سازمان‌ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی سازمان‌ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی

توضیحات

یکی از موانع غیرتعرفه ای فراروی توسعه مبادلات تجاری بین کشورها، وجود رویه های گمرکی متفاوت و ناهماهنگ با استانداردهای جهانی، در سطح گمرکات کشورهای جهان است. از طرفی گسترش تقلبات تجاری و تخلفات گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی نظیر پولشویی، ضرورت توسعه همکاری بین المللی از طریق عضویت در سازمان های بین المللی و حضور موثر در مجامع بین المللی گمرکی و انعقاد کنوانسیون های بین المللی مرتبط را ضروری ساخته است. ضمن اینکه با جهانی شدن تجارت و رشد و توسعه مبادلات تجاری بین کشورها، ارایه تسهیلات و نوین سازی و استاندارد نمودن فعالیت ها و رویه های گمرکی و تجاری ، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد و این امر، راهبرد اکثر سازمان های بین المللی گمرکی و مرتبط با گمرک نظیر سازمان جهانی گمرک ( wco) ، کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، سازمان تجارت جهانی (wto) تلقی می شود و واضح است که تحقق این مهم مستلزم تحول در امر تکنیک ها و ساختارهای تجاری است که انجام آن از طریق تدوین کنوانسیون ها و ایجاد سازمان های بین المللی ذیربط میسر است. سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی به عنوان یکی از دروس تخصصی رشته کارشناسی مدیریت و امور گمرکی در دانشگاه های کشور تدریس می شود ولیکن طی سالیان اخیر، فقدان منابع علمی و کتاب جامع جهت تدریس، باعث دغدغه خاطر دانشجویان و علاقه مندان به رشته امور گمرکی گردیده بود. بنابراین بر آن شدیم تا با تالیف این اثر، در جهت غنی سازی و به روز رسانی منابع علمی دانشگاهی و خدمت به دانشجویان رشته امور گمرکی گام برداریم به این ترتیب، محتوای این مجموعه شامل کلیه موادی است که در یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان رشته کارشناسی مدیریت و امور گمرکی منظور می‌شود.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-6868
-140140
-212212
-236236
{"id":3795618,"title":"سازمان‌ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی","price":"۸۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۱‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۵‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c8a54a610b5cd64c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c8a54a610b5cd64c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c8a54a610b5cd64c/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/c8a54a610b5cd64c/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c8a54a610b5cd64c/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/c8a54a610b5cd64c/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c8a54a610b5cd64c/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c8a54a610b5cd64c/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c8a54a610b5cd64c/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/c8a54a610b5cd64c/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c8a54a610b5cd64c/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/c8a54a610b5cd64c/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789644685354","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":3,"description":["یکی از موانع غیرتعرفه ای فراروی توسعه مبادلات تجاری بین کشورها، وجود رویه های گمرکی متفاوت و ناهماهنگ با استانداردهای جهانی، در سطح گمرکات کشورهای جهان است. از طرفی گسترش تقلبات تجاری و تخلفات گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی نظیر پولشویی، ضرورت توسعه همکاری بین المللی از طریق عضویت در سازمان های بین المللی و حضور موثر در مجامع بین المللی گمرکی و انعقاد کنوانسیون های بین المللی مرتبط را ضروری ساخته است. ضمن اینکه با جهانی شدن تجارت و رشد و توسعه مبادلات تجاری بین کشورها، ارایه تسهیلات و نوین سازی و استاندارد نمودن فعالیت ها و رویه های گمرکی و تجاری ، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد و این امر، راهبرد اکثر سازمان های بین المللی گمرکی و مرتبط با گمرک نظیر سازمان جهانی گمرک ( wco) ، کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، سازمان تجارت جهانی (wto) تلقی می شود و واضح است که تحقق این مهم مستلزم تحول در امر تکنیک ها و ساختارهای تجاری است که انجام آن از طریق تدوین کنوانسیون ها و ایجاد سازمان های بین المللی ذیربط میسر است. سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی به عنوان یکی از دروس تخصصی رشته کارشناسی مدیریت و امور گمرکی در دانشگاه های کشور تدریس می شود ولیکن طی سالیان اخیر، فقدان منابع علمی و کتاب جامع جهت تدریس، باعث دغدغه خاطر دانشجویان و علاقه مندان به رشته امور گمرکی گردیده بود. بنابراین بر آن شدیم تا با تالیف این اثر، در جهت غنی سازی و به روز رسانی منابع علمی دانشگاهی و خدمت به دانشجویان رشته امور گمرکی گام برداریم به این ترتیب، محتوای این مجموعه شامل کلیه موادی است که در یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان رشته کارشناسی مدیریت و امور گمرکی منظور می‌شود.",""],"pages_count":238,"keywords":"null","token":"c8a54a610b5cd64c","created_at":"2019-10-08 17:04:11","updated_at":"2022-10-16 12:24:45","publisher_id":167,"deleted_at":null,"published_at":"2019-10-09 15:54:26","available_for_web":true,"publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1918033,"title":"ابراهیم زارعی","meta_title":"ابراهیم زارعی","meta_description":"ابراهیم زارعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابراهیم","lastname":"زارعی","token":"0ea286d7cf81fe88","created_at":"2019-10-08 17:01:20","updated_at":"2019-10-08 17:01:20","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1918034,"title":"علیرضا مقدسی","meta_title":"علیرضا مقدسی","meta_description":"علیرضا مقدسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"مقدسی","token":"1a3d4737f459d8ab","created_at":"2019-10-08 17:01:23","updated_at":"2019-10-08 17:01:23","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1918033,"title":"ابراهیم زارعی","meta_title":"ابراهیم زارعی","meta_description":"ابراهیم زارعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابراهیم","lastname":"زارعی","token":"0ea286d7cf81fe88","created_at":"2019-10-08 17:01:20","updated_at":"2019-10-08 17:01:20","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1918034,"title":"علیرضا مقدسی","meta_title":"علیرضا مقدسی","meta_description":"علیرضا مقدسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"مقدسی","token":"1a3d4737f459d8ab","created_at":"2019-10-08 17:01:23","updated_at":"2019-10-08 17:01:23","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":784302,"file":"5d9c90535cf475.88847443.pdf","book_id":3795618,"toc":[{"page":10,"title":"مقدمه"},{"page":12,"title":"فصل اول: آشنایی با سازمان جهانی گمرک"},{"page":68,"title":"فصل دوم: کنوانسیون های بین المللی گمرکی"},{"page":140,"title":"فصل سوم: سازمانهای بین المللی مرتبط با گمرک"},{"page":212,"title":"فصل چهارم: کنوانسیون های بین المللی مرتبط با گمرک"},{"page":236,"title":"منابع و مأخذ"}],"created_at":"2019-10-08 17:04:11","updated_at":"2022-10-16 12:24:45","process_started_at":"2019-10-08 17:09:26","process_done_at":"2019-10-08 17:15:59","process_failed_at":null,"pages_count":238,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"406b665b4f9869bb51d29b6122db59731c611935ed8c7713486575b104e5d1f396d94bdf5337ed74ba03b2bc7d4bf99b361a78ba2885f09b44412c598d956df8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۸"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":2791,"title":"اصول طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی","meta_title":"اصول طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی","meta_description":"اصول طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"449ce7d30026d13e","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2019-10-09 16:02:16","study_fields":[{"id":1081,"title":"مدیریت امور گمرکی","meta_title":"مدیریت امور گمرکی","meta_description":"مدیریت امور گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"156a795abab2b960","books_count":45,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-29 18:43:30","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":6889,"title":"آشنایی با فنون و رویه‌های نوین تجاری گمرکی","meta_title":"آشنایی با فنون و رویه‌های نوین تجاری گمرکی","meta_description":"آشنایی با فنون و رویه‌های نوین تجاری گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"bb192d84913e3083","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:25:19","updated_at":"2019-10-09 16:02:16","study_fields":[{"id":1081,"title":"مدیریت امور گمرکی","meta_title":"مدیریت امور گمرکی","meta_description":"مدیریت امور گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"156a795abab2b960","books_count":45,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-29 18:43:30","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":8809,"title":"بررسی تحلیلی موافقت نامه‌های گمرکی بین المللی","meta_title":"بررسی تحلیلی موافقت نامه‌های گمرکی بین المللی","meta_description":"بررسی تحلیلی موافقت نامه‌های گمرکی بین المللی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"7e474ef152d7a79d","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:25:59","updated_at":"2020-04-11 15:40:26","study_fields":[{"id":1081,"title":"مدیریت امور گمرکی","meta_title":"مدیریت امور گمرکی","meta_description":"مدیریت امور گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"156a795abab2b960","books_count":45,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-29 18:43:30","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":13387,"title":"تخلفات و قاچاق گمرکی","meta_title":"تخلفات و قاچاق گمرکی","meta_description":"تخلفات و قاچاق گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"ac31c2a073304ef5","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:28:09","updated_at":"2019-10-09 16:32:14","study_fields":[{"id":1081,"title":"مدیریت امور گمرکی","meta_title":"مدیریت امور گمرکی","meta_description":"مدیریت امور گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"156a795abab2b960","books_count":45,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-29 18:43:30","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":16822,"title":"حقوق بازرگانی و گمرکی","meta_title":"حقوق بازرگانی و گمرکی","meta_description":"حقوق بازرگانی و گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"9ba9c27b2e0242fa","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:30:20","updated_at":"2019-10-09 15:54:26","study_fields":[{"id":1972,"title":"حقوق مالی - اقتصادی","meta_title":"حقوق مالی - اقتصادی","meta_description":"حقوق مالی - اقتصادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"6223e4e80004f175","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:23:12","updated_at":"2021-12-23 02:41:14","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":16825,"title":"حقوق بازرگانی وگمرکی","meta_title":"حقوق بازرگانی وگمرکی","meta_description":"حقوق بازرگانی وگمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"4bace4045f1f8609","type":"","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:30:21","updated_at":"2019-10-09 16:02:16","study_fields":[{"id":1969,"title":"حقوق اقتصادی","meta_title":"حقوق اقتصادی","meta_description":"حقوق اقتصادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"2e5913ac50c8272f","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:23:12","updated_at":"2021-12-23 02:41:14","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":17545,"title":"حقوق گمرکی و قواعد واردات و صادرات","meta_title":"حقوق گمرکی و قواعد واردات و صادرات","meta_description":"حقوق گمرکی و قواعد واردات و صادرات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"db1e3e0ecd590f01","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:31:10","updated_at":"2019-10-09 15:55:14","study_fields":[{"id":1897,"title":"حقوق تجارت الکترونیکی","meta_title":"حقوق تجارت الکترونیکی","meta_description":"حقوق تجارت الکترونیکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"78de78f44476cf4f","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":17575,"title":"حقوق مالی-گمرکی","meta_title":"حقوق مالی-گمرکی","meta_description":"حقوق مالی-گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"95c152ba3f387802","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:31:12","updated_at":"2019-10-09 15:54:26","study_fields":[{"id":1804,"title":"حقوق دادرسی اداری","meta_title":"حقوق دادرسی اداری","meta_description":"حقوق دادرسی اداری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"ffdbfce97e9bd6ce","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:23:05","updated_at":"2022-11-27 16:57:51","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":23422,"title":"سازمان‌ها و کنوانسیون‌های گمرکی بین المللی","meta_title":"سازمان‌ها و کنوانسیون‌های گمرکی بین المللی","meta_description":"سازمان‌ها و کنوانسیون‌های گمرکی بین المللی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"cbe4b92eddcac601","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:36:40","updated_at":"2019-10-09 15:54:26","study_fields":[{"id":1081,"title":"مدیریت امور گمرکی","meta_title":"مدیریت امور گمرکی","meta_description":"مدیریت امور گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"156a795abab2b960","books_count":45,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-29 18:43:30","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":29458,"title":"قوانین و مقررات گمرکی ۱","meta_title":"قوانین و مقررات گمرکی ۱","meta_description":"قوانین و مقررات گمرکی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"7c9f5d83526bc0ce","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:43:34","updated_at":"2019-10-09 15:54:26","study_fields":[{"id":1885,"title":"مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی","meta_title":"مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی","meta_description":"مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"6530c1184bba3502","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2021-12-25 11:37:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":29461,"title":"قوانین و مقررات گمرکی ۲","meta_title":"قوانین و مقررات گمرکی ۲","meta_description":"قوانین و مقررات گمرکی ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"cc33499b7f65411e","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:43:34","updated_at":"2019-10-09 15:54:26","study_fields":[{"id":1885,"title":"مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی","meta_title":"مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی","meta_description":"مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"6530c1184bba3502","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2021-12-25 11:37:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":31759,"title":"گمرکی و بازرگانی","meta_title":"گمرکی و بازرگانی","meta_description":"گمرکی و بازرگانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"8ac1726965c02876","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:46:04","updated_at":"2019-10-09 15:54:26","study_fields":[{"id":1105,"title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","meta_title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","meta_description":"مدیریت و بازرگانی دریایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"31b01a65aabe8226","books_count":53,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-27 12:50:19","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":32794,"title":"مبانی حقوقی رویه‌های گمرکی","meta_title":"مبانی حقوقی رویه‌های گمرکی","meta_description":"مبانی حقوقی رویه‌های گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"07a797d029b32fdf","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:47:24","updated_at":"2019-10-09 16:02:16","study_fields":[{"id":1081,"title":"مدیریت امور گمرکی","meta_title":"مدیریت امور گمرکی","meta_description":"مدیریت امور گمرکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"156a795abab2b960","books_count":45,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-29 18:43:30","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"titleLink":"%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C","ebook_price_en":43000,"urlify":"%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۳۸","authorTitle":"ابراهیم زارعی, علیرضا مقدسی","tocStr":"مقدمه, فصل اول: آشنایی با سازمان جهانی گمرک, فصل دوم: کنوانسیون های بین المللی گمرکی, فصل سوم: سازمانهای بین المللی مرتبط با گمرک, فصل چهارم: کنوانسیون های بین المللی مرتبط با گمرک, منابع و مأخذ","url":"/preview/c8a54a610b5cd64c/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C"}
{"toc":[{"page":10,"title":"مقدمه"},{"page":12,"title":"فصل اول: آشنایی با سازمان جهانی گمرک"},{"page":68,"title":"فصل دوم: کنوانسیون های بین المللی گمرکی"},{"page":140,"title":"فصل سوم: سازمانهای بین المللی مرتبط با گمرک"},{"page":212,"title":"فصل چهارم: کنوانسیون های بین المللی مرتبط با گمرک"},{"page":236,"title":"منابع و مأخذ"}],"pages_count":238,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c8a54a610b5cd64c","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/8e28fc813ed951a4737010d77451abe8.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/8200fe442344abe001ace66e791fa8fd.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.3774,0.30217,0.34804,0.67586]},"elements":[{"words":[{"str":"به","boundary":[0.6303654464711863,0.30216508534879066,0.6519579260827159,0.3241401998178234],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.5952136625303175,0.30216508534879066,0.6258359895411817,0.3241401998178234],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.5274799603898087,0.30216508534879066,0.5906836027444657,0.3241401998178234],"dir":"rtl"},{"str":"بخشنده","boundary":[0.44533688843069835,0.30216508534879066,0.522949900603957,0.3241401998178234],"dir":"rtl"},{"str":"مهربان","boundary":[0.3774014816659404,0.30216508534879066,0.4408045418949966,0.3241401998178234],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3774,0.30217,0.65196,0.32414],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/d1ad8c3e8160ee8cd998078a70a50b20.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/9e283ce450b0c234ff8ba03bf2412f65.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.2092,0.56458,0.07154,0.08684]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه:","boundary":[0.8656457282782378,0.5645831710310666,0.9255930191537488,0.5781063183966251],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7761810786694059,0.5645831710310666,0.7790448027558157,0.5781063183966251],"dir":"ltr"},{"str":"زارعی،‏ابراهیم،‏","boundary":[0.6126051588536804,0.5645831710310666,0.70147606300193,0.5781063183966251],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5660219137147482,0.5645831710310666,0.576025856523273,0.5781063183966251],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۵۹","boundary":[0.5788895806096827,0.5645831710310666,0.6126051588536804,0.5781063183966251],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.6126051588536804,0.5645831710310666,0.6154688829400901,0.5781063183966251],"dir":"ltr"},{"str":"‏عنوان‏و","boundary":[0.8731658677291497,0.582217355195755,0.9179545124405983,0.5957405025613135],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7733173545829962,0.582217355195755,0.8150322687750317,0.5957405025613135],"dir":"rtl"},{"str":"ر:","boundary":[0.7405563510344684,0.582217355195755,0.7495293531718857,0.5957405025613135],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7405563510344684,0.582217355195755,0.7434200751208782,0.5957405025613135],"dir":"ltr"},{"str":"‏ها‏و","boundary":[0.730323310299031,0.582217355195755,0.7360507584718505,0.5957405025613135],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7261231816389634,0.582217355195755,0.7276505011517153,0.5957405025613135],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.6665768121355498,0.582217355195755,0.7230685426134597,0.5957405025613135],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.5659264562452013,0.582217355195755,0.583547905123576,0.5957405025613135],"dir":"rtl"},{"str":"‏المللی‏","boundary":[0.48245844487331146,0.582217355195755,0.48818899567244345,0.5957405025613135],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی/‏مولفین‏ابراهیم‏زارعی،‏علیرضا‏مقدسی؛","boundary":[0.209201892548092,0.582217355195755,0.4809311253605596,0.5957405025613135],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7761810786694059,0.5998515393604434,0.7790448027558157,0.6133746867260019],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.8508860943368819,0.5998515393604434,0.8537498184232917,0.6133746867260019],"dir":"ltr"},{"str":"با‏مقدمه","boundary":[0.6811818049762395,0.5998515393604434,0.7289869057253732,0.6133746867260019],"dir":"rtl"},{"str":"‏ای‏از","boundary":[0.6261601195293531,0.5998515393604434,0.6318875677021727,0.6133746867260019],"dir":"rtl"},{"str":"‏اردشیر‏محمدی.","boundary":[0.5265979787918404,0.5998515393604434,0.6248237149556952,0.6133746867260019],"dir":"rtl"},{"str":"‏مشخصات‏نشر:تهران:‏شرکت‏چاپ‏و","boundary":[0.650253584843014,0.6174857235251319,0.8537498184232917,0.6310088708906904],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7589414596692191,0.6174857235251319,0.7618051837556289,0.6310088708906904],"dir":"ltr"},{"str":"رگانی‏٬","boundary":[0.5059982568635997,0.6174857235251319,0.5419666313889063,0.6310088708906904],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45788769221191566,0.6174857235251319,0.4631378530370002,0.6310088708906904],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۸۸","boundary":[0.46600157712340995,0.6174857235251319,0.5031345327771899,0.6310088708906904],"dir":"ltr"},{"str":"‏مشخصات‏ظاهری:","boundary":[0.737177156612505,0.6351199076898203,0.8537498184232918,0.6486430550553788],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۲","boundary":[0.6802081387868602,0.6351199076898203,0.70147606300193,0.6486430550553788],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.737177156612505,0.6351199076898203,0.7400408806989148,0.6486430550553788],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6590547635352467,0.6351199076898203,0.6773444147004504,0.6486430550553788],"dir":"rtl"},{"str":".‏:‏جدول‏٬نمودار.","boundary":[0.5639600323725332,0.6351199076898203,0.6561910394488369,0.6486430550553788],"dir":"rtl"},{"str":"‏شابک:","boundary":[0.8839525617879599,0.6527540918545087,0.9284548340907676,0.6662772392200672],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5461476685550645,0.6527540918545087,0.5490113926414742,0.6662772392200672],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.5461476685550645,0.6527540918545087,0.5490113926414742,0.6662772392200672],"dir":"ltr"},{"str":"۹7۸-۹64-46۸-۱۹۰-۵‏‏","boundary":[0.5461476685550645,0.6527540918545087,0.7043397870883398,0.6662772392200672],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7761810786694059,0.6527540918545087,0.7790448027558157,0.6662772392200672],"dir":"ltr"},{"str":"‏وضعیت‏فهرست‏نو","boundary":[0.7404398929216212,0.6703882760191971,0.8537479092739007,0.6839114233847556],"dir":"rtl"},{"str":"یسی:","boundary":[0.7082535433397663,0.6703882760191971,0.7389144825582602,0.6839114233847556],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7082535433397663,0.6703882760191971,0.7111172674261761,0.6839114233847556],"dir":"ltr"},{"str":"فاپا","boundary":[0.683224594824545,0.6703882760191971,0.6946985826640935,0.6839114233847556],"dir":"rtl"},{"str":"‏یادداشت:","boundary":[0.8676312436448151,0.6880224601838856,0.9284567432401585,0.7015456075494441],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7014760630019298,0.6880224601838856,0.7043416962377305,0.7015456075494441],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7761810786694057,0.6880224601838856,0.7790448027558154,0.7015456075494441],"dir":"ltr"},{"str":"‏پشت‏جلد‏به‏انگلیسی:‏","boundary":[0.5659837307269292,0.6880224601838856,0.7043397870883396,0.7015456075494441],"dir":"rtl"},{"str":"Customs","boundary":[0.2534750669239868,0.6880224601838856,0.30693124987030235,0.7015456075494441],"dir":"ltr"},{"str":"international","boundary":[0.30979497395671207,0.6880224601838856,0.38694370084459107,0.7015456075494441],"dir":"ltr"},{"str":"oranizations","boundary":[0.3898074249310008,0.6880224601838856,0.4644169831289298,0.7015456075494441],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.46728070721533954,0.6880224601838856,0.4893313826806947,0.7015456075494441],"dir":"ltr"},{"str":"conventions","boundary":[0.49219510676710454,0.6880224601838856,0.5659837307269294,0.7015456075494441],"dir":"ltr"},{"str":"‏یادداشت:","boundary":[0.867629334495424,0.705656644348574,0.9284548340907673,0.7191797917141325],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7761810786694057,0.705656644348574,0.7790448027558154,0.7191797917141325],"dir":"ltr"},{"str":"کتابنامه:‏ص۲۰۱‏.","boundary":[0.6006920666542154,0.705656644348574,0.7014760630019297,0.7191797917141325],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5584425906327168,0.705656644348574,0.5636927514578014,0.7191797917141325],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۲","boundary":[0.5636927514578014,0.705656644348574,0.5849606756728712,0.7191797917141325],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5878243997592808,0.705656644348574,0.5978283425678057,0.7191797917141325],"dir":"ltr"},{"str":"‏موضوع:","boundary":[0.8808979227624559,0.7232908285132624,0.9284548340907673,0.7368139758788209],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7761810786694057,0.7232908285132624,0.7790448027558154,0.7368139758788209],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان‏جهانی‏","boundary":[0.6153734254705429,0.7232908285132624,0.7014760630019298,0.7368139758788209],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.5801878021955216,0.7232908285132624,0.6123187864450391,0.7368139758788209],"dir":"rtl"},{"str":"‏موضوع:","boundary":[0.8808979227624559,0.7409250126779507,0.9284548340907673,0.7544481600435095],"dir":"rtl"},{"str":"World","boundary":[0.5235815227541554,0.7409250126779507,0.5625854448110563,0.7544481600435095],"dir":"ltr"},{"str":"Customs","boundary":[0.565449168897466,0.7409250126779507,0.6189053518437816,0.7544481600435095],"dir":"ltr"},{"str":"Organization","boundary":[0.6217690759301914,0.7409250126779507,0.7014760630019298,0.7544481600435095],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7761810786694057,0.7409250126779507,0.7790448027558154,0.7544481600435095],"dir":"ltr"},{"str":"‏موضوع:","boundary":[0.8808979227624559,0.7585591968426392,0.9284548340907673,0.7720823442081979],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7761810786694057,0.7585591968426392,0.7790448027558154,0.7720823442081979],"dir":"ltr"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6678177592396604,0.7585591968426392,0.7014760630019298,0.7720823442081979],"dir":"rtl"},{"str":"‏موضوع:","boundary":[0.8808979227624559,0.7761933810073276,0.9284548340907673,0.7897165283728863],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7761810786694057,0.7761933810073276,0.7790448027558154,0.7897165283728863],"dir":"ltr"},{"str":"باز","boundary":[0.6884174811679012,0.7761933810073276,0.7014760630019298,0.7897165283728863],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی‏بین‏المللی","boundary":[0.59103177073606,0.7761933810073276,0.6872719915333374,0.7897165283728863],"dir":"rtl"},{"str":"‏موضوع:","boundary":[0.880897922762456,0.793827565172016,0.9284548340907675,0.8073507125375747],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7761810786694058,0.793827565172016,0.7790448027558156,0.8073507125375747],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.734504347465189,0.793827565172016,0.7762192616572245,0.8073507125375747],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی","boundary":[0.5850179501545995,0.793827565172016,0.6159461702878248,0.8073507125375747],"dir":"rtl"},{"str":"‏شناسه‏افزوده:","boundary":[0.7719618585154288,0.8114617493367045,0.8537498184232916,0.8249848967022632],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7719618585154288,0.8114617493367045,0.7748255826018384,0.8249848967022632],"dir":"ltr"},{"str":"مقدسی،‏علیرضا،۱۳۵4‏","boundary":[0.560790844383573,0.8114617493367045,0.7014760630019299,0.8249848967022632],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5479231774886384,0.8114617493367045,0.5579271202971632,0.8249848967022632],"dir":"ltr"},{"str":"‏شناسه‏افزوده:","boundary":[0.7719618585154288,0.8290959335013929,0.8537498184232916,0.8426190808669516],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7719618585154288,0.8290959335013929,0.7748255826018384,0.8426190808669516],"dir":"ltr"},{"str":"محمدی،‏اردشیر،‏‏-‏۱۳4۹،‏مقدمه","boundary":[0.5372128494054659,0.8290959335013929,0.7014760630019298,0.8426190808669516],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5965110294880573,0.8290959335013929,0.5993747535744671,0.8426190808669516],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.47245450206478645,0.8290959335013929,0.49383697524331266,0.8426190808669516],"dir":"rtl"},{"str":"‏شناسه‏افزوده:","boundary":[0.7719618585154288,0.8467301176660813,0.8537498184232916,0.86025326503164],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7719618585154288,0.8467301176660813,0.7748255826018384,0.86025326503164],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت‏چاپ‏و","boundary":[0.686964618481396,0.8467301176660813,0.7689816763161715,0.86025326503164],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی","boundary":[0.5477513540434538,0.8467301176660813,0.5786795741766791,0.86025326503164],"dir":"rtl"},{"str":"‏رده‏بندی‏","boundary":[0.8206260764904851,0.8643643018307697,0.879656975658345,0.8778874491963284],"dir":"rtl"},{"str":"گره:","boundary":[0.7555622652472554,0.8643643018307697,0.7814503309883997,0.8778874491963284],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5660028222208386,0.8643643018307697,0.5688665463072484,0.8778874491963284],"dir":"ltr"},{"str":"HJ66۰۹‏","boundary":[0.5660028222208386,0.8643643018307697,0.5851897735997841,0.8778874491963284],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.6489935462449935,0.8643643018307697,0.6518572703314033,0.8778874491963284],"dir":"ltr"},{"str":"/۲س۲ز‏۱۳۸۸","boundary":[0.614227935835979,0.8643643018307697,0.7014760630019298,0.8778874491963284],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7014760630019298,0.8643643018307697,0.7043397870883396,0.8778874491963284],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7555622652472554,0.8643643018307697,0.7584259893336652,0.8778874491963284],"dir":"ltr"},{"str":"‏رده‏بندی‏دیو","boundary":[0.7769810122642095,0.8819984859954582,0.8537479092739004,0.8955216333610169],"dir":"rtl"},{"str":"یی:","boundary":[0.7538631222893188,0.8819984859954582,0.7754556019008484,0.8955216333610169],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6361067878561495,0.8819984859954582,0.6389705119425593,0.8955216333610169],"dir":"ltr"},{"str":"۳۵۲/44۸","boundary":[0.6361067878561495,0.8819984859954582,0.7014760630019297,0.8955216333610169],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7014760630019297,0.8819984859954582,0.7043397870883393,0.8955216333610169],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7538631222893188,0.8819984859954582,0.7567268463757286,0.8955216333610169],"dir":"ltr"},{"str":"‏شماره‏","boundary":[0.8126076490485378,0.8996326701601466,0.8537498184232915,0.9131558175257053],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی‏ملی:","boundary":[0.7153173960862436,0.8996326701601466,0.8110803295357859,0.9131558175257053],"dir":"rtl"},{"str":"‏۱","boundary":[0.6424642553279791,0.8996326701601466,0.6435644026645082,0.9131558175257053],"dir":"ltr"},{"str":"‏۸","boundary":[0.648210794994708,0.8996326701601466,0.6558473925584675,0.9131558175257053],"dir":"ltr"},{"str":"‏۲","boundary":[0.6587111166448771,0.8996326701601466,0.6628826080640807,0.9131558175257053],"dir":"ltr"},{"str":"‏7","boundary":[0.6666913610990057,0.8996326701601466,0.6743279586627651,0.9131558175257053],"dir":"ltr"},{"str":"‏۱","boundary":[0.6980777770860567,0.8996326701601466,0.6980968685799661,0.9131558175257053],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7258177177364126,0.8996326701601466,0.7286814418228222,0.9131558175257053],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2092,0.56458,0.92846,0.91316],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/9c426ec57f17c1e16a9a7d00be4fe311.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/f107537be25c0b720118c7d65c0539b7.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.1472,0.29347,0.10268,0.07613]},"elements":[{"words":[{"str":"هاسازمانوکنوانسیون","boundary":[0.6517775840959555,0.29346876079463197,0.8973159849758245,0.33021644385321514],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.43544190582913117,0.29346876079463197,0.5105627840378509,0.33021644385321514],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.2552140529996473,0.29346876079463197,0.42817883749403396,0.33021644385321514],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.14720185104484426,0.29346876079463197,0.2456164269854116,0.33021644385321514],"dir":"rtl"},{"str":"ابراهیم","boundary":[0.5858874431924298,0.3961040106421291,0.6448863848596152,0.41521280583259235],"dir":"rtl"},{"str":"زارعی،","boundary":[0.5245954470937351,0.3961040106421291,0.58184087654859,0.41521280583259235],"dir":"rtl"},{"str":"علیرضا","boundary":[0.4569638299196912,0.3961040106421291,0.5205488804498952,0.41521280583259235],"dir":"rtl"},{"str":"مقدسی","boundary":[0.38453028699495734,0.3961040106421291,0.45291726327585136,0.41521280583259235],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1472,0.29347,0.89732,0.41521],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تهران","boundary":[0.5187703789137289,0.9091664890528652,0.550075535910685,0.9238655622762986],"dir":"rtl"},{"str":"1396","boundary":[0.4791278092510739,0.9091664890528652,0.5174152541910089,0.9238655622762986],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47913,0.90917,0.55008,0.92387],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/53a5f6a511baf5dea4189e64cd380710.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/2296b3208a1e0a1b59bedb4ce6f4e516.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.39464,0.54354,0.12246,0.1503]},"elements":[{"words":[{"str":"هساوازمکنوانسیونان","boundary":[0.7718581003963562,0.543541594702454,0.8775394799643074,0.561180482570574],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6763730995757238,0.543541594702454,0.7093542094668909,0.561180482570574],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.5973427545705452,0.543541594702454,0.6726111249455271,0.561180482570574],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.5431337027122373,0.543541594702454,0.5915928946440059,0.561180482570574],"dir":"rtl"},{"str":"ابراهیم","boundary":[0.8237718151445351,0.5653182716829704,0.8676512274585486,0.5805318124692238],"dir":"rtl"},{"str":"زارعی،","boundary":[0.7764129780655337,0.5653182716829704,0.8205501255473241,0.5805318124692238],"dir":"rtl"},{"str":"علیرضا","boundary":[0.7237920479777542,0.5653182716829704,0.7731912884683226,0.5805318124692238],"dir":"rtl"},{"str":"مقدسی","boundary":[0.6693884496461848,0.5653182716829704,0.7205703583805432,0.5805318124692238],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.8391929693498518,0.603534686138039,0.8676512274585488,0.6187482269242924],"dir":"rtl"},{"str":"هنری","boundary":[0.8030456120691445,0.603534686138039,0.8359498018219927,0.6187482269242924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7936382784452884,0.603534686138039,0.7998024445412856,0.6187482269242924],"dir":"rtl"},{"str":"طراح","boundary":[0.757756752144427,0.603534686138039,0.7903485938846145,0.6187482269242924],"dir":"rtl"},{"str":"جلد:","boundary":[0.7209820002343755,0.603534686138039,0.7544670675837528,0.6187482269242924],"dir":"rtl"},{"str":"پاشا","boundary":[0.6902005644441678,0.603534686138039,0.7176923156737015,0.6187482269242924],"dir":"rtl"},{"str":"دارابی","boundary":[0.6466647990205234,0.603534686138039,0.6869788748469567,0.6187482269242924],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.832697843102092,0.6226428933655732,0.8676512274585487,0.6378564341518267],"dir":"rtl"},{"str":"دوم:","boundary":[0.8021447568443091,0.6226428933655732,0.8294534577118493,0.6378564341518267],"dir":"rtl"},{"str":"1391","boundary":[0.7645356824171492,0.6226428933655732,0.7989003714540663,0.6378564341518267],"dir":"ltr"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8326971374079521,0.6417511005931076,0.867649079665484,0.656964641379361],"dir":"rtl"},{"str":"سوم:","boundary":[0.7977630592150953,0.6417511005931076,0.8294529517947162,0.656964641379361],"dir":"rtl"},{"str":"پاییز","boundary":[0.7663183506609393,0.6417511005931076,0.7945188736018594,0.656964641379361],"dir":"rtl"},{"str":"1396","boundary":[0.7221597252485007,0.6417511005931076,0.7598749714665173,0.656964641379361],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.8077091804361003,0.6608593078206418,0.8676512274585486,0.6760728486068953],"dir":"rtl"},{"str":"500","boundary":[0.7814602917678308,0.6608593078206418,0.8044631554919173,0.6760728486068953],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.738976944945942,0.6608593078206418,0.7782386021706199,0.6760728486068953],"dir":"rtl"},{"str":"شابک:","boundary":[0.8211752136664812,0.6799675150481761,0.8676490796654841,0.6951810558344296],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.6405221108551744,0.6799675150481761,0.6735551681919111,0.6951810558344296],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6735551681919112,0.6799675150481761,0.6832202369835442,0.6951810558344296],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.6832202369835442,0.6799675150481761,0.7129671709311255,0.6951810558344296],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7129671709311255,0.6799675150481761,0.7226322397227585,0.6951810558344296],"dir":"ltr"},{"str":"468","boundary":[0.7226322397227585,0.6799675150481761,0.7548491356948683,0.6951810558344296],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7548491356948683,0.6799675150481761,0.7645142044865013,0.6951810558344296],"dir":"ltr"},{"str":"535","boundary":[0.7645142044865013,0.6799675150481761,0.7978049969910148,0.6951810558344296],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978049969910148,0.6799675150481761,0.8074700657826478,0.6951810558344296],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8074700657826478,0.6799675150481761,0.8179298180082595,0.6951810558344296],"dir":"ltr"},{"str":"لیتوگرافی،","boundary":[0.8066753823486691,0.6990757222757104,0.867651227458549,0.7142892630619638],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7684723003576996,0.6990757222757104,0.80343221482081,0.7142892630619638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7590588101018907,0.6990757222757104,0.765227010338003,0.7142892630619638],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:","boundary":[0.6972689386948812,0.6990757222757104,0.7557044228371367,0.7142892630619638],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.6501657017161594,0.6990757222757104,0.6940236360995249,0.7142892630619638],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6103670962252796,0.6990757222757104,0.6469440121189484,0.7142892630619638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6009168067401275,0.6990757222757104,0.6071454066280687,0.7142892630619638],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5744417612958916,0.6990757222757104,0.5975852154510038,0.7142892630619638],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.5553406379049162,0.6990757222757104,0.571110170006768,0.7142892630619638],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی","boundary":[0.5190214571790243,0.6990757222757104,0.5546962999854739,0.7142892630619638],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.8611863703334786,0.737292136730779,0.8676512274585486,0.7525056775170325],"dir":"ltr"},{"str":"کلیه","boundary":[0.8364867500881945,0.737292136730779,0.8649664861275396,0.7525056775170325],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7928435950113096,0.737292136730779,0.8332650604909835,0.7525056775170325],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.7395998049347362,0.737292136730779,0.7896219054140987,0.7525056775170325],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7301495154495841,0.737292136730779,0.7363781153375253,0.7525056775170325],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.6589804722545515,0.737292136730779,0.7268987978858644,0.7525056775170325],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.611476652923397,0.737292136730779,0.655729754690832,0.7525056775170325],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5713194552862486,0.737292136730779,0.6082259353596774,0.7525056775170325],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.561784017099338,0.737292136730779,0.5680687377225291,0.7525056775170325],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5353089716551022,0.737292136730779,0.5584524258102145,0.7525056775170325],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.5162078482641267,0.737292136730779,0.5319773803659786,0.7525056775170325],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی","boundary":[0.48024561413539096,0.737292136730779,0.5155635103446845,0.7525056775170325],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.43557969661125984,0.737292136730779,0.4769979710774076,0.7525056775170325],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.4199652410301106,0.737292136730779,0.4264300981551807,0.7525056775170325],"dir":"ltr"},{"str":"نشانی:","boundary":[0.8221931872419017,0.7755085511858475,0.8676404884932246,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"تهران،","boundary":[0.7755420083213092,0.7755085511858475,0.8157004088069891,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.7226924309949815,0.7755085511858475,0.7688076428230509,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"کارگر","boundary":[0.6840742947810619,0.7755085511858475,0.7140539542219179,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی،","boundary":[0.6251690073386635,0.7755085511858475,0.6770839921973895,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.5985112785075432,0.7755085511858475,0.6184857540102512,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.5873642325011932,0.7755085511858475,0.5972226026686588,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.568940463591276,0.7755085511858475,0.5781974517005956,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"بلوار","boundary":[0.5347841104816452,0.7755085511858475,0.5609442300109982,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"کشاو","boundary":[0.49358299611944634,0.7755085511858475,0.524854863143041,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.487311440370209,0.7755085511858475,0.4927238788935235,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"ز،","boundary":[0.47507901824783305,0.7755085511858475,0.4866671024507668,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"نبش","boundary":[0.4375026940262281,0.7755085511858475,0.4684473738820063,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"کوچه","boundary":[0.3946352557236752,0.7755085511858475,0.42877119259582064,0.790722091972101],"dir":"rtl"},{"str":"همدان،","boundary":[0.8156102014982671,0.794616758413382,0.8676512274585486,0.8098302991996355],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.7722033036585112,0.794616758413382,0.8123885119010562,0.8098302991996355],"dir":"rtl"},{"str":"I","boundary":[0.7296555230446783,0.7985570654770217,0.7339296312436447,0.8137706062632751],"dir":"ltr"},{"str":"1206","boundary":[0.7371513208408558,0.794616758413382,0.7689816140613003,0.8098302991996355],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.6921335782024945,0.794616758413382,0.7264338334474675,0.8098302991996355],"dir":"rtl"},{"str":"021","boundary":[0.5702463217746788,0.794616758413382,0.5921108551744174,0.8098302991996355],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5953325447716283,0.794616758413382,0.6049976135632613,0.8098302991996355],"dir":"ltr"},{"str":"66939329","boundary":[0.6082193031604722,0.794616758413382,0.6889118886052833,0.8098302991996355],"dir":"ltr"},{"str":"WWW.CPPC.ir","boundary":[0.7632876797609413,0.8382080653814777,0.8676484674925813,0.8497027406422026],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39464,0.54354,0.87754,0.8497],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/f377ebf2492355ce27b4ec146ba7de55.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/0ac5b8168cc26c8390d2ee134018742c.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13233,0.20063,0.09585,0.08685]},"elements":[{"words":[{"str":"15","boundary":[0.1323528191080952,0.2270183664919927,0.14998028595737617,0.2424523933765976],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.13235281910809518,0.25097197621689954,0.14917408537218033,0.2664060031015044],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.13235281910809518,0.2749255859418063,0.15106974620764071,0.29035961282641126],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.13235281910809518,0.29887919566671317,0.15106974620764071,0.3143132225513181],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.13235281910809507,0.32283280539162,0.15106974620764058,0.33826683227622495],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.13235281910809507,0.34678641511652686,0.15106974620764058,0.3622204420011318],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.13235281910809507,0.3707400248414337,0.14856398763203205,0.3861740517260386],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.1323310299030897,0.3946936345663405,0.14854219842702668,0.4101276614509454],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.1323310299030897,0.41864724429124733,0.14854219842702668,0.43408127117585227],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13233102990308956,0.4426008540161542,0.14780136545684666,0.4580348809007591],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.1323310299030897,0.466554463741061,0.15353192637323848,0.4819884906256659],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.1323310299030897,0.4905080734659678,0.15215920645790512,0.5059421003505727],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.1323310299030897,0.5144616831908747,0.15215920645790512,0.5298957100754796],"dir":"ltr"},{"str":"40","boundary":[0.1323310299030897,0.5384152929157815,0.1491087177571643,0.5538493198003864],"dir":"ltr"},{"str":"40","boundary":[0.1323310299030897,0.5623689026406883,0.1491087177571643,0.5778029295252932],"dir":"ltr"},{"str":"42","boundary":[0.13233102990308981,0.5863225123655952,0.15215920645790523,0.6017565392502001],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.13233102990308981,0.610276122090502,0.1548392786735561,0.6257101489751069],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.13233102990308981,0.6342297318154089,0.1548392786735561,0.6496637587000137],"dir":"ltr"},{"str":"44","boundary":[0.13233102990308981,0.6581833415403157,0.15346655875822274,0.6736173684249206],"dir":"ltr"},{"str":"45","boundary":[0.13233102990308981,0.6821369512652224,0.15381518603830738,0.6975709781498274],"dir":"ltr"},{"str":"46","boundary":[0.13233102990308981,0.7060905609901293,0.15300898545311162,0.7215245878747343],"dir":"ltr"},{"str":"46","boundary":[0.1323310299030897,0.7300441707150361,0.15300898545311148,0.7454781975996411],"dir":"ltr"},{"str":"46","boundary":[0.1323310299030897,0.753997780439943,0.15300898545311148,0.769431807324548],"dir":"ltr"},{"str":"47","boundary":[0.1323310299030897,0.7779513901648499,0.15490464628857187,0.7933854170494549],"dir":"ltr"},{"str":"48","boundary":[0.13233102990308956,0.8019049998897567,0.15490464628857173,0.8173390267743617],"dir":"ltr"},{"str":"48","boundary":[0.1323310299030897,0.8258586096146636,0.15490464628857187,0.8412926364992686],"dir":"ltr"},{"str":"49","boundary":[0.1323310299030897,0.8498122193395704,0.15239888771296334,0.8652462462241753],"dir":"ltr"},{"str":"50","boundary":[0.1323310299030897,0.8737658290644773,0.14945734503724895,0.8891998559490822],"dir":"ltr"},{"str":"51","boundary":[0.1323310299030897,0.8977194387893841,0.14995849675237066,0.9131534656739889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13233,0.22702,0.1549,0.91315],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8425123990952292,0.20063353005593007,0.8823555168191911,0.21827241792405],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.8141490796654838,0.20063353005593007,0.8387522048600302,0.21827241792405],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8036902612629439,0.20063353005593007,0.810388885430285,0.21827241792405],"dir":"ltr"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.7473678864695488,0.20063353005593007,0.799930067027745,0.21827241792405],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7318419710258376,0.20063353005593007,0.7436052725469398,0.21827241792405],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6754595074335731,0.20063353005593007,0.7280781804305837,0.21827241792405],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6212413804566403,0.20063353005593007,0.6716967253152116,0.21827241792405],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.5726549627508353,0.20063353005593007,0.6154863143040943,0.21827241792405],"dir":"rtl"},{"str":"الف.","boundary":[0.8481042354064204,0.2270183664919927,0.882356865674739,0.2424523933765976],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.8183846839822014,0.2270183664919927,0.8430927182552034,0.2424523933765976],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعاتی","boundary":[0.7554188628946316,0.2270183664919927,0.8151108977904734,0.2424523933765976],"dir":"rtl"},{"str":"اتحادیه","boundary":[0.7036493905827715,0.2270183664919927,0.7521450767029033,0.2424523933765976],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.6565692592098638,0.2270183664919927,0.6986324679906202,0.2424523933765976],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.6442684015024175,0.2270183664919927,0.6531960806794854,0.2424523933765976],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6373394343107347,0.2270183664919927,0.6433968333022058,0.2424523933765976],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.6259654692979725,0.2270183664919927,0.6360320820104172,0.2424523933765976],"dir":"rtl"},{"str":"ب.","boundary":[0.8580858702193447,0.25097197621689954,0.8823590445952396,0.2664060031015044],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7876152206313564,0.25097197621689954,0.8530743530681275,0.2664060031015044],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.7673991989873207,0.25097197621689954,0.7842640436614164,0.2664060031015044],"dir":"ltr"},{"str":"دسامبر","boundary":[0.7205480476250686,0.25097197621689954,0.7653197719434655,0.2664060031015044],"dir":"rtl"},{"str":"1950","boundary":[0.6845130631471912,0.25097197621689954,0.7171968706551287,0.2664060031015044],"dir":"ltr"},{"str":"پ.","boundary":[0.8580858702193448,0.2749255859418063,0.8823590445952397,0.29035961282641126],"dir":"rtl"},{"str":"تأسیس","boundary":[0.8058135674116499,0.2749255859418063,0.854817489468551,0.29035961282641126],"dir":"rtl"},{"str":"شورای","boundary":[0.7609278051007491,0.2749255859418063,0.8025451866608562,0.29035961282641126],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.7163470916599225,0.2749255859418063,0.7576594243499555,0.29035961282641126],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7008784113259726,0.2749255859418063,0.7148218473095519,0.29035961282641126],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.6534506072574926,0.2749255859418063,0.6955819792898794,0.29035961282641126],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6438108281973064,0.2749255859418063,0.6500721800167731,0.29035961282641126],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6088609707044164,0.2749255859418063,0.6405219457481638,0.29035961282641126],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.5868693100611487,0.2749255859418063,0.6055720882552736,0.29035961282641126],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5699206025065665,0.2749255859418063,0.5835804276120059,0.29035961282641126],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5208066245993684,0.2749255859418063,0.5666317200574237,0.29035961282641126],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4723284972990046,0.2749255859418063,0.5175177421502256,0.29035961282641126],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.4296229429952893,0.2749255859418063,0.4672964784494386,0.29035961282641126],"dir":"rtl"},{"str":"مأمور","boundary":[0.8510915354126459,0.29887919566671317,0.882356865674739,0.3143132225513181],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.8269192915421135,0.29887919566671317,0.8493483990122225,0.3143132225513181],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7774258488821568,0.29887919566671317,0.8236049985068485,0.3143132225513181],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7285731695423515,0.29887919566671317,0.7741115558468921,0.3143132225513181],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6862097669605904,0.29887919566671317,0.7235157401066633,0.3143132225513181],"dir":"rtl"},{"str":")wco","boundary":[0.6363589200854965,0.29887919566671317,0.6757755919400692,0.3143132225513181],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6757755919400692,0.29887919566671317,0.6828220477980835,0.3143132225513181],"dir":"ltr"},{"str":"وظایف","boundary":[0.8348781879682085,0.32283280539162,0.882356865674739,0.33826683227622495],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.786070368756355,0.32283280539162,0.8316098072174146,0.33826683227622495],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7378944364896551,0.32283280539162,0.7828019880055612,0.33826683227622495],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6952115628047894,0.32283280539162,0.7328850982589385,0.33826683227622495],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.8280385565170473,0.34678641511652686,0.8823590445952394,0.3622204420011318],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.779230737305194,0.34678641511652686,0.8247701757662536,0.3622204420011318],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7310548050384941,0.34678641511652686,0.7759623565544002,0.3622204420011318],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6883697524331277,0.34678641511652686,0.7260432878872769,0.3622204420011318],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.84653759156654,0.3707400248414337,0.8823590445952395,0.3861740517260386],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردی","boundary":[0.7919338438232789,0.3707400248414337,0.8432692108157461,0.3861740517260386],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7431260246114256,0.3707400248414337,0.7886654630724852,0.3861740517260386],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6949500923447258,0.3707400248414337,0.7398576438606319,0.3861740517260386],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6527904457008608,0.3707400248414337,0.6899385751935088,0.3861740517260386],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6360102928054119,0.3707400248414337,0.6494164203197383,0.3861740517260386],"dir":"rtl"},{"str":"سالهای","boundary":[0.5741507397953888,0.3707400248414337,0.6325855302005131,0.3861740517260386],"dir":"rtl"},{"str":")2010","boundary":[0.4829411276432379,0.3707400248414337,0.5177384880366886,0.3861740517260386],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5210068687874825,0.3707400248414337,0.5294828695345409,0.3861740517260386],"dir":"ltr"},{"str":"2011(","boundary":[0.5327512502853347,0.3707400248414337,0.5676139782938013,0.3861740517260386],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.47361534790097304,0.3707400248414337,0.47967274689244416,0.3861740517260386],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3757382390172029,0.3707400248414337,0.3825364709788539,0.3861740517260386],"dir":"ltr"},{"str":"2008","boundary":[0.3825364709788539,0.3707400248414337,0.41615721430201896,0.3861740517260386],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.41977931591328826,0.3707400248414337,0.4291726327585132,0.3861740517260386],"dir":"ltr"},{"str":"2009(","boundary":[0.4311699765506649,0.3707400248414337,0.46999324628970385,0.3861740517260386],"dir":"ltr"},{"str":"بیانیه","boundary":[0.7907354375479879,0.3946936345663405,0.8273413019568779,0.4101276614509454],"dir":"rtl"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.7229906202660357,0.3946936345663405,0.7874670567971942,0.4101276614509454],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6706768284241529,0.3946936345663405,0.7196740231501091,0.4101276614509454],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6213921952814829,0.3946936345663405,0.6673602313082262,0.4101276614509454],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.5776174169353583,0.3946936345663405,0.6161167486355806,0.4101276614509454],"dir":"rtl"},{"str":"بیانیه","boundary":[0.7907332586274872,0.41864724429124733,0.8273391230363772,0.43408127117585227],"dir":"rtl"},{"str":"مأمور","boundary":[0.7549771732138036,0.41864724429124733,0.7874648778766935,0.43408127117585227],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.7308131874213056,0.41864724429124733,0.7532340368133803,0.43408127117585227],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6785535984038924,0.41864724429124733,0.7275000266636507,0.43408127117585227],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6293200295451374,0.41864724429124733,0.6752404376462373,0.43408127117585227],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.5855486875572843,0.41864724429124733,0.6240480192575066,0.43408127117585227],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.8179501545995972,0.4426008540161542,0.8273413019568779,0.4580348809007591],"dir":"rtl"},{"str":"زشهای","boundary":[0.7616686380709288,0.4426008540161542,0.8172964784494384,0.4580348809007591],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.7039272448069058,0.4426008540161542,0.758400257320135,0.4580348809007591],"dir":"rtl"},{"str":"wco","boundary":[0.6716138537840582,0.4426008540161542,0.7006588640561121,0.4580348809007591],"dir":"ltr"},{"str":"اولو","boundary":[0.8059225134366763,0.466554463741061,0.827341301956878,0.4819884906256659],"dir":"rtl"},{"str":"یتهای","boundary":[0.7506215111332459,0.466554463741061,0.8046151611363588,0.4819884906256659],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.699068252090726,0.466554463741061,0.7473531303824523,0.4819884906256659],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6505001141339308,0.466554463741061,0.6957998713399322,0.4819884906256659],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6076066117708603,0.466554463741061,0.6452707049326608,0.4819884906256659],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5748631639399873,0.466554463741061,0.604276769618568,0.4819884906256659],"dir":"rtl"},{"str":"سالهای","boundary":[0.5108313100500111,0.466554463741061,0.571533321787695,0.4819884906256659],"dir":"rtl"},{"str":"2008","boundary":[0.4328913237460829,0.466554463741061,0.4665774346842638,0.4819884906256659],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4665774346842638,0.466554463741061,0.47638257693664504,0.4819884906256659],"dir":"ltr"},{"str":"2009","boundary":[0.47638257693664504,0.466554463741061,0.5075629292992174,0.4819884906256659],"dir":"ltr"},{"str":"عناو","boundary":[0.8537694287077962,0.4905080734659678,0.8823350764697335,0.5059421003505727],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.8334779671145187,0.4905080734659678,0.8524620764074786,0.5059421003505727],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.8021817648677728,0.4905080734659678,0.8280603457220526,0.5059421003505727],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههای","boundary":[0.7314470107285892,0.4905080734659678,0.7988170472548491,0.5059421003505727],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6981966838905141,0.4905080734659678,0.7281786299777954,0.5059421003505727],"dir":"rtl"},{"str":"2008","boundary":[0.6121075349146069,0.4905080734659678,0.6457936458527878,0.5059421003505727],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6490620266035814,0.4905080734659678,0.6604795700263543,0.5059421003505727],"dir":"ltr"},{"str":"2009","boundary":[0.663747950777148,0.4905080734659678,0.6949283031397204,0.5059421003505727],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.8461867853659547,0.5144616831908747,0.8823350764697335,0.5298957100754796],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردی","boundary":[0.788009608001826,0.5144616831908747,0.8429184046151609,0.5298957100754796],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7364563489593058,0.5144616831908747,0.7847412272510322,0.5298957100754796],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6878882110025107,0.5144616831908747,0.7331879682085121,0.5298957100754796],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.644161649021519,0.5144616831908747,0.6826609807217413,0.5298957100754796],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهای","boundary":[0.7946792836539458,0.5384152929157815,0.8823372553902341,0.5538493198003864],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.725104173151549,0.5384152929157815,0.7914109029031521,0.5538493198003864],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.6776494635705242,0.5384152929157815,0.7200948349208324,0.5538493198003864],"dir":"rtl"},{"str":"الف.","boundary":[0.8470387432816616,0.5623689026406883,0.8823372553902341,0.5778029295252932],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهای","boundary":[0.7517763389985265,0.5623689026406883,0.8437703625308679,0.5778029295252932],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6793250534354311,0.5623689026406883,0.7485079582477328,0.5778029295252932],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6620026354562243,0.5623689026406883,0.6760566726846373,0.5778029295252932],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6230069864648098,0.5623689026406883,0.6586904342395128,0.5778029295252932],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیل","boundary":[0.5736551883358113,0.5623689026406883,0.6196947852480984,0.5778029295252932],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.5467159517732261,0.5623689026406883,0.5703429871191,0.5778029295252932],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.49670098394518275,0.5623689026406883,0.5399634771420863,0.5778029295252932],"dir":"rtl"},{"str":"ب.","boundary":[0.8576500861192389,0.5863225123655952,0.8823372553902343,0.6017565392502001],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهای","boundary":[0.7623876818361036,0.5863225123655952,0.854381705368445,0.6017565392502001],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.7167610865550229,0.5863225123655952,0.7591193010853099,0.6017565392502001],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7005399996474455,0.5863225123655952,0.7152358422046525,0.6017565392502001],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6576145640682217,0.5863225123655952,0.6950372491647471,0.6017565392502001],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6441998313866659,0.5863225123655952,0.6543050083079694,0.6017565392502001],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6014183072591387,0.5863225123655952,0.6408902756264137,0.6017565392502001],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5493038358877002,0.5863225123655952,0.5981087514988865,0.6017565392502001],"dir":"rtl"},{"str":"مزایای","boundary":[0.8403930357550478,0.610276122090502,0.8823372553902342,0.6257101489751069],"dir":"rtl"},{"str":"اجرای","boundary":[0.7958994791342422,0.610276122090502,0.8371246550042539,0.6257101489751069],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهای","boundary":[0.700637074851107,0.610276122090502,0.7926310983834485,0.6257101489751069],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6281857892880117,0.610276122090502,0.6973686941003132,0.6257101489751069],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.5796960658103388,0.610276122090502,0.6229585590072422,0.6257101489751069],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.8507864865425717,0.6342297318154089,0.8823372553902341,0.6496637587000137],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت،","boundary":[0.791781319388242,0.6342297318154089,0.847518105791778,0.6496637587000137],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7416661478760712,0.6342297318154089,0.7885129386374483,0.6496637587000137],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7308151237834358,0.6342297318154089,0.7378632188716429,0.6496637587000137],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیلات","boundary":[0.6589149779111076,0.6342297318154089,0.7275260045761016,0.6496637587000137],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6097974644149151,0.6342297318154089,0.6556258587037733,0.6496637587000137],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5613158472988072,0.6342297318154089,0.6065083452075809,0.6496637587000137],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.5186100562369004,0.6342297318154089,0.5562835916910496,0.6496637587000137],"dir":"rtl"},{"str":"الف.","boundary":[0.8470387432816617,0.6581833415403157,0.8823372553902342,0.6736173684249206],"dir":"rtl"},{"str":"کمیسیون","boundary":[0.7811124596819781,0.6581833415403157,0.8418093340803916,0.6736173684249206],"dir":"rtl"},{"str":"خط","boundary":[0.7490323204236607,0.6581833415403157,0.7777983957090114,0.6736173684249206],"dir":"rtl"},{"str":"مشی","boundary":[0.7114508349702188,0.6581833415403157,0.7457182564506941,0.6736173684249206],"dir":"rtl"},{"str":"ب.","boundary":[0.8576500861192388,0.6821369512652224,0.8823372553902342,0.6975709781498274],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.8139337889124487,0.6821369512652224,0.8524206769179686,0.6975709781498274],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.7784136505913891,0.6821369512652224,0.8105891431195053,0.6975709781498274],"dir":"rtl"},{"str":".1","boundary":[0.8700699329722549,0.7060905609901293,0.8823372553902341,0.7215245878747343],"dir":"ltr"},{"str":"کمیتههای","boundary":[0.7979672746892443,0.7060905609901293,0.8650584158210379,0.7215245878747343],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.7559141090290314,0.7060905609901293,0.7946988939384506,0.7215245878747343],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.707106289817178,0.7060905609901293,0.7526457282782376,0.7215245878747343],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6589303575504781,0.7060905609901293,0.7038379090663842,0.7215245878747343],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6162474838656122,0.7060905609901293,0.6539210193197615,0.7215245878747343],"dir":"rtl"},{"str":"الف.","boundary":[0.8480846251219155,0.7300441707150361,0.882337255390234,0.7454781975996411],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.8058824343955249,0.7300441707150361,0.8430731079706985,0.7454781975996411],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7531362349813208,0.7300441707150361,0.802588541842598,0.7454781975996411],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.6891029637524203,0.7300441707150361,0.7498423424283939,0.7454781975996411],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6562957939252676,0.7300441707150361,0.6858090711994933,0.7454781975996411],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندی","boundary":[0.5835614974371741,0.7300441707150361,0.6530019013723405,0.7454781975996411],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.5570440349457343,0.7300441707150361,0.578549980285957,0.7454781975996411],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5125308680404239,0.7300441707150361,0.519329100002075,0.7454781975996411],"dir":"ltr"},{"str":"HS","boundary":[0.5193291000020749,0.7300441707150361,0.544364896553155,0.7454781975996411],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.544364896553155,0.7300441707150361,0.5529274315715201,0.7454781975996411],"dir":"ltr"},{"str":"نمانکلا","boundary":[0.7796011537902839,0.753997780439943,0.8273413019568779,0.769431807324548],"dir":"rtl"},{"str":"تور","boundary":[0.7613200107908442,0.753997780439943,0.7776401253398076,0.769431807324548],"dir":"rtl"},{"str":"ژنو","boundary":[0.740715062806889,0.753997780439943,0.7578820328179929,0.769431807324548],"dir":"rtl"},{"str":"نمانکلا","boundary":[0.7796011537902839,0.7779513901648499,0.8273413019568779,0.7933854170494549],"dir":"rtl"},{"str":"تور","boundary":[0.7613200107908441,0.7779513901648499,0.7776401253398075,0.7933854170494549],"dir":"rtl"},{"str":"شورای","boundary":[0.7141618505872566,0.7779513901648499,0.7579974537074537,0.7933854170494549],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.6677789537031269,0.7779513901648499,0.7108392935038663,0.7933854170494549],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6515578667955496,0.7779513901648499,0.6662537093527566,0.7933854170494549],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.6027988784240609,0.7779513901648499,0.6460551163128513,0.7933854170494549],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5538214115254516,0.7779513901648499,0.5605106974620762,0.7933854170494549],"dir":"ltr"},{"str":"cccn","boundary":[0.560510697462076,0.7779513901648499,0.5924318827948283,0.7933854170494549],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5924318827948284,0.7779513901648499,0.5994109713556842,0.7933854170494549],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندی","boundary":[0.7561995476146006,0.8019049998897567,0.8273413019568779,0.8173390267743617],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.6910934030587891,0.8019049998897567,0.7529311668638067,0.8173390267743617],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6396273008362902,0.8019049998897567,0.6878250223079952,0.8173390267743617],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.5671781941936954,0.8019049998897567,0.6363589200854964,0.8173390267743617],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5127051816804662,0.8019049998897567,0.5193944676170907,0.8173390267743617],"dir":"ltr"},{"str":"SITC","boundary":[0.5193944676170907,0.8019049998897567,0.5571769490962665,0.8173390267743617],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5571769490962666,0.8019049998897567,0.5639098134429017,0.8173390267743617],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7784245367199981,0.8258586096146636,0.8273413019568779,0.8412926364992686],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.7127300836290437,0.8258586096146636,0.7751561559692043,0.8412926364992686],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6790439726908628,0.8258586096146636,0.70946170287825,0.8412926364992686],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندی","boundary":[0.6046338375977919,0.8258586096146636,0.6757755919400691,0.8412926364992686],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.5764168171159391,0.8258586096146636,0.5994044283965217,0.8412926364992686],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5356927929610491,0.8258586096146636,0.5423820788976736,0.8412926364992686],"dir":"ltr"},{"str":"HS","boundary":[0.5423820788976735,0.8258586096146636,0.5646724356180868,0.8412926364992686],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5646724356180869,0.8258586096146636,0.5725787839467064,0.8412926364992686],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8210224325053433,0.8498122193395704,0.8273413019568779,0.8652462462241753],"dir":"rtl"},{"str":"یژگیها","boundary":[0.7719531428334264,0.8498122193395704,0.8197150802050258,0.8652462462241753],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7623658926310982,0.8498122193395704,0.7686847620826328,0.8652462462241753],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.7172968539752805,0.8498122193395704,0.7590761817803086,0.8652462462241753],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6647711373910065,0.8498122193395704,0.7140071431244909,0.8652462462241753],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.5986479492901354,0.8498122193395704,0.6614814265402169,0.8652462462241753],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5647419961213305,0.8498122193395704,0.5953582384393458,0.8652462462241753],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندی","boundary":[0.49008798688497346,0.8498122193395704,0.5614522852705409,0.8652462462241753],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.46187096640312075,0.8498122193395704,0.48485857768370344,0.8652462462241753],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4211469422482307,0.8498122193395704,0.4278362281848552,0.8652462462241753],"dir":"ltr"},{"str":"HS","boundary":[0.42783622818485517,0.8498122193395704,0.4501265849052685,0.8652462462241753],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4501265849052685,0.8498122193395704,0.458032933233888,0.8652462462241753],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.8716147876071302,0.8737658290644773,0.9041460706800305,0.8891998559490822],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.82006152856461,0.8737658290644773,0.8683464068563364,0.8891998559490822],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7714933906078149,0.8737658290644773,0.8167931478138162,0.8891998559490822],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.7279745208667229,0.8737658290644773,0.766263981406545,0.8891998559490822],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7100478324928924,0.8737658290644773,0.7245921268339246,0.8891998559490822],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6726823872318868,0.8737658290644773,0.70675862076217,0.8891998559490822],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6593501156833589,0.8737658290644773,0.6693931755011644,0.8891998559490822],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6068323683828257,0.8737658290644773,0.6560609039526365,0.8891998559490822],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.5407192125953069,0.8737658290644773,0.6035431566521033,0.8891998559490822],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5068184036906622,0.8737658290644773,0.5374300008645847,0.8891998559490822],"dir":"rtl"},{"str":"طبقه","boundary":[0.4692117495694036,0.8737658290644773,0.5035291919599398,0.8891998559490822],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.3553631534167546,0.8737658290644773,0.39240480192575045,0.8891998559490822],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.32714831185540244,0.8737658290644773,0.3501359231359851,0.8891998559490822],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.7878156840772789,0.8977194387893841,0.827341301956878,0.9131534656739889],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7356305380896054,0.8977194387893841,0.7845473033264851,0.9131534656739889],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.669936084998651,0.8977194387893841,0.7323621573388116,0.9131534656739889],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.63624997406047,0.8977194387893841,0.6666677042478573,0.9131534656739889],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندی","boundary":[0.5618376600468984,0.8977194387893841,0.6329815933096763,0.9131534656739889],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.5336206395650457,0.8977194387893841,0.5566082508456284,0.9131534656739889],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.49289879433065614,0.8977194387893841,0.4995880802672807,0.9131534656739889],"dir":"ltr"},{"str":"HS","boundary":[0.49958808026728063,0.8977194387893841,0.521878436987694,0.9131534656739889],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.521878436987694,0.8977194387893841,0.529783318461336,0.9131534656739889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32715,0.20063,0.90415,0.91315],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/beeb73507b9233c36b61d24aaf40c083.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/d7930efe069fe79b60bfbd9d858580b5.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11761,0.06717,0.06984,0.09913]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.8575824358256033,0.06716653315008501,0.8676469733756668,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85758,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7882612214405778,0.06716653315008501,0.8363199070327254,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"مس","boundary":[0.7681528979642658,0.06716653315008501,0.7851277262445787,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.76815,0.06717,0.83632,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"52","boundary":[0.11763639004752119,0.11874984382234703,0.13781319388242128,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"55","boundary":[0.11763639004752119,0.14270345354725394,0.13946917346282342,0.15813748043185888],"dir":"ltr"},{"str":"55","boundary":[0.11763639004752119,0.16665706327216087,0.13946917346282342,0.18209109015676578],"dir":"ltr"},{"str":"55","boundary":[0.11763639004752106,0.19061067299706777,0.1394691734628233,0.20604469988167268],"dir":"ltr"},{"str":"56","boundary":[0.11763639004752106,0.21456428272197467,0.13866297287762752,0.2299983096065796],"dir":"ltr"},{"str":"56","boundary":[0.11763639004752119,0.2385178924468815,0.13866297287762763,0.2539519193314864],"dir":"ltr"},{"str":"57","boundary":[0.11761460084251582,0.26247150217178833,0.14053684450808265,0.27790552905639326],"dir":"ltr"},{"str":"57","boundary":[0.11761460084251582,0.2864251118966952,0.14053684450808265,0.3018591387813001],"dir":"ltr"},{"str":"58","boundary":[0.11761460084251582,0.310378721621602,0.14053684450808265,0.32581274850620695],"dir":"ltr"},{"str":"58","boundary":[0.11761460084251593,0.3343323313465088,0.1405368445080828,0.34976635823111374],"dir":"ltr"},{"str":"60","boundary":[0.11761460084251593,0.35828594107141565,0.13393471539147941,0.3737199679560206],"dir":"ltr"},{"str":"60","boundary":[0.11761460084251606,0.3822395507963225,0.13393471539147953,0.3976735776809274],"dir":"ltr"},{"str":"61","boundary":[0.11761460084251606,0.40619316052122934,0.13443586710660121,0.42162718740583427],"dir":"ltr"},{"str":"61","boundary":[0.11761460084251606,0.4301467702461362,0.13443586710660121,0.44558079713074106],"dir":"ltr"},{"str":"62","boundary":[0.11761460084251606,0.45410037997104297,0.13698520409222034,0.4695344068556479],"dir":"ltr"},{"str":"62","boundary":[0.11761460084251606,0.4780539896959498,0.13698520409222034,0.49348801658055474],"dir":"ltr"},{"str":"64","boundary":[0.11761460084251593,0.5020075994208566,0.13829255639253774,0.5174416263054615],"dir":"ltr"},{"str":"64","boundary":[0.11761460084251606,0.5259612091457635,0.13829255639253785,0.5413952360303684],"dir":"ltr"},{"str":"64","boundary":[0.117614600842516,0.5499148188706703,0.1382925563925378,0.5653488457552752],"dir":"ltr"},{"str":"64","boundary":[0.11761460084251606,0.5738684285955772,0.13829255639253785,0.5893024554801821],"dir":"ltr"},{"str":"65","boundary":[0.11761460084251606,0.597822038320484,0.1386411836726225,0.6132560652050889],"dir":"ltr"},{"str":"65","boundary":[0.11761460084251611,0.6217756480453908,0.13864118367262254,0.6372096749299957],"dir":"ltr"},{"str":"65","boundary":[0.11761460084251606,0.6457292577702977,0.1386411836726225,0.6611632846549026],"dir":"ltr"},{"str":"66","boundary":[0.11761460084251606,0.6696828674952044,0.13783498308742673,0.6851168943798094],"dir":"ltr"},{"str":"66","boundary":[0.11761460084251606,0.6936364772201113,0.13783498308742673,0.7090705041047162],"dir":"ltr"},{"str":"67","boundary":[0.11761460084251606,0.7175900869450181,0.1397306439228871,0.7330241138296231],"dir":"ltr"},{"str":"67","boundary":[0.11761460084251606,0.7415436966699249,0.1397306439228871,0.75697772355453],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11761,0.11875,0.14054,0.75698],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"71","boundary":[0.11764697337566665,0.8135750350940374,0.13636390047521219,0.8290090619786423],"dir":"ltr"},{"str":"72","boundary":[0.11764469069704706,0.8375286448189442,0.13891095478221172,0.8529626717035491],"dir":"ltr"},{"str":"74","boundary":[0.11764469069704706,0.8614822545438511,0.14021830708252922,0.876916281428456],"dir":"ltr"},{"str":"74","boundary":[0.11764469069704706,0.885435864268758,0.14021830708252922,0.9008698911533629],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11764,0.81358,0.14022,0.90087],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.7544890950216857,0.11874984382234703,0.8159128639316029,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7029358359791656,0.11874984382234703,0.751220714270892,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6543676980223706,0.11874984382234703,0.6996674552283719,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6106456773424341,0.11874984382234703,0.6491382888211005,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6296805287513748,0.11874984382234703,0.6363698146879994,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.612358110772168,0.11874984382234703,0.626412148000581,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.5736202946789036,0.11874984382234703,0.6090678092919926,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"WCO","boundary":[0.5595628670443464,0.11874984382234703,0.6002433127892259,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.600243312789226,0.11874984382234703,0.6072462118021701,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.5210851477121042,0.11874984382234703,0.5703299931987283,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.45495008796058006,0.11874984382234703,0.5177948462319288,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.421038047371573,0.11874984382234703,0.4516597864804047,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"طبقه","boundary":[0.3834189337815683,0.11874984382234703,0.4177477458913976,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.26630195687812563,0.11874984382234703,0.30334360538712146,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.2380871153167735,0.11874984382234703,0.2610747265973562,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"ب.","boundary":[0.8433694411587707,0.14270345354725394,0.8676426155346656,0.15813748043185888],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.8010242399741657,0.14270345354725394,0.8383579240075535,0.15813748043185888],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.7716449948313173,0.14270345354725394,0.7977182483977011,0.15813748043185888],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.7313339375422927,0.14270345354725394,0.7683390032548527,0.15813748043185888],"dir":"rtl"},{"str":"مبدأ","boundary":[0.7001033371166241,0.14270345354725394,0.7280279459658282,0.15813748043185888],"dir":"rtl"},{"str":"توافق","boundary":[0.7788951835481125,0.16665706327216087,0.8126466621013093,0.18209109015676578],"dir":"rtl"},{"str":"درخصوص","boundary":[0.7019792898794329,0.16665706327216087,0.7756268027973188,0.18209109015676578],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.6617346282346593,0.16665706327216087,0.6987109091286392,0.18209109015676578],"dir":"rtl"},{"str":"مبدأ","boundary":[0.6293994480068065,0.16665706327216087,0.6584662474838656,0.18209109015676578],"dir":"rtl"},{"str":"مقررات","boundary":[0.7638824212994665,0.19061067299706777,0.8126466621013093,0.20604469988167268],"dir":"rtl"},{"str":"حا","boundary":[0.742180373114196,0.19061067299706777,0.7606140405486728,0.20604469988167268],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.7244859209528043,0.19061067299706777,0.7400014526136669,0.20604469988167268],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7110328356016337,0.19061067299706777,0.7211723531323189,0.20604469988167268],"dir":"rtl"},{"str":"اجرای","boundary":[0.6659241323387597,0.19061067299706777,0.7077192677811484,0.20604469988167268],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.6251230672425167,0.19061067299706777,0.6626105645182744,0.20604469988167268],"dir":"rtl"},{"str":"مبدأ","boundary":[0.5923408362718482,0.19061067299706777,0.6218094994220313,0.20604469988167268],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.7756703812073293,0.21456428272197467,0.8126466621013093,0.2299983096065796],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.7099759281163751,0.21456428272197467,0.7724020004565356,0.2299983096065796],"dir":"rtl"},{"str":"مبدأ","boundary":[0.6776407478885222,0.21456428272197467,0.7067075473655814,0.2299983096065796],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7801132001079085,0.2385178924468815,0.812644483180809,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7705259499055802,0.2385178924468815,0.7768448193571148,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.7278887859534475,0.2385178924468815,0.767237736747318,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6797931881585996,0.2385178924468815,0.7246005727951852,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6279271059422779,0.2385178924468815,0.6765049750003375,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5761487094101764,0.2385178924468815,0.6246388927840157,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5272858618784008,0.2385178924468815,0.5728604962519142,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.517640436614165,0.2385178924468815,0.5239976487201387,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4653266447722822,0.2385178924468815,0.5143238394982385,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4160420116296123,0.2385178924468815,0.4620100476563555,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.3724749255233873,0.2385178924468815,0.4107643860632094,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3545482371495569,0.2385178924468815,0.36909253149058907,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.3094385486841989,0.2385178924468815,0.3512410752386069,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.29603351907181485,0.2385178924468815,0.30613138677324886,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.25614914642575787,0.2385178924468815,0.29272635716086487,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.23458645076636384,0.2385178924468815,0.2528419845148078,0.2539519193314864],"dir":"ltr"},{"str":"مسئولیتهای","boundary":[0.7180815123783436,0.26247150217178833,0.812624872896304,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"مستمر","boundary":[0.6720627114071677,0.26247150217178833,0.7148131316275499,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6205094523646475,0.26247150217178833,0.668794330656374,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5690433501421486,0.26247150217178833,0.6172410716138538,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5204752121853534,0.26247150217178833,0.5657749693913549,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5108879619830252,0.26247150217178833,0.5172068314345597,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.46622122407121136,0.26247150217178833,0.5041333084313847,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4256227459227716,0.26247150217178833,0.4629241088994377,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"مبدأ","boundary":[0.3930032864900241,0.26247150217178833,0.4223256307509979,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.35148161609348766,0.26247150217178833,0.38970617131825036,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"توافقنامه","boundary":[0.29096856230753493,0.26247150217178833,0.348184500921714,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"ج.","boundary":[0.8485770611550353,0.2864251118966952,0.8676208263296602,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.8061198593611666,0.2864251118966952,0.8435655440038181,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.7766564084585053,0.2864251118966952,0.8028043922678441,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.7346604919430839,0.2864251118966952,0.7733409413651826,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.7225700886094336,0.2864251118966952,0.731345024849761,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.6964217154271426,0.2864251118966952,0.7212627363091161,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.6488136296665212,0.2864251118966952,0.6912590010168295,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7376264292680902,0.310378721621602,0.8126248728963041,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"تعر","boundary":[0.7154014401626927,0.310378721621602,0.7343580485172965,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"یف","boundary":[0.6895193932326015,0.310378721621602,0.7140940878623753,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.676420552408226,0.310378721621602,0.6861375926755338,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.6507584113032905,0.310378721621602,0.6757668762580673,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"بروکسل","boundary":[0.5982706616181744,0.310378721621602,0.6474655788261816,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7805511631285148,0.3343323313465088,0.8126248728963041,0.34976635823111374],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.7259038369752433,0.3343323313465088,0.7772827823777211,0.34976635823111374],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.682296368047763,0.3343323313465088,0.7206744277739733,0.34976635823111374],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6383103060778147,0.3343323313465088,0.6789607212856335,0.34976635823111374],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.625390234285833,0.3343323313465088,0.6349746593156851,0.34976635823111374],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.5997534682867145,0.3343323313465088,0.6247365581356742,0.34976635823111374],"dir":"rtl"},{"str":"(بروکسل)","boundary":[0.5338084252077162,0.3343323313465088,0.5964638918112075,0.34976635823111374],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.7730992550167052,0.35828594107141565,0.8126248728963043,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.7435966714395402,0.35828594107141565,0.7698308742659115,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.7309371433314658,0.35828594107141565,0.7403282906887465,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.7048862242272582,0.35828594107141565,0.730283467181307,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.6563138273678024,0.35828594107141565,0.699582477328851,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6463732387059289,0.35828594107141565,0.6529249903239819,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.5647072983460956,0.35828594107141565,0.6430125308152821,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"راجع","boundary":[0.5284500612172903,0.35828594107141565,0.5614389175953018,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5121081574633216,0.35828594107141565,0.5251816804664966,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.48001265849052693,0.35828594107141565,0.5088397767125279,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.4647384257818175,0.35828594107141565,0.4767442777397332,0.3737199679560206],"dir":"ltr"},{"str":"گات","boundary":[0.4285994729087551,0.35828594107141565,0.4595090165805475,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7376264292680904,0.3822395507963225,0.8126248728963044,0.3976735776809274],"dir":"rtl"},{"str":"توافقنامه","boundary":[0.6776407478885224,0.3822395507963225,0.7343580485172966,0.3976735776809274],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6345417003880556,0.3822395507963225,0.6743723671377287,0.3976735776809274],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.6218821722799811,0.3822395507963225,0.6312733196372619,0.3976735776809274],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.5963214886181217,0.3822395507963225,0.6212284961298223,0.3976735776809274],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5445878893504061,0.3822395507963225,0.5930416746324253,0.3976735776809274],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.492941751788976,0.3822395507963225,0.5413080753647099,0.3976735776809274],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4442037159615298,0.3822395507963225,0.48966193780327977,0.3976735776809274],"dir":"rtl"},{"str":"مزایای","boundary":[0.7706806532611179,0.40619316052122934,0.8126248728963043,0.42162718740583427],"dir":"rtl"},{"str":"اجرای","boundary":[0.7261870966403123,0.40619316052122934,0.7674122725103242,0.42162718740583427],"dir":"rtl"},{"str":"توافقنامه","boundary":[0.6662014152607444,0.40619316052122934,0.7229187158895186,0.42162718740583427],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7800914109029033,0.4301467702461362,0.8126226939758037,0.44558079713074106],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7285381518603832,0.4301467702461362,0.7768230301521094,0.44558079713074106],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6799700139035881,0.4301467702461362,0.7252697711095895,0.44558079713074106],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6362434519225963,0.4301467702461362,0.6747427836228187,0.44558079713074106],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7805489842080144,0.45410037997104297,0.8126226939758038,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.7259016580547429,0.45410037997104297,0.7772806034572207,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.6824865129935549,0.45410037997104297,0.720672248853473,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.6525202953109343,0.45410037997104297,0.6791667695279766,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6087439448115078,0.45410037997104297,0.649200551845356,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.5958854717881675,0.45410037997104297,0.6054242013459294,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.56983455268396,0.45410037997104297,0.5952317956380089,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.5212704915091501,0.45410037997104297,0.5645329847060534,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"مسئولیتهای","boundary":[0.7180815123783437,0.4780539896959498,0.8126248728963041,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6881213554960677,0.4780539896959498,0.71481313162755,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.6447062104348796,0.4780539896959498,0.6828919462947977,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.6147399927522591,0.4780539896959498,0.6413864669693013,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.5709636422528325,0.4780539896959498,0.6114202492866807,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.5581051692294923,0.4780539896959498,0.5676438987872541,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.5321616012901436,0.4780539896959498,0.5574514930793335,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"د.","boundary":[0.8538064703563053,0.5020075994208566,0.8676208263296602,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.8113489677188862,0.5020075994208566,0.8487949532050884,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.7621691616287893,0.5020075994208566,0.8080334751734864,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"(مبار","boundary":[0.7278648654257195,0.5020075994208566,0.7588536690833895,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.7160004909992781,0.5020075994208566,0.7265575131254021,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7024790810384175,0.5020075994208566,0.7126864199304398,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"تخلفات)","boundary":[0.6363523163115286,0.5020075994208566,0.6991650099695791,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهای","boundary":[0.7484992425657307,0.5259612091457635,0.8126248728963041,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7397399821536035,0.5259612091457635,0.745230861814937,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.7276803303918584,0.5259612091457635,0.7384326298532861,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.6666505118255269,0.5259612091457635,0.7243550587663772,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.6230225787186197,0.5259612091457635,0.6613642117495695,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.5716111351309571,0.5259612091457635,0.6196899440867486,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"ه.","boundary":[0.850666645915043,0.5499148188706703,0.8676186474091598,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.8081581437974088,0.5499148188706703,0.8456573076843265,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"دائمی","boundary":[0.7645137448490674,0.5499148188706703,0.8048383365751719,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.7350117246674553,0.5499148188706703,0.7611939376268305,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهای","boundary":[0.7484970636452304,0.5738684285955772,0.8126226939758037,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7397378032331032,0.5738684285955772,0.7452286828944368,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.727678151471358,0.5738684285955772,0.7384304509327856,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.6666483329050265,0.5738684285955772,0.7243528798458768,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.6223947203679414,0.5738684285955772,0.6613620328290689,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"دائمی","boundary":[0.5778411064580884,0.5738684285955772,0.6190103481867174,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.5482442136857625,0.5738684285955772,0.574562277864404,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"وظایف","boundary":[0.82014214862313,0.597822038320484,0.8676208263296604,0.6132560652050889],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8108163688808651,0.597822038320484,0.816873767872336,0.6132560652050889],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.7521965500191369,0.597822038320484,0.807489477912549,0.6132560652050889],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.7096287769068934,0.597822038320484,0.7471265226503975,0.6132560652050889],"dir":"rtl"},{"str":"دائمی","boundary":[0.6659835317924973,0.597822038320484,0.7063089053211129,0.6132560652050889],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.6364809396335265,0.597822038320484,0.6626636602067165,0.6132560652050889],"dir":"rtl"},{"str":".1","boundary":[0.8372466745522839,0.6217756480453908,0.8499715702753742,0.6372096749299957],"dir":"ltr"},{"str":"ساده","boundary":[0.8003139720683144,0.6217756480453908,0.8339782938014901,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7907267218659861,0.6217756480453908,0.7970455913175207,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.7235793108867643,0.6217756480453908,0.7873860546530896,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6861885387720209,0.6217756480453908,0.7182776152233914,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6199625433190149,0.6217756480453908,0.6828261189331291,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.571472819841342,0.6217756480453908,0.6147353130382454,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":".2","boundary":[0.8346973375666648,0.6457292577702977,0.8499715702753742,0.6611632846549026],"dir":"ltr"},{"str":"کمکهای","boundary":[0.7613330843138477,0.6457292577702977,0.8294679283653946,0.6611632846549026],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.7135275685322379,0.6457292577702977,0.758064703563054,0.6611632846549026],"dir":"rtl"},{"str":"ادار","boundary":[0.6884046151611365,0.6457292577702977,0.710259187781444,0.6611632846549026],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6725138456859976,0.6457292577702977,0.686879370810766,0.6611632846549026],"dir":"rtl"},{"str":".3","boundary":[0.9014812509078837,0.6696828674952044,0.919435555832244,0.6851168943798094],"dir":"ltr"},{"str":"کمک","boundary":[0.8582732573823904,0.6696828674952044,0.8962518417066137,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7586530120981969,0.6696828674952044,0.7888092718255205,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.7296567181381945,0.6696828674952044,0.757245526962485,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":".4","boundary":[0.8333856274253463,0.6936364772201113,0.8499672124343732,0.7090705041047162],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.8099644109651581,0.6936364772201113,0.8281583971445766,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"برد","boundary":[0.7902883674225354,0.6936364772201113,0.8086570586648406,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوتر","boundary":[0.7351859412477724,0.6936364772201113,0.784863246799062,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7173602896926685,0.6936364772201113,0.7318226107656772,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.6892522152358423,0.6936364772201113,0.7139043788987965,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.6392372474077991,0.6936364772201113,0.6824997406047024,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":".5","boundary":[0.833039179065762,0.7175900869450181,0.8499693913548736,0.7330241138296231],"dir":"ltr"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.7735110709913052,0.7175900869450181,0.8297707983149682,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.7196263670132189,0.7175900869450181,0.7702426902405115,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.671136643535546,0.7175900869450181,0.7143991367324495,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":".6","boundary":[0.8338475585714584,0.7415436966699249,0.8499715702753742,0.75697772355453],"dir":"ltr"},{"str":"تدو","boundary":[0.8089642864554154,0.7415436966699249,0.8305791778206647,0.75697772355453],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.7886728248621379,0.7415436966699249,0.8076569341550978,0.75697772355453],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیونهای","boundary":[0.6867464566602338,0.7415436966699249,0.7832530245491711,0.75697772355453],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.6382567331825609,0.7415436966699249,0.6815192263794644,0.75697772355453],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8903131420033619,0.7871901986579745,0.9301562597273237,0.8048290865260944],"dir":"rtl"},{"str":"دوم.","boundary":[0.8536574736973169,0.7871901986579745,0.8865529477681628,0.8048290865260944],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7764888252505759,0.7871901986579745,0.8479076137707776,0.8048290865260944],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6810038244299436,0.7871901986579745,0.7139849343211107,0.8048290865260944],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.601973479424765,0.7871901986579745,0.6772418497997469,0.8048290865260944],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.547764427566457,0.7871901986579745,0.5962236194982257,0.8048290865260944],"dir":"rtl"},{"str":"الف.","boundary":[0.832352404075619,0.8135750350940374,0.8676509161841914,0.8290090619786423],"dir":"rtl"},{"str":"تعر","boundary":[0.8101274149702214,0.8135750350940374,0.8290840233248251,0.8290090619786423],"dir":"rtl"},{"str":"یف","boundary":[0.7839571360981339,0.8135750350940374,0.808820062669904,0.8290090619786423],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.712228516881446,0.8135750350940374,0.7785766461225591,0.8290090619786423],"dir":"rtl"},{"str":"ب.","boundary":[0.842963746913196,0.8375286448189442,0.8676509161841914,0.8529626717035491],"dir":"rtl"},{"str":"اجزای","boundary":[0.7984701902923903,0.8375286448189442,0.8396953661624021,0.8529626717035491],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.727145144783545,0.8375286448189442,0.7932407810911204,0.8529626717035491],"dir":"rtl"},{"str":"ج.","boundary":[0.8483021021394924,0.8614822545438511,0.8676509161841914,0.876916281428456],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.8179279503621159,0.8614822545438511,0.8450337213886987,0.876916281428456],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7781626512274585,0.8614822545438511,0.814659569611322,0.876916281428456],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7068376057186131,0.8614822545438511,0.7729332420261885,0.876916281428456],"dir":"rtl"},{"str":"د.","boundary":[0.907960945443981,0.885435864268758,0.9225379235925211,0.9008698911533629],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.8798310817821495,0.885435864268758,0.9046925646931874,0.9008698911533629],"dir":"rtl"},{"str":"الاجرا","boundary":[0.8400222042374815,0.885435864268758,0.8765627010313557,0.9008698911533629],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.8017167818381788,0.885435864268758,0.8367538234866878,0.9008698911533629],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7305452375671834,0.885435864268758,0.7964873726369088,0.9008698911533629],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7128168254165889,0.885435864268758,0.727200254142543,0.9008698911533629],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6730278096530045,0.885435864268758,0.7094732106465398,0.9008698911533629],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6450306086451265,0.885435864268758,0.6696841948829553,0.9008698911533629],"dir":"rtl"},{"str":"المللی","boundary":[0.5450617360808484,0.885435864268758,0.5901436012367968,0.9008698911533629],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23459,0.11875,0.93016,0.90087],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/ae1696cd8ef85d01d372524913c05ff7.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/2d96ec4c1039f26709a1c4e439ce803f.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.06717,0.03175,0.0993]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.25664944281890056,0.06716653315008501,0.3047081284110481,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"مس","boundary":[0.23654111934258854,0.06716653315008501,0.25351594762290147,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23654,0.06717,0.30471,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"الف","boundary":[0.19132333105065472,0.06716653315008501,0.20031274196717613,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19132,0.06717,0.20031,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"7","boundary":[0.13249994812094046,0.06716653315008501,0.1443698769428708,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1325,0.06717,0.14437,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"75","boundary":[0.1323528191080952,0.11874984382234703,0.15527506277366204,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"75","boundary":[0.1323528191080953,0.14270345354725394,0.15527506277366215,0.15813748043185888],"dir":"ltr"},{"str":"75","boundary":[0.1323528191080954,0.16665706327216087,0.15527506277366226,0.18209109015676578],"dir":"ltr"},{"str":"77","boundary":[0.13235281910809535,0.19061067299706777,0.15636452302392675,0.20604469988167268],"dir":"ltr"},{"str":"77","boundary":[0.1323528191080954,0.21456428272197467,0.15636452302392684,0.2299983096065796],"dir":"ltr"},{"str":"77","boundary":[0.1323528191080954,0.2385178924468815,0.15636452302392684,0.2539519193314864],"dir":"ltr"},{"str":"77","boundary":[0.13235281910809554,0.26247150217178833,0.15636452302392695,0.27790552905639326],"dir":"ltr"},{"str":"78","boundary":[0.1323528191080954,0.2864251118966952,0.15636452302392684,0.3018591387813001],"dir":"ltr"},{"str":"79","boundary":[0.1323528191080954,0.310378721621602,0.15385876444831828,0.32581274850620695],"dir":"ltr"},{"str":"87","boundary":[0.1323528191080955,0.3343323313465088,0.1563645230239269,0.34976635823111374],"dir":"ltr"},{"str":"87","boundary":[0.1323528191080954,0.35828594107141565,0.15636452302392684,0.3737199679560206],"dir":"ltr"},{"str":"88","boundary":[0.1323528191080954,0.3822395507963225,0.15636452302392684,0.3976735776809274],"dir":"ltr"},{"str":"88","boundary":[0.1323528191080954,0.40619316052122934,0.15636452302392684,0.42162718740583427],"dir":"ltr"},{"str":"89","boundary":[0.1323528191080954,0.4301467702461362,0.15385876444831828,0.44558079713074106],"dir":"ltr"},{"str":"89","boundary":[0.1323528191080954,0.45410037997104297,0.15385876444831828,0.4695344068556479],"dir":"ltr"},{"str":"102","boundary":[0.1323528191080954,0.4780539896959498,0.1545342298034823,0.49348801658055474],"dir":"ltr"},{"str":"102","boundary":[0.1323528191080954,0.5020075994208566,0.1545342298034823,0.5174416263054615],"dir":"ltr"},{"str":"103","boundary":[0.1323528191080954,0.5259612091457635,0.15721430201913322,0.5413952360303684],"dir":"ltr"},{"str":"104","boundary":[0.1323528191080954,0.5499148188706703,0.15584158210379984,0.5653488457552752],"dir":"ltr"},{"str":"109","boundary":[0.1323528191080954,0.5738684285955772,0.15477391105854055,0.5893024554801821],"dir":"ltr"},{"str":"109","boundary":[0.1323528191080954,0.597822038320484,0.15477391105854055,0.6132560652050889],"dir":"ltr"},{"str":"109","boundary":[0.1323528191080954,0.6217756480453908,0.15477391105854055,0.6372096749299957],"dir":"ltr"},{"str":"110","boundary":[0.1323528191080954,0.6457292577702977,0.1519848928178632,0.6611632846549026],"dir":"ltr"},{"str":"110","boundary":[0.1323528191080954,0.6696828674952044,0.1519848928178632,0.6851168943798094],"dir":"ltr"},{"str":"111","boundary":[0.1323528191080954,0.6936364772201113,0.15248604453298492,0.7090705041047162],"dir":"ltr"},{"str":"111","boundary":[0.13235281910809543,0.7175900869450181,0.15248604453298495,0.7330241138296231],"dir":"ltr"},{"str":"111","boundary":[0.1323528191080955,0.7415436966699249,0.15248604453298498,0.75697772355453],"dir":"ltr"},{"str":"112","boundary":[0.1323528191080954,0.7654973063948319,0.15503538151860402,0.7809313332794369],"dir":"ltr"},{"str":"113","boundary":[0.1323528191080954,0.7894509161197387,0.15771545373425494,0.8048849430043437],"dir":"ltr"},{"str":"113","boundary":[0.1323528191080954,0.8134045258446455,0.15771545373425494,0.8288385527292503],"dir":"ltr"},{"str":"114","boundary":[0.1323528191080955,0.8373581355695524,0.1563427338189216,0.8527921624541573],"dir":"ltr"},{"str":"114","boundary":[0.13235281910809554,0.8613117452944593,0.15634273381892166,0.8767457721790642],"dir":"ltr"},{"str":"137","boundary":[0.13235281910809554,0.885265355019366,0.1630102305505409,0.9006993819039709],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.11875,0.16301,0.9007],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ه","boundary":[0.8710940256075038,0.11874984382234703,0.8823590445952396,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8618118242752495,0.11874984382234703,0.8678256448567101,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"الحاق","boundary":[0.816119861379153,0.11874984382234703,0.8585434435244559,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7997779576251842,0.11874984382234703,0.8128514806283593,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیونها","boundary":[0.7130133432941128,0.11874984382234703,0.7945485484239142,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.695690925314906,0.11874984382234703,0.7097449625433191,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"جمهور","boundary":[0.6470792089481002,0.11874984382234703,0.6923166738317866,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6319057672403218,0.11874984382234703,0.6455539645977298,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی","boundary":[0.5789201971428534,0.11874984382234703,0.6285927887015055,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5437142785370324,0.11874984382234703,0.5756072186040371,0.13418387070695195],"dir":"rtl"},{"str":"الف.","boundary":[0.9029040859947293,0.14270345354725394,0.9371567162630479,0.15813748043185888],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.8323528191080954,0.14270345354725394,0.8978947477640127,0.15813748043185888],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.749096266782876,0.14270345354725394,0.777552968519787,0.15813748043185888],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6795233352009795,0.14270345354725394,0.7464408095597544,0.15813748043185888],"dir":"rtl"},{"str":"مصوب","boundary":[0.6273164000083007,0.14270345354725394,0.6762549544501857,0.15813748043185888],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6110616530743532,0.14270345354725394,0.624048019257507,0.15813748043185888],"dir":"rtl"},{"str":"دسامبر","boundary":[0.5439944800680654,0.14270345354725394,0.6080373114196187,0.15813748043185888],"dir":"rtl"},{"str":"1950","boundary":[0.5065170474589638,0.14270345354725394,0.5392008549669012,0.15813748043185888],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.5894031832990932,0.14270345354725394,0.606268027973189,0.15813748043185888],"dir":"ltr"},{"str":".1","boundary":[0.8519827138973628,0.16665706327216087,0.8647076096204531,0.18209109015676578],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7817095084659199,0.16665706327216087,0.8467533046960927,0.18209109015676578],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.741550623394595,0.16665706327216087,0.778408778186085,0.18209109015676578],"dir":"rtl"},{"str":"شورای","boundary":[0.6947022582894712,0.16665706327216087,0.7382498931147601,0.18209109015676578],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.6486240635829756,0.16665706327216087,0.6914015280096363,0.18209109015676578],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6324029766753981,0.16665706327216087,0.6470988192326051,0.18209109015676578],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.5836399119162969,0.16665706327216087,0.6269024051132003,0.18209109015676578],"dir":"rtl"},{"str":".2","boundary":[0.9311842951710974,0.19061067299706777,0.9464585278798068,0.20604469988167268],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.8604591086786891,0.19061067299706777,0.9259548859698273,0.20604469988167268],"dir":"rtl"},{"str":"نمانکلا","boundary":[0.8085982278113265,0.19061067299706777,0.8571361133219594,0.20604469988167268],"dir":"rtl"},{"str":"تور","boundary":[0.7903170848118868,0.19061067299706777,0.8066371993608502,0.20604469988167268],"dir":"rtl"},{"str":"(طبقه","boundary":[0.7446926684513065,0.19061067299706777,0.7869358286586816,0.20604469988167268],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.6258979227624563,0.19061067299706777,0.6629395712714522,0.20604469988167268],"dir":"rtl"},{"str":"کالا)","boundary":[0.5914802645186127,0.19061067299706777,0.6206706924816869,0.20604469988167268],"dir":"rtl"},{"str":".3","boundary":[0.8467533046960927,0.21456428272197467,0.864707609620453,0.2299983096065796],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7760724305323842,0.21456428272197467,0.8415260744153232,0.2299983096065796],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.7322819832513513,0.21456428272197467,0.7727516180489894,0.2299983096065796],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.7194193695656688,0.21456428272197467,0.7289611707679565,0.2299983096065796],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.6937572284607333,0.21456428272197467,0.71876569341551,0.2299983096065796],"dir":"rtl"},{"str":"بروکسل","boundary":[0.6412694787756171,0.21456428272197467,0.6904643959836243,0.2299983096065796],"dir":"rtl"},{"str":"ب.","boundary":[0.9128835418871529,0.2385178924468815,0.9371567162630479,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.842332275000519,0.2385178924468815,0.9078742036564363,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7590757226752995,0.2385178924468815,0.7875324244122106,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6895006121729026,0.2385178924468815,0.7564202654521781,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"تدو","boundary":[0.6646173400568596,0.2385178924468815,0.6862322314221089,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.6467389440448292,0.2385178924468815,0.6633121666770426,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6139655408031444,0.2385178924468815,0.6434484417113269,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5714083772898452,0.2385178924468815,0.6106750384696417,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5222702091095409,0.2385178924468815,0.5681178749563426,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4737682047137139,0.2385178924468815,0.5189797067760384,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.43241432307192523,0.2385178924468815,0.4687345659797881,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"(کمیته","boundary":[0.3832115163894385,0.2385178924468815,0.42911212128115434,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"دائمی","boundary":[0.33979857018010357,0.2385178924468815,0.37990931459866767,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":"فنی)","boundary":[0.3035844238746491,0.2385178924468815,0.33649636838933267,0.2539519193314864],"dir":"rtl"},{"str":".1","boundary":[0.8843157152047152,0.26247150217178833,0.8965830376226943,0.27790552905639326],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.8144659456750172,0.26247150217178833,0.8793063769739986,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.7790060438054014,0.26247150217178833,0.8111457301441543,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7695323621573392,0.26247150217178833,0.7756858282745385,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.7049609528349706,0.26247150217178833,0.7662107876037193,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6693941223321692,0.26247150217178833,0.6998962418809275,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6606103052563866,0.26247150217178833,0.6659807219141192,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"وش","boundary":[0.6336134802548303,0.26247150217178833,0.6595208450061222,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.590928427649464,0.26247150217178833,0.6193851293863748,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.5444005710870757,0.26247150217178833,0.5859169104982468,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"(کیوتو)","boundary":[0.4950341364211753,0.26247150217178833,0.5410695026210907,0.27790552905639326],"dir":"rtl"},{"str":"فوائد","boundary":[0.7958112910694043,0.2864251118966952,0.827360912241383,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.7595768743904212,0.2864251118966952,0.7925291881093515,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.7348071220438712,0.2864251118966952,0.7582695220901038,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7248448816119862,0.2864251118966952,0.7314109037148195,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"اجراء","boundary":[0.6855274716913267,0.2864251118966952,0.7214554497222743,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.614637143836235,0.2864251118966952,0.6801770113511383,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.5770627534712701,0.2864251118966952,0.6113119765473002,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5673089294237276,0.2864251118966952,0.5737375861823352,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.5001615184445056,0.2864251118966952,0.563968262210831,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.4627707463297624,0.2864251118966952,0.4948598227811328,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.3965469297972568,0.2864251118966952,0.4594083264908703,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی(کیوتو)","boundary":[0.30331100877518735,0.2864251118966952,0.3913175205959868,0.3018591387813001],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.8208045404552909,0.310378721621602,0.8273630911618838,0.32581274850620695],"dir":"ltr"},{"str":"متن","boundary":[0.7903432318578931,0.310378721621602,0.8175361597044971,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7195739551417197,0.310378721621602,0.785113822656623,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.6819995647767547,0.310378721621602,0.7162487878527849,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6722457407292123,0.310378721621602,0.6786743974878199,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.6050983297499903,0.310378721621602,0.6689050735163158,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.567707557635247,0.310378721621602,0.5997966340866175,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.5014837411027415,0.310378721621602,0.5643451377963551,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.4538234211649578,0.310378721621602,0.4962543319014715,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"(کیوتو)","boundary":[0.40512976559321456,0.310378721621602,0.4504973517953032,0.32581274850620695],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.3951293836884531,0.310378721621602,0.40180369622356,0.32581274850620695],"dir":"ltr"},{"str":".2","boundary":[0.8671480005810457,0.3343323313465088,0.8823568656747393,0.34976635823111374],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7972568100585907,0.3343323313465088,0.8621364834298285,0.34976635823111374],"dir":"rtl"},{"str":"بازنگری","boundary":[0.7421467558901571,0.3343323313465088,0.7939345289862006,0.34976635823111374],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7094519636632836,0.3343323313465088,0.7388641462288245,0.34976635823111374],"dir":"rtl"},{"str":"کیوتو","boundary":[0.6731544589633438,0.3343323313465088,0.704428396522028,0.34976635823111374],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.7890119114320698,0.35828594107141565,0.8273609122413832,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"محور","boundary":[0.7522753117931481,0.35828594107141565,0.7857435306812761,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7360542248855707,0.35828594107141565,0.7507500674427777,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.6653444840151529,0.35828594107141565,0.7305536533233729,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"بازنگری","boundary":[0.6094483396026772,0.35828594107141565,0.6620357146142565,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5753459563107722,0.35828594107141565,0.6061395702017809,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"کیوتو","boundary":[0.5393869904096594,0.35828594107141565,0.5700761584593997,0.3737199679560206],"dir":"rtl"},{"str":"شروط","boundary":[0.7879442403868105,0.3822395507963225,0.8273609122413832,0.3976735776809274],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.7449105605013595,0.3822395507963225,0.7846758596360168,0.3976735776809274],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7353233102990311,0.3822395507963225,0.7416421797505658,0.3976735776809274],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدی","boundary":[0.6826163922161349,0.3822395507963225,0.7285708356678913,0.3976735776809274],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.6111616215728539,0.3822395507963225,0.6772572578804293,0.3976735776809274],"dir":"rtl"},{"str":"راهنماییهایی","boundary":[0.7288519164124595,0.40619316052122934,0.8273630911618837,0.42162718740583427],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6967128390296543,0.40619316052122934,0.7255835356616658,0.42162718740583427],"dir":"rtl"},{"str":"ضمائم","boundary":[0.647011662412584,0.40619316052122934,0.6934444582788606,0.42162718740583427],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.5765752628235945,0.40619316052122934,0.6417844321318146,0.42162718740583427],"dir":"rtl"},{"str":"بازنگری","boundary":[0.5206791184111189,0.40619316052122934,0.5732664934226981,0.42162718740583427],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.486576735119214,0.40619316052122934,0.5173703490102226,0.42162718740583427],"dir":"rtl"},{"str":"کیوتو:","boundary":[0.44564303695225715,0.40619316052122934,0.4813069372678414,0.42162718740583427],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.7699267467679348,0.4301467702461362,0.8273630911618837,0.44558079713074106],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.724888460021997,0.4301467702461362,0.7666583660171411,0.44558079713074106],"dir":"rtl"},{"str":"«متن","boundary":[0.7936116126086868,0.45410037997104297,0.8273630911618837,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"تجدید","boundary":[0.7456971508020503,0.45410037997104297,0.790343231857893,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7210317707360603,0.45410037997104297,0.7424287700512566,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6873456597978793,0.45410037997104297,0.7177633899852666,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیونالمللی","boundary":[0.6163407909053215,0.45410037997104297,0.6821162505966094,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"سادهبین","boundary":[0.5813389985266348,0.45410037997104297,0.6150033202598105,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5717517483243065,0.45410037997104297,0.5780706177758411,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.5045342298034824,0.45410037997104297,0.5684075931740168,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"ساز","boundary":[0.40617775840959575,0.45410037997104297,0.429579364585279,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.39075219701490443,0.45410037997104297,0.40465251405922537,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.3244660607192515,0.45410037997104297,0.3873841705095133,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.27622480737321303,0.45410037997104297,0.31923883043848206,0.4695344068556479],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.266093555854504,0.45410037997104297,0.27285521152441844,0.4695344068556479],"dir":"ltr"},{"str":".3","boundary":[0.8644265288758849,0.4780539896959498,0.88235904459524,0.49348801658055474],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7943728345290567,0.4780539896959498,0.8594150117246677,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.724295793645853,0.4780539896959498,0.7910424498749992,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7080410467119055,0.4780539896959498,0.7210274128950592,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"باره","boundary":[0.6861537662871682,0.4780539896959498,0.706733694411588,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6335278928334954,0.4780539896959498,0.6828673878450152,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.5696406959180461,0.4780539896959498,0.6302415143913427,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5369083666342047,0.4780539896959498,0.5663543174758933,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.4786956498288724,0.4780539896959498,0.5336219881920519,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46931851667392993,0.4780539896959498,0.4754092713867197,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذار","boundary":[0.41940162692730726,0.4780539896959498,0.46321971819294877,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.40393294659335754,0.4780539896959498,0.4178763825769368,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.3771327481375419,0.4780539896959498,0.3986386934777648,0.49348801658055474],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.33261740231173104,0.4780539896959498,0.33941563427338206,0.49348801658055474],"dir":"ltr"},{"str":"HS","boundary":[0.33941563427338206,0.4780539896959498,0.3644514308244622,0.49348801658055474],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3644514308244622,0.4780539896959498,0.37301543732160697,0.49348801658055474],"dir":"ltr"},{"str":".4","boundary":[0.9522152358422049,0.5020075994208566,0.9682520907260996,0.5174416263054615],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.8821615414953768,0.5020075994208566,0.947203718690988,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.8553186411836728,0.5020075994208566,0.8788311568413192,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"المللی","boundary":[0.7261958123223146,0.5020075994208566,0.7694255950528132,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"کمکهای","boundary":[0.6550758471850424,0.5020075994208566,0.7211842951710974,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6089045217788295,0.5020075994208566,0.6518074664342488,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"ادار","boundary":[0.585633650833178,0.5020075994208566,0.6056361410280358,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5711384230727632,0.5020075994208566,0.5841084064828075,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.53950641762316,0.5020075994208566,0.5678087382885945,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری،","boundary":[0.4636060299820805,0.5020075994208566,0.5361767328389911,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.44502573201353024,0.5020075994208566,0.46031942067160586,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"رسی","boundary":[0.41358546129864815,0.5020075994208566,0.4437183797132127,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40395308057855545,0.5020075994208566,0.41020962693412966,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"پیگرد","boundary":[0.36332299091662923,0.5020075994208566,0.4006498212564476,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"تخلفات","boundary":[0.3042827359661554,0.5020075994208566,0.3600197315945214,0.5174416263054615],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.28293801489966613,0.5020075994208566,0.3009794766440476,0.5174416263054615],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7948296291684827,0.5259612091457635,0.8273609122413831,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"شورا","boundary":[0.7634095955508522,0.5259612091457635,0.7915612484176889,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7538223453485238,0.5259612091457635,0.7601412148000585,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"کمیته","boundary":[0.7091021824707306,0.5259612091457635,0.7470698707173838,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"دایمی","boundary":[0.6647515906185215,0.5259612091457635,0.7058006495785066,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.6349497537113794,0.5259612091457635,0.6614500577262975,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"درخصوص","boundary":[0.5572536796477078,0.5259612091457635,0.6316482208191554,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.486273210375592,0.5259612091457635,0.5519911183050077,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"نایرو","boundary":[0.4542229554462639,0.5259612091457635,0.48293927262288794,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.43446001484963653,0.5259612091457635,0.45313349519599927,0.5413952360303684],"dir":"rtl"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7761344912739425,0.5499148188706703,0.8273609122413832,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.7320985079582479,0.5499148188706703,0.7728661105231487,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":":11","boundary":[0.7104836165929986,0.5499148188706703,0.7288301272074543,0.5653488457552752],"dir":"ltr"},{"str":"کمک","boundary":[0.6678898932086119,0.5499148188706703,0.7052542073917287,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6499532050882985,0.5499148188706703,0.6645056124311943,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.6290568426296124,0.5499148188706703,0.6465828240465749,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"مبار","boundary":[0.5995547739110587,0.5499148188706703,0.6256864615878888,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.5868246447530481,0.5499148188706703,0.5989010977609002,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5735258156670162,0.5499148188706703,0.5835436836298494,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"قاچاق","boundary":[0.5260831178255636,0.5499148188706703,0.5702448545438175,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"اشیای","boundary":[0.4790778814672042,0.5499148188706703,0.5228021567023649,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"هنری","boundary":[0.43870018657770615,0.5499148188706703,0.4757969203440056,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4290760339496568,0.5499148188706703,0.4354192254545075,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"عتیقه","boundary":[0.38483880976253754,0.5499148188706703,0.4257128390038544,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37497343792151755,0.5499148188706703,0.38147561481673525,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.34157139096898725,0.5499148188706703,0.37166848604626723,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"اموال","boundary":[0.304093236703648,0.5499148188706703,0.3382664390937368,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.24724806444934175,0.5499148188706703,0.3007882848283977,0.5653488457552752],"dir":"rtl"},{"str":".5","boundary":[0.8658210379962235,0.5738684285955772,0.8823590445952398,0.5893024554801821],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7953503884082352,0.5738684285955772,0.8608095208450064,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.7484495702642393,0.5738684285955772,0.790256075037872,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"راجع","boundary":[0.7135838113618108,0.5738684285955772,0.7450961584695225,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6967476306092383,0.5738684285955772,0.7103167646439765,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"ترانز","boundary":[0.6698925065886409,0.5738684285955772,0.6934805838914041,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.6454340813946808,0.5738684285955772,0.6685851542883232,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.5751748324306378,0.5738684285955772,0.6420805496039186,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.5486573699391979,0.5738684285955772,0.5701633152794207,0.5893024554801821],"dir":"rtl"},{"str":")ITI","boundary":[0.50361908319326,0.5738684285955772,0.5359760526261181,0.5893024554801821],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5359760526261181,0.5738684285955772,0.5445400591232629,0.5893024554801821],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7807124032455541,0.597822038320484,0.8273630911618837,0.6132560652050889],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.7376787233601032,0.597822038320484,0.7774440224947605,0.6132560652050889],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7113355745087055,0.597822038320484,0.7344103426093095,0.6132560652050889],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.6407340213574948,0.597822038320484,0.7061061653074355,0.6132560652050889],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.5868674834371612,0.597822038320484,0.6374171163131392,0.6132560652050889],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5740200045653574,0.597822038320484,0.5835505783928057,0.6132560652050889],"dir":"rtl"},{"str":".6","boundary":[0.8663657681213556,0.6217756480453908,0.8823590445952397,0.6372096749299957],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7967829002510416,0.6217756480453908,0.8613542509701386,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"(قرارداد)","boundary":[0.7401245784767175,0.6217756480453908,0.7934759943109061,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6702389549482249,0.6217756480453908,0.7368176725365818,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.6232647612331569,0.6217756480453908,0.6652274377970078,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.606527319512752,0.6217756480453908,0.619899323889912,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"باره","boundary":[0.5845742732730527,0.6217756480453908,0.6052221461329351,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"دفترچه","boundary":[0.5337680241177123,0.6217756480453908,0.5812780200839086,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"آ.ت.آ","boundary":[0.49289448457232593,0.6217756480453908,0.5304717709285682,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4615800792754574,0.6217756480453908,0.4895982313831819,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4521747701757664,0.6217756480453908,0.45828382608631335,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4461609495943059,0.6217756480453908,0.4513032019755548,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.43198876871694664,0.6217756480453908,0.44507148934404134,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.38911681089045236,0.6217756480453908,0.4286567512692917,0.6372096749299957],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7908661727780202,0.6457292577702977,0.8273630911618837,0.6611632846549026],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7386810267903465,0.6457292577702977,0.7875977920272264,0.6611632846549026],"dir":"rtl"},{"str":"آ.ت.آ","boundary":[0.6969111207952025,0.6457292577702977,0.7354126460395528,0.6611632846549026],"dir":"rtl"},{"str":"مزایای","boundary":[0.7854188715266972,0.6696828674952044,0.8273630911618837,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.7421672995911933,0.6696828674952044,0.7821504907759035,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6899821536035197,0.6696828674952044,0.7388989188403995,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6803949034011914,0.6696828674952044,0.686713772852726,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":"رود","boundary":[0.6599399388955265,0.6696828674952044,0.6795233352009797,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.6172798524933374,0.6696828674952044,0.6566583937876658,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":"آ.ت.آ","boundary":[0.5753417060148779,0.6696828674952044,0.6139983073854768,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5430731791209146,0.6696828674952044,0.5720601609070173,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.49605957620896374,0.6696828674952044,0.5397916340130539,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.46313474029342816,0.6696828674952044,0.492778031101103,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4472439708182893,0.6696828674952044,0.4616094959430578,0.6851168943798094],"dir":"rtl"},{"str":".7","boundary":[0.8644701072858952,0.6936364772201113,0.8823590445952397,0.7090705041047162],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7939994576979069,0.6936364772201113,0.8594585901346782,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.7465844014138724,0.6936364772201113,0.7889051443275439,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.7312726970885474,0.6936364772201113,0.7431913922264419,0.7090705041047162],"dir":"ltr"},{"str":"ژ","boundary":[0.7228620639565048,0.6936364772201113,0.7282003984113951,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"وئن","boundary":[0.6991396368083796,0.6936364772201113,0.7217726037062403,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"1970","boundary":[0.6616997655066511,0.6936364772201113,0.6957345037249167,0.7090705041047162],"dir":"ltr"},{"str":"راجع","boundary":[0.6274748055418318,0.6936364772201113,0.6593220982826428,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6106419890122362,0.6936364772201113,0.6242084116486372,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6013218784369878,0.6936364772201113,0.6073755951190416,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5953080578555274,0.6936364772201113,0.6004503102367763,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.5813051037837408,0.6936364772201113,0.5942185976052627,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.5389450703063926,0.6936364772201113,0.5780128732025996,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"وسایل","boundary":[0.49502671435397105,0.6936364772201113,0.5356528397252517,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.45431279616719344,0.6936364772201113,0.49173448377283,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4449189649090043,0.6936364772201113,0.45102056558605236,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.43051630040050654,0.6936364772201113,0.44138312255830925,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":"بیت","boundary":[0.3992270020129077,0.6936364772201113,0.42942684015024196,0.7090705041047162],"dir":"rtl"},{"str":".8","boundary":[0.8644679283653948,0.7175900869450181,0.8823568656747393,0.7330241138296231],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7939972787774067,0.7175900869450181,0.8594564112141778,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.7465822224933718,0.7175900869450181,0.7889029654070433,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.730595052812883,0.7175900869450181,0.7431892133059416,0.7330241138296231],"dir":"ltr"},{"str":"ژ","boundary":[0.7221844196808404,0.7175900869450181,0.7275227541357306,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":"وئن","boundary":[0.6984619925327151,0.7175900869450181,0.7210949594305757,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":"1968","boundary":[0.6572307995600658,0.7175900869450181,0.6950568594492521,0.7330241138296231],"dir":"ltr"},{"str":"راجع","boundary":[0.6230058395952464,0.7175900869450181,0.6548531323360574,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6061730230656509,0.7175900869450181,0.6197394457020519,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5968529124904025,0.7175900869450181,0.6029066291724563,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5908390919089421,0.7175900869450181,0.595981344290191,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.5768311203236093,0.7175900869450181,0.5897518105791779,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.5344559084745621,0.7175900869450181,0.5735377100762741,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":"وسایل","boundary":[0.49052181577510945,0.7175900869450181,0.5311624982272268,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.44777335076469754,0.7175900869450181,0.48722840552777424,0.7330241138296231],"dir":"rtl"},{"str":".9","boundary":[0.866799373300961,0.7415436966699249,0.8823568656747393,0.75697772355453],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7963307991381993,0.7415436966699249,0.8617900350702444,0.75697772355453],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.749273912699259,0.7415436966699249,0.7912365892631099,0.75697772355453],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7325364709788542,0.7415436966699249,0.7459084753560141,0.75697772355453],"dir":"rtl"},{"str":"باره","boundary":[0.7105053142763027,0.7415436966699249,0.7312291186785368,0.75697772355453],"dir":"rtl"},{"str":"وسایل","boundary":[0.6663768412414621,0.7415436966699249,0.7071973327894331,0.75697772355453],"dir":"rtl"},{"str":"رفاه","boundary":[0.6397806700870307,0.7415436966699249,0.6630688597545926,0.75697772355453],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6233289754923325,0.7415436966699249,0.6364726886001609,0.75697772355453],"dir":"rtl"},{"str":"یانوردان","boundary":[0.572494760214987,0.7415436966699249,0.6215858390919091,0.75697772355453],"dir":"rtl"},{"str":".10","boundary":[0.8638600095457472,0.7654973063948319,0.8823590445952397,0.7809313332794369],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7933893599577589,0.7654973063948319,0.8588484923945301,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.7459743036737241,0.7654973063948319,0.7882950465873957,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.7325582601838597,0.7654973063948319,0.7425812944862938,0.7809313332794369],"dir":"ltr"},{"str":"ژ","boundary":[0.7241476270518171,0.7654973063948319,0.7294859615067074,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"وئن","boundary":[0.7004251999036919,0.7654973063948319,0.7230581668015525,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"1960","boundary":[0.6648809894374237,0.7654973063948319,0.697020066820229,0.7809313332794369],"dir":"ltr"},{"str":"مر","boundary":[0.6461640623378782,0.7654973063948319,0.6588538582955834,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.6197636113160722,0.7654973063948319,0.6450746020876137,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6027997304849365,0.7654973063948319,0.616471784505373,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیلات","boundary":[0.5338688770688992,0.7654973063948319,0.5995079036742375,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5025965223672586,0.7654973063948319,0.5305770502582002,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49320384320073074,0.7654973063948319,0.49930469555655954,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4871900226192702,0.7654973063948319,0.492332275000519,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.4724064341410352,0.7654973063948319,0.4861005623690057,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.4456815870841896,0.7654973063948319,0.4671875324244124,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.401139030269929,0.7654973063948319,0.44235916862464747,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"نمایش","boundary":[0.3514135006587828,0.7654973063948319,0.3978166118103869,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.33785803334385117,0.7654973063948319,0.34809108219924073,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2849208325551476,0.7654973063948319,0.33453561488430905,0.7809313332794369],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.2636109900599724,0.7654973063948319,0.2816524518043539,0.7809313332794369],"dir":"ltr"},{"str":".11","boundary":[0.8913340181369194,0.7894509161197387,0.9098984208014278,0.8048849430043437],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.8208654439741577,0.7894509161197387,0.8863246799062028,0.8048849430043437],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.7739647293254357,0.7894509161197387,0.8157712340990685,0.8048849430043437],"dir":"rtl"},{"str":"راجع","boundary":[0.7391009027839409,0.7894509161197387,0.770611317530719,0.8048849430043437],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7222680862543454,0.7894509161197387,0.7358345088907464,0.8048849430043437],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7129479756790972,0.7894509161197387,0.7190016923611509,0.8048849430043437],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7069341550976366,0.7894509161197387,0.7120764074788855,0.8048849430043437],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.6929097722954806,0.7894509161197387,0.7058446948473721,0.8048849430043437],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.6504849152293968,0.7894509161197387,0.6896125036115879,0.8048849430043437],"dir":"rtl"},{"str":"لوازم","boundary":[0.6190289719850622,0.7894509161197387,0.6471876465455042,0.8048849430043437],"dir":"rtl"},{"str":"حرفه","boundary":[0.5825831621324371,0.7894509161197387,0.6157317033011698,0.8048849430043437],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.537305194131441,0.7894509161197387,0.5550416070057484,0.8048849430043437],"dir":"rtl"},{"str":".12","boundary":[0.9068457531801866,0.8134045258446455,0.9283516985204094,0.8288385527292503],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.8363751035921982,0.8134045258446455,0.9018342360289694,0.8288385527292503],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.7894756657854821,0.8134045258446455,0.8312829691423357,0.8288385527292503],"dir":"rtl"},{"str":"راجع","boundary":[0.754612637827208,0.8134045258446455,0.78612236027957,0.8288385527292503],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7377798212976125,0.8134045258446455,0.7513462439340136,0.8288385527292503],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7284597107223643,0.8134045258446455,0.7345134274044179,0.8288385527292503],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7224480690614042,0.8134045258446455,0.7275903214426531,0.8288385527292503],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.7084239030759215,0.8134045258446455,0.7213586088111397,0.8288385527292503],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.6659997018972666,0.8134045258446455,0.7051266853677359,0.8288385527292503],"dir":"rtl"},{"str":"لوازم","boundary":[0.6345442449611758,0.8134045258446455,0.662702484189081,0.8288385527292503],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.5978791840461518,0.8134045258446455,0.6312470272529901,0.8288385527292503],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.5156903027661917,0.8134045258446455,0.551882172279981,0.8288385527292503],"dir":"rtl"},{"str":".13","boundary":[0.8889611737118431,0.8373581355695524,0.9131907696777274,0.8527921624541573],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.8184905241238548,0.8373581355695524,0.883949656560626,0.8527921624541573],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.77107546783982,0.8373581355695524,0.8133962107534916,0.8527921624541573],"dir":"rtl"},{"str":"کانتینرها","boundary":[0.7112438756545957,0.8373581355695524,0.7659393222519664,0.8527921624541573],"dir":"rtl"},{"str":"(محفظه","boundary":[0.6525265101994233,0.8373581355695524,0.7079252604254037,0.8527921624541573],"dir":"rtl"},{"str":"ها)","boundary":[0.6006682022868292,0.8373581355695524,0.6216947851169355,0.8527921624541573],"dir":"rtl"},{"str":".14","boundary":[0.8600251094648159,0.8613117452944593,0.8823590445952398,0.8767457721790642],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7903030709166559,0.8613117452944593,0.8550135923135989,0.8767457721790642],"dir":"rtl"},{"str":"استانبول","boundary":[0.7297038743281664,0.8613117452944593,0.7869892249493669,0.8767457721790642],"dir":"rtl"},{"str":".15","boundary":[0.945240511320011,0.885265355019366,0.9680755981655567,0.9006993819039709],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.8757447961234343,0.885265355019366,0.9402289941687941,0.9006993819039709],"dir":"rtl"},{"str":"تأسیس","boundary":[0.8229258548550055,0.885265355019366,0.8724422362275341,0.9006993819039709],"dir":"rtl"},{"str":"دفتر","boundary":[0.7938192936391394,0.885265355019366,0.8196232949591055,0.9006993819039709],"dir":"rtl"},{"str":"طبع","boundary":[0.7638782633594293,0.885265355019366,0.7905167337432393,0.9006993819039709],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7545631783187038,0.885265355019366,0.7606136307516984,0.9006993819039709],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7276993426028694,0.885265355019366,0.7512384461756549,0.9006993819039709],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.6902850235530933,0.885265355019366,0.7243746104598205,0.9006993819039709],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.576109589325365,0.885265355019366,0.604566291062276,0.9006993819039709],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.528887213927604,0.885265355019366,0.5711002510946485,0.9006993819039709],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24725,0.11875,0.96825,0.9007],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/2ece829145b2f5d2dccc4459ed3a5848.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/876374ddc38d62d71a39cde2f6efcd48.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11763,0.06717,0.0482,0.09928]},"elements":[{"words":[{"str":"8","boundary":[0.8557768370374983,0.06716653315008501,0.8676467658594287,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85578,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7882612214405778,0.06716653315008501,0.8363199070327254,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"مس","boundary":[0.7681528979642658,0.06716653315008501,0.7851277262445787,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.76815,0.06717,0.83632,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"137","boundary":[0.11764697337566665,0.11874999081307923,0.14830438481811203,0.13418401769768415],"dir":"ltr"},{"str":"138","boundary":[0.11764697337566656,0.14270360053798614,0.14830438481811192,0.15813762742259108],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.11875,0.1483,0.15814],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"143","boundary":[0.11764697337566665,0.21458794822986416,0.14686629728776276,0.23002197511446906],"dir":"ltr"},{"str":"144","boundary":[0.11764697337566667,0.23854155795477097,0.1454935773724294,0.2539755848393759],"dir":"ltr"},{"str":"144","boundary":[0.11764697337566667,0.2624951676796778,0.1454935773724294,0.2779291945642827],"dir":"ltr"},{"str":"144","boundary":[0.11764697337566656,0.28644877740458463,0.1454935773724293,0.30188280428918957],"dir":"ltr"},{"str":"145","boundary":[0.11764697337566656,0.3104023871294915,0.14584220465251396,0.3258364140140964],"dir":"ltr"},{"str":"157","boundary":[0.11764697337566656,0.3343559968543983,0.1472802921828632,0.3497900237390032],"dir":"ltr"},{"str":"158","boundary":[0.11764697337566656,0.3583096065793051,0.1472802921828632,0.37374363346391004],"dir":"ltr"},{"str":"160","boundary":[0.11764697337566656,0.38226321630421195,0.14067816306625985,0.3976972431888169],"dir":"ltr"},{"str":"161","boundary":[0.11764697337566656,0.4062168260291188,0.14117931478138154,0.42165085291372373],"dir":"ltr"},{"str":"162","boundary":[0.11764697337566656,0.43017043575402564,0.14372865176700067,0.44560446263863057],"dir":"ltr"},{"str":"164","boundary":[0.11764697337566656,0.4541240454789325,0.14503600406731817,0.46955807236353736],"dir":"ltr"},{"str":"164","boundary":[0.11764697337566643,0.47807765520383927,0.14503600406731804,0.4935116820884442],"dir":"ltr"},{"str":"164","boundary":[0.11764697337566643,0.5020312649287462,0.14503600406731804,0.517465291813351],"dir":"ltr"},{"str":"165","boundary":[0.11764697337566643,0.525984874653653,0.14538463134740273,0.5414189015382579],"dir":"ltr"},{"str":"167","boundary":[0.11764697337566643,0.5499384843785597,0.14647409159766728,0.5653725112631647],"dir":"ltr"},{"str":"170","boundary":[0.11764697337566643,0.5738920941034666,0.1425738239017201,0.5893261209880716],"dir":"ltr"},{"str":"173","boundary":[0.11764697337566643,0.5978457038283734,0.1483043848181118,0.6132797307129784],"dir":"ltr"},{"str":"174","boundary":[0.11764697337566643,0.6217993135532803,0.14693166490277842,0.6372333404378852],"dir":"ltr"},{"str":"174","boundary":[0.11764697337566656,0.6457529232781871,0.14693166490277854,0.661186950162792],"dir":"ltr"},{"str":"175","boundary":[0.11764697337566643,0.6697065330030939,0.1472802921828631,0.6851405598876988],"dir":"ltr"},{"str":"176","boundary":[0.11764697337566656,0.6936601427280008,0.14647409159766742,0.7090941696126057],"dir":"ltr"},{"str":"176","boundary":[0.11764697337566643,0.7176137524529076,0.14647409159766728,0.7330477793375125],"dir":"ltr"},{"str":"178","boundary":[0.11764697337566643,0.7415673621778144,0.1483697524331277,0.7570013890624194],"dir":"ltr"},{"str":"179","boundary":[0.11764697337566643,0.7655209719027214,0.14586399385751914,0.7809549987873263],"dir":"ltr"},{"str":"179","boundary":[0.11764697337566643,0.7894745816276282,0.14586399385751914,0.8049086085122331],"dir":"ltr"},{"str":"180","boundary":[0.11764697337566643,0.813428191352535,0.1425738239017201,0.8288622182371399],"dir":"ltr"},{"str":"180","boundary":[0.11762518417066119,0.8373818010774419,0.14255203469671485,0.8528158279620468],"dir":"ltr"},{"str":"181","boundary":[0.11762518417066119,0.8613354108023488,0.14305318641183656,0.8767694376869537],"dir":"ltr"},{"str":"182","boundary":[0.11762518417066119,0.8852890205272556,0.1456025233974557,0.9007230474118604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11763,0.21459,0.14837,0.90072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".16","boundary":[0.8453606632218971,0.11874999081307923,0.8676510199423104,0.13418401769768415],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7748920890591354,0.11874999081307923,0.8403513249911805,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.7274771362703745,0.11874999081307923,0.7697978791840461,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"کمکهای","boundary":[0.6562281848554649,0.11874999081307923,0.7223409906825209,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6100568594492518,0.11874999081307923,0.6529598041046711,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"ادار","boundary":[0.5867859885036004,0.11874999081307923,0.6067884786984582,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5718467286103379,0.11874999081307923,0.5852629230737305,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5547798252713275,0.11874999081307923,0.5684150456333251,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.5169466389232419,0.11874999081307923,0.5514317556830014,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.4906977733507647,0.11874999081307923,0.5135985693349157,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.44287445829645117,0.11874999081307923,0.4841631907696776,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"(کنوانسیون","boundary":[0.3662250619220016,0.11874999081307923,0.4395610838134058,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"ژ","boundary":[0.35769864491896486,0.11874999081307923,0.3629116874389562,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"وهانسبورگ)","boundary":[0.2780373114196185,0.11874999081307923,0.35660918466870023,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":".17","boundary":[0.8467355620577306,0.14270360053798614,0.8709215796136043,0.15813762742259108],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7762649124697424,0.14270360053798614,0.8417240449065135,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.7298621099613092,0.14270360053798614,0.771170599099379,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"درخصوصبرایکارنهنمونه","boundary":[0.590952084500612,0.14270360053798614,0.72654704639315,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"ECS","boundary":[0.5779875075224632,0.14270360053798614,0.6133078088360411,0.15813762742259108],"dir":"ltr"},{"str":"های","boundary":[0.47658054742783607,0.14270360053798614,0.505037249164747,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.44468115130008906,0.14270360053798614,0.4733121666770423,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4289275560812632,0.14270360053798614,0.4431559069497187,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8903156321982194,0.18820311179380153,0.9301587499221813,0.20584199966192146],"dir":"rtl"},{"str":"سوم.","boundary":[0.8485799663823694,0.18820311179380153,0.8865554379630206,0.20584199966192146],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7922019548029633,0.18820311179380153,0.8448197721471704,0.20584199966192146],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6967169539823309,0.18820311179380153,0.729698063873498,0.20584199966192146],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6176866089771524,0.18820311179380153,0.6929549793521342,0.20584199966192146],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.5715931021602441,0.18820311179380153,0.6139264147419535,0.20584199966192146],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5560650305276632,0.18820311179380153,0.5678329079250451,0.20584199966192146],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.5074730747681007,0.18820311179380153,0.5503044263213597,0.20584199966192146],"dir":"rtl"},{"str":".1","boundary":[0.8553858764448319,0.21458794822986416,0.8676531988628111,0.23002197511446906],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.8065780572329786,0.21458794822986416,0.8521174956940382,0.23002197511446906],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7584021249662787,0.21458794822986416,0.8033096764821848,0.23002197511446906],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7081997966340867,0.21458794822986416,0.755133744215485,0.23002197511446906],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.661984892817863,0.21458794822986416,0.668783124779514,0.23002197511446906],"dir":"ltr"},{"str":"wto","boundary":[0.668783124779514,0.21458794822986416,0.6981331839216419,0.23002197511446906],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6981331839216419,0.21458794822986416,0.7049314158832929,0.23002197511446906],"dir":"ltr"},{"str":".1-1","boundary":[0.8406106165307435,0.23854155795477097,0.8676510199423105,0.2539755848393759],"dir":"ltr"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.7900378717134615,0.23854155795477097,0.8373422357799498,0.2539755848393759],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.776702878250223,0.23854155795477097,0.7867694909626677,0.2539755848393759],"dir":"rtl"},{"str":"گات","boundary":[0.7412975990371246,0.23854155795477097,0.7716935400195064,0.2539755848393759],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.8758677291498059,0.2624951676796778,0.9110790844383573,0.2779291945642827],"dir":"rtl"},{"str":"شکلالف.","boundary":[0.8360806408101433,0.2624951676796778,0.8725993483990122,0.2779291945642827],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.7207285895121293,0.2624951676796778,0.7551991118305007,0.2779291945642827],"dir":"rtl"},{"str":"گات","boundary":[0.6845896366390669,0.2624951676796778,0.7154991803108592,0.2779291945642827],"dir":"rtl"},{"str":"کنفرانسب.هاوانا","boundary":[0.826711282657868,0.28644877740458463,0.9212982215858392,0.30188280428918957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8171240324555397,0.28644877740458463,0.8234429019070743,0.30188280428918957],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.7758116997655066,0.28644877740458463,0.8137303578095894,0.30188280428918957],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.6604596484674925,0.28644877740458463,0.6949301707858639,0.30188280428918957],"dir":"rtl"},{"str":"گات","boundary":[0.6243206955944302,0.28644877740458463,0.6552302392662225,0.30188280428918957],"dir":"rtl"},{"str":"پ.","boundary":[0.9271137604017514,0.3104023871294915,0.9518009296727469,0.3258364140140964],"dir":"rtl"},{"str":"اصول،","boundary":[0.8790903525700886,0.3104023871294915,0.9238453796509577,0.3258364140140964],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.8291712839029654,0.3104023871294915,0.8758219718192949,0.3258364140140964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.819584033700637,0.3104023871294915,0.8259029031521716,0.3258364140140964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8084737180684388,0.3104023871294915,0.8157964260987512,0.3258364140140964],"dir":"rtl"},{"str":"یژگی","boundary":[0.7745915042852102,0.3104023871294915,0.8071663657681213,0.3258364140140964],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6602853348274502,0.3104023871294915,0.6904415945547738,0.3258364140140964],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.5801446388179874,0.3104023871294915,0.6590527508359468,0.3258364140140964],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.5292886343356367,0.3104023871294915,0.5768762580671937,0.3258364140140964],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.49253024549170965,0.3104023871294915,0.526020253584843,0.3258364140140964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4829429952893813,0.3104023871294915,0.4892618647409159,0.3258364140140964],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.4307589522228061,0.3104023871294915,0.4796290213435785,0.3258364140140964],"dir":"rtl"},{"str":"(گات)","boundary":[0.38202144205986577,0.3104023871294915,0.42744497827700323,0.3258364140140964],"dir":"rtl"},{"str":"ت.","boundary":[0.8429660295918153,0.3343559968543983,0.8676531988628108,0.3497900237390032],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیلات","boundary":[0.7739596173400567,0.3343559968543983,0.8396976488410216,0.3497900237390032],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7643723671377284,0.3343559968543983,0.770691236589263,0.3497900237390032],"dir":"rtl"},{"str":"اعضای","boundary":[0.7088314187655065,0.3343559968543983,0.7610170943806469,0.3497900237390032],"dir":"rtl"},{"str":"گات","boundary":[0.6726055738861565,0.3343559968543983,0.7035151175579487,0.3497900237390032],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.8489754923322748,0.3583096065793051,0.8676488410218097,0.37374363346391004],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8429834609558196,0.3583096065793051,0.8489754923322748,0.37374363346391004],"dir":"ltr"},{"str":"مذا","boundary":[0.8174247234846126,0.3583096065793051,0.8397150802050258,0.37374363346391004],"dir":"rtl"},{"str":"کرات","boundary":[0.7812054307304394,0.3583096065793051,0.8156837660046897,0.37374363346391004],"dir":"rtl"},{"str":"ادوار","boundary":[0.7489434310734814,0.3583096065793051,0.7778517925124603,0.37374363346391004],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7327241325988596,0.3583096065793051,0.7474203656436115,0.37374363346391004],"dir":"rtl"},{"str":"گات","boundary":[0.6963122289319137,0.3583096065793051,0.727221772603706,0.37374363346391004],"dir":"rtl"},{"str":".1","boundary":[0.837276868164934,0.38226321630421195,0.8500017638880243,0.3976972431888169],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.819126460395526,0.38226321630421195,0.83400848741414,0.3976972431888169],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8127640125339808,0.38226321630421195,0.8182548921953143,0.3976972431888169],"dir":"rtl"},{"str":"کندی","boundary":[0.7666337035103765,0.38226321630421195,0.8060115379028409,0.3976972431888169],"dir":"rtl"},{"str":".2","boundary":[0.8347297100998152,0.4062168260291188,0.8500039428085248,0.42165085291372373],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.8165793023304072,0.4062168260291188,0.8314613293490214,0.42165085291372373],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8102168544688622,0.4062168260291188,0.8157077341301957,0.42165085291372373],"dir":"rtl"},{"str":"توکیو","boundary":[0.7746027745636612,0.4062168260291188,0.8068357709335582,0.42165085291372373],"dir":"rtl"},{"str":".3","boundary":[0.8320474589636637,0.43017043575402564,0.8500017638880241,0.44560446263863057],"dir":"ltr"},{"str":"مذا","boundary":[0.8064887214924565,0.43017043575402564,0.82877907821287,0.44560446263863057],"dir":"rtl"},{"str":"کرات","boundary":[0.7700404535267806,0.43017043575402564,0.8047477640125339,0.44560446263863057],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7512988441345534,0.43017043575402564,0.7666656139003291,0.44560446263863057],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7449363962730081,0.43017043575402564,0.7504272759343417,0.44560446263863057],"dir":"rtl"},{"str":"اروگوئه","boundary":[0.6980762475208315,0.43017043575402564,0.741578048297458,0.44560446263863057],"dir":"rtl"},{"str":"ه.","boundary":[0.8503743592936146,0.4541240454789325,0.8676531988628109,0.46955807236353736],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.8212857706115502,0.4541240454789325,0.8471059785428208,0.46955807236353736],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7698196683890512,0.4541240454789325,0.8180173898607564,0.46955807236353736],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6973705617464566,0.4541240454789325,0.7665512876382575,0.46955807236353736],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6525937454605822,0.4541240454789325,0.6592830313972068,0.46955807236353736],"dir":"ltr"},{"str":"ITC","boundary":[0.6592830313972067,0.4541240454789325,0.6873693166490276,0.46955807236353736],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6873693166490277,0.4541240454789325,0.6941021809956629,0.46955807236353736],"dir":"ltr"},{"str":".1-2","boundary":[0.8376712527755295,0.47807765520383927,0.8676531988628107,0.4935116820884442],"dir":"ltr"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.7870985079582475,0.47807765520383927,0.8344028720247357,0.4935116820884442],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.773763514495009,0.47807765520383927,0.7838301272074537,0.4935116820884442],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7249556952831557,0.47807765520383927,0.7704951337442153,0.4935116820884442],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6767797630164558,0.47807765520383927,0.7216873145323619,0.4935116820884442],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6265774346842637,0.47807765520383927,0.6735113822656621,0.4935116820884442],"dir":"rtl"},{"str":"الف.","boundary":[0.8323546867542382,0.5020312649287462,0.8676531988628107,0.517465291813351],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.756353939695781,0.5020312649287462,0.8290863060034445,0.517465291813351],"dir":"rtl"},{"str":"گات","boundary":[0.7214104383784369,0.5020312649287462,0.7511245304945109,0.517465291813351],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7080364985836712,0.5020312649287462,0.7181109466527547,0.517465291813351],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6559925157639087,0.5020312649287462,0.7047370068579889,0.517465291813351],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6069620687202695,0.5020312649287462,0.6526930240382265,0.517465291813351],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5550060723465253,0.5020312649287462,0.6036625769945873,0.517465291813351],"dir":"rtl"},{"str":"ب.","boundary":[0.8429660295918154,0.525984874653653,0.8676531988628109,0.5414189015382579],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7930469609246923,0.525984874653653,0.8396976488410217,0.5414189015382579],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.783459710722364,0.525984874653653,0.7897785801738986,0.5414189015382579],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.741529651614848,0.525984874653653,0.7801667741432396,0.5414189015382579],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6895890653067944,0.525984874653653,0.7382367150357237,0.5414189015382579],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6406560277410075,0.525984874653653,0.6862961287276701,0.5414189015382579],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5888032530750638,0.525984874653653,0.6373630911618832,0.5414189015382579],"dir":"rtl"},{"str":"پ.","boundary":[0.8429660295918153,0.5499384843785597,0.8676531988628108,0.5653725112631647],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.791085932474216,0.5499384843785597,0.8396976488410216,0.5653725112631647],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیلا","boundary":[0.7392276245616217,0.5499384843785597,0.787718509882489,0.5653725112631647],"dir":"rtl"},{"str":"تی","boundary":[0.7210329952658645,0.5499384843785597,0.7372665961111455,0.5653725112631647],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6689161757576786,0.5499384843785597,0.717728885829589,0.5653725112631647],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6198171095346244,0.5499384843785597,0.6656120663214032,0.5653725112631647],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5677883996114058,0.5499384843785597,0.6165130000983489,0.5653725112631647],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.7702336632841519,0.5738920941034666,0.8126572454294546,0.5893261209880716],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7538917595301831,0.5738920941034666,0.7669652825333582,0.5893261209880716],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.702338500487663,0.5738920941034666,0.7506233787793892,0.5893261209880716],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6537703625308678,0.5738920941034666,0.6990701197368693,0.5893261209880716],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.602304260308369,0.5738920941034666,0.6505019817800741,0.5893261209880716],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش،","boundary":[0.7641544750876753,0.5978457038283734,0.8126572454294545,0.6132797307129784],"dir":"rtl"},{"str":"پروتکل","boundary":[0.7141264603955256,0.5978457038283734,0.7608860943368816,0.6132797307129784],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.6684344974994291,0.5978457038283734,0.7108580796447319,0.6132797307129784],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6588472472971008,0.5978457038283734,0.6651661167486353,0.6132797307129784],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.6303476708195861,0.5978457038283734,0.6555359099836793,0.6132797307129784],"dir":"rtl"},{"str":"الاجرا","boundary":[0.5900155823421118,0.5978457038283734,0.6270363335061645,0.6132797307129784],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5512067090288115,0.5978457038283734,0.5867042450286903,0.6132797307129784],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.7811936334018137,0.6217993135532803,0.8126572454294547,0.6372333404378852],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7716063831994853,0.6217993135532803,0.77792525265102,0.6372333404378852],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7195659190627332,0.6217993135532803,0.7683071145517621,0.6372333404378852],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6676134354232538,0.6217993135532803,0.7162666504150103,0.6372333404378852],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6185863033180887,0.6217993135532803,0.6643141667755306,0.6372333404378852],"dir":"rtl"},{"str":"دلایل","boundary":[0.7748747639502791,0.6457529232781871,0.8126572454294548,0.661186950162792],"dir":"rtl"},{"str":"توجیهی","boundary":[0.7186804042416318,0.6457529232781871,0.7716063831994853,0.661186950162792],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستن","boundary":[0.663924132063334,0.6457529232781871,0.7154120234908382,0.661186950162792],"dir":"rtl"},{"str":"جمهور","boundary":[0.6168376600468986,0.6457529232781871,0.6606557513125402,0.661186950162792],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6017868494365327,0.6457529232781871,0.6153124156965282,0.661186950162792],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی","boundary":[0.5492295064172202,0.6457529232781871,0.5985006462464966,0.661186950162792],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5143081205177686,0.6457529232781871,0.545943303227184,0.661186950162792],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.49787710456758744,0.6457529232781871,0.5110219173277324,0.661186950162792],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4460427262500829,0.6457529232781871,0.4945909013775513,0.661186950162792],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.39429598001764593,0.6457529232781871,0.44275652306004665,0.661186950162792],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.3454630006137077,0.6457529232781871,0.3910097768276097,0.661186950162792],"dir":"rtl"},{"str":"تهدیدها","boundary":[0.7896914233538773,0.6697065330030939,0.8443387495071488,0.6851405598876988],"dir":"rtl"},{"str":"(محدودیت","boundary":[0.7085266347091659,0.6697065330030939,0.7864230426030836,0.6851405598876988],"dir":"rtl"},{"str":"ها)","boundary":[0.6549687688061591,0.6697065330030939,0.6768451306314718,0.6851405598876988],"dir":"rtl"},{"str":"فرصت","boundary":[0.7908026728091471,0.6936601427280008,0.8376494635705242,0.7090941696126057],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7506233787793893,0.6936601427280008,0.7658104546680777,0.7090941696126057],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.7563539396957811,0.7176137524529076,0.8126572454294547,0.7330477793375125],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7282240760339495,0.7176137524529076,0.7530855589449873,0.7330477793375125],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6837958870281597,0.7176137524529076,0.7249556952831557,0.7330477793375125],"dir":"rtl"},{"str":"تسر","boundary":[0.657823154661852,0.7176137524529076,0.6805275062773659,0.7330477793375125],"dir":"rtl"},{"str":"یع","boundary":[0.6420698519155766,0.7176137524529076,0.6565158023615346,0.7330477793375125],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.62404988690365,0.7176137524529076,0.6386698585170999,0.7330477793375125],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.5827023164052959,0.7176137524529076,0.6207296858465017,0.7330477793375125],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.536285905626362,0.7176137524529076,0.5793821153481477,0.7330477793375125],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.7736981468799932,0.7415673621778144,0.8126572454294546,0.7570013890624194],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7276718397850457,0.7415673621778144,0.7704136815782605,0.7570013890624194],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.6867692985608012,0.7415673621778144,0.724387374483313,0.7570013890624194],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.6408524736425781,0.7415673621778144,0.6834848332590685,0.7570013890624194],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6244301471339146,0.7415673621778144,0.6375680083408455,0.7570013890624194],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5726231811079175,0.7415673621778144,0.6211456818321819,0.7570013890624194],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5209038008233,0.7415673621778144,0.5693387158061849,0.7570013890624194],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4720966464395522,0.7415673621778144,0.5176193355215674,0.7570013890624194],"dir":"rtl"},{"str":"فوائد","boundary":[0.7811578828770622,0.7655209719027214,0.8126572454294546,0.7809549987873263],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.7354242150130065,0.7655209719027214,0.7778865189382886,0.7809549987873263],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7190673953191381,0.7655209719027214,0.7321528510742329,0.7809549987873263],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6674670814582149,0.7655209719027214,0.7157960313803644,0.7809549987873263],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6188546133280382,0.7655209719027214,0.6641957175194411,0.7809549987873263],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5673415358388155,0.7655209719027214,0.6155832493892645,0.7809549987873263],"dir":"rtl"},{"str":"نگرانیهای","boundary":[0.73909688933159,0.7894745816276282,0.8126572454294546,0.8049086085122331],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالی","boundary":[0.6781742721367944,0.7894745816276282,0.7358285085807962,0.8049086085122331],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.6389972815372801,0.7894745816276282,0.6749058913860007,0.8049086085122331],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6263377534292056,0.7894745816276282,0.6357289007864864,0.8049086085122331],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.5803338695849204,0.7894745816276282,0.6230470607364814,0.8049086085122331],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.563880406121299,0.7894745816276282,0.577043176892196,0.8049086085122331],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5119752133813947,0.7894745816276282,0.5605897134285747,0.8049086085122331],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.4601577724466299,0.7894745816276282,0.5086845206886704,0.8049086085122331],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4112580790327473,0.7894745816276282,0.45686707975390567,0.8049086085122331],"dir":"rtl"},{"str":".2","boundary":[0.8524421548486166,0.813428191352535,0.8676510199423103,0.8288622182371399],"dir":"ltr"},{"str":"کنفرانس","boundary":[0.7936900304199406,0.813428191352535,0.8474306376973996,0.8288622182371399],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.748745098390371,0.813428191352535,0.7903689763290856,0.8288622182371399],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7392690240511317,0.813428191352535,0.745424044299516,0.8288622182371399],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6887607484566319,0.813428191352535,0.7359807248587815,0.8288622182371399],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.639655480517535,0.813428191352535,0.6854724492642817,0.8288622182371399],"dir":"rtl"},{"str":"ملل","boundary":[0.6109376675710094,0.813428191352535,0.6363671813251847,0.8288622182371399],"dir":"rtl"},{"str":"متحد","boundary":[0.5698996936504783,0.813428191352535,0.6076493683786591,0.8288622182371399],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.470828197306439,0.813428191352535,0.47762642926809,0.8288622182371399],"dir":"ltr"},{"str":"UNCTAD","boundary":[0.47762642926808996,0.813428191352535,0.5597717321380394,0.8288622182371399],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5597717321380395,0.813428191352535,0.5666113944581281,0.8288622182371399],"dir":"ltr"},{"str":"آنکتاد","boundary":[0.8308490526883727,0.8373818010774419,0.8715730768432628,0.8528158279620468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8212618024860444,0.8373818010774419,0.827580671937579,0.8528158279620468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8101514868538462,0.8373818010774419,0.8174741948841585,0.8528158279620468],"dir":"rtl"},{"str":"یژگی","boundary":[0.7762692730706177,0.8373818010774419,0.8088441345535287,0.8528158279620468],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7458951212932411,0.8373818010774419,0.7610821971819294,0.8528158279620468],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.68717321380398,0.8373818010774419,0.7021423976426154,0.8528158279620468],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6685883336591822,0.8373818010774419,0.6849288528148396,0.8528158279620468],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7640237398576438,0.8613354108023488,0.8126354562244495,0.8767694376869537],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیلا","boundary":[0.7121654319450497,0.8613354108023488,0.7606563172659169,0.8767694376869537],"dir":"rtl"},{"str":"تی","boundary":[0.693675952404277,0.8613354108023488,0.7102044034945733,0.8767694376869537],"dir":"rtl"},{"str":"آنکتاد","boundary":[0.6484819340110328,0.8613354108023488,0.6903182987346452,0.8767694376869537],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7659847683081199,0.8852890205272556,0.8126354562244494,0.9007230474118604],"dir":"rtl"},{"str":"آنکتاد","boundary":[0.7219923634024361,0.8852890205272556,0.7627163875573262,0.9007230474118604],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27804,0.11875,0.9518,0.90072],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/6436cc590ed996a6fa58b8efb7504f3c.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/b04fd92e1552679f9b7247896965dc1c.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13232,0.06717,0.09133,0.0993]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.25664944281890056,0.06716653315008501,0.3047081284110481,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"مس","boundary":[0.23654111934258854,0.06716653315008501,0.25351594762290147,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23654,0.06717,0.30471,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"الف","boundary":[0.19132333105065472,0.06716653315008501,0.20031274196717613,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19132,0.06717,0.20031,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"9","boundary":[0.13249994812094046,0.06716653315008501,0.14214945319471248,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1325,0.06717,0.14215,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"182","boundary":[0.1323422357799498,0.11874999081307923,0.16031957500674432,0.13418401769768415],"dir":"ltr"},{"str":"183","boundary":[0.1323422357799498,0.14270360053798614,0.16299964722239518,0.15813762742259108],"dir":"ltr"},{"str":"184","boundary":[0.13232044657494457,0.16665721026289307,0.16160513810205654,0.18209123714749798],"dir":"ltr"},{"str":"185","boundary":[0.13232044657494457,0.19061081998779997,0.16195376538214123,0.20604484687240487],"dir":"ltr"},{"str":"186","boundary":[0.13232044657494446,0.21456442971270687,0.1611475647969453,0.2299984565973118],"dir":"ltr"},{"str":"187","boundary":[0.13232044657494432,0.2385180394376137,0.1630432256324056,0.2539520663222186],"dir":"ltr"},{"str":"188","boundary":[0.13232044657494432,0.2624716491625205,0.1630432256324056,0.27790567604712546],"dir":"ltr"},{"str":"190","boundary":[0.13232044657494432,0.28642525888742737,0.15474153852538947,0.3018592857720323],"dir":"ltr"},{"str":"190","boundary":[0.13232044657494446,0.3103788686123342,0.15474153852538958,0.32581289549693915],"dir":"ltr"},{"str":"191","boundary":[0.13232044657494438,0.334332478337241,0.15524269024051124,0.34976650522184594],"dir":"ltr"},{"str":"191","boundary":[0.13232044657494432,0.35828608806214784,0.15524269024051118,0.3737201149467528],"dir":"ltr"},{"str":"193","boundary":[0.13232044657494432,0.3822396977870547,0.16047209944178117,0.3976737246716596],"dir":"ltr"},{"str":"195","boundary":[0.13232044657494432,0.40619330751196153,0.15944800680653246,0.42162733439656647],"dir":"ltr"},{"str":"197","boundary":[0.13232044657494432,0.4301469172368684,0.16053746705679703,0.44558094412147325],"dir":"ltr"},{"str":"197","boundary":[0.13232044657494432,0.45410052696177516,0.16053746705679703,0.4695345538463801],"dir":"ltr"},{"str":"197","boundary":[0.13232044657494446,0.478054136686682,0.16053746705679714,0.49348816357128694],"dir":"ltr"},{"str":"198","boundary":[0.13232044657494446,0.5020077464115889,0.16053746705679714,0.5174417732961938],"dir":"ltr"},{"str":"198","boundary":[0.13232044657494446,0.5259613561364956,0.16053746705679714,0.5413953830211006],"dir":"ltr"},{"str":"199","boundary":[0.13232044657494446,0.5499149658614025,0.1580317084811886,0.5653489927460075],"dir":"ltr"},{"str":"200","boundary":[0.13232044657494457,0.5738685755863093,0.15400070555520978,0.5893026024709143],"dir":"ltr"},{"str":"201","boundary":[0.13232044657494457,0.5978221853112162,0.15450185727033147,0.613256212195821],"dir":"ltr"},{"str":"202","boundary":[0.13232044657494457,0.621775795036123,0.15705119425595063,0.637209821920728],"dir":"ltr"},{"str":"203","boundary":[0.13232044657494457,0.6457294047610298,0.1597312664716015,0.6611634316456347],"dir":"ltr"},{"str":"203","boundary":[0.13232044657494457,0.6696830144859367,0.1597312664716015,0.6851170413705416],"dir":"ltr"},{"str":"208","boundary":[0.13232044657494468,0.6936366242108435,0.15979663408661746,0.7090706510954484],"dir":"ltr"},{"str":"209","boundary":[0.13232044657494457,0.7175902339357503,0.15729087551100882,0.7330242608203552],"dir":"ltr"},{"str":"209","boundary":[0.13232044657494452,0.7415438436606572,0.15729087551100876,0.7569778705452622],"dir":"ltr"},{"str":"209","boundary":[0.13232044657494457,0.7654974533855642,0.15729087551100882,0.7809314802701691],"dir":"ltr"},{"str":"210","boundary":[0.13232044657494457,0.7894510631104709,0.15450185727033147,0.8048850899950758],"dir":"ltr"},{"str":"210","boundary":[0.13232044657494457,0.8134046728353777,0.15450185727033147,0.8288386997199826],"dir":"ltr"},{"str":"210","boundary":[0.13232044657494457,0.8373582825602846,0.15450185727033147,0.8527923094448895],"dir":"ltr"},{"str":"211","boundary":[0.13232044657494446,0.8613118922851914,0.15500300898545305,0.8767459191697964],"dir":"ltr"},{"str":"211","boundary":[0.13232044657494446,0.8852655020100982,0.15500300898545305,0.9006995288947032],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13232,0.11875,0.16304,0.9007],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آنکتاد","boundary":[0.7866284836788479,0.11874999081307923,0.827352507833738,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7770412334765197,0.11874999081307923,0.7833601029280542,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.7409079864704722,0.11874999081307923,0.7736996878224461,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.7073811450746021,0.11874999081307923,0.7375664408163989,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6914903755994632,0.11874999081307923,0.7058559007242317,0.13418401769768415],"dir":"rtl"},{"str":".3","boundary":[0.8644159455477392,0.14270360053798614,0.8823484612670942,0.15813762742259108],"dir":"ltr"},{"str":"مرکز","boundary":[0.8368961796260559,0.14270360053798614,0.8611475647969455,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیل","boundary":[0.7883716200792713,0.14270360053798614,0.8336277988752621,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7381692917470792,0.14270360053798614,0.7851032393284776,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7288435120048145,0.14270360053798614,0.7349009109962855,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6779922394077285,0.14270360053798614,0.7255328822784416,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.605554083847418,0.14270360053798614,0.6746816096813558,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5566822291865856,0.14270360053798614,0.6022814150085231,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"ملل","boundary":[0.5281009213269023,0.14270360053798614,0.5534095603476906,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":"متحد","boundary":[0.48725801421749243,0.14270360053798614,0.5248282524880074,0.15813762742259108],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3579476644047397,0.14270360053798614,0.3647458963663907,0.15813762742259108],"dir":"ltr"},{"str":"UN/CEFACT","boundary":[0.3647458963663907,0.14270360053798614,0.4771781941936957,0.15813762742259108],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4771781941936958,0.14270360053798614,0.48398534537859744,0.15813762742259108],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7787168233414266,0.16665721026289307,0.8273285397082322,0.18209123714749798],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیلا","boundary":[0.7268585154288324,0.16665721026289307,0.7753494007496997,0.18209123714749798],"dir":"rtl"},{"str":"تی","boundary":[0.7072028352586418,0.16665721026289307,0.7248996658988567,0.18209123714749798],"dir":"rtl"},{"str":"EDI","boundary":[0.6745883915416382,0.16665721026289307,0.703633401813692,0.18209123714749798],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6572659735624313,0.16665721026289307,0.6713200107908445,0.18209123714749798],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.604894037538746,0.16665721026289307,0.6539456902135079,0.18209123714749798],"dir":"rtl"},{"str":"ملل:","boundary":[0.5696547635955055,0.16665721026289307,0.6015737541898226,0.18209123714749798],"dir":"rtl"},{"str":".4","boundary":[0.8662876382576937,0.19061081998779997,0.8823244931415883,0.20604484687240487],"dir":"ltr"},{"str":"اتاق","boundary":[0.8359134864803172,0.19061081998779997,0.8630192575069,0.20604484687240487],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.8174362406358298,0.19061081998779997,0.8326451057295234,0.20604484687240487],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی","boundary":[0.7813243748969013,0.19061081998779997,0.8161310672560128,0.20604484687240487],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.711194255950528,0.19061081998779997,0.7779868642001427,0.20604484687240487],"dir":"rtl"},{"str":")ICC","boundary":[0.6617109713835108,0.19061081998779997,0.7011276432380834,0.20604484687240487],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7011276432380833,0.19061081998779997,0.7079258751997343,0.20604484687240487],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.8336060096702567,0.21456442971270687,0.8822177260370624,0.2299984565973118],"dir":"rtl"},{"str":"اتاق","boundary":[0.8006906780053707,0.21456442971270687,0.8296422287597196,0.2299984565973118],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.7818566477826888,0.21456442971270687,0.7974056727339727,0.2299984565973118],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی","boundary":[0.7452925615786651,0.21456442971270687,0.78120297163253,0.2299984565973118],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7176438606320944,0.21456442971270687,0.7419905670388676,0.2299984565973118],"dir":"rtl"},{"str":"المللی","boundary":[0.6176749880678163,0.21456442971270687,0.6627568532237647,0.2299984565973118],"dir":"rtl"},{"str":"واحدها","boundary":[0.8330612795451243,0.2385180394376137,0.8822177260370623,0.2539520663222186],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8234740293427959,0.2385180394376137,0.8297928987943306,0.2539520663222186],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسات","boundary":[0.7562234367600457,0.2385180394376137,0.8201677071902516,0.2539520663222186],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.6978117453984305,0.2385180394376137,0.7529171146075015,0.2539520663222186],"dir":"rtl"},{"str":"اتاق","boundary":[0.6663384399427422,0.2385180394376137,0.6945054232458863,0.2539520663222186],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.6475044097200604,0.2385180394376137,0.6630534346713443,0.2539520663222186],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی","boundary":[0.6109403235160367,0.2385180394376137,0.6468507335699017,0.2539520663222186],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5832916225694659,0.2385180394376137,0.607638328976239,0.2539520663222186],"dir":"rtl"},{"str":"المللی","boundary":[0.48332275000518776,0.2385180394376137,0.5284046151611362,0.2539520663222186],"dir":"rtl"},{"str":".5","boundary":[0.8657886654630724,0.2624716491625205,0.8823266720620887,0.27790567604712546],"dir":"ltr"},{"str":"فدراسیون","boundary":[0.8009657805723297,0.2624716491625205,0.8625202847122787,0.27790567604712546],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7527898483056298,0.2624716491625205,0.7976973998215359,0.27790567604712546],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.7173170225570149,0.2624716491625205,0.7495214675548361,0.27790567604712546],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.685417626429268,0.2624716491625205,0.7140486418062212,0.27790567604712546],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.669664031210442,0.2624716491625205,0.6838923820788975,0.27790567604712546],"dir":"rtl"},{"str":"مأمور","boundary":[0.7948408350453423,0.28642525888742737,0.8273285397082322,0.3018592857720323],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.7697602953418718,0.28642525888742737,0.7930976986449189,0.3018592857720323],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7596730581668015,0.28642525888742737,0.7663214644867343,0.3018592857720323],"dir":"rtl"},{"str":"رسالت","boundary":[0.7081872361363533,0.28642525888742737,0.7563656177794065,0.3018592857720323],"dir":"rtl"},{"str":"فدراسیون","boundary":[0.6406272538231655,0.28642525888742737,0.7048797957489583,0.3018592857720323],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7806800307124032,0.3103788686123342,0.8273307186287326,0.32581289549693915],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژ","boundary":[0.7346830189462324,0.3103788686123342,0.7774116499616094,0.32581289549693915],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7084470240791729,0.3103788686123342,0.733375666645915,0.32581289549693915],"dir":"rtl"},{"str":"WTPF","boundary":[0.658529747452738,0.3103788686123342,0.7050279109340304,0.32581289549693915],"dir":"ltr"},{"str":".6","boundary":[0.8663333955882047,0.334332478337241,0.8823266720620887,0.34976650522184594],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.8175255763763514,0.334332478337241,0.8630650148374109,0.34976650522184594],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.7479526447944551,0.334332478337241,0.8142571956255577,0.34976650522184594],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.6854829940442839,0.334332478337241,0.7446842640436614,0.34976650522184594],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6370673805225258,0.334332478337241,0.6438656124841768,0.34976650522184594],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.6438656124841768,0.334332478337241,0.6754163813318391,0.34976650522184594],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6754163813318391,0.334332478337241,0.6822146132934902,0.34976650522184594],"dir":"ltr"},{"str":"الف.","boundary":[0.8481394094087861,0.35828608806214784,0.8823266720620886,0.3737201149467528],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیلات","boundary":[0.7791112079520222,0.35828608806214784,0.8448492394529871,0.3737201149467528],"dir":"rtl"},{"str":"ب.","boundary":[0.8583585465562679,0.3822396977870547,0.8823266720620887,0.3976737246716596],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهای","boundary":[0.7735331714706675,0.3822396977870547,0.8550683766004689,0.3976737246716596],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.7440305878935025,0.3822396977870547,0.7702647907198736,0.3976737246716596],"dir":"rtl"},{"str":"ایزو","boundary":[0.7186897424723483,0.3822396977870547,0.7407622071427088,0.3976737246716596],"dir":"rtl"},{"str":"ج.","boundary":[0.86339185291249,0.40619330751196153,0.8823266720620885,0.42162733439656647],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.8280279731889019,0.40619330751196153,0.8601016829566913,0.42162733439656647],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.7733806470356304,0.40619330751196153,0.8247595924381081,0.42162733439656647],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.7386486542571956,0.40619330751196153,0.7701122662848366,0.42162733439656647],"dir":"rtl"},{"str":".7","boundary":[0.8644377347527443,0.4301469172368684,0.8823266720620887,0.44558094412147325],"dir":"ltr"},{"str":"اتحادیه","boundary":[0.8127537404801924,0.4301469172368684,0.8611693540019506,0.44558094412147325],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.7431808088982962,0.4301469172368684,0.8094853597293987,0.44558094412147325],"dir":"rtl"},{"str":"پست","boundary":[0.7029797256635331,0.4301469172368684,0.7399124281475025,0.44558094412147325],"dir":"rtl"},{"str":")UPU","boundary":[0.6469378903899228,0.4301469172368684,0.6929131129510883,0.44558094412147325],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6929131129510883,0.4301469172368684,0.6997113449127393,0.44558094412147325],"dir":"ltr"},{"str":"وظایف","boundary":[0.7793726784120857,0.45410052696177516,0.8273307186287326,0.4695345538463801],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.7363389985266346,0.45410052696177516,0.776104297661292,0.4695345538463801],"dir":"rtl"},{"str":"اتحادیه","boundary":[0.6833639288539245,0.45410052696177516,0.7330706177758409,0.4695345538463801],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6108331776961546,0.45410052696177516,0.680085797563898,0.4695345538463801],"dir":"rtl"},{"str":"پست","boundary":[0.5710243001514868,0.45410052696177516,0.6075647969453609,0.4695345538463801],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5194492519039614,0.45410052696177516,0.526138537840586,0.4695345538463801],"dir":"ltr"},{"str":"UPU","boundary":[0.5261385378405858,0.45410052696177516,0.5610230550540578,0.4695345538463801],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5610230550540579,0.45410052696177516,0.567755919400693,0.4695345538463801],"dir":"ltr"},{"str":".8","boundary":[0.8644377347527444,0.478054136686682,0.8823266720620888,0.49348816357128694],"dir":"ltr"},{"str":"فدراسیونالمللیاتحادیهبین","boundary":[0.7531602647907198,0.478054136686682,0.8611693540019507,0.49348816357128694],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6499012222706427,0.478054136686682,0.6783579240075537,0.49348816357128694],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتهای","boundary":[0.5750988814874763,0.478054136686682,0.646632841519849,0.49348816357128694],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.5365755670381206,0.478054136686682,0.5718305007366825,0.49348816357128694],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5272497872958559,0.478054136686682,0.5333071862873269,0.49348816357128694],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.4991293826502635,0.478054136686682,0.5239153519623865,0.49348816357128694],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.4290218722115005,0.478054136686682,0.495794947316794,0.49348816357128694],"dir":"rtl"},{"str":"فور","boundary":[0.40758129448629354,0.478054136686682,0.4257534914607068,0.49348816357128694],"dir":"rtl"},{"str":"واردر","boundary":[0.3787999335948038,0.478054136686682,0.40649401315652944,0.49348816357128694],"dir":"rtl"},{"str":"(فیاتا)","boundary":[0.33273264941303615,0.478054136686682,0.37542751161956456,0.49348816357128694],"dir":"rtl"},{"str":"FIATA","boundary":[0.27113947166365765,0.478054136686682,0.32936022743779697,0.49348816357128694],"dir":"ltr"},{"str":"تشکیلات","boundary":[0.7615926871277677,0.5020077464115889,0.8273307186287326,0.5174417732961938],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7100394280852477,0.5020077464115889,0.758324306376974,0.5174417732961938],"dir":"rtl"},{"str":"فیاتا","boundary":[0.6785758160576065,0.5020077464115889,0.706771047334454,0.5174417732961938],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7806800307124033,0.5259613561364956,0.8273307186287328,0.5413953830211006],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.7376463508269523,0.5259613561364956,0.7774116499616096,0.5413953830211006],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6860930917844321,0.5259613561364956,0.7343779700761586,0.5413953830211006],"dir":"rtl"},{"str":"فیاتا","boundary":[0.654629479756791,0.5259613561364956,0.6828247110336384,0.5413953830211006],"dir":"rtl"},{"str":".9","boundary":[0.8667691796883107,0.5499149658614025,0.8823266720620889,0.5653489927460075],"dir":"ltr"},{"str":"اتحادیه","boundary":[0.8150851854157588,0.5499149658614025,0.863500798937517,0.5653489927460075],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.7455122538338625,0.5499149658614025,0.8118168046649651,0.5653489927460075],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.7069889393845069,0.5499149658614025,0.7422438730830687,0.5653489927460075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.697663159642242,0.5499149658614025,0.703720558633713,0.5653489927460075],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.6696254031877995,0.5499149658614025,0.6943385244895414,0.5653489927460075],"dir":"rtl"},{"str":"جادهای","boundary":[0.6155374670567971,0.5499149658614025,0.6663007680350987,0.5653489927460075],"dir":"rtl"},{"str":"(ایرو)","boundary":[0.5778444685425012,0.5499149658614025,0.6122690863060033,0.5653489927460075],"dir":"rtl"},{"str":"IRU","boundary":[0.5408244620141526,0.5499149658614025,0.5745323621573387,0.5653489927460075],"dir":"ltr"},{"str":"تشکیلات","boundary":[0.7615926871277678,0.5738685755863093,0.8273307186287328,0.5893026024709143],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.7038512938637449,0.5738685755863093,0.758324306376974,0.5893026024709143],"dir":"rtl"},{"str":"ایرو","boundary":[0.6785104484425907,0.5738685755863093,0.7005829131129512,0.5893026024709143],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7806800307124033,0.5978221853112162,0.8273307186287328,0.613256212195821],"dir":"rtl"},{"str":"اتحادیه","boundary":[0.7277010730308733,0.5978221853112162,0.7774116499616096,0.613256212195821],"dir":"rtl"},{"str":"ایرو","boundary":[0.702282471103364,0.5978221853112162,0.7244226634959409,0.613256212195821],"dir":"rtl"},{"str":".10","boundary":[0.8638276370125962,0.621775795036123,0.8823266720620888,0.637209821920728],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.815019817800743,0.621775795036123,0.8605592562618025,0.637209821920728],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.7454468862188467,0.621775795036123,0.8117514370499492,0.637209821920728],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7291921392848992,0.621775795036123,0.742178505468053,0.637209821920728],"dir":"rtl"},{"str":"یانوردی","boundary":[0.6788954340410867,0.621775795036123,0.7274490028844758,0.637209821920728],"dir":"rtl"},{"str":")IMO","boundary":[0.6236888086492768,0.621775795036123,0.668530992550167,0.637209821920728],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6685309925501671,0.621775795036123,0.6755303556349439,0.637209821920728],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7806800307124033,0.6457294047610298,0.8273307186287328,0.6611634316456347],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7291267716698832,0.6457294047610298,0.7774116499616095,0.6611634316456347],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6566776650272884,0.6457294047610298,0.7258583909190894,0.6611634316456347],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6393552470480816,0.6457294047610298,0.6534092842764947,0.6611634316456347],"dir":"rtl"},{"str":"یانوردی","boundary":[0.5880667941166653,0.6457294047610298,0.6376121106476583,0.6611634316456347],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7787190022619273,0.6696830144859367,0.8273307186287329,0.6851170413705416],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7261694074565754,0.6696830144859367,0.7753874556766344,0.6851170413705416],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6531913922264418,0.6696830144859367,0.7228378608712825,0.6851170413705416],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.635868974247235,0.6696830144859367,0.6499230114756481,0.6851170413705416],"dir":"rtl"},{"str":"یانوردی","boundary":[0.5845805213158187,0.6696830144859367,0.6341258378468118,0.6851170413705416],"dir":"rtl"},{"str":".11","boundary":[0.8637622693975804,0.6936366242108435,0.8823266720620888,0.7090706510954484],"dir":"ltr"},{"str":"المللیاتحادیهبنادربینو","boundary":[0.7855172342235781,0.6936366242108435,0.8723254269646601,0.7090706510954484],"dir":"rtl"},{"str":"لنگرگاه","boundary":[0.7352495382763702,0.6936366242108435,0.7821764480507464,0.7090706510954484],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6344308867168856,0.6936366242108435,0.648659237585341,0.7090706510954484],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5718740791466932,0.6936366242108435,0.5786723111083443,0.7090706510954484],"dir":"ltr"},{"str":"IAPH","boundary":[0.5786723111083443,0.6936366242108435,0.6243642740044409,0.7090706510954484],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6243642740044409,0.6936366242108435,0.6313131092439309,0.7090706510954484],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7806800307124033,0.7175902339357503,0.8273307186287328,0.7330242608203552],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.7392587519973438,0.7175902339357503,0.7774116499616095,0.7330242608203552],"dir":"rtl"},{"str":"اتحادیه","boundary":[0.6862836823246337,0.7175902339357503,0.7359903712465501,0.7330242608203552],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6137529311668639,0.7175902339357503,0.6830055510346071,0.7330242608203552],"dir":"rtl"},{"str":"بنادر","boundary":[0.5796746145385877,0.7175902339357503,0.6104845504160701,0.7330242608203552],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.568562119985889,0.7175902339357503,0.575886264122895,0.7330242608203552],"dir":"rtl"},{"str":"لنگرگاهها","boundary":[0.5000350702442468,0.7175902339357503,0.5651975295410012,0.7330242608203552],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.4469565668513562,0.7175902339357503,0.49676668949345293,0.7330242608203552],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4342970387432818,0.7175902339357503,0.4436881861005625,0.7330242608203552],"dir":"rtl"},{"str":".12","boundary":[0.8871638755732636,0.7415438436606572,0.9086698209134865,0.7569778705452622],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.8383560563614103,0.7415438436606572,0.8838954948224699,0.7569778705452622],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.7424399759281163,0.7415438436606572,0.8087445267592189,0.7569778705452622],"dir":"rtl"},{"str":"هواپیمایی","boundary":[0.6720826329660295,0.7415438436606572,0.7391715951773226,0.7569778705452622],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.6350191952520284,0.7415438436606572,0.6670711158148126,0.7569778705452622],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6198975846877955,0.7415438436606572,0.633493950901658,0.7569778705452622],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5545516611674863,0.7415438436606572,0.5613498931291373,0.7569778705452622],"dir":"ltr"},{"str":"ICAO","boundary":[0.5613498931291373,0.7415438436606572,0.6091989873207578,0.7569778705452622],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6091989873207578,0.7415438436606572,0.616424014114082,0.7569778705452622],"dir":"ltr"},{"str":"منشور","boundary":[0.7884369876942872,0.7654974533855642,0.8273307186287328,0.7809314802701691],"dir":"rtl"},{"str":"ایکائو","boundary":[0.7477331344480093,0.7654974533855642,0.785067463418933,0.7809314802701691],"dir":"rtl"},{"str":"مأمور","boundary":[0.7948430139658429,0.7894510631104709,0.8273307186287328,0.8048850899950758],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.7704373903104165,0.7894510631104709,0.7930998775654196,0.8048850899950758],"dir":"rtl"},{"str":"ایکائو","boundary":[0.7300141818427447,0.7894510631104709,0.7670910982187217,0.8048850899950758],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7806800307124033,0.8134046728353777,0.8273307186287328,0.8288386997199826],"dir":"rtl"},{"str":"ایکائو","boundary":[0.7411979912428149,0.8134046728353777,0.7774116499616097,0.8288386997199826],"dir":"rtl"},{"str":".13","boundary":[0.8580970760962046,0.8373582825602846,0.8823266720620888,0.8527923094448895],"dir":"ltr"},{"str":"انجمن","boundary":[0.8109670256697586,0.8373582825602846,0.8548286953454108,0.8527923094448895],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.7413919151673619,0.8373582825602846,0.8076986449189649,0.8527923094448895],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.7028686007180064,0.8373582825602846,0.7381235344165682,0.8527923094448895],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6935428209757415,0.8373582825602846,0.6996002199672124,0.8527923094448895],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.6656062308144269,0.8373582825602846,0.6902301818261785,0.8527923094448895],"dir":"rtl"},{"str":"هوایی","boundary":[0.6223652477821316,0.8373582825602846,0.662293591664864,0.8527923094448895],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.558037933968333,0.8373582825602846,0.564836165929984,0.8527923094448895],"dir":"ltr"},{"str":"IATA","boundary":[0.564836165929984,0.8373582825602846,0.6121623192014775,0.8527923094448895],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6121623192014776,0.8373582825602846,0.6190526086325686,0.8527923094448895],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7806800307124032,0.8613118922851914,0.8273307186287326,0.8767459191697964],"dir":"rtl"},{"str":"یاتا","boundary":[0.7574527381767623,0.8613118922851914,0.7774116499616095,0.8767459191697964],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاء","boundary":[0.7830768432629852,0.8852655020100982,0.8273307186287325,0.9006995288947032],"dir":"rtl"},{"str":"یاتا","boundary":[0.7598495507273444,0.8852655020100982,0.7798084625121915,0.9006995288947032],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27114,0.11875,0.90867,0.9007],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/f5e80bea85eb370b34ed6bc0a06c1ef8.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/4994ed9a1c9f0c71760b6311688fdf73.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.0554,0.14476]},"elements":[{"words":[{"str":"10","boundary":[0.8551127850754321,0.06716653315008501,0.8676467658594286,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85511,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7882612214405778,0.06716653315008501,0.8363199070327254,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"مس","boundary":[0.7681528979642658,0.06716653315008501,0.7851277262445787,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.76815,0.06717,0.83632,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"215","boundary":[0.11764697337566665,0.1451346802584098,0.14453485235219657,0.16056870714301474],"dir":"ltr"},{"str":"217","boundary":[0.11765340637904916,0.1690882899833167,0.14563074560584366,0.18452231686792164],"dir":"ltr"},{"str":"217","boundary":[0.1176534063790491,0.1930418997082236,0.1456307456058436,0.20847592659282854],"dir":"ltr"},{"str":"218","boundary":[0.11765340637904907,0.21699550943313053,0.14563074560584358,0.23242953631773547],"dir":"ltr"},{"str":"221","boundary":[0.11765340637904899,0.24094911915803735,0.14288530577517672,0.2563831460426423],"dir":"ltr"},{"str":"222","boundary":[0.11765340637904899,0.2649027288829442,0.14543464276079587,0.28033675576754913],"dir":"ltr"},{"str":"222","boundary":[0.11765340637904899,0.28885633860785104,0.14543464276079587,0.30429036549245597],"dir":"ltr"},{"str":"223","boundary":[0.11765340637904899,0.3128099483327579,0.14811471497644674,0.32824397521736276],"dir":"ltr"},{"str":"223","boundary":[0.11765340637904899,0.33676355805766467,0.14811471497644674,0.3521975849422696],"dir":"ltr"},{"str":"224","boundary":[0.117653406379049,0.3607171677825715,0.14674199506111338,0.37615119466717645],"dir":"ltr"},{"str":"224","boundary":[0.11765340637904904,0.38467077750747836,0.1467419950611134,0.4001048043920833],"dir":"ltr"},{"str":"225","boundary":[0.11765340637904902,0.4086243872323852,0.14709062234119807,0.4240584141169901],"dir":"ltr"},{"str":"225","boundary":[0.11765340637904899,0.432577996957292,0.14709062234119802,0.4480120238418969],"dir":"ltr"},{"str":"226","boundary":[0.11765340637904886,0.45653160668219883,0.14628442175600212,0.47196563356680377],"dir":"ltr"},{"str":"226","boundary":[0.11765340637904886,0.4804852164071057,0.14628442175600212,0.4959192432917106],"dir":"ltr"},{"str":"228","boundary":[0.11765340637904886,0.5044388261320125,0.14818008259146248,0.5198728530166175],"dir":"ltr"},{"str":"228","boundary":[0.11765340637904881,0.5283924358569193,0.14818008259146243,0.5438264627415242],"dir":"ltr"},{"str":"228","boundary":[0.11765340637904875,0.5523460455818262,0.14818008259146237,0.5677800724664311],"dir":"ltr"},{"str":"229","boundary":[0.11765340637904875,0.576299655306733,0.14567432401585384,0.5917336821913379],"dir":"ltr"},{"str":"230","boundary":[0.11765340637904875,0.6002532650316398,0.14506422627570567,0.6156872919162447],"dir":"ltr"},{"str":"231","boundary":[0.11765340637904875,0.6242068747565467,0.1455653779908274,0.6396409016411516],"dir":"ltr"},{"str":"232","boundary":[0.11765340637904875,0.6481604844814535,0.1481147149764465,0.6635945113660584],"dir":"ltr"},{"str":"232","boundary":[0.11765340637904886,0.6721140942063604,0.14811471497644663,0.6875481210909653],"dir":"ltr"},{"str":"234","boundary":[0.11765340637904899,0.6960677039312672,0.14942206727676421,0.7115017308158721],"dir":"ltr"},{"str":"234","boundary":[0.11765340637904899,0.720021313656174,0.14942206727676421,0.7354553405407789],"dir":"ltr"},{"str":"234","boundary":[0.11765340637904899,0.7439749233810808,0.14942206727676421,0.7594089502656858],"dir":"ltr"},{"str":"235","boundary":[0.11765340637904899,0.7679285331059879,0.1497706945568489,0.7833625599905928],"dir":"ltr"},{"str":"235","boundary":[0.11765340637904899,0.7918821428308945,0.1497706945568489,0.8073161697154995],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.14513,0.14977,0.80732],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"236","boundary":[0.1176534063790491,0.8398047963075927,0.1489644939716532,0.8552388231921977],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.8398,0.14896,0.85524],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8903145946170287,0.11874984382234699,0.9301577123409905,0.13638873169046692],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم.","boundary":[0.8341137324199239,0.11874984382234699,0.8865544003818299,0.13638873169046692],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.756942248230924,0.11874984382234699,0.8283610367511258,0.13638873169046692],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6614572474102917,0.11874984382234699,0.6944383573014589,0.13638873169046692],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.5824269024051133,0.11874984382234699,0.6576952727800951,0.13638873169046692],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.5363333955882048,0.11874984382234699,0.5786667081699143,0.13638873169046692],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.520805323955624,0.11874984382234699,0.5325732013530059,0.13638873169046692],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.47221336819606136,0.11874984382234699,0.5150447197493204,0.13638873169046692],"dir":"rtl"},{"str":".1","boundary":[0.8549325572226026,0.1451346802584098,0.867657452945693,0.16056870714301474],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7834470858436222,0.1451346802584098,0.8497031480213326,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.7350385766128807,0.1451346802584098,0.7781256095789496,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.7181399281993815,0.1451346802584098,0.7316633472360167,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.6918961782333294,0.1451346802584098,0.7172683599991699,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6753975927559285,0.1451346802584098,0.6885964611378492,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.636042966863835,0.1451346802584098,0.6720978756604483,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6263637967170931,0.1451346802584098,0.6327432497683547,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.5976386157592964,0.1451346802584098,0.6230054357321598,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.5244360746228393,0.1451346802584098,0.5942802547743631,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.49621905414098655,0.1451346802584098,0.5192066654215692,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4771534997613563,0.1451346802584098,0.49262177972973553,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"جادهها","boundary":[0.4229833571977007,0.1451346802584098,0.4737520261353121,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.38182354894270476,0.1451346802584098,0.419714976446907,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"کارنه","boundary":[0.3460940500600541,0.1451346802584098,0.37659631866193527,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.3252827408744734,0.1451346802584098,0.3427009018232747,0.16056870714301474],"dir":"rtl"},{"str":".2","boundary":[0.852385399157484,0.1690882899833167,0.8676596318661935,0.18452231686792164],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7816366685300633,0.1690882899833167,0.8471559899562141,0.18452231686792164],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.7419905779128924,0.1690882899833167,0.778312513363727,0.18452231686792164],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7322397227583058,0.1690882899833167,0.738666422746556,0.18452231686792164],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.7035134407548209,0.1690882899833167,0.7288812330462849,0.18452231686792164],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6303098217435513,0.1690882899833167,0.7001549510428002,0.18452231686792164],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.6020928012616986,0.1690882899833167,0.6250804125422813,0.18452231686792164],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5876901367532008,0.1690882899833167,0.5983743852956493,0.18452231686792164],"dir":"rtl"},{"str":"طر","boundary":[0.5662495590279939,0.1690882899833167,0.5841714423781669,0.18452231686792164],"dir":"rtl"},{"str":"یق","boundary":[0.5466456004214587,0.1690882899833167,0.5655958828778351,0.18452231686792164],"dir":"rtl"},{"str":"جاده","boundary":[0.5088238216957192,0.1690882899833167,0.5433452706897187,0.18452231686792164],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.45327253107555665,0.1690882899833167,0.4599618170121812,0.18452231686792164],"dir":"ltr"},{"str":"CMR","boundary":[0.45996181701218114,0.1690882899833167,0.49872481271659497,0.18452231686792164],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.49872481271659497,0.1690882899833167,0.5055234919639792,0.18452231686792164],"dir":"ltr"},{"str":"3.کنوانسیون","boundary":[0.7833550187802194,0.1930418997082236,0.867657452945693,0.20847592659282854],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.7350610103675542,0.1930418997082236,0.7781256095789495,0.20847592659282854],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7171812031791487,0.1930418997082236,0.73168746184144,0.20847592659282854],"dir":"rtl"},{"str":"باره","boundary":[0.6939079766437669,0.1930418997082236,0.7163096349789371,0.20847592659282854],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6840616115711053,0.1930418997082236,0.6905512612780867,0.20847592659282854],"dir":"rtl"},{"str":"رود","boundary":[0.6636220723263827,0.1930418997082236,0.6831900433708936,0.20847592659282854],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.6209941562545012,0.1930418997082236,0.6603430018593148,0.20847592659282854],"dir":"rtl"},{"str":"وسایط","boundary":[0.5734257740122374,0.1930418997082236,0.6177150857874333,0.20847592659282854],"dir":"rtl"},{"str":"نقلیه","boundary":[0.536262975385469,0.1930418997082236,0.5701467035451696,0.20847592659282854],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.4763215672474694,0.1930418997082236,0.5329839049184012,0.20847592659282854],"dir":"rtl"},{"str":"(کارنه","boundary":[0.43491783748329316,0.1930418997082236,0.47304249678040156,0.20847592659282854],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.4167080661561766,0.1930418997082236,0.43163876701622533,0.20847592659282854],"dir":"rtl"},{"str":"پاساژ)","boundary":[0.3721272803526764,0.1930418997082236,0.41334601594475123,0.20847592659282854],"dir":"rtl"},{"str":".4","boundary":[0.8510780468571665,0.21699550943313053,0.8676596318661933,0.23242953631773547],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7800731779646085,0.21699550943313053,0.8458486376558965,0.23242953631773547],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.707049222851688,0.21699550943313053,0.7767364051497433,0.23242953631773547],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگی","boundary":[0.6369315611446594,0.21699550943313053,0.7037808421008943,0.23242953631773547],"dir":"rtl"},{"str":"کنترلهای","boundary":[0.5631968914067526,0.21699550943313053,0.6317043308638901,0.23242953631773547],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.541342318786445,0.21699550943313053,0.5599285106559588,0.23242953631773547],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5251212318788675,0.21699550943313053,0.5398170744360745,0.23242953631773547],"dir":"rtl"},{"str":"کالاها","boundary":[0.48184628299684873,0.21699550943313053,0.5196206603166696,0.23242953631773547],"dir":"rtl"},{"str":".5","boundary":[0.8507272406565812,0.24094911915803735,0.8676574529456929,0.2563831460426423],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7795815804388869,0.24094911915803735,0.8454978314553112,0.2563831460426423],"dir":"rtl"},{"str":"پار","boundary":[0.7604109859096474,0.24094911915803735,0.7762378720907638,0.2563831460426423],"dir":"rtl"},{"str":"یس","boundary":[0.734456979449075,0.24094911915803735,0.7586700284297244,0.2563831460426423],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.716420759924464,0.24094911915803735,0.7310539191614125,0.2563831460426423],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6773917617475262,0.24094911915803735,0.7131057261042257,0.2563831460426423],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.6208814852251993,0.24094911915803735,0.6740767279272881,0.2563831460426423],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6080412542281431,0.24094911915803735,0.6175664514049609,0.2563831460426423],"dir":"rtl"},{"str":"مالکیت","boundary":[0.5484865195843075,0.24094911915803735,0.6047326578590413,0.2563831460426423],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.49248301170997444,0.24094911915803735,0.5451779232152054,0.2563831460426423],"dir":"rtl"},{"str":".6","boundary":[0.851533441241777,0.2649027288829442,0.8676574529456929,0.28033675576754913],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7807205113677422,0.2649027288829442,0.846304032040507,0.28033675576754913],"dir":"rtl"},{"str":"برن","boundary":[0.7551888936203366,0.2649027288829442,0.7773931936769423,0.28033675576754913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7375541098590963,0.2649027288829442,0.7518615759295366,0.28033675576754913],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6985251116821586,0.2649027288829442,0.7342390760388581,0.28033675576754913],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.6420148351598316,0.2649027288829442,0.6952100778619205,0.28033675576754913],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6291746041627756,0.2649027288829442,0.6386998013395934,0.28033675576754913],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.6047946626823548,0.2649027288829442,0.625211816681038,0.28033675576754913],"dir":"rtl"},{"str":"ادبی","boundary":[0.5688234677300629,0.2649027288829442,0.6014139112770641,0.28033675576754913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5589065969412106,0.2649027288829442,0.5654427163247724,0.28033675576754913],"dir":"rtl"},{"str":"هنری","boundary":[0.5174574174148638,0.2649027288829442,0.5555385704358193,0.28033675576754913],"dir":"rtl"},{"str":".7","boundary":[0.8496399593268174,0.28885633860785104,0.8676596318661935,0.30429036549245597],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.779636077837557,0.28885633860785104,0.8444105501255471,0.30429036549245597],"dir":"rtl"},{"str":"تأسیس","boundary":[0.7264449250322179,0.28885633860785104,0.7763486147469923,0.30429036549245597],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6745906738837084,0.28885633860785104,0.7231574619416531,0.30429036549245597],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6257389723579149,0.28885633860785104,0.6713032107931435,0.30429036549245597],"dir":"rtl"},{"str":"مالکیت","boundary":[0.5665646367277475,0.28885633860785104,0.6224515092673499,0.30429036549245597],"dir":"rtl"},{"str":"معنوی","boundary":[0.5183923442406707,0.28885633860785104,0.5632771736371828,0.30429036549245597],"dir":"rtl"},{"str":".8","boundary":[0.8496399593268171,0.3128099483327579,0.8676596318661932,0.32824397521736276],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7784684150558216,0.3128099483327579,0.8444105501255471,0.32824397521736276],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7607400029052271,0.3128099483327579,0.7751234316311812,0.32824397521736276],"dir":"rtl"},{"str":"باره","boundary":[0.737865246949908,0.3128099483327579,0.7598684347050154,0.32824397521736276],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیلات","boundary":[0.6708686059500019,0.3128099483327579,0.7345660033025061,0.32824397521736276],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.6234166210149177,0.3128099483327579,0.6656083338521238,0.32824397521736276],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5908865044318349,0.3128099483327579,0.6201084735657906,0.32824397521736276],"dir":"rtl"},{"str":"جهانگردی","boundary":[0.5143580267753625,0.3128099483327579,0.587578356982708,0.32824397521736276],"dir":"rtl"},{"str":".9","boundary":[0.8521413600614246,0.33676355805766467,0.8676552740251923,0.3521975849422696],"dir":"ltr"},{"str":"پروتکل","boundary":[0.8021133453692749,0.33676355805766467,0.8488729793106309,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"اضافی","boundary":[0.7539592023075804,0.33676355805766467,0.7988449646184812,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.6827876580365849,0.33676355805766467,0.7487297931063104,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6650592458859903,0.33676355805766467,0.6794426746119444,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"باره","boundary":[0.6421844899306712,0.33676355805766467,0.6641876776857787,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیلات","boundary":[0.575187848930765,0.33676355805766467,0.6388852462832693,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.5277566169981481,0.33676355805766467,0.569927576832887,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.49524179046433586,0.33676355805766467,0.5244500244692859,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"جهانگردی","boundary":[0.41874928329665545,0.33676355805766467,0.49193519793547363,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.40219427670215174,0.33676355805766467,0.4154426907677932,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.375890794329321,0.33676355805766467,0.40132488742244066,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35935465704547936,0.33676355805766467,0.3725835668725527,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.33148575367644484,0.33676355805766467,0.356047429588711,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.2943005737285333,0.33676355805766467,0.3262196766897008,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.25292888059418794,0.33676355805766467,0.2909551537985323,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24311564879951839,0.33676355805766467,0.24958346066418693,0.3521975849422696],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.22076120618203063,0.33676355805766467,0.23968705330603868,0.3521975849422696],"dir":"ltr"},{"str":".10","boundary":[0.848724812716595,0.3607171677825715,0.8676596318661933,0.37615119466717645],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7778266260490709,0.3607171677825715,0.8434954035153249,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.7596365403197435,0.3607171677825715,0.774495108516227,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.741979497395671,0.3607171677825715,0.7563050227868996,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.7030287731551099,0.3607171677825715,0.7386711119845248,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.6466318298464381,0.3607171677825715,0.6997203877439637,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"مجر","boundary":[0.6158417896200377,0.3607171677825715,0.6433234444352919,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"یان،","boundary":[0.5870656126438046,0.3607171677825715,0.6145344373197201,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.5544199961050797,0.3607171677825715,0.5837298888830357,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"کنندگان","boundary":[0.4941961094190352,0.3607171677825715,0.5491232438938345,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"ضبطهایبرنامهرادیو","boundary":[0.4093237045798832,0.3607171677825715,0.4908809484094037,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"یی","boundary":[0.3879797687539313,0.3607171677825715,0.4086700284297245,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37818693062732145,0.3607171677825715,0.3846413012107689,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاه","boundary":[0.33794226898254776,0.3607171677825715,0.3747898010568566,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2465147647803439,0.3607171677825715,0.2766710245076676,0.37615119466717645],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.22559116874418197,0.3607171677825715,0.24434332397314804,0.37615119466717645],"dir":"ltr"},{"str":".11","boundary":[0.8482214820809727,0.38467077750747836,0.8676574529456929,0.4001048043920833],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7770319131766054,0.38467077750747836,0.8429920728797027,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.7602802506796157,0.38467077750747836,0.773686041838991,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.7338280790806389,0.38467077750747836,0.7594086824794041,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7171984657535367,0.38467077750747836,0.7305021564152184,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"آئین","boundary":[0.6857887768264986,0.38467077750747836,0.7138725430881164,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"اعلام","boundary":[0.6479376483046069,0.38467077750747836,0.6825182300072107,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"رضایت","boundary":[0.5937773929771996,0.38467077750747836,0.6446671014853189,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"قبلی","boundary":[0.5579321998378044,0.38467077750747836,0.5905068461579117,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5257718227814735,0.38467077750747836,0.5546616530185164,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.48602377710439487,0.38467077750747836,0.5225012759621857,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.4563490156307229,0.38467077750747836,0.4827532302851071,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.39050200633572685,0.38467077750747836,0.453078468811435,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3809084023324824,0.38467077750747836,0.38723145951643895,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"سموم","boundary":[0.33915151388225784,0.38467077750747836,0.3776031077322008,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.31039545085980763,0.38467077750747836,0.3358462192819761,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":"آفات...","boundary":[0.2544478309257073,0.38467077750747836,0.307090156259526,0.4001048043920833],"dir":"rtl"},{"str":".12","boundary":[0.8456721450953535,0.4086243872323852,0.8676574529456927,0.4240584141169901],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7749191045302263,0.4086243872323852,0.8404427358940836,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"بازل","boundary":[0.7435814004325356,0.4086243872323852,0.7715947370516876,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7259622527962811,0.4086243872323852,0.7402570329539971,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"باره","boundary":[0.702539772928408,0.4086243872323852,0.7250906845960695,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6598215995769884,0.4086243872323852,0.6972005021892961,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.6311436839215613,0.4086243872323852,0.6564687645432284,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6213087011558653,0.4086243872323852,0.6277908488878012,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"انتقالات","boundary":[0.5596697379069911,0.4086243872323852,0.617978065533628,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"برو","boundary":[0.5397081284110481,0.4086243872323852,0.5563391022847537,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5273633097590856,0.4086243872323852,0.5381828840606776,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.504518562327502,0.4086243872323852,0.5239468470325278,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4892445879411472,0.4086243872323852,0.5029954968976321,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.46047526791794047,0.4086243872323852,0.4859096590358296,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"ماندهای","boundary":[0.39803471746664165,0.4086243872323852,0.45714033901262285,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.38927545705451444,0.4086243872323852,0.3947663367158479,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"یان","boundary":[0.3669710234372302,0.4086243872323852,0.3875344995745916,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.32372272665331614,0.4086243872323852,0.3636253583946376,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31390877586171106,0.4086243872323852,0.3203770616107235,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.28479890779327327,0.4086243872323852,0.31056281401476415,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.25816505149157615,0.4086243872323852,0.28145294594632636,0.4240584141169901],"dir":"rtl"},{"str":".13","boundary":[0.9199319346738879,0.432577996957292,0.9445973147398781,0.4480120238418969],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.8487423657695206,0.432577996957292,0.9147025254726179,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.8319907032725309,0.432577996957292,0.8453964944319062,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.8058092043836755,0.432577996957292,0.8311191350723192,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7893497541182595,0.432577996957292,0.8025173143305924,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7375134587490424,0.432577996957292,0.7860578640651763,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7099493660378923,0.432577996957292,0.7342215686959592,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"المللی","boundary":[0.5879298180082589,0.432577996957292,0.6330116831642073,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"گونههای","boundary":[0.5259155616426983,0.432577996957292,0.5827004088069889,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"نادر","boundary":[0.49861368777106785,0.432577996957292,0.5226471808919045,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهی","boundary":[0.44953365335987583,0.432577996957292,0.49185903421942745,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4395867314117327,0.432577996957292,0.4461426572411907,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"جانور","boundary":[0.40004150324762894,0.432577996957292,0.4361874281311508,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3843124623613471,0.432577996957292,0.39851625889725856,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.3684689451949613,0.432577996957292,0.3808781739582288,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35181007461838854,0.432577996957292,0.3651371710796467,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":"انقراض","boundary":[0.29830178232643695,0.432577996957292,0.348478300503074,0.4480120238418969],"dir":"rtl"},{"str":".14","boundary":[0.8443669717155365,0.45653160668219883,0.8676596318661932,0.47196563356680377],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7739160106851025,0.45653160668219883,0.8391375625142664,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":"ملل","boundary":[0.7437776183494741,0.45653160668219883,0.7706065239718197,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":"متحد","boundary":[0.700754291076798,0.45653160668219883,0.7404681316361913,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6832140114963994,0.45653160668219883,0.6974448043635153,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":"بارهی","boundary":[0.6447103073315484,0.45653160668219883,0.6823424432961878,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":"دادو","boundary":[0.6140964742991136,0.45653160668219883,0.6414419265807547,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":"ستد","boundary":[0.5804896258277933,0.45653160668219883,0.6107952121703002,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":"قاچاق","boundary":[0.5327533754451517,0.45653160668219883,0.5771883636989799,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.502799923729718,0.45653160668219883,0.5294521133163382,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":"مخدر","boundary":[0.46118201249247726,0.45653160668219883,0.4994986616009047,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45006951793977845,0.45653160668219883,0.45739366207678445,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.41970447232126534,0.45653160668219883,0.44672289277976607,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.38817926331394775,0.45653160668219883,0.4163578471612528,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":"گردان","boundary":[0.34628436958711545,0.45653160668219883,0.382871609703459,0.47196563356680377],"dir":"rtl"},{"str":".15","boundary":[0.8440183444354518,0.4804852164071057,0.8676596318661931,0.4959192432917106],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7740927433088227,0.4804852164071057,0.8387889352341819,0.4959192432917106],"dir":"rtl"},{"str":"علیه","boundary":[0.7390019307431529,0.4804852164071057,0.7708091363937568,0.4959192432917106],"dir":"rtl"},{"str":"جنایات","boundary":[0.6816044818678031,0.4804852164071057,0.7357183238280872,0.4959192432917106],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6298110554608322,0.4804852164071057,0.6783208749527373,0.4959192432917106],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.5950923850122032,0.4804852164071057,0.6265274485457664,0.4959192432917106],"dir":"rtl"},{"str":"فراملی","boundary":[0.5488373089353099,0.4804852164071057,0.5918087780971374,0.4959192432917106],"dir":"rtl"},{"str":"(کنوانسیون","boundary":[0.4721322513993731,0.4804852164071057,0.545553702020244,0.4959192432917106],"dir":"rtl"},{"str":"پالرمو)","boundary":[0.42769410448214945,0.4804852164071057,0.4688486444843073,0.4959192432917106],"dir":"rtl"},{"str":".16","boundary":[0.8448223661001469,0.5044388261320125,0.8676574529456927,0.5198728530166175],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7734924180503634,0.5044388261320125,0.839592956898877,0.5198728530166175],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7636575774554355,0.5044388261320125,0.7701396314839107,0.5198728530166175],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.7437962292750897,0.5044388261320125,0.7623502251551181,0.5198728530166175],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7258533067712545,0.5044388261320125,0.7404107721988943,0.5198728530166175],"dir":"rtl"},{"str":"باره","boundary":[0.7028886126074656,0.5044388261320125,0.7249839174915433,0.5198728530166175],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6634732481051933,0.5044388261320125,0.6995763971030728,0.5198728530166175],"dir":"rtl"},{"str":"کنسولی","boundary":[0.6071134250439856,0.5044388261320125,0.6582000041503243,0.5198728530166175],"dir":"rtl"},{"str":".17","boundary":[0.8429288841851871,0.5283924358569193,0.8676596318661931,0.5438264627415242],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7715989361354035,0.5283924358569193,0.8376994749839171,0.5438264627415242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7617640955404756,0.5283924358569193,0.7682461495689508,0.5438264627415242],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.7419027473601298,0.5283924358569193,0.7604567432401581,0.5438264627415242],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7239598248562946,0.5283924358569193,0.7385172902839344,0.5438264627415242],"dir":"rtl"},{"str":"باره","boundary":[0.7011413566389229,0.5283924358569193,0.723088256656083,0.5438264627415242],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6619769664773759,0.5283924358569193,0.6978502314152634,0.5438264627415242],"dir":"rtl"},{"str":"سیاسی","boundary":[0.6077172819566447,0.5283924358569193,0.6586858412537165,0.5438264627415242],"dir":"rtl"},{"str":".18","boundary":[0.8429288841851871,0.5523460455818262,0.8676596318661931,0.5677800724664311],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7719240152926292,0.5523460455818262,0.8376994749839171,0.5677800724664311],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6989000601797086,0.5523460455818262,0.768587242477764,0.5677800724664311],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیل","boundary":[0.6502011869928818,0.5523460455818262,0.6956316794289148,0.5677800724664311],"dir":"rtl"},{"str":"ترافیک","boundary":[0.5997155989956209,0.5523460455818262,0.6469328062420878,0.5677800724664311],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5823931810164141,0.5523460455818262,0.5964472182448272,0.5677800724664311],"dir":"rtl"},{"str":"یایی","boundary":[0.5501965402185861,0.5523460455818262,0.5806522235364913,0.5677800724664311],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاحیه","boundary":[0.8078264749216622,0.576299655306733,0.867659631866193,0.5917336821913379],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7914845711676934,0.576299655306733,0.8045580941708684,0.5917336821913379],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7201595256588481,0.576299655306733,0.7862551619664234,0.5917336821913379],"dir":"rtl"},{"str":".19","boundary":[0.8454346427607956,0.6002532650316398,0.867659631866193,0.6156872919162447],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7744297738682376,0.6002532650316398,0.8402052335595256,0.6156872919162447],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.7014079976758177,0.6002532650316398,0.7710930010533725,0.6156872919162447],"dir":"rtl"},{"str":"کانتینرهای","boundary":[0.6237318746564626,0.6002532650316398,0.6961785884745477,0.6156872919162447],"dir":"rtl"},{"str":"ایمن","boundary":[0.5884884337665308,0.6002532650316398,0.6204091115304478,0.6156872919162447],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5493847143538978,0.6002532650316398,0.5560740002905223,0.6156872919162447],"dir":"ltr"},{"str":"csc","boundary":[0.5560740002905222,0.6002532650316398,0.5783207786009251,0.6156872919162447],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5783207786009251,0.6002532650316398,0.5851656706405158,0.6156872919162447],"dir":"ltr"},{"str":"«تأیید","boundary":[0.8271970781713665,0.6242068747565467,0.867659631866193,0.6396409016411516],"dir":"rtl"},{"str":"ایمنی","boundary":[0.7850785448961377,0.6242068747565467,0.8239286974205727,0.6396409016411516],"dir":"rtl"},{"str":"»)","boundary":[0.7395826848450887,0.6242068747565467,0.7528305214883061,0.6396409016411516],"dir":"ltr"},{"str":"csc","boundary":[0.752830521488306,0.6242068747565467,0.7750772997987089,0.6396409016411516],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7750772997987089,0.6242068747565467,0.781810164145344,0.6396409016411516],"dir":"ltr"},{"str":".20","boundary":[0.8461754757309756,0.6481604844814535,0.8676596318661932,0.6635945113660584],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7751706068384178,0.6481604844814535,0.8409460665297057,0.6635945113660584],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.7021466517254971,0.6481604844814535,0.7718338340235525,0.6635945113660584],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.6857829587665231,0.6481604844814535,0.6988782709747032,0.6635945113660584],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.6595392088004707,0.6481604844814535,0.6849113905663113,0.6635945113660584],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6430406233230699,0.6481604844814535,0.6562394917049906,0.6635945113660584],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.6036859974309764,0.6481604844814535,0.6397409062275897,0.6635945113660584],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5940068272842345,0.6481604844814535,0.6003862803354961,0.6635945113660584],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.5646856886361192,0.6481604844814535,0.5905787908093965,0.6635945113660584],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.5363090124302222,0.6481604844814535,0.5592966237108049,0.6635945113660584],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5227443538331608,0.6481604844814535,0.5329624683684472,0.6635945113660584],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.5024196762313139,0.6481604844814535,0.5193978097713858,0.6635945113660584],"dir":"rtl"},{"str":"آهن","boundary":[0.47201074585665154,0.6481604844814535,0.49907313216953886,0.6635945113660584],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4221575463279998,0.6481604844814535,0.42884683226462433,0.6635945113660584],"dir":"ltr"},{"str":"CIM","boundary":[0.4288468322646243,0.6481604844814535,0.46177032102761995,0.6635945113660584],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.46177032102761995,0.6481604844814535,0.4686642017948765,0.6635945113660584],"dir":"ltr"},{"str":".21","boundary":[0.845674324015854,0.6721140942063604,0.8676596318661932,0.6875481210909653],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیونالمللیحملبین","boundary":[0.7456182946315546,0.6721140942063604,0.840444914814584,0.6875481210909653],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7360310444292262,0.6721140942063604,0.7423499138807608,0.6875481210909653],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.7075291827096355,0.6721140942063604,0.7326987924744807,0.6875481210909653],"dir":"rtl"},{"str":"مسافر","boundary":[0.6662314734838215,0.6721140942063604,0.7041969307548899,0.6875481210909653],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6564568677499011,0.6721140942063604,0.662899221529076,0.6875481210909653],"dir":"rtl"},{"str":"توشه","boundary":[0.6205694205795242,0.6721140942063604,0.6531153922219332,0.6875481210909653],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6070253064394937,0.6721140942063604,0.6172279450515561,0.6875481210909653],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.5867314117329678,0.6721140942063604,0.6036838309115257,0.6875481210909653],"dir":"rtl"},{"str":"آهن","boundary":[0.47734960260640363,0.6721140942063604,0.5037799082778224,0.6875481210909653],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.43063354707505835,0.6721140942063604,0.4373228330116829,0.6875481210909653],"dir":"ltr"},{"str":"CIV","boundary":[0.43732283301168284,0.6721140942063604,0.46734835750897474,0.6875481210909653],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.46734835750897474,0.6721140942063604,0.4742317970965889,0.6875481210909653],"dir":"ltr"},{"str":".22","boundary":[0.843124987030235,0.6960677039312672,0.8676596318661933,0.7115017308158721],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7719354181258676,0.6960677039312672,0.837895577828965,0.7115017308158721],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.7551837556288779,0.6960677039312672,0.7685895467882532,0.7115017308158721],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.7289419027390938,0.6960677039312672,0.7543121874286662,0.7115017308158721],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7124445098913671,0.6960677039312672,0.7256424241695485,0.7115017308158721],"dir":"rtl"},{"str":"یکسانساز","boundary":[0.6393087634107367,0.6960677039312672,0.7091450313218217,0.7115017308158721],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6241420224701586,0.6960677039312672,0.6377835190603663,0.7115017308158721],"dir":"rtl"},{"str":"مقررات","boundary":[0.5714226958819482,0.6960677039312672,0.6208305069809494,0.7115017308158721],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.5319273544806463,0.6960677039312672,0.5681111803927388,0.7115017308158721],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5222135757122993,0.6960677039312672,0.5286158389914372,0.7115017308158721],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.49373716103745574,0.6960677039312672,0.5188842988602131,0.7115017308158721],"dir":"rtl"},{"str":"هوایی","boundary":[0.44881411871330656,0.6960677039312672,0.4904078841853696,0.7115017308158721],"dir":"rtl"},{"str":".23","boundary":[0.840444914814584,0.720021313656174,0.8676596318661933,0.7354553405407789],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7694400459220262,0.720021313656174,0.835215505613314,0.7354553405407789],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6964182697296061,0.720021313656174,0.766103273107161,0.7354553405407789],"dir":"rtl"},{"str":"هواپیمایی","boundary":[0.6235333789869055,0.720021313656174,0.6931498889788125,0.7354553405407789],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.5865570980929256,0.720021313656174,0.6183039697856355,0.7354553405407789],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5706663286177867,0.720021313656174,0.5850318537425552,0.7354553405407789],"dir":"rtl"},{"str":".24","boundary":[0.841815455809417,0.7439749233810808,0.8676574529456929,0.7594089502656858],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7710667251819961,0.7439749233810808,0.8365860466081468,0.7594089502656858],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.7314206345648251,0.7439749233810808,0.7677425700156598,0.7594089502656858],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7216697794102386,0.7439749233810808,0.7280964793984889,0.7594089502656858],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.6929445984524419,0.7439749233810808,0.7183114184253053,0.7594089502656858],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6197420573159848,0.7439749233810808,0.6895862374675086,0.7594089502656858],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6064942206727675,0.7439749233810808,0.6164736765651911,0.7594089502656858],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5977349602606402,0.7439749233810808,0.6032258399219738,0.7594089502656858],"dir":"rtl"},{"str":"یل","boundary":[0.5779446522940418,0.7439749233810808,0.5964276079603226,0.7594089502656858],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5104256158044366,0.7439749233810808,0.5171149017410611,0.7594089502656858],"dir":"ltr"},{"str":"COTIF","boundary":[0.517114901741061,0.7439749233810808,0.5674915437132954,0.7594089502656858],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5674915437132954,0.7439749233810808,0.5745286037382423,0.7594089502656858],"dir":"ltr"},{"str":".25","boundary":[0.8414668285293323,0.7679285331059879,0.8676574529456929,0.7833625599905928],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7708820235993125,0.7679285331059879,0.8362395982485629,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7148623786501632,0.7679285331059879,0.7675659435904835,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7020180954159662,0.7679285331059879,0.7115462986413345,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"وا","boundary":[0.6870053331673202,0.7679285331059879,0.698380107795131,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"گنها","boundary":[0.6500290522733403,0.7679285331059879,0.6852621967668969,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.640441802071012,0.7679285331059879,0.6467606715225466,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"کانتینرها","boundary":[0.57574365897859,0.7679285331059879,0.6336871485193716,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.565879142542904,0.7679285331059879,0.5723807556482425,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"مقررات","boundary":[0.5131846486463305,0.7679285331059879,0.5625691868961342,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4572684645869013,0.7679285331059879,0.5098746929995608,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4444479030484134,0.7679285331059879,0.4539585089401317,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"وا","boundary":[0.42943514079976747,0.7679285331059879,0.44080991542757836,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"گنها","boundary":[0.39245885990578744,0.7679285331059879,0.42769200439934413,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37513644192658063,0.7679285331059879,0.3891904791549938,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.334931389908851,0.7679285331059879,0.3717654202370001,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32504305961941504,0.7679285331059879,0.33156036821927054,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.29636567687850923,0.7679285331059879,0.32169028689054846,0.7833625599905928],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.2745055986862988,0.7679285331059879,0.2930129041496426,0.7833625599905928],"dir":"ltr"},{"str":".26","boundary":[0.8997987092489986,0.7918821428308945,0.9251831330801634,0.8073161697154995],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.8282211708066155,0.7918821428308945,0.8945693000477285,0.8073161697154995],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7405414098653218,0.7918821428308945,0.7706976695926454,0.8073161697154995],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.668092303222727,0.7918821428308945,0.7379853107126322,0.8073161697154995],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیل","boundary":[0.6193934300359002,0.7918821428308945,0.6648239224719332,0.8073161697154995],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5679273278134013,0.7918821428308945,0.6161250492851065,0.8073161697154995],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.832666168627695,0.8398047963075927,0.8676596318661935,0.8552388231921977],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8230789184253667,0.8398047963075927,0.8293977878769013,0.8552388231921977],"dir":"rtl"},{"str":"مأخذ","boundary":[0.7817612573707909,0.8398047963075927,0.8197106308393959,0.8552388231921977],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22076,0.11875,0.9446,0.85524],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/182f55040cc3e53ef998cc809f930fe3.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/175b915f79753861abce96a71f687d19.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.12844,0.28102,0.00012,0.09457]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.47835813152379175,0.28101732285779385,0.5363485442735895,0.30306593269294374],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47836,0.28102,0.53635,0.30307],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"توسعه‏","boundary":[0.9671559899562142,0.3718575953786114,0.9716634527917634,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلات‏","boundary":[0.8415256593828467,0.3718575953786114,0.8493272177421124,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.733877025877275,0.3718575953786114,0.7554421133453694,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"بین‏","boundary":[0.6760297993317979,0.3718575953786114,0.6804209830263102,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"رها،‏","boundary":[0.5478121563012305,0.3718575953786114,0.5832725310755567,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"وجود‏","boundary":[0.4839386582000041,0.3718575953786114,0.5045099014546061,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4446433833447467,0.3718575953786114,0.45176534063790486,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.4277847641577953,0.3718575953786114,0.4424022079727739,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.42766025441490796,0.3718575953786114,0.43521004589031625,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"های‏","boundary":[0.3603004835128349,0.3718575953786114,0.37081027491809687,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی‏","boundary":[0.2588524352030547,0.3718575953786114,0.2643900273123938,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت‏و","boundary":[0.13235302662433335,0.3718575953786114,0.14728031961502544,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12861773433771193,0.3718575953786114,0.13258855029881614,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"ناهماهنگ‏جهانی،‏در","boundary":[0.8065981863080789,0.4005207881643063,0.893080163522796,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8126468696175477,0.4005207881643063,0.8147434739055235,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"با‏","boundary":[0.7805756500446162,0.4005207881643063,0.784364557751134,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"سطح‏","boundary":[0.7307692626948059,0.4005207881643063,0.743996106115262,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکات‏","boundary":[0.6040183444354521,0.4005207881643063,0.6091930776191934,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"رهای‏","boundary":[0.45592894644005905,0.4005207881643063,0.5011508850567558,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"جهان‏","boundary":[0.37347859470003536,0.4005207881643063,0.3866829406161597,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.29561020149826733,0.4005207881643063,0.3131559198719755,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9941347610450518,0.42918398095000115,0.9977656258053806,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"تقلبات","boundary":[0.916390877586171,0.42918398095000115,0.9507918484944028,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9125310755566624,0.42918398095000115,0.9161636763964631,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"تجار","boundary":[0.8540613002967483,0.42918398095000115,0.8621875973944495,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8353599369150636,0.42918398095000115,0.8529407126107618,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8315001348855549,0.42918398095000115,0.8353490026316939,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8241789620037769,0.42918398095000115,0.8312986971683792,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8185760235738447,0.42918398095000115,0.8206817549195605,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"تخلفات","boundary":[0.7325148892900871,0.42918398095000115,0.7777790483493437,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7286550872605783,0.42918398095000115,0.732287688100379,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"کی","boundary":[0.6453082653717656,0.42918398095000115,0.6687409989831706,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6335047417460419,0.42918398095000115,0.6371750034663145,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6373645437755506,0.42918398095000115,0.6451837556288781,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"مبا","boundary":[0.5886314304094299,0.42918398095000115,0.5889385015715063,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5824059432650609,0.42918398095000115,0.5885069206665425,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.5664935981240534,0.42918398095000115,0.5807873166075248,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5626337960945447,0.42918398095000115,0.5663022220377637,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5513781153375255,0.42918398095000115,0.5621550484473561,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5475183133080167,0.42918398095000115,0.5511867392512356,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"چاق","boundary":[0.4611583556413292,0.42918398095000115,0.4976148083587543,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4572985536118203,0.42918398095000115,0.46093851812654363,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"کالا","boundary":[0.4214397476602546,0.42918398095000115,0.43370493006702804,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40627446097657166,0.42918398095000115,0.4130407420253653,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4006715225466395,0.42918398095000115,0.4025885773180801,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.3567693872045489,0.42918398095000115,0.37274510714590425,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3529095851750401,0.42918398095000115,0.356570573260261,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"مخدر","boundary":[0.30330490360870754,0.42918398095000115,0.3403061868623479,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2977019651787754,0.42918398095000115,0.29964584177691517,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.29038079229699737,0.42918398095000115,0.2971973195678073,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2847778538670653,0.42918398095000115,0.286721730465205,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"یش","boundary":[0.21567494656456881,0.42918398095000115,0.2472755193093861,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.12844342069766973,0.42918398095000115,0.14975948867998934,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9962464462844219,0.457847173735696,0.999876463082979,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.9455460789806804,0.457847173735696,0.968530577517691,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.8437718151445353,0.457847173735696,0.8902388511901058,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8399120131150265,0.457847173735696,0.843532804480536,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"نظیر","boundary":[0.8074896760671525,0.457847173735696,0.8386523828769347,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8036298740376437,0.457847173735696,0.8072506654031533,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"لشو","boundary":[0.7012853555790743,0.457847173735696,0.7287522048600306,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"یی","boundary":[0.6766075245387955,0.457847173735696,0.6991686899499889,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6648040009130719,0.457847173735696,0.6684742626333445,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6686638029425807,0.457847173735696,0.6764830147959081,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5961493286849701,0.457847173735696,0.6031467762352408,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5664911079291959,0.457847173735696,0.5940326630558846,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5626313058996871,0.457847173735696,0.5662639067394879,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"سعه","boundary":[0.4809778165141427,0.457847173735696,0.5151681919110175,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4771180144846338,0.457847173735696,0.4807423996951072,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"همکار","boundary":[0.4032588350038394,0.457847173735696,0.42607268355238276,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3845574716221548,0.457847173735696,0.402138247317853,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.38069766959264595,0.457847173735696,0.384546537338785,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.3299973022889045,0.457847173735696,0.352981800825915,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.22822552864761705,0.457847173735696,0.2746925646931876,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22436572661810822,0.457847173735696,0.2279863178071823,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.20700906845960731,0.457847173735696,0.21311004586108898,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.20140613002967517,0.457847173735696,0.2033500066278149,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"یق‏","boundary":[0.12844342069766995,0.457847173735696,0.153494780966611,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.8925572226026691,0.48651036652139085,0.9390242586482397,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8886974205731604,0.48651036652139085,0.8923182119386699,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8817248749714671,0.48651036652139085,0.8887659743297749,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.876121936541535,0.48651036652139085,0.8779995915066213,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"حضو","boundary":[0.8285094108614005,0.48651036652139085,0.8618369057153649,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8212878457739324,0.48651036652139085,0.8273888231754141,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8156849073440003,0.48651036652139085,0.818238627580772,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.7774604162775743,0.48651036652139085,0.7965266694363738,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7736006142480656,0.48651036652139085,0.7772538432950566,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7519110170370839,0.48651036652139085,0.76130471118456,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7463080786071518,0.48651036652139085,0.7482519552052914,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"مجامع","boundary":[0.6743165452696681,0.48651036652139085,0.7056975743045778,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6704567432401595,0.48651036652139085,0.6740748212766408,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.6204536304965872,0.48651036652139085,0.6434381290335978,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.5186818568552998,0.48651036652139085,0.5651488929008703,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5148220548257909,0.48651036652139085,0.518442646014865,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.43976758181327763,0.48651036652139085,0.46384126302256223,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.43590777978376877,0.48651036652139085,0.4395384097891745,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4289352341820754,0.48651036652139085,0.43599476459245545,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4233322957521433,0.48651036652139085,0.42521978935712573,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"نعقاد","boundary":[0.340433708937725,0.48651036652139085,0.37965427794725004,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.33657390690821615,0.48651036652139085,0.340234894993437,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"انسیون","boundary":[0.2061375002593959,0.48651036652139085,0.2584315922720959,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.1285181265434026,0.48651036652139085,0.14983419452572225,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.951950860154808,0.5151735593070857,0.9984178962003786,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9480910581252991,0.5151735593070857,0.9517116493143732,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"تبط","boundary":[0.8726132519869687,0.5151735593070857,0.902645001971405,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8687534499574598,0.5151735593070857,0.8723797187876228,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.8534636535308895,0.5151735593070857,0.8591167881772328,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8496038515013807,0.5151735593070857,0.8533244955829565,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.783887609205421,0.5151735593070857,0.7908850567556919,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.775669966174854,0.5151735593070857,0.7817709435763356,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7569686027931692,0.5151735593070857,0.7745493784888674,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7531088007636605,0.5151735593070857,0.7569576685097995,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"خته","boundary":[0.6685666853431288,0.5151735593070857,0.700266865882256,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6647068833136199,0.5151735593070857,0.668332337076076,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"ست","boundary":[0.576429475606467,0.5151735593070857,0.6127365166324271,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏.","boundary":[0.5657216377181521,0.5151735593070857,0.5763049658635795,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"نی","boundary":[0.9710008508165766,0.5438367520927806,0.9908975077299802,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9671410487870677,0.5438367520927806,0.9707752061260873,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"شدن","boundary":[0.9124563697109301,0.5438367520927806,0.9376736910263983,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9085965676814213,0.5438367520927806,0.9122425224689088,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"رت","boundary":[0.8248015107182141,0.5438367520927806,0.8523430658449027,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8209417086887053,0.5438367520927806,0.8245743095285061,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8124750461723633,0.5438367520927806,0.8180441516978614,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8068721077424313,0.5438367520927806,0.8087615721818088,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"شد","boundary":[0.7460117454190793,0.5438367520927806,0.7725323206540914,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7421519433895706,0.5438367520927806,0.74578026251681,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7336852808732287,0.5438367520927806,0.7392463653238617,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7280823424432966,0.5438367520927806,0.7299675251701127,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"سعه","boundary":[0.645631990703273,0.5438367520927806,0.6798223661001479,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6417721886737642,0.5438367520927806,0.6453965738842377,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"دلات","boundary":[0.537159102699787,0.5438367520927806,0.5774006516009884,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5332993006702781,0.5438367520927806,0.5369319015100789,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"تجا","boundary":[0.47990952292016914,0.5438367520927806,0.4806648432389374,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4736840357758001,0.5438367520927806,0.4797850131772818,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.45498267239411555,0.5438367520927806,0.47256344808981376,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4511228703646067,0.5438367520927806,0.45497173811074576,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.39962564070638595,0.5438367520927806,0.42261013924339647,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3957658386768771,0.5438367520927806,0.399380668124497,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"رها","boundary":[0.3046745107804692,0.5438367520927806,0.3282068521861842,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.29287098715474547,0.5438367520927806,0.29654124887501804,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.2967307891842543,0.5438367520927806,0.3045500010375818,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"رائه","boundary":[0.2367668970096916,0.5438367520927806,0.26184315922721013,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2329070949801828,0.5438367520927806,0.2365499676638363,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"تسهیلات‏","boundary":[0.12866753823486748,0.5438367520927806,0.18006725665458642,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9941845649422074,0.5724999448784754,0.9978455530274283,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"نمودن","boundary":[0.9234381290335973,0.5724999448784754,0.946395985163259,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9195783270040886,0.5724999448784754,0.9232242817915761,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"لیت","boundary":[0.8245524912324396,0.5724999448784754,0.8597389445724134,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏ها","boundary":[0.7898142729668602,0.5724999448784754,0.797173565392002,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7859544709373514,0.5724999448784754,0.7895784710758718,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7776372201124744,0.5724999448784754,0.7833396253490387,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7720342816825423,0.5724999448784754,0.7739151454206393,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7315188113469885,0.5724999448784754,0.7385162588972594,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.7146601921600371,0.5724999448784754,0.7291531262321281,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6445114030172868,0.5724999448784754,0.662092178712985,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6406516009877781,0.5724999448784754,0.6442888374428904,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"کی","boundary":[0.5642524227520811,0.5724999448784754,0.5876851563634863,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5603926207225723,0.5724999448784754,0.5640232507279782,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5520753698976953,0.5724999448784754,0.5577901950848917,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5464724314677633,0.5724999448784754,0.5483599250727457,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.4790628566685352,0.5724999448784754,0.4851638340700169,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4603614932868506,0.5724999448784754,0.4779422689825488,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4485579696611269,0.5724999448784754,0.45222823138139945,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4524177716906357,0.5724999448784754,0.46023698354396325,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"یش","boundary":[0.3799780032787575,0.5724999448784754,0.4115785760235748,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.37611820124924866,0.5724999448784754,0.37973192728572236,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.35811409242773334,0.5724999448784754,0.364215069829215,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.35251115399780114,0.5724999448784754,0.3544550305959409,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"یش","boundary":[0.28241216875220576,0.5724999448784754,0.3140127414970231,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2785523667226969,0.5724999448784754,0.2821660927591706,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.211989458175103,0.5724999448784754,0.21898690572537383,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.20377181514453588,0.5724999448784754,0.20987279254601754,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.18507045176285128,0.5724999448784754,0.20265122745854944,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.18121064973334247,0.5724999448784754,0.18505951747948157,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.1653979123866451,0.5724999448784754,0.17949481376946158,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1615381103571363,0.5724999448784754,0.1653869781032754,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"نظر‏","boundary":[0.12874224408060014,0.5724999448784754,0.15295801346880408,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.988803253854615,0.6011631376641703,0.9924642419398358,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"کثر","boundary":[0.9340687708813222,0.6011631376641703,0.9563062109610084,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9302089688518134,0.6011631376641703,0.9338260931481563,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.8387690136753209,0.6011631376641703,0.8730091929693505,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7686202245325705,0.6011631376641703,0.7862010002282687,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7647604225030618,0.6011631376641703,0.7683976589581741,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.7124414285417843,0.6011631376641703,0.7354259270787948,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.6106696549004968,0.6011631376641703,0.6571366909460674,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6068098528709881,0.6011631376641703,0.6104304440600622,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"کی","boundary":[0.5294394986407697,0.6011631376641703,0.5528722322521749,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5255796966112609,0.6011631376641703,0.5292103266166667,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5162912697918622,0.6011631376641703,0.5210349189845369,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5106883313619301,0.6011631376641703,0.5125758249669126,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"تبط","boundary":[0.43339268297744404,0.6011631376641703,0.46342443296188035,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.42953288094793524,0.6011631376641703,0.43315914977809805,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.4163099462532953,0.6011631376641703,0.4249962456079611,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4124501442237865,0.6011631376641703,0.4160764130539493,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"گمرک","boundary":[0.34608645126481236,0.6011631376641703,0.36788372978742895,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.34222664923530355,0.6011631376641703,0.3458633713088058,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"نظیر","boundary":[0.30818568552989356,0.6011631376641703,0.3378651767000777,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.30432588350038475,0.6011631376641703,0.307962605573887,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.2128859283238922,0.6011631376641703,0.24712610761792195,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.20902612629438339,0.6011631376641703,0.21267208108187094,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی‏","boundary":[0.1286924401834452,0.6011631376641703,0.1572187243425818,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه‏و","boundary":[0.9805034343937429,0.6298263304498651,0.9917376746763645,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9749004959638107,0.6298263304498651,0.9769718587521742,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"گمرتجارت‏ک","boundary":[0.8383730726929395,0.6298263304498651,0.8823997177779174,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"wco","boundary":[0.7926779970532707,0.6298263304498651,0.8262458237357085,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"(‏","boundary":[0.8263703334785959,0.6298263304498651,0.8381499927369328,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"ملل‏","boundary":[0.8034281682541673,0.6298263304498651,0.8118666061802994,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"متحد‏","boundary":[0.714777231318352,0.6298263304498651,0.7231782092290973,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"(آنکتاد)،‏","boundary":[0.5826997862582761,0.6298263304498651,0.6003639080212586,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"اتاق‏","boundary":[0.5211172674261775,0.6298263304498651,0.5301745554822762,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی‏","boundary":[0.3991500134885569,0.6298263304498651,0.44372450144223924,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3494706260764918,0.6298263304498651,0.3570344922208623,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"بین","boundary":[0.34959513581937923,0.6298263304498651,0.35429436200972286,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"المللی‏","boundary":[0.24909336155554307,0.6298263304498651,0.2582557555031607,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"ICC‏،)","boundary":[0.20723318599680557,0.6298263304498651,0.24864512648114848,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.24095042437070832,0.6298263304498651,0.2502206878714711,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.13250243831579953,0.6298263304498651,0.14672145095353845,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1287671460291781,0.6298263304498651,0.13272789368662002,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"‏)","boundary":[0.9084720579385348,0.65848952323556,0.9209479341758503,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"تلقیتجار","boundary":[0.8691518811347003,0.65848952323556,0.9056830396978576,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8674585486314316,0.65848952323556,0.8710693311751656,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"تمی","boundary":[0.842432090311068,0.65848952323556,0.869027371391813,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8438515013799845,0.65848952323556,0.8474841022197853,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"جهانید","boundary":[0.7718848699910784,0.65848952323556,0.8011984780332441,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7759936915063617,0.65848952323556,0.7796546795915825,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7676017348357522,0.65848952323556,0.7732987249800698,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"wto","boundary":[0.7081109796841619,0.65848952323556,0.7383668472057954,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"‏(","boundary":[0.7580144846334241,0.65848952323556,0.7652899675820174,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7680250679615696,0.65848952323556,0.7716592253005891,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"اضح","boundary":[0.6762613874535696,0.65848952323556,0.7148096038515027,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6724015854240608,0.65848952323556,0.6760259706345343,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"ست","boundary":[0.5939106435078557,0.65848952323556,0.630217684533816,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5900508414783471,0.65848952323556,0.593674433666411,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.5686351657017176,0.65848952323556,0.583339339348573,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5647753636722088,0.65848952323556,0.5683989558602729,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"تحقق","boundary":[0.5188312685467652,0.65848952323556,0.5621391217895736,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5149714665172563,0.65848952323556,0.5185950587053204,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.4675083525285867,0.65848952323556,0.4883014795907793,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4636485504990778,0.65848952323556,0.46728170006249226,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"مهم","boundary":[0.4318487621656408,0.65848952323556,0.4610415997985987,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4279889601361319,0.65848952323556,0.43162210969954634,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"مستلزم","boundary":[0.36207350225155244,0.65848952323556,0.405044424007617,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.35821370022204363,0.65848952323556,0.36187059748536554,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"تحول","boundary":[0.300864512648116,0.65848952323556,0.3282339061550097,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2970047106186071,0.65848952323556,0.3006495742963432,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.27389570233870925,0.65848952323556,0.28184923930151673,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.26829276390877704,0.65848952323556,0.27023664050691676,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"مر","boundary":[0.23303160472307077,0.65848952323556,0.24772375438378172,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22917180269356197,0.65848952323556,0.2328142402566742,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"تکنیک","boundary":[0.1708763410736902,0.65848952323556,0.2268649959147451,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏ها‏","boundary":[0.12866753823486807,0.65848952323556,0.1360452680846017,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"نجام","boundary":[0.9320542032414052,0.6871527160212549,0.9692577144161546,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9281944012118963,0.6871527160212549,0.9318512984752184,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.8964693187241917,0.6871527160212549,0.9096922534188315,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.892609516694683,0.6871527160212549,0.8962554714821704,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.8751283487932946,0.6871527160212549,0.8812293261947762,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8695254103633625,0.6871527160212549,0.8714692869615023,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"یق","boundary":[0.8039087758617127,0.6871527160212549,0.8252248438440324,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.800048973832204,0.6871527160212549,0.8039433942248054,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7448164518873618,0.6871527160212549,0.7518138994376325,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.7216576397103089,0.6871527160212549,0.7424507667725015,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7177978376808002,0.6871527160212549,0.7218335935984612,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"انسیون","boundary":[0.5865396667289232,0.6871527160212549,0.6388337587416232,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏ها","boundary":[0.551801448463344,0.6871527160212549,0.559182695537453,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5479416464338354,0.6871527160212549,0.5515876012213228,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5401473365290852,0.6871527160212549,0.5464138110615084,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5345443980991531,0.6871527160212549,0.5364472164862173,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"یجاد","boundary":[0.45650169125734275,0.6871527160212549,0.49288343812903546,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4526418892278339,0.6871527160212549,0.45630287731305474,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.3626960509659898,0.6871527160212549,0.3969362302600197,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.29254726182323937,0.6871527160212549,0.3101280375189376,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.28868745979373056,0.6871527160212549,0.292324696248843,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.23786258274710165,0.6871527160212549,0.26084708128411216,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی‏","boundary":[0.1286177343377136,0.6871527160212549,0.1788200626699056,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"ذیر","boundary":[0.9038651974517025,0.7158159088069498,0.9257291083027265,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"بط","boundary":[0.8804573657888747,0.7158159088069498,0.9027446097657159,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8765975637593659,0.7158159088069498,0.8803961542951647,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"میسر","boundary":[0.8391699350474192,0.7158159088069498,0.8774582808311472,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8353101330179105,0.7158159088069498,0.8391087235537092,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"ست","boundary":[0.7507431156488013,0.7158159088069498,0.7870501566747615,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7437705700471079,0.7158159088069498,0.7506186059059139,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.9387030235115916,0.7444791015926445,0.9562837992072898,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9348432214820828,0.7444791015926445,0.9384804579371951,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.8831965801323971,0.7444791015926445,0.9061810786694077,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.7814223162962519,0.7444791015926445,0.8278893523418225,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7775625142667433,0.7444791015926445,0.7811833056322528,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"کی","boundary":[0.7008645126481167,0.7444791015926445,0.7242972462595217,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6970047106186079,0.7444791015926445,0.7006353406240137,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6808931498889806,0.7444791015926445,0.6938444654548223,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5923667226960528,0.7444791015926445,0.6099474983917511,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5885069206665442,0.7444791015926445,0.5921528754540316,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"یکی","boundary":[0.5538683101952747,0.7444791015926445,0.5855805899862532,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5500085081657661,0.7444791015926445,0.5536544629532535,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.531705575961321,0.7444791015926445,0.5378065533628026,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5261026375313889,0.7444791015926445,0.5280465141295285,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.4713681545580962,0.7444791015926445,0.47746913195957785,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"وس","boundary":[0.43996679740189865,0.7444791015926445,0.4702475668721097,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.43610699537238984,0.7444791015926445,0.4397378601327186,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.36132644379422885,0.7444791015926445,0.43326308573968686,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.35746664176472,0.7444791015926445,0.3610975065250488,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"شته","boundary":[0.2860478532445183,0.7444791015926445,0.317772935732223,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2821880512150095,0.7444791015926445,0.28581349346159535,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"رشناسی‏","boundary":[0.12859283238913635,0.7444791015926445,0.19622652472556168,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9957782896511674,0.7731422943783393,0.9977221662493072,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"انشگاه","boundary":[0.8820012866006784,0.7731422943783393,0.9331498889788148,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8118524974579282,0.7731422943783393,0.8294332731536264,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8079926954284194,0.7731422943783393,0.8116299318835318,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"کشو","boundary":[0.7664313432526116,0.7731422943783393,0.7858459040850563,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7592097781651436,0.7731422943783393,0.7653107555666252,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7536068397352114,0.7731422943783393,0.7561605599719832,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.6918998111602254,0.7731422943783393,0.698000788561707,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"یس","boundary":[0.6616439436385918,0.7731422943783393,0.6895341260453651,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.657784141609083,0.7731422943783393,0.6617117569807002,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.6321849384714375,0.7731422943783393,0.6558541294249154,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5696063416962399,0.7731422943783393,0.5788698665670611,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5657465396667312,0.7731422943783393,0.569407527751952,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"لیکن","boundary":[0.4750038390504079,0.7731422943783393,0.5157683288717364,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.471144037020899,0.7731422943783393,0.47476622852091477,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"طی","boundary":[0.44128660067650516,0.7731422943783393,0.4672947160192277,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4374267986469963,0.7731422943783393,0.441048990147012,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"لیان","boundary":[0.34949801821992776,0.7731422943783393,0.38214447280499914,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.34563821619041896,0.7731422943783393,0.3492841709779065,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"خیر","boundary":[0.27491668223038657,0.7731422943783393,0.3030807860715121,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2631131586046629,0.7731422943783393,0.26678342032493546,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.2669729606341717,0.7731422943783393,0.2747921724874992,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"فقدان","boundary":[0.19806926892029506,0.7731422943783393,0.2242086222864794,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.19420946689078622,0.7731422943783393,0.19785542167827377,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"منا","boundary":[0.14918674386270928,0.7731422943783393,0.14919856173661047,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"بع‏","boundary":[0.12854302849198151,0.7731422943783393,0.1490622341198219,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"یس،‏","boundary":[0.907822117080664,0.8018054871640342,0.9476403328560483,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"باعث‏","boundary":[0.81254726182324,0.8018054871640342,0.813776249651709,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"دغدغه‏","boundary":[0.7139355454564341,0.8018054871640342,0.7308603264980751,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر‏","boundary":[0.6377355828093569,0.8018054871640342,0.6482838377877738,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"یان‏","boundary":[0.47866442549129684,0.8018054871640342,0.5069281371267323,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4686538421631514,0.8018054871640342,0.47284369382856806,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.46305090373321933,0.8018054871640342,0.46514400524735056,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"علاقه‏","boundary":[0.37671584801510943,0.8018054871640342,0.3842964389985517,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"مندان‏","boundary":[0.28129158106622065,0.8018054871640342,0.2861796114419215,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"به‏","boundary":[0.24558218680611973,0.8018054871640342,0.24681060254224188,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"رشته‏","boundary":[0.1786706509784412,0.8018054871640342,0.19539593367547423,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"امو","boundary":[0.13964929755753602,0.8018054871640342,0.14162245547827007,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.13242773247006792,0.8018054871640342,0.13865321961443697,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1286924401834465,0.8018054871640342,0.1332943202805641,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"شدیم‏","boundary":[0.9082230384527614,0.8304686799497291,0.9201353765791352,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"تا‏","boundary":[0.8810550125547347,0.8304686799497291,0.8836788347979592,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"با‏","boundary":[0.8538869866567081,0.8304686799497291,0.8564784611710377,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"تألیف‏","boundary":[0.7533578202494368,0.8304686799497291,0.7559492947637663,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"این‏","boundary":[0.7036286289402167,0.8304686799497291,0.7121187135762247,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"اثر،‏","boundary":[0.656165514951547,0.8304686799497291,0.6631191624725238,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6390827782273983,0.8304686799497291,0.6530976196648602,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6334798397974661,0.8304686799497291,0.6355645004345988,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"جهت‏","boundary":[0.5448040009130735,0.8304686799497291,0.5568185097051028,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"غنی","boundary":[0.48553736329868,0.8304686799497291,0.4945444873243761,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.48541285355579267,0.8304686799497291,0.49297793385925176,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"ی‏","boundary":[0.4004972089065989,0.8304686799497291,0.4220622963746933,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3919060366473696,0.8304686799497291,0.39795945167730673,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3863030982174375,0.8304686799497291,0.38863691164002556,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.35973271908527044,0.8304686799497291,0.36262978586513417,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31959077797837887,0.8304686799497291,0.32671273527153705,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.3113731349478117,0.8304686799497291,0.31759862209218076,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏رسانی‏","boundary":[0.20509161841914333,0.8304686799497291,0.20906596941210853,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.13260204611011014,0.8304686799497291,0.13894065703643066,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12886675382348872,0.8304686799497291,0.13282120252408985,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"خدمت‏","boundary":[0.9169835439623168,0.8591318727354239,0.9302003596711476,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"به‏","boundary":[0.883888854302851,0.8591318727354239,0.8877262148368992,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"یان‏","boundary":[0.7274324015854258,0.8591318727354239,0.7556961132208613,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"رشته‏","boundary":[0.6631355703583824,0.8591318727354239,0.6825873367814493,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"امو","boundary":[0.6267289215381123,0.8591318727354239,0.6313167840594813,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6195073564506441,0.8591318727354239,0.6257328435950132,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.613904418020712,0.8591318727354239,0.616638651974519,0.8767707606035438],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی‏","boundary":[0.5121575463280021,0.8591318727354239,0.5186415156986054,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"گام‏","boundary":[0.46036149328685155,0.8591318727354239,0.46558203383147423,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"یم.","boundary":[0.35036958642013927,0.8591318727354239,0.37400153562016414,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"تیب","boundary":[0.9621357571229963,0.8877950655211188,0.9966996617485333,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9503322334972725,0.8877950655211188,0.9540024952175451,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.9541920355267813,0.8877950655211188,0.9620112473801088,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"محتوای","boundary":[0.864271099213515,0.8877950655211188,0.9027572986567106,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8604112971840062,0.8877950655211188,0.8640485336391186,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.8123007325323222,0.8877950655211188,0.8330938595945148,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8084409305028134,0.8877950655211188,0.8120740800662278,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.7206117578700549,0.8877950655211188,0.7625845140945169,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7167519558405462,0.8877950655211188,0.7203849987673948,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"مل","boundary":[0.6489688518126561,0.8877950655211188,0.671505115275272,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6451090497831473,0.8877950655211188,0.6487404693008406,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"کلیه","boundary":[0.6081296561455951,0.8877950655211188,0.6372228365543653,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6042698541160864,0.8877950655211188,0.6079012736337797,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"ادی","boundary":[0.5232389134449789,0.8877950655211188,0.5545655647554439,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5193791114154701,0.8877950655211188,0.5230163478705825,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"ست","boundary":[0.44024071883625066,0.8877950655211188,0.476547759862211,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.43638091680674185,0.8877950655211188,0.4400045089948059,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.4143177903670979,0.8877950655211188,0.4283745133509389,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4104579883375891,0.8877950655211188,0.41408158052565314,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3867015293946768,0.8877950655211188,0.3939548624000832,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3810985909647447,0.8877950655211188,0.3830424675628844,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.35076801759737863,0.8877950655211188,0.37759199004261024,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3469082155678698,0.8877950655211188,0.3505952285664329,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"نیمسال","boundary":[0.272550997115526,0.8877950655211188,0.3161964899263588,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.26869119508601713,0.8877950655211188,0.2723360587637532,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"تحصیلی","boundary":[0.19717279877150554,0.8877950655211188,0.2652411846117486,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.19331299674199673,0.8877950655211188,0.1969578604197328,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"ای‏","boundary":[0.1287173421320235,0.8877950655211188,0.15439125111540145,0.9054339533892386],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12844,0.37186,0.99988,0.90543],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/e170dae4d97c747b9311c75e857dc830.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/861d55519eb7a16205a440f902d02746.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11389,0.06717,0.00029,0.66783]},"elements":[{"words":[{"str":"12","boundary":[0.8518134844051547,0.06716653315008501,0.8676469733756667,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85181,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7701645603768494,0.06716653315008501,0.8088248355433812,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.77016,0.06717,0.80882,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"رشناسی","boundary":[0.8504119197327188,0.11388900729808996,0.9143103197825226,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8465521177032101,0.11388900729808996,0.8501787277566333,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"یر","boundary":[0.7707256842847953,0.11388900729808996,0.7832015605221109,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.7420386395235428,0.11388900729808996,0.7688580381414846,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7381788374940339,0.11388900729808996,0.7420497378850257,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7300109983606217,0.11388900729808996,0.7363253417616139,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7244080599306897,0.11388900729808996,0.7265358239212582,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"مو","boundary":[0.6793604349540353,0.11388900729808996,0.695447093735085,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6721388698665669,0.11388900729808996,0.6782398472680486,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6665359314366349,0.11388900729808996,0.6690896516734067,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.5902861648924029,0.11388900729808996,0.6178668516525705,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5864263628628942,0.11388900729808996,0.5900569928683,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"منظو","boundary":[0.5411546203490424,0.11388900729808996,0.5698384101265808,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5339330552615743,0.11388900729808996,0.5400340326630559,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5283301168316422,0.11388900729808996,0.530883837068414,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.503527776048476,0.11388900729808996,0.5303298957633232,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4409491792732782,0.11388900729808996,0.45021270414409936,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4370893772437694,0.11388900729808996,0.44075036532899026,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.42892153811035716,0.11388900729808996,0.434842645791872,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.42331859968042507,0.11388900729808996,0.42523645136522265,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.36562078482641275,0.11388900729808996,0.41772650564745406,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3617609827969039,0.11388900729808996,0.36542197088212475,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"لب","boundary":[0.27774180829649925,0.11388900729808996,0.30518375562887795,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2738820062669904,0.11388900729808996,0.2775097365978688,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.25821868061175784,0.11388900729808996,0.27160698051482784,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.25435887858224904,0.11388900729808996,0.25798660891312747,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"شکلی","boundary":[0.2035090995870427,0.11388900729808996,0.25224350098498655,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.19964929755753388,0.11388900729808996,0.20327702788841231,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"تبط","boundary":[0.9201124738010745,0.1425522000837848,0.9501442237855108,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9162526717715658,0.1425522000837848,0.9198789406017287,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.9048973832202366,0.1425522000837848,0.9154513287182131,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9010375811907279,0.1425522000837848,0.9046638500208908,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.8114652721575462,0.1425522000837848,0.8457054514515758,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏ها","boundary":[0.7767270538919668,0.1425522000837848,0.7841083009660759,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7728672518624582,0.1425522000837848,0.7765132066499456,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7654464711863703,0.1425522000837848,0.7720864749474556,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7598435327564382,0.1425522000837848,0.7617463511435024,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"انسیون","boundary":[0.6289588910332234,0.1425522000837848,0.6812529830459234,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5588101018904731,0.1425522000837848,0.5763908775861712,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5549502998609644,0.1425522000837848,0.5585875363160767,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.5044989520429977,0.1425522000837848,0.5274834505800081,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.4027246882068524,0.1425522000837848,0.449191724252423,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.39886488617734356,0.1425522000837848,0.4024856775428531,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.3233621780904358,0.1425522000837848,0.3469890161188073,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.31950237606092696,0.1425522000837848,0.3231330060663327,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.3042623835315115,0.1425522000837848,0.3099724453279066,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3004025815020027,0.1425522000837848,0.3041232255835785,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.27826474921662636,0.1425522000837848,0.2873773975754781,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.27266181078669427,0.1425522000837848,0.274605687384834,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.2612816202867876,0.1425522000837848,0.2720387538692251,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2574218182572788,0.1425522000837848,0.26110883125584183,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.23336653593143677,0.1425522000837848,0.2570574366831961,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی‏","boundary":[0.9837319720268111,0.17121539286947968,0.9877976170926713,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"یزانی‏","boundary":[0.8746116333603106,0.17121539286947968,0.9154508290273715,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"که‏","boundary":[0.8362377306024197,0.17121539286947968,0.8418308321817474,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"ما‏","boundary":[0.8067787254352652,0.17121539286947968,0.8145304798973758,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"را‏در","boundary":[0.7728124675755876,0.17121539286947968,0.7988223328828836,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7672095291456555,0.17121539286947968,0.7692580003925943,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"تهیه‏","boundary":[0.6986046608147085,0.17121539286947968,0.7026404483465317,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"این‏","boundary":[0.6503197825229823,0.17121539286947968,0.6601879687930648,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"اثر‏","boundary":[0.620188424744236,0.17121539286947968,0.6285863852827064,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.5446110108115957,0.17121539286947968,0.5661760982796901,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4652758928386145,0.17121539286947968,0.4728525368582365,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"نموده","boundary":[0.4654004025815019,0.17121539286947968,0.46973929218400146,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"اند‏","boundary":[0.4231417958455248,0.17121539286947968,0.4317172794010136,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.39789121998796395,0.17121539286947968,0.40544101146337225,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.39801572973085136,0.17121539286947968,0.40208540613757565,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"یژه‏","boundary":[0.3371080537052024,0.17121539286947968,0.36176098279690383,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"آقایان‏","boundary":[0.2562763286227147,0.17121539286947968,0.2666002377736629,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"امیر‏","boundary":[0.20692066654215688,0.17121539286947968,0.21904797631000703,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"ارعی","boundary":[0.9525348108489488,0.19987858565517455,0.9894145966921909,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9486750088194399,0.19987858565517455,0.9523034774061977,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.9413787378862393,0.19987858565517455,0.9481104939075116,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9357757994563072,0.19987858565517455,0.9376611316426416,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"یر","boundary":[0.8608209342381037,0.19987858565517455,0.8732968104754193,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.8321338894768512,0.19987858565517455,0.858953288094793,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8282740874473424,0.19987858565517455,0.8321449878383342,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8209778165141418,0.19987858565517455,0.8281637281153458,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8153748780842098,0.19987858565517455,0.8175026420747784,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"رکنان","boundary":[0.7147959077797836,0.19987858565517455,0.7565813774927886,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7109361057502749,0.19987858565517455,0.7145820605377624,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"محترم","boundary":[0.6517192720330365,0.19987858565517455,0.690281369743171,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6478594700035278,0.19987858565517455,0.6515163672668498,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"کت","boundary":[0.5661561767208283,0.19987858565517455,0.5965116520367717,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5622963746913195,0.19987858565517455,0.5659224783683047,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.4987216999730228,0.19987858565517455,0.5200377679553424,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.494861897943514,0.19987858565517455,0.4984944987833147,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4875656270103134,0.19987858565517455,0.49430512411895283,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.48196268858038127,0.19987858565517455,0.48385215301975876,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"نشر","boundary":[0.4562140737512709,0.19987858565517455,0.4815136971383897,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.452354271721762,0.19987858565517455,0.4559868725615628,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.38646371578576005,0.19987858565517455,0.39256469318724174,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی","boundary":[0.34425491294693794,0.19987858565517455,0.3848450891282242,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3403951109174291,0.19987858565517455,0.34402926825644864,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"تقدیر","boundary":[0.2891718026935606,0.19987858565517455,0.31475766661469656,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2853120006640518,0.19987858565517455,0.2889600615739198,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.27801572973085126,0.19987858565517455,0.28478418870408323,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2724127913009191,0.19987858565517455,0.2743177158103638,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"تشکر","boundary":[0.23354084957147875,0.19987858565517455,0.27220010579600284,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22968104754196994,0.19987858565517455,0.23332910845183796,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"چنانچه‏","boundary":[0.8991624644628443,0.22854177844086943,0.9130643474203209,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"ضمنا","boundary":[0.8005582186806117,0.22854177844086943,0.8440868247940401,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"یان‏و","boundary":[0.7366050343439374,0.22854177844086943,0.771617174043869,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7310020959140052,0.22854177844086943,0.7330951974281363,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"کارکنان‏","boundary":[0.6163286227147273,0.22854177844086943,0.6223329720422416,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک‏","boundary":[0.526235862956276,0.22854177844086943,0.5321139724787858,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"ایران‏","boundary":[0.4595733466143723,0.22854177844086943,0.46990785271266583,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"با‏","boundary":[0.43424806491107915,0.22854177844086943,0.43873454512388443,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه‏","boundary":[0.38685965676814194,0.22854177844086943,0.40597106637021896,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه‏","boundary":[0.31093361555541715,0.22854177844086943,0.3153923503669091,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات‏","boundary":[0.20786694058810096,0.22854177844086943,0.21232318520473517,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.949397165328187,0.25720497122656427,0.9805993068957646,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9455373632986781,0.25720497122656427,0.949198351383899,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.9341571727987714,0.25720497122656427,0.9448379666354053,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9302973707692626,0.25720497122656427,0.9339583588544834,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"غنای","boundary":[0.8693872045487558,0.25720497122656427,0.894377180175639,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.865527402519247,0.25720497122656427,0.8691646389743594,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"علمی","boundary":[0.8200315424681981,0.25720497122656427,0.8649999467982448,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8161717404386892,0.25720497122656427,0.8198089768938016,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.7696798024445413,0.25720497122656427,0.7904729295067338,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7658200004150324,0.25720497122656427,0.7694531499784467,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"ثر","boundary":[0.7390006017970906,0.25720497122656427,0.7499574591711801,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7351407997675817,0.25720497122656427,0.7387940288145728,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"یفزایند","boundary":[0.6147149764469069,0.25720497122656427,0.6673327937911141,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏.","boundary":[0.6040071385585921,0.25720497122656427,0.6145904667040195,0.2748438590946842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19965,0.11389,0.98941,0.27484],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"‏","boundary":[0.9960883189109548,0.11388900729808996,0.9997137611575406,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9955404760422499,0.1425522000837848,0.9991759956209948,0.16019108795190473],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.99554,0.11389,0.99971,0.16019],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ست‏","boundary":[0.11391188860528337,0.11388900729808996,0.15395422191786506,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.1632675506858413,0.1425522000837848,0.17253107555666244,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15629500508414798,0.1425522000837848,0.16314304094295393,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"محمد","boundary":[0.11764718089190473,0.17121539286947968,0.12535275568411816,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11391188860528331,0.17121539286947968,0.11785964922209703,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"ییم","boundary":[0.14802755815642554,0.19987858565517455,0.17382597688269086,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1410550125547322,0.19987858565517455,0.14790304841353816,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"سازنده","boundary":[0.11762227894332726,0.22854177844086943,0.13156557796102086,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11388698665670584,0.22854177844086943,0.11784877916405237,0.24618066630898933],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11389,0.11389,0.17383,0.24618],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ابراهیم","boundary":[0.32659101374242,0.314531356797954,0.3769686027931685,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"زارعی","boundary":[0.2800329154318584,0.314531356797954,0.32241590404449144,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.26267612940712604,0.314531356797954,0.27572475046172357,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"علیرضا","boundary":[0.20295378613376486,0.314531356797954,0.2583606217186494,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"مقدسی","boundary":[0.1410799145033098,0.314531356797954,0.19862831766585726,0.3321702446660739],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14108,0.31453,0.37697,0.33217],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/76b874c579990a0601dd0cb249c91d42.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/e1f7b11ffe1acfa7d5a44ac431f14289.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.41431,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.24448520512980143,0.6751708399785394,0.34228179771317113,0.718466225204501],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.17486625578451515,0.6751708399785394,0.2352556517047459,0.718466225204501],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.4888351324991181,0.7500682183988301,0.5856948365809624,0.7789319065432926],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.46173723463861044,0.7500682183988301,0.4827228247110336,0.7789319065432926],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.3545273560356098,0.7500682183988301,0.455624926850526,0.7789319065432926],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.25758615451659095,0.7500682183988301,0.3484150482475254,0.7789319065432926],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.17486625578451515,0.7500682183988301,0.24739897486978354,0.7789319065432926],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.58569,0.77893],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/fb0cdfb7f872d79a513b76733ff61f43.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/32e8bca14a83305fec94d272619d25f6.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/a4700d5fa0c35b1ea3d94c8bff021a52.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/207c22691cd1a1b732f82eaaf9bfab12.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.12854,0.25516,0.00026,0.08466]},"elements":[{"words":[{"str":"‏","boundary":[0.18380045238539916,0.2858681640122591,0.18766025441490797,0.3035070518803791],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1838,0.28587,0.18766,0.30351],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"چشمگیری‏","boundary":[0.3577380730042127,0.2858681640122591,0.3717097607286111,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"یافت‏و","boundary":[0.2680412542281434,0.2858681640122591,0.27927616250544474,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2624383157982112,0.2858681640122591,0.26453402701888457,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد‏","boundary":[0.3873938035651289,0.314531356797954,0.39576077060424336,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"مقررات‏","boundary":[0.2765079167444852,0.314531356797954,0.28433973049300193,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"توجه‏","boundary":[0.37698976944945933,0.34319454958364887,0.3812104034939776,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.33567743675942635,0.34319454958364887,0.34150788313270014,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3300744983294942,0.34319454958364887,0.33216394391605847,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"گرفت.","boundary":[0.23474983917491535,0.34319454958364887,0.24007544927485067,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40662308825665605,0.3718577423693437,0.41362053580692687,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.38346427607960315,0.3718577423693437,0.4042574031417958,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.37960447405009434,0.3718577423693437,0.3836402299677554,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"رات","boundary":[0.2880400091307144,0.3718577423693437,0.3199394052584614,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.28418020710120556,0.3718577423693437,0.2878128079410063,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.27304903608707376,0.3718577423693437,0.2759536331147818,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.26744609765714156,0.3718577423693437,0.26933556209651904,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"تکنیک","boundary":[0.20641142169374743,0.3718577423693437,0.2595110161061691,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"نبه","boundary":[0.3795023760609268,0.40052093515503856,0.40173981614061305,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.37564257403141793,0.40052093515503856,0.3792742708656706,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.3252161281620287,0.40052093515503856,0.34820062669903923,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.22344435452074127,0.40052093515503856,0.2699113905663118,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.21958455249123246,0.40052093515503856,0.2232051436803065,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"یر","boundary":[0.39814854012326467,0.4291841279407334,0.4106244163605802,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.39428873809375586,0.4291841279407334,0.3986078095940349,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"تبلو","boundary":[0.3594260100852892,0.4291841279407334,0.38426905884427376,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3522044449978211,0.4291841279407334,0.3583054223993028,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3225960281392019,0.4291841279407334,0.35019501020852845,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.34660150656788896,0.4291841279407334,0.34915522680466077,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"بد","boundary":[0.26629272240552826,0.4291841279407334,0.28332565523252196,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏:","boundary":[0.24896885181265455,0.4291841279407334,0.25830708252920814,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.25798024445412854,0.4271427206514629,0.26607151839631454,0.44085401615428144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20641,0.28587,0.41362,0.44682],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.8206978771088839,0.25639652219927545,0.8823561393679056,0.274770363728567],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.803448089813028,0.25639652219927545,0.8168069476436531,0.274770363728567],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7352011869928823,0.25639652219927545,0.7995571603477973,0.274770363728567],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.673491045674324,0.25639652219927545,0.7313102575276517,0.274770363728567],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6210354028078345,0.25639652219927545,0.667006163232273,0.274770363728567],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5542316711282659,0.25639652219927545,0.5614428604038267,0.274770363728567],"dir":"ltr"},{"str":"wco","boundary":[0.5614428604038267,0.25639652219927545,0.6002743364668286,0.274770363728567],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6002743364668287,0.25639652219927545,0.6074595862126213,0.274770363728567],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6113490630641848,0.25516356393729384,0.6169432692108158,0.26887485944011236],"dir":"ltr"},{"str":"قرن‏","boundary":[0.9714391251115403,0.2858681640122591,0.97791271714591,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"بیستم‏","boundary":[0.8750212704144101,0.2858681640122591,0.8795755331269308,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"که‏","boundary":[0.8371205046794914,0.2858681640122591,0.8431708938704771,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت‏","boundary":[0.7244167756126919,0.2858681640122591,0.7289477260750585,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی‏","boundary":[0.6182846707754882,0.2858681640122591,0.6322806019685818,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش‏","boundary":[0.5219390317292327,0.2858681640122591,0.532740048603982,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"هدف‏","boundary":[0.9664861275394802,0.314531356797954,0.9768963111504322,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی‏","boundary":[0.8910581252983047,0.314531356797954,0.9126200551706141,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"آن‏","boundary":[0.865658137749279,0.314531356797954,0.8832506479557376,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"بسط‏و","boundary":[0.7811907281744798,0.314531356797954,0.7924142648921221,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7755877897445476,0.314531356797954,0.7776783403396038,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"توسعه‏","boundary":[0.6784452883438129,0.314531356797954,0.6825759453972265,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت‏","boundary":[0.5653182261511962,0.314531356797954,0.5694258434877457,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"بود،‏","boundary":[0.5021419826101391,0.314531356797954,0.5062857811808852,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"امر‏","boundary":[0.46832513644192647,0.314531356797954,0.48051788521563765,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9311029488057442,0.34319454958364887,0.9382249060989024,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.9080437444230013,0.34319454958364887,0.9296088318910957,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت‏","boundary":[0.7947174666417647,0.34319454958364887,0.7990232236938363,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی‏","boundary":[0.6879628130901242,0.34319454958364887,0.7013361955687809,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"بیش‏","boundary":[0.6126842225404137,0.34319454958364887,0.6166114883248556,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6019265807549439,0.34319454958364887,0.6122807024794916,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5963236423250119,0.34319454958364887,0.5984202882340273,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"پیش‏","boundary":[0.5195260329120752,0.34319454958364887,0.5249751423961787,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"رد‏","boundary":[0.4538595945132706,0.34319454958364887,0.47333291830085694,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9593467388823173,0.3718577423693437,0.9630337518808803,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"رای","boundary":[0.8748046234617856,0.3718577423693437,0.902968727302911,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8709448214322767,0.3718577423693437,0.8745820578873891,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"همکار","boundary":[0.7936242710992132,0.3718577423693437,0.8131213681351582,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7749229077175286,0.3718577423693437,0.7925036834132266,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7710631056880198,0.3718577423693437,0.7749119734341589,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"کی","boundary":[0.6839062856668532,0.3718577423693437,0.7073390192782583,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6721027620411296,0.3718577423693437,0.6757730237614021,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6759625640706383,0.3718577423693437,0.6837817759239657,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"تحقق","boundary":[0.6234194525721636,0.3718577423693437,0.6645447034255907,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6195596505426548,0.3718577423693437,0.6232299122629275,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"بخشیدن","boundary":[0.5333989084645873,0.3718577423693437,0.5854783996083361,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5295391064350785,0.3718577423693437,0.533185061222566,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5109124488991263,0.3718577423693437,0.52140812781312,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5070526468696175,0.3718577423693437,0.5106986016571051,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"مر","boundary":[0.4690522733403889,0.3718577423693437,0.4837444230010999,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.46519247131088004,0.3718577423693437,0.46883490887399226,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"تحادیه","boundary":[0.9276191661997547,0.40052093515503856,0.9786183568864261,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8574703770570044,0.40052093515503856,0.8750511527527025,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8536105750274956,0.40052093515503856,0.857247811482608,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.7781327688891653,0.40052093515503856,0.8018988570558192,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7742729668596565,0.40052093515503856,0.7779035968650624,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7668770881321462,0.40052093515503856,0.7735132854167092,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7612741497022141,0.40052093515503856,0.7631616433071965,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"افقت","boundary":[0.660919296934985,0.40052093515503856,0.7027296685965677,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"مه","boundary":[0.6022254041378737,0.40052093515503856,0.6204536304965863,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5320766149951235,0.40052093515503856,0.5496573906908216,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5282168129656146,0.40052093515503856,0.531854049420727,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.5043109423312375,0.40052093515503856,0.5132416417250374,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4987080039013054,0.40052093515503856,0.5006421143201788,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.4873776172985537,0.40052093515503856,0.4981056603266395,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.48351781526904486,0.40052093515503856,0.48719506208834157,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"چند","boundary":[0.44887920479777554,0.40052093515503856,0.48333020877389005,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4450194027682667,0.40052093515503856,0.4486966495875634,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.9652406150781299,0.4291841279407334,0.9860337421403225,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9613808130486211,0.4291841279407334,0.9650139626120355,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"استا","boundary":[0.8896133972483347,0.4291841279407334,0.9221353420905186,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8857535952188259,0.4291841279407334,0.8893808909910597,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.831218327834153,0.4291841279407334,0.8852459785747465,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8273585258046443,0.4291841279407334,0.830985821576878,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"رای","boundary":[0.7465766046193115,0.4291841279407334,0.7747407084604371,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7427168025898028,0.4291841279407334,0.7463540390449152,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"همکار","boundary":[0.6691564464919382,0.4291841279407334,0.6924137377630821,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6504550831102536,0.4291841279407334,0.6680358588059517,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6465952810807447,0.4291841279407334,0.6504441488268838,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.5711423768909918,0.4291841279407334,0.5964049099164959,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5672825748614829,0.4291841279407334,0.5709132048668887,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5451945464732615,0.4291841279407334,0.5541337638203664,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5395916080433295,0.4291841279407334,0.5415354846414693,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.5157106393575298,0.4291841279407334,0.5247896865276647,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5101077009275976,0.4291841279407334,0.512041811346471,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"قدام","boundary":[0.43816597148726893,0.4291841279407334,0.4717088962211293,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.43430616945776007,0.4291841279407334,0.43796306672108204,0.44682301580885336],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43431,0.25516,0.98603,0.44682],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"متعاقبا","boundary":[0.1637792857291083,0.2858681640122591,0.17205132640391324,0.3035070518803791],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16378,0.28587,0.17205,0.30351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پس","boundary":[0.13235302662433335,0.2858681640122591,0.13693498516258898,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12861773433771193,0.2858681640122591,0.13258202639003805,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"یکنواخت","boundary":[0.13245263441864316,0.314531356797954,0.13659560491181674,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12871734213202174,0.314531356797954,0.13268069949600583,0.3321702446660739],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12862,0.28587,0.13693,0.33217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ی‏‏","boundary":[0.12879204797775415,0.3718577423693437,0.15010811596007378,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"رت‏","boundary":[0.12891655772064167,0.40052093515503856,0.16019340513395178,0.41815982302315846],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12879,0.37186,0.16019,0.41816],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"الف.","boundary":[0.8416604411795224,0.48570206448483433,0.8823595633858351,0.5040759060141259],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.8062730339488594,0.48570206448483433,0.835671003756044,0.5040759060141259],"dir":"rtl"},{"str":"مسالعاتی","boundary":[0.7307303146242092,0.48570206448483433,0.8021622629509484,0.5040759060141259],"dir":"rtl"},{"str":"اتحادیه","boundary":[0.6685191811716237,0.48570206448483433,0.7268116946819617,0.5040759060141259],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.612520264306241,0.48570206448483433,0.6625246425532797,0.5040759060141259],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.5971051484778683,0.48570206448483433,0.608479148872067,0.5040759060141259],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5880781921185333,0.48570206448483433,0.5955487766917762,0.5040759060141259],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.5745118180497624,0.48570206448483433,0.5867812156301231,0.5040759060141259],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی‏از","boundary":[0.9392508663802942,0.515173706297818,0.955809327776101,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏۱۲","boundary":[0.9079740189669842,0.515173706297818,0.9259365729038593,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.933647927950362,0.515173706297818,0.9357345795667763,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"سپتامبر","boundary":[0.8268932743987216,0.515173706297818,0.8624728532130499,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.823033472369213,0.515173706297818,0.8266649835049926,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.7750225155118388,0.515173706297818,0.795505625751397,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏۱۹47","boundary":[0.7010637282367347,0.515173706297818,0.7270728592541564,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7711627134823301,0.515173706297818,0.7748075771600661,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"گامی","boundary":[0.5951806428853057,0.515173706297818,0.6390080723816639,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.591320840855797,0.515173706297818,0.5949513035485648,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.5712498703023511,0.515173706297818,0.5873319108084274,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5673900682728423,0.515173706297818,0.5710205309656102,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5456257652161282,0.515173706297818,0.5548882929593983,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5400228267861962,0.515173706297818,0.541966703384336,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"دهمین","boundary":[0.40276328622714735,0.515173706297818,0.45714914192035533,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.39890348419763855,0.515173706297818,0.4025246023592105,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"جلاس","boundary":[0.2887870675880388,0.515173706297818,0.3415791985722883,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.28492726555852993,0.515173706297818,0.28855813031885874,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"ولت","boundary":[0.2062371080537052,0.515173706297818,0.24080101267924214,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.12861773433771193,0.515173706297818,0.14993380232003153,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.9287920479777539,0.5438368990835128,0.9463728236734521,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9249322459482451,0.5438368990835128,0.9285694824033575,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"قتصادی","boundary":[0.787597999543464,0.5438368990835128,0.853911888605283,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7837381975139553,0.5438368990835128,0.7873754339690676,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.7454140986532194,0.5438368990835128,0.7515150760547011,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7372960634169621,0.5438368990835128,0.744293510967233,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.7239984228765899,0.5438368990835128,0.7349303783021021,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7201386208470812,0.5438368990835128,0.7245577240450956,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"باتشکیل","boundary":[0.650736890161655,0.5438368990835128,0.7220560708875469,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7051227458548631,0.5438368990835128,0.7095418490528774,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.6183643570109361,0.5438368990835128,0.6525505348128343,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6145045549814273,0.5438368990835128,0.6189236581794416,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.6468770881321463,0.5438368990835128,0.6512961913301606,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"وه","boundary":[0.5672904604785326,0.5438368990835128,0.582480649110793,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5634306584490237,0.5438368990835128,0.5670990843922427,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"لعاتی","boundary":[0.4516707132333106,0.5438368990835128,0.49345618294631566,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4478109112038018,0.5438368990835128,0.45144506854282135,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"افقت","boundary":[0.347630372076615,0.5438368990835128,0.38944074373819754,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.34377057004710615,0.5438368990835128,0.34739377045083564,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"نمود","boundary":[0.29287098715474486,0.5438368990835128,0.30873846242830205,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2810674635290212,0.5438368990835128,0.28473772524929375,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.28492726555852993,0.5438368990835128,0.29274647741185744,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"شروع","boundary":[0.2236435701093611,0.5438368990835128,0.24418950171385945,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.21978376807985228,0.5438368990835128,0.22343633241650154,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"دید","boundary":[0.13940027807175912,0.5438368990835128,0.16582124551246136,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏.","boundary":[0.12869244018344436,0.5438368990835128,0.13927576832887173,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"اتحادیه‏","boundary":[0.8924501442237861,0.5725000918692077,0.9008339040029888,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی‏","boundary":[0.7909522920168508,0.5725000918692077,0.7963894746594912,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7242648737263695,0.5725000918692077,0.7313868310195277,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"پایی‏","boundary":[0.6844242461972654,0.5725000918692077,0.7220236983543967,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"را‏","boundary":[0.6660964120442427,0.5725000918692077,0.6765780361500519,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"بر‏","boundary":[0.6403228952665548,0.5725000918692077,0.644401718788632,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"اساس‏","boundary":[0.5541870551370647,0.5725000918692077,0.571824824729155,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"اصول‏","boundary":[0.4806017970906226,0.5725000918692077,0.5021030554261563,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"موافقت","boundary":[0.37215630123057164,0.5725000918692077,0.37995386539892634,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3720317914876843,0.5725000918692077,0.37960593139540244,0.5901389797373277],"dir":"ltr"},{"str":"نامه‏","boundary":[0.30975201809541636,0.5725000918692077,0.31398780980670404,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی‏","boundary":[0.20407063852746518,0.5725000918692077,0.21445313771859026,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.1324775363672211,0.5725000918692077,0.13655421384312785,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12874224408059967,0.5725000918692077,0.13268125301227393,0.5901389797373277],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت‏","boundary":[0.9448538048102268,0.6011632846549025,0.9488356263877652,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"(گات)‏","boundary":[0.8464911079291959,0.6011632846549025,0.862569156423865,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"رد‏","boundary":[0.7808495714789687,0.6011632846549025,0.8003228952665551,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی‏","boundary":[0.6834829525410367,0.6011632846549025,0.6877309787289902,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6421955217995812,0.6011632846549025,0.6480749376959124,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6365925833696491,0.6011632846549025,0.6386820289562133,0.6188021725230225],"dir":"ltr"},{"str":"داد.","boundary":[0.6063367158480155,0.6011632846549025,0.6360814436550539,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9760808483263816,0.6298264774405975,0.9797093336771613,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.9606167382597688,0.6298264774405975,0.9660991795830773,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9567569362302599,0.6298264774405975,0.9604775803118358,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.9010263753138682,0.6298264774405975,0.9229649920106249,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8971665732843596,0.6298264774405975,0.9008038097394718,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"فتن","boundary":[0.8274162153188488,0.6298264774405975,0.8563771815144536,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.82355641328934,0.6298264774405975,0.8271832546993106,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"اه","boundary":[0.7917068210587479,0.6298264774405975,0.8041328933989086,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏حل","boundary":[0.7350548880449896,0.6298264774405975,0.7424586062748301,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6649060989022393,0.6298264774405975,0.6824868745979374,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6610462968727305,0.6298264774405975,0.6646835333278429,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"فنی","boundary":[0.6308153312996745,0.6298264774405975,0.6599609105248183,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6269555292701656,0.6298264774405975,0.630592765725278,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"زم","boundary":[0.5840245699225968,0.6298264774405975,0.6003353462408437,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.580164767893088,0.6298264774405975,0.5838216651564101,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"جهت","boundary":[0.533100085081658,0.6298264774405975,0.579442918815805,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5292402830521493,0.6298264774405975,0.5328971803154713,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"عملی","boundary":[0.48352030546390307,0.6298264774405975,0.5285018326758147,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4796605034343942,0.6298264774405975,0.48331740069771617,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"ختن","boundary":[0.3853817261200693,0.6298264774405975,0.42186308078607193,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3815219240905605,0.6298264774405975,0.3851454550721329,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.3267127352715354,0.6298264774405975,0.380411875113187,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3228529332420266,0.6298264774405975,0.32647646422359894,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"تحادیه","boundary":[0.21572475046172399,0.6298264774405975,0.2667239411483952,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.21186494843221518,0.6298264774405975,0.21550782111586866,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"کی‏","boundary":[0.12866753823486723,0.6298264774405975,0.15583556413289376,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"مأمو","boundary":[0.9687322833011692,0.6584896702262923,0.999735209280127,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.961510718213701,0.6584896702262923,0.9677362053580701,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.955907779783769,0.6584896702262923,0.9586420137375758,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"نمود.‏","boundary":[0.870618605905913,0.6584896702262923,0.874591960820935,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"این‏","boundary":[0.8215368652597074,0.6584896702262923,0.8306754807575738,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"گروه‏","boundary":[0.75893585673079,0.6584896702262923,0.7636036907266642,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"با‏","boundary":[0.732415281495778,0.6584896702262923,0.7357037901675214,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"نام‏","boundary":[0.6854751084272352,0.6584896702262923,0.6887140336045792,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"«گروه","boundary":[0.6461554676731741,0.6584896702262923,0.6846707754881829,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"مسالعاتی","boundary":[0.5728760945952194,0.6584896702262923,0.641473365290835,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5934126045363057,0.6584896702262923,0.5971478968229272,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5815343750648496,0.6584896702262923,0.5915200564444176,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5776745730353409,0.6584896702262923,0.581285355579075,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"اتحادیهنجامگمرکی","boundary":[0.45632003408348426,0.6584896702262923,0.5681993816016112,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4939791238664434,0.6584896702262923,0.49763602112976535,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"ار","boundary":[0.440810973458674,0.6584896702262923,0.45164332108987615,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4320230758056827,0.6584896702262923,0.4393193467388832,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"پا»لعاتی","boundary":[0.3814970221419834,0.6584896702262923,0.43077797837680887,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3776372201124745,0.6584896702262923,0.3812713774514941,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"رخصوص","boundary":[0.2184639648052467,0.6584896702262923,0.2928211832575906,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.21460416277573793,0.6584896702262923,0.21823180133159575,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.15548693685280948,0.6584896702262923,0.16248438440308027,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"ین‏","boundary":[0.12859283238913516,0.6584896702262923,0.15312125173794922,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.9587241901678817,0.6871528630119872,0.9710755566623099,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.9515026250804136,0.6871528630119872,0.9576036024818952,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9458996866504814,0.6871528630119872,0.9484534068872532,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.9352665546078992,0.6871528630119872,0.9399135631342755,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9296636161779671,0.6871528630119872,0.9322173364147388,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.8580456120691455,0.6871528630119872,0.8810301106061561,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8541858100396368,0.6871528630119872,0.8578006394872567,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.8028628940214583,0.6871528630119872,0.8089638714229399,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.7718599680425003,0.6871528630119872,0.8012442673639222,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7680001660129916,0.6871528630119872,0.7716310307733203,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"کی","boundary":[0.6892851065595893,0.6871528630119872,0.7127178401709943,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6854253045300804,0.6871528630119872,0.6890559345354863,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.6462545394177103,0.6871528630119872,0.6556674759799963,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"وع","boundary":[0.577574965241031,0.6871528630119872,0.5958280935483211,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5737151632115222,0.6871528630119872,0.5773677275481713,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5555865446471195,0.6871528630119872,0.5666059075834102,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5517267426176107,0.6871528630119872,0.5553793069542599,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.5191798958268493,0.6871528630119872,0.5281819223830784,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5135769573969172,0.6871528630119872,0.5155208339950569,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"نمو","boundary":[0.4765975637593651,0.6871528630119872,0.48801841050184713,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.47517815269044894,0.6871528630119872,0.4789134449770704,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"دتصمیم","boundary":[0.41705700471061946,0.6871528630119872,0.47647305401647766,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.46334972711614775,0.6871528630119872,0.4670107152013686,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4527165950735654,0.6871528630119872,0.45617240984591,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.41319720268111065,0.6871528630119872,0.4168079852248447,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.44711365664363323,0.6871528630119872,0.44903150832843086,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"یتا","boundary":[0.38480898130278784,0.6871528630119872,0.403485442735895,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"فت","boundary":[0.33542841727365247,0.6871528630119872,0.36419016788063746,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3315686152441436,0.6871528630119872,0.3351955678843565,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.3079117640955412,0.6871528630119872,0.32039098215279577,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3040519620660324,0.6871528630119872,0.30767891470624537,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.27690883811658334,0.6871528630119872,0.2839062856668542,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2713058996866512,0.6871528630119872,0.27324001010552457,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"نکلا","boundary":[0.15361929070949876,0.6871528630119872,0.18678868621469705,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.1396492975575346,0.6871528630119872,0.1520006640519628,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"ر‏","boundary":[0.12869244018344508,0.6871528630119872,0.13852870987154817,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین‏","boundary":[0.9757023387080048,0.715816055797682,0.9782367808576025,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"زش‏","boundary":[0.8938247317852631,0.715816055797682,0.9271933428790812,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی‏","boundary":[0.7907829587665243,0.715816055797682,0.7951468203652766,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.7466318039386589,0.715816055797682,0.750680984706183,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"را‏","boundary":[0.7189159351719279,0.715816055797682,0.7278509861414679,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"به‏","boundary":[0.6845263441864332,0.715816055797682,0.6870602109299744,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر‏","boundary":[0.6096461848139623,0.715816055797682,0.6215142430669854,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"منافع‏","boundary":[0.5254526966735154,0.715816055797682,0.5316143506539253,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4855597750523985,0.715816055797682,0.49312685919414917,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"بی","boundary":[0.48568428479528586,0.715816055797682,0.4882172031121983,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.377435514328997,0.715816055797682,0.39900060179709135,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"که‏","boundary":[0.3375176907593027,0.715816055797682,0.3420580059545785,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32033534624084414,0.715816055797682,0.3341967879409107,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.31473240781091194,0.715816055797682,0.3168037705992755,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت‏","boundary":[0.20001162090933688,0.715816055797682,0.20252551353692794,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.13240283052148902,0.715816055797682,0.15485263384700673,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1286675382348676,0.715816055797682,0.1326290648713163,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.9524987030235121,0.7444792485833769,0.9657216377181521,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9486389009940034,0.7444792485833769,0.9522848557814908,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.8975152005644447,0.7444792485833769,0.9204996991014552,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.7957409367282995,0.7444792485833769,0.84220797277387,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7918811346987908,0.7444792485833769,0.7955019260643004,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7762925148892907,0.7444792485833769,0.7897285974524619,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7724327128597819,0.7444792485833769,0.7760535042252914,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"جرا","boundary":[0.7172997987092496,0.7444792485833769,0.7420772375438384,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7134399966797408,0.7444792485833769,0.7171606407613167,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6906298117827727,0.7444792485833769,0.6990701075300326,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6850268733528405,0.7444792485833769,0.6869707499509803,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6478482641266686,0.7444792485833769,0.6548457116769395,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.6302425864823928,0.7444792485833769,0.6457315984975831,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6263827844528842,0.7444792485833769,0.6300437725381051,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6182896511652044,0.7444792485833769,0.6242854646924517,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6126867127352723,0.7444792485833769,0.6146045644200699,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.5655224221295324,0.7444792485833769,0.586315549191725,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5616626201000237,0.7444792485833769,0.5652957696634381,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"بار","boundary":[0.5371840046483645,0.7444792485833769,0.5470857351473988,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5315810662184325,0.7444792485833769,0.5335249428165723,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.4759999169935057,0.7444792485833769,0.5305016429780538,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4721401149639968,0.7444792485833769,0.4758271279625599,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"فته","boundary":[0.4060752453879525,0.7444792485833769,0.4302550374566818,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4022154433584436,0.7444792485833769,0.4058454601570007,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"شد","boundary":[0.3745991823860226,0.7444792485833769,0.40016063509286887,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3707393803565137,0.7444792485833769,0.3743693971550708,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.3496225279628139,0.7444792485833769,0.3646565344459118,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.34576272593330504,0.7444792485833769,0.34939274273186205,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.31637842661188315,0.7444792485833769,0.3437170218816798,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3125186245823743,0.7444792485833769,0.31614864138093135,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.2222739629376006,0.7444792485833769,0.2565141422316303,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.21841416090809176,0.7444792485833769,0.22206011569557932,0.7621181364514968],"dir":"ltr"},{"str":"ائمی‏","boundary":[0.12861773433771265,0.7444792485833769,0.16821183257589978,0.7621181364514968],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات‏و","boundary":[0.9332146340451153,0.7731424413690716,0.9579542339084866,0.7907813292371916],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9276116956151831,0.7731424413690716,0.9297114914801535,0.7907813292371916],"dir":"ltr"},{"str":"متون‏","boundary":[0.8535308887920492,0.7731424413690716,0.861736551024979,0.7907813292371916],"dir":"rtl"},{"str":"فنی‏","boundary":[0.7928448401087397,0.7731424413690716,0.7992597639943418,0.7907813292371916],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه‏","boundary":[0.7246384029550323,0.7731424413690716,0.7291135116081787,0.7907813292371916],"dir":"rtl"},{"str":"شده‏","boundary":[0.6612380418767779,0.7731424413690716,0.6750730617910299,0.7907813292371916],"dir":"rtl"},{"str":"درخصوص‏","boundary":[0.5153649173047801,0.7731424413690716,0.5447755220334916,0.7907813292371916],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.3728037518935867,0.7731424413690716,0.3852796281309023,0.7907813292371916],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3655821868061186,0.7731424413690716,0.37180767395048764,0.7907813292371916],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3599792483761865,0.7731424413690716,0.36271348232999334,0.7907813292371916],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.35323082031169045,0.7731424413690716,0.3618658200004161,0.7907813292371916],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.34762788188175836,0.7731424413690716,0.35036211583556526,0.7907813292371916],"dir":"ltr"},{"str":"زش‏","boundary":[0.2676926269480598,0.7731424413690716,0.3010612380418779,0.7907813292371916],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.19903795471995792,0.7731424413690716,0.20661302931601805,0.7907813292371916],"dir":"ltr"},{"str":"پیش","boundary":[0.1991624644628453,0.7731424413690716,0.20547495081996603,0.7907813292371916],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.132278320778602,0.7731424413690716,0.13651262331609504,0.7907813292371916],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12854302849198057,0.7731424413690716,0.13249732625170563,0.7907813292371916],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9893037830210222,0.8018056341547666,0.992964771106243,0.8194445220228864],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.9689090871360693,0.8018056341547666,0.9848147382048783,0.8194445220228864],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9650492851065605,0.8018056341547666,0.9687102731917814,0.8194445220228864],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.9429612567183392,0.8018056341547666,0.9519757621033855,0.8194445220228864],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.937358318288407,0.8018056341547666,0.9393021948865468,0.8194445220228864],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.8909410861399915,0.8018056341547666,0.9375509272376084,0.8194445220228864],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8870812841104826,0.8018056341547666,0.8907682971090456,0.8194445220228864],"dir":"ltr"},{"str":"هسته","boundary":[0.8436024818942092,0.8018056341547666,0.8872139251018851,0.8194445220228864],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8397426798647003,0.8018056341547666,0.8434296928632633,0.8194445220228864],"dir":"ltr"},{"str":"ولیه","boundary":[0.7749229077175299,0.8018056341547666,0.8049048538048112,0.8194445220228864],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.771063105688021,0.8018056341547666,0.7746942329609852,0.8194445220228864],"dir":"ltr"},{"str":"رای","boundary":[0.6902811845026883,0.8018056341547666,0.7184452883438139,0.8194445220228864],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6864213824731794,0.8018056341547666,0.6900586189282918,0.8194445220228864],"dir":"ltr"},{"str":"همکار","boundary":[0.6128610263753148,0.8018056341547666,0.6361183176464587,0.8194445220228864],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5941596629936302,0.8018056341547666,0.6117404386893284,0.8194445220228864],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5902998609641213,0.8018056341547666,0.5941487287102604,0.8194445220228864],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.5148469567743685,0.8018056341547666,0.5401094897998725,0.8194445220228864],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5109871547448597,0.8018056341547666,0.5146177847502654,0.8194445220228864],"dir":"ltr"},{"str":"بنا","boundary":[0.49193716408309046,0.8018056341547666,0.5103393335958941,0.8194445220228864],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4880773620535816,0.8018056341547666,0.49170799205898735,0.8194445220228864],"dir":"ltr"},{"str":"نهاده","boundary":[0.4314752329369782,0.8018056341547666,0.4522806918886896,0.8194445220228864],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4276154309074694,0.8018056341547666,0.4312838568506884,0.8194445220228864],"dir":"ltr"},{"str":"شد","boundary":[0.39001348855548035,0.8018056341547666,0.40586196480985837,0.8194445220228864],"dir":"rtl"},{"str":"‏.","boundary":[0.3793056506671656,0.8018056341547666,0.389888978812593,0.8194445220228864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12854,0.4857,0.99974,0.81944],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".2","boundary":[0.9172676336923365,0.902114461683191,0.9316671854572621,0.9153436275842809],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.9032602876175061,0.902114461683191,0.9144661644773704,0.9153436275842809],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.8792983875988296,0.902114461683191,0.90045881840254,0.9153436275842809],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8684473635061944,0.902114461683191,0.8764969183838637,0.9153436275842809],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.8309219571449684,0.902114461683191,0.8626595281080746,0.9153436275842809],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7857685363879724,0.902114461683191,0.8280593142398334,0.9153436275842809],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.78577,0.90211,0.93167,0.91534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"های","boundary":[0.7106144555811492,0.902114461683191,0.7364626782045696,0.9153436275842809],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6485096183776381,0.902114461683191,0.7082640403750287,0.9153436275842809],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی،","boundary":[0.6019224850602185,0.902114461683191,0.6440291352798356,0.9153436275842809],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.5728210375774904,0.902114461683191,0.5990619233810512,0.9153436275842809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.564430056651933,0.902114461683191,0.5699604758983231,0.9153436275842809],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.5294370891643251,0.902114461683191,0.5615284838917665,0.9153436275842809],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.49255380936915316,0.902114461683191,0.5248583701674656,0.9153436275842809],"dir":"rtl"},{"str":"ایران،","boundary":[0.456611253132688,0.902114461683191,0.48969820373595946,0.9153436275842809],"dir":"rtl"},{"str":"آذر","boundary":[0.43806885388781674,0.902114461683191,0.4537556474994943,0.9153436275842809],"dir":"rtl"},{"str":"1370","boundary":[0.396980638734981,0.902114461683191,0.4339600323725331,0.9153436275842809],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39698,0.90211,0.73646,0.91534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.1323528191080952,0.8846993482568736,0.1454223474236859,0.8971935604967919],"dir":"ltr"},{"str":"World","boundary":[0.1496724356180871,0.8846993482568736,0.19324799021830644,0.8971935604967919],"dir":"ltr"},{"str":"Customs","boundary":[0.1976457384875262,0.8846993482568736,0.25923180524968026,0.8971935604967919],"dir":"ltr"},{"str":"Organization","boundary":[0.26362955351890005,0.8846993482568736,0.3556716263047584,0.8971935604967919],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.8847,0.35567,0.89719],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/878d142cb9f4a923d27757ade098968e.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/67cc7543875689b2e95c5504299000bb.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11369,0.06717,0.00196,0.08198]},"elements":[{"words":[{"str":"16","boundary":[0.8510664259478304,0.06716653315008501,0.8676469733756668,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85107,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هساوازمکنوانسیونان","boundary":[0.7290001867646143,0.06716653315008501,0.8170680030712403,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.729,0.06717,0.81707,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"های","boundary":[0.6494293527474206,0.06716653315008501,0.67691361099006,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.5835707319097719,0.06716653315008501,0.6462943738889234,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.5387096103140017,0.06716653315008501,0.5787791819709893,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.53871,0.06717,0.67691,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ب.","boundary":[0.8391143206955946,0.11308055827080113,0.8676478034406193,0.1314543998000927],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7588339746437429,0.11308055827080113,0.8331248832721161,0.1314543998000927],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.7334392703729067,0.11308055827080113,0.7548134429019071,0.1314543998000927],"dir":"ltr"},{"str":"دسامبر","boundary":[0.6794128011684567,0.11308055827080113,0.7301388857928715,0.1314543998000927],"dir":"rtl"},{"str":"1950","boundary":[0.6345344373197203,0.11308055827080113,0.675492954823715,0.1314543998000927],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی‏","boundary":[0.9715572018510447,0.1425522000837848,0.9748279149674446,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9253914793832615,0.1425522000837848,0.9325134366764197,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"پا‏","boundary":[0.9082340368133804,0.1425522000837848,0.9231503040112886,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.890429143580485,0.1425522000837848,0.903575436588867,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8848262051505528,0.1425522000837848,0.8868746763974915,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"سال‏","boundary":[0.8199068252090723,0.1425522000837848,0.8310961594317191,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏۱۹4۹","boundary":[0.7386019631036127,0.1425522000837848,0.7469793837085453,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.6818006183983895,0.1425522000837848,0.7336443306712672,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"فت","boundary":[0.5951667392973499,0.1425522000837848,0.6239284899043349,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5913069372678411,0.1425522000837848,0.5949338899080541,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"ون","boundary":[0.5310193197617714,0.1425522000837848,0.5513642117495694,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5271595177322627,0.1425522000837848,0.5308054725197502,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"جه","boundary":[0.4643319014712902,0.1425522000837848,0.4882875760028223,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.46047209944178136,0.1425522000837848,0.4641022961865893,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4436632841519849,0.1425522000837848,0.45591566410653755,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.43980348212247605,0.1425522000837848,0.44343367886728396,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"یشرفت","boundary":[0.31581668015522213,0.1425522000837848,0.37386312228931917,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.24566789101247175,0.1425522000837848,0.26324866670816993,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.24180808898296294,0.1425522000837848,0.24544532543807532,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"صله","boundary":[0.1492724480690614,0.1425522000837848,0.18406047023179564,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.14541264603955262,0.1425522000837848,0.14903679756069046,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"ر‏","boundary":[0.11391168108904522,0.1425522000837848,0.12374795077714831,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9943947788914484,0.17121539286947968,0.9980382125915341,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"یجاد","boundary":[0.9163022681524833,0.17121539286947968,0.952684015024176,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9124424661229744,0.17121539286947968,0.9161034542081953,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"تحادیه","boundary":[0.8051150677540521,0.17121539286947968,0.8561142584407233,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8012552657245432,0.17121539286947968,0.8048981384081967,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"کی","boundary":[0.7173855029156032,0.17121539286947968,0.7408182365270084,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7055819792898795,0.17121539286947968,0.7092522410101522,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.7094417813193884,0.17121539286947968,0.7172609931727159,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"فقیت","boundary":[0.5980055614351824,0.17121539286947968,0.6432025981033016,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6130712403245552,0.17121539286947968,0.6168065326111767,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5905100749133618,0.17121539286947968,0.5989269335325488,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5849071364834297,0.17121539286947968,0.5868510130815695,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"ردیی","boundary":[0.5178959928614415,0.17121539286947968,0.5502436240635827,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5140361908319326,0.17121539286947968,0.517667587571509,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.530894810018884,0.17121539286947968,0.5345557981041048,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.49837286517670015,0.17121539286947968,0.5036608461797567,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4945130631471913,0.17121539286947968,0.49823370722876714,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.4736452302392663,0.17121539286947968,0.48936568389417656,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.46978542820975744,0.17121539286947968,0.4735060722913333,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"قبلانکلا","boundary":[0.41973251156903024,0.17121539286947968,0.4689665935477099,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.4057625184170661,0.17121539286947968,0.4181138849114943,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.39854095332959805,0.17121539286947968,0.4046419307310797,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3929380148996659,0.17121539286947968,0.39549173513643776,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.38509390109776087,0.17121539286947968,0.3925299278648146,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3794909626678287,0.17121539286947968,0.38204468290460053,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.3106619767996846,0.17121539286947968,0.3358129448629355,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.30680217477017574,0.17121539286947968,0.31041700421779567,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.2582682769926747,0.17121539286947968,0.2643692543941563,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.2272653510137168,0.17121539286947968,0.2566496503351387,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.223405548984208,0.17121539286947968,0.22703641374453679,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.20806594866048267,0.17121539286947968,0.2217901354813272,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.20420614663097386,0.17121539286947968,0.20783701139130267,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"ست‏","boundary":[0.11376226939758036,0.17121539286947968,0.15380460271016205,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"موازات‏","boundary":[0.9282726348336763,0.19987858565517455,0.9337085080780817,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"آن‏","boundary":[0.9005069621697902,0.19987858565517455,0.9158223104014529,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.88255265724543,0.19987858565517455,0.8957820490250147,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8769497188154977,0.19987858565517455,0.8790556687254563,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"دیگر‏","boundary":[0.8131260246114262,0.19987858565517455,0.8242694599389331,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.7447452738176766,0.19987858565517455,0.7562508508896459,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7446207640747892,0.19987858565517455,0.7521705555501974,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"های‏","boundary":[0.6772609931727162,0.19987858565517455,0.6877707845779781,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"بوط‏","boundary":[0.582835294361784,0.19987858565517455,0.6165027288385319,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"به‏","boundary":[0.5476737429703876,0.19987858565517455,0.549446732865148,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.43529373923509546,0.19987858565517455,0.4428691406837282,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"تکنیک","boundary":[0.4354182489779828,0.19987858565517455,0.43716018119967215,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"های‏","boundary":[0.3679339683330224,0.19987858565517455,0.3785134849557083,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی‏","boundary":[0.26412023490838193,0.19987858565517455,0.2672921419028608,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"نیز‏","boundary":[0.2205418248977986,0.19987858565517455,0.22230262115600008,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام‏","boundary":[0.14486480317084846,0.19987858565517455,0.15277424074631057,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1174228558384697,0.19987858565517455,0.11919722594977727,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11368756355184828,0.19987858565517455,0.11762657248352254,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.8984475710224328,0.22854177844086943,0.9568426404366144,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8282987818796824,0.22854177844086943,0.8458795575753806,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8244389798501736,0.22854177844086943,0.8280762163052859,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"بهی","boundary":[0.73409471041109,0.22854177844086943,0.7641264603955262,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7302349083815811,0.22854177844086943,0.733861177211744,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"ید","boundary":[0.665539645977298,0.22854177844086943,0.6825725788042918,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6585671003756046,0.22854177844086943,0.6654151362344106,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"تصمیمات","boundary":[0.9416773537529316,0.25720497122656427,0.9934371722222001,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9298738301272078,0.25720497122656427,0.9335440918474804,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.9337336321567167,0.25720497122656427,0.9415528440100441,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"سه","boundary":[0.9047477640125344,0.25720497122656427,0.9279647071714577,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9008879619830258,0.25720497122656427,0.9045582237032983,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"انسیون","boundary":[0.769281163751064,0.25720497122656427,0.8215752557637639,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7654213617215554,0.25720497122656427,0.7690673165090428,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"نکلا","boundary":[0.6460165182925569,0.25720497122656427,0.6791859137977551,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.6320465251405928,0.25720497122656427,0.6443978916350209,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6248249600531247,0.25720497122656427,0.6309259374546063,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6130214364274009,0.25720497122656427,0.6166916981476736,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6168812384569097,0.25720497122656427,0.6247004503102371,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.5641887152669701,0.25720497122656427,0.5702896926684518,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.5331857892880122,0.25720497122656427,0.562570088609434,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5293259872585035,0.25720497122656427,0.5329568520188323,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5211830500736688,0.25720497122656427,0.5270726286751298,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5155801116437367,0.25720497122656427,0.5174678400036422,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"یجاد","boundary":[0.43718877752184165,0.25720497122656427,0.4735705243935344,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.43332897549233285,0.25720497122656427,0.4369899635775537,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"رای","boundary":[0.3517750939010983,0.25720497122656427,0.37993919774222384,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3479152918715894,0.25720497122656427,0.35155252832670186,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"همکار","boundary":[0.27358297536782306,0.25720497122656427,0.2960683062330653,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.25488161198613835,0.25720497122656427,0.27246238768183656,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.25102180995662954,0.25720497122656427,0.25487067770276867,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.17479694536097493,0.25720497122656427,0.19928751798057703,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.17093714333146615,0.25720497122656427,0.17456777333687193,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.14807715453734302,0.25720497122656427,0.15624441147854615,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵","boundary":[0.1175473655813572,0.25720497122656427,0.13312175570595589,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.14247421610741087,0.25720497122656427,0.1444180927055506,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.9731733383137243,0.2858681640122591,0.9879127338743973,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9675703998837922,0.2858681640122591,0.9696631805993288,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون‏","boundary":[0.8115123783436067,0.2858681640122591,0.8154716402350576,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.6669092531490599,0.2858681640122591,0.6793851293863755,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.659687688061592,0.2858681640122591,0.6659131752059609,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6540847496316597,0.2858681640122591,0.6568189835854666,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6452943617838106,0.2858681640122591,0.6518874016891832,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6396914233538784,0.2858681640122591,0.6424256573076853,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"زش،‏","boundary":[0.5418267654443969,0.2858681640122591,0.58313909813443,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.452354064205525,0.2858681640122591,0.47391915167361937,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"ج‏","boundary":[0.40125526572454384,0.2858681640122591,0.41948349208325636,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"نتایجی‏","boundary":[0.2862331652451814,0.2858681640122591,0.28891338311781045,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"است‏","boundary":[0.21324555396459866,0.2858681640122591,0.22941652307543547,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"که‏","boundary":[0.17322812260059445,0.2858681640122591,0.17719569788420728,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.11749756168420272,0.2858681640122591,0.12129370591558741,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1137622693975813,0.2858681640122591,0.11772511397292794,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"با‏","boundary":[0.9860949594305766,0.314531356797954,0.9890346753788424,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.8420147751561569,0.314531356797954,0.8544906513934725,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8347932100686888,0.314531356797954,0.8410186972130578,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8291902716387566,0.314531356797954,0.8319245055925636,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8209228247110346,0.314531356797954,0.8280388055365342,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8153198862811023,0.314531356797954,0.8180541202349093,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"زش‏","boundary":[0.7338656124841777,0.314531356797954,0.7672342235779958,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7074944489406304,0.314531356797954,0.7150442404160386,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7076189586835179,0.314531356797954,0.7108164949666814,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"دست‏","boundary":[0.6312695843449758,0.314531356797954,0.6541334311874701,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"رده‏","boundary":[0.559330345099505,0.314531356797954,0.586996409969081,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"بود.‏","boundary":[0.49692606196434946,0.314531356797954,0.5002597816772894,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"ولی‏","boundary":[0.4444078524144522,0.314531356797954,0.45508102239441633,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"هدف‏","boundary":[0.35615534665587667,0.314531356797954,0.3654367637510257,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"رهای‏","boundary":[0.20724418435742678,0.314531356797954,0.2524661229741236,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.11762207142708998,0.314531356797954,0.1300294297274243,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11388677914046856,0.314531356797954,0.11785013650445265,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"انسیون","boundary":[0.9218529124904032,0.34319454958364887,0.9741470045031034,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9179931104608944,0.34319454958364887,0.9216390652483819,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"سوم","boundary":[0.8664211749569413,0.34319454958364887,0.8791524954765572,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8546176513312176,0.34319454958364887,0.8582879130514901,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.8584774533607263,0.34319454958364887,0.8662966652140538,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"سیس","boundary":[0.7518224076033958,0.34319454958364887,0.7969447384257826,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7479626055738872,0.34319454958364887,0.7515836952155422,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.718304384818113,0.34319454958364887,0.7453014503186208,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7144445827886043,0.34319454958364887,0.7180656724302594,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"رای","boundary":[0.6326665836601724,0.34319454958364887,0.6608306875012979,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6288067816306636,0.34319454958364887,0.632444018085776,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"همکار","boundary":[0.5542503475896999,0.34319454958364887,0.5765115609177449,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5355489842080153,0.34319454958364887,0.5531297599037135,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5316891821785066,0.34319454958364887,0.5355380499246457,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.4552402000456546,0.34319454958364887,0.4795066551280595,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.45138039801614577,0.34319454958364887,0.4550110280215515,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"بود","boundary":[0.4188833551225393,0.34319454958364887,0.4299307433851342,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.41502355309303046,0.34319454958364887,0.4186845411782513,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.3936327792649784,0.34319454958364887,0.40854235239068837,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.38977297723546955,0.34319454958364887,0.3934339653206904,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"نه","boundary":[0.3739104359916172,0.34319454958364887,0.38722856039291614,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.37005063396210836,0.34319454958364887,0.3737116220473292,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"تنها","boundary":[0.3398694722862073,0.34319454958364887,0.36769867169525455,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3360096702566984,0.34319454958364887,0.3396706583419193,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"ستگاه","boundary":[0.22606756728714106,0.34319454958364887,0.27559754300774114,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22220776525763225,0.34319454958364887,0.2258761912008512,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"جرایی‏","boundary":[0.113961484986201,0.34319454958364887,0.16515989126149203,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون‏","boundary":[0.8511537902840914,0.3718577423693437,0.8564431656340232,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی‏","boundary":[0.7006738052252606,0.3718577423693437,0.7044577188507483,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"بود‏","boundary":[0.6530363775965485,0.3718577423693437,0.6568142316895256,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.645590694971883,0.3718577423693437,0.6523392619593837,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6399877565419508,0.3718577423693437,0.642077505838892,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.6219587457718582,0.3718577423693437,0.6392168380585838,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6218342360289706,0.3718577423693437,0.6294024140129565,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"ها‏","boundary":[0.5898850360040686,0.3718577423693437,0.6004448861617159,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"را‏","boundary":[0.5712583784681163,0.3718577423693437,0.5813309966858276,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5553211313785316,0.3718577423693437,0.5703350705302243,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5497181929485995,0.3718577423693437,0.5517666641955381,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"قالب‏","boundary":[0.4666203905455614,0.3718577423693437,0.47226538951054675,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"یک‏","boundary":[0.40588453796509705,0.3718577423693437,0.40967209460199017,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان‏","boundary":[0.3016449812197817,0.3718577423693437,0.3148731249955016,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.25104422171035,0.3718577423693437,0.2586080878547205,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"بین","boundary":[0.2511687314532374,0.3718577423693437,0.254953493178608,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"المللی‏","boundary":[0.15066695718940126,0.3718577423693437,0.1598293511370189,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"اداره","boundary":[0.11782128701571015,0.3718577423693437,0.14976661426478358,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11408599472908873,0.3718577423693437,0.11804029248881379,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9862767436551922,0.40052093515503856,0.9899470053754649,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"مسئولیت","boundary":[0.8768824835543393,0.40052093515503856,0.9153686036919663,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.806733694411589,0.40052093515503856,0.8243144701072872,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8028738923820803,0.40052093515503856,0.8065111288371926,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"گسترده","boundary":[0.7286660856212014,0.40052093515503856,0.7630908074010064,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6712172902529637,0.40052093515503856,0.6887980659486619,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6673574882234549,0.40052093515503856,0.6709947246785672,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.652092593745462,0.40052093515503856,0.6577885441278004,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6482327917159532,0.40052093515503856,0.6519534357975291,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6332916225694675,0.40052093515503856,0.6477625843339903,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6294318205399586,0.40052093515503856,0.6331524646215345,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.5829149805972331,0.40052093515503856,0.6037081076594257,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5790551785677243,0.40052093515503856,0.5826883281311387,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.4894579675859649,0.40052093515503856,0.5236981468799946,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.485598165556456,0.40052093515503856,0.4892441203439436,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی","boundary":[0.41457780821349394,0.40052093515503856,0.44494683656736367,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.41071800618398513,0.40052093515503856,0.4143521635230047,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"محول","boundary":[0.35057980036938013,0.40052093515503856,0.38248115997993115,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3467199983398713,0.40052093515503856,0.35036486201760736,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"نمود","boundary":[0.2965674739048343,0.40052093515503856,0.3133209414330115,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28959492830314093,0.40052093515503856,0.29644296416194693,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"مسئولیت","boundary":[0.8938631222893205,0.4291841279407334,0.9315700405203429,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8237143331465702,0.4291841279407334,0.8412951088422683,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8198545311170615,0.4291841279407334,0.8234917675721738,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"سیع","boundary":[0.7437292743157167,0.4291841279407334,0.7777453360725491,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7398694722862079,0.4291841279407334,0.7434875503226892,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.6839396957811964,0.4291841279407334,0.7058783124779529,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6800798937516876,0.4291841279407334,0.6837171302068,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"زمانی","boundary":[0.5767368071551615,0.4291841279407334,0.6176507086679548,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5728770051256529,0.4291841279407334,0.5765111624646723,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.522002324181869,0.4291841279407334,0.5449868227188795,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.4202305505405815,0.4291841279407334,0.46669758658615207,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.41637074851107264,0.4291841279407334,0.41999133970014674,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.40852663470916767,0.4291841279407334,0.4146957908700746,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4029236962792355,0.4291841279407334,0.4048011510678863,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"زه","boundary":[0.3623086181493719,0.4291841279407334,0.3766023366328432,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.35844881611986307,0.4291841279407334,0.362117242063082,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"سیس","boundary":[0.25617651331216834,0.4291841279407334,0.3012988441345552,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.25231671128265953,0.4291841279407334,0.25593780092431473,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.236653385627427,0.4291841279407334,0.24192453170387898,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.23279358359791819,0.4291841279407334,0.23651422767949404,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.20831496814625908,0.4291841279407334,0.2317953084240623,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.14807715453734419,0.4291841279407334,0.1656579302330424,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.14421735250783538,0.4291841279407334,0.14786330729532293,0.44682301580885336],"dir":"ltr"},{"str":"ر‏","boundary":[0.11418560252339911,0.4291841279407334,0.12402187221150221,0.44682301580885336],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.8864946357052459,0.4578473207264283,0.929226379464195,0.4754862085945482],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.882634833675737,0.4578473207264283,0.8862456162194711,0.4754862085945482],"dir":"ltr"},{"str":"یر","boundary":[0.8464024984955091,0.4578473207264283,0.8588783747328247,0.4754862085945482],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8425426964660002,0.4578473207264283,0.8468617679662793,0.4754862085945482],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7571041108966795,0.4578473207264283,0.7917601676432996,0.4754862085945482],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7532443088671706,0.4578473207264283,0.7568719322237389,0.4754862085945482],"dir":"ltr"},{"str":"نمود","boundary":[0.700601589574386,0.4578473207264283,0.7147542943183924,0.4754862085945482],"dir":"rtl"},{"str":"‏:","boundary":[0.691138849114945,0.4578473207264283,0.7004770798314987,0.4754862085945482],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.8585895121293259,0.48651051351212315,0.8678032331029921,0.5041494013802431],"dir":"ltr"},{"str":"نیل","boundary":[0.8310230550540598,0.48651051351212315,0.8584650023864385,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8085415758783143,0.48651051351212315,0.8266950963912945,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.7819487849924275,0.48651051351212315,0.8042111270206912,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.769226379464195,0.48651051351212315,0.7808306875012989,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.7454450185727052,0.48651051351212315,0.7683548112639833,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"درجه","boundary":[0.6993066882483572,0.48651051351212315,0.7411170599099398,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگی","boundary":[0.620671315030403,0.48651051351212315,0.6949787295855918,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6091964971259018,0.48651051351212315,0.6163433563676376,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"یکنواختی","boundary":[0.5304117122164828,0.48651051351212315,0.6036234410342628,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5106196434871046,0.48651051351212315,0.5260837535537174,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"هسیستمایگمرکی","boundary":[0.4162362779887544,0.48651051351212315,0.5067498806781648,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39624499367075655,0.48651051351212315,0.4119083193259891,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3325458092095724,0.48651051351212315,0.33971757039988554,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"یژه","boundary":[0.3080173898607584,0.48651051351212315,0.33117620203781123,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"مسالعه","boundary":[0.24981157525576553,0.48651051351212315,0.303689431197993,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.19448442590632892,0.48651051351212315,0.24548361659300014,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.14027786424287877,0.48651051351212315,0.19015646724356355,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.11787244354143617,0.48651051351212315,0.1359499055801134,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.8184425906327188,0.515173706297818,0.8677982527132768,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8070574197430969,0.515173706297818,0.8142042789848326,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.7612577559194026,0.515173706297818,0.8015740106663366,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیک","boundary":[0.7020110398638713,0.515173706297818,0.7570194442715161,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.6447066757973829,0.515173706297818,0.6957805723297866,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6333215049077608,0.515173706297818,0.6404683641494966,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.5859281163751081,0.515173706297818,0.6278380958310006,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.5286237523086198,0.515173706297818,0.5796976488410236,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5089213305941207,0.515173706297818,0.5243854406607334,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"رابسه","boundary":[0.46125402062711585,0.515173706297818,0.502939882545811,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44274689244433557,0.515173706297818,0.45701570897922944,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.3512073294735331,0.515173706297818,0.43850858079644905,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.2939029654070449,0.515173706297818,0.3449743717445908,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.28460082100752776,0.515173706297818,0.29377845566415745,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9865207827512522,0.5438368990835128,0.9940705742266605,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.9866452924941396,0.5438368990835128,0.9885960852280592,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"های‏","boundary":[0.919161011849179,0.5438368990835128,0.929670803254441,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"مشترک‏","boundary":[0.8066814003195769,0.5438368990835128,0.8120928542889889,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"توسط‏","boundary":[0.7119294859822799,0.5438368990835128,0.7136272361751375,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"رهای‏","boundary":[0.5617483243063788,0.5438368990835128,0.6069702629230755,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"جهان‏","boundary":[0.4772062088858471,0.5438368990835128,0.48831879112146337,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"نیز‏","boundary":[0.4335530930295313,0.5438368990835128,0.4352460910743939,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"باید‏","boundary":[0.3711239079457985,0.5438368990835128,0.3727693655760976,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"اذعان‏","boundary":[0.2961690427275952,0.5438368990835128,0.3178030350193102,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"نمود‏","boundary":[0.22323123534416744,0.5438368990835128,0.22492423338903003,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"که‏","boundary":[0.18246674552283892,0.5438368990835128,0.18567541542971103,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.11779638506713327,0.5438368990835128,0.1314264023202087,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11406109278051185,0.5438368990835128,0.11801417638114825,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"مشترک‏","boundary":[0.9542976612919981,0.5725000918692077,0.960328691107405,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"که‏","boundary":[0.9142055240822614,0.5725000918692077,0.9181020250191386,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"دارای‏","boundary":[0.8627082944240406,0.5725000918692077,0.9025062846731156,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"اصول‏","boundary":[0.7874048019257526,0.5725000918692077,0.8070228609825358,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7785397082321711,0.5725000918692077,0.7838786525443171,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7729367698022388,0.5725000918692077,0.7750318239977885,0.5901389797373277],"dir":"ltr"},{"str":"ین‏","boundary":[0.671436427400446,0.5725000918692077,0.6962138662350348,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"واحد‏","boundary":[0.6108499865114463,0.5725000918692077,0.6339802299481408,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6019848928178647,0.5725000918692077,0.6072962709332023,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5963819543879325,0.5725000918692077,0.5984620688614355,0.5901389797373277],"dir":"ltr"},{"str":"رد‏","boundary":[0.5291466932287469,0.5725000918692077,0.5486200170163332,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرش‏","boundary":[0.41773786548797615,0.5725000918692077,0.4203896767721135,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب‏","boundary":[0.3334198676046418,0.5725000918692077,0.3465070162023215,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"رهای‏","boundary":[0.18391105854033254,0.5725000918692077,0.2291329971570293,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.11774658116997831,0.5725000918692077,0.12648398348337936,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11401128888335689,0.5725000918692077,0.11793883886120148,0.5901389797373277],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9897107223640271,0.6011632846549025,0.9936719491960554,0.6188021725230225],"dir":"ltr"},{"str":"توسط‏","boundary":[0.8970754736558159,0.6011632846549025,0.9008856505102886,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"این‏","boundary":[0.8485166739297372,0.6011632846549025,0.8581607032705676,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"نهاد‏","boundary":[0.7834727842453693,0.6011632846549025,0.7872742399617063,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7579482869534562,0.6011632846549025,0.7654980784288644,0.6188021725230225],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7580727966963435,0.6011632846549025,0.7618763806904274,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"وجود‏","boundary":[0.6941743966465396,0.6011632846549025,0.7147741536479475,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"آمد‏","boundary":[0.6478816742410114,0.6011632846549025,0.6597244436155392,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6404608935649234,0.6011632846549025,0.6472165846977546,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6348579551349912,0.6011632846549025,0.6369380696084942,0.6188021725230225],"dir":"ltr"},{"str":"چون‏","boundary":[0.5698638693477783,0.6011632846549025,0.5830327554949376,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"محل‏","boundary":[0.4922693975803626,0.6011632846549025,0.4997946754744537,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان‏","boundary":[0.38805474278362473,0.6011632846549025,0.40126358438883597,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3721423976426175,0.6011632846549025,0.3873617753721116,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3665394592126853,0.6011632846549025,0.36863256072681655,0.6188021725230225],"dir":"ltr"},{"str":"ژنو‏","boundary":[0.3314775156155989,0.6011632846549025,0.34147465979689295,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"بود‏","boundary":[0.2838649899354644,0.6011632846549025,0.2876390999654566,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"به‏","boundary":[0.25074539832742104,0.6011632846549025,0.2545514718848945,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه‏","boundary":[0.17116126086866487,0.6011632846549025,0.17494515287370724,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"ژنو‏","boundary":[0.1360993172715784,0.6011632846549025,0.14603811751790896,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.11782128701571086,0.6011632846549025,0.12159539704570307,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11408599472908944,0.6011632846549025,0.11800211211933884,0.6188021725230225],"dir":"ltr"},{"str":"نمانکلا","boundary":[0.9249930482060241,0.6298264774405975,0.9808232169167257,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.9110230550540599,0.6298264774405975,0.923374421548488,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.9038014899665919,0.6298264774405975,0.9099024673680736,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8981985515366596,0.6298264774405975,0.9007522717734314,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"نو","boundary":[0.866573076843265,0.6298264774405975,0.8789244433376932,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8627132748137561,0.6298264774405975,0.8663617115136053,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"مگذار","boundary":[0.7432088235904478,0.6298264774405975,0.7877335076469755,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7245074602087632,0.6298264774405975,0.7420882359044614,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7206476581792546,0.6298264774405975,0.7244965259253936,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"دید","boundary":[0.6399155408910767,0.6298264774405975,0.6663365083317789,0.6474653653087173],"dir":"rtl"},{"str":"‏.","boundary":[0.629207703002762,0.6298264774405975,0.6397910311481894,0.6474653653087173],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۳7","boundary":[0.9361740231173108,0.6584896702262923,0.9504348865179102,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.9116207018199193,0.6584896702262923,0.9180205026043307,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏۱۳۵۲","boundary":[0.8565624935151194,0.6584896702262923,0.9049520181277161,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9077608997904104,0.6584896702262923,0.9105882883487402,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.8110168295669153,0.6584896702262923,0.831809956629108,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8071570275374067,0.6584896702262923,0.810790177100821,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.7687582228309384,0.6584896702262923,0.8084359737227302,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6836682645417023,0.6584896702262923,0.7012490402374004,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6798084625121936,0.6584896702262923,0.6834456989673059,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"مو","boundary":[0.6476351449500943,0.6584896702262923,0.6477490731284303,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.6310255452489176,0.6584896702262923,0.6465145572641078,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6271657432194089,0.6584896702262923,0.6308267313046297,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"ستفاده","boundary":[0.5143350142148643,0.6584896702262923,0.5687706738052272,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5104752121853555,0.6584896702262923,0.5141436381285744,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.4769322874514951,0.6584896702262923,0.4905534996076426,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4713293490215629,0.6584896702262923,0.47327322561970264,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"فت","boundary":[0.3977191890265433,0.6584896702262923,0.4264809396335283,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3938593869970345,0.6584896702262923,0.3974863396372474,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.37436116126087066,0.6584896702262923,0.3909990047305637,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3705013592313618,0.6584896702262923,0.3741283118715747,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3600923447259768,0.6584896702262923,0.37159456555397735,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3562325426964679,0.6584896702262923,0.3598594953366808,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.3400711780696859,0.6584896702262923,0.3461721554711676,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3344682396397538,0.6584896702262923,0.3364121162378935,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.3120813878686027,0.6584896702262923,0.3359816682696257,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3082215858390939,0.6584896702262923,0.311908598837657,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"شیدن","boundary":[0.20233850048766516,0.6584896702262923,0.24995102616779963,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.19847869845815638,0.6584896702262923,0.20212465324564394,0.6761285580944122],"dir":"ltr"},{"str":"معه‏","boundary":[0.11401128888335713,0.6584896702262923,0.14618460644545636,0.6761285580944122],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9882190956442358,0.6871528630119872,0.9918563320993482,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"ضع","boundary":[0.9205106974620783,0.6871528630119872,0.9504179377036271,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9166508954325694,0.6871528630119872,0.9202689734690507,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.861717196870657,0.6871528630119872,0.8822777436240654,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8578573948411483,0.6871528630119872,0.8614964750537204,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"جدید","boundary":[0.7963993857519369,0.6871528630119872,0.8224483331729817,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7925395837224283,0.6871528630119872,0.7961776710343393,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7701776338998545,0.6871528630119872,0.7788614239327404,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7645746954699225,0.6871528630119872,0.7665185720680623,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"لب","boundary":[0.6959200232418208,0.6871528630119872,0.7233619705741996,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6920602212123119,0.6871528630119872,0.6956879515431904,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"تحادیه","boundary":[0.5849320384320094,0.6871528630119872,0.6359312291186805,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5810722364025005,0.6871528630119872,0.584715109086154,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"کی","boundary":[0.5053454107783953,0.6871528630119872,0.5287781443898005,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5014856087488866,0.6871528630119872,0.5051162387542923,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.4627381767623337,0.6871528630119872,0.46883915416381533,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45462014152607644,0.6871528630119872,0.46161758907634726,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.4413225009857041,0.6871528630119872,0.45225445641121614,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.43746269895619533,0.6871528630119872,0.44188180215420964,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"بهعمل","boundary":[0.3810099815310568,0.6871528630119872,0.43930408176877395,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.37715017950154794,0.6871528630119872,0.3815692826995623,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.418462512191581,0.6871528630119872,0.42288161538959534,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"مد","boundary":[0.3304839278673576,0.6871528630119872,0.35125215298097273,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3266241258378488,0.6871528630119872,0.33025730222023164,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.30595550851854353,0.6871528630119872,0.32145300033396873,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2957955134989333,0.6871528630119872,0.29953080578555474,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.3020957064890348,0.6871528630119872,0.30572888287141764,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"منجرنهایتا","boundary":[0.24277926497748648,0.6871528630119872,0.2945006121729045,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2527898483056319,0.6871528630119872,0.25640063084936593,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.23764946357052638,0.6871528630119872,0.2514949469796031,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.23378966154101757,0.6871528630119872,0.2374004440847516,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"یدایش‏","boundary":[0.11386187719189227,0.6871528630119872,0.17071302579427042,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"نمانکلا","boundary":[0.9378629977795764,0.7158159088069498,0.993693166490278,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.9238930046276121,0.7158159088069498,0.9362443711220404,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.9166714395401442,0.7158159088069498,0.9227724169416258,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.911068501110212,0.7158159088069498,0.9136222213469837,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"وکسل","boundary":[0.8105144327543632,0.7158159088069498,0.8544663719936086,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8066546307248543,0.7158159088069498,0.8102780410315586,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7907173836352696,0.7158159088069498,0.8038150004101919,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7868575816057607,0.7158159088069498,0.7904809919124651,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7540617153292246,0.7158159088069498,0.7641470045031025,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7580503849426244,0.715816055797682,0.7619101869721333,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7411170599099406,0.715816055797682,0.7554107783934119,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7355141214800085,0.715816055797682,0.7376307871090939,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7502019132997158,0.7158159088069498,0.7538588105630378,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"سال‏ختصا","boundary":[0.6258664840523771,0.7158159088069498,0.6837678723360129,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6284357425968607,0.715816055797682,0.632396969428889,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۵۰","boundary":[0.6321710348834821,0.715816055797682,0.6683513023530481,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"ردری","boundary":[0.6009396335263235,0.7158159088069498,0.6257419743094899,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"BTN","boundary":[0.5466533856274254,0.7158159088069498,0.586894934528627,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5870194442715143,0.7158159088069498,0.5947403886620418,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.5970798314968147,0.7158159088069498,0.6009286992429538,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.6058994791342448,0.715816055797682,0.6079930598229624,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"شهر‏","boundary":[0.549073232480444,0.715816055797682,0.5612933275784836,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.5319896656913403,0.7137745015176793,0.537816157214302,0.7274857970204978],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5380373114196186,0.7158159088069498,0.5466533856274254,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"بروکسل‏","boundary":[0.4338519164124618,0.715816055797682,0.43659305978016977,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"گردید‏","boundary":[0.3482888211002536,0.715816055797682,0.35245916996761506,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33984706053248914,0.715816055797682,0.34558177177364374,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.33424412210255705,0.715816055797682,0.33632423657606003,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"برای‏","boundary":[0.2630494511195526,0.715816055797682,0.2658242262002481,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیری‏","boundary":[0.12950030089854778,0.715816055797682,0.1417188570005628,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.11759716947851416,0.715816055797682,0.12680751179584068,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11386187719189274,0.715816055797682,0.1178267929741909,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"قراردادهای‏","boundary":[0.8865151798128206,0.7444791015926445,0.8922601645691454,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"بروکسل‏","boundary":[0.7723895494822471,0.7444791015926445,0.776278362031326,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7565519101869722,0.7444791015926445,0.7718109845100388,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.75094897175704,0.7444791015926445,0.753033418671355,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"سال‏","boundary":[0.6879968457531802,0.7444791015926445,0.7012803932041238,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏۱۳۵۳","boundary":[0.6327892257569155,0.7444791015926445,0.6795455831260901,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.6010890452177883,0.7444791015926445,0.6116069908546898,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5972292431882795,0.7444791015926445,0.6008861404516016,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.5659523957749695,0.7444791015926445,0.5791753304696093,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5620925937454607,0.7444791015926445,0.5657385485329482,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.547251032393285,0.7444791015926445,0.5615318074910549,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏«","boundary":[0.5311892755608129,0.7444791015926445,0.5427692444052393,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.5433912303637761,0.7444791015926445,0.5470371851512636,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"نکلا","boundary":[0.42052501608250864,0.7444791015926445,0.4536944115877069,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.40655502293054446,0.7444791015926445,0.41890638942497266,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3993334578430764,0.7444791015926445,0.4054344352445581,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3937305194131443,0.7444791015926445,0.3962842396499161,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"رای","boundary":[0.312973500176389,0.7444791015926445,0.3411376040175146,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.30911369814688017,0.7444791015926445,0.3127509346019926,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"همکار","boundary":[0.23557824399759297,0.7444791015926445,0.2588604372173144,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.21687688061590835,0.7444791015926445,0.23445765631160653,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2130170785863995,0.7444791015926445,0.2168659463325386,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"کی","boundary":[0.1257357488223455,0.7444791015926445,0.1491684824337506,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏»","boundary":[0.11388242129946682,0.7444791015926445,0.12561123907945812,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.9466637614393326,0.7731422943783393,0.9575957168648446,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9428039594098238,0.7731422943783393,0.9464147419535578,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"علا","boundary":[0.8978310402789017,0.7731422943783393,0.9057498599265391,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"ئم","boundary":[0.8796775197659216,0.7731422943783393,0.8962124136213658,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8758177177364128,0.7731422943783393,0.8797941538925419,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"ختصار","boundary":[0.7463275851335366,0.7731422943783393,0.7992940297578285,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.727626221751852,0.7731422943783393,0.7452069974475501,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏)","boundary":[0.6473921434352238,0.7731422943783393,0.6599925294154267,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.6891921392848992,0.7731422943783393,0.6929274315715206,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"CCCN","boundary":[0.6598680196725394,0.7731422943783393,0.714652306542987,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"(‏","boundary":[0.7147768162858743,0.7731422943783393,0.7276152874684823,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6374707920894812,0.7731422943783393,0.659060781506153,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6336109900599723,0.7731422943783393,0.6372281143563153,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.6388306459980493,0.771100887089069,0.6469219199402353,0.7848121825918875],"dir":"ltr"},{"str":"فت","boundary":[0.5538251468177386,0.7731422943783393,0.5825868974247237,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏.","boundary":[0.5431173089294239,0.7731422943783393,0.5537006370748513,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"ار","boundary":[0.9852592915395629,0.8018054871640342,0.995718109942103,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9796563531096308,0.8018054871640342,0.9816002297077705,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"نوشت","boundary":[0.8601519018863224,0.8018054871640342,0.9089348191495984,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8562920998568136,0.8018054871640342,0.8599156920448777,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"نکلا","boundary":[0.7447313702297204,0.8018054871640342,0.7779007657349186,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.7307613770777562,0.8018054871640342,0.7431127435721844,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.723539811990288,0.8018054871640342,0.7296407893917697,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.717936873560356,0.8018054871640342,0.7204905937971277,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"نو","boundary":[0.6856390462553694,0.8018054871640342,0.6979904127497976,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6817792442258607,0.8018054871640342,0.6854276809257098,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"یعنی","boundary":[0.5959671294278778,0.8018054871640342,0.6338180912656416,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.592107327398369,0.8018054871640342,0.5957303970877827,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"فقدان","boundary":[0.5277855942227481,0.8018054871640342,0.5542975684557845,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5239257921932393,0.8018054871640342,0.5275717469807268,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.4943920811803525,0.8018054871640342,0.5217019684615182,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4905322791508437,0.8018054871640342,0.4941782339383312,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"ستگاه","boundary":[0.3807146859241737,0.8018054871640342,0.43024466164477376,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3768548838946648,0.8018054871640342,0.3805233098378838,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"ظر","boundary":[0.3265280458195855,0.8018054871640342,0.34547842868704487,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.32266824379007664,0.8018054871640342,0.32630356833306573,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.31046628898711326,0.8018054871640342,0.3202500387968105,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3066064869576045,0.8018054871640342,0.3102418115005936,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.2656925854448111,0.8018054871640342,0.278915520139451,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏)","boundary":[0.25309219946460815,0.8018054871640342,0.2655680757019237,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"انسیون‏","boundary":[0.11391769905995146,0.8018054871640342,0.16994708335927292,0.8194443750321541],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11369,0.11308,0.99804,0.81944],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.1176467658594285,0.8846993482568736,0.13086194863395778,0.8971935604967919],"dir":"ltr"},{"str":"Brussels","boundary":[0.13525769128729756,0.8846993482568736,0.19484637869597188,0.8971935604967919],"dir":"ltr"},{"str":"tariff","boundary":[0.19924212134931168,0.8846993482568736,0.2344090975118803,0.8971935604967919],"dir":"ltr"},{"str":"nomenclature","boundary":[0.23881881757247506,0.8846993482568736,0.33482724273174375,0.8971935604967919],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.1176467658594285,0.9055272000608175,0.13087592604121273,0.9180214123007358],"dir":"ltr"},{"str":"Customs","boundary":[0.1352856461018075,0.9055272000608175,0.19703936583037623,0.9180214123007358],"dir":"ltr"},{"str":"Co-operation","boundary":[0.201449085890971,0.9055272000608175,0.2945294569300048,0.9180214123007358],"dir":"ltr"},{"str":"council","boundary":[0.2989391769905995,0.9055272000608175,0.3508680404241632,0.9180214123007358],"dir":"ltr"},{"str":"nomenclature","boundary":[0.355277760484758,0.9055272000608175,0.4512861856440267,0.9180214123007358],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.8847,0.45129,0.91802],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/a127f9183103f9a65e731da99998b6d3.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/d487838a27dbc427472cce0b568ac6de.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.12829,0.06717,0.0081,0.09457]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4130731079706987,0.06716653315008501,0.44627570607400024,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"اول.","boundary":[0.3838548216397933,0.06716653315008501,0.4099396127746996,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.3369146485712507,0.06716653315008501,0.3807213264437942,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.32398124644220466,0.06716653315008501,0.3337982193824814,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.27698395899479133,0.06716653315008501,0.3208447542794931,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.23181201247215893,0.06716653315008501,0.27385046379879224,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.19132333105065472,0.06716653315008501,0.22701612401170393,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19132,0.06717,0.44628,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"17","boundary":[0.13249247753636728,0.06716653315008501,0.15087841623607054,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13249,0.06717,0.15088,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"رای‏","boundary":[0.9261175787005337,0.11388900729808996,0.9582659943140555,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.7951856232750215,0.11388900729808996,0.8167507107431159,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی‏","boundary":[0.6941609080910582,0.11388900729808996,0.7005842764158322,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"لازم‏در","boundary":[0.9408445910892527,0.1425522000837848,0.986415156986034,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9352416526593206,0.1425522000837848,0.937358318288406,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"سال‏","boundary":[0.8723891344497706,0.1425522000837848,0.8858859905787627,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8268434705015667,0.1425522000837848,0.830804697333595,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۵۹","boundary":[0.830578762788188,0.1425522000837848,0.8716425227977437,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"امضاء‏","boundary":[0.7363497893710182,0.1425522000837848,0.7483790092459902,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقاء‏","boundary":[0.9750997115524291,0.17121539286947968,0.9871371128197377,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"ژ","boundary":[0.8467575587789745,0.17121539286947968,0.8529830459233436,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.8241963933677813,0.17121539286947968,0.8457614808358755,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8059930689576461,0.17121539286947968,0.819895185912222,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.800390130527714,0.17121539286947968,0.8027239439503021,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"جهان‏","boundary":[0.7156737014671399,0.17121539286947968,0.7274452833529161,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"کالاها‏","boundary":[0.9189507978999362,0.19987858565517455,0.924149255526703,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"را‏","boundary":[0.9001996306210965,0.19987858565517455,0.9101477390959204,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"غیرقابل‏","boundary":[0.7882678619601987,0.19987858565517455,0.7981645562705214,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"انکار","boundary":[0.7267849509224099,0.19987858565517455,0.7347573991404395,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6809653655398537,0.19987858565517455,0.6885304458433127,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7211820124924777,0.19987858565517455,0.7232624698473652,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.681089875282741,0.19987858565517455,0.6884368377998187,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.9649471871173915,0.22854177844086943,0.9857403141795841,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9610873850878826,0.22854177844086943,0.964720534651297,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"مسئله","boundary":[0.9123542717217618,0.22854177844086943,0.9591812676707218,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9084944696922531,0.22854177844086943,0.9121276192556674,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"غاز","boundary":[0.8558019465023133,0.22854177844086943,0.8793591898566058,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8501990080723812,0.22854177844086943,0.852142884670521,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"نمود","boundary":[0.8063715785760233,0.22854177844086943,0.8297204586871163,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8025117765465144,0.22854177844086943,0.8061727646317353,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7944186432588347,0.22854177844086943,0.8004144567860819,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7888157048289026,0.22854177844086943,0.7907335565137001,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7660055199319343,0.22854177844086943,0.7742978688082339,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7604025815020024,0.22854177844086943,0.7623464581001421,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"یت","boundary":[0.68435203054639,0.22854177844086943,0.7111714291643318,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6804922285168812,0.22854177844086943,0.6841203522504324,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳67","boundary":[0.8960210836497959,0.25720497122656427,0.9428616489240287,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"کالاها»‏","boundary":[0.8753001722384778,0.25720497122656427,0.9288368714851938,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏)","boundary":[0.8796854053829717,0.25720497122656427,0.8885504990765531,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"دراز","boundary":[0.8627769822988653,0.25720497122656427,0.8770956027309141,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏‏","boundary":[0.8571740438689331,0.25720497122656427,0.8599039802943399,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"اول‏","boundary":[0.8235539230944823,0.25720497122656427,0.8473022858373644,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"سطح‏","boundary":[0.7743252609516698,0.25720497122656427,0.7866517254975205,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"یه‏","boundary":[0.7499213513457429,0.25720497122656427,0.7683985971902302,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۸۸","boundary":[0.6887123617423064,0.25720497122656427,0.7190008473092598,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"جهان‏","boundary":[0.6909037332171245,0.25720497122656427,0.7031067707135041,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6749415841789621,0.25720497122656427,0.684977069455685,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"ملا","boundary":[0.9049359812405322,0.2858681640122591,0.9287173421320218,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"کعمل","boundary":[0.8436024818942082,0.2858681640122591,0.9025702961256719,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8397426798646995,0.2858681640122591,0.8438463134740295,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.8807810911203803,0.2858681640122591,0.8848847247297102,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.80530328498205,0.2858681640122591,0.8195309441297115,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7997003465521179,0.2858681640122591,0.8016442231502575,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"فت","boundary":[0.7182211708066157,0.2858681640122591,0.7469829214136007,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7112486252049224,0.2858681640122591,0.7180966610637283,0.3035070518803791],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67494,0.11389,0.98714,0.30351],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"به‏","boundary":[0.6567880636659821,0.25720497122656427,0.6596016493968312,0.2748438590946842],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65679,0.2572,0.6596,0.27484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گردید.","boundary":[0.6457565004461598,0.1425522000837848,0.651128984682337,0.16019108795190473],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64576,0.14255,0.65113,0.16019],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تشکیل‏","boundary":[0.5824532569673576,0.11388900729808996,0.5870005812713787,0.13152789516620986],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.58245,0.11389,0.587,0.13153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صنعت،‏","boundary":[0.5906933117516447,0.17121539286947968,0.6052527148710927,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"لزوم‏","boundary":[0.527068833136193,0.17121539286947968,0.5292161241455855,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"نمود.‏","boundary":[0.5966249559027995,0.19987858565517455,0.6008485548753133,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"لذا‏","boundary":[0.5489377243769326,0.19987858565517455,0.5532219085611855,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5379061611571105,0.19987858565517455,0.5479659816239795,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5323032227271783,0.19987858565517455,0.5343924359947453,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.5591475232936974,0.22854177844086943,0.6151520056444414,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5552877212641887,0.22854177844086943,0.5589066420614596,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"اجرا‏","boundary":[0.6072082840482269,0.25720497122656427,0.6236569563681036,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"درآمد‏","boundary":[0.544305961941522,0.25720497122656427,0.570548167028057,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5358891033223351,0.25720497122656427,0.5416487165120673,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5302861648924029,0.25720497122656427,0.532366279365906,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5184079354209468,0.25720497122656427,0.5275961413298773,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5128049969910147,0.25720497122656427,0.5148851114645177,0.2748438590946842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5128,0.17122,0.62366,0.27484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گردید‏","boundary":[0.49865820000415023,0.11388900729808996,0.5045965872205126,0.13152789516620986],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.49866,0.11389,0.5046,0.13153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"که‏دو","boundary":[0.4446956774367594,0.11388900729808996,0.4668106829359397,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.43909273900682727,0.11388900729808996,0.4411641017951908,0.13152789516620986],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43909,0.11389,0.46681,0.13153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"یک‏","boundary":[0.46406690323517824,0.17121539286947968,0.46558973362114575,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"سال‏","boundary":[0.4691269791861213,0.19987858565517455,0.4822032297142472,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"هنگ","boundary":[0.44021581688767125,0.22854177844086943,0.4826238353151132,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.43635601485816244,0.22854177844086943,0.43997776420250306,0.24618066630898933],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43636,0.17122,0.48262,0.24618],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"قرارداد‏","boundary":[0.34441553051526286,0.11388900729808996,0.35086852560297355,0.13152789516620986],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34442,0.11389,0.35087,0.13153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"‏۱۹7۰","boundary":[0.38963995932681733,0.19987858565517455,0.39607231732390236,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.3607786009255224,0.19987858565517455,0.38832527941962175,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3569187988960136,0.19987858565517455,0.3605072411748754,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"شده","boundary":[0.392354271721762,0.22854177844086943,0.4178570255036724,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3884944696922532,0.22854177844086943,0.39216289563547213,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"ابتدای‏","boundary":[0.40963622403453087,0.25720497122656427,0.41675247463114007,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"سال‏","boundary":[0.3456133142418396,0.25720497122656427,0.3578916127131787,0.2748438590946842],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34561,0.19988,0.41786,0.27484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازنگری‏","boundary":[0.33941023885119026,0.17121539286947968,0.34093057904229995,0.1888542807375996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.33941,0.17122,0.34093,0.18885],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پس‏از","boundary":[0.2751134076241466,0.11388900729808996,0.28981784102994346,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.26951046919421445,0.11388900729808996,0.2716071151032299,0.13152789516620986],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26951,0.11389,0.28982,0.13153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اصلاحات","boundary":[0.13235302662433335,0.11388900729808996,0.15430155243672714,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12861773433771193,0.11388900729808996,0.13258517634599312,0.13152789516620986],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12862,0.11389,0.1543,0.13153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بنیادین‏","boundary":[0.2195322583992199,0.17121539286947968,0.2210554067313055,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20982049845400413,0.17121539286947968,0.21429503208140613,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.20421756002407201,0.17121539286947968,0.20630299748139772,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.1322036149328686,0.17121539286947968,0.13371160118522005,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1284683226462472,0.17121539286947968,0.13238468015756047,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"وه","boundary":[0.30935607711303414,0.19987858565517455,0.3245462657452946,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3054962750835253,0.19987858565517455,0.30916470102674426,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"لعاتی","boundary":[0.19338770258772747,0.19987858565517455,0.2351731723007325,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.18952790055821866,0.19987858565517455,0.19316205789723823,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"یژه‏","boundary":[0.12841851874909213,0.19987858565517455,0.1528224283550188,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"صیف","boundary":[0.2766847205793851,0.22854177844086943,0.32574155927701315,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2728249185498763,0.22854177844086943,0.276445181530886,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.26473178526219654,0.22854177844086943,0.2706513070942215,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2591288468322644,0.22854177844086943,0.2610059734128508,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"گذار","boundary":[0.15073066467451054,0.22854177844086943,0.18175849260204588,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.1282940090062045,0.22854177844086943,0.14961007698852413,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.25780904355765855,0.25720497122656427,0.26177027038968687,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳7۵","boundary":[0.26154433584428,0.25720497122656427,0.27247667850104984,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2409006204735522,0.25720497122656427,0.2551258585984355,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.23529768204362006,0.25720497122656427,0.23739126273233765,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"ایران‏","boundary":[0.16696673514702537,0.25720497122656427,0.17562254523928472,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.13215381103571366,0.25720497122656427,0.13497186069382805,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12841851874909224,0.25720497122656427,0.13233487626040552,0.2748438590946842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12829,0.17122,0.32574,0.27484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پ.","boundary":[0.8538304384818113,0.34238595356562773,0.882363921226836,0.3607597950949193],"dir":"rtl"},{"str":"تأسیس","boundary":[0.7938491981726755,0.34238595356562773,0.8499135694868125,0.3607597950949193],"dir":"rtl"},{"str":"شورای","boundary":[0.7393404880362059,0.34238595356562773,0.7899316278582507,0.3607597950949193],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.6862610761792111,0.34238595356562773,0.7354229177217809,0.3607597950949193],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6676640486174821,0.34238595356562773,0.6847047043931188,0.3607597950949193],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.6112901184423303,0.34238595356562773,0.66138766108448,0.3607597950949193],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5995478221170807,0.34238595356562773,0.6072419751886483,0.3607597950949193],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.5600381263618394,0.34238595356562773,0.5955249198520494,0.3607597950949193],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.5332902204883044,0.34238595356562773,0.556015224096808,0.3607597950949193],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5130478389759389,0.34238595356562773,0.5293715030416798,0.3607597950949193],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4543246773925855,0.34238595356562773,0.5091291215293142,0.3607597950949193],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.3978451821940942,0.34238595356562773,0.45040511268595895,0.3607597950949193],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.34723401606175686,0.34238595356562773,0.39185000726306835,0.3607597950949193],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.9637294818319531,0.3718575953786114,0.9729930067027742,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9598696798024442,0.3718575953786114,0.9635306678876651,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"رای","boundary":[0.8798348170744357,0.3718575953786114,0.9079989209155612,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8759750150449269,0.3718575953786114,0.8796122515000393,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"همکار","boundary":[0.8031617174043866,0.3718575953786114,0.8271660671328548,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7844603540227019,0.3718575953786114,0.8020411297184,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7806005519931932,0.3718575953786114,0.7844494197393322,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"کی","boundary":[0.6979509846645497,0.3718575953786114,0.7213837182759549,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6861474610388262,0.3718575953786114,0.6898177227590988,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6900072630683349,0.3718575953786114,0.6978264749216624,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"مرکز","boundary":[0.6425939529768203,0.3718575953786114,0.6578935832939118,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6387341509473117,0.3718575953786114,0.6423770236309652,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.5930390753076428,0.3718575953786114,0.6138322023698354,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.589179273278134,0.3718575953786114,0.5928124228415484,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"شو","boundary":[0.5561343875158232,0.3718575953786114,0.5668982920668034,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5445549814272966,0.3718575953786114,0.5550137998298367,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.540695179397788,0.3718575953786114,0.5444158234793638,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5193542094668908,0.3718575953786114,0.5292637201802218,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5137512710369587,0.3718575953786114,0.5156951476350984,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"وکسل","boundary":[0.4150150449272656,0.3718575953786114,0.4589669841665111,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.41115524289775673,0.3718575953786114,0.4147786532044611,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"یتخت","boundary":[0.2990964742991139,0.3718575953786114,0.349722135757123,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.29523667226960504,0.3718575953786114,0.29885664146431457,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.21716906347921727,0.3718575953786114,0.2454576770632302,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2133092614497084,0.3718575953786114,0.21716665219898526,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"اهد‏","boundary":[0.12861773433771193,0.3718575953786114,0.1601186992882193,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9867612940712613,0.4005207881643063,0.9904072488587489,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"نیز","boundary":[0.9664662059806183,0.4005207881643063,0.983749940353737,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9626064039511095,0.4005207881643063,0.9662523587385969,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"نگلیسی","boundary":[0.8315748407312874,0.4005207881643063,0.8940538297121753,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8277150387017786,0.4005207881643063,0.831327412763317,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8191238664425494,0.4005207881643063,0.824530570727215,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8135209280126172,0.4005207881643063,0.8153901656737322,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"انسه","boundary":[0.7320915561642701,0.4005207881643063,0.7654352653095108,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7282317541347614,0.4005207881643063,0.7318585817484551,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"ست","boundary":[0.6495415966299366,0.4005207881643063,0.6858486376558969,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6456817946004278,0.4005207881643063,0.6493053867884919,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6370906223411986,0.4005207881643063,0.6425183419162225,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6314876839112665,0.4005207881643063,0.6333681396989072,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"طبق","boundary":[0.5943588785822496,0.4005207881643063,0.6284220969097422,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5904990765527408,0.4005207881643063,0.5941226687408049,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"بند","boundary":[0.5641279130091934,0.4005207881643063,0.587396597775546,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏۱7","boundary":[0.5221432277075687,0.4005207881643063,0.5344174801431304,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.5602681109796848,0.4005207881643063,0.5638917031677488,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"نیز","boundary":[0.5018481396169255,0.4005207881643063,0.5190199119089305,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.49798833758741673,0.4005207881643063,0.5016119297754807,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"قعی","boundary":[0.41596131897321015,0.4005207881643063,0.44801012679242197,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4121015169437013,0.4005207881643063,0.41572681111248044,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.39048662557845193,0.4005207881643063,0.4049997985302726,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.38662682354894307,0.4005207881643063,0.3902521177177222,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"سناد","boundary":[0.3054464711863707,0.4005207881643063,0.34299860964120477,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3015866691568619,0.4005207881643063,0.30524765724208275,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"تصو","boundary":[0.24010375811907317,0.4005207881643063,0.2409431278320113,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.21116769387204587,0.4005207881643063,0.23798709248998773,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"‏7","boundary":[0.18442300109983642,0.4005207881643063,0.19748177253087362,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.20730789184253703,0.4005207881643063,0.2112134746131632,0.4181596760324262],"dir":"ltr"},{"str":"کشو","boundary":[0.1394998858660694,0.4005207881643063,0.1577352336734002,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"ر‏","boundary":[0.12854302849197985,0.4005207881643063,0.13837929818008293,0.4181596760324262],"dir":"rtl"},{"str":"امو","boundary":[0.987705077922348,0.42918398095000115,0.9919020760054168,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.98048351283488,0.42918398095000115,0.986708999979249,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9748805744049479,0.42918398095000115,0.9776148083587548,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"خارجه‏","boundary":[0.8776633671584808,0.42918398095000115,0.8919909522920175,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"یک‏","boundary":[0.7758168876714608,0.42918398095000115,0.80808981302787,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7672506173608089,0.42918398095000115,0.7728919251196716,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7653829712174982,0.42918398095000115,0.7712152362657078,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"اصل‏","boundary":[0.7065894706260769,0.42918398095000115,0.7282185916762276,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"گردد،‏","boundary":[0.6205532382908966,0.42918398095000115,0.6245990774153707,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"این‏","boundary":[0.5708489489302541,0.42918398095000115,0.5793783342618044,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"کنوانسیون‏","boundary":[0.415015044927266,0.42918398095000115,0.4191838325912114,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"به‏","boundary":[0.3807499636846588,0.42918398095000115,0.38341577981901787,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"اجراء‏","boundary":[0.3116470563821624,0.42918398095000115,0.32794631701057414,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29458922160659123,0.42918398095000115,0.30866636948775256,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.247773558280936,0.42918398095000115,0.2553386385843951,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.2889862831766591,0.42918398095000115,0.2910801905390611,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.24789806802382336,0.42918398095000115,0.25427637325828345,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"آید‏","boundary":[0.2056394612878463,0.42918398095000115,0.21418950466777653,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"یعنی","boundary":[0.1323779285729113,0.42918398095000115,0.13502819391071944,0.44682286881812106],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12864263628628989,0.42918398095000115,0.13259693404601494,0.44682286881812106],"dir":"ltr"},{"str":"شو","boundary":[0.9090448027558162,0.457847173735696,0.9308838116582628,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9119085268422256,0.457847173735696,0.915643819128847,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"رای","boundary":[0.8797601112287042,0.457847173735696,0.9079242150698298,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8759003091991954,0.457847173735696,0.8795375456543078,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"یجاد","boundary":[0.834961505737824,0.457847173735696,0.8713432526095167,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8311017037083153,0.457847173735696,0.8347626917935361,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"میهمکار","boundary":[0.8030123057129226,0.457847173735696,0.8320169841999815,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7843109423312379,0.457847173735696,0.801891718026936,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.780451140301729,0.457847173735696,0.7843000080478681,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7382174355143293,0.457847173735696,0.7474809603851503,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7312448899126359,0.457847173735696,0.7380929257714418,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"گمر","boundary":[0.7292278320778606,0.457847173735696,0.7316054743606638,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7273850878831272,0.457847173735696,0.7310637848320725,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"کیحد","boundary":[0.7011882379796223,0.457847173735696,0.7291033223349733,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7018107866940593,0.457847173735696,0.7054414166994651,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"عملا","boundary":[0.6640594326506054,0.457847173735696,0.7026106129361481,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6973284359501134,0.457847173735696,0.7010071328990587,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"نصاب","boundary":[0.6252123928697424,0.457847173735696,0.6555819038294296,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6213525908402336,0.457847173735696,0.6249851916800344,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"کو","boundary":[0.5616377181514457,0.457847173735696,0.5775251613438755,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5544161530639776,0.457847173735696,0.5605171304654593,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5488132146340455,0.457847173735696,0.5513669348708172,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.527397538857416,0.457847173735696,0.5386613508629503,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏4","boundary":[0.5026201000228272,0.457847173735696,0.5149150559806819,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.5217946004274838,0.457847173735696,0.5237384770256236,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"امبر","boundary":[0.4367295440868252,0.457847173735696,0.4635240407561896,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.38809603851501423,0.457847173735696,0.39210176983252426,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۵۲","boundary":[0.39183133080163557,0.457847173735696,0.433696785241814,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.4328697420573163,0.457847173735696,0.436501253193096,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"حاصل‏","boundary":[0.2892602046110112,0.457847173735696,0.30335545373517636,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"گردید‏و","boundary":[0.19874162153188524,0.457847173735696,0.21135373096701116,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.19313868310195312,0.457847173735696,0.19521879757545613,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.1779484944696926,0.457847173735696,0.19383749403390851,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.17234555603976048,0.457847173735696,0.1744256705132635,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.13222851688144632,0.457847173735696,0.14256763614480142,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1284932245948249,0.457847173735696,0.1324463081954613,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"رای‏","boundary":[0.9156886426362868,0.48651036652139085,0.9478370582498087,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9089651165203687,0.48651036652139085,0.9128249185498776,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"پای‏","boundary":[0.8466355392309457,0.48651036652139085,0.8495490672145104,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"به‏","boundary":[0.8125945755255358,0.48651036652139085,0.8154873101315157,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.7830882566560841,0.48651036652139085,0.8046533441241784,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه‏","boundary":[0.7237469131959584,0.48651036652139085,0.7329341188553646,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی‏","boundary":[0.68039511091743,0.48651036652139085,0.685150048687513,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"وجود‏","boundary":[0.6586283176658582,0.48651036652139085,0.6778833694440823,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"عملا","boundary":[0.613359065346864,0.48651036652139085,0.6225904849060666,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"گذاشت.‏","boundary":[0.518579758866132,0.48651036652139085,0.5228600808306144,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاء‏","boundary":[0.4243258835003845,0.48651036652139085,0.4379350575772902,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"موسس‏","boundary":[0.3158280935483208,0.48651036652139085,0.32241836459417295,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29899437630994685,0.48651036652139085,0.31330671959105755,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2555155740936734,0.48651036652139085,0.25947986614599955,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"۲6","boundary":[0.2592508663802948,0.48651036652139085,0.26957414481998626,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.29339143788001476,0.48651036652139085,0.2954880837890302,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"یه‏","boundary":[0.1819577081906665,0.48651036652139085,0.20043495403515382,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۵۳","boundary":[0.1324028305214889,0.48651036652139085,0.17127570753538285,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"خود‏","boundary":[0.9351395546701535,0.5151735593070857,0.9483772200949377,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"را‏","boundary":[0.9166374068770887,0.5151735593070857,0.9269477165876939,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل‏","boundary":[0.8042823050903738,0.5151735593070857,0.8081854962472994,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7969611322085959,0.5151735593070857,0.8038244251878158,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7913581937786638,0.5151735593070857,0.7934426406929788,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"لذا‏","boundary":[0.7439199817385717,0.5151735593070857,0.7484373365571454,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7281072443918742,0.5151735593070857,0.7434105013311892,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7225043059619422,0.5151735593070857,0.7245935192295091,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"این‏","boundary":[0.6740451140301735,0.5151735593070857,0.6837852827417608,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"یخ‏","boundary":[0.5888306459980499,0.5151735593070857,0.613882006266991,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.602623835315114,0.5151735593070857,0.6064836373446229,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"شروع‏را‏","boundary":[0.5274473427545712,0.5151735593070857,0.5438552366722701,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"به‏","boundary":[0.4974155927701348,0.5151735593070857,0.5013294724754488,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"رسما","boundary":[0.47034717466641823,0.5151735593070857,0.4918627512014586,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت‏","boundary":[0.3785336902612635,0.5151735593070857,0.38433923468595976,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"نمود.","boundary":[0.3015866691568621,0.5151735593070857,0.3054987355366426,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"شو","boundary":[0.9594936603789251,0.5438367520927806,0.9675059814818074,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.9479142542903987,0.5438367520927806,0.9583730726929387,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9440544522608898,0.5438367520927806,0.9477750963424657,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.8874523231442863,0.5438367520927806,0.9414236346347046,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8835925211147776,0.5438367520927806,0.8873131651963535,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"فت","boundary":[0.8073427545705456,0.5438367520927806,0.8361045051775305,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8034829525410367,0.5438367520927806,0.8071099051812497,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.7813451202556605,0.5438367520927806,0.795343357176141,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7388374940339087,0.5438367520927806,0.7428385149059998,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"۲6","boundary":[0.7425727863205301,0.5438367520927806,0.7522357125743797,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7774853182261517,0.5438367520927806,0.7811122708663647,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"یه‏","boundary":[0.664507667725,0.5438367520927806,0.6829849135694873,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"هر‏","boundary":[0.6303919981738576,0.5438367520927806,0.6387851239500342,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"سال‏","boundary":[0.5656718338209971,0.5438367520927806,0.5770612310272439,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"(مطابق‏","boundary":[0.4595646309323711,0.5438367520927806,0.4740827350362182,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"با‏","boundary":[0.4318736641142176,0.5438367520927806,0.4339828864378597,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏6","boundary":[0.410557596131898,0.5438367520927806,0.41971570568683286,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"بهمن","boundary":[0.3586868372450151,0.5438367520927806,0.3881184766665595,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏)","boundary":[0.3460864512648121,0.5438367520927806,0.35856232750212763,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.3291531262321283,0.5438367520927806,0.3333864574902992,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.32529332420261947,0.5438367520927806,0.3290139682841953,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.29262196766897075,0.5438367520927806,0.29961941521924157,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.2844043246384036,0.5438367520927806,0.2905053020398852,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.27880138620847145,0.5438367520927806,0.2819649500838753,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی","boundary":[0.2061125983108184,0.5438367520927806,0.2451176892346934,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.20225279628130963,0.5438367520927806,0.2058869536203292,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"گمرک‏","boundary":[0.12859283238913505,0.5438367520927806,0.1506192759833776,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏همین","boundary":[0.9682616364730546,0.5724999448784754,0.9756350160715871,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9644018344435458,0.5724999448784754,0.9680399217554568,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"منظو","boundary":[0.9216949926331741,0.5724999448784754,0.9530173115870885,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"رهر","boundary":[0.8929332420261891,0.5724999448784754,0.9205744049471877,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8890734399966803,0.5724999448784754,0.8933702966338755,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.908870489115774,0.5724999448784754,0.9114242093525456,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"ساله","boundary":[0.8395683662246576,0.5724999448784754,0.865133011556114,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8357085641951489,0.5724999448784754,0.8393501152091186,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8153885741559284,0.5724999448784754,0.8261229139532729,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8097856357259963,0.5724999448784754,0.811729512324136,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"رهای","boundary":[0.6940911826350419,0.5724999448784754,0.7353288094793425,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6902313806055331,0.5724999448784754,0.6938686170606455,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"عضو","boundary":[0.6463292452634426,0.5724999448784754,0.6773974947675641,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.634525721637719,0.5724999448784754,0.6381959833579917,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6383855236672278,0.5724999448784754,0.6462047355205552,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"اسمی","boundary":[0.5302861648924038,0.5724999448784754,0.5756326132519879,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.526426362862895,0.5724999448784754,0.5300484919810112,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"پامی","boundary":[0.4651675693623036,0.5724999448784754,0.5021967668970108,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.48740500944198983,0.5724999448784754,0.49165393987068196,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"دد","boundary":[0.3917815269044812,0.5724999448784754,0.4104330863890108,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏.","boundary":[0.380949179273279,0.5724999448784754,0.3916570171615938,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.36062918923405834,0.5724999448784754,0.3714556509501422,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.35502625080412625,0.5724999448784754,0.35697012740226597,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"واخر","boundary":[0.28813961692502527,0.5724999448784754,0.32003901305277227,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2842798148955164,0.5724999448784754,0.28791337361172986,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.2377131710556359,0.5724999448784754,0.2596517877523925,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏،۱۳۳7","boundary":[0.12839361680051548,0.5724999448784754,0.14373480757716092,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.2338533690261271,0.5724999448784754,0.23749823270386317,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"انسیون","boundary":[0.9153449957459175,0.6011631376641703,0.967639087758618,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9114851937164089,0.6011631376641703,0.9151311485038963,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"نکلا","boundary":[0.8009703459295695,0.6011631376641703,0.8341397414347678,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.7870003527776053,0.6011631376641703,0.7993517192720335,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7797787876901372,0.6011631376641703,0.7858797650916188,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7741758492602051,0.6011631376641703,0.7767295694969769,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7669791861213145,0.6011631376641703,0.7750626635513825,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7613762476913823,0.6011631376641703,0.7639299679281542,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"شو","boundary":[0.7277586171117897,0.6011631376641703,0.7418302508701925,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7161792110232632,0.6011631376641703,0.7266380294258032,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7123194089937543,0.6011631376641703,0.7160400530753303,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6976272593330434,0.6011631376641703,0.712347240583341,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6937674573035347,0.6011631376641703,0.6974881013851105,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"تصو","boundary":[0.6336790553860847,0.6011631376641703,0.6364072835758229,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"یبمجلس","boundary":[0.5458249808047488,0.6011631376641703,0.6315623897569993,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5419651787752401,0.6011631376641703,0.5458707615458662,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.6008831891095486,0.6011631376641703,0.6047887718801748,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"قت","boundary":[0.4769959949366048,0.6011631376641703,0.5057577455435898,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4731361929070959,0.6011631376641703,0.4767631455473088,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"سید","boundary":[0.39805681794600517,0.6011631376641703,0.4323218991886124,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.39419701591649636,0.6011631376641703,0.39782137146999286,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.38700035277760575,0.6011631376641703,0.39382401151087837,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.38139741434767366,0.6011631376641703,0.38327863350074676,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.37026624333354174,0.6011631376641703,0.3810387068456721,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.36640644130403294,0.6011631376641703,0.37003079685752943,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"رسال","boundary":[0.2808931498889798,0.6011631376641703,0.32130901243022364,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2770333478594709,0.6011631376641703,0.280678211537207,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.24590591213762572,0.6011631376641703,0.25912884683226556,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2420461101081169,0.6011631376641703,0.24569206489560447,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.22735396044740594,0.6011631376641703,0.24178414723664085,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22349415841789716,0.6011631376641703,0.2271401132053847,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"زارت‏","boundary":[0.12834381290336064,0.6011631376641703,0.1702039884620981,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"خارجه‏","boundary":[0.9369075930191547,0.6298263304498651,0.9530530203988472,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.910337213886988,0.6298263304498651,0.9141970159164967,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8950972213575725,0.6298263304498651,0.9110842723443122,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8894942829276404,0.6298263304498651,0.8916109485567258,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"یک،‏سال‏","boundary":[0.8209915125858609,0.6298263304498651,0.861208159538485,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7748706136255173,0.6298263304498651,0.7788318404575457,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.778605905912139,0.6298263304498651,0.8273460788019594,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.7515897819004348,0.6298263304498651,0.7578152690448039,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7459868434705026,0.6298263304498651,0.7487210774243095,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"عضو‏","boundary":[0.703103197825231,0.6298263304498651,0.7139472517552261,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"ایران‏","boundary":[0.6793243271285989,0.6298263304498651,0.6913101330179098,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"این‏","boundary":[0.6552167507107443,0.6298263304498651,0.6654536488068438,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"عملا","boundary":[0.6138820062669915,0.6298263304498651,0.6247361274612714,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان‏","boundary":[0.5516744485255981,0.6298263304498651,0.5655591384006391,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5017709435763359,0.6298263304498651,0.5093348097207063,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"بین","boundary":[0.5018954533192233,0.6298263304498651,0.5063774696047632,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"المللی‏","boundary":[0.40139367905538725,0.6298263304498651,0.4105560730030049,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"بین‏","boundary":[0.34389507978999473,0.6298263304498651,0.34837018844314105,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"الدولی‏","boundary":[0.24585610824047097,0.6298263304498651,0.25527001186872117,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"گردید.","boundary":[0.15576085828716213,0.6298263304498651,0.16162884949479916,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد‏","boundary":[0.9364294756064675,0.65848952323556,0.9429800241457947,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"رای‏","boundary":[0.8379447591774069,0.65848952323556,0.8700931747909287,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.704672020585612,0.65848952323556,0.7262371080537063,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی‏","boundary":[0.601306522235366,0.65848952323556,0.6053891073938571,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5838004523854002,0.65848952323556,0.5974000145293652,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.578197513955468,0.65848952323556,0.5802841655718823,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"سال‏","boundary":[0.5135769573969173,0.65848952323556,0.5251998547579981,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.46997364543775655,0.65848952323556,0.47393487226978487,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۵۰","boundary":[0.47370893772437794,0.65848952323556,0.5093164603766618,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"امضاء‏","boundary":[0.3777119259582073,0.65848952323556,0.38797310748417846,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36869742057316096,0.65848952323556,0.3738738390207616,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3630944821432288,0.65848952323556,0.3651824290072138,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.345588412293263,0.65848952323556,0.35919321392256187,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3399854738633309,0.65848952323556,0.3420734207273159,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"سال‏","boundary":[0.2753649173047802,0.65848952323556,0.28699238563631996,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏۱۹۵۲","boundary":[0.22454004025815125,0.65848952323556,0.26361298479740114,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.20583867687646668,0.65848952323556,0.21193965427794834,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.20023573844653453,0.65848952323556,0.20217961504467424,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"لحاظ‏","boundary":[0.12846832264624813,0.65848952323556,0.15463112294659614,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی‏","boundary":[0.927870675880389,0.6871527160212549,0.943855704914039,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"شدن‏","boundary":[0.8518948307705092,0.6871527160212549,0.8635247997415608,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"به‏","boundary":[0.8171815144535072,0.6871527160212549,0.8194032644332626,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"حد‏","boundary":[0.7679254601672594,0.6871527160212549,0.7794697930887753,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"نصاب‏","boundary":[0.6602494345182522,0.6871527160212549,0.6624514647816658,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"لازم‏","boundary":[0.6246645500010387,0.6871527160212549,0.6486312170885425,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"رسید‏","boundary":[0.5536690946066541,0.6871527160212549,0.5715366562923071,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5446545892216076,0.6871527160212549,0.5498165556454804,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5390516507916755,0.6871527160212549,0.5411317652651786,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد‏","boundary":[0.4562028678744123,0.6871527160212549,0.46272147170516204,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"گردید‏","boundary":[0.3700670277449222,0.6871527160212549,0.3736704528947583,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3610525223598758,0.6871527160212549,0.36621448878374846,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.35544958392994364,0.6871527160212549,0.35752969840344667,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.33794351407997786,0.6871527160212549,0.3515166324264885,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.33234057565004577,0.6871527160212549,0.33442069012354875,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"سال‏","boundary":[0.267720019091495,0.6871527160212549,0.27931984666436627,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏۱۹۵۳","boundary":[0.21375749652410408,0.6871527160212549,0.25594932076162336,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"نیز","boundary":[0.19303907530764391,0.6871527160212549,0.20961153059509313,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.18917927327813508,0.6871527160212549,0.192767715556997,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"عملا","boundary":[0.14911203801697592,0.6871527160212549,0.18491758477708645,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.14898752827408854,0.6871527160212549,0.15272282056070996,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"با‏","boundary":[0.12856793044055806,0.6871527160212549,0.13748282803129452,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"اولین‏","boundary":[0.8882491854987663,0.7158159088069498,0.9040758080722164,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"جلسه‏","boundary":[0.8023648550499088,0.7158159088069498,0.815574903590576,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"خود‏","boundary":[0.7453144908589108,0.7158159088069498,0.7584774504379627,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"به‏","boundary":[0.7122198011994451,0.7158159088069498,0.716050776705496,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا‏","boundary":[0.6636610014733664,0.7158159088069498,0.6811306536849195,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"درآمد.","boundary":[0.595554172113969,0.7158159088069498,0.6228173570921804,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.9108377430533949,0.7444791015926445,0.9264512648114726,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏سال‏","boundary":[0.8288854302849208,0.7444791015926445,0.8310020959140062,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹4","boundary":[0.7584876216563956,0.7444791015926445,0.7702940644100627,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"‏شو","boundary":[0.732761418581005,0.7444791015926445,0.75858224906099,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"رای‏همکارگمرکی‏به‏سازمان‏جهانی‏ی‏","boundary":[0.49056755691132936,0.7444791015926445,0.731765340637906,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":")‏تغییر‏نام‏داد.‏درگمرک‏(","boundary":[0.3039274523231454,0.7444791015926445,0.4318686837245026,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"wco","boundary":[0.3489003714540673,0.7444791015926445,0.38246819813650523,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"‏حال‏حاضر","boundary":[0.13255224221295425,0.7444791015926445,0.134615600423981,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12881694992633283,0.7444791015926445,0.1327333074376461,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکات","boundary":[0.925529892714106,0.7731422943783393,0.9875357446720217,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏۱۵6","boundary":[0.8619552179958092,0.7731422943783393,0.873329212099633,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9216700906845972,0.7731422943783393,0.9253026915243979,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"کشو","boundary":[0.8139940650355901,0.7731422943783393,0.8269711220790888,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8067724999481221,0.7731422943783393,0.8128734773496037,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7949689763223984,0.7731422943783393,0.7986392380426709,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.7988287783519071,0.7731422943783393,0.8066479902052346,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"عضو","boundary":[0.7571927203303668,0.7731422943783393,0.7947171018361495,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.753332918300858,0.7731422943783393,0.7570031800211305,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.70684098030671,0.7731422943783393,0.7276341073689027,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7029811782772012,0.7731422943783393,0.7066143278406156,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.6134088692440194,0.7731422943783393,0.6476490485380492,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6095490672145105,0.7731422943783393,0.613195022001998,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"هستند","boundary":[0.5450281184502698,0.7731422943783393,0.5877894537902969,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏.","boundary":[0.534320280561955,0.7731422943783393,0.5449036087073824,0.7907811822464592],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12834,0.34239,0.9919,0.79078],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مأموریت","boundary":[0.810101575742184,0.8296603779131726,0.8823554130610722,0.8480342194424642],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7416360729770667,0.8296603779131726,0.8061981833382434,0.8480342194424642],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6797282694505695,0.8296603779131726,0.7377326805731262,0.8480342194424642],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6275625190150741,0.8296603779131726,0.6732335180227854,0.8480342194424642],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5699423104857955,0.8296603779131726,0.5771534997613563,0.8480342194424642],"dir":"ltr"},{"str":"wco","boundary":[0.5771534997613563,0.8296603779131726,0.6159849758243583,0.8480342194424642],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6159849758243584,0.8296603779131726,0.6234954663719656,0.8480342194424642],"dir":"ltr"},{"str":"«سازمان","boundary":[0.8200163046243867,0.8591320197261563,0.8824870821141754,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.764250267124219,0.8591320197261563,0.8149754093257798,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک،","boundary":[0.7068869114008172,0.8591320197261563,0.7572253003797547,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6729678949762015,0.8591320197261563,0.7018433667434476,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6147918758128323,0.8591320197261563,0.6679244225860674,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.5594724576328532,0.8591320197261563,0.6097484903193674,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.47878179921660513,0.8591320197261563,0.5544412625287928,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4341834008022261,0.8591320197261563,0.4737464981634814,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.40906488651541156,0.8591320197261563,0.4271524621801658,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"مأمور","boundary":[0.3672881777999129,0.8591320197261563,0.40404096370541004,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.3383831144298175,0.8591320197261563,0.36554504139948957,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3163531059558068,0.8591320197261563,0.33334433169395516,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.27310634435051523,0.8591320197261563,0.31107949947083363,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"کارایی","boundary":[0.2177734264294629,0.8591320197261563,0.26607918819647647,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20546784535889934,0.8591320197261563,0.2127392143435224,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"اثربخشی","boundary":[0.1323532341405715,0.8591320197261563,0.19916516217394012,0.8767709075942761],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکات","boundary":[0.8220003283250544,0.8877952125118511,0.8824995330884642,0.905434100379971],"dir":"rtl"},{"str":"است.»","boundary":[0.7619242980763243,0.8877952125118511,0.8176299570441387,0.905434100379971],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13235,0.82966,0.8825,0.90543],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/af2c52911ba03d02a193805f70deff3a.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/687d180ab5f2b65c739e88e2da888aa1.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11377,0.06717,0.00046,0.08197]},"elements":[{"words":[{"str":"18","boundary":[0.8492610346759635,0.06716653315008501,0.8676469733756668,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84926,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هساوازمکنوانسیونان","boundary":[0.7290001867646143,0.06716653315008501,0.8170680030712403,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.729,0.06717,0.81707,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"های","boundary":[0.6494293527474206,0.06716653315008501,0.67691361099006,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.5835707319097719,0.06716653315008501,0.6462943738889234,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.5387096103140017,0.06716653315008501,0.5787791819709893,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.53871,0.06717,0.67691,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"وظایف","boundary":[0.8099863039282824,0.11308055827080113,0.8676498786030007,0.1314543998000927],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7417394011081367,0.11308055827080113,0.8060953744630518,0.1314543998000927],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6800292597895785,0.11308055827080113,0.7378484716429061,0.1314543998000927],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6273720143601237,0.11308055827080113,0.6735443773475275,0.1314543998000927],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.932217518520824,0.1425522000837848,0.9786845545663946,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9283577164913152,0.1425522000837848,0.9319783076803893,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.9123208616074207,0.1425522000837848,0.9172176643159947,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9084610595779118,0.1425522000837848,0.9121817036594877,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.8521577538442381,0.1425522000837848,0.8740963705409946,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8482979518147293,0.1425522000837848,0.8519351882698417,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8533032434788023,0.1425522000837848,0.8601512793376083,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8601512793376082,0.1425522000837848,0.8676467658594286,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"رگیری","boundary":[0.7306860486833092,0.1425522000837848,0.7767297516030628,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7268262466538006,0.1425522000837848,0.7304634831089128,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"هنگ","boundary":[0.6116298325343956,0.1425522000837848,0.6540378509618375,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.607770030504887,0.1425522000837848,0.6113917798492277,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5995523874743198,0.1425522000837848,0.6053501840174307,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5939494490443877,0.1425522000837848,0.5958280619883051,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"یکسان","boundary":[0.5274861482911037,0.1425522000837848,0.5649273465910011,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.523626346261595,0.1425522000837848,0.5272723010490826,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4832104837203512,0.1425522000837848,0.490207931270622,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.4663518645333998,0.1425522000837848,0.4808447986054909,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏ها","boundary":[0.43161364626782045,0.1425522000837848,0.4395694337566451,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4277538442383116,0.1425522000837848,0.4319743394405148,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"وسیستم","boundary":[0.35670858494677204,0.1425522000837848,0.42645564832458444,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4139332627778123,0.1425522000837848,0.41641062157959213,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.2865597958040217,0.1425522000837848,0.3041405714997199,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2826999937745129,0.1425522000837848,0.28633723022962526,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"کارا","boundary":[0.24385295399364998,0.1425522000837848,0.25521109956740795,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.23999315196414117,0.1425522000837848,0.24371379604571702,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.23177550893357401,0.1425522000837848,0.2377585682844388,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22617257050364187,0.1425522000837848,0.22815007818479438,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"ساده","boundary":[0.16937122579841868,0.1425522000837848,0.1891712045585214,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1655114237689099,0.1425522000837848,0.16917984971212885,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"شده‏","boundary":[0.11391458631637923,0.1425522000837848,0.1396242342074378,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی‏","boundary":[0.897877731432485,0.17121539286947968,0.9513895287306235,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"کم‏","boundary":[0.8178428687044765,0.17121539286947968,0.8418981510303185,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"بر‏","boundary":[0.792094253875366,0.17121539286947968,0.7961872910846616,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"نقل‏و","boundary":[0.726153894042209,0.17121539286947968,0.7373367979776814,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏انتقال‏","boundary":[0.6215906119653866,0.17121539286947968,0.6236750588797015,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"کالاها،‏مسافران‏و","boundary":[0.4952630268318498,0.17121539286947968,0.6196208678329082,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏وسائط‏نقلیه‏در","boundary":[0.3780495548776694,0.17121539286947968,0.4935398119902884,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏طول‏مرزهای‏گمرکی‏ایجاد،‏","boundary":[0.2010963082861236,0.17121539286947968,0.37632883023096575,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ،","boundary":[0.11767478055157837,0.17121539286947968,0.13120180390325983,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11393948826495695,0.17121539286947968,0.11790555900696793,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"حمایت","boundary":[0.8345022723028078,0.19987858565517455,0.8934451845856941,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8306424702732991,0.19987858565517455,0.8342705940068503,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8231967876486337,0.19987858565517455,0.8297784859534342,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8175938492187015,0.19987858565517455,0.8194788365518294,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"گسترش","boundary":[0.7319809500093384,0.19987858565517455,0.7663163671178441,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7281211479798295,0.19987858565517455,0.7317520127401583,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.7040409637054101,0.19987858565517455,0.7273517313213632,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"هد","boundary":[0.6313521758077573,0.19987858565517455,0.6547600074705848,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6243796302060638,0.19987858565517455,0.6312276660648698,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"همگامی‏","boundary":[0.8748633505571816,0.22854177844086943,0.8831605946883297,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.865574923737783,0.22854177844086943,0.8704750308103526,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8504893232895477,0.22854177844086943,0.8573373591483537,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.8599719853078507,0.22854177844086943,0.8620586369242651,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8573373591483535,0.22854177844086943,0.8677463736537386,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"ی‏","boundary":[0.7624086409761568,0.22854177844086943,0.7839737284442512,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.749658843304489,0.22854177844086943,0.7589688097840496,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7440559048745568,0.22854177844086943,0.7464982921938962,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"مقرراتشان‏","boundary":[0.5960636244786158,0.22854177844086943,0.6024302226649239,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"را‏","boundary":[0.5755942227479304,0.22854177844086943,0.5839464700841781,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5628444250762625,0.22854177844086943,0.5711966724125103,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5572414866463302,0.22854177844086943,0.5593345881604614,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"یق‏","boundary":[0.4754659777127563,0.22854177844086943,0.5007663574674721,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"کوشش‏","boundary":[0.36422897341717014,0.22854177844086943,0.36768013408082073,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34644898213285213,0.22854177844086943,0.3598150513680188,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.34084604370292004,0.22854177844086943,0.34294268961193547,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"جهت‏","boundary":[0.251472950258358,0.22854177844086943,0.26283242357697917,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"به‏","boundary":[0.21648571250700388,0.22854177844086943,0.21843052494916382,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"کثر","boundary":[0.1177494863973108,0.22854177844086943,0.14011143621988442,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11401419411068937,0.22854177844086943,0.11793055162200267,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"بخشی","boundary":[0.9391128680819271,0.25720497122656427,0.9895642158998939,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9352530660524183,0.25720497122656427,0.9389466297529486,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"همکار","boundary":[0.8613689846230465,0.25720497122656427,0.8849364198311199,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8426676212413619,0.25720497122656427,0.86024839693706,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.838807819211853,0.25720497122656427,0.842656686957992,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"عضاء","boundary":[0.7423874743198653,0.25720497122656427,0.7880078441138015,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7385276722903564,0.25720497122656427,0.7421870914524059,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7268984623046751,0.25720497122656427,0.7372755063396209,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7230386602751664,0.25720497122656427,0.7266980794372159,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.6436761501587499,0.25720497122656427,0.6735278149577704,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6398163481292412,0.25720497122656427,0.6434317592879524,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.632121646018801,0.25720497122656427,0.6384305099476265,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.626518707588869,0.25720497122656427,0.6283909823471568,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6148894976031876,0.25720497122656427,0.625137744881697,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6110296955736789,0.25720497122656427,0.6146451067323901,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.5211834651061448,0.25720497122656427,0.5554236444001744,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4510346759633944,0.25720497122656427,0.46861545165909263,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4471748739338856,0.25720497122656427,0.450812110388998,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.39644960468156654,0.25720497122656427,0.41943410321857705,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.2946778310402791,0.25720497122656427,0.3411448670858497,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2908180290107703,0.25720497122656427,0.29443862019984435,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.27918881902508896,0.25720497122656427,0.2894522265257934,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2753290169955801,0.25720497122656427,0.27894960818465414,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.20839257921932414,0.25720497122656427,0.23116462383277975,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.20453277718981533,0.25720497122656427,0.20816540354809102,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.15306044948017206,0.25720497122656427,0.15916142688165372,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.13714810433916474,0.25720497122656427,0.1514418228226361,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.13328830230965596,0.25720497122656427,0.13695672825287492,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"با‏","boundary":[0.11418850775073172,0.25720497122656427,0.12459191163190024,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.9526869202515101,0.2858681640122591,0.9740029882338297,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9488271182220013,0.2858681640122591,0.952459719061802,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.8731999003922062,0.2858681640122591,0.8967843438889285,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8693400983626973,0.2858681640122591,0.8729707283681032,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8617948079437221,0.2858681640122591,0.8682815935368202,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8561918695137901,0.2858681640122591,0.8580793631187725,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.8100236568511492,0.2858681640122591,0.8300039112731139,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8061638548216405,0.2858681640122591,0.8098119157315086,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"تخلفات","boundary":[0.7198786030006855,0.2858681640122591,0.7626147207545942,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7160188009711766,0.2858681640122591,0.7196514018109774,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"ملا","boundary":[0.6133231650376647,0.2858681640122591,0.6371045259291545,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"تی","boundary":[0.5918078814667254,0.2858681640122591,0.611704538380129,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5800043578410016,0.2858681640122591,0.5836746195612742,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5838641598705104,0.2858681640122591,0.5916833717238379,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"یت","boundary":[0.5005422399302751,0.2858681640122591,0.5273616385482169,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4966824379007663,0.2858681640122591,0.5005880206713925,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.4725026458320369,0.2858681640122591,0.49745185493216154,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.3860181784224621,0.2858681640122591,0.4030511112494558,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37904563282076875,0.2858681640122591,0.38589366867957475,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"طات","boundary":[0.9480302558675218,0.314531356797954,0.9883963145116109,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9441704538380129,0.314531356797954,0.9478030546778137,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.9363761439332631,0.314531356797954,0.942617602070353,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9307732055033309,0.314531356797954,0.9326626699427083,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"همکا","boundary":[0.8630150034240183,0.314531356797954,0.8795713083006692,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"۳","boundary":[0.8542246155761695,0.314531356797954,0.8677712756023166,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.8567895162796492,0.314531356797954,0.8628904936811308,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8380881528979646,0.314531356797954,0.8556689285936627,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8473765797173637,0.314531356797954,0.8542246155761697,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.7679393637552142,0.314531356797954,0.7855201394509124,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7640795617257055,0.314531356797954,0.7677167981808178,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"میان","boundary":[0.7141760567764432,0.314531356797954,0.7359496716099625,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7103162547469345,0.314531356797954,0.713962209534422,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"عضاء","boundary":[0.6137963020606367,0.314531356797954,0.659416671854573,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6099365000311281,0.314531356797954,0.6135959191931775,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6021421901263779,0.314531356797954,0.6084338879204804,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5965392516964458,0.314531356797954,0.5984555344580719,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5848104339164546,0.314531356797954,0.5950878701570904,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5809506318869458,0.314531356797954,0.5846100510489953,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.5345333997385302,0.314531356797954,0.5544220153977056,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5306735977090214,0.314531356797954,0.5343216586188895,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.44072775944717746,0.314531356797954,0.47496793874120724,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.370578970304427,0.314531356797954,0.3881597460001252,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3667191682749182,0.314531356797954,0.37035640473003056,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.31589429122828927,0.314531356797954,0.3388787897652998,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.20617630579592924,0.314531356797954,0.2526433418414998,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1943727821702055,0.314531356797954,0.19804304389047814,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.19823258419971432,0.314531356797954,0.20605179605304186,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.14120712195729385,0.314531356797954,0.14820456950756467,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"یج‏","boundary":[0.11403909605926732,0.314531356797954,0.1388414368424336,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی،‏","boundary":[0.9037247089584769,0.34319454958364887,0.90888592920694,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"شفاف","boundary":[0.8127827927535338,0.34319454958364887,0.8230712062418476,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8126582830106462,0.34319454958364887,0.8202364928034628,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"ی،‏","boundary":[0.7118551951690226,0.34319454958364887,0.7413640042333319,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود‏","boundary":[0.6255226296457703,0.34319454958364887,0.6265522406011771,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"یت‏","boundary":[0.49805204507252754,0.34319454958364887,0.5288557554628656,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48766793251571994,0.34319454958364887,0.49148907028196515,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.48206499408578785,0.34319454958364887,0.4841607053064612,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"وش","boundary":[0.4097746373653745,0.34319454958364887,0.44017991657847294,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.40965012762248715,0.34319454958364887,0.4173716691795514,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"های‏","boundary":[0.3422903567204141,0.34319454958364887,0.35326775157379725,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.25794745688850224,0.34319454958364887,0.2795125443565966,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکات‏","boundary":[0.12825810869700624,0.34319454958364887,0.13097357687859398,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11787399614019865,0.34319454958364887,0.12170267073398562,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11413870385357723,0.34319454958364887,0.11810614586185844,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9949455269874873,0.3718577423693437,0.9988470807870661,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"شیوه","boundary":[0.9482792753532967,0.3718577423693437,0.9794684440494599,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8937938118657791,0.3718577423693437,0.8974640735860517,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.8976536138952879,0.3718577423693437,0.9054728257486153,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8786036232335187,0.3718577423693437,0.89263008195041,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.87474382120401,0.3718577423693437,0.8784140829242826,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"عضاء","boundary":[0.778323476312022,0.3718577423693437,0.8239438461059584,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7744636742825132,0.3718577423693437,0.7781230934445627,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7520519205627847,0.3718577423693437,0.7607388096868587,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7464489821328526,0.3718577423693437,0.7483928587309924,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.6791390151279345,0.3718577423693437,0.7022978273049875,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"یشان","boundary":[0.5666071095063198,0.3718577423693437,0.6053794434414502,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.562747307476811,0.3718577423693437,0.5663932622642985,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.5069669426632643,0.3718577423693437,0.5289055593600208,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5031071406337554,0.3718577423693437,0.5067443770888678,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"اجهه","boundary":[0.4091769905995152,0.3718577423693437,0.44762559920313844,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.40531718857000637,0.3718577423693437,0.4089416135253059,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.39368797858432497,0.3718577423693437,0.40396260624084923,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3898281765548161,0.3718577423693437,0.39345260151011563,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"لش","boundary":[0.31146174438149854,0.3718577423693437,0.3399744755027088,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2413129552387481,0.3718577423693437,0.2588937309344463,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2374531532092393,0.3718577423693437,0.24109038966435167,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"جدید","boundary":[0.17594534022287311,0.3718577423693437,0.20193140536051546,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1720855381933643,0.3718577423693437,0.17572362550527543,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"محیط‏","boundary":[0.11408889995642228,0.3718577423693437,0.16358469010726473,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.9333879101039663,0.40052093515503856,0.9666071095063195,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.9146865467222817,0.40052093515503856,0.9322673224179798,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9108267446927729,0.40052093515503856,0.9146756124389119,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.9034308659652626,0.40052093515503856,0.9104758952841325,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8978279275353305,0.40052093515503856,0.8999336588810463,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"تطابق","boundary":[0.8336058021540194,0.40052093515503856,0.8587164544563297,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8297460001245106,0.40052093515503856,0.833380275072563,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.818415613521759,0.40052093515503856,0.8290178922066698,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8145558114922502,0.40052093515503856,0.8181900864403027,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"ایط","boundary":[0.7401736910913289,0.40052093515503856,0.7668187760692284,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.73631388906182,0.40052093515503856,0.739945539160228,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7142009587250212,0.40052093515503856,0.7231178039541939,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.708598020295089,0.40052093515503856,0.7105418968932288,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"حال","boundary":[0.6602633381062077,0.40052093515503856,0.6806758210972875,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6564035360766989,0.40052093515503856,0.660048399754435,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"یر","boundary":[0.5967135653364886,0.40052093515503856,0.611380813048622,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5849100417107648,0.40052093515503856,0.5885803034310373,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5887698437402735,0.40052093515503856,0.596589055593601,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"کمک","boundary":[0.5390904563282085,0.40052093515503856,0.5808204121431109,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5352306542986998,0.40052093515503856,0.5389009160189723,0.41815982302315846],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.5112002739214352,0.40052093515503856,0.5348100968677878,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.42471580651186047,0.40052093515503856,0.44174873933885417,0.41815982302315846],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4177432609101671,0.40052093515503856,0.42459129676897306,0.41815982302315846],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11391,0.11308,0.99885,0.41816],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اقدامات","boundary":[0.7984955072734441,0.4570387247084072,0.867650293635477,0.47541256623769873],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7302486044532984,0.4570387247084072,0.7946045778082135,0.47541256623769873],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6685384631347403,0.4570387247084072,0.7263576749880678,0.47541256623769873],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6158812177052854,0.4570387247084072,0.6620535806926892,0.47541256623769873],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.945387951607213,0.48651036652139085,0.9723567619166198,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9335844279814891,0.48651036652139085,0.9372546897017616,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.937444230010998,0.48651036652139085,0.9452634418643254,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.8441615306397724,0.48651036652139085,0.878401709933802,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8403017286102635,0.48651036652139085,0.8439476833977511,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7694556849073438,0.48651036652139085,0.799999026901256,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7655958828778352,0.48651036652139085,0.7692300402168547,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"گمرک","boundary":[0.7012492477536366,0.48651036652139085,0.7251184355426126,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6973894457241281,0.48651036652139085,0.7010261677976303,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6754010251302166,0.48651036652139085,0.6844549586005106,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6697980867002843,0.48651036652139085,0.6717419632984241,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"هنگ","boundary":[0.5555479466268237,0.48651036652139085,0.5979559650542656,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"دن","boundary":[0.4809666106372824,0.48651036652139085,0.5035775799456308,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4771068086077736,0.48651036652139085,0.48075276339526113,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.43763722011247386,0.48651036652139085,0.44463466766274473,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.42077860092552244,0.48651036652139085,0.4352715349976136,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.350629811782772,0.48651036652139085,0.36821058747847024,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.34677000975326316,0.48651036652139085,0.3504072462083756,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.27141671335782025,0.48651036652139085,0.29530731126736165,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.26755691132831144,0.48651036652139085,0.2711875413337172,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2455684907344,0.48651036652139085,0.2546073158758148,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.23996555230446784,0.48651036652139085,0.24190942890260755,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.19608831891095477,0.48651036652139085,0.240307572945134,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.192228516881446,0.48651036652139085,0.19591552988000907,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی‏","boundary":[0.11391188860528337,0.48651036652139085,0.14479081304438604,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.9516881445973149,0.5151735593070857,0.987995185623275,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏.","boundary":[0.9408557969661128,0.5151735593070857,0.9515636348544276,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.8943638589719647,0.5151735593070857,0.9151569860341573,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.890504056942456,0.5151735593070857,0.8941372065058704,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.8234680113718902,0.5151735593070857,0.846626823548943,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏ها","boundary":[0.788729793106311,0.5151735593070857,0.7960959501532612,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7848699910768021,0.5151735593070857,0.7885008558371309,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.773514702525473,0.5151735593070857,0.7840820987790685,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7696549004959643,0.5151735593070857,0.7732857652562931,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"فقیت","boundary":[0.6625018157670842,0.5151735593070857,0.7076988524352036,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5923530266243338,0.5151735593070857,0.6099338023200319,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5884932245948249,0.5151735593070857,0.5921304610499373,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"بل","boundary":[0.5373446222166889,0.5151735593070857,0.5561455933926834,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.53348482018718,0.5151735593070857,0.5371203397659249,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"جهی","boundary":[0.4414721201934055,0.5151735593070857,0.4809666106372827,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4376123181638966,0.5151735593070857,0.4412348765345116,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.37946626823548973,0.5151735593070857,0.40025939529768234,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3756064662059809,0.5151735593070857,0.3795080200055597,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"ده","boundary":[0.3276702151943392,0.5151735593070857,0.34512648114715005,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.32381041316483045,0.5151735593070857,0.3274788391080494,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"ست","boundary":[0.24056319907032755,0.5151735593070857,0.2768702400962878,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.23483575089750802,0.5151735593070857,0.24043868932744017,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.9726916931249866,0.5438367520927806,0.9859146278196266,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9688318910954778,0.5438367520927806,0.9724778458829653,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی","boundary":[0.8973134947809663,0.5438367520927806,0.9271844841632866,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8532258399219745,0.5438367520927806,0.8600738757807805,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8600738757807803,0.5438367520927806,0.8675693623026007,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.8934536927514577,0.5438367520927806,0.8970878500904772,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.8204909834194526,0.5438367520927806,0.8384203863952354,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8086874597937289,0.5438367520927806,0.8123577215140014,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.8125472618232377,0.5438367520927806,0.8203664736765651,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7517367033970409,0.5438367520927806,0.8076867028220756,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.747876901367532,0.5438367520927806,0.7515471630878047,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"هنگ","boundary":[0.6329544086824794,0.5438367520927806,0.6753624271099213,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6290946066529707,0.5438367520927806,0.6327163559973114,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"صیف","boundary":[0.5174342692315673,0.5438367520927806,0.5664911079291954,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5135744672020586,0.5438367520927806,0.5171947301830683,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5056307456058436,0.5438367520927806,0.5116996791293336,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5000278071759114,0.5438367520927806,0.5019049337564979,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"گذار","boundary":[0.395514328996244,0.5438367520927806,0.42654215692377934,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.37681296561455935,0.5438367520927806,0.39439374131025756,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.35904667040195953,0.5438367520927806,0.36290647243146834,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.37295316358505054,0.5438367520927806,0.3768020313311896,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"را‏کالا","boundary":[0.33647180891904793,0.5438367520927806,0.3496835377368285,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"HS","boundary":[0.29321712423997176,0.5438367520927806,0.31894083712050464,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.31906534686339205,0.5438367520927806,0.32684911626080776,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"که‏","boundary":[0.3007512087820877,0.5438367520927806,0.3056070887546956,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28431592272095346,0.5438367520927806,0.2989244228783443,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2787129842910213,0.5438367520927806,0.2807843470793849,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.2785534043038868,0.5417953448035102,0.28437989582684847,0.5555066403063287],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.284601050032165,0.5438367520927806,0.29321712423997176,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"سراسر‏","boundary":[0.19280126169872847,0.5438367520927806,0.20544098808126157,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.1175724750461729,0.5438367520927806,0.1301078003015713,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11383718275955147,0.5438367520927806,0.11779793041699338,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.9190528958891034,0.5724999448784754,0.9366336715848015,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9151930938595946,0.5724999448784754,0.9188303303147068,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"لاها","boundary":[0.8405868559214759,0.5724999448784754,0.8674311564879953,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8367270538919672,0.5724999448784754,0.8403647090420798,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8255211770321029,0.5724999448784754,0.8283605366220628,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8199182386021708,0.5724999448784754,0.8218127573518601,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"جمع","boundary":[0.7650841478345681,0.5724999448784754,0.7861323855066482,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7153300545767709,0.5724999448784754,0.7223275021270417,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7071124115462036,0.5724999448784754,0.7132133889476853,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.688411048164519,0.5724999448784754,0.7059918238602172,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6845512461350102,0.5724999448784754,0.6884001138811493,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"رآمدهای","boundary":[0.5378538670650981,0.5724999448784754,0.6043420697669595,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5339940650355893,0.5724999448784754,0.5376313014907017,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"کی","boundary":[0.4547062607649051,0.5724999448784754,0.4781389943763102,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4508464587353963,0.5724999448784754,0.45447708874080206,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"رد","boundary":[0.39733217124239995,0.5724999448784754,0.4128211832575901,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3934723692128911,0.5724999448784754,0.39713335729811194,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"ستفاده","boundary":[0.27591026997862605,0.5724999448784754,0.33034592956898895,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2720504679491172,0.5724999448784754,0.27571889389233617,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"ار","boundary":[0.23377617298553632,0.5724999448784754,0.24423499138807633,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22817323455560415,0.5724999448784754,0.23011711115374386,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.2003328560459858,0.5724999448784754,0.22023866061396874,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.12552740251924732,0.5724999448784754,0.13479092739006845,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏،","boundary":[0.113848388636411,0.5724999448784754,0.12540289277635994,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"تدو","boundary":[0.8567482205482583,0.6011631376641703,0.8810276204112976,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"ین‏و","boundary":[0.8224084334599185,0.6011631376641703,0.8545070451762854,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8168054950299865,0.6011631376641703,0.818890932487312,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"ارائه‏","boundary":[0.7688443420697673,0.6011631376641703,0.7875656914813781,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"نمود.","boundary":[0.6918973209653658,0.6011631376641703,0.6957833109595758,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.966911950860155,0.6298263304498651,0.980134885554795,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9630521488306463,0.6298263304498651,0.9666981036181337,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.9101853120006643,0.6298263304498651,0.9331698105376749,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8503484197638469,0.6298263304498651,0.8571964556226529,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8571964556226528,0.6298263304498651,0.8676054701280379,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"لمللی","boundary":[0.808413538359377,0.6298263304498651,0.8548805744049476,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8045537363298682,0.6298263304498651,0.8081743275189422,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"زنگری","boundary":[0.694412417771691,0.6298263304498651,0.74247317852622,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6905526157421823,0.6298263304498651,0.6941898521972947,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"شده","boundary":[0.6448077362053585,0.6298263304498651,0.6686773120733245,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6409479341758497,0.6298263304498651,0.6446163601190688,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6163946128784581,0.6298263304498651,0.6229622712421695,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.610791674448526,0.6298263304498651,0.6127355510466658,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"رتباط","boundary":[0.5190030919919488,0.6298263304498651,0.5612367967793483,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5151432899624401,0.6298263304498651,0.518781100670332,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5013725123990957,0.6298263304498651,0.5095447481138776,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4975127103695869,0.6298263304498651,0.5011505210774788,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"ساده","boundary":[0.4390927390068277,0.6298263304498651,0.45682126866658906,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.36697669592645665,0.6298263304498651,0.37307767332793834,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.34827533254477205,0.6298263304498651,0.36585610824047027,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3444155305152632,0.6298263304498651,0.34826439826140226,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3345792608271601,0.6298263304498651,0.3391838991854374,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3289763223972279,0.6298263304498651,0.3310820537429437,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"هنگ","boundary":[0.2121612816202871,0.6298263304498651,0.2545693000477291,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.13630994625329462,0.6298263304498651,0.14241092365477628,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.11387329058498859,0.6298263304498651,0.1351893585673082,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9948519371640835,0.65848952323556,0.9984891736191959,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.9192994251800207,0.65848952323556,0.9429908075009422,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9154396231505121,0.65848952323556,0.919070253155918,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"کنوانسیون","boundary":[0.7540027807175916,0.65848952323556,0.8300533316732039,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7501429786880831,0.65848952323556,0.7537889334755705,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"کیوتو","boundary":[0.6903534001535627,0.65848952323556,0.7030019955558703,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏)","boundary":[0.6777530141733596,0.65848952323556,0.6902288904106753,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"سط","boundary":[0.6011297184004654,0.65848952323556,0.632904604785325,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5972699163709565,0.65848952323556,0.6008953356399517,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"شو","boundary":[0.5633783643570114,0.65848952323556,0.5732504062016526,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.551798958268485,0.65848952323556,0.562257776671025,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5479391562389762,0.65848952323556,0.5516598003205521,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5329730851439131,0.65848952323556,0.5474191449598583,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5291132831144042,0.65848952323556,0.5328339271959801,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"تصو","boundary":[0.4687509597626019,0.65848952323556,0.47120526651798783,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.43981489551557457,0.65848952323556,0.4666342941335164,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.43595509348606576,0.65848952323556,0.439860676256692,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"سید","boundary":[0.3536292514889295,0.65848952323556,0.38789433273153673,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3466567058872361,0.65848952323556,0.35350474174604213,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9958754072506182,0.6871527160212549,0.9995438331938372,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"کیوتو","boundary":[0.9374056319907039,0.6871527160212549,0.9515161981795454,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9256021083649802,0.6871527160212549,0.9292723700852528,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.9294619103944891,0.6871527160212549,0.9372811222478166,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"سخی","boundary":[0.8235788250430602,0.6871527160212549,0.8690248811969542,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8197190230135515,0.6871527160212549,0.823340039234783,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8471609703459303,0.6871527160212549,0.8540090062047363,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8540090062047362,0.6871527160212549,0.8675556662308833,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"ست","boundary":[0.7426723941148402,0.6871527160212549,0.7789794351408004,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7388125920853315,0.6871527160212549,0.7424361842733955,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7243694619103952,0.6871527160212549,0.7389619012996416,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7205096598808864,0.6871527160212549,0.7241332520689505,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"شد","boundary":[0.6611683164207606,0.6871527160212549,0.6876888916557726,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6573085143912518,0.6871527160212549,0.6609368335184912,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"دلات","boundary":[0.5542144472805005,0.6871527160212549,0.5944559961817021,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5503546452509918,0.6871527160212549,0.5539872460907925,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.5003764344559969,0.6871527160212549,0.5233609329930075,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.39065844902363683,0.6871527160212549,0.4371254850692074,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3788549253979131,0.6871527160212549,0.38252518711818567,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.3827147274274219,0.6871527160212549,0.3905339392807494,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"سعه","boundary":[0.29792359252111544,0.6871527160212549,0.33211396791799025,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.29406379049160664,0.6871527160212549,0.29768817570208,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"سر","boundary":[0.25501753512212394,0.6871527160212549,0.25693473124614385,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"یع","boundary":[0.23636597563759432,0.6871527160212549,0.25314988897881324,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2325061736080855,0.6871527160212549,0.23612425164456688,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"لو","boundary":[0.14348170744360814,0.6871527160212549,0.15645562265247323,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"ژ","boundary":[0.13626014235614003,0.6871527160212549,0.1423611197576217,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.11382348668783399,0.6871527160212549,0.13513955467015362,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9901952727800958,0.7158159088069498,0.9938278736198967,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.9731872419016795,0.7158159088069498,0.9852497341561844,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.877140426238354,0.7158159088069498,0.8984564942206736,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8732806242088453,0.7158159088069498,0.8769132250486461,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"قابتی","boundary":[0.7831355703583815,0.7158159088069498,0.8237755504368226,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7792757683288728,0.7158159088069498,0.7829033765135376,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"رت","boundary":[0.6944348295254114,0.7158159088069498,0.7219763846521,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6905750274959027,0.7158159088069498,0.6942076283357035,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.6380319159974279,0.7158159088069498,0.6610164145344385,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.5362601423561405,0.7158159088069498,0.5827271784017111,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5324003403266317,0.7158159088069498,0.5360209315157058,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.4830197762974964,0.7158159088069498,0.527493212517514,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.47915997426798757,0.7158159088069498,0.4827805654570616,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.46568802008757293,0.7158159088069498,0.47415855268166807,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4618282180580641,0.7158159088069498,0.46544880924713816,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"رائه","boundary":[0.4046782460727562,0.7158159088069498,0.4297545082902748,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4008184440432474,0.7158159088069498,0.40446131672690083,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"مات","boundary":[0.29934300359003185,0.7158159088069498,0.3354508290273724,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.29548320156052305,0.7158159088069498,0.2991158024003238,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"کیفی","boundary":[0.2511079291954605,0.7158159088069498,0.2867015701221621,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.24724812716595163,0.7158159088069498,0.2508807280057524,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.23773558280935575,0.7158159088069498,0.24225880649459977,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2321326443794236,0.7158159088069498,0.23402210881880103,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"ضایت‏","boundary":[0.11379858473925675,0.7158159088069498,0.1685330677125494,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"گی","boundary":[0.965843657266182,0.7444791015926445,0.9948793293075193,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9619838552366733,0.7444791015926445,0.9655978412900871,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.9133254477162845,0.7444791015926445,0.9341185747784772,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏ها","boundary":[0.8785872294507053,0.7444791015926445,0.885955671300741,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8747274274211965,0.7444791015926445,0.8783605769846108,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"جب","boundary":[0.783237668347549,0.7444791015926445,0.8195198074249318,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7793778663180403,0.7444791015926445,0.7830014672978987,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7433696486750098,0.7444791015926445,0.7503670962252806,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7351520056444426,0.7444791015926445,0.7412529830459242,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7295490672145104,0.7444791015926445,0.7327126310899144,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"تضاد","boundary":[0.6786494843221491,0.7444791015926445,0.7158397822180614,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6747896822926404,0.7444791015926445,0.6784506703778612,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6652024320903122,0.7444791015926445,0.6697041287029107,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.65959949366038,0.7444791015926445,0.6615173453451776,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"کارآمدی","boundary":[0.5140476042250318,0.7444791015926445,0.577696984789061,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5101878021955231,0.7444791015926445,0.5138250386506354,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.468402332482518,0.7444791015926445,0.4753997800327889,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.4515437132955666,0.7444791015926445,0.46603664736765776,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏ها","boundary":[0.41680549502998726,0.7444791015926445,0.4247612825188119,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.41294569300047845,0.7444791015926445,0.41716618820268164,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4033584427981501,0.7444791015926445,0.40890828274322893,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.397755504368218,0.7444791015926445,0.40023286316999784,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"شیوه","boundary":[0.3491967046421394,0.7444791015926445,0.3810193411551992,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.27904791549938895,0.7444791015926445,0.29662869119508717,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.27518811346988015,0.7444791015926445,0.2788253499249925,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"سنتی","boundary":[0.22772499948121053,0.7444791015926445,0.27032630782112355,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22386519745170172,0.7444791015926445,0.2275024339068141,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"کات‏","boundary":[0.11377368279067951,0.7444791015926445,0.1534175849260216,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"شده‏","boundary":[0.8163323580070154,0.7731422943783393,0.8550299860964135,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"بود.","boundary":[0.7625441490796668,0.7731422943783393,0.7664047356513128,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.9255523044678259,0.8018054871640342,0.9537548632954553,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.8556774367594278,0.8018054871640342,0.8675556662308839,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.921692502438317,0.8018054871640342,0.9253266597773365,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.847061362551621,0.8018054871640342,0.8649907655274038,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8352578389258974,0.8018054871640342,0.8389281006461701,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.8391176409554062,0.8018054871640342,0.8469368528087337,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8488294009006218,0.8018054871640342,0.8556774367594278,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"افقت","boundary":[0.7326867127352729,0.8018054871640342,0.7744970843968555,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"مه","boundary":[0.6739928199381616,0.8018054871640342,0.6922210462968742,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏‏","boundary":[0.6701330179086529,0.8018054871640342,0.6812654136087803,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.5995359936915078,0.8018054871640342,0.6225204922285184,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5956761916619989,0.8018054871640342,0.5992910211096188,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.545374255535497,0.8018054871640342,0.5514752329369786,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.5143713295565391,0.8018054871640342,0.543755628877961,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5105115275270303,0.8018054871640342,0.5141423922873591,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.4187478470190305,0.8018054871640342,0.4529880263130604,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.41488804498952164,0.8018054871640342,0.4185339997770092,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی","boundary":[0.34170121812031923,0.8018054871640342,0.36990377694794857,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.33784141609081036,0.8018054871640342,0.3414755734298299,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"رت","boundary":[0.2529008694930391,0.8018054871640342,0.28044242461972774,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.24904106746353027,0.8018054871640342,0.25267366830333104,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.23160970345929693,0.8018054871640342,0.2358430347174679,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22774990142978813,0.8018054871640342,0.23147054551136398,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"رائه","boundary":[0.17050032165017037,0.8018054871640342,0.1955765838676889,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.16664051962066156,0.8018054871640342,0.17028339230431505,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"نمود‏","boundary":[0.11382348668783458,0.8018054871640342,0.13537026138274827,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ‏","boundary":[0.9693473614310338,0.8304686799497291,0.9781602553581654,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"مبدأ‏","boundary":[0.9019128846832284,0.8304686799497291,0.9081480276852091,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"را‏","boundary":[0.8820162277698247,0.8304686799497291,0.8909305586021299,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"وکه‏","boundary":[0.8420735022515531,0.8304686799497291,0.8494519496150592,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8367270538919688,0.8304686799497291,0.8388437195210543,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"اخیرا","boundary":[0.7790790429351114,0.8304686799497291,0.7954396231505133,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"جهت‏","boundary":[0.7532731536242729,0.8304686799497291,0.7651163099287185,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی‏","boundary":[0.654464711863705,0.8304686799497291,0.6569797789282892,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان‏","boundary":[0.5489551557409382,0.8304686799497291,0.5608768764849488,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت‏","boundary":[0.43420946689078577,0.8304686799497291,0.43672173904384737,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی‏","boundary":[0.33714167133578365,0.8304686799497291,0.34909564274552424,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3199344248687476,0.8304686799497291,0.33383281039564217,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3143314864388155,0.8304686799497291,0.31641813805522984,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"ژنو‏","boundary":[0.2779746415157002,0.8304686799497291,0.2866595736777383,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه‏","boundary":[0.2286189794351424,0.8304686799497291,0.24581963420990796,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده‏","boundary":[0.1263989707194604,0.8304686799497291,0.1302673306017198,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11768328871734374,0.8304686799497291,0.12316996962538734,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11394799643072231,0.8304686799497291,0.11790978893806886,0.8481075678178489],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11377,0.45704,0.99954,0.84811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.11764697337566665,0.9055326387179101,0.13087613355745087,0.9180268509578284],"dir":"ltr"},{"str":"Hormonized","boundary":[0.13528585361804563,0.9055326387179101,0.2234626159496981,0.9180268509578284],"dir":"ltr"},{"str":"Commodity","boundary":[0.22787233601029283,0.9055326387179101,0.31216854468862193,0.9180268509578284],"dir":"ltr"},{"str":"Description","boundary":[0.31657826474921663,0.9055326387179101,0.39888127996015693,0.9180268509578284],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.4032910000207517,0.9055326387179101,0.42876154309074693,0.9180268509578284],"dir":"ltr"},{"str":"coding","boundary":[0.43317126315134175,0.9055326387179101,0.4811842951710973,0.9180268509578284],"dir":"ltr"},{"str":"system","boundary":[0.485594015231692,0.9055326387179101,0.5345948245450207,0.9180268509578284],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.90553,0.53459,0.91803],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/b050e3e896205ca4b7298492e4d579c2.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/8128af5136e2ca18851cb70a2bac80e1.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.1285,0.06717,0.00192,0.08465]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4130731079706987,0.06716653315008501,0.44627570607400024,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"اول.","boundary":[0.3838548216397933,0.06716653315008501,0.4099396127746996,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.3369146485712507,0.06716653315008501,0.3807213264437942,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.32398124644220466,0.06716653315008501,0.3337982193824814,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.27698395899479133,0.06716653315008501,0.3208447542794931,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.23181201247215893,0.06716653315008501,0.27385046379879224,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.19132333105065472,0.06716653315008501,0.22701612401170393,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19132,0.06717,0.44628,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"19","boundary":[0.13249247753636728,0.06716653315008501,0.14865799248791225,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13249,0.06717,0.14866,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"استفاده‏","boundary":[0.9328029218286331,0.11388900729808996,0.9511795788929575,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"نهایتارهای‏","boundary":[0.7842901907074229,0.11388900729808996,0.8451032393284776,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"عضو‏","boundary":[0.7114021872211501,0.11388900729808996,0.7211356674776502,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان‏","boundary":[0.6067392973500177,0.11388900729808996,0.6194132905605747,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت‏","boundary":[0.49284027475149933,0.11388900729808996,0.49619921315619503,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.47141546826039127,0.11388900729808996,0.47527527028990013,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.4295303907530763,0.11388900729808996,0.4348594077486563,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4239274523231442,0.11388900729808996,0.4260168979097085,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی‏","boundary":[0.3966191454481313,0.11388900729808996,0.4094197831095061,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"WTO","boundary":[0.3412621137604017,0.11388900729808996,0.3870069932972255,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3871315030401129,0.11388900729808996,0.39505706131769197,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"خواهد‏","boundary":[0.3293996555230447,0.11388900729808996,0.3421531761940767,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.32659839382431677,0.11184760000881958,0.33242488534727843,0.12555889551163812],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.332646039552595,0.11388900729808996,0.3412621137604017,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"گرفت،‏","boundary":[0.22384029550312312,0.11388900729808996,0.22857491996475998,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"نموده‏","boundary":[0.8293652078275127,0.1425522000837848,0.8748834796322814,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7514470107285897,0.1425522000837848,0.7689667457013886,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان‏","boundary":[0.867861130133433,0.17121539286947968,0.9266297287762768,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8631820539957253,0.17121539286947968,0.8700300898545312,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8700300898545312,0.17121539286947968,0.8823316524518046,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی‏","boundary":[0.770120981966839,0.17121539286947968,0.7813683620743324,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏)","boundary":[0.7475100126584907,0.17121539286947968,0.7601103986386937,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7381219780447822,0.17121539286947968,0.7429778580173899,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7325190396148499,0.17121539286947968,0.7346357052439354,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"گمرک‏","boundary":[0.6773886156591754,0.17121539286947968,0.6806145101227422,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"WCO","boundary":[0.6193919774222334,0.17121539286947968,0.6662574446450436,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6663819543879309,0.17121539286947968,0.6728131479162378,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان‏","boundary":[0.6263371308804916,0.17121539286947968,0.6376924194318206,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی‏","boundary":[0.5285969827138974,0.17121539286947968,0.5398443628213909,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏)","boundary":[0.44191578991056063,0.17121539286947968,0.45439166614787624,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4325277552968521,0.17121539286947968,0.43713461578368523,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.42692481686691997,0.17121539286947968,0.42879246301023066,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت‏","boundary":[0.4131789412521531,0.17121539286947968,0.41501195316122924,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"WTO","boundary":[0.3382489779825273,0.17121539286947968,0.38399385751935106,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4021722799809086,0.17121539286947968,0.4086154358795219,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"انس","boundary":[0.3268687874826206,0.17121539286947968,0.35911681089045233,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3230089854531118,0.17121539286947968,0.32663644340883974,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"رت","boundary":[0.23829255639253782,0.17121539286947968,0.26583411151922653,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.23443275436302902,0.17121539286947968,0.2380653552028298,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.2250447197493205,0.17121539286947968,0.2296924531774519,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.21944178131938838,0.17121539286947968,0.2213312457587658,0.1888542807375996],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.912659735624313,0.19987858565517455,0.9202095270997213,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.9127842453672005,0.19987858565517455,0.9153989499678354,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"ها‏","boundary":[0.880710535599411,0.19987858565517455,0.891220327004673,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8720695594430267,0.19987858565517455,0.8775466682388041,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8664666210130946,0.19987858565517455,0.8685150922600333,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"ملل","boundary":[0.8152920791051899,0.19987858565517455,0.845000103758119,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8114322770756812,0.19987858565517455,0.8150430596194153,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"متحد","boundary":[0.7652142605158853,0.19987858565517455,0.8081452198634542,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"UNCTAD","boundary":[0.6671752889663616,0.19987858565517455,0.7509703459295689,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7510948556724564,0.19987858565517455,0.7580674012741497,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.7613544584863765,0.19987858565517455,0.7649652410301107,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"کوششهای‏","boundary":[0.705129386374484,0.19987858565517455,0.7091500127552828,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6585592147585548,0.19987858565517455,0.6671752889663616,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"خود‏","boundary":[0.6468339247546121,0.19987858565517455,0.6588429771390175,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.6502467368071552,0.19783717836590417,0.6583380107493412,0.21154847386872272],"dir":"ltr"},{"str":"را‏","boundary":[0.6270119736869411,0.19987858565517455,0.6360024801229399,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6098794330656375,0.19987858565517455,0.623865055055621,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6042764946357052,0.19987858565517455,0.6063662439326463,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"برطرف‏","boundary":[0.4960277241694163,0.19987858565517455,0.49861360224659346,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"کردن‏","boundary":[0.4177608997904087,0.19987858565517455,0.42188600334899296,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"موانع‏","boundary":[0.3414364274004443,0.19987858565517455,0.3477535545477237,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"باقی‏","boundary":[0.2702915603145947,0.19987858565517455,0.27287428252866214,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.9121033845898446,0.22854177844086943,0.933668472057939,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9023667226960513,0.22854177844086943,0.9072746480914246,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8967637842661192,0.22854177844086943,0.8990975976887073,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"یکسان‏","boundary":[0.7865253481084898,0.22854177844086943,0.7882744350589318,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"کردن‏","boundary":[0.7071628379920731,0.22854177844086943,0.7101789534902904,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6652279565876033,0.22854177844086943,0.6723499138807615,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.6483693374006518,0.22854177844086943,0.6629867812156304,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6482448276577645,0.22854177844086943,0.6557946191331727,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"ها‏","boundary":[0.6162956276328624,0.22854177844086943,0.6268054190381244,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6065589657390692,0.22854177844086943,0.6109403887974376,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6009560273091369,0.22854177844086943,0.6030044985560756,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"فرآیندها‏","boundary":[0.47726804872481277,0.22854177844086943,0.48062206842067023,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45903982236610014,0.22854177844086943,0.471762782248665,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.453436883936168,0.22854177844086943,0.4554853551831067,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"سرتاسر‏","boundary":[0.3523374629064725,0.22854177844086943,0.3631009738084444,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"جهان‏","boundary":[0.267596131897321,0.22854177844086943,0.27833851685514116,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9944615991201309,0.25720497122656427,0.9980845885014029,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"رت","boundary":[0.9205775176907589,0.25720497122656427,0.9481190728174476,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9167177156612502,0.25720497122656427,0.9203503165010509,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.8279920728797027,0.25720497122656427,0.8622322521737322,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8241322708501939,0.25720497122656427,0.8277782256376814,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7539834817074436,0.25720497122656427,0.785224078261525,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7501236796779348,0.25720497122656427,0.7537578370169543,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.6785305775176909,0.25720497122656427,0.6964599804934737,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6667270538919672,0.25720497122656427,0.6703973156122398,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6705868559214759,0.25720497122656427,0.6784060677748034,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"نکتاد","boundary":[0.5802923903795474,0.25720497122656427,0.621480213326693,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5764325883500386,0.25720497122656427,0.5800935764352595,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.569858473925585,0.25720497122656427,0.5773733063160582,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5642555354956529,0.25720497122656427,0.5661733871804504,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.4755298927141051,0.25720497122656427,0.509770072008135,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.47167009068459625,0.25720497122656427,0.47531604547208384,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی","boundary":[0.40152130154184584,0.25720497122656427,0.43276189809592736,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.39766149951233704,0.25720497122656427,0.40129565685135654,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"گمرک","boundary":[0.33401211894830785,0.25720497122656427,0.35857856129745297,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.330152316918799,0.25720497122656427,0.3337890389923012,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"کمک","boundary":[0.2851544958392995,0.25720497122656427,0.32731626166414196,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.28129469380979066,0.25720497122656427,0.2849314158832929,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"بل","boundary":[0.23099275768328875,0.25720497122656427,0.2497937288592833,0.2748438590946842],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22713295565377994,0.25720497122656427,0.23076847523252475,0.2748438590946842],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت‏","boundary":[0.8839940650355894,0.2858681640122591,0.8878666755631895,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8766479902052339,0.2858681640122591,0.8835202849206885,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8710450517753017,0.2858681640122591,0.8731478730642527,0.3035070518803791],"dir":"ltr"},{"str":"هم‏","boundary":[0.8275413476104507,0.2858681640122591,0.837788160040453,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"به‏","boundary":[0.7944964618481398,0.2858681640122591,0.7983653815202381,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"انجام‏","boundary":[0.7116725808794541,0.2858681640122591,0.7198403615575879,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت‏","boundary":[0.5982964992010628,0.2858681640122591,0.6021737900882522,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد‏","boundary":[0.5042916433210901,0.2858681640122591,0.5176152219025919,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"نمود.","boundary":[0.42731972026811127,0.2858681640122591,0.43119018108621576,0.3035070518803791],"dir":"rtl"},{"str":"مشارکت،‏","boundary":[0.9204231256095794,0.314531356797954,0.9241905682992938,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.9008003901305282,0.314531356797954,0.9123417404186076,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8951974517005958,0.314531356797954,0.8972985536118204,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"ی‏","boundary":[0.7598080474797156,0.314531356797954,0.78137313494781,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7486768764655837,0.314531356797954,0.7521902927406181,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7430739380356515,0.314531356797954,0.7454077514582396,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"نزدیکی‏","boundary":[0.6282510531449088,0.314531356797954,0.6286081211698699,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان‏","boundary":[0.520326008010127,0.314531356797954,0.5298322397421223,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی‏","boundary":[0.4208427234431096,0.314531356797954,0.43034696715017967,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏)","boundary":[0.3471329556537801,0.314531356797954,0.3597333416339831,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"گمرک‏","boundary":[0.3263672207350227,0.314531356797954,0.3278499787981662,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3136174230633549,0.314531356797954,0.3183054801912384,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"با‏","boundary":[0.317424931000851,0.314531356797954,0.31754944074373836,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"WCO","boundary":[0.2666274460976573,0.314531356797954,0.31349291332046747,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"اتاق‏","boundary":[0.2512355516819193,0.314531356797954,0.2555678747851421,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.9566106372823673,0.34319454958364887,0.9797694494594202,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9527508352528584,0.34319454958364887,0.9563817000131872,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"بین","boundary":[0.9061580443669718,0.34319454958364887,0.9331766585735335,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"یشتریلمللی","boundary":[0.8043862707256842,0.34319454958364887,0.8919900807238165,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8335203054639024,0.34319454958364887,0.8371575419190148,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.8077965925833696,0.34319454958364887,0.8295041431822068,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7790099400278073,0.34319454958364887,0.7897302288904109,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.793634854427359,0.3411531422943784,0.8041651248210173,0.35486443779719695],"dir":"ltr"},{"str":"بد","boundary":[0.7445207412480026,0.34319454958364887,0.7615536740749964,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏.","boundary":[0.7336883936168005,0.34319454958364887,0.7443962315051152,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"ICC","boundary":[0.7210382037394433,0.34319454958364887,0.7546309323704586,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"افقنامه","boundary":[0.6149559027993942,0.34319454958364887,0.6669760733777419,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6110961007698854,0.34319454958364887,0.6147323976051947,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"همکار","boundary":[0.5358175102201749,0.34319454958364887,0.5573459931846225,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5171161468384902,0.34319454958364887,0.5346969225341884,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5132563448089814,0.34319454958364887,0.5171052125551204,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.46113656643632367,0.34319454958364887,0.4841210649733342,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.45727676440681486,0.34319454958364887,0.46089159385443473,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.409116395857976,0.34319454958364887,0.4299095229201686,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4052565938284671,0.34319454958364887,0.40888974339188155,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.3796573906908216,0.34319454958364887,0.38688462208994207,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.37405445226088946,0.34319454958364887,0.3759885626797628,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.2748699910768018,0.34319454958364887,0.3091101703708316,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2630664674510781,0.34319454958364887,0.2667367291713507,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.2669262694805869,0.34319454958364887,0.2747454813339144,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.23926020461101088,0.34319454958364887,0.24657947415913964,0.36083343745176877],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.23365726618107874,0.34319454958364887,0.23560114277921845,0.36083343745176877],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9866187304156548,0.3718577423693437,0.990467598161794,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.979148145842412,0.3718577423693437,0.9861184693155496,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.97354520741248,0.3718577423693437,0.9756509387581958,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"بهبود","boundary":[0.9240650355890347,0.3718577423693437,0.955749767043917,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9202052335595261,0.3718577423693437,0.923866221644747,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"یشتر","boundary":[0.841863703334786,0.3718577423693437,0.8787683911266057,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8380039013052772,0.3718577423693437,0.8416172042891507,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"بلیت","boundary":[0.740936105750275,0.3718577423693437,0.7826717715661252,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6707873166075247,0.3718577423693437,0.6883680923032228,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6669275145780158,0.3718577423693437,0.6705647510331282,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"کات","boundary":[0.5664232501193219,0.3718577423693437,0.6023318599680425,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5625634480898131,0.3718577423693437,0.5661960489296138,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5403758119072818,0.3718577423693437,0.5492203091293762,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5347728734773496,0.3718577423693437,0.5367167500754892,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.4906964244952167,0.3718577423693437,0.5347164629407761,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.48683662246570797,0.3718577423693437,0.490523635464271,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"جهان","boundary":[0.4291388076116956,0.3718577423693437,0.4598185164621785,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4252790055821868,0.3718577423693437,0.4289249603696743,0.3894966302374636],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.40117391935918983,0.3718577423693437,0.42455525459838983,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.318922783207786,0.3718577423693437,0.34544335844279817,0.3894966302374636],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31195023760609264,0.3718577423693437,0.31879827346489864,0.3894966302374636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21944,0.11185,0.99808,0.3895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"های","boundary":[0.46416319076967777,0.4283756789134446,0.5019830251717197,0.44674952044273614],"dir":"rtl"},{"str":")2010","boundary":[0.34021291166033746,0.4283756789134446,0.3832465915457885,0.44674952044273614],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3871375210110192,0.4283756789134446,0.4007298346095583,0.44674952044273614],"dir":"ltr"},{"str":"2011(","boundary":[0.404620764074789,0.4283756789134446,0.4468243790076575,0.44674952044273614],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.45070991305069624,0.4271427206514629,0.4602723277096433,0.44085401615428144],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3268021747701758,0.4283756789134446,0.33632198219510684,0.44674952044273614],"dir":"rtl"},{"str":")2008","boundary":[0.20548299404428397,0.4283756789134446,0.2544308867168856,0.44674952044273614],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.25832181618211625,0.4283756789134446,0.2719141297806554,0.44674952044273614],"dir":"ltr"},{"str":"2009(","boundary":[0.275805059245886,0.4283756789134446,0.3229112453049452,0.44674952044273614],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20548,0.42714,0.50198,0.44675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"برنامه","boundary":[0.8328622714727428,0.4283756789134446,0.8823548942704768,0.44674952044273614],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردیسازمان","boundary":[0.724647948701986,0.4283756789134446,0.8289713420075121,0.44674952044273614],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.7511791072651436,0.4271427206514629,0.760257594056735,0.44085401615428144],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6629378073834278,0.4283756789134446,0.7207570192367553,0.44674952044273614],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6111288679369408,0.4283756789134446,0.6564529249413767,0.44674952044273614],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5878428687044761,0.4283756789134446,0.6070908333879583,0.44674952044273614],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5436937890389923,0.4283756789134446,0.583858294727447,0.44674952044273614],"dir":"rtl"},{"str":"بیانیه","boundary":[0.8414384055979672,0.4570388716991394,0.8823548942704768,0.47541271322843104],"dir":"rtl"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.7605895536325719,0.4570388716991394,0.8375201868893244,0.47541271322843104],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7000615675542406,0.4570388716991394,0.7562706599606669,0.47541271322843104],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6435820723557494,0.4570388716991394,0.6961420028476141,0.47541271322843104],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.5931407678582169,0.4570388716991394,0.6375894913777003,0.47541271322843104],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9943314864388136,0.48651051351212315,0.9979682085123159,0.5041494013802431],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.9777965925833694,0.48651051351212315,0.983897569984851,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9721936541534373,0.48651051351212315,0.9741375307515769,0.5041494013802431],"dir":"ltr"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.9100632924526341,0.48651051351212315,0.9383925622792225,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9062034904231253,0.48651051351212315,0.9098413011310172,0.5041494013802431],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.8563248874224405,0.48651051351212315,0.8793093859594511,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.7545531137811531,0.48651051351212315,0.8010201498267236,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7506933117516442,0.48651051351212315,0.7543139029407183,0.5041494013802431],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.736349789371018,0.48651051351212315,0.7510301926784932,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6478233621780902,0.48651051351212315,0.6654041378737884,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6439635601485815,0.48651051351212315,0.647609514936069,0.5041494013802431],"dir":"ltr"},{"str":"مرکز","boundary":[0.6001859345493783,0.48651051351212315,0.6151658400603178,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5963261325198697,0.48651051351212315,0.5999690052035231,0.5041494013802431],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5259034219427671,0.48651051351212315,0.5568449060004925,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5220436199132582,0.48651051351212315,0.5256777772522778,0.5041494013802431],"dir":"ltr"},{"str":"سعه","boundary":[0.9423860217061991,0.515173706297818,0.9765763971030739,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9305824980804753,0.515173706297818,0.9342527598007478,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.9344423001099841,0.515173706297818,0.9422615119633116,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"رتقاء","boundary":[0.8557272406565818,0.515173706297818,0.8912623212766402,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.851867438627073,0.515173706297818,0.8555268577891225,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8455672456369716,0.515173706297818,0.8533530603457224,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8399643072070394,0.515173706297818,0.8418805899686654,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"یاده","boundary":[0.7706372823673457,0.515173706297818,0.8028604038265998,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6985212392869746,0.515173706297818,0.7046222166884563,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.67981987590529,0.515173706297818,0.6974006516009882,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6759600738757813,0.515173706297818,0.6798089416219204,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"نظام","boundary":[0.6322571541223104,0.515173706297818,0.6584634921620298,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏ها","boundary":[0.5975189358567312,0.515173706297818,0.6049111254066745,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5936591338272225,0.515173706297818,0.5973160310905444,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.5459494905476358,0.515173706297818,0.5520504679491174,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5378314553113785,0.515173706297818,0.5448289028616494,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.5209728361244271,0.515173706297818,0.5354657701965183,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"ایفا","boundary":[0.875725995559153,0.5438368990835128,0.8997065720392626,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8718661935296443,0.5438368990835128,0.8755006771665677,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.8473626761294076,0.5438368990835128,0.8702730060454646,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.7571429164332115,0.5438368990835128,0.7741758492602053,0.5614757869516328],"dir":"rtl"},{"str":"‏.","boundary":[0.7464350785448967,0.5438368990835128,0.7570184066903242,0.5614757869516328],"dir":"ltr"},{"str":"اعضاء‏","boundary":[0.9366784950922419,0.5725000918692077,0.9516194638206303,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"خود‏و","boundary":[0.8730291145282127,0.5725000918692077,0.8936463715785768,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8674261760982805,0.5725000918692077,0.8695159253952217,0.5901389797373277],"dir":"ltr"},{"str":"محیط‏","boundary":[0.7677934798397983,0.5725000918692077,0.7757321307463446,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت‏آن","boundary":[0.631654526966736,0.5725000918692077,0.6553947777401411,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6315300172238485,0.5725000918692077,0.6391041571315665,0.5901389797373277],"dir":"ltr"},{"str":"ها‏","boundary":[0.5995808171989463,0.5725000918692077,0.610156899174755,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"مطمئن‏","boundary":[0.8935782024943458,0.6011632846549025,0.9011033492244014,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"برای‏","boundary":[0.8234543153001729,0.6011632846549025,0.8273055749136649,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت‏","boundary":[0.7045226088941466,0.6011632846549025,0.710323698726862,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکات‏","boundary":[0.5778488866753829,0.6011632846549025,0.5831095490388252,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5619863454315306,0.6011632846549025,0.5772826067870586,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5563834070015983,0.6011632846549025,0.5584832028665687,0.6188021725230225],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52097,0.42714,0.99797,0.6188],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بیانیه","boundary":[0.8414289628019161,0.6576812211990035,0.8823520928012617,0.6760550627282951],"dir":"rtl"},{"str":"مأمور","boundary":[0.7996075867936666,0.6576812211990035,0.8375098340748047,0.6760550627282951],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.7703482522946017,0.6576812211990035,0.7977918197098923,0.6760550627282951],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7109352109168336,0.6576812211990035,0.7662762158804461,0.6760550627282951],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6544557157183425,0.6576812211990035,0.7070156462102072,0.6760550627282951],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.60401441122081,0.6576812211990035,0.6484631347402934,0.6760550627282951],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیلات‏","boundary":[0.8711390566311815,0.6871528630119872,0.8731076318966858,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل‏","boundary":[0.7619714042623836,0.6871528630119872,0.7676703058968007,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7527078793915624,0.6871528630119872,0.7576288203817391,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7471049409616303,0.6871528630119872,0.7491893878759452,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"فرادولتی‏","boundary":[0.6187851999418954,0.6871528630119872,0.6226938912727851,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"است‏","boundary":[0.5453244516383406,0.6871528630119872,0.5610222837262054,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"که‏","boundary":[0.5048338832513644,0.6871528630119872,0.5083283215120051,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"کات","boundary":[0.928792047977754,0.715816055797682,0.9647006578264746,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9249322459482452,0.715816055797682,0.9285648467880461,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"عضو","boundary":[0.8851638340700156,0.715816055797682,0.9203194508848819,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.881304032040507,0.715816055797682,0.8849366328803078,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"ده","boundary":[0.8313756251426672,0.715816055797682,0.8488318910954781,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8275158231131584,0.715816055797682,0.8311842490563774,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8181028865508725,0.715816055797682,0.8227928303908297,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8124999481209404,0.715816055797682,0.814425237663736,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.793400153562016,0.715816055797682,0.7995011309634976,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.787797215132084,0.715816055797682,0.7897410917302237,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.7393131212517378,0.715816055797682,0.7601062483139304,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7354533192222289,0.715816055797682,0.7390864687856433,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7107007823362176,0.715816055797682,0.7176982298864885,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7050978439062856,0.715816055797682,0.7075636685296602,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6881894208221793,0.715816055797682,0.7025877983849032,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6843296187926704,0.715816055797682,0.6885385798164684,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"عضاء","boundary":[0.5861910394488367,0.715816055797682,0.631811409242773,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5823312374193279,0.715816055797682,0.5859906565813774,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"کمک","boundary":[0.5344945942019963,0.715816055797682,0.5740814293718484,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5306347921724874,0.715816055797682,0.5342942113345369,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.5045873539604473,0.715816055797682,0.5261115218203324,0.733454943665802],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.50459,0.65768,0.9647,0.73345],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پاسخگو‏","boundary":[0.471612193654154,0.5725000918692077,0.4757949026825843,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر‏","boundary":[0.47104442922658746,0.6011632846549025,0.48435724167094446,0.6188021725230225],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47104,0.5725,0.48436,0.6188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"رشناسی","boundary":[0.3776870240096287,0.48651051351212315,0.4415854240594327,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.37382722198011986,0.48651051351212315,0.377453832033543,0.5041494013802431],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.2988972587104941,0.48651051351212315,0.3231373008327732,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.29503745668098524,0.48651051351212315,0.298668086686391,0.5041494013802431],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.4508240469816767,0.515173706297818,0.4684048226773749,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.44696424495216786,0.515173706297818,0.4506014814072803,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.37258212455124645,0.515173706297818,0.3974438984553095,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3687223225217376,0.515173706297818,0.37235295252714334,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.3328386146215945,0.515173706297818,0.3703112044500482,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3289788125920856,0.515173706297818,0.3326094425974914,0.532812594165938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29504,0.48651,0.4684,0.53281],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بوده‏و","boundary":[0.40104007138558656,0.5725000918692077,0.4122349620916666,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3954371329556544,0.5725000918692077,0.3975353482882317,0.5901389797373277],"dir":"ltr"},{"str":"جهان‏","boundary":[0.3886687833322963,0.6011632846549025,0.40177685340497665,0.6188021725230225],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38867,0.5725,0.41223,0.6188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"به‏","boundary":[0.35559899562140784,0.6011632846549025,0.35945846319251085,0.6188021725230225],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3556,0.60116,0.35946,0.6188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ر","boundary":[0.4010699537238789,0.6871528630119872,0.4072954408682479,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"یت‏","boundary":[0.368025067961568,0.6871528630119872,0.39882877835190605,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"آن‏","boundary":[0.34045861088630186,0.6871528630119872,0.3559262088479922,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.4250754321525659,0.715816055797682,0.4421083649795596,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.421215630123057,0.715816055797682,0.42485371743496814,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.4078681856855298,0.715816055797682,0.4164645640538915,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.404008383656021,0.715816055797682,0.40764647096793205,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3798783954844466,0.715816055797682,0.38679414716833166,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3742754570545145,0.715816055797682,0.3762193336526542,0.733454943665802],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34046,0.68715,0.44211,0.73345],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ابزارها‏و","boundary":[0.3024308452136386,0.5725000918692077,0.3180012861245405,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.29682790678370646,0.5725000918692077,0.29887637803064515,0.5901389797373277],"dir":"ltr"},{"str":"شمار","boundary":[0.292223536491731,0.6011632846549025,0.30543600769154605,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2866205980617988,0.6011632846549025,0.2887010554166862,0.6188021725230225],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28662,0.5725,0.318,0.6188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مانده‏","boundary":[0.18863807092905033,0.19987858565517455,0.1949268779582159,0.21751747352329448],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.18864,0.19988,0.19493,0.21752],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ین","boundary":[0.13235302662433335,0.11388900729808996,0.15327066342941337,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12861773433771193,0.11388900729808996,0.13257081793834832,0.13152789516620986],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12862,0.11389,0.15327,0.13153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سعه‏","boundary":[0.12859947290875523,0.17121539286947968,0.16652514059225149,0.1888542807375996],"dir":"rtl"},{"str":"بر‏","boundary":[0.1613704372367139,0.19987858565517455,0.16396102443090863,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.13233476519537665,0.19987858565517455,0.14419729942459558,0.21751747352329448],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12859947290875523,0.19987858565517455,0.1325158304200685,0.21751747352329448],"dir":"ltr"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.13235613936790558,0.22854177844086943,0.14018341166881296,0.24618066630898933],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12862084708128416,0.22854177844086943,0.13258546598618287,0.24618066630898933],"dir":"ltr"},{"str":"جهی‏","boundary":[0.12849633733839677,0.25720497122656427,0.17172612006889543,0.2748438590946842],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1285,0.17122,0.17173,0.27484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"رگانی","boundary":[0.13238104131648318,0.314531356797954,0.17309572724065678,0.3321702446660739],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12864574902986176,0.314531356797954,0.1326000467895868,0.3321702446660739],"dir":"ltr"},{"str":"جستجوی‏","boundary":[0.1285710431841292,0.34319454958364887,0.18781938548936356,0.36083343745176877],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12857,0.31453,0.18782,0.36083],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مطرح","boundary":[0.23870924899873416,0.48651051351212315,0.2667468318875229,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.23484944696922533,0.48651051351212315,0.23849288066931093,0.5041494013802431],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.21136690946066528,0.48651051351212315,0.23535484333467274,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"هبری","boundary":[0.2377629749527903,0.515173706297818,0.2805445226088944,0.532812594165938],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.23390317292328147,0.515173706297818,0.23754040937839385,0.532812594165938],"dir":"ltr"},{"str":"کننده","boundary":[0.18016476789308788,0.515173706297818,0.2151832565317502,0.532812594165938],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.18016,0.48651,0.28054,0.53281],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"می","boundary":[0.246727676440682,0.6011632846549025,0.2542738545463796,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2466031666977946,0.6011632846549025,0.25416824700125373,0.6188021725230225],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2466,0.60116,0.25427,0.6188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"افزایش‏","boundary":[0.24152316918798894,0.6871528630119872,0.24975887356671,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"سعه","boundary":[0.2908788312685467,0.715816055797682,0.3250692066654215,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2870190292390379,0.715816055797682,0.29064341444951125,0.733454943665802],"dir":"ltr"},{"str":"ملی","boundary":[0.25379982983668464,0.715816055797682,0.28230022787338455,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.24994002780717584,0.715816055797682,0.2535644130176492,0.733454943665802],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24152,0.68715,0.32507,0.73345],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شد‏","boundary":[0.12861773433771193,0.48651051351212315,0.15887360185934551,0.5041494013802431],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.1286924401834446,0.515173706297818,0.15000850816576425,0.532812594165938],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12862,0.48651,0.15887,0.53281],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"و","boundary":[0.20352030546390315,0.5725000918692077,0.21064226275706133,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"یکردهای","boundary":[0.13255224221295378,0.5725000918692077,0.20127913009193033,0.5901389797373277],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12881694992633236,0.5725000918692077,0.132781846195562,0.5901389797373277],"dir":"ltr"},{"str":"آید.‏","boundary":[0.19052397850131822,0.6011632846549025,0.19907402188124848,0.6188021725230225],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.18215692377928625,0.6011632846549025,0.18997570416320772,0.6188021725230225],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12882,0.5725,0.21064,0.6188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کشو","boundary":[0.2079304405569735,0.715816055797682,0.22679224285862631,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.20070887546950542,0.715816055797682,0.20680985287098708,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.19510593703957327,0.715816055797682,0.19765965727634505,0.733454943665802],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19511,0.71582,0.22679,0.73345],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کارایی‏","boundary":[0.1416165514951545,0.6871528630119872,0.14511284707198463,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13235302662433335,0.6871528630119872,0.13728173305032818,0.704791750880107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.12861773433771193,0.6871528630119872,0.1325740359357285,0.704791750880107],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.14042125796343555,0.715816055797682,0.15214753472826587,0.733454943665802],"dir":"rtl"},{"str":"‏،","boundary":[0.1287422440805992,0.715816055797682,0.14029674822054816,0.733454943665802],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12862,0.68715,0.15215,0.73345],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.1323528191080952,0.801365598449799,0.14533397119109984,0.8138598106897174],"dir":"ltr"},{"str":"World","boundary":[0.1491960398916643,0.801365598449799,0.19291814192192813,0.8138598106897174],"dir":"ltr"},{"str":"Trade","boundary":[0.19695149686773097,0.801365598449799,0.2382054572690436,0.8138598106897174],"dir":"ltr"},{"str":"Organization","boundary":[0.24233476519537653,0.801365598449799,0.33411162298449854,0.8138598106897174],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.1323528191080952,0.8221934502537428,0.14557561460732463,0.8346876624936611],"dir":"ltr"},{"str":"United","boundary":[0.14997896998536459,0.8221934502537428,0.19792270334146356,0.8346876624936611],"dir":"ltr"},{"str":"Nations","boundary":[0.2023260587195035,0.8221934502537428,0.2571214130438326,0.8346876624936611],"dir":"ltr"},{"str":"Conference","boundary":[0.26152476842187256,0.8221934502537428,0.34270502817141707,0.8346876624936611],"dir":"ltr"},{"str":"On","boundary":[0.34710838354945706,0.8221934502537428,0.3686319846373163,0.8346876624936611],"dir":"ltr"},{"str":"Trade","boundary":[0.37303534001535626,0.8221934502537428,0.41269176861415136,0.8346876624936611],"dir":"ltr"},{"str":"And","boundary":[0.41697731847517083,0.8221934502537428,0.44735147025254746,0.8346876624936611],"dir":"ltr"},{"str":"Development","boundary":[0.45176119031314216,0.8221934502537428,0.54679947705908,0.8346876624936611],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.1323528191080952,0.8430213020576866,0.14558197928987943,0.8555155142976048],"dir":"ltr"},{"str":"International","boundary":[0.14999169935047418,0.8430213020576866,0.24012637738903067,0.8555155142976048],"dir":"ltr"},{"str":"chamber","boundary":[0.24894581751022016,0.8430213020576866,0.30967648218473093,0.8555155142976048],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.31408620224532574,0.8430213020576866,0.3287793894872274,0.8555155142976048],"dir":"ltr"},{"str":"comerce","boundary":[0.3331891095478221,0.8430213020576866,0.3929319969287597,0.8555155142976048],"dir":"ltr"},{"str":"4.","boundary":[0.1323528191080952,0.8638491538616302,0.1454222423753808,0.8763433661015485],"dir":"ltr"},{"str":"STRATEGIC","boundary":[0.1496722255214769,0.8638491538616302,0.24505291664072715,0.8763433661015485],"dir":"ltr"},{"str":"PLAN","boundary":[0.24946263670132188,0.8638491538616302,0.2955177530141734,0.8763433661015485],"dir":"ltr"},{"str":".5","boundary":[0.8679628130901241,0.8812811712221544,0.8823623648550498,0.8945103371232443],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.8345367788462281,0.8812811712221544,0.865161343875158,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردی","boundary":[0.7850715569616916,0.8812811712221544,0.8317678308327625,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7412723188932728,0.8812811712221544,0.7822920168503185,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7000331637760883,0.8812811712221544,0.7384957147896821,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.6627318258002525,0.8812811712221544,0.6959694121064972,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6270396622821449,0.8812811712221544,0.6598304592334349,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6119047915499387,0.8812811712221544,0.6242686090186558,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"نفر","boundary":[0.5930361848100626,0.8812811712221544,0.6077959700346552,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5826387764842599,0.8812811712221544,0.5902961256718338,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسان","boundary":[0.5150686112928716,0.8812811712221544,0.5772431467762353,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"دفتر","boundary":[0.4895892351402584,0.8812811712221544,0.5122117080661562,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.4562058319496337,0.8812811712221544,0.4868303969785636,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4491226213451203,0.8812811712221544,0.45343688393616804,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"یزی","boundary":[0.4251330244451875,0.8812811712221544,0.4480020336591339,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4171858722945071,0.8812811712221544,0.4222098404200129,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.38340575012622724,0.8812811712221544,0.4130770507792235,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.3132532320654091,0.8812811712221544,0.3806379049160597,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.27186263528188,0.8812811712221544,0.3091630870115587,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"بنامهای","boundary":[0.2213631741683787,0.8812811712221544,0.2689713420075121,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"سرکار","boundary":[0.18798833758741623,0.8812811712221544,0.21856170495341262,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.15581282919000852,0.8812811712221544,0.18388138371827595,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"زهرا","boundary":[0.13230702908444728,0.8812811712221544,0.15304654589221606,0.8945103371232443],"dir":"rtl"},{"str":"رضی","boundary":[0.8523250119321837,0.9021171075163712,0.8823567619166199,0.9153462734174611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8441073689016165,0.9021171075163712,0.8495235427172176,0.9153462734174611],"dir":"rtl"},{"str":"آقای","boundary":[0.8148313143751835,0.9021171075163712,0.8412576556122168,0.9153462734174611],"dir":"rtl"},{"str":"امیر","boundary":[0.79125468642755,0.9021171075163712,0.8119816010857839,0.9153462734174611],"dir":"rtl"},{"str":"فیرو","boundary":[0.7669941272904605,0.9021171075163712,0.7884049731381502,0.9153462734174611],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7615406005519931,0.9021171075163712,0.7662470688331361,0.9153462734174611],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.7217753469696808,0.9021171075163712,0.7586506838672321,0.9153462734174611],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.6805360452749877,0.9021171075163712,0.7172064164020834,0.9153462734174611],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6411558654464712,0.9021171075163712,0.6776727263344751,0.9153462734174611],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13231,0.80137,0.88236,0.91535],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/baeaf9320c3091fdb758b515d1019a5b.jpg","blurred":"/storage/books/c8a54a610b5cd64c/pages/620becc57c6a2281c2d6531f94d46a92.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11391,0.06717,0.00125,0.09457]},"elements":[{"words":[{"str":"ه","boundary":[0.988094793417585,0.11388900729808996,0.9961630247566873,0.13152789516620986],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.98809,0.11389,0.99616,0.13153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"20","boundary":[0.8523115233767042,0.06716653315008501,0.8676469733756667,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85231,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هساوازمکنوانسیونان","boundary":[0.7290001867646143,0.06716653315008501,0.8170680030712403,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.729,0.06717,0.81707,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"های","boundary":[0.6494293527474206,0.06716653315008501,0.67691361099006,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.5835707319097719,0.06716653315008501,0.6462943738889234,0.08186560637351827],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.5387096103140017,0.06716653315008501,0.5787791819709893,0.08186560637351827],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.53871,0.06717,0.67691,0.08187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ی","boundary":[0.9179460042748344,0.11388900729808996,0.9355267799705326,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9140862022453256,0.11388900729808996,0.9177234387004379,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"تسهیل","boundary":[0.861194463466766,0.11388900729808996,0.9110121519275169,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8573346614372575,0.11388900729808996,0.8609718978923697,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصارت","boundary":[0.7653468633920602,0.11388900729808996,0.8441117267426175,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7535433397663367,0.11388900729808996,0.7572136014866093,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.7574031417958453,0.11388900729808996,0.7652223536491728,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"کسب","boundary":[0.7049845400402582,0.11388900729808996,0.7468367057365551,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7011247380107494,0.11388900729808996,0.704794999731022,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"رآمد","boundary":[0.6192471310880077,0.11388900729808996,0.6505986843470501,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.607443607462284,0.11388900729808996,0.6111138691825565,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6113034094917927,0.11388900729808996,0.6191226213451203,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"مثمر","boundary":[0.8876652348046233,0.1425522000837848,0.9217061985100333,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8844279814895515,0.1425522000837848,0.8886613127477224,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"ثمر","boundary":[0.8617423063354708,0.1425522000837848,0.8841789620037768,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8578825043059619,0.1425522000837848,0.861493286849696,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"اشته","boundary":[0.7756562701031355,0.1425522000837848,0.8117391935918985,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7717964680736268,0.1425522000837848,0.7754219103202126,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"شند","boundary":[0.6845649422067277,0.1425522000837848,0.7188300234493349,0.16019108795190473],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6651912262134512,0.1425522000837848,0.6727822456652688,0.16019108795190473],"dir":"ltr"},{"str":"‏.","boundary":[0.6737325945755255,0.1425522000837848,0.6844404324638403,0.16019108795190473],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60744,0.11389,0.93553,0.16019],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ار","boundary":[0.8566266160327046,0.1990701366278857,0.8676509161841914,0.21744397815717728],"dir":"rtl"},{"str":"زشهای","boundary":[0.7907486113468616,0.1990701366278857,0.8550702442466124,0.21744397815717728],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.7234558994018571,0.1990701366278857,0.7868293080019592,0.21744397815717728],"dir":"rtl"},{"str":"wco","boundary":[0.6807047251447427,0.1990701366278857,0.7195362012077445,0.21744397815717728],"dir":"ltr"},{"str":"درستکار","boundary":[0.9204637987922556,0.22854163145013714,0.9835902384361578,0.24618051931825705],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.9017624354105709,0.22854163145013714,0.919343211106269,0.24618051931825705],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8533032434788023,0.22854163145013714,0.8601512793376083,0.24618051931825705],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8601512793376082,0.22854163145013714,0.8676467658594286,0.24618051931825705],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.8899589117848472,0.22854163145013714,0.8936291735051198,0.24618051931825705],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.8938187138143561,0.22854163145013714,0.9016379256676835,0.24618051931825705],"dir":"ltr"},{"str":"مسئولیت","boundary":[0.7803405341467969,0.22854163145013714,0.8186025367472266,0.24618051931825705],"dir":"rtl"},{"str":"یری","boundary":[0.6855388159123451,0.22854163145013714,0.7157199775882463,0.24618051931825705],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6816790138828364,0.22854163145013714,0.6853162503379487,0.24618051931825705],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6740092137209737,0.22854163145013714,0.6803838656536346,0.24618051931825705],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6684062752910416,0.22854163145013714,0.6703003753457306,0.24618051931825705],"dir":"ltr"},{"str":"شفاف","boundary":[0.595792193239121,0.22854163145013714,0.6244363826639406,0.24618051931825705],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.8572626533026212,0.257204824235832,0.8676716678080062,0.2748437121039519],"dir":"ltr"},{"str":"تخصص","boundary":[0.7943603311959163,0.257204824235832,0.8612220631264398,0.2748437121039519],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7905005291664076,0.257204824235832,0.7941113117101416,0.2748437121039519],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8504146174438153,0.257204824235832,0.8572626533026213,0.2748437121039519],"dir":"ltr"},{"str":"ایی‏","boundary":[0.7118352736101602,0.257204824235832,0.7424895723090335,0.2748437121039519],"dir":"rtl"},{"str":"با‏","boundary":[0.9392622797733926,0.28586801702152687,0.9431494442045957,0.30350690488964677],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8472769719230534,0.28586801702152687,0.8541250077818594,0.30350690488964677],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8541250077818593,0.28586801702152687,0.8676716678080063,0.30350690488964677],"dir":"ltr"},{"str":"گمرکات‏","boundary":[0.8126134595032064,0.28586801702152687,0.8178066772859255,0.30350690488964677],"dir":"rtl"},{"str":"عضو‏","boundary":[0.7402483969370606,0.28586801702152687,0.7505117655176801,0.30350690488964677],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7329023221067051,0.28586801702152687,0.7396954271965902,0.30350690488964677],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.727299383676773,0.28586801702152687,0.729359287511307,0.30350690488964677],"dir":"ltr"},{"str":"افراد‏","boundary":[0.6675347070908302,0.28586801702152687,0.6775910660597431,0.30350690488964677],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6601886322604748,0.28586801702152687,0.6670438765780795,0.30350690488964677],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6001749361887572,0.28586801702152687,0.6077485633078379,0.30350690488964677],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.6545856938305425,0.28586801702152687,0.6566792745192602,0.30350690488964677],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.6002994459316445,0.28586801702152687,0.6055833355921827,0.30350690488964677],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخگو","boundary":[0.8714542737969252,0.3145312098072217,0.9335821453028705,0.3321700976753416],"dir":"rtl"},{"str":"یی","boundary":[0.8467764427566462,0.3145312098072217,0.8693376081678397,0.3321700976753416],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8429166407271375,0.3145312098072217,0.8468778646001903,0.3321700976753416],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.848870696632012,0.3145312098072217,0.8557187324908179,0.3321700976753416],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8557187324908179,0.3145312098072217,0.867596961962274,0.3321700976753416],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8207788084417612,0.3145312098072217,0.8304880946834758,0.3321700976753416],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.815175870011829,0.3145312098072217,0.8171197466099687,0.3321700976753416],"dir":"ltr"},{"str":"ابر","boundary":[0.7729172632758518,0.3145312098072217,0.7882319616509997,0.3321700976753416],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.769057461246343,0.3145312098072217,0.7727106902933341,0.3321700976753416],"dir":"ltr"},{"str":"عضا","boundary":[0.692284753781984,0.3145312098072217,0.728218265579282,0.3321700976753416],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6884249517524751,0.3145312098072217,0.692048677096925,0.3321700976753416],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6810041710763872,0.3145312098072217,0.6876025316808488,0.3321700976753416],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6754012326464551,0.3145312098072217,0.6772818215904818,0.3321700976753416],"dir":"ltr"},{"str":"محیط","boundary":[0.6251491004171081,0.3145312098072217,0.6747272233563717,0.3321700976753416],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6212892983875993,0.3145312098072217,0.6249130237320493,0.3321700976753416],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.8298954118159751,0.34319440259291656,0.8759391147357286,0.36083329046103646],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8483726576604625,0.34319440259291656,0.8552206935192684,0.36083329046103646],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8552206935192684,0.34319440259291656,0.8675222561165418,0.36083329046103646],"dir":"ltr"},{"str":"ایی‏","boundary":[0.7382313391022853,0.34319440259291656,0.7691346572869332,0.36083329046103646],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8490699122206318,0.3718575953786114,0.8559179480794378,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8559179480794378,0.3718575953786114,0.8675222561165415,0.38949648324673136],"dir":"ltr"},{"str":"نوآو","boundary":[0.8064004233331264,0.3718575953786114,0.830291352798357,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7981504077694085,0.3718575953786114,0.8042513851708901,0.38949648324673136],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.7756838697628095,0.3718575953786114,0.7969999377451291,0.38949648324673136],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59579,0.19907,0.98359,0.3895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فظت","boundary":[0.49112660565689276,0.11388900729808996,0.5329369773184753,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4872668036273839,0.11388900729808996,0.4908887097336153,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.46886426362862904,0.11388900729808996,0.4749652410301107,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4632613251986969,0.11388900729808996,0.4652052017968366,0.13152789516620986],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46326,0.11389,0.53294,0.13153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ز","boundary":[0.5199408578721285,0.22854163145013714,0.5260418352736101,0.24618051931825705],"dir":"rtl"},{"str":"ی‏","boundary":[0.49750420220382247,0.22854163145013714,0.5188202701861421,0.24618051931825705],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4975,0.22854,0.52604,0.24618],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"های‏","boundary":[0.532815165286684,0.28586801702152687,0.5433898511540735,0.30350690488964677],"dir":"rtl"},{"str":"یرونی‏","boundary":[0.5257181099421034,0.3145312098072217,0.5712637738903074,0.3321700976753416],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.52572,0.28587,0.57126,0.33217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ذینفع","boundary":[0.46064931830915806,0.28586801702152687,0.47387894195779207,0.30350690488964677],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4569140260225366,0.28586801702152687,0.46086847472313774,0.30350690488964677],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45691,0.28587,0.47388,0.30351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"معه","boundary":[0.3840233248251676,0.11388900729808996,0.41246135010064544,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3801635227956588,0.11388900729808996,0.38379065950877383,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.37144784079354215,0.11388900729808996,0.3767576907026075,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.36584490236361,0.11388900729808996,0.36772890267630176,0.13152789516620986],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36584,0.11389,0.41246,0.13153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"منیت","boundary":[0.26755691132831144,0.11388900729808996,0.3136006142480649,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.26369710929880263,0.11388900729808996,0.26731799268701106,0.13152789516620986],"dir":"ltr"},{"str":"ملی","boundary":[0.23117516445661873,0.11388900729808996,0.26034393869254285,0.13152789516620986],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22731536242710992,0.11388900729808996,0.23093624581531833,0.13152789516620986],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22732,0.11389,0.3136,0.13153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"رکتی‏","boundary":[0.11391188860528337,0.11388900729808996,0.155049907655274,0.13152789516620986],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11391,0.11389,0.15505,0.13153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"چالشها","boundary":[0.8009234578290829,0.4283755319227123,0.8676521612816203,0.4467493734520039],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7895456431965802,0.4283755319227123,0.7970009692229005,0.4467493734520039],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7379982252032478,0.4283755319227123,0.7855683002650558,0.4467493734520039],"dir":"rtl"},{"str":"محیسی","boundary":[0.6749992736931665,0.4283755319227123,0.7340208822717234,0.4467493734520039],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9858536180456123,0.457847173735696,0.9897480384382137,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"آیند","boundary":[0.9128909087136069,0.457847173735696,0.942026188549254,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.909031106684098,0.457847173735696,0.9126606595408302,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"رسی","boundary":[0.8250617360808484,0.457847173735696,0.8606715225466393,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8212019340513397,0.457847173735696,0.8248285441047627,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"محیط","boundary":[0.769829214136006,0.457847173735696,0.8183252314069847,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7659694121064975,0.457847173735696,0.7695960221599206,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7574280437444232,0.457847173735696,0.7629112206843747,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.751825105314491,0.457847173735696,0.7537085789674908,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"امل","boundary":[0.6774927888107246,0.457847173735696,0.7043868932743989,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6736329867812159,0.457847173735696,0.6772644062989092,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"ثرگذار","boundary":[0.583388325136442,0.457847173735696,0.6254975201809543,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.57778538670651,0.457847173735696,0.5797292633046497,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.5262134512025567,0.457847173735696,0.5491979497395671,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.4244391873664115,0.457847173735696,0.47090622341198207,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4205793853369027,0.457847173735696,0.4242001767024122,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"مشخص","boundary":[0.3525472618232377,0.457847173735696,0.41766970074089976,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.34868745979372884,0.457847173735696,0.3523082511592384,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"شده","boundary":[0.296293759986719,0.457847173735696,0.3133977554483188,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.28449023636099524,0.457847173735696,0.2881604980812678,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.28835003839050405,0.457847173735696,0.2961692502438316,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"اهنمای","boundary":[0.1591587291705576,0.457847173735696,0.21787752391624648,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1552989271410488,0.457847173735696,0.15893616359616117,0.4754860616038159],"dir":"ltr"},{"str":"تهیه‏","boundary":[0.11391188860528337,0.457847173735696,0.1449697681761445,0.4754860616038159],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان‏","boundary":[0.9175699848513154,0.48651036652139085,0.9288007636597571,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه‏","boundary":[0.8691854987652787,0.48651036652139085,0.913533378986906,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی‏","boundary":[0.8197053269418337,0.48651036652139085,0.8308281973064399,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردی‏","boundary":[0.7544149079665488,0.48651036652139085,0.7728662230495597,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۱۱","boundary":[0.71907904293511,0.48651036652139085,0.7492651051402502,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"گمرک‏","boundary":[0.7268484508912828,0.48651036652139085,0.7299498356119622,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.699780032787566,0.48651036652139085,0.7153437506484885,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"بوده‏","boundary":[0.6607586793666609,0.48651036652139085,0.6624813315080957,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"است.‏","boundary":[0.5731038203739445,0.48651036652139085,0.5886064975119679,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکات‏","boundary":[0.4442860403826603,0.48651036652139085,0.44741717531903147,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.426281931561145,0.48651036652139085,0.43943662533901007,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4206789931312129,0.48651036652139085,0.4227787889961834,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"سراسر‏","boundary":[0.333198447778539,0.48651036652139085,0.3443696926452331,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"جهان‏","boundary":[0.24868123430658484,0.48651036652139085,0.25964773680160225,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"با‏","boundary":[0.22059183631119167,0.48651036652139085,0.22230973630463172,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.11767208284048256,0.48651036652139085,0.13537736827906813,0.5041492543895107],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11393679055386113,0.48651036652139085,0.11813825011975994,0.5041492543895107],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9951171429164334,0.5151735593070857,0.9987543793715458,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"مهم","boundary":[0.9630683350972215,0.5151735593070857,0.9920454205428262,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9592085330677126,0.5151735593070857,0.962845769522825,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.9505675569113282,0.5151735593070857,0.9559710328494678,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9449646184813961,0.5151735593070857,0.9468587185360852,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"امل","boundary":[0.8705326941833199,0.5151735593070857,0.8974267986469943,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8666728921538113,0.5151735593070857,0.8703043116715046,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"محیطی","boundary":[0.8045425304530083,0.5151735593070857,0.8637200163398977,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8006827284234994,0.5151735593070857,0.8043141479411927,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.7790180331610951,0.5151735593070857,0.7935109672331863,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7751582311315864,0.5151735593070857,0.7787896506492797,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7518002033659138,0.5151735593070857,0.7594713793260405,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7461972649359817,0.5151735593070857,0.7481411415341214,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.7136255161966428,0.5151735593070857,0.7268484508912827,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7097657141671341,0.5151735593070857,0.7134116689546216,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"لیت","boundary":[0.6144161530639778,0.5151735593070857,0.6496026064039516,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.610556351034469,0.5151735593070857,0.6141803511729894,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.5852808732283307,0.5151735593070857,0.6073529171385904,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.49329307518313364,0.5151735593070857,0.49696333690340627,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4971528772126425,0.5151735593070857,0.50497208906597,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.453200937973397,0.5151735593070857,0.4601983855236679,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4370893772437699,0.5151735593070857,0.4515823113158611,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"وهستند","boundary":[0.34789059743925016,0.5151735593070857,0.4155242897756755,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.34403079540974135,0.5151735593070857,0.34823975643353927,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.4029239037954726,0.5151735593070857,0.40538972841884724,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.3223661001473371,0.5151735593070857,0.3396466345555602,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3185062981178282,0.5151735593070857,0.3227152591416262,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.29323082031168984,0.5151735593070857,0.3190037167561391,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.23299300670277492,0.5151735593070857,0.2505737823984731,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22913320467326612,0.5151735593070857,0.23277915946075364,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.19656145593392726,0.5151735593070857,0.2097843906285671,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏ها","boundary":[0.16182323766834794,0.5151735593070857,0.16920448474245692,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1579634356388392,0.5151735593070857,0.16160939042632672,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.14150324762912742,0.5151735593070857,0.14601814442262637,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1376434455996186,0.5151735593070857,0.14136408968119446,0.5328124471752056],"dir":"ltr"},{"str":"به‏","boundary":[0.11403639834817117,0.5151735593070857,0.12731206658097508,0.5328124471752056],"dir":"rtl"},{"str":"که‏","boundary":[0.9212554732407818,0.5438367520927806,0.9266493592314897,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.9054178339455071,0.5438367520927806,0.9206239808687573,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8998148955155748,0.5438367520927806,0.9018862583039384,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"یر‏","boundary":[0.8559625640706394,0.5438367520927806,0.8724227520803512,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"آمده،‏","boundary":[0.7774716221544344,0.5438367520927806,0.7892590998062508,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین‏","boundary":[0.6834692564693196,0.5438367520927806,0.6873587968462621,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"نمود:","boundary":[0.6089875282740882,0.5438367520927806,0.6128636898361577,0.5614756399609006],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6052522359874668,0.5438367520927806,0.6092161686572785,0.5614756399609006],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9867974018966992,0.5724999448784754,0.9904433566841867,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.9324862520492234,0.5724999448784754,0.9614208625101759,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9286264500197146,0.5724999448784754,0.9322948759629336,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.9174205731598504,0.5724999448784754,0.9282473101668359,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9135607711303415,0.5724999448784754,0.9172291970735604,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"شد","boundary":[0.8538957023387085,0.5724999448784754,0.8804162775737205,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏.","boundary":[0.8500359003091996,0.5724999448784754,0.8601734835750905,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8601734835750904,0.5724999448784754,0.8676689700969108,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8427645313245766,0.5724999448784754,0.8495209093069285,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8371615928946445,0.5724999448784754,0.8390467756214605,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"سعه","boundary":[0.7559065346863398,0.5724999448784754,0.7900969100832146,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7520467326568311,0.5724999448784754,0.7556711178673046,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"مستمر","boundary":[0.7032389134449778,0.5724999448784754,0.751675633771293,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.699379111415469,0.5724999448784754,0.7030034966259425,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"رت","boundary":[0.6167793479839805,0.5724999448784754,0.6443209031106693,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6129195459544718,0.5724999448784754,0.6165521467942726,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.5626176098279698,0.5724999448784754,0.5856021083649804,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"لمللی","boundary":[0.4608458361866824,0.5724999448784754,0.507312872232253,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.45698603415717354,0.5724999448784754,0.46060662534624763,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.44971466517255054,0.5724999448784754,0.4564565661507394,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4441117267426184,0.5724999448784754,0.4459891815312691,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.42092801261698803,0.5724999448784754,0.4436240435653326,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.41706821058747917,0.5724999448784754,0.42068880177655327,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"چنین","boundary":[0.3725684284795292,0.5724999448784754,0.4166365020796003,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.36870862645002034,0.5724999448784754,0.37232921763909443,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"خت","boundary":[0.26745730353400216,0.5724999448784754,0.303739442611385,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.26359750150449335,0.5724999448784754,0.2672211024843517,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"گسترده","boundary":[0.1895640083836567,0.5724999448784754,0.2240294161460145,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.14556226524725624,0.5724999448784754,0.16314304094295443,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.14170246321774743,0.5724999448784754,0.1453396996728598,0.5901388327465954],"dir":"ltr"},{"str":"که‏","boundary":[0.1139367905538615,0.5724999448784754,0.1298274082156567,0.5901388327465954],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم‏","boundary":[0.9532768889165589,0.6011631376641703,0.9584092463555659,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"آمده،‏","boundary":[0.874113594388762,0.6011631376641703,0.8853236379132505,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8479914503309893,0.6011631376641703,0.8555412418063977,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8481159600738769,0.6011631376641703,0.8513356380340854,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان‏","boundary":[0.762281433522174,0.6011631376641703,0.772813344404764,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"یک‏","boundary":[0.7009728361244276,0.6011631376641703,0.7041904237712605,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"عامل‏","boundary":[0.622656207848265,0.6011631376641703,0.6322395194770938,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدی‏","boundary":[0.5130876341073697,0.6011631376641703,0.517804786530056,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49657764220050293,0.6011631376641703,0.51123168524741,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4909747037705708,0.6011631376641703,0.4930757931202797,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"جهت‏","boundary":[0.4028716097034601,0.6011631376641703,0.4155167347777175,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقای‏","boundary":[0.31290086949303875,0.6011631376641703,0.3266415538221087,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.2256718338209974,0.6011631376641703,0.2383257214122487,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.22554732407811,0.6011631376641703,0.23309711555351834,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"ی‏","boundary":[0.1257901180767404,0.6011631376641703,0.14735520554483478,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11777169063479306,0.6011631376641703,0.12439785048201207,0.6188020255322902],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11403639834817164,0.6011631376641703,0.11823785791407043,0.6188020255322902],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.8995185623275029,0.6298263304498651,0.9322646247068842,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8956587602979942,0.6298263304498651,0.8992870794252334,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"قتصادی","boundary":[0.7580505924588606,0.6298263304498651,0.8243644815206798,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7541907904293519,0.6298263304498651,0.7578280268844642,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"عمل","boundary":[0.7168876714602925,0.6298263304498651,0.753455371693034,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7130278694307838,0.6298263304498651,0.7166651058858962,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.6888978812592093,0.6298263304498651,0.7121991565670049,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":"‏کند","boundary":[0.6251737948494478,0.6298263304498651,0.6255737779894882,0.6474652183179851],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6182012492477544,0.6298263304498651,0.6250492851065604,0.6474652183179851],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9793542094668913,0.65848952323556,0.9832030772130305,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"گسترش","boundary":[0.8923218991886119,0.65848952323556,0.9274011965515627,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8506360372699173,0.65848952323556,0.8574840731287233,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8574840731287232,0.65848952323556,0.8678930876341083,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.8884620971591033,0.65848952323556,0.892092961919432,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"فته","boundary":[0.827053891967047,0.65848952323556,0.8512336840357764,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8231940899375383,0.65848952323556,0.8268241067360953,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"سط","boundary":[0.7451762850443053,0.65848952323556,0.776951171429165,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7413164830147967,0.65848952323556,0.7449419022837918,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.6954968976322403,0.65848952323556,0.7377534161954136,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6916370956027317,0.65848952323556,0.6952625148717269,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصی","boundary":[0.5830645998049355,0.65848952323556,0.6217711855701933,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5792047977754268,0.65848952323556,0.5828296651317046,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5556226524725568,0.65848952323556,0.563053461535176,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5500197140426247,0.65848952323556,0.5519635906407645,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"صنعت","boundary":[0.4902550374566819,0.65848952323556,0.547465993805853,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4863952354271731,0.65848952323556,0.49008224842573617,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.426356637406878,0.65848952323556,0.4471497644690707,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4224968353773692,0.65848952323556,0.42648785725566946,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4136317416837877,0.65848952323556,0.41947385811083526,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4080288032538555,0.65848952323556,0.4102766887317325,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3844466579509856,0.65848952323556,0.3927855302282204,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.37884371952105345,0.65848952323556,0.38078759611919316,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.3330241341384973,0.65848952323556,0.3760054055862534,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.26287534499574683,0.65848952323556,0.280456120691445,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.259015542966238,0.65848952323556,0.2626527794213504,0.6761284111036799],"dir":"ltr"},{"str":"طلاعاتی‏","boundary":[0.11416090809105903,0.65848952323556,0.1834132270850203,0.6761284111036799],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.9760173483575099,0.6871527160212549,0.9884932245948255,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"یتی","boundary":[0.9465085392932006,0.6871527160212549,0.974149702214199,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9426487372636917,0.6871527160212549,0.9465119044213867,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"نجیره","boundary":[0.8493411359438884,0.6871527160212549,0.8922969972400349,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.805339392807488,0.6871527160212549,0.8229201685031862,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8014795907779793,0.6871527160212549,0.8051168272330916,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7934362613874545,0.6871527160212549,0.7994373840914534,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7878333229575224,0.6871527160212549,0.7897274230122114,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"مکان","boundary":[0.7000290522733413,0.6871527160212549,0.7411670713233319,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6961692502438326,0.6871527160212549,0.6998152050313201,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"بهره","boundary":[0.6576459357944769,0.6871527160212549,0.6778906103357402,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5778849945008208,0.6871527160212549,0.5954657701965189,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.574025192471312,0.6871527160212549,0.5776624289264244,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.5562950050841488,0.6871527160212549,0.5623959824856304,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5506920666542168,0.6871527160212549,0.5526359432523564,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.48786445039324433,0.6871527160212549,0.49486189794351515,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4796468073626771,0.6871527160212549,0.4857477847641588,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4609454439809926,0.6871527160212549,0.4785262196766908,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3907966548382421,0.6871527160212549,0.4083774305339403,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.38693685280873324,0.6871527160212549,0.3905740892638457,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"طلاعاتی","boundary":[0.25037456680985387,0.6871527160212549,0.3158915935171937,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2465147647803451,0.6871527160212549,0.2501489221193646,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.2384714353898203,0.6871527160212549,0.24446678988300527,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.23286849695988815,0.6871527160212549,0.23475951789848434,0.7047916038893748],"dir":"ltr"},{"str":"رتباطی‏","boundary":[0.11403639834817175,0.6871527160212549,0.17068833136193007,0.7047916038893748],"dir":"rtl"},{"str":"رات","boundary":[0.9607026499823624,0.7158159088069498,0.9926020461101095,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.9568428479528536,0.7158159088069498,0.9604754487926543,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"دم","boundary":[0.9023822864139129,0.7158159088069498,0.9218556102014992,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8985224843844041,0.7158159088069498,0.9021793816477262,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8762352404075631,0.7158159088069498,0.8850403849656802,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8706323019776309,0.7158159088069498,0.8725761785757706,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"مینه","boundary":[0.796275083525287,0.7158159088069498,0.8299923218991898,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7924152814957782,0.7158159088069498,0.7960398575856223,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"هش","boundary":[0.7066031666977953,0.7158159088069498,0.7408682479404025,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7027433646682865,0.7158159088069498,0.7063677202217828,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"ینه","boundary":[0.6366286911950871,0.7158159088069498,0.6588661312747734,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏ها","boundary":[0.6018904729295079,0.7158159088069498,0.6095502621176424,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5980306708999993,0.7158159088069498,0.6019551678015123,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5904604785324464,0.7158159088069498,0.5974728728290079,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5848575401025145,0.7158159088069498,0.5870389006036041,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"یشتر","boundary":[0.5064164020834643,0.7158159088069498,0.5433210898752839,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5025566000539554,0.7158159088069498,0.5061699030378289,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"شدن","boundary":[0.4487683911266069,0.7158159088069498,0.47473411666932697,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.444908589097098,0.7158159088069498,0.4485545438845856,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"بلیت","boundary":[0.3477411857477859,0.7158159088069498,0.389476851563636,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3438813837182771,0.7158159088069498,0.3475033097354199,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"یش","boundary":[0.2745294569300059,0.7158159088069498,0.3061300296748232,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"ینی","boundary":[0.2036336093299312,0.7158159088069498,0.2349851625889737,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1997738073004224,0.7158159088069498,0.20338755671650482,0.7334547966750696],"dir":"ltr"},{"str":"یری‏","boundary":[0.11408620224532683,0.7158159088069498,0.1480026562078494,0.7334547966750696],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند‏","boundary":[0.9518624582373583,0.7444791015926445,0.9980032787565639,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"عبو","boundary":[0.9017348357508986,0.7444791015926445,0.9047478300404291,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8945132706634307,0.7444791015926445,0.9007387578077997,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8889103322334985,0.7444791015926445,0.8916445661873054,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"کالا","boundary":[0.8461287845773944,0.7444791015926445,0.8528343812903372,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8309634978937114,0.7444791015926445,0.8378327714504032,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8253605594637794,0.7444791015926445,0.8274482476001509,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"مسافر‏","boundary":[0.7406939343003603,0.7444791015926445,0.7483046577673995,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7299113905663132,0.7444791015926445,0.7401091769233773,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.724308452136381,0.7444791015926445,0.7263571635043835,0.7621179894607644],"dir":"ltr"},{"str":"مرزها‏","boundary":[0.6473116271348246,0.7444791015926445,0.6548428882869958,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"شده‏","boundary":[0.5833385212392883,0.7444791015926445,0.5965200113481332,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5055946377804077,0.7444791015926445,0.5232697328752687,0.7621179894607644],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش‏","boundary":[0.924188922783209,0.7731422943783393,0.9778028180705152,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"۳","boundary":[0.8542966237108066,0.7731422943783393,0.8678432837369537,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"گاهی‏","boundary":[0.8208732283301181,0.7731422943783393,0.8655971279752653,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8474485878520007,0.7731422943783393,0.8542966237108067,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"غیراقتصادی‏","boundary":[0.736405818755319,0.7731422943783393,0.8362850443047182,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"که‏درخصوص‏","boundary":[0.6740787316607537,0.7731422943783393,0.7026108049300603,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.6293274398721713,0.7731422943783393,0.6422164780168709,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6292029301292839,0.7731422943783393,0.6367600342679584,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل‏","boundary":[0.5845587167195846,0.7731422943783393,0.5945056604017199,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"انداز","boundary":[0.5736217809043569,0.7731422943783393,0.5821542767217609,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5680188424744247,0.7731422943783393,0.5701152573058736,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت‏","boundary":[0.4543190354645263,0.7731422943783393,0.457880737913808,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی‏","boundary":[0.3582971217497782,0.7731422943783393,0.37129697499977277,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"را‏","boundary":[0.3394463466766287,0.7731422943783393,0.3493995354669953,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"دشوارتر‏","boundary":[0.24815829338645876,0.7731422943783393,0.2704384385652063,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2078420386395248,0.7731422943783393,0.21540711894298392,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.20796654838241216,0.7731422943783393,0.21514918225449858,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"سازند،","boundary":[0.11784639648052585,0.7731422943783393,0.1314863516763823,0.7907811822464592],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.11411110419390443,0.7731422943783393,0.1180726308303531,0.7907811822464592],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد‏","boundary":[0.9259818630807878,0.8018054871640342,0.9360691981894079,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد‏","boundary":[0.8937089377243785,0.8018054871640342,0.9176297117976769,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"را‏","boundary":[0.8751818879827362,0.8018054871640342,0.8854609218625918,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8643744423001115,0.8018054871640342,0.8746534761799671,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8587715038701793,0.8018054871640342,0.8608589285747988,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"مسیر‏","boundary":[0.7845910892527356,0.8018054871640342,0.7921738835154775,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"خود‏","boundary":[0.7275905289588925,0.8018054871640342,0.7407235009801504,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7026387764842613,0.8018054871640342,0.7105918753832879,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6944211334536943,0.8018054871640342,0.7006466205980633,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6888181950237622,0.8018054871640342,0.6921699973022905,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.6489501753512228,0.8018054871640342,0.6591131586046624,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6488256656083353,0.8018054871640342,0.6563907459117944,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"کند‏","boundary":[0.5920243209031122,0.8018054871640342,0.5997589900601028,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5846782460727565,0.8018054871640342,0.5915086430513201,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5790753076428244,0.8018054871640342,0.5811554221163275,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"قوانین‏","boundary":[0.48536927514578154,0.8018054871640342,0.49116369446818436,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"آن‏","boundary":[0.4597202681109811,0.8018054871640342,0.47705818936642613,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"را‏","boundary":[0.4411932183693388,0.8018054871640342,0.45146680334532435,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.32965988088568077,0.8018054871640342,0.3372324559367613,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.3297843906285681,0.8018054871640342,0.3351647910623778,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"تر‏","boundary":[0.30403577579945773,0.8018054871640342,0.3082698915997659,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2641677561269183,0.8018054871640342,0.2716741153305119,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2640432463840309,0.8018054871640342,0.27160832668748996,0.8194443750321541],"dir":"ltr"},{"str":"گرداند.","boundary":[0.1669779410238865,0.8018054871640342,0.1745865784370891,0.8194443750321541],"dir":"rtl"},{"str":"مه","boundary":[0.9239971777791627,0.8304686799497291,0.9422254041378751,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8538483886364122,0.8304686799497291,0.8714291643321104,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏.","boundary":[0.8493660378924666,0.8304686799497291,0.8562140737512726,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8562140737512726,0.8304686799497291,0.8680923032227287,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"منطقه","boundary":[0.8006827284235006,0.8304686799497291,0.8471390418169925,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7566809852871003,0.8304686799497291,0.7742617609827984,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7528211832575914,0.8304686799497291,0.7564584197127038,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.7312062918923422,0.8304686799497291,0.7457771062795312,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7273464898628333,0.8304686799497291,0.7309837263179457,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"متضمن","boundary":[0.6647927950362132,0.8304686799497291,0.7245907682786109,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6609329930067045,0.8304686799497291,0.6645702294618169,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"رات","boundary":[0.571908526842227,0.8304686799497291,0.6038079229699741,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5680487248127183,0.8304686799497291,0.5716813256525191,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"جیحی","boundary":[0.4489178028180722,0.8304686799497291,0.5020834630309838,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.44505800078856333,0.8304686799497291,0.44867753108940894,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"بوط","boundary":[0.36616862769511876,0.8304686799497291,0.39585175039947035,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.3623088256656099,0.8304686799497291,0.36594663637350183,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.34622216688456026,0.8304686799497291,0.35922624552462556,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.34236236485505145,0.8304686799497291,0.3460001755629434,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"مبداء","boundary":[0.2841665110294896,0.8304686799497291,0.3112918324281466,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2803067089999808,0.8304686799497291,0.28396612816203026,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"ست","boundary":[0.19367282989894108,0.8304686799497291,0.22997987092490138,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.1818693062732174,0.8304686799497291,0.18553956799349003,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.18572910830272618,0.8304686799497291,0.1935483201560537,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"منجر","boundary":[0.14177716906348073,0.8304686799497291,0.17929488890149117,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.13791736703397192,0.8304686799497291,0.14158762875424452,0.8481075678178489],"dir":"ltr"},{"str":"به‏","boundary":[0.11436012367967943,0.8304686799497291,0.1274901122477817,0.8481075678178489],"dir":"rtl"},{"str":"طیفی‏","boundary":[0.908951420448652,0.8591318727354239,0.9208224648653963,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8981688767146048,0.8591318727354239,0.9084706927850559,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.8925659382846726,0.8591318727354239,0.894652589901087,0.8767707606035438],"dir":"ltr"},{"str":"قواعد‏","boundary":[0.8060565689265202,0.8591318727354239,0.8118861809256964,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7987353960447423,0.8591318727354239,0.8055906949718833,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7931324576148102,0.8591318727354239,0.7952125720883132,0.8767707606035438],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7536130652223555,0.8591318727354239,0.7607350225155137,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.7367544460354041,0.8591318727354239,0.7513718898503826,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7366299362925168,0.8591318727354239,0.7441797277679251,0.8767707606035438],"dir":"ltr"},{"str":"های‏","boundary":[0.6692701653904437,0.8591318727354239,0.6797799567957057,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"مبداء‏","boundary":[0.5838589719645582,0.8591318727354239,0.5914866993573654,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده‏","boundary":[0.4830334723692148,0.8591318727354239,0.4883503530854605,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4052895889103341,0.8591318727354239,0.4229646840051951,0.8767707606035438],"dir":"rtl"},{"str":"املی","boundary":[0.9474523231442877,0.8877950655211188,0.9826138745356843,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.943592521114779,0.8877950655211188,0.9472184018488389,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.9177692004399362,0.8877950655211188,0.9280767752372517,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.8556413289339909,0.8877950655211188,0.8679428915312642,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.9139093984104273,0.8877950655211188,0.9175352791444873,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"سیب","boundary":[0.8155217995808189,0.8877950655211188,0.8595733466143743,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.848793293075185,0.8877950655211188,0.8556413289339909,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"یری","boundary":[0.7207200813463671,0.8877950655211188,0.7509012430222682,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7168602793168584,0.8877950655211188,0.7204975157719707,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"نجیره","boundary":[0.6187964058187571,0.8877950655211188,0.6617522671149035,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6149366037892483,0.8877950655211188,0.6186050297324672,0.9054339533892386],"dir":"ltr"},{"str":"رت","boundary":[0.52680860777356,0.8877950655211188,0.5543501629002487,0.9054339533892386],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5229488057440513,0.