مبانی امنیت شبکه مبانی امنیت شبکه

توضیحات

کتاب مبانی امنیت شبکه توسط مهندس رضا حاتمیان و مهندس رامین مولاناپور و مهندس محمدعلی آراسته پیرامون رمزنگاری - الگوریتم‌های کلید متقارن - الگوریتم‌های کلید عمومی - امضاهای دیجیتال - مدیریت کلیدهای عمومی - امنیت ارتباط - پروتکل‌های احراز هویت - امنیت ایمیل - امنیت وب - مسایل اجتماعی - به نگارش در آمده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"311","title":"مبانی امنیت شبکه","price":"۴۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c9020689a7916bbf/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c9020689a7916bbf/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c9020689a7916bbf/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c9020689a7916bbf/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c9020689a7916bbf/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c9020689a7916bbf/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c9020689a7916bbf/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c9020689a7916bbf/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c9020689a7916bbf/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c9020689a7916bbf/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786006004433","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۲","nobat_chap":"1","description":["کتاب مبانی امنیت شبکه توسط مهندس رضا حاتمیان و مهندس رامین مولاناپور و مهندس محمدعلی آراسته پیرامون رمزنگاری - الگوریتم‌های کلید متقارن - الگوریتم‌های کلید عمومی - امضاهای دیجیتال - مدیریت کلیدهای عمومی - امنیت ارتباط - پروتکل‌های احراز هویت - امنیت ایمیل - امنیت وب - مسایل اجتماعی - به نگارش در آمده است."],"pages_count":"184","keywords":null,"token":"c9020689a7916bbf","created_at":"2017-10-16 13:33:08","updated_at":"2022-09-13 09:47:05","publisher_id":"66","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"100","authors":[{"id":"699","title":"مهندس رامین مولاناپور","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"785","title":"مهندس رضا حاتمیان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس رضا","lastname":"حاتمیان","token":"6d80b4266d215391","created_at":"2017-10-15 14:53:58","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"786","title":"مهندس محمد علی آراسته","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس محمد علی","lastname":"آراسته","token":"e8a9163356ddfe87","created_at":"2017-10-15 14:54:17","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"699","title":"مهندس رامین مولاناپور","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"785","title":"مهندس رضا حاتمیان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس رضا","lastname":"حاتمیان","token":"6d80b4266d215391","created_at":"2017-10-15 14:53:58","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"786","title":"مهندس محمد علی آراسته","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس محمد علی","lastname":"آراسته","token":"e8a9163356ddfe87","created_at":"2017-10-15 14:54:17","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"290","file":"59e483dc1b91d6.09431120.pdf","book_id":"311","toc":[{"title":"مقدمه","page":"6"},{"title":"فصل1 رمزنگاری","page":"13"},{"title":"فصل2 الگوریتم‌های کلید متقارن","page":"34"},{"title":"فصل3 الگوریتم‌های کلید عمومی","page":"57"},{"title":"فصل4 امضاهای دیجیتال","page":"63"},{"title":"فصل5 مدیریت کلیدهای عمومی","page":"79"},{"title":"فصل6 امنیت ارتباط","page":"90"},{"title":"فصل7 پروتکل‌های احراز هویت","page":"113"},{"title":"فصل8 امنیت ایمیل","page":"134"},{"title":"فصل9 امنیت وب","page":"142"},{"title":"فصل10 مسائل اجتماعی","page":"162"},{"title":"پروژه‌های عملی","page":"178"},{"title":"منابع","page":"180"}],"created_at":"2017-10-16 13:33:08","updated_at":"2022-09-13 09:47:05","process_started_at":"2017-11-10 01:53:12","process_done_at":"2017-11-10 01:57:39","process_failed_at":null,"pages_count":"184","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"e348babc2cf4e022f4c16fa7590851656b21f3698929463f5bd507b9a23f3b578c68c28b7859d5ce2126d81b4e2c14979e7829c68f3c3c3a311402bc4225e4b9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۴"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":"4498","title":"امنیت سیستمها و شبکه‌های رایانه‌ای","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"834d5dd3a5439884","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:45","updated_at":"2020-06-07 19:02:25","study_fields":[{"id":"1288","title":"امنیت اطلاعات","degree_id":"7","token":"ab3eec776d5a4177","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-23 17:56:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"4501","title":"امنیت شبکه","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"1b34835d07a8f5a3","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:45","updated_at":"2020-06-07 19:02:25","study_fields":[{"id":"1549","title":"مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری","degree_id":"10","token":"4c0994d8fb3a73b5","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-03-09 12:26:39","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24793","title":"شبکه‌های کامپیوتری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2a80ca0e63f1730e","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:38:08","updated_at":"2022-06-22 20:09:42","study_fields":[{"id":"898","title":"مهندسی کامپیوتر","degree_id":"7","token":"57bea94f4a51f6b8","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"38143","title":"نظریه علوم کامپیوتر","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":"48","created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":"1519","title":"علوم کامپیوتر","degree_id":"10","token":"d0ad77b4640710f1","books_count":"61","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-03-09 12:26:39","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87","ebook_price_en":"20000","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87","pages_count_fa":"۱۸۴","authorTitle":"مهندس رامین مولاناپور, مهندس رضا حاتمیان, مهندس محمد علی آراسته","tocStr":"مقدمه, فصل1 رمزنگاری, فصل2 الگوریتم‌های کلید متقارن, فصل3 الگوریتم‌های کلید عمومی, فصل4 امضاهای دیجیتال, فصل5 مدیریت کلیدهای عمومی, فصل6 امنیت ارتباط, فصل7 پروتکل‌های احراز هویت, فصل8 امنیت ایمیل, فصل9 امنیت وب, فصل10 مسائل اجتماعی, پروژه‌های عملی, منابع","url":"/preview/c9020689a7916bbf/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87"}
{"toc":[{"title":"مقدمه","page":"6"},{"title":"فصل1 رمزنگاری","page":"13"},{"title":"فصل2 الگوریتم‌های کلید متقارن","page":"34"},{"title":"فصل3 الگوریتم‌های کلید عمومی","page":"57"},{"title":"فصل4 امضاهای دیجیتال","page":"63"},{"title":"فصل5 مدیریت کلیدهای عمومی","page":"79"},{"title":"فصل6 امنیت ارتباط","page":"90"},{"title":"فصل7 پروتکل‌های احراز هویت","page":"113"},{"title":"فصل8 امنیت ایمیل","page":"134"},{"title":"فصل9 امنیت وب","page":"142"},{"title":"فصل10 مسائل اجتماعی","page":"162"},{"title":"پروژه‌های عملی","page":"178"},{"title":"منابع","page":"180"}],"pages_count":184,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"c9020689a7916bbf","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/4474e524329d9a183b4ef919383e2eef.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/5179b2655d78c3daa42c104d934dd94f.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.27652,0.10779,0.27655,0.26574]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.4424407647592486,0.11228391849762469,0.44492868519202977,0.14313902538598575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44244,0.11228,0.44493,0.14314],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.45977327710762406,0.11228391849762469,0.4622611975404052,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.46250126003830516,0.11228391849762469,0.46498918047108634,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"΋Ψ೯","boundary":[0.4640114713887302,0.10779450044536819,0.4981352642720338,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4981745472262356,0.11228391849762469,0.5006624676590168,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"Ϟฬ","boundary":[0.5007017506132185,0.11228391849762469,0.5387582036893921,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.538797486643594,0.11228391849762469,0.5412854070763751,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"ଘ","boundary":[0.5413246900305768,0.11228391849762469,0.5559030308121367,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.48921366889553436,0.18610784723871737,0.49170158932831554,0.2169629541270784],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5065461812439098,0.18610784723871737,0.5090341016766909,0.2169629541270784],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5009072275797184,0.2573820850653207,0.501958704344612,0.27042246511282664],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5082638755418164,0.2573820850653207,0.5093153523067101,0.27042246511282664],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45977,0.10779,0.5559,0.27042],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0003","boundary":[0.48931487517220523,0.49587061683491684,0.5239711703235779,0.526725723723278],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003","boundary":[0.4476832095695709,0.5693627672209026,0.47972245556264914,0.5978663301662708],"dir":"ltr"},{"str":"Ϣ಻","boundary":[0.4794361748597158,0.559600296912114,0.5131043983737106,0.5978663301662708],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5131043983737106,0.5693627672209026,0.5154027082423306,0.5978663301662708],"dir":"ltr"},{"str":"ൔॹ","boundary":[0.5131043983737106,0.5564649049881235,0.5282651792614496,0.5849684679334917],"dir":"ltr"},{"str":"ड़","boundary":[0.5415308625382212,0.5622368764845606,0.5524175934948423,0.5907404394299288],"dir":"ltr"},{"str":"߳","boundary":[0.4661301703571789,0.5693627672209026,0.4794361748597158,0.5978663301662708],"dir":"rtl"},{"str":"േ৳߮Ρ\u0003߮νΫ\u0003ίΨϤੀय़","boundary":[0.4533281811767078,0.6264411520190023,0.6058109606532038,0.6660611045130642],"dir":"ltr"},{"str":"κ߮ϡ","boundary":[0.4126037431537919,0.6375575415676961,0.45335237391216693,0.6660611045130642],"dir":"rtl"},{"str":"\u0003\u0003\u0003","boundary":[0.3918383118846813,0.6375575415676961,0.4238775578777595,0.6660611045130642],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.2765196061960283,0.7057523159144894,0.2788179160646483,0.7342558788598575],"dir":"ltr"},{"str":"Ϧ૛ণ΋ΫͿ\u0003̶ਚωΨଶ೺ख़\u0003ίΨϤੀय़","boundary":[0.29496656698363627,0.6939945961995251,0.4889802089983535,0.7342558788598575],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003\u0003\u0010","boundary":[0.48901246597896575,0.7057523159144894,0.5084916501461644,0.7342558788598575],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5107859278922079,0.7057523159144894,0.5130842377608279,0.7342558788598575],"dir":"ltr"},{"str":"ΫϪ৖ฬϷϪड़\u0003Ϣ಻ඖ΋Ϋ\u0003ίΨϤੀय़","boundary":[0.5130035953092974,0.6959898456057008,0.7234481368233594,0.7342558788598575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27652,0.49587,0.72345,0.73426],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/6f64b62186e8c1dd6bd541c85513ae2d.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/92ddac6bc2d45e05122961360674b895.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.32542,0.11523,0.18079,0.26512]},"elements":[{"words":[{"str":"-\u0003","boundary":[0.5646147642888344,0.11523420427553444,0.5746950707301501,0.13075154394299288],"dir":"ltr"},{"str":"1355","boundary":[0.5762071166963476,0.12127410926365795,0.6015312355095594,0.13075154394299288],"dir":"ltr"},{"str":",Z","boundary":[0.6047337085447396,0.12126733192918641,0.6107748160344073,0.13074476660852133],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003“","boundary":[0.6015086858640502,0.11523420427553444,0.622350253687712,0.13074476660852133],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6257006148986929,0.12126733192918641,0.6284356036423506,0.13074476660852133],"dir":"ltr"},{"str":"½ZÌ","boundary":[0.6284208561540271,0.12126733192918641,0.6430356170827592,0.13074476660852133],"dir":"ltr"},{"str":"¼","boundary":[0.6430396391250295,0.12126733192918641,0.6490324821074561,0.13074476660852133],"dir":"ltr"},{"str":"eZu","boundary":[0.6490874500184806,0.12126733192918641,0.6618319612916231,0.13074476660852133],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.42873130607170434,0.13709358669833735,0.4309166157051172,0.14657102137767228],"dir":"ltr"},{"str":"ÂaZ¿Ó»","boundary":[0.43094879204327785,0.13708636755864018,0.46442559053795207,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì»Y","boundary":[0.4677424347300155,0.13708636755864018,0.49087588118678777,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":",½","boundary":[0.49405195389939816,0.13708636755864018,0.5041647088471486,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"Z̼eZu","boundary":[0.50423308356574,0.13708636755864018,0.5302047511844357,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"Z“","boundary":[0.5335644971607133,0.13708636755864018,0.5483468431840324,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì","boundary":[0.5517092705218234,0.13708636755864018,0.5641052047982253,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"·","boundary":[0.5687520043009303,0.13708636755864018,0.5708877087463454,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.5708635764927251,0.13708636755864018,0.5758911293303314,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.575901854776385,0.13708636755864018,0.5802322536205098,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5834592722018747,0.13709358669833735,0.5861862168609923,0.14657102137767228],"dir":"ltr"},{"str":"Ä°","boundary":[0.5862840865562311,0.13708636755864018,0.5976074762272771,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"^‹","boundary":[0.597699983199489,0.13708636755864018,0.6086345754510935,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"dÌÀ»Y","boundary":[0.6118884076475922,0.13708636755864018,0.636369238264843,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"Ê¿Z^»","boundary":[0.6396110043345314,0.13708636755864018,0.6618193810691841,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5730823930647492,0.15811496437054628,0.5752677026981621,0.16759239904988119],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003","boundary":[0.5729814186351265,0.15207505938242277,0.5830617250764423,0.16632684085510685],"dir":"ltr"},{"str":"1391","boundary":[0.5752998790363227,0.15811496437054628,0.6006239978495346,0.16759239904988119],"dir":"ltr"},{"str":",€\u0003","boundary":[0.6037263331205268,0.15207505938242277,0.6165283424616108,0.16758570010020796],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.6171358321292963,0.15810826542087306,0.6193104163166556,0.16758570010020796],"dir":"ltr"},{"str":"ÊeM","boundary":[0.619347955377843,0.15810826542087306,0.6338460770807428,0.16758570010020796],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6370865024696746,0.1581154845605702,0.6392235475958464,0.16759291923990513],"dir":"ltr"},{"str":"½Y€Æe","boundary":[0.6393066698027616,0.15810826542087306,0.6618234031114542,0.16758570010020796],"dir":"ltr"},{"str":".\u0003","boundary":[0.5342730419004738,0.17302517814726837,0.5443533483417895,0.18854251781472678],"dir":"ltr"},{"str":"Y{¼¿","boundary":[0.5398176035751486,0.17905786399569473,0.5643198850845065,0.18853529867502963],"dir":"ltr"},{"str":",μÁ|m","boundary":[0.5677399616948354,0.17905786399569473,0.595210510399516,0.18853529867502963],"dir":"ltr"},{"str":",»","boundary":[0.5984844528073652,0.17905786399569473,0.6229679647861294,0.18853529867502963],"dir":"ltr"},{"str":":.\u0003","boundary":[0.6262030274520344,0.17712813242280281,0.642974943718289,0.18854251781472678],"dir":"ltr"},{"str":"184","boundary":[0.6429387453378582,0.17906508313539188,0.6617055945700749,0.18854251781472678],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6617889183831188,0.17302517814726837,0.6718692248244347,0.18727695961995244],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.49526225597258156,0.19404655581947744,0.5053425624138974,0.20829833729216152],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.49526225597258156,0.19404655581947744,0.5053425624138974,0.20829833729216152],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.49526225597258156,0.19404655581947744,0.5053425624138974,0.20829833729216152],"dir":"ltr"},{"str":"978-600-6004-43-3","boundary":[0.49526225597258156,0.1978497862232779,0.6006049057491347,0.2073272209026128],"dir":"ltr"},{"str":":\u0003\u0003\u0003\u0003","boundary":[0.6006008837068647,0.19404655581947744,0.6128498471153523,0.20956389548693585],"dir":"ltr"},{"str":"μZË","boundary":[0.6061464433318773,0.2000792416679038,0.6238166157051175,0.2095566763472387],"dir":"ltr"},{"str":"72","boundary":[0.627014139309835,0.20008646080760095,0.6395253721313127,0.20956389548693585],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6395119653237458,0.1978497862232779,0.6428636672154833,0.2073272209026128],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.6429387453378582,0.20008646080760095,0.6617055945700749,0.20956389548693585],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6617889183831188,0.19404655581947744,0.6718692248244347,0.20829833729216152],"dir":"ltr"},{"str":"Zb̧","boundary":[0.6469713416887872,0.21589871910258307,0.6617939081348072,0.22537615378191797],"dir":"ltr"},{"str":"ÊÀÌ»Ze","boundary":[0.4993959073955847,0.231789533829424,0.5264173280467724,0.2412669685087589],"dir":"ltr"},{"str":"cZ»Y|«Y","boundary":[0.5296363025435972,0.231789533829424,0.5599008299452302,0.2412669685087589],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5631050569537313,0.23179675296912114,0.5732111084976982,0.24127418764845604],"dir":"ltr"},{"str":"É","boundary":[0.5766110748966766,0.231789533829424,0.5852785759887098,0.2412669685087589],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.5853684015994084,0.231789533829424,0.5904026578407982,0.2412669685087589],"dir":"ltr"},{"str":"eÂÌb»Z","boundary":[0.5904093612445815,0.231789533829424,0.6140723766002485,0.2412669685087589],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZÅÄ°^‹","boundary":[0.6223752125264606,0.231789533829424,0.6617751386042134,0.2412669685087589],"dir":"ltr"},{"str":"cZŸÔ—Y","boundary":[0.5430417694297905,0.24768034855626492,0.5763295319377707,0.2571577832355998],"dir":"ltr"},{"str":"ÊÀ¼ËY","boundary":[0.579532418265515,0.24768034855626492,0.6029876281038942,0.2571577832355998],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.6061462719666676,0.24768756769596206,0.6162523235106345,0.257165002375297],"dir":"ltr"},{"str":"ZŀeÂÌb»Z","boundary":[0.6196522899096131,0.24768034855626492,0.6567261348745,0.2571577832355998],"dir":"ltr"},{"str":"-\u0003\u0003","boundary":[0.5595743288195961,0.26259762470308795,0.5697557205739054,0.27811496437054634],"dir":"ltr"},{"str":"1352","boundary":[0.5680420684788817,0.26863752969121146,0.5931650851785893,0.27811496437054634],"dir":"ltr"},{"str":",\u0003¾","boundary":[0.5932428345821713,0.26259762470308795,0.6076733073485432,0.2781095480812055],"dir":"ltr"},{"str":"Ì»Y","boundary":[0.6076531971371928,0.2686321134018706,0.6223926413762976,0.2781095480812055],"dir":"ltr"},{"str":",ÂaZ¿ÓÂ","boundary":[0.6255968683847987,0.2686321134018706,0.6574474211216018,0.2781095480812055],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.6574501024831153,0.2686321134018706,0.6617805013272401,0.2781095480812055],"dir":"ltr"},{"str":"TK","boundary":[0.5437456268270554,0.2822915914489311,0.5615739995295855,0.29176902612826605],"dir":"ltr"},{"str":"5105","boundary":[0.5650155270320216,0.2845282660332542,0.5903396458452336,0.2940057007125891],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5903168542723698,0.2845282660332542,0.5930920634387284,0.2940057007125891],"dir":"ltr"},{"str":"59","boundary":[0.5930384362084606,0.2845282660332542,0.6055496690299383,0.2940057007125891],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6056408353213936,0.2845282660332542,0.6084160444877523,0.2940057007125891],"dir":"ltr"},{"str":"s2","boundary":[0.6084616276334799,0.28452104689355706,0.6217048721481131,0.2940057007125891],"dir":"ltr"},{"str":"¹","boundary":[0.6216686737676823,0.28452104689355706,0.6270313967944624,0.29399848157289193],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6271118376398641,0.2845282660332542,0.6333996303887637,0.2940057007125891],"dir":"ltr"},{"str":"1391","boundary":[0.6365877692281844,0.2845282660332542,0.6617107859278921,0.2940057007125891],"dir":"ltr"},{"str":"8/","boundary":[0.633866469540674,0.3054783847980998,0.642865118779611,0.31495581947743473],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003","boundary":[0.6337656664762609,0.2994384798099763,0.6439467759819899,0.31369026128266037],"dir":"ltr"},{"str":"005","boundary":[0.6429576257518229,0.3054783847980998,0.6618250260407917,0.31495581947743473],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6617858640502671,0.30354213242280287,0.6684892678337421,0.3130195671021378],"dir":"ltr"},{"str":"2875388","boundary":[0.6177351164275392,0.32136912114014254,0.6617255334162156,0.3308465558194775],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42873,0.11523,0.67187,0.33085],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6905171667618695,0.11614346793349162,0.6927024763952824,0.12562090261282655],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6905166526662408,0.13709358669833735,0.6927019622996538,0.14657102137767228],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6905166526662406,0.15298440142517827,0.6927019622996535,0.16246183610451317],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6905166526662411,0.1739344418052257,0.6927019622996539,0.1834118764845606],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6905179933469978,0.19495581947743462,0.6927033029804106,0.20443325415676952],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6905179933469977,0.21590593824228022,0.6927033029804106,0.22538337292161512],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6905179933469976,0.23179675296912114,0.6927033029804105,0.24127418764845604],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6905179933469976,0.24768756769596206,0.6927033029804105,0.257165002375297],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6905139713047275,0.26350730166270786,0.6926992809381403,0.27298473634204273],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6905179933469976,0.2845282660332542,0.6927033029804105,0.2940057007125891],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6905153119854842,0.300348,0.6927006216188971,0.30982543467933493],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.690516652666241,0.32136912114014254,0.6927019622996539,0.3308465558194775],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69051,0.11614,0.6927,0.33085],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ćZÀ‹€‡","boundary":[0.7782164577803165,0.11613624879379446,0.8165760155908739,0.12561368347312937],"dir":"ltr"},{"str":"ÁM|Ë|a","boundary":[0.7379955209838378,0.13708636755864018,0.7687641443499881,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"¹Z¿","boundary":[0.7719656899969758,0.13708636755864018,0.7825865629515136,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.7858765935284431,0.13708636755864018,0.7901935855650011,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"½YÂÀŸ","boundary":[0.7934366923154461,0.13708636755864018,0.8166505796176201,0.1465638022379751],"dir":"ltr"},{"str":"€Œ¿","boundary":[0.7586580928060209,0.1529771822854811,0.7736589697926813,0.162454616964816],"dir":"ltr"},{"str":"cZzŒ»","boundary":[0.7769034172238832,0.1529771822854811,0.8166572830214035,0.162454616964816],"dir":"ltr"},{"str":"ɀÅZ›","boundary":[0.7448504216928195,0.1739272226655285,0.7737568394879204,0.18340465734486344],"dir":"ltr"},{"str":"cZzŒ»","boundary":[0.7769060985853969,0.1739272226655285,0.8166599643829172,0.18340465734486344],"dir":"ltr"},{"str":"®]Z‹","boundary":[0.7930344880884379,0.19494860033773748,0.816555391283895,0.20442603501707238],"dir":"ltr"},{"str":"ʈË¿","boundary":[0.7226742212963274,0.21589871910258307,0.7490789287994355,0.22537615378191797],"dir":"ltr"},{"str":"d‡€Æ§","boundary":[0.7523099694230704,0.21589871910258307,0.7828908974832834,0.22537615378191797],"dir":"ltr"},{"str":"dÌ","boundary":[0.7860790363227041,0.21589871910258307,0.8001079197607607,0.22537615378191797],"dir":"ltr"},{"str":"“Á","boundary":[0.8048163905782735,0.21589871910258307,0.8166197439602163,0.22537615378191797],"dir":"ltr"},{"str":"Â“»","boundary":[0.7887000672020428,0.231789533829424,0.8166130405564327,0.2412669685087589],"dir":"ltr"},{"str":"Â“»","boundary":[0.7887000672020428,0.24768034855626492,0.8166130405564327,0.2571577832355998],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{Á‚§Y","boundary":[0.7626908605221597,0.2635000825230107,0.7868472463962902,0.2729775172023456],"dir":"ltr"},{"str":"ćZÀ‹","boundary":[0.7901091226773291,0.2635000825230107,0.816567457410705,0.2729775172023456],"dir":"ltr"},{"str":"À","boundary":[0.7510001243237794,0.28452104689355706,0.7603755048553476,0.29399848157289193],"dir":"ltr"},{"str":"À","boundary":[0.7660251335640603,0.28452104689355706,0.7701691777830045,0.29399848157289193],"dir":"ltr"},{"str":"É|À]","boundary":[0.7784183864789489,0.28452104689355706,0.7997673868485601,0.29399848157289193],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{","boundary":[0.8030145156412754,0.28452104689355706,0.8166613050636738,0.29399848157289193],"dir":"ltr"},{"str":"ÊËÂË{","boundary":[0.7505938980545007,0.3003407808603028,0.7752020933436375,0.3098182155396378],"dir":"ltr"},{"str":"É|À]","boundary":[0.7784157051174355,0.3003407808603028,0.7997647054870468,0.3098182155396378],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{","boundary":[0.8030131749605187,0.3003407808603028,0.8166599643829171,0.3098182155396378],"dir":"ltr"},{"str":"Ê","boundary":[0.7250928093814052,0.3213619020004454,0.7335103780608141,0.3308393366797803],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.7366977420113571,0.3213619020004454,0.7411420987198011,0.3308393366797803],"dir":"ltr"},{"str":"ʇZÀŒ]Zf","boundary":[0.74424577467155,0.3213619020004454,0.7839808709384765,0.3308393366797803],"dir":"ltr"},{"str":"ÃZ¼‹","boundary":[0.7922273982729074,0.3213619020004454,0.8165272369880043,0.3308393366797803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72267,0.11614,0.81666,0.33084],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"€","boundary":[0.6198538758778267,0.3599032980440914,0.6357984005913779,0.38363251419611044],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.6513065488390848,0.3599032980440914,0.658993488122039,0.38363251419611044],"dir":"ltr"},{"str":"ÊeM","boundary":[0.6591680387083767,0.3599032980440914,0.7090626524646348,0.38363251419611044],"dir":"ltr"},{"str":"cYZŒf¿Y","boundary":[0.7156183696784383,0.3599032980440914,0.8192007157017573,0.38363251419611044],"dir":"ltr"},{"str":"Ä°^‹","boundary":[0.6693494607036053,0.40147201464147864,0.6999972413561372,0.4145123946889846],"dir":"ltr"},{"str":"dÌÀ»Y","boundary":[0.7045296596216525,0.40147201464147864,0.7382322569806121,0.4145123946889846],"dir":"ltr"},{"str":"Ê¿Z^»","boundary":[0.7427333154127885,0.40147201464147864,0.7732169181143106,0.4145123946889846],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7777124424582508,0.4014949881235155,0.7814018346157724,0.41453536817102143],"dir":"ltr"},{"str":"½YÂÀŸ","boundary":[0.781442417929505,0.40148474938761874,0.8191018883774066,0.4145251294351247],"dir":"ltr"},{"str":"ÂaZ¿Ó»","boundary":[0.5097777158025601,0.42213710490276135,0.5560021101441481,0.4351774849502673],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì»Y","boundary":[0.5604810322233793,0.42213710490276135,0.5920068882094013,0.4351774849502673],"dir":"ltr"},{"str":"…|ÀÆ»","boundary":[0.5965688216121768,0.42213710490276135,0.6402604482376262,0.4351774849502673],"dir":"ltr"},{"str":",½Z̼eZu","boundary":[0.64475043849333,0.42213710490276135,0.694391209972783,0.4351774849502673],"dir":"ltr"},{"str":"Z“","boundary":[0.6989845032088973,0.42213710490276135,0.7194015994086218,0.4351774849502673],"dir":"ltr"},{"str":"…|ÀÆ»","boundary":[0.7240852827525955,0.42213710490276135,0.7676477806525317,0.4351774849502673],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7716673734081515,0.42216007838479813,0.7754287087127448,0.4352004584323041],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì","boundary":[0.7753936594872484,0.42214983964890146,0.794213248882766,0.4351902196964074],"dir":"ltr"},{"str":"·R»","boundary":[0.801261832599711,0.42214983964890146,0.8190871308087765,0.4351902196964074],"dir":"ltr"},{"str":"½ZËY|Ì]","boundary":[0.5747940290984842,0.44287391725430525,0.6192954773025097,0.4559142973018112],"dir":"ltr"},{"str":"Zf¼Å","boundary":[0.6238850811464665,0.44287391725430525,0.6494986862000601,0.4559142973018112],"dir":"ltr"},{"str":":|","boundary":[0.6534278888478205,0.4428866520004454,0.6674272873895364,0.45593727078384805],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6729816672826852,0.4428866520004454,0.6830739995295855,0.4559270320479514],"dir":"ltr"},{"str":"ÊuY€—","boundary":[0.6869884446087158,0.4428866520004454,0.7311504687342492,0.4559270320479514],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.7351719061859477,0.4428866520004454,0.742218645206814,0.4559270320479514],"dir":"ltr"},{"str":"ÊËYMÄv","boundary":[0.7462603743153788,0.4428866520004454,0.8006733745505861,0.4559270320479514],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8077274923557674,0.4428866520004454,0.8191350929068241,0.4559270320479514],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.7457530828937196,0.46353900751558796,0.7526817613655452,0.4765793875630939],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.7604774469943882,0.46353900751558796,0.7634769228184533,0.4765793875630939],"dir":"ltr"},{"str":"ÊeM","boundary":[0.763594983367494,0.46353900751558796,0.7835933335573397,0.4765793875630939],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7874948657639189,0.46356198099762475,0.7911565874802591,0.4766023610451307],"dir":"ltr"},{"str":"€‹Z¿","boundary":[0.7912174624508582,0.4635517422617281,0.8191830550048719,0.47659212230923403],"dir":"ltr"},{"str":"1000","boundary":[0.7460556130506363,0.48428575296912124,0.7807654144685994,0.4973261330166272],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7851668593125226,0.4842987933491687,0.7888562514700443,0.49733917339667466],"dir":"ltr"},{"str":"ƒY€Ìe","boundary":[0.7888968347837769,0.484288554613272,0.819103733073485,0.497328934660778],"dir":"ltr"},{"str":"1391","boundary":[0.7219601928698628,0.5050238693586699,0.7566699942878259,0.5180642494061759],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.760678518866973,0.5050369097387174,0.7643402405833133,0.5180772897862234],"dir":"ltr"},{"str":"μÁY","boundary":[0.7644011155539124,0.5050266710028207,0.785912116528342,0.5180670510503267],"dir":"ltr"},{"str":"_Zq","boundary":[0.7899040388427804,0.5050266710028207,0.8191332482107452,0.5180670510503267],"dir":"ltr"},{"str":"μZË","boundary":[0.6986745942676653,0.5256790265179633,0.7228622492523769,0.5387194065654692],"dir":"ltr"},{"str":"72","boundary":[0.727302432713954,0.5256889596199527,0.7446573334229356,0.5387293396674586],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7446407311582268,0.5226114299287412,0.7492524713551287,0.5356518099762472],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.7492801417963102,0.5256889596199527,0.7753124928597824,0.5387293396674586],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7798209300762738,0.5257020000000001,0.7835103222337955,0.5387423800475061],"dir":"ltr"},{"str":"d¼Ì«","boundary":[0.7835509055475282,0.5256917612641034,0.819149850475454,0.5387321413116094],"dir":"ltr"},{"str":"μZË","boundary":[0.587690299385101,0.5464158388695073,0.6119738785659081,0.5594562189170132],"dir":"ltr"},{"str":"36","boundary":[0.6165192097039747,0.5464257719714966,0.63322846678539,0.5594661520190025],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6331491448540032,0.5433482422802851,0.6377608850509052,0.5563886223277911],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.6377885554920866,0.5464257719714966,0.6638209065555589,0.5594661520190025],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.668231574879876,0.546438812351544,0.6719209670373976,0.55947919239905],"dir":"ltr"},{"str":"Ê°Ì¿Á€f°·Y","boundary":[0.6719615503511303,0.5464285736156473,0.7428716676186952,0.5594689536631533],"dir":"ltr"},{"str":"[Zf","boundary":[0.7468580558448973,0.5464285736156473,0.7725399146534051,0.5594689536631533],"dir":"ltr"},{"str":"d¼Ì«","boundary":[0.7835509055475283,0.5464285736156473,0.8191498504754541,0.5594689536631533],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.6323522361479788,0.5670908622327793,0.6583845872114511,0.5801312422802852],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.658154000201606,0.5670908622327793,0.6604654043882933,0.5801312422802852],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.6652136520950236,0.5670908622327793,0.6905173482073853,0.5801312422802852],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6904103558348171,0.5670908622327793,0.6927217600215044,0.5801312422802852],"dir":"ltr"},{"str":"6004","boundary":[0.6974700077282348,0.5670908622327793,0.7315858170088368,0.5801312422802852],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7313349383421254,0.5670908622327793,0.7336463425288127,0.5801312422802852],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.7383945902355429,0.5670908622327793,0.7557494909445245,0.5801312422802852],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7556314303954837,0.5671039026128267,0.7647626759853496,0.5801442826603327],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7649047175834143,0.5670908622327793,0.7735563421928024,0.5801312422802852],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7776128288699973,0.5671039026128267,0.7812745505863375,0.5801442826603327],"dir":"ltr"},{"str":"®]Z‹","boundary":[0.7813354255569367,0.56709366387693,0.8192144148382108,0.580134043924436],"dir":"ltr"},{"str":"66565336","boundary":[0.6257998756762203,0.587828978622328,0.6925834078155974,0.6008693586698339],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6924284533449814,0.587828978622328,0.6993460636403344,0.6008693586698339],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.6994844158462414,0.587828978622328,0.7081360404556296,0.6008693586698339],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7125891367897582,0.5878420190023754,0.7162785289472798,0.6008823990498814],"dir":"ltr"},{"str":"Šza","boundary":[0.7163209569570913,0.5878317802664788,0.7513277544437349,0.6008721603139847],"dir":"ltr"},{"str":"‚","boundary":[0.7552311313463926,0.5878317802664788,0.7636098031411593,0.6008721603139847],"dir":"ltr"},{"str":"€»","boundary":[0.7706158344382225,0.5878317802664788,0.78533472665569,0.6008721603139847],"dir":"ltr"},{"str":"¾","boundary":[0.7893026679211045,0.5878317802664788,0.8017045596586133,0.6008721603139847],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.8142964550922345,0.5878317802664788,0.8190981989852488,0.6008721603139847],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3319631564799568,0.6084890736342042,0.3406147810893449,0.6215294536817102],"dir":"ltr"},{"str":"|uYÁ","boundary":[0.34516749101172656,0.6084791405322151,0.3719893719969085,0.621519520579721],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.376311494909445,0.6084890736342042,0.3786228990961323,0.6215294536817102],"dir":"ltr"},{"str":"144","boundary":[0.38337114680286255,0.6084890736342042,0.4094034978663349,0.6215294536817102],"dir":"ltr"},{"str":"­Ôa","boundary":[0.41391377977890503,0.6084791405322151,0.44328503074493436,0.621519520579721],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44757763852021076,0.6084890736342042,0.449889042706898,0.6215294536817102],"dir":"ltr"},{"str":"Êrf‹","boundary":[0.45463913510970716,0.6084791405322151,0.4971870501663249,0.621519520579721],"dir":"ltr"},{"str":"ÄqÂ","boundary":[0.5017139343436039,0.6084791405322151,0.5256949833674942,0.621519520579721],"dir":"ltr"},{"str":"ÉÁÄ]Á","boundary":[0.5371966634185678,0.6084791405322151,0.5773298713080877,0.621519520579721],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5774405530728133,0.6084791405322151,0.5831738684856018,0.621519520579721],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.587698907966802,0.6084890736342042,0.594616518262155,0.6215294536817102],"dir":"ltr"},{"str":"Ê]ÂÀm","boundary":[0.5947567151641409,0.6084791405322151,0.6312816975236046,0.621519520579721],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{YμZ¼m","boundary":[0.6357827559557809,0.6084791405322151,0.688963499210376,0.621519520579721],"dir":"ltr"},{"str":"½Z]ZÌy","boundary":[0.693543879573939,0.6084791405322151,0.7303012936393266,0.621519520579721],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7346695339538322,0.6084890736342042,0.7415871442491851,0.6215294536817102],"dir":"ltr"},{"str":"½Y€Æe","boundary":[0.741724266657706,0.6084815277056119,0.7725399146534051,0.6215219077531179],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7771055374483381,0.608507109263658,0.7807949296058597,0.621547489311164],"dir":"ltr"},{"str":"…{M","boundary":[0.7808355129195924,0.6084968705277615,0.8191498504754541,0.6215372505752674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33196,0.3599,0.81921,0.62155],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"www.ati","boundary":[0.43619228520547026,0.7038200950118764,0.499168364638285,0.7168604750593823],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4991941903833877,0.7038200950118764,0.5053370283256612,0.7168604750593823],"dir":"ltr"},{"str":"negar.com","boundary":[0.5053425624138974,0.7038200950118764,0.5829968885454118,0.7168604750593823],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.32542226739692875,0.7229769833729216,0.3342164073787842,0.7348772209026128],"dir":"ltr"},{"str":"|‹Z]Ê»","boundary":[0.334290477470515,0.7229676398270487,0.3789496925506535,0.7348678773567399],"dir":"ltr"},{"str":"ÂÀ¼»","boundary":[0.3825707099895837,0.7229676398270487,0.4190249789993616,0.7348678773567399],"dir":"ltr"},{"str":"[Zf","boundary":[0.42269144854003565,0.7229676398270487,0.44596629145526023,0.7348678773567399],"dir":"ltr"},{"str":"¾ËY","boundary":[0.4559590201942139,0.7229676398270487,0.47489739592083596,0.7348678773567399],"dir":"ltr"},{"str":"\\·Z˜»","boundary":[0.4785386142938745,0.7229676398270487,0.5149524814354356,0.7348678773567399],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.5186593528443264,0.7229676398270487,0.5280797217835421,0.7348678773567399],"dir":"ltr"},{"str":"ÉY{€]Äz","boundary":[0.5317663922583246,0.7229676398270487,0.5887464937334095,0.7348678773567399],"dir":"ltr"},{"str":"ˆ¿","boundary":[0.5889097846174524,0.7229676398270487,0.6038399583347334,0.7348678773567399],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.6074592923624877,0.7229676398270487,0.6138899230536607,0.7348678773567399],"dir":"ltr"},{"str":"Êb","boundary":[0.6175395584825778,0.7229676398270487,0.6350840697557205,0.7348678773567399],"dir":"ltr"},{"str":"Ŀ³€Å","boundary":[0.6450616477940929,0.7229676398270487,0.6850662309734216,0.7348678773567399],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6850780148516514,0.7229769833729216,0.6900104095964517,0.7348772209026128],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32542,0.70382,0.69001,0.73488],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/08d88e215d4c7a08832f72185da387c9.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/dadfde423184a9557ce8a15b2c3560e1.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.18932,0.13787,0.18087,0.2494]},"elements":[{"words":[{"str":"\\·Z˜»","boundary":[0.1968851853096334,0.13786694486713183,0.3012976042471691,0.1711448546058492],"dir":"ltr"},{"str":"d‡€Æ§","boundary":[0.3117011861160579,0.13786694486713183,0.4383330197237996,0.1711448546058492],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.200718796411411,0.20105743467933485,0.20980830953260987,0.21766076009501178],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.20948888478209743,0.20105743467933485,0.7761413460569203,0.21766076009501178],"dir":"ltr"},{"str":"Ä»|¬»","boundary":[0.7776116393938376,0.20104433361787405,0.8190546520614227,0.21764765903355102],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZ","boundary":[0.6812431739524882,0.25427473741834916,0.7057214441719029,0.2708780628340261],"dir":"ltr"},{"str":"¿‚»","boundary":[0.716581885689325,0.25427473741834916,0.7435591848392192,0.2708780628340261],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7485877759483888,0.25428783847980996,0.7551218910654883,0.2708911638954869],"dir":"ltr"},{"str":"μÁY","boundary":[0.7550326400322569,0.25427473741834916,0.7781838883102046,0.2708780628340261],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7833557508148248,0.25427473741834916,0.8191266254494137,0.2708780628340261],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864672,0.28090225653206646,0.1938812539901215,0.29515403800475054],"dir":"ltr"},{"str":"æé","boundary":[0.2007157017573336,0.28184866389548685,0.2186747757131819,0.29610044536817093],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024682,0.2818571258907363,0.6516803870837675,0.2961089073634204],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.6531198548435873,0.28184866389548685,0.7055656731964652,0.29610044536817093],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.7099727831726085,0.28184866389548685,0.71979100164645,0.29610044536817093],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7242868183192769,0.28184866389548685,0.7743375558616982,0.29610044536817093],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864672,0.30199489311163885,0.1938812539901215,0.316246674584323],"dir":"ltr"},{"str":"æí","boundary":[0.2007157017573336,0.3029413004750593,0.2186747757131819,0.31719308194774337],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024682,0.3029497624703087,0.6770827593158834,0.31720154394299277],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿżĮƿŚū","boundary":[0.6779174086892243,0.3029413004750593,0.727044790161621,0.31719308194774337],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷżƯŹ","boundary":[0.7313430328281981,0.3029413004750593,0.7745190013776421,0.31719308194774337],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864678,0.3230875296912113,0.19388125399012154,0.3373393111638954],"dir":"ltr"},{"str":"çå","boundary":[0.20071570175733366,0.32403393705463174,0.21867477571318192,0.3382857185273158],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024687,0.32404239904988114,0.6883727025301571,0.3382941805225652],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚƤŤƳř","boundary":[0.6906185948052822,0.32403393705463174,0.7270407580390446,0.3382857185273158],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷżƯŹ","boundary":[0.7313430328281981,0.32403393705463174,0.7745190013776421,0.3382857185273158],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864697,0.3442514251781472,0.1938812539901217,0.35850320665083135],"dir":"ltr"},{"str":"çæ","boundary":[0.20071570175733383,0.34519783254156766,0.2186747757131821,0.35944961401425174],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024706,0.34520629453681706,0.6601478444944731,0.35945807600950114],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶŞţźƯ","boundary":[0.6623937367695981,0.34519783254156766,0.7078155975941672,0.35944961401425174],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7122912536541114,0.34519783254156766,0.7327381472396765,0.35944961401425174],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶě","boundary":[0.7371896105641614,0.34519783254156766,0.7744665837841473,0.35944961401425174],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864717,0.36534406175771966,0.1938812539901219,0.37959584323040374],"dir":"ltr"},{"str":"çè","boundary":[0.20071570175733403,0.3662904691211401,0.2196868384798904,0.3805422505938242],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.22269076979940247,0.3662989311163895,0.6117623735761573,0.3805507125890736],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺŤƳřƺƧ","boundary":[0.6136050535936298,0.3662904691211401,0.6677725882866845,0.3805422505938242],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.6726756493397404,0.3662904691211401,0.7291495581465681,0.3805422505938242],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786473,0.38650795724465553,0.19388125399012204,0.4007597387173396],"dir":"ltr"},{"str":"çí","boundary":[0.20071570175733416,0.387454364608076,0.21867477571318245,0.40170614608076005],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.2199690870602474,0.3874628266033253,0.6319229864587891,0.4017146080760094],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.6326568327677169,0.387454364608076,0.684905077114345,0.40170614608076005],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚsř","boundary":[0.6894089580323248,0.387454364608076,0.7277645240415315,0.40170614608076005],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇř","boundary":[0.7321494573435039,0.387454364608076,0.7570195893955183,0.40170614608076005],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7613823460233198,0.387454364608076,0.7745028728873364,0.40170614608076005],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864717,0.407600593824228,0.1938812539901219,0.42185237529691205],"dir":"ltr"},{"str":"çí","boundary":[0.20071570175733403,0.4085470011876484,0.2196868384798904,0.4227987826603325],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.22269076979940247,0.40855546318289776,0.6816188972144759,0.42280724465558184],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮƳƹżƟř","boundary":[0.6825543496522302,0.4085470011876484,0.7292322166593871,0.4227987826603325],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864653,0.4286932304038005,0.1938812539901213,0.44294501187648455],"dir":"ltr"},{"str":"èå","boundary":[0.20071570175733341,0.4296396377672209,0.2196868384798898,0.443891419239905],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.2226907697994024,0.4296480997624702,0.6915984005913784,0.4438998812351543],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŻŚţ","boundary":[0.6936426867376774,0.4296396377672208,0.729185847249757,0.44389141923990494],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÎ","boundary":[0.20071570175733347,0.4508035332541568,0.21867477571318175,0.46505531472684086],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024668,0.45081199524940613,0.7335324753872517,0.4650637767220902],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.735173549275898,0.4508035332541568,0.7744746480293001,0.46505531472684086],"dir":"ltr"},{"str":"èæ","boundary":[0.2007157017573335,0.4718961698337292,0.21867477571318178,0.4861479513064133],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024673,0.47190463182897857,0.7363549611908203,0.48615641330166265],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7388024595947716,0.4718961698337292,0.7743698128423103,0.4861479513064133],"dir":"ltr"},{"str":"½Z¬f»","boundary":[0.5648167534693055,0.5187878015513658,0.6115185309633413,0.5353911269670428],"dir":"ltr"},{"str":"|Ì","boundary":[0.6166293269715399,0.5187878015513658,0.6328119485232352,0.5353911269670428],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZźfËÂ","boundary":[0.6532199018850173,0.5187878015513658,0.722073144067734,0.5353911269670428],"dir":"ltr"},{"str":"·Y","boundary":[0.7329469103860757,0.5187878015513658,0.7414304559658614,0.5353911269670428],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.746473139343436,0.5188009026128266,0.7529086085817008,0.5354042280285036],"dir":"ltr"},{"str":"¹Á{","boundary":[0.7529156547159034,0.5187878015513658,0.7783052249588387,0.5353911269670428],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7833573031820168,0.5187878015513658,0.8191281778166056,0.5353911269670428],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786465,0.5453440617577198,0.19388125399012124,0.5595958432304038],"dir":"ltr"},{"str":"èê","boundary":[0.20071570175733336,0.5462904691211402,0.21867477571318164,0.5605422505938242],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2199690870602466,0.5462989311163895,0.5980531568159672,0.5605507125890736],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6003998521555055,0.5462904691211402,0.6231813447128792,0.5605422505938242],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.6275158764826451,0.5462904691211402,0.6833889990255704,0.5605422505938242],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŶƳŚŤsř","boundary":[0.6877961090017136,0.5462904691211402,0.7377339471119922,0.5605422505938242],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.737088807499748,0.5462989311163895,0.7446490373307348,0.5605507125890736],"dir":"ltr"},{"str":"DES","boundary":[0.744145022008669,0.545429786223278,0.7744901918618325,0.5573300237529691],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786464,0.5664366983372922,0.19388125399012116,0.5806884798099763],"dir":"ltr"},{"str":"èí","boundary":[0.20071570175733328,0.5673831057007126,0.21968683847988962,0.5816348871733967],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22269076979940172,0.567391567695962,0.6450273848324987,0.581643349168646],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚţƶs","boundary":[0.6477772924296897,0.5673831057007126,0.6922878935519639,0.5816348871733967],"dir":"ltr"},{"str":"DES","boundary":[0.6973724001209636,0.5665224228028504,0.7292326400322569,0.5784226603325415],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786465,0.587600593824228,0.19388125399012124,0.6018523752969122],"dir":"ltr"},{"str":"èî","boundary":[0.20071570175733336,0.5885470011876485,0.21968683847988973,0.6027987826603326],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.2226907697994018,0.5885554631828979,0.4787023285507878,0.6028072446555819],"dir":"ltr"},{"str":"Advanced","boundary":[0.48094822082591304,0.5876863182897862,0.5490703983385838,0.5995865558194774],"dir":"ltr"},{"str":"Encryption","boundary":[0.5532944888118423,0.5876863182897862,0.628046714391071,0.5995865558194774],"dir":"ltr"},{"str":"Standard-AES","boundary":[0.6322732474212448,0.5876863182897862,0.7293978260139108,0.5995865558194774],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786465,0.6086932304038005,0.19388125399012124,0.6229450118764847],"dir":"ltr"},{"str":"éæ","boundary":[0.20071570175733336,0.609639637767221,0.21968683847988973,0.6238914192399051],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2226907697994018,0.6096480997624704,0.6716393938375725,0.6238998812351544],"dir":"ltr"},{"str":"Rijndael","boundary":[0.6721716340176741,0.6087789548693587,0.7291820368939216,0.6206791923990499],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864653,0.629785866983373,0.1938812539901213,0.644037648456057],"dir":"ltr"},{"str":"éé","boundary":[0.20071570175733341,0.6307322743467934,0.2186747757131817,0.6449840558194775],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024662,0.6307407363420428,0.6940176741372938,0.6449925178147269],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.6958603541547662,0.6307322743467934,0.7148294748160343,0.6449840558194775],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƫŚů","boundary":[0.7192466650986189,0.6307322743467934,0.7745149692550654,0.6449840558194775],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786464,0.6509497624703088,0.19388125399012116,0.6652015439429928],"dir":"ltr"},{"str":"éé","boundary":[0.20071570175733328,0.6518961698337292,0.21968683847988962,0.6661479513064132],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.22269076979940172,0.6519046318289786,0.5651913578172775,0.6661564133016626],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.5662276133194448,0.6518961698337292,0.6321931386714156,0.6661479513064132],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƧ","boundary":[0.6369913645374818,0.6518961698337292,0.6539182151137394,0.6661479513064132],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.6589664325795503,0.6518961698337292,0.6911468028628069,0.6661479513064132],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚů","boundary":[0.6960619602835925,0.6518961698337292,0.7291535902691441,0.6661479513064132],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864633,0.6720423990498812,0.19388125399012107,0.6862941805225653],"dir":"ltr"},{"str":"éë","boundary":[0.2007157017573332,0.6729888064133016,0.21898121702899745,0.6872405878859857],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.21936426867376746,0.672997268408551,0.5485588521891063,0.6872490498812351],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.5500991230133394,0.6729888064133016,0.5703524747152312,0.6872405878859857],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƧƺƬŝ","boundary":[0.5754006921810421,0.6729888064133016,0.6110648163704174,0.6872405878859857],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƵźǀŬƳŻ","boundary":[0.6160243271395448,0.6729888064133016,0.6912234131917608,0.6872405878859857],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚů","boundary":[0.6960619602835924,0.6729888064133016,0.729153590269144,0.6872405878859857],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864633,0.693206294536817,0.1938812539901211,0.7074580760095011],"dir":"ltr"},{"str":"éì","boundary":[0.20071570175733322,0.6941527019002375,0.2196868384798896,0.7084044833729215],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.22269076979940167,0.6941611638954868,0.6184153758274249,0.7084129453681709],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.6195524343940053,0.6941527019002375,0.6400336010214709,0.7084044833729215],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺųŻŚŝ","boundary":[0.6449548066261211,0.6941527019002375,0.6910701925338528,0.7084044833729215],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚů","boundary":[0.6960619602835924,0.6941527019002375,0.729153590269144,0.7084044833729215],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786463,0.7142989311163894,0.19388125399012104,0.7285507125890736],"dir":"ltr"},{"str":"éí","boundary":[0.20071570175733316,0.7152453384798099,0.21968683847988954,0.729497119952494],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2226907697994016,0.7152538004750593,0.621741876953059,0.7295055819477433],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƿźū","boundary":[0.6228789355196396,0.7152453384798099,0.6657645912435737,0.729497119952494],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.6706595880514765,0.7152453384798099,0.6911407546789421,0.729497119952494],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚů","boundary":[0.6960619602835924,0.7152453384798099,0.729153590269144,0.729497119952494],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864625,0.7353915676959619,0.19388125399012102,0.749643349168646],"dir":"ltr"},{"str":"êå","boundary":[0.20071570175733314,0.7363379750593823,0.21968683847988948,0.7505897565320664],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.22269076979940158,0.7363464370546317,0.6550068882094012,0.7505982185273158],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬŝŚƤƯ","boundary":[0.6568495682268739,0.7363379750593823,0.6910197910016462,0.7505897565320664],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚů","boundary":[0.6960619602835924,0.7363379750593823,0.729153590269144,0.7505897565320664],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18932,0.13787,0.81913,0.7506],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/525fe38d2708e7af2fad8f883ec82e80.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/c39fd03b01ad4253d9fc0a3398e41ac4.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.18932,0.121,0.18087,0.2499]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864653,0.12099726840855102,0.1938812539901213,0.1352490498812351],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864653,0.14216116389548694,0.1938812539901213,0.15641294536817102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18932,0.121,0.19388,0.15641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"êæ","boundary":[0.20071570175733341,0.12194367577197145,0.2186747757131817,0.13619545724465554],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024662,0.12195213776722086,0.6996626457444307,0.13620391923990494],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.7005980981821847,0.12194367577197145,0.7270004368132791,0.13619545724465554],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷżƯŹ","boundary":[0.7313430328281979,0.12194367577197145,0.7745190013776418,0.13619545724465554],"dir":"ltr"},{"str":"êç","boundary":[0.20071570175733341,0.14310757125890738,0.2186747757131817,0.15735935273159146],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024662,0.14311603325415678,0.7137750747622728,0.15736781472684086],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.715416148650919,0.14310757125890738,0.7343852693121871,0.15735935273159146],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƬŰţ","boundary":[0.7388024595947715,0.14310757125890738,0.7745169853163535,0.15735935273159146],"dir":"ltr"},{"str":"ÒÐ","boundary":[0.20071570175733347,0.1642002078384798,0.21867477571318175,0.1784519893111639],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024668,0.16420866983372923,0.7278875037801149,0.1784604513064133],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7307382144417189,0.1642002078384798,0.7700393131951211,0.1784519893111639],"dir":"ltr"},{"str":"êé","boundary":[0.2007157017573335,0.18529284441805224,0.21867477571318178,0.19954462589073632],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024673,0.18530130641330164,0.7363549611908203,0.19955308788598575],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7388024595947716,0.18529284441805224,0.7743698128423103,0.19954462589073632],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20072,0.12194,0.77452,0.19955],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ʻ¼Ÿ","boundary":[0.5605855145996438,0.2304030034516033,0.6060683108766507,0.24700632886728024],"dir":"ltr"},{"str":"|Ì","boundary":[0.6110875071402171,0.2304030034516033,0.6272701286919122,0.24700632886728024],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZźfËÂ","boundary":[0.6476804307650953,0.2304030034516033,0.7165289755250104,0.24700632886728024],"dir":"ltr"},{"str":"·Y","boundary":[0.7274027418433521,0.2304030034516033,0.7358862874231377,0.24700632886728024],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7409289708007123,0.2304161045130641,0.7473644400389771,0.24701942992874104],"dir":"ltr"},{"str":"¹Â‡","boundary":[0.7473714861731796,0.2304030034516033,0.7783063640334665,0.24700632886728024],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7833607909680455,0.2304030034516033,0.8191316656026343,0.24700632886728024],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864664,0.25695926365795724,0.19388125399012138,0.2712110451306413],"dir":"ltr"},{"str":"êí","boundary":[0.2007157017573335,0.2579056710213776,0.21867477571318178,0.2721574524940617],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024673,0.2579141330166271,0.7419999327979572,0.27216591448931116],"dir":"ltr"},{"str":"RSA","boundary":[0.7433385974933637,0.2570449881235154,0.7745204227008501,0.2689452256532066],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786466,0.27812315914489316,0.19388125399012138,0.29237494061757724],"dir":"ltr"},{"str":"ëæ","boundary":[0.20071570175733347,0.27906956650831355,0.2179852827525957,0.2933213479809977],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024668,0.279078028503563,0.5980531568159672,0.2933298099762471],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.6005006552199187,0.27906956650831355,0.6404690702597359,0.2933213479809977],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.6449548066261214,0.27906956650831355,0.6709337723866805,0.2933213479809977],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƿŹƺĮƫř","boundary":[0.6753973320788952,0.27906956650831355,0.7450643459561171,0.2933213479809977],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŚs","boundary":[0.7494875844225665,0.27906956650831355,0.7744222304358053,0.2933213479809977],"dir":"ltr"},{"str":"ÓÏ","boundary":[0.20071570175733358,0.300162203087886,0.21798528275259582,0.31441398456057007],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2199690870602468,0.3001706650831354,0.727887503780115,0.31442244655581947],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.730738214441719,0.300162203087886,0.7700393131951212,0.31441398456057007],"dir":"ltr"},{"str":"ëç","boundary":[0.20071570175733372,0.3213260985748219,0.21798528275259596,0.335577880047506],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024693,0.3213345605700713,0.7363549611908204,0.3355863420427554],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7388024595947719,0.3213260985748219,0.7743698128423105,0.335577880047506],"dir":"ltr"},{"str":"μZfÌnË{","boundary":[0.6058461510029904,0.36636499870100947,0.6606697725210846,0.38296832411668646],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZÅZ”»Y","boundary":[0.6657241994556634,0.36636499870100947,0.7279251234837539,0.38296832411668646],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7329654581499276,0.3663780997624703,0.7394009273881925,0.3829814251781473],"dir":"ltr"},{"str":"¹ZÆq","boundary":[0.7394079735223951,0.36636499870100947,0.7782838446288766,0.38296832411668646],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7833594099660629,0.36636499870100947,0.8191302846006518,0.38296832411668646],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864656,0.3929925178147268,0.19388125399012132,0.4072442992874109],"dir":"ltr"},{"str":"ÓÑ","boundary":[0.20071570175733344,0.39393892517814727,0.21798528275259568,0.40819070665083135],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024662,0.3939473871733966,0.6516803870837673,0.40819916864608075],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŹŚƤŤƯ","boundary":[0.6527166425859345,0.39393892517814727,0.6911790598434192,0.40819070665083135],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.6955579449615268,0.39393892517814727,0.7215369107220859,0.40819070665083135],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŚƌƯř","boundary":[0.7260004704143006,0.39393892517814727,0.7745028728873358,0.40819070665083135],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864667,0.41408515439429927,0.1938812539901214,0.42833693586698335],"dir":"ltr"},{"str":"ëê","boundary":[0.20071570175733353,0.4150315617577197,0.21798528275259577,0.4292833432304038],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024673,0.41504002375296906,0.6488579012801989,0.42929180522565313],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.6512045966197373,0.4150315617577197,0.6910722085951413,0.4292833432304038],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.6955579449615268,0.4150315617577197,0.7215369107220859,0.4292833432304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŚƌƯř","boundary":[0.7260004704143006,0.4150315617577197,0.7745028728873358,0.4292833432304038],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864675,0.43524904988123514,0.19388125399012152,0.4495008313539192],"dir":"ltr"},{"str":"ëí","boundary":[0.20071570175733364,0.4361954572446556,0.21798528275259585,0.45044723871733966],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024682,0.4362039192399049,0.6968401599408623,0.450455700712589],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƭŚǀě","boundary":[0.6984812338295084,0.4361954572446556,0.7316031047343841,0.45044723871733966],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀƨģ","boundary":[0.7359799737912033,0.4361954572446556,0.7745774671550015,0.45044723871733966],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864647,0.45634168646080764,0.1938812539901212,0.4705934679334917],"dir":"ltr"},{"str":"ëî","boundary":[0.20071570175733333,0.4572880938242281,0.2189933133967272,0.47153987529691216],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.21936426867376763,0.4572965558194774,0.6150888747017909,0.4715483372921615],"dir":"ltr"},{"str":"SHA-2","boundary":[0.6176371761701556,0.45642741092636585,0.6652187930513087,0.468327648456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6701555727294111,0.4572880938242281,0.6766472900776184,0.47153987529691216],"dir":"ltr"},{"str":"SHA-1","boundary":[0.6815463190080978,0.45642741092636585,0.7291279358892511,0.468327648456057],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786465,0.4774343230403801,0.19388125399012124,0.49168610451306416],"dir":"ltr"},{"str":"ìç","boundary":[0.20071570175733336,0.47838073040380047,0.21968683847988973,0.4926325118764846],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.2226907697994018,0.47838919239904987,0.6915984005913779,0.49264097387173394],"dir":"ltr"},{"str":"MD5","boundary":[0.6936426867376768,0.4775200475059383,0.7291121602096704,0.48942028503562945],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864653,0.49859821852731595,0.1938812539901213,0.51285],"dir":"ltr"},{"str":"ìè","boundary":[0.20071570175733341,0.49954462589073634,0.2186747757131817,0.5137964073634205],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024662,0.49955308788598574,0.6940176741372938,0.5138048693586699],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƫƺţ","boundary":[0.6951547327038742,0.49954462589073634,0.7177426833775746,0.5137964073634205],"dir":"ltr"},{"str":"ŻƹŹ","boundary":[0.7221699539666004,0.49954462589073634,0.7399637108968112,0.5137964073634205],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬưů","boundary":[0.7443466281374953,0.49954462589073634,0.7744665837841469,0.5137964073634205],"dir":"ltr"},{"str":"ÔÓ","boundary":[0.20071570175733347,0.5206372624703088,0.21796915426228966,0.5348890439429929],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024668,0.5206457244655581,0.7278875037801149,0.5348975059382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7307382144417189,0.5206372624703088,0.7700393131951211,0.5348890439429929],"dir":"ltr"},{"str":"ìë","boundary":[0.20071570175733353,0.5417298990498812,0.2179691542622897,0.5559816805225654],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024673,0.5417383610451306,0.7363549611908203,0.5559901425178146],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7388024595947716,0.5417298990498812,0.7743698128423103,0.5559816805225654],"dir":"ltr"},{"str":"ʻ¼Ÿ","boundary":[0.5594738080037632,0.5815668989385392,0.6049566042807701,0.5981702243542162],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZÅ|Ì","boundary":[0.610076795134572,0.5815668989385392,0.6550311313463929,0.5981702243542162],"dir":"ltr"},{"str":"dˀË|»","boundary":[0.6752981620241255,0.5815668989385392,0.732188649574947,0.5981702243542162],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7373017942945465,0.58158,0.7437372635328113,0.598183325415677],"dir":"ltr"},{"str":"ºnÀa","boundary":[0.7437443096670139,0.5815668989385392,0.7784018950976109,0.5981702243542162],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7833600248647559,0.5815668989385392,0.8191308994993447,0.5981702243542162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864658,0.6081231591448931,0.19388125399012135,0.6223749406175773],"dir":"ltr"},{"str":"íå","boundary":[0.20071570175733347,0.6090695665083136,0.21867477571318175,0.6233213479809977],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024668,0.609078028503563,0.7053076173515676,0.6233298099762471],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƯŚƳƾƷřƺĭ","boundary":[0.7058398575316689,0.6090695665083136,0.7749705991062128,0.6233213479809977],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864658,0.629287054631829,0.19388125399012135,0.643538836104513],"dir":"ltr"},{"str":"íç","boundary":[0.20071570175733347,0.6302334619952493,0.21867477571318175,0.6444852434679335],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024668,0.6302419239904987,0.7335324753872517,0.6444937054631829],"dir":"ltr"},{"str":"X.509","boundary":[0.7354759584691374,0.6293727790973872,0.774573183024764,0.6412730166270784],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786467,0.6503796912114014,0.19388125399012143,0.6646314726840855],"dir":"ltr"},{"str":"íé","boundary":[0.20071570175733355,0.6513260985748218,0.21867477571318183,0.6655778800475058],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.2199690870602468,0.6513345605700712,0.6178105574409464,0.6655863420427552],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.620459661973724,0.6513260985748218,0.6604280770135413,0.6655778800475058],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.6649138133799268,0.6513260985748218,0.6908927791404859,0.6655778800475058],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢųŚsźƿŻ","boundary":[0.6953563388327005,0.6513260985748218,0.7744786801518767,0.6655778800475058],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864653,0.6715435866983371,0.1938812539901213,0.6857953681710213],"dir":"ltr"},{"str":"íì","boundary":[0.20071570175733341,0.6724899940617576,0.2196868384798898,0.6867417755344417],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.22269076979940186,0.672498456057007,0.6516803870837673,0.6867502375296911],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽŹƺŤƧźƿřŵ","boundary":[0.6530190517791742,0.6724899940617576,0.7291576223917208,0.6867417755344417],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864653,0.6926362232779096,0.1938812539901213,0.7068880047505937],"dir":"ltr"},{"str":"íí","boundary":[0.20071570175733341,0.6935826306413301,0.2196868384798898,0.7078344121140141],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.22269076979940186,0.6935910926365794,0.6949249017170122,0.7078428741092635],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƐŝř","boundary":[0.6966667786700715,0.6935826306413301,0.729206007862639,0.7078344121140141],"dir":"ltr"},{"str":"ÕÖ","boundary":[0.20071570175733347,0.7146752672209025,0.21867477571318175,0.7289270486935866],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024668,0.7146837292161519,0.7278875037801149,0.7289355106888359],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7307382144417189,0.7146752672209025,0.7700393131951211,0.7289270486935866],"dir":"ltr"},{"str":"íî","boundary":[0.2007157017573335,0.7358391627078384,0.21867477571318178,0.7500909441805225],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024673,0.7358476247030877,0.7363549611908203,0.7500994061757719],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7388024595947716,0.7358391627078384,0.7743698128423103,0.7500909441805225],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18932,0.2304,0.81913,0.7501],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/714c3fd2317325908ded2811b6a2eb8b.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/2832cbaad2f8e7d94f7ddc5587106e6d.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.18932,0.1248,0.18087,0.25603]},"elements":[{"words":[{"str":"•Z^eY","boundary":[0.6389066227613319,0.12479730273901427,0.6809109774537145,0.14140062815469123],"dir":"ltr"},{"str":"dÌÀ»Y","boundary":[0.6859818453680993,0.12479730273901427,0.7289045462182051,0.14140062815469123],"dir":"ltr"},{"str":":ºŒ‹","boundary":[0.7339707167097881,0.12479730273901427,0.7783049931117908,0.14141372921615206],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7833570713349687,0.12479730273901427,0.8191279459695576,0.14140062815469123],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864664,0.15142482185273154,0.19388125399012138,0.16567660332541564],"dir":"ltr"},{"str":"îæ","boundary":[0.2007157017573335,0.15237122921615198,0.21867477571318178,0.16662301068883606],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21996908706024673,0.15237969121140138,0.7391774469943886,0.16663147268408546],"dir":"ltr"},{"str":"IPsec","boundary":[0.7406169147542084,0.15151054631828975,0.7745965693357078,0.16341078384798097],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786467,0.17251745843230398,0.19388125399012143,0.18676923990498806],"dir":"ltr"},{"str":"îì","boundary":[0.20071570175733355,0.1734638657957244,0.21867477571318183,0.1877156472684085],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................","boundary":[0.2199690870602468,0.17347232779097382,0.6855502167265886,0.1877241092636579],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃţō","boundary":[0.6867880783575822,0.1734638657957244,0.7135270992238165,0.1877156472684085],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŹřƺƿŵ","boundary":[0.7180370283256612,0.1734638657957244,0.7744786801518767,0.1877156472684085],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864678,0.19361009501187643,0.19388125399012154,0.2078618764845605],"dir":"ltr"},{"str":"æåç","boundary":[0.20071570175733366,0.19455650237529684,0.22765431269110603,0.20880828384798092],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.22843654447095213,0.19456496437054627,0.6178105574409464,0.20881674584323034],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚŬƯ","boundary":[0.6196532374584188,0.19455650237529684,0.6586438627734285,0.20880828384798092],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƇƺƈų","boundary":[0.6632001612849032,0.19455650237529684,0.7145089210712008,0.20880828384798092],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƨŞƃ","boundary":[0.7188434528409665,0.19455650237529684,0.774373844964887,0.20880828384798092],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864683,0.21477399049881235,0.19388125399012157,0.22902577197149643],"dir":"ltr"},{"str":"æåé","boundary":[0.2007157017573337,0.21572039786223277,0.2276543126911061,0.22997217933491684],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................","boundary":[0.22843654447095219,0.2157288598574822,0.694017674137294,0.22998064133016627],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀsƾŝ","boundary":[0.6958603541547664,0.21572039786223277,0.7356977252108465,0.22997217933491684],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.740213702496556,0.21572039786223277,0.7746077080743256,0.22997217933491684],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864647,0.23586662707838477,0.1938812539901212,0.25011840855106887],"dir":"ltr"},{"str":"æåê","boundary":[0.20071570175733333,0.2368130344418052,0.22917240684116788,0.2510648159144893],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.22934377205067027,0.2368214964370546,0.6383743825812304,0.2510732779097387],"dir":"ltr"},{"str":"802.11","boundary":[0.6412250932428346,0.23595235154394298,0.687594654077484,0.2478525890736342],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.692332246900306,0.2368130344418052,0.7292463290884045,0.2510648159144893],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864642,0.25695926365795724,0.19388125399012118,0.2712110451306413],"dir":"ltr"},{"str":"æåî","boundary":[0.2007157017573333,0.2579056710213776,0.22917240684116785,0.2721574524940617],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.22934377205067022,0.2579141330166271,0.6450273848324988,0.27216591448931116],"dir":"ltr"},{"str":"ťƺţƺƬŝ","boundary":[0.6464668525923187,0.2579056710213776,0.6873122542925304,0.2721574524940617],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.6923322469003057,0.2579056710213776,0.7292463290884041,0.2721574524940617],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÎ","boundary":[0.20071570175733336,0.27906956650831355,0.22765431269110575,0.2933213479809977],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22843654447095185,0.279078028503563,0.7278875037801149,0.2933298099762471],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7307382144417188,0.27906956650831355,0.770039313195121,0.2933213479809977],"dir":"ltr"},{"str":"æææ","boundary":[0.20071570175733341,0.300162203087886,0.2276543126911058,0.31441398456057007],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2284365444709519,0.3001706650831354,0.7363549611908201,0.31442244655581947],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7388024595947715,0.300162203087886,0.7743698128423102,0.31441398456057007],"dir":"ltr"},{"str":"dËÂÅ","boundary":[0.5622967776620409,0.34577117447298095,0.6068800174725312,0.3623744998886579],"dir":"ltr"},{"str":"Y€uY","boundary":[0.6118945163132959,0.34577117447298095,0.6433202748563557,0.3623744998886579],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZŶ°eÁ€a","boundary":[0.6484850912267733,0.34577117447298095,0.7289237592822821,0.3623744998886579],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.734072134672894,0.3457842755344418,0.7406062497899936,0.36238760095011874],"dir":"ltr"},{"str":"ºf","boundary":[0.7405169987567622,0.34577117447298095,0.7585785894291187,0.3623744998886579],"dir":"ltr"},{"str":"Å","boundary":[0.76736277006821,0.34577117447298095,0.7782138167400288,0.3623744998886579],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7833574947078391,0.34577117447298095,0.819128369342428,0.3623744998886579],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786464,0.3723274346793349,0.19388125399012116,0.38657921615201896],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÑ","boundary":[0.20071570175733328,0.3732738420427553,0.22765431269110567,0.3875256235154394],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.22843654447095177,0.37328230403800466,0.5528933839588722,0.38753408551068874],"dir":"ltr"},{"str":"ƥźŤƄƯ","boundary":[0.5545344578475185,0.3732738420427553,0.5997244716239374,0.3875256235154394],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźs","boundary":[0.6042303686032054,0.3732738420427553,0.6334572090991565,0.3875256235154394],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.6379993951816134,0.3732738420427553,0.6639783609421724,0.3875256235154394],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŞƏźŝ","boundary":[0.6684419206343871,0.3732738420427553,0.7051846376129833,0.3875256235154394],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿƺƷ","boundary":[0.7096703739793688,0.3732738420427553,0.7425321729780584,0.3875256235154394],"dir":"ltr"},{"str":"Żřźůř","boundary":[0.7469675078122373,0.3732738420427553,0.7745371459292361,0.3875256235154394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786464,0.39349133016627075,0.19388125399012116,0.4077431116389548],"dir":"ltr"},{"str":"æçæ","boundary":[0.20071570175733328,0.39443773752969113,0.22765431269110567,0.40868951900237527],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.22843654447095177,0.39444619952494053,0.49644366788750355,0.4086979809976246],"dir":"ltr"},{"str":"ƲưƬƷ","boundary":[0.4967743019387787,0.39443773752969113,0.5287933873189743,0.40868951900237527],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5287288733577499,0.39444619952494053,0.5362891031887367,0.4086979809976246],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƠƿŵ","boundary":[0.5358858909310842,0.39443773752969113,0.565425220926716,0.40868951900237527],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.5698565236383184,0.39443773752969113,0.5955290480830615,0.40868951900237527],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŵŚŞƯ","boundary":[0.6000974429622659,0.39443773752969113,0.633890662276133,0.40868951900237527],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.638295756190988,0.39444619952494053,0.6410920331978089,0.4086979809976246],"dir":"ltr"},{"str":"ƥźŤƄƯ","boundary":[0.6411242901784212,0.39443773752969113,0.6864352676321359,0.40868951900237527],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.6908202009341081,0.39443773752969113,0.7167991666946673,0.40868951900237527],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7212627263868819,0.39443773752969113,0.741709619972447,0.40868951900237527],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.746161083296932,0.39443773752969113,0.7745270656227947,0.40868951900237527],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864625,0.4145839667458432,0.19388125399012102,0.42883574821852727],"dir":"ltr"},{"str":"æçé","boundary":[0.20071570175733314,0.4155303741092636,0.22765431269110553,0.42978215558194766],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.22843654447095163,0.415538836104513,0.5162010685124826,0.42979061757719705],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.5177413393367156,0.4155303741092636,0.5435811968683846,0.42978215558194766],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŻƺţ","boundary":[0.5480830617250763,0.4155303741092636,0.5786263902422631,0.42978215558194766],"dir":"ltr"},{"str":"żƧźƯ","boundary":[0.5830617250764422,0.4155303741092636,0.610234199119653,0.42978215558194766],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6147138873021737,0.4155303741092636,0.6351607808877388,0.42978215558194766],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6396122442122238,0.4155303741092636,0.6479063203521385,0.42978215558194766],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6523134303282817,0.4155303741092636,0.6937858270891433,0.42978215558194766],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6981788246362687,0.4155303741092636,0.7051826215516949,0.42978215558194766],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿƺƷ","boundary":[0.7096703739793687,0.4155303741092636,0.7425321729780583,0.42978215558194766],"dir":"ltr"},{"str":"Żřźůř","boundary":[0.7469675078122372,0.4155303741092636,0.774537145929236,0.42978215558194766],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864658,0.4357478622327791,0.19388125399012135,0.4499996437054632],"dir":"ltr"},{"str":"æçí","boundary":[0.20071570175733347,0.4366942695961995,0.22765431269110586,0.4509460510688836],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.22843654447095196,0.4367027315914489,0.5754732703874199,0.450954513064133],"dir":"ltr"},{"str":"Kerberos","boundary":[0.577719162662545,0.43583358669833727,0.6353187594502873,0.4477338242280285],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6396122442122237,0.43669426959619945,0.6479063203521384,0.4509460510688835],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6523134303282816,0.43669426959619945,0.6937858270891432,0.4509460510688835],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6981788246362686,0.43669426959619945,0.7051826215516948,0.4509460510688835],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿƺƷ","boundary":[0.7096703739793686,0.43669426959619945,0.7425321729780582,0.4509460510688835],"dir":"ltr"},{"str":"Żřźůř","boundary":[0.7469675078122371,0.43669426959619945,0.774537145929236,0.4509460510688835],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864653,0.4568404988123515,0.1938812539901213,0.47109228028503564],"dir":"ltr"},{"str":"æèæ","boundary":[0.20071570175733341,0.45778690617577195,0.2276543126911058,0.472038687648456],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.2284365444709519,0.45779536817102134,0.5077336111017775,0.4720471496437054],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.5079634420886395,0.45778690617577195,0.5479318571284567,0.472038687648456],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.5524175934948422,0.45778690617577195,0.5783965592554013,0.472038687648456],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.5827593158832028,0.45778690617577195,0.6352011021135042,0.472038687648456],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.639612244212224,0.45778690617577195,0.6479063203521387,0.472038687648456],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6523134303282819,0.45778690617577195,0.6937858270891435,0.472038687648456],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6981788246362689,0.45778690617577195,0.7051826215516951,0.472038687648456],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿƺƷ","boundary":[0.7096703739793689,0.45778690617577195,0.7425321729780584,0.472038687648456],"dir":"ltr"},{"str":"Żřźůř","boundary":[0.7469675078122374,0.45778690617577195,0.7745371459292362,0.472038687648456],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐÐ","boundary":[0.20071570175733347,0.4788795427553444,0.22765431269110586,0.49313132422802847],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22843654447095196,0.4788880047505938,0.7278875037801149,0.49313978622327787],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7307382144417189,0.4788795427553444,0.7700393131951211,0.49313132422802847],"dir":"ltr"},{"str":"æèè","boundary":[0.2007157017573335,0.5000434382422803,0.2276543126911059,0.5142952197149644],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.228436544470952,0.5000519002375297,0.7363549611908203,0.5143036817102137],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7388024595947716,0.5000434382422803,0.7743698128423103,0.5142952197149644],"dir":"ltr"},{"str":"¶Ì¼ËY","boundary":[0.6378985921172003,0.545082338368468,0.6759594603675951,0.5616856637841449],"dir":"ltr"},{"str":"dÌÀ»Y","boundary":[0.6809410772487483,0.545082338368468,0.7238637780988542,0.5616856637841449],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.728932297301838,0.5450954394299288,0.7353677665401028,0.5616987648456058],"dir":"ltr"},{"str":"ºfŒÅ","boundary":[0.7353748126743054,0.545082338368468,0.7782434931621922,0.5616856637841449],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7833589865931925,0.545082338368468,0.8191298612277814,0.5616856637841449],"dir":"ltr"},{"str":"æèê","boundary":[0.20071570175733347,0.5726562648456057,0.22765431269110586,0.5869080463182899],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.22843654447095196,0.5726647268408551,0.609343100030241,0.5869165083135391],"dir":"ltr"},{"str":"Pretty","boundary":[0.6105809616612344,0.5717955819477435,0.647727112664225,0.5836958194774347],"dir":"ltr"},{"str":"Good","boundary":[0.6514575518295755,0.5717955819477435,0.6868159201639729,0.5836958194774347],"dir":"ltr"},{"str":"Privacy","boundary":[0.6905463593293235,0.5717955819477435,0.7383922717650615,0.5836958194774347],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7379960350794663,0.5726647268408551,0.7455562649104532,0.5869165083135391],"dir":"ltr"},{"str":"PGP","boundary":[0.7450522495883874,0.5717955819477435,0.7744816437619704,0.5836958194774347],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864664,0.5928024940617578,0.19388125399012138,0.6070542755344418],"dir":"ltr"},{"str":"æéæ","boundary":[0.2007157017573335,0.5937489014251781,0.2276543126911059,0.6080006828978622],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................................","boundary":[0.228436544470952,0.5937573634204275,0.7165975605658413,0.6080091448931116],"dir":"ltr"},{"str":"S/MIME","boundary":[0.7177346191324215,0.5928882185273159,0.7744150734182319,0.6047884560570072],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÑÏ","boundary":[0.20071570175733355,0.614912796912114,0.22765431269110595,0.6291645783847981],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22843654447095205,0.6149212589073634,0.727887503780115,0.6291730403800475],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.730738214441719,0.614912796912114,0.7700393131951212,0.6291645783847981],"dir":"ltr"},{"str":"æéç","boundary":[0.2007157017573336,0.6360054334916865,0.227654312691106,0.6502572149643705],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2284365444709521,0.6360138954869359,0.7363549611908203,0.6502656769596199],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7388024595947718,0.6360054334916865,0.7743698128423104,0.6502572149643705],"dir":"ltr"},{"str":"[Á","boundary":[0.6709640133060045,0.6811155925252375,0.6950852793924935,0.6977189179409145],"dir":"ltr"},{"str":"dÌÀ»Y","boundary":[0.699996434931622,0.6811155925252375,0.7429191357817279,0.6977189179409145],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7478843116830751,0.6811286935866984,0.7543197809213399,0.6977320190023754],"dir":"ltr"},{"str":"ºÆ¿","boundary":[0.7543268270555424,0.6811155925252375,0.7783799805114074,0.6977189179409145],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7833592486811599,0.6811155925252375,0.8191301233157487,0.6977189179409145],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786467,0.7076718527315914,0.19388125399012143,0.7219236342042755],"dir":"ltr"},{"str":"æéè","boundary":[0.20071570175733355,0.7086182600950118,0.22765431269110595,0.722870041567696],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22843654447095205,0.7086267220902612,0.727887503780115,0.7228785035629454],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŶƿŶƸţ","boundary":[0.7296293807331743,0.7086182600950118,0.7744887604583179,0.722870041567696],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864664,0.7287644893111639,0.19388125399012138,0.7430162707838479],"dir":"ltr"},{"str":"æéé","boundary":[0.2007157017573335,0.7297108966745843,0.2276543126911059,0.7439626781472684],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................","boundary":[0.228436544470952,0.7297193586698336,0.6911951883337254,0.7439711401425178],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋưƿř","boundary":[0.6916266254494137,0.7297108966745843,0.7186862000604819,0.7439626781472684],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭƭŚƳ","boundary":[0.723077181546319,0.7297108966745843,0.7743879573939049,0.7439626781472684],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18932,0.1248,0.81913,0.74397],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/f7b07096d1d4bcc5256fb56f2465bfce.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/9cf7b3f57e253cacb83560bd84743030.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.18932,0.121,0.18079,0.37538]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864642,0.12099726840855102,0.19388125399012118,0.1352490498812351],"dir":"ltr"},{"str":"æéê","boundary":[0.2007157017573333,0.12194367577197145,0.22917240684116785,0.13619545724465554],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.22934377205067022,0.12195213776722086,0.5818238634454486,0.13620391923990494],"dir":"ltr"},{"str":"DNS","boundary":[0.584170558784987,0.12108299287410922,0.617949887436578,0.13298323040380042],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƿźƏ","boundary":[0.6227781324552266,0.12194367577197145,0.6571156883169248,0.13619545724465554],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6620913275763582,0.12194367577197145,0.6713934343604046,0.13619545724465554],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚŝƶƤů","boundary":[0.6763045596586135,0.12194367577197145,0.729197943617486,0.13619545724465554],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786465,0.14216116389548694,0.19388125399012124,0.15641294536817102],"dir":"ltr"},{"str":"æéí","boundary":[0.20071570175733336,0.14310757125890738,0.22917240684116788,0.15735935273159146],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.23267027317630448,0.14311603325415678,0.6583333893350357,0.15736781472684086],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋưƿř","boundary":[0.6616881153187057,0.14310757125890738,0.6906871408890831,0.15735935273159146],"dir":"ltr"},{"str":"DNS","boundary":[0.6955579449615268,0.14224688836104515,0.7292362689425759,0.15414712589073637],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864645,0.16325380047505939,0.1938812539901212,0.17750558194774346],"dir":"ltr"},{"str":"æêç","boundary":[0.2007157017573333,0.1642002078384798,0.2276543126911057,0.1784519893111639],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.2284365444709518,0.16420866983372923,0.6488579012801987,0.1784604513064133],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴưƿř","boundary":[0.6493901414603003,0.1642002078384798,0.6822317798461072,0.1784519893111639],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƧƺs","boundary":[0.6865864722287556,0.1642002078384798,0.749072275797184,0.1784519893111639],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿLJ","boundary":[0.7535197069990927,0.1642002078384798,0.7744948086421826,0.1784519893111639],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864653,0.18434643705463183,0.1938812539901213,0.1985982185273159],"dir":"ltr"},{"str":"æêì","boundary":[0.20071570175733341,0.18529284441805224,0.2276543126911058,0.19954462589073632],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................","boundary":[0.2284365444709519,0.18530130641330164,0.6883727025301569,0.19955308788598575],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀs","boundary":[0.6898121702899767,0.18529284441805224,0.7151621249285977,0.19954462589073632],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƧ","boundary":[0.7196498773562714,0.18529284441805224,0.7357703034172236,0.19954462589073632],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.7402137024965557,0.18529284441805224,0.7746077080743252,0.19954462589073632],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864647,0.20551033254156775,0.1938812539901212,0.21976211401425183],"dir":"ltr"},{"str":"æêí","boundary":[0.20071570175733333,0.20645673990498817,0.22917240684116788,0.22070852137767225],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.22934377205067027,0.20646520190023757,0.6250683780786934,0.22071698337292167],"dir":"ltr"},{"str":"Java","boundary":[0.6256006182587951,0.20559605700712594,0.6556091058768186,0.21749629453681715],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƬěř","boundary":[0.6603776754813346,0.20645673990498817,0.687477571318168,0.22070852137767225],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.6923322469003057,0.20645673990498817,0.7292463290884041,0.22070852137767225],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864647,0.22660296912114017,0.1938812539901212,0.24085475059382427],"dir":"ltr"},{"str":"æêî","boundary":[0.20071570175733333,0.2275493764845606,0.22917240684116788,0.2418011579572447],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.22934377205067027,0.22755783847981,0.6716393938375725,0.2418096199524941],"dir":"ltr"},{"str":"ActiveX","boundary":[0.6721716340176741,0.22668869358669838,0.7291702530156916,0.2385889311163896],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786465,0.2476956057007126,0.19388125399012124,0.2619473871733967],"dir":"ltr"},{"str":"æëå","boundary":[0.20071570175733336,0.24864201306413306,0.22847888175800535,0.2628937945368171],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.23267027317630448,0.24865047505938245,0.6583333893350357,0.26290225653206656],"dir":"ltr"},{"str":"JavaScript","boundary":[0.6591680387083767,0.24778133016627082,0.7293410335674204,0.259681567695962],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864633,0.26885950118764856,0.1938812539901211,0.28311128266033264],"dir":"ltr"},{"str":"æëæ","boundary":[0.20071570175733322,0.26980590855106895,0.22847888175800526,0.28405769002375303],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.22934377205067014,0.26981437054631835,0.6417008837068644,0.2840661520190025],"dir":"ltr"},{"str":"źĭŹƹźƯ","boundary":[0.6425355330802055,0.26980590855106895,0.6845381539598803,0.28405769002375303],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŚưƋ","boundary":[0.6895097610967371,0.26980590855106895,0.7290144820402539,0.28405769002375303],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786463,0.28995213776722095,0.19388125399012104,0.3042039192399051],"dir":"ltr"},{"str":"æëç","boundary":[0.20071570175733316,0.2908985451306414,0.22847888175800515,0.3051503266033255],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.22934377205067008,0.2909070071258908,0.6716393938375724,0.30515878859857487],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŽƹźƿƹ","boundary":[0.6738852861126976,0.2908985451306414,0.7291052047982256,0.3051503266033255],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÓÏ","boundary":[0.20071570175733314,0.3120624406175773,0.22696078760794303,0.3263142220902614],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22843654447095166,0.3120709026128267,0.7278875037801147,0.3263226840855108],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7307382144417187,0.3120624406175773,0.7700393131951209,0.3263142220902614],"dir":"ltr"},{"str":"æëç","boundary":[0.2007157017573332,0.33315507719714976,0.22696078760794303,0.34740685866983384],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2284365444709517,0.33316353919239916,0.7363549611908199,0.34741532066508324],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7388024595947713,0.33315507719714976,0.77436981284231,0.34740685866983384],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18932,0.121,0.77461,0.34742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ʟZ¼fmY","boundary":[0.6322563018715769,0.3782652362307007,0.6871456873088941,0.3948685616463776],"dir":"ltr"},{"str":"¶WZˆ»","boundary":[0.692336339504721,0.3782652362307007,0.7366800107523269,0.3948685616463776],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7418377809885419,0.37827833729216154,0.7482732502268068,0.3948816627078385],"dir":"ltr"},{"str":"ºÅ{","boundary":[0.7482779476496085,0.3782652362307007,0.778299176774974,0.3948685616463776],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7833606498437552,0.3782652362307007,0.8191315244783441,0.3948685616463776],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864656,0.4048214964370546,0.19388125399012132,0.4190732779097387],"dir":"ltr"},{"str":"æëè","boundary":[0.20071570175733344,0.405767903800475,0.22696078760794333,0.42001968527315914],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................","boundary":[0.22843654447095196,0.4057763657957244,0.6855502167265886,0.4200281472684085],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƇƺƈų","boundary":[0.6885017304526058,0.405767903800475,0.7398104902389032,0.42001968527315914],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈƿźů","boundary":[0.744145022008669,0.405767903800475,0.7744746480293001,0.42001968527315914],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864653,0.42598539192399054,0.1938812539901213,0.4402371733966746],"dir":"ltr"},{"str":"æëé","boundary":[0.20071570175733341,0.42693179928741093,0.22847888175800546,0.44118358076009506],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2293437720506703,0.4269402612826603,0.5984563690736198,0.4411920427553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƴưĭ","boundary":[0.601307079735224,0.42693179928741093,0.6368704008601862,0.44118358076009506],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷRemailer","boundary":[0.6418299116293136,0.42607111638954875,0.7289842512012364,0.44118358076009506],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1893249554786466,0.447078028503563,0.19388125399012138,0.46132980997624706],"dir":"ltr"},{"str":"æëí","boundary":[0.20071570175733347,0.4480244358669834,0.22696078760794333,0.46227621733966745],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................................","boundary":[0.228436544470952,0.44803289786223277,0.7137750747622728,0.46228467933491685],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚǀŝ","boundary":[0.7143073149423742,0.4480244358669834,0.7376089513121199,0.46227621733966745],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵřŻō","boundary":[0.7420281576559927,0.4480244358669834,0.774458519538994,0.46227621733966745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864647,0.4681706650831354,0.1938812539901212,0.4824224465558195],"dir":"ltr"},{"str":"æìå","boundary":[0.20071570175733333,0.4691170724465558,0.22917240684116788,0.4833688539192399],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.22934377205067027,0.4691255344418052,0.6250683780786934,0.4833773159144893],"dir":"ltr"},{"str":"Steganography","boundary":[0.6283223009979503,0.4682563895486936,0.7291569470111892,0.4801566270783848],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18932495547864658,0.48933456057007124,0.19388125399012135,0.5035863420427553],"dir":"ltr"},{"str":"æìè","boundary":[0.20071570175733347,0.4902809679334917,0.22765431269110586,0.5045327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................","boundary":[0.22843654447095196,0.4902894299287411,0.722242532172978,0.5045412114014252],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿřŹƾĜƧ","boundary":[0.723077181546319,0.4902809679334917,0.7744423910486877,0.5045327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÔÔ","boundary":[0.20071570175733355,0.5113736045130641,0.22765431269110595,0.5256253859857483],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22843654447095205,0.5113820665083135,0.727887503780115,0.5256338479809975],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.730738214441719,0.5113736045130641,0.7700393131951212,0.5256253859857483],"dir":"ltr"},{"str":"æìì","boundary":[0.2007157017573336,0.5324662410926365,0.227654312691106,0.5467180225653206],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2284365444709521,0.5324747030878859,0.7363549611908203,0.54672648456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7388024595947718,0.5324662410926365,0.7743698128423104,0.5467180225653206],"dir":"ltr"},{"str":"179","boundary":[0.2007191895433622,0.5775895011876485,0.22159218776250808,0.5941928266033255],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.22521390074258266,0.5775895011876485,0.7079985753166899,0.5941928266033255],"dir":"ltr"},{"str":"Ê","boundary":[0.7123930143476361,0.5775764001261876,0.724761328584389,0.5941797255418646],"dir":"ltr"},{"str":"¼Ÿ","boundary":[0.7312578643190754,0.5775764001261876,0.7483611807398944,0.5941797255418646],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZÅÃÁ€a","boundary":[0.7535212996875106,0.5775764001261876,0.8192124088572293,0.5941797255418646],"dir":"ltr"},{"str":"181","boundary":[0.2007238869661638,0.6080150950118767,0.21799631060784253,0.6246184204275536],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.21997627431873934,0.6080150950118767,0.7761464366116732,0.6246184204275536],"dir":"ltr"},{"str":"ž]ZÀ»","boundary":[0.7808415107019254,0.6080019939504158,0.8190902758643864,0.6246053193660928],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18932,0.37827,0.81921,0.62462],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/d6d6568a42d791af0b84ff4bb21badd2.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/ef9397f1e4ceb156744530c784ffea4b.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19989,0.10767,0.18076,0.26227]},"elements":[{"words":[{"str":"Ä»|¬»","boundary":[0.45675548536675514,0.10767199190914493,0.562486408386815,0.13382401091152024],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45676,0.10767,0.56249,0.13382],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƾƷŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.19990809784617442,0.1960086809679335,0.2641331272470682,0.21147186386579575],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƤƤŰƯ","boundary":[0.2716797486643593,0.1960086809679335,0.3224586673834884,0.21147186386579575],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.329944040858842,0.1960086809679335,0.3687839857531668,0.21147186386579575],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇř","boundary":[0.37631310775847576,0.1960086809679335,0.40468184200799695,0.21147186386579575],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.41219565202782155,0.1960086809679335,0.4275601357481266,0.21147186386579575],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƃŵƺūƹ","boundary":[0.4349776990020495,0.1960086809679335,0.5020966936594872,0.21147186386579575],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.5095689425758542,0.1960086809679335,0.5315044554954469,0.21147186386579575],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƷŵ","boundary":[0.5390029535297871,0.1960086809679335,0.5651427001780852,0.21147186386579575],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.5725690131379991,0.1960086809679335,0.6006140082658509,0.21147186386579575],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6080512583582537,0.1960086809679335,0.6234157420785588,0.21147186386579575],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźţƺǀĜƯŚƧ","boundary":[0.6308333053324818,0.1960086809679335,0.6997503645710826,0.21147186386579575],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƨŞƃ","boundary":[0.7072423003259296,0.1960086809679335,0.7715504519337387,0.21147186386579575],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19990591041967679,0.21889254869358674,0.2034714156110346,0.23435573159144898],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŶƃƾƯ","boundary":[0.20353922583246534,0.21888336742874112,0.25938859917341484,0.23434655032660337],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.26532746211484826,0.21888336742874112,0.3141070730150196,0.23434655032660337],"dir":"ltr"},{"str":"źĮěŚģ","boundary":[0.319962813749538,0.21888336742874112,0.3585927657000773,0.23434655032660337],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭƥřźŤƃř","boundary":[0.3644178824636269,0.21888336742874112,0.4568891502301668,0.23434655032660337],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.46279957662712934,0.21888336742874112,0.475425402372232,0.23434655032660337],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4812461442827861,0.21888336742874112,0.5104395383219649,0.23434655032660337],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƧźƃ","boundary":[0.5162252814085547,0.21888336742874112,0.573671476092873,0.23434655032660337],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶƴƯŹŚƧ","boundary":[0.5794244077819962,0.21888336742874112,0.6390011558751383,0.23434655032660337],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.6448459594771678,0.21888336742874112,0.6836859043714926,0.23434655032660337],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6896028930479484,0.21888336742874112,0.6966464063707534,0.23434655032660337],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀưƿř","boundary":[0.7025087093847651,0.21888336742874112,0.740077759483888,0.23434655032660337],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚsŹř","boundary":[0.7459553744833841,0.21888336742874112,0.7841259668693926,0.23434655032660337],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7900057692953864,0.21888336742874112,0.8191991633345651,0.23434655032660337],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.19992122240516136,0.24175805388954874,0.2171625180605493,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.22663407479587405,0.24175805388954874,0.2480008568260478,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƫŵ","boundary":[0.25758178488626077,0.24175805388954874,0.28917697321998614,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2987119653237461,0.24175805388954874,0.31134216592184427,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"źƋŚů","boundary":[0.32078747353919584,0.24175805388954874,0.3617579718423442,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.371192342327207,0.24175805388954874,0.3992154631900812,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.40859077315950426,0.24175805388954874,0.4239552568798094,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯř","boundary":[0.43338962736467207,0.24175805388954874,0.4487562985114749,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4582825409092438,0.24176723515439436,0.46598009475488067,0.2572304180522566],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃƾưƳ","boundary":[0.46181742212963295,0.24175805388954874,0.5102054836867042,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƸūƺţ","boundary":[0.519657353583549,0.24175805388954874,0.565604247169114,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.574999243977017,0.24175805388954874,0.6149525889587044,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6243957091495582,0.24175805388954874,0.636824666509862,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶƴģ","boundary":[0.6463727831726086,0.24175805388954874,0.6897385134908103,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6991947582406507,0.24175805388954874,0.7460100601458286,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7554444306306913,0.24175805388954874,0.7768112126608651,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŰţ","boundary":[0.7863921407210781,0.24175805388954874,0.8191401028191259,0.257221236787411],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚǀƫŚƯ","boundary":[0.1999162628943921,0.2646310087589073,0.24556129162326543,0.2800941916567696],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭźƟ","boundary":[0.2548556668122712,0.2646310087589073,0.3051905379523536,0.2800941916567696],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.3145242868183192,0.2646310087589073,0.3510893081549678,0.2800941916567696],"dir":"ltr"},{"str":"źě","boundary":[0.36028962400456965,0.2646310087589073,0.3735191794630556,0.2800941916567696],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3826691845032088,0.2646310087589073,0.3897126978260138,0.2800941916567696],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƿźų","boundary":[0.398899889116629,0.2646310087589073,0.43350060145828423,0.2800941916567696],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŶƨƳŚŝ","boundary":[0.4427490406908369,0.2646310087589073,0.5034566882833238,0.2800941916567696],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5127073149423742,0.2646310087589073,0.5417957125096603,0.2800941916567696],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƨŞƃ","boundary":[0.5509129061523471,0.2646310087589073,0.6009874735391956,0.2800941916567696],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6101790396828063,0.2646310087589073,0.6204030711333625,0.2800941916567696],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƳ","boundary":[0.6295333893350357,0.2646310087589073,0.6481861597392562,0.28009592324821864],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŚƗ","boundary":[0.6572727294109743,0.2646327403503564,0.6924115486710798,0.28009592324821864],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƹźƸƃ","boundary":[0.7017277981250633,0.2646327403503564,0.7504242868183195,0.28009592324821864],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱƺǀƬǀƯ","boundary":[0.7596902254628544,0.2646327403503564,0.8192385370115253,0.28009592324821864],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƨƄƯ","boundary":[0.19991407546789433,0.2875768258610451,0.24782527804845278,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2537422667249085,0.2875768258610451,0.2663680924700112,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŶŞţ","boundary":[0.2723900776183597,0.2875768258610451,0.3121028056852929,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.3181554148046101,0.2875768258610451,0.3544273209905582,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.3603946204764626,0.2875768258610451,0.40034796545815,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŶƃ","boundary":[0.4063612009005075,0.2875768258610451,0.4460629918349519,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƿŶě","boundary":[0.452126538086758,0.2875768258610451,0.49271642417929523,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƄǀŝ","boundary":[0.4987974698430834,0.2875768258610451,0.5506832263700818,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƞƘƋ","boundary":[0.5566592755619773,0.2875768258610451,0.6203811968683848,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ŻƹŹ","boundary":[0.626313497530325,0.2875768258610451,0.6471290480830617,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6531269715399348,0.2875768258610451,0.6657527972850376,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ŻƹŹ","boundary":[0.6717747824333861,0.2875768258610451,0.6927543899734553,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6986888780618932,0.2875768258610451,0.7057323913846981,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.7117937502100065,0.2875768258610451,0.7642241759349484,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7703620946876785,0.2875768258610451,0.8191417055878498,0.30304000875890735],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧ","boundary":[0.1999162628943921,0.31045151232185275,0.22941152179026253,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷřƺų","boundary":[0.23539850811464677,0.31045151232185275,0.2841256207788717,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.29023291556063313,0.31045151232185275,0.33430955949060864,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿƹřŻ","boundary":[0.34033154463895715,0.31045151232185275,0.37130550384731703,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿŶƴģ","boundary":[0.37742811061456283,0.31045151232185275,0.4240093578844798,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4300466550183127,0.31045151232185275,0.4400650683780788,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4461745505863379,0.31045151232185275,0.45632420953596997,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.4624030677732604,0.31045151232185275,0.4987799704311012,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.5048413292564096,0.31045151232185275,0.5445321830583651,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5507072880615572,0.31045151232185275,0.5551696381169988,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.5550471422331239,0.31045151232185275,0.5899628439904574,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5960723261987165,0.31045151232185275,0.6175900406572361,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6236929605860019,0.31045151232185275,0.6388518262155171,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6450597426161756,0.31046069358669837,0.6494324081852089,0.32592387648456056],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6484918147911697,0.31045151232185275,0.6788904808306173,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6850830852457915,0.31045151232185275,0.7134430697893216,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵźŤƀĭ","boundary":[0.7195569268505763,0.31045151232185275,0.7701871005678573,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƘŝř","boundary":[0.7764103289540002,0.31045151232185275,0.8043000168005108,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.8104816840831961,0.31045151232185275,0.8191745169853164,0.32591469521971494],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤųŚs","boundary":[0.1999191357817275,0.3333245954572447,0.24739722791572838,0.3487877783551069],"dir":"ltr"},{"str":"źţƲưƿř","boundary":[0.25445386579752,0.3333245954572447,0.2985392594334865,0.3487877783551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.30566152011021114,0.3333245954572447,0.33485491414938995,0.3487877783551069],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.34175186989684464,0.3333245954572447,0.3517002856086823,0.3487877783551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.35889035650683754,0.3333245954572447,0.405635660764087,0.3487877783551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƿŹƺĮƫř","boundary":[0.41261792614495457,0.3333245954572447,0.4940711266422498,0.3487877783551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5010140183461576,0.3333245954572447,0.5080575316689625,0.3487877783551069],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƪƨţƹźě","boundary":[0.5151272941097407,0.3333245954572447,0.5760580592049999,0.3487877783551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.58316500789624,0.3333245954572447,0.590208521219045,0.3487877783551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧƾƯ","boundary":[0.5971798494674238,0.3333245954572447,0.6503139410638084,0.3487893816805226],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚƃř","boundary":[0.657454386613353,0.3333245954572447,0.6905610866570343,0.3487877783551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.6976745976277677,0.3333245954572447,0.7442120963677294,0.3487877783551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭřŵ","boundary":[0.7513037330734853,0.3333245954572447,0.7994439299754713,0.3487893816805226],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.8065486912402138,0.33332619878266034,0.8191745169853164,0.3487893816805226],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6700649003729712,0.35620846318289795,0.673630405564329,0.37167164608076014],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧƾƯ","boundary":[0.673593219313867,0.3561992819180523,0.726929239608884,0.37166246481591453],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŝ","boundary":[0.7321615637915391,0.3561992819180523,0.7637020664628202,0.37166246481591453],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƨŞƃ","boundary":[0.7690546991028526,0.3561992819180523,0.8192408252410871,0.37166246481591453],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƃ","boundary":[0.1999366351937099,0.3790739683788599,0.23354644333187732,0.3945371512767221],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţƵŵŚs","boundary":[0.24025965525351975,0.3790739683788599,0.3027697422801653,0.3945371512767221],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.30960763751218034,0.3790739683788599,0.3249721212324855,0.3945371512767221],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.33157814925573736,0.37908314964370554,0.336554544538154,0.39454633254156773],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźǀĭƾƯźŝ","boundary":[0.33511084304962874,0.3790739683788599,0.3989902590638755,0.3945371512767221],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.40576471892745536,0.3790739683788599,0.4211292026477605,0.3945371512767221],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4277417929505057,0.3790739683788599,0.43789145190013773,0.3945371512767221],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚǀƀŝ","boundary":[0.4445740398508115,0.3790739683788599,0.49367301501965666,0.3945371512767221],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƷŚƴĭ","boundary":[0.5003184167198683,0.3790739683788599,0.5460312556701724,0.3945371512767221],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5527379053123215,0.3790739683788599,0.5597814186351264,0.3945371512767221],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.566549316219213,0.3790739683788599,0.5969479822586605,0.3945371512767221],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƵŵźŤƀĭ","boundary":[0.6037465038137159,0.3790739683788599,0.6719023386310943,0.3945371512767221],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŞƯ","boundary":[0.6785346157723194,0.3790739683788599,0.7203100870266455,0.3945371512767221],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.7271217331406874,0.3790739683788599,0.7714827425153724,0.3945371512767221],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭŚǀě","boundary":[0.19991311783878224,0.4019469232482185,0.25348921071200564,0.41741183773752977],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.25901465004536134,0.4019486548396675,0.2806767346527334,0.41741183773752977],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.28623279795705786,0.4019486548396675,0.3077505124155774,0.41741183773752977],"dir":"ltr"},{"str":"źţŶŝ","boundary":[0.313313682335943,0.4019469232482185,0.34004403413863776,0.4174101061460807],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤů","boundary":[0.3455716608984913,0.4019469232482185,0.3770684150398172,0.4174101061460807],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.3825676052551997,0.4019469232482185,0.3925510197910016,0.4174101061460807],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺŴŝ","boundary":[0.3980917711098417,0.4019469232482185,0.4456354860387755,0.4174101061460807],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4511149894156782,0.4019469232482185,0.46126464836531017,0.4174101061460807],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƭŚǀě","boundary":[0.46684039850811454,0.4019469232482185,0.506198219145862,0.41741183773752977],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾưƳ","boundary":[0.5117280333322133,0.4019486548396675,0.5752552736803199,0.41741183773752977],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƌƟ","boundary":[0.5807741507341824,0.4019486548396675,0.6194434763616814,0.41741183773752977],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.6249295420180774,0.4019486548396675,0.6535629548738282,0.41741183773752977],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6591037061926682,0.4019486548396675,0.6763450018480561,0.41741183773752977],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿƺƃƾƯ","boundary":[0.6818857531668961,0.4019486548396675,0.7376323174624508,0.41741183773752977],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŘưƐƯ","boundary":[0.7431665065017976,0.4019486548396675,0.7918695574745472,0.41741183773752977],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.7973993716608985,0.4019486548396675,0.8190964550922348,0.41741183773752977],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷžƿƹźs","boundary":[0.19991093041228425,0.42482160970902616,0.2796645005208157,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2850893182352742,0.42482160970902616,0.2977151439803769,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹřŵ","boundary":[0.30313121198884435,0.42482160970902616,0.33548324989079653,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘs","boundary":[0.3410349383421255,0.42482160970902616,0.3734154127885487,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.37893866469540666,0.42482160970902616,0.3959830919659957,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŹřŵ","boundary":[0.40162009005073745,0.42482160970902616,0.43584237760827915,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹźs","boundary":[0.4413328181176706,0.42482160970902616,0.48800374987399603,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵřźƟř","boundary":[0.49334544538153946,0.42482160970902616,0.5358296428211416,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5415300762743186,0.42482160970902616,0.5500216659386444,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5556367897584086,0.4248307909738718,0.5594035381875608,0.44029397387173397],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵ","boundary":[0.5591694835522998,0.42482160970902616,0.5934114579483214,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.5987859648533314,0.42482160970902616,0.6327676354961188,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6382012029165685,0.42482160970902616,0.648149618628406,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.6538259903901076,0.42482160970902616,0.6843230906219547,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĭŶƳźǀĭ","boundary":[0.6899141527502434,0.42482160970902616,0.7520064413158157,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.757555942340647,0.42482160970902616,0.7701817680857497,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚsŹř","boundary":[0.7757006451396121,0.42482160970902616,0.8190029400893787,0.44028479260688835],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƁƹŹ","boundary":[0.1999174926917781,0.44769629616983375,0.2649934310003026,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.2710854137965796,0.44769629616983375,0.32839598803803655,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3341795436981286,0.44770547743467937,0.3382481569839725,0.4631686603325416],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀǀƳ","boundary":[0.3377144249185177,0.44769629616983375,0.3844947279997314,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.39033296932226763,0.44769629616983375,0.42140317529652904,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4273289136789758,0.44769629616983375,0.43734732703874196,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.4433561876281039,0.44769629616983375,0.49201330264440035,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4979915392627936,0.44769629616983375,0.5106173650078963,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚŬƯ","boundary":[0.5165387285373476,0.44769629616983375,0.5474470649507746,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.5534318638486612,0.44769629616983375,0.5842964517321324,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5904234333523738,0.44769629616983375,0.6076647290077617,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƃŚŝ","boundary":[0.6136079668021907,0.44769629616983375,0.6503895433621181,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃřŵ","boundary":[0.6563480931420314,0.44769629616983375,0.6948467995027048,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsźŤsŵ","boundary":[0.7008031618561203,0.44769629616983375,0.7597193071469371,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŵƵřŹ","boundary":[0.7657237928833036,0.44769629616983375,0.8190598131783204,0.46315947906769594],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.1999075535096267,0.47056925103919245,0.21033282819797722,0.48603243393705464],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳ","boundary":[0.21593482745875472,0.47056925103919245,0.22856502805685294,0.48603243393705464],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.23418233930311483,0.47056925103919245,0.24122585262591983,0.48603243393705464],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.2469853465945365,0.47056925103919245,0.2753453311380666,0.48603243393705464],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚsŹř","boundary":[0.2810567017237324,0.47056925103919245,0.319227294109741,0.48603243393705464],"dir":"ltr"},{"str":"IRS","boundary":[0.3250058801787574,0.4695208076009501,0.3537093511642754,0.48256118764845607],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.35948197977218505,0.47056925103919245,0.36970601122274116,0.48603243393705464],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.3754108195289137,0.47056925103919245,0.37623766674506903,0.48603243393705464],"dir":"ltr"},{"str":"Ƙ","boundary":[0.38052064782769396,0.47056925103919245,0.3839199086052216,0.48603243393705464],"dir":"ltr"},{"str":"ƣ","boundary":[0.3881788279963711,0.47056925103919245,0.38945628507106617,0.48603243393705464],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.39693290884042876,0.47056925103919245,0.3996978159336044,0.48603243393705464],"dir":"ltr"},{"str":"IRS","boundary":[0.4097812573502234,0.4695208076009501,0.438634148718121,0.48256118764845607],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4443575350290648,0.47056925103919245,0.45458156647962095,0.48603243393705464],"dir":"ltr"},{"str":"\"Pay","boundary":[0.4602835926212157,0.4695208076009501,0.4954877725882867,0.48256118764845607],"dir":"ltr"},{"str":"by","boundary":[0.5007089598656829,0.4695208076009501,0.5191275528376063,0.48256118764845607],"dir":"ltr"},{"str":"Friday\"","boundary":[0.5242170693189073,0.4695208076009501,0.5799213568092471,0.48256118764845607],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚǀě","boundary":[0.5855957830718054,0.4705709826306414,0.6112192970666308,0.4860341655285036],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿō","boundary":[0.616945979637781,0.4705709826306414,0.6321398440912604,0.4860341655285036],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴǀŞŝ","boundary":[0.6380152716642586,0.4705709826306414,0.6796638721817143,0.4860341655285036],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.685292120560465,0.4705709826306414,0.6950349181815126,0.4860341655285036],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧƾƯ","boundary":[0.7008184738416047,0.4705709826306414,0.7539423137663387,0.4860341655285036],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.759778367662377,0.4705709826306414,0.8033190921004,0.4860341655285036],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.8089735895971238,0.4705709826306414,0.8191232485467559,0.4860341655285036],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19990747286717503,0.49344336030285035,0.20695098618998004,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.21321358825308276,0.49344336030285035,0.24140951580928047,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴě","boundary":[0.24768742985786754,0.49344336030285035,0.285140546352609,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"ŵ","boundary":[0.2945486677194985,0.49344336030285035,0.2986260307113335,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷ","boundary":[0.3029243237794428,0.49344336030285035,0.309014119149222,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"Ŭ","boundary":[0.3133014750848424,0.49344336030285035,0.32096621753301285,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.3251792009677093,0.49344336030285035,0.32796598232586255,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.338410943852693,0.49344336030285035,0.345454457175498,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.35171705923860075,0.49344336030285035,0.37991298679479846,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƟźĭ","boundary":[0.38619090084338553,0.49344336030285035,0.4240224421222404,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳƺƳŚƣ","boundary":[0.43023910822889005,0.49344336030285035,0.46980527872047295,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭŚǀě","boundary":[0.4760044454151405,0.49344336030285035,0.5292485937972514,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5355833809347803,0.49344336030285035,0.5659798595477302,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5722752730082993,0.49344336030285035,0.5876397567286044,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬŗŚƀƯ","boundary":[0.593847673129263,0.49344336030285035,0.6407417223883605,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6468687040086016,0.49344336030285035,0.6555615369107219,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.6617869527233626,0.49344336030285035,0.7190887772588285,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.7252901313799938,0.49344336030285035,0.7652434763616812,0.5089065432007126],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7714557676153354,0.493452541567696,0.7759290548032659,0.5089157244655582],"dir":"ltr"},{"str":"Mafia","boundary":[0.7749907597190955,0.49239491686460807,0.8190882194818722,0.5054352969121141],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21743313396727262,0.5163272280285036,0.22099863915863047,0.5317904109263658],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.22086083128927123,0.516318046763658,0.24779680118275596,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹźs","boundary":[0.2530160008064245,0.516318046763658,0.2994638150599778,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.30482519740600117,0.516318046763658,0.34138803131615203,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƨƳř","boundary":[0.34655692013037204,0.516318046763658,0.3747200362891032,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.38002017069318916,0.516318046763658,0.3901698296428212,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"ƅŚų","boundary":[0.39544152750243616,0.516318046763658,0.4318468667047479,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭŚǀě","boundary":[0.437173250226807,0.516318046763658,0.49052676993380606,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚsŹř","boundary":[0.49575690668996336,0.516318046763658,0.5339274990759719,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5393020059809818,0.516318046763658,0.5563464332515707,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.5617778132455227,0.516318046763658,0.6145188535331473,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"ƁLjţ","boundary":[0.6198496119082019,0.516318046763658,0.6557234064715566,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"ľřŶƘŝ","boundary":[0.6611788481569838,0.516318046763658,0.6859952017741338,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6913172104431974,0.516318046763658,0.7085628809515808,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵřźƟř","boundary":[0.7138958267531332,0.516318046763658,0.7562750277208427,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.761776405362723,0.516318046763658,0.8190782298981889,0.5317812296615202],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.199889973455193,0.5392638638657957,0.20990838681495913,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƵźƸŝ","boundary":[0.21573535835489396,0.5392628377375297,0.2600288901582608,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹřŵ","boundary":[0.26591525486374784,0.5392638638657957,0.2982913544571755,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘs","boundary":[0.3040202244548234,0.5392638638657957,0.3364006989012466,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3422258156647962,0.5392638638657957,0.3594671113201841,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿōƾƯ","boundary":[0.36530972749571583,0.5392638638657957,0.40654052955209846,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.4123765834481369,0.5392638638657957,0.44695542152481443,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.45280022512684387,0.5392638638657957,0.46542605087194655,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţřŷŶŝ","boundary":[0.4712467927825007,0.5392638638657957,0.5148225160444878,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.5207438795739392,0.5392638638657957,0.5492351097073352,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.5551170995598267,0.5392638638657957,0.5939570444541515,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷ","boundary":[0.6029889284634253,0.5392638638657957,0.6090787238332046,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.613366079768825,0.5392638638657957,0.6188652699842075,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"Ɨ","boundary":[0.6231307516548503,0.5392638638657957,0.6263987668425121,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀƴƯř","boundary":[0.6364674910117267,0.5392638638657957,0.6805988206041463,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.6863648768522563,0.5392638638657957,0.7278056718524243,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.7336439131749605,0.5392638638657957,0.7714973287187931,0.554727046763658],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.19991807734955136,0.5621375241983373,0.21017710762407169,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƃ","boundary":[0.2169493800611538,0.5621375241983373,0.2504695037129128,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.25727240012096364,0.5621375241983373,0.2726368838412687,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŶƈƤƯ","boundary":[0.27935009576291114,0.5621375241983373,0.33095148684520004,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţŪƿřŹ","boundary":[0.337715009576291,0.5621375241983373,0.3959355532408184,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.40292656832767704,0.5621375241983373,0.41294498168744315,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵřŶƘţ","boundary":[0.41986162427337775,0.5621375241983373,0.46810531568159663,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.47489508753066073,0.5621467054631829,0.4798714828130773,0.5776098883610451],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳżŝ","boundary":[0.4784277813245521,0.5621375241983373,0.5109766876113032,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƇ","boundary":[0.517742397768892,0.5621375241983373,0.5563461006014581,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƧ","boundary":[0.5632058700984508,0.5621375241983373,0.5975900272168272,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6044344847283356,0.5621375241983373,0.6170603104734382,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.623788834380565,0.5621375241983373,0.6337722489163669,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.6406210812808708,0.5621375241983373,0.6726515674876514,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.6793297805853297,0.5621375241983373,0.7122374248177142,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƬū","boundary":[0.7191475051241556,0.5621375241983373,0.7512567386848559,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳźŞŝ","boundary":[0.7581580692853062,0.5621375241983373,0.7950402674641307,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.8018037901952217,0.5621375241983373,0.8190625852625918,0.5776007070961995],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃǀŝ","boundary":[0.19991807734955136,0.5850122106591449,0.2308023520715029,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŹřƺƯ","boundary":[0.23711307751755648,0.5850122106591449,0.28475522663888975,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.29114032458586736,0.5850122106591449,0.32754347636168135,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.3338804509257081,0.5850122106591449,0.370134857699674,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤųŚs","boundary":[0.3764193340277544,0.5850122106591449,0.42379899196935583,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋưƿř","boundary":[0.43024533785827085,0.5850122106591449,0.4614292900104162,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.4678428245018648,0.5850122106591449,0.4848872517724539,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.49132922280837327,0.5850122106591449,0.5189739188871341,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":"ƆŴƄƯ","boundary":[0.525299956318672,0.5850122106591449,0.5775750747622727,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.5840673566076406,0.5850122106591449,0.6079671785222269,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsźƸƟ","boundary":[0.6143085279392491,0.5850122106591449,0.6636853062733103,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6700529048083058,0.5850122106591449,0.6915706192668254,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6978747824333856,0.5850122106591449,0.7080988138839418,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7144007896240042,0.5850213919239906,0.7189746984308321,0.6004845748218528],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.7179312959913978,0.5850122106591449,0.7632788347165753,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsźƸƟ","boundary":[0.7696573703840596,0.5850122106591449,0.8191369577635159,0.6004753935570072],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19990057793756913,0.6078960783847982,0.20346608312892694,0.6233592612826604],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.20353389335035768,0.6078868971199526,0.23385381203588573,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴưƃƺƷ","boundary":[0.23972267732939062,0.6078868971199526,0.2944695877154664,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƴưƃŵ","boundary":[0.300406263230402,0.6078868971199526,0.3531626155035111,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.35907304190047357,0.6078868971199526,0.37094639293034487,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.3767146366049526,0.6078868971199526,0.4134809011793956,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤsŵ","boundary":[0.4191528980881017,0.6078868971199526,0.4589465609354522,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃǀě","boundary":[0.4648198010819527,0.6078868971199526,0.49706684251201216,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.5029247706730283,0.6078868971199526,0.5392316756829406,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.5450611672994858,0.6078868971199526,0.5653582977722522,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5711702899768153,0.6078868971199526,0.5926880044353349,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5985831188468129,0.6078960783847982,0.6026517321326569,0.6233592612826604],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6021180000672021,0.6078868971199526,0.6324379187527301,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"žƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.638301804374853,0.6078851655285037,0.7121630523167901,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŚƐų","boundary":[0.7179312959913978,0.6078868971199526,0.7735706763885619,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƟŹ","boundary":[0.7793214206511875,0.6078868971199526,0.8030090621954904,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.8089588622694127,0.6078868971199526,0.8191828937199689,0.6233500800178148],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.19991309767816937,0.6307598519893112,0.2348156748765162,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.24013549611908194,0.6307598519893112,0.2527613218641846,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.258280198918047,0.6307598519893112,0.2684298578676791,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶū","boundary":[0.2740056080104834,0.6307598519893112,0.3095381640401867,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"šLjƨƄƯ","boundary":[0.3151336010214709,0.6307598519893112,0.37133952488155625,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3769262121568494,0.6307598519893112,0.39417188266523284,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3997082591310774,0.6307598519893112,0.4098579180807095,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƣŚƠţř","boundary":[0.4154336682235138,0.6307598519893112,0.4548095326097911,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚưūŚƸƯ","boundary":[0.46039184503208874,0.6307598519893112,0.5189011289943212,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5244003192097038,0.6307598519893112,0.5416416148650917,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷŹŚǀƘƯ","boundary":[0.547180178757434,0.6307598519893112,0.6129167198682838,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6184443466281375,0.6307598519893112,0.6354887738987265,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.6411257719834683,0.6307598519893112,0.6687704680622291,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƆŴƄƯ","boundary":[0.6742915325425893,0.6307598519893112,0.7268728906958771,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.7323545814992776,0.6307598519893112,0.7562544034138639,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.7617907798797083,0.6307598519893112,0.8190926044151742,0.6462230348871734],"dir":"ltr"},{"str":"šLjưů","boundary":[0.19991309767816914,0.6536345384501189,0.24811741540942817,0.6690977213479811],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.2589845502503273,0.6536345384501189,0.29698014851651455,0.6690977213479811],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.30787134504888913,0.6536345384501189,0.32511264070427703,0.6690977213479811],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.3359950875306606,0.6536345384501189,0.38409440879002704,0.6690977213479811],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.39506872752931665,0.6536345384501189,0.4282432377944287,0.6690977213479811],"dir":"ltr"},{"str":"žǀƬě","boundary":[0.43911912234131895,0.6536345384501189,0.47644099324619443,0.6690977213479811],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŵŹƺƧŹ","boundary":[0.4874021874264975,0.6536345384501189,0.5537030845737707,0.6690977213479811],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŶƴŤƀǀģ","boundary":[0.5647189644165179,0.6536345384501189,0.6264547024629546,0.6690977213479811],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.6372977756123783,0.6536345384501189,0.6944661671314806,0.6690977213479811],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŨƴų","boundary":[0.7054426732972681,0.6536345384501189,0.7436307650952587,0.6690977213479811],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹƹōƾưƳ","boundary":[0.7544322771412248,0.6536345384501189,0.8191735391955913,0.6690977213479811],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨƬŝ","boundary":[0.19992184738415994,0.6765092249109264,0.2271378078693587,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿōƾưƳ","boundary":[0.2339932025133558,0.6765092249109264,0.28602989146870017,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.2929596586136214,0.6765092249109264,0.32764349316219166,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3345929471455927,0.6765092249109264,0.3472231477436909,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.3541485400356165,0.6765092249109264,0.4113125567017232,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŵźŝƵźƸŝ","boundary":[0.41825763583212877,0.6765092249109264,0.48971867208763115,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƠƬţ","boundary":[0.4966746883505255,0.6765092249109264,0.5271849131413592,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝų","boundary":[0.53417374080172,0.6765092249109264,0.5602522395080807,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5672388797419436,0.6765092249109264,0.5774629111924998,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5843751789254389,0.6765092249109264,0.6016164745808268,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"ƾūŹŚų","boundary":[0.6085681159907257,0.6765092249109264,0.6563524478344137,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.6633040892443126,0.6765092249109264,0.6919375021000634,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.6988891435099622,0.6765092249109264,0.737729088404287,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚsŹŜǀsō","boundary":[0.7447551023151098,0.6765092249109264,0.8190335438997342,0.6919724078087885],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.1998923524075133,0.6993816025831354,0.27598198313228733,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.28265144652397445,0.699390783847981,0.28752722018749377,0.7148539667458433],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵƾƯ","boundary":[0.28618414031786577,0.6993816025831354,0.3410382346023319,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.3475786398306509,0.6993816025831354,0.38009473471993555,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3867904472295958,0.6993816025831354,0.39694010617922787,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.4036226941299016,0.6993816025831354,0.42391982460266797,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.43053678975840864,0.6993816025831354,0.4519035717885824,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":"ŢūŚŬƫ","boundary":[0.45866053224018016,0.6993816025831354,0.5064995497463123,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.5132018245354658,0.6993816025831354,0.5410936998084742,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5477762877591478,0.6993816025831354,0.5580003192097039,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5646085346594536,0.6993816025831354,0.5818498303148415,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿōƾƯ","boundary":[0.588497419441551,0.6993816025831354,0.6298583380934775,0.7148470942695964],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.6364993649406937,0.6993839113717342,0.671183199489264,0.7148470942695964],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6778166056248109,0.6993816025831354,0.6904424313699137,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬųřŵ","boundary":[0.6970681462316455,0.6993816025831354,0.7382901985820368,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.7449487248412352,0.6993816025831354,0.773582137696986,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.7802297268236954,0.6993816025831354,0.8190696717180203,0.7148447854809976],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5300231343032829,0.7222654703087885,0.5335886394946406,0.7377286532066508],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃ","boundary":[0.5335514532441786,0.7222562890439429,0.5667128389503041,0.7377194719418051],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.5720567218843453,0.7222562890439429,0.618977020261416,0.7377194719418051],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.6241721581936092,0.7222562890439429,0.6656129531937771,0.7377194719418051],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6709437115688317,0.7222562890439429,0.6924614260273513,0.7377194719418051],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŞƏźŝ","boundary":[0.6978599946238366,0.7222562890439429,0.7405891838311885,0.7377194719418051],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.7457405732334264,0.7222562890439429,0.7696403951480126,0.7377194719418051],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀƴƯř","boundary":[0.7749733409495649,0.7222562890439429,0.8191812304694063,0.7377194719418051],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19989,0.19601,0.81924,0.73773],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/1c051729c585788f3083f78126b2546c.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/3a809f5f00eebbce2c5a8d446bfb216a.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19991,0.07542,0.18074,0.26384]},"elements":[{"words":[{"str":"Ä°^‹","boundary":[0.1999085917811901,0.07617624239162701,0.2308921071200564,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"dÌÀ»Y","boundary":[0.23519024898356908,0.07617624239162701,0.27087589462719663,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"Ê¿Z^»","boundary":[0.2752090857162057,0.07617624239162701,0.30620920331978085,0.08921662243913295],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.07618,0.30621,0.08922],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"8","boundary":[0.811078256779006,0.07541971496437047,0.8191626625449413,0.08967149643705456],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81108,0.07542,0.81916,0.08967],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"¥|Å","boundary":[0.4106884849299418,0.11981920000742274,0.4479141090689157,0.13528238290528496],"dir":"ltr"},{"str":"¾¼‹{","boundary":[0.7077551157555189,0.11981920000742274,0.7480168878733913,0.13528238290528496],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.3008127011861161,0.14299205388954872,0.32913112462618865,0.15845523678741097],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀưƿř","boundary":[0.3345800040321226,0.14299205388954872,0.3721490541312456,0.15845523678741097],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.37752356103625556,0.14299205388954872,0.40792003964920537,0.15845523678741097],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4133076711132019,0.14299205388954872,0.428672154833507,0.15845523678741097],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯźĭźs","boundary":[0.4339722892375928,0.14299205388954872,0.4904166425859346,0.15845523678741097],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4955614697086791,0.14299205388954872,0.502604983031484,0.15845523678741097],"dir":"ltr"},{"str":"žƀŬţ","boundary":[0.5079619905245119,0.14299205388954872,0.5577587547461442,0.15845523678741097],"dir":"ltr"},{"str":"ƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.7040254023722321,0.14299205388954872,0.751652239508081,0.15845523678741097],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.2856927959409966,0.16643623441211405,0.32612299989919696,0.1818994173099763],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƣźs","boundary":[0.3314559457007493,0.16643623441211405,0.3725445650347771,0.1818994173099763],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.37772439098148586,0.16643623441211405,0.3847679043042909,0.1818994173099763],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.3900221027519237,0.16643623441211405,0.4185833305332483,0.1818994173099763],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀƴƯř","boundary":[0.42389002721682745,0.16643623441211405,0.46809791673666884,0.1818994173099763],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.47338273915527035,0.16643623441211405,0.5212633177648601,0.1818994173099763],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŰŤƯř","boundary":[0.5267056348913007,0.16643623441211405,0.572715963845301,0.1818994173099763],"dir":"ltr"},{"str":"źƧřźƧ","boundary":[0.7098719801081952,0.16643623441211405,0.7458879573939047,0.1818994173099763],"dir":"ltr"},{"str":"řŹƹŶƳō","boundary":[0.2483965894963207,0.18995167384204276,0.2847997412721347,0.205414856739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƎƤƟ","boundary":[0.29022893383958875,0.18995167384204276,0.3181295588185881,0.205414856739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳ","boundary":[0.32349312859110924,0.18995167384204276,0.33611895433621186,0.205414856739905],"dir":"ltr"},{"str":"ŚěƹŹř","boundary":[0.34143440072578213,0.18995167384204276,0.3731477100903868,0.205414856739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.37832753603709557,0.18995167384204276,0.4065978360942173,0.205414856739905],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵřŵ","boundary":[0.4119942172642049,0.18995167384204276,0.4436069050099123,0.205414856739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.4490885958133128,0.18995167384204276,0.4822631060784248,0.205414856739905],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.48759386445347946,0.18995167384204276,0.5181215886562952,0.205414856739905],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5233779745304258,0.18995167384204276,0.5387424582507309,0.205414856739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.5439419710359196,0.18995167384204276,0.5807082356103626,0.205414856739905],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƗŵř","boundary":[0.5858749369980848,0.18995167384204276,0.6101816202412553,0.205414856739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹźƟ","boundary":[0.6817479251369242,0.18995167384204276,0.7212834716575384,0.205414856739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƿŚưƳ","boundary":[0.7267061019454991,0.18995167384204276,0.7740201270118611,0.205414856739905],"dir":"ltr"},{"str":"ŜǀƣŹ","boundary":[0.3036361042975707,0.2133958543646081,0.3388099223816405,0.2288590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƿĦţřźŤsř","boundary":[0.3442588017875744,0.2133958543646081,0.41287837102247915,0.2288590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚƿŹřŻŚŝ","boundary":[0.41824631564799575,0.2133958543646081,0.47109891468700654,0.2288590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.4763071771781862,0.2133958543646081,0.5129771949867276,0.2288590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƄƧ","boundary":[0.5182401431403515,0.2133958543646081,0.5549495346258526,0.2288590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƧźƃ","boundary":[0.7061422667249084,0.2133958543646081,0.7497858002083263,0.2288590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƃ","boundary":[0.325409364604684,0.23691129379453676,0.3586298108262491,0.252374476692399],"dir":"ltr"},{"str":"ũřźųř","boundary":[0.36401525486374786,0.23691129379453676,0.4009827626759853,0.252374476692399],"dir":"ltr"},{"str":"źƏŚų","boundary":[0.4063507073015019,0.23691129379453676,0.4415070259735896,0.252374476692399],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4468727831726084,0.23691129379453676,0.4594986089177111,0.252374476692399],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿƺūƶƴǀƧ","boundary":[0.46481405530728137,0.23691129379453676,0.5332455058633783,0.252374476692399],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŝŚs","boundary":[0.6864856691643426,0.23691129379453676,0.7196908034004234,0.252374476692399],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƯŹŚƧ","boundary":[0.7249909378045093,0.23691129379453676,0.7693081986492389,0.252374476692399],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƧźƃ","boundary":[0.35575194381909214,0.2603554743171021,0.39939547730251007,0.27581865721496435],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4046409260441518,0.2603554743171021,0.4146593394039179,0.27581865721496435],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƺě","boundary":[0.4200622828533988,0.2603554743171021,0.4448611370585667,0.27581865721496435],"dir":"ltr"},{"str":"ŽLjŤųř","boundary":[0.45020064513961233,0.2603554743171021,0.5027098182184739,0.27581865721496435],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶŝŚƀů","boundary":[0.7015053257619032,0.2603554743171021,0.7543141762709586,0.27581865721496435],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀưƿř","boundary":[0.28266714156110345,0.28387091374703094,0.3201815059977823,0.2993340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.3256106985652364,0.28387091374703094,0.364601575887907,0.2993340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3699629582339303,0.28387091374703094,0.3825931588320285,0.2993340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƄƯ","boundary":[0.387803608749706,0.28387091374703094,0.4365941567823662,0.2993340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4419336648634118,0.28387091374703094,0.4545594906085145,0.2993340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚưǀě","boundary":[0.45987493699808474,0.28387091374703094,0.4982205235039145,0.2993340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5036234669533954,0.28387091374703094,0.5106669802762004,0.2993340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƸƗ","boundary":[0.5159211787238333,0.28387091374703094,0.5422906051543966,0.2993340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƨƳř","boundary":[0.5476738617653977,0.28387091374703094,0.5759135378515506,0.2993340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƧźƃ","boundary":[0.6618903363462249,0.28387091374703094,0.7192424716911394,0.2993340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƸs","boundary":[0.7244879204327811,0.28387091374703094,0.7578243002587278,0.2993340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƩLJŵ","boundary":[0.7631944323107421,0.28387091374703094,0.7939343368838412,0.2993340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹźƟ","boundary":[0.284586522630288,0.30731509426959625,0.32419425422532855,0.32277827716745844],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.3296453210577602,0.30731509426959625,0.35883871509693893,0.32277827716745844],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŞŤƗř","boundary":[0.36411916266254496,0.30731509426959625,0.4143862235811969,0.32277827716745844],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚƧ","boundary":[0.4196601088673096,0.30731509426959625,0.4547420550384732,0.32277827716745844],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŹŚưƃ","boundary":[0.46008156311951887,0.30731509426959625,0.5275527334430967,0.32277827716745844],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƣźs","boundary":[0.5329644265985687,0.30731509426959625,0.5740530459325964,0.32277827716745844],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿƺƷ","boundary":[0.6858808507778636,0.30731509426959625,0.7235133362454218,0.32277827716745844],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƣźs","boundary":[0.728922841974396,0.30731509426959625,0.7700114613084238,0.32277827716745844],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋưƃŵ","boundary":[0.30162035549880717,0.3307592747921616,0.3442707973522395,0.3462224576900238],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƘƴƇ","boundary":[0.3497021773461913,0.3307592747921616,0.39649123013339604,0.3462224576900238],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.4018176136554551,0.3307592747921616,0.411801028191257,0.3462224576900238],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚƔƳ","boundary":[0.4171383488458049,0.3307592747921616,0.4580979100164645,0.3462224576900238],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźsř","boundary":[0.46340679412654145,0.3307592747921616,0.4959010147508484,0.3462224576900238],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.5013105204798226,0.3307592747921616,0.5569827122744532,0.3462224576900238],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƫƹŵ","boundary":[0.710375995430261,0.3307592747921616,0.7452457612311414,0.3462224576900238],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƀƿŻ","boundary":[0.3439571889385437,0.3542747142220903,0.3884713181680723,0.3697378971199525],"dir":"ltr"},{"str":"Ĭƴū","boundary":[0.3939551963979705,0.3542747142220903,0.43022491515742084,0.3697378971199525],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźsř","boundary":[0.4355884849299419,0.3542747142220903,0.4682839487920433,0.3697378971199525],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƣźs","boundary":[0.47359064547562246,0.3542747142220903,0.5146792648096502,0.3697378971199525],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀƿŹƹźţ","boundary":[0.6977756123786163,0.3542747142220903,0.7580173381270789,0.3697378971199525],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.26311556063304314,0.37939353919239915,0.26767195994758236,0.3924339192399051],"dir":"ltr"},{"str":"½M","boundary":[0.26765166829071596,0.37909671772936465,0.2822801081952891,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"¶Ì·{","boundary":[0.28680330298041057,0.37909671772936465,0.31567279661301695,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.3201683209569571,0.37909671772936465,0.32734418870333654,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"|¿ÁM","boundary":[0.33186184940022173,0.37909671772936465,0.36267749739592087,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"{ÂmÁ","boundary":[0.36734457847518565,0.37909671772936465,0.399523456873089,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"Ä]","boundary":[0.4040374281778166,0.37909671772936465,0.41840392123920567,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"ÊfÌÀ»Y","boundary":[0.4228883774066732,0.37909671772936465,0.46238516514902056,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"cÔ°Œ»","boundary":[0.467138946943987,0.37909671772936465,0.5191685998454352,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"d‡Y","boundary":[0.5236917946305567,0.37909671772936465,0.5525428413023755,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"¾°¼»","boundary":[0.5570549679110244,0.37909671772936465,0.5950077450354491,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"Ä","boundary":[0.5995936594872483,0.37909671772936465,0.6077638184200799,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"É{Y€§Y","boundary":[0.6208630052753603,0.37909671772936465,0.660040660596082,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"Êy€]","boundary":[0.6647114310675043,0.37909671772936465,0.6978347938577332,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7022104129565538,0.37939353919239915,0.7101795000168004,0.3924339192399051],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.710275424212896,0.37939353919239915,0.7204581465676556,0.3924339192399051],"dir":"ltr"},{"str":"¶°‹","boundary":[0.7249924095292496,0.37909671772936465,0.7559833036524309,0.3921370977768706],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮƳŚƯźŰƯ","boundary":[0.1999100635059307,0.4232539137470309,0.2702773865125502,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.2770190349786635,0.42326309501187653,0.2819954302610801,0.4387262779097387],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃ","boundary":[0.28055172877255485,0.4232539137470309,0.3137131144786803,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƀƤţ","boundary":[0.32057069654917525,0.4232539137470309,0.3628755250159606,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƪųřŶŤƯ","boundary":[0.36976373105742427,0.4232539137470309,0.4211223177984612,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.428028023251907,0.4232539137470309,0.4288548704680623,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"Ş","boundary":[0.43303722993179006,0.4232539137470309,0.43549589731527855,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƿ","boundary":[0.4398073149423744,0.4232539137470309,0.4403847955377845,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ź","boundary":[0.4446371526494406,0.4232539137470309,0.4485832700514097,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"Ƥ","boundary":[0.4529034373844966,0.4232539137470309,0.45601833271731473,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ţ","boundary":[0.46026631497597537,0.4232539137470309,0.4606031786566313,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀůŚƳ","boundary":[0.4717765532072176,0.4232539137470309,0.507289422398441,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƸģ","boundary":[0.5141141930714694,0.4232539137470309,0.5456087597862976,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5525210275192367,0.4232539137470309,0.5651468532643394,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.5719759987903633,0.4232539137470309,0.6292406370753671,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.6360850945868755,0.4232539137470309,0.6724619972447163,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀƴƯř","boundary":[0.6791292732099057,0.4232539137470309,0.7232190416988677,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7300350626659051,0.4232539137470309,0.7714758576660731,0.4387170966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.19992537549141476,0.4461286002078385,0.23045309969423053,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2374200530896138,0.4461286002078385,0.2527845368099189,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.2596989919693557,0.4461286002078385,0.3124181579920031,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠĭ","boundary":[0.31936323712240866,0.4461286002078385,0.350612812069487,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷ","boundary":[0.3575688283323814,0.4461286002078385,0.3771462954873829,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŵŻřŹ","boundary":[0.3841810591041968,0.4461286002078385,0.4337197069990928,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.4407347837774268,0.4461286002078385,0.4579760794328147,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮƳŚƯźŰƯ","boundary":[0.4649277208427136,0.4461286002078385,0.5307780081314472,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5376005913779779,0.4461377814726841,0.5427782298981889,0.4616009643705464],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŰƇ","boundary":[0.5411354725983669,0.4461286002078385,0.581473804643661,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴƧ","boundary":[0.5884145089210712,0.4461286002078385,0.6301177951009711,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6369994388629414,0.4461286002078385,0.6440429521857464,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźƿŸěŚƳŹŚƨƳř","boundary":[0.6510120930076273,0.4461286002078385,0.7303063035516278,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿƺƷ","boundary":[0.7372995060649843,0.4461286002078385,0.7794840260743925,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":"Żřźůř","boundary":[0.786494727999731,0.4461286002078385,0.8192120661268101,0.4615917831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.19992318806491705,0.46900328666864616,0.24580227142905126,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƐų","boundary":[0.2526467289405596,0.46900328666864616,0.2904038977184905,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƷŷ","boundary":[0.2970996102281508,0.46900328666864616,0.32766670810792636,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3341939887772587,0.46900328666864616,0.34682418937535686,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚĮƴƷ","boundary":[0.3535483384294881,0.46900328666864616,0.4040778905278719,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.4107036053896037,0.46900328666864616,0.41695527032021756,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"ƺ","boundary":[0.4212557508148246,0.46900328666864616,0.425179993951816,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.42932079231208614,0.46900328666864616,0.4348199825274687,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"Ƙ","boundary":[0.43908546419811145,0.46900328666864616,0.44248472497563907,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.44674364436678865,0.46900328666864616,0.44953042572494195,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"źƨƟ","boundary":[0.4606009912301332,0.46900328666864616,0.4838270857834076,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.49054029770505003,0.46900328666864616,0.5120580121635696,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5188609085716204,0.4690124679334918,0.5238373038540369,0.48447565083135397],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5222929807466145,0.46900328666864616,0.5526916467860621,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚŬƯźǀƛ","boundary":[0.5594901683411174,0.46900328666864616,0.6130296193004265,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚƧ","boundary":[0.6197712677665399,0.46900328666864616,0.6516092604415172,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤsŵ","boundary":[0.6583771580256038,0.46900328666864616,0.7014585228990959,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7082745438661333,0.46900328666864616,0.7184985753166895,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.7251067907664391,0.46900328666864616,0.7788518598165383,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"ƒƠů","boundary":[0.7856897550485533,0.46900328666864616,0.8191245690668995,0.48446646956650835],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƨƃō","boundary":[0.19990859178119014,0.4918756643408551,0.2381076207116696,0.5073388472387174],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.24385836497429525,0.4918756643408551,0.2540823964248513,0.5073388472387174],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŞƣ","boundary":[0.2599862605423205,0.4918756643408551,0.28545009240280905,0.5073388472387174],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.29133645710829614,0.4918756643408551,0.30858212761667964,0.5073388472387174],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.31452099055811306,0.4918756643408551,0.3448409092436411,0.5073388472387174],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźƟ","boundary":[0.35081039615604326,0.4918756643408551,0.3871435502839287,0.5073388472387174],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀǀƘţ","boundary":[0.3930496018278957,0.4918756643408551,0.4323685931252311,0.5073388472387174],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.43830964349316237,0.4918756643408551,0.4688373676959781,0.5073388472387174],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.474800292328887,0.4918756643408551,0.49016477604919206,0.5073388472387174],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿƺƷ","boundary":[0.49607082759315907,0.4918756643408551,0.53380830953261,0.5073388472387174],"dir":"ltr"},{"str":"Żřźůř","boundary":[0.5397187359295725,0.4918756643408551,0.5724360740566516,0.5073388472387174],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5783202513356409,0.4918848456057008,0.5824894862403819,0.507348028503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧƾƯ","boundary":[0.5818551325560299,0.4918756643408551,0.635201374281778,0.507341156027316],"dir":"ltr"},{"str":"źƨƟ","boundary":[0.6411380497967137,0.49187797312945375,0.6643641443499881,0.507341156027316],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.6702701958939551,0.49187797312945375,0.7066470985517959,0.507341156027316],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.7125072141393098,0.49187797312945375,0.7521980679412654,0.507341156027316],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚŝŹŵ","boundary":[0.7581719297066631,0.49187797312945375,0.7960275326769934,0.507341156027316],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.8019204596619738,0.49187797312945375,0.8191617553173617,0.507341156027316],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźƿŸěŚƳŹŚƨƳř","boundary":[0.1999195289136794,0.5147503508016628,0.27910874298578714,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2847894896004843,0.5147595320665084,0.28865685964853377,0.5302227149643706],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧƾƯ","boundary":[0.28832437082087337,0.5147503508016628,0.34084885588521924,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŞŰƇ","boundary":[0.3465842881623605,0.5147503508016628,0.3937189543362122,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹ","boundary":[0.3993078290380031,0.5147503508016628,0.42038149591747626,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.42612130304761303,0.5147503508016628,0.4348141359497332,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŬţ","boundary":[0.4404358220489906,0.5147503508016628,0.4875617385168513,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬƯŚƘƯ","boundary":[0.4932577971170327,0.5147503508016628,0.5342501696851587,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5399309162998559,0.5147503508016628,0.5633407546789426,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5689602533517022,0.5147503508016628,0.5815860790968049,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƃ","boundary":[0.5872055777695645,0.5147503508016628,0.6205769564194755,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřƹ","boundary":[0.6261155203118178,0.5147503508016628,0.6515290413628577,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.657264473639999,0.5147503508016628,0.6672478881758008,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚƀů","boundary":[0.6728892611135382,0.5147503508016628,0.7206276570007731,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.7262143442760663,0.5147503508016628,0.7800644097980581,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƃ","boundary":[0.7857889049427106,0.5147503508016628,0.8191602835926215,0.530213533699525],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.1999195289136794,0.5376961679038005,0.2266411310103831,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.23369120661268145,0.5376961679038005,0.30507349551426405,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹŚƠs","boundary":[0.3120163872181718,0.5376961679038005,0.36126629481536277,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.3683666812271097,0.5376961679038005,0.39177651960619636,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.3988090957965126,0.5376961679038005,0.39963594301266797,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"Ƙ","boundary":[0.4039189240952929,0.5376961679038005,0.4073181848728205,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"ƣ","boundary":[0.41157710426397,0.5376961679038005,0.41285456133866505,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4203311851080277,0.5376961679038005,0.4230960922012033,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.4343919626356645,0.5376961679038005,0.46038733913511004,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƄƯ","boundary":[0.4674571015758883,0.5376961679038005,0.515980783575821,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5232014784449451,0.5376961679038005,0.5402459057155341,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧƾƯ","boundary":[0.5473944155102318,0.5376961679038005,0.5999145257215823,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƗŵř","boundary":[0.6070608480897823,0.5376961679038005,0.6311662880951585,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.6383126104633585,0.5376961679038005,0.6794471657538392,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6864906790766444,0.5377053491686462,0.6917689392157526,0.5531685320665084],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŚƷŚƌƯř","boundary":[0.6900255602970334,0.5376961679038005,0.7590979268169757,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.7663361210980818,0.5376961679038005,0.7967675985349959,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.8038307986962808,0.5376961679038005,0.8191952824165859,0.5531593508016628],"dir":"ltr"},{"str":"ƹř","boundary":[0.19991349081012053,0.5605692510391924,0.21021626961459616,0.5760324339370546],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.21573952152145415,0.5605692510391924,0.24605944020698217,0.5760324339370546],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƨưƯ","boundary":[0.25162644064379547,0.5605692510391924,0.2913326064312354,0.5760324339370546],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.29688866973555983,0.5605692510391924,0.3068720842713617,0.5760324339370546],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ(","boundary":[0.312410648163704,0.5605692510391924,0.32601644097980564,0.5760416152019002],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.3260186284063034,0.5605692510391924,0.35626636201740514,0.5760324339370546],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵƺŝ","boundary":[0.36190554752864473,0.5605692510391924,0.3888240180101474,0.5760324339370546],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƴs","boundary":[0.39436476932898745,0.5605692510391924,0.42839675078122363,0.5760324339370546],"dir":"ltr"},{"str":"ëî","boundary":[0.4337734451127313,0.5605692510391924,0.4533246631497596,0.5760324339370546],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.4589895736030376,0.5605708543646082,0.4762308692584255,0.5760340372624704],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƨƳ","boundary":[0.48175464534121837,0.5605692510391924,0.5118317596854943,0.5760324339370546],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƗŵř","boundary":[0.517339699606868,0.5605692510391924,0.5415501360841368,0.5760324339370546],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5469749537985954,0.5605692510391924,0.5571246127482274,0.5760324339370546],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƴs","boundary":[0.5627003628910318,0.5605692510391924,0.5965114142669937,0.5760324339370546],"dir":"ltr"},{"str":"íî","boundary":[0.6021303887638185,0.5605708543646082,0.6227140721077922,0.5760340372624704],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưǀƣ","boundary":[0.628136702395753,0.5605708543646082,0.6664035415476633,0.5760340372624704],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6718852323510637,0.5605708543646082,0.6845110580961663,0.5760340372624704],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃŹŚƠs","boundary":[0.6900299351500288,0.5605708543646082,0.7451705823057022,0.5760340372624704],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.7507135210510401,0.5605708543646082,0.7589119955646653,0.5760340372624704],"dir":"ltr"},{"str":"Ũ","boundary":[0.7631862269412992,0.5605708543646082,0.7656448943247877,0.5760340372624704],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.7699563119518834,0.5605708543646082,0.7727430933100368,0.5760340372624704],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.777023886966164,0.5605800356294538,0.7831639931453918,0.576043218527316],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7887178690232184,0.5605708543646082,0.819116535062666,0.5760340372624704],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.19991567823661827,0.5834439375,0.2171613487450017,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.2251170189173749,0.5834439375,0.2554369376029029,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.2634232317462449,0.5834439375,0.293854709183159,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.3018300661940121,0.5834439375,0.3233477806525316,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3313690736198378,0.5834439375,0.34652793924935293,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŰƇ","boundary":[0.35445298545075743,0.5834439375,0.3947913174960517,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴƧ","boundary":[0.40263761634353656,0.5834439375,0.44414403413863757,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźųLJŚŝ","boundary":[0.4520318940895801,0.5834439375,0.5018067840462348,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5097865159100835,0.5834531187648456,0.5159725580457644,0.5989163016627078],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5133192097039748,0.5834439375,0.5436391283895029,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵřŶƳ","boundary":[0.5516254225328449,0.5834439375,0.5839337119048418,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃŹŚƠs","boundary":[0.5918478209737575,0.5834439375,0.646988468129431,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀƴģ","boundary":[0.6549507005812976,0.5834439375,0.6929025503175296,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.7009172810053425,0.5834439375,0.7091157555189677,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"Ƈ","boundary":[0.7133899868956016,0.5834439375,0.7213172205235039,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7366007694633916,0.5834439375,0.7538420651187795,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧ","boundary":[0.7618021101441483,0.5834439375,0.786937828029972,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƗŵř","boundary":[0.7949678707032694,0.5834439375,0.8191695574745471,0.5989071203978622],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚǀě","boundary":[0.1999244279426094,0.6063186239608076,0.23740598098182178,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳ","boundary":[0.2428679849467423,0.6063186239608076,0.2554981855448405,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.26101268774570735,0.6063186239608076,0.29379346124122163,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚsŹř","boundary":[0.29931890057457733,0.6063186239608076,0.3374894929605859,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3429668089109908,0.6063186239608076,0.3602081045663787,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.36574885588521877,0.6063186239608076,0.3961475219246664,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚǀě","boundary":[0.4017363966264573,0.6063186239608076,0.43921794966566974,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.4446799536305902,0.6063186239608076,0.4455068008467456,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"Ƙ","boundary":[0.44978978192937047,0.6063186239608076,0.4531890427068981,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ƣ","boundary":[0.45744796209804767,0.6063186239608076,0.4587254191727428,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.46620204294210527,0.6063186239608076,0.46896695003528094,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.47885411780518106,0.6063186239608076,0.5048494943046267,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƟŚƿŹŵ","boundary":[0.510405557608951,0.6063186239608076,0.561484153758274,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚǀě","boundary":[0.5669549074291855,0.6063186239608076,0.592578421424011,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5981016733308689,0.6063186239608076,0.6153429689862568,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƿƺƃ","boundary":[0.6208837203050969,0.6063186239608076,0.655326937938913,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŘưƐƯ","boundary":[0.6609026880817173,0.6063186239608076,0.7096057390544669,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺţƾƯ","boundary":[0.7151311783878229,0.6063186239608076,0.7724986257182218,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.7780328147575686,0.6063186239608076,0.8191673700480494,0.6217818068586698],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4687744565034773,0.6292024916864609,0.4723399616948351,0.6446656745843231],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4723027754443731,0.6291933104216153,0.5027014414838207,0.6446564933194775],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.5080868855213194,0.6291933104216153,0.5347997379120321,0.6446564933194775],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.5400408118006783,0.6291933104216153,0.5740443567084436,0.6446564933194775],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.5793532408185205,0.6291933104216153,0.6171388461409222,0.6446564933194775],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀů","boundary":[0.6223952320150529,0.6291933104216153,0.6537607405665128,0.6446564933194775],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6589655656731964,0.6291915788301663,0.6743300493935015,0.6446547617280285],"dir":"ltr"},{"str":"šřŷŶŝ","boundary":[0.6795295621786902,0.6291915788301663,0.7198985181949531,0.6446547617280285],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋưƃŵ","boundary":[0.7250892812741507,0.6291915788301663,0.7677397231275831,0.6446547617280285],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7731711031215349,0.6291915788301663,0.7965809415006216,0.6446547617280285],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.8018985753166896,0.6291915788301663,0.8191398709720775,0.6446547617280285],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.19991442827861944,0.6520662652909739,0.27580719061859477,0.6675294481888361],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.28155356002822485,0.6520662652909739,0.29691804374853,0.6675294481888361],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.30261628977520916,0.6520754465558195,0.3091654447095192,0.6675386294536818],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŰƇ","boundary":[0.30877170793992137,0.6520662652909739,0.34911003998521556,0.6675294481888361],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴƧ","boundary":[0.35483890998286344,0.6520662652909739,0.39640001344040854,0.6675294481888361],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4021157588790699,0.6520662652909739,0.4091592722018749,0.6675294481888361],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźƿŸěŚƳŹŚƨƳř","boundary":[0.41491876617049156,0.6520662652909739,0.49421297671449216,0.6675294481888361],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿƺƷ","boundary":[0.49999653237458414,0.6520662652909739,0.5421810523839924,0.6675294481888361],"dir":"ltr"},{"str":"Żřźůř","boundary":[0.5479821074560666,0.6520662652909739,0.5806863210241591,0.6675294481888361],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮƳŚƯźŰƯ","boundary":[0.5863889419038337,0.6520662652909739,0.6567562649104531,0.6675294481888361],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6567497026309598,0.6520754465558195,0.6628898088101877,0.6675386294536818],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.6686471153523065,0.6520662652909739,0.7100879103524745,0.6675294481888361],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7158233426296157,0.6520662652909739,0.7373476193676286,0.6675294481888361],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.7431421121602094,0.6520662652909739,0.7714124122173311,0.6675294481888361],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.19992536541110822,0.6749409517517815,0.27145421188804114,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƀě","boundary":[0.27714152078223153,0.6749409517517815,0.31078632774436316,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3166595678908636,0.6749409517517815,0.3268835993414197,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.33268684183999164,0.6749409517517815,0.3814577030341719,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.387315631195188,0.6749409517517815,0.3960084640973082,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮƳŚƯźŰƯ","boundary":[0.4018313934343601,0.6749409517517815,0.4674891871912903,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4734018010147506,0.6749409517517815,0.48044531433755555,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŰƇ","boundary":[0.48630761735156713,0.6749409517517815,0.5266459493968613,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5325695003528104,0.6749501330166272,0.5367409226840493,0.6904133159144894],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷšƹŚƠţ","boundary":[0.5361043815731995,0.6749409517517815,0.6071454319411307,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6131105440005372,0.6749409517517815,0.6218033769026574,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.6275256846208122,0.6749409517517815,0.651718621686099,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵƾƯ","boundary":[0.6575656127146262,0.6749409517517815,0.7168426833775745,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.7225803030812135,0.6749409517517815,0.7506231107825676,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƳ","boundary":[0.7565510365915121,0.6749409517517815,0.7751900977789722,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƴs","boundary":[0.780947404321091,0.6749409517517815,0.8192623668559521,0.6904041346496438],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.1999144282786192,0.6978156382125892,0.2714082759315878,0.7132788211104514],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƀě","boundary":[0.2788411511709951,0.6978156382125892,0.31248595813312674,0.7132788211104514],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬƀƬs","boundary":[0.3200675783743821,0.6978156382125892,0.3627989550082318,0.7132788211104514],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3703674506905005,0.6978156382125892,0.3829976512885987,0.7132788211104514],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵŻ","boundary":[0.3905278720473102,0.6978139066211402,0.4177000840025536,0.7132770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŞŤsŵ","boundary":[0.4252029568898894,0.6978139066211402,0.47468691912234123,0.7132770895190024],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48225322737811227,0.6978230878859858,0.48803678303820436,0.713286270783848],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿōƾƯ","boundary":[0.48578592117200353,0.6978139066211402,0.5271403077853563,0.7132788211104514],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsŵ","boundary":[0.5345884950102479,0.6978156382125892,0.5701276133194444,0.7132788211104514],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5777311078256774,0.6978156382125892,0.5903569335707801,0.7132788211104514],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƴsř","boundary":[0.5978904304290846,0.6978156382125892,0.6323883337253448,0.7132788211104514],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭƪƠƣ","boundary":[0.6399218305836493,0.6978156382125892,0.7087973287187926,0.7132788211104514],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7163395752830882,0.6978156382125892,0.7233830886058933,0.7132788211104514],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.7308553375222603,0.6978156382125892,0.759051265078458,0.7132788211104514],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.7666394475992067,0.6978156382125892,0.784119172742851,0.7132788211104514],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŞŧ","boundary":[0.7916373576156711,0.6978156382125892,0.8191726823695437,0.7132788211104514],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5045372467323007,0.7206971971496438,0.5081027519236585,0.736160380047506],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5080655656731965,0.7206880158847981,0.538464231712644,0.7361511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŝ","boundary":[0.5438496757501429,0.7206880158847981,0.5683488525251168,0.7361511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"Jesse","boundary":[0.5736870400860187,0.7196395724465557,0.6115936998084741,0.7326799524940617],"dir":"ltr"},{"str":"James","boundary":[0.6163540157541854,0.7196395724465557,0.6614226302879608,0.7326799524940617],"dir":"ltr"},{"str":"ŻƹŹ","boundary":[0.6667276536406705,0.7206885930819478,0.6876132018413358,0.73615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6928324014650044,0.7206885930819478,0.7081968851853094,0.73615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĤƳō","boundary":[0.7134970195893954,0.7206885930819478,0.7431716474580826,0.73615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7486773999529585,0.7206885930819478,0.7589014314035146,0.73615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"źţƪƨƄƯ","boundary":[0.7640987567622055,0.7206885930819478,0.8191672188434527,0.73615177597981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.11982,0.81926,0.73616],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/6adaa3d6315a99faa08059052c30801a.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/867a3542726cf666a96cdae8dfe7d7dc.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.07734,0.1808,0.24369]},"elements":[{"words":[{"str":"9","boundary":[0.2000100803064413,0.07734370546318284,0.20744934646013236,0.09159548693586692],"dir":"ltr"},{"str":"Ä»|¬»","boundary":[0.7845663653775075,0.07810023289043937,0.8191175229326971,0.09114061293794531],"dir":"ltr"},{"str":"ƆǀŴƄţ","boundary":[0.19990757367023962,0.11762388286817103,0.25651160915291826,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.2620020496623098,0.11762388286817103,0.2721517086119418,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĜƧƺŤƟ","boundary":[0.27752402809045396,0.11762388286817103,0.3266405026712812,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3318553274419543,0.11762388286817103,0.3388988407647593,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇř","boundary":[0.34425366083128933,0.11762388286817103,0.37277332750915637,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŸƛŚƧ","boundary":[0.37812158529619305,0.11762388286817103,0.42320444541514063,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴs","boundary":[0.4287233224690031,0.11762388286817103,0.4570067470851114,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.4622893820772152,0.11762388286817103,0.485699220456302,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀŝ","boundary":[0.4910146668458722,0.11762388286817103,0.5148554282450187,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"šƹŚƠţ","boundary":[0.5201468129431136,0.11762388286817103,0.5591158160008065,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.5644990726118075,0.11762388286817103,0.6218818319276906,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.6272125903027452,0.11762388286817103,0.6334642552333591,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƺ","boundary":[0.6377669231544639,0.11762388286817103,0.6416911662914553,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.6459325862706227,0.11762388286817103,0.6514317764860053,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Ƙ","boundary":[0.6556972581566479,0.11762388286817103,0.6590965189341755,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.6633554383253252,0.11762388286817103,0.6661422196834784,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.6757997076711133,0.11762388286817103,0.7042909378045094,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.709667632136017,0.11762388286817103,0.7714077450354491,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.19989663653775075,0.14049856932897867,0.21505550216726588,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.22076468532643392,0.14049856932897867,0.23071310103827156,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.23649009441887037,0.14049856932897867,0.27045645307617355,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀģ","boundary":[0.27610657571990194,0.14049856932897867,0.305549336379826,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧ","boundary":[0.31128695608346496,0.14049856932897867,0.343118386478949,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƁLjţ","boundary":[0.3487860085346595,0.14049856932897867,0.38460730486206784,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.39041273478713756,0.14050775059382425,0.39428010483518705,0.1559709334916865],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿźǀĮŝ","boundary":[0.39394761600752665,0.14049856932897867,0.43676867712778467,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"źŞŤƘƯ","boundary":[0.44243411175699743,0.14049856932897867,0.47888757434226004,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀģ","boundary":[0.48446988676455766,0.14049856932897867,0.5139082725714862,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5196502671281207,0.14049856932897867,0.5428544874164175,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5485811699875676,0.14049856932897867,0.5585995833473337,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĜƧƺŤƟ","boundary":[0.5642059574611068,0.14049856932897867,0.613322432041934,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6188325593898055,0.14049856932897867,0.6420411545310978,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƀţ","boundary":[0.6477634622492524,0.14049856932897867,0.685531568159672,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6911095057289742,0.14049856932897867,0.714519344108061,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.7201410302073183,0.14049856932897867,0.757731954571419,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7632880178757434,0.14049856932897867,0.775913843620846,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7815267800141125,0.14050775059382425,0.785394150062162,0.1559709334916865],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵ","boundary":[0.7849588521891065,0.14049856932897867,0.8192008265851282,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19988132455226645,0.16345356769596203,0.20344682974362427,0.17891675059382428],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧ","boundary":[0.203514639965055,0.16344438643111645,0.23574855683612786,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƤƳ","boundary":[0.24103692752259667,0.16344336030285028,0.2621805920499983,0.17890654320071253],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŞƴƃƶs","boundary":[0.26754634924901716,0.16344336030285028,0.3213841167971506,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ŻƹŹ","boundary":[0.32671487517220515,0.16344438643111645,0.3476944827122744,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.352922432041934,0.16344438643111645,0.36828691576223915,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.37358705016632504,0.16344438643111645,0.3837367091159571,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀģ","boundary":[0.3891090285944692,0.16344438643111645,0.4187530324921877,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĜƧƺŤƟ","boundary":[0.4240859782937401,0.16344438643111645,0.4730974564026746,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧ","boundary":[0.4783166560263432,0.16344438643111645,0.5104543261315144,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘs","boundary":[0.5157128994321427,0.16344438643111645,0.5479358791707267,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.5533125735022345,0.16344438643111645,0.5813356943651087,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5866730150196565,0.16345356769596203,0.5902385202110143,0.17891675059382428],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧ","boundary":[0.5902057088135478,0.16344438643111645,0.622343378918719,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƤƳ","boundary":[0.6276019522193473,0.16344438643111645,0.6488965491750948,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŞƴƃƹŵ","boundary":[0.6542119955646651,0.16344438643111645,0.7032365982325862,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ŻƹŹ","boundary":[0.7085432949161654,0.16344438643111645,0.7295229024562345,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7347508517858942,0.16344438643111645,0.7501153355061992,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.7554154699102852,0.16344438643111645,0.7830382917240685,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƳŚŝ","boundary":[0.788377799805114,0.16344438643111645,0.8191636403346662,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƆǀŴƄţ","boundary":[0.19991330936460475,0.1863180467636579,0.25669890124659794,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣźǀƛ","boundary":[0.26342086287423144,0.1863180467636579,0.3133401229797386,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĜƧ","boundary":[0.32007302173986096,0.1863180467636579,0.34850300393131955,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.355253402103424,0.1863180467636579,0.362296915426229,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇř","boundary":[0.3690648130103156,0.1863180467636579,0.3975844796881826,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.40434581499277583,0.1863180467636579,0.48000452269749005,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƦģ","boundary":[0.4867002352071504,0.1863180467636579,0.5442579886428547,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5509033903430665,0.1863180467636579,0.5595962232451867,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5663203722993179,0.18632722802850352,0.5712967675817344,0.20179041092636574],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧ","boundary":[0.5698530660932093,0.1863180467636579,0.6018857397264877,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƷŚƄƯ","boundary":[0.608561765397668,0.1863180467636579,0.6591481905849937,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƳŚŝ","boundary":[0.6659204630220759,0.1863180467636579,0.6965925573737441,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤƟŹ","boundary":[0.7033188938543732,0.1863180467636579,0.7345487819629717,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7413232418265515,0.1863180467636579,0.7566877255468566,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7633003158496018,0.1863180467636579,0.7734499747992338,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"šƹŚƠţ","boundary":[0.7801347501764053,0.1863180467636579,0.8191037532340983,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3193621081280872,0.20920191448931114,0.322927613319445,0.22466509738717336],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźǀĮŝ","boundary":[0.32289042706898297,0.20919273322446552,0.359059524209536,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƿ","boundary":[0.3643202849366621,0.20919273322446552,0.3825327979570579,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3879073048620678,0.20919273322446552,0.3980569638116999,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.40342928329021205,0.20919273322446552,0.44142488155639936,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.44667251772453886,0.20919273322446552,0.4681902321830584,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴƧ","boundary":[0.4734859917341488,0.20919273322446552,0.5151783407815599,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƳŚŝ","boundary":[0.5204587883471659,0.20919273322446552,0.5510302610799369,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.5564550787943954,0.20919273322446552,0.5661978764154431,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƄƨŝ","boundary":[0.5715745707469507,0.20919273322446552,0.6074789892812742,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƏ","boundary":[0.6128031853768354,0.20919273322446552,0.643444655757535,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŶƯ","boundary":[0.6487885386915763,0.20919273322446552,0.6844960888411008,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6898137226571688,0.20919273322446552,0.7202123886966163,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƨưƯ","boundary":[0.7254972111152179,0.20919273322446552,0.7652033769026579,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7705516346896946,0.20920191448931114,0.7741171398810524,0.22466509738717336],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.774084328483586,0.20919273322446552,0.8191234400725782,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"řŶƇ","boundary":[0.19989362252612486,0.23206741968527314,0.22555869762440786,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźƸģ","boundary":[0.23174692718658654,0.23206741968527314,0.2708471758341454,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƆǀŴƄţ","boundary":[0.27700696885185316,0.23206741968527314,0.3335956923490475,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬưū","boundary":[0.3399086052215988,0.23206741968527314,0.37486368065589204,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.38093597661368916,0.23206741968527314,0.3911600080642452,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.39716449380061164,0.23206741968527314,0.45434382245220273,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚsŚƴƃ","boundary":[0.4604817412049328,0.23206741968527314,0.5180198078021574,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.5241883505258561,0.23206741968527314,0.5708942811061457,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹřżŝř","boundary":[0.5770081381674004,0.23206741968527314,0.6296616813951146,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6359767816941636,0.23206741968527314,0.6446696145962838,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6507944087900274,0.23206741968527314,0.660742824501865,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.6670229259769498,0.23206741968527314,0.6975965861362187,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.703712630623971,0.23206741968527314,0.7322738584052956,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.7383877154665502,0.23206741968527314,0.7714047310238231,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴƧ","boundary":[0.19990873290548034,0.25493979735748223,0.24160108195289137,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶźǀƛ","boundary":[0.2475858808507779,0.25493979735748223,0.2769498941567824,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2828668828332382,0.25493979735748223,0.2899103961560432,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀūźŝ","boundary":[0.29597394240784924,0.25493979735748223,0.34728221833943757,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"źƸƯ","boundary":[0.3532276435603643,0.25493979735748223,0.3768737240012097,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"īźŝźs","boundary":[0.3829657067974867,0.25493979735748223,0.43595392627935897,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"ŸƛŚƧ","boundary":[0.4418337287053527,0.25493979735748223,0.4729870568865295,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.4790309162998556,0.25493979735748223,0.5070737240012098,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŚƌƯř","boundary":[0.5131022714290516,0.25493979735748223,0.5550921104801587,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.5612890897483285,0.25493979735748223,0.6002799670709991,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6063457007493029,0.25493979735748223,0.6189715264944057,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƌƯř","boundary":[0.6249935116427542,0.25493979735748223,0.6531850643459562,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƿŐţ","boundary":[0.6593667316286417,0.25493979735748223,0.6917078323981051,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6977691912234134,0.2549489786223278,0.7020412351735494,0.27041216152019004],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.7013018850173047,0.25493979735748223,0.7323569806122107,0.270405289043943],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝų","boundary":[0.7382805315681598,0.25494210614608076,0.7643590302745205,0.270405289043943],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsŵ","boundary":[0.7704378885118108,0.25494210614608076,0.8059770068210074,0.270405289043943],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.8120862874231376,0.25493979735748223,0.8191298007459427,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.19989779577299172,0.2778144838182898,0.22661939786969545,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ƆǀŴƄţ","boundary":[0.23205296529014502,0.2778144838182898,0.288663563052317,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ŸƛŚƧ","boundary":[0.2941474412822152,0.2778144838182898,0.3254145156412757,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3308393333557342,0.2778144838182898,0.33788284667853924,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"źƷƺū","boundary":[0.3432376667450692,0.2778144838182898,0.3793323913846983,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ƎųŢsŵ","boundary":[0.38477033365814345,0.2778144838182898,0.4508612378616312,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚsŚƴƃŹŚƧ","boundary":[0.4562466818991299,0.2778144838182898,0.5275611605792818,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.5329575417492693,0.2778144838182898,0.5719484190719399,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5774104230368605,0.2778144838182898,0.5900362487819631,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺţƾƯ","boundary":[0.5954523167904306,0.2778144838182898,0.6458724975639262,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.6514044991767751,0.2778144838182898,0.657656164107389,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ƺ","boundary":[0.6619566446019961,0.2778144838182898,0.6658808877389875,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.6701223077181548,0.2778144838182898,0.6756214979335374,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"Ƙ","boundary":[0.6798869796041802,0.2778144838182898,0.6832862403817078,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.6875451597728572,0.2778144838182898,0.6903319411310106,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚƨŤsŵ","boundary":[0.7000922381640404,0.2778144838182898,0.7618411007694637,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7673249789993617,0.27782366508313544,0.7709911058096167,0.2932868479809977],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.7708576727932531,0.2778144838182898,0.8191516750109206,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.1999087329054803,0.3006891702790975,0.2306245757871039,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪůƵřŹ","boundary":[0.23619813850341045,0.3006891702790975,0.305053949800074,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.3107850072242197,0.3006891702790975,0.34560446221565144,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƸƿŶŝ","boundary":[0.35120864890292675,0.3006891702790975,0.39204790161620917,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3976739625684622,0.30069835154394303,0.4015413326165117,0.3161615344418053],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŶƳ","boundary":[0.4012088437888513,0.3006891702790975,0.4336046302207588,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.4392131917610296,0.3006891702790975,0.47379202983770713,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.4794334027754444,0.3006891702790975,0.5508310036625114,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.556347693289876,0.3006891702790975,0.5983156580760054,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.604029216088169,0.3006891702790975,0.6166550418332717,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƴƿżĭ","boundary":[0.6221739188871341,0.3006891702790975,0.6772030072914218,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6829450018480563,0.3006891702790975,0.70431178387823,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7100625281408557,0.3006891702790975,0.7202865595914117,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.725787937233292,0.3006891702790975,0.7491977756123788,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":"ĢǀƷ","boundary":[0.7547188400927389,0.3006891702790975,0.7823176002150466,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7879786599912638,0.30069835154394303,0.7918460300393133,0.3161615344418053],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.7915135412116528,0.3006891702790975,0.8191582372904137,0.31615235317695967],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7217674473303988,0.3235730380047507,0.7253329525217566,0.33903622090261293],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7251973320788951,0.32356385673990506,0.7555959981183427,0.33902703963776726],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚǀƳ","boundary":[0.7609791337656664,0.32356212514845606,0.7833411948523235,0.33902530804631825],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.788597580726454,0.32356212514845606,0.8191253049292697,0.33902530804631825],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƟźĭ","boundary":[0.1999042370888077,0.34643681160926365,0.2417256442995869,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.24960037969154286,0.34643681160926365,0.2730670911595715,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2807471455932262,0.34643681160926365,0.2959060112227414,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.3037304358052487,0.34643681160926365,0.33412691441819853,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3419338395887237,0.34643681160926365,0.3570927052182389,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƣƹ","boundary":[0.36491712980074614,0.34643681160926365,0.39345648331709304,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƧŶƳř","boundary":[0.4013071570175735,0.34643681160926365,0.44003991801350784,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"ƝźƇ","boundary":[0.44787746715500176,0.34643681160926365,0.48306878465105363,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŻřŵźĜŝ","boundary":[0.4907182151137397,0.34643681160926365,0.5478931689123352,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƪůƵřŹ","boundary":[0.5556344712879273,0.34643681160926365,0.6104951278518868,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.6182408050804744,0.34643681160926365,0.6458636268942576,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.653622428681832,0.34643681160926365,0.6662482544269346,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6739829945230336,0.34643681160926365,0.6910274217936225,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6988802829206009,0.34643681160926365,0.7203979973791204,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7282136722556367,0.34643681160926365,0.7382320856154029,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŞƣ","boundary":[0.7460543227714125,0.34643681160926365,0.771518154631901,0.3618999945071259],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƨƯ","boundary":[0.19988236282383048,0.3693114980700713,0.23334561338664755,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"ĢǀƷ","boundary":[0.24121159907261244,0.3693114980700713,0.268578491986157,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.2765932226739699,0.3693114980700713,0.28284488760458376,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.2870447464802936,0.3693114980700713,0.28788471825543555,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.29216769933806047,0.3693114980700713,0.297666889553443,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"Ť","boundary":[0.3019323712240858,0.3693114980700713,0.30439103860757427,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"ů","boundary":[0.30870245623467013,0.3693114980700713,0.31551410234871197,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.32759525889587104,0.3693206793349169,0.33358005779375755,0.3847838622327791],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.33112795268976236,0.3693114980700713,0.36152661872920994,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴưƃŻŹř","boundary":[0.3694494775041163,0.3693114980700713,0.4245157521588658,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4322461174019692,0.3693114980700713,0.46706557239340096,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.4749862437418099,0.3693114980700713,0.49224503880918,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5001832095695712,0.3693114980700713,0.5128090353146738,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƬƘŤƯ","boundary":[0.52064439702967,0.3693114980700713,0.5605758677463798,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨţƹźě","boundary":[0.5684243540203625,0.3693114980700713,0.615747138873022,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƄě","boundary":[0.6235628137495384,0.3693114980700713,0.6566038909982866,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.6645879977151309,0.3693114980700713,0.7009649003729718,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.7087390141460305,0.3693114980700713,0.748429867947986,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7563177278989286,0.3693114980700713,0.7735590235543165,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬŰƯ","boundary":[0.7814162595342904,0.3693114980700713,0.8191712408857235,0.3847746809679335],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.19988236282383043,0.3921861845308789,0.2100320217734625,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩưs","boundary":[0.21550496287087184,0.3921861845308789,0.24764044554954526,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"ơřźŤsř","boundary":[0.2530018278955686,0.3921861845308789,0.2978528208057531,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿżǀƟ","boundary":[0.30330170021168695,0.3921861845308789,0.35604055307281396,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿLJ","boundary":[0.3613625617418775,0.3921861845308789,0.3857873660159274,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.39129968079029653,0.3921861845308789,0.40645854641981166,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.41195992406169196,0.39219536579572456,0.415626050871947,0.40765854869358675],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.41549261785558333,0.3921861845308789,0.4458125365411114,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƧŹŚƄƯ","boundary":[0.45127672793252965,0.3921861845308789,0.507231097745372,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5126624777393238,0.3921861845308789,0.5415496320688153,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżǀģ","boundary":[0.5470356977252113,0.3921861845308789,0.5870831020463028,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřŹřŵ","boundary":[0.5925976042471696,0.3921861845308789,0.6283292160881696,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿLJ","boundary":[0.6338240314505565,0.3921861845308789,0.6580913410167674,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.6636605288800784,0.3921861845308789,0.6804074661469713,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6858322838614298,0.39219536579572456,0.6893977890527876,0.40765854869358675],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŶƳ","boundary":[0.6893649776553212,0.3921861845308789,0.7218920096770947,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.7271658949632074,0.3921861845308789,0.7618497295117777,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźƠƴƯ","boundary":[0.76718267531333,0.3921861845308789,0.8191515540472434,0.40764936742874114],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŚů","boundary":[0.19989517489331685,0.4151298211104513,0.23737016565303592,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.2439455697053191,0.4151298211104513,0.2721414972615168,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺƯ","boundary":[0.2788218977856928,0.4151298211104513,0.30281359161318516,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.30946555559289013,0.4151298211104513,0.3165090689156952,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"źƸƯ","boundary":[0.3230735358354895,0.4151298211104513,0.3468705487046807,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƫƺƫ","boundary":[0.3535159504048924,0.4151298211104513,0.4055351399482544,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.412200228486946,0.4151298211104513,0.42756471220725106,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.43407011861160577,0.41513900237529694,0.4414264339235912,0.4306021852731592],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƺƳ","boundary":[0.4402233493498202,0.4151298211104513,0.47296912402137026,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷźŞǀƟ","boundary":[0.47963639998655955,0.4151298211104513,0.5346961123618158,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƸŝ","boundary":[0.5412255804576458,0.4151298211104513,0.5681877994691038,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.5747916400658579,0.4151298211104513,0.5847750546016598,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5847684923221665,0.41513900237529694,0.5909085985013944,0.4306021852731592],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.5975714996135882,0.4151298211104513,0.6352521084640973,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺƐų","boundary":[0.641823137663385,0.4151298211104513,0.6869191223413192,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƳŚƃƺě","boundary":[0.6935339000705623,0.4151298211104513,0.7484908034004235,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7552237021605457,0.4151298211104513,0.763916535062666,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺţƾƯ","boundary":[0.7705422499243978,0.4151298211104513,0.819153428984241,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƃ","boundary":[0.1998995497463125,0.4380045075712589,0.23334530089714747,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřŻō","boundary":[0.24001913914183015,0.4380045075712589,0.26382708914351016,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ŦƗŚŝ","boundary":[0.2706649843755253,0.4380045075712589,0.30306514566042836,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"śƺǀţ","boundary":[0.3097783575820708,0.4380045075712589,0.3485023688720138,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ƪųřŵ","boundary":[0.35522870535264284,0.4380045075712589,0.3910500016800512,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3977675884546892,0.4380045075712589,0.4103934141997918,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.4172225597258158,0.4380045075712589,0.44466163771378664,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4513967239004067,0.4380045075712589,0.48059011793958545,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃLjţ","boundary":[0.487283643022748,0.4380045075712589,0.5289322435402037,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.5357701387722188,0.4380045075712589,0.5527183192769062,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5593527838446289,0.4380136888361046,0.5643291791270455,0.4534768717339668],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧ","boundary":[0.5628854776385204,0.4380045075712589,0.5877390175061323,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŨƴų","boundary":[0.5944369174422904,0.4380045075712589,0.6325287624743794,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚŝ","boundary":[0.6391938510130709,0.4380045075712589,0.6584607036053897,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƄƟ","boundary":[0.6652023520715031,0.4380045075712589,0.6953582137696986,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7020998622358121,0.4380045075712589,0.7174643459561171,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƧŚs","boundary":[0.7240747488323647,0.4380045075712589,0.762004724303619,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚĭ","boundary":[0.768731060784248,0.4380045075712589,0.7890281912570143,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7957479654581501,0.4380045075712589,0.8191578038372368,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.1999097711770437,0.46087803963776725,0.23661478780954934,0.47634122253562944],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24728067941265408,0.46088722090261286,0.2562885017304526,0.47635040380047505],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƹōƾƯ","boundary":[0.25081556063304317,0.46087803963776725,0.29920871274486793,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3099861630993587,0.46087919403206656,0.32535064681966386,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"řŶƇ","boundary":[0.3360952857766881,0.46087919403206656,0.36191785558281026,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3726865562313099,0.46087919403206656,0.38531238197641254,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.39607233291892124,0.46087919403206656,0.4062219918685533,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŶƄƷ","boundary":[0.41703881590000386,0.46087919403206656,0.4726388226202082,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.48357158025604025,0.46087919403206656,0.49061509357884525,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.5014115150700581,0.46087803963776725,0.5495006148986933,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƷŚƧ","boundary":[0.5602780652531841,0.46087919403206656,0.6028541346056924,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6136031484157123,0.46087919403206656,0.6237528073653443,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƄƟ","boundary":[0.6345696313967949,0.46087919403206656,0.6647911158899235,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.6755991902153831,0.46087919403206656,0.7283227310910255,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚĭ","boundary":[0.7389973724001212,0.46087919403206656,0.7592945028728876,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŶƤƯ","boundary":[0.7700457041094052,0.46087919403206656,0.8191271798662682,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48779915997446316,0.48376190736342045,0.49136466516582095,0.4992250902612827],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.4912268572964617,0.48375272609857484,0.5439613353045932,0.49921590899643703],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5492920936796478,0.48375272609857484,0.5979492086959443,0.49921590899643703],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀǀƴƨţ","boundary":[0.6033215281744565,0.48375272609857484,0.649169987567622,0.49921590899643703],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6545291824871476,0.48375272609857484,0.6760468969456671,0.49921590899643703],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6814432781156547,0.48375272609857484,0.6916673095662108,0.49921590899643703],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚƔƳ","boundary":[0.6969652565437989,0.48375272609857484,0.7377935721245926,0.49921590899643703],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.7431330802056382,0.48375272609857484,0.8190411545310976,0.49921590899643703],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƃŚƯ","boundary":[0.19991852088303502,0.5066274125593825,0.24326675178925458,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.24921436443667902,0.5066274125593825,0.2726242028157657,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"ƥźţ","boundary":[0.2784471321528176,0.5066274125593825,0.308539558482578,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚĮƴƷ","boundary":[0.3144346728940561,0.5066274125593825,0.35295087866671154,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.3587891199892478,0.5066274125593825,0.4161434427606599,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƐƤƳ","boundary":[0.42197949665669837,0.5066274125593825,0.453544061019455,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4593801149154934,0.5066274125593825,0.4720059406605961,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƐƤƳ","boundary":[0.4779273041900474,0.5066274125593825,0.509491868552804,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝų","boundary":[0.5153279224488425,0.5066274125593825,0.5414064211552031,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5472818487282014,0.5066274125593825,0.5706916871072881,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5765146164443401,0.5066274125593825,0.5918791001646452,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶŤƀŝ","boundary":[0.5975839084708177,0.5066274125593825,0.6433820570545344,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6491852995531063,0.5066274125593825,0.6803014414838211,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺǀě","boundary":[0.6861834313363125,0.5066274125593825,0.7199572964618123,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿLJ","boundary":[0.7257999126373441,0.5066274125593825,0.7502247169113941,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7561417055878499,0.5066274125593825,0.771506189308155,0.5220905954572447],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.19993383286851946,0.5295020990201901,0.21509269849803458,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.22231339336715858,0.5295020990201901,0.27947303518026967,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀŗżū","boundary":[0.28671997916736686,0.5295020990201901,0.3363570612546623,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.3433721380329963,0.5295020990201901,0.3648898524915159,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.3721039850811466,0.5295020990201901,0.4003742851382683,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.407579668021908,0.5295112802850357,0.4129585497799134,0.5449744631828979],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃ","boundary":[0.41111673666879484,0.5295020990201901,0.44427812237492037,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.451437569302107,0.5295020990201901,0.5163647626087835,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.5235023352709923,0.5295020990201901,0.5586761533550622,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƃŚƯ","boundary":[0.5658399751352442,0.5295020990201901,0.6093697624407783,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6165445213534493,0.5295020990201901,0.629170347098552,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƹŹƹ","boundary":[0.6363013574812676,0.5295020990201901,0.6657003696112364,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƔŰƫ","boundary":[0.672691384698095,0.5295020990201901,0.7088801686771279,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7160374281778168,0.5295020990201901,0.7311962938073319,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7384169886764559,0.5295020990201901,0.7454605019992608,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƄĭżƯŹ","boundary":[0.7526308860589364,0.5295020990201901,0.8190980276200398,0.5449652819180523],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.19991692819461737,0.552374476692399,0.22159213736097605,0.5678376595902613],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22944718591445207,0.5523836579572448,0.23563322805013295,0.567846840855107],"dir":"ltr"},{"str":"ŶŤƟřƾƯ","boundary":[0.2329798797083434,0.552374476692399,0.279359883740466,0.5678376595902613],"dir":"ltr"},{"str":"ơŚƠţř","boundary":[0.28741398810523866,0.552374476692399,0.32014882564429986,0.5678376595902613],"dir":"ltr"},{"str":"źţLJŚŝ","boundary":[0.3280388730217402,0.552374476692399,0.3600737340815164,0.5678376595902613],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƿLJ","boundary":[0.36805784079836057,0.552374476692399,0.4204220489902895,0.5678399683788599],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4283536574711873,0.5523767854809977,0.4437181411914924,0.5678399683788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.45153819092100417,0.5523767854809977,0.4687794865763921,0.5678399683788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĤƳō","boundary":[0.47673953160176086,0.5523767854809977,0.5067203991801352,0.5678399683788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5147182251940459,0.552374476692399,0.5271471825543497,0.5678376595902613],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƴŤƗř","boundary":[0.5351816000806425,0.552374476692399,0.564657172138033,0.5678376595902613],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŶŝ","boundary":[0.5725778434864421,0.552374476692399,0.6054898625718224,0.5678376595902613],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃ","boundary":[0.6134039716407381,0.552374476692399,0.6508855246799505,0.5678376595902613],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6588674439702968,0.552374476692399,0.7103813379926752,0.5678376595902613],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.718341383018044,0.552374476692399,0.7450629851147477,0.5678376595902613],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺǀě","boundary":[0.7529202210947215,0.552374476692399,0.7866940862202213,0.5678376595902613],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿLJ","boundary":[0.7946541312455901,0.552374476692399,0.8190789355196401,0.5678376595902613],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.19989942878263492,0.5752491631532067,0.210049087732267,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.21763945767951337,0.5752491631532067,0.24851498269547403,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.25625409764456847,0.5752491631532067,0.29267474883236455,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƿŚưǀě","boundary":[0.3002038708376735,0.5752491631532067,0.35220556096905353,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.35967780988542053,0.5752491631532067,0.36982746883505263,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"śŚƿźǀƀƯ","boundary":[0.3773172171634018,0.5752491631532067,0.4367889687846511,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿŶƴģ","boundary":[0.4442502805685292,0.5752491631532067,0.49083152783844625,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.4983803366822351,0.5752491631532067,0.5222801585968213,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶŤƀŝ","boundary":[0.52982896744061,0.5752491631532067,0.5754914955814658,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5830621786902322,0.5752491631532067,0.6003034743456201,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.6078588454689023,0.5752491631532067,0.6561637848190587,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀƨƃ","boundary":[0.6637104062363498,0.5752491631532067,0.7126431369913647,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚĮƴƷ","boundary":[0.7201591344376871,0.5752491631532067,0.7703780719733881,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"ƪůƵřŹ","boundary":[0.7780187527300831,0.5752491631532067,0.8190636235341557,0.5907123460510689],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƀƬū","boundary":[0.1998994287826351,0.5981238496140143,0.24864622828533997,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.25594567050838357,0.5981238496140143,0.29254569066899644,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.29969420046369416,0.5981238496140143,0.31232002620879684,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.31955165821040965,0.5981238496140143,0.381046779342092,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3883965323745842,0.59813303087886,0.39387822317798465,0.6135962137767222],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźǀĭ","boundary":[0.3919292261684756,0.5981238496140143,0.42355941332616515,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.4306379254729344,0.5981238496140143,0.4545946204764625,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬưů","boundary":[0.4617868788011156,0.5981238496140143,0.49674195423540873,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.504026084472968,0.5981238496140143,0.5345384966902994,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"śŚƿźǀƀƯ","boundary":[0.5418248143543563,0.5981238496140143,0.6012965659756055,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŹŵ","boundary":[0.6085566345216894,0.5981238496140143,0.642575491414939,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6498858707704713,0.5981238496140143,0.6601099022210275,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.667223413191761,0.5981238496140143,0.6769662108128087,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.6842590907563589,0.5981238496140143,0.7163967608615301,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŹ","boundary":[0.7234708981553039,0.5981238496140143,0.744227388192601,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŸěŜǀsō","boundary":[0.751393397399281,0.5981238496140143,0.8190220624306979,0.6135870325118766],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚƧ","boundary":[0.19990769463391683,0.620996804483373,0.23468121366889552,0.6364599873812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.2427506300191525,0.620996804483373,0.28174150734182307,0.6364599873812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.28972561405866726,0.620996804483373,0.3023558146567655,0.6364599873812352],"dir":"ltr"},{"str":"Online","boundary":[0.3102886327744363,0.6199483610451306,0.36052339639125025,0.6329887410926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƿźų","boundary":[0.3683477806525319,0.620996804483373,0.43082943113470656,0.6364599873812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.43870854137965803,0.620996804483373,0.4751116931554721,0.6364599873812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.4830629884748498,0.620996804483373,0.5003042841302378,0.6364599873812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƱō","boundary":[0.5082643291556065,0.620996804483373,0.5576804811666275,0.6364599873812352],"dir":"ltr"},{"str":"ľLjŨƯ","boundary":[0.5656208393535164,0.620996804483373,0.596327932529149,0.6364599873812352],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.596365118779611,0.6210059857482186,0.602503037532341,0.6364691686460808],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵƾưƳ","boundary":[0.6104783945431942,0.620996804483373,0.671486707435906,0.6364617189726841],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƃ","boundary":[0.6794248781962972,0.6209985360748218,0.7127962568462082,0.6364617189726841],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƔƟŚŰƯ","boundary":[0.7207596888545411,0.620996804483373,0.7778712072847014,0.6364599873812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŻŚūř","boundary":[0.7859778098854205,0.620996804483373,0.8190626356641242,0.6364599873812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳřƺųřźƟ","boundary":[0.1999084103356742,0.6438709137470309,0.2565649440542992,0.6593340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ŶŤƯ","boundary":[0.26361720708309533,0.6438709137470309,0.28763733745505865,0.6593340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.29486896945667146,0.6438709137470309,0.316386683915191,0.6593340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.323598629078324,0.6438709137470309,0.340643056348913,0.6593340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚĮƴƷ","boundary":[0.347892187762508,0.6438709137470309,0.3982117469171063,0.6593340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4054521286247102,0.6438709137470309,0.4099144786801519,0.6593340966448932],"dir":"ltr"},{"str":"ÎŶƳƺǀě","boundary":[0.4097812573502234,0.6403984337885986,0.45042052686401657,0.6593346738420427],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.45746185276032375,0.6438714909441805,0.5223890460670003,0.6593346738420427],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.529537555861698,0.6438714909441805,0.5554848089781927,0.6593346738420427],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.5627011289943213,0.6438714909441805,0.5972799670709988,0.6593346738420427],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6044350391451898,0.6438714909441805,0.6131278720473101,0.6593346738420427],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6202523201505324,0.6438806722090261,0.6256312019085378,0.6593438551068883],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳ","boundary":[0.6236865797520244,0.6438714909441805,0.636312405497127,0.6593346738420427],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźĮƿŵ","boundary":[0.6434434158798427,0.6438714909441805,0.6890818823292227,0.6593346738420427],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6963660125667821,0.6438714909441805,0.703409525889587,0.6593346738420427],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7105733476697692,0.6438806722090261,0.7185333926951379,0.6593438551068883],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.7167287658344814,0.6438714909441805,0.7615950707301502,0.6593346738420427],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŞŤƗř","boundary":[0.7687457679513456,0.6438714909441805,0.8191615738718456,0.6593346738420427],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.29233811699875695,0.6667547814726841,0.2959036221901148,0.6822179643705463],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.2958664359396527,0.6667456002078385,0.3439635697725213,0.6822087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩƣřƹ","boundary":[0.3493949497664731,0.6667456002078385,0.376488414367797,0.6822087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƠƯ","boundary":[0.38185198414031807,0.6667456002078385,0.41339029938510147,0.6822087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƬƛř","boundary":[0.4187451194516315,0.6667456002078385,0.4506334229360574,0.6822087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.45594668189912996,0.6667456002078385,0.46299019522193496,0.6822087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.46834501528846495,0.6667456002078385,0.49598971136722575,0.6822087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƟŚƋř","boundary":[0.5013073451832938,0.6667456002078385,0.5363061691475423,0.6822087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƨŞƃ","boundary":[0.5417287994355031,0.6667456002078385,0.5953469977487316,0.6822087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.60060557104936,0.6667456002078385,0.6175537515540472,0.6822087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6228823225026041,0.6667456002078385,0.6353112798629078,0.6822087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŵŚs","boundary":[0.6407229730183798,0.6667456002078385,0.6871401633009644,0.6822087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6924337354255571,0.6667456002078385,0.7050595611706597,0.6822087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺţƾƯ","boundary":[0.71037500756023,0.6667456002078385,0.7610948657639193,0.6822087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.766425624138974,0.6667456002078385,0.8191579147206076,0.6822087831057007],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19988,0.07734,0.8192,0.68222],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1-","boundary":[0.199808474177615,0.7468284085510689,0.21099913645374818,0.7563058432304038],"dir":"ltr"},{"str":"Link","boundary":[0.21430416696468269,0.7468284085510689,0.23970226883515605,0.7563058432304038],"dir":"ltr"},{"str":"Encryption","boundary":[0.24301871894963337,0.7468284085510689,0.3029095057289742,0.7563058432304038],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.74683,0.30291,0.75631],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/cd70ca645fc46a57359c1cf5d802a1c3.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/6012b4ff304849c4d97a41e5ab99e3b0.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19986,0.07542,0.18075,0.24952]},"elements":[{"words":[{"str":"Ä°^‹","boundary":[0.1999085917811901,0.07617624239162701,0.2308921071200564,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"dÌÀ»Y","boundary":[0.23519024898356908,0.07617624239162701,0.27087589462719663,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"Ê¿Z^»","boundary":[0.2752090857162057,0.07617624239162701,0.30620920331978085,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8108766506501797,0.07541971496437047,0.8192473371190483,0.08967149643705456],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19989886428547385,0.11726758833135385,0.20694237760827885,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧ","boundary":[0.2159261382346019,0.11726758833135385,0.2407796781022139,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƒƠů","boundary":[0.24979406269950563,0.11726758833135385,0.2832288767178518,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝƺų","boundary":[0.29223232418265477,0.11726758833135385,0.3286267262524777,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.33769360908571583,0.11726758833135385,0.35032380968381405,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3593644433990789,0.11726758833135385,0.369514102348711,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶŤƀŝ","boundary":[0.37861598400591334,0.11726758833135385,0.4241778905278718,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.433262272773092,0.11726758833135385,0.44300507039413967,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧ","boundary":[0.4520107052854403,0.11726758833135385,0.47686424515305226,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƈƳ","boundary":[0.48577800813144684,0.11726758833135385,0.5186200295688985,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺţƾƯ","boundary":[0.5276103524747148,0.11726758833135385,0.5762149692550651,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5851746681899127,0.11726758833135385,0.5953243271395448,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƩřƹźƿŚƟ","boundary":[0.6044262087967471,0.11726758833135385,0.6639176472564766,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.6729779678102213,0.11726758833135385,0.7135787910352474,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿLJ","boundary":[0.7226719229864587,0.11726758833135385,0.7470967272605086,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7561373609757734,0.11726758833135385,0.7715018446960785,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.33740059473808015,0.14015087885985753,0.34096609992943794,0.15561406175771977],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.3408282920600787,0.14014169759501194,0.3868079970431101,0.1556048804928742],"dir":"ltr"},{"str":"ƪưƗ","boundary":[0.3921387554181647,0.14014169759501194,0.4225614831490877,0.1556048804928742],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿLJ","boundary":[0.4278222438762138,0.14014169759501194,0.45224704815026373,0.1556048804928742],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.4575581196868385,0.14014169759501194,0.47907583414535804,0.1556048804928742],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4844722153153456,0.14014169759501194,0.4998366990356507,0.1556048804928742],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.5051368334397367,0.14014169759501194,0.5623336615033098,0.1556048804928742],"dir":"ltr"},{"str":"IP","boundary":[0.5677396592856423,0.13909325415676965,0.5841500756022983,0.1521336342042756],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.5893942139041022,0.1401422747921615,0.6292688115318701,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6345514465239739,0.14015145605700707,0.6381169517153317,0.15561463895486932],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃřŸĭ","boundary":[0.6380841403178652,0.1401422747921615,0.6870824938678132,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƴƧ","boundary":[0.6923148180504682,0.1401422747921615,0.7193776586808234,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7245706091865188,0.1401422747921615,0.7347202681361509,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷŝ","boundary":[0.7399919659957658,0.1401422747921615,0.7539433721985144,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶŤƀŝ","boundary":[0.7592435066026003,0.1401422747921615,0.8191680555088869,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƘƿ","boundary":[0.19989459023554315,0.16301638405581956,0.23748551459964384,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃ","boundary":[0.24495338866301533,0.16301638405581956,0.28255525015960486,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.29001218709048754,0.16301638405581956,0.354939380397164,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸŤƳř","boundary":[0.3625888108598501,0.16301638405581956,0.3895816538422768,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3971632740835321,0.16301638405581956,0.4097890998286347,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸŤƳř","boundary":[0.4173225966869392,0.16301638405581956,0.44443574812674297,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.45199549410302065,0.16301638405581956,0.4940903296260205,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5016916367057558,0.16301638405581956,0.5143174624508584,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.5218509593091629,0.16301638405581956,0.5792380934780419,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŚƈţř","boundary":[0.5866840932764357,0.16301638405581956,0.6380404925909747,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƧ","boundary":[0.6456527368031988,0.16301638405581956,0.6669538960384396,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6744808306172508,0.16301638405581956,0.7163919223144384,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿLJ","boundary":[0.7240741641745909,0.16301638405581956,0.7484989684486408,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7561287120728469,0.16301638405581956,0.771493195793152,0.1784795669536818],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3602613890662275,0.18590025178147276,0.36382689425758535,0.201363434679335],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.3636912738147239,0.18589107051662718,0.3940899398541715,0.20135425341448943],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚǀƳ","boundary":[0.3994753838916702,0.18589107051662718,0.4219227546117401,0.20135425341448943],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸŤƳř","boundary":[0.427194452471355,0.18589107051662718,0.4541763583212929,0.20135425341448943],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.45955086522630273,0.18589107051662718,0.4721766909714054,0.20135425341448943],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸŤƳř","boundary":[0.4774921373609757,0.18589107051662718,0.5046052888007794,0.20135425341448943],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.5099491717348207,0.18589107051662718,0.5496400255367763,0.20135425341448943],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5550079701622929,0.18589107051662718,0.5676337959073956,0.20135425341448943],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.5729492422969658,0.18589107051662718,0.6173102516716508,0.20135425341448943],"dir":"ltr"},{"str":"źŨƧřŶů","boundary":[0.6226431974732032,0.18589107051662718,0.6703684688014516,0.20135425341448943],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6756642283525419,0.18589107051662718,0.7048576223917207,0.20135425341448943],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7101336951043311,0.18590025178147276,0.7136992002956889,0.201363434679335],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.7136663888982224,0.18589107051662718,0.7547484459527569,0.20135425341448943],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7599348341789589,0.18589107051662718,0.7725847216155369,0.20135425341448943],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.7778892308726184,0.18589107051662718,0.8191659688854539,0.20135425341448943],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.19985959141157864,0.2087657569774348,0.2541405799536303,0.22422893987529705],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿLJ","boundary":[0.25973601693491455,0.2087657569774348,0.28416082120896446,0.22422893987529705],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.28972480763415204,0.2087640253859858,0.30508929135445717,0.224227208283848],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺţƾƯ","boundary":[0.31049004737744024,0.2087640253859858,0.3610663620174052,0.22422893987529705],"dir":"ltr"},{"str":"ƎƤƟ","boundary":[0.36649774201135704,0.2087657569774348,0.3943983669903564,0.22422893987529705],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźƿŸěŚƳŹŚƨƳř","boundary":[0.3998625583817747,0.2087657569774348,0.4791567689257752,0.22422893987529705],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.48463627230267786,0.2087657569774348,0.4916797856254828,0.22422893987529705],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚƧ","boundary":[0.49713522731091003,0.2087657569774348,0.5292247740331304,0.22422893987529705],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿƺƷ","boundary":[0.5346320923356067,0.2087657569774348,0.5723695742750577,0.22422893987529705],"dir":"ltr"},{"str":"Żřźůř","boundary":[0.5778753267699336,0.2087657569774348,0.6105926648970126,0.22422893987529705],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀŞƣ","boundary":[0.615980296361009,0.2087657569774348,0.6482317126440641,0.22422893987529705],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6535777830046031,0.2087657569774348,0.6638018144551592,0.22422893987529705],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬŗŚƀƯ","boundary":[0.6692003830516445,0.2087657569774348,0.716094432310742,0.22422893987529705],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźųLJŚŝ","boundary":[0.7215170625987027,0.2087657569774348,0.7714144484392322,0.22422893987529705],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.731140912603743,0.23171902375296916,0.7347064177951008,0.2471822066508314],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.7346692315446388,0.23170984248812354,0.7623139276233997,0.2471730253859858],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.7676315614394676,0.23170984248812354,0.819145455461846,0.2471730253859858],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŞƐƴƯ","boundary":[0.19989376365041484,0.2545845289489312,0.24552348039380384,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷ","boundary":[0.2518057692953864,0.2545845289489312,0.2713832364503879,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.2777114613084236,0.2545845289489312,0.31241717012197157,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.3188394543194112,0.2545845289489312,0.3403571687779307,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.34676195356338824,0.2545845289489312,0.3621264372836933,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾưƳ","boundary":[0.36843497530324915,0.2545845289489312,0.42729643493162184,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŞƐƴƯ","boundary":[0.4336684083196129,0.2545845289489312,0.47929812506300185,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿLJ","boundary":[0.4855804139645844,0.2545845289489312,0.5100052182386343,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5163225059641812,0.2545845289489312,0.5397323443432679,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5460561943483081,0.2545845289489312,0.5614206780686132,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.567729216088169,0.2545845289489312,0.5759276906017942,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.5801013003595308,0.2545845289489312,0.5828880817176841,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.5870463794899363,0.2545845289489312,0.5878863512650784,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"Ƨ","boundary":[0.5921693323477032,0.2545845289489312,0.596071701219717,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.6067397802493194,0.2545845289489312,0.6466931252310069,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6530060381035582,0.2545845289489312,0.6702473337589462,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.676593058028964,0.2545845289489312,0.6981107724874835,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7045155572729409,0.2545845289489312,0.7171413830180436,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.7234652330230837,0.2545845289489312,0.7563728772554684,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7627776620409259,0.2545845289489312,0.7714704949430461,0.27004771184679344],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.42174693390679086,0.2774683966745844,0.4253124390981487,0.29293157957244664],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.42517463122878946,0.2774592154097388,0.45557329726823703,0.29292239830760103],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞƯ","boundary":[0.46095874130573583,0.2774592154097388,0.4970840899163335,0.29292239830760103],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.5023885991734149,0.2774592154097388,0.5371993044588557,0.29292239830760103],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5424185040825241,0.2774592154097388,0.5658283424616108,0.29292239830760103],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5711459762776788,0.2774592154097388,0.581370007728235,0.29292239830760103],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃǀŝ","boundary":[0.5865673330869259,0.2774592154097388,0.6176156647962099,0.29292239830760103],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƯŻŚǀƳ","boundary":[0.6228545512583583,0.2774592154097388,0.6691973690400189,0.29292239830760103],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƫŵ","boundary":[0.6745631262390377,0.2774592154097388,0.7107628473505594,0.29292239830760103],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7161045428581028,0.2774592154097388,0.7377797520244614,0.29292239830760103],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7431192601055071,0.2774592154097388,0.7557450858506098,0.29292239830760103],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7610561573871845,0.2774683966745844,0.7646216625785422,0.29293157957244664],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾưƳ","boundary":[0.7645888511810759,0.2774592154097388,0.8191520177413393,0.29292239830760103],"dir":"ltr"},{"str":"ƎŞţźƯŚƳ","boundary":[0.1998762642384329,0.3003339018705464,0.2499989550082323,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.257735882530829,0.3003339018705464,0.25856272974698435,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"Ş","boundary":[0.2628457108296093,0.3003339018705464,0.26530437821309777,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƿ","boundary":[0.2696157958401936,0.3003339018705464,0.2701932764356037,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"ź","boundary":[0.2744456335472599,0.3003339018705464,0.2783917509492289,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"Ƥ","boundary":[0.2826112966634186,0.3003339018705464,0.2857261919962368,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"ţ","boundary":[0.2899741742548974,0.3003339018705464,0.2903110379355533,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƔŰƫ","boundary":[0.30228938543731737,0.3003339018705464,0.33826817647256485,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.346037915392628,0.3003339018705464,0.3675556298511476,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.37527287053526437,0.3003339018705464,0.4042650213366487,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.41196476260878345,0.3003339018705464,0.4692665871442493,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4769816404018683,0.3003339018705464,0.5118010953933001,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯřżƫř","boundary":[0.5194177144585197,0.3003339018705464,0.5583407815597596,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5659880245959478,0.3003339018705464,0.5730315379187527,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƟ","boundary":[0.580604408454017,0.3003339018705464,0.6065669735559961,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.614170468062229,0.3003339018705464,0.6186328181176707,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.6186153187056886,0.3003339018705464,0.6535310204630221,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.661154201807735,0.3003339018705464,0.6825209838379087,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6902863479049763,0.3003339018705464,0.7075276435603642,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚů","boundary":[0.7151836363025437,0.3003339018705464,0.7483493968616647,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.756108198649239,0.3003339018705464,0.771472682369544,0.3157970847684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.19990951916938315,0.323205830611639,0.2125353449144858,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝřƹ","boundary":[0.2210772453882602,0.323205830611639,0.2631852054702467,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƦƳŚŝ","boundary":[0.271681169987568,0.323205830611639,0.3207123349349824,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3291383018043753,0.323205830611639,0.3445027855246804,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀƴƯř","boundary":[0.35292875239407323,0.323205830611639,0.39706008198649284,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾƯŚƧŚƳ","boundary":[0.40554729679782303,0.323205830611639,0.47594524377541075,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.48447620711669637,0.323205830611639,0.522329622660529,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.530744652397433,0.323205830611639,0.5389431269110582,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"Ũ","boundary":[0.543217358287692,0.323205830611639,0.5456760256711806,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.5498868216793791,0.323205830611639,0.5526736030375324,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5655225462854072,0.323205830611639,0.5827638419407951,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5913276166795473,0.323205830611639,0.6217262827189948,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6302375592218006,0.323205830611639,0.6584334867779983,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƯ","boundary":[0.6670300729142169,0.323205830611639,0.710494237424818,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝƺų","boundary":[0.7190448876045835,0.323205830611639,0.7554392896744064,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7640030644131586,0.323205830611639,0.7766288901582612,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7851664157790401,0.32321501187648466,0.7919583750546021,0.33867819477434685],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7886991095729314,0.323205830611639,0.819097775612379,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹŵƵřŹ","boundary":[0.19992045630187183,0.34608051707244664,0.23904914149390166,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŷƺƠƳ","boundary":[0.24740073586237046,0.34608051707244664,0.3026463794899367,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3110067235643966,0.34608051707244664,0.3282523940727801,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƵŵŚǀě","boundary":[0.33661055072074214,0.34608051707244664,0.40566979268169795,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚưƄǀŝ","boundary":[0.4140170121971712,0.34608051707244664,0.45869738584052994,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŚƨƃř","boundary":[0.4670402305030076,0.34608051707244664,0.5210215416148655,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƿLJŚƳ","boundary":[0.5295415678236621,0.34608051707244664,0.5714789086388229,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶƴƯŹŚƧ","boundary":[0.5798436275662783,0.34608051707244664,0.6390135143308359,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6475860387755791,0.34608051707244664,0.654629552098384,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƀs","boundary":[0.6629089613924265,0.34608051707244664,0.7027441853432346,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀƴƯř","boundary":[0.7110957797117035,0.34608051707244664,0.7550805517287728,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƿƹŹ","boundary":[0.7634124592587617,0.34608051707244664,0.8191152750243611,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźŤƄƯ","boundary":[0.19992483115486723,0.36895520353325423,0.2563473102382314,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.26191868552804015,0.36895520353325423,0.2789631127986292,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƗŚưŤūř","boundary":[0.2845979234568732,0.36895520353325423,0.3416569436510871,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŶƴƸƯ","boundary":[0.3471976949699272,0.36895520353325423,0.4045520177413395,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4100971439131751,0.36895520353325423,0.42272734451127325,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƝƹźƘƯ","boundary":[0.4282418467121401,0.36895520353325423,0.47267941601424684,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"šLjưů","boundary":[0.47834266321696184,0.36895520353325423,0.5264747958737945,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5319696112361816,0.36895520353325423,0.5390131245589865,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŻŚsƾƯ","boundary":[0.5444685662444138,0.36895520353325423,0.602236312623904,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƨưƯ","boundary":[0.6077705016632509,0.36895520353325423,0.647371670978798,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.652932109136118,0.36895520353325423,0.6630817680857499,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚŬƯźǀƛ","boundary":[0.6685568966096571,0.36895520353325423,0.7220963475689662,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźŝŹŚƧ","boundary":[0.7275255401364203,0.36895520353325423,0.7747323913846983,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.7802490810120629,0.36895520353325423,0.8190890259063877,0.3844183864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀƴƯř","boundary":[0.19990929740264118,0.3918281584026128,0.2440909378045094,0.40729134130047506],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.25131819495312674,0.3918281584026128,0.29275898995329475,0.40729134130047506],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.3000059339403919,0.3918281584026128,0.3215236483989114,0.40729134130047506],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.32873559356204435,0.3918281584026128,0.35700589361916607,0.40729134130047506],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3643140855482007,0.3918373396674585,0.36979577635160116,0.4073005225653207],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.3678467793420921,0.3918281584026128,0.41288589093108435,0.40729134130047506],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹƺųƾƯ","boundary":[0.4201634588891503,0.3918281584026128,0.48530742918584724,0.40729307289192407],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƿźƟ","boundary":[0.4925543731729445,0.3918298899940619,0.5273869527233628,0.40729307289192407],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.5345901481805047,0.3918298899940619,0.5622129699942878,0.40729307289192407],"dir":"ltr"},{"str":"śŚƀů","boundary":[0.5694686636873761,0.3918298899940619,0.6130771983468298,0.40729307289192407],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀŗżū","boundary":[0.6203589193911495,0.3918281584026128,0.6696635126507846,0.40729134130047506],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.6770110782567791,0.3918281584026128,0.7137773428312221,0.40729134130047506],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƨƃō","boundary":[0.7209586640233864,0.3918281584026128,0.7587792681697524,0.40729134130047506],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.7660174624508586,0.3918281584026128,0.7965451866536744,0.40729134130047506],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.8038183797587447,0.3918281584026128,0.8191828634790498,0.40729134130047506],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.19989398541715642,0.41470284486342046,0.26464180975101614,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭŚǀě","boundary":[0.2723721749941196,0.41470284486342046,0.32581756661402483,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"žĜs","boundary":[0.33326137898592095,0.41470284486342046,0.3716922751251636,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3791273377910686,0.41470284486342046,0.3861708511138736,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵƾƯ","boundary":[0.39374372164913785,0.41470284486342046,0.4483003259299083,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"Ɓƺĭ","boundary":[0.45594756896609656,0.41470284486342046,0.4912045092570814,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƠƬţ","boundary":[0.4987883169248345,0.41470284486342046,0.5290972984778737,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺƐų","boundary":[0.536790477470515,0.41470284486342046,0.5818864621484493,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5893084002553677,0.41470284486342046,0.6019342260004703,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6094677228587748,0.41470284486342046,0.6267090185141627,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃƺƷŚŝ","boundary":[0.6341615805920499,0.41470284486342046,0.6842798965088537,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŹŚƨƷżŝ","boundary":[0.6918199556466514,0.41470284486342046,0.7486886697355598,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7562331037263531,0.41470284486342046,0.7664571351769092,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"źţƖƿŚƃ","boundary":[0.7738725110043343,0.41470284486342046,0.8191413023755922,0.43016602776128265],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.199898360270152,0.43757753132422805,0.2231069554114443,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.23134699102852707,0.43757753132422805,0.24133040556432897,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƳŚŝ","boundary":[0.249391072208595,0.43757753132422805,0.28017691273814704,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.28820039313195106,0.43757753132422805,0.3116102315110378,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3196512113168239,0.43757753132422805,0.32966962467659,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟŵŚƈţ","boundary":[0.337795914115789,0.43757753132422805,0.38822484459527556,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶŞƘƃ","boundary":[0.39626144954806614,0.43757753132422805,0.4482915762239169,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.45634130573569404,0.43757753132422805,0.4689671314807967,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺŤŝ","boundary":[0.47700592386008506,0.43757753132422805,0.5126741003326498,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƧ","boundary":[0.5206538321964985,0.43757753132422805,0.5550379893148749,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"źĭř","boundary":[0.5630920936796476,0.43757753132422805,0.5827854944390307,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5908045999798391,0.4375867125890737,0.5970912637344172,0.4530498954869359],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5943394812002283,0.43757753132422805,0.6247381472396758,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.6328469372668927,0.43757753132422805,0.6900087665065014,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƄĭżƯŹ","boundary":[0.6980628708712742,0.43757753132422805,0.7643200194885922,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7725578676791771,0.43757753132422805,0.7827075266288092,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.7908031920970394,0.43757753132422805,0.8191631766405696,0.4530407142220903],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.19990874298578676,0.4604504861935867,0.23649563858741304,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿ","boundary":[0.24426100265448064,0.4604504861935867,0.27211350425052916,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2799444911125297,0.4604504861935867,0.2869880044353348,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵźƧ","boundary":[0.29486273982729067,0.4604504861935867,0.32658479889788644,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƺƯřźƟ","boundary":[0.33427579046403,0.4604504861935867,0.3855184436006853,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.39334286818319264,0.4604504861935867,0.40349252713282474,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.4113847619367627,0.4604504861935867,0.4390075837505459,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"PIN","boundary":[0.44687678505426565,0.45940204275534435,0.476633577500756,0.4724424228028503],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.48447011861160627,0.4604504861935867,0.5304476361681398,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƗŵř","boundary":[0.5381976882497231,0.4604504861935867,0.5623031282550993,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5702522361479793,0.4604504861935867,0.5772957494707842,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"ŶsŹƾƯ","boundary":[0.585172672289238,0.4604504861935867,0.6342803971640739,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƿŚǀų","boundary":[0.6421310708645545,0.4604504861935867,0.6922362622223718,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7000913107758477,0.4604504861935867,0.7127171365209505,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"ƹř","boundary":[0.7205524982359466,0.4604504861935867,0.7306540338026278,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƹźŝ","boundary":[0.7385943919895167,0.4604504861935867,0.770312076207117,0.4759136690914489],"dir":"ltr"},{"str":"ATM","boundary":[0.7781156547159033,0.45940204275534435,0.8191158697624408,0.4724424228028503],"dir":"ltr"},{"str":"Ōƺs","boundary":[0.19989999327979552,0.48339630329572447,0.22583630926380144,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.23366948355229977,0.48339630329572447,0.266590252343671,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.2745962333254929,0.48339630329572447,0.2959630153556666,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3041330533248209,0.48339630329572447,0.31435708477537694,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"ŚǀƳŵ","boundary":[0.32237837774268313,0.48339630329572447,0.3460157084775375,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3541310607842476,0.48339630329572447,0.3692899264137628,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.37731778166056223,0.48339630329572447,0.4383119821242563,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƁƹŹ","boundary":[0.4465695171533212,0.48339630329572447,0.5071043580524847,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.5153115822721008,0.48339630329572447,0.5432756426195353,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5515003662511339,0.48339630329572447,0.5620831356473234,0.4988686674584323],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƄƯ","boundary":[0.5620853230738212,0.48339630329572447,0.6108758711064813,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"śƺų","boundary":[0.6189387251772451,0.48339630329572447,0.6528307113336242,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƎŝřƹŹ","boundary":[0.6609745001848053,0.48339630329572447,0.6967279862907829,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.7047230301401161,0.48339630329572447,0.7222027552837604,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7301234266321694,0.48339630329572447,0.7427492523772721,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7427230032592989,0.4834054845605701,0.748860922012029,0.4988686674584323],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷřƺųƾƯ","boundary":[0.7569369006417793,0.48339630329572447,0.8191429353852355,0.49885948619358667],"dir":"ltr"},{"str":"Ɓƺĭ","boundary":[0.19990944860723767,0.506269963628266,0.23537856926850576,0.5217331465261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.24113806323712242,0.506269963628266,0.24818157655992745,0.5217331465261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƄģ","boundary":[0.2540438795739391,0.506269963628266,0.28867740331306074,0.5217331465261282],"dir":"ltr"},{"str":"(2008a)","boundary":[0.29456335472598366,0.5052215201900238,0.35204961862840634,0.5182619002375297],"dir":"ltr"},{"str":"Ross","boundary":[0.3571907865999126,0.5052215201900238,0.39313653439064544,0.5182619002375297],"dir":"ltr"},{"str":"Anderson","boundary":[0.3982777023621518,0.5052215201900238,0.47013230402204226,0.5182619002375297],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.4760057155337519,0.5062709897565321,0.5109214172910854,0.5217341726543943],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5167334094956483,0.5062709897565321,0.5515003662511336,0.5217341726543943],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.557458916031047,0.5062709897565321,0.5789766304895666,0.5217341726543943],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5848804946070358,0.5062709897565321,0.6002449783273409,0.5217341726543943],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6060438459729174,0.5062801710213777,0.6101124592587612,0.5217433539192399],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧ","boundary":[0.6095787271933065,0.5062709897565321,0.6342813346325726,0.5217341726543943],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷřƺŴƳ","boundary":[0.6401239508081044,0.5062709897565321,0.6927971808742984,0.5217341726543943],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƺƬū","boundary":[0.6985916736668792,0.5062709897565321,0.7600692953865794,0.5217341726543943],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7659140989886088,0.5062709897565321,0.8190685628843113,0.5217341726543943],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƯ","boundary":[0.19991601088673083,0.5291446500890736,0.2435114209871979,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚưƄǀŝ","boundary":[0.2503186922482442,0.5291446500890736,0.3089242229763784,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŚƴƇ","boundary":[0.31604210880010736,0.5291446500890736,0.35611576223917196,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3630170928396222,0.5291446500890736,0.3783815765599273,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.38519541010046693,0.5291446500890736,0.395345069050099,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀƴƯř","boundary":[0.4022310876650649,0.5291446500890736,0.4463208561540269,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾƯŚƧŚƳ","boundary":[0.4531346896945665,0.5291446500890736,0.5237273176304558,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5305499008769865,0.5291446500890736,0.5407739323275427,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŨƯ","boundary":[0.5475877658680822,0.5291446500890736,0.5782664224992439,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŶƇ","boundary":[0.5851852525116762,0.5291446500890736,0.6214396592856422,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"řźƿŻ","boundary":[0.6283300527536037,0.5291446500890736,0.6513986525990388,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.6583699808474176,0.5291446500890736,0.7085736063976344,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚŝ","boundary":[0.715621494573435,0.5291446500890736,0.7312178455025032,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.7381016766909714,0.5291446500890736,0.7389285239071267,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"Ƙ","boundary":[0.7431108833708544,0.5291446500890736,0.746510144148382,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"ƣ","boundary":[0.7507690635395315,0.5291446500890736,0.7520465206142266,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7595231443835893,0.5291446500890736,0.7622880514767649,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.773583921911226,0.5291446500890736,0.7835323376230636,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.7906195994758239,0.5291446500890736,0.81911082960922,0.5446078329869359],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.1999050737542417,0.5520193365498813,0.23977967138200962,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2471841100769459,0.5520193365498813,0.25980993582204853,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƸūƺţƾŝ","boundary":[0.2672428110614558,0.5520193365498813,0.33038506434595577,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.3377041934074792,0.5520193365498813,0.34748636470548666,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.3550417358287688,0.5520193365498813,0.4191180202278145,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚǀƃŚƳ","boundary":[0.4266165182621548,0.5520193365498813,0.47075878498706325,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵƺǀƃ","boundary":[0.47822665905043477,0.5520193365498813,0.5390764893652764,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚŝŵŒƯ","boundary":[0.5463715567353244,0.5520193365498813,0.5912466113369843,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.5986882362823827,0.5520193365498813,0.6369222640368264,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.6444513860421355,0.5520193365498813,0.675326911058096,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.6829654043882931,0.5520193365498813,0.7111307079735221,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.7186467054198445,0.5520193365498813,0.7194735526359999,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"Ş","boundary":[0.7236559120997276,0.5520193365498813,0.7261145794832161,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƿ","boundary":[0.730425997110312,0.5520193365498813,0.731003477705722,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ź","boundary":[0.7352558348173781,0.5520193365498813,0.7392019522193471,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"Ƥ","boundary":[0.7435221195524342,0.5520193365498813,0.7466370148852522,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ţ","boundary":[0.7507843755250156,0.5520193365498813,0.7511212392056716,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7628983434696411,0.5520193365498813,0.780139639125029,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵźƧ","boundary":[0.7875922012029163,0.5520193365498813,0.8192092638016192,0.5674825194477435],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.19990507375424166,0.5748940230106889,0.2347989012465974,0.5903572059085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.2403287154329487,0.5748940230106889,0.2685246429891464,0.5903572059085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤųŚs","boundary":[0.27409820570545296,0.5748940230106889,0.3172889419038334,0.5903572059085511],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.3226853230738209,0.5748940230106889,0.33994411814119097,0.5903572059085511],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.34556799166694613,0.5748940230106889,0.38374295890595017,0.5903572059085511],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.3894193306676517,0.5748940230106889,0.401292681697523,0.5903572059085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.4067590605154391,0.5748940230106889,0.47812603743153737,0.5903572059085511],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.4834699203655785,0.5748940230106889,0.526846587816269,0.5903572059085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5323577836766238,0.5748922914192399,0.5494022109472128,0.5903554743171021],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƟ","boundary":[0.5550392090319545,0.5748922914192399,0.5810017741339336,0.5903554743171021],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵƺƫŚƃ","boundary":[0.5864900272168273,0.5748922914192399,0.6294423339269513,0.5903554743171021],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.6350771445851953,0.5748922914192399,0.6697609791337656,0.5903554743171021],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6751967339807129,0.5748922914192399,0.6967144484392325,0.5903554743171021],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7023142602735122,0.5748922914192399,0.7110070931756324,0.5903554743171021],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7165215953764994,0.5749014726840855,0.7202883438056517,0.5903646555819477],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.7201570982157857,0.5748922914192399,0.7737895400020156,0.5903572059085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀƯŚƳ","boundary":[0.7794243506602596,0.5748940230106889,0.8191655152716638,0.5903572059085511],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2898159336043816,0.5977761591448931,0.29338143879573947,0.6132393420427553],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.2933442525452774,0.5977669778800475,0.32374291858472504,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.3291283626222237,0.5977669778800475,0.3902275595578106,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.39565675212526463,0.5977669778800475,0.4481899868956017,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤųŚs","boundary":[0.4536213668895535,0.5977669778800475,0.4968121030879339,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.5021056752125265,0.5977669778800475,0.5518871274486743,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.5572572595006887,0.5977669778800475,0.5899045999798392,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝƺų","boundary":[0.5952594200463693,0.5977669778800475,0.6316538221161921,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.636890521151843,0.5977669778800475,0.6495163468969456,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.6548317932865159,0.5977669778800475,0.6855476361681395,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯřƺƗ","boundary":[0.6909177682201538,0.5977669778800475,0.7300070797352239,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.7352700278888478,0.5977669778800475,0.7634353314740767,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.7688360874970599,0.5977669778800475,0.7860948825644299,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.791412516380498,0.5977669778800475,0.806777000100803,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.812077134504889,0.5977669778800475,0.819120647827694,0.6132301607779097],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19989301770773837,0.6206508456057007,0.2034585228990962,0.636114028503563],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.20342571150162972,0.6206416643408551,0.23382437754107732,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.24001479452975377,0.6206416643408551,0.30111399146534057,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƇř","boundary":[0.3072497227915729,0.6206416643408551,0.34259853499546394,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŞƏźŝ","boundary":[0.3487802022781493,0.6206416643408551,0.39150939148550123,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.39756856288431175,0.6206416643408551,0.4339454655421526,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.44000682436746086,0.6206416643408551,0.4798814219952287,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.4859734047915058,0.6206416643408551,0.5141387083767347,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.5203466247773934,0.6206416643408551,0.5211734719935488,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"Ş","boundary":[0.5254564530761736,0.6206416643408551,0.5279151204596622,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ƿ","boundary":[0.532226538086758,0.6206416643408551,0.5328040186821681,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ź","boundary":[0.5370563757938243,0.6206416643408551,0.5410024931957933,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"Ƥ","boundary":[0.5453226605288802,0.6206416643408551,0.5484375558616983,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ţ","boundary":[0.5526855381203589,0.6206416643408551,0.5530224018010149,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿżǀƟ","boundary":[0.563489237592823,0.6206416643408551,0.61622809045395,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿLJ","boundary":[0.622357259500689,0.6206416643408551,0.6467820637747389,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.6530009173078862,0.6206416643408551,0.6926917711098419,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƴŨŤsř","boundary":[0.698866876113034,0.6206416643408551,0.7526775679580661,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7588439232552671,0.6206416643408551,0.7714697490003697,0.6361048472387173],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.19989083028124063,0.6435163508016628,0.2364908504418535,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24252596014918862,0.6435255320665084,0.24689862571822194,0.6589887149643706],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧ","boundary":[0.24605865394307996,0.6435163508016628,0.27076126138234613,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷřƺų","boundary":[0.27690355498807173,0.6435163508016628,0.32577941265414473,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹźƃ","boundary":[0.33194139309835025,0.6435163508016628,0.36799455663452174,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.37417841134370483,0.6435163508016628,0.38432807029333693,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.39050755014952454,0.6435163508016628,0.4303821477772924,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.43647413057356943,0.6435163508016628,0.4805507745035449,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀŗżū","boundary":[0.4866711938442928,0.6435163508016628,0.5407093780450924,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŶƣ","boundary":[0.5468494842243203,0.6435163508016628,0.5838476160075265,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5900170054769664,0.6435146192102139,0.5987098383790866,0.6589778021080761],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.6048346325728301,0.6435146192102139,0.665830173717281,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.672053402103424,0.6435163508016628,0.7155941265414469,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7216489230872619,0.6435163508016628,0.7303417559893821,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƫŵ","boundary":[0.7364643627566279,0.6435163508016628,0.772699082692114,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7788041900473774,0.6435163508016628,0.800321904505897,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.80652544605356,0.6435163508016628,0.8191512717986628,0.658979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.1999113638654614,0.6663893056710214,0.2486275393971976,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.25535168845132883,0.6663893056710214,0.28587941265414457,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿŚě","boundary":[0.29264949766472886,0.6663893056710214,0.31659744296226594,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.323295342898424,0.6663893056710214,0.37793725681260704,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚưŤųŚs","boundary":[0.38468328013171593,0.6663893056710214,0.4454434259601491,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4522222606767245,0.6663893056710214,0.45926577399952945,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƮŤƿŹƺĮƫř","boundary":[0.465930862538221,0.6663893056710214,0.5331745405060313,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5400211854440374,0.6663893056710214,0.5502452168945936,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.5569562413897382,0.6663893056710214,0.593556261550351,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6001951009710694,0.666398486935867,0.605171496253486,0.6818616698337292],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧƾƯ","boundary":[0.6037277947649607,0.6663893056710214,0.6567597627767883,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.6636042202882966,0.6663893056710214,0.7071449447263195,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7138056584120156,0.6663893056710214,0.7239553173616476,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƫƹř","boundary":[0.7306400927388191,0.6663893056710214,0.7601703504586538,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƇř","boundary":[0.7668266892913543,0.6663893056710214,0.8021755014952454,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.8089630859178117,0.6663893056710214,0.8191871173683679,0.6818524885688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.19989823930647518,0.6892639921318291,0.2457379489936497,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.25362580894459213,0.6892639921318291,0.27514352340311166,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.2830620073250229,0.6892639921318291,0.32419656261550367,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧƾƯ","boundary":[0.33195098955008256,0.6892639921318291,0.3851885756527,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.39303924935318046,0.6892639921318291,0.43627373408151626,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƠƯ","boundary":[0.4441462820469744,0.6892639921318291,0.4846442962266055,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.49252996875105026,0.6892639921318291,0.5307771210644802,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":"žĜs","boundary":[0.5387087295453781,0.6892639921318291,0.577146187964114,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5849727999731191,0.6892731733966747,0.5910582204899029,0.7047363562945369],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧ","boundary":[0.5884048721481132,0.6892639921318291,0.6132584120157252,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷřƺų","boundary":[0.6210631497597527,0.6892639921318291,0.6696787036725916,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŝ","boundary":[0.6776124995799873,0.6892639921318291,0.7090851920298378,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7170255502167266,0.6892639921318291,0.7269739659285643,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.7349668223513997,0.6892639921318291,0.79584727663721,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.803813883942072,0.6892639921318291,0.8191783676623771,0.7047271750296913],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.1999026141594705,0.7121386785926366,0.21526709787977558,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿżū","boundary":[0.22228217465810968,0.7121386785926366,0.2600415308625383,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":"šřźƨƠţ","boundary":[0.267041295655388,0.7121386785926366,0.31466594536473913,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.32177726890897485,0.7121386785926366,0.3583772890695877,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.3653245556264911,0.7121386785926366,0.37401738852861127,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚƸƳ","boundary":[0.3810499647189275,0.7121386785926366,0.4191439971775142,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4262115721917947,0.7121386785926366,0.4415760559120997,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4485845704109406,0.7121478598574822,0.4538628305500488,0.7276110427553444],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃ","boundary":[0.4521194516313297,0.7121386785926366,0.48528083733745514,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.4923393904774705,0.7121369470011877,0.540996505493767,0.7276001298990499],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƨŞƃ","boundary":[0.5480837673465273,0.7121369470011877,0.5981586069016498,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6051277477235308,0.7121386785926366,0.6204922314438359,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.6275094956486679,0.7121386785926366,0.6673315950404893,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƺƈů","boundary":[0.6743838580692854,0.7121386785926366,0.7185873727361313,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7255915123819764,0.7121386785926366,0.7547849064211553,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.7617802963610094,0.7121386785926366,0.8191433688384129,0.7276018614904988],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.49545866066328415,0.7350208147268408,0.49902416585464193,0.7504839976247031],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƳŚsŹƾƯ","boundary":[0.4989869796041799,0.7350116334619952,0.5640213568092469,0.7504748163598574],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿŚě","boundary":[0.5693521151843016,0.7350116334619952,0.6012338563892342,0.7504748163598574],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6066477369712039,0.7350116334619952,0.6192735627163066,0.7504748163598574],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6244883874869797,0.7350116334619952,0.6346380464366116,0.7504748163598574],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.6400147407681193,0.7350116334619952,0.67482544605356,0.7504748163598574],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƯŚū","boundary":[0.6801343301636369,0.7350116334619952,0.720109549410302,0.7504748163598574],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7253943718289035,0.7350116334619952,0.7324378851517085,0.7504748163598574],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.7377948926447363,0.7350116334619952,0.7832889889452639,0.7504748163598574],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.7885978730553408,0.7350116334619952,0.8191255972581565,0.7504748163598574],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19986,0.07542,0.81925,0.75048],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/bd5fb9ab0d914c20d9d515fc0f3168f5.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/b9163f52dcc97afafce9021ff88a1aa5.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19989,0.07734,0.18083,0.75246]},"elements":[{"words":[{"str":"11","boundary":[0.2000100803064413,0.07734370546318284,0.20809851819495312,0.09159548693586692],"dir":"ltr"},{"str":"Ä»|¬»","boundary":[0.7845663653775075,0.07810023289043937,0.8191175229326971,0.09114061293794531],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.19989145526024005,0.11762388286817103,0.21176480629011135,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŹřŵ","boundary":[0.21833802291589677,0.11762388286817103,0.2526806189308156,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƁLjţ","boundary":[0.25936320688148934,0.11762388286817103,0.2953879338731899,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.3021033332213301,0.11762388286817103,0.3142960485198752,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.32094801249958016,0.11763306413301663,0.3258237861630995,0.13309624703087886],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾưƳ","boundary":[0.3244807062934715,0.11762388286817103,0.3790504351332281,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚǀŝ","boundary":[0.3856761499949599,0.11762388286817103,0.4130671045999799,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżǀģ","boundary":[0.4196446960787609,0.11762388286817103,0.45990209334363774,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģ","boundary":[0.46651687107288076,0.11762388286817103,0.4866674439702969,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4933259702294951,0.11763306413301663,0.49820174389301447,0.13309624703087886],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŚƯƾƯ","boundary":[0.49685866402338646,0.11762388286817103,0.5436586539430799,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷ","boundary":[0.5502996807902961,0.11762388286817103,0.5698771479452975,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźųō","boundary":[0.576507237660025,0.11762388286817103,0.6153690568193274,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"źƨƟ","boundary":[0.6220691441819832,0.11762388286817103,0.6452952387352576,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.651905641611505,0.11762388286817103,0.6753154799905917,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹźƃ","boundary":[0.6819433822788213,0.11762388286817103,0.722585766607305,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.72921804374853,0.11762388286817103,0.7394420751990861,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŞƣ","boundary":[0.7460502906488358,0.11762388286817103,0.7715141225093244,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.19989583011323575,0.14049856932897867,0.22815738046436643,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.23386656362353447,0.14049856932897867,0.25066818655287154,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.25643643022747925,0.14050775059382425,0.260404421894426,0.1559709334916865],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.25997131144786834,0.14049856932897867,0.31440541984476356,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.32025459829978864,0.14049856932897867,0.3568064950774507,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3625922381640405,0.14049856932897867,0.3696357514868456,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƗƮŤƀǀs","boundary":[0.37539524545546216,0.14049856932897867,0.45634096300527544,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4620785827089145,0.14049856932897867,0.4747044084540172,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺŝźƯ","boundary":[0.4805251503645713,0.14049856932897867,0.5217800141124292,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ŦůŚŞƯ","boundary":[0.527500134404086,0.14049856932897867,0.5735892107120057,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳ","boundary":[0.5794143274755554,0.14049856932897867,0.5918432848358592,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5977602735123151,0.14049856932897867,0.60480378683512,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧ","boundary":[0.6106639024226339,0.14049856932897867,0.643287181210309,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"żƧźưţ","boundary":[0.6489701152515039,0.14049856932897867,0.6879084943382282,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƶƨŞƃ","boundary":[0.6937270488222845,0.14049856932897867,0.767292389368637,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ŦůŚŞƯ","boundary":[0.7729578239978496,0.14049856932897867,0.8191672087631465,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.19989583011323575,0.16344438643111645,0.20879428110614595,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚƧ","boundary":[0.21642402473035213,0.16344438643111645,0.2482182688753741,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿƺƷ","boundary":[0.2560383186048859,0.16344438643111645,0.2937758005443369,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"Żřźůř","boundary":[0.30160022512684415,0.16344438643111645,0.3342694398709724,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚŝŹŵ","boundary":[0.341923245186654,0.16344438643111645,0.37967385168509155,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżǀģ","boundary":[0.38728390847081784,0.16344438643111645,0.42754130573569465,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ĢǀƷ","boundary":[0.43516448708040756,0.16344438643111645,0.4627632472027152,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ŚŬƴƿř","boundary":[0.4704476764893656,0.16344438643111645,0.5022419206343877,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5100619703638994,0.16344438643111645,0.5254264540842045,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ľLjŨƯ","boundary":[0.5330452605759218,0.16344438643111645,0.5637523537515544,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.571546154363093,0.16345356769596203,0.5775309532609795,0.17891675059382428],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5750788481569843,0.16344438643111645,0.6054775141964319,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƄƯ","boundary":[0.6132822519404594,0.16344438643111645,0.6553464634924906,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹřƺưƷ","boundary":[0.6630790161620917,0.16344438643111645,0.7065431806726928,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝų","boundary":[0.7143894795201778,0.16344438643111645,0.7404679782265385,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7480561607472871,0.16344438643111645,0.7695738752058067,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀsźţ","boundary":[0.7774091865192703,0.16344336030285028,0.8191015355666813,0.17890654320071253],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1999084103356742,0.18631746956650838,0.2043707603911159,0.2017806524643706],"dir":"ltr"},{"str":"login","boundary":[0.20444541514062026,0.1852690261282661,0.24246460132388026,0.19830940617577203],"dir":"ltr"},{"str":"spoofing","boundary":[0.2492180336682235,0.1852690261282661,0.3139299721111522,0.19830940617577203],"dir":"ltr"},{"str":"řƹźţ","boundary":[0.321365760559121,0.1863180467636579,0.34885077450354496,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŜsř","boundary":[0.35634489768488964,0.1863180467636579,0.4146748126743054,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"źƟŚŝ","boundary":[0.42217768556164115,0.1863180467636579,0.4490830314841572,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"żƿŹźs","boundary":[0.4565487181210309,0.1863180467636579,0.495926769933806,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"šLjưů","boundary":[0.5033202714962535,0.1863180467636579,0.5513670945196734,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺŞƗ","boundary":[0.5588634051275159,0.1863180467636579,0.592615395988038,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.6000920197574007,0.1863180467636579,0.6223272101071873,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.6297272739491281,0.1863180467636579,0.6695493733409495,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƿźŤƯƺǀŝ","boundary":[0.6770041228453345,0.1863180467636579,0.7452649541346057,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7527043916535063,0.1863180467636579,0.7629284231040624,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7703437989314875,0.1863180467636579,0.8191234098316589,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.19992590974765606,0.209192156027316,0.2279315311985482,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2348919223144381,0.2092013372921616,0.2400695608346491,0.22466452019002384],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŹřŶƳ","boundary":[0.23842680353482723,0.209192156027316,0.27837358623702135,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀŞƣ","boundary":[0.28540178757434204,0.209192156027316,0.31765320385739704,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.32461359497328696,0.209192156027316,0.3459803770034607,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3531441987836428,0.209192156027316,0.36336823023419884,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.37028049796713797,0.209192156027316,0.377324011289943,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƭźƧ","boundary":[0.3843959611572189,0.209192156027316,0.4232380934780414,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŽƹźƿƹ","boundary":[0.43035379187527273,0.209192156027316,0.49451757333422913,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƿŚs","boundary":[0.5017163939383754,0.209192156027316,0.5475211048015858,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.5545383690064175,0.209192156027316,0.5827999193575483,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳŢĜƿźƨsř","boundary":[0.5898193709888778,0.209192156027316,0.6920815597594167,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀŞƣ","boundary":[0.6991885084506568,0.209192156027316,0.7312386814959174,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7382996942307044,0.209192156027316,0.7485237256812606,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƧ","boundary":[0.7554359934141996,0.209192156027316,0.7740028695272334,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƿŹżţ","boundary":[0.7810398205705451,0.209192156027316,0.8191579147206072,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5832789657605588,0.2320760237529692,0.5868444709519166,0.24753920665083146],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧ","boundary":[0.5868072847014546,0.23206684248812362,0.6195355599610225,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹźƃ","boundary":[0.6248094452471351,0.23206684248812362,0.6607685494439027,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6662393031148143,0.23206684248812362,0.6763889620644463,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.6816606599240613,0.23206684248812362,0.7092834817378445,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"źƠs","boundary":[0.7146229898188902,0.23206684248812362,0.7413052182386342,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƷŵ","boundary":[0.746576916098249,0.23206684248812362,0.7806176472564762,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŻŚūř","boundary":[0.7858893451160911,0.23206684248812362,0.8191601021471049,0.24753002538598584],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19989,0.07734,0.81917,0.24754],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/6107330b8cee7d51c6c3f377acdb60cc.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/b05f7eaff8db543a802ae7ea5fede131.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/aecc7fda59b841f55762bc92de649929.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/39219c21f7dd12c9e648eba417a46ae2.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.12061,0.18074,0.24369]},"elements":[{"words":[{"str":"ÉZ","boundary":[0.4397214475320049,0.18676937908254151,0.4944514431638722,0.2129213980849168],"dir":"ltr"},{"str":"¿‚»","boundary":[0.5181206679883068,0.18676937908254151,0.5795023151103793,0.2129213980849168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43972,0.18677,0.5795,0.21292],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"μÁY","boundary":[0.6933418803131615,0.12061028522119946,0.7393771378649909,0.1514653921095605],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7497914855011591,0.12061028522119946,0.8191084405765935,0.1514653921095605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69334,0.12061,0.81911,0.15147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƹ","boundary":[0.19990813816740033,0.2751060681413302,0.20695165149020536,0.29056925103919246],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳLJƺƏ","boundary":[0.2154323040220423,0.2751060681413302,0.2620135512919593,0.29056925103919246],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶĤŴƿŹŚţ","boundary":[0.2705707637512181,0.2751060681413302,0.34207554853667554,0.29056925103919246],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.35081212996875105,0.2751152494061758,0.3543776351601089,0.29057843230403807],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.35434263633614466,0.2751060681413302,0.38474130237559223,0.29056925103919246],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.39325039145190016,0.2751060681413302,0.4216103759954303,0.29056925103919246],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƟźĭ","boundary":[0.4301435267632136,0.2751060681413302,0.4678438224522026,0.29056925103919246],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.4763112798629078,0.2716335881828979,0.4830245623466953,0.2817523530285036],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.483166674506905,0.2751152494061758,0.4878696414771009,0.29057843230403807],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźs","boundary":[0.4878062061086657,0.2751060681413302,0.5212628943919895,0.29056925103919246],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƃƺƳ","boundary":[0.5298419811162259,0.2751060681413302,0.5727789758408656,0.29056925103919246],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.572783350693861,0.2751152494061758,0.5775081919290346,0.29057843230403807],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƳƺƿ","boundary":[0.5860894660797688,0.2751060681413302,0.624916286415107,0.29056925103919246],"dir":"ltr"},{"str":"šŚưƬƧ","boundary":[0.6334669365948724,0.2751060681413302,0.6762529988911663,0.29056925103919246],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.684875834145358,0.2751060681413302,0.6950998655959141,0.29056925103919246],"dir":"ltr"},{"str":"ÎƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.7035213870501663,0.2716335881828979,0.7713789455999462,0.29056925103919246],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.1999081381674003,0.29798075460213785,0.21005779711703237,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŹŚŝ","boundary":[0.21593541211652834,0.29798075460213785,0.2385752763684016,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƨƳ","boundary":[0.24446382850038645,0.29798075460213785,0.2773277242028158,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.28327314942374254,0.29798075460213785,0.2934971808742986,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.2994010449917678,0.29798075460213785,0.335904818386479,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.3417408722825175,0.29798075460213785,0.3824182554349653,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.38831118241994567,0.29798075460213785,0.4098288968784652,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4158333826148316,0.29798075460213785,0.4311978663351367,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.43709954302610804,0.2979899358669834,0.44127096535734694,0.31345311876484566],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4406322368199994,0.29798075460213785,0.471030902859447,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƸƳ","boundary":[0.4770244514633246,0.29798075460213785,0.5122420180773497,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƌƣ","boundary":[0.518051822855415,0.29798075460213785,0.5526087866671149,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5584732771076243,0.29798075460213785,0.5799909915661438,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƄě","boundary":[0.5859954773025102,0.29798075460213785,0.6196402842646419,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚs","boundary":[0.6254129027922452,0.29798075460213785,0.653457897920097,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŶƇ","boundary":[0.6593836363025438,0.29798075460213785,0.6957955377843489,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƯŶƣ","boundary":[0.7017212761667957,0.29798075460213785,0.7408368367998389,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.746780074594268,0.29798075460213785,0.7594059003393706,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"ĬƳŹŚĮƳŹ","boundary":[0.765327263868822,0.29798075460213785,0.8191532676993384,0.31344393750000005],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĤŴƿŹŚţ","boundary":[0.19992345015288512,0.3209281180225654,0.2542110009744301,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.2605064144349993,0.3209281180225654,0.28969980847417803,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.295783041564464,0.32093729928741105,0.3001557071334973,0.33640048218527324],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧ","boundary":[0.2993157353583554,0.3209281180225654,0.3241692752259674,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷřƺų","boundary":[0.3302612580222443,0.3209281180225654,0.3790321192164246,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƐƯ","boundary":[0.38519847451362565,0.3209281180225654,0.42345218910654925,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿōƾƯ","boundary":[0.42955073418231954,0.3209281180225654,0.4753291959275567,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯřŵř","boundary":[0.4814671146802868,0.3209281180225654,0.5124082624911802,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5185614932293947,0.3209281180225654,0.5337203588589098,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5399326501125639,0.3209281180225654,0.5571739457679518,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĤƳō","boundary":[0.5633184268001752,0.3209281180225654,0.5932992943785497,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5995072107792081,0.3209281180225654,0.6284993615805925,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƴǀƯŻžě","boundary":[0.6345869695238741,0.3209281180225654,0.6966092604415177,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.702830301401163,0.3209281180225654,0.7565884950102487,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.7628073485433962,0.3209281180225654,0.8003982729074968,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.8065558784987068,0.3209281180225654,0.8191817042438095,0.3363913009204276],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.19990740230503007,0.3437996548396674,0.23959825610698565,0.3592628377375296],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.24627646920466384,0.3437996548396674,0.25496930210678403,0.3592628377375296],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƧ","boundary":[0.26159720439501366,0.3437996548396674,0.2950692046638218,0.3592628377375296],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƸūřƺƯ","boundary":[0.3017167937905313,0.3437996548396674,0.3487727126104634,0.3592628377375296],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.35544655085514604,0.3437996548396674,0.38463994489432485,0.3592628377375296],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3912262860790968,0.343808836104513,0.3961020597426162,0.35927201900237526],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.39475897987298814,0.3437996548396674,0.4430573569436511,0.3592628377375296],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƇƺţ","boundary":[0.4496983837908673,0.3437996548396674,0.4905048251066833,0.3592628377375296],"dir":"ltr"},{"str":"(1995)","boundary":[0.4971775141964316,0.3427512114014251,0.5465563388327005,0.3557915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"kahn","boundary":[0.5524021807062935,0.3427512114014251,0.5883958905950741,0.3557915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.5948676791774474,0.343802804483373,0.6295821376969863,0.3592659873812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƳřƺų","boundary":[0.6362975370451266,0.343802804483373,0.6845652901448208,0.3592659873812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.6912347535365079,0.343802804483373,0.7566650549376704,0.3592659873812352],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7633082692113844,0.343802804483373,0.7735323006619406,0.3592659873812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯŚƧ","boundary":[0.7801405161116902,0.343802804483373,0.8191532676993384,0.3592659873812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƎŞţźƯ","boundary":[0.1999008400255366,0.36667434130047505,0.24601616545142957,0.38213752419833724],"dir":"ltr"},{"str":"ŦůŚŞƯ","boundary":[0.2551399213736096,0.36667434130047505,0.30112400120963656,0.38213752419833724],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.31027838110278533,0.36667434130047505,0.36738333725345224,0.38213752419833724],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3765027183226368,0.36667434130047505,0.3835462316454419,0.38213752419833724],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.3926306138906621,0.36667434130047505,0.45372981082624897,0.38213752419833724],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.4628885655723932,0.36667434130047505,0.5173226739692884,0.38213752419833724],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.5263961190820198,0.36667434130047505,0.5907786431907529,0.38213752419833724],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.599788652935049,0.36667434130047505,0.6068321662578541,0.38213752419833724],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƪƨţƹźě","boundary":[0.6159165485030742,0.36667434130047505,0.6769479352172305,0.38213752419833724],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƮŤƿŹƺĮƫř","boundary":[0.6858748227546115,0.36667434130047505,0.7575371022479084,0.38213752419833724],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7667177312590302,0.36667434130047505,0.7737612445818352,0.38213752419833724],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŹŶƯ","boundary":[0.7828456268270554,0.36667434130047505,0.8191612815429589,0.38213752419833724],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.1999077349551426,0.3895478733669834,0.20985615066698027,0.40501105626484557],"dir":"ltr"},{"str":"Stinson","boundary":[0.21694499512785187,0.3884994299287411,0.2724463660495279,0.40153980997624705],"dir":"ltr"},{"str":"(2002)","boundary":[0.27869619636436943,0.3884994299287411,0.3279975437653304,0.40153980997624705],"dir":"ltr"},{"str":"źţƾƋŚƿŹ","boundary":[0.33488661671314796,0.3895478733669834,0.3947389805450086,0.40501105626484557],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźƨƿƹŹ","boundary":[0.40181530526528003,0.3895478733669834,0.46062864151070193,0.40501105626484557],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.46754090924364095,0.3895478733669834,0.4967343032828197,0.40501105626484557],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5036225093242834,0.389557054631829,0.5088001478444945,0.4050202375296912],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƿŚưƳ","boundary":[0.5071573905446725,0.3895478733669834,0.5474760357514867,0.40501105626484557],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.5544342394408789,0.3895478733669834,0.5982877658680823,0.40501105626484557],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6053400288968783,0.3895478733669834,0.6154896878465104,0.40501105626484557],"dir":"ltr"},{"str":"(2002)","boundary":[0.6224757232619871,0.3884994299287411,0.671909888780619,0.40153980997624705],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŹŚƨưƷ","boundary":[0.6786246429891469,0.3895478733669834,0.7336231074224656,0.40501105626484557],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7405178757434225,0.3895478733669834,0.7475613890662275,0.40501105626484557],"dir":"ltr"},{"str":"kaufman","boundary":[0.7545277376432243,0.3884994299287411,0.8191123920567185,0.40153980997624705],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.27047183562380295,0.41243116389548695,0.27403734081516073,0.42789434679334915],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴǀŞŝ","boundary":[0.2740001545646988,0.41242198263064134,0.3149487786028695,0.42788516552850353],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.32016797822653803,0.41242198263064134,0.33011639393837566,0.42788516552850353],"dir":"ltr"},{"str":"Burnett","boundary":[0.335590201942139,0.411373539192399,0.39104059446415096,0.42441391923990496],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.3956714421065628,0.411373539192399,0.4223527166845499,0.42441391923990496],"dir":"ltr"},{"str":"Paine","boundary":[0.4269835643269617,0.411373539192399,0.4680375357010853,0.42441391923990496],"dir":"ltr"},{"str":"(2001)","boundary":[0.4726732569470111,0.411373539192399,0.5219967407009172,0.42441391923990496],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5271139276233997,0.41242255982779097,0.5619333826148314,0.4278857427256532],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƋŚƿŹ","boundary":[0.5673341386378146,0.41242255982779097,0.6099998924767313,0.4278857427256532],"dir":"ltr"},{"str":"źŤưƧ","boundary":[0.6154137730587009,0.41242255982779097,0.648177047142233,0.4278857427256532],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6535165552232787,0.41242255982779097,0.6707578508786666,0.4278857427256532],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźƨƿƹŹ","boundary":[0.6760951715332145,0.41242255982779097,0.7349085077786363,0.4278857427256532],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7403048889486239,0.41242255982779097,0.7694982829878027,0.4278857427256532],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.774673734081516,0.41243174109263664,0.7782392392728738,0.42789492399049883],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴǀŞŝ","boundary":[0.7782064278754073,0.41242255982779097,0.8192600483854708,0.4278857427256532],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.19990859178119014,0.43529609189429924,0.20969076307919762,0.4507592747921615],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƧřŹŚƧ","boundary":[0.21734456839487917,0.43529609189429924,0.2639761264742448,0.4507592747921615],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2713740028896878,0.43529609189429924,0.28399982863479045,0.4507592747921615],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƧřŹŚƧ","boundary":[0.2915333254930949,0.43529609189429924,0.3380270757031013,0.4507592747921615],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŶŞţ","boundary":[0.3455605725614058,0.43529609189429924,0.38515299217096194,0.4507592747921615],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3927346124122173,0.43529609189429924,0.39719696246765895,0.4507592747921615],"dir":"ltr"},{"str":"ÐżƯŹ","boundary":[0.3970800712341655,0.43182361193586694,0.42601098417391864,0.4507598519893111],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.43365603978360917,0.43530585035629454,0.4394395954437013,0.4507690332541568],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.43718873357750043,0.43529666909144893,0.49083755586169814,0.4507598519893111],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƣ","boundary":[0.4984847988978864,0.43529666909144893,0.5258407546789421,0.4507598519893111],"dir":"ltr"},{"str":"żƿŚưţ","boundary":[0.53336112697826,0.43529666909144893,0.5658334733375893,0.4507598519893111],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŶƧ","boundary":[0.5734807163737775,0.43529666909144893,0.605550576257518,0.4507598519893111],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6131956318672086,0.43529666909144893,0.6202391451900136,0.4507598519893111],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷżƯŹ","boundary":[0.6277113941063805,0.43529666909144893,0.6636398743321795,0.4507598519893111],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀŝ","boundary":[0.6712586808238968,0.43529666909144893,0.6948719498672757,0.4507598519893111],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƈƈŴŤƯ","boundary":[0.7025060683444774,0.43529666909144893,0.771490937804509,0.4507598519893111],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƬƧ","boundary":[0.19990865226302884,0.45817020115795726,0.232009136117738,0.4736333840558195],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.23841392090319546,0.45817020115795726,0.27505331474076816,0.4736333840558195],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.28155653371862505,0.45817020115795726,0.29418673431672326,0.4736333840558195],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƬƧ","boundary":[0.30060683108766506,0.45817020115795726,0.3325213836900642,0.4736333840558195],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.3390180403884278,0.45817020115795726,0.36242787876751453,0.4736333840558195],"dir":"ltr"},{"str":"ÑŶƧ","boundary":[0.36875441013406807,0.45469772119952495,0.3941673767682537,0.4736339612529691],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƀƿŚƤƯ","boundary":[0.40059841067168434,0.4581707783551069,0.450942031517758,0.4736339612529691],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.45744962534861056,0.4581707783551069,0.47281410906891563,0.4736339612529691],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.47921889385437316,0.4581799596199525,0.48389342428009813,0.4736431425178147],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.48275158764826454,0.4581707783551069,0.513150253687712,0.4736339612529691],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚǀě","boundary":[0.5196447229595781,0.4581707783551069,0.5449619972447163,0.4736339612529691],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŝŻ","boundary":[0.5514980276200399,0.4581707783551069,0.584232865159101,0.4736339612529691],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤųŚs","boundary":[0.5906092134000874,0.4581707783551069,0.6367223513994825,0.4736339612529691],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6431271361849401,0.4581707783551069,0.6557529619300428,0.4736339612529691],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.6621774335539802,0.4581707783551069,0.6950850777863649,0.4736339612529691],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŶŝ","boundary":[0.7015904841907197,0.4581707783551069,0.7343012600383054,0.4736339612529691],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝ","boundary":[0.7408022915896646,0.4581707783551069,0.7672876516246097,0.4736339612529691],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7736639998655962,0.4581707783551069,0.7862898256106989,0.4736339612529691],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝ","boundary":[0.7927142972346363,0.4581707783551069,0.8191996572695813,0.4736339612529691],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴưƷƺƨƃ","boundary":[0.1999108396895263,0.4810448876187649,0.2781507106616038,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĤŴƿŹŚţ","boundary":[0.2851898491314133,0.4810448876187649,0.33959770841033543,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.3466827828365979,0.4810448876187649,0.37494433318772863,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.381863163200161,0.4810448876187649,0.39881134370484833,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳźǀĭƾưƳ","boundary":[0.4058548570276534,0.4810448876187649,0.4740653775074761,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.4811460770807432,0.4810448876187649,0.5051946439971775,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5121944087900271,0.4810448876187649,0.5607968381438795,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5678403514666844,0.4810448876187649,0.5983680756695002,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.6054400255367761,0.4810448876187649,0.636013685696045,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŶƧ","boundary":[0.6430396996068678,0.4810448876187649,0.6754267363327844,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6824483753906117,0.4810540688836105,0.6877266355297199,0.4965172517814727],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6859832566110008,0.4810448876187649,0.7163819226504484,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźĮƿŵ","boundary":[0.7234823090621952,0.4810448876187649,0.7681714324115451,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚưƳ","boundary":[0.7752958805147674,0.4810448876187649,0.8021137293773728,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.8091681798326666,0.4810448876187649,0.8191515943684685,0.4965080705166271],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚƔƳ","boundary":[0.1999152145425219,0.5039195740795726,0.24087477571318147,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƹźǀƳ","boundary":[0.2492110580961659,0.5039195740795726,0.30267832398104877,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.31100366923154443,0.5039195740795726,0.34971236853600324,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3581798965088537,0.5039195740795726,0.3754211921642416,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.38378372366519925,0.5039195740795726,0.4141823897046468,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƧ","boundary":[0.42259304458855534,0.5039195740795726,0.4550653909478847,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4635197943617484,0.5039195740795726,0.49833924935318014,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.506765216222573,0.5039195740795726,0.535125200766103,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƇƺţ","boundary":[0.5433564866771948,0.5039195740795726,0.5841629279930108,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺƴƧŚţ","boundary":[0.5925495211854438,0.5039195740795726,0.6371117737979232,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6455727394912802,0.5039195740795726,0.6628140351466681,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƧ","boundary":[0.6711765666476258,0.5039195740795726,0.7037998454353009,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţŶǀƠƯ","boundary":[0.712203938039716,0.5039195740795726,0.7747774604347969,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7831553039212389,0.5039287553444182,0.7897438325325087,0.5193919382422804],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹřŵ","boundary":[0.786690185141628,0.5039195740795726,0.8191734686334462,0.5193827569774347],"dir":"ltr"},{"str":"šŚưƬƧ","boundary":[0.19993271395450363,0.5267942605403801,0.24275377507476165,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2484192097039744,0.5267942605403801,0.25864324115453047,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.2641208292732099,0.5267925289489311,0.31290044017338126,0.5422557118467933],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.3185549376701052,0.5267925289489311,0.32704652733443096,0.5422557118467933],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.3327688350525856,0.5267925289489311,0.36364846275326734,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.36946701723732367,0.5268034418052258,0.37333438728537316,0.542266624703088],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƃ","boundary":[0.37300189845771275,0.5267942605403801,0.3944999260777524,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.4001194247505121,0.5267942605403801,0.44879403917879074,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŹō","boundary":[0.45445291152851003,0.5267942605403801,0.4787552199186851,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"ŽƺƳŚǀƣř","boundary":[0.48439221800342686,0.5267942605403801,0.5355539363596649,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5412456201068508,0.5267942605403801,0.5566101038271559,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƹŵ","boundary":[0.5621136688955339,0.5267942605403801,0.5863350425052917,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƸū","boundary":[0.5919523537515535,0.5267942605403801,0.6337868855213193,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"Ĭƴū","boundary":[0.6393298242666572,0.5267942605403801,0.6755995430261075,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƏ","boundary":[0.6812649776553202,0.5267942605403801,0.7055716608984909,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7112042841302371,0.5267942605403801,0.7265687678505421,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶŰŤƯ","boundary":[0.7320723329189202,0.5267942605403801,0.7748912066126804,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŚƿř","boundary":[0.7805588286683909,0.5267942605403801,0.8191012835590196,0.5422574434382423],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.19991034575451094,0.5496666382125891,0.20810882026813615,0.5651298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"Ũ","boundary":[0.2124836732636672,0.5496666382125891,0.21494234064715567,0.5651298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.21925375827425153,0.5496666382125891,0.2220405396324048,0.5651298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŵźƧƾƯ","boundary":[0.23579726487685224,0.5496666382125891,0.29961543294916165,0.5651298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŞŰƇ","boundary":[0.3091810490238903,0.5496666382125891,0.35600072578206376,0.5651298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"Navajo","boundary":[0.36562951513726016,0.5486181947743468,0.41901501965659754,0.5616585748218528],"dir":"ltr"},{"str":"Indians","boundary":[0.4278861630993582,0.5486181947743468,0.4823231443835892,0.5616585748218528],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŝŻ","boundary":[0.49173396727260504,0.5496666382125891,0.5191949195255535,0.5651298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5287320990558113,0.5496666382125891,0.5411610564161151,0.5651298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚƔƳ","boundary":[0.5508076072712611,0.5496666382125891,0.5917671684419207,0.5651298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"šŚůLjƐƇř","boundary":[0.6013109102516716,0.5496666382125891,0.6715972984778737,0.5651298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6812482241860153,0.5496666382125891,0.710441618225194,0.5651298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"Navajo","boundary":[0.719952286549511,0.5486181947743468,0.7732603138335404,0.5616585748218528],"dir":"ltr"},{"str":"ƅŚų","boundary":[0.782755277040422,0.5496672154097387,0.8191606162427338,0.5651303983076009],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŝŻ","boundary":[0.1999090957965123,0.5725407474762471,0.22746629481536246,0.5880039303741093],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23488385806928538,0.5725499287410927,0.240466170491583,0.5880131116389549],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƳŚţ","boundary":[0.23831593024427955,0.5725407474762471,0.2701517354927591,0.5880039303741093],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƋ","boundary":[0.27752773764322447,0.5725407474762471,0.3001194785121469,0.5880039303741093],"dir":"ltr"},{"str":"ŭLjs","boundary":[0.30746704411814135,0.5725407474762471,0.34232806021303064,0.5880039303741093],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.3496034407445988,0.5725407474762471,0.37879683478377757,0.5880039303741093],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.38608971472732784,0.5725499287410927,0.3942531904169888,0.5880131116389549],"dir":"ltr"},{"str":"ƂńƧ","boundary":[0.39224294546554234,0.5725407474762471,0.4211213500890429,0.5880039303741093],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƄěƥLJ","boundary":[0.4284317294445753,0.5725407474762471,0.48969060851449886,0.5880039303741093],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.49717379456335475,0.5725499287410927,0.5027561069856523,0.5880131116389549],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƔƠƫřŢŰţ","boundary":[0.5007064883572461,0.5725407474762471,0.5725415745438661,0.5880039303741093],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƘƯ","boundary":[0.5800378851517086,0.5725407474762471,0.6151417055878499,0.5880039303741093],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6224761466348576,0.5725407474762471,0.6311689795369778,0.5880039303741093],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6311449178455024,0.5725499287410927,0.6372915863042236,0.5880131116389549],"dir":"ltr"},{"str":"Chay-dagahi-nail-tsaidi","boundary":[0.6446523974328819,0.5714923040380047,0.8192012297973857,0.5845326840855106],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżǀģ","boundary":[0.19990862202210952,0.5954861156472684,0.23980728134135282,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋěřĥ","boundary":[0.2459758240650516,0.5954861156472684,0.2743489331675683,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.28044966566983637,0.5954861156472684,0.2958141493901415,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"žƧ","boundary":[0.30172020093410845,0.5954861156472684,0.3306117301165956,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"ĢǀƷ","boundary":[0.33649809482208265,0.5954861156472684,0.36409685494439037,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3700663418567925,0.5954861156472684,0.3771098551795975,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3831668391519103,0.595495296912114,0.3874388831020464,0.6109584798099763],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.3866995329458016,0.5954861156472684,0.4170981989852492,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŤƃƺƳ","boundary":[0.423089560162629,0.5954861156472684,0.4788295621786903,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƃ","boundary":[0.4848843587245053,0.5954861156472684,0.5184941668626727,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŶŝ","boundary":[0.5244002184066396,0.5954861156472684,0.55731223749202,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.563310160948893,0.5954861156472684,0.570353674271698,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀĤǀě","boundary":[0.5763165989046068,0.5954861156472684,0.6239237492019759,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.6298429253049295,0.5954861156472684,0.6648023755922181,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţƺƇ","boundary":[0.6707696750781225,0.5954861156472684,0.7137963542891705,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"ľřŶƿŶƃ","boundary":[0.7198599005409766,0.5954861156472684,0.7597804341251976,0.6109492985451307],"dir":"ltr"},{"str":"Navajo","boundary":[0.765817680857498,0.5944376722090261,0.8191257081415274,0.6074780522565321],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6975809616612347,0.6183699833729216,0.7011464668525925,0.6338331662707838],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřŵƾưƳ","boundary":[0.7011092806021305,0.618360802108076,0.753404085884211,0.6338239850059382],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.7587698430832299,0.618360802108076,0.7760286381506,0.6338239850059382],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚŝŹŵ","boundary":[0.781449081012063,0.618360802108076,0.8191996875105005,0.6338239850059382],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.19990967037397941,0.6412343341745843,0.21253549611908207,0.6566975170724465],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.21250924700110888,0.6412435154394299,0.21723408823628243,0.6567066983372922],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.22368043412519745,0.6412435154394299,0.22726781358153292,0.6567066983372922],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧ","boundary":[0.22722625247807535,0.6412343341745843,0.25207979234568734,0.6566975170724465],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.25847363999865597,0.6412343341745843,0.30610485198750037,0.6566975170724465],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.312601508685864,0.6412343341745843,0.3227511676354961,0.6566975170724465],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƧ","boundary":[0.32923251234837536,0.6412343341745843,0.3477993884614092,0.6566975170724465],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.3542304223648398,0.6412343341745843,0.37574813682335934,0.6566975170724465],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬưū","boundary":[0.3822557306542118,0.6412343341745843,0.417210806088505,0.6566975170724465],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.42368777594838875,0.6412343341745843,0.4452054904069083,0.6566975170724465],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƠĭ","boundary":[0.451710896811263,0.6412343341745843,0.4876984375525015,0.6566975170724465],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4940485366755149,0.6412343341745843,0.5027457444306307,0.6566975170724465],"dir":"ltr"},{"str":"San","boundary":[0.5091730788615974,0.640185890736342,0.536915463190081,0.653226270783848],"dir":"ltr"},{"str":"Diego","boundary":[0.5426616914754208,0.640185890736342,0.5878659688854541,0.653226270783848],"dir":"ltr"},{"str":"Union","boundary":[0.5936121971707939,0.640185890736342,0.6398495043849333,0.653226270783848],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6461698766842515,0.6412354885688837,0.6506322267396931,0.6566986714667459],"dir":"ltr"},{"str":"æîéê","boundary":[0.65060597762172,0.6412354885688837,0.6915021034239444,0.6566986714667459],"dir":"ltr"},{"str":"źŞƯŚŤĜs","boundary":[0.6979834481368237,0.6412354885688837,0.7497751453244181,0.6566986714667459],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7561471187124091,0.6412354885688837,0.7715116024327142,0.6566986714667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯżƯŻ","boundary":[0.19991842007997068,0.6641090206353919,0.23800151540606856,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷřŶƇ","boundary":[0.24618686536070725,0.6641090206353919,0.2998094385269315,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3078788548771885,0.6641090206353919,0.31810288632774464,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƾƴěřĥ","boundary":[0.32612417929505083,0.6641090206353919,0.3751050334330166,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"Ɓƺĭ","boundary":[0.3832772588286686,0.6641090206353919,0.41853419911965345,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųřŶƳřƾƯ","boundary":[0.4266233023083904,0.6641090206353919,0.499105866738349,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƴƫ","boundary":[0.507260592722019,0.6641090206353919,0.5349052888007797,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƿŹŵ","boundary":[0.5430490776519608,0.6641090206353919,0.5867757333422936,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĭƹŚƳ","boundary":[0.5948517119720439,0.6641090206353919,0.6357172138032996,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6437428816236013,0.6641090206353919,0.6609841772789892,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"Śū","boundary":[0.6690448439232553,0.6641090206353919,0.685262423977689,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.693237780988542,0.6641090206353919,0.7101859614932294,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚs","boundary":[0.7182378784315043,0.6641090206353919,0.7504630455965862,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"ƶs","boundary":[0.7586615201102115,0.6641090206353919,0.7788339672726052,0.6795722035332542],"dir":"ltr"},{"str":"šŶƯ","boundary":[0.786888071637378,0.6641090206353919,0.8191504250529217,0.6795722035332542],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1999,0.27163,0.81926,0.67957],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1-","boundary":[0.199808474177615,0.7140493111638955,0.21099109236920804,0.7235267458432304],"dir":"ltr"},{"str":"Cryptography","boundary":[0.21430388775114326,0.7140493111638955,0.28915412116528344,0.7235267458432304],"dir":"ltr"},{"str":"2-","boundary":[0.199808474177615,0.7250232327790974,0.2110095154603761,0.7345006674584323],"dir":"ltr"},{"str":"Secret","boundary":[0.21434562391446135,0.7250232327790974,0.24795207747086978,0.7345006674584323],"dir":"ltr"},{"str":"Writing","boundary":[0.2513040220422701,0.7250232327790974,0.2931211955243439,0.7345006674584323],"dir":"ltr"},{"str":"3-","boundary":[0.199808474177615,0.7359260736342041,0.21101388394207185,0.7454035083135391],"dir":"ltr"},{"str":"Cipher","boundary":[0.21434011289943214,0.7359260736342041,0.25094606028023253,0.7454035083135391],"dir":"ltr"},{"str":"4-","boundary":[0.199808474177615,0.7468289144893111,0.2110018178152616,0.756306349168646],"dir":"ltr"},{"str":"Code","boundary":[0.214428597829374,0.7468289144893111,0.24295024024730352,0.756306349168646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.71405,0.29312,0.75631],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/fc89092349dcf2390a20684321569330.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/7994a232767f83fe2862daf106bda8c4.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.07542,0.18075,0.24369]},"elements":[{"words":[{"str":"Ä°^‹","boundary":[0.1999085917811901,0.07617624239162701,0.2308921071200564,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"dÌÀ»Y","boundary":[0.23519024898356908,0.07617624239162701,0.27087589462719663,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"Ê¿Z^»","boundary":[0.2752090857162057,0.07617624239162701,0.30620920331978085,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.804022042270085,0.07541971496437047,0.8191666946675179,0.08967149643705456],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřŶƇ","boundary":[0.19990800712341653,0.11726758833135385,0.2399291623265347,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.24718485601962298,0.11726758833135385,0.254228369342428,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤŞţ","boundary":[0.2614993750210006,0.11726758833135385,0.29311643761970363,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"źŞƷŹ","boundary":[0.30050993918215113,0.11726758833135385,0.33110328617989987,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺųřźƟ","boundary":[0.33821023487114005,0.11726758833135385,0.389643194113101,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřŶƇ","boundary":[0.39697763516010887,0.11726758833135385,0.4368850441853432,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀŞƃ","boundary":[0.44415386243741806,0.11726758833135385,0.4777046100601458,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.4850806122106111,0.11726758833135385,0.5023219078659991,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŝ","boundary":[0.5096738483249891,0.11726758833135385,0.5297719229864588,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.536990430429085,0.11726758833135385,0.5675925271328249,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷřŶƇ","boundary":[0.5748897819293707,0.11726758833135385,0.6286173515674877,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƏŚƣ","boundary":[0.6358752326870737,0.11726758833135385,0.6706837505460166,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6781122509324283,0.11726758833135385,0.6953535465878162,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃƾƯ","boundary":[0.7027054870468062,0.11726758833135385,0.744660327273949,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"źě","boundary":[0.7521085144988408,0.11726758833135385,0.7653380699573267,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŞǀŬƗ","boundary":[0.7725718893854373,0.11726758833135385,0.8191531366553543,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.19990800712341653,0.1401422747921615,0.21273945095930913,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĭŶƴƴƧŢŞŰƇ","boundary":[0.21946360001344037,0.1401422747921615,0.3233969826282718,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.330243627566278,0.1401422747921615,0.36812985450757696,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.37489993951816136,0.1401422747921615,0.38194345284096637,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƨƄƳ","boundary":[0.3887113504250529,0.1401422747921615,0.4505870837673465,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4573593562044285,0.1401422747921615,0.46730777191626616,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƧ","boundary":[0.47419379053123206,0.1401422747921615,0.49276066664426593,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.49959637444978316,0.1401422747921615,0.5211140889083027,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"żĭźƷ","boundary":[0.5279235475958468,0.1401422747921615,0.5612205537448338,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƾƴěřĥ","boundary":[0.5679425153724672,0.1401422747921615,0.6169146198044421,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":".\"","boundary":[0.6237700144484392,0.14015145605700707,0.6319553644030778,0.15561463895486932],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŝ","boundary":[0.6320406740364907,0.1401422747921615,0.6521387486979604,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶǀƃƺū","boundary":[0.6589569570914955,0.1401422747921615,0.7182930882698834,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.7250850475454453,0.1401422747921615,0.7529441114209872,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7598629414334195,0.1401422747921615,0.7750218070629347,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƧ","boundary":[0.7818400154564698,0.1401422747921615,0.8191881354793185,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19989167702698163,0.16302498812351549,0.20345718221833944,0.17848817102137773],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŵźƧ","boundary":[0.20352499243977018,0.1630158068586699,0.24246118409999662,0.17847898975653212],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƟŚƿŹŵ","boundary":[0.24767600887066968,0.1630158068586699,0.2946575551896778,0.17847898975653212],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƃƵŵŚƘƫřơŹŚų","boundary":[0.3000933100366251,0.1630158068586699,0.39808126743052996,0.17847898975653212],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤƟŹ","boundary":[0.40362201874937004,0.1630158068586699,0.4346506636201741,0.17847898975653212],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4402132892039918,0.1630158068586699,0.4472568025267967,0.17847898975653212],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƗŚŬƃ","boundary":[0.45262255972581567,0.1630158068586699,0.5044317563253923,0.17847898975653212],"dir":"ltr"},{"str":"źƏŚų","boundary":[0.5098784483048285,0.1630158068586699,0.5449560196229966,0.17847898975653212],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5502999025570378,0.1630158068586699,0.5629257283021405,0.17847898975653212],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5683417963106079,0.1630158068586699,0.5784914552602399,0.17847898975653212],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƸƯ","boundary":[0.5839643963576493,0.1630158068586699,0.6228480897819295,0.17847898975653212],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚƔƳ","boundary":[0.628216034407446,0.1630158068586699,0.6690093511642754,0.17847898975653212],"dir":"ltr"},{"str":"šřŹŚŴŤƟř","boundary":[0.6744844796881825,0.1630158068586699,0.7318519270185814,0.17847898975653212],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7373839286314303,0.1630158068586699,0.741846278686872,0.17847898975653212],"dir":"ltr"},{"str":"Navajo","boundary":[0.7418265515271664,0.1619673634204276,0.7951456469876683,0.17500774346793355],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƧ","boundary":[0.8005950102483116,0.1630169612529691,0.8191618863613453,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.19990791640065855,0.18588991612232783,0.21005757535029063,0.20135309902019008],"dir":"ltr"},{"str":"Navajo","boundary":[0.21664258593461239,0.18484147268408557,0.26995061321864183,0.19788185273159148],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƧ","boundary":[0.2763969187863313,0.1858904933194775,0.2949637948993652,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":"żĭźƷ","boundary":[0.30149326299519524,0.1858904933194775,0.33479245657067996,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƾƴěřĥ","boundary":[0.3412081784886262,0.1858904933194775,0.39020215718557866,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.3968606834447769,0.1858904933194775,0.4210470582305704,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƀƨƃ","boundary":[0.4276049628708714,0.1858904933194775,0.4811203521387051,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4876826316320018,0.1858904933194775,0.4978322905816338,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƾƴěřĥ","boundary":[0.5043136352945131,0.1858904933194775,0.5535110446557575,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƧ","boundary":[0.5599617653976681,0.1858904933194775,0.5785286415107019,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶŰŤƯ","boundary":[0.5849596754141326,0.1858904933194775,0.6324618292396089,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŚƿř","boundary":[0.6388884882900441,0.1858904933194775,0.6772996975908068,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6839472867175163,0.1858904933194775,0.7011885823729042,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7077355498807164,0.1858904933194775,0.7380554685662445,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.74462868519203,0.1858904933194775,0.7661529619300428,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƘƣřƹ","boundary":[0.7727546151002992,0.1858904933194775,0.8191280568529284,0.20135367621733974],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2888093041228455,0.20877378384798104,0.29237480931420334,0.22423696674584329],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƨƄƳ","boundary":[0.29223700144484405,0.20876460258313545,0.3542133564060349,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧƾƯ","boundary":[0.35947192970666325,0.20876460258313545,0.4093846275326771,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƠƿř","boundary":[0.41471538590773177,0.20876460258313545,0.4350190786599914,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŹō","boundary":[0.44052045630187175,0.20876460258313545,0.46473089277914065,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"ŽƺƳŚǀƣř","boundary":[0.4701557104935992,0.20876460258313545,0.5214399247337121,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.526805681932731,0.20876460258313545,0.5419645475622461,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƨƿźƯō","boundary":[0.5473696784382247,0.20876460258313545,0.605861462988475,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƽŻƹźǀě","boundary":[0.6112775309969425,0.20876460258313545,0.6869537381136386,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6923282450186485,0.20876460258313545,0.7076927287389536,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚǀů","boundary":[0.7129928631430396,0.20876460258313545,0.7540946070360539,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƤƳ","boundary":[0.7594625516615706,0.20876460258313545,0.7965831793286516,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.8019008131447197,0.20876460258313545,0.8191421088001076,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZ","boundary":[0.611589949934478,0.2501594659293349,0.6464072477403313,0.26676279134501185],"dir":"ltr"},{"str":"¿‚»","boundary":[0.6614577903968281,0.2501594659293349,0.7005215584153758,0.26676279134501185],"dir":"ltr"},{"str":"€]","boundary":[0.7050310843049629,0.2501594659293349,0.7219089244313027,0.26676279134501185],"dir":"ltr"},{"str":"ÉYÄ»|¬»","boundary":[0.7266016498101543,0.2501594659293349,0.8192512684385606,0.26676279134501185],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƧŹŚƄƯ","boundary":[0.19991323880245965,0.28607993987529695,0.2557494875844226,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.26160522831894095,0.28607993987529695,0.27886402338631106,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.28468914014986063,0.28607993987529695,0.3000536238701657,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3057584321763382,0.28607993987529695,0.31280194549914325,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŵźƧ","boundary":[0.3186642485131549,0.28607993987529695,0.3671813682335945,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.37309398205705474,0.28607993987529695,0.42175109707335123,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.4276287120728472,0.28607993987529695,0.4887322838614296,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"źƴƷ","boundary":[0.4944611538590774,0.28607993987529695,0.5180241120930078,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5237945431941131,0.28607993987529695,0.5340185746446693,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.5397168206713484,0.28607993987529695,0.5682780484526729,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.574090040657236,0.28607993987529695,0.5843140721077921,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƹźĭ","boundary":[0.5900166929874668,0.28607993987529695,0.6203300493935016,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƸģ","boundary":[0.6260042337287054,0.28607993987529695,0.6576037969154263,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŴƿŹŚţ","boundary":[0.6635032861799,0.28607993987529695,0.7148312489499681,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ƑŚŰƫ","boundary":[0.7207591747589128,0.28607993987529695,0.755508632102416,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7612834380565171,0.28607993987529695,0.7715074695070732,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƹźǀƳ","boundary":[0.19991323880245968,0.3089546263361046,0.25325800880346766,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƲƿř","boundary":[0.2620077147945298,0.3089546263361046,0.30177075367091166,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3105948321628978,0.3089546263361046,0.32081886361345385,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.32964075467894227,0.3089638076009502,0.3366339571922987,0.3244269904988124],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƤƃŚƗ","boundary":[0.3331734484728336,0.3089546263361046,0.3813143308356574,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.39012747219515476,0.3089546263361046,0.39717098551795976,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƀƿƺƳƵźƏŚų","boundary":[0.40595350290648835,0.3089546263361046,0.4941592890023857,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚǀs","boundary":[0.5029264944054299,0.3089546263361046,0.555105366083129,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱŚƯŻŚs","boundary":[0.5638113235442358,0.3089546263361046,0.6390062968314237,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƬƀƯ","boundary":[0.6477822519404591,0.3089546263361046,0.6890808642182724,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƹźǀƳ","boundary":[0.6978786935922853,0.3089546263361046,0.7513459594771682,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7600694163502572,0.3089638076009502,0.7670626188636135,0.3244269904988124],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƶŤƃřŵ","boundary":[0.7636021101441485,0.3089546263361046,0.8191102449514467,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱŚƯŻŚs","boundary":[0.19991005342562415,0.33182815840261287,0.2749310305433288,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.28176136554551257,0.33182815840261287,0.2971258492658177,0.34729134130047506],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3038324989079668,0.3318373396674585,0.3088088941903834,0.3473005225653207],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŵřŵ","boundary":[0.30736519270185814,0.33182815840261287,0.3511409697254798,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƃ","boundary":[0.3578869930445887,0.3318293127969122,0.3913458687544103,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.39810939148550134,0.3318293127969122,0.4082590504351334,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŻƺů","boundary":[0.41504444743120206,0.3318293127969122,0.44797396592856437,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.4546587413057359,0.3318293127969122,0.47617645576425544,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱźƣ","boundary":[0.4829881018782973,0.3318293127969122,0.5269356876449045,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƏ","boundary":[0.5335767144921207,0.3318293127969122,0.5578833977352913,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5646272336279025,0.3318293127969122,0.5799917173482075,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5866043076509527,0.3318293127969122,0.5936478209737577,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƶŤƃřŵ","boundary":[0.6004179059843421,0.3318293127969122,0.6559107288061558,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6627048755082156,0.3318293127969122,0.6726532912200531,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƤƳ","boundary":[0.6795393098350191,0.3318293127969122,0.7111454353012332,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţƮƸƯ","boundary":[0.7178455226638891,0.3318293127969122,0.7754513994825443,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƬƀƯ","boundary":[0.782254295890595,0.3318293127969122,0.8191386814959174,0.34729249569477444],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.19989911629313548,0.35477397550475065,0.21695666812271108,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.22358675783743842,0.35477397550475065,0.23063027116024343,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃƾưƳ","boundary":[0.23709411646114056,0.35477397550475065,0.2855128019891806,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.29193508618662023,0.35477397550475065,0.3245824266657708,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƭŚǀě","boundary":[0.3310462719666679,0.35477397550475065,0.37028214105708823,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3767175498135144,0.35477397550475065,0.38694158126407047,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƧŶƳř","boundary":[0.3933485534760257,0.35477397550475065,0.43229568226874104,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŬů","boundary":[0.43870921676018954,0.35477397550475065,0.47275213534491445,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.4791306710123988,0.35477397550475065,0.5096583952152146,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5161244279426095,0.35477397550475065,0.5314889116629146,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.5379986929202649,0.35477397550475065,0.5582958233930313,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.564715920163973,0.35477397550475065,0.5862336346224926,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5927368536003496,0.35478315676959626,0.5974113840260745,0.37024633966745846],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.596267359967743,0.35477397550475065,0.6501086757837439,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.6565484593931656,0.35477397550475065,0.7214756526998422,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƭŚǀě","boundary":[0.7280160579281612,0.35477397550475065,0.7673481737844828,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚƔƳ","boundary":[0.7737835825409092,0.35477397550475065,0.8192033063405126,0.37023715840261284],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5403086153019053,0.3776578432304039,0.5438741204932631,0.3931210261282661],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŝ","boundary":[0.5437363126239039,0.37764866196555824,0.5638343872853736,0.3931118448634205],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƿżĭźŝ","boundary":[0.5691367091159573,0.37764866196555824,0.6194956419475154,0.3931118448634205],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƈƈŴŤƯ","boundary":[0.6247782769396191,0.37764866196555824,0.6935181546319009,0.3931118448634205],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6988685998454354,0.37764866196555824,0.7090926312959915,0.3931118448634205],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵřŶƘţ","boundary":[0.7143905782735795,0.37764866196555824,0.7626058331373274,0.3931118448634205],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.7680175262927993,0.37764866196555824,0.7984140049057492,0.3931118448634205],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.8038016363697457,0.37764866196555824,0.8191661200900507,0.3931118448634205],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.1998859917341487,0.4005233484263659,0.23240208662343337,0.4159865313242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƳřƺţ","boundary":[0.23990495951076912,0.4005233484263659,0.28302132320822554,0.4159865313242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.29030545344578473,0.4005233484263659,0.3558341890393468,0.4159865313242281],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.36328675111723396,0.4005233484263659,0.3937904136285743,0.4159865313242281],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.40118829004401735,0.4005233484263659,0.4165527737643224,0.4159865313242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.42386971539934815,0.4005233484263659,0.4579410705285441,0.4159865313242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.46540019488592455,0.4005233484263659,0.5589192399448945,0.4159865313242281],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5663083666543465,0.4005233484263659,0.5765323981049025,0.4159865313242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿ","boundary":[0.5838471523134304,0.4005233484263659,0.611699653909479,0.4159865313242281],"dir":"ltr"},{"str":"źţƺǀĜƯŚƧ","boundary":[0.6191281542958907,0.4005233484263659,0.67841397466483,0.4159865313242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřŶŝř","boundary":[0.6857593528443265,0.4005233484263659,0.7156395988038037,0.4159865313242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.723258405295521,0.4005233484263659,0.7542192399448944,0.4159865313242281],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.7616652397432883,0.4005233484263659,0.7714080373643359,0.4159865313242281],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19987942945465545,0.4234072161520191,0.20344493464601326,0.43887039904988134],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.203512744867444,0.4233980348871735,0.2339114109068916,0.4388612177850357],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵƺŝ","boundary":[0.24343327845166496,0.4233980348871735,0.2703517489331676,0.4388612177850357],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƧ","boundary":[0.2798233056684924,0.4233980348871735,0.2983901817815262,0.4388612177850357],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƈŤƯ","boundary":[0.3078464265313666,0.4233980348871735,0.35914157790396833,0.4388612177850357],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.3686306340512752,0.4233980348871735,0.4074705789456,0.4388612177850357],"dir":"ltr"},{"str":"ƥŶƳř","boundary":[0.4170165081818488,0.4233980348871735,0.4513766036087498,0.4388612177850357],"dir":"ltr"},{"str":"šřżǀƸŬţ","boundary":[0.460888854541178,0.4233958543646081,0.5189059675414132,0.4388590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5284300225126844,0.4233958543646081,0.5369216121770103,0.4388590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"Ĭƴū","boundary":[0.5464741036927523,0.4233958543646081,0.5829013171600417,0.4388590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶǀƯ","boundary":[0.5923400624979,0.4233958543646081,0.6316809280602131,0.4388590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6411284231040624,0.4233958543646081,0.6564929068243675,0.4388590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƬƛř","boundary":[0.6659272773092303,0.4233958543646081,0.6979030778535669,0.4388590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƋ","boundary":[0.7073571351769095,0.4233958543646081,0.7558195692349049,0.4388590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"šLjƿŶŞţ","boundary":[0.7652189408958033,0.4233958543646081,0.8191346292127282,0.4388590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"řźƿŻ","boundary":[0.19991574879876364,0.4462705408254157,0.22298434864419894,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŝ","boundary":[0.22904789489600502,0.4462705408254157,0.253547071670979,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.25959093108430514,0.4462705408254157,0.2902280266120092,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.29628282315782417,0.4462705408254157,0.32920359194919546,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.33509214408118027,0.4462705408254157,0.3477223446792785,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.3537399549746314,0.4462705408254157,0.4148391519102183,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.4209748832364506,0.4462705408254157,0.45367253452504974,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.4597842041598067,0.4462705408254157,0.4831940425388935,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.48921821511373975,0.4462705408254157,0.49944224656429587,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩƿźs","boundary":[0.5054467323006623,0.4462705408254157,0.5407780450925711,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"ĬƴǀĤǀŗƺs","boundary":[0.5468765901683414,0.4462705408254157,0.6203872450522498,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵƺŝ","boundary":[0.6263086085817012,0.4462705408254157,0.6582800342730423,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƄƯ","boundary":[0.6643107691273817,0.4462705408254157,0.7064712274453147,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.7124954000201609,0.4462705408254157,0.743132495547865,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.74918729209368,0.4462705408254157,0.8192068142871546,0.4617337237232779],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.1999113739457683,0.4691452272862233,0.23862007325022713,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƧ","boundary":[0.24607919760760763,0.4691452272862233,0.2646460737206415,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƈŤƯ","boundary":[0.2718820805752499,0.4691452272862233,0.3233084775377175,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƃ","boundary":[0.3305488592453214,0.4691452272862233,0.3636927455394648,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"źǀĮŤsŵ","boundary":[0.3711693693088273,0.4691452272862233,0.42157642552333624,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"źƐų","boundary":[0.42882774436342896,0.4691452272862233,0.45972514364436706,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.46703114814690394,0.4691452272862233,0.49923444104700804,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.5067482510668327,0.4691452272862233,0.5234951883337257,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5308405665132224,0.4691452272862233,0.543466392258325,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5507942710258396,0.46915440855106894,0.5563765834481372,0.48461759144893113],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŝ","boundary":[0.5543269648197309,0.4691452272862233,0.5744250394812006,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŚƿŻ","boundary":[0.5817463559692219,0.4691452272862233,0.6210653472665574,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"šřźƠƳ","boundary":[0.6284194751520451,0.4691452272862233,0.6655029165686639,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřŶƘţ","boundary":[0.6728789187191293,0.4691452272862233,0.7070137092167604,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"ƭżƬŤƀƯ","boundary":[0.7144093982057057,0.4691452272862233,0.7627077752763687,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.7700531534558653,0.4691452272862233,0.7901862269412993,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7975731662242536,0.4691452272862233,0.8190974429622664,0.4846084101840855],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.19990870266456096,0.49201818215558196,0.2214264171230805,0.5074813650534442],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23266541446859978,0.49202736342042763,0.2420779106884849,0.5074905463182898],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚsƾƯ","boundary":[0.23619810826249116,0.49201818215558196,0.3003164376197041,0.5074830966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƋ","boundary":[0.31149199959678825,0.4920199137470309,0.3598341251974065,0.5074830966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚǀƳ","boundary":[0.37096375121803743,0.4920199137470309,0.3977050401532211,0.5074830966448931],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.4088652901448208,0.4920199137470309,0.450863878901919,0.5074830966448931],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4620875642619541,0.4920199137470309,0.47724642989146915,0.5074830966448931],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.48849855179597507,0.4920199137470309,0.4984469675078127,0.5074830966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.5097668996337494,0.4920199137470309,0.5706561036255507,0.5074830966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.5820394711199226,0.4920199137470309,0.6147371224085217,0.5074830966448931],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩƿźs","boundary":[0.6259892443130276,0.4920199137470309,0.6615218003427309,0.5074830966448931],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.6725595544504558,0.4920199137470309,0.706563099358221,0.5074830966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƳřƺţ","boundary":[0.7177189744968253,0.4920199137470309,0.7607281542958911,0.5074830966448931],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋưƃŵ","boundary":[0.7719666677867006,0.49201818215558196,0.8190728974160815,0.5074813650534442],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4268104532777797,0.5149020498812352,0.43037595846913757,0.5303652327790974],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.43033877221867556,0.5148928686163896,0.4756731863848661,0.5303560515142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƮsŹ","boundary":[0.48104331843688053,0.5148928686163896,0.5099589093108431,0.5303560515142518],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.5154187258492657,0.5148928686163896,0.5256777561237861,0.5303560515142518],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5255990087698665,0.5149020498812352,0.5338018581364873,0.5303652327790974],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.5338652935049225,0.5148928686163896,0.5441243237794429,0.5303560515142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƃ","boundary":[0.5493916467860621,0.5148928686163896,0.5830014549242295,0.5303560515142518],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5883015893283154,0.5148928686163896,0.6036660730486205,0.5303560515142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŶƯ","boundary":[0.6089662074527065,0.5148928686163896,0.6434619233224689,0.5303560515142518],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6487817445650348,0.5148928686163896,0.6641462282853398,0.5303560515142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƪųřŶŤƯ","boundary":[0.6693457410705285,0.5148928686163896,0.7254401061792277,0.5303560515142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƽŶƴƯŻŚǀƳ","boundary":[0.7306330566849232,0.5148928686163896,0.8191953932999562,0.5303560515142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.1999082389704647,0.5377664006828978,0.21233719633076845,0.5532295835807601],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.22107596518934178,0.5377664006828978,0.23832163569772524,0.5532295835807601],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘŝŚţ","boundary":[0.2469794697758812,0.5377664006828978,0.2815408084405766,0.5532295835807601],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.290222704210208,0.5377664006828978,0.3290626491045328,0.5532295835807601],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3377992305366083,0.5377664006828978,0.3448427438594133,0.5532295835807601],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.3535268270555425,0.5377664006828978,0.4072718961056416,0.5532295835807601],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀƯŚƳ","boundary":[0.41603035180269476,0.5377664006828978,0.4557715164140989,0.5532295835807601],"dir":"ltr"},{"str":"ÎƵŵŚs","boundary":[0.464315715197742,0.5342939207244656,0.502637592822822,0.5532307379750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.5112801149154936,0.5377675550771972,0.5386207587110651,0.5532307379750594],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.5472654682302344,0.5377675550771972,0.6055450724102014,0.5532307379750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.6142029064883574,0.5377675550771972,0.6791300997950339,0.5532307379750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6877879338731899,0.5377675550771972,0.7050292295285778,0.5532307379750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƭŚǀě","boundary":[0.7136936258862272,0.5377675550771972,0.7714723093982059,0.5532307379750594],"dir":"ltr"},{"str":"ÐƽżƯŹ","boundary":[0.199808474177615,0.5571680299881235,0.24263486777998047,0.576103692844418],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.2503127347871375,0.5606405099465558,0.2776533785827089,0.576103692844418],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.28508625382211616,0.5606405099465558,0.35448235946372764,0.576103692844418],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.36189773529115277,0.5606405099465558,0.40317447330398837,0.576103692844418],"dir":"ltr"},{"str":"ƾūƹźų","boundary":[0.410585474278418,0.5606405099465558,0.4614868888814219,0.576103692844418],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4689460132388024,0.5606496912114014,0.4746289472799972,0.5761128741092637],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŵźĭƾƯ","boundary":[0.47247870703269373,0.5606405099465558,0.5263222102751923,0.576103692844418],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŶŞţ","boundary":[0.5337703975000839,0.5606405099465558,0.5734831255670172,0.576103692844418],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.5809466247773932,0.5606405099465558,0.6334754846947346,0.576103692844418],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƯřŹŚě","boundary":[0.6410242935385234,0.5606405099465558,0.6973374012969993,0.576103692844418],"dir":"ltr"},{"str":"ÏŶǀƬƧ","boundary":[0.7047310238231242,0.5571680299881235,0.7418387789388798,0.5761042700415677],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7492782164577804,0.5606410871437055,0.7726880548368672,0.5761042700415677],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.7801209300762745,0.5606410871437055,0.8191227445314337,0.5761042700415677],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋưƃŵ","boundary":[0.19992372232115854,0.5835151964073635,0.2426879103524747,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.2486114613084238,0.5835151964073635,0.2658527569638117,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧƾƯ","boundary":[0.2717959947582407,0.5835151964073635,0.3250270185813648,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƉźƟ","boundary":[0.3309636940963005,0.5835151964073635,0.3646850609858539,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.370682984442727,0.5835151964073635,0.3828756997412721,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.38882112496219884,0.5835243776722091,0.39299035986694,0.5989875605700713],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.3923560061825879,0.5835151964073635,0.440643446120762,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƤŤƴƯ","boundary":[0.4464795000168004,0.5835151964073635,0.4875024965558952,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƺƿŵřŹ","boundary":[0.49335386243741797,0.5835151964073635,0.524625311649474,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.530754480696213,0.5835151964073635,0.5405366519942205,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚsŹƭŚǀě","boundary":[0.5465805114075467,0.5835151964073635,0.6070628540707638,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.6130017170121971,0.5835151964073635,0.6517366654346292,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"žĜs","boundary":[0.6577586505829777,0.5835151964073635,0.6961961090017136,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7021130976781694,0.5835151964073635,0.7193543933335573,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.7252976311279863,0.5835151964073635,0.7733882026813614,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀƯŚƳ","boundary":[0.7794276872416921,0.5835151964073635,0.8191688518530963,0.5989783793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƝLjųźŝ","boundary":[0.19989310843049607,0.6064599873812352,0.25004861059776196,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤŞƫř","boundary":[0.2575514834850977,0.6064599873812352,0.291255350962669,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.29877572326198687,0.6064691686460808,0.30455927892207896,0.621932351543943],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.30230841705587824,0.6064599873812352,0.3480890662276131,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĜƧ","boundary":[0.35573849669029917,0.6064599873812352,0.38432597358959686,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƧ","boundary":[0.3918244716239371,0.6064599873812352,0.4252964718927453,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.43274903397063247,0.6064599873812352,0.470996186284063,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4786259299082692,0.6064599873812352,0.4887755888579012,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.49636377137864984,0.6064599873812352,0.5324563085917811,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.5401123013339604,0.6064599873812352,0.5674529451295318,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƣŵ","boundary":[0.5749864419878362,0.6064599873812352,0.6049891838311882,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6125861160579279,0.6064599873812352,0.6252119418030305,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6326448170424378,0.6064599873812352,0.6396883303652428,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.6471605792816099,0.6064599873812352,0.6952664628204697,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"Ɓƺĭ","boundary":[0.7028152716642585,0.6064599873812352,0.7380722119552434,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7456538321964987,0.6064599873812352,0.7501161822519403,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"ÑŻƹŚŬŤƯ","boundary":[0.7499915997446323,0.6029875074228029,0.8016410033265012,0.6219241964073634],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.8091766876113035,0.6064610135095012,0.8191601021471053,0.6219241964073634],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.19988654615100243,0.6293346738420427,0.21271798998689506,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.21883622190114527,0.6293346738420427,0.22898588085077734,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.2353666039447594,0.6293346738420427,0.27145914115789066,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.2780061086657029,0.6293346738420427,0.3053467524612743,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺţƾưƳ","boundary":[0.3116727898928122,0.6293346738420427,0.36841025839185465,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿřźŝŚƴŝ","boundary":[0.3747822317798457,0.6293346738420427,0.4234262222371556,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4298200698901243,0.6293346738420427,0.4368635832129293,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƀǀģ","boundary":[0.44322680689492916,0.6293346738420427,0.48984961526830373,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƄĭżƯŹ","boundary":[0.49614721615537066,0.6293346738420427,0.5625093612445813,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.5688266489701282,0.6293346738420427,0.5991925036121093,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6055185410436472,0.6293346738420427,0.6227598366990351,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřŵƾưƳ","boundary":[0.6290049393501557,0.6293346738420427,0.681304119485232,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ƹř","boundary":[0.6876782802997208,0.6293346738420427,0.6979810591041965,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.704309283962232,0.6293346738420427,0.7320699136453744,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.7383828265179259,0.6293346738420427,0.7688864890292662,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƳźǀĭ","boundary":[0.7751753402103421,0.6293346738420427,0.8192038607573666,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵ","boundary":[0.19988217129800687,0.6522093603028505,0.22733874869795986,0.6676725432007127],"dir":"ltr"},{"str":"Ɓƺĭ","boundary":[0.23657625079802364,0.6522093603028505,0.2718331910890085,0.6676725432007127],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƏŚŞţŹř","boundary":[0.281232562749907,0.6522093603028505,0.33223897382480366,0.6676725432007127],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƳŚƧ","boundary":[0.3415136621753295,0.6522093603028505,0.3752875273008293,0.6676725432007127],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.38465846241725693,0.6522093603028505,0.3972886630153551,0.6676725432007127],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺţƾưƳ","boundary":[0.40663334901380943,0.6522093603028505,0.46340800376331387,0.6676725432007127],"dir":"ltr"},{"str":"ƎƤƟ","boundary":[0.472754877188266,0.6522093603028505,0.5006555021672653,0.6676725432007127],"dir":"ltr"},{"str":"ŻƹŚŬŤƯ","boundary":[0.510052686401666,0.6522093603028505,0.5549386781358148,0.6676725432007127],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƣƹř","boundary":[0.5642855515607669,0.6522093603028505,0.6044642014717242,0.6676725432007127],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚĭ","boundary":[0.6138788851181071,0.6522093603028505,0.6494158160008059,0.6676725432007127],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6587298780282915,0.6522185415676961,0.6663268102550312,0.6676817244655583],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧ","boundary":[0.6622647592486806,0.6522093603028505,0.687617032357783,0.6676725432007127],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƄĭżƯŹ","boundary":[0.6969420315177576,0.6522093603028505,0.7633041766069683,0.6676725432007127],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŵŚs","boundary":[0.7727472967978221,0.6522093603028505,0.8191644870804067,0.6676725432007127],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵ","boundary":[0.19989985215550585,0.6750823151722091,0.23179690534592284,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"Ɓƺĭ","boundary":[0.2404197406001146,0.6750823151722091,0.2756766808910994,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"ľřŶƘŝ","boundary":[0.2843695137932197,0.6750823151722091,0.30918586741036963,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3178349517825345,0.6750823151722091,0.3279846107321666,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.3365833842948829,0.6750823151722091,0.3676623399751356,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3764098585396999,0.6750823151722091,0.38345337186250494,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧ","boundary":[0.39213526763213635,0.6750823151722091,0.41748754074123884,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"ƎŞƋ","boundary":[0.4261060011424351,0.6750823151722091,0.4598689291354461,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.46864488424448136,0.6750823151722091,0.47879454319411335,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƭŚǀě","boundary":[0.48749175094922914,0.6750823151722091,0.526823866805551,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺţƾƯ","boundary":[0.5353767044118144,0.6750823151722091,0.5859959409966063,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.5946537750747624,0.6750823151722091,0.6519555996102282,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨƬŝ","boundary":[0.6606768690568194,0.6750823151722091,0.687735334834179,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6963603575148686,0.6750823151722091,0.7069431269110581,0.6905546793349169],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƘƟźǀƛ","boundary":[0.7069453143375559,0.6750823151722091,0.7594369880044354,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":"ŻƹŚŬŤƯ","boundary":[0.7681320083330534,0.6750823151722091,0.8130311246261888,0.6905454980700713],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8129895635227311,0.6750914964370547,0.8191362319814522,0.6905546793349169],"dir":"ltr"},{"str":"1-","boundary":[0.199808474177615,0.7140493111638955,0.21098304828466785,0.7235267458432304],"dir":"ltr"},{"str":"PlainText","boundary":[0.21430927724202817,0.7140493111638955,0.26677413729377375,0.7235267458432304],"dir":"ltr"},{"str":"2-","boundary":[0.199808474177615,0.7250232327790974,0.2109964550922348,0.7345006674584323],"dir":"ltr"},{"str":"Key","boundary":[0.21432268404959512,0.7250232327790974,0.23680724102012704,0.7345006674584323],"dir":"ltr"},{"str":"3-","boundary":[0.199808474177615,0.7359260736342041,0.21099377373072142,0.7454035083135391],"dir":"ltr"},{"str":"CipherText","boundary":[0.21431366404843177,0.7359260736342041,0.2757124558986593,0.7454035083135391],"dir":"ltr"},{"str":"4-","boundary":[0.199808474177615,0.7468289144893111,0.21098036692315444,0.756306349168646],"dir":"ltr"},{"str":"Intruder","boundary":[0.2142798082244154,0.7468289144893111,0.25764946406370753,0.756306349168646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.07542,0.81925,0.75631],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/075ed91499f961ff834542034a29b296.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/99061671f4711b8954ce7a361aa9e303.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19991,0.07741,0.18019,0.24363]},"elements":[{"words":[{"str":"15","boundary":[0.20011088337085448,0.07741496437054632,0.2127343345989718,0.09166092636579574],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZZ","boundary":[0.7009005073754242,0.07817149179780286,0.7224748173784482,0.09120664619210214],"dir":"ltr"},{"str":"¿‚»","boundary":[0.7314850097106951,0.07817149179780286,0.7542062460938811,0.09120664619210214],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7584657864319074,0.0781817814726841,0.7664943745841873,0.09121693586698339],"dir":"ltr"},{"str":"μÁY","boundary":[0.766523877893888,0.07817149179780286,0.7860384733039883,0.09120664619210214],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7904142393736769,0.07817149179780286,0.8193453318100871,0.09120664619210214],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƳźǀĭ","boundary":[0.20000948818924097,0.11769514177553439,0.24845256705083835,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"Ţ","boundary":[0.25605658412015725,0.11769514177553439,0.27219334430966696,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsŵ","boundary":[0.25605658412015725,0.11769514177553439,0.29157979839387116,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2992021217028997,0.11769514177553439,0.311831651086993,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶǀsŹŹ","boundary":[0.31936432572830203,0.11769514177553439,0.3662892322166594,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.37339025617418764,0.11769514177553439,0.3836145773999529,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŞƣ","boundary":[0.39113194617116354,0.11769514177553439,0.4165987274621148,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4240964172574846,0.11769514177553439,0.4342463956856288,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƾƳƺƳŚƣ","boundary":[0.4419374348980209,0.11769514177553439,0.4821730543328517,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭŚǀěě","boundary":[0.48971884829138795,0.11769514177553439,0.5430233023083902,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.550402402204227,0.11769514177553439,0.5603862026141594,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧ","boundary":[0.5679407427841806,0.11769514177553439,0.5932960098787002,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƿŹżżţ","boundary":[0.6007018644534793,0.11769514177553439,0.6380768838412688,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.6455614543194114,0.11769514177553439,0.662855172205235,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6704588519202983,0.11769514177553439,0.6858215723934007,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6933411277174825,0.11769514177553439,0.7034867330398843,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƁŵƺų","boundary":[0.7110816168811531,0.11769514177553439,0.7587097069318907,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭŚǀǀě","boundary":[0.7663232840294344,0.11769514177553439,0.8193245018648567,0.13315214890142513],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.20000887288733576,0.14056925103919235,0.23561688639494638,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧƧ","boundary":[0.24143967669097138,0.14056925103919235,0.2781451147474883,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀŞƘţ","boundary":[0.28387849453983405,0.14056925103919235,0.3187868111286583,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.32460304176606974,0.14056925103919235,0.33164374201135716,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤųųŚs","boundary":[0.33730691394778406,0.14056925103919235,0.3844877364335875,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":"źƴƷ","boundary":[0.390325832599711,0.14056925103919235,0.4138924994455831,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4197612073519035,0.14056925103919235,0.4268019075971909,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":"ÎżƯƯŹ","boundary":[0.43256274990759724,0.13709677108076004,0.4621529464735728,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƬŰţ","boundary":[0.46804570646147636,0.14056925103919235,0.5094480850777863,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷżƯżƯŹ","boundary":[0.5153233526427203,0.14056925103919235,0.555395781055744,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƀƨƃ","boundary":[0.5612885410436477,0.14056925103919235,0.6146513638654615,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":"źƴƴƷ","boundary":[0.6204610348442592,0.14056925103919235,0.6432089748328349,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.6489814744128221,0.14057843230403794,0.6586110532576189,0.15603543942992867],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƘƟ","boundary":[0.6586657170793991,0.14056925103919235,0.6887745501159235,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":"ŻƹŚŬŬŤƯ","boundary":[0.6946520042337285,0.14056925103919235,0.740578026544807,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7406173844964887,0.14057843230403794,0.7467572249588388,0.15603543942992867],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵ","boundary":[0.7525122321158564,0.14056925103919235,0.7799644034138637,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜƜţ","boundary":[0.7856778660663284,0.14056925103919235,0.8193207936561272,0.1560262581650831],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5823568048788683,0.16352380047505938,0.5859208860589361,0.17898080760095011],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯƯ","boundary":[0.5858859012129969,0.1635146192102138,0.6340744269345788,0.17897162633610453],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀƯŚƳ","boundary":[0.6386033998185544,0.1635146192102138,0.678356594872484,0.17897162633610453],"dir":"ltr"},{"str":"ÏƾsŚƴƴƃżƯŹ","boundary":[0.683562380296361,0.16004213925178148,0.7611823872853734,0.17897162633610453],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷ","boundary":[0.7666225308289372,0.1635146192102138,0.7862009252377272,0.17897162633610453],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.79162138980545,0.1635146192102138,0.819298928127415,0.17897207526722086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20001,0.07741,0.81935,0.17898],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"((","boundary":[0.3589765128859917,0.41580684085510694,0.36417401296999424,0.4288419952494062],"dir":"ltr"},{"str":"½Z¬f»","boundary":[0.3639158630422365,0.41551001939207244,0.40504716467860624,0.42854517378637175],"dir":"ltr"},{"str":"|Ì","boundary":[0.40968102825845903,0.41551001939207244,0.4238868718793051,0.42854517378637175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35898,0.41551,0.42389,0.42884],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"‚»»","boundary":[0.4420387831726084,0.41551001939207244,0.462662294277746,0.42854517378637175],"dir":"ltr"},{"str":"ÉY€]","boundary":[0.46734041282214983,0.41551001939207244,0.4944428906958772,0.42854517378637175],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4943580686804879,0.41580684085510694,0.499185547730251,0.4288419952494062],"dir":"ltr"},{"str":"ÉY~³","boundary":[0.5037327453378583,0.41551001939207244,0.5409235111723396,0.42854517378637175],"dir":"ltr"},{"str":"‚‚»","boundary":[0.5407244380229159,0.41551001939207244,0.5605777125768623,0.42854517378637175],"dir":"ltr"},{"str":"μ|»","boundary":[0.5653203696112362,0.41551001939207244,0.5917516471892745,0.42854517378637175],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5962669426430562,0.41580684085510694,0.6064455844897684,0.4288419952494062],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6063478547763852,0.41580684085510694,0.6143137483955512,0.4288419952494062],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6144114781089345,0.41580684085510694,0.6245901199556466,0.4288419952494062],"dir":"ltr"},{"str":"¶¶°‹","boundary":[0.6283223009979503,0.41551001939207244,0.6592798872349719,0.42854517378637175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44204,0.41551,0.65928,0.42884],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ŚƯ","boundary":[0.20000668633446458,0.4596659470011875,0.21219890514431639,0.4751229541270782],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21774181667282688,0.45967512826603313,0.22150924726991703,0.4751321353919239],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.2212730995598266,0.4596659470011875,0.2516793037868351,0.4751229541270782],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀǀƠƯ","boundary":[0.2572615732670273,0.4596659470011875,0.2887990059473808,0.4751236453384798],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŶǀƬƧ","boundary":[0.2942610150196566,0.4596666382125891,0.33832880158596823,0.4751236453384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.34385640724438027,0.4596666382125891,0.3508971074896677,0.4751236453384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƽżƯŹ","boundary":[0.35605322401801015,0.4596666382125891,0.392335112597023,0.4751236453384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.3977840023520715,0.4596666382125891,0.42513340566513225,0.4751236453384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƎŞŞţźƯ","boundary":[0.43064570545344577,0.4596666382125891,0.47753825691341023,0.4751236453384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.4829630945868754,0.4596666382125891,0.5144363366150331,0.4751236453384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯƯ","boundary":[0.5199595691677027,0.4596666382125891,0.5472829884748497,0.4751236453384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5526201291623265,0.4596666382125891,0.5818193562044286,0.4751236453384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭŵŵŚưƳ","boundary":[0.5872966711468027,0.4596666382125891,0.6560441294983367,0.4751236453384798],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6615892275797183,0.4596666382125891,0.685002835724606,0.4751236453384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƃƃřŵ","boundary":[0.6904189271865863,0.4596666382125891,0.7345694818050468,0.4751236453384798],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƬƛř","boundary":[0.7401145798864285,0.4596666382125891,0.772103848392191,0.4751236453384798],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.20000926655690335,0.48254074747624703,0.2044698344141662,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.20444541514062026,0.48149230403800475,0.21775878364302273,0.494527458432304],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.2241013908134807,0.48254074747624703,0.25431517838782297,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2606911665602635,0.48254074747624703,0.27071432492187764,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.2770237537717147,0.48254074747624703,0.3257991886697356,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.3320614760928733,0.48254074747624703,0.34076713215281745,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.34708175128523905,0.48149230403800475,0.3573341514062028,0.494527458432304],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.36321024159134435,0.48254074747624703,0.3945697828701992,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.40090859964382913,0.48254074747624703,0.4281005711501629,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.43447437276973216,0.48254074747624703,0.4999912736803198,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5064503508618661,0.48254074747624703,0.5236935068042067,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀǀƴƧƾƯ","boundary":[0.5299361152515035,0.48254074747624703,0.5828719779577298,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤssř","boundary":[0.5893113761634353,0.48254074747624703,0.6371815053257619,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƔƴƯ","boundary":[0.6435421876281039,0.48254074747624703,0.6840043485097946,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6902119721111521,0.48254074747624703,0.7117342120224455,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƶŝ","boundary":[0.7181378313900743,0.48254074747624703,0.7317802077887168,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"C=EK(P)","boundary":[0.7381976412082927,0.48149230403800475,0.8032186709451966,0.49579819477434683],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŻř","boundary":[0.809162998555156,0.48254074747624703,0.8193326427203386,0.49799775460213774],"dir":"ltr"},{"str":"ŵ","boundary":[0.20322372090991567,0.5054148567399049,0.20729945546184605,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷ","boundary":[0.2115982184066396,0.5054148567399049,0.21768558160008064,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":"Ŭ","boundary":[0.22197559833338937,0.5054148567399049,0.22963727959409966,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.23395353496186286,0.5054148567399049,0.2367392033197809,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2478884364100669,0.5054148567399049,0.25234900426732976,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.2523268707368704,0.5043664133016627,0.2646260629683142,0.5174015676959619],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƄĭżƯŹ","boundary":[0.27147945297537046,0.5054148567399049,0.3380599879036323,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷƷŵƾƯ","boundary":[0.34486454043882936,0.5054148567399049,0.39255539202311757,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.3993993025099964,0.5054148567399049,0.4325693095662109,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.43941735828769196,0.5043664133016627,0.4496697584086556,0.5174015676959619],"dir":"ltr"},{"str":"==","boundary":[0.44969927085783407,0.5043664133016627,0.46080480897819287,0.5174015676959619],"dir":"ltr"},{"str":"DK(C)","boundary":[0.46078760794328144,0.5043664133016627,0.5073567577030341,0.5186723040380048],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝŚƄƄƯ","boundary":[0.5142134669533953,0.5054148567399049,0.5558512489499681,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.5626995325425892,0.5054148567399049,0.601134064245153,0.5208724410629454],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6079539226504486,0.5054246152019003,0.6130310984173919,0.520881622327791],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƧƾƯ","boundary":[0.6114873920903195,0.5054148567399049,0.656459223816404,0.5208724410629454],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇŚů","boundary":[0.6634059022882295,0.5054148567399049,0.704919795100971,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":"řŹŹ","boundary":[0.7117921307751756,0.5054148567399049,0.7231320802392392,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.7300325929908268,0.5043664133016627,0.7423317852222707,0.5174015676959619],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.7491856317328046,0.5054148567399049,0.7854911556063304,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋ","boundary":[0.7924312744195423,0.5054148567399049,0.8059441711636033,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":"ƯŤƯ","boundary":[0.805937300493935,0.5054148567399049,0.819808791908874,0.5208718638657956],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4597795772991499,0.5282981472684085,0.46334365847921777,0.5437551543942992],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŹřŵ","boundary":[0.4633086736332785,0.5282889660035629,0.4974516967171802,0.5437459731294536],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5029224520009408,0.5282889660035629,0.513072430429085,0.5437459731294536],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŚŞƗ","boundary":[0.5184447908336413,0.5282889660035629,0.5591095369107221,0.5437459731294536],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5645125090554752,0.5282889660035629,0.5860347489667685,0.5437459731294536],"dir":"ltr"},{"str":"žĜss","boundary":[0.5914267883471657,0.5282889660035629,0.6342890332986123,0.5437459731294536],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6388006328416383,0.5282981472684085,0.6423669005745775,0.5437551543942992],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.6423341022815093,0.5282889660035629,0.6902272415577433,0.5437459731294536],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŬǀǀŤƳ","boundary":[0.6956586388898222,0.5282889660035629,0.7349622343335238,0.5437459731294536],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7402121477772924,0.5282889660035629,0.7503621262054366,0.5437459731294536],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.7556339051779174,0.5282889660035629,0.787107147206075,0.5437459731294536],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋ","boundary":[0.7924270303417223,0.5282889660035629,0.8059399270857833,0.5437459731294536],"dir":"ltr"},{"str":"ƯŤƯ","boundary":[0.805937300493935,0.5282889660035629,0.819808791908874,0.5437459731294536],"dir":"ltr"},{"str":"DK(EK(P)","boundary":[0.19990927724202814,0.5471930166270784,0.2701720663284164,0.5614989073634205],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2701690131379994,0.5471930166270784,0.27630938946943984,0.5602281710213777],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2701690131379994,0.5471930166270784,0.27630938946943984,0.5602281710213777],"dir":"ltr"},{"str":"=P","boundary":[0.27631800006720203,0.5471930166270784,0.29693712563421926,0.5602281710213777],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.20000948818924097,0.5890728139845606,0.23596079049763116,0.6045298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƴţ","boundary":[0.24536734094956486,0.5890728139845606,0.27037713269043373,0.6045298211104513],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2797453042572494,0.5890819952494062,0.28330938543731726,0.6045390023752969],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.2831716326064312,0.5890728139845606,0.32826491246933903,0.6045298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƋƋŚƿŹ","boundary":[0.33760367978226535,0.5890728139845606,0.3798625849937838,0.6045298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩŝřƺţ","boundary":[0.3894200075938308,0.5890728139845606,0.42023947031349745,0.6045298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"ƎƤƤƟ","boundary":[0.4296394611068176,0.5890728139845606,0.45825228171096394,0.6045298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.46764221632337627,0.5880243705463183,0.48095558482577877,0.6010595249406175],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.49022231114545883,0.5890728139845606,0.49726301139074636,0.6045298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.5066530022512684,0.5880243705463183,0.5179195786431907,0.6010595249406175],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧƧ","boundary":[0.5272162055710493,0.5890728139845606,0.5444668109270522,0.6045301987826603],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.553626297436242,0.5890728139845606,0.5994036805214877,0.6045298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƸƴƴƄǀě","boundary":[0.6088670813480729,0.5890728139845606,0.6609903039548403,0.6045298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭŵŵŚưƳ","boundary":[0.670355309902221,0.5890728139845606,0.7411219158630421,0.6045298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7504956680219078,0.5890728139845606,0.7720179079332011,0.6045298211104513],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.20000730163636976,0.6119475004453683,0.21284236699035652,0.627404507571259],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.2197649933805988,0.6119475004453683,0.2297094358388495,0.627404507571259],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.23679605369443232,0.6119566817102139,0.24455612983434696,0.6274136888361047],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧƧ","boundary":[0.24294682692113842,0.6119469232482184,0.27320576459124357,0.627404507571259],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2731931050703941,0.611956104513064,0.2793329455327442,0.6274131116389549],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźŤƯřŹŚě","boundary":[0.28639769785961494,0.6119469232482184,0.3422116464500521,0.6274039303741092],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3492960777527637,0.6119469232482184,0.3593192361143779,0.6274039303741092],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿ","boundary":[0.36593192433049965,0.6119469232482184,0.39378642135680925,0.6274039303741092],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.400809629179127,0.6119469232482184,0.4130018479889788,0.6274039303741092],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4200600406572359,0.6119469232482184,0.42710074090252337,0.6274039303741092],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴŤŤƀƷ","boundary":[0.43397089002385664,0.6119469232482184,0.4797338206377474,0.6274039303741092],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƯřŹŚěě","boundary":[0.48669361842680015,0.6119469232482184,0.5429224992439771,0.6274039303741092],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.5497965054265649,0.6119469232482184,0.5650367789388797,0.6274039303741092],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘŝřƺţ","boundary":[0.5721736875105002,0.6119469232482184,0.6129660178757433,0.6274039303741092],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵŵ","boundary":[0.6200548222841974,0.6119469232482184,0.6353644931285911,0.6274039303741092],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.641628097106952,0.6119469232482184,0.6583727189946573,0.6274039303741092],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6654177923456872,0.6119469232482184,0.6826609482880278,0.6274039303741092],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6897082081919289,0.6119469232482184,0.7201144124189374,0.6274039303741092],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7283196488021235,0.6119475004453683,0.7496910165653035,0.627404507571259],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƯōŶƴƟźźţ","boundary":[0.7568454175598938,0.6119469232482184,0.8193207936561272,0.627404507571259],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3559519446927187,0.6348307909738719,0.3595160258727865,0.6502877980997626],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƭŚǀě","boundary":[0.3589765128859917,0.6348210325118764,0.3844254047915056,0.6502780396377672],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3898218172776452,0.6348210325118764,0.4000461385034104,0.6502780396377672],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.40534196955747454,0.6348210325118764,0.4226026179227848,0.6502780396377672],"dir":"ltr"},{"str":"żƿŚưưţ","boundary":[0.4278175465206142,0.6348210325118764,0.4611675057961762,0.6502780396377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.46653338261483146,0.6348210325118764,0.4957326096569336,0.6502780396377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯƺĭŹō","boundary":[0.5010065751822855,0.6348210325118764,0.5536393274419542,0.6502780396377672],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5588673753570108,0.6348210325118764,0.5822809835018984,0.6502780396377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.587594306978932,0.6348210325118764,0.6251920835993413,0.6502780396377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6297335438997345,0.6348210325118764,0.6423699008769866,0.6502780396377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳ","boundary":[0.6476766646954067,0.6348210325118764,0.6603061940795,0.6502780396377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿřƶŤƃƺƺƳ","boundary":[0.6656195175565337,0.6348210325118764,0.7288589301434762,0.650278616834917],"dir":"ltr"},{"str":"žƿŶƳř","boundary":[0.7341656939618963,0.6348210325118764,0.7768144077147945,0.6502780396377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗƗ","boundary":[0.782147410167669,0.6348210325118764,0.819730697893216,0.6502780396377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƁƹŹ","boundary":[0.2000102489835691,0.6576951417755345,0.260632427337791,0.6731521489014253],"dir":"ltr"},{"str":"ż","boundary":[0.2676489365276704,0.6576951417755345,0.27587037532340986,0.6731521489014253],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.2676489365276704,0.6576951417755345,0.28955428298780284,0.6731521489014253],"dir":"ltr"},{"str":"źĭƪǀƬŰţ","boundary":[0.2965796773629918,0.6576951417755345,0.35442460932092335,0.6731527260985749],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3608917711098417,0.6576951417755345,0.3781349270521824,0.6731521489014253],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧ","boundary":[0.38488262921272803,0.6576951417755345,0.4102378963072477,0.6731521489014253],"dir":"ltr"},{"str":"ƉźƟƟ","boundary":[0.4169396808574981,0.6576951417755345,0.45162420483182686,0.6731521489014253],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.4584693723329189,0.6576951417755345,0.4823683952152145,0.6731521489014253],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿ","boundary":[0.48921449225496444,0.6576951417755345,0.517068989281274,0.6731521489014253],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5238910342394407,0.6576951417755345,0.5411341901817813,0.6731521489014253],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5477815522999897,0.6576957189726842,0.5781877565269982,0.6731527260985749],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5849770031920969,0.6576957189726842,0.6064992431033902,0.6731527260985749],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.6134043770706628,0.6576951417755345,0.6775752181714324,0.6731527260985749],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚssř","boundary":[0.6843688379422733,0.6576951417755345,0.7297187184570411,0.6731521489014253],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƗŚƣ","boundary":[0.736584494472632,0.6576951417755345,0.7720771466012567,0.6731521489014253],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.2000102489835691,0.680569828236342,0.2412595688988945,0.6960268353622329],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřŵŵƾƯ","boundary":[0.24779080232519066,0.6805692510391924,0.2937680812472699,0.6960268353622329],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.3005114103020732,0.6805692510391924,0.32259340774839557,0.6960262581650832],"dir":"ltr"},{"str":"źĭƪǀǀƬŰţ","boundary":[0.3292405284768657,0.6805692510391924,0.3865729536641914,0.6960262581650832],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.3931501047007829,0.6805692510391924,0.4283208076341521,0.6960262581650832],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŹŚŞƗ","boundary":[0.43488046624777393,0.6805692510391924,0.47656238943583884,0.6960262581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4832663605389604,0.6805692510391924,0.49589588992305367,0.6960262581650832],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5025145854641981,0.680578432304038,0.5073905983669904,0.6960354394299288],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřŵƾƾƯ","boundary":[0.5060480549040691,0.6805692510391924,0.551919929437855,0.6960262581650832],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.558567050166325,0.6805692510391924,0.5687170285944693,0.6960262581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƄĭżƯƯŹ","boundary":[0.5753007392896743,0.6805692510391924,0.6408767796781022,0.6960262581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6475763776754813,0.6805692510391924,0.6546170779207687,0.6960262581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹŹ","boundary":[0.6611854827458754,0.6805692510391924,0.7273658089445918,0.6960262581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7339645906387554,0.6805692510391924,0.7824951316152011,0.6960262581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹ","boundary":[0.7892078489298074,0.6805692510391924,0.8045137190282584,0.6960262581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ƯƺƯ","boundary":[0.8045260575921508,0.6805692510391924,0.8197182269412989,0.6960262581650832],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.45967,0.81981,0.69604],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1-","boundary":[0.19990927724202814,0.735997054631829,0.21110189327325912,0.7454705700712589],"dir":"ltr"},{"str":"Cryptanalyysis","boundary":[0.2144208984094019,0.735997054631829,0.28830433172608444,0.7454705700712589],"dir":"ltr"},{"str":"2-","boundary":[0.19990927724202814,0.7468996674584323,0.21111541369577633,0.7563731828978623],"dir":"ltr"},{"str":"Cryptologyy","boundary":[0.21444160727126102,0.7468996674584323,0.2757608111286583,0.7563731828978623],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.736,0.2883,0.75637],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/1c82f6fdaeb3892a9213b104c051fe74.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/0920ed6c1f392a1cf338cf840e67a7c8.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.07542,0.18078,0.24369]},"elements":[{"words":[{"str":"Ä°^‹","boundary":[0.1999085917811901,0.07617624239162701,0.2308921071200564,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"dÌÀ»Y","boundary":[0.23519024898356908,0.07617624239162701,0.27087589462719663,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"Ê¿Z^»","boundary":[0.2752090857162057,0.07617624239162701,0.30620920331978085,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.8062397096871744,0.07541971496437047,0.8191666946675178,0.08967149643705456],"dir":"ltr"},{"str":"ƁLjţ","boundary":[0.19990733174288491,0.11726758833135385,0.23593205873458545,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƤƯ","boundary":[0.24375648331709276,0.11726758833135385,0.27866781022143067,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.286492234803938,0.11727676959619945,0.29257765532072166,0.13273995249406167],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.2900249285978293,0.11726758833135385,0.34275721917946306,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.3505094586875441,0.11726758833135385,0.3707212795268976,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿżū","boundary":[0.37853257955041825,0.11726758833135385,0.4163969322267396,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.4240944860723765,0.11726758833135385,0.46252538221161926,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.4703607439266154,0.11726758833135385,0.4806197742011358,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4805410268472162,0.11727676959619945,0.4887438762138369,0.13273995249406167],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.48880731158227214,0.11726758833135385,0.4990663418567925,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƃ","boundary":[0.5068535801888377,0.11726758833135385,0.5404633883270051,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5481828164376197,0.11726758833135385,0.5584068478881759,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5662247101911898,0.11726758833135385,0.5706870602466314,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.5706629481536238,0.11621914489311158,0.5839816538422768,0.12925952494061752],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƄĭżƯŹ","boundary":[0.59183056348913,0.11726758833135385,0.6626244346628137,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6705560431437115,0.11726758833135385,0.6775995564665166,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6854764792849702,0.11726758833135385,0.689938829340412,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.68991297335439,0.11621914489311158,0.7011840663956184,0.12925952494061752],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7090647894896005,0.11726758833135385,0.7135271395450421,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.713500890427069,0.11726758833135385,0.7783755854977991,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.7861781358153288,0.11726758833135385,0.8190989046067001,0.1327307712292161],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźƏŚŴƯ","boundary":[0.19990733174288491,0.1401422747921615,0.24990752662880944,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2564544941366217,0.1401422747921615,0.2690803198817243,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƿŶƣ","boundary":[0.2756054131245589,0.1401422747921615,0.3197476798494673,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.32630777191626614,0.1401422747921615,0.3592285407076374,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3657208225530055,0.1401422747921615,0.3829621182083934,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŝ","boundary":[0.38950908571620557,0.1401422747921615,0.4051907462786867,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.41168521555055254,0.1401422747921615,0.42863339605523987,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4349703706192667,0.1401422747921615,0.4503348543395717,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.45684463559692207,0.1401422747921615,0.49352777796445,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƿŹƺĮƫř","boundary":[0.5000878700312489,0.1401422747921615,0.5536229461375626,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5601655387923792,0.1401422747921615,0.5835753771714659,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƈƳ","boundary":[0.5901004704143006,0.1401422747921615,0.6229424918517522,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6294128994321426,0.1401422747921615,0.6364564127549477,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƀţ","boundary":[0.6430230671012398,0.1401422747921615,0.6763616343536842,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřŶŝř","boundary":[0.6829392258324652,0.1401422747921615,0.7174961896441652,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.724065031416955,0.1401422747921615,0.7530571822183394,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚǀƳ","boundary":[0.7596478982561069,0.1401422747921615,0.7820952689761769,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.7885766136890562,0.1401422747921615,0.8191043378918719,0.1556054576900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƃřŵ","boundary":[0.19988764490440505,0.1630169612529691,0.24287713786499107,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĮƳ","boundary":[0.25089405597930176,0.1630169612529691,0.2728230066194012,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźs","boundary":[0.2809339840731158,0.1630169612529691,0.31439067235643964,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.32256727260508716,0.1630169612529691,0.35155942340647156,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3597644601995901,0.1630169612529691,0.3699141191492221,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.3780097846174524,0.1630169612529691,0.39526857968482243,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƄǀưƷ","boundary":[0.4035129901549007,0.1630169612529691,0.45010517455730653,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4583430227478916,0.1630261425178147,0.46731147138873025,0.17848932541567694],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.46439781929370655,0.1630169612529691,0.4947964853331541,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚŤƟř","boundary":[0.5030058969792682,0.1630169612529691,0.5387440710997614,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźƏŚŴƯ","boundary":[0.5468550485534761,0.1630169612529691,0.5967568092470011,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6049180975101643,0.1630169612529691,0.6175439232552671,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6256833372534526,0.1630169612529691,0.6429246329088405,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.6510859211720038,0.1630169612529691,0.699174305298881,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"Źƺƈţ","boundary":[0.7074296529014482,0.1630169612529691,0.7401273041900474,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.7482557810557441,0.1630169612529691,0.7582391955915458,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7582326333120526,0.1630261425178147,0.7643727394912805,0.17848932541567694],"dir":"ltr"},{"str":"ŶŤƟřƾƯ","boundary":[0.772549339739928,0.1630169612529691,0.8191305870098451,0.17848014415083133],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.19990952924968922,0.18588991612232783,0.21033480393803972,0.20135309902019008],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.21613804643661172,0.18588991612232783,0.2540242733779107,0.20135309902019008],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀǀƳ","boundary":[0.25988657639192236,0.18588991612232783,0.30338355229999,0.20135309902019008],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀƴģ","boundary":[0.3092830415644636,0.18588991612232783,0.3471386445347939,0.20135309902019008],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3531321931386715,0.18588991612232783,0.370377863647055,0.20135309902019008],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚĮƴƷ","boundary":[0.37631672658848836,0.18588991612232783,0.42684627868687214,0.20135309902019008],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.43266483317092846,0.18588991612232783,0.4480293168912335,0.20135309902019008],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.45383474681630326,0.18588991612232783,0.49060101139074624,0.20135309902019008],"dir":"ltr"},{"str":"źƨƟ","boundary":[0.4964742515372468,0.18588991612232783,0.5197003460905212,0.20135309902019008],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźs","boundary":[0.5255057760155909,0.18588991612232783,0.5589624642989147,0.20135309902019008],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5649166392258325,0.18589909738717342,0.5690880615570713,0.20136228028503567],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŻŚsƾƯ","boundary":[0.5684493330197238,0.18588991612232783,0.6206544437350897,0.20135483061163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƨưƯźǀƛ","boundary":[0.6264904976311283,0.18589164771377673,0.6886593461241224,0.20135483061163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.6946507173818084,0.18588991612232783,0.7594904136285743,0.20135309902019008],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƿŹƺĮƫř","boundary":[0.7654161520110211,0.18588991612232783,0.8191480965021336,0.20135309902019008],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6164327206747086,0.20877378384798104,0.6199982258660663,0.22423696674584329],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŚsŹƾƯ","boundary":[0.6198604179967071,0.20876460258313545,0.6776303518026948,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀsō","boundary":[0.6829611101777495,0.20876460258313545,0.7223041631665603,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƳŚsŹ","boundary":[0.727615234703135,0.20876460258313545,0.7809490675716542,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƿŚƟ","boundary":[0.7863848224186015,0.20876460258313545,0.8191196599576628,0.2242277854809977],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.19992265380867572,0.23171196600356303,0.21716394946406364,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.2242162124928597,0.23171196600356303,0.2546148785323073,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚţƺƧ","boundary":[0.26171745237055194,0.23171196600356303,0.29466009542690086,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.30162923624878185,0.23172114726840862,0.3094886596552534,0.24718433016627087],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚŤŞƀƳ","boundary":[0.30778465441349406,0.23171196600356303,0.34251223749201964,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.342461926682571,0.23172114726840862,0.34860203286179886,0.24718433016627087],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃŹ","boundary":[0.35566742044958155,0.23171196600356303,0.38945441013406795,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.39639511441147796,0.23171196600356303,0.4198049527905646,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.42683752898088084,0.23171196600356303,0.4632406807566948,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.4702841940794998,0.23171196600356303,0.5005450522495881,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5075776284399043,0.23172114726840862,0.5128558885790125,0.24718433016627087],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.5111125096602934,0.23171196600356303,0.559389012465979,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřƹ","boundary":[0.5664347132152818,0.23171196600356303,0.5917519875004201,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.5988961224421223,0.23171196600356303,0.6291132320822552,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6361939316555224,0.23171196600356303,0.6534352273109103,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6604874903397062,0.23171196600356303,0.6908074090252343,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚū","boundary":[0.6978859211720035,0.23171196600356303,0.7325653808675783,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":"ŚŬƴƿř","boundary":[0.7395192097039749,0.23171196600356303,0.7714446994388628,0.24717514890142528],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.19992046638217764,0.2545866524643706,0.2281820167333083,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.23560176741372899,0.2545866524643706,0.25254994791841634,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƴţ","boundary":[0.25999594771681017,0.2545866524643706,0.2848844864083864,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.2924507946641574,0.2545866524643706,0.3096920903195453,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.31724746144282745,0.2545866524643706,0.3633802862807025,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.3708744094620472,0.2545866524643706,0.4037951782534185,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4112936762877587,0.2545866524643706,0.41998650918987895,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƀƿŚƤƯ","boundary":[0.42752259668693926,0.25458350282066505,0.4734498034340243,0.27004668571852725],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.48104892308726177,0.25458350282066505,0.49641340680756685,0.27004668571852725],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5038265952084943,0.2545926840855106,0.5096101508685864,0.27005586698337286],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.5073571015758879,0.25458350282066505,0.5531548469473468,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.5608042774100329,0.2545866524643706,0.606022757971842,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6136218776250795,0.2545866524643706,0.6237715365747115,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺƤƫŚŝ","boundary":[0.6312612849030607,0.2545866524643706,0.6657701253318097,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.6732926850576253,0.2545866524643706,0.7660658176808572,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7736015019656595,0.2545866524643706,0.7838255334162156,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿ","boundary":[0.7913415308625379,0.2545866524643706,0.8191940324585865,0.27004983536223287],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.1999121198884448,0.27745818928147264,0.21667655656731985,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.2237025704781427,0.27745818928147264,0.25777392560733864,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.26492681025503184,0.27745818928147264,0.29402395752830895,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿřźŝŚƴŝ","boundary":[0.30121621585296204,0.27745818928147264,0.3543619300426734,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3614907529988913,0.27746737054631826,0.3668696347568967,0.2929305534441805],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧ","boundary":[0.3649250126003831,0.27745818928147264,0.39027728570948567,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.3973842344007259,0.27745818928147264,0.4312980948220827,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƹżƫ","boundary":[0.43841160579281624,0.27745818928147264,0.46595568025267986,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.47298825644299597,0.27745818928147264,0.5149562212291254,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5221812909512451,0.27745818928147264,0.5373401565807602,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺţƾƯ","boundary":[0.5444580424044893,0.27745818928147264,0.5948672860454959,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.6021142300325931,0.27745818928147264,0.632407899600148,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6395126608648904,0.27745818928147264,0.643975010920332,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.6439487618023588,0.27745818928147264,0.6897206612681024,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.6969676052551996,0.27745818928147264,0.7308814656765565,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŝ","boundary":[0.7379971640737878,0.27745818928147264,0.7535147676489364,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7606785894291187,0.27745818928147264,0.7838828097174154,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚs","boundary":[0.7911210039985216,0.27745818928147264,0.8191659991263734,0.2929213721793349],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.19991868216793787,0.30033287574228024,0.21528316588824295,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2223004300930748,0.30033287574228024,0.22934394341587983,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.23641370585665802,0.30033287574228024,0.2845983367494374,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤųŚƴƃ","boundary":[0.2917446591176374,0.30033287574228024,0.3417229797385843,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.34869868283995853,0.30033287574228024,0.37093387318974513,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.37803207217499435,0.30033287574228024,0.401441910554081,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.40847448674439724,0.30033287574228024,0.4171673196465175,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.42419989583683365,0.30033287574228024,0.45255988038036377,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƯřŹŚě","boundary":[0.45958151943819114,0.30033287574228024,0.515894627196667,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.5229862639024228,0.30033287574228024,0.5691190887402978,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.5762107254460537,0.30033287574228024,0.6091314942374249,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.6162296932226741,0.30033287574228024,0.6537003091293976,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŰţ","boundary":[0.6607875709821579,0.30033287574228024,0.6935355330802055,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.7006052955209837,0.30033287574228024,0.7014321427371392,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.7057151238197641,0.30033287574228024,0.7085019051779173,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ƺ","boundary":[0.7127608245690668,0.30033287574228024,0.7166850677060581,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.7209264876852255,0.30033287574228024,0.7264256779006081,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"Ɨ","boundary":[0.7305905379523537,0.30033287574228024,0.7338585531400154,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7452616074728671,0.30033287574228024,0.7523051207956721,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŚŤƀƿř","boundary":[0.759377070662948,0.30033287574228024,0.8191135008904269,0.3157960586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.19990519471791934,0.323205830611639,0.21735210846409725,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.22369345788111952,0.323205830611639,0.24506023991129325,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2516159571250965,0.323205830611639,0.25865947044790155,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ŶsŚƴƃƾƯ","boundary":[0.26512331574879866,0.323205830611639,0.3302583145727629,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3365974765632874,0.323205830611639,0.3467471355129195,0.33866901350950124],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƮŤƿŹƺĮƫř","boundary":[0.35312785860690155,0.323205830611639,0.42045064681966343,0.3386707451009501],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.4269276166795472,0.3232075622030879,0.44916280702933387,0.3386707451009501],"dir":"ltr"},{"str":"źĭƪǀƬŰţ","boundary":[0.4555453546587816,0.323205830611639,0.5134075232687075,0.3386707451009501],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5198691811431069,0.3232075622030879,0.5371104767984948,0.3386707451009501],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƵŶƿř","boundary":[0.5435568226874098,0.3232075622030879,0.5860519572595008,0.3386707451009501],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5925442391048689,0.3232167434679335,0.5972187695305938,0.33867992636579575],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.5960769328987602,0.3232075622030879,0.6418575820704948,0.3386707451009501],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.6483979872988138,0.3232075622030879,0.6824015322065791,0.3386707451009501],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŵŚs","boundary":[0.688819441551023,0.3232075622030879,0.7351053862437418,0.3386707451009501],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7415386075736702,0.3232075622030879,0.7541644333187728,0.3386707451009501],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.7605889049427103,0.3232075622030879,0.7909547595846914,0.3386707451009501],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.7973814186351266,0.3232075622030879,0.8190785020664628,0.3386707451009501],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.19990954941030215,0.34607993987529695,0.21736958771546663,0.36154312277315914],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2231947044790162,0.34607993987529695,0.23321311783878232,0.36154312277315914],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.23912354423574478,0.34607993987529695,0.2647558079365613,0.36154312277315914],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇř","boundary":[0.2705743624206176,0.34607993987529695,0.2990940290984846,0.36154312277315914],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.30494758240650516,0.34607993987529695,0.32646529686502473,0.36154312277315914],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3324610328954,0.34608912114014256,0.3365296461812439,0.3615523040380048],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.33599591411578916,0.34607993987529695,0.38408867309566214,0.36154312277315914],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀƯŚƳ","boundary":[0.39002534861059773,0.34607993987529695,0.429766513222002,0.36154312277315914],"dir":"ltr"},{"str":"kerckhoff","boundary":[0.4355868418399919,0.34503149643705466,0.5074728033332213,0.3580718764845606],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇř","boundary":[0.5132999764792849,0.34608051707244664,0.541977137864991,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5477760055105675,0.34608051707244664,0.5825954605019993,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƸƳ","boundary":[0.5885015120459662,0.34608051707244664,0.6237190786599913,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŶǀƬƧ","boundary":[0.6295288834380566,0.34608051707244664,0.6734261583952154,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.679325647659689,0.34608051707244664,0.694690131379994,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"Ź","boundary":[0.7036082692113842,0.34608051707244664,0.7062419307146939,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.7105686603272742,0.34608051707244664,0.7114086321024161,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƈ","boundary":[0.715691613185041,0.34608051707244664,0.7244938174120494,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"Ű","boundary":[0.7288117973186387,0.34608051707244664,0.736476539766809,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮƳŚƯźŰƯ","boundary":[0.7532169147542087,0.34608051707244664,0.8191896979268172,0.36154369997030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚǀŝ","boundary":[0.19990507375424213,0.3689540491389549,0.22729602835926213,0.3844172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"æííè","boundary":[0.2346829676422163,0.3689540491389549,0.2757540875642619,0.3844172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚs","boundary":[0.28297040758039044,0.3689540491389549,0.31101540270824235,0.3844172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3184504653741474,0.3689540491389549,0.3338149490944525,0.3844172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.34123251234837537,0.3689540491389549,0.3513821712980075,0.3844172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.3588719196263566,0.3689540491389549,0.37613071469372666,0.3844172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"ÎƽŹŶƳLjƟ","boundary":[0.3835724606028023,0.3654815691805226,0.44318157655992735,0.3844172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚƔƳ","boundary":[0.450704136285743,0.3689540491389549,0.4916636974564026,0.3844172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.49898938879741933,0.3689540491389549,0.5461328046772621,0.3844172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"Auguste","boundary":[0.5536272302678,0.36790560570071257,0.6152013406807566,0.38094598574821853],"dir":"ltr"},{"str":"Kerckhoff","boundary":[0.6219547730250998,0.36790560570071257,0.6978695507543429,0.38094598574821853],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7053363159840058,0.36895462633610454,0.7225776116393937,0.3844178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƃ","boundary":[0.7299317395248814,0.36895462633610454,0.751429767144921,0.3844178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭƭŚƳ","boundary":[0.7588626423843283,0.36895462633610454,0.8191831154867107,0.3844178092339668],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5493935015624475,0.3918373396674585,0.5529590067538053,0.4073005225653207],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŹřŵ","boundary":[0.5529218205033433,0.3918281584026128,0.5872644165182621,0.40729134130047506],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿřźŝŚƴŝ","boundary":[0.5926367359967742,0.3918281584026128,0.645900571217365,0.40729134130047506],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6512007056214508,0.3918373396674585,0.6547662108128086,0.4073005225653207],"dir":"ltr"},{"str":"(Kerckhoff,","boundary":[0.6547327038741977,0.39077971496437053,0.7415090521151843,0.4038200950118765],"dir":"ltr"},{"str":"1883)","boundary":[0.746146618057189,0.39077971496437053,0.7892848358590101,0.4038200950118765],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧ","boundary":[0.7943404119485233,0.3918287355997625,0.8191939518161352,0.40729191849762475],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2302489533281813,0.4166960095011876,0.23558627398272922,0.4321591923990498],"dir":"ltr"},{"str":"|ÀfˆÅ","boundary":[0.23549002721682752,0.4166838080834323,0.28208221161923336,0.4321469909812945],"dir":"ltr"},{"str":"ɂ»","boundary":[0.2872007896240047,0.4166838080834323,0.32063779106884865,0.4321469909812945],"dir":"ltr"},{"str":"ZÅ|Ì","boundary":[0.32590948892846355,0.4166838080834323,0.35836214844931297,0.4321469909812945],"dir":"ltr"},{"str":"–¬§","boundary":[0.3786264675246129,0.4166838080834323,0.4096835489398879,0.4321469909812945],"dir":"ltr"},{"str":"-|À‹Z]","boundary":[0.41481525150364584,0.4166838080834323,0.4597799905917141,0.4321469909812945],"dir":"ltr"},{"str":"ʻ¼Ÿ","boundary":[0.4649116931554721,0.4166838080834323,0.5092617653976683,0.4321469909812945],"dir":"ltr"},{"str":"|ËZ]","boundary":[0.5145072141393101,0.4166838080834323,0.5417100500655222,0.4321469909812945],"dir":"ltr"},{"str":"ZźfËÂ","boundary":[0.5468636268942578,0.4166838080834323,0.6026845636907362,0.4321469909812945],"dir":"ltr"},{"str":"·Y","boundary":[0.6132826450724101,0.4166838080834323,0.6221854709183159,0.4321469909812945],"dir":"ltr"},{"str":"¹Z¼e","boundary":[0.6273127986290784,0.4166838080834323,0.6575692819461713,0.4321469909812945],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6627031719364269,0.4166960095011876,0.6691429555458486,0.4321591923990498],"dir":"ltr"},{"str":"Kerckhoff","boundary":[0.6691475420852794,0.4124136342042755,0.7542304593259636,0.4254540142517815],"dir":"ltr"},{"str":"¶Y","boundary":[0.7595701891737507,0.41668375107630645,0.7888467054198447,0.43214693397416865],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƃřŵ","boundary":[0.19990716037767575,0.4621594101840855,0.24261666274654778,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĮƳ","boundary":[0.2509135714525724,0.4621594101840855,0.27284252209267185,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźs","boundary":[0.2810453714592926,0.4621594101840855,0.3142526931218711,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.32267647256476617,0.4621594101840855,0.351869866603945,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":"ƁLjţ","boundary":[0.3600749033970635,0.4621594101840855,0.3959486979604182,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4043221665938646,0.46216859144893113,0.41081007358623717,0.4776317743467933],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧ","boundary":[0.40785704781425375,0.4621594101840855,0.4325596552535199,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƧŐţ","boundary":[0.4408193777090826,0.4621594101840855,0.47652911528510494,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƿŹƺĮƫř","boundary":[0.48466852928329046,0.4621594101840855,0.5382911024495146,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƹźƋ","boundary":[0.5464611404186689,0.4621594101840855,0.5956672994859046,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6039182722354762,0.4621594101840855,0.6157916232653474,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟŚƧ","boundary":[0.6238807264540844,0.4621594101840855,0.6563421356809249,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŶƣ","boundary":[0.6646062329894831,0.4621594101840855,0.6875282752595681,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.695757373744162,0.4621594101840855,0.7083831994892648,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺţƾưƳ","boundary":[0.7166232351063474,0.4621594101840855,0.7714773293908137,0.4776225930819477],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.19990439837371043,0.4850348092339667,0.20859723127583066,0.5004979921318289],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.2160322939417357,0.4850348092339667,0.27338224186015236,0.5004979921318289],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.28095073754242117,0.48504399049881236,0.284516242733779,0.5005071733966746],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾưƳ","boundary":[0.28447905648331695,0.4850348092339667,0.3365726185276032,0.5004979921318289],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.34415642619535625,0.4850348092339667,0.3644535566681226,0.5004979921318289],"dir":"ltr"},{"str":"żĭźƷ","boundary":[0.37197830382043606,0.4850348092339667,0.4052774973959207,0.5004979921318289],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4128022445482341,0.4850348092339667,0.41984575787103917,0.5004979921318289],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.4274186284063034,0.4850348092339667,0.4755157622391721,0.5004979921318289],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀƯŚƳ","boundary":[0.4831651927018581,0.4850348092339667,0.5229063573132623,0.5004979921318289],"dir":"ltr"},{"str":"ÏƭŚƸŝř","boundary":[0.5303417223883606,0.4815623292755344,0.5661786028695275,0.5004972795427554],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.573786472228756,0.4850340966448931,0.5824793051308762,0.5004972795427554],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.5900128019891807,0.4850340966448931,0.6298873996169485,0.5004972795427554],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.6373924599307821,0.4850340966448931,0.6852533517018919,0.5004972795427554],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚǀƳŵ","boundary":[0.6928327845166495,0.4850340966448931,0.7305987030005715,0.5004972795427554],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7381912603743156,0.4850340966448931,0.7535557440946207,0.5004972795427554],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƿŹƺĮƫř","boundary":[0.7609733073485435,0.4850340966448931,0.8191544773361112,0.5004972795427554],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.19990221094721267,0.5079094956947743,0.26428036020295004,0.5233726785926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.2712713752898087,0.5079094956947743,0.33330460333994144,0.5233726785926366],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3403218675447732,0.5079094956947743,0.3505458989953293,0.5233726785926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŚƿŻ","boundary":[0.3574581667282684,0.5079094956947743,0.3967771580256038,0.5233726785926366],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.4038272336279021,0.5079094956947743,0.4385745035449076,0.5233726785926366],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřŶƘţ","boundary":[0.4456617653976679,0.5079094956947743,0.47982499243976995,0.5233726785926366],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4868903800275525,0.5079094956947743,0.49711441147810864,0.5233726785926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚĮƿřŹ","boundary":[0.5041294882564427,0.5079094956947743,0.5505466785390273,0.5233726785926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹƹŚƄƯ","boundary":[0.5576558146567652,0.5079094956947743,0.6030580390443866,0.5233726785926366],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.6101737374416178,0.5079094956947743,0.6571552837606259,0.5233726785926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƿŹƺĮƫř","boundary":[0.664104737744027,0.5079094956947743,0.7222859077315945,0.5233726785926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.7292266120090046,0.5079094956947743,0.7659928765834476,0.5233726785926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.7729751419643152,0.5079094956947743,0.8191079668021902,0.5233726785926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.19991752293269682,0.530784182155582,0.23318827996371055,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.2390287087127445,0.530784182155582,0.2562700043681324,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.2622132421625614,0.530784182155582,0.29424591579583986,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"źƄŤƴƯ","boundary":[0.3001147810893448,0.530784182155582,0.34151182755955756,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.34729100836665405,0.530784182155582,0.3572394240784917,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţLJŚƤƯ","boundary":[0.36331828231578217,0.530784182155582,0.4115466617385166,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.417551147474883,0.530784182155582,0.474719538993985,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.4807590235543157,0.530784182155582,0.5118248546755817,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿřźŝŚƴŝ","boundary":[0.5178512146769259,0.530784182155582,0.566501767413729,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźǀĭƾƯ","boundary":[0.5723859446927183,0.530784182155582,0.6290402909848455,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.6348785323073817,0.530784182155582,0.6829691038607568,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƀƨƃ","boundary":[0.6889101542286881,0.530784182155582,0.7421411780518123,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7480844158462412,0.530784182155582,0.7607102415913439,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴưƣLjƗ","boundary":[0.7666316051207952,0.530784182155582,0.8190948422432037,0.5462473650534442],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳLJƺƏ","boundary":[0.1999041362857432,0.5536571370249406,0.2464853835556602,0.5691203199228029],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƵŹƹŵ","boundary":[0.25302578878397913,0.5536571370249406,0.2994826148314908,0.5691220515142518],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3059595846913745,0.5536588686163896,0.32132406841167965,0.5691220515142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƿŹƺĮƫř","boundary":[0.3277332280501326,0.5536588686163896,0.3812726790094418,0.5691220515142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƀƨƃ","boundary":[0.38791151843016014,0.5536588686163896,0.44114254225328436,0.5691220515142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4476895097610966,0.5536588686163896,0.4603153355061993,0.5691220515142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƁLjţ","boundary":[0.46683579180807094,0.5536571370249406,0.5028605187997714,0.5691203199228029],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚsŚƴƃŹŚƧ","boundary":[0.5094752965290145,0.5536571370249406,0.5858055441685427,0.5691203199228029],"dir":"ltr"},{"str":"źĭř","boundary":[0.59243563388327,0.5536571370249406,0.6121290346426531,0.5691203199228029],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6186366284735055,0.5536663182897863,0.6234117805181277,0.5691295011876485],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŚƷƱō","boundary":[0.622169322267397,0.5536571370249406,0.6802654447095189,0.5691220515142518],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƃźs","boundary":[0.6868955344242463,0.5536588686163896,0.7294519169382748,0.5691220515142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƺƷ","boundary":[0.7358851382682032,0.5536588686163896,0.7716014381237188,0.5691220515142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƷŵ","boundary":[0.778222778132455,0.5536588686163896,0.8190795302577195,0.5691220515142518],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3221769026578409,0.5765410047505939,0.3257424078491987,0.5920041876484561],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.32560678740633725,0.5765318234857483,0.3560054534457848,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƨŰŤƀƯ","boundary":[0.36139089748328357,0.5765318234857483,0.4201582977722524,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.4253993716608986,0.5765318234857483,0.46035882194818734,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.46561958267531345,0.5765318234857483,0.4718712476059273,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.4761717281005344,0.5765318234857483,0.4770116998756764,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.481194059339404,0.5765318234857483,0.4866932495547866,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"Ť","boundary":[0.4909587312254293,0.5765318234857483,0.4934173986089178,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"ů","boundary":[0.49772881623601367,0.5765318234857483,0.5045404623500555,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƄƳ","boundary":[0.5174309667013879,0.5765318234857483,0.554420348778603,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƟƺƯ","boundary":[0.559766419139142,0.5765318234857483,0.5940083935351637,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"žƧ","boundary":[0.5993807130136758,0.5765318234857483,0.628272242196163,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"ĢǀƷ","boundary":[0.6334520681428717,0.5765318234857483,0.6610508282651794,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6663137764188033,0.5765318234857483,0.6733572897416084,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.6786136756157389,0.5765318234857483,0.7107513457209101,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.7160099190215384,0.5765318234857483,0.7332687140889085,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƄŤƳř","boundary":[0.7385885353314743,0.5765318234857483,0.7766716306575722,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7820330130035955,0.5765318234857483,0.7922570444541516,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƘŝ","boundary":[0.7975549914317397,0.5765318234857483,0.8191470783911833,0.5919950063836105],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.19989319915325443,0.5994065099465559,0.24649413326165134,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƸƯ","boundary":[0.2538220120291659,0.5994065099465559,0.28028549779913325,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.2874908806827729,0.5994065099465559,0.32548647894896016,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.3327509223480395,0.5994065099465559,0.3561607607271262,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.363392392728739,0.5994065099465559,0.38508947616007533,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƏ","boundary":[0.39232548301468373,0.5994065099465559,0.4228160209670374,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4301242128960721,0.5994065099465559,0.46494366788750385,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.47226060952252963,0.5994065099465559,0.5023202244548236,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5096590403548269,0.5994065099465559,0.525023524075132,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘƣřƹ","boundary":[0.5321392224723632,0.5994065099465559,0.5692051644770002,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮƳŚƯźŰƯ","boundary":[0.576493669567555,0.5994065099465559,0.6423439568562885,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6494749672390042,0.5994065099465559,0.6667162628943921,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6739697691609826,0.5994065099465559,0.6954874836195022,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.702701616209133,0.5994065099465559,0.7153274419542357,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.7225590739558485,0.5994065099465559,0.7554667181882332,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7627792849702634,0.5994065099465559,0.7714721178723837,0.6148696928444181],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.19991064816370416,0.6222794648159145,0.23812941433419607,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.24414702462954904,0.6222811964073635,0.2542966835791811,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚƣŹř","boundary":[0.2602749201975743,0.6222811964073635,0.3018185242431373,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.30775301233157526,0.6222811964073635,0.3337483888310208,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.33970693861093415,0.6222811964073635,0.35694823426632205,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.36289147206075106,0.6222811964073635,0.39329013810019864,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.39928149927757844,0.6222811964073635,0.42079921373609797,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.42680151204596667,0.6222811964073635,0.4729233997513529,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇř","boundary":[0.47891913578172823,0.6222811964073635,0.5074388024595953,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5133864151070197,0.6222903776722091,0.5175556500117607,0.6377535605700713],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿźǀĮŝ","boundary":[0.5168206747085116,0.6222811964073635,0.5597336077416758,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.5657096569335713,0.6222811964073635,0.5891763684015999,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5950430462686072,0.6222811964073635,0.6104075299889122,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6163135815328793,0.6222811964073635,0.6262619972447169,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.6323408554820074,0.6222811964073635,0.6638179227848533,0.6377443793052257],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŞǀƧźţ","boundary":[0.6697523604717582,0.6222794648159145,0.7179238668055508,0.6377426477137766],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƠƣ","boundary":[0.7238846040119619,0.6222794648159145,0.7499062296293807,0.6377426477137766],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7558385302913208,0.6222794648159145,0.7792483686704075,0.6377426477137766],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7851653573468632,0.6222886460807601,0.7893345922516043,0.6377518289786223],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7887002385672524,0.6222794648159145,0.8190989046067,0.6377426477137766],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿŶŝ","boundary":[0.19991502301669997,0.645154151276722,0.23218831356473263,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƣŹ","boundary":[0.23801780518127777,0.645154151276722,0.27381722724370844,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.2798523369510436,0.645154151276722,0.29529556802526824,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.3012234938342129,0.645154151276722,0.331589348476194,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƏ","boundary":[0.33761352105104026,0.645154151276722,0.36825499143173984,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3741982292261688,0.6451633325415677,0.37836746413090994,0.66062651543943],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.3777331104465579,0.645154151276722,0.4081317764860055,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźs","boundary":[0.4141231376633853,0.645154151276722,0.4474288935183633,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.4534355666812274,0.645154151276722,0.4838014213232086,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.4897249722791577,0.645154151276722,0.5139179093444445,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřŵƾƯ","boundary":[0.519865521991869,0.645154151276722,0.5704738214441719,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5764104969591076,0.645154151276722,0.5865601559087397,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5925383925271329,0.645154151276722,0.6140561069856524,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƧ","boundary":[0.6200605927220189,0.645154151276722,0.6544447498403952,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.6603836127818287,0.645154151276722,0.677331793286516,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.683161284903061,0.6451633325415677,0.6867267900944188,0.66062651543943],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧƾƯ","boundary":[0.6866896038439568,0.645154151276722,0.7392184637612983,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřƹ","boundary":[0.7452557608951312,0.645154151276722,0.7708792748899566,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫřƺŤƯ","boundary":[0.7768072006989013,0.645154151276722,0.8192170256375794,0.6606173341745842],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚů","boundary":[0.1999281475756865,0.6680288377375297,0.23580631699203675,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"æååå","boundary":[0.24136019286986343,0.6680288377375297,0.28239631396794485,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.28791956587480294,0.6680288377375297,0.3226034004233732,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƘƯ","boundary":[0.3281419643157155,0.6680288377375297,0.36335078122374953,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3688674708511142,0.6680288377375297,0.38149329659621684,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƣŹ","boundary":[0.3870121736500793,0.6680288377375297,0.4228115957125099,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"ƶs","boundary":[0.4284442189442562,0.6680288377375297,0.44861666610664996,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.45415085514599673,0.6680288377375297,0.48451670978797784,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƏ","boundary":[0.49003777426833806,0.6680288377375297,0.5206792446490376,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5262199959678777,0.6680380190023754,0.52998674439703,0.6835012019002376],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.5296520681428718,0.6680288377375297,0.5565880380363566,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.5621112899432146,0.6680288377375297,0.5967951244917848,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƨưƯ","boundary":[0.6023336883841272,0.6680288377375297,0.6418386109337726,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚů","boundary":[0.6474952958569942,0.6680288377375297,0.683163472329559,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"æåå","boundary":[0.6888135949732875,0.6680288377375297,0.719689119989248,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7253020563825144,0.6680288377375297,0.7425433520379023,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7480841033567425,0.6680288377375297,0.77848276939619,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƘƯ","boundary":[0.7840716440979809,0.6680288377375297,0.8191754645341223,0.6834920206353919],"dir":"ltr"},{"str":"źţƾƳLJƺƏ","boundary":[0.19991392426329743,0.6909017926068883,0.2594130237559224,0.7063667070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.26504564698766864,0.6909035241983373,0.2953393165552235,0.7063667070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģ","boundary":[0.3010331877289072,0.6909035241983373,0.32118376062632326,0.7063667070961995],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.3269410671684421,0.6909035241983373,0.34368800443533504,0.7063667070961995],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3494146870064852,0.690912705463183,0.3532820570545347,0.7063758883610451],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƨưƯ","boundary":[0.3529495682268743,0.6909035241983373,0.39265573401431425,0.7063667070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚů","boundary":[0.3984152279829309,0.6909035241983373,0.4340768421760024,0.7063667070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺǀƬǀƯ","boundary":[0.43994570746950723,0.6909035241983373,0.4855907361983806,0.7063667070961995],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.49125617082759326,0.6909035241983373,0.51446039111589,0.7063667070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƘƯ","boundary":[0.5202876953059373,0.6909035241983373,0.5551902725042842,0.7063667070961995],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5609858539699607,0.6909017926068883,0.5736116797150634,0.7063649755047505],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƣŹ","boundary":[0.5793318000067202,0.6909017926068883,0.6151312220691509,0.7063649755047505],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƃ","boundary":[0.6208644669197944,0.6909017926068883,0.6526871476092873,0.7063649755047505],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.6582628977520916,0.6909017926068883,0.6884800073922246,0.7063649755047505],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƏ","boundary":[0.6942504384933301,0.6909017926068883,0.7248919088740297,0.7063649755047505],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7305376566647624,0.6909017926068883,0.7375811699875675,0.7063649755047505],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7432422297637846,0.6909017926068883,0.7736408958032323,0.7063649755047505],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƨưƯ","boundary":[0.7794310137428175,0.6909017926068883,0.8191371795302574,0.7063649755047505],"dir":"ltr"},{"str":"1-","boundary":[0.199808474177615,0.7359257957244656,0.21106061348591654,0.7454032304038005],"dir":"ltr"},{"str":"Flemish","boundary":[0.21440712003397414,0.7359257957244656,0.2576266724908437,0.7454032304038005],"dir":"ltr"},{"str":"2-","boundary":[0.199808474177615,0.7468286365795724,0.21098707032693795,0.7563060712589074],"dir":"ltr"},{"str":"Security","boundary":[0.21430648994979243,0.7468286365795724,0.25912689425758545,0.7563060712589074],"dir":"ltr"},{"str":"by","boundary":[0.2624898795727491,0.7468286365795724,0.2759604818386479,0.7563060712589074],"dir":"ltr"},{"str":"Obscurity","boundary":[0.27928122701598274,0.7468286365795724,0.3324554282450186,0.7563060712589074],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.07542,0.81922,0.75631],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/30b7b31a8372f8ab84b62af3046be0c4.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/a5d640e1a08f2431ab345a6d6f809d64.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.07734,0.18078,0.24369]},"elements":[{"words":[{"str":"17","boundary":[0.2000100803064413,0.07734370546318284,0.21188871341688784,0.09159548693586692],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZ","boundary":[0.7015055576089513,0.07810023289043937,0.721920809112597,0.09114061293794531],"dir":"ltr"},{"str":"¿‚»","boundary":[0.7308472934377205,0.07810023289043937,0.7536219112261012,0.09114061293794531],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7578610228150936,0.07811052256532061,0.7658909848459392,0.09115090261282656],"dir":"ltr"},{"str":"μÁY","boundary":[0.7659186552871207,0.07810023289043937,0.7854355398004099,0.09114061293794531],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7898093142031517,0.07810023289043937,0.8191602735123148,0.09114061293794531],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƀƨƃ","boundary":[0.19991316824031463,0.11762388286817103,0.2532754376533048,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.25908524243137004,0.11762388286817103,0.28827863647054885,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚƧ","boundary":[0.2940665669836364,0.11762388286817103,0.32843103726353295,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƗ","boundary":[0.33428896542454906,0.11762388286817103,0.3671266120090052,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3729911024495146,0.11763306413301663,0.37705971573535846,0.13309624703087886],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.3765259836699037,0.11762388286817103,0.4248156110345755,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"źţīŹżŝ","boundary":[0.430651664930614,0.11762388286817103,0.4794334632572831,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧ","boundary":[0.4853854507577031,0.11762388286817103,0.5151781996572697,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.5209683175968551,0.11762388286817103,0.5411801384362086,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.546979006081785,0.11762388286817103,0.5642727999731192,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5701591646786063,0.11762388286817103,0.5788519975807265,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.5847755485366756,0.11762388286817103,0.6086753704512619,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"źĭƪǀƬŰţ","boundary":[0.6146142333926953,0.11762388286817103,0.6723622929337052,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6782202210947212,0.11762388286817103,0.6954615167501091,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ÎƽŹŚƧ","boundary":[0.7013037196330768,0.11415140290973874,0.7424178018211753,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƗ","boundary":[0.7482779174086892,0.11762388286817103,0.7811155639931454,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.7870872383320454,0.11762388286817103,0.8191330365243104,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.19993066765229672,0.14049856932897867,0.20994908101206286,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮƳŚƯźŰƯ","boundary":[0.21817599207015903,0.14049856932897867,0.2840262793588926,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2921591310775849,0.14050775059382425,0.2985464164510602,0.1559709334916865],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.295694012297974,0.14049856932897867,0.32609267833742156,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚưƳ","boundary":[0.3342014683646384,0.14049856932897867,0.37110335338194295,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.37926026679211056,0.14049856932897867,0.3837226168475522,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.38368761802358803,0.14049856932897867,0.4140534726655692,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƏ","boundary":[0.4221972615167503,0.14049856932897867,0.452687799469104,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4609059608212091,0.14049856932897867,0.47606482645072423,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.48429392493531814,0.14049856932897867,0.5190849433822788,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƌƟ","boundary":[0.5271368603205538,0.14049856932897867,0.5650712106448036,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƧ","boundary":[0.573204062363496,0.14049856932897867,0.6066760626323041,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƺūƹŢƀū","boundary":[0.6148373508954673,0.14049856932897867,0.6949080978461746,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.7031284466247775,0.14049856932897867,0.7419990154900711,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7502040522831894,0.14049856932897867,0.7628298780282922,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.7709692920264777,0.14049856932897867,0.8192020463022076,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.19991973051980788,0.16344438643111645,0.21034500520815838,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƺƬū","boundary":[0.21655292160881698,0.16344438643111645,0.2779014851651491,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.28429314539162,0.16344438643111645,0.3134865394307988,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3196703941399819,0.16345356769596203,0.3241436813279124,0.17891675059382428],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.32320308793387326,0.16344438643111645,0.3715080272840295,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇŚů","boundary":[0.37774656765565684,0.16344438643111645,0.41926829743624217,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳLJƺƏ","boundary":[0.4254237156009544,0.16344438643111645,0.47200496287087135,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.47824350324249865,0.16344438643111645,0.5086093578844798,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5148347736971205,0.16344438643111645,0.5380389939854172,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.544367218843453,0.16344438643111645,0.5514107321662579,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5576711468028629,0.16345356769596203,0.5647255972581567,0.17891675059382428],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.5638221901145796,0.16344438643111645,0.6099550149524546,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.616239491280535,0.16344438643111645,0.6402114982695475,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6403318067269246,0.16345356769596203,0.6464719129061525,0.17891675059382428],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƺƣ","boundary":[0.6527301401162596,0.16344438643111645,0.6804907697994019,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƿŹƺĮƫř","boundary":[0.6868014952454555,0.16344438643111645,0.7402272000268808,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7465772991498941,0.16344438643111645,0.7699871375289808,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƃřŵ","boundary":[0.7762103659151238,0.16344438643111645,0.8191386109337723,0.17890756932897867],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3456592486811599,0.18632665083135397,0.3492247538725177,0.20178983372921622],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.34918756762205566,0.18631746956650838,0.3974837572662208,0.2017806524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.40281451564127546,0.18631746956650838,0.4514410066866032,0.2017806524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀŝ","boundary":[0.4568483249890796,0.18631746956650838,0.4876166661066496,0.2017806524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ëé","boundary":[0.4928380531568159,0.18631746956650838,0.5125905144316387,0.2017806524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶǀƬƧ","boundary":[0.5179518564564363,0.18631907289192404,0.5758814723967608,0.20178225578978629],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5812472699170055,0.18631746956650838,0.5914713013675617,0.2017806524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźĮƿŵ","boundary":[0.5967692483451497,0.18631746956650838,0.6469422499243976,0.2017806524643706],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.6523101945499143,0.18631746956650838,0.6911501394442391,0.2017806524643706],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.6965618325997109,0.18631746956650838,0.7225572090991565,0.2017806524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀưƿř","boundary":[0.7278092201202916,0.18631746956650838,0.7654985786767917,0.2017806524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƳřƺų","boundary":[0.7708686704075803,0.18631907289192404,0.8191364235072747,0.20178225578978629],"dir":"ltr"},{"str":"ƒƠů","boundary":[0.1998978965760558,0.209192156027316,0.23349676758173438,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.24435296529014472,0.209192156027316,0.27354635932932353,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2843675582137696,0.2092013372921616,0.29347818957696303,0.22466452019002384],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.28790243943415866,0.209192156027316,0.31554713551291946,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.32640989550082306,0.209192156027316,0.37518950640099447,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝ","boundary":[0.38598445616746735,0.209192156027316,0.41246981620241235,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"æçí","boundary":[0.42327789052787196,0.209192156027316,0.4540024831154866,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4649089916333456,0.209192156027316,0.4751330230839017,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƣřŶů","boundary":[0.4859760962333254,0.209192156027316,0.5293308894190382,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.5402089613924262,0.209192156027316,0.5641087833070125,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀţƹŹ","boundary":[0.5749868552804004,0.209192156027316,0.6181972783172608,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŬţ","boundary":[0.629119098820604,0.209192156027316,0.6717629783945431,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6826454252209265,0.209192156027316,0.731425036121098,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.742320607506468,0.209192156027316,0.7715140015456468,0.22465533892517822],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.384971677699002,0.2320760237529692,0.3885371828903598,0.24753920665083146],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.388600618258795,0.23206684248812362,0.43690118275595574,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.4421313195121131,0.23206684248812362,0.49078843452840953,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀŝ","boundary":[0.4961607540069217,0.23206684248812362,0.5269290951244917,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"çêë","boundary":[0.5321482947481603,0.23206684248812362,0.5622582204899028,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƣřŶů","boundary":[0.5674292967306204,0.23206684248812362,0.6107840899163333,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶǀƬƧ","boundary":[0.6161170357178857,0.23206684248812362,0.6741691475420851,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6795239676086151,0.23206684248812362,0.6897479990591713,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƫƹŵ","boundary":[0.6950459460367594,0.23206684248812362,0.7387419777561236,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱŚƯŻŚs","boundary":[0.7440355498807163,0.23206684248812362,0.818978969120661,0.24753002538598584],"dir":"ltr"},{"str":"ƹř","boundary":[0.1998957091495581,0.25494152894893124,0.2097960014784449,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.21925005880178755,0.25494152894893124,0.23649135445717545,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚĮƴƷ","boundary":[0.24576166795470578,0.25494152894893124,0.29597623063741135,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.30532966634185676,0.2549507102137768,0.3128259769496992,0.27041389311163905],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.30886454756224585,0.25494152894893124,0.3392632136016935,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚsř","boundary":[0.3485816504821746,0.25494152894893124,0.39255986021975064,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĭ","boundary":[0.40190673364470275,0.25494152894893124,0.43082888679815856,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":"ƶs","boundary":[0.44011232485467555,0.25494152894893124,0.4602847720170693,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřŹřŵ","boundary":[0.46954852323510643,0.25494152894893124,0.5051467020597428,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.5145067000436814,0.25494152894893124,0.5366718927455395,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƬŰţ","boundary":[0.5459575182285542,0.25494152894893124,0.5874858102886328,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.5966620644467593,0.25494152894893124,0.6344826685931253,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.6438382917240685,0.25494152894893124,0.6991451832935722,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.7083542488491651,0.25494152894893124,0.7519868452000942,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7612768455361044,0.25494152894893124,0.7715008769866606,0.2704047118467935],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19990846073720642,0.27782308788598575,0.20347396592856423,0.293286270783848],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.20353740129699943,0.27781390662114014,0.2518335909411646,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūřƺƯ","boundary":[0.25928177816605624,0.27781390662114014,0.29788985585161787,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ÏƽżƯŹ","boundary":[0.30524847955377843,0.27434142666270783,0.34829736567991676,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.35584836195020336,0.27781390662114014,0.38318900574577475,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƎƤƟ","boundary":[0.3906240684116798,0.27781390662114014,0.41852469339067916,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.4259050703941401,0.27781390662114014,0.46391160579281626,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4713663552972011,0.27781390662114014,0.48005918819932136,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŶƳ","boundary":[0.48749206343872864,0.27781390662114014,0.5244333221329929,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƵŵŚs","boundary":[0.5318508853869158,0.27781390662114014,0.5805494808642184,0.2932793983076011],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.5879954806626123,0.27781621540973883,0.6153361244581838,0.2932793983076011],"dir":"ltr"},{"str":"ĢǀƷ","boundary":[0.6227778300460334,0.27781390662114014,0.650144722959578,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6576563455529049,0.27781390662114014,0.6646998588757098,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.6721721077920768,0.27781390662114014,0.6988980847417761,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.7064447061590673,0.27781390662114014,0.7286798965088539,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.7359793387318975,0.27781390662114014,0.7633199825274689,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵřŶƘţ","boundary":[0.7707550451933739,0.27781390662114014,0.8190884210880011,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19992596014918812,0.30069777434679335,0.20349146534054594,0.3161609572446556],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵƾƯ","boundary":[0.20345865394307946,0.3006885930819478,0.25829743624206136,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.26534313699136414,0.3006885930819478,0.29851764725647617,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.305563348005779,0.3006885930819478,0.31571300695541105,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.32280245623466913,0.3006885930819478,0.3609293000907223,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƳ","boundary":[0.36796187628103855,0.3006885930819478,0.38957146265246423,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.3965931017102916,0.3006885930819478,0.41811081616881113,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.42522432713954467,0.3006885930819478,0.4833858102886325,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"źƷŚƓ","boundary":[0.4905321326568325,0.3006885930819478,0.5233085312993512,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƯŚƳŻƹŹ","boundary":[0.5302514230032589,0.3006885930819478,0.589655364403078,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŻŚě","boundary":[0.596670441181412,0.3006885930819478,0.625470098450993,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.632456738684856,0.3006885930819478,0.6687111454588218,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6757021605456804,0.3006885930819478,0.6910666442659855,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6980817210443196,0.3006885930819478,0.7153230166997075,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.7223752797285036,0.3006885930819478,0.7584284432646751,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭŚǀě","boundary":[0.7657235106347231,0.3006885930819478,0.8191579651221397,0.31615177597981],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.1999325224286814,0.3235632795427554,0.24246046839823887,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.2505364470279893,0.3235632795427554,0.2720541614865088,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.28017388864621445,0.3235632795427554,0.3149933436376462,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŞƐƴƯ","boundary":[0.3231174456503474,0.3235632795427554,0.3687690366587141,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.376746581096065,0.3235632795427554,0.408223648398911,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.41626244077819935,0.3235632795427554,0.44345215214542494,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.45154344276065966,0.3235632795427554,0.4585869560834646,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.46666512213971273,0.3235632795427554,0.5029589025906385,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.5111201908538017,0.3235632795427554,0.5383099022210273,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřŹřŵ","boundary":[0.546401192836262,0.3235632795427554,0.5821328046772619,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŶƤƯ","boundary":[0.5902503444104699,0.3235632795427554,0.6392486979604177,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.6473049897516882,0.3235632795427554,0.6694701824535463,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"źĭƪǀƬŰţ","boundary":[0.6775461610832967,0.3235632795427554,0.7353751554047239,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7433614495480658,0.3235632795427554,0.7606027452034537,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚĮƴƷ","boundary":[0.7686634118477197,0.3235632795427554,0.8191929639461034,0.3390264624406176],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƳřƺţ","boundary":[0.19990512415577433,0.346436234412114,0.24305211182419945,0.3618994173099762],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřŹřŵ","boundary":[0.24838943247874737,0.346436234412114,0.28425228990961326,0.3618994173099762],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.2896180471086321,0.346436234412114,0.31185323745841875,0.3618994173099762],"dir":"ltr"},{"str":"źĭƪǀƬŰţ","boundary":[0.3172364940694197,0.346436234412114,0.375093924935318,0.3618994173099762],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3804465575753503,0.346436234412114,0.3976878532307382,0.3618994173099762],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚĮƴƷ","boundary":[0.4030251738852861,0.346436234412114,0.453423480393804,0.3618994173099762],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźųLJŚŝ","boundary":[0.4586667417089479,0.346436234412114,0.5085641275494774,0.3618994173099762],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5139014482040254,0.34644541567695963,0.5174669533953832,0.3619085985748218],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.5174341419979167,0.346436234412114,0.5657347064950775,0.3618994173099762],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀƯŚƳ","boundary":[0.5710654648701321,0.346436234412114,0.6108066294815363,0.3618994173099762],"dir":"ltr"},{"str":"ÐƵŶƃ","boundary":[0.616024327139545,0.3429637544536817,0.6511067370048047,0.3619011489014252],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤųŚƴƃ","boundary":[0.6564746816303213,0.346437966003563,0.7064530022512682,0.3619011489014252],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.7117137629783943,0.346437966003563,0.7431908302812402,0.3619011489014252],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.7485062766708105,0.346437966003563,0.7758469204663819,0.3619011489014252],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.7811667417089476,0.346437966003563,0.819162339975135,0.3619011489014252],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19990387419777564,0.3693195249406176,0.20346937938913345,0.3847827078384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŹřŵ","boundary":[0.20353718961056416,0.3693103436757719,0.23775947716810594,0.3847735265736342],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.24748696280366927,0.3693103436757719,0.2576366217533013,0.3847735265736342],"dir":"ltr"},{"str":"ÑŜŴŤƴƯ","boundary":[0.2672457242700178,0.3658378637173396,0.32274443399079333,0.3847741037707838],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.33235598602197514,0.3693109208729216,0.36371930714693734,0.3847741037707838],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.3734839790329627,0.3693109208729216,0.40059713047276646,0.3847741037707838],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.41047773596317333,0.3693109208729216,0.4483530257719836,0.3847741037707838],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.45815488390847087,0.3693109208729216,0.4929743388999026,0.3847741037707838],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.5028111958603542,0.3693109208729216,0.5304340176741373,0.3847741037707838],"dir":"ltr"},{"str":"ŜŴŤƴƯ","boundary":[0.5401090050737541,0.3693109208729216,0.588735496119082,0.3847741037707838],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.5983732972682368,0.3693109208729216,0.6298503645710829,0.3847741037707838],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.6395012902792243,0.3693109208729216,0.6666144417190281,0.3847741037707838],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.676495047209435,0.3693109208729216,0.686719078659991,0.3847741037707838],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƘƐƣ","boundary":[0.6963525049561504,0.3693109208729216,0.7444627633480055,0.3847741037707838],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.7541136890561471,0.3693109208729216,0.8190408823628236,0.3847741037707838],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.19991481133026445,0.39218503013657957,0.22215000168005108,0.40764821303444176],"dir":"ltr"},{"str":"źĭƪǀƬŰţ","boundary":[0.23015598266187287,0.39218503013657957,0.2880046638217801,0.40764821303444176],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.29608064245153043,0.39218503013657957,0.3133263129599139,0.40764821303444176],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃ","boundary":[0.32138260475118435,0.39218503013657957,0.35454399045730983,0.40764821303444176],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀƨƃ","boundary":[0.3626112193810691,0.39218503013657957,0.4115439501360841,0.40764821303444176],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿżū","boundary":[0.4195652431033903,0.39218503013657957,0.4573245993078189,0.40764821303444176],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.46533058028964075,0.39218503013657957,0.5037592890023856,0.40764821303444176],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.5117980813816739,0.39218503013657957,0.5690627196666778,0.40764821303444176],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŹƺƇ","boundary":[0.5771168240314505,0.39218503013657957,0.6226918551123953,0.40764821303444176],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.630643150431773,0.39218503013657957,0.6460076341520781,0.40764821303444176],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƯŚƳŻƹŹ","boundary":[0.6539304929269849,0.39218503013657957,0.7133366217533013,0.40764821303444176],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.7214629111925002,0.39218503013657957,0.7574329525217567,0.40764821303444176],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭŚǀě","boundary":[0.7657167366687947,0.39218503013657957,0.8191555660092066,0.40764821303444176],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.2509162326534727,0.41513900237529694,0.2556191996236686,0.4306021852731592],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŢƀǀģ","boundary":[0.25555576425523335,0.4151298211104513,0.3096180101475085,0.4305930040083135],"dir":"ltr"},{"str":"ABCDEFGHIJKL","boundary":[0.31492557373744157,0.41408137767220904,0.45232222707570313,0.427121757719715],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.4576592755619771,0.41513239355700715,0.5226389671046,0.43059557645486934],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.522676153355062,0.41514157482185277,0.5274009945902355,0.43060475771971496],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5327383152447834,0.41514157482185277,0.5363256947011189,0.43060475771971496],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝ","boundary":[0.5362841335976614,0.41513239355700715,0.5664596821343368,0.43059557645486934],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsŵ","boundary":[0.571775128523907,0.41513239355700715,0.6073142468331036,0.43059557645486934],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6126996908706024,0.41513239355700715,0.6340664729007761,0.43059557645486934],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6395131648802124,0.41513239355700715,0.6497371963307684,0.43059557645486934],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţLJřŒs","boundary":[0.6550351433083565,0.41513239355700715,0.7063084204159806,0.43059557645486934],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶǀsźě","boundary":[0.7116851147474883,0.41513239355700715,0.7648352037901952,0.43059557645486934],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7700500285608682,0.41513239355700715,0.7826758543059709,0.43059557645486934],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚŬƯ","boundary":[0.7879913006955411,0.41513239355700715,0.8191533785827089,0.43059557645486934],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.19991638385806906,0.4380045075712589,0.22332622223715576,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƤƯ","boundary":[0.23025817680857472,0.4380045075712589,0.26646008534659427,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.27340297705050204,0.4380045075712589,0.2885618426800172,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺŤŝ","boundary":[0.2954784852659518,0.4380045075712589,0.3311466617385166,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.33801736836799806,0.4380045075712589,0.36025255871778467,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"źĭř","boundary":[0.3672501360841366,0.4380045075712589,0.3868582272101069,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.39376174523705487,0.4380045075712589,0.4110074157454383,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.41795249487584385,0.4380045075712589,0.47068259803098,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ƉźƟ","boundary":[0.47752705554248837,0.4380045075712589,0.5115568495682268,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƬƛř","boundary":[0.5184538053156814,0.4380045075712589,0.550429605860018,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.5573637478579346,0.4380045075712589,0.6183579483216287,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.6253052148785321,0.4380045075712589,0.6893705621450892,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6963659520849433,0.4380045075712589,0.7117304358052483,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿŶŤŞƯ","boundary":[0.718647078391183,0.4380045075712589,0.7715193642686737,0.45346769046912117],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.19990982157857523,0.46087919403206656,0.23776323712240774,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.24405865058297693,0.46087919403206656,0.25942313430328207,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2657272974698423,0.4608883752969122,0.27030120627667004,0.4763515581947744],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.26925780383723585,0.46087919403206656,0.2996564698766835,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚůƺƫƵŵŚs","boundary":[0.3060503175296521,0.46087919403206656,0.37794665165821,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.3842836262222367,0.46087919403206656,0.41932619871644056,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƋźƟ","boundary":[0.4256128624710187,0.46087919403206656,0.4719425556936927,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.4782314068747685,0.46087919403206656,0.499749121333288,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.50614953126575,0.4608883752969122,0.5107234400725778,0.4763515581947744],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5096822250596413,0.46087919403206656,0.540080891099089,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋưƿř","boundary":[0.5464747387520575,0.46087919403206656,0.5777549376701047,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧ","boundary":[0.5841750344410465,0.46087919403206656,0.613967783340613,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƯƹŚƤƯ","boundary":[0.6202610093746844,0.46087919403206656,0.6700249621988502,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźs","boundary":[0.67640787271933,0.46087919403206656,0.7098645610026538,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.7162255972581559,0.46087919403206656,0.7435728033332206,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ƎƤƟ","boundary":[0.7498922784852652,0.46087919403206656,0.7777929034642646,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬưů","boundary":[0.7841648768522554,0.46087919403206656,0.8191199522865487,0.47634237692992876],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀƫƹř","boundary":[0.19989888444608644,0.48375388049287416,0.23403367494371757,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":"ľLjŨƯ","boundary":[0.24011909546050128,0.48375388049287416,0.27082618863613384,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.27701911562111486,0.4837613301662708,0.2813917811901482,0.499224513064133],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳżŝ","boundary":[0.2805518094150062,0.48375214890142515,0.30635469238264845,0.4992153317992874],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.3124051140754679,0.48375214890142515,0.3436565538792372,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.3497944726319673,0.48375388049287416,0.37713511642753866,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢưƀƣ","boundary":[0.3832599106212822,0.48375388049287416,0.4550271865864715,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.46118479217768144,0.48375388049287416,0.47140882362823755,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƌƘŝ","boundary":[0.4775139309835011,0.48375388049287416,0.5154701555727287,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5214637041766061,0.48375388049287416,0.5368281878969112,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝƺų","boundary":[0.5429354826786726,0.48375388049287416,0.5793298847484956,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŶů","boundary":[0.585474365780719,0.48375388049287416,0.6258717583414529,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺţƾƯ","boundary":[0.6319440542992499,0.48375388049287416,0.6823576727932521,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.6885962131648794,0.48375388049287416,0.710831403514666,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":"źĭƪǀƬŰţ","boundary":[0.7170218205033425,0.48375388049287416,0.7746758207049487,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřƺƯ","boundary":[0.780931860488558,0.48375388049287416,0.8191199522865487,0.4992170633907364],"dir":"ltr"},{"str":"żƸŬƯ","boundary":[0.19990859178119014,0.5066262581650831,0.23561176707771916,0.5220894410629453],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24334869460031586,0.5066354394299287,0.24933349349820236,0.5220986223277909],"dir":"ltr"},{"str":"\"login:\"","boundary":[0.24688350525855984,0.5055778147268408,0.30527182554349647,0.5186181947743468],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.31289728503746544,0.5066360166270785,0.31888208393535195,0.5220991995249407],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.31642997883135676,0.5066268353622327,0.3467498975168848,0.522090018260095],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.3545349484224323,0.5066268353622327,0.3760526628809518,0.522090018260095],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿƺĭƾƯ","boundary":[0.3838683377574681,0.5066268353622327,0.44264448775242793,0.522090018260095],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.45049734887940623,0.5066268353622327,0.4815741171331609,0.522090018260095],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.48931104465575753,0.5066268353622327,0.49953507610631365,0.522090018260095],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.5072523167904305,0.5066268353622327,0.533247693289876,0.522090018260095],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5409189980175397,0.5066268353622327,0.5895761130338363,0.522090018260095],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚĮƴƷ","boundary":[0.5973677262188771,0.5066268353622327,0.6358554954470617,0.522090018260095],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźţƺǀĜƯŚƧ","boundary":[0.6435355498807165,0.5066268353622327,0.7121988676455765,0.522090018260095],"dir":"ltr"},{"str":"źŨƧř","boundary":[0.7199445448741643,0.5066268353622327,0.7460755418164713,0.522090018260095],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.753915278384463,0.5066268353622327,0.7711565740398509,0.522090018260095],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżǀģ","boundary":[0.7789131884009276,0.5066268353622327,0.8191705856658046,0.522090018260095],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19990859178119005,0.5295101258907363,0.20347409697254787,0.5449733087885986],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.2035419071939786,0.5295009446258907,0.24951942475051228,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"źţƱŚsō","boundary":[0.25666574711871226,0.5295009446258907,0.3030326265918483,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.3102948825644299,0.5295009446258907,0.3453265179261449,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3524312791908873,0.5295009446258907,0.36258093814051934,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"źĭƪǀƬŰţ","boundary":[0.36986944323107407,0.5295009446258907,0.42771812439098145,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.43498694264305626,0.5295009446258907,0.45496908370014444,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4623057121736501,0.5295009446258907,0.46676806222909173,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŞƐƴƯ","boundary":[0.466737438258123,0.5295009446258907,0.5124874634588892,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.5196600349450623,0.5295009446258907,0.5558575686300864,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.5632095090890763,0.5295009446258907,0.5905501528846477,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5976811632673634,0.5295101258907363,0.6058840126339842,0.5449733087885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.6059430731494237,0.5295009446258907,0.637306394274386,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.6445533382614832,0.5295009446258907,0.6718939820570546,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"ũƹŻ","boundary":[0.6791278014851652,0.5295009446258907,0.704375078122375,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵřŶƘţ","boundary":[0.7116876449044051,0.5295009446258907,0.7600210207990323,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7673335875810624,0.5295009446258907,0.7799594133261651,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵƺŝ","boundary":[0.7871910453277781,0.5295009446258907,0.819162471019119,0.5449641275237529],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƀƨƃ","boundary":[0.1999260911931718,0.5523756310866983,0.25306743052988767,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣźǀƛ","boundary":[0.2587963005275356,0.5523756310866983,0.3085930647491679,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.3142235005544168,0.5523756310866983,0.362314072107792,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3679532576190315,0.5523756310866983,0.3851945532744195,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.3908359262121568,0.5523756310866983,0.4184806222909176,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŘưƐƯ","boundary":[0.4240038741977755,0.5523756310866983,0.4727069251705251,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.47823673935687633,0.5523756310866983,0.4852802526796813,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝ","boundary":[0.4909391250294007,0.5523756310866983,0.5210862370216053,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.5266248009139475,0.5523756310866983,0.546836621753301,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƔƟŚŰƯ","boundary":[0.5524320587345852,0.5523756310866983,0.6027363059036992,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.6083776788414365,0.5523756310866983,0.6321856288431166,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.6378138772218672,0.5523756310866983,0.6848019858203686,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.6904346090521147,0.5523756310866983,0.734690621954907,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƺƈů","boundary":[0.7403319948926442,0.5523756310866983,0.7844392627935884,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7900281374953794,0.5523756310866983,0.8192215315345581,0.5678388139845606],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2517374752192463,0.5752594988123516,0.2553029804106041,0.5907226817102138],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧ","boundary":[0.2552679815866398,0.575250317547506,0.2804627599879032,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.28581101777493995,0.575250317547506,0.35079070931756284,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.35607115688316887,0.575250317547506,0.3662208158328009,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"ŜŴŤƴƯ","boundary":[0.37159313531131305,0.575250317547506,0.420245875474614,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.4254213265683273,0.575250317547506,0.45689839387117326,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.4622138402607435,0.575250317547506,0.4893269917005473,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.49477149625348565,0.575250317547506,0.5049955277040418,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřƺŴƫŵ","boundary":[0.5102934746816299,0.575250317547506,0.5521214441719023,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźƿŵŚƤƯ","boundary":[0.5575681361513386,0.575250317547506,0.6126737844830479,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺŤŝ","boundary":[0.6180482913880577,0.575250317547506,0.6535720977117699,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƹř","boundary":[0.6588700446893581,0.575250317547506,0.6691728234938338,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋưƃŵ","boundary":[0.6744926447363995,0.575250317547506,0.7171430865898318,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"źĭř","boundary":[0.7224738449648864,0.575250317547506,0.7421672457242695,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤů","boundary":[0.747471754981351,0.575250317547506,0.7789685091226769,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7842642686737672,0.575250317547506,0.8190837236651989,0.5907135004453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19989981183427974,0.5981232724168646,0.20694332515708477,0.6135864553147268],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿżĮƿŚū","boundary":[0.21441557407345183,0.5981232724168646,0.27133241154531096,0.6135864553147268],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷżƯŹ","boundary":[0.2788287221531534,0.5981232724168646,0.32883766674506903,0.6135864553147268],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.33638210073586233,0.5981324536817102,0.3420650347770572,0.6135956365795724],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.33991479452975365,0.5981232724168646,0.3937626726252478,0.6135864553147268],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƀƤţ","boundary":[0.40111023823124226,0.5981232724168646,0.44341506669802766,0.6135864553147268],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤsŵ","boundary":[0.4509070024528746,0.5981232724168646,0.4861376936258862,0.6135864553147268],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.49344588555492086,0.5981232724168646,0.5088891166291455,0.6135864553147268],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5163263667215483,0.5981232724168646,0.528952192466651,0.6135864553147268],"dir":"ltr"},{"str":"ŲƿŹŚţ","boundary":[0.5363850677060583,0.5981232724168646,0.570104247169114,0.6135864553147268],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƏ","boundary":[0.5775130607170459,0.5981232724168646,0.6081545310977454,0.6135864553147268],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6156136554551258,0.5981232724168646,0.6309781391754309,0.6135864553147268],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.6382950808104566,0.5981232724168646,0.70317633816068,0.6135864553147268],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƁƹŹ","boundary":[0.7106704613420247,0.5981232724168646,0.771299361580592,0.6135864553147268],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.19988668727529285,0.6209979588776723,0.22918507778636438,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƴǀƯŻžě","boundary":[0.23546955411444476,0.6209979588776723,0.3147331406874768,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.3210548032660192,0.6209979588776723,0.374904868788011,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.3813337152649439,0.6209979588776723,0.41892463962904464,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4251828668391518,0.6209979588776723,0.4378086925842544,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4441325425892946,0.6209979588776723,0.4511760559120995,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"źƈŤŴƯ","boundary":[0.4575392795940994,0.6209979588776723,0.504656446355969,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.5109649843755247,0.6209979588776723,0.5494024427942609,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƲƿř","boundary":[0.555726292799301,0.6209979588776723,0.5909110480158596,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5973661436107657,0.6209979588776723,0.6075901750613217,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6138943382278821,0.6209979588776723,0.6370985585161788,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.6435295924196094,0.6209979588776723,0.6604777729242968,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6667141258694262,0.6209979588776723,0.6754069587715464,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.6817308087765866,0.6209979588776723,0.7097539296394608,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7160996539094787,0.6210071401425179,0.7206735627163064,0.6364703230403802],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚƤŤƳř","boundary":[0.7195317260844727,0.6209979588776723,0.7627115251503643,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷżƯŹ","boundary":[0.7690244380229158,0.6209979588776723,0.8190333826148314,0.6364611417755345],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5982608010483516,0.6438818266033255,0.6018263062397093,0.6593450095011877],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƃ","boundary":[0.6017891199892473,0.6438726453384798,0.623287147609287,0.6593358282363421],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷřƺų","boundary":[0.6285019723799601,0.6438726453384798,0.6772728335741403,0.6593358282363421],"dir":"ltr"},{"str":"Śƴƃō","boundary":[0.6826320284936659,0.6438726453384798,0.7109592016397296,0.6593358282363421],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŹŶƯ","boundary":[0.7163993313396724,0.6438726453384798,0.7525049931117903,0.6593358282363421],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĮƳżƯŹ","boundary":[0.7579298108262488,0.6438726453384798,0.8190771311447864,0.6593358282363421],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19989,0.07734,0.81922,0.65935],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1-","boundary":[0.199808474177615,0.7140493111638955,0.21098953322079098,0.7235267458432304],"dir":"ltr"},{"str":"Work","boundary":[0.21440723077094137,0.7140493111638955,0.24493921812497332,0.7235267458432304],"dir":"ltr"},{"str":"Factor","boundary":[0.24834245825073087,0.7140493111638955,0.2827255569369309,0.7235267458432304],"dir":"ltr"},{"str":"2-","boundary":[0.199808474177615,0.7250232327790974,0.21101388394207185,0.7345006674584323],"dir":"ltr"},{"str":"Ciphertext-Only","boundary":[0.21434011289943214,0.7250232327790974,0.3025032794596956,0.7345006674584323],"dir":"ltr"},{"str":"3-","boundary":[0.199808474177615,0.7359260736342041,0.21103533483417897,0.7454035083135391],"dir":"ltr"},{"str":"Known","boundary":[0.21436290447229597,0.7359260736342041,0.2539800208326333,0.7454035083135391],"dir":"ltr"},{"str":"Plaintext","boundary":[0.2573075904707503,0.7359260736342041,0.30524765296865025,0.7454035083135391],"dir":"ltr"},{"str":"4-","boundary":[0.199808474177615,0.7468289144893111,0.21101120258055844,0.756306349168646],"dir":"ltr"},{"str":"Chosen","boundary":[0.21433743153791876,0.7468289144893111,0.2546624273377911,0.756306349168646],"dir":"ltr"},{"str":"Plaintext","boundary":[0.2579886562951514,0.7468289144893111,0.30582012365175903,0.756306349168646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.71405,0.30582,0.75631],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/a1f5430210e6ca59ef13314da88f48ec.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/b178dcf7c6db02f2872827526e015248.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.1998,0.07542,0.18079,0.24369]},"elements":[{"words":[{"str":"Ä°^‹","boundary":[0.1999085917811901,0.07617624239162701,0.2308921071200564,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"dÌÀ»Y","boundary":[0.23519024898356908,0.07617624239162701,0.27087589462719663,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"Ê¿Z^»","boundary":[0.2752090857162057,0.07617624239162701,0.30620920331978085,0.08921662243913295],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.8070461342024797,0.07541971496437047,0.8192070158932832,0.08967149643705456],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ë‚","boundary":[0.6594704479016161,0.11284355144002375,0.6933553072813413,0.12944687685570072],"dir":"ltr"},{"str":"ËZm","boundary":[0.7084081986492389,0.11284355144002375,0.7390048620678068,0.12944687685570072],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZł»","boundary":[0.7435402237828029,0.11284355144002375,0.8191969154262289,0.12944687685570072],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.19990859178119014,0.14883528429334916,0.2305456873088942,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲƹźů","boundary":[0.23710140452269743,0.14883528429334916,0.27826877121064475,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2847807398944927,0.14883528429334916,0.2947991532542588,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷƹźĭ","boundary":[0.301308934511609,0.14883528429334916,0.34715739390477457,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.3536256140586672,0.14883528429334916,0.36360902859446914,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.37015380867578357,0.14883528429334916,0.4040720439501359,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.41067588454689,0.14883528429334916,0.4193687174490102,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲƹźů","boundary":[0.42589599811834256,0.14883528429334916,0.46706336480628985,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.47357533349013786,0.14883528429334916,0.483593746849904,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷƹźĭ","boundary":[0.49010571553375204,0.14883528429334916,0.5359651120594064,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.5424223950808104,0.14883528429334916,0.5524058096166122,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.5589505896979268,0.14883528429334916,0.592868824972279,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.5994726655690332,0.14883528429334916,0.6164208460737206,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6229590638755418,0.14883528429334916,0.6274214139309834,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"ÎƲƿżĮƿŚū","boundary":[0.6273142703538187,0.14536280433491686,0.6908188501730452,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.6974730015792481,0.14883528429334916,0.7196381942811062,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7262004737744029,0.14883528429334916,0.7496103121534896,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.756137592822822,0.14883528429334916,0.7715020765431271,0.1642984671912114],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.19988671751621265,0.17170997075415678,0.22197097543765346,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.2299244581835289,0.17170997075415678,0.2626089849131415,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤųŚƴƃ","boundary":[0.2704465340546354,0.17170997075415678,0.3204248546755823,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷżƯŹ","boundary":[0.32820553072813424,0.17170997075415678,0.37798917039077995,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţƾưƿŶƣ","boundary":[0.3860651490205303,0.17170997075415678,0.4614635529720103,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.46933391351097076,0.17170997075415678,0.47955794496152687,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿ","boundary":[0.4873758072645409,0.17170997075415678,0.5152283088605895,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5230549208695945,0.17171915201900237,0.5291403413863782,0.18718233491686462],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.5265876146634858,0.17170997075415678,0.5542323107422467,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƸƴě","boundary":[0.5620698598837406,0.17170997075415678,0.5992342360807769,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6071286583112128,0.17170997075415678,0.6141721716340177,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊƺĭźĭŵ","boundary":[0.6220490944524715,0.17170997075415678,0.6751116864352678,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.6829339235912774,0.17170997075415678,0.6926767212123249,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.7005733308692585,0.17170997075415678,0.7542155908739625,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿżĮƿŚū","boundary":[0.7621668861933403,0.17170997075415678,0.8190837236651993,0.18717315365201903],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.1999088740297705,0.19458350282066506,0.24830568529283287,0.2100466857185273],"dir":"ltr"},{"str":"b","boundary":[0.2544437350895467,0.19353505938242277,0.2636672154833507,0.2065754394299287],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.26986647290077614,0.19458350282066506,0.27432882295621785,0.2100466857185273],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.2743019387789389,0.19353505938242277,0.28762064446759184,0.2065754394299287],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.29385733006283393,0.19458350282066506,0.34225414132589627,0.2100466857185273],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.3483921911226101,0.19353505938242277,0.3565826417123081,0.2065754394299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.3627058835388596,0.19458350282066506,0.40008025267968145,0.2100466857185273],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.40625317025637575,0.19458350282066506,0.42792837942273443,0.2100466857185273],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4340750478814556,0.19458350282066506,0.4427678807835758,0.2100466857185273],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4488883001243238,0.19459268408551064,0.45326096569335705,0.2100558669833729],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.4524209939182151,0.19458350282066506,0.5007171835623803,0.2100466857185273],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.5068551023151103,0.19458350282066506,0.5336817008837069,0.2100466857185273],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŞƀƳ","boundary":[0.5398174322099392,0.19458350282066506,0.5788804946070361,0.2100466857185273],"dir":"ltr"},{"str":"Julius","boundary":[0.5849769833002924,0.19353505938242277,0.6280100534256241,0.2065754394299287],"dir":"ltr"},{"str":"Caesar","boundary":[0.6334537515540473,0.19353505938242277,0.6836257955041833,0.2065754394299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6900133530459327,0.19458350282066506,0.7026391787910353,0.2100466857185273],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7087617855582811,0.19458350282066506,0.726003081213669,0.2100466857185273],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7322481838647896,0.19458350282066506,0.7626468499042371,0.2100466857185273],"dir":"ltr"},{"str":"ÏƽŹřżs","boundary":[0.7687409697254796,0.19111102286223275,0.8189612277813246,0.21004784011282665],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.1999082087295454,0.217457612084323,0.22740634723295589,0.23292079498218524],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.2335770773831525,0.217457612084323,0.25017745707469513,0.23292079498218524],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩŚŨƯ","boundary":[0.25645974597627774,0.217457612084323,0.3149668425120124,0.23292079498218524],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.32117475891267094,0.217457612084323,0.3365392426329761,0.23292079498218524],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3428434057995363,0.2174667933491686,0.3474173146063641,0.23292997624703085],"dir":"ltr"},{"str":"DWWDFN","boundary":[0.3463761298343469,0.21640916864608073,0.43147195994758236,0.22944954869358666],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.43790472766372085,0.217457612084323,0.4862009173078861,0.23292079498218524],"dir":"ltr"},{"str":"attack","boundary":[0.49243977016901314,0.21640916864608073,0.5364579080004032,0.22944954869358666],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.5427401868216793,0.217457612084323,0.5509386613353044,0.23292079498218524],"dir":"ltr"},{"str":"Ũ","boundary":[0.5552128927119384,0.217457612084323,0.557671560095427,0.23292079498218524],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.5619829777225227,0.217457612084323,0.564769759080676,0.23292079498218524],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5752956553879238,0.2174667933491686,0.5797689425758543,0.23292997624703085],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.5788279963710896,0.21640916864608073,0.5911321192164242,0.22944954869358666],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.5974759786297502,0.217457612084323,0.6457721682739155,0.23292079498218524],"dir":"ltr"},{"str":"z","boundary":[0.6520110211350424,0.21640916864608073,0.6602014717247403,0.22944954869358666],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6665262390376667,0.217457612084323,0.6735697523604717,0.23292079498218524],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.6798326669130741,0.21640916864608073,0.6982796277006821,0.22944954869358666],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7045289943214273,0.217457612084323,0.7115725076442323,0.23292079498218524],"dir":"ltr"},{"str":"F","boundary":[0.7178354221968347,0.21640916864608073,0.7280919323947447,0.22944954869358666],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.7343665401028191,0.217457612084323,0.7826627297469843,0.23292079498218524],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.7889015826081113,0.21640916864608073,0.7970920331978091,0.22944954869358666],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8034169113941063,0.217457612084323,0.807879261449548,0.23292079498218524],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.807852558717785,0.21640916864608073,0.8191236517590135,0.22944954869358666],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.38507604919189564,0.24034147980997622,0.3886415543832535,0.25580466270783847],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.38870498975168866,0.2403322985451306,0.4423516246093881,0.25579548144299286],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.4477830046033399,0.2403322985451306,0.47460960317193646,0.25579548144299286],"dir":"ltr"},{"str":"īŹżŝ","boundary":[0.4798375525015961,0.2403322985451306,0.5159913376566648,0.25579548144299286],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲƹźů","boundary":[0.5212674103692753,0.2403322985451306,0.5621744733039885,0.25579548144299286],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5676364772689091,0.2403322985451306,0.5802623030140117,0.25579548144299286],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.585577749403582,0.2403322985451306,0.6218715298545077,0.25579548144299286],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.6271082288901584,0.2403322985451306,0.6544488726857298,0.25579548144299286],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6597665065017978,0.2403322985451306,0.6668100198246028,0.25579548144299286],"dir":"ltr"},{"str":"ƦģƺƧ","boundary":[0.6721648398911327,0.2403322985451306,0.7181139209031955,0.25579548144299286],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲƹźů","boundary":[0.7233724942038239,0.2403322985451306,0.7643386176539767,0.25579548144299286],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7697415611034577,0.2403322985451306,0.7823673868485603,0.25579548144299286],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.7876828332381306,0.2403322985451306,0.8191599005409765,0.25579548144299286],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.1998841470380702,0.26320698500593825,0.23372582238500075,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƶs","boundary":[0.2426242733779109,0.26320698500593825,0.26280109539330015,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚū","boundary":[0.27155298881086004,0.26320698500593825,0.30182259668693945,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3105635529720105,0.26320698500593825,0.3231893787171131,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.3319303350021842,0.26320698500593825,0.38004278082053716,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŻŚūř","boundary":[0.3887006148986932,0.26320698500593825,0.42165200766103317,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.4305307718154634,0.26320698500593825,0.4668245522663891,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.47558957024293563,0.26320698500593825,0.5027027216827393,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚŞƠƫř","boundary":[0.5115727361311786,0.26320698500593825,0.5516770135412118,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5604617183562383,0.26320698500593825,0.5730875441013409,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřżs","boundary":[0.5817278787675148,0.26320698500593825,0.6253998487954037,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.6340598703000573,0.26320698500593825,0.6562250630019155,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6650053929639463,0.26320698500593825,0.6752294244145024,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯŚƧ","boundary":[0.6838544470951919,0.26320698500593825,0.7228671986828402,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀưƘţ","boundary":[0.7316322166593867,0.26320698500593825,0.771399630388764,0.2786701679038005],"dir":"ltr"},{"str":"ŚŞƠƫř","boundary":[0.19990720069890125,0.28607993987529695,0.22587195322737813,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲƹźů","boundary":[0.2317605053593629,0.28607993987529695,0.2729278720473102,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"Ɓŵźĭ","boundary":[0.27863705520647825,0.28607993987529695,0.32244245825073076,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.32823257619031615,0.28607993987529695,0.3660181815127179,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.37188048452672956,0.28607993987529695,0.4180133093646046,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.42379467759819894,0.28607993987529695,0.4567154463895702,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.4625011894761601,0.28607993987529695,0.4928954806626121,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.4986895601626289,0.2850314964370547,0.5120082658512819,0.2980718764845606],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5179468364638286,0.28607993987529695,0.5527137932193139,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5586723429992273,0.28607993987529695,0.5801900574577468,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.586093921575216,0.28607993987529695,0.6014584052955211,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6072572729410975,0.28608912114014257,0.6113258862269414,0.3015523040380048],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.6107921541614867,0.28607993987529695,0.6384368502402474,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"ŚūƶŝŚū","boundary":[0.6442619670037971,0.28607993987529695,0.689209206679883,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.6950561977084103,0.28607993987529695,0.7291319276906018,0.3015431227731592],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.7349719431470717,0.2850314964370547,0.7482906488357246,0.2980718764845606],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7540927119384431,0.28608167146674585,0.7585550619938848,0.3015448543646081],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮƄǀưƷ","boundary":[0.7585288128759116,0.28608167146674585,0.819081153187057,0.3015448543646081],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƿźƟ","boundary":[0.19990758375054596,0.3089540491389549,0.23479047411041287,0.3244172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.2444610866570343,0.3089540491389549,0.25440950236887194,0.3244172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.2642179227848526,0.3089540491389549,0.29270915291824867,0.3244172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƷ","boundary":[0.30251976076072706,0.3089540491389549,0.3299829004401733,0.3244172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"żĭźƷ","boundary":[0.33972351063472317,0.3089540491389549,0.3728192735459157,0.3244172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.38256425859346116,0.3089540491389549,0.4067506333792546,0.3244172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4165349921037599,0.3089540491389549,0.4209973421592016,0.3244172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵ","boundary":[0.42097109304122843,0.3089540491389549,0.4482023655119115,0.3244172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƿźƟ","boundary":[0.4579648499714391,0.3089540491389549,0.49269243304996463,0.3244172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5024199186855279,0.3089540491389549,0.5123683343973655,0.3244172320368171],"dir":"ltr"},{"str":"Pompey","boundary":[0.5222774772353079,0.3079056057007126,0.5827023419911965,0.3209459857482186],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.592541507341823,0.3089546263361046,0.6229729847787372,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƨưƯ","boundary":[0.632658909310843,0.3089546263361046,0.6722600786263903,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřżs","boundary":[0.6820531870568864,0.3089546263361046,0.7257251570847753,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.7353782702194145,0.3089546263361046,0.7574625281408552,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7673278216457778,0.3089638076009502,0.7753294277746042,0.3244269904988124],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.7708605154396693,0.3089546263361046,0.8191545176573367,0.3244178092339668],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7613762171970028,0.3318379168646082,0.7649417223883606,0.34730109976247037],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾưƳ","boundary":[0.7648039145190013,0.33182873559976256,0.8191636504149725,0.34729191849762475],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19990102147105285,0.3547760990201901,0.20694453479385785,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŵŚs","boundary":[0.21421554047243047,0.3547760990201901,0.2606327307550151,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.2679431101105475,0.3547760990201901,0.2968302644400391,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.30423251570847765,0.3547760990201901,0.3383082456906691,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"çë","boundary":[0.34566237357615687,0.3547760990201901,0.3654804576459126,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƘƿ","boundary":[0.3727777124424583,0.3547760990201901,0.4101170827593159,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.41743402439434163,0.3547760990201901,0.45225347938577337,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.45967104263969627,0.3547760990201901,0.4910343637646585,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.49837974194415513,0.3547760990201901,0.5257203857397266,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5330548267867343,0.3547760990201901,0.5484193105070394,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŵŚưƳ","boundary":[0.5556356305231679,0.3547760990201901,0.5961598938207722,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƷ","boundary":[0.6035162091327576,0.3547760990201901,0.6309793488122039,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƃřŵ","boundary":[0.6383947246396291,0.3547760990201901,0.6813229696582775,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƘŝ","boundary":[0.6886945969557475,0.3547760990201901,0.7287901246597898,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŞƸŝ","boundary":[0.7361726890897484,0.3547760990201901,0.7714996270286618,0.37023928191805233],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011953496186285,0.37765996674584335,0.6047608548099863,0.39312314964370554],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.6047236685595242,0.37765078548099773,0.6129221430731494,0.3931139683788599],"dir":"ltr"},{"str":"Ũ","boundary":[0.6171963744497833,0.37765078548099773,0.6196550418332718,0.3931139683788599],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.6238658378414703,0.37765078548099773,0.6266526191996237,0.3931139683788599],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6362707335102987,0.37765996674584335,0.6398362387016565,0.39312314964370554],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.63980342730419,0.37765078548099773,0.6704405228318941,0.3931139683788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟźů","boundary":[0.6757887806189308,0.37765078548099773,0.7143443600685461,0.3931139683788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7196379321931387,0.37765078548099773,0.7322637579382414,0.3931139683788599],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.7375792043278115,0.37765078548099773,0.7684525419172743,0.3931139683788599],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃŚĮƳ","boundary":[0.7739736063976345,0.37765078548099773,0.8191439635764927,0.3931139683788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.19979821242565787,0.4005254719418053,0.23116153355062008,0.41598865483966757],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.23649010449917693,0.4005254719418053,0.2638307482947483,0.41598865483966757],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.2638184200799704,0.39947330166270784,0.27504140943204874,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.29527417761499947,0.39947330166270784,0.30347377417245147,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"b","boundary":[0.30810712677875274,0.39947330166270784,0.31733881460888924,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.32197216721519045,0.39947330166270784,0.33017176377264246,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"d","boundary":[0.3348051163789437,0.39947330166270784,0.34403680420908017,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.3486701568153815,0.39947330166270784,0.35686975337283344,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"f","boundary":[0.36150310597913476,0.39947330166270784,0.3676569501925158,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"g","boundary":[0.37229030279881703,0.39947330166270784,0.3815219906289535,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"h","boundary":[0.38615534323525474,0.39947330166270784,0.39538703106539125,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.40002038367169246,0.39947330166270784,0.405160566813687,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"j","boundary":[0.4097939194199883,0.39947330166270784,0.4149341025619828,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"k","boundary":[0.41956745516828403,0.39947330166270784,0.42879914299842053,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"l","boundary":[0.4334324956047218,0.39947330166270784,0.4385726787467163,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"mn","boundary":[0.44320603135301756,0.39947330166270784,0.4668013978024932,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.471467084743735,0.39947330166270784,0.4806970387615659,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.48532952117338984,0.39947330166270784,0.49455947519122073,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"q","boundary":[0.49919195760304474,0.39947330166270784,0.5084219116208756,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.5130543940326996,0.39947330166270784,0.5192070824865901,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.5238395648984142,0.39947330166270784,0.5310241507869193,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5356566331987433,0.39947330166270784,0.5407958509579229,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.5454283333697469,0.39947330166270784,0.5546582873875778,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"vwx","boundary":[0.5592907697994018,0.39947330166270784,0.5910176923370394,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.5956423507274621,0.39947330166270784,0.6048824333859749,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"z","boundary":[0.6095199993279795,0.39947330166270784,0.6177270521823863,0.4125136817102138],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.199808474177615,0.4233958543646081,0.2359010113907463,0.4388590372624703],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.2414395752830886,0.4233958543646081,0.26878021907865995,0.4388590372624703],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.26875777023621517,0.4223474109263658,0.28266968390085045,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"QWE","boundary":[0.2952549847115352,0.4223474109263658,0.3372675874018075,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.3419067442148854,0.4223474109263658,0.3542132425388379,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.35885239935191576,0.4223474109263658,0.3701255135011174,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.37476467031419525,0.4223474109263658,0.38808609952406375,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.3927252563371416,0.4223474109263658,0.40604668554701007,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"I","boundary":[0.410685842360088,0.4223474109263658,0.41682894221320504,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.421468099026283,0.4223474109263658,0.43478952823615147,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.43942868504922933,0.4223474109263658,0.449686868312515,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.45432602512559284,0.4223474109263658,0.46764745433546134,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.4722866111485392,0.4223474109263658,0.48254479441182485,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.4871839512249027,0.4223474109263658,0.5005053804347712,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"F","boundary":[0.5051445372478491,0.4223474109263658,0.5154027205111348,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"G","boundary":[0.5200418773242126,0.4223474109263658,0.533363306534081,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.538002463347159,0.4223474109263658,0.5513238925570274,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"J","boundary":[0.5559630493701052,0.4223474109263658,0.5631395333979732,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.5677786902110511,0.4223474109263658,0.5811001194209197,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.5857392762339975,0.4223474109263658,0.5970085245791471,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"Z","boundary":[0.6016460905211519,0.4223474109263658,0.6129153388663016,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"X","boundary":[0.6175529048083062,0.4223474109263658,0.6308697658008803,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.6355073317428851,0.4223474109263658,0.6478096098921409,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"V","boundary":[0.6524471758341454,0.4223474109263658,0.6657640368267195,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.6704016027687243,0.4223474109263658,0.6827038809179801,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"NM","boundary":[0.6873414468599844,0.4223474109263658,0.7170558112966633,0.43538779097387176],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.19990761399146537,0.46914407289192395,0.20839920365579118,0.4846072557897862],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.21623675279728508,0.46914407289192395,0.26453512986794797,0.4846072557897862],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀƯŚƳ","boundary":[0.2722851819495313,0.46914407289192395,0.3120263465609355,0.4846072557897862],"dir":"ltr"},{"str":"ÐƾƿŚŞƠƫř","boundary":[0.31966331776486007,0.46567159293349164,0.370866194012298,0.4846078329869358],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀţ","boundary":[0.3786315580793656,0.46914465008907363,0.40159953630590367,0.4846078329869358],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿżĮƿŚū","boundary":[0.40937583750546014,0.46914465008907363,0.46629267497731935,0.4846078329869358],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.4740908504418535,0.46914465008907363,0.4961751083632943,0.4846078329869358],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚưƳ","boundary":[0.5040279694902726,0.46914465008907363,0.5352753570108533,0.4846078329869358],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5430385336514232,0.46914465008907363,0.5556643593965258,0.4846078329869358],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚưƳ","boundary":[0.5633990994926248,0.46914465008907363,0.5901119518833374,0.4846078329869358],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƿżĮƿŚū","boundary":[0.5978729410974096,0.46914465008907363,0.6616932965962167,0.4846078329869358],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.6694433486778001,0.46914465008907363,0.7154449279258092,0.4846078329869358],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.7232715399348143,0.46914465008907363,0.7715042942105442,0.4846078329869358],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.1999141762709589,0.4920187593527316,0.2313912435738049,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.23731479452975393,0.4920187593527316,0.26450450589697955,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.2705768018547766,0.4920187593527316,0.2787752763684018,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"Ũ","boundary":[0.2830495077450357,0.4920187593527316,0.28550817512852417,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.28981959275562,0.4920187593527316,0.2926063741137733,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.30292883975672863,0.4920187593527316,0.3357096132522429,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.34163753906118755,0.4920187593527316,0.36825414468599854,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.3743986257182219,0.4920187593527316,0.404764480360203,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4107886529350493,0.4920187593527316,0.41948148583716954,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƧ","boundary":[0.42540503679311864,0.4920187593527316,0.45887703706192684,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚŞƠƫř","boundary":[0.464920896475253,0.4920187593527316,0.5050251738852863,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5110887201370923,0.4920187593527316,0.5197859278922081,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"źƓŚƴŤƯ","boundary":[0.5257051039951616,0.4920187593527316,0.5701011121938109,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟźů","boundary":[0.57621059440207,0.4920187593527316,0.6147661738516853,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"çë","boundary":[0.6207619098820605,0.4920187593527316,0.6405799939518161,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶŤƃŹ","boundary":[0.6465647928497026,0.4920187593527316,0.6975493296596216,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7036194381909211,0.4920187593527316,0.7138434696414772,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƄŤƯ","boundary":[0.7198479553778435,0.4920187593527316,0.7687041262054367,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶǀƬƧ","boundary":[0.7746845502503277,0.4920187593527316,0.8191330566849232,0.5074819422505938],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.501410617922785,0.5149014726840856,0.5049761231141427,0.5303646555819478],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.5049389368636807,0.51489229141924,0.5532351265078459,0.5303554743171022],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŶŞţ","boundary":[0.5585658848829005,0.51489229141924,0.5982786129498338,0.5303554743171022],"dir":"ltr"},{"str":"QZZQEA","boundary":[0.6036255502167266,0.5138438479809976,0.6775388327005141,0.5268842280285035],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.6827548671079601,0.51489229141924,0.7190486475588858,0.5303554743171022],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.7243859682134337,0.51489229141924,0.7517266120090051,0.5303554743171022],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7570442458250731,0.51489229141924,0.7696700715701758,0.5303554743171022],"dir":"ltr"},{"str":"attack","boundary":[0.7749907597190955,0.5138438479809976,0.8190088975504854,0.5268842280285035],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.1999044991767752,0.5377669778800476,0.22794949430462708,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.23669701286919145,0.5377669778800476,0.25344395013608434,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"řźƿŻ","boundary":[0.2620995967877426,0.5377669778800476,0.2853081919290349,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2939485265952087,0.5377761591448932,0.3008411074896679,0.5532393420427554],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷsźŝ","boundary":[0.2973805987702029,0.5377669778800476,0.33070385403716296,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.33931137730587035,0.5377669778800476,0.36262715634555315,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.37126530358522924,0.5377669778800476,0.38389550418332746,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋưƿř","boundary":[0.39243084237760856,0.5377669778800476,0.4236147945297539,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưŤƀǀs","boundary":[0.43234918853533166,0.5377669778800476,0.492818406639562,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5013996807902963,0.5377669778800476,0.5317983468297438,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƨưƯ","boundary":[0.540510866570344,0.5377669778800476,0.580217032357784,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.5888026813615136,0.5377669778800476,0.6368932529148887,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.645557649272538,0.5377669778800476,0.6670753637310575,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƳ","boundary":[0.6757988206041465,0.5377669778800476,0.7049244044218946,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀƫƹř","boundary":[0.7135997379120327,0.5377669778800476,0.7475595342898426,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7561386210140789,0.5377669778800476,0.771503104734384,0.5532301607779098],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.19988481233829553,0.5606416643408552,0.23025066698027663,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŶƧ","boundary":[0.23677794764960897,0.5606416643408552,0.26714380229159007,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2736710829609224,0.5606416643408552,0.28389511441147847,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřŵƾưƳ","boundary":[0.29040270824233094,0.5606416643408552,0.3428528208057529,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.34937791404858753,0.5606416643408552,0.35996068344477716,0.576114028503563],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.35996287087127493,0.5606416643408552,0.39403860085346637,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4005855683612786,0.5606416643408552,0.4132157689593768,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.4197364873492158,0.5606416643408552,0.4536547226235681,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƿżĮƿŚū","boundary":[0.4601579416014251,0.5606416643408552,0.5239782971002322,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5239673599677434,0.5606508456057008,0.5301140284264645,0.576114028503563],"dir":"ltr"},{"str":"ŶsŚƴƃƾƯ","boundary":[0.5366719330667656,0.5606416643408552,0.6018069318907298,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6083473371190486,0.5606416643408552,0.6184969960686807,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.6250789624004572,0.5606416643408552,0.6712008501058435,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.6777981284231044,0.5606416643408552,0.7260308826988343,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.7325341016766913,0.5606416643408552,0.7546992943785494,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":"źĭƪǀƬŰţ","boundary":[0.761261573871846,0.5606416643408552,0.8191168173112464,0.5761048472387174],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.19992064782769398,0.5835146192102137,0.2353132085615403,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƷ","boundary":[0.24345699741272137,0.5835146192102137,0.2709201370921676,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.2789414300594738,0.5835146192102137,0.30813482409865256,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":"ƁLjţ","boundary":[0.3160379960350794,0.5835146192102137,0.3518592923624878,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřżs","boundary":[0.35998995665468225,0.5835146192102137,0.408122089311515,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.4160383858069285,0.5835146192102137,0.43812264372836923,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4461789355196397,0.5835146192102137,0.45487176842175997,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƀƿŚƤƯ","boundary":[0.4628099391821511,0.5835146192102137,0.5088290178421424,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5168415611034575,0.5835146192102137,0.5320004267329727,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5400217197002788,0.5835238004750594,0.5462077618359598,0.5989869833729216],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5435544134941701,0.5835146192102137,0.5739530795336177,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.5819612479419374,0.5835146192102137,0.6103212324854675,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6182506535398676,0.5835146192102137,0.6669077685561641,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":"çë","boundary":[0.6748940626995061,0.5835146192102137,0.6947121467692619,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":"!=","boundary":[0.6946508988273243,0.5835238004750594,0.7063798797083432,0.5989869833729216],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7063448808843789,0.5835146192102137,0.7166039111588992,0.5989778021080759],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.7166257854238769,0.5835238004750594,0.7248286347904976,0.5989869833729216],"dir":"ltr"},{"str":"æåçë","boundary":[0.724663741137731,0.5800421392517815,0.7581730990222102,0.598979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚưŤůř","boundary":[0.765992977386513,0.5835163508016628,0.8191124424582511,0.598979533699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.19991306743725026,0.6064599873812352,0.21735998118342814,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"źţƺǀĜƯŚƧ","boundary":[0.22521284231040642,0.6064599873812352,0.2800603743153794,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƃřźţ","boundary":[0.2880138570612548,0.6064599873812352,0.3242704512617185,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺǀƬǀƯ","boundary":[0.33216924834514977,0.6064599873812352,0.3779083364134271,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.38579838379086734,0.6064599873812352,0.40920822216995406,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"ƪůƵřŹ","boundary":[0.41714858035684294,0.6064599873812352,0.462618614965895,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.47056772285877496,0.6064599873812352,0.48751590336346234,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.49536876449044065,0.6064599873812352,0.5107332482107457,0.6219231702790974],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5186485669164342,0.6054115439429929,0.5278868048788683,0.6184519239904989],"dir":"ltr"},{"str":"nsec","boundary":[0.5351438392527131,0.6054115439429929,0.5679831188468129,0.6184519239904989],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5758123920567185,0.6064604363123516,0.5911768757770236,0.6219236192102138],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤů","boundary":[0.5990997345519304,0.6064604363123516,0.6305964886932564,0.6219236192102138],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.638407788716777,0.6064696175771972,0.6445938308524579,0.6219328004750594],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀǀƳ","boundary":[0.6419404825106684,0.6064604363123516,0.680837300493935,0.6219236192102138],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝŶǀƯř","boundary":[0.6888148449312859,0.6064604363123516,0.7522458385134908,0.6219236192102138],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźƨƿƹŹ","boundary":[0.7601840092738819,0.6064604363123516,0.8191482779476496,0.6219236192102138],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2954679815866402,0.6293432779097388,0.299033486777998,0.644806460807601],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.2989984879540338,0.6293340966448931,0.3266431840327946,0.6447972795427553],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŰŤƯř","boundary":[0.3318601962299654,0.6293340966448931,0.3777786532710594,0.6447972795427553],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŶǀƬƧ","boundary":[0.38316847216155375,0.6293340966448931,0.42722761667954706,0.6447972795427553],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.43245994086220213,0.6293340966448931,0.46065368099190207,0.6447972795427553],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.46602600047041426,0.6293340966448931,0.47576879809146194,0.6447972795427553],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƄƧƾƯ","boundary":[0.48114549242296956,0.6293340966448931,0.5329743758610261,0.6447972795427553],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƏ","boundary":[0.5382045126171835,0.6293340966448931,0.568845982997883,0.6447972795427553],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚs","boundary":[0.5741898659319242,0.6293340966448931,0.6022348610597761,0.6447972795427553],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.6075568697288397,0.6293340966448931,0.627939309835019,0.6447972795427553],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6280198918047109,0.6282856532066509,0.6326316320016129,0.6413260332541568],"dir":"ltr"},{"str":"ååå","boundary":[0.6326582137696988,0.6293346738420427,0.6633828063573135,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.6686501293639328,0.6293346738420427,0.7050707805517289,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.7103818520883036,0.6293346738420427,0.7305936729276572,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻřƺƯ","boundary":[0.735885057625752,0.6293346738420427,0.7753790430429087,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.780740425388932,0.6293346738420427,0.81917569638117,0.6447978567399049],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬưů","boundary":[0.19991681731124608,0.6522087831057006,0.23496813951144094,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2405351399482542,0.6522179643705462,0.24430188837740643,0.6676811472684084],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.24406783374214555,0.6522087831057006,0.2717125298209064,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀƨƃ","boundary":[0.2772357817277643,0.6522087831057006,0.3261685124827793,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺţƾƯ","boundary":[0.3316698901246595,0.6522087831057006,0.38227162729746983,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŵŚs","boundary":[0.38780581633681666,0.6522087831057006,0.43422300661940116,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.439720009408286,0.6522087831057006,0.45234583515338866,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.4578647122072511,0.6522087831057006,0.4800999025570377,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.4855859682134337,0.6522087831057006,0.5122244481032223,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.5178439467759819,0.6522087831057006,0.5451845905715533,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƧ","boundary":[0.5507056550519135,0.6522087831057006,0.582261469708679,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƤƯ","boundary":[0.5877015994086219,0.6522087831057006,0.6227004233728703,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƃřŵ","boundary":[0.6282280501327238,0.6522087831057006,0.6711562951513723,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6768151675010918,0.6522087831057006,0.685508000403212,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6910290648835723,0.6522087831057006,0.716976318000067,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.7225805046873424,0.6522087831057006,0.7572643392359126,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7628029031282549,0.6522087831057006,0.7714957360303751,0.6676719660035628],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.19990927724202814,0.6740338717339668,0.20809972783172606,0.6870742517814727],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀǀƬĮƳř","boundary":[0.21655657067974826,0.6750834695665083,0.27484711199220413,0.6905466524643706],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2830871476092869,0.6750834695665083,0.298451631329592,0.6905466524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ľLjŨƯ","boundary":[0.30667854238768816,0.6750834695665083,0.3373856355633207,0.6905466524643706],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3456825442693453,0.6750926508313541,0.35217045126171787,0.6905558337292163],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.34921742548973445,0.6750834695665083,0.3951883807667749,0.6905466524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.40344372836934206,0.6750834695665083,0.45210084338563855,0.6905466524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘǀŞƏ","boundary":[0.4603977520916631,0.6750834695665083,0.5059509089076303,0.6905466524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱŚŝŻ","boundary":[0.5141275091562779,0.6750834695665083,0.5694059641813108,0.6905466524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚŤƀƿř","boundary":[0.5777313094318065,0.6750834695665083,0.6243191189812167,0.6905466524643706],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀƇƺƈų","boundary":[0.6326685259231878,0.6750834695665083,0.703821135042505,0.6905466524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿżƯ","boundary":[0.7121027317630453,0.6750834695665083,0.7483177648600514,0.6905466524643706],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7565578004771342,0.6750834695665083,0.7667818319276903,0.6905466524643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚsř","boundary":[0.7750043681327908,0.6750834695665083,0.8190919491952552,0.6905466524643706],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1998,0.07542,0.81921,0.69056],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1-","boundary":[0.199808474177615,0.7250231828978623,0.21101924666509864,0.7345006175771972],"dir":"ltr"},{"str":"Substitution","boundary":[0.21434547562245893,0.7250231828978623,0.2794248009139478,0.7345006175771972],"dir":"ltr"},{"str":"Cipher","boundary":[0.28275102987130807,0.7250231828978623,0.3193730654211888,0.7345006175771972],"dir":"ltr"},{"str":"2-","boundary":[0.199808474177615,0.7359260237529691,0.21101924666509864,0.745403458432304],"dir":"ltr"},{"str":"Caesur","boundary":[0.21434681630321564,0.7359260237529691,0.2517062262692786,0.745403458432304],"dir":"ltr"},{"str":"Cipher","boundary":[0.2550337959073956,0.7359260237529691,0.2916558314572763,0.745403458432304],"dir":"ltr"},{"str":"3-","boundary":[0.199808474177615,0.7468288646080761,0.21101504434719884,0.756306299287411],"dir":"ltr"},{"str":"Monoalphabetic","boundary":[0.21434002647955205,0.7468288646080761,0.30173840809151575,0.756306299287411],"dir":"ltr"},{"str":"Substitution","boundary":[0.30506339022386897,0.7468288646080761,0.3701183207634455,0.756306299287411],"dir":"ltr"},{"str":"Cipher","boundary":[0.3734433028957987,0.7468288646080761,0.4099132589630724,0.756306299287411],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.72502,0.40991,0.75631],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/f2fac134f457a686a1ca7cef088b825c.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/d11bcf439a255fad4770f9e7762b9570.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.07734,0.18077,0.32633]},"elements":[{"words":[{"str":"19","boundary":[0.2000100803064413,0.07734370546318284,0.21152582238500048,0.09159548693586692],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZ","boundary":[0.7015055576089513,0.07810023289043937,0.721920809112597,0.09114061293794531],"dir":"ltr"},{"str":"¿‚»","boundary":[0.7308472934377205,0.07810023289043937,0.7536219112261012,0.09114061293794531],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7578610228150936,0.07811052256532061,0.7658909848459392,0.09115090261282656],"dir":"ltr"},{"str":"μÁY","boundary":[0.7659186552871207,0.07810023289043937,0.7854355398004099,0.09114061293794531],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7898093142031517,0.07810023289043937,0.8191602735123148,0.09114061293794531],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţŪƿřŹ","boundary":[0.19991052720002683,0.11762388286817103,0.25813982057054524,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2665351634689694,0.11763306413301663,0.27302307046134194,0.13309624703087886],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.2700700446893585,0.11762388286817103,0.3151091562783508,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƲƿźţƩƺưƘƯ","boundary":[0.3232945062329894,0.11762388286817103,0.4126880649171734,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶźǀƛ","boundary":[0.42087122744531424,0.11762388286817103,0.45013024427942605,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.458470901515406,0.11762388286817103,0.46551441483821093,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.47379120325257884,0.11657543942992876,0.4789194583515338,0.1296158194774347],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4870976412082927,0.11762388286817103,0.49155999126373434,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"n","boundary":[0.4915325425892947,0.11657543942992876,0.5007560229830986,0.1296158194774347],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5090727092503611,0.11762388286817103,0.5135350593058028,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.5135076106313632,0.11657543942992876,0.521698061221061,0.1296158194774347],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5299389435838849,0.11762388286817103,0.5344012936393265,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.5343738449648869,0.11657543942992876,0.5435973253586909,0.1296158194774347],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5519140116259533,0.11762388286817103,0.556376361681395,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5563489130069553,0.11657543942992876,0.5614771681059103,0.1296158194774347],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.5696564900372971,0.11762388286817103,0.5869152851046672,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5951596955747455,0.11762388286817103,0.6053837270253016,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.6136084506569,0.11762388286817103,0.639039471119922,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6472773193105071,0.11762388286817103,0.6543208326333121,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6626024293538524,0.11762388286817103,0.6930010953932999,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.7013111286583112,0.11762388286817103,0.7352293639326635,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţƩƺưƘƯ","boundary":[0.7434475252847687,0.11762388286817103,0.8191259198279628,0.13308706576603327],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19990885386915763,0.14049799213182898,0.20695236719196264,0.15596117502969123],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.21331608480897818,0.1394495486935867,0.24000330298041056,0.15248992874109266],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.24647961762037565,0.14049799213182898,0.25094196767581733,0.15596117502969123],"dir":"ltr"},{"str":"ing","boundary":[0.25091562783508614,0.1394495486935867,0.27459599139813845,0.15248992874109266],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2809542656496757,0.14049799213182898,0.2854166157051174,0.15596117502969123],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.28539027586438626,0.1394495486935867,0.30803760962333254,0.15248992874109266],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟźů","boundary":[0.3143157555189678,0.14049799213182898,0.3572549376701052,0.15596117502969123],"dir":"ltr"},{"str":"ƶs","boundary":[0.3636072242196163,0.14049799213182898,0.38377967138201,0.15596117502969123],"dir":"ltr"},{"str":"šŚŞǀƧźţ","boundary":[0.3901188333725345,0.14049799213182898,0.44455731662242537,0.15596117502969123],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţŪƿřŹ","boundary":[0.4509030408924431,0.14049799213182898,0.509324827794765,0.15596117502969123],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5157186754477336,0.1405071733966746,0.5202925842545614,0.15597035629453684],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.519251369241625,0.14049799213182898,0.564321104801586,0.15596117502969123],"dir":"ltr"},{"str":"an","boundary":[0.5706629481536238,0.1394495486935867,0.5880399852155506,0.15248992874109266],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5945528510466718,0.14049799213182898,0.6015963643694767,0.15596117502969123],"dir":"ltr"},{"str":"re","boundary":[0.6079600819864923,0.1394495486935867,0.6223044386949363,0.15248992874109266],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6286242162561742,0.14049799213182898,0.6330865663116158,0.15596117502969123],"dir":"ltr"},{"str":"er","boundary":[0.6330600450253687,0.1394495486935867,0.647356439635765,0.15248992874109266],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6538249823594636,0.14049799213182898,0.6582873324149052,0.15596117502969123],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.6582608111286583,0.1394495486935867,0.67265312993515,0.15248992874109266],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6791263700816504,0.14049799213182898,0.6835887201370922,0.15596117502969123],"dir":"ltr"},{"str":"th","boundary":[0.683562380296361,0.1394495486935867,0.6979546991028527,0.15248992874109266],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟźů","boundary":[0.7043288901582607,0.14049856932897867,0.7471368267195322,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.753416928194617,0.14049856932897867,0.7688601592688417,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":"ŜǀƧźţ","boundary":[0.7751883841268774,0.14049856932897867,0.819188468129431,0.15596175222684092],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7416249050771143,0.1634525415676959,0.7451904102684721,0.17891572446555815],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.7451532240180101,0.16344336030285028,0.7901923356070024,0.17890654320071253],"dir":"ltr"},{"str":"ion","boundary":[0.7955545848593797,0.16239491686460802,0.8192349484224319,0.17543529691211396],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾƳřƹřźƟ","boundary":[0.19990217062598725,0.1863180467636579,0.2723541110849772,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵźưƃ","boundary":[0.2795376197036392,0.1863180467636579,0.32861034575451115,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.33598634790497656,0.1863180467636579,0.34467918080709675,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3519130002352074,0.1863180467636579,0.35637535029064904,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.3563491011726759,0.1863180467636579,0.4021297503444105,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚŞƠƫř","boundary":[0.40947731595040493,0.1863180467636579,0.4537945767951346,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀţ","boundary":[0.4610874567386849,0.1863180467636579,0.4842566782030174,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.49143143711568826,0.1863180467636579,0.5135156950371291,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5207626390242264,0.1863180467636579,0.5441724774033131,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƀƨƃ","boundary":[0.5514062968314237,0.1863180467636579,0.604637320654548,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6118886394946408,0.1863180467636579,0.6245144652397434,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƁLjţ","boundary":[0.6317460972413563,0.1863180467636579,0.6677708242330569,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6750921407210781,0.1863180467636579,0.6921365679916671,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźĭƪǀƬŰţ","boundary":[0.6994863210241593,0.1863180467636579,0.7714504653741473,0.20178122966152015],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.19988685864050296,0.20919273322446552,0.20983527435234062,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.21631661906521985,0.20919273322446552,0.25023485433957215,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţƩƺưƘƯ","boundary":[0.2565368300796347,0.20919273322446552,0.3322327240348109,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.3384975135244114,0.20919273322446552,0.3393243607405667,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"Ť","boundary":[0.34360734182319164,0.20919273322446552,0.3460660092066801,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƣ","boundary":[0.35027680521487875,0.20919273322446552,0.3515542622895738,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƺ","boundary":[0.35580443197473227,0.20919273322446552,0.35972867511172363,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.363970095090891,0.20919273322446552,0.36675687644904426,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.37740745606666465,0.20919273322446552,0.4078061221061123,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƨưƯ","boundary":[0.41419778233258314,0.20919273322446552,0.45379895164813033,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"žĜs","boundary":[0.46016217533013026,0.20919273322446552,0.4985996337488661,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5049147340479153,0.20920191448931114,0.509488642854743,0.22466509738717336],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.5084474278418066,0.20919273322446552,0.5542368267195324,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹźƃ","boundary":[0.5606766103289542,0.20919273322446552,0.5967297738651257,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.6031126843856056,0.20919273322446552,0.6392052215987368,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.645651567487652,0.20919273322446552,0.6729922112832233,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6792154396693663,0.20919273322446552,0.6945799233896713,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲƹźů","boundary":[0.7007878397903299,0.20919273322446552,0.7417539632404827,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.7480646886865362,0.20919273322446552,0.7762299922717651,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŞƀƳ","boundary":[0.7826369644837206,0.20919273322446552,0.8191888612613826,0.22465591612232777],"dir":"ltr"},{"str":"tXe","boundary":[0.19990927724202814,0.231017244655582,0.22670164308994994,0.24405762470308792],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿřŹ","boundary":[0.23296637209771157,0.23206568809382427,0.2601342091999595,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪƨƃ","boundary":[0.26643181008702643,0.23206568809382427,0.32797067974866423,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3340779745304256,0.23206568809382427,0.34430200598098165,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿ","boundary":[0.35050773495514254,0.23206568809382427,0.378360236551191,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƟŚƿ","boundary":[0.38457909008433844,0.23206568809382427,0.4203435133228049,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4265120560465037,0.23206568809382427,0.45570545008568253,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4618914922213634,0.23206568809382427,0.47204115117099543,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƾƟźů","boundary":[0.4782206310271831,0.23206568809382427,0.5305919962366855,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"ƶs","boundary":[0.5366927287389536,0.23206568809382427,0.5568651759013474,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"žĜs","boundary":[0.5631037162729746,0.23206568809382427,0.6016986693995497,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6078562749907598,0.23207486935866986,0.6123295621786903,0.2475380522565321],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵ","boundary":[0.611388968784651,0.23206568809382427,0.6386880514767649,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŞƀƳ","boundary":[0.644955028392863,0.23206568809382427,0.6840180907899599,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6902153825476294,0.231017244655582,0.6953436376465844,0.24405762470308792],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7016045159772856,0.23206568809382427,0.7142303417223883,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7204535701085312,0.23206568809382427,0.7304019858203687,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƘŝ","boundary":[0.7367827089143508,0.23206568809382427,0.7724508853869156,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7787134874500183,0.23206568809382427,0.7857570007728233,0.2475288709916865],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.7920264776049192,0.231017244655582,0.8002169281946171,0.24405762470308792],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.8065170995598268,0.23206741968527314,0.8191429253049295,0.2475306025831354],"dir":"ltr"},{"str":"ŜţźƯ","boundary":[0.19990842041598064,0.25493979735748223,0.23604908101206276,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.24244730351802693,0.25493979735748223,0.2808847619367629,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"thYt","boundary":[0.2874063371526494,0.25389135391923995,0.32024192735459156,0.26693173396674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƺĮƫř","boundary":[0.32671496589496324,0.25493979735748223,0.3648527468835053,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"źĭř","boundary":[0.371469712039246,0.25493979735748223,0.39100561809079,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝŚƄƯ","boundary":[0.39757664729007763,0.25493979735748223,0.4391902489835691,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.4458597123752563,0.25493979735748223,0.48429935822049,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.490820076610329,0.2549489786223278,0.49559522865495115,0.27041216152019004],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4943527704042203,0.25493979735748223,0.5247514364436678,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"h","boundary":[0.5312489499680789,0.25389135391923995,0.540472430361883,0.26693173396674585],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5470741742548973,0.25493979735748223,0.5515365243103391,0.2704029802553444],"dir":"ltr"},{"str":"X","boundary":[0.5515103659151238,0.25389135391923995,0.5648290716037766,0.26693173396674585],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.5712634320083332,0.25494037455463187,0.6172453244178622,0.2704035574524941],"dir":"ltr"},{"str":"ƉźƟ","boundary":[0.623685108027284,0.25494037455463187,0.6575574073451833,0.2704035574524941],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.664005940660596,0.25494037455463187,0.6648327878767515,0.2704035574524941],"dir":"ltr"},{"str":"ƿ","boundary":[0.6691157689593764,0.25494037455463187,0.6696932495547865,0.2704035574524941],"dir":"ltr"},{"str":"ƺ","boundary":[0.6739456066664427,0.25494037455463187,0.677869849803434,0.2704035574524941],"dir":"ltr"},{"str":"ƣ","boundary":[0.6821112697826014,0.25494037455463187,0.6833887268572966,0.2704035574524941],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6942449245657069,0.25494037455463187,0.7114862202210948,0.2704035574524941],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.718033187728907,0.25494037455463187,0.7637132152817444,0.2704035574524941],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7703542421289606,0.25494037455463187,0.819133853029132,0.2704035574524941],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƃ","boundary":[0.19990622290917648,0.27781390662114014,0.2335160310473439,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2409335943012668,0.27781390662114014,0.25355942004636944,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷ","boundary":[0.26099229528577667,0.27781390662114014,0.28881198548435877,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟźů","boundary":[0.29637391888713416,0.27781390662114014,0.33492949833674945,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƶs","boundary":[0.3423404993111791,0.27781390662114014,0.36251294647357285,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŞƳŵ","boundary":[0.36996113369846445,0.27781390662114014,0.4055614999495985,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4130031248949968,0.27781390662114014,0.4256289506400994,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺţƾƯ","boundary":[0.43306182587950676,0.27781390662114014,0.483681062464299,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƹř","boundary":[0.4911292496891906,0.27781390662114014,0.5014320284936663,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.508869278586069,0.27781390662114014,0.5671620073250228,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5746933167568294,0.27781390662114014,0.5962110312153489,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6037248412351736,0.27781390662114014,0.6124176741372938,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6198483619502033,0.27782308788598575,0.6255312959913981,0.293286270783848],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6234816773629919,0.27781390662114014,0.6538803434024394,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.6613857061254662,0.2767654631828979,0.6695761567151641,0.2898058432304038],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.6769102651120594,0.27781390662114014,0.6831619300426732,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.6874624105372803,0.27781390662114014,0.6883023823124222,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.6925853633950472,0.27781390662114014,0.6980845536104298,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"Ť","boundary":[0.7023500352810725,0.27781390662114014,0.7048087026645611,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"ů","boundary":[0.7091201202916568,0.27781390662114014,0.7159317664056987,0.2932770895190024],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.7310406236349585,0.2767654631828979,0.7443593293236114,0.2898058432304038],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵ","boundary":[0.7517042538893183,0.2778144838182898,0.7836013070797353,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.7910166829071604,0.2778144838182898,0.8190594906085145,0.2932776667161521],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19991378313900746,0.3006880158847981,0.20695729646181246,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿřŹ","boundary":[0.21392643728369343,0.3006880158847981,0.24099802762003963,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾƿŚţƶs","boundary":[0.24779654917509494,0.3006880158847981,0.32411585968213436,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.33085532072174995,0.3006880158847981,0.337898834044555,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚţƹŵ","boundary":[0.34466673162864153,0.3006880158847981,0.38820089378717115,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲƹźů","boundary":[0.39506941299015486,0.3006880158847981,0.44050226134874493,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵŻ","boundary":[0.4472854709183159,0.3006880158847981,0.4744576828735593,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŶů","boundary":[0.48125620442861455,0.3006880158847981,0.5216535969893484,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5284324317059238,0.3006880158847981,0.537125264608044,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5439478478545747,0.3006971971496437,0.5490248647558886,0.31616038004750596],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5474827290749638,0.3006880158847981,0.5778813951144114,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.584775377171466,0.2996395724465558,0.6114625953428984,0.3126799524940618],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.6182426900977789,0.3006880158847981,0.6492100870266455,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţŪƿřŹ","boundary":[0.6560436074056651,0.3006880158847981,0.7142729007761836,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7212639158630422,0.3006880158847981,0.7383083431336311,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝ","boundary":[0.7452556096905345,0.3006880158847981,0.775402721682739,0.3161511987826603],"dir":"ltr"},{"str":"aZW","boundary":[0.7822485803568429,0.2996395724465558,0.8191351231477436,0.3126799524940618],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.19991159571250963,0.32356270234560575,0.23138866301535566,0.33902588524346794],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.24144207519908603,0.32356270234560575,0.26878271899465744,0.33902588524346794],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.27883831860488556,0.32356270234560575,0.3022481569839723,0.33902588524346794],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.31230375659420045,0.32356270234560575,0.3344689492960586,0.33902588524346794],"dir":"ltr"},{"str":"źĭƪǀƬŰţ","boundary":[0.3445573603037532,0.32356270234560575,0.4024147911696515,0.33902588524346794],"dir":"ltr"},{"str":"řŶƇƾŝ","boundary":[0.4125053896038439,0.32356270234560575,0.4599244212224051,0.33902588524346794],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲƹźů","boundary":[0.4699647088471489,0.32356270234560575,0.5111320755350963,0.33902588524346794],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5211723631598401,0.32356270234560575,0.528215876482645,0.33902588524346794],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŵřŶƇ","boundary":[0.5382080407244381,0.32356270234560575,0.5824815530392125,0.33902588524346794],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲƹźů","boundary":[0.5925393400759382,0.32356270234560575,0.6337067067638856,0.33902588524346794],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚưŤůř","boundary":[0.6437469943886294,0.32356270234560575,0.6968664594603676,0.33902588524346794],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƺĮƫř","boundary":[0.7069504956150666,0.32356270234560575,0.7588428144215583,0.33902588524346794],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚƴƃ","boundary":[0.7689443499882396,0.32356270234560575,0.8192004737744027,0.33902588524346794],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6059395148012499,0.34644657007125895,0.6095050199926076,0.3619097529691212],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŻŚsƾƯ","boundary":[0.6094678337421456,0.34643738880641334,0.661493585565001,0.36190057170427553],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.6669249655589529,0.34643738880641334,0.7010006955411443,0.36190057170427553],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7063380161956924,0.34643738880641334,0.7189769664997815,0.36190057170427553],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.7241808541379657,0.34643738880641334,0.7582565841201572,0.36190057170427553],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƿŚƯŻō","boundary":[0.7634932831558079,0.34643738880641334,0.8191195389939854,0.36190057170427553],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.1998940963005274,0.36931207526722093,0.20991250966029354,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŷ","boundary":[0.21602417929505044,0.36931207526722093,0.2423148583716944,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.24849215080138431,0.36931207526722093,0.28478593125231005,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.29093041228453337,0.36931207526722093,0.31827105608010475,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ľLjŨƯ","boundary":[0.32439585027384826,0.36931207526722093,0.3551029434494808,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.36128461073216617,0.3693212565320666,0.3656572763011995,0.3847844394299288],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.36481730452605754,0.36931207526722093,0.39513722321158556,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚưŤůř","boundary":[0.40130795336178215,0.36931207526722093,0.45430492254964544,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.46047784012633974,0.36931207526722093,0.5015795840193541,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.5076562548301466,0.36931207526722093,0.5176396693659485,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƬƧ","boundary":[0.5237819629716742,0.36931207526722093,0.5558277611639392,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5619853667551491,0.36931207526722093,0.5853952051342359,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵŻ","boundary":[0.5915178119014816,0.36931207526722093,0.6186900238567251,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŶů","boundary":[0.624782006653002,0.36931207526722093,0.6651793992137359,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.6713501293639325,0.36931207526722093,0.706283330533248,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźƨƿƹŹ","boundary":[0.7124803098014177,0.36931207526722093,0.7714008299452302,0.3847752581650832],"dir":"ltr"},{"str":":(","boundary":[0.3074555626491048,0.3921936342042756,0.3170846140922686,0.4076568171021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƧřŹŚƧ","boundary":[0.31713273747521953,0.39218445293942994,0.37775070058129795,0.4076476358372922],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.3830573972648771,0.39218445293942994,0.39331642753939744,0.4076476358372922],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵƹźĭ","boundary":[0.3986821847384163,0.39218445293942994,0.4566826551527165,0.40764994462589077],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4619972447162394,0.39218445293942994,0.47736172843654445,0.4076476358372922],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.4826618628406304,0.39218445293942994,0.5110218473841605,0.4076476358372922],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧƺƬŝ","boundary":[0.5163285440677398,0.39218445293942994,0.5502117805181278,0.4076476358372922],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5501986559591412,0.3921936342042756,0.5563387621383691,0.4076568171021378],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿźǀĮŝ","boundary":[0.5616892073519035,0.39218445293942994,0.6047071368569605,0.4076476358372922],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.6099722724370822,0.39218445293942994,0.6333449245657069,0.4076476358372922],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6385969355868419,0.39218445293942994,0.6537558012163571,0.4076476358372922],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6591609320923357,0.39218445293942994,0.6693105910419678,0.4076476358372922],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŶŝŚƀů","boundary":[0.6745822889015827,0.39218445293942994,0.7413950438493331,0.4076476358372922],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƧźƃ","boundary":[0.7467564261953564,0.39218445293942994,0.7905049561506672,0.4076476358372922],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7957460300393133,0.39218445293942994,0.8191558684184002,0.4076476358372922],"dir":"ltr"},{"str":"CTBMN","boundary":[0.199808474177615,0.426122945368171,0.2623422745607994,0.439163325415677],"dir":"ltr"},{"str":"BYCTC","boundary":[0.27137161385706127,0.426122945368171,0.3334165424179422,0.439163325415677],"dir":"ltr"},{"str":"BTJDS","boundary":[0.34297164745808273,0.426122945368171,0.40392648450344315,0.439163325415677],"dir":"ltr"},{"str":"QXBNS","boundary":[0.4145532340983166,0.426122945368171,0.4767391978205962,0.439163325415677],"dir":"ltr"},{"str":"GSTJC","boundary":[0.4861606464836531,0.426122945368171,0.5471154835290135,0.439163325415677],"dir":"ltr"},{"str":"BTSWX","boundary":[0.5577422331238869,0.426122945368171,0.6222322366322242,0.439163325415677],"dir":"ltr"},{"str":"CTQTZ","boundary":[0.6292813917543092,0.426122945368171,0.6886436840028232,0.439163325415677],"dir":"ltr"},{"str":"CQVUJ","boundary":[0.7008334632572828,0.426122945368171,0.7602880178757432,0.439163325415677],"dir":"ltr"},{"str":"QJSGS","boundary":[0.199808474177615,0.4411585035629454,0.2607633112229754,0.45419888361045135],"dir":"ltr"},{"str":"TJQZZ","boundary":[0.2713900608178489,0.4411585035629454,0.3323261177067546,0.45419888361045135],"dir":"ltr"},{"str":"MNQJS","boundary":[0.3429532004972951,0.4411585035629454,0.4048363087391345,0.45419888361045135],"dir":"ltr"},{"str":"VLNSX","boundary":[0.4145292530492927,0.4411585035629454,0.47655571366332217,0.45419888361045135],"dir":"ltr"},{"str":"VSZJU","boundary":[0.48611083968952656,0.4411585035629454,0.5472382753120928,0.45419888361045135],"dir":"ltr"},{"str":"JDSTS","boundary":[0.5576998051140755,0.4411585035629454,0.6099055991052021,0.45419888361045135],"dir":"ltr"},{"str":"JQUUS","boundary":[0.629251876617049,0.4411585035629454,0.6865667984365046,0.45419888361045135],"dir":"ltr"},{"str":"JUBXJ","boundary":[0.7007725882866838,0.4411585035629454,0.7540843049628707,0.45419888361045135],"dir":"ltr"},{"str":"DSKSU","boundary":[0.199808474177615,0.45619406175771976,0.26165457316772056,0.4692344418052257],"dir":"ltr"},{"str":"JSNTK","boundary":[0.27134763280803736,0.45619406175771976,0.3324360374638131,0.4692344418052257],"dir":"ltr"},{"str":"BGAQJ","boundary":[0.3428978596149323,0.45619406175771976,0.4045763379589624,0.4692344418052257],"dir":"ltr"},{"str":"ZBGYQ","boundary":[0.41441119250025205,0.45619406175771976,0.47669607066244374,0.4692344418052257],"dir":"ltr"},{"str":"TLCTZ","boundary":[0.4859872450522496,0.45619406175771976,0.5432652774609038,0.4692344418052257],"dir":"ltr"},{"str":"BNYBN","boundary":[0.5574710628003092,0.45619406175771976,0.6206424864990884,0.4692344418052257],"dir":"ltr"},{"str":"QJSW","boundary":[0.6290692517052517,0.45619406175771976,0.6772195087530659,0.4692344418052257],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.19990809784617453,0.49807518928147265,0.2101321292967306,0.5135383721793348],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.21603599341419977,0.49807518928147265,0.2648156043143711,0.5135383721793348],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.27087258828668387,0.49807518928147265,0.2795654211888041,0.5135383721793348],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2855852189106549,0.4980843705463183,0.289857262860791,0.5135475534441806],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.2891179127045462,0.49807518928147265,0.3195165787439938,0.5135383721793348],"dir":"ltr"},{"str":"financial","boundary":[0.3256106985652364,0.49702674584323037,0.3902562279493296,0.5100671258907363],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3962753402103423,0.49807576647862234,0.40073769026578393,0.5135389493764846],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŶŝŚƀů","boundary":[0.40070925372131305,0.49807576647862234,0.4676095057289741,0.5135389493764846],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƧźƃ","boundary":[0.4736905513927623,0.49807576647862234,0.5173340848761802,0.5135389493764846],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5232860723766002,0.49807576647862234,0.5466959107556869,0.5135389493764846],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5526194617116359,0.49807576647862234,0.5628434931621921,0.5135389493764846],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚǀě","boundary":[0.5688479788985584,0.49807576647862234,0.5943664964214912,0.5135389493764846],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6002987970834311,0.49807576647862234,0.623708635462518,0.5135389493764846],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.629632186418467,0.49807576647862234,0.644996670138772,0.5135389493764846],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚưŤůř","boundary":[0.6510033433016362,0.49807576647862234,0.7038931285911091,0.5135389493764846],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƬƧ","boundary":[0.7099741742548972,0.49807576647862234,0.7420199724471622,0.5135389493764846],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7480769564194749,0.49807576647862234,0.7714867947985617,0.5135389493764846],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŵřŶųŹ","boundary":[0.19990946876785057,0.5209492985451306,0.267710940492591,0.5364124814429928],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀŝ","boundary":[0.27631846376129837,0.5209492985451306,0.30015922516044485,0.5364124814429928],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.3086726890897483,0.5209492985451306,0.33934040858842107,0.5364124814429928],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.3479851181075905,0.5209492985451306,0.3818267934545211,0.5364124814429928],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƸģ","boundary":[0.39052400120963676,0.5209492985451306,0.4221235643963577,0.5364124814429928],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4307442122240517,0.5209492985451306,0.4394370451261719,0.5364124814429928],"dir":"ltr"},{"str":"(i)","boundary":[0.44808642182722347,0.5199008551068883,0.46553909142837935,0.5329412351543943],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřźƨţ","boundary":[0.4740936930882698,0.5209492985451306,0.5203796377809885,0.5364124814429928],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.5291315311985485,0.5209492985451306,0.562973206545479,0.5364124814429928],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5716704143005947,0.5209492985451306,0.5950802526796816,0.5364124814429928],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřŹřŵ","boundary":[0.6037227747723531,0.5209492985451306,0.639334078155976,0.5364124814429928],"dir":"ltr"},{"str":"financial","boundary":[0.6480797016229293,0.5199008551068883,0.7127252310070226,0.5329412351543943],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7213621383690064,0.5209498757422802,0.7384065656395954,0.5364130586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.7471672087631464,0.5209498757422802,0.7747900305769295,0.5364130586401425],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƳřŵ","boundary":[0.7833559927421794,0.5209498757422802,0.8191641645106011,0.5364130586401425],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.19990728134135297,0.5438239850059382,0.21527176506165807,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺųźŝ","boundary":[0.22077533013003617,0.5438239850059382,0.267153146735661,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"æç","boundary":[0.27248609253721334,0.5438239850059382,0.293069775881187,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.29858865293504944,0.5438331662707838,0.30235540136420164,0.5592963491686461],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŵźĭƾƯ","boundary":[0.30212134672894075,0.5438239850059382,0.3631177346191326,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭƶƬƇŚƟ","boundary":[0.3687525452773766,0.5438239850059382,0.44843830516447714,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.4540293672927659,0.5438239850059382,0.4755470817512854,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4811468935855652,0.5438239850059382,0.4963057592150803,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.5019143207553511,0.5438239850059382,0.5380068579684824,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.543646043479722,0.5438239850059382,0.5709866872752933,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5765077517556535,0.5438239850059382,0.5917125533416218,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.5972686166459461,0.5438239850059382,0.6256286011894763,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƨţ","boundary":[0.6310359194919527,0.5438239850059382,0.6632567118040389,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲƹźů","boundary":[0.6688390242263366,0.5438239850059382,0.7098051476764895,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŞƳŵ","boundary":[0.7154115217902626,0.5438239850059382,0.7508259567890866,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7563360841369579,0.5438239850059382,0.7607984341923996,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŚƷƱō","boundary":[0.7607721850744263,0.5438239850059382,0.8190583515338867,0.5592871679038004],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.19992915560633043,0.5666986714667459,0.2098775713181681,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.21535269984207517,0.5666986714667459,0.23079593091629982,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"ƎƤƟ","boundary":[0.23632137024965552,0.5666986714667459,0.2642219952286549,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤŞƫř","boundary":[0.2697667585094587,0.5666975170724465,0.3035756224589228,0.5821606999703088],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3090748126743053,0.5667066983372923,0.3128415611034575,0.5821698812351545],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧƾƯ","boundary":[0.3126075064681966,0.5666975170724465,0.36586295487382814,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"řŶǀě","boundary":[0.3713971439131749,0.5666986714667459,0.3965875474614428,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"íç","boundary":[0.4021414233392695,0.5666986714667459,0.42272510668324315,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4281477369712039,0.5666986714667459,0.4351912502940089,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"ìë","boundary":[0.4407495010248311,0.5666986714667459,0.4605675850945868,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.466051463324485,0.5666986714667459,0.47051381337992665,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"ìæ","boundary":[0.47048537683545577,0.5666986714667459,0.4910690601794294,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4965923120862874,0.5666986714667459,0.5010546621417291,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"ìå","boundary":[0.5010262255972582,0.5666986714667459,0.5216099089412318,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5271353482745875,0.5666986714667459,0.5315976983300291,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"ëë","boundary":[0.5315670743590605,0.5666986714667459,0.5505539363596653,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.556061876281039,0.5666986714667459,0.5605242263364806,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"êë","boundary":[0.5604936023655119,0.5666986714667459,0.5803116864352675,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5857977520916635,0.5666986714667459,0.5902601021471052,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"éí","boundary":[0.5902316656026343,0.5666986714667459,0.610815348946608,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.616338600853466,0.5666986714667459,0.6208009509089076,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"éç","boundary":[0.620770326937939,0.5666986714667459,0.6411527670441183,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6466760189509762,0.5666986714667459,0.6511383690064177,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"èæ","boundary":[0.6511099324619469,0.5666986714667459,0.6716936158059206,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6772168677127786,0.5666986714667459,0.6816792177682202,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"çì","boundary":[0.6816507812237493,0.5666986714667459,0.702234464567723,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.707757716474581,0.5666986714667459,0.7122200665300226,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"æê","boundary":[0.7121916299855517,0.5666986714667459,0.7327753133295254,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7383007526628811,0.5666986714667459,0.7427631027183227,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7427346661738519,0.5666986714667459,0.7522280971741543,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱŚƨƯ","boundary":[0.75775353650751,0.5666986714667459,0.8191392863143041,0.5821618543646081],"dir":"ltr"},{"str":"ŜsŚƴƯ","boundary":[0.19990910587681882,0.5895722035332542,0.24595443365478328,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƨƯ","boundary":[0.2520245421860826,0.5895722035332542,0.2854877927488997,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.29154040186821695,0.5895722035332542,0.30669926749773213,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.31281093713248903,0.5895722035332542,0.32985536440307806,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.3359954705823059,0.5895722035332542,0.3810345821712982,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3869953193777093,0.5895813847980999,0.39374571754981375,0.605044567695962],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.39315073754242147,0.5895722035332542,0.4246278048452675,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.4305491683747188,0.5895722035332542,0.4576623198145225,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4638133631262392,0.5895722035332542,0.47917784684654424,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.4850817109640134,0.5895722035332542,0.4953407412385338,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5013124155774336,0.5895722035332542,0.5100052484795539,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"źƓŚƴŤƯ","boundary":[0.5160294210544001,0.5895722035332542,0.560530425724942,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5604844897684891,0.5895813847980999,0.566624595947717,0.605044567695962],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƘŝ","boundary":[0.5726815799200297,0.5895722035332542,0.6083497563925944,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.6144133026444005,0.5895722035332542,0.6415264540842043,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřŹřŵ","boundary":[0.647677497395921,0.5895722035332542,0.6834091092369209,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6894048452672962,0.5895813847980999,0.6961574308658984,0.605044567695962],"dir":"ltr"},{"str":"éç","boundary":[0.6955602634320084,0.5895722035332542,0.716143946775982,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7220718725849266,0.5895722035332542,0.7291153859077315,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"èæ","boundary":[0.7350761231141426,0.5895722035332542,0.7556598064581164,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7555394980007392,0.5895813847980999,0.761679604179967,0.605044567695962],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƲƿř","boundary":[0.7676359665333826,0.5895722035332542,0.80281197204395,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.8089652027821645,0.5895722035332542,0.8191892342327207,0.6050353864311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿřźŝŚƴŝ","boundary":[0.19990788615973923,0.6124457355997625,0.24886686603272734,0.6279089184976246],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.2575662612143409,0.6124457355997625,0.2923857162057726,0.6279089184976246],"dir":"ltr"},{"str":"ŜsŚƴƯ","boundary":[0.3012141695507543,0.6124457355997625,0.34737980578609584,0.6279089184976246],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚū","boundary":[0.3561491986156378,0.6124457355997625,0.3864188064917173,0.6279089184976246],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.39526038439568556,0.6124457355997625,0.4106248681159907,0.6279089184976246],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.4193575484694735,0.6113972921615202,0.4275479990591714,0.6244376722090261],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.436181791606465,0.6124468899940618,0.47025752158865647,0.627910072891924],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřŹřŵ","boundary":[0.4790225395652029,0.6124468899940618,0.5148853969960688,0.627910072891924],"dir":"ltr"},{"str":"èæ","boundary":[0.5236788515170863,0.6124468899940618,0.5442625348610599,0.627910072891924],"dir":"ltr"},{"str":"ƎƤƟ","boundary":[0.553012240852122,0.6124468899940618,0.5809588017875745,0.627910072891924],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.58971507005813,0.6124468899940618,0.6247029568898896,0.627910072891924],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.6334636000134405,0.6124468899940618,0.6489068310876651,0.627910072891924],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6576543496522295,0.6124468899940618,0.679172064110749,0.627910072891924],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6879939551762374,0.6124468899940618,0.6982179866267936,0.627910072891924],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7069392560733847,0.6124560712589074,0.713932458586741,0.6279192541567696],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.710471949867276,0.6124468899940618,0.7407918685528041,0.627910072891924],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.7495831356473237,0.6124468899940618,0.7779431201908539,0.627910072891924],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƨţ","boundary":[0.7866753267699339,0.6124468899940618,0.819158610261752,0.627910072891924],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƯō","boundary":[0.1999088437888511,0.6353198448634204,0.22441677026981613,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.23004720607506463,0.6353198448634204,0.24006561943483073,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.2456719935486038,0.6353198448634204,0.2943794193743489,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.3000054803266019,0.6353198448634204,0.3086983132287221,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.3143178119014818,0.6353198448634204,0.3445786700715701,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":"ũŚŤƴŤsř","boundary":[0.35010410940492587,0.6353198448634204,0.4011236450388091,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƨƯ","boundary":[0.4067562682705554,0.6353198448634204,0.44452218675447736,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.4502029333691744,0.6353198448634204,0.4715697153993481,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4773204596619737,0.6353198448634204,0.4875444911125298,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.493139928093814,0.635329026128266,0.4970072981418635,0.6507922090261282],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.49667480931420305,0.6353198448634204,0.5449688115318705,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹźƃ","boundary":[0.5506036221901145,0.6353198448634204,0.586562726386882,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":"èå","boundary":[0.5923353449144853,0.6353198448634204,0.6129190282584589,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƨƯ","boundary":[0.6184444675918147,0.6353198448634204,0.6516758509458687,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6574550317529652,0.6353198448634204,0.6676790632035212,0.6507830277612826],"dir":"ltr"},{"str":"financial","boundary":[0.6731796646618057,0.6342714014251781,0.737825194045899,0.6473117814726841],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7434352474715231,0.63532042206057,0.7604796747421121,0.6507836049584323],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřŵƾƯ","boundary":[0.766217294445751,0.63532042206057,0.8191486408386814,0.6507836049584323],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.27772216659386445,0.6582037125890736,0.2812876717852223,0.6736668954869359],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.28135110715365746,0.658194531324228,0.3296472967978226,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚsō","boundary":[0.33497805517287726,0.658194531324228,0.3682400624978999,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸŤƳř","boundary":[0.3737873760962333,0.658194531324228,0.4009005275360371,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.4062509727495715,0.658194531324228,0.4159937703706192,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƧ","boundary":[0.4212698430832297,0.658194531324228,0.45474184335203793,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.4599785423876886,0.658194531324228,0.460805389603844,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"Ş","boundary":[0.46508837068646885,0.658194531324228,0.46754703806995734,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"ƿ","boundary":[0.4718584556970532,0.658194531324228,0.47243593629246333,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"ź","boundary":[0.4766882934041195,0.658194531324228,0.4806344108060886,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"Ƥ","boundary":[0.4849545781391755,0.658194531324228,0.48806947347199353,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"ţ","boundary":[0.49231745573065416,0.658194531324228,0.4926543194113101,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"šŚưƬƧ","boundary":[0.5023139948254427,0.658194531324228,0.5451000571217366,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƺūƹŢƀū","boundary":[0.550496438291724,0.658194531324228,0.6307334296562614,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6358848190584994,0.658194531324228,0.6429283323813043,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀǀƬĮƳř","boundary":[0.6482831524478343,0.658194531324228,0.7023563354725982,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.7076542824501864,0.658194531324228,0.734843993817412,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7402119384429285,0.658194531324228,0.7694053324821073,0.6736577142220902],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳřƹřźƟ","boundary":[0.7746857800477134,0.658194531324228,0.8192174086892241,0.6736577142220902],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.07734,0.81923,0.67367],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/e8a703240924e9f3fe085fa292ca679e.jpg","blurred":"/storage/books/c9020689a7916bbf/pages/d74883c4b52ce8c4aa4c19a66497ed92.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19991,0.07549,0.18023,0.24363]},"elements":[{"words":[{"str":"Ä°^‹","boundary":[0.2000100803064413,0.0762475012989905,0.23098855549208697,0.08928265569328979],"dir":"ltr"},{"str":"dÌÀ»Y","boundary":[0.2352941947515204,0.0762475012989905,0.270983979704983,0.08928265569328979],"dir":"ltr"},{"str":"Ê¿Z^»","boundary":[0.27531122623567755,0.0762475012989905,0.3063173607741675,0.08928265569328979],"dir":"ltr"},{"str":"220","boundary":[0.8074493464601323,0.07549097387173397,0.8193020333658143,0.08973693586698338],"dir":"ltr"},{"str":"Ê·Z¬ff¿Y","boundary":[0.6677362991834951,0.11291481034738711,0.7395949684486408,0.12951148493171016],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZł»","boundary":[0.7441449478176136,0.11291481034738711,0.8113381415947044,0.12951148493171016],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8108766506501797,0.11291481034738711,0.8197318369678437,0.12951148493171016],"dir":"ltr"},{"str":"ƉƺƗ","boundary":[0.20000948818924097,0.14890654320071264,0.23558033029804104,0.16436355032660338],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.24446429461375624,0.14890654320071264,0.25461427304190043,0.16436355032660338],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƷƱō","boundary":[0.26331456691643423,0.14890654320071264,0.29438507294781757,0.16436355032660338],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.3031312844326467,0.14890654320071264,0.3273276785054265,0.16436355032660338],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƴƧƾƯ","boundary":[0.33599381116225935,0.14890654320071264,0.3925557923456873,0.16436355032660338],"dir":"ltr"},{"str":"ƒƠů","boundary":[0.4014178911326904,0.14890654320071264,0.434852471086321,0.16436355032660338],"dir":"ltr"},{"str":"řŹŹ","boundary":[0.4436555329458015,0.14890654320071264,0.4543911105137596,0.16436355032660338],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.4632072784516649,0.14890654320071264,0.4945668197305198,0.16436355032660338],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.5033283370854474,0.14890654320071264,0.5304481523470314,0.16436355032660338],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƽŚƷŵŚưƳ","boundary":[0.5391115889923053,0.14890654320071264,0.5937583351365882,0.16436355032660338],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀţźźţ","boundary":[0.6025198524915157,0.14890654320071264,0.6420082033533819,0.16436355032660338],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿżĮƿŚū","boundary":[0.6508047055542489,0.14890654320071264,0.7119494700446893,0.16436355032660338],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷżƯŹ","boundary":[0.7219683478377743,0.14890654320071264,0.7719835582137696,0.16436355032660338],"dir":"ltr"},{"str":"ƉƺƗ","boundary":[0.20000948818924097,0.1717806524643706,0.23603076018950975,0.18723765959026134],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.24194101260038306,0.1717806524643706,0.2518854550586338,0.18723765959026134],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƷƱō","boundary":[0.258069026578408,0.1717806524643706,0.28894215073418233,0.18723765959026134],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.29516508020563825,0.1717806524643706,0.32278342952185746,0.18723765959026134],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.3287352264372837,0.1717806524643706,0.3529316205100635,0.18723765959026134],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3584724975639259,0.1717806524643706,0.3633362776788414,0.18723765959026134],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.36290783239810487,0.1717806524643706,0.4156387712106448,0.187238236787411],"dir":"ltr"},{"str":"ƉƺƗƗ","boundary":[0.4216758436880481,0.1717806524643706,0.45815010584321764,0.187238236787411],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4641141520782231,0.1717806524643706,0.47426413050636734,0.18723765959026134],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲƹźů","boundary":[0.480242166056248,0.1717806524643706,0.5214105835153388,0.18723765959026134],"dir":"ltr"},{"str":"ŜŜǀţźţ","boundary":[0.5271160243271396,0.1717806524643706,0.5674627742347367,0.18723765959026134],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƀƿŚƤƯ","boundary":[0.5734823542891704,0.1717806524643706,0.623943621450892,0.18723765959026134],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŹŵ","boundary":[0.6291287255132556,0.1717806524643706,0.6444367689257754,0.18723765959026134],"dir":"ltr"},{"str":"ÎƾƫŚƤŤƳř","boundary":[0.6502973690400188,0.1683081725059383,0.700332314639965,0.187238236787411],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚŚƷżƯŹ","boundary":[0.706345335035785,0.1717806524643706,0.7573260919323946,0.187238236787411],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7634943575820704,0.1717898337292162,0.7677668818924094,0.18724684085510693],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.7670278270219414,0.1717806524643706,0.7991701542286884,0.18723765959026134],"dir":"ltr"},{"str":"ƯƾƯ","boundary":[0.7990826921138402,0.1717806524643706,0.8197631091697186,0.18723765959026134],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƬƧ","boundary":[0.20000926655690335,0.19465476172802854,0.2320597585430597,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.23790878747353922,0.19465476172802854,0.2613223956184268,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.2671449212056046,0.19465476172802854,0.27226145492422965,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.2671449212056046,0.19465476172802854,0.2758499586707436,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.28166181620241254,0.19465476172802854,0.3039012454554618,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.309778699573267,0.19466394299287415,0.31384787446658374,0.2101209501187649],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳƺŤs","boundary":[0.31331216901313796,0.19465476172802854,0.356562184805618,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚƤŤƳř","boundary":[0.36190240502671284,0.19465476172802854,0.40508026457444307,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.41089212210611203,0.19465476172802854,0.41535268996337493,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƾƯ","boundary":[0.41532645132892043,0.19465476172802854,0.46401965726958105,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.46985993998857556,0.19465476172802854,0.5030299470447901,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5088702297637847,0.19465476172802854,0.519020208191929,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹƹřŶŤƯ","boundary":[0.524897662309734,0.19465476172802854,0.5709267172474044,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚƤŤƳř","boundary":[0.5767123361446188,0.19465476172802854,0.619890195692349,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"żżƯŹ","boundary":[0.6247941937434898,0.19465476172802854,0.6468003432680354,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6528177367695978,0.19465476172802854,0.6762313449144854,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.682053721649138,0.19465476172802854,0.6923086546151003,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.692232125264608,0.19466394299287415,0.7004316985316352,0.2101209501187649],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7004972951177715,0.19465476172802854,0.7107522280837337,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƪƨƃ","boundary":[0.7166257854238769,0.19465476172802854,0.7514234478680152,0.21011176885391927],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7572440516111689,0.19466394299287415,0.7613132265044856,0.2101209501187649],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾưưƳ","boundary":[0.7607775210510399,0.19465476172802854,0.8193585836497429,0.21011234605106896],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŨƯ","boundary":[0.20000948818924097,0.2175288709916865,0.23533324982359466,0.23298587811757723],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.2471843663855381,0.2175288709916865,0.2687066062968314,0.23298587811757723],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.28065381532878597,0.21752944818883616,0.29601653580188836,0.2329864553147269],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.30786546581096064,0.21753862945368174,0.3179848324989079,0.2329956365795725],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.3113967486979604,0.21752944818883616,0.34180295292496893,0.2329864553147269],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.3536322039582004,0.21752944818883616,0.38158356742044963,0.2329864553147269],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭŶǀǀƬƧ","boundary":[0.39345217640536273,0.2175288709916865,0.46734138503410505,0.2329864553147269],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀǀƳ","boundary":[0.4792340461006015,0.2175288709916865,0.5227355154732705,0.23298587811757723],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƽŹřźƨţ","boundary":[0.5343738449648869,0.2175288709916865,0.5807879979167366,0.23298587811757723],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.592636927925809,0.2175288709916865,0.6267121678707034,0.23298587811757723],"dir":"ltr"},{"str":"ĢǀƷ","boundary":[0.6376977236651994,0.21752944818883616,0.6653051402170626,0.2329864553147269],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŚů","boundary":[0.6772152937065286,0.21752944818883616,0.7145966015926885,0.2329864553147269],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7277146550855145,0.21752944818883616,0.7447610212694465,0.2329864553147269],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.7567455175565336,0.21752944818883616,0.7978527115352306,0.2329864553147269],"dir":"ltr"},{"str":"ŚŚƿ","boundary":[0.8093646046839823,0.2175288709916865,0.8193597083431335,0.23298587811757723],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŰţ","boundary":[0.20000730163636976,0.24040355745249412,0.2325344621484493,0.25586056457838485],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.24022894170222772,0.24040355745249412,0.2504838746681899,0.25586056457838485],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺŤs","boundary":[0.2580733996841504,0.24040298025534443,0.29600958247370707,0.25586056457838485],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.30353569745640263,0.24040298025534443,0.3207963458217129,0.25585998738123517],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.32843397500083993,0.24040298025534443,0.34359553260979125,0.25585998738123517],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧƧ","boundary":[0.35121387648264507,0.24040298025534443,0.368464660461678,0.25586114177553454],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŚƷƱƺŤss","boundary":[0.3756098885118107,0.24040298025534443,0.45526279090084343,0.25585998738123517],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.46280453922919257,0.24040298025534443,0.49957361231141423,0.25585998738123517],"dir":"ltr"},{"str":"ŜţźƯƯ","boundary":[0.5070581827895567,0.24040298025534443,0.5430492597694969,0.25585998738123517],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.550402402204227,0.24040298025534443,0.585212323913847,0.25585998738123517],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŶƷ","boundary":[0.5927406254494135,0.24040298025534443,0.6264572707234298,0.25585998738123517],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6333630462686065,0.24041216152019004,0.6369271274486744,0.2558691686460808],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6368921426027352,0.24040298025534443,0.6672983468297436,0.25585998738123517],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.6748966180571889,0.24040298025534443,0.7052590912267733,0.25585998738123517],"dir":"ltr"},{"str":"MMEGABUCKK","boundary":[0.7127952689761768,0.23935453681710217,0.8197546843184033,0.2523896912114015],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃƺƳ","boundary":[0.200010536742717,0.26327708951900236,0.23877811914922217,0.2787340966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƞƞƿŵŹ","boundary":[0.24607683263331204,0.26327708951900236,0.29560206659722454,0.2787340966448931],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.30313036813279126,0.26327708951900236,0.31849308860589365,0.2787340966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƤƟř","boundary":[0.32590987594502874,0.26327708951900236,0.35560763704176607,0.2787340966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.36260531070864555,0.26327708951900236,0.40104168495682263,0.2787346738420428],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.4083710101811094,0.26327766671615205,0.43973055145996426,0.2787346738420428],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƲŤƯ","boundary":[0.44707839118309195,0.26327708951900236,0.47516311468028627,0.2787340966448931],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4824552685057626,0.263286270783848,0.4880375379859548,0.27874327790973874],"dir":"ltr"},{"str":"źųō","boundary":[0.4859887379456336,0.26327708951900236,0.510782060952253,0.2787340966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫř","boundary":[0.5181441844696079,0.26327708951900236,0.538293269177783,0.2787340966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5455640667988307,0.26327708951900236,0.5526047670441182,0.2787340966448931],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŚŞƠƫř","boundary":[0.5599778233258291,0.26327708951900236,0.6132067603239136,0.2787346738420428],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹƹźƃ","boundary":[0.620562324182655,0.26327708951900236,0.6559083118174793,0.2787346738420428],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6631982790900843,0.26327708951900236,0.6758278084741777,0.2787340966448931],"dir":"ltr"},{"str":"źţƦƿŵŵżƳ","boundary":[0.6831571336984644,0.26327708951900236,0.7405955785087867,0.2787346738420428],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.7479751944491112,0.26327708951900236,0.7783376676186956,0.2787340966448931],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźůů","boundary":[0.785673552501596,0.26327708951900236,0.8197448062901111,0.2787340966448931],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.20000835018984578,0.28615177597981,0.23884152918248716,0.3016087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.24466431947851217,0.28615177597981,0.2669037487315615,0.3016087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.272684805954101,0.28615177597981,0.30003420926716173,0.3016087831057007],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3058416936930882,0.28616095724465557,0.309910868586405,0.30161796437054633],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.3093751631329592,0.28615177597981,0.35747276664090594,0.3016087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƟŚƋř","boundary":[0.36300863546251805,0.2861511987826603,0.39812467457410705,0.3016082059085511],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.4040349269849803,0.2861511987826603,0.4212955753502906,0.3016082059085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4271183656463156,0.2861511987826603,0.4397478950304089,0.3016082059085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƽŵŹřƺƯ","boundary":[0.44556634521689453,0.2861511987826603,0.49402213319444904,0.3016087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"žƿźţţŚƯ","boundary":[0.49989958731225415,0.2861511987826603,0.5546303089277914,0.3016087831057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.5603809429790665,0.2861511987826603,0.5971500160612883,0.3016082059085511],"dir":"ltr"},{"str":"źě","boundary":[0.6028197476563286,0.2861511987826603,0.6160527656328751,0.3016082059085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƽřźŝ","boundary":[0.6209636772957898,0.2861511987826603,0.650003702765364,0.3016082059085511],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚǀƳ","boundary":[0.6558417989314874,0.2861511987826603,0.6825833405463525,0.3016082059085511],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇƇ","boundary":[0.6884039442895062,0.2861511987826603,0.7317500393131952,0.3016082059085511],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7374922843990457,0.2861511987826603,0.7528550048721481,0.3016082059085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7585597213131278,0.2861511987826603,0.7656004215584152,0.3016082059085511],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.7714625698061219,0.2861511987826603,0.7991027846510532,0.3016082059085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƯƾƯ","boundary":[0.7990826921138402,0.2861511987826603,0.8197631091697186,0.3016082059085511],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3295373671583616,0.30903564370546327,0.3331014483384295,0.324492650831354],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.33306646349249014,0.3090253080463183,0.3809647696649978,0.3244834695665083],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹźƃ","boundary":[0.38629558556500115,0.3090253080463183,0.4225530052753604,0.324482315172209],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.42772420281576556,0.3090253080463183,0.43218477067302846,0.324482315172209],"dir":"ltr"},{"str":"Ţssř","boundary":[0.4321595376499446,0.3090253080463183,0.4632962192130641,0.324482315172209],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźŤưƧ","boundary":[0.4686489006417795,0.3090253080463183,0.5199498041060449,0.324482315172209],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.5251997175498135,0.3090253080463183,0.5467300420012768,0.324482315172209],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.552113335170189,0.3090253080463183,0.5823708538019554,0.324482315172209],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.5876951100433452,0.3090253080463183,0.6217703499882395,0.324482315172209],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƶƧ","boundary":[0.6262054366452741,0.3090253080463183,0.6434554201807735,0.324482315172209],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳƺŤs","boundary":[0.6487840495279056,0.3090253080463183,0.6920340653203857,0.324482315172209],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6972686728940558,0.3090253080463183,0.7074929941198211,0.324482315172209],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƕƹźƃ","boundary":[0.7127952689761768,0.3090253080463183,0.7500454895332819,0.324482315172209],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7554331558079365,0.3090253080463183,0.7641268900238566,0.324482315172209],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7694445866066327,0.3090253080463183,0.7764852868519202,0.324482315172209],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺŤss","boundary":[0.781842341386378,0.3090253080463183,0.8197666718188232,0.324482315172209],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20001,0.07549,0.81977,0.32449],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ÊÊ·Z¬f¿Y","boundary":[0.44153422264036823,0.5280990930262767,0.4848819711703236,0.5411342474205759],"dir":"ltr"},{"str":"‚»","boundary":[0.48941626107993685,0.5280990930262767,0.5093125555592891,0.5411342474205759],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5139108390175061,0.5283959144893111,0.5240894808642182,0.5414310688836105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.523991751150835,0.5283959144893111,0.531957644770001,0.5414310688836105],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5320553744833842,0.5283959144893111,0.5422340163300964,0.5414310688836105],"dir":"ltr"},{"str":"¶°‹","boundary":[0.5465710117267565,0.5280990930262767,0.5775605506535398,0.5411342474205759],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44153,0.5281,0.57756,0.54143],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƾƫŚƤŤƳř","boundary":[0.2000061636369746,0.5722562249109264,0.24295880823897048,0.5877132320368171],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹŹ","boundary":[0.24960155586169824,0.5722557118467934,0.2718367608615302,0.5877132320368171],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.27843576418803134,0.5722557118467934,0.3018493723329189,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.3083740461006015,0.5722557118467934,0.31706778031652166,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"ƹř","boundary":[0.3235968271899466,0.5722557118467934,0.3338998643190753,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3404310977453715,0.5722557118467934,0.35767425368771216,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝ","boundary":[0.3638150599778233,0.5722557118467934,0.3940638323981049,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƬƐƯ","boundary":[0.4006081851416283,0.5722557118467934,0.43564113524411147,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"ŶŶƿŚŝ","boundary":[0.4421390410268472,0.5722557118467934,0.4667359017506132,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"řŶŤŝř","boundary":[0.4732890007056214,0.5722557118467934,0.5003038614293874,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.5068569603843955,0.5722557118467934,0.5290264199455662,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"źźĭƪǀƬŰţ","boundary":[0.5353818756090185,0.5722557118467934,0.5932151537246731,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚƤƤŤƳř","boundary":[0.5997966778670071,0.5722557118467934,0.6466057400624978,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.6531216676186956,0.5722557118467934,0.6753610968717448,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƀƨƨƃ","boundary":[0.6818507857934881,0.5722557118467934,0.7364025375491414,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7429359575283088,0.5722557118467934,0.7721034447767211,0.5877127189726841],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.20001069224824433,0.5951298211104513,0.208909962434058,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.21432824044890963,0.5951298211104513,0.24519362077887163,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿō","boundary":[0.2509158296428211,0.5951298211104513,0.26617578213097676,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.2717824707503108,0.5951298211104513,0.28902562669265147,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƿŵ","boundary":[0.2945641651154195,0.5951298211104513,0.31811552609119315,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺţƾƾƯ","boundary":[0.32369779557138534,0.5951298211104513,0.37188565639595444,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŵŚs","boundary":[0.3774241948187225,0.5951298211104513,0.42384471227445314,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4292367516548503,0.5951298211104513,0.4418662810389436,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.44738080037633143,0.5951298211104513,0.4525469896844864,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶźǀƛ","boundary":[0.45252175666140254,0.5951298211104513,0.4817865802896408,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4873994615100299,0.5951298211104513,0.49444016175531735,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.5,0.594081377672209,0.5133133685024025,0.6071165320665083],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5188511025839184,0.5951298211104513,0.5233116704411813,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"I","boundary":[0.5232855078794395,0.594081377672209,0.5294258842108801,0.6071165320665083],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5349795928900238,0.5951298211104513,0.5394401607472867,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"OO","boundary":[0.5392123920567184,0.594081377672209,0.5527273666879473,0.6071165320665083],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.558063494640637,0.5951298211104513,0.5625240624978999,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.5624978999361581,0.594081377672209,0.5758112684385606,0.6071165320665083],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5814498055844898,0.5951298211104513,0.5859103734417527,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.5858842108800107,0.594081377672209,0.597150787271933,0.6071165320665083],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.602719252175666,0.5951298211104513,0.6071798200329289,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.6071536574711871,0.594081377672209,0.6184202338631094,0.6071165320665083],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƾƳřƹřźƟ","boundary":[0.623080541648466,0.5951298211104513,0.6675237239340076,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.6729791733476698,0.5951298211104513,0.7165243737777628,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.723077181546319,0.5951298211104513,0.7317709157622391,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7372854021034239,0.5951390023752969,0.741052832700514,0.6105960095011876],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.7408188715432948,0.5951298211104513,0.7675429207351903,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹźss","boundary":[0.7731776674842914,0.5951298211104513,0.8197666718188232,0.610586828236342],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚƤŤƳř","boundary":[0.20001287880111554,0.6180045075712589,0.2431907383488458,0.6334615146971496],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹŹ","boundary":[0.2511191790598434,0.6180039303741094,0.27334880682772755,0.6334615146971496],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.28135813675615734,0.6180039303741094,0.3047717449010449,0.6334609375000001],"dir":"ltr"},{"str":"ŭƺƋƹ","boundary":[0.3127067452706562,0.6180039303741094,0.3513781193508282,0.6334609375000001],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƶŝ","boundary":[0.3589765128859917,0.6180039303741094,0.3716128698632438,0.6334609375000001],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.3795413105742414,0.6180039303741094,0.4017807398272907,0.6334609375000001],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.40978133678303813,0.6180039303741094,0.44440321494573426,0.6334609375000001],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀƴģ","boundary":[0.45322801323880246,0.6180045075712589,0.4914008532643393,0.6334615146971496],"dir":"ltr"},{"str":"źĭř","boundary":[0.49929430912939754,0.6180045075712589,0.5189929639461041,0.6334615146971496],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5270110533248211,0.6180136888361045,0.5332995793824132,0.6334706959619953],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƳƺƃƾƯ","boundary":[0.5305445227646921,0.6180039303741094,0.5841819745304258,0.6334615146971496],"dir":"ltr"},{"str":"ŜsŚƴŤŤƯ","boundary":[0.5921344673230067,0.6180039303741094,0.6441547333758946,0.6334609375000001],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.6521115992742178,0.6180039303741094,0.6835848413023755,0.6334609375000001],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.6915264013306004,0.6180039303741094,0.7188758046436611,0.6334609375000001],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘǀŞƏ","boundary":[0.7280165317025638,0.6180039303741094,0.7735733607741675,0.6334609375000001],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƺĮĮƫř","boundary":[0.7814427645576425,0.6180039303741094,0.8193326427203386,0.6334609375000001],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŹƺŴƳ","boundary":[0.20000948818924097,0.6408780396377672,0.245948964013306,0.6563350467636581],"dir":"ltr"},{"str":"Ţssŵ","boundary":[0.2531317901952219,0.6408780396377672,0.28870275461174016,0.6563350467636581],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳřƹřźƟ","boundary":[0.2959730429085044,0.6408780396377672,0.3405481097409361,0.6563350467636581],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿƿŻƺţ","boundary":[0.3477855997446322,0.6408780396377672,0.38316079325291486,0.6563350467636581],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3905272898760122,0.6408780396377672,0.3975679901212996,0.6563350467636581],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯƯ","boundary":[0.40484046497093507,0.6408780396377672,0.4536369416350257,0.6563356239608076],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.4608875377171465,0.6408780396377672,0.49385638190921,0.6563350467636581],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5013081540942843,0.6408780396377672,0.5114581325224286,0.6563350467636581],"dir":"ltr"},{"str":"Ɓŵŵƺų","boundary":[0.5188443081213667,0.6408780396377672,0.5650808209401565,0.6563350467636581],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.5724757427505797,0.6408780396377672,0.606550982695474,0.6563350467636581],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.6138037785692685,0.6408780396377672,0.6307539364268674,0.6563350467636581],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżƯŹ","boundary":[0.637092167601895,0.6408786168349169,0.6778276475924867,0.6563356239608076],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀƴģģ","boundary":[0.6851744652397432,0.6408780396377672,0.7244859104196767,0.6563356239608076],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7317455934276402,0.6408780396377672,0.7471083139007425,0.6563350467636581],"dir":"ltr"},{"str":"řźƿŻ","boundary":[0.7543239383757265,0.6408780396377672,0.7773920711669634,0.6563350467636581],"dir":"ltr"},{"str":"Ţssř","boundary":[0.7848657088807499,0.6408780396377672,0.8193326427203386,0.6563350467636581],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7131984812338295,0.6637613301662708,0.7167625624138974,0.6792183372921616],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŢsř","boundary":[0.7167265884882901,0.6637521489014252,0.7482158641174691,0.679209156027316],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƳŚƯ","boundary":[0.7536188362622223,0.6637521489014252,0.7865920535600281,0.679209156027316],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƣŚŝ","boundary":[0.7919228694600314,0.6637521489014252,0.8193687787372735,0.679209156027316],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.20000948818924097,0.6866262581650832,0.24110574940358187,0.702083265290974],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.2502083690064178,0.6866262581650832,0.26019216941635026,0.702083265290974],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƬƧ","boundary":[0.26926178555828095,0.6866262581650832,0.30131227754443735,0.702083265290974],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.31038865851281877,0.6866262581650832,0.33380226665770635,0.702083265290974],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹŹřƺƯ","boundary":[0.3428458493330197,0.6866262581650832,0.3806392247572326,0.702083265290974],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.38962158395215213,0.6866262581650832,0.4276238728537347,0.702083265290974],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵŵ","boundary":[0.43659311273142704,0.6866262581650832,0.4526085373475354,0.702083265290974],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4616901944827123,0.6866354394299288,0.46898672141393105,0.7020924465558196],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŚƷƱƺŤss","boundary":[0.4652236639225833,0.6866262581650832,0.5440702906488357,0.702083265290974],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřŶƘţ","boundary":[0.5529213408823628,0.6866262581650832,0.5870840429421054,0.702083265290974],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵŻ","boundary":[0.5961647970162292,0.6866262581650832,0.6233327164409797,0.702083265290974],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŶů","boundary":[0.6316493941735829,0.6866268353622327,0.6720503315748799,0.7020838424881235],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƘŝŝ","boundary":[0.681144204966231,0.6866262581650832,0.7225083370854474,0.7020838424881235],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬůźƯ","boundary":[0.731544371022479,0.6866262581650832,0.7721049267833741,0.702083265290974],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.20000988837740669,0.7095003674287411,0.212407643157152,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"żƯŹ","boundary":[0.22067281301031552,0.7095003674287411,0.24259737864991093,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"źĭƪƪǀƬŰţ","boundary":[0.2511140020832633,0.7095003674287411,0.30889820019488595,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3172420859514129,0.7095003674287411,0.3342884521353449,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƴƧ","boundary":[0.34274385208830344,0.7095003674287411,0.37431123819764117,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"ƉźƟ","boundary":[0.3825632887335775,0.7095003674287411,0.4165991707267901,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"ľLjŨƯƯ","boundary":[0.4247987439938174,0.7095003674287411,0.45625782130976783,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.46461284822418597,0.7095095486935867,0.4712031185780048,0.7249665558194776],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.46814631766405695,0.7095003674287411,0.4957865325089883,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŻ","boundary":[0.5041326048183864,0.7095003674287411,0.526291131615201,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŽŶů","boundary":[0.5342730419004738,0.7095003674287411,0.5747003403111455,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.5829589505056954,0.7095003674287411,0.610308353818756,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹƹŹŵ","boundary":[0.6186413068109271,0.7095003674287411,0.6520516758173449,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6602753011659555,0.7095003674287411,0.6704996223917207,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6787210611874601,0.7095003674287411,0.7091272654144686,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƲƨưƯ","boundary":[0.7175330130035953,0.7095003674287411,0.7583552935049226,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚưŤůůř","boundary":[0.7667232313430328,0.7095003674287411,0.8193326427203386,0.7249573745546319],"dir":"ltr"},{"str":"1-","boundary":[0.19990927724202814,0.7468996674584323,0.21109397167433888,0.7563731828978623],"dir":"ltr"},{"str":"Transposittion","boundary":[0.21440463524813713,0.7468996674584323,0.28843401524036605,0.7563731828978623],"dir":"ltr"},{"str":"Ciphers","boundary":[0.2917480171045941,0.7468996674584323,0.33360846303887637,0.7563731828978623],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.57226,0.81977,0.75637],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19