ادبیات تطبیقی ادبیات تطبیقی

توضیحات

-,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3798226,"title":"ادبیات تطبیقی","price":"۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c960106e6b0396a3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c960106e6b0396a3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c960106e6b0396a3/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/c960106e6b0396a3/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c960106e6b0396a3/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/c960106e6b0396a3/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"file":null,"print_book":true,"isbn":"9789644573033","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۴","nobat_chap":1,"description":["-",""],"pages_count":1,"keywords":"ادبیات تطبیقی","token":"c960106e6b0396a3","created_at":"2021-12-23 00:50:10","updated_at":"2022-08-30 12:30:33","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2021-12-23 03:27:43","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1921162,"title":"طه ندا","meta_title":"طه ندا","meta_description":"طه ندا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"طه","lastname":"ندا","token":"c1c634e86021dba6","created_at":"2021-12-23 00:50:04","updated_at":"2021-12-23 00:50:04","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1921162,"title":"طه ندا","meta_title":"طه ندا","meta_description":"طه ندا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"طه","lastname":"ندا","token":"c1c634e86021dba6","created_at":"2021-12-23 00:50:04","updated_at":"2021-12-23 00:50:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786801,"file":"61c3968a865cf9.27381597.pdf","book_id":3798226,"toc":null,"created_at":"2021-12-23 00:50:10","updated_at":"2022-08-30 12:30:33","process_started_at":"2021-12-23 00:50:17","process_done_at":"2021-12-23 00:50:22","process_failed_at":null,"pages_count":276,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d139442fe9e8d56adefcae65ce49b3f3f6a7a63dd1375af21e01e8636f7b15909402a762e901ecdab8413b4357f4c16086042ba2ec820af2ef434a880e23f314","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۷۶"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":1276,"title":"ادبیات تطبیقی","meta_title":"ادبیات تطبیقی","meta_description":"ادبیات تطبیقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e05bbf4ec015fdb6","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:07","updated_at":"2021-12-23 04:26:17","study_fields":[{"id":571,"title":"زبان و ادبیات عربی","meta_title":"زبان و ادبیات عربی","meta_description":"زبان و ادبیات عربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8192184fd6a8d091","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":1279,"title":"ادبیات تطبیقی ایران و ژاپن","meta_title":"ادبیات تطبیقی ایران و ژاپن","meta_description":"ادبیات تطبیقی ایران و ژاپن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e29944b6044e8e06","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:07","updated_at":"2021-12-23 04:26:17","study_fields":[{"id":574,"title":"زبان و ادبیات ژاپنی","meta_title":"زبان و ادبیات ژاپنی","meta_description":"زبان و ادبیات ژاپنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"7935f9b4f94182a1","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-09-26 14:16:23","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":1282,"title":"ادبیات تطبیقی ایران وعرب از دوره اسلامی به بعد","meta_title":"ادبیات تطبیقی ایران وعرب از دوره اسلامی به بعد","meta_description":"ادبیات تطبیقی ایران وعرب از دوره اسلامی به بعد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"190fcbccb73b22d1","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:07","updated_at":"2021-12-23 04:26:17","study_fields":[{"id":22,"title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی","meta_title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی","meta_description":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"8c168b74650042ce","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-27 12:34:08","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":1285,"title":"ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان","meta_title":"ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان","meta_description":"ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"d5f379b865d2edbb","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:07","updated_at":"2022-03-09 14:26:12","study_fields":[{"id":94,"title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان","meta_title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان","meta_description":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"1f0aab166165a0d3","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-10-23 11:35:39","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":33394,"title":"مبانی نظریه و کلیات ادبیات تطبیقی","meta_title":"مبانی نظریه و کلیات ادبیات تطبیقی","meta_description":"مبانی نظریه و کلیات ادبیات تطبیقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"1b375a96859cba8a","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:48:19","updated_at":"2021-12-23 04:26:17","study_fields":[{"id":22,"title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی","meta_title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی","meta_description":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"8c168b74650042ce","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-27 12:34:08","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C","ebook_price_en":24000,"urlify":"%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"طه ندا","tocStr":"","url":"/preview/c960106e6b0396a3/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":276,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c960106e6b0396a3","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/xctELJdCyyOGQGVC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/YcSUuBZUqHQrFFHE.jpg","blurred":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/DtbqWYpEnCXZnJIi.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006582162380218506,0.00022300991040793847,0.9989775439190264,0.9995925124558022]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5411764979362488,"y":0.26603326201438904},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.4941176474094391,0.20071259140968323,0.5411764979362488,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.1947743445634842},{"x":0.489075630903244,"y":0.20071259140968323},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4000000059604645,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"آزمایم","boundary":[0.4084033668041229,0.1947743445634842,0.48067227005958557,0.2624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5428571701049805,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4000000059604645,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.7300000190734863,"boundary":[0.4034033668041229,0.18777434456348419,0.5478571701049805,0.27303326201438904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5159664154052734,0.3076009452342987,0.6033613681793213,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تطبیقی","boundary":[0.3966386616230011,0.30878859758377075,0.5025210380554199,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3916386616230011,0.30178859758377075,0.6083613681793213,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/OzAuxrmGnPGPAdTO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/ZfHfPddBJhXxNupN.jpg","blurred":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/PHltxDrLtAztUPhj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/IEDSqdljdblxAHiH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/zHYNuxltMwpOxTzt.jpg","blurred":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/yBOoZgjHfOmGDMWR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006553915789147385,0.00033867164405677777,0.9989747192599192,0.9991496126391259]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻘﯿﺒﻄﺗ","boundary":[0.3949579894542694,0.2921615242958069,0.5042017102241516,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2921615242958069},{"x":0.605042040348053,"y":0.2921615242958069},{"x":0.605042040348053,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.5142857432365417,0.2921615242958069,0.605042040348053,0.3206650912761688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2921615242958069},{"x":0.605042040348053,"y":0.2921615242958069},{"x":0.605042040348053,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.2851615242958069,0.610042040348053,0.32766509127616883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻤﺟﺮﺗ","boundary":[0.4756302535533905,0.5130641460418701,0.5260504484176636,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻟﻮﺳر","boundary":[0.4268907606601715,0.5427553653717041,0.4789915978908539,0.5581947565078735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5581947565078735},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺠﺣ","boundary":[0.48571428656578064,0.5427553653717041,0.5310924649238586,0.5581947565078735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﮐد","boundary":[0.5378151535987854,0.5427553653717041,0.5731092691421509,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.5060641460418701,0.5781092691421509,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5025210380554199,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4418052136898041},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻃ","boundary":[0.48235294222831726,0.42636579275131226,0.5025210380554199,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﮐد","boundary":[0.5092437267303467,0.42636579275131226,0.5462185144424438,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4418052136898041},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"اﺪﻧ","boundary":[0.45378151535987854,0.42636579275131226,0.4756302535533905,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.41936579275131225,0.5512185144424439,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7090261578559875},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":1,"str":"1394","boundary":[0.48235294222831726,0.6959620118141174,0.5176470875740051,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7090261578559875},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.6889620118141174,0.5226470875740051,0.7160261578559876],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/qHQXEnqVIRaAbspv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/tylYhWlgDdOcPyiL.jpg","blurred":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/nUeVFILFvaCZhzDS.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004124708957030993,0.00023429398284671992,0.9987346232358147,0.9990367719855275]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20427553355693817},{"x":0.529411792755127,"y":0.23159144818782806},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"څانگان","boundary":[0.46554622054100037,0.20427553355693817,0.529411792755127,0.23159144818782806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20427553355693817},{"x":0.529411792755127,"y":0.23159144818782806},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.46054622054100036,0.19727553355693817,0.534411792755127,0.23859144818782807],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48739495873451233,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۶۶","boundary":[0.48739495873451233,0.2624703049659729,0.5109243988990784,0.27078384160995483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48739495873451233,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.2554703049659729,0.5159243988990784,0.27778384160995484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.27909737825393677,0.6218487620353699,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5899159908294678,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5663865804672241,0.27909737825393677,0.5899159908294678,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5596638917922974,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.27909737825393677,0.5596638917922974,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.27909737825393677,0.5495798587799072,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4957983195781708,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.27909737825393677,0.4957983195781708,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.27909737825393677},{"x":0.45042017102241516,"y":0.27909737825393677},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2921615242958069},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.27909737825393677,0.45042017102241516,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4151260554790497,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.27909737825393677,0.4151260554790497,0.2921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3748319399356842,0.27209737825393676,0.6268487620353699,0.2991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5058823823928833,0.3076009452342987,0.5428571701049805,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تطبیقی","boundary":[0.4588235318660736,0.3076009452342987,0.5025210380554199,0.3194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5428571701049805,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4538235318660736,0.3006009452342987,0.5478571701049805,0.3264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5008403658866882,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طه","boundary":[0.5008403658866882,0.3254156708717346,0.5159664154052734,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33372920751571655},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.48235294222831726,0.3254156708717346,0.4957983195781708,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الأدب","boundary":[0.6352941393852234,0.34085512161254883,0.6655462384223938,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6285714507102966,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المقارن","boundary":[0.5882353186607361,0.34085512161254883,0.6285714507102966,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5815126299858093,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.34085512161254883,0.5882353186607361,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5764706134796143,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5764706134796143,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5462185144424438,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیروت","boundary":[0.5462185144424438,0.34085512161254883,0.5764706134796143,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5445378422737122,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5411764979362488,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.34085512161254883,0.5445378422737122,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.34085512161254883},{"x":0.534453809261322,"y":0.34085512161254883},{"x":0.534453809261322,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5210084319114685,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5210084319114685,0.34085512161254883,0.534453809261322,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5210084319114685,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5210084319114685,"y":0.35629454255104065},{"x":0.48067227005958557,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"النهضة","boundary":[0.48067227005958557,0.34085512161254883,0.5210084319114685,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4756302535533905,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4453781545162201,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الأدبية","boundary":[0.4453781545162201,0.34085512161254883,0.4756302535533905,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4453781545162201,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4453781545162201,"y":0.35629454255104065},{"x":0.440336138010025,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.440336138010025,0.34085512161254883,0.4453781545162201,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4319327771663666,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4319327771663666,"y":0.35629454255104065},{"x":0.40168067812919617,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۱۲","boundary":[0.40168067812919617,0.34085512161254883,0.4319327771663666,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3983193337917328,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3983193337917328,"y":0.35629454255104065},{"x":0.39159664511680603,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"ھ","boundary":[0.39159664511680603,0.34085512161254883,0.3983193337917328,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.34085512161254883},{"x":0.38991597294807434,"y":0.34085512161254883},{"x":0.38991597294807434,"y":0.35629454255104065},{"x":0.38823530077934265,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.38823530077934265,0.34085512161254883,0.38991597294807434,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3798319399356842,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3798319399356842,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3512605130672455,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۱","boundary":[0.3512605130672455,0.34085512161254883,0.3798319399356842,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3478991687297821,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3478991687297821,"y":0.35629454255104065},{"x":0.34285715222358704,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.34285715222358704,0.34085512161254883,0.3478991687297821,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.34085512161254883},{"x":0.34117648005485535,"y":0.34085512161254883},{"x":0.34117648005485535,"y":0.35629454255104065},{"x":0.33949580788612366,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33949580788612366,0.34085512161254883,0.34117648005485535,0.35629454255104065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.9100000262260437},{"languageCode":"fa","confidence":0.09000000357627869}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35629454255104065},{"x":0.33949580788612366,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.33449580788612365,0.31960332322120666,0.6705462384223938,0.36329454255104066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5378151535987854,0.3598574697971344,0.5731092691421509,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5042017102241516,0.3598574697971344,0.5310924649238586,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3729216158390045},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حجت","boundary":[0.46890756487846375,0.3598574697971344,0.5008403658866882,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3598574697971344},{"x":0.462184876203537,"y":0.3598574697971344},{"x":0.462184876203537,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسولی","boundary":[0.4268907606601715,0.3598574697971344,0.462184876203537,0.3729216158390045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5731092691421509,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4218907606601715,0.3528574697971344,0.5781092691421509,0.3787339634895325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5529412031173706,0.39429929852485657,0.5966386795043945,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5495798587799072,0.39429929852485657,0.5529412031173706,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5092437267303467,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.5092437267303467,0.39429929852485657,0.5428571701049805,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5042017102241516,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48067227005958557,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.48067227005958557,0.39429929852485657,0.5042017102241516,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4789915978908539,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4789915978908539,"y":0.40855106711387634},{"x":0.45042017102241516,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبادی","boundary":[0.45042017102241516,0.3931116461753845,0.4789915978908539,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4436974823474884,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4436974823474884,"y":0.40855106711387634},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراهانی","boundary":[0.40504202246665955,0.3931116461753845,0.4436974823474884,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.4121140241622925,0.5983193516731262,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.4121140241622925,0.5630252361297607,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5378151535987854,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.41092637181282043,0.5378151535987854,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5260504484176636,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4941176474094391,0.41092637181282043,0.5260504484176636,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4924369752407074,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4251781404018402},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48067227005958557,0.41092637181282043,0.4924369752407074,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4789915978908539,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4773109257221222,0.41092637181282043,0.4789915978908539,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4722689092159271,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4251781404018402},{"x":0.440336138010025,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.41092637181282043,0.4722689092159271,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.41092637181282043},{"x":0.43361344933509827,"y":0.41092637181282043},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4251781404018402},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.41092637181282043,0.43361344933509827,0.4251781404018402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4251781404018402},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39668067812919616,0.3861116461753845,0.6033193516731262,0.4321781404018402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5411764979362488,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5411764979362488,0.42874109745025635,0.5680672526359558,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.42874109745025635},{"x":0.534453809261322,"y":0.42874109745025635},{"x":0.534453809261322,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5159664154052734,0.42874109745025635,0.534453809261322,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5142857432365417,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5109243988990784,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5109243988990784,0.42874109745025635,0.5142857432365417,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5042017102241516,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5042017102241516,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4756302535533905,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرمان","boundary":[0.4756302535533905,0.42874109745025635,0.5042017102241516,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.42874109745025635},{"x":0.46890756487846375,"y":0.42874109745025635},{"x":0.46890756487846375,"y":0.44418051838874817},{"x":0.43361344933509827,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرمک","boundary":[0.43361344933509827,0.42874109745025635,0.46890756487846375,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5428571701049805,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5428571701049805,0.44655582308769226,0.5647059082984924,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5361344814300537,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.44655582308769226,0.5361344814300537,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5058823823928833,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.44655582308769226,0.5058823823928833,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.44655582308769226},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44655582308769226},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4756302535533905,0.44655582308769226,0.49747899174690247,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.44655582308769226},{"x":0.47058823704719543,"y":0.44655582308769226},{"x":0.47058823704719543,"y":0.46080759167671204},{"x":0.43529412150382996,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43529412150382996,0.44655582308769226,0.47058823704719543,0.46080759167671204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46080759167671204},{"x":0.43361344933509827,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.42861344933509826,0.42174109745025634,0.5730672526359558,0.46780759167671204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.4643705487251282,0.5445378422737122,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4774346649646759},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.46318289637565613,0.5142857432365417,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4957983195781708,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4957983195781708,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.46318289637565613,0.4957983195781708,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.46318289637565613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.46318289637565613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4774346649646759},{"x":0.45546218752861023,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.4571428596973419,0.46318289637565613,0.48739495873451233,0.4774346649646759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5445378422737122,"y":0.47862231731414795},{"x":0.45546218752861023,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4521428596973419,0.4561828963756561,0.5495378422737122,0.48562231731414796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5025210380554199,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5042017102241516,0.48099762201309204,0.5495798587799072,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.48099762201309204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.48099762201309204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4941176474094391,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.48099762201309204,0.49747899174690247,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.47980996966362},{"x":0.48235294222831726,"y":0.48099762201309204},{"x":0.48067227005958557,"y":0.49406176805496216},{"x":0.45210084319114685,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.45210084319114685,0.47980996966362,0.48067227005958557,0.49406176805496216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.47980996966362},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4952494204044342},{"x":0.45210084319114685,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.47280996966362,0.5545798587799072,0.5022494204044342],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5630252361297607,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5327731370925903,0.49881234765052795,0.5630252361297607,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.5,0.5260504484176636,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5118764638900757},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲۵۰۰۰","boundary":[0.46554622054100037,0.5,0.5126050710678101,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5118764638900757},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.43529412150382996,0.5,0.4571428596973419,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6168067455291748,0.5166270732879639,0.6386554837226868,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5166270732879639},{"x":0.610084056854248,"y":0.5166270732879639},{"x":0.610084056854248,"y":0.5308788418769836},{"x":0.610084056854248,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.610084056854248,0.5166270732879639,0.610084056854248,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5308788418769836},{"x":0.578151285648346,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.578151285648346,0.5166270732879639,0.6033613681793213,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5478991866111755,0.5166270732879639,0.5731092691421509,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5378151535987854,0.5166270732879639,0.5411764979362488,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5308788418769836},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.48571428656578064,0.5166270732879639,0.5310924649238586,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5308788418769836},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43865546584129333,0.5166270732879639,0.4789915978908539,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5166270732879639},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5166270732879639},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5308788418769836},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.40336135029792786,0.5166270732879639,0.43361344933509827,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3613445460796356,0.5166270732879639,0.3983193337917328,0.5308788418769836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5},{"x":0.6386554837226868,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3563445460796356,0.493,0.6436554837226868,0.5378788418769836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6184874176979065,0.5439429879188538,0.6352941393852234,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5439429879188538},{"x":0.610084056854248,"y":0.5439429879188538},{"x":0.610084056854248,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5865546464920044,0.5439429879188538,0.610084056854248,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5439429879188538},{"x":0.578151285648346,"y":0.5439429879188538},{"x":0.578151285648346,"y":0.5558194518089294},{"x":0.561344563961029,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.561344563961029,0.5439429879188538,0.578151285648346,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.5439429879188538,0.5512605309486389,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5558194518089294},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.5439429879188538,0.5092437267303467,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4470588266849518,0.5439429879188538,0.4773109257221222,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5439429879188538},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5439429879188538},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5558194518089294},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.5439429879188538,0.43865546584129333,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.5439429879188538,0.3966386616230011,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5439429879188538},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5439429879188538},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5558194518089294},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.5439429879188538,0.37478992342948914,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7462185025215149,"y":0.570071280002594},{"x":0.7344537973403931,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.7344537973403931,0.5617577433586121,0.7462185025215149,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7344537973403931,"y":0.570071280002594},{"x":0.7327731251716614,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7327731251716614,0.5617577433586121,0.7344537973403931,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7277311086654663,"y":0.570071280002594},{"x":0.7142857313156128,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طه","boundary":[0.7142857313156128,0.5617577433586121,0.7277311086654663,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7462185025215149,"y":0.570071280002594},{"x":0.37142857909202576,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36642857909202575,0.5369429879188538,0.7512185025215149,0.577071280002594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5866983532905579},{"x":0.707563042640686,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.707563042640686,0.5748218297958374,0.7344537973403931,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تطبیقی","boundary":[0.6739495992660522,0.5748218297958374,0.7042016983032227,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6672269105911255,0.5748218297958374,0.6705882549285889,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طه","boundary":[0.6521008610725403,0.5748218297958374,0.6638655662536621,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.6369748115539551,0.5748218297958374,0.6470588445663452,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6352941393852234,0.5748218297958374,0.6369748115539551,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6033613681793213,0.5748218297958374,0.6302521228790283,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حجت","boundary":[0.5747899413108826,0.5748218297958374,0.6000000238418579,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسولی","boundary":[0.5428571701049805,0.5748218297958374,0.5697479248046875,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5327731370925903,0.5748218297958374,0.5394958257675171,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5748218297958374},{"x":0.529411792755127,"y":0.5748218297958374},{"x":0.529411792755127,"y":0.5866983532905579},{"x":0.507563054561615,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.507563054561615,0.5748218297958374,0.529411792755127,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5748218297958374},{"x":0.507563054561615,"y":0.5748218297958374},{"x":0.507563054561615,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.5748218297958374,0.507563054561615,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5866983532905579},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46890756487846375,0.5748218297958374,0.5008403658866882,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5748218297958374},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5748218297958374},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4420168101787567,0.5748218297958374,0.46554622054100037,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5748218297958374},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5748218297958374},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4117647111415863,0.5748218297958374,0.43697479367256165,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5866983532905579},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40672269463539124,0.5748218297958374,0.4084033668041229,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5748218297958374},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5748218297958374},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.3831932842731476,0.5748218297958374,0.40168067812919617,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5866983532905579},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.35966387391090393,0.5748218297958374,0.3781512677669525,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5748218297958374},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5748218297958374},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.5748218297958374,0.35462185740470886,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3126050531864166,0.5748218297958374,0.3478991687297821,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5866983532905579},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30924370884895325,0.5748218297958374,0.3126050531864166,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5866983532905579},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.27899160981178284,0.5748218297958374,0.3025210201740265,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5748218297958374},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5748218297958374},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5866983532905579},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27563026547431946,0.5748218297958374,0.27731093764305115,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.589073657989502},{"x":0.7361344695091248,"y":0.589073657989502},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهل","boundary":[0.7142857313156128,0.589073657989502,0.7361344695091248,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.589073657989502},{"x":0.7092437148094177,"y":0.589073657989502},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.589073657989502,0.7092437148094177,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.589073657989502},{"x":0.7008403539657593,"y":0.589073657989502},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6009501218795776},{"x":0.680672287940979,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.680672287940979,0.589073657989502,0.7008403539657593,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.589073657989502},{"x":0.6756302714347839,"y":0.589073657989502},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"+","boundary":[0.6705882549285889,0.589073657989502,0.6756302714347839,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.589073657989502},{"x":0.6638655662536621,"y":0.589073657989502},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲۳۰","boundary":[0.6453781723976135,0.589073657989502,0.6638655662536621,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.589073657989502},{"x":0.6436975002288818,"y":0.589073657989502},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6009501218795776},{"x":0.63193279504776,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.63193279504776,0.589073657989502,0.6436975002288818,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.589073657989502},{"x":0.6302521228790283,"y":0.589073657989502},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.589073657989502,0.6302521228790283,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.589073657989502},{"x":0.6252101063728333,"y":0.589073657989502},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6201680898666382,0.589073657989502,0.6252101063728333,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.589073657989502},{"x":0.6168067455291748,"y":0.589073657989502},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6134454011917114,0.589073657989502,0.6168067455291748,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.589073657989502},{"x":0.6117647290229797,"y":0.589073657989502},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5731092691421509,0.589073657989502,0.6117647290229797,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.589073657989502},{"x":0.5680672526359558,"y":0.589073657989502},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6009501218795776},{"x":0.534453809261322,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.534453809261322,0.589073657989502,0.5680672526359558,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.589073657989502},{"x":0.529411792755127,"y":0.589073657989502},{"x":0.529411792755127,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5058823823928833,0.589073657989502,0.529411792755127,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.589073657989502},{"x":0.5008403658866882,"y":0.589073657989502},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4739495813846588,0.589073657989502,0.5008403658866882,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.589073657989502},{"x":0.46890756487846375,"y":0.589073657989502},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6009501218795776},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.46722689270973206,0.589073657989502,0.46890756487846375,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.589073657989502},{"x":0.462184876203537,"y":0.589073657989502},{"x":0.462184876203537,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵۶۶","boundary":[0.4420168101787567,0.589073657989502,0.462184876203537,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.589073657989502},{"x":0.440336138010025,"y":0.589073657989502},{"x":0.440336138010025,"y":0.6009501218795776},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43865546584129333,0.589073657989502,0.440336138010025,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.589073657989502},{"x":0.43697479367256165,"y":0.589073657989502},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6009501218795776},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.589073657989502,0.43697479367256165,0.6009501218795776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.27063026547431945,0.5678218297958374,0.7411344695091248,0.6079501218795776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.2504201829433441,0.6021377444267273,0.2823529541492462,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2840336263179779,0.6021377444267273,0.2857142984867096,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6116389632225037},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"۹۷۸۹۶۴۴۵۷۳۰۳۳","boundary":[0.29075631499290466,0.6021377444267273,0.3798319399356842,0.6116389632225037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.2454201829433441,0.5939501218795776,0.3848319399356842,0.6186389632225037],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6152018904685974},{"x":0.729411780834198,"y":0.6152018904685974},{"x":0.729411780834198,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7042016983032227,0.6152018904685974,0.729411780834198,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6789916157722473,0.6152018904685974,0.6991596817970276,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.6152018904685974,0.6773109436035156,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الأدب","boundary":[0.6436975002288818,0.6152018904685974,0.6689075827598572,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المقارن","boundary":[0.6084033846855164,0.6152018904685974,0.6386554837226868,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.6152018904685974,0.6067227125167847,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6306413412094116},{"x":0.729411780834198,"y":0.6306413412094116},{"x":0.729411780834198,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6957983374595642,0.6306413412094116,0.729411780834198,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.6306413412094116,0.6941176652908325,0.6413301825523376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.7200000286102295},{"languageCode":"fa","confidence":0.2800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6152018904685974},{"x":0.729411780834198,"y":0.6152018904685974},{"x":0.729411780834198,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5983613681793213,0.6082018904685974,0.734411780834198,0.6483301825523377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6437054872512817},{"x":0.729411780834198,"y":0.6437054872512817},{"x":0.729411780834198,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7142857313156128,0.6437054872512817,0.729411780834198,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6957983374595642,0.6437054872512817,0.7126050591468811,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.6437054872512817,0.6957983374595642,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7394958138465881,0.6567695736885071,0.7445378303527832,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.7092437148094177,0.6567695736885071,0.7361344695091248,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تطبیقی","boundary":[0.6722689270973206,0.6567695736885071,0.7042016983032227,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6638655662536621,0.6567695736885071,0.6689075827598572,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6336134672164917,0.6567695736885071,0.6605042219161987,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.6567695736885071,0.6302521228790283,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.6067227125167847,0.6567695736885071,0.6218487620353699,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.6567695736885071,0.6016806960105896,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.5815126299858093,0.6567695736885071,0.5882353186607361,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5512605309486389,0.6567695736885071,0.5764706134796143,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تطبیقی","boundary":[0.5159664154052734,0.6567695736885071,0.5462185144424438,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.6567695736885071,0.5142857432365417,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.4957983195781708,0.6567695736885071,0.5025210380554199,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6710214018821716},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.46554622054100037,0.6567695736885071,0.4924369752407074,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6710214018821716},{"x":0.440336138010025,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.440336138010025,0.6567695736885071,0.4605042040348053,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6567695736885071},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6567695736885071},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4319327771663666,0.6567695736885071,0.43697479367256165,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.4117647111415863,0.6567695736885071,0.4285714328289032,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6567695736885071},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6567695736885071},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3848739564418793,0.6567695736885071,0.40672269463539124,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3815126121044159,0.6567695736885071,0.3848739564418793,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6710214018821716},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.36974790692329407,0.6567695736885071,0.3764705955982208,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6567695736885071},{"x":0.364705890417099,"y":0.6567695736885071},{"x":0.364705890417099,"y":0.6710214018821716},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبک","boundary":[0.33781513571739197,0.6567695736885071,0.364705890417099,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3008403480052948,0.6567695736885071,0.3361344635486603,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6567695736885071},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6567695736885071},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6710214018821716},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.29243698716163635,0.6567695736885071,0.29579833149909973,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6567695736885071},{"x":0.289075642824173,"y":0.6567695736885071},{"x":0.289075642824173,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.2504201829433441,0.6567695736885071,0.289075642824173,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7478991746902466,"y":0.684085488319397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تطبیقی","boundary":[0.7193277478218079,0.6722090244293213,0.7478991746902466,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7159664034843445,"y":0.684085488319397},{"x":0.7142857313156128,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.6722090244293213,0.7159664034843445,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7092437148094177,"y":0.684085488319397},{"x":0.7008403539657593,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7008403539657593,0.6722090244293213,0.7092437148094177,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6957983374595642,"y":0.684085488319397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.6722090244293213,0.6957983374595642,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6890756487846375,"y":0.684085488319397},{"x":0.6638655662536621,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسولی","boundary":[0.6638655662536621,0.6722090244293213,0.6890756487846375,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6621848940849304,"y":0.684085488319397},{"x":0.658823549747467,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.6722090244293213,0.6621848940849304,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6722090244293213},{"x":0.653781533241272,"y":0.6722090244293213},{"x":0.653781533241272,"y":0.684085488319397},{"x":0.63193279504776,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حجت","boundary":[0.63193279504776,0.6722090244293213,0.653781533241272,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6285714507102966,"y":0.684085488319397},{"x":0.6268907785415649,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.6722090244293213,0.6285714507102966,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6218487620353699,"y":0.684085488319397},{"x":0.5932773351669312,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5932773351669312,0.6722090244293213,0.6218487620353699,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5949580073356628,"y":0.684085488319397},{"x":0.5932773351669312,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.6722090244293213,0.5949580073356628,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5815126299858093,"y":0.684085488319397},{"x":0.5731092691421509,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.5731092691421509,0.6722090244293213,0.5815126299858093,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5714285969734192,"y":0.684085488319397},{"x":0.5714285969734192,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.6722090244293213,0.5714285969734192,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5663865804672241,"y":0.684085488319397},{"x":0.5361344814300537,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5361344814300537,0.6722090244293213,0.5663865804672241,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5310924649238586,"y":0.684085488319397},{"x":0.507563054561615,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.507563054561615,0.6722090244293213,0.5310924649238586,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5042017102241516,"y":0.684085488319397},{"x":0.4773109257221222,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4773109257221222,0.6722090244293213,0.5042017102241516,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4756302535533905,"y":0.684085488319397},{"x":0.4739495813846588,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4739495813846588,0.6722090244293213,0.4756302535533905,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6722090244293213},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6722090244293213},{"x":0.46890756487846375,"y":0.684085488319397},{"x":0.44873949885368347,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.44873949885368347,0.6722090244293213,0.46890756487846375,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4453781545162201,"y":0.684085488319397},{"x":0.4252100884914398,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4252100884914398,0.6722090244293213,0.4453781545162201,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6722090244293213},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6722090244293213},{"x":0.42016807198524475,"y":0.684085488319397},{"x":0.41680672764778137,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.6722090244293213,0.42016807198524475,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6722090244293213},{"x":0.413445383310318,"y":0.6722090244293213},{"x":0.413445383310318,"y":0.684085488319397},{"x":0.3815126121044159,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3815126121044159,0.6722090244293213,0.413445383310318,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3781512677669525,"y":0.684085488319397},{"x":0.3764705955982208,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3764705955982208,0.6722090244293213,0.3781512677669525,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6722090244293213},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6722090244293213},{"x":0.37142857909202576,"y":0.684085488319397},{"x":0.364705890417099,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.364705890417099,0.6722090244293213,0.37142857909202576,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3630252182483673,"y":0.684085488319397},{"x":0.3630252182483673,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.6722090244293213,0.3630252182483673,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.6722090244293213},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6722090244293213},{"x":0.35798320174217224,"y":0.684085488319397},{"x":0.3361344635486603,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.3361344635486603,0.6722090244293213,0.35798320174217224,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3361344635486603,"y":0.684085488319397},{"x":0.3327731192111969,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3327731192111969,0.6722090244293213,0.3361344635486603,0.684085488319397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7478991746902466,"y":0.684085488319397},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2454201829433441,0.6414560370445251,0.7528991746902466,0.691085488319397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6864607930183411},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6852731704711914},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6935867071151733},{"x":0.27563026547431946,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹۲","boundary":[0.27563026547431946,0.6864607930183411,0.29579833149909973,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6864607930183411},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6852731704711914},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6935867071151733},{"x":0.27563026547431946,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.27063026547431945,0.6794607930183411,0.30079833149909974,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7078384757041931},{"x":0.653781533241272,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.653781533241272,0.7007125616073608,0.6789916157722473,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7078384757041931},{"x":0.653781533241272,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.648781533241272,0.6937125616073608,0.6839916157722473,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6168067455291748,0.6983373165130615,0.6201680898666382,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6016806960105896,0.6983373165130615,0.6117647290229797,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5865546464920044,0.6983373165130615,0.5899159908294678,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ن","boundary":[0.5747899413108826,0.6983373165130615,0.5798319578170776,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۵۰۱","boundary":[0.5394958257675171,0.6983373165130615,0.5663865804672241,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"PJ","boundary":[0.5210084319114685,0.6983373165130615,0.5361344814300537,0.7102137804031372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5160084319114685,0.6913373165130615,0.6251680898666382,0.7172137804031372],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6995249390602112},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6995249390602112},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7078384757041931},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"/","boundary":[0.27394959330558777,0.6995249390602112,0.27563026547431946,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7007125616073608},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7078384757041931},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۷۰۹","boundary":[0.27731093764305115,0.6995249390602112,0.29579833149909973,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7007125616073608},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7078384757041931},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.26894959330558776,0.6925249390602112,0.30079833149909974,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7125890851020813},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7125890851020813},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7197149395942688},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.29411765933036804,0.7125890851020813,0.30924370884895325,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۶۴","boundary":[0.2689075767993927,0.7125890851020813,0.2873949706554413,0.7209026217460632]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7125890851020813},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7125890851020813},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2639075767993927,0.7055890851020813,0.31424370884895325,0.7267149395942688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7280284762382507},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2974790036678314,"y":0.735154390335083},{"x":0.2705882489681244,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.2705882489681244,0.7280284762382507,0.2974790036678314,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7280284762382507},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2974790036678314,"y":0.735154390335083},{"x":0.2705882489681244,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2655882489681244,0.7210284762382507,0.3024790036678314,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7517814636230469},{"x":0.707563042640686,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.707563042640686,0.7399049997329712,0.7445378303527832,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7399049997329712},{"x":0.702521026134491,"y":0.7399049997329712},{"x":0.702521026134491,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6722689270973206,0.7399049997329712,0.702521026134491,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.7399049997329712,0.6672269105911255,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7399049997329712},{"x":0.658823549747467,"y":0.7399049997329712},{"x":0.658823549747467,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6386554837226868,0.7399049997329712,0.658823549747467,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7529691457748413},{"x":0.610084056854248,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.610084056854248,0.7410926222801208,0.6336134672164917,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7410926222801208},{"x":0.605042040348053,"y":0.7410926222801208},{"x":0.605042040348053,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.7410926222801208,0.605042040348053,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5428571701049805,0.7410926222801208,0.5680672526359558,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5042017102241516,0.7410926222801208,0.5378151535987854,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4992017102241516,0.7340926222801208,0.7495378303527832,0.7587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.764845609664917},{"x":0.5428571701049805,"y":0.764845609664917},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5327731370925903,0.764845609664917,0.5428571701049805,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.764845609664917},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7636579275131226,0.5260504484176636,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4739495813846588,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۷۳۴","boundary":[0.4756302535533905,0.7636579275131226,0.5025210380554199,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4739495813846588,"y":0.775534451007843},{"x":0.45546218752861023,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.45546218752861023,0.7624703049659729,0.4739495813846588,0.775534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5428571701049805,"y":0.764845609664917},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7779097557067871},{"x":0.45546218752861023,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4504621875286102,0.7554703049659729,0.5478571701049805,0.7849097557067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7790973782539368},{"x":0.556302547454834,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7802850604057312,0.556302547454834,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.7921615242958069,0.5714285969734192,0.8040379881858826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4268907606601715,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7732850604057312,0.5781092691421509,0.8110379881858826],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/sfWdbVcnbPHHYpCo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/evBYOhDweaHhBYEc.jpg","blurred":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/xKByUvsmAaHPaiYB.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0003344401036192289,0.9987120259629578,0.9989718885778532]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﭘﯿ","boundary":[0.7361344695091248,0.3372921645641327,0.7445378303527832,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮕﺸ","boundary":[0.6907563209533691,0.3372921645641327,0.7344537973403931,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺟﺮﺘﻣ","boundary":[0.6453781723976135,0.3372921645641327,0.6840336322784424,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4773109257221222,0.3372921645641327,0.6436975002288818,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3503562808036804},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.30924370884895325,0.3372921645641327,0.4756302535533905,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3372921645641327},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3372921645641327},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3503562808036804},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"..............","boundary":[0.23529411852359772,0.3372921645641327,0.30756303668022156,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3372921645641327},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3503562808036804},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧ","boundary":[0.21512605249881744,0.3372921645641327,0.22521008551120758,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ﻣﺪﻘﻣ","boundary":[0.7159664034843445,0.35866984724998474,0.7445378303527832,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37173396348953247},{"x":0.707563042640686,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.707563042640686,0.35866984724998474,0.7142857313156128,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7008403539657593,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7008403539657593,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺟﺮﺘﻣ","boundary":[0.6621848940849304,0.35866984724998474,0.7008403539657593,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.35866984724998474},{"x":0.658823549747467,"y":0.35866984724998474},{"x":0.658823549747467,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4924369752407074,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4924369752407074,0.35866984724998474,0.658823549747467,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4907563030719757,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4907563030719757,"y":0.37173396348953247},{"x":0.32436975836753845,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.32436975836753845,0.35866984724998474,0.4907563030719757,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.35866984724998474},{"x":0.32268908619880676,"y":0.35866984724998474},{"x":0.32268908619880676,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2521008551120758,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"..............","boundary":[0.2521008551120758,0.35866984724998474,0.32268908619880676,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"هدزﺎﯾ","boundary":[0.21512605249881744,0.35866984724998474,0.24537815153598785,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"ﻣﺪﻘﻣ","boundary":[0.7159664034843445,0.37885984778404236,0.7445378303527832,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3919239938259125},{"x":0.707563042640686,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.707563042640686,0.37885984778404236,0.7142857313156128,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7008403539657593,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻟﺆﻣ","boundary":[0.6705882549285889,0.37885984778404236,0.7008403539657593,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3919239938259125},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.49747899174690247,0.37885984778404236,0.6638655662536621,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4957983195781708,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3310924470424652,0.37885984778404236,0.4957983195781708,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.37885984778404236},{"x":0.32773110270500183,"y":0.37885984778404236},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":".........","boundary":[0.2823529541492462,0.37885984778404236,0.32773110270500183,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2722689211368561,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3919239938259125},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻬﭼ","boundary":[0.24369747936725616,0.37885984778404236,0.2722689211368561,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37885984778404236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘو","boundary":[0.21512605249881744,0.37885984778404236,0.24201680719852448,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3302921645641327,0.7495378303527832,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4275534451007843},{"x":0.729411780834198,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.41567695140838623,0.7613445520401001,0.4275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7243697643280029,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.7210084199905396,0.41567695140838623,0.7243697643280029,0.4275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":1,"str":"ﻢﮑ","boundary":[0.7008403539657593,0.41567695140838623,0.7193277478218079,0.4275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6974790096282959,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.41567695140838623,0.6974790096282959,0.4275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":1,"str":"ﻠﮐ","boundary":[0.6756302714347839,0.41567695140838623,0.6873949766159058,0.4275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6739495992660522,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6689075827598572,0.41567695140838623,0.6739495992660522,0.4275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6672269105911255,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.6504201889038086,0.41567695140838623,0.6672269105911255,0.4275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6470588445663452,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4941176474094391,0.41567695140838623,0.6470588445663452,0.4275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4924369752407074,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4275534451007843},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.33949580788612366,0.41567695140838623,0.4924369752407074,0.4275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.41567695140838623},{"x":0.33781513571739197,"y":0.41567695140838623},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.2218487411737442,0.41567695140838623,0.33781513571739197,0.4275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2201680690050125,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.21512605249881744,0.41567695140838623,0.2201680690050125,0.4275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻌﺗ","boundary":[0.7260504364967346,0.43586698174476624,0.7445378303527832,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7260504364967346,"y":0.44893112778663635},{"x":0.707563042640686,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":1,"str":"ﯾﻒ","boundary":[0.707563042640686,0.43586698174476624,0.7260504364967346,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7008403539657593,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7008403539657593,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":1,"str":"بدا","boundary":[0.6789916157722473,0.43586698174476624,0.7008403539657593,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6722689270973206,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6722689270973206,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.43586698174476624,0.6722689270973206,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6605042219161987,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6487395167350769,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6487395167350769,0.43586698174476624,0.6605042219161987,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6470588445663452,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6420168280601501,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6420168280601501,0.43586698174476624,0.6470588445663452,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6403361558914185,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6235294342041016,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.6235294342041016,0.43586698174476624,0.6403361558914185,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6168067455291748,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6168067455291748,"y":0.44893112778663635},{"x":0.45042017102241516,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.45042017102241516,0.43586698174476624,0.6168067455291748,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.43586698174476624},{"x":0.44873949885368347,"y":0.43586698174476624},{"x":0.44873949885368347,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2823529541492462,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2823529541492462,0.43586698174476624,0.44873949885368347,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2806722819805145,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2806722819805145,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":1,"str":"...........","boundary":[0.22521008551120758,0.43586698174476624,0.2806722819805145,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2235294133424759,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2235294133424759,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.21512605249881744,0.43586698174476624,0.2235294133424759,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻌﺗ","boundary":[0.7260504364967346,0.45605701208114624,0.7445378303527832,0.46912112832069397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46912112832069397},{"x":0.707563042640686,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":1,"str":"ﯾﻒ","boundary":[0.707563042640686,0.45605701208114624,0.7260504364967346,0.46912112832069397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7008403539657593,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7008403539657593,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6890756487846375,0.45605701208114624,0.7008403539657593,0.46912112832069397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6823529601097107,0.45605701208114624,0.6873949766159058,0.46912112832069397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.45605701208114624},{"x":0.680672287940979,"y":0.45605701208114624},{"x":0.680672287940979,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.6638655662536621,0.45605701208114624,0.680672287940979,0.46912112832069397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.45605701208114624},{"x":0.658823549747467,"y":0.45605701208114624},{"x":0.658823549747467,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6386554837226868,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":1,"str":"ﺒﻄﺗ","boundary":[0.6386554837226868,0.45605701208114624,0.658823549747467,0.46912112832069397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6134454011917114,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻘﯽ","boundary":[0.6134454011917114,0.45605701208114624,0.6369748115539551,0.46912112832069397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6067227125167847,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46912112832069397},{"x":0.440336138010025,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.440336138010025,0.45605701208114624,0.6067227125167847,0.46912112832069397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.45605701208114624},{"x":0.43865546584129333,"y":0.45605701208114624},{"x":0.43865546584129333,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2722689211368561,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2722689211368561,0.45605701208114624,0.43865546584129333,0.46912112832069397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2705882489681244,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2705882489681244,"y":0.46912112832069397},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":1,"str":".........","boundary":[0.22521008551120758,0.45605701208114624,0.2705882489681244,0.46912112832069397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2235294133424759,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2235294133424759,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":1,"str":"8","boundary":[0.21512605249881744,0.45605701208114624,0.2235294133424759,0.46912112832069397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7445378303527832,"y":0.490498811006546},{"x":0.7260504364967346,"y":0.490498811006546}]},"confidence":1,"str":"ﻤﻫا","boundary":[0.7260504364967346,0.4774346649646759,0.7445378303527832,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7243697643280029,"y":0.490498811006546},{"x":0.7058823704719543,"y":0.490498811006546}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺖ","boundary":[0.7058823704719543,0.4774346649646759,0.7243697643280029,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6991596817970276,"y":0.490498811006546},{"x":0.6487395167350769,"y":0.490498811006546}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.6487395167350769,0.4774346649646759,0.6991596817970276,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6436975002288818,"y":0.490498811006546},{"x":0.6235294342041016,"y":0.490498811006546}]},"confidence":1,"str":"ﺒﻄﺗ","boundary":[0.6235294342041016,0.4774346649646759,0.6436975002288818,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6218487620353699,"y":0.490498811006546},{"x":0.5983193516731262,"y":0.490498811006546}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻘﯽ","boundary":[0.5983193516731262,0.4774346649646759,0.6218487620353699,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5915966629981995,"y":0.490498811006546},{"x":0.578151285648346,"y":0.490498811006546}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.578151285648346,0.4774346649646759,0.5915966629981995,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5731092691421509,"y":0.490498811006546},{"x":0.5596638917922974,"y":0.490498811006546}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.5596638917922974,0.4774346649646759,0.5731092691421509,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5596638917922974,"y":0.490498811006546},{"x":0.5546218752861023,"y":0.490498811006546}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.5546218752861023,0.4774346649646759,0.5596638917922974,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5529412031173706,"y":0.490498811006546},{"x":0.534453809261322,"y":0.490498811006546}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.534453809261322,0.4774346649646759,0.5529412031173706,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5327731370925903,"y":0.490498811006546},{"x":0.3663865625858307,"y":0.490498811006546}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3663865625858307,0.4774346649646759,0.5327731370925903,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4774346649646759},{"x":0.364705890417099,"y":0.4774346649646759},{"x":0.364705890417099,"y":0.490498811006546},{"x":0.23529411852359772,"y":0.490498811006546}]},"confidence":1,"str":".........................","boundary":[0.23529411852359772,0.4774346649646759,0.364705890417099,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23361344635486603,"y":0.490498811006546},{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546}]},"confidence":1,"str":"12","boundary":[0.21512605249881744,0.4774346649646759,0.23361344635486603,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"اﺮﺷ","boundary":[0.7260504364967346,0.49881234765052795,0.7445378303527832,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7243697643280029,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"ﯾﻂ","boundary":[0.7058823704719543,0.49881234765052795,0.7243697643280029,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.6621848940849304,0.49881234765052795,0.7008403539657593,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6436975002288818,0.49881234765052795,0.6554622054100037,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6252101063728333,0.49881234765052795,0.6369748115539551,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6235294342041016,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6184874176979065,0.49881234765052795,0.6235294342041016,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6168067455291748,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.6000000238418579,0.49881234765052795,0.6168067455291748,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"ﺒﻄﺗ","boundary":[0.5731092691421509,0.49881234765052795,0.5932773351669312,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5731092691421509,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻘﯽ","boundary":[0.5478991866111755,0.49881234765052795,0.5731092691421509,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5428571701049805,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3781512677669525,0.49881234765052795,0.5428571701049805,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3764705955982208,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"...........................","boundary":[0.23529411852359772,0.49881234765052795,0.3764705955982208,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49881234765052795},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"16","boundary":[0.21512605249881744,0.49881234765052795,0.23193277418613434,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﺷﺮﮕﻧ","boundary":[0.7159664034843445,0.5201900005340576,0.7445378303527832,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7042016983032227,0.5201900005340576,0.7142857313156128,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﺒﻄﺗ","boundary":[0.6773109436035156,0.5201900005340576,0.6974790096282959,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻘﯽ","boundary":[0.6521008610725403,0.5201900005340576,0.6773109436035156,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6369748115539551,0.5201900005340576,0.6453781723976135,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6168067455291748,0.5201900005340576,0.6302521228790283,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6117647290229797,0.5201900005340576,0.6168067455291748,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5201900005340576},{"x":0.610084056854248,"y":0.5201900005340576},{"x":0.610084056854248,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.5932773351669312,0.5201900005340576,0.610084056854248,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5332541465759277},{"x":0.561344563961029,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻠﻣ","boundary":[0.561344563961029,0.5201900005340576,0.5865546464920044,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5201900005340576},{"x":0.561344563961029,"y":0.5201900005340576},{"x":0.561344563961029,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5495798587799072,0.5201900005340576,0.561344563961029,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5361344814300537,0.5201900005340576,0.5478991866111755,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5201900005340576},{"x":0.529411792755127,"y":0.5201900005340576},{"x":0.529411792755127,"y":0.5332541465759277},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﻠﺴﻣ","boundary":[0.48403361439704895,0.5201900005340576,0.529411792755127,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5201900005340576},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5201900005340576},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3142857253551483,0.5201900005340576,0.48067227005958557,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5332541465759277},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"...............","boundary":[0.23529411852359772,0.5201900005340576,0.3126050531864166,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5201900005340576},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"17","boundary":[0.21512605249881744,0.5201900005340576,0.23361344635486603,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.54038006067276},{"x":0.7277311086654663,"y":0.54038006067276},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6991596817970276,0.54038006067276,0.7277311086654663,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.54038006067276},{"x":0.6924369931221008,"y":0.54038006067276},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.6436975002288818,0.54038006067276,0.6924369931221008,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.54038006067276},{"x":0.6369748115539551,"y":0.54038006067276},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"ﺒﻄﺗ","boundary":[0.6168067455291748,0.54038006067276,0.6369748115539551,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.54038006067276},{"x":0.6168067455291748,"y":0.54038006067276},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻘﯽ","boundary":[0.5915966629981995,0.54038006067276,0.6168067455291748,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.54038006067276},{"x":0.5865546464920044,"y":0.54038006067276},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5731092691421509,0.54038006067276,0.5865546464920044,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.54038006067276},{"x":0.5663865804672241,"y":0.54038006067276},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.5546218752861023,0.54038006067276,0.5663865804672241,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.54038006067276},{"x":0.5529412031173706,"y":0.54038006067276},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.5478991866111755,0.54038006067276,0.5529412031173706,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.54038006067276},{"x":0.5462185144424438,"y":0.54038006067276},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5534442067146301},{"x":0.529411792755127,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.529411792755127,0.54038006067276,0.5462185144424438,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.54038006067276},{"x":0.5226891040802002,"y":0.54038006067276},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5534442067146301},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻠﻣ","boundary":[0.49747899174690247,0.54038006067276,0.5226891040802002,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.54038006067276},{"x":0.49747899174690247,"y":0.54038006067276},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5534442067146301},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.48571428656578064,0.54038006067276,0.49747899174690247,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.54038006067276},{"x":0.48403361439704895,"y":0.54038006067276},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4722689092159271,0.54038006067276,0.48403361439704895,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.54038006067276},{"x":0.46554622054100037,"y":0.54038006067276},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5534442067146301},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﻠﺴﻣ","boundary":[0.42016807198524475,0.54038006067276,0.46554622054100037,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.54038006067276},{"x":0.41680672764778137,"y":0.54038006067276},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2521008551120758,0.54038006067276,0.41680672764778137,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.54038006067276},{"x":0.2504201829433441,"y":0.54038006067276},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5534442067146301},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"...","boundary":[0.23529411852359772,0.54038006067276,0.2504201829433441,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.54038006067276},{"x":0.23361344635486603,"y":0.54038006067276},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5534442067146301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":"19","boundary":[0.21512605249881744,0.54038006067276,0.23361344635486603,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫﻮﮕﻟا","boundary":[0.6941176652908325,0.5617577433586121,0.7277311086654663,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5748218297958374},{"x":0.680672287940979,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.680672287940979,0.5617577433586121,0.6924369931221008,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6621848940849304,0.5617577433586121,0.6756302714347839,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6504201889038086,0.5617577433586121,0.6605042219161987,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5748218297958374},{"x":0.63193279504776,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.63193279504776,0.5617577433586121,0.6436975002288818,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻬﺟ","boundary":[0.5932773351669312,0.5617577433586121,0.6235294342041016,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"مﻼﺳا","boundary":[0.5546218752861023,0.5617577433586121,0.5865546464920044,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3831932842731476,0.5617577433586121,0.5478991866111755,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"............................","boundary":[0.23529411852359772,0.5617577433586121,0.3815126121044159,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"21","boundary":[0.21512605249881744,0.5617577433586121,0.23361344635486603,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5831353664398193},{"x":0.729411780834198,"y":0.5831353664398193},{"x":0.729411780834198,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6957983374595642,0.5831353664398193,0.729411780834198,0.5961995124816895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺒﻗا","boundary":[0.6605042219161987,0.5831353664398193,0.6890756487846375,0.5961995124816895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5831353664398193},{"x":0.653781533241272,"y":0.5831353664398193},{"x":0.653781533241272,"y":0.5961995124816895},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.48739495873451233,0.5831353664398193,0.653781533241272,0.5961995124816895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5831353664398193},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5831353664398193},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3193277418613434,0.5831353664398193,0.48571428656578064,0.5961995124816895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5961995124816895},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":1,"str":"................","boundary":[0.23529411852359772,0.5831353664398193,0.3176470696926117,0.5961995124816895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":1,"str":"21","boundary":[0.21512605249881744,0.5831353664398193,0.23361344635486603,0.5961995124816895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6045130491256714},{"x":0.729411780834198,"y":0.6045130491256714},{"x":0.729411780834198,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"ﭘﯿ","boundary":[0.7210084199905396,0.6045130491256714,0.729411780834198,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧﻮ","boundary":[0.6991596817970276,0.6045130491256714,0.7193277478218079,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6175771951675415},{"x":0.680672287940979,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.680672287940979,0.6045130491256714,0.6941176652908325,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6045130491256714},{"x":0.680672287940979,"y":0.6045130491256714},{"x":0.680672287940979,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6756302714347839,0.6045130491256714,0.680672287940979,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.6571428775787354,0.6045130491256714,0.6739495992660522,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6175771951675415},{"x":0.63193279504776,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"ﮐﺮﺗ","boundary":[0.63193279504776,0.6045130491256714,0.6504201889038086,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6201680898666382,0.6045130491256714,0.6302521228790283,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6067227125167847,0.6045130491256714,0.6134454011917114,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.5882353186607361,0.6045130491256714,0.6000000238418579,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.5815126299858093,0.6045130491256714,0.5865546464920044,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.5630252361297607,0.6045130491256714,0.5798319578170776,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6045130491256714},{"x":0.556302547454834,"y":0.6045130491256714},{"x":0.556302547454834,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.5310924649238586,0.6045130491256714,0.556302547454834,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6045130491256714},{"x":0.529411792755127,"y":0.6045130491256714},{"x":0.529411792755127,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5193277597427368,0.6045130491256714,0.529411792755127,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3462184965610504,0.6045130491256714,0.5126050710678101,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6175771951675415},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":".....................","boundary":[0.23529411852359772,0.6045130491256714,0.3445378243923187,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"25","boundary":[0.21512605249881744,0.6045130491256714,0.23361344635486603,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6258907318115234},{"x":0.729411780834198,"y":0.6258907318115234},{"x":0.729411780834198,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":1,"str":"ﺷﯿﺦ","boundary":[0.7042016983032227,0.6258907318115234,0.729411780834198,0.6389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":1,"str":"،ﻞﺟا","boundary":[0.6689075827598572,0.6258907318115234,0.6974790096282959,0.6389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻌﺳ","boundary":[0.6369748115539551,0.6258907318115234,0.6621848940849304,0.6389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6252101063728333,0.6258907318115234,0.6369748115539551,0.6389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":1,"str":"ﺷﯿ","boundary":[0.6033613681793213,0.6258907318115234,0.6168067455291748,0.6389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":1,"str":"زاﺮ","boundary":[0.5865546464920044,0.6258907318115234,0.6016806960105896,0.6389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5731092691421509,0.6258907318115234,0.5848739743232727,0.6389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6389548778533936},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.40336135029792786,0.6258907318115234,0.5697479248046875,0.6389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6258907318115234},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6258907318115234},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6389548778533936},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.23529411852359772,0.6258907318115234,0.40168067812919617,0.6389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6258907318115234},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6258907318115234},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6389548778533936},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":1,"str":"27","boundary":[0.21512605249881744,0.6258907318115234,0.23361344635486603,0.6389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.646080732345581},{"x":0.729411780834198,"y":0.646080732345581},{"x":0.729411780834198,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"ﻠﻋ","boundary":[0.7193277478218079,0.646080732345581,0.729411780834198,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.646080732345581},{"x":0.7159664034843445,"y":0.646080732345581},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺷﯿﺮ","boundary":[0.6823529601097107,0.646080732345581,0.7159664034843445,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.646080732345581},{"x":0.6773109436035156,"y":0.646080732345581},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"اﻮﻧ","boundary":[0.6638655662536621,0.646080732345581,0.6773109436035156,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.646080732345581},{"x":0.6638655662536621,"y":0.646080732345581},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.6470588445663452,0.646080732345581,0.6638655662536621,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.646080732345581},{"x":0.6403361558914185,"y":0.646080732345581},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":")1501-1441","boundary":[0.5529412031173706,0.646080732345581,0.6403361558914185,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.646080732345581},{"x":0.5512605309486389,"y":0.646080732345581},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"م(","boundary":[0.5394958257675171,0.646080732345581,0.5512605309486389,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.646080732345581},{"x":0.5327731370925903,"y":0.646080732345581},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3663865625858307,0.646080732345581,0.5327731370925903,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.646080732345581},{"x":0.364705890417099,"y":0.646080732345581},{"x":0.364705890417099,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":".........................","boundary":[0.23529411852359772,0.646080732345581,0.364705890417099,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581},{"x":0.23361344635486603,"y":0.646080732345581},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":1,"str":"28","boundary":[0.21512605249881744,0.646080732345581,0.23361344635486603,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6674584150314331},{"x":0.729411780834198,"y":0.6674584150314331},{"x":0.729411780834198,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑا","boundary":[0.7126050591468811,0.6674584150314331,0.729411780834198,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"هﺎﺸﺑﺮﻋ","boundary":[0.6672269105911255,0.6674584150314331,0.7058823704719543,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6674584150314331},{"x":0.658823549747467,"y":0.6674584150314331},{"x":0.658823549747467,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":")1450-1389","boundary":[0.5731092691421509,0.6674584150314331,0.658823549747467,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"م(","boundary":[0.5596638917922974,0.6674584150314331,0.5714285969734192,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6805225610733032},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.38823530077934265,0.6674584150314331,0.5546218752861023,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6674584150314331},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6674584150314331},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":".............................","boundary":[0.23529411852359772,0.6674584150314331,0.38655462861061096,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6674584150314331},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6805225610733032},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"29","boundary":[0.21512605249881744,0.6674584150314331,0.23361344635486603,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6888360977172852},{"x":0.729411780834198,"y":0.6888360977172852},{"x":0.729411780834198,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6957983374595642,0.6888360977172852,0.729411780834198,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﻒﮐﺎﻋ","boundary":[0.6554622054100037,0.6888360977172852,0.6890756487846375,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":")1936-1873","boundary":[0.5630252361297607,0.6888360977172852,0.6487395167350769,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6888360977172852},{"x":0.561344563961029,"y":0.6888360977172852},{"x":0.561344563961029,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"م(","boundary":[0.5495798587799072,0.6888360977172852,0.561344563961029,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3781512677669525,0.6888360977172852,0.5428571701049805,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"...........................","boundary":[0.23529411852359772,0.6888360977172852,0.3764705955982208,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6888360977172852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"29","boundary":[0.21512605249881744,0.6888360977172852,0.23361344635486603,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7102137804031372},{"x":0.729411780834198,"y":0.7102137804031372},{"x":0.729411780834198,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺤ","boundary":[0.7159664034843445,0.7102137804031372,0.729411780834198,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯿ","boundary":[0.6974790096282959,0.7102137804031372,0.7142857313156128,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"لﺎﻤﮐ","boundary":[0.6605042219161987,0.7102137804031372,0.6890756487846375,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7102137804031372},{"x":0.653781533241272,"y":0.7102137804031372},{"x":0.653781533241272,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"ﺑﯿ","boundary":[0.6453781723976135,0.7102137804031372,0.653781533241272,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7232779264450073},{"x":0.63193279504776,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"ﻠﺗﺎ","boundary":[0.63193279504776,0.7102137804031372,0.6436975002288818,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6184874176979065,0.7102137804031372,0.6285714507102966,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":")1958","boundary":[0.5697479248046875,0.7102137804031372,0.6117647290229797,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5630252361297607,0.7102137804031372,0.5697479248046875,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"1884(","boundary":[0.5142857432365417,0.7102137804031372,0.5579832196235657,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3462184965610504,0.7102137804031372,0.5126050710678101,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7232779264450073},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":".....................","boundary":[0.23529411852359772,0.7102137804031372,0.3445378243923187,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7102137804031372},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7102137804031372},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":"30","boundary":[0.21512605249881744,0.7102137804031372,0.23361344635486603,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7434679269790649},{"x":0.729411780834198,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﭘﯽ","boundary":[0.729411780834198,0.7304037809371948,0.7445378303527832,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺷﻮﻧ","boundary":[0.6924369931221008,0.7304037809371948,0.7277311086654663,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6789916157722473,0.7304037809371948,0.6907563209533691,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6672269105911255,0.7304037809371948,0.6789916157722473,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.6285714507102966,0.7304037809371948,0.6605042219161987,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6201680898666382,0.7304037809371948,0.6235294342041016,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﻢﮑ","boundary":[0.6000000238418579,0.7304037809371948,0.6184874176979065,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4302521049976349,0.7304037809371948,0.5966386795043945,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7434679269790649},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.26218488812446594,0.7304037809371948,0.4285714328289032,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7304037809371948},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7304037809371948},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":".....","boundary":[0.23529411852359772,0.7304037809371948,0.26050421595573425,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"31","boundary":[0.21512605249881744,0.7304037809371948,0.23361344635486603,0.7434679269790649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4086769514083862,0.7663445520401001,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7790973782539368},{"x":0.729411780834198,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.7672209143638611,0.7613445520401001,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"مود","boundary":[0.7008403539657593,0.7672209143638611,0.7243697643280029,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.7672209143638611,0.6991596817970276,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺟ","boundary":[0.6705882549285889,0.7672209143638611,0.6873949766159058,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6655462384223938,0.7672209143638611,0.6689075827598572,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"نﺎ","boundary":[0.6504201889038086,0.7672209143638611,0.6638655662536621,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6369748115539551,0.7672209143638611,0.6487395167350769,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6252101063728333,0.7672209143638611,0.6352941393852234,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻐﻟ","boundary":[0.6016806960105896,0.7672209143638611,0.6184874176979065,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5899159908294678,0.7672209143638611,0.6000000238418579,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4302521049976349,0.7672209143638611,0.5848739743232727,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7790973782539368},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.27563026547431946,0.7672209143638611,0.4285714328289032,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7672209143638611},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7672209143638611},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"........","boundary":[0.2369747906923294,0.7672209143638611,0.27394959330558777,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7672209143638611},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7672209143638611},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"35","boundary":[0.21512605249881744,0.7672209143638611,0.23529411852359772,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑز","boundary":[0.7210084199905396,0.7874109148979187,0.7445378303527832,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﻋ","boundary":[0.6974790096282959,0.7874109148979187,0.7142857313156128,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6857143044471741,0.7874109148979187,0.6957983374595642,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6655462384223938,0.7874109148979187,0.6789916157722473,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7874109148979187},{"x":0.658823549747467,"y":0.7874109148979187},{"x":0.658823549747467,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻬﺟ","boundary":[0.6268907785415649,0.7874109148979187,0.658823549747467,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"مﻼﺳا","boundary":[0.5899159908294678,0.7874109148979187,0.6218487620353699,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8004750609397888},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.42016807198524475,0.7874109148979187,0.5848739743232727,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7874109148979187},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7874109148979187},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2521008551120758,0.7874109148979187,0.41680672764778137,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2504201829433441,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"...","boundary":[0.23529411852359772,0.7874109148979187,0.2504201829433441,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7874109148979187},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"37","boundary":[0.21512605249881744,0.7874109148979187,0.23361344635486603,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"ﻄﺑار","boundary":[0.7058823704719543,0.8076009750366211,0.7277311086654663,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.6974790096282959,0.8076009750366211,0.7042016983032227,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8206650614738464},{"x":0.680672287940979,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"ﻣﯿ","boundary":[0.680672287940979,0.8076009750366211,0.6907563209533691,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"نﺎ","boundary":[0.6655462384223938,0.8076009750366211,0.6789916157722473,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8076009750366211},{"x":0.658823549747467,"y":0.8076009750366211},{"x":0.658823549747467,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑز","boundary":[0.6336134672164917,0.8076009750366211,0.658823549747467,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﻋ","boundary":[0.6117647290229797,0.8076009750366211,0.6268907785415649,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5983193516731262,0.8076009750366211,0.6084033846855164,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.8076009750366211,0.5932773351669312,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8206650614738464},{"x":0.556302547454834,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.556302547454834,0.8076009750366211,0.5815126299858093,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5428571701049805,0.8076009750366211,0.5529412031173706,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8206650614738464},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.37310925126075745,0.8076009750366211,0.5378151535987854,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.8076009750366211},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8076009750366211},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8206650614738464},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"..........................","boundary":[0.23529411852359772,0.8076009750366211,0.36974790692329407,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8206650614738464},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"39","boundary":[0.21512605249881744,0.8076009750366211,0.23361344635486603,0.8206650614738464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8206650614738464},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7602209143638611,0.7663445520401001,0.8276650614738464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4789915978908539,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4789915978908539,"y":0.30166271328926086},{"x":0.43865546584129333,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.43865546584129333,0.28859856724739075,0.4789915978908539,0.30166271328926086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5378151535987854,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5378151535987854,"y":0.30166271328926086},{"x":0.48571428656578064,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳﺮﻬﻓ","boundary":[0.48571428656578064,0.28859856724739075,0.5378151535987854,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5378151535987854,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5378151535987854,"y":0.30166271328926086},{"x":0.43865546584129333,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.43365546584129333,0.28159856724739074,0.5428151535987854,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8586698174476624},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘ","boundary":[0.4739495813846588,0.8467933535575867,0.4924369752407074,0.8586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8586698174476624},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.8397933535575867,0.4974369752407074,0.8656698174476624],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/rtnrkzpXUJnEWbpW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/EInXiAAUspCVgMqX.jpg","blurred":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/HzKIGIEnnPhIWZXR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002314729735856951,0.9987120259629578,0.9989747096048116]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑز","boundary":[0.7210084199905396,0.20190024375915527,0.7445378303527832,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.6890756487846375,0.20190024375915527,0.7142857313156128,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6756302714347839,0.20190024375915527,0.6857143044471741,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5042017102241516,0.20190024375915527,0.6689075827598572,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3361344635486603,0.20190024375915527,0.5008403658866882,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3344537913799286,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2149643748998642},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"...................","boundary":[0.23529411852359772,0.20190024375915527,0.3344537913799286,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20190024375915527},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"39","boundary":[0.21512605249881744,0.20190024375915527,0.23361344635486603,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"تﻼﮑﺸﻣ","boundary":[0.6773109436035156,0.22327791154384613,0.7277311086654663,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6705882549285889,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.6453781723976135,0.22327791154384613,0.6705882549285889,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6436975002288818,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6336134672164917,0.22327791154384613,0.6436975002288818,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.22327791154384613},{"x":0.63193279504776,"y":0.22327791154384613},{"x":0.63193279504776,"y":0.23634204268455505},{"x":0.610084056854248,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻧﺎﺑز","boundary":[0.610084056854248,0.22327791154384613,0.63193279504776,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.22327791154384613},{"x":0.610084056854248,"y":0.22327791154384613},{"x":0.610084056854248,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6000000238418579,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"ن","boundary":[0.6000000238418579,0.22327791154384613,0.610084056854248,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5932773351669312,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5815126299858093,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5815126299858093,0.22327791154384613,0.5932773351669312,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑز","boundary":[0.5512605309486389,0.22327791154384613,0.5747899413108826,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5277311205863953,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﻋ","boundary":[0.5277311205863953,0.22327791154384613,0.5445378422737122,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5159664154052734,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5159664154052734,0.22327791154384613,0.5260504484176636,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23634204268455505},{"x":0.3462184965610504,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3462184965610504,0.22327791154384613,0.5126050710678101,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3445378243923187,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3445378243923187,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":".....................","boundary":[0.23529411852359772,0.22327791154384613,0.3445378243923187,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22327791154384613},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"45","boundary":[0.21512605249881744,0.22327791154384613,0.23361344635486603,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6907563209533691,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"نﺎﮔژاو","boundary":[0.6907563209533691,0.24346792697906494,0.7277311086654663,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25653207302093506},{"x":0.658823549747467,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.658823549747467,0.24346792697906494,0.6840336322784424,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6453781723976135,0.24346792697906494,0.6554622054100037,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6268907785415649,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6268907785415649,0.24346792697906494,0.6403361558914185,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5966386795043945,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑز","boundary":[0.5966386795043945,0.24346792697906494,0.6201680898666382,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5747899413108826,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﻋ","boundary":[0.5747899413108826,0.24346792697906494,0.5899159908294678,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5714285969734192,"y":0.25653207302093506},{"x":0.561344563961029,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.561344563961029,0.24346792697906494,0.5714285969734192,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3932773172855377,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3932773172855377,0.24346792697906494,0.5596638917922974,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.24346792697906494},{"x":0.39159664511680603,"y":0.24346792697906494},{"x":0.39159664511680603,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"..............................","boundary":[0.23529411852359772,0.24346792697906494,0.39159664511680603,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24346792697906494},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24346792697906494},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25653207302093506},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"56","boundary":[0.21512605249881744,0.24346792697906494,0.23193277418613434,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.264845609664917},{"x":0.7277311086654663,"y":0.264845609664917},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"نﺎﮔژاو","boundary":[0.6907563209533691,0.264845609664917,0.7277311086654663,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.264845609664917},{"x":0.6840336322784424,"y":0.264845609664917},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﻋ","boundary":[0.6672269105911255,0.264845609664917,0.6840336322784424,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.264845609664917},{"x":0.6655462384223938,"y":0.264845609664917},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6554622054100037,0.264845609664917,0.6655462384223938,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.264845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.264845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6352941393852234,0.264845609664917,0.6487395167350769,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.264845609664917},{"x":0.6302521228790283,"y":0.264845609664917},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2779097259044647},{"x":0.605042040348053,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑز","boundary":[0.605042040348053,0.264845609664917,0.6302521228790283,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.264845609664917},{"x":0.5983193516731262,"y":0.264845609664917},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.5747899413108826,0.264845609664917,0.5983193516731262,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.264845609664917},{"x":0.5714285969734192,"y":0.264845609664917},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2779097259044647},{"x":0.561344563961029,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.561344563961029,0.264845609664917,0.5714285969734192,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.264845609664917},{"x":0.5596638917922974,"y":0.264845609664917},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3932773172855377,0.264845609664917,0.5596638917922974,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.264845609664917},{"x":0.39159664511680603,"y":0.264845609664917},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"..............................","boundary":[0.23529411852359772,0.264845609664917,0.39159664511680603,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.264845609664917},{"x":0.23361344635486603,"y":0.264845609664917},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2779097259044647},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"63","boundary":[0.21512605249881744,0.264845609664917,0.23361344635486603,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7277311086654663,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﻄﺑار","boundary":[0.7058823704719543,0.28622329235076904,0.7277311086654663,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7042016983032227,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.6974790096282959,0.28622329235076904,0.7042016983032227,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6907563209533691,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2992874085903168},{"x":0.680672287940979,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﻣﯿ","boundary":[0.680672287940979,0.28622329235076904,0.6907563209533691,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6789916157722473,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"نﺎ","boundary":[0.6655462384223938,0.28622329235076904,0.6789916157722473,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.28622329235076904},{"x":0.658823549747467,"y":0.28622329235076904},{"x":0.658823549747467,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑز","boundary":[0.6336134672164917,0.28622329235076904,0.658823549747467,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6268907785415649,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.6033613681793213,0.28622329235076904,0.6268907785415649,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6000000238418579,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5899159908294678,0.28622329235076904,0.6000000238418579,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.28622329235076904},{"x":0.583193302154541,"y":0.28622329235076904},{"x":0.583193302154541,"y":0.2992874085903168},{"x":0.578151285648346,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.28622329235076904,0.583193302154541,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5731092691421509,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﮐﺮﺗ","boundary":[0.5546218752861023,0.28622329235076904,0.5731092691421509,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5411764979362488,0.28622329235076904,0.5512605309486389,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5378151535987854,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2992874085903168},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.37310925126075745,0.28622329235076904,0.5378151535987854,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.28622329235076904},{"x":0.36974790692329407,"y":0.28622329235076904},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2992874085903168},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"..........................","boundary":[0.23529411852359772,0.28622329235076904,0.36974790692329407,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.23361344635486603,"y":0.28622329235076904},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"68","boundary":[0.21512605249881744,0.28622329235076904,0.23361344635486603,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"ﻄﺑار","boundary":[0.7058823704719543,0.3076009452342987,0.7277311086654663,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.6974790096282959,0.3076009452342987,0.7042016983032227,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3206650912761688},{"x":0.680672287940979,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"ﻣﯿ","boundary":[0.680672287940979,0.3076009452342987,0.6907563209533691,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"نﺎ","boundary":[0.6655462384223938,0.3076009452342987,0.6789916157722473,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3076009452342987},{"x":0.658823549747467,"y":0.3076009452342987},{"x":0.658823549747467,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑز","boundary":[0.6336134672164917,0.3076009452342987,0.658823549747467,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.6033613681793213,0.3076009452342987,0.6268907785415649,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5899159908294678,0.3076009452342987,0.6000000238418579,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3076009452342987},{"x":0.583193302154541,"y":0.3076009452342987},{"x":0.583193302154541,"y":0.3206650912761688},{"x":0.578151285648346,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.3076009452342987,0.583193302154541,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"ودرا","boundary":[0.5495798587799072,0.3076009452342987,0.5731092691421509,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3781512677669525,0.3076009452342987,0.5428571701049805,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"...........................","boundary":[0.23529411852359772,0.3076009452342987,0.3764705955982208,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3076009452342987},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3076009452342987},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3206650912761688},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"75","boundary":[0.21512605249881744,0.3076009452342987,0.23361344635486603,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34085512161254883},{"x":0.729411780834198,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"str":"ﭘﯽ","boundary":[0.729411780834198,0.3277909755706787,0.7445378303527832,0.34085512161254883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6924369931221008,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺷﻮﻧ","boundary":[0.6924369931221008,0.3277909755706787,0.7277311086654663,0.34085512161254883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6907563209533691,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6789916157722473,0.3277909755706787,0.6907563209533691,0.34085512161254883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6672269105911255,0.3277909755706787,0.6789916157722473,0.34085512161254883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6285714507102966,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.6285714507102966,0.3277909755706787,0.6605042219161987,0.34085512161254883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6235294342041016,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"str":"مود","boundary":[0.6016806960105896,0.3277909755706787,0.6235294342041016,0.34085512161254883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4302521049976349,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4302521049976349,0.3277909755706787,0.5966386795043945,0.34085512161254883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4285714328289032,"y":0.34085512161254883},{"x":0.26218488812446594,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.26218488812446594,0.3277909755706787,0.4285714328289032,0.34085512161254883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3277909755706787},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3277909755706787},{"x":0.26050421595573425,"y":0.34085512161254883},{"x":0.23529411852359772,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"str":".....","boundary":[0.23529411852359772,0.3277909755706787,0.26050421595573425,0.34085512161254883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3277909755706787},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3277909755706787},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34085512161254883},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"str":"76","boundary":[0.21512605249881744,0.3277909755706787,0.23193277418613434,0.34085512161254883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34085512161254883},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19490024375915527,0.7495378303527832,0.34785512161254883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37648457288742065},{"x":0.729411780834198,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.3646080791950226,0.7613445520401001,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"مﻮﺳ","boundary":[0.6974790096282959,0.3646080791950226,0.7243697643280029,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.3646080791950226,0.6957983374595642,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺟ","boundary":[0.6621848940849304,0.3646080791950226,0.6789916157722473,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6571428775787354,0.3646080791950226,0.6605042219161987,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6554622054100037,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"نﺎ","boundary":[0.6420168280601501,0.3646080791950226,0.6554622054100037,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6285714507102966,0.3646080791950226,0.6403361558914185,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6151260733604431,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6151260733604431,0.3646080791950226,0.6252101063728333,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3646080791950226},{"x":0.610084056854248,"y":0.3646080791950226},{"x":0.610084056854248,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.5966386795043945,0.3646080791950226,0.610084056854248,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5848739743232727,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5848739743232727,0.3646080791950226,0.5966386795043945,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5798319578170776,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4252100884914398,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4252100884914398,0.3646080791950226,0.5798319578170776,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4252100884914398,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2705882489681244,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2705882489681244,0.3646080791950226,0.4252100884914398,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2689075767993927,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":".......","boundary":[0.2369747906923294,0.3646080791950226,0.2689075767993927,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"83","boundary":[0.21512605249881744,0.3646080791950226,0.23529411852359772,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻘﻧ","boundary":[0.7243697643280029,0.3847981095314026,0.7445378303527832,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻌﻣ","boundary":[0.6974790096282959,0.3847981095314026,0.7176470756530762,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6840336322784424,0.3847981095314026,0.6941176652908325,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5142857432365417,0.3847981095314026,0.6789916157722473,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3462184965610504,0.3847981095314026,0.5126050710678101,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3978622257709503},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":".....................","boundary":[0.23529411852359772,0.3847981095314026,0.3445378243923187,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3847981095314026},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"85","boundary":[0.21512605249881744,0.3847981095314026,0.23361344635486603,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﺛﺄﺗ","boundary":[0.7310924530029297,0.4049881100654602,0.7445378303527832,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺮ","boundary":[0.7176470756530762,0.4049881100654602,0.7310924530029297,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"نآﺮﻗ","boundary":[0.6840336322784424,0.4049881100654602,0.7109243869781494,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6689075827598572,0.4049881100654602,0.6773109436035156,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6504201889038086,0.4049881100654602,0.6621848940849304,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6436975002288818,0.4049881100654602,0.6487395167350769,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.6252101063728333,0.4049881100654602,0.6420168280601501,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.5949580073356628,0.4049881100654602,0.6184874176979065,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5815126299858093,0.4049881100654602,0.5915966629981995,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4084033668041229,0.4049881100654602,0.5747899413108826,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4049881100654602},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4049881100654602},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4180522561073303},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.24201680719852448,0.4049881100654602,0.40672269463539124,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4180522561073303},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4049881100654602,0.2386554628610611,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4049881100654602},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"92","boundary":[0.21512605249881744,0.4049881100654602,0.23361344635486603,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"مﻼﺳا","boundary":[0.7126050591468811,0.42636579275131226,0.7445378303527832,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.42636579275131226},{"x":0.707563042640686,"y":0.42636579275131226},{"x":0.707563042640686,"y":0.4394299387931824},{"x":0.702521026134491,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.42636579275131226,0.707563042640686,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6823529601097107,0.42636579275131226,0.6957983374595642,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6773109436035156,0.42636579275131226,0.6823529601097107,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4394299387931824},{"x":0.658823549747467,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.658823549747467,0.42636579275131226,0.6756302714347839,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻓﺮﻋ","boundary":[0.6252101063728333,0.42636579275131226,0.6521008610725403,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6235294342041016,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6134454011917114,0.42636579275131226,0.6235294342041016,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4394299387931824},{"x":0.440336138010025,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.440336138010025,0.42636579275131226,0.6067227125167847,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.42636579275131226},{"x":0.43865546584129333,"y":0.42636579275131226},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2722689211368561,0.42636579275131226,0.43865546584129333,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2705882489681244,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":".......","boundary":[0.23529411852359772,0.42636579275131226,0.2705882489681244,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"93","boundary":[0.21512605249881744,0.42636579275131226,0.23361344635486603,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"ﺛﺄﺗ","boundary":[0.7310924530029297,0.4477434754371643,0.7445378303527832,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺮ","boundary":[0.7176470756530762,0.4477434754371643,0.7310924530029297,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7109243869781494,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"ناﺮﻋﺎﺷ","boundary":[0.6705882549285889,0.4477434754371643,0.7109243869781494,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"بﺮﻋ","boundary":[0.6369748115539551,0.4477434754371643,0.6638655662536621,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6218487620353699,0.4477434754371643,0.6302521228790283,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"ناﺮﻋﺎﺷ","boundary":[0.5731092691421509,0.4477434754371643,0.6151260733604431,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46080759167671204},{"x":0.561344563961029,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"اﯾ","boundary":[0.561344563961029,0.4477434754371643,0.5663865804672241,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5596638917922974,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"ﻧاﺮ","boundary":[0.5462185144424438,0.4477434754371643,0.5596638917922974,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5445378422737122,"y":0.46080759167671204},{"x":0.534453809261322,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.534453809261322,0.4477434754371643,0.5445378422737122,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5277311205863953,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3613445460796356,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3613445460796356,0.4477434754371643,0.5277311205863953,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4477434754371643},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4477434754371643},{"x":0.35966387391090393,"y":0.46080759167671204},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.23529411852359772,0.4477434754371643,0.35966387391090393,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"93","boundary":[0.21512605249881744,0.4477434754371643,0.23361344635486603,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﺒﻨﺘﻣ","boundary":[0.7042016983032227,0.46912112832069397,0.7277311086654663,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.46912112832069397},{"x":0.702521026134491,"y":0.46912112832069397},{"x":0.702521026134491,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6924369931221008,0.46912112832069397,0.702521026134491,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4821852743625641},{"x":0.680672287940979,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.46912112832069397,0.6857143044471741,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4821852743625641},{"x":0.63193279504776,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ناﺮﻋﺎﺷ","boundary":[0.63193279504776,0.46912112832069397,0.6739495992660522,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"اﯾ","boundary":[0.6201680898666382,0.46912112832069397,0.6268907785415649,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4821852743625641},{"x":0.605042040348053,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﻧاﺮ","boundary":[0.605042040348053,0.46912112832069397,0.6184874176979065,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5932773351669312,0.46912112832069397,0.6033613681793213,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4252100884914398,0.46912112832069397,0.5899159908294678,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.46912112832069397},{"x":0.42352941632270813,"y":0.46912112832069397},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2571428716182709,0.46912112832069397,0.42352941632270813,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2554621994495392,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4821852743625641},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"....","boundary":[0.23529411852359772,0.46912112832069397,0.2554621994495392,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46912112832069397},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"93","boundary":[0.21512605249881744,0.46912112832069397,0.23361344635486603,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.490498811006546},{"x":0.7277311086654663,"y":0.490498811006546},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"ساﻮﻧﻮﺑا","boundary":[0.6840336322784424,0.490498811006546,0.7277311086654663,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.490498811006546},{"x":0.6789916157722473,"y":0.490498811006546},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.490498811006546,0.6789916157722473,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.490498811006546},{"x":0.6672269105911255,"y":0.490498811006546},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"ﮐدور","boundary":[0.6403361558914185,0.490498811006546,0.6672269105911255,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.490498811006546},{"x":0.6369748115539551,"y":0.490498811006546},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6268907785415649,0.490498811006546,0.6369748115539551,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.490498811006546},{"x":0.6218487620353699,"y":0.490498811006546},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5035629272460938},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.45546218752861023,0.490498811006546,0.6218487620353699,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.490498811006546},{"x":0.45378151535987854,"y":0.490498811006546},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5035629272460938},{"x":0.289075642824173,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.289075642824173,0.490498811006546,0.45378151535987854,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.490498811006546},{"x":0.2857142984867096,"y":0.490498811006546},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5035629272460938},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.23529411852359772,0.490498811006546,0.2857142984867096,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.23361344635486603,"y":0.490498811006546},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"94","boundary":[0.21512605249881744,0.490498811006546,0.23361344635486603,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.510688841342926},{"x":0.7445378303527832,"y":0.510688841342926},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"وادرا","boundary":[0.7193277478218079,0.510688841342926,0.7445378303527832,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.510688841342926},{"x":0.7193277478218079,"y":0.510688841342926},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.7159664034843445,0.510688841342926,0.7193277478218079,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.510688841342926},{"x":0.7142857313156128,"y":0.510688841342926},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"،فاﺮ","boundary":[0.6873949766159058,0.510688841342926,0.7142857313156128,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.510688841342926},{"x":0.680672287940979,"y":0.510688841342926},{"x":0.680672287940979,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"،ﻼﻌﻟاﻮﺑا","boundary":[0.6386554837226868,0.510688841342926,0.680672287940979,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.510688841342926},{"x":0.63193279504776,"y":0.510688841342926},{"x":0.63193279504776,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"ﺧﯿ","boundary":[0.6184874176979065,0.510688841342926,0.63193279504776,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.510688841342926},{"x":0.6168067455291748,"y":0.510688841342926},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5237529873847961},{"x":0.605042040348053,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"مﺎ","boundary":[0.605042040348053,0.510688841342926,0.6168067455291748,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.510688841342926},{"x":0.5983193516731262,"y":0.510688841342926},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.510688841342926,0.5983193516731262,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.510688841342926},{"x":0.5882353186607361,"y":0.510688841342926},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻧاد","boundary":[0.5596638917922974,0.510688841342926,0.5882353186607361,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.510688841342926},{"x":0.5546218752861023,"y":0.510688841342926},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5237529873847961},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.38823530077934265,0.510688841342926,0.5546218752861023,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.510688841342926},{"x":0.38655462861061096,"y":0.510688841342926},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":".............................","boundary":[0.23529411852359772,0.510688841342926,0.38655462861061096,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926},{"x":0.23361344635486603,"y":0.510688841342926},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"97","boundary":[0.21512605249881744,0.510688841342926,0.23361344635486603,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﺳر","boundary":[0.7042016983032227,0.5320665240287781,0.7277311086654663,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5320665240287781},{"x":0.702521026134491,"y":0.5320665240287781},{"x":0.702521026134491,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.6957983374595642,0.5320665240287781,0.702521026134491,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"وادرا","boundary":[0.6655462384223938,0.5320665240287781,0.6907563209533691,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6605042219161987,0.5320665240287781,0.6638655662536621,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻨﻓاﺮ","boundary":[0.6184874176979065,0.5320665240287781,0.6605042219161987,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4453781545162201,0.5320665240287781,0.6117647290229797,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5451306700706482},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.27731093764305115,0.5320665240287781,0.4436974823474884,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5320665240287781},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5320665240287781},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5451306700706482},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"........","boundary":[0.23529411852359772,0.5320665240287781,0.27563026547431946,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"98","boundary":[0.21512605249881744,0.5320665240287781,0.23361344635486603,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻟﺎﺳﺭ","boundary":[0.6957983374595642,0.5534442067146301,0.7277311086654663,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺍﺮﻔﻐﻟﺍ","boundary":[0.6554622054100037,0.5534442067146301,0.6957983374595642,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5665082931518555},{"x":0.605042040348053,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"ءﻼﻌﻟاﻮﺑا","boundary":[0.605042040348053,0.5534442067146301,0.6487395167350769,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5665082931518555},{"x":0.578151285648346,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻌﻣ","boundary":[0.578151285648346,0.5534442067146301,0.5983193516731262,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5534442067146301},{"x":0.578151285648346,"y":0.5534442067146301},{"x":0.578151285648346,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5663865804672241,0.5534442067146301,0.578151285648346,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3932773172855377,0.5534442067146301,0.5596638917922974,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5534442067146301},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5534442067146301},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5665082931518555},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"..............................","boundary":[0.23529411852359772,0.5534442067146301,0.39159664511680603,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5534442067146301},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5534442067146301},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"99","boundary":[0.21512605249881744,0.5534442067146301,0.23361344635486603,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﺷﺮﮕﻧ","boundary":[0.7159664034843445,0.5748218297958374,0.7445378303527832,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7042016983032227,0.5748218297958374,0.7142857313156128,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﺒﻄﺗ","boundary":[0.6773109436035156,0.5748218297958374,0.6974790096282959,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻘﯽ","boundary":[0.6521008610725403,0.5748218297958374,0.6773109436035156,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6352941393852234,0.5748218297958374,0.6453781723976135,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5878859758377075},{"x":0.610084056854248,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﺧﺮﺑ","boundary":[0.610084056854248,0.5748218297958374,0.6285714507102966,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5966386795043945,0.5748218297958374,0.6067227125167847,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5878859758377075},{"x":0.583193302154541,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.583193302154541,0.5748218297958374,0.5915966629981995,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺛآ","boundary":[0.5579832196235657,0.5748218297958374,0.5764706134796143,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﻣ","boundary":[0.5277311205863953,0.5748218297958374,0.5512605309486389,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.5092437267303467,0.5748218297958374,0.5226891040802002,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.4957983195781708,0.5748218297958374,0.5058823823928833,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5878859758377075},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.32436975836753845,0.5748218297958374,0.4907563030719757,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5748218297958374},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5748218297958374},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5878859758377075},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"...............","boundary":[0.24705882370471954,0.5748218297958374,0.32268908619880676,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"104","boundary":[0.21512605249881744,0.5748218297958374,0.24201680719852448,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6080760359764099},{"x":0.707563042640686,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"وﺎﺟ","boundary":[0.707563042640686,0.5950118899345398,0.7277311086654663,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5950118899345398},{"x":0.707563042640686,"y":0.5950118899345398},{"x":0.707563042640686,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.7042016983032227,0.5950118899345398,0.707563042640686,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5950118899345398},{"x":0.702521026134491,"y":0.5950118899345398},{"x":0.702521026134491,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"ﻣﺎﻧﺪ","boundary":[0.6789916157722473,0.5950118899345398,0.702521026134491,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.6705882549285889,0.5950118899345398,0.6773109436035156,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺒﻗا","boundary":[0.6352941393852234,0.5950118899345398,0.6655462384223938,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5950118899345398},{"x":0.63193279504776,"y":0.5950118899345398},{"x":0.63193279504776,"y":0.6080760359764099},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.46722689270973206,0.5950118899345398,0.63193279504776,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5950118899345398},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5950118899345398},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2991596758365631,0.5950118899345398,0.46554622054100037,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6080760359764099},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.24705882370471954,0.5950118899345398,0.2974790036678314,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5950118899345398},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"104","boundary":[0.21512605249881744,0.5950118899345398,0.24201680719852448,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":1,"str":"ﻠﮐ","boundary":[0.7159664034843445,0.6163895726203918,0.7260504364967346,0.6294536590576172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.7109243869781494,0.6163895726203918,0.7159664034843445,0.6294536590576172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠ","boundary":[0.6974790096282959,0.6163895726203918,0.7092437148094177,0.6294536590576172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.6163895726203918,0.6907563209533691,0.6294536590576172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6163895726203918},{"x":0.680672287940979,"y":0.6163895726203918},{"x":0.680672287940979,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﻣد","boundary":[0.6521008610725403,0.6163895726203918,0.680672287940979,0.6294536590576172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6294536590576172},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.48235294222831726,0.6163895726203918,0.6487395167350769,0.6294536590576172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6163895726203918},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6163895726203918},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3142857253551483,0.6163895726203918,0.48067227005958557,0.6294536590576172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6294536590576172},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":1,"str":".............","boundary":[0.24705882370471954,0.6163895726203918,0.3126050531864166,0.6294536590576172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":1,"str":"104","boundary":[0.21512605249881744,0.6163895726203918,0.24201680719852448,0.6294536590576172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑزﺮﻣ","boundary":[0.6890756487846375,0.6377671957015991,0.7277311086654663,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻧ","boundary":[0.6672269105911255,0.6377671957015991,0.6873949766159058,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6508313417434692},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.49747899174690247,0.6377671957015991,0.6638655662536621,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3310924470424652,0.6377671957015991,0.4957983195781708,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6377671957015991},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6377671957015991},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6508313417434692},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"................","boundary":[0.24705882370471954,0.6377671957015991,0.32773110270500183,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6377671957015991},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"113","boundary":[0.21512605249881744,0.6377671957015991,0.24201680719852448,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻟا","boundary":[0.7092437148094177,0.6591448783874512,0.7277311086654663,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6591448783874512},{"x":0.702521026134491,"y":0.6591448783874512},{"x":0.702521026134491,"y":0.6722090244293213},{"x":0.680672287940979,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻠﻴﻟ","boundary":[0.680672287940979,0.6591448783874512,0.702521026134491,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"ﻭ","boundary":[0.6705882549285889,0.6591448783874512,0.6756302714347839,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻠﻴﻟ","boundary":[0.6420168280601501,0.6591448783874512,0.6638655662536621,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6722090244293213},{"x":0.63193279504776,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.63193279504776,0.6591448783874512,0.6352941393852234,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"راﺰﻫ","boundary":[0.6067227125167847,0.6591448783874512,0.6302521228790283,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.6591448783874512,0.6000000238418579,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"ﯾﮏ","boundary":[0.5697479248046875,0.6591448783874512,0.5899159908294678,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺷ","boundary":[0.5394958257675171,0.6591448783874512,0.5630252361297607,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.5327731370925903,0.6591448783874512,0.5361344814300537,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3613445460796356,0.6591448783874512,0.5277311205863953,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6591448783874512},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6591448783874512},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"......................","boundary":[0.24705882370471954,0.6591448783874512,0.35966387391090393,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":"114","boundary":[0.21512605249881744,0.6591448783874512,0.24201680719852448,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6923990249633789},{"x":0.702521026134491,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﻟﯿﻠﯽ","boundary":[0.702521026134491,0.6793349385261536,0.7277311086654663,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6907563209533691,0.6793349385261536,0.6957983374595642,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻨﺠﻣ","boundary":[0.6436975002288818,0.6793349385261536,0.6857143044471741,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6252101063728333,0.6793349385261536,0.6386554837226868,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6067227125167847,0.6793349385261536,0.6184874176979065,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6793349385261536},{"x":0.605042040348053,"y":0.6793349385261536},{"x":0.605042040348053,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6000000238418579,0.6793349385261536,0.605042040348053,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.5815126299858093,0.6793349385261536,0.5983193516731262,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﻋ","boundary":[0.5596638917922974,0.6793349385261536,0.5747899413108826,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6793349385261536},{"x":0.556302547454834,"y":0.6793349385261536},{"x":0.556302547454834,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5462185144424438,0.6793349385261536,0.556302547454834,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3781512677669525,0.6793349385261536,0.5428571701049805,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6923990249633789},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":".........................","boundary":[0.24705882370471954,0.6793349385261536,0.3764705955982208,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"114","boundary":[0.21512605249881744,0.6793349385261536,0.24201680719852448,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7277311086654663,"y":0.713776707649231},{"x":0.702521026134491,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"ﻟﯿﻠﯽ","boundary":[0.702521026134491,0.7007125616073608,0.7277311086654663,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6957983374595642,"y":0.713776707649231},{"x":0.6907563209533691,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6907563209533691,0.7007125616073608,0.6957983374595642,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6857143044471741,"y":0.713776707649231},{"x":0.6436975002288818,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻨﺠﻣ","boundary":[0.6436975002288818,0.7007125616073608,0.6857143044471741,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6386554837226868,"y":0.713776707649231},{"x":0.6252101063728333,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6252101063728333,0.7007125616073608,0.6386554837226868,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6184874176979065,"y":0.713776707649231},{"x":0.6067227125167847,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6067227125167847,0.7007125616073608,0.6184874176979065,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7007125616073608},{"x":0.605042040348053,"y":0.7007125616073608},{"x":0.605042040348053,"y":0.713776707649231},{"x":0.6000000238418579,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6000000238418579,0.7007125616073608,0.605042040348053,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5983193516731262,"y":0.713776707649231},{"x":0.5815126299858093,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.5815126299858093,0.7007125616073608,0.5983193516731262,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5747899413108826,"y":0.713776707649231},{"x":0.5495798587799072,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.5495798587799072,0.7007125616073608,0.5747899413108826,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5478991866111755,"y":0.713776707649231},{"x":0.5378151535987854,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5378151535987854,0.7007125616073608,0.5478991866111755,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5327731370925903,"y":0.713776707649231},{"x":0.3663865625858307,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3663865625858307,0.7007125616073608,0.5327731370925903,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7007125616073608},{"x":0.364705890417099,"y":0.7007125616073608},{"x":0.364705890417099,"y":0.713776707649231},{"x":0.24705882370471954,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":".......................","boundary":[0.24705882370471954,0.7007125616073608,0.364705890417099,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24033613502979279,"y":0.713776707649231},{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"116","boundary":[0.21512605249881744,0.7007125616073608,0.24033613502979279,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7277311086654663,"y":0.735154390335083},{"x":0.702521026134491,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﻟﯿﻠﯽ","boundary":[0.702521026134491,0.7220902442932129,0.7277311086654663,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6957983374595642,"y":0.735154390335083},{"x":0.6907563209533691,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6907563209533691,0.7220902442932129,0.6957983374595642,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6857143044471741,"y":0.735154390335083},{"x":0.6436975002288818,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻨﺠﻣ","boundary":[0.6436975002288818,0.7220902442932129,0.6857143044471741,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6386554837226868,"y":0.735154390335083},{"x":0.6252101063728333,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6252101063728333,0.7220902442932129,0.6386554837226868,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6184874176979065,"y":0.735154390335083},{"x":0.6067227125167847,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6067227125167847,0.7220902442932129,0.6184874176979065,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7220902442932129},{"x":0.605042040348053,"y":0.7220902442932129},{"x":0.605042040348053,"y":0.735154390335083},{"x":0.6000000238418579,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6000000238418579,0.7220902442932129,0.605042040348053,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5983193516731262,"y":0.735154390335083},{"x":0.5815126299858093,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.5815126299858093,0.7220902442932129,0.5983193516731262,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5764706134796143,"y":0.735154390335083},{"x":0.556302547454834,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﮐﺮﺗ","boundary":[0.556302547454834,0.7220902442932129,0.5764706134796143,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5546218752861023,"y":0.735154390335083},{"x":0.5445378422737122,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5445378422737122,0.7220902442932129,0.5546218752861023,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5378151535987854,"y":0.735154390335083},{"x":0.37310925126075745,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.37310925126075745,0.7220902442932129,0.5378151535987854,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7220902442932129},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7220902442932129},{"x":0.36974790692329407,"y":0.735154390335083},{"x":0.24705882370471954,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.24705882370471954,0.7220902442932129,0.36974790692329407,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24201680719852448,"y":0.735154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"121","boundary":[0.21512605249881744,0.7220902442932129,0.24201680719852448,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻘﻣ","boundary":[0.7126050591468811,0.7434679269790649,0.7445378303527832,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7565320730209351},{"x":0.702521026134491,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻧ","boundary":[0.702521026134491,0.7434679269790649,0.7109243869781494,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺴﯽ","boundary":[0.6739495992660522,0.7434679269790649,0.7008403539657593,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7565320730209351},{"x":0.653781533241272,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.653781533241272,0.7434679269790649,0.6672269105911255,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"بدا","boundary":[0.6252101063728333,0.7434679269790649,0.6487395167350769,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﻋ","boundary":[0.6033613681793213,0.7434679269790649,0.6184874176979065,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5899159908294678,0.7434679269790649,0.6000000238418579,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7434679269790649},{"x":0.583193302154541,"y":0.7434679269790649},{"x":0.583193302154541,"y":0.7565320730209351},{"x":0.578151285648346,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.7434679269790649,0.583193302154541,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.5478991866111755,0.7434679269790649,0.5714285969734192,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7565320730209351},{"x":0.534453809261322,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.534453809261322,0.7434679269790649,0.5445378422737122,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3613445460796356,0.7434679269790649,0.5277311205863953,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7434679269790649},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7434679269790649},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7565320730209351},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"......................","boundary":[0.24705882370471954,0.7434679269790649,0.35966387391090393,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7434679269790649},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"123","boundary":[0.21512605249881744,0.7434679269790649,0.24201680719852448,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.764845609664917},{"x":0.7277311086654663,"y":0.764845609664917},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻣﺎﻘﻣ","boundary":[0.6857143044471741,0.764845609664917,0.7277311086654663,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.764845609664917},{"x":0.6789916157722473,"y":0.764845609664917},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺑ","boundary":[0.6689075827598572,0.764845609664917,0.6789916157722473,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.764845609664917},{"x":0.6672269105911255,"y":0.764845609664917},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7779097557067871},{"x":0.653781533241272,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﯾﻊ","boundary":[0.653781533241272,0.764845609664917,0.6672269105911255,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.764845609664917},{"x":0.6521008610725403,"y":0.764845609664917},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻣﺰﻟا","boundary":[0.6168067455291748,0.764845609664917,0.6521008610725403,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.764845609664917},{"x":0.6117647290229797,"y":0.764845609664917},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﻧاﺪﻤﻫ","boundary":[0.5798319578170776,0.764845609664917,0.6117647290229797,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.764845609664917},{"x":0.578151285648346,"y":0.764845609664917},{"x":0.578151285648346,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5680672526359558,0.764845609664917,0.578151285648346,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.764845609664917},{"x":0.5647059082984924,"y":0.764845609664917},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3983193337917328,0.764845609664917,0.5647059082984924,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.764845609664917},{"x":0.3966386616230011,"y":0.764845609664917},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7779097557067871},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":".............................","boundary":[0.24705882370471954,0.764845609664917,0.3966386616230011,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917},{"x":0.24201680719852448,"y":0.764845609664917},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"124","boundary":[0.21512605249881744,0.764845609664917,0.24201680719852448,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.786223292350769},{"x":0.7277311086654663,"y":0.786223292350769},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻣﺎﻘﻣ","boundary":[0.6857143044471741,0.786223292350769,0.7277311086654663,0.7992874383926392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.786223292350769},{"x":0.6789916157722473,"y":0.786223292350769},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺣ","boundary":[0.6638655662536621,0.786223292350769,0.6789916157722473,0.7992874383926392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.786223292350769},{"x":0.6621848940849304,"y":0.786223292350769},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺮي","boundary":[0.6386554837226868,0.786223292350769,0.6621848940849304,0.7992874383926392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.786223292350769},{"x":0.63193279504776,"y":0.786223292350769},{"x":0.63193279504776,"y":0.7992874383926392},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.46722689270973206,0.786223292350769,0.63193279504776,0.7992874383926392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.786223292350769},{"x":0.46554622054100037,"y":0.786223292350769},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2991596758365631,0.786223292350769,0.46554622054100037,0.7992874383926392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.786223292350769},{"x":0.2974790036678314,"y":0.786223292350769},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7992874383926392},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.24705882370471954,0.786223292350769,0.2974790036678314,0.7992874383926392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769},{"x":0.24201680719852448,"y":0.786223292350769},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7992874383926392},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":1,"str":"127","boundary":[0.21512605249881744,0.786223292350769,0.24201680719852448,0.7992874383926392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﺛﺄﺗ","boundary":[0.7159664034843445,0.8064132928848267,0.7277311086654663,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺮ","boundary":[0.7008403539657593,0.8064132928848267,0.7142857313156128,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8194774389266968},{"x":0.653781533241272,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻣﺎﻘﻣ","boundary":[0.653781533241272,0.8064132928848267,0.6957983374595642,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﻋ","boundary":[0.6302521228790283,0.8064132928848267,0.6470588445663452,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6184874176979065,0.8064132928848267,0.6285714507102966,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6033613681793213,0.8064132928848267,0.6117647290229797,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.5848739743232727,0.8064132928848267,0.5966386795043945,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.8064132928848267},{"x":0.583193302154541,"y":0.8064132928848267},{"x":0.583193302154541,"y":0.8194774389266968},{"x":0.578151285648346,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.578151285648346,0.8064132928848267,0.583193302154541,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.5596638917922974,0.8064132928848267,0.5764706134796143,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.5277311205863953,0.8064132928848267,0.5529412031173706,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5142857432365417,0.8064132928848267,0.5243697762489319,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8194774389266968},{"x":0.3462184965610504,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3462184965610504,0.8064132928848267,0.5126050710678101,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.8064132928848267},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8064132928848267},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8194774389266968},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"...................","boundary":[0.24705882370471954,0.8064132928848267,0.3445378243923187,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8064132928848267},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8064132928848267},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8194774389266968},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"str":"136","boundary":[0.21512605249881744,0.8064132928848267,0.24033613502979279,0.8194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8194774389266968},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3576080791950226,0.7663445520401001,0.8264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8562945127487183},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺷ","boundary":[0.4773109257221222,0.8444180488586426,0.5025210380554199,0.8562945127487183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8562945127487183},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8374180488586426,0.5075210380554199,0.8632945127487183],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/yReaqWEglPfThfEp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/sToaUTAPAfcGtsQM.jpg","blurred":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/wcPJEPoQSokWJGCt.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002314729735856951,0.9987120259629578,0.9989690675508949]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2149643748998642},{"x":0.729411780834198,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﭘﯽ","boundary":[0.729411780834198,0.20190024375915527,0.7445378303527832,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺷﻮﻧ","boundary":[0.6924369931221008,0.20190024375915527,0.7277311086654663,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6907563209533691,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6789916157722473,0.20190024375915527,0.6907563209533691,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6672269105911255,0.20190024375915527,0.6789916157722473,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.6285714507102966,0.20190024375915527,0.6605042219161987,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"مﻮﺳ","boundary":[0.5983193516731262,0.20190024375915527,0.6218487620353699,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4252100884914398,0.20190024375915527,0.5899159908294678,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.20190024375915527},{"x":0.42352941632270813,"y":0.20190024375915527},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2149643748998642},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2571428716182709,0.20190024375915527,0.42352941632270813,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2554621994495392,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2149643748998642},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"..","boundary":[0.24705882370471954,0.20190024375915527,0.2554621994495392,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"144","boundary":[0.21512605249881744,0.20190024375915527,0.24201680719852448,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19490024375915527,0.7495378303527832,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24940617382526398},{"x":0.729411780834198,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.2375296950340271,0.7613445520401001,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"مرﺎﻬﭼ","boundary":[0.6857143044471741,0.2375296950340271,0.7243697643280029,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6823529601097107,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6823529601097107,0.2375296950340271,0.6840336322784424,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6722689270973206,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ور","boundary":[0.6605042219161987,0.2375296950340271,0.6722689270973206,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2375296950340271},{"x":0.658823549747467,"y":0.2375296950340271},{"x":0.658823549747467,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6554622054100037,0.2375296950340271,0.658823549747467,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2375296950340271},{"x":0.653781533241272,"y":0.2375296950340271},{"x":0.653781533241272,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫداﺪ","boundary":[0.6201680898666382,0.2375296950340271,0.653781533241272,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6067227125167847,0.2375296950340271,0.6168067455291748,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺗ","boundary":[0.5865546464920044,0.2375296950340271,0.6016806960105896,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5848739743232727,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺨﯽ","boundary":[0.5579832196235657,0.2375296950340271,0.5848739743232727,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.2375296950340271,0.5512605309486389,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5411764979362488,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺒﺳﺎﻨﻣ","boundary":[0.4924369752407074,0.2375296950340271,0.5411764979362488,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4789915978908539,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.4789915978908539,0.2375296950340271,0.4907563030719757,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24940617382526398},{"x":0.46554622054100037,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.46554622054100037,0.2375296950340271,0.4756302535533905,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4605042040348053,"y":0.24940617382526398},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﻋﺎﻤﺘﺟا","boundary":[0.42016807198524475,0.2375296950340271,0.4605042040348053,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2375296950340271},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2375296950340271},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4084033668041229,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.4084033668041229,0.2375296950340271,0.42016807198524475,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.23871733248233795},{"x":0.40336135029792786,"y":0.23871733248233795},{"x":0.40336135029792786,"y":0.24940617382526398},{"x":0.26218488812446594,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.26218488812446594,0.23871733248233795,0.40336135029792786,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.23871733248233795},{"x":0.26050421595573425,"y":0.23871733248233795},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":".....","boundary":[0.24033613502979279,0.23871733248233795,0.26050421595573425,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23871733248233795},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24940617382526398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"151","boundary":[0.21512605249881744,0.23871733248233795,0.23361344635486603,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27078384160995483},{"x":0.702521026134491,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"تدﺎﻬﺷ","boundary":[0.702521026134491,0.2577197253704071,0.7445378303527832,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6756302714347839,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"مﺎﻣا","boundary":[0.6756302714347839,0.2577197253704071,0.6957983374595642,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6689075827598572,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"ﺴﺣ","boundary":[0.6470588445663452,0.2577197253704071,0.6689075827598572,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6084033846855164,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻦ)ع(","boundary":[0.6084033846855164,0.2577197253704071,0.6470588445663452,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27078384160995483},{"x":0.440336138010025,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.440336138010025,0.2577197253704071,0.6067227125167847,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.2577197253704071},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2577197253704071},{"x":0.43865546584129333,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2722689211368561,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2722689211368561,0.2577197253704071,0.43865546584129333,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2705882489681244,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":".....","boundary":[0.24705882370471954,0.2577197253704071,0.2705882489681244,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2577197253704071},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2577197253704071},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"153","boundary":[0.21512605249881744,0.2577197253704071,0.24201680719852448,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺿور","boundary":[0.6957983374595642,0.27909737825393677,0.7277311086654663,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6941176652908325,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"اﻮﺧ","boundary":[0.6756302714347839,0.27909737825393677,0.6941176652908325,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6739495992660522,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"ﻧﯽ","boundary":[0.6605042219161987,0.27909737825393677,0.6739495992660522,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.27909737825393677},{"x":0.653781533241272,"y":0.27909737825393677},{"x":0.653781533241272,"y":0.2921615242958069},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.48739495873451233,0.27909737825393677,0.653781533241272,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.27909737825393677},{"x":0.48571428656578064,"y":0.27909737825393677},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3193277418613434,0.27909737825393677,0.48571428656578064,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3176470696926117,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"..............","boundary":[0.24705882370471954,0.27909737825393677,0.3176470696926117,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27909737825393677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"156","boundary":[0.21512605249881744,0.27909737825393677,0.24033613502979279,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7277311086654663,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻌﺷا","boundary":[0.6974790096282959,0.3004750609397888,0.7277311086654663,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6907563209533691,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺸﺘﺤﻣ","boundary":[0.6470588445663452,0.3004750609397888,0.6907563209533691,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6403361558914185,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﺷﺎﮐ","boundary":[0.6117647290229797,0.3004750609397888,0.6403361558914185,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3004750609397888},{"x":0.610084056854248,"y":0.3004750609397888},{"x":0.610084056854248,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6000000238418579,0.3004750609397888,0.610084056854248,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4302521049976349,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4302521049976349,0.3004750609397888,0.5966386795043945,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4285714328289032,"y":0.31353920698165894},{"x":0.26218488812446594,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.26218488812446594,0.3004750609397888,0.4285714328289032,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3004750609397888},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3004750609397888},{"x":0.26050421595573425,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24705882370471954,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"...","boundary":[0.24705882370471954,0.3004750609397888,0.26050421595573425,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24033613502979279,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"156","boundary":[0.21512605249881744,0.3004750609397888,0.24033613502979279,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"ﺰﻌﺗ","boundary":[0.7092437148094177,0.3206650912761688,0.7277311086654663,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"ﯾﻪ","boundary":[0.6974790096282959,0.3206650912761688,0.7092437148094177,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"ﻧاﻮﺧ","boundary":[0.6739495992660522,0.3206650912761688,0.6957983374595642,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6705882549285889,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6605042219161987,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6605042219161987,0.3206650912761688,0.6705882549285889,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3206650912761688},{"x":0.653781533241272,"y":0.3206650912761688},{"x":0.653781533241272,"y":0.33372920751571655},{"x":0.48739495873451233,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.48739495873451233,0.3206650912761688,0.653781533241272,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3206650912761688},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3206650912761688},{"x":0.48571428656578064,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3193277418613434,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3193277418613434,0.3206650912761688,0.48571428656578064,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3176470696926117,"y":0.33372920751571655},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"..............","boundary":[0.24705882370471954,0.3206650912761688,0.3176470696926117,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3206650912761688},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3206650912761688},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"157","boundary":[0.21512605249881744,0.3206650912761688,0.24201680719852448,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3551068902015686},{"x":0.707563042640686,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":"طﻮﻘﺳ","boundary":[0.707563042640686,0.3420427441596985,0.7445378303527832,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3420427441596985},{"x":0.702521026134491,"y":0.3420427441596985},{"x":0.702521026134491,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":"داﺪﻐﺑ","boundary":[0.6722689270973206,0.3420427441596985,0.702521026134491,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5042017102241516,0.3420427441596985,0.6689075827598572,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3361344635486603,0.3420427441596985,0.5008403658866882,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3551068902015686},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":".................","boundary":[0.24705882370471954,0.3420427441596985,0.3344537913799286,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3420427441596985},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":"157","boundary":[0.21512605249881744,0.3420427441596985,0.24201680719852448,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7445378303527832,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ﻧﻮﺘﻧآ","boundary":[0.7210084199905396,0.36342042684555054,0.7445378303527832,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.7142857313156128,0.36342042684555054,0.7193277478218079,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7142857313156128,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"سﻮ","boundary":[0.6890756487846375,0.36342042684555054,0.7142857313156128,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.36342042684555054,0.6823529601097107,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6235294342041016,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"اﺮﺗﺎﭘﻮﺌﻠﮐ","boundary":[0.6235294342041016,0.36342042684555054,0.6705882549285889,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6168067455291748,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6168067455291748,"y":0.37648457288742065},{"x":0.45042017102241516,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.45042017102241516,0.36342042684555054,0.6168067455291748,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.36342042684555054},{"x":0.44873949885368347,"y":0.36342042684555054},{"x":0.44873949885368347,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2823529541492462,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2823529541492462,0.36342042684555054,0.44873949885368347,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2806722819805145,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2806722819805145,"y":0.37648457288742065},{"x":0.24705882370471954,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":".......","boundary":[0.24705882370471954,0.36342042684555054,0.2806722819805145,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24201680719852448,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"158","boundary":[0.21512605249881744,0.36342042684555054,0.24201680719852448,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻤﻧ","boundary":[0.7126050591468811,0.3847981095314026,0.7277311086654663,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3978622257709503},{"x":0.707563042640686,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.707563042640686,0.3847981095314026,0.7109243869781494,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"ﻨﺸ","boundary":[0.6907563209533691,0.3847981095314026,0.7058823704719543,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"ﻣﺎ","boundary":[0.6789916157722473,0.3847981095314026,0.6890756487846375,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.6705882549285889,0.3847981095314026,0.6773109436035156,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"ﭙﺴﮑﺷ","boundary":[0.6285714507102966,0.3847981095314026,0.6638655662536621,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺮ","boundary":[0.6151260733604431,0.3847981095314026,0.6285714507102966,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4453781545162201,0.3847981095314026,0.6117647290229797,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3978622257709503},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.27731093764305115,0.3847981095314026,0.4436974823474884,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3847981095314026},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3847981095314026},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"......","boundary":[0.24705882370471954,0.3847981095314026,0.27563026547431946,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3847981095314026},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"159","boundary":[0.21512605249881744,0.3847981095314026,0.24201680719852448,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﻧﻮﺘﻧآ","boundary":[0.7042016983032227,0.4049881100654602,0.7277311086654663,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4049881100654602},{"x":0.702521026134491,"y":0.4049881100654602},{"x":0.702521026134491,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6974790096282959,0.4049881100654602,0.702521026134491,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"سﻮ","boundary":[0.6739495992660522,0.4049881100654602,0.6974790096282959,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.4049881100654602,0.6672269105911255,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4049881100654602},{"x":0.653781533241272,"y":0.4049881100654602},{"x":0.653781533241272,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"اﺮﺗﺎﭘﻮﺌﻠﮐ","boundary":[0.6067227125167847,0.4049881100654602,0.653781533241272,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5865546464920044,0.4049881100654602,0.6000000238418579,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻤﻧ","boundary":[0.5647059082984924,0.4049881100654602,0.5815126299858093,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4180522561073303},{"x":0.561344563961029,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.561344563961029,0.4049881100654602,0.5647059082984924,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﻣﺎﻨﺸ","boundary":[0.5327731370925903,0.4049881100654602,0.5596638917922974,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.5243697762489319,0.4049881100654602,0.5310924649238586,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﻗﻮﺷ","boundary":[0.4957983195781708,0.4049881100654602,0.5176470875740051,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4180522561073303},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.48403361439704895,0.4049881100654602,0.4941176474094391,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4049881100654602},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4049881100654602},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3142857253551483,0.4049881100654602,0.48067227005958557,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4180522561073303},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":".............","boundary":[0.24705882370471954,0.4049881100654602,0.3126050531864166,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4049881100654602},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"162","boundary":[0.21512605249881744,0.4049881100654602,0.24201680719852448,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺸﺟ","boundary":[0.7109243869781494,0.42636579275131226,0.7445378303527832,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7109243869781494,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6991596817970276,0.42636579275131226,0.7109243869781494,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6857143044471741,0.42636579275131226,0.6974790096282959,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﺘﺳﺎﺑ","boundary":[0.6487395167350769,0.42636579275131226,0.6789916157722473,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6352941393852234,0.42636579275131226,0.6453781723976135,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"اﯾ","boundary":[0.6235294342041016,0.42636579275131226,0.6302521228790283,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4394299387931824},{"x":0.610084056854248,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"ﻧاﺮ","boundary":[0.610084056854248,0.42636579275131226,0.6218487620353699,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5966386795043945,0.42636579275131226,0.6067227125167847,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5915966629981995,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.42636579275131226,0.5915966629981995,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5798319578170776,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺗزﺎﺑ","boundary":[0.5445378422737122,0.42636579275131226,0.5798319578170776,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.5226891040802002,0.42636579275131226,0.5378151535987854,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5176470875740051,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5042017102241516,0.42636579275131226,0.5176470875740051,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.42636579275131226},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42636579275131226},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"بدا","boundary":[0.4739495813846588,0.42636579275131226,0.49747899174690247,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.42636579275131226},{"x":0.46890756487846375,"y":0.42636579275131226},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4394299387931824},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﻋ","boundary":[0.45210084319114685,0.42636579275131226,0.46890756487846375,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.42636579275131226},{"x":0.44873949885368347,"y":0.42636579275131226},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4394299387931824},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.43865546584129333,0.42636579275131226,0.44873949885368347,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.42636579275131226},{"x":0.43361344933509827,"y":0.42636579275131226},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4394299387931824},{"x":0.267226904630661,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.267226904630661,0.42636579275131226,0.43361344933509827,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2655462324619293,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4394299387931824},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"....","boundary":[0.24705882370471954,0.42636579275131226,0.2655462324619293,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42636579275131226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.42636579275131226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":1,"str":"165","boundary":[0.21512605249881744,0.42636579275131226,0.24201680719852448,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"زورﻮﻧ","boundary":[0.6991596817970276,0.4477434754371643,0.7277311086654663,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46080759167671204},{"x":0.529411792755127,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.529411792755127,0.4477434754371643,0.6957983374595642,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5277311205863953,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3613445460796356,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3613445460796356,0.4477434754371643,0.5277311205863953,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4477434754371643},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4477434754371643},{"x":0.35966387391090393,"y":0.46080759167671204},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"......................","boundary":[0.24705882370471954,0.4477434754371643,0.35966387391090393,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4477434754371643},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"165","boundary":[0.21512605249881744,0.4477434754371643,0.24201680719852448,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺸﺟ","boundary":[0.6957983374595642,0.46912112832069397,0.7277311086654663,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"نﺎﮔﺮﻬﻣ","boundary":[0.6453781723976135,0.46912112832069397,0.6890756487846375,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6386554837226868,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4722689092159271,0.46912112832069397,0.6386554837226868,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.46912112832069397},{"x":0.47058823704719543,"y":0.46912112832069397},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3042016923427582,0.46912112832069397,0.47058823704719543,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3025210201740265,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"...........","boundary":[0.24705882370471954,0.46912112832069397,0.3025210201740265,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"171","boundary":[0.21512605249881744,0.46912112832069397,0.24201680719852448,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.490498811006546},{"x":0.7277311086654663,"y":0.490498811006546},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺸﺟ","boundary":[0.6957983374595642,0.490498811006546,0.7277311086654663,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.490498811006546},{"x":0.6890756487846375,"y":0.490498811006546},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺳ","boundary":[0.6638655662536621,0.490498811006546,0.6890756487846375,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.490498811006546},{"x":0.658823549747467,"y":0.490498811006546},{"x":0.658823549747467,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4924369752407074,0.490498811006546,0.658823549747467,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.490498811006546},{"x":0.4907563030719757,"y":0.490498811006546},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5035629272460938},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.32436975836753845,0.490498811006546,0.4907563030719757,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.490498811006546},{"x":0.32268908619880676,"y":0.490498811006546},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"...............","boundary":[0.24705882370471954,0.490498811006546,0.32268908619880676,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.24201680719852448,"y":0.490498811006546},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":"173","boundary":[0.21512605249881744,0.490498811006546,0.24201680719852448,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.510688841342926},{"x":0.7445378303527832,"y":0.510688841342926},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"نزو","boundary":[0.7226890921592712,0.510688841342926,0.7445378303527832,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.510688841342926},{"x":0.7210084199905396,"y":0.510688841342926},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.7092437148094177,0.510688841342926,0.7210084199905396,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.510688841342926},{"x":0.702521026134491,"y":0.510688841342926},{"x":0.702521026134491,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.510688841342926,0.702521026134491,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.510688841342926},{"x":0.6907563209533691,"y":0.510688841342926},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻗ","boundary":[0.6655462384223938,0.510688841342926,0.6907563209533691,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.510688841342926},{"x":0.6638655662536621,"y":0.510688841342926},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6521008610725403,0.510688841342926,0.6638655662536621,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.510688841342926},{"x":0.6504201889038086,"y":0.510688841342926},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6386554837226868,0.510688841342926,0.6504201889038086,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.510688841342926},{"x":0.6336134672164917,"y":0.510688841342926},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5237529873847961},{"x":0.610084056854248,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻌﺷ","boundary":[0.610084056854248,0.510688841342926,0.6336134672164917,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.510688841342926},{"x":0.6084033846855164,"y":0.510688841342926},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5966386795043945,0.510688841342926,0.6084033846855164,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.510688841342926},{"x":0.5899159908294678,"y":0.510688841342926},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.5647059082984924,0.510688841342926,0.5899159908294678,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.510688841342926},{"x":0.5630252361297607,"y":0.510688841342926},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5529412031173706,0.510688841342926,0.5630252361297607,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.510688841342926},{"x":0.5462185144424438,"y":0.510688841342926},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.510688841342926,0.5462185144424438,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.510688841342926},{"x":0.534453809261322,"y":0.510688841342926},{"x":0.534453809261322,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﻋ","boundary":[0.5193277597427368,0.510688841342926,0.534453809261322,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.510688841342926},{"x":0.5159664154052734,"y":0.510688841342926},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5058823823928833,0.510688841342926,0.5159664154052734,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.510688841342926},{"x":0.5008403658866882,"y":0.510688841342926},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3361344635486603,0.510688841342926,0.5008403658866882,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.510688841342926},{"x":0.3344537913799286,"y":0.510688841342926},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5237529873847961},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":".................","boundary":[0.24705882370471954,0.510688841342926,0.3344537913799286,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926},{"x":0.24201680719852448,"y":0.510688841342926},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":"175","boundary":[0.21512605249881744,0.510688841342926,0.24201680719852448,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﺧﺎﺳ","boundary":[0.6873949766159058,0.5320665240287781,0.7277311086654663,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5320665240287781},{"x":0.680672287940979,"y":0.5320665240287781},{"x":0.680672287940979,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"ﺼﻗ","boundary":[0.6655462384223938,0.5320665240287781,0.680672287940979,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5451306700706482},{"x":0.658823549747467,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.658823549747467,0.5320665240287781,0.6638655662536621,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"هﺪ","boundary":[0.6420168280601501,0.5320665240287781,0.6571428775787354,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4722689092159271,0.5320665240287781,0.6386554837226868,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5320665240287781},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5320665240287781},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3042016923427582,0.5320665240287781,0.47058823704719543,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"...........","boundary":[0.24705882370471954,0.5320665240287781,0.3025210201740265,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5320665240287781},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":"177","boundary":[0.21512605249881744,0.5320665240287781,0.24201680719852448,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5665082931518555},{"x":0.729411780834198,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"ﭘﯽ","boundary":[0.729411780834198,0.5534442067146301,0.7445378303527832,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺷﻮﻧ","boundary":[0.6924369931221008,0.5534442067146301,0.7277311086654663,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6789916157722473,0.5534442067146301,0.6907563209533691,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6672269105911255,0.5534442067146301,0.6789916157722473,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.6285714507102966,0.5534442067146301,0.6605042219161987,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"مرﺎﻬﭼ","boundary":[0.5865546464920044,0.5534442067146301,0.6218487620353699,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5665082931518555},{"x":0.413445383310318,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.413445383310318,0.5534442067146301,0.5798319578170776,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5665082931518555},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.24705882370471954,0.5534442067146301,0.4117647111415863,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"181","boundary":[0.21512605249881744,0.5534442067146301,0.24201680719852448,0.5665082931518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2305296950340271,0.7663445520401001,0.5735082931518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.589073657989502},{"x":0.7613445520401001,"y":0.589073657989502},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6009501218795776},{"x":0.729411780834198,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.589073657989502,0.7613445520401001,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.589073657989502},{"x":0.7243697643280029,"y":0.589073657989502},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺠﻨﭘ","boundary":[0.6924369931221008,0.589073657989502,0.7243697643280029,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.589073657989502},{"x":0.6907563209533691,"y":0.589073657989502},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.589073657989502,0.6907563209533691,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.589073657989502},{"x":0.6789916157722473,"y":0.589073657989502},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻘﺑﺎﺳ","boundary":[0.6453781723976135,0.589073657989502,0.6789916157722473,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.589073657989502},{"x":0.6386554837226868,"y":0.589073657989502},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6336134672164917,0.589073657989502,0.6386554837226868,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.589073657989502},{"x":0.6285714507102966,"y":0.589073657989502},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣاﻮﻋ","boundary":[0.5915966629981995,0.589073657989502,0.6285714507102966,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.589073657989502},{"x":0.5865546464920044,"y":0.589073657989502},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"ﺛﺄﺗ","boundary":[0.5731092691421509,0.589073657989502,0.5865546464920044,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.589073657989502},{"x":0.5714285969734192,"y":0.589073657989502},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺮ","boundary":[0.5579832196235657,0.589073657989502,0.5714285969734192,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.589073657989502},{"x":0.5529412031173706,"y":0.589073657989502},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"نﺪﻤﺗ","boundary":[0.5193277597427368,0.589073657989502,0.5529412031173706,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.589073657989502},{"x":0.5126050710678101,"y":0.589073657989502},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6009501218795776},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"ﻣﻼﺳا","boundary":[0.48235294222831726,0.589073657989502,0.5126050710678101,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.589073657989502},{"x":0.48235294222831726,"y":0.589073657989502},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6009501218795776},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.47058823704719543,0.589073657989502,0.48235294222831726,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.589073657989502},{"x":0.4638655483722687,"y":0.589073657989502},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6009501218795776},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.45042017102241516,0.589073657989502,0.4638655483722687,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.589073657989502},{"x":0.4453781545162201,"y":0.589073657989502},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6009501218795776},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘورا","boundary":[0.42016807198524475,0.589073657989502,0.4453781545162201,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5902612805366516},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5902612805366516},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6009501218795776},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.27563026547431946,0.5902612805366516,0.41680672764778137,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5902612805366516},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5902612805366516},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":".......","boundary":[0.24369747936725616,0.5902612805366516,0.27394959330558777,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":1,"str":"183","boundary":[0.21512605249881744,0.5902612805366516,0.24033613502979279,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻘﺑﺎﺳ","boundary":[0.7126050591468811,0.6092636585235596,0.7445378303527832,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7008403539657593,0.6092636585235596,0.7058823704719543,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣاﻮﻋ","boundary":[0.6605042219161987,0.6092636585235596,0.6941176652908325,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6092636585235596},{"x":0.653781533241272,"y":0.6092636585235596},{"x":0.653781533241272,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"str":"ﺛﺄﺗ","boundary":[0.6420168280601501,0.6092636585235596,0.653781533241272,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺮ","boundary":[0.6268907785415649,0.6092636585235596,0.6403361558914185,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"str":"نﺪﻤﺗ","boundary":[0.5882353186607361,0.6092636585235596,0.6218487620353699,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6092636585235596},{"x":0.583193302154541,"y":0.6092636585235596},{"x":0.583193302154541,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"str":"ﻣﻼﺳا","boundary":[0.5529412031173706,0.6092636585235596,0.583193302154541,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5394958257675171,0.6092636585235596,0.5495798587799072,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6092636585235596},{"x":0.534453809261322,"y":0.6092636585235596},{"x":0.534453809261322,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5210084319114685,0.6092636585235596,0.534453809261322,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘورا","boundary":[0.4907563030719757,0.6092636585235596,0.5159664154052734,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6092636585235596},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6092636585235596},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3193277418613434,0.6092636585235596,0.48571428656578064,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6223278045654297},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"str":"..............","boundary":[0.24705882370471954,0.6092636585235596,0.3176470696926117,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6092636585235596},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"str":"185","boundary":[0.21512605249881744,0.6092636585235596,0.24201680719852448,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"ﺬﭘﺮﺛا","boundary":[0.7159664034843445,0.6306413412094116,0.7445378303527832,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺮي","boundary":[0.6924369931221008,0.6306413412094116,0.7159664034843445,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑز","boundary":[0.6621848940849304,0.6306413412094116,0.6857143044471741,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6487395167350769,0.6306413412094116,0.6605042219161987,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6352941393852234,0.6306413412094116,0.6470588445663452,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6437054872512817},{"x":0.605042040348053,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘورا","boundary":[0.605042040348053,0.6306413412094116,0.6302521228790283,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6306413412094116},{"x":0.605042040348053,"y":0.6306413412094116},{"x":0.605042040348053,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.5882353186607361,0.6306413412094116,0.605042040348053,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6306413412094116},{"x":0.583193302154541,"y":0.6306413412094116},{"x":0.583193302154541,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5747899413108826,0.6306413412094116,0.583193302154541,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﻋ","boundary":[0.5529412031173706,0.6306413412094116,0.5680672526359558,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5394958257675171,0.6306413412094116,0.5495798587799072,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5277311205863953,0.6306413412094116,0.5327731370925903,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.4957983195781708,0.6306413412094116,0.5210084319114685,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6437054872512817},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.48403361439704895,0.6306413412094116,0.4941176474094391,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6306413412094116},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6306413412094116},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3142857253551483,0.6306413412094116,0.48067227005958557,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":".............","boundary":[0.24705882370471954,0.6306413412094116,0.3126050531864166,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6306413412094116},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"187","boundary":[0.21512605249881744,0.6306413412094116,0.24201680719852448,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7277311086654663,"y":0.665083110332489},{"x":0.6907563209533691,"y":0.665083110332489}]},"confidence":1,"str":"نﺎﮔژاو","boundary":[0.6907563209533691,0.6520190238952637,0.7277311086654663,0.665083110332489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6857143044471741,"y":0.665083110332489},{"x":0.5193277597427368,"y":0.665083110332489}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5193277597427368,0.6520190238952637,0.6857143044471741,0.665083110332489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5176470875740051,"y":0.665083110332489},{"x":0.3512605130672455,"y":0.665083110332489}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3512605130672455,0.6520190238952637,0.5176470875740051,0.665083110332489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3495798408985138,"y":0.665083110332489},{"x":0.24705882370471954,"y":0.665083110332489}]},"confidence":1,"str":"....................","boundary":[0.24705882370471954,0.6520190238952637,0.3495798408985138,0.665083110332489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.665083110332489},{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489}]},"confidence":1,"str":"187","boundary":[0.21512605249881744,0.6520190238952637,0.24201680719852448,0.665083110332489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":1,"str":"ﺛﺄﺗ","boundary":[0.7159664034843445,0.6722090244293213,0.7277311086654663,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.7092437148094177,0.6722090244293213,0.7142857313156128,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6722090244293213},{"x":0.707563042640686,"y":0.6722090244293213},{"x":0.707563042640686,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":1,"str":"تاﺮ","boundary":[0.6857143044471741,0.6722090244293213,0.707563042640686,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6655462384223938,0.6722090244293213,0.6789916157722473,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6852731704711914},{"x":0.653781533241272,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.653781533241272,0.6722090244293213,0.6638655662536621,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6852731704711914},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.48235294222831726,0.6722090244293213,0.6487395167350769,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6722090244293213},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6722090244293213},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3142857253551483,0.6722090244293213,0.48067227005958557,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":1,"str":".............","boundary":[0.24705882370471954,0.6722090244293213,0.3126050531864166,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6852731704711914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":1,"str":"188","boundary":[0.21512605249881744,0.6722090244293213,0.24201680719852448,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺘﺳاد","boundary":[0.6857143044471741,0.6935867071151733,0.7277311086654663,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻧ","boundary":[0.6756302714347839,0.6935867071151733,0.6857143044471741,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺴﯽ","boundary":[0.6470588445663452,0.6935867071151733,0.6739495992660522,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4773109257221222,0.6935867071151733,0.6436975002288818,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7066508531570435},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.30924370884895325,0.6935867071151733,0.4756302535533905,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6935867071151733},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6935867071151733},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7066508531570435},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"str":"............","boundary":[0.24705882370471954,0.6935867071151733,0.30756303668022156,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"str":"189","boundary":[0.21512605249881744,0.6935867071151733,0.24201680719852448,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"راﺰﻫ","boundary":[0.7042016983032227,0.7149643898010254,0.7277311086654663,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.7149643898010254,0.6974790096282959,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ﯾﮏ","boundary":[0.6672269105911255,0.7149643898010254,0.6873949766159058,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺷ","boundary":[0.6369748115539551,0.7149643898010254,0.6605042219161987,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7149643898010254},{"x":0.63193279504776,"y":0.7149643898010254},{"x":0.63193279504776,"y":0.7280284762382507},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.46722689270973206,0.7149643898010254,0.63193279504776,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7149643898010254},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7149643898010254},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2991596758365631,0.7149643898010254,0.46554622054100037,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"..........","boundary":[0.24705882370471954,0.7149643898010254,0.2974790036678314,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7149643898010254},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"190","boundary":[0.21512605249881744,0.7149643898010254,0.24201680719852448,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":1,"str":"ﻠﮐ","boundary":[0.7159664034843445,0.7363420724868774,0.7260504364967346,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.7109243869781494,0.7363420724868774,0.7159664034843445,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠ","boundary":[0.6974790096282959,0.7363420724868774,0.7092437148094177,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.7363420724868774,0.6907563209533691,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7363420724868774},{"x":0.680672287940979,"y":0.7363420724868774},{"x":0.680672287940979,"y":0.7494061589241028},{"x":0.653781533241272,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﻣد","boundary":[0.653781533241272,0.7363420724868774,0.680672287940979,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6336134672164917,0.7363420724868774,0.6470588445663452,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6151260733604431,0.7363420724868774,0.6285714507102966,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6084033846855164,0.7363420724868774,0.6134454011917114,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.5899159908294678,0.7363420724868774,0.6084033846855164,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘورا","boundary":[0.5596638917922974,0.7363420724868774,0.5848739743232727,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7494061589241028},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.38823530077934265,0.7363420724868774,0.5546218752861023,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7363420724868774},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7363420724868774},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":1,"str":"...........................","boundary":[0.24705882370471954,0.7363420724868774,0.38655462861061096,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7363420724868774},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7494061589241028},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":1,"str":"194","boundary":[0.21512605249881744,0.7363420724868774,0.24201680719852448,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"ﻣﺎﻨﻫﺎﺷ","boundary":[0.6890756487846375,0.7577196955680847,0.7277311086654663,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7707838416099548},{"x":0.680672287940979,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.680672287940979,0.7577196955680847,0.6873949766159058,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"ﺳودﺮﻓ","boundary":[0.6386554837226868,0.7577196955680847,0.6739495992660522,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6252101063728333,0.7577196955680847,0.6352941393852234,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6067227125167847,0.7577196955680847,0.6201680898666382,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.5882353186607361,0.7577196955680847,0.6016806960105896,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.5815126299858093,0.7577196955680847,0.5865546464920044,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.5630252361297607,0.7577196955680847,0.5798319578170776,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘورا","boundary":[0.5327731370925903,0.7577196955680847,0.5579832196235657,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.3613445460796356,0.7577196955680847,0.5277311205863953,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7577196955680847},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7577196955680847},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"......................","boundary":[0.24705882370471954,0.7577196955680847,0.35966387391090393,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7577196955680847},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":"196","boundary":[0.21512605249881744,0.7577196955680847,0.24033613502979279,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻤﻋ","boundary":[0.7058823704719543,0.7779097557067871,0.7277311086654663,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"ﺧﯿ","boundary":[0.6857143044471741,0.7779097557067871,0.6991596817970276,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"مﺎ","boundary":[0.6722689270973206,0.7779097557067871,0.6840336322784424,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7909738421440125},{"x":0.653781533241272,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.653781533241272,0.7779097557067871,0.6655462384223938,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6336134672164917,0.7779097557067871,0.6470588445663452,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6285714507102966,0.7779097557067871,0.6336134672164917,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7909738421440125},{"x":0.610084056854248,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.610084056854248,0.7779097557067871,0.6268907785415649,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘورا","boundary":[0.5798319578170776,0.7779097557067871,0.6033613681793213,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4084033668041229,0.7779097557067871,0.5747899413108826,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7779097557067871},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7779097557067871},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7909738421440125},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"...............................","boundary":[0.24705882370471954,0.7779097557067871,0.40672269463539124,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7779097557067871},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"200","boundary":[0.21512605249881744,0.7779097557067871,0.24201680719852448,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺗﻮﮔ","boundary":[0.7008403539657593,0.7992874383926392,0.7260504364967346,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.7992874383926392,0.6941176652908325,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6705882549285889,0.7992874383926392,0.6840336322784424,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6655462384223938,0.7992874383926392,0.6705882549285889,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.6470588445663452,0.7992874383926392,0.6638655662536621,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8123515248298645},{"x":0.610084056854248,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":1,"str":"ﻣﻼﺳا","boundary":[0.610084056854248,0.7992874383926392,0.6403361558914185,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5983193516731262,0.7992874383926392,0.6084033846855164,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4252100884914398,0.7992874383926392,0.5899159908294678,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7992874383926392},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7992874383926392},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8123515248298645},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2571428716182709,0.7992874383926392,0.42352941632270813,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8123515248298645},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":1,"str":"..","boundary":[0.24705882370471954,0.7992874383926392,0.2554621994495392,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7992874383926392},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7992874383926392},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":1,"str":"203","boundary":[0.21512605249881744,0.7992874383926392,0.24201680719852448,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8206650614738464},{"x":0.729411780834198,"y":0.8206650614738464},{"x":0.729411780834198,"y":0.8337292075157166},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7210084199905396,0.8206650614738464,0.729411780834198,0.8337292075157166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8337292075157166},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.8206650614738464,0.7193277478218079,0.8337292075157166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8337292075157166},{"x":0.680672287940979,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":1,"str":"مﻼﺳا","boundary":[0.680672287940979,0.8206650614738464,0.7126050591468811,0.8337292075157166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5092437267303467,0.8206650614738464,0.6739495992660522,0.8337292075157166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.8206650614738464},{"x":0.507563054561615,"y":0.8206650614738464},{"x":0.507563054561615,"y":0.8337292075157166},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.34117648005485535,0.8206650614738464,0.507563054561615,0.8337292075157166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.8206650614738464},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8206650614738464},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8337292075157166},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":1,"str":"..................","boundary":[0.24705882370471954,0.8206650614738464,0.33949580788612366,0.8337292075157166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8206650614738464},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8206650614738464},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8337292075157166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":1,"str":"204","boundary":[0.21512605249881744,0.8206650614738464,0.24201680719852448,0.8337292075157166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502},{"x":0.7613445520401001,"y":0.589073657989502},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8337292075157166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.582073657989502,0.7663445520401001,0.8407292075157166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8610451221466064},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻔﻫ","boundary":[0.4907563030719757,0.8491686582565308,0.5159664154052734,0.8610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8610451221466064},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8421686582565308,0.5209664154052734,0.8680451221466065],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/akBrBLYMvfTWfMov-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/PkATftRIJyooeQOn.jpg","blurred":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/skwZYxlFgqLVjCGa.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002314729735856951,0.9987007273265294,0.9989690675508949]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.20190024375915527},{"x":0.729411780834198,"y":0.20190024375915527},{"x":0.729411780834198,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.7210084199905396,0.20190024375915527,0.729411780834198,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.20190024375915527,0.7193277478218079,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺑدا","boundary":[0.6991596817970276,0.20190024375915527,0.7126050591468811,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6941176652908325,0.20190024375915527,0.6991596817970276,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6924369931221008,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"تﺎ","boundary":[0.6756302714347839,0.20190024375915527,0.6924369931221008,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.6436975002288818,0.20190024375915527,0.6689075827598572,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6302521228790283,0.20190024375915527,0.6403361558914185,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2149643748998642},{"x":0.462184876203537,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.462184876203537,0.20190024375915527,0.6268907785415649,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2149643748998642},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.29411765933036804,0.20190024375915527,0.4588235318660736,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.20190024375915527},{"x":0.29243698716163635,"y":0.20190024375915527},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2149643748998642},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":".........","boundary":[0.24705882370471954,0.20190024375915527,0.29243698716163635,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"205","boundary":[0.21512605249881744,0.20190024375915527,0.24201680719852448,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"رﯾ","boundary":[0.7344537973403931,0.22327791154384613,0.7445378303527832,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮑﻠ","boundary":[0.7126050591468811,0.22327791154384613,0.7327731251716614,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5394958257675171,0.22327791154384613,0.7058823704719543,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5378151535987854,"y":0.23634204268455505},{"x":0.37310925126075745,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.37310925126075745,0.22327791154384613,0.5378151535987854,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.22327791154384613},{"x":0.36974790692329407,"y":0.22327791154384613},{"x":0.36974790692329407,"y":0.23634204268455505},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"........................","boundary":[0.24705882370471954,0.22327791154384613,0.36974790692329407,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":1,"str":"206","boundary":[0.21512605249881744,0.22327791154384613,0.24033613502979279,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7445378303527832,"y":0.25653207302093506},{"x":0.729411780834198,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"ﭘﯽ","boundary":[0.729411780834198,0.24346792697906494,0.7445378303527832,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺷﻮﻧ","boundary":[0.6924369931221008,0.24346792697906494,0.7277311086654663,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6907563209533691,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6907563209533691,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6789916157722473,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6789916157722473,0.24346792697906494,0.6907563209533691,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6789916157722473,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6672269105911255,0.24346792697906494,0.6789916157722473,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.6285714507102966,0.24346792697906494,0.6605042219161987,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6235294342041016,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺠﻨﭘ","boundary":[0.5915966629981995,0.24346792697906494,0.6235294342041016,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5848739743232727,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5848739743232727,"y":0.25653207302093506},{"x":0.42016807198524475,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.42016807198524475,0.24346792697906494,0.5848739743232727,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.24346792697906494},{"x":0.41680672764778137,"y":0.24346792697906494},{"x":0.41680672764778137,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2521008551120758,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2521008551120758,0.24346792697906494,0.41680672764778137,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2504201829433441,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2504201829433441,"y":0.25653207302093506},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.24346792697906494,0.2504201829433441,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24346792697906494},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24346792697906494},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25653207302093506},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":"207","boundary":[0.21512605249881744,0.24346792697906494,0.24201680719852448,0.25653207302093506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.25653207302093506},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19490024375915527,0.7495378303527832,0.26353207302093506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"هژاو","boundary":[0.7462185025215149,0.2802850306034088,0.7680672407150269,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"ﻣﺎﻧ","boundary":[0.7310924530029297,0.2802850306034088,0.7445378303527832,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.7210084199905396,0.2802850306034088,0.7277311086654663,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.6890756487846375,0.2802850306034088,0.7159664034843445,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6756302714347839,0.2802850306034088,0.6873949766159058,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6605042219161987,0.2802850306034088,0.6705882549285889,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2802850306034088},{"x":0.653781533241272,"y":0.2802850306034088},{"x":0.653781533241272,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﻋ","boundary":[0.6352941393852234,0.2802850306034088,0.653781533241272,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6235294342041016,0.2802850306034088,0.6352941393852234,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4638655483722687,0.2802850306034088,0.6184874176979065,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2921615242958069},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.30924370884895325,0.2802850306034088,0.4638655483722687,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2802850306034088},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2802850306034088},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"...............","boundary":[0.2369747906923294,0.2802850306034088,0.30756303668022156,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"str":"211","boundary":[0.21512605249881744,0.2802850306034088,0.2369747906923294,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7680672407150269,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7680672407150269,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"هژاو","boundary":[0.7462185025215149,0.30166271328926086,0.7680672407150269,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7445378303527832,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7445378303527832,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7310924530029297,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"ﻣﺎﻧ","boundary":[0.7310924530029297,0.30166271328926086,0.7445378303527832,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7277311086654663,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7210084199905396,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.7210084199905396,0.30166271328926086,0.7277311086654663,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7159664034843445,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7159664034843445,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﻋ","boundary":[0.6974790096282959,0.30166271328926086,0.7159664034843445,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6857143044471741,0.30166271328926086,0.6974790096282959,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6689075827598572,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6689075827598572,0.30166271328926086,0.6789916157722473,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6621848940849304,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6621848940849304,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.6352941393852234,0.30166271328926086,0.6621848940849304,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6235294342041016,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6235294342041016,0.30166271328926086,0.6352941393852234,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4638655483722687,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4638655483722687,0.30166271328926086,0.6184874176979065,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4638655483722687,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4638655483722687,"y":0.31353920698165894},{"x":0.30924370884895325,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.30924370884895325,0.30166271328926086,0.4638655483722687,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.30166271328926086},{"x":0.30756303668022156,"y":0.30166271328926086},{"x":0.30756303668022156,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24201680719852448,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"..............","boundary":[0.24201680719852448,0.30166271328926086,0.30756303668022156,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"str":"213","boundary":[0.21512605249881744,0.30166271328926086,0.24033613502979279,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7680672407150269,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7529411911964417,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻤﻧ","boundary":[0.7529411911964417,0.32185274362564087,0.7680672407150269,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.32185274362564087},{"x":0.75126051902771,"y":0.32185274362564087},{"x":0.75126051902771,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"ﯾﻪ","boundary":[0.7394958138465881,0.32185274362564087,0.75126051902771,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7344537973403931,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.5815126299858093,0.32185274362564087,0.7344537973403931,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5798319578170776,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5798319578170776,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4252100884914398,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.4252100884914398,0.32185274362564087,0.5798319578170776,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4252100884914398,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4252100884914398,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2705882489681244,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"................................","boundary":[0.2705882489681244,0.32185274362564087,0.4252100884914398,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2689075767993927,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2689075767993927,"y":0.33372920751571655},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"......","boundary":[0.24201680719852448,0.32185274362564087,0.2689075767993927,0.33372920751571655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":"215","boundary":[0.21512605249881744,0.32185274362564087,0.24033613502979279,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2732850306034088,0.7730672407150269,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8610451221466064},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺸﻫ","boundary":[0.4722689092159271,0.8491686582565308,0.5008403658866882,0.8610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8610451221466064},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.8421686582565308,0.5058403658866882,0.8680451221466065],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/qPGXUUSVZNgdbVCu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/sSUVeEYLvafadZej.jpg","blurred":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/LHSPdijAcAKbpWsI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00034008215753596074,0.9986724807354582,0.998967657002021]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"اﺪﻧ","boundary":[0.7126050591468811,0.33610451221466064,0.7277311086654663,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.33610451221466064},{"x":0.75126051902771,"y":0.33610451221466064},{"x":0.75126051902771,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻃ","boundary":[0.7344537973403931,0.33610451221466064,0.75126051902771,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7579832077026367,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﮐد","boundary":[0.7579832077026367,0.33610451221466064,0.7848739624023438,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7109243869781494,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7092437148094177,0.33610451221466064,0.7109243869781494,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.33610451221466064},{"x":0.702521026134491,"y":0.33610451221466064},{"x":0.702521026134491,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﺴﯾﻮﻧ","boundary":[0.6605042219161987,0.33610451221466064,0.702521026134491,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6605042219161987,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"ة","boundary":[0.6554622054100037,0.33610451221466064,0.6605042219161987,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6218487620353699,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6218487620353699,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5915966629981995,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.5915966629981995,0.33610451221466064,0.6218487620353699,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.6302521228790283,0.33610451221466064,0.6487395167350769,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5899159908294678,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.33610451221466064,0.5899159908294678,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.33610451221466064},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33610451221466064},{"x":0.45546218752861023,"y":0.34916865825653076},{"x":0.41680672764778137,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴﺟﺮﺑ","boundary":[0.41680672764778137,0.33610451221466064,0.45546218752861023,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5058823823928833,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4605042040348053,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻘﻘﺤﻣ","boundary":[0.4605042040348053,0.33610451221466064,0.5058823823928833,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5176470875740051,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5176470875740051,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5126050710678101,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.33610451221466064,0.5176470875740051,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5680672526359558,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5680672526359558,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"نادﺎﺘﺳا","boundary":[0.5243697762489319,0.33610451221466064,0.5680672526359558,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5747899413108826,0.33610451221466064,0.5815126299858093,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4151260554790497,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4151260554790497,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4084033668041229,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.4084033668041229,0.33610451221466064,0.4151260554790497,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3310924470424652,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3310924470424652,"y":0.34916865825653076},{"x":0.3210084140300751,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.3210084140300751,0.33610451221466064,0.3310924470424652,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.33610451221466064},{"x":0.364705890417099,"y":0.33610451221466064},{"x":0.364705890417099,"y":0.34916865825653076},{"x":0.33781513571739197,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"بﺮﻋ","boundary":[0.33781513571739197,0.33610451221466064,0.364705890417099,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.33610451221466064},{"x":0.40168067812919617,"y":0.33610451221466064},{"x":0.40168067812919617,"y":0.34916865825653076},{"x":0.37142857909202576,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻬﺟ","boundary":[0.37142857909202576,0.33610451221466064,0.40168067812919617,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2840336263179779,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2840336263179779,"y":0.34916865825653076},{"x":0.267226904630661,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.267226904630661,0.33610451221466064,0.2840336263179779,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3193277418613434,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3193277418613434,"y":0.34916865825653076},{"x":0.29075631499290466,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻤﺷ","boundary":[0.29075631499290466,0.33610451221466064,0.3193277418613434,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23529411852359772,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23529411852359772,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﮐ","boundary":[0.21512605249881744,0.33610451221466064,0.23529411852359772,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2655462324619293,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2655462324619293,"y":0.34916865825653076},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﯾآ","boundary":[0.24201680719852448,0.33610451221466064,0.2655462324619293,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6521008610725403,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6336134672164917,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"رﺪﺗ","boundary":[0.6336134672164917,0.35866984724998474,0.6521008610725403,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6638655662536621,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37173396348953247},{"x":0.658823549747467,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.35866984724998474,0.6638655662536621,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ﻖﯿﻘﺤﺗ","boundary":[0.6705882549285889,0.35866984724998474,0.7092437148094177,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.35866984724998474},{"x":0.729411780834198,"y":0.35866984724998474},{"x":0.729411780834198,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7159664034843445,0.35866984724998474,0.729411780834198,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7428571581840515,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.7361344695091248,0.35866984724998474,0.7428571581840515,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"يﺮﻤﻋ","boundary":[0.7495798468589783,0.35866984724998474,0.7848739624023438,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.35866984724998474},{"x":0.63193279504776,"y":0.35866984724998474},{"x":0.63193279504776,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6285714507102966,0.35866984724998474,0.63193279504776,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.35866984724998474},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35866984724998474},{"x":0.48235294222831726,"y":0.37173396348953247},{"x":0.45378151535987854,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.45378151535987854,0.35866984724998474,0.48235294222831726,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5159664154052734,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5159664154052734,"y":0.37173396348953247},{"x":0.489075630903244,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"هدﺮﮐ","boundary":[0.489075630903244,0.35866984724998474,0.5159664154052734,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"يﺮﭙﺳ","boundary":[0.5243697762489319,0.35866984724998474,0.5596638917922974,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5663865804672241,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.5663865804672241,0.35866984724998474,0.6033613681793213,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6268907785415649,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37173396348953247},{"x":0.610084056854248,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ﺲ","boundary":[0.610084056854248,0.35866984724998474,0.6268907785415649,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.35866984724998474},{"x":0.29411765933036804,"y":0.35866984724998474},{"x":0.29411765933036804,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2705882489681244,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ﻨﯿﻣز","boundary":[0.2705882489681244,0.35866984724998474,0.29411765933036804,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3142857253551483,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3142857253551483,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3008403480052948,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3008403480052948,0.35866984724998474,0.3142857253551483,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.35866984724998474},{"x":0.32773110270500183,"y":0.35866984724998474},{"x":0.32773110270500183,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3193277418613434,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.3193277418613434,0.35866984724998474,0.32773110270500183,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.35866984724998474},{"x":0.35798320174217224,"y":0.35866984724998474},{"x":0.35798320174217224,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3344537913799286,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺧ","boundary":[0.3344537913799286,0.35866984724998474,0.35798320174217224,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.35866984724998474},{"x":0.42184874415397644,"y":0.35866984724998474},{"x":0.42184874415397644,"y":0.37173396348953247},{"x":0.364705890417099,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"تﻼﯿﺼﺤﺗ","boundary":[0.364705890417099,0.35866984724998474,0.42184874415397644,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4470588266849518,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4470588266849518,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4285714328289032,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"يو","boundary":[0.4285714328289032,0.35866984724998474,0.4470588266849518,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2689075767993927,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2689075767993927,"y":0.37173396348953247},{"x":0.26218488812446594,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.26218488812446594,0.35866984724998474,0.2689075767993927,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2201680690050125,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.35866984724998474,0.2201680690050125,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2571428716182709,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2571428716182709,"y":0.37173396348953247},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﺑز","boundary":[0.22689075767993927,0.35866984724998474,0.2571428716182709,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"شﺪﻟﻮﻣ","boundary":[0.6571428775787354,0.3824228048324585,0.7008403539657593,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3954869210720062},{"x":0.707563042640686,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.707563042640686,0.3824228048324585,0.7210084199905396,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑﺮﻋ","boundary":[0.7260504364967346,0.3824228048324585,0.7546218633651733,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"بدا","boundary":[0.7630252242088318,0.3824228048324585,0.7848739624023438,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3954869210720062},{"x":0.653781533241272,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.653781533241272,0.3824228048324585,0.6554622054100037,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺼﻣ","boundary":[0.6218487620353699,0.3824228048324585,0.6470588445663452,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.3824228048324585,0.6201680898666382,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3824228048324585},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3824228048324585},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3954869210720062},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"ﺮـﺑ","boundary":[0.45210084319114685,0.3824228048324585,0.46722689270973206,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"هوﻼﻋ","boundary":[0.4739495813846588,0.3824228048324585,0.5042017102241516,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.3824228048324585,0.5159664154052734,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻧﺎﺳر","boundary":[0.5210084319114685,0.3824228048324585,0.5596638917922974,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺠﻧا","boundary":[0.5663865804672241,0.3824228048324585,0.5949580073356628,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6016806960105896,0.3824228048324585,0.6117647290229797,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"،نآ","boundary":[0.4268907606601715,0.3824228048324585,0.4453781545162201,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﺑز","boundary":[0.3193277418613434,0.3824228048324585,0.3478991687297821,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3954869210720062},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺑ","boundary":[0.35462185740470886,0.3824228048324585,0.3680672347545624,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3824228048324585},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3824228048324585},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3954869210720062},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻨـﺷآ","boundary":[0.37310925126075745,0.3824228048324585,0.42184874415397644,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3954869210720062},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.22857142984867096,0.3824228048324585,0.23361344635486603,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3954869210720062},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻗﺮـﺷ","boundary":[0.24033613502979279,0.3824228048324585,0.2806722819805145,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"يﺎـﻫ","boundary":[0.2873949706554413,0.3824228048324585,0.3176470696926117,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.21512605249881744,0.3824228048324585,0.2235294133424759,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﻬﺟو","boundary":[0.5949580073356628,0.4049881100654602,0.6168067455291748,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4049881100654602},{"x":0.63193279504776,"y":0.4049881100654602},{"x":0.63193279504776,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.6235294342041016,0.4049881100654602,0.63193279504776,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳرﺎﻓ","boundary":[0.6386554837226868,0.4049881100654602,0.6756302714347839,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"بدا","boundary":[0.6823529601097107,0.4049881100654602,0.7058823704719543,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.4049881100654602,0.7176470756530762,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑز","boundary":[0.7243697643280029,0.4049881100654602,0.7478991746902466,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻤﺟ","boundary":[0.7546218633651733,0.4049881100654602,0.7848739624023438,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.5848739743232727,0.4049881100654602,0.5915966629981995,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.4049881100654602},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4049881100654602},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4180522561073303},{"x":0.413445383310318,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺳ","boundary":[0.413445383310318,0.4049881100654602,0.43865546584129333,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4049881100654602},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4049881100654602},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.4049881100654602,0.45042017102241516,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"دادراﺮﻗ","boundary":[0.4571428596973419,0.4049881100654602,0.4957983195781708,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯾﻮﺧ","boundary":[0.5025210380554199,0.4049881100654602,0.5411764979362488,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻤﻫ","boundary":[0.5478991866111755,0.4049881100654602,0.5798319578170776,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4049881100654602},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4049881100654602},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺸﻧاد","boundary":[0.3310924470424652,0.4049881100654602,0.37478992342948914,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3815126121044159,0.4049881100654602,0.3949579894542694,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.4000000059604645,0.4049881100654602,0.4117647111415863,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"توﺮـﯿﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.4049881100654602,0.2571428716182709,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.4049881100654602},{"x":0.267226904630661,"y":0.4049881100654602},{"x":0.267226904630661,"y":0.4180522561073303},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.26218488812446594,0.4049881100654602,0.267226904630661,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4180522561073303},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺼﻣ","boundary":[0.27394959330558777,0.4049881100654602,0.2991596758365631,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4180522561073303},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.30588236451148987,0.4049881100654602,0.3294117748737335,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﻘﺤﺗ","boundary":[0.6873949766159058,0.42874109745025635,0.7092437148094177,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7193277478218079,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.42874109745025635,0.7193277478218079,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7697479128837585,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾرﺪﺗ","boundary":[0.7260504364967346,0.42874109745025635,0.7697479128837585,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7747899293899536,0.42874109745025635,0.7848739624023438,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6823529601097107,0.42874109745025635,0.6873949766159058,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺳ","boundary":[0.5025210380554199,0.42874109745025635,0.5260504484176636,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5327731370925903,0.42874109745025635,0.5462185144424438,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺠﻧاﺮﺳ","boundary":[0.5529412031173706,0.42874109745025635,0.5983193516731262,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.42874109745025635},{"x":0.610084056854248,"y":0.42874109745025635},{"x":0.610084056854248,"y":0.4418052136898041},{"x":0.605042040348053,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.42874109745025635,0.610084056854248,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6638655662536621,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺧادﺮﭘ","boundary":[0.6168067455291748,0.42874109745025635,0.6638655662536621,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﻖ","boundary":[0.6689075827598572,0.42874109745025635,0.6789916157722473,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.42874109745025635},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42874109745025635},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"1999","boundary":[0.4605042040348053,0.42874109745025635,0.49747899174690247,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4588235318660736,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.42874109745025635,0.4588235318660736,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.42874109745025635},{"x":0.44873949885368347,"y":0.42874109745025635},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4418052136898041},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﺳ","boundary":[0.42352941632270813,0.42874109745025635,0.44873949885368347,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.42874109745025635},{"x":0.42184874415397644,"y":0.42874109745025635},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4418052136898041},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ة","boundary":[0.41680672764778137,0.42874109745025635,0.42184874415397644,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.42874109745025635},{"x":0.29243698716163635,"y":0.42874109745025635},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":".ﺪﯿﯾاﺮﮔ","boundary":[0.2537815272808075,0.42874109745025635,0.29243698716163635,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3512605130672455,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺷﻮﻣﺎﺧ","boundary":[0.3008403480052948,0.42874109745025635,0.3512605130672455,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3680672347545624,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4418052136898041},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.35798320174217224,0.42874109745025635,0.3680672347545624,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3831932842731476,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4418052136898041},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"وا","boundary":[0.37478992342948914,0.42874109745025635,0.3831932842731476,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4100840389728546,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4418052136898041},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻤﻋ","boundary":[0.38823530077934265,0.42874109745025635,0.4100840389728546,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻃ","boundary":[0.7445378303527832,0.45130640268325806,0.7613445520401001,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6655462384223938,0.45130640268325806,0.6756302714347839,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.45130640268325806},{"x":0.702521026134491,"y":0.45130640268325806},{"x":0.702521026134491,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯾﺎﺑ","boundary":[0.6823529601097107,0.45130640268325806,0.702521026134491,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.7092437148094177,0.45130640268325806,0.7176470756530762,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"اﺪﻧ","boundary":[0.7243697643280029,0.45130640268325806,0.7378151416778564,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5848739743232727,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺣﺎﺻ","boundary":[0.5445378422737122,0.45130640268325806,0.5848739743232727,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"داﺮﻓا","boundary":[0.5915966629981995,0.45130640268325806,0.6168067455291748,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6235294342041016,0.45130640268325806,0.6302521228790283,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806},{"x":0.658823549747467,"y":0.45130640268325806},{"x":0.658823549747467,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ﻖﺣ","boundary":[0.6369748115539551,0.45130640268325806,0.658823549747467,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4643705487251282},{"x":0.462184876203537,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ـﻨﯿﻣز","boundary":[0.462184876203537,0.45130640268325806,0.4924369752407074,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4643705487251282},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.49747899174690247,0.45130640268325806,0.5109243988990784,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5428571701049805,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ﺮـﻈﻧ","boundary":[0.5176470875740051,0.45130640268325806,0.5428571701049805,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4605042040348053,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4643705487251282},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.45378151535987854,0.45130640268325806,0.4605042040348053,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.45130640268325806},{"x":0.34117648005485535,"y":0.45130640268325806},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4643705487251282},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.32436975836753845,0.45130640268325806,0.34117648005485535,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﻘﯿﺒﻄﺗ","boundary":[0.3478991687297821,0.45130640268325806,0.3983193337917328,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4470588266849518,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4643705487251282},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"تﺎـﯿﺑدا","boundary":[0.40504202246665955,0.45130640268325806,0.4470588266849518,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2823529541492462,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4643705487251282},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"دروآ","boundary":[0.25882354378700256,0.45130640268325806,0.2823529541492462,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.45130640268325806},{"x":0.32268908619880676,"y":0.45130640268325806},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4643705487251282},{"x":0.289075642824173,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻤـﺷ","boundary":[0.289075642824173,0.45130640268325806,0.32268908619880676,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2571428716182709,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2554621994495392,0.45130640268325806,0.2571428716182709,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24873949587345123,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ﺮـﺘﮐد","boundary":[0.21512605249881744,0.45130640268325806,0.24873949587345123,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48812350630760193},{"x":0.75126051902771,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺴﺣ","boundary":[0.75126051902771,0.4750593900680542,0.7848739624023438,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6302521228790283,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺣﺎﺻ","boundary":[0.5899159908294678,0.4750593900680542,0.6302521228790283,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6453781723976135,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6369748115539551,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6369748115539551,0.4750593900680542,0.6453781723976135,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺧ","boundary":[0.6504201889038086,0.4750593900680542,0.6739495992660522,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.6823529601097107,0.4750593900680542,0.6957983374595642,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4750593900680542},{"x":0.75126051902771,"y":0.4750593900680542},{"x":0.75126051902771,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"ﺐﯿﻄﺨﻟا","boundary":[0.7042016983032227,0.4750593900680542,0.75126051902771,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4750593900680542},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4750593900680542},{"x":0.43361344933509827,"y":0.48812350630760193},{"x":0.40672269463539124,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.40672269463539124,0.4750593900680542,0.43361344933509827,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4750593900680542},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4750593900680542},{"x":0.48571428656578064,"y":0.48812350630760193},{"x":0.440336138010025,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻘﯿﺒﻄﺗ","boundary":[0.440336138010025,0.4750593900680542,0.48571428656578064,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4750593900680542},{"x":0.529411792755127,"y":0.4750593900680542},{"x":0.529411792755127,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4924369752407074,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.4924369752407074,0.4750593900680542,0.529411792755127,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5495798587799072,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5361344814300537,0.4750593900680542,0.5495798587799072,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5882353186607361,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5546218752861023,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"ناﺮﻈﻧ","boundary":[0.5546218752861023,0.4750593900680542,0.5882353186607361,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4750593900680542},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4750593900680542},{"x":0.40504202246665955,"y":0.48812350630760193},{"x":0.40336135029792786,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.40336135029792786,0.4750593900680542,0.40504202246665955,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3764705955982208,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3462184965610504,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.3462184965610504,0.4750593900680542,0.3764705955982208,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3966386616230011,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3831932842731476,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3831932842731476,0.4750593900680542,0.3966386616230011,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.4750593900680542},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4750593900680542},{"x":0.30924370884895325,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2974790036678314,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"ﻷا","boundary":[0.2974790036678314,0.4750593900680542,0.30924370884895325,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.4750593900680542},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4750593900680542},{"x":0.33949580788612366,"y":0.48812350630760193},{"x":0.31596639752388,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"قﺎﻓآ","boundary":[0.31596639752388,0.4750593900680542,0.33949580788612366,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2705882489681244,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2218487411737442,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"نرﺎـﻘﻤﻟا","boundary":[0.2218487411737442,0.4750593900680542,0.2705882489681244,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2974790036678314,"y":0.48812350630760193},{"x":0.27563026547431946,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"بد","boundary":[0.27563026547431946,0.4750593900680542,0.2974790036678314,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2201680690050125,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.21512605249881744,0.4726840853691101,0.2201680690050125,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.32910451221466064,0.7898739624023438,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4976246953010559},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4976246953010559},{"x":0.43697479367256165,"y":0.510688841342926},{"x":0.41848739981651306,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.41848739981651306,0.4976246953010559,0.43697479367256165,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4976246953010559},{"x":0.489075630903244,"y":0.4976246953010559},{"x":0.489075630903244,"y":0.510688841342926},{"x":0.4436974823474884,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻘﯿﺒﻄﺗ","boundary":[0.4436974823474884,0.4976246953010559,0.489075630903244,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5327731370925903,"y":0.510688841342926},{"x":0.4941176474094391,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.4941176474094391,0.4976246953010559,0.5327731370925903,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5512605309486389,"y":0.510688841342926},{"x":0.5378151535987854,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5378151535987854,0.4976246953010559,0.5512605309486389,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5714285969734192,"y":0.510688841342926},{"x":0.5579832196235657,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"اﺪﻧ","boundary":[0.5579832196235657,0.4976246953010559,0.5714285969734192,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5949580073356628,"y":0.510688841342926},{"x":0.578151285648346,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻃ","boundary":[0.578151285648346,0.4976246953010559,0.5949580073356628,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6504201889038086,"y":0.510688841342926},{"x":0.6016806960105896,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.6016806960105896,0.4976246953010559,0.6504201889038086,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6621848940849304,"y":0.510688841342926},{"x":0.6571428775787354,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.4976246953010559,0.6621848940849304,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7210084199905396,"y":0.510688841342926},{"x":0.6672269105911255,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ","boundary":[0.6672269105911255,0.4976246953010559,0.7210084199905396,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7361344695091248,"y":0.510688841342926},{"x":0.7260504364967346,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7260504364967346,0.4976246953010559,0.7361344695091248,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7731092572212219,"y":0.510688841342926},{"x":0.7428571581840515,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"هرﺎﺷا","boundary":[0.7428571581840515,0.4976246953010559,0.7731092572212219,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.510688841342926},{"x":0.778151273727417,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.778151273727417,0.4976246953010559,0.7848739624023438,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4976246953010559},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4976246953010559},{"x":0.41680672764778137,"y":0.510688841342926},{"x":0.3831932842731476,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺴﯾﻮﻧ","boundary":[0.3831932842731476,0.4976246953010559,0.41680672764778137,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3815126121044159,"y":0.510688841342926},{"x":0.3798319399356842,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.3798319399356842,0.4976246953010559,0.3815126121044159,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.521377682685852},{"x":0.702521026134491,"y":0.521377682685852},{"x":0.702521026134491,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺴﺟﺮﺑ","boundary":[0.6571428775787354,0.521377682685852,0.702521026134491,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.521377682685852},{"x":0.7176470756530762,"y":0.521377682685852},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7092437148094177,0.521377682685852,0.7176470756530762,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.521377682685852},{"x":0.7378151416778564,"y":0.521377682685852},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"اﺪﻧ","boundary":[0.7243697643280029,0.521377682685852,0.7378151416778564,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.521377682685852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.521377682685852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻃ","boundary":[0.7445378303527832,0.521377682685852,0.7613445520401001,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.521377682685852},{"x":0.5764706134796143,"y":0.521377682685852},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5647059082984924,0.521377682685852,0.5764706134796143,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.521377682685852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.521377682685852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5344418287277222},{"x":0.583193302154541,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎﺴﮐ","boundary":[0.583193302154541,0.521377682685852,0.6201680898666382,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.521377682685852},{"x":0.6554622054100037,"y":0.521377682685852},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮﺗ","boundary":[0.6268907785415649,0.521377682685852,0.6554622054100037,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.521377682685852},{"x":0.529411792755127,"y":0.521377682685852},{"x":0.529411792755127,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.5109243988990784,0.521377682685852,0.529411792755127,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.521377682685852},{"x":0.5630252361297607,"y":0.521377682685852},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5344418287277222},{"x":0.534453809261322,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻤﺷ","boundary":[0.534453809261322,0.521377682685852,0.5630252361297607,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.521377682685852},{"x":0.3815126121044159,"y":0.521377682685852},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5344418287277222},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.37142857909202576,0.521377682685852,0.3815126121044159,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.521377682685852},{"x":0.42016807198524475,"y":0.521377682685852},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5344418287277222},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.38823530077934265,0.521377682685852,0.42016807198524475,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.521377682685852},{"x":0.4453781545162201,"y":0.521377682685852},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.4268907606601715,0.521377682685852,0.4453781545162201,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.521377682685852},{"x":0.4638655483722687,"y":0.521377682685852},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5344418287277222},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.45042017102241516,0.521377682685852,0.4638655483722687,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.521377682685852},{"x":0.48403361439704895,"y":0.521377682685852},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5344418287277222},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.47058823704719543,0.521377682685852,0.48403361439704895,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.521377682685852},{"x":0.5092437267303467,"y":0.521377682685852},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯾآ","boundary":[0.4924369752407074,0.521377682685852,0.5092437267303467,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.267226904630661,"y":0.521377682685852},{"x":0.267226904630661,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺘﺧادﺮﭘ","boundary":[0.21512605249881744,0.521377682685852,0.267226904630661,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.521377682685852},{"x":0.3142857253551483,"y":0.521377682685852},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﺺﺤﻔﺗ","boundary":[0.2722689211368561,0.521377682685852,0.3142857253551483,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.521377682685852},{"x":0.32436975836753845,"y":0.521377682685852},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3193277418613434,0.521377682685852,0.32436975836753845,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.521377682685852},{"x":0.36974790692329407,"y":0.521377682685852},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﻖﯿﻘﺤﺗ","boundary":[0.3310924470424652,0.521377682685852,0.36974790692329407,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.7579832077026367,0.5439429879188538,0.7848739624023438,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5570071339607239},{"x":0.756302535533905,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.756302535533905,0.5439429879188538,0.7579832077026367,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5570071339607239},{"x":0.578151285648346,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯾاﺮﮔ","boundary":[0.578151285648346,0.5439429879188538,0.6168067455291748,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.6252101063728333,0.5439429879188538,0.6386554837226868,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.6470588445663452,0.5439429879188538,0.6739495992660522,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺟﻮﺗ","boundary":[0.6789916157722473,0.5439429879188538,0.7092437148094177,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾﺎﺷ","boundary":[0.7159664034843445,0.5439429879188538,0.7495798468589783,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.21512605249881744,0.5439429879188538,0.2235294133424759,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﻊﻧﺎﻣ","boundary":[0.22857142984867096,0.5439429879188538,0.2521008551120758,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5570071339607239},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑﺮﻋ","boundary":[0.25882354378700256,0.5439429879188538,0.2873949706554413,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5570071339607239},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.29411765933036804,0.5439429879188538,0.2991596758365631,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5570071339607239},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣﻼﺳا","boundary":[0.30588236451148987,0.5439429879188538,0.3478991687297821,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5570071339607239},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"بدا","boundary":[0.3529411852359772,0.5439429879188538,0.3764705955982208,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5439429879188538},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5439429879188538},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5570071339607239},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3831932842731476,0.5439429879188538,0.38823530077934265,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5570071339607239},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻣز","boundary":[0.3949579894542694,0.5439429879188538,0.4252100884914398,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5439429879188538},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5439429879188538},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"قﺮﺸﻣ","boundary":[0.4319327771663666,0.5439429879188538,0.46722689270973206,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.4739495813846588,0.5439429879188538,0.5109243988990784,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5176470875740051,0.5439429879188538,0.5277311205863953,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5570071339607239},{"x":0.534453809261322,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"اﺪﻧ","boundary":[0.534453809261322,0.5439429879188538,0.5478991866111755,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻃ","boundary":[0.5546218752861023,0.5439429879188538,0.5714285969734192,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7647058963775635,"y":0.58076012134552},{"x":0.729411780834198,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺴﯿﻧ","boundary":[0.729411780834198,0.5676959753036499,0.7647058963775635,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7848739624023438,"y":0.58076012134552},{"x":0.7714285850524902,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.7714285850524902,0.5676959753036499,0.7848739624023438,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5462185144424438,"y":0.58076012134552},{"x":0.5142857432365417,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.5142857432365417,0.5676959753036499,0.5462185144424438,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5983193516731262,"y":0.58076012134552},{"x":0.5529412031173706,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ","boundary":[0.5529412031173706,0.5676959753036499,0.5983193516731262,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5676959753036499},{"x":0.610084056854248,"y":0.5676959753036499},{"x":0.610084056854248,"y":0.58076012134552},{"x":0.605042040348053,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.5676959753036499,0.610084056854248,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5676959753036499},{"x":0.658823549747467,"y":0.5676959753036499},{"x":0.658823549747467,"y":0.58076012134552},{"x":0.6168067455291748,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺨﯾرﺎﺗ","boundary":[0.6168067455291748,0.5676959753036499,0.658823549747467,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5676959753036499},{"x":0.702521026134491,"y":0.5676959753036499},{"x":0.702521026134491,"y":0.58076012134552},{"x":0.6655462384223938,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"ﻂﯾاﺮﺷ","boundary":[0.6655462384223938,0.5676959753036499,0.702521026134491,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7210084199905396,"y":0.58076012134552},{"x":0.707563042640686,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.707563042640686,0.5676959753036499,0.7210084199905396,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5676959753036499},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5676959753036499},{"x":0.48571428656578064,"y":0.58076012134552},{"x":0.4571428596973419,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮑﺷ","boundary":[0.4571428596973419,0.5676959753036499,0.48571428656578064,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5126050710678101,"y":0.58076012134552},{"x":0.4924369752407074,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"زﺎﺳ","boundary":[0.4924369752407074,0.5676959753036499,0.5126050710678101,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5676959753036499},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5676959753036499},{"x":0.45378151535987854,"y":0.58076012134552},{"x":0.42352941632270813,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"يﺮﯿﮔ","boundary":[0.42352941632270813,0.5676959753036499,0.45378151535987854,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5676959753036499},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5676959753036499},{"x":0.27899160981178284,"y":0.58076012134552},{"x":0.24873949587345123,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"كرد","boundary":[0.24873949587345123,0.5676959753036499,0.27899160981178284,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5676959753036499},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5676959753036499},{"x":0.29243698716163635,"y":0.58076012134552},{"x":0.2840336263179779,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.2840336263179779,0.5676959753036499,0.29243698716163635,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5676959753036499},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5676959753036499},{"x":0.32268908619880676,"y":0.58076012134552},{"x":0.2991596758365631,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘورا","boundary":[0.2991596758365631,0.5676959753036499,0.32268908619880676,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5676959753036499},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5676959753036499},{"x":0.37310925126075745,"y":0.58076012134552},{"x":0.32773110270500183,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻘﯿﺒﻄﺗ","boundary":[0.32773110270500183,0.5676959753036499,0.37310925126075745,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5676959753036499},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5676959753036499},{"x":0.41680672764778137,"y":0.58076012134552},{"x":0.3798319399356842,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.3798319399356842,0.5676959753036499,0.41680672764778137,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5676959753036499},{"x":0.24201680719852448,"y":0.58076012134552},{"x":0.21512605249881744,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﻨﮐ","boundary":[0.21512605249881744,0.5676959753036499,0.24201680719852448,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7630252242088318,0.5914489030838013,0.7731092572212219,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.5914489030838013,0.7848739624023438,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻫد","boundary":[0.6420168280601501,0.5914489030838013,0.6655462384223938,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﺺﯿﺨﺸﺗ","boundary":[0.6722689270973206,0.5914489030838013,0.7226890921592712,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6045130491256714},{"x":0.729411780834198,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑﻮﺧ","boundary":[0.729411780834198,0.5914489030838013,0.7613445520401001,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.6369748115539551,0.5914489030838013,0.6386554837226868,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ","boundary":[0.5882353186607361,0.5914489030838013,0.6302521228790283,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5914489030838013},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5914489030838013},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6045130491256714},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﺗ","boundary":[0.45210084319114685,0.5914489030838013,0.45546218752861023,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5914489030838013},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5914489030838013},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6045130491256714},{"x":0.462184876203537,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.5914489030838013,0.46722689270973206,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5914489030838013},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5914489030838013},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘورا","boundary":[0.4739495813846588,0.5914489030838013,0.49747899174690247,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.5025210380554199,0.5914489030838013,0.5394958257675171,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.556302547454834,"y":0.5914489030838013},{"x":0.556302547454834,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5462185144424438,0.5914489030838013,0.556302547454834,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"يو","boundary":[0.5630252361297607,0.5914489030838013,0.5815126299858093,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5914489030838013},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5914489030838013},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﺄ","boundary":[0.4470588266849518,0.5914489030838013,0.45042017102241516,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5914489030838013,0.2201680690050125,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5914489030838013},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5914489030838013},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6045130491256714},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫرﻮـﺸﮐ","boundary":[0.22689075767993927,0.5914489030838013,0.27563026547431946,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﮓـﻨﻫﺮﻓ","boundary":[0.2840336263179779,0.5914489030838013,0.3310924470424652,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5914489030838013},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5914489030838013},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6045130491256714},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.33781513571739197,0.5914489030838013,0.34285715222358704,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5914489030838013},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5914489030838013},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.3495798408985138,0.5914489030838013,0.38655462861061096,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5914489030838013},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5914489030838013},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.3932773172855377,0.5914489030838013,0.40168067812919617,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5914489030838013},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5914489030838013},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.4084033668041229,0.5914489030838013,0.42352941632270813,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﺛ","boundary":[0.4285714328289032,0.5914489030838013,0.4470588266849518,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻠﻣ","boundary":[0.7596638798713684,0.6140142679214478,0.7848739624023438,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"دراد","boundary":[0.6000000238418579,0.6140142679214478,0.6235294342041016,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6140142679214478},{"x":0.658823549747467,"y":0.6140142679214478},{"x":0.658823549747467,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺟﻮﺗ","boundary":[0.6285714507102966,0.6140142679214478,0.658823549747467,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6140142679214478},{"x":0.680672287940979,"y":0.6140142679214478},{"x":0.680672287940979,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻧ","boundary":[0.6655462384223938,0.6140142679214478,0.680672287940979,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻠﺘﺨﻣ","boundary":[0.6873949766159058,0.6140142679214478,0.7277311086654663,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.7344537973403931,0.6140142679214478,0.7596638798713684,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":".2","boundary":[0.5899159908294678,0.6128265857696533,0.5983193516731262,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6140142679214478},{"x":0.583193302154541,"y":0.6140142679214478},{"x":0.583193302154541,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺴﺣ","boundary":[0.5512605309486389,0.6140142679214478,0.583193302154541,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.4773109257221222,0.6140142679214478,0.4957983195781708,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﺐﯿﻄﺨﻟا","boundary":[0.5025210380554199,0.6140142679214478,0.5495798587799072,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":":ﺪﯾاﺰﻓا","boundary":[0.4420168101787567,0.6140142679214478,0.4773109257221222,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.6453781723976135,0.6377671957015991,0.6621848940849304,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6377671957015991},{"x":0.702521026134491,"y":0.6377671957015991},{"x":0.702521026134491,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﻮﺳ","boundary":[0.6689075827598572,0.6377671957015991,0.702521026134491,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7092437148094177,0.6377671957015991,0.7176470756530762,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"اﺪﻧ","boundary":[0.7243697643280029,0.6377671957015991,0.7378151416778564,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻃ","boundary":[0.7445378303527832,0.6377671957015991,0.7613445520401001,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6508313417434692},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮔﺪﯾد","boundary":[0.38823530077934265,0.6377671957015991,0.4285714328289032,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6377671957015991},{"x":0.440336138010025,"y":0.6377671957015991},{"x":0.440336138010025,"y":0.6508313417434692},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.43361344933509827,0.6377671957015991,0.440336138010025,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ","boundary":[0.4470588266849518,0.6377671957015991,0.4924369752407074,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6508313417434692},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻠﻋ","boundary":[0.49915966391563416,0.6377671957015991,0.5193277597427368,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.5260504484176636,0.6377671957015991,0.5394958257675171,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎﯾﺮﺟ","boundary":[0.5478991866111755,0.6377671957015991,0.5899159908294678,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5966386795043945,0.6377671957015991,0.6033613681793213,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6508313417434692},{"x":0.610084056854248,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺷﻮﮐ","boundary":[0.610084056854248,0.6377671957015991,0.6420168280601501,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6377671957015991},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻘﯿﺒﻄﺗ","boundary":[0.21512605249881744,0.6377671957015991,0.26050421595573425,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.2655462324619293,0.6377671957015991,0.3042016923427582,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6377671957015991},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6377671957015991},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6508313417434692},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻘﻘﺤﻣ","boundary":[0.30924370884895325,0.6377671957015991,0.35462185740470886,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6377671957015991},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6377671957015991},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.3613445460796356,0.6377671957015991,0.38655462861061096,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6369748115539551,"y":0.673396646976471},{"x":0.6252101063728333,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6252101063728333,0.6603325605392456,0.6369748115539551,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6470588445663452,"y":0.673396646976471},{"x":0.6420168280601501,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.6603325605392456,0.6470588445663452,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6603325605392456},{"x":0.707563042640686,"y":0.6603325605392456},{"x":0.707563042640686,"y":0.673396646976471},{"x":0.653781533241272,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺷاﺮﻓاﺮﺑ","boundary":[0.653781533241272,0.6603325605392456,0.707563042640686,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7210084199905396,"y":0.673396646976471},{"x":0.7142857313156128,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.7142857313156128,0.6603325605392456,0.7210084199905396,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7647058963775635,"y":0.673396646976471},{"x":0.7277311086654663,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺴﻧاﺮﻓ","boundary":[0.7277311086654663,0.6603325605392456,0.7647058963775635,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7848739624023438,"y":0.673396646976471},{"x":0.7731092572212219,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7731092572212219,0.6603325605392456,0.7848739624023438,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5411764979362488,"y":0.673396646976471},{"x":0.5243697762489319,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.5243697762489319,0.6603325605392456,0.5411764979362488,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5596638917922974,"y":0.673396646976471},{"x":0.5478991866111755,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"در","boundary":[0.5478991866111755,0.6603325605392456,0.5596638917922974,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5747899413108826,"y":0.673396646976471},{"x":0.5663865804672241,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5663865804672241,0.6603325605392456,0.5747899413108826,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5949580073356628,"y":0.673396646976471},{"x":0.5798319578170776,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.5798319578170776,0.6603325605392456,0.5949580073356628,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6235294342041016,"y":0.673396646976471},{"x":0.6016806960105896,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﮐ","boundary":[0.6016806960105896,0.6603325605392456,0.6235294342041016,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5210084319114685,"y":0.673396646976471},{"x":0.5008403658866882,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﮐ","boundary":[0.5008403658866882,0.6603325605392456,0.5210084319114685,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6603325605392456},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6603325605392456},{"x":0.49747899174690247,"y":0.673396646976471},{"x":0.4957983195781708,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4957983195781708,0.6603325605392456,0.49747899174690247,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4907563030719757,"y":0.673396646976471},{"x":0.4739495813846588,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫ","boundary":[0.4739495813846588,0.6603325605392456,0.4907563030719757,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4722689092159271,"y":0.673396646976471},{"x":0.4588235318660736,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"اﻮﻧ","boundary":[0.4588235318660736,0.6603325605392456,0.4722689092159271,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6603325605392456},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6603325605392456},{"x":0.45378151535987854,"y":0.673396646976471},{"x":0.42352941632270813,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺸﻧ","boundary":[0.42352941632270813,0.6603325605392456,0.45378151535987854,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6603325605392456},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6603325605392456},{"x":0.35798320174217224,"y":0.673396646976471},{"x":0.3310924470424652,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ﺮﮕﯾد","boundary":[0.3310924470424652,0.6603325605392456,0.35798320174217224,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6603325605392456},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6603325605392456},{"x":0.39159664511680603,"y":0.673396646976471},{"x":0.3630252182483673,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"يﻮﺳ","boundary":[0.3630252182483673,0.6603325605392456,0.39159664511680603,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6603325605392456},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6603325605392456},{"x":0.40672269463539124,"y":0.673396646976471},{"x":0.3983193337917328,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3983193337917328,0.6603325605392456,0.40672269463539124,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6603325605392456},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6603325605392456},{"x":0.41848739981651306,"y":0.673396646976471},{"x":0.413445383310318,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.413445383310318,0.6603325605392456,0.41848739981651306,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6603325605392456},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6603325605392456},{"x":0.32773110270500183,"y":0.673396646976471},{"x":0.32605043053627014,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.32605043053627014,0.6603325605392456,0.32773110270500183,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6603325605392456},{"x":0.26050421595573425,"y":0.673396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯾاﺮـﮔ","boundary":[0.21512605249881744,0.6603325605392456,0.26050421595573425,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2840336263179779,"y":0.673396646976471},{"x":0.267226904630661,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.267226904630661,0.6603325605392456,0.2840336263179779,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3193277418613434,"y":0.673396646976471},{"x":0.29075631499290466,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"دﻮـﺧ","boundary":[0.29075631499290466,0.6603325605392456,0.3193277418613434,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.684085488319397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.684085488319397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘورا","boundary":[0.7613445520401001,0.684085488319397,0.7848739624023438,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.684085488319397},{"x":0.7596638798713684,"y":0.684085488319397},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"يرﻮﺤﻣ","boundary":[0.7176470756530762,0.684085488319397,0.7596638798713684,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.7109243869781494,0.6817102432250977,0.7159664034843445,0.6900237798690796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.684085488319397},{"x":0.6521008610725403,"y":0.684085488319397},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"يﻮﺴﻧاﺮﻓ","boundary":[0.6033613681793213,0.684085488319397,0.6521008610725403,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.684085488319397},{"x":0.7042016983032227,"y":0.684085488319397},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6971496343612671},{"x":0.658823549747467,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻘﻘﺤﻣ","boundary":[0.658823549747467,0.684085488319397,0.7042016983032227,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.684085488319397},{"x":0.49915966391563416,"y":0.684085488319397},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6971496343612671},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.48067227005958557,0.684085488319397,0.49915966391563416,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.684085488319397},{"x":0.534453809261322,"y":0.684085488319397},{"x":0.534453809261322,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻘﺘﻧا","boundary":[0.5042017102241516,0.684085488319397,0.534453809261322,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.684085488319397},{"x":0.578151285648346,"y":0.684085488319397},{"x":0.578151285648346,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.5411764979362488,0.684085488319397,0.578151285648346,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.684085488319397},{"x":0.5966386795043945,"y":0.684085488319397},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5848739743232727,0.684085488319397,0.5966386795043945,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.684085488319397},{"x":0.440336138010025,"y":0.684085488319397},{"x":0.440336138010025,"y":0.6971496343612671},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.43361344933509827,0.684085488319397,0.440336138010025,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.684085488319397},{"x":0.45042017102241516,"y":0.684085488319397},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.684085488319397,0.45042017102241516,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.684085488319397},{"x":0.4789915978908539,"y":0.684085488319397},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﮐ","boundary":[0.4571428596973419,0.684085488319397,0.4789915978908539,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.684085488319397},{"x":0.4268907606601715,"y":0.684085488319397},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6971496343612671},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"ﺗﺄ","boundary":[0.41848739981651306,0.684085488319397,0.4268907606601715,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.684085488319397},{"x":0.38823530077934265,"y":0.684085488319397},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.3798319399356842,0.684085488319397,0.38823530077934265,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.684085488319397},{"x":0.41680672764778137,"y":0.684085488319397},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﮐ","boundary":[0.3949579894542694,0.684085488319397,0.41680672764778137,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.684085488319397},{"x":0.37310925126075745,"y":0.684085488319397},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"ﺒـﺳﺎﻨﻣ","boundary":[0.3344537913799286,0.684085488319397,0.37310925126075745,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.684085488319397},{"x":0.3344537913799286,"y":0.684085488319397},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"ﺖ","boundary":[0.3210084140300751,0.684085488319397,0.3344537913799286,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.684085488319397},{"x":0.3193277418613434,"y":0.684085488319397},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6971496343612671},{"x":0.289075642824173,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"يﺎـﻫ","boundary":[0.289075642824173,0.684085488319397,0.3193277418613434,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397},{"x":0.22857142984867096,"y":0.684085488319397},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.21512605249881744,0.684085488319397,0.22857142984867096,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.684085488319397},{"x":0.2823529541492462,"y":0.684085488319397},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6971496343612671},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣﻼـﺳا","boundary":[0.23361344635486603,0.684085488319397,0.2823529541492462,0.6971496343612671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻃ","boundary":[0.6672269105911255,0.7078384757041931,0.6941176652908325,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7008403539657593,0.7078384757041931,0.7058823704719543,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑﺮﻋ","boundary":[0.7126050591468811,0.7078384757041931,0.7411764860153198,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.7478991746902466,0.7078384757041931,0.7848739624023438,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﺑدا","boundary":[0.5815126299858093,0.7078384757041931,0.6117647290229797,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎـﻬﺟ","boundary":[0.6184874176979065,0.7078384757041931,0.6605042219161987,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"ـ","boundary":[0.5747899413108826,0.7078384757041931,0.5798319578170776,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7078384757041931},{"x":0.507563054561615,"y":0.7078384757041931},{"x":0.507563054561615,"y":0.7209026217460632},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﮐ","boundary":[0.48739495873451233,0.7078384757041931,0.507563054561615,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﮕﻨﻫﺮﻓ","boundary":[0.5142857432365417,0.7078384757041931,0.5680672526359558,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7078384757041931},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7078384757041931},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7209026217460632},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.46890756487846375,0.7078384757041931,0.48067227005958557,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.7078384757041931,0.2201680690050125,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺘﻓﺮﮔ","boundary":[0.22689075767993927,0.7078384757041931,0.2655462324619293,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7078384757041931},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7078384757041931},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮑـﺷ","boundary":[0.2722689211368561,0.7078384757041931,0.30756303668022156,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﭘورا","boundary":[0.3142857253551483,0.7078384757041931,0.3445378243923187,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7078384757041931},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7078384757041931},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3495798408985138,0.7078384757041931,0.35798320174217224,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻘﺘـﺴﻣ","boundary":[0.3630252182483673,0.7078384757041931,0.4117647111415863,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7209026217460632},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎـﻀﻓ","boundary":[0.41848739981651306,0.7078384757041931,0.4605042040348053,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮔﮋﯾو","boundary":[0.7478991746902466,0.7304037809371948,0.7848739624023438,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7304037809371948},{"x":0.63193279504776,"y":0.7304037809371948},{"x":0.63193279504776,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳاراد","boundary":[0.5882353186607361,0.7304037809371948,0.63193279504776,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.6369748115539551,0.7304037809371948,0.6453781723976135,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺧ","boundary":[0.6521008610725403,0.7304037809371948,0.6756302714347839,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"صﺎﺧ","boundary":[0.6823529601097107,0.7304037809371948,0.7142857313156128,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.7210084199905396,0.7304037809371948,0.7462185025215149,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7434679269790649},{"x":0.583193302154541,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.7304037809371948,0.5848739743232727,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.5596638917922974,0.7304037809371948,0.5764706134796143,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.7304037809371948,0.2201680690050125,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7304037809371948},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7304037809371948},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7434679269790649},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻗﺮﺷ","boundary":[0.22689075767993927,0.7304037809371948,0.26050421595573425,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7304037809371948},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7304037809371948},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7434679269790649},{"x":0.267226904630661,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻘﯿﺒﻄﺗ","boundary":[0.267226904630661,0.7304037809371948,0.3126050531864166,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7304037809371948},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7304037809371948},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.3176470696926117,0.7304037809371948,0.35462185740470886,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7304037809371948},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7304037809371948},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻘﺘﺴﻣ","boundary":[0.3613445460796356,0.7304037809371948,0.40336135029792786,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7304037809371948},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7304037809371948},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯾدﻮﺟﻮﻣ","boundary":[0.4084033668041229,0.7304037809371948,0.46722689270973206,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7304037809371948},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7304037809371948},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻤﻋ","boundary":[0.4722689092159271,0.7304037809371948,0.49915966391563416,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5058823823928833,0.7304037809371948,0.5193277597427368,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7304037809371948},{"x":0.556302547454834,"y":0.7304037809371948},{"x":0.556302547454834,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺷﻮﮐ","boundary":[0.5243697762489319,0.7304037809371948,0.556302547454834,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.754156768321991},{"x":0.6268907785415649,"y":0.754156768321991},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘورا","boundary":[0.6016806960105896,0.754156768321991,0.6268907785415649,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.754156768321991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.754156768321991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7672209143638611},{"x":0.63193279504776,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑاﺮﺑ","boundary":[0.63193279504776,0.754156768321991,0.6554622054100037,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.754156768321991},{"x":0.6756302714347839,"y":0.754156768321991},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6621848940849304,0.754156768321991,0.6756302714347839,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.754156768321991},{"x":0.6890756487846375,"y":0.754156768321991},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7672209143638611},{"x":0.680672287940979,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.680672287940979,0.754156768321991,0.6890756487846375,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.754156768321991},{"x":0.7243697643280029,"y":0.754156768321991},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑﺮﻋ","boundary":[0.6957983374595642,0.754156768321991,0.7243697643280029,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.754156768321991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.754156768321991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7310924530029297,0.754156768321991,0.7361344695091248,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.754156768321991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.754156768321991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣﻼﺳا","boundary":[0.7428571581840515,0.754156768321991,0.7848739624023438,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.754156768321991},{"x":0.6016806960105896,"y":0.754156768321991},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5983193516731262,0.754156768321991,0.6016806960105896,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.754156768321991},{"x":0.5697479248046875,"y":0.754156768321991},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺒﺛا","boundary":[0.5394958257675171,0.754156768321991,0.5697479248046875,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.754156768321991},{"x":0.5966386795043945,"y":0.754156768321991},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿ","boundary":[0.5764706134796143,0.754156768321991,0.5966386795043945,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.754156768321991},{"x":0.5310924649238586,"y":0.754156768321991},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ﻨﮐ","boundary":[0.5210084319114685,0.754156768321991,0.5310924649238586,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.754156768321991},{"x":0.5193277597427368,"y":0.754156768321991},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ﺪ","boundary":[0.5109243988990784,0.754156768321991,0.5193277597427368,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.754156768321991},{"x":0.5092437267303467,"y":0.754156768321991},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7672209143638611},{"x":0.507563054561615,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.507563054561615,0.754156768321991,0.5092437267303467,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.754156768321991},{"x":0.48739495873451233,"y":0.754156768321991},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7672209143638611},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.46890756487846375,0.754156768321991,0.48739495873451233,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.754156768321991},{"x":0.5025210380554199,"y":0.754156768321991},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4941176474094391,0.754156768321991,0.5025210380554199,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.754156768321991},{"x":0.46722689270973206,"y":0.754156768321991},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7672209143638611},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ور","boundary":[0.45546218752861023,0.754156768321991,0.46722689270973206,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.754156768321991},{"x":0.45378151535987854,"y":0.754156768321991},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7672209143638611},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.45210084319114685,0.754156768321991,0.45378151535987854,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.754156768321991},{"x":0.35630252957344055,"y":0.754156768321991},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﻣ","boundary":[0.3327731192111969,0.754156768321991,0.35630252957344055,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.754156768321991},{"x":0.3848739564418793,"y":0.754156768321991},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"يﺎﭘ","boundary":[0.3630252182483673,0.754156768321991,0.3848739564418793,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.754156768321991},{"x":0.40504202246665955,"y":0.754156768321991},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7672209143638611},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻣا","boundary":[0.38991597294807434,0.754156768321991,0.40504202246665955,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.754156768321991},{"x":0.4302521049976349,"y":0.754156768321991},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.4117647111415863,0.754156768321991,0.4302521049976349,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.754156768321991},{"x":0.4453781545162201,"y":0.754156768321991},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7672209143638611},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.43697479367256165,0.754156768321991,0.4453781545162201,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.754156768321991},{"x":0.25882354378700256,"y":0.754156768321991},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"تﺎـﯿﺑدا","boundary":[0.21512605249881744,0.754156768321991,0.25882354378700256,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.754156768321991},{"x":0.2840336263179779,"y":0.754156768321991},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7672209143638611},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﮐ","boundary":[0.26386556029319763,0.754156768321991,0.2840336263179779,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.754156768321991},{"x":0.3310924470424652,"y":0.754156768321991},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7672209143638611},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"str":"درﺎـﺸﻓ","boundary":[0.29075631499290466,0.754156768321991,0.3310924470424652,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4906246953010559,0.7898739624023438,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8230403661727905},{"x":0.778151273727417,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.778151273727417,0.8123515248298645,0.7848739624023438,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.8123515248298645},{"x":0.778151273727417,"y":0.8123515248298645},{"x":0.778151273727417,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7764706015586853,0.8123515248298645,0.778151273727417,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺴﺣ","boundary":[0.7428571581840515,0.8123515248298645,0.7697479128837585,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":"،ﺐﯿﻄﺨﻟا","boundary":[0.6974790096282959,0.8123515248298645,0.7394958138465881,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"بدﻷا","boundary":[0.6386554837226868,0.8111639022827148,0.6655462384223938,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"قﺎﻓآ","boundary":[0.6722689270973206,0.8111639022827148,0.6907563209533691,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":1,"str":"نرﺎﻘﻤﻟا","boundary":[0.5983193516731262,0.8111639022827148,0.6336134672164917,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":"چ","boundary":[0.5815126299858093,0.8123515248298645,0.5882353186607361,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.8123515248298645,0.5966386795043945,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.5697479248046875,0.8123515248298645,0.5764706134796143,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":"،ﺮﮑﻔﻟاراد","boundary":[0.4789915978908539,0.8123515248298645,0.5193277597427368,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":":ﻖﺸﻣد)","boundary":[0.5260504484176636,0.8123515248298645,0.5647059082984924,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":"1999","boundary":[0.4436974823474884,0.8123515248298645,0.4739495813846588,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.4151260554790497,0.8123515248298645,0.4285714328289032,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8230403661727905},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":"،(","boundary":[0.43361344933509827,0.8123515248298645,0.4420168101787567,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8230403661727905},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":"255","boundary":[0.38655462861061096,0.8123515248298645,0.4100840389728546,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.8123515248298645},{"x":0.3848739564418793,"y":0.8123515248298645},{"x":0.3848739564418793,"y":0.8230403661727905},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.8123515248298645,0.3848739564418793,0.8230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8301662802696228},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8301662802696228},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8408551216125488},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.8301662802696228,0.22689075767993927,0.8408551216125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8301662802696228},{"x":0.32605043053627014,"y":0.8301662802696228},{"x":0.32605043053627014,"y":0.8408551216125488},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":1,"str":"euro-contrism","boundary":[0.23193277418613434,0.8301662802696228,0.32605043053627014,0.8408551216125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":1,"str":"3.","boundary":[0.5008403658866882,0.8301662802696228,0.5126050710678101,0.8408551216125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.8301662802696228},{"x":0.610084056854248,"y":0.8301662802696228},{"x":0.610084056854248,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":1,"str":"euro-centrism","boundary":[0.5176470875740051,0.8301662802696228,0.610084056854248,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8408551216125488},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8041639022827148,0.7898739624023438,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.29334917664527893},{"x":0.556302547454834,"y":0.29334917664527893},{"x":0.556302547454834,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4941176474094391,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮕﺸﯿﭘ","boundary":[0.4941176474094391,0.29334917664527893,0.556302547454834,0.30641329288482666]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.29334917664527893},{"x":0.48739495873451233,"y":0.29334917664527893},{"x":0.48739495873451233,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4436974823474884,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺟﺮﺘﻣ","boundary":[0.4436974823474884,0.29334917664527893,0.48739495873451233,0.30641329288482666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.29334917664527893},{"x":0.556302547454834,"y":0.29334917664527893},{"x":0.556302547454834,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4436974823474884,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4386974823474884,0.2863491766452789,0.561302547454834,0.31341329288482667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8503562808036804},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8503562808036804},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8622328042984009},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧ","boundary":[0.48403361439704895,0.8503562808036804,0.4941176474094391,0.8622328042984009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8503562808036804},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8503562808036804},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8622328042984009},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8433562808036804,0.4991176474094391,0.8692328042984009],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/udWdqgjbzzvXIhzd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/RTHrYVKyNEzqhccT.jpg","blurred":"/storage/books/c960106e6b0396a3/pages/pDHIcXOmpmkywNeQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002314729735856951,0.9986724807354582,0.998976120082896]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5042017102241516,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2149643748998642},{"x":0.489075630903244,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"هار","boundary":[0.489075630903244,0.20190024375915527,0.5042017102241516,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5176470875740051,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5092437267303467,0.20190024375915527,0.5176470875740051,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5579832196235657,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ياﺪﺟ","boundary":[0.5243697762489319,0.20190024375915527,0.5579832196235657,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻫار","boundary":[0.5647059082984924,0.20190024375915527,0.5932773351669312,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"بﺮﻋ","boundary":[0.5983193516731262,0.20190024375915527,0.6252101063728333,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2149643748998642},{"x":0.63193279504776,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.20190024375915527,0.6369748115539551,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"مﻼﺳا","boundary":[0.6436975002288818,0.20190024375915527,0.6756302714347839,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻬﺟ","boundary":[0.6823529601097107,0.20190024375915527,0.7142857313156128,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7210084199905396,0.20190024375915527,0.7344537973403931,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻘﯿﺒﻄﺗ","boundary":[0.7394958138465881,0.20190024375915527,0.7848739624023438,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.20190024375915527},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20190024375915527},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2149643748998642},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﯾﺎﭘورا","boundary":[0.43361344933509827,0.20190024375915527,0.48403361439704895,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.20190024375915527},{"x":0.413445383310318,"y":0.20190024375915527},{"x":0.413445383310318,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.3949579894542694,0.20190024375915527,0.413445383310318,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4268907606601715,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2149643748998642},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.41848739981651306,0.20190024375915527,0.4268907606601715,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2149643748998642},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯾﺎﻤﯿﭘ","boundary":[0.35630252957344055,0.20190024375915527,0.3949579894542694,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.20190024375915527},{"x":0.33949580788612366,"y":0.20190024375915527},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2149643748998642},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺐـﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.29411765933036804,0.20190024375915527,0.33949580788612366,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3512605130672455,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3462184965610504,0.20190024375915527,0.3512605130672455,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.20190024375915527},{"x":0.29243698716163635,"y":0.20190024375915527},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2149643748998642},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.29075631499290466,0.20190024375915527,0.29243698716163635,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2149643748998642},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.2823529541492462,0.20190024375915527,0.2840336263179779,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2149643748998642},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"هﺰـﯿﮕﻧ","boundary":[0.24537815153598785,0.20190024375915527,0.2823529541492462,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2201680690050125,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.20190024375915527,0.2201680690050125,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2149643748998642},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﻫ","boundary":[0.22689075767993927,0.20190024375915527,0.24369747936725616,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6504201889038086,0.22446556389331818,0.6605042219161987,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.22446556389331818},{"x":0.680672287940979,"y":0.22446556389331818},{"x":0.680672287940979,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.6672269105911255,0.22446556389331818,0.680672287940979,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ","boundary":[0.6873949766159058,0.22446556389331818,0.7428571581840515,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"فاﺪﻫا","boundary":[0.7495798468589783,0.22446556389331818,0.7848739624023438,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.22446556389331818},{"x":0.605042040348053,"y":0.22446556389331818},{"x":0.605042040348053,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺷ","boundary":[0.5915966629981995,0.22446556389331818,0.605042040348053,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6117647290229797,0.22446556389331818,0.6184874176979065,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﮐ","boundary":[0.6252101063728333,0.22446556389331818,0.6470588445663452,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"ﻮة","boundary":[0.5764706134796143,0.22446556389331818,0.5899159908294678,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘورا","boundary":[0.5478991866111755,0.22446556389331818,0.5714285969734192,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5428571701049805,0.22446556389331818,0.5462185144424438,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":".دراد","boundary":[0.4470588266849518,0.22446556389331818,0.4739495813846588,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2375296950340271},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"توﺎﻔﺗ","boundary":[0.48067227005958557,0.22446556389331818,0.5159664154052734,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿ","boundary":[0.5210084319114685,0.22446556389331818,0.5411764979362488,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6016806960105896,"y":0.26128265261650085},{"x":0.578151285648346,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"ﻨﯿﻣز","boundary":[0.578151285648346,0.24821852147579193,0.6016806960105896,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6084033846855164,0.24821852147579193,0.6218487620353699,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6285714507102966,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"يدﺪﻌﺘﻣ","boundary":[0.6285714507102966,0.24821852147579193,0.6773109436035156,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.24821852147579193},{"x":0.702521026134491,"y":0.24821852147579193},{"x":0.702521026134491,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺛآ","boundary":[0.6840336322784424,0.24821852147579193,0.702521026134491,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"اﺪﻧ","boundary":[0.7092437148094177,0.24821852147579193,0.7226890921592712,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7462185025215149,"y":0.26128265261650085},{"x":0.729411780834198,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻃ","boundary":[0.729411780834198,0.24821852147579193,0.7462185025215149,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7529411911964417,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7529411911964417,0.24821852147579193,0.7613445520401001,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5764706134796143,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5764706134796143,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.5697479248046875,0.24821852147579193,0.5764706134796143,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.24821852147579193},{"x":0.413445383310318,"y":0.24821852147579193},{"x":0.413445383310318,"y":0.26128265261650085},{"x":0.40336135029792786,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.40336135029792786,0.24821852147579193,0.413445383310318,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.24821852147579193},{"x":0.46554622054100037,"y":0.24821852147579193},{"x":0.46554622054100037,"y":0.26128265261650085},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻘﯿﺒﻄﺗ","boundary":[0.42016807198524475,0.24821852147579193,0.46554622054100037,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.24821852147579193},{"x":0.507563054561615,"y":0.24821852147579193},{"x":0.507563054561615,"y":0.26128265261650085},{"x":0.47058823704719543,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.47058823704719543,0.24821852147579193,0.507563054561615,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5142857432365417,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.24821852147579193,0.5193277597427368,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5260504484176636,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺑدا","boundary":[0.5260504484176636,0.24821852147579193,0.5630252361297607,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3512605130672455,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3512605130672455,"y":0.26128265261650085},{"x":0.32268908619880676,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"زﻮـﺣ","boundary":[0.32268908619880676,0.24821852147579193,0.3512605130672455,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.24821852147579193},{"x":0.37142857909202576,"y":0.24821852147579193},{"x":0.37142857909202576,"y":0.26128265261650085},{"x":0.35798320174217224,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.35798320174217224,0.24821852147579193,0.37142857909202576,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.24821852147579193},{"x":0.40168067812919617,"y":0.24821852147579193},{"x":0.40168067812919617,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"هﮋﯾو","boundary":[0.3781512677669525,0.24821852147579193,0.40168067812919617,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3210084140300751,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3210084140300751,"y":0.26128265261650085},{"x":0.31596639752388,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"ة","boundary":[0.31596639752388,0.24821852147579193,0.3210084140300751,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.24821852147579193},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24821852147579193},{"x":0.26050421595573425,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2554621994495392,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"ﻋ","boundary":[0.2554621994495392,0.24821852147579193,0.26050421595573425,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.24821852147579193},{"x":0.31092438101768494,"y":0.24821852147579193},{"x":0.31092438101768494,"y":0.26128265261650085},{"x":0.267226904630661,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"تﺎـﯿﺑدا","boundary":[0.267226904630661,0.24821852147579193,0.31092438101768494,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2201680690050125,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2201680690050125,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.24821852147579193,0.2201680690050125,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2554621994495392,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2554621994495392,"y":0.26128265261650085},{"x":0.22689075767993927,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﺑﺮ","boundary":[0.22689075767993927,0.24821852147579193,0.2554621994495392,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺟ","boundary":[0.7109243869781494,0.2695961892604828,0.7243697643280029,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.7310924530029297,0.2695961892604828,0.7411764860153198,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳرﺎﻓ","boundary":[0.7478991746902466,0.2695961892604828,0.7848739624023438,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6974790096282959,0.2695961892604828,0.7092437148094177,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2826603353023529},{"x":0.605042040348053,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.605042040348053,0.2695961892604828,0.6336134672164917,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.6420168280601501,0.2695961892604828,0.6554622054100037,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻧﺎﻣ","boundary":[0.6621848940849304,0.2695961892604828,0.6907563209533691,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯿﭘ","boundary":[0.5697479248046875,0.2695961892604828,0.5983193516731262,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2826603353023529},{"x":0.556302547454834,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ور","boundary":[0.556302547454834,0.2695961892604828,0.5680672526359558,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.2695961892604828},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2695961892604828},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2826603353023529},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳوا","boundary":[0.35630252957344055,0.2695961892604828,0.38991597294807434,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻤﺷزرا","boundary":[0.3949579894542694,0.2695961892604828,0.4453781545162201,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2695961892604828},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2695961892604828},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2826603353023529},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻠﻗ","boundary":[0.45042017102241516,0.2695961892604828,0.48067227005958557,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2826603353023529},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺛآ","boundary":[0.48739495873451233,0.2695961892604828,0.5058823823928833,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5126050710678101,0.2695961892604828,0.5210084319114685,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮑﯾ","boundary":[0.5260504484176636,0.2695961892604828,0.5512605309486389,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2695961892604828},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2695961892604828},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.2695961892604828,0.35462185740470886,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.2695961892604828},{"x":0.27731093764305115,"y":0.2695961892604828},{"x":0.27731093764305115,"y":0.2826603353023529},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.24873949587345123,0.2695961892604828,0.27731093764305115,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.2857142984867096,0.2695961892604828,0.3042016923427582,0.2826603353023529]},{"property":nul