زبانِ واسط آموزش و بین‌المللی‌شدن آموزش عالی زبانِ واسط آموزش و بین‌المللی‌شدن آموزش عالی

توضیحات

در این برهه از تاریخ، نقش علم و به‌تبع آن، نقش نظام تولیدکننده علـم یعنـی آمـوزش عـالی بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. در دوره‌ای که بیشتر جنبه‌های زندگی انسان بـه احاطه دانش، دستاوردهای جدید و اقتصاد دانش‌بنیان درآمده است، نظام آمـوزش عـالی هـر کشور و سیاست‌هـا و برنامـه‌ریـزی‌هـای آن دارای حساسـیت بسـیار اسـت. بین‌المللـی‌شـدن، از پدیـده‌هـایی اسـت کـه آمـوزش عـالی را در دنیـای جهـانی‌شـده، تحت‌الشعاع قرار داده اسـت و تـاثیر آن در فراینـدهای سیاسـتگـذاری و برنامـه‌ریـزی دانشگاه‌ها و کشورهای پیشرو عیان است. ایـن پدیـده رونـد تجـارت، تحصیل، سیاسـت، اقتصـاد، فنّـاوری، علـم و بـه‌طـورکلی سـبک زنـدگی را در کشـورها تحت‌تاثیر قرار داده و به‌گفته آلتباخ (2007) و ارلز (2013)، دو تـن از صـاحب‌نظـران این حوزه، بین‌المللی‌شدن آموزش عالی نه‌فقط اجتناب‌ناپذیر، بلکه کلید بقای موسسـات آموزش عالی است. استفاده از زبان واسط آموزش، در بیشتر کشـورهای مطالعـه‌شـده نقـش تسـریع‌کننـده داشته و مسیر بین‌المللی‌شدن را تسهیل کرده و دغدغۀ یادگیری زبان کشور مقصد را برای دانشجوی بین‌الملل کاهش داده است. همچنین استادان و دانشجویان داخلی هر کشور نیز برای ارتباط با دنیـای علـم و استفاده بهینه از پیشینه‌های پژوهشی و ارایۀ نتایج پژوهش‌های علمی بـه دنیـا، نیازمنـد تسلط به زبان بین‌الملل‌اند. بنابراین استفاده از زبان واسط بـین‌الملـل در آمـوزش عـالی می‌تواند پاسخی به نیازهای داخلی و خارجی کشورها باشد.,مولفان در کتاب حاضر تلاش کرده‌اند ضمن آشناساختن خوانندگان با ایـن پدیـده و ابعاد گوناگون آن، روند و تجربیات بین‌المللی‌شدن را در کشورهای موفق بررسی کننـد و با نگاهی بی‌طرفانه در خصوص اسـتفاده از زبـان واسـط در آمـوزش عـالی تامـل کننـد. درنهایت سعی شده است خوانندگان با وضعیت موجـود در ایـران و مسـیرِ طـی‌شـده در راستای بین‌المللی‌شدن آشنا شوند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797863","title":"زبانِ واسط آموزش و بین‌المللی‌شدن آموزش عالی","price":"۳۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c60ed1315b1b3115/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c60ed1315b1b3115/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c60ed1315b1b3115/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c60ed1315b1b3115/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c60ed1315b1b3115/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c60ed1315b1b3115/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c60ed1315b1b3115/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c60ed1315b1b3115/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c60ed1315b1b3115/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c60ed1315b1b3115/back.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-472-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["در این برهه از تاریخ، نقش علم و به‌تبع آن، نقش نظام تولیدکننده علـم یعنـی آمـوزش عـالی بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. در دوره‌ای که بیشتر جنبه‌های زندگی انسان بـه احاطه دانش، دستاوردهای جدید و اقتصاد دانش‌بنیان درآمده است، نظام آمـوزش عـالی هـر کشور و سیاست‌هـا و برنامـه‌ریـزی‌هـای آن دارای حساسـیت بسـیار اسـت. بین‌المللـی‌شـدن، از پدیـده‌هـایی اسـت کـه آمـوزش عـالی را در دنیـای جهـانی‌شـده، تحت‌الشعاع قرار داده اسـت و تـاثیر آن در فراینـدهای سیاسـتگـذاری و برنامـه‌ریـزی دانشگاه‌ها و کشورهای پیشرو عیان است. ایـن پدیـده رونـد تجـارت، تحصیل، سیاسـت، اقتصـاد، فنّـاوری، علـم و بـه‌طـورکلی سـبک زنـدگی را در کشـورها تحت‌تاثیر قرار داده و به‌گفته آلتباخ (2007) و ارلز (2013)، دو تـن از صـاحب‌نظـران این حوزه، بین‌المللی‌شدن آموزش عالی نه‌فقط اجتناب‌ناپذیر، بلکه کلید بقای موسسـات آموزش عالی است. استفاده از زبان واسط آموزش، در بیشتر کشـورهای مطالعـه‌شـده نقـش تسـریع‌کننـده داشته و مسیر بین‌المللی‌شدن را تسهیل کرده و دغدغۀ یادگیری زبان کشور مقصد را برای دانشجوی بین‌الملل کاهش داده است. همچنین استادان و دانشجویان داخلی هر کشور نیز برای ارتباط با دنیـای علـم و استفاده بهینه از پیشینه‌های پژوهشی و ارایۀ نتایج پژوهش‌های علمی بـه دنیـا، نیازمنـد تسلط به زبان بین‌الملل‌اند. بنابراین استفاده از زبان واسط بـین‌الملـل در آمـوزش عـالی می‌تواند پاسخی به نیازهای داخلی و خارجی کشورها باشد.","مولفان در کتاب حاضر تلاش کرده‌اند ضمن آشناساختن خوانندگان با ایـن پدیـده و ابعاد گوناگون آن، روند و تجربیات بین‌المللی‌شدن را در کشورهای موفق بررسی کننـد و با نگاهی بی‌طرفانه در خصوص اسـتفاده از زبـان واسـط در آمـوزش عـالی تامـل کننـد. درنهایت سعی شده است خوانندگان با وضعیت موجـود در ایـران و مسـیرِ طـی‌شـده در راستای بین‌المللی‌شدن آشنا شوند."],"pages_count":"1","keywords":"آموزش عالی","token":"c60ed1315b1b3115","created_at":"2021-09-10 03:03:50","updated_at":"2021-09-10 08:01:44","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 08:01:44","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"2724","title":"دکتر اباصلت خراسانی","firstname":"دکتر","lastname":"اباصلت خراسانی","token":"57e2408cef7864aa","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","role":"translator"},{"id":"1920839","title":"دکتر نسرین اصغرزاده","firstname":"دکتر نسرین","lastname":"اصغرزاده","token":"28fcdc70d46fb743","created_at":"2021-09-10 03:03:45","updated_at":"2021-09-10 03:03:45","role":"writer"},{"id":"1920840","title":"دکتر مقصود فراستخواه","firstname":"دکتر مقصود","lastname":"فراستخواه","token":"ca8ac40cedec380e","created_at":"2021-09-10 03:03:45","updated_at":"2021-09-10 03:03:45","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"2724","title":"دکتر اباصلت خراسانی","firstname":"دکتر","lastname":"اباصلت خراسانی","token":"57e2408cef7864aa","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","role":"translator"},{"id":"1920839","title":"دکتر نسرین اصغرزاده","firstname":"دکتر نسرین","lastname":"اصغرزاده","token":"28fcdc70d46fb743","created_at":"2021-09-10 03:03:45","updated_at":"2021-09-10 03:03:45","role":"writer"},{"id":"1920840","title":"دکتر مقصود فراستخواه","firstname":"دکتر مقصود","lastname":"فراستخواه","token":"ca8ac40cedec380e","created_at":"2021-09-10 03:03:45","updated_at":"2021-09-10 03:03:45","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786516","file":"613a8bcf857af3.59824996.pdf","book_id":"3797863","toc":null,"created_at":"2021-09-10 03:03:51","updated_at":"2021-09-10 03:03:58","process_started_at":"2021-09-10 03:03:54","process_done_at":"2021-09-10 03:03:58","process_failed_at":null,"pages_count":"230","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"cac4f0dae185444e9fd6ddb9e7eb320001806b1bc4e6e6c96333b5f30e04714b646537f8e9dd14cddd22d36a4062febde2ac75a5c0f6bd94a128058c00323081","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۰"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","manager":"دکتر محمدرضا نبید","shaba":"0342282555","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شهید بهشتی","email":"unipress@mail.sbu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b518854baaecc32","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ur28wk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 20:46:04","updated_at":"2021-06-27 20:46:04","bazaar_credit":0,"description":"unipress@mail.sbu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"7690","title":"آموزش عالی و پژوهش در مصر با تاکید بر الازهر","token":"5ed6a375e8ad7261","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:37","updated_at":"2021-12-23 03:56:12","study_fields":[{"id":"376","title":"مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر","degree_id":"10","token":"fc1caf8fdfc519ef","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 03:56:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"زبانِ-واسط-آموزش-و-بین-المللی-شدن-آموزش-عالی","urlify":"زبانِ-واسط-آموزش-و-بین-المللی-شدن-آموزش-عالی","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر اباصلت خراسانی, دکتر نسرین اصغرزاده, دکتر مقصود فراستخواه","tocStr":"","url":"/preview/c60ed1315b1b3115/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%90-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":230,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"c60ed1315b1b3115","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/TGGYYOrKTZlikoiD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/shTzHSMrJCcMoiHT.jpg","blurred":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/TKzIiQKpjLcmJBoG.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005734764648084881,0.00023993601906611064,0.9988899794867059,0.9995205765161266]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5764706134796143,"y":0.25653207302093506},{"x":0.489075630903244,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"پاندا","boundary":[0.489075630903244,0.2102137804031372,0.5764706134796143,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2102137804031372},{"x":0.48571428656578064,"y":0.25653207302093506},{"x":0.41680672764778137,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"نماییم","boundary":[0.41848739981651306,0.20902612805366516,0.48571428656578064,0.25653207302093506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5764706134796143,"y":0.25653207302093506},{"x":0.41680672764778137,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.5899999737739563,"boundary":[0.41348739981651306,0.20202612805366515,0.5814706134796143,0.26353207302093506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6000000238418579,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5546218752861023,0.2980997562408447,0.6000000238418579,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3242280185222626},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.48739495873451233,0.2980997562408447,0.5462185144424438,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3242280185222626},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.40168067812919617,0.2969121038913727,0.4773109257221222,0.3242280185222626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32660332322120667},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39668067812919616,0.28872445154190063,0.6033193516731262,0.33360332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5042017102241516,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4957983195781708,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.34323039650917053,0.5042017102241516,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5042017102241516,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4957983195781708,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.3362303965091705,0.5092017102241516,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6554622054100037,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6201680898666382,0.3705463111400604,0.6554622054100037,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6151260733604431,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5495798587799072,0.3693586587905884,0.6151260733604431,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.4907563030719757,0.3693586587905884,0.5445378422737122,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3681710362434387},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3681710362434387},{"x":0.48067227005958557,"y":0.39429929852485657},{"x":0.40504202246665955,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.40504202246665955,0.3681710362434387,0.48067227005958557,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3949579894542694,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3462184965610504,0.3681710362434387,0.3949579894542694,0.39429929852485657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6554622054100037,"y":0.39667457342147827},{"x":0.3462184965610504,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3412184965610504,0.3611710362434387,0.6604622054100037,0.4036745734214783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3456057012081146},{"x":0.653781533241272,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6201680898666382,0.3456057012081146,0.653781533241272,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5462185144424438,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5478991866111755,0.3444180488586426,0.6151260733604431,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5428571701049805,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5193277597427368,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5210084319114685,0.3444180488586426,0.5428571701049805,0.39429929852485657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3456057012081146},{"x":0.653781533241272,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5193277597427368,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.5160084319114685,0.3362303965091705,0.658781533241272,0.4036745734214783],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/YUudyZUIWziNeoxa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/nHHGlnaDvGiZWlYd.jpg","blurred":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/ptXXmuJgCyvkqVyU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/IUSuiobHAhgBeukd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/RhweFKejISMPtYUn.jpg","blurred":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/nXYNyYLFPmjmFSio.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005650024874871519,0.00036123978893434067,0.9988871548275988,0.9990452349956133]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5546218752861023,0.3147268295288086,0.6000000238418579,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5445378422737122,"y":0.34085512161254883},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.48739495873451233,0.31353920698165894,0.5445378422737122,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4773109257221222,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3396674692630768},{"x":0.40168067812919617,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.40168067812919617,0.3123515546321869,0.4756302535533905,0.3396674692630768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3420427441596985},{"x":0.40168067812919617,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39668067812919616,0.30416390228271484,0.6050000238418579,0.3490427441596985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4121140241622925},{"x":0.605042040348053,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"بینا","boundary":[0.6033613681793213,0.34916865825653076,0.6571428775787354,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.4907563030719757,0.3503562808036804,0.5462185144424438,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.35154393315315247},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3503562808036804},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4144892990589142},{"x":0.40504202246665955,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.40336135029792786,0.35154393315315247,0.47058823704719543,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.35154393315315247},{"x":0.3932773172855377,"y":0.35154393315315247},{"x":0.3949579894542694,"y":0.41567695140838623},{"x":0.34285715222358704,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.34117648005485535,0.35154393315315247,0.3949579894542694,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4133016765117645},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.6800000071525574,"boundary":[0.33617648005485534,0.34454393315315246,0.6621428775787354,0.42030167651176453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.38598576188087463},{"x":0.653781533241272,"y":0.38598576188087463},{"x":0.653781533241272,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6184874176979065,0.38598576188087463,0.653781533241272,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6151260733604431,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5495798587799072,0.3847981095314026,0.6134454011917114,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.4907563030719757,0.3847981095314026,0.5445378422737122,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3847981095314026},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4121140241622925},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.40504202246665955,0.3847981095314026,0.4789915978908539,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3462184965610504,0.3847981095314026,0.3949579894542694,0.4121140241622925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.38361045718193054},{"x":0.653781533241272,"y":0.38598576188087463},{"x":0.653781533241272,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3412184965610504,0.37661045718193054,0.658781533241272,0.42030167651176453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5815126299858093,"y":0.559382438659668},{"x":0.5478991866111755,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5478991866111755,0.5439429879188538,0.5815126299858093,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5411764979362488,"y":0.559382438659668},{"x":0.4924369752407074,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسرین","boundary":[0.4924369752407074,0.5439429879188538,0.5411764979362488,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5439429879188538},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5439429879188538},{"x":0.48571428656578064,"y":0.559382438659668},{"x":0.41848739981651306,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغرزاده","boundary":[0.41848739981651306,0.5439429879188538,0.48571428656578064,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5676959753036499},{"x":0.583193302154541,"y":0.5676959753036499},{"x":0.583193302154541,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5478991866111755,0.5676959753036499,0.583193302154541,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5843230485916138},{"x":0.489075630903244,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اباصلت","boundary":[0.489075630903244,0.5676959753036499,0.5411764979362488,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5676959753036499},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5676959753036499},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5843230485916138},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خراسانی","boundary":[0.41680672764778137,0.5676959753036499,0.48235294222831726,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5529412031173706,0.5914489030838013,0.5882353186607361,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6080760359764099},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقصود","boundary":[0.49747899174690247,0.5914489030838013,0.5462185144424438,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراستخواه","boundary":[0.4117647111415863,0.5914489030838013,0.4907563030719757,0.6080760359764099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4067647111415863,0.5369429879188538,0.5932353186607361,0.6150760359764099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.7256532311439514,0.5411764979362488,0.7565320730209351]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.6000000238418579,"boundary":[0.4521428596973419,0.7186532311439514,0.5461764979362488,0.7635320730209351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7695962190628052},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"تهشی","boundary":[0.46554622054100037,0.7565320730209351,0.5310924649238586,0.7695962190628052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7695962190628052},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.749532073020935,0.5360924649238586,0.7765962190628052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7731591463088989},{"x":0.48235294222831726,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48067227005958557,0.7684085369110107,0.5142857432365417,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7731591463088989},{"x":0.48235294222831726,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.7614085369110107,0.5192857432365418,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4789915978908539,0.7850356101989746,0.5193277597427368,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.7780356101989746,0.5243277597427368,0.8039121336936951],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/DWFYivJhfczEUUUE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/QfnanRxxfeeOuyox.jpg","blurred":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/gqHqsRfBRRxPsoac.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00042659419123865976,0.00022583093736630437,0.9987374478949218,0.9990127932917761]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1947743445634842},{"x":0.534453809261322,"y":0.22446556389331818},{"x":0.45378151535987854,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","str":"څانشگار","boundary":[0.45210084319114685,0.19714964926242828,0.534453809261322,0.22446556389331818]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1947743445634842},{"x":0.534453809261322,"y":0.22446556389331818},{"x":0.45378151535987854,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.5899999737739563,"boundary":[0.44710084319114685,0.19014964926242828,0.539453809261322,0.23146556389331818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5226891040802002,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5210084319114685,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.23871733248233795,0.5226891040802002,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23990498483181},{"x":0.5042017102241516,"y":0.23990498483181},{"x":0.5042017102241516,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48739495873451233,0.23990498483181,0.5042017102241516,0.24584323167800903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23990498483181},{"x":0.5226891040802002,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.4823949587345123,0.23290498483181,0.5276891040802002,0.25284323167800904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5109243988990784,"y":0.26128265261650085},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵۹","boundary":[0.48739495873451233,0.2517814636230469,0.5109243988990784,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5109243988990784,"y":0.26128265261650085},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.24478146362304687,0.5159243988990784,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.26603326201438904,0.6201680898666382,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.26603326201438904,0.5899159908294678,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.26603326201438904,0.5579832196235657,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.26603326201438904,0.5495798587799072,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.26603326201438904,0.4957983195781708,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.26603326201438904},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26603326201438904},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2802850306034088},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.26603326201438904,0.45042017102241516,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.26603326201438904,0.4151260554790497,0.2802850306034088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.25903326201438903,0.6251680898666382,0.2872850306034088],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6134454011917114,0.2897862195968628,0.6352941393852234,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.5798319578170776,0.2897862195968628,0.6084033846855164,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3052256405353546},{"x":0.534453809261322,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.534453809261322,0.2897862195968628,0.5747899413108826,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2897862195968628},{"x":0.529411792755127,"y":0.2897862195968628},{"x":0.529411792755127,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.2897862195968628,0.529411792755127,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5025210380554199,0.2897862195968628,0.5210084319114685,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3052256405353546},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.46890756487846375,0.2897862195968628,0.5008403658866882,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3052256405353546},{"x":0.440336138010025,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.440336138010025,0.2897862195968628,0.4638655483722687,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.2897862195968628},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2897862195968628},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3932773172855377,0.2897862195968628,0.43361344933509827,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.2897862195968628},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2897862195968628},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3630252182483673,0.2897862195968628,0.38823530077934265,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6957983374595642,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6705882549285889,0.30641329288482666,0.6957983374595642,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسرین","boundary":[0.6302521228790283,0.30641329288482666,0.6638655662536621,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3194774389266968},{"x":0.578151285648346,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغرزاده","boundary":[0.578151285648346,0.30641329288482666,0.6235294342041016,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.30641329288482666},{"x":0.578151285648346,"y":0.30641329288482666},{"x":0.578151285648346,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.30641329288482666,0.578151285648346,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5680672526359558,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5428571701049805,0.30641329288482666,0.5680672526359558,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5361344814300537,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3194774389266968},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اباصلت","boundary":[0.49915966391563416,0.30641329288482666,0.5361344814300537,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4941176474094391,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خراسانی","boundary":[0.4470588266849518,0.30641329288482666,0.4941176474094391,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4420168101787567,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3194774389266968},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43697479367256165,0.30641329288482666,0.4420168101787567,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4302521049976349,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3194774389266968},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.40672269463539124,0.30641329288482666,0.4302521049976349,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4000000059604645,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3194774389266968},{"x":0.364705890417099,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقصود","boundary":[0.364705890417099,0.30641329288482666,0.4000000059604645,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.30641329288482666},{"x":0.35798320174217224,"y":0.30641329288482666},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراستخواه","boundary":[0.3042016923427582,0.30641329288482666,0.35798320174217224,0.3194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2992016923427582,0.2827862195968628,0.7007983374595642,0.3264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5243697762489319,0.3325415551662445,0.5647059082984924,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5193277597427368,0.3325415551662445,0.5226891040802002,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3456057012081146},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"راضیه","boundary":[0.48235294222831726,0.3325415551662445,0.5126050710678101,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شامخ","boundary":[0.4470588266849518,0.33135393261909485,0.4756302535533905,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4453781545162201,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3444180488586426},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.43529412150382996,0.33135393261909485,0.4453781545162201,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.34679335355758667,0.5983193516731262,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.34679335355758667,0.5630252361297607,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.34679335355758667,0.5378151535987854,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4941176474094391,0.34679335355758667,0.5277311205863953,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3622327744960785},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.34679335355758667,0.4924369752407074,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.34679335355758667,0.4789915978908539,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3622327744960785},{"x":0.440336138010025,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.34679335355758667,0.4722689092159271,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.34679335355758667},{"x":0.43529412150382996,"y":0.34679335355758667},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3622327744960785},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.34679335355758667,0.43529412150382996,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.36342042684555054,0.5865546464920044,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37648457288742065},{"x":0.534453809261322,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.36342042684555054,0.5529412031173706,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5327731370925903,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37648457288742065},{"x":0.529411792755127,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.36342042684555054,0.5327731370925903,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37648457288742065},{"x":0.46722689270973206,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.36342042684555054,0.5243697762489319,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4605042040348053,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4117647111415863,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.36342042684555054,0.4605042040348053,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5630252361297607,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.37885984778404236,0.5630252361297607,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.37885984778404236},{"x":0.534453809261322,"y":0.37885984778404236},{"x":0.534453809261322,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.37885984778404236,0.534453809261322,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3919239938259125},{"x":0.507563054561615,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.507563054561615,0.37885984778404236,0.5109243988990784,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4789915978908539,0.37885984778404236,0.5008403658866882,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3919239938259125},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43865546584129333,0.37885984778404236,0.4722689092159271,0.3919239938259125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3931116461753845},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.32435393261909484,0.6033193516731262,0.4001116461753845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5126050710678101,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.39429929852485657,0.5327731370925903,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5092437267303467,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.39429929852485657,0.5092437267303467,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3931116461753845},{"x":0.49915966391563416,"y":0.39429929852485657},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4073634147644043},{"x":0.46722689270973206,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.46722689270973206,0.3931116461753845,0.49747899174690247,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5445378422737122,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5008403658866882,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5008403658866882,0.4097387194633484,0.5445378422737122,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4097387194633484},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4097387194633484},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.4097387194633484,0.49747899174690247,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4097387194633484},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4228028357028961},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.40855106711387634,0.48403361439704895,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5361344814300537,0.4251781404018402,0.5630252361297607,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4382422864437103},{"x":0.529411792755127,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.4251781404018402,0.5327731370925903,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۵۰،۰۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.4251781404018402,0.5193277597427368,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4382422864437103},{"x":0.440336138010025,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.440336138010025,0.4251781404018402,0.4605042040348053,0.4382422864437103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4406175911426544},{"x":0.440336138010025,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4370168101787567,0.3861116461753845,0.5680252361297607,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.45130640268325806,0.6386554837226868,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.583193302154541,0.45130640268325806,0.6117647290229797,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.45130640268325806},{"x":0.578151285648346,"y":0.45130640268325806},{"x":0.578151285648346,"y":0.46318289637565613},{"x":0.556302547454834,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.45130640268325806,0.578151285648346,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.45130640268325806,0.5512605309486389,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.46318289637565613},{"x":0.48235294222831726,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.45130640268325806,0.5092437267303467,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4773109257221222,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4436974823474884,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.45130640268325806,0.4773109257221222,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.45130640268325806},{"x":0.43865546584129333,"y":0.45130640268325806},{"x":0.43865546584129333,"y":0.46318289637565613},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.45130640268325806,0.43865546584129333,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3966386616230011,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3966386616230011,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3764705955982208,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.45130640268325806,0.3966386616230011,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45130640268325806},{"x":0.37478992342948914,"y":0.45130640268325806},{"x":0.37478992342948914,"y":0.46318289637565613},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.45130640268325806,0.37478992342948914,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.46318289637565613},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36642857909202575,0.44430640268325805,0.6436554837226868,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5629453659057617},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵۹","boundary":[0.35462185740470886,0.5546318292617798,0.3764705955982208,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5629453659057617},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.34962185740470886,0.5476318292617798,0.38147059559822083,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6285714507102966,0.47387173771858215,0.6789916157722473,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.47387173771858215,0.6302521228790283,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغرزاده","boundary":[0.5697479248046875,0.47387173771858215,0.6084033846855164,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5663865804672241,0.47387173771858215,0.5697479248046875,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.47387173771858215},{"x":0.561344563961029,"y":0.47387173771858215},{"x":0.561344563961029,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسرین","boundary":[0.5327731370925903,0.47387173771858215,0.561344563961029,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.47387173771858215,0.5310924649238586,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4869358539581299},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۳-","boundary":[0.48739495873451233,0.47387173771858215,0.5210084319114685,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7310924530029297,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5023753046989441},{"x":0.702521026134491,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.702521026134491,0.48812350630760193,0.7310924530029297,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.48812350630760193,0.6957983374595642,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6873949766159058,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6756302714347839,0.48812350630760193,0.6873949766159058,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5023753046989441},{"x":0.63193279504776,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.63193279504776,0.48812350630760193,0.6689075827598572,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.48812350630760193},{"x":0.63193279504776,"y":0.48812350630760193},{"x":0.63193279504776,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.48812350630760193,0.63193279504776,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6084033846855164,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5899159908294678,0.48812350630760193,0.6084033846855164,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5023753046989441},{"x":0.561344563961029,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.561344563961029,0.48812350630760193,0.5848739743232727,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5546218752861023,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5226891040802002,0.48812350630760193,0.5546218752861023,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5176470875740051,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.48812350630760193,0.5176470875740051,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5126050710678101,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5023753046989441},{"x":0.489075630903244,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.489075630903244,0.48812350630760193,0.5126050710678101,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.48812350630760193},{"x":0.489075630903244,"y":0.48812350630760193},{"x":0.489075630903244,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.4588235318660736,0.48812350630760193,0.489075630903244,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.48812350630760193},{"x":0.45378151535987854,"y":0.48812350630760193},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.4252100884914398,0.48812350630760193,0.45378151535987854,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.48812350630760193},{"x":0.42016807198524475,"y":0.48812350630760193},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3831932842731476,0.48812350630760193,0.42016807198524475,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3781512677669525,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5023753046989441},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.35630252957344055,0.48812350630760193,0.3781512677669525,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3529411852359772,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3495798408985138,0.48812350630760193,0.3529411852359772,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3462184965610504,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5023753046989441},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسرین","boundary":[0.31092438101768494,0.48812350630760193,0.3462184965610504,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.48812350630760193},{"x":0.30588236451148987,"y":0.48812350630760193},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5023753046989441},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغرزاده","boundary":[0.26386556029319763,0.48812350630760193,0.30588236451148987,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.48812350630760193},{"x":0.26218488812446594,"y":0.48812350630760193},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5023753046989441},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25882354378700256,0.48812350630760193,0.26218488812446594,0.5023753046989441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5023753046989441},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25382354378700256,0.46687173771858215,0.7360924530029297,0.5093753046989441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6084033846855164,"y":0.519002377986908},{"x":0.578151285648346,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اباصلت","boundary":[0.578151285648346,0.5059382319450378,0.6084033846855164,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5714285969734192,"y":0.519002377986908},{"x":0.5361344814300537,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خراسانی","boundary":[0.5361344814300537,0.5059382319450378,0.5714285969734192,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5059382319450378},{"x":0.534453809261322,"y":0.5059382319450378},{"x":0.534453809261322,"y":0.519002377986908},{"x":0.5310924649238586,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.5059382319450378,0.534453809261322,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5243697762489319,"y":0.519002377986908},{"x":0.4941176474094391,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقصود","boundary":[0.4941176474094391,0.5059382319450378,0.5243697762489319,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5059382319450378},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5059382319450378},{"x":0.48739495873451233,"y":0.519002377986908},{"x":0.4453781545162201,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فراستخواه","boundary":[0.4453781545162201,0.5059382319450378,0.48739495873451233,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4436974823474884,"y":0.519002377986908},{"x":0.440336138010025,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.440336138010025,0.5059382319450378,0.4436974823474884,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5059382319450378},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5059382319450378},{"x":0.43529412150382996,"y":0.519002377986908},{"x":0.4000000059604645,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.4000000059604645,0.5059382319450378,0.43529412150382996,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3949579894542694,"y":0.519002377986908},{"x":0.36974790692329407,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"راضیه","boundary":[0.36974790692329407,0.5059382319450378,0.3949579894542694,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3630252182483673,"y":0.519002377986908},{"x":0.3310924470424652,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"شامخنیا","boundary":[0.3310924470424652,0.5059382319450378,0.3630252182483673,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3310924470424652,"y":0.519002377986908},{"x":0.32773110270500183,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32773110270500183,0.5059382319450378,0.3310924470424652,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5201900005340576},{"x":0.702521026134491,"y":0.5201900005340576},{"x":0.702521026134491,"y":0.5332541465759277},{"x":0.653781533241272,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.653781533241272,0.5201900005340576,0.702521026134491,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6302521228790283,0.5201900005340576,0.6487395167350769,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5201900005340576,0.6302521228790283,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5332541465759277},{"x":0.583193302154541,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.583193302154541,0.5201900005340576,0.6067227125167847,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5332541465759277},{"x":0.578151285648346,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.578151285648346,0.5201900005340576,0.5815126299858093,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5361344814300537,0.5201900005340576,0.5714285969734192,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5042017102241516,0.5201900005340576,0.5310924649238586,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5201900005340576},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5201900005340576},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5332541465759277},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.46890756487846375,0.5201900005340576,0.49747899174690247,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5201900005340576},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5201900005340576},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5332541465759277},{"x":0.462184876203537,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.462184876203537,0.5201900005340576,0.46554622054100037,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5201900005340576},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5201900005340576},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5332541465759277},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.43361344933509827,0.5201900005340576,0.45546218752861023,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.521377682685852},{"x":0.4268907606601715,"y":0.521377682685852},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5344418287277222},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.40672269463539124,0.521377682685852,0.4268907606601715,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.521377682685852},{"x":0.4000000059604645,"y":0.521377682685852},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.521377682685852,0.4000000059604645,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.521377682685852},{"x":0.38991597294807434,"y":0.521377682685852},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3529411852359772,0.521377682685852,0.38991597294807434,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.521377682685852},{"x":0.3495798408985138,"y":0.521377682685852},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3462184965610504,0.521377682685852,0.3495798408985138,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.521377682685852},{"x":0.33781513571739197,"y":0.521377682685852},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5344418287277222},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.30756303668022156,0.521377682685852,0.33781513571739197,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6689075827598572,0.5368170738220215,0.7176470756530762,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6336134672164917,0.5368170738220215,0.6638655662536621,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5380047559738159,0.6302521228790283,0.5486935973167419]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5486935973167419},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.30256303668022155,0.49893823194503784,0.7226470756530762,0.555693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.5966386795043945,0.5380047559738159,0.6067227125167847,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5932773351669312,0.5380047559738159,0.5949580073356628,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲۱۹","boundary":[0.5663865804672241,0.5380047559738159,0.5865546464920044,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5512605309486389,0.5380047559738159,0.5647059082984924,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5445378422737122,0.5380047559738159,0.5495798587799072,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5126050710678101,0.5380047559738159,0.5394958257675171,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5058823823928833,0.5380047559738159,0.5092437267303467,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.4739495813846588,0.5380047559738159,0.5042017102241516,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5380047559738159},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5380047559738159},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.4470588266849518,0.5380047559738159,0.46722689270973206,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5498812198638916},{"x":0.440336138010025,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.440336138010025,0.5380047559738159,0.4436974823474884,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5380047559738159},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5380047559738159},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5498812198638916},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43529412150382996,0.5380047559738159,0.43865546584129333,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5498812198638916},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.40504202246665955,0.5380047559738159,0.4302521049976349,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3966386616230011,0.5380047559738159,0.4000000059604645,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5380047559738159},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5380047559738159},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.3630252182483673,0.5380047559738159,0.39159664511680603,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5498812198638916},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.5380047559738159,0.3630252182483673,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6285714507102966,0.5534442067146301,0.6655462384223938,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5534442067146301,0.6285714507102966,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5534442067146301},{"x":0.605042040348053,"y":0.5534442067146301},{"x":0.605042040348053,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5815126299858093,0.5534442067146301,0.605042040348053,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5546218752861023,0.5534442067146301,0.5764706134796143,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.5534442067146301,0.5495798587799072,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5665082931518555},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.49747899174690247,0.5534442067146301,0.5394958257675171,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.5534442067146301,0.4941176474094391,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5546318292617798},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5546318292617798},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4252100884914398,0.5546318292617798,0.45210084319114685,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5546318292617798},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5665082931518555},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.38991597294807434,0.5546318292617798,0.42016807198524475,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5546318292617798},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5546318292617798},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3831932842731476,0.5546318292617798,0.38655462861061096,0.5665082931518555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5665082931518555},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3546638739109039,0.5310047559738159,0.6705462384223938,0.5735082931518555],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6369748115539551,0.5688835978507996,0.6605042219161987,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5688835978507996,0.6302521228790283,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7042016983032227,0.5843230485916138,0.7411764860153198,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6638655662536621,0.5843230485916138,0.7008403539657593,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6336134672164917,0.5843230485916138,0.6621848940849304,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5843230485916138,0.6302521228790283,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5915966629981995,0.5843230485916138,0.6084033846855164,0.5961995124816895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5865966629981995,0.5618835978507996,0.7461764860153198,0.6031995124816895],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.599762499332428},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6116389632225037},{"x":0.63193279504776,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.63193279504776,0.599762499332428,0.6739495992660522,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.599762499332428},{"x":0.6302521228790283,"y":0.599762499332428},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.599762499332428,0.6302521228790283,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.599762499332428},{"x":0.6084033846855164,"y":0.599762499332428},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5932773351669312,0.599762499332428,0.6084033846855164,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.599762499332428},{"x":0.5932773351669312,"y":0.599762499332428},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6128265857696533},{"x":0.578151285648346,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.578151285648346,0.599762499332428,0.5932773351669312,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5714285969734192,0.6009501218795776,0.5764706134796143,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5495798587799072,0.6009501218795776,0.5680672526359558,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5445378422737122,0.6009501218795776,0.5478991866111755,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6302521228790283,0.6140142679214478,0.6739495992660522,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6152018904685974,0.6302521228790283,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5747899413108826,0.6152018904685974,0.6084033846855164,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.6163895726203918,0.5747899413108826,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5529412031173706,0.6163895726203918,0.5663865804672241,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.6163895726203918,0.5512605309486389,0.6282660365104675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5395378422737122,0.5939501218795776,0.6789495992660523,0.6328907318115234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6258907318115234},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۰۸-۱۹۵","boundary":[0.49747899174690247,0.6140142679214478,0.5445378422737122,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4941176474094391,0.6152018904685974,0.4957983195781708,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6152018904685974},{"x":0.489075630903244,"y":0.6152018904685974},{"x":0.489075630903244,"y":0.6270784139633179},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.44873949885368347,0.6152018904685974,0.489075630903244,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6282660365104675},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43697479367256165,0.6163895726203918,0.4453781545162201,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6152018904685974},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6282660365104675},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.40336135029792786,0.6163895726203918,0.43361344933509827,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6282660365104675},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیرنویس","boundary":[0.35798320174217224,0.6163895726203918,0.3983193337917328,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6302521228790283,0.6306413412094116,0.6621848940849304,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6294536590576172},{"x":0.610084056854248,"y":0.6306413412094116},{"x":0.610084056854248,"y":0.6448931097984314},{"x":0.583193302154541,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.583193302154541,0.6294536590576172,0.610084056854248,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.6294536590576172,0.5714285969734192,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6294536590576172},{"x":0.561344563961029,"y":0.6294536590576172},{"x":0.561344563961029,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.5361344814300537,0.6294536590576172,0.561344563961029,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5109243988990784,0.6294536590576172,0.5243697762489319,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6294536590576172},{"x":0.507563054561615,"y":0.6294536590576172},{"x":0.507563054561615,"y":0.6437054872512817},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.48571428656578064,0.6294536590576172,0.507563054561615,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6294536590576172},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6294536590576172},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4756302535533905,0.6294536590576172,0.48235294222831726,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"International","boundary":[0.3462184965610504,0.6282660365104675,0.4151260554790497,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6282660365104675},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6294536590576172},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6425178050994873},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"education","boundary":[0.42016807198524475,0.6282660365104675,0.46890756487846375,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.646080732345581},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6579572558403015},{"x":0.63193279504776,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6302521228790283,0.646080732345581,0.6655462384223938,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.646080732345581},{"x":0.6302521228790283,"y":0.646080732345581},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.646080732345581,0.6302521228790283,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.646080732345581},{"x":0.6084033846855164,"y":0.646080732345581},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5899159908294678,0.646080732345581,0.6084033846855164,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6472684144973755},{"x":0.583193302154541,"y":0.646080732345581},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5462185144424438,0.6472684144973755,0.5848739743232727,0.6591448783874512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3412184965610504,0.6070142679214477,0.6705462384223938,0.6673325605392456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5025210380554199,0.6472684144973755,0.5260504484176636,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.4739495813846588,0.6472684144973755,0.4957983195781708,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6591448783874512},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.46890756487846375,0.6472684144973755,0.4739495813846588,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"English","boundary":[0.2840336263179779,0.6472684144973755,0.3210084140300751,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6472684144973755},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6472684144973755},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6591448783874512},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"language","boundary":[0.32773110270500183,0.6472684144973755,0.37478992342948914,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6472684144973755},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6472684144973755},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3798319399356842,0.6472684144973755,0.38823530077934265,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Globalization","boundary":[0.3932773172855377,0.6472684144973755,0.4638655483722687,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6655462384223938,"y":0.675771951675415},{"x":0.63193279504776,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.63193279504776,0.6627078652381897,0.6655462384223938,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6627078652381897},{"x":0.63193279504776,"y":0.6627078652381897},{"x":0.63193279504776,"y":0.675771951675415},{"x":0.6268907785415649,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6627078652381897,0.63193279504776,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6627078652381897},{"x":0.610084056854248,"y":0.6627078652381897},{"x":0.610084056854248,"y":0.675771951675415},{"x":0.5815126299858093,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5815126299858093,0.6627078652381897,0.610084056854248,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.5529412031173706,0.6615201830863953,0.5747899413108826,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5361344814300537,0.6615201830863953,0.5411764979362488,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6745843291282654},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هدفها","boundary":[0.48235294222831726,0.6615201830863953,0.5310924649238586,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6615201830863953},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6615201830863953},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.6615201830863953,0.48235294222831726,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6745843291282654},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.45378151535987854,0.6615201830863953,0.4739495813846588,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4285714328289032,0.6615201830863953,0.4453781545162201,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6615201830863953},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6615201830863953},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4285714328289032,0.6615201830863953,0.43361344933509827,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6615201830863953},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6615201830863953},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6745843291282654},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Education","boundary":[0.25882354378700256,0.6615201830863953,0.30924370884895325,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6615201830863953},{"x":0.31596639752388,"y":0.6615201830863953},{"x":0.31596639752388,"y":0.6745843291282654},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.31092438101768494,0.6615201830863953,0.31596639752388,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6615201830863953},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6615201830863953},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Higher","boundary":[0.3193277418613434,0.6615201830863953,0.35630252957344055,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3613445460796356,0.6615201830863953,0.3663865625858307,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6615201830863953},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6615201830863953},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6745843291282654},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Aims","boundary":[0.37142857909202576,0.6615201830863953,0.40168067812919617,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6615201830863953},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6615201830863953},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6745843291282654},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.40168067812919617,0.6615201830863953,0.42016807198524475,0.6745843291282654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6655462384223938,"y":0.675771951675415},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.25382354378700256,0.6402684144973755,0.6705462384223938,0.682771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4924369752407074,0.5688835978507996,0.5394958257675171,0.5771971344947815]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5462185144424438,0.5688835978507996,0.5680672526359558,0.5771971344947815]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۷۲۶","boundary":[0.5747899413108826,0.5688835978507996,0.6067227125167847,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.5618835978507996,0.6117227125167847,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.675771951675415},{"x":0.6084033846855164,"y":0.675771951675415},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"objectives","boundary":[0.5546218752861023,0.675771951675415,0.6084033846855164,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.675771951675415},{"x":0.6084033846855164,"y":0.675771951675415},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5496218752861023,0.668771951675415,0.6134033846855164,0.6946484751701355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.6876484751701355,0.6991596817970276,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.6876484751701355,0.6605042219161987,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6876484751701355,0.6302521228790283,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خراسانی","boundary":[0.5731092691421509,0.6876484751701355,0.6084033846855164,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.6876484751701355,0.5680672526359558,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اباصلت","boundary":[0.5277311205863953,0.6876484751701355,0.5579832196235657,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.6876484751701355,0.5243697762489319,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7019002437591553},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۳","boundary":[0.48403361439704895,0.6876484751701355,0.5142857432365417,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6876484751701355},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6876484751701355},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4789915978908539,0.6876484751701355,0.48403361439704895,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4722689092159271,0.6876484751701355,0.4722689092159271,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6876484751701355},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6876484751701355},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7019002437591553},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فراستخواه","boundary":[0.42016807198524475,0.6876484751701355,0.46554622054100037,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6876484751701355},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6876484751701355},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4151260554790497,0.6876484751701355,0.41848739981651306,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقصود","boundary":[0.3764705955982208,0.6876484751701355,0.4084033668041229,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6876484751701355},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6876484751701355},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7019002437591553},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37142857909202576,0.6876484751701355,0.37478992342948914,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7019002437591553},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۵","boundary":[0.33781513571739197,0.6876484751701355,0.3663865625858307,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6991596817970276,"y":0.716152012348175},{"x":0.6655462384223938,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.7030878663063049,0.6991596817970276,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6605042219161987,"y":0.716152012348175},{"x":0.6302521228790283,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.7030878663063049,0.6605042219161987,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6302521228790283,"y":0.716152012348175},{"x":0.6268907785415649,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7030878663063049,0.6302521228790283,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6067227125167847,"y":0.716152012348175},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.7030878663063049,0.6067227125167847,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5394958257675171,0.7042755484580994,0.5647059082984924,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5058823823928833,0.7042755484580994,0.5327731370925903,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7173396944999695},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.7042755484580994,0.5008403658866882,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7173396944999695},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46722689270973206,0.7042755484580994,0.4907563030719757,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7042755484580994},{"x":0.462184876203537,"y":0.7042755484580994},{"x":0.462184876203537,"y":0.7173396944999695},{"x":0.440336138010025,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.440336138010025,0.7042755484580994,0.462184876203537,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7042755484580994},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7042755484580994},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4302521049976349,0.7042755484580994,0.43529412150382996,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3848739564418793,0.7042755484580994,0.4252100884914398,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.7173396944999695,0.6991596817970276,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.7173396944999695,0.6638655662536621,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7173396944999695,0.6302521228790283,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7292161583900452},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Shahid","boundary":[0.27731093764305115,0.7173396944999695,0.3142857253551483,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7173396944999695},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7173396944999695},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7292161583900452},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Beheshti","boundary":[0.3193277418613434,0.7173396944999695,0.36974790692329407,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7292161583900452},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.37310925126075745,0.7173396944999695,0.4285714328289032,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7173396944999695},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7173396944999695},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7292161583900452},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.7173396944999695,0.43697479367256165,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7173396944999695},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7173396944999695},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7292161583900452},{"x":0.440336138010025,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Printing","boundary":[0.440336138010025,0.7173396944999695,0.48739495873451233,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"&","boundary":[0.4924369752407074,0.7173396944999695,0.4957983195781708,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7292161583900452},{"x":0.507563054561615,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Publishing","boundary":[0.507563054561615,0.7173396944999695,0.5663865804672241,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7173396944999695},{"x":0.610084056854248,"y":0.7173396944999695},{"x":0.610084056854248,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Center","boundary":[0.5714285969734192,0.7173396944999695,0.610084056854248,0.7292161583900452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7304037809371948},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.27231093764305114,0.6806484751701355,0.7041596817970276,0.7374037809371948],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.735154390335083},{"x":0.707563042640686,"y":0.735154390335083},{"x":0.707563042640686,"y":0.745843231678009},{"x":0.6924369931221008,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.735154390335083,0.707563042640686,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.735154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.735154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.745843231678009},{"x":0.6655462384223938,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.735154390335083,0.6890756487846375,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6605042219161987,"y":0.735154390335083},{"x":0.6605042219161987,"y":0.745843231678009},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6285714507102966,0.7339667677879333,0.6605042219161987,0.745843231678009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7339667677879333},{"x":0.707563042640686,"y":0.735154390335083},{"x":0.707563042640686,"y":0.745843231678009},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6235714507102966,0.7269667677879333,0.712563042640686,0.752843231678009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7517814636230469},{"x":0.707563042640686,"y":0.7517814636230469},{"x":0.707563042640686,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6907563209533691,0.7517814636230469,0.707563042640686,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6689075827598572,0.7517814636230469,0.6907563209533691,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6352941393852234,0.7517814636230469,0.6605042219161987,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7517814636230469,0.6302521228790283,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.764845609664917},{"x":0.7445378303527832,"y":0.764845609664917},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7159664034843445,0.764845609664917,0.7445378303527832,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.764845609664917},{"x":0.7109243869781494,"y":0.764845609664917},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6554622054100037,0.764845609664917,0.7109243869781494,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.764845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.764845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6336134672164917,0.764845609664917,0.6487395167350769,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.764845609664917},{"x":0.6302521228790283,"y":0.764845609664917},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.764845609664917,0.6302521228790283,0.7767220735549927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6218907785415649,0.7447814636230469,0.7512185025215149,0.7837220735549927],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.786223292350769},{"x":0.5445378422737122,"y":0.786223292350769},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.786223292350769,0.5445378422737122,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5260504484176636,"y":0.786223292350769},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7850356101989746,0.5260504484176636,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7980997562408447},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45546218752861023,0.7850356101989746,0.5008403658866882,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5445378422737122,"y":0.786223292350769},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7980997562408447},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4504621875286102,0.7780356101989746,0.5495378422737122,0.8050997562408447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7339667677879333},{"x":0.605042040348053,"y":0.735154390335083},{"x":0.605042040348053,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"LC۱۰۹۰","boundary":[0.5596638917922974,0.7339667677879333,0.605042040348053,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7339667677879333},{"x":0.605042040348053,"y":0.735154390335083},{"x":0.605042040348053,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.7269667677879333,0.610042040348053,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۷۰/۱۱۶","boundary":[0.5596638917922974,0.7505938410758972,0.6067227125167847,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.7435938410758972,0.6117227125167847,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳۲۴۵۶۴","boundary":[0.5529412031173706,0.7660332322120667,0.6067227125167847,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.7590332322120666,0.6117227125167847,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7992874383926392},{"x":0.556302547454834,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8004750609397888,0.556302547454834,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5714285969734192,"y":0.824228048324585},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8123515248298645,0.5714285969734192,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5714285969734192,"y":0.824228048324585},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.7934750609397888,0.5764285969734192,0.831228048324585],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/IoCsoPyHspIJcBes-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/NPEtvLQaQGQEsSOG.jpg","blurred":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/DxLPLySfvAIWmDgC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00031328247222084897,0.9986724807354582,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5277311205863953,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5277311205863953,"y":0.285035640001297},{"x":0.4722689092159271,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4722689092159271,0.27078384160995483,0.5277311205863953,0.285035640001297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5277311205863953,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5277311205863953,"y":0.285035640001297},{"x":0.4722689092159271,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4672689092159271,0.26378384160995483,0.5327311205863953,0.292035640001297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7277311086654663,0.3194774389266968,0.7848739624023438,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7260504364967346,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.3194774389266968,0.7260504364967346,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7176890921592712,0.31247743892669677,0.7898739624023438,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22521008551120758,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"نه","boundary":[0.21512605249881744,0.3230403661727905,0.22521008551120758,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22521008551120758,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3160403661727905,0.23021008551120759,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7478991746902466,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7478991746902466,0.34323039650917053,0.7848739624023438,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7478991746902466,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7428991746902466,0.3362303965091705,0.7898739624023438,0.35854393315315247],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3919239938259125},{"x":0.756302535533905,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.37648457288742065,0.7848739624023438,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.37648457288742065},{"x":0.75126051902771,"y":0.37648457288742065},{"x":0.75126051902771,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7310924530029297,0.37648457288742065,0.75126051902771,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.37648457288742065},{"x":0.729411780834198,"y":0.37648457288742065},{"x":0.729411780834198,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.37648457288742065,0.729411780834198,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7210084199905396,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیستی","boundary":[0.6739495992660522,0.3752969205379486,0.7210084199905396,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6689075827598572,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.3752969205379486,0.6689075827598572,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6571428775787354,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.6201680898666382,0.3752969205379486,0.6571428775787354,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6151260733604431,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5949580073356628,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5949580073356628,0.3752969205379486,0.6151260733604431,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.39073634147644043},{"x":0.556302547454834,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.556302547454834,0.3752969205379486,0.5932773351669312,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5226891040802002,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5226891040802002,0.3752969205379486,0.5529412031173706,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5159664154052734,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4739495813846588,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4739495813846588,0.3752969205379486,0.5159664154052734,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3752969205379486},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3752969205379486},{"x":0.46722689270973206,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4453781545162201,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4453781545162201,0.3752969205379486,0.46722689270973206,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3752969205379486},{"x":0.440336138010025,"y":0.3752969205379486},{"x":0.440336138010025,"y":0.39073634147644043},{"x":0.43697479367256165,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.3752969205379486,0.440336138010025,0.39073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3919239938259125},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43197479367256164,0.3682969205379486,0.7898739624023438,0.3989239938259125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3776721954345703,0.2218487411737442,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38836103677749634},{"x":0.22521008551120758,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.22521008551120758,0.3776721954345703,0.22689075767993927,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3706721954345703,0.23189075767993927,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7277311086654663,0.4002375304698944,0.7663865685462952,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.4002375304698944,0.7260504364967346,0.4097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7193697643280029,0.3932375304698944,0.7713865685462952,0.41555106711387635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2218487411737442,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.21344538033008575,0.4002375304698944,0.2218487411737442,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2218487411737442,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3932375304698944,0.2268487411737442,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44893112778663635},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45961993932724},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.44893112778663635,0.23193277418613434,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44893112778663635},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45961993932724},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44193112778663635,0.23693277418613434,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47387173771858215},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47387173771858215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.47387173771858215,0.23529411852359772,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47387173771858215},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47387173771858215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46687173771858215,0.24029411852359772,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5},{"x":0.23193277418613434,"y":0.510688841342926},{"x":0.21680672466754913,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5,0.23193277418613434,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5},{"x":0.23529411852359772,"y":0.510688841342926},{"x":0.23529411852359772,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5,0.23529411852359772,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5},{"x":0.23529411852359772,"y":0.510688841342926},{"x":0.21680672466754913,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.493,0.24029411852359772,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7647058963775635,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7260504364967346,0.42399048805236816,0.7647058963775635,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6924369931221008,0.42399048805236816,0.7243697643280029,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.42399048805236816,0.6873949766159058,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7663865685462952,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.7277311086654663,0.44893112778663635,0.7663865685462952,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7193277478218079,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4643705487251282},{"x":0.680672287940979,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.680672287940979,0.44893112778663635,0.7193277478218079,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6470588445663452,0.44893112778663635,0.6789916157722473,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6403361558914185,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.44893112778663635,0.6403361558914185,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6268907785415649,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6067227125167847,0.44893112778663635,0.6268907785415649,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5647059082984924,0.44893112778663635,0.6033613681793213,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4643705487251282},{"x":0.534453809261322,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.534453809261322,0.44893112778663635,0.5630252361297607,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5310924649238586,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.44893112778663635,0.5310924649238586,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7647058963775635,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7478991746902466,0.47387173771858215,0.7647058963775635,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.7092437148094177,0.47387173771858215,0.7445378303527832,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.47387173771858215},{"x":0.702521026134491,"y":0.47387173771858215},{"x":0.702521026134491,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6705882549285889,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6705882549285889,0.47387173771858215,0.702521026134491,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6672269105911255,"y":0.489311158657074},{"x":0.6655462384223938,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.4750593900680542,0.6672269105911255,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.7142857313156128,0.49881234765052795,0.7647058963775635,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6840336322784424,0.49881234765052795,0.7058823704719543,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6436975002288818,0.49881234765052795,0.6823529601097107,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5142517685890198},{"x":0.610084056854248,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.610084056854248,0.49881234765052795,0.6420168280601501,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7663865685462952,"y":0.54038006067276},{"x":0.729411780834198,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.729411780834198,0.5249406099319458,0.7663865685462952,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7210084199905396,"y":0.54038006067276},{"x":0.6991596817970276,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6991596817970276,0.5249406099319458,0.7210084199905396,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6974790096282959,"y":0.54038006067276},{"x":0.6605042219161987,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6605042219161987,0.5249406099319458,0.6974790096282959,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6571428775787354,"y":0.54038006067276},{"x":0.6218487620353699,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6218487620353699,0.5249406099319458,0.6571428775787354,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6184874176979065,"y":0.54038006067276},{"x":0.6184874176979065,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.5249406099319458,0.6184874176979065,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6957983374595642,0.5498812198638916,0.7663865685462952,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6689075827598572,0.5486935973167419,0.6890756487846375,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6302521228790283,0.5486935973167419,0.6655462384223938,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5949580073356628,0.5486935973167419,0.6252101063728333,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"۔۔","boundary":[0.5865546464920044,0.5486935973167419,0.5915966629981995,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.7260504364967346,0.5748218297958374,0.7663865685462952,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5902612805366516},{"x":0.702521026134491,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.702521026134491,0.5748218297958374,0.7210084199905396,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6638655662536621,0.5748218297958374,0.6974790096282959,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5748218297958374},{"x":0.653781533241272,"y":0.5748218297958374},{"x":0.653781533241272,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6235294342041016,0.5748218297958374,0.653781533241272,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.5748218297958374,0.6184874176979065,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.599762499332428},{"x":0.7680672407150269,"y":0.599762499332428},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7462185025215149,0.599762499332428,0.7680672407150269,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.599762499332428},{"x":0.7445378303527832,"y":0.599762499332428},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.7092437148094177,0.599762499332428,0.7445378303527832,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.599762499332428},{"x":0.702521026134491,"y":0.599762499332428},{"x":0.702521026134491,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6705882549285889,0.599762499332428,0.702521026134491,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.599762499332428},{"x":0.6638655662536621,"y":0.599762499332428},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6268907785415649,0.599762499332428,0.6638655662536621,0.6152018904685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7663865685462952,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5210504484176636,0.41699048805236816,0.7730672407150269,0.6222018904685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5249406099319458},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5261282920837402,0.23361344635486603,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5249406099319458,0.2386554628610611,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5191282920837402,0.2436554628610611,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5498812198638916,0.23025210201740265,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5428812198638916,0.23525210201740265,0.5675700612068176],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5748218297958374,0.23193277418613434,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5748218297958374,0.2369747906923294,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5678218297958374,0.2419747906923294,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23193277418613434,"y":0.599762499332428},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6009501218795776,0.23193277418613434,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23193277418613434,"y":0.599762499332428},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5939501218795776,0.23693277418613434,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6401425004005432,0.23025210201740265,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6331425004005432,0.23525210201740265,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.756302535533905,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6377671957015991,0.7848739624023438,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6377671957015991},{"x":0.75126051902771,"y":0.6377671957015991},{"x":0.75126051902771,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7277311086654663,0.6377671957015991,0.75126051902771,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.6377671957015991,0.7260504364967346,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علل","boundary":[0.6957983374595642,0.6377671957015991,0.7193277478218079,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.6377671957015991,0.6890756487846375,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرایی","boundary":[0.6403361558914185,0.6377671957015991,0.6773109436035156,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6134454011917114,0.6377671957015991,0.6336134672164917,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5798319578170776,0.6377671957015991,0.6151260733604431,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5445378422737122,0.6377671957015991,0.5714285969734192,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4941176474094391,0.6377671957015991,0.5361344814300537,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6377671957015991},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6377671957015991},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4638655483722687,0.6377671957015991,0.48739495873451233,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6543943285942078},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.6377671957015991,0.4588235318660736,0.6543943285942078]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44878151535987854,0.6307671957015991,0.7898739624023438,0.6613943285942078],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7260504364967346,0.6615201830863953,0.7663865685462952,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.6627078652381897,0.7260504364967346,0.6722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7176890921592712,0.6545201830863953,0.7713865685462952,0.6780214018821716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6603325605392456,0.23193277418613434,0.6710214018821716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6710214018821716},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6603325605392456,0.2369747906923294,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6533325605392456,0.2419747906923294,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6852731704711914,0.23193277418613434,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6971496343612671},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6852731704711914,0.2369747906923294,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6782731704711914,0.2419747906923294,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7114014029502869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7114014029502869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7114014029502869,0.23193277418613434,0.7220902442932129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7220902442932129},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7114014029502869,0.2369747906923294,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7044014029502869,0.2419747906923294,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7363420724868774},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7363420724868774,0.22857142984867096,0.7482185363769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7363420724868774},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7293420724868774,0.23357142984867096,0.7552185363769531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحولات","boundary":[0.7176470756530762,0.6864607930183411,0.7663865685462952,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهومی","boundary":[0.6605042219161987,0.6864607930183411,0.7109243869781494,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6864607930183411},{"x":0.653781533241272,"y":0.6864607930183411},{"x":0.653781533241272,"y":0.7019002437591553},{"x":0.63193279504776,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.63193279504776,0.6864607930183411,0.653781533241272,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.6864607930183411,0.6268907785415649,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحولات","boundary":[0.7176470756530762,0.7114014029502869,0.7663865685462952,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.6554622054100037,0.7102137804031372,0.7092437148094177,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحولات","boundary":[0.7176470756530762,0.7363420724868774,0.7647058963775635,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.6823529601097107,0.7363420724868774,0.7109243869781494,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6453781723976135,0.7363420724868774,0.6756302714347839,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5915966629981995,0.7363420724868774,0.6369748115539551,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.5579832196235657,0.7363420724868774,0.5865546464920044,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.07000000029802322,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.7363420724868774,0.5546218752861023,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.7327731251716614,0.7624703049659729,0.7663865685462952,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7042016983032227,0.7612826824188232,0.7243697643280029,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7612826824188232},{"x":0.702521026134491,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6689075827598572,0.7612826824188232,0.702521026134491,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7612826824188232},{"x":0.658823549747467,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6285714507102966,0.7600950002670288,0.658823549747467,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانشگاهها","boundary":[0.5596638917922974,0.7600950002670288,0.6201680898666382,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5596638917922974,"y":0.775534451007843},{"x":0.5512605309486389,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5529412031173706,0.7600950002670288,0.5596638917922974,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.786223292350769},{"x":0.7663865685462952,"y":0.786223292350769},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.7394958138465881,0.786223292350769,0.7663865685462952,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.786223292350769},{"x":0.7327731251716614,"y":0.786223292350769},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.786223292350769,0.7327731251716614,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.786223292350769},{"x":0.7193277478218079,"y":0.786223292350769},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8028503656387329},{"x":0.680672287940979,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معایب","boundary":[0.680672287940979,0.786223292350769,0.7193277478218079,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.786223292350769},{"x":0.6739495992660522,"y":0.786223292350769},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8028503656387329},{"x":0.653781533241272,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.653781533241272,0.786223292350769,0.6739495992660522,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.786223292350769},{"x":0.6521008610725403,"y":0.786223292350769},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6184874176979065,0.786223292350769,0.6521008610725403,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.786223292350769},{"x":0.610084056854248,"y":0.786223292350769},{"x":0.610084056854248,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5798319578170776,0.786223292350769,0.610084056854248,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.786223292350769},{"x":0.578151285648346,"y":0.786223292350769},{"x":0.578151285648346,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5714285969734192,0.786223292350769,0.578151285648346,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.7310924530029297,0.8111639022827148,0.7663865685462952,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7092437148094177,0.8111639022827148,0.7243697643280029,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.8111639022827148},{"x":0.702521026134491,"y":0.8111639022827148},{"x":0.702521026134491,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.6689075827598572,0.8111639022827148,0.702521026134491,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخبگان","boundary":[0.6151260733604431,0.8111639022827148,0.6621848940849304,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.5865546464920044,0.8111639022827148,0.6084033846855164,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.8111639022827148},{"x":0.578151285648346,"y":0.8111639022827148},{"x":0.578151285648346,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.8111639022827148,0.578151285648346,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8277909755706787},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.49915966391563416,0.8111639022827148,0.5663865804672241,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8277909755706787},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4722689092159271,0.8111639022827148,0.4924369752407074,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8111639022827148},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8111639022827148},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8277909755706787},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.4420168101787567,0.8111639022827148,0.47058823704719543,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8277909755706787},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.8111639022827148,0.4302521049976349,0.8277909755706787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8277909755706787},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4235714328289032,0.6794607930183411,0.7713865685462952,0.8347909755706787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7612826824188232,0.23193277418613434,0.7719715237617493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7612826824188232,0.2369747906923294,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7542826824188232,0.2419747906923294,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187},{"x":0.23193277418613434,"y":0.786223292350769},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7874109148979187,0.23193277418613434,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187},{"x":0.23193277418613434,"y":0.786223292350769},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7804109148979187,0.23693277418613434,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8123515248298645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8123515248298645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8230403661727905},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.8123515248298645,0.23025210201740265,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8123515248298645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8123515248298645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8230403661727905},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8053515248298645,0.23525210201740265,0.8300403661727905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8467933535575867},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48403361439704895,0.8372921347618103,0.5008403658866882,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8467933535575867},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8302921347618103,0.5058403658866882,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/sRffeZvvHJAiVbKw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/fXMfoPZbPkQUskbB.jpg","blurred":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/LSLqCFpFHWcLxTja.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021313635144833997,0.9986724807354582,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.21344538033008575,0.18883609771728516,0.22857142984867096,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18183609771728515,0.23357142984867096,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20427553355693817},{"x":0.756302535533905,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.1876484602689743,0.7848739624023438,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.1876484602689743},{"x":0.75126051902771,"y":0.1876484602689743},{"x":0.75126051902771,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7260504364967346,0.1876484602689743,0.75126051902771,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.1876484602689743,0.7243697643280029,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6873949766159058,0.1876484602689743,0.7142857313156128,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.1876484602689743},{"x":0.680672287940979,"y":0.1876484602689743},{"x":0.680672287940979,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6571428775787354,0.1876484602689743,0.680672287940979,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6504201889038086,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6504201889038086,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6369748115539551,0.1876484602689743,0.6504201889038086,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.1876484602689743},{"x":0.63193279504776,"y":0.1876484602689743},{"x":0.63193279504776,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6117647290229797,0.1876484602689743,0.63193279504776,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.1876484602689743},{"x":0.610084056854248,"y":0.1876484602689743},{"x":0.610084056854248,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5731092691421509,0.1876484602689743,0.610084056854248,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5394958257675171,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5394958257675171,0.18646080791950226,0.5697479248046875,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4907563030719757,0.18646080791950226,0.5327731370925903,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.18646080791950226},{"x":0.48403361439704895,"y":0.18646080791950226},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4571428596973419,0.18646080791950226,0.48403361439704895,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.18646080791950226},{"x":0.45210084319114685,"y":0.18646080791950226},{"x":0.45210084319114685,"y":0.20308788120746613},{"x":0.45042017102241516,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.18646080791950226,0.45210084319114685,0.20308788120746613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20546318590641022},{"x":0.45042017102241516,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44542017102241516,0.17946080791950225,0.7898739624023438,0.21246318590641022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7663865685462952,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7260504364967346,0.21140141785144806,0.7663865685462952,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.21140141785144806,0.7260504364967346,0.22090260684490204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7663865685462952,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7176890921592712,0.20440141785144805,0.7713865685462952,0.22790260684490204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21140141785144806},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.21140141785144806,0.23025210201740265,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21140141785144806},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.20440141785144805,0.23525210201740265,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.2327791005373001,0.23025210201740265,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2257791005373001,0.23525210201740265,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26128265261650085},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.2624703049659729,0.23193277418613434,0.27078384160995483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26128265261650085},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2554703049659729,0.23693277418613434,0.27778384160995484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2874109148979187},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2874109148979187},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21344538033008575,0.2874109148979187,0.23193277418613434,0.2969121038913727]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2874109148979187},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2874109148979187},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2969121038913727},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.2874109148979187,0.23529411852359772,0.2969121038913727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2874109148979187},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2874109148979187},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2804109148979187,0.24029411852359772,0.3039121038913727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۰","boundary":[0.21344538033008575,0.3147268295288086,0.22857142984867096,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3077268295288086,0.23357142984867096,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34085512161254883},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34085512161254883},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.34085512161254883,0.22857142984867096,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34085512161254883},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34085512161254883},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3338551216125488,0.23357142984867096,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.36579573154449463,0.23193277418613434,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37648457288742065},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.36579573154449463,0.2369747906923294,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3587957315444946,0.2419747906923294,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.3919239938259125,0.23193277418613434,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3919239938259125},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.38492399382591247,0.23693277418613434,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.21344538033008575,0.4168646037578583,0.23193277418613434,0.42636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23529411852359772,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4168646037578583,0.2369747906923294,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.40986460375785827,0.2419747906923294,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7647058963775635,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7647058963775635,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7378151416778564,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7378151416778564,0.23396675288677216,0.7647058963775635,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.23396675288677216},{"x":0.729411780834198,"y":0.23396675288677216},{"x":0.729411780834198,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6974790096282959,0.23396675288677216,0.729411780834198,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6890756487846375,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25059381127357483},{"x":0.658823549747467,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.658823549747467,0.23396675288677216,0.6890756487846375,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6403361558914185,0.23396675288677216,0.6504201889038086,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.23396675288677216},{"x":0.63193279504776,"y":0.23396675288677216},{"x":0.63193279504776,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5798319578170776,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"استیلای","boundary":[0.5798319578170776,0.23396675288677216,0.63193279504776,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5428571701049805,0.23396675288677216,0.5731092691421509,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7663865685462952,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7663865685462952,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7411764860153198,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7411764860153198,0.26128265261650085,0.7663865685462952,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6924369931221008,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6924369931221008,0.26128265261650085,0.7327731251716614,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.26128265261650085,0.6873949766159058,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7647058963775635,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.7142857313156128,0.2874109148979187,0.7647058963775635,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30166271328926086},{"x":0.680672287940979,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.680672287940979,0.2874109148979187,0.7058823704719543,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6386554837226868,0.2874109148979187,0.6739495992660522,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2874109148979187},{"x":0.63193279504776,"y":0.2874109148979187},{"x":0.63193279504776,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6285714507102966,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.2874109148979187,0.63193279504776,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7344537973403931,0.3123515546321869,0.7663865685462952,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7327731251716614,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7058823704719543,0.31353920698165894,0.7327731251716614,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6991596817970276,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6655462384223938,0.31353920698165894,0.6991596817970276,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3277909755706787},{"x":0.63193279504776,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.63193279504776,0.31353920698165894,0.6571428775787354,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6252101063728333,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5731092691421509,0.31353920698165894,0.6252101063728333,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5680672526359558,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5680672526359558,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5680672526359558,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.31353920698165894,0.5680672526359558,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7663865685462952,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7663865685462952,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.7142857313156128,0.33847981691360474,0.7663865685462952,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35629454255104065},{"x":0.680672287940979,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.680672287940979,0.33847981691360474,0.7058823704719543,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6336134672164917,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6336134672164917,0.33847981691360474,0.6739495992660522,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6268907785415649,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.33847981691360474,0.6268907785415649,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6134454011917114,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"افول","boundary":[0.5882353186607361,0.33847981691360474,0.6134454011917114,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5798319578170776,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5798319578170776,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5260504484176636,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زبانهای","boundary":[0.5260504484176636,0.33847981691360474,0.5798319578170776,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5193277597427368,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4907563030719757,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.4907563030719757,0.33847981691360474,0.5193277597427368,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.33847981691360474},{"x":0.48403361439704895,"y":0.33847981691360474},{"x":0.48403361439704895,"y":0.35629454255104065},{"x":0.48403361439704895,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.33847981691360474,0.48403361439704895,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7647058963775635,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7647058963775635,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7260504364967346,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7260504364967346,0.36342042684555054,0.7647058963775635,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7176470756530762,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6924369931221008,0.3646080791950226,0.7176470756530762,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6857143044471741,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6336134672164917,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6336134672164917,0.3646080791950226,0.6857143044471741,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6117647290229797,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6117647290229797,0.3646080791950226,0.6268907785415649,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3646080791950226},{"x":0.605042040348053,"y":0.3646080791950226},{"x":0.605042040348053,"y":0.38123515248298645},{"x":0.583193302154541,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.583193302154541,0.3646080791950226,0.605042040348053,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3646080791950226},{"x":0.583193302154541,"y":0.3646080791950226},{"x":0.583193302154541,"y":0.38123515248298645},{"x":0.578151285648346,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.3646080791950226,0.583193302154541,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7260504364967346,0.39073634147644043,0.7647058963775635,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبانهای","boundary":[0.6655462384223938,0.39073634147644043,0.7176470756530762,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6571428775787354,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6285714507102966,0.39073634147644043,0.6571428775787354,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6218487620353699,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6084033846855164,0.39073634147644043,0.6218487620353699,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6016806960105896,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.5798319578170776,0.39073634147644043,0.6016806960105896,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.39073634147644043},{"x":0.578151285648346,"y":0.39073634147644043},{"x":0.578151285648346,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.39073634147644043,0.578151285648346,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7663865685462952,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رقیب","boundary":[0.7327731251716614,0.41567695140838623,0.7663865685462952,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7008403539657593,0.41567695140838623,0.7243697643280029,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6420168280601501,0.41567695140838623,0.6924369931221008,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6336134672164917,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6336134672164917,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6201680898666382,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6201680898666382,0.41567695140838623,0.6336134672164917,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6134454011917114,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6117647290229797,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5798319578170776,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.5815126299858093,0.4144892990589142,0.6117647290229797,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5747899413108826,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5747899413108826,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.4144892990589142,0.5747899413108826,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7411764860153198,0.4429928660392761,0.7647058963775635,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.4429928660392761,0.7327731251716614,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهرنشینی","boundary":[0.6571428775787354,0.4429928660392761,0.7210084199905396,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6504201889038086,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.44418051838874817,0.6504201889038086,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7663865685462952,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7411764860153198,0.4679335057735443,0.7663865685462952,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.7126050591468811,0.4679335057735443,0.7344537973403931,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.4679335057735443,0.7058823704719543,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7411764860153198,0.4928741157054901,0.7663865685462952,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6890756487846375,0.4928741157054901,0.7327731251716614,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6605042219161987,0.4928741157054901,0.6823529601097107,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.4928741157054901,0.6521008610725403,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6184874176979065,0.4928741157054901,0.6403361558914185,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5095011591911316},{"x":0.578151285648346,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.578151285648346,0.4928741157054901,0.6168067455291748,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5445378422737122,0.4928741157054901,0.5764706134796143,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.4928741157054901,0.5394958257675171,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.519002377986908},{"x":0.7663865685462952,"y":0.519002377986908},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6957983374595642,0.519002377986908,0.7663865685462952,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.519002377986908},{"x":0.6890756487846375,"y":0.519002377986908},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6436975002288818,0.519002377986908,0.6890756487846375,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.519002377986908},{"x":0.6369748115539551,"y":0.519002377986908},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6117647290229797,0.519002377986908,0.6369748115539551,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.519002377986908},{"x":0.6033613681793213,"y":0.519002377986908},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.519002377986908,0.6033613681793213,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.519002377986908},{"x":0.583193302154541,"y":0.519002377986908},{"x":0.583193302154541,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5394958257675171,0.519002377986908,0.583193302154541,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.519002377986908},{"x":0.5310924649238586,"y":0.519002377986908},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.5092437267303467,0.519002377986908,0.5310924649238586,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.519002377986908},{"x":0.5025210380554199,"y":0.519002377986908},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5356294512748718},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.519002377986908,0.5025210380554199,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5617577433586121},{"x":0.756302535533905,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.756302535533905,0.5451306700706482,0.7697479128837585,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5617577433586121},{"x":0.702521026134491,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.702521026134491,0.5451306700706482,0.7529411911964417,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6655462384223938,0.5451306700706482,0.6907563209533691,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5451306700706482},{"x":0.658823549747467,"y":0.5451306700706482},{"x":0.658823549747467,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.6252101063728333,0.5451306700706482,0.658823549747467,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6016806960105896,0.5451306700706482,0.6168067455291748,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5512605309486389,0.5451306700706482,0.5966386795043945,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.5159664154052734,0.5451306700706482,0.5445378422737122,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اروپا","boundary":[0.4722689092159271,0.5451306700706482,0.5092437267303467,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.570071280002594},{"x":0.7663865685462952,"y":0.570071280002594},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.7310924530029297,0.570071280002594,0.7663865685462952,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.570071280002594},{"x":0.7226890921592712,"y":0.570071280002594},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6789916157722473,0.570071280002594,0.7226890921592712,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.570071280002594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.570071280002594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6655462384223938,0.570071280002594,0.6722689270973206,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.570071280002594},{"x":0.6571428775787354,"y":0.570071280002594},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5866983532905579},{"x":0.63193279504776,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.63193279504776,0.570071280002594,0.6571428775787354,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.570071280002594},{"x":0.6252101063728333,"y":0.570071280002594},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.5915966629981995,0.570071280002594,0.6252101063728333,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.570071280002594},{"x":0.583193302154541,"y":0.570071280002594},{"x":0.583193302154541,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5260504484176636,0.570071280002594,0.583193302154541,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.7058823704719543,0.5961995124816895,0.7663865685462952,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6554622054100037,0.5961995124816895,0.6974790096282959,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6403361558914185,0.5961995124816895,0.6470588445663452,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5961995124816895},{"x":0.63193279504776,"y":0.5961995124816895},{"x":0.63193279504776,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6067227125167847,0.5961995124816895,0.63193279504776,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.5647059082984924,0.5961995124816895,0.6000000238418579,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5058823823928833,0.5961995124816895,0.5596638917922974,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5961995124816895},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5961995124816895},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.5961995124816895,0.49915966391563416,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5961995124816895},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5961995124816895},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6140142679214478},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.45210084319114685,0.5961995124816895,0.48571428656578064,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.3983193337917328,0.5961995124816895,0.4470588266849518,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6140142679214478},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نکردن","boundary":[0.35966387391090393,0.5961995124816895,0.3983193337917328,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6140142679214478},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.34117648005485535,0.5961995124816895,0.3495798408985138,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3176470696926117,0.5961995124816895,0.3327731192111969,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3126050531864166,0.5961995124816895,0.3142857253551483,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.7277311086654663,0.6211401224136353,0.7663865685462952,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6957983374595642,0.6211401224136353,0.7210084199905396,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6436975002288818,0.6211401224136353,0.6873949766159058,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.6211401224136353,0.6352941393852234,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.5697479248046875,0.6211401224136353,0.6235294342041016,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5495798587799072,0.6211401224136353,0.5630252361297607,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کلاسها","boundary":[0.4907563030719757,0.6211401224136353,0.5428571701049805,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6211401224136353},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6211401224136353},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4773109257221222,0.6211401224136353,0.48403361439704895,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6211401224136353},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6211401224136353},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.4436974823474884,0.6211401224136353,0.46890756487846375,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6211401224136353},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6211401224136353},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6389548778533936},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.40168067812919617,0.6211401224136353,0.43697479367256165,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6389548778533936},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.35966387391090393,0.6211401224136353,0.3949579894542694,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.6211401224136353,0.3512605130672455,0.6389548778533936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30592438101768493,0.22696675288677215,0.7747479128837585,0.6459548778533936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45368170738220215},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21344538033008575,0.4429928660392761,0.23193277418613434,0.45368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4429928660392761,0.2386554628610611,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45368170738220215},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4359928660392761,0.2436554628610611,0.46068170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4679335057735443,0.23193277418613434,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4609335057735443,0.23693277418613434,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49406176805496216},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.21344538033008575,0.4952494204044342,0.23193277418613434,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49406176805496216},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4882494204044342,0.23693277418613434,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5201900005340576,0.24201680719852448,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5308788418769836},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.5201900005340576,0.24873949587345123,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5131900005340576,0.25373949587345124,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5451306700706482,0.24369747936725616,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5381306700706482,0.24869747936725617,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21680672466754913,0.5724465847015381,0.2386554628610611,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5654465847015381,0.2436554628610611,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5973871946334839,0.24369747936725616,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5903871946334839,0.24869747936725617,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6235154271125793},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6235154271125793},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6235154271125793,0.24201680719852448,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6235154271125793},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6235154271125793},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6165154271125793,0.24701680719852448,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.665083110332489},{"x":0.7848739624023438,"y":0.665083110332489},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6805225610733032},{"x":0.756302535533905,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.665083110332489,0.7848739624023438,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.665083110332489},{"x":0.7495798468589783,"y":0.665083110332489},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7126050591468811,0.665083110332489,0.7495798468589783,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.665083110332489},{"x":0.7142857313156128,"y":0.665083110332489},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.665083110332489,0.7142857313156128,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.665083110332489},{"x":0.7042016983032227,"y":0.665083110332489},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.6638655662536621,0.665083110332489,0.7042016983032227,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.665083110332489},{"x":0.658823549747467,"y":0.665083110332489},{"x":0.658823549747467,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6487395167350769,0.665083110332489,0.658823549747467,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.665083110332489},{"x":0.6420168280601501,"y":0.665083110332489},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجارب","boundary":[0.6016806960105896,0.665083110332489,0.6420168280601501,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.665083110332489},{"x":0.5966386795043945,"y":0.665083110332489},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.5378151535987854,0.665083110332489,0.5966386795043945,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.665083110332489},{"x":0.5310924649238586,"y":0.665083110332489},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6805225610733032},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اروپایی","boundary":[0.48739495873451233,0.665083110332489,0.5310924649238586,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.665083110332489},{"x":0.48235294222831726,"y":0.665083110332489},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6805225610733032},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46890756487846375,0.665083110332489,0.48235294222831726,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.665083110332489},{"x":0.462184876203537,"y":0.665083110332489},{"x":0.462184876203537,"y":0.6805225610733032},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.41680672764778137,0.665083110332489,0.462184876203537,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.665083110332489},{"x":0.4100840389728546,"y":0.665083110332489},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6805225610733032},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40168067812919617,0.665083110332489,0.4100840389728546,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.665083110332489},{"x":0.3966386616230011,"y":0.665083110332489},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6805225610733032},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.37142857909202576,0.665083110332489,0.3966386616230011,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.665083110332489},{"x":0.364705890417099,"y":0.665083110332489},{"x":0.364705890417099,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.3327731192111969,0.665083110332489,0.364705890417099,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.665083110332489},{"x":0.3294117748737335,"y":0.665083110332489},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6805225610733032},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32773110270500183,0.665083110332489,0.3294117748737335,0.6805225610733032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.665083110332489},{"x":0.7848739624023438,"y":0.665083110332489},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6805225610733032},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3227311027050018,0.658083110332489,0.7898739624023438,0.6875225610733032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6662707924842834,0.23529411852359772,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6592707924842834,0.24029411852359772,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7277311086654663,0.6912114024162292,0.7663865685462952,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.6912114024162292,0.7260504364967346,0.7007125616073608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7193697643280029,0.6842114024162292,0.7713865685462952,0.7077125616073608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6900237798690796},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6900237798690796,0.24201680719852448,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6900237798690796},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6830237798690796,0.24701680719852448,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7149643898010254},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21344538033008575,0.716152012348175,0.24201680719852448,0.7256532311439514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7149643898010254},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.709152012348175,0.24701680719852448,0.7326532311439514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7410926222801208,0.24369747936725616,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7340926222801208,0.24869747936725617,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.7042016983032227,0.7149643898010254,0.7663865685462952,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7304037809371948},{"x":0.658823549747467,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اروپای","boundary":[0.658823549747467,0.7149643898010254,0.6974790096282959,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غربی","boundary":[0.6268907785415649,0.7149643898010254,0.6504201889038086,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.7149643898010254,0.6184874176979065,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.7042016983032227,0.7399049997329712,0.7663865685462952,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7553443908691406},{"x":0.658823549747467,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اروپای","boundary":[0.658823549747467,0.7399049997329712,0.6974790096282959,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شمالی","boundary":[0.6033613681793213,0.7399049997329712,0.6504201889038086,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.764845609664917},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.7042016983032227,0.7660332322120667,0.7663865685462952,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اروپای","boundary":[0.6571428775787354,0.7672209143638611,0.6974790096282959,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6084033846855164,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.6084033846855164,0.7672209143638611,0.6504201889038086,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7684085369110107},{"x":0.605042040348053,"y":0.7684085369110107},{"x":0.605042040348053,"y":0.783847987651825},{"x":0.6033613681793213,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.7684085369110107,0.605042040348053,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.7042016983032227,0.7921615242958069,0.7663865685462952,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اروپای","boundary":[0.6571428775787354,0.7921615242958069,0.6974790096282959,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.6084033846855164,0.7921615242958069,0.6504201889038086,0.8076009750366211]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5983613681793213,0.7079643898010254,0.7713865685462952,0.8146009750366211],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7660332322120667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7672209143638611,0.24369747936725616,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7660332322120667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7602209143638611,0.24869747936725617,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7921615242958069},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7921615242958069},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8040379881858826},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7921615242958069,0.24201680719852448,0.8040379881858826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7921615242958069},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7921615242958069},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7921615242958069,0.24873949587345123,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7921615242958069},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7921615242958069},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8040379881858826},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7851615242958069,0.25373949587345124,0.8110379881858826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8372921347618103},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8372921347618103},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.47058823704719543,0.8372921347618103,0.49747899174690247,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8372921347618103},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8372921347618103},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.8302921347618103,0.5024789917469025,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/amlYvNYbrplIwEdZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/IGUraQLWxdrGSBPV.jpg","blurred":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/fhtIuNVWOSJYXWOB.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021313635144833997,0.9986696560763512,0.9989874041907295]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23361344635486603,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.23361344635486603,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23361344635486603,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.23861344635486603,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22209025919437408},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.21140141785144806,0.24201680719852448,0.22209025919437408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22209025919437408},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20440141785144805,0.24701680719852448,0.2290902591943741],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.24201680719852448,"y":0.235154390335083},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.235154390335083,0.24201680719852448,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.24201680719852448,"y":0.235154390335083},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.228154390335083,0.24701680719852448,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.2600950002670288,0.24033613502979279,0.27078384160995483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2530950002670288,0.2453361350297928,0.27778384160995484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2386554628610611,"y":0.285035640001297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29572445154190063},{"x":0.21680672466754913,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۰","boundary":[0.21680672466754913,0.28622329235076904,0.2386554628610611,0.29572445154190063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2386554628610611,"y":0.285035640001297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29572445154190063},{"x":0.21680672466754913,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.27922329235076904,0.2436554628610611,0.30272445154190064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31116390228271484},{"x":0.24369747936725616,"y":0.31116390228271484},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۵","boundary":[0.21680672466754913,0.31116390228271484,0.24369747936725616,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31116390228271484},{"x":0.24369747936725616,"y":0.31116390228271484},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.30416390228271484,0.24869747936725617,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20308788120746613},{"x":0.756302535533905,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.18646080791950226,0.7848739624023438,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.18646080791950226},{"x":0.75126051902771,"y":0.18646080791950226},{"x":0.75126051902771,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7193277478218079,0.18646080791950226,0.75126051902771,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.18646080791950226,0.7193277478218079,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6672269105911255,0.18646080791950226,0.7092437148094177,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6336134672164917,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.6336134672164917,0.18646080791950226,0.6605042219161987,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6268907785415649,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5983193516731262,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5983193516731262,0.18646080791950226,0.6268907785415649,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5915966629981995,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.18646080791950226,0.5915966629981995,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5815126299858093,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5815126299858093,"y":0.20308788120746613},{"x":0.561344563961029,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.561344563961029,0.18646080791950226,0.5815126299858093,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5277311205863953,0.18646080791950226,0.5596638917922974,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20308788120746613},{"x":0.489075630903244,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.489075630903244,0.18646080791950226,0.5193277597427368,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.18646080791950226},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18646080791950226},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20308788120746613},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.18646080791950226,0.48739495873451233,0.20308788120746613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20308788120746613},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.47903361439704895,0.17946080791950225,0.7898739624023438,0.21008788120746613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7663865685462952,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.7277311086654663,0.20783847570419312,0.7663865685462952,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7210084199905396,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7109243869781494,0.20783847570419312,0.7210084199905396,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.20783847570419312},{"x":0.702521026134491,"y":0.20783847570419312},{"x":0.702521026134491,"y":0.22565320134162903},{"x":0.680672287940979,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.680672287940979,0.20783847570419312,0.702521026134491,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.6386554837226868,0.20783847570419312,0.6739495992660522,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.20783847570419312},{"x":0.63193279504776,"y":0.20783847570419312},{"x":0.63193279504776,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.5714285969734192,0.20783847570419312,0.63193279504776,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5647059082984924,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5445378422737122,0.20783847570419312,0.5647059082984924,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5126050710678101,0.20783847570419312,0.5428571701049805,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5008403658866882,"y":0.22565320134162903},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48739495873451233,0.20783847570419312,0.5008403658866882,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4789915978908539,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4789915978908539,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4453781545162201,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4453781545162201,0.20783847570419312,0.4789915978908539,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.7344537973403931,0.23396675288677216,0.7663865685462952,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قطب","boundary":[0.6957983374595642,0.23396675288677216,0.7260504364967346,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6941176652908325,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6672269105911255,0.23396675288677216,0.6941176652908325,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6218487620353699,0.23396675288677216,0.6621848940849304,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6084033846855164,0.23396675288677216,0.6201680898666382,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5966386795043945,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24940617382526398},{"x":0.561344563961029,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.561344563961029,0.23396675288677216,0.5966386795043945,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24940617382526398},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.48739495873451233,0.23396675288677216,0.5546218752861023,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4789915978908539,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4789915978908539,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4571428596973419,0.23396675288677216,0.4789915978908539,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.23396675288677216},{"x":0.45546218752861023,"y":0.23396675288677216},{"x":0.45546218752861023,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4285714328289032,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.4285714328289032,0.23396675288677216,0.45546218752861023,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.23396675288677216},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23396675288677216},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24940617382526398},{"x":0.41680672764778137,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.23396675288677216,0.42016807198524475,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7663865685462952,"y":0.275534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7260504364967346,0.2600950002670288,0.7663865685462952,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.275534451007843},{"x":0.6941176652908325,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6941176652908325,0.2600950002670288,0.7193277478218079,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6941176652908325,"y":0.275534451007843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6571428775787354,0.2600950002670288,0.6941176652908325,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6487395167350769,"y":0.275534451007843},{"x":0.6033613681793213,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6033613681793213,0.2600950002670288,0.6487395167350769,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6000000238418579,"y":0.275534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5747899413108826,0.2600950002670288,0.6000000238418579,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5680672526359558,"y":0.275534451007843},{"x":0.5378151535987854,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5378151535987854,0.2600950002670288,0.5680672526359558,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5327731370925903,"y":0.275534451007843},{"x":0.5310924649238586,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.2600950002670288,0.5327731370925903,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7647058963775635,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.7361344695091248,0.28384798765182495,0.7647058963775635,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7243697643280029,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3004750609397888},{"x":0.707563042640686,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.707563042640686,0.28384798765182495,0.7243697643280029,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6705882549285889,0.28384798765182495,0.6924369931221008,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6302521228790283,0.28384798765182495,0.6689075827598572,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5983193516731262,0.28384798765182495,0.6285714507102966,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5899159908294678,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5445378422737122,0.28384798765182495,0.5899159908294678,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5378151535987854,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.5109243988990784,0.28384798765182495,0.5378151535987854,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5025210380554199,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4756302535533905,0.28384798765182495,0.5025210380554199,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4739495813846588,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3004750609397888},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.28384798765182495,0.4739495813846588,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7663865685462952,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7243697643280029,0.31116390228271484,0.7663865685462952,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7176470756530762,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6705882549285889,0.31116390228271484,0.7176470756530762,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6621848940849304,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6285714507102966,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تسلط","boundary":[0.6285714507102966,0.3099762499332428,0.6621848940849304,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6201680898666382,"y":0.32660332322120667},{"x":0.610084056854248,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.610084056854248,0.3099762499332428,0.6201680898666382,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6016806960105896,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5764706134796143,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5764706134796143,0.3099762499332428,0.6016806960105896,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5697479248046875,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5176470875740051,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5176470875740051,0.3099762499332428,0.5697479248046875,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4957983195781708,0.30878859758377075,0.5109243988990784,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.30878859758377075},{"x":0.489075630903244,"y":0.3099762499332428},{"x":0.489075630903244,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4605042040348053,0.30878859758377075,0.489075630903244,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.30878859758377075},{"x":0.45546218752861023,"y":0.30878859758377075},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3254156708717346},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.30878859758377075,0.45546218752861023,0.3254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7663865685462952,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3277909755706787},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41180672764778137,0.2008384757041931,0.7713865685462952,0.3347909755706787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.6857143044471741,0.3349168598651886,0.7176470756530762,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالادستی","boundary":[0.6201680898666382,0.3349168598651886,0.6773109436035156,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5848739743232727,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5848739743232727,0.3349168598651886,0.6134454011917114,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5764706134796143,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5630252361297607,0.3349168598651886,0.5764706134796143,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3349168598651886},{"x":0.556302547454834,"y":0.3349168598651886},{"x":0.556302547454834,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5058823823928833,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.5058823823928833,0.3349168598651886,0.556302547454834,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5008403658866882,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4789915978908539,0.3349168598651886,0.5008403658866882,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35154393315315247},{"x":0.440336138010025,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.440336138010025,0.3349168598651886,0.4773109257221222,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3349168598651886},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3349168598651886},{"x":0.43529412150382996,"y":0.35154393315315247},{"x":0.40504202246665955,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.40504202246665955,0.3349168598651886,0.43529412150382996,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3966386616230011,"y":0.35154393315315247},{"x":0.38991597294807434,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38991597294807434,0.3349168598651886,0.3966386616230011,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3831932842731476,"y":0.35154393315315247},{"x":0.35798320174217224,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.35798320174217224,0.3349168598651886,0.3831932842731476,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3512605130672455,"y":0.35154393315315247},{"x":0.30588236451148987,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.30588236451148987,0.3349168598651886,0.3512605130672455,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2991596758365631,"y":0.35154393315315247},{"x":0.27731093764305115,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.27731093764305115,0.3349168598651886,0.2991596758365631,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3349168598651886},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3349168598651886},{"x":0.27731093764305115,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":".................","boundary":[0.24537815153598785,0.3349168598651886,0.27731093764305115,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۷۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3349168598651886,0.2386554628610611,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7663865685462952,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7663865685462952,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.7344537973403931,0.36104512214660645,0.7663865685462952,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6840336322784424,0.36104512214660645,0.7260504364967346,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6773109436035156,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6722689270973206,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.36104512214660645,0.6773109436035156,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6655462384223938,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سند","boundary":[0.6386554837226868,0.36104512214660645,0.6655462384223938,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.5983193516731262,0.36104512214660645,0.6302521228790283,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5983193516731262,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5731092691421509,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.5731092691421509,0.36104512214660645,0.5983193516731262,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5663865804672241,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5663865804672241,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5277311205863953,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.5277311205863953,0.36104512214660645,0.5663865804672241,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.5008403658866882,0.36104512214660645,0.5243697762489319,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.36104512214660645},{"x":0.49747899174690247,"y":0.36104512214660645},{"x":0.49747899174690247,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4924369752407074,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.36104512214660645,0.49747899174690247,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7663865685462952,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7310924530029297,0.38598576188087463,0.7663865685462952,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7243697643280029,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.6924369931221008,0.38598576188087463,0.7243697643280029,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6453781723976135,0.38598576188087463,0.6840336322784424,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.40142518281936646},{"x":0.605042040348053,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دولت","boundary":[0.605042040348053,0.38598576188087463,0.6386554837226868,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.38598576188087463,0.6016806960105896,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7663865685462952,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیین","boundary":[0.7378151416778564,0.4097387194633484,0.7663865685462952,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7126050591468811,0.4097387194633484,0.7361344695091248,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7109243869781494,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6991596817970276,0.4097387194633484,0.7109243869781494,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.4097387194633484,0.6924369931221008,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیانیه","boundary":[0.6470588445663452,0.4097387194633484,0.6789916157722473,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.6033613681793213,0.4097387194633484,0.6386554837226868,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5949580073356628,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5697479248046875,0.4097387194633484,0.5949580073356628,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.4097387194633484,0.5680672526359558,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4097387194633484},{"x":0.556302547454834,"y":0.4097387194633484},{"x":0.556302547454834,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5008403658866882,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5008403658866882,0.4097387194633484,0.556302547454834,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42636579275131226},{"x":0.48739495873451233,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.4097387194633484,0.4924369752407074,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4097387194633484},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4097387194633484},{"x":0.48067227005958557,"y":0.42636579275131226},{"x":0.43697479367256165,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.43697479367256165,0.4097387194633484,0.48067227005958557,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4302521049976349,"y":0.42636579275131226},{"x":0.40336135029792786,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.40336135029792786,0.4097387194633484,0.4302521049976349,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4000000059604645,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3932773172855377,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3932773172855377,0.4097387194633484,0.4000000059604645,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7663865685462952,"y":0.450118750333786},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.7344537973403931,0.43586698174476624,0.7663865685462952,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6957983374595642,0.43586698174476624,0.7277311086654663,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6873949766159058,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45130640268325806},{"x":0.653781533241272,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.653781533241272,0.4370546340942383,0.6873949766159058,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6084033846855164,0.4370546340942383,0.6470588445663452,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.7058823704719543,0.46080759167671204,0.7663865685462952,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منحصر","boundary":[0.6521008610725403,0.46080759167671204,0.6991596817970276,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.6218487620353699,0.46080759167671204,0.6521008610725403,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5899159908294678,0.46080759167671204,0.6151260733604431,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5378151535987854,0.46080759167671204,0.5815126299858093,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.46080759167671204},{"x":0.529411792755127,"y":0.46080759167671204},{"x":0.529411792755127,"y":0.4774346649646759},{"x":0.507563054561615,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.507563054561615,0.46080759167671204,0.529411792755127,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5008403658866882,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4774346649646759},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48739495873451233,0.46080759167671204,0.5008403658866882,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.46080759167671204},{"x":0.48067227005958557,"y":0.46080759167671204},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4774346649646759},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.45378151535987854,0.46080759167671204,0.48067227005958557,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.46080759167671204},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46080759167671204},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4436974823474884,0.46080759167671204,0.45210084319114685,0.4774346649646759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.21012605249881744,0.3279168598651886,0.7713865685462952,0.4844346649646759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7243697643280029,0.3420427441596985,0.7663865685462952,0.3503562808036804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7193697643280029,0.3350427441596985,0.7713865685462952,0.3573562808036804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۰","boundary":[0.21680672466754913,0.3622327744960785,0.24033613502979279,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3552327744960785,0.2453361350297928,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24369747936725616,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3871733844280243,0.24369747936725616,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24369747936725616,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3801733844280243,0.24869747936725617,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4121140241622925},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۳","boundary":[0.21680672466754913,0.41092637181282043,0.24201680719852448,0.4228028357028961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4121140241622925},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4121140241622925},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4228028357028961},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.4121140241622925,0.24873949587345123,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4121140241622925},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.40392637181282043,0.25373949587345124,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۸","boundary":[0.21680672466754913,0.4370546340942383,0.24369747936725616,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4300546340942383,0.24869747936725617,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۰","boundary":[0.21680672466754913,0.4619952440261841,0.24033613502979279,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4549952440261841,0.2453361350297928,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2369747906923294,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5023753046989441,0.2369747906923294,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24033613502979279,"y":0.510688841342926},{"x":0.24033613502979279,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.5011876225471497,0.24033613502979279,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24033613502979279,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4953753046989441,0.2453361350297928,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7529411911964417,0.5011876225471497,0.7848739624023438,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5023753046989441},{"x":0.75126051902771,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7478991746902466,0.5023753046989441,0.75126051902771,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7613445520401001,0.521377682685852,0.7848739624023438,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.521377682685852},{"x":0.7596638798713684,"y":0.521377682685852},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7394958138465881,0.521377682685852,0.7596638798713684,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.521377682685852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.521377682685852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6823529601097107,0.521377682685852,0.7327731251716614,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.521377682685852},{"x":0.6773109436035156,"y":0.521377682685852},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6285714507102966,0.521377682685852,0.6773109436035156,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.521377682685852},{"x":0.6252101063728333,"y":0.521377682685852},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6184874176979065,0.521377682685852,0.6252101063728333,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7613445520401001,0.5427553653717041,0.7831932902336121,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7378151416778564,0.5427553653717041,0.7630252242088318,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انگیسی","boundary":[0.6890756487846375,0.5427553653717041,0.7327731251716614,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6789916157722473,0.5427553653717041,0.6823529601097107,0.5558194518089294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6118067455291748,0.49893823194503784,0.7915546345710754,0.5628194518089294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852},{"x":0.23529411852359772,"y":0.521377682685852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۰۹","boundary":[0.21344538033008575,0.521377682685852,0.2369747906923294,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.521377682685852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.521377682685852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5320665240287781},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.521377682685852,0.24201680719852448,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.514377682685852,0.24701680719852448,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5427553653717041,0.2369747906923294,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5357553653717041,0.2419747906923294,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.756302535533905,0.5653206706047058,0.7848739624023438,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5653206706047058},{"x":0.756302535533905,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.5653206706047058,0.756302535533905,0.5783848166465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.74626051902771,0.5583206706047058,0.7898739624023438,0.5818218297958374],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5641329884529114,0.2369747906923294,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5571329884529114,0.2419747906923294,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.8361045122146606},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8361045122146606},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8456056714057922},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.4739495813846588,0.8361045122146606,0.49915966391563416,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.8361045122146606},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8361045122146606},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8456056714057922},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.8291045122146606,0.5041596639156342,0.8526056714057922],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/ccDgspIXfjVrqXCx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/aPWVQwgDnKHLazlR.jpg","blurred":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/ZXVXeAxrldgQXIya.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/hVaxnQWZBEYDPGhE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/enbYkbcLUpWZfNhs.jpg","blurred":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/ZXmPBrquRCdmXSlB.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00030340891326125044,0.9986696560763512,0.9989874041907295]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7109243869781494,0.2624703049659729,0.7831932902336121,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7663865685462952,0.28859856724739075,0.7848739624023438,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7647058963775635,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.7193277478218079,0.28859856724739075,0.7647058963775635,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6789916157722473,0.28859856724739075,0.7142857313156128,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6756302714347839,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6756302714347839,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6722689270973206,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6722689270973206,0.28859856724739075,0.6756302714347839,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6554622054100037,0.28859856724739075,0.6655462384223938,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6487395167350769,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6067227125167847,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.6067227125167847,0.28859856724739075,0.6487395167350769,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6033613681793213,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5680672526359558,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.5680672526359558,0.28859856724739075,0.6033613681793213,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5596638917922974,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5243697762489319,0.28859856724739075,0.5596638917922974,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5176470875740051,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5176470875740051,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4957983195781708,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4957983195781708,0.28859856724739075,0.5176470875740051,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.28859856724739075},{"x":0.48739495873451233,"y":0.28859856724739075},{"x":0.48739495873451233,"y":0.30641329288482666},{"x":0.43697479367256165,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.43697479367256165,0.28859856724739075,0.48739495873451233,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4285714328289032,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4285714328289032,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3949579894542694,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3949579894542694,0.28859856724739075,0.4285714328289032,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.28859856724739075},{"x":0.38823530077934265,"y":0.28859856724739075},{"x":0.38823530077934265,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3798319399356842,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3798319399356842,0.28859856724739075,0.38823530077934265,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.28859856724739075},{"x":0.37142857909202576,"y":0.28859856724739075},{"x":0.37142857909202576,"y":0.30641329288482666},{"x":0.35798320174217224,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35798320174217224,0.28859856724739075,0.37142857909202576,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3512605130672455,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3512605130672455,"y":0.30641329288482666},{"x":0.30924370884895325,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.30924370884895325,0.28859856724739075,0.3512605130672455,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2991596758365631,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2991596758365631,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2571428716182709,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.2571428716182709,0.28859856724739075,0.2991596758365631,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2554621994495392,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2554621994495392,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2201680690050125,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2201680690050125,0.28859856724739075,0.2554621994495392,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2218487411737442,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2218487411737442,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.28859856724739075,0.2218487411737442,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7865546345710754,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3301662802696228},{"x":0.756302535533905,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.756302535533905,0.31116390228271484,0.7865546345710754,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الشعاع","boundary":[0.7142857313156128,0.31116390228271484,0.7546218633651733,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7042016983032227,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33135393261909485},{"x":0.680672287940979,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.680672287940979,0.31116390228271484,0.7042016983032227,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6504201889038086,0.31116390228271484,0.6739495992660522,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6420168280601501,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6067227125167847,0.31116390228271484,0.6420168280601501,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5932773351669312,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.31116390228271484,0.5983193516731262,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5512605309486389,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.5512605309486389,0.3123515546321869,0.5865546464920044,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5428571701049805,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5277311205863953,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5277311205863953,0.3123515546321869,0.5428571701049805,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5210084319114685,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5058823823928833,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5058823823928833,0.3123515546321869,0.5210084319114685,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3123515546321869},{"x":0.49915966391563416,"y":0.31116390228271484},{"x":0.49915966391563416,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4285714328289032,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.4285714328289032,0.3123515546321869,0.49915966391563416,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3123515546321869},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3123515546321869},{"x":0.42184874415397644,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3663865625858307,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.3663865625858307,0.3123515546321869,0.42184874415397644,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.3210084140300751,0.3123515546321869,0.3663865625858307,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.31353920698165894},{"x":0.30924370884895325,"y":0.31353920698165894},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3042016923427582,0.31353920698165894,0.30924370884895325,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.31353920698165894},{"x":0.29579833149909973,"y":0.31353920698165894},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.2554621994495392,0.31353920698165894,0.29579833149909973,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2537815272808075,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.21512605249881744,0.31353920698165894,0.2537815272808075,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7378151416778564,0.3396674692630768,0.7848739624023438,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7243697643280029,0.3396674692630768,0.7361344695091248,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.3396674692630768,0.7159664034843445,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.6420168280601501,0.3396674692630768,0.7042016983032227,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشرو","boundary":[0.5983193516731262,0.3396674692630768,0.6352941393852234,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5899159908294678,"y":0.35629454255104065},{"x":0.561344563961029,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عیان","boundary":[0.561344563961029,0.3396674692630768,0.5899159908294678,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5260504484176636,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5260504484176636,0.3396674692630768,0.5529412031173706,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5226891040802002,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.3396674692630768,0.5243697762489319,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35629454255104065},{"x":0.46890756487846375,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.46890756487846375,0.3396674692630768,0.5142857432365417,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4605042040348053,"y":0.35629454255104065},{"x":0.440336138010025,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.440336138010025,0.3396674692630768,0.4605042040348053,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3396674692630768},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3396674692630768},{"x":0.43361344933509827,"y":0.35629454255104065},{"x":0.38991597294807434,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نهادها","boundary":[0.38991597294807434,0.3396674692630768,0.43361344933509827,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3815126121044159,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3445378243923187,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.3445378243923187,0.3396674692630768,0.3815126121044159,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3396674692630768},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3396674692630768},{"x":0.33781513571739197,"y":0.35629454255104065},{"x":0.27899160981178284,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.27899160981178284,0.3396674692630768,0.33781513571739197,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2873949706554413,"y":0.35629454255104065},{"x":0.27899160981178284,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.27731093764305115,0.3396674692630768,0.2873949706554413,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2705882489681244,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2705882489681244,"y":0.35629454255104065},{"x":0.24873949587345123,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"که","boundary":[0.24873949587345123,0.3396674692630768,0.2705882489681244,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3396674692630768},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.3396674692630768,0.24201680719852448,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.7495798468589783,0.36342042684555054,0.7848739624023438,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7428571581840515,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7344537973403931,0.36342042684555054,0.7428571581840515,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7260504364967346,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6890756487846375,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الزامی","boundary":[0.6890756487846375,0.36342042684555054,0.7260504364967346,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.36342042684555054,0.6823529601097107,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6705882549285889,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6285714507102966,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.6285714507102966,0.36342042684555054,0.6705882549285889,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6235294342041016,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6235294342041016,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.5882353186607361,0.36342042684555054,0.6235294342041016,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5798319578170776,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5798319578170776,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5394958257675171,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قلمداد","boundary":[0.5394958257675171,0.36342042684555054,0.5798319578170776,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5327731370925903,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5193277597427368,0.36342042684555054,0.5327731370925903,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.36342042684555054},{"x":0.507563054561615,"y":0.36342042684555054},{"x":0.507563054561615,"y":0.38123515248298645},{"x":0.48571428656578064,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.48571428656578064,0.36342042684555054,0.507563054561615,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4739495813846588,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4739495813846588,"y":0.38123515248298645},{"x":0.46890756487846375,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.36342042684555054,0.4739495813846588,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.36342042684555054},{"x":0.462184876203537,"y":0.36342042684555054},{"x":0.462184876203537,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4470588266849518,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بقا","boundary":[0.4470588266849518,0.36342042684555054,0.462184876203537,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.36342042684555054},{"x":0.440336138010025,"y":0.36342042684555054},{"x":0.440336138010025,"y":0.38123515248298645},{"x":0.43529412150382996,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.36342042684555054,0.440336138010025,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4268907606601715,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4268907606601715,"y":0.38123515248298645},{"x":0.38991597294807434,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.38991597294807434,0.36342042684555054,0.4268907606601715,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3831932842731476,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3831932842731476,"y":0.38123515248298645},{"x":0.35798320174217224,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.35798320174217224,0.36342042684555054,0.3831932842731476,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3495798408985138,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3495798408985138,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3361344635486603,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3361344635486603,0.36342042684555054,0.3495798408985138,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3294117748737335,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3294117748737335,"y":0.38123515248298645},{"x":0.29411765933036804,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.29411765933036804,0.36342042684555054,0.3294117748737335,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2873949706554413,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2873949706554413,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2655462324619293,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.2655462324619293,0.36342042684555054,0.2873949706554413,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.36342042684555054},{"x":0.26386556029319763,"y":0.36342042684555054},{"x":0.26386556029319763,"y":0.38123515248298645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.23025210201740265,0.36342042684555054,0.26386556029319763,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2235294133424759,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2235294133424759,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.21512605249881744,0.36342042684555054,0.2235294133424759,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7747899293899536,0.39073634147644043,0.7848739624023438,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.7310924530029297,0.39073634147644043,0.7663865685462952,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7243697643280029,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.6756302714347839,0.39073634147644043,0.7243697643280029,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4073634147644043},{"x":0.653781533241272,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.653781533241272,0.39073634147644043,0.6672269105911255,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6252101063728333,0.39073634147644043,0.6470588445663452,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6235294342041016,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5865546464920044,0.39073634147644043,0.6235294342041016,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.39073634147644043},{"x":0.583193302154541,"y":0.39073634147644043},{"x":0.583193302154541,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5529412031173706,0.39073634147644043,0.583193302154541,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گره","boundary":[0.5243697762489319,0.39073634147644043,0.5445378422737122,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5159664154052734,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4073634147644043},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.49747899174690247,0.39073634147644043,0.5159664154052734,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنند","boundary":[0.4722689092159271,0.39073634147644043,0.4957983195781708,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.39073634147644043},{"x":0.46890756487846375,"y":0.39073634147644043},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4073634147644043},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.39073634147644043,0.46890756487846375,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.4252100884914398,0.39073634147644043,0.4588235318660736,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.39073634147644043},{"x":0.41848739981651306,"y":0.39073634147644043},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4073634147644043},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.38991597294807434,0.39073634147644043,0.41848739981651306,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.39073634147644043},{"x":0.38823530077934265,"y":0.39073634147644043},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.3445378243923187,0.39073634147644043,0.38823530077934265,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.39073634147644043},{"x":0.34117648005485535,"y":0.39073634147644043},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.3042016923427582,0.39073634147644043,0.34117648005485535,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.39073634147644043},{"x":0.29579833149909973,"y":0.39073634147644043},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4073634147644043},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.27394959330558777,0.39073634147644043,0.29579833149909973,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2689075767993927,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4073634147644043},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.22689075767993927,0.39073634147644043,0.2689075767993927,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2201680690050125,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.39073634147644043,0.2201680690050125,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7378151416778564,0.41567695140838623,0.7848739624023438,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.41567695140838623},{"x":0.729411780834198,"y":0.41567695140838623},{"x":0.729411780834198,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.7058823704719543,0.41567695140838623,0.729411780834198,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6974790096282959,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6924369931221008,0.41567695140838623,0.6974790096282959,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.43111640214920044},{"x":0.653781533241272,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.653781533241272,0.41567695140838623,0.6840336322784424,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6453781723976135,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6352941393852234,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6352941393852234,0.41567695140838623,0.6453781723976135,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6268907785415649,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6268907785415649,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5882353186607361,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.5882353186607361,0.41567695140838623,0.6268907785415649,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5798319578170776,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5798319578170776,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5747899413108826,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.41567695140838623,0.5798319578170776,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5663865804672241,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5663865804672241,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5176470875740051,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.5176470875740051,0.41567695140838623,0.5663865804672241,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5092437267303467,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5092437267303467,"y":0.43111640214920044},{"x":0.48571428656578064,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.48571428656578064,0.41567695140838623,0.5092437267303467,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.41567695140838623},{"x":0.48235294222831726,"y":0.41567695140838623},{"x":0.48235294222831726,"y":0.43111640214920044},{"x":0.462184876203537,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اش","boundary":[0.462184876203537,0.41567695140838623,0.48235294222831726,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.41567695140838623},{"x":0.45378151535987854,"y":0.41567695140838623},{"x":0.45378151535987854,"y":0.43111640214920044},{"x":0.42352941632270813,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.42352941632270813,0.41567695140838623,0.45378151535987854,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4151260554790497,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4151260554790497,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4100840389728546,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4100840389728546,0.41567695140838623,0.4151260554790497,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.41567695140838623},{"x":0.40168067812919617,"y":0.41567695140838623},{"x":0.40168067812919617,"y":0.43111640214920044},{"x":0.364705890417099,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.364705890417099,0.41567695140838623,0.40168067812919617,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.41567695140838623},{"x":0.3630252182483673,"y":0.41567695140838623},{"x":0.3630252182483673,"y":0.43111640214920044},{"x":0.33781513571739197,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.33781513571739197,0.41567695140838623,0.3630252182483673,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.41567695140838623},{"x":0.3294117748737335,"y":0.41567695140838623},{"x":0.3294117748737335,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2722689211368561,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوناگونی","boundary":[0.2722689211368561,0.41567695140838623,0.3294117748737335,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2655462324619293,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2655462324619293,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24033613502979279,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.24033613502979279,0.41567695140838623,0.2655462324619293,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2369747906923294,0.41567695140838623,0.2386554628610611,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.21512605249881744,0.41567695140838623,0.22857142984867096,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7378151416778564,0.4394299387931824,0.7848739624023438,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7226890921592712,0.4394299387931824,0.7310924530029297,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6890756487846375,0.4394299387931824,0.7142857313156128,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4394299387931824},{"x":0.680672287940979,"y":0.4394299387931824},{"x":0.680672287940979,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.6470588445663452,0.4394299387931824,0.680672287940979,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6033613681793213,0.4394299387931824,0.6386554837226868,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.4394299387931824,0.5966386795043945,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5697479248046875,0.4394299387931824,0.5815126299858093,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4394299387931824},{"x":0.561344563961029,"y":0.4394299387931824},{"x":0.561344563961029,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.5243697762489319,0.4394299387931824,0.561344563961029,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4572446644306183},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.45042017102241516,0.4394299387931824,0.5193277597427368,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3932773172855377,0.4394299387931824,0.4420168101787567,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.4394299387931824},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4394299387931824},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4572446644306183},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.35798320174217224,0.4394299387931824,0.39159664511680603,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.3142857253551483,0.4394299387931824,0.3512605130672455,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4394299387931824},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4394299387931824},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4572446644306183},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تسریع","boundary":[0.26050421595573425,0.4394299387931824,0.30924370884895325,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.21344538033008575,0.4394299387931824,0.2571428716182709,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.7478991746902466,0.4655582010746002,0.7848739624023438,0.47624704241752625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432},{"languageCode":"ps","confidence":0.009999999776482582}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20844538033008575,0.2554703049659729,0.7915546345710754,0.4844346649646759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7411764860153198,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.46674585342407227,0.7411764860153198,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4655582010746002},{"x":0.729411780834198,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.6957983374595642,0.4655582010746002,0.7277311086654663,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6705882549285889,0.4655582010746002,0.6907563209533691,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6655462384223938,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6352941393852234,0.4655582010746002,0.6655462384223938,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5932773351669312,0.4655582010746002,0.6252101063728333,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48099762201309204},{"x":0.578151285648346,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.578151285648346,0.4655582010746002,0.5865546464920044,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5697479248046875,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5260504484176636,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تسهیل","boundary":[0.5277311205863953,0.4643705487251282,0.5697479248046875,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5193277597427368,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4907563030719757,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.4907563030719757,0.4643705487251282,0.5193277597427368,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4643705487251282},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4643705487251282},{"x":0.48235294222831726,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4571428596973419,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4571428596973419,0.4643705487251282,0.48235294222831726,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4643705487251282},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4643705487251282},{"x":0.45378151535987854,"y":0.47980996966362},{"x":0.45042017102241516,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.4643705487251282,0.45378151535987854,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.489311158657074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.489311158657074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7142857313156128,0.489311158657074,0.7613445520401001,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.489311158657074},{"x":0.707563042640686,"y":0.489311158657074},{"x":0.707563042640686,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6974790096282959,0.489311158657074,0.707563042640686,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.489311158657074},{"x":0.6924369931221008,"y":0.489311158657074},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6655462384223938,0.489311158657074,0.6924369931221008,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.489311158657074},{"x":0.658823549747467,"y":0.489311158657074},{"x":0.658823549747467,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.6252101063728333,0.489311158657074,0.658823549747467,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.489311158657074},{"x":0.6168067455291748,"y":0.489311158657074},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6016806960105896,0.489311158657074,0.6168067455291748,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.489311158657074},{"x":0.5966386795043945,"y":0.489311158657074},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5512605309486389,0.489311158657074,0.5966386795043945,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.489311158657074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.489311158657074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.5159664154052734,0.489311158657074,0.5428571701049805,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.489311158657074},{"x":0.5092437267303467,"y":0.489311158657074},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشورها","boundary":[0.4588235318660736,0.489311158657074,0.5092437267303467,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.489311158657074},{"x":0.462184876203537,"y":0.489311158657074},{"x":0.462184876203537,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.489311158657074,0.462184876203537,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.489311158657074},{"x":0.44873949885368347,"y":0.489311158657074},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5071259140968323},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43865546584129333,0.489311158657074,0.44873949885368347,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.489311158657074},{"x":0.4302521049976349,"y":0.489311158657074},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.3630252182483673,0.489311158657074,0.4302521049976349,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.489311158657074},{"x":0.35630252957344055,"y":0.489311158657074},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5071259140968323},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.31092438101768494,0.489311158657074,0.35630252957344055,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.489311158657074},{"x":0.3025210201740265,"y":0.489311158657074},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5071259140968323},{"x":0.289075642824173,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.289075642824173,0.489311158657074,0.3025210201740265,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074},{"x":0.2823529541492462,"y":0.489311158657074},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبانهای","boundary":[0.21512605249881744,0.489311158657074,0.2823529541492462,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مادری","boundary":[0.7462185025215149,0.5154394507408142,0.7848739624023438,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.6924369931221008,0.5154394507408142,0.7378151416778564,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.6504201889038086,0.5154394507408142,0.6857143044471741,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6302521228790283,0.5154394507408142,0.6420168280601501,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6016806960105896,0.5154394507408142,0.6218487620353699,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5848739743232727,0.5154394507408142,0.5915966629981995,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5154394507408142},{"x":0.578151285648346,"y":0.5154394507408142},{"x":0.578151285648346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتوانند","boundary":[0.5361344814300537,0.5154394507408142,0.578151285648346,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5154394507408142},{"x":0.529411792755127,"y":0.5154394507408142},{"x":0.529411792755127,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5226891040802002,0.5154394507408142,0.529411792755127,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4941176474094391,0.5154394507408142,0.5159664154052734,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5154394507408142},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5154394507408142},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5320665240287781},{"x":0.462184876203537,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.462184876203537,0.5154394507408142,0.48739495873451233,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5320665240287781},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.43697479367256165,0.5154394507408142,0.4571428596973419,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.4000000059604645,0.5154394507408142,0.4319327771663666,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5154394507408142},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3798319399356842,0.5154394507408142,0.38655462861061096,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5154394507408142},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5154394507408142},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5320665240287781},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.32436975836753845,0.5154394507408142,0.37310925126075745,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5154394507408142},{"x":0.31596639752388,"y":0.5154394507408142},{"x":0.31596639752388,"y":0.5320665240287781},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحصیل","boundary":[0.26218488812446594,0.5154394507408142,0.31596639752388,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.21848739683628082,0.5154394507408142,0.2554621994495392,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.5154394507408142,0.21848739683628082,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.7546218633651733,0.5415676832199097,0.7848739624023438,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.7142857313156128,0.5415676832199097,0.7529411911964417,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دغدغه","boundary":[0.6655462384223938,0.5415676832199097,0.7058823704719543,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5581947565078735},{"x":0.605042040348053,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.605042040348053,0.5415676832199097,0.6571428775787354,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5714285969734192,0.5415676832199097,0.5966386795043945,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5581947565078735},{"x":0.529411792755127,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.529411792755127,0.5415676832199097,0.5647059082984924,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5581947565078735},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقصد","boundary":[0.48739495873451233,0.5415676832199097,0.5226891040802002,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5415676832199097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5415676832199097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5581947565078735},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48235294222831726,0.5415676832199097,0.48571428656578064,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4470588266849518,0.5415676832199097,0.4756302535533905,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5415676832199097},{"x":0.440336138010025,"y":0.5415676832199097},{"x":0.440336138010025,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.3798319399356842,0.5415676832199097,0.440336138010025,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5415676832199097},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5415676832199097},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.3512605130672455,0.5415676832199097,0.37310925126075745,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.3176470696926117,0.5415676832199097,0.3495798408985138,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5415676832199097},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5415676832199097},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.2689075767993927,0.5415676832199097,0.30924370884895325,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5415676832199097},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5415676832199097},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24369747936725616,0.5415676832199097,0.26218488812446594,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5415676832199097},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5415676832199097},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.2235294133424759,0.5415676832199097,0.24033613502979279,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5581947565078735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.5415676832199097,0.21848739683628082,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7714285850524902,0.5665082931518555,0.7848739624023438,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.7176470756530762,0.5665082931518555,0.7647058963775635,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5819477438926697},{"x":0.702521026134491,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.702521026134491,0.5665082931518555,0.7092437148094177,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.6672269105911255,0.5665082931518555,0.6941176652908325,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5819477438926697},{"x":0.658823549747467,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.5665082931518555,0.6638655662536621,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.6218487620353699,0.5665082931518555,0.6504201889038086,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5819477438926697},{"x":0.583193302154541,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.583193302154541,0.5665082931518555,0.6134454011917114,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5819477438926697},{"x":0.556302547454834,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.556302547454834,0.5665082931518555,0.5747899413108826,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5819477438926697},{"x":0.507563054561615,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دغدغه","boundary":[0.507563054561615,0.5665082931518555,0.5478991866111755,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5819477438926697},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.48067227005958557,0.5665082931518555,0.5008403658866882,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4453781545162201,0.5665082931518555,0.4739495813846588,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5665082931518555},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5665082931518555},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5819477438926697},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.41680672764778137,0.5665082931518555,0.43865546584129333,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.3781512677669525,0.5665082931518555,0.4084033668041229,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5665082931518555},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5665082931518555},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3630252182483673,0.5665082931518555,0.37142857909202576,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5665082931518555},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5665082931518555},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتمام","boundary":[0.3210084140300751,0.5665082931518555,0.35630252957344055,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5819477438926697},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحصیل","boundary":[0.26386556029319763,0.5665082931518555,0.3126050531864166,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5665082931518555},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5665082931518555},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2537815272808075,0.5665082931518555,0.25882354378700256,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5665082931518555},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.21512605249881744,0.5665082931518555,0.24705882370471954,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموخته","boundary":[0.7394958138465881,0.5902612805366516,0.7848739624023438,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7109243869781494,0.5902612805366516,0.7361344695091248,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6689075827598572,0.5902612805366516,0.7042016983032227,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقصد","boundary":[0.6268907785415649,0.5902612805366516,0.6621848940849304,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.5865546464920044,0.5902612805366516,0.6184874176979065,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5902612805366516},{"x":0.578151285648346,"y":0.5902612805366516},{"x":0.578151285648346,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5697479248046875,0.5902612805366516,0.578151285648346,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرزهای","boundary":[0.5159664154052734,0.5902612805366516,0.5630252361297607,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5902612805366516},{"x":0.507563054561615,"y":0.5902612805366516},{"x":0.507563054561615,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4924369752407074,0.5902612805366516,0.507563054561615,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5902612805366516},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5902612805366516},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.4470588266849518,0.5902612805366516,0.48571428656578064,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5902612805366516},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5902612805366516},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6080760359764099},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.40168067812919617,0.5902612805366516,0.43865546584129333,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.3663865625858307,0.5902612805366516,0.3949579894542694,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3613445460796356,0.5902612805366516,0.3663865625858307,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3344537913799286,0.5902612805366516,0.3529411852359772,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5902612805366516},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5902612805366516},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3142857253551483,0.5902612805366516,0.32773110270500183,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5902612805366516},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5902612805366516},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالی","boundary":[0.2857142984867096,0.5902612805366516,0.30924370884895325,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6080760359764099},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24369747936725616,0.5902612805366516,0.2722689211368561,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.5902612805366516,0.2369747906923294,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تسلط","boundary":[0.7495798468589783,0.6152018904685974,0.7848739624023438,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7310924530029297,0.6152018904685974,0.7428571581840515,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6991596817970276,0.6152018904685974,0.7243697643280029,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6689075827598572,0.6152018904685974,0.6907563209533691,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6352941393852234,0.6152018904685974,0.6672269105911255,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6000000238418579,0.6152018904685974,0.6268907785415649,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5815126299858093,0.6152018904685974,0.5915966629981995,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتراک","boundary":[0.5310924649238586,0.6152018904685974,0.5798319578170776,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6152018904685974},{"x":0.529411792755127,"y":0.6152018904685974},{"x":0.529411792755127,"y":0.6330166459083557},{"x":0.489075630903244,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.489075630903244,0.6152018904685974,0.529411792755127,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6152018904685974},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6152018904685974},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6330166459083557},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.45210084319114685,0.6152018904685974,0.48067227005958557,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6152018904685974},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6152018904685974},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6330166459083557},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.42352941632270813,0.6152018904685974,0.45042017102241516,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6152018904685974},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6152018904685974},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3831932842731476,0.6152018904685974,0.41680672764778137,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6330166459083557},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36974790692329407,0.6152018904685974,0.3764705955982208,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6330166459083557},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.35630252957344055,0.6152018904685974,0.3630252182483673,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتغال","boundary":[0.2974790036678314,0.6152018904685974,0.3478991687297821,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6152018904685974},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6152018904685974},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6330166459083557},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27563026547431946,0.6152018904685974,0.29075631499290466,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6330166459083557},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.23025210201740265,0.6152018904685974,0.2705882489681244,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6330166459083557},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.6152018904685974,0.2235294133424759,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موطن","boundary":[0.7495798468589783,0.6413301825523376,0.7848739624023438,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7428571581840515,0.6413301825523376,0.7478991746902466,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7260504364967346,0.6413301825523376,0.7344537973403931,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الزامات","boundary":[0.6756302714347839,0.6413301825523376,0.7193277478218079,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6591448783874512},{"x":0.63193279504776,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.63193279504776,0.6413301825523376,0.6689075827598572,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5865546464920044,0.6413301825523376,0.6252101063728333,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6413301825523376},{"x":0.583193302154541,"y":0.6413301825523376},{"x":0.583193302154541,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5579832196235657,0.6413301825523376,0.583193302154541,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5226891040802002,0.6413301825523376,0.5495798587799072,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.6413301825523376,0.5210084319114685,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6591448783874512},{"x":0.462184876203537,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.462184876203537,0.6413301825523376,0.5092437267303467,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6413301825523376},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6413301825523376},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.3949579894542694,0.6413301825523376,0.45546218752861023,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6413301825523376},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6413301825523376},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.3663865625858307,0.6413301825523376,0.38655462861061096,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.3310924470424652,0.6413301825523376,0.3630252182483673,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6413301825523376},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6413301825523376},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترجیح","boundary":[0.2823529541492462,0.6413301825523376,0.32268908619880676,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6413301825523376},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.21512605249881744,0.6413301825523376,0.27394959330558777,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7697479128837585,0.6674584150314331,0.7848739624023438,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7478991746902466,0.6674584150314331,0.7630252242088318,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.7058823704719543,0.6674584150314331,0.7411764860153198,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6828978657722473},{"x":0.658823549747467,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.658823549747467,0.6674584150314331,0.6974790096282959,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6302521228790283,0.6674584150314331,0.6571428775787354,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.6674584150314331,0.6285714507102966,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6084033846855164,0.6674584150314331,0.6184874176979065,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6674584150314331},{"x":0.605042040348053,"y":0.6674584150314331},{"x":0.605042040348053,"y":0.6828978657722473},{"x":0.578151285648346,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.578151285648346,0.6674584150314331,0.605042040348053,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صرف","boundary":[0.5361344814300537,0.6674584150314331,0.5697479248046875,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6674584150314331},{"x":0.529411792755127,"y":0.6674584150314331},{"x":0.529411792755127,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وقت","boundary":[0.5025210380554199,0.6674584150314331,0.529411792755127,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.6674584150314331,0.4957983195781708,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6674584150314331},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6674584150314331},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6828978657722473},{"x":0.440336138010025,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.440336138010025,0.6674584150314331,0.48235294222831726,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6674584150314331},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6674584150314331},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4000000059604645,0.6674584150314331,0.43361344933509827,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6674584150314331},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6674584150314331},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6828978657722473},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.3327731192111969,0.6674584150314331,0.39159664511680603,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6674584150314331},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6674584150314331},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6828978657722473},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.29243698716163635,0.6674584150314331,0.32436975836753845,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6828978657722473},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.26218488812446594,0.6674584150314331,0.2873949706554413,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6674584150314331},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6674584150314331},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.21680672466754913,0.6674584150314331,0.26050421595573425,0.6828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7899159789085388,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.45380759167671203,0.7898739624023438,0.6958360977172852],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقصد","boundary":[0.7109243869781494,0.6912114024162292,0.7445378303527832,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7042016983032227,0.6912114024162292,0.7058823704719543,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6890756487846375,0.6912114024162292,0.6957983374595642,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6571428775787354,0.6912114024162292,0.6823529601097107,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7078384757041931},{"x":0.63193279504776,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.63193279504776,0.6912114024162292,0.6487395167350769,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6000000238418579,0.6912114024162292,0.6268907785415649,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحصیل","boundary":[0.5378151535987854,0.6912114024162292,0.5848739743232727,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7078384757041931},{"x":0.507563054561615,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.507563054561615,0.6912114024162292,0.5310924649238586,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.6912114024162292,0.5008403658866882,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6912114024162292},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6912114024162292},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4773109257221222,0.6912114024162292,0.48739495873451233,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7078384757041931},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.45546218752861023,0.6912114024162292,0.46890756487846375,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسلط","boundary":[0.4100840389728546,0.6912114024162292,0.4470588266849518,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6912114024162292},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6912114024162292},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3798319399356842,0.6912114024162292,0.40168067812919617,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7078384757041931},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.6912114024162292,0.3764705955982208,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7613445520401001,"y":0.735154390335083},{"x":0.6924369931221008,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.6924369931221008,0.7173396944999695,0.7613445520401001,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6890756487846375,"y":0.735154390335083},{"x":0.6840336322784424,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6840336322784424,0.7173396944999695,0.6890756487846375,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6773109436035156,"y":0.735154390335083},{"x":0.6302521228790283,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.6302521228790283,0.7173396944999695,0.6773109436035156,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6218487620353699,"y":0.735154390335083},{"x":0.6168067455291748,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.7173396944999695,0.6218487620353699,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7173396944999695},{"x":0.610084056854248,"y":0.7173396944999695},{"x":0.610084056854248,"y":0.735154390335083},{"x":0.5411764979362488,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5411764979362488,0.7173396944999695,0.610084056854248,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7173396944999695},{"x":0.534453809261322,"y":0.7173396944999695},{"x":0.534453809261322,"y":0.735154390335083},{"x":0.4957983195781708,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.4957983195781708,0.7173396944999695,0.534453809261322,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7173396944999695},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7173396944999695},{"x":0.48739495873451233,"y":0.735154390335083},{"x":0.4722689092159271,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.4722689092159271,0.7173396944999695,0.48739495873451233,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7173396944999695},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7173396944999695},{"x":0.46554622054100037,"y":0.735154390335083},{"x":0.4302521049976349,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4302521049976349,0.7173396944999695,0.46554622054100037,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7173396944999695},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7173396944999695},{"x":0.42352941632270813,"y":0.735154390335083},{"x":0.40672269463539124,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.40672269463539124,0.7173396944999695,0.42352941632270813,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4000000059604645,"y":0.735154390335083},{"x":0.37310925126075745,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.37310925126075745,0.7173396944999695,0.4000000059604645,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3663865625858307,"y":0.735154390335083},{"x":0.32773110270500183,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.32773110270500183,0.7173396944999695,0.3663865625858307,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3193277418613434,"y":0.735154390335083},{"x":0.3126050531864166,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3126050531864166,0.7173396944999695,0.3193277418613434,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7173396944999695},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7173396944999695},{"x":0.30588236451148987,"y":0.735154390335083},{"x":0.26386556029319763,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.26386556029319763,0.7173396944999695,0.30588236451148987,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2554621994495392,"y":0.735154390335083},{"x":0.22689075767993927,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.22689075767993927,0.7173396944999695,0.2554621994495392,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2201680690050125,"y":0.735154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.7173396944999695,0.2201680690050125,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7378151416778564,0.7422803044319153,0.7848739624023438,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.6991596817970276,0.7422803044319153,0.7310924530029297,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6823529601097107,0.7422803044319153,0.6907563209533691,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7589073777198792},{"x":0.63193279504776,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.63193279504776,0.7422803044319153,0.6756302714347839,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6033613681793213,0.7422803044319153,0.6285714507102966,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5428571701049805,0.7422803044319153,0.5949580073356628,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7422803044319153},{"x":0.534453809261322,"y":0.7422803044319153},{"x":0.534453809261322,"y":0.7589073777198792},{"x":0.529411792755127,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.7422803044319153,0.534453809261322,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7589073777198792},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.49915966391563416,0.7422803044319153,0.5226891040802002,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7422803044319153},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7422803044319153},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7589073777198792},{"x":0.462184876203537,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.462184876203537,0.7422803044319153,0.4907563030719757,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7422803044319153},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7422803044319153},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7589073777198792},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.40672269463539124,0.7422803044319153,0.45378151535987854,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7422803044319153},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7422803044319153},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3781512677669525,0.7422803044319153,0.40504202246665955,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7422803044319153},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7422803044319153},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7589073777198792},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.33781513571739197,0.7422803044319153,0.37142857909202576,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7422803044319153},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7422803044319153},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3126050531864166,0.7422803044319153,0.3310924470424652,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7422803044319153},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7422803044319153},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7589073777198792},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.27394959330558777,0.7422803044319153,0.30588236451148987,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7422803044319153},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7422803044319153},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7589073777198792},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27394959330558777,0.7422803044319153,0.27731093764305115,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7422803044319153},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7422803044319153},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازمند","boundary":[0.21512605249881744,0.7422803044319153,0.2655462324619293,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.783847987651825},{"x":0.75126051902771,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تسلط","boundary":[0.75126051902771,0.7660332322120667,0.7848739624023438,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7428571581840515,"y":0.783847987651825},{"x":0.7310924530029297,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7310924530029297,0.7660332322120667,0.7428571581840515,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.783847987651825},{"x":0.6991596817970276,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6991596817970276,0.7660332322120667,0.7243697643280029,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6907563209533691,"y":0.783847987651825},{"x":0.6689075827598572,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6689075827598572,0.7660332322120667,0.6907563209533691,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6672269105911255,"y":0.783847987651825},{"x":0.6336134672164917,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6336134672164917,0.7660332322120667,0.6672269105911255,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7660332322120667},{"x":0.63193279504776,"y":0.7660332322120667},{"x":0.63193279504776,"y":0.783847987651825},{"x":0.6201680898666382,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6201680898666382,0.7660332322120667,0.63193279504776,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6168067455291748,"y":0.783847987651825},{"x":0.6134454011917114,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.7660332322120667,0.6168067455291748,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7660332322120667},{"x":0.605042040348053,"y":0.7660332322120667},{"x":0.605042040348053,"y":0.783847987651825},{"x":0.5579832196235657,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.5579832196235657,0.7660332322120667,0.605042040348053,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5512605309486389,"y":0.783847987651825},{"x":0.5042017102241516,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5042017102241516,0.7660332322120667,0.5512605309486389,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7660332322120667},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7660332322120667},{"x":0.49747899174690247,"y":0.783847987651825},{"x":0.48739495873451233,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48739495873451233,0.7660332322120667,0.49747899174690247,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7660332322120667},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7660332322120667},{"x":0.48067227005958557,"y":0.783847987651825},{"x":0.45546218752861023,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.45546218752861023,0.7660332322120667,0.48067227005958557,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4470588266849518,"y":0.783847987651825},{"x":0.413445383310318,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.413445383310318,0.7660332322120667,0.4470588266849518,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7660332322120667},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7660332322120667},{"x":0.40672269463539124,"y":0.783847987651825},{"x":0.3781512677669525,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.3781512677669525,0.7660332322120667,0.40672269463539124,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7660332322120667},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7660332322120667},{"x":0.37478992342948914,"y":0.783847987651825},{"x":0.3361344635486603,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.3361344635486603,0.7660332322120667,0.37478992342948914,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3294117748737335,"y":0.783847987651825},{"x":0.3142857253551483,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3142857253551483,0.7660332322120667,0.3294117748737335,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7660332322120667},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7660332322120667},{"x":0.30756303668022156,"y":0.783847987651825},{"x":0.2571428716182709,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.2571428716182709,0.7660332322120667,0.30756303668022156,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7660332322120667},{"x":0.24873949587345123,"y":0.783847987651825},{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.21512605249881744,0.7660332322120667,0.24873949587345123,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7714285850524902,0.7921615242958069,0.7848739624023438,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.7378151416778564,0.7921615242958069,0.7647058963775635,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخی","boundary":[0.6840336322784424,0.7921615242958069,0.7277311086654663,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6672269105911255,0.7921615242958069,0.6773109436035156,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7921615242958069},{"x":0.658823549747467,"y":0.7921615242958069},{"x":0.658823549747467,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.6117647290229797,0.7921615242958069,0.658823549747467,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.5647059082984924,0.7921615242958069,0.6033613681793213,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7921615242958069},{"x":0.556302547454834,"y":0.7921615242958069},{"x":0.556302547454834,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.7921615242958069,0.556302547454834,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8099762201309204},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.49915966391563416,0.7921615242958069,0.5445378422737122,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشورها","boundary":[0.4436974823474884,0.7921615242958069,0.4924369752407074,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7921615242958069},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7921615242958069},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.4084033668041229,0.7921615242958069,0.43697479367256165,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8099762201309204},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.7921615242958069,0.4084033668041229,0.8099762201309204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.6842114024162292,0.7898739624023438,0.8169762201309204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.694774329662323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7066508531570435},{"x":0.75126051902771,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"کشور","boundary":[0.7478991746902466,0.694774329662323,0.7865546345710754,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.694774329662323},{"x":0.7428571581840515,"y":0.694774329662323},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.7411764860153198,0.694774329662323,0.7445378303527832,0.7102137804031372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.694774329662323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.7361764860153198,0.687774329662323,0.7915546345710754,0.7136508531570435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.724465548992157},{"x":0.6857143044471741,"y":0.724465548992157},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"6","boundary":[0.6840336322784424,0.724465548992157,0.6857143044471741,0.7292161583900452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.724465548992157},{"x":0.6857143044471741,"y":0.724465548992157},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.717465548992157,0.6907143044471741,0.7362161583900452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8384798169136047},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8384798169136047},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8456056714057922},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.48571428656578064,0.8384798169136047,0.4941176474094391,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8384798169136047},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8384798169136047},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8456056714057922},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8314798169136047,0.4991176474094391,0.8526056714057922],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/bbufoXEEOqVChjUs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/tgDYjOzrjaENtuWJ.jpg","blurred":"/storage/books/c60ed1315b1b3115/pages/exJlqyfgDPsMuRDH.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9989874041907295]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.7092437148094177,0.18883609771728516,0.7613445520401001,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7008403539657593,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20546318590641022},{"x":0.680672287940979,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.680672287940979,0.18883609771728516,0.7008403539657593,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6739495992660522,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6436975002288818,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6436975002288818,0.18883609771728516,0.6739495992660522,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6352941393852234,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20546318590641022},{"x":0.605042040348053,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.605042040348053,0.18883609771728516,0.6352941393852234,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5966386795043945,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5966386795043945,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.5512605309486389,0.18883609771728516,0.5966386795043945,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5445378422737122,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20546318590641022},{"x":0.529411792755127,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.529411792755127,0.18883609771728516,0.5445378422737122,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5210084319114685,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.4957983195781708,0.18883609771728516,0.5210084319114685,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.18883609771728516},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18883609771728516},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20546318590641022},{"x":0.43697479367256165,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.43697479367256165,0.18883609771728516,0.48739495873451233,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4285714328289032,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4285714328289032,"y":0.20546318590641022},{"x":0.42184874415397644,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.42184874415397644,0.18883609771728516,0.4285714328289032,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4151260554790497,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4151260554790497,"y":0.20546318590641022},{"x":0.3815126121044159,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.3815126121044159,0.18883609771728516,0.4151260554790497,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.18883609771728516},{"x":0.37478992342948914,"y":0.18883609771728516},{"x":0.37478992342948914,"y":0.20546318590641022},{"x":0.33949580788612366,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.33949580788612366,0.18883609771728516,0.37478992342948914,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3327731192111969,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3327731192111969,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2873949706554413,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.2873949706554413,0.18883609771728516,0.3327731192111969,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.18883609771728516},{"x":0.27899160981178284,"y":0.18883609771728516},{"x":0.27899160981178284,"y":0.20546318590641022},{"x":0.27394959330558777,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27394959330558777,0.18883609771728516,0.27899160981178284,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.267226904630661,"y":0.18883609771728516},{"x":0.267226904630661,"y":0.20546318590641022},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.267226904630661,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.729411780834198,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلستان","boundary":[0.729411780834198,0.21377672255039215,0.7848739624023438,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7226890921592712,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23159144818782806},{"x":0.707563042640686,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.707563042640686,0.21377672255039215,0.7226890921592712,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7008403539657593,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7008403539657593,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.6823529601097107,0.21377672255039215,0.7008403539657593,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.21377672255039215,0.6756302714347839,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۷","boundary":[0.6252101063728333,0.21377672255039215,0.6420168280601501,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.21377672255039215,0.6168067455291748,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۸","boundary":[0.5865546464920044,0.21377672255039215,0.6033613681793213,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.21377672255039215},{"x":0.583193302154541,"y":0.21377672255039215},{"x":0.583193302154541,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5815126299858093,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.21377672255039215,0.583193302154541,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5680672526359558,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.21377672255039215,0.5731092691421509,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.21377672255039215},{"x":0.561344563961029,"y":0.21377672255039215},{"x":0.561344563961029,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5378151535987854,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.5378151535987854,0.21377672255039215,0.561344563961029,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5310924649238586,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5226891040802002,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5226891040802002,0.21377672255039215,0.5310924649238586,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5159664154052734,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5159664154052734,"y":0.23159144818782806},{"x":0.48235294222831726,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.48235294222831726,0.21377672255039215,0.5159664154052734,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23159144818782806},{"x":0.43529412150382996,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.43529412150382996,0.21377672255039215,0.4739495813846588,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4268907606601715,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4268907606601715,"y":0.23159144818782806},{"x":0.40504202246665955,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.40504202246665955,0.21377672255039215,0.4268907606601715,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3983193337917328,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3983193337917328,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3815126121044159,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3815126121044159,0.21377672255039215,0.3983193337917328,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3781512677669525,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3781512677669525,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3630252182483673,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3630252182483673,0.21377672255039215,0.3781512677669525,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3613445460796356,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3613445460796356,"y":0.23159144818782806},{"x":0.33781513571739197,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.33781513571739197,0.21377672255039215,0.3613445460796356,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.21377672255039215},{"x":0.32436975836753845,"y":0.21377672255039215},{"x":0.32436975836753845,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2823529541492462,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.2823529541492462,0.21377672255039215,0.32436975836753845,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.27563026547431946,"y":0.21377672255039215},{"x":0.27563026547431946,"y":0.23159144818782806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.21512605249881744,0.21377672255039215,0.27563026547431946,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.255344420671463},{"x":0.7798319458961487,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.23871733248233795,0.7848739624023438,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7714285850524902,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7714285850524902,"y":0.255344420671463},{"x":0.7277311086654663,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7277311086654663,0.23871733248233795,0.7714285850524902,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7210084199905396,"y":0.255344420671463},{"x":0.658823549747467,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.658823549747467,0.23871733248233795,0.7210084199905396,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6504201889038086,"y":0.255344420671463},{"x":0.5966386795043945,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انگلستان","boundary":[0.5966386795043945,0.23871733248233795,0.6504201889038086,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.255344420671463},{"x":0.583193302154541,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.23871733248233795,0.5882353186607361,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5747899413108826,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5747899413108826,"y":0.255344420671463},{"x":0.5394958257675171,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امریکا","boundary":[0.5394958257675171,0.23871733248233795,0.5747899413108826,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5394958257675171,"y":0.255344420671463},{"x":0.534453809261322,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.23871733248233795,0.5394958257675171,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5277311205863953,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5277311205863953,"y":0.255344420671463},{"x":0.5159664154052734,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5159664154052734,0.23871733248233795,0.5277311205863953,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5142857432365417,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5142857432365417,"y":0.255344420671463},{"x":0.4789915978908539,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4789915978908539,0.23871733248233795,0.5142857432365417,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.23871733248233795},{"x":0.47058823704719543,"y":0.23871733248233795},{"x":0.47058823704719543,"y":0.255344420671463},{"x":0.4453781545162201,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.4453781545162201,0.23871733248233795,0.47058823704719543,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.23871733248233795},{"x":0.43697479367256165,"y":0.23871733248233795},{"x":0.43697479367256165,"y":0.255344420671463},{"x":0.41680672764778137,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.41680672764778137,0.23871733248233795,0.43697479367256165,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.23871733248233795},{"x":0.413445383310318,"y":0.23871733248233795},{"x":0.413445383310318,"y":0.255344420671463},{"x":0.3815126121044159,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.3815126121044159,0.23871733248233795,0.413445383310318,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.23871733248233795},{"x":0.37310925126075745,"y":0.23871733248233795},{"x":0.37310925126075745,"y":0.255344420671463},{"x":0.3210084140300751,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.3210084140300751,0.23871733248233795,0.37310925126075745,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.23871733248233795},{"x":0.3142857253551483,"y":0.23871733248233795},{"x":0.3142857253551483,"y":0.255344420671463},{"x":0.27899160981178284,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یافت","boundary":[0.27899160981178284,0.23871733248233795,0.3142857253551483,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2705882489681244,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2705882489681244,"y":0.255344420671463},{"x":0.2655462324619293,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2655462324619293,0.23871733248233795,0.2705882489681244,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2571428716182709,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2571428716182709,"y":0.255344420671463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکنون","boundary":[0.21512605249881744,0.23871733248233795,0.2571428716182709,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28147268295288086},{"x":0.756302535533905,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.756302535533905,0.26603326201438904,0.7848739624023438,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7478991746902466,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7478991746902466,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7394958138465881,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7394958138465881,0.26603326201438904,0.7478991746902466,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.264845609664917},{"x":0.7344537973403931,"y":0.264845609664917},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7176470756530762,0.264845609664917,0.7344537973403931,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.264845609664917},{"x":0.7176470756530762,"y":0.264845609664917},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6907563209533691,0.264845609664917,0.7176470756530762,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.264845609664917},{"x":0.6840336322784424,"y":0.264845609664917},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2802850306034088},{"x":0.653781533241272,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.653781533241272,0.264845609664917,0.6840336322784424,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.264845609664917},{"x":0.6453781723976135,"y":0.264845609664917},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.6252101063728333,0.264845609664917,0.6453781723976135,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.264845609664917},{"x":0.6184874176979065,"y":0.264845609664917},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2802850306034088},{"x":0.578151285648346,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوزبانه","boundary":[0.578151285648346,0.264845609664917,0.6184874176979065,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.264845609664917},{"x":0.5747899413108826,"y":0.264845609664917},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2802850306034088},{"x":0.561344563961029,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.561344563961029,0.264845609664917,0.5747899413108826,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.264845609664917},{"x":0.5579832196235657,"y":0.264845609664917},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.264845609664917,0.5579832196235657,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.264845609664917},{"x":0.5462185144424438,"y":0.264845609664917},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.5092437267303467,0.264845609664917,0.5462185144424438,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.264845609664917},{"x":0.5008403658866882,"y":0.264845609664917},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2802850306034088},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.48235294222831726,0.264845609664917,0.5008403658866882,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4739495813846588,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2802850306034088},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.44873949885368347,0.26365795731544495,0.4739495813846588,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.26365795731544495},{"x":0.440336138010025,"y":0.26365795731544495},{"x":0.440336138010025,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4268907606601715,0.26365795731544495,0.440336138010025,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.26365795731544495},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26365795731544495},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.3983193337917328,0.26365795731544495,0.42016807198524475,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.26365795731544495},{"x":0.39159664511680603,"y":0.26365795731544495},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3815126121044159,0.26365795731544495,0.39159664511680603,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حدی","boundary":[0.3462184965610504,0.26365795731544495,0.3781512677669525,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.26365795731544495},{"x":0.33781513571739197,"y":0.26365795731544495},{"x":0.33781513571739197,"y":0.27909737825393677},{"x":0.29411765933036804,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.29411765933036804,0.26365795731544495,0.33781513571739197,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2857142984867096,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2857142984867096,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2571428716182709,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.2571428716182709,0.26365795731544495,0.2857142984867096,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2504201829433441,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2504201829433441,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.21512605249881744,0.26365795731544495,0.2504201829433441,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7697479128837585,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7697479128837585,0.28859856724739075,0.7848739624023438,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7630252242088318,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7630252242088318,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7478991746902466,0.28859856724739075,0.7630252242088318,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7210084199905396,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.7210084199905396,0.28859856724739075,0.7462185025215149,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6840336322784424,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6840336322784424,0.28859856724739075,0.7193277478218079,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6773109436035156,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.6470588445663452,0.28859856724739075,0.6773109436035156,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6403361558914185,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6403361558914185,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6000000238418579,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.6000000238418579,0.28859856724739075,0.6403361558914185,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5764706134796143,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5764706134796143,0.28859856724739075,0.5915966629981995,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5697479248046875,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5697479248046875,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5596638917922974,0.28859856724739075,0.5697479248046875,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5260504484176636,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5260504484176636,0.28859856724739075,0.5512605309486389,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5193277597427368,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5193277597427368,"y":0.30641329288482666},{"x":0.46722689270973206,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.46722689270973206,0.28859856724739075,0.5193277597427368,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4588235318660736,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4588235318660736,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4151260554790497,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صحبت","boundary":[0.4151260554790497,0.28859856724739075,0.4588235318660736,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4084033668041229,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4084033668041229,"y":0.30641329288482666},{"x":0.38991597294807434,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.38991597294807434,0.28859856724739075,0.4084033668041229,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.28859856724739075},{"x":0.38823530077934265,"y":0.28859856724739075},{"x":0.38823530077934265,"y":0.30641329288482666},{"x":0.35966387391090393,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.35966387391090393,0.28859856724739075,0.38823530077934265,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.28859856724739075},{"x":0.35630252957344055,"y":0.28859856724739075},{"x":0.35630252957344055,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3529411852359772,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3529411852359772,0.28859856724739075,0.35630252957344055,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3495798408985138,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3495798408985138,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3310924470424652,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.3310924470424652,0.28859856724739075,0.3495798408985138,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3327731192111969,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3327731192111969,"y":0.30641329288482666},{"x":0.30588236451148987,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.30588236451148987,0.28859856724739075,0.3327731192111969,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2991596758365631,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2991596758365631,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2571428716182709,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسانی","boundary":[0.2571428716182709,0.28859856724739075,0.2991596758365631,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2504201829433441,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2504201829433441,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.21512605249881744,0.28859856724739075,0.2504201829433441,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7697479128837585,0.3147268295288086,0.7848739624023438,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7378151416778564,0.3147268295288086,0.7630252242088318,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3147268295288086},{"x":0.729411780834198,"y":0.3147268295288086},{"x":0.729411780834198,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مادریشان","boundary":[0.6621848940849304,0.3147268295288086,0.729411780834198,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6033613681793213,0.31353920698165894,0.6554622054100037,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5949580073356628,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5949580073356628,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5680672526359558,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5680672526359558,0.31353920698165894,0.5949580073356628,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5663865804672241,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5663865804672241,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.31353920698165894,0.5663865804672241,0.32897862792015076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.7898739624023438,0.3371662802696228],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.7092437148094177,0.33847981691360474,0.7613445520401001,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7008403539657593,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روزافزون","boundary":[0.6470588445663452,0.33847981691360474,0.7008403539657593,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6386554837226868,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6084033846855164,0.33847981691360474,0.6386554837226868,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5579832196235657,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5579832196235657,0.33847981691360474,0.6000000238418579,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5495798587799072,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5495798587799072,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5361344814300537,0.33847981691360474,0.5495798587799072,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.33847981691360474},{"x":0.529411792755127,"y":0.33847981691360474},{"x":0.529411792755127,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4941176474094391,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.4941176474094391,0.33847981691360474,0.529411792755127,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.33847981691360474},{"x":0.48739495873451233,"y":0.33847981691360474},{"x":0.48739495873451233,"y":0.35629454255104065},{"x":0.45378151535987854,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنونی","boundary":[0.45378151535987854,0.33847981691360474,0.48739495873451233,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.33847981691360474},{"x":0.44873949885368347,"y":0.33847981691360474},{"x":0.44873949885368347,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4436974823474884,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.33847981691360474,0.44873949885368347,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.33847981691360474},{"x":0.43697479367256165,"y":0.33847981691360474},{"x":0.43697479367256165,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3966386616230011,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.3966386616230011,0.33847981691360474,0.43697479367256165,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.33847981691360474},{"x":0.38823530077934265,"y":0.33847981691360474},{"x":0.38823530077934265,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3344537913799286,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استحکام","boundary":[0.3344537913799286,0.33847981691360474,0.38823530077934265,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.33847981691360474},{"x":0.32773110270500183,"y":0.33847981691360474},{"x":0.32773110270500183,"y":0.35629454255104065},{"x":0.32268908619880676,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32268908619880676,0.33847981691360474,0.32773110270500183,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3142857253551483,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3142857253551483,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2689075767993927,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تقویت","boundary":[0.2689075767993927,0.33847981691360474,0.3142857253551483,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33847981691360474},{"x":0.26218488812446594,"y":0.33847981691360474},{"x":0.26218488812446594,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.21512605249881744,0.33847981691360474,0.26218488812446594,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7596638798713684,0.3646080791950226,0.7848739624023438,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.7008403539657593,0.3646080791950226,0.7529411911964417,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3824228048324585},{"x":0.680672287940979,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.680672287940979,0.3646080791950226,0.6941176652908325,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"حکم","boundary":[0.6487395167350769,0.3646080791950226,0.6739495992660522,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6151260733604431,0.3646080791950226,0.6403361558914185,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5865546464920044,0.3646080791950226,0.6084033846855164,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3646080791950226},{"x":0.583193302154541,"y":0.3646080791950226},{"x":0.583193302154541,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5512605309486389,0.3646080791950226,0.583193302154541,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5176470875740051,0.3646080791950226,0.5445378422737122,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4756302535533905,0.3646080791950226,0.5109243988990784,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.3646080791950226,0.4756302535533905,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.4285714328289032,0.3646080791950226,0.4638655483722687,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3646080791950226},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3646080791950226},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3824228048324585},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.3646080791950226,0.42184874415397644,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.3613445460796356,0.3646080791950226,0.4084033668041229,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3025210201740265,0.3646080791950226,0.3529411852359772,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.3646080791950226},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3646080791950226},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3824228048324585},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.26050421595573425,0.3646080791950226,0.29411765933036804,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.23025210201740265,0.3646080791950226,0.2537815272808075,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.3646080791950226,0.2235294133424759,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7378151416778564,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7378151416778564,0.3895486891269684,0.7848739624023438,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7092437148094177,0.3895486891269684,0.7361344695091248,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3895486891269684},{"x":0.702521026134491,"y":0.3895486891269684},{"x":0.702521026134491,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6756302714347839,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.6756302714347839,0.3895486891269684,0.702521026134491,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6487395167350769,0.3895486891269684,0.6672269105911255,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6352941393852234,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.3895486891269684,0.6403361558914185,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6067227125167847,0.3895486891269684,0.6285714507102966,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40617576241493225},{"x":0.583193302154541,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.583193302154541,0.3895486891269684,0.6000000238418579,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5647059082984924,0.3895486891269684,0.5747899413108826,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5126050710678101,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5126050710678101,0.3895486891269684,0.5579832196235657,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedV