والدین خردمند والدین خردمند

توضیحات

انسان معاصر با رشد فزاینده خود در علم و تکنولوژی درصدد است تا آینده و تاریخ را در کنترل خود در بیاورد و مرزهای زمان را برای در اختیار خود داشتن زمام تاریخ در هم شکند. از این رو اندیشمندان حوزه های مختلف علمی هر یک به سهم خود در راستای این هدف گام برمی دارند. روانشناسان و متخصصان علوم تربیتی نیز از این عرصه عقب نمانده اند و با تحقیقات و پژوهش های خود سعی دارند سهم خود را در ساختن آینده روشن برای بشریت ایفا نمایند

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"120","title":"والدین خردمند","price":"۹‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۴‌,‌۷۵۰","rent_3_price":"۲‌,‌۳۷۵","rent_6_price":"۳‌,‌۳۲۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c699119994036176/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c699119994036176/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c699119994036176/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c699119994036176/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c699119994036176/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c699119994036176/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c699119994036176/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c699119994036176/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c699119994036176/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c699119994036176/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786005413434","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۱","nobat_chap":"1","description":["انسان معاصر با رشد فزاینده خود در علم و تکنولوژی درصدد است تا آینده و تاریخ را در کنترل خود در بیاورد و مرزهای زمان را برای در اختیار خود داشتن زمام تاریخ در هم شکند. از این رو اندیشمندان حوزه های مختلف علمی هر یک به سهم خود در راستای این هدف گام برمی دارند. روانشناسان و متخصصان علوم تربیتی نیز از این عرصه عقب نمانده اند و با تحقیقات و پژوهش های خود سعی دارند سهم خود را در ساختن آینده روشن برای بشریت ایفا نمایند"],"pages_count":"288","keywords":"null","token":"c699119994036176","created_at":"2017-10-10 15:32:08","updated_at":"2022-08-08 13:23:06","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"250","title":"استر یودر استراهان","firstname":"استر","lastname":"یودر استراهان","token":"307265244480b952","created_at":"2017-10-10 15:02:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"256","title":"والاس ای دیکسون","firstname":"والاس","lastname":"ای دیکسون","token":"16c439698e491e5a","created_at":"2017-10-10 15:02:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"259","title":"برتون بنکس","firstname":"برتون","lastname":"بنکس","token":"c2f22ddc3e6104b8","created_at":"2017-10-10 15:03:08","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"262","title":"ساسان طرزی","firstname":"ساسان","lastname":"طرزی","token":"d4024cd7d09e50d5","created_at":"2017-10-10 15:24:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"264","title":"لیدا طرزی","firstname":"لیدا","lastname":"طرزی","token":"fa42374daabdd572","created_at":"2017-10-10 15:24:13","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"250","title":"استر یودر استراهان","firstname":"استر","lastname":"یودر استراهان","token":"307265244480b952","created_at":"2017-10-10 15:02:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"256","title":"والاس ای دیکسون","firstname":"والاس","lastname":"ای دیکسون","token":"16c439698e491e5a","created_at":"2017-10-10 15:02:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"259","title":"برتون بنکس","firstname":"برتون","lastname":"بنکس","token":"c2f22ddc3e6104b8","created_at":"2017-10-10 15:03:08","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"262","title":"ساسان طرزی","firstname":"ساسان","lastname":"طرزی","token":"d4024cd7d09e50d5","created_at":"2017-10-10 15:24:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"264","title":"لیدا طرزی","firstname":"لیدا","lastname":"طرزی","token":"fa42374daabdd572","created_at":"2017-10-10 15:24:13","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"99","file":"59dcb6c0e36423.66889849.pdf","book_id":"120","toc":[{"title":"فصل اول کلیات","page":"14"},{"title":"فصل دوم خواب و مباحث پیرامون آن","page":"24"},{"title":"فصل سوم تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک","page":"44"},{"title":"فصل چهارم رژیم های غذایی و چاقی کودکان","page":"60"},{"title":"فصل پنجم تأثیر رسانه بر کودکان","page":"74"},{"title":"فصل ششم درک و چگونگی برخورد با خلق و خوی کودک","page":"92"},{"title":"فصل هفتم تصمیمات پزشکی برای قوت قلب والدین","page":"110"},{"title":"فصل هشتم آموزش توالت رفتن کودکان","page":"122"},{"title":"فصل نهم چگونه اطاعت کردن را به کودک خود بیاموزید","page":"131"},{"title":"فصل دهم خشونت در رسانه","page":"156"},{"title":"فصل یازدهم سلامت روانی والدین و تأثیرات آن بر کودکان","page":"184"},{"title":"فصل دوازدهم سلامتی روانی کودک تغذیه مقوی و حل مشکلات","page":"202"},{"title":"فصل سیزدهم روانشناسی عصب شناختی برای والدین: A.D.H.D و ...","page":"218"},{"title":"فصل چهاردهم مدیریت تغییر از دوران کودکی به دوران بزرگسالی","page":"234"},{"title":"فصل پانزدهم ساختار خانوادگی و تصمیمات زندگی و تأثیر آن بر کودکان . . . . . .....","page":"252"},{"title":"فصل شانزدهم چه کسی مراقب کودکان است؟","page":"272"},{"title":"منابع انگلیسی","page":"286"}],"created_at":"2017-10-10 15:32:08","updated_at":"2018-08-20 12:58:39","process_started_at":"2017-11-09 17:53:43","process_done_at":"2017-11-09 17:59:02","process_failed_at":null,"pages_count":"288","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"5891c0af97620f8f9c7930d3e77254a5ac82839f9169b4f61d2618eb9a99606307781e825288ba61b8c000f8dc953a3c9c2a2705e87c744433943b6ceafa823e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۸"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","description":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور"},"study_subjects":[{"id":"2248","title":"اصول اخلاقی در کار بالینی با کودکان و خانواده آنان","token":"478a5806a3aa9c95","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:15","updated_at":"2019-04-29 11:29:34","study_fields":[{"id":"1012","title":"روانشناسی بالینی کودک و نوجوان","degree_id":"10","token":"855818f9042c6bd5","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF","ebook_price_en":"4750","urlify":"%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF","pages_count_fa":"۲۸۸","authorTitle":"استر یودر استراهان, والاس ای دیکسون, برتون بنکس, ساسان طرزی, لیدا طرزی","tocStr":"فصل اول کلیات, فصل دوم خواب و مباحث پیرامون آن, فصل سوم تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک, فصل چهارم رژیم های غذایی و چاقی کودکان, فصل پنجم تأثیر رسانه بر کودکان, فصل ششم درک و چگونگی برخورد با خلق و خوی کودک, فصل هفتم تصمیمات پزشکی برای قوت قلب والدین, فصل هشتم آموزش توالت رفتن کودکان, فصل نهم چگونه اطاعت کردن را به کودک خود بیاموزید, فصل دهم خشونت در رسانه, فصل یازدهم سلامت روانی والدین و تأثیرات آن بر کودکان, فصل دوازدهم سلامتی روانی کودک تغذیه مقوی و حل مشکلات, فصل سیزدهم روانشناسی عصب شناختی برای والدین: A.D.H.D و ..., فصل چهاردهم مدیریت تغییر از دوران کودکی به دوران بزرگسالی, فصل پانزدهم ساختار خانوادگی و تصمیمات زندگی و تأثیر آن بر کودکان . . . . . ....., فصل شانزدهم چه کسی مراقب کودکان است؟, منابع انگلیسی","url":"/preview/c699119994036176/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF"}
{"toc":[{"title":"فصل اول کلیات","page":"14"},{"title":"فصل دوم خواب و مباحث پیرامون آن","page":"24"},{"title":"فصل سوم تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک","page":"44"},{"title":"فصل چهارم رژیم های غذایی و چاقی کودکان","page":"60"},{"title":"فصل پنجم تأثیر رسانه بر کودکان","page":"74"},{"title":"فصل ششم درک و چگونگی برخورد با خلق و خوی کودک","page":"92"},{"title":"فصل هفتم تصمیمات پزشکی برای قوت قلب والدین","page":"110"},{"title":"فصل هشتم آموزش توالت رفتن کودکان","page":"122"},{"title":"فصل نهم چگونه اطاعت کردن را به کودک خود بیاموزید","page":"131"},{"title":"فصل دهم خشونت در رسانه","page":"156"},{"title":"فصل یازدهم سلامت روانی والدین و تأثیرات آن بر کودکان","page":"184"},{"title":"فصل دوازدهم سلامتی روانی کودک تغذیه مقوی و حل مشکلات","page":"202"},{"title":"فصل سیزدهم روانشناسی عصب شناختی برای والدین: A.D.H.D و ...","page":"218"},{"title":"فصل چهاردهم مدیریت تغییر از دوران کودکی به دوران بزرگسالی","page":"234"},{"title":"فصل پانزدهم ساختار خانوادگی و تصمیمات زندگی و تأثیر آن بر کودکان . . . . . .....","page":"252"},{"title":"فصل شانزدهم چه کسی مراقب کودکان است؟","page":"272"},{"title":"منابع انگلیسی","page":"286"}],"pages_count":288,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"c699119994036176","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/3de5e7ab51a3ced3715c0c36d6f359f3.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/882d75b77bb7d2805e2ed5e713533e06.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/b545e65801a3513590931686dbbe0f5c.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/cab63104ea803a7bdf429251561342a0.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/15372c0b6c58a5533b42dcc0934e52ab.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/3918eaaf49a96f6a3f0e76583e51cfbb.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.23585,0.16818,0.23553,0.15021]},"elements":[{"words":[{"str":"والدین","boundary":[0.5242816571297689,0.16818235964433745,0.7644729457364341,0.2368582489724007],"dir":"rtl"},{"str":"خردمند","boundary":[0.2358527131782946,0.16818235964433745,0.5053952756420128,0.2368582489724007],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6043410852713179,0.25763207503877084,0.6829457364341086,0.27821837279898165],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5853003875968992,0.25763207503877084,0.5977713178294574,0.27821837279898165],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5167248062015504,0.25763207503877084,0.5787425369541144,0.27821837279898165],"dir":"rtl"},{"str":"هوشمندانه","boundary":[0.40166666666666667,0.25763207503877084,0.5101550387596899,0.27821837279898165],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.31753875968992246,0.25763207503877084,0.39511188044006995,0.27821837279898165],"dir":"rtl"},{"str":"تالیف:","boundary":[0.4729263565891473,0.3897984387008674,0.5276798449612403,0.40758499996568953],"dir":"rtl"},{"str":"استر","boundary":[0.538678475517813,0.41688807658788973,0.5693052713178295,0.4346746378527119],"dir":"rtl"},{"str":"یودر","boundary":[0.49908015503875963,0.41688807658788973,0.5337758263156444,0.4346746378527119],"dir":"rtl"},{"str":"استراهان","boundary":[0.4314922480620155,0.41688807658788973,0.49414046625626995,0.4346746378527119],"dir":"rtl"},{"str":"والاس","boundary":[0.5205127131782946,0.4450501319238581,0.5685601550387598,0.4628366931886802],"dir":"rtl"},{"str":"ای.دیکسون","boundary":[0.4273062015503876,0.4450501319238581,0.51561503875969,0.4628366931886802],"dir":"rtl"},{"str":"برتون","boundary":[0.5049170705237285,0.4733768776419082,0.5464531782945736,0.4911634389067303],"dir":"rtl"},{"str":"بنکس","boundary":[0.4540503875968992,0.4733768776419082,0.5000014777840802,0.4911634389067303],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه:","boundary":[0.4689341085271318,0.5609391940807532,0.5315741085271318,0.5787257553455754],"dir":"rtl"},{"str":"ساسان","boundary":[0.502408662655755,0.5880288319677756,0.5493638759689923,0.6058153932325977],"dir":"rtl"},{"str":"طرزی","boundary":[0.4512596899224806,0.5880288319677756,0.49750574166573247,0.6058153932325977],"dir":"rtl"},{"str":"لیدا","boundary":[0.513137314433949,0.6161908873037439,0.5386122480620156,0.633977448568566],"dir":"rtl"},{"str":"طرزی","boundary":[0.46195736434108525,0.6161908873037439,0.508230041437356,0.633977448568566],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23585,0.16818,0.76447,0.63398],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.5028832355066096,0.8105959818977823,0.5600122480620157,0.8257474970492974],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.46657579037344893,0.8105959818977823,0.4974736434108528,0.8257474970492974],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.44056201550387597,0.8105959818977823,0.4612727131782946,0.8257474970492974],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5087403100775194,0.8346407776817085,0.5433793798449612,0.8497922928332236],"dir":"rtl"},{"str":"1391","boundary":[0.4573062015503876,0.8346407776817085,0.49414899224806197,0.8497922928332236],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49897286821705433,0.8346407776817085,0.508451007751938,0.8497922928332236],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44056,0.8106,0.56001,0.84979],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/79fcf9c19fff37edd560912ba1b42850.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/a5b02a65cc91869892863900e344e141.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.27399,0.15322,0.24695,0.14551]},"elements":[{"words":[{"str":"استراهان","boundary":[0.6616472868217054,0.15695623331652114,0.7084437984496124,0.16930801197264764],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6572519379844961,0.15695623331652114,0.66159496124031,0.16930801197264764],"dir":"ltr"},{"str":"استریودر،","boundary":[0.5996589147286822,0.15695623331652114,0.6526124031007752,0.16930801197264764],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.5503682170542635,0.15321692532492037,0.5590891472868217,0.16556870398104684],"dir":"ltr"},{"str":"1960","boundary":[0.5643217054263566,0.15695623331652114,0.5950193798449612,0.16930801197264764],"dir":"ltr"},{"str":"م.","boundary":[0.5359496124031008,0.15695623331652114,0.5460484496124032,0.16930801197264764],"dir":"rtl"},{"str":"Yodre","boundary":[0.5540891472868218,0.1695226723759332,0.5977810077519381,0.18187445103205968],"dir":"ltr"},{"str":"Strahan","boundary":[0.6021763565891474,0.1695226723759332,0.6552868217054264,0.18187445103205968],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6553914728682171,0.1695226723759332,0.6597519379844962,0.18187445103205968],"dir":"ltr"},{"str":"Esther","boundary":[0.6641821705426357,0.1695226723759332,0.7085891472868218,0.18187445103205968],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.6710038759689922,0.18594174056289797,0.7079980620155037,0.19829351921902444],"dir":"rtl"},{"str":"خردمند/","boundary":[0.6203527131782945,0.18594174056289797,0.6664118124769288,0.19829351921902444],"dir":"rtl"},{"str":"تالیف","boundary":[0.5841085271317829,0.18594174056289797,0.6157476083910445,0.19829351921902444],"dir":"rtl"},{"str":"استریودر","boundary":[0.5307015503875969,0.18594174056289797,0.579468992248062,0.19829351921902444],"dir":"rtl"},{"str":"استراهان","boundary":[0.47937015503875974,0.18594174056289797,0.526062015503876,0.19829351921902444],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.47497480620155036,0.18594174056289797,0.47931782945736434,0.19829351921902444],"dir":"ltr"},{"str":"والاس","boundary":[0.4347887596899225,0.18594174056289797,0.47056201550387605,0.19829351921902444],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.41551550387596903,0.18594174056289797,0.43014922480620155,0.19829351921902444],"dir":"rtl"},{"str":"دیکسون","boundary":[0.365108527131783,0.18594174056289797,0.4108759689922481,0.19829351921902444],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36071317829457367,0.18594174056289797,0.36505620155038765,0.19829351921902444],"dir":"ltr"},{"str":"برتون","boundary":[0.325672480620155,0.18594174056289797,0.35624806201550385,0.19829351921902444],"dir":"rtl"},{"str":"بنکس","boundary":[0.6759496124031008,0.20356361144563845,0.7081821705426357,0.21591539010176494],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6722519379844961,0.20356361144563845,0.6758624031007752,0.21591539010176494],"dir":"ltr"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.6322751937984497,0.20356361144563845,0.6676525739145439,0.21591539010176494],"dir":"rtl"},{"str":"ساسان","boundary":[0.5916007751937985,0.20356361144563845,0.6276356589147287,0.21591539010176494],"dir":"rtl"},{"str":"طرزی","boundary":[0.5539612403100775,0.20356361144563845,0.5871182170542635,0.21591539010176494],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5495658914728683,0.20356361144563845,0.5539089147286822,0.21591539010176494],"dir":"ltr"},{"str":"لیدا","boundary":[0.5258972868217054,0.20356361144563845,0.544891472868217,0.21591539010176494],"dir":"rtl"},{"str":"طرزی.","boundary":[0.48478682170542636,0.20356361144563845,0.5214147286821705,0.21591539010176494],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.6787984496124032,0.22102079194629726,0.7083100775193799,0.23337257060242375],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6751007751937985,0.22102079194629726,0.6787112403100776,0.23337257060242375],"dir":"ltr"},{"str":"آوای","boundary":[0.6435310077519381,0.22102079194629726,0.6704263565891473,0.23337257060242375],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.621031007751938,0.22102079194629726,0.6388565891472869,0.23337257060242375],"dir":"rtl"},{"str":"1390","boundary":[0.5768798449612403,0.22102079194629726,0.6075775193798449,0.23337257060242375],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6075775193798449,0.22102079194629726,0.6119205426356589,0.23337257060242375],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6166356589147287,0.22102079194629726,0.6209786821705426,0.23337257060242375],"dir":"ltr"},{"str":"288","boundary":[0.6855426356589147,0.2386426628290376,0.7085658914728682,0.2509944414851641],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6620542635658915,0.2386426628290376,0.6807519379844962,0.2509944414851641],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.6547461240310078,0.2386426628290376,0.6620368217054263,0.2509944414851641],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.6156937984496125,0.2386426628290376,0.6501484575646191,0.2509944414851641],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6119961240310078,0.2386426628290376,0.6155891472868217,0.2509944414851641],"dir":"ltr"},{"str":"شابك","boundary":[0.4435503875968992,0.2386426628290376,0.475922480620155,0.2509944414851641],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.3028875968992248,0.2386426628290376,0.32591085271317827,0.2509944414851641],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.32567829457364345,0.2386426628290376,0.3336666666666667,0.2509944414851641],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.3338178294573643,0.2386426628290376,0.3568410852713178,0.2509944414851641],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.35707364341085274,0.2386426628290376,0.365062015503876,0.2509944414851641],"dir":"ltr"},{"str":"5413","boundary":[0.3652131782945736,0.2386426628290376,0.3959108527131783,0.2509944414851641],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.39614341085271315,0.2386426628290376,0.4041317829457364,0.2509944414851641],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.40428294573643414,0.2386426628290376,0.41963178294573644,0.2509944414851641],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.41963178294573644,0.2386426628290376,0.42762015503875966,0.2509944414851641],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4277713178294573,0.2386426628290376,0.4355329457364341,0.2509944414851641],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.43985271317829455,0.2386426628290376,0.44346317829457366,0.2509944414851641],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6740717054263566,0.2560998433296964,0.705031007751938,0.2684516219858229],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6385077519379846,0.2560998433296964,0.6694321705426357,0.2684516219858229],"dir":"rtl"},{"str":"Parenting","boundary":[0.3017248062015504,0.2523619345630215,0.3684050387596899,0.264713713219148],"dir":"ltr"},{"str":"with","boundary":[0.37280038759689926,0.2523619345630215,0.4036027131782946,0.264713713219148],"dir":"ltr"},{"str":"reason","boundary":[0.4081027131782946,0.2523619345630215,0.4535387596899225,0.264713713219148],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4580387596899225,0.2523619345630215,0.4629243305144468,0.264713713219148],"dir":"ltr"},{"str":"evidence","boundary":[0.4673178294573644,0.2523619345630215,0.529218992248062,0.264713713219148],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.529437984496124,0.2523619345630215,0.5352461240310078,0.264713713219148],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6352519379844962,0.25599731391702346,0.6384670542635659,0.2683490925731499],"dir":"ltr"},{"str":"based","boundary":[0.3017248062015504,0.26866628238910845,0.34137015503875967,0.2810180610452349],"dir":"ltr"},{"str":"approaches","boundary":[0.3458701550387597,0.26866628238910845,0.4242795279359713,0.2810180610452349],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.42866768831410396,0.26866628238910845,0.4421666666666667,0.2810180610452349],"dir":"ltr"},{"str":"parenting","boundary":[0.44650968992248063,0.26866628238910845,0.5122829457364342,0.2810180610452349],"dir":"ltr"},{"str":"dilemmas,","boundary":[0.5166782945736434,0.26866628238910845,0.5885240449594963,0.2810180610452349],"dir":"ltr"},{"str":"2010","boundary":[0.5928992248062016,0.26866628238910845,0.6280968992248063,0.2810180610452349],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6285077519379845,0.26866628238910845,0.6328682170542635,0.2810180610452349],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.681234496124031,0.2850853505760732,0.708374031007752,0.29743712923219967],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6396705426356589,0.2850853505760732,0.67659496124031,0.29743712923219967],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6660019379844961,0.3025837036722524,0.7084554263565891,0.31493548232837887],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6408333333333334,0.3025837036722524,0.6488217054263566,0.31493548232837887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.653391472868217,0.3025837036722524,0.6613798449612402,0.31493548232837887],"dir":"ltr"},{"str":"سرپرستی","boundary":[0.5850193798449612,0.3025837036722524,0.6361589147286822,0.31493548232837887],"dir":"rtl"},{"str":"دیکسون","boundary":[0.6625542635658915,0.3202055745549929,0.7084089147286823,0.33255735321111934],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6581589147286822,0.3202055745549929,0.6625019379844961,0.33255735321111934],"dir":"ltr"},{"str":"والاس","boundary":[0.6177461240310078,0.3202055745549929,0.6535193798449612,0.33255735321111934],"dir":"rtl"},{"str":"ای.","boundary":[0.594984496124031,0.3202055745549929,0.6131065891472868,0.33255735321111934],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.541531007751938,0.3164662665633921,0.5502519379844961,0.3288180452195186],"dir":"ltr"},{"str":"1962","boundary":[0.5552519379844961,0.3202055745549929,0.5859496124031007,0.33255735321111934],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5905891472868218,0.3202055745549929,0.5949321705426357,0.33255735321111934],"dir":"ltr"},{"str":"م.","boundary":[0.5271007751937984,0.3202055745549929,0.5373042635658914,0.33255735321111934],"dir":"rtl"},{"str":"Dixon","boundary":[0.39777131782945735,0.316467665788318,0.4413585271317829,0.32881944444444444],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.4414631782945736,0.316467665788318,0.4458236434108527,0.32881944444444444],"dir":"ltr"},{"str":"Wallace","boundary":[0.45025387596899225,0.316467665788318,0.5069748062015503,0.32881944444444444],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.5113701550387597,0.316467665788318,0.5220271317829458,0.32881944444444444],"dir":"ltr"},{"str":"بنکس","boundary":[0.676031007751938,0.33766275505565163,0.708263565891473,0.3500145337117781],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6716356589147288,0.33766275505565163,0.6759786821705427,0.3500145337117781],"dir":"ltr"},{"str":"جری","boundary":[0.6390891472868218,0.33766275505565163,0.6670334341973383,0.3500145337117781],"dir":"rtl"},{"str":"برتون","boundary":[0.6038217054263566,0.33766275505565163,0.6343972868217055,0.3500145337117781],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.5503682170542635,0.3339234470640508,0.5590891472868217,0.3462752257201773],"dir":"ltr"},{"str":"1962","boundary":[0.5640891472868217,0.33766275505565163,0.5947868217054263,0.3500145337117781],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5994263565891473,0.33766275505565163,0.6037693798449613,0.3500145337117781],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5394379844961241,0.33766275505565163,0.5461531007751937,0.3500145337117781],"dir":"rtl"},{"str":"(Banks,","boundary":[0.31125968992248065,0.3339248462889767,0.3649833472850778,0.3462766249451032],"dir":"ltr"},{"str":"J.","boundary":[0.369358527131783,0.3339248462889767,0.38054148681996147,0.3462766249451032],"dir":"ltr"},{"str":"Burton","boundary":[0.3849166666666667,0.3339248462889767,0.43338759689922485,0.3462766249451032],"dir":"ltr"},{"str":"(Jerry","boundary":[0.43788759689922485,0.3339248462889767,0.47812596899224813,0.3462766249451032],"dir":"ltr"},{"str":"Burton","boundary":[0.48252131782945734,0.3339248462889767,0.531201550387597,0.3462766249451032],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5359496124031007,0.33766275505565163,0.5396065891472868,0.3500145337117781],"dir":"ltr"},{"str":"طرزی،","boundary":[0.6707751937984496,0.355284625938392,0.708327519379845,0.3676364045945185],"dir":"rtl"},{"str":"ساسان","boundary":[0.6301007751937985,0.355284625938392,0.6661356589147287,0.3676364045945185],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5775213178294574,0.355284625938392,0.5818643410852713,0.3676364045945185],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5819961240310078,0.355284625938392,0.589984496124031,0.3676364045945185],"dir":"ltr"},{"str":"1348","boundary":[0.5901356589147286,0.355284625938392,0.6208333333333332,0.3676364045945185],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6257054263565892,0.355284625938392,0.6300484496124031,0.3676364045945185],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.5382596899224805,0.355284625938392,0.5728294573643411,0.3676364045945185],"dir":"rtl"},{"str":"طرزی","boundary":[0.45954457364341084,0.355284625938392,0.4925647759103641,0.3676364045945185],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.45514922480620157,0.355284625938392,0.45949224806201555,0.3676364045945185],"dir":"ltr"},{"str":"لیدا،","boundary":[0.4272945736434109,0.355284625938392,0.4504748062015504,0.3676364045945185],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37936434108527134,0.355284625938392,0.3837073643410853,0.3676364045945185],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3835852713178295,0.355284625938392,0.39157364341085277,0.3676364045945185],"dir":"ltr"},{"str":"1349","boundary":[0.39172480620155037,0.355284625938392,0.422422480620155,0.3676364045945185],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.3403294573643411,0.355284625938392,0.3746550387596899,0.3676364045945185],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6653100775193799,0.3727418064390508,0.6730717054263566,0.3850935850951773],"dir":"ltr"},{"str":"1390","boundary":[0.6776356589147288,0.3727418064390508,0.7086298449612404,0.3850935850951773],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6581007751937984,0.3727418064390508,0.6653740310077518,0.3850935850951773],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.6501356589147287,0.3727418064390508,0.6578972868217055,0.3850935850951773],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.6280193798449613,0.3727418064390508,0.6501531007751937,0.3850935850951773],"dir":"rtl"},{"str":"649","boundary":[0.3070736434108527,0.3727418064390508,0.3303934108527131,0.3850935850951773],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.330562015503876,0.3690038976723759,0.3354108527131783,0.38135567632850237],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.33521317829457364,0.3727418064390508,0.34297480620155035,0.3850935850951773],"dir":"ltr"},{"str":"HQ755","boundary":[0.5624612403100776,0.3690038976723759,0.6101821705426358,0.38499105568250436],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6103682170542636,0.3727418064390508,0.6153217054263566,0.3850935850951773],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.6152519379844962,0.3727418064390508,0.6230135658914729,0.3850935850951773],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6229263565891473,0.3727418064390508,0.6278798449612403,0.3850935850951773],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.6746821705426357,0.3903636773217912,0.7084321705426356,0.40271545597791775],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.6261589147286822,0.3903636773217912,0.6700077519379845,0.40271545597791775],"dir":"rtl"},{"str":"ملی:","boundary":[0.5973449612403101,0.3903636773217912,0.621467054263566,0.40271545597791775],"dir":"rtl"},{"str":"2393147","boundary":[0.3035852713178295,0.3903636773217912,0.35760271317829456,0.40271545597791775],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30172,0.15322,0.70863,0.40272],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"والدین","boundary":[0.704494496124031,0.6040164242201225,0.7527503100775194,0.6176857259329024],"dir":"rtl"},{"str":"خردمند","boundary":[0.6461821705426357,0.6040164242201225,0.6998619379844961,0.6176857259329024],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5918884805753892,0.60408485757713,0.6408931782945736,0.6192363727286452],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5795168087632925,0.60408485757713,0.5877043410852714,0.6192363727286452],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5378958110929947,0.60408485757713,0.5753806201550388,0.6192363727286452],"dir":"rtl"},{"str":"هوشمندانه","boundary":[0.4689173643410853,0.60408485757713,0.5336596899224806,0.6192363727286452],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.41684108527131786,0.60408485757713,0.4647326286116984,0.6192363727286452],"dir":"rtl"},{"str":"تألیف:","boundary":[0.7134256301342127,0.6282522865801355,0.7528831007751937,0.6419215882929156],"dir":"rtl"},{"str":"استر","boundary":[0.6823831007751938,0.6282522865801355,0.7081517054263566,0.6419215882929156],"dir":"rtl"},{"str":"یودر","boundary":[0.6487314028887161,0.6282522865801355,0.6769977519379845,0.6419215882929156],"dir":"rtl"},{"str":"استراهان","boundary":[0.5917635658914729,0.6282522865801355,0.643571007751938,0.6419215882929156],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5826937984496124,0.6282522865801355,0.5915342635658916,0.6419215882929156],"dir":"ltr"},{"str":"والاس","boundary":[0.5378917829457365,0.6282522865801355,0.577558062015504,0.6419215882929156],"dir":"rtl"},{"str":"ای.دیکسون","boundary":[0.4617248062015504,0.6282522865801355,0.5328036368373988,0.6419215882929156],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.45265503875968993,0.6282522865801355,0.461495503875969,0.6419215882929156],"dir":"ltr"},{"str":"برتون","boundary":[0.41357238517284045,0.6282522865801355,0.44772178294573645,0.6419215882929156],"dir":"rtl"},{"str":"بنکس","boundary":[0.3726550387596899,0.6282522865801355,0.40846280180794386,0.6419215882929156],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه:","boundary":[0.7098042635658915,0.6513089400715716,0.7527519379844961,0.6649782417843515],"dir":"rtl"},{"str":"ساسان","boundary":[0.6647333333333334,0.6513089400715716,0.7046619940153432,0.6649782417843515],"dir":"rtl"},{"str":"طرزی","boundary":[0.6224612403100775,0.6513089400715716,0.6591742635658915,0.6649782417843515],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.613391472868217,0.6513089400715716,0.6222319379844962,0.6649782417843515],"dir":"ltr"},{"str":"لیدا","boundary":[0.5870862985779558,0.6513089400715716,0.6082354263565892,0.6649782417843515],"dir":"rtl"},{"str":"طرزی","boundary":[0.5452519379844961,0.6513089400715716,0.58196496124031,0.6649782417843515],"dir":"rtl"},{"str":"ویراستار:","boundary":[0.697466562777216,0.6745302839450895,0.7527368217054263,0.6881995856578694],"dir":"rtl"},{"str":"بهرام","boundary":[0.6628651937984495,0.6745302839450895,0.6923829881766095,0.6881995856578694],"dir":"rtl"},{"str":"مرادیان","boundary":[0.6138565891472868,0.6745302839450895,0.6577315439444278,0.6881995856578694],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرا:","boundary":[0.46793162571846525,0.6745302839450895,0.5269212403100776,0.6881995856578694],"dir":"rtl"},{"str":"منیر","boundary":[0.440490416828345,0.6745302839450895,0.4628475709826417,0.6881995856578694],"dir":"rtl"},{"str":"حسینی","boundary":[0.3928875968992248,0.6745302839450895,0.4353913178294574,0.6881995856578694],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7215677519379845,0.697628110032046,0.7530498449612403,0.711297411744826],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6946124031007752,0.697628110032046,0.716134496124031,0.711297411744826],"dir":"rtl"},{"str":"1391","boundary":[0.6550193798449613,0.697628110032046,0.689437984496124,0.711297411744826],"dir":"ltr"},{"str":"تیراژ:","boundary":[0.4949988598405526,0.697628110032046,0.5269635658914728,0.711297411744826],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.4554457364341085,0.697628110032046,0.4899031007751938,0.711297411744826],"dir":"ltr"},{"str":"جلد","boundary":[0.42498062015503874,0.697628110032046,0.45048038759689923,0.711297411744826],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:","boundary":[0.702264496124031,0.7208494539055638,0.7529524031007752,0.7345187556183438],"dir":"rtl"},{"str":"کسری","boundary":[0.6574031007751938,0.7208494539055638,0.6966833333333333,0.7345187556183438],"dir":"rtl"},{"str":"شابك:","boundary":[0.7132170542635659,0.7440707977790816,0.7530377519379845,0.7577400994918616],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.5606007751937984,0.7440707977790816,0.5864147286821705,0.7577400994918616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5861821705426357,0.7440707977790816,0.5950226356589148,0.7577400994918616],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.595251937984496,0.7440707977790816,0.6210658914728682,0.7577400994918616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6208333333333333,0.7440707977790816,0.6296737984496125,0.7577400994918616],"dir":"ltr"},{"str":"5413","boundary":[0.6299031007751937,0.7440707977790816,0.6643217054263565,0.7577400994918616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6641472868217054,0.7440707977790816,0.6729877519379845,0.7577400994918616],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.6732170542635659,0.7440707977790816,0.6904263565891473,0.7577400994918616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6901937984496124,0.7440707977790816,0.6990342635658915,0.7577400994918616],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6992635658914729,0.7440707977790816,0.7078531007751938,0.7577400994918616],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.7201937984496124,0.7671274512705176,0.752930542635659,0.7807967529832976],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7111240310077519,0.7671274512705176,0.719964496124031,0.7807967529832976],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6677600775193798,0.7671274512705176,0.706191007751938,0.7807967529832976],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.6215310077519379,0.7671274512705176,0.6626384413436692,0.7807967529832976],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.611531007751938,0.7629892837598127,0.6211821705426357,0.7766585854725927],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5682751937984496,0.7671274512705176,0.6067061240310079,0.7807967529832976],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.5510658914728682,0.7671274512705176,0.5682751937984496,0.7807967529832976],"dir":"ltr"},{"str":"فروردین","boundary":[0.49897286821705433,0.7671274512705176,0.5510891472868218,0.7807967529832976],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4899031007751938,0.7671274512705176,0.49874356589147284,0.7807967529832976],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.4460206201550388,0.7671274512705176,0.4844515503875969,0.7807967529832976],"dir":"rtl"},{"str":"شهیدوحید","boundary":[0.37680248062015503,0.7671274512705176,0.4408783506044905,0.7807967529832976],"dir":"rtl"},{"str":"نظری","boundary":[0.3382364341085271,0.7671274512705176,0.37158528044828765,0.7807967529832976],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.32823643410852715,0.7629892837598127,0.3378875968992248,0.7766585854725927],"dir":"ltr"},{"str":"پلاك","boundary":[0.2912596899224806,0.7671274512705176,0.3232629457364341,0.7807967529832976],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.2739922480620155,0.7671274512705176,0.2912015503875969,0.7807967529832976],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.7215677519379845,0.7903487951440354,0.7529147286821706,0.8040180968568155],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6080426356589147,0.7903487951440354,0.613524496124031,0.8040180968568155],"dir":"ltr"},{"str":"66967355","boundary":[0.6187403100775194,0.7903487951440354,0.6875775193798449,0.8040180968568155],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.6925193798449611,0.7862106276333306,0.7021705426356589,0.7998799293461106],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7076356589147287,0.7903487951440354,0.7162251937984496,0.8040180968568155],"dir":"ltr"},{"str":"نمابر:","boundary":[0.5705793798449613,0.7903487951440354,0.6029107751937985,0.8040180968568155],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.4854844573643411,0.7903487951440354,0.49100604651162794,0.8040180968568155],"dir":"ltr"},{"str":"66480882","boundary":[0.4964147286821705,0.7903487951440354,0.565251937984496,0.8040180968568155],"dir":"ltr"},{"str":"همراه:","boundary":[0.4428646390985163,0.7903487951440354,0.4802364341085271,0.8040180968568155],"dir":"rtl"},{"str":"09121083731","boundary":[0.3431201550387597,0.7903487951440354,0.4377713178294574,0.8040180968568155],"dir":"ltr"},{"str":"کلیه","boundary":[0.7276428682170544,0.8134054486354715,0.7527744961240311,0.8270747503482515],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6851729999784969,0.8134054486354715,0.7223154263565893,0.8270747503482515],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6526151229166287,0.8134054486354715,0.6800859269533056,0.8270747503482515],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6212098449612403,0.8134054486354715,0.6475266477892058,0.8270747503482515],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5712707243487891,0.8134054486354715,0.6156507751937985,0.8270747503482515],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5364147286821705,0.8134054486354715,0.566184753382445,0.8270747503482515],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.7131770654786939,0.8393415301108914,0.7528784496124032,0.8544930452624065],"dir":"rtl"},{"str":"9500","boundary":[0.6629844961240311,0.8393415301108914,0.7082998449612403,0.8544930452624065],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.6164147286821705,0.8393415301108914,0.658178449612403,0.8544930452624065],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27399,0.60402,0.75305,0.85449],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/733060a9aa3712118c3c166bca20cb7d.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/da608a478b288ae43e2d77dfdec83db1.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16516,0.1991,0.16436,0.15469]},"elements":[{"words":[{"str":"\"","boundary":[0.5608333333333333,0.199095259018514,0.5759344961240309,0.2183640337220713],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.4926627131782945,0.20282105725220967,0.5608492248062016,0.22208983195576698],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4396317829457364,0.20282105725220967,0.4873758873115518,0.22208983195576698],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.42474806201550386,0.199095259018514,0.43984922480620153,0.2183640337220713],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42475,0.1991,0.57593,0.22209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7695103682965885,0.27289786022590035,0.8080412403100775,0.2880493753774155],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.7346124031007752,0.27289786022590035,0.7637956589147287,0.2880493753774155],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.16655813953488371,0.27289786022590035,0.1856279069767442,0.2880493753774155],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.27289786022590035,0.7270826356589145,0.2880493753774155],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.3144197794864405,0.8356356589147287,0.33088881769460915],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7581007751937985,0.3144197794864405,0.7908217054263567,0.33088881769460915],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7474031007751938,0.3144197794864405,0.75284496124031,0.33088881769460915],"dir":"ltr"},{"str":"کلیات","boundary":[0.6918217054263566,0.3144197794864405,0.7421007751937985,0.33088881769460915],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.16516279069767442,0.3144197794864405,0.18748837209302324,0.33088881769460915],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.19260465116279069,0.3144197794864405,0.6848100775193793,0.33088881769460915],"dir":"ltr"},{"str":"تاریخچهی","boundary":[0.7368435658914729,0.3477084662865063,0.8079528682170541,0.36285998143802145],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7063753617739507,0.3477084662865063,0.731250334135258,0.36285998143802145],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6919492649338805,0.3477084662865063,0.7007924031007752,0.36285998143802145],"dir":"rtl"},{"str":"توصیههای","boundary":[0.6153508527131784,0.3477084662865063,0.6863291472868216,0.36285998143802145],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5695490188846771,0.3477084662865063,0.6097238759689922,0.36285998143802145],"dir":"rtl"},{"str":"استراهان","boundary":[0.5066302076360212,0.3477084662865063,0.563809457364341,0.36285998143802145],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4921495750113999,0.3477084662865063,0.5009927131782946,0.36285998143802145],"dir":"rtl"},{"str":"دیکسون","boundary":[0.43079457364341084,0.3477084662865063,0.4865722480620155,0.36285998143802145],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.16655813953488371,0.3477084662865063,0.1856279069767442,0.36285998143802145],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.3477084662865063,0.43099736434108504,0.36285998143802145],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7697286821705427,0.3732354755091678,0.8080905426356589,0.38838699066068294],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.16655813953488371,0.3732354755091678,0.1856279069767442,0.38838699066068294],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.3732354755091678,0.7712686821705425,0.38838699066068294],"dir":"ltr"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.7613565891472869,0.39876248473182924,0.8079342635658915,0.4139139998833444],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7468603100775193,0.39876248473182924,0.7557821705426356,0.4139139998833444],"dir":"rtl"},{"str":"باورهای","boundary":[0.6863856347267944,0.39876248473182924,0.7412333333333334,0.4139139998833444],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.6303696886711058,0.39876248473182924,0.680684496124031,0.4139139998833444],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.5880426356589148,0.39876248473182924,0.6247570542635659,0.4139139998833444],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.16655813953488371,0.39876248473182924,0.1856279069767442,0.4139139998833444],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.39876248473182924,0.5900671317829457,0.4139139998833444],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.7830228036344157,0.4241248035724089,0.8079496124031006,0.43927631872392403],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7685292154383006,0.4241248035724089,0.7774398449612403,0.43927631872392403],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7322883816951216,0.4241248035724089,0.7629093219981732,0.43927631872392403],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسان","boundary":[0.6542240310077518,0.4241248035724089,0.7266684882549942,0.43927631872392403],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6323708607242996,0.4241248035724089,0.6486936170470075,0.43927631872392403],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.5763663565891473,0.4241248035724089,0.6267096124031007,0.43927631872392403],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.5340891472868217,0.4241248035724089,0.5708891472868216,0.43927631872392403],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.16655813953488371,0.4241248035724089,0.1856279069767442,0.43927631872392403],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.4241248035724089,0.5326252713178293,0.43927631872392403],"dir":"ltr"},{"str":"تفکر","boundary":[0.7767877519379844,0.4496518127950703,0.807917984496124,0.46480332794658547],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.7337297122258791,0.4496518127950703,0.7711945201817697,0.46480332794658547],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.711673186305695,0.4496518127950703,0.7281158621770528,0.46480332794658547],"dir":"rtl"},{"str":"باب","boundary":[0.67937989472108,0.4496518127950703,0.7060119379844961,0.46480332794658547],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.6368322783430233,0.4496518127950703,0.673790542635659,0.46480332794658547],"dir":"rtl"},{"str":"پروری","boundary":[0.5866472868217054,0.4496518127950703,0.6311710077519379,0.46480332794658547],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.16655813953488371,0.4496518127950703,0.1856279069767442,0.46480332794658547],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.4496518127950703,0.5856485271317828,0.46480332794658547],"dir":"ltr"},{"str":"شواهد","boundary":[0.7640239062499999,0.47517882201773165,0.8078928682170542,0.49033033716924684],"dir":"rtl"},{"str":"افواهی","boundary":[0.7130985561715507,0.47517882201773165,0.7584482170542635,0.49033033716924684],"dir":"rtl"},{"str":"(داستانی)","boundary":[0.6424592965640059,0.47517882201773165,0.7074924846041232,0.49033033716924684],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.16655813953488371,0.47517882201773165,0.1856279069767442,0.49033033716924684],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.47517882201773165,0.6387105426356587,0.49033033716924684],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.7568601183234452,0.500568589255325,0.8079872868217055,0.5157201044068401],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7231894433457665,0.500568589255325,0.7512412176133376,0.5157201044068401],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.6660077519379844,0.500568589255325,0.7174635658914728,0.5157201044068401],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.16655813953488371,0.500568589255325,0.1856279069767442,0.5157201044068401],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.500568589255325,0.6608035658914727,0.5157201044068401],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.7831590827041831,0.5260955984779864,0.8080858914728681,0.5412471136295016],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7330225977340489,0.5260955984779864,0.7775761240310076,0.5412471136295016],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.6974106455712289,0.5260955984779864,0.727297054263566,0.5412471136295016],"dir":"rtl"},{"str":"میرود","boundary":[0.6464147286821705,0.5260955984779864,0.6917721381369932,0.5412471136295016],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.16655813953488371,0.5260955984779864,0.1856279069767442,0.5412471136295016],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.5260955984779864,0.6475477519379844,0.5412471136295016],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7601091420656848,0.5516226077006479,0.8079603100775195,0.566774122852163],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.717864496124031,0.5516226077006479,0.754503220426248,0.566774122852163],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.6718217054263567,0.5516226077006479,0.712263283925377,0.566774122852163],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.16655813953488371,0.5516226077006479,0.1856279069767442,0.566774122852163],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.5516226077006479,0.6696407751937983,0.566774122852163],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.5929386639835859,0.8356356589147287,0.6094077021917546],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7576356589147287,0.5929386639835859,0.790984496124031,0.6094077021917546],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7519961240310079,0.5929386639835859,0.7573682170542637,0.6094077021917546],"dir":"ltr"},{"str":"خواب","boundary":[0.6948333333333334,0.5929386639835859,0.7467047343807948,0.6094077021917546],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6795077519379845,0.5929386639835859,0.6895301214785404,0.6094077021917546],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.6165542635658916,0.5929386639835859,0.6741124031007752,0.6094077021917546],"dir":"rtl"},{"str":"پیرامون","boundary":[0.5470891472868217,0.5929386639835859,0.6111821705426357,0.6094077021917546],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5164147286821706,0.5929386639835859,0.5417635658914729,0.6094077021917546],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.16516279069767442,0.5929386639835859,0.18748837209302324,0.6094077021917546],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.18725581395348836,0.5929386639835859,0.5136085271317824,0.6094077021917546],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7806170542635659,0.6263920411657334,0.8078533333333334,0.6415435563172486],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7705612403100776,0.6263920411657334,0.7749900775193799,0.6415435563172486],"dir":"ltr"},{"str":"دوران","boundary":[0.7252254727694663,0.6263920411657334,0.7649342635658914,0.6415435563172486],"dir":"rtl"},{"str":"نوزادی","boundary":[0.6718217054263567,0.6263920411657334,0.7195761240310078,0.6415435563172486],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.653830542635659,0.6263920411657334,0.6608696124031008,0.6415435563172486],"dir":"ltr"},{"str":"نخستین","boundary":[0.6029484517075215,0.6263920411657334,0.6537877519379846,0.6415435563172486],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5885036835385317,0.6263920411657334,0.5973468217054263,0.6415435563172486],"dir":"rtl"},{"str":"پرخوابترین","boundary":[0.4950010429880197,0.6263920411657334,0.5829998449612404,0.6415435563172486],"dir":"rtl"},{"str":"سال)","boundary":[0.45498062015503876,0.6263920411657334,0.4893629457364342,0.6415435563172486],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.16655813953488371,0.6263920411657334,0.1856279069767442,0.6415435563172486],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.6263920411657334,0.453090387596899,0.6415435563172486],"dir":"ltr"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.7629886821705426,0.6519190503883948,0.8077691472868216,0.6670705655399101],"dir":"rtl"},{"str":"هواداران","boundary":[0.7002361240310078,0.6519190503883948,0.7573966014061655,0.6670705655399101],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروری","boundary":[0.613118451034777,0.6519190503883948,0.6947589147286822,0.6670705655399101],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5949624886312763,0.6519190503883948,0.6074017054263566,0.6670705655399101],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5655138213241835,0.6519190503883948,0.5893226356589147,0.6670705655399101],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیك","boundary":[0.5152519379844961,0.6519190503883948,0.5598658796889983,0.6670705655399101],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.16655813953488371,0.6519190503883948,0.1856279069767442,0.6670705655399101],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.6519190503883948,0.5149508527131781,0.6670705655399101],"dir":"ltr"},{"str":"خواب","boundary":[0.764977984496124,0.6774460596110563,0.8080254263565891,0.6925975747625714],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.7187482436908786,0.6774460596110563,0.7595221705426357,0.6925975747625714],"dir":"rtl"},{"str":"نوزادان","boundary":[0.6646124031007752,0.6774460596110563,0.7130942635658915,0.6925975747625714],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.16655813953488371,0.6774460596110563,0.1856279069767442,0.6925975747625714],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.6774460596110563,0.6652221705426355,0.6925975747625714],"dir":"ltr"},{"str":"چند","boundary":[0.7807973946220931,0.7028495510471564,0.80808496124031,0.7180010661986715],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.7327519379844961,0.7028495510471564,0.7751789147286822,0.7180010661986715],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.16655813953488371,0.7028495510471564,0.1856279069767442,0.7180010661986715],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.7028495510471564,0.7315012403100773,0.7180010661986715],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.790891511627907,0.7283765602698178,0.80800503875969,0.7435280754213329],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7753100775193799,0.7283765602698178,0.7851091472868217,0.7435280754213329],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7177019474297773,0.7283765602698178,0.7696928682170543,0.7435280754213329],"dir":"rtl"},{"str":"نوپا","boundary":[0.687771500405515,0.7283765602698178,0.7120965891472868,0.7435280754213329],"dir":"rtl"},{"str":"(سالهای","boundary":[0.6212304473031053,0.7283765602698178,0.676542253823591,0.7435280754213329],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.5859096308387585,0.7283765602698178,0.6156249612403102,0.7435280754213329],"dir":"rtl"},{"str":"دبستانی)","boundary":[0.5217635658914729,0.7283765602698178,0.5803012403100775,0.7435280754213329],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.16655813953488371,0.7283765602698178,0.1856279069767442,0.7435280754213329],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.7283765602698178,0.5237880620155038,0.7435280754213329],"dir":"ltr"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.7483209386130316,0.753903569492479,0.8079696124031008,0.7690550846439942],"dir":"rtl"},{"str":"رایج","boundary":[0.7120542635658915,0.753903569492479,0.7427137984496124,0.7690550846439942],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.16655813953488371,0.753903569492479,0.1856279069767442,0.7690550846439942],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.753903569492479,0.7138268217054262,0.7690550846439942],"dir":"ltr"},{"str":"چند","boundary":[0.7807973946220931,0.7792658883330589,0.80808496124031,0.7944174034845739],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.7327519379844961,0.7792658883330589,0.7751789147286822,0.7944174034845739],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.16655813953488371,0.7792658883330589,0.1856279069767442,0.7944174034845739],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.7792658883330589,0.7315012403100773,0.7944174034845739],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7946124418604651,0.8047928975557203,0.8080673643410853,0.8199444127072354],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.779031007751938,0.8047928975557203,0.78883007751938,0.8199444127072354],"dir":"ltr"},{"str":"کودکی","boundary":[0.7241482170542636,0.8047928975557203,0.7735714728682171,0.8199444127072354],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.6734496124031008,0.8047928975557203,0.6829705426356589,0.8199444127072354],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6827519379844962,0.8047928975557203,0.6925510077519379,0.8199444127072354],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.6927519379844961,0.8047928975557203,0.7118217054263565,0.8199444127072354],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7115891472868218,0.8047928975557203,0.7185687654514981,0.8199444127072354],"dir":"ltr"},{"str":"سالگی)","boundary":[0.6159496124031008,0.8047928975557203,0.6677049612403101,0.8199444127072354],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.16655813953488371,0.8047928975557203,0.1856279069767442,0.8199444127072354],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.8047928975557203,0.6166175193798449,0.8199444127072354],"dir":"ltr"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.7485658914728682,0.8301552163963,0.8079807751937984,0.8453067315478151],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.16655813953488371,0.8301552163963,0.1856279069767442,0.8453067315478151],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.8301552163963,0.7491756589147286,0.8453067315478151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16516,0.2729,0.83564,0.84531],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/ca26a8ce5aad01047ad606f1ae80846f.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/b417c723463c4a601b4adf1728aedb08.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16516,0.14213,0.16436,0.14251]},"elements":[{"words":[{"str":"چند","boundary":[0.7807973946220931,0.1421336968530412,0.80808496124031,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.7327519379844961,0.1421336968530412,0.7751789147286822,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.16655813953488371,0.1421336968530412,0.1856279069767442,0.15728521200455634],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.1421336968530412,0.7315012403100773,0.15728521200455634],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.7892635658914728,0.16245076443785678,0.7937993798449613,0.17760227958937191],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7999612790697674,0.17573053479770526,0.8080031782945737,0.1908820499492204],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانی","boundary":[0.7278682170542635,0.17573053479770526,0.7842021705426356,0.1908820499492204],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.16655813953488371,0.17573053479770526,0.1856279069767442,0.1908820499492204],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.17573053479770526,0.7270826356589145,0.1908820499492204],"dir":"ltr"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.7485658914728682,0.20850392083196084,0.8079807751937984,0.22365543598347598],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.16655813953488371,0.20850392083196084,0.1856279069767442,0.22365543598347598],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.20850392083196084,0.7491756589147286,0.22365543598347598],"dir":"ltr"},{"str":"چند","boundary":[0.7808262318313953,0.23403093005462228,0.8081137984496124,0.24918244520613742],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.7325026356589147,0.23403093005462228,0.7752077519379844,0.24918244520613742],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.696725500151103,0.23403093005462228,0.7270254263565891,0.24918244520613742],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.6318306215082449,0.23403093005462228,0.6911458914728682,0.24918244520613742],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.16655813953488371,0.23403093005462228,0.1856279069767442,0.24918244520613742],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.23403093005462228,0.6210361240310076,0.24918244520613742],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6219961240310077,0.23403093005462228,0.6261896124031008,0.24918244520613742],"dir":"ltr"},{"str":"خواب","boundary":[0.765109239939467,0.2595579392772837,0.8080914728682171,0.27470945442879885],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7143798449612403,0.2595579392772837,0.7594598449612403,0.27470945442879885],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.16655813953488371,0.2595579392772837,0.1856279069767442,0.27470945442879885],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.2595579392772837,0.7138268217054262,0.27470945442879885],"dir":"ltr"},{"str":"سخن","boundary":[0.7715737414641135,0.2849202581178634,0.8080254263565891,0.30007177326937856],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.7394961240310077,0.2849202581178634,0.7659193798449612,0.30007177326937856],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.16655813953488371,0.2849202581178634,0.1856279069767442,0.30007177326937856],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.2849202581178634,0.7403384496124029,0.30007177326937856],"dir":"ltr"},{"str":"نظر","boundary":[0.7849217054263566,0.3104884399360452,0.8078147286821705,0.32563995508756033],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7544068180494906,0.3104884399360452,0.7793284736701417,0.32563995508756033],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.732366209561509,0.3104884399360452,0.748799498865983,0.32563995508756033],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7045654105777793,0.3104884399360452,0.7266621705426356,0.32563995508756033],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6661926456614155,0.3104884399360452,0.6989124031007753,0.32563995508756033],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.6059496124031009,0.3104884399360452,0.6605505426356588,0.32563995508756033],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.16655813953488371,0.3104884399360452,0.1856279069767442,0.32563995508756033],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.3104884399360452,0.6077415503875967,0.32563995508756033],"dir":"ltr"},{"str":"مؤلفان","boundary":[0.7649916434196669,0.3360154491587066,0.807984496124031,0.35116696431022176],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7227667263728728,0.3360154491587066,0.759393457346713,0.35116696431022176],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6968818614952742,0.3360154491587066,0.7171612403100776,0.35116696431022176],"dir":"rtl"},{"str":"میگویند؟","boundary":[0.6243217054263566,0.3360154491587066,0.6912735790259857,0.35116696431022176],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.16655813953488371,0.3360154491587066,0.1856279069767442,0.35116696431022176],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.3360154491587066,0.6254547286821704,0.35116696431022176],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.3773315054416447,0.8356356589147287,0.3938005436498133],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7555426356589148,0.3773315054416447,0.7907751937984496,0.3938005436498133],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7501937984496123,0.3773315054416447,0.7556356589147286,0.3938005436498133],"dir":"ltr"},{"str":"تغذیه","boundary":[0.7001821705426358,0.3773315054416447,0.7444612403100777,0.3938005436498133],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6844147286821706,0.3773315054416447,0.6947868217054264,0.3938005436498133],"dir":"rtl"},{"str":"شیر","boundary":[0.6507170542635659,0.3773315054416447,0.6791247064878252,0.3938005436498133],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.6102984496124031,0.3773315054416447,0.6452984496124031,0.3938005436498133],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5928798449612402,0.3773315054416447,0.6049728682170542,0.3938005436498133],"dir":"rtl"},{"str":"شیر","boundary":[0.5591821705426356,0.3773315054416447,0.587589822766895,0.3938005436498133],"dir":"rtl"},{"str":"خشک","boundary":[0.5029263565891473,0.3773315054416447,0.5538907808924227,0.3938005436498133],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.16516279069767442,0.3773315054416447,0.18748837209302324,0.3938005436498133],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.18725581395348836,0.3773315054416447,0.49756201550387547,0.3938005436498133],"dir":"ltr"},{"str":"تغذیه","boundary":[0.7709787608005153,0.4107848826237923,0.8078631007751937,0.4259363977753075],"dir":"rtl"},{"str":"نوزادان","boundary":[0.7165905426356589,0.4107848826237923,0.7653077519379845,0.4259363977753075],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7015732883220805,0.4107848826237923,0.711177519379845,0.4259363977753075],"dir":"rtl"},{"str":"شیر","boundary":[0.6715603452543809,0.4107848826237923,0.6959226356589147,0.4259363977753075],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.637577519379845,0.4107848826237923,0.6659097257507655,0.4259363977753075],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.16655813953488371,0.4107848826237923,0.1856279069767442,0.4259363977753075],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.4107848826237923,0.6387105426356587,0.4259363977753075],"dir":"ltr"},{"str":"تغذیه","boundary":[0.7709806212656316,0.43631189184645364,0.8078649612403102,0.45146340699796883],"dir":"rtl"},{"str":"نوزادان","boundary":[0.7165924031007752,0.43631189184645364,0.7653096124031008,0.45146340699796883],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7015751487871968,0.43631189184645364,0.7111793798449613,0.45146340699796883],"dir":"rtl"},{"str":"شیر","boundary":[0.6715337984496124,0.43631189184645364,0.695924496124031,0.45146340699796883],"dir":"rtl"},{"str":"خشك","boundary":[0.6231589147286822,0.43631189184645364,0.6659191166291208,0.45146340699796883],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.16655813953488371,0.43631189184645364,0.1856279069767442,0.45146340699796883],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.43631189184645364,0.6210361240310076,0.45146340699796883],"dir":"ltr"},{"str":"قولنج","boundary":[0.770891472868217,0.46183890106911507,0.8079482170542635,0.47699041622063026],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.16655813953488371,0.46183890106911507,0.1856279069767442,0.47699041622063026],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.46183890106911507,0.7712686821705425,0.47699041622063026],"dir":"ltr"},{"str":"آغاز","boundary":[0.7787443490963926,0.48720121990969484,0.8079789147286822,0.50235273506121],"dir":"rtl"},{"str":"تغذیۀ","boundary":[0.7362415514981897,0.48720121990969484,0.7731258914728681,0.50235273506121],"dir":"rtl"},{"str":"کمکی","boundary":[0.6881007751937984,0.48720121990969484,0.7306347286821705,0.50235273506121],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.16655813953488371,0.48720121990969484,0.1856279069767442,0.50235273506121],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.48720121990969484,0.6873151937984494,0.50235273506121],"dir":"ltr"},{"str":"کماشتهایی","boundary":[0.7362403100775193,0.5127556775293698,0.8079713178294573,0.527907192680885],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.16655813953488371,0.5127556775293698,0.1856279069767442,0.527907192680885],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.5127556775293698,0.7359198449612401,0.527907192680885],"dir":"ltr"},{"str":"تغذیۀ","boundary":[0.7710182951425929,0.5382826867520312,0.8079649612403099,0.5534342019035464],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.713440086964661,0.5382826867520312,0.7654068054903634,0.5534342019035464],"dir":"rtl"},{"str":"نوپا","boundary":[0.6839147286821705,0.5382826867520312,0.7078347286821705,0.5534342019035464],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.16655813953488371,0.5382826867520312,0.1856279069767442,0.5534342019035464],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.5382826867520312,0.6828965891472867,0.5534342019035464],"dir":"ltr"},{"str":"مکملهای","boundary":[0.7405542635658914,0.5636450055926109,0.8080375193798449,0.5787965207441261],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.6861605070366303,0.5636450055926109,0.7349272868217055,0.5787965207441261],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6501161240310078,0.5636450055926109,0.6805617054263565,0.5787965207441261],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.5929263565891473,0.5636450055926109,0.6445809822188484,0.5787965207441261],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.16655813953488371,0.5636450055926109,0.1856279069767442,0.5787965207441261],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.5636450055926109,0.5944857364341084,0.5787965207441261],"dir":"ltr"},{"str":"سخن","boundary":[0.7715737414641135,0.5891720148152723,0.8080254263565891,0.6043235299667875],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.7394961240310077,0.5891720148152723,0.7659193798449612,0.6043235299667875],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.16655813953488371,0.5891720148152723,0.1856279069767442,0.6043235299667875],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.5891720148152723,0.7403384496124029,0.6043235299667875],"dir":"ltr"},{"str":"نظر","boundary":[0.7849217054263566,0.6146990240379338,0.8078147286821705,0.6298505391894489],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7544068180494906,0.6146990240379338,0.7793284736701417,0.6298505391894489],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.732366209561509,0.6146990240379338,0.748799498865983,0.6298505391894489],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7045654105777793,0.6146990240379338,0.7266621705426356,0.6298505391894489],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6661926456614155,0.6146990240379338,0.6989124031007753,0.6298505391894489],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.6059496124031009,0.6146990240379338,0.6605505426356588,0.6298505391894489],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.16655813953488371,0.6146990240379338,0.1856279069767442,0.6298505391894489],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.6146990240379338,0.6077415503875967,0.6298505391894489],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.6560150803208717,0.8356356589147287,0.6724841185290404],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7394961240310077,0.6560150803208717,0.790891472868217,0.6724841185290404],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7338178294573643,0.6560150803208717,0.7391899224806201,0.6724841185290404],"dir":"ltr"},{"str":"رژیم","boundary":[0.6890347302172078,0.6560150803208717,0.7284922480620155,0.6724841185290404],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6469341085271317,0.6560150803208717,0.6837315367493816,0.6724841185290404],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.5881434108527132,0.6560150803208717,0.641608527131783,0.6724841185290404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5728178294573643,0.6560150803208717,0.5828401989979202,0.6724841185290404],"dir":"rtl"},{"str":"چاقی","boundary":[0.5216782945736433,0.6560150803208717,0.5675264398071512,0.6724841185290404],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.44684108527131783,0.6560150803208717,0.5163866155631265,0.6724841185290404],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.16516279069767442,0.6560150803208717,0.18748837209302324,0.6724841185290404],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.18725581395348836,0.6560150803208717,0.44401550387596844,0.6724841185290404],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7624614953888998,0.6894684575030193,0.807984496124031,0.7046199726545345],"dir":"rtl"},{"str":"نگرشهای","boundary":[0.6861942635658914,0.6894684575030193,0.7568458121253845,0.7046199726545345],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.6279989147286822,0.6894684575030193,0.6805672868217054,0.7046199726545345],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6060953981751497,0.6894684575030193,0.6224685007679377,0.7046199726545345],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5680277519379845,0.6894684575030193,0.6004862095555501,0.7046199726545345],"dir":"rtl"},{"str":"غذا","boundary":[0.5389728682170543,0.6894684575030193,0.5624345201817696,0.7046199726545345],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.16655813953488371,0.6894684575030193,0.1856279069767442,0.7046199726545345],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.6894684575030193,0.5370438759689922,0.7046199726545345],"dir":"ltr"},{"str":"یافتن","boundary":[0.7736588622860413,0.7150366393212012,0.8079156589147287,0.7301881544727162],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.743857984496124,0.7150366393212012,0.7680243325529368,0.7301881544727162],"dir":"rtl"},{"str":"الگوی","boundary":[0.6961793911892608,0.7150366393212012,0.7384021705426356,0.7301881544727162],"dir":"rtl"},{"str":"سالم","boundary":[0.6594961240310078,0.7150366393212012,0.6905703157496691,0.7301881544727162],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.16655813953488371,0.7150366393212012,0.1856279069767442,0.7301881544727162],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.7150366393212012,0.6608035658914727,0.7301881544727162],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.7565519544600046,0.7403989581617809,0.807851937984496,0.7555504733132961],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7420971719106246,0.7403989581617809,0.7509403100775193,0.7555504733132961],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.6765914728682171,0.7403989581617809,0.7364770542635659,0.7555504733132961],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6587049612403101,0.7403989581617809,0.6711356589147286,0.7555504733132961],"dir":"rtl"},{"str":"چاقی","boundary":[0.6161176192026233,0.7403989581617809,0.6531037490416559,0.7555504733132961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5940610932824392,0.7403989581617809,0.610503769153797,0.7555504733132961],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.5368798449612403,0.7403989581617809,0.5884854263565892,0.7555504733132961],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.16655813953488371,0.7403989581617809,0.1856279069767442,0.7555504733132961],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.7403989581617809,0.5370438759689922,0.7555504733132961],"dir":"ltr"},{"str":"گیاهخواری","boundary":[0.7317646177370031,0.7659259673844422,0.8080393798449612,0.7810774825359573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7173590323757411,0.7659259673844422,0.7262021705426357,0.7810774825359573],"dir":"rtl"},{"str":"رژیمهای","boundary":[0.6512603100775194,0.7659259673844422,0.7117817054263565,0.7810774825359573],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهی","boundary":[0.6045542635658915,0.7659259673844422,0.6456670783213044,0.7810774825359573],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.16655813953488371,0.7659259673844422,0.1856279069767442,0.7810774825359573],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.7659259673844422,0.603322945736434,0.7810774825359573],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7954559770033693,0.7914529766071037,0.8078951937984497,0.8066044917586187],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.7271705426356588,0.7914529766071037,0.7897733333333333,0.8066044917586187],"dir":"rtl"},{"str":"تغذیهای","boundary":[0.6667431007751938,0.7914529766071037,0.7217277519379844,0.8066044917586187],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6091346914116016,0.7914529766071037,0.6611161240310077,0.8066044917586187],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5741758403173336,0.7914529766071037,0.6034984496124031,0.8066044917586187],"dir":"rtl"},{"str":"نهراسیم","boundary":[0.5178100775193798,0.7914529766071037,0.5685812403100775,0.8066044917586187],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.16655813953488371,0.7914529766071037,0.1856279069767442,0.8066044917586187],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.7914529766071037,0.519369457364341,0.8066044917586187],"dir":"ltr"},{"str":"نهادینه","boundary":[0.7637157464366092,0.8168152954476834,0.8077322480620156,0.8319668105991984],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.7220438759689922,0.8168152954476834,0.7580736434108527,0.8319668105991984],"dir":"rtl"},{"str":"نگرش","boundary":[0.673906685442987,0.8168152954476834,0.7166308527131783,0.8319668105991984],"dir":"rtl"},{"str":"سالم","boundary":[0.6371420118479402,0.8168152954476834,0.6682861988680561,0.8319668105991984],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6151014033599586,0.8168152954476834,0.6315346926644325,0.8319668105991984],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5767480620155039,0.8168152954476834,0.6094401550387597,0.8319668105991984],"dir":"rtl"},{"str":"غذا","boundary":[0.5480085825761076,0.8168152954476834,0.5712476289762095,0.8319668105991984],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5335012029183767,0.8168152954476834,0.5423443410852713,0.8319668105991984],"dir":"rtl"},{"str":"تناسب","boundary":[0.48331457364341085,0.8168152954476834,0.5278810852713178,0.8319668105991984],"dir":"rtl"},{"str":"اندام","boundary":[0.4473062015503876,0.8168152954476834,0.4778587596899225,0.8319668105991984],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.16655813953488371,0.8168152954476834,0.1856279069767442,0.8319668105991984],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.8168152954476834,0.44867178294573623,0.8319668105991984],"dir":"ltr"},{"str":"سخن","boundary":[0.7715737414641135,0.8423423046703448,0.8080254263565891,0.8574938198218599],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.7394961240310077,0.8423423046703448,0.7659193798449612,0.8574938198218599],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.16655813953488371,0.8423423046703448,0.1856279069767442,0.8574938198218599],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.8423423046703448,0.7403384496124029,0.8574938198218599],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16516,0.14213,0.83564,0.85749],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/ca33442cef3ba6abec773bd2afa7548c.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/d31e78a8a1e6ada759c302e01b7c93ab.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16516,0.14213,0.16436,0.14234]},"elements":[{"words":[{"str":"توصیه","boundary":[0.7652412403100776,0.1421336968530412,0.8079463565891474,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.689031007751938,0.1421336968530412,0.7598282170542636,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.16655813953488371,0.1421336968530412,0.1856279069767442,0.15728521200455634],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.1421336968530412,0.6873151937984494,0.15728521200455634],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.18361444351806105,0.8356356589147287,0.2000834817262297],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7494961240310077,0.18361444351806105,0.7908682170542635,0.2000834817262297],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7441472868217055,0.18361444351806105,0.7495891472868217,0.2000834817262297],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7031937984496124,0.18361444351806105,0.7386821705426357,0.2000834817262297],"dir":"rtl"},{"str":"رسانه","boundary":[0.6554147286821704,0.18361444351806105,0.6977868217054263,0.2000834817262297],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6352557327960149,0.18361444351806105,0.6499961240310077,0.2000834817262297],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.5606007751937984,0.18361444351806105,0.6299614166176922,0.2000834817262297],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.16516279069767442,0.18361444351806105,0.18748837209302324,0.2000834817262297],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.18725581395348836,0.18361444351806105,0.5563992248062011,0.2000834817262297],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.7566640310077519,0.21706782070020855,0.8077133333333333,0.2322193358517237],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7262426540945724,0.21706782070020855,0.7512724031007754,0.2322193358517237],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7080880700266253,0.21706782070020855,0.7205272868217055,0.2322193358517237],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدۀ","boundary":[0.6649207751937986,0.21706782070020855,0.7024696124031008,0.2322193358517237],"dir":"rtl"},{"str":"موتزارت","boundary":[0.6001356589147288,0.21706782070020855,0.6594055254246775,0.2322193358517237],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.16655813953488371,0.21706782070020855,0.1856279069767442,0.2322193358517237],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.21706782070020855,0.5989043410852711,0.2322193358517237],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصۀ","boundary":[0.7597216658567628,0.2424301395407883,0.8081091472868217,0.25758165469230343],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7201742635658915,0.2424301395407883,0.7540217054263567,0.25758165469230343],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7001627533059736,0.2424301395407883,0.7090058914728682,0.25758165469230343],"dir":"rtl"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.6299031007751937,0.2424301395407883,0.6945854263565892,0.25758165469230343],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.16655813953488371,0.2424301395407883,0.1856279069767442,0.25758165469230343],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.2424301395407883,0.6298733333333332,0.25758165469230343],"dir":"ltr"},{"str":"سخنی","boundary":[0.7660757587375072,0.2679571487634497,0.8079784496124032,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.744019232817323,0.2679571487634497,0.7604619086886808,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"باب","boundary":[0.7117259412327078,0.2679571487634497,0.7383579844961241,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"نارساییهای","boundary":[0.6248148805259883,0.2679571487634497,0.7060724031007752,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.5397973643410853,0.2679571487634497,0.6191787492643226,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.49674166055692404,0.2679571487634497,0.5342041325848703,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.45196716017951855,0.2679571487634497,0.4911287629872439,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.43677023200640014,0.2679571487634497,0.44636387596899224,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.3796317829457364,0.2679571487634497,0.4311632800904852,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.16655813953488371,0.2679571487634497,0.1856279069767442,0.28310866391496486],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.1856279069767442,0.2679571487634497,0.3779159689922479,0.28310866391496486],"dir":"ltr"},{"str":"آسیب","boundary":[0.7679161240310077,0.29352533058163155,0.807818449612403,0.3086768457331467],"dir":"rtl"},{"str":"کریستاکیس،","boundary":[0.6782366547732823,0.29352533058163155,0.7625031007751938,0.3086768457331467],"dir":"rtl"},{"str":"زیمرمن","boundary":[0.6219714258867748,0.29352533058163155,0.6726212403100774,0.3086768457331467],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6075365891472868,0.29352533058163155,0.6163728682170543,0.3086768457331467],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.5450193798449613,0.29352533058163155,0.6019445083829097,0.3086768457331467],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.16655813953488371,0.29352533058163155,0.1856279069767442,0.3086768457331467],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.29352533058163155,0.5458810852713177,0.3086768457331467],"dir":"ltr"},{"str":"آسیب","boundary":[0.7679649777158186,0.3188876494222112,0.8077970542635661,0.33403916457372634],"dir":"rtl"},{"str":"زیمرمن،","boundary":[0.7063616120478565,0.3188876494222112,0.7623533333333333,0.33403916457372634],"dir":"rtl"},{"str":"کریستاکیس","boundary":[0.6219812587457352,0.3188876494222112,0.7007561240310078,0.33403916457372634],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6075365891472868,0.3188876494222112,0.6163728682170543,0.33403916457372634],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.5450193798449613,0.3188876494222112,0.6019445083829097,0.33403916457372634],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.16655813953488371,0.3188876494222112,0.1856279069767442,0.33403916457372634],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.3188876494222112,0.5458810852713177,0.33403916457372634],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7597365495776929,0.34441465864487264,0.808124031007752,0.3595661737963878],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.745279032375741,0.34441465864487264,0.7541221705426356,0.3595661737963878],"dir":"rtl"},{"str":"جمعبندی","boundary":[0.675077519379845,0.34441465864487264,0.7397017054263565,0.3595661737963878],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.16655813953488371,0.34441465864487264,0.1856279069767442,0.3595661737963878],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.34441465864487264,0.6740593798449611,0.3595661737963878],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7755426356589148,0.3699416678675341,0.8079993798449613,0.38509318301904927],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.16655813953488371,0.3699416678675341,0.1856279069767442,0.38509318301904927],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.3699416678675341,0.7756872868217053,0.38509318301904927],"dir":"ltr"},{"str":"سخن","boundary":[0.7715737414641135,0.39530398670811373,0.8080254263565891,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.7394961240310077,0.39530398670811373,0.7659193798449612,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.16655813953488371,0.39530398670811373,0.1856279069767442,0.4104555018596289],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.39530398670811373,0.7403384496124029,0.4104555018596289],"dir":"ltr"},{"str":"توصیه","boundary":[0.765244031007752,0.42083099593077516,0.8079491472868218,0.43598251108229036],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.6887984496124031,0.42083099593077516,0.759831007751938,0.43598251108229036],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.16655813953488371,0.42083099593077516,0.1856279069767442,0.43598251108229036],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.42083099593077516,0.6828965891472867,0.43598251108229036],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.46231174259579494,0.8356356589147287,0.4787807808039636],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7546124031007752,0.46231174259579494,0.7908217054263565,0.4787807808039636],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7491937984496124,0.46231174259579494,0.7545658914728682,0.4787807808039636],"dir":"ltr"},{"str":"درک","boundary":[0.6961937984496124,0.46231174259579494,0.7438682170542635,0.4787807808039636],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6808682170542635,0.46231174259579494,0.6908905865948194,0.4787807808039636],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.6049961240310078,0.46231174259579494,0.675484496124031,0.4787807808039636],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.5371434108527132,0.46231174259579494,0.5993062015503876,0.4787807808039636],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.521375968992248,0.46231174259579494,0.5317480620155037,0.4787807808039636],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.47721317829457366,0.46231174259579494,0.5160885462663134,0.4787807808039636],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4618875968992248,0.46231174259579494,0.47190996643978067,0.4787807808039636],"dir":"rtl"},{"str":"خوی","boundary":[0.41123643410852717,0.46231174259579494,0.456562015503876,0.4787807808039636],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.34428294573643414,0.46231174259579494,0.40594475509801015,0.4787807808039636],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.16516279069767442,0.46231174259579494,0.1873953488372093,0.4787807808039636],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.18725581395348836,0.46231174259579494,0.3423953488372091,0.4787807808039636],"dir":"ltr"},{"str":"نظریات","boundary":[0.757129517070547,0.49579256817495615,0.8079007751937984,0.5109440833264713],"dir":"rtl"},{"str":"بنیادی","boundary":[0.7106589147286821,0.49579256817495615,0.7515240310077519,0.5109440833264713],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.16655813953488371,0.49579256817495615,0.1856279069767442,0.5109440833264713],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.49579256817495615,0.7094082170542635,0.5109440833264713],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7885658914728682,0.5211548870155358,0.7983649612403101,0.5363064021670509],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7985658914728683,0.5211548870155358,0.8080868217054263,0.5363064021670509],"dir":"ltr"},{"str":"جنبه","boundary":[0.7531061526255765,0.5211548870155358,0.7831458914728682,0.5363064021670509],"dir":"rtl"},{"str":"مُثبت","boundary":[0.7138310242274465,0.5211548870155358,0.747459179517694,0.5363064021670509],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.6777784832099673,0.5211548870155358,0.7082193798449612,0.5363064021670509],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6633464742362061,0.5211548870155358,0.6721896124031007,0.5363064021670509],"dir":"rtl"},{"str":"خوی","boundary":[0.6222824363716202,0.5211548870155358,0.6577691472868216,0.5363064021670509],"dir":"rtl"},{"str":"ناسازگار","boundary":[0.5587403100775193,0.5211548870155358,0.6164863565891473,0.5363064021670509],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.16655813953488371,0.5211548870155358,0.1856279069767442,0.5363064021670509],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.5211548870155358,0.559136899224806,0.5363064021670509],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.7913826356589148,0.5466818962381972,0.8080496124031009,0.5618334113897124],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.7545500288624225,0.5466818962381972,0.7857556589147288,0.5618334113897124],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7165012031955358,0.5466818962381972,0.7489364305698393,0.5618334113897124],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.6804263565891473,0.5466818962381972,0.7108933333333334,0.5618334113897124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6659542635658914,0.5466818962381972,0.6748761240310077,0.5618334113897124],"dir":"rtl"},{"str":"خوی","boundary":[0.6248405759065039,0.5466818962381972,0.6603272868217053,0.5618334113897124],"dir":"rtl"},{"str":"ناسازگار","boundary":[0.561298449612403,0.5466818962381972,0.6190872868217053,0.5618334113897124],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.16516279069767442,0.5466818962381972,0.19376744186046513,0.5618334113897124],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5466818962381972,0.559136899224806,0.5618334113897124],"dir":"ltr"},{"str":"خلق","boundary":[0.7776133669308976,0.5720442150787769,0.8081398449612403,0.5871957302302921],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7631882170542635,0.5720442150787769,0.772024496124031,0.5871957302302921],"dir":"rtl"},{"str":"خو","boundary":[0.7360014799796241,0.5720442150787769,0.7575758843614612,0.5871957302302921],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.721546009119927,0.5720442150787769,0.7303891472868216,0.5871957302302921],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.6871705426356589,0.5720442150787769,0.7159686821705427,0.5871957302302921],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.16516279069767442,0.5720442150787769,0.19376744186046513,0.5871957302302921],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5720442150787769,0.6873151937984494,0.5871957302302921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7885658914728682,0.5975712243014383,0.7983649612403101,0.6127227394529535],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7985658914728683,0.5975712243014383,0.8080868217054263,0.6127227394529535],"dir":"ltr"},{"str":"خطرات","boundary":[0.7308017980790019,0.5975712243014383,0.7830696124031008,0.6127227394529535],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6784249612403102,0.5975712243014383,0.7251524031007752,0.6127227394529535],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6449416166101828,0.5975712243014383,0.672832880475933,0.6127227394529535],"dir":"rtl"},{"str":"نادرست","boundary":[0.584526838180935,0.5975712243014383,0.6392928682170543,0.6127227394529535],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.5338565891472868,0.5975712243014383,0.5789151937984497,0.6127227394529535],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.16516279069767442,0.5975712243014383,0.19376744186046513,0.6127227394529535],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5975712243014383,0.5326252713178293,0.6127227394529535],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7885658914728682,0.6230982335240998,0.7983649612403101,0.6382497486756149],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7985658914728683,0.6230982335240998,0.8080868217054263,0.6382497486756149],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.720317054263566,0.6230982335240998,0.7829198449612402,0.6382497486756149],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفی","boundary":[0.6701077785745996,0.6230982335240998,0.7147238225073511,0.6382497486756149],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6556748463292293,0.6230982335240998,0.664517984496124,0.6382497486756149],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاری","boundary":[0.6033914728682171,0.6230982335240998,0.6500975193798451,0.6382497486756149],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.16516279069767442,0.6230982335240998,0.19376744186046513,0.6382497486756149],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6230982335240998,0.603322945736434,0.6382497486756149],"dir":"ltr"},{"str":"وظیفۀ","boundary":[0.7692712429767068,0.6484605523646795,0.8081082170542635,0.6636120675161946],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7183333333333333,0.6484605523646795,0.7636272868217054,0.6636120675161946],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.16516279069767442,0.6484605523646795,0.19376744186046513,0.6636120675161946],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6484605523646795,0.7138268217054262,0.6636120675161946],"dir":"ltr"},{"str":"چند","boundary":[0.7807973946220931,0.6739875615873409,0.80808496124031,0.689139076738856],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.7327519379844961,0.6739875615873409,0.7751789147286822,0.689139076738856],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.16516279069767442,0.6739875615873409,0.19376744186046513,0.689139076738856],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6739875615873409,0.7315012403100773,0.689139076738856],"dir":"ltr"},{"str":"سخن","boundary":[0.7715737414641135,0.6995557434055227,0.8080254263565891,0.7147072585570378],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.7394961240310077,0.6995557434055227,0.7659193798449612,0.7147072585570378],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.16516279069767442,0.6995557434055227,0.19376744186046513,0.7147072585570378],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6995557434055227,0.7403384496124029,0.7147072585570378],"dir":"ltr"},{"str":"نظر","boundary":[0.7849817054263565,0.7249180622461024,0.8078747286821705,0.7400695773976176],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7544668180494905,0.7249180622461024,0.7793884736701416,0.7400695773976176],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7324262095615088,0.7249180622461024,0.7488594988659828,0.7400695773976176],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7046254105777794,0.7249180622461024,0.7267221705426357,0.7400695773976176],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6664728682170542,0.7249180622461024,0.6989724031007752,0.7400695773976176],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.16516279069767442,0.7249180622461024,0.19376744186046513,0.7400695773976176],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.7249180622461024,0.6652221705426355,0.7400695773976176],"dir":"ltr"},{"str":"توصیۀ","boundary":[0.7652412403100776,0.7504450714687637,0.8079463565891474,0.7655965866202789],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.689031007751938,0.7504450714687637,0.7598282170542636,0.7655965866202789],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.16516279069767442,0.7504450714687637,0.19376744186046513,0.7655965866202789],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.7504450714687637,0.6873151937984494,0.7655965866202789],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.7836912990296993,0.8356356589147287,0.8001603372378678],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.7513565891472868,0.7836912990296993,0.790937984496124,0.8001603372378678],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7456550387596899,0.7836912990296993,0.7510271317829457,0.8001603372378678],"dir":"ltr"},{"str":"تصمیمات","boundary":[0.6647945736434109,0.7836912990296993,0.7402596899224806,0.8001603372378678],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.6022829457364341,0.7836912990296993,0.6593992248062015,0.8001603372378678],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5574847926690725,0.7836912990296993,0.5968410852713177,0.8001603372378678],"dir":"rtl"},{"str":"قوت","boundary":[0.513515503875969,0.7836912990296993,0.5521971899224806,0.8001603372378678],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.47263178294573643,0.7836912990296993,0.5081899224806201,0.8001603372378678],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.40939922480620156,0.7836912990296993,0.4673062015503876,0.8001603372378678],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.16516279069767442,0.7836912990296993,0.1986511627906977,0.8001603372378678],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.20329457364341086,0.7836912990296993,0.4065736434108522,0.8001603372378678],"dir":"ltr"},{"str":"ایمن","boundary":[0.7765486113055029,0.8171446762118467,0.8079500775193799,0.8322961913633619],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.7315900775193798,0.8171446762118467,0.7709127226564322,0.8322961913633619],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.719031007751938,0.8171446762118467,0.7260106259166142,0.8322961913633619],"dir":"ltr"},{"str":"واکسیناسیون)","boundary":[0.6266472868217053,0.8171446762118467,0.7189896124031007,0.8322961913633619],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.16516279069767442,0.8171446762118467,0.19376744186046513,0.8322961913633619],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.8171446762118467,0.6210361240310076,0.8322961913633619],"dir":"ltr"},{"str":"کودك","boundary":[0.7640831007751938,0.8425069950524264,0.80796496124031,0.8576585102039416],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.7267054263565892,0.8425069950524264,0.7586486821705426,0.8576585102039416],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.16516279069767442,0.8425069950524264,0.19376744186046513,0.8576585102039416],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.8425069950524264,0.7270826356589145,0.8576585102039416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16516,0.14213,0.83564,0.85766],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/f928c9c5145fdadd08937fff42f766b8.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/11b8bb3e08e45bd9e54439c869f475fb.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16516,0.14213,0.16436,0.15799]},"elements":[{"words":[{"str":"تب،","boundary":[0.7796965891472867,0.1421336968530412,0.8077672868217054,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"سرماخوردگی","boundary":[0.6818612669466926,0.1421336968530412,0.7740696124031007,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6674351937984495,0.1421336968530412,0.676271472868217,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت","boundary":[0.6151235658914729,0.1421336968530412,0.6618311375297999,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5814258914728683,0.1421336968530412,0.6095314851270958,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.5289217054263566,0.1421336968530412,0.5759914728682171,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"تنفسی","boundary":[0.48153100775193797,0.1421336968530412,0.5235300775193797,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.16516279069767442,0.1421336968530412,0.19376744186046513,0.15728521200455634],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.1421336968530412,0.47960201550387577,0.15728521200455634],"dir":"ltr"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.7482790524746571,0.16766070607570263,0.8079770542635659,0.18281222122721777],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.7185658914728682,0.16766070607570263,0.7426628968395945,0.18281222122721777],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.16516279069767442,0.16766070607570263,0.19376744186046513,0.18281222122721777],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.16766070607570263,0.7182454263565891,0.18281222122721777],"dir":"ltr"},{"str":"یبوست","boundary":[0.7599612403100775,0.19302302491628237,0.8079937984496123,0.2081745400677975],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.16516279069767442,0.19302302491628237,0.19376744186046513,0.2081745400677975],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.19302302491628237,0.7580128682170542,0.2081745400677975],"dir":"ltr"},{"str":"اسهال","boundary":[0.7680755052863986,0.2185500341389438,0.807890542635659,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.753625078887369,0.2185500341389438,0.7624682170542636,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"تهوع","boundary":[0.715077519379845,0.2185500341389438,0.7480049612403101,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.16516279069767442,0.2185500341389438,0.19376744186046513,0.23370154929045894],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2185500341389438,0.7138268217054262,0.23370154929045894],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.7768515278757769,0.2440770433616052,0.8080593798449612,0.2592285585131204],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.7240715364356006,0.2440770433616052,0.7712106143470853,0.2592285585131204],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7062141912144703,0.2440770433616052,0.7184128682170542,0.2592285585131204],"dir":"rtl"},{"str":"پزشك","boundary":[0.6568798449612403,0.2440770433616052,0.700575846840498,0.2592285585131204],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.16516279069767442,0.2440770433616052,0.19376744186046513,0.2592285585131204],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2440770433616052,0.65638496124031,0.2592285585131204],"dir":"ltr"},{"str":"سخن","boundary":[0.7715737414641135,0.2694393622021848,0.8080254263565891,0.2845908773536999],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.7394961240310077,0.2694393622021848,0.7659193798449612,0.2845908773536999],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.16516279069767442,0.2694393622021848,0.19376744186046513,0.2845908773536999],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2694393622021848,0.7403384496124029,0.2845908773536999],"dir":"ltr"},{"str":"نظر","boundary":[0.7850347286821705,0.2950075440203667,0.8079277519379845,0.31015905917188186],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7545198413053045,0.2950075440203667,0.7794414969259557,0.31015905917188186],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7324792328173229,0.2950075440203667,0.7489125221217968,0.31015905917188186],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7046784338335933,0.2950075440203667,0.7267751937984496,0.31015905917188186],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه:","boundary":[0.6620542635658915,0.2950075440203667,0.6990254263565893,0.31015905917188186],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.16516279069767442,0.2950075440203667,0.19376744186046513,0.31015905917188186],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2950075440203667,0.6608035658914727,0.31015905917188186],"dir":"ltr"},{"str":"توصیۀ","boundary":[0.765251472868217,0.3205345532430281,0.8079565891472869,0.33568606839454324],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان:","boundary":[0.6846124031007752,0.3205345532430281,0.7598384496124031,0.33568606839454324],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.16516279069767442,0.3205345532430281,0.19376744186046513,0.33568606839454324],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.3205345532430281,0.6828965891472867,0.33568606839454324],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.3618506095259662,0.8356356589147287,0.37831964773413485],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.7483333333333333,0.3618506095259662,0.790891472868217,0.37831964773413485],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.742984496124031,0.3618506095259662,0.7484263565891472,0.37831964773413485],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6741589147286822,0.3618506095259662,0.7372751937984496,0.37831964773413485],"dir":"rtl"},{"str":"توالت","boundary":[0.6184147286821705,0.3618506095259662,0.6687635658914729,0.37831964773413485],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.5726240310077519,0.3618506095259662,0.6130891472868216,0.37831964773413485],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.49781007751937983,0.3618506095259662,0.567332351997235,0.37831964773413485],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.16516279069767442,0.3618506095259662,0.1986511627906977,0.37831964773413485],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.20329457364341086,0.3618506095259662,0.49756201550387547,0.37831964773413485],"dir":"ltr"},{"str":"رویکردهای","boundary":[0.7302470364652475,0.39530398670811373,0.8081379844961241,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"رایج","boundary":[0.6938686942340773,0.39530398670811373,0.7246105426356589,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6715765891472868,0.39530398670811373,0.6882579335612001,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6334382233396187,0.39530398670811373,0.6659496124031009,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5777151937984496,0.39530398670811373,0.627844496124031,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"توالت","boundary":[0.5319993963204698,0.39530398670811373,0.5723235658914729,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.49478682170542637,0.39530398670811373,0.5263877519379845,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.16516279069767442,0.39530398670811373,0.19376744186046513,0.4104555018596289],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.39530398670811373,0.4928578294573641,0.4104555018596289],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7657300775193798,0.42083099593077516,0.8078147286821705,0.43598251108229036],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.7306558182649111,0.42083099593077516,0.7602148277502588,0.43598251108229036],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7125412403100776,0.42083099593077516,0.7249505426356591,0.43598251108229036],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6570487584385476,0.42083099593077516,0.7071496124031008,0.43598251108229036],"dir":"rtl"},{"str":"توالت","boundary":[0.611047768413493,0.42083099593077516,0.6513933333333334,0.43598251108229036],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.5738565891472869,0.42083099593077516,0.6054361240310078,0.43598251108229036],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.16516279069767442,0.42083099593077516,0.19376744186046513,0.43598251108229036],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.42083099593077516,0.5723927131782945,0.43598251108229036],"dir":"ltr"},{"str":"اتفاقات","boundary":[0.7577491970466613,0.44635800515343654,0.8078091472868217,0.4615095203049517],"dir":"rtl"},{"str":"ناگوار","boundary":[0.7114261779054802,0.44635800515343654,0.7520956589147287,0.4615095203049517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6893773723522066,0.44635800515343654,0.7058154954954956,0.4615095203049517],"dir":"rtl"},{"str":"توالت","boundary":[0.6438565891472868,0.44635800515343654,0.6838017054263567,0.4615095203049517],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.16516279069767442,0.44635800515343654,0.19376744186046513,0.4615095203049517],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.44635800515343654,0.6431291472868215,0.4615095203049517],"dir":"ltr"},{"str":"سخن","boundary":[0.7715737414641135,0.47172032399401626,0.8080254263565891,0.48687183914553145],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.7394961240310077,0.47172032399401626,0.7659193798449612,0.48687183914553145],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.16516279069767442,0.47172032399401626,0.19376744186046513,0.48687183914553145],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.47172032399401626,0.7403384496124029,0.48687183914553145],"dir":"ltr"},{"str":"نظر","boundary":[0.7850272868217054,0.49727478161369126,0.8079203100775193,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7545123994448394,0.49727478161369126,0.7794340550654905,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7324717909568577,0.49727478161369126,0.7489050802613316,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7046709919731281,0.49727478161369126,0.7267677519379844,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6662403100775194,0.49727478161369126,0.6990179844961241,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.16516279069767442,0.49727478161369126,0.19376744186046513,0.5124262967652065],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.49727478161369126,0.6608035658914727,0.5124262967652065],"dir":"ltr"},{"str":"توصیه","boundary":[0.765244031007752,0.522637100454271,0.8079491472868218,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.6887984496124031,0.522637100454271,0.759831007751938,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.16516279069767442,0.522637100454271,0.19376744186046513,0.5377886156057862],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.522637100454271,0.6828965891472867,0.5377886156057862],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.5641178471192908,0.8356356589147287,0.5805868853274594],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.7639147286821706,0.5641178471192908,0.790798449612403,0.5805868853274594],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7585658914728682,0.5641178471192908,0.7640077519379845,0.5805868853274594],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7008410852713178,0.5641178471192908,0.7529573643410853,0.5805868853274594],"dir":"rtl"},{"str":"اطاعت","boundary":[0.6386006356159677,0.5641178471192908,0.6955166041510378,0.5805868853274594],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.583743895471962,0.5641178471192908,0.633314254117546,0.5805868853274594],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5630271317829458,0.5641178471192908,0.5784480561055131,0.5805868853274594],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5428178294573645,0.5641178471192908,0.5577236501321863,0.5805868853274594],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.47586434108527137,0.5641178471192908,0.5374922480620156,0.5805868853274594],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.43286434108527133,0.5641178471192908,0.4705659198890632,0.5805868853274594],"dir":"rtl"},{"str":"بیاموزید","boundary":[0.36100387596899225,0.5641178471192908,0.4274224806201551,0.5805868853274594],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.16516279069767442,0.5641178471192908,0.1986511627906977,0.5805868853274594],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.20329457364341086,0.5641178471192908,0.3477364341085269,0.5805868853274594],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3503294573643411,0.5641178471192908,0.3557015503875969,0.5805868853274594],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7766712378749138,0.5975712243014383,0.8079733333333333,0.6127227394529535],"dir":"rtl"},{"str":"بدرفتاری","boundary":[0.7099612403100775,0.5975712243014383,0.7709807751937985,0.6127227394529535],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.16516279069767442,0.5975712243014383,0.19376744186046513,0.6127227394529535],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5975712243014383,0.7094082170542635,0.6127227394529535],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7659003100775195,0.6230982335240998,0.80798496124031,0.6382497486756149],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدی","boundary":[0.716566033083074,0.6230982335240998,0.76036516826536,0.6382497486756149],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6944955118870904,0.6230982335240998,0.7109464408228041,0.6382497486756149],"dir":"rtl"},{"str":"اطاعت","boundary":[0.6426905591111673,0.6230982335240998,0.6889198449612404,0.6382497486756149],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6078100775193799,0.6230982335240998,0.6370789147286823,0.6382497486756149],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.16516279069767442,0.6230982335240998,0.19376744186046513,0.6382497486756149],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6230982335240998,0.6077415503875967,0.6382497486756149],"dir":"ltr"},{"str":"پیش","boundary":[0.778106375024805,0.6484605523646795,0.8080310077519379,0.6636120675161946],"dir":"rtl"},{"str":"رخدادها","boundary":[0.7154751937984496,0.6484605523646795,0.7724979844961241,0.6636120675161946],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.701005078887369,0.6484605523646795,0.7098482170542636,0.6636120675161946],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.6703552122341072,0.6484605523646795,0.6953849612403101,0.6636120675161946],"dir":"rtl"},{"str":"رخدادها","boundary":[0.6075775193798449,0.6484605523646795,0.6647468217054264,0.6636120675161946],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.16516279069767442,0.6484605523646795,0.19376744186046513,0.6636120675161946],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6484605523646795,0.6077415503875967,0.6636120675161946],"dir":"ltr"},{"str":"مطالبی","boundary":[0.7629952204350648,0.6739875615873409,0.8077486821705427,0.689139076738856],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7232584496124032,0.6739875615873409,0.7573198449612404,0.689139076738856],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7013549330588706,0.6739875615873409,0.7177280356516585,0.689139076738856],"dir":"rtl"},{"str":"مورت","boundary":[0.6540115384942126,0.6739875615873409,0.6957457444392711,0.689139076738856],"dir":"rtl"},{"str":"تشویق","boundary":[0.603770111116944,0.6739875615873409,0.6483961240310078,0.689139076738856],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5893381021431828,0.6739875615873409,0.5981812403100775,0.689139076738856],"dir":"rtl"},{"str":"تنبیه","boundary":[0.5561821705426356,0.6739875615873409,0.5837179844961241,0.689139076738856],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.16516279069767442,0.6739875615873409,0.19376744186046513,0.689139076738856],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6739875615873409,0.5547182945736433,0.689139076738856],"dir":"ltr"},{"str":"تنبیه","boundary":[0.7801937984496123,0.6995557434055227,0.8079435658914728,0.7147072585570378],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.16516279069767442,0.6995557434055227,0.19376744186046513,0.7147072585570378],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6995557434055227,0.780105891472868,0.7147072585570378],"dir":"ltr"},{"str":"تنبیه","boundary":[0.7799528682170543,0.7249180622461024,0.8079807751937984,0.7400695773976176],"dir":"rtl"},{"str":"کلامی","boundary":[0.7325193798449613,0.7249180622461024,0.774417726404895,0.7400695773976176],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.16516279069767442,0.7249180622461024,0.19376744186046513,0.7400695773976176],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.7249180622461024,0.7315012403100773,0.7400695773976176],"dir":"ltr"},{"str":"تنبیه","boundary":[0.7799128682170543,0.7504450714687637,0.8079407751937984,0.7655965866202789],"dir":"rtl"},{"str":"بدنی","boundary":[0.742984496124031,0.7504450714687637,0.7744784496124031,0.7655965866202789],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.16516279069767442,0.7504450714687637,0.19376744186046513,0.7655965866202789],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.7504450714687637,0.7447570542635658,0.7655965866202789],"dir":"ltr"},{"str":"تشویق","boundary":[0.7634496124031007,0.7759720806914251,0.8079733333333333,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.16516279069767442,0.7759720806914251,0.19376744186046513,0.7911235958429402],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.7759720806914251,0.7624314728682169,0.7911235958429402],"dir":"ltr"},{"str":"ورای","boundary":[0.7727700037248659,0.8013343995320049,0.808111007751938,0.8164859146835199],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7341472868217054,0.8013343995320049,0.767117519379845,0.8164859146835199],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.16516279069767442,0.8013343995320049,0.19376744186046513,0.8164859146835199],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.8013343995320049,0.7359198449612401,0.8164859146835199],"dir":"ltr"},{"str":"سخن","boundary":[0.7715737414641135,0.8268614087546663,0.8080254263565891,0.8420129239061814],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.7394961240310077,0.8268614087546663,0.7659193798449612,0.8420129239061814],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.16516279069767442,0.8268614087546663,0.19376744186046513,0.8420129239061814],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.8268614087546663,0.7403384496124029,0.8420129239061814],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16516,0.14213,0.83564,0.84201],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/bd50a31e9aeeb836b2a34f2addc5d371.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/c80722dd4857a1cfa45cbbdf9bcb6cc5.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16516,0.14213,0.16436,0.15799]},"elements":[{"words":[{"str":"نظر","boundary":[0.7849272868217054,0.1421336968530412,0.8078203100775193,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.7084828181607709,0.1421336968530412,0.7793003100775193,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.6482751937984496,0.1421336968530412,0.7028761240310076,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.16516279069767442,0.1421336968530412,0.19376744186046513,0.15728521200455634],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.1421336968530412,0.6475477519379844,0.15728521200455634],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.18361444351806105,0.8356356589147287,0.2000834817262297],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.7543798449612403,0.18361444351806105,0.7910077519379844,0.2000834817262297],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.749031007751938,0.18361444351806105,0.7544728682170543,0.2000834817262297],"dir":"ltr"},{"str":"خشونت","boundary":[0.6791821705426356,0.18361444351806105,0.7436007751937984,0.2000834817262297],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6527902978872888,0.18361444351806105,0.6738565891472867,0.2000834817262297],"dir":"rtl"},{"str":"رسانه","boundary":[0.6052519379844962,0.18361444351806105,0.6475237250722894,0.2000834817262297],"dir":"rtl"},{"str":"157","boundary":[0.16516279069767442,0.18361444351806105,0.1986511627906977,0.2000834817262297],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.20329457364341086,0.18361444351806105,0.604538759689922,0.2000834817262297],"dir":"ltr"},{"str":"محتوای","boundary":[0.756684031007752,0.21706782070020855,0.8080542635658915,0.2322193358517237],"dir":"rtl"},{"str":"رسانهها","boundary":[0.6997286821705426,0.21706782070020855,0.7510763412446941,0.2322193358517237],"dir":"rtl"},{"str":"160","boundary":[0.16516279069767442,0.21706782070020855,0.19376744186046513,0.2322193358517237],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.21706782070020855,0.7005710077519379,0.2322193358517237],"dir":"ltr"},{"str":"سیر","boundary":[0.7834928283795087,0.2424301395407883,0.8080207751937984,0.25758165469230343],"dir":"rtl"},{"str":"بررسیهای","boundary":[0.7044742635658915,0.2424301395407883,0.7778533333333333,0.25758165469230343],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6614752204350647,0.2424301395407883,0.6988810318096765,0.25758165469230343],"dir":"rtl"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.5902928682170543,0.2424301395407883,0.6558854263565891,0.25758165469230343],"dir":"rtl"},{"str":"ناخوشایند","boundary":[0.5164147286821706,0.2424301395407883,0.5846017054263566,0.25758165469230343],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.16516279069767442,0.2424301395407883,0.19376744186046513,0.25758165469230343],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2424301395407883,0.5149508527131781,0.25758165469230343],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیلهای","boundary":[0.7390677519379845,0.2679571487634497,0.8080756589147288,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.707231472868217,0.2679571487634497,0.7334407751937984,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"جانبه","boundary":[0.6670455227991728,0.2679571487634497,0.7016044961240309,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6525663565891473,0.2679571487634497,0.6614026356589148,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"خشنونت","boundary":[0.5870598614367488,0.2679571487634497,0.6469516747686557,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"تلویزیون","boundary":[0.5224612403100775,0.2679571487634497,0.5814054263565891,0.28310866391496486],"dir":"rtl"},{"str":"162","boundary":[0.16516279069767442,0.2679571487634497,0.19376744186046513,0.28310866391496486],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2679571487634497,0.5237880620155038,0.28310866391496486],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.772637475995897,0.29352533058163155,0.8078663565891473,0.3086768457331467],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.72504496124031,0.29352533058163155,0.7669584496124031,0.3086768457331467],"dir":"rtl"},{"str":"منطقی","boundary":[0.6778682170542635,0.29352533058163155,0.719529711471189,0.3086768457331467],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.16516279069767442,0.29352533058163155,0.19376744186046513,0.3086768457331467],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.29352533058163155,0.6784779844961238,0.3086768457331467],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیلهای","boundary":[0.7392635658914728,0.3188876494222112,0.8080756589147288,0.33403916457372634],"dir":"rtl"},{"str":"رسانهای","boundary":[0.6782361240310077,0.3188876494222112,0.7336365891472869,0.33403916457372634],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.6440891472868217,0.3188876494222112,0.6726091472868218,0.33403916457372634],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.16516279069767442,0.3188876494222112,0.19376744186046513,0.33403916457372634],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.3188876494222112,0.6387105426356587,0.33403916457372634],"dir":"ltr"},{"str":"بازیهای","boundary":[0.7480775193798449,0.34441465864487264,0.8079482170542637,0.3595661737963878],"dir":"rtl"},{"str":"خشونتآمیز","boundary":[0.6613565891472868,0.34441465864487264,0.7424628375593534,0.3595661737963878],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.16516279069767442,0.34441465864487264,0.19376744186046513,0.3595661737963878],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.34441465864487264,0.6608035658914727,0.3595661737963878],"dir":"ltr"},{"str":"نقدی","boundary":[0.7728218641825477,0.3699416678675341,0.8078231007751937,0.38509318301904927],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7546770542635659,0.3699416678675341,0.7670863565891474,0.38509318301904927],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.6984072868217054,0.3699416678675341,0.7491280331165915,0.38509318301904927],"dir":"rtl"},{"str":"خشونت","boundary":[0.6377361405065163,0.3699416678675341,0.6927926050012139,0.38509318301904927],"dir":"rtl"},{"str":"آمیز","boundary":[0.6058203888709218,0.3699416678675341,0.6320817054263566,0.38509318301904927],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5837924031007752,0.3699416678675341,0.6002147533786101,0.38509318301904927],"dir":"rtl"},{"str":"رسانهها","boundary":[0.5268798449612403,0.3699416678675341,0.5784435658914728,0.38509318301904927],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.16516279069767442,0.3699416678675341,0.19376744186046513,0.38509318301904927],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.3699416678675341,0.5282066666666666,0.38509318301904927],"dir":"ltr"},{"str":"خشونت","boundary":[0.7527305426356589,0.39530398670811373,0.8080803100775193,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"رسانهای","boundary":[0.691684496124031,0.39530398670811373,0.747122852872601,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6415039930828861,0.39530398670811373,0.6860575193798449,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6235617054263566,0.39530398670811373,0.6357998449612403,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"کودکانمان","boundary":[0.5473881485340785,0.39530398670811373,0.6180265636141973,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"منتقل","boundary":[0.5061838412036982,0.39530398670811373,0.5417458914728682,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند؟","boundary":[0.43730620155038763,0.39530398670811373,0.5005481223931049,0.4104555018596289],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.16516279069767442,0.39530398670811373,0.19376744186046513,0.4104555018596289],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.39530398670811373,0.4354159689922479,0.4104555018596289],"dir":"ltr"},{"str":"توصیه","boundary":[0.7655426356589147,0.42083099593077516,0.8079696124031007,0.43598251108229036],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.16516279069767442,0.42083099593077516,0.19376744186046513,0.43598251108229036],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.42083099593077516,0.7668500775193797,0.43598251108229036],"dir":"ltr"},{"str":"تحریکات","boundary":[0.7432664063489869,0.44635800515343654,0.8078324031007751,0.4615095203049517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7288339160966713,0.44635800515343654,0.7376770542635659,0.4615095203049517],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6870770542635659,0.44635800515343654,0.7231496124031007,0.4615095203049517],"dir":"rtl"},{"str":"هیجان","boundary":[0.6401356589147287,0.44635800515343654,0.6814849734991888,0.4615095203049517],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.16516279069767442,0.44635800515343654,0.19376744186046513,0.4615095203049517],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.44635800515343654,0.6387105426356587,0.4615095203049517],"dir":"ltr"},{"str":"افت","boundary":[0.7804058914728682,0.47172032399401626,0.8079417054263565,0.48687183914553145],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفی","boundary":[0.7304263565891472,0.47172032399401626,0.7748126597166533,0.48687183914553145],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.16516279069767442,0.47172032399401626,0.19376744186046513,0.48687183914553145],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.47172032399401626,0.7315012403100773,0.48687183914553145],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7739147286821705,0.49727478161369126,0.807997519379845,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.16516279069767442,0.49727478161369126,0.19376744186046513,0.5124262967652065],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.49727478161369126,0.7756872868217053,0.5124262967652065],"dir":"ltr"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.7530008397515777,0.522637100454271,0.8079658914728682,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهدهای","boundary":[0.6798435658914729,0.522637100454271,0.7473956589147287,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6672844961240311,0.522637100454271,0.6742641142887074,0.5377886156057862],"dir":"ltr"},{"str":"تقلید)","boundary":[0.6278100775193798,0.522637100454271,0.6672417054263564,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.16516279069767442,0.522637100454271,0.19376744186046513,0.5377886156057862],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.522637100454271,0.6298733333333332,0.5377886156057862],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7724565674297952,0.5481641096769324,0.8077682170542636,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.7428114384821886,0.5481641096769324,0.7668514855367539,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7041469142723662,0.5481641096769324,0.7372063565891473,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6877284804137264,0.5481641096769324,0.6985317671919731,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.6433600267737617,0.5481641096769324,0.6821133333333333,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6288748463292294,0.5481641096769324,0.637717984496124,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5936160520537375,0.5481641096769324,0.6232975193798449,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"کنترلی","boundary":[0.5438565891472869,0.5481641096769324,0.5879737984496124,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"180","boundary":[0.16516279069767442,0.5481641096769324,0.19376744186046513,0.5633156248284475],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5481641096769324,0.5458810852713177,0.5633156248284475],"dir":"ltr"},{"str":"خشونت","boundary":[0.7527198614367488,0.5736911188995938,0.8080207751937983,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7382650788873688,0.5736911188995938,0.7471082170542634,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"رسانهها:","boundary":[0.6766147286821707,0.5736911188995938,0.7326877519379844,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"تلویزیون","boundary":[0.6117237793247654,0.5736911188995938,0.6709449612403101,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5972953114455085,0.5736911188995938,0.6061384496124032,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"فیلم","boundary":[0.5652519379844961,0.5736911188995938,0.5916324031007753,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.16516279069767442,0.5736911188995938,0.19376744186046513,0.5888426340511089],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5736911188995938,0.5635555038759689,0.5888426340511089],"dir":"ltr"},{"str":"سایتها","boundary":[0.7543854263565891,0.5990534377401735,0.807997519379845,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7399153114455084,0.5990534377401735,0.748758449612403,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"چت","boundary":[0.7048398614367488,0.5990534377401735,0.7343379844961241,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"رومهای","boundary":[0.6454856858166391,0.5990534377401735,0.6992282170542636,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"شبکهای","boundary":[0.5868528682170543,0.5990534377401735,0.6398487966060805,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5231589147286821,0.5990534377401735,0.5812258914728682,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"182","boundary":[0.16516279069767442,0.5990534377401735,0.19376744186046513,0.6142049528916887],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5990534377401735,0.5237880620155038,0.6142049528916887],"dir":"ltr"},{"str":"جرایم","boundary":[0.7675499488029902,0.6245804469628349,0.8078435658914729,0.63973196211435],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوتری","boundary":[0.6942124676585544,0.6245804469628349,0.7619420789407878,0.63973196211435],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6778938649811999,0.6245804469628349,0.6886072868217055,0.63973196211435],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنتی","boundary":[0.6231589147286822,0.6245804469628349,0.6722184496124032,0.63973196211435],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.16516279069767442,0.6245804469628349,0.19376744186046513,0.63973196211435],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6245804469628349,0.6210361240310076,0.63973196211435],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7739147286821705,0.6501074561854963,0.807997519379845,0.6652589713370115],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.16516279069767442,0.6501074561854963,0.19376744186046513,0.6652589713370115],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6501074561854963,0.7756872868217053,0.6652589713370115],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.795865891472868,0.675469775026076,0.807911472868217,0.6906212901775911],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.765351004096002,0.675469775026076,0.7902726597166532,0.6906212901775911],"dir":"rtl"},{"str":"دربارۀ","boundary":[0.7187476397026864,0.675469775026076,0.7597436849124944,0.6906212901775911],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6909693322686894,0.675469775026076,0.7130017054263565,0.6906212901775911],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.6348381663086454,0.675469775026076,0.6853705306584156,0.6906212901775911],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6089167452162043,0.675469775026076,0.6291961240310077,0.6906212901775911],"dir":"rtl"},{"str":"میگوید؟","boundary":[0.5408333333333333,0.675469775026076,0.603308462746916,0.6906212901775911],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.16516279069767442,0.675469775026076,0.19376744186046513,0.6906212901775911],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.675469775026076,0.5414624806201549,0.6906212901775911],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.7960077519379846,0.7010379568442577,0.8080533333333334,0.7161894719957729],"dir":"ltr"},{"str":"توصیهی","boundary":[0.7339812403100776,0.7010379568442577,0.7902924031007751,0.7161894719957729],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفین","boundary":[0.6838163242076342,0.7010379568442577,0.7283542635658916,0.7161894719957729],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.623624031007752,0.7010379568442577,0.6782249612403101,0.7161894719957729],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.16516279069767442,0.7010379568442577,0.19376744186046513,0.7161894719957729],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.7010379568442577,0.6254547286821704,0.7161894719957729],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.7425187035092776,0.8356356589147287,0.7589877417174462],"dir":"rtl"},{"str":"یازدهم","boundary":[0.7322868217054264,0.7425187035092776,0.7909612403100775,0.7589877417174462],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.726937984496124,0.7425187035092776,0.7323798449612402,0.7589877417174462],"dir":"ltr"},{"str":"سلامت","boundary":[0.6647015503875969,0.7425187035092776,0.7211434108527132,0.7589877417174462],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.6115155038759691,0.7425187035092776,0.659375968992248,0.7589877417174462],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.5482596899224808,0.7425187035092776,0.6062488262910799,0.7589877417174462],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5329341085271319,0.7425187035092776,0.5429564780676877,0.7589877417174462],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.4667015503875969,0.7425187035092776,0.5276274357805137,0.7589877417174462],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.43581782945736436,0.7425187035092776,0.46130620155038765,0.7589877417174462],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.41563178294573644,0.7425187035092776,0.4304224806201551,0.7589877417174462],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.3412596899224806,0.7425187035092776,0.41034010393521947,0.7589877417174462],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.16516279069767442,0.7425187035092776,0.1986511627906977,0.7589877417174462],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.20329457364341086,0.7425187035092776,0.33703875968992225,0.7589877417174462],"dir":"ltr"},{"str":"مسائل","boundary":[0.766737519379845,0.7759720806914251,0.8078165891472868,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.7362654227006533,0.7759720806914251,0.7612222696107239,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7142248142126718,0.7759720806914251,0.7306581035171458,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"پرداختن","boundary":[0.6532574925554252,0.7759720806914251,0.7086063565891473,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6354567716491429,0.7759720806914251,0.6476507984256621,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"بیمارههای","boundary":[0.5632866666666667,0.7759720806914251,0.6298500775193798,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.5121413109046492,0.7759720806914251,0.5576596899224807,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49768166803465574,0.7759720806914251,0.5065248062015504,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.43165804989468354,0.7759720806914251,0.49210434108527135,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.39643685938726064,0.7759720806914251,0.42604671450350423,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.36019875968992254,0.7759720806914251,0.3907973643410853,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3380648009804135,0.7759720806914251,0.3545717829457365,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.28073643410852717,0.7759720806914251,0.3324588793409765,0.7911235958429402],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.16516279069767442,0.7759720806914251,0.19376744186046513,0.7911235958429402],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19445736434108526,0.7759720806914251,0.27973922480620145,0.7911235958429402],"dir":"ltr"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.7470385494351816,0.8013343995320049,0.8078761240310077,0.8164859146835199],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7249820235149973,0.8013343995320049,0.7414246993863551,0.8164859146835199],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6741019310596881,0.8013343995320049,0.7194063565891473,0.8164859146835199],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6168798449612403,0.8013343995320049,0.6684854263565893,0.8164859146835199],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.16516279069767442,0.8013343995320049,0.19376744186046513,0.8164859146835199],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.8013343995320049,0.6166175193798449,0.8164859146835199],"dir":"ltr"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.7470022703654141,0.8268614087546663,0.8078398449612405,0.8420129239061814],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7249457444452299,0.8268614087546663,0.7413884203165878,0.8420129239061814],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6674481494207144,0.8268614087546663,0.7193700775193799,0.8420129239061814],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.6377682170542637,0.8268614087546663,0.6618364871544481,0.8420129239061814],"dir":"rtl"},{"str":"ساله","boundary":[0.6032037152092451,0.8268614087546663,0.6323551937984496,0.8420129239061814],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5887232184222526,0.8268614087546663,0.5975663565891474,0.8420129239061814],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگتر","boundary":[0.531531007751938,0.8268614087546663,0.5830603100775195,0.8420129239061814],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.16516279069767442,0.8268614087546663,0.19376744186046513,0.8420129239061814],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.8268614087546663,0.5326252713178293,0.8420129239061814],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16516,0.14213,0.83564,0.84201],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/d8955c3582618b5b8a2927d1632bc0c0.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/2f8e044d800ab51bf1544349cb81b228.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16516,0.14213,0.16436,0.16342]},"elements":[{"words":[{"str":"توصیهها","boundary":[0.7515891472868217,0.1421336968530412,0.8079696124031007,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.16516279069767442,0.1421336968530412,0.19376744186046513,0.15728521200455634],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.1421336968530412,0.7535942635658913,0.15728521200455634],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال","boundary":[0.7629707500880901,0.16766070607570263,0.8079035658914728,0.18281222122721777],"dir":"rtl"},{"str":"اضطراب","boundary":[0.6987984496124031,0.16766070607570263,0.7572607751937984,0.18281222122721777],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.16516279069767442,0.16766070607570263,0.19376744186046513,0.18281222122721777],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.16766070607570263,0.7005710077519379,0.18281222122721777],"dir":"ltr"},{"str":"توصیهها","boundary":[0.7515891472868217,0.19302302491628237,0.8079696124031007,0.2081745400677975],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.16516279069767442,0.19302302491628237,0.19376744186046513,0.2081745400677975],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.19302302491628237,0.7535942635658913,0.2081745400677975],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7608335792228311,0.2185500341389438,0.807778449612403,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7098733333333332,0.2185500341389438,0.7551886821705426,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6919279563146845,0.2185500341389438,0.7044175193798449,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6581464487374048,0.2185500341389438,0.686318767695085,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"مخدر","boundary":[0.6147624886312764,0.2185500341389438,0.6525029317911488,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5982751937984496,0.2185500341389438,0.6091012403100774,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"نوشیدنی","boundary":[0.5353609302325582,0.2185500341389438,0.5927099224806202,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5017233074935401,0.2185500341389438,0.5297475452196383,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.4642736434108527,0.2185500341389438,0.49610992248062014,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"گردان","boundary":[0.41870155038759693,0.2185500341389438,0.4586804116546378,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4042894573643411,0.2185500341389438,0.41321131782945736,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.3599379221100096,0.2185500341389438,0.398662480620155,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.33777131782945735,0.2185500341389438,0.3542885271317829,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"196","boundary":[0.16516279069767442,0.2185500341389438,0.19376744186046513,0.23370154929045894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2185500341389438,0.33814852713178273,0.23370154929045894],"dir":"ltr"},{"str":"توصیهها","boundary":[0.7515891472868217,0.2440770433616052,0.8079696124031007,0.2592285585131204],"dir":"rtl"},{"str":"197","boundary":[0.16516279069767442,0.2440770433616052,0.19376744186046513,0.2592285585131204],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2440770433616052,0.7535942635658913,0.2592285585131204],"dir":"ltr"},{"str":"اسکیزوفرنی","boundary":[0.7276733599699484,0.2694393622021848,0.8077505426356589,0.2845908773536999],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7132404277245783,0.2694393622021848,0.7220835658914729,0.2845908773536999],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.6626497633938512,0.2694393622021848,0.7075561240310079,0.2845908773536999],"dir":"rtl"},{"str":"دوقطبی","boundary":[0.6059496124031009,0.2694393622021848,0.6570129920861416,0.2845908773536999],"dir":"rtl"},{"str":"198","boundary":[0.16516279069767442,0.2694393622021848,0.19376744186046513,0.2845908773536999],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2694393622021848,0.6077415503875967,0.2845908773536999],"dir":"ltr"},{"str":"توصیهها","boundary":[0.7515891472868217,0.2950075440203667,0.8079696124031007,0.31015905917188186],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.16516279069767442,0.2950075440203667,0.19376744186046513,0.31015905917188186],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2950075440203667,0.7535942635658913,0.31015905917188186],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.7452700775193798,0.3205345532430281,0.8078728682170542,0.33568606839454324],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7076356589147287,0.3205345532430281,0.7397396635586353,0.33568606839454324],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.16516279069767442,0.3205345532430281,0.19376744186046513,0.33568606839454324],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.3205345532430281,0.7094082170542635,0.33568606839454324],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7739147286821705,0.34589687208360775,0.807997519379845,0.3610483872351229],"dir":"rtl"},{"str":"202","boundary":[0.16516279069767442,0.34589687208360775,0.19376744186046513,0.3610483872351229],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.34589687208360775,0.7756872868217053,0.3610483872351229],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.7830403064215836,0.37142388130626924,0.8080137984496125,0.38657539645778444],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.760999697933602,0.37142388130626924,0.777432987238076,0.38657539645778444],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7331988989498724,0.37142388130626924,0.7552956589147286,0.38657539645778444],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.692290977645336,0.37142388130626924,0.7275458914728682,0.38657539645778444],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6663586056813207,0.37142388130626924,0.686637984496124,0.38657539645778444],"dir":"rtl"},{"str":"میگوید؟","boundary":[0.5987403100775194,0.37142388130626924,0.6607503232120323,0.38657539645778444],"dir":"rtl"},{"str":"202","boundary":[0.16516279069767442,0.37142388130626924,0.19376744186046513,0.38657539645778444],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.37142388130626924,0.5989043410852711,0.38657539645778444],"dir":"ltr"},{"str":"توصیهی","boundary":[0.7516021705426356,0.3969508905289306,0.8079696124031007,0.41210240568044576],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفان:","boundary":[0.6987984496124031,0.3969508905289306,0.7459751937984497,0.41210240568044576],"dir":"rtl"},{"str":"202","boundary":[0.16516279069767442,0.3969508905289306,0.19376744186046513,0.41210240568044576],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.3969508905289306,0.7005710077519379,0.41210240568044576],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.4382669468118686,0.8356356589147287,0.4547359850200373],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم","boundary":[0.7176356589147287,0.4382669468118686,0.7909379844961241,0.4547359850200373],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7122868217054262,0.4382669468118686,0.7177286821705425,0.4547359850200373],"dir":"ltr"},{"str":"سلامتی","boundary":[0.6484147286821706,0.4382669468118686,0.7067403100775194,0.4547359850200373],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.5952286821705427,0.4382669468118686,0.6430891472868219,0.4547359850200373],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.5280426356589147,0.4382669468118686,0.5899370031600257,0.4547359850200373],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5224457364341086,0.4382669468118686,0.5278178294573644,0.4547359850200373],"dir":"ltr"},{"str":"تغذیه","boundary":[0.4727248062015505,0.4382669468118686,0.5170038759689923,0.4547359850200373],"dir":"rtl"},{"str":"مقوی","boundary":[0.42046899224806206,0.4382669468118686,0.4672596899224807,0.4547359850200373],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40537596899224815,0.4382669468118686,0.4151434108527132,0.4547359850200373],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.3684224806201551,0.4382669468118686,0.40005038759689926,0.4547359850200373],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.29939922480620157,0.4382669468118686,0.36300387596899225,0.4547359850200373],"dir":"rtl"},{"str":"203","boundary":[0.16516279069767442,0.4382669468118686,0.1986511627906977,0.4547359850200373],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.20329457364341086,0.4382669468118686,0.2942480620155038,0.4547359850200373],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.7650997162448507,0.47172032399401626,0.8078537984496125,0.48687183914553145],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدی","boundary":[0.7156627944151059,0.47172032399401626,0.7594918463826483,0.48687183914553145],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.6617296288786094,0.47172032399401626,0.7100556589147288,0.48687183914553145],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.6172844855451922,0.47172032399401626,0.6561179844961241,0.48687183914553145],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.5599031007751939,0.47172032399401626,0.6116745731732403,0.48687183914553145],"dir":"rtl"},{"str":"203","boundary":[0.16516279069767442,0.47172032399401626,0.19376744186046513,0.48687183914553145],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.47172032399401626,0.559136899224806,0.48687183914553145],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7679305118882027,0.49727478161369126,0.8078417054263565,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"کودکانی","boundary":[0.7035199492827079,0.49727478161369126,0.7623153441193457,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6805161645785971,0.49727478161369126,0.6979024976790114,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6584508607242996,0.49727478161369126,0.6748987129749006,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.6241251493834313,0.49727478161369126,0.6528751937984496,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.5706236422938588,0.49727478161369126,0.618471472868217,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.5131080119741752,0.49727478161369126,0.5650128816209816,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.4587015503875969,0.49727478161369126,0.507497251301298,0.5124262967652065],"dir":"rtl"},{"str":"206","boundary":[0.16516279069767442,0.49727478161369126,0.19376744186046513,0.5124262967652065],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.49727478161369126,0.45750899224806185,0.5124262967652065],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7677686514230866,0.522637100454271,0.8076798449612402,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"کودکانی","boundary":[0.7034203100775194,0.522637100454271,0.7621534836542293,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6804291077172278,0.522637100454271,0.697805931042462,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6622685351429043,0.522637100454271,0.6747077519379845,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.63392006338794,0.522637100454271,0.6566928682170543,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5701930987262234,0.522637100454271,0.6282156589147287,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"ناتوان","boundary":[0.5256463565891473,0.522637100454271,0.5645644961240309,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.47990310077519377,0.522637100454271,0.5200542758247702,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"208","boundary":[0.16516279069767442,0.522637100454271,0.19376744186046513,0.5377886156057862],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.522637100454271,0.47960201550387577,0.5377886156057862],"dir":"ltr"},{"str":"برنامههای","boundary":[0.7431086821705427,0.5481641096769324,0.8079212403100775,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیمی","boundary":[0.6910380111327392,0.5481641096769324,0.7374389147286822,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6403682170542636,0.5481641096769324,0.6854482170542636,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.16516279069767442,0.5481641096769324,0.19376744186046513,0.5633156248284475],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5481641096769324,0.6387105426356587,0.5633156248284475],"dir":"ltr"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.7482669851246596,0.5736911188995938,0.8079156589147288,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"رایج","boundary":[0.7118292453556476,0.5736911188995938,0.7426598449612404,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاری","boundary":[0.6594961240310078,0.5736911188995938,0.7061807751937984,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.16516279069767442,0.5736911188995938,0.19376744186046513,0.5888426340511089],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5736911188995938,0.6608035658914727,0.5888426340511089],"dir":"ltr"},{"str":"کلامی","boundary":[0.7653464564119257,0.5990534377401735,0.8078910077519379,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.743298449612403,0.5990534377401735,0.7597326063630991,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7052198296968064,0.5990534377401735,0.737783199843282,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"ضربه","boundary":[0.664285426356589,0.5990534377401735,0.6996091472868216,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"زدن","boundary":[0.6317217054263565,0.5990534377401735,0.6586695190748506,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6140355657220316,0.5990534377401735,0.626151100944635,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"پشت","boundary":[0.5737328386858619,0.5990534377401735,0.6083793798449612,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.516194541218407,0.5990534377401735,0.5681505204872646,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.50175949749202,0.5990534377401735,0.5106026356589146,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.4634466666666666,0.5990534377401735,0.4959248062015504,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"اَشکال","boundary":[0.41534992248062014,0.5990534377401735,0.45794806201550387,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"تنبیه","boundary":[0.38215183712594814,0.5990534377401735,0.4099582945736434,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"بدنی","boundary":[0.3449806201550387,0.5990534377401735,0.3764745736434108,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.16516279069767442,0.5990534377401735,0.19376744186046513,0.6142049528916887],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5990534377401735,0.34698573643410835,0.6142049528916887],"dir":"ltr"},{"str":"اذیت","boundary":[0.7729198614367488,0.6245804469628349,0.8078096124031007,0.63973196211435],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7584650788873689,0.6245804469628349,0.7673082170542636,0.63973196211435],"dir":"rtl"},{"str":"آزار","boundary":[0.7259112941845499,0.6245804469628349,0.75284496124031,0.63973196211435],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.6736821705426357,0.6245804469628349,0.7203006117745653,0.63973196211435],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.16516279069767442,0.6245804469628349,0.19376744186046513,0.63973196211435],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6245804469628349,0.6740593798449611,0.63973196211435],"dir":"ltr"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.7469970809001809,0.6501074561854963,0.8077756589147287,0.6652589713370115],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7325641486548107,0.6501074561854963,0.7414072868217053,0.6652589713370115],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.6819282170542635,0.6501074561854963,0.7268798449612403,0.6652589713370115],"dir":"rtl"},{"str":"دوقطبی","boundary":[0.6252519379844961,0.6501074561854963,0.676397803093519,0.6652589713370115],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.16516279069767442,0.6501074561854963,0.19376744186046513,0.6652589713370115],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6501074561854963,0.6254547286821704,0.6652589713370115],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال","boundary":[0.7629605175299506,0.675469775026076,0.8078933333333334,0.6906212901775911],"dir":"rtl"},{"str":"اضطراب","boundary":[0.6987984496124031,0.675469775026076,0.7572505426356588,0.6906212901775911],"dir":"rtl"},{"str":"216","boundary":[0.16516279069767442,0.675469775026076,0.19376744186046513,0.6906212901775911],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.675469775026076,0.7005710077519379,0.6906212901775911],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7606965891472869,0.7010379568442577,0.8076593798449612,0.7161894719957729],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.742751212128638,0.7010379568442577,0.7552407751937984,0.7161894719957729],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.7088556589147287,0.7010379568442577,0.7371420235090386,0.7161894719957729],"dir":"rtl"},{"str":"اعتیادآور","boundary":[0.6438565891472868,0.7010379568442577,0.7034426356589147,0.7161894719957729],"dir":"rtl"},{"str":"217","boundary":[0.16516279069767442,0.7010379568442577,0.19376744186046513,0.7161894719957729],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.7010379568442577,0.6431291472868215,0.7161894719957729],"dir":"ltr"},{"str":"توصیه","boundary":[0.7651858914728682,0.7265649660669192,0.8078910077519379,0.7417164812184343],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفان","boundary":[0.7168863143058491,0.7265649660669192,0.7596706417037472,0.7417164812184343],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.6566472868217054,0.7265649660669192,0.7112482170542634,0.7417164812184343],"dir":"rtl"},{"str":"218","boundary":[0.16516279069767442,0.7265649660669192,0.19376744186046513,0.7417164812184343],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.7265649660669192,0.65638496124031,0.7417164812184343],"dir":"ltr"},{"str":"A.D","boundary":[0.2917248062015504,0.7633973910298638,0.3383294573643411,0.7798664292380324],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.33842248062015506,0.7633973910298638,0.34602713178294575,0.7798664292380324],"dir":"ltr"},{"str":"H.D","boundary":[0.3460736434108527,0.7633973910298638,0.39221317829457364,0.7798664292380324],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.7766096126001866,0.8356356589147287,0.7930786508083553],"dir":"rtl"},{"str":"سیزدهم","boundary":[0.7260077519379845,0.7766096126001866,0.79084496124031,0.7930786508083553],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7206589147286822,0.7766096126001866,0.7261007751937985,0.7930786508083553],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.6323682170542636,0.7766096126001866,0.7151821705426358,0.7930786508083553],"dir":"rtl"},{"str":"عصب","boundary":[0.579437984496124,0.7766096126001866,0.6269263565891473,0.7930786508083553],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.5109341085271317,0.7766096126001866,0.5739341085271318,0.7930786508083553],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4661201550387597,0.7766096126001866,0.5054922480620155,0.7930786508083553],"dir":"rtl"},{"str":"والدین:","boundary":[0.3973062015503876,0.7766096126001866,0.460825595043127,0.7930786508083553],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27631782945736433,0.7766096126001866,0.28636434108527126,0.7930786508083553],"dir":"rtl"},{"str":"219","boundary":[0.16516279069767442,0.7766096126001866,0.19874418604651164,0.7930786508083553],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.20329457364341086,0.7766096126001866,0.24610852713178305,0.7930786508083553],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.25492248062015505,0.7766096126001866,0.27103875968992247,0.7930786508083553],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال","boundary":[0.7628000524136715,0.8214266261459706,0.8077328682170543,0.8365781412974856],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.7286370726992235,0.8214266261459706,0.7571970542635658,0.8365781412974856],"dir":"rtl"},{"str":"فعالی","boundary":[0.6861059181094833,0.8214266261459706,0.7229858914728682,0.8365781412974856],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6716269743283667,0.8214266261459706,0.6805161240310078,0.8365781412974856],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.6465604780530204,0.8214266261459706,0.6660206281130319,0.8365781412974856],"dir":"rtl"},{"str":"توجهی","boundary":[0.5931589147286822,0.8214266261459706,0.640977519379845,0.8365781412974856],"dir":"rtl"},{"str":"220","boundary":[0.16516279069767442,0.8214266261459706,0.19376744186046513,0.8365781412974856],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.8214266261459706,0.5944857364341084,0.8365781412974856],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16516,0.14213,0.83564,0.83658],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/820468b978a95df6c7efa160e62e4180.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/5d9b8b7505f64ba0d0e334edc43a4cb5.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16516,0.13755,0.16434,0.20739]},"elements":[{"words":[{"str":"معیار","boundary":[0.7745703956080205,0.1421336968530412,0.8079984496124031,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.7108914728682171,0.1421336968530412,0.7689091472868217,0.15728521200455634],"dir":"rtl"},{"str":"220","boundary":[0.16516279069767442,0.1421336968530412,0.19376744186046513,0.15728521200455634],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.1421336968530412,0.6254547286821704,0.15728521200455634],"dir":"ltr"},{"str":"A.D.H.D","boundary":[0.6268798449612404,0.13754852876592,0.7057858914728683,0.15270004391743516],"dir":"ltr"},{"str":"الف)","boundary":[0.773680226796564,0.16766070607570263,0.8079603100775193,0.18281222122721777],"dir":"rtl"},{"str":"بیتوجهی","boundary":[0.7027519379844961,0.16766070607570263,0.7676832558139535,0.18281222122721777],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.16516279069767442,0.16766070607570263,0.19376744186046513,0.18281222122721777],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.16766070607570263,0.7005710077519379,0.18281222122721777],"dir":"ltr"},{"str":"ب)","boundary":[0.7838225523779594,0.19302302491628237,0.8079612403100775,0.2081745400677975],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.7494691657224793,0.19302302491628237,0.778157519379845,0.2081745400677975],"dir":"rtl"},{"str":"فعالی","boundary":[0.7074031007751937,0.19302302491628237,0.7437751937984495,0.2081745400677975],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.16516279069767442,0.19302302491628237,0.19376744186046513,0.2081745400677975],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.19302302491628237,0.7094082170542635,0.2081745400677975],"dir":"ltr"},{"str":"کارهای","boundary":[0.7567302858895849,0.2185500341389438,0.80800496124031,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"عجلهای","boundary":[0.6980240310077519,0.2185500341389438,0.7511147286821706,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6835539160966713,0.2185500341389438,0.6923970542635659,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"ناگهانی","boundary":[0.6282751937984496,0.2185500341389438,0.6779124031007753,0.23370154929045894],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.16516279069767442,0.2185500341389438,0.19376744186046513,0.23370154929045894],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2185500341389438,0.6298733333333332,0.23370154929045894],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.759031007751938,0.2440770433616052,0.8079193798449613,0.2592285585131204],"dir":"rtl"},{"str":"224","boundary":[0.16516279069767442,0.2440770433616052,0.19376744186046513,0.2592285585131204],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2440770433616052,0.7580128682170542,0.2592285585131204],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.769031007751938,0.2694393622021848,0.8080133333333333,0.2845908773536999],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.16516279069767442,0.2694393622021848,0.19376744186046513,0.2845908773536999],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2694393622021848,0.7668500775193797,0.2845908773536999],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7755426356589148,0.2950075440203667,0.8079993798449613,0.31015905917188186],"dir":"rtl"},{"str":"228","boundary":[0.16516279069767442,0.2950075440203667,0.19376744186046513,0.31015905917188186],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2950075440203667,0.7756872868217053,0.31015905917188186],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7597244565544371,0.3205345532430281,0.8081119379844962,0.33568606839454324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7452669393524851,0.3205345532430281,0.7541100775193798,0.33568606839454324],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7055426356589147,0.3205345532430281,0.7396254263565892,0.33568606839454324],"dir":"rtl"},{"str":"229","boundary":[0.16516279069767442,0.3205345532430281,0.19376744186046513,0.33568606839454324],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.3205345532430281,0.7049896124031007,0.33568606839454324],"dir":"ltr"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.7479389792864614,0.34589687208360775,0.8078035658914727,0.3610483872351229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7334456690259521,0.34589687208360775,0.7423337984496124,0.3610483872351229],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6886528682170543,0.34589687208360775,0.727839966295922,0.3610483872351229],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب","boundary":[0.6436003265530279,0.34589687208360775,0.6832184496124032,0.3610483872351229],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6257232253599114,0.34589687208360775,0.637924496124031,0.3610483872351229],"dir":"rtl"},{"str":"سر،","boundary":[0.5951350482932033,0.34589687208360775,0.6200836883997787,0.3610483872351229],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5731723835215119,0.34589687208360775,0.5895426724821098,0.3610483872351229],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.5159496124031008,0.34589687208360775,0.5676243634201348,0.3610483872351229],"dir":"rtl"},{"str":"230","boundary":[0.16516279069767442,0.34589687208360775,0.19376744186046513,0.3610483872351229],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.34589687208360775,0.5149508527131781,0.3610483872351229],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.7774692624442284,0.37142388130626924,0.8078258914728682,0.38657539645778444],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.728687305257363,0.37142388130626924,0.7718500399169613,0.38657539645778444],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.69238755357369,0.37142388130626924,0.723078914728682,0.38657539645778444],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6665841436471144,0.37142388130626924,0.6868137984496124,0.38657539645778444],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6377457444452299,0.37142388130626924,0.6609254263565892,0.38657539645778444],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.6070862318313954,0.37142388130626924,0.6320844961240311,0.38657539645778444],"dir":"rtl"},{"str":"کرد؟","boundary":[0.567577519379845,0.37142388130626924,0.6014463565891472,0.38657539645778444],"dir":"rtl"},{"str":"231","boundary":[0.16516279069767442,0.37142388130626924,0.19376744186046513,0.38657539645778444],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.37142388130626924,0.5679741085271317,0.38657539645778444],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7739147286821705,0.3969508905289306,0.807997519379845,0.41210240568044576],"dir":"rtl"},{"str":"233","boundary":[0.16516279069767442,0.3969508905289306,0.19376744186046513,0.41210240568044576],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.3969508905289306,0.7756872868217053,0.41210240568044576],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.7830403064215836,0.42231320936951033,0.8080137984496125,0.4374647245210255],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.760999697933602,0.42231320936951033,0.777432987238076,0.4374647245210255],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7331988989498724,0.42231320936951033,0.7552956589147286,0.4374647245210255],"dir":"rtl"},{"str":"باره","boundary":[0.7029746164468726,0.42231320936951033,0.7274817054263566,0.4374647245210255],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6770562800999254,0.42231320936951033,0.6973356589147287,0.4374647245210255],"dir":"rtl"},{"str":"میگوید؟","boundary":[0.6092054263565891,0.42231320936951033,0.6714479976306369,0.4374647245210255],"dir":"rtl"},{"str":"233","boundary":[0.16516279069767442,0.42231320936951033,0.19376744186046513,0.4374647245210255],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.42231320936951033,0.6077415503875967,0.4374647245210255],"dir":"ltr"},{"str":"توصیۀ","boundary":[0.76531007751938,0.44784021859217177,0.8080151937984495,0.46299173374368696],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفان","boundary":[0.7168751937984497,0.44784021859217177,0.7597948277502589,0.46299173374368696],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.6566472868217054,0.44784021859217177,0.7112482170542634,0.46299173374368696],"dir":"rtl"},{"str":"234","boundary":[0.16516279069767442,0.44784021859217177,0.19376744186046513,0.46299173374368696],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.44784021859217177,0.65638496124031,0.46299173374368696],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962403100775194,0.4893484136542051,0.8356589147286821,0.5058174518623737],"dir":"rtl"},{"str":"چهاردهم","boundary":[0.71484496124031,0.4893484136542051,0.7908682170542636,0.5058174518623737],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7094961240310077,0.4893484136542051,0.714937984496124,0.5058174518623737],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6363294573643411,0.4893484136542051,0.7035852713178294,0.5058174518623737],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.5942596899224807,0.4893484136542051,0.6310386888273315,0.5058174518623737],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5735852713178295,0.4893484136542051,0.5889352088022006,0.5058174518623737],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.5157248062015505,0.4893484136542051,0.5682596899224805,0.5058174518623737],"dir":"rtl"},{"str":"کودکی","boundary":[0.44505038759689924,0.4893484136542051,0.5104331271910335,0.5058174518623737],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42484108527131786,0.4893484136542051,0.43974690594613974,0.5058174518623737],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.3669806201550388,0.4893484136542051,0.419515503875969,0.5058174518623737],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالی","boundary":[0.2847480620155039,0.4893484136542051,0.36158527131782947,0.5058174518623737],"dir":"rtl"},{"str":"235","boundary":[0.16516279069767442,0.4893484136542051,0.1986511627906977,0.5058174518623737],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.20329457364341086,0.4893484136542051,0.2835503875968992,0.5058174518623737],"dir":"ltr"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7557751937984496,0.522637100454271,0.8079584496124032,0.5377886156057862],"dir":"rtl"},{"str":"236","boundary":[0.16516279069767442,0.522637100454271,0.19376744186046513,0.5377886156057862],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.522637100454271,0.7535942635658913,0.5377886156057862],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7766300775193797,0.5481641096769324,0.8079100775193798,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.7264665475148718,0.5481641096769324,0.7710996635586354,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6813565891472868,0.5481641096769324,0.7208524031007751,0.5633156248284475],"dir":"rtl"},{"str":"238","boundary":[0.16516279069767442,0.5481641096769324,0.19376744186046513,0.5633156248284475],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5481641096769324,0.6828965891472867,0.5633156248284475],"dir":"ltr"},{"str":"گوی","boundary":[0.7755851087162035,0.5736911188995938,0.8081137984496123,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"شیشهای","boundary":[0.7157142635658915,0.5736911188995938,0.7699461977689543,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7012510077519379,0.5736911188995938,0.7100872868217054,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"چشمان","boundary":[0.6459226356589146,0.5736911188995938,0.6956404123083172,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"مراقب","boundary":[0.5982751937984496,0.5736911188995938,0.6404882170542635,0.5888426340511089],"dir":"rtl"},{"str":"243","boundary":[0.16516279069767442,0.5736911188995938,0.19376744186046513,0.5888426340511089],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5736911188995938,0.5989043410852711,0.5888426340511089],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7356626024663347,0.5990534377401735,0.8078240310077519,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.7051679199134855,0.5990534377401735,0.7300305426356589,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.650317080900181,0.5990534377401735,0.6995207751937984,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6145129420115681,0.5990534377401735,0.6447272868217054,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.5499031007751938,0.5990534377401735,0.6088472868217055,0.6142049528916887],"dir":"rtl"},{"str":"246","boundary":[0.16516279069767442,0.5990534377401735,0.19376744186046513,0.6142049528916887],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5990534377401735,0.5502996899224805,0.6142049528916887],"dir":"ltr"},{"str":"معتاد","boundary":[0.7748198449612403,0.6245804469628349,0.8079826356589147,0.63973196211435],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7572002621614551,0.6245804469628349,0.7694068217054264,0.63973196211435],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.7234496124031008,0.6245804469628349,0.7515582934721247,0.63973196211435],"dir":"rtl"},{"str":"246","boundary":[0.16516279069767442,0.6245804469628349,0.19376744186046513,0.63973196211435],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6245804469628349,0.7226640310077518,0.63973196211435],"dir":"ltr"},{"str":"توجه","boundary":[0.7728943098732223,0.6501074561854963,0.8079658914728682,0.6652589713370115],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7550815072582201,0.6501074561854963,0.7672838103669403,0.6652589713370115],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.7248449612403101,0.6501074561854963,0.7493854263565891,0.6652589713370115],"dir":"rtl"},{"str":"248","boundary":[0.16516279069767442,0.6501074561854963,0.19376744186046513,0.6652589713370115],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6501074561854963,0.7226640310077518,0.6652589713370115],"dir":"ltr"},{"str":"جوش","boundary":[0.7667994561129662,0.675469775026076,0.8079998449612402,0.6906212901775911],"dir":"rtl"},{"str":"آکنه","boundary":[0.7328379844961239,0.675469775026076,0.761144031007752,0.6906212901775911],"dir":"rtl"},{"str":"(جوش","boundary":[0.6791263429639034,0.675469775026076,0.7272585328933584,0.6906212901775911],"dir":"rtl"},{"str":"غرور","boundary":[0.6388824886312763,0.675469775026076,0.6735068588651824,0.6906212901775911],"dir":"rtl"},{"str":"جوانی)","boundary":[0.583391472868217,0.675469775026076,0.6333068217054262,0.6906212901775911],"dir":"rtl"},{"str":"249","boundary":[0.16516279069767442,0.675469775026076,0.19376744186046513,0.6906212901775911],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.675469775026076,0.5812299224806201,0.6906212901775911],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصۀ","boundary":[0.7597389147286822,0.7010379568442577,0.8081565891472868,0.7161894719957729],"dir":"rtl"},{"str":"سخن","boundary":[0.7178682170542636,0.7010379568442577,0.7541244331216039,0.7161894719957729],"dir":"rtl"},{"str":"250","boundary":[0.16516279069767442,0.7010379568442577,0.19376744186046513,0.7161894719957729],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.7010379568442577,0.7182454263565891,0.7161894719957729],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7739147286821705,0.7265649660669192,0.807997519379845,0.7417164812184343],"dir":"rtl"},{"str":"251","boundary":[0.16516279069767442,0.7265649660669192,0.19376744186046513,0.7417164812184343],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.7265649660669192,0.7756872868217053,0.7417164812184343],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.7830403064215836,0.7519272849074989,0.8080137984496125,0.7670788000590141],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.760999697933602,0.7519272849074989,0.777432987238076,0.7670788000590141],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7331988989498724,0.7519272849074989,0.7552956589147286,0.7670788000590141],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.692290977645336,0.7519272849074989,0.7275458914728682,0.7670788000590141],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6663586056813207,0.7519272849074989,0.686637984496124,0.7670788000590141],"dir":"rtl"},{"str":"میگوید؟","boundary":[0.5987403100775194,0.7519272849074989,0.6607503232120323,0.7670788000590141],"dir":"rtl"},{"str":"251","boundary":[0.16516279069767442,0.7519272849074989,0.19376744186046513,0.7670788000590141],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.7519272849074989,0.5989043410852711,0.7670788000590141],"dir":"ltr"},{"str":"توصیۀ","boundary":[0.7651858914728682,0.7774542941301603,0.8078910077519379,0.7926058092816755],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفان","boundary":[0.7168863143058491,0.7774542941301603,0.7596706417037472,0.7926058092816755],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.6566472868217054,0.7774542941301603,0.7112482170542634,0.7926058092816755],"dir":"rtl"},{"str":"252","boundary":[0.16516279069767442,0.7774542941301603,0.19376744186046513,0.7926058092816755],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.7774542941301603,0.65638496124031,0.7926058092816755],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16516,0.13755,0.83566,0.79261],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/151dadb5c94a6c57f74ff42308fcb650.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/ea7a229c563461fab19ea7f46da6b42a.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16516,0.14162,0.16436,0.2764]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.14161839608723098,0.8356356589147287,0.15808743429539962],"dir":"rtl"},{"str":"پانزدهم","boundary":[0.727170542635659,0.14161839608723098,0.7907751937984496,0.15808743429539962],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7218217054263566,0.14161839608723098,0.7272635658914728,0.15808743429539962],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6614341085271319,0.14161839608723098,0.7158062015503877,0.15808743429539962],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگی","boundary":[0.5717829457364342,0.14161839608723098,0.6561427188769189,0.15808743429539962],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5564573643410853,0.14161839608723098,0.5664797338816412,0.15808743429539962],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمات","boundary":[0.47559689922480625,0.14161839608723098,0.551062015503876,0.15808743429539962],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.4114806201550388,0.14161839608723098,0.47027131782945736,0.15808743429539962],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3963875968992248,0.14161839608723098,0.4061550387596899,0.15808743429539962],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.3557364341085271,0.14161839608723098,0.3910809241526068,0.15808743429539962],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.32464341085271314,0.14161839608723098,0.3503410852713178,0.15808743429539962],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.30466666666666664,0.14161839608723098,0.3194573643410853,0.15808743429539962],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.23027131782945734,0.14161839608723098,0.29937498765614967,0.15808743429539962],"dir":"rtl"},{"str":"253","boundary":[0.16516279069767442,0.14161839608723098,0.1986511627906977,0.15808743429539962],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.20329457364341086,0.14161839608723098,0.23006201550387603,0.15808743429539962],"dir":"ltr"},{"str":"ازدواج","boundary":[0.7608007751937985,0.17507177326937848,0.8078919379844962,0.19022328842089362],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7463306602827178,0.17507177326937848,0.7551737984496124,0.19022328842089362],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق","boundary":[0.7047381790173171,0.17507177326937848,0.7407533333333334,0.19022328842089362],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6826350467708113,0.17507177326937848,0.6991052065600312,0.19022328842089362],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.63193564833589,0.17507177326937848,0.6770593798449613,0.19022328842089362],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.5745542635658916,0.17507177326937848,0.626325735963938,0.19022328842089362],"dir":"rtl"},{"str":"254","boundary":[0.16516279069767442,0.17507177326937848,0.19376744186046513,0.19022328842089362],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.17507177326937848,0.5723927131782945,0.19022328842089362],"dir":"ltr"},{"str":"توصیههائی","boundary":[0.7336426622955299,0.2005987824920399,0.8079696124031007,0.21575029764355505],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.697838523406917,0.2005987824920399,0.7280528682170543,0.21575029764355505],"dir":"rtl"},{"str":"والدینی","boundary":[0.6416156589147286,0.2005987824920399,0.6922370542635659,0.21575029764355505],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6186244565544371,0.2005987824920399,0.6360012798796715,0.21575029764355505],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6007077519379844,0.2005987824920399,0.6129458914728683,0.21575029764355505],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.5704484751454926,0.2005987824920399,0.5952733333333333,0.21575029764355505],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق","boundary":[0.5286696124031007,0.2005987824920399,0.5648063565891474,0.21575029764355505],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.4829263565891473,0.2005987824920399,0.5230775316387237,0.21575029764355505],"dir":"rtl"},{"str":"258","boundary":[0.16516279069767442,0.2005987824920399,0.19376744186046513,0.21575029764355505],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2005987824920399,0.4840206201550386,0.21575029764355505],"dir":"ltr"},{"str":"توصیههایی","boundary":[0.7327454529932043,0.22596110133261965,0.8079696124031007,0.2411126164841348],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6969413141045914,0.22596110133261965,0.7271556589147287,0.2411126164841348],"dir":"rtl"},{"str":"زوجهایی","boundary":[0.6277924031007752,0.22596110133261965,0.6913398449612403,0.2411126164841348],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6048012007404836,0.22596110133261965,0.6221780240657179,0.2411126164841348],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق","boundary":[0.5633725387250211,0.22596110133261965,0.5991868217054263,0.2411126164841348],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.5027256116763567,0.22596110133261965,0.5577556281288569,0.2411126164841348],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.48623829457364337,0.22596110133261965,0.49706434108527126,0.2411126164841348],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46439364341085276,0.22596110133261965,0.480707880612899,0.2411126164841348],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.43023458512776347,0.22596110133261965,0.45877874820556996,0.2411126164841348],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق","boundary":[0.3885899224806202,0.22596110133261965,0.42461968992248067,0.2411126164841348],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.34222760682781533,0.22596110133261965,0.38299669072440523,0.2411126164841348],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.29637596899224805,0.22596110133261965,0.33663758887997863,0.2411126164841348],"dir":"rtl"},{"str":"259","boundary":[0.16516279069767442,0.22596110133261965,0.19376744186046513,0.2411126164841348],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.19445736434108526,0.22596110133261965,0.2977113178294572,0.2411126164841348],"dir":"ltr"},{"str":"ازدواج","boundary":[0.760777223540579,0.2514881105552811,0.8078668217054263,0.2666396257067962],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد","boundary":[0.7177678525914202,0.2514881105552811,0.7551598164847335,0.2666396257067962],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7033291472868217,0.2514881105552811,0.7121654263565892,0.2666396257067962],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.6521837811109582,0.2514881105552811,0.6977279350881677,0.2666396257067962],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.6087403100775194,0.2514881105552811,0.6466100775193798,0.2666396257067962],"dir":"rtl"},{"str":"261","boundary":[0.16516279069767442,0.2514881105552811,0.19376744186046513,0.2666396257067962],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2514881105552811,0.6077415503875967,0.2666396257067962],"dir":"ltr"},{"str":"پیشنهادها","boundary":[0.7455426356589147,0.2770151197779425,0.8079742635658914,0.29216663492945766],"dir":"rtl"},{"str":"262","boundary":[0.16516279069767442,0.2770151197779425,0.19376744186046513,0.29216663492945766],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.2770151197779425,0.7447570542635658,0.29216663492945766],"dir":"ltr"},{"str":"فرزند","boundary":[0.7706741388081396,0.30241861121404257,0.8077179844961241,0.3175701263655577],"dir":"rtl"},{"str":"خواندگی","boundary":[0.7028221971792508,0.30241861121404257,0.7650984496124031,0.3175701263655577],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6883892649338806,0.30241861121404257,0.6972324031007753,0.3175701263655577],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6408128682170543,0.30241861121404257,0.6827049612403102,0.3175701263655577],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفی","boundary":[0.5908333333333333,0.30241861121404257,0.6352196364608393,0.3175701263655577],"dir":"rtl"},{"str":"262","boundary":[0.16516279069767442,0.30241861121404257,0.19376744186046513,0.3175701263655577],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.30241861121404257,0.5900671317829457,0.3175701263655577],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.7687031007751938,0.327945620436704,0.8079421705426357,0.34309713558821914],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7535292373093274,0.327945620436704,0.7630761240310079,0.34309713558821914],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7059291472868218,0.327945620436704,0.7478426356589148,0.34309713558821914],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفی","boundary":[0.6559496124031008,0.327945620436704,0.7003359155306069,0.34309713558821914],"dir":"rtl"},{"str":"265","boundary":[0.16516279069767442,0.327945620436704,0.19376744186046513,0.34309713558821914],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.327945620436704,0.65638496124031,0.34309713558821914],"dir":"ltr"},{"str":"مذهب","boundary":[0.7650817219018651,0.35347262965936543,0.8080161240310076,0.3686241448108806],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7506269393524851,0.35347262965936543,0.7594700775193798,0.3686241448108806],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشهای","boundary":[0.6764054263565891,0.35347262965936543,0.7449426356589147,0.3686241448108806],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.625484496124031,0.35347262965936543,0.6707784496124032,0.3686241448108806],"dir":"rtl"},{"str":"267","boundary":[0.16516279069767442,0.35347262965936543,0.19376744186046513,0.3686241448108806],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.35347262965936543,0.6254547286821704,0.3686241448108806],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7739147286821705,0.3788349484999451,0.807997519379845,0.3939864636514603],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.16516279069767442,0.3788349484999451,0.19376744186046513,0.3939864636514603],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.3788349484999451,0.7756872868217053,0.3939864636514603],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.7830403064215836,0.4043619577226065,0.8080137984496125,0.4195134728741217],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.760999697933602,0.4043619577226065,0.777432987238076,0.4195134728741217],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7331988989498724,0.4043619577226065,0.7552956589147286,0.4195134728741217],"dir":"rtl"},{"str":"باره","boundary":[0.7029746164468726,0.4043619577226065,0.7274817054263566,0.4195134728741217],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6770562800999254,0.4043619577226065,0.6973356589147287,0.4195134728741217],"dir":"rtl"},{"str":"میگوید؟","boundary":[0.6092054263565891,0.4043619577226065,0.6714479976306369,0.4195134728741217],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.16516279069767442,0.4043619577226065,0.19376744186046513,0.4195134728741217],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.4043619577226065,0.6077415503875967,0.4195134728741217],"dir":"ltr"},{"str":"توصیه","boundary":[0.7652240310077519,0.4298889669452679,0.8079291472868216,0.44504048209678304],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفین","boundary":[0.7153049594873593,0.4298889669452679,0.759708781238631,0.44504048209678304],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.6552519379844961,0.4298889669452679,0.7096603100775194,0.44504048209678304],"dir":"rtl"},{"str":"272","boundary":[0.16516279069767442,0.4298889669452679,0.19376744186046513,0.44504048209678304],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.4298889669452679,0.65638496124031,0.44504048209678304],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7962170542635659,0.47120502322820595,0.8356356589147287,0.4876740614363746],"dir":"rtl"},{"str":"شانزدهم","boundary":[0.7218217054263566,0.47120502322820595,0.790798449612403,0.4876740614363746],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7057751937984497,0.47120502322820595,0.7112170542635659,0.4876740614363746],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.6751821705426356,0.47120502322820595,0.7003449612403101,0.4876740614363746],"dir":"rtl"},{"str":"کسی","boundary":[0.6286937984496124,0.47120502322820595,0.6699031007751939,0.4876740614363746],"dir":"rtl"},{"str":"مراقب","boundary":[0.569515503875969,0.47120502322820595,0.6232751937984496,0.4876740614363746],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.4949108527131783,0.47120502322820595,0.5642238248654521,0.4876740614363746],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.4421899224806201,0.47120502322820595,0.4895155038759689,0.4876740614363746],"dir":"rtl"},{"str":"273","boundary":[0.16516279069767442,0.47120502322820595,0.1986511627906977,0.4876740614363746],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.20329457364341086,0.47120502322820595,0.43866666666666615,0.4876740614363746],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.7830795478204623,0.5046858488073671,0.8080063565891473,0.5198373639588824],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداری","boundary":[0.7178291487091956,0.5046858488073671,0.7774324031007751,0.5198373639588824],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6996277467168476,0.5046858488073671,0.7121124031007752,0.5198373639588824],"dir":"rtl"},{"str":"کودك","boundary":[0.6506007751937984,0.5046858488073671,0.6940218250774105,0.5198373639588824],"dir":"rtl"},{"str":"273","boundary":[0.16516279069767442,0.5046858488073671,0.19376744186046513,0.5198373639588824],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5046858488073671,0.6519663565891471,0.5198373639588824],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعاتی","boundary":[0.7490925029235536,0.5302128580300286,0.8078547286821706,0.5453643731815437],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7269821139990881,0.5302128580300286,0.7434786528747273,0.5453643731815437],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6866132355677155,0.5302128580300286,0.7213705838577291,0.5453643731815437],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6382751937984497,0.5302128580300286,0.6810017054263566,0.5453643731815437],"dir":"rtl"},{"str":"275","boundary":[0.16516279069767442,0.5302128580300286,0.19376744186046513,0.5453643731815437],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5302128580300286,0.6387105426356587,0.5453643731815437],"dir":"ltr"},{"str":"N.I.C.H.D","boundary":[0.7157751937984496,0.550990008783487,0.8083742635658914,0.5661415239350023],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعۀ","boundary":[0.6668277626624702,0.5555751768706083,0.7097824806201551,0.5707266920221234],"dir":"rtl"},{"str":"مراقبت","boundary":[0.6141513343049659,0.5555751768706083,0.6612177091566124,0.5707266920221234],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5959934963832143,0.5555751768706083,0.6084327131782946,0.5707266920221234],"dir":"rtl"},{"str":"کودك","boundary":[0.5468925828169846,0.5555751768706083,0.5904178294573644,0.5707266920221234],"dir":"rtl"},{"str":"کوچك","boundary":[0.4916339185729921,0.5555751768706083,0.5412850765805638,0.5707266920221234],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47718678431372547,0.5555751768706083,0.4860299224806201,0.5707266920221234],"dir":"rtl"},{"str":"جوان","boundary":[0.4353871317829457,0.5555751768706083,0.471609457364341,0.5707266920221234],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4135339614994934,0.5555751768706083,0.42985671782220125,0.5707266920221234],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکا","boundary":[0.3654457364341085,0.5555751768706083,0.407915503875969,0.5707266920221234],"dir":"rtl"},{"str":"276","boundary":[0.16516279069767442,0.5555751768706083,0.19376744186046513,0.5707266920221234],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.19445736434108526,0.5555751768706083,0.3646601550387595,0.5707266920221234],"dir":"ltr"},{"str":"خانوادهها،","boundary":[0.7298838759689923,0.5811021860932697,0.8081593798449612,0.5962537012447848],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6636302001331357,0.5811021860932697,0.7242568992248062,0.5962537012447848],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6491531873957161,0.5811021860932697,0.6580382945736435,0.5962537012447848],"dir":"rtl"},{"str":"مراکز","boundary":[0.606686316477375,0.5811021860932697,0.643549390782299,0.5962537012447848],"dir":"rtl"},{"str":"مراقبت","boundary":[0.5455476133747333,0.5811021860932697,0.6010838759689923,0.5962537012447848],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5310928308253534,0.5811021860932697,0.539935968992248,0.5962537012447848],"dir":"rtl"},{"str":"مراکز","boundary":[0.48833038759689923,0.5811021860932697,0.5254299224806201,0.5962537012447848],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.44444852713178296,0.5811021860932697,0.48281513782777824,0.5962537012447848],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4087403255709268,0.5811021860932697,0.4390141085271318,0.5962537012447848],"dir":"rtl"},{"str":"دورۀ","boundary":[0.3712136024464832,0.5811021860932697,0.40308675271788913,0.5962537012447848],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلی","boundary":[0.3003294573643411,0.5811021860932697,0.3656021127942536,0.5962537012447848],"dir":"rtl"},{"str":"پیشدبستانی","boundary":[0.21306201550387596,0.5811021860932697,0.29459782945736435,0.5962537012447848],"dir":"rtl"},{"str":"280","boundary":[0.16516279069767442,0.5811021860932697,0.19376744186046513,0.5962537012447848],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.19445736434108526,0.5811021860932697,0.21234387596899224,0.5962537012447848],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.7504072144300667,0.6066291953159311,0.8078063565891472,0.6217807104674462],"dir":"rtl"},{"str":"گستردۀ","boundary":[0.6961405559670173,0.6066291953159311,0.7448021325370253,0.6217807104674462],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6475180111327391,0.6066291953159311,0.6904956589147287,0.6217807104674462],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.610725796419343,0.6066291953159311,0.6419282170542637,0.6217807104674462],"dir":"rtl"},{"str":"مراکز","boundary":[0.5684748436091582,0.6066291953159311,0.6051127754706533,0.6217807104674462],"dir":"rtl"},{"str":"مراقبت","boundary":[0.515717054263566,0.6066291953159311,0.5627868217054264,0.6217807104674462],"dir":"rtl"},{"str":"283","boundary":[0.16516279069767442,0.6066291953159311,0.19376744186046513,0.6217807104674462],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6066291953159311,0.5149508527131781,0.6217807104674462],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7752374661761955,0.6319915141565108,0.8079370542635659,0.647143029308026],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7608176370269037,0.6319915141565108,0.7696607751937984,0.647143029308026],"dir":"rtl"},{"str":"توصیهها","boundary":[0.6987984496124031,0.6319915141565108,0.7551975193798448,0.647143029308026],"dir":"rtl"},{"str":"283","boundary":[0.16516279069767442,0.6319915141565108,0.19376744186046513,0.647143029308026],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6319915141565108,0.7005710077519379,0.647143029308026],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7739147286821705,0.6575185233791722,0.807997519379845,0.6726700385306873],"dir":"rtl"},{"str":"285","boundary":[0.16516279069767442,0.6575185233791722,0.19376744186046513,0.6726700385306873],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6575185233791722,0.7756872868217053,0.6726700385306873],"dir":"ltr"},{"str":"توصیههای","boundary":[0.7372984496124031,0.6830455326018336,0.8079696124031007,0.6981970477533488],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفین","boundary":[0.6873046963006574,0.6830455326018336,0.7316714728682171,0.6981970477533488],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.6271124031007751,0.6830455326018336,0.6817133333333332,0.6981970477533488],"dir":"rtl"},{"str":"286","boundary":[0.16516279069767442,0.6830455326018336,0.19376744186046513,0.6981970477533488],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.6830455326018336,0.6254547286821704,0.6981970477533488],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7767028657818905,0.7084490240379338,0.8080049612403101,0.7236005391894489],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.7164812669466927,0.7084490240379338,0.770991007751938,0.7236005391894489],"dir":"rtl"},{"str":"287","boundary":[0.16516279069767442,0.7084490240379338,0.19376744186046513,0.7236005391894489],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.19445736434108526,0.7084490240379338,0.7094082170542635,0.7236005391894489],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16516,0.14162,0.83564,0.7236],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/0d6dd114e405e033d18234f70e122fa9.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/f5bae3e127041f2e60d9fe5089bd9be8.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16513,0.31272,0.16448,0.15557]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7829728527703882,0.31272333988663814,0.8355119379844961,0.3305099011514603],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.7420542635658914,0.31272333988663814,0.7772609382419405,0.3305099011514603],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8165032558139534,0.34386944341512954,0.8345367441860464,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.7753376744186047,0.34386944341512954,0.8097720930232559,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.7274409302325582,0.34386944341512954,0.768606511627907,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7218902325581397,0.34386944341512954,0.7273906976744187,0.3616560046799516],"dir":"ltr"},{"str":"اندیشمندان","boundary":[0.6308437209302328,0.34386944341512954,0.715159069767442,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6139153488372094,0.34386944341512954,0.6240372093023256,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"متفکران","boundary":[0.5481609302325583,0.34386944341512954,0.6071841860465118,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5270381395348838,0.34386944341512954,0.5413544186046512,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.495693023255814,0.34386944341512954,0.5203069767441861,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"عقیده","boundary":[0.4469172093023255,0.34386944341512954,0.4892130232558139,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"بودند","boundary":[0.39999999999999997,0.34386944341512954,0.44033674418604646,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3753860465116278,0.34386944341512954,0.3936887298747763,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.32309395348837205,0.34386944341512954,0.3689060465116279,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3064167441860465,0.34386944341512954,0.31653860465116274,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"مراقبت","boundary":[0.24646418604651157,0.34386944341512954,0.2999367441860465,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2267227906976744,0.34386944341512954,0.24013681574239712,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.1651800408893432,0.34386944341512954,0.22040274077946606,0.3616560046799516],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.812855968992248,0.37219618913317964,0.8352345736434109,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.7694048062015504,0.37219618913317964,0.8058987596899224,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"سرنوشت","boundary":[0.6917452713178295,0.37219618913317964,0.7629989719031373,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"ملتی","boundary":[0.6508308527131782,0.37219618913317964,0.6850141085271317,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6308634108527132,0.37219618913317964,0.6443590489787229,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.588341550387597,0.37219618913317964,0.6241322480620156,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.5509434108527131,0.37219618913317964,0.5819353739447007,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5460959689922481,0.37219618913317964,0.5508680620155039,0.38998275039800173],"dir":"ltr"},{"str":"اصولاً","boundary":[0.4963657364341086,0.37219618913317964,0.5393648062015505,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.448468992248062,0.37219618913317964,0.4896345736434108,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4428875968992248,0.37219618913317964,0.4483880620155039,0.38998275039800173],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.40834790697674417,0.37219618913317964,0.4358251162790697,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.36517302325581397,0.37219618913317964,0.4015162790697675,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"مبهم","boundary":[0.32428372093023256,0.37219618913317964,0.35844186046511634,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.27292093023255815,0.37219618913317964,0.31795201596257056,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24805581395348839,0.37219618913317964,0.26654525939177104,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"همگان","boundary":[0.1900120930232558,0.37219618913317964,0.24160969538159188,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1651627906976744,0.37219618913317964,0.1835233715106573,0.38998275039800173],"dir":"rtl"},{"str":"انتظار","boundary":[0.793647441860465,0.40068762523331136,0.8349386046511628,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.768380465116279,0.40068762523331136,0.7866148837209301,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7142297674418605,0.40068762523331136,0.7619907677526916,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.708679069767442,0.40068762523331136,0.714179534883721,0.4184741864981335],"dir":"ltr"},{"str":"بلکه","boundary":[0.6691711627906978,0.40068762523331136,0.701646511627907,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.6210483720930233,0.40068762523331136,0.6622139534883722,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.5776474418604651,0.40068762523331136,0.6139906976744186,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5339451162790698,0.40068762523331136,0.5709162790697675,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5090800000000001,0.40068762523331136,0.5275694454382827,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"بدست","boundary":[0.45307069767441865,0.40068762523331136,0.5022734883720931,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.40567627906976744,0.40068762523331136,0.4463395348837209,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.36687162790697675,0.40068762523331136,0.3992301604978709,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"امرروز","boundary":[0.3115655813953488,0.40068762523331136,0.36014046511627906,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"نوشرته","boundary":[0.2538986046511628,0.40068762523331136,0.30517009781993587,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"مری","boundary":[0.21695255813953487,0.40068762523331136,0.24755484666496297,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":"شرود","boundary":[0.17001023255813952,0.40068762523331136,0.21061585112260786,0.4184741864981335],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16516279069767442,0.40068762523331136,0.16993488372093024,0.4184741864981335],"dir":"ltr"},{"str":"اعمال","boundary":[0.7917429457364342,0.4290143709513614,0.8349178294573644,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7750657364341086,0.4290143709513614,0.7851875968992249,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشه","boundary":[0.7190564341085273,0.4290143709513614,0.7685857364341087,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.6719131782945738,0.4290143709513614,0.7125764341085273,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6521717829457365,0.4290143709513614,0.6654331782945737,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6047773643410853,0.4290143709513614,0.6456917829457366,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.5594927131782946,0.4290143709513614,0.5984555798133208,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.5165689922480621,0.4290143709513614,0.5529122480620156,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.49682759689922484,0.4290143709513614,0.510088992248062,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.4342880620155039,0.4290143709513614,0.49049232715827457,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.40364620155038766,0.4290143709513614,0.42768248062015507,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.386968992248062,0.4290143709513614,0.39709085271317834,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.34580275098331237,0.4290143709513614,0.380585901746521,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.29891692106979784,0.4290143709513614,0.3395494573643411,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"مرا","boundary":[0.2714341085271318,0.4290143709513614,0.2926071317829458,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"مری","boundary":[0.23494046511627906,0.4290143709513614,0.2652306976744186,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"نگراریم","boundary":[0.17074418604651162,0.4290143709513614,0.2286613953488372,0.44680093221618356],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.16516279069767442,0.4290143709513614,0.1706632558139535,0.44680093221618356],"dir":"ltr"},{"str":"فردا","boundary":[0.805942480620155,0.4575058070514932,0.8350773643410853,0.4752923683163153],"dir":"rtl"},{"str":"خوانده","boundary":[0.7473964341085272,0.4575058070514932,0.7996072108792048,0.4752923683163153],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.6904578294573644,0.4575058070514932,0.7410611643675769,0.4752923683163153],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6593387596899226,0.4575058070514932,0.6840519951589513,0.4752923683163153],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6426799815464644,0.4575058070514932,0.6527080620155039,0.4752923683163153],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.6016962393554054,0.4575058070514932,0.6363656030455599,0.4752923683163153],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.5547796899224806,0.4575058070514932,0.5954429457364342,0.4752923683163153],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5259713178294574,0.4575058070514932,0.5484676013832556,0.4752923683163153],"dir":"rtl"},{"str":"کاریم","boundary":[0.4776728478500322,0.4575058070514932,0.5196656980841405,0.4752923683163153],"dir":"rtl"},{"str":"فردا","boundary":[0.4423089922480621,0.4575058070514932,0.471368527131783,0.4752923683163153],"dir":"rtl"},{"str":"درو","boundary":[0.4075678872018057,0.4575058070514932,0.435914614020784,0.4752923683163153],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3788652713178295,0.4575058070514932,0.4012789704875252,0.4752923683163153],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.3400606201550388,0.4575058070514932,0.37255351933949654,0.4752923683163153],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33521317829457364,0.4575058070514932,0.33998527131782946,0.4752923683163153],"dir":"ltr"},{"str":"انسان","boundary":[0.7945375193798451,0.48583255276954324,0.8353514728682172,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"معاصر","boundary":[0.7394826356589148,0.48583255276954324,0.788057519379845,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7225291472868218,0.48583255276954324,0.7331187135973184,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6823431007751939,0.48583255276954324,0.7162105510010598,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"فزاینده","boundary":[0.6254531295183346,0.48583255276954324,0.6759876123087567,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5857115754413889,0.48583255276954324,0.6190500775193799,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5613272118649497,0.48583255276954324,0.5793412403100776,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5264500571523578,0.48583255276954324,0.5550286821705427,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5099773743129504,0.48583255276954324,0.5200703875968993,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"تکنولوژی","boundary":[0.42924211512001403,0.48583255276954324,0.5036694573643411,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"درصدد","boundary":[0.3681059218301079,0.48583255276954324,0.42289550387596897,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.32485465314032586,0.48583255276954324,0.3618378294573643,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3071473564812674,0.48583255276954324,0.3185875968992247,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"آینرده","boundary":[0.25657390471213304,0.48583255276954324,0.30080527131782947,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2400344186046512,0.48583255276954324,0.25015627906976745,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخ","boundary":[0.18461686749594378,0.48583255276954324,0.2337553488372093,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.16516279069767442,0.48583255276954324,0.17835240021633317,0.5036191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8171040310077519,0.5143514372666886,0.8351375193798449,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7683031007751937,0.5143514372666886,0.8107273275024295,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7281170542635659,0.5143514372666886,0.7614714728682169,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7032770542635659,0.5143514372666886,0.7213105426356589,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"بیاورد","boundary":[0.6522156589147287,0.5143514372666886,0.6968707060548921,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6347367441860468,0.5143514372666886,0.644858604651163,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"مرزهای","boundary":[0.5694093023255815,0.5143514372666886,0.628005581395349,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.5280679069767443,0.5143514372666886,0.5629374985911261,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5081004651162792,0.5143514372666886,0.5215961032422889,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.46698511627906986,0.5143514372666886,0.5012939534883721,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4423962790697674,0.5143514372666886,0.4604297674418605,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.3917116279069767,0.5143514372666886,0.4360953527690724,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.35177674418604654,0.5143514372666886,0.3851311627906977,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"داشرتن","boundary":[0.291346976744186,0.5143514372666886,0.3453823659587685,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"زمرات","boundary":[0.24530883720930236,0.5143514372666886,0.28496646804673703,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخ","boundary":[0.18975162790697675,0.5143514372666886,0.23882883720930234,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16518225062463962,0.5143514372666886,0.1831962790697674,0.5321379985315108],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.8131314728682171,0.5426781829847387,0.8354347286821706,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"شکند","boundary":[0.7638784496124031,0.5426781829847387,0.8067445153040838,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.759031007751938,0.5426781829847387,0.7638031007751939,0.5604647442495608],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7387432558139535,0.5426781829847387,0.7520548837209303,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7071720930232559,0.5426781829847387,0.7317860465116279,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.6807246511627908,0.5426781829847387,0.700608994251794,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشمندان","boundary":[0.5896781395348839,0.5426781829847387,0.6739934883720932,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"حوزه","boundary":[0.5418316279069768,0.5426781829847387,0.5828716279069768,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5030269767441862,0.5426781829847387,0.5353855093350803,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.44071348837209307,0.5426781829847387,0.4962958139534884,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.3919125581395349,0.5426781829847387,0.4339823255813954,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"هرر","boundary":[0.3573023255813954,0.5426781829847387,0.38552159719175083,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"یرک","boundary":[0.31523255813953494,0.5426781829847387,0.3509626981790656,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.28665023255813954,0.5426781829847387,0.30884116154262176,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"سرهم","boundary":[0.23810046511627908,0.5426781829847387,0.28024439825972647,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"خرود","boundary":[0.1900027906976744,0.5426781829847387,0.23126883720930233,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16518225062463962,0.5426781829847387,0.1831962790697674,0.5604647442495608],"dir":"rtl"},{"str":"راستای","boundary":[0.7817170542635659,0.5710049287027887,0.835164496124031,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7506231007751938,0.5710049287027887,0.7752370542635658,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.702751472868217,0.5710049287027887,0.7442654198056556,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":"گات","boundary":[0.6711551937984496,0.5710049287027887,0.6964087638801593,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":"برمی","boundary":[0.6279551937984496,0.5710049287027887,0.6645998449612402,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5831226356589148,0.5710049287027887,0.6215608155711716,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5782751937984496,0.5710049287027887,0.5830472868217054,0.5887914899676109],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسران","boundary":[0.4791382945736434,0.5710049287027887,0.5713652713178294,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4624610852713178,0.5710049287027887,0.47258294573643406,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصران","boundary":[0.36835038759689925,0.5710049287027887,0.45598108527131787,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":"علروت","boundary":[0.31787605974664396,0.5710049287027887,0.3618703875968992,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتری","boundary":[0.25771317829457363,0.5710049287027887,0.31163782945736435,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":"نیرز","boundary":[0.22345674138414123,0.5710049287027887,0.25146232558139536,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20391193891846454,0.5710049287027887,0.21719238161950127,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.1651480806948725,0.5710049287027887,0.19764757915382458,0.5887914899676109],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.7895032558139534,0.5994963648029206,0.8349386046511628,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"عقب","boundary":[0.7448716279069767,0.5994963648029206,0.7830232558139534,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"نمانده","boundary":[0.693559069767442,0.5994963648029206,0.7384874062534772,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.6668604651162793,0.5994963648029206,0.687079069767442,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6501832558139536,0.5994963648029206,0.6603051162790698,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6332297674418607,0.5994963648029206,0.6438193337523572,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.5599662274103211,0.5994963648029206,0.6267497674418606,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5435432657858188,0.5994963648029206,0.5536362790697676,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.4786648120371905,0.5994963648029206,0.5372353488372094,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.44028418442023104,0.5994963648029206,0.4723953237597295,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4006459286043143,0.5994963648029206,0.4339823255813954,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.3573396572219978,0.5994963648029206,0.39436079503217186,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"دارنرد","boundary":[0.3047934717066889,0.5994963648029206,0.35104500663627447,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"سرهم","boundary":[0.25675644322845415,0.5994963648029206,0.2985450814332247,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"خرود","boundary":[0.209089113011724,0.5994963648029206,0.25046198358413135,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.18948958750636563,0.5994963648029206,0.20279058331731692,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16518225062463962,0.5994963648029206,0.1831962790697674,0.6172829260677426],"dir":"rtl"},{"str":"ساختن","boundary":[0.7821142635658915,0.6278231105209706,0.8352351937984497,0.6456096717857926],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.7392170774421181,0.6278231105209706,0.7755337984496125,0.6456096717857926],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.6857538342277878,0.6278231105209706,0.7329171469777744,0.6456096717857926],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6450798449612403,0.6278231105209706,0.6793886821705427,0.6456096717857926],"dir":"rtl"},{"str":"بشریت","boundary":[0.583997054263566,0.6278231105209706,0.6384993798449613,0.6456096717857926],"dir":"rtl"},{"str":"ایفا","boundary":[0.5540082170542636,0.6278231105209706,0.5776575119140941,0.6456096717857926],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.5031226356589148,0.6278231105209706,0.5476923558624031,0.6456096717857926],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49827519379844964,0.6278231105209706,0.5030472868217054,0.6456096717857926],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8207227906976746,0.6563145466211023,0.834612093023256,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"عقیده","boundary":[0.7719469767441863,0.6563145466211023,0.8142427906976747,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.6857479069767444,0.6563145466211023,0.7654669767441862,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"علوت","boundary":[0.6432260465116281,0.6563145466211023,0.6792679069767443,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5907330232558141,0.6563145466211023,0.636746046511628,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5851823255813954,0.6563145466211023,0.5906827906976745,0.6741011078859245],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.5236223255813954,0.6563145466211023,0.5788622756631872,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.4750474418604652,0.6563145466211023,0.5172932012276764,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"روح","boundary":[0.43443441860465115,0.6563145466211023,0.46866693316301616,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4177572093023256,0.6563145466211023,0.4278790697674419,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.3757627906976744,0.6563145466211023,0.4113767006048766,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.31415255813953485,0.6563145466211023,0.3692827906976744,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.25909767441860465,0.6563145466211023,0.30767255813953487,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"هسرتند","boundary":[0.19744818604651163,0.6563145466211023,0.25278658491751954,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.16514418604651163,0.6563145466211023,0.19118772093023254,0.6741011078859245],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.7951882170542636,0.6846412923391524,0.8355249612403101,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.757337984496124,0.6846412923391524,0.7887082170542636,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7050458914728682,0.6846412923391524,0.7508579844961241,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6476826356589148,0.6846412923391524,0.6982919379844962,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6310054263565891,0.6846412923391524,0.6411272868217054,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"دنیای","boundary":[0.5835584479861224,0.6846412923391524,0.6246628675116201,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.5286856978374114,0.6846412923391524,0.5773068217054265,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.48897286821705427,0.6846412923391524,0.5223272868217055,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.46032387596899227,0.6846412923391524,0.48270248062015503,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.4118894840338525,0.6846412923391524,0.45404480620155035,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.373083795960458,0.6846412923391524,0.4056224155465472,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"یابنرد","boundary":[0.31068651162790695,0.6846412923391524,0.3521032558139535,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30589604083947813,0.6846412923391524,0.31053581395348834,0.7024278536039745],"dir":"ltr"},{"str":"بره","boundary":[0.27770790220019703,0.6846412923391524,0.2995927898020719,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"عقیرده","boundary":[0.2211411994490318,0.6846412923391524,0.2714046511627907,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"ایشران","boundary":[0.1651800408893432,0.6846412923391524,0.21487393614307682,0.7024278536039745],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7798837209302324,0.7130092106527228,0.8349386046511627,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.7210865116279069,0.7130092106527228,0.7735739466651502,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.677660465116279,0.7130092106527228,0.7147567360480765,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6328279069767442,0.7130092106527228,0.671266086889001,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.5826455813953487,0.7130092106527228,0.6263479069767441,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.5274303878373626,0.7130092106527228,0.5761655813953489,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4878295781280031,0.7130092106527228,0.5211634915281748,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.46819754563535043,0.7130092106527228,0.481531048433596,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.41709725301774214,0.7130092106527228,0.46192910934761633,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"کننرد","boundary":[0.37128303749406744,0.7130092106527228,0.4108288167300081,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3548697774137256,0.7130092106527228,0.36496279069767446,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"بررای","boundary":[0.3062553506057123,0.7130092106527228,0.34851162790697676,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"موهرولات","boundary":[0.21883240228262868,0.7130092106527228,0.3000120930232558,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"یهنری","boundary":[0.16517161374652797,0.7130092106527228,0.21250697674418603,0.730795771917545],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.801358139534884,0.7415006467528545,0.8347125581395352,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.7562744186046514,0.7415006467528545,0.7948781395348838,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.7130493023255816,0.7415006467528545,0.7499697050283577,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"بیابند","boundary":[0.6686939534883724,0.7415006467528545,0.7067065933375237,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6638465116279072,0.7415006467528545,0.6686186046511631,0.7592872080176767],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6441051162790701,0.7415006467528545,0.6575191413237927,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6130111627906979,0.7415006467528545,0.63762511627907,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.5870158139534886,0.7415006467528545,0.6066306540932488,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.5282186046511629,0.7415006467528545,0.5807060396884063,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5036297674418604,0.7415006467528545,0.5216632558139535,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.45388303995438434,0.7415006467528545,0.4971497674418604,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.413200466884782,0.7415006467528545,0.4475451162790698,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.37041731823290397,0.7415006467528545,0.4068818604651163,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"جهران","boundary":[0.3153965253751862,0.7415006467528545,0.36414825229408787,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29894509966777405,0.7415006467528545,0.3090981234963913,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"فراینردهای","boundary":[0.20928976581557976,0.7415006467528545,0.2926466977889792,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1848124844209912,0.7415006467528545,0.20293767441860466,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16517711012701863,0.7415006467528545,0.17851909522420512,0.7592872080176767],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8261227906976744,0.7698273924709046,0.8269013953488372,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.8087423255813954,0.7698273924709046,0.8144186046511628,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7985451162790697,0.7698273924709046,0.8025888372093023,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.7783516279069768,0.7698273924709046,0.7854846511627906,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7672251162790698,0.7698273924709046,0.7721227906976743,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7584093023255813,0.7698273924709046,0.7608958139534884,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7421841860465115,0.7698273924709046,0.7456753488372092,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7280186046511626,0.7698273924709046,0.73588,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7048613953488372,0.7698273924709046,0.7107637209302325,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6833367441860464,0.7698273924709046,0.6871795348837209,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6636706976744184,0.7698273924709046,0.6695730232558138,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6430251162790697,0.7698273924709046,0.6520418604651163,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6226306976744185,0.7698273924709046,0.626146976744186,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6066316279069767,0.7698273924709046,0.6099720930232557,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.593194418604651,0.7698273924709046,0.5948269767441859,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5820679069767442,0.7698273924709046,0.5869655813953488,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.566093953488372,0.7698273924709046,0.571820465116279,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5454986046511628,0.7698273924709046,0.5493413953488373,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5339200000000001,0.7698273924709046,0.535552558139535,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5130483720930232,0.7698273924709046,0.5220651162790698,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4963711627906977,0.7698273924709046,0.5002139534883722,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4829339534883721,0.7698273924709046,0.48371255813953484,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.47389209302325586,0.7698273924709046,0.4767553488372093,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4629916279069768,0.7698273924709046,0.46753767441860467,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4495544186046512,0.7698273924709046,0.451186976744186,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.43935720930232564,0.7698273924709046,0.44340093023255817,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.41871162790697675,0.7698273924709046,0.4277283720930233,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4052744186046512,0.7698273924709046,0.40605302325581394,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3950772093023256,0.7698273924709046,0.3991209302325582,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.3816148837209303,0.7698273924709046,0.3887479069767442,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.37372837209302323,0.7698273924709046,0.3753609302325581,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.36119534883720933,0.7698273924709046,0.3675246511627907,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3394195348837209,0.7698273924709046,0.3434632558139535,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.31626232558139533,0.7698273924709046,0.3178948837209302,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.30094139534883724,0.7698273924709046,0.30998325581395353,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2842641860465116,0.7698273924709046,0.288106976744186,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.26803906976744185,0.7698273924709046,0.2715302325581395,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.26015255813953486,0.7698273924709046,0.26178511627906975,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.24809674418604652,0.7698273924709046,0.2539990697674419,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.21818325581395348,0.7698273924709046,0.23262511627906976,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.2033646511627907,0.7698273924709046,0.20549953488372094,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.1843767441860465,0.7698273924709046,0.18600930232558138,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.17232093023255812,0.7698273924709046,0.17822325581395349,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.16513767441860464,0.7698273924709046,0.16599162790697675,0.7876139537357267],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7804077519379845,0.7983188285710363,0.8354626356589148,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7378139534883721,0.7983188285710363,0.7740773546247597,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"انکار","boundary":[0.695269813650929,0.7983188285710363,0.731333953488372,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"ناپذیری","boundary":[0.6299357153574109,0.7983188285710363,0.689013023255814,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6056391379310345,0.7983188285710363,0.6236353488372093,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"شک","boundary":[0.5746485184442663,0.7983188285710363,0.5993555573376103,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"دهی","boundary":[0.5197913228745235,0.7983188285710363,0.5536362790697675,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"یهرن","boundary":[0.4716698803152672,0.7983188285710363,0.5134000000000001,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45520629408819924,0.7983188285710363,0.46525209302325593,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"روح","boundary":[0.41479109490279686,0.7983188285710363,0.4488965048013472,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39831792199517585,0.7983188285710363,0.40836372093023254,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.35650472879468054,0.7983188285710363,0.39200813270832385,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"کودکران","boundary":[0.2871721707585671,0.7983188285710363,0.3502211023728356,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"دارنرد","boundary":[0.23463441860465117,0.7983188285710363,0.2808639502494008,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22982879799575187,0.7983188285710363,0.23448372093023256,0.8161053898358586],"dir":"ltr"},{"str":"آنهرا","boundary":[0.18973929446576354,0.7983188285710363,0.22350561298404226,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.16512534097739145,0.7983188285710363,0.1834474418604651,0.8161053898358586],"dir":"rtl"},{"str":"اتخای","boundary":[0.7961590697674416,0.8266455742890864,0.8348632558139532,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"شیوه","boundary":[0.7531851162790696,0.8266455742890864,0.7898132013854525,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.714380465116279,0.8266455742890864,0.7467389977071732,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6616362790697675,0.8266455742890864,0.7076493023255815,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.6030400000000001,0.8266455742890864,0.65490511627907,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.574005581395349,0.8266455742890864,0.5966783833031003,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.5252046511627907,0.8266455742890864,0.5672744186046512,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5003646511627906,0.8266455742890864,0.5183981395348837,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"شک","boundary":[0.46912342997643686,0.8266455742890864,0.4940302591947547,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"دهی","boundary":[0.4139395348837209,0.8266455742890864,0.44779627906976743,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"یهن","boundary":[0.3735274418604651,0.8266455742890864,0.40735906976744185,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.3119674418604651,0.8266455742890864,0.36720739194225677,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28737860465116283,0.8266455742890864,0.30541209302325584,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.23767348837209304,0.8266455742890864,0.28084837209302327,0.8444321355539086],"dir":"rtl"},{"str":"دسرتیابی","boundary":[0.16518734229011797,0.8266455742890864,0.231279110144815,0.8444321355539086],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16513,0.31272,0.83552,0.84443],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/fe8d21b7526fadb6669dcc9d7a073f6c.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/e24e098de2ccae41c6fcc89563087252.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16512,0.10193,0.16442,0.15121]},"elements":[{"words":[{"str":"/","boundary":[0.8045617054263566,0.10192930064915456,0.8103524031007752,0.11559860236193452],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.815077519379845,0.10192930064915456,0.8355427131782945,0.11559860236193452],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.7566625626706834,0.10192930064915456,0.800163707801172,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"خردمند","boundary":[0.705077519379845,0.10192930064915456,0.7522717054263566,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.820747906976744,0.14257662391578832,0.8346372093023254,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.7633572093023255,0.14257662391578832,0.8143252244319021,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"سالم","boundary":[0.7217646511627908,0.14257662391578832,0.7566260465116279,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7048362790697675,0.14257662391578832,0.7149581395348837,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"هنواری","boundary":[0.6367209302325584,0.14257662391578832,0.6984259395510901,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.5890753488372095,0.14257662391578832,0.6302409302325583,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5723981395348839,0.14257662391578832,0.5825200000000001,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5008669767441861,0.14257662391578832,0.5659181395348839,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.46856744186046523,0.14257662391578832,0.4944838862426451,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.4264976744186047,0.14257662391578832,0.4621832202069657,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.3791032558139535,0.14257662391578832,0.4200176744186047,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"کننرده","boundary":[0.32590697674418606,0.14257662391578832,0.37279148255813943,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.29943441860465114,0.14257662391578832,0.319426976744186,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"داشرته","boundary":[0.24458046511627907,0.14257662391578832,0.2930400403773732,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"باشرند","boundary":[0.18975162790697675,0.14257662391578832,0.23802511627906978,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1849041860465116,0.14257662391578832,0.18967627906976742,0.16036318518061046],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.1651993678031158,0.14257662391578832,0.17858853917362835,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.7944435658914729,0.17090336963383837,0.8352072868217055,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7512435658914729,0.17090336963383837,0.7878882170542636,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7266547286821705,0.17090336963383837,0.7446882170542636,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6643663565891473,0.17090336963383837,0.7201747286821706,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"غفلت","boundary":[0.6134807751937985,0.17090336963383837,0.6578863565891473,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.5563412403100776,0.17090336963383837,0.6071363665109826,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5365998449612402,0.17090336963383837,0.5500138700059629,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.49453007751937983,0.17090336963383837,0.5302156233077407,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.44193503875969,0.17090336963383837,0.48805007751937984,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"خویش","boundary":[0.3819573643410853,0.17090336963383837,0.43563221462995005,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37637596899224807,0.17090336963383837,0.3818764341085272,0.1886899308986605],"dir":"ltr"},{"str":"ممکن","boundary":[0.3242202351711523,0.17090336963383837,0.3698353488372093,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2808510085114001,0.17090336963383837,0.31792000000000004,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.21960701763352924,0.17090336963383837,0.27458512083584224,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"تحرت","boundary":[0.16514683777651729,0.17090336963383837,0.2133106976744186,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.8034764341085271,0.19939480573397012,0.8350224806201549,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.753294108527132,0.19939480573397012,0.7969964341085273,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.698214108527132,0.19939480573397012,0.7468141085271319,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6815368992248062,0.19939480573397012,0.6916587596899224,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملات","boundary":[0.6120652713178295,0.19939480573397012,0.6750568992248063,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5405341085271318,0.19939480573397012,0.6055852713178294,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5005992248062014,0.19939480573397012,0.5339536434108527,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4801545736434108,0.19939480573397012,0.4942341403844111,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"سوی","boundary":[0.43414155038759694,0.19939480573397012,0.4736745736434109,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"گرایشاتی","boundary":[0.35746155038759686,0.19939480573397012,0.42758620155038757,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"تمای","boundary":[0.32330479274668356,0.19939480573397012,0.35098155038759693,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"یابند","boundary":[0.2689457364341086,0.19939480573397012,0.30243040105176605,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24445736434108528,0.19939480573397012,0.26266666666666666,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2158474418604651,0.19939480573397012,0.23822604651162788,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"توانرد","boundary":[0.16512861888941624,0.19939480573397012,0.20956837209302326,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.7838269767441861,0.22772155145202017,0.8344865116279071,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.7359302325581396,0.22772155145202017,0.7770958139534884,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.719253023255814,0.22772155145202017,0.7293748837209302,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6477218604651165,0.22772155145202017,0.7127730232558139,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6077869767441862,0.22772155145202017,0.6411413953488373,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5911097674418605,0.22772155145202017,0.6012316279069767,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.550245581395349,0.22772155145202017,0.5845544186046512,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.48871069767441866,0.22772155145202017,0.5437153488372094,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4487758139534884,0.22772155145202017,0.4821302325581396,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42903441860465114,0.22772155145202017,0.4423953052560393,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4044455813953488,0.22772155145202017,0.4224790697674419,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"معرض","boundary":[0.3449702325581395,0.22772155145202017,0.3979655813953489,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"آسریب","boundary":[0.2857209302325582,0.22772155145202017,0.33841488372093026,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.2392306976744186,0.22772155145202017,0.27938920579201404,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"روانری","boundary":[0.18184,0.22772155145202017,0.23285018897696963,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16519163787884183,0.22772155145202017,0.17528465116279068,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7700928682170542,0.2562129875521519,0.8352444961240311,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.7382705426356588,0.2562129875521519,0.7636128682170542,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"قاب","boundary":[0.7153480325041045,0.2562129875521519,0.7317905426356588,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"جبرانی","boundary":[0.6414221705426356,0.2562129875521519,0.6941161240310078,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6054054263565891,0.2562129875521519,0.6350666820761984,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.562657519379845,0.2562129875521519,0.5990692741367161,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5578100775193798,0.2562129875521519,0.5625821705426356,0.273999548816974],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5374865116279072,0.2562129875521519,0.5507981395348839,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.506392558139535,0.2562129875521519,0.5310065116279071,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.48039720930232566,0.2562129875521519,0.5000120494420859,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.39419813953488375,0.2562129875521519,0.4739172093023256,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3775209302325582,0.2562129875521519,0.3876427906976745,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشرگران","boundary":[0.27532279069767446,0.2562129875521519,0.3710409302325582,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"عرصره","boundary":[0.21559627906976747,0.2562129875521519,0.26884279069767447,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"علروت","boundary":[0.16516279069767442,0.2562129875521519,0.20911627906976746,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.7888753488372092,0.28453973327020193,0.8349888372093022,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.7300781395348838,0.28453973327020193,0.782565574572127,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.709206511627907,0.28453973327020193,0.7235227906976746,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6671367441860466,0.28453973327020193,0.7028222899744077,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6099972093023258,0.28453973327020193,0.6607923355032309,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.5640093023255816,0.28453973327020193,0.6034418604651165,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"تاکید","boundary":[0.5200145389494227,0.28453973327020193,0.5575293023255815,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"کررده","boundary":[0.4712784008361643,0.28453973327020193,0.5137530330134982,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45480745183233035,0.28453973327020193,0.4649004651162792,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.43019622395115653,0.28453973327020193,0.44842418604651174,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.41058819215752845,0.28453973327020193,0.42389425876067927,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"مهرم","boundary":[0.36790153002057485,0.28453973327020193,0.4043702325581396,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"تررین","boundary":[0.317680562829783,0.28453973327020193,0.3615972093023256,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"عامر","boundary":[0.28062863540937716,0.28453973327020193,0.3113897674418605,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2416613203920815,0.28453973327020193,0.25967534883720933,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"تربیرت","boundary":[0.18162595558664102,0.28453973327020193,0.2353627906976744,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16519163787884183,0.28453973327020193,0.17528465116279068,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"شک","boundary":[0.810461550387597,0.31307234196585415,0.8351508527131785,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"دهی","boundary":[0.7555114984320622,0.31307234196585415,0.7895128677534613,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.6788522480620156,0.31307234196585415,0.7492056064956009,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6619497049409125,0.31307234196585415,0.6719955038759692,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"روح","boundary":[0.6215345057555102,0.31307234196585415,0.6556399156540604,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6050613328478891,0.31307234196585415,0.6151071317829457,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.5632728529385982,0.31307234196585415,0.5987515435610371,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.501900195928103,0.31307234196585415,0.5569836392781556,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4732626029584319,0.31307234196585415,0.4956038759689923,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"دانند","boundary":[0.43238620155038765,0.31307234196585415,0.4669679523727086,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4275387596899225,0.31307234196585415,0.4323108527131783,0.3308589032306763],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7956003100775194,0.34139908768390426,0.8354096124031009,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.7431072868217055,0.34139908768390426,0.789272800041862,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7261537984496125,0.34139908768390426,0.736743364760109,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6774031007751938,0.34139908768390426,0.7196737984496124,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6671705426356589,0.33616212653024813,0.677417984496124,0.35394868779507027],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.6033337984496124,0.34139908768390426,0.6539431007751939,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"خردمند","boundary":[0.5396389147286822,0.34139908768390426,0.5970099943768326,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5229263565891472,0.33616212653024813,0.5331737984496124,0.35394868779507027],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.49785302325581404,0.34139908768390426,0.515886511627907,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"صدد","boundary":[0.4546279069767442,0.34139908768390426,0.49137302325581406,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.42983813953488365,0.34139908768390426,0.44807255813953495,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.38638697674418604,0.34139908768390426,0.4233581395348837,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.36850418604651164,0.34139908768390426,0.37990697674418605,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3629802647890118,0.34139908768390426,0.3684539534883721,0.3591856489487264],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.3060402045299599,0.34139908768390426,0.35659906976744193,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.28646354099473775,0.34139908768390426,0.29975090826452544,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.2618412764665047,0.34139908768390426,0.2801953488372093,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"شریوه","boundary":[0.2114297414092329,0.34139908768390426,0.25556806404026383,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.1651353472109286,0.34139908768390426,0.205156528982992,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.7830978294573646,0.3697258334019543,0.835113643410853,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.7303536434108528,0.3697258334019543,0.7763666666666669,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6687936434108528,0.3697258334019543,0.7240335934926445,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.6318727131782946,0.3697258334019543,0.6622382945736435,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"سازد","boundary":[0.5886727131782946,0.3697258334019543,0.6253927131782946,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5838252713178294,0.3697258334019543,0.5885973643410852,0.38751239466677645],"dir":"ltr"},{"str":"مولفان","boundary":[0.5292224806201551,0.3697258334019543,0.5775126535373826,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4981285271317829,0.3697258334019543,0.522742480620155,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4518643410852713,0.3697258334019543,0.4917949920751563,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"قصد","boundary":[0.4100457364341085,0.3697258334019543,0.445553289638199,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.3652131782945736,0.3697258334019543,0.4036513582068305,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3480344186046512,0.3697258334019543,0.3584827906976744,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردی","boundary":[0.26924465116279067,0.3697258334019543,0.3416539099072022,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"تازه","boundary":[0.23488558139534882,0.3697258334019543,0.26276465116279074,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2144409302325581,0.3697258334019543,0.22852049697355845,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.16513466496523346,0.3697258334019543,0.2081332542247179,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7890009302325582,0.3982172695020861,0.834938604651163,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7274409302325582,0.3982172695020861,0.7826808803143499,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازند","boundary":[0.6626409302325583,0.3982172695020861,0.720885581395349,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6577934883720932,0.3982172695020861,0.6625655813953489,0.41600383076690817],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.6254939534883722,0.3982172695020861,0.6514103978705521,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6085404651162792,0.3982172695020861,0.6191300314267758,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.5583832558139536,0.3982172695020861,0.6020604651162793,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.5123953488372095,0.3982172695020861,0.5520761753263596,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"ناهنواری","boundary":[0.4340576744186047,0.3982172695020861,0.5059153488372093,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.3954516262806961,0.3982172695020861,0.4276999934490665,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.3241213220221051,0.3982172695020861,0.3892,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.29967991650386705,0.3982172695020861,0.31785429496614664,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.23510612424693916,0.3982172695020861,0.2934128894479086,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"دامی","boundary":[0.19369106419462007,0.3982172695020861,0.22879790373777287,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"برر","boundary":[0.16512479330119972,0.3982172695020861,0.18739069767441857,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.8120827906976743,0.42654401522013613,0.834687441860465,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.7849320930232557,0.42654401522013613,0.8056109869632189,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7231460465116278,0.42654401522013613,0.7785710629542809,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"بشمار","boundary":[0.6715823255813953,0.42654401522013613,0.7163395348837209,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6425479069767442,0.42654401522013613,0.6652207088844956,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"آیند","boundary":[0.6065562790697675,0.42654401522013613,0.6357162790697675,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.5629041860465117,0.42654401522013613,0.6001504447713544,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5383153488372093,0.42654401522013613,0.5563488372093024,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.47740837209302334,0.42654401522013613,0.532006070486694,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارهای","boundary":[0.3878939534883721,0.42654401522013613,0.47102786339557423,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.3488632558139535,0.42654401522013613,0.38141395348837215,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3321860465116279,0.42654401522013613,0.34230790697674424,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.2836111627906977,0.42654401522013613,0.32588416746116994,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.263166511627907,0.42654401522013613,0.27724607836890736,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.20602697674418605,0.42654401522013613,0.2568221029450911,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.165126978512689,0.42654401522013613,0.19947162790697673,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"تقاب","boundary":[0.8112399704886006,0.45503545132026785,0.8347652713178294,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7793587596899224,0.45503545132026785,0.7900895202178922,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7480136434108527,0.45503545132026785,0.7726275968992248,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"دات","boundary":[0.7196824806201552,0.45503545132026785,0.7416192651835748,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6971531782945737,0.45503545132026785,0.713202480620155,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.680475968992248,0.45503545132026785,0.6905978294573644,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.6456396899224807,0.45503545132026785,0.6740815907649701,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"نگه","boundary":[0.6128629457364342,0.45503545132026785,0.6393316175233186,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.5603448062015504,0.45503545132026785,0.6064685675091561,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.496022015503876,0.45503545132026785,0.5539893177351134,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.45608713178294574,0.45503545132026785,0.4894415503875969,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43634573643410857,0.45503545132026785,0.4497597614788313,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب","boundary":[0.38498294573643416,0.45503545132026785,0.43003891046435483,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.34640434108527135,0.45503545132026785,0.37862526476689595,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3153103875968992,0.45503545132026785,0.3399243410852713,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.273968992248062,0.45503545132026785,0.3087550387596899,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"ناهنواری","boundary":[0.19560372093023257,0.45503545132026785,0.26748899224806205,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"هرا","boundary":[0.16512534097739145,0.45503545132026785,0.18927199648968845,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8131333333333333,0.483362197038318,0.8355119379844962,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.7657389147286822,0.483362197038318,0.8061007751937985,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.760891472868217,0.483362197038318,0.7656635658914729,0.5011487583031401],"dir":"ltr"},{"str":"البته","boundary":[0.7253100775193798,0.483362197038318,0.7539928682170542,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6784547286821706,0.483362197038318,0.718264031007752,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.625484496124031,0.483362197038318,0.6720121730095011,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"قصد","boundary":[0.5826706976744186,0.483362197038318,0.6180595348837209,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.5376372093023255,0.483362197038318,0.576151280738845,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"همانند","boundary":[0.4821302325581395,0.483362197038318,0.531191090730429,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"کنفرانس","boundary":[0.41170418604651154,0.483362197038318,0.475767292758185,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.3728995348837209,0.483362197038318,0.4052580674746151,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.3240986046511628,0.483362197038318,0.3661683720930233,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.2913218604651163,0.483362197038318,0.31736744186046517,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.2627395348837209,0.483362197038318,0.2849304638682032,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"سرخنرانی","boundary":[0.18209116279069767,0.483362197038318,0.2563714423880072,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16519163787884183,0.483362197038318,0.17528465116279068,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.8038854263565891,0.5117163911533816,0.8353310077519379,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7478761240310077,0.5117163911533816,0.7974054263565891,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7079412403100774,0.5117163911533816,0.7412956589147287,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازد","boundary":[0.6506007751937984,0.5117163911533816,0.7013858914728681,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6450193798449612,0.5117163911533816,0.6505198449612403,0.5295029524182038],"dir":"ltr"},{"str":"بلکه","boundary":[0.6057138213186702,0.5117163911533816,0.6382027906976745,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5813589948106862,0.5117163911533816,0.5993730232558141,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.531793737628803,0.5117163911533816,0.5750604651162791,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.48854798647365927,0.5117163911533816,0.5255311627906978,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"ترا","boundary":[0.46283930174563587,0.5117163911533816,0.48228093023255814,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"خواننردگان","boundary":[0.37024366581162155,0.5117163911533816,0.4565758905062924,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3506356340179936,0.5117163911533816,0.36394170062114434,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"بواسرطه","boundary":[0.2832846511627907,0.5117163911533816,0.34436744186046514,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"ارائره","boundary":[0.23767094355086568,0.5117163911533816,0.27702168157423973,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"اسرتدلال","boundary":[0.16512907757140627,0.5117163911533816,0.23141953488372097,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.8034319379844961,0.5402078272535134,0.835530542635659,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"درستو","boundary":[0.7494682170542636,0.5402078272535134,0.7970782506321767,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"محکم","boundary":[0.6964728682170542,0.5402078272535134,0.7427370542635658,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6474984496124031,0.5402078272535134,0.6895179844961241,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6073124031007752,0.5402078272535134,0.6406668217054263,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.5747868217054263,0.5402078272535134,0.6009788680441485,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5699031007751938,0.5402078272535134,0.5746751937984496,0.5579943885183355],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.5015503875968993,0.5402078272535134,0.5631103875968994,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4552862015503876,0.5402078272535134,0.49521685254027265,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.414848992248062,0.5402078272535134,0.44880620155038753,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.3888536434108527,0.5402078272535134,0.408468483550613,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3768229457364341,0.5402078272535134,0.3823234108527132,0.5579943885183355],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3522341085271318,0.5402078272535134,0.37026759689922484,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.3025038759689922,0.5402078272535134,0.34575410852713184,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2590527131782946,0.5402078272535134,0.29602387596899227,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.24116992248062016,0.5402078272535134,0.25257271317829455,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"آمارهرا","boundary":[0.18184,0.5402078272535134,0.23453395348837208,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16519163787884183,0.5402078272535134,0.17528465116279068,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.8024384496124031,0.5685345729715635,0.8355165891472869,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7638598449612403,0.5685345729715635,0.7960807686428649,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.7153100775193799,0.5685345729715635,0.7573798449612404,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.6742891472868217,0.5685345729715635,0.7085728682170542,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.5800026356589147,0.5685345729715635,0.6678091472868217,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5602612403100774,0.5685345729715635,0.5736221269614656,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5398165891472868,0.5685345729715635,0.5538961558882872,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.49106589147286817,0.5685345729715635,0.5333365891472869,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"شاهد","boundary":[0.44408230346540545,0.5685345729715635,0.48464186046511626,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"صدق","boundary":[0.39533705461733376,0.5685345729715635,0.43783079362378996,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.35600758030869123,0.5685345729715635,0.38904007535255175,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.31754874705696906,0.5685345729715635,0.3497357549251749,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"خرود","boundary":[0.27002795140252744,0.5685345729715635,0.31127692167345267,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.24188253497853204,0.5685345729715635,0.26373425363329767,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبران","boundary":[0.1651800408893432,0.5685345729715635,0.23558883720930232,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.8040812403100775,0.5970260090716952,0.8355268217054264,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7752728682170542,0.5970260090716952,0.7977691517708524,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.7381007751937985,0.5970260090716952,0.7689238897781127,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7326902325581396,0.5970260090716952,0.7374623255813955,0.6148125703365174],"dir":"ltr"},{"str":"امید","boundary":[0.6976279069767443,0.5970260090716952,0.7262102325581395,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6541767441860467,0.5970260090716952,0.6911479069767443,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.5970489349228064,0.5970260090716952,0.6478323355032308,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"محترت","boundary":[0.54445311401021,0.5970260090716952,0.5907581395348839,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5280465215997722,0.5970260090716952,0.538139534883721,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.48751735144073466,0.5970260090716952,0.5217386046511628,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.3934870176335292,0.5970260090716952,0.48127627906976744,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.34181588854760864,0.5970260090716952,0.3871906976744186,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"علروت","boundary":[0.2915573000567215,0.5970260090716952,0.3355516279069768,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتری","boundary":[0.23140851303735024,0.5970260090716952,0.2853190697674419,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"اسرتفاده","boundary":[0.16518630781290827,0.5970260090716952,0.2251153488372093,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"کام","boundary":[0.8129836713789008,0.6253527547897453,0.8347376744186044,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7814911627906974,0.6253527547897453,0.7916130232558136,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"وافی","boundary":[0.7392204651162789,0.6253527547897453,0.7746846511627906,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7192530232558138,0.6253527547897453,0.7327486613818235,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6992855813953488,0.6253527547897453,0.7128532021466905,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6430251162790698,0.6253527547897453,0.6925544186046512,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.61168,0.6253527547897453,0.6362939534883721,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5651897674418604,0.6253527547897453,0.605276438142993,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"ببرند","boundary":[0.5224669767441861,0.6253527547897453,0.5586344186046511,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5057897674418605,0.6253527547897453,0.5159116279069768,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.4860483720930233,0.6253527547897453,0.4993097674418605,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.46630697674418603,0.6253527547897453,0.4796678633955742,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44935348837209305,0.6253527547897453,0.45994305468258956,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرنهادات","boundary":[0.35705116279069765,0.6253527547897453,0.44304958612534484,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"سرازنده","boundary":[0.29129674418604645,0.6253527547897453,0.35072138721086726,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"خرود","boundary":[0.24345023255813952,0.6253527547897453,0.28471627906976743,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2188613953488372,0.6253527547897453,0.23689488372093023,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.18465267088401094,0.6253527547897453,0.19897314175677674,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7954826356589149,0.653844190889877,0.8352919379844963,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.756904031007752,0.653844190889877,0.7891249546893767,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.7088565891472869,0.653844190889877,0.7503486821705427,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمایی","boundary":[0.6358686821705427,0.653844190889877,0.7024760804498378,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.5849831007751939,0.653844190889877,0.6295528209786821,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5801356589147287,0.653844190889877,0.5849077519379845,0.6716307521546991],"dir":"ltr"},{"str":"لازت","boundary":[0.8050375193798449,0.682170936607927,0.8355789147286822,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7843668217054263,0.682170936607927,0.7986020593317694,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"یکر","boundary":[0.7495181395348839,0.682170936607927,0.7769200000000002,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7058158139534886,0.682170936607927,0.7427869767441863,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6809506976744188,0.682170936607927,0.6994401431127015,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"آمارهای","boundary":[0.6133125581395351,0.682170936607927,0.6741441860465118,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.575211162790698,0.682170936607927,0.6069127370304117,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5369088372093026,0.682170936607927,0.5688053284922848,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5120688372093025,0.682170936607927,0.5301023255813955,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4807237209302326,0.682170936607927,0.5053376744186048,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.43423348837209313,0.682170936607927,0.4743201590732257,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4131106976744186,0.682170936607927,0.42742697674418606,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.3614967441860465,0.682170936607927,0.40637953488372097,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"یافتره","boundary":[0.3138511627906977,0.682170936607927,0.35508594568222474,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.26736093023255814,0.682170936607927,0.30751943835015355,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشرگران","boundary":[0.1651800408893432,0.682170936607927,0.26088093023255815,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"غربی","boundary":[0.7955311627906977,0.7105388549214976,0.834913488372093,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.75208,0.7105388549214976,0.7890511627906976,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7274660465116279,0.7105388549214976,0.7457687298747764,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.6898167441860465,0.7105388549214976,0.720986046511628,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"جوامب","boundary":[0.6351888372093024,0.7105388549214976,0.6834814744450962,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"آماری","boundary":[0.5838511627906977,0.7105388549214976,0.6286334883720931,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"غربی","boundary":[0.5380893023255814,0.7105388549214976,0.5773711627906977,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"بدست","boundary":[0.48231914926435693,0.7105388549214976,0.5315339534883721,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.4435751450222106,0.7105388549214976,0.4759767441860465,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.4170539534883721,0.7105388549214976,0.43727255813953486,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4122493234672305,0.7105388549214976,0.4169786046511628,0.7283254161863197],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.39267354000685767,0.7105388549214976,0.4059274418604651,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3617732277857738,0.7105388549214976,0.3864216995098731,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.33605441237288614,0.7105388549214976,0.35548393152033936,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"نمی","boundary":[0.29930317583268784,0.7105388549214976,0.3297600464549754,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"تروان","boundary":[0.2528358548428316,0.7105388549214976,0.2930046511627907,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"آنهرا","boundary":[0.2127738973182176,0.7105388549214976,0.2464641860465116,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19320483885330683,0.7105388549214976,0.2065017631948488,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.1651558550536014,0.7105388549214976,0.186932704729938,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"جوامب","boundary":[0.7869043410852714,0.7390302910216293,0.8349768992248063,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"غربی","boundary":[0.7411424806201551,0.7390302910216293,0.7804243410852715,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.724494118498997,0.7390302910216293,0.7345871317829459,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"مسلمان","boundary":[0.6614736434108527,0.7390302910216293,0.7181862015503877,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.5815034108527132,0.7390302910216293,0.6549182945736435,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5394838759689923,0.7390302910216293,0.5751638685032414,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"عزیز","boundary":[0.49766527131782945,0.7390302910216293,0.5330038759689922,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"بسط","boundary":[0.45590014506448284,0.7390302910216293,0.4908336434108527,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.4279675968992248,0.7390302910216293,0.4496033578315572,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4231629668780832,0.7390302910216293,0.42789224806201553,0.7568168522864515],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16512,0.10193,0.83558,0.75682],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"با","boundary":[0.3179575968992248,0.7939456073558273,0.32662434108527133,0.8076149090686073],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.28211317829457366,0.7939456073558273,0.3135759689922481,0.8076149090686073],"dir":"rtl"},{"str":"بهرام","boundary":[0.31816178294573644,0.8145319051160381,0.3524041085271318,0.8282012068288181],"dir":"rtl"},{"str":"مرادیان","boundary":[0.260968992248062,0.8145319051160381,0.31377423191891246,0.8282012068288181],"dir":"rtl"},{"str":"پاییز","boundary":[0.308445881414974,0.8351182028762489,0.3377522480620155,0.848787504589029],"dir":"rtl"},{"str":"1391","boundary":[0.26678294573643413,0.8351182028762489,0.30393992248062013,0.848787504589029],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26097,0.79395,0.3524,0.84879],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/6c96f68b6560f042fddfed3c0ba87532.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/3c59dee0273aafbe9070fdafa28a010d.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16513,0.23676,0.16399,0.14075]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7848449612403101,0.24446070440306597,0.8355086821705426,0.26636452521993026],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7585658914728682,0.23676150945597277,0.7780077519379844,0.2696995858723101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75857,0.23676,0.83551,0.2697],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کلیات","boundary":[0.4729263565891473,0.3423549834709185,0.5280726356589147,0.36162375817447573],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخچهی","boundary":[0.7404263565891472,0.3957272924558081,0.8354365891472868,0.4135138537206302],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.702844496124031,0.3957272924558081,0.7344407751937984,0.4135138537206302],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6863682170542635,0.3957272924558081,0.6970677519379845,0.4135138537206302],"dir":"rtl"},{"str":"توصیههای","boundary":[0.5872454263565892,0.3957272924558081,0.6804658914728682,0.4135138537206302],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.5254844961240309,0.3957272924558081,0.5813431007751937,0.4135138537206302],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7908914728682171,0.4249765616422375,0.8354793798449612,0.4401280767937527],"dir":"rtl"},{"str":"هنگامیکه","boundary":[0.7637185077519381,0.4525650955890426,0.8360096124031008,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.7322868217054264,0.4525650955890426,0.7579556589147287,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7162403100775193,0.4525650955890426,0.7263621705426356,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"مادری","boundary":[0.6641472868217054,0.4525650955890426,0.7102607751937984,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6247803100775193,0.4525650955890426,0.658411007751938,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"نخستین","boundary":[0.5615124031007752,0.4525650955890426,0.6187272868217054,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.5365661356776997,0.4525650955890426,0.5554593798449613,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.49013565891472866,0.4525650955890426,0.5306482170542636,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"کو","boundary":[0.4649908527131783,0.4525650955890426,0.4843303875968992,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"کشان","boundary":[0.4084792248062016,0.4525650955890426,0.451955503875969,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.38964201550387595,0.4525650955890426,0.40242620155038755,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3661582945736434,0.4525650955890426,0.383588992248062,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"آغوش","boundary":[0.31189138462373905,0.4525650955890426,0.36010527131782943,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.24399224806201553,0.4525650955890426,0.3060181395348837,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.23865953488372094,0.4525650955890426,0.24416,0.4703516568538647],"dir":"ltr"},{"str":"قلبشان","boundary":[0.184006511627907,0.4525650955890426,0.232606511627907,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1651693023255814,0.4525650955890426,0.17795348837209302,0.4703516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"عشق","boundary":[0.7981086821705426,0.4803977701608476,0.8358835658914728,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7816324031007752,0.4803977701608476,0.7916286821705426,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"محبت","boundary":[0.7286119379844961,0.4803977701608476,0.7751524031007752,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7088705426356589,0.4803977701608476,0.722131937984496,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6849598449612403,0.4803977701608476,0.7023905426356589,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6284482170542636,0.4803977701608476,0.6782286821705427,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"زیبا","boundary":[0.5968519379844961,0.4803977701608476,0.6219682170542635,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"لبریز","boundary":[0.5568668217054263,0.4803977701608476,0.590371937984496,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.4973449612403101,0.4803977701608476,0.5504755038759689,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49281596899224805,0.4803977701608476,0.4975880620155038,0.4981843314256697],"dir":"ltr"},{"str":"آنان","boundary":[0.458908992248062,0.4803977701608476,0.486335968992248,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.40287457364341084,0.4803977701608476,0.45217782945736434,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.33428294573643413,0.4803977701608476,0.3962506976744186,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.27995069767441866,0.4803977701608476,0.32779720930232564,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.24810325581395354,0.4803977701608476,0.27321953488372097,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23162697674418606,0.4803977701608476,0.2416232558139535,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.19513302325581397,0.4803977701608476,0.2248958139534884,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.1651693023255814,0.4803977701608476,0.18865302325581396,0.4981843314256697],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.7969379844961241,0.5080932027475845,0.8359184496124031,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7915891472868216,0.5080932027475845,0.7970896124031007,0.5258797640124067],"dir":"ltr"},{"str":"ولی","boundary":[0.7566924031007752,0.5080932027475845,0.7851993798449612,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.7194961240310077,0.5080932027475845,0.7367007751937985,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"هفته","boundary":[0.6810286821705426,0.5080932027475845,0.7128761240310078,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"بعد،","boundary":[0.6445347286821705,0.5080932027475845,0.674297519379845,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6249737984496124,0.5080932027475845,0.6380844961240311,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.5747663565891473,0.5080932027475845,0.6180165891472869,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"کمخوابی","boundary":[0.5015179844961241,0.5080932027475845,0.5680351937984497,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"خسته","boundary":[0.45306155038759693,0.5080932027475845,0.49494984496124034,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4363341085271318,0.5080932027475845,0.44633038759689925,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"فرسوده","boundary":[0.3756782945736434,0.5080932027475845,0.4293768992248062,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.34703457364341084,0.5080932027475845,0.3692122480620155,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.3017248062015504,0.5080932027475845,0.34007736434108526,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29695441860465116,0.5080932027475845,0.301726511627907,0.5258797640124067],"dir":"ltr"},{"str":"پدر","boundary":[0.26488093023255815,0.5080932027475845,0.2902232558139535,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24815348837209303,0.5080932027475845,0.2581497674418605,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.2112074418604651,0.5080932027475845,0.24119627906976746,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"جوان","boundary":[0.1651693023255814,0.5080932027475845,0.20447627906976745,0.5258797640124067],"dir":"rtl"},{"str":"یقین","boundary":[0.8029649612403101,0.5359258773193895,0.8359677519379846,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7592635658914728,0.5359258773193895,0.7961593798449611,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7347477519379845,0.5359258773193895,0.7524547286821706,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"جایی","boundary":[0.6887096124031008,0.5359258773193895,0.7277905426356589,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"اشتباه","boundary":[0.6426965891472868,0.5359258773193895,0.6815263565891473,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند؛","boundary":[0.5785077519379844,0.5359258773193895,0.6357393798449612,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5588466666666666,0.5359258773193895,0.5717313178294573,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5281796899224807,0.5359258773193895,0.5516634108527132,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"رو،","boundary":[0.4974875968992248,0.5359258773193895,0.5212224806201551,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.4410010852713178,0.5359258773193895,0.4903043410852713,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.3719573643410853,0.5359258773193895,0.43392511627906977,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3524029457364341,0.5359258773193895,0.36528759689922485,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.2945869767441861,0.5359258773193895,0.3454223255813954,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27785953488372095,0.5359258773193895,0.2876297674418605,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"منابب","boundary":[0.23697023255813957,0.5359258773193895,0.2706762790697675,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.16516279069767442,0.5359258773193895,0.22978697674418608,0.5537124385842116],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.7846486821705426,0.5637585518911945,0.8359361240310077,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"مث","boundary":[0.7667407751937985,0.5637585518911945,0.7785956589147287,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"کتابها","boundary":[0.6927296124031007,0.5637585518911945,0.7464970542635658,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.676931472868217,0.5637585518911945,0.6869277519379844,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.6578682170542636,0.5637585518911945,0.6711296124031007,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"کمک","boundary":[0.6114280620155039,0.5637585518911945,0.6521666666666667,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرند.","boundary":[0.5544894573643411,0.5637585518911945,0.6056262015503875,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.5175182945736434,0.5637585518911945,0.5486875968992249,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"ببینیم","boundary":[0.4749713178294574,0.5637585518911945,0.5117164341085272,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.44661503875968994,0.5637585518911945,0.4559080620155039,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"میشنوند","boundary":[0.3752131782945737,0.5637585518911945,0.44090186046511626,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3710271317829458,0.5637585518911945,0.37534062015503883,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7925193798449612,0.5914265360809179,0.797291472868217,0.6092130973457399],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7974031007751937,0.5914265360809179,0.8082031007751938,0.6092130973457399],"dir":"ltr"},{"str":"همیشه","boundary":[0.732761550387597,0.5914265360809179,0.7829689922480623,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7137234108527134,0.5914265360809179,0.7256151016132413,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.6677103875968994,0.5914265360809179,0.7071199344956792,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6256657364341086,0.5914265360809179,0.6590201550387599,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"بخوابید","boundary":[0.5611168992248063,0.5914265360809179,0.6167745736434109,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5564955038759691,0.5914265360809179,0.561041550387597,0.6092130973457399],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.5232917829457365,0.5914265360809179,0.5479057364341087,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.47288341085271324,0.5914265360809179,0.5160693311292283,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"ابداعی","boundary":[0.41483968992248066,0.5914265360809179,0.46406759689922483,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.37304620155038765,0.5914265360809179,0.4079354022874027,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"سیرز","boundary":[0.32663131782945737,0.5914265360809179,0.3660149955658497,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.32108062015503874,0.5914265360809179,0.32658108527131785,0.6092130973457399],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.2943568992248062,0.5914265360809179,0.3142283840190817,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2718275968992248,0.5914265360809179,0.28734279513838606,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.22141922480620155,0.5914265360809179,0.26460514508271654,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.20585271317829457,0.5914265360809179,0.21283503875968993,0.6092130973457399],"dir":"ltr"},{"str":"تخت","boundary":[0.16516279069767442,0.5914265360809179,0.20563713178294574,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگی","boundary":[0.7625193798449612,0.6192592106527228,0.8354319379844961,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.7555426356589148,0.6192592106527228,0.7625249612403101,0.637045771917545],"dir":"ltr"},{"str":"نیز","boundary":[0.7259182945736435,0.6192592106527228,0.7461368992248063,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"مشهور","boundary":[0.6662168992248062,0.6192592106527228,0.7190710091691114,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6202289922480622,0.6192592106527228,0.6574010852713179,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6146782945736433,0.6192592106527228,0.6201787596899224,0.637045771917545],"dir":"ltr"},{"str":"مدعی","boundary":[0.5617080620155039,0.6192592106527228,0.6057368992248062,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5156950387596899,0.6192592106527228,0.5526662015503875,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4885192248062015,0.6192592106527228,0.5087268813357185,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.46576387596899227,0.6192592106527228,0.4814347450934963,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.4192987596899225,0.6192592106527228,0.45876449576472916,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.368915503875969,0.6192592106527228,0.4119570781156827,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.311433488372093,0.6192592106527228,0.362091624374104,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2909888372093023,0.6192592106527228,0.3023916279069767,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.2529125581395349,0.6192592106527228,0.2820976744186047,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.23362325581395355,0.6192592106527228,0.24567182903834073,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"اطرافیان","boundary":[0.1651311627906977,0.6192592106527228,0.22458139534883723,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگی","boundary":[0.7642548837209302,0.6469271948424462,0.8342037209302324,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.7298706976744185,0.6469271948424462,0.756594418604651,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.6799646511627907,0.6469271948424462,0.7227954779125402,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6623581395348839,0.6469271948424462,0.6724800000000002,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6368400000000001,0.6469271948424462,0.6548734883720931,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.5927609302325583,0.6469271948424462,0.6293302325581396,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5409962790697674,0.6469271948424462,0.5860050974940828,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"بهتری","boundary":[0.4882772093023257,0.6469271948424462,0.5344280829666878,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4703944186046513,0.6469271948424462,0.4815644500314269,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.4098139534883722,0.6469271948424462,0.4629097674418606,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"برقرار","boundary":[0.3580744186046512,0.6469271948424462,0.40232930232558145,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.324619534883721,0.6469271948424462,0.35145299559090526,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31952093023255823,0.6469271948424462,0.32429302325581405,0.6647137561072683],"dir":"ltr"},{"str":"براساس","boundary":[0.2524353488372093,0.6469271948424462,0.3120362790697675,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.22016093023255814,0.6469271948424462,0.24477488372093026,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.17090790697674418,0.6469271948424462,0.21340509749408273,0.6647137561072683],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1651311627906977,0.6469271948424462,0.17063162790697675,0.6647137561072683],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.8107652713178297,0.6747598694142513,0.8347764341085274,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7508629457364344,0.6747598694142513,0.8016480620155042,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7237122480620157,0.6747598694142513,0.7417457364341087,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.684907596899225,0.6747598694142513,0.7146703875968995,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.6384173643410854,0.6747598694142513,0.6782356347066102,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5956945736434109,0.6747598694142513,0.6293252713178296,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"نخوابند","boundary":[0.5308945736434109,0.6747598694142513,0.5877781387930715,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.495128992248062,0.6747598694142513,0.5218527131782947,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.4484378294573643,0.6747598694142513,0.48806412927681514,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42543131782945737,0.6747598694142513,0.44127515460434225,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"دلی","boundary":[0.3983005239857236,0.6747598694142513,0.41628899224806204,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"ترشح","boundary":[0.3313708527131783,0.6747598694142513,0.3744703875968992,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"هورمونهای","boundary":[0.22942883720930235,0.6747598694142513,0.3246121017728623,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.1651311627906977,0.6747598694142513,0.22016093023255817,0.6925464306790733],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب","boundary":[0.7903691472868217,0.7026337165815767,0.8352268217054264,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":"دائمی","boundary":[0.7392826356589148,0.7026337165815767,0.7834925700456835,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.6809877519379844,0.7026337165815767,0.7315719379844962,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":"دید","boundary":[0.6468798449612404,0.7026337165815767,0.6741111746968462,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6413941085271317,0.7026337165815767,0.6461662015503876,0.7204202778463988],"dir":"ltr"},{"str":"سرانوات","boundary":[0.5726759689922482,0.7026337165815767,0.6346755883856563,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.5280443410852713,0.7026337165815767,0.5662076171216717,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5224936434108527,0.7026337165815767,0.5279941085271318,0.7204202778463988],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.4595522480620155,0.7026337165815767,0.5146071317829457,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":"محروت","boundary":[0.4006043410852713,0.7026337165815767,0.45176620155038766,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37970759689922484,0.7026337165815767,0.3939066666666667,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.32068434108527133,0.7026337165815767,0.3717457364341085,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.2623643410852713,0.7026337165815767,0.3140328395001976,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2567829457364341,0.7026337165815767,0.26228341085271323,0.7204202778463988],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.23086697674418608,0.7026337165815767,0.2489004651162791,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.1867627906976744,0.7026337165815767,0.22310604651162788,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16550268336314847,0.7026337165815767,0.1801438282647585,0.7204202778463988],"dir":"rtl"},{"str":"تهاجم","boundary":[0.7887254263565892,0.7303017007713,0.8352910077519381,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7701896124031008,0.7303017007713,0.780311472868217,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"خشونت","boundary":[0.6979551937984496,0.7303017007713,0.7617756589147288,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.6475468217054263,0.7303017007713,0.6907851041140919,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"میزنند","boundary":[0.5851356589147286,0.7303017007713,0.6408275016475417,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5802882170542636,0.7303017007713,0.5850603100775194,0.7480882620361221],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5586882170542635,0.7303017007713,0.5733651401311867,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5254844961240309,0.7303017007713,0.5500984496124031,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.49720062015503874,0.7303017007713,0.5166657364341086,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4916499224806202,0.7303017007713,0.4971503875968993,0.7480882620361221],"dir":"ltr"},{"str":"فرزندپروری","boundary":[0.3903810852713179,0.7303017007713,0.48435193672657517,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.36832899224806204,0.7303017007713,0.38179131782945736,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.3332415503875969,0.7303017007713,0.3599903875968992,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.2739922480620155,0.7303017007713,0.32477736434108523,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.26841085271317827,0.7303017007713,0.2739113178294574,0.7480882620361221],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.24176093023255818,0.7303017007713,0.25979441860465124,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"نهایت","boundary":[0.18743441860465115,0.7303017007713,0.233246511627907,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1651311627906977,0.7303017007713,0.1804906901445162,0.7480882620361221],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.7731349779388804,0.7581343753431049,0.8350882170542635,0.775920936607927],"dir":"rtl"},{"str":"صلح","boundary":[0.7294207865380979,0.7581343753431049,0.7667217054263565,0.775920936607927],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.674580488717027,0.7581343753431049,0.7229691472868217,0.775920936607927],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.6174466033855402,0.7581343753431049,0.6682658914728682,0.775920936607927],"dir":"rtl"},{"str":"انوامید","boundary":[0.5573272868217054,0.7581343753431049,0.6112017054263565,0.775920936607927],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5522286821705427,0.7581343753431049,0.5570007751937984,0.775920936607927],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7925193798449612,0.7859670499149098,0.797291472868217,0.803753611179732],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7974031007751937,0.7859670499149098,0.8082031007751938,0.803753611179732],"dir":"ltr"},{"str":"هرگز","boundary":[0.7419629457364342,0.7859670499149098,0.7819229457364342,0.803753611179732],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7138829457364342,0.7859670499149098,0.7319164341085271,0.803753611179732],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.6741741085271318,0.7859670499149098,0.7060475253428742,0.803753611179732],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.6267545736434108,0.7859670499149098,0.6673687791810179,0.803753611179732],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.583328527131783,0.7859670499149098,0.6166829457364341,0.803753611179732],"dir":"rtl"},{"str":"نخوابید","boundary":[0.5173731782945736,0.7859670499149098,0.5747210941730647,0.803753611179732],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5127517829457364,0.7859670499149098,0.5172978294573644,0.803753611179732],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.48467178294573643,0.7859670499149098,0.5027052713178294,0.803753611179732],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4435564341085271,0.7859670499149098,0.4771673227122393,0.803753611179732],"dir":"rtl"},{"str":"،1999","boundary":[0.3843711627906976,0.7859670499149098,0.43362992248062016,0.803753611179732],"dir":"ltr"},{"str":"کمیسیون","boundary":[0.30636,0.7859670499149098,0.3765357423971377,0.803753611179732],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.23967627906976746,0.7859670499149098,0.29631348837209304,0.803753611179732],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21644372093023256,0.7859670499149098,0.23222994633273703,0.803753611179732],"dir":"rtl"},{"str":"ایمنی","boundary":[0.1651311627906977,0.7859670499149098,0.20870323043040054,0.803753611179732],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکنندگان","boundary":[0.7211933333333334,0.8136350341046331,0.8356142635658915,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.6882407751937984,0.8136350341046331,0.7148686307914189,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعیه","boundary":[0.6259496124031008,0.8136350341046331,0.6818803511655299,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6046158139534886,0.8136350341046331,0.6249097674418607,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5797758139534885,0.8136350341046331,0.5978093023255815,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.537053023255814,0.8136350341046331,0.5732958139534884,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"خطرات","boundary":[0.4711479069767442,0.8136350341046331,0.5305227906976744,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"خوابیدن","boundary":[0.4020027906976745,0.8136350341046331,0.46461767441860463,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37741395348837214,0.8136350341046331,0.3954474418604652,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.34094511627906976,0.8136350341046331,0.3705572093023256,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.29681581395348844,0.8136350341046331,0.3346223913336388,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2801386046511628,0.8136350341046331,0.2902604651162791,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال","boundary":[0.22068837209302328,0.8136350341046331,0.2734074418604651,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"خفگی","boundary":[0.1651311627906977,0.8136350341046331,0.21437792124087363,0.8314215953694554],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.8202641860465115,0.8414677086764383,0.8345051162790696,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7965795348837209,0.8414677086764383,0.8128903843146341,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7361748837209303,0.8414677086764383,0.789385720301043,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"هشدار","boundary":[0.6766744186046514,0.8414677086764383,0.7291174600472082,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.6453041860465117,0.8414677086764383,0.6696026799756749,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6404567441860467,0.8414677086764383,0.6452288372093026,0.8592542699412604],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.616772093023256,0.8414677086764383,0.6330829424541692,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"باور","boundary":[0.5768372093023258,0.8414677086764383,0.6068009302325584,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"مشاوران","boundary":[0.504125581395349,0.8414677086764383,0.567092093023256,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.46954046511627917,0.8414677086764383,0.4941544186046513,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.42355255813953496,0.8414677086764383,0.45956930232558146,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4180018604651163,0.8414677086764383,0.4235023255813954,0.8592542699412604],"dir":"ltr"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.370406511627907,0.8414677086764383,0.41073327332992,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.3327572093023256,0.8414677086764383,0.36312622344652223,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.296539534883721,0.8414677086764383,0.3227860465116279,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26868558139534887,0.8414677086764383,0.2867190697674419,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"گهوارة","boundary":[0.2083311627906977,0.8414677086764383,0.2588651162790698,0.8592542699412604],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.1651311627906977,0.8414677086764383,0.19848558139534886,0.8592542699412604],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16513,0.34235,0.83601,0.85925],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/ae6e52c3fe94506f463b888991364120.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/8cf098b035698503a431ee644ca24054.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16513,0.10193,0.16434,0.1475]},"elements":[{"words":[{"str":"/","boundary":[0.8045617054263566,0.10192930064915456,0.8103524031007752,0.11559860236193452],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.815077519379845,0.10192930064915456,0.8355427131782945,0.11559860236193452],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.7566625626706834,0.10192930064915456,0.800163707801172,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"خردمند","boundary":[0.705077519379845,0.10192930064915456,0.7522717054263566,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"بخوابد","boundary":[0.7852556589147286,0.14208255276954326,0.8351365891472868,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7804082170542637,0.14208255276954326,0.7851803100775194,0.1598691140343654],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7390417054263565,0.14208255276954326,0.7736728827016441,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"فربر","boundary":[0.6998351937984496,0.14208255276954326,0.7305524031007752,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.6438258914728682,0.14208255276954326,0.6914965891472868,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.5863266666666667,0.14208255276954326,0.6371065714149834,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.5405396899224806,0.14208255276954326,0.5797556309685917,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5189396899224806,0.14208255276954326,0.5334085331429788,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.4843545736434109,0.14208255276954326,0.5105006201550387,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45790713178294573,0.14208255276954326,0.4759406201550388,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"گهوارهاش","boundary":[0.37224000000000007,0.14208255276954326,0.451106377540331,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"بگذارید","boundary":[0.30440093023255815,0.14208255276954326,0.36360000000000003,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2858651162790698,0.14208255276954326,0.29598697674418606,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.2373153488372093,0.14208255276954326,0.279265481367151,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"بدهید","boundary":[0.1850986046511628,0.14208255276954326,0.22890139534883722,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.1651311627906977,0.14208255276954326,0.17807770385634386,0.1598691140343654],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8005812403100776,0.16991522734134823,0.83489007751938,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7585365891472869,0.16991522734134823,0.7938678980200707,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"گریه","boundary":[0.7148593798449613,0.16991522734134823,0.7518382492204928,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.6802491472868218,0.16991522734134823,0.7079500688740958,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6617133333333334,0.16991522734134823,0.6718351937984497,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6394100775193798,0.16991522734134823,0.6547696048731985,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.5825468217054265,0.16991522734134823,0.6310212403100776,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"برود","boundary":[0.5407784496124032,0.16991522734134823,0.5741328682170543,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.535931007751938,0.16991522734134823,0.5407031007751939,0.18770178860617037],"dir":"ltr"},{"str":"دکت","boundary":[0.5047868217054264,0.16991522734134823,0.5291956733993187,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.49362697674418604,0.16991522734134823,0.5039497674418605,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"میندل","boundary":[0.44233953488372096,0.16991522734134823,0.4852883720930232,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناس","boundary":[0.36292186046511626,0.16991522734134823,0.43382511627906983,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.30625953488372093,0.16991522734134823,0.35453302325581393,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"نوزادان","boundary":[0.24404651162790697,0.16991522734134823,0.29951667019027484,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.21551441860465118,0.16991522734134823,0.23655068432179815,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"معتقد","boundary":[0.1651311627906977,0.16991522734134823,0.20717581395348839,0.18770178860617037],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7983333333333333,0.1975832115310715,0.8356561240310078,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7736821705426357,0.1975832115310715,0.7923023255813955,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"بدخوابی","boundary":[0.7021842415149241,0.1975832115310715,0.7666331782945738,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6777717829457364,0.1975832115310715,0.6958052713178294,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"قیاس","boundary":[0.6308380787140743,0.1975832115310715,0.6714400216837426,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6139262015503877,0.1975832115310715,0.6245001550387597,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.5731417832954478,0.1975832115310715,0.6074462015503875,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.4977131782945736,0.1975832115310715,0.5668501239144372,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.4360055166538887,0.1975832115310715,0.4913931283763653,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"(همچون","boundary":[0.36357048416765203,0.1975832115310715,0.4295727131782946,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"قهر","boundary":[0.33161922480620154,0.1975832115310715,0.3572515050584679,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"کردن)","boundary":[0.2779457364341085,0.1975832115310715,0.32531214431860755,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"دیر","boundary":[0.24692664631085828,0.1975832115310715,0.27140465116279067,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"پاتر","boundary":[0.21366232558139533,0.1975832115310715,0.2406080500250962,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17001023255813952,0.1975832115310715,0.20718232558139535,0.21536977279589364],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1652056025369979,0.1975832115310715,0.16993488372093024,0.21536977279589364],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8211973643410855,0.22541588610287663,0.8350866666666669,0.24320244736769878],"dir":"rtl"},{"str":"باور","boundary":[0.7849852931628213,0.22541588610287663,0.8149182945736436,0.24320244736769878],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.752428439026056,0.22541588610287663,0.7786252713178294,0.24320244736769878],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.7170523902004247,0.22541588610287663,0.7461432223474371,0.24320244736769878],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6736476194655133,0.22541588610287663,0.7107610852713179,0.24320244736769878],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.6204351476679002,0.22541588610287663,0.6673787045278841,0.24320244736769878],"dir":"rtl"},{"str":"یادبگیرد","boundary":[0.5523165277561001,0.22541588610287663,0.6141195244542054,0.24320244736769878],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.5197394495045232,0.22541588610287663,0.5460234108527132,0.24320244736769878],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4954084521750272,0.22541588610287663,0.513422480620155,0.24320244736769878],"dir":"rtl"},{"str":"گهوارهاش","boundary":[0.4120552880163999,0.22541588610287663,0.48903457364341085,0.24320244736769878],"dir":"rtl"},{"str":"بخوابد","boundary":[0.3554094573643411,0.22541588610287663,0.40571736434108524,0.24320244736769878],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35056201550387595,0.22541588610287663,0.35533410852713176,0.24320244736769878],"dir":"ltr"},{"str":"خوب","boundary":[0.7637872868217054,0.2532485606746816,0.8079668217054264,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"ببینید!","boundary":[0.7129519379844961,0.2532485606746816,0.7563026356589148,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6803654263565891,0.2532485606746816,0.7052807751937985,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.646257519379845,0.2532485606746816,0.6728305426356589,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6286510077519379,0.2532485606746816,0.6387728682170541,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.5896705426356589,0.2532485606746816,0.621191472868217,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"مردد","boundary":[0.546915503875969,0.2532485606746816,0.5818522480620154,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.49231271317829456,0.2532485606746816,0.5404571411078771,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48653596899224805,0.2532485606746816,0.49203643410852715,0.27103512193950374],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.45310620155038756,0.2532485606746816,0.47980299056691883,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.3802573643410853,0.2532485606746816,0.44555457364341083,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"راهی","boundary":[0.334068527131783,0.2532485606746816,0.3725968992248062,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.31317178294573644,0.2532485606746816,0.3273126943933075,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"برگزینند","boundary":[0.2425448062015504,0.2532485606746816,0.30674903436667345,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2167503875968992,0.2532485606746816,0.2359308527131783,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.1867581395348837,0.2532485606746816,0.2092874418604651,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1651311627906977,0.2532485606746816,0.17919627906976746,0.27103512193950374],"dir":"rtl"},{"str":"صلح","boundary":[0.797381550387597,0.28091654486440487,0.8356021705426357,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7402168992248064,0.28091654486440487,0.7905992799070849,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.6900345736434109,0.28091654486440487,0.7329718187239118,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.6552234108527132,0.28091654486440487,0.6827894931425164,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6364364341085271,0.28091654486440487,0.6465582945736434,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.605342480620155,0.28091654486440487,0.62926316191724,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.5433052713178294,0.28091654486440487,0.5967527131782947,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":"مغزی","boundary":[0.4919675968992248,0.28091654486440487,0.534715503875969,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.44572852713178296,0.28091654486440487,0.483202015503876,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":"پرطراوتشان","boundary":[0.348202015503876,0.28091654486440487,0.43896533479167793,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":"بینقص","boundary":[0.28027131782945736,0.28091654486440487,0.3395117829457364,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":"باقی","boundary":[0.23951627906976744,0.28091654486440487,0.27156465116279066,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":"بماند","boundary":[0.19330232558139535,0.28091654486440487,0.2308511627906977,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1884186046511628,0.28091654486440487,0.19319069767441863,0.298703106129227],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.1651311627906977,0.28091654486440487,0.17944744186046516,0.298703106129227],"dir":"rtl"},{"str":"خلاف","boundary":[0.7866505426356589,0.3087903920317303,0.8353761240310077,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7810998449612402,0.3087903920317303,0.7866003100775193,0.32657695329655245],"dir":"ltr"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.7076658914728683,0.3087903920317303,0.7744300530610304,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6890798449612403,0.3087903920317303,0.7006891472868217,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6263896124031008,0.3087903920317303,0.6807412403100775,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.590624031007752,0.3087903920317303,0.6181012403100775,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.5406928682170543,0.3087903920317303,0.5835943131582573,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.4956593798449613,0.3087903920317303,0.5325049612403101,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49010868217054265,0.3087903920317303,0.49560914728682176,0.32657695329655245],"dir":"ltr"},{"str":"فرزند","boundary":[0.4396317829457364,0.3087903920317303,0.48180201550387597,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4179322480620155,0.3087903920317303,0.43136945736434107,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3958550387596899,0.3087903920317303,0.4110588952281657,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"گونهای","boundary":[0.33212930232558135,0.3087903920317303,0.3874410852713178,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.30425023255813954,0.3087903920317303,0.3253952275025278,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"بیاورند","boundary":[0.24409674418604654,0.3087903920317303,0.29744790697674417,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21759906976744187,0.3087903920317303,0.2373024686940966,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.1651311627906977,0.3087903920317303,0.20943627906976747,0.32657695329655245],"dir":"rtl"},{"str":"بخوابد","boundary":[0.7849315646258506,0.33662306660353536,0.8348466666666667,0.35440962786835745],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.7494278047171368,0.33662306660353536,0.7785359689922482,0.35440962786835745],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.725032638221539,0.33662306660353536,0.7430466666666667,0.35440962786835745],"dir":"rtl"},{"str":"برقراری","boundary":[0.6584153522634804,0.33662306660353536,0.7186587596899227,0.35440962786835745],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6077659035295516,0.33662306660353536,0.6521015915028482,0.35440962786835745],"dir":"rtl"},{"str":"دوستانه","boundary":[0.5442468437703205,0.33662306660353536,0.6013657364341086,0.35440962786835745],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5275115425277791,0.33662306660353536,0.537922015503876,0.35440962786835745],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.46823927354275935,0.33662306660353536,0.5211945736434108,0.35440962786835745],"dir":"rtl"},{"str":"مشک","boundary":[0.428515503875969,0.33662306660353536,0.46196973918878353,0.35440962786835745],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.3806941085271318,0.33662306660353536,0.4073675968992248,0.35440962786835745],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.34796759689922485,0.33662306660353536,0.37403829457364346,0.35440962786835745],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3431201550387597,0.33662306660353536,0.3478922480620155,0.35440962786835745],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.7908170542635659,0.36429105079325863,0.8081221705426357,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"متخصص","boundary":[0.7101937984496124,0.36429105079325863,0.7822272868217054,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6874621705426358,0.36429105079325863,0.7013514728682172,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.6500891472868218,0.36429105079325863,0.678797054263566,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.5938565891472868,0.36429105079325863,0.6414993798449613,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5626528682170543,0.36429105079325863,0.5850314728682171,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.5280426356589147,0.36429105079325863,0.5556735304458086,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"روشی","boundary":[0.47209317829457365,0.36429105079325863,0.5192364341085272,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.45026713178294575,0.36429105079325863,0.4648707264780654,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.42354341085271313,0.36429105079325863,0.44341489564698866,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"برایشان","boundary":[0.3586308527131783,0.36429105079325863,0.41487829457364345,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"آسانتر","boundary":[0.2973246511627908,0.36429105079325863,0.3499657364341085,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2515627906976744,0.36429105079325863,0.2887348837209303,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"برگزیده","boundary":[0.18394976744186048,0.36429105079325863,0.24496496902609932,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16519163787884183,0.36429105079325863,0.17528465116279068,0.3820776120580807],"dir":"rtl"},{"str":"مشک","boundary":[0.8020263565891472,0.3921237253650637,0.835531472868217,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"بیخوابی","boundary":[0.7132792802746141,0.3921237253650637,0.781004031007752,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6968072967935706,0.3921237253650637,0.7069003100775194,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"پریشانی","boundary":[0.6298037445309805,0.3921237253650637,0.6904993798449612,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5899066323915689,0.3921237253650637,0.6234891472868217,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5703071068862107,0.3921237253650637,0.583608102697162,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"تحم","boundary":[0.5333445029928369,0.3921237253650637,0.5638448062015504,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5022099162488551,0.3921237253650637,0.5123062015503876,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"نهایتاً","boundary":[0.4588966588068488,0.3921237253650637,0.49591555033094453,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"فراموش","boundary":[0.39138620155038756,0.3921237253650637,0.4523434108527132,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.3530838759689922,0.3921237253650637,0.38505266649376096,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3482792459478506,0.3921237253650637,0.35300852713178293,0.40991028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"وجود","boundary":[0.7643296124031007,0.419791709554787,0.8079063565891472,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"نین","boundary":[0.7129668217054264,0.419791709554787,0.7394975888395539,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"مسائلی","boundary":[0.6480426356589147,0.419791709554787,0.7016407751937984,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6227813953488373,0.419791709554787,0.6361934883720931,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5981674418604651,0.419791709554787,0.6144329714092498,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5721720930232559,0.419791709554787,0.5867144186046511,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5424846511627907,0.419791709554787,0.5607190697674418,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.48529488372093027,0.419791709554787,0.5340461684202353,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4625144186046512,0.419791709554787,0.47391720930232556,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4265227906976744,0.419791709554787,0.45113674418604655,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3753860465116279,0.419791709554787,0.4186797890550705,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35077209302325585,0.419791709554787,0.3670376225720404,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"تألیف","boundary":[0.29544093023255813,0.419791709554787,0.33916837209302325,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.25201488372093017,0.419791709554787,0.28793533663299203,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2471674418604651,0.419791709554787,0.25193953488372095,0.43757827081960915],"dir":"ltr"},{"str":"بعضی","boundary":[0.18977674418604648,0.419791709554787,0.23571441860465114,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16638202754572137,0.419791709554787,0.1822784375705577,0.43757827081960915],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.7631775193798449,0.447624384126592,0.8355844961240311,0.4654109453914141],"dir":"rtl"},{"str":"مراقبت","boundary":[0.7013663565891473,0.447624384126592,0.7552910077519381,0.4654109453914141],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6804696124031008,0.447624384126592,0.6946686821705427,0.4654109453914141],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6175282170542636,0.447624384126592,0.6738991282302085,0.4654109453914141],"dir":"rtl"},{"str":"توصیههای","boundary":[0.5296361240310077,0.447624384126592,0.6095663565891474,0.4654109453914141],"dir":"rtl"},{"str":"مفیدی","boundary":[0.4729263565891473,0.447624384126592,0.5217496124031008,0.4654109453914141],"dir":"rtl"},{"str":"داشتند","boundary":[0.4161206201550387,0.447624384126592,0.46484620155038764,0.4654109453914141],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.3791745736434109,0.447624384126592,0.40830945736434116,0.4654109453914141],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.33178015503875974,0.447624384126592,0.37138852713178294,0.4654109453914141],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.30580992248062017,0.447624384126592,0.32404434108527136,0.4654109453914141],"dir":"rtl"},{"str":"توصیهها","boundary":[0.23435162790697675,0.447624384126592,0.29814945736434106,0.4654109453914141],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.18740930232558142,0.447624384126592,0.22785711689682248,0.4654109453914141],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.1651311627906977,0.447624384126592,0.17967348837209304,0.4654109453914141],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.8091021705426358,0.475457058698397,0.8353989147286822,0.4932436199632191],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.7431143349874209,0.475457058698397,0.8027723949628054,0.4932436199632191],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.6924760850002711,0.475457058698397,0.7368175193798451,0.4932436199632191],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.662022135090525,0.475457058698397,0.6860324031007752,0.4932436199632191],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6454677519379846,0.475457058698397,0.6555896124031008,0.4932436199632191],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6252519379844961,0.475457058698397,0.6391133333333334,0.4932436199632191],"dir":"rtl"},{"str":"ندرت","boundary":[0.573354416629635,0.475457058698397,0.618701085271318,0.4932436199632191],"dir":"rtl"},{"str":"آرای","boundary":[0.5315224806201551,0.475457058698397,0.5669615503875969,0.4932436199632191],"dir":"rtl"},{"str":"مخالف","boundary":[0.4711093056616363,0.475457058698397,0.5252268183693715,0.4932436199632191],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.38395647499787033,0.475457058698397,0.4646378294573643,0.4932436199632191],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.3406761111306571,0.475457058698397,0.3773587596899225,0.4932436199632191],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.2905129120039027,0.475457058698397,0.3343094573643411,0.4932436199632191],"dir":"rtl"},{"str":"میشد","boundary":[0.23723038759689924,0.475457058698397,0.2842434801025659,0.4932436199632191],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23213178294573644,0.475457058698397,0.23690387596899226,0.4932436199632191],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7834086821705426,0.503152491285134,0.8081231007751939,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"توربه","boundary":[0.7299612403100776,0.503152491285134,0.7737891472868218,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7243798449612403,0.503152491285134,0.7298803100775193,0.520939052549956],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.7008196899224808,0.503152491285134,0.7142317829457366,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6780643410852715,0.503152491285134,0.6932219140649462,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6541536434108529,0.503152491285134,0.6684699224806203,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6263248062015504,0.503152491285134,0.6445592248062015,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.5706168992248062,0.503152491285134,0.6186725175033325,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.54969503875969,0.503152491285134,0.5610978294573644,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.5059927131782945,0.503152491285134,0.5399499224806202,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.48298620155038763,0.503152491285134,0.49861883124627315,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"تألیف","boundary":[0.42951364341085274,0.503152491285134,0.4732410852713178,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3798085271317829,0.503152491285134,0.4198941085271318,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.32405038759689925,0.503152491285134,0.3727483580393652,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.318468992248062,0.503152491285134,0.32396945736434113,0.520939052549956],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2947562790697675,0.503152491285134,0.30864558139534887,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.24595534883720935,0.503152491285134,0.2851618604651163,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22623906976744187,0.503152491285134,0.23636093023255816,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.1651311627906977,0.503152491285134,0.21664465116279072,0.520939052549956],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.7885537984496124,0.530985165856939,0.8352700775193799,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازیم","boundary":[0.7191324031007752,0.530985165856939,0.7792105426356589,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.71428496124031,0.530985165856939,0.7190570542635658,0.548771727121761],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.6915547286821706,0.530985165856939,0.705017054263566,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.674431472868217,0.530985165856939,0.6820165891472869,0.548771727121761],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.637083565891473,0.530985165856939,0.6743561240310078,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفین)","boundary":[0.5689728682170542,0.530985165856939,0.6278156589147288,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":"نیک","boundary":[0.5275458914728682,0.530985165856939,0.5596444961240309,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.49594961240310076,0.530985165856939,0.5206229556556536,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":"دانستیم","boundary":[0.4404368992248062,0.530985165856939,0.49529085271317835,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4128341085271318,0.530985165856939,0.4310434108527132,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.3749587596899225,0.530985165856939,0.40331503875968994,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3694080620155039,0.530985165856939,0.374908527131783,0.548771727121761],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.34594945736434113,0.530985165856939,0.36210463590991154,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.2811243410852713,0.530985165856939,0.33655596899224804,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.25836899224806203,0.530985165856939,0.27383096004770424,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":"پرسشهای","boundary":[0.1651311627906977,0.530985165856939,0.24884992248062013,0.548771727121761],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.7900513178294575,0.5588178404287439,0.8349592248062018,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7682252713178296,0.5588178404287439,0.7818583574271948,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.699708062015504,0.5588178404287439,0.7568475968992249,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.6463108527131782,0.5588178404287439,0.6908817022815541,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.5777434108527131,0.5588178404287439,0.6347071317829457,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.5370801550387596,0.5588178404287439,0.5662150387596898,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.4898866666666667,0.5588178404287439,0.5300363508041189,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.44271829457364337,0.5588178404287439,0.47845875968992246,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3978857364341085,0.5588178404287439,0.4312401550387597,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3730457364341085,0.5588178404287439,0.38953731249452106,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34355922480620155,0.5588178404287439,0.36159271317829456,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.2599432558139535,0.5588178404287439,0.33571622316359756,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.18700558139534884,0.5588178404287439,0.2484902325581395,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16516279069767442,0.5588178404287439,0.1755172093023256,0.5766044016935661],"dir":"rtl"},{"str":"پرورشی","boundary":[0.7732170542635659,0.5864858246184673,0.8356086821705426,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.7233003100775194,0.5864858246184673,0.765470542635659,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.696124496124031,0.5864858246184673,0.7166724031007752,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":"نکرده","boundary":[0.6459672868217055,0.5864858246184673,0.689319666926301,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.601411007751938,0.5864858246184673,0.6387840310077519,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5965635658914729,0.5864858246184673,0.6013356589147286,0.6042723858832894],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5761189147286822,0.5864858246184673,0.5900107930828861,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5443217054263566,0.5864858246184673,0.5689356589147287,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.517448527131783,0.5864858246184673,0.5369136434108527,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.4587015503875969,0.5864858246184673,0.5100392248062015,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتیم","boundary":[0.40107348837209306,0.5864858246184673,0.4509293023255814,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.35928000000000004,0.5864858246184673,0.39381488372093026,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.30399906976744184,0.5864858246184673,0.35209674418604653,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":"دستاوردهای","boundary":[0.20298139534883725,0.5864858246184673,0.2975072476360849,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":"غنی","boundary":[0.1651311627906977,0.5864858246184673,0.19579813953488373,0.6042723858832894],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.7930407751937983,0.6143184991902723,0.8352612403100776,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.770511472868217,0.6143184991902723,0.7860266711073783,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.721057519379845,0.6143184991902723,0.761871472868217,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.6551021705426356,0.6143184991902723,0.7122417054263566,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.5993691472868217,0.6143184991902723,0.6482805403778129,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.593818449612403,0.6143184991902723,0.599318914728682,0.6321050604550944],"dir":"ltr"},{"str":"کتابی","boundary":[0.5454696124031008,0.6143184991902723,0.5852286821705427,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.49758713178294584,0.6143184991902723,0.5366931782945737,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4746057364341086,0.6143184991902723,0.48892201550387604,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"شواهد","boundary":[0.4162857364341086,0.6143184991902723,0.46749002076225654,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"مستند","boundary":[0.3628382945736434,0.6143184991902723,0.40959840465317887,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34030899224806205,0.6143184991902723,0.3558241904872233,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"رشتۀ","boundary":[0.2947480620155039,0.6143184991902723,0.3330865404315538,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"تحریر","boundary":[0.24016651162790695,0.6143184991902723,0.2858027906976744,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"درآوریم.","boundary":[0.1651693023255814,0.6143184991902723,0.2315013953488372,0.6321050604550944],"dir":"rtl"},{"str":"اعضای","boundary":[0.7816866666666669,0.6419864833799956,0.8350085271317832,0.6597730446448177],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7311024806201551,0.6419864833799956,0.76837503875969,0.6597730446448177],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7046048062015505,0.6419864833799956,0.7178662015503876,0.6597730446448177],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.6374689922480621,0.6419864833799956,0.6913182945736435,0.6597730446448177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6109713178294575,0.6419864833799956,0.6289761478831247,0.6597730446448177],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6061238759689923,0.6419864833799956,0.6106699224806201,0.6597730446448177],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5598848062015503,0.6419864833799956,0.5983347876934632,0.6597730446448177],"dir":"rtl"},{"str":"استر","boundary":[0.5143741085271317,0.6419864833799956,0.5466485271317829,0.6597730446448177],"dir":"rtl"},{"str":"استراهان","boundary":[0.43658899224806197,0.6419864833799956,0.5011378294573644,0.6597730446448177],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4156782945736434,0.6419864833799956,0.4232634108527132,0.6597730446448177],"dir":"ltr"},{"str":"متخصص","boundary":[0.34324108527131786,0.6419864833799956,0.41555085271317826,0.6597730446448177],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.24246418604651165,0.6419864833799956,0.3341420132496775,0.6597730446448177],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.18856465116279073,0.6419864833799956,0.22917767441860468,0.6597730446448177],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1651311627906977,0.6419864833799956,0.175253023255814,0.6597730446448177],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.7611886821705427,0.6698191579518006,0.8354756589147287,0.6876057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.7024165891472868,0.6698191579518006,0.7534528682170543,0.6876057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.6256296124031008,0.6698191579518006,0.6947561240310078,0.6876057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی)","boundary":[0.5221527131782946,0.6698191579518006,0.618782484627619,0.6876057192166227],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5173052713178296,0.6698191579518006,0.5220773643410853,0.6876057192166227],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.4764159689922481,0.6698191579518006,0.5107220251602694,0.6876057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"والاس","boundary":[0.41997968992248064,0.6698191579518006,0.4686801550387597,0.6876057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"دیکسون","boundary":[0.34822248062015504,0.6698191579518006,0.4131031126813423,0.6876057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3328875968992248,0.6698191579518006,0.3404727131782946,0.6876057192166227],"dir":"ltr"},{"str":"متخصص","boundary":[0.2606303875968992,0.6698191579518006,0.3327643410852713,0.6876057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.1651311627906977,0.6698191579518006,0.25378325982141736,0.6876057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.8011043410852715,0.6976930051191261,0.8348355038759693,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7830206201550389,0.6976930051191261,0.7931424806201551,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگر","boundary":[0.7033266666666669,0.6976930051191261,0.7751341085271319,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6773313178294574,0.6976930051191261,0.6953648062015504,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"زمینۀ","boundary":[0.6322475968992249,0.6976930051191261,0.6703928950169692,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.5904541085271319,0.6976930051191261,0.6253091740867366,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.5241973643410853,0.6976930051191261,0.584026407306134,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5186466666666667,0.6976930051191261,0.5241471317829458,0.7154795663839482],"dir":"ltr"},{"str":"زبان","boundary":[0.4789378294573644,0.6976930051191261,0.5119671924502865,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4608541085271318,0.6976930051191261,0.4709759689922481,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.4185834108527132,0.6976930051191261,0.4529173643410853,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40049968992248064,0.6976930051191261,0.41062155038759696,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"خوی","boundary":[0.35217596899224807,0.6976930051191261,0.3925629457364341,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.30684108527131787,0.6976930051191261,0.3456698146120916,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"،)","boundary":[0.29358527131782947,0.6976930051191261,0.30685798449612406,0.7154795663839482],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.2524353488372093,0.6976930051191261,0.28541302325581397,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"جی","boundary":[0.2157404651162791,0.6976930051191261,0.24447348837209304,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"برتون","boundary":[0.1651311627906977,0.6976930051191261,0.2077786046511628,0.7154795663839482],"dir":"rtl"},{"str":"بنکز","boundary":[0.8031790568670912,0.7253609893088493,0.8354161240310077,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7892635658914728,0.7253609893088493,0.7968486821705426,0.7431475505736714],"dir":"ltr"},{"str":"استاد","boundary":[0.7516582945736435,0.7253609893088493,0.7887801550387598,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":"طب","boundary":[0.7135402989081706,0.7253609893088493,0.7451782945736435,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6520204163400403,0.7253609893088493,0.7070015503875969,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6352320076440582,0.7253609893088493,0.6456424806201552,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":"گرایش","boundary":[0.5758519227128618,0.7253609893088493,0.62891503875969,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5556011559993949,0.7253609893088493,0.5695472008219941,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":"طب","boundary":[0.51767503875969,0.7253609893088493,0.5492964341085272,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.472135476290074,0.7253609893088493,0.5113746012293059,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4514434108527133,0.7253609893088493,0.46575968992248074,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":"شواهد","boundary":[0.3954250529979434,0.7253609893088493,0.4451136352728829,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37898294573643415,0.7253609893088493,0.3891048062015504,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":"تخصص","boundary":[0.3079178501598694,0.7253609893088493,0.37240248062015513,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":"اطفال","boundary":[0.2598062015503876,0.7253609893088493,0.30149922480620156,0.7431475505736714],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.24724806201550387,0.7253609893088493,0.259742015503876,0.7431475505736714],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7740807751937985,0.7750778633824659,0.8351384496124032,0.7928644246472881],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7206333333333333,0.7750778633824659,0.7683040310077519,0.7928644246472881],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6995356589147287,0.7750778633824659,0.7147058914728681,0.7928644246472881],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.6307672868217055,0.7750778633824659,0.6938092574459405,0.7928644246472881],"dir":"rtl"},{"str":"از:","boundary":[0.6024612403100775,0.7750778633824659,0.6249923250812703,0.7928644246472881],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7964728682170543,0.7989547521752854,0.8080263565891472,0.8167413134401077],"dir":"ltr"},{"str":"ارائهی","boundary":[0.7336821705426356,0.8062239669109573,0.7815761240310078,0.8240105281757795],"dir":"rtl"},{"str":"توصیههایی","boundary":[0.638751472868217,0.8062239669109573,0.7235779844961241,0.8240105281757795],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6104454263565892,0.8062239669109573,0.6284789147286821,0.8240105281757795],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5640054263565891,0.8062239669109573,0.6002482170542636,0.8240105281757795],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.4796150387596899,0.8062239669109573,0.5535570542635659,0.8240105281757795],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.42265488372093035,0.8062239669109573,0.4687683720930234,0.8240105281757795],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.36019069767441864,0.8062239669109573,0.41245767441860476,0.8240105281757795],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3360288372093023,0.8062239669109573,0.35266832517593905,0.8240105281757795],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.2751720930232558,0.8062239669109573,0.32871741257895115,0.8240105281757795],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27032465116279075,0.8062239669109573,0.27509674418604657,0.8240105281757795],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.24201860465116276,0.8062239669109573,0.2600520930232558,0.8240105281757795],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.1886213953488372,0.8062239669109573,0.23174604651162792,0.8240105281757795],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16610160307067057,0.8062239669109573,0.1814035132083992,0.8240105281757795],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.7952663565891472,0.834715403011089,0.8355528682170542,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7732170542635658,0.834715403011089,0.787078449612403,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"دلی","boundary":[0.7461889922480621,0.834715403011089,0.7642224806201552,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6797815503875969,0.834715403011089,0.7233582945736434,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"شواهد","boundary":[0.6221899224806203,0.834715403011089,0.6731325017618043,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.5674364341085272,0.834715403011089,0.6150065647750681,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.54121503875969,0.834715403011089,0.559248527131783,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4968596899224806,0.834715403011089,0.533102480620155,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"صحت","boundary":[0.43761038759689924,0.834715403011089,0.49007516215788643,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4020457364341085,0.834715403011089,0.43099493909191583,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.3442280620155039,0.834715403011089,0.3938578294573643,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.33867736434108525,0.834715403011089,0.34417782945736436,0.8525019642759112],"dir":"ltr"},{"str":"توصیههای","boundary":[0.25059534883720935,0.834715403011089,0.3305648062015504,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.21068558139534885,0.834715403011089,0.2424827906976744,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.17097674418604653,0.834715403011089,0.20380649284797644,0.8525019642759112],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.16516279069767442,0.834715403011089,0.1706632558139535,0.8525019642759112],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16513,0.10193,0.83566,0.8525],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/6d97c2e271041724338766e719380238.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/6cbea89ad36efcf226d70f6bd95c306e.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16513,0.10193,0.16392,0.14684]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.27275953488372096,0.10192930064915456,0.30429953488372097,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.24202988940568473,0.10192930064915456,0.26836153725853634,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"کليات","boundary":[0.20047918222839292,0.10192930064915456,0.2376872093023256,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.16516279069767442,0.10192930064915456,0.18562798449612403,0.11559860236193452],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.19025872159216276,0.10192930064915456,0.1960327906976744,0.11559860236193452],"dir":"ltr"},{"str":"بسیار","boundary":[0.795791472868217,0.14257662391578832,0.8352240310077519,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.7423798807394156,0.14257662391578832,0.7895124031007752,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7259217153982217,0.14257662391578832,0.7360147286821705,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"آشکارند","boundary":[0.6566472868217054,0.14257662391578832,0.7195384496124031,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6510658914728682,0.14257662391578832,0.6565663565891472,0.16036318518061046],"dir":"ltr"},{"str":"ولی","boundary":[0.6149386046511629,0.14257662391578832,0.6440734883720931,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.590570157601384,0.14257662391578832,0.6085841860465118,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.5441050413223142,0.14257662391578832,0.5842716279069768,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5008855813953489,0.14257662391578832,0.5377311627906978,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49536166013784905,0.14257662391578832,0.5008353488372094,0.16036318518061046],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.47565590457256474,0.14257662391578832,0.4890558139534884,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.4430053409773915,0.14257662391578832,0.46931441860465123,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"آرای","boundary":[0.4010160456273764,0.14257662391578832,0.43666325581395354,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"موافق","boundary":[0.3515733367882361,0.14257662391578832,0.39461860465116283,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3351333064098265,0.14257662391578832,0.3451897674418605,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"مخالف","boundary":[0.2748201255752995,0.14257662391578832,0.32884806455545734,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.24098507941384292,0.14257662391578832,0.26833395348837213,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.18512212176639667,0.14257662391578832,0.2346894202943074,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1651311627906977,0.14257662391578832,0.1785683720930233,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.820671615006626,0.17090336963383837,0.8350258914728682,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.7691293965435316,0.17090336963383837,0.814430542635659,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"شواهد","boundary":[0.7131868217054265,0.17090336963383837,0.7627412403100775,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6646370542635659,0.17090336963383837,0.7067068217054264,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6065682170542637,0.17090336963383837,0.658157054263566,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.5564018081846044,0.17090336963383837,0.6000882170542636,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.49499656878026466,0.17090336963383837,0.5500862321975843,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.47705107741149994,0.17090336963383837,0.48859178294573635,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانید","boundary":[0.42370891631071034,0.17090336963383837,0.47073410852713177,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهانه","boundary":[0.36473673934108525,0.17090336963383837,0.4172866666666666,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.30707656878026474,0.17090336963383837,0.35838899224806203,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.259005278333158,0.17090336963383837,0.3006968992248062,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.2408760386518101,0.17090336963383837,0.2525172093023256,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.1925646511627907,0.17090336963383837,0.23435813953488374,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.16518804164848183,0.17090336963383837,0.1862104472271914,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهانه","boundary":[0.7829274639253593,0.19939480573397012,0.8351737984496124,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7661921626828179,0.19939480573397012,0.7766026356589147,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناس","boundary":[0.6890559081714387,0.19939480573397012,0.7597747286821706,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشتی","boundary":[0.6198338531061337,0.19939480573397012,0.6827179844961241,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5801270903980975,0.19939480573397012,0.6132965891472868,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"مشورت","boundary":[0.5124296124031008,0.19939480573397012,0.5738308219833843,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.4743217054263566,0.19939480573397012,0.5059682170542636,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4691666666666667,0.19939480573397012,0.4739387596899225,0.21718136699879226],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7969379844961241,0.22045233671634823,0.8084914728682171,0.23823889798117037],"dir":"ltr"},{"str":"ارائهی","boundary":[0.7360077519379844,0.22772155145202017,0.7821370542635658,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"راهکار","boundary":[0.6781944186046512,0.22772155145202017,0.727246511627907,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6563683720930233,0.22772155145202017,0.6696046511627909,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.598952558139535,0.22772155145202017,0.6477786046511628,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5571088372093024,0.22772155145202017,0.5903627906976745,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی","boundary":[0.48575348837209303,0.22772155145202017,0.548293023255814,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4639023255813954,0.22772155145202017,0.47716372093023257,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3908893023255814,0.22772155145202017,0.455086511627907,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.3509293023255814,0.22772155145202017,0.38207348837209304,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"هنگات","boundary":[0.3009227906976744,0.22772155145202017,0.34233953488372093,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.23720279069767444,0.22772155145202017,0.292333023255814,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.21886790697674421,0.22772155145202017,0.22861302325581398,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"مسائ","boundary":[0.1795860465116279,0.22772155145202017,0.21005209302325584,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"جدید.","boundary":[0.7889572093023254,0.2562129875521519,0.8353972093023253,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7692158139534881,0.2562129875521519,0.781773953488372,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"خواهان","boundary":[0.7073795348837207,0.2562129875521519,0.7622586046511626,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6827655813953486,0.2562129875521519,0.700422325581395,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"هستیم","boundary":[0.6299711627906974,0.2562129875521519,0.675808372093023,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6053320930232556,0.2562129875521519,0.622787906976744,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.5697925581395347,0.2562129875521519,0.5981488372093021,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5500511627906974,0.2562129875521519,0.5626093023255812,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5235786046511626,0.2562129875521519,0.542867906976744,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.49381581395348817,0.2562129875521519,0.5033599999999998,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.4489330232558138,0.2562129875521519,0.48685860465116265,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.43197953488372076,0.2562129875521519,0.44197581395348823,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"کارکرد","boundary":[0.3754930232558139,0.2562129875521519,0.4250223255813953,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.34113395348837205,0.2562129875521519,0.36830976744186045,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32418046511627907,0.2562129875521519,0.33417674418604654,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.27487720930232556,0.2562129875521519,0.31699720930232556,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.20352186046511628,0.2562129875521519,0.26769395348837216,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.1651693023255814,0.2562129875521519,0.1963386046511628,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8183110077519379,0.28470442365228366,0.8359175193798449,0.3024909849171058],"dir":"rtl"},{"str":"زمینههای","boundary":[0.7456240310077519,0.28470442365228366,0.8125091472868217,0.3024909849171058],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.678011007751938,0.28470442365228366,0.7398221705426357,0.3024909849171058],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.6431496124031008,0.28470442365228366,0.6722091472868217,0.3024909849171058],"dir":"rtl"},{"str":"سازیم.","boundary":[0.5887477519379845,0.28470442365228366,0.6370965891472867,0.3024909849171058],"dir":"rtl"},{"str":"البته،","boundary":[0.5510733333333333,0.28470442365228366,0.5829458914728681,0.3024909849171058],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.4895448062015505,0.28470442365228366,0.5450203100775194,0.3024909849171058],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.46025922480620163,0.28470442365228366,0.4837429457364342,0.3024909849171058],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.40467689922480626,0.28470442365228366,0.45420620155038766,0.3024909849171058],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38563875968992256,0.28470442365228366,0.39887503875969005,0.3024909849171058],"dir":"rtl"},{"str":"ممارست","boundary":[0.3151624806201551,0.28470442365228366,0.3795857364341086,0.3024909849171058],"dir":"rtl"},{"str":"احتیاج","boundary":[0.2618908527131783,0.28470442365228366,0.3091094573643411,0.3024909849171058],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.22213178294573643,0.28470442365228366,0.25608899224806203,0.3024909849171058],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7937227906976743,0.31307234196585415,0.80713488372093,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"قصد","boundary":[0.7517032558139535,0.31307234196585415,0.7873673022312372,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"نداریم","boundary":[0.6976027906976744,0.31307234196585415,0.7450474418604651,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6771581395348837,0.31307234196585415,0.691237706275884,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6411413953488372,0.31307234196585415,0.6708482684441257,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"دستورالعم","boundary":[0.5591945066740058,0.31307234196585415,0.6343851162790698,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.48107534883720937,0.31307234196585415,0.538013953488372,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.43232465116279073,0.31307234196585415,0.47449488372093024,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"بدهیم","boundary":[0.3816902325581395,0.31307234196585415,0.4257693023255814,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3768427906976744,0.31307234196585415,0.3816148837209302,0.3308589032306763],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.3457488372093024,0.31307234196585415,0.37036279069767436,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.3178948837209302,0.31307234196585415,0.3391432558139535,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"مغایر","boundary":[0.2730874418604651,0.31307234196585415,0.31158305358948435,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.22293023255813954,0.31307234196585415,0.26655720930232557,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.20298790697674418,0.31307234196585415,0.2164,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.16518630781290827,0.31307234196585415,0.19638232558139535,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8252012403100775,0.341563778065986,0.8353231007751937,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8036012403100775,0.341563778065986,0.8184764582428297,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.777831937984496,0.341563778065986,0.7959407751937984,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"میماند","boundary":[0.7181663565891473,0.341563778065986,0.7712667055282664,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.692171007751938,0.341563778065986,0.7103803100775193,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.670571007751938,0.341563778065986,0.6854462256846902,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"علمِ","boundary":[0.6345542635658915,0.341563778065986,0.662910542635659,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"نداشته","boundary":[0.5778232558139536,0.341563778065986,0.6261972093023256,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"اعتراف","boundary":[0.5169916279069768,0.341563778065986,0.5701627906976745,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.47728279069767454,0.341563778065986,0.5103891463828057,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4724353488372094,0.341563778065986,0.4772074418604652,0.35935033933080807],"dir":"ltr"},{"str":"برخلاف","boundary":[0.40160744186046515,0.341563778065986,0.46469953488372107,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3960567441860466,0.341563778065986,0.4015572093023257,0.35935033933080807],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.3751348837209303,0.341563778065986,0.38839627906976754,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"امیدواریم","boundary":[0.2975506976744186,0.341563778065986,0.36747441860465124,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.2234325581395349,0.341563778065986,0.29085006491905663,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.18302046511627906,0.341563778065986,0.21577209302325584,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16519163787884183,0.341563778065986,0.17528465116279068,0.35935033933080807],"dir":"rtl"},{"str":"قاب","boundary":[0.819052164938825,0.36989052378403603,0.8356161240310077,0.3876770850488581],"dir":"rtl"},{"str":"استفادهای","boundary":[0.7251551937984497,0.36989052378403603,0.7979417054263567,0.3876770850488581],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7007867467486706,0.36989052378403603,0.7188007751937985,0.3876770850488581],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.6501691640729731,0.36989052378403603,0.6944882170542636,0.3876770850488581],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.5931534926197303,0.36989052378403603,0.6438806520953547,0.3876770850488581],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5572352597807464,0.36989052378403603,0.5868314155251142,0.3876770850488581],"dir":"rtl"},{"str":"دهیم","boundary":[0.5142537984496124,0.36989052378403603,0.5509442601784075,0.3876770850488581],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5094063565891472,0.36989052378403603,0.5141784496124031,0.3876770850488581],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16513,0.10193,0.83592,0.38768],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فرهنگ","boundary":[0.7698747286821706,0.43014758231088057,0.8355286821705427,0.44793414357570266],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7533984496124031,0.43014758231088057,0.7640979844961241,0.44793414357570266],"dir":"rtl"},{"str":"باورهای","boundary":[0.6748677519379845,0.43014758231088057,0.7476556397695066,0.44793414357570266],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.6040147286821704,0.43014758231088057,0.669108650158491,0.44793414357570266],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.5485077519379844,0.43014758231088057,0.5982704656991316,0.44793414357570266],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.7848161240310078,0.46129368583937197,0.8360533333333333,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7680886821705427,0.46129368583937197,0.7776328682170544,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشهای","boundary":[0.6871689922480619,0.46129368583937197,0.7609054263565892,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه،","boundary":[0.6320638759689922,0.46129368583937197,0.6802117829457364,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6081280620155038,0.46129368583937197,0.6251066666666667,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.5662843410852714,0.46129368583937197,0.6009448062015503,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.5356173643410853,0.46129368583937197,0.5591010852713177,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5163280620155037,0.46129368583937197,0.5284341085271316,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.46609550387596893,0.46129368583937197,0.5091448062015503,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"صحیح","boundary":[0.41008620155038755,0.46129368583937197,0.45891224806201547,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.363595968992248,0.46129368583937197,0.403128992248062,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.32270666666666664,0.46129368583937197,0.3566387596899225,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.2755382945736434,0.46129368583937197,0.3155234108527132,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"ایفا","boundary":[0.24698108527131782,0.46129368583937197,0.26835503875968997,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.18490697674418602,0.46129368583937197,0.23979782945736436,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16516279069767442,0.46129368583937197,0.17794976744186047,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.8056196899224806,0.48964787995443565,0.8359350387596899,0.5074344412192577],"dir":"rtl"},{"str":"کلی،","boundary":[0.7665638759689922,0.48964787995443565,0.8000438759689923,0.5074344412192577],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7344903875968992,0.48964787995443565,0.7609880620155038,0.5074344412192577],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6886782945736433,0.48964787995443565,0.7289145736434108,0.5074344412192577],"dir":"rtl"},{"str":"پرورشی","boundary":[0.6237778294573642,0.48964787995443565,0.682876434108527,0.5074344412192577],"dir":"rtl"},{"str":"مطلق","boundary":[0.5803015503875968,0.48964787995443565,0.6179759689922479,0.5074344412192577],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5421750387596899,0.48964787995443565,0.5747257364341085,0.5074344412192577],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.4847341085271317,0.48964787995443565,0.5363731782945736,0.5074344412192577],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.43219085271317836,0.48964787995443565,0.47893224806201556,0.5074344412192577],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.3877601550387597,0.48964787995443565,0.42661503875969,0.5074344412192577],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.34079271317829457,0.48964787995443565,0.38218434108527133,0.5074344412192577],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد.","boundary":[0.2949806201550388,0.48964787995443565,0.33499085271317836,0.5074344412192577],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7938156589147287,0.5181393160545674,0.8077049612403101,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.7431561240310077,0.5181393160545674,0.7864556851184626,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.6873728682170542,0.5181393160545674,0.7341142635658915,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6818221705426357,0.5181393160545674,0.6873226356589147,0.5359258773193895],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.6595189147286822,0.5181393160545674,0.6727803100775194,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"انتظار","boundary":[0.608884496124031,0.5181393160545674,0.650251007751938,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"نداریم","boundary":[0.5519961240310077,0.5181393160545674,0.6009680612736916,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5247868217054263,0.5181393160545674,0.5429403100775194,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.4852519379844961,0.5181393160545674,0.5156928682170543,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4796705426356589,0.5181393160545674,0.485171007751938,0.5359258773193895],"dir":"ltr"},{"str":"توصیههای","boundary":[0.39067364341085276,0.5181393160545674,0.4706903875968993,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.3683703875968993,0.5181393160545674,0.38163178294573646,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3458662015503876,0.5181393160545674,0.36096534570637817,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32288759689922486,0.5181393160545674,0.33674899224806204,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.2897345736434109,0.5181393160545674,0.3137708527131783,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"ببندند؛","boundary":[0.23143410852713178,0.5181393160545674,0.2806173643410853,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.19901302325581396,0.5181393160545674,0.20880837209302325,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1651311627906977,0.5181393160545674,0.19165552577550488,0.5359258773193895],"dir":"rtl"},{"str":"توصیهها","boundary":[0.7717156589147287,0.5464660617726175,0.835671007751938,0.5642526230374395],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.721031007751938,0.5464660617726175,0.7647033939503137,0.5642526230374395],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6950356589147286,0.5464660617726175,0.7093519379844961,0.5642526230374395],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهایی","boundary":[0.5870950387596899,0.5464660617726175,0.6833063565891473,0.5642526230374395],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5385201550387597,0.5464660617726175,0.5754913178294573,0.5642526230374395],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.508782480620155,0.5464660617726175,0.5308951103160405,0.5642526230374395],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4790699224806202,0.5464660617726175,0.49710341085271315,0.5642526230374395],"dir":"rtl"},{"str":"جوامب","boundary":[0.4193434108527132,0.5464660617726175,0.4716975077740143,0.5642526230374395],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفتهی","boundary":[0.33498062015503877,0.5464660617726175,0.4119439880043003,0.5642526230374395],"dir":"rtl"},{"str":"غربی","boundary":[0.2838186046511628,0.5464660617726175,0.3232009302325582,0.5642526230374395],"dir":"rtl"},{"str":"انوات","boundary":[0.23391255813953488,0.5464660617726175,0.2722148837209303,0.5642526230374395],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.17001023255813952,0.5464660617726175,0.22215813953488373,0.5642526230374395],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1652056025369979,0.5464660617726175,0.16993488372093024,0.5642526230374395],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.7609989147286821,0.5749574978727492,0.8354756589147287,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.7129012403100775,0.5749574978727492,0.751957054263566,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.6464937984496124,0.5749574978727492,0.7036333333333333,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.5951812403100775,0.5749574978727492,0.637351472868217,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.5524333333333332,0.5749574978727492,0.5860389147286822,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5296434108527132,0.5749574978727492,0.543281550387597,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.4784815503875969,0.5749574978727492,0.5210536434108527,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.41453550387596894,0.5749574978727492,0.46989178294573636,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39594945736434106,0.5749574978727492,0.40594573643410853,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"انتظاراتی","boundary":[0.3243680620155039,0.5749574978727492,0.3871336434108527,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.29809643410852715,0.5749574978727492,0.3157782945736435,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.27672248062015503,0.5749574978727492,0.28928062015503875,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.227695503875969,0.5749574978727492,0.26813271317829457,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"میرود،","boundary":[0.1651693023255814,0.5749574978727492,0.21887968992248064,0.5927440591375713],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتند؛","boundary":[0.7734496124031008,0.6032842435907994,0.8360821705426357,0.6210708048556214],"dir":"rtl"},{"str":"افزون","boundary":[0.7266389147286821,0.6032842435907994,0.7676537984496123,0.6210708048556214],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7071235658914728,0.6032842435907994,0.7208370542635659,0.6210708048556214],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.6492054263565892,0.6032842435907994,0.7010705426356589,0.6210708048556214],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه،","boundary":[0.5940751937984496,0.6032842435907994,0.6434035658914729,0.6210708048556214],"dir":"rtl"},{"str":"دورهی","boundary":[0.5387403100775194,0.6032842435907994,0.5882733333333333,0.6210708048556214],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخی","boundary":[0.47892666666666667,0.6032842435907994,0.5329768992248062,0.6210708048556214],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.45381038759689923,0.6032842435907994,0.4728736434108527,0.6210708048556214],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4308038759689923,0.6032842435907994,0.44800852713178296,0.6210708048556214],"dir":"rtl"},{"str":"نحوهی","boundary":[0.3733527131782946,0.6032842435907994,0.42475085271317825,0.6210708048556214],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.3123237209302326,0.6032842435907994,0.36775534883720934,0.6210708048556214],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.2660595348837209,0.6032842435907994,0.3062706976744186,0.6210708048556214],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.22886232558139535,0.6032842435907994,0.260006511627907,0.6210708048556214],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.1823720930232558,0.6032842435907994,0.22306046511627906,0.6210708048556214],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16513,0.43015,0.83608,0.62107],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"علم","boundary":[0.8038151937984496,0.6622237790609904,0.835411472868217,0.6800103403258125],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7873389147286821,0.6622237790609904,0.798038449612403,0.6800103403258125],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7420542635658914,0.6622237790609904,0.7816072732506734,0.6800103403258125],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسان","boundary":[0.6429849612403101,0.6622237790609904,0.7358626356589147,0.6800103403258125],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6144026356589147,0.6622237790609904,0.637268496124031,0.6800103403258125],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.5433486821705427,0.6622237790609904,0.6083747286821707,0.6800103403258125],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.48804263565891476,0.6622237790609904,0.5376044191875037,0.6800103403258125],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.8071072868217054,0.6934110551850022,0.8356142635658915,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7815891472868217,0.6934110551850022,0.7996226356589147,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"زمینۀ","boundary":[0.7368896124031007,0.6934110551850022,0.7740617054263564,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"ارائهی","boundary":[0.6813565891472868,0.6934110551850022,0.7301919379844961,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.6253618604651164,0.6934110551850022,0.673133023255814,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.599592558139535,0.6934110551850022,0.6185796265092987,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"باب","boundary":[0.5621944186046514,0.6934110551850022,0.5921079069767443,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.5127404651162792,0.6934110551850022,0.5553676814944102,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"پروری","boundary":[0.4544204651162792,0.6934110551850022,0.5050800000000001,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4488697674418605,0.6934110551850022,0.45437023255813963,0.7111976164498244],"dir":"ltr"},{"str":"پیشینۀ","boundary":[0.3956483720930233,0.6934110551850022,0.44243273365511193,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.3729181395348838,0.6934110551850022,0.3881134883720931,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"افت","boundary":[0.3345655813953489,0.6934110551850022,0.3652576744186047,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31695906976744187,0.6934110551850022,0.32708093023255813,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"خیزی","boundary":[0.2640139534883721,0.6934110551850022,0.30949953488372095,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.22571162790697674,0.6934110551850022,0.25723171953255425,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22086418604651165,0.6934110551850022,0.22563627906976746,0.7111976164498244],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.20019348837209303,0.6934110551850022,0.21423896243291593,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1651311627906977,0.6934110551850022,0.19328922983992752,0.7111976164498244],"dir":"rtl"},{"str":"سو","boundary":[0.8118821705426357,0.721902491285134,0.8354412403100775,0.7396890525499561],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.806331472868217,0.721902491285134,0.8118319379844962,0.7396890525499561],"dir":"ltr"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.7424607751937984,0.721902491285134,0.7981435658914728,0.7396890525499561],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7210868217054264,0.721902491285134,0.7356101490757305,0.7396890525499561],"dir":"rtl"},{"str":"توصیههای","boundary":[0.6321731782945736,0.721902491285134,0.7127482170542636,0.7396890525499561],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5815638759689923,0.721902491285134,0.6238345736434109,0.7396890525499561],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5629778294573644,0.721902491285134,0.5745871317829458,0.7396890525499561],"dir":"rtl"},{"str":"استقبال","boundary":[0.5005136434108527,0.721902491285134,0.5548652713178296,0.7396890525499561],"dir":"rtl"},{"str":"شمگیری","boundary":[0.40946713178294575,0.721902491285134,0.47894008762445855,0.7396890525499561],"dir":"rtl"},{"str":"روبرو","boundary":[0.3570494573643411,0.721902491285134,0.4024374139334511,0.7396890525499561],"dir":"rtl"},{"str":"میشدند","boundary":[0.2851618604651163,0.721902491285134,0.35037966546413113,0.7396890525499561],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2796111627906977,0.721902491285134,0.2851116279069768,0.7396890525499561],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.25803627906976745,0.721902491285134,0.27149860465116277,0.7396890525499561],"dir":"rtl"},{"str":"سوی","boundary":[0.2101646511627907,0.721902491285134,0.2511571905223951,0.7396890525499561],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.1651311627906977,0.721902491285134,0.20197674418604653,0.7396890525499561],"dir":"rtl"},{"str":"توصیههای","boundary":[0.7551896124031009,0.750229237003184,0.835671007751938,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"وحشتناکی","boundary":[0.6683124031007753,0.750229237003184,0.7472277519379845,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6464863565891473,0.750229237003184,0.6615172454072423,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"نات","boundary":[0.6186324031007753,0.750229237003184,0.6391257245651126,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5821635658914729,0.750229237003184,0.6118785052583687,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.5287161240310078,0.750229237003184,0.574277054263566,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"میشد","boundary":[0.473132093023256,0.750229237003184,0.5220463321307979,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45504837209302335,0.750229237003184,0.46517023255813966,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.41373209302325586,0.750229237003184,0.4471116279069768,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"سودجویی","boundary":[0.3279851162790698,0.750229237003184,0.4071306131078224,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3096502325581395,0.750229237003184,0.32110265241986174,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"دعوی","boundary":[0.2559516279069768,0.750229237003184,0.3026688294444229,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"تخصص","boundary":[0.1834660465116279,0.750229237003184,0.24796465116279073,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1651311627906977,0.750229237003184,0.175253023255814,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.7880375193798449,0.7787206731033157,0.835331472868217,0.7965072343681379],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.782513598122345,0.7787206731033157,0.7879872868217054,0.7965072343681379],"dir":"ltr"},{"str":"مهارتهای","boundary":[0.6923884788601766,0.7787206731033157,0.7762077519379844,0.7965072343681379],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6526586778371611,0.7787206731033157,0.6860916632526007,0.7965072343681379],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6330476999374067,0.7787206731033157,0.6463731079974964,0.7965072343681379],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6128584496124031,0.7787206731033157,0.6267621300977418,0.7965072343681379],"dir":"rtl"},{"str":"گونۀ","boundary":[0.5715020205769719,0.7787206731033157,0.6063031007751938,0.7965072343681379],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.5124057364341086,0.7787206731033157,0.5651626356589148,0.7965072343681379],"dir":"rtl"},{"str":"جلوه","boundary":[0.46792141262075027,0.7787206731033157,0.5059006201550388,0.7965072343681379],"dir":"rtl"},{"str":"میدادند","boundary":[0.4009592248062016,0.7787206731033157,0.4616210738928616,0.7965072343681379],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39611178294573646,0.7787206731033157,0.4008838759689923,0.7965072343681379],"dir":"ltr"},{"str":"مشک","boundary":[0.7743272868217055,0.8070474188213658,0.8078324031007752,0.8248339800861879],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7125412403100776,0.8070474188213658,0.7494119379844961,0.8248339800861879],"dir":"rtl"},{"str":"هنگامی","boundary":[0.6456314728682171,0.8070474188213658,0.705117206601302,0.8248339800861879],"dir":"rtl"},{"str":"رخ","boundary":[0.6114984496124032,0.8070474188213658,0.6377496680066624,0.8248339800861879],"dir":"rtl"},{"str":"مینمود","boundary":[0.5433403100775194,0.8070474188213658,0.6043718980358587,0.8248339800861879],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5149840310077519,0.8070474188213658,0.5360694692903996,0.8248339800861879],"dir":"rtl"},{"str":"صاحب","boundary":[0.44788201550387596,0.8070474188213658,0.504468992248062,0.8248339800861879],"dir":"rtl"},{"str":"نظران","boundary":[0.39521317829457364,0.8070474188213658,0.4392745825451578,0.8248339800861879],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.3246446511627907,0.8070474188213658,0.38424558139534887,0.8248339800861879],"dir":"rtl"},{"str":"آرای","boundary":[0.27868186046511634,0.8070474188213658,0.3143469767441861,0.8248339800861879],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.20878325581395352,0.8070474188213658,0.2683339534883721,0.8248339800861879],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.1651311627906977,0.8070474188213658,0.19848558139534886,0.8248339800861879],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.792485581395349,0.8353741645394158,0.834279069767442,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7720409302325583,0.8353741645394158,0.7861204969735587,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.7111339534883723,0.8353741645394158,0.7655609302325583,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6646688372093025,0.8353741645394158,0.704779749552773,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"زده","boundary":[0.6328967441860467,0.8353741645394158,0.6581134883720933,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.616219534883721,0.8353741645394158,0.6263413953488374,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5960260465116282,0.8353741645394158,0.6097395348837212,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.564932093023256,0.8353741645394158,0.589546046511628,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.5115097674418605,0.8353741645394158,0.5584520930232559,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.47157488372093026,0.8353741645394158,0.5049293023255815,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4548976744186047,0.8353741645394158,0.46501953488372094,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.4026306976744186,0.8353741645394158,0.4485701643829473,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3828893023255814,0.8353741645394158,0.39625018897696956,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35830046511627905,0.8353741645394158,0.3763339534883721,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3155776744186046,0.8353741645394158,0.3518204651162791,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"معلوماتشان","boundary":[0.2243051162790698,0.8353741645394158,0.3090976744186047,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2187544186046512,0.8353741645394158,0.22425488372093025,0.853160725804238],"dir":"ltr"},{"str":"سر","boundary":[0.18972,0.8353741645394158,0.2124246430248208,0.853160725804238],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1651311627906977,0.8353741645394158,0.1831646511627907,0.853160725804238],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16513,0.66222,0.83567,0.85316],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/a77bd5f4e202399c7d630f81e646a064.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/bea4c8002d7ea7742af2435c4cda903c.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16513,0.10193,0.16399,0.15804]},"elements":[{"words":[{"str":"/","boundary":[0.8045617054263566,0.10192930064915456,0.8103524031007752,0.11559860236193452],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.815077519379845,0.10192930064915456,0.8355427131782945,0.11559860236193452],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.7566625626706834,0.10192930064915456,0.800163707801172,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"خردمند","boundary":[0.705077519379845,0.10192930064915456,0.7522717054263566,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"گم","boundary":[0.813197519379845,0.14257662391578832,0.8354003100775194,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"میکردند","boundary":[0.7371319379844962,0.14257662391578832,0.8061700241186501,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.732284496124031,0.14257662391578832,0.7370565891472869,0.16036318518061046],"dir":"ltr"},{"str":"برخی","boundary":[0.6793393798449613,0.14257662391578832,0.722464031007752,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6563328682170544,0.14257662391578832,0.6719654979129399,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6219737984496124,0.14257662391578832,0.6465877519379846,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"محققان","boundary":[0.5561598449612403,0.14257662391578832,0.6119933333333334,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.527888992248062,0.14257662391578832,0.5460982945736435,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4941829457364341,0.14257662391578832,0.5181438759689923,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4509829457364341,0.14257662391578832,0.48433736434108526,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4280015503875969,0.14257662391578832,0.44329387484189303,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4077829457364341,0.14257662391578832,0.42041198407710034,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"حسن","boundary":[0.35506387596899225,0.14257662391578832,0.3979875968992248,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"نیت","boundary":[0.31485271317829455,0.14257662391578832,0.34820190279651825,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.27373736434108525,0.14257662391578832,0.3050322480620155,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"کردند","boundary":[0.22003875968992248,0.14257662391578832,0.2640173643410853,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21435906976744187,0.14257662391578832,0.21985953488372095,0.16036318518061046],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.1913525581395349,0.14257662391578832,0.2069851878354204,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"بد","boundary":[0.1651311627906977,0.14257662391578832,0.18153209302325582,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"روزگار","boundary":[0.7813565891472868,0.17090336963383837,0.8354570542635659,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7757751937984496,0.17090336963383837,0.7812756589147287,0.1886899308986605],"dir":"ltr"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.7005770310850138,0.17090336963383837,0.769464031007752,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.6385077519379846,0.17090336963383837,0.6941654263565892,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6176215503875969,0.17090336963383837,0.6319378294573643,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.5421289690695099,0.17090336963383837,0.611015968992248,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.48427002505379196,0.17090336963383837,0.5358429457364341,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"میافزودند","boundary":[0.39961410852713175,0.17090336963383837,0.4778243410852713,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39451550387596895,0.17090336963383837,0.3992875968992248,0.1886899308986605],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7950775193798449,0.19939480573397012,0.8084737984496124,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7451328682170543,0.19939480573397012,0.7859217054263565,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه،","boundary":[0.6923635658914729,0.19939480573397012,0.7356137984496124,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6705124031007752,0.19939480573397012,0.682844496124031,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"اواسط","boundary":[0.6156584496124031,0.19939480573397012,0.6609933333333333,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"دهۀ","boundary":[0.578938449612403,0.19939480573397012,0.6063905426356588,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"،1820","boundary":[0.5228993798449613,0.19939480573397012,0.5699015503875969,0.21718136699879226],"dir":"ltr"},{"str":"ندین","boundary":[0.46358527131782945,0.19939480573397012,0.5005961240310077,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"مهد","boundary":[0.4268306976744186,0.19939480573397012,0.45435813953488374,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.3719516279069768,0.19939480573397012,0.4173116279069768,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3452530232558139,0.19939480573397012,0.3626837209302325,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکا","boundary":[0.2909013953488372,0.19939480573397012,0.3359851162790698,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2718632558139535,0.19939480573397012,0.281633488372093,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"کانادا","boundary":[0.22652837209302326,0.19939480573397012,0.26234418604651166,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"تأسیس","boundary":[0.1651693023255814,0.19939480573397012,0.21726046511627908,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"گردید","boundary":[0.7913565891472868,0.22772155145202017,0.8359119379844961,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7869379844961241,0.22772155145202017,0.7917100775193798,0.2455081127168423],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.7320337984496124,0.22772155145202017,0.7806589147286821,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهی","boundary":[0.6771705426356589,0.22772155145202017,0.7255537984496124,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.6193191645227846,0.22772155145202017,0.6708855813953487,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکای","boundary":[0.5522111627906976,0.22772155145202017,0.6131432558139535,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی،","boundary":[0.4936652233847374,0.22772155145202017,0.5457311627906976,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4780679069767442,0.22772155145202017,0.4875869767441861,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاع","boundary":[0.4308995348837209,0.22772155145202017,0.4715879069767442,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4120874418604651,0.22772155145202017,0.4244195348837209,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"فواید","boundary":[0.36852522069292826,0.22772155145202017,0.40560744186046505,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3388223201667704,0.22772155145202017,0.3623572093023255,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"مهدها،","boundary":[0.2848986046511628,0.22772155145202017,0.33259441860465117,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.22273201891132122,0.22772155145202017,0.2784186046511628,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.18416966261598786,0.22772155145202017,0.2165823255813953,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1651693023255814,0.22772155145202017,0.17795348837209302,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8181497243616236,0.2562129875521519,0.8359286821705426,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.778772836777783,0.2562129875521519,0.8120431007751937,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.7433328682170542,0.2562129875521519,0.7726435658914729,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"نات","boundary":[0.7181089771223294,0.2562129875521519,0.7368528682170542,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"کردند.","boundary":[0.6654472868217055,0.2562129875521519,0.7119626356589147,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"تأسیس","boundary":[0.6071021705426357,0.2562129875521519,0.6589672868217055,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"مهد","boundary":[0.5732850656541686,0.2562129875521519,0.6006221705426357,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.5215310077519381,0.2562129875521519,0.567117054263566,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4999031007751938,0.2562129875521519,0.5149463565891472,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"آنچنان","boundary":[0.44671317829457363,0.2562129875521519,0.4935801550387597,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"سریب","boundary":[0.4010020179778987,0.2562129875521519,0.44023317829457365,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.3343224480375786,0.2562129875521519,0.3948982945736434,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.290942015503876,0.2562129875521519,0.32816434108527137,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2669615503875969,0.2562129875521519,0.28446201550387595,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2496071003436744,0.2562129875521519,0.26068248062015503,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.21326294573643412,0.2562129875521519,0.24347782945736435,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"1840","boundary":[0.16516279069767442,0.2562129875521519,0.20713209302325583,0.273999548816974],"dir":"ltr"},{"str":"تقریباً","boundary":[0.7967675968992247,0.28453973327020193,0.8356978294573644,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"نیمی","boundary":[0.7551499224806202,0.28453973327020193,0.7895843410852714,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7356345736434109,0.28453973327020193,0.7479666666666667,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6754559689922481,0.28453973327020193,0.7284513178294575,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.6471248062015504,0.28453973327020193,0.6684987596899225,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"سالۀ","boundary":[0.6092745736434109,0.28453973327020193,0.6399415503875969,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"ایالت","boundary":[0.5639648062015504,0.28453973327020193,0.6020913178294574,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"ماسا","boundary":[0.5260894573643412,0.28453973327020193,0.556781550387597,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"وست","boundary":[0.4698038759689922,0.28453973327020193,0.5130541085271317,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44961038759689925,0.28453973327020193,0.46284666666666674,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"مهد","boundary":[0.4152010852713178,0.28453973327020193,0.4424271317829458,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.36265782945736436,0.28453973327020193,0.40824387596899225,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"میرفتند.","boundary":[0.2925339534883721,0.28453973327020193,0.3557006201550387,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.25742139534883723,0.28453973327020193,0.28557674418604656,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.22675441860465115,0.28453973327020193,0.2502381395348837,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.1853879069767442,0.28453973327020193,0.2197972093023256,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1651693023255814,0.28453973327020193,0.17843069767441863,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"ناگاه","boundary":[0.8037161240310077,0.31307234196585415,0.8358398449612403,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"متوقف","boundary":[0.7465263565891472,0.31307234196585415,0.79698496124031,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.71166496124031,0.31307234196585415,0.7397951937984496,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6877542635658914,0.31307234196585415,0.70518496124031,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.651285426356589,0.31307234196585415,0.6812742635658914,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"،1833","boundary":[0.59750496124031,0.31307234196585415,0.6447852713178295,0.3308589032306763],"dir":"ltr"},{"str":"پزشک","boundary":[0.5426761240310077,0.31307234196585415,0.59102496124031,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"برجستهای","boundary":[0.4614568992248062,0.31307234196585415,0.5361961240310077,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4417248062015504,0.31307234196585415,0.4549768992248062,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"نات","boundary":[0.41645767441860465,0.31307234196585415,0.4353451162790698,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"آماریا","boundary":[0.3713488372093023,0.31307234196585415,0.4099776744186046,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"برگهایم","boundary":[0.31021581395348835,0.31307234196585415,0.36486883720930235,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"مدعی","boundary":[0.26091255813953484,0.31307234196585415,0.30348465116279066,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.23047162790697676,0.31307234196585415,0.2541813953488372,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.20630976744186044,0.31307234196585415,0.22374046511627907,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.1651693023255814,0.31307234196585415,0.1995786046511628,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.8030355038759689,0.34139908768390426,0.8355108527131782,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7835201550387596,0.34139908768390426,0.7960782945736433,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.7514466666666667,0.34139908768390426,0.7765629457364341,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7272848062015503,0.34139908768390426,0.7444894573643411,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"سنین","boundary":[0.6826531782945736,0.34139908768390426,0.7201015503875968,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"پائین،","boundary":[0.6356857364341084,0.34139908768390426,0.675695968992248,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6154922480620154,0.34139908768390426,0.6287285271317828,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.5757582945736434,0.34139908768390426,0.60853503875969,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.5432327131782946,0.34139908768390426,0.56857503875969,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب","boundary":[0.49277410852713177,0.34139908768390426,0.536275503875969,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"رسانده","boundary":[0.43631271317829456,0.34139908768390426,0.4858168992248062,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4195852713178295,0.34139908768390426,0.42935550387596905,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39939178294573646,0.34139908768390426,0.4126280620155039,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"جنون","boundary":[0.35149503875968996,0.34139908768390426,0.39243457364341083,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"میانوامد.","boundary":[0.2720471317829457,0.34139908768390426,0.34453782945736433,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.2397475968992248,0.34139908768390426,0.2650899224806202,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.20722201550387595,0.34139908768390426,0.2327903875968992,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.1651693023255814,0.34139908768390426,0.20038232558139538,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7972844961240311,0.3697258334019543,0.8360137984496125,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"مطبوعات","boundary":[0.7226389147286822,0.3697258334019543,0.7914826356589147,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6884556589147287,0.3697258334019543,0.7165858914728682,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت،","boundary":[0.631944031007752,0.3697258334019543,0.6826537984496125,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6129058914728683,0.3697258334019543,0.6261421705426358,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"گونهای","boundary":[0.5540308527131782,0.3697258334019543,0.607104031007752,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5307982945736434,0.3697258334019543,0.548228992248062,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5075406201550388,0.3697258334019543,0.5247452713178294,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.47149875968992244,0.3697258334019543,0.5014875968992247,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"،1860","boundary":[0.4183931782945736,0.3697258334019543,0.4656767441860465,0.38751239466677645],"dir":"ltr"},{"str":"تنها","boundary":[0.3877010852713178,0.3697258334019543,0.41234015503875965,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.3442248062015504,0.3697258334019543,0.38164806201550394,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"اندکی","boundary":[0.2958508527131783,0.3697258334019543,0.33817178294573647,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2772396899224806,0.3697258334019543,0.2897978294573643,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.21841736434108527,0.3697258334019543,0.2714378294573644,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.20189922480620157,0.3697258334019543,0.21269922480620157,0.38751239466677645],"dir":"ltr"},{"str":"ساله","boundary":[0.16516279069767442,0.3697258334019543,0.19639813953488372,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8224737984496124,0.3982172695020861,0.8358607751937985,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.7671426356589147,0.3982172695020861,0.8159937984496124,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"میرفتند.","boundary":[0.6974336081747708,0.3982172695020861,0.7606626356589147,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.677964496124031,0.3982172695020861,0.6912258914728682,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6480007751937985,0.3982172695020861,0.6714844961240309,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب،","boundary":[0.5910873939273731,0.3982172695020861,0.6415207751937985,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.571531007751938,0.3982172695020861,0.5850091472868216,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"دلی","boundary":[0.5480527131782945,0.3982172695020861,0.5654331782945736,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات","boundary":[0.4789158877097915,0.3982172695020861,0.5273568992248061,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"واهی","boundary":[0.43477829457364336,0.3982172695020861,0.47270387596899227,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.40154945736434106,0.3982172695020861,0.4282982945736434,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.37073987550309945,0.3982172695020861,0.395069457364341,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3513671317829457,0.3982172695020861,0.3646285271317829,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.2846582945736434,0.3982172695020861,0.3448871317829457,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.27166666666666667,0.3982172695020861,0.278648992248062,0.41600383076690817],"dir":"ltr"},{"str":"کاردان","boundary":[0.22492248062015505,0.3982172695020861,0.27191503875969,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.2181782945736434,0.3982172695020861,0.22516062015503877,0.41600383076690817],"dir":"ltr"},{"str":"جنبش","boundary":[0.1651693023255814,0.3982172695020861,0.2123125581395349,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.7762239408689382,0.42654401522013613,0.8357731782945736,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"نویدبخشی","boundary":[0.6920090571480079,0.42654401522013613,0.770068992248062,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6686494573643411,0.42654401522013613,0.6858541085271317,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6493601550387597,0.42654401522013613,0.6625964341085272,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.6238163348140406,0.42654401522013613,0.6433071317829457,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"افتاده","boundary":[0.5821489922480619,0.42654401522013613,0.6177136434108527,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"بود،","boundary":[0.5477649133072181,0.42654401522013613,0.5760959689922481,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"متوقف","boundary":[0.4913690656874745,0.42654401522013613,0.5416866666666666,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.45706992248062017,0.42654401522013613,0.4852001550387597,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4377713178294574,0.42654401522013613,0.4510168992248062,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.41221302982326524,0.42654401522013613,0.4319624806201551,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"روی،","boundary":[0.3666099224806202,0.42654401522013613,0.40614294573643417,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.3120408735594842,0.42654401522013613,0.3605568992248062,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2935466666666667,0.42654401522013613,0.30587875968992245,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"آسیبهای","boundary":[0.21269200845665961,0.42654401522013613,0.2874936434108527,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"مغزی","boundary":[0.1651693023255814,0.42654401522013613,0.20656093023255814,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8257854263565891,0.45503545132026785,0.8359072868217053,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"جنون","boundary":[0.7792700775193798,0.45503545132026785,0.8199835658914728,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7301621705426357,0.45503545132026785,0.7736886821705427,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7111240310077519,0.45503545132026785,0.7243603100775194,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6519924031007752,0.45503545132026785,0.7054900775193799,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6138407751937985,0.45503545132026785,0.6461905426356589,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"بیمناک","boundary":[0.5591877519379845,0.45503545132026785,0.6080389147286822,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"بودند.","boundary":[0.5101356589147287,0.45503545132026785,0.5533858914728682,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.7678682170542637,0.483362197038318,0.808104496124031,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7455426356589147,0.483362197038318,0.7616421705426357,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.686058449612403,0.483362197038318,0.7389533333333334,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6663536313690073,0.483362197038318,0.6797428027395197,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6354240310077519,0.483362197038318,0.6600379844961239,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"توصیههای","boundary":[0.5488468200791456,0.483362197038318,0.628944031007752,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"گمراهکننده","boundary":[0.4612093869961956,0.483362197038318,0.5425198449612404,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43685695586258194,0.483362197038318,0.45492001945135735,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"اوای","boundary":[0.40699503875969,0.483362197038318,0.4305675883177437,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.35755833546298665,0.483362197038318,0.38595651364514,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"بیستم","boundary":[0.3090165687802648,0.483362197038318,0.35118666666666676,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.25905776156946353,0.483362197038318,0.3027122480620155,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.22814201550387594,0.483362197038318,0.25260527131782945,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.22329457364341085,0.483362197038318,0.22784062015503875,0.5011487583031401],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.7516978294573643,0.5117163911533816,0.8075564341085272,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"نامطلوب","boundary":[0.6769015503875969,0.5117163911533816,0.7443371974333297,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلات","boundary":[0.5908782945736435,0.5117163911533816,0.6704799875469017,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5681480620155038,0.5117163911533816,0.5824643410852713,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.5128671317829459,0.5117163911533816,0.5609647043099518,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"باروری","boundary":[0.4494234108527132,0.5117163911533816,0.5061330569598922,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"دختران","boundary":[0.38721038759689924,0.5117163911533816,0.44234766445367607,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوان","boundary":[0.32288759689922486,0.5117163911533816,0.38041473155658556,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31800387596899227,0.5117163911533816,0.3227759689922481,0.5295029524182038],"dir":"ltr"},{"str":"باور","boundary":[0.2796241860465117,0.5117163911533816,0.3095879069767442,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"رایج","boundary":[0.23780558139534885,0.5117163911533816,0.27259446819701694,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"برآن","boundary":[0.19699162790697677,0.5117163911533816,0.22961767441860464,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.1651693023255814,0.5117163911533816,0.1888037209302326,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8172756589147288,0.5402078272535134,0.8354849612403101,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلات","boundary":[0.728464496124031,0.5402078272535134,0.8106459811907292,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.6875751937984496,0.5402078272535134,0.7202986622584564,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6690142635658916,0.5402078272535134,0.6765993798449613,0.5579943885183355],"dir":"ltr"},{"str":"هب","boundary":[0.6550193798449613,0.5402078272535134,0.6694658914728683,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.6105683720930233,0.5402078272535134,0.6434204651162791,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلات","boundary":[0.5217823255813954,0.5402078272535134,0.5996679069767442,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی)","boundary":[0.42812372093023265,0.5402078272535134,0.5135430119967388,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.3698288372093024,0.5402078272535134,0.4171227906976745,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"باروری","boundary":[0.3035972093023256,0.5402078272535134,0.36242135490394345,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"زنان","boundary":[0.2608493023255814,0.5402078272535134,0.295431375436751,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.23668744186046514,0.5402078272535134,0.2526834684600068,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21182232558139535,0.5402078272535134,0.22894612296909844,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.1651311627906977,0.5402078272535134,0.2046255839813806,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"میاندازد","boundary":[0.7704998449612404,0.5685345729715635,0.8356514728682171,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7656524031007752,0.5685345729715635,0.770424496124031,0.5863211342363855],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7398831007751938,0.5685345729715635,0.7579165891472868,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.700877519379845,0.5685345729715635,0.7321472868217055,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"،1904","boundary":[0.6440680620155038,0.5685345729715635,0.6932035658914728,0.5863211342363855],"dir":"ltr"},{"str":"جی","boundary":[0.6075992248062015,0.5685345729715635,0.6363322480620155,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"استنلی","boundary":[0.5504345736434109,0.5685345729715635,0.5997127131782946,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"هال","boundary":[0.5142168992248062,0.5685345729715635,0.5436248782618189,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5086662015503877,0.5685345729715635,0.5141666666666667,0.5863211342363855],"dir":"ltr"},{"str":"بنیانگذار","boundary":[0.4318699224806201,0.5685345729715635,0.5020703498847684,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.33637596899224803,0.5685345729715635,0.4250227947051383,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.29450511627906983,0.5685345729715635,0.3283869767441861,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.28895441860465115,0.5685345729715635,0.29445488372093026,0.5863211342363855],"dir":"ltr"},{"str":"مطلبی","boundary":[0.23502976744186047,0.5685345729715635,0.2811683720930233,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20926046511627908,0.5685345729715635,0.2272939534883721,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.1651311627906977,0.5685345729715635,0.2013739534883721,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"خطرات","boundary":[0.7754843410852714,0.5970260090716952,0.8347336434108528,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلات","boundary":[0.6906415503875971,0.5970260090716952,0.768527131782946,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.6271978294573646,0.5970260090716952,0.6836843410852715,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5856303875968993,0.5970260090716952,0.6201652713178296,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"دختران","boundary":[0.5245727131782946,0.5970260090716952,0.5790368402117224,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.503675968992248,0.5970260090716952,0.5180668775039338,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.4597475968992248,0.5970260090716952,0.4971128702207862,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"تحریر","boundary":[0.40722945736434113,0.5970260090716952,0.4533739058272706,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"درآورد","boundary":[0.3476034108527132,0.5970260090716952,0.4001968992248062,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34275596899224803,0.5970260090716952,0.34752806201550385,0.6148125703365174],"dir":"ltr"},{"str":"وی","boundary":[0.3095271317829458,0.5970260090716952,0.33633617818674144,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.284662015503876,0.5970260090716952,0.3029335843977689,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.20557488372093022,0.5970260090716952,0.27818842684648853,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.1651787072243346,0.5970260090716952,0.19851720930232555,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"حوادثی","boundary":[0.7782271618551191,0.6253527547897453,0.8351099224806201,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.758598125440451,0.6253527547897453,0.7719255379577653,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7342157636162288,0.6253527547897453,0.7523462377932145,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.717478054155686,0.6253527547897453,0.727888527131783,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.6727205449565984,0.6253527547897453,0.7111108527131783,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6524663468992248,0.6253527547897453,0.6663034108527132,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5890692535493424,0.6253527547897453,0.6461654748062017,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5483466684351697,0.6253527547897453,0.5826913178294574,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"زنان","boundary":[0.5100722889513587,0.6253527547897453,0.5418522480620155,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.4655613310314478,0.6253527547897453,0.5036503875968992,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"میافتد","boundary":[0.408516215788641,0.6253527547897453,0.4592685515046884,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.37765736434108527,0.6253527547897453,0.40227131782945735,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"نین","boundary":[0.33120933861663565,0.6253527547897453,0.3577287658931608,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.2877225160710909,0.6253527547897453,0.3249131782945736,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.22814201550387594,0.6253527547897453,0.2814530180563433,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.22329457364341085,0.6253527547897453,0.22784062015503875,0.6431393160545674],"dir":"ltr"},{"str":"پیش","boundary":[0.7738528682170543,0.653844190889877,0.8079607751937985,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7524789147286821,0.653844190889877,0.7670022420989863,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7245998449612402,0.653844190889877,0.7455709553444698,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"یز","boundary":[0.6872519379844961,0.653844190889877,0.7030500775193799,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.66522496124031,0.653844190889877,0.6793654263565891,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6443217054263567,0.6486072297362209,0.6568798449612404,0.666393791001043],"dir":"ltr"},{"str":"زن","boundary":[0.615231472868217,0.653844190889877,0.6365551937984496,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.5945542635658915,0.6486072297362209,0.6071124031007753,0.666393791001043],"dir":"ltr"},{"str":"توان","boundary":[0.5541778294573644,0.653844190889877,0.5872071317829457,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"شیردهی","boundary":[0.48422899224806204,0.653844190889877,0.5474953375908744,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4428875968992248,0.653844190889877,0.47624201550387596,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42138434108527134,0.653844190889877,0.434595503875969,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40023643410852716,0.653844190889877,0.4146061657722123,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.3502801550387597,0.653844190889877,0.3920736434108527,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.2889996899224806,0.653844190889877,0.3422429457364341,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2841522480620155,0.653844190889877,0.2889243410852713,0.6716307521546991],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.2630043410852713,0.653844190889877,0.2773740727489565,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.23050387596899224,0.653844190889877,0.25511782945736433,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.20293116279069767,0.653844190889877,0.22239627906976747,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.19738046511627907,0.653844190889877,0.20288093023255813,0.6716307521546991],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.1651311627906977,0.653844190889877,0.1894939534883721,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.8035303875968992,0.682170936607927,0.8350513178294574,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7630931782945737,0.682170936607927,0.7969530926550766,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"وظایف","boundary":[0.699448527131783,0.682170936607927,0.7546541085271318,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6578810852713178,0.682170936607927,0.6912355038759689,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6365322480620155,0.682170936607927,0.650851367421823,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6144550387596899,0.682170936607927,0.6296588952281656,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"کمال","boundary":[0.568215968992248,0.682170936607927,0.6061415503875969,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"ایفا","boundary":[0.5364187596899225,0.682170936607927,0.5601034108527131,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"نکرده","boundary":[0.4853322480620155,0.682170936607927,0.5290581276658878,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46702248062015506,0.682170936607927,0.4771443410852713,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتواند","boundary":[0.3911274418604651,0.682170936607927,0.45966184859612036,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.36975348837209304,0.682170936607927,0.38427681574239714,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.3193451162790698,0.682170936607927,0.3614148837209302,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2777776744186047,0.682170936607927,0.31113209302325584,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"پرستاری","boundary":[0.2046139534883721,0.682170936607927,0.26953953488372095,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.17022976744186047,0.682170936607927,0.1977046425175067,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1651311627906977,0.682170936607927,0.16990325581395352,0.6999574978727492],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.8108914728682171,0.7105388549214976,0.8356058914728683,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8053100775193799,0.7105388549214976,0.8108105426356589,0.7283254161863197],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7832150387596899,0.7105388549214976,0.7971043410852713,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"معنای","boundary":[0.73137503875969,0.7105388549214976,0.7755545736434111,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"نقص","boundary":[0.6837545736434109,0.7105388549214976,0.7235638759689923,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"مادری","boundary":[0.6284234108527131,0.7105388549214976,0.6760941085271318,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6105657364341085,0.7105388549214976,0.6206875968992247,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"نقص","boundary":[0.5631713178294574,0.7105388549214976,0.6038418279365482,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"عشق","boundary":[0.5171582945736434,0.7105388549214976,0.5567088145631913,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4955582945736434,0.7105388549214976,0.5104335125063956,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.44585317829457366,0.7105388549214976,0.48774713178294576,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.39521317829457364,0.7105388549214976,0.43796666666666667,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3640503875968992,0.7105388549214976,0.37405116279069767,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.358468992248062,0.7105388549214976,0.3639694573643411,0.7283254161863197],"dir":"ltr"},{"str":"مادری","boundary":[0.30312,0.7105388549214976,0.35066511627906977,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2773255813953489,0.7105388549214976,0.29650604651162793,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2561776744186047,0.7105388549214976,0.27054740608228983,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.20647255813953488,0.7105388549214976,0.24836651162790696,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.1651311627906977,0.7105388549214976,0.19990227032754937,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"مراقبت","boundary":[0.7817854263565891,0.7390302910216293,0.8356096124031007,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"نکند","boundary":[0.7392635658914728,0.7390302910216293,0.7750507072785895,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7336821705426356,0.7390302910216293,0.7391826356589146,0.7568168522864515],"dir":"ltr"},{"str":"نه","boundary":[0.7113258914728683,0.7390302910216293,0.7253407751937985,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.6430792248062016,0.7390302910216293,0.7046065714149835,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندش","boundary":[0.5703675968992248,0.7390302910216293,0.6348662015503876,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5487927131782946,0.7390302910216293,0.5620038759689923,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"دوست","boundary":[0.4884131782945737,0.7390302910216293,0.5405796899224806,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"بدارد","boundary":[0.4419982945736434,0.7390302910216293,0.48022527131782944,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42368852713178295,0.7390302910216293,0.4338103875968992,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.4013852713178295,0.7390302910216293,0.41678776728835676,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندش","boundary":[0.3281106976744187,0.7390302910216293,0.393122015503876,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.30585767441860473,0.7390302910216293,0.3199981395348838,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2842827906976745,0.7390302910216293,0.29882795656911004,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"دوست","boundary":[0.22410418604651167,0.7390302910216293,0.27720704429863735,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.1651311627906977,0.7390302910216293,0.21594139534883722,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"داشت؛","boundary":[0.7841472868217054,0.7673570367396794,0.8354654263565892,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7611240310077519,0.7673570367396794,0.7749854263565891,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.7092635658914729,0.7673570367396794,0.7520617054263566,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7036821705426357,0.7673570367396794,0.7091826356589147,0.7851435980045015],"dir":"ltr"},{"str":"جنین","boundary":[0.6537497674418605,0.7673570367396794,0.6936093023255815,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"نین","boundary":[0.6049739534883721,0.7673570367396794,0.6312683863603938,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"مادرانی","boundary":[0.5410781395348837,0.7673570367396794,0.5959320930232559,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.4981293023255814,0.7673570367396794,0.5336730976443625,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.46354418604651154,0.7673570367396794,0.48908744186046504,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.4077860465116279,0.7673570367396794,0.45666605308570957,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3871153488372093,0.7673570367396794,0.40055852984225077,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"ناقص","boundary":[0.33369302325581396,0.7673570367396794,0.37789767441860467,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.26841581395348835,0.7673570367396794,0.3268366264877855,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.21336093023255812,0.7673570367396794,0.26095221182591144,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.19881860465116277,0.7673570367396794,0.2132855813953488,0.7851435980045015],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.16517451631815513,0.7673570367396794,0.1897767441860465,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"زنان","boundary":[0.8034812403100775,0.7958484728398111,0.835278449612403,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.751691472868217,0.7958484728398111,0.7923547286821705,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7224561240310077,0.7958484728398111,0.7404896124031007,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"همۀ","boundary":[0.680891472868217,0.7958484728398111,0.7142805590129927,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"جنبهها","boundary":[0.6187666666666667,0.7958484728398111,0.669611007751938,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"جز","boundary":[0.5837043410852714,0.7958484728398111,0.6073387596899225,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.5369880620155039,0.7958484728398111,0.5745411053002485,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"مادری","boundary":[0.47793968992248065,0.7958484728398111,0.5256103875968993,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.472388992248062,0.7958484728398111,0.47788945736434113,0.8136350341046333],"dir":"ltr"},{"str":"میدرخشند","boundary":[0.3751066666666667,0.7958484728398111,0.46505882491218775,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3693299224806202,0.7958484728398111,0.37483038759689924,0.8136350341046333],"dir":"ltr"},{"str":"ولی","boundary":[0.32891782945736436,0.7958484728398111,0.3580527131782946,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"گاه","boundary":[0.2945587596899225,0.7958484728398111,0.32126698093442285,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.2490480620155039,0.7958484728398111,0.2833568992248062,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتوانند","boundary":[0.1651311627906977,0.7958484728398111,0.23988482623048107,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"همسران","boundary":[0.7743288652743151,0.8241752185578611,0.8353965891472869,0.8419617798226834],"dir":"rtl"},{"str":"خوبی","boundary":[0.7238797453908932,0.8241752185578611,0.7680314033868749,0.8419617798226834],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.6769038126878658,0.8241752185578611,0.7175007751937985,0.8419617798226834],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6603682170542635,0.8241752185578611,0.6704900775193798,0.8419617798226834],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.639444496124031,0.8241752185578611,0.653911472868217,0.8419617798226834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16513,0.10193,0.83601,0.84196],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/9a43c5fcf60b7a13453d97339ed2b95d.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/14bdbeb0e1e79b5aad417ee25b09841c.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16506,0.10193,0.1639,0.18636]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.27275953488372096,0.10192930064915456,0.30429953488372097,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.24202988940568473,0.10192930064915456,0.26836153725853634,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"کليات","boundary":[0.20047918222839292,0.10192930064915456,0.2376872093023256,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.16516279069767442,0.10192930064915456,0.18562798449612403,0.11559860236193452],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.19025872159216276,0.10192930064915456,0.1960327906976744,0.11559860236193452],"dir":"ltr"},{"str":"نانچه","boundary":[0.7536662015503878,0.14257662391578832,0.7941034108527133,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"بخواهیم","boundary":[0.6846717829457365,0.14257662391578832,0.7464075968992249,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"بیطرفانه","boundary":[0.6189675968992249,0.14257662391578832,0.6774131782945737,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"قضاوت","boundary":[0.5520829457364341,0.14257662391578832,0.6117089922480621,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.5128262015503877,0.14257662391578832,0.5455903021673786,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48728294573643416,0.14257662391578832,0.5061383108798904,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"مییابیم","boundary":[0.4232471317829457,0.14257662391578832,0.480816769595554,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.39792992248062015,0.14257662391578832,0.4167555396541443,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.3575429457364341,0.14257662391578832,0.39140211012067794,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"برگهایم","boundary":[0.29276806201550387,0.14257662391578832,0.3502843410852713,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2753875968992248,0.14257662391578832,0.2855094573643411,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.23475348837209306,0.14257662391578832,0.26795720930232564,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"هال","boundary":[0.1989879069767442,0.14257662391578832,0.22812066819521784,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.1651311627906977,0.14257662391578832,0.1915786046511628,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"باورهای","boundary":[0.7731708356005061,0.17090336963383837,0.8352993798449613,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"رایج","boundary":[0.7330922399173901,0.17090336963383837,0.7669083661496999,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.6895700912598902,0.17090336963383837,0.726671472868217,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6498638416938944,0.17090336963383837,0.683281746647888,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6301757675550274,0.17090336963383837,0.6435653119994875,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"منعکس","boundary":[0.5659337138830162,0.17090336963383837,0.6238203100775194,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"میکردند","boundary":[0.49312263565891473,0.17090336963383837,0.5596697452934662,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4882751937984496,0.17090336963383837,0.4930472868217054,0.1886899308986605],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.7941527131782947,0.19939480573397012,0.8075648062015505,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.7391229457364341,0.19939480573397012,0.7870699224806202,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7075517829457364,0.19939480573397012,0.7321657364341085,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"قسم","boundary":[0.667842945736434,0.19939480573397012,0.7011181148696264,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6476243410852712,0.19939480573397012,0.6613626237328563,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5741843410852714,0.19939480573397012,0.6406671317829457,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5539908527131783,0.19939480573397012,0.5676212423138095,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"داستان","boundary":[0.4980066666666667,0.19939480573397012,0.5473973053280013,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"دانسته","boundary":[0.44433317829457364,0.19939480573397012,0.49141311928148984,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42717875968992247,0.19939480573397012,0.4373006201550388,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40211271317829456,0.19939480573397012,0.4201462015503876,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمسازی","boundary":[0.2998643410852713,0.19939480573397012,0.395155503875969,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.26037860465116275,0.19939480573397012,0.29247720930232557,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.21112558139534882,0.19939480573397012,0.2538869252979159,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.17071348837209302,0.19939480573397012,0.2040679069767442,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.16518956711459315,0.19939480573397012,0.17066325581395347,0.21718136699879226],"dir":"ltr"},{"str":"وزن","boundary":[0.8035561240310077,0.22772155145202017,0.8350017054263567,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7866277519379845,0.22772155145202017,0.7967496124031007,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"اعتباری","boundary":[0.7234100775193799,0.22772155145202017,0.7798965891472869,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6820686821705427,0.22772155145202017,0.7166035658914729,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6493421705426357,0.22772155145202017,0.6752621705426356,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"قای","boundary":[0.6246577319426682,0.22772155145202017,0.6423849612403101,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"نمیشویم","boundary":[0.5310007751937984,0.22772155145202017,0.6029272868217054,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5261533333333333,0.22772155145202017,0.5309254263565891,0.2455081127168423],"dir":"ltr"},{"str":"نکتۀ","boundary":[0.48757751937984495,0.22772155145202017,0.5197797996844344,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.43844651162790704,0.22772155145202017,0.480139534883721,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4071013953488372,0.22772155145202017,0.43171534883720936,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.36277116279069765,0.22772155145202017,0.40014418604651164,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3379060465116279,0.22772155145202017,0.35639549194991055,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.2510288372093023,0.22772155145202017,0.3310493023255814,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.22362697674418608,0.22772155145202017,0.24407162790697678,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.1850986046511628,0.22772155145202017,0.21674511627906978,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1651311627906977,0.22772155145202017,0.17869878354203939,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"تخصص","boundary":[0.7705266666666667,0.2562129875521519,0.8350252713178296,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7296624806201552,0.2562129875521519,0.7630168992248062,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6876429457364341,0.2562129875521519,0.7221778294573644,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبار","boundary":[0.6395452713178295,0.2562129875521519,0.6799824806201551,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"بخشیدن","boundary":[0.5694457364341086,0.2562129875521519,0.6320606201550387,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5480717829457364,0.2562129875521519,0.5627913299931459,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"مشتی","boundary":[0.49859271317829457,0.2562129875521519,0.5406624806201551,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"باور","boundary":[0.4611945736434109,0.2562129875521519,0.4918799539073958,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرفته","boundary":[0.39932294573643407,0.2562129875521519,0.4536596899224806,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"شدة","boundary":[0.3598643410852713,0.2562129875521519,0.39176294573643416,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"جمعی","boundary":[0.3032052713178295,0.2562129875521519,0.35213178294573644,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.24372992248062014,0.2562129875521519,0.29579596899224814,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"میکردند","boundary":[0.1699786046511628,0.2562129875521519,0.23721421818206526,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1651311627906977,0.2562129875521519,0.16990325581395352,0.273999548816974],"dir":"ltr"},{"str":"خلاف","boundary":[0.7859545736434109,0.28453973327020193,0.8346801550387598,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7541573643410854,0.28453973327020193,0.7787713178294574,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.7253992248062017,0.28453973327020193,0.7467480620155039,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6977713178294573,0.28453973327020193,0.718688468992248,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"صادق","boundary":[0.6448262015503876,0.28453973327020193,0.6904373643410854,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6002699224806202,0.28453973327020193,0.6375927131782946,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.595422480620155,0.28453973327020193,0.6001945736434109,0.3023262945350241],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5742745736434108,0.28453973327020193,0.5888384498054775,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتی","boundary":[0.5157034108527132,0.28453973327020193,0.5670913178294574,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5099266666666666,0.28453973327020193,0.5154271317829457,0.3023262945350241],"dir":"ltr"},{"str":"برخی","boundary":[0.4595434108527132,0.28453973327020193,0.5026680620155038,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4388727131782946,0.28453973327020193,0.4529181872391175,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"توصیههای","boundary":[0.35143643410852715,0.28453973327020193,0.4314634108527132,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.3019573643410853,0.28453973327020193,0.3440271317829458,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.29637596899224805,0.28453973327020193,0.30187643410852716,0.3023262945350241],"dir":"ltr"},{"str":"باورهای","boundary":[0.2266911627906977,0.28453973327020193,0.28895441860465115,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.1651311627906977,0.28453973327020193,0.2192818604651163,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.822171472868217,0.31307234196585415,0.8353826356589147,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7996421705426356,0.31307234196585415,0.815157368781797,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"الش","boundary":[0.7441100775193799,0.31307234196585415,0.7775900775193799,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"میکشند","boundary":[0.6726258914728683,0.31307234196585415,0.7373412293038202,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6677784496124032,0.31307234196585415,0.6725505426356589,0.3308589032306763],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6452519379844961,0.31307234196585415,0.6591133333333333,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5940435658914729,0.31307234196585415,0.6366407751937985,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.5542844961240311,0.31307234196585415,0.5854537984496124,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5233914728682171,0.31307234196585415,0.5475156479084714,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.49003689922480625,0.31307234196585415,0.5226378294573644,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.46750759689922483,0.31307234196585415,0.4830227951383861,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات","boundary":[0.4089866666666667,0.31307234196585415,0.4598765743110419,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.36719317829457365,0.31307234196585415,0.4020823790315887,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.32678108527131783,0.31307234196585415,0.36035704544265285,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"واتسون","boundary":[0.26152899224806203,0.31307234196585415,0.3181159689922481,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2559782945736434,0.31307234196585415,0.2614787596899225,0.3308589032306763],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناس","boundary":[0.1651311627906977,0.31307234196585415,0.2487558427571352,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"برجسته","boundary":[0.7779956589147287,0.34139908768390426,0.835311007751938,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7592086821705427,0.34139908768390426,0.7693305426356589,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"بنیانگذار","boundary":[0.6815868217054264,0.34139908768390426,0.7524035281793421,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"جنبش","boundary":[0.6246733333333334,0.34139908768390426,0.6729468217054264,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.5803682170542637,0.34139908768390426,0.6158324031007752,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.51953503875969,0.34139908768390426,0.5717266666666667,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاری","boundary":[0.4582010852713178,0.34139908768390426,0.5125930973578662,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.39071627906976747,0.34139908768390426,0.398326511627907,0.3591856489487264],"dir":"ltr"},{"str":"1913","boundary":[0.39870155038759686,0.34139908768390426,0.44180108527131784,0.3591856489487264],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4417248062015504,0.34139908768390426,0.4493099224806201,0.3591856489487264],"dir":"ltr"},{"str":"اشاره","boundary":[0.3426437209302325,0.34139908768390426,0.3817748837209302,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.30640093023255816,0.34139908768390426,0.3339032558139535,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.301553488372093,0.34139908768390426,0.3063255813953488,0.3591856489487264],"dir":"ltr"},{"str":"وی","boundary":[0.26669209302325575,0.34139908768390426,0.29481828834333773,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.2241953488372093,0.34139908768390426,0.2594696412067476,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفی","boundary":[0.16516279069767442,0.34139908768390426,0.21725010236757836,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7803054263565892,0.3697258334019543,0.8353603100775194,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7608403100775194,0.3697258334019543,0.7709621705426357,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7376356589147287,0.3697258334019543,0.751497054263566,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.6947824806201552,0.3697258334019543,0.7276345736434109,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.6422643410852714,0.3697258334019543,0.6870132462223062,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"ترسو","boundary":[0.5937396899224806,0.3697258334019543,0.6329964341085272,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.5647052713178294,0.3697258334019543,0.5867265453319852,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"آمدن","boundary":[0.5180643410852712,0.3697258334019543,0.5553620155038761,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.48001317829457363,0.3697258334019543,0.5087210852713179,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4605480620155039,0.3697258334019543,0.47066992248062023,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"نحوة","boundary":[0.41428294573643415,0.3697258334019543,0.4524964318830904,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگی","boundary":[0.339093023255814,0.3697258334019543,0.40454604651162795,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.2965711627906977,0.3697258334019543,0.3323349399015361,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.27404186046511625,0.3697258334019543,0.2893502325581395,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.2392306976744186,0.3697258334019543,0.26472372093023255,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"ایشان","boundary":[0.18814418604651162,0.3697258334019543,0.22996279069767445,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16506468023255813,0.3697258334019543,0.17880093023255814,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7845412403100775,0.3982172695020861,0.8354933333333333,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.765051007751938,0.3982172695020861,0.7782621705426357,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7223476769812288,0.3982172695020861,0.758571007751938,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6646612403100775,0.3982172695020861,0.7159737984496124,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"قرارداد","boundary":[0.6068435658914729,0.3982172695020861,0.6583057518436404,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6019961240310078,0.3982172695020861,0.6067682170542635,0.41600383076690817],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7762919379844961,0.42654401522013613,0.8083151937984496,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"واتسون","boundary":[0.712371007751938,0.42654401522013613,0.767024031007752,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6856724031007752,0.42654401522013613,0.7031031007751938,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6377756589147286,0.42654401522013613,0.676404496124031,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6217635658914729,0.42654401522013613,0.6287458914728682,0.4443305764849582],"dir":"ltr"},{"str":"مراقبت","boundary":[0.57001503875969,0.42654401522013613,0.6219555038759691,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختی","boundary":[0.47630620155038766,0.42654401522013613,0.5607471317829458,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45422899224806207,0.42654401522013613,0.4667871317829458,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"نوزادان","boundary":[0.3937992248062016,0.42654401522013613,0.4449610852713179,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3747610852713179,0.42654401522013613,0.38453131782945743,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.31242248062015504,0.42654401522013613,0.365242015503876,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.3056782945736434,0.42654401522013613,0.3156838759689923,0.4443305764849582],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.27877922480620154,0.42654401522013613,0.2964862015503876,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25627503875968993,0.42654401522013613,0.26951131782945736,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.21676713178294574,0.42654401522013613,0.24675596899224805,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"1928","boundary":[0.16516279069767442,0.42654401522013613,0.2070217054263566,0.4443305764849582],"dir":"ltr"},{"str":"منتشر","boundary":[0.7948077519379846,0.45503545132026785,0.8360737984496124,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"نمود،","boundary":[0.7487696124031008,0.45503545132026785,0.7873984496124031,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"مینویسد:","boundary":[0.6701677519379846,0.45503545132026785,0.7413603100775193,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6561821705426356,0.45503545132026785,0.663164496124031,0.47282201258509],"dir":"ltr"},{"str":"مادران","boundary":[0.6108072868217055,0.45503545132026785,0.6564435658914729,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاً","boundary":[0.5689728682170542,0.45503545132026785,0.6039347286821705,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"نمیدانند","boundary":[0.499437984496124,0.45503545132026785,0.5622742635658914,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4745542635658915,0.45503545132026785,0.4922441860465116,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.44463550387596895,0.45503545132026785,0.45392852713178294,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.39673875968992245,0.45503545132026785,0.4372262015503876,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.36280666666666667,0.45503545132026785,0.389555503875969,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندانشان","boundary":[0.2762480620155039,0.45503545132026785,0.35562341085271315,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2562806201550388,0.45503545132026785,0.26906480620155043,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"ببوسند؛","boundary":[0.19492248062015505,0.45503545132026785,0.2490973643410853,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.1651693023255814,0.45503545132026785,0.17471348837209305,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.8021858914728681,0.483362197038318,0.8356407751937984,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.7675505426356589,0.483362197038318,0.7950026356589147,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7478091472868217,0.483362197038318,0.7603672868217054,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7234212403100775,0.483362197038318,0.7406258914728682,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"آغوش","boundary":[0.6681151937984495,0.483362197038318,0.7162379844961241,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6213989147286821,0.483362197038318,0.6609319379844961,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6042193798449612,0.483362197038318,0.6142156589147286,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"تکان","boundary":[0.562877984496124,0.483362197038318,0.5970361240310078,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"دهند؛","boundary":[0.515484496124031,0.483362197038318,0.5554686821705427,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.48557767441860467,0.483362197038318,0.4948706976744186,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"وقت","boundary":[0.4423525581395349,0.483362197038318,0.47839441860465115,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4107813953488372,0.483362197038318,0.4351693023255813,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.39104,0.483362197038318,0.40359813953488366,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"نوازش","boundary":[0.3345786046511628,0.483362197038318,0.3836306976744186,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.2941413953488372,0.483362197038318,0.32716930232558145,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2771879069767442,0.483362197038318,0.28695813953488375,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24745023255813953,0.483362197038318,0.2567432558139535,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.20701302325581394,0.483362197038318,0.24026697674418607,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.1651693023255814,0.483362197038318,0.19982976744186048,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"زانو","boundary":[0.8083007751937985,0.5117163911533816,0.8359286821705426,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"بنشانند.","boundary":[0.7448319379844962,0.5117163911533816,0.7987817054263567,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.7078607751937985,0.5117163911533816,0.7353128682170543,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"نمیدانند","boundary":[0.6357601550387599,0.5117163911533816,0.6983417054263567,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6085592248062016,0.5117163911533816,0.62601503875969,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.58929503875969,0.5117163911533816,0.5988141085271318,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5355964341085272,0.5117163911533816,0.5795499224806202,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"خود،","boundary":[0.48840294573643417,0.5117163911533816,0.5260773643410853,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"افرادی","boundary":[0.43169038759689926,0.5117163911533816,0.47888387596899235,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.40358527131782945,0.5117163911533816,0.4221713178294573,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"میآورند","boundary":[0.3318158139534884,0.5117163911533816,0.3938401550387597,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.30461488372093026,0.5117163911533816,0.32207069767441865,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27766511627906987,0.5117163911533816,0.29509581395348844,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.23351069767441862,0.5117163911533816,0.26814604651162793,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهند","boundary":[0.1651693023255814,0.5117163911533816,0.22399162790697677,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"توانست","boundary":[0.7783091472868218,0.5402078272535134,0.8361017054263566,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7592458914728681,0.5402078272535134,0.771577984496124,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"عهدة","boundary":[0.7157751937984496,0.5402078272535134,0.7525147286821705,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.6421626356589147,0.5402078272535134,0.709424031007752,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5865803100775193,0.5402078272535134,0.635431472868217,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"برآیند","boundary":[0.5385077519379845,0.5402078272535134,0.5801003100775194,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":".»","boundary":[0.527577519379845,0.5402078272535134,0.5389784496124032,0.5579943885183355],"dir":"ltr"},{"str":"وی","boundary":[0.4954048062015504,0.5402078272535134,0.5210987596899225,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"ارة","boundary":[0.4540503875968992,0.5402078272535134,0.47566341085271324,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.38093767441860465,0.5402078272535134,0.4477720930232558,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3616483720930233,0.5402078272535134,0.374206511627907,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگی","boundary":[0.2921516279069768,0.5402078272535134,0.35516837209302327,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفی","boundary":[0.23702139534883723,0.5402078272535134,0.2854204651162791,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.18493023255813953,0.5402078272535134,0.23029023255813955,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1651693023255814,0.5402078272535134,0.17880744186046513,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7870314728682171,0.5685345729715635,0.8357821705426357,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7658835658914729,0.5685345729715635,0.7784417054263566,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7400891472868216,0.5685345729715635,0.75754496124031,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.6805384496124031,0.5685345729715635,0.7314993798449612,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6340482170542635,0.5685345729715635,0.6719486821705426,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"محبت","boundary":[0.578917984496124,0.5685345729715635,0.625458449612403,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5570919379844961,0.5685345729715635,0.5705793798449612,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.5352407751937984,0.5685345729715635,0.5485021705426356,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"میدانست.","boundary":[0.4500632558139534,0.5685345729715635,0.526651007751938,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4284632558139534,0.5685345729715635,0.4417246511627906,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3963897674418604,0.5685345729715635,0.419873488372093,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب،","boundary":[0.33734139534883717,0.5685345729715635,0.3878,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.29738139534883723,0.5685345729715635,0.32900279069767446,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"واتسون","boundary":[0.23416372093023255,0.5685345729715635,0.28904279069767447,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20839441860465116,0.5685345729715635,0.2258251162790698,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.1651693023255814,0.5685345729715635,0.2000558139534884,0.5863211342363855],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.8008243410852715,0.5970260090716952,0.8358615503875971,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"کتابش","boundary":[0.748733178294574,0.5970260090716952,0.7947713178294576,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7254755038759693,0.5970260090716952,0.7426801550387601,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.684762015503876,0.5970260090716952,0.7194224806201551,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعاتی","boundary":[0.5996429457364341,0.5970260090716952,0.678708992248062,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.5517210852713178,0.5970260090716952,0.5938410852713178,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5331099224806202,0.5970260090716952,0.5456680620155039,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"تخصص","boundary":[0.46401503875968997,0.5970260090716952,0.5270568992248063,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4484429457364342,0.5970260090716952,0.4582131782945737,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.3928857364341085,0.5970260090716952,0.44264108527131785,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"خود،","boundary":[0.34940945736434115,0.5970260090716952,0.3870838759689923,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.3182652713178295,0.5970260090716952,0.3436075968992248,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.2563178294573643,0.5970260090716952,0.3122122480620155,0.6148125703365174],"dir":"rtl"},{"str":"البته","boundary":[0.7792593798449613,0.6253527547897453,0.8079421705426357,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7737086821705428,0.6253527547897453,0.7792091472868218,0.6431393160545674],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7393496124031008,0.6253527547897453,0.7639635658914729,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6898454263565892,0.6253527547897453,0.7320123598743552,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.6322286821705426,0.6253527547897453,0.6798742635658915,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5992409302325583,0.6253527547897453,0.6315404651162794,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"معقولی","boundary":[0.5350939534883723,0.6253527547897453,0.5894958139534886,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5030455813953489,0.6253527547897453,0.5274588404847692,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.4624074418604653,0.6253527547897453,0.49528846682455274,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4568567441860466,0.6253527547897453,0.4623572093023257,0.6431393160545674],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.4338502325581396,0.6253527547897453,0.4494828622540252,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.383693023255814,0.6253527547897453,0.4240548837209303,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.3011860465116279,0.6253527547897453,0.3739479069767442,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.2566297674418605,0.6253527547897453,0.2934969756170868,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"معین","boundary":[0.20968744186046515,0.6253527547897453,0.2468846511627907,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.1651311627906977,0.6253527547897453,0.19986697674418605,0.6431393160545674],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخگویی","boundary":[0.752864496124031,0.653844190889877,0.8355221705426358,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7305612403100775,0.653844190889877,0.7459207676638961,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"پرسش","boundary":[0.6706589147286822,0.653844190889877,0.721971472868217,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6294500775193799,0.653844190889877,0.66182496124031,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.5658054263565891,0.653844190889877,0.6223015980918306,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5602547286821705,0.653844190889877,0.5657551937984495,0.6716307521546991],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5417189147286822,0.653844190889877,0.5518407751937984,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"نحوة","boundary":[0.4961821705426356,0.653844190889877,0.533204496124031,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.4454539534883722,0.653844190889877,0.4876193798449613,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4229748837209303,0.653844190889877,0.43704000000000004,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.36746790697674425,0.653844190889877,0.41620811921426965,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3245190697674419,0.653844190889877,0.35905395348837216,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"یره","boundary":[0.27953581395348837,0.653844190889877,0.3025172093023256,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.23452744186046512,0.653844190889877,0.27104651162790694,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.21157116279069768,0.653844190889877,0.22611348837209305,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"ترس","boundary":[0.1651311627906977,0.653844190889877,0.20313209302325583,0.6716307521546991],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.8020542635658915,0.682170936607927,0.8354086821705426,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7971705426356589,0.682170936607927,0.8019426356589147,0.6999574978727492],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7662548263956745,0.682170936607927,0.790957519379845,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"توصیهها","boundary":[0.69618611617119,0.682170936607927,0.759964031007752,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6760077519379845,0.682170936607927,0.6898691472868217,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"طرز","boundary":[0.6389254263565891,0.682170936607927,0.6695170542635659,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"شگفتانگیزی","boundary":[0.526342071946558,0.682170936607927,0.6324956589147286,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.50960611617119,0.682170936607927,0.5200165891472869,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.4701356589147287,0.682170936607927,0.5032137984496124,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.43729429554941185,0.682170936607927,0.4695773643410853,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"امروزی","boundary":[0.3740852713178294,0.682170936607927,0.43099875968992246,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"مطابقت","boundary":[0.3095736438206468,0.682170936607927,0.36760527131782944,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.2646536434108527,0.682170936607927,0.303275211282997,0.6999574978727492],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25984901338971106,0.682170936607927,0.2645782945736434,0.6999574978727492],"dir":"ltr"},{"str":"حتی","boundary":[0.7728578294573644,0.7105388549214976,0.8071666666666668,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.7254634108527132,0.7105388549214976,0.7661266666666667,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6964541085271317,0.7105388549214976,0.7190172922808167,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6762606201550387,0.7105388549214976,0.6896727131782945,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6562931782945737,0.7105388549214976,0.6698607990459153,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات","boundary":[0.5994048062015503,0.7105388549214976,0.6493862015503875,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.566929457364341,0.7105388549214976,0.5925731782945736,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5181285271317829,0.7105388549214976,0.5601982945736435,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.4779675968992248,0.7105388549214976,0.5113471317829458,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناس","boundary":[0.4003582945736434,0.7105388549214976,0.47123643410852717,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37551829457364344,0.7105388549214976,0.3935517829457365,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"امان","boundary":[0.3391248062015504,0.7105388549214976,0.36878713178294575,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"نیستیم","boundary":[0.2847480620155039,0.7105388549214976,0.3327733002922862,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2798062015503876,0.7105388549214976,0.2850434108527132,0.7283254161863197],"dir":"ltr"},{"str":"اجازه","boundary":[0.23274418604651165,0.7105388549214976,0.27300558139534886,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"بدهید","boundary":[0.18231069767441863,0.7105388549214976,0.22593767441860466,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1651311627906977,0.7105388549214976,0.17586192331866754,0.7283254161863197],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8079798449612403,0.7390302910216293,0.8354570542635659,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.7657342635658915,0.7390302910216293,0.7973054263565892,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.6997286821705426,0.7390302910216293,0.7549342635658916,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6939147286821705,0.7390302910216293,0.6994151937984496,0.7568168522864515],"dir":"ltr"},{"str":"نادرستی","boundary":[0.6209486821705427,0.7390302910216293,0.6830863565891474,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5854342635658916,0.7390302910216293,0.6102742635658914,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.548011007751938,0.7390302910216293,0.5747598449612403,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"نتیوهگیری","boundary":[0.45527178294573645,0.7390302910216293,0.5403989104120578,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.43136108527131783,0.7390302910216293,0.44720738801016896,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"توضیح","boundary":[0.3672643410852713,0.7390302910216293,0.42046062015503877,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.32544573643410857,0.7390302910216293,0.3598540219062863,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.32079457364341085,0.7390302910216293,0.3253406201550388,0.7568168522864515],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.2788759689922481,0.7390302910216293,0.31007038759689926,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2358018604651163,0.7390302910216293,0.2681013953488372,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"طولانی","boundary":[0.17097674418604653,0.7390302910216293,0.22787088426176313,0.7568168522864515],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.16516279069767442,0.7390302910216293,0.1706632558139535,0.7568168522864515],"dir":"ltr"},{"str":"پزشکان","boundary":[0.7768286821705427,0.7673570367396794,0.8356319379844961,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7515114728682171,0.7673570367396794,0.7689466120266056,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.695251007751938,0.7673570367396794,0.7401337984496124,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.6355496124031008,0.7673570367396794,0.6836472868217054,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.5884314728682171,0.7673570367396794,0.6241217054263566,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری","boundary":[0.5247868217054263,0.7673570367396794,0.5769784496124032,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4808427906976745,0.7673570367396794,0.5129413953488373,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی","boundary":[0.4359851162790698,0.7673570367396794,0.4692390697674419,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3899972093023256,0.7673570367396794,0.42453209302325584,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"زنان","boundary":[0.34659627906976753,0.7673570367396794,0.3816487853627382,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"یائسه","boundary":[0.2952083720930233,0.7673570367396794,0.3385520442348349,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"هورمون","boundary":[0.2232,0.7673570367396794,0.2877592173689179,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"توویز","boundary":[0.1651311627906977,0.7673570367396794,0.2117218604651163,0.7851435980045015],"dir":"rtl"},{"str":"میکردند","boundary":[0.7690231007751938,0.7958484728398111,0.8356514728682171,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7474733333333334,0.7958484728398111,0.7550584496124032,0.8136350341046333],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7641756589147288,0.7958484728398111,0.7689477519379846,0.8136350341046333],"dir":"ltr"},{"str":"آنان","boundary":[0.7186900775193799,0.7958484728398111,0.7473979844961242,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.6810407751937986,0.7958484728398111,0.7117147528133305,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6496705426356589,0.7958484728398111,0.6741673675342588,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"کردند","boundary":[0.6048483720930234,0.7958484728398111,0.6488772093023256,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"هورمون","boundary":[0.5353767441860465,0.7958484728398111,0.5980896211527075,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"استروژن","boundary":[0.4624893023255815,0.7958484728398111,0.5263348837209303,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.42041953488372097,0.7958484728398111,0.45575598487329905,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39811627906976743,0.7958484728398111,0.4132710554561717,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"عوام","boundary":[0.3571161465683494,0.7958484728398111,0.3890744186046512,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"حفاظت","boundary":[0.2740167441860465,0.7958484728398111,0.3356406765327696,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.22596930232558138,0.7958484728398111,0.2668895720584421,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19881860465116277,0.7958484728398111,0.21685209302325578,0.8136350341046333],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.16517451631815513,0.7958484728398111,0.1897767441860465,0.8136350341046333],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16506,0.10193,0.8361,0.81364],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/c699119994036176/pages/b5cdb45db717280083fb53e9af273a94.jpg","blurred":"/storage/books/c699119994036176/pages/afd0cb0bf973a1b19202ee1f31a549e5.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16493,0.10193,0.16406,0.17113]},"elements":[{"words":[{"str":"/","boundary":[0.8045617054263566,0.10192930064915456,0.8103524031007752,0.11559860236193452],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.815077519379845,0.10192930064915456,0.8355427131782945,0.11559860236193452],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.7566625626706834,0.10192930064915456,0.800163707801172,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"خردمند","boundary":[0.705077519379845,0.10192930064915456,0.7522717054263566,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.7982747286821705,0.14257662391578832,0.8354468217054263,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"است)","boundary":[0.7459575193798449,0.14257662391578832,0.7906142635658915,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7411100775193799,0.14257662391578832,0.7458821705426357,0.16036318518061046],"dir":"ltr"},{"str":"امروزه،","boundary":[0.6838324031007751,0.14257662391578832,0.7339393798449613,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6598965891472869,0.14257662391578832,0.6768751937984496,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.63362496124031,0.14257662391578832,0.6529393798449612,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5780426356589147,0.14257662391578832,0.6268937984496123,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5403879069767441,0.14257662391578832,0.5715320930232558,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"مراکز","boundary":[0.4959823255813953,0.14257662391578832,0.5334306976744185,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.42784186046511624,0.14257662391578832,0.48902511627906975,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.38597302325581384,0.14257662391578832,0.42088465116279056,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3655283720930232,0.14257662391578832,0.3790158139534883,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.32483999999999996,0.14257662391578832,0.35879720930232556,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"دهها","boundary":[0.2860353488372093,0.14257662391578832,0.31788279069767444,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"هزار","boundary":[0.24790883720930235,0.14257662391578832,0.27907813953488375,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"زن،","boundary":[0.21581023255813953,0.14257662391578832,0.24095162790697675,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"آشکار","boundary":[0.1651506976744186,0.14257662391578832,0.20907906976744187,0.16036318518061046],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8053989147286822,0.17090336963383837,0.8359403100775195,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7642584496124031,0.17090336963383837,0.7995970542635658,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.741477984496124,0.17090336963383837,0.7584565891472869,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"هورمون","boundary":[0.6784612403100776,0.17090336963383837,0.7356761240310078,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.6252398449612403,0.17090336963383837,0.6728854263565892,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.5674373643410852,0.17090336963383837,0.6193072868217054,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"نامطلوبی","boundary":[0.49977410852713167,0.17090336963383837,0.5618615503875969,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.48071085271317826,0.17090336963383837,0.4941982945736434,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.42143643410852716,0.17090336963383837,0.47490899224806205,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"زنان","boundary":[0.3860978294573643,0.17090336963383837,0.41563457364341083,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"برجا","boundary":[0.348448527131783,0.17090336963383837,0.38052201550387593,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"میگذارند.","boundary":[0.2688759689922481,0.17090336963383837,0.34264666666666665,0.1886899308986605],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.7897765891472869,0.19939480573397012,0.8076342635658915,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7579793798449612,0.19939480573397012,0.7825933333333333,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.7175672868217055,0.19939480573397012,0.7511974408537199,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6999105426356589,0.19939480573397012,0.7109393798449613,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"باور","boundary":[0.662738449612403,0.19939480573397012,0.6932826356589147,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرفته","boundary":[0.6010026356589147,0.19939480573397012,0.6553291472868217,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"شدة","boundary":[0.5619961240310077,0.19939480573397012,0.5936686821705426,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"پیشین","boundary":[0.5084958139534884,0.19939480573397012,0.5541320930232558,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"مغایرت","boundary":[0.44321860465116275,0.19939480573397012,0.502013896117201,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد؟","boundary":[0.3879627906976744,0.19939480573397012,0.435859534883721,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.3626958139534884,0.19939480573397012,0.38067906976744187,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکان","boundary":[0.2972176744186047,0.19939480573397012,0.35538697674418607,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.2619293023255814,0.19939480573397012,0.28978325581395353,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.22990604651162794,0.19939480573397012,0.25452,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.18600279069767442,0.19939480573397012,0.22310121731389787,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1651311627906977,0.19939480573397012,0.1785683720930233,0.21718136699879226],"dir":"rtl"},{"str":"نادیده","boundary":[0.7905265116279071,0.22772155145202017,0.8345302325581395,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7399172093023259,0.22772155145202017,0.7814093023255814,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7206781395348839,0.22772155145202017,0.7308000000000001,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.652638139534884,0.22772155145202017,0.7133181657386182,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6296316279069771,0.22772155145202017,0.645475464681862,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"توویز","boundary":[0.5738734883720934,0.22772155145202017,0.6203637209302328,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"هورمون","boundary":[0.5042009302325584,0.22772155145202017,0.5671147374317773,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.46054883720930245,0.22772155145202017,0.49508372093023273,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"زنان","boundary":[0.41968465116279075,0.22772155145202017,0.45314379531878135,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"یائسه","boundary":[0.3702306976744187,0.22772155145202017,0.41041674418604657,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.32750790697674426,0.22772155145202017,0.3630510771113831,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"دهند؟","boundary":[0.2726539534883721,0.22772155145202017,0.32089262073839736,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.23384930232558143,0.22772155145202017,0.2658556614136015,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"قضاوت","boundary":[0.1651311627906977,0.22772155145202017,0.22619469597622532,0.2455081127168423],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.8038579844961241,0.2562129875521519,0.835504496124031,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.799010542635659,0.2562129875521519,0.8037826356589147,0.273999548816974],"dir":"ltr"},{"str":"علم،","boundary":[0.7584472868217054,0.2562129875521519,0.7912993798449612,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7377765891472868,0.2562129875521519,0.751037984496124,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"رغم","boundary":[0.7001524031007752,0.2562129875521519,0.7303672868217054,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"محدودیت","boundary":[0.6164147286821705,0.2562129875521519,0.692491937984496,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5773564341085272,0.2562129875521519,0.6087517829457365,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"خود،","boundary":[0.5324987596899224,0.2562129875521519,0.5699471317829458,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.48741503875968994,0.2562129875521519,0.5250894573643411,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4702606201550388,0.2562129875521519,0.48000573643410854,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.41327178294573647,0.2562129875521519,0.46260015503875973,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3958662015503876,0.2562129875521519,0.40586248062015506,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"سبک","boundary":[0.3492685271317829,0.2562129875521519,0.3884568992248062,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.29278201550387595,0.2562129875521519,0.34160806201550387,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"مردت","boundary":[0.25139038759689925,0.2562129875521519,0.2853727131782946,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22677643410852713,0.2562129875521519,0.24398108527131782,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"آمیرخته","boundary":[0.1651693023255814,0.2562129875521519,0.21936713178294573,0.273999548816974],"dir":"rtl"},{"str":"اسرت.","boundary":[0.7876421705426356,0.28453973327020193,0.8353446511627908,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7653100775193798,0.28453973327020193,0.7819119379844961,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.7260634108527131,0.28453973327020193,0.7597192248062015,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6558382945736434,0.28453973327020193,0.7200103875968992,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.609322945736434,0.28453973327020193,0.6497852713178294,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"ناقص","boundary":[0.5605220155038759,0.28453973327020193,0.6032699224806202,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5356317829457363,0.28453973327020193,0.554468992248062,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5165936434108527,0.28453973327020193,0.5298299224806202,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"مراتب","boundary":[0.46495457364341086,0.28453973327020193,0.5105406201550388,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4465945736434109,0.28453973327020193,0.4591527131782946,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"توصیههای","boundary":[0.36347131782945735,0.28453973327020193,0.4405415503875969,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.3332564341085272,0.28453973327020193,0.35766945736434114,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.28674108527131786,0.28453973327020193,0.3272034108527132,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"برترند.","boundary":[0.23236434108527132,0.28453973327020193,0.28093922480620154,0.3023262945350241],"dir":"rtl"},{"str":"مثلاً","boundary":[0.7794603100775193,0.31307234196585415,0.8078919379844962,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7590407751937984,0.31307234196585415,0.7725031007751937,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.7107170542635659,0.31307234196585415,0.751957984496124,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6447868217054263,0.31307234196585415,0.7035337984496123,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.605042015503876,0.31307234196585415,0.6374168992248062,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5555378294573643,0.31307234196585415,0.598550336150629,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5113834108527131,0.31307234196585415,0.5484550387596899,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4860662015503876,0.31307234196585415,0.5048918187239118,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"دریافته","boundary":[0.4277713178294573,0.31307234196585415,0.47903364341085275,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"ایم","boundary":[0.4052427906976744,0.31307234196585415,0.42714418604651166,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.36347441860465113,0.31307234196585415,0.39821023255813953,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.2872967441860465,0.31307234196585415,0.3565172093023256,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2668772093023256,0.31307234196585415,0.28033953488372093,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.22764558139534885,0.31307234196585415,0.25992,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.1651311627906977,0.31307234196585415,0.2211980376747559,0.3308589032306763],"dir":"rtl"},{"str":"ناقص","boundary":[0.7905271317829456,0.34139908768390426,0.8347317829457364,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7849764341085271,0.34139908768390426,0.7904768992248062,0.3591856489487264],"dir":"ltr"},{"str":"زنان","boundary":[0.746222015503876,0.34139908768390426,0.7785046303740717,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7114108527131783,0.34139908768390426,0.7397732411481248,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"هنگات","boundary":[0.6612787596899226,0.34139908768390426,0.7049647341412817,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"بارداری","boundary":[0.5964787596899226,0.34139908768390426,0.6548299853341714,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.5553634108527133,0.34139908768390426,0.5896722480620155,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"فولیک","boundary":[0.4996052713178295,0.34139908768390426,0.5484564341085271,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.4387234108527132,0.34139908768390426,0.4928741085271318,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.4001448062015504,0.34139908768390426,0.4322856862612155,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3950462015503876,0.34139908768390426,0.39981829457364343,0.3591856489487264],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.3264787596899225,0.34139908768390426,0.3880387596899225,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"بوسیلۀ","boundary":[0.2702713178294574,0.34139908768390426,0.32011603096184854,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.20445736434108527,0.34139908768390426,0.2633048062015504,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.1651311627906977,0.34139908768390426,0.19750604651162793,0.3591856489487264],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.7933426356589147,0.3697258334019543,0.8356728682170542,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7498663565891472,0.3697258334019543,0.7869379844961241,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7252780319569688,0.3697258334019543,0.7435616579655118,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"دریافته","boundary":[0.6676356589147286,0.3697258334019543,0.7188728682170543,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"ایم","boundary":[0.6449592044391795,0.3697258334019543,0.6668353488372093,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5843636718611928,0.3697258334019543,0.6386548837209303,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"الک","boundary":[0.5580065116279069,0.3697258334019543,0.5780761813475273,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5188860388237555,0.3697258334019543,0.5370492503836618,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.4681656023955822,0.3697258334019543,0.5125291293484528,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"بارداری","boundary":[0.4038074885368331,0.3697258334019543,0.4618734074823054,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3835319645259603,0.3697258334019543,0.39749505889459374,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.3433125581395348,0.3697258334019543,0.37704372093023253,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"مغزی","boundary":[0.2941520507399577,0.3697258334019543,0.3368325581395349,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"جنین","boundary":[0.24789571735241506,0.3697258334019543,0.2877804651162791,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب","boundary":[0.19657391022174148,0.3697258334019543,0.2416062974699719,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"زده","boundary":[0.1650922393519728,0.3697258334019543,0.1901786046511628,0.38751239466677645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8251454263565892,0.3982172695020861,0.8352672868217054,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.7819203100775194,0.3982172695020861,0.8185920525087587,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"ابتلا","boundary":[0.7447733333333334,0.3982172695020861,0.7742598449612403,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7231733333333333,0.3982172695020861,0.7380485512660855,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"سندرت","boundary":[0.666937984496124,0.3982172695020861,0.7155128682170542,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6594961240310078,0.39361864440944777,0.6665961240310078,0.40531166153724746],"dir":"ltr"},{"str":"الک","boundary":[0.6317136434108528,0.3982172695020861,0.6517564341085272,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"جنین","boundary":[0.5692243410852713,0.3982172695020861,0.6093601550387597,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5483275968992248,0.3982172695020861,0.5623772133097895,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.4872699224806202,0.3982172695020861,0.5406671317829458,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.42627457364341087,0.3982172695020861,0.4807046900243904,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4214271317829457,0.3982172695020861,0.42619922480620154,0.41600383076690817],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3956578294573644,0.3982172695020861,0.4136913178294574,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"فص","boundary":[0.36518038720071844,0.3982172695020861,0.38918978144024935,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.31012248062015507,0.3982172695020861,0.3422210852713179,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.26601829457364345,0.3982172695020861,0.30236155038759693,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24441829457364342,0.3982172695020861,0.2592935125063956,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.2053875968992248,0.3982172695020861,0.23675782945736434,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.1651311627906977,0.3982172695020861,0.19750604651162793,0.41600383076690817],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.7824500775193799,0.42654401522013613,0.835144031007752,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7622314728682171,0.42654401522013613,0.7759697555158022,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6890426356589148,0.42654401522013613,0.7558044862629086,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6400156589147287,0.42654401522013613,0.6820854263565892,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6044761240310078,0.42654401522013613,0.6330584496124031,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5794100775193799,0.42654401522013613,0.597443565891473,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"زمینۀ","boundary":[0.535484496124031,0.42654401522013613,0.5730562569213732,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.4862141085271318,0.42654401522013613,0.5283843410852713,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"پروری","boundary":[0.42859736434108525,0.42654401522013613,0.4792568992248062,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40837875968992243,0.42654401522013613,0.42211704233750746,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.3610094573643411,0.42654401522013613,0.40157224806201547,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"نحوة","boundary":[0.3173062015503876,0.42654401522013613,0.35449004042876747,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.2410827906976744,0.42654401522013613,0.31015255813953485,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22086418604651165,0.42654401522013613,0.23460246869409662,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"سندرت","boundary":[0.1651311627906977,0.42654401522013613,0.21442244607784072,0.4443305764849582],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.7988998449612402,0.45503545132026785,0.8354942635658914,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"ناگهانی","boundary":[0.7371068099178966,0.45503545132026785,0.7924198449612402,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.6931854263565891,0.45503545132026785,0.730844316364202,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6261821705426357,0.45214833113746156,0.6333068217054263,0.46729984628897675],"dir":"ltr"},{"str":"SIDS)","boundary":[0.633371007751938,0.45214833113746156,0.6863458914728682,0.46729984628897675],"dir":"ltr"},{"str":"اشاره","boundary":[0.5815686120536435,0.45503545132026785,0.6209235658914729,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"خواهیم","boundary":[0.5188076631082152,0.45503545132026785,0.5752849767967925,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.48500170542635657,0.45503545132026785,0.5125240278513641,0.47282201258509],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47990310077519377,0.45503545132026785,0.4846751937984496,0.47282201258509],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.7797286821705426,0.483362197038318,0.8082356589147287,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7741472868217054,0.483362197038318,0.7796477519379844,0.5011487583031401],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6991862015503877,0.483362197038318,0.7655936434108528,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.6517917829457365,0.483362197038318,0.6912243410852713,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.6013834108527132,0.483362197038318,0.6436792248062014,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5751368992248063,0.483362197038318,0.5944020077389965,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.5077248062015504,0.483362197038318,0.5685472209833281,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.4490280620155039,0.483362197038318,0.4997629457364341,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.41140387596899225,0.483362197038318,0.44099085271317834,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3809629457364341,0.483362197038318,0.40473408406878225,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.34195736434108526,0.483362197038318,0.37398154262271743,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3370736434108527,0.483362197038318,0.34184573643410854,0.5011487583031401],"dir":"ltr"},{"str":"ناگفته","boundary":[0.2854381395348838,0.483362197038318,0.32898976744186054,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"پیداست","boundary":[0.21739813953488374,0.483362197038318,0.2774260465116279,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19137767441860468,0.483362197038318,0.2107262254025045,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1651311627906977,0.483362197038318,0.184396271304888,0.5011487583031401],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7950634108527133,0.5117163911533816,0.8346717829457366,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.7474680620155042,0.5117163911533816,0.787654108527132,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6735759689922483,0.5117163911533816,0.7408339918371821,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"صحیح","boundary":[0.6150299224806203,0.5117163911533816,0.6660159689922481,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.5576894573643412,0.5117163911533816,0.607394573643411,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"راهنماست","boundary":[0.4712141085271319,0.5117163911533816,0.5509336246258658,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46636666666666676,0.5117163911533816,0.4711387596899226,0.5295029524182038],"dir":"ltr"},{"str":"البته","boundary":[0.430148992248062,0.5117163911533816,0.459741443053071,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4245982945736435,0.5117163911533816,0.4300987596899226,0.5295029524182038],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.38280480620155044,0.5117163911533816,0.4171136434108528,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"آنکه","boundary":[0.3426187596899225,0.5117163911533816,0.3751192248062016,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"توصیههای","boundary":[0.2549972093023256,0.5117163911533816,0.3352094573643411,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.20529209302325582,0.5117163911533816,0.24837796419759572,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.1651311627906977,0.5117163911533816,0.19788279069767442,0.5295029524182038],"dir":"rtl"},{"str":"واقب","boundary":[0.8021581683611858,0.5402078272535134,0.8348596899224807,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.7559443410852714,0.5402078272535134,0.7958038759689924,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7504204198277715,0.5402078272535134,0.7558941085271319,0.5579943885183355],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.6932734820120633,0.5402078272535134,0.7440392248062017,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.6590959689922481,0.5402078272535134,0.686981744316375,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"هوشمندانه","boundary":[0.5725637160852713,0.5402078272535134,0.6527969909503375,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5529778906924214,0.5402078272535134,0.566215968992248,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5206678215975465,0.5402078272535134,0.5466805854851903,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.46202049590014826,0.5402078272535134,0.5143508527131783,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.42403271317829455,0.5402078272535134,0.455726314051437,0.5579943885183355],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41893410852713175,0.5402078272535134,0.4237062015503876,0.5579943885183355],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16509,0.10193,0.83594,0.55799],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تفکر","boundary":[0.7970770542635658,0.5991473627237044,0.8351031007751938,0.6169339239885265],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.7427254263565891,0.5991473627237044,0.791337649612403,0.6169339239885265],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7141431007751938,0.5991473627237044,0.7370089612403101,0.6169339239885265],"dir":"rtl"},{"str":"باب","boundary":[0.6757905426356589,0.5991473627237044,0.7084002909322971,0.6169339239885265],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.6202835658914728,0.5991473627237044,0.6700462796526199,0.6169339239885265],"dir":"rtl"},{"str":"پروری","boundary":[0.5545542635658914,0.5991473627237044,0.6145068217054264,0.6169339239885265],"dir":"rtl"},{"str":"شواهد","boundary":[0.7852307526342663,0.6287260126742973,0.835582558139535,0.6438775278258125],"dir":"rtl"},{"str":"واقعی","boundary":[0.7360077519379844,0.6287260126742973,0.780531472868217,0.6438775278258125],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8173137984496124,0.6571379985315107,0.8353472868217054,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7836328682170544,0.6571379985315107,0.8103737739698083,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"عامۀ","boundary":[0.7434496124031008,0.6571379985315107,0.7762235658914729,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"مردت","boundary":[0.6998316279069767,0.6571379985315107,0.7350446511627906,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6942809302325582,0.6571379985315107,0.6997813953488372,0.6749245597963328],"dir":"ltr"},{"str":"شواهد","boundary":[0.6373674418604652,0.6571379985315107,0.6876384688096654,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"افواهی","boundary":[0.579273488372093,0.6571379985315107,0.6308141270076392,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5613906976744187,0.6571379985315107,0.5725607291011943,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5025934883720931,0.6571379985315107,0.553906046511628,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.46007162790697675,0.6571379985315107,0.49614296342289455,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"صدها","boundary":[0.4085079069767442,0.6571379985315107,0.4534864356905553,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3894697674418605,0.6571379985315107,0.40185121483168,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.34767627906976745,0.6571379985315107,0.3819851162790698,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"دهها","boundary":[0.3063097674418605,0.6571379985315107,0.3410921532812353,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"هزار","boundary":[0.265646511627907,0.6571379985315107,0.29958850966262696,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.2217432558139535,0.6571379985315107,0.25798604651162793,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"برابری","boundary":[0.1651311627906977,0.6571379985315107,0.2142586046511628,0.6749245597963328],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.7810891472868218,0.6854647442495608,0.8356514728682171,0.703251305514383],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7762417054263566,0.6854647442495608,0.7810137984496125,0.703251305514383],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7421086821705427,0.6854647442495608,0.7667226356589147,0.703251305514383],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.6933077519379846,0.6854647442495608,0.7325896124031008,0.703251305514383],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6656798449612402,0.6854647442495608,0.6837133333333333,0.703251305514383],"dir":"rtl"},{"str":"حوزة","boundary":[0.6150193798449612,0.6854647442495608,0.6560854263565892,0.703251305514383],"dir":"rtl"},{"str":"توصیههای","boundary":[0.5253243410852714,0.6854647442495608,0.6056128682170543,0.703251305514383],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.4737606201550388,0.6854647442495608,0.5156545736434108,0.703251305514383],"dir":"rtl"},{"str":"پروری","boundary":[0.413355968992248,0.6854647442495608,0.464015503875969,0.703251305514383],"dir":"rtl"},{"str":"خطرناک","boundary":[0.3390117829457364,0.6854647442495608,0.40361085271317826,0.703251305514383],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.292295503875969,0.6854647442495608,0.32936713178294574,0.703251305514383],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2874480620155038,0.6854647442495608,0.29222015503875964,0.703251305514383],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2639922480620155,0.6854647442495608,0.2778536434108527,0.703251305514383],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.2117972093023256,0.6854647442495608,0.2543693023255814,0.703251305514383],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.17090790697674418,0.6854647442495608,0.20227813953488374,0.703251305514383],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1651311627906977,0.6854647442495608,0.17063162790697675,0.703251305514383],"dir":"ltr"},{"str":"کارشناسان","boundary":[0.7561137984496124,0.7138326625631313,0.8353556589147287,0.7316192238279534],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7298924031007752,0.7138326625631313,0.7479258914728681,0.7316192238279534],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههای","boundary":[0.6474668217054265,0.7138326625631313,0.721704496124031,0.7316192238279534],"dir":"rtl"},{"str":"رادیویی","boundary":[0.5798789147286821,0.7138326625631313,0.6404371038559317,0.7316192238279534],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.549437984496124,0.7138326625631313,0.5732091228284723,0.7316192238279534],"dir":"rtl"},{"str":"گویند","boundary":[0.5048790697674419,0.7138326625631313,0.5487069767441861,0.7316192238279534],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.44683534883720927,0.7138326625631313,0.49800199335548173,0.7316192238279534],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.3969041860465116,0.7138326625631313,0.43980563098771464,0.7316192238279534],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.34255255813953484,0.7138326625631313,0.38856558139534886,0.7316192238279534],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.29237023255813954,0.7138326625631313,0.33444,0.7316192238279534],"dir":"rtl"},{"str":"روشی","boundary":[0.2370893023255814,0.7138326625631313,0.2853405147086449,0.7316192238279534],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1915786046511628,0.7138326625631313,0.2287506976744186,0.7316192238279534],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1651311627906977,0.7138326625631313,0.18453745974955277,0.7316192238279534],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.8067059323622116,0.742324098663263,0.8353965891472869,0.7601106599280852],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7864728682170542,0.742324098663263,0.8003342635658915,0.7601106599280852],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7562235658914729,0.742324098663263,0.7802598449612403,0.7601106599280852],"dir":"rtl"},{"str":"بستهاند","boundary":[0.6954314999268686,0.742324098663263,0.7498691472868217,0.7601106599280852],"dir":"rtl"},{"str":"زیرا","boundary":[0.6600460216148929,0.742324098663263,0.6891277482814101,0.7601106599280852],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.5953494982536843,0.742324098663263,0.6537275968992249,0.7601106599280852],"dir":"rtl"},{"str":"ایشان","boundary":[0.5472688921222882,0.742324098663263,0.5890531782945736,0.7601106599280852],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.49674340172795056,0.742324098663263,0.5409814990916341,0.7601106599280852],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.4707135945810419,0.742324098663263,0.49045600869729633,0.7601106599280852],"dir":"rtl"},{"str":"آمدهاند","boundary":[0.41125968992248063,0.742324098663263,0.46435085271317833,0.7601106599280852],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3947480620155039,0.742324098663263,0.40486992248062015,0.7601106599280852],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.3738178294573643,0.742324098663263,0.388468992248062,0.7601106599280852],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16513,0.59915,0.83565,0.76011],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.16493023255813954,0.8151976833552921,0.1745813953488372,0.8288669850680721],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.17958139534883721,0.8151976833552921,0.1860090697674419,0.8288669850680721],"dir":"ltr"},{"str":"Syndrome","boundary":[0.19074418604651164,0.8151976833552921,0.2694783720930232,0.8288669850680721],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16493,0.8152,0.26948,0.82887],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19