زبان علم زبان علم

{"id":"3795489","title":"زبان علم","price":"۳۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c95826bc50335ec3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c95826bc50335ec3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c95826bc50335ec3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c95826bc50335ec3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c95826bc50335ec3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c95826bc50335ec3/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c95826bc50335ec3/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c95826bc50335ec3/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c95826bc50335ec3/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c95826bc50335ec3/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009661886","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["این کتاب به بررسی زبان علم، ریشه های علمی و فواید و نکات آن در زندگی می‌پردازد."],"pages_count":"172","keywords":"null","token":"c95826bc50335ec3","created_at":"2019-06-07 18:18:15","updated_at":"2022-04-10 14:55:44","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-07 18:52:04","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917778","title":"احمد مصدر","firstname":"احمد","lastname":"مصدر","token":"d26fb9a94f8bf54a","created_at":"2019-06-07 18:16:11","updated_at":"2019-06-07 18:16:11","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917778","title":"احمد مصدر","firstname":"احمد","lastname":"مصدر","token":"d26fb9a94f8bf54a","created_at":"2019-06-07 18:16:11","updated_at":"2019-06-07 18:16:11","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784173","file":"5cfa6b1fe00716.89070636.pdf","book_id":"3795489","toc":[{"page":4,"title":"فصل 1: زبان علم"},{"page":10,"title":"فصل 2: قدرت علم"},{"page":18,"title":"فصل 3: گورستان یخ‌زده اسب‌ها: ابر سرمایش"},{"page":22,"title":"فصل 4: نور و رنگ‌ها"},{"page":28,"title":"فصل 5: شبنم"},{"page":34,"title":"فصل 6: اصل برنولی"},{"page":40,"title":"فصل 7: دقت و صحت"},{"page":46,"title":"فصل 8: قانون ارشمیدس"},{"page":56,"title":"فصل 9: آنتروپی"},{"page":74,"title":"فصل 10: اثر گلخانه ای"},{"page":78,"title":"فصل 11: قانون پایستگی انرژی"},{"page":86,"title":"فصل 12: بی نهایت"},{"page":98,"title":"فصل 13: دنیای نیوتون"},{"page":122,"title":"فصل 14: دنیای انیشتین"},{"page":152,"title":"فصل 15: نظریه کوانتم"}],"created_at":"2019-06-07 18:18:15","updated_at":"2022-04-10 14:55:45","process_started_at":"2019-06-07 18:18:17","process_done_at":"2019-06-07 18:23:26","process_failed_at":null,"pages_count":"172","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"5b28df334e6817dff1e04515cdf7bc163cdfd569ea83eb24ce797be5da8fd13197fc172328515f651277b1055e12529e34461bec98fa9735eddf396587d0263e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۲"},"publisher":{"id":160,"title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"4585","title":"انتقال مطالب علمی و فنی","token":"e00849b97e79d6f7","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:46","updated_at":"2019-06-07 18:52:04","study_fields":[{"id":"892","title":"مهندسی مواد","degree_id":"7","token":"e34d6258cc09d659","books_count":"49","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-23 15:05:01","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"زبان-علم","urlify":"زبان-علم","pages_count_fa":"۱۷۲","authorTitle":"احمد مصدر","tocStr":"فصل 1: زبان علم, فصل 2: قدرت علم, فصل 3: گورستان یخ‌زده اسب‌ها: ابر سرمایش, فصل 4: نور و رنگ‌ها, فصل 5: شبنم, فصل 6: اصل برنولی, فصل 7: دقت و صحت, فصل 8: قانون ارشمیدس, فصل 9: آنتروپی, فصل 10: اثر گلخانه ای, فصل 11: قانون پایستگی انرژی, فصل 12: بی نهایت, فصل 13: دنیای نیوتون, فصل 14: دنیای انیشتین, فصل 15: نظریه کوانتم","url":"/preview/c95826bc50335ec3/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19