اقتصاد تجارت الکترونیکی اقتصاد تجارت الکترونیکی

توضیحات

"کتاب حاضر بر آن است تا آثار اقتصادی ناشی از تجارت الکترونیکی را مورد مطالعه قرار دهد؛ به همین منظور در فصل اول کتاب مفاهیم فناوری اطلاعات و ویژگی‌های آن، مفهوم اقتصاد دیجیتالی و مراحل تکوین آن آورده شده است، در فصل دوم به موضوع تجارت الکترونیکی و مزایای آن پرداخته شده، در فصل سوم موضوع اقتصاد تجارت الکترونیکی آورده شده است. در این فصل اثرات خرد و کلان اقتصادی ناشی از تجارت الکترونیکی مطرح شده است. در فصل چهارم بازارهای الکترونیکی مورد بحث قرار گرفته و چگونگی تاثیر تجارت الکترونیکی بر بازارها و نحوه قیمت‌گذاری ,بر این بازارها آمده و در فصل آخر به پرداخت‌های الکترونیکی و پول الکترونیکی و آثار اقتصادی تجارت الکترونیکی بر بازار پول و ارز پرداخته شده است. "

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-3434
-6464
-9494
-120120
{"id":"3795525","title":"اقتصاد تجارت الکترونیکی","price":"۱۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c9ea721c3677cbdf/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c9ea721c3677cbdf/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c9ea721c3677cbdf/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c9ea721c3677cbdf/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c9ea721c3677cbdf/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c9ea721c3677cbdf/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c9ea721c3677cbdf/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c9ea721c3677cbdf/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c9ea721c3677cbdf/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c9ea721c3677cbdf/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644693274","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":"1","description":["\"کتاب حاضر بر آن است تا آثار اقتصادی ناشی از تجارت الکترونیکی را مورد مطالعه قرار دهد؛ به همین منظور در فصل اول کتاب مفاهیم فناوری اطلاعات و ویژگی‌های آن، مفهوم اقتصاد دیجیتالی و مراحل تکوین آن آورده شده است، در فصل دوم به موضوع تجارت الکترونیکی و مزایای آن پرداخته شده، در فصل سوم موضوع اقتصاد تجارت الکترونیکی آورده شده است. در این فصل اثرات خرد و کلان اقتصادی ناشی از تجارت الکترونیکی مطرح شده است. در فصل چهارم بازارهای الکترونیکی مورد بحث قرار گرفته و چگونگی تاثیر تجارت الکترونیکی بر بازارها و نحوه قیمت‌گذاری ","بر این بازارها آمده و در فصل آخر به پرداخت‌های الکترونیکی و پول الکترونیکی و آثار اقتصادی تجارت الکترونیکی بر بازار پول و ارز پرداخته شده است. \""],"pages_count":"164","keywords":null,"token":"c9ea721c3677cbdf","created_at":"2019-08-10 20:59:46","updated_at":"2019-09-01 13:41:16","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-17 19:32:19","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917854","title":"پریسا یعقوبی‌منظری","firstname":"پریسا","lastname":"یعقوبی‌منظری","token":"f620a9e6410d0582","created_at":"2019-08-10 20:58:55","updated_at":"2019-08-10 20:58:55","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917855","title":"روح‌الله نوری","firstname":"روح‌الله","lastname":"نوری","token":"a1028dbeb6f2e324","created_at":"2019-08-10 20:59:00","updated_at":"2019-08-10 20:59:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917856","title":"محمود محمودزاده","firstname":"محمود","lastname":"محمودزاده","token":"8512acbc0b3c8538","created_at":"2019-08-10 20:59:04","updated_at":"2019-08-10 20:59:04","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917854","title":"پریسا یعقوبی‌منظری","firstname":"پریسا","lastname":"یعقوبی‌منظری","token":"f620a9e6410d0582","created_at":"2019-08-10 20:58:55","updated_at":"2019-08-10 20:58:55","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917855","title":"روح‌الله نوری","firstname":"روح‌الله","lastname":"نوری","token":"a1028dbeb6f2e324","created_at":"2019-08-10 20:59:00","updated_at":"2019-08-10 20:59:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917856","title":"محمود محمودزاده","firstname":"محمود","lastname":"محمودزاده","token":"8512acbc0b3c8538","created_at":"2019-08-10 20:59:04","updated_at":"2019-08-10 20:59:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784209","file":"5d4ef0fa702053.25963633.pdf","book_id":"3795525","toc":[{"page":10,"title":"فصل 1: فناوري اطلاعات و ارتباطات"},{"page":34,"title":"فصل 2: تجارت الكترونيكي"},{"page":64,"title":"فصل 3: اقتصاد تجارت الکترونیکی "},{"page":94,"title":"فصل 4: بازار الکترونیکی "},{"page":120,"title":"فصل 5: پرداخت الکترونیکی \r"}],"created_at":"2019-08-10 20:59:46","updated_at":"2019-09-01 13:41:20","process_started_at":"2019-08-10 21:38:50","process_done_at":"2019-08-10 21:43:15","process_failed_at":null,"pages_count":"164","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"44c4736a1483ca50bb30c13538db6696246cb76b2a1f5f722dc259e9882956e1b07e9892b8245d3d4c98dcdc6f78e1387b0345ccaafce6f0479d0aa791188d81","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۴"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"2992","title":"اصول مالی و حقوق بازرگانی بین المللی","token":"0eed91a7c5aa509f","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:24:23","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_fields":[{"id":"1225","title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی","degree_id":"10","token":"ef1345070c87cce9","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-08-24 13:02:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8377","title":"بازرگانی بین المللی","token":"edfa1ac0f678ac1b","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:52","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_fields":[{"id":"1081","title":"مدیریت امور گمرکی","degree_id":"7","token":"156a795abab2b960","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1105","title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","degree_id":"7","token":"31b01a65aabe8226","books_count":"45","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1147","title":"مدیریت بازرگانی","degree_id":"7","token":"ca6aea70281f3353","books_count":"37","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1813","title":"مدیریت گمرکی","degree_id":"7","token":"8b8dd59c87ae4299","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"10030","title":"بیمه های بازرگانی بین المللی","token":"3e62d94e91bebb48","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:26:32","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_fields":[{"id":"1897","title":"حقوق تجارت الکترونیکی","degree_id":"10","token":"78de78f44476cf4f","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16816","title":"حقوق بازرگانی بین المللی","token":"e5ce3020b0d2cac7","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:30:20","updated_at":"2019-08-17 19:32:19","study_fields":[{"id":"1081","title":"مدیریت امور گمرکی","degree_id":"7","token":"156a795abab2b960","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1147","title":"مدیریت بازرگانی","degree_id":"7","token":"ca6aea70281f3353","books_count":"37","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16819","title":"حقوق بازرگانی بین المللی ","token":"2357604eaf7c8eab","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:30:20","updated_at":"2019-08-17 19:32:19","study_fields":[{"id":"847","title":"روابط بین الملل","degree_id":"10","token":"0cef5aa1b4714182","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-10 13:57:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","ebook_price_en":"8000","urlify":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۱۶۴","authorTitle":"پریسا یعقوبی‌منظری, روح‌الله نوری, محمود محمودزاده","tocStr":"فصل 1: فناوري اطلاعات و ارتباطات, فصل 2: تجارت الكترونيكي, فصل 3: اقتصاد تجارت الکترونیکی , فصل 4: بازار الکترونیکی , فصل 5: پرداخت الکترونیکی \r","url":"/preview/c9ea721c3677cbdf/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C"}
{"toc":[{"page":10,"title":"فصل 1: فناوري اطلاعات و ارتباطات"},{"page":34,"title":"فصل 2: تجارت الكترونيكي"},{"page":64,"title":"فصل 3: اقتصاد تجارت الکترونیکی "},{"page":94,"title":"فصل 4: بازار الکترونیکی "},{"page":120,"title":"فصل 5: پرداخت الکترونیکی \r"}],"pages_count":164,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c9ea721c3677cbdf","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/489f99a743586fd5d076bedca8e1b848.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/538b678417a5d3e2bd4f3fbb4c796138.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/6025e10927bcf5abb2766c98e80d6ef7.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/cc14a80f4a60917501a4188189e7d35c.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.1367,0.14657,0.08582]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناس","boundary":[0.7867645643153526,0.13696485811121326,0.8534282987551866,0.14870015222886032],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6695850622406639,0.13696485811121326,0.6754458921161827,0.14870015222886032],"dir":"ltr"},{"str":"یعقوبی،","boundary":[0.6131950207468879,0.1367001522288604,0.6685252282157675,0.14843544634650746],"dir":"rtl"},{"str":"پریسا،","boundary":[0.563402489626556,0.1367001522288604,0.6080295435684647,0.14843544634650746],"dir":"rtl"},{"str":"١٣۵٩","boundary":[0.5202074688796681,0.1367001522288604,0.5582121161825726,0.14843544634650746],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5088334854771784,0.1367001522288604,0.5097395850622407,0.14843544634650746],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.815103734439834,0.16343544634650736,0.8530335684647302,0.17517074046415443],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8030290456431536,0.16343544634650736,0.8099329045643153,0.17517074046415443],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.77850622406639,0.16343544634650736,0.7978270954356846,0.17517074046415443],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.728838174273859,0.16343544634650736,0.7733248132780084,0.17517074046415443],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.669577701286307,0.16343544634650736,0.6754385311618257,0.17517074046415443],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6265145228215767,0.16343544634650736,0.6684509128630705,0.17517074046415443],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5810788381742739,0.16343544634650736,0.6216006224066389,0.17517074046415443],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5029045643153527,0.16343544634650736,0.5758589626556018,0.17517074046415443],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.49650983402489623,0.16343544634650736,0.5028342323651452,0.17517074046415443],"dir":"ltr"},{"str":"پدیدآورندگان","boundary":[0.4094190871369295,0.16343544634650736,0.49138854771784235,0.17517074046415443],"dir":"rtl"},{"str":"پریسا","boundary":[0.35975103734439834,0.16343544634650736,0.3985172614107884,0.17517074046415443],"dir":"rtl"},{"str":"یعقوبیمنظری،","boundary":[0.251701244813278,0.16343544634650736,0.35444863070539423,0.17517074046415443],"dir":"rtl"},{"str":"روحاﷲ","boundary":[0.20340248962655597,0.16343544634650736,0.24654821576763483,0.17517074046415443],"dir":"rtl"},{"str":"نوری،","boundary":[0.15983402489626553,0.16343544634650736,0.19823601659751033,0.17517074046415443],"dir":"rtl"},{"str":"محمود","boundary":[0.6236514522821576,0.18990603458180147,0.6685017012448132,0.2016413286994485],"dir":"rtl"},{"str":"محمودزاده","boundary":[0.5478423236514522,0.18990603458180147,0.6184709128630705,0.2016413286994485],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7848547717842324,0.21196485811121324,0.8532065975103735,0.22370015222886028],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7503734439834026,0.21196485811121324,0.7796034024896266,0.22370015222886028],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6695901659751037,0.21196485811121324,0.6754509958506224,0.22370015222886028],"dir":"ltr"},{"str":"تھران","boundary":[0.6328630705394191,0.21170015222886035,0.6685829875518672,0.22343544634650742],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.626966265560166,0.21170015222886035,0.6328270954356847,0.22343544634650742],"dir":"ltr"},{"str":"موسس","boundary":[0.572158755186722,0.21170015222886035,0.6218685062240664,0.22343544634650742],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.5014107883817428,0.21170015222886035,0.5574449377593361,0.22343544634650742],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48933609958506225,0.21170015222886035,0.49636443983402495,0.22343544634650742],"dir":"rtl"},{"str":"پژوھشھای","boundary":[0.40244813278008307,0.21170015222886035,0.48432858921161825,0.22343544634650742],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.3417012448132781,0.21170015222886035,0.3973380497925312,0.22343544634650742],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2875518672199171,0.21170015222886035,0.2926928215767636,0.22343544634650742],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7848547717842322,0.23402368164062498,0.8532065975103733,0.24575897575827205],"dir":"rtl"},{"str":"ظاھری","boundary":[0.7308298755186722,0.23402368164062498,0.7798564730290456,0.24575897575827205],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.669582680539419,0.23402368164062498,0.6754435104149378,0.24575897575827205],"dir":"ltr"},{"str":"١۶۴","boundary":[0.6400829875518672,0.23375897575827212,0.6684931120331951,0.24549426987591916],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.6156846473029045,0.23375897575827212,0.6348068464730291,0.24549426987591916],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.6048085892116184,0.23375897575827212,0.6157218672199171,0.24549426987591916],"dir":"ltr"},{"str":"جدول،","boundary":[0.5560580912863071,0.23375897575827212,0.5996090041493777,0.24549426987591916],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.5109958506224068,0.23375897575827212,0.5508878838174275,0.24549426987591916],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5007922406639005,0.23375897575827212,0.5058087136929461,0.24549426987591916],"dir":"ltr"},{"str":"شابک","boundary":[0.8112448132780082,0.2560825051700368,0.8531566804979253,0.2678177992876838],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6695850622406639,0.2560825051700368,0.6754458921161827,0.2678177992876838],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٠٠٠","boundary":[0.621161825726141,0.25581779928768383,0.6685120331950207,0.26755309340533084],"dir":"rtl"},{"str":"ریال","boundary":[0.5896680497925311,0.25581779928768383,0.6161582987551867,0.26755309340533084],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5628583817427385,0.25581779928768383,0.5637644813278008,0.26755309340533084],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.5690041493775934,0.25581779928768383,0.5784741908713693,0.26755309340533084],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.583771244813278,0.25581779928768383,0.5896320746887967,0.26755309340533084],"dir":"ltr"},{"str":"٣٢٧","boundary":[0.5345228215767635,0.25581779928768383,0.5629329460580913,0.26755309340533084],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5283770539419087,0.25581779928768383,0.529283153526971,0.26755309340533084],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶٩","boundary":[0.5000414937759335,0.25581779928768383,0.5284516182572614,0.26755309340533084],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.49389572614107885,0.25581779928768383,0.49480182572614106,0.26755309340533084],"dir":"ltr"},{"str":"٩۶۴","boundary":[0.46543568464730284,0.25581779928768383,0.49384580912863063,0.26755309340533084],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4593360995850622,0.25581779928768383,0.46534593360995846,0.26755309340533084],"dir":"ltr"},{"str":"٩٧٨","boundary":[0.430954356846473,0.25581779928768383,0.4593644813278008,0.26755309340533084],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.8042738589211618,0.2781413286994485,0.8530478838174272,0.2898766228170956],"dir":"rtl"},{"str":"فھرست","boundary":[0.7443983402489627,0.2781413286994485,0.7990583402489626,0.2898766228170956],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.6882572614107884,0.2781413286994485,0.7393252282157676,0.2898766228170956],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6695921576763486,0.2781413286994485,0.6754529875518673,0.2898766228170956],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.6450622406639005,0.2781413286994485,0.668373112033195,0.2898766228170956],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8072614107883818,0.30020015222886026,0.8529891286307054,0.31193544634650733],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6695850622406639,0.30020015222886026,0.6754458921161827,0.31193544634650733],"dir":"ltr"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.6129460580912862,0.30020015222886026,0.6685828630705393,0.31193544634650733],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5346473029045643,0.30020015222886026,0.6077261825726141,0.31193544634650733],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8072614107883818,0.32225897575827206,0.8529891286307054,0.33399426987591907],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6695850622406639,0.32225897575827206,0.6754458921161827,0.33399426987591907],"dir":"ltr"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.6129460580912863,0.32225897575827206,0.6685828630705394,0.33399426987591907],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5848132780082987,0.32225897575827206,0.6077268049792531,0.33399426987591907],"dir":"rtl"},{"str":"المللی","boundary":[0.5325311203319503,0.32225897575827206,0.5794760165975104,0.33399426987591907],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8072614107883818,0.3443177992876838,0.8529891286307054,0.35605309340533087],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6695850622406639,0.3443177992876838,0.6754458921161827,0.35605309340533087],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6265145228215768,0.3443177992876838,0.6684509128630706,0.35605309340533087],"dir":"rtl"},{"str":"جھانی","boundary":[0.5752282157676348,0.3443177992876838,0.6212870539419086,0.35605309340533087],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8072614107883818,0.3663766228170956,0.8529891286307054,0.37811191693474266],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6695850622406639,0.3663766228170956,0.6754458921161827,0.37811191693474266],"dir":"ltr"},{"str":"تکنولوژی","boundary":[0.6094605809128629,0.3663766228170956,0.6684993360995849,0.37811191693474266],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5490871369294605,0.3663766228170956,0.6044431120331949,0.37811191693474266],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.53701244813278,0.3663766228170956,0.5439163070539418,0.37811191693474266],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.4768879668049793,0.3663766228170956,0.5318876763485477,0.37811191693474266],"dir":"rtl"},{"str":"شناس","boundary":[0.8099180912863069,0.38843544634650734,0.8532041078838173,0.4001707404641544],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7548547717842323,0.38843544634650734,0.7952355186721991,0.4001707404641544],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6695848132780082,0.38843544634650734,0.675445643153527,0.4001707404641544],"dir":"ltr"},{"str":"نوری،","boundary":[0.6302489626556016,0.3881707404641544,0.6685264730290457,0.39990603458180146],"dir":"rtl"},{"str":"روحاﷲ،","boundary":[0.5759751037344398,0.3881707404641544,0.6249144398340248,0.39990603458180146],"dir":"rtl"},{"str":"١٣۵٨","boundary":[0.5327800829875519,0.3881707404641544,0.5709092116182573,0.39990603458180146],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.521451286307054,0.3881707404641544,0.527585601659751,0.39990603458180146],"dir":"ltr"},{"str":"شناس","boundary":[0.8099180912863069,0.41049426987591914,0.8532041078838173,0.4222295639935662],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7548547717842323,0.41049426987591914,0.7952355186721991,0.4222295639935662],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6695848132780082,0.41049426987591914,0.675445643153527,0.4222295639935662],"dir":"ltr"},{"str":"محمودزاده","boundary":[0.5980082987551868,0.41049426987591914,0.6684435684647303,0.4222295639935662],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5921576763485477,0.41049426987591914,0.5980185062240664,0.4222295639935662],"dir":"ltr"},{"str":"محمود،","boundary":[0.5360165975103733,0.41049426987591914,0.5869082987551867,0.4222295639935662],"dir":"rtl"},{"str":"١٣۵۵","boundary":[0.4929460580912862,0.41049426987591914,0.53082622406639,0.4222295639935662],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4815720746887966,0.41049426987591914,0.4824781742738588,0.4222295639935662],"dir":"ltr"},{"str":"شناس","boundary":[0.8099180912863069,0.4325530934053309,0.8532041078838173,0.44428838752297795],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7548547717842323,0.4325530934053309,0.7952355186721991,0.44428838752297795],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6695848132780082,0.4325530934053309,0.675445643153527,0.44428838752297795],"dir":"ltr"},{"str":"موسس","boundary":[0.6188392531120331,0.4325530934053309,0.6685490041493776,0.44428838752297795],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.548091286307054,0.4325530934053309,0.6042499170124482,0.44428838752297795],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5360165975103734,0.4325530934053309,0.543044937759336,0.44428838752297795],"dir":"rtl"},{"str":"پژوھشھای","boundary":[0.45510373443983404,0.4325530934053309,0.5311798755186722,0.44428838752297795],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.3941078838174274,0.4325530934053309,0.44999365145228215,0.44428838752297795],"dir":"rtl"},{"str":"ردهبندی","boundary":[0.797551867219917,0.4546119169347426,0.8530746473029046,0.46634721105238974],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.7549792531120333,0.4546119169347426,0.7922468464730291,0.46634721105238974],"dir":"rtl"},{"str":"HF","boundary":[0.6485477178423237,0.4543472110523897,0.6683487136929461,0.4660825051700368],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6695768464730291,0.4546119169347426,0.6754376763485478,0.46634721105238974],"dir":"ltr"},{"str":"٣٢","boundary":[0.6296265560165976,0.4543472110523897,0.6485666390041495,0.4660825051700368],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5789626556016597,0.4543472110523897,0.5852870539419087,0.4660825051700368],"dir":"ltr"},{"str":"۵۵۴٨","boundary":[0.5854356846473029,0.4543472110523897,0.6233158506224067,0.4660825051700368],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6232780082987552,0.4543472110523897,0.6296024066390042,0.4660825051700368],"dir":"ltr"},{"str":"٧ی","boundary":[0.5645228215767635,0.4543472110523897,0.564539377593361,0.4660825051700368],"dir":"rtl"},{"str":"الف٧","boundary":[0.5218257261410789,0.4543472110523897,0.5553017427385893,0.4660825051700368],"dir":"rtl"},{"str":"١٣٨٩","boundary":[0.4786307053941909,0.4543472110523897,0.5165108713692946,0.4660825051700368],"dir":"rtl"},{"str":"ردهبندی","boundary":[0.797551867219917,0.4766707404641544,0.8530746473029046,0.4884060345818015],"dir":"rtl"},{"str":"دیویی","boundary":[0.7513692946058091,0.4766707404641544,0.7923705809128632,0.4884060345818015],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6695926556016598,0.4766707404641544,0.6754534854771785,0.4884060345818015],"dir":"ltr"},{"str":"٨۴","boundary":[0.6494190871369294,0.4764060345818015,0.6683591701244813,0.48814132869944854],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6430705394190871,0.4764060345818015,0.6493949377593361,0.48814132869944854],"dir":"ltr"},{"str":"۶۵٨","boundary":[0.6146887966804979,0.4764060345818015,0.6430989211618258,0.48814132869944854],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.8081327800829875,0.49872956399356616,0.8530989211618256,0.5104648581112132],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.7182572614107884,0.49872956399356616,0.8029339419087137,0.5104648581112132],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6822821576763486,0.49872956399356616,0.712918755186722,0.5104648581112132],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6695850622406639,0.49872956399356616,0.6754458921161827,0.5104648581112132],"dir":"ltr"},{"str":"٢١٩","boundary":[0.6400829875518672,0.49872956399356616,0.6684741908713693,0.5104648581112132],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.6306224066390042,0.49872956399356616,0.6400924481327801,0.5104648581112132],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.621161825726141,0.49872956399356616,0.630631867219917,0.5104648581112132],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.6117012448132779,0.49872956399356616,0.621171286307054,0.5104648581112132],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.6019917012448132,0.49872956399356616,0.6114617427385892,0.5104648581112132],"dir":"rtl"},{"str":"شاب","boundary":[0.634858755186722,0.521541015625,0.6740143568464729,0.5420998391544118],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.32638207468879665,0.521541015625,0.36719091286307054,0.5420998391544118],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5690104024481327,0.521541015625,0.5822362945643154,0.5420998391544118],"dir":"ltr"},{"str":"نامکتاب","boundary":[0.7710373443983403,0.5492468979779411,0.852938713692946,0.569805721507353],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7654356846473029,0.5492468979779411,0.7710044813278009,0.569805721507353],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6984647302904564,0.551078125,0.7599834024896265,0.5687251838235293],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6339834024896265,0.551078125,0.6930871369294606,0.5687251838235293],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5296680497925311,0.551078125,0.6287302904564316,0.5687251838235293],"dir":"rtl"},{"str":"گانپدیدآورند","boundary":[0.7646887966804979,0.5762251838235294,0.7647136929460581,0.5938722426470588],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7289626556016596,0.5762251838235294,0.7366058091286307,0.5938722426470588],"dir":"ltr"},{"str":"پریسا","boundary":[0.6781742738589209,0.576940372242647,0.7206224066390039,0.5945874310661765],"dir":"rtl"},{"str":"یعقوبی","boundary":[0.6151867219917011,0.576940372242647,0.6697344398340247,0.5945874310661765],"dir":"rtl"},{"str":"منظر","boundary":[0.5717427385892115,0.576940372242647,0.6069958506224067,0.5945874310661765],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5390041493775931,0.576940372242647,0.5471950207468878,0.5945874310661765],"dir":"ltr"},{"str":"عضو","boundary":[0.4991701244813277,0.576940372242647,0.5389045643153526,0.5945874310661765],"dir":"rtl"},{"str":"هیأت","boundary":[0.4482572614107882,0.576940372242647,0.4909543568464729,0.5945874310661765],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.3962240663900413,0.576940372242647,0.4398921161825724,0.5945874310661765],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.33224066390041473,0.576940372242647,0.3877593360995849,0.5945874310661765],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.25705394190871345,0.576940372242647,0.3239502074688794,0.5945874310661765],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23838174273858895,0.576940372242647,0.2487634854771782,0.5945874310661765],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشها","boundary":[0.16356846473029021,0.576940372242647,0.2301659751037342,0.5945874310661765],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.7552282157676347,0.6019991957720588,0.8234439834024895,0.6196462545955883],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7407883817427384,0.6019991957720588,0.7469875518672198,0.6196462545955883],"dir":"ltr"},{"str":"روحا","boundary":[0.6926141078838174,0.6019991957720588,0.7331452282157676,0.6196462545955883],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.649045643153527,0.6019991957720588,0.6746639004149377,0.6196462545955883],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6247717842323651,0.6019991957720588,0.6329626556016597,0.6196462545955883],"dir":"ltr"},{"str":"عضو","boundary":[0.5850622406639003,0.6019991957720588,0.6246721991701243,0.6196462545955883],"dir":"rtl"},{"str":"هیأت","boundary":[0.5348962655601659,0.6019991957720588,0.5775933609958505,0.6196462545955883],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.4834854771784231,0.6019991957720588,0.5271535269709542,0.6196462545955883],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.4203734439834024,0.6019991957720588,0.47551867219917004,0.6196462545955883],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.3458091286307053,0.6019991957720588,0.41270539419087127,0.6196462545955883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3278838174273858,0.6019991957720588,0.33826556016597503,0.6196462545955883],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشها","boundary":[0.253817427385892,0.6019991957720588,0.3202904564315352,0.6196462545955883],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.16170124481327794,0.6019991957720588,0.2299170124481327,0.6196462545955883],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1472614107883816,0.6019991957720588,0.15346058091286294,0.6196462545955883],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7879792531120334,0.6343991957720588,0.8234564315352699,0.6520462545955882],"dir":"rtl"},{"str":"محمود","boundary":[0.7278547717842325,0.6343991957720588,0.7814315352697098,0.6520462545955882],"dir":"rtl"},{"str":"محمودزاده","boundary":[0.6362614107883819,0.6343991957720588,0.721307053941909,0.6520462545955882],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6215228215767636,0.6343991957720588,0.6297136929460582,0.6520462545955882],"dir":"ltr"},{"str":"عضو","boundary":[0.5817846491070787,0.6343991957720588,0.6214792531120333,0.6520462545955882],"dir":"rtl"},{"str":"هیأت","boundary":[0.5325352097931461,0.6343991957720588,0.5752363161750443,0.6520462545955882],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.48231472491134497,0.6343991957720588,0.5259868768611115,0.6520462545955882],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.4202425043806906,0.6343991957720588,0.4757663919793105,0.6520462545955882],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.3467916216829648,0.6343991957720588,0.413694171448656,0.6520462545955882],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32986057075603137,0.6343991957720588,0.34024328875093024,0.6520462545955882],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.2406488715336749,0.6343991957720588,0.32331223782399676,0.6520462545955882],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی)","boundary":[0.15768672199170122,0.6343991957720588,0.23410053860164037,0.6520462545955882],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.796221991701245,0.6566648897058823,0.8530601659751039,0.6743119485294118],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7782717842323652,0.6566648897058823,0.7907448132780083,0.6743119485294118],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.716155601659751,0.6566648897058823,0.7727946058091287,0.6743119485294118],"dir":"rtl"},{"str":"آرایی:","boundary":[0.6572510373443984,0.6566648897058823,0.7106784232365145,0.6743119485294118],"dir":"rtl"},{"str":"یگانه","boundary":[0.6140809128630704,0.65723359375,0.6517738589211618,0.6748806525735295],"dir":"rtl"},{"str":"خدامی","boundary":[0.5562966804979252,0.65723359375,0.607856846473029,0.6748806525735295],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.7821991701244813,0.6784193014705883,0.8530290456431535,0.6960663602941176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7642489626556016,0.6784193014705883,0.7767219917012448,0.6960663602941176],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.706091286307054,0.6784193014705883,0.7587717842323651,0.6960663602941176],"dir":"rtl"},{"str":"پردازي:","boundary":[0.6326224066390042,0.6784193014705883,0.7006141078838174,0.6960663602941176],"dir":"rtl"},{"str":"مریم","boundary":[0.592311203319502,0.678988005514706,0.6271659751037344,0.6966350643382353],"dir":"rtl"},{"str":"شاهمرد","boundary":[0.5281784232365145,0.678988005514706,0.5860871369294606,0.6966350643382353],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7916929460580913,0.7001737132352941,0.8530871369294606,0.7178207720588236],"dir":"rtl"},{"str":"جلد:","boundary":[0.7494190871369295,0.7001737132352941,0.7862157676348548,0.7178207720588236],"dir":"rtl"},{"str":"زهرا","boundary":[0.710850622406639,0.7007424172794118,0.7439626556016598,0.7183894761029412],"dir":"rtl"},{"str":"سنجر","boundary":[0.6622033195020747,0.7007424172794118,0.7046265560165975,0.7183894761029412],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8140663900414937,0.7219281249999999,0.8530788381742738,0.7395751838235294],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.7734107883817427,0.7219281249999999,0.8085892116182573,0.7395751838235294],"dir":"rtl"},{"str":"1389","boundary":[0.7116493775933611,0.7224968290441177,0.7547323651452283,0.7401438878676471],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.7711369294605809,0.7436825367647059,0.8530705394190872,0.7613295955882352],"dir":"rtl"},{"str":"500","boundary":[0.7327821576763485,0.7442512408088235,0.7648983402489626,0.7618982996323529],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6842904564315352,0.7442512408088235,0.7265892116182572,0.7618982996323529],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.8028713692946058,0.7654369485294117,0.8530622406639004,0.7830840073529411],"dir":"rtl"},{"str":"16000","boundary":[0.7438464730290456,0.7660056525735294,0.7973734439834025,0.7836527113970588],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.6921680497925311,0.7605598805147059,0.737603734439834,0.7782069393382353],"dir":"rtl"},{"str":"لیتوگرافی،","boundary":[0.7595975103734438,0.7871913602941176,0.8530829875518671,0.8048384191176471],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7151078838174273,0.7871913602941176,0.7541203319502073,0.8048384191176471],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6971576763485476,0.7871913602941176,0.7096307053941908,0.8048384191176471],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی","boundary":[0.6236390041493775,0.7871913602941176,0.691680497925311,0.8048384191176471],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6188589211618256,0.7871913602941176,0.6236390041493775,0.8048384191176471],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5613983402489626,0.7877600643382353,0.6127842323651452,0.8054071231617647],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5161618257261411,0.7877600643382353,0.5551742738589212,0.8054071231617647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49990456431535274,0.7877600643382353,0.5099377593360996,0.8054071231617647],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.46524896265560167,0.7877600643382353,0.4936804979253112,0.8054071231617647],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.3950414937759336,0.7877600643382353,0.45902489626556015,0.8054071231617647],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.803435684647303,0.8089457720588236,0.8530290456431536,0.8265928308823529],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.7438848623556461,0.8095144761029411,0.7979585062240664,0.8271615349264706],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.674053913035215,0.8095144761029411,0.7376610700810979,0.8271615349264706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6577973676140951,0.8095144761029411,0.667830120760667,0.8271615349264706],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.5933437748188736,0.8095144761029411,0.6515735753395467,0.8271615349264706],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5551794805913438,0.8095144761029411,0.5871199825443253,0.8271615349264706],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.4849751037344398,0.8095144761029411,0.5489556883167955,0.8271615349264706],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.8159170041493775,0.8288310661764706,0.8530622323651451,0.8464781250000001],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7586058008298755,0.8288310661764706,0.810439825726141,0.8464781250000001],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7111784149377594,0.8288310661764706,0.7531286224066391,0.8464781250000001],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6608833749889577,0.8288310661764706,0.7057012365145228,0.8464781250000001],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5909657420191688,0.8288310661764706,0.65540549776198,0.8464781250000001],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.539722690504986,0.8288310661764706,0.5854878647921911,0.8464781250000001],"dir":"rtl"},{"str":"وب","boundary":[0.8228070539419087,0.8505854779411766,0.8530560165975103,0.8682325367647059],"dir":"rtl"},{"str":"سایت:","boundary":[0.7611639004149378,0.8505854779411766,0.8173298755186722,0.8682325367647059],"dir":"rtl"},{"str":"www.itsr.ir","boundary":[0.6282261410788381,0.8459582950367648,0.7417531120331949,0.8636053538602942],"dir":"ltr"},{"str":"پست","boundary":[0.8082033112033195,0.8723398897058824,0.8530663817427386,0.8899869485294118],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.7036638921161826,0.8723398897058824,0.802726132780083,0.8899869485294118],"dir":"rtl"},{"str":"info@itsr.ir","boundary":[0.5717738589211617,0.8677127068014707,0.6879294522821575,0.8853597656250001],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6934066307053942,0.8723398897058824,0.6981867136929459,0.8899869485294118],"dir":"ltr"},{"str":"نشانی","boundary":[0.7947676348547718,0.8959634191176471,0.8530248962655601,0.9136104779411764],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7899875518672199,0.8959634191176471,0.7947676348547718,0.9136104779411764],"dir":"ltr"},{"str":"تهران،","boundary":[0.7380518672199169,0.8965321231617648,0.7838858921161824,0.9141791819852941],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6844502074688796,0.8965321231617648,0.7318278008298755,0.9141791819852941],"dir":"rtl"},{"str":"کارگر","boundary":[0.6345829875518672,0.8965321231617648,0.6782261410788382,0.9141791819852941],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی،","boundary":[0.5747572614107883,0.8965321231617648,0.6283589211618257,0.9141791819852941],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.5306659751037344,0.8965321231617648,0.5685331950207468,0.9141791819852941],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.511246887966805,0.8965321231617648,0.524441908713693,0.9141791819852941],"dir":"rtl"},{"str":"بلوار","boundary":[0.4703921161825726,0.8965321231617648,0.5050228215767635,0.9141791819852941],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورز،","boundary":[0.4016535269709543,0.8965321231617648,0.46416804979253107,0.9141791819852941],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.34986929460580907,0.8965321231617648,0.39542946058091283,0.9141791819852941],"dir":"rtl"},{"str":"،1204","boundary":[0.29535062240663895,0.8965321231617648,0.3436244813278007,0.9141791819852941],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.2501141078838174,0.8965321231617648,0.2891265560165975,0.9141791819852941],"dir":"rtl"},{"str":"66939329","boundary":[0.1521120331950207,0.8965321231617648,0.23763070539419084,0.9141791819852941],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.1367,0.85343,0.91418],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/ab461121cf2504b99a6153fc3a2ab672.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/e9d9a8b3ea499dc14872ed2b5db1f9a5.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.30585,0.14686,0.09298]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتا","boundary":[0.4718246887966805,0.3058534150965073,0.5408651452282158,0.3257063562729779],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.7669294605809128,0.34655254767922794,0.8234665145228215,0.36569960650275735],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7468879668049793,0.34655254767922794,0.7614476763485477,0.36569960650275735],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاددانا","boundary":[0.6662169709543568,0.34655254767922794,0.7416627385892116,0.36569960650275735],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6465560165975104,0.34655254767922794,0.6533091286307053,0.36569960650275735],"dir":"ltr"},{"str":"متخصصا","boundary":[0.5708713692946057,0.34655254767922794,0.6413909128630705,0.36569960650275735],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.542116182572614,0.34655254767922794,0.552542987551867,0.36569960650275735],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.49431535269709537,0.34655254767922794,0.5366708713692945,0.36569960650275735],"dir":"rtl"},{"str":"نگرا","boundary":[0.45547008298755176,0.34655254767922794,0.488861825726141,0.36569960650275735],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4224896265560165,0.34655254767922794,0.43707634854771776,0.36569960650275735],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3912448132780082,0.34655254767922794,0.41709572614107876,0.36569960650275735],"dir":"rtl"},{"str":"عقیدهاندکه","boundary":[0.2960165975103734,0.34655254767922794,0.38583149377593345,0.36569960650275735],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2706224066390041,0.34655254767922794,0.29066564315352694,0.36569960650275735],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.19344398340248956,0.34655254767922794,0.265233734439834,0.36569960650275735],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.1472614107883817,0.34655254767922794,0.1880772199170124,0.36569960650275735],"dir":"rtl"},{"str":"انقلابی","boundary":[0.7989211618257261,0.3784054888556985,0.8528920331950207,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.7524896265560166,0.3784054888556985,0.7936295850622406,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.6928630705394191,0.3784054888556985,0.7471040663900415,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.634356846473029,0.3784054888556985,0.6875713692946058,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6151867219917012,0.3784054888556985,0.6289900829875518,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"وقوع","boundary":[0.5688796680497925,0.3784054888556985,0.6097765145228216,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته","boundary":[0.5133609958506224,0.3784054888556985,0.5636311618257261,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.46954356846473033,0.3784054888556985,0.5080903319502076,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.44190871369294604,0.3784054888556985,0.4643290456431535,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"جها","boundary":[0.4065489211618257,0.3784054888556985,0.43677585062240665,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3738174273858921,0.3784054888556985,0.3883771369294605,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.33360995850622405,0.3784054888556985,0.3685910788381742,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.32153526970954355,0.3784054888556985,0.32842344398340245,0.39755254767922793],"dir":"ltr"},{"str":"عصر","boundary":[0.2826970954356846,0.3784054888556985,0.32149506224066393,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.20738589211618252,0.3784054888556985,0.2774021576763485,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.20053941908713693,0.3784054888556985,0.20740058091286306,0.39755254767922793],"dir":"ltr"},{"str":"ساخته","boundary":[0.14726141078838176,0.3784054888556985,0.19537058091286308,0.39755254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.814356846473029,0.41025843003216916,0.8529036099585062,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7985477178423236,0.41025843003216916,0.8089745228215767,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.7366804979253112,0.41025843003216916,0.7932175518672199,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7167634854771785,0.41025843003216916,0.7313231950207469,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههاي","boundary":[0.6429460580912861,0.41025843003216916,0.7115101244813278,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5701244813278007,0.41025843003216916,0.6378446887966804,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5634024896265559,0.41025843003216916,0.5701556016597509,0.4294054888556985],"dir":"ltr"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.489585062240664,0.41025843003216916,0.5581364315352697,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47377593360995857,0.41025843003216916,0.4842027385892117,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.40543568464730295,0.41025843003216916,0.46848273858921163,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.353402489626556,0.41025843003216916,0.4001880497925311,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.32029045643153525,0.41025843003216916,0.3480592531120332,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3004979253112033,0.41025843003216916,0.31505763485477173,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"دستخوش","boundary":[0.21174273858921155,0.41025843003216916,0.2952652282157676,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"تحولی","boundary":[0.1472614107883817,0.41025843003216916,0.20649970954356842,0.4294054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"عمیق","boundary":[0.8107468879668052,0.4421113712086398,0.8528322821576766,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.7604564315352699,0.4421113712086398,0.8050539834024898,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7162655601659752,0.4421113712086398,0.7548123236514525,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7110765560165977,0.4421113712086398,0.7162629460580915,0.46125843003216915],"dir":"ltr"},{"str":"یکی","boundary":[0.6692116182572614,0.4421113712086398,0.7058404979253112,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6490456431535271,0.4421113712086398,0.6636053526970955,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.6098340248962657,0.4421113712086398,0.6435455601659752,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5783402489626557,0.4421113712086398,0.6041911618257263,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.5273029045643155,0.4421113712086398,0.5727378423236515,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5205809128630705,0.4421113712086398,0.5273340248962656,0.46125843003216915],"dir":"ltr"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.453485477178423,0.4421113712086398,0.515019834024896,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"عمیقی","boundary":[0.39560165975103717,0.4421113712086398,0.44787074688796663,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.34531120331950194,0.4421113712086398,0.3900438174273858,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3112033195020746,0.4421113712086398,0.3398095020746887,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2856846473029045,0.4421113712086398,0.3057278838174273,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.2264315352697095,0.4421113712086398,0.2801052697095435,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.1472614107883817,0.4421113712086398,0.221167468879668,0.46125843003216915],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.8276763485477177,0.4739643123851104,0.8528789626556014,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.7865975103734437,0.4739643123851104,0.8222809543568461,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7798755186721988,0.4739643123851104,0.7866286307053939,0.4931113712086398],"dir":"ltr"},{"str":"شرکتها","boundary":[0.7007053941908711,0.4739643123851104,0.7745818257261408,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6847717842323648,0.4739643123851104,0.6951985892116178,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"دولتها","boundary":[0.6163070539419083,0.4739643123851104,0.6792704564315349,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5970124481327798,0.4739643123851104,0.6108158091286303,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5458506224066387,0.4739643123851104,0.5916637344398338,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.5017842323651449,0.4739643123851104,0.5404660580912859,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.45784232365145194,0.4739643123851104,0.49638908713692914,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4526533195020743,0.4739643123851104,0.4578397095435681,0.4931113712086398],"dir":"ltr"},{"str":"مبادلات","boundary":[0.38290456431535247,0.4739643123851104,0.4474913278008296,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.3231535269709541,0.4739643123851104,0.37766464730290433,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.2925311203319499,0.4739643123851104,0.3177337344398337,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.25157676348547686,0.4739643123851104,0.2872602074688793,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22954356846472992,0.4739643123851104,0.24618323651452245,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.1539834024896262,0.4739643123851104,0.22399966804979216,0.4931113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1472614107883815,0.4739643123851104,0.15401452282157652,0.4931113712086398],"dir":"ltr"},{"str":"شرکتها","boundary":[0.7790041493775932,0.505817253561581,0.8528805809128629,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.763070539419087,0.505817253561581,0.7735243568464728,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.693609958506224,0.505817253561581,0.7574403734439833,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6776763485477176,0.505817253561581,0.6881031535269706,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6365975103734437,0.505817253561581,0.6722809543568461,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6206639004149375,0.505817253561581,0.6311177178423234,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتها","boundary":[0.5412448132780079,0.505817253561581,0.6151212448132777,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5253112033195017,0.505817253561581,0.5357380082987547,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"دولتها","boundary":[0.45062240663900377,0.505817253561581,0.5198098755186717,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4251037344398336,0.505817253561581,0.4450929460580909,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.358257261410788,0.505817253561581,0.4194134439834021,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3382157676348544,0.505817253561581,0.35277547717842284,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.28020746887966763,0.505817253561581,0.33274668049792494,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.22842323651452243,0.505817253561581,0.27469556016597474,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.18136929460580872,0.505817253561581,0.22294145228215725,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.14726141078838134,0.505817253561581,0.17586759336099544,0.5249643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتاً","boundary":[0.8061410788381739,0.5376701947380517,0.8528185892116179,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.7595850622406635,0.5376701947380517,0.800670995850622,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7392946058091282,0.5376701947380517,0.7538813278008295,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.6899999999999996,0.5376701947380517,0.7338412033195016,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6697095435684643,0.5376701947380517,0.6842962655601657,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.6216597510373438,0.5376701947380517,0.6641590456431532,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.5772199170124476,0.5376701947380517,0.616117842323651,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5611618257261405,0.5376701947380517,0.5715886307053936,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"مدارك","boundary":[0.49381742738589157,0.5376701947380517,0.5555678838174268,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"کاغذي","boundary":[0.42846473029045584,0.5376701947380517,0.4881892531120326,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3842738589211613,0.5376701947380517,0.4228206224066385,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.33236514522821525,0.5376701947380517,0.3787455186721987,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.29327800829875467,0.5376701947380517,0.3267194190871364,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2772199170124477,0.5376701947380517,0.28764672199170077,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25170124481327755,0.5376701947380517,0.27169045643153483,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.1989211618257257,0.5376701947380517,0.24613892116182529,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.1472614107883813,0.5376701947380517,0.19345269709543522,0.5568172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلات","boundary":[0.7884647302904556,0.5695231359145223,0.8530514937759328,0.5886701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7686721991701237,0.5695231359145223,0.7832319087136923,0.5886701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.7203734439834019,0.5695231359145223,0.7632692116182567,0.5886701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهگیري","boundary":[0.6362240663900406,0.5695231359145223,0.7150705394190865,0.5886701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6164315352697087,0.5695231359145223,0.6309912448132772,0.5886701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.5274273858921154,0.5695231359145223,0.6111830290456423,0.5886701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.48124481327800744,0.5695231359145223,0.5223307468879659,0.5886701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4613278008298746,0.5695231359145223,0.47591452282157587,0.5886701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3860165975103725,0.5695231359145223,0.4560328630705385,0.5886701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.290539419087136,0.5695231359145223,0.3807880082987542,0.5886701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2652697095435675,0.5695231359145223,0.2853129460580903,0.5886701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.2011618257261401,0.5695231359145223,0.25999493775933513,0.5886701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.15734439834024802,0.5695231359145223,0.19589116182572522,0.5886701947380517],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15211618257261328,0.5695231359145223,0.15730257261410704,0.5886701947380517],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7592116182572606,0.6012878417968752,0.8234742323651444,0.6204349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6575103734439827,0.6012878417968752,0.7539448132780076,0.6204349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6507883817427378,0.6012878417968752,0.6575414937759327,0.6204349006204046],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6253941908713685,0.6012878417968752,0.6454696680497917,0.6204349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.5784647302904556,0.6012878417968752,0.6201989626556008,0.6204349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.5118672199170117,0.6012878417968752,0.5730234024896258,0.6204349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5051452282157668,0.6012878417968752,0.5118983402489617,0.6204349006204046],"dir":"ltr"},{"str":"کارایی","boundary":[0.437676348547717,0.6012878417968752,0.4998642323651444,0.6204349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43095435684647215,0.6012878417968752,0.43770746887966716,0.6204349006204046],"dir":"ltr"},{"str":"کاهش","boundary":[0.365228215767634,0.6012878417968752,0.42570908713692857,0.6204349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"هزینهها","boundary":[0.2894190871369286,0.6012878417968752,0.3599407468879659,0.6204349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.273734439834024,0.6012878417968752,0.28416124481327715,0.6204349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهبرداري","boundary":[0.1670539419087128,0.6012878417968752,0.2683933195020738,0.6204349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.14726141078838087,0.6012878417968752,0.16182112033194934,0.6204349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"فرصتهاي","boundary":[0.7639419087136917,0.6331407829733459,0.8528792116182563,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"زودگذر","boundary":[0.6916182572614097,0.6331407829733459,0.7582039419087125,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.6384647302904553,0.6331407829733459,0.6858985892116171,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدي","boundary":[0.5697510373443971,0.6331407829733459,0.6327980912863059,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5495850622406628,0.6331407829733459,0.5641447717842313,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5239419087136918,0.6331407829733459,0.5439851452282146,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت","boundary":[0.4700414937759325,0.6331407829733459,0.5183397510373433,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"گشوده","boundary":[0.4087966804979242,0.6331407829733459,0.4644153112033184,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3647302904564305,0.6331407829733459,0.4032770539419077,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.34717842323651354,0.6331407829733459,0.35927999999999904,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"آنجا","boundary":[0.3062240663900405,0.6331407829733459,0.3417454356846463,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.27211618257261316,0.6331407829733459,0.30072236514522727,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.22344398340248872,0.6331407829733459,0.2666639004149368,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.14726141078838045,0.6331407829733459,0.2180093775933601,0.6522878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"عقب","boundary":[0.8122406639004134,0.6649937241498164,0.8529214107883801,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"افتاد","boundary":[0.7741422821576749,0.6649937241498164,0.806800331950206,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7410373443983388,0.6649937241498164,0.7555970539419073,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7096680497925297,0.6649937241498164,0.7355189626556004,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"سیر","boundary":[0.6755601659751024,0.6649937241498164,0.7040853112033181,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.6246473029045629,0.6649937241498164,0.670082240663899,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهاي","boundary":[0.5571784232365129,0.6649937241498164,0.6192546473029034,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"جز","boundary":[0.5271784232365129,0.6649937241498164,0.5516787136929444,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"منزوي","boundary":[0.4701659751037328,0.6649937241498164,0.52173273858921,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.4391630290456416,0.6649937241498164,0.4646357676348532,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4007053941908698,0.6649937241498164,0.42074863070539265,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.34145228215767476,0.6649937241498164,0.39507199170124324,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2794605809128615,0.6649937241498164,0.3361326970954341,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.21709543568464576,0.6649937241498164,0.2740376763485462,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهد","boundary":[0.14726141078838023,0.6649937241498164,0.21155103734439681,0.6841407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.8043983402489611,0.6968466653262869,0.8530207468879651,0.7159937241498163],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7991701244813263,0.6968466653262869,0.8043565145228201,0.7159937241498163],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8034024896265541,0.7286996065027576,0.823445726141077,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.7553526970954338,0.7286996065027576,0.7976271784232347,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"راستا،","boundary":[0.7039419087136912,0.7286996065027576,0.7496469709543551,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6527800829875502,0.7286996065027576,0.6982690456431518,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.5993775933609942,0.7286996065027576,0.6470275518672183,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.578962655601658,0.7286996065027576,0.5935493775933594,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5632709128630689,0.7286996065027576,0.573211493775932,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5061410788381726,0.7286996065027576,0.5446878423236498,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.48846473029045484,0.7286996065027576,0.5005663070539402,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.4511203319502059,0.7286996065027576,0.48288697095435523,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.37804979253111876,0.7286996065027576,0.44576999999999845,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.33311203319501914,0.7286996065027576,0.3724961825726125,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31294605809128473,0.7286996065027576,0.3275057676348532,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.24933609958506067,0.7286996065027576,0.30741286307053783,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.14726141078838015,0.7286996065027576,0.24369585062240504,0.747846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8383817427385871,0.7605525476792282,0.8529414522821557,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7935684647302884,0.7605525476792282,0.8327905394190851,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7387966804979234,0.7605525476792282,0.7882564730290438,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7020746887966786,0.7605525476792282,0.7333010788381724,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"دهد؛","boundary":[0.6568879668049774,0.7605525476792282,0.6966232780082969,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6375933609958487,0.7605525476792282,0.6513967219916993,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.5897925311203298,0.7605525476792282,0.632094522821575,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.5370124481327779,0.7605525476792282,0.5843382572614086,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5114937759336078,0.7605525476792282,0.5315370124481306,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.4665560165975082,0.7605525476792282,0.506129253112031,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4329460580912842,0.7605525476792282,0.4610660165975083,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3758091286307033,0.7605525476792282,0.42748394190871164,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.31244813278008093,0.7605525476792282,0.3704708713692925,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.24497925311203117,0.7605525476792282,0.30702684647302697,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.16319502074688594,0.7605525476792282,0.23939713692945852,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14726141078837968,0.7605525476792282,0.15245999999999793,0.7796996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.762946058091284,0.7924054888556987,0.8528499585062219,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7476588796680476,0.7924054888556987,0.7575994605809107,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7279668049792508,0.7924054888556987,0.7347199170124459,0.8115525476792281],"dir":"ltr"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.6750622406638982,0.7924054888556987,0.722631161825724,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6194190871369272,0.7924054888556987,0.6699053526970932,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.5448547717842301,0.7924054888556987,0.6142227385892094,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5290456431535248,0.7924054888556987,0.539472448132778,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.47141078838174055,0.7924054888556987,0.5237879253112011,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"تکوین","boundary":[0.4069294605809107,0.7924054888556987,0.4659246473029024,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.39173564315352477,0.7924054888556987,0.4016762240663878,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.3251452282157654,0.7924054888556987,0.3735245228215745,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.28020746887966574,0.7924054888556987,0.3198347302904541,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.2234439834024873,0.7924054888556987,0.27492970954356616,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19817427385891886,0.7924054888556987,0.21821751037344167,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.14726141078837945,0.7924054888556987,0.19302049792530893,0.8115525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.8225726141078816,0.8241701947380518,0.8529075933609936,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.803278008298753,0.8241701947380518,0.8170813692946035,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.737427385892114,0.8241701947380518,0.7976921576763463,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6739419087136908,0.8241701947380518,0.7320186721991679,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5719917012448111,0.8241701947380518,0.668426141078836,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5561825726141058,0.8241701947380518,0.5666093775933588,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.4924481327800808,0.8241701947380518,0.5508760580912841,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.4771298340248941,0.8241701947380518,0.48707041493775716,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.3928630705394169,0.8241701947380518,0.45890850622406415,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.34107883817427165,0.8241701947380518,0.3874592116182551,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3156846473029023,0.8241701947380518,0.33572788381742513,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.26464730290456207,0.8241701947380518,0.3104063900414915,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.21921161825725913,0.8241701947380518,0.2591090041493753,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.14726141078837945,0.8241701947380518,0.21371203319501844,0.8433172535615812],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.8026556016597486,0.8560231359145223,0.8531418672199146,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7391701244813254,0.8560231359145223,0.7972468879668025,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6434439834024872,0.8560231359145223,0.7336925726141055,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.589543568464728,0.8560231359145223,0.6379228630705371,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5505809128630683,0.8560231359145223,0.58402232365145,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5065145228215746,0.8560231359145223,0.5450612863070516,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5012863070539394,0.8560231359145223,0.5064726970954332,0.8751701947380517],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.47576763485476925,0.8560231359145223,0.4958108713692921,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.44439834024896013,0.8560231359145223,0.4702492531120307,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.3994605809128606,0.8560231359145223,0.4390338174273834,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.342074688796678,0.8560231359145223,0.39399261410788133,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"خرد","boundary":[0.29589211618257016,0.8560231359145223,0.3365728630705369,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27995850622406376,0.8560231359145223,0.2903853112033169,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"کلا","boundary":[0.23924601659750777,0.8560231359145223,0.2743621991701219,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.14726141078837915,0.8560231359145223,0.22116746887966546,0.8751701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.8136099585062212,0.8878760770909928,0.8529941078838146,0.9070231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7935684647302876,0.8878760770909928,0.8081281742738561,0.9070231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7300829875518645,0.8878760770909928,0.7881597510373416,0.9070231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6343568464730263,0.8878760770909928,0.7246054356846445,0.9070231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.5821991701244786,0.8878760770909928,0.6289307053941882,0.9070231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.543236514522819,0.8878760770909928,0.5766779253112007,0.9070231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4991701244813252,0.8878760770909928,0.5377168879668023,0.9070231359145222],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49394190871369004,0.8878760770909928,0.49912829875518383,0.9070231359145222],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4684232365145199,0.8878760770909928,0.4884664730290427,0.9070231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.4234854771784203,0.8878760770909928,0.4630587136929431,0.9070231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.36784232365144937,0.8878760770909928,0.41803145228215477,0.9070231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.29377593360995563,0.8878760770909928,0.36244157676348254,0.9070231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.19804979253111743,0.8878760770909928,0.2882983817427357,0.9070231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.14726141078837887,0.8878760770909928,0.1926693360995822,0.9070231359145222],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.30585,0.85314,0.90702],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/13a4461b4a60fb6cf574b621ba2f68ff.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/7e1beffb37c2cdc644a1d75b20d4fc9c.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08253,0.1468,0.48355]},"elements":[{"words":[{"str":"اقتصاد","boundary":[0.28804979253112034,0.08252699908088229,0.3390444398340249,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.23439834024896267,0.08252699908088229,0.2833765145228216,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.16029597510373447,0.08252699908088229,0.22960493775933613,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1603,0.08253,0.33904,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بحث","boundary":[0.8121161825726141,0.13205254767922792,0.8529590041493775,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7753941908713693,0.13205254767922792,0.8066205809128631,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7248547717842324,0.13205254767922792,0.7699385477178423,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.6288796680497926,0.13205254767922792,0.7034340248962656,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5889211618257262,0.13205254767922792,0.6233350207468881,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5254356846473027,0.13205254767922792,0.5835124481327799,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"الکتر","boundary":[0.4805897925311202,0.13205254767922792,0.519919917012448,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نیکی","boundary":[0.4234854771784231,0.13205254767922792,0.4701629875518671,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3970954356846472,0.13205254767922792,0.4178680082987551,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.3339834024896265,0.13205254767922792,0.3916009543568464,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.2677593360995851,0.13205254767922792,0.31251896265560164,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتگذاري","boundary":[0.1472614107883816,0.13205254767922792,0.2622501659751037,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.838257261410788,0.1638172535615809,0.8528439834024893,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.806887966804979,0.1638172535615809,0.8327388796680495,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.7499999999999998,0.1638172535615809,0.801431701244813,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.7058091286307051,0.1638172535615809,0.7444909543568462,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6643568464730287,0.1638172535615809,0.6844000829875516,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6194190871369293,0.1638172535615809,0.658992323651452,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.5794605809128629,0.1638172535615809,0.6139014522821575,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5601659751037342,0.1638172535615809,0.5739693360995848,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"پرداختهاي","boundary":[0.45510373443983393,0.1638172535615809,0.5548671784232363,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"الکتر","boundary":[0.410420539419087,0.1638172535615809,0.44975066390041485,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"نیکی","boundary":[0.3595020746887966,0.1638172535615809,0.3999937344398339,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.3082157676348546,0.1638172535615809,0.3383076348547716,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"الکتر","boundary":[0.26349435684647277,0.1638172535615809,0.3028244813278006,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"نیکی","boundary":[0.2063900414937757,0.1638172535615809,0.2530675518672197,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.1472614107883815,0.1638172535615809,0.18521390041493752,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.7854771784232362,0.19567019473805145,0.8531973858921159,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7222406639004147,0.19567019473805145,0.7803174273858918,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"الکتر","boundary":[0.6776819502074688,0.19567019473805145,0.7170120746887965,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"نیکی","boundary":[0.6267634854771782,0.19567019473805145,0.6672551452282156,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6068464730290455,0.19567019473805145,0.6214331950207468,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.5665145228215767,0.19567019473805145,0.6015766804979252,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.531161825726141,0.19567019473805145,0.5612536929460581,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.48560165975103736,0.19567019473805145,0.51021,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.42062240663900413,0.19567019473805145,0.4804819917012448,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.381908713692946,0.19567019473805145,0.41535012448132774,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.33809128630705365,0.19567019473805145,0.3766502489626555,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8034024896265557,0.22752313591452197,0.8234457261410785,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"اینجا","boundary":[0.754232365145228,0.22752313591452197,0.7982197095435682,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7148962655601656,0.22752313591452197,0.748877925311203,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.6577593360995847,0.22752313591452197,0.7095802904564312,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6379668049792527,0.22752313591452197,0.6525265145228213,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"زحمات","boundary":[0.5636514522821573,0.22752313591452197,0.6326687551867217,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.4824896265560163,0.22752313591452197,0.5583857676348545,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.42174273858921135,0.22752313591452197,0.4772103734439831,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.3552697095435681,0.22752313591452197,0.41639937759336065,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.27672199170124445,0.22752313591452197,0.35015290456431497,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"پژ","boundary":[0.23311991701244775,0.22752313591452197,0.2556593775933606,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"هشهاي","boundary":[0.14726141078838148,0.22752313591452197,0.22269311203319464,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.7823651452282153,0.2593760770909926,0.8528946473029042,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"معا","boundary":[0.738092863070539,0.2593760770909926,0.7609994190871364,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"نت","boundary":[0.7019502074688793,0.2593760770909926,0.7276660580912859,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.6099585062240658,0.2593760770909926,0.6964450207468876,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.5548132780082982,0.2593760770909926,0.5885518257261405,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.481867219917012,0.2593760770909926,0.5495874273858916,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.43257261410788334,0.2593760770909926,0.4763327800829871,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.3871369294605804,0.2593760770909926,0.4271963900414933,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38194792531120275,0.2593760770909926,0.38713431535269655,0.27852313591452205],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.34145228215767587,0.2593760770909926,0.3766495020746883,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.30746887966804926,0.2593760770909926,0.33607506224066336,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"بد","boundary":[0.2786769709543563,0.2593760770909926,0.3019346887966799,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.25531120331950147,0.2593760770909926,0.26825016597510315,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.18473029045643097,0.2593760770909926,0.2499113278008293,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.14726141078838118,0.2593760770909926,0.17929817427385836,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"عزیزان،","boundary":[0.791327800829875,0.2912290182674632,0.8528081327800824,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7722821576763479,0.2912290182674632,0.7860855186721984,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"ثمر","boundary":[0.7399170124481321,0.2912290182674632,0.7669834854771778,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.6805394190871363,0.2912290182674632,0.7345373029045636,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6494190871369289,0.2912290182674632,0.6752699999999994,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.6237759336099579,0.2912290182674632,0.6441973443983396,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"امکانپذیر","boundary":[0.5377593360995844,0.2912290182674632,0.6186867634854766,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"نبود","boundary":[0.501410788381742,0.2912290182674632,0.5325021161825719,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49618257261410714,0.2912290182674632,0.5013689626556009,0.31037607709099263],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.7523651452282151,0.32308195944393386,0.8234000414937751,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7130290456431527,0.32308195944393386,0.7470107053941901,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6611203319502067,0.32308195944393386,0.7076819502074682,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6413278008298747,0.32308195944393386,0.6558875103734432,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.5900414937759328,0.32308195944393386,0.6360792946058084,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"پریسا","boundary":[0.5352697095435678,0.32308195944393386,0.5846946473029038,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"یعقوبی","boundary":[0.4666804979253105,0.32308195944393386,0.5299522406638997,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"منظري،","boundary":[0.3931120331950201,0.32308195944393386,0.4614997095435678,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3778019502074681,0.32308195944393386,0.3878505809128623,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.35141078838174195,0.32308195944393386,0.36737514522821496,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.34170124481327724,0.32308195944393386,0.3462123236514515,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2682572614107876,0.32308195944393386,0.2750103734439826,0.34222901826746327],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.3312840248962648,0.32308195944393386,0.3416568049792524,0.34222901826746327],"dir":"ltr"},{"str":"کتر","boundary":[0.21609958506223984,0.32308195944393386,0.2529367219917004,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"محمود","boundary":[0.14726141078838093,0.32308195944393386,0.2108573029045635,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"محمودزاده","boundary":[0.7578423236514514,0.3549349006204045,0.8529653526970946,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآ","boundary":[0.7049625311203311,0.3549349006204045,0.7522343153526964,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"رندگان","boundary":[0.6277593360995842,0.3549349006204045,0.694535726141078,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5697510373443975,0.3549349006204045,0.6225079668049784,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.5076348547717835,0.3549349006204045,0.5487599999999992,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.4257261410788374,0.3549349006204045,0.5023620746887959,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.355767634854771,0.3549349006204045,0.42035601659750954,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.30224066390041415,0.3549349006204045,0.3505511203319494,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.2460995850622398,0.3549349006204045,0.281136348547717,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.16294605809128546,0.3549349006204045,0.2407435269709535,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.7899585062240652,0.3866996065027574,0.8529785477178411,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.7379253112033184,0.3866996065027574,0.7847108713692934,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.6929875518672188,0.3866996065027574,0.7326958506224056,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.6487966804979243,0.3866996065027574,0.6876135684647293,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"قاضیزاده","boundary":[0.5651452282157664,0.3866996065027574,0.6435184232365136,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5373858921161814,0.3866996065027574,0.5598062240663888,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"موجبات","boundary":[0.46618257261410667,0.3866996065027574,0.5321469709543557,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.4299585062240652,0.3866996065027574,0.4608877593360984,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.364979253112032,0.3866996065027574,0.4087934439834013,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3337344398340237,0.3866996065027574,0.35958535269709424,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.30796680497925194,0.3866996065027574,0.32838821576763366,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2880497925311192,0.3866996065027574,0.3026095020746876,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.23813278008298636,0.3866996065027574,0.28275734439833905,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"نمودهاند،","boundary":[0.14726141078838048,0.3866996065027574,0.2326506224066378,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"تقدیر","boundary":[0.8091286307053929,0.41855254767922806,0.8528077593360983,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.7443983402489613,0.41855254767922806,0.7881585062240651,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7253526970954344,0.41855254767922806,0.7391560580912849,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.6829045643153514,0.41855254767922806,0.7200736929460568,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"آید","boundary":[0.648796680497924,0.41855254767922806,0.6775649377593349,0.4376996065027574],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6436076763485464,0.41855254767922806,0.6487940663900402,0.4376996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.34157676348547583,0.4748009966681986,0.36239775933609825,0.49094805549172804],"dir":"rtl"},{"str":"انگه","boundary":[0.29999999999999877,0.4748009966681986,0.3303552697095423,0.49094805549172804],"dir":"rtl"},{"str":"رئیس","boundary":[0.4997925311203308,0.5003009966681986,0.5436441908713681,0.516448055491728],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.4426556016597498,0.5003009966681986,0.49452585062240545,0.516448055491728],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.3726970954356834,0.5003009966681986,0.43748365145228096,0.516448055491728],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.357634854771783,0.5003009966681986,0.3674075103734427,0.516448055491728],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.25493775933609836,0.5003009966681986,0.3522702074688784,0.516448055491728],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.18012448132779962,0.5003009966681986,0.2497965560165963,0.516448055491728],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.13205,0.8532,0.51645],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/c3e564e334eb4145895646e7803d702f.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/0d08e43660afd34b948e4ce8765c98dc.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14826,0.31509,0.14706,0.08781]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.7925726141078838,0.3585667652803309,0.8529012448132779,0.3791255888097426],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.79257,0.35857,0.8529,0.37913],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5016597510373444,0.3150888671875,0.595045643153527,0.3415594554227941],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.40518672199170125,0.3150888671875,0.4944771784232366,0.3415594554227941],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40519,0.31509,0.59505,0.34156],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.17402489626556017,0.3585667652803309,0.232381244813278,0.3791255888097426],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17402,0.35857,0.23238,0.37913],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فص","boundary":[0.8255563070539419,0.42265915096507356,0.8529379668049792,0.438806209788603],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.774896265560166,0.42265915096507356,0.8037692116182573,0.438806209788603],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7669294605809129,0.423171630859375,0.7704148132780083,0.43931868968290444],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7014522821576764,0.42265915096507356,0.7620822821576764,0.438806209788603],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6230290456431536,0.42265915096507356,0.696517593360996,0.438806209788603],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6080912863070541,0.42265915096507356,0.6181373029045645,0.438806209788603],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5241908713692949,0.42265915096507356,0.6030888796680501,0.438806209788603],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1482572614107886,0.42265915096507356,0.15183846473029067,0.438806209788603],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.16020746887966827,0.42265915096507356,0.20827344398340272,0.438806209788603],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20875518672199195,0.42265915096507356,0.3625663070539421,0.438806209788603],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36410788381742765,0.42265915096507356,0.5179190041493777,0.438806209788603],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8050710373443987,0.45539306640625,0.8118565145228219,0.470128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.81597510373444,0.45539306640625,0.8248482572614111,0.470128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8229460580912866,0.45539306640625,0.8357066390041497,0.470128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8341493775933613,0.45539306640625,0.8430225311203322,0.470128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7410373443983406,0.45539306640625,0.7963344398340252,0.470128360523897],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.14825726141078882,0.45539306640625,0.15376941908713734,0.470128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.15684647302904609,0.45539306640625,0.7416079668049798,0.470128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7967307883817433,0.4818636546415441,0.8035162655601665,0.49659894875919114],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8076348547717846,0.4818636546415441,0.8204785892116186,0.49659894875919114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8229460580912867,0.4818636546415441,0.8357066390041498,0.49659894875919114],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8341493775933614,0.4818636546415441,0.8430225311203323,0.49659894875919114],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7368049792531125,0.4818636546415441,0.7921231120331955,0.49659894875919114],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6656016597510377,0.4818636546415441,0.7324160165975108,0.49659894875919114],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6520331950207472,0.4818636546415441,0.661076390041494,0.49659894875919114],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.57597510373444,0.4818636546415441,0.6474878838174276,0.49659894875919114],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.14825726141078865,0.4818636546415441,0.1573665560165978,0.49659894875919114],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.16120331950207495,0.4818636546415441,0.5760478008298758,0.49659894875919114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7993448962655605,0.5083342428768383,0.8061303734439837,0.5230695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.810248962655602,0.5083342428768383,0.8248597095435687,0.5230695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8229460580912866,0.5083342428768383,0.8357066390041497,0.5230695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8341493775933613,0.5083342428768383,0.8430225311203322,0.5230695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7278423236514526,0.5083342428768383,0.7949056431535273,0.5230695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.714398340248963,0.5083342428768383,0.7235660165975106,0.5230695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6622406639004151,0.5083342428768383,0.7099918257261413,0.5230695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.1482572614107886,0.5083342428768383,0.15391917012448156,0.5230695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.1612033195020749,0.5083342428768383,0.6588278838174276,0.5230695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8028303734439838,0.5348048311121323,0.809615850622407,0.5495401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8137344398340252,0.5348048311121323,0.8248735269709546,0.5495401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8229460580912866,0.5348048311121323,0.8357066390041497,0.5495401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8341493775933613,0.5348048311121323,0.8430225311203322,0.5495401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"دانش","boundary":[0.7452697095435687,0.5348048311121323,0.7931453526970957,0.5495401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7317012448132783,0.5348048311121323,0.7408689211618259,0.5495401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6753112033195023,0.5348048311121323,0.7274695020746891,0.5495401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.14825726141078857,0.5348048311121323,0.15913182572614126,0.5495401252297794],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.1612033195020749,0.5348048311121323,0.6718984232365148,0.5495401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7999673029045646,0.5612754193474264,0.8067527800829878,0.5760107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.810871369294606,0.5612754193474264,0.8248792531120334,0.5760107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8229460580912865,0.5612754193474264,0.8357066390041495,0.5760107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8341493775933612,0.5612754193474264,0.8430225311203321,0.5760107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"زیر","boundary":[0.768423236514523,0.5612754193474264,0.7955936514522823,0.5760107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.7096680497925313,0.5612754193474264,0.7640504564315354,0.5760107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6382157676348548,0.5612754193474264,0.7052790871369294,0.5760107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.1482572614107883,0.5612754193474264,0.15768236514522813,0.5760107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.16556016597510365,0.5612754193474264,0.5978320331950208,0.5760107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5997510373443982,0.5612754193474264,0.6066735684647301,0.5760107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"II","boundary":[0.6109543568464729,0.5573397719439338,0.6271277178423236,0.5720750660615809],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6271369294605809,0.5612754193474264,0.6340594605809128,0.5760107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.800216265560166,0.5877460075827206,0.8070017427385893,0.6024813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8111203319502074,0.5877460075827206,0.8248579668049791,0.6024813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8229460580912863,0.5877460075827206,0.8357066390041493,0.6024813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8341493775933608,0.5877460075827206,0.8430225311203319,0.6024813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"کاربردهاي","boundary":[0.7080497925311203,0.5877460075827206,0.7957354356846472,0.6024813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6367219917012448,0.5877460075827206,0.7036608298755186,0.6024813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.14825726141078818,0.5877460075827206,0.15768236514522804,0.6024813017003676],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.16556016597510356,0.5877460075827206,0.5891183402489625,0.6024813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5911618257261408,0.5877460075827206,0.5980843568464728,0.6024813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"IA","boundary":[0.6024896265560165,0.5838103601792279,0.625585518672199,0.598545654296875],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.62551867219917,0.5877460075827206,0.6324412033195019,0.6024813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7988469709543567,0.6142165958180147,0.80563244813278,0.6289518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8097510373443981,0.6142165958180147,0.8249022821576761,0.6289518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8229460580912861,0.6142165958180147,0.8357066390041492,0.6289518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8341493775933607,0.6142165958180147,0.8430225311203318,0.6289518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7404149377593359,0.6142165958180147,0.7943815767634852,0.6289518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.669211618257261,0.6142165958180147,0.7359014937759333,0.6289518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.1482572614107881,0.6142165958180147,0.16825568464730262,0.6289518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.1699170124481325,0.6142165958180147,0.6675415767634852,0.6289518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7988469709543566,0.6406871840533088,0.8056324481327799,0.6554224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.809751037344398,0.6406871840533088,0.824902282157676,0.6554224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.822946058091286,0.6406871840533088,0.8357066390041491,0.6554224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8341493775933606,0.6406871840533088,0.8430225311203317,0.6554224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.7379253112033192,0.6406871840533088,0.7944073443983398,0.6554224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6665975103734436,0.6406871840533088,0.7334118672199167,0.6554224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6405809128630702,0.6406871840533088,0.6622424066390037,0.6554224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.5824481327800826,0.6406871840533088,0.6361658091286303,0.6554224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.511120331950207,0.6406871840533088,0.5780591701244808,0.6554224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.1482572614107879,0.6406871840533088,0.1647840248962651,0.6554224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.16556016597510326,0.6406871840533088,0.5106951037344395,0.6554224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8012863070539415,0.667157772288603,0.8140468879668046,0.6818930664062499],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8124896265560161,0.667157772288603,0.8249591701244808,0.6818930664062499],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8229460580912858,0.667157772288603,0.835706639004149,0.6818930664062499],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8341493775933605,0.667157772288603,0.8430225311203314,0.6818930664062499],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.743029045643153,0.667157772288603,0.7969956846473023,0.6818930664062499],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.6697095435684641,0.667157772288603,0.7385200829875512,0.6818930664062499],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.14825726141078788,0.667157772288603,0.16738257261410738,0.6818930664062499],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16991701244813226,0.667157772288603,0.667541576763485,0.6818930664062499],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7324481327800827,0.6940702263327205,0.7457365145228212,0.7095114028033088],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7441493775933606,0.6940702263327205,0.7533641078838171,0.7095114028033088],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7514937759336097,0.6940702263327205,0.7647821576763482,0.7095114028033088],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7631950207468876,0.6940702263327205,0.7761784232365142,0.7095114028033088],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7742738589211614,0.6940702263327205,0.7875622406639,0.7095114028033088],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7859751037344395,0.6940702263327205,0.7951898340248958,0.7095114028033088],"dir":"ltr"},{"str":"مراح","boundary":[0.6906255186721987,0.6940702263327205,0.7278983402489623,0.7095114028033088],"dir":"rtl"},{"str":"تکوین","boundary":[0.620165975103734,0.6940702263327205,0.6699865145228212,0.7095114028033088],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.5590456431535265,0.6940702263327205,0.6155975103734435,0.7095114028033088],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.4817427385892112,0.6940702263327205,0.5543713692946053,0.7095114028033088],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.148257261410788,0.6940702263327205,0.16829875518672158,0.7095114028033088],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.1704149377593357,0.6940702263327205,0.478705394190871,0.7095114028033088],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7283402489626554,0.7218643439797794,0.7416286307053939,0.7373055204503677],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7400414937759333,0.7218643439797794,0.7534170124481325,0.7373055204503677],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7514937759336097,0.7218643439797794,0.7647821576763482,0.7373055204503677],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7631950207468876,0.7218643439797794,0.7761784232365142,0.7373055204503677],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7742738589211614,0.7218643439797794,0.7875622406639,0.7373055204503677],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7859751037344395,0.7218643439797794,0.7951898340248958,0.7373055204503677],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.6352282157676346,0.7218643439797794,0.7238589211618255,0.7373055204503677],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.574107883817427,0.7218643439797794,0.630659751037344,0.7373055204503677],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.49668049792531077,0.7218643439797794,0.5695580912863065,0.7373055204503677],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.1482572614107879,0.7218643439797794,0.16696991701244768,0.7373055204503677],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.1704149377593356,0.7218643439797794,0.492522821576763,0.7373055204503677],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7987224896265557,0.7492165958180147,0.8055079668049789,0.7639518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.809626556016597,0.7492165958180147,0.8231805809128627,0.7639518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8229460580912858,0.7492165958180147,0.835706639004149,0.7639518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8341493775933605,0.7492165958180147,0.8430225311203314,0.7639518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.7031950207468876,0.7492165958180147,0.7943152282157672,0.7639518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6449377593360991,0.7492165958180147,0.6987799170124477,0.7639518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.5714937759336094,0.7492165958180147,0.6405532780082982,0.7639518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.14825726141078788,0.7492165958180147,0.1657818672199165,0.7639518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1699170124481323,0.7492165958180147,0.571690954356846,0.7639518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7979756016597507,0.7756871840533088,0.8047610788381739,0.7904224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.808879668049792,0.7756871840533088,0.8231404979253107,0.7904224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8229460580912857,0.7756871840533088,0.8357066390041489,0.7904224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8341493775933604,0.7756871840533088,0.8430225311203313,0.7904224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7431535269709538,0.7756871840533088,0.7935237759336095,0.7904224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6848962655601654,0.7756871840533088,0.738738423236514,0.7904224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.642697095435684,0.7756871840533088,0.6805319502074683,0.7904224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6291286307053935,0.7756871840533088,0.6382963070539411,0.7904224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.5709958506224059,0.7756871840533088,0.6245890456431528,0.7904224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.5238174273858913,0.7756871840533088,0.5663719917012441,0.7904224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.14825726141078754,0.7756871840533088,0.17045925311203233,0.7904224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.174273858921161,0.7756871840533088,0.5237656431535263,0.7904224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7939921991701239,0.802157772288603,0.800777676348547,0.8168930664062499],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8048962655601652,0.802157772288603,0.8231276763485469,0.8168930664062499],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8229460580912855,0.802157772288603,0.8357066390041485,0.8168930664062499],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8341493775933602,0.802157772288603,0.8430225311203311,0.8168930664062499],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7488796680497918,0.802157772288603,0.7895209543568457,0.8168930664062499],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاهها","boundary":[0.6892531120331943,0.802157772288603,0.7442243153526963,0.8168930664062499],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6632365145228207,0.802157772288603,0.6848980082987544,0.8168930664062499],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6049792531120323,0.802157772288603,0.6588214107883807,0.8168930664062499],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.5316597510373434,0.802157772288603,0.6007192531120322,0.8168930664062499],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.14825726141078746,0.802157772288603,0.17222626556016504,0.8168930664062499],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.17427385892116087,0.802157772288603,0.5324793360995842,0.8168930664062499],"dir":"ltr"},{"str":"فص","boundary":[0.825556307053941,0.8382473862591913,0.8529379668049784,0.8543944450827207],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7673029045643145,0.8382473862591913,0.8036599170124473,0.8543944450827207],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7638174273858912,0.8387598661534926,0.7673027800829866,0.8549069249770221],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6985892116182564,0.8382473862591913,0.7589336514522813,0.8543944450827207],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6043568464730282,0.8382473862591913,0.6933830290456423,0.8543944450827207],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.14825726141078763,0.8382473862591913,0.17386207468879594,0.8543944450827207],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.1747717842323644,0.8382473862591913,0.2901301244813271,0.8543944450827207],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29128630705394115,0.8382473862591913,0.4450974273858913,0.8543944450827207],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44663900414937685,0.8382473862591913,0.6004501244813271,0.8543944450827207],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7860995850622399,0.8709813017003676,0.8412721991701237,0.8857165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.14825726141078774,0.8709813017003676,0.1716234024896259,0.8857165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116118,0.8709813017003676,0.7851764315352691,0.8857165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8010876348547712,0.8974518899356617,0.8078731120331945,0.9121871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8119917012448126,0.8974518899356617,0.8148897510373437,0.9121871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8192619087136923,0.8974518899356617,0.8260473858921156,0.9121871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8301659751037337,0.8974518899356617,0.8430097095435677,0.9121871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7415352697095429,0.8974518899356617,0.7966036929460574,0.9121871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6560165975103727,0.8974518899356617,0.736988340248962,0.9121871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.14825726141078774,0.8974518899356617,0.17135315352697034,0.9121871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.17427385892116118,0.8974518899356617,0.6544710373443977,0.9121871840533087],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14826,0.42266,0.85294,0.91219],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/cbadfbc3358840300a5c1e393fe847ba.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/e9d900daa7760dd720261689f55cea8b.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08253,0.14706,0.09531]},"elements":[{"words":[{"str":"د","boundary":[0.8235684647302904,0.0877009133731618,0.8325,0.10093620749080885],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82357,0.0877,0.8325,0.10094],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2880497925311203,0.08252699908088229,0.3390444398340248,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.23439834024896264,0.08252699908088229,0.28337651452282153,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.1472614107883817,0.08252699908088229,0.22964091286307053,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.08253,0.33904,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7927473858921164,0.1318342428768382,0.7995328630705395,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8036514522821577,0.1318342428768382,0.8105200829875518,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.819261908713693,0.1318342428768382,0.8260473858921162,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8301659751037345,0.1318342428768382,0.841142489626556,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"تاریخچه","boundary":[0.7226141078838174,0.1318342428768382,0.788222489626556,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6632365145228216,0.1318342428768382,0.7181804564315353,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5777178423236514,0.1318342428768382,0.6586895850622406,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.1482572614107884,0.1318342428768382,0.17008506224066391,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1699170124481328,0.1318342428768382,0.5760478008298756,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7953614937759337,0.15821659581801475,0.8021469709543569,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8062655601659751,0.15821659581801475,0.814901203319502,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.819261908713693,0.15821659581801475,0.8260473858921162,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8301659751037345,0.15821659581801475,0.8430097095435684,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7516182572614108,0.15821659581801475,0.7908667219917013,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6922406639004149,0.15821659581801475,0.7471846058091287,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6064730290456432,0.15821659581801475,0.687693734439834,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5805809128630705,0.15821659581801475,0.6022424066390041,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.5371369294605809,0.15821659581801475,0.5759703734439833,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.14825726141078832,0.15821659581801475,0.1675488796680497,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.1699170124481327,0.15821659581801475,0.5368361825726141,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7944901244813277,0.18468718405330886,0.801275601659751,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8053941908713691,0.18468718405330886,0.8105581742738588,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8192619087136929,0.18468718405330886,0.8260473858921161,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8301659751037342,0.18468718405330886,0.8430097095435682,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7539834024896265,0.18468718405330886,0.7900512448132779,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6946058091286306,0.18468718405330886,0.7495497510373443,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6089626556016596,0.18468718405330886,0.6900588796680496,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.1482572614107883,0.18468718405330886,0.17399327800829864,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.1742738589211617,0.18468718405330886,0.6065457261410788,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7916270539419087,0.211157772288603,0.798412531120332,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8025311203319501,0.211157772288603,0.8105639004149376,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8192619087136929,0.211157772288603,0.8260473858921161,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8301659751037342,0.211157772288603,0.8430097095435682,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"آمادگی","boundary":[0.7256016597510373,0.211157772288603,0.7871560580912862,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"استقرار","boundary":[0.661369294605809,0.211157772288603,0.7213021991701243,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6021161825726139,0.211157772288603,0.6570601244813277,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5165975103734437,0.211157772288603,0.5976937344398338,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.14825726141078818,0.211157772288603,0.17052161825726123,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.17427385892116165,0.211157772288603,0.5150519502074687,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7918760165975103,0.2376283605238971,0.7986614937759334,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8027800829875517,0.2376283605238971,0.8105426141078835,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8192619087136928,0.2376283605238971,0.826047385892116,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8301659751037341,0.2376283605238971,0.8430097095435681,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.731576763485477,0.2376283605238971,0.7874559336099582,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"آمادگی","boundary":[0.6657261410788379,0.2376283605238971,0.7272805394190869,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5802074688796678,0.2376283605238971,0.6611792116182569,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.1482572614107881,0.2376283605238971,0.16704995850622378,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1699170124481325,0.2376283605238971,0.5804046473029043,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7948635684647302,0.2640989487591912,0.8016490456431534,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8057676348547715,0.2640989487591912,0.8149437759336098,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8192619087136928,0.2640989487591912,0.826047385892116,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8301659751037341,0.2640989487591912,0.8430097095435681,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.735186721991701,0.2640989487591912,0.7904838174273857,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"آمادگی","boundary":[0.6692116182572612,0.2640989487591912,0.7307660165975102,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.583692946058091,0.2640989487591912,0.6646646887966803,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.1482572614107881,0.2640989487591912,0.1699187551867217,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1699170124481325,0.2640989487591912,0.5804046473029043,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7902074688796678,0.29056953699448534,0.796992946058091,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8014107883817424,0.29056953699448534,0.8105869294605806,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8192619087136928,0.29056953699448534,0.826047385892116,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8301659751037341,0.29056953699448534,0.8430097095435681,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.7334439834024894,0.29056953699448534,0.7858933195020744,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6740663900414935,0.29056953699448534,0.7290103319502071,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5884232365145224,0.29056953699448534,0.6695709958506221,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.14825726141078807,0.29056953699448534,0.16991875518672167,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16991701244813245,0.29056953699448534,0.5891183402489624,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7973029045643151,0.3170401252297795,0.8040883817427382,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8085062240663896,0.3170401252297795,0.8150006639004145,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8192619087136926,0.3170401252297795,0.8260473858921159,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.830165975103734,0.3170401252297795,0.843009709543568,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.7084232365145224,0.3170401252297795,0.792965975103734,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6490456431535265,0.3170401252297795,0.7039895850622403,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5635269709543563,0.3170401252297795,0.6444987136929455,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.14825726141078793,0.3170401252297795,0.16694601659750993,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16991701244813232,0.3170401252297795,0.562977261410788,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7947390871369291,0.34351071346507356,0.8015245643153524,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8056431535269705,0.34351071346507356,0.8191971784232359,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8192619087136925,0.34351071346507356,0.8260473858921158,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8301659751037339,0.34351071346507356,0.8430097095435679,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7351867219917008,0.34351071346507356,0.7902551452282153,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.6878838174273855,0.34351071346507356,0.7308118257261407,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6618672199170119,0.34351071346507356,0.6835287136929455,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"مقاب","boundary":[0.6281428630705388,0.34351071346507356,0.6573718257261405,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5533195020746882,0.34351071346507356,0.6081389626556011,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.467800829875518,0.34351071346507356,0.5487725726141072,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.14825726141078766,0.34351071346507356,0.16765282157676276,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.16991701244813207,0.34351071346507356,0.46712663900414875,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.793992199170124,0.3699813017003677,0.8007776763485472,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8048962655601654,0.3699813017003677,0.819157095435684,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8192619087136923,0.3699813017003677,0.8260473858921156,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8301659751037337,0.3699813017003677,0.8430097095435677,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7488796680497919,0.3699813017003677,0.7895209543568458,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"رسانهها","boundary":[0.6784232365145222,0.3699813017003677,0.7444536099585056,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6524066390041487,0.3699813017003677,0.6740681327800823,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5957676348547711,0.3699813017003677,0.6480504149377587,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5365145228215761,0.3699813017003677,0.5914584647302898,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.45099585062240594,0.3699813017003677,0.5319675933609951,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.1482572614107876,0.3699813017003677,0.1699187551867212,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.16991701244813198,0.3699813017003677,0.4496992531120325,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"فص","boundary":[0.8255563070539411,0.40607091567095593,0.8529379668049785,0.4222179744944854],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.762572614107883,0.40607091567095593,0.8037134439834017,0.4222179744944854],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.75460580912863,0.4065833955652574,0.7580911618257253,0.4227304543887868],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6903734439834017,0.40607091567095593,0.7496350207468873,0.4222179744944854],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.625145228215767,0.40607091567095593,0.6855480497925305,0.4222179744944854],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5309128630705389,0.40607091567095593,0.6198145643153522,0.4222179744944854],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.14825726141078788,0.40607091567095593,0.17513775933609907,0.4222179744944854],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.179626556016597,0.40607091567095593,0.21807933609958455,0.4222179744944854],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21846473029045593,0.40607091567095593,0.37227585062240615,0.4222179744944854],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3738174273858916,0.40607091567095593,0.5276285477178418,0.4222179744944854],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7860995850622401,0.43880483111213237,0.841272199170124,0.45354012522977943],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.148257261410788,0.43880483111213237,0.17278755186721953,0.45354012522977943],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.1742738589211614,0.43880483111213237,0.7851764315352694,0.45354012522977943],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7993448962655599,0.4652754193474265,0.8061303734439832,0.4800107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8102489626556013,0.4652754193474265,0.8191221161825722,0.4800107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8172199170124479,0.4652754193474265,0.8299804979253109,0.4800107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8284232365145225,0.4652754193474265,0.8430339834024893,0.4800107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.740912863070539,0.4652754193474265,0.7948795020746884,0.4800107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6553941908713689,0.4652754193474265,0.7363659336099582,0.4800107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.14825726141078807,0.4652754193474265,0.172517302904564,0.4800107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.17427385892116154,0.4652754193474265,0.654471037344398,0.4800107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7953614937759335,0.49174600758272063,0.8021469709543567,0.5064813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8062655601659748,0.49174600758272063,0.8191092946058088,0.5064813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8172199170124479,0.49174600758272063,0.8299804979253109,0.5064813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8284232365145225,0.49174600758272063,0.8430339834024893,0.5064813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7544813278008297,0.49174600758272063,0.7909857261410786,0.5064813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.6946058091286305,0.49174600758272063,0.7499239419087135,0.5064813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6232780082987549,0.49174600758272063,0.6903036099585058,0.5064813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6097095435684644,0.49174600758272063,0.6188772199170121,0.5064813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5336514522821573,0.49174600758272063,0.6052887136929456,0.5064813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5076348547717838,0.49174600758272063,0.5292963485477175,0.5064813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.41850622406638965,0.49174600758272063,0.5032607053941904,0.5064813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.3451867219917008,0.49174600758272063,0.4139143568464726,0.5064813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.148257261410788,0.49174600758272063,0.17312016597510332,0.5064813017003676],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.1742738589211614,0.49174600758272063,0.3451349377593358,0.5064813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7892619087136927,0.5182165958180147,0.796047385892116,0.5329518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8001659751037341,0.5182165958180147,0.8147767219917008,0.5329518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8172199170124479,0.5182165958180147,0.8299804979253109,0.5329518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8284232365145225,0.5182165958180147,0.8430339834024893,0.5329518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.7239834024896262,0.5182165958180147,0.7848725726141077,0.5329518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"کلان","boundary":[0.6827800829875516,0.5182165958180147,0.7197210373443981,0.5329518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6243983402489622,0.5182165958180147,0.6783649792531116,0.5329518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5387551867219913,0.5182165958180147,0.6198514107883812,0.5329518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.148257261410788,0.5182165958180147,0.17366066390041454,0.5329518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.1742738589211614,0.5182165958180147,0.5368361825726138,0.5329518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7242323651452278,0.5451290498621324,0.7375207468879663,0.5605702263327207],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7359336099585058,0.5451290498621324,0.7451483402489623,0.5605702263327207],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432780082987548,0.5451290498621324,0.7565663900414934,0.5605702263327207],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7549792531120328,0.5451290498621324,0.7702064315352692,0.5605702263327207],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7682987551867216,0.5451290498621324,0.7815871369294601,0.5605702263327207],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7799999999999996,0.5451290498621324,0.7952271784232361,0.5605702263327207],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6815352697095431,0.5451290498621324,0.7197883817427381,0.5605702263327207],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6204149377593355,0.5451290498621324,0.6769668049792525,0.5605702263327207],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5302904564315347,0.5451290498621324,0.6157873443983397,0.5605702263327207],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5075103734439829,0.5451290498621324,0.5256566390041488,0.5605702263327207],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.4614522821576758,0.5451290498621324,0.5030383817427381,0.5605702263327207],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44726141078838116,0.5451290498621324,0.4568682572614102,0.5605702263327207],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهوري","boundary":[0.3687136929460575,0.5451290498621324,0.44270228215767576,0.5605702263327207],"dir":"rtl"},{"str":"نیروي","boundary":[0.3135684647302898,0.5451290498621324,0.3641265560165969,0.5605702263327207],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.28232365145228155,0.5451290498621324,0.30887863070539356,0.5605702263327207],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.14825726141078774,0.5451290498621324,0.17487759336099523,0.5605702263327207],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.17502074688796618,0.5451290498621324,0.2807396265560159,0.5605702263327207],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7199999999999994,0.5729231675091913,0.733288381742738,0.5883643439797794],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7317012448132775,0.5729231675091913,0.7450767634854766,0.5883643439797794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432780082987546,0.5729231675091913,0.7565663900414931,0.5883643439797794],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7549792531120325,0.5729231675091913,0.770206431535269,0.5883643439797794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7682987551867214,0.5729231675091913,0.7815871369294599,0.5883643439797794],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7799999999999994,0.5729231675091913,0.7952271784232359,0.5883643439797794],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6578838174273852,0.5729231675091913,0.715590248962655,0.5883643439797794],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5678838174273853,0.5729231675091913,0.6532562240663894,0.5883643439797794],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5536929460580906,0.5729231675091913,0.5632997925311196,0.5883643439797794],"dir":"rtl"},{"str":"بیکاري","boundary":[0.4945643153526963,0.5729231675091913,0.5492365145228209,0.5883643439797794],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.14825726141078757,0.5729231675091913,0.1721545643153519,0.5883643439797794],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.17502074688796598,0.5729231675091913,0.4925228215767627,0.5883643439797794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7183941908713684,0.60071728515625,0.7254585062240654,0.6161584616268383],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7298340248962647,0.60071728515625,0.7450612033195012,0.6161584616268383],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432780082987543,0.60071728515625,0.7565663900414928,0.6161584616268383],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7549792531120323,0.60071728515625,0.7702064315352688,0.6161584616268383],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7682987551867212,0.60071728515625,0.7815871369294597,0.6161584616268383],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7799999999999991,0.60071728515625,0.7952271784232356,0.6161584616268383],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6560165975103726,0.60071728515625,0.7138475103734432,0.6161584616268383],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5660165975103726,0.60071728515625,0.6513890041493767,0.6161584616268383],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5518257261410779,0.60071728515625,0.561432572614107,0.6161584616268383],"dir":"rtl"},{"str":"تورم","boundary":[0.5072614107883808,0.60071728515625,0.5472572614107875,0.6161584616268383],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.14825726141078735,0.60071728515625,0.17487759336099482,0.6161584616268383],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.17502074688796576,0.60071728515625,0.5063402489626546,0.6161584616268383],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7218672199170114,0.6285114028033089,0.7351556016597499,0.6439525792738972],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7335684647302894,0.6285114028033089,0.7451576763485467,0.6439525792738972],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432780082987541,0.6285114028033089,0.7565663900414926,0.6439525792738972],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7549792531120321,0.6285114028033089,0.7702064315352686,0.6439525792738972],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7682987551867209,0.6285114028033089,0.7815871369294595,0.6439525792738972],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7799999999999989,0.6285114028033089,0.7952271784232354,0.6439525792738972],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6596265560165965,0.6285114028033089,0.717457468879667,0.6439525792738972],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5696265560165965,0.6285114028033089,0.6549989626556005,0.6439525792738972],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5554356846473018,0.6285114028033089,0.5650425311203308,0.6439525792738972],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.49319502074688676,0.6285114028033089,0.5509014522821565,0.6439525792738972],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمل","boundary":[0.43207780082987435,0.6285114028033089,0.488576763485476,0.6439525792738972],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.14825726141078716,0.6285114028033089,0.17354875518672078,0.6439525792738972],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.1750207468879656,0.6285114028033089,0.41422406639004034,0.6439525792738972],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7190165975103721,0.6563055204503677,0.7260809128630691,0.6717466969209559],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7304564315352684,0.6563055204503677,0.7450518672199158,0.6717466969209559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432780082987539,0.6563055204503677,0.7565663900414924,0.6717466969209559],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7549792531120318,0.6563055204503677,0.7702064315352684,0.6717466969209559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7682987551867206,0.6563055204503677,0.7815871369294592,0.6717466969209559],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7799999999999987,0.6563055204503677,0.7952271784232351,0.6717466969209559],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6566390041493763,0.6563055204503677,0.7144699170124469,0.6717466969209559],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5666390041493762,0.6563055204503677,0.6520114107883803,0.6717466969209559],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5524481327800815,0.6563055204503677,0.5620549792531105,0.6717466969209559],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذاري","boundary":[0.4280912863070524,0.6563055204503677,0.5479761410788366,0.6717466969209559],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.1482572614107868,0.6563055204503677,0.17354875518672042,0.6717466969209559],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.17502074688796523,0.6563055204503677,0.42343568464730136,0.6717466969209559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7191286307053927,0.6840996380974265,0.7324170124481312,0.6995408145680148],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7308298755186706,0.6840996380974265,0.7451421161825711,0.6995408145680148],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432780082987537,0.6840996380974265,0.7565663900414922,0.6995408145680148],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7549792531120316,0.6840996380974265,0.7702064315352681,0.6995408145680148],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7682987551867204,0.6840996380974265,0.781587136929459,0.6995408145680148],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7799999999999985,0.6840996380974265,0.7952271784232349,0.6995408145680148],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6568879668049777,0.6840996380974265,0.7147188796680483,0.6995408145680148],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5668879668049777,0.6840996380974265,0.6522603734439818,0.6995408145680148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5526970954356829,0.6840996380974265,0.5623039419087119,0.6995408145680148],"dir":"rtl"},{"str":"بودجه","boundary":[0.4949377593360978,0.6840996380974265,0.5480912863070522,0.6995408145680148],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.43941908713692773,0.6840996380974265,0.4903506224066373,0.6995408145680148],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.14825726141078663,0.6840996380974265,0.16903941908713516,0.6995408145680148],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.17041493775933436,0.6840996380974265,0.43725311203319334,0.6995408145680148],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7176348547717825,0.7118937557444853,0.730923236514521,0.7273349322150736],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7293360995850604,0.7118937557444853,0.7451296680497907,0.7273349322150736],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432780082987533,0.7118937557444853,0.756566390041492,0.7273349322150736],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7549792531120314,0.7118937557444853,0.7702064315352679,0.7273349322150736],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7682987551867202,0.7118937557444853,0.7815871369294587,0.7273349322150736],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7799999999999981,0.7118937557444853,0.7952271784232346,0.7273349322150736],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6553941908713675,0.7118937557444853,0.713225103734438,0.7273349322150736],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5653941908713673,0.7118937557444853,0.6507665975103715,0.7273349322150736],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5512033195020727,0.7118937557444853,0.5608101659751017,0.7273349322150736],"dir":"rtl"},{"str":"رفاه","boundary":[0.509999999999998,0.7118937557444853,0.5466628630705374,0.7273349322150736],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49580912863070337,0.7118937557444853,0.5054159751037325,0.7273349322150736],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.4364315352697075,0.7118937557444853,0.4912188796680478,0.7273349322150736],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.35900414937759134,0.7118937557444853,0.43180082987551666,0.7273349322150736],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.14825726141078635,0.7118937557444853,0.17394087136929257,0.7273349322150736],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.17502074688796476,0.7118937557444853,0.3543485477178403,0.7273349322150736],"dir":"ltr"},{"str":"فص","boundary":[0.8255563070539399,0.7488650333180148,0.8529379668049772,0.7650120921415442],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7523651452282138,0.7488650333180148,0.8037903734439815,0.7650120921415442],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7443983402489608,0.7493775132123163,0.7478836929460562,0.7655245720358457],"dir":"ltr"},{"str":"بازار","boundary":[0.7012033195020728,0.7488650333180148,0.7394966390041475,0.7650120921415442],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6068464730290438,0.7488650333180148,0.6959971369294589,0.7650120921415442],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.14825726141078668,0.7488650333180148,0.17639066390041325,0.7650120921415442],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.17962655601659583,0.7488650333180148,0.2901782987551851,0.7650120921415442],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2912863070539402,0.7488650333180148,0.44509742738589037,0.7650120921415442],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4466390041493759,0.7488650333180148,0.6004501244813261,0.7650120921415442],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.786099585062239,0.7815989487591911,0.8412721991701229,0.7963342428768382],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.14825726141078677,0.7815989487591911,0.17393091286306894,0.7963342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116024,0.7815989487591911,0.7851764315352682,0.7963342428768382],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8028303734439819,0.8080695369944852,0.8096158506224052,0.8228048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8137344398340233,0.8080695369944852,0.8226075933609942,0.8228048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8207053941908699,0.8080695369944852,0.8334659751037329,0.8228048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8319087136929444,0.8080695369944852,0.8430478008298739,0.8228048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"بازار","boundary":[0.7633195020746871,0.8080695369944852,0.7982647717842307,0.8228048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.677800829875517,0.8080695369944852,0.7587725726141062,0.8228048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.14825726141078677,0.8080695369944852,0.17507427385891955,0.8228048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.17863070539418927,0.8080695369944852,0.6762552697095421,0.8228048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7988469709543554,0.8345401252297794,0.8056324481327787,0.8492754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8097510373443968,0.8345401252297794,0.8225947717842308,0.8492754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8207053941908699,0.8345401252297794,0.8334659751037329,0.8492754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8319087136929444,0.8345401252297794,0.8430478008298739,0.8492754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.712282157676347,0.8345401252297794,0.7943549377593345,0.8492754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6385892116182557,0.8345401252297794,0.7078147717842307,0.8492754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.5436099585062224,0.8345401252297794,0.6341399999999983,0.8492754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.5043983402489609,0.8345401252297794,0.538970165975102,0.8492754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.4187551867219899,0.8345401252297794,0.49985141078837997,0.8492754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.14825726141078657,0.8345401252297794,0.17239257261410607,0.8492754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.17427385892115999,0.8345401252297794,0.41920132780082814,0.8492754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7297095435684631,0.8614525792738971,0.7429979253112016,0.8768937557444854],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.741410788381741,0.8614525792738971,0.7506255186721975,0.8768937557444854],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.74875518672199,0.8614525792738971,0.7620435684647285,0.8768937557444854],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.760456431535268,0.8614525792738971,0.7738319502074672,0.8768937557444854],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7719087136929443,0.8614525792738971,0.7851970954356828,0.8768937557444854],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7836099585062223,0.8614525792738971,0.7951991701244796,0.8768937557444854],"dir":"ltr"},{"str":"سرمایهگذاري","boundary":[0.6054771784232347,0.8614525792738971,0.7253620331950189,0.8768937557444854],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهاي","boundary":[0.5170954356846453,0.8614525792738971,0.6010051867219898,0.8768937557444854],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.14825726141078643,0.8614525792738971,0.1662292531120312,0.8768937557444854],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.1704149377593341,0.8614525792738971,0.5155518672199151,0.8768937557444854],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7257385892116164,0.8892466969209559,0.7328029045643134,0.9046878733915441],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7371784232365126,0.8892466969209559,0.7505539419087118,0.9046878733915441],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7487551867219898,0.8892466969209559,0.7620435684647283,0.9046878733915441],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7604564315352678,0.8892466969209559,0.7738319502074669,0.9046878733915441],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.771908713692944,0.8892466969209559,0.7851970954356826,0.9046878733915441],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7836099585062221,0.8892466969209559,0.7951991701244793,0.9046878733915441],"dir":"ltr"},{"str":"هزینههاي","boundary":[0.6364730290456412,0.8892466969209559,0.7213226141078819,0.9046878733915441],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.5859336099585043,0.8892466969209559,0.631789419087135,0.9046878733915441],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.1482572614107863,0.8892466969209559,0.16696991701244607,0.9046878733915441],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.170414937759334,0.8892466969209559,0.5846390041493755,0.9046878733915441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14826,0.13183,0.85294,0.90469],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/e3bc9dc77a997e5f8e5be1a56aade4ab.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/1da7141f7c2e102288c217a83c505573.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14826,0.085,0.14703,0.12778]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7990456431535271,0.0849975873161765,0.852970705394191,0.09973288143382357],"dir":"rtl"},{"str":"مطال","boundary":[0.7621043153526972,0.0849975873161765,0.794264439834025,0.09973288143382357],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.7621,0.085,0.85297,0.09973],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ثر","boundary":[0.6966317427385892,0.13227610868566175,0.7147997925311204,0.14771728515625],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6710788381742738,0.13227610868566175,0.6923402489626556,0.14771728515625],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.6217842323651451,0.13227610868566175,0.66676244813278,0.14771728515625],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.1482572614107881,0.13227610868566175,0.16696991701244784,0.14771728515625],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.1704149377593358,0.13227610868566175,0.6168796680497923,0.14771728515625],"dir":"ltr"},{"str":"مز","boundary":[0.7712763485477176,0.15954012522977942,0.7926675933609957,0.1742754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7554771784232363,0.15954012522977942,0.767181037344398,0.1742754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7419087136929458,0.15954012522977942,0.7510763900414934,0.1742754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"مو","boundary":[0.7174284647302901,0.15954012522977942,0.7375308298755183,0.1742754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"نع","boundary":[0.6960995850622402,0.15954012522977942,0.7133331535269706,0.1742754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.6704463485477175,0.15954012522977942,0.6913807468879664,0.1742754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"رهاي","boundary":[0.6237759336099581,0.15954012522977942,0.6663510373443979,0.1742754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.538132780082987,0.15954012522977942,0.6151336929460576,0.1742754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.14825726141078796,0.15954012522977942,0.1661144813278004,0.1742754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.16991701244813234,0.15954012522977942,0.5368361825726138,0.1742754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.7604564315352693,0.18601071346507356,0.7961708713692942,0.20074600758272063],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.7347577593360991,0.18601071346507356,0.7559411203319497,0.20074600758272063],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.721120331950207,0.18601071346507356,0.7307869294605803,0.20074600758272063],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.6353526970954351,0.18601071346507356,0.7124780912863065,0.20074600758272063],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6136929460580908,0.18601071346507356,0.631009668049792,0.20074600758272063],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.5605394190871363,0.18601071346507356,0.6092055186721986,0.20074600758272063],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.14825726141078788,0.18601071346507356,0.17124921161825676,0.20074600758272063],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.1742738589211613,0.18601071346507356,0.5586204149377589,0.20074600758272063],"dir":"ltr"},{"str":"ستر","boundary":[0.7514021576763482,0.21248130170036766,0.7846219917012445,0.22721659581801473],"dir":"rtl"},{"str":"تژيهاي","boundary":[0.6811618257261407,0.21248130170036766,0.7473068464730286,0.22721659581801473],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتگذ","boundary":[0.6033776763485473,0.21248130170036766,0.6766743983402486,0.22721659581801473],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.5744813278008295,0.21248130170036766,0.5992823651452278,0.22721659581801473],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.148257261410788,0.21248130170036766,0.17097896265560125,0.22721659581801473],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.17427385892116143,0.21248130170036766,0.5716909543568461,0.22721659581801473],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7570954356846469,0.23895188993566177,0.7935998340248959,0.25368718405330887],"dir":"rtl"},{"str":"قتصاد","boundary":[0.6988381742738584,0.23895188993566177,0.7485850207468875,0.25368718405330887],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6394605809128625,0.23895188993566177,0.6944045228215763,0.25368718405330887],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.5536929460580907,0.23895188993566177,0.6308183402489621,0.25368718405330887],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5320331950207463,0.23895188993566177,0.5493499170124475,0.25368718405330887],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.47427385892116125,0.23895188993566177,0.5276797095435678,0.25368718405330887],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.4485751867219911,0.23895188993566177,0.4697585477178417,0.25368718405330887],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.43493775933609896,0.23895188993566177,0.4444798755186716,0.25368718405330887],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.14825726141078774,0.23895188993566177,0.169710871369294,0.25368718405330887],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.16991701244813218,0.23895188993566177,0.4322718672199165,0.25368718405330887],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7452697095435677,0.2654224781709559,0.7922098755186714,0.28015777228860295],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7044398340248955,0.2654224781709559,0.7409442323651445,0.28015777228860295],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6449377593360988,0.2654224781709559,0.7000061825726133,0.28015777228860295],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.5592946058091278,0.2654224781709559,0.6362955186721984,0.28015777228860295],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5376348547717834,0.2654224781709559,0.5549515767634846,0.28015777228860295],"dir":"rtl"},{"str":"هزینه","boundary":[0.4857261410788372,0.2654224781709559,0.5331865145228206,0.28015777228860295],"dir":"rtl"},{"str":"فایده","boundary":[0.4244813278008289,0.2654224781709559,0.4702783817427376,0.28015777228860295],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.14825726141078746,0.2654224781709559,0.1729122821576754,0.28015777228860295],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.17427385892116087,0.2654224781709559,0.42355817427385806,0.28015777228860295],"dir":"ltr"},{"str":"مز","boundary":[0.7707261410788371,0.29189306640625,0.7921173858921152,0.3066283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"یاي","boundary":[0.7395435684647294,0.29189306640625,0.7666308298755177,0.3066283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6801659751037334,0.29189306640625,0.7349854356846462,0.3066283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.5945228215767624,0.29189306640625,0.6715237344398329,0.3066283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5763485477178412,0.29189306640625,0.5860151452282145,0.3066283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5399999999999988,0.29189306640625,0.571951742738588,0.3066283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4654356846473016,0.29189306640625,0.5358046058091273,0.3066283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.43973701244813146,0.29189306640625,0.46092037344398207,0.3066283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4260995850622394,0.29189306640625,0.435641701244812,0.3066283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.14825726141078707,0.29189306640625,0.17120763485477047,0.3066283605238971],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.17427385892116054,0.29189306640625,0.4235581742738577,0.3066283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیزمهاي","boundary":[0.7013278008298743,0.31836365464154415,0.7947263900414927,0.3330989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6604979253112022,0.31836365464154415,0.6970023236514511,0.3330989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6011203319502063,0.31836365464154415,0.65606427385892,0.3330989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.5154771784232353,0.31836365464154415,0.5926025726141066,0.3330989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4937525726141067,0.31836365464154415,0.511069294605808,0.3330989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.47427385892116064,0.31836365464154415,0.48965726141078714,0.3330989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4277178423236503,0.31836365464154415,0.47014692946057973,0.3330989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.3758091286307042,0.31836365464154415,0.4233108298755175,0.3330989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.14825726141078716,0.31836365464154415,0.1752197925311191,0.3330989487591912],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.17863070539418968,0.31836365464154415,0.3756328630705383,0.3330989487591912],"dir":"ltr"},{"str":"4-","boundary":[0.831908713692945,0.3448342428768382,0.8334608713692934,0.35956953699448535],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیزمهاي","boundary":[0.6984647302904553,0.3448342428768382,0.7918633195020736,0.35956953699448535],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6576348547717831,0.3448342428768382,0.6941392531120321,0.35956953699448535],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5982572614107873,0.3448342428768382,0.6532012033195009,0.35956953699448535],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.5126141078838162,0.3448342428768382,0.5897395020746876,0.35956953699448535],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4909543568464718,0.3448342428768382,0.508271078838173,0.35956953699448535],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.44315352697095317,0.3448342428768382,0.4866014937759324,0.35956953699448535],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.14825726141078713,0.3448342428768382,0.17253809128630582,0.35956953699448535],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.1742738589211606,0.3448342428768382,0.44098556016597396,0.35956953699448535],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8086307053941896,0.3809238568474265,0.852937966804978,0.3970709156709559],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7618257261410775,0.3809238568474265,0.8036727385892103,0.3970709156709559],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7538589211618244,0.38143633674172794,0.7573442738589199,0.3975833955652574],"dir":"ltr"},{"str":"پرد","boundary":[0.7167677178423224,0.3809238568474265,0.7488876348547706,0.3970709156709559],"dir":"rtl"},{"str":"خت","boundary":[0.6758091286307042,0.3809238568474265,0.7122800414937748,0.3970709156709559],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.5814522821576753,0.3809238568474265,0.6661152697095425,0.3970709156709559],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.14825726141078727,0.3809238568474265,0.17169796680497817,0.3970709156709559],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.17477178423236403,0.3809238568474265,0.26609713692945947,0.3970709156709559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.267012448132779,0.3809238568474265,0.4208235684647292,0.3970709156709559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42236514522821467,0.3809238568474265,0.5761762655601649,0.3970709156709559],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7860995850622395,0.41365777228860295,0.8412721991701233,0.42839306640624997],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1482572614107874,0.41365777228860295,0.1696485062240654,0.42839306640624997],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.1699170124481318,0.41365777228860295,0.7851764315352687,0.42839306640624997],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7424066390041484,0.44012836052389703,0.7957288381742729,0.4548636546415441],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.7090456431535259,0.44012836052389703,0.7382112448132769,0.4548636546415441],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.14825726141078738,0.44012836052389703,0.17361908713692845,0.4548636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116082,0.44012836052389703,0.706753195020746,0.4548636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"نظام","boundary":[0.6863900414937748,0.4670408145680148,0.7263858921161815,0.482481991038603],"dir":"rtl"},{"str":"پایاپاي","boundary":[0.6293775933609947,0.4670408145680148,0.6818993775933598,0.482481991038603],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6175612033195008,0.4670408145680148,0.6793173236514509,0.482481991038603],"dir":"ltr"},{"str":"مبادله","boundary":[0.5641493775933597,0.4670408145680148,0.6176234439834012,0.482481991038603],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.5309128630705381,0.4670408145680148,0.5596120331950195,0.482481991038603],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142323651452269,0.4670408145680148,0.5263008298755174,0.482481991038603],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.48112033195020615,0.4670408145680148,0.5095705394190858,0.482481991038603],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.14825726141078704,0.4670408145680148,0.17668568464730156,0.482481991038603],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.1796265560165962,0.4670408145680148,0.46949377593360864,0.482481991038603],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4740248962655588,0.4670408145680148,0.4812790456431522,0.482481991038603],"dir":"ltr"},{"str":"نظام","boundary":[0.6822821576763471,0.4948349322150736,0.7222780082987539,0.5102761086856618],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.6473029045643139,0.4948349322150736,0.677604771784231,0.5102761086856618],"dir":"rtl"},{"str":"کالایی","boundary":[0.5922821576763471,0.4948349322150736,0.6426255186721977,0.5102761086856618],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5804657676348532,0.4948349322150736,0.6385123443983386,0.5102761086856618],"dir":"ltr"},{"str":"نظام","boundary":[0.5404979253112018,0.4948349322150736,0.5804937759336084,0.5102761086856618],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.4826141078838158,0.4948349322150736,0.5359636929460564,0.5102761086856618],"dir":"rtl"},{"str":"پایاپاي","boundary":[0.4254771784232349,0.4948349322150736,0.47812344398340084,0.5102761086856618],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.3913692946058075,0.4948349322150736,0.4209087136929444,0.5102761086856618],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.3226556016597494,0.4948349322150736,0.38667946058091124,0.5102761086856618],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.14825726141078677,0.4948349322150736,0.17304771784232204,0.5102761086856618],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.17502074688796518,0.4948349322150736,0.3083184647302888,0.5102761086856618],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3108392116182556,0.4948349322150736,0.31809336099584895,0.5102761086856618],"dir":"ltr"},{"str":"نظام","boundary":[0.6804149377593344,0.5226290498621323,0.7204107883817411,0.5380702263327206],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.6454356846473012,0.5226290498621323,0.6757375518672182,0.5380702263327206],"dir":"rtl"},{"str":"عتباري","boundary":[0.5803319502074671,0.5226290498621323,0.6366224066390024,0.5380702263327206],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.1482572614107864,0.5226290498621323,0.1760539419087117,0.5380702263327206],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.17962655601659552,0.5226290498621323,0.5754273858921143,0.5380702263327206],"dir":"ltr"},{"str":"بانکد","boundary":[0.7502656431535251,0.5499813017003676,0.7913642738589193,0.5647165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.7212448132780064,0.5499813017003676,0.7462948132780064,0.5647165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.6357261410788362,0.5499813017003676,0.7127270539419067,0.5647165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.14825726141078643,0.5499813017003676,0.17592659751037149,0.5647165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.1786307053941889,0.5499813017003676,0.6326868049792512,0.5647165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"مز","boundary":[0.7684132780082967,0.5764518899356618,0.7898045228215748,0.5911871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7526141078838154,0.5764518899356618,0.7643179668049772,0.5911871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.739045643153525,0.5764518899356618,0.7482133195020726,0.5911871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"معایب","boundary":[0.6821576763485456,0.5764518899356618,0.7347522821576742,0.5911871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"بانکد","boundary":[0.6366141908713673,0.5764518899356618,0.6775883402489606,0.5911871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.6075933609958485,0.5764518899356618,0.6325188796680477,0.5911871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"ینترنتی","boundary":[0.542116182572612,0.5764518899356618,0.5990352697095415,0.5911871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.526058091286305,0.5764518899356618,0.5377619502074668,0.5911871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"بانکد","boundary":[0.4805146058091265,0.5764518899356618,0.5214887551867199,0.5911871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.45149377593360784,0.5764518899356618,0.476419294605807,0.5911871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.3658506224066369,0.5764518899356618,0.44285153526970744,0.5911871840533087],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.14825726141078624,0.5764518899356618,0.17361908713692734,0.5911871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.1742738589211597,0.5764518899356618,0.3625623236514503,0.5911871840533087],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7356846473029025,0.6029224781709559,0.7932271369294585,0.6176577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.6543983402489606,0.6029224781709559,0.6980957676348527,0.6176577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6327385892116162,0.6029224781709559,0.6500553112033174,0.6176577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.5995020746887945,0.6029224781709559,0.6284187136929439,0.6176577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.5139834024896244,0.6029224781709559,0.5909843153526949,0.6176577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.14825726141078613,0.6029224781709559,0.17721547717842098,0.6176577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17863070539418863,0.6029224781709559,0.5106951037344377,0.6176577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7371784232365123,0.6293930664062499,0.7905006224066368,0.644128360523897],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.7039419087136906,0.6293930664062499,0.73285854771784,0.644128360523897],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.6182987551867196,0.6293930664062499,0.6952996680497902,0.644128360523897],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.148257261410786,0.6293930664062499,0.17467929460580675,0.644128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.17863070539418846,0.6293930664062499,0.6152594190871347,0.644128360523897],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.7060580912863048,0.6558636546415441,0.7906008298755164,0.6705989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.6728215767634831,0.6558636546415441,0.7017382157676325,0.6705989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.587302904564313,0.6558636546415441,0.6641793360995827,0.6705989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.14825726141078605,0.6558636546415441,0.17935668049792297,0.6705989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.18298755186721757,0.6558636546415441,0.5847614937759313,0.6705989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"پیامدهاي","boundary":[0.713900414937757,0.6823342428768382,0.7890927385892094,0.6970695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"قتصادي","boundary":[0.6402074688796656,0.6823342428768382,0.7053377178423212,0.6970695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.5663900414937735,0.6823342428768382,0.6356782157676324,0.6970695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"ستفاده","boundary":[0.4992946058091261,0.6823342428768382,0.5578557261410763,0.6970695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.4811203319502049,0.6823342428768382,0.4907869294605784,0.6970695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.4480082987551842,0.6823342428768382,0.4769249377593336,0.6970695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.36224066390041243,0.6823342428768382,0.4393660580912838,0.6970695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.14825726141078585,0.6823342428768382,0.1776520331950182,0.6970695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.17863070539418835,0.6823342428768382,0.3625623236514498,0.6970695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"آثار","boundary":[0.759087136929458,0.7088048311121323,0.7890850207468854,0.7235401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"کلان","boundary":[0.7178838174273833,0.7088048311121323,0.7548247717842298,0.7235401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"قتصادي","boundary":[0.6443153526970927,0.7088048311121323,0.7093211203319475,0.7235401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.1482572614107857,0.7088048311121323,0.18166419087136665,0.7235401252297794],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.18298755186721724,0.7088048311121323,0.6414004979253086,0.7235401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.6728215767634828,0.73571728515625,0.7198101659751011,0.7511584616268383],"dir":"rtl"},{"str":"پولی","boundary":[0.6304979253112005,0.73571728515625,0.6680757261410761,0.7511584616268383],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6163070539419059,0.73571728515625,0.6259139004149349,0.7511584616268383],"dir":"rtl"},{"str":"ثر","boundary":[0.5892043568464701,0.73571728515625,0.6072479253112004,0.7511584616268383],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5636514522821547,0.73571728515625,0.5849128630705365,0.7511584616268383],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5015352697095405,0.73571728515625,0.5592417012448102,0.7511584616268383],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.4115352697095406,0.73571728515625,0.4926161825726111,0.7511584616268383],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.14825726141078538,0.73571728515625,0.1832645228215738,0.7511584616268383],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.18423236514522523,0.73571728515625,0.40961825726140777,0.7511584616268383],"dir":"ltr"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.6548962655601629,0.7635114028033089,0.7157987551867189,0.778952579273897],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.6199170124481296,0.7635114028033089,0.6502188796680466,0.778952579273897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6057261410788349,0.7635114028033089,0.6153329875518639,0.778952579273897],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5433609958506191,0.7635114028033089,0.6011919087136898,0.778952579273897],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.4533609958506191,0.7635114028033089,0.5344419087136897,0.778952579273897],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.14825726141078505,0.7635114028033089,0.18045435684646968,0.778952579273897],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.18423236514522487,0.7635114028033089,0.4510705394190838,0.778952579273897],"dir":"ltr"},{"str":"باز","boundary":[0.6915995850622374,0.7913055204503676,0.7137977178423204,0.8067466969209559],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6771784232365112,0.7913055204503676,0.6873080912863037,0.8067466969209559],"dir":"rtl"},{"str":"رز","boundary":[0.6480497925311169,0.7913055204503676,0.668309128630702,0.8067466969209559],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6338589211618223,0.7913055204503676,0.6434657676348513,0.8067466969209559],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5714937759336065,0.7913055204503676,0.629324688796677,0.8067466969209559],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.4814937759336064,0.7913055204503676,0.5625746887966769,0.8067466969209559],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.1482572614107849,0.7913055204503676,0.17304771784232018,0.8067466969209559],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.17502074688796332,0.7913055204503676,0.47870539419086794,0.8067466969209559],"dir":"ltr"},{"str":"باز","boundary":[0.6953495850622371,0.8190996380974264,0.7175477178423201,0.8345408145680147],"dir":"rtl"},{"str":"رهاي","boundary":[0.6461825726141043,0.8190996380974264,0.6910580912863035,0.8345408145680147],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.6042323651452246,0.8190996380974264,0.6415269709543532,0.8345408145680147],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.59004149377593,0.8190996380974264,0.599648340248959,0.8345408145680147],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5276763485477141,0.8190996380974264,0.5855072614107846,0.8345408145680147],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.4376763485477141,0.8190996380974264,0.5187572614107846,0.8345408145680147],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.14825726141078463,0.8190996380974264,0.17720850622406262,0.8345408145680147],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.17962655601659377,0.8190996380974264,0.4372531120331913,0.8345408145680147],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.8098755186721954,0.856070915670956,0.8528615352697059,0.8722179744944853],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7949377593360959,0.856070915670956,0.8049837759336063,0.8722179744944853],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.766607053941905,0.856070915670956,0.7901388796680461,0.8722179744944853],"dir":"rtl"},{"str":"جع","boundary":[0.7375518672199134,0.856070915670956,0.7621193775933573,0.8722179744944853],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.14825726141078469,0.856070915670956,0.17980767634854403,0.8722179744944853],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.18448132780082618,0.856070915670956,0.26619348547717475,0.8722179744944853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2670124481327764,0.856070915670956,0.42082356846472657,0.8722179744944853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42236514522821206,0.856070915670956,0.5761762655601622,0.8722179744944853],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5777178423236478,0.856070915670956,0.731528962655598,0.8722179744944853],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14826,0.13228,0.85294,0.87222],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/189c00276cb9c8dfcff542dc9b8336e4.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/27c9599511629eea0a210b8ea69d7e2a.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14826,0.31509,0.14702,0.27293]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.7925726141078838,0.3585667652803309,0.8529012448132779,0.3791255888097426],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.79257,0.35857,0.8529,0.37913],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5031535269709543,0.3150888671875,0.5965394190871369,0.3415594554227941],"dir":"rtl"},{"str":"جداول","boundary":[0.4035684647302904,0.3150888671875,0.49588381742738585,0.3415594554227941],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40357,0.31509,0.59654,0.34156],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.17402489626556017,0.3585667652803309,0.232381244813278,0.3791255888097426],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17402,0.35857,0.23238,0.37913],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.8052697095435685,0.4454224781709558,0.8528958921161826,0.46015777228860283],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7674273858921161,0.4454224781709558,0.7717929460580912,0.46015777228860283],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7717842323651453,0.4454224781709558,0.7789146473029046,0.46015777228860283],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7787551867219917,0.4454224781709558,0.7897730290456433,0.46015777228860283],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7899585062240664,0.4454224781709558,0.8010595020746888,0.46015777228860283],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7238589211618257,0.4454224781709558,0.7629829045643153,0.46015777228860283],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6672199170124481,0.4454224781709558,0.7195026970954357,0.46015777228860283],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6078423236514522,0.4454224781709558,0.6627862655601658,0.46015777228860283],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5221991701244811,0.4454224781709558,0.6032953941908712,0.46015777228860283],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.1482572614107882,0.4454224781709558,0.16825568464730276,0.46015777228860283],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.16991701244813262,0.4454224781709558,0.5194087966804979,0.46015777228860283],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8052697095435682,0.4807165958180146,0.8528958921161823,0.4954518899356617],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.763494273858921,0.4807165958180146,0.7678598340248961,0.4954518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7678008298755186,0.4807165958180146,0.778901825726141,0.4954518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7787551867219915,0.4807165958180146,0.789773029045643,0.4954518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7899585062240662,0.4807165958180146,0.8010595020746886,0.4954518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"حجم","boundary":[0.7222406639004149,0.4807165958180146,0.7591608298755186,0.4954518899356617],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6627385892116181,0.4807165958180146,0.7178070124481326,0.4954518899356617],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5770954356846472,0.4807165958180146,0.6581916597510371,0.4954518899356617],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.5335269709543566,0.4807165958180146,0.5727338589211616,0.4954518899356617],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.5005394190871368,0.4807165958180146,0.5291858091286306,0.4954518899356617],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.4549792531120331,0.4807165958180146,0.4962234024896265,0.4954518899356617],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.1482572614107883,0.4807165958180146,0.1682556846473028,0.4954518899356617],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.16991701244813268,0.4807165958180146,0.3669191701244813,0.4954518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"2002","boundary":[0.36896265560165964,0.4807165958180146,0.4040118672199169,0.4954518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40399219917012436,0.4807165958180146,0.4107776763485476,0.4954518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"2006","boundary":[0.4148962655601659,0.4807165958180146,0.45071489626556005,0.4954518899356617],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8052697095435684,0.5160107134650734,0.8528958921161824,0.5307460075827205],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7617515352697094,0.5160107134650734,0.7661170954356845,0.5307460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.766058091286307,0.5160107134650734,0.7789260995850622,0.5307460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7787551867219916,0.5160107134650734,0.7897730290456431,0.5307460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7899585062240663,0.5160107134650734,0.8010595020746887,0.5307460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7023236514522821,0.5160107134650734,0.7572675933609958,0.5307460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6165560165975102,0.5160107134650734,0.697776721991701,0.5307460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.509552365145228,0.5160107134650734,0.51647489626556,0.5307460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"B2B+B2C","boundary":[0.516473029045643,0.5120750660615808,0.6054685892116181,0.5268103601792279],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6054771784232363,0.5160107134650734,0.6123997095435683,0.5307460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.48348547717842305,0.5160107134650734,0.5051469709543567,0.5307460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.42759336099585044,0.5160107134650734,0.4790653941908712,0.5307460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.366473029045643,0.5160107134650734,0.42316344398340233,0.5307460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.3230290456431534,0.5160107134650734,0.3621114522821575,0.5307460075827205],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.1482572614107882,0.5160107134650734,0.17222626556016582,0.5307460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.17427385892116165,0.5160107134650734,0.3233507053941908,0.5307460075827205],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7938174273858919,0.5513048311121322,0.8529327385892114,0.5660401252297793],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7536099585062238,0.5513048311121322,0.7579755186721989,0.5660401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.757966804979253,0.5513048311121322,0.7673631535269708,0.5660401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7671784232365143,0.5513048311121322,0.7781962655601659,0.5660401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.778381742738589,0.5513048311121322,0.7894827385892115,0.5660401252297793],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.68253112033195,0.5513048311121322,0.7492131535269707,0.5660401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5849377593360994,0.5513048311121322,0.678021037344398,0.5660401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5713692946058089,0.5513048311121322,0.5805369709543565,0.5660401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.5184647302904561,0.5513048311121322,0.5670192946058087,0.5660401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.49107883817427356,0.5513048311121322,0.5140707883817425,0.5660401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4729045643153524,0.5513048311121322,0.48666647302904537,0.5660401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.4478939004149375,0.5513048311121322,0.4686128215767632,0.5660401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.3616182572614105,0.5513048311121322,0.4281131950207466,0.5660401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33560165975103706,0.5513048311121322,0.35726315352697074,0.5660401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.26813278008298735,0.5513048311121322,0.3312184232365143,0.5660401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.19531120331950186,0.5513048311121322,0.2638641908713691,0.5660401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1649377593360994,0.5513048311121322,0.186599253112033,0.5660401252297793],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.784979253112033,0.5777754193474264,0.8190514107883815,0.5925107134650734],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.1482572614107882,0.5777754193474264,0.17399327800829859,0.5925107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.17427385892116165,0.5777754193474264,0.7416079668049791,0.5925107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"2006","boundary":[0.7447717842323649,0.5777754193474264,0.7807148962655599,0.5925107134650734],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8052697095435682,0.6130695369944852,0.8528958921161823,0.6278048311121323],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7623236514522819,0.6130695369944852,0.766689211618257,0.6278048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7665560165975102,0.6130695369944852,0.7788211618257259,0.6278048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7787551867219915,0.6130695369944852,0.789773029045643,0.6278048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7899585062240662,0.6130695369944852,0.8010595020746886,0.6278048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"دستهبندي","boundary":[0.6702074688796679,0.6130695369944852,0.7578918672199167,0.6278048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.5953941908713691,0.6130695369944852,0.6659255601659748,0.6278048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلات","boundary":[0.5253112033195018,0.6130695369944852,0.5910648547717839,0.6278048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.4397925311203317,0.6130695369944852,0.5207642738589209,0.6278048311121323],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.14825726141078815,0.6130695369944852,0.1705216182572612,0.6278048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.17427385892116162,0.6130695369944852,0.4366287136929459,0.6278048311121323],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8052697095435682,0.6483636546415441,0.8528958921161823,0.6630989487591911],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7581415767634853,0.6483636546415441,0.7625071369294604,0.6630989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7668049792531119,0.6483636546415441,0.778799875518672,0.6630989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7786307053941907,0.6483636546415441,0.7896485477178422,0.6630989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7898340248962653,0.6483636546415441,0.8009350207468877,0.6630989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.7010788381742736,0.6483636546415441,0.7536526556016595,0.6630989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"ملموس","boundary":[0.6341078838174271,0.6483636546415441,0.6968264315352695,0.6630989487591911],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6227800829875515,0.6483636546415441,0.6297026141078834,0.6630989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"محسوس","boundary":[0.5479668049792528,0.6483636546415441,0.6227634024896262,0.6630989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5410461410788379,0.6483636546415441,0.5479686721991698,0.6630989487591911],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5274273858921159,0.6483636546415441,0.5365950622406636,0.6630989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"ناملموس","boundary":[0.4488796680497923,0.6483636546415441,0.5231149792531118,0.6630989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.39547717842323626,0.6483636546415441,0.44449618257261386,0.6630989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3819087136929458,0.6483636546415441,0.3910763900414936,0.6630989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3429460580912861,0.6483636546415441,0.3775171369294604,0.6630989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.24771784232365127,0.6483636546415441,0.3384175518672197,0.6630989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23414937759336082,0.6483636546415441,0.24331705394190853,0.6630989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.16543568464730274,0.6483636546415441,0.2297341493775932,0.6630989487591911],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.7421576763485476,0.6748342428768381,0.8232539004149375,0.6895695369944852],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.1482572614107882,0.6748342428768381,0.16838041493775918,0.6895695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.16991701244813262,0.6748342428768381,0.7416079668049791,0.6895695369944852],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8007883817427384,0.7109238568474264,0.8529775518672197,0.7270709156709559],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7608044813278007,0.7109238568474264,0.7655882987551864,0.7270709156709559],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7655601659751035,0.7109238568474264,0.7733737344398338,0.7270709156709559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.773278008298755,0.7109238568474264,0.7853514522821574,0.7270709156709559],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7854771784232363,0.7109238568474264,0.7957737759336098,0.7270709156709559],"dir":"ltr"},{"str":"مثالهایی","boundary":[0.6751867219917009,0.7109238568474264,0.7559509543568462,0.7270709156709559],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6552697095435682,0.7109238568474264,0.6703501244813275,0.7270709156709559],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.5607883817427384,0.7109238568474264,0.6503019087136926,0.7270709156709559],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.479875518672199,0.7109238568474264,0.5556998340248961,0.7270709156709559],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.1482572614107883,0.7109238568474264,0.17217634854771774,0.7270709156709559],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.17477178423236503,0.7109238568474264,0.31896970954356835,0.7270709156709559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.320414937759336,0.7109238568474264,0.47422605809128615,0.7270709156709559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14826,0.44542,0.85298,0.72707],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/4d484a4b276275391b2fd5453858c5ce.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/2fb9c8c062ff4bec45f99c46f1719d93.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14826,0.34544,0.14703,0.14472]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.7925726141078838,0.38891970645680146,0.8529012448132779,0.40947852998621326],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.79257,0.38892,0.8529,0.40948],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5703734439834025,0.34544180836397065,0.6637593360995852,0.3719123965992648],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.4818672199170124,0.34544180836397065,0.5631410788381743,0.3719123965992648],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4584647302904564,0.34544180836397065,0.47456016597510375,0.3719123965992648],"dir":"rtl"},{"str":"نمودا","boundary":[0.3813485477178423,0.34544180836397065,0.45125726141078837,0.3719123965992648],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.33634854771784234,0.34544180836397065,0.3650290456431536,0.3719123965992648],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.33635,0.34544,0.66376,0.37191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.17402489626556017,0.38891970645680146,0.232381244813278,0.40947852998621326],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17402,0.38892,0.23238,0.40948],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شک","boundary":[0.8291802074688798,0.4523048311121324,0.8528997510373445,0.46704012522977945],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7755689626556017,0.4523048311121324,0.7799345228215768,0.46704012522977945],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7798755186721993,0.4523048311121324,0.7827735684647303,0.46704012522977945],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7870212448132782,0.4523048311121324,0.7938067219917014,0.46704012522977945],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7979253112033196,0.4523048311121324,0.8050557261410789,0.46704012522977945],"dir":"ltr"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.6931120331950208,0.4523048311121324,0.7710646058091286,0.46704012522977945],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.6333609958506224,0.4523048311121324,0.688720705394191,0.46704012522977945],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.573734439834025,0.4523048311121324,0.6286791286307054,0.46704012522977945],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5024066390041494,0.4523048311121324,0.5693454771784232,0.46704012522977945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48883817427385895,0.4523048311121324,0.49800585062240665,0.46704012522977945],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.4129045643153527,0.4523048311121324,0.4844173443983402,0.46704012522977945],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.14825726141078838,0.4523048311121324,0.1539191701244813,0.46704012522977945],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.16120331950207467,0.4523048311121324,0.41048763485477185,0.46704012522977945],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8248233609958507,0.4875989487591912,0.8485429045643155,0.5023342428768383],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7672287136929463,0.4875989487591912,0.7715942738589213,0.5023342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7715352697095438,0.4875989487591912,0.778403900414938,0.5023342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7826643983402491,0.4875989487591912,0.7894498755186724,0.5023342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7935684647302905,0.4875989487591912,0.80069887966805,0.5023342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"استراتژيهاي","boundary":[0.6551452282157679,0.4875989487591912,0.7627007053941911,0.5023342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.5953941908713696,0.4875989487591912,0.6505878423236517,0.5023342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.524066390041494,0.4875989487591912,0.5910364730290458,0.5023342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5104979253112035,0.4875989487591912,0.5195411203319504,0.5023342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.4343153526970957,0.4875989487591912,0.5059526141078841,0.5023342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3932365145228219,0.4875989487591912,0.4299074688796683,0.5023342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.33672199170124506,0.4875989487591912,0.3888802904564318,0.5023342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.14825726141078863,0.4875989487591912,0.1618112863070542,0.5023342428768383],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.165560165975104,0.4875989487591912,0.33642124481327834,0.5023342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.82918020746888,0.52289306640625,0.8528997510373447,0.5376283605238971],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7672287136929464,0.52289306640625,0.7715942738589214,0.5376283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7715352697095439,0.52289306640625,0.7744333195020751,0.5376283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7830378423236519,0.52289306640625,0.7898233195020752,0.5376283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7939419087136933,0.52289306640625,0.8050429045643157,0.5376283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"شش","boundary":[0.7213692946058095,0.52289306640625,0.762758962655602,0.5376283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6721991701244816,0.52289306640625,0.716790746887967,0.5376283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6129460580912865,0.52289306640625,0.6677655186721994,0.5376283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5271784232365146,0.52289306640625,0.6083991286307056,0.5376283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5011618257261412,0.52289306640625,0.5228233195020748,0.5376283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.45448132780083006,0.52289306640625,0.4968272614107886,0.5376283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.14825726141078857,0.52289306640625,0.17339041493775953,0.5376283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.17427385892116204,0.52289306640625,0.4104876348547721,0.5376283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"B2B","boundary":[0.4121576763485479,0.5189574190027574,0.45028356846473044,0.5336927131204044],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8002904564315355,0.5581871840533088,0.852968215767635,0.5729224781709559],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7607556846473031,0.5581871840533088,0.765245726141079,0.5729224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7650622406639006,0.5581871840533088,0.7679602904564318,0.5729224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7722079668049795,0.5581871840533088,0.7789934439834028,0.5729224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.783112033195021,0.5581871840533088,0.7959800414937761,0.5729224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7023236514522824,0.5581871840533088,0.7561658091286309,0.5729224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.660124481327801,0.5581871840533088,0.6979593360995852,0.5729224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6465560165975105,0.5581871840533088,0.6557236929460581,0.5729224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5818257261410789,0.5581871840533088,0.642299377593361,0.5729224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"کالاهاي","boundary":[0.5172199170124481,0.5581871840533088,0.5774025311203319,0.5729224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.4437759336099585,0.5581871840533088,0.5128354356846473,0.5729224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.14825726141078835,0.5581871840533088,0.16964850622406635,0.5729224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.16991701244813273,0.5581871840533088,0.4409855601659751,0.5729224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8002904564315353,0.5934813017003677,0.8529682157676348,0.6082165958180147],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7567722821576764,0.5934813017003677,0.7611378423236514,0.6082165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7610788381742739,0.5934813017003677,0.7679474688796681,0.6082165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7722079668049793,0.5934813017003677,0.7789934439834025,0.6082165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7831120331950207,0.5934813017003677,0.7959800414937759,0.6082165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7084232365145229,0.5934813017003677,0.7523490871369295,0.6082165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.6611203319502075,0.5934813017003677,0.7039238589211619,0.6082165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6171784232365145,0.5934813017003677,0.6568634439834025,0.6082165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.603609958506224,0.5934813017003677,0.6127776348547718,0.6082165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5514522821576763,0.5934813017003677,0.5992034439834023,0.6082165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.14825726141078838,0.5934813017003677,0.16964850622406638,0.6082165958180147],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.16991701244813276,0.5934813017003677,0.5499067219917013,0.6082165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8002904564315353,0.6287754193474265,0.8529682157676348,0.6435107134650735],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7504979253112033,0.6287754193474265,0.7548634854771784,0.6435107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7548547717842324,0.6287754193474265,0.7677227800829877,0.6435107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7675518672199171,0.6287754193474265,0.7785697095435686,0.6435107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7787551867219917,0.6287754193474265,0.791623195020747,0.6435107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6922406639004148,0.6287754193474265,0.7460828215767633,0.6435107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.6500414937759335,0.6287754193474265,0.6878763485477177,0.6435107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5978838174273857,0.6287754193474265,0.6456349792531118,0.6435107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"محور","boundary":[0.550829875518672,0.6287754193474265,0.5935294605809126,0.6435107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.1482572614107882,0.6287754193474265,0.17251730290456416,0.6435107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.17427385892116168,0.6287754193474265,0.5499067219917012,0.6435107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8002904564315351,0.6640695369944853,0.8529682157676346,0.6788048311121324],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7540336929460579,0.6640695369944853,0.758399253112033,0.6788048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7583402489626554,0.6640695369944853,0.7677365975103733,0.6788048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7675518672199169,0.6640695369944853,0.7785697095435683,0.6788048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7787551867219915,0.6640695369944853,0.7916231950207467,0.6788048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7102904564315352,0.6640695369944853,0.7494562655601659,0.6788048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6454356846473027,0.6640695369944853,0.7060338174273857,0.6788048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.5855601659751035,0.6640695369944853,0.6408782987551865,0.6788048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.514232365145228,0.6640695369944853,0.5812956846473026,0.6788048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5006639004149375,0.6640695369944853,0.5098315767634852,0.6788048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.42460580912863044,0.6640695369944853,0.49624307053941885,0.6788048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39858921161825706,0.6640695369944853,0.4202507053941907,0.6788048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.34867219917012426,0.6640695369944853,0.394116099585062,0.6788048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.29452282157676324,0.6640695369944853,0.34424863070539397,0.6788048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2363900414937757,0.6640695369944853,0.2901077178423235,0.6788048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.14825726141078815,0.6640695369944853,0.1722470539419085,0.6788048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.1742738589211616,0.6640695369944853,0.23568273858921138,0.6788048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8002904564315351,0.6993636546415442,0.8529682157676346,0.7140989487591912],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7555274688796678,0.6993636546415442,0.7598930290456429,0.7140989487591912],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7598340248962654,0.6993636546415442,0.7678668049792529,0.7140989487591912],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.772207966804979,0.6993636546415442,0.7789934439834023,0.7140989487591912],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7831120331950204,0.6993636546415442,0.7959800414937757,0.7140989487591912],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.714771784232365,0.6993636546415442,0.7511517012448131,0.7140989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.6548962655601658,0.6993636546415442,0.7102143983402488,0.7140989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5836929460580911,0.6993636546415442,0.650631784232365,0.7140989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5701244813278006,0.6993636546415442,0.5792921576763483,0.7140989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.4939419087136927,0.6993636546415442,0.565579170124481,0.7140989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.47240663900414914,0.6993636546415442,0.48972336099585034,0.7140989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.4283402489626553,0.6993636546415442,0.4680252697095433,0.7140989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4147717842323649,0.6993636546415442,0.42393946058091264,0.7140989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهوري","boundary":[0.33995850622406615,0.6993636546415442,0.4103421161825724,0.7140989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"نیروي","boundary":[0.28755186721991677,0.6993636546415442,0.335614854771784,0.7140989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.25792531120331924,0.6993636546415442,0.28314186721991674,0.7140989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.14825726141078813,0.6993636546415442,0.16879618257261386,0.7140989487591912],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.16991701244813254,0.6993636546415442,0.2576439834024894,0.7140989487591912],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8004149377593359,0.734657772288603,0.8529682157676346,0.74939306640625],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7562743568464728,0.734657772288603,0.7606399170124479,0.74939306640625],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7605809128630704,0.734657772288603,0.7683434439834023,0.74939306640625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7725814107883816,0.734657772288603,0.7793668879668049,0.74939306640625],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.783485477178423,0.734657772288603,0.7963534854771782,0.74939306640625],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7124066390041492,0.734657772288603,0.7518214107883816,0.74939306640625],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.667219917012448,0.734657772288603,0.7080690871369293,0.74939306640625],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.6144398340248961,0.734657772288603,0.6627522821576762,0.74939306640625],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.5538174273858919,0.734657772288603,0.6099878838174272,0.74939306640625],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5316597510373442,0.734657772288603,0.5493714522821574,0.74939306640625],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.4848547717842321,0.734657772288603,0.5271806639004147,0.74939306640625],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.4253526970954354,0.734657772288603,0.48042112033194995,0.74939306640625],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.3398340248962653,0.734657772288603,0.4208057676348545,0.74939306640625],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.1482572614107881,0.734657772288603,0.1727667634854769,0.74939306640625],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.17427385892116157,0.734657772288603,0.33642124481327784,0.74939306640625],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8002904564315351,0.7699518899356618,0.8529682157676346,0.7846871840533088],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7641908713692943,0.7699518899356618,0.7643240663900411,0.7846871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7685477178423235,0.7699518899356618,0.7714457676348545,0.7846871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7756934439834023,0.7699518899356618,0.7824789211618256,0.7846871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7865975103734437,0.7699518899356618,0.7959938589211616,0.7846871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.7241078838174271,0.7699518899356618,0.759822323651452,0.7846871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6646058091286304,0.7699518899356618,0.7196742323651449,0.7846871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5789626556016594,0.7699518899356618,0.6600588796680495,0.7846871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.557302904564315,0.7699518899356618,0.5746196265560162,0.7846871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.503153526970954,0.7699518899356618,0.5528793360995847,0.7846871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4895850622406635,0.7699518899356618,0.49875273858921126,0.7846871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.42734439834024857,0.7699518899356618,0.48521950207468845,0.7846871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.388257261410788,0.7699518899356618,0.4227046058091283,0.7846871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.14825726141078796,0.7699518899356618,0.17407643153526928,0.7846871840533088],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.1742738589211614,0.7699518899356618,0.38870340248962626,0.7846871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8002904564315348,0.8052460075827206,0.8529682157676344,0.8199813017003676],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.75590091286307,0.8052460075827206,0.7602664730290452,0.8199813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7602074688796676,0.8052460075827206,0.7670760995850617,0.8199813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7756934439834021,0.8052460075827206,0.7824789211618254,0.8199813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7865975103734435,0.8052460075827206,0.7959938589211614,0.8199813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیزمهاي","boundary":[0.6578838174273854,0.8052460075827206,0.7514068879668044,0.8199813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6171784232365141,0.8052460075827206,0.6535583402489622,0.8199813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5578008298755183,0.8052460075827206,0.6127447717842319,0.8199813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.47203319502074637,0.8052460075827206,0.5532539004149372,0.8199813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.43082987551867175,0.8052460075827206,0.467625311203319,0.8199813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.38414937759336054,0.8052460075827206,0.42657846473029,0.8199813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.33236514522821525,0.8052460075827206,0.3796178838174269,0.8199813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.14825726141078788,0.8052460075827206,0.17521979253111983,0.8199813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.17863070539419038,0.8052460075827206,0.33206439834024853,0.8199813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8002904564315348,0.8405401252297795,0.8529682157676344,0.8552754193474265],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7584647302904559,0.8405401252297795,0.7585979253112027,0.8552754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.762821576763485,0.8405401252297795,0.771457219917012,0.8552754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7756934439834021,0.8405401252297795,0.7824789211618254,0.8552754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7865975103734435,0.8405401252297795,0.7959938589211614,0.8552754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7176348547717837,0.8405401252297795,0.7541392531120327,0.8552754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.658132780082987,0.8405401252297795,0.7132012033195015,0.8552754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.572489626556016,0.8405401252297795,0.6535858506224062,0.8552754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5508298755186716,0.8405401252297795,0.5681465975103728,0.8552754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.5030290456431529,0.8405401252297795,0.5464770124481321,0.8552754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.14825726141078766,0.8405401252297795,0.16894170124481256,0.8552754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.1699170124481321,0.8405401252297795,0.5019814107883811,0.8552754193474265],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14826,0.4523,0.85297,0.85528],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/c01402b7579acc0d8989e50f391a0797.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/3a957544015418242a97863126c5236f.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08253,0.16535,0.89906]},"elements":[{"words":[{"str":"ح","boundary":[0.8213278008298756,0.0877009133731618,0.8346473029045643,0.10093620749080885],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82133,0.0877,0.83465,0.10094],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2880497925311203,0.08252699908088229,0.3390444398340248,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.23439834024896264,0.08252699908088229,0.28337651452282153,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.1472614107883817,0.08252699908088229,0.22964091286307053,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.08253,0.33904,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/25ca8c0822fe88dd3fd4361c282657aa.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/ad6fccc4f2a00dfb26aedbce366eae90.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.35667,0.14396,0.09668]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.49643153526970957,0.3566652257582721,0.5847204149377593,0.3948711081112133],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4155186721991701,0.3566652257582721,0.4856970124481328,0.3948711081112133],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.6440595435684646,0.41920423081341907,0.699729958506224,0.4485865837545956],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5957676348547717,0.41920423081341907,0.62594489626556,0.4485865837545956],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.46518672199170125,0.41920423081341907,0.5875124066390041,0.4485865837545956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4391701244813278,0.41920423081341907,0.45703605809128633,0.4485865837545956],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4202800829875518,0.41920423081341907,0.43101622406639006,0.4485865837545956],"dir":"rtl"},{"str":"تباطات","boundary":[0.3006224066390041,0.41920423081341907,0.4021654356846473,0.4485865837545956],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگا","boundary":[0.7513933195020743,0.5069643123851102,0.8234355186721988,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7317012448132777,0.5069643123851102,0.7384543568464726,0.5261113712086396],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.6957261410788379,0.5069643123851102,0.7264663070539416,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.675933609958506,0.5069643123851102,0.6904933195020745,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6214107883817426,0.5069643123851102,0.670870580912863,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5902904564315351,0.5069643123851102,0.6161413692946057,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5456016597510372,0.5069643123851102,0.5851748962655601,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.5078838174273859,0.5069643123851102,0.5404608298755187,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.444149377593361,0.5069643123851102,0.5026583402489626,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.41340248962655596,0.5069643123851102,0.4388752282157676,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4081742738589208,0.5069643123851102,0.4133606639004146,0.5261113712086396],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506222,0.5353620318244485,0.8560356846473026,0.5500973259420955],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8129875518672196,0.5388172535615808,0.8234413692946055,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7602074688796677,0.5388172535615808,0.8077763900414935,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.6992116182572612,0.5388172535615808,0.7550733609958504,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.623900414937759,0.5388172535615808,0.693916680497925,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6082157676348545,0.5388172535615808,0.6186425726141075,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5319087136929458,0.5388172535615808,0.6030324896265558,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.4923236514522819,0.5388172535615808,0.5267375103734437,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.44601659751037315,0.5388172535615808,0.4869674688796677,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44078838174273827,0.5388172535615808,0.44597477178423206,0.5579643123851102],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506221,0.5672149730009192,0.8529236514522818,0.5819502671185661],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8129875518672195,0.5706701947380515,0.8234413692946054,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7602074688796676,0.5706701947380515,0.8077763900414934,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7046887966804976,0.5706701947380515,0.7551750622406636,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.6585062240663896,0.5706701947380515,0.6995921576763482,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6385892116182569,0.5706701947380515,0.6531759336099582,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"دانش،","boundary":[0.5828215767634851,0.5706701947380515,0.6333888796680495,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5075103734439831,0.5706701947380515,0.577526639004149,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.46792531120331915,0.5706701947380515,0.5023391701244809,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.4216182572614104,0.5706701947380515,0.46256912863070493,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4163900414937755,0.5706701947380515,0.4215764315352693,0.5898172535615809],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.843360995850622,0.5990679141773898,0.8529236514522817,0.6138032082950368],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8129875518672194,0.6025231359145221,0.8234413692946053,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7602074688796675,0.6025231359145221,0.8077763900414933,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7046887966804974,0.6025231359145221,0.7551750622406633,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.6302489626556012,0.6025231359145221,0.6996169294605804,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6145643153526965,0.6025231359145221,0.6249911203319496,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.5194605809128626,0.6025231359145221,0.6092399999999996,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5042667634854767,0.6025231359145221,0.5142073443983398,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.45174273858921116,0.6025231359145221,0.486156597510373,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.4054356846473024,0.6025231359145221,0.446386556016597,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4002074688796676,0.6025231359145221,0.4053938589211614,0.6216701947380515],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8424896265560162,0.6294132726332722,0.85296846473029,0.6455603314568017],"dir":"ltr"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.7292116182572609,0.634287841796875,0.8235291286307049,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6736929460580907,0.634287841796875,0.7241792116182567,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.5992531120331945,0.634287841796875,0.6686210788381738,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5794605809128627,0.634287841796875,0.5940202904564311,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"بشناسند","boundary":[0.5138589211618253,0.634287841796875,0.5741236929460576,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5086307053941903,0.634287841796875,0.5138170954356841,0.6534349006204044],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7935684647302899,0.6860471047794118,0.8150529460580908,0.7044000459558823],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.812489626556016,0.6860471047794118,0.8260511203319496,0.7044000459558823],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8231950207468874,0.6860471047794118,0.8446795020746883,0.7044000459558823],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8421161825726136,0.6860471047794118,0.8556776763485472,0.7044000459558823],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7279668049792525,0.6860471047794118,0.7833500414937754,0.7044000459558823],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.786846473029045,0.7249937241498162,0.8234753526970948,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7665560165975098,0.7249937241498162,0.7811157261410783,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.6916182572614101,0.7249937241498162,0.7609253526970948,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.6186721991701237,0.7249937241498162,0.6859331950207461,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"مدر","boundary":[0.582192074688796,0.7249937241498162,0.6130132780082981,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت،","boundary":[0.49892116182572543,0.7249937241498162,0.5637510373443977,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.4375518672199163,0.7249937241498162,0.49341360995850553,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.36186721991701176,0.7249937241498162,0.43188348547717775,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3176763485477172,0.7249937241498162,0.3562231120331944,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31248734439833953,0.7249937241498162,0.3176737344398333,0.7441407829733455],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.2514522821576756,0.7249937241498162,0.30731402489626486,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.16954356846472954,0.7249937241498162,0.24574568464730215,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.14726141078838098,0.7249937241498162,0.1639010788381735,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.7903319502074679,0.7568466653262869,0.8529468049792521,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.7541078838174264,0.7568466653262869,0.784631950207468,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.734688796680497,0.7568466653262869,0.7484921576763476,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.6985892116182564,0.7568466653262869,0.7291132780082978,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6577593360995841,0.7568466653262869,0.693145643153526,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارهایی","boundary":[0.558423236514522,0.7568466653262869,0.6523995435684639,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5383817427385884,0.7568466653262869,0.5529414522821569,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4965560165975096,0.7568466653262869,0.5328877593360989,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.40456431535269616,0.7568466653262869,0.49105082987551774,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3886307053941899,0.7568466653262869,0.39905751037344306,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.33248962655601566,0.7568466653262869,0.38324601659750945,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.3002489626556007,0.7568466653262869,0.32693726141078744,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.2648962655601651,0.7568466653262869,0.2947990456431527,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاديتر","boundary":[0.16319502074688702,0.7568466653262869,0.25963219917012353,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1472614107883808,0.7568466653262869,0.15245999999999904,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"قدرتمندتر","boundary":[0.7717842323651442,0.7886996065027574,0.8527135269709534,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.7136514522821567,0.7886996065027574,0.76654182572614,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"روزمره","boundary":[0.6514107883817417,0.7886996065027574,0.7081909543568454,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.5946473029045632,0.7886996065027574,0.6460790041493765,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5558091286307044,0.7886996065027574,0.5894126141078829,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.49506224066389937,0.7886996065027574,0.5506617012448123,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4898732365145218,0.7886996065027574,0.4950596265560156,0.8078466653262868],"dir":"ltr"},{"str":"امروزه","boundary":[0.43331950207468783,0.7886996065027574,0.4845621161825716,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.3873858921161816,0.7886996065027574,0.4280396265560156,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتوا","boundary":[0.32874809128630605,0.7886996065027574,0.3821180912863061,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.24858921161825626,0.7886996065027574,0.31063680497925206,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.16705394190871267,0.7886996065027574,0.24325605809128528,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14726141078838076,0.7886996065027574,0.16182112033194923,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8383817427385882,0.820552547679228,0.8529414522821567,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.7670539419087127,0.820552547679228,0.8326671784232356,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزيها","boundary":[0.6583817427385881,0.820552547679228,0.7612997925311193,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.642323651452281,0.820552547679228,0.6527504564315341,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5886721991701234,0.820552547679228,0.6366733195020735,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.5133609958506212,0.820552547679228,0.5830531120331939,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.4700414937759325,0.820552547679228,0.5077238589211607,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.4249792531120321,0.820552547679228,0.46436340248962543,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.41825726141078723,0.820552547679228,0.42501037344398224,0.8396996065027573],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3926141078838163,0.820552547679228,0.4126573443983391,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"حقیقت","boundary":[0.3224066390041483,0.820552547679228,0.3870744398340238,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.2548132780082977,0.820552547679228,0.31686087136929353,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.1729045643153516,0.820552547679228,0.2491066804979242,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14726141078838062,0.820552547679228,0.16730464730290343,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.814107883817426,0.8524054888556986,0.8528707468879654,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.76070539419087,0.8524054888556986,0.8083553526970941,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.7002074688796668,0.8524054888556986,0.7550157261410775,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6582572614107871,0.8524054888556986,0.6944809543568452,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6420746887966793,0.8524054888556986,0.6525014937759323,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.5693775933609946,0.8524054888556986,0.6364495020746875,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.5072614107883805,0.8524054888556986,0.5637984647302893,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48161825726140955,0.8524054888556986,0.5016614937759324,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"زمینههاي","boundary":[0.39099585062240516,0.8524054888556986,0.4760290456431524,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.32029045643153387,0.8524054888556986,0.38552551867219775,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي،","boundary":[0.23427385892116043,0.8524054888556986,0.31493302904564174,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی،","boundary":[0.14726141078838034,0.8524054888556986,0.22873095435684507,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.7899585062240648,0.8841701947380515,0.8530055601659736,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7741493775933594,0.8841701947380515,0.7845761825726125,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"سیاسی","boundary":[0.7155186721991685,0.8841701947380515,0.7687602074688781,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6766804979253097,0.8841701947380515,0.7101219087136915,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6265145228215753,0.8841701947380515,0.6712471369294591,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6107053941908699,0.8841701947380515,0.6159039834024881,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"سازما","boundary":[0.5561754771784216,0.8841701947380515,0.6053381327800814,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5034024896265544,0.8841701947380515,0.5431363070539402,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"زیادي","boundary":[0.4424066390041479,0.8841701947380515,0.49807929460580763,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4224896265560151,0.8841701947380515,0.4370493360995835,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3745643153526955,0.8841701947380515,0.4170819087136914,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.3267634854771768,0.8841701947380515,0.3691730290456416,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31095435684647144,0.8841701947380515,0.3161529460580897,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.23887966804979108,0.8841701947380515,0.3056004149377579,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21348547717842176,0.8841701947380515,0.23347468879667901,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.1472614107883803,0.8841701947380515,0.20830954356846326,0.9033172535615809],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.35667,0.85604,0.90332],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/9451f8950b0ce1d437d6cdff48c45841.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/786615fa7c7f9ba25209801170807964.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08253,0.14395,0.12139]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.8235684647302904,0.0877009133731618,0.8323879668049792,0.10093620749080885],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82357,0.0877,0.83239,0.10094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2880497925311203,0.08252699908088229,0.3390444398340248,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.23439834024896264,0.08252699908088229,0.28337651452282153,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.1472614107883817,0.08252699908088229,0.22964091286307053,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.08253,0.33904,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"درخور","boundary":[0.7974273858921163,0.13205254767922792,0.8529109543568465,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7780082987551867,0.13205254767922792,0.7918116597510373,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"چالش","boundary":[0.7224896265560166,0.13205254767922792,0.772435643153527,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"کشانده","boundary":[0.6595020746887966,0.13205254767922792,0.7167954771784232,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6434439834024894,0.13205254767922792,0.6538707883817425,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.5981327800829874,0.13205254767922792,0.6377870539419086,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"پیدایش","boundary":[0.5327800829875518,0.13205254767922792,0.5924775933609958,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادهاي","boundary":[0.44340248962655593,0.13205254767922792,0.5274922406639003,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.3918672199170124,0.13205254767922792,0.4376803319502074,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3759336099585062,0.13205254767922792,0.3863604149377593,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.3272614107883815,0.13205254767922792,0.37037863070539423,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.28207468879668035,0.13205254767922792,0.3217019502074687,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23178423236514512,0.13205254767922792,0.2765168464730289,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22655601659751018,0.13205254767922792,0.23174240663900397,0.15119960650275732],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2012863070539417,0.13205254767922792,0.22132954356846454,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.14726141078838154,0.13205254767922792,0.195721742738589,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"راستا","boundary":[0.8139834024896263,0.1638172535615809,0.8529353526970951,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7884647302904562,0.1638172535615809,0.8085079668049789,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.757095435684647,0.1638172535615809,0.7829463485477176,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7121576763485474,0.1638172535615809,0.7517309128630703,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.6692116182572612,0.1638172535615809,0.7068129460580911,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6303734439834023,0.1638172535615809,0.663814854771784,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5864315352697094,0.1638172535615809,0.6249782987551865,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5690041493775932,0.1638172535615809,0.5811057261410787,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.5319087136929459,0.1638172535615809,0.5636213278008297,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5127385892116182,0.1638172535615809,0.5265419502074689,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.4598340248962654,0.1638172535615809,0.5074029460580911,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.3987136929460579,0.1638172535615809,0.45457543568464714,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3170539419087135,0.1638172535615809,0.3932560580912861,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3012448132780081,0.1638172535615809,0.31167161825726125,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.21858921161825706,0.1638172535615809,0.29589883817427365,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.14726141078838154,0.1638172535615809,0.21330684647302886,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8194605809128628,0.19567019473805145,0.8529019917012445,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8036514522821574,0.19567019473805145,0.8140782572614104,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بهکم","boundary":[0.7607053941908709,0.19567019473805145,0.7982846887966801,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7175032780082984,0.19567019473805145,0.7274438589211614,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6490456431535265,0.19567019473805145,0.6995319087136925,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.6028630705394187,0.19567019473805145,0.6439490041493773,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5767219917012445,0.19567019473805145,0.5974945643153524,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"دانش،","boundary":[0.5147302904564313,0.19567019473805145,0.5714834439834022,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.43319502074688765,0.19567019473805145,0.5093971369294603,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41751037344398306,0.19567019473805145,0.4279371784232362,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.3557676348547714,0.19567019473805145,0.412439751037344,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.27510373443983366,0.19567019473805145,0.35065755186721953,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.20825726141078799,0.19567019473805145,0.2698456431535266,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.1629460580912859,0.19567019473805145,0.20300551867219876,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14726141078838134,0.19567019473805145,0.1524599999999996,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.8096265560165969,0.22752313591452197,0.8528860580912858,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7518672199170119,0.22752313591452197,0.8042443568464726,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تکوین","boundary":[0.6934854771784228,0.22752313591452197,0.7462948132780077,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6377178423236509,0.22752313591452197,0.6882041078838169,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.563029045643153,0.22752313591452197,0.6323970124481323,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5470954356846468,0.22752313591452197,0.5575222406638999,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.4390456431535263,0.22752313591452197,0.5414839419087133,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4014522821576757,0.22752313591452197,0.4334890456431529,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.3394605809128624,0.22752313591452197,0.396132697095435,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"توضیح","boundary":[0.27161825726141015,0.22752313591452197,0.3338687551867214,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.23377593360995794,0.22752313591452197,0.2662448962655596,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.18858921161825667,0.22752313591452197,0.22821647302904507,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17265560165975044,0.22752313591452197,0.18308240663900358,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14726141078838118,0.22752313591452197,0.16730464730290398,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.8053941908713685,0.2593760770909926,0.8529531535269703,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7607053941908707,0.2593760770909926,0.8002786307053935,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7351867219917007,0.2593760770909926,0.7553920331950202,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7161410788381737,0.2593760770909926,0.7299444398340242,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.6166804979253104,0.2593760770909926,0.7109980082987546,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.5611618257261403,0.2593760770909926,0.6116480912863063,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.4867219917012441,0.2593760770909926,0.5560899585062233,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.44016597510373373,0.2593760770909926,0.4815490456431528,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.40145228215767564,0.2593760770909926,0.4348936929460574,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.35763485477178353,0.2593760770909926,0.3961816182572607,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3524066390041486,0.2593760770909926,0.3575930290456424,0.27852313591452205],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7853526970954349,0.3111353400735294,0.8072106224066382,0.32948828124999996],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8042738589211611,0.3111353400735294,0.8213417427385884,0.32948828124999996],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8231950207468872,0.3111353400735294,0.8450529460580906,0.32948828124999996],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8421161825726133,0.3111353400735294,0.8560511203319494,0.32948828124999996],"dir":"ltr"},{"str":"فناو","boundary":[0.7455585062240654,0.3111353400735294,0.7803316182572605,0.32948828124999996],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7153941908713684,0.3111353400735294,0.7342436514522812,0.32948828124999996],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6338589211618249,0.3111353400735294,0.7102665560165967,0.32948828124999996],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6175518672199163,0.3111353400735294,0.628711369294605,0.32948828124999996],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6055130290456424,0.3111353400735294,0.6122190871369287,0.32948828124999996],"dir":"rtl"},{"str":"تباطات","boundary":[0.5307883817427379,0.3111353400735294,0.5941981742738582,0.32948828124999996],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7715352697095427,0.3500819594439338,0.8234802074688787,0.36922901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7099170124481319,0.3500819594439338,0.7657787551867211,0.36922901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6339834024896256,0.3500819594439338,0.7039996680497915,0.36922901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6176763485477168,0.3500819594439338,0.6281031535269699,0.36922901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5345228215767626,0.3500819594439338,0.6118324481327791,0.36922901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4797902489626546,0.3500819594439338,0.48748879668049694,0.36922901826746324],"dir":"ltr"},{"str":"ICT","boundary":[0.4874688796680488,0.3483103601792279,0.5209589626556007,0.36304565429687496],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5209543568464721,0.3500819594439338,0.5286529045643144,0.36922901826746324],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.4578423236514512,0.3500819594439338,0.4744819917012438,0.36922901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.38999999999999896,0.3500819594439338,0.4520475933609948,0.36922901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3079668049792521,0.3500819594439338,0.3841689211618247,0.36922901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2551867219917002,0.3500819594439338,0.26193983402489524,0.36922901826746324],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.26240663900414835,0.3500819594439338,0.2701051867219907,0.36922901826746324],"dir":"ltr"},{"str":"IT","boundary":[0.2753526970954347,0.3483103601792279,0.2949769294605799,0.36304565429687496],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.29502074688796576,0.3500819594439338,0.3027192946058081,0.36922901826746324],"dir":"ltr"},{"str":"چیست","boundary":[0.1888381742738579,0.3500819594439338,0.2494541078838164,0.36922901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"؟","boundary":[0.1730290456431525,0.3500819594439338,0.18315871369294506,0.36922901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14726141078838073,0.3500819594439338,0.16730464730290356,0.36922901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7971784232365134,0.38184666532628675,0.8530401659751027,0.4009937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7217427385892106,0.38184666532628675,0.7917590041493765,0.4009937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7059336099585052,0.38184666532628675,0.7163604149377583,0.4009937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.6295020746887956,0.38184666532628675,0.7006258506224056,0.4009937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.62265560165975,0.38184666532628675,0.629408713692945,0.4009937241498161],"dir":"ltr"},{"str":"دستگاهها","boundary":[0.544356846473028,0.38184666532628675,0.6174604979253102,0.4009937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5285477178423227,0.38184666532628675,0.5389745228215758,0.4009937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"فناوريهاي","boundary":[0.4339419087136919,0.38184666532628675,0.5232891286307044,0.4009937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.3683402489626546,0.38184666532628675,0.42874008298755084,0.4009937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.3169294605809118,0.38184666532628675,0.3632287966804969,0.4009937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاهی","boundary":[0.23850622406638897,0.38184666532628675,0.3118450207468869,0.4009937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.18597510373443876,0.38184666532628675,0.2333009128630695,0.4009937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.1472614107883807,0.38184666532628675,0.18070282157676243,0.4009937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8424896265560156,0.41369960650275733,0.8529164315352685,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.822448132780082,0.41369960650275733,0.8370078423236504,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.7671784232365135,0.41369960650275733,0.8168813278008289,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.7095435684647292,0.41369960650275733,0.7616775933609948,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6902489626556005,0.41369960650275733,0.7040523236514511,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.6374688796680487,0.41369960650275733,0.6847946887966794,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5698755186721979,0.41369960650275733,0.6253590871369282,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5498340248962643,0.41369960650275733,0.5643937344398329,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"مزایا","boundary":[0.5093775933609946,0.41369960650275733,0.5443857261410776,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49344398340248846,0.41369960650275733,0.5038707883817416,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"دستاوردهاي","boundary":[0.38962655601659635,0.41369960650275733,0.48808692946057974,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.3283817427385881,0.41369960650275733,0.38424348547717735,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.25282157676348443,0.41369960650275733,0.3228378423236504,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23688796680497817,0.41369960650275733,0.24731477178423128,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.15410788381742632,0.41369960650275733,0.2314175103734429,0.43284666532628674],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14726141078838045,0.41369960650275733,0.15401452282157546,0.43284666532628674],"dir":"ltr"},{"str":"محسوب","boundary":[0.7847302904564302,0.445552547679228,0.8530177593360981,0.4646996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"میگردند","boundary":[0.7045643153526956,0.445552547679228,0.779582863070538,0.4646996065027574],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6993360995850608,0.445552547679228,0.7045224896265546,0.4646996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6725726141078822,0.445552547679228,0.692615850622405,0.4646996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.630995850622405,0.445552547679228,0.6675166804979238,0.4646996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6153112033195005,0.445552547679228,0.6257650207468864,0.4646996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"تعاریف","boundary":[0.5488381742738574,0.445552547679228,0.6101564315352682,0.4646996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.484107883817426,0.445552547679228,0.5437243568464717,0.4646996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"،ICT","boundary":[0.43867219917012285,0.44378094841452215,0.4788842738589195,0.4646996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.39435684647302743,0.445552547679228,0.43336282157676187,0.4646996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.3547717842323635,0.445552547679228,0.38918564315352533,0.4646996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"میشویم؛","boundary":[0.2754771784232349,0.445552547679228,0.3496243568464714,0.4646996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506207,0.47395026711856625,0.8560356846473012,0.48868556123621326],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8034024896265543,0.4774054888556986,0.8234457261410771,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"اوایل","boundary":[0.7572199170124464,0.4774054888556986,0.7980897510373426,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7198755186721975,0.4774054888556986,0.7518312448132763,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"1990","boundary":[0.669709543568463,0.4774054888556986,0.7143341078838157,0.49655254767922796],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6505394190871352,0.4774054888556986,0.6643427800829858,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.5795850622406622,0.4774054888556986,0.645198298755185,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.5250622406638987,0.4774054888556986,0.5742248962655584,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"افزار","boundary":[0.48398340248962485,0.4774054888556986,0.5197208713692929,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4771369294605791,0.4774054888556986,0.4838900414937741,0.49655254767922796],"dir":"ltr"},{"str":"نرم","boundary":[0.4471369294605791,0.4774054888556986,0.4716372199170107,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"افزار","boundary":[0.4060580912863052,0.4774054888556986,0.44179556016597327,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39921161825725954,0.4774054888556986,0.40596473029045455,0.49655254767922796],"dir":"ltr"},{"str":"شبکه","boundary":[0.3517842323651434,0.4774054888556986,0.3939506639004131,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.335975103734438,0.4774054888556986,0.34640190871369114,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"صنایع","boundary":[0.2836929460580894,0.4774054888556986,0.3306089626555998,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.22406639004149187,0.4774054888556986,0.2783073858921143,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1987966804979234,0.4774054888556986,0.21878589211618066,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"آنا","boundary":[0.16692236514522632,0.4774054888556986,0.19350261410788192,0.49655254767922796],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14726141078837993,0.4774054888556986,0.15401452282157493,0.49655254767922796],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.767676348547716,0.5092584300321692,0.8235380912863053,0.5284054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6922406639004131,0.5092584300321692,0.7622569294605791,0.5284054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6467197095435666,0.5092584300321692,0.6544182572614089,0.5284054888556986],"dir":"ltr"},{"str":"IT","boundary":[0.6596265560165956,0.5074868307674634,0.6792507883817409,0.5222221248851104],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6792946058091268,0.5092584300321692,0.6869931535269691,0.5284054888556986],"dir":"ltr"},{"str":"گفته","boundary":[0.604481327800828,0.5092584300321692,0.6415153941908694,0.5284054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"میشد","boundary":[0.5494605809128611,0.5092584300321692,0.599209419087135,0.5284054888556986],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5442715767634835,0.5092584300321692,0.5494579668049773,0.5284054888556986],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5189626556016579,0.5092584300321692,0.5390058921161807,0.5284054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.45784232365145033,0.5092584300321692,0.5137040663900396,0.5284054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3824066390041474,0.5092584300321692,0.4524229045643134,0.5284054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.366597510373442,0.5092584300321692,0.37702431535269515,0.5284054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.28394190871369096,0.5092584300321692,0.36125153526970755,0.5284054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21784232365145037,0.5092584300321692,0.22459543568464538,0.5284054888556986],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.22456431535269517,0.5092584300321692,0.2322628630705375,0.5284054888556986],"dir":"ltr"},{"str":"ICT","boundary":[0.23751037344398146,0.5074868307674634,0.2710004564315333,0.5222221248851104],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2709958506224047,0.5092584300321692,0.278694398340247,0.5284054888556986],"dir":"ltr"},{"str":"تاکید","boundary":[0.16294605809128437,0.5092584300321692,0.21254091286306864,0.5284054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14726141078837982,0.5092584300321692,0.15245999999999804,0.5284054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"محوریت","boundary":[0.7516182572614087,0.5411113712086398,0.823444356846471,0.5602584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7315767634854752,0.5411113712086398,0.7461634854771765,0.5602584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.6885062240663881,0.5411113712086398,0.7262156016597491,0.5602584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"جنبه","boundary":[0.6484232365145208,0.5411113712086398,0.6833773443983382,0.5602584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.5828215767634835,0.5411113712086398,0.6432214107883798,0.5602584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.5174688796680478,0.5411113712086398,0.5776741493775913,0.5602584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5107468879668029,0.5411113712086398,0.517499999999998,0.5602584300321692],"dir":"ltr"},{"str":"بهگونهاي","boundary":[0.43170124481327604,0.5411113712086398,0.5054790871369275,0.5602584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.40406639004149175,0.5411113712086398,0.42648672199169924,0.5602584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.32153526970954155,0.5411113712086398,0.39884489626555814,0.5602584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.29626556016597305,0.5411113712086398,0.31625477178423034,0.5602584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"منزله","boundary":[0.24684647302904358,0.5411113712086398,0.29101182572613904,0.5602584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.22966804979252906,0.5411113712086398,0.24155352697095228,0.5602584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.18970954356846276,0.5411113712086398,0.19659771784232166,0.5602584300321692],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.1541078838174254,0.5411113712086398,0.18957522821576567,0.5602584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.14726141078837976,0.5411113712086398,0.1541225726141059,0.5602584300321692],"dir":"ltr"},{"str":"مطرح","boundary":[0.7767634854771761,0.5729643123851105,0.8234950207468857,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.7376763485477156,0.5729643123851105,0.7711177593360974,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7096680497925288,0.5729643123851105,0.7320883817427364,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.6482987551867198,0.5729643123851105,0.704160497925309,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5726141078838152,0.5729643123851105,0.6426303734439811,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"بدو","boundary":[0.539370497925309,0.5729643123851105,0.5668691701244791,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.47514522821576544,0.5729643123851105,0.5209583402489605,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.45970244813277794,0.5729643123851105,0.469643029045641,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"امکا","boundary":[0.40841614107883606,0.5729643123851105,0.4414253526970933,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.35639004149377385,0.5729643123851105,0.3899935269709523,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"سرویسها","boundary":[0.2635269709543545,0.5729643123851105,0.35070473029045446,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2475933609958483,0.5729643123851105,0.2580201659751014,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.17402489626555787,0.5729643123851105,0.24215029045642925,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1472614107883794,0.5729643123851105,0.16182112033194787,0.5921113712086399],"dir":"rtl"},{"str":"دارا","boundary":[0.7944398340248939,0.6047290182674635,0.8235052282157653,0.6238760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"نمیباشد","boundary":[0.7214937759336078,0.6047290182674635,0.7891720331950184,0.6238760770909928],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7162655601659729,0.6047290182674635,0.7214519502074667,0.6238760770909928],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506202,0.6331267377068016,0.8529236514522799,0.6478620318244487],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7609543568464706,0.636581959443934,0.8168160995850599,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.685394190871367,0.636581959443934,0.7554104564315329,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6694605809128608,0.636581959443934,0.6798873858921138,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات،","boundary":[0.5861825726141056,0.636581959443934,0.6640594605809105,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"واژهاي","boundary":[0.5260580912863047,0.636581959443934,0.5809544813277985,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.48199170124481094,0.636581959443934,0.5205506639004126,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45410788381742506,0.636581959443934,0.47652821576763255,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4348132780082965,0.636581959443934,0.4486166390041471,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.40879668049792306,0.636581959443934,0.42929912863070313,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.3749377593360973,0.636581959443934,0.40332784232364915,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.31294605809128395,0.636581959443934,0.36961817427385657,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.24099585062240428,0.636581959443934,0.30758153526970716,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22518672199169887,0.636581959443934,0.235613526970952,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.20141078838174037,0.636581959443934,0.2198062655601636,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.1472614107883794,0.636581959443934,0.19599186721991466,0.6557290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.790705394190869,0.6684349006204047,0.823390456431533,0.687581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"رادیو","boundary":[0.7435269709543545,0.6684349006204047,0.7853152282157653,0.687581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7366804979253088,0.6684349006204047,0.7434336099585038,0.687581959443934],"dir":"ltr"},{"str":"تلویزیو","boundary":[0.6744327385892094,0.6684349006204047,0.7310778423236491,0.687581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.654647302904562,0.6684349006204047,0.661400414937757,0.687581959443934],"dir":"ltr"},{"str":"تلفنهاي","boundary":[0.5800829875518649,0.6684349006204047,0.6493599585062217,0.687581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.5241908713692923,0.6684349006204047,0.5747311618257238,0.687581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5174688796680474,0.6684349006204047,0.5242219917012425,0.687581959443934],"dir":"ltr"},{"str":"کامپیوتر","boundary":[0.4402904564315329,0.6684349006204047,0.5122787551867196,0.687581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4335684647302881,0.6684349006204047,0.4403215767634831,0.687581959443934],"dir":"ltr"},{"str":"نرم","boundary":[0.3974688796680474,0.6684349006204047,0.42815502074688555,0.687581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"افزار","boundary":[0.35029045643153284,0.6684349006204047,0.39221377593360757,0.687581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.343568464730288,0.6684349006204047,0.350321576763483,0.687581959443934],"dir":"ltr"},{"str":"سختافزارهاي","boundary":[0.20751037344398093,0.6684349006204047,0.3382945643153503,0.687581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه،","boundary":[0.14726141078837932,0.6684349006204047,0.20236680497925066,0.687581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.7396680497925286,0.7002878417968752,0.8234236929460558,0.7194349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"ماهوارهاي","boundary":[0.6547717842323625,0.7002878417968752,0.7345082987551843,0.7194349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.639087136929458,0.7002878417968752,0.6495139419087109,0.7194349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"نظایر","boundary":[0.5945228215767608,0.7002878417968752,0.6337989211618231,0.7194349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.579329004149375,0.7002878417968752,0.589269585062238,0.7194349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاق","boundary":[0.513236514522819,0.7002878417968752,0.561087136929458,0.7194349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4745228215767609,0.7002878417968752,0.5079642323651427,0.7194349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.44066390041493514,0.7002878417968752,0.46927008298754924,0.7194349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"سرویسها،","boundary":[0.32999999999999735,0.7002878417968752,0.4298366390041467,0.7194349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.2566804979253085,0.7002878417968752,0.3248058921161799,0.7194349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24099585062240395,0.7002878417968752,0.25142265560165705,0.7194349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.14726141078837904,0.7002878417968752,0.2356758921161799,0.7194349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.761203319502072,0.7321407829733457,0.8235750622406611,0.7512878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7421576763485449,0.7321407829733457,0.7559610373443956,0.7512878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"آنا","boundary":[0.7165074273858895,0.7321407829733457,0.7369018257261384,0.7512878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6435684647302877,0.7321407829733457,0.6916236099585035,0.7512878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.5706224066390013,0.7321407829733457,0.6384210373443956,0.7512878417968751],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5629437759336072,0.7321407829733457,0.5706423236514494,0.7512878417968751],"dir":"ltr"},{"str":"کنفرانس","boundary":[0.4863485477178396,0.7321407829733457,0.5576073858921134,0.7512878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4665560165975076,0.7321407829733457,0.481115726141076,0.7512878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.43879668049792253,0.7321407829733457,0.4613250622406611,0.7512878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.4030705394190844,0.7321407829733457,0.4335405809128603,0.7512878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39634854771783956,0.7321407829733457,0.40310165975103457,0.7512878417968751],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.3291286307053914,0.7321407829733457,0.3910767634854743,0.7512878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3093360995850594,0.7321407829733457,0.32389580912862787,0.7512878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.28157676348547434,0.7321407829733457,0.3041051452282129,0.7512878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.24585062240663616,0.7321407829733457,0.2763206639004121,0.7512878417968751],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.23294377593360716,0.7321407829733457,0.2458313278008271,0.7512878417968751],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506195,0.7605385024126841,0.8529236514522793,0.7752737965303311],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7676763485477148,0.7639937241498164,0.8235380912863041,0.7831407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6855186721991671,0.7639937241498164,0.7617207883817397,0.7831407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"وارتباطات","boundary":[0.5919087136929431,0.7639937241498164,0.6796451452282128,0.7831407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.5372614107883787,0.7639937241498164,0.5859648547717812,0.7831407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.511369294605806,0.7639937241498164,0.5314125311203289,0.7831407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4935684647302875,0.7639937241498164,0.5054539419087107,0.7831407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.40618257261410495,0.7639937241498164,0.4599373443983373,0.7831407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38999999999999707,0.7639937241498164,0.4004268049792502,0.7831407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.3232780082987523,0.7639937241498164,0.3843261410788352,0.7831407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.2640248962655573,0.7639937241498164,0.31753655601659464,0.7831407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.21286307053941622,0.7639937241498164,0.2582709958506196,0.7831407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.14726141078837887,0.7639937241498164,0.20693190871369008,0.7831407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردي","boundary":[0.7524896265560135,0.7958466653262869,0.823424315352694,0.8149937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"دقیقتر","boundary":[0.6939834024896235,0.7958466653262869,0.7469463485477148,0.8149937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6571369294605779,0.7958466653262869,0.6883633195020717,0.8149937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.5881742738589179,0.7958466653262869,0.6516160580912833,0.8149937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.5498340248962623,0.7958466653262869,0.5825190871369262,0.8149937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.4884647302904532,0.7958466653262869,0.5443264730290424,0.8149937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.41278008298754865,0.7958466653262869,0.4827963485477146,0.8149937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"وارتباطات","boundary":[0.32564315352696777,0.7958466653262869,0.40719373443983087,0.8149937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2999999999999969,0.7958466653262869,0.3200432365145197,0.8149937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.23240663900414626,0.7958466653262869,0.2943731950207438,0.8149937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2253112033194988,0.7958466653262869,0.2320643153526938,0.8149937241498163],"dir":"ltr"},{"str":"بهداشت","boundary":[0.15423236514522493,0.7958466653262869,0.21979157676348215,0.8149937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14726141078837846,0.7958466653262869,0.15401452282157346,0.8149937241498163],"dir":"ltr"},{"str":"کتابخانهها","boundary":[0.7431535269709509,0.8276996065027575,0.8235085892116148,0.8468466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7274688796680463,0.8276996065027575,0.7378956846472994,0.8468466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"غیره","boundary":[0.6876348547717808,0.8276996065027575,0.7221567634854738,0.8468466653262869],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.682406639004146,0.8276996065027575,0.6875930290456398,0.8468466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.843360995850619,0.8560090906479781,0.8529236514522787,0.8707443847656251],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7676763485477144,0.8594643123851103,0.8235380912863036,0.8786113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6919917012448098,0.8594643123851103,0.7620079668049757,0.8786113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6759336099585027,0.8594643123851103,0.6863604149377558,0.8786113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5992531120331915,0.8594643123851103,0.6703768879668015,0.8786113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5921576763485442,0.8594643123851103,0.5989107883817393,0.8786113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5728630705394154,0.8594643123851103,0.586666431535266,0.8786113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.5017842323651417,0.8594643123851103,0.5673974688796645,0.8786113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"امکانات","boundary":[0.4321991701244778,0.8594643123851103,0.4964617842323616,0.8786113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.3775518672199135,0.8594643123851103,0.4267145228215733,0.8786113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"افزاري","boundary":[0.3191701244813243,0.8594643123851103,0.37214153526970606,0.8786113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3121991701244777,0.8594643123851103,0.3189522821576727,0.8786113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"نرم","boundary":[0.2820746887966768,0.8594643123851103,0.30657497925310834,0.8786113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"افزاري","boundary":[0.22369294605808762,0.8594643123851103,0.27666435684646934,0.8786113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21672199170124112,0.8594643123851103,0.22347510373443613,0.8786113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"شبکهاي","boundary":[0.14726141078837807,0.8594643123851103,0.21126585062240297,0.8786113712086397],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.13205,0.85605,0.87861],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/5cf1b0b7c235f4e39cef9d880db2b650.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/6fe3a45e8112100dc222375a8df5f358.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08253,0.14696,0.17786]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8114937759336099,0.08252699908088229,0.8482060580912862,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7809958506224066,0.08252699908088229,0.8063784647302904,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.77701244813278,0.08252699908088229,0.7810038174273858,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7181327800829875,0.08252699908088229,0.7718707468879668,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.653402489626556,0.08252699908088229,0.713044356846473,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6379668049792531,0.08252699908088229,0.6483817842323651,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5663900414937759,0.08252699908088229,0.6328268464730291,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.1692946058091286,0.08847172277113964,0.1804970539419087,0.10320701688878671],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8129875518672199,0.1331996065027573,0.823414356846473,0.1523466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.7473858921161826,0.1331996065027573,0.8077857261410789,0.1523466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7283402489626556,0.1331996065027573,0.7421436099585061,0.1523466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.6758091286307054,0.1331996065027573,0.7231349377593361,0.1523466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.6100829875518672,0.1331996065027573,0.6706178838174274,0.1523466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"مطلوب","boundary":[0.5464730290456432,0.1331996065027573,0.6048739419087138,0.1523466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5274273858921162,0.1331996065027573,0.5412307468879668,0.1523466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.45211618257261416,0.1331996065027573,0.5221324481327801,0.1523466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44539419087136933,0.1331996065027573,0.45214730290456434,0.1523466653262867],"dir":"ltr"},{"str":"گفته","boundary":[0.40319502074688796,0.1331996065027573,0.4402290871369295,0.1523466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3399585062240664,0.1331996065027573,0.3980475933609959,0.1523466653262867],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3337344398340249,0.1318720272288602,0.3399743153526971,0.15101908605238962],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506224,0.16150909064797792,0.8529236514522821,0.17624438476562496],"dir":"ltr"},{"str":"همگرایی","boundary":[0.750622406639004,0.16496431238511028,0.8233908298755186,0.18411137120863968],"dir":"rtl"},{"str":"بینکامپیوتر","boundary":[0.6541493775933609,0.16496431238511028,0.7450781327800828,0.18411137120863968],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6382157676348547,0.16496431238511028,0.6486425726141077,0.18411137120863968],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5555601659751037,0.16496431238511028,0.6328697925311203,0.18411137120863968],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5487136929460579,0.16496431238511028,0.5554668049792529,0.18411137120863968],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.481369294605809,0.16496431238511028,0.5434168879668049,0.18411137120863968],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3997095435684646,0.16496431238511028,0.4759116597510372,0.18411137120863968],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3839004149377592,0.16496431238511028,0.3943272199170123,0.18411137120863968],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.30124481327800817,0.16496431238511028,0.37855443983402476,0.18411137120863968],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.28132780082987535,0.16496431238511028,0.2958875103734438,0.18411137120863968],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.22742738589211597,0.16496431238511028,0.27602278008298736,0.18411137120863968],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.15248962655601647,0.16496431238511028,0.22211726141078827,0.18411137120863968],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14726141078838162,0.16496431238511028,0.1524478008298754,0.18411137120863968],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8157261410788381,0.1968172535615808,0.8316404564315352,0.21596431238511024],"dir":"ltr"},{"str":"پیوند","boundary":[0.768796680497925,0.1968172535615808,0.8155404149377591,0.21596431238511024],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7310788381742737,0.1968172535615808,0.7634249377593358,0.21596431238511024],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوترو","boundary":[0.637219917012448,0.1968172535615808,0.7258504979253111,0.21596431238511024],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهبرداري","boundary":[0.5285477178423235,0.1968172535615808,0.6318405809128629,0.21596431238511024],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5087551867219915,0.1968172535615808,0.5233148962655599,0.21596431238511024],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.44887966804979235,0.1968172535615808,0.5035110373443982,0.21596431238511024],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیتهاي","boundary":[0.3458091286307052,0.1968172535615808,0.4435934439834022,0.21596431238511024],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.3306153112033193,0.1968172535615808,0.34055589211618237,0.21596431238511024],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصاً","boundary":[0.23887966804979233,0.1968172535615808,0.3123927385892114,0.21596431238511024],"dir":"rtl"},{"str":"پردازش","boundary":[0.16294605809128612,0.1968172535615808,0.23358522821576744,0.21596431238511024],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14726141078838154,0.1968172535615808,0.15768821576763467,0.21596431238511024],"dir":"rtl"},{"str":"ذخیرهسازي","boundary":[0.7293360995850621,0.22867019473805136,0.8234800829875517,0.24781725356158077],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6917427385892114,0.22867019473805136,0.724211701244813,0.24781725356158077],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.669336099585062,0.22867019473805136,0.679789917012448,0.24781725356158077],"dir":"rtl"},{"str":"امکانات","boundary":[0.5999999999999999,0.22867019473805136,0.6642626141078837,0.24781725356158077],"dir":"rtl"},{"str":"متعدد","boundary":[0.5497095435684646,0.22867019473805136,0.5948473443983401,0.24781725356158077],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.48410788381742714,0.22867019473805136,0.544520539419087,0.24781725356158077],"dir":"rtl"},{"str":")(","boundary":[0.46867219917012426,0.22867019473805136,0.484088589211618,0.24781725356158077],"dir":"ltr"},{"str":"جهانگرد،","boundary":[0.39286307053941893,0.22867019473805136,0.4687410373443982,0.24781725356158077],"dir":"rtl"},{"str":"اسفندیار،","boundary":[0.3144398340248961,0.22867019473805136,0.3875895435684646,0.24781725356158077],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.25668049792531106,0.22867019473805136,0.2643790456431534,0.24781725356158077],"dir":"ltr"},{"str":"1385","boundary":[0.2643983402489625,0.22867019473805136,0.30902290456431525,0.24781725356158077],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506223,0.2570679141773896,0.852923651452282,0.2718032082950367],"dir":"ltr"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.7543568464730288,0.260523135914522,0.8235394605809127,0.2796701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.6923651452282156,0.260523135914522,0.7486590871369293,0.2796701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.6309958506224065,0.260523135914522,0.6868575933609957,0.2796701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5553112033195019,0.260523135914522,0.6253274688796678,0.2796701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5392531120331948,0.260523135914522,0.5496799170124479,0.2796701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.4625726141078836,0.260523135914522,0.5336963900414936,0.2796701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4554771784232363,0.260523135914522,0.4622302904564313,0.2796701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.4112863070539417,0.260523135914522,0.44986008298755165,0.2796701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ذخیرهسازي","boundary":[0.31157676348547697,0.260523135914522,0.40572074688796655,0.2796701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3044813278008296,0.260523135914522,0.31123443983402466,0.2796701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"پردازش","boundary":[0.23551867219916992,0.260523135914522,0.29888987551867197,0.2796701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21946058091286283,0.260523135914522,0.22988738589211596,0.2796701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.1472614107883815,0.260523135914522,0.2139821576763483,0.2796701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8096265560165973,0.2923760770909926,0.8234299170124478,0.311523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7343153526970954,0.2923760770909926,0.8043316182572613,0.311523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6904979253112032,0.2923760770909926,0.7290446887966804,0.311523135914522],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6853089211618256,0.2923760770909926,0.6904953112033194,0.311523135914522],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506222,0.3206855612362132,0.8529236514522819,0.3354208553538603],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8096265560165972,0.3241407829733456,0.8234299170124477,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.7385477178423233,0.3241407829733456,0.8041609543568462,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"فناوريهایی","boundary":[0.638464730290456,0.3241407829733456,0.7331646473029043,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6105809128630701,0.3241407829733456,0.6330012448132776,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"امکا","boundary":[0.57223356846473,0.3241407829733456,0.6052427800829872,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"ذخیره","boundary":[0.5057676348547714,0.3241407829733456,0.553853526970954,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.4542323651452279,0.3241407829733456,0.500288589211618,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4472614107883812,0.3241407829733456,0.4540145228215762,0.343287841796875],"dir":"ltr"},{"str":"پردازش","boundary":[0.37842323651452237,0.3241407829733456,0.44179443983402444,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37145228215767584,0.3241407829733456,0.37820539419087085,0.343287841796875],"dir":"ltr"},{"str":"ارائه","boundary":[0.33236514522821525,0.3241407829733456,0.3659686307053937,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3164315352697091,0.3241407829733456,0.3268583402489622,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.2687551867219912,0.3241407829733456,0.3111377178423232,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.18709543568464682,0.3241407829733456,0.2632975518672194,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.16717842323651405,0.3241407829733456,0.18173813278008252,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1472614107883813,0.3241407829733456,0.16182112033194976,0.343287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.780373443983402,0.3559937241498162,0.8232692116182568,0.37514078297334563],"dir":"rtl"},{"str":"محیطهاي","boundary":[0.6948547717842319,0.3559937241498162,0.775287883817427,0.37514078297334563],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6473029045643148,0.3559937241498162,0.6896854356846468,0.37514078297334563],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.597510373443983,0.3559937241498162,0.6421349377593357,0.37514078297334563],"dir":"rtl"},{"str":"مینماید","boundary":[0.5275518672199166,0.3559937241498162,0.5923629460580909,0.37514078297334563],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5208298755186718,0.3559937241498162,0.5275829875518668,0.37514078297334563],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاق","boundary":[0.4676763485477174,0.3559937241498162,0.5155269709543564,0.37514078297334563],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.3947302904564311,0.3559937241498162,0.4625289211618253,0.37514078297334563],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3895020746887962,0.3559937241498162,0.39468846473029,0.37514078297334563],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7676763485477175,0.3878466653262868,0.8235380912863067,0.40699372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6922406639004145,0.3878466653262868,0.7622569294605804,0.40699372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6764315352697091,0.3878466653262868,0.6868583402489622,0.40699372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5999999999999996,0.3878466653262868,0.6711237759336095,0.40699372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.574107883817427,0.3878466653262868,0.5879112448132775,0.40699372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.5139834024896263,0.3878466653262868,0.5688456846473026,0.40699372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"برجسته","boundary":[0.4514937759336096,0.3878466653262868,0.5085980912863067,0.40699372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3760580912863067,0.3878466653262868,0.4460743568464727,0.40699372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.369211618257261,0.3878466653262868,0.375964730290456,0.40699372414981616],"dir":"ltr"},{"str":"دستگاههاي","boundary":[0.2737344398340244,0.3878466653262868,0.36401651452282113,0.40699372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"ذخیره","boundary":[0.22045643153526923,0.3878466653262868,0.2685423236514518,0.40699372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.16294605809128582,0.3878466653262868,0.2151881327800825,0.40699372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14726141078838126,0.3878466653262868,0.1524599999999995,0.40699372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"پردازش","boundary":[0.7895850622406633,0.4208466653262868,0.8529562655601653,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7140248962655596,0.4208466653262868,0.7840411618257256,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6980912863070534,0.4208466653262868,0.7085180912863065,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاههاي","boundary":[0.602489626556016,0.4208466653262868,0.6927717012448127,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.5548132780082982,0.4208466653262868,0.5971958091286301,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5390041493775928,0.4208466653262868,0.5494309543568459,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.47315352697095375,0.4208466653262868,0.5336884232365139,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45398340248962593,0.4208466653262868,0.4677867634854766,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.378547717842323,0.4208466653262868,0.448563983402489,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"تاکید","boundary":[0.3297510373443977,0.4208466653262868,0.3731600414937753,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.2899170124481321,0.4208466653262868,0.3244659336099578,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28369294605809064,0.41951908605238974,0.28993282157676287,0.43866614487591915],"dir":"ltr"},{"str":"بدیهی","boundary":[0.22282157676348482,0.4208466653262868,0.27822410788381674,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17265560165975036,0.4208466653262868,0.21738821576763417,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14726141078838106,0.4208466653262868,0.1673046473029039,0.4399937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8270539419087131,0.4526996065027574,0.8529048547717837,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"راستا","boundary":[0.782489626556016,0.4526996065027574,0.8214415767634848,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7757676348547711,0.4526996065027574,0.7825207468879661,0.4718466653262868],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.7249792531120325,0.4526996065027574,0.7700360165975096,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7046887966804972,0.4526996065027574,0.7192755186721985,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیلهاي","boundary":[0.6095850622406633,0.4526996065027574,0.6992892946058085,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"مخابراتی","boundary":[0.5336514522821572,0.4526996065027574,0.6042079668049787,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5269294605809123,0.4526996065027574,0.5336825726141073,0.4718466653262868],"dir":"ltr"},{"str":"رسانههایی","boundary":[0.44016597510373373,0.4526996065027574,0.5213808298755181,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.3939834024896259,0.4526996065027574,0.4346371369294599,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.35576763485477114,0.4526996065027574,0.388452697095435,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"رادیو","boundary":[0.3022406639004143,0.4526996065027574,0.35021477178423177,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28630705394190814,0.4526996065027574,0.2967338589211613,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"تلویزیو","boundary":[0.21771074688796624,0.4526996065027574,0.2805417012448127,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.1727800829875513,0.4526996065027574,0.19917124481327741,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14726141078838118,0.4526996065027574,0.16730464730290398,0.4718466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7923236514522815,0.4844643123851104,0.8528977593360989,0.5036113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"وسایل","boundary":[0.736307053941908,0.4844643123851104,0.7869283817427378,0.5036113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.6705809128630698,0.4844643123851104,0.7309807468879661,0.5036113712086397],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6575103734439827,0.4844643123851104,0.6652089211618248,0.5036113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"کانال","boundary":[0.6148132780082979,0.4844643123851104,0.6575199585062231,0.5036113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5817012448132771,0.4844643123851104,0.6094700414937751,0.5036113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5660165975103726,0.4844643123851104,0.5764434024896257,0.5036113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.515352697095435,0.4844643123851104,0.5606749792531113,0.5036113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4400414937759328,0.4844643123851104,0.5100577593360988,0.5036113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4256016597510364,0.4844643123851104,0.43235477178423143,0.5036113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.43232365145228124,0.4844643123851104,0.4400221991701236,0.5036113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.3891286307053933,0.4844643123851104,0.420355020746887,0.5036113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.31917012448132687,0.4844643123851104,0.38386493775933517,0.5036113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.2563070539419078,0.4844643123851104,0.31387058091286213,0.5036113712086397],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25107883817427296,0.4844643123851104,0.25626522821576675,0.5036113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"زیر","boundary":[0.2131120331950198,0.4844643123851104,0.2456890456431526,0.5036113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.14726141078838081,0.4844643123851104,0.20785033195020655,0.5036113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7971784232365134,0.516317253561581,0.8530401659751027,0.5354643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7214937759336089,0.516317253561581,0.7915100414937748,0.5354643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7054356846473018,0.516317253561581,0.7158624896265549,0.5354643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.6287551867219906,0.516317253561581,0.6998789626556006,0.5354643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6031120331950197,0.516317253561581,0.6231552697095425,0.5354643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.5495850622406628,0.516317253561581,0.5975321576763475,0.5354643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5158506224066379,0.516317253561581,0.5439705809128619,0.5354643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"نیازمند","boundary":[0.4577178423236504,0.516317253561581,0.5102300414937748,0.5354643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.4063070539419077,0.516317253561581,0.45212016597510274,0.5354643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.39497925311203225,0.516317253561581,0.4006788796680488,0.5354643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"زیرساخت","boundary":[0.2807053941908704,0.516317253561581,0.36149962655601564,0.5354643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.1975518672199161,0.516317253561581,0.2751316182572605,0.5354643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.14726141078838081,0.516317253561581,0.19199402489626463,0.5354643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8305394190871358,0.5481701947380516,0.8529597510373433,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8051452282157665,0.5481701947380516,0.8251884647302894,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7898269294605799,0.5481701947380516,0.7997675103734428,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.7241078838174263,0.5481701947380516,0.7715957676348537,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاهها","boundary":[0.6456846473029034,0.5481701947380516,0.7187882987551857,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6298755186721982,0.5481701947380516,0.6403023236514512,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"وسایل","boundary":[0.5738589211618247,0.5481701947380516,0.6244802489626545,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.5081327800829866,0.5481701947380516,0.5685326141078828,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.47004149377593263,0.5481701947380516,0.5027265560165965,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزات","boundary":[0.38639004149377487,0.5481701947380516,0.46472614107883714,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"مخابراتی","boundary":[0.30435684647302796,0.5481701947380516,0.3810992116182562,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.29751037344398235,0.5481701947380516,0.30426348547717735,0.567317253561581],"dir":"ltr"},{"str":"رادیو","boundary":[0.24423236514522711,0.5481701947380516,0.29220647302904457,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22854771784232256,0.5481701947380516,0.23897452282157566,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"تلویزیو","boundary":[0.16020037344398233,0.5481701947380516,0.22303132780082877,0.567317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.8217012448132769,0.5800231359145223,0.8529276348547706,0.5991701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.7577178423236504,0.5800231359145223,0.816226804979252,0.5991701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.7008298755186712,0.5800231359145223,0.7522075518672189,0.5991701947380517],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6956408713692934,0.5800231359145223,0.7008272614107872,0.5991701947380517],"dir":"ltr"},{"str":"زیرساخت","boundary":[0.6094605809128617,0.5800231359145223,0.6901900829875506,0.5991701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5325311203319489,0.5800231359145223,0.6039250207468867,0.5991701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5132365145228203,0.5800231359145223,0.5270398755186709,0.5991701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"منزله","boundary":[0.46979253112033065,0.5800231359145223,0.5077720331950194,0.5991701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"فونداسیو","boundary":[0.3955945643153514,0.5800231359145223,0.46415215767634727,0.5991701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"زیرساخت","boundary":[0.29626556016597383,0.5800231359145223,0.37705979253111904,0.5991701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.22892116182572486,0.5800231359145223,0.29096875518672066,0.5991701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.14726141078838045,0.5800231359145223,0.22346352697095304,0.5991701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8424896265560152,0.6118760770909929,0.8529164315352683,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.7660580912863058,0.6118760770909929,0.8371818672199157,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7592116182572601,0.6118760770909929,0.7659647302904551,0.6310231359145223],"dir":"ltr"},{"str":"مطرح","boundary":[0.7071784232365131,0.6118760770909929,0.7539099585062228,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.6621161825726127,0.6118760770909929,0.7017434439834012,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6281327800829862,0.6118760770909929,0.6567389626556004,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"امکا","boundary":[0.5836858506224054,0.6118760770909929,0.6228809128630693,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5255601659751025,0.6118760770909929,0.5653495020746876,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"سرویسها","boundary":[0.4267219917012434,0.6118760770909929,0.519961120331949,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.410912863070538,0.6118760770909929,0.4213396680497911,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.3374688796680484,0.6118760770909929,0.4055942738589198,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.25456431535269564,0.6118760770909929,0.33214406639004007,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2347717842323637,0.6118760770909929,0.24933149377593217,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.21286307053941766,0.6118760770909929,0.2295027385892102,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.14726141078838034,0.6118760770909929,0.2076677178423222,0.6310231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"مطلوب","boundary":[0.7945643153526957,0.6437290182674634,0.8529652282157663,0.6628760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7878423236514509,0.6437290182674634,0.7945954356846459,0.6628760770909928],"dir":"ltr"},{"str":"فراهم","boundary":[0.7380497925311189,0.6437290182674634,0.7826743568464717,0.6628760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"مینماید","boundary":[0.6680912863070525,0.6437290182674634,0.7329023651452268,0.6628760770909928],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.5221991701244798,0.6437290182674634,0.5350841078838159,0.6628760770909928],"dir":"ltr"},{"str":"Turban,E,2003","boundary":[0.535145228215766,0.6419574190027576,0.6598547302904549,0.6566927131204046],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.660373443983401,0.6437290182674634,0.6680719917012432,0.6628760770909928],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.8087551867219902,0.6755819594439341,0.8233419087136914,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.7607053941908699,0.6755819594439341,0.8029798755186708,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.7090456431535255,0.6755819594439341,0.7549859751037329,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"میتوا","boundary":[0.6575032780082971,0.6755819594439341,0.70340029045643,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.5830705394190855,0.6755819594439341,0.6389322821576747,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5072614107883802,0.6755819594439341,0.5772776763485461,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4910788381742723,0.6755819594439341,0.5015056431535254,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.4142738589211603,0.6755819594439341,0.4853976348547702,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3941078838174259,0.6755819594439341,0.4086675933609943,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"مشتمل","boundary":[0.33522821576763334,0.6755819594439341,0.38855078838174123,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3149377593360981,0.6755819594439341,0.3295244813277993,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.28717842323651305,0.6755819594439341,0.3093016182572599,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.23713692946057946,0.6755819594439341,0.2815724066390027,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.1793775933609944,0.6755819594439341,0.23151161825725997,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.1472614107883803,0.6755819594439341,0.1736525726141064,0.6947290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8329045643153509,0.707346665326287,0.8529478008298738,0.7264937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.8005394190871352,0.707346665326287,0.8276058921161809,0.7264937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.7439004149377575,0.707346665326287,0.79529029045643,0.7264937241498163],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.733483195020745,0.707346665326287,0.7386695850622388,0.7264937241498163],"dir":"ltr"},{"str":"زیرساخت","boundary":[0.6685892116182572,0.739287841796875,0.7492589626556017,0.7584349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5880497925311203,0.739287841796875,0.6580660580912863,0.7584349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"Information","boundary":[0.26153526970954355,0.7421044778262866,0.369718755186722,0.7568397719439337],"dir":"ltr"},{"str":"Infrastructure","boundary":[0.3749158506224066,0.7421044778262866,0.5025782987551868,0.7568397719439337],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5128480082987552,0.7421044778262866,0.5197705394190871,0.7568397719439337],"dir":"ltr"},{"str":"II","boundary":[0.5249676348547718,0.7421044778262866,0.5410165145228216,0.7568397719439337],"dir":"ltr"},{"str":"فناوريهاي","boundary":[0.6617427385892117,0.7711407829733455,0.7510899585062242,0.790287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5863070539419087,0.7711407829733455,0.6565722821576764,0.790287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"Information","boundary":[0.26502074688796684,0.7675162425321692,0.37320423236514527,0.7822515366498162],"dir":"ltr"},{"str":"Technologies","boundary":[0.3784013278008299,0.7675162425321692,0.493528132780083,0.7822515366498162],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5039223236514523,0.7675162425321692,0.5107203734439834,0.7822515366498162],"dir":"ltr"},{"str":"IT","boundary":[0.5157929875518672,0.7675162425321692,0.5377455186721992,0.7822515366498162],"dir":"ltr"},{"str":"Information","boundary":[0.26352697095435684,0.7928397719439337,0.3717104564315353,0.8075750660615808],"dir":"ltr"},{"str":"Applications","boundary":[0.3767830705394191,0.7928397719439337,0.48858348547717845,0.8075750660615808],"dir":"ltr"},{"str":":IA","boundary":[0.5091229045643154,0.7928397719439337,0.539016846473029,0.8075750660615808],"dir":"ltr"},{"str":"کاربردهاي","boundary":[0.6626141078838175,0.8029937241498162,0.7499183402489626,0.8221407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5874273858921162,0.8029937241498162,0.6573191701244813,0.8221407829733455],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.08253,0.85304,0.82214],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/0586bd906124bdf656efd7b62797887b.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/5eaff806968901eab44afa78712e3b56.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08253,0.14396,0.10233]},"elements":[{"words":[{"str":"4","boundary":[0.8235684647302904,0.0877009133731618,0.8323879668049792,0.10093620749080885],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82357,0.0877,0.83239,0.10094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اقتصاد","boundary":[0.28804979253112034,0.08252699908088229,0.3390444398340249,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.23439834024896267,0.08252699908088229,0.2833765145228216,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.16029597510373447,0.08252699908088229,0.22960493775933613,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1603,0.08253,0.33904,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انقلاب","boundary":[0.7691701244813278,0.13205254767922792,0.8234111203319502,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.7349589211618257,0.13205254767922792,0.763538091286307,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7076763485477179,0.13205254767922792,0.7249102904564316,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6318672199170124,0.13205254767922792,0.7018834854771784,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6161482157676348,0.13205254767922792,0.6261428215767635,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.5343983402489626,0.13205254767922792,0.6003374688796682,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.49419087136929457,0.13205254767922792,0.5288208298755187,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.4541078838174274,0.13205254767922792,0.4885217427385892,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"فراوانی","boundary":[0.39186721991701245,0.13205254767922792,0.44851232365145227,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3715767634854772,0.13205254767922792,0.38616348547717844,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.3163070539419087,0.13205254767922792,0.3659559336099585,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.2436099585062241,0.13205254767922792,0.3106818672199171,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.16331950207468876,0.13205254767922792,0.23800954356846477,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1472614107883817,0.13205254767922792,0.15768821576763478,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.7854771784232364,0.1638172535615809,0.8531973858921161,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.769633692946058,0.1638172535615809,0.7796282987551866,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.7063070539419086,0.1638172535615809,0.753794937759336,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.6575103734439833,0.1638172535615809,0.7006762655601659,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"گذاشته","boundary":[0.593402489626556,0.1638172535615809,0.6518034024896265,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5490871369294605,0.1638172535615809,0.5876339004149377,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"صاحبنظران","boundary":[0.44937759336099586,0.1638172535615809,0.5381945228215768,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.43344423236514523,0.1638172535615809,0.4434388381742738,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"صدند","boundary":[0.37655601659751037,0.1638172535615809,0.42339560165975104,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3603734439834025,0.1638172535615809,0.3708272614107883,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"شیوههاي","boundary":[0.27697095435684643,0.1638172535615809,0.3546446887966805,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفی","boundary":[0.2056431535269709,0.1638172535615809,0.27136443983402486,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.1472614107883817,0.1638172535615809,0.20007074688796675,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"فعلی","boundary":[0.815726141078838,0.19567019473805145,0.8530303319502073,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7958091286307051,0.19567019473805145,0.8003202074688793,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.7516182572614105,0.19567019473805145,0.7903811203319498,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"فرا","boundary":[0.7251037344398338,0.19567019473805145,0.7462814937759333,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی،","boundary":[0.659875518672199,0.19567019473805145,0.7198431535269707,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.6156846473029044,0.19567019473805145,0.6544475103734438,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5402489626556016,0.19567019473805145,0.6102652282157676,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5244398340248962,0.19567019473805145,0.5348666390041494,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.48024896265560163,0.19567019473805145,0.519011825726141,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4242323651452282,0.19567019473805145,0.47498875518672196,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.38041493775933605,0.19567019473805145,0.41882663900414935,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.3196680497925311,0.19567019473805145,0.37507058091286305,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.2681327800829875,0.19567019473805145,0.3141890041493775,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2629437759336097,0.19567019473805145,0.2681301659751035,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"علاوهبر","boundary":[0.19145228215767607,0.19567019473805145,0.2575463900414935,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"این،","boundary":[0.14726141078838145,0.19567019473805145,0.18605128630705364,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهند","boundary":[0.7700414937759332,0.22752313591452197,0.8530268464730287,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7142738589211615,0.22752313591452197,0.7647601244813275,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"فعلی","boundary":[0.6715767634854768,0.22752313591452197,0.7088809543568461,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6515352697095431,0.22752313591452197,0.6560463485477174,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6356016597510369,0.22752313591452197,0.6460554771784228,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"عناوینی","boundary":[0.563153526970954,0.22752313591452197,0.630090373443983,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.5146058091286304,0.22752313591452197,0.5576366390041491,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.4526141078838171,0.22752313591452197,0.5092862240663897,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"متکی","boundary":[0.39684647302904535,0.22752313591452197,0.4472246887966802,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3704564315352694,0.22752313591452197,0.39122900414937734,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"دانش،","boundary":[0.3082157676348545,0.22752313591452197,0.36496892116182544,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2462240663900412,0.22752313591452197,0.3028961825726138,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.16307053941908686,0.22752313591452197,0.24065029045643124,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14726141078838145,0.22752313591452197,0.1524599999999997,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.8026556016597506,0.2593760770909926,0.8531418672199166,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.7282157676348542,0.2593760770909926,0.797554107883817,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"تبیین","boundary":[0.6848962655601654,0.2593760770909926,0.7229838174273854,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.6334854771784227,0.2593760770909926,0.6795417012448127,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6282572614107877,0.2593760770909926,0.6334436514522815,0.27852313591452205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.13205,0.8532,0.27852],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کا","boundary":[0.7394439834024895,0.5313247931985294,0.7570207468879666,0.5489718520220589],"dir":"rtl"},{"str":"بردهاي","boundary":[0.6765560165975102,0.5313247931985294,0.7301825726141077,0.5489718520220589],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6070954356846472,0.5313247931985294,0.6718755186721991,0.5489718520220589],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.6071,0.53132,0.75702,0.54897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شک","boundary":[0.6962341493775928,0.6975989487591909,0.7199536929460575,0.712334242876838],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.69623,0.6976,0.71995,0.71233],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فناو","boundary":[0.5168464730290457,0.3190306755514706,0.5431867219917013,0.336677734375],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4917012448132781,0.3190306755514706,0.507585062240664,0.336677734375],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.42248962655601663,0.3190306755514706,0.48702074688796687,0.336677734375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4079253112033195,0.3190306755514706,0.41765975103734443,0.336677734375],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.39911203319502075,0.3190306755514706,0.4033941908713693,0.336677734375],"dir":"rtl"},{"str":"تباطات","boundary":[0.3374688796680498,0.3190306755514706,0.3897261410788382,0.336677734375],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.33747,0.31903,0.54319,0.33668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زیر","boundary":[0.6326141078838174,0.6240068790211397,0.6587868049792532,0.6401539378446692],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.573734439834025,0.6240068790211397,0.6274498755186723,0.6401539378446692],"dir":"rtl"},{"str":"فناور","boundary":[0.5297316597510374,0.6240068790211397,0.5683772614107885,0.6401539378446692],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.52973,0.62401,0.65879,0.64015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6426229045643147,0.6975989487591909,0.6469884647302898,0.712334242876838],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64262,0.6976,0.64699,0.71233],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.6649858506224061,0.6975989487591909,0.6721162655601655,0.712334242876838],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66499,0.6976,0.67212,0.71233],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.5934024896265554,0.6975989487591909,0.6381185477178417,0.712334242876838],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5601659751037339,0.6975989487591909,0.5755493775933604,0.712334242876838],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.56017,0.6976,0.63812,0.71233],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زیر","boundary":[0.34232365145228216,0.4422953814338235,0.3666473029045643,0.4599424402573529],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.28730290456431534,0.4422953814338235,0.3374439834024896,0.4599424402573529],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.2179668049792531,0.4422953814338235,0.2826224066390041,0.4599424402573529],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.47016597510373453,0.48447185202205884,0.4965062240663901,0.5021189108455882],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4450207468879669,0.48447185202205884,0.46090456431535276,0.5021189108455882],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3758091286307054,0.48447185202205884,0.44034024896265567,0.5021189108455882],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21797,0.4423,0.49651,0.50212],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4386721991701245,0.6240068790211397,0.5057595435684649,0.6401539378446692],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42360995850622407,0.6240068790211397,0.4333826141078838,0.6401539378446692],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.34692946058091284,0.6240068790211397,0.4184239419087137,0.6401539378446692],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34693,0.62401,0.50576,0.64015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فناوري","boundary":[0.44078838174273793,0.6975989487591909,0.49573307053941845,0.712334242876838],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.36946058091286244,0.6975989487591909,0.4363994190871363,0.712334242876838],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.355892116182572,0.6975989487591909,0.36505979253111975,0.712334242876838],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.2799585062240658,0.6975989487591909,0.3514712863070533,0.712334242876838],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27996,0.6976,0.49573,0.71233],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7060580912863065,0.7441059283088234,0.7824657261410782,0.762458869485294],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6897510373443978,0.7441059283088234,0.7009105394190865,0.762458869485294],"dir":"rtl"},{"str":"دان","boundary":[0.6597500414937754,0.7441059283088234,0.6846323651452277,0.762458869485294],"dir":"rtl"},{"str":"تعا","boundary":[0.8026638174273854,0.7829643123851101,0.8235174273858915,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"یف","boundary":[0.7621991701244807,0.7829643123851101,0.7926151867219912,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.6974688796680493,0.7829643123851101,0.7570853526970949,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6221576763485471,0.7829643123851101,0.6921739419087131,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5022039834024891,0.7829643123851101,0.5099025311203313,0.8021113712086395],"dir":"ltr"},{"str":"Information","boundary":[0.5098755186721986,0.7811927131204042,0.6091816182572608,0.7959280072380512],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6092116182572608,0.7829643123851101,0.6701327800829869,0.8021113712086395],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.48236514522821516,0.7829643123851101,0.4969248547717836,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"زوایاي","boundary":[0.42273858921161767,0.7829643123851101,0.47716867219916953,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.35863070539419023,0.7829643123851101,0.4176799170124475,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3482134854771779,0.7829643123851101,0.3533998755186717,0.8021113712086395],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7570954356846465,0.8154774672564337,0.8236140248962648,0.8316245260799631],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6695850622406632,0.8154774672564337,0.7517080082987545,0.8316245260799631],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.649294605809128,0.8154774672564337,0.6643522406638999,0.8316245260799631],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.5855601659751032,0.8154774672564337,0.6441285062240658,0.8316245260799631],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5372005394190866,0.8154774672564337,0.5802434439834019,0.8316245260799631],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5081327800829868,0.8154774672564337,0.5133949792531113,0.8316245260799631],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4167634854771776,0.8148172535615807,0.4977821576763478,0.8339643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.29680979253111955,0.8148172535615807,0.3045083402489619,0.8339643123851102],"dir":"ltr"},{"str":"Information","boundary":[0.3044813278008291,0.8130456542968749,0.40378742738589135,0.827780948414522],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4038174273858913,0.8148172535615807,0.4441991701244805,0.8339643123851102],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2666390041493768,0.8148172535615807,0.29144477178423156,0.8339643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.22979253112033113,0.8148172535615807,0.2612973858921154,0.8339643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.18485477178423157,0.8148172535615807,0.2243717427385884,0.8339643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.14726141078838095,0.8148172535615807,0.17973037344398263,0.8339643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"جمعآو","boundary":[0.7650834024896256,0.8466701947380513,0.8233873443983393,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7378008298755178,0.8466701947380513,0.7550347717842314,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6987136929460572,0.8466701947380513,0.7321551037344389,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6826556016597503,0.8466701947380513,0.6931094190871362,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6216597510373436,0.8466701947380513,0.677143319502074,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6014937759336092,0.8466701947380513,0.6160534854771776,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":"وش","boundary":[0.552572614107883,0.8466701947380513,0.5857979253112027,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5187136929460573,0.8466701947380513,0.535947634854771,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.4086721991701237,0.8466701947380513,0.44135726141078757,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.39788153526970876,0.8466701947380513,0.40306792531120256,0.8658172535615807],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.34331950207468803,0.8466701947380513,0.39277929460580835,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.33622406639004065,0.8466701947380513,0.34297717842323566,0.8658172535615807],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.272365145228215,0.8466701947380513,0.3306580082987544,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2652697095435677,0.8466701947380513,0.2720228215767627,0.8658172535615807],"dir":"ltr"},{"str":"شایعه","boundary":[0.21037344398340174,0.8466701947380513,0.25972518672199096,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19431535269709466,0.8466701947380513,0.2047421576763478,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.14726141078838095,0.8466701947380513,0.1885634439834017,0.8658172535615807],"dir":"rtl"},{"str":"موا","boundary":[0.7997942738589204,0.8785231359145219,0.8234841908713686,0.8976701947380512],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7797510373443975,0.8785231359145219,0.7897456431535262,0.8976701947380512],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7336929460580905,0.8785231359145219,0.7743466804979245,0.8976701947380512],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاق","boundary":[0.6804149377593354,0.8785231359145219,0.7283350207468873,0.8976701947380512],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.6073443983402481,0.8785231359145219,0.6751430290456424,0.8976701947380512],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.5385062240663893,0.8785231359145219,0.571461410788381,0.8976701947380512],"dir":"rtl"},{"str":"معنا","boundary":[0.38103734439833936,0.8785231359145219,0.4095624896265551,0.8976701947380512],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33883817427385804,0.8785231359145219,0.3533978838174265,0.8976701947380512],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.3062240663900406,0.8785231359145219,0.3335876763485468,0.8976701947380512],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.23925311203319413,0.8785231359145219,0.3008414937759327,0.8976701947380512],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاي","boundary":[0.1725311203319493,0.8785231359145219,0.23381626556016508,0.8976701947380512],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.15731004149377506,0.8785231359145219,0.1673046473029037,0.8976701947380512],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.74411,0.82361,0.89767],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"∑","boundary":[0.843360995850622,0.8113620318244485,0.8560356846473024,0.8260973259420955],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84336,0.81136,0.85604,0.8261],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/8e82535312688c86615b1476bf455c03.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/56b47f894723a7d293e9a7506155a4a8.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08253,0.14697,0.11583]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8114937759336099,0.08252699908088229,0.8482060580912862,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7809958506224066,0.08252699908088229,0.8063784647302904,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.77701244813278,0.08252699908088229,0.7810038174273858,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7181327800829875,0.08252699908088229,0.7718707468879668,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.653402489626556,0.08252699908088229,0.713044356846473,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6379668049792531,0.08252699908088229,0.6483817842323651,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5663900414937759,0.08252699908088229,0.6328268464730291,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.1692946058091286,0.08847172277113964,0.1804970539419087,0.10320701688878671],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7826141078838174,0.13205254767922792,0.8234569294605808,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.766804979253112,0.13205254767922792,0.7772587966804979,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7073029045643152,0.13205254767922792,0.7614898755186721,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7004564315352696,0.13205254767922792,0.7072095435684647,0.15119960650275732],"dir":"ltr"},{"str":"معتبر","boundary":[0.6568879668049792,0.13205254767922792,0.6951646058091285,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.6260095020746886,0.13205254767922792,0.6514822406639003,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5972614107883816,0.13205254767922792,0.6076882157676347,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5797095435684646,0.13205254767922792,0.5919191701244813,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"صحت","boundary":[0.5208298755186722,0.13205254767922792,0.5743685477178423,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.4831120331950207,0.13205254767922792,0.5155809958506223,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.43195020746887963,0.13205254767922792,0.4777633195020747,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نداشته","boundary":[0.3771784232365145,0.13205254767922792,0.4265841908713693,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3613692946058091,0.13205254767922792,0.3717960995850622,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"امکا","boundary":[0.32327091286307047,0.13205254767922792,0.35628012448132773,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.2449792531120331,0.13205254767922792,0.30500091286307046,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22929460580912853,0.13205254767922792,0.23974842323651444,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.14726141078838162,0.13205254767922792,0.2172776763485476,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.7852282157676348,0.1638172535615809,0.8235048547717841,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7785062240663899,0.1638172535615809,0.785259336099585,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"غیرمعتبر","boundary":[0.7084232365145228,0.1638172535615809,0.7732531120331949,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.701701244813278,0.1638172535615809,0.708454356846473,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"واقعی","boundary":[0.6502904564315353,0.1638172535615809,0.6965897925311203,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6435684647302904,0.1638172535615809,0.6503215767634855,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"نادرست","boundary":[0.573734439834025,0.1638172535615809,0.6382671784232365,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5670124481327801,0.1638172535615809,0.5737655601659751,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"صحیح","boundary":[0.5077593360995852,0.1638172535615809,0.5618250622406641,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49207468879668065,0.1638172535615809,0.5025014937759338,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"گمراه","boundary":[0.43954356846473036,0.1638172535615809,0.48676132780083,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.3893775933609959,0.1638172535615809,0.43427228215767644,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.38265560165975115,0.1638172535615809,0.38940871369294616,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"وجود","boundary":[0.3316182572614109,0.1638172535615809,0.3774313692946059,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.2734854771784234,0.1638172535615809,0.3264428215767635,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.21970954356846487,0.1638172535615809,0.268331950207469,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21448132780083004,0.1638172535615809,0.21966771784232383,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506226,0.19221497300091908,0.8529236514522823,0.20695026711856615],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7721576763485477,0.1963304084329044,0.8236406639004149,0.21247746725643377],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.699585062240664,0.1963304084329044,0.7666724066390043,0.21247746725643377],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.679170124481328,0.1963304084329044,0.6942277593360998,0.21247746725643377],"dir":"rtl"},{"str":"منظر","boundary":[0.6360995850622408,0.1963304084329044,0.6737778423236516,0.21247746725643377],"dir":"rtl"},{"str":"تئوري","boundary":[0.5703734439834026,0.1963304084329044,0.630740663900415,0.21247746725643377],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.48933609958506247,0.1963304084329044,0.5648748547717845,0.21247746725643377],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.47875518672199174,0.1963304084329044,0.48401738589211624,0.21247746725643377],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3970954356846474,0.19567019473805145,0.47329755186722,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"دربردارنده","boundary":[0.3011203319502075,0.19567019473805145,0.3915309958506224,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.28381742738589216,0.19567019473805145,0.2957029045643154,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"معنی","boundary":[0.20601659751037343,0.19567019473805145,0.2508032365145228,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.14726141078838176,0.19567019473805145,0.2007730705394191,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصاً","boundary":[0.7570954356846474,0.22752313591452197,0.8234650207468881,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7317012448132781,0.22752313591452197,0.751744481327801,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6766804979253114,0.22752313591452197,0.7263877593360997,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.660871369294606,0.22752313591452197,0.6713251867219919,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگویی","boundary":[0.5831950207468881,0.22752313591452197,0.6555042323651454,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالی","boundary":[0.5154771784232368,0.22752313591452197,0.5779299585062244,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.495560165975104,0.22752313591452197,0.5101198755186724,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.45784232365145255,0.22752313591452197,0.4903112863070542,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4139004149377596,0.22752313591452197,0.4524471784232368,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4033195020746891,0.22752313591452197,0.4085058921161829,0.2466701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3780497925311207,0.22752313591452197,0.39809302904564353,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.3173029045643157,0.22752313591452197,0.3727054356846477,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.2727385892116186,0.22752313591452197,0.3119182157676352,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.26589211618257297,0.22752313591452197,0.272645228215768,0.2466701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"میزا","boundary":[0.22592651452282195,0.22752313591452197,0.26052946058091325,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"معنی","boundary":[0.16294605809128668,0.22752313591452197,0.20773269709543604,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1472614107883821,0.22752313591452197,0.15246000000000035,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"محتواي","boundary":[0.7619502074688801,0.2596407829733455,0.823619626556017,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.721618257261411,0.2596407829733455,0.7552217427385894,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6824066390041497,0.2596407829733455,0.7158480497925314,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6286307053941911,0.2596407829733455,0.6765778008298757,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5528215767634858,0.2596407829733455,0.6228378423236518,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5078838174273863,0.2596407829733455,0.5471058921161829,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4613278008298759,0.2596407829733455,0.5021706224066393,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.42435684647302946,0.2596407829733455,0.4555832365145232,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.3552697095435687,0.2596407829733455,0.41871149377593386,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3500414937759338,0.2596407829733455,0.3552278838174276,0.2787878417968749],"dir":"ltr"},{"str":"مثلاً","boundary":[0.3151867219917014,0.2596407829733455,0.34486443983402504,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"پیامی","boundary":[0.26788381742738604,0.2596407829733455,0.30961804979253127,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.23975103734439845,0.2596407829733455,0.26217136929460594,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22020746887966816,0.2596407829733455,0.2340108298755188,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.2004149377593362,0.2596407829733455,0.21456946058091297,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"اعلام","boundary":[0.14726141078838184,0.2596407829733455,0.19453319502074698,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"مینماید","boundary":[0.7587136929460582,0.2916701947380514,0.8235247717842324,0.31081725356158085],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.7414107883817429,0.2916701947380514,0.7482989626556018,0.31081725356158085],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7534854771784234,0.2916701947380514,0.7586718672199172,0.31081725356158085],"dir":"ltr"},{"str":"فردا","boundary":[0.7102904564315354,0.2916701947380514,0.7414628215767637,0.31081725356158085],"dir":"rtl"},{"str":"خورشید","boundary":[0.6378423236514525,0.2916701947380514,0.7044029875518674,0.31081725356158085],"dir":"rtl"},{"str":"طلوع","boundary":[0.589917012448133,0.2916701947380514,0.6318403319502076,0.31081725356158085],"dir":"rtl"},{"str":"مینماید","boundary":[0.5193360995850624,0.2916701947380514,0.5841471784232367,0.31081725356158085],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5124896265560168,0.2916701947380514,0.519350788381743,0.31081725356158085],"dir":"ltr"},{"str":"داراي","boundary":[0.46045643153526983,0.2916701947380514,0.5067557676348549,0.31081725356158085],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.41215767634854783,0.2916701947380514,0.45472929460580924,0.31081725356158085],"dir":"rtl"},{"str":"اندکی","boundary":[0.35551867219917027,0.2916701947380514,0.40624804979253126,0.31081725356158085],"dir":"rtl"},{"str":"محتواي","boundary":[0.28817427385892136,0.2916701947380514,0.34984369294605827,0.31081725356158085],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.19792531120331963,0.2916701947380514,0.275505062240664,0.31081725356158085],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.14726141078838187,0.2916701947380514,0.19199402489626569,0.31081725356158085],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8034024896265561,0.32352313591452203,0.823445726141079,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"حالی","boundary":[0.7570954356846474,0.32352313591452203,0.7982624066390044,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.723609958506224,0.32352313591452203,0.7460302904564314,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7126556016597511,0.32352313591452203,0.7183552282157677,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"پیام","boundary":[0.6521576763485478,0.32352313591452203,0.6795753112033196,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6268879668049793,0.32352313591452203,0.6469312033195022,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5808298755186723,0.32352313591452203,0.6216726970954357,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5651452282157677,0.32352313591452203,0.5755990456431537,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.5292946058091287,0.32352313591452203,0.5598186721991701,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"قیامت","boundary":[0.47663900414937765,0.32352313591452203,0.5242079253112034,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.46991701244813266,0.32352313591452203,0.4766701244813277,0.34267019473805144],"dir":"ltr"},{"str":"شامل","boundary":[0.42261410788381737,0.32352313591452203,0.4648345643153526,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.37493775933609946,0.32352313591452203,0.4175093775933609,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"بالایی","boundary":[0.3229045643153526,0.32352313591452203,0.3696599999999999,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3031120331950206,0.32352313591452203,0.31767174273858906,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.22780082987551856,0.32352313591452203,0.2978170954356845,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17775933609958497,0.32352313591452203,0.22249195020746879,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1725311203319501,0.32352313591452203,0.17771751037344388,0.34267019473805144],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.14726141078838162,0.32352313591452203,0.16730464730290445,0.34267019473805144],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7680497925311198,0.35537607709099267,0.8234523236514518,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.729211618257261,0.35537607709099267,0.7628151037344394,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6904979253112029,0.35537607709099267,0.7239393360995847,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.670705394190871,0.35537607709099267,0.6852651037344396,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"منظر","boundary":[0.6291286307053939,0.35537607709099267,0.6655143983402487,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"تئوري","boundary":[0.5738589211618256,0.35537607709099267,0.6238903319502073,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.49854771784232355,0.35537607709099267,0.5685639834024895,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49182572614107833,0.35537607709099267,0.49857883817427334,0.3745231359145221],"dir":"ltr"},{"str":"همانند","boundary":[0.4363070539419082,0.35537607709099267,0.4865231950207464,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.3756846473029041,0.35537607709099267,0.431087178423236,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.33684647302904513,0.35537607709099267,0.37044995850622353,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.29813278008298705,0.35537607709099267,0.3315741908713688,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"قبلی","boundary":[0.25879668049792476,0.35537607709099267,0.29296742738589154,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.25207468879668,0.35537607709099267,0.258827800829875,0.3745231359145221],"dir":"ltr"},{"str":"توجه","boundary":[0.2060165975103729,0.35537607709099267,0.24685941908713638,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.14726141078838123,0.35537607709099267,0.20085410788381688,0.3745231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8096265560165969,0.38722901826746325,0.8234299170124475,0.4063760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.750248962655601,0.38722901826746325,0.8044359336099579,0.4063760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7345643153526965,0.38722901826746325,0.7449911203319496,0.4063760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7171369294605804,0.38722901826746325,0.7293465560165969,0.4063760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.6644813278008294,0.38722901826746325,0.7118881742738584,0.4063760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5891701244813272,0.38722901826746325,0.6591863900414933,0.4063760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"نمیگردد","boundary":[0.5086307053941903,0.38722901826746325,0.5839023236514517,0.4063760770909926],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5034024896265554,0.38722901826746325,0.5085888796680492,0.4063760770909926],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.843360995850622,0.4156267377068015,0.8529236514522817,0.43036203182444854],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7721576763485472,0.41974217313878687,0.823517178423236,0.43588923196231627],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6989626556016593,0.41974217313878687,0.7660499999999995,0.43588923196231627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.677925311203319,0.41974217313878687,0.6929829460580909,0.43588923196231627],"dir":"rtl"},{"str":"منظر","boundary":[0.6342323651452277,0.41974217313878687,0.6719106224066385,0.43588923196231627],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.599626556016597,0.41974217313878687,0.6282839004149372,0.43588923196231627],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.526431535269709,0.41974217313878687,0.5935188796680493,0.43588923196231627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5106224066390036,0.41974217313878687,0.5203950622406633,0.43588923196231627],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.4475103734439829,0.41974217313878687,0.504642821576763,0.43588923196231627],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.36597510373443937,0.41974217313878687,0.4415138589211614,0.43588923196231627],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3548962655601654,0.41974217313878687,0.3601584647302899,0.43588923196231627],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.3135684647302898,0.41908195944393384,0.34957605809128567,0.43822901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.23141078838174212,0.41908195944393384,0.30761290456431467,0.43822901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21510373443983338,0.41908195944393384,0.22553053941908652,0.43822901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.14726141078838112,0.41908195944393384,0.209309004149377,0.43822901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7470124481327794,0.4508466653262868,0.8233008298755181,0.4699937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7249792531120326,0.4508466653262868,0.741705186721991,0.4699937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6433195020746881,0.4508466653262868,0.7196078838174268,0.4699937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6179253112033188,0.4508466653262868,0.6380007883817421,0.4699937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"عنوا","boundary":[0.5743497510373438,0.4508466653262868,0.6125775933609952,0.4699937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5238174273858915,0.4508466653262868,0.5562863900414932,0.4699937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"جمعآوري","boundary":[0.42709543568464675,0.4508466653262868,0.5185055601659745,0.4699937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.38203319502074634,0.4508466653262868,0.42174672199170066,0.4699937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3753112033195015,0.4508466653262868,0.3820643153526965,0.4699937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"ذخیره","boundary":[0.31568464730290396,0.4508466653262868,0.3701190871369288,0.4699937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.27062240663900355,0.4508466653262868,0.3103359336099579,0.4699937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.26390041493775873,0.4508466653262868,0.2706535269709538,0.4699937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"بازیابی","boundary":[0.19904564315352638,0.4508466653262868,0.2585592946058085,0.4699937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.15398340248962597,0.4508466653262868,0.1936969294605803,0.4699937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14726141078838118,0.4508466653262868,0.15401452282157618,0.4699937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"پردازش","boundary":[0.7600829875518664,0.48269960650275745,0.8234541908713685,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7212448132780076,0.48269960650275745,0.7546862240663893,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7054356846473021,0.48269960650275745,0.7158624896265552,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6664730290456424,0.48269960650275745,0.7000765145228209,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6276348547717836,0.48269960650275745,0.6610762655601654,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"سروکار","boundary":[0.5597925311203313,0.48269960650275745,0.6222453112033189,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5200829875518667,0.48269960650275745,0.5546319087136924,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5148547717842316,0.48269960650275745,0.5200411618257254,0.5018466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.48958506224066317,0.48269960650275745,0.509628298755186,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.428962655601659,0.48269960650275745,0.484365186721991,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.39074688796680423,0.48269960650275745,0.42374066390041415,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.3652282157676341,0.48269960650275745,0.38543352697095357,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34618257261410706,0.48269960650275745,0.35998593360995773,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"مواردي","boundary":[0.2800829875518664,0.48269960650275745,0.3410500829875511,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"همچو","boundary":[0.22094726141078755,0.48269960650275745,0.27481008298755105,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبار","boundary":[0.15398340248962572,0.48269960650275745,0.20276788381742655,0.5018466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14726141078838104,0.48269960650275745,0.15401452282157604,0.5018466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7692946058091277,0.5148172535615809,0.8234815767634845,0.5339643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7536099585062231,0.5148172535615809,0.7640367634854762,0.5339643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.7009543568464721,0.5148172535615809,0.7483612033195012,0.5339643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6256431535269701,0.5148172535615809,0.6956594190871361,0.5339643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6065975103734431,0.5148172535615809,0.6204008713692937,0.5339643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5422406639004141,0.5148172535615809,0.6012628630705386,0.5339643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.4905809128630696,0.5148172535615809,0.5370893775933603,0.5339643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4838589211618248,0.5148172535615809,0.4906120331950198,0.5339643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"توجه","boundary":[0.43780082987551777,0.5148172535615809,0.4786436514522812,0.5339643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.3648547717842314,0.5148172535615809,0.4326534024896256,0.5339643123851103],"dir":"rtl"},{"str":").","boundary":[0.35190871369294513,0.5148172535615809,0.36481294605809034,0.5339643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"صادقی،مهدي،","boundary":[0.23502074688796587,0.5148172535615809,0.3521467219917003,0.5339643123851103],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.1772614107883808,0.5148172535615809,0.19014634854771692,0.5339643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"1385","boundary":[0.1902074688796671,0.5148172535615809,0.2348320331950198,0.5339643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.803402489626555,0.5466701947380516,0.8234457261410778,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"تعاریف","boundary":[0.7365560165975094,0.5466701947380516,0.7978742738589202,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.6980912863070531,0.5466701947380516,0.731085062240663,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6911203319502064,0.5466701947380516,0.6978734439834015,0.565817253561581],"dir":"ltr"},{"str":"توجه","boundary":[0.6448132780082975,0.5466701947380516,0.6856560995850609,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.5858091286307041,0.5466701947380516,0.6394018257261398,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5665145228215754,0.5466701947380516,0.580317883817426,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.506887966804978,0.5466701947380516,0.5610749377593348,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4909543568464718,0.5466701947380516,0.5013811618257249,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4670539419087125,0.5466701947380516,0.4854494190871358,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.4141493775933599,0.5466701947380516,0.4615562240663889,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3323651452282147,0.5466701947380516,0.4085672614107873,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.2823236514522811,0.5466701947380516,0.3267321161825716,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2320331950207459,0.5466701947380516,0.27676580912862975,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22680497925311074,0.5466701947380516,0.23199136929460454,0.565817253561581],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2012863070539406,0.5466701947380516,0.2213295435684634,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.14726141078838045,0.5466701947380516,0.1958838174273846,0.565817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7828630705394177,0.5785231359145222,0.8528793360995837,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7626970954356833,0.5785231359145222,0.7772568049792519,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"واژهاي","boundary":[0.7020746887966791,0.5785231359145222,0.7570955601659739,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6557676348547703,0.5785231359145222,0.6964213692946044,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6397095435684632,0.5785231359145222,0.6501363485477163,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6236514522821562,0.5785231359145222,0.6341052697095422,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.5976348547717828,0.5785231359145222,0.618002240663899,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.48224066390041354,0.5785231359145222,0.48912883817427244,0.5976701947380516],"dir":"ltr"},{"str":"Knowledge","boundary":[0.4890871369294592,0.5767515366498164,0.5849215767634841,0.5914868307674633],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.5851867219916999,0.5785231359145222,0.5920748962655588,0.5976701947380516],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4213692946058077,0.5785231359145222,0.476852863070538,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3578838174273844,0.5785231359145222,0.41597290456431396,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3299999999999985,0.5785231359145222,0.352420331950206,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"میتوا","boundary":[0.26625846473028897,0.5785231359145222,0.3245653941908699,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.2378767219916998,0.5785231359145222,0.24781730290456286,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.20489626556016452,0.5785231359145222,0.219455975103733,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.1472614107883803,0.5785231359145222,0.19953049792530972,0.5976701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.8460995850622393,0.6102878417968751,0.8529877593360982,0.6294349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"دانش","boundary":[0.8022821576763471,0.6102878417968751,0.8460963485477164,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7954356846473014,0.6102878417968751,0.8022968464730276,0.6294349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.770041493775932,0.6102878417968751,0.7900847302904549,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7376763485477164,0.6102878417968751,0.764742821576762,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.6810373443983389,0.6102878417968751,0.7324150207468866,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6637344398340234,0.6102878417968751,0.6706226141078824,0.6294349006204045],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6758091286307039,0.6102878417968751,0.6809955186721977,0.6294349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"دانش","boundary":[0.6199170124481312,0.6102878417968751,0.6637312033195006,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6063485477178407,0.6102878417968751,0.6131016597510358,0.6294349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.6130705394190856,0.6102878417968751,0.6199587136929445,0.6294349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.5864315352697079,0.6102878417968751,0.6010182572614092,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"خلاف","boundary":[0.5285477178423221,0.6102878417968751,0.5811812863070525,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.45323651452282004,0.6102878417968751,0.523252780082986,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44651452282157517,0.6102878417968751,0.4532676348547702,0.6294349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"داراي","boundary":[0.39510373443983243,0.6102878417968751,0.4414030705394175,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.3693360995850606,0.6102878417968751,0.3898385477178407,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"معنایی","boundary":[0.313443983402488,0.6102878417968751,0.36425128630705234,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"مختص","boundary":[0.2518257261410772,0.6102878417968751,0.3083357676348531,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23278008298755024,0.6102878417968751,0.24658344398340085,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.19219917012447968,0.6102878417968751,0.2275854771784216,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.1472614107883801,0.6102878417968751,0.1868886721991685,0.6294349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8305394190871351,0.6421407829733458,0.8529597510373427,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.7768879668049774,0.6421407829733458,0.824835062240662,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.7446473029045626,0.6421407829733458,0.7713085892116165,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.727468879668048,0.6421407829733458,0.737895684647301,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7096680497925294,0.6421407829733458,0.7218776763485459,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"افرادي","boundary":[0.6512863070539402,0.6421407829733458,0.7042036929460563,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناس","boundary":[0.5565560165975083,0.6421407829733458,0.6389901659751017,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5404979253112012,0.6421407829733458,0.5509247302904543,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5139834024896246,0.6421407829733458,0.5347559751037325,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.45622406639003954,0.6421407829733458,0.5083502489626537,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.3907468879668031,0.6421407829733458,0.4504173858921143,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3746887966804961,0.6421407829733458,0.38511560165974923,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.3136929460580895,0.6421407829733458,0.3693385892116165,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.2620331950207451,0.6421407829733458,0.30822448132779906,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.21684647302904386,0.6421407829733458,0.25647373443983223,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.19045643153526792,0.6421407829733458,0.21122900414937582,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.14726141078837998,0.6421407829733458,0.184970788381741,0.661287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7828630705394171,0.6739937241498163,0.852879336099583,0.6931407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.7392946058091265,0.6739937241498163,0.777571244813276,0.6931407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7325726141078818,0.6739937241498163,0.7393257261410767,0.6931407829733457],"dir":"ltr"},{"str":"حاصل","boundary":[0.6746887966804959,0.6739937241498163,0.7274170954356826,0.6931407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5990041493775913,0.6739937241498163,0.6695031535269689,0.6931407829733457],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5938151452282137,0.6739937241498163,0.5990015352697075,0.6931407829733457],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5122406639004128,0.6739937241498163,0.5884427800829853,0.6931407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.4625726141078817,0.6739937241498163,0.5070351037344377,0.6931407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4558506224066369,0.6739937241498163,0.4626037344398319,0.6931407829733457],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.43058091286306843,0.6739937241498163,0.4505701244813258,0.6931407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"خودي","boundary":[0.3665975103734419,0.6739937241498163,0.4254036099585041,0.6931407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.31979253112032985,0.6739937241498163,0.3613646887966784,0.6931407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.2733609958506203,0.6739937241498163,0.3145549792531099,0.6931407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25767634854771565,0.6739937241498163,0.2681031535269688,0.6931407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.2141078838174252,0.6739937241498163,0.2524925726141057,0.6931407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.14726141078837957,0.6739937241498163,0.2089308298755165,0.6931407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.787219917012446,0.7058466653262869,0.853026846473027,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.750622406639002,0.7058466653262869,0.7818487966804959,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.7127800829875498,0.7058466653262869,0.7453570954356825,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.693609958506222,0.7058466653262869,0.7074133195020725,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگویی","boundary":[0.6159336099585041,0.7058466653262869,0.6882428215767614,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.572116182572612,0.7058466653262869,0.610568713692944,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"نمیباشند","boundary":[0.4934439834024875,0.7058466653262869,0.5667239004149356,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48825497925310996,0.7058466653262869,0.49344136929460375,0.7249937241498163],"dir":"ltr"},{"str":"برخی","boundary":[0.4379253112033175,0.7058466653262869,0.4829550622406619,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3624896265560146,0.7058466653262869,0.43250589211618057,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.3189211618257241,0.7058466653262869,0.3571978008298735,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.28082987551867017,0.7058466653262869,0.31351493775933403,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.23091286307053735,0.7058466653262869,0.27548340248962444,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2198340248962635,0.7058466653262869,0.22553365145228008,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.14726141078837976,0.7058466653262869,0.186547468879666,0.7249937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8424896265560144,0.7376996065027575,0.8529164315352675,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8249377593360975,0.7376996065027575,0.8371473858921141,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.7577178423236494,0.7376996065027575,0.819657385892114,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.741908713692944,0.7376996065027575,0.7523355186721971,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.724356846473027,0.7376996065027575,0.7365664730290437,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.6764315352697076,0.7376996065027575,0.7189761410788362,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"زمانبندي","boundary":[0.6013692946058071,0.7376996065027575,0.6711154356846453,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"پروازهاي","boundary":[0.5214522821576744,0.7376996065027575,0.596060663900413,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"هوایی","boundary":[0.46170124481327585,0.7376996065027575,0.5160741908713673,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.454979253112031,0.7376996065027575,0.46173236514522603,0.7568466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"مستقیماً","boundary":[0.38514522821576547,0.7376996065027575,0.4496779668049771,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.3414522821576742,0.7376996065027575,0.3798369709543547,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.27448132780082773,0.7376996065027575,0.33615074688796465,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد،","boundary":[0.1899585062240642,0.7376996065027575,0.26929568464730075,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.14726141078837957,0.7376996065027575,0.18467365145227996,0.7568466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.8078838174273835,0.7695525476792281,0.8529135684647279,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7323236514522798,0.7695525476792281,0.8023399170124458,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.686141078838172,0.7695525476792281,0.726794813278006,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.6479253112033173,0.7695525476792281,0.6806103734439812,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.610082987551865,0.7695525476792281,0.6425519502074666,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"هواشناسی","boundary":[0.5254356846473007,0.7695525476792281,0.6046631950207447,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5095020746887946,0.7695525476792281,0.5199288796680477,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4918257261410768,0.7695525476792281,0.5040353526970934,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.45410788381742534,0.7695525476792281,0.48657684647302696,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.39746887966804767,0.7695525476792281,0.448661825726139,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.37829875518671985,0.7695525476792281,0.3921021161825705,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی","boundary":[0.33684647302904347,0.7695525476792281,0.37293510373443767,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"بیویت","boundary":[0.2990041493775912,0.7695525476792281,0.3314190871369273,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2548132780082963,0.7695525476792281,0.27118282157676105,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"صرفاً","boundary":[0.20340248962655355,0.7695525476792281,0.24940468879667804,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.1472614107883793,0.7695525476792281,0.19817987551866972,0.7886996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.8179668049792508,0.8014054888556986,0.8529749377593338,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8017842323651428,0.8014054888556986,0.8122110373443959,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.7579668049792507,0.8014054888556986,0.7962434439834001,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.6866390041493752,0.8014054888556986,0.7524459336099562,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6586307053941884,0.8014054888556986,0.681051037344396,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6329875518672174,0.8014054888556986,0.6530307883817403,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.5956431535269685,0.8014054888556986,0.6273557676348523,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5419917012448108,0.8014054888556986,0.5899387966804954,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسا","boundary":[0.4640592946058067,0.8014054888556986,0.5364256431535245,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"متخصص","boundary":[0.37132780082987316,0.8014054888556986,0.44566605809128396,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3580082987551843,0.8014054888556986,0.36570684647302665,0.820552547679228],"dir":"ltr"},{"str":"داراي","boundary":[0.3118257261410764,0.8014054888556986,0.3581250622406615,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.26240663900414696,0.8014054888556986,0.3062208298755163,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.22269709543568222,0.8014054888556986,0.25667875518671956,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.21497925311203073,0.8014054888556986,0.22267780082987307,0.820552547679228],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.1472614107883793,0.8014054888556986,0.20274497925310958,0.820552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"وپس","boundary":[0.8117427385892091,0.8331701947380515,0.8529164315352673,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7918257261410764,0.8331701947380515,0.8063854356846449,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7260995850622383,0.8331701947380515,0.7795842323651428,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7102904564315328,0.8331701947380515,0.7207172614107858,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.6639834024896242,0.8331701947380515,0.7048532365145204,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.5926556016597485,0.8331701947380515,0.6587326556016574,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.5464730290456407,0.8331701947380515,0.5872888381742714,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5396265560165949,0.8331701947380515,0.54637966804979,0.852317253561581],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.4895850622406614,0.8331701947380515,0.5342234439834,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"استخراج","boundary":[0.4095435684647278,0.8331701947380515,0.4843680497925286,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3938589211618232,0.8331701947380515,0.40428572614107633,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3685892116182547,0.8331701947380515,0.38863244813277753,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.31107883817427134,0.8331701947380515,0.36342896265559915,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"عموم","boundary":[0.2565560165975078,0.8331701947380515,0.30563763485476925,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"علاقه","boundary":[0.20253112033194767,0.8331701947380515,0.25126157676348293,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"مندا","boundary":[0.1602003734439809,0.8331701947380515,0.19728846473028794,0.852317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.8075103734439808,0.8650231359145221,0.8529993360995825,0.8841701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7404149377593335,0.8650231359145221,0.8020843568464704,0.8841701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6974688796680472,0.8650231359145221,0.7348811203319476,0.8841701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.6161825726141053,0.8650231359145221,0.6920342738589186,0.8841701947380515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6109543568464705,0.8650231359145221,0.6161407468879643,0.8841701947380515],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5856846473029022,0.8650231359145221,0.6057278838174249,0.8841701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"بطن","boundary":[0.54186721991701,0.8650231359145221,0.5801168464730266,0.8841701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.48634854771783986,0.8650231359145221,0.5363485892116158,0.8841701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.41950207468879425,0.8650231359145221,0.48076630705393947,0.8841701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.366970954356844,0.8650231359145221,0.4140266390041469,0.8841701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3511618257261386,0.8650231359145221,0.3615886307053917,0.8841701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیري","boundary":[0.24684647302904317,0.8650231359145221,0.3458554356846448,0.8841701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"نهفته","boundary":[0.19742738589211373,0.8650231359145221,0.24151170124481083,0.8841701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1472614107883793,0.8650231359145221,0.1919940248962631,0.8841701947380515],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.08253,0.85303,0.88417],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/a1365573c7ca0e6fff9b3c0e70e5f4e8.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/af14865b0dfae00bf9e9e9880321a25f.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08253,0.14395,0.08883]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.8235684647302904,0.0877009133731618,0.8323879668049792,0.10093620749080885],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82357,0.0877,0.83239,0.10094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2880497925311203,0.08252699908088229,0.3390444398340248,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.23439834024896264,0.08252699908088229,0.28337651452282153,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.1472614107883817,0.08252699908088229,0.22964091286307053,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.08253,0.33904,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.8329045643153526,0.13205254767922792,0.8529478008298755,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"حالی","boundary":[0.7864730290456431,0.13205254767922792,0.82764,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7587136929460581,0.13205254767922792,0.7811340248962655,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7519917012448132,0.13205254767922792,0.7587448132780082,0.15119960650275732],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6766804979253112,0.13205254767922792,0.7466967634854771,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6514107883817427,0.13205254767922792,0.6714540248962655,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.5946473029045644,0.13205254767922792,0.6460519917012448,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.5199585062240664,0.13205254767922792,0.5893534854771784,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"استنتاج","boundary":[0.4524896265560166,0.13205254767922792,0.5147803319502074,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"استقرایی","boundary":[0.3725726141078837,0.13205254767922792,0.44720489626556015,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35278008298755187,0.13205254767922792,0.3673397925311203,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32751037344398337,0.13205254767922792,0.34749958506224066,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.2768464730290456,0.13205254767922792,0.3222814107883817,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.21248962655601647,0.13205254767922792,0.27156585062240657,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.15248962655601647,0.13205254767922792,0.20729788381742728,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14726141078838173,0.13205254767922792,0.15244780082987552,0.15119960650275732],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.7963070539419086,0.1638172535615809,0.8528170954356845,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.7378008298755185,0.1638172535615809,0.7910423651452281,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7178838174273858,0.1638172535615809,0.7324435269709544,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.6693360995850622,0.1638172535615809,0.712614398340249,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفی،","boundary":[0.6070954356846473,0.1638172535615809,0.6641997510373444,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"شایسته","boundary":[0.5487136929460581,0.1638172535615809,0.6019282157676349,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5330290456431536,0.1638172535615809,0.5434558506224066,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"منطقی","boundary":[0.4770124481327801,0.1638172535615809,0.5279579253112033,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.433195020746888,0.1638172535615809,0.4717417842323652,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4055601659751037,0.1638172535615809,0.4279804979253112,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"ظهور","boundary":[0.35726141078838164,0.1638172535615809,0.4002895020746887,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.34518672199170125,0.1638172535615809,0.35207489626556016,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"جوامع","boundary":[0.29526970954356846,0.1638172535615809,0.3452651452282158,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.24908713692946055,0.1638172535615809,0.29017307053941904,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.22917012448132779,0.1638172535615809,0.24375684647302903,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.17390041493775932,0.1638172535615809,0.22390045643153525,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.16705394190871367,0.1638172535615809,0.17391510373443983,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.14726141078838176,0.1638172535615809,0.16182112033195023,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8329045643153526,0.19567019473805145,0.8529478008298755,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.7852282157676349,0.19567019473805145,0.8276647717842325,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.7730290456431534,0.19567019473805145,0.7799172199170125,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"جوامع","boundary":[0.7231120331950207,0.19567019473805145,0.773107468879668,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.6463070539419087,0.19567019473805145,0.7177009543568464,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6326141078838173,0.19567019473805145,0.6393672199170124,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.6394605809128631,0.19567019473805145,0.6463217427385891,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"ترویج","boundary":[0.5780912863070538,0.19567019473805145,0.6271326970954356,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.5360165975103733,0.19567019473805145,0.5726454771784232,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5308275933609958,0.19567019473805145,0.5360139834024895,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5055186721991702,0.19567019473805145,0.5255619087136931,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.4502489626556017,0.19567019473805145,0.500244398340249,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.40394190871369295,0.19567019473805145,0.44502784232365145,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3776763485477178,0.19567019473805145,0.39844892116182573,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.3222821576763485,0.19567019473805145,0.37228219917012445,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.315435684647303,0.19567019473805145,0.322188796680498,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.24199170124481334,0.19567019473805145,0.3101441078838175,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22630705394190878,0.19567019473805145,0.23673385892116186,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"فراگیري","boundary":[0.1472614107883818,0.19567019473805145,0.22105941908713703,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوا","boundary":[0.8071298340248962,0.22752313591452197,0.8529319917012448,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.7431535269709544,0.22752313591452197,0.7887775518672199,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6902489626556015,0.22752313591452197,0.7377638589211617,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6412033195020745,0.22752313591452197,0.6850175103734439,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.5892946058091285,0.22752313591452197,0.6360261410788381,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5505809128630705,0.22752313591452197,0.5840223236514523,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5332780082987553,0.22752313591452197,0.5453795850622407,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5080082987551867,0.22752313591452197,0.5280515352697096,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.4548547717842324,0.22752313591452197,0.502801867219917,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.4237344398340249,0.22752313591452197,0.44955834024896263,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.41701244813277993,0.22752313591452197,0.42376556016597494,0.2466701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"امکا","boundary":[0.3789140663900413,0.22752313591452197,0.4119232780082986,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.3190456431535268,0.22752313591452197,0.3608879253112032,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.2699999999999998,0.22752313591452197,0.3138141908713691,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.22020746887966786,0.22752313591452197,0.2648320331950205,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.14726141078838156,0.22752313591452197,0.21506004149377575,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8452282157676347,0.2593760770909926,0.8529267634854769,0.27852313591452205],"dir":"ltr"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.7889626556016596,0.2593760770909926,0.8451485477178421,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.773278008298755,0.2593760770909926,0.7837048132780081,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.7270954356846472,0.2593760770909926,0.7679652697095434,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"قیاسی","boundary":[0.6749377593360995,0.2593760770909926,0.7219394190871369,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.6567634854771783,0.2593760770909926,0.6696902489626554,0.27852313591452205],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7883402489626554,0.3111353400735294,0.8101981742738588,0.32948828124999996],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8072614107883815,0.3111353400735294,0.8264006639004148,0.32948828124999996],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8231950207468878,0.3111353400735294,0.8450529460580911,0.32948828124999996],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8421161825726139,0.3111353400735294,0.85605112033195,0.32948828124999996],"dir":"ltr"},{"str":"دانش","boundary":[0.7254771784232362,0.3111353400735294,0.7768730290456428,0.32948828124999996],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7091701244813275,0.3111353400735294,0.7203296265560163,0.32948828124999996],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6505394190871367,0.3111353400735294,0.7041102074688794,0.32948828124999996],"dir":"rtl"},{"str":"همانگونه","boundary":[0.7522406639004146,0.3503466653262867,0.8233644398340245,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7242323651452278,0.3503466653262867,0.7466526970954354,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6985892116182568,0.3503466653262867,0.7186324481327797,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6485477178423232,0.3503466653262867,0.6929831950207465,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.6156846473029042,0.3503466653262867,0.6430482572614103,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.5687551867219913,0.3503466653262867,0.6101382572614105,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"گردید","boundary":[0.5107468879668047,0.3503466653262867,0.563151037344398,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5037759336099581,0.3503466653262867,0.5105290456431532,0.3694937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"بین","boundary":[0.473029045643153,0.3503466653262867,0.49823165975103684,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4121576763485472,0.3503466653262867,0.4676412448132775,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39622406639004104,0.3503466653262867,0.4066508713692942,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.35053941908713654,0.3503466653262867,0.3906258921161822,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.3012448132780079,0.3503466653262867,0.3450590041493772,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.27908713692946024,0.3503466653262867,0.2957268049792528,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.21933609958506192,0.3503466653262867,0.27352307053941877,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.1472614107883814,0.3503466653262867,0.2138470954356843,0.3694937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.7987966804979248,0.38237607709099264,0.85306468879668,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7475103734439829,0.38237607709099264,0.7933234854771779,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7075518672199165,0.38237607709099264,0.7421007883817422,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7023236514522816,0.38237607709099264,0.7075100414937754,0.401523135914522],"dir":"ltr"},{"str":"قطعاً","boundary":[0.6632365145228212,0.38237607709099264,0.6970020746887962,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6377178423236509,0.38237607709099264,0.6577610788381738,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.5823236514522817,0.38237607709099264,0.632319087136929,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5287966804979248,0.38237607709099264,0.576797800829875,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.4897095435684643,0.38237607709099264,0.5234210788381739,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"برآیند","boundary":[0.4350622406638999,0.38237607709099264,0.4840358091286302,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.36796680497925266,0.38237607709099264,0.42963622406638957,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34792531120331904,0.38237607709099264,0.3624850207468875,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.292406639004149,0.38237607709099264,0.3424066804979249,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.24024896265560128,0.38237607709099264,0.2871051037344394,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.19518672199170087,0.38237607709099264,0.23481398340248924,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17265560165975052,0.38237607709099264,0.18308240663900363,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14726141078838126,0.38237607709099264,0.1673046473029041,0.401523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.8165975103734434,0.4144937241498161,0.8531183402489622,0.4336407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.800788381742738,0.4144937241498161,0.811242199170124,0.4336407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7546058091286302,0.4144937241498161,0.7954486307053936,0.4336407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7292116182572609,0.4144937241498161,0.7492008298755181,0.4336407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"زیرساختها","boundary":[0.6140663900414932,0.4144937241498161,0.7237020746887961,0.4336407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5982572614107878,0.4144937241498161,0.6086840663900409,0.4336407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.488340248962655,0.4144937241498161,0.5927880497925306,0.4336407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"تدوین","boundary":[0.42609958506224,0.4144937241498161,0.4827717012448126,0.4336407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3810373443983396,0.4144937241498161,0.42066460580912796,0.4336407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3741908713692939,0.4144937241498161,0.3809439834024889,0.4336407829733455],"dir":"ltr"},{"str":"امکا","boundary":[0.3298684232365139,0.4144937241498161,0.36906348547717777,0.4336407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.26526970954356777,0.4144937241498161,0.31154203319502005,0.4336407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.20999999999999933,0.4144937241498161,0.26000004149377526,0.4336407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.14726141078838106,0.4144937241498161,0.19807182572614043,0.4336407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.7852282157676341,0.4462584300321691,0.8530268464730284,0.4654054888556985],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7800392116182566,0.4462584300321691,0.7852256016597504,0.4654054888556985],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.8165975103734432,0.4781113712086397,0.8265977178423229,0.49725843003216913],"dir":"ltr"},{"str":"درآمد","boundary":[0.7556016597510365,0.4781113712086397,0.8164890871369286,0.49725843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"سرانه","boundary":[0.6987136929460573,0.4781113712086397,0.750190207468879,0.49725843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6851452282157667,0.4781113712086397,0.6918983402489617,0.49725843003216913],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.6918672199170115,0.4781113712086397,0.6987283817427377,0.49725843003216913],"dir":"ltr"},{"str":"یکی","boundary":[0.6331120331950197,0.4781113712086397,0.6798719502074678,0.49725843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6133195020746879,0.4781113712086397,0.6278792116182563,0.49725843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.4933195020746878,0.4781113712086397,0.6080999999999992,0.49725843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.4467634854771775,0.4781113712086397,0.48811033195020653,0.49725843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4175103734439824,0.4781113712086397,0.4414447717842314,0.49725843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.3546473029045633,0.4781113712086397,0.4122286307053932,0.49725843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.28082987551867117,0.4781113712086397,0.3493348132780073,0.49725843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"میزا","boundary":[0.23688087136929356,0.4781113712086397,0.27555348547717734,0.49725843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.1472614107883807,0.4781113712086397,0.21872713692945953,0.49725843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.7767634854771776,0.5099643123851103,0.8528925311203311,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7166390041493768,0.5099643123851103,0.7646401244813269,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6726970954356838,0.5099643123851103,0.711243858921161,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6449377593360988,0.5099643123851103,0.6673580912863063,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.5844398340248955,0.5099643123851103,0.6395182157676341,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5590456431535262,0.5099643123851103,0.579088879668049,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"آمار","boundary":[0.5195850622406631,0.5099643123851103,0.5537287966804971,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"اعلام","boundary":[0.47302904564315273,0.5099643123851103,0.5141149792531112,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4341908713692938,0.5099643123851103,0.46763228215767555,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.38078838174273777,0.5099643123851103,0.4287354771784224,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"سازما","boundary":[0.33248253112033116,0.5099643123851103,0.37545933609958426,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3031120331950199,0.5099643123851103,0.31948157676348465,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28742738589211536,0.5099643123851103,0.29785419087136844,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"نهادهاي","boundary":[0.21834024896265478,0.5099643123851103,0.2821336929460572,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی","boundary":[0.16630705394190787,0.5099643123851103,0.21314663900414854,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14726141078838093,0.5099643123851103,0.16106477178423156,0.5291113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.8429804564315343,0.541817253561581,0.8529210373443974,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"استناد","boundary":[0.7802489626556007,0.541817253561581,0.8247654771784222,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7628215767634845,0.541817253561581,0.77492315352697,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"میزا","boundary":[0.729080041493775,0.541817253561581,0.7574971369294596,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.6496680497925302,0.541817253561581,0.7108782572614099,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.5681327800829864,0.541817253561581,0.6442618257261403,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5147302904564305,0.541817253561581,0.5627314107883806,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5080082987551856,0.541817253561581,0.5147614107883806,0.5609643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"نشا","boundary":[0.4791215352697084,0.541817253561581,0.502757427385891,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.4285892116182561,0.541817253561581,0.46105817427385776,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.3895020746887955,0.541817253561581,0.42337568464730174,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.384313070539418,0.541817253561581,0.3894994605809118,0.5609643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.36522821576763376,0.541817253561581,0.3790315767634844,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.3126970954356835,0.541817253561581,0.36002290456431424,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.25082987551867114,0.541817253561581,0.3075258921161814,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.23514522821576656,0.541817253561581,0.24559904564315246,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.19630705394190764,0.541817253561581,0.22993755186721884,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.14726141078838065,0.541817253561581,0.19107560165974993,0.5609643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8382572614107873,0.5736701947380516,0.8528439834024885,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7847302904564304,0.5736701947380516,0.8327314107883805,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7687966804979242,0.5736701947380516,0.7792234854771772,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.743278008298754,0.5736701947380516,0.7633212448132768,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"نهایت","boundary":[0.6899999999999988,0.5736701947380516,0.7377850207468867,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.6277593360995839,0.5736701947380516,0.6845124896265549,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"درآمد","boundary":[0.5714937759336087,0.5736701947380516,0.6222501659751025,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"سرانه","boundary":[0.5246887966804967,0.5736701947380516,0.5659097925311191,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"شهروندا","boundary":[0.4480012033195009,0.5736701947380516,0.5190439419087125,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4176348547717831,0.5736701947380516,0.42952033195020634,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.3316182572614097,0.5736701947380516,0.3844275933609947,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3246473029045632,0.5736701947380516,0.3314004149377582,0.592817253561581],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.29887966804979144,0.5736701947380516,0.31930107883817316,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.239875518672198,0.5736701947380516,0.29338717842323536,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"غنا","boundary":[0.20589211618257144,0.5736701947380516,0.23449829875518555,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19008298755186606,0.5736701947380516,0.20050979253111917,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.14726141078838056,0.5736701947380516,0.1846196265560154,0.592817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبی","boundary":[0.8014107883817415,0.6054349006204046,0.8529505394190858,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7814937759336088,0.6054349006204046,0.7960534854771772,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7224896265560155,0.6054349006204046,0.77597427385892,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"مینماییم","boundary":[0.6464315352697083,0.6054349006204046,0.7172177178423225,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6412033195020735,0.6054349006204046,0.6463897095435673,0.6245819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.6211618257261401,0.6054349006204046,0.6357485477178413,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5698755186721981,0.6054349006204046,0.6158158506224056,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"مستندات","boundary":[0.4940663900414927,0.6054349006204046,0.5645688796680488,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بان","boundary":[0.47427385892116075,0.6054349006204046,0.48867149377593255,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.39037344398340135,0.6054349006204046,0.44112983402489514,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.38352697095435584,0.6054349006204046,0.39028008298755085,0.6245819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"چهل","boundary":[0.33883817427385793,0.6054349006204046,0.3782763485477168,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.30149377593360893,0.6054349006204046,0.33344950207468776,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.2690041493775923,0.6054349006204046,0.2963677593360985,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.26228215767634755,0.6054349006204046,0.2690352697095426,0.6245819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"میزا","boundary":[0.22244103734439735,0.6054349006204046,0.2570439834024887,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"درآمد","boundary":[0.14726141078838076,0.6054349006204046,0.20420365145228117,0.6245819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"سرانه","boundary":[0.8116182572614095,0.6372878417968751,0.8528392531120319,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7856016597510361,0.6372878417968751,0.8060230705394178,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.7325726141078825,0.6372878417968751,0.7798984232365133,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.6957261410788369,0.6372878417968751,0.7268985062240652,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبی","boundary":[0.6385892116182561,0.6372878417968751,0.6901289626556004,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.622531120331949,0.6372878417968751,0.6329579253112021,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"غنا","boundary":[0.5945228215767623,0.6372878417968751,0.6169431535269698,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.5429875518672188,0.6372878417968751,0.5890707883817417,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.47340248962655496,0.6372878417968751,0.5372329045643143,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.4344398340248952,0.6372878417968751,0.467881244813277,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.39037344398340146,0.6372878417968751,0.42892020746887866,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3851452282157663,0.6372878417968751,0.3903316182572601,0.6564349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.35962655601659616,0.6372878417968751,0.379669792531119,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"حالی","boundary":[0.3068464730290443,0.6372878417968751,0.3541992946058078,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2727385892116169,0.6372878417968751,0.301344771784231,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.20975103734439704,0.6372878417968751,0.2671795020746875,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"درآمد","boundary":[0.14726141078838043,0.6372878417968751,0.20420365145228087,0.6564349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"سرانه","boundary":[0.8116182572614095,0.6691407829733458,0.8528392531120319,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"کرهايها","boundary":[0.7366804979253099,0.6691407829733458,0.8060667634854759,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7298340248962643,0.6691407829733458,0.7365871369294592,0.6882878417968751],"dir":"ltr"},{"str":"شش","boundary":[0.6867634854771768,0.6691407829733458,0.7244728630705379,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.642074688796679,0.6691407829733458,0.6814318257261396,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5976348547717828,0.6691407829733458,0.6366408298755173,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.558796680497924,0.6691407829733458,0.5922380912863057,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.514854771784231,0.6691407829733458,0.5534015352697081,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5096265560165959,0.6691407829733458,0.5148129460580897,0.6882878417968751],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4904564315352682,0.6691407829733458,0.5042597925311189,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.4318257261410773,0.6691407829733458,0.48509427385891957,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.38576763485477017,0.6691407829733458,0.4264213692946042,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"شهروندا","boundary":[0.31542858921161665,0.6691407829733458,0.3802854771784216,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.25966804979252944,0.6691407829733458,0.2970262655601643,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبی","boundary":[0.1965560165975087,0.6691407829733458,0.25428161825725976,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"شش","boundary":[0.1472614107883801,0.6691407829733458,0.19115663900414773,0.6882878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.8190871369294591,0.7009937241498163,0.8527716597510359,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7691701244813263,0.7009937241498163,0.8136866390041478,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7499999999999984,0.7009937241498163,0.763803360995849,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"شهروندا","boundary":[0.6796609543568449,0.7009937241498163,0.7445178423236499,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"غنایی","boundary":[0.6166804979253097,0.7009937241498163,0.6613829875518658,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"ثروتمندتر","boundary":[0.5330290456431521,0.7009937241498163,0.6110950207468866,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.49431535269709415,0.7009937241498163,0.5277567634854758,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47863070539418956,0.7009937241498163,0.4890575103734427,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4612033195020734,0.7009937241498163,0.47341294605809,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.41775933609958366,0.7009937241498163,0.4559549377593347,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"غنا","boundary":[0.3839004149377579,0.7009937241498163,0.41250659751037205,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.3278838174273845,0.7009937241498163,0.37858618257261273,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.302614107883816,0.7009937241498163,0.32260331950207327,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.25294605809128484,0.7009937241498163,0.2973275103734425,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.2102489626556002,0.7009937241498163,0.24760717842323504,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبی","boundary":[0.1472614107883803,0.7009937241498163,0.2049870124481313,0.7201407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"شش","boundary":[0.8152282157676333,0.732846665326287,0.8529375933609944,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.7757676348547703,0.732846665326287,0.8094521576763472,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"فقیرتر","boundary":[0.7229875518672184,0.732846665326287,0.7701242738589197,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.6622406639004134,0.732846665326287,0.7173418257261397,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6570124481327786,0.732846665326287,0.6621988381742724,0.7519937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.6367219917012433,0.732846665326287,0.6513087136929446,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5851867219916997,0.732846665326287,0.6311270539419072,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5259336099585047,0.732846665326287,0.5794182572614093,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.480373443983401,0.732846665326287,0.5203788796680483,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4412863070539404,0.732846665326287,0.47472771784232215,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43419087136929313,0.732846665326287,0.44094398340248814,0.7519937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"بیش","boundary":[0.39360995850622255,0.732846665326287,0.42853705394190716,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3734439834024881,0.732846665326287,0.3880036929460565,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"پنجاه","boundary":[0.3275103734439819,0.732846665326287,0.3681100829875504,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.2721161825726126,0.732846665326287,0.3219271369294591,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"نابرابري","boundary":[0.1989211618257247,0.732846665326287,0.2664792946058077,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"فو","boundary":[0.16966804979252964,0.732846665326287,0.19341199170124335,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.15423236514522676,0.732846665326287,0.16450929460580765,0.7519937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14726141078838023,0.732846665326287,0.15401452282157524,0.7519937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8391286307053926,0.7646996065027575,0.8529319917012432,0.7838466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7782572614107869,0.7646996065027575,0.8337408298755172,0.7838466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیتآمیز","boundary":[0.6778008298755172,0.7646996065027575,0.7728699585062225,0.7838466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"کرهايها","boundary":[0.5906639004149361,0.7646996065027575,0.6722129875518658,0.7838466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.565145228215766,0.7646996065027575,0.5851884647302887,0.7838466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5126141078838158,0.7646996065027575,0.5596427800829858,0.7838466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.49045643153526813,0.7646996065027575,0.5070960995850606,0.7838466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"فراگیري","boundary":[0.4111618257261395,0.7646996065027575,0.4849598340248947,0.7838466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39522821576763334,0.7646996065027575,0.4056550207468865,0.7838466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3281327800829861,0.7646996065027575,0.389802199170123,0.7838466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30809128630705246,0.7646996065027575,0.3226509958506209,0.7838466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.25269709543568314,0.7646996065027575,0.3026971369294591,0.7838466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"برمیگردد","boundary":[0.15248962655601495,0.7646996065027575,0.24724232365145077,0.7838466653262869],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14730062240663733,0.7646996065027575,0.15248701244813112,0.7838466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7975518672199152,0.7965525476792281,0.8530354356846456,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.7569709543568447,0.7965525476792281,0.7920601244813261,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7410373443983385,0.7965525476792281,0.7514641493775915,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیتآمیز","boundary":[0.6405809128630686,0.7965525476792281,0.7356500414937742,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6205394190871351,0.7965525476792281,0.6350991286307036,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5712448132780065,0.7965525476792281,0.6150590041493759,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5642738589211599,0.7965525476792281,0.5710269709543548,0.8156996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"عامل","boundary":[0.5187136929460562,0.7965525476792281,0.5588812033195002,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.4695435684647284,0.7965525476792281,0.5132226970954338,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"شکوفایی","boundary":[0.3911203319502054,0.7965525476792281,0.4641588796680479,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3751867219916992,0.7965525476792281,0.38561352697095236,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.30858921161825525,0.7965525476792281,0.36979941908713493,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.22941908713692752,0.7965525476792281,0.3033251452282138,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2039004149377574,0.7965525476792281,0.22394365145228023,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.14726141078837982,0.7965525476792281,0.19847701244813085,0.8156996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.7720331950207447,0.828317253561581,0.852962489626554,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"آسیایی","boundary":[0.7100414937759315,0.828317253561581,0.7666564730290436,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.6712033195020726,0.828317253561581,0.7046447302904543,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6434439834024874,0.828317253561581,0.6658387966804958,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6235269709543547,0.828317253561581,0.6380866804979233,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.6082086721991681,0.828317253561581,0.6181492531120311,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5760995850622386,0.828317253561581,0.5899029460580891,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"عنوا","boundary":[0.538748091286305,0.828317253561581,0.5707038174273839,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5136099585062219,0.828317253561581,0.5204981327800808,0.8474643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"معجزه","boundary":[0.4635684647302884,0.828317253561581,0.5137035684647282,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.3908713692946037,0.828317253561581,0.4585915767634834,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37730290456431326,0.828317253561581,0.38405601659750827,0.8474643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.3840248962655581,0.828317253561581,0.39088605809128424,0.8474643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.34643153526970744,0.828317253561581,0.36679892116182367,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.30858921161825514,0.828317253561581,0.34113921161825517,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.23912863070539211,0.828317253561581,0.30344178423236307,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2339396265560145,0.828317253561581,0.2391260165975083,0.8474643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.16705394190871156,0.828317253561581,0.2287233609958485,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.14726141078837962,0.828317253561581,0.1618211203319481,0.8474643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.8177178423236491,0.8601701947380516,0.8528340248962631,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"امکانات","boundary":[0.7483817427385869,0.8601701947380516,0.8126443568464707,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.7104149377593338,0.8601701947380516,0.7430999999999979,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"جادهها","boundary":[0.6506639004149354,0.8601701947380516,0.7052997510373422,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6439419087136906,0.8601701947380516,0.6506950207468856,0.879317253561581],"dir":"ltr"},{"str":"ساختما","boundary":[0.5828144813277985,0.8601701947380516,0.6387302489626532,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5535684647302881,0.8601701947380516,0.5699380082987529,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5468464730290432,0.8601701947380516,0.5535995850622383,0.879317253561581],"dir":"ltr"},{"str":"ماشین","boundary":[0.49394190871369065,0.8601701947380516,0.5416999170124459,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"آلات","boundary":[0.44390041493775706,0.8601701947380516,0.4886600414937736,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.39858921161825495,0.8601701947380516,0.43856763485476946,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.378796680497923,0.8601701947380516,0.3933563900414914,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.3446887966804956,0.8601701947380516,0.3735380912863047,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.28954356846472795,0.8601701947380516,0.3393545228215744,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.2485892116182549,0.8601701947380516,0.2842996680497902,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.20116182572613872,0.8601701947380516,0.24349033195020509,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1573443983402466,0.8601701947380516,0.1958911618257238,0.879317253561581],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15211618257261184,0.8601701947380516,0.1573025726141056,0.879317253561581],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش","boundary":[0.766680497925309,0.8920231359145221,0.82343365145228,0.9111701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7507468879668028,0.8920231359145221,0.7611736929460559,0.9111701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقاء","boundary":[0.7007053941908692,0.8920231359145221,0.7453197510373422,0.9111701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6537759336099562,0.8920231359145221,0.695199834024894,0.9111701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6044813278008276,0.8920231359145221,0.648295518672197,0.9111701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5885477178423214,0.8920231359145221,0.5989745228215745,0.9111701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.527427385892114,0.8920231359145221,0.5832621161825705,0.9111701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"شهروندا","boundary":[0.45708834024896045,0.8920231359145221,0.5219452282157654,0.9111701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4330705394190849,0.8920231359145221,0.4387701659751015,0.9111701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.3534024896265538,0.8920231359145221,0.4000259751037322,0.9111701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.3018672199170102,0.8920231359145221,0.3481665560165953,0.9111701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"دستاوردهاي","boundary":[0.19817427385891892,0.8920231359145221,0.2966346473029023,0.9111701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.14726141078837948,0.8920231359145221,0.19275037344398113,0.9111701947380515],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.13205,0.85605,0.91117],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/b17e6603e716d3d69444aabce9e9d103.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/fdd4790a46e4f178e329eb8cc37e4a34.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08253,0.14395,0.11645]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8114937759336099,0.08252699908088229,0.8482060580912862,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7809958506224066,0.08252699908088229,0.8063784647302904,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.77701244813278,0.08252699908088229,0.7810038174273858,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7181327800829875,0.08252699908088229,0.7718707468879668,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.653402489626556,0.08252699908088229,0.713044356846473,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6379668049792531,0.08252699908088229,0.6483817842323651,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5663900414937759,0.08252699908088229,0.6328268464730291,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.1692946058091286,0.08847172277113964,0.1804970539419087,0.10320701688878671],"dir":"ltr"},{"str":"مثبتی","boundary":[0.8119917012448132,0.13231725356158078,0.8529972199170124,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.746390041493776,0.13231725356158078,0.8065953112033195,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7304564315352696,0.13231725356158078,0.7408832365145227,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"شاید","boundary":[0.6872614107883818,0.13231725356158078,0.7249437759336099,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.6299999999999998,0.13231725356158078,0.6750297510373442,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6099585062240662,0.13231725356158078,0.6245182157676348,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"دستاوردهاي","boundary":[0.5061410788381743,0.13231725356158078,0.6046014522821577,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48684647302904566,0.13231725356158078,0.5006498340248963,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.43730290456431536,0.13231725356158078,0.4813331950207469,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.3868879668049793,0.13231725356158078,0.431755643153527,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36149377593361,0.13231725356158078,0.3815370124481328,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.3019917012448133,0.13231725356158078,0.3561246473029046,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.26850622406639,0.13231725356158078,0.2966261825726141,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"محسوس","boundary":[0.18684647302904558,0.13231725356158078,0.26317580912863064,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17103734439834017,0.13231725356158078,0.1814641493775933,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.1472614107883817,0.13231725356158078,0.16565688796680492,0.15146431238511018],"dir":"rtl"},{"str":"ملموس","boundary":[0.7939419087136927,0.16408195944393378,0.8528752282157674,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"نباشند","boundary":[0.7412863070539417,0.16408195944393378,0.7884500414937756,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7336076763485475,0.16408195944393378,0.7413062240663898,0.18322901826746318],"dir":"ltr"},{"str":"مثلاً","boundary":[0.6987136929460579,0.16408195944393378,0.7283914107883815,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقاي","boundary":[0.6408298755186721,0.16408195944393378,0.6932865560165973,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.59402489626556,0.16408195944393378,0.6354487966804978,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5448547717842323,0.16408195944393378,0.5886689626556016,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"شهروندا","boundary":[0.47451572614107884,0.16408195944393378,0.5393726141078838,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4442738589211618,0.16408195944393378,0.45615933609958503,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.3583817427385892,0.16408195944393378,0.41119107883817424,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33298755186721984,0.16408195944393378,0.34783692946058087,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.28058091286307046,0.16408195944393378,0.3276095850622406,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.25854771784232355,0.16408195944393378,0.27518738589211605,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.24124481327800817,0.16408195944393378,0.25313029045643143,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"بیماري","boundary":[0.14726141078838162,0.16408195944393378,0.20795838174273848,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.8056431535269709,0.19619960650275733,0.8529689626556016,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7776348547717842,0.19619960650275733,0.8000551867219917,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7582157676348548,0.19619960650275733,0.7720191286307053,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.7134024896265561,0.19619960650275733,0.7526515767634855,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.6978352282157676,0.19619960650275733,0.7077758091286307,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.6250207468879668,0.19619960650275733,0.6793157676348548,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"ویا","boundary":[0.5968879668049792,0.19619960650275733,0.6195243983402489,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"ریشه","boundary":[0.5458506224066388,0.19619960650275733,0.584640497925311,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"کنی","boundary":[0.5056431535269709,0.19619960650275733,0.5404081742738588,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"بیماري","boundary":[0.43941908713692934,0.19619960650275733,0.5001160580912862,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4193775933609958,0.19619960650275733,0.4339373029045642,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3938589211618257,0.19619960650275733,0.413848132780083,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.34294605809128625,0.19619960650275733,0.38838099585062236,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.2783402489626556,0.19619960650275733,0.33741647302904565,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.21809128630705396,0.19619960650275733,0.2728995435684647,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21136929460580897,0.19619960650275733,0.21812240663900398,0.21534666532628677],"dir":"ltr"},{"str":"ارتقاي","boundary":[0.14726141078838156,0.19619960650275733,0.20590394190871353,0.21534666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.8114937759336096,0.2279643123851103,0.8529176763485473,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.7620746887966802,0.2279643123851103,0.8058888796680495,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"شهروندا","boundary":[0.6914866804979249,0.2279643123851103,0.7563435684647299,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6672199170124479,0.2279643123851103,0.6729195435684645,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5873029045643151,0.2279643123851103,0.6339263900414934,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5616597510373441,0.2279643123851103,0.5817029875518669,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5152282157676346,0.2279643123851103,0.556071037344398,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4991701244813275,0.2279643123851103,0.5096239419087134,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"حوادث","boundary":[0.4267219917012446,0.2279643123851103,0.49359360995850604,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"رانندگی","boundary":[0.3480497925311201,0.2279643123851103,0.42101041493775915,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.31394190871369276,0.2279643123851103,0.34254809128630687,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.24796680497925297,0.2279643123851103,0.3084476763485476,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"تصادفات","boundary":[0.16319502074688783,0.2279643123851103,0.24263863070539402,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14726141078838156,0.2279643123851103,0.15245999999999982,0.24711137120863974],"dir":"rtl"},{"str":"حوادث","boundary":[0.7923236514522816,0.2598172535615809,0.8530094190871363,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"رانندگی","boundary":[0.7201244813278003,0.2598172535615809,0.7868992531120327,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7002074688796676,0.2598172535615809,0.7147671784232361,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6810373443983397,0.2598172535615809,0.6948407053941903,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.6365975103734436,0.2598172535615809,0.675846597510373,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.5784647302904561,0.2598172535615809,0.6313551037344395,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.5246887966804976,0.2598172535615809,0.5733112033195017,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.5117819502074682,0.2598172535615809,0.5246695020746881,0.2789643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"ارتقاي","boundary":[0.4541078838174267,0.2598172535615809,0.506564564315352,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4074273858921155,0.2598172535615809,0.4488512863070533,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.35215767634854706,0.2598172535615809,0.40215771784232296,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.3070954356846466,0.2598172535615809,0.3469117842323644,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.24149377593360924,0.2598172535615809,0.30194763485477105,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22580912863070465,0.2598172535615809,0.23623593360995776,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"مثبتی","boundary":[0.1734024896265553,0.2598172535615809,0.22063207468879595,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.14726141078838104,0.2598172535615809,0.1680339834024889,0.2789643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7987966804979245,0.29167019473805156,0.8529836514522814,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.7365560165975096,0.29167019473805156,0.7932011203319494,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"شهروندا","boundary":[0.6660924896265553,0.29167019473805156,0.7309493775933602,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.641950207468879,0.29167019473805156,0.6476498340248956,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5621576763485471,0.29167019473805156,0.6087811618257255,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5422406639004144,0.29167019473805156,0.5568003734439829,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5230705394190865,0.29167019473805156,0.5368739004149371,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.47850622406638943,0.29167019473805156,0.5177553112033189,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.4309543568464724,0.29167019473805156,0.4732828630705388,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.415145228215767,0.29167019473805156,0.4255720331950201,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.358008298755186,0.29167019473805156,0.4097641493775927,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"مناسبی","boundary":[0.2985062240663893,0.29167019473805156,0.35274721991701175,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2785892116182565,0.29167019473805156,0.29314892116182495,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.23688796680497848,0.29167019473805156,0.2732197095435677,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.18348547717842245,0.29167019473805156,0.23148659751037268,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.14726141078838098,0.29167019473805156,0.17813663900414864,0.310817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"جانبه","boundary":[0.8132365145228208,0.32378784179687503,0.8530258506224059,0.3429349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.756721991701244,0.32378784179687503,0.8013465560165967,0.3429349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"مینماید","boundary":[0.6867634854771776,0.32378784179687503,0.7515745643153519,0.3429349006204045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6815352697095427,0.32378784179687503,0.6867216597510365,0.3429349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.7543568464730279,0.35555254767922806,0.823539460580912,0.37469960650275747],"dir":"rtl"},{"str":"رسالت","boundary":[0.6938589211618247,0.35555254767922806,0.7486671784232354,0.37469960650275747],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.6326141078838164,0.35555254767922806,0.6884758506224057,0.37469960650275747],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5570539419087127,0.35555254767922806,0.6270702074688788,0.37469960650275747],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5411203319502065,0.35555254767922806,0.5515471369294596,0.37469960650275747],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.4645643153526962,0.35555254767922806,0.5356880912863061,0.37469960650275747],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.45759336099584946,0.35555254767922806,0.46434647302904447,0.37469960650275747],"dir":"ltr"},{"str":"ارائه","boundary":[0.41850622406638877,0.35555254767922806,0.45210970954356716,0.37469960650275747],"dir":"rtl"},{"str":"امکانات","boundary":[0.34892116182572486,0.35555254767922806,0.41318377593360867,0.37469960650275747],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3329875518672187,0.35555254767922806,0.3434143568464718,0.37469960650275747],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.3009958506224054,0.35555254767922806,0.32738701244813156,0.37469960650275747],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.2348962655601648,0.35555254767922806,0.2954851867219905,0.37469960650275747],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.1953112033195009,0.35555254767922806,0.22929286307053823,0.37469960650275747],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.14726141078838056,0.35555254767922806,0.18977900414937643,0.37469960650275747],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.8127385892116169,0.38740548885569864,0.8528250622406626,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7966804979253098,0.38740548885569864,0.8071073029045629,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.7456431535269696,0.38740548885569864,0.7909654356846461,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6962240663900402,0.38740548885569864,0.7400382572614095,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.630497925311202,0.38740548885569864,0.6907031950207455,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6252697095435672,0.38740548885569864,0.630456099585061,0.406552547679228],"dir":"ltr"},{"str":"بدیهی","boundary":[0.570373443983401,0.38740548885569864,0.6195901244813263,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5261825726141064,0.38740548885569864,0.5647293360995835,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.506016597510372,0.38740548885569864,0.5205763070539404,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"زاویه","boundary":[0.4598340248962641,0.38740548885569864,0.500379709543567,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.4212448132780069,0.38740548885569864,0.4542385892116168,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40518672199169986,0.38740548885569864,0.415613526970953,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.38912863070539283,0.38740548885569864,0.3995824481327787,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.34269709543568333,0.38740548885569864,0.3835399170124468,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32327800829875386,0.38740548885569864,0.3370813692946045,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.26800829875518545,0.38740548885569864,0.3177155601659738,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.2082572614107871,0.38740548885569864,0.26252526970954226,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.14726141078838023,0.38740548885569864,0.20268535269709417,0.406552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.842489626556015,0.4192584300321692,0.8529164315352681,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7966804979253097,0.4192584300321692,0.8367669709543554,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.7472614107883803,0.4192584300321692,0.7910756016597495,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7216182572614093,0.4192584300321692,0.741661493775932,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7102904564315338,0.4192584300321692,0.7159900829875504,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.630373443983401,0.4192584300321692,0.6769969294605794,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6143153526970939,0.4192584300321692,0.6247691701244799,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5606639004149363,0.4192584300321692,0.6086650207468866,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5539419087136913,0.4192584300321692,0.5606950207468863,0.43840548885569863],"dir":"ltr"},{"str":"میتوا","boundary":[0.5025240248962637,0.4192584300321692,0.5484210373443966,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47029045643153344,0.4192584300321692,0.4840938174273841,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.4119087136929443,0.4192584300321692,0.46482609958506044,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3959751037344381,0.4192584300321692,0.4064019087136912,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.33572614107883647,0.4192584300321692,0.39058842323651277,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"واقعی","boundary":[0.2840663900414921,0.4192584300321692,0.3303657261410772,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.22282157676348383,0.4192584300321692,0.2786833195020731,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.1472614107883801,0.4192584300321692,0.21727767634854606,0.43840548885569863],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8424896265560146,0.45111137120863987,0.8529164315352676,0.4702584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.7661825726141059,0.45111137120863987,0.8373063485477158,0.4702584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7409128630705374,0.45111137120863987,0.7609560995850603,0.4702584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6860165975103715,0.45111137120863987,0.7357238589211598,0.4702584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6703319502074669,0.45111137120863987,0.6807857676348529,0.4702584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6170539419087118,0.45111137120863987,0.6650550622406619,0.4702584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.5809543568464711,0.45111137120863987,0.6118295850622387,0.4702584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"جانبه","boundary":[0.5360165975103716,0.45111137120863987,0.5758059336099566,0.4702584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.4917012448132762,0.45111137120863987,0.5307072199170106,0.4702584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"واقف","boundary":[0.44091286307053756,0.45111137120863987,0.48659091286306866,0.4702584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"گردید","boundary":[0.3831535269709525,0.45111137120863987,0.43555767634854586,0.4702584300321693],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.245850622406637,0.45111137120863987,0.2587773858921142,0.4702584300321693],"dir":"ltr"},{"str":"Lehr,W,1999","boundary":[0.2587966804979233,0.44933977194393404,0.3696403319502054,0.46407506606158105],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.37020746887966605,0.45111137120863987,0.3779060165975084,0.4702584300321693],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7890871369294586,0.5028706341911766,0.810945062240662,0.5212235753676473],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8080082987551848,0.5028706341911766,0.8263966804979234,0.5212235753676473],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.823195020746886,0.5028706341911766,0.8450529460580893,0.5212235753676473],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8421161825726122,0.5028706341911766,0.8560511203319482,0.5212235753676473],"dir":"ltr"},{"str":"زیر","boundary":[0.753609958506222,0.5028706341911766,0.78408497925311,0.5212235753676473],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6911203319502055,0.5028706341911766,0.7485490456431515,0.5212235753676473],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.609585062240662,0.5028706341911766,0.6859926970954338,0.5212235753676473],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5662107883817408,0.5028706341911766,0.5765158506224047,0.5212235753676473],"dir":"ltr"},{"str":"II","boundary":[0.576597510373442,0.5012876120174634,0.5943204149377573,0.5174346708409929],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5942738589211598,0.5028706341911766,0.6045271369294585,0.5212235753676473],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8034024896265539,0.5418172535615811,0.8234457261410767,0.5609643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"زیرساخت","boundary":[0.7172614107883797,0.5418172535615811,0.7980556431535248,0.5609643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6419502074688777,0.5418172535615811,0.7119664730290437,0.5609643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6352282157676328,0.5418172535615811,0.6419813278008277,0.5609643123851105],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.584564315352695,0.5418172535615811,0.6299585477178403,0.5609643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.5376348547717822,0.5418172535615811,0.5794771369294586,0.5609643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5219502074688777,0.5418172535615811,0.5323770124481308,0.5609643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.45149377593360795,0.5418172535615811,0.5166748132780064,0.5609643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"امکانات","boundary":[0.3821576763485457,0.5418172535615811,0.4464202904564295,0.5609643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.350414937759334,0.5418172535615811,0.3768060995850602,0.5609643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.2850622406638984,0.5418172535615811,0.345267510373442,0.5609643123851105],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.27460580912862875,0.5418172535615811,0.2797921991701225,0.5609643123851105],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506204,0.5702149730009193,0.8560356846473008,0.5849502671185663],"dir":"ltr"},{"str":"شبکهها","boundary":[0.7650622406638983,0.5736701947380517,0.8265770539419066,0.5928172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7493775933609937,0.5736701947380517,0.7598043983402468,0.5928172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"سرویسهاي","boundary":[0.6460580912863049,0.5736701947380517,0.7439412448132758,0.5928172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"مخابراتی","boundary":[0.5703734439834003,0.5736701947380517,0.6409299585062218,0.5928172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506202,0.6022443847656251,0.8560356846473006,0.6169796788832722],"dir":"ltr"},{"str":"تکنولوژيهاي","boundary":[0.7097925311203297,0.6056996065027576,0.8233757676348525,0.6248466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6622406639004128,0.6056996065027576,0.7046231950207448,0.6248466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506203,0.6343620318244487,0.8560356846473007,0.6490973259420958],"dir":"ltr"},{"str":"سوئیچینگ","boundary":[0.7350622406638982,0.6378172535615811,0.8233999170124459,0.6569643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7193775933609936,0.6378172535615811,0.7298043983402467,0.6569643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"روتینگ","boundary":[0.648921161825724,0.6378172535615811,0.7141091701244792,0.6569643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506202,0.6663914435891546,0.8560356846473006,0.6811267377068017],"dir":"ltr"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.762946058091284,0.6698466653262869,0.8234809543568441,0.6889937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7472614107883794,0.6698466653262869,0.7576882157676325,0.6889937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.6944813278008275,0.6698466653262869,0.7419151867219893,0.6889937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506201,0.6982443847656251,0.8560356846473005,0.7129796788832722],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.7523651452282133,0.7016996065027575,0.8234889211618232,0.7208466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.714522821576761,0.7016996065027575,0.7471268464730265,0.7208466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"رسانهاي","boundary":[0.6449377593360971,0.7016996065027575,0.7091976348547693,0.7208466653262868],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6319917012448109,0.7016996065027575,0.639690248962653,0.7208466653262868],"dir":"ltr"},{"str":"صوت","boundary":[0.5829460580912839,0.7016996065027575,0.6319196265560141,0.7208466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5762240663900391,0.7016996065027575,0.582977178423234,0.7208466653262868],"dir":"ltr"},{"str":"تصویر","boundary":[0.5195850622406615,0.7016996065027575,0.5708817012448109,0.7208466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5119064315352673,0.7016996065027575,0.5196049792531097,0.7208466653262868],"dir":"ltr"},{"str":"شامل","boundary":[0.774647302904562,0.7346113712086398,0.8168677593360972,0.7537584300321692],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7619590456431511,0.7347048627068017,0.7675506224066365,0.7538519215303311],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8438589211618233,0.7621730957031252,0.8522316597510349,0.7813201545266546],"dir":"ltr"},{"str":"شبکههاي","boundary":[0.7478838174273834,0.7678760770909928,0.8235102074688772,0.7870231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"موبایل","boundary":[0.6916182572614084,0.7678760770909928,0.7426717842323627,0.7870231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6848962655601635,0.7678760770909928,0.6916493775933585,0.7870231359145221],"dir":"ltr"},{"str":"بدو","boundary":[0.6520260995850599,0.7678760770909928,0.67952477178423,0.7870231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"کابل","boundary":[0.5951452282157652,0.7678760770909928,0.6338810788381718,0.7870231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8438589211618233,0.7942907427619488,0.8559660995850599,0.8134378015854781],"dir":"ltr"},{"str":"شبکههاي","boundary":[0.7478838174273833,0.7999937241498164,0.8235102074688772,0.8191407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"فیبر","boundary":[0.7147717842323627,0.7999937241498164,0.7426756431535244,0.8191407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"نوري","boundary":[0.6667219917012424,0.7999937241498164,0.7094826970954332,0.8191407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8438589211618232,0.8264966251148899,0.8559660995850598,0.8456436839384193],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.7396680497925286,0.8321996065027575,0.8234236929460554,0.8513466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"ماهوارهاي","boundary":[0.6480497925311178,0.8321996065027575,0.7277844398340224,0.8513466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8438589211618233,0.8587025074678312,0.8559660995850599,0.8778495662913606],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.7396680497925285,0.8644054888556988,0.8234236929460558,0.8835525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"سخن","boundary":[0.6913692946058065,0.8644054888556988,0.7344001244813252,0.8835525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"پراکنی","boundary":[0.6308713692946033,0.8644054888556988,0.6861658506224042,0.8835525476792282],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.08253,0.85605,0.88355],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/b70dd3a9a6c4bb8ab4c665acec8f131c.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/816020a40d2469fcb0a1d55c94dc99a2.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08253,0.14395,0.11715]},"elements":[{"words":[{"str":"8","boundary":[0.8235684647302904,0.0877009133731618,0.8323879668049792,0.10093620749080885],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2880497925311203,0.08252699908088229,0.3390444398340248,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.23439834024896264,0.08252699908088229,0.28337651452282153,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.1472614107883817,0.08252699908088229,0.22964091286307053,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8438589211618257,0.12670250746783088,0.8527295850622407,0.14584956629136028],"dir":"ltr"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.7671784232365146,0.13240548885569853,0.8233643153526972,0.15155254767922793],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7542323651452283,0.13240548885569853,0.7619309128630706,0.15155254767922793],"dir":"ltr"},{"str":"تلفیق","boundary":[0.7134024896265561,0.13240548885569853,0.754191286307054,0.15155254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7057238589211619,0.13240548885569853,0.7134224066390041,0.15155254767922793],"dir":"ltr"},{"str":"مخابرات","boundary":[0.6313692946058092,0.13240548885569853,0.700548174273859,0.15155254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6156846473029045,0.13240548885569853,0.6261384647302904,0.15155254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.5266804979253112,0.13240548885569853,0.6104361410788383,0.15155254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.48883817427385895,0.13240548885569853,0.5214421991701245,0.15155254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"رسانهاي","boundary":[0.41925311203319504,0.13240548885569853,0.4835129875518672,0.15155254767922793],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8438589211618257,0.15882015452665443,0.8559660995850623,0.17796721335018384],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.7523651452282157,0.1645231359145221,0.8234889211618257,0.18367019473805152],"dir":"rtl"},{"str":"محلی","boundary":[0.7019502074688796,0.1645231359145221,0.7472500829875518,0.18367019473805152],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6862655601659751,0.1645231359145221,0.696719377593361,0.18367019473805152],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.6258921161825727,0.1645231359145221,0.6808624481327801,0.18367019473805152],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.5961410788381744,0.1645231359145221,0.620614356846473,0.18367019473805152],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8438589211618257,0.1910260368795956,0.8559660995850623,0.210173095703125],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.7523651452282157,0.19672901826746325,0.8234889211618257,0.21587607709099266],"dir":"rtl"},{"str":"شهري","boundary":[0.6970954356846473,0.19672901826746325,0.7471765145228215,0.21587607709099266],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6903734439834025,0.19672901826746325,0.6971265560165975,0.21587607709099266],"dir":"ltr"},{"str":"منطقهاي","boundary":[0.6194190871369295,0.19672901826746325,0.6852726970954357,0.21587607709099266],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6037344398340249,0.19672901826746325,0.6141612448132779,0.21587607709099266],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.5683817427385893,0.19672901826746325,0.5985546473029046,0.21587607709099266],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5526970954356847,0.19672901826746325,0.5631509128630706,0.21587607709099266],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.49232365145228224,0.19672901826746325,0.5472939834024897,0.21587607709099266],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.4625726141078839,0.19672901826746325,0.48704589211618265,0.21587607709099266],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7890871369294605,0.24848828125000003,0.8109450622406639,0.26684122242647057],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8080082987551866,0.24848828125000003,0.8264484647302904,0.26684122242647057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8231950207468879,0.24848828125000003,0.8450529460580912,0.26684122242647057],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8421161825726141,0.24848828125000003,0.8560511203319501,0.26684122242647057],"dir":"ltr"},{"str":"کا","boundary":[0.7649487136929459,0.24848828125000003,0.7840570954356846,0.26684122242647057],"dir":"rtl"},{"str":"بردهاي","boundary":[0.6843983402489625,0.24848828125000003,0.7536338589211616,0.26684122242647057],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.602863070539419,0.24848828125000003,0.6792707053941909,0.26684122242647057],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5468464730290455,0.24848828125000003,0.5571515352697094,0.26684122242647057],"dir":"ltr"},{"str":"IA","boundary":[0.5622821576763484,0.24690525907628677,0.5875908298755185,0.26305231789981615],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5875518672199169,0.24848828125000003,0.5978051452282156,0.26684122242647057],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8041493775933609,0.28796978400735296,0.8233941908713692,0.30561684283088236],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهاي","boundary":[0.7140248962655601,0.28796978400735296,0.7976265560165974,0.30561684283088236],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.638713692946058,0.28796978400735296,0.7075518672199169,0.30561684283088236],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6324896265560166,0.28796978400735296,0.6386887966804979,0.30561684283088236],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.5830705394190872,0.28796978400735296,0.6258423236514523,0.30561684283088236],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.5508298755186722,0.28796978400735296,0.5764979253112034,0.30561684283088236],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5061410788381743,0.28796978400735296,0.5441825726141079,0.30561684283088236],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.45858921161825716,0.28796978400735296,0.4994190871369294,0.30561684283088236],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4208713692946057,0.28796978400735296,0.4520414937759335,0.30561684283088236],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.355643153526971,0.28796978400735296,0.414298755186722,0.30561684283088236],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.343941908713693,0.28796978400735296,0.3490954356846474,0.30561684283088236],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506224,0.31521497300091916,0.8560356846473028,0.32995026711856623],"dir":"ltr"},{"str":"ارائه","boundary":[0.7898340248962654,0.3186701947380515,0.8234375103734439,0.33781725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.7227385892116182,0.3186701947380515,0.7846781327800828,0.33781725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506223,0.34706791417738975,0.8560356846473027,0.36180320829503687],"dir":"ltr"},{"str":"اشتراك","boundary":[0.7594605809128628,0.3505231359145221,0.8235070954356845,0.36967019473805157],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.710414937759336,0.3505231359145221,0.7542291286307052,0.36967019473805157],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506222,0.37892085535386033,0.8560356846473026,0.3936561494715074],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7587136929460577,0.3823760770909927,0.8233004564315348,0.4015231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.6962240663900411,0.3823760770909927,0.7534364315352694,0.4015231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506221,0.41077379653033097,0.8560356846473025,0.42550909064797804],"dir":"ltr"},{"str":"سرویسهاي","boundary":[0.7253526970954353,0.41422901826746333,0.8232358506224062,0.43337607709099274],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.651659751037344,0.41422901826746333,0.7201903319502071,0.43337607709099274],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.843360995850622,0.4426267377068016,0.8560356846473024,0.4573620318244486],"dir":"ltr"},{"str":"راه","boundary":[0.8009128630705389,0.446081959443934,0.8234412448132774,0.4652290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"حلهاي","boundary":[0.7326970954356841,0.446081959443934,0.7957612033195014,0.4652290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6730705394190866,0.446081959443934,0.7275816597510368,0.4652290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506219,0.47447967888327225,0.8560356846473023,0.48921497300091926],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7832365145228208,0.4779349006204046,0.8233229875518665,0.49708195944393396],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7675518672199163,0.4779349006204046,0.7779786721991693,0.49708195944393396],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7344398340248955,0.4779349006204046,0.7622086307053936,0.49708195944393396],"dir":"rtl"},{"str":"محتوا","boundary":[0.6848962655601653,0.4779349006204046,0.7293317427385885,0.49708195944393396],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.7813692946058084,0.5097878417968752,0.8235897510373437,0.5289349006204046],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.770952074688796,0.5097878417968752,0.7761384647302898,0.5289349006204046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.843858921161825,0.536202507467831,0.8559660995850615,0.5553495662913605],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7614522821576756,0.5419054888556987,0.8234188381742732,0.5610525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.843858921161825,0.5684083898207722,0.8559660995850615,0.5875554486443016],"dir":"ltr"},{"str":"فرصتهاي","boundary":[0.7228630705394185,0.5741113712086399,0.8114269294605803,0.5932584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6501659751037339,0.5741113712086399,0.7178861825726135,0.5932584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6344813278008292,0.5741113712086399,0.6449081327800823,0.5932584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5890456431535264,0.5741113712086399,0.6291321161825721,0.5932584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"درآمد","boundary":[0.533029045643153,0.5741113712086399,0.5837854356846468,0.5932584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.843858921161825,0.6006142721737133,0.8559660995850615,0.6197613309972427],"dir":"ltr"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7753941908713687,0.606317253561581,0.823395311203319,0.6254643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"روستایی","boundary":[0.7029460580912857,0.606317253561581,0.770095892116182,0.6254643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8438589211618251,0.6327319192325369,0.8559660995850618,0.6518789780560663],"dir":"ltr"},{"str":"بهبود","boundary":[0.7824896265560158,0.6384349006204045,0.8234404979253104,0.6575819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.7191286307053935,0.6384349006204045,0.7771783817427379,0.6575819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"شهروندا","boundary":[0.6489140663900408,0.6384349006204045,0.7137709543568458,0.6575819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.5980082987551861,0.6384349006204045,0.63069336099585,0.6575819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.537385892116182,0.6384349006204045,0.5928694605809124,0.6575819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5175933609958502,0.6384349006204045,0.5321530705394187,0.6575819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"درما","boundary":[0.4782501659751033,0.6384349006204045,0.5124479253112029,0.6575819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.4375518672199165,0.6384349006204045,0.4600802489626551,0.6575819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.4018257261410783,0.6384349006204045,0.4322957676348543,0.6575819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.843858921161825,0.6649378015854781,0.8559660995850615,0.6840848604090075],"dir":"ltr"},{"str":"امنیت","boundary":[0.7783817427385885,0.6706407829733457,0.8235465560165968,0.6897878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.762697095435684,0.6706407829733457,0.7731239004149371,0.6897878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"مونیتورینگ","boundary":[0.6622406639004144,0.6706407829733457,0.7573854771784226,0.6897878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6093360995850616,0.6706407829733457,0.6570670954356841,0.6897878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.5533195020746882,0.6706407829733457,0.6040218672199164,0.6897878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.4908298755186716,0.6706407829733457,0.5482853526970948,0.6897878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.843858921161825,0.6971436839384192,0.8559660995850615,0.7162907427619486],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7587136929460573,0.7028466653262868,0.8233004564315344,0.7219937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6860165975103727,0.7028466653262868,0.7537368049792523,0.7219937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.670331950207468,0.7028466653262868,0.6807587551867211,0.7219937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی","boundary":[0.6182987551867213,0.7028466653262868,0.6651383402489619,0.7219937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8438589211618248,0.7293495662913605,0.8559660995850613,0.7484966251148899],"dir":"ltr"},{"str":"کتابخانههاي","boundary":[0.725975103734439,0.7350525476792281,0.8235341078838166,0.7541996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6304979253112024,0.7350525476792281,0.7207465145228207,0.7541996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8438589211618248,0.761467213350184,0.8559660995850613,0.7806142721737134],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7654356846473019,0.7671701947380516,0.8235124481327791,0.786317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6699585062240655,0.7671701947380516,0.7602070954356838,0.786317253561581],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8438589211618248,0.7936730957031253,0.8559660995850613,0.8128201545266547],"dir":"ltr"},{"str":"بانکداري","boundary":[0.7497510373443974,0.7993760770909929,0.8233630705394182,0.8185231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6542738589211609,0.7993760770909929,0.7445224481327791,0.8185231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8438589211618248,0.8258789780560664,0.8559660995850613,0.8450260368795958],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7614522821576754,0.831581959443934,0.8234188381742729,0.8507290182674634],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6659751037344389,0.831581959443934,0.7562236929460572,0.8507290182674634],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8438589211618248,0.8579966251148899,0.8559660995850613,0.8771436839384193],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.812987551867219,0.8636996065027576,0.8265263900414929,0.882846665326287],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.7973421161825718,0.8636996065027576,0.8160577593360987,0.882846665326287],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.08253,0.85605,0.88285],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/65cdc1d378bebf7187feca6ec4529b1a.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/17376ab70ad628629c348170103cd328.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08253,0.14396,0.11601]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8114937759336099,0.08252699908088229,0.8482060580912862,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7809958506224066,0.08252699908088229,0.8063784647302904,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.77701244813278,0.08252699908088229,0.7810038174273858,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7181327800829875,0.08252699908088229,0.7718707468879668,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.653402489626556,0.08252699908088229,0.713044356846473,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6379668049792531,0.08252699908088229,0.6483817842323651,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5663900414937759,0.08252699908088229,0.6328268464730291,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.16917012448132782,0.08847172277113964,0.18045572614107885,0.10320701688878671],"dir":"ltr"},{"str":"همانگونه","boundary":[0.7522406639004149,0.13205254767922792,0.8233644398340249,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7241078838174273,0.13205254767922792,0.7465282157676348,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظه","boundary":[0.6582572614107883,0.13205254767922792,0.7184680082987551,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5945228215767634,0.13205254767922792,0.652611908713693,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.552448132780083,0.13205254767922792,0.5887798755186722,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5261825726141078,0.13205254767922792,0.5466850207468879,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5147302904564315,0.13205254767922792,0.5204299170124481,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4666804979253112,0.13205254767922792,0.48124020746887963,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.38278008298755173,0.13205254767922792,0.4610744813278008,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.35502074688796664,0.13205254767922792,0.3771439419087135,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"گانه","boundary":[0.3161825726141077,0.13205254767922792,0.34943489626556,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2905394190871368,0.13205254767922792,0.31058265560165965,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.2291701244813277,0.13205254767922792,0.2850318672199169,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.14726141078838162,0.13205254767922792,0.22346352697095423,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8424896265560164,0.16408195944393378,0.8529164315352695,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.7656846473029044,0.16408195944393378,0.8368084232365144,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7589626556016597,0.16408195944393378,0.7657157676348546,0.18322901826746318],"dir":"ltr"},{"str":"محدوده","boundary":[0.6890041493775932,0.16408195944393378,0.7532937759336099,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.6287551867219914,0.16408195944393378,0.6823478838174271,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6029875518672195,0.16408195944393378,0.6230307883817424,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.563900414937759,0.16408195944393378,0.5971527385892114,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.506887966804979,0.16408195944393378,0.5581575933609956,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4614522821576761,0.16408195944393378,0.5010795435684644,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4109128630705392,0.16408195944393378,0.455645477178423,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4041908713692942,0.16408195944393378,0.4109439834024893,0.18322901826746318],"dir":"ltr"},{"str":"ولی","boundary":[0.36112033195020704,0.16408195944393378,0.39853257261410746,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33547717842323616,0.16408195944393378,0.355520414937759,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.2864315352697092,0.16408195944393378,0.3297865145228212,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.2334024896265557,0.16408195944393378,0.2808093360995847,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.18497925311203287,0.16408195944393378,0.22782099585062207,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1472614107883814,0.16408195944393378,0.17929817427385858,0.18322901826746318],"dir":"rtl"},{"str":"محدوده","boundary":[0.7887136929460576,0.1959349006204043,0.8530033195020742,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7819917012448128,0.1959349006204043,0.7887448132780077,0.21508195944393374],"dir":"ltr"},{"str":"امري","boundary":[0.7365560165975099,0.1959349006204043,0.77658846473029,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":"دشوار","boundary":[0.6826556016597506,0.1959349006204043,0.7310889211618252,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6667219917012444,0.1959349006204043,0.6771487966804974,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":"گاهاً","boundary":[0.6255186721991697,0.1959349006204043,0.661337178423236,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":"غیرممکن","boundary":[0.5446058091286301,0.1959349006204043,0.6199435269709538,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5005394190871364,0.1959349006204043,0.5390861825726135,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4953504149377588,0.1959349006204043,0.5005368049792526,0.21508195944393374],"dir":"ltr"},{"str":"مثلاً","boundary":[0.4604564315352691,0.1959349006204043,0.49013414937759275,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.37867219917012374,0.1959349006204043,0.4549257261410782,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":"نرم","boundary":[0.34854771784232297,0.1959349006204043,0.3730480082987545,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":"افزاري","boundary":[0.29016597510373365,0.1959349006204043,0.34308186721991635,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26464730290456356,0.1959349006204043,0.2846905394190864,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.21473029045643077,0.1959349006204043,0.259165767634854,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.14726141078838098,0.1959349006204043,0.20930900414937684,0.21508195944393374],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7828630705394181,0.22778784179687483,0.8528793360995841,0.24693490062040427],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7460165975103724,0.22778784179687483,0.7772429875518663,0.24693490062040427],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6953526970954347,0.22778784179687483,0.7404364730290447,0.24693490062040427],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.658506224066389,0.22778784179687483,0.6897326141078829,0.24693490062040427],"dir":"rtl"},{"str":"امکا","boundary":[0.620034398340248,0.22778784179687483,0.6530436099585053,0.24693490062040427],"dir":"rtl"},{"str":"پیاده","boundary":[0.5661410788381733,0.22778784179687483,0.6016084232365135,0.24693490062040427],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.514481327800829,0.22778784179687483,0.560537551867219,0.24693490062040427],"dir":"rtl"},{"str":"آنا","boundary":[0.48223356846472937,0.22778784179687483,0.508813817427385,0.24693490062040427],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4436514522821568,0.22778784179687483,0.46369468879667963,0.24693490062040427],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.4053112033195012,0.22778784179687483,0.43788821576763404,0.24693490062040427],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.3280082987551859,0.22778784179687483,0.39980738589211534,0.24693490062040427],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهاي","boundary":[0.22904564315352616,0.22778784179687483,0.322535726141078,0.24693490062040427],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.14726141078838093,0.22778784179687483,0.2234635269709535,0.24693490062040427],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8155163900414928,0.2596407829733455,0.8232149377593351,0.2787878417968749],"dir":"ltr"},{"str":"IA","boundary":[0.823195020746887,0.2578691837086396,0.8451267634854762,0.27260447782628666],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8452282157676339,0.2596407829733455,0.8529267634854761,0.2787878417968749],"dir":"ltr"},{"str":"نیز","boundary":[0.7899585062240652,0.2596407829733455,0.8101638174273847,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7386721991701234,0.2596407829733455,0.7844853112033184,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.680414937759335,0.2596407829733455,0.7333053112033183,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.6265145228215757,0.2596407829733455,0.6751369294605798,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6212863070539408,0.2596407829733455,0.6264726970954346,0.2787878417968749],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.553070539419086,0.2596407829733455,0.616090580912862,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.47663900414937654,0.2596407829733455,0.5477627800829865,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"چندرسانهاي","boundary":[0.3741908713692935,0.2596407829733455,0.4711792531120321,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3487966804979243,0.2596407829733455,0.3688399170124471,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.31692946058091176,0.2596407829733455,0.3433206224066379,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.23975103734439723,0.2596407829733455,0.3115501244813267,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"زیرساخت","boundary":[0.14726141078838062,0.2596407829733455,0.2342414937759325,0.2787878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.782863070539418,0.29140548885569845,0.852879336099584,0.31055254767922785],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7429437759336088,0.29140548885569845,0.7506423236514511,0.31055254767922785],"dir":"ltr"},{"str":"II","boundary":[0.7558506224066378,0.28963388959099257,0.7696956846473016,0.30436918370863963],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7697925311203309,0.29140548885569845,0.777491078838173,0.31055254767922785],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.7064315352697083,0.29140548885569845,0.7376579253112021,0.31055254767922785],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6560165975103722,0.29140548885569845,0.7011003734439822,0.31055254767922785],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.5955186721991689,0.29140548885569845,0.6506198340248951,0.31055254767922785],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.5589211618257249,0.29140548885569845,0.5901475518672188,0.31055254767922785],"dir":"rtl"},{"str":"امکا","boundary":[0.5206982987551856,0.29140548885569845,0.5537075103734428,0.31055254767922785],"dir":"rtl"},{"str":"پیاده","boundary":[0.4670539419087125,0.29140548885569845,0.5025212863070527,0.31055254767922785],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.4156431535269698,0.29140548885569845,0.4616993775933599,0.31055254767922785],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.36522821576763365,0.29140548885569845,0.41025796680497806,0.31055254767922785],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3453112033195008,0.29140548885569845,0.35987091286306927,0.31055254767922785],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.24385892116182442,0.29140548885569845,0.33986240663900286,0.31055254767922785],"dir":"rtl"},{"str":"مالتی","boundary":[0.19182572614107754,0.29140548885569845,0.23858427385891987,0.31055254767922785],"dir":"rtl"},{"str":"مدیا","boundary":[0.14726141078838045,0.29140548885569845,0.1864294605809116,0.31055254767922785],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8329045643153511,0.3232584300321691,0.852947800829874,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"زیرمجموعه","boundary":[0.7355601659751022,0.3232584300321691,0.8275645643153512,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.6745643153526957,0.3232584300321691,0.7304260580912849,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5992531120331936,0.3232584300321691,0.6692693775933597,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5469709543568448,0.3232584300321691,0.5537240663900398,0.3424054888556985],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5536929460580896,0.3232584300321691,0.5613914937759319,0.3424054888556985],"dir":"ltr"},{"str":"IT","boundary":[0.566639004149376,0.3214868307674632,0.5862632365145213,0.3362221248851103],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5863070539419071,0.3232584300321691,0.5940056016597494,0.3424054888556985],"dir":"ltr"},{"str":"نیز","boundary":[0.5214522821576747,0.3232584300321691,0.5416575933609942,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.47041493775933446,0.3232584300321691,0.5162280497925295,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.43070539419086973,0.3232584300321691,0.46525431535269546,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42551639004149217,0.3232584300321691,0.43070278008298596,0.3424054888556985],"dir":"ltr"},{"str":"علیرغم","boundary":[0.7565975103734423,0.35511137120863967,0.8233714107883802,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.7175103734439817,0.35511137120863967,0.7508437344398323,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.666099585062239,0.35511137120863967,0.7119126970954341,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"محدودهاي","boundary":[0.5743568464730273,0.35511137120863967,0.6605533195020731,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.5048962655601641,0.35511137120863967,0.5689697925311185,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4889626556016579,0.35511137120863967,0.49938946058091105,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"شفاف","boundary":[0.4336929460580895,0.35511137120863967,0.4835712448132763,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3918672199170107,0.35511137120863967,0.42819896265559987,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.36585062240663724,0.35511137120863967,0.3863530705394173,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3484232365145211,0.35511137120863967,0.36030871369294437,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3004979253112016,0.35511137120863967,0.31505763485477006,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.23900414937759165,0.35511137120863967,0.29489290456431366,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.17278008298755015,0.35511137120863967,0.23353107883817256,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14726141078838004,0.35511137120863967,0.16730464730290284,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.7745228215767613,0.38722901826746314,0.8529417012448114,0.40637607709099255],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.7466390041493755,0.38722901826746314,0.7687621991701223,0.40637607709099255],"dir":"rtl"},{"str":"گانه","boundary":[0.7078008298755166,0.38722901826746314,0.7410531535269689,0.40637607709099255],"dir":"rtl"},{"str":"زیرساخت","boundary":[0.6212863070539398,0.38722901826746314,0.7020805394190851,0.40637607709099255],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.5599170124481307,0.38722901826746314,0.61577875518672,0.40637607709099255],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4842323651452263,0.38722901826746314,0.5542486307053922,0.40637607709099255],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46817427385891924,0.38722901826746314,0.4786010788381724,0.40637607709099255],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.3914937759336081,0.38722901826746314,0.4626175518672181,0.40637607709099255],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.38439834024896047,0.38722901826746314,0.3911514522821555,0.40637607709099255],"dir":"ltr"},{"str":"میتوا","boundary":[0.33298045643153307,0.38722901826746314,0.37887746887966595,0.40637607709099255],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3039834024896244,0.38722901826746314,0.3144372199170103,0.40637607709099255],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.24896265560165762,0.38722901826746314,0.298426804979251,0.40637607709099255],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.20040784232364933,0.38722901826746314,0.24322257261410576,0.40637607709099255],"dir":"rtl"},{"str":"وز","boundary":[0.16020037344398116,0.38722901826746314,0.1806758091286285,0.40637607709099255],"dir":"rtl"},{"str":"بکارگیري","boundary":[0.7716597510373421,0.4190819594439338,0.8529402074688773,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"امکانات","boundary":[0.7021991701244791,0.4190819594439338,0.7664617842323629,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.6478008298755165,0.4190819594439338,0.6969634854771761,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"افزاري","boundary":[0.589668049792529,0.4190819594439338,0.6426394605809107,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5739834024896243,0.4190819594439338,0.5844102074688774,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"نرم","boundary":[0.5441078838174253,0.4190819594439338,0.5686081742738568,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"افزاري","boundary":[0.48597510373443775,0.4190819594439338,0.5389465145228195,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46070539419086926,0.4190819594439338,0.4807486307053921,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.4349377593360974,0.4190819594439338,0.45544020746887753,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4239834024896244,0.4190819594439338,0.429683029045641,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3763070539419065,0.4190819594439338,0.39086676348547494,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"بخشها","boundary":[0.304107883817425,0.4190819594439338,0.3710744813277986,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.29738589211618016,0.4190819594439338,0.30413900414937517,0.43822901826746313],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.27211618257261166,0.4190819594439338,0.29210539419086895,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.25493775933609714,0.4190819594439338,0.26682323651452033,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"مرزبندي","boundary":[0.14726141078837932,0.4190819594439338,0.22170771784232118,0.43822901826746313],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.8056431535269685,0.45084666532628676,0.8529689626555992,0.4699937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.7563485477178399,0.45084666532628676,0.8003788381742714,0.4699937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.7111618257261386,0.45084666532628676,0.7511672614107859,0.4699937241498161],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7007446058091261,0.45084666532628676,0.7059309958506199,0.4699937241498161],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506199,0.47924438476562503,0.8560356846473003,0.49397967888327204],"dir":"ltr"},{"str":"عناصر","boundary":[0.76692946058091,0.4826996065027574,0.8232779253112006,0.5018466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"زیرساخت","boundary":[0.674066390041491,0.4826996065027574,0.7615061825726114,0.5018466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5920331950207443,0.4826996065027574,0.6686950207468854,0.5018466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5454771784232336,0.4826996065027574,0.5522302904564286,0.5018466653262867],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5521991701244784,0.4826996065027574,0.5598977178423207,0.5018466653262867],"dir":"ltr"},{"str":"II","boundary":[0.5651452282157647,0.4809280072380515,0.5789902904564287,0.4956633013556986],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5790871369294578,0.4826996065027574,0.5867856846473001,0.5018466653262867],"dir":"ltr"},{"str":"نیازمند","boundary":[0.48099585062240385,0.4826996065027574,0.5401536099585035,0.5018466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4136514522821549,0.4826996065027574,0.47578058091286035,0.5018466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3938589211618229,0.4826996065027574,0.40841863070539136,0.5018466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزات","boundary":[0.3098340248962627,0.4826996065027574,0.38862983402489343,0.5018466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2941493775933582,0.4826996065027574,0.3045761825726113,0.5018466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"امکانات","boundary":[0.21809128630705107,0.4826996065027574,0.28899946058091,0.5018466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.14726141078837887,0.4826996065027574,0.2128211203319473,0.5018466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهاي","boundary":[0.7411618257261383,0.514552547679228,0.8234163485477152,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.7029460580912836,0.514552547679228,0.7356311203319476,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.6134439834024868,0.514552547679228,0.6974485892116153,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"سوئیچینگ","boundary":[0.519585062240661,0.514552547679228,0.6079227385892088,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5126141078838146,0.514552547679228,0.5193672199170096,0.5336996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"روتینگ","boundary":[0.43568464730290174,0.514552547679228,0.5070585062240636,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42883817427385607,0.514552547679228,0.4355912863070511,0.5336996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"شبکهاي","boundary":[0.3534024896265532,0.514552547679228,0.42353900414937473,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.2814522821576735,0.514552547679228,0.3479839419087108,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26153526970954066,0.514552547679228,0.2760949792531091,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"خطوط","boundary":[0.19468879668049505,0.514552547679228,0.25617348547717556,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"تلفن","boundary":[0.14726141078837887,0.514552547679228,0.18923875518671912,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.785975103734437,0.5464054888556986,0.8234683817427358,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7792531120331923,0.5464054888556986,0.7860062240663872,0.565552547679228],"dir":"ltr"},{"str":"سیار","boundary":[0.7395435684647275,0.5464054888556986,0.7739844398340221,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7238589211618228,0.5464054888556986,0.7342857261410759,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"شبکههاي","boundary":[0.6430705394190841,0.5464054888556986,0.7187224481327773,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"رادیویی","boundary":[0.5737344398340218,0.5464054888556986,0.6378738174273829,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.502780082987549,0.5464054888556986,0.5685870124481298,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49755186721991407,0.5464054888556986,0.5027382572614079,0.565552547679228],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506194,0.5748032082950368,0.8560356846473,0.5895385024126839],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8034024896265528,0.5782584300321693,0.8234457261410757,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7578423236514492,0.5782584300321693,0.797936265560163,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.673195020746885,0.5782584300321693,0.7525110373443953,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.5982572614107854,0.5782584300321693,0.6679462655601629,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5091286307053912,0.5782584300321693,0.5928476763485447,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4568464730290425,0.5782584300321693,0.46359958506223753,0.5974054888556987],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4635684647302873,0.5782584300321693,0.4712670124481296,0.5974054888556987],"dir":"ltr"},{"str":"IT","boundary":[0.4765145228215736,0.5764868307674634,0.4961387551867188,0.5912221248851104],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4961825726141047,0.5782584300321693,0.503881120331947,0.5974054888556987],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.4370539419087105,0.5782584300321693,0.45161365145227894,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.36883817427385573,0.5782584300321693,0.43170360995850304,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"افزارهاي","boundary":[0.28045643153526656,0.5782584300321693,0.36362464730290145,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.19917012448132462,0.5782584300321693,0.2752446473029014,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.14726141078837857,0.5782584300321693,0.19377373443983087,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"سرویس","boundary":[0.7503734439833993,0.6101113712086399,0.8231594190871337,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"دهندگا","boundary":[0.6785406224066358,0.6101113712086399,0.7451031535269678,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6588796680497894,0.6101113712086399,0.6656327800829843,0.6292584300321693],"dir":"ltr"},{"str":"ایستگاههاي","boundary":[0.5453526970954324,0.6101113712086399,0.653622323651449,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"کاري","boundary":[0.48535269709543244,0.6101113712086399,0.5400943568464698,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46966804979252785,0.6101113712086399,0.480094854771781,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.4107883817427353,0.6101113712086399,0.46433091286306727,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوترهاي","boundary":[0.2978838174273826,0.6101113712086399,0.4056364730290423,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.2327800829875486,0.6101113712086399,0.29244273858920833,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20526970954356522,0.6101113712086399,0.22746136929460256,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.1472614107883785,0.6101113712086399,0.19991253112032872,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاههاي","boundary":[0.733070539419084,0.6419643123851104,0.8234770954356815,0.6611113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"ذخیرهسازي","boundary":[0.6272614107883785,0.6419643123851104,0.7276294605809097,0.6611113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفی","boundary":[0.5561825726141046,0.6419643123851104,0.6219038589211586,0.6611113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5494605809128599,0.6419643123851104,0.5562136929460548,0.6611113712086398],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.48248962655601335,0.6419643123851104,0.5441590456431503,0.6611113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.3968464730290424,0.6419643123851104,0.47717950207468557,0.6611113712086398],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.38390041493775606,0.6419643123851104,0.3915989626555984,0.6611113712086398],"dir":"ltr"},{"str":"نظیر","boundary":[0.3449377593360964,0.6419643123851104,0.3838086721991669,0.6611113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2779668049792499,0.6419643123851104,0.3396362240663868,0.6611113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2580497925311171,0.6419643123851104,0.27260950207468554,0.6611113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوترهاي","boundary":[0.14726141078837848,0.6419643123851104,0.25277340248962327,0.6611113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.7726556016597476,0.6737290182674633,0.8235470539419052,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7446473029045608,0.6737290182674633,0.7670676348547683,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.6878838174273825,0.6737290182674633,0.7390838589211584,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"سرویس","boundary":[0.6178008298755153,0.6737290182674633,0.682198506224063,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"دهی","boundary":[0.5759751037344365,0.6737290182674633,0.6124148962655569,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5566804979253079,0.6737290182674633,0.5704838589211585,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.5159751037344366,0.6737290182674633,0.5510912863070506,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.4607053941908681,0.6737290182674633,0.5104082987551833,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.4007053941908681,0.6737290182674633,0.45527053941908385,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.375186721991698,0.6737290182674633,0.39522995850622084,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.3252697095435652,0.6737290182674633,0.3697051867219885,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.264024896265557,0.6737290182674633,0.3198866390041462,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"طلاعات","boundary":[0.1929460580912831,0.6737290182674633,0.2584512448132748,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.14726141078837818,0.6737290182674633,0.1807028215767599,0.6928760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8129875518672164,0.705581959443934,0.8234143568464695,0.7247290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7953112033194982,0.705581959443934,0.8074838589211584,0.7247290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"سرویس","boundary":[0.7252282157676311,0.705581959443934,0.7896258921161787,0.7247290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"دهندگا","boundary":[0.6617356431535233,0.705581959443934,0.7197853941908677,0.7247290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.5825726141078802,0.705581959443934,0.6434316597510338,0.7247290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5546887966804943,0.705581959443934,0.5771091286307017,0.7247290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"مسئولیت","boundary":[0.47975103734439484,0.705581959443934,0.5493743153526934,0.7247290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.4345643153526936,0.705581959443934,0.47435365145227865,0.7247290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"سرویسهاي","boundary":[0.3186721991701207,0.705581959443934,0.42896526970954,0.7247290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.28095435684646924,0.705581959443934,0.31342331950207086,0.7247290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.23663900414937375,0.705581959443934,0.27550991701244426,0.7247290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.1671784232365107,0.705581959443934,0.2311709128630667,0.7247290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14726141078837793,0.705581959443934,0.1618211203319464,0.7247290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8087551867219879,0.7374349006204045,0.8233419087136892,0.756581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"عهده","boundary":[0.7617012448132742,0.7374349006204045,0.8029492531120294,0.756581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7143983402489589,0.7374349006204045,0.756024522821573,0.756581959443934],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.7014914937759298,0.7374349006204045,0.7143790456431497,0.756581959443934],"dir":"ltr"},{"str":"علیرغم","boundary":[0.6293775933609919,0.7374349006204045,0.6961811203319465,0.756581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5683817427385853,0.7374349006204045,0.6238653112033156,0.756581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.496182572614104,0.7374349006204045,0.5627142323651413,0.756581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47601659751036957,0.7374349006204045,0.490576307053938,0.756581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.4143983402489588,0.7374349006204045,0.47028709543568076,0.756581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.3534024896265522,0.7374349006204045,0.4087509958506186,0.756581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"افزاري","boundary":[0.28867219917012066,0.7374349006204045,0.3478294605809091,0.756581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2630290456431498,0.7374349006204045,0.2830722821576726,0.756581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.22468879668049416,0.7374349006204045,0.2572658091286269,0.756581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.14726141078837798,0.7374349006204045,0.21906049792530746,0.756581959443934],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7676763485477138,0.7692878417968751,0.8235380912863031,0.7884349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6921161825726101,0.7692878417968751,0.7621324481327761,0.7884349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6851452282157635,0.7692878417968751,0.6918983402489586,0.7884349006204046],"dir":"ltr"},{"str":"نرم","boundary":[0.6551452282157635,0.7692878417968751,0.679645518672195,0.7884349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"افزار","boundary":[0.6140663900414897,0.7692878417968751,0.6498038589211578,0.7884349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"حضوري","boundary":[0.5382572614107843,0.7692878417968751,0.608753651452278,0.7884349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"چشمگیرتر","boundary":[0.447759336099581,0.7692878417968751,0.5327675103734401,0.7884349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.400207468879664,0.7692878417968751,0.4425359751037304,0.7884349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3843983402489586,0.7692878417968751,0.3948251452282117,0.7884349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.3456846473029005,0.7692878417968751,0.3790635684647262,0.7884349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"عملیات","boundary":[0.2799585062240623,0.7692878417968751,0.3402773029045602,0.7884349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.23004149377592953,0.7692878417968751,0.27455800829875115,0.7884349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.1923236514522781,0.7692878417968751,0.22479261410787976,0.7884349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.14726141078837768,0.7692878417968751,0.18688867219916608,0.7884349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8096265560165931,0.8011407829733457,0.8234299170124436,0.8202878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7785062240663856,0.8011407829733457,0.8043571369294562,0.8202878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7288381742738544,0.8011407829733457,0.7732736514522777,0.8202878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"مستلزم","boundary":[0.6705809128630661,0.8011407829733457,0.7235253112033151,0.8202878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.609958506224062,0.8011407829733457,0.6654420746887924,0.8202878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5901659751037301,0.8011407829733457,0.6047256846472987,0.8202878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"نرم","boundary":[0.5602904564315311,0.8011407829733457,0.5847907468879626,0.8202878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"افزار","boundary":[0.5193360995850578,0.8011407829733457,0.5551406639004107,0.8202878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.4539834024896221,0.8011407829733457,0.5141886721991656,0.8202878417968751],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4487551867219872,0.8011407829733457,0.453941576763481,0.8202878417968751],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.843360995850618,0.829538502412684,0.8560356846472984,0.8442737965303311],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7780082987551821,0.8329937241498163,0.8234025311203274,0.8521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.7233609958506179,0.8329937241498163,0.772091452282153,0.8521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.697593360995846,0.8329937241498163,0.7176365975103689,0.8521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.641327800829871,0.8329937241498163,0.6919491286307008,0.8521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهاي","boundary":[0.5422406639004104,0.8329937241498163,0.6357307468879622,0.8521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4603319502074643,0.8329937241498163,0.5365340663900369,0.8521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.45360995850621944,0.8329937241498163,0.46036307053941444,0.8521407829733456],"dir":"ltr"},{"str":"ارائه","boundary":[0.4081742738589166,0.8329937241498163,0.44796360995850165,0.8521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"سرویسها","boundary":[0.30921161825725674,0.8329937241498163,0.40232626556016143,0.8521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2931535269709497,0.8329937241498163,0.30358033195020284,0.8521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.21946058091285844,0.8329937241498163,0.2875859751037298,0.8521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.1472614107883771,0.8329937241498163,0.21379307053941443,0.8521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8096265560165928,0.864846665326287,0.8234299170124434,0.8839937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.7569709543568418,0.864846665326287,0.8042967634854725,0.8839937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.6948547717842277,0.864846665326287,0.7516079253111987,0.8839937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"کارایی","boundary":[0.6336099585062193,0.864846665326287,0.6895226141078792,0.8839937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6178008298755139,0.864846665326287,0.628227634854767,0.8839937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهوري","boundary":[0.5422406639004101,0.864846665326287,0.6123734439833978,0.8839937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5169709543568418,0.864846665326287,0.5370141908713646,0.8839937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.4781327800829829,0.864846665326287,0.5118443153526924,0.8839937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.4134024896265513,0.864846665326287,0.47301896265559695,0.8839937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.33970954356845995,0.864846665326287,0.408240124481323,0.8839937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3144398340248915,0.864846665326287,0.33448307053941434,0.8839937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.30348547717841845,0.864846665326287,0.3091851037344351,0.8839937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.22394190871368816,0.864846665326287,0.2705653941908666,0.8839937241498164],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.14726141078837698,0.864846665326287,0.21865531120331475,0.8839937241498164],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.08253,0.85604,0.88399],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/f3d18c5443a2c43da5f79de72bc99486.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/3d15b08cf756d5bdb86820841eb7490f.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.08253,0.14691,0.37074]},"elements":[{"words":[{"str":"10","boundary":[0.8190871369294606,0.0877009133731618,0.8369751037344398,0.10093620749080885],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81909,0.0877,0.83698,0.10094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2880497925311203,0.08252699908088229,0.3390444398340248,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.23439834024896264,0.08252699908088229,0.28337651452282153,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.1472614107883817,0.08252699908088229,0.22964091286307053,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.08253,0.33904,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"است","boundary":[0.7848547717842324,0.13205254767922792,0.8234015352697096,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7796265560165976,0.13205254767922792,0.7848129460580914,0.15119960650275732],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7542323651452283,0.13205254767922792,0.7742756016597511,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.72298755186722,0.13205254767922792,0.7488384647302906,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6768049792531121,0.13205254767922792,0.7176478008298756,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6609958506224067,0.13205254767922792,0.6714496680497927,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6148132780082988,0.13205254767922792,0.6556560995850623,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.595643153526971,0.13205254767922792,0.6094465145228216,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.5523236514522822,0.13205254767922792,0.5902491286307054,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"محوري","boundary":[0.47925311203319515,0.13205254767922792,0.5470273443983403,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4634439834024897,0.13205254767922792,0.47387078838174285,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.39286307053941916,0.13205254767922792,0.4580441078838175,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.33684647302904575,0.13205254767922792,0.38746780082987564,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"زیرساخت","boundary":[0.24448132780082993,0.13205254767922792,0.3314614107883818,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.16294605809128637,0.13205254767922792,0.23914817427385898,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1472614107883818,0.13205254767922792,0.15246000000000007,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"دستاوردهاي","boundary":[0.725103734439834,0.1638172535615809,0.8235641078838174,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6749377593360996,0.1638172535615809,0.7193732365145228,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.6134439834024896,0.1638172535615809,0.6693057261410789,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5376348547717842,0.1638172535615809,0.6076029460580913,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.530414937759336,0.1638172535615809,0.5371680497925311,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"امکا","boundary":[0.49181863070539406,0.1638172535615809,0.5248278423236513,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.4395435684647302,0.1638172535615809,0.4731470539419086,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"سرویسها","boundary":[0.35290456431535244,0.1638172535615809,0.4336092946058091,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3367219917012446,0.1638172535615809,0.34714879668049775,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.269128630705394,0.1638172535615809,0.33106817427385876,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.22008298755186706,0.1638172535615809,0.2634109543568463,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2133609958506222,0.1638172535615809,0.22011410788381722,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"گسترده","boundary":[0.1472614107883815,0.1638172535615809,0.20760721991701223,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8129875518672197,0.19567019473805145,0.8234143568464728,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"پویایی","boundary":[0.7492531120331948,0.19567019473805145,0.807673692946058,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7239834024896261,0.19567019473805145,0.744026639004149,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6672199170124479,0.19567019473805145,0.7186743983402487,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهاي","boundary":[0.5675103734439831,0.19567019473805145,0.6619580912863068,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4851037344398338,0.19567019473805145,0.5621390041493775,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4783817427385889,0.19567019473805145,0.4851348547717839,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"فراهم","boundary":[0.4214937759336096,0.19567019473805145,0.4731373443983399,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.3342323651452279,0.19567019473805145,0.4162699170124477,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32904336099585035,0.19567019473805145,0.33422975103734415,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3037344398340246,0.19567019473805145,0.3237776763485474,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.24697095435684618,0.19567019473805145,0.298425435684647,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهاي","boundary":[0.14726141078838145,0.19567019473805145,0.2417091286307051,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7533609958506222,0.22752313591452197,0.8233772614107882,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7466390041493772,0.22752313591452197,0.7533921161825723,0.2466701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"علیرغم","boundary":[0.674315352697095,0.22752313591452197,0.7411188796680495,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6134439834024892,0.22752313591452197,0.6689275518672195,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5934024896265556,0.22752313591452197,0.6079621991701242,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.5387551867219914,0.22752313591452197,0.5879178423236511,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"افزار","boundary":[0.4975518672199166,0.22752313591452197,0.5332893360995847,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49058091286307004,0.22752313591452197,0.49733402489626505,0.2466701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"محور","boundary":[0.44078838174273816,0.22752313591452197,0.48514282157676303,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"عملیات","boundary":[0.3750622406638999,0.22752313591452197,0.43538103734439787,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35925311203319454,0.22752313591452197,0.3696799170124477,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.31543568464730243,0.22752313591452197,0.3539554356846468,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.2517012448132775,0.22752313591452197,0.3100211203319497,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.23178423236514473,0.22752313591452197,0.2463439419087132,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.1630705394190866,0.22752313591452197,0.22638771784232312,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14726141078838123,0.22752313591452197,0.15245999999999946,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.7420331950207464,0.2593760770909926,0.8235586307053937,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"نرم","boundary":[0.7121576763485472,0.2593760770909926,0.7366579668049787,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"افزار","boundary":[0.6712033195020741,0.2593760770909926,0.7069407883817422,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.6115767634854766,0.2593760770909926,0.6660338589211613,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.5492116182572608,0.2593760770909926,0.6064293360995846,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5439834024896261,0.2593760770909926,0.5491697925311199,0.27852313591452205],"dir":"ltr"},{"str":"بدیهی","boundary":[0.7741493775933603,0.2914937241498161,0.8233660580912857,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7302074688796674,0.2914937241498161,0.7687542323651446,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"تعلل","boundary":[0.688879668049792,0.2914937241498161,0.7248872614107879,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6634854771784227,0.2914937241498161,0.6835287136929455,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6375933609958502,0.2914937241498161,0.6580958091286302,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6265145228215764,0.2914937241498161,0.6353261825726138,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5787136929460575,0.2914937241498161,0.5964197925311199,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.49556016597510316,0.2914937241498161,0.5734811203319495,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.45734439834024837,0.2914937241498161,0.4903381742738583,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.45062240663900355,0.2914937241498161,0.45737551867219856,0.3106407829733455],"dir":"ltr"},{"str":"امکا","boundary":[0.41252402489626505,0.2914937241498161,0.44553323651452226,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3389626556016592,0.2914937241498161,0.39444622406638946,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3191701244813272,0.2914937241498161,0.33372983402489564,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"مزایا","boundary":[0.27273858921161764,0.2914937241498161,0.3139325726141073,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.257053941908713,0.2914937241498161,0.26748074688796614,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"دستاوردهاي","boundary":[0.1472614107883811,0.2914937241498161,0.25190763485477113,0.3106407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7971784232365139,0.3232584300321691,0.853040165975103,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7218672199170117,0.3232584300321691,0.7918834854771777,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7061825726141072,0.3232584300321691,0.7166093775933602,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.6298755186721985,0.3232584300321691,0.7009992946058085,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6100829875518666,0.3232584300321691,0.6246426970954352,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"عملاً","boundary":[0.5668879668049787,0.3232584300321691,0.6047053941908708,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5512033195020741,0.3232584300321691,0.5616571369294601,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"مشکل","boundary":[0.49518672199170066,0.3232584300321691,0.5460781742738583,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"مواجه","boundary":[0.44265560165975043,0.3232584300321691,0.49006244813277944,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"مینماید","boundary":[0.372697095435684,0.3232584300321691,0.43750817427385835,0.3424054888556985],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.23539419087136867,0.3232584300321691,0.24832095435684584,0.3424054888556985],"dir":"ltr"},{"str":"Lehr,W,1999","boundary":[0.24834024896265497,0.3214868307674632,0.3591839004149371,0.3362221248851103],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.35975103734439773,0.3232584300321691,0.36744958506224,0.3424054888556985],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7981742738589203,0.35511137120863967,0.8182175103734431,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.7476348547717833,0.35511137120863967,0.7926646058091277,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7275933609958498,0.35511137120863967,0.7421530705394183,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"کشورها","boundary":[0.6583817427385884,0.35511137120863967,0.7220770954356839,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6424481327800822,0.35511137120863967,0.6529019502074681,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5961410788381735,0.35511137120863967,0.636983900414937,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5768464730290449,0.35511137120863967,0.5906498340248955,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.5165975103734433,0.35511137120863967,0.5714597925311196,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.45074688796680423,0.35511137120863967,0.5110926970954349,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزات","boundary":[0.37319502074688726,0.35511137120863967,0.44534526970954286,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.31867219917012374,0.35511137120863967,0.3678348547717835,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"افزاري","boundary":[0.26041493775933533,0.35511137120863967,0.3133863485477171,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24460580912862992,0.35511137120863967,0.255032614107883,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.17265560165975027,0.35511137120863967,0.23924128630705319,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14726141078838098,0.35511137120863967,0.1673046473029038,0.37425843003216913],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.8112448132780073,0.38696431238511025,0.8530870954356836,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7791286307053933,0.38696431238511025,0.8055197925311194,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.7191286307053933,0.38696431238511025,0.7735317012448125,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6434439834024888,0.38696431238511025,0.7134602489626547,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6367219917012437,0.38696431238511025,0.6434751037344387,0.40611137120863966],"dir":"ltr"},{"str":"تمامی","boundary":[0.5836929460580902,0.38696431238511025,0.6311808298755176,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.533278008298754,0.38696431238511025,0.5780376348547707,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.48771784232365034,0.38696431238511025,0.5277232780082977,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.44863070539418975,0.38696431238511025,0.4820721161825715,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42311203319501967,0.38696431238511025,0.4431552697095425,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.3721991701244803,0.38696431238511025,0.41768813278008193,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.3124481327800819,0.38696431238511025,0.36671190871369197,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.2449792531120321,0.38696431238511025,0.3070268464730279,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.16319502074688688,0.38696431238511025,0.23939713692945946,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14726141078838062,0.38696431238511025,0.15245999999999887,0.40611137120863966],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.7818672199170112,0.4188172535615809,0.8529909958506212,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7751452282157665,0.4188172535615809,0.7818983402489614,0.4379643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"محدود","boundary":[0.713278008298754,0.4188172535615809,0.7695989626556006,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6939834024896254,0.4188172535615809,0.707786763485476,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6626141078838163,0.4188172535615809,0.6884650207468869,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6126970954356834,0.4188172535615809,0.6571325726141066,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5737344398340237,0.4188172535615809,0.6071758506224055,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5578008298755175,0.4188172535615809,0.5682276348547706,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5385062240663888,0.4188172535615809,0.5523095850622395,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.4978008298755175,0.4188172535615809,0.5329170124481316,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"بخشها","boundary":[0.41912863070539297,0.4188172535615809,0.4922810788381732,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.40593360995850497,0.4188172535615809,0.4136321576763473,0.4379643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.34394190871369174,0.4188172535615809,0.40598950207468754,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.2621576763485465,0.4188172535615809,0.3383597925311191,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24622406639004024,0.4188172535615809,0.2566508713692933,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهاي","boundary":[0.14726141078838048,0.4188172535615809,0.24075149377593233,0.4379643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7828630705394178,0.45067019473805153,0.8528793360995838,0.46981725356158094],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7751844398340236,0.45067019473805153,0.7828829875518659,0.46981725356158094],"dir":"ltr"},{"str":"کمتر","boundary":[0.7298340248962644,0.45067019473805153,0.7698124481327789,0.46981725356158094],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6829045643153514,0.45067019473805153,0.723747385892115,0.46981725356158094],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.5967634854771772,0.45067019473805153,0.6769720331950195,0.46981725356158094],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5915744813277996,0.45067019473805153,0.5967608713692933,0.46981725356158094],"dir":"ltr"},{"str":"فراموش","boundary":[0.5169709543568451,0.45067019473805153,0.5863119087136917,0.46981725356158094],"dir":"rtl"},{"str":"نکنیم","boundary":[0.46170124481327673,0.45067019473805153,0.5109989626556004,0.46981725356158094],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.42709543568464603,0.45067019473805153,0.4557016182572602,0.46981725356158094],"dir":"rtl"},{"str":"زیرساخت","boundary":[0.33398340248962527,0.45067019473805153,0.42096348547717716,0.46981725356158094],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.25170124481327677,0.45067019473805153,0.3279033609958494,0.46981725356158094],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2449792531120319,0.45067019473805153,0.2517323651452269,0.46981725356158094],"dir":"ltr"},{"str":"صرفاً","boundary":[0.192946058091285,0.45067019473805153,0.23894825726140947,0.46981725356158094],"dir":"rtl"},{"str":"بستر","boundary":[0.14726141078838045,0.45067019473805153,0.18683464730290328,0.46981725356158094],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.7925726141078826,0.482787841796875,0.852972448132779,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7765145228215755,0.482787841796875,0.7869413278008286,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"گزینههاي","boundary":[0.6922406639004136,0.482787841796875,0.7708336929460569,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.6243983402489613,0.482787841796875,0.6867700829875505,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6042323651452269,0.482787841796875,0.6187920746887955,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5780912863070525,0.482787841796875,0.5918946473029031,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.5251867219916998,0.482787841796875,0.5725125311203305,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.46431535269709406,0.482787841796875,0.5197989211618244,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44427385892116045,0.482787841796875,0.4588335684647289,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"دستاوردها","boundary":[0.35763485477178286,0.482787841796875,0.43886128630705257,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3417012448132767,0.482787841796875,0.3521280497925298,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.28406639004149253,0.482787841796875,0.3363084647302892,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.2228215767634842,0.482787841796875,0.2786833195020734,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.1472614107883803,0.482787841796875,0.2172697095435672,0.5019349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8424896265560149,0.514552547679228,0.852916431535268,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.7656846473029029,0.514552547679228,0.8368084232365128,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7399170124481311,0.514552547679228,0.7599602489626539,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.6882572614107868,0.514552547679228,0.7344215352697079,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"شهروندا","boundary":[0.6176692531120316,0.514552547679228,0.6825261410788365,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5934024896265544,0.514552547679228,0.5991021161825711,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5134854771784217,0.514552547679228,0.5601089626556001,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"قرارداده","boundary":[0.44427385892116034,0.514552547679228,0.5079692116182557,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4282157676348533,0.514552547679228,0.43864257261410644,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"میبایست","boundary":[0.3473029045643136,0.514552547679228,0.4226948962655585,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.29688796680497753,0.514552547679228,0.34164759336099415,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"مضاعفی","boundary":[0.22394190871369124,0.514552547679228,0.2913374688796664,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19829875518672027,0.514552547679228,0.21834199170124308,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.14726141078838004,0.514552547679228,0.1927503734439817,0.5336996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.8048962655601641,0.5464054888556986,0.8528973858921143,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.7644398340248945,0.5464054888556986,0.7995560165975085,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"بخشها","boundary":[0.6980912863070521,0.5464054888556986,0.758833817427384,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6821576763485458,0.5464054888556986,0.6925844813277989,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.664481327800828,0.5464054888556986,0.6766909543568447,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.6173029045643135,0.5464054888556986,0.6591451867219899,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"زیرساختهاي","boundary":[0.49717842323651273,0.5464054888556986,0.6117070954356828,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.4452697095435666,0.5464054888556986,0.49178514522821387,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.39908713692945874,0.5464054888556986,0.43974087136929274,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.37331950207468695,0.5464054888556986,0.3935248132780064,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.3024896265560148,0.5464054888556986,0.36769767634854594,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرد","boundary":[0.24585062240663724,0.5464054888556986,0.29687713692945883,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24062240663900228,0.5464054888556986,0.24580879668049607,0.565552547679228],"dir":"ltr"},{"str":"مثلاً","boundary":[0.19954356846472843,0.5464054888556986,0.23540713692945872,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"بدو","boundary":[0.16020037344398153,0.5464054888556986,0.1938848962655583,0.565552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.8071369294605787,0.5782584300321693,0.8529500414937737,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.795933609958504,0.5782584300321693,0.8016332365145207,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.736058091286305,0.5782584300321693,0.762449253112031,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6763070539419067,0.5782584300321693,0.7307101244813259,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"قانونی","boundary":[0.6224066390041475,0.5782584300321693,0.6709480082987532,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6156846473029024,0.5782584300321693,0.6224377593360975,0.5974054888556987],"dir":"ltr"},{"str":"امکا","boundary":[0.577461784232363,0.5782584300321693,0.6104709958506204,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5037759336099564,0.5782584300321693,0.5592595020746867,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4838589211618236,0.5782584300321693,0.49841863070539205,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.42012448132779867,0.5782584300321693,0.47855240663900195,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.35278008298754965,0.5782584300321693,0.4148276763485455,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.27112033195020524,0.5782584300321693,0.34732244813277785,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2553112033194998,0.5782584300321693,0.2657380082987529,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.1726556016597488,0.5782584300321693,0.2499652282157654,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1472614107883795,0.5782584300321693,0.16730464730290232,0.5974054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"مواردي","boundary":[0.7920746887966783,0.6101113712086399,0.853041784232363,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"همچو","boundary":[0.739163029045641,0.6101113712086399,0.7868399999999978,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6629875518672177,0.6101113712086399,0.7210643153526949,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5675103734439813,0.6101113712086399,0.6577589626555994,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5607883817427364,0.6101113712086399,0.5675414937759314,0.6292584300321693],"dir":"ltr"},{"str":"وجود","boundary":[0.5097510373443962,0.6101113712086399,0.5555641493775912,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهد","boundary":[0.44639004149377376,0.6101113712086399,0.5044938174273838,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.39261410788381523,0.6101113712086399,0.44123651452281937,0.6292584300321693],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38738589211618035,0.6101113712086399,0.3925722821576741,0.6292584300321693],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.13205,0.85309,0.62926],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":34,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/b0578ed8ecb188e6d1870f5483cb6a9a.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/ca4eaad108400ef78dedfa49af68cb17.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.35667,0.14396,0.09668]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.49941908713692945,0.3566652257582721,0.5877079668049793,0.3948711081112133],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.41265560165975107,0.3566652257582721,0.4886551867219917,0.3948711081112133],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.5877104564315352,0.41920423081341907,0.6348831535269709,0.4485865837545956],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5388796680497925,0.41920423081341907,0.5695958091286306,0.4485865837545956],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.36535269709543566,0.41920423081341907,0.5310378423236515,0.4485865837545956],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگا","boundary":[0.7513933195020743,0.5069643123851102,0.8234355186721988,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7317012448132777,0.5069643123851102,0.7384543568464726,0.5261113712086396],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.6957261410788379,0.5069643123851102,0.7264663070539416,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.675933609958506,0.5069643123851102,0.6904933195020745,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6214107883817426,0.5069643123851102,0.670870580912863,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5902904564315351,0.5069643123851102,0.6161413692946057,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5456016597510372,0.5069643123851102,0.5851748962655601,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.5078838174273858,0.5069643123851102,0.5404608298755186,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.44414937759336093,0.5069643123851102,0.5026583402489625,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.4134024896265559,0.5069643123851102,0.4388752282157675,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4081742738589208,0.5069643123851102,0.4133606639004146,0.5261113712086396],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506222,0.5353620318244485,0.8560356846473026,0.5500973259420955],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8129875518672195,0.5388172535615808,0.8234413692946054,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7602074688796676,0.5388172535615808,0.8077763900414934,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6969709543568461,0.5388172535615808,0.7550477178423233,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6014937759336096,0.5388172535615808,0.6917423651452279,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.5619087136929455,0.5388172535615808,0.5993596680497922,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.5156016597510369,0.5388172535615808,0.5565525311203315,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.510373443983402,0.5388172535615808,0.5155598340248958,0.5579643123851102],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.843360995850622,0.5672149730009192,0.8529236514522817,0.5819502671185661],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8129875518672194,0.5706701947380515,0.8234413692946053,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخچه","boundary":[0.7399170124481322,0.5706701947380515,0.807880331950207,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"پیدایش","boundary":[0.6749377593360991,0.5706701947380515,0.7346352697095431,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6117012448132776,0.5706701947380515,0.6697780082987548,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.516224066390041,0.5706701947380515,0.6064726556016594,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.47663900414937715,0.5706701947380515,0.511052863070539,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.4303319502074684,0.5706701947380515,0.471282821576763,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42510373443983346,0.5706701947380515,0.43029012448132725,0.5898172535615809],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506219,0.5990679141773898,0.8529236514522816,0.6138032082950368],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7859751037344391,0.6025231359145221,0.8233873443983395,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7227385892116176,0.6025231359145221,0.7808153526970948,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.627261410788381,0.6025231359145221,0.7175099999999993,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6074688796680492,0.6025231359145221,0.6220285892116177,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"بشناسند","boundary":[0.5418672199170119,0.6025231359145221,0.6021319917012442,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5366390041493768,0.6025231359145221,0.5418253941908706,0.6216701947380515],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506217,0.6308326200597427,0.8529236514522814,0.6455679141773898],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.812987551867219,0.634287841796875,0.823441369294605,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7602074688796672,0.634287841796875,0.8077763900414929,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"آمادگی","boundary":[0.6914937759336091,0.634287841796875,0.7551080912863062,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5960165975103726,0.634287841796875,0.6862651867219908,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.5564315352697087,0.634287841796875,0.5908453941908706,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.5101244813278001,0.634287841796875,0.5510753526970947,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5048962655601651,0.634287841796875,0.5100826556016589,0.6534349006204044],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506214,0.6626855612362132,0.8529236514522812,0.6774208553538603],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8129875518672187,0.6661407829733457,0.8234413692946047,0.685287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"مزایا","boundary":[0.7727800829875507,0.6661407829733457,0.8077882157676337,0.685287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7570954356846462,0.6661407829733457,0.7675222406638992,0.685287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"معایب","boundary":[0.701576763485476,0.6661407829733457,0.7519549792531109,0.685287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6383402489626545,0.6661407829733457,0.6964170124481317,0.685287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5428630705394181,0.6661407829733457,0.6331116597510363,0.685287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.5032780082987542,0.6661407829733457,0.537691867219916,0.685287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.4569709543568454,0.6661407829733457,0.49792182572614,0.685287841796875],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45174273858921044,0.6661407829733457,0.45692912863070423,0.685287841796875],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.797427385892115,0.7179000459558824,0.8528106224066379,0.736252987132353],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7676763485477166,0.7568466653262869,0.8235380912863058,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات،","boundary":[0.6852697095435671,0.7568466653262869,0.7620390871369281,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6363485477178411,0.7568466653262869,0.6796224896265548,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"کارکرد","boundary":[0.568381742738588,0.7568466653262869,0.6306994605809116,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"افراد،","boundary":[0.5204564315352685,0.7568466653262869,0.562892987551866,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"سازما","boundary":[0.47202609958506103,0.7568466653262869,0.5150029045643141,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4425311203319489,0.7568466653262869,0.4589006639004137,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4265975103734427,0.7568466653262869,0.4370243153526958,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"دولتها","boundary":[0.3581327800829862,0.7568466653262869,0.4210961825726128,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3380912863070526,0.7568466653262869,0.35265099585062104,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"دگرگو","boundary":[0.27447423236514396,0.7568466653262869,0.33252398340248834,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.20863070539418957,0.7568466653262869,0.25598352697095306,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19269709543568334,0.7568466653262869,0.20312390041493647,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.14726141078838043,0.7568466653262869,0.1871858091286294,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.785477178423235,0.7886996065027574,0.8531973858921146,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7695435684647287,0.7886996065027574,0.7799703734439818,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6956016597510357,0.7886996065027574,0.7641322406638988,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6796680497925295,0.7886996065027574,0.6900948547717826,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.6382157676348532,0.7886996065027574,0.6742773858921147,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"طرز","boundary":[0.600373443983401,0.7886996065027574,0.6325992946058075,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.5556846473029031,0.7886996065027574,0.594879709543567,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.5119917012448119,0.7886996065027574,0.550187302904563,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.49195020746887824,0.7886996065027574,0.5065099170124467,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.45024896265560027,0.7886996065027574,0.48647265560165837,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.41240663900414803,0.7886996065027574,0.44487560165974965,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.36846473029045507,0.7886996065027574,0.40701149377593226,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3632757261410773,0.7886996065027574,0.3684621161825711,0.8078466653262868],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش،","boundary":[0.289294605809127,0.7886996065027574,0.3580142738589196,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشت،","boundary":[0.2116182572614092,0.7886996065027574,0.2839305809128615,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.14726141078838015,0.7886996065027574,0.20622958506223907,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8424896265560149,0.820552547679228,0.852916431535268,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"تولید،","boundary":[0.7902074688796664,0.820552547679228,0.837047053941907,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت،","boundary":[0.7139004149377577,0.820552547679228,0.7849161410788366,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"بانکداري،","boundary":[0.6219087136929445,0.820552547679228,0.7085106224066374,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.548464730290455,0.820552547679228,0.6165901244813262,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5326556016597496,0.820552547679228,0.5430824066390025,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.4851037344398325,0.820552547679228,0.5273512033195006,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.4349377593360981,0.820552547679228,0.4796973858921147,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"اوقات","boundary":[0.3751867219916997,0.820552547679228,0.4296438174273844,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"فراغت","boundary":[0.3103319502074673,0.820552547679228,0.3697593360995835,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2945228215767619,0.820552547679228,0.30494962655601504,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"سرگرمیها","boundary":[0.18958506224066224,0.820552547679228,0.2890206224066374,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.1472614107883801,0.820552547679228,0.18432248962655437,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"تحتالشعاع","boundary":[0.760331950207467,0.8524054888556986,0.8529885062240646,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.7232365145228198,0.8524054888556986,0.755003153526969,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7074273858921143,0.8524054888556986,0.7178541908713674,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.6405809128630687,0.8524054888556986,0.7021152697095417,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6031120331950189,0.8524054888556986,0.6351487966804961,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.53576763485477,0.8524054888556986,0.5978152282157658,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.49294605809128444,0.8524054888556986,0.5303582987551849,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.40842323651452095,0.8524054888556986,0.48757668049792346,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4032342323651434,0.8524054888556986,0.4084206224066372,0.8715525476792279],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.335975103734438,0.8524054888556986,0.3980226970954338,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.2544398340248944,0.8524054888556986,0.33064195020746695,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.20041493775933422,0.8524054888556986,0.2491183817427367,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.1472614107883799,0.8524054888556986,0.1952895435684629,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"مشاغل","boundary":[0.7996680497925291,0.8841701947380515,0.8530176348547698,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"جدید،","boundary":[0.7416597510373424,0.8841701947380515,0.7942259751037325,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"صنایع","boundary":[0.6893775933609939,0.8841701947380515,0.7362936099585042,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.6470539419087118,0.8841701947380515,0.6838719087136911,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6312448132780064,0.8841701947380515,0.6416716182572595,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقیتهاي","boundary":[0.5286721991701226,0.8841701947380515,0.6259187551867202,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"پیاپی","boundary":[0.47775933609958315,0.8841701947380515,0.5234103734439814,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4326970954356827,0.8841701947380515,0.47232435684647106,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4168879668049773,0.8841701947380515,0.42731477178423044,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.3438174273858901,0.8841701947380515,0.4115376348547698,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.28954356846472823,0.8841701947380515,0.3382740248962635,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26414937759335894,0.8841701947380515,0.28419261410788177,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.21547717842323444,0.8841701947380515,0.25875112033194814,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.14726141078837968,0.8841701947380515,0.21009236514522617,0.9033172535615809],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.35667,0.85604,0.90332],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":64,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/18773e35ed78ee6f94cff08ec144cdb8.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/2b80ab6c071d397629e8f88c0a6938f9.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.36549,0.14396,0.11962]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5014107883817428,0.3654887551700368,0.5896996680497926,0.40369463752297796],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.4106639004149378,0.3654887551700368,0.49065211618257265,0.40369463752297796],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.5916597510373443,0.4280277602251838,0.6866175933609957,0.45741011316636027],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.5361751867219916,0.4280277602251838,0.5833478838174272,0.45741011316636027],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.48734439834024884,0.4280277602251838,0.518060539419087,0.45741011316636027],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.3136929460580912,0.4280277602251838,0.479378091286307,0.45741011316636027],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگا","boundary":[0.7513933195020743,0.515787841796875,0.8234355186721988,0.5349349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7317012448132777,0.515787841796875,0.7384543568464726,0.5349349006204043],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.6957261410788379,0.515787841796875,0.7264663070539416,0.5349349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.675933609958506,0.515787841796875,0.6904933195020745,0.5349349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6214107883817426,0.515787841796875,0.670870580912863,0.5349349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5902904564315351,0.515787841796875,0.6161413692946057,0.5349349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5456016597510372,0.515787841796875,0.5851748962655601,0.5349349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.5078838174273858,0.515787841796875,0.5404608298755186,0.5349349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.44414937759336093,0.515787841796875,0.5026583402489625,0.5349349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.4134024896265559,0.515787841796875,0.4388752282157675,0.5349349006204043],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4081742738589208,0.515787841796875,0.4133606639004146,0.5349349006204043],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506222,0.5441855612362132,0.8560356846473026,0.5589208553538603],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8129875518672195,0.5476407829733455,0.8234413692946054,0.5667878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7602074688796676,0.5476407829733455,0.8077763900414934,0.5667878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7046887966804976,0.5476407829733455,0.7551750622406636,0.5667878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.609211618257261,0.5476407829733455,0.6994602074688793,0.5667878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.5696265560165972,0.5476407829733455,0.6040404149377591,0.5667878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.5233195020746885,0.5476407829733455,0.5642703734439831,0.5667878417968749],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5180912863070535,0.5476407829733455,0.5232776763485473,0.5667878417968749],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.843360995850622,0.5760385024126838,0.8529236514522817,0.5907737965303309],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.788962655601659,0.5794937241498161,0.823433900414937,0.5986407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7254771784232358,0.5794937241498161,0.783553941908713,0.5986407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6297510373443976,0.5794937241498161,0.7199996265560159,0.5986407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6095850622406633,0.5794937241498161,0.6241717842323645,0.5986407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.5590456431535263,0.5794937241498161,0.6040753941908708,0.5986407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5390041493775928,0.5794937241498161,0.5535638589211613,0.5986407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفههاي","boundary":[0.4579668049792523,0.5794937241498161,0.5335781327800824,0.5986407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.385020746887966,0.5794937241498161,0.4527409543568457,0.5986407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.34680497925311127,0.5794937241498161,0.37949004149377513,0.5986407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.30572614107883744,0.5794937241498161,0.34124751037344325,0.5986407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهوري،","boundary":[0.22319502074688713,0.5794937241498161,0.3001742738589204,0.5986407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"بیکاري،","boundary":[0.14726141078838093,0.5794937241498161,0.21789896265560083,0.5986407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"تورم","boundary":[0.7862240663900406,0.6113466653262868,0.8233121576763477,0.6304937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7705394190871361,0.6113466653262868,0.7809662240663892,0.6304937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.7496657676348539,0.6113466653262868,0.7652249377593352,0.6304937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.7298340248962647,0.6113466653262868,0.7443937344398331,0.6304937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"بشناسند","boundary":[0.6642323651452273,0.6113466653262868,0.7244971369294597,0.6304937241498162],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6590041493775926,0.6113466653262868,0.6641905394190863,0.6304937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7923236514522812,0.6630176930147059,0.8477068879668042,0.6813706341911766],"dir":"rtl"},{"str":"شاید","boundary":[0.7857261410788373,0.7019643123851104,0.8234085062240655,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.7107883817427377,0.7019643123851104,0.7800954771784223,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6946058091286298,0.7019643123851104,0.7050326141078829,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"برجسته","boundary":[0.6317427385892107,0.7019643123851104,0.6888470539419077,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.5935269709543559,0.7019643123851104,0.631101286307053,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.5315352697095426,0.7019643123851104,0.5878292116182562,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.4870954356846463,0.7019643123851104,0.5258582987551857,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.4355601659751026,0.7019643123851104,0.4813732780082976,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40991701244813167,0.7019643123851104,0.4299602489626545,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"ابتداي","boundary":[0.3553941908713682,0.7019643123851104,0.40434074688796573,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"هزاره","boundary":[0.30672199170124376,0.7019643123851104,0.3497528215767624,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.2672614107883807,0.7019643123851104,0.3009729460580902,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"میلادي","boundary":[0.204896265560165,0.7019643123851104,0.26175746887966705,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.14726141078838076,0.7019643123851104,0.19920634854771685,0.7211113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.7511203319502062,0.7338172535615809,0.852849336099584,0.7529643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.669336099585061,0.7338172535615809,0.7460670124481317,0.7529643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسی","boundary":[0.6080912863070528,0.7338172535615809,0.6639145643153516,0.7529643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5520746887966793,0.7338172535615809,0.5748887551867208,0.7529643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.4448962655601648,0.7338172535615809,0.5467497510373431,0.7529643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.38029045643153403,0.7338172535615809,0.4397874273858909,0.7529643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.275726141078837,0.7338172535615809,0.3749854356846461,0.7529643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.22543568464730165,0.7338172535615809,0.27037294605809004,0.7529643123851103],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22024668049792415,0.7338172535615809,0.2254330705394179,0.7529643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.1949377593360984,0.7338172535615809,0.2149809958506212,0.7529643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.14726141078838056,0.7338172535615809,0.18968190871369178,0.7529643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"نهادینه","boundary":[0.8015352697095424,0.7656701947380516,0.8530209958506212,0.7848172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7692875103734426,0.7656701947380516,0.7947602489626542,0.7848172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.740165975103733,0.7656701947380516,0.750592780082986,0.7848172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.66921161825726,0.7656701947380516,0.7343926556016583,0.7848172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.60921161825726,0.7656701947380516,0.6634526141078824,0.7848172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.532406639004148,0.7656701947380516,0.6035304149377579,0.7848172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5162240663900401,0.7656701947380516,0.5266508713692932,0.7848172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات،","boundary":[0.4336929460580899,0.7656701947380516,0.5104623236514509,0.7848172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.37668049792530983,0.7656701947380516,0.42792311203319366,0.7848172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3509128630705381,0.7656701947380516,0.3709560995850609,0.7848172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.29775933609958377,0.7656701947380516,0.34519319502074564,0.7848172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملات","boundary":[0.22655601659750915,0.7656701947380516,0.2922232780082975,0.7848172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.1472614107883805,0.7656701947380516,0.22116746887966682,0.7848172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"تبلور","boundary":[0.814107883817426,0.7975231359145222,0.8528437344398326,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"برجستهتري","boundary":[0.7180082987551852,0.7975231359145222,0.8087225726141065,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6781742738589197,0.7975231359145222,0.7127231950207454,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6729852697095421,0.7975231359145222,0.6781716597510359,0.8166701947380515],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.653900414937758,0.7975231359145222,0.6677037759336085,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.5952697095435671,0.7975231359145222,0.6485382572614093,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر،","boundary":[0.5424896265560152,0.7975231359145222,0.5898964730290442,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.5021576763485464,0.7975231359145222,0.5373008713692932,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"کشنده","boundary":[0.4443983402489613,0.7975231359145222,0.4968565145228202,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4287136929460567,0.7975231359145222,0.43914049792530985,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"بلند","boundary":[0.39473029045643016,0.7975231359145222,0.42336348547717706,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.33921161825726,0.7975231359145222,0.389697883817426,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2437344398340235,0.7975231359145222,0.3339251452282143,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.201659751037343,0.7975231359145222,0.23845070539418944,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.1629460580912849,0.7975231359145222,0.19638746887966663,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14726141078838034,0.7975231359145222,0.15768821576763342,0.8166701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8270539419087123,0.8293760770909927,0.8529048547717828,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.7864730290456418,0.8293760770909927,0.8216162240663886,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.7180082987551851,0.8293760770909927,0.7810766390041479,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6988381742738573,0.8293760770909927,0.7126415352697079,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.656639004149376,0.8293760770909927,0.6934299585062226,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.6033609958506209,0.8293760770909927,0.6513080912863055,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5749792531120317,0.8293760770909927,0.5967242738589197,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.5236929460580897,0.8293760770909927,0.5695060580912847,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4982987551867204,0.8293760770909927,0.5183419917012433,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.4410373443983387,0.8293760770909927,0.4928472199170109,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.37518672199169967,0.8293760770909927,0.4356135684647287,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.2925311203319486,0.8293760770909927,0.3698407468879652,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27672199170124323,0.8293760770909927,0.28714879668049637,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.19506224066389882,0.8293760770909927,0.27126435684647143,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"تعبیر","boundary":[0.14726141078838015,0.8293760770909927,0.1896709543568449,0.8485231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.8190871369294591,0.8612290182674632,0.8529607468879653,0.8803760770909926],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8138981327800815,0.8612290182674632,0.8190845228215753,0.8803760770909926],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7583402489626542,0.8612290182674632,0.8088265145228202,0.8803760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6622406639004135,0.8612290182674632,0.7524892531120317,0.8803760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.6051037344398326,0.8612290182674632,0.6563463485477163,0.8803760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.5109958506224052,0.8612290182674632,0.5994075933609944,0.8803760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.4376763485477163,0.8612290182674632,0.505396556016596,0.8803760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4172614107883802,0.8612290182674632,0.43182112033194864,0.8803760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39759336099584913,0.8612290182674632,0.41139672199169974,0.8803760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"چالش","boundary":[0.33560165975103584,0.8612290182674632,0.3917335269709528,0.8803760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"طلبیده","boundary":[0.2736099585062226,0.8612290182674632,0.3296067634854757,0.8803760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2573029045643139,0.8612290182674632,0.26772970954356695,0.8803760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"درعین","boundary":[0.1936929460580898,0.8612290182674632,0.2514725726141064,0.8803760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.14726141078838034,0.8612290182674632,0.1869967219916998,0.8803760770909926],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.36549,0.85604,0.88038],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":94,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/1dae8b8a80421e60375b7fd8bcc33669.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/6d13c91518ec99c44913461c6812bc9d.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.35667,0.14396,0.09668]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5209543568464731,0.3566652257582721,0.6092432365145228,0.3948711081112133],"dir":"rtl"},{"str":"چها","boundary":[0.44200232365145226,0.3566652257582721,0.5104019502074688,0.3948711081112133],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.39099585062240666,0.3566652257582721,0.4184478423236515,0.3948711081112133],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.5704382987551867,0.41920423081341907,0.6213002489626556,0.4485865837545956],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.37879668049792525,0.41920423081341907,0.5443573443983402,0.4485865837545956],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگا","boundary":[0.7513933195020743,0.5069643123851102,0.8234355186721988,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7317012448132777,0.5069643123851102,0.7384543568464726,0.5261113712086396],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.6957261410788379,0.5069643123851102,0.7264663070539416,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.675933609958506,0.5069643123851102,0.6904933195020745,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6214107883817426,0.5069643123851102,0.670870580912863,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5902904564315351,0.5069643123851102,0.6161413692946057,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5456016597510372,0.5069643123851102,0.5851748962655601,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.5078838174273859,0.5069643123851102,0.5404608298755187,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.444149377593361,0.5069643123851102,0.5026583402489626,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.41340248962655596,0.5069643123851102,0.4388752282157676,0.5261113712086396],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4081742738589208,0.5069643123851102,0.4133606639004146,0.5261113712086396],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506222,0.5353620318244485,0.8560356846473026,0.5500973259420955],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8129875518672195,0.5388172535615808,0.8234413692946054,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7602074688796676,0.5388172535615808,0.8077763900414934,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.7198755186721988,0.5388172535615808,0.7549376763485474,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6243983402489622,0.5388172535615808,0.7146469294605805,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.5848132780082984,0.5388172535615808,0.6192271369294602,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.5385062240663897,0.5388172535615808,0.5794570954356842,0.5579643123851102],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5332780082987547,0.5388172535615808,0.5384643983402485,0.5579643123851102],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.843360995850622,0.5672149730009192,0.8529236514522817,0.5819502671185661],"dir":"ltr"},{"str":"مزایا","boundary":[0.7884647302904557,0.5706701947380515,0.8234728630705388,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7727800829875512,0.5706701947380515,0.7832068879668043,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.7274688796680492,0.5706701947380515,0.7675507468879662,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.6871369294605802,0.5706701947380515,0.7221990871369289,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5916597510373438,0.5706701947380515,0.6819083402489621,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.571867219917012,0.5706701947380515,0.5864269294605804,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"بشناسند","boundary":[0.5062655601659746,0.5706701947380515,0.566530331950207,0.5898172535615809],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5010373443983396,0.5706701947380515,0.5062237344398334,0.5898172535615809],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506217,0.5990679141773898,0.8529236514522814,0.6138032082950368],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8129875518672192,0.6025231359145221,0.8234413692946051,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژيهاي","boundary":[0.7031950207468871,0.6025231359145221,0.8076962240663893,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتگذاري","boundary":[0.5955186721991693,0.6025231359145221,0.6979730290456423,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5702489626556009,0.6025231359145221,0.5902921991701237,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.529917012448132,0.6025231359145221,0.5649811618257253,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.4344398340248955,0.6025231359145221,0.5246884232365138,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.39485477178423156,0.6025231359145221,0.4292686307053934,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.3485477178423228,0.6025231359145221,0.3894985892116174,0.6216701947380515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3433195020746881,0.6025231359145221,0.3485058921161819,0.6216701947380515],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506217,0.6308326200597427,0.8529236514522814,0.6455679141773898],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7889626556016588,0.634287841796875,0.8234339004149368,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.7162655601659742,0.634287841796875,0.7839857676348538,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6530290456431527,0.634287841796875,0.7111058091286299,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5575518672199162,0.634287841796875,0.6478004564315345,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5376348547717835,0.634287841796875,0.5522215767634847,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"تولید،","boundary":[0.48547717842323584,0.634287841796875,0.5323167634854765,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.43481327800829805,0.634287841796875,0.4801355601659744,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4191286307053935,0.634287841796875,0.42955543568464666,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.35539419087136853,0.634287841796875,0.4139164730290449,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3356016597510364,0.634287841796875,0.35016136929460484,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"دریابند","boundary":[0.2753526970954347,0.634287841796875,0.33029601659750935,0.6534349006204044],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27012448132779987,0.634287841796875,0.27531087136929366,0.6534349006204044],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7974273858921153,0.6860471047794118,0.8528106224066381,0.7044000459558823],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7654356846473016,0.7249937241498162,0.8235124481327788,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6694605809128618,0.7249937241498162,0.75970917012448,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.6271369294605796,0.7249937241498162,0.6637658091286295,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6069709543568453,0.7249937241498162,0.6215306639004138,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"نمودهاي","boundary":[0.53116182572614,0.7249937241498162,0.6013941908713681,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"عینی","boundary":[0.4874688796680487,0.7249937241498162,0.5255834439834014,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.4213692946058081,0.7249937241498162,0.4817961410788371,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.35377593360995746,0.7249937241498162,0.4158235269709533,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.2718672199170114,0.7249937241498162,0.34806933609958407,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2558091286307044,0.7249937241498162,0.2662359336099575,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.1729045643153517,0.7249937241498162,0.2502141908713683,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14726141078838076,0.7249937241498162,0.16730464730290356,0.7441407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.805394190871368,0.7568466653262869,0.8528280497925298,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7497510373443971,0.7568466653262869,0.8002373029045631,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7339419087136916,0.7568466653262869,0.7443687136929447,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"شاید","boundary":[0.6908713692946045,0.7568466653262869,0.7285537344398327,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6717012448132766,0.7568466653262869,0.6855046058091273,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"تعبیري","boundary":[0.612946058091285,0.7568466653262869,0.6664036929460567,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.5264315352697083,0.7568466653262869,0.6076506224066377,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.4782572614107871,0.7568466653262869,0.5210719917012435,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.4630634439834012,0.7568466653262869,0.4730040248962643,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.40008298755186594,0.7568466653262869,0.4448156016597497,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3948939834024884,0.7568466653262869,0.4000803734439822,0.7759937241498163],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.325394190871368,0.7568466653262869,0.3896568049792518,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.22369294605808998,0.7568466653262869,0.32012738589211487,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19842323651452154,0.7568466653262869,0.2184124481327788,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.14726141078838045,0.7568466653262869,0.19310153526970825,0.7759937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"مزیتها","boundary":[0.7904564315352685,0.7886996065027574,0.8528960165975091,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7743983402489611,0.7886996065027574,0.7848251452282141,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"منافع","boundary":[0.7307053941908698,0.7886996065027574,0.7689504149377577,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.6685892116182557,0.7886996065027574,0.7251262655601644,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.640580912863069,0.7886996065027574,0.6630012448132765,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5986307053941894,0.7886996065027574,0.6349624481327787,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.564522821576762,0.7886996065027574,0.5929129045643138,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.5310373443983387,0.7886996065027574,0.5588061410788366,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.48323651452282007,0.7886996065027574,0.5255650207468865,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.42609958506223916,0.7886996065027574,0.47758531120331804,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.40058091286306907,0.7886996065027574,0.42057012448132636,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.33373443983402346,0.7886996065027574,0.3948906224066376,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3178008298755173,0.7886996065027574,0.3282276348547704,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.2788381742738576,0.7886996065027574,0.31238763485477045,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.258796680497924,0.7886996065027574,0.2733563900414924,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.19966804979252978,0.7886996065027574,0.2533417842323638,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.1472614107883804,0.7886996065027574,0.19410099585062104,0.8078466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"نمودها","boundary":[0.7999170124481312,0.820552547679228,0.8529154356846456,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.7290871369294589,0.820552547679228,0.7942681742738573,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.6898755186721977,0.820552547679228,0.7235870539419071,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6738174273858906,0.820552547679228,0.6842442323651436,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"عملاً","boundary":[0.6302489626556,0.820552547679228,0.6680663900414922,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6141908713692926,0.820552547679228,0.6246446887966786,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"تحری","boundary":[0.5716182572614089,0.820552547679228,0.6086793360995832,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"منفعت","boundary":[0.485975103734438,0.820552547679228,0.5383792531120314,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4700414937759318,0.820552547679228,0.48046829875518493,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.43070539419086956,0.820552547679228,0.46449796680497746,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"انسا","boundary":[0.3970883402489609,0.820552547679228,0.4252353112033177,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"منفعت","boundary":[0.3263900414937742,0.820552547679228,0.37879419087136756,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"اندیش،","boundary":[0.26141078838174103,0.820552547679228,0.32081116182572444,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.21373443983402318,0.820552547679228,0.25598190871369125,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.14726141078838004,0.820552547679228,0.20825551867219746,0.8396996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.7877178423236494,0.8524054888556986,0.8528988796680477,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"روزافزو","boundary":[0.7198684232365125,0.8524054888556986,0.7819970539419067,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6659751037344377,0.8524054888556986,0.7013614107883795,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6344813278008278,0.8524054888556986,0.6603322406638983,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.5731120331950187,0.8524054888556986,0.6289737759336079,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5570539419087116,0.8524054888556986,0.5674807468879647,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5376348547717821,0.8524054888556986,0.5514382157676326,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.48622406639003934,0.8524054888556986,0.5320371784232344,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"آمد","boundary":[0.4498684232365124,0.8524054888556986,0.48058157676348334,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4208713692946037,0.8524054888556986,0.43129817427385686,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"تعمیق","boundary":[0.36908713692945855,0.8524054888556986,0.4152243983402469,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.32825726141078637,0.8524054888556986,0.3633734439834005,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"نمودهاي","boundary":[0.252448132780081,0.8524054888556986,0.32268049792530923,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21473029045642952,0.8524054888556986,0.2467670539419067,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.14726141078837976,0.8524054888556986,0.20930900414937562,0.8715525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.819460580912861,0.8841701947380515,0.8529019917012427,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.775518672199168,0.8841701947380515,0.8140654356846452,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7703296680497904,0.8841701947380515,0.7755160580912842,0.9033172535615809],"dir":"ltr"},{"str":"میتوا","boundary":[0.7192460165975083,0.8841701947380515,0.765143029045641,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6872614107883797,0.8841701947380515,0.7010647717842302,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"قطعیت","boundary":[0.6275103734439812,0.8841701947380515,0.6821565560165953,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"مدعی","boundary":[0.5746058091286286,0.8841701947380515,0.6222557676348527,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5438589211618235,0.8841701947380515,0.5693316597510352,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5162240663900395,0.8841701947380515,0.5386443983402469,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.4529875518672179,0.8841701947380515,0.5110643153526951,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.3575103734439814,0.8841701947380515,0.4477589626555996,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.2957676348547697,0.8841701947380515,0.3523046887966785,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.27597510373443773,0.8841701947380515,0.2905348132780062,0.9033172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"محدودیتهاي","boundary":[0.14726141078837982,0.8841701947380515,0.27076356846472815,0.9033172535615809],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.35667,0.85604,0.90332],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":120,"image":{"jpeg":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/02729f940a4fcf699d9aa1dc919ccc2f.jpg","blurred":"/storage/books/c9ea721c3677cbdf/pages/c512f543b3cbdf1df189efd87bcc4147.jpg"},"info":{"width":482,"height":680,"margin":[0.14726,0.36549,0.14396,0.10409]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5053941908713693,0.3654887551700368,0.593683070539419,0.40369463752297796],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.4065560165975104,0.3654887551700368,0.4947370954356846,0.40369463752297796],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.5362655601659752,0.43272404928768377,0.6894672199170125,0.47092993164062497],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.31070539419087134,0.43272404928768377,0.5256602489626556,0.47092993164062497],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگا","boundary":[0.7513933195020744,0.5313172535615808,0.8234355186721989,0.5504643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7317012448132778,0.5313172535615808,0.7384543568464728,0.5504643123851102],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.695726141078838,0.5313172535615808,0.7264663070539417,0.5504643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6759336099585062,0.5313172535615808,0.6904933195020746,0.5504643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6214107883817427,0.5313172535615808,0.6708705809128631,0.5504643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5902904564315352,0.5313172535615808,0.6161413692946058,0.5504643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5456016597510374,0.5313172535615808,0.5851748962655602,0.5504643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.5078838174273859,0.5313172535615808,0.5404608298755187,0.5504643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.44414937759336104,0.5313172535615808,0.5026583402489626,0.5504643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.413402489626556,0.5313172535615808,0.43887522821576763,0.5504643123851102],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.40817427385892097,0.5313172535615808,0.41336066390041476,0.5504643123851102],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8433609958506222,0.5597149730009191,0.8560356846473026,0.5744502671185662],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8129875518672195,0.5631701947380514,0.8234413692946054,0.5823172535615808],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7602074688796676,0.5631701947380514,0.8077763900414934,0.5823172535615808],"dir":"rtl"},{"str":"بانکداري","boundary":[0.6812863070539416,0.5631701947380514,0.7549492531120329,0.5823172535615808],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5858091286307051,0.5631701947380514,0.6760577178423234,0.5823172535615808],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.5462240663900412,0.5631701947380514,0.5806379253112031,0.5823172535615808],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.4999170124481325,0.5631701947380514,0.5408678838174271,0.5823172535615808],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49468879668049753,0.5631701947380514,0.49987518672199127,0.5823172535615808],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.843360995850622,0.5915679141773897,0.8529236514522817,0.6063032082950367],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8129875518672193,0.595023135914522,0.8234413692946052,0.6141701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7602074688796674,0.595023135914522,0.8077763900414932,0.6141701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.7248547717842317,0.595023135914522,0.7549466390041487,0.6141701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6293775933609953,0.595023135914522,0.7196261825726136,0.6141701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6136929460580908,0.595023135914522,0.6241197510373437,0.6141701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.5185892116182567,0.595023135914522,0.6083686307053936,0.6141701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5033953941908708,0.595023135914522,0.5133359751037339,0.6141701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.4508713692946052,0.595023135914522,0.48528522821576703,0.6141701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.40456431535269644,0.595023135914522,0.44551518672199103,0.6141701947380515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39933609958506167,0.595023135914522,0.40452248962655546,0.6141701947380515],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.843360995850622,0.6234208553538603,0.8529236514522817,0.6381561494715073],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.812987551867219,0.6268760770909926,0.823441369294605,0.646023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.7626970954356839,0.6268760770909926,0.8077268464730283,0.646023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.742904564315352,0.6268760770909926,0.7574642738589205,0.646023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.7059336099585055,0.6268760770909926,0.7377002489626548,0.646023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6332365145228209,0.6268760770909926,0.7009567219917006,0.646023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.5978838174273853,0.6268760770909926,0.6279756846473024,0.646023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5024066390041485,0.6268760770909926,0.5926256016597505,0.646023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.4628215767634846,0.6268760770909926,0.49723543568464645,0.646023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.41651452282157586,0.6268760770909926,0.45746539419087046,0.646023135914522],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4112863070539411,0.6268760770909926,0.4164726970954349,0.646023135914522],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7974273858921153,0.6786353400735294,0.8528106224066381,0.6969882812500001],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.7687966804979243,0.7174937241498162,0.8234656431535259,0.7366407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7308227800829866,0.7174937241498162,0.7634390041493766,0.7366407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6551452282157665,0.7174937241498162,0.7125400829875509,0.7366407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"بانکداري","boundary":[0.5691286307053931,0.7174937241498162,0.6498105809128619,0.7366407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.46643153526970854,0.7174937241498162,0.5638236099585052,0.7366407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45074688796680396,0.7174937241498162,0.4611736929460571,0.7366407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"متعاقباً","boundary":[0.3918672199170114,0.7174937241498162,0.4456882157676338,0.7366407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.3215352697095425,0.7174937241498162,0.38663103734439724,0.7366407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی،","boundary":[0.21211618257261297,0.7174937241498162,0.3162613692946047,0.7366407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.17352697095435574,0.7174937241498162,0.2067914937759325,0.7366407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14726141078838062,0.7174937241498162,0.16820825726140967,0.7366407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.7857261410788371,0.7493466653262867,0.8529871369294595,0.7684937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.7013278008298743,0.7493466653262867,0.7804202489626545,0.7684937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6760580912863059,0.7493466653262867,0.6960473029045632,0.7684937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6292531120331939,0.7493466653262867,0.6708252697095424,0.7684937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5814522821576753,0.7493466653262867,0.6239698755186711,0.7684937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.5263070539419077,0.7493466653262867,0.5763341078838164,0.7684937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.4865975103734429,0.7493466653262867,0.5211464315352686,0.7684937241498161],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4814085062240653,0.7493466653262867,0.4865948962655591,0.7684937241498161],"dir":"ltr"},{"str":"بدو","boundary":[0.44227506224066276,0.7493466653262867,0.47595958506223957,0.7684937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.41414228215767523,0.7493466653262867,0.4240828630705383,0.7684937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"بهکارگیري","boundary":[0.29414937759335985,0.7493466653262867,0.39589730290456315,0.7684937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.23240663900414824,0.7493466653262867,0.28886265560165864,0.7684937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"بانکداري","boundary":[0.1472614107883806,0.7493466653262867,0.22711020746887853,0.7684937241498161],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.7626970954356833,0.7811996065027574,0.8529456846473016,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7467634854771771,0.7811996065027574,0.757217302904563,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"مشکل","boundary":[0.690497925311202,0.7811996065027574,0.7413893775933597,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.6337344398340237,0.7811996065027574,0.6848843153526958,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"مواجه","boundary":[0.5809543568464718,0.7811996065027574,0.6283612033195008,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.5225726141078826,0.7811996065027574,0.575462987551866,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.48485477178423114,0.7811996065027574,0.5170806224066378,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.45037344398340134,0.7811996065027574,0.4793848132780072,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"بدو","boundary":[0.41725431535269597,0.7811996065027574,0.4447529875518661,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.3485477178423225,0.7811996065027574,0.3988178838174263,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.31481327800829767,0.7811996065027574,0.3430953112033184,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"وانتقال","boundary":[0.25655601659750926,0.7811996065027574,0.3093653526970943,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"وجوه","boundary":[0.20726141078838065,0.7811996065027574,0.25104858921161716,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19145228215767524,0.7811996065027574,0.20187908713692837,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.14726141078838062,0.7811996065027574,0.18615933609958396,0.8003466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8391286307053929,0.813052547679228,0.8529319917012435,0.8321996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.7747717842323638,0.813052547679228,0.8337939834024882,0.8321996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.7283402489626543,0.813052547679228,0.7693945643153515,0.8321996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7216182572614095,0.813052547679228,0.7283713692946044,0.8321996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"دقیق","boundary":[0.6797925311203307,0.813052547679228,0.7164484232365133,0.8321996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6641078838174261,0.813052547679228,0.6745346887966792,0.8321996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"مطمئن","boundary":[0.6063485477178411,0.813052547679228,0.6589152697095423,0.8321996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"بانکداري","boundary":[0.527427385892115,0.813052547679228,0.6010903319502063,0.8321996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی،","boundary":[0.4252282157676337,0.813052547679228,0.5222299170124469,0.8321996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"امکا","boundary":[0.38712983402489504,0.813052547679228,0.4201390456431523,0.8321996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا","boundary":[0.33547717842323527,0.813052547679228,0.3689996265560153,0.8321996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.30472319502074563,0.813052547679228,0.33019593360995725,0.8321996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهد","boundary":[0.22842323651452154,0.813052547679228,0.2865270124481315,0.8321996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.17464730290456304,0.813052547679228,0.2232697095435672,0.8321996065027574],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16941908713692821,0.813052547679228,0.174605477178422,0.8321996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.787095435684646,0.8449054888556985,0.8234271784232352,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.7152697095435672,0.8449054888556985,0.7814231950207456,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6895020746887953,0.8449054888556985,0.7095453112033182,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"دنیاي","boundary":[0.64070539419087,0.8449054888556985,0.6840063485477166,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی،","boundary":[0.5695020746887954,0.8449054888556985,0.6351693360995837,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.5058921161825713,0.8449054888556985,0.5637797925311191,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"مبلغ","boundary":[0.4686721991701232,0.8449054888556985,0.5003261825726129,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.4299585062240651,0.8449054888556985,0.46304875518672073,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.40979253112033065,0.8449054888556985,0.4243522406638991,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39037344398340124,0.8449054888556985,0.4041768049792519,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.3256431535269697,0.8449054888556985,0.38466535269709423,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"رودررو","boundary":[0.25892116182572494,0.8449054888556985,0.3199152697095423,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24286307053941786,0.8449054888556985,0.253289875518671,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.18921161825726018,0.8449054888556985,0.23715871369294483,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.1472614107883805,0.8449054888556985,0.18353912863070418,0.8640525476792279],"dir":"rtl"},{"str":"نقد،","boundary":[0.8204564315352684,0.8767584300321692,0.8528983817427372,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.8011618257261397,0.8767584300321692,0.8150192116182559,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7557261410788368,0.8767584300321692,0.7679357676348535,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"کارت","boundary":[0.7004564315352684,0.8767584300321692,0.750375435684646,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"اعتباري،","boundary":[0.6286307053941895,0.8767584300321692,0.6952163900414924,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.5869294605809117,0.8767584300321692,0.6232882157676336,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.5154771784232354,0.8767584300321692,0.5816306639004137,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49966804979252993,0.8767584300321692,0.5100948547717831,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4821161825726129,0.8767584300321692,0.4943258091286295,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4621991701244801,0.8767584300321692,0.47675887966804853,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.41377593360995724,0.8767584300321692,0.45667170124481204,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.3532780082987539,0.8767584300321692,0.408545477178422,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.33410788381742607,0.8767584300321692,0.3479112448132767,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"بان","boundary":[0.3143153526970941,0.8767584300321692,0.3287129875518659,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2672614107883804,0.8767584300321692,0.281064771784231,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.20278008298755051,0.8767584300321692,0.261802282157675,0.8959054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"حواله","boundary":[0.1472614107883804,0.8767584300321692,0.197423526970953,0.8959054888556985],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14726,0.36549,0.85604,0.89591],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19