,0.831153392791748]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8084033727645874,"y":0.831153392791748},{"x":0.1899159699678421,"y":0.831153392791748}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6327145986557007,0.8134033727645874,0.838153392791748],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2877526879310608},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳﺮﻬﻓ","boundary":[0.45378151535987854,0.2639714479446411,0.5445378422737122,0.2877526879310608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2877526879310608},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.2569714479446411,0.5495378422737122,0.2947526879310608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8537455201148987},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8537455201148987},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8668252229690552},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8668252229690552}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻔﻫ","boundary":[0.48571428656578064,0.8537455201148987,0.5142857432365417,0.8668252229690552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8537455201148987},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8537455201148987},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8668252229690552},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8668252229690552}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8467455201148987,0.5192857432365418,0.8738252229690552],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/MDoZdjMvRIPyWHbM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/NfDZTiflKJrqbYtr.jpg","blurred":"/storage/books/c4cd5eadd0b5716a/pages/QcnFTaaJiDpbpHju.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000310783142803096,0.00019385930459933106,0.9986329355079587,0.9989609688192996]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.17003567516803741},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17003567516803741},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18192628026008606},{"x":0.1899159699678421,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":"118","boundary":[0.1899159699678421,0.17003567516803741,0.21512605249881744,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2369747906923294,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18192628026008606},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.17003567516803741,0.2369747906923294,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.17003567516803741},{"x":0.24873949587345123,"y":0.17003567516803741},{"x":0.24873949587345123,"y":0.18192628026008606},{"x":0.24705882370471954,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.17003567516803741,0.24873949587345123,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.17003567516803741},{"x":0.26050421595573425,"y":0.17003567516803741},{"x":0.26050421595573425,"y":0.18192628026008606},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.17003567516803741,0.26050421595573425,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2722689211368561,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2722689211368561,"y":0.18192628026008606},{"x":0.2705882489681244,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.17003567516803741,0.2722689211368561,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2840336263179779,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2840336263179779,"y":0.18192628026008606},{"x":0.2823529541492462,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.17003567516803741,0.2840336263179779,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2974790036678314,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2974790036678314,"y":0.18192628026008606},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.17003567516803741,0.2974790036678314,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.17003567516803741},{"x":0.30924370884895325,"y":0.17003567516803741},{"x":0.30924370884895325,"y":0.18192628026008606},{"x":0.30756303668022156,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.17003567516803741,0.30924370884895325,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.17003567516803741},{"x":0.3210084140300751,"y":0.17003567516803741},{"x":0.3210084140300751,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3193277418613434,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.17003567516803741,0.3210084140300751,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.17003567516803741},{"x":0.3327731192111969,"y":0.17003567516803741},{"x":0.3327731192111969,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3310924470424652,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.17003567516803741,0.3327731192111969,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.17003567516803741},{"x":0.3462184965610504,"y":0.17003567516803741},{"x":0.3462184965610504,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3445378243923187,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.17003567516803741,0.3462184965610504,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.17003567516803741},{"x":0.35798320174217224,"y":0.17003567516803741},{"x":0.35798320174217224,"y":0.18192628026008606},{"x":0.35630252957344055,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.17003567516803741,0.35798320174217224,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.17003567516803741},{"x":0.36974790692329407,"y":0.17003567516803741},{"x":0.36974790692329407,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3680672347545624,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.17003567516803741,0.36974790692329407,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.17003567516803741},{"x":0.3815126121044159,"y":0.17003567516803741},{"x":0.3815126121044159,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3798319399356842,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.17003567516803741,0.3815126121044159,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.17003567516803741},{"x":0.3949579894542694,"y":0.17003567516803741},{"x":0.3949579894542694,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3932773172855377,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.17003567516803741,0.3949579894542694,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.17003567516803741},{"x":0.40672269463539124,"y":0.17003567516803741},{"x":0.40672269463539124,"y":0.18192628026008606},{"x":0.40504202246665955,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.17003567516803741,0.40672269463539124,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.17003567516803741},{"x":0.41848739981651306,"y":0.17003567516803741},{"x":0.41848739981651306,"y":0.18192628026008606},{"x":0.41680672764778137,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.17003567516803741,0.41848739981651306,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.17003567516803741},{"x":0.4302521049976349,"y":0.17003567516803741},{"x":0.4302521049976349,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4285714328289032,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.17003567516803741,0.4302521049976349,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.17003567516803741},{"x":0.4420168101787567,"y":0.17003567516803741},{"x":0.4420168101787567,"y":0.18192628026008606},{"x":0.440336138010025,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.17003567516803741,0.4420168101787567,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.17003567516803741},{"x":0.45546218752861023,"y":0.17003567516803741},{"x":0.45546218752861023,"y":0.18192628026008606},{"x":0.45378151535987854,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.17003567516803741,0.45546218752861023,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.17003567516803741},{"x":0.46722689270973206,"y":0.17003567516803741},{"x":0.46722689270973206,"y":0.18192628026008606},{"x":0.46554622054100037,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.17003567516803741,0.46722689270973206,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.17003567516803741},{"x":0.4789915978908539,"y":0.17003567516803741},{"x":0.4789915978908539,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4773109257221222,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.17003567516803741,0.4789915978908539,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5411764979362488,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5411764979362488,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4941176474094391,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮑﺴﻟﻮﭼ","boundary":[0.4941176474094391,0.17003567516803741,0.5411764979362488,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.17003567516803741},{"x":0.578151285648346,"y":0.17003567516803741},{"x":0.578151285648346,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5478991866111755,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.5478991866111755,0.17003567516803741,0.578151285648346,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6235294342041016,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6235294342041016,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5848739743232727,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺟرﺎﺧ","boundary":[0.5848739743232727,0.17003567516803741,0.6235294342041016,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6571428775787354,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6571428775787354,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6285714507102966,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":"بﺮﺿ","boundary":[0.6285714507102966,0.17003567516803741,0.6571428775787354,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.17003567516803741},{"x":0.680672287940979,"y":0.17003567516803741},{"x":0.680672287940979,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6621848940849304,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":"مﺮﻓ","boundary":[0.6621848940849304,0.17003567516803741,0.680672287940979,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7378151416778564,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7092437148094177,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":1,"str":"1.7.2","boundary":[0.7092437148094177,0.17003567516803741,0.7378151416778564,0.18192628026008606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.18668252229690552},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18668252229690552},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416},{"x":0.1899159699678421,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":"119","boundary":[0.1899159699678421,0.18668252229690552,0.21512605249881744,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.18668252229690552},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18668252229690552},{"x":0.23361344635486603,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.18668252229690552,0.23361344635486603,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.18668252229690552},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18668252229690552},{"x":0.24537815153598785,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24369747936725616,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.18668252229690552,0.24537815153598785,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.18668252229690552},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18668252229690552},{"x":0.25882354378700256,"y":0.19857312738895416},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.18668252229690552,0.25882354378700256,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.18668252229690552},{"x":0.2705882489681244,"y":0.18668252229690552},{"x":0.2705882489681244,"y":0.19857312738895416},{"x":0.2689075767993927,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.18668252229690552,0.2705882489681244,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.18668252229690552},{"x":0.2823529541492462,"y":0.18668252229690552},{"x":0.2823529541492462,"y":0.19857312738895416},{"x":0.2806722819805145,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.18668252229690552,0.2823529541492462,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.18668252229690552},{"x":0.29411765933036804,"y":0.18668252229690552},{"x":0.29411765933036804,"y":0.19857312738895416},{"x":0.29243698716163635,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.18668252229690552,0.29411765933036804,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.18668252229690552},{"x":0.30756303668022156,"y":0.18668252229690552},{"x":0.30756303668022156,"y":0.19857312738895416},{"x":0.30588236451148987,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.18668252229690552,0.30756303668022156,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3193277418613434,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3193277418613434,"y":0.19857312738895416},{"x":0.3176470696926117,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.18668252229690552,0.3193277418613434,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3310924470424652,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3310924470424652,"y":0.19857312738895416},{"x":0.3294117748737335,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.18668252229690552,0.3310924470424652,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.18668252229690552},{"x":0.34285715222358704,"y":0.18668252229690552},{"x":0.34285715222358704,"y":0.19857312738895416},{"x":0.34117648005485535,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.18668252229690552,0.34285715222358704,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.18668252229690552},{"x":0.35630252957344055,"y":0.18668252229690552},{"x":0.35630252957344055,"y":0.19857312738895416},{"x":0.35462185740470886,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.18668252229690552,0.35630252957344055,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3680672347545624,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3680672347545624,"y":0.19857312738895416},{"x":0.3663865625858307,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.18668252229690552,0.3680672347545624,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3798319399356842,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3798319399356842,"y":0.19857312738895416},{"x":0.3781512677669525,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.18668252229690552,0.3798319399356842,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.18668252229690552},{"x":0.39159664511680603,"y":0.18668252229690552},{"x":0.39159664511680603,"y":0.19857312738895416},{"x":0.38991597294807434,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.18668252229690552,0.39159664511680603,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.18668252229690552},{"x":0.40336135029792786,"y":0.18668252229690552},{"x":0.40336135029792786,"y":0.19857312738895416},{"x":0.40168067812919617,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.18668252229690552,0.40336135029792786,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.18668252229690552},{"x":0.41680672764778137,"y":0.18668252229690552},{"x":0.41680672764778137,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4151260554790497,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.18668252229690552,0.41680672764778137,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.18668252229690552},{"x":0.4285714328289032,"y":0.18668252229690552},{"x":0.4285714328289032,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4268907606601715,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.18668252229690552,0.4285714328289032,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.18668252229690552},{"x":0.440336138010025,"y":0.18668252229690552},{"x":0.440336138010025,"y":0.19857312738895416},{"x":0.43865546584129333,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.18668252229690552,0.440336138010025,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.18668252229690552},{"x":0.45210084319114685,"y":0.18668252229690552},{"x":0.45210084319114685,"y":0.19857312738895416},{"x":0.45042017102241516,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.18668252229690552,0.45210084319114685,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.18668252229690552},{"x":0.46554622054100037,"y":0.18668252229690552},{"x":0.46554622054100037,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4638655483722687,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.18668252229690552,0.46554622054100037,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.18668252229690552},{"x":0.4773109257221222,"y":0.18668252229690552},{"x":0.4773109257221222,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4756302535533905,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.18668252229690552,0.4773109257221222,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.18668252229690552},{"x":0.489075630903244,"y":0.18668252229690552},{"x":0.489075630903244,"y":0.19857312738895416},{"x":0.48739495873451233,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.18668252229690552,0.489075630903244,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5008403658866882,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5008403658866882,"y":0.19857312738895416},{"x":0.49915966391563416,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.18668252229690552,0.5008403658866882,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5142857432365417,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5142857432365417,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5126050710678101,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.18668252229690552,0.5142857432365417,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5260504484176636,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5260504484176636,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5243697762489319,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.18668252229690552,0.5260504484176636,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5378151535987854,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5378151535987854,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5361344814300537,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.18668252229690552,0.5378151535987854,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5495798587799072,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5495798587799072,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5478991866111755,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.18668252229690552,0.5495798587799072,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5630252361297607,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19857312738895416},{"x":0.561344563961029,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.18668252229690552,0.5630252361297607,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5747899413108826,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5731092691421509,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.18668252229690552,0.5747899413108826,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5865546464920044,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5865546464920044,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5848739743232727,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.18668252229690552,0.5865546464920044,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5983193516731262,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5983193516731262,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5966386795043945,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.18668252229690552,0.5983193516731262,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.18668252229690552},{"x":0.610084056854248,"y":0.18668252229690552},{"x":0.610084056854248,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6084033846855164,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.18668252229690552,0.610084056854248,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6235294342041016,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6235294342041016,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6218487620353699,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.18668252229690552,0.6235294342041016,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6352941393852234,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6352941393852234,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6336134672164917,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.18668252229690552,0.6352941393852234,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6470588445663452,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6453781723976135,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.18668252229690552,0.6470588445663452,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.18668252229690552},{"x":0.658823549747467,"y":0.18668252229690552},{"x":0.658823549747467,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6571428775787354,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.18668252229690552,0.658823549747467,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7008403539657593,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7008403539657593,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6756302714347839,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":"QR","boundary":[0.6756302714347839,0.18668252229690552,0.7008403539657593,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7378151416778564,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19857312738895416},{"x":0.707563042640686,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.707563042640686,0.18668252229690552,0.7378151416778564,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7798319458961487,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7798319458961487,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7630252242088318,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":"8.2","boundary":[0.7630252242088318,0.18668252229690552,0.7798319458961487,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.20214031636714935},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20214031636714935},{"x":0.21512605249881744,"y":0.214030921459198},{"x":0.1899159699678421,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":"122","boundary":[0.1899159699678421,0.20214031636714935,0.21512605249881744,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.20214031636714935},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20214031636714935},{"x":0.2369747906923294,"y":0.214030921459198},{"x":0.23529411852359772,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.20214031636714935,0.2369747906923294,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.20214031636714935},{"x":0.24873949587345123,"y":0.20214031636714935},{"x":0.24873949587345123,"y":0.214030921459198},{"x":0.24705882370471954,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.20214031636714935,0.24873949587345123,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.20214031636714935},{"x":0.26050421595573425,"y":0.20214031636714935},{"x":0.26050421595573425,"y":0.214030921459198},{"x":0.25882354378700256,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.20214031636714935,0.26050421595573425,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.20214031636714935},{"x":0.2722689211368561,"y":0.20214031636714935},{"x":0.2722689211368561,"y":0.214030921459198},{"x":0.2705882489681244,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.20214031636714935,0.2722689211368561,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.20214031636714935},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20214031636714935},{"x":0.2840336263179779,"y":0.214030921459198},{"x":0.2823529541492462,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.20214031636714935,0.2840336263179779,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.20214031636714935},{"x":0.2974790036678314,"y":0.20214031636714935},{"x":0.2974790036678314,"y":0.214030921459198},{"x":0.29579833149909973,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.20214031636714935,0.2974790036678314,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.20214031636714935},{"x":0.30924370884895325,"y":0.20214031636714935},{"x":0.30924370884895325,"y":0.214030921459198},{"x":0.30756303668022156,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.20214031636714935,0.30924370884895325,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3210084140300751,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3210084140300751,"y":0.214030921459198},{"x":0.3193277418613434,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.20214031636714935,0.3210084140300751,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3327731192111969,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3327731192111969,"y":0.214030921459198},{"x":0.3310924470424652,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.20214031636714935,0.3327731192111969,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3462184965610504,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3462184965610504,"y":0.214030921459198},{"x":0.3445378243923187,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.20214031636714935,0.3462184965610504,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.20214031636714935},{"x":0.35798320174217224,"y":0.20214031636714935},{"x":0.35798320174217224,"y":0.214030921459198},{"x":0.35630252957344055,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.20214031636714935,0.35798320174217224,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.20214031636714935},{"x":0.36974790692329407,"y":0.20214031636714935},{"x":0.36974790692329407,"y":0.214030921459198},{"x":0.3680672347545624,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.20214031636714935,0.36974790692329407,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3815126121044159,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3815126121044159,"y":0.214030921459198},{"x":0.3798319399356842,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.20214031636714935,0.3815126121044159,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3949579894542694,"y":0.214030921459198},{"x":0.3932773172855377,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.20214031636714935,0.3949579894542694,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.20214031636714935},{"x":0.40672269463539124,"y":0.20214031636714935},{"x":0.40672269463539124,"y":0.214030921459198},{"x":0.40504202246665955,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.20214031636714935,0.40672269463539124,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.20214031636714935},{"x":0.41848739981651306,"y":0.20214031636714935},{"x":0.41848739981651306,"y":0.214030921459198},{"x":0.41680672764778137,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.20214031636714935,0.41848739981651306,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4302521049976349,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4302521049976349,"y":0.214030921459198},{"x":0.4285714328289032,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.20214031636714935,0.4302521049976349,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4420168101787567,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4420168101787567,"y":0.214030921459198},{"x":0.440336138010025,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.20214031636714935,0.4420168101787567,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.20214031636714935},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20214031636714935},{"x":0.45546218752861023,"y":0.214030921459198},{"x":0.45378151535987854,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.20214031636714935,0.45546218752861023,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20214031636714935},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20214031636714935},{"x":0.46722689270973206,"y":0.214030921459198},{"x":0.46554622054100037,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.20214031636714935,0.46722689270973206,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4789915978908539,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4789915978908539,"y":0.214030921459198},{"x":0.4773109257221222,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.20214031636714935,0.4789915978908539,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4907563030719757,"y":0.214030921459198},{"x":0.489075630903244,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.489075630903244,0.20214031636714935,0.4907563030719757,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5042017102241516,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5042017102241516,"y":0.214030921459198},{"x":0.5025210380554199,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.20214031636714935,0.5042017102241516,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5159664154052734,"y":0.214030921459198},{"x":0.5142857432365417,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.20214031636714935,0.5159664154052734,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5277311205863953,"y":0.214030921459198},{"x":0.5260504484176636,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.20214031636714935,0.5277311205863953,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5394958257675171,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5394958257675171,"y":0.214030921459198},{"x":0.5378151535987854,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.20214031636714935,0.5394958257675171,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5529412031173706,"y":0.214030921459198},{"x":0.5512605309486389,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.20214031636714935,0.5529412031173706,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5915966629981995,"y":0.214030921459198},{"x":0.5630252361297607,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":"رﺪﻟﻮﻫ","boundary":[0.5630252361297607,0.20214031636714935,0.5915966629981995,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6302521228790283,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6302521228790283,"y":0.214030921459198},{"x":0.5983193516731262,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":"سوﺎﻫ","boundary":[0.5983193516731262,0.20214031636714935,0.6302521228790283,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6789916157722473,"y":0.214030921459198},{"x":0.6369748115539551,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":"تﻼﯾﺪﺒﺗ","boundary":[0.6369748115539551,0.20214031636714935,0.6789916157722473,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7378151416778564,"y":0.214030921459198},{"x":0.7092437148094177,"y":0.214030921459198}]},"confidence":1,"str":"1.8.2","boundary":[0.7092437148094177,0.20214031636714935,0.7378151416778564,0.214030921459198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2306777685880661},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":"140","boundary":[0.1899159699678421,0.21878716349601746,0.21512605249881744,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.21878716349601746},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21878716349601746},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2306777685880661},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.21878716349601746,0.23361344635486603,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.21878716349601746},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21878716349601746},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2306777685880661},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.21878716349601746,0.24537815153598785,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.21878716349601746},{"x":0.25882354378700256,"y":0.21878716349601746},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2306777685880661},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.21878716349601746,0.25882354378700256,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.21878716349601746},{"x":0.2705882489681244,"y":0.21878716349601746},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2306777685880661},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.21878716349601746,0.2705882489681244,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.21878716349601746},{"x":0.2823529541492462,"y":0.21878716349601746},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2306777685880661},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.21878716349601746,0.2823529541492462,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.21878716349601746},{"x":0.29411765933036804,"y":0.21878716349601746},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2306777685880661},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.21878716349601746,0.29411765933036804,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.21878716349601746},{"x":0.30756303668022156,"y":0.21878716349601746},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2306777685880661},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.21878716349601746,0.30756303668022156,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3193277418613434,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2306777685880661},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.21878716349601746,0.3193277418613434,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3310924470424652,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2306777685880661},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.21878716349601746,0.3310924470424652,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.21878716349601746},{"x":0.34285715222358704,"y":0.21878716349601746},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2306777685880661},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.21878716349601746,0.34285715222358704,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.21878716349601746},{"x":0.35630252957344055,"y":0.21878716349601746},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2306777685880661},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.21878716349601746,0.35630252957344055,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3680672347545624,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2306777685880661},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.21878716349601746,0.3680672347545624,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3798319399356842,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2306777685880661},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.21878716349601746,0.3798319399356842,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.21878716349601746},{"x":0.39159664511680603,"y":0.21878716349601746},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2306777685880661},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.21878716349601746,0.39159664511680603,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.21878716349601746},{"x":0.40336135029792786,"y":0.21878716349601746},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2306777685880661},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.21878716349601746,0.40336135029792786,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.21878716349601746},{"x":0.41680672764778137,"y":0.21878716349601746},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2306777685880661},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.21878716349601746,0.41680672764778137,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4285714328289032,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2306777685880661},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.21878716349601746,0.4285714328289032,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.21878716349601746},{"x":0.440336138010025,"y":0.21878716349601746},{"x":0.440336138010025,"y":0.2306777685880661},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.21878716349601746,0.440336138010025,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.21878716349601746},{"x":0.45210084319114685,"y":0.21878716349601746},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2306777685880661},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.21878716349601746,0.45210084319114685,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.21878716349601746},{"x":0.46554622054100037,"y":0.21878716349601746},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2306777685880661},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.21878716349601746,0.46554622054100037,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4773109257221222,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2306777685880661},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.21878716349601746,0.4773109257221222,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.21878716349601746},{"x":0.489075630903244,"y":0.21878716349601746},{"x":0.489075630903244,"y":0.2306777685880661},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.21878716349601746,0.489075630903244,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5008403658866882,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2306777685880661},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.21878716349601746,0.5008403658866882,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5142857432365417,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.21878716349601746,0.5142857432365417,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5260504484176636,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.21878716349601746,0.5260504484176636,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5378151535987854,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.21878716349601746,0.5378151535987854,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.21878716349601746,0.5495798587799072,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5630252361297607,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2306777685880661},{"x":0.561344563961029,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.21878716349601746,0.5630252361297607,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5747899413108826,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.21878716349601746,0.5747899413108826,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5865546464920044,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.21878716349601746,0.5865546464920044,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5983193516731262,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.21878716349601746,0.5983193516731262,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.21878716349601746},{"x":0.610084056854248,"y":0.21878716349601746},{"x":0.610084056854248,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.21878716349601746,0.610084056854248,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6235294342041016,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.21878716349601746,0.6235294342041016,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6352941393852234,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.21878716349601746,0.6352941393852234,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7008403539657593,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":"گﺮﺒﻨﺴﻫ","boundary":[0.6521008610725403,0.21878716349601746,0.7008403539657593,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7378151416778564,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2306777685880661},{"x":0.707563042640686,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.707563042640686,0.21878716349601746,0.7378151416778564,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7798319458961487,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":1,"str":"9.2","boundary":[0.7613445520401001,0.21878716349601746,0.7798319458961487,0.2306777685880661]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.23543401062488556},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23543401062488556},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2473246157169342},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":"146","boundary":[0.1899159699678421,0.23543401062488556,0.21512605249881744,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.23543401062488556},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23543401062488556},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2473246157169342},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.23543401062488556,0.23361344635486603,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.23543401062488556},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23543401062488556},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2473246157169342},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.23543401062488556,0.24537815153598785,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.23543401062488556},{"x":0.25882354378700256,"y":0.23543401062488556},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2473246157169342},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.23543401062488556,0.25882354378700256,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.23543401062488556},{"x":0.2705882489681244,"y":0.23543401062488556},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2473246157169342},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.23543401062488556,0.2705882489681244,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.23543401062488556},{"x":0.2823529541492462,"y":0.23543401062488556},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2473246157169342},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.23543401062488556,0.2823529541492462,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.23543401062488556},{"x":0.29411765933036804,"y":0.23543401062488556},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2473246157169342},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.23543401062488556,0.29411765933036804,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.23543401062488556},{"x":0.30756303668022156,"y":0.23543401062488556},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2473246157169342},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.23543401062488556,0.30756303668022156,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3193277418613434,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2473246157169342},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.23543401062488556,0.3193277418613434,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3310924470424652,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2473246157169342},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.23543401062488556,0.3310924470424652,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.23543401062488556},{"x":0.34285715222358704,"y":0.23543401062488556},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2473246157169342},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.23543401062488556,0.34285715222358704,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.23543401062488556},{"x":0.35630252957344055,"y":0.23543401062488556},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2473246157169342},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.23543401062488556,0.35630252957344055,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3680672347545624,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2473246157169342},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.23543401062488556,0.3680672347545624,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3798319399356842,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2473246157169342},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.23543401062488556,0.3798319399356842,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.23543401062488556},{"x":0.39159664511680603,"y":0.23543401062488556},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2473246157169342},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.23543401062488556,0.39159664511680603,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.23543401062488556},{"x":0.40336135029792786,"y":0.23543401062488556},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2473246157169342},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.23543401062488556,0.40336135029792786,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.23543401062488556},{"x":0.41680672764778137,"y":0.23543401062488556},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2473246157169342},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.23543401062488556,0.41680672764778137,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.23543401062488556},{"x":0.4285714328289032,"y":0.23543401062488556},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2473246157169342},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.23543401062488556,0.4285714328289032,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.23543401062488556},{"x":0.440336138010025,"y":0.23543401062488556},{"x":0.440336138010025,"y":0.2473246157169342},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.23543401062488556,0.440336138010025,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.23543401062488556},{"x":0.45210084319114685,"y":0.23543401062488556},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2473246157169342},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.23543401062488556,0.45210084319114685,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.23543401062488556},{"x":0.46554622054100037,"y":0.23543401062488556},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2473246157169342},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.23543401062488556,0.46554622054100037,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.23543401062488556},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23543401062488556},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2473246157169342},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.23543401062488556,0.4773109257221222,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23543401062488556},{"x":0.489075630903244,"y":0.23543401062488556},{"x":0.489075630903244,"y":0.2473246157169342},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.23543401062488556,0.489075630903244,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5008403658866882,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2473246157169342},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.23543401062488556,0.5008403658866882,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5142857432365417,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.23543401062488556,0.5142857432365417,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.23543401062488556,0.5260504484176636,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5378151535987854,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.23543401062488556,0.5378151535987854,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.23543401062488556,0.5495798587799072,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2473246157169342},{"x":0.561344563961029,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.23543401062488556,0.5630252361297607,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5747899413108826,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.23543401062488556,0.5747899413108826,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.23543401062488556,0.5865546464920044,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.23543401062488556,0.5983193516731262,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.23543401062488556},{"x":0.610084056854248,"y":0.23543401062488556},{"x":0.610084056854248,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.23543401062488556,0.610084056854248,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.23543401062488556,0.6235294342041016,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6352941393852234,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.23543401062488556,0.6352941393852234,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮐﻮﻠﺑ","boundary":[0.6470588445663452,0.23543401062488556,0.6789916157722473,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6840336322784424,0.23543401062488556,0.7058823704719543,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2473246157169342},{"x":0.707563042640686,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.707563042640686,0.23543401062488556,0.7378151416778564,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7798319458961487,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":1,"str":"10.2","boundary":[0.7529411911964417,0.23543401062488556,0.7798319458961487,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.25208085775375366},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2639714479446411},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"147","boundary":[0.1899159699678421,0.25208085775375366,0.21512605249881744,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2639714479446411},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.25208085775375366,0.2369747906923294,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24873949587345123,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2639714479446411},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.25208085775375366,0.24873949587345123,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.25208085775375366},{"x":0.26050421595573425,"y":0.25208085775375366},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2639714479446411},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.25208085775375366,0.26050421595573425,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2722689211368561,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2639714479446411},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.25208085775375366,0.2722689211368561,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2840336263179779,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2639714479446411},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.25208085775375366,0.2840336263179779,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2974790036678314,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2639714479446411},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.25208085775375366,0.2974790036678314,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.25208085775375366},{"x":0.30924370884895325,"y":0.25208085775375366},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2639714479446411},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.25208085775375366,0.30924370884895325,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3210084140300751,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.25208085775375366,0.3210084140300751,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3327731192111969,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.25208085775375366,0.3327731192111969,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3462184965610504,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.25208085775375366,0.3462184965610504,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.25208085775375366},{"x":0.35798320174217224,"y":0.25208085775375366},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2639714479446411},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.25208085775375366,0.35798320174217224,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.25208085775375366},{"x":0.36974790692329407,"y":0.25208085775375366},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.25208085775375366,0.36974790692329407,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3815126121044159,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.25208085775375366,0.3815126121044159,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3949579894542694,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.25208085775375366,0.3949579894542694,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.25208085775375366},{"x":0.40672269463539124,"y":0.25208085775375366},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2639714479446411},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.25208085775375366,0.40672269463539124,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.25208085775375366},{"x":0.41848739981651306,"y":0.25208085775375366},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2639714479446411},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.25208085775375366,0.41848739981651306,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4302521049976349,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.25208085775375366,0.4302521049976349,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4420168101787567,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2639714479446411},{"x":0.440336138010025,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.25208085775375366,0.4420168101787567,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45546218752861023,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2639714479446411},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.25208085775375366,0.45546218752861023,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.25208085775375366},{"x":0.46722689270973206,"y":0.25208085775375366},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2639714479446411},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.25208085775375366,0.46722689270973206,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4789915978908539,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.25208085775375366,0.4789915978908539,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5226891040802002,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮐﻮﻠﺑ","boundary":[0.4907563030719757,0.25208085775375366,0.5226891040802002,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.2508918046951294},{"x":0.578151285648346,"y":0.2508918046951294},{"x":0.578151285648346,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"LDMT","boundary":[0.5277311205863953,0.2508918046951294,0.578151285648346,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.25208085775375366,0.5899159908294678,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"LU","boundary":[0.5966386795043945,0.25208085775375366,0.6184874176979065,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6252101063728333,0.25208085775375366,0.6470588445663452,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6789916157722473,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.6487395167350769,0.25208085775375366,0.6789916157722473,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7378151416778564,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"1.10.2","boundary":[0.6991596817970276,0.25208085775375366,0.7378151416778564,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.26872771978378296},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26872771978378296},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2806183099746704},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"148","boundary":[0.1899159699678421,0.26872771978378296,0.21512605249881744,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2806183099746704},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.26872771978378296,0.2369747906923294,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.26872771978378296},{"x":0.24873949587345123,"y":0.26872771978378296},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2806183099746704},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.26872771978378296,0.24873949587345123,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.26872771978378296},{"x":0.26050421595573425,"y":0.26872771978378296},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2806183099746704},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.26872771978378296,0.26050421595573425,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2722689211368561,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2806183099746704},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.26872771978378296,0.2722689211368561,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2840336263179779,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2806183099746704},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.26872771978378296,0.2840336263179779,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2974790036678314,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2806183099746704},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.26872771978378296,0.2974790036678314,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.26872771978378296},{"x":0.30924370884895325,"y":0.26872771978378296},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2806183099746704},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.26872771978378296,0.30924370884895325,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3210084140300751,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.26872771978378296,0.3210084140300751,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3327731192111969,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.26872771978378296,0.3327731192111969,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3462184965610504,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.26872771978378296,0.3462184965610504,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.26872771978378296},{"x":0.35798320174217224,"y":0.26872771978378296},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2806183099746704},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.26872771978378296,0.35798320174217224,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.26872771978378296},{"x":0.36974790692329407,"y":0.26872771978378296},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.26872771978378296,0.36974790692329407,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3815126121044159,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.26872771978378296,0.3815126121044159,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3949579894542694,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.26872771978378296,0.3949579894542694,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.26872771978378296},{"x":0.40672269463539124,"y":0.26872771978378296},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2806183099746704},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.26872771978378296,0.40672269463539124,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.26872771978378296},{"x":0.41848739981651306,"y":0.26872771978378296},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2806183099746704},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.26872771978378296,0.41848739981651306,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4302521049976349,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.26872771978378296,0.4302521049976349,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4420168101787567,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2806183099746704},{"x":0.440336138010025,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.26872771978378296,0.4420168101787567,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.26872771978378296},{"x":0.45546218752861023,"y":0.26872771978378296},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2806183099746704},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.26872771978378296,0.45546218752861023,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.26872771978378296},{"x":0.46722689270973206,"y":0.26872771978378296},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2806183099746704},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.26872771978378296,0.46722689270973206,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4789915978908539,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.26872771978378296,0.4789915978908539,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4907563030719757,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2806183099746704},{"x":0.489075630903244,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.489075630903244,0.26872771978378296,0.4907563030719757,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5042017102241516,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.26872771978378296,0.5042017102241516,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.26872771978378296,0.5159664154052734,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5277311205863953,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.26872771978378296,0.5277311205863953,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.26872771978378296,0.5394958257675171,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5529412031173706,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.26872771978378296,0.5529412031173706,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮐﻮﻠﺑ","boundary":[0.5579832196235657,0.26872771978378296,0.5899159908294678,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6436975002288818,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮑﺴﻟﻮﭼ","boundary":[0.5949580073356628,0.26872771978378296,0.6436975002288818,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6789916157722473,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.6487395167350769,0.26872771978378296,0.6789916157722473,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"2.10.2","boundary":[0.6991596817970276,0.26872771978378296,0.7378151416778564,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2841854989528656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29607608914375305},{"x":0.1899159699678421,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":"149","boundary":[0.1899159699678421,0.2841854989528656,0.21512605249881744,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2841854989528656},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2841854989528656},{"x":0.23361344635486603,"y":0.29607608914375305},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.2841854989528656,0.23361344635486603,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24537815153598785,"y":0.29607608914375305},{"x":0.24369747936725616,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.2841854989528656,0.24537815153598785,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2841854989528656},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2841854989528656},{"x":0.25882354378700256,"y":0.29607608914375305},{"x":0.2571428716182709,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.2841854989528656,0.25882354378700256,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2705882489681244,"y":0.29607608914375305},{"x":0.2689075767993927,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.2841854989528656,0.2705882489681244,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2823529541492462,"y":0.29607608914375305},{"x":0.2806722819805145,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.2841854989528656,0.2823529541492462,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.2841854989528656},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2841854989528656},{"x":0.29411765933036804,"y":0.29607608914375305},{"x":0.29243698716163635,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.2841854989528656,0.29411765933036804,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2841854989528656},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2841854989528656},{"x":0.30756303668022156,"y":0.29607608914375305},{"x":0.30588236451148987,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.2841854989528656,0.30756303668022156,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3193277418613434,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3176470696926117,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.2841854989528656,0.3193277418613434,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3310924470424652,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3294117748737335,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.2841854989528656,0.3310924470424652,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.2841854989528656},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2841854989528656},{"x":0.34285715222358704,"y":0.29607608914375305},{"x":0.34117648005485535,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.2841854989528656,0.34285715222358704,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.2841854989528656},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2841854989528656},{"x":0.35630252957344055,"y":0.29607608914375305},{"x":0.35462185740470886,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.2841854989528656,0.35630252957344055,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3680672347545624,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3663865625858307,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.2841854989528656,0.3680672347545624,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3798319399356842,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3781512677669525,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.2841854989528656,0.3798319399356842,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2841854989528656},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2841854989528656},{"x":0.39159664511680603,"y":0.29607608914375305},{"x":0.38991597294807434,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.2841854989528656,0.39159664511680603,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2841854989528656},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2841854989528656},{"x":0.40336135029792786,"y":0.29607608914375305},{"x":0.40168067812919617,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.2841854989528656,0.40336135029792786,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.2841854989528656},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2841854989528656},{"x":0.41680672764778137,"y":0.29607608914375305},{"x":0.4151260554790497,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.2841854989528656,0.41680672764778137,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4285714328289032,"y":0.29607608914375305},{"x":0.4268907606601715,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.2841854989528656,0.4285714328289032,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4638655483722687,"y":0.29607608914375305},{"x":0.43529412150382996,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":"ﺰﻧﻮﯿﮔ","boundary":[0.43529412150382996,0.2841854989528656,0.4638655483722687,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.29607608914375305},{"x":0.46890756487846375,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.46890756487846375,0.2841854989528656,0.4907563030719757,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5226891040802002,"y":0.29607608914375305},{"x":0.4924369752407074,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":"نارود","boundary":[0.4924369752407074,0.2841854989528656,0.5226891040802002,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2841854989528656},{"x":0.534453809261322,"y":0.2841854989528656},{"x":0.534453809261322,"y":0.29607608914375305},{"x":0.529411792755127,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.2841854989528656,0.534453809261322,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5680672526359558,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5394958257675171,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":"رﺪﻟﻮﻫ","boundary":[0.5394958257675171,0.2841854989528656,0.5680672526359558,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6067227125167847,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5747899413108826,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":"سوﺎﻫ","boundary":[0.5747899413108826,0.2841854989528656,0.6067227125167847,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6554622054100037,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6134454011917114,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":"تﻼﯾﺪﺒﺗ","boundary":[0.6134454011917114,0.2841854989528656,0.6554622054100037,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7008403539657593,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":"ﻂﻠﺘﺨﻣ","boundary":[0.6621848940849304,0.2841854989528656,0.7008403539657593,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7344537973403931,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻟﺎﺣ","boundary":[0.7058823704719543,0.2841854989528656,0.7344537973403931,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7798319458961487,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7529411911964417,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":1,"str":"11.2","boundary":[0.7529411911964417,0.2841854989528656,0.7798319458961487,0.29607608914375305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3008323311805725},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3008323311805725},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31272295117378235},{"x":0.1899159699678421,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":"150","boundary":[0.1899159699678421,0.3008323311805725,0.21512605249881744,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3008323311805725},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3008323311805725},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31272295117378235},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3008323311805725,0.23361344635486603,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3008323311805725},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3008323311805725},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31272295117378235},{"x":0.24369747936725616,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.3008323311805725,0.24537815153598785,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3008323311805725},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3008323311805725},{"x":0.25882354378700256,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2571428716182709,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.3008323311805725,0.25882354378700256,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3008323311805725},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3008323311805725},{"x":0.2705882489681244,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2689075767993927,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.3008323311805725,0.2705882489681244,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3008323311805725},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3008323311805725},{"x":0.2823529541492462,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2806722819805145,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.3008323311805725,0.2823529541492462,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3008323311805725},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3008323311805725},{"x":0.29411765933036804,"y":0.31272295117378235},{"x":0.29243698716163635,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.3008323311805725,0.29411765933036804,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3008323311805725},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3008323311805725},{"x":0.30756303668022156,"y":0.31272295117378235},{"x":0.30588236451148987,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.3008323311805725,0.30756303668022156,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3193277418613434,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3176470696926117,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.3008323311805725,0.3193277418613434,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3310924470424652,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3294117748737335,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.3008323311805725,0.3310924470424652,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3008323311805725},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3008323311805725},{"x":0.34285715222358704,"y":0.31272295117378235},{"x":0.34117648005485535,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.3008323311805725,0.34285715222358704,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3008323311805725},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3008323311805725},{"x":0.35630252957344055,"y":0.31272295117378235},{"x":0.35462185740470886,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.3008323311805725,0.35630252957344055,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3680672347545624,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3663865625858307,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.3008323311805725,0.3680672347545624,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3798319399356842,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3781512677669525,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.3008323311805725,0.3798319399356842,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3008323311805725},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3008323311805725},{"x":0.39159664511680603,"y":0.31272295117378235},{"x":0.38991597294807434,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.3008323311805725,0.39159664511680603,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3008323311805725},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3008323311805725},{"x":0.40336135029792786,"y":0.31272295117378235},{"x":0.40168067812919617,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.3008323311805725,0.40336135029792786,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3008323311805725},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3008323311805725},{"x":0.41680672764778137,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4151260554790497,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.3008323311805725,0.41680672764778137,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4285714328289032,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4268907606601715,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.3008323311805725,0.4285714328289032,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3008323311805725},{"x":0.440336138010025,"y":0.3008323311805725},{"x":0.440336138010025,"y":0.31272295117378235},{"x":0.43865546584129333,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.3008323311805725,0.440336138010025,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3008323311805725},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3008323311805725},{"x":0.45210084319114685,"y":0.31272295117378235},{"x":0.45042017102241516,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.3008323311805725,0.45210084319114685,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3008323311805725},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3008323311805725},{"x":0.46554622054100037,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4638655483722687,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.3008323311805725,0.46554622054100037,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5109243988990784,"y":0.31272295117378235},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.48235294222831726,0.3008323311805725,0.5109243988990784,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3008323311805725},{"x":0.561344563961029,"y":0.3008323311805725},{"x":0.561344563961029,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5159664154052734,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.5159664154052734,0.3008323311805725,0.561344563961029,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5865546464920044,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5663865804672241,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.5663865804672241,0.3008323311805725,0.5865546464920044,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5899159908294678,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.5899159908294678,0.3008323311805725,0.6268907785415649,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6336134672164917,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.6336134672164917,0.3008323311805725,0.6571428775787354,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6991596817970276,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6621848940849304,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":"يراﺮﮑﺗ","boundary":[0.6621848940849304,0.3008323311805725,0.6991596817970276,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7058823704719543,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺒﻬﺑ","boundary":[0.7058823704719543,0.3008323311805725,0.7344537973403931,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7798319458961487,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7529411911964417,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"str":"12.2","boundary":[0.7529411911964417,0.3008323311805725,0.7798319458961487,0.31272295117378235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3174791932106018},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3174791932106018},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32936978340148926},{"x":0.1899159699678421,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":"155","boundary":[0.1899159699678421,0.3174791932106018,0.21512605249881744,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3174791932106018},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3174791932106018},{"x":0.23361344635486603,"y":0.32936978340148926},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3174791932106018,0.23361344635486603,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3174791932106018},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3174791932106018},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32936978340148926},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.3174791932106018,0.24537815153598785,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3174791932106018},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3174791932106018},{"x":0.25882354378700256,"y":0.32936978340148926},{"x":0.2571428716182709,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.3174791932106018,0.25882354378700256,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2705882489681244,"y":0.32936978340148926},{"x":0.2689075767993927,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.3174791932106018,0.2705882489681244,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2823529541492462,"y":0.32936978340148926},{"x":0.2806722819805145,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.3174791932106018,0.2823529541492462,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3174791932106018},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3174791932106018},{"x":0.29411765933036804,"y":0.32936978340148926},{"x":0.29243698716163635,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.3174791932106018,0.29411765933036804,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3174791932106018},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3174791932106018},{"x":0.30756303668022156,"y":0.32936978340148926},{"x":0.30588236451148987,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.3174791932106018,0.30756303668022156,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3193277418613434,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3176470696926117,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.3174791932106018,0.3193277418613434,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3310924470424652,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3294117748737335,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.3174791932106018,0.3310924470424652,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3174791932106018},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3174791932106018},{"x":0.34285715222358704,"y":0.32936978340148926},{"x":0.34117648005485535,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.3174791932106018,0.34285715222358704,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3174791932106018},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3174791932106018},{"x":0.35630252957344055,"y":0.32936978340148926},{"x":0.35462185740470886,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.3174791932106018,0.35630252957344055,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3680672347545624,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3663865625858307,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.3174791932106018,0.3680672347545624,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3798319399356842,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3781512677669525,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.3174791932106018,0.3798319399356842,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3174791932106018},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3174791932106018},{"x":0.39159664511680603,"y":0.32936978340148926},{"x":0.38991597294807434,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.3174791932106018,0.39159664511680603,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3174791932106018},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3174791932106018},{"x":0.40336135029792786,"y":0.32936978340148926},{"x":0.40168067812919617,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.3174791932106018,0.40336135029792786,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3174791932106018},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3174791932106018},{"x":0.41680672764778137,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4151260554790497,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.3174791932106018,0.41680672764778137,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4285714328289032,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4268907606601715,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.3174791932106018,0.4285714328289032,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3174791932106018},{"x":0.440336138010025,"y":0.3174791932106018},{"x":0.440336138010025,"y":0.32936978340148926},{"x":0.43865546584129333,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.3174791932106018,0.440336138010025,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3174791932106018},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3174791932106018},{"x":0.45210084319114685,"y":0.32936978340148926},{"x":0.45042017102241516,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.3174791932106018,0.45210084319114685,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3174791932106018},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3174791932106018},{"x":0.46554622054100037,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4638655483722687,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.3174791932106018,0.46554622054100037,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4773109257221222,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4756302535533905,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.3174791932106018,0.4773109257221222,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3174791932106018},{"x":0.489075630903244,"y":0.3174791932106018},{"x":0.489075630903244,"y":0.32936978340148926},{"x":0.48739495873451233,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.3174791932106018,0.489075630903244,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5008403658866882,"y":0.32936978340148926},{"x":0.49915966391563416,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.3174791932106018,0.5008403658866882,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5142857432365417,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5126050710678101,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.3174791932106018,0.5142857432365417,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5260504484176636,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5243697762489319,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.3174791932106018,0.5260504484176636,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5378151535987854,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5361344814300537,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.3174791932106018,0.5378151535987854,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5495798587799072,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5478991866111755,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.3174791932106018,0.5495798587799072,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32936978340148926},{"x":0.561344563961029,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.3174791932106018,0.5630252361297607,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5747899413108826,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5731092691421509,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.3174791932106018,0.5747899413108826,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6336134672164917,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5915966629981995,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.5915966629981995,0.3174791932106018,0.6336134672164917,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.6386554837226868,0.3174791932106018,0.6554622054100037,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6924369931221008,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6621848940849304,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":"نوراو","boundary":[0.6621848940849304,0.3174791932106018,0.6924369931221008,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7394958138465881,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6974790096282959,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ","boundary":[0.6974790096282959,0.3174791932106018,0.7394958138465881,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7798319458961487,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":1,"str":"13.2","boundary":[0.7529411911964417,0.3174791932106018,0.7798319458961487,0.32936978340148926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3341260552406311},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3341260552406311},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34601664543151855},{"x":0.1899159699678421,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"158","boundary":[0.1899159699678421,0.3341260552406311,0.21512605249881744,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3341260552406311},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3341260552406311},{"x":0.23361344635486603,"y":0.34601664543151855},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3341260552406311,0.23361344635486603,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3341260552406311},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3341260552406311},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34601664543151855},{"x":0.24369747936725616,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.3341260552406311,0.24537815153598785,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3341260552406311},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3341260552406311},{"x":0.25882354378700256,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2571428716182709,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.3341260552406311,0.25882354378700256,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3341260552406311},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3341260552406311},{"x":0.2705882489681244,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2689075767993927,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.3341260552406311,0.2705882489681244,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3341260552406311},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3341260552406311},{"x":0.2823529541492462,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2806722819805145,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.3341260552406311,0.2823529541492462,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3341260552406311},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3341260552406311},{"x":0.29411765933036804,"y":0.34601664543151855},{"x":0.29243698716163635,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.3341260552406311,0.29411765933036804,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3341260552406311},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3341260552406311},{"x":0.30756303668022156,"y":0.34601664543151855},{"x":0.30588236451148987,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.3341260552406311,0.30756303668022156,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3193277418613434,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3176470696926117,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.3341260552406311,0.3193277418613434,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3310924470424652,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3294117748737335,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.3341260552406311,0.3310924470424652,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3341260552406311},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3341260552406311},{"x":0.34285715222358704,"y":0.34601664543151855},{"x":0.34117648005485535,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.3341260552406311,0.34285715222358704,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3341260552406311},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3341260552406311},{"x":0.35630252957344055,"y":0.34601664543151855},{"x":0.35462185740470886,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.3341260552406311,0.35630252957344055,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3680672347545624,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3663865625858307,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.3341260552406311,0.3680672347545624,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3798319399356842,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3781512677669525,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.3341260552406311,0.3798319399356842,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3341260552406311},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3341260552406311},{"x":0.39159664511680603,"y":0.34601664543151855},{"x":0.38991597294807434,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.3341260552406311,0.39159664511680603,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3341260552406311},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3341260552406311},{"x":0.40336135029792786,"y":0.34601664543151855},{"x":0.40168067812919617,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.3341260552406311,0.40336135029792786,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3341260552406311},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3341260552406311},{"x":0.41680672764778137,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4151260554790497,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.3341260552406311,0.41680672764778137,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4285714328289032,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4268907606601715,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.3341260552406311,0.4285714328289032,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3341260552406311},{"x":0.440336138010025,"y":0.3341260552406311},{"x":0.440336138010025,"y":0.34601664543151855},{"x":0.43865546584129333,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.3341260552406311,0.440336138010025,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3341260552406311},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3341260552406311},{"x":0.45210084319114685,"y":0.34601664543151855},{"x":0.45042017102241516,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.3341260552406311,0.45210084319114685,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3341260552406311},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3341260552406311},{"x":0.46554622054100037,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4638655483722687,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.3341260552406311,0.46554622054100037,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4773109257221222,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4756302535533905,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.3341260552406311,0.4773109257221222,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3341260552406311},{"x":0.489075630903244,"y":0.3341260552406311},{"x":0.489075630903244,"y":0.34601664543151855},{"x":0.48739495873451233,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.3341260552406311,0.489075630903244,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5411764979362488,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5109243988990784,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.5109243988990784,0.3341260552406311,0.5411764979362488,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5899159908294678,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5462185144424438,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.5462185144424438,0.3341260552406311,0.5899159908294678,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6168067455291748,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.5966386795043945,0.3341260552406311,0.6168067455291748,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6201680898666382,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.6201680898666382,0.3341260552406311,0.6571428775787354,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3341260552406311},{"x":0.707563042640686,"y":0.3341260552406311},{"x":0.707563042640686,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮕﺘﻔﺷآ","boundary":[0.6638655662536621,0.3341260552406311,0.707563042640686,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7394958138465881,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.7126050591468811,0.3341260552406311,0.7394958138465881,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7798319458961487,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7529411911964417,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"14.2","boundary":[0.7529411911964417,0.3341260552406311,0.7798319458961487,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.350772887468338},{"x":0.21344538033008575,"y":0.350772887468338},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36266350746154785},{"x":0.1899159699678421,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":"164","boundary":[0.1899159699678421,0.350772887468338,0.21344538033008575,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.350772887468338},{"x":0.23361344635486603,"y":0.350772887468338},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36266350746154785},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.350772887468338,0.23361344635486603,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.350772887468338},{"x":0.24537815153598785,"y":0.350772887468338},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36266350746154785},{"x":0.24369747936725616,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.350772887468338,0.24537815153598785,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.350772887468338},{"x":0.25882354378700256,"y":0.350772887468338},{"x":0.25882354378700256,"y":0.36266350746154785},{"x":0.2571428716182709,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.350772887468338,0.25882354378700256,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.350772887468338},{"x":0.2705882489681244,"y":0.350772887468338},{"x":0.2705882489681244,"y":0.36266350746154785},{"x":0.2689075767993927,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.350772887468338,0.2705882489681244,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.350772887468338},{"x":0.2823529541492462,"y":0.350772887468338},{"x":0.2823529541492462,"y":0.36266350746154785},{"x":0.2806722819805145,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.350772887468338,0.2823529541492462,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.350772887468338},{"x":0.29411765933036804,"y":0.350772887468338},{"x":0.29411765933036804,"y":0.36266350746154785},{"x":0.29243698716163635,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.350772887468338,0.29411765933036804,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.350772887468338},{"x":0.30756303668022156,"y":0.350772887468338},{"x":0.30756303668022156,"y":0.36266350746154785},{"x":0.30588236451148987,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.350772887468338,0.30756303668022156,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.350772887468338},{"x":0.3193277418613434,"y":0.350772887468338},{"x":0.3193277418613434,"y":0.36266350746154785},{"x":0.3176470696926117,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.350772887468338,0.3193277418613434,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.350772887468338},{"x":0.3310924470424652,"y":0.350772887468338},{"x":0.3310924470424652,"y":0.36266350746154785},{"x":0.3294117748737335,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.350772887468338,0.3310924470424652,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.350772887468338},{"x":0.34285715222358704,"y":0.350772887468338},{"x":0.34285715222358704,"y":0.36266350746154785},{"x":0.34117648005485535,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.350772887468338,0.34285715222358704,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.350772887468338},{"x":0.35630252957344055,"y":0.350772887468338},{"x":0.35630252957344055,"y":0.36266350746154785},{"x":0.35462185740470886,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.350772887468338,0.35630252957344055,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.350772887468338},{"x":0.3680672347545624,"y":0.350772887468338},{"x":0.3680672347545624,"y":0.36266350746154785},{"x":0.3663865625858307,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.350772887468338,0.3680672347545624,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.350772887468338},{"x":0.3798319399356842,"y":0.350772887468338},{"x":0.3798319399356842,"y":0.36266350746154785},{"x":0.3781512677669525,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.350772887468338,0.3798319399356842,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.350772887468338},{"x":0.39159664511680603,"y":0.350772887468338},{"x":0.39159664511680603,"y":0.36266350746154785},{"x":0.38991597294807434,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.350772887468338,0.39159664511680603,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.350772887468338},{"x":0.40336135029792786,"y":0.350772887468338},{"x":0.40336135029792786,"y":0.36266350746154785},{"x":0.40168067812919617,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.350772887468338,0.40336135029792786,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.350772887468338},{"x":0.41680672764778137,"y":0.350772887468338},{"x":0.41680672764778137,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4151260554790497,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.350772887468338,0.41680672764778137,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.350772887468338},{"x":0.4285714328289032,"y":0.350772887468338},{"x":0.4285714328289032,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4268907606601715,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.350772887468338,0.4285714328289032,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.350772887468338},{"x":0.440336138010025,"y":0.350772887468338},{"x":0.440336138010025,"y":0.36266350746154785},{"x":0.43865546584129333,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.350772887468338,0.440336138010025,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.350772887468338},{"x":0.45210084319114685,"y":0.350772887468338},{"x":0.45210084319114685,"y":0.36266350746154785},{"x":0.45042017102241516,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.350772887468338,0.45210084319114685,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.350772887468338},{"x":0.46554622054100037,"y":0.350772887468338},{"x":0.46554622054100037,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4638655483722687,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.350772887468338,0.46554622054100037,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.350772887468338},{"x":0.4773109257221222,"y":0.350772887468338},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.350772887468338,0.4773109257221222,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.350772887468338},{"x":0.489075630903244,"y":0.350772887468338},{"x":0.489075630903244,"y":0.36266350746154785},{"x":0.48739495873451233,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.350772887468338,0.489075630903244,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.350772887468338},{"x":0.5008403658866882,"y":0.350772887468338},{"x":0.5008403658866882,"y":0.36266350746154785},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.350772887468338,0.5008403658866882,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.350772887468338},{"x":0.5142857432365417,"y":0.350772887468338},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.350772887468338,0.5142857432365417,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.350772887468338},{"x":0.5260504484176636,"y":0.350772887468338},{"x":0.5260504484176636,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.350772887468338,0.5260504484176636,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.350772887468338},{"x":0.5378151535987854,"y":0.350772887468338},{"x":0.5378151535987854,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5361344814300537,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.350772887468338,0.5378151535987854,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.350772887468338},{"x":0.5495798587799072,"y":0.350772887468338},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5478991866111755,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.350772887468338,0.5495798587799072,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.350772887468338},{"x":0.5630252361297607,"y":0.350772887468338},{"x":0.5630252361297607,"y":0.36266350746154785},{"x":0.561344563961029,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.350772887468338,0.5630252361297607,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.350772887468338},{"x":0.5747899413108826,"y":0.350772887468338},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5731092691421509,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.350772887468338,0.5747899413108826,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.350772887468338},{"x":0.5865546464920044,"y":0.350772887468338},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5848739743232727,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.350772887468338,0.5865546464920044,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.350772887468338},{"x":0.5983193516731262,"y":0.350772887468338},{"x":0.5983193516731262,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.350772887468338,0.5983193516731262,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.350772887468338},{"x":0.610084056854248,"y":0.350772887468338},{"x":0.610084056854248,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6084033846855164,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.350772887468338,0.610084056854248,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.350772887468338},{"x":0.6235294342041016,"y":0.350772887468338},{"x":0.6235294342041016,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6218487620353699,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.350772887468338,0.6235294342041016,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.350772887468338},{"x":0.6352941393852234,"y":0.350772887468338},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6336134672164917,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.350772887468338,0.6352941393852234,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.350772887468338},{"x":0.6470588445663452,"y":0.350772887468338},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6453781723976135,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.350772887468338,0.6470588445663452,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.350772887468338},{"x":0.658823549747467,"y":0.350772887468338},{"x":0.658823549747467,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.350772887468338,0.658823549747467,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.350772887468338},{"x":0.6722689270973206,"y":0.350772887468338},{"x":0.6722689270973206,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.350772887468338,0.6722689270973206,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.350772887468338},{"x":0.6840336322784424,"y":0.350772887468338},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6823529601097107,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.350772887468338,0.6840336322784424,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.350772887468338},{"x":0.6957983374595642,"y":0.350772887468338},{"x":0.6957983374595642,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.350772887468338,0.6957983374595642,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.350772887468338},{"x":0.7378151416778564,"y":0.350772887468338},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮﻤﺗ","boundary":[0.7058823704719543,0.350772887468338,0.7378151416778564,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.350772887468338},{"x":0.7798319458961487,"y":0.350772887468338},{"x":0.7798319458961487,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7529411911964417,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":"15.2","boundary":[0.7529411911964417,0.350772887468338,0.7798319458961487,0.36266350746154785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7798319458961487,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7798319458961487,"y":0.36266350746154785},{"x":0.1899159699678421,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.1630356751680374,0.7848319458961487,0.36966350746154786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.37931033968925476},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37931033968925476},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3912009596824646},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"173","boundary":[0.1899159699678421,0.37931033968925476,0.21512605249881744,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.37931033968925476},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37931033968925476},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.4470588266849518,0.37931033968925476,0.4789915978908539,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3912009596824646},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"تﻻدﺎﻌﻣ","boundary":[0.48403361439704895,0.37931033968925476,0.5327731370925903,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5630252361297607,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.5378151535987854,0.37931033968925476,0.5630252361297607,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.37931033968925476},{"x":0.610084056854248,"y":0.37931033968925476},{"x":0.610084056854248,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺘﺳد","boundary":[0.5647059082984924,0.37931033968925476,0.610084056854248,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6352941393852234,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.6151260733604431,0.37931033968925476,0.6352941393852234,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6672269105911255,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.6403361558914185,0.37931033968925476,0.6672269105911255,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"يراﺮﮑﺗ","boundary":[0.6722689270973206,0.37931033968925476,0.7159664034843445,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.7226890921592712,0.37931033968925476,0.7462185025215149,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7764706015586853,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7478991746902466,0.37931033968925476,0.7764706015586853,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.37931033968925476},{"x":0.8084033727645874,"y":0.37931033968925476},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3912009596824646},{"x":0.800000011920929,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.800000011920929,0.37931033968925476,0.8084033727645874,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.39595720171928406},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39595720171928406},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4078477919101715},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":"174","boundary":[0.1899159699678421,0.39595720171928406,0.21512605249881744,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.39595720171928406},{"x":0.23361344635486603,"y":0.39595720171928406},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4078477919101715},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.39595720171928406,0.23361344635486603,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.39595720171928406},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39595720171928406},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4078477919101715},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.39595720171928406,0.24537815153598785,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.39595720171928406},{"x":0.25882354378700256,"y":0.39595720171928406},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.39595720171928406,0.25882354378700256,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.39595720171928406},{"x":0.2705882489681244,"y":0.39595720171928406},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.39595720171928406,0.2705882489681244,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.39595720171928406},{"x":0.2823529541492462,"y":0.39595720171928406},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.39595720171928406,0.2823529541492462,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.39595720171928406},{"x":0.29411765933036804,"y":0.39595720171928406},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4078477919101715},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.39595720171928406,0.29411765933036804,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.39595720171928406},{"x":0.30756303668022156,"y":0.39595720171928406},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4078477919101715},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.39595720171928406,0.30756303668022156,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3193277418613434,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4078477919101715},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.39595720171928406,0.3193277418613434,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3310924470424652,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4078477919101715},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.39595720171928406,0.3310924470424652,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.39595720171928406},{"x":0.34285715222358704,"y":0.39595720171928406},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4078477919101715},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.39595720171928406,0.34285715222358704,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.39595720171928406},{"x":0.35630252957344055,"y":0.39595720171928406},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4078477919101715},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.39595720171928406,0.35630252957344055,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3680672347545624,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4078477919101715},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.39595720171928406,0.3680672347545624,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3798319399356842,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4078477919101715},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.39595720171928406,0.3798319399356842,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.39595720171928406},{"x":0.39159664511680603,"y":0.39595720171928406},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4078477919101715},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.39595720171928406,0.39159664511680603,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.39595720171928406},{"x":0.40336135029792786,"y":0.39595720171928406},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4078477919101715},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.39595720171928406,0.40336135029792786,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.39595720171928406},{"x":0.41680672764778137,"y":0.39595720171928406},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.39595720171928406,0.41680672764778137,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.39595720171928406},{"x":0.4285714328289032,"y":0.39595720171928406},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.39595720171928406,0.4285714328289032,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.39595720171928406},{"x":0.440336138010025,"y":0.39595720171928406},{"x":0.440336138010025,"y":0.4078477919101715},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.39595720171928406,0.440336138010025,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.39595720171928406},{"x":0.45210084319114685,"y":0.39595720171928406},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4078477919101715},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.39595720171928406,0.45210084319114685,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.39595720171928406},{"x":0.46554622054100037,"y":0.39595720171928406},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.39595720171928406,0.46554622054100037,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.39595720171928406},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39595720171928406},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.39595720171928406,0.4773109257221222,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.39595720171928406},{"x":0.489075630903244,"y":0.39595720171928406},{"x":0.489075630903244,"y":0.4078477919101715},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.39595720171928406,0.489075630903244,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5008403658866882,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4078477919101715},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.39595720171928406,0.5008403658866882,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.39595720171928406,0.5142857432365417,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5260504484176636,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.39595720171928406,0.5260504484176636,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5378151535987854,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.39595720171928406,0.5378151535987854,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5495798587799072,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.39595720171928406,0.5495798587799072,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5630252361297607,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4078477919101715},{"x":0.561344563961029,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.561344563961029,0.39595720171928406,0.5630252361297607,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5747899413108826,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.39595720171928406,0.5747899413108826,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5865546464920044,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.39595720171928406,0.5865546464920044,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯿﺳﻼﮐ","boundary":[0.5932773351669312,0.39595720171928406,0.6386554837226868,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":"يراﺮﮑﺗ","boundary":[0.6453781723976135,0.39595720171928406,0.6823529601097107,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6890756487846375,0.39595720171928406,0.7109243869781494,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7126050591468811,0.39595720171928406,0.7378151416778564,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7798319458961487,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":1,"str":"1.3","boundary":[0.7613445520401001,0.39595720171928406,0.7798319458961487,0.4078477919101715]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.41260403394699097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41260403394699097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4244946539402008},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"178","boundary":[0.1899159699678421,0.41260403394699097,0.21512605249881744,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4244946539402008},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.41260403394699097,0.2369747906923294,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.41260403394699097},{"x":0.24873949587345123,"y":0.41260403394699097},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4244946539402008},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.41260403394699097,0.24873949587345123,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.41260403394699097},{"x":0.26050421595573425,"y":0.41260403394699097},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4244946539402008},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.41260403394699097,0.26050421595573425,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2722689211368561,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.41260403394699097,0.2722689211368561,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2840336263179779,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.41260403394699097,0.2840336263179779,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2974790036678314,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4244946539402008},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.41260403394699097,0.2974790036678314,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.41260403394699097},{"x":0.30924370884895325,"y":0.41260403394699097},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4244946539402008},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.41260403394699097,0.30924370884895325,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3210084140300751,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.41260403394699097,0.3210084140300751,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3327731192111969,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.41260403394699097,0.3327731192111969,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3462184965610504,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.41260403394699097,0.3462184965610504,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.41260403394699097},{"x":0.35798320174217224,"y":0.41260403394699097},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4244946539402008},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.41260403394699097,0.35798320174217224,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.41260403394699097},{"x":0.36974790692329407,"y":0.41260403394699097},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.41260403394699097,0.36974790692329407,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3815126121044159,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.41260403394699097,0.3815126121044159,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3949579894542694,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.41260403394699097,0.3949579894542694,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.41260403394699097},{"x":0.40672269463539124,"y":0.41260403394699097},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4244946539402008},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.41260403394699097,0.40672269463539124,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.41260403394699097},{"x":0.41848739981651306,"y":0.41260403394699097},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4244946539402008},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.41260403394699097,0.41848739981651306,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4302521049976349,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.41260403394699097,0.4302521049976349,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4420168101787567,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4244946539402008},{"x":0.440336138010025,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.41260403394699097,0.4420168101787567,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4957983195781708,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4244946539402008},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯿﺳﻼﮐ","boundary":[0.45042017102241516,0.41260403394699097,0.4957983195781708,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5394958257675171,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"يراﺮﮑﺗ","boundary":[0.5025210380554199,0.41260403394699097,0.5394958257675171,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5663865804672241,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.5462185144424438,0.41260403394699097,0.5663865804672241,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5949580073356628,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5697479248046875,0.41260403394699097,0.5949580073356628,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6470588445663452,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾاﺮﮕﻤﻫ","boundary":[0.6016806960105896,0.41260403394699097,0.6470588445663452,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.41260403394699097},{"x":0.680672287940979,"y":0.41260403394699097},{"x":0.680672287940979,"y":0.4244946539402008},{"x":0.653781533241272,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.653781533241272,0.41260403394699097,0.680672287940979,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"1.1.3","boundary":[0.7092437148094177,0.41260403394699097,0.7378151416778564,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.42925089597702026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4411414861679077},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":"179","boundary":[0.1899159699678421,0.42925089597702026,0.21512605249881744,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4411414861679077},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.42925089597702026,0.2369747906923294,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.42925089597702026},{"x":0.24873949587345123,"y":0.42925089597702026},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4411414861679077},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.42925089597702026,0.24873949587345123,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.42925089597702026},{"x":0.26050421595573425,"y":0.42925089597702026},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4411414861679077},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.42925089597702026,0.26050421595573425,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2722689211368561,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4411414861679077},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.42925089597702026,0.2722689211368561,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2840336263179779,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4411414861679077},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.42925089597702026,0.2840336263179779,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2974790036678314,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4411414861679077},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.42925089597702026,0.2974790036678314,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.42925089597702026},{"x":0.30924370884895325,"y":0.42925089597702026},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4411414861679077},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.42925089597702026,0.30924370884895325,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.42925089597702026,0.3210084140300751,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3327731192111969,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.42925089597702026,0.3327731192111969,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3462184965610504,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.42925089597702026,0.3462184965610504,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.42925089597702026},{"x":0.35798320174217224,"y":0.42925089597702026},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4411414861679077},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.42925089597702026,0.35798320174217224,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.42925089597702026},{"x":0.36974790692329407,"y":0.42925089597702026},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.42925089597702026,0.36974790692329407,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3815126121044159,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.42925089597702026,0.3815126121044159,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3949579894542694,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.42925089597702026,0.3949579894542694,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4453781545162201,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":"لﺪﯾﺎﺳ","boundary":[0.4100840389728546,0.42925089597702026,0.4453781545162201,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.42925089597702026},{"x":0.489075630903244,"y":0.42925089597702026},{"x":0.489075630903244,"y":0.4411414861679077},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":"-سوﺎﮔ","boundary":[0.45042017102241516,0.42925089597702026,0.489075630903244,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.42925089597702026},{"x":0.49915966391563416,"y":0.42925089597702026},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.42925089597702026,0.49915966391563416,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5394958257675171,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑﻮﮐاژ","boundary":[0.5042017102241516,0.42925089597702026,0.5394958257675171,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.5462185144424438,0.42925089597702026,0.5680672526359558,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5949580073356628,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5697479248046875,0.42925089597702026,0.5949580073356628,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾاﺮﮕﻤﻫ","boundary":[0.6016806960105896,0.42925089597702026,0.6470588445663452,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.42925089597702026},{"x":0.680672287940979,"y":0.42925089597702026},{"x":0.680672287940979,"y":0.4411414861679077},{"x":0.653781533241272,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.653781533241272,0.42925089597702026,0.680672287940979,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":"2.1.3","boundary":[0.7092437148094177,0.42925089597702026,0.7378151416778564,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4458977282047272},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4458977282047272},{"x":0.21512605249881744,"y":0.457788348197937},{"x":0.1899159699678421,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"182","boundary":[0.1899159699678421,0.4458977282047272,0.21512605249881744,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4458977282047272},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4458977282047272},{"x":0.2369747906923294,"y":0.457788348197937},{"x":0.23529411852359772,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4458977282047272,0.2369747906923294,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4458977282047272},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4458977282047272},{"x":0.24873949587345123,"y":0.457788348197937},{"x":0.24705882370471954,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.4458977282047272,0.24873949587345123,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4458977282047272},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4458977282047272},{"x":0.26050421595573425,"y":0.457788348197937},{"x":0.25882354378700256,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.4458977282047272,0.26050421595573425,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.4458977282047272},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4458977282047272},{"x":0.2722689211368561,"y":0.457788348197937},{"x":0.2705882489681244,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.4458977282047272,0.2722689211368561,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4458977282047272},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4458977282047272},{"x":0.2840336263179779,"y":0.457788348197937},{"x":0.2823529541492462,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.4458977282047272,0.2840336263179779,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4458977282047272},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4458977282047272},{"x":0.2974790036678314,"y":0.457788348197937},{"x":0.29579833149909973,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.4458977282047272,0.2974790036678314,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.4458977282047272},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4458977282047272},{"x":0.30924370884895325,"y":0.457788348197937},{"x":0.30756303668022156,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.4458977282047272,0.30924370884895325,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3210084140300751,"y":0.457788348197937},{"x":0.3193277418613434,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.4458977282047272,0.3210084140300751,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3327731192111969,"y":0.457788348197937},{"x":0.3310924470424652,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.4458977282047272,0.3327731192111969,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3462184965610504,"y":0.457788348197937},{"x":0.3445378243923187,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.4458977282047272,0.3462184965610504,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4458977282047272},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4458977282047272},{"x":0.35798320174217224,"y":0.457788348197937},{"x":0.35630252957344055,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.4458977282047272,0.35798320174217224,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4458977282047272},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4458977282047272},{"x":0.36974790692329407,"y":0.457788348197937},{"x":0.3680672347545624,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.4458977282047272,0.36974790692329407,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3815126121044159,"y":0.457788348197937},{"x":0.3798319399356842,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.4458977282047272,0.3815126121044159,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3949579894542694,"y":0.457788348197937},{"x":0.3932773172855377,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.4458977282047272,0.3949579894542694,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4458977282047272},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4458977282047272},{"x":0.40672269463539124,"y":0.457788348197937},{"x":0.40504202246665955,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.4458977282047272,0.40672269463539124,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4458977282047272},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4458977282047272},{"x":0.41848739981651306,"y":0.457788348197937},{"x":0.41680672764778137,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.4458977282047272,0.41848739981651306,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4302521049976349,"y":0.457788348197937},{"x":0.4285714328289032,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.4458977282047272,0.4302521049976349,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4420168101787567,"y":0.457788348197937},{"x":0.440336138010025,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.4458977282047272,0.4420168101787567,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4458977282047272},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4458977282047272},{"x":0.45546218752861023,"y":0.457788348197937},{"x":0.45378151535987854,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.4458977282047272,0.45546218752861023,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4458977282047272},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4458977282047272},{"x":0.46722689270973206,"y":0.457788348197937},{"x":0.46554622054100037,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.4458977282047272,0.46722689270973206,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4789915978908539,"y":0.457788348197937},{"x":0.4773109257221222,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.4458977282047272,0.4789915978908539,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4907563030719757,"y":0.457788348197937},{"x":0.489075630903244,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.489075630903244,0.4458977282047272,0.4907563030719757,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5042017102241516,"y":0.457788348197937},{"x":0.5025210380554199,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.4458977282047272,0.5042017102241516,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5159664154052734,"y":0.457788348197937},{"x":0.5142857432365417,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.4458977282047272,0.5159664154052734,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5630252361297607,"y":0.457788348197937},{"x":0.5277311205863953,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"SOR","boundary":[0.5277311205863953,0.4458977282047272,0.5630252361297607,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5949580073356628,"y":0.457788348197937},{"x":0.5697479248046875,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5697479248046875,0.4458977282047272,0.5949580073356628,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6470588445663452,"y":0.457788348197937},{"x":0.6016806960105896,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾاﺮﮕﻤﻫ","boundary":[0.6016806960105896,0.4458977282047272,0.6470588445663452,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4458977282047272},{"x":0.680672287940979,"y":0.4458977282047272},{"x":0.680672287940979,"y":0.457788348197937},{"x":0.653781533241272,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.653781533241272,0.4458977282047272,0.680672287940979,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7378151416778564,"y":0.457788348197937},{"x":0.7092437148094177,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"3.1.3","boundary":[0.7092437148094177,0.4458977282047272,0.7378151416778564,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4613555371761322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4613555371761322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47324612736701965},{"x":0.1899159699678421,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":1,"str":"186","boundary":[0.1899159699678421,0.4613555371761322,0.21512605249881744,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4613555371761322},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4613555371761322},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47324612736701965},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4613555371761322,0.2369747906923294,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4613555371761322},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4613555371761322},{"x":0.24873949587345123,"y":0.47324612736701965},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.4613555371761322,0.24873949587345123,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4613555371761322},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4613555371761322},{"x":0.26050421595573425,"y":0.47324612736701965},{"x":0.25882354378700256,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.4613555371761322,0.26050421595573425,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.4613555371761322},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4613555371761322},{"x":0.2722689211368561,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2705882489681244,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.4613555371761322,0.2722689211368561,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4613555371761322},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4613555371761322},{"x":0.2840336263179779,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2823529541492462,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.4613555371761322,0.2840336263179779,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4613555371761322},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4613555371761322},{"x":0.2974790036678314,"y":0.47324612736701965},{"x":0.29579833149909973,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.4613555371761322,0.2974790036678314,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.4613555371761322},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4613555371761322},{"x":0.30924370884895325,"y":0.47324612736701965},{"x":0.30756303668022156,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.4613555371761322,0.30924370884895325,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.4613555371761322},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4613555371761322},{"x":0.3210084140300751,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3193277418613434,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.4613555371761322,0.3210084140300751,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4613555371761322},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4613555371761322},{"x":0.3327731192111969,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3310924470424652,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.4613555371761322,0.3327731192111969,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4613555371761322},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4613555371761322},{"x":0.3462184965610504,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3445378243923187,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.4613555371761322,0.3462184965610504,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4613555371761322},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4613555371761322},{"x":0.35798320174217224,"y":0.47324612736701965},{"x":0.35630252957344055,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.4613555371761322,0.35798320174217224,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4613555371761322},{"x&q