بازار حبوبات بازار حبوبات

توضیحات

"حبوبات پس از غلات، دومین منبع مهم غذایی بوده و مصرف آن در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه عمدتا ناشی از تقاضای مصرفی آن به عنوان غذای انسان می باشد. گروه حبوبات مهمترین منبع تامین غذای بخش بزرگی از خانوارهای روستایی و شهری کشور است. علاوه بر این ایران از تولید کنندگان عمده حبوبات در جهان به شمار می رود و سالانه بخشی از حبوبات تولیدی (به ویژه محصول نخود)، به خارج از کشور صادر می گردد اما در سال های اخیر به دلیل مسایلی مانند کاهش سطح زیر کشت و تولید حبوبات، افزایش واردات و رشد قیمت ها، بازار حبوبات را دچار اخلال کرده است. ,دخالت دولت در بازار حبوبات سابقه چندان زیادی ندارد. به لحاظ تاریخی تا قبل از سال 1361 و حتی قبل از انقلاب اسلامی سیاست حمایتی خاصی در جهت تنظیم بازار حبوبات وجود نداشته است. با توجه به اینکه حبوبات جزو محصولات استرانژ بک فدایی همانند گندم، برنج و سایر محصولات اساسی غذایی (شکر، روغن نباتی، گوشت و مرغ و تخم مرغ و...) نبوده و از طرفی به لحاظ وجود تعادل در بازار حبوبات، نیازی به اتخاذ سیاست های حمایتی مستقیم در ارتباط با تنظیم بازار حبوبات مورد توجه نبوده و مبادلات حبوبات عمدتا به صورت آزاد انجام گرفته و نیازی به دخالت دولت در بازار محصول نبوده است و مداخله دولت صرفا به مواردی محدود گردیده که بازار به دلایل مختلف از تعادل خارج گردیده است. با این وجود به دلیل اهمیت حبوبات در اقتصاد کشاورزی و همچنین جیره غذایی خانوارها، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در راستای وظایف پژوهشی خود اقدام به بررسی بازار حبوبات نموده است. این مطالعه در برگیرنده بررسی بازار جهانی، بازار داخلی، بررسی سیاست رازابهای تنظیم در کشورهای منتخب و ایران و همچنین تاثیر سیاست‌های اتخاذ شده برمولفه‌های بازار و در نهایت بسته سیاستی برای بهبود تنظیم بازار این محصول است. ,حبوبات پس از غلات، دومین منبع مهم غذایی بوده و مصرف آن در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه عمدتا ناشی از تقاضای مصرفی آن به عنوان غذای انسان می باشد. گروه حبوبات مهمترین منبع تامین غذای بخش بزرگی از خانوارهای روستایی و شهری کشور است. علاوه بر این ایران از تولید کنندگان عمده حبوبات در جهان به شمار می رود و سالانه بخشی از حبوبات تولیدی (به ویژه محصول نخود)، به خارج از کشور صادر می گردد اما در سال های اخیر به دلیل مسایلی مانند کاهش سطح زیر کشت و تولید حبوبات، افزایش واردات و رشد قیمت ها، بازار حبوبات را دچار اخلال کرده است. ,دخالت دولت در بازار حبوبات سابقه چندان زیادی ندارد. به لحاظ تاریخی تا قبل از سال 1361 و حتی قبل از انقلاب اسلامی سیاست حمایتی خاصی در جهت تنظیم بازار حبوبات وجود نداشته است. با توجه به اینکه حبوبات جزو محصولات استرانژ بک فدایی همانند گندم، برنج و سایر محصولات اساسی غذایی (شکر، روغن نباتی، گوشت و مرغ و تخم مرغ و...) نبوده و از طرفی به لحاظ وجود تعادل در بازار حبوبات، نیازی به اتخاذ سیاست های حمایتی مستقیم در ارتباط با تنظیم بازار حبوبات مورد توجه نبوده و مبادلات حبوبات عمدتا به صورت آزاد انجام گرفته و نیازی به دخالت دولت در بازار محصول نبوده است و مداخله دولت صرفا به مواردی محدود گردیده که بازار به دلایل مختلف از تعادل خارج گردیده است. با این وجود به دلیل اهمیت حبوبات در اقتصاد کشاورزی و همچنین جیره غذایی خانوارها، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در راستای وظایف پژوهشی خود اقدام به بررسی بازار حبوبات نموده است. این مطالعه در برگیرنده بررسی بازار جهانی، بازار داخلی، بررسی سیاست رازابهای تنظیم در کشورهای منتخب و ایران و همچنین تاثیر سیاست‌های اتخاذ شده برمولفه‌های بازار و در نهایت بسته سیاستی برای بهبود تنظیم بازار این محصول است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-9494
-158158
-192192
{"id":"3795529","title":"بازار حبوبات","price":"۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cb451e01b81184ce/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cb451e01b81184ce/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cb451e01b81184ce/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cb451e01b81184ce/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cb451e01b81184ce/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cb451e01b81184ce/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cb451e01b81184ce/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cb451e01b81184ce/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cb451e01b81184ce/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cb451e01b81184ce/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644693335","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":"1","description":["\"حبوبات پس از غلات، دومین منبع مهم غذایی بوده و مصرف آن در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه عمدتا ناشی از تقاضای مصرفی آن به عنوان غذای انسان می باشد. گروه حبوبات مهمترین منبع تامین غذای بخش بزرگی از خانوارهای روستایی و شهری کشور است. علاوه بر این ایران از تولید کنندگان عمده حبوبات در جهان به شمار می رود و سالانه بخشی از حبوبات تولیدی (به ویژه محصول نخود)، به خارج از کشور صادر می گردد اما در سال های اخیر به دلیل مسایلی مانند کاهش سطح زیر کشت و تولید حبوبات، افزایش واردات و رشد قیمت ها، بازار حبوبات را دچار اخلال کرده است.\r","دخالت دولت در بازار حبوبات سابقه چندان زیادی ندارد. به لحاظ تاریخی تا قبل از سال 1361 و حتی قبل از انقلاب اسلامی سیاست حمایتی خاصی در جهت تنظیم بازار حبوبات وجود نداشته است. با توجه به اینکه حبوبات جزو محصولات استرانژ بک فدایی همانند گندم، برنج و سایر محصولات اساسی غذایی (شکر، روغن نباتی، گوشت و مرغ و تخم مرغ و...) نبوده و از طرفی به لحاظ وجود تعادل در بازار حبوبات، نیازی به اتخاذ سیاست های حمایتی مستقیم در ارتباط با تنظیم بازار حبوبات مورد توجه نبوده و مبادلات حبوبات عمدتا به صورت آزاد انجام گرفته و نیازی به دخالت دولت در بازار محصول نبوده است و مداخله دولت صرفا به مواردی محدود گردیده که بازار به دلایل مختلف از تعادل خارج گردیده است. با این وجود به دلیل اهمیت حبوبات در اقتصاد کشاورزی و همچنین جیره غذایی خانوارها، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در راستای وظایف پژوهشی خود اقدام به بررسی بازار حبوبات نموده است. این مطالعه در برگیرنده بررسی بازار جهانی، بازار داخلی، بررسی سیاست رازابهای تنظیم در کشورهای منتخب و ایران و همچنین تاثیر سیاست‌های اتخاذ شده برمولفه‌های بازار و در نهایت بسته سیاستی برای بهبود تنظیم بازار این محصول است. \r","حبوبات پس از غلات، دومین منبع مهم غذایی بوده و مصرف آن در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه عمدتا ناشی از تقاضای مصرفی آن به عنوان غذای انسان می باشد. گروه حبوبات مهمترین منبع تامین غذای بخش بزرگی از خانوارهای روستایی و شهری کشور است. علاوه بر این ایران از تولید کنندگان عمده حبوبات در جهان به شمار می رود و سالانه بخشی از حبوبات تولیدی (به ویژه محصول نخود)، به خارج از کشور صادر می گردد اما در سال های اخیر به دلیل مسایلی مانند کاهش سطح زیر کشت و تولید حبوبات، افزایش واردات و رشد قیمت ها، بازار حبوبات را دچار اخلال کرده است.\r","دخالت دولت در بازار حبوبات سابقه چندان زیادی ندارد. به لحاظ تاریخی تا قبل از سال 1361 و حتی قبل از انقلاب اسلامی سیاست حمایتی خاصی در جهت تنظیم بازار حبوبات وجود نداشته است. با توجه به اینکه حبوبات جزو محصولات استرانژ بک فدایی همانند گندم، برنج و سایر محصولات اساسی غذایی (شکر، روغن نباتی، گوشت و مرغ و تخم مرغ و...) نبوده و از طرفی به لحاظ وجود تعادل در بازار حبوبات، نیازی به اتخاذ سیاست های حمایتی مستقیم در ارتباط با تنظیم بازار حبوبات مورد توجه نبوده و مبادلات حبوبات عمدتا به صورت آزاد انجام گرفته و نیازی به دخالت دولت در بازار محصول نبوده است و مداخله دولت صرفا به مواردی محدود گردیده که بازار به دلایل مختلف از تعادل خارج گردیده است. با این وجود به دلیل اهمیت حبوبات در اقتصاد کشاورزی و همچنین جیره غذایی خانوارها، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در راستای وظایف پژوهشی خود اقدام به بررسی بازار حبوبات نموده است. این مطالعه در برگیرنده بررسی بازار جهانی، بازار داخلی، بررسی سیاست رازابهای تنظیم در کشورهای منتخب و ایران و همچنین تاثیر سیاست‌های اتخاذ شده برمولفه‌های بازار و در نهایت بسته سیاستی برای بهبود تنظیم بازار این محصول است."],"pages_count":"212","keywords":"null","token":"cb451e01b81184ce","created_at":"2019-08-17 20:50:44","updated_at":"2022-04-25 14:09:17","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-19 12:59:26","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917858","title":"منوچهر خوفی","firstname":"منوچهر","lastname":"خوفی","token":"4c62e97b59401ed5","created_at":"2019-08-17 20:47:22","updated_at":"2019-08-17 20:47:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917858","title":"منوچهر خوفی","firstname":"منوچهر","lastname":"خوفی","token":"4c62e97b59401ed5","created_at":"2019-08-17 20:47:22","updated_at":"2019-08-17 20:47:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784213","file":"5d58295c75ff40.41047260.pdf","book_id":"3795529","toc":[{"page":14,"title":"فصل 1: بررسی بازار جهانی، تولید، مصرف، تجارت و ساختار بازار حبوبات"},{"page":94,"title":"فصل 2: بررسی بازار داخلی، تولید، مصرف، قیمت، ساختار بازار، نظام توزیع"},{"page":158,"title":"فصل 3: ارزیابی آثار سیاستهاي اقتصادي بر محصول، کالاها و فعالیتهاي\r\nمرتبط "},{"page":192,"title":"فصل 4: بسته سیاستی کاربردي در زمینه سرمایه گذاري وتولید"}],"created_at":"2019-08-17 20:50:44","updated_at":"2022-04-25 14:09:20","process_started_at":"2019-08-17 20:50:46","process_done_at":"2019-08-17 20:57:36","process_failed_at":null,"pages_count":"212","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"6f38dfebd2c35c5443a77391b34001368920f9e4a4635d26f512bf072bc39f8267af3d5a0263791075a4142dba45909ff74edfc9d1c0b731224c68ec454fedca","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۲"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"127","title":" اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی","token":"7ab0ee9ca66153b9","type":"","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-08-10 14:01:54","study_fields":[{"id":"31","title":"مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی","degree_id":"7","token":"c54516051b31997b","books_count":"60","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-10 14:01:54","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"337","title":" خواص مهندسی محصولات کشاورزی","token":"b793aadd36e388fd","type":"","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-08-10 14:01:54","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"68","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-29 09:26:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA","ebook_price_en":"10000","urlify":"%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۲۱۲","authorTitle":"منوچهر خوفی","tocStr":"فصل 1: بررسی بازار جهانی، تولید، مصرف، تجارت و ساختار بازار حبوبات, فصل 2: بررسی بازار داخلی، تولید، مصرف، قیمت، ساختار بازار، نظام توزیع, فصل 3: ارزیابی آثار سیاستهاي اقتصادي بر محصول، کالاها و فعالیتهاي\r\nمرتبط , فصل 4: بسته سیاستی کاربردي در زمینه سرمایه گذاري وتولید","url":"/preview/cb451e01b81184ce/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA"}
{"toc":[{"page":14,"title":"فصل 1: بررسی بازار جهانی، تولید، مصرف، تجارت و ساختار بازار حبوبات"},{"page":94,"title":"فصل 2: بررسی بازار داخلی، تولید، مصرف، قیمت، ساختار بازار، نظام توزیع"},{"page":158,"title":"فصل 3: ارزیابی آثار سیاستهاي اقتصادي بر محصول، کالاها و فعالیتهاي\r\nمرتبط "},{"page":192,"title":"فصل 4: بسته سیاستی کاربردي در زمینه سرمایه گذاري وتولید"}],"pages_count":212,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"cb451e01b81184ce","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/45ca9f342528d270f4b4791606344831.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/7d03cc5751c72583f75a3b31552190c7.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/3e6abe67d2dabc88a293d89f8e9ae40f.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/aa56d637b1f35ab87cb34438a56919b3.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.16089,0.1223,0.13562,0.1559]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7213709453672006,0.12230199856560948,0.7708912473960287,0.13581335375166623],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8028398293501112,0.1447290466604389,0.8348269035716083,0.15824040184649565],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7916578256661823,0.1447290466604389,0.7990868332771919,0.15824040184649565],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7733932447779748,0.1447290466604389,0.7879048295932629,0.15824040184649565],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.7213709453672006,0.1447290466604389,0.7696402487050555,0.15824040184649565],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7449089668912025,0.1672461704565088,0.802685860280453,0.18075752564256556],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7213709453672006,0.1672461704565088,0.741155970818283,0.18075752564256556],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7648672075456504,0.18976329425257837,0.8226441009349009,0.2032746494386351],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.7213709453672006,0.18976329425257837,0.7611142114727311,0.2032746494386351],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.7213709453672006,0.21228041804864814,0.7574959383357627,0.2257917732347049],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.8083249774566856,0.23497769324719872,0.8533996364450623,0.24848904843325548],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7614221496120476,0.23497769324719872,0.8045719813837663,0.24848904843325548],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.7213709453672006,0.23497769324719872,0.7576691535391281,0.24848904843325548],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7213709453672006,0.2574047413420281,0.7718343079476854,0.2709160965280849],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7213709453672006,0.27992186513809797,0.7643090696681394,0.2934332203241547],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7604405967929764,0.3024389889341676,0.7936401774380321,0.3159503441202244],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7213709453672006,0.3024389889341676,0.7566876007200569,0.3159503441202244],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7937364081065683,0.32495611273023745,0.8136946487610164,0.3384674679162942],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7615376264142911,0.32495611273023745,0.789983412033649,0.3384674679162942],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.7213709453672006,0.32495611273023745,0.7577846303413719,0.3384674679162942],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7926008862178389,0.3476533879287879,0.8125591268722869,0.3611647431148447],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7604021045255617,0.3476533879287879,0.7888478901449195,0.3611647431148447],"dir":"rtl"},{"str":"ديويي","boundary":[0.7213709453672006,0.3476533879287879,0.7566491084526424,0.3611647431148447],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.8093642686768787,0.37008043602361723,0.8435838944084201,0.383591791209674],"dir":"rtl"},{"str":"كتابشناسي","boundary":[0.7466218727911502,0.37008043602361723,0.8056112726039593,0.383591791209674],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.7213709453672006,0.37008043602361723,0.7428688767182309,0.383591791209674],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.72137,0.1223,0.8534,0.38359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خوفي","boundary":[0.6450369298573919,0.12230199856560948,0.6791575449233059,0.13581335375166623],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6402527687096227,0.12230199856560948,0.6450643021364423,0.13581335375166623],"dir":"ltr"},{"str":"منوچهر،","boundary":[0.5895191048735159,0.12230199856560948,0.6364997726367034,0.13581335375166623],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5420183638083717,0.12230199856560948,0.5501017399654287,0.13581335375166623],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۴۰","boundary":[0.553949683631304,0.12230199856560948,0.5857442965157283,0.13581335375166623],"dir":"ltr"},{"str":"بازار","boundary":[0.6541514710892989,0.1447290466604389,0.6791329526413468,0.15824040184649565],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6060361368211024,0.1447290466604389,0.6503984750163797,0.15824040184649565],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.600936980618324,0.1447290466604389,0.6060179599170457,0.15824040184649565],"dir":"ltr"},{"str":"منوچهر","boundary":[0.5552113746187811,0.1447290466604389,0.5973604074377213,0.15824040184649565],"dir":"rtl"},{"str":"خوفي","boundary":[0.5172579989480276,0.1447290466604389,0.5514583785458618,0.15824040184649565],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5135375074564805,0.1447290466604389,0.5172327651282781,0.15824040184649565],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6481160974046266,0.1672461704565088,0.6791408649407598,0.18075752564256556],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6444281104944518,0.1672461704565088,0.6481233681662494,0.18075752564256556],"dir":"ltr"},{"str":"موسسه","boundary":[0.6019854672135105,0.1672461704565088,0.6408049189010916,0.18075752564256556],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.5505597979476619,0.1672461704565088,0.5982324711405912,0.18075752564256556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.539377794263733,0.1672461704565088,0.5468068018747426,0.18075752564256556],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.47642369090722453,0.1672461704565088,0.5356247981908137,0.18075752564256556],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني،","boundary":[0.417607506297781,0.1672461704565088,0.47267069483430524,0.18075752564256556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37831759356402195,0.1672461704565088,0.38201285123581946,0.18075752564256556],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.382038085055569,0.1672461704565088,0.41383269793999333,0.18075752564256556],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۰","boundary":[0.6553004652716237,0.18976329425257837,0.6791464249349419,0.2032746494386351],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6323361923780287,0.18976329425257837,0.6515438338178929,0.2032746494386351],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.6249277139763071,0.18976329425257837,0.6323109585582793,0.2032746494386351],"dir":"ltr"},{"str":"جدول،","boundary":[0.5803183837317862,0.18976329425257837,0.6211779255923389,0.2032746494386351],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.5400939642835738,0.18976329425257837,0.5765653876588668,0.2032746494386351],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5363734727920269,0.18976329425257837,0.5400687304638243,0.2032746494386351],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵۰۰۰","boundary":[0.6393922526869773,0.21246056945112898,0.6791355187925077,0.2259719246371857],"dir":"ltr"},{"str":"ريال","boundary":[0.6103981661028921,0.21246056945112898,0.6356490935268417,0.2259719246371857],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.4347660760356102,0.2069583867239945,0.4662912430481326,0.22046974191005125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4663260999347358,0.2069583867239945,0.4733124464704779,0.22046974191005125],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.47325385268563575,0.2069583867239945,0.5047790196981582,0.22046974191005125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5048136627388313,0.2069583867239945,0.5118000092745734,0.22046974191005125],"dir":"ltr"},{"str":"469","boundary":[0.5117414154897313,0.2069583867239945,0.5432665825022537,0.22046974191005125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.543301439388857,0.2069583867239945,0.5502877859245991,0.22046974191005125],"dir":"ltr"},{"str":"333","boundary":[0.550229192139757,0.2069583867239945,0.5817543591522794,0.22046974191005125],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5817890021929524,0.2069583867239945,0.5887753487286945,0.22046974191005125],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5887167549438524,0.2069583867239945,0.5992251439480266,0.22046974191005125],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.602957183119798,0.21246056945112898,0.6066524407915955,0.2259719246371857],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.6623565255805721,0.23497769324719872,0.6792931232429774,0.24848904843325548],"dir":"rtl"},{"str":"كتابنامه","boundary":[0.6377244682782766,0.2574047413420281,0.6792383786848766,0.2709160965280849],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6340364813681019,0.2574047413420281,0.6377317390398993,0.2709160965280849],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6110397038931347,0.2574047413420281,0.6302473453329989,0.2709160965280849],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5366300879081238,0.2574047413420281,0.5403253455799214,0.2709160965280849],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۳","boundary":[0.540350579399671,0.2574047413420281,0.5641965390629893,0.2709160965280849],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.567805189133104,0.2574047413420281,0.575888565290161,0.2709160965280849],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸۹","boundary":[0.5797362951101062,0.2574047413420281,0.6035822547734244,0.2709160965280849],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.60735171698296,0.2574047413420281,0.6110469746547575,0.2709160965280849],"dir":"ltr"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6347736082890905,0.27992186513809797,0.6791359464843678,0.2934332203241547],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.6184804730302986,0.27992186513809797,0.6346472253444128,0.2934332203241547],"dir":"ltr"},{"str":"صنعت","boundary":[0.577292677667072,0.27992186513809797,0.6148996229310946,0.2934332203241547],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5661106739831431,0.27992186513809797,0.5735396815941526,0.2934332203241547],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5209784904395747,0.27992186513809797,0.5623576779102237,0.2934332203241547],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.640504251523398,0.3024389889341676,0.679323703210979,0.3159503441202244],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.5890785822575493,0.3024389889341676,0.6367512554504785,0.3159503441202244],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5778965785736203,0.3024389889341676,0.5853255861846298,0.3159503441202244],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.5149424752171119,0.3024389889341676,0.5741435825007011,0.3159503441202244],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.46093782403448796,0.3024389889341676,0.5111894791441925,0.3159503441202244],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6102698585448435,0.3196340814055837,0.6176218816210239,0.3331454365916405],"dir":"ltr"},{"str":"۹۲۳۵HD","boundary":[0.6213030254614361,0.3196340814055837,0.6791594695366767,0.3386476193187749],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.5988517689541053,0.3251362641327182,0.610226233975107,0.3386476193187749],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲","boundary":[0.582943556369459,0.3251362641327182,0.5988408628116713,0.3386476193187749],"dir":"ltr"},{"str":"خ","boundary":[0.5715256806246509,0.3251362641327182,0.5829001456456526,0.3386476193187749],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.5257252285495797,0.3251362641327182,0.5575198414340041,0.3386476193187749],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.5635714674093627,0.3251362641327182,0.5715201206304689,0.3386476193187749],"dir":"ltr"},{"str":"۳۳۸/۱۷۳","boundary":[0.6263063786875384,0.3476533879287879,0.6790792773128964,0.3611647431148447],"dir":"ltr"},{"str":"۷۵۱۷۹۱۲","boundary":[0.623484040102331,0.37008043602361723,0.679157331077376,0.383591791209674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37832,0.1223,0.67932,0.38359],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6984066724736059,0.12230199856560948,0.7021019301454035,0.13581335375166623],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6984066724736059,0.1447290466604389,0.7021019301454035,0.15824040184649565],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6984066724736059,0.1672461704565088,0.7021019301454035,0.18075752564256556],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6984066724736059,0.18976329425257837,0.7021019301454035,0.2032746494386351],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6984066724736059,0.21228041804864814,0.7021019301454035,0.2257917732347049],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6984066724736059,0.23497769324719872,0.7021019301454035,0.24848904843325548],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6984066724736059,0.2574047413420281,0.7021019301454035,0.2709160965280849],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6984066724736059,0.27992186513809797,0.7021019301454035,0.2934332203241547],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6984066724736059,0.3024389889341676,0.7021019301454035,0.3159503441202244],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6984066724736059,0.32495611273023745,0.7021019301454035,0.3384674679162942],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6984066724736059,0.3476533879287879,0.7021019301454035,0.3611647431148447],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6984066724736059,0.37008043602361723,0.7021019301454035,0.383591791209674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69841,0.1223,0.7021,0.38359],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شاب","boundary":[0.6065442373171257,0.4312041238302432,0.6445434162199514,0.4517720094514712],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.5844830332201113,0.4312041238302432,0.6051086476746906,0.4517720094514712],"dir":"rtl"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.3261026189702449,0.43172812866646293,0.3709572732657544,0.451274555835625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3707483030228794,0.43172812866646293,0.38352812072718656,0.451274555835625],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.38370586946426977,0.43172812866646293,0.4285605237597792,0.451274555835625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4283515535169043,0.43172812866646293,0.44113137122121143,0.451274555835625],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۹","boundary":[0.4413091199582946,0.43172812866646293,0.4861637742538041,0.451274555835625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.48595480401092905,0.43172812866646293,0.4987346217152362,0.451274555835625],"dir":"ltr"},{"str":"۳۳۳","boundary":[0.4989121566063894,0.43172812866646293,0.5437668109018989,0.451274555835625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5435578406590239,0.43172812866646293,0.556337658363331,0.451274555835625],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.5565154071004142,0.43172812866646293,0.5714669585322507,0.451274555835625],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5787218100178024,0.4312041238302432,0.584346977596324,0.4517720094514712],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.8322079299245708,0.46178828129842736,0.8576384878535191,0.47980342149247357],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب:","boundary":[0.778755001401867,0.46178828129842736,0.8259465211105814,0.47980342149247357],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.7303317291395809,0.46178828129842736,0.7724935925878778,0.47980342149247357],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6579406051057127,0.46178828129842736,0.7240703203255915,0.47980342149247357],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآورنده:","boundary":[0.7646656361716457,0.48809038598173476,0.8638217167341649,0.506105526175781],"dir":"rtl"},{"str":"منوچهر","boundary":[0.6955679896508835,0.4877581599966898,0.7584042273576563,0.5073030858455471],"dir":"rtl"},{"str":"خوفی","boundary":[0.6376038572160139,0.4877581599966898,0.6886078392624506,0.5073030858455471],"dir":"rtl"},{"str":"ناظر","boundary":[0.8256881909509002,0.5128942315055707,0.8643600888307439,0.5309093716996168],"dir":"rtl"},{"str":"علمی:","boundary":[0.77077255627083,0.5128942315055707,0.8194267821369108,0.5309093716996168],"dir":"rtl"},{"str":"احمد","boundary":[0.7196599383537786,0.5125620055205257,0.7645111474568406,0.532106931369383],"dir":"rtl"},{"str":"اخوي","boundary":[0.6631156765981492,0.5125620055205257,0.7126997879653456,0.532106931369383],"dir":"rtl"},{"str":"همکار:","boundary":[0.808002709171311,0.5361682913745954,0.8643553884972148,0.5541834315686417],"dir":"rtl"},{"str":"لورنس","boundary":[0.7487139252342025,0.5367488574160052,0.8017562695723823,0.5547639976100514],"dir":"rtl"},{"str":"انویه","boundary":[0.7069883074819623,0.5367488574160052,0.7422985473510167,0.5547639976100514],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.8081887551299234,0.5609721368984314,0.8643618038750979,0.5789872770924775],"dir":"rtl"},{"str":"آرایی","boundary":[0.7543765654457611,0.5609721368984314,0.8019273463159341,0.5789872770924775],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7497040318875074,0.561552702939841,0.754348765474934,0.5795678431338872],"dir":"ltr"},{"str":"فرشاد","boundary":[0.6984066703335542,0.561552702939841,0.7432886540043218,0.5795678431338872],"dir":"rtl"},{"str":"حمیدي","boundary":[0.6326362162751337,0.561552702939841,0.6919912924503684,0.5795678431338872],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.7973360742108675,0.5857759824222672,0.8643382808228596,0.6037911226163135],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.778911108930358,0.5857759824222672,0.7910746653968782,0.6037911226163135],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.7225840911159869,0.5857759824222672,0.7726497001163686,0.6037911226163135],"dir":"rtl"},{"str":"پردازي","boundary":[0.6532980099775807,0.5857759824222672,0.7163226823019976,0.6037911226163135],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6486725225238038,0.586356548463677,0.6533172561112303,0.6043716886577232],"dir":"ltr"},{"str":"مریم","boundary":[0.6063310284947777,0.586356548463677,0.642257144640618,0.6043716886577232],"dir":"rtl"},{"str":"شاهمرد","boundary":[0.5402269747864317,0.586356548463677,0.5999156506115919,0.6043716886577232],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.8039973749129087,0.6105798279461032,0.8643532500379203,0.6285949681401494],"dir":"rtl"},{"str":"جلد:","boundary":[0.7617585269300136,0.6105798279461032,0.7977359660989194,0.6285949681401494],"dir":"rtl"},{"str":"خانه","boundary":[0.7144108996928082,0.6111603939875129,0.7489256327043476,0.629175534181559],"dir":"rtl"},{"str":"گرافیک","boundary":[0.6488713992381826,0.6111603939875129,0.7079955218096226,0.629175534181559],"dir":"rtl"},{"str":"آکاد","boundary":[0.6120984532117617,0.6111603939875129,0.6424560213549968,0.629175534181559],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8248939714458801,0.6334426922401989,0.8643357146717062,0.6514578324342452],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.7832966612513036,0.6334426922401989,0.8186325626318908,0.6514578324342452],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.7198939093236377,0.6340231081554403,0.7640124630263063,0.6520382483494864],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.7804867257384683,0.6563054064081264,0.8643742069390054,0.6743205466021726],"dir":"rtl"},{"str":"۳۰۰","boundary":[0.7411069978321797,0.6568859724495362,0.7742103477094182,0.6749011126435823],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6911247887442794,0.6568859724495362,0.7347236968384098,0.6749011126435823],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.8159594885138969,0.6811092519319624,0.8643570992646502,0.6991243921260085],"dir":"rtl"},{"str":"20000","boundary":[0.7545001598391402,0.681689817973372,0.8096724096345378,0.6997049581674182],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.7012375627474746,0.6761304583041156,0.7480847819559544,0.6941455984981617],"dir":"rtl"},{"str":"لیتوگرافی،","boundary":[0.7761648995044955,0.7039719660998898,0.8643635146425334,0.7219871062939359],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7304617474646801,0.7039719660998898,0.7699034906905061,0.7219871062939359],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7120367821841705,0.7039719660998898,0.7242003386506908,0.7219871062939359],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:","boundary":[0.6327427115479946,0.7039719660998898,0.7057753733701813,0.7219871062939359],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5735159429304237,0.7045525321412994,0.6264813027340054,0.7225676723353456],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5268889764754295,0.7045525321412994,0.5671005650472379,0.7225676723353456],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5101320094445484,0.7045525321412994,0.5204735985922438,0.7225676723353456],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.47441118539097005,0.7045525321412994,0.5037166315613626,0.7225676723353456],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.40204572286863466,0.7045525321412994,0.4679958075077843,0.7225676723353456],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.816278118948762,0.7287758116237256,0.8643677915611224,0.7467909518177718],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.7542799070856546,0.7293563776651353,0.8100167101347725,0.7473715178591815],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6822993672363102,0.7293563776651353,0.7478645292024688,0.7473715178591815],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6655424002054292,0.7293563776651353,0.6758839893531247,0.7473715178591815],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.5991047468471573,0.7293563776651353,0.6591270223222433,0.7473715178591815],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5597656496674623,0.7293563776651353,0.5926893689639717,0.7473715178591815],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.48740018714512684,0.7293563776651353,0.5533502717842764,0.7473715178591815],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.8179302925996114,0.7520771111822692,0.8575474686105719,0.7716220370311263],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7565974473767403,0.7520771111822692,0.8111371858205009,0.7716220370311263],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7052872187132126,0.7520771111822692,0.7498043405976298,0.7716220370311263],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6516662201207252,0.7520771111822692,0.6984941119341022,0.7716220370311263],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5768585237458478,0.7520771111822692,0.6448731133416146,0.7716220370311263],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5209267552244006,0.7520771111822692,0.5700654169667373,0.7716220370311263],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی:","boundary":[0.8056713608485611,0.7783836527975658,0.8643848992354772,0.796398792991612],"dir":"rtl"},{"str":"تهران،","boundary":[0.7521393093319646,0.7789642188389755,0.7993821520637445,0.7969793590330216],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.696890075001969,0.7789642188389755,0.745723931448779,0.7969793590330216],"dir":"rtl"},{"str":"کارگر","boundary":[0.6454900674018846,0.7789642188389755,0.6904746971187832,0.7969793590330216],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی،","boundary":[0.583825455188703,0.7789642188389755,0.6390746895186988,0.7969793590330216],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.5383789182642151,0.7789642188389755,0.5774100773055174,0.7969793590330216],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5183629392686756,0.7789642188389755,0.5319635403810294,0.7969793590330216],"dir":"rtl"},{"str":"بلوار","boundary":[0.4762523988434442,0.7789642188389755,0.5119475613854898,0.7969793590330216],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورز،","boundary":[0.40540096550154064,0.7789642188389755,0.4698370209602585,0.7969793590330216],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.35202502151343507,0.7789642188389755,0.3989855876183549,0.7969793590330216],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.29583058817531677,0.7789640687128072,0.30145045920098756,0.7969792089068534],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰۴","boundary":[0.3078701140027619,0.7789642188389755,0.3520079138390799,0.7969793590330216],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.24920362172032268,0.7789640687128072,0.289415210292131,0.7969792089068534],"dir":"rtl"},{"str":"۶۶۹۳۹۳۲۹","boundary":[0.16088875138120431,0.7789640687128072,0.2491643510538404,0.7969792089068534],"dir":"ltr"},{"str":"وب","boundary":[0.8345718298746996,0.8012793947225157,0.8643391832526816,0.8192945349165619],"dir":"rtl"},{"str":"سایت:","boundary":[0.7738053705651641,0.8012793947225157,0.8283104210607103,0.8192945349165619],"dir":"rtl"},{"str":"www.itsr.ir","boundary":[0.6627303262332992,0.7979202484033745,0.7675439617511749,0.8140744246153757],"dir":"ltr"},{"str":"پست","boundary":[0.8215879133767451,0.8260832402463516,0.8643656531018278,0.8440983804403978],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.7230733706025445,0.8260832402463516,0.8153265045627557,0.8440983804403978],"dir":"rtl"},{"str":"info@itsr.ir","boundary":[0.59815740937974,0.8227240939272102,0.7056402834750194,0.8388782701392115],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7118849515742685,0.8260832402463516,0.7168119617885551,0.8440983804403978],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16089,0.4312,0.86438,0.8441],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/fbfc02bb626327965eb1466a2d08c153.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/7524e16548df5ab5d37dcbbfc63c6be0.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13658,0.30214,0.13627,0.09918]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتا","boundary":[0.46106717066559666,0.30214096753885045,0.5559100460322471,0.3291750416914235],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.7691173428672974,0.36103815654088894,0.8332674221306754,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7316675529997356,0.36103815654088894,0.7633390454950606,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7108906147855404,0.36103815654088894,0.7258914359234843,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"غلات،","boundary":[0.649201063668084,0.36103815654088894,0.7050575535082575,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"دومین","boundary":[0.5926416207516638,0.36103815654088894,0.6434607290965351,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.5546788200639985,0.36103815654088894,0.5869069292991359,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.5169725247863849,0.36103815654088894,0.549005818162588,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"غذای","boundary":[0.4764751941419978,0.36103815654088894,0.5111245861953191,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.41911571085162586,0.36103815654088894,0.4535702870460129,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40257111190328526,0.36103815654088894,0.4133138149816644,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.3366492215199745,0.36103815654088894,0.3969308144416564,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3074076047740701,0.36103815654088894,0.3309803237051248,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28111580024376126,0.36103815654088894,0.30176628129080096,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.23597084807464574,0.36103815654088894,0.27543497492734426,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"همانند","boundary":[0.17851363622304414,0.36103815654088894,0.23025116218860583,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.13657500167957598,0.36103815654088894,0.17275508976738138,0.38059280351125013],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.7802753282045503,0.39347904552397656,0.8636565158284464,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"درحال","boundary":[0.7196117987273013,0.39347904552397656,0.7748281793166905,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6645913882711917,0.39347904552397656,0.7140467856035225,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتاً","boundary":[0.6108535048653411,0.39347904552397656,0.6589451911851316,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"ناش","boundary":[0.5818989176732847,0.39347904552397656,0.6053881440933676,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5442903509569008,0.39347904552397656,0.5592911720948448,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.4759316591780981,0.39347904552397656,0.5388850124508795,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.4270979027070277,0.39347904552397656,0.4705140084123942,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3808964047539088,0.39347904552397656,0.40446912368496357,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3611454881799207,0.39347904552397656,0.3753670458821273,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.3093313953494585,0.39347904552397656,0.3555862464278682,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"غذاي","boundary":[0.2572607971089445,0.39347904552397656,0.3037939565572603,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.20942253813428513,0.39347904552397656,0.2517532411970175,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.19611478095538817,0.39347904552397656,0.2039909078237335,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.14196161529066367,0.39347904552397656,0.17897662848818766,0.4130336924943377],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.82029017217263,0.4260100480875728,0.8635392928560527,0.4455646950579339],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.7502641952284905,0.4260100480875728,0.8144142744918687,0.4455646950579339],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.6760058790184965,0.4260100480875728,0.7442749221564863,0.4455646950579339],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.6379148256258053,0.4260100480875728,0.6701429348609427,0.4455646950579339],"dir":"rtl"},{"str":"تامین","boundary":[0.5898200612410941,0.4260100480875728,0.6320672717928546,0.4455646950579339],"dir":"rtl"},{"str":"غذاي","boundary":[0.5373647048855024,0.4260100480875728,0.5838978643338182,0.4455646950579339],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.48580711746509203,0.4260100480875728,0.5315888443146611,0.4455646950579339],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.43479306500858145,0.4260100480875728,0.4798790209333851,0.4455646950579339],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3969279928821458,0.4260100480875728,0.4119288140200897,0.4455646950579339],"dir":"rtl"},{"str":"خانوارهاي","boundary":[0.29830166271723146,0.4260100480875728,0.3912288274289101,0.4455646950579339],"dir":"rtl"},{"str":"روستای","boundary":[0.2339493289380276,0.4260100480875728,0.29242191745531926,0.4455646950579339],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20031659607744653,0.4260100480875728,0.2110592991558257,0.4455646950579339],"dir":"rtl"},{"str":"شهري","boundary":[0.13657500167957598,0.4260100480875728,0.19454663513103648,0.4455646950579339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7638993815633187,0.458541050651169,0.7692429022655177,0.47809569762153015],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.7119166364257473,0.458541050651169,0.7583384725261006,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6910114455065263,0.458541050651169,0.7060400974814608,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6585635111349745,0.458541050651169,0.6851976221349974,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.6132903062608329,0.458541050651169,0.6527544331135314,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5925133680466377,0.458541050651169,0.6075141891845817,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5453163725971077,0.458541050651169,0.5866173346911873,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"کنندگان","boundary":[0.46810824417151814,0.458541050651169,0.5395221718894478,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.4183461946214703,0.458541050651169,0.4621797628816961,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.3484484703823568,0.458541050651169,0.41259854964573484,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32202841314702213,0.458541050651169,0.3426788941940619,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.2720098581869226,0.458541050651169,0.3164835356979326,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25213068890790863,0.458541050651169,0.26635224661011525,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"شمار","boundary":[0.20519019886843054,0.458541050651169,0.24646333012551933,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.18534155373321276,0.458541050651169,0.19959094227240998,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"رود","boundary":[0.13657500167957573,0.458541050651169,0.16796818580499456,0.47809569762153015],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8528663592492074,0.49107205321476527,0.8636090623275865,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"سالانه","boundary":[0.7992567285483827,0.49107205321476527,0.8472649223572014,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7605549357743582,0.49107205321476527,0.793784955141158,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7229463690579744,0.49107205321476527,0.7379471901959183,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6533051502289126,0.49107205321476527,0.7174552294922906,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدي","boundary":[0.5886657868958608,0.49107205321476527,0.6477228229899554,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5753275055731674,0.49107205321476527,0.5832592941154939,0.5106267001851263],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5546788200639979,0.49107205321476527,0.5752736394370564,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.5069688137943645,0.49107205321476527,0.5491325318351531,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.42796514749841236,0.49107205321476527,0.5016333730125823,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.37435551679758755,0.49107205321476527,0.4184952242647101,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3594782030145835,0.49107205321476527,0.3664359122622384,0.5106267001851263],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.36640384908598195,0.49107205321476527,0.3743356376283085,0.5106267001851263],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3334429038943265,0.49107205321476527,0.35403772326738503,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.2739336487623106,0.49107205321476527,0.32809245754605615,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.253541468663193,0.49107205321476527,0.2685422898011369,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.19287793918594398,0.49107205321476527,0.24801082726436127,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"صادر","boundary":[0.13657500167957545,0.49107205321476527,0.18744977169842794,0.5106267001851263],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.855846695608599,0.5236030557783615,0.8637228224769443,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.793741862232269,0.5236030557783615,0.8386330022981383,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7691173428672968,0.5236030557783615,0.7883484512278149,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.742953791042014,0.5236030557783615,0.7636042720890537,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.6570244786746635,0.5236030557783615,0.7373624861137049,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.6094427251100559,0.5236030557783615,0.6514951198028821,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.583279173284773,0.5236030557783615,0.6038739926578315,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.5347996507849841,0.5236030557783615,0.5777982939354913,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.48378559832847345,0.5236030557783615,0.5292611859711458,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.4168071621611594,0.5236030557783615,0.46114168548721624,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.3489614812024601,0.5236030557783615,0.41127472522445724,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2943258288614282,0.5236030557783615,0.34344725614987165,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"زیرکشت","boundary":[0.20608796780361138,0.5236030557783615,0.28860639948079825,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18979987426532252,0.5236030557783615,0.20054257734370165,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.13657500167957548,0.5236030557783615,0.18424922544450678,0.5431577027487227],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات،","boundary":[0.7925875878870361,0.5561340583419577,0.8636953763980689,0.5756887053123189],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.7287177407841396,0.5561340583419577,0.7871903293014313,0.5756887053123189],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.661256817940518,0.5561340583419577,0.7233752461035808,0.5756887053123189],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6450969771072551,0.5561340583419577,0.6558396801856342,0.5756887053123189],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.603030089858761,0.5561340583419577,0.6396276405014258,0.5756887053123189],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتها،","boundary":[0.5280022574186116,0.5561340583419577,0.5976498888829247,0.5756887053123189],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.4864483809902212,0.5561340583419577,0.5225728074040453,0.5756887053123189],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4169354148661853,0.5561340583419577,0.4810854941295633,0.5756887053123189],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.39654323476706776,0.5561340583419577,0.4115440559050117,0.5756887053123189],"dir":"rtl"},{"str":"دچار","boundary":[0.3496027447275897,0.5561340583419577,0.3912376768655565,0.5756887053123189],"dir":"rtl"},{"str":"اخلال","boundary":[0.29483883968153185,0.5561340583419577,0.3442107445028909,0.5756887053123189],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.24700058070687247,0.5561340583419577,0.28941477628057666,0.5756887053123189],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.20185562853775693,0.5561340583419577,0.24157023292337101,0.5756887053123189],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19650941452875245,0.5561340583419577,0.2018529352309514,0.5756887053123189],"dir":"ltr"},{"str":"دخالت","boundary":[0.77527347270854,0.5886650609055539,0.8333285986709723,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.7215355893026895,0.5886650609055539,0.7693489672525737,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6949872793623288,0.5886650609055539,0.7156377604093686,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.6529203921138348,0.5886650609055539,0.689044818527659,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5828944151696953,0.5886650609055539,0.6470444944330733,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"سابقه","boundary":[0.5345431453749323,0.5886650609055539,0.5769851717856271,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"چندان","boundary":[0.4770859335233307,0.5886650609055539,0.5286564744669486,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"زیادي","boundary":[0.42026998519685854,0.5886650609055539,0.4712560785636736,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.37140570458199207,0.5886650609055539,0.41429302438453675,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3660594905729876,0.5886650609055539,0.37140301127518655,0.6082197078759151],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3463964271019422,0.5886650609055539,0.3606179848041488,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.2959931140267649,0.5886650609055539,0.34063377655971866,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.23946419525414075,0.5886650609055539,0.2901163185770683,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.19762328927190234,0.5886650609055539,0.21646476591455177,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.15735193989377083,0.5886650609055539,0.19191783943612029,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13657500167957562,0.5886650609055539,0.15157582281751955,0.6082197078759151],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.8306786412797272,0.6211059498886415,0.8636025214396301,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7623199495009242,0.6211059498886415,0.7730626525793033,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"حت","boundary":[0.7366999326395411,0.6211059498886415,0.7567659661097779,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.6858813373054901,0.6211059498886415,0.7140739751769877,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6652326517963206,0.6211059498886415,0.6802334729342646,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.6036713533838903,0.6211059498886415,0.6595556740610544,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام","boundary":[0.555991871258053,0.6211059498886415,0.5980164351138885,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"سیاست","boundary":[0.4665692117112071,0.6211059498886415,0.533140573792769,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.4104250510536606,0.6211059498886415,0.46093802019163505,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.34322063362009086,0.6211059498886415,0.3877221419680915,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29984069517754164,0.6211059498886415,0.32049117622458134,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.24097270357065523,0.6211059498886415,0.2942130947337104,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.18479801876931257,0.6211059498886415,0.23536664958126827,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.13657500167957548,0.6211059498886415,0.17907268976425153,0.6406605968590027],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.7995132339584342,0.6536369524522377,0.8636633132218123,0.6731915994225989],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7407734950565736,0.6536369524522377,0.7879745945926644,0.6731915994225989],"dir":"rtl"},{"str":"نداشته","boundary":[0.6842140521401533,0.6536369524522377,0.7351166529959965,0.6731915994225989],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6388125945609859,0.6536369524522377,0.6785271989466001,0.6731915994225989],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6334663805519816,0.6536369524522377,0.6388099012541806,0.6731915994225989],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6172661401166353,0.6536369524522377,0.628036674032005,0.6731915994225989],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5695561338470018,0.6536369524522377,0.6116363593768186,0.6731915994225989],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5496769645679879,0.6536369524522377,0.5638985222701943,0.6731915994225989],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.5028647272335357,0.6536369524522377,0.5441100276536338,0.6731915994225989],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.433095255699448,0.6536369524522377,0.497245334962826,0.6731915994225989],"dir":"rtl"},{"str":"جزو","boundary":[0.39141312656603167,0.6536369524522377,0.4273983987949027,0.6731915994225989],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.29624961943681655,0.6536369524522377,0.38583708370962083,0.6731915994225989],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژیک","boundary":[0.20044484878247193,0.6536369524522377,0.2904776064471261,0.6731915994225989],"dir":"rtl"},{"str":"غذای","boundary":[0.1536631355918159,0.6536369524522377,0.1946857893159891,0.6731915994225989],"dir":"rtl"},{"str":"همانند","boundary":[0.81182549364092,0.6861679550158339,0.8635630196064817,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"گندم،","boundary":[0.756292072364707,0.6861679550158339,0.8061092705779159,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"برنج","boundary":[0.7142251851162129,0.6861679550158339,0.7505722582259621,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6978088388728981,0.6861679550158339,0.7085515419512772,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.65587020432943,0.6861679550158339,0.6920502924172354,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.5607066972002147,0.6861679550158339,0.6503309699993616,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.518413828685465,0.6861679550158339,0.5550392101651204,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"غذای","boundary":[0.46095661683386346,0.6861679550158339,0.4956060088871848,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.430273696188878,0.6861679550158339,0.4382054847312046,0.7057226019861951],"dir":"ltr"},{"str":"شکر،","boundary":[0.3848722386097106,0.6861679550158339,0.43029216457840164,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"روغن","boundary":[0.3312626079088859,0.6861679550158339,0.3790759858587702,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"نبات","boundary":[0.30336610553329313,0.6861679550158339,0.32568643679977,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.27932026237339785,0.6861679550158339,0.28627797162105273,0.7057226019861951],"dir":"ltr"},{"str":"گوشت","boundary":[0.21327011928506123,0.6861679550158339,0.27363520471771496,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19698202574677237,0.6861679550158339,0.20772472882515153,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"مرغ","boundary":[0.15286309521786398,0.6861679550158339,0.19138097361288145,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13657500167957512,0.6861679550158339,0.1419310911468666,0.7057226019861951],"dir":"rtl"},{"str":"تخم","boundary":[0.8283700925892606,0.7186989575794301,0.8637152555673474,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"مرغ","boundary":[0.790663797311647,0.7186989575794301,0.8228084140358126,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7743757037733582,0.7186989575794301,0.7851184068517373,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"(...","boundary":[0.7503045948305729,0.7186989575794301,0.7742669454794963,0.7382536045497913],"dir":"ltr"},{"str":"نبوده","boundary":[0.7046062322392707,0.7186989575794301,0.7448496225277065,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6883181387009818,0.7186989575794301,0.6990608417793609,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6677977058968383,0.7186989575794301,0.6827985270347823,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.6331999996836425,0.7186989575794301,0.6622553935018491,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.596360949197414,0.7186989575794301,0.6105825068996205,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.5463423942373145,0.7186989575794301,0.5909830567702681,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.4936305324716709,0.7186989575794301,0.5408316320077616,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.43642982603012104,0.7186989575794301,0.4881673519956828,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41026627420483813,0.7186989575794301,0.43091675525187784,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.3621715098201269,0.7186989575794301,0.40466919790480294,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات،","boundary":[0.2791920096683718,0.7186989575794301,0.3566730598502566,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"نیازي","boundary":[0.21724595314086387,0.7186989575794301,0.2682877081816601,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1912106540206069,0.7186989575794301,0.21180547339366534,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"اتخاذ","boundary":[0.136575001679575,0.7186989575794301,0.18594690650093407,0.7382536045497913],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.768347826637141,0.7512299601430262,0.863558915519921,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.7184880485258635,0.7512299601430262,0.762627755992986,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.6398386162011926,0.7512299601430262,0.6957507677153473,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.613418558965858,0.7512299601430262,0.6340690400128977,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.55647435793436,0.7512299601430262,0.6077387596710812,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5399297589860194,0.7512299601430262,0.5507002929013891,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.4900394567309457,0.7512299601430262,0.5342348258720495,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.44810082218747754,0.7512299601430262,0.4842252486013017,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.37820309794836404,0.7512299601430262,0.44235317721174205,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3320321241390413,0.7512299601430262,0.3724424994494208,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.28419386516438194,0.7512299601430262,0.32627409069419866,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"نبوده","boundary":[0.23173850880879032,0.7512299601430262,0.27835516076807804,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21519390986044967,0.7512299601430262,0.2259366129388288,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلات","boundary":[0.13657500167957512,0.7512299601430262,0.20949179459499828,0.7707846071133874],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.7995132339584337,0.7837609627066224,0.8636633132218117,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتا","boundary":[0.7456470978475571,0.7837609627066224,0.7937387841673477,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7257679285685432,0.7837609627066224,0.7399894862707497,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.659204774660103,0.7837609627066224,0.7200151534846065,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.6180356563467903,0.7837609627066224,0.6535756351838113,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5712234190123381,0.7837609627066224,0.6124408885954455,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5191528207718241,0.7837609627066224,0.5656024877091681,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5027364745285094,0.7837609627066224,0.5134791776068885,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"نیازي","boundary":[0.4460487789070631,0.7837609627066224,0.4970905339478594,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41975697437675424,0.7837609627066224,0.4403517937498127,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"دخالت","boundary":[0.34973099743261477,0.7837609627066224,0.414159385065899,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.289965236890547,0.7837609627066224,0.34415187651128326,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26380168506526414,0.7837609627066224,0.28445216611230384,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.21570692068055294,0.7837609627066224,0.25820460876522894,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.13657500167957481,0.7837609627066224,0.21024322719374472,0.8033156096769836],"dir":"rtl"},{"str":"نبوده","boundary":[0.8233682370932501,0.8162919652702187,0.8636116273816858,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7778385268090569,0.8162919652702187,0.8175531311946709,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7612939278607161,0.8162919652702187,0.7720366309390952,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله","boundary":[0.6989631132181305,0.8162919652702187,0.7555710356570507,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.6453534825173058,0.8162919652702187,0.6931668604671902,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"صرفا","boundary":[0.5985412451828537,0.8162919652702187,0.6395638989070269,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5785338231988139,0.8162919652702187,0.5927553809010203,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"مواردي","boundary":[0.5100468787149852,0.8162919652702187,0.5728610778028135,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.44079041800100105,0.8162919652702187,0.4988177131264428,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.372816484337276,0.8162919652702187,0.4350184050113106,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3440878784114752,0.8162919652702187,0.3671874731136894,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.302277496573033,0.8162919652702187,0.3384019229868571,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2823983272940191,0.8162919652702187,0.29661988499622566,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"دلایل","boundary":[0.22994297093842744,0.8162919652702187,0.2767544387566495,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.15722368718874416,0.8162919652702187,0.22443515852109033,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13657500167957481,0.8162919652702187,0.15157582281751875,0.8358466122405799],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.8183663815972402,0.8488229678338148,0.86373064589195,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.7651415090114931,0.8488229678338148,0.812927056124387,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.6972958280527939,0.8488229678338148,0.7594977487268285,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6520226231786524,0.8488229678338148,0.6917372275642666,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6250895551232143,0.8488229678338148,0.635860089038584,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5930263788667401,0.8488229678338148,0.6196604898667631,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5404427698061226,0.8488229678338148,0.5876438693422134,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5208201059371604,0.8488229678338148,0.535041663639367,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.47888147139369225,0.8488229678338148,0.5155068528733475,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.41257482289530373,0.8488229678338148,0.4734686942307793,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.336649221519973,0.8488229678338148,0.4071725624542029,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.310613922399716,0.8488229678338148,0.33126440344675573,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.24700058070687136,0.8488229678338148,0.30538967671319117,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزي","boundary":[0.15273484251283748,0.8488229678338148,0.24154304334990442,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1365750016795745,0.8488229678338148,0.141931091146866,0.868377614804176],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.798743717728278,0.8812638568169026,0.8636730604273933,0.9008185037872636],"dir":"rtl"},{"str":"جیره","boundary":[0.7537270182641883,0.8812638568169026,0.792968498420962,0.9008185037872636],"dir":"rtl"},{"str":"غذای","boundary":[0.7132296876198012,0.8812638568169026,0.7478790796731225,0.9008185037872636],"dir":"rtl"},{"str":"خانوارها،","boundary":[0.6147010860161166,0.8812638568169026,0.690456624304583,0.9008185037872636],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.5531397876036862,0.8812638568169026,0.6092745858137658,0.9008185037872636],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.47862496598364035,0.8812638568169026,0.5475619492094049,0.9008185037872636],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4622086197403256,0.8812638568169026,0.4729513228187048,0.9008185037872636],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.37102094646691325,0.8812638568169026,0.4566286010500589,0.9008185037872636],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگان","boundary":[0.3097466776083309,0.8812638568169026,0.3653248590785981,0.9008185037872636],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2663667391657817,0.8812638568169026,0.28701722021282144,0.9008185037872636],"dir":"rtl"},{"str":"راستاي","boundary":[0.20288165017796297,0.8812638568169026,0.2607697911184516,0.9008185037872636],"dir":"rtl"},{"str":"وظایف","boundary":[0.1365750016795745,0.8812638568169026,0.1972462263191251,0.9008185037872636],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13658,0.30214,0.86373,0.90082],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/b401208741d0d5c2ad720f5a0c320e9a.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/46d7f51027d33d57c1fa596874993e0e.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13658,0.0694,0.13627,0.54178]},"elements":[{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.8332436953802456,0.07760485338377765,0.8485362914221234,0.09265382132870996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83324,0.0776,0.84854,0.09265],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازار","boundary":[0.20095785960257603,0.06940451755749728,0.23779716659421454,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبا","boundary":[0.15173934501642794,0.06940451755749728,0.19603218621335147,0.08445348550242959],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15174,0.0694,0.2378,0.08445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پژوهشی","boundary":[0.7955374001026322,0.12421966696434936,0.8636116273816876,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7534705128541381,0.12421966696434936,0.7899289093118497,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.7085820660950743,0.12421966696434936,0.7478235462518479,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6887028968160603,0.12421966696434936,0.7029244545182669,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6277828619287595,0.12421966696434936,0.6828879191701863,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.5861007327953432,0.12421966696434936,0.6222251592091674,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5164595139662814,0.12421966696434936,0.5806095932296593,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.46490192654587104,0.12421966696434936,0.5108506384173839,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.4420603762861689,0.12421966696434936,0.4593433260573436,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4142825076627252,0.12421966696434936,0.41962602836492413,0.1437743139347105],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.375766296552873,0.12421966696434936,0.4087736692237478,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.31305072379520965,0.12421966696434936,0.3703822479958859,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2868871719699268,0.12421966696434936,0.3075376530169665,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"برگیرنده","boundary":[0.20377941911314584,0.12421966696434936,0.2810656534360963,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.1365750016795761,0.12421966696434936,0.19805332059185468,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.8274723236540803,0.156660555947437,0.8635967500679045,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی،","boundary":[0.7628329603210284,0.156660555947437,0.8220848122740574,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.721150831187612,0.156660555947437,0.7572752576014363,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی،","boundary":[0.6563832151495345,0.156660555947437,0.7157742212875164,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5955914329672596,0.156660555947437,0.6506964902086863,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"سیاس","boundary":[0.552229449903414,0.156660555947437,0.5899958956996848,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.44566402079198647,0.156660555947437,0.4898593899330903,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3780748452433391,0.156660555947437,0.3987253262903788,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.2893239733654187,0.156660555947437,0.3727051609893149,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"منتخب","boundary":[0.2201957653564605,0.156660555947437,0.2840397054129417,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20403592452319752,0.156660555947437,0.21477862760157665,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.15273484251283895,0.156660555947437,0.1985722310363893,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13657500167957598,0.156660555947437,0.14193109114686747,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.7987437177282793,0.18919155851103314,0.8636730604273947,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.7586006210551738,0.18919155851103314,0.7932500131084951,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.6749798573782892,0.18919155851103314,0.7531566784849395,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"اتخاذ","boundary":[0.6266285875835264,0.18919155851103314,0.6696272307340335,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5867419963204726,0.18919155851103314,0.6211965725148596,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5662215635163292,0.18919155851103314,0.5812502154912638,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"مولفههاي","boundary":[0.48324206336457404,0.18919155851103314,0.5608798383520006,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.4416881869361836,0.18919155851103314,0.47781261335000774,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4255283461029206,0.18919155851103314,0.4362710491812998,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39949304698266364,0.18919155851103314,0.42014352802970334,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"نهای","boundary":[0.3672890492560711,0.18919155851103314,0.3940901452780377,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.3058685723137592,0.18919155851103314,0.33946039256143695,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستی","boundary":[0.23981842922542249,0.18919155851103314,0.30046182302798247,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.19056939049547825,0.18919155851103314,0.2343751279187134,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.13657500167957587,0.18919155851103314,0.18513981222820694,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.8195206559424746,0.2217225610746293,0.8637160250835785,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.7779667795140842,0.2217225610746293,0.8141313490245815,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7459036032576101,0.2217225610746293,0.772537714257633,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.6733125722129527,0.2217225610746293,0.7406075360562707,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6505992746582765,0.2217225610746293,0.6678822244294512,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6228214060348326,0.2217225610746293,0.6281649267370316,0.24127720804499045],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8125950098710759,0.25425356363822554,0.8332454909181156,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"اینجا","boundary":[0.7683478266371417,0.25425356363822554,0.806949197543131,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7274352137338808,0.25425356363822554,0.7624464066680802,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7043371580641269,0.25425356363822554,0.7216201078353016,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6611285652354922,0.25425356363822554,0.6761293863734361,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"زحمات","boundary":[0.5911025882913528,0.25425356363822554,0.6553639909026933,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.5445468563669524,0.25425356363822554,0.5854581867431632,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"احمد","boundary":[0.48837217156560975,0.25425356363822554,0.5386903248446498,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"اخوي","boundary":[0.42770864208836074,0.25425356363822554,0.48264671430784367,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.37717707630815756,0.25425356363822554,0.42178990800412064,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.31228120756505395,0.25425356363822554,0.37136607449613923,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2958648613217393,0.25425356363822554,0.30660756440011844,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"تیم","boundary":[0.2582868187491516,0.25425356363822554,0.2902087887773922,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.1927496864809185,0.25425356363822554,0.2526138168477411,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"ایشان","boundary":[0.13657500167957587,0.25425356363822554,0.1870879708175503,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"آقایان","boundary":[0.8146470531514901,0.28678456620182174,0.8637128187659523,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"خلیل","boundary":[0.766424036061753,0.28678456620182174,0.8088104007984666,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"حیدري،","boundary":[0.6920374671467331,0.28678456620182174,0.7606961420025915,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.6035431006788645,0.28678456620182174,0.6862285173779952,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"صادقی","boundary":[0.5404427698061236,0.28678456620182174,0.5978856173547623,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"فروشانی","boundary":[0.46618445359612953,0.28678456620182174,0.5346761434300442,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44963985464778894,0.28678456620182174,0.4603825577261681,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.3974410037022491,0.28678456620182174,0.4438071781286212,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"علیاکبر","boundary":[0.3102291642846393,0.28678456620182174,0.3915860112124069,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"خسروينژاد","boundary":[0.19390396082615122,0.28678456620182174,0.304408543519744,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.13657500167957548,0.28678456620182174,0.18803421927523098,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.8287548507043386,0.319315568765418,0.8636547202905757,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.7530857547390596,0.319315568765418,0.8180150974381749,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7321805638198385,0.319315568765418,0.7471813849577824,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"زحمات","boundary":[0.6620263341706731,0.319315568765418,0.7262877367820136,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآورنده","boundary":[0.5601936863801114,0.319315568765418,0.6557926114428895,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.5038907488737429,0.319315568765418,0.5543202255007454,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.45720676424431655,0.319315568765418,0.49811809462052725,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"منوچهر","boundary":[0.3903871049258245,0.319315568765418,0.45133663793528134,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"خوفی","boundary":[0.33511018905966317,0.319315568765418,0.38456558639199406,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31843733740629665,0.319315568765418,0.3291800404846758,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.29163252205588436,0.319315568765418,0.31244998812486774,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.20788350567397393,0.319315568765418,0.2857263567367368,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.15900665629401484,0.319315568765418,0.20200529944452203,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8213161938128364,0.3518465713290142,0.8637303893865406,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8051563529795734,0.3518465713290142,0.8158990560579525,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.771041133442685,0.3518465713290142,0.7996512338690419,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.742569032926936,0.3518465713290142,0.7656686276291502,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"زحمات","boundary":[0.6729278140978743,0.3518465713290142,0.7371892167092148,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"آماده","boundary":[0.6243200388930593,0.3518465713290142,0.667652652087454,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"سازي،","boundary":[0.5645542783509917,0.3518465713290142,0.6189635646676528,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5168442720813582,0.3518465713290142,0.5592584676550624,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5006844312480953,0.3518465713290142,0.5114271343264744,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.45015286546789207,0.3518465713290142,0.4952944830666769,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.42116775413203944,0.3518465713290142,0.44474047306309417,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4007755740329219,0.3518465713290142,0.41577639517086584,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38115291016395975,0.3518465713290142,0.39537446786616637,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"عهده","boundary":[0.3331863984842745,0.3518465713290142,0.3756840865689505,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"نمایم","boundary":[0.1520935789877086,0.3518465713290142,0.19422946619150658,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14670696537662095,0.3518465713290142,0.1520504860788199,0.3714012182993754],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13658,0.12422,0.86373,0.3714],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"محمود","boundary":[0.3394707810305434,0.41560034551104985,0.39734840524921994,0.4320911307441194],"dir":"rtl"},{"str":"دودانگ","boundary":[0.2801816075403519,0.41560034551104985,0.3338111174104556,0.4320911307441194],"dir":"rtl"},{"str":"رییس","boundary":[0.4747773848328642,0.44173328385853705,0.5217178748723423,0.4582240690916066],"dir":"rtl"},{"str":"موسس","boundary":[0.4265179439748999,0.44173328385853705,0.46935114113592363,0.4582240690916066],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.3437031202963981,0.44173328385853705,0.41045249713253595,0.4582240690916066],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32818454298826455,0.44173328385853705,0.3382532781017326,0.4582240690916066],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.22237606134189997,0.44173328385853705,0.3226573644124685,0.4582240690916066],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.1452961856213362,0.44173328385853705,0.21707909637162545,0.4582240690916066],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1453,0.4156,0.52172,0.45822],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/940be606e7ae5e356e491c83d2db80f0.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/c1f7a4e90f1c70cf68cb6de9524c04bd.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.1376,0.30511,0.13637,0.10625]},"elements":[{"words":[{"str":"عن","boundary":[0.8396563306315404,0.37655221264303596,0.8609329413845165,0.39754867690153434],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83966,0.37655,0.86093,0.39755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فص","boundary":[0.8354200155318301,0.44678496846039706,0.8636312500455564,0.46327575369346663],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83542,0.44678,0.86363,0.46328],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"وان","boundary":[0.7804035809095763,0.37655221264303596,0.8212833611203506,0.39754867690153434],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.7804,0.37655,0.82128,0.39755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5017104528883033,0.30511471569563353,0.5979256321987308,0.3321487898482065],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.40231460649323353,0.30511471569563353,0.4943102718083091,0.3321487898482065],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40231,0.30511,0.59793,0.33215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.1392683084851199,0.37655221264303596,0.19939266359044008,0.39754867690153434],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13927,0.37655,0.19939,0.39755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اول","boundary":[0.7833533931251719,0.44678496846039706,0.8129728423400826,0.46327575369346663],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7784536267823626,0.44678496846039706,0.7833823782365077,0.46327575369346663],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7085820660950742,0.44678496846039706,0.7733708438294813,0.46327575369346663],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.6640783774510882,0.44678496846039706,0.7035318593292695,0.46327575369346663],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی،","boundary":[0.6021323209235803,0.44678496846039706,0.6589772543613883,0.46327575369346663],"dir":"rtl"},{"str":"تولید،","boundary":[0.5440338455468493,0.44678496846039706,0.5970296588014201,0.46327575369346663],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف،","boundary":[0.4677234860564409,0.44678496846039706,0.5389322094463292,0.46327575369346663],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.4005190686228712,0.44678496846039706,0.4626917476801599,0.46327575369346663],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38512874401976355,0.44678496846039706,0.39547912207346847,0.46327575369346663],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.3194633590465046,0.44678496846039706,0.38004006144245106,0.46327575369346663],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.2749596704025185,0.44678496846039706,0.3144131522806998,0.46327575369346663],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.2030099028829906,0.44678496846039706,0.2697592797191285,0.46327575369346663],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.13760102331978338,0.44678496846039706,0.1412907253906734,0.46327575369346663],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.14991328300226944,0.44678496846039706,0.19943549999391885,0.46327575369346663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7725037272908015,0.4831894469611665,0.7794947822417632,0.49823841490609877],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7837381512402498,0.4831894469611665,0.7905715836167346,0.49823841490609877],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7909203027217001,0.4831894469611665,0.8017589388234386,0.49823841490609877],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8024630461740307,0.4831894469611665,0.8092964785505156,0.49823841490609877],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7110188674905666,0.4831894469611665,0.7679912841171704,0.49823841490609877],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.13760102331978355,0.4831894469611665,0.14328018135103526,0.49823841490609877],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.1464504599665704,0.4831894469611665,0.7085287129697839,0.49823841490609877],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7683996407299729,0.5177029482959514,0.7753906956809345,0.5327519162408837],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7796340646794212,0.5177029482959514,0.7826199159051291,0.5327519162408837],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871245356637538,0.5177029482959514,0.7941155906147154,0.5327519162408837],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7983589596132021,0.5177029482959514,0.8092832685218979,0.5327519162408837],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7090950769151781,0.5177029482959514,0.7639559410062355,0.5327519162408837],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.643686197351971,0.5177029482959514,0.7047278158036363,0.5327519162408837],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.13760102331978355,0.5177029482959514,0.14698629976816863,0.5327519162408837],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.1509393046424768,0.5177029482959514,0.6411960428311883,0.5327519162408837],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7317958057047618,0.5515503659482466,0.7414788849342169,0.5650674030245332],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7421842748118594,0.5515503659482466,0.7482698656653382,0.5650674030245332],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7485969100631542,0.5515503659482466,0.7582799892926093,0.5650674030245332],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7589853791702519,0.5515503659482466,0.7687454100227226,0.5650674030245332],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672977,0.5515503659482466,0.7788004220967528,0.5650674030245332],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7795058119743954,0.5515503659482466,0.7855914028278741,0.5650674030245332],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.6716452870476163,0.5515503659482466,0.7278392097547127,0.5650674030245332],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6130338008507815,0.5515503659482466,0.6676822784623161,0.5650674030245332],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.13760102331978336,0.5515503659482466,0.14578995853568683,0.5650674030245332],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1531196006279168,0.5515503659482466,0.2180667704530308,0.5650674030245332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2187849856011758,0.5515503659482466,0.34867932525140377,0.5650674030245332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35011575554769375,0.5515503659482466,0.48001009519792176,0.5650674030245332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48144652549421174,0.5515503659482466,0.6113408651444397,0.5650674030245332],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7283073321280572,0.5758810326855623,0.7345275883218133,0.5893980697618488],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7384649463661083,0.5758810326855623,0.7410877141838877,0.5893980697618488],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7451084364864498,0.5758810326855623,0.7513286926802057,0.5893980697618488],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7552660507245007,0.5758810326855623,0.7650260815769714,0.5893980697618488],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7653980144215465,0.5758810326855623,0.7750810936510018,0.5893980697618488],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286442,0.5758810326855623,0.7855465143811149,0.5893980697618488],"dir":"ltr"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.6937047523120704,0.5758810326855623,0.724235308743485,0.5893980697618488],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.13760102331978338,0.5758810326855623,0.14578995853568688,0.5893980697618488],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.15311960062791682,0.5758810326855623,0.2953261999606309,0.5893980697618488],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29676263025692085,0.5758810326855623,0.42665696990714885,0.5893980697618488],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42809340020343883,0.5758810326855623,0.5579877398536669,0.5893980697618488],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5594241701499568,0.5758810326855623,0.6893185098001848,0.5893980697618488],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7265374447987,0.6001215858423694,0.732757700992456,0.6136386229186559],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7369259139057975,0.6001215858423694,0.7395486817235771,0.6136386229186559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7434411513211131,0.6001215858423694,0.7496614075148692,0.6136386229186559],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7535987655591642,0.6001215858423694,0.7598959733759357,0.6136386229186559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7639615841252566,0.6001215858423694,0.7701818403190126,0.6136386229186559],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7741191983633077,0.6001215858423694,0.7855144512048585,0.6136386229186559],"dir":"ltr"},{"str":"عدس","boundary":[0.6763906371335743,0.6001215858423694,0.7226000867544048,0.6136386229186559],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.13760102331978336,0.6001215858423694,0.14578995853568683,0.6136386229186559],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.1531196006279168,0.6001215858423694,0.2789547421640752,0.6136386229186559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2803462840136061,0.6001215858423694,0.4102406236638341,0.6136386229186559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4116770539601241,0.6001215858423694,0.5415713936103521,0.6136386229186559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.543007823906642,0.6001215858423694,0.67290216355687,0.6136386229186559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7297437624243474,0.6244522525796852,0.7359640186181033,0.6379692896559717],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.740132231531445,0.6244522525796852,0.7427549993492245,0.6379692896559717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7465448667827398,0.6244522525796852,0.7527651229764959,0.6379692896559717],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7569333358898375,0.6244522525796852,0.763230543706609,0.6379692896559717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.767167901750904,0.6244522525796852,0.7733881579446601,0.6379692896559717],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.777325515988955,0.6244522525796852,0.7855080385696072,0.6379692896559717],"dir":"ltr"},{"str":"دال","boundary":[0.6988348605131062,0.6244522525796852,0.7257294527570367,0.6379692896559717],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.6486880528479806,0.6244522525796852,0.6946409970587593,0.6379692896559717],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.13760102331978324,0.6244522525796852,0.1434749972099693,0.6379692896559717],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.14901551406708802,0.6244522525796852,0.2504954669188286,0.6379692896559717],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25161767808780516,0.6244522525796852,0.38151201773803317,0.6379692896559717],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38294844803432315,0.6244522525796852,0.5128427876845512,0.6379692896559717],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5142792179808411,0.6244522525796852,0.6441735576310691,0.6379692896559717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270504556188033,0.6487829193170008,0.7332707118125593,0.6622999563932873],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7374389247259009,0.6487829193170008,0.7400616925436805,0.6622999563932873],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7438515599771958,0.6487829193170008,0.7500718161709518,0.6622999563932873],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7542400290842934,0.6487829193170008,0.760537236901065,0.6622999563932873],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.76447459494536,0.6487829193170008,0.770694851139116,0.6622999563932873],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.774632209183411,0.6487829193170008,0.7854695627580992,0.6622999563932873],"dir":"ltr"},{"str":"نخود","boundary":[0.685240073780361,0.6487829193170008,0.7231772239270212,0.6622999563932873],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.6361192877554427,0.6487829193170008,0.6810462103260141,0.6622999563932873],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.13760102331978313,0.6487829193170008,0.1434749972099692,0.6622999563932873],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1490155140670879,0.6487829193170008,0.23831787257661965,0.6622999563932873],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23930541840531902,0.6487829193170008,0.369199758055547,0.6622999563932873],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.370636188351837,0.6487829193170008,0.500530528002065,0.6622999563932873],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.501966958298355,0.6487829193170008,0.6318612979485829,0.6622999563932873],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7666041028596101,0.6738697833173147,0.7735951578105716,0.6889187512622471],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7778385268090584,0.6738697833173147,0.7846719591855432,0.6889187512622471],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7850206782905086,0.6738697833173147,0.7958593143922472,0.6889187512622471],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7965634217428392,0.6738697833173147,0.8093082777993776,0.6889187512622471],"dir":"ltr"},{"str":"بازارجهانی","boundary":[0.6789556912340923,0.6738697833173147,0.7617269089928852,0.6889187512622471],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6743385938531599,0.6738697833173147,0.6789863436305933,0.6889187512622471],"dir":"ltr"},{"str":"تولید،","boundary":[0.6216267320875164,0.6738697833173147,0.6699563271751301,0.6889187512622471],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف،","boundary":[0.5521137659634805,0.6738697833173147,0.6172248427456176,0.6889187512622471],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.49080897296110193,0.6738697833173147,0.5475457893685731,0.6889187512622471],"dir":"rtl"},{"str":"وساختاربازارحبوبات","boundary":[0.32510647806764376,0.6738697833173147,0.48610838306919785,0.6889187512622471],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.1376010233197831,0.6738697833173147,0.1494682461158293,0.6889187512622471],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.15093930464247632,0.6738697833173147,0.3224880708418351,0.6889187512622471],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7303593754084714,0.70771720096961,0.7365796316022275,0.7212342380458965],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7405169896465225,0.70771720096961,0.7431397574643019,0.7212342380458965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7471604797668638,0.70771720096961,0.7533807359606199,0.7212342380458965],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7573180940049149,0.70771720096961,0.7687133468464659,0.7212342380458965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672974,0.70771720096961,0.7788004220967525,0.7212342380458965],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.779505811974395,0.70771720096961,0.7855914028278738,0.7212342380458965],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.6869073589456977,0.70771720096961,0.7261719245893757,0.7212342380458965],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.640479879726323,0.70771720096961,0.6827712092086125,0.7212342380458965],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5817401408244625,0.70771720096961,0.6364527447885099,0.7212342380458965],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.13760102331978305,0.70771720096961,0.14882313500954897,0.7212342380458965],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.14901551406708782,0.70771720096961,0.18554829709371445,0.7212342380458965],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.185952293114546,0.70771720096961,0.31584663276477404,0.7212342380458965],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31728306306106396,0.70771720096961,0.44717740271129197,0.7212342380458965],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44861383300758195,0.70771720096961,0.57850817265781,0.7212342380458965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7265374447986995,0.7320478677069256,0.7327577009924556,0.7455649047832122],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7369259139057972,0.7320478677069256,0.7395486817235767,0.7455649047832122],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7434411513211128,0.7320478677069256,0.7496614075148688,0.7455649047832122],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7535987655591637,0.7320478677069256,0.7649940184007147,0.7455649047832122],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7653980144215462,0.7320478677069256,0.7750810936510013,0.7455649047832122],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286439,0.7320478677069256,0.7855465143811146,0.7455649047832122],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.6817772507446617,0.7320478677069256,0.722542373037143,0.7455649047832122],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6526638867037832,0.7320478677069256,0.6776411010075766,0.7455649047832122],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.603286595268813,0.7320478677069256,0.6485533875077032,0.7455649047832122],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5567308633444127,0.7320478677069256,0.5991889213432356,0.7455649047832122],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.49799112444255206,0.7320478677069256,0.5525754757015736,0.7455649047832122],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.13760102331978294,0.7320478677069256,0.146803154905391,0.7455649047832122],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.15311960062791644,0.7320478677069256,0.23430356290930893,0.7455649047832122],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23520133184449019,0.7320478677069256,0.36509567149471817,0.7455649047832122],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36653210179100815,0.7320478677069256,0.49642644144123615,0.7455649047832122],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7248701596333629,0.7563785344442414,0.7310904158271189,0.7698955715205279],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7352586287404604,0.7563785344442414,0.73788139655824,0.7698955715205279],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7416712639917553,0.7563785344442414,0.7478915201855113,0.7698955715205279],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.752059733098853,0.7563785344442414,0.7599921629047047,0.7698955715205279],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7639615841252562,0.7563785344442414,0.7701818403190122,0.7698955715205279],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7741191983633071,0.7563785344442414,0.7855144512048581,0.7698955715205279],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.6844705575502054,0.7563785344442414,0.7207917236135393,0.7698955715205279],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6412493959564782,0.7563785344442414,0.6804883110591513,0.7698955715205279],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5946936640320779,0.7563785344442414,0.6371517220309009,0.7698955715205279],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5359539251302172,0.7563785344442414,0.5906665290942646,0.7698955715205279],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.1376010233197828,0.7563785344442414,0.14586049752345054,0.7698955715205279],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1490155140670876,0.7563785344442414,0.2707914574891763,0.7698955715205279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27213811089194817,0.7563785344442414,0.4020324505421762,0.7698955715205279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40346888083846616,0.7563785344442414,0.5333632204886941,0.7698955715205279],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7280764772590101,0.7807092011815572,0.7342967334527661,0.7942262382578437],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7384649463661078,0.7807092011815572,0.7410877141838873,0.7942262382578437],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7448775816174026,0.7807092011815572,0.7510978378111587,0.7942262382578437],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7552660507245003,0.7807092011815572,0.763198480530352,0.7942262382578437],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7671679017509034,0.7807092011815572,0.7733881579446594,0.7942262382578437],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7773255159889544,0.7807092011815572,0.7855080385696066,0.7942262382578437],"dir":"ltr"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6681824640119164,0.7807092011815572,0.7242609592844896,0.7942262382578437],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6247047970081374,0.7807092011815572,0.6640719648158364,0.7942262382578437],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5659650581062768,0.7807092011815572,0.6206776620703243,0.7942262382578437],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5418535495614082,0.7807092011815572,0.5618994473569559,0.7942262382578437],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.4642606630207408,0.7807092011815572,0.5377879388120873,0.7942262382578437],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.4173201729812628,0.7807092011815572,0.4601822270009174,0.7942262382578437],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3738425059774839,0.7807092011815572,0.41320967378518286,0.7942262382578437],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.32574774159277275,0.7807092011815572,0.36943702555984437,0.7942262382578437],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.1376010233197826,0.7807092011815572,0.14586049752345034,0.7942262382578437],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1490155140670874,0.7807092011815572,0.1936666933218533,0.7942262382578437],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19416046623620298,0.7807092011815572,0.324054805886431,0.7942262382578437],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7256140253225126,0.8050398679188728,0.7318342815162686,0.8185569049951593],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7357716395605636,0.8050398679188728,0.7383944073783432,0.8185569049951593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7424151296809051,0.8050398679188728,0.748635385874661,0.8185569049951593],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7525727439189561,0.8050398679188728,0.7605051737248077,0.8185569049951593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7644745949453592,0.8050398679188728,0.7706948511391153,0.8185569049951593],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7746322091834102,0.8050398679188728,0.7854695627580985,0.8185569049951593],"dir":"ltr"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.6202159523322308,0.8050398679188728,0.7215291766674378,0.8185569049951593],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5732754622927526,0.8050398679188728,0.6161375163124072,0.8185569049951593],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5145357233908919,0.8050398679188728,0.5692483273549394,0.8185569049951593],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4904242148460235,0.8050398679188728,0.510470112641571,0.8185569049951593],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.45002461276286615,0.8050398679188728,0.4863073030146922,0.8185569049951593],"dir":"rtl"},{"str":"وسهم","boundary":[0.4033406281334399,0.8050398679188728,0.4458820503905297,0.8185569049951593],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.37743358171820884,0.8050398679188728,0.3992493668431138,0.8185569049951593],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3476789541522009,0.8050398679188728,0.37333590779263154,0.8185569049951593],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3307495970887826,0.8050398679188728,0.3434850906978541,0.8185569049951593],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.28752843549505547,0.8050398679188728,0.3267673505977285,0.8185569049951593],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.13760102331978252,0.8050398679188728,0.1544726666659392,0.8185569049951593],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.15722368718874466,0.8050398679188728,0.28305882872490307,0.8185569049951593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7258705307325644,0.8293705346561886,0.7320907869263205,0.8428875717324751],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7360281449706154,0.8293705346561886,0.7386509127883949,0.8428875717324751],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426716350909569,0.8293705346561886,0.7488918912847129,0.8428875717324751],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7528292493290079,0.8293705346561886,0.7642245021705588,0.8428875717324751],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7646284981913903,0.8293705346561886,0.7743115774208454,0.8428875717324751],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.775016967298488,0.8293705346561886,0.7856042280983757,0.8428875717324751],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.6824185142697906,0.8293705346561886,0.7217856820774896,0.8428875717324751],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهاي","boundary":[0.6125207900306769,0.8293705346561886,0.6781733497334335,0.8428875717324751],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5537810511288163,0.8293705346561886,0.6084936550928638,0.8428875717324751],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.1376010233197823,0.8293705346561886,0.15381857787030692,0.8428875717324751],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1572236871887445,0.8293705346561886,0.2871180268389725,0.8428875717324751],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28855445713526245,0.8293705346561886,0.41844879678549046,0.8428875717324751],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41988522708178044,0.8293705346561886,0.5497795667320085,0.8428875717324751],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7243571488132586,0.8537012013935041,0.7305774050070146,0.8672182384697906],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7347456179203563,0.8537012013935041,0.7373683857381358,0.8672182384697906],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7411582531716511,0.8537012013935041,0.7473785093654072,0.8672182384697906],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7515467222787487,0.8537012013935041,0.7594791520846005,0.8672182384697906],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7634485733051519,0.8537012013935041,0.7696688294989079,0.8672182384697906],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7736061875432029,0.8537012013935041,0.7855016259343548,0.8672182384697906],"dir":"ltr"},{"str":"بهاي","boundary":[0.6875486224708263,0.8537012013935041,0.7203492517811994,0.8672182384697906],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.6511248542434717,0.8537012013935041,0.6835599633445208,0.8672182384697906],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6095709778150812,0.8537012013935041,0.6469887045063865,0.8672182384697906],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.5473684158775214,0.8537012013935041,0.6054668912542525,0.8672182384697906],"dir":"rtl"},{"str":"درکشورهاي","boundary":[0.44989636005784,0.8537012013935041,0.543469533644734,0.8672182384697906],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.402955870018362,0.8537012013935041,0.4458179240380165,0.8672182384697906],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.31548752519070056,0.8537012013935041,0.398845370822282,0.8672182384697906],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.25674778628884004,0.8537012013935041,0.31146039025288746,0.8672182384697906],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.1376010233197822,0.8537012013935041,0.15656959839311227,0.8672182384697906],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.15722368718874435,0.8537012013935041,0.2546444419264154,0.8672182384697906],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.770195178600334,0.8786979518133095,0.7771862335512957,0.8937469197582417],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7814296025497824,0.8786979518133095,0.7882630349262673,0.8937469197582417],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7886117540312326,0.8786979518133095,0.7994503901329711,0.8937469197582417],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8001544974835633,0.8786979518133095,0.8093225138496345,0.8937469197582417],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7053757484694259,0.8786979518133095,0.7657108227691035,0.8937469197582417],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6535616556389636,0.8786979518133095,0.7005853816840035,0.8937469197582417],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5884092814858082,0.8786979518133095,0.6490661418223959,0.8937469197582417],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.13760102331978225,0.8786979518133095,0.161396645452172,0.8937469197582417],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1644058386701946,0.8786979518133095,0.5873299067203104,0.8937469197582417],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1376,0.44678,0.81297,0.89375],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/07407fce76f0d3d6e95e9c1bb6898cb7.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/3ceae931f7fa6e6198d335ecfef47851.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13645,0.0694,0.13637,0.08682]},"elements":[{"words":[{"str":"د","boundary":[0.8365782657109189,0.07760485338377765,0.8452312192136061,0.09265382132870996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83658,0.0776,0.84523,0.09265],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فص","boundary":[0.8354200155318274,0.7212709346895214,0.8636312500455537,0.737761719922591],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83542,0.72127,0.86363,0.73776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازار","boundary":[0.20095785960257603,0.06940451755749728,0.23779716659421454,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.1364467489745501,0.06940451755749728,0.19603218621335147,0.08445348550242959],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13645,0.0694,0.2378,0.08445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7335656930341188,0.12333063137149018,0.7397859492278749,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7437233072721698,0.12333063137149018,0.7463460750899494,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7503667973925113,0.12333063137149018,0.7565870535862673,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7605244116305623,0.12333063137149018,0.7692199450313181,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672974,0.12333063137149018,0.7793134329168561,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.779505811974395,0.12333063137149018,0.7861044136479773,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.6930634887869407,0.12333063137149018,0.7293846548502746,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6349650134102095,0.12333063137149018,0.6889016885088504,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5884092814858092,0.12333063137149018,0.6308673394846323,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5296695425839486,0.12333063137149018,0.584382146547996,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.13760102331978308,0.12333063137149018,0.1589743366123487,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.16132777374957394,0.12333063137149018,0.2628077266013146,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2639299377702911,0.12333063137149018,0.3938242774205191,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3952607077168091,0.12333063137149018,0.5251550473670371,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.729743762424347,0.1475711845282973,0.7394268416538021,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7401322315314446,0.1475711845282973,0.7462178223849234,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7465448667827395,0.1475711845282973,0.7562279460121946,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7569333358898371,0.1475711845282973,0.7651158584704892,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7653980144215462,0.1475711845282973,0.7750810936510013,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286439,0.1475711845282973,0.7855465143811146,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"مصرفکنندگان","boundary":[0.609442725110056,0.1475711845282973,0.7258384675563084,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5625022350705778,0.1475711845282973,0.6053642890902325,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.13760102331978286,0.1475711845282973,0.16028251420361267,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.16132777374957372,0.1475711845282973,0.2953261999606304,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2967626302569204,0.1475711845282973,0.4266569699071484,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42809340020343833,0.1475711845282973,0.5579877398536663,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7280764772590103,0.17190185126561308,0.7342967334527662,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7384649463661079,0.17190185126561308,0.7410877141838874,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7448775816174027,0.17190185126561308,0.7510978378111588,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7552660507245004,0.17190185126561308,0.7599857502694534,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7639615841252562,0.17190185126561308,0.7701818403190122,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7741191983633071,0.17190185126561308,0.7855144512048581,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6699780018822792,0.17190185126561308,0.7241711823909717,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"سرانه","boundary":[0.6207289631523348,0.17190185126561308,0.6658033763336861,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"کشورها","boundary":[0.557372126869542,0.17190185126561308,0.6166633524030138,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.1376010233197828,0.17190185126561308,0.16191773619269278,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.16543186031040236,0.17190185126561308,0.29126700184656074,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2926585436960917,0.17190185126561308,0.4225528833463197,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42398931364260967,0.17190185126561308,0.5538836532928376,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7672453663847391,0.19698871526592707,0.7742364213357007,0.2120376832108594],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7784797903341875,0.19698871526592707,0.7853132227106723,0.2120376832108594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7856619418156376,0.19698871526592707,0.7965005779173762,0.2120376832108594],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7972046852679683,0.19698871526592707,0.8093284134740664,0.2120376832108594],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.7575745994149663,0.19698871526592707,0.7583115394580452,0.2120376832108594],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7510337114586456,0.19698871526592707,0.7531842528165199,0.2120376832108594],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.723459379878078,0.19698871526592707,0.7467496863526657,0.2120376832108594],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7183292716770421,0.19698871526592707,0.719066211720121,0.2120376832108594],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7117883837207214,0.19698871526592707,0.7139389250785956,0.2120376832108594],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7053757484694265,0.19698871526592707,0.7075262898273008,0.2120376832108594],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6890876549311377,0.19698871526592707,0.7009620598786653,0.2120376832108594],"dir":"rtl"},{"str":"روندهاي","boundary":[0.6100839886351855,0.19698871526592707,0.684508520350893,0.2120376832108594],"dir":"rtl"},{"str":"آتی","boundary":[0.5746862420480381,0.19698871526592707,0.6054323912766013,0.2120376832108594],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.13760102331978305,0.19698871526592707,0.1546284937025462,0.2120376832108594],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.15542814931838264,0.19698871526592707,0.5738633726925921,0.2120376832108594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7307697840645541,0.23083613291822225,0.7404528632940092,0.24435316999450876],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7411582531716517,0.23083613291822225,0.7472438440251304,0.24435316999450876],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7475708884229465,0.23083613291822225,0.7572539676524016,0.24435316999450876],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7579593575300442,0.23083613291822225,0.7687967111047325,0.24435316999450876],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672973,0.23083613291822225,0.7788004220967524,0.24435316999450876],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7795058119743948,0.23083613291822225,0.7855914028278737,0.24435316999450876],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.722176852827819,0.23083613291822225,0.7262424635771398,0.24435316999450876],"dir":"rtl"},{"str":"یشبینی","boundary":[0.6606155544153887,0.23083613291822225,0.7216125409257049,0.24435316999450876],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.6202159523322313,0.23083613291822225,0.6565371183955652,0.24435316999450876],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5768665380334782,0.23083613291822225,0.6161054531361513,0.24435316999450876],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5304390588141037,0.23083613291822225,0.5727688641079008,0.24435316999450876],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.47169931991224306,0.23083613291822225,0.5265401765813164,0.24435316999450876],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.13760102331978277,0.23083613291822225,0.15289515839412093,0.24435316999450876],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.15311960062791624,0.23083613291822225,0.2058891761108214,0.24435316999450876],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2064727259186892,0.23083613291822225,0.3363670655689172,0.24435316999450876],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3378034958652072,0.23083613291822225,0.46769783551543515,0.24435316999450876],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270504556188028,0.25516679965553796,0.7367335348482579,0.26868383673182444],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7374389247259004,0.25516679965553796,0.7435245155793792,0.26868383673182444],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7438515599771953,0.25516679965553796,0.7535346392066504,0.26868383673182444],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7542400290842929,0.25516679965553796,0.7650773826589812,0.26868383673182444],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.765398014421546,0.25516679965553796,0.7750810936510011,0.26868383673182444],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286437,0.25516679965553796,0.7855465143811142,0.26868383673182444],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.7184575243820677,0.25516679965553796,0.7225231351313885,0.26868383673182444],"dir":"rtl"},{"str":"یشبینی","boundary":[0.6570244786746634,0.25516679965553796,0.7180214651849796,0.26868383673182444],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.61649662388648,0.25516679965553796,0.6528177899498139,0.26868383673182444],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5717364298324421,0.25516679965553796,0.6125015521249233,0.26868383673182444],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.5424948130865377,0.25516679965553796,0.567600280095357,0.26868383673182444],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.49324577435659345,0.25516679965553796,0.5385125665954836,0.26868383673182444],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4345060354547329,0.25516679965553796,0.4892186394187803,0.26868383673182444],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41039452690986433,0.25516679965553796,0.43044042470541194,0.26868383673182444],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.3698666721216811,0.25516679965553796,0.4061493623735072,0.26868383673182444],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.1376010233197826,0.25516679965553796,0.15820482038219288,0.26868383673182444],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.16132777374957344,0.25516679965553796,0.2343933398028267,0.26868383673182444],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23520133184448982,0.25516679965553796,0.36509567149471783,0.26868383673182444],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7256140253225128,0.27949746639285367,0.7318342815162688,0.29301450346914015],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7357716395605639,0.27949746639285367,0.7383944073783434,0.29301450346914015],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7424151296809053,0.27949746639285367,0.7486353858746614,0.29301450346914015],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7525727439189563,0.27949746639285367,0.7599472744579453,0.29301450346914015],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7639615841252558,0.27949746639285367,0.7701818403190119,0.29301450346914015],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7741191983633069,0.27949746639285367,0.7855144512048579,0.29301450346914015],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.7169184919217569,0.27949746639285367,0.7175212796353786,0.29301450346914015],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7110188674905658,0.27949746639285367,0.7128913569839438,0.29301450346914015],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6862660954205677,0.27949746639285367,0.7071263978930299,0.29301450346914015],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6816489980396354,0.27949746639285367,0.6822517857532571,0.29301450346914015],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6757493736084442,0.27949746639285367,0.6776218631018223,0.29301450346914015],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.669849749177253,0.27949746639285367,0.6717222386706311,0.29301450346914015],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6553571935093268,0.27949746639285367,0.6659636922149684,0.29301450346914015],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.6148293387211434,0.27949746639285367,0.6511505047844773,0.29301450346914015],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5567308633444122,0.27949746639285367,0.6109240438531048,0.29301450346914015],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5101751314200118,0.27949746639285367,0.5526331894188349,0.29301450346914015],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.45143539251815124,0.27949746639285367,0.5061479964821987,0.29301450346914015],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.13760102331978263,0.27949746639285367,0.1549920901212942,0.29301450346914015],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1572236871887448,0.27949746639285367,0.18563807398723217,0.29301450346914015],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18595229311454559,0.27949746639285367,0.3158466327647736,0.29301450346914015],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3172830630610636,0.27949746639285367,0.4471774027112916,0.29301450346914015],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7675018717947908,0.30458433039316757,0.7744929267457524,0.3196332983380999],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7787362957442391,0.30458433039316757,0.781722146969947,0.3196332983380999],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862267667285716,0.30458433039316757,0.7932178216795333,0.3196332983380999],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.79746119067802,0.30458433039316757,0.8093064822615067,0.3196332983380999],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7061452646995817,0.30458433039316757,0.7628820811070529,0.3196332983380999],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6544594245741454,0.30458433039316757,0.7014831506191854,0.3196332983380999],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.58930705042099,0.30458433039316757,0.6499639107575776,0.3196332983380999],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.13760102331978274,0.30458433039316757,0.15964035290954787,0.3196332983380999],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.15991699399428871,0.30458433039316757,0.5873299067203109,0.3196332983380999],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7310262894746055,0.33834163446495413,0.7407093687040607,0.3518586715412407],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7414147585817031,0.33834163446495413,0.7475003494351818,0.3518586715412407],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.747827393832998,0.33834163446495413,0.7575104730624531,0.3518586715412407],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7582158629400956,0.33834163446495413,0.7688031237399833,0.3518586715412407],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672968,0.33834163446495413,0.7788004220967519,0.3518586715412407],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7795058119743945,0.33834163446495413,0.7855914028278732,0.3518586715412407],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.6906266873914481,0.33834163446495413,0.726947853454782,0.3518586715412407],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.6239352807779819,0.33834163446495413,0.6866316156298914,0.3518586715412407],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5773795488535816,0.33834163446495413,0.6198376068524045,0.3518586715412407],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5187680626567468,0.33834163446495413,0.5733524139157684,0.3518586715412407],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.13760102331978252,0.33834163446495413,0.1587050059317938,0.3518586715412407],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.16132777374957338,0.33834163446495413,0.25468933037317476,0.3518586715412407],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25572176464863317,0.33834163446495413,0.3856161042988612,0.3518586715412407],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38705253459515115,0.33834163446495413,0.5169468742453791,0.3518586715412407],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7273069610288544,0.36267230120226984,0.7369900402583095,0.3761893382785564],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.737695430135952,0.36267230120226984,0.7437810209894308,0.3761893382785564],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7441080653872468,0.36267230120226984,0.7537911446167019,0.3761893382785564],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7544965344943445,0.36267230120226984,0.7650837952942322,0.3761893382785564],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7653980144215458,0.36267230120226984,0.7750810936510009,0.3761893382785564],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286433,0.36267230120226984,0.785546514381114,0.3761893382785564],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.6870356116507228,0.36267230120226984,0.7232285250090308,0.3761893382785564],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.6281676200438363,0.36267230120226984,0.6829251124546428,0.3761893382785564],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.581611888119436,0.36267230120226984,0.624069946118259,0.3761893382785564],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5228721492175753,0.36267230120226984,0.5775847531816227,0.3761893382785564],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.13760102331978233,0.36267230120226984,0.16085965137622865,0.3761893382785564],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.16132777374957316,0.36267230120226984,0.25874852848724417,0.3761893382785564],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25982585120946167,0.36267230120226984,0.3897201908596897,0.3761893382785564],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39115662115597966,0.36267230120226984,0.5210509608062076,0.3761893382785564],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7258705307325641,0.38700296793958555,0.7320907869263202,0.40052000501587204],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7360281449706152,0.38700296793958555,0.7386509127883947,0.40052000501587204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426716350909566,0.38700296793958555,0.7488918912847127,0.40052000501587204],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7528292493290076,0.38700296793958555,0.7599536870931962,0.40052000501587204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7639615841252555,0.38700296793958555,0.7701818403190115,0.40052000501587204],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7741191983633066,0.38700296793958555,0.7855144512048574,0.40052000501587204],"dir":"ltr"},{"str":"واردکنندگان","boundary":[0.6273981038136808,0.38700296793958555,0.7217920947127406,0.40052000501587204],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5804576137742026,0.38700296793958555,0.6233196677938572,0.40052000501587204],"dir":"rtl"},{"str":"وسهم","boundary":[0.5336453764397503,0.38700296793958555,0.576315051401866,0.40052000501587204],"dir":"rtl"},{"str":"هریک","boundary":[0.48208778901933996,0.38700296793958555,0.5295541151494242,0.40052000501587204],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.13760102331978208,0.38700296793958555,0.15764692111532969,0.40052000501587204],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.1613277737495729,0.38700296793958555,0.21815654734654766,0.40052000501587204],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21878498560117451,0.38700296793958555,0.3486793252514025,0.40052000501587204],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3501157555476925,0.38700296793958555,0.4800100951979205,0.40052000501587204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7290768483582113,0.41133363467690126,0.7352971045519674,0.42485067175318775],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7392344625962624,0.41133363467690126,0.7418572304140418,0.42485067175318775],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7458779527166037,0.41133363467690126,0.7520982089103598,0.42485067175318775],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7560355669546548,0.41133363467690126,0.7631600047188434,0.42485067175318775],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7671679017509027,0.41133363467690126,0.7733881579446588,0.42485067175318775],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7773255159889537,0.41133363467690126,0.7855080385696058,0.42485067175318775],"dir":"ltr"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.6811359872195313,0.41133363467690126,0.7250561260556495,0.42485067175318775],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.6221397429076188,0.41133363467690126,0.6770254880234512,0.42485067175318775],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5634000040057582,0.41133363467690126,0.6181126079698056,0.42485067175318775],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5392884954608896,0.41133363467690126,0.5593343932564372,0.42485067175318775],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.4615673562151963,0.41133363467690126,0.5350946320065427,0.42485067175318775],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4047514078887242,0.41133363467690126,0.4574440317486138,0.42485067175318775],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.13760102331978186,0.41133363467690126,0.16030175210936554,0.42485067175318775],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.16132777374957272,0.41133363467690126,0.2709261228294526,0.42485067175318775],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2721381108919473,0.41133363467690126,0.4020324505421753,0.42485067175318775],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7660910920395051,0.4364204986772151,0.7730821469904667,0.4514694666221474],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7773255159889535,0.4364204986772151,0.7841589483654383,0.4514694666221474],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7845076674704037,0.4364204986772151,0.7953463035721422,0.4514694666221474],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7960504109227343,0.4364204986772151,0.8093521402244951,0.4514694666221474],"dir":"ltr"},{"str":"قیمت","boundary":[0.7111471201955909,0.4364204986772151,0.761544148888222,0.4514694666221474],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6595895327751805,0.4364204986772151,0.706303656790288,0.4514694666221474],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.13760102331978194,0.4364204986772151,0.1612895544434751,0.4514694666221474],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.1644058386701943,0.4364204986772151,0.6591514215348121,0.4514694666221474],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7298463645883666,0.4701778027490018,0.7360666207821226,0.48369483982528827],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7400039788264177,0.4701778027490018,0.7426267466441971,0.48369483982528827],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746647468946759,0.4701778027490018,0.7528677251405151,0.48369483982528827],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7568050831848101,0.4701778027490018,0.768700521575962,0.48369483982528827],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672962,0.4701778027490018,0.7788004220967513,0.48369483982528827],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7795058119743937,0.4701778027490018,0.7855914028278725,0.48369483982528827],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.6893441603411884,0.4701778027490018,0.7256653264045223,0.48369483982528827],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.6400951216112442,0.4701778027490018,0.6852336611451084,0.48369483982528827],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5935393896868436,0.4701778027490018,0.6359589718741588,0.48369483982528827],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.1376010233197817,0.4701778027490018,0.15464580781772336,0.48369483982528827],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.15722368718874385,0.4701778027490018,0.1978156683294401,0.48369483982528827],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19826455279703073,0.4701778027490018,0.3281588924472587,0.48369483982528827],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3295953227435487,0.4701778027490018,0.4594896623937767,0.48369483982528827],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4609260926900667,0.4701778027490018,0.5908204323402947,0.48369483982528827],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7260244339785946,0.49450846948631744,0.7357075132080497,0.5080255065626039],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7364129030856923,0.49450846948631744,0.742498493939171,0.5080255065626039],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7428255383369871,0.49450846948631744,0.7525086175664422,0.5080255065626039],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7532140074440847,0.49450846948631744,0.7651094458352367,0.5080255065626039],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7653980144215449,0.49450846948631744,0.775081093651,0.5080255065626039],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286425,0.49450846948631744,0.7855465143811132,0.5080255065626039],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.6856248318954372,0.49450846948631744,0.7220999012048022,0.5080255065626039],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6413776486615028,0.49450846948631744,0.6813989052648338,0.5080255065626039],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.5920003572265325,0.49450846948631744,0.6372671494654228,0.5080255065626039],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.545572878007158,0.49450846948631744,0.5878642074894475,0.5080255065626039],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.13760102331978136,0.49450846948631744,0.158974336612347,0.5080255065626039],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.16132777374957225,0.49450846948631744,0.27904451905759137,0.5080255065626039],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2803462840136042,0.49450846948631744,0.4102406236638322,0.5080255065626039],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41167705396012216,0.49450846948631744,0.5415713936103501,0.5080255065626039],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7243571488132576,0.5188391362236332,0.7305774050070137,0.5323561732999197],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7347456179203553,0.5188391362236332,0.7373683857381348,0.5323561732999197],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7411582531716502,0.5188391362236332,0.7473785093654062,0.5323561732999197],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7515467222787477,0.5188391362236332,0.7599793376342004,0.5323561732999197],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7639615841252545,0.5188391362236332,0.7701818403190106,0.5323561732999197],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7741191983633056,0.5188391362236332,0.7855144512048565,0.5323561732999197],"dir":"ltr"},{"str":"عوام","boundary":[0.6892736213534236,0.5188391362236332,0.7204197907689626,0.5323561732999197],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6363757931654926,0.5188391362236332,0.6710232614282385,0.5323561732999197],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6162401184764269,0.5188391362236332,0.6322652939694127,0.5323561732999197],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.5668628270414566,0.5188391362236332,0.6121296192803469,0.5323561732999197],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.13760102331978122,0.5188391362236332,0.15739682834052832,0.5323561732999197],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.15722368718874336,0.5188391362236332,0.2994302865214574,0.5323561732999197],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3008667168177474,0.5188391362236332,0.4307610564679754,0.5323561732999197],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4321974867642654,0.5188391362236332,0.5620918264144934,0.5323561732999197],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7277943213079516,0.5431698029609489,0.7340145775017076,0.5566868400372353],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7379519355460026,0.5431698029609489,0.7405747033637822,0.5566868400372353],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7445954256663441,0.5431698029609489,0.7508156818601001,0.5566868400372353],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.754753039904395,0.5431698029609489,0.7631856552598477,0.5566868400372353],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7671679017509018,0.5431698029609489,0.7733881579446579,0.5566868400372353],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7773255159889528,0.5431698029609489,0.7855080385696049,0.5566868400372353],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6706192654074069,0.5431698029609489,0.7236581715708664,0.5566868400372353],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.609955735930158,0.5431698029609489,0.6666883199983632,0.5566868400372353],"dir":"rtl"},{"str":"بازارجهانی","boundary":[0.5309520696342057,0.5431698029609489,0.6057490472053085,0.5566868400372353],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.47221233073234514,0.5431698029609489,0.5269249346963926,0.5566868400372353],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.13760102331978127,0.5431698029609489,0.1573968283405284,0.5566868400372353],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.15722368718874344,0.5431698029609489,0.20593406455757896,0.5566868400372353],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20647272591868768,0.5431698029609489,0.33636706556891566,0.5566868400372353],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33780349586520564,0.5431698029609489,0.46769783551543365,0.5566868400372353],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7660910920395045,0.5682566669612628,0.7730821469904662,0.583305634906195],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7773255159889528,0.5682566669612628,0.7841589483654376,0.583305634906195],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7845076674704031,0.5682566669612628,0.7953463035721416,0.583305634906195],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7960504109227338,0.5682566669612628,0.8093521402244945,0.583305634906195],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7024259362538293,0.5682566669612628,0.7614861786655497,0.583305634906195],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6426601757117615,0.5682566669612628,0.6979405544009586,0.583305634906195],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.6023888263336299,0.5682566669612628,0.6381363180473829,0.583305634906195],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.13760102331978116,0.5682566669612628,0.16377406584523593,0.583305634906195],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.16440583867019354,0.5682566669612628,0.6007964407480285,0.583305634906195],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7298463645883658,0.6020139710330493,0.7360666207821219,0.6155310081093358],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7400039788264169,0.6020139710330493,0.7426267466441965,0.6155310081093358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7466474689467584,0.6020139710330493,0.7528677251405144,0.6155310081093358],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7568050831848093,0.6020139710330493,0.7687005215759612,0.6155310081093358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672954,0.6020139710330493,0.7788004220967505,0.6155310081093358],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7795058119743931,0.6020139710330493,0.7855914028278718,0.6155310081093358],"dir":"ltr"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6806229763994268,0.6020139710330493,0.7255498989699983,0.6155310081093358],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.6300914106192235,0.6020139710330493,0.6763136855105566,0.6155310081093358],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6059799020743549,0.6020139710330493,0.6260257998699025,0.6155310081093358],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.5695561338470002,0.6020139710330493,0.6017668007142541,0.6155310081093358],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5230004019225998,0.6020139710330493,0.5654584599214229,0.6155310081093358],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.1376010233197809,0.6020139710330493,0.16110974415102775,0.6155310081093358],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.16132777374957177,0.6020139710330493,0.2587485284872427,0.6155310081093358],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2598258512094603,0.6020139710330493,0.3897201908596883,0.6155310081093358],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3911566211559782,0.6020139710330493,0.5210509608062063,0.6155310081093358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7260244339785938,0.6263446377703651,0.7357075132080491,0.6398616748466516],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7364129030856915,0.6263446377703651,0.7424984939391703,0.6398616748466516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7428255383369864,0.6263446377703651,0.7525086175664415,0.6398616748466516],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.753214007444084,0.6263446377703651,0.7651094458352359,0.6398616748466516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7653980144215441,0.6263446377703651,0.7750810936509993,0.6398616748466516],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286418,0.6263446377703651,0.7855465143811124,0.6398616748466516],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.66895198024207,0.6263446377703651,0.7219524105940217,0.6398616748466516],"dir":"rtl"},{"str":"عوام","boundary":[0.633868452782236,0.6263446377703651,0.6650146221977749,0.6398616748466516],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.5689148703218706,0.6263446377703651,0.6153936506232556,0.6398616748466516],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5448033617770021,0.6263446377703651,0.5648492595725496,0.6398616748466516],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.5046602651038964,0.6263446377703651,0.5408147026506965,0.6398616748466516],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.13760102331978066,0.6263446377703651,0.16191773619269065,0.6398616748466516],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.16543186031040022,0.6263446377703651,0.23849742636365348,0.6398616748466516],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2393054184053166,0.6263446377703651,0.3691997580555446,0.6398616748466516],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3706361883518346,0.6263446377703651,0.5005305280020625,0.6398616748466516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7686043320471915,0.6514315017706789,0.775595386998153,0.6664804697156113],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7801470754995221,0.6514315017706789,0.7831329267252299,0.6664804697156113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7875092937788287,0.6514315017706789,0.7945003487297904,0.6664804697156113],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.798743717728277,0.6514315017706789,0.809282499005665,0.6664804697156113],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7052474957643985,0.6514315017706789,0.7641794854710929,0.6664804697156113],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.6365040458705179,0.6514315017706789,0.7008261120113357,0.6664804697156113],"dir":"rtl"},{"str":"ضایعات","boundary":[0.5680171013866891,0.6514315017706789,0.6320598331359605,0.6664804697156113],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5541658092438924,0.6514315017706789,0.5636112362109345,0.6664804697156113],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.5115859111752946,0.6514315017706789,0.5496460556660747,0.6664804697156113],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4928610162415138,0.6514315017706789,0.5070398657929468,0.6664804697156113],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4448945045618285,0.6514315017706789,0.4884787495634839,0.6664804697156113],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.13760102331978052,0.6514315017706789,0.16467363031828694,0.6664804697156113],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.16889468334609925,0.6514315017706789,0.4436868770913047,0.6664804697156113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7659628393344778,0.6860351166859724,0.7729538942854395,0.7010840846309047],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7771972632839262,0.6860351166859724,0.7801831145096341,0.7010840846309047],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7845594815632329,0.6860351166859724,0.7915505365141945,0.7010840846309047],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7957939055126811,0.6860351166859724,0.8097585730467208,0.7010840846309047],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.6837010413200478,0.6860351166859724,0.7613409966034596,0.7010840846309047],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6329129701297926,0.6860351166859724,0.6791120312815161,0.7010840846309047],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6016193101034739,0.6860351166859724,0.6285208279934758,0.7010840846309047],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.13760102331978055,0.6860351166859724,0.16405250246784658,0.7010840846309047],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.16440583867019293,0.6860351166859724,0.6007964407480278,0.7010840846309047],"dir":"ltr"},{"str":"دوم","boundary":[0.7754017254135637,0.7212709346895214,0.8128602364650672,0.737761719922591],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7705019590707544,0.7212709346895214,0.7754307105248995,0.737761719922591],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7007586510884921,0.7212709346895214,0.7654558563915105,0.737761719922591],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.656254962444506,0.7212709346895214,0.6957084443226873,0.737761719922591],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.5963609491974126,0.7212709346895214,0.6512584935621072,0.737761719922591],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5912308409963767,0.7212709346895214,0.5963238841656601,0.737761719922591],"dir":"ltr"},{"str":"تولید،","boundary":[0.5331323656196456,0.7212709346895214,0.5861929464902546,0.737761719922591],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف،","boundary":[0.45682200612923723,0.7212709346895214,0.5280307295191256,0.737761719922591],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت،","boundary":[0.39141312656603,0.7212709346895214,0.4518692714192522,0.737761719922591],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.325747741592771,0.7212709346895214,0.3863244439887175,0.737761719922591],"dir":"rtl"},{"str":"بازار،","boundary":[0.2761139447477491,0.7212709346895214,0.32066046979521373,0.737761719922591],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.2280191803630379,0.7212709346895214,0.2709822975142529,0.737761719922591],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع،","boundary":[0.16876643064107372,0.7212709346895214,0.22304477094590347,0.737761719922591],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.7294872570142931,0.7510084162573518,0.772578626870534,0.7674992014904214],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت،","boundary":[0.6558702043294286,0.7510084162573518,0.7243094388069876,0.7674992014904214],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.5877680179606776,0.7510084162573518,0.6509292688683059,0.7674992014904214],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5672475851565343,0.7510084162573518,0.5827848873596014,0.7674992014904214],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.49593908116213586,0.7510084162573518,0.5623112667927926,0.7674992014904214],"dir":"rtl"},{"str":"کننده،","boundary":[0.4319409813542135,0.7510084162573518,0.490804355863719,0.7674992014904214],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.3647365639206438,0.7510084162573518,0.4269092429779325,0.7674992014904214],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.30099496952277327,0.7510084162573518,0.3597542028357978,0.7674992014904214],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28560464491966564,0.7510084162573518,0.29595502297337056,0.7674992014904214],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.2173742058458887,0.7510084162573518,0.2805354567535171,0.7674992014904214],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.15568465472843251,0.7510084162573518,0.21239274252997786,0.7674992014904214],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.757189841299887,0.7808360114056908,0.7727271435029541,0.7973267966387604],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6852400737803591,0.7808360114056908,0.751989450616497,0.7973267966387604],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.13760102331978122,0.7808360114056908,0.1607896253992834,0.7973267966387604],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.16491884949029717,0.7808360114056908,0.20453662308361667,0.7973267966387604],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20493369345837686,0.7808360114056908,0.3634047878316549,0.7973267966387604],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36499306933069564,0.7808360114056908,0.5234641637039738,0.7973267966387604],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5250524452030144,0.7808360114056908,0.6835235395762925,0.7973267966387604],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7683996407299707,0.8172404899064603,0.7753906956809323,0.8322894578513925],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7796340646794191,0.8172404899064603,0.7905583735881149,0.8322894578513925],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7909203027216979,0.8172404899064603,0.8017589388234364,0.8322894578513925],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8024630461740285,0.8172404899064603,0.8092964785505133,0.8322894578513925],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.720253062252429,0.8172404899064603,0.7639676120023908,0.8322894578513925],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6549724353942478,0.8172404899064603,0.7157575484358613,0.8322894578513925],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.1376010233197814,0.8172404899064603,0.1587622066382342,0.8322894578513925],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.15991699399428738,0.8172404899064603,0.6546625768589052,0.8322894578513925],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7317958057047597,0.8509977939782468,0.7414788849342149,0.8645148310545333],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7421842748118573,0.8509977939782468,0.751944305664328,0.8645148310545333],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7523162385089032,0.8509977939782468,0.7619993177383583,0.8645148310545333],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7627047076160008,0.8509977939782468,0.7687902984694795,0.8645148310545333],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672956,0.8509977939782468,0.7788004220967508,0.8645148310545333],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7795058119743933,0.8509977939782468,0.785591402827872,0.8645148310545333],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6748516046732617,0.8509977939782468,0.7277237823201875,0.8645148310545333],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6300914106192238,0.8509977939782468,0.670856532911705,0.8645148310545333],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6008497938733194,0.8509977939782468,0.6259937366936463,0.8645148310545333],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.5514725024383492,0.8509977939782468,0.5967392946772394,0.8645148310545333],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4927327635364886,0.8509977939782468,0.5473171147955102,0.8645148310545333],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.1376010233197813,0.8509977939782468,0.15870500593179257,0.8645148310545333],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.16132777374957216,0.8509977939782468,0.22627494357468617,0.8645148310545333],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22699315872283116,0.8509977939782468,0.35688749837305916,0.8645148310545333],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35832392866934915,0.8509977939782468,0.48821826831957715,0.8645148310545333],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.7503924479335147,0.8753284607155626,0.7860787631069703,0.8888454977918491],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6915244563266282,0.8753284607155626,0.7463653129957015,0.8888454977918491],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.1376010233197813,0.8753284607155626,0.15943604635044017,0.8888454977918491],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.16132777374957213,0.8753284607155626,0.2953261999606288,0.8888454977918491],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2967626302569188,0.8753284607155626,0.4266569699071468,0.8888454977918491],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4280934002034368,0.8753284607155626,0.5579877398536648,0.8888454977918491],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5594241701499547,0.8753284607155626,0.6893185098001827,0.8888454977918491],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7283073321280552,0.8996591274528783,0.7345275883218112,0.9131761645291648],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7384649463661062,0.8996591274528783,0.7482249772185768,0.9131761645291648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.748596910063152,0.8996591274528783,0.7582799892926072,0.9131761645291648],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7589853791702497,0.8996591274528783,0.7650709700237285,0.9131761645291648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7653980144215445,0.8996591274528783,0.7750810936509996,0.9131761645291648],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286421,0.8996591274528783,0.7855465143811128,0.9131761645291648],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6711322762275106,0.8996591274528783,0.7241327065794623,0.9131761645291648],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6277828619287575,0.8996591274528783,0.6670474275724356,0.9131761645291648],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5690431230268969,0.8996591274528783,0.6237557269909443,0.9131761645291648],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.1376010233197811,0.8996591274528783,0.15887814708357734,0.9131761645291648],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.16132777374957197,0.8996591274528783,0.30353437308228604,0.9131761645291648],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.304970803378576,0.8996591274528783,0.434865143028804,0.9131761645291648],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.436301573325094,0.8996591274528783,0.566195912975322,0.9131761645291648],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1376,0.12333,0.81286,0.91318],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/15cc452d680192cf0b8af0f1dd3b9cd8.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/f8bf6e957e33faba99a388704ce45501.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.1376,0.0694,0.13634,0.08003]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.80810616519517,0.06940451755749728,0.8636649805069783,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7548812926094229,0.06940451755749728,0.8031801070478303,0.08445348550242959],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75488,0.0694,0.86366,0.08445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ه","boundary":[0.15671067636864178,0.07535201387106323,0.1661775215374233,0.09040098181599554],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15671,0.07535,0.16618,0.0904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7265374447986996,0.12333063137149018,0.7327577009924557,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7369259139057973,0.12333063137149018,0.7432231217225689,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7471604797668638,0.12333063137149018,0.7533807359606199,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7573180940049149,0.12333063137149018,0.7599408618226945,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7639615841252564,0.12333063137149018,0.7701818403190124,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7741191983633073,0.12333063137149018,0.7860274620249619,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6694649910621758,0.12333063137149018,0.7224654214141275,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6095709778150821,0.12333063137149018,0.6656494730876553,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5660933108113031,0.12333063137149018,0.6053578764549813,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5073535719094424,0.12333063137149018,0.56206617587349,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.13760102331978297,0.12333063137149018,0.15993623190004283,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.1613277737495738,0.12333063137149018,0.24251173603096632,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24340950496614755,0.12333063137149018,0.37330384461637556,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37474027491266554,0.12333063137149018,0.5046346145628935,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7297437624243469,0.1475711845282973,0.7359640186181029,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7401322315314445,0.1475711845282973,0.746429439348216,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7503667973925111,0.1475711845282973,0.7565870535862671,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7605244116305621,0.1475711845282973,0.7631471794483417,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7671679017509035,0.1475711845282973,0.7733881579446595,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7773255159889545,0.1475711845282973,0.7855080385696067,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.672671308687823,0.1475711845282973,0.7256717390397747,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.6306044214393289,0.1475711845282973,0.6687724264550357,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.5837921841048767,0.1475711845282973,0.6264041453497308,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5404427698061236,0.1475711845282973,0.5795790827447759,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5164595139662809,0.1475711845282973,0.5365054117618284,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.475418648357994,0.1475711845282973,0.512220762065175,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4650301792508964,0.1475711845282973,0.47143640186693997,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"نوسانات","boundary":[0.4014168375580518,0.1475711845282973,0.46513278141491715,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"فصلی","boundary":[0.3534503258783665,0.1475711845282973,0.3972935130914692,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.1376010233197828,0.1475711845282973,0.15745454205779155,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.15722368718874496,0.1475711845282973,0.2140524607857197,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21468089904034657,0.1475711845282973,0.3445752386905746,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3470376906270717,0.1475711845282973,0.35344391324311525,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270504556188028,0.17190185126561308,0.7332707118125589,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7374389247259004,0.17190185126561308,0.743736132542672,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7475708884229463,0.17190185126561308,0.7537911446167023,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.757959357530044,0.17190185126561308,0.7605821253478234,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7644745949453595,0.17190185126561308,0.7706948511391155,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7746322091834105,0.17190185126561308,0.7854695627580988,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"شیوههاي","boundary":[0.6492010636680837,0.17190185126561308,0.718983360472674,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.5934111369818187,0.17190185126561308,0.6451995792712757,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5764817799184003,0.17190185126561308,0.5892172735274719,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5331323656196473,0.17190185126561308,0.5722686785582997,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.47092980368208753,0.17190185126561308,0.5290282790588187,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.1376010233197826,0.17190185126561308,0.15674273954489765,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.1572236871887448,0.17190185126561308,0.2059340645575803,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.206472725918689,0.17190185126561308,0.336367065568917,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33780349586520697,0.17190185126561308,0.467697835515435,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7273069610288545,0.19623251800292885,0.7369900402583096,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7376954301359522,0.19623251800292885,0.7474554609884227,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.747827393832998,0.19623251800292885,0.7575104730624531,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7582158629400956,0.19623251800292885,0.7643014537935744,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7646284981913904,0.19623251800292885,0.7743115774208456,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7750169672984881,0.19623251800292885,0.7856042280983758,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"وابستگی","boundary":[0.6620263341706731,0.19623251800292885,0.7231708112917693,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6186769198719201,0.19623251800292885,0.6579414855155982,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5981564870677766,0.19623251800292885,0.6145471827700861,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.5392884954608901,0.19623251800292885,0.5941742405767225,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"نهادهها","boundary":[0.47952273491882225,0.19623251800292885,0.5353703753223489,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.13760102331978222,0.19623251800292885,0.15883967127207066,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.16132777374957308,0.19623251800292885,0.2140973492324782,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21468089904034604,0.19623251800292885,0.34457523869057405,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34601166898686403,0.19623251800292885,0.475906008637092,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7260244339785951,0.22056318474024464,0.7322446901723512,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7364129030856927,0.22056318474024464,0.7427101109024643,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7466474689467593,0.22056318474024464,0.7528677251405154,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7568050831848103,0.22056318474024464,0.7594278510025899,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7634485733051518,0.22056318474024464,0.7696688294989078,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7736061875432028,0.22056318474024464,0.7855016259343547,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"توزیع","boundary":[0.681648998039635,0.22056318474024464,0.7219716484997768,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیایی","boundary":[0.6062364074844078,0.22056318474024464,0.6775897999255653,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5628869931856547,0.22056318474024464,0.6020233061243071,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.137601023319782,0.22056318474024464,0.16124440949130603,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.16132777374957288,0.22056318474024464,0.2953261999606296,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2967626302569195,0.22056318474024464,0.4266569699071475,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4280934002034375,0.22056318474024464,0.5579877398536656,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7260244339785948,0.24489385147756032,0.7322446901723509,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7364129030856925,0.24489385147756032,0.7427101109024641,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746647468946759,0.24489385147756032,0.7528677251405151,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7568050831848101,0.24489385147756032,0.7594278510025896,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7634485733051516,0.24489385147756032,0.7696688294989076,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7736061875432025,0.24489385147756032,0.7855016259343545,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"تعداد","boundary":[0.6798534601692721,0.24489385147756032,0.7220037116760329,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6674129477817602,0.24489385147756032,0.6758968642192232,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفیت","boundary":[0.6040561114989673,0.24489385147756032,0.6625393449907762,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"کارخانههاي","boundary":[0.5141509652758138,0.24489385147756032,0.5999776754791438,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"فرآوري","boundary":[0.4510506344030728,0.24489385147756032,0.510130242973252,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.39218264279618636,0.24489385147756032,0.4470234994652597,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.1376010233197819,0.24489385147756032,0.1625525870825701,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.16543186031040144,0.24489385147756032,0.2587934169340028,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2598258512094612,0.24489385147756032,0.38972019085968923,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7286920902431335,0.26922451821487603,0.7349123464368895,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7388497044811845,0.26922451821487603,0.7486097353336552,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7489816681782303,0.26922451821487603,0.7586647474076855,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.759370137285328,0.26922451821487603,0.7654557281388067,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657827725366229,0.26922451821487603,0.775465851766078,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7761712416437204,0.26922451821487603,0.7855849901926213,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6715170343425889,0.26922451821487603,0.7245174646945406,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذاري","boundary":[0.5618609715454473,0.26922451821487603,0.667586088933545,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.5128684382255548,0.26922451821487603,0.5577312344436135,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.500299673133017,0.26922451821487603,0.5087835895704801,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.4481008221874772,0.26922451821487603,0.49623406238369616,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42398931364260867,0.26922451821487603,0.4440352114381563,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.37884436147349315,0.26922451821487603,0.41972491120049765,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.3202328752766585,0.26922451821487603,0.3749454792407059,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.13760102331978197,0.26922451821487603,0.16007089724031903,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.1613277737495728,0.26922451821487603,0.3158466327647729,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7641154873712863,0.29431138221518993,0.771106542322248,0.30936035016012225],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.775658230823617,0.29431138221518993,0.7827349585815359,0.30936035016012225],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7871245356637522,0.29431138221518993,0.7941155906147138,0.30936035016012225],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7983589596132006,0.29431138221518993,0.8092832685218964,0.30936035016012225],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7007586510884934,0.29431138221518993,0.759637544175307,0.30936035016012225],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.6365040458705192,0.29431138221518993,0.6961325760182093,0.30936035016012225],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5713516717173638,0.29431138221518993,0.6320085320539515,0.30936035016012225],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13760102331978202,0.29431138221518993,0.15964035290954717,0.30936035016012225],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.15991699399428802,0.29431138221518993,0.5693745280166848,0.30936035016012225],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7283073321280559,0.32815879986748514,0.734527588321812,0.3416758369437716],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7384649463661069,0.32815879986748514,0.7482249772185776,0.3416758369437716],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7485969100631528,0.32815879986748514,0.7582799892926079,0.3416758369437716],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7589853791702504,0.32815879986748514,0.7687454100227211,0.3416758369437716],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672963,0.32815879986748514,0.7788004220967514,0.3416758369437716],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.779505811974394,0.32815879986748514,0.7855914028278727,0.3416758369437716],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6711322762275113,0.32815879986748514,0.724132706579463,0.3416758369437716],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.6307326741443539,0.32815879986748514,0.6670538402076878,0.3416758369437716],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5725059460625969,0.32815879986748514,0.6266991265712893,0.3416758369437716],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13760102331978188,0.32815879986748514,0.15739682834052898,0.3416758369437716],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.15722368718874405,0.32815879986748514,0.3076384596431155,0.3416758369437716],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30907488993940546,0.32815879986748514,0.43896922958963347,0.3416758369437716],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44040565988592345,0.32815879986748514,0.5702999995361514,0.3416758369437716],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.724485401518284,0.3524894666048008,0.7307056577120401,0.36600650368108734],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7348738706253817,0.3524894666048008,0.7411710784421532,0.36600650368108734],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7451084364864482,0.3524894666048008,0.7513286926802043,0.36600650368108734],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7552660507244993,0.3524894666048008,0.7650260815769699,0.36600650368108734],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7653980144215451,0.3524894666048008,0.7750810936510002,0.36600650368108734],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286428,0.3524894666048008,0.7855465143811134,0.36600650368108734],"dir":"ltr"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.6544594245741446,0.3524894666048008,0.720374902322204,0.36600650368108734],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5962326964923876,0.3524894666048008,0.6504258770010801,0.36600650368108734],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.537492957590527,0.3524894666048008,0.5922055615545744,0.36600650368108734],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.13760102331978183,0.3524894666048008,0.16270649032860107,0.36600650368108734],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.16543186031040136,0.3524894666048008,0.2709710112762116,0.36600650368108734],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2721381108919472,0.3524894666048008,0.40203245054217523,0.36600650368108734],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40346888083846516,0.3524894666048008,0.5333632204886932,0.36600650368108734],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7228181163529473,0.3768201333421165,0.7290383725467033,0.390337170418403],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.733206585460045,0.3768201333421165,0.7395037932768166,0.390337170418403],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7434411513211115,0.3768201333421165,0.7496614075148675,0.390337170418403],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7535987655591626,0.3768201333421165,0.7598959733759342,0.390337170418403],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.763961584125255,0.3768201333421165,0.770181840319011,0.390337170418403],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.774119198363306,0.3768201333421165,0.785514451204857,0.390337170418403],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6657456626164234,0.3768201333421165,0.7187460929683752,0.390337170418403],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6076471872396924,0.3768201333421165,0.6618403677483848,0.390337170418403],"dir":"rtl"},{"str":"سرانه","boundary":[0.558398148509748,0.3768201333421165,0.6034725616910993,0.390337170418403],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.13760102331978177,0.3768201333421165,0.1594937600677023,0.390337170418403],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1613277737495726,0.3768201333421165,0.2912221133998006,0.390337170418403],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29265854369609057,0.3768201333421165,0.4225528833463186,0.390337170418403],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42398931364260856,0.3768201333421165,0.5538836532928365,0.390337170418403],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7260244339785946,0.4011508000794322,0.7322446901723506,0.4146678371557187],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7364129030856923,0.4011508000794322,0.7427101109024639,0.4146678371557187],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7465448667827381,0.4011508000794322,0.7527651229764941,0.4146678371557187],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7569333358898358,0.4011508000794322,0.7632305437066074,0.4146678371557187],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7671679017509023,0.4011508000794322,0.7733881579446583,0.4146678371557187],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7773255159889534,0.4011508000794322,0.7855080385696055,0.4146678371557187],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6690802329470965,0.4011508000794322,0.7180342904554812,0.4146678371557187],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.6247047970081363,0.4011508000794322,0.6650274474682781,0.4146678371557187],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیایی","boundary":[0.5492922064529091,0.4011508000794322,0.6206455988940666,0.4146678371557187],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.49093722566612624,0.4011508000794322,0.5452586588798447,0.4146678371557187],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.1376010233197815,0.4011508000794322,0.16214859106173807,0.4146678371557187],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.16543186031040105,0.4011508000794322,0.22631983202144543,0.4146678371557187],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22699315872283135,0.4011508000794322,0.35688749837305933,0.4146678371557187],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3583239286693493,0.4011508000794322,0.4882182683195773,0.4146678371557187],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7235619820420971,0.42539135323623933,0.7297822382358531,0.4389083903125258],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.733719596280148,0.42539135323623933,0.7400168040969197,0.4389083903125258],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.743851559977194,0.42539135323623933,0.75007181617095,0.4389083903125258],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7542400290842916,0.42539135323623933,0.7605372369010631,0.4389083903125258],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7644745949453582,0.42539135323623933,0.7706948511391142,0.4389083903125258],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7746322091834091,0.42539135323623933,0.7854695627580974,0.4389083903125258],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6663869261415525,0.42539135323623933,0.7193873564935042,0.4389083903125258],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6247047970081361,0.42539135323623933,0.6623149027569801,0.4389083903125258],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5659650581062755,0.42539135323623933,0.6206776620703229,0.4389083903125258],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5418535495614069,0.42539135323623933,0.5618994473569545,0.4389083903125258],"dir":"rtl"},{"str":"تامین","boundary":[0.49670859739229134,0.42539135323623933,0.5376468608365574,0.4389083903125258],"dir":"rtl"},{"str":"نیازهاي","boundary":[0.4365580787351459,0.42539135323623933,0.4926942877249808,0.4389083903125258],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.3862830183649945,0.42539135323623933,0.43245399217431724,0.4389083903125258],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.1376010233197813,0.42539135323623933,0.1618984982869374,0.4389083903125258],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.16543186031040083,0.42539135323623933,0.25067502070586295,0.4389083903125258],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2516176780878032,0.42539135323623933,0.38151201773803123,0.4389083903125258],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7238184874521487,0.449722019973555,0.7300387436459048,0.46323905704984153],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7339761016901998,0.449722019973555,0.7437361325426705,0.46323905704984153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7441080653872456,0.449722019973555,0.7537911446167007,0.46323905704984153],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7544965344943433,0.449722019973555,0.764256565346814,0.46323905704984153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7646284981913891,0.449722019973555,0.7743115774208442,0.46323905704984153],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7750169672984868,0.449722019973555,0.7856042280983745,0.46323905704984153],"dir":"ltr"},{"str":"انرژي","boundary":[0.6766471425436239,0.449722019973555,0.7196438619035558,0.46323905704984153],"dir":"rtl"},{"str":"دریافتی","boundary":[0.6135468116708828,0.449722019973555,0.6725687065238004,0.46323905704984153],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5966174546074644,0.449722019973555,0.609352948216536,0.46323905704984153],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5380059684106298,0.449722019973555,0.5927185723746772,0.46323905704984153],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5254372033180918,0.449722019973555,0.5339211197555549,0.46323905704984153],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.48708964451534875,0.449722019973555,0.5212754030400014,0.46323905704984153],"dir":"rtl"},{"str":"دهکهاي","boundary":[0.424887082577789,0.449722019973555,0.48306250957753566,0.46323905704984153],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.3681993869563428,0.449722019973555,0.4208920108162324,0.46323905704984153],"dir":"rtl"},{"str":"درآمدي","boundary":[0.2988146735373329,0.449722019973555,0.3640888877602629,0.46323905704984153],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.137601023319781,0.449722019973555,0.16320667587820123,0.46323905704984153],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16543186031040052,0.449722019973555,0.29532619996062853,0.46323905704984153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7625000162987793,0.4748088839738689,0.7694910712497409,0.48985785191880116],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7737344402482276,0.4748088839738689,0.7846587491569235,0.48985785191880116],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7850206782905065,0.4748088839738689,0.795859314392245,0.48985785191880116],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7965634217428371,0.4748088839738689,0.8093082777993754,0.48985785191880116],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6943460158371977,0.4748088839738689,0.7533531616290373,0.48985785191880116],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.649457569078134,0.4748088839738689,0.689895133961979,0.48985785191880116],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.5945654113270502,0.4748088839738689,0.6449624400196814,0.48985785191880116],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5294130371738949,0.4748088839738689,0.5900698975104826,0.48985785191880116],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.13760102331978105,0.4748088839738689,0.16610864983482224,0.48985785191880116],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.1688946833460998,0.4748088839738689,0.5289749259335265,0.48985785191880116],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7265374447986976,0.5086563016261642,0.7327577009924536,0.5221733387024506],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7369259139057953,0.5086563016261642,0.7432231217225669,0.5221733387024506],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7471604797668618,0.5086563016261642,0.7533807359606178,0.5221733387024506],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7573180940049129,0.5086563016261642,0.7687133468464638,0.5221733387024506],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672953,0.5086563016261642,0.7788004220967504,0.5221733387024506],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.779505811974393,0.5086563016261642,0.7855914028278717,0.5221733387024506],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6653609045013451,0.5086563016261642,0.7183613348532969,0.5221733387024506],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.6249613024181877,0.5086563016261642,0.6612824684815216,0.5221733387024506],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.5755840109832174,0.5086563016261642,0.6208508032221077,0.5221733387024506],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5287717736487653,0.5086563016261642,0.5715055749633939,0.5221733387024506],"dir":"rtl"},{"str":"فروشی","boundary":[0.46900601310669754,0.5086563016261642,0.5246997502641931,0.5221733387024506],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.13760102331978102,0.5086563016261642,0.16041717954388804,0.5221733387024506],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.1613277737495719,0.5086563016261642,0.20191975489026814,0.5221733387024506],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20236863935785876,0.5086563016261642,0.33226297900808677,0.5221733387024506],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33369940930437675,0.5086563016261642,0.46359374895460476,0.5221733387024506],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7228181163529465,0.5329869683634798,0.7290383725467026,0.5465040054397663],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7332065854600441,0.5329869683634798,0.7395037932768157,0.5465040054397663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7434411513211107,0.5329869683634798,0.7496614075148668,0.5465040054397663],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7535987655591617,0.5329869683634798,0.7649940184007127,0.5465040054397663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7653980144215441,0.5329869683634798,0.7750810936509993,0.5465040054397663],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286418,0.5329869683634798,0.7855465143811124,0.5465040054397663],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6657456626164225,0.5329869683634798,0.7187460929683743,0.5465040054397663],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.6253460605332651,0.5329869683634798,0.661667226596599,0.5465040054397663],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.575968769098295,0.5329869683634798,0.6212355613371852,0.5465040054397663],"dir":"rtl"},{"str":"خرده","boundary":[0.5305673115191276,0.5329869683634798,0.5720057605129948,0.5465040054397663],"dir":"rtl"},{"str":"فروشی","boundary":[0.47080155097705984,0.5329869683634798,0.5264952881345554,0.5465040054397663],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.13760102331978086,0.5329869683634798,0.16474570833851185,0.5465040054397663],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.16543186031040039,0.5329869683634798,0.20602384145109662,0.5465040054397663],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20647272591868726,0.5329869683634798,0.33636706556891527,0.5465040054397663],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33780349586520525,0.5329869683634798,0.4676978355154332,0.5465040054397663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7213816860566564,0.5573176351007955,0.7276019422504124,0.570834672177082],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7315393002947074,0.5573176351007955,0.7378365081114789,0.570834672177082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7416712639917532,0.5573176351007955,0.7478915201855093,0.570834672177082],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7520597330988509,0.5573176351007955,0.7599921629047026,0.570834672177082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7639615841252541,0.5573176351007955,0.77018184031901,0.570834672177082],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7741191983633051,0.5573176351007955,0.785514451204856,0.570834672177082],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6642066301561118,0.5573176351007955,0.7172070605080635,0.570834672177082],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.6238070280729543,0.5573176351007955,0.6601281941362882,0.570834672177082],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.5744297366379841,0.5573176351007955,0.6196965288768743,0.570834672177082],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5503182280931155,0.5573176351007955,0.5703641258886631,0.570834672177082],"dir":"rtl"},{"str":"مقاطع","boundary":[0.5004279258380417,0.5573176351007955,0.5461692530855278,0.570834672177082],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.45361568850358963,0.5573176351007955,0.49622764974844374,0.570834672177082],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.41372909724053586,0.5573176351007955,0.44935128606147856,0.570834672177082],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3969279928821434,0.5573176351007955,0.4096634864912149,0.570834672177082],"dir":"rtl"},{"str":"یکسال","boundary":[0.34613992169188845,0.5573176351007955,0.3928495568623199,0.570834672177082],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.1376010233197808,0.5573176351007955,0.16638093032759196,0.570834672177082],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.169535946871229,0.5573176351007955,0.2141871261259949,0.570834672177082],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21468089904034457,0.5573176351007955,0.34457523869057255,0.570834672177082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766091092039504,0.5824044991011094,0.7730821469904656,0.5974534670460416],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7773255159889524,0.5824044991011094,0.7882498248976482,0.5974534670460416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7886117540312312,0.5824044991011094,0.7994503901329697,0.5974534670460416],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8001544974835618,0.5824044991011094,0.809322513849633,0.5974534670460416],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7024259362538288,0.5824044991011094,0.7614330820456683,0.5974534670460416],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.6586917638399981,0.5824044991011094,0.6980155822333982,0.5974534670460416],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.6093144724050278,0.5824044991011094,0.6542070232506524,0.5974534670460416],"dir":"rtl"},{"str":"ونظارت","boundary":[0.5377494630005776,0.5824044991011094,0.6047461110520054,0.5974534670460416],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5154334923260715,0.5824044991011094,0.533274854374929,0.5974534670460416],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.45015286546789024,0.5824044991011094,0.5109379785095038,0.5974534670460416],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.13760102331978058,0.5824044991011094,0.1690215252713699,0.5974534670460416],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.1688946833460993,0.5824044991011094,0.44817572176721115,0.5974534670460416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7297437624243446,0.616161803172896,0.7359640186181006,0.6296788402491825],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7401322315314421,0.616161803172896,0.7464294393482137,0.6296788402491825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7503667973925088,0.616161803172896,0.7565870535862648,0.6296788402491825],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7605244116305597,0.616161803172896,0.768706934211212,0.6296788402491825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672948,0.616161803172896,0.7788004220967499,0.6296788402491825],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7795058119743924,0.616161803172896,0.7855914028278712,0.6296788402491825],"dir":"ltr"},{"str":"سیر","boundary":[0.6949872793623266,0.616161803172896,0.725729452757034,0.6296788402491825],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.6343237498850776,0.616161803172896,0.690928081248257,0.6296788402491825],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.5898200612410915,0.616161803172896,0.6301427117012334,0.6296788402491825],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5312085750442568,0.616161803172896,0.5857929263032784,0.6296788402491825],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.13760102331978058,0.616161803172896,0.1658230310607291,0.6296788402491825],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.1695359468712288,0.616161803172896,0.2669567016088998,0.6296788402491825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2680340243311173,0.616161803172896,0.3979283639813453,0.6296788402491825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39936479427763527,0.616161803172896,0.5292591339278633,0.6296788402491825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7260244339785935,0.6404924699102117,0.7357075132080486,0.6540095069864982],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7364129030856912,0.6404924699102117,0.7461729339381619,0.6540095069864982],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746544866782737,0.6404924699102117,0.7562279460121921,0.6540095069864982],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7569333358898347,0.6404924699102117,0.7651158584704868,0.6540095069864982],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7653980144215438,0.6404924699102117,0.7750810936509989,0.6540095069864982],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286414,0.6404924699102117,0.7855465143811121,0.6540095069864982],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6690802329470955,0.6404924699102117,0.7219524105940214,0.6540095069864982],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6116230210954939,0.6404924699102117,0.6649889716567695,0.6540095069864982],"dir":"rtl"},{"str":"ذخیرهسازي","boundary":[0.5176137883115118,0.6404924699102117,0.6076279493339373,0.6540095069864982],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.45887404940965126,0.6404924699102117,0.5135866533736987,0.6540095069864982],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.13760102331978064,0.6404924699102117,0.1668811158771928,0.6540095069864982],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.16953594687122886,0.6404924699102117,0.324054805886429,0.6540095069864982],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32549123618271897,0.6404924699102117,0.4553855758329469,0.6540095069864982],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7245880036823036,0.6648231366475273,0.7308082598760596,0.6783401737238139],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7347456179203545,0.6648231366475273,0.7410428257371261,0.6783401737238139],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7448775816174004,0.6648231366475273,0.7510978378111565,0.6783401737238139],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.755266050724498,0.6648231366475273,0.7599857502694511,0.6783401737238139],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7639615841252538,0.6648231366475273,0.7701818403190098,0.6783401737238139],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7741191983633048,0.6648231366475273,0.7855144512048557,0.6783401737238139],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.667412947781759,0.6648231366475273,0.7204133781337106,0.6783401737238139],"dir":"rtl"},{"str":"شیوههاي","boundary":[0.5936676423918684,0.6648231366475273,0.6634499391964587,0.6783401737238139],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.5376212102955517,0.6648231366475273,0.5895443179252858,0.6783401737238139],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5174855356064859,0.6648231366475273,0.5335107110994717,0.6783401737238139],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.47298184696249984,0.6648231366475273,0.5133044974226417,0.6783401737238139],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.41424210806063927,0.6648231366475273,0.4689547120246867,0.6783401737238139],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.1376010233197806,0.6648231366475273,0.1668811158771928,0.6783401737238139],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.16953594687122883,0.6648231366475273,0.2791342959511087,0.6783401737238139],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2803462840136034,0.6648231366475273,0.4102406236638314,0.6783401737238139],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7631412798239083,0.6899100006478414,0.77013233477487,0.7049589685927736],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7743757037733566,0.6899100006478414,0.7853000126820524,0.7049589685927736],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7856619418156354,0.6899100006478414,0.796500577917374,0.7049589685927736],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7972046852679661,0.6899100006478414,0.8093284134740641,0.7049589685927736],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.699476124038233,0.6899100006478414,0.7584832698300726,0.7049589685927736],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.6253460605332649,0.6899100006478414,0.6951479800017241,0.7049589685927736],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5600654336750835,0.6899100006478414,0.620850546716697,0.7049589685927736],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5332606183246711,0.6899100006478414,0.5555783845370474,0.7049589685927736],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.4878591607455038,0.6899100006478414,0.5288321806728319,0.7049589685927736],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1376010233197805,0.6899100006478414,0.16555177658959921,0.7049589685927736],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.16889468334609925,0.6899100006478414,0.48857532385036845,0.7049589685927736],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270504556188006,0.723667304719628,0.7367335348482557,0.7371843417959145],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7374389247258981,0.723667304719628,0.7471989555783688,0.7371843417959145],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.747570888422944,0.723667304719628,0.757253967652399,0.7371843417959145],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7579593575300416,0.723667304719628,0.7687967111047299,0.7371843417959145],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672947,0.723667304719628,0.7788004220967498,0.7371843417959145],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7795058119743923,0.723667304719628,0.7855914028278711,0.7371843417959145],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6699780018822766,0.723667304719628,0.7229784322342283,0.7371843417959145],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.629706652504145,0.723667304719628,0.666027818567479,0.7371843417959145],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.5630152458906789,0.723667304719628,0.6257115807425884,0.7371843417959145],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5041472542837924,0.723667304719628,0.5589881109528657,0.7371843417959145],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13760102331978027,0.723667304719628,0.16270649032859952,0.7371843417959145],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.1654318603103998,0.723667304719628,0.23849742636365304,0.7371843417959145],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23930541840531616,0.723667304719628,0.36919975805554417,0.7371843417959145],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37063618835183415,0.723667304719628,0.5005305280020621,0.7371843417959145],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7235619820420959,0.7479979714569437,0.7297822382358519,0.7615150085332302],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7337195962801469,0.7479979714569437,0.7434796271326175,0.7615150085332302],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7438515599771928,0.7479979714569437,0.7535346392066479,0.7615150085332302],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7542400290842903,0.7479979714569437,0.7650773826589786,0.7615150085332302],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7653980144215434,0.7479979714569437,0.7750810936509985,0.7615150085332302],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286411,0.7479979714569437,0.7855465143811117,0.7615150085332302],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6663869261415513,0.7479979714569437,0.7193873564935029,0.7615150085332302],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتهاي","boundary":[0.5864854909104178,0.7479979714569437,0.6624046796504972,0.7615150085332302],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.5187680626567444,0.7479979714569437,0.5823493411733326,0.7615150085332302],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.46002832375488384,0.7479979714569437,0.5147409277189313,0.7615150085332302],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.13760102331978016,0.7479979714569437,0.1680161523166715,0.7615150085332302],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.16953594687122836,0.7479979714569437,0.3240548058864285,0.7615150085332302],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32549123618271847,0.7479979714569437,0.4553855758329465,0.7615150085332302],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7218946968767592,0.7723286381942593,0.7281149530705153,0.7858456752705458],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7320523111148103,0.7723286381942593,0.7383495189315818,0.7858456752705458],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7424151296809027,0.7723286381942593,0.7486353858746588,0.7858456752705458],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7525727439189538,0.7723286381942593,0.7599472744579427,0.7858456752705458],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7639615841252533,0.7723286381942593,0.7701818403190094,0.7858456752705458],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7741191983633043,0.7723286381942593,0.7855144512048553,0.7858456752705458],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6647196409762146,0.7723286381942593,0.7177200713281664,0.7858456752705458],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.5976434762476707,0.7723286381942593,0.6606668554973962,0.7858456752705458],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.5499334699780372,0.7723286381942593,0.5935265644163394,0.7858456752705458],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4911937310761766,0.7723286381942593,0.5457780823351981,0.7858456752705458],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.13760102331978005,0.7723286381942593,0.1648034220557727,0.7858456752705458],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.16543186031039958,0.7723286381942593,0.22631983202144396,0.7858456752705458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22699315872282988,0.7723286381942593,0.3568874983730579,0.7858456752705458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35832392866934787,0.7723286381942593,0.4882182683195759,0.7858456752705458],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7249984123383858,0.7966593049315751,0.7312186685321419,0.8101763420078616],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7353868814454835,0.7966593049315751,0.741684089262255,0.8101763420078616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.74562144730655,0.7966593049315751,0.7518417035003061,0.8101763420078616],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7557790615446011,0.7966593049315751,0.7631535920835901,0.8101763420078616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7671679017509007,0.7966593049315751,0.7733881579446567,0.8101763420078616],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7773255159889516,0.7966593049315751,0.7855080385696037,0.8101763420078616],"dir":"ltr"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.6572809840847125,0.7966593049315751,0.7211251806466037,0.8101763420078616],"dir":"rtl"},{"str":"مبتلا","boundary":[0.6202159523322284,0.7966593049315751,0.653074295359863,0.8101763420078616],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5998237722331108,0.7966593049315751,0.6162144679354203,0.8101763420078616],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.5331323656196445,0.7966593049315751,0.595828700471554,0.8101763420078616],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.47426437401275806,0.7966593049315751,0.5291052306818314,0.8101763420078616],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.13760102331977986,0.7966593049315751,0.16720816027500804,0.8101763420078616],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.16953594687122805,0.7966593049315751,0.21012792801192431,0.8101763420078616],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21057681247951493,0.7966593049315751,0.34047115212974294,0.8101763420078616],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3419075824260329,0.7966593049315751,0.4718019220762609,0.8101763420078616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7633977852339594,0.821746168931889,0.770388840184921,0.8367951368768213],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7746322091834077,0.821746168931889,0.7817089369413266,0.8367951368768213],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862267667285688,0.821746168931889,0.7932178216795305,0.8367951368768213],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7974611906780171,0.821746168931889,0.8093064822615039,0.8367951368768213],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.69986088215331,0.821746168931889,0.7587397752401237,0.8367951368768213],"dir":"rtl"},{"str":"حمایتهاي","boundary":[0.6036713533838877,0.821746168931889,0.6954073069712857,0.8367951368768213],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5477531739925967,0.821746168931889,0.5991044028106205,0.8367951368768213],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.13760102331977997,0.821746168931889,0.1705636357966007,0.8367951368768213],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.17338352802200507,0.821746168931889,0.5469303046371508,0.8367951368768213],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7273069610288518,0.8555034730036758,0.7369900402583069,0.8690205100799623],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7376954301359494,0.8555034730036758,0.7474554609884201,0.8690205100799623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7478273938329953,0.8555034730036758,0.7575104730624505,0.8690205100799623],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7582158629400929,0.8555034730036758,0.7688031237399806,0.8690205100799623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672942,0.8555034730036758,0.7788004220967493,0.8690205100799623],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7795058119743918,0.8555034730036758,0.7855914028278705,0.8690205100799623],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6815207453346067,0.8555034730036758,0.7233631903493054,0.8690205100799623],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.6262438294684453,0.8555034730036758,0.6773653576917675,0.8690205100799623],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.13760102331977964,0.8555034730036758,0.16851633786627196,0.8690205100799623],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.1695359468712279,0.8555034730036758,0.23042391858227226,0.8690205100799623],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2310972452836582,0.8555034730036758,0.36099158493388617,0.8690205100799623],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36242801523017615,0.8555034730036758,0.49232235488040416,0.8690205100799623],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49375878517669414,0.8555034730036758,0.6236531248269221,0.8690205100799623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.723818487452147,0.8798341397409913,0.730038743645903,0.8933511768172779],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7339761016901981,0.8798341397409913,0.7437361325426688,0.8933511768172779],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7441080653872439,0.8798341397409913,0.753791144616699,0.8933511768172779],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7544965344943415,0.8798341397409913,0.7650837952942292,0.8933511768172779],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7653980144215428,0.8798341397409913,0.775081093650998,0.8933511768172779],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286404,0.8798341397409913,0.7855465143811111,0.8933511768172779],"dir":"ltr"},{"str":"مشوقهاي","boundary":[0.6408646378413971,0.8798341397409913,0.7197592893380774,0.8933511768172779],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.5732754622927496,0.8798341397409913,0.6367669639158197,0.8933511768172779],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.1376010233197793,0.8798341397409913,0.16851633786627163,0.8933511768172779],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.16953594687122756,0.8798341397409913,0.3076384596431129,0.8933511768172779],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3090748899394029,0.8798341397409913,0.4389692295896309,0.8933511768172779],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4404056598859209,0.8798341397409913,0.5702999995361488,0.8933511768172779],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7619870054786739,0.9049210037413054,0.7689780604296356,0.9199699716862376],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7732214294281223,0.9049210037413054,0.7841457383368181,0.9199699716862376],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7845076674704011,0.9049210037413054,0.7953463035721396,0.9199699716862376],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7960504109227318,0.9049210037413054,0.8093521402244925,0.9199699716862376],"dir":"ltr"},{"str":"جمع","boundary":[0.7230746217629969,0.9049210037413054,0.7573651627476556,0.9199699716862376],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.6752363627883374,0.9049210037413054,0.7185552529432943,0.9199699716862376],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6245765443031083,0.9049210037413054,0.6705191000447798,0.9199699716862376],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.5861007327953394,0.9049210037413054,0.6201559300662757,0.9199699716862376],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.1376010233197794,0.9049210037413054,0.17202007351487422,0.9199699716862376],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.1733835280220045,0.9049210037413054,0.5828410620444012,0.9199699716862376],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1376,0.12333,0.80935,0.91997],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/a5d84dbf59acf815d4203b46398cb7e4.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/cac476aa70ed356d7d3fe4a730079cba.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13645,0.0694,0.13637,0.15897]},"elements":[{"words":[{"str":"و","boundary":[0.8355522440707118,0.07760485338377765,0.8462827631421135,0.09265382132870996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83555,0.0776,0.84628,0.09265],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فص","boundary":[0.8354200155318301,0.12480914530325235,0.8636312500455564,0.1412999305363219],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83542,0.12481,0.86363,0.1413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازار","boundary":[0.20095785960257603,0.06940451755749728,0.23779716659421454,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.1364467489745501,0.06940451755749728,0.19603218621335147,0.08445348550242959],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13645,0.0694,0.2378,0.08445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سوم","boundary":[0.7705281226225823,0.12480914530325235,0.812915385128231,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7656283562797729,0.12480914530325235,0.7705571077339181,0.1412999305363219],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.6974240807578213,0.12480914530325235,0.7605934115858662,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.6584352584299489,0.12480914530325235,0.6924436434635507,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.5422383076764867,0.12480914530325235,0.6533377264159896,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.45887404940965415,0.12480914530325235,0.5371707867955037,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.434249530044682,0.12480914530325235,0.45380024414612463,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"محصول،","boundary":[0.3531938204683154,0.12480914530325235,0.4291670035972107,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"کالاها","boundary":[0.29740389378205045,0.12480914530325235,0.34812309326970653,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2820135691789428,0.12480914530325235,0.2923639472326478,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.17505081318734517,0.12480914530325235,0.27691552415416343,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.7144816905262656,0.1545466268710826,0.7726987996551458,0.17103741210415213],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.1376010233197834,0.1545466268710826,0.170107312672122,0.17103741210415213],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.17492256048231927,0.1545466268710826,0.2293969991731336,0.17103741210415213],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22994297093842883,0.1545466268710826,0.3884140653117069,0.17103741210415213],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39000234681074764,0.1545466268710826,0.5484734411840256,0.17103741210415213],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5500617226830664,0.1545466268710826,0.7085328170563444,0.17103741210415213],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7666041028596103,0.1910412189523608,0.773595157810572,0.2060901868972931],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7778385268090586,0.1910412189523608,0.790583382865597,0.2060901868972931],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7909203027217001,0.1910412189523608,0.8017589388234386,0.2060901868972931],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8024630461740307,0.1910412189523608,0.8092964785505156,0.2060901868972931],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7051192430593753,0.1910412189523608,0.7620916596859791,0.2060901868972931],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.13760102331978363,0.1910412189523608,0.16726523272874838,0.2060901868972931],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.1688946833461024,0.1910412189523608,0.7040398682938775,0.2060901868972931],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7625000162987818,0.22555472028714568,0.7694910712497435,0.240603688232078],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7737344402482301,0.22555472028714568,0.7826317151539917,0.240603688232078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.787124535663754,0.22555472028714568,0.7941155906147155,0.240603688232078],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7983589596132022,0.22555472028714568,0.809283268521898,0.240603688232078],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7003738929734173,0.22555472028714568,0.7579460192487222,0.240603688232078],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.6479185366178257,0.22555472028714568,0.6957030577090793,0.240603688232078],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.6073906818296423,0.22555472028714568,0.6431381735433953,0.240603688232078],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5422383076764868,0.22555472028714568,0.6028951680130746,0.240603688232078],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.13760102331978355,0.22555472028714568,0.16698679610613706,0.240603688232078],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.1688946833461023,0.22555472028714568,0.542441459961248,0.240603688232078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7607044784284193,0.2600682216219306,0.7676955333793808,0.27511718956686293],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7719389023778676,0.2600682216219306,0.784683758434406,0.27511718956686293],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785020678290509,0.2600682216219306,0.7958593143922476,0.27511718956686293],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7965634217428397,0.2600682216219306,0.809308277799378,0.27511718956686293],"dir":"ltr"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.6548441826892242,0.2600682216219306,0.7560414665790877,0.27511718956686293],"dir":"rtl"},{"str":"حمایتی","boundary":[0.5940524005069492,0.2600682216219306,0.6503396911833046,0.27511718956686293],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5800728556591265,0.2600682216219306,0.5895182826261686,0.27511718956686293],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.5276174993035347,0.2600682216219306,0.5754020203947883,0.27511718956686293],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.4870896445153515,0.2600682216219306,0.5228371362291045,0.27511718956686293],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.42193727036219614,0.2600682216219306,0.4825941306987838,0.27511718956686293],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3951324550117838,0.2600682216219306,0.41745022122416015,0.27511718956686293],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.30881838452935545,0.2600682216219306,0.39055049887202864,0.27511718956686293],"dir":"rtl"},{"str":"منتخب","boundary":[0.24469203201640724,0.2600682216219306,0.3042779822660287,0.27511718956686293],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.1376010233197837,0.2600682216219306,0.16844323382441126,0.27511718956686293],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.16889468334610241,0.2600682216219306,0.2412025324180626,0.27511718956686293],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7248701596333635,0.29391563927422576,0.7310904158271196,0.3074326763505123],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7352586287404612,0.29391563927422576,0.743191058546313,0.3074326763505123],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7471604797668644,0.29391563927422576,0.7533807359606204,0.3074326763505123],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7573180940049153,0.29391563927422576,0.7687133468464663,0.3074326763505123],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672978,0.29391563927422576,0.7788004220967529,0.3074326763505123],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7795058119743955,0.29391563927422576,0.7855914028278742,0.3074326763505123],"dir":"ltr"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.6299631579142002,0.29391563927422576,0.720855849966053,0.3074326763505123],"dir":"rtl"},{"str":"حمایتی","boundary":[0.5751992528681424,0.29391563927422576,0.6258718966238742,0.3074326763505123],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5626304877756046,0.29391563927422576,0.5711144042130676,0.3074326763505123],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیمی","boundary":[0.5035059907586663,0.29391563927422576,0.5581801189112059,0.3074326763505123],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.46900601310670015,0.29391563927422576,0.49915181142303716,0.3074326763505123],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.13760102331978363,0.29391563927422576,0.1653036076053773,0.3074326763505123],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.1654318603104032,0.29391563927422576,0.20196464333702982,0.3074326763505123],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2023686393578614,0.29391563927422576,0.3322629790080894,0.3074326763505123],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33369940930437936,0.29391563927422576,0.46359374895460737,0.3074326763505123],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7213816860566592,0.31824630601154147,0.7276019422504152,0.33176334308782796],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7315393002947101,0.31824630601154147,0.7394717301005619,0.33176334308782796],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7434411513211133,0.31824630601154147,0.7496614075148694,0.33176334308782796],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7535987655591644,0.31824630601154147,0.7649940184007153,0.33176334308782796],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7653980144215469,0.31824630601154147,0.775081093651002,0.33176334308782796],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286444,0.31824630601154147,0.7855465143811151,0.33176334308782796],"dir":"ltr"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.6262438294684493,0.31824630601154147,0.717264774225328,0.33176334308782796],"dir":"rtl"},{"str":"حمایتی","boundary":[0.5714799244223914,0.31824630601154147,0.6221525681781231,0.33176334308782796],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5589111593298536,0.31824630601154147,0.5673950757673166,0.33176334308782796],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیمی","boundary":[0.49978666231291524,0.31824630601154147,0.5544607904654548,0.33176334308782796],"dir":"rtl"},{"str":"ایالات","boundary":[0.4516918979282041,0.31824630601154147,0.4957082262930917,0.33176334308782796],"dir":"rtl"},{"str":"متحده","boundary":[0.3974410037022499,0.31824630601154147,0.4476198745436319,0.33176334308782796],"dir":"rtl"},{"str":"امریکا","boundary":[0.35037226095774593,0.31824630601154147,0.39334974241192383,0.33176334308782796],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.13760102331978372,0.31824630601154147,0.1614945022661082,0.33176334308782796],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.16132777374957455,0.31824630601154147,0.2181565473465493,0.33176334308782796],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21878498560117615,0.31824630601154147,0.34867932525140416,0.33176334308782796],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7197144008913225,0.3425769727488572,0.7259346570850786,0.35609400982514366],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7298720151293736,0.3425769727488572,0.7378044449352253,0.35609400982514366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7416712639917561,0.3425769727488572,0.7478915201855121,0.35609400982514366],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7520597330988537,0.3425769727488572,0.7599921629047054,0.35609400982514366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7639615841252568,0.3425769727488572,0.7701818403190128,0.35609400982514366],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7741191983633079,0.3425769727488572,0.7855144512048589,0.35609400982514366],"dir":"ltr"},{"str":"اتحادیه","boundary":[0.6610003125304671,0.3425769727488572,0.7156936785887607,0.35609400982514366],"dir":"rtl"},{"str":"اروپا","boundary":[0.6249613024181903,0.3425769727488572,0.6568385122523768,0.35609400982514366],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.13760102331978363,0.3425769727488572,0.16745825304981235,0.35609400982514366],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.16953594687123186,0.3425769727488572,0.2263647204682066,0.35609400982514366],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22699315872283346,0.3425769727488572,0.3568874983730615,0.35609400982514366],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3583239286693514,0.3425769727488572,0.48821826831957943,0.35609400982514366],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4896546986158694,0.3425769727488572,0.6195490382660974,0.35609400982514366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.72292071851697,0.3669076394861729,0.729140974710726,0.3804246765624594],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.733078332755021,0.3669076394861729,0.7410107625608727,0.3804246765624594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7448775816174035,0.3669076394861729,0.7510978378111595,0.3804246765624594],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7552660507245011,0.3669076394861729,0.7631984805303528,0.3804246765624594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7671679017509042,0.3669076394861729,0.7733881579446603,0.3804246765624594],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7773255159889553,0.3669076394861729,0.7855080385696074,0.3804246765624594],"dir":"ltr"},{"str":"ترکیه","boundary":[0.6762623844285488,0.3669076394861729,0.718746092968377,0.3804246765624594],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.13760102331978374,0.3669076394861729,0.16424552278891374,0.3804246765624594],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.16543186031040327,0.3669076394861729,0.27908940750435274,0.3804246765624594],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28034628401360645,0.3669076394861729,0.41024062366383446,0.3804246765624594],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41167705396012444,0.3669076394861729,0.5415713936103524,0.3804246765624594],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5430078239066424,0.3669076394861729,0.6729021635568704,0.3804246765624594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201248095474054,0.39123830622348854,0.7263450657411615,0.4047553432997751],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7305132786545031,0.39123830622348854,0.7384457084603548,0.4047553432997751],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7424151296809063,0.39123830622348854,0.7486353858746623,0.4047553432997751],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7525727439189573,0.39123830622348854,0.760505173724809,0.4047553432997751],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7644745949453604,0.39123830622348854,0.7706948511391165,0.4047553432997751],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7746322091834115,0.39123830622348854,0.7854695627580998,0.4047553432997751],"dir":"ltr"},{"str":"کانادا","boundary":[0.6761341317235229,0.39123830622348854,0.7161874515031104,0.4047553432997751],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.13760102331978372,0.39123830622348854,0.16690035378294973,0.4047553432997751],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1695359468712319,0.39123830622348854,0.2791342959511118,0.4047553432997751],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28034628401360645,0.39123830622348854,0.41024062366383446,0.4047553432997751],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41167705396012444,0.39123830622348854,0.5415713936103524,0.4047553432997751],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5430078239066424,0.39123830622348854,0.6729021635568704,0.4047553432997751],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7642955541691443,0.41632517022380244,0.7712866091201059,0.4313741381687347],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7755299781185927,0.41632517022380244,0.7882748341751311,0.4313741381687347],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7886117540312341,0.41632517022380244,0.7994503901329727,0.4313741381687347],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8001544974835647,0.41632517022380244,0.8093225138496359,0.4313741381687347],"dir":"ltr"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.6779296695938856,0.41632517022380244,0.7596617839365587,0.4313741381687347],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6352215188202619,0.41632517022380244,0.6734530089249565,0.4313741381687347],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5684018595017699,0.41632517022380244,0.6306984306721137,0.4313741381687347],"dir":"rtl"},{"str":"همکاريهاي","boundary":[0.46515843195592316,0.41632517022380244,0.5638928791511744,0.4313741381687347],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.38923283058059244,0.41632517022380244,0.4605556988779538,0.4313741381687347],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.1376010233197836,0.41632517022380244,0.17022094456877515,0.4313741381687347],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1733835280220087,0.41632517022380244,0.3089607450319342,0.4313741381687347],"dir":"ltr"},{"str":"(OECD)","boundary":[0.30894663723438126,0.41230574372679174,0.38470358630260293,0.427354711671724],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.728076477259011,0.45008247429558906,0.734296733452767,0.4635995113718756],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7384649463661086,0.45008247429558906,0.7463973761719603,0.4635995113718756],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7503667973925118,0.45008247429558906,0.7565870535862678,0.4635995113718756],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7605244116305628,0.45008247429558906,0.7687069342112149,0.4635995113718756],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691173428672978,0.45008247429558906,0.7788004220967529,0.4635995113718756],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7795058119743955,0.45008247429558906,0.7855914028278742,0.4635995113718756],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6710040235224871,0.45008247429558906,0.7240044538744388,0.4635995113718756],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.5760970218033238,0.45008247429558906,0.6669897138551766,0.4635995113718756],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.5287717736487679,0.45008247429558906,0.5717941435497048,0.4635995113718756],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.49221975271638746,0.45008247429558906,0.5245586722886673,0.4635995113718756],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4334800138145269,0.45008247429558906,0.4881926177785743,0.4635995113718756],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40936850526965834,0.45008247429558906,0.42941440306520595,0.4635995113718756],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.3684558923663974,0.45008247429558906,0.4051297533685525,0.4635995113718756],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.13760102331978377,0.45008247429558906,0.1669003537829498,0.4635995113718756],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.169535946871232,0.45008247429558906,0.23448311669634597,0.4635995113718756],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23520133184449096,0.45008247429558906,0.365095671494719,0.4635995113718756],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7245880036823067,0.4744131410329048,0.7308082598760628,0.48793017810919126],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7347456179203578,0.4744131410329048,0.7461408707619087,0.48793017810919126],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7465448667827401,0.4744131410329048,0.7562279460121953,0.48793017810919126],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7569333358898378,0.4744131410329048,0.7651158584704899,0.48793017810919126],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.765398014421547,0.4744131410329048,0.7750810936510021,0.48793017810919126],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286445,0.4744131410329048,0.7855465143811152,0.48793017810919126],"dir":"ltr"},{"str":"سیاست","boundary":[0.660102543595286,0.4744131410329048,0.7204710918509755,0.48793017810919126],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.6044408696140469,0.4744131410329048,0.6562293119035039,0.48793017810919126],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتی","boundary":[0.5560895998192839,0.4744131410329048,0.6002405935244488,0.48793017810919126],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.13760102331978372,0.4744131410329048,0.16665026100814925,0.48793017810919126],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1695359468712319,0.4744131410329048,0.29131189029332066,0.48793017810919126],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2926585436960925,0.4744131410329048,0.4225528833463205,0.48793017810919126],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4239893136426105,0.4744131410329048,0.5538836532928385,0.48793017810919126],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.72292071851697,0.4987438077702205,0.729140974710726,0.512260844846507],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.733078332755021,0.4987438077702205,0.7410107625608727,0.512260844846507],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7448775816174035,0.4987438077702205,0.7510978378111595,0.512260844846507],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7552660507245011,0.4987438077702205,0.7599857502694541,0.512260844846507],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7639615841252568,0.4987438077702205,0.7701818403190128,0.512260844846507],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7741191983633079,0.4987438077702205,0.7855144512048589,0.512260844846507],"dir":"ltr"},{"str":"سیاست","boundary":[0.6544594245741465,0.4987438077702205,0.7146997201248102,0.512260844846507],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.6050821331391764,0.4987438077702205,0.6503489253780665,0.512260844846507],"dir":"rtl"},{"str":"تضمینی","boundary":[0.5441620982518756,0.4987438077702205,0.600830555967568,0.512260844846507],"dir":"rtl"},{"str":"157","boundary":[0.13760102331978372,0.4987438077702205,0.1679584385994134,0.512260844846507],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1695359468712319,0.4987438077702205,0.2791342959511118,0.512260844846507],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28034628401360645,0.4987438077702205,0.41024062366383446,0.512260844846507],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41167705396012444,0.4987438077702205,0.5415713936103524,0.512260844846507],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7260244339785967,0.5230744745075362,0.7322446901723527,0.5365915115838227],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7364129030856943,0.5230744745075362,0.744345332891546,0.5365915115838227],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7480838992430509,0.5230744745075362,0.7543041554368068,0.5365915115838227],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7584723683501485,0.5230744745075362,0.7631920678951015,0.5365915115838227],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7671679017509042,0.5230744745075362,0.7733881579446603,0.5365915115838227],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7773255159889553,0.5230744745075362,0.7855080385696074,0.5365915115838227],"dir":"ltr"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.6270133456986048,0.5230744745075362,0.7179060377504576,0.5365915115838227],"dir":"rtl"},{"str":"پشتیبانی","boundary":[0.5601936863801127,0.5230744745075362,0.6227232927154885,0.5365915115838227],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5433925820217202,0.5230744745075362,0.5558715702207401,0.5365915115838227],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5000431677229672,0.5230744745075362,0.5393077333666454,0.5365915115838227],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4895264459108437,0.5230744745075362,0.4959326685268873,0.5365915115838227],"dir":"ltr"},{"str":"ذخیرهسازي","boundary":[0.3996212996876903,0.5230744745075362,0.4895072080050898,0.5365915115838227],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38705253459515243,0.5230744745075362,0.3955364510326155,0.5365915115838227],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداري،","boundary":[0.3163852941258835,0.5230744745075362,0.3826727047185181,0.5365915115838227],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.26636673916578396,0.5230744745075362,0.3123838097290756,0.5365915115838227],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25379797407324617,0.5230744745075362,0.26228189051070916,0.5365915115838227],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.6742103411481348,0.5474051412448518,0.7144047389032507,0.5609221783211383],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6154706022462743,0.5474051412448518,0.6701832062103217,0.5609221783211383],"dir":"rtl"},{"str":"158","boundary":[0.13760102331978402,0.5474051412448518,0.1679584385994137,0.5609221783211383],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.16953594687123222,0.5474051412448518,0.2141871261259981,0.5609221783211383],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2146808990403478,0.5474051412448518,0.34457523869057577,0.5609221783211383],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34601166898686575,0.5474051412448518,0.47590600863709376,0.5609221783211383],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47734243893338374,0.5474051412448518,0.6072367785836117,0.5609221783211383],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6090579669949794,0.5474051412448518,0.615464189611023,0.5609221783211383],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7233311271730531,0.5717358079821675,0.7295513833668091,0.5852528450584541],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7337195962801508,0.5717358079821675,0.7416520260860024,0.5852528450584541],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7456214473065539,0.5717358079821675,0.75184170350031,0.5852528450584541],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.755779061544605,0.5717358079821675,0.7604987610895579,0.5852528450584541],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7644745949453607,0.5717358079821675,0.7706948511391167,0.5852528450584541],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7746322091834117,0.5717358079821675,0.7854695627581,0.5852528450584541],"dir":"ltr"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.6284241254538898,0.5717358079821675,0.7193168175057426,0.5852528450584541],"dir":"rtl"},{"str":"مرزي","boundary":[0.5812271300043598,0.5717358079821675,0.6242815630815532,0.5852528450584541],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.13760102331978388,0.5717358079821675,0.16547674875716248,0.5852528450584541],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.16543186031040344,0.5717358079821675,0.31584663276477487,0.5852528450584541],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31728306306106485,0.5717358079821675,0.44717740271129286,0.5852528450584541],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44861383300758284,0.5717358079821675,0.5785081726578108,0.5852528450584541],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.761345741953549,0.5968226719824814,0.7683367969045106,0.6118716399274137],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7725801659029973,0.5968226719824814,0.7853250219595357,0.6118716399274137],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7856619418156388,0.5968226719824814,0.7965005779173773,0.6118716399274137],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7972046852679694,0.5968226719824814,0.8093284134740674,0.6118716399274137],"dir":"ltr"},{"str":"آثار","boundary":[0.7256396758635192,0.5968226719824814,0.7566746501838008,0.6118716399274137],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.6199594469221805,0.5968226719824814,0.721156730812044,0.6118716399274137],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.5675040905665889,0.5968226719824814,0.6152886116578424,0.6118716399274137],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.5271044884834314,0.5968226719824814,0.5629802329022103,0.6118716399274137],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5047885178089254,0.5968226719824814,0.5226298798577829,0.6118716399274137],"dir":"rtl"},{"str":"تولید،","boundary":[0.45207665604328195,0.5968226719824814,0.5004389555706772,0.6118716399274137],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف،","boundary":[0.382691942624272,0.5968226719824814,0.4476747667013831,0.6118716399274137],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.3277997848731883,0.5968226719824814,0.3781968135658193,0.6118716399274137],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31382024002536557,0.5968226719824814,0.3232656669924078,0.6118716399274137],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.25277195243303885,0.5968226719824814,0.3093805161354842,0.6118716399274137],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.1874913255748576,0.5968226719824814,0.24827643861647117,0.6118716399274137],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.13760102331978388,0.5968226719824814,0.16465221211655098,0.6118716399274137],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.16440583867019623,0.5968226719824814,0.1870020415051838,0.6118716399274137],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.725614025322514,0.6305799760542682,0.73183428151627,0.6440970131305547],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7357716395605649,0.6305799760542682,0.7471668924021159,0.6440970131305547],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7475708884229474,0.6305799760542682,0.7572539676524025,0.6440970131305547],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7579593575300451,0.6305799760542682,0.7687967111047332,0.6440970131305547],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.769117342867298,0.6305799760542682,0.7788004220967532,0.6440970131305547],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7795058119743957,0.6305799760542682,0.7855914028278744,0.6440970131305547],"dir":"ltr"},{"str":"آثار","boundary":[0.6937047523120708,0.6305799760542682,0.7215804777494494,0.6440970131305547],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.5985412451828558,0.6305799760542682,0.6895621899397345,0.6440970131305547],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.5512159970282998,0.6305799760542682,0.594110114224211,0.6440970131305547],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.5147922288009452,0.6305799760542682,0.547131148373225,0.6440970131305547],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.49465655411187953,0.6305799760542682,0.5106817296048652,0.6440970131305547],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4514353925181524,0.6305799760542682,0.49057170545680473,0.6440970131305547],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.1376010233197838,0.6305799760542682,0.1618984982869399,0.6440970131305547],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.16543186031040333,0.6305799760542682,0.31584663276477476,0.6440970131305547],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31728306306106474,0.6305799760542682,0.44717740271129275,0.6440970131305547],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7218946968767628,0.6549106427915837,0.7281149530705188,0.6684276798678702],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7320523111148138,0.6549106427915837,0.7434475639563648,0.6684276798678702],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7438515599771962,0.6549106427915837,0.7535346392066514,0.6684276798678702],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7542400290842939,0.6549106427915837,0.7650773826589822,0.6684276798678702],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.765398014421547,0.6549106427915837,0.7750810936510021,0.6684276798678702],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757864835286445,0.6549106427915837,0.7855465143811152,0.6684276798678702],"dir":"ltr"},{"str":"قیمت","boundary":[0.6725430559827977,0.6549106427915837,0.717809848221688,0.6684276798678702],"dir":"rtl"},{"str":"تضمینی","boundary":[0.611494768390471,0.6549106427915837,0.6684197315162153,0.6684276798678702],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5989260032979332,0.6549106427915837,0.6074099197353963,0.6684276798678702],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.5550635781790766,0.6549106427915837,0.5948283293723557,0.6684276798678702],"dir":"rtl"},{"str":"تضمینی","boundary":[0.4942717959968016,0.6549106427915837,0.5510685064175199,0.6684276798678702],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.43540380438991516,0.6549106427915837,0.4902446610589885,0.6684276798678702],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.13760102331978358,0.6549106427915837,0.16399543001411307,0.6684276798678702],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1654318603104031,0.6549106427915837,0.2994302865214598,0.6684276798678702],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3008667168177498,0.6549106427915837,0.4307610564679778,0.6684276798678702],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201248095474054,0.6792413095288995,0.7263450657411615,0.6927583466051861],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7305132786545031,0.6792413095288995,0.7384457084603548,0.6927583466051861],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7424151296809063,0.6792413095288995,0.7486353858746623,0.6927583466051861],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7525727439189573,0.6792413095288995,0.7599472744579463,0.6927583466051861],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7639615841252568,0.6792413095288995,0.7701818403190128,0.6927583466051861],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7741191983633079,0.6792413095288995,0.7855144512048589,0.6927583466051861],"dir":"ltr"},{"str":"آثار","boundary":[0.6883181387009831,0.6792413095288995,0.7161938641383617,0.6927583466051861],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.5932828842767939,0.6792413095288995,0.6841755763286467,0.6927583466051861],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.545957636122238,0.6792413095288995,0.5888517533181491,0.6927583466051861],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.5095338678948834,0.6792413095288995,0.5418727874671632,0.6927583466051861],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4893981932058177,0.6792413095288995,0.5054233686988034,0.6927583466051861],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.434506035454734,0.6792413095288995,0.48546724779677397,0.6927583466051861],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.38230718450919415,0.6792413095288995,0.4304404247054131,0.6927583466051861],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.32343919290230766,0.6792413095288995,0.378280049571381,0.6927583466051861],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.13760102331978372,0.6792413095288995,0.16640016823334874,0.6927583466051861],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.1695359468712319,0.6792413095288995,0.31995071932560337,0.6927583466051861],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7233311271730529,0.7035719762662151,0.7295513833668089,0.7170890133425016],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7337195962801505,0.7035719762662151,0.7416520260860022,0.7170890133425016],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7456214473065537,0.7035719762662151,0.7518417035003098,0.7170890133425016],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7557790615446047,0.7035719762662151,0.7631535920835937,0.7170890133425016],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7671679017509042,0.7035719762662151,0.7733881579446603,0.7170890133425016],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7773255159889553,0.7035719762662151,0.7855080385696074,0.7170890133425016],"dir":"ltr"},{"str":"آثار","boundary":[0.6915244563266306,0.7035719762662151,0.7194001817640091,0.7170890133425016],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.5964892019024414,0.7035719762662151,0.6873818939542942,0.7170890133425016],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.5491639537478854,0.7035719762662151,0.5920580709437966,0.7170890133425016],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.5127401855205308,0.7035719762662151,0.5450791050928105,0.7170890133425016],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4926045108314651,0.7035719762662151,0.5086296863244508,0.7170890133425016],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.434506035454734,0.7035719762662151,0.4886992159634265,0.7170890133425016],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42193727036219614,0.7035719762662151,0.4304211867996592,0.7170890133425016],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.3637105422804392,0.7035719762662151,0.41790372278913174,0.7170890133425016],"dir":"rtl"},{"str":"سرانه","boundary":[0.31446150355049496,0.7035719762662151,0.35953591673184626,0.7170890133425016],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.13760102331978374,0.7035719762662151,0.16522665598236183,0.7170890133425016],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.16543186031040327,0.7035719762662151,0.31174254620394604,0.7170890133425016],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7206378203675091,0.7279026430035309,0.7268580765612651,0.7414196800798174],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7310262894746067,0.7279026430035309,0.7389587192804584,0.7414196800798174],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7429281405010099,0.7279026430035309,0.749148396694766,0.7414196800798174],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7530857547390609,0.7279026430035309,0.7604602852780499,0.7414196800798174],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7644745949453604,0.7279026430035309,0.7706948511391165,0.7414196800798174],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7746322091834115,0.7279026430035309,0.7854695627580998,0.7414196800798174],"dir":"ltr"},{"str":"آثار","boundary":[0.6888311495210868,0.7279026430035309,0.7167068749584653,0.7414196800798174],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.5937958950968976,0.7279026430035309,0.6846885871487504,0.7414196800798174],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.5464706469423416,0.7279026430035309,0.5893647641382527,0.7414196800798174],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.510046878714987,0.7279026430035309,0.5423857982872667,0.7414196800798174],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.48991120402592125,0.7279026430035309,0.505936379518907,0.7414196800798174],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.44066216529597707,0.7279026430035309,0.4859289575348672,0.7414196800798174],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.3819224263941165,0.7279026430035309,0.4366350303581639,0.7414196800798174],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.13760102331978374,0.7279026430035309,0.16320667587820398,0.7414196800798174],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.16543186031040327,0.7279026430035309,0.24661582259179576,0.7414196800798174],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24751359152697702,0.7279026430035309,0.377407931177205,0.7414196800798174],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7208943257775609,0.7522333097408466,0.727114581971317,0.765750346817133],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7312827948846585,0.7522333097408466,0.7392152246905103,0.765750346817133],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7431846459110617,0.7522333097408466,0.7494049021048177,0.765750346817133],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7533422601491127,0.7522333097408466,0.7641796137238009,0.765750346817133],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7646284981913916,0.7522333097408466,0.7743115774208467,0.765750346817133],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7750169672984891,0.7522333097408466,0.7856042280983768,0.765750346817133],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6742103411481345,0.7522333097408466,0.7166235107001985,0.765750346817133],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.6231657645478277,0.7522333097408466,0.6701511430340649,0.765750346817133],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.13760102331978377,0.7522333097408466,0.16688111587719595,0.765750346817133],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.169535946871232,0.7522333097408466,0.22636472046820674,0.765750346817133],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2269931587228336,0.7522333097408466,0.3568874983730616,0.765750346817133],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3583239286693516,0.7522333097408466,0.48821826831957954,0.765750346817133],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4896546986158695,0.7522333097408466,0.6195490382660975,0.765750346817133],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.719611798727302,0.7765639764781623,0.7258320549210581,0.7900810135544488],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7300002678343996,0.7765639764781623,0.7379326976402514,0.7900810135544488],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7419021188608028,0.7765639764781623,0.7481223750545588,0.7900810135544488],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7520597330988538,0.7765639764781623,0.7594342636378428,0.7900810135544488],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7634485733051534,0.7765639764781623,0.7696688294989094,0.7900810135544488],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7736061875432044,0.7765639764781623,0.7855016259343562,0.7900810135544488],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6526638867037841,0.7765639764781623,0.7155590132484836,0.7900810135544488],"dir":"rtl"},{"str":"موازي","boundary":[0.603030089858762,0.7765639764781623,0.6484764358846885,0.7900810135544488],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.1376010233197838,0.7765639764781623,0.16530360760537743,0.7900810135544488],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.16543186031040336,0.7765639764781623,0.20602384145109962,0.7900810135544488],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20647272591869023,0.7765639764781623,0.3363670655689182,0.7900810135544488],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3378034958652082,0.7765639764781623,0.4676978355154362,0.7900810135544488],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4691342658117262,0.7765639764781623,0.5990286054619541,0.7900810135544488],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.719611798727302,0.8008946432154779,0.7258320549210581,0.8144116802917645],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7300002678343996,0.8008946432154779,0.7379326976402514,0.8144116802917645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7419021188608028,0.8008946432154779,0.7481223750545588,0.8144116802917645],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7520597330988538,0.8008946432154779,0.7594342636378428,0.8144116802917645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7634485733051534,0.8008946432154779,0.7696688294989094,0.8144116802917645],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7736061875432044,0.8008946432154779,0.7855016259343562,0.8144116802917645],"dir":"ltr"},{"str":"بودجه","boundary":[0.668823727537047,0.8008946432154779,0.7157642175765251,0.8144116802917645],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.6197029415121286,0.8008946432154779,0.6648094178697364,0.8144116802917645],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.13760102331978383,0.8008946432154779,0.1679584385994135,0.8144116802917645],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.16953594687123205,0.8008946432154779,0.22230552235413717,0.8144116802917645],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.222889072162005,0.8008946432154779,0.352783411812233,0.8144116802917645],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.354219842108523,0.8008946432154779,0.484114181758751,0.8144116802917645],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48555061205504096,0.8008946432154779,0.6154449517052689,0.8144116802917645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7616022473636007,0.8259815072157919,0.7685933023145624,0.8410304751607242],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7728366713130491,0.8259815072157919,0.7817339462188105,0.8410304751607242],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862267667285728,0.8259815072157919,0.7932178216795345,0.8410304751607242],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7974611906780211,0.8259815072157919,0.8093064822615079,0.8410304751607242],"dir":"ltr"},{"str":"جمع","boundary":[0.7226898636479236,0.8259815072157919,0.7569804046325824,0.8410304751607242],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.6749798573782901,0.8259815072157919,0.7181166286921102,0.8410304751607242],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.13760102331978402,0.8259815072157919,0.1713989456644384,0.8410304751607242],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.17338352802200913,0.8259815072157919,0.6726179555625333,0.8410304751607242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1376,0.12481,0.81292,0.84103],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/009b8f4e885e4d521a92c501e83d74e9.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/7c49d6ffafe241663ec92eaee67e860a.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.1376,0.0694,0.13634,0.62855]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.80810616519517,0.06940451755749728,0.8636649805069783,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"مطال","boundary":[0.770045635946275,0.06940451755749728,0.8031801070478303,0.08445348550242959],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.77005,0.0694,0.86366,0.08445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ز","boundary":[0.15658242366361588,0.07535201387106323,0.166220614446312,0.09040098181599554],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15658,0.07535,0.16622,0.0904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فص","boundary":[0.8354200155318301,0.12480914530325235,0.8636312500455564,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7600114008104587,0.12480914530325235,0.812994645299937,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7551116344676494,0.12480914530325235,0.7600403859217946,0.1412999305363219],"dir":"ltr"},{"str":"بسته","boundary":[0.7042214741241937,0.12480914530325235,0.7501292733828033,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستی","boundary":[0.6267568402885524,0.12480914530325235,0.6990451949493486,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردي","boundary":[0.5426230657915644,0.12480914530325235,0.6216943212630652,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5131249436356082,0.12480914530325235,0.5375809389461763,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.4581045331794986,0.12480914530325235,0.5079788038464441,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.3848722386097117,0.12480914530325235,0.4531471813721326,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"گذاري","boundary":[0.3190786009314268,0.12480914530325235,0.379772654552472,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"وتولید،","boundary":[0.25059165644759807,0.12480914530325235,0.3139378477558738,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.19274968648091875,0.12480914530325235,0.24539344606019345,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.7332065854600465,0.1544565132905741,0.7726600673382278,0.17094729852364365],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7253831704534667,0.1544565132905741,0.7331987620450398,0.17094729852364365],"dir":"ltr"},{"str":"قیمت","boundary":[0.6701062545873053,0.1544565132905741,0.7253317411187513,0.17094729852364365],"dir":"rtl"},{"str":"گذاري،","boundary":[0.5991825087079846,0.1544565132905741,0.6649696054983133,0.17094729852364365],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.5449316144820304,0.1544565132905741,0.5942535007484294,0.17094729852364365],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5295412898789229,0.1544565132905741,0.5398916679326279,0.17094729852364365],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.4610543453950942,0.1544565132905741,0.52440053670337,0.17094729852364365],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44810082218747865,0.1544565132905741,0.45319386535676204,0.17094729852364365],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.45323093038851453,0.1544565132905741,0.46104652198008766,0.17094729852364365],"dir":"ltr"},{"str":"حمایت","boundary":[0.37987038311370175,0.1544565132905741,0.4430522827068393,0.17094729852364365],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35934995030955835,0.1544565132905741,0.3748872525126256,0.17094729852364365],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.23058423446355827,0.1544565132905741,0.3542843532191505,0.17094729852364365],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2151939098604507,0.1544565132905741,0.22554428791415562,0.17094729852364365],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکنندگان،","boundary":[0.6254743132382935,0.18419399485840435,0.7726457030352649,0.20068478009147386],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.5572438741645166,0.18419399485840435,0.6204257737576542,0.20068478009147386],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.49568257575208635,0.18419399485840435,0.5523162769847167,0.20068478009147386],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.48286512866450326,0.18419399485840435,0.4906807202560764,0.20068478009147386],"dir":"ltr"},{"str":"صادرات","boundary":[0.40629044034903655,0.18419399485840435,0.48277996886836616,0.20068478009147386],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.390771863040903,0.18419399485840435,0.401122241094608,0.20068478009147386],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.3186938428163492,0.18419399485840435,0.3856544518576647,0.20068478009147386],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.30574031960873366,0.18419399485840435,0.310833362778017,0.20068478009147386],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.31087042780976953,0.18419399485840435,0.3186860194013426,0.20068478009147386],"dir":"ltr"},{"str":"ذخیرهسازي","boundary":[0.19095414861055632,0.18419399485840435,0.3004815739445568,0.20068478009147386],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17556382400744874,0.18419399485840435,0.18591420206115367,0.20068478009147386],"dir":"rtl"},{"str":"حم","boundary":[0.748977692344376,0.21402159000674326,0.7726591695692927,0.23051237523981277],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7161489756916023,0.21402159000674326,0.7264993537453072,0.23051237523981277],"dir":"rtl"},{"str":"نق","boundary":[0.6954592493168247,0.21402159000674326,0.7110434920099314,0.23051237523981277],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6729278140978753,0.21402159000674326,0.6780208572671585,0.23051237523981277],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6017475628085028,0.21402159000674326,0.6678632430291077,0.23051237523981277],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5863572382053952,0.21402159000674326,0.5967076162591002,0.23051237523981277],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.13760102331978355,0.21402159000674326,0.1729002718294711,0.23051237523981277],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.1749225604823194,0.21402159000674326,0.2492058859697935,0.23051237523981277],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24995039292246884,0.21402159000674326,0.4084214872957469,0.23051237523981277],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4100097687947876,0.21402159000674326,0.5684808631680657,0.23051237523981277],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.5714799244223913,0.21402159000674326,0.5862083368148602,0.23051237523981277],"dir":"ltr"},{"str":"چا","boundary":[0.7484686573581284,0.25051618208802134,0.7655603823461096,0.26556515003295367],"dir":"rtl"},{"str":"لشهاي","boundary":[0.6779296695938853,0.25051618208802134,0.7438511752190811,0.26556515003295367],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6409928905464272,0.25051618208802134,0.6734628843832434,0.26556515003295367],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.6004650357582438,0.25051618208802134,0.6362125274719967,0.26556515003295367],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5353126616050884,0.25051618208802134,0.595969521941676,0.26556515003295367],"dir":"rtl"},{"str":"180","boundary":[0.1376010233197834,0.25051618208802134,0.16538043097568755,0.26556515003295367],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.16889468334610216,0.25051618208802134,0.5334637706094352,0.26556515003295367],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.798358959613202,0.28502968342280627,0.8092832685218978,0.3000786513677386],"dir":"ltr"},{"str":"راهکارهاي","boundary":[0.6756211209034192,0.28502968342280627,0.7612946973769481,0.3000786513677386],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهادي","boundary":[0.5922568626365865,0.28502968342280627,0.6707981779309203,0.3000786513677386],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5448033617770047,0.28502968342280627,0.5876616964682135,0.3000786513677386],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.492348005421413,0.28502968342280627,0.5402607792176924,0.3000786513677386],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.4518201506332297,0.28502968342280627,0.48769589505200867,0.3000786513677386],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.38666777648007433,0.28502968342280627,0.44745288952168794,0.3000786513677386],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.1376010233197834,0.28502968342280627,0.1713989456644378,0.3000786513677386],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.17338352802200852,0.28502968342280627,0.3853318963045247,0.3000786513677386],"dir":"ltr"},{"str":"لایحه","boundary":[0.7160207229865765,0.3195431847575912,0.7597352727365383,0.3345921527025235],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.6635653666309849,0.3195431847575912,0.7114781404272642,0.3345921527025235],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.6230375118428014,0.3195431847575912,0.6589132562615804,0.3345921527025235],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5577568849846201,0.3195431847575912,0.6185419980262337,0.3345921527025235],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.13760102331978338,0.3195431847575912,0.17112050904182655,0.3345921527025235],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.1733835280220085,0.3195431847575912,0.555907993988967,0.3345921527025235],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.8192641505324231,0.3549592299221573,0.8635525028846707,0.3714500151552268],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8038738259293156,0.3549592299221573,0.8142242039830204,0.3714500151552268],"dir":"rtl"},{"str":"مراجع","boundary":[0.7447493289123773,0.3549592299221573,0.7989295558978623,0.3714500151552268],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.13760102331978344,0.3549592299221573,0.17290027182947096,0.3714500151552268],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1749225604823193,0.3549592299221573,0.25911032936812334,0.3714500151552268],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25995410391448864,0.3549592299221573,0.4184251982877667,0.3714500151552268],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200134797868074,0.3549592299221573,0.5784845741600855,0.3714500151552268],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5800728556591263,0.3549592299221573,0.7385439500324043,0.3714500151552268],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1376,0.12481,0.86363,0.37145],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/705745869a1de0ba52720717f65c56f6.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/69262796a68ba5d727c8c8f0c0f451f0.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.1376,0.26303,0.13641,0.0852]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5028647272335364,0.2630340056390299,0.58861038172729,0.2870943316348199],"dir":"rtl"},{"str":"جداول","boundary":[0.41180530666514986,0.2630340056390299,0.49645517004716216,0.2870943316348199],"dir":"rtl"},{"str":"عن","boundary":[0.8396563306315404,0.33077451374467887,0.8609329413845165,0.35177097800317725],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.7804035809095763,0.33077451374467887,0.8212833611203506,0.35177097800317725],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.13926830848511987,0.33077451374467887,0.19939266359044003,0.35177097800317725],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.39042728399891136,0.863594698024624,0.40394432107519784],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7919206738209019,0.39042728399891136,0.7959606340292176,0.40394432107519784],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7959221582177097,0.39042728399891136,0.8025207598912921,0.40394432107519784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8023347934690046,0.38681702067824303,0.8087410160850481,0.4003340577545295],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8088756814253253,0.39042728399891136,0.8154742830989077,0.40394432107519784],"dir":"ltr"},{"str":"ارزش","boundary":[0.7429537910420145,0.39042728399891136,0.7877781114485655,0.40394432107519784],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.692678730671863,0.39042728399891136,0.7388817676574423,0.40394432107519784],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6339389917700025,0.39042728399891136,0.6886515957340499,0.40394432107519784],"dir":"rtl"},{"str":"ومقایسه","boundary":[0.5667345743364326,0.39042728399891136,0.6298541431149276,0.40394432107519784],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.541340538741305,0.39042728399891136,0.5626176625051014,0.40394432107519784],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.526591477663327,0.39042728399891136,0.537249277450979,0.40394432107519784],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.48683313910529913,0.39042728399891136,0.5225194542787548,0.40394432107519784],"dir":"rtl"},{"str":"فرآوردههاي","boundary":[0.386667776480074,0.39042728399891136,0.4829021936962554,0.40394432107519784],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.33626446340489674,0.39042728399891136,0.38246750039047595,0.40394432107519784],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.13760102331978313,0.39042728399891136,0.1434749972099692,0.40394432107519784],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.1490155140670879,0.39042728399891136,0.20178508954999302,0.40394432107519784],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20236863935786084,0.39042728399891136,0.3322629790080888,0.40394432107519784],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.414757950736227,0.863594698024624,0.42827498781251355],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7844820169293999,0.414757950736227,0.7885219771377155,0.42827498781251355],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7884835013262077,0.414757950736227,0.7911062691439873,0.42827498781251355],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7949987387415233,0.414757950736227,0.8012189949352793,0.42827498781251355],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8051563529795743,0.414757950736227,0.8154293946521486,0.42827498781251355],"dir":"ltr"},{"str":"تولیدجهانی","boundary":[0.6985783551030544,0.414757950736227,0.780397168274325,0.42827498781251355],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.6610003125304666,0.414757950736227,0.6943780790134563,0.42827498781251355],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6023888263336319,0.414757950736227,0.6569731775926535,0.42827498781251355],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5898200612410941,0.414757950736227,0.5983039776785571,0.42827498781251355],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.5514725024383511,0.414757950736227,0.5856582609630038,0.42827498781251355],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5345431453749327,0.414757950736227,0.5472786389840043,0.42827498781251355],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.49132198378120556,0.414757950736227,0.5305608988838786,0.42827498781251355],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.13760102331978322,0.414757950736227,0.14818828411967097,0.42827498781251355],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.149015514067088,0.414757950736227,0.3035343730822881,0.42827498781251355],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30497080337857807,0.414757950736227,0.4348651430288061,0.42827498781251355],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.43989264906582115,0.414757950736227,0.4462988716818647,0.42827498781251355],"dir":"ltr"},{"str":"2008","boundary":[0.44630528431711597,0.414757950736227,0.4808758009568464,0.42827498781251355],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.48080526196908213,0.414757950736227,0.48721148458512564,0.42827498781251355],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.4390886174735427,0.863594698024624,0.4526056545498292],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7828147317640632,0.4390886174735427,0.786854691972379,0.4526056545498292],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7868162161608712,0.4390886174735427,0.7934148178344534,0.4526056545498292],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7932288514121659,0.4390886174735427,0.8034249414617247,0.4526056545498292],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8036173205192636,0.4390886174735427,0.8155255841809181,0.4526056545498292],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7393627153012895,0.4390886174735427,0.7787298831089884,0.4526056545498292],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.692935236081915,0.4390886174735427,0.7353932940807381,0.4526056545498292],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6341954971800544,0.4390886174735427,0.6889081011441018,0.4526056545498292],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.13760102331978324,0.4390886174735427,0.1468031549053913,0.4526056545498292],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.15311960062791674,0.4390886174735427,0.23836276102337886,0.4526056545498292],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23930541840531913,0.4390886174735427,0.36919975805554717,0.4526056545498292],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3706361883518371,0.4390886174735427,0.5005305280020651,0.4526056545498292],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019669582983551,0.4390886174735427,0.6318612979485831,0.4526056545498292],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.46341928421085843,0.863594698024624,0.4769363212871449],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7860210493897106,0.46341928421085843,0.7900610095980264,0.4769363212871449],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7900225337865185,0.46341928421085843,0.7966211354601009,0.4769363212871449],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7964351690378133,0.46341928421085843,0.8066312590873721,0.4769363212871449],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.806823638144911,0.46341928421085843,0.8155191715456668,0.4769363212871449],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.7411582531716521,0.46341928421085843,0.7819233754641332,0.4769363212871449],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7119166364257477,0.46341928421085843,0.7370221034345669,0.4769363212871449],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.6625393449907775,0.46341928421085843,0.7078061372296677,0.4769363212871449],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6037996060889168,0.46341928421085843,0.6585122100529643,0.4769363212871449],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.5262067195482494,0.46341928421085843,0.5997339953395958,0.4769363212871449],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.4791379768037454,0.46341928421085843,0.5222565362334518,0.4769363212871449],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.39166963197608406,0.46341928421085843,0.4750274776076655,0.4769363212871449],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.35139828259795264,0.46341928421085843,0.38755272014475284,0.4769363212871449],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.13760102331978324,0.46341928421085843,0.1468031549053913,0.4769363212871449],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.15311960062791674,0.46341928421085843,0.21806677045303074,0.4769363212871449],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21878498560117574,0.46341928421085843,0.3486793252514037,0.4769363212871449],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.48774995094817414,0.863594698024624,0.5012669880244606],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7833277425841668,0.48774995094817414,0.7873677027924826,0.5012669880244606],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7873292269809747,0.48774995094817414,0.7939278286545571,0.5012669880244606],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7937418622322695,0.48774995094817414,0.8039379522818283,0.5012669880244606],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8041303313393672,0.48774995094817414,0.815480695734159,0.5012669880244606],"dir":"ltr"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7232028744680267,0.48774995094817414,0.7794096224456257,0.5012669880244606],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6797252074642477,0.48774995094817414,0.7189897731079258,0.5012669880244606],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.620985468562387,0.48774995094817414,0.6756980725264344,0.5012669880244606],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5968739600175185,0.48774995094817414,0.616919857813066,0.5012669880244606],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.519281073476851,0.48774995094817414,0.5928083492681974,0.5012669880244606],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.43181272864918974,0.48774995094817414,0.5150679721167504,0.5012669880244606],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.3915413792710583,0.48774995094817414,0.4276958168178585,0.5012669880244606],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.13760102331978327,0.48774995094817414,0.15014413787131595,0.5012669880244606],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.15311960062791677,0.48774995094817414,0.258658751593727,0.5012669880244606],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2598258512094626,0.48774995094817414,0.3897201908596906,0.5012669880244606],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424749,0.5120806176854898,0.8635946980246243,0.5255976547617763],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7837125006992446,0.5120806176854898,0.7877524609075602,0.5255976547617763],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7877139850960524,0.5120806176854898,0.790336752913832,0.5255976547617763],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.794229222511368,0.5120806176854898,0.8004494787051241,0.5255976547617763],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.804386836749419,0.5120806176854898,0.8154871083694103,0.5255976547617763],"dir":"ltr"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7234593798780784,0.5120806176854898,0.7796661278556776,0.5255976547617763],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6799817128742994,0.5120806176854898,0.7193488806819984,0.5255976547617763],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6212419739724389,0.5120806176854898,0.6759545779364863,0.5255976547617763],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5971304654275702,0.5120806176854898,0.6171763632231179,0.5255976547617763],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.5195375788869028,0.5120806176854898,0.5930648546782492,0.5255976547617763],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.47259708884742474,0.5120806176854898,0.5154591428670793,0.5255976547617763],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.3851287440197634,0.5120806176854898,0.4684865896513448,0.5255976547617763],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.13760102331978316,0.5120806176854898,0.15079822666694792,0.5255976547617763],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.15311960062791666,0.5120806176854898,0.2505403553655876,0.5255976547617763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2516176780878051,0.5120806176854898,0.3815120177380331,0.5255976547617763],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.5364112844228055,0.863594698024624,0.549928321499092],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7823017209439597,0.5364112844228055,0.7863416811522753,0.549928321499092],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7863032053407675,0.5364112844228055,0.7929018070143499,0.549928321499092],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927158405920623,0.5364112844228055,0.802911930641621,0.549928321499092],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.80310430969916,0.5364112844228055,0.8155127589104155,0.549928321499092],"dir":"ltr"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.6769036479536779,0.5364112844228055,0.7782168722888848,0.549928321499092],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6299631579141997,0.5364112844228055,0.6728252119338543,0.549928321499092],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5713516717173649,0.5364112844228055,0.6258077702713606,0.549928321499092],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5472401631724964,0.5364112844228055,0.5672860609680439,0.549928321499092],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.506840561089339,0.5364112844228055,0.543123251341165,0.549928321499092],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4942717959968011,0.5364112844228055,0.5027557124342641,0.549928321499092],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.45592423719405806,0.5364112844228055,0.4901099957187107,0.549928321499092],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.430017190778827,0.5364112844228055,0.45183297590373195,0.549928321499092],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.40026256321281906,0.5364112844228055,0.4259195168532497,0.549928321499092],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3834614588544266,0.5364112844228055,0.3961969524634982,0.549928321499092],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3402402972606996,0.5364112844228055,0.3793509596583467,0.549928321499092],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.13760102331978324,0.5364112844228055,0.15447266666593992,0.549928321499092],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.15722368718874538,0.5364112844228055,0.2059340645575809,0.549928321499092],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20647272591868962,0.5364112844228055,0.3363670655689176,0.549928321499092],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.5607419511601212,0.863594698024624,0.5742589882364078],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7823017209439597,0.5607419511601212,0.7863416811522753,0.5742589882364078],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7863032053407675,0.5607419511601212,0.7929018070143499,0.5742589882364078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927158405920623,0.5607419511601212,0.802911930641621,0.5742589882364078],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.80310430969916,0.5607419511601212,0.8155127589104155,0.5742589882364078],"dir":"ltr"},{"str":"ارقام","boundary":[0.7405169896465226,0.5607419511601212,0.7781655712068745,0.5742589882364078],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6837010413200504,0.5607419511601212,0.73639366517994,0.5742589882364078],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6249613024181897,0.5607419511601212,0.6796739063822371,0.5742589882364078],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.5903330720611977,0.5607419511601212,0.6207353757875865,0.5742589882364078],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.13760102331978324,0.5607419511601212,0.15610788865502012,0.5742589882364078],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.15722368718874538,0.5607419511601212,0.193756470215372,0.5742589882364078],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1941604662362036,0.5607419511601212,0.3240548058864316,0.5742589882364078],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3254912361827216,0.5607419511601212,0.45538557583294953,0.5742589882364078],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4568220061292395,0.5607419511601212,0.5867163457794675,0.5742589882364078],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.5850726178974369,0.863594698024624,0.5985896549737234],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7848667750444775,0.5850726178974369,0.7889067352527932,0.5985896549737234],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7888682594412855,0.5850726178974369,0.791491027259065,0.5985896549737234],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7953834968566009,0.5850726178974369,0.801603753050357,0.5985896549737234],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.805541111094652,0.5850726178974369,0.8154678704636564,0.5985896549737234],"dir":"ltr"},{"str":"اهم","boundary":[0.7537270182641898,0.5850726178974369,0.7807178000368897,0.5985896549737234],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7102493512604108,0.5850726178974369,0.7496165190681098,0.5985896549737234],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6515096123585502,0.5850726178974369,0.7062222163225976,0.5985896549737234],"dir":"rtl"},{"str":"هندبر","boundary":[0.6009780465783469,0.5850726178974369,0.6471490203876696,0.5985896549737234],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5504464807981437,0.5850726178974369,0.5969060231937747,0.5985896549737234],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5205636005271098,0.5850726178974369,0.5463616321430689,0.5985896549737234],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.45836103858955,0.5850726178974369,0.5164595139662812,0.5985896549737234],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44579227349701217,0.5850726178974369,0.4542761899344752,0.5985896549737234],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.4074447146942692,0.5850726178974369,0.44163047321892185,0.5985896549737234],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39064361033587675,0.5850726178974369,0.40337910394494825,0.5985896549737234],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3472941960371238,0.5850726178974369,0.3865331111397968,0.5985896549737234],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.13760102331978308,0.5850726178974369,0.15289515839412124,0.5985896549737234],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.15311960062791655,0.5850726178974369,0.2912221133998019,0.5985896549737234],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2959931140267652,0.5850726178974369,0.30239933664280877,0.5985896549737234],"dir":"ltr"},{"str":"2008","boundary":[0.30227749657303415,0.5850726178974369,0.33684801321276453,0.5985896549737234],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3367774742250003,0.5850726178974369,0.3431836968410439,0.5985896549737234],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424746,0.6094032846347526,0.863594698024624,0.6229203217110391],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7821734682389336,0.6094032846347526,0.7862134284472493,0.6229203217110391],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7861749526357414,0.6094032846347526,0.7927735543093238,0.6229203217110391],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7925875878870363,0.6094032846347526,0.802783677936595,0.6229203217110391],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.802976056994134,0.6094032846347526,0.8155191715456667,0.6229203217110391],"dir":"ltr"},{"str":"اهم","boundary":[0.7510337114586458,0.6094032846347526,0.7780244932313458,0.6229203217110391],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7076842971598928,0.6094032846347526,0.7470514649675918,0.6229203217110391],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6489445582580322,0.6094032846347526,0.7036571622220796,0.6229203217110391],"dir":"rtl"},{"str":"چین","boundary":[0.6141880751960143,0.6094032846347526,0.6448789475087113,0.6229203217110391],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5940524005069485,0.6094032846347526,0.6100775759999343,0.6229203217110391],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5435208347267453,0.6094032846347526,0.5899803771223763,0.6229203217110391],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5136379544557114,0.6094032846347526,0.5394359860716704,0.6229203217110391],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.4515636452231775,0.6094032846347526,0.5094056151898568,0.6229203217110391],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4389948801306397,0.6094032846347526,0.4473505438630768,0.6229203217110391],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.40064732132789665,0.6094032846347526,0.4348330798525493,0.6229203217110391],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3838462169695042,0.6094032846347526,0.3965817105785757,0.6229203217110391],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3404968026707513,0.6094032846347526,0.3797357177734243,0.6229203217110391],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.13760102331978305,0.6094032846347526,0.15554998938815726,0.6229203217110391],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.15722368718874521,0.6094032846347526,0.2871180268389732,0.6229203217110391],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2891957206603927,0.6094032846347526,0.29560194327643624,0.6229203217110391],"dir":"ltr"},{"str":"2008","boundary":[0.2954801032066616,0.6094032846347526,0.330050619846392,0.6229203217110391],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3299800808586278,0.6094032846347526,0.33638630347467136,0.6229203217110391],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424746,0.6337339513720682,0.863594698024624,0.6472509884483548],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7815322047138041,0.6337339513720682,0.7855721649221198,0.6472509884483548],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7855336891106119,0.6337339513720682,0.7921322907841943,0.6472509884483548],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7919463243619068,0.6337339513720682,0.8021424144114655,0.6472509884483548],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8023347934690045,0.6337339513720682,0.8155319968161692,0.6472509884483548],"dir":"ltr"},{"str":"اهم","boundary":[0.7503924479335163,0.6337339513720682,0.7773832297062163,0.6472509884483548],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7070430336347633,0.6337339513720682,0.7464102014424623,0.6472509884483548],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6483032947329027,0.6337339513720682,0.7030158986969501,0.6472509884483548],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیه","boundary":[0.6016193101034765,0.6337339513720682,0.6441414944548123,0.6472509884483548],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5814836354144106,0.6337339513720682,0.5975088109073964,0.6472509884483548],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5309520696342074,0.6337339513720682,0.5774116120298384,0.6472509884483548],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5010691893631736,0.6337339513720682,0.5268672209791326,0.6472509884483548],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.4389948801306397,0.6337339513720682,0.49709335550737077,0.6472509884483548],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42642611503810185,0.6337339513720682,0.43491003147556484,0.6472509884483548],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.3880785562353588,0.6337339513720682,0.42226431476001147,0.6472509884483548],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37127745187696637,0.6337339513720682,0.3837564400759861,0.6472509884483548],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.327158521348058,0.6337339513720682,0.36652568915575695,0.6472509884483548],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.13760102331978308,0.6337339513720682,0.15529989661335677,0.6472509884483548],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.15722368718874521,0.6337339513720682,0.27088123438269474,0.6472509884483548],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.27585743933769946,0.6337339513720682,0.28226366195374303,0.6472509884483548],"dir":"ltr"},{"str":"2008","boundary":[0.28214182188396836,0.6337339513720682,0.31671233852369873,0.6472509884483548],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3166417995359345,0.6337339513720682,0.3230480221519781,0.6472509884483548],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424746,0.658064618109384,0.863594698024624,0.6715816551856705],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7778128762680531,0.658064618109384,0.7818528364763688,0.6715816551856705],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.781814360664861,0.658064618109384,0.7884129623384433,0.6715816551856705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7882269959161557,0.658064618109384,0.7984230859657145,0.6715816551856705],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7986154650232534,0.658064618109384,0.8154871083694101,0.6715816551856705],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7373106720208749,0.658064618109384,0.7736318380842089,0.6715816551856705],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6939612577221218,0.658064618109384,0.7332258233658,0.6715816551856705],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6352215188202612,0.658064618109384,0.6899341227843087,0.6715816551856705],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6111100102753926,0.658064618109384,0.6311559080709402,0.6715816551856705],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیه","boundary":[0.5645542783509921,0.658064618109384,0.6070379868908203,0.6715816551856705],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.1376010233197828,0.658064618109384,0.1552998966133565,0.6715816551856705],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.15722368718874494,0.658064618109384,0.29943028652145903,0.6715816551856705],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30086671681774896,0.658064618109384,0.43076105646797697,0.6715816551856705],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43219748676426695,0.658064618109384,0.562091826414495,0.6715816551856705],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424744,0.6823952848466996,0.8635946980246237,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7762738438077421,0.6823952848466996,0.7803138040160579,0.6959123219229861],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.78027532820455,0.6823952848466996,0.7828980960223295,0.6959123219229861],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7867905656198656,0.6823952848466996,0.7930108218136216,0.6959123219229861],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7969481798579165,0.6823952848466996,0.8154550451931535,0.6959123219229861],"dir":"ltr"},{"str":"اهم","boundary":[0.7451340870274544,0.6823952848466996,0.7721248688001543,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7016564200236755,0.6823952848466996,0.7410235878313745,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6429166811218148,0.6823952848466996,0.6976292850858623,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6188051725769462,0.6823952848466996,0.6388510703724938,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":"کانادا","boundary":[0.5746862420480378,0.6823952848466996,0.6147395618276252,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.554550567358972,0.6823952848466996,0.5705757428519578,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5040190015787688,0.6823952848466996,0.5504785439743997,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.47413612130773486,0.6823952848466996,0.4999341529236939,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.4119335593701751,0.6823952848466996,0.4700320347469062,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39872353075250777,0.6823952848466996,0.40720744718997076,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.36037597194976473,0.6823952848466996,0.3945617304744174,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34357486759137223,0.6823952848466996,0.35631036120044374,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3002254532926193,0.6823952848466996,0.3394643683952923,0.6959123219229861],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.1376010233197826,0.6823952848466996,0.15412638436236936,0.6959123219229861],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1572236871887448,0.6823952848466996,0.24652604569827655,0.6959123219229861],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.24892437128226075,0.6823952848466996,0.25533059389830426,0.6959123219229861],"dir":"ltr"},{"str":"2008","boundary":[0.25520875382852964,0.6823952848466996,0.2897792704682601,0.6959123219229861],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2897087314804958,0.6823952848466996,0.2961149540965394,0.6959123219229861],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424741,0.7067259515840154,0.8635946980246235,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7794801614333893,0.7067259515840154,0.783520121641705,0.7202429886603019],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7834816458301972,0.7067259515840154,0.7861044136479768,0.7202429886603019],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7899968832455128,0.7067259515840154,0.7962171394392688,0.7202429886603019],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8001544974835638,0.7067259515840154,0.815448632557902,0.7202429886603019],"dir":"ltr"},{"str":"اهم","boundary":[0.7483404046531016,0.7067259515840154,0.7753311864258015,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7048627376493226,0.7067259515840154,0.7442299054570216,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.646122998747462,0.7067259515840154,0.7008356027115095,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6220114902025934,0.7067259515840154,0.6420573879981409,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":"استرالیا","boundary":[0.5637847621208364,0.7067259515840154,0.6178817531007594,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5436490874317707,0.7067259515840154,0.5596742629247564,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.4932457743565933,0.7067259515840154,0.5397053167522242,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.4634911467905853,0.7067259515840154,0.48928917840654435,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.40128858485302554,0.7067259515840154,0.45938706022975667,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3879503035303323,0.7067259515840154,0.3964342199677953,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.34973099743261515,0.7067259515840154,0.38366025054721603,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33280164036919685,0.7067259515840154,0.34553713397826835,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.2894522260704439,0.7067259515840154,0.32869114117311693,0.7202429886603019],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.1376010233197825,0.7067259515840154,0.15381857787030712,0.7202429886603019],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.15722368718874466,0.7067259515840154,0.23434845135606755,0.7202429886603019],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.23815114406008533,0.7067259515840154,0.24455736667612887,0.7202429886603019],"dir":"ltr"},{"str":"2008","boundary":[0.24443552660635426,0.7067259515840154,0.27900604324608463,0.7202429886603019],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2789355042583204,0.7067259515840154,0.285341726874364,0.7202429886603019],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942474,0.7310566183213311,0.8635946980246233,0.7445736553976176],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7767868546278454,0.7310566183213311,0.7808268148361611,0.7445736553976176],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7807883390246533,0.7310566183213311,0.7873869406982357,0.7445736553976176],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7872009742759482,0.7310566183213311,0.7973970643255068,0.7445736553976176],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.7975894433830457,0.7310566183213311,0.81553840945142,0.7445736553976176],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7333348381650716,0.7310566183213311,0.7725994038087499,0.7445736553976176],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6867791062406712,0.7310566183213311,0.7291986884279863,0.7445736553976176],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6280393673388105,0.7310566183213311,0.6827519713028579,0.7445736553976176],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.561604466135396,0.7310566183213311,0.623960931318987,0.7445736553976176],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.5097903733049338,0.7310566183213311,0.5574234279515518,0.7445736553976176],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.45310267768348766,0.7310566183213311,0.5056670488383513,0.7445736553976176],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.13760102331978238,0.7310566183213311,0.15447266666593906,0.7445736553976176],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.15722368718874452,0.7310566183213311,0.18969727210130152,0.7445736553976176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.190056379675374,0.7310566183213311,0.319950719325602,0.7445736553976176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32138714962189197,0.7310566183213311,0.45128148927212,0.7445736553976176],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424739,0.7553872850586467,0.8635946980246233,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.777043360037897,0.7553872850586467,0.7810833202462126,0.7689043221349332],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7810448444347048,0.7553872850586467,0.7876434461082872,0.7689043221349332],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7874574796859997,0.7553872850586467,0.7976535697355583,0.7689043221349332],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7978459487930973,0.7553872850586467,0.815544822086671,0.7689043221349332],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.7321805638198384,0.7553872850586467,0.7729456861123196,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.702938947073934,0.7553872850586467,0.728082889894261,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.6535616556389637,0.7553872850586467,0.698828447877854,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5948219167371032,0.7553872850586467,0.6495345207011506,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5822531516445653,0.7553872850586467,0.5907370680820283,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.5417252968563819,0.7553872850586467,0.5780464629197158,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5163312612612544,0.7553872850586467,0.5376083850250506,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49234800542141177,0.7553872850586467,0.5121373978069076,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.41475511888074446,0.7553872850586467,0.4882823946720909,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.36781462884126637,0.7553872850586467,0.41067668286092096,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.28021803130857914,0.7553872850586467,0.3636015274811657,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2561065227637106,0.7553872850586467,0.2761524205592582,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.20429242993324845,0.7553872850586467,0.25186135822735345,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"آسیا","boundary":[0.1667143873606608,0.7553872850586467,0.20021399391342493,0.7689043221349332],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7642437400763124,0.7797179517959624,0.7809358296354328,0.7932349888722489],"dir":"rtl"},{"str":"اقیانوسیه","boundary":[0.6908831928014996,0.7797179517959624,0.7600498766219655,0.7932349888722489],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.13760102331978225,0.7797179517959624,0.15814710666493084,0.7932349888722489],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1613277737495731,0.7797179517959624,0.2953261999606298,0.7932349888722489],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2967626302569198,0.7797179517959624,0.4266569699071478,0.7932349888722489],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4280934002034378,0.7797179517959624,0.5579877398536658,0.7932349888722489],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5594241701499557,0.7797179517959624,0.6893185098001837,0.7932349888722489],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424738,0.8040486185332781,0.8635946980246231,0.8175656556095646],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.775760832987638,0.8040486185332781,0.7798007931959536,0.8175656556095646],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7797623173844458,0.8040486185332781,0.7823850852022254,0.8175656556095646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862775547997614,0.8040486185332781,0.7924978109935173,0.8175656556095646],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.7964351690378124,0.8040486185332781,0.8154422199226502,0.8175656556095646],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7323088165248641,0.8040486185332781,0.7716759843325631,0.8175656556095646],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.6527921394088084,0.8040486185332781,0.728281681587051,0.8175656556095646],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6058516493693302,0.8040486185332781,0.6487137033889848,0.8175656556095646],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5471119104674695,0.8040486185332781,0.601824514431517,0.8175656556095646],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.523000401922601,0.8040486185332781,0.5430462997181486,0.8175656556095646],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.47105805638711296,0.8040486185332781,0.5187552373862439,0.8175656556095646],"dir":"rtl"},{"str":"آسیاي","boundary":[0.41911571085162497,0.8040486185332781,0.46697962036728946,0.8175656556095646],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزي","boundary":[0.3611454881799198,0.8040486185332781,0.41492184739727817,0.8175656556095646],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34857672308738197,0.8040486185332781,0.357060639524845,0.8175656556095646],"dir":"rtl"},{"str":"شمال","boundary":[0.30279050739313695,0.8040486185332781,0.3444982870675585,0.8175656556095646],"dir":"rtl"},{"str":"آفریقا","boundary":[0.2522589416129338,0.8040486185332781,0.29882749880783677,0.8175656556095646],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.13760102331978238,0.8040486185332781,0.15978232865401115,0.8175656556095646],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.16132777374957322,0.8040486185332781,0.25063013225910497,0.8175656556095646],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424739,0.8282891716900852,0.8635946980246233,0.8418062087663718],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7757608329876381,0.8282891716900852,0.7798007931959537,0.8418062087663718],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7797623173844459,0.8282891716900852,0.7823850852022255,0.8418062087663718],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862775547997615,0.8282891716900852,0.7924978109935176,0.8418062087663718],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.7964351690378125,0.8282891716900852,0.8154422199226503,0.8418062087663718],"dir":"ltr"},{"str":"قیمت","boundary":[0.7262809393886471,0.8282891716900852,0.7717016348735684,0.8418062087663718],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.6388125945609857,0.8282891716900852,0.7221704401925672,0.8418062087663718],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5802011083641511,0.8282891716900852,0.6346572069181466,0.8418062087663718],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5560895998192824,0.8282891716900852,0.57613549761483,0.8418062087663718],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.4783684605735891,0.8282891716900852,0.5520239890699615,0.8418062087663718],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.4314279705341111,0.8282891716900852,0.4742900245537657,0.8418062087663718],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.3439596257064498,0.8282891716900852,0.42731747133803116,0.8418062087663718],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.1376010233197823,0.8282891716900852,0.15922442938714845,0.8418062087663718],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.16132777374957313,0.8282891716900852,0.24657093414503528,0.8418062087663718],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.24918087669231223,0.8282891716900852,0.2557153520133817,0.8418062087663718],"dir":"ltr"},{"str":"2006","boundary":[0.2555935119436071,0.8282891716900852,0.2891123564021251,0.8418062087663718],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.28878531200430907,0.8282891716900852,0.29500556819806506,0.8418062087663718],"dir":"ltr"},{"str":"2007","boundary":[0.2989429262423601,0.8282891716900852,0.3335134428820905,0.8418062087663718],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3334429038943263,0.8282891716900852,0.33984912651036986,0.8418062087663718],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424739,0.8526198384274011,0.8635946980246233,0.8661368755036876],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.77819763438313,0.8526198384274011,0.7822375945914458,0.8661368755036876],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.782199118779938,0.8526198384274011,0.7887977204535203,0.8661368755036876],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7886117540312327,0.8526198384274011,0.7988078440807915,0.8661368755036876],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7990002231383304,0.8526198384274011,0.8155255841809171,0.8661368755036876],"dir":"ltr"},{"str":"هزینههاي","boundary":[0.6993478713332087,0.8526198384274011,0.7740550720107936,0.8661368755036876],"dir":"rtl"},{"str":"متغیر","boundary":[0.655741951624404,0.8526198384274011,0.6951988963256209,0.8661368755036876],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6125207900306768,0.8526198384274011,0.651631452428324,0.8661368755036876],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5537810511288161,0.8526198384274011,0.6084936550928637,0.8661368755036876],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5296695425839476,0.8526198384274011,0.5497154403794952,0.8661368755036876],"dir":"rtl"},{"str":"کانادا","boundary":[0.48555061205503924,0.8526198384274011,0.5256039318346267,0.8661368755036876],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46143910351017076,0.8526198384274011,0.48148500130571836,0.8661368755036876],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4257848515129716,0.8526198384274011,0.4573157790435882,0.8661368755036876],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.37666406548805326,0.8526198384274011,0.4215909880586248,0.8661368755036876],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.13760102331978225,0.8526198384274011,0.1592244293871484,0.8661368755036876],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16132777374957308,0.8526198384274011,0.2912221133998011,0.8661368755036876],"dir":"ltr"},{"str":"2006","boundary":[0.29471058697650543,0.8526198384274011,0.3279729260249717,0.8661368755036876],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3279023870372074,0.8526198384274011,0.33412264323096336,0.8661368755036876],"dir":"ltr"},{"str":"2007","boundary":[0.3380600012752584,0.8526198384274011,0.3726305179149888,0.8661368755036876],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424738,0.8769505051647166,0.8635946980246231,0.8904675422410031],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7760429889386948,0.8733402418440483,0.7784733776989355,0.8868572789203348],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7824556241899896,0.8769505051647166,0.7850783920077692,0.8904675422410031],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7890991143103311,0.8769505051647166,0.7953193705040871,0.8904675422410031],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.7992567285483821,0.8769505051647166,0.8154742830989067,0.8904675422410031],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.7173032500368342,0.8769505051647166,0.7718876012958558,0.8904675422410031],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتهاي","boundary":[0.6372735621006747,0.8769505051647166,0.7132184013817593,0.8904675422410031],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.5498052172730132,0.8769505051647166,0.6331630629045947,0.8904675422410031],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5123554274054515,0.8769505051647166,0.545733193888441,0.8904675422410031],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.462208619740326,0.8769505051647166,0.5081615639511047,0.8904675422410031],"dir":"rtl"},{"str":"درجه","boundary":[0.4170636675712105,0.8769505051647166,0.4581943100730155,0.8904675422410031],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.38730904000520255,0.8769505051647166,0.41296599364563313,0.8904675422410031],"dir":"rtl"},{"str":"کانادا","boundary":[0.34306185677126827,0.8769505051647166,0.3832434292558816,0.8904675422410031],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.13760102331978216,0.8769505051647166,0.1589743366123478,0.8904675422410031],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.16132777374957302,0.8769505051647166,0.2100381511184085,0.8904675422410031],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21057681247951726,0.8769505051647166,0.34047115212974527,0.8904675422410031],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424738,0.9012811719020324,0.8635946980246231,0.914798208978319],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7778128762680523,0.9012811719020324,0.7818528364763679,0.914798208978319],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7818143606648601,0.9012811719020324,0.7884129623384425,0.914798208978319],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.788226995916155,0.9012811719020324,0.7984230859657137,0.914798208978319],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.7986154650232525,0.9012811719020324,0.8154871083694093,0.914798208978319],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7373106720208741,0.9012811719020324,0.773631838084208,0.914798208978319],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6792121966441429,0.9012811719020324,0.7334053771528355,0.914798208978319],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6326564647197426,0.9012811719020324,0.6751145227185656,0.914798208978319],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5952066748521807,0.9012811719020324,0.6284561886301444,0.914798208978319],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5364669359503201,0.9012811719020324,0.5911795399143676,0.914798208978319],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.5058145394491308,0.9012811719020324,0.5323628493894914,0.914798208978319],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.4395078909507424,0.9012811719020324,0.5016912149825483,0.914798208978319],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.1376010233197821,0.9012811719020324,0.1602825142036119,0.914798208978319],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.16132777374957297,0.9012811719020324,0.22627494357468697,0.914798208978319],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22699315872283196,0.9012811719020324,0.35688749837305994,0.914798208978319],"dir":"ltr"},{"str":"1990","boundary":[0.3593499503095571,0.9012811719020324,0.3920030890091503,0.914798208978319],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3917722341401037,0.9012811719020324,0.3979924903338597,0.914798208978319],"dir":"ltr"},{"str":"2005","boundary":[0.4019298483781547,0.9012811719020324,0.43544228020142145,0.914798208978319],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1376,0.26303,0.86359,0.9148],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/689ba21cd4f0d157c48e99090561494f.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/e6a56d93d2949cc429b42f9704475940.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.1376,0.0694,0.13634,0.08466]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8081061651951699,0.06940451755749728,0.8636649805069782,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"جداول","boundary":[0.7561638196596818,0.06940451755749728,0.8032417965989477,0.08445348550242959],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75616,0.0694,0.86366,0.08445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ط","boundary":[0.15029804111734696,0.07535201387106323,0.16621176500966522,0.09040098181599554],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1503,0.07535,0.16621,0.0904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.12333063137149018,0.863594698024624,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7741191983633072,0.12333063137149018,0.7741833247158202,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.778223284924136,0.12333063137149018,0.7808460527419155,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7847385223394515,0.12333063137149018,0.7909587785332075,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.7948961365775026,0.12333063137149018,0.8154422199226512,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.6957567955924846,0.12333063137149018,0.769284071383831,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6488163055530064,0.12333063137149018,0.691678359572661,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.5463423942373151,0.12333063137149018,0.644782757979942,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.5117141638803231,0.12333063137149018,0.5422447203117378,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"درجهان","boundary":[0.4514353925181518,0.12333063137149018,0.5076357278604996,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4312997178290861,0.12333063137149018,0.4473248933220718,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.3810246574589347,0.12333063137149018,0.42721486917401136,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.32933881733349846,0.12333063137149018,0.3769718719801164,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.27265112171205225,0.12333063137149018,0.325215492866916,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.13760102331978327,0.12333063137149018,0.1554537998593881,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.15722368718874546,0.12333063137149018,0.27088123438269496,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424749,0.1475711845282973,0.8635946980246243,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7725801659029967,0.1475711845282973,0.7766201261113124,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7765559997587995,0.1475711845282973,0.7831546014323818,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7829686350100943,0.1475711845282973,0.7931647250596531,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.793357104117192,0.1475711845282973,0.8155384094514208,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.698963113218132,0.1475711845282973,0.7726186417145043,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6520226231786538,0.1475711845282973,0.6948846771983085,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.5495487118629625,0.1475711845282973,0.6479890756055894,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.5076100773194944,0.1475711845282973,0.5455472274661546,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"درجهان","boundary":[0.4472030532522972,0.1475711845282973,0.5035316412996709,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.38089640475390873,0.1475711845282973,0.4431117919619711,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.32921056462847254,0.1475711845282973,0.37671536657006455,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.2725228690070263,0.1475711845282973,0.32508724016189,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.13760102331978322,0.1475711845282973,0.159782328654012,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.16132777374957405,0.1475711845282973,0.27092612282945394,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.17190185126561308,0.863594698024624,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.775786483528644,0.17190185126561308,0.7798264437369596,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7797623173844468,0.17190185126561308,0.7863609190580292,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7861749526357417,0.17190185126561308,0.7963710426853003,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.7965634217428392,0.17190185126561308,0.8155319968161694,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.7021694308437794,0.17190185126561308,0.7758249593401518,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6552289408043013,0.17190185126561308,0.6980909948239559,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.55275502948861,0.17190185126561308,0.6511953932312368,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.5024799691184585,0.17190185126561308,0.5486894187392891,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"درجهان","boundary":[0.4422011977562872,0.17190185126561308,0.4985297858036609,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4220655230672215,0.17190185126561308,0.43809069856020727,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.3717904626970701,0.17190185126561308,0.41798067441214676,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.32010462257163386,0.17190185126561308,0.3677376772182518,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.2634169269501877,0.17190185126561308,0.3159812981050514,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.13760102331978324,0.17190185126561308,0.1614175506430922,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.16132777374957408,0.17190185126561308,0.25874852848724506,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.19623251800292885,0.863594698024624,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7730675261820951,0.19623251800292885,0.7771074863904108,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.777069010578903,0.19623251800292885,0.7836676122524854,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7834816458301979,0.19623251800292885,0.7936777358797565,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.7938701149372954,0.19623251800292885,0.8154935210046615,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.6953720374774071,0.19623251800292885,0.7690275659737794,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6484315474379289,0.19623251800292885,0.6912936014575835,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.5459576361222376,0.19623251800292885,0.6443979998648643,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"باقلا","boundary":[0.5108163949451419,0.19623251800292885,0.5419240885491731,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4867048864002733,0.19623251800292885,0.5067507841958209,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.44566402079198647,0.19623251800292885,0.4819467110438126,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4255283461029208,0.19623251800292885,0.4415535215959065,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.3752532857327694,0.19623251800292885,0.42144349744784604,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.32356744560733314,0.19623251800292885,0.3710722475489252,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.26675149728086106,0.19623251800292885,0.31944412114075066,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.20865302190413,0.19623251800292885,0.2627179497077966,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.13760102331978336,0.19623251800292885,0.16085965137622968,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1613277737495742,0.19623251800292885,0.20597895300434005,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424749,0.22056318474024464,0.8635946980246243,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.773324031592147,0.22056318474024464,0.7773639918004628,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7773255159889549,0.22056318474024464,0.7839241176625372,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7837381512402497,0.22056318474024464,0.7939342412898085,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"26","boundary":[0.7941266203473474,0.22056318474024464,0.815499933639913,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.6956285428874588,0.22056318474024464,0.7692840713838311,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6486880528479806,0.22056318474024464,0.6915501068676353,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.5462141415322893,0.22056318474024464,0.6446545052749162,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"نخودفرنگی","boundary":[0.4573350169493431,0.22056318474024464,0.5422318950412353,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"درجهان","boundary":[0.39692799288214586,0.22056318474024464,0.4532565809295196,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3767923181930801,0.22056318474024464,0.39281749368606594,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.32664551052795465,0.22056318474024464,0.3728357222430313,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.27483141769749253,0.22056318474024464,0.32246447234411046,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.21827197478107224,0.22056318474024464,0.27057984052588413,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.13760102331978336,0.22056318474024464,0.16060955860142917,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.1613277737495742,0.22056318474024464,0.2140973492324793,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424749,0.24489385147756032,0.8635946980246243,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.772041504541888,0.24489385147756032,0.7760814647502037,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7760429889386959,0.24489385147756032,0.7826415906122782,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7824556241899907,0.24489385147756032,0.7926517142395495,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"27","boundary":[0.7928440932970884,0.24489385147756032,0.8155255841809181,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.6943460158371998,0.24489385147756032,0.7680015443335722,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6474055257977216,0.24489385147756032,0.6902675798173763,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.5449316144820303,0.24489385147756032,0.6433719782246572,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.5051732759240024,0.24489385147756032,0.5408595910974581,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4465617897271677,0.24489385147756032,0.5010178882811633,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"درجهان","boundary":[0.38615476565997053,0.24489385147756032,0.44248335370734426,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3660190909709048,0.24489385147756032,0.3820442664638906,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.3157440306007534,0.24489385147756032,0.36193424231583005,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.2639299377702913,0.24489385147756032,0.3115629924169092,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.2072422421488451,0.24489385147756032,0.2598066133037088,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.13760102331978327,0.24489385147756032,0.16191773619269326,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.16543186031040283,0.24489385147756032,0.2060238414510991,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424749,0.26922451821487603,0.8635946980246243,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.772041504541888,0.26922451821487603,0.7760814647502037,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7760429889386959,0.26922451821487603,0.7826415906122782,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7824556241899907,0.26922451821487603,0.7926517142395495,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"28","boundary":[0.7928440932970884,0.26922451821487603,0.8155255841809181,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7137121742961103,0.26922451821487603,0.7680336075098287,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"سرانه","boundary":[0.664463135566166,0.26922451821487603,0.7095375487475173,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6057233966643054,0.26922451821487603,0.6604360006283528,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"درکشورهاي","boundary":[0.5081230881395982,0.26922451821487603,0.6016962617264922,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.46118259810012013,0.26922451821487603,0.5040446521197747,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.35883693948945483,0.26922451821487603,0.45714905052705573,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.13760102331978338,0.26922451821487603,0.16191773619269334,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.16543186031040294,0.26922451821487603,0.22631983202144731,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22699315872283324,0.26922451821487603,0.3568874983730612,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942475,0.29355518495219174,0.8635946980246243,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.774606558642406,0.29355518495219174,0.7786465188507218,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7786080430392139,0.29355518495219174,0.7812308108569934,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7851232804545295,0.29355518495219174,0.7913435366482855,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7952808946925805,0.29355518495219174,0.8154806957341592,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"تراز","boundary":[0.7411582531716522,0.29355518495219174,0.7704191078233105,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"کالایی","boundary":[0.6925504779668374,0.29355518495219174,0.737041341340321,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6338107390649768,0.29355518495219174,0.6885233430290242,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6096992305201082,0.29355518495219174,0.6297451283156558,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.557885137689646,0.29355518495219174,0.6055181923362639,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5011974420681997,0.29355518495219174,0.5536335605180375,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.46092609269006823,0.29355518495219174,0.4969522775318425,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4483573275975304,0.29355518495219174,0.45671299132996757,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.37807484524333923,0.29355518495219174,0.44408651252016806,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3528090623532376,0.29355518495219174,0.3738296807069821,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3147180089605463,0.29355518495219174,0.34876910214492185,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.2790637569633472,0.29355518495219174,0.3105946844939638,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"2015","boundary":[0.24084445086563003,0.29355518495219174,0.27501097148452885,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.23237977233392088,0.29355518495219174,0.2408636887713839,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.13760102331978336,0.29355518495219174,0.1565695983931134,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.15722368718874552,0.29355518495219174,0.19781566832944178,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"2030","boundary":[0.19852105820708418,0.29355518495219174,0.2324631365921877,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424749,0.3178858516895074,0.8635946980246243,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7769151073328722,0.3178858516895074,0.7809550675411878,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.78091659172968,0.3178858516895074,0.7835393595474596,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7874318291449955,0.3178858516895074,0.7936520853387516,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.7975894433830466,0.3178858516895074,0.8154422199226513,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"برآورد","boundary":[0.7199965568423792,0.3178858516895074,0.7729328608418179,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6765188898386002,0.3178858516895074,0.7158860576462992,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6177791509367396,0.3178858516895074,0.672491754900787,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5937958950968969,0.3178858516895074,0.6138417928924446,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.5162030085562296,0.3178858516895074,0.589730284347576,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49209150001136104,0.3178858516895074,0.5121373978069086,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.46066958728001645,0.3178858516895074,0.48800665135628624,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.4082142309244248,0.3178858516895074,0.45659756389544426,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.13760102331978327,0.3178858516895074,0.15820482038219355,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.1613277737495741,0.3178858516895074,0.2749853209435236,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27624219745277734,0.3178858516895074,0.40613653710300535,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424749,0.3422165184268231,0.8635946980246243,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7762738438077427,0.3422165184268231,0.7803138040160583,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7802753282045505,0.3422165184268231,0.7828980960223301,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.786790565619866,0.3422165184268231,0.7930108218136221,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"31","boundary":[0.7969481798579171,0.3422165184268231,0.8154550451931539,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.731411047589684,0.3422165184268231,0.7721761698821652,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7021694308437797,0.3422165184268231,0.7272748978525989,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.6527921394088094,0.3422165184268231,0.6980589316476996,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"وعملکرد","boundary":[0.5843051949249807,0.3422165184268231,0.648867606635017,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5255654560231201,0.3422165184268231,0.5802780599871675,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5129966909305822,0.3422165184268231,0.5214806073680452,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.44258595587136523,0.3422165184268231,0.5088541285582459,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.37987038311370186,0.3422165184268231,0.4384754566752852,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.35460460022360024,0.3422165184268231,0.3758817239873965,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3304930916787317,0.3422165184268231,0.3505389894742793,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.2788072515532955,0.3422165184268231,0.3263120534948875,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.2221195559318493,0.3422165184268231,0.27468392708671296,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.18171995384869188,0.3422165184268231,0.218002644100518,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.13760102331978352,0.3422165184268231,0.15499209012129508,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.15722368718874566,0.3422165184268231,0.1775196777590938,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424751,0.3665471851641388,0.8635946980246245,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7725545153619918,0.3665471851641388,0.7765944755703076,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7765559997587997,0.3665471851641388,0.7831546014323821,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7829686350100946,0.3665471851641388,0.7931647250596533,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"32","boundary":[0.7933571041171922,0.3665471851641388,0.815538409451421,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.7112753729006184,0.3665471851641388,0.7685017298831736,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6530486448188614,0.3665471851641388,0.707241825327554,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.602645331743684,0.3665471851641388,0.6489766214342891,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5900765666511462,0.3665471851641388,0.5985604830886092,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5273609938934828,0.3665471851641388,0.5859660674550662,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5019669582983552,0.3665471851641388,0.5232440820621516,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47785544975348676,0.3665471851641388,0.4979013475490343,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.4375841003753553,0.3665471851641388,0.4737385379221555,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.1376010233197835,0.3665471851641388,0.1576469211153311,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.16132777374957433,0.3665471851641388,0.3035343730822884,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30497080337857835,0.3665471851641388,0.43486514302880636,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942475,0.39087785190145447,0.8635946980246243,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7669113963408524,0.39087785190145447,0.770951356549168,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7709128807376602,0.39087785190145447,0.7735356485554398,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7774281181529757,0.39087785190145447,0.7836483743467317,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"33","boundary":[0.7875857323910268,0.39087785190145447,0.8114022597143358,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7085820660950746,0.39087785190145447,0.763031752013819,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"سرانه","boundary":[0.6593330273651303,0.39087785190145447,0.7044074405464816,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"وپیشبینی","boundary":[0.5805858664792299,0.39087785190145447,0.6552097028985476,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5178702937215666,0.39087785190145447,0.57647536728315,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.4597718183448355,0.39087785190145447,0.5137084934434762,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4010320794429749,0.39087785190145447,0.4557446834070224,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37692057089810643,0.39087785190145447,0.396966468693654,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.3249782253626184,0.39087785190145447,0.3726112800092363,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.26816227703614626,0.39087785190145447,0.32085490089603586,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.2278909276580148,0.39087785190145447,0.26404536520481503,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.13760102331978372,0.39087785190145447,0.15739682834053081,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.15722368718874585,0.39087785190145447,0.22623005512792946,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424753,0.4152085186387702,0.8635946980246245,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7740935478223027,0.4152085186387702,0.7781335080306184,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7780950322191106,0.4152085186387702,0.7846936338926929,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7845076674704053,0.4152085186387702,0.7947037575199641,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.794896136577503,0.4152085186387702,0.8154999336399134,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7190987879071983,0.4152085186387702,0.7700600002492383,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.672543055982798,0.4152085186387702,0.7150011139816209,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.593026378866742,0.4152085186387702,0.6685159210449846,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5460858888272638,0.4152085186387702,0.5889479428469184,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4873461499254032,0.4152085186387702,0.5420587538894507,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"درسال","boundary":[0.4315562232391382,0.4152085186387702,0.4831330485653025,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.13760102331978358,0.4152085186387702,0.15870500593179485,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.16132777374957444,0.4152085186387702,0.25874852848724544,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25982585120946294,0.4152085186387702,0.38972019085969095,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"2005","boundary":[0.3939781806665506,0.4152085186387702,0.42749061248981735,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424751,0.4395391853760859,0.8635946980246245,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7752478221675356,0.4395391853760859,0.7792877823758514,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7792493065643435,0.4395391853760859,0.7858479082379259,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7856619418156384,0.43592892205541756,0.7920681644316819,0.44944595913170404],"dir":"ltr"},{"str":"35","boundary":[0.7922028297719591,0.4395391853760859,0.8154614578284055,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"روندارزش","boundary":[0.6898571711612937,0.4395391853760859,0.7710026576311784,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.6231657645478275,0.4395391853760859,0.685862099399737,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5766100326234271,0.4395391853760859,0.6190680906222501,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.49709335550737127,0.4395391853760859,0.5725828976856139,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.4501528654678932,0.4395391853760859,0.4930149194875478,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.39141312656603267,0.4395391853760859,0.4461257305300801,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.13760102331978352,0.4395391853760859,0.1587050059317948,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.16132777374957438,0.4395391853760859,0.25874852848724533,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2598258512094629,0.4395391853760859,0.3897201908596909,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424751,0.4638698521134016,0.8635946980246245,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7757608329876393,0.4638698521134016,0.779800793195955,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7797623173844471,0.4638698521134016,0.7863609190580295,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.786174952635742,0.4638698521134016,0.7963710426853007,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"36","boundary":[0.7965634217428397,0.4638698521134016,0.8195719570244855,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.735386881445487,0.4638698521134016,0.771579794803795,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.6686954748320209,0.4638698521134016,0.7313918096839304,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6221397429076205,0.4638698521134016,0.6645978009064435,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.5426230657915646,0.4638698521134016,0.6181126079698072,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.49568257575208646,0.4638698521134016,0.5385446297717411,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4368145841452,0.4638698521134016,0.49152718810924745,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.13760102331978352,0.4638698521134016,0.1587050059317948,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.16132777374957438,0.4638698521134016,0.3035343730822885,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30497080337857846,0.4638698521134016,0.4348651430288064,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424751,0.48820051885071725,0.8635946980246245,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7703742193765517,0.48820051885071725,0.7744141795848674,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7743757037733595,0.48820051885071725,0.7809743054469419,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7807883390246544,0.48820051885071725,0.7909844290742131,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"37","boundary":[0.7911768081317521,0.48820051885071725,0.8154935210046619,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"مقادیر","boundary":[0.7162772283966286,0.48820051885071725,0.7663663223444924,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7037084633040908,0.48820051885071725,0.7121923797415537,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.6653609045013477,0.48820051885071725,0.6995466630260003,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.5986694978878814,0.48820051885071725,0.6613658327397909,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5399297589860208,0.48820051885071725,0.5946423629500682,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.4622086197403275,0.48820051885071725,0.5358641482366998,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.4152681297008494,0.48820051885071725,0.458130183720504,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"صادرکننده","boundary":[0.32690201593800683,0.48820051885071725,0.41110632942275915,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.13760102331978363,0.48820051885071725,0.15622331608954382,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.15722368718874583,0.48820051885071725,0.19375647021537246,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.194160466236204,0.48820051885071725,0.324054805886432,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424753,0.512531185588033,0.8635946980246245,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7703998699175568,0.512531185588033,0.7744398301258726,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7743757037733596,0.512531185588033,0.780974305446942,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7807883390246545,0.512531185588033,0.7909844290742132,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"38","boundary":[0.7911768081317522,0.512531185588033,0.8154935210046621,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.6967828172326923,0.512531185588033,0.7704383457290647,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6498423271932141,0.512531185588033,0.6927043812128687,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"صادرکننده","boundary":[0.5616044661353973,0.512531185588033,0.6456805269151238,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"نخودفرنگی","boundary":[0.472725341552451,0.512531185588033,0.5576222196443432,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.13760102331978352,0.512531185588033,0.15489590059252564,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.1572236871887457,0.512531185588033,0.2059340645575812,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20647272591868993,0.512531185588033,0.33636706556891793,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3378034958652079,0.512531185588033,0.4676978355154359,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424751,0.5368618523253487,0.8635946980246245,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7729392734770696,0.5368618523253487,0.7769792336853852,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7769407578738774,0.5368618523253487,0.779563525691657,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783455995289193,0.5368618523253487,0.7896762514829491,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":"39","boundary":[0.793613609527244,0.5368618523253487,0.8154486325579028,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.6952437847723815,0.5368618523253487,0.7688993132687538,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6483032947329033,0.5368618523253487,0.691165348752558,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"صادرکننده","boundary":[0.5600654336750864,0.5368618523253487,0.644141494454813,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.5181267991316183,0.5368618523253487,0.5560639492782784,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.13760102331978347,0.5368618523253487,0.1548959005925256,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.15722368718874563,0.5368618523253487,0.25058524381234704,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25161767808780544,0.5368618523253487,0.38151201773803345,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38294844803432343,0.5368618523253487,0.5128427876845514,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942475,0.5611925190626643,0.8635946980246243,0.5747095561389508],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7801214249585197,0.5611925190626643,0.7841613851668354,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7841229093553276,0.5611925190626643,0.7907215110289099,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7905355446066223,0.5611925190626643,0.8007316346561811,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"40","boundary":[0.80092401371372,0.5611925190626643,0.8155640599924261,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.7024259362538315,0.5611925190626643,0.776081464750204,0.5747095561389508],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6554854462143533,0.5611925190626643,0.698347500234008,0.5747095561389508],"dir":"rtl"},{"str":"صادرکننده","boundary":[0.5669910797464848,0.5611925190626643,0.6513236459362629,0.5747095561389508],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.5168442720813592,0.5611925190626643,0.5629254689971639,0.5747095561389508],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.1376010233197834,0.5611925190626643,0.15554998938815762,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.15722368718874558,0.5611925190626643,0.250585243812347,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2516176780878054,0.5611925190626643,0.3815120177380334,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3829484480343233,0.5611925190626643,0.5128427876845514,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942475,0.5855231857999801,0.8635946980246243,0.5990402228762666],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7794801614333902,0.5855231857999801,0.7835201216417059,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7834816458301981,0.5855231857999801,0.7861044136479776,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7899968832455136,0.5855231857999801,0.7962171394392696,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"41","boundary":[0.8001544974835646,0.5855231857999801,0.8154486325579027,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.701784672728702,0.5855231857999801,0.7754402012250745,0.5990402228762666],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6548441826892238,0.5855231857999801,0.6977062367088785,0.5990402228762666],"dir":"rtl"},{"str":"صادرکننده","boundary":[0.5663498162213553,0.5855231857999801,0.6506823824111334,0.5990402228762666],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.5318498385693892,0.5855231857999801,0.5622521422957779,0.5990402228762666],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.13760102331978344,0.5855231857999801,0.1592244293871496,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.16132777374957427,0.5855231857999801,0.2668669247153845,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2680340243311201,0.5855231857999801,0.3979283639813481,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3993647942776381,0.5855231857999801,0.529259133927866,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942475,0.6098538525372957,0.8635946980246243,0.6233708896135822],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7757608329876392,0.6098538525372957,0.7798007931959549,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.779762317384447,0.6098538525372957,0.7863609190580294,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7861749526357419,0.6098538525372957,0.7963710426853006,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"42","boundary":[0.7965634217428395,0.6098538525372957,0.8155319968161696,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.6980653442829511,0.6098538525372957,0.7717208727793233,0.6233708896135822],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6511248542434729,0.6098538525372957,0.6939869082631275,0.6233708896135822],"dir":"rtl"},{"str":"صادرکننده","boundary":[0.562886993185656,0.6098538525372957,0.6469630539653826,0.6233708896135822],"dir":"rtl"},{"str":"باقلا","boundary":[0.5277457520085603,0.6098538525372957,0.5588534456125915,0.6233708896135822],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.13760102331978336,0.6098538525372957,0.16085965137622968,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.1613277737495742,0.6098538525372957,0.2628077266013148,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26392993777029133,0.6098538525372957,0.39382427742051934,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3952607077168093,0.6098538525372957,0.5251550473670373,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424749,0.6341845192746114,0.8635946980246243,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7740935478223023,0.6341845192746114,0.778133508030618,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7780950322191102,0.6341845192746114,0.7846936338926925,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.784507667470405,0.6341845192746114,0.7947037575199638,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.7948961365775027,0.6341845192746114,0.8154999336399129,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.73371959628015,0.6341845192746114,0.769912509638458,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.6747233519682376,0.6341845192746114,0.7296090970840701,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6281676200438373,0.6341845192746114,0.6706256780426603,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.5487791956328074,0.6341845192746114,0.6240122324009981,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5018387055933292,0.6341845192746114,0.5447007596129838,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4429707139864428,0.6341845192746114,0.4978115706555161,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.13760102331978336,0.6341845192746114,0.16085965137622968,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.1613277737495742,0.6341845192746114,0.3076384596431169,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3090748899394069,0.6341845192746114,0.4389692295896349,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424749,0.6585151860119272,0.8635946980246243,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7774281181529756,0.6585151860119272,0.7814680783612914,0.6720322230882136],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7814296025497836,0.6585151860119272,0.784052370367563,0.6720322230882136],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.787944839965099,0.6585151860119272,0.7941650961588551,0.6720322230882136],"dir":"ltr"},{"str":"44","boundary":[0.7981024542031501,0.6585151860119272,0.8154935210046617,0.6720322230882136],"dir":"ltr"},{"str":"روندمقدار","boundary":[0.6931917414919668,0.6585151860119272,0.7730547009115926,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.6341954971800544,0.6585151860119272,0.6890812422958869,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5877680179606799,0.6585151860119272,0.630097823254477,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.5082513408446241,0.6585151860119272,0.5837408830228668,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.461310850805146,0.6585151860119272,0.5041729048248006,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4025711119032855,0.6585151860119272,0.4572837158673329,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.13760102331978338,0.6585151860119272,0.157646921115331,0.6720322230882136],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.16132777374957422,0.6585151860119272,0.2668669247153844,0.6720322230882136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26803402433112006,0.6585151860119272,0.39792836398134807,0.6720322230882136],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942475,0.6828458527492428,0.8635946980246243,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7747348113474319,0.6828458527492428,0.7787747715557477,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7787362957442399,0.6828458527492428,0.7813590635620193,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7852515331595553,0.6828458527492428,0.7914717893533114,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"45","boundary":[0.7954091473976064,0.6828458527492428,0.8154550451931539,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"واردات","boundary":[0.7157642175765248,0.6828458527492428,0.7706499626923572,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"حبوباتکشورهاي","boundary":[0.5834074259897994,0.6828458527492428,0.7117370826387115,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5364669359503212,0.6828458527492428,0.5793289899699758,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"واردکننده","boundary":[0.4559242371940582,0.6828458527492428,0.5321897082377075,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.4039818916585702,0.6828458527492428,0.45155081995267515,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"خاورمیانه","boundary":[0.3304930916787316,0.6828458527492428,0.39989704300349543,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31792432658619374,0.6828458527492428,0.3264082430236568,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"شمال","boundary":[0.2721381108919487,0.6828458527492428,0.31384589056637024,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"آفریقا","boundary":[0.22173479781677144,0.6828458527492428,0.26817510230664854,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.13760102331978336,0.6828458527492428,0.16030175210936704,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.16132777374957422,0.6828458527492428,0.16944616997771345,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.17030546310138697,0.6828458527492428,0.17671168571743048,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"2007","boundary":[0.1767180983526818,0.6828458527492428,0.2112886149924122,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.21121807600464793,0.6828458527492428,0.21762429862069146,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424749,0.7071765194865586,0.8635946980246243,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7749913167574837,0.7071765194865586,0.7790312769657993,0.7206935565628451],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7789928011542915,0.7071765194865586,0.7816155689720711,0.7206935565628451],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785508038569607,0.7071765194865586,0.791728294763363,0.7206935565628451],"dir":"ltr"},{"str":"46","boundary":[0.7956656528076581,0.7071765194865586,0.8154614578284053,0.7206935565628451],"dir":"ltr"},{"str":"سیاستهاي","boundary":[0.6797252074642477,0.7071765194865586,0.7708936428319062,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"حمایتی","boundary":[0.6249613024181898,0.7071765194865586,0.6757173104321884,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5745579893430125,0.7071765194865586,0.6209790559271358,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5504464807981438,0.7071765194865586,0.5704923785936914,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.4728535942574765,0.7071765194865586,0.5463808700488229,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.4259131042179984,0.7071765194865586,0.468775158237653,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.3384447593903371,0.7071765194865586,0.42180260502191846,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.27970502048847656,0.7071765194865586,0.334417624452524,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.255593511943608,0.7071765194865586,0.2756394097391556,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.2199392599464088,0.7071765194865586,0.2514701874770255,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.13760102331978327,0.7071765194865586,0.16005165933456647,0.7206935565628451],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.1613277737495741,0.7071765194865586,0.17756456620585262,0.7206935565628451],"dir":"ltr"},{"str":"2008","boundary":[0.18133519573361395,0.7071765194865586,0.21590571237334436,0.7206935565628451],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424749,0.7315071862238742,0.8635946980246243,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7729392734770694,0.7315071862238742,0.776979233685385,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7769407578738772,0.7315071862238742,0.7795635256916568,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7834559952891927,0.7315071862238742,0.7896762514829487,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"47","boundary":[0.7936136095272438,0.7315071862238742,0.814717592139255,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.7248701596333633,0.7315071862238742,0.7689185511745076,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.6658739153214509,0.7315071862238742,0.7207596604372833,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6071341764195903,0.7315071862238742,0.6618467803836378,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"چین","boundary":[0.5723776933575724,0.7315071862238742,0.6030685656702695,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.13760102331978336,0.7315071862238742,0.16135983692583064,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.1613277737495742,0.7315071862238742,0.3076384596431169,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3090748899394069,0.7315071862238742,0.4389692295896349,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4404056598859249,0.7315071862238742,0.5702999995361528,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424749,0.7558378529611899,0.8635946980246243,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7737087897072248,0.7558378529611899,0.7777487499155404,0.7693548900374764],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7777102741040326,0.7558378529611899,0.7803330419218122,0.7693548900374764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7842255115193482,0.7558378529611899,0.7904457677131042,0.7693548900374764],"dir":"ltr"},{"str":"48","boundary":[0.7943831257573992,0.7558378529611899,0.8154871083694104,0.7693548900374764],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.7147381959363175,0.7558378529611899,0.7695790526053908,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتهاي","boundary":[0.6348367607051839,0.7558378529611899,0.7106533472812425,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.5669910797464847,0.7558378529611899,0.6306108340745805,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5295412898789228,0.7558378529611899,0.5627908036568865,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.4793944822137974,0.7558378529611899,0.5253474264245761,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.42976068536877543,0.7558378529611899,0.4752775703824661,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.3521677988281081,0.7558378529611899,0.42569507461945455,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.30445779255847466,0.7558378529611899,0.34731984657812925,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"صادرکننده","boundary":[0.2162199315006579,0.7558378529611899,0.30029599228038434,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.1376010233197834,0.7558378529611899,0.15464580781772505,0.7693548900374764],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.15722368718874555,0.7558378529611899,0.2140524607857203,0.7693548900374764],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942475,0.7801685196985055,0.8635946980246243,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7761455911027169,0.7801685196985055,0.7801855513110326,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7801470754995248,0.7801685196985055,0.7827698433173043,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7866623129148402,0.7801685196985055,0.7928825691085963,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"49","boundary":[0.7968199271528913,0.7801685196985055,0.8154422199226514,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.7173032500368355,0.7801685196985055,0.7720158540008829,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.6679259586018653,0.7801685196985055,0.7132184013817606,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6332977282448732,0.7801685196985055,0.663982187922319,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.5654520472861739,0.7801685196985055,0.6293283070243216,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5280022574186122,0.7801685196985055,0.5613800239016017,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.48606362287514404,0.7801685196985055,0.5240007730218043,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.43642982603012215,0.7801685196985055,0.4819467110438128,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.35883693948945483,0.7801685196985055,0.43236421528080127,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.31189644944997674,0.7801685196985055,0.35475850346963134,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"صادرکننده","boundary":[0.2235303356871341,0.7801685196985055,0.3077346491718864,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.1376010233197835,0.7801685196985055,0.15529989661335722,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.15722368718874563,0.7801685196985055,0.22217085701385964,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942475,0.8044991864358213,0.8635946980246243,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7774281181529757,0.8044991864358213,0.7814680783612915,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7814296025497837,0.8044991864358213,0.788028204223366,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7878422378010784,0.8044991864358213,0.7980383278506372,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"50","boundary":[0.7982307069081761,0.8044991864358213,0.8155255841809183,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.7185857770870944,0.8044991864358213,0.7732983810511419,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.6692084856521242,0.8044991864358213,0.7145009284320195,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6345802552951321,0.8044991864358213,0.6652647149725779,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.5667345743364328,0.8044991864358213,0.6306108340745805,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.5321063439794408,0.8044991864358213,0.5626369004108553,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5215896221673173,0.8044991864358213,0.5279958447833609,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"شام","boundary":[0.49368824618893353,0.8044991864358213,0.5216601611550816,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.43809711119545874,0.8044991864358213,0.47549559998101015,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"بلبلی","boundary":[0.39654323476706826,0.8044991864358213,0.43386477192960415,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3901049489747683,0.8044991864358213,0.3963829188857859,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.3407533080808033,0.8044991864358213,0.38614194038946803,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.2631604215401359,0.8044991864358213,0.33668769733148235,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.21621993150065788,0.8044991864358213,0.2590819855203125,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"صادرکننده","boundary":[0.6884463914060087,0.8288298531731371,0.7726507048907609,0.8423468902494236],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.13760102331978347,0.8288298531731371,0.1552998966133572,0.8423468902494236],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1572236871887456,0.8288298531731371,0.2912221133998023,0.8423468902494236],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2926585436960923,0.8288298531731371,0.4225528833463203,0.8423468902494236],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4239893136426102,0.8288298531731371,0.5538836532928383,0.8423468902494236],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5553200835891282,0.8288298531731371,0.6852144232393562,0.8423468902494236],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942475,0.8531605199104527,0.8635946980246243,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7767868546278464,0.8531605199104527,0.7808268148361621,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7807883390246543,0.8531605199104527,0.7873869406982366,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.787200974275949,0.8531605199104527,0.7973970643255078,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"51","boundary":[0.7975894433830467,0.8531605199104527,0.8155384094514209,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.717944513561965,0.8531605199104527,0.7726571175260125,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتهاي","boundary":[0.6379148256258055,0.8531605199104527,0.7138596649068901,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.5701973973721322,0.8531605199104527,0.633817151700228,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":"نخودفرنگی","boundary":[0.4813182727891859,0.8531605199104527,0.5662151508810781,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.431684475944164,0.8531605199104527,0.47720136095785465,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.35421984210852253,0.8531605199104527,0.4276188651948431,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.3072793520690445,0.8531605199104527,0.35014140608869904,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":"صادرکننده","boundary":[0.21904149101122775,0.8531605199104527,0.3031175517909542,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.13760102331978347,0.8531605199104527,0.1589743366123491,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.16132777374957433,0.8531605199104527,0.21815654734654907,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942475,0.8774911866477685,0.8635946980246243,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7730675261820954,0.8774911866477685,0.777107486390411,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7770690105789032,0.8774911866477685,0.7836676122524856,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7834816458301981,0.8774911866477685,0.7936777358797568,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"52","boundary":[0.7938701149372956,0.8774911866477685,0.8154935210046618,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"نسبتهاي","boundary":[0.6908831928015008,0.8774911866477685,0.7688993132687537,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.6402233743162717,0.8774911866477685,0.6867021546176567,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.627654609223734,0.8774911866477685,0.6361385256611969,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5650672891710965,0.8774911866477685,0.6238006154377057,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.539673253575969,0.8774911866477685,0.5609503773397653,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5155617450311004,0.8774911866477685,0.535607642826648,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4722123307323474,0.8774911866477685,0.5114512458350204,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.42565659880794704,0.8774911866477685,0.46811465680677006,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.3670451126111124,0.8774911866477685,0.4217577165751598,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.1376010233197836,0.8774911866477685,0.1559539854089894,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.15722368718874577,0.8774911866477685,0.23434845135606863,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2352013318444908,0.8774911866477685,0.3650956714947188,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424753,0.901821853385084,0.8635946980246245,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7715284937217848,0.901821853385084,0.7755684539301005,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7755299781185927,0.901821853385084,0.7781527459363722,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7820452155339082,0.901821853385084,0.7882654717276643,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":"53","boundary":[0.7922028297719592,0.901821853385084,0.8154614578284055,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":"نسبتهاي","boundary":[0.6893441603411903,0.901821853385084,0.7673602808084432,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.6386843418559611,0.901821853385084,0.6851631221573461,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6261155767634233,0.901821853385084,0.6345994932008864,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5635282567107859,0.901821853385084,0.6222615829773951,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5381342211156585,0.901821853385084,0.5594113448794547,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5140227125707898,0.901821853385084,0.5340686103663375,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.4473313059573237,0.901821853385084,0.5100276408092331,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.40077557403292324,0.901821853385084,0.44323363203174626,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.35883693948945516,0.901821853385084,0.3967740896361153,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.13760102331978377,0.901821853385084,0.1566080742046216,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1572236871887459,0.901821853385084,0.2262300551279295,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2269931587228336,0.901821853385084,0.3568874983730616,0.9153388904613706],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1376,0.12333,0.86359,0.91534],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/03dd0b771b15239e172e3a5d72216084.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/a7857b81596678b00244711210dbfaea.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13645,0.0694,0.13641,0.08466]},"elements":[{"words":[{"str":"ي","boundary":[0.8336284534953233,0.07760485338377765,0.8481285760728462,0.09265382132870996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83363,0.0776,0.84813,0.09265],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازار","boundary":[0.20095785960257603,0.06940451755749728,0.23779716659421454,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.1364467489745501,0.06940451755749728,0.19603218621335147,0.08445348550242959],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13645,0.0694,0.2378,0.08445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.12333063137149018,0.863594698024624,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7747348113474317,0.12333063137149018,0.7787747715557474,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7787362957442396,0.12333063137149018,0.7813590635620191,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7852515331595551,0.12333063137149018,0.7914717893533112,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"54","boundary":[0.7954091473976062,0.12333063137149018,0.8154550451931537,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"نسبتهاي","boundary":[0.6925504779668372,0.12333063137149018,0.7705665984340901,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.6418906594816081,0.12333063137149018,0.688369439782993,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"وتغییرات","boundary":[0.5707104081922356,0.12333063137149018,0.6377993981912821,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5453163725971082,0.12333063137149018,0.5665934963609044,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"درصادرات","boundary":[0.45861754399960214,0.12333063137149018,0.5413597766470593,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4120618120752017,0.12333063137149018,0.4545198700740248,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.37756183442323565,0.12333063137149018,0.4079641381496244,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.1376010233197834,0.12333063137149018,0.15660807420462125,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.15722368718874558,0.12333063137149018,0.2424668475842077,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.243409504966148,0.12333063137149018,0.373303844616376,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942475,0.1475711845282973,0.8635946980246243,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7720415045418881,0.1475711845282973,0.7760814647502039,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.776042988938696,0.1475711845282973,0.7786657567564755,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7825582263540115,0.1475711845282973,0.7887784825477676,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"55","boundary":[0.7927158405920626,0.1475711845282973,0.8154165693816463,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"نسبتهاي","boundary":[0.6898571711612936,0.1475711845282973,0.7678732916285466,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.6391973526760645,0.1475711845282973,0.6856761329774494,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6266285875835267,0.1475711845282973,0.6351125040209897,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5640412675308892,0.1475711845282973,0.6227745937974986,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5386472319357618,0.1475711845282973,0.559924355699558,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5145357233908932,0.1475711845282973,0.5345816211864408,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.44784431677742703,0.1475711845282973,0.5105406516293365,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4012885848530266,0.1475711845282973,0.44374664285184967,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.3511417771879011,0.1475711845282973,0.39709472139867985,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.13760102331978355,0.1475711845282973,0.16028251420361336,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.1613277737495744,0.1475711845282973,0.21815654734654916,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.218784985601176,0.1475711845282973,0.34867932525140405,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424751,0.17190185126561308,0.8635946980246245,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7722980099519401,0.17190185126561308,0.7763379701602557,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7762994943487479,0.17190185126561308,0.7828980960223303,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7827121296000428,0.17190185126561308,0.7929082196496015,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"56","boundary":[0.7931005987071404,0.17190185126561308,0.8155512347219236,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"نسبتهاي","boundary":[0.6901136765713455,0.17190185126561308,0.7681297970385984,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.6394538580861163,0.17190185126561308,0.6859326383875013,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6268850929935785,0.17190185126561308,0.6353690094310416,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5642977729409411,0.17190185126561308,0.6230310992075503,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5389037373458135,0.17190185126561308,0.5601808611096099,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.514792228800945,0.17190185126561308,0.5348381265964925,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.4559242371940585,0.17190185126561308,0.510681729604865,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4093685052696581,0.17190185126561308,0.45182656326848114,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.35062876636779755,0.17190185126561308,0.405341370331845,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.1376010233197835,0.17190185126561308,0.16028251420361328,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.16132777374957435,0.17190185126561308,0.2181565473465491,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21878498560117596,0.17190185126561308,0.348679325251404,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942475,0.19623251800292885,0.8635946980246243,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.771015482901681,0.19623251800292885,0.7750554431099966,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7750169672984888,0.19623251800292885,0.7776397351162684,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7815322047138044,0.19623251800292885,0.7877524609075603,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"57","boundary":[0.7916898189518554,0.19623251800292885,0.8154486325579027,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"ضایعات","boundary":[0.7093515823252298,0.19623251800292885,0.7671422512098989,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6506118434233692,0.19623251800292885,0.7053244473874166,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6263720821734746,0.19623251800292885,0.6464179799690223,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.5487791956328073,0.19623251800292885,0.6223064714241537,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5018387055933291,0.19623251800292885,0.5447007596129837,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.4142421080606419,0.19623251800292885,0.4977282063972492,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40167334296810403,0.19623251800292885,0.41002900670054115,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.3635822895754128,0.19623251800292885,0.3976397953950396,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34665293251199447,0.19623251800292885,0.359388426121066,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.30330351821324153,0.19623251800292885,0.34254243331591455,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.1376010233197833,0.19623251800292885,0.1613598369258306,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.16132777374957413,0.19623251800292885,0.20597895300434002,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.20993554895438893,0.19623251800292885,0.21634177157043247,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"2002","boundary":[0.21634818420568375,0.19623251800292885,0.24878329330673296,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.24853961316718376,0.19623251800292885,0.25873570321674255,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"2003","boundary":[0.2589280822742814,0.19623251800292885,0.29299841336441074,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.29278679640111804,0.19623251800292885,0.2991930190171616,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424749,0.22056318474024464,0.8635946980246243,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7844820169294,0.22056318474024464,0.7885219771377157,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7884835013262078,0.22056318474024464,0.7947807091429794,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7987180671872744,0.22056318474024464,0.8049383233810304,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8088756814253254,0.22056318474024464,0.8154742830989078,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"روندتولید،","boundary":[0.700373892973417,0.22056318474024464,0.7802945661103045,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6556136989193792,0.22056318474024464,0.6963788212118603,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6263720821734747,0.22056318474024464,0.6514775491822941,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.5771230434435305,0.22056318474024464,0.6223898356824207,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"وعملکرد","boundary":[0.5086360989597017,0.22056318474024464,0.573198510669738,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.44976810735281525,0.22056318474024464,0.5047372167269145,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4256565988079467,0.22056318474024464,0.4457024966034943,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.38461573319965986,0.22056318474024464,0.4214947985298564,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.13760102331978324,0.22056318474024464,0.16028251420361306,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1613277737495741,0.22056318474024464,0.25063013225910585,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2516176780878052,0.22056318474024464,0.3815120177380332,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.24489385147756032,0.863594698024624,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7807626884836488,0.24489385147756032,0.7848026486919645,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7847641728804567,0.24489385147756032,0.7910613806972283,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7949987387415233,0.24489385147756032,0.8012189949352793,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8051563529795743,0.24489385147756032,0.8154293946521486,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.7358998922655903,0.24489385147756032,0.7766650145580714,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7066582755196859,0.24489385147756032,0.7317637425285051,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.6572809840847157,0.24489385147756032,0.7025477763236059,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.598541245182855,0.24489385147756032,0.6532538491469024,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5744297366379865,0.24489385147756032,0.594475634433534,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5387754846407872,0.24489385147756032,0.5703064121714038,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.4896546986158688,0.24489385147756032,0.5345816211864404,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.13760102331978302,0.24489385147756032,0.1587050059317943,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.16132777374957388,0.24489385147756032,0.27498532094352335,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27624219745277706,0.24489385147756032,0.40613653710300507,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"1385","boundary":[0.4096250106797094,0.24489385147756032,0.4518906896209936,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4519227527972501,0.24489385147756032,0.4581430089910061,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"86","boundary":[0.46208036703530114,0.24489385147756032,0.4855890878665479,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424745,0.26922451821487603,0.8635946980246237,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.779095403318312,0.26922451821487603,0.7831353635266277,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7830968877151199,0.26922451821487603,0.7933699293876941,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7932288514121657,0.26922451821487603,0.8034249414617244,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8036173205192634,0.26922451821487603,0.8155255841809179,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.7342326071002534,0.26922451821487603,0.7749977293927345,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.704990990354349,0.26922451821487603,0.7300964573631682,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.6556136989193788,0.26922451821487603,0.700880491158269,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.593411136981819,0.26922451821487603,0.6515096123585501,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.5514725024383508,0.26922451821487603,0.589409652585011,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.5208201059371615,0.26922451821487603,0.547368415877522,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.4786249659836417,0.26922451821487603,0.5167929709993484,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.1376010233197829,0.26922451821487603,0.16110974415102974,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.16132777374957377,0.26922451821487603,0.266866924715384,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26803402433111967,0.26922451821487603,0.3979283639813476,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"1362","boundary":[0.40334062813344046,0.26922451821487603,0.443220806761243,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4430989666914683,0.26922451821487603,0.4532950567410271,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"84","boundary":[0.453487435798566,0.26922451821487603,0.4745914184105772,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424745,0.29355518495219174,0.8635946980246237,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7823017209439594,0.29355518495219174,0.7863416811522751,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7863032053407673,0.29355518495219174,0.7965762470133415,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7964351690378131,0.29355518495219174,0.8066312590873719,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8068236381449108,0.29355518495219174,0.8155191715456666,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"برآورد","boundary":[0.7255114231584924,0.29355518495219174,0.7783194744529052,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"سطح،","boundary":[0.676390637133574,0.29355518495219174,0.7213303849746481,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدو","boundary":[0.6245765443031118,0.29355518495219174,0.672280137937494,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5645542783509921,0.29355518495219174,0.6206327736235654,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5404427698061236,0.29355518495219174,0.5604886676016712,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"هکتار","boundary":[0.4965803446872669,0.29355518495219174,0.5363066200690384,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.45464171014379884,0.29355518495219174,0.492578860290459,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43412127733965544,0.29355518495219174,0.450511973041965,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.38140941557401203,0.29355518495219174,0.42997230233206774,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.33511018905966344,0.29355518495219174,0.37704241096788027,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.29535185050163554,0.29355518495219174,0.3268827780322522,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.24635931718174306,0.29355518495219174,0.2912477639408068,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.13760102331978286,0.29355518495219174,0.16241792174229383,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.16543186031040238,0.29355518495219174,0.17760945465261124,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.18082218491350996,0.29355518495219174,0.20458099851955727,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2044206826382749,0.29355518495219174,0.21461677268783366,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"86","boundary":[0.21480915174537252,0.29355518495219174,0.23831787257661935,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.24235783278493508,0.29355518495219174,0.24639779299325082,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424744,0.3178858516895074,0.8635946980246237,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7796084141384154,0.3178858516895074,0.7836483743467312,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7836098985352233,0.3178858516895074,0.7938829402077976,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7937418622322692,0.3178858516895074,0.803937952281828,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8041303313393668,0.3178858516895074,0.8154806957341587,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"برآورد","boundary":[0.7228181163529485,0.3178858516895074,0.7756261676473613,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"سطح،","boundary":[0.67369733032803,0.3178858516895074,0.7186370781691042,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.630347916029277,0.3178858516895074,0.66958683113195,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6177791509367392,0.3178858516895074,0.6262630673742021,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5578851376896454,0.3178858516895074,0.6139636329622187,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5337736291447768,0.3178858516895074,0.5538195269403244,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"هکتار","boundary":[0.48991120402592025,0.3178858516895074,0.5296374794076917,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.4552829736689283,0.3178858516895074,0.4858135301003429,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4347625408647849,0.3178858516895074,0.45115323656709444,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.3820506790991415,0.3178858516895074,0.4306135658571972,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.3358797052898187,0.3178858516895074,0.37794017990306145,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.3002254532926195,0.3178858516895074,0.3317563808232362,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.2511046672677012,0.3178858516895074,0.29586486132173906,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.13760102331978288,0.3178858516895074,0.15993623190004275,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.16132777374957372,0.3178858516895074,0.18162376431992186,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.18569578770449402,0.3178858516895074,0.20945460131054133,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.20929428542925896,0.3178858516895074,0.21936212277379186,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"86","boundary":[0.21968275453635658,0.3178858516895074,0.2429349699575516,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.24710318287089325,0.3178858516895074,0.251143143079209,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424745,0.3422165184268231,0.8635946980246237,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7799931722534932,0.3422165184268231,0.7840331324618088,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7839946566503011,0.3422165184268231,0.7902918644670727,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7942292225113676,0.3422165184268231,0.8004494787051236,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8043868367494187,0.3422165184268231,0.81548710836941,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.7350021233304087,0.3422165184268231,0.7758954983279157,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7057605065845043,0.3422165184268231,0.7308659735933235,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.6563832151495341,0.3422165184268231,0.7016500073884243,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.5941806532119742,0.3422165184268231,0.6522791285887054,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.5595524228549822,0.3422165184268231,0.5900829792863967,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.528900026353793,0.3422165184268231,0.5554483362941535,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.4867048864002731,0.3422165184268231,0.5248728914159798,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.13760102331978286,0.3422165184268231,0.15347229556673753,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.15722368718874502,0.3422165184268231,0.27494043249676414,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27624219745277695,0.3422165184268231,0.40613653710300496,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"1362","boundary":[0.4088554944495539,0.3422165184268231,0.4487356730773564,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4486138330075818,0.3422165184268231,0.4588099230571406,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.4590023021146794,0.3422165184268231,0.4827611157207268,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424744,0.3665471851641388,0.8635946980246237,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7785823924982083,0.3665471851641388,0.7826223527065239,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7825838768950162,0.3665471851641388,0.7928569185675904,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.792715840592062,0.3665471851641388,0.8029119306416207,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8031043096991596,0.3665471851641388,0.8155127589104151,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"برآورد","boundary":[0.7217920947127412,0.3665471851641388,0.7746001460071541,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"سطح،","boundary":[0.6726713086878229,0.3665471851641388,0.717611056528897,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدوعملکرد","boundary":[0.5649390364660697,0.3665471851641388,0.6685608094917428,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"درهکتارعدس","boundary":[0.4548982155538505,0.3665471851641388,0.5608798383520001,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4343777827497071,0.3665471851641388,0.4507684784520167,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.3816659209840637,0.3665471851641388,0.4302288077421194,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.33549494717474093,0.3665471851641388,0.3775554217879837,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.13760102331978266,0.3665471851641388,0.15412638436236942,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.15722368718874485,0.3665471851641388,0.20187486644351071,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20236863935786042,0.3665471851641388,0.33226297900808843,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424743,0.39087785190145447,0.8635946980246235,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7785823924982082,0.39087785190145447,0.7826223527065238,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.782583876895016,0.39087785190145447,0.7928569185675903,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927158405920619,0.39087785190145447,0.8029119306416206,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8031043096991595,0.39087785190145447,0.815512758910415,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.7337195962801496,0.39087785190145447,0.7744847185726307,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7044779795342452,0.39087785190145447,0.7295834465430644,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.6551006880992749,0.39087785190145447,0.7003674803381652,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.5928981261617151,0.39087785190145447,0.6509966015384462,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.5426230657915636,0.39087785190145447,0.5888325154123941,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.5119706692903743,0.39087785190145447,0.5385189792307349,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.4699037820418803,0.39087785190145447,0.5079435343525612,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.13760102331978258,0.39087785190145447,0.15780082436136128,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.1613277737495734,0.39087785190145447,0.2587485284872444,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2598258512094619,0.39087785190145447,0.3897201908596899,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"1362","boundary":[0.3919261373861353,0.39087785190145447,0.4318063160139378,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.43168447594416315,0.39087785190145447,0.44188056599372194,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.4420729450512608,0.39087785190145447,0.46583175865730814,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424741,0.4152085186387702,0.8635946980246235,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7811474465987259,0.4152085186387702,0.7851874068070416,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7851489309955338,0.4152085186387702,0.7914461388123054,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7953834968566004,0.4152085186387702,0.8016037530503564,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8055411110946514,0.4152085186387702,0.8154678704636558,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"برآورد","boundary":[0.724228896108233,0.4152085186387702,0.7771652001076719,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"سطح،","boundary":[0.6751081100833147,0.4152085186387702,0.7200478579243889,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6317586957845617,0.4152085186387702,0.6709976108872348,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6191899306920238,0.4152085186387702,0.6276738471294868,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5592959174449301,0.4152085186387702,0.6153744127175034,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.5195375788869021,0.4152085186387702,0.5552623698718656,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.46066958728001567,0.4152085186387702,0.515510443949089,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4401491544758722,0.4152085186387702,0.4565398501781818,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.38743729271022886,0.4152085186387702,0.43600017946828457,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.34126631890090614,0.4152085186387702,0.3833267935141489,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.30561206690370696,0.4152085186387702,0.3371429944343236,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.25661953358381456,0.4152085186387702,0.3015079803428783,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.1376010233197826,0.4152085186387702,0.1594360463504415,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.16132777374957344,0.4152085186387702,0.19380135866213044,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.1950582351713842,0.4152085186387702,0.21881704877743152,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.21865673289614918,0.4152085186387702,0.22885282294570794,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"86","boundary":[0.2290452020032468,0.4152085186387702,0.2525539228344936,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.25264369972801176,0.4152085186387702,0.2566836599363275,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424741,0.4395391853760859,0.8635946980246235,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7784541397931821,0.4395391853760859,0.7824941000014978,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.78245562418999,0.4395391853760859,0.7927286658625643,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7925875878870359,0.4395391853760859,0.8027836779365946,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8029760569941334,0.4395391853760859,0.8155191715456661,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.7335913435751236,0.4395391853760859,0.7743564658676046,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7043497268292191,0.4395391853760859,0.7294551938380384,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.654972435394249,0.4395391853760859,0.7002392276331392,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"سایرحبوبات","boundary":[0.5605784444951891,0.4395391853760859,0.6509004120096766,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.5299260479939998,0.4395391853760859,0.5564743579343604,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.4877309080404799,0.4395391853760859,0.5258989130561867,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.13760102331978258,0.4395391853760859,0.15887814708357878,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.16132777374957344,0.4395391853760859,0.27498532094352296,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27624219745277667,0.4395391853760859,0.4061365371030047,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"1362","boundary":[0.4097532633847349,0.4395391853760859,0.4496334420125374,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4495116019427628,0.4395391853760859,0.4597076919923216,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.4599000710498604,0.4395391853760859,0.4836588846559078,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424741,0.4638698521134016,0.8635946980246235,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7778128762680526,0.4638698521134016,0.7818528364763683,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7818143606648604,0.4638698521134016,0.7920874023374348,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7919463243619064,0.4638698521134016,0.802142414411465,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8023347934690039,0.4638698521134016,0.8155319968161686,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"مقدار","boundary":[0.7300002678343984,0.4638698521134016,0.7735420611906902,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6866508535356454,0.4638698521134016,0.7258897686383184,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.6490728109630576,0.4638698521134016,0.6824505774460472,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5904613247662229,0.4638698521134016,0.6451739287302704,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5699408919620794,0.4638698521134016,0.586331587664389,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.517229030196436,0.4638698521134016,0.5657919169544916,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.4551547209639021,0.4638698521134016,0.5129966909305814,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.4245023244627128,0.4638698521134016,0.45092238169804755,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.38230718450919293,0.4638698521134016,0.4204751895248997,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.13760102331978255,0.4638698521134016,0.1586280543087783,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.16132777374957338,0.4638698521134016,0.28310371717166216,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.28752843549505547,0.4638698521134016,0.29393465811109903,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"1362","boundary":[0.29804515730717895,0.4638698521134016,0.33792533593498153,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.33767524316018094,0.4638698521134016,0.34787133320973973,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.3480637122672786,0.4638698521134016,0.3718225258733259,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.37179046269706945,0.4638698521134016,0.378196685313113,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424741,0.48820051885071725,0.8635946980246235,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7740935478223016,0.48820051885071725,0.7781335080306173,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7780950322191095,0.48820051885071725,0.7883680738916837,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7882269959161553,0.48820051885071725,0.798423085965714,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.798615465023253,0.48820051885071725,0.8154871083694095,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7337195962801493,0.48820051885071725,0.7699125096384574,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6736973303280297,0.48820051885071725,0.729775825600603,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6302196633242507,0.48820051885071725,0.6695868311319497,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.571608177127416,0.48820051885071725,0.6260642756814117,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.5409557806262267,0.48820051885071725,0.5673758378615613,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.4987606406727068,0.48820051885071725,0.5369286456884136,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.13760102331978244,0.48820051885071725,0.1599362319000423,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.16132777374957327,0.48820051885071725,0.2871629152857316,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28855445713526257,0.48820051885071725,0.4184487967854906,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"1362","boundary":[0.4207829960169618,0.48820051885071725,0.4606631746447643,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.46064393673901044,0.48820051885071725,0.4668641929327664,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.47080155097706144,0.48820051885071725,0.49456036458310876,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942474,0.512531185588033,0.8635946980246233,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7725545153619908,0.512531185588033,0.7765944755703065,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7765559997587986,0.512531185588033,0.7828532075755702,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7867905656198653,0.512531185588033,0.7930108218136213,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7969481798579162,0.512531185588033,0.8154550451931531,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"مقدار","boundary":[0.7247419069283366,0.512531185588033,0.7682837002846284,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.6808794818094798,0.512531185588033,0.7206891214495182,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"تضمینی","boundary":[0.6198311942171532,0.512531185588033,0.6767689826133998,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5612197080203185,0.512531185588033,0.6159323119843659,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5486509429277806,0.512531185588033,0.5571348593652437,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.5103033841250375,0.512531185588033,0.5444891426496902,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4933740270616192,0.512531185588033,0.5061095206706907,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4501528654678921,0.512531185588033,0.489520033275591,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.13760102331978244,0.512531185588033,0.1588396712720709,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.1613277737495733,0.512531185588033,0.3158466327647734,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3172830630610634,0.512531185588033,0.44717740271129136,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942474,0.5368618523253487,0.8635946980246233,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7757608329876382,0.5368618523253487,0.7798007931959539,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.779762317384446,0.5368618523253487,0.7860595252012177,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7899968832455126,0.5368618523253487,0.7962171394392686,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8001544974835636,0.5368618523253487,0.8154486325579018,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.7169184919217568,0.5368618523253487,0.7716310958858043,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.6702345072923306,0.5368618523253487,0.7127759295494204,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"نهادههاي","boundary":[0.5963609491974141,0.5368618523253487,0.6663163871537894,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5381342211156571,0.5368618523253487,0.5923274016243496,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4965803446872666,0.5368618523253487,0.5339980713785718,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.45848929129457533,0.5368618523253487,0.4925403844789509,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4151398769958224,0.5368618523253487,0.4543787920984954,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.3564001380939618,0.5368618523253487,0.4111127420580093,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"دریک","boundary":[0.30663808854391406,0.5368618523253487,0.35233452734464094,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"هکتار","boundary":[0.2627756634250575,0.5368618523253487,0.30250193880682896,0.5503788894016352],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.13760102331978258,0.5368618523253487,0.1614945022661071,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.1613277737495734,0.5368618523253487,0.2587485284872444,0.5503788894016352],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424741,0.5611925190626643,0.8635946980246235,0.5747095561389508],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7730675261820945,0.5611925190626643,0.7771074863904102,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7770690105789024,0.5611925190626643,0.7873420522514767,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7872009742759483,0.5611925190626643,0.7973970643255069,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.7975894433830458,0.5611925190626643,0.8155384094514201,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"مقدارواردات","boundary":[0.6703627599973566,0.5611925190626643,0.7687902984694809,0.5747095561389508],"dir":"rtl"},{"str":"نهادههاي","boundary":[0.5963609491974142,0.5611925190626643,0.6663163871537895,0.5747095561389508],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.5536527984237907,0.5611925190626643,0.5922055615545752,0.5747095561389508],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.4742643740127607,0.5611925190626643,0.5496256634859775,0.5747095561389508],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.4250153352828165,0.5611925190626643,0.4700705105584139,0.5747095561389508],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.3943629387816272,0.5611925190626643,0.4209112487219878,0.5747095561389508],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.3281845429882646,0.5611925190626643,0.39036786702007054,0.5747095561389508],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.13760102331978247,0.5611925190626643,0.16124440949130647,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.16132777374957333,0.5611925190626643,0.24251173603096582,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"2003","boundary":[0.2466158225917945,0.5611925190626643,0.28068615368192384,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.28070539158767777,0.5611925190626643,0.28692564778143376,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"2006","boundary":[0.2908630058257288,0.5611925190626643,0.3241253448741951,0.5747095561389508],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942474,0.5855231857999801,0.8635946980246233,0.5990402228762666],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7733496821331511,0.5855231857999801,0.7773896423414668,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7773255159889539,0.5855231857999801,0.7875985576615282,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7874574796859998,0.5855231857999801,0.7976535697355585,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7978459487930974,0.5855231857999801,0.8155448220866711,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"توزیع","boundary":[0.7280764772590098,0.5855231857999801,0.7684376035306594,0.5990402228762666],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیایی","boundary":[0.6526638867037826,0.5855231857999801,0.7240493423211966,0.5990402228762666],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6093144724050296,0.5855231857999801,0.6485533875077026,0.5990402228762666],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5505747335031689,0.5855231857999801,0.6052873374672163,0.5990402228762666],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5264632249583003,0.5855231857999801,0.5465091227538479,0.5990402228762666],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.49080897296110115,0.5855231857999801,0.5223399004917177,0.5990402228762666],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.4415599342311569,0.5855231857999801,0.48661510950675435,0.5990402228762666],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.1376010233197823,0.5855231857999801,0.16255258708257048,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.16543186031040183,0.5855231857999801,0.2263198320214462,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22699315872283213,0.5855231857999801,0.3568874983730601,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"1385","boundary":[0.3616584990000234,0.5855231857999801,0.4039241779413076,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40372538624851745,0.5855231857999801,0.41392147629807624,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"86","boundary":[0.4141138553556151,0.5855231857999801,0.4376225761868619,0.5990402228762666],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424739,0.6098538525372957,0.8635946980246233,0.6233708896135822],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.772041504541887,0.6098538525372957,0.7760814647502028,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7760429889386949,0.6098538525372957,0.7823401967554665,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862775547997615,0.6098538525372957,0.7924978109935176,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.7964351690378125,0.6098538525372957,0.8154422199226503,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"پراکندگی","boundary":[0.6963980591176133,0.6098538525372957,0.7678155779112839,0.6233708896135822],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.6500988326032647,0.6098538525372957,0.6922490841100255,0.6233708896135822],"dir":"rtl"},{"str":"وظرفیت","boundary":[0.579046834018918,0.6098538525372957,0.6460139839481899,0.6233708896135822],"dir":"rtl"},{"str":"کارخانههاي","boundary":[0.48914168779576456,0.6098538525372957,0.5749683979990945,0.6233708896135822],"dir":"rtl"},{"str":"فرآوري","boundary":[0.42604135692302353,0.6098538525372957,0.4851209654932027,0.6233708896135822],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.36730161802116296,0.6098538525372957,0.4220142219852104,0.6233708896135822],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.13760102331978238,0.6098538525372957,0.16255258708257053,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.16543186031040188,0.6098538525372957,0.307638459643116,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3121529548600275,0.6098538525372957,0.318559177476071,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"1385","boundary":[0.3184373374062964,0.6098538525372957,0.36083126905260643,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.36088898276986814,0.6098538525372957,0.3672952053859117,0.6233708896135822],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424739,0.6341845192746114,0.8635946980246233,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.772041504541887,0.6341845192746114,0.7760814647502028,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7760429889386949,0.6341845192746114,0.7823401967554665,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862775547997615,0.6341845192746114,0.7924978109935176,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.7964351690378125,0.6341845192746114,0.8154422199226503,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7315393002947088,0.6341845192746114,0.7678604663580428,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6733125722129518,0.6341845192746114,0.7275057527216444,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.6357345296403641,0.6341845192746114,0.6691122961233537,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5771230434435294,0.6341845192746114,0.6315791419975251,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5530115348986608,0.6341845192746114,0.5730574326942084,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5119706692903738,0.6341845192746114,0.5488497346205704,0.647701556350898],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.137601023319782,0.6341845192746114,0.16107126833952107,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.16132777374957283,0.6341845192746114,0.28716291528573124,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2885544571352622,0.6341845192746114,0.41844879678549013,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.42321979741245347,0.6341845192746114,0.429626020028497,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"2000","boundary":[0.42976068536877415,0.6341845192746114,0.45786726567519936,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4575915223593937,0.6341845192746114,0.4677876124089525,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"2005","boundary":[0.4679799914664914,0.6341845192746114,0.5014924232897581,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5014539474782503,0.6341845192746114,0.5078601700942939,0.647701556350898],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424736,0.6585151860119272,0.8635946980246227,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7744783059373787,0.6585151860119272,0.7785182661456944,0.6720322230882136],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7784797903341866,0.6585151860119272,0.7887528320067608,0.6720322230882136],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7886117540312324,0.6585151860119272,0.7988078440807911,0.6720322230882136],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7990002231383301,0.6585151860119272,0.8155255841809168,0.6720322230882136],"dir":"ltr"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.7042214741241926,0.6585151860119272,0.7703613941060473,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"الگوي","boundary":[0.6594612800701546,0.6585151860119272,0.7001109749281126,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.6094427251100549,0.6585151860119272,0.6554597956733467,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5507029862081944,0.6585151860119272,0.6054155901722418,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.520050589707005,0.6585151860119272,0.5465988996473656,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.4537439412086166,0.6585151860119272,0.5159272652404225,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.40269936460830985,0.6585151860119272,0.449620616742034,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.35537411645375405,0.6585151860119272,0.398569627506476,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.30291876009816243,0.6585151860119272,0.35130209306918186,0.6720322230882136],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.13760102331978188,0.6585151860119272,0.16270649032860113,0.6720322230882136],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1654318603104014,0.6585151860119272,0.2994302865214581,0.6720322230882136],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424734,0.6828458527492428,0.8635946980246227,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7748630640524563,0.6828458527492428,0.778903024260772,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7788645484492641,0.6828458527492428,0.7851617562660357,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7890991143103308,0.6828458527492428,0.7953193705040867,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.7992567285483817,0.6828458527492428,0.8154742830989063,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7165337338066785,0.6828458527492428,0.770855167020397,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"سرانه","boundary":[0.6672846950767343,0.6828458527492428,0.7123591082580856,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.6297066525041465,0.6828458527492428,0.6630844189871361,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5712234190123376,0.6828458527492428,0.6256795175663333,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"درایران","boundary":[0.5101751314200108,0.6828458527492428,0.567100094545755,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.47965098762384745,0.6828458527492428,0.5060710448591822,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.4374558476703276,0.6828458527492428,0.47562385268603435,0.6963628898255293],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.13760102331978166,0.6828458527492428,0.15949376006770222,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.1613277737495725,0.6828458527492428,0.22221574546061687,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2228890721620028,0.6828458527492428,0.35278341181223083,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"2000","boundary":[0.3574261597341682,0.6828458527492428,0.3855327400405934,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.38538524942981367,0.6828458527492428,0.39558133947937246,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"2005","boundary":[0.39987780509773996,0.6828458527492428,0.4333902369210067,0.6963628898255293],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424733,0.7071765194865586,0.8635946980246225,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7740935478223008,0.7071765194865586,0.7781335080306164,0.7206935565628451],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7780950322191086,0.7071765194865586,0.7883680738916828,0.7206935565628451],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7882269959161544,0.7071765194865586,0.7984230859657132,0.7206935565628451],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.7986154650232521,0.7071765194865586,0.8154871083694089,0.7206935565628451],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.7152512067564194,0.7071765194865586,0.7699638107204668,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"هزینههاي","boundary":[0.6363757931654929,0.7071765194865586,0.7110829938430778,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"سالانه","boundary":[0.5858442273852896,0.7071765194865586,0.6323807214039362,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.527104488483429,0.7071765194865586,0.5818170924474764,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.497349860917421,0.7071765194865586,0.5230068145578516,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"خانوارشهري","boundary":[0.4033406281334389,0.7071765194865586,0.49322012381558716,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39077186304090106,0.7071765194865586,0.3992557794783641,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"روستایی","boundary":[0.32459346724753857,0.7071765194865586,0.38650746059879004,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.2582868187491501,0.7071765194865586,0.32050220595721246,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"استان","boundary":[0.2121158449398274,0.7071765194865586,0.25417631955307013,0.7206935565628451],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.13760102331978152,0.7071765194865586,0.1621485910617381,0.7206935565628451],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.16543186031040108,0.7071765194865586,0.21008303956516694,0.7206935565628451],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942473,0.7315071862238742,0.8635946980246223,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7705024720815754,0.7315071862238742,0.7745424322898911,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7745039564783832,0.7315071862238742,0.7808011642951548,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7847385223394499,0.7315071862238742,0.7909587785332058,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.7948961365775008,0.7315071862238742,0.8154422199226495,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"سهم","boundary":[0.7321805638198375,0.7315071862238742,0.7663663223444902,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.6593330273651282,0.7315071862238742,0.7282047299640347,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.602645331743682,0.7315071862238742,0.6552097028985456,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.5523702713735305,0.7315071862238742,0.5985733083591096,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5282587628286618,0.7315071862238742,0.5483046606242095,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"تامین","boundary":[0.4832420633645722,0.7315071862238742,0.5241162004563253,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.4360450679150424,0.7315071862238742,0.4790417872749741,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.38923283058059016,0.7315071862238742,0.4320756466944909,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.3546046002235981,0.7315071862238742,0.38115291016395864,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.28842620443023553,0.7315071862238742,0.35048127575701554,0.7450242233001607],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.13760102331978127,0.7315071862238742,0.1632066758782015,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1654318603104008,0.7315071862238742,0.2100830395651667,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"1368","boundary":[0.21378313010516378,0.7315071862238742,0.25579871627164746,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.255593511943606,0.7315071862238742,0.2657896019931648,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"80","boundary":[0.26598198105070364,0.7315071862238742,0.2843349431399095,0.7450242233001607],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424728,0.7558378529611899,0.8635946980246221,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7688351869162385,0.7558378529611899,0.7728751471245543,0.7693548900374764],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7728366713130465,0.7558378529611899,0.7831097129856207,0.7693548900374764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7829686350100923,0.7558378529611899,0.793164725059651,0.7693548900374764],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.7933571041171898,0.7558378529611899,0.8155384094514188,0.7693548900374764],"dir":"ltr"},{"str":"شاخص","boundary":[0.7111471201955903,0.7558378529611899,0.7648914162366923,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"کالاها","boundary":[0.6654891572063711,0.7558378529611899,0.7070622715405155,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6529203921138333,0.7558378529611899,0.6614043085512963,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.5920003572265324,0.7558378529611899,0.6488483687292611,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفی","boundary":[0.5303108061090762,0.7558378529611899,0.5879283338419602,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5177420410165383,0.7558378529611899,0.5262259574540014,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.4601565764599108,0.7558378529611899,0.5137726197959869,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.41077928502494077,0.7558378529611899,0.45607172780483607,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروشی","boundary":[0.30407303444339495,0.7558378529611899,0.40259676244428855,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.24520504283650849,0.7558378529611899,0.3000458995055818,0.7693548900374764],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.1376010233197813,0.7558378529611899,0.16041717954388832,0.7693548900374764],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.16132777374957216,0.7558378529611899,0.24251173603096468,0.7693548900374764],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424728,0.7801685196985055,0.8635946980246221,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7720415045418859,0.7801685196985055,0.7760814647502017,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7760429889386938,0.7801685196985055,0.7863160306112681,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7861749526357397,0.7801685196985055,0.7963710426852983,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.7965634217428373,0.7801685196985055,0.8155319968161675,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7315393002947078,0.7801685196985055,0.7678604663580417,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.6688237275370444,0.7801685196985055,0.7274288010986278,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.611238262980417,0.7801685196985055,0.664854306316493,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"بهاي","boundary":[0.5743014839329587,0.7801685196985055,0.6071021132433317,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشی","boundary":[0.4731100996675264,0.7801685196985055,0.5703384753476586,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4143703607656658,0.7801685196985055,0.4690829647297133,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39025885222079737,0.7801685196985055,0.4103047500163449,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.3384447593903352,0.7801685196985055,0.3860778140369531,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"شهري","boundary":[0.2872719300850025,0.7801685196985055,0.33432784755900397,0.793685556774792],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.1376010233197814,0.7801685196985055,0.16474570833851238,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1654318603104009,0.7801685196985055,0.2100830395651668,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"1376","boundary":[0.21262885575993082,0.7801685196985055,0.2546444419264145,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.25469574300842485,0.7801685196985055,0.26485335724647585,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"100","boundary":[0.2648277067054707,0.7801685196985055,0.28331533413495363,0.793685556774792],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424729,0.8044991864358213,0.8635946980246223,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7693481977363422,0.8044991864358213,0.773388157944658,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7733496821331501,0.8044991864358213,0.7836227238057244,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783481645830196,0.8044991864358213,0.7936777358797548,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.7938701149372936,0.8044991864358213,0.8154935210046598,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"شاخص","boundary":[0.711660131015694,0.8044991864358213,0.7654044270567959,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"بهاي","boundary":[0.6747233519682357,0.8044991864358213,0.7075239812786088,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروشی","boundary":[0.5721211879475187,0.8044991864358213,0.6706449159484122,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.513381449045658,0.8044991864358213,0.5680940530097054,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.48272905254446874,0.8044991864358213,0.5092773624848294,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.41642240404608033,0.8044991864358213,0.4786057280778862,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"1385","boundary":[0.33639271610992094,0.8044991864358213,0.3786583950512051,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3786904582274616,0.8044991864358213,0.38491071442121755,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"86","boundary":[0.3888480724655126,0.8044991864358213,0.4123567932967594,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.31176819674494877,0.8044991864358213,0.3281588924472584,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.2591845876843312,0.8044991864358213,0.3077474744423869,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"ماه","boundary":[0.230968992578634,0.8044991864358213,0.25511256429975904,0.8180162235121078],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.1376010233197814,0.8044991864358213,0.16316820006669386,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.1654318603104009,0.8044991864358213,0.2222606339073757,0.8180162235121078],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424729,0.8288298531731371,0.8635946980246223,0.8423468902494236],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7696047031463941,0.8288298531731371,0.7736446633547098,0.8423468902494236],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.773606187543202,0.8288298531731371,0.7838792292157762,0.8423468902494236],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7837381512402478,0.8288298531731371,0.7939342412898065,0.8423468902494236],"dir":"ltr"},{"str":"26","boundary":[0.7941266203473454,0.8288298531731371,0.8154999336399111,0.8423468902494236],"dir":"ltr"},{"str":"قیمتهاي","boundary":[0.6896006657512398,0.8288298531731371,0.7655455050323243,0.8423468902494236],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشی","boundary":[0.5882810287807816,0.8288298531731371,0.6856376571659396,0.8423468902494236],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.529541289878921,0.8288298531731371,0.5842538938429684,0.8423468902494236],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5054297813340525,0.8288298531731371,0.5254756791296,0.8423468902494236],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4697755293368533,0.8288298531731371,0.50130645686747,0.8423468902494236],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.1376010233197815,0.8288298531731371,0.16316820006669394,0.8423468902494236],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.16543186031040102,0.8288298531731371,0.2872078037324898,0.8423468902494236],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2885544571352616,0.8288298531731371,0.41844879678548963,0.8423468902494236],"dir":"ltr"},{"str":"1385","boundary":[0.4234763028225047,0.8288298531731371,0.4657419817637889,0.8423468902494236],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.819520655942473,0.8531605199104527,0.8635946980246223,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7683221760961352,0.8531605199104527,0.7723621363044509,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7723236604929431,0.8531605199104527,0.7825967021655174,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7824556241899889,0.8531605199104527,0.7926517142395476,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"27","boundary":[0.7928440932970865,0.8531605199104527,0.8155255841809164,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.727819971848957,0.8531605199104527,0.7641411379122909,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.6799817128742977,0.8531605199104527,0.7235235062305895,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.6134185589658573,0.8531605199104527,0.6759866411127409,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5546788200639966,0.8531605199104527,0.6093914240280441,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.5077383300245185,0.8531605199104527,0.5505811461384192,0.8666775569867392],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.13760102331978133,0.8531605199104527,0.1663809303275925,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.16953594687122955,0.8531605199104527,0.29131189029331833,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2926585436960901,0.8531605199104527,0.42255288334631813,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"1990","boundary":[0.42745213667830734,0.8531605199104527,0.4601052753779006,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.45987442050885396,0.8531605199104527,0.46609467670260996,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"2005","boundary":[0.47003203474690497,0.8531605199104527,0.5036727192751976,0.8666775569867392],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424729,0.8774911866477685,0.8635946980246223,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7724262626569638,0.8774911866477685,0.7764662228652794,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7764277470537717,0.8774911866477685,0.786700788726346,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7865597107508175,0.8774911866477685,0.7967558008003762,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"28","boundary":[0.7969481798579151,0.8774911866477685,0.8196296707417449,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"روندقیمتهاي","boundary":[0.6561267097394808,0.8774911866477685,0.7682644623788735,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.5884092814858075,0.8774911866477685,0.6520290358139034,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5296695425839468,0.8774911866477685,0.5843821465479943,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.4887569296806859,0.8774911866477685,0.5255077423058565,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47618816458814806,0.8774911866477685,0.48454382832058523,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.41744842568628754,0.8774911866477685,0.47208407802731944,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40269936460830946,0.8774911866477685,0.41335716439596143,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتهاي","boundary":[0.32279792937717605,0.8774911866477685,0.3986145159532347,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.2762421974527756,0.8774911866477685,0.31870025545159864,0.891008223724055],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.1376010233197816,0.8774911866477685,0.16801615231667297,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.16953594687122983,0.8774911866477685,0.19389113555564758,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"1990","boundary":[0.19621250951661626,0.8774911866477685,0.22860914280615774,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.22850654064213702,0.8774911866477685,0.23472679683589298,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"2005","boundary":[0.238664154880188,0.8774911866477685,0.27217658670345474,0.891008223724055],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424731,0.901821853385084,0.8635946980246225,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7708872301966532,0.901821853385084,0.7749271904049689,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7748887145934611,0.901821853385084,0.7811859224102327,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7851232804545276,0.901821853385084,0.7913435366482837,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7952808946925787,0.901821853385084,0.8154806957341574,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":"روندقیمتهاي","boundary":[0.6545876772791702,0.901821853385084,0.7667254299185629,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.5868702490254969,0.901821853385084,0.6504900033535927,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5492922064529091,0.901821853385084,0.5826699729358987,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.49068072025607445,0.901821853385084,0.5453933242201219,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46656921171120597,0.901821853385084,0.4866151095067536,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.4261696096280486,0.901821853385084,0.46245229987987474,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.36742987072618805,0.901821853385084,0.4221424746902355,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.32087413880178767,0.901821853385084,0.3633321968006107,0.9153388904613706],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.1376010233197816,0.901821853385084,0.16480342205577425,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.16543186031040114,0.901821853385084,0.2384974263636544,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":"1990","boundary":[0.24071619816060236,0.901821853385084,0.2733693368601956,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.273138481991149,0.901821853385084,0.279358738184905,0.9153388904613706],"dir":"ltr"},{"str":"2005","boundary":[0.28329609622920005,0.901821853385084,0.31680852805246673,0.9153388904613706],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1376,0.12333,0.86359,0.91534],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/0d662c57a0d2b3317a9c413534014b0d.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/932c6f1344b73247d2209cc7cb7a6ace.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.1376,0.0694,0.13634,0.47395]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8081061651951699,0.06940451755749728,0.8636649805069782,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"جداول","boundary":[0.7561638196596818,0.06940451755749728,0.8032417965989477,0.08445348550242959],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75616,0.0694,0.86366,0.08445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ك","boundary":[0.15106755734750235,0.07535201387106323,0.16614597137198694,0.09040098181599554],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15107,0.07535,0.16615,0.0904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.12333063137149018,0.863594698024624,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.773195778887121,0.12333063137149018,0.7772357390954368,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7771972632839289,0.12333063137149018,0.7834944711007005,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7874318291449954,0.12333063137149018,0.7936520853387515,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.7975894433830465,0.12333063137149018,0.8154422199226512,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.7060170119945564,0.12333063137149018,0.7690403912442819,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6590765219550782,0.12333063137149018,0.7019385759747327,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.5913590937014048,0.12333063137149018,0.6549788480295007,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5326193547995441,0.12333063137149018,0.5873319587635916,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.49157848919125735,0.12333063137149018,0.5284575545214538,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.461054345395094,0.12333063137149018,0.48760265533545455,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.39487594960173145,0.12333063137149018,0.45693102092851146,0.13684766844777668],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.13760102331978313,0.12333063137149018,0.16745825304981182,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.16953594687123136,0.12333063137149018,0.30353437308228803,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"1997","boundary":[0.30843362641427724,0.12333063137149018,0.34729419603712386,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.347165943332098,0.12333063137149018,0.3573620333816568,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"2006","boundary":[0.3575544124391956,0.12333063137149018,0.3908167514876619,0.13684766844777668],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.1475711845282973,0.863594698024624,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7725545153619915,0.1475711845282973,0.7765944755703073,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7765559997587994,0.1475711845282973,0.782853207575571,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7867905656198659,0.1475711845282973,0.7930108218136219,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"31","boundary":[0.796948179857917,0.1475711845282973,0.8154550451931538,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"شرکاي","boundary":[0.7147381959363173,0.1475711845282973,0.768520967788927,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6677977058968391,0.1475711845282973,0.7106597599164937,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6172661401166357,0.1475711845282973,0.6636872067007591,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5585264012147751,0.1475711845282973,0.6132390051788226,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5174855356064881,0.1475711845282973,0.5543646009366848,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.4868331391052989,0.1475711845282973,0.5133814490456595,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.44476625185680485,0.1475711845282973,0.4829342568725116,0.1610882216045838],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.13760102331978286,0.1475711845282973,0.16745825304981157,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.16953594687123108,0.1475711845282973,0.2223055223541362,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22288907216200401,0.1475711845282973,0.352783411812232,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"1997","boundary":[0.35832392866935064,0.1475711845282973,0.3971844982921973,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3971588477511921,0.1475711845282973,0.4033791039449481,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"2006","boundary":[0.40731646198924315,0.1475711845282973,0.4408353064477612,0.1610882216045838],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424744,0.17190185126561308,0.8635946980246237,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7688351869162401,0.17190185126561308,0.7728751471245559,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.772836671313048,0.17190185126561308,0.7831097129856223,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7829686350100938,0.17190185126561308,0.7931647250596525,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"32","boundary":[0.7933571041171915,0.17190185126561308,0.8155384094514203,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7228181163529485,0.17190185126561308,0.7647888140726731,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.667541200486787,0.17190185126561308,0.7187909814151352,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.6299631579141993,0.17190185126561308,0.6633409243971888,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5713516717173646,0.17190185126561308,0.6258077702713601,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5472401631724959,0.17190185126561308,0.5672860609680436,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5115859111752967,0.17190185126561308,0.5431168387059134,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"1387","boundary":[0.46823649687654373,0.17190185126561308,0.5115602606342915,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.45977181834483455,0.17190185126561308,0.4682557347822976,0.18541888834189957],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.13760102331978258,0.17190185126561308,0.1685163378662749,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.16953594687123083,0.17190185126561308,0.2791342959511107,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2803462840136054,0.17190185126561308,0.4102406236638334,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"1386","boundary":[0.4137290972405377,0.17190185126561308,0.4557446834070214,0.18541888834189957],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424741,0.19623251800292885,0.8635946980246235,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7671679017509032,0.19623251800292885,0.7712078619592189,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.771169386147711,0.19623251800292885,0.7814424278202853,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7813013498447569,0.19623251800292885,0.7914974398943156,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"33","boundary":[0.7916898189518545,0.19623251800292885,0.8155063462751635,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7189705352021712,0.19623251800292885,0.7630445772843205,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"ضریب","boundary":[0.6631806085159062,0.19623251800292885,0.7149241623586041,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.6072624291246155,0.19623251800292885,0.659172711483847,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5903330720611971,0.19623251800292885,0.6030685656702687,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"کالاهاي","boundary":[0.5304390588141035,0.19623251800292885,0.5862482234061223,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.46284988326545595,0.19623251800292885,0.5262131321835001,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4273238839732827,0.19623251800292885,0.4587265587988735,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"1384","boundary":[0.38358971155945204,0.19623251800292885,0.4232005595067002,0.20974955507921536],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.3454986581667608,0.19623251800292885,0.3795497513511363,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.2930433018111691,0.19623251800292885,0.34142663478218854,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28047453671863126,0.19623251800292885,0.2889584531560943,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"نفوذ","boundary":[0.24238348332594004,0.19623251800292885,0.2763255617110435,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21827197478107152,0.19623251800292885,0.23831787257661913,0.20974955507921536],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6934482469020179,0.22056318474024464,0.7564716261517435,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6458664933374103,0.22056318474024464,0.6894595877757125,0.23408022181653113],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.13760102331978258,0.22056318474024464,0.1685163378662749,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.16953594687123083,0.22056318474024464,0.2507199091526233,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25161767808780455,0.22056318474024464,0.38151201773803256,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38294844803432254,0.22056318474024464,0.5128427876845506,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5142792179808405,0.22056318474024464,0.6441735576310685,0.23408022181653113],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424741,0.24489385147756032,0.8635946980246235,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7828147317640627,0.24489385147756032,0.7868546919723783,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7868162161608705,0.24489385147756032,0.7947486459667222,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7987180671872737,0.24489385147756032,0.8049383233810297,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8088756814253247,0.24489385147756032,0.815474283098907,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"حداق","boundary":[0.7436527682844051,0.24489385147756032,0.7787234704737365,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتهاي","boundary":[0.6493293163731095,0.24489385147756032,0.725248505113189,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"حمایتی","boundary":[0.5944371586220258,0.24489385147756032,0.6452380550827834,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.5598089282650338,0.24489385147756032,0.5903394846964485,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5217178748723424,0.24489385147756032,0.5555124626466662,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.46297813597048193,0.24489385147756032,0.5176907399345294,0.2584108885538468],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.1376010233197826,0.24489385147756032,0.16282191776312516,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.16543186031040213,0.24489385147756032,0.19790544522295914,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19826455279703165,0.24489385147756032,0.32815889244725965,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3295953227435496,0.24489385147756032,0.4594896623937776,0.2584108885538468],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424741,0.26922451821487603,0.8635946980246235,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7790954033183116,0.26922451821487603,0.7831353635266274,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7830968877151195,0.26922451821487603,0.7910293175209713,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7949987387415226,0.26922451821487603,0.8012189949352787,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8051563529795737,0.26922451821487603,0.8154293946521479,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.6974240807578208,0.26922451821487603,0.7749977293927343,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"حمایتی","boundary":[0.642660175711763,0.26922451821487603,0.6933328194674947,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکا","boundary":[0.5912308409963786,0.26922451821487603,0.6386715165854576,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5530115348986614,0.26922451821487603,0.5870626280830369,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.49427179599680077,0.26922451821487603,0.5489843999608482,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.4542569520287211,0.26922451821487603,0.49009717044820783,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.45028111817291827,0.26922451821487603,0.454321078381234,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"دلار","boundary":[0.419628721671729,0.26922451821487603,0.45029394344342083,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.38140941557401187,0.26922451821487603,0.41546050875838736,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.3555023691587808,0.26922451821487603,0.3773181542836858,0.2827415552911625],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.13760102331978272,0.26922451821487603,0.1674582530498114,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.1695359468712309,0.26922451821487603,0.22636472046820566,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"Cwt=45kg","boundary":[0.22968646552837638,0.2656142548942077,0.31439096456272964,0.2791312919704942],"dir":"ltr"},{"str":"،cwt","boundary":[0.31843733740629676,0.2656142548942077,0.3513790446921983,0.2827415552911625],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424743,0.29355518495219174,0.8635946980246235,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7774281181529752,0.29355518495219174,0.7814680783612908,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.781429602549783,0.29355518495219174,0.7933378662114375,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7932288514121655,0.29355518495219174,0.8034249414617242,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8036173205192632,0.29355518495219174,0.8155255841809177,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7315393002947094,0.29355518495219174,0.7733817453094081,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.6743385938531595,0.29355518495219174,0.7274736895453885,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6617698287606217,0.29355518495219174,0.6702537451980848,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.623037511842801,0.29355518495219174,0.6577619317285625,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.5566026106393865,0.29355518495219174,0.6189141873762183,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5190245680667989,0.29355518495219174,0.5524023345497884,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.46041308186996416,0.29355518495219174,0.5149974331289857,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.42976068536877493,0.29355518495219174,0.4562705194976277,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.3634540368703865,0.29355518495219174,0.42563736090219245,0.3070722220284782],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.1376010233197828,0.29355518495219174,0.1654767487571614,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.16543186031040236,0.29355518495219174,0.27908940750435185,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"1382","boundary":[0.28329609622920116,0.29355518495219174,0.32448445244826785,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.324336961837488,0.29355518495219174,0.3345330518870468,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"87","boundary":[0.3347254309445857,0.29355518495219174,0.35954232936709657,0.3070722220284782],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424744,0.3178858516895074,0.8635946980246237,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7806344357786227,0.3178858516895074,0.7846743959869383,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7846359201754306,0.3178858516895074,0.7965441838370851,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.796435169037813,0.3178858516895074,0.8066312590873718,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8068236381449106,0.3178858516895074,0.8155191715456663,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7179445135619644,0.3178858516895074,0.7764726355005324,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6730560668029006,0.3178858516895074,0.713821189095382,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6438144500569962,0.3178858516895074,0.6689583928773232,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.5944371586220261,0.3178858516895074,0.6397039508609162,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5818683935294883,0.3178858516895074,0.5903523099669512,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5385189792307351,0.3178858516895074,0.5776552921693875,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.47977924032887453,0.3178858516895074,0.534491844292922,0.33140288876579393],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.1376010233197828,0.3178858516895074,0.16720816027501098,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.16953594687123102,0.3178858516895074,0.21418712612599689,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21468089904034657,0.3178858516895074,0.3445752386905746,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34601166898686453,0.3178858516895074,0.47590600863709254,0.33140288876579393],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424744,0.3422165184268231,0.8635946980246237,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7779411289730789,0.3422165184268231,0.7819810891813945,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7819426133698868,0.3422165184268231,0.7938508770315413,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7937418622322692,0.3422165184268231,0.803937952281828,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8041303313393668,0.3422165184268231,0.8154806957341587,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"مقدار","boundary":[0.7302567732444506,0.3422165184268231,0.7736703138957165,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6869073589456975,0.3422165184268231,0.7260436718843499,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"وقیمت","boundary":[0.6290653889790182,0.3422165184268231,0.6828160976553714,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"تضمینی","boundary":[0.5680171013866915,0.3422165184268231,0.6249420645124356,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5092773624848309,0.3422165184268231,0.5639899664488783,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4888851823857133,0.3422165184268231,0.5050193726779711,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.4361733206200699,0.3422165184268231,0.4847105568371204,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.3739707586825101,0.3422165184268231,0.43206923405924125,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.339470781030544,0.3422165184268231,0.36598061515939684,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.2972756410770241,0.3422165184268231,0.33544364609273086,0.3557335555031096],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.13760102331978308,0.3422165184268231,0.16665026100814861,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.16953594687123127,0.3422165184268231,0.20200953178378828,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2055749569835082,0.3422165184268231,0.2119811795995517,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"1370","boundary":[0.21596342609060581,0.3422165184268231,0.2528232535150484,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2526436997280122,0.3422165184268231,0.26283978977757094,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.26303216883510977,0.3422165184268231,0.28679098244115714,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2867589192649006,0.3422165184268231,0.29316514188094417,0.3557335555031096],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424746,0.3665471851641388,0.863594698024624,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7783258870881566,0.3665471851641388,0.7823658472964724,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7823273714849646,0.3665471851641388,0.7902598012908163,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7942292225113677,0.3665471851641388,0.8004494787051237,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8043868367494188,0.3665471851641388,0.8154871083694101,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"صادرات،","boundary":[0.7072995390448152,0.3665471851641388,0.7744270048553694,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"واردات،","boundary":[0.6440709554670482,0.3665471851641388,0.7031313261314734,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.5962326964923887,0.3665471851641388,0.6401528353285071,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.583663931399851,0.3665471851641388,0.592147847837314,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.5247959397929645,0.3665471851641388,0.5796047332857813,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.45707851153929113,0.3665471851641388,0.5206597900558794,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.3983387726374306,0.3665471851641388,0.45305137660147804,0.3800642222404253],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.1376010233197831,0.3665471851641388,0.16770834582461228,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.1695359468712313,0.3665471851641388,0.2628975034948327,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2639299377702911,0.3665471851641388,0.3938242774205191,0.3800642222404253],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424746,0.39087785190145447,0.863594698024624,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.776915107332872,0.39087785190145447,0.7809550675411876,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7809165917296798,0.39087785190145447,0.7928248553913343,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927158405920622,0.39087785190145447,0.8029119306416209,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8031043096991599,0.39087785190145447,0.8155127589104154,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"آمار","boundary":[0.741158253171652,0.39087785190145447,0.7728623218540536,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.6744668465581858,0.39087785190145447,0.7371631814100953,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.661898081465648,0.39087785190145447,0.670381997903111,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.6029018371537356,0.39087785190145447,0.657787582269568,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"اقلام","boundary":[0.5634000040057594,0.39087785190145447,0.598759274781399,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5164595139662813,0.39087785190145447,0.5593215679859359,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4578480277694466,0.39087785190145447,0.5123041263234422,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4337365192245781,0.39087785190145447,0.45378241702012573,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.3673016180211638,0.39087785190145447,0.42961319475799564,0.404394888977741],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.13760102331978322,0.39087785190145447,0.16770834582461241,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.16953594687123144,0.39087785190145447,0.3158466327647742,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"1386","boundary":[0.321258896916867,0.39087785190145447,0.3632744830833507,0.404394888977741],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.4152085186387702,0.863594698024624,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7769151073328721,0.4152085186387702,0.7809550675411877,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7809165917296799,0.4152085186387702,0.7928248553913344,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927158405920623,0.4152085186387702,0.802911930641621,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.80310430969916,0.4152085186387702,0.8155127589104155,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"آمارصادرات","boundary":[0.6785709331190145,0.4152085186387702,0.7729713366533256,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"وواردات","boundary":[0.6109817575703671,0.4152085186387702,0.6744796718286885,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"اقلام","boundary":[0.5714799244223909,0.4152085186387702,0.6068391951980306,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5245394343829128,0.4152085186387702,0.5674014884025674,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.46579969548105227,0.4152085186387702,0.5205122994450997,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4416881869361838,0.4152085186387702,0.4617340847317314,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.37538153843779537,0.4152085186387702,0.43756486246960125,0.4287255557150567],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.13760102331978324,0.4152085186387702,0.16522665598236133,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.16543186031040277,0.4152085186387702,0.2912670018465612,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"1387","boundary":[0.2929150491061439,0.4152085186387702,0.33623881286389173,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.33623881286389173,0.4152085186387702,0.34245906905764767,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"88","boundary":[0.34639642710194274,0.4152085186387702,0.37121332552445374,0.4287255557150567],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.4395391853760859,0.863594698024624,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7794801614333899,0.4395391853760859,0.7835201216417056,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7834816458301979,0.4395391853760859,0.7914140756360495,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7953834968566009,0.4395391853760859,0.801603753050357,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.805541111094652,0.4395391853760859,0.8154678704636564,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7211508311876123,0.4395391853760859,0.7754722644013307,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7085820660950743,0.4395391853760859,0.7170659825325374,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6503553380133174,0.4395391853760859,0.70454851852201,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"سرانه","boundary":[0.601106299283373,0.4395391853760859,0.6461807124647243,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5422383076764865,0.4395391853760859,0.5970791643455599,0.45305622245237237],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.1376010233197832,0.4395391853760859,0.16522665598236128,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.16543186031040272,0.4395391853760859,0.2750302093902826,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2762421974527773,0.4395391853760859,0.4061365371030053,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4075729673992952,0.4395391853760859,0.5374673070495233,0.45305622245237237],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.4638698521134016,0.863594698024624,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7767868546278461,0.4638698521134016,0.7808268148361618,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.780788339024654,0.4638698521134016,0.7926966026863086,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7925875878870364,0.4638698521134016,0.8027836779365952,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8029760569941341,0.4638698521134016,0.8155191715456668,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7185857770870943,0.4638698521134016,0.7727789575957869,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7060170119945565,0.4638698521134016,0.7145009284320195,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6477902839127995,0.4638698521134016,0.701983464421492,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"سرانه،","boundary":[0.5943089059170005,0.4638698521134016,0.6435579446469448,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.5646825310560184,0.4638698521134016,0.5901342803684075,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"مطلوب","boundary":[0.5036342434636917,0.4638698521134016,0.5607131098354668,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49106547837115383,0.4638698521134016,0.4995493948086169,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4477160640724009,0.4638698521134016,0.4869806297160791,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.3889763251705403,0.4638698521134016,0.4436889291345878,0.4773868891896881],"dir":"rtl"},{"str":"170","boundary":[0.13760102331978324,0.4638698521134016,0.16255258708257142,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.16543186031040277,0.4638698521134016,0.2547342188199345,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2557217646486339,0.4638698521134016,0.3856161042988619,0.4773868891896881],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.48820051885071725,0.863594698024624,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7761455911027166,0.48820051885071725,0.7801855513110323,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7801470754995244,0.48820051885071725,0.7920553391611791,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7919463243619069,0.48820051885071725,0.8021424144114656,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8023347934690046,0.48820051885071725,0.8155319968161693,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7293590043092695,0.48820051885071725,0.7719004265663594,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.6781861750039369,0.48820051885071725,0.7252998061951998,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6193181833970504,0.48820051885071725,0.6741590400661237,0.5017175559270037],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.1376010233197832,0.48820051885071725,0.1685163378662755,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.16953594687123144,0.48820051885071725,0.22230552235413656,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22288907216200438,0.48820051885071725,0.3527834118122324,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35421984210852236,0.48820051885071725,0.4841141817587504,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48555061205504035,0.48820051885071725,0.6154449517052684,0.5017175559270037],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8195206559424747,0.512531185588033,0.863594698024624,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7724262626569656,0.512531185588033,0.7764662228652813,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7764277470537735,0.512531185588033,0.788336010715428,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.788226995916156,0.512531185588033,0.7984230859657147,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7986154650232535,0.512531185588033,0.8154871083694103,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7320523111148133,0.512531185588033,0.7682259865673674,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.6881898859959567,0.512531185588033,0.7279546371892359,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.6259873240583969,0.512531185588033,0.6840857994351279,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5673758378615621,0.512531185588033,0.6220884418256095,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5468554050574186,0.512531185588033,0.5632461007597281,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.4941435432917751,0.512531185588033,0.5426807795088257,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.43206923405924125,0.512531185588033,0.4901677094359724,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4195004689667034,0.512531185588033,0.42798438540416645,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"درصدي","boundary":[0.3528090623532373,0.512531185588033,0.41540920767637735,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.335879705289819,0.512531185588033,0.3486151988988905,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.2811158002437612,0.512531185588033,0.3319038714340162,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.21891323830620144,0.512531185588033,0.27701171368293254,0.5260482226643195],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.13760102331978308,0.512531185588033,0.16530360760537668,0.5260482226643195],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.16543186031040263,0.512531185588033,0.21820143579330775,0.5260482226643195],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1376,0.12333,0.86359,0.52605],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/294b6a89608e010003d731c4b9a7a1a0.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/2a7eea7bb3daa5341867a219d9e1436f.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/f00a417bb36f4a7c8ab343d5e476af17.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/fe7868a7ddfd2a49a4de470a964e5254.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13658,0.33559,0.13624,0.10243]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.49632383927721563,0.3355910142216277,0.5872875833276527,0.3746101945818414],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.41295958101038294,0.3355910142216277,0.4852640955120125,0.3746101945818414],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7838776901833177,0.39946130244721145,0.8140296446294959,0.4294691247565675],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.7097363404403072,0.39946130244721145,0.7652142282952442,0.4294691247565675],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.648754872507299,0.39946130244721145,0.7011577735065352,0.4294691247565675],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی،","boundary":[0.5109446476501678,0.39946130244721145,0.6217724271604258,0.4294691247565675],"dir":"rtl"},{"str":"تولید،","boundary":[0.4118053066651498,0.39946130244721145,0.5026029634625785,0.4294691247565675],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف،","boundary":[0.2935563126312733,0.39946130244721145,0.40344451282451166,0.4294691247565675],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.23651900013592644,0.39946130244721145,0.28512087571631006,0.4294691247565675],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.18620879852459793,0.39946130244721145,0.21785553824785298,0.4294691247565675],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6466360095675662,0.452357974205746,0.6650432225509979,0.4823657965151021],"dir":"rtl"},{"str":"ساختا","boundary":[0.5533348599680321,0.452357974205746,0.6383667881583165,0.4823657965151021],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.4736899301469503,0.452357974205746,0.5260928311461863,0.4823657965151021],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.3352384417646896,0.452357974205746,0.446706715283847,0.4823657965151021],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7998979920735124,0.5447189381313423,0.8200475180547211,0.5642735851017034],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8201619194676041,0.5447189381313423,0.8317952093296831,0.5642735851017034],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8317046629199347,0.5447189381313423,0.8518541889011434,0.5642735851017034],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8519685903140265,0.5447189381313423,0.8636018801761054,0.5642735851017034],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7351303760354347,0.5447189381313423,0.7946605363583699,0.5642735851017034],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.769117342867297,0.5853308584267364,0.8332674221306752,0.6048855053970975],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7319240584097871,0.5853308584267364,0.7635955509051122,0.6048855053970975],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7114036256056439,0.5853308584267364,0.7264044467435877,0.6048855053970975],"dir":"rtl"},{"str":"غلات،","boundary":[0.6499705798982394,0.5853308584267364,0.7058270697384128,0.6048855053970975],"dir":"rtl"},{"str":"دومین","boundary":[0.5936676423918709,0.5853308584267364,0.6444867507367421,0.6048855053970975],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.5559613471142574,0.5853308584267364,0.5881894563493948,0.6048855053970975],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.5120989219954009,0.5853308584267364,0.5505054770424558,0.6048855053970975],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.4483573275975302,0.5853308584267364,0.5064681152339437,0.6048855053970975],"dir":"rtl"},{"str":"بشراست","boundary":[0.36807113425131904,0.5853308584267364,0.4427691007341419,0.6048855053970975],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3626845206402312,0.5853308584267364,0.3680280413424302,0.6048855053970975],"dir":"ltr"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.2867589192649005,0.5853308584267364,0.3572822601991304,0.6048855053970975],"dir":"rtl"},{"str":"دان","boundary":[0.2560045618632157,0.5853308584267364,0.2813862851986607,0.6048855053970975],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.20493369345837853,0.5853308584267364,0.2459285163455611,0.6048855053970975],"dir":"rtl"},{"str":"خشک","boundary":[0.13657500167957573,0.5853308584267364,0.19955618578934772,0.6048855053970975],"dir":"rtl"},{"str":"خوراکی","boundary":[0.7924593351820102,0.6178618609903326,0.863650616204015,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7376954301359524,0.6178618609903326,0.7865385490544896,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7188685743016758,0.6178618609903326,0.731809913502314,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6987328996126101,0.6178618609903326,0.7027962018132405,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6226527537277232,0.6178618609903326,0.6827395307904709,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":"بقولات","boundary":[0.5559613471142572,0.6178618609903326,0.6166604025907982,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":"تعلق","boundary":[0.5136379544557114,0.6178618609903326,0.5500128584024511,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.4647736738408448,0.6178618609903326,0.5076609936433895,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45938706022975706,0.6178618609903326,0.464730580931956,0.6374165079606937],"dir":"ltr"},{"str":"بذرهاي","boundary":[0.39141312656603194,0.6178618609903326,0.45385526455658004,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":"رسیده","boundary":[0.3284410483983167,0.6178618609903326,0.38532727920714305,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31189644944997613,0.6178618609903326,0.3226391525283553,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":"خشک","boundary":[0.2435377576711733,0.6178618609903326,0.30651894178094535,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.20467718804832666,0.6178618609903326,0.23768456071920144,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.13657500167957565,0.6178618609903326,0.19897173821254463,0.6374165079606937],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.816057832906775,0.6503928635539288,0.8637598875086969,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.7618069386808208,0.6503928635539288,0.8106500575993582,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.7046062322392711,0.6503928635539288,0.7563437582048328,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد،","boundary":[0.6590765219550778,0.6503928635539288,0.6992642505695323,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیت","boundary":[0.6023888263336316,0.6503928635539288,0.6537088897443339,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداري","boundary":[0.5217178748723428,0.6503928635539288,0.596972458094978,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.4687495076966475,0.6503928635539288,0.5163402389506069,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45258966686338453,0.6503928635539288,0.4633323699417637,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.37640756007800197,0.6503928635539288,0.4473014230770517,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.33882951750541423,0.6503928635539288,0.37105762674055165,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.2816288110638644,0.6503928635539288,0.33336633702942614,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"سرشار","boundary":[0.2228890721620038,0.6503928635539288,0.2762686175100121,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20262514476791219,0.6503928635539288,0.21762596590585612,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.13657500167957554,0.6503928635539288,0.19727405715611673,0.6699475105242899],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.814775305856516,0.6829238661175249,0.8636184247750534,0.702478513087886],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8093886922454284,0.6829238661175249,0.8147322129476274,0.702478513087886],"dir":"ltr"},{"str":"درحال","boundary":[0.7780950322191096,0.7154548686811212,0.8333114128084987,0.7350095156514823],"dir":"rtl"},{"str":"حاضردر","boundary":[0.7024259362538308,0.7154548686811212,0.7721700137523232,0.7350095156514823],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهایی","boundary":[0.6114947683904698,0.7154548686811212,0.697034833798067,0.7350095156514823],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5905895774712487,0.7154548686811212,0.6055903986091927,0.7350095156514823],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.5403145171010975,0.7154548686811212,0.5847881946121074,0.7350095156514823],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5214876612668209,0.7154548686811212,0.534429000467459,0.7350095156514823],"dir":"rtl"},{"str":"دنیاي","boundary":[0.4609260926900675,0.7154548686811212,0.5055389243860307,0.7350095156514823],"dir":"rtl"},{"str":"درحال","boundary":[0.4000060578027667,0.7154548686811212,0.45522243839215587,0.7350095156514823],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.3548873974381815,0.7154548686811212,0.39418453926893626,0.7350095156514823],"dir":"rtl"},{"str":"نامیده","boundary":[0.2927867964011173,0.7154548686811212,0.33895815496855514,0.7350095156514823],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.22045227076651153,0.7154548686811212,0.2870986606805138,0.7350095156514823],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20429242993324856,0.7154548686811212,0.21503513301162772,0.7350095156514823],"dir":"rtl"},{"str":"دوسوم","boundary":[0.13657500167957526,0.7154548686811212,0.19872126067962867,0.7350095156514823],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیت","boundary":[0.800667508303667,0.7478957576642087,0.8636765232504297,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.7505207006385415,0.7478957576642087,0.7949943781495515,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7297437624243464,0.7478957576642087,0.7447445835622903,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7037084633040892,0.7478957576642087,0.7243589443511289,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.661898081465647,0.7478957576642087,0.6983564779233585,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"جاي","boundary":[0.6114947683904697,0.7478957576642087,0.6566085551522639,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5723776933575713,0.7478957576642087,0.605830359420296,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5204353478220832,0.7478957576642087,0.5665232138785492,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.48221604172436605,0.7478957576642087,0.5146389668184378,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.41860270003152145,0.7478957576642087,0.47671028135030935,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"وجوددارد","boundary":[0.32369569831235806,0.7478957576642087,0.4128657000303031,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3183090847012704,0.7478957576642087,0.32365260540346935,0.7674504046345698],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.30253400198308517,0.7478957576642087,0.3128870733435956,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"یم","boundary":[0.2658537283456787,0.7478957576642087,0.29209820762783295,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.2018556285377564,0.7478957576642087,0.25996641617417,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17543557130242174,0.7478957576642087,0.19608605234946144,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1365750016795751,0.7478957576642087,0.16958237435044987,0.7674504046345698],"dir":"rtl"},{"str":"کشورها","boundary":[0.7979742014981231,0.780426760227805,0.863599315122004,0.7999814071981661],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتا","boundary":[0.743723307272169,0.780426760227805,0.7918149935919595,0.7999814071981661],"dir":"rtl"},{"str":"نشاست","boundary":[0.6886009359155637,0.780426760227805,0.7377501940409977,0.7999814071981661],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6263720821734735,0.780426760227805,0.6724599482299395,0.7999814071981661],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6011325910879022,0.780426760227805,0.6204471919593922,0.7999814071981661],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.570069144667105,0.780426760227805,0.585069965805049,0.7999814071981661],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهانی","boundary":[0.4940152905867485,0.780426760227805,0.5642324923140816,0.7999814071981661],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.4437402302165971,0.780426760227805,0.488074753542654,0.7999814071981661],"dir":"rtl"},{"str":"برنج","boundary":[0.3950042023067565,0.780426760227805,0.43765528062664344,0.7999814071981661],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3880785562353581,0.780426760227805,0.39503626548301296,0.7999814071981661],"dir":"ltr"},{"str":"گندم،","boundary":[0.3258759942977983,0.780426760227805,0.3820664541818591,0.7999814071981661],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت،","boundary":[0.27098383654671465,0.780426760227805,0.32002177132418624,0.7999814071981661],"dir":"rtl"},{"str":"سورگوم،","boundary":[0.18120694302858711,0.780426760227805,0.26483860818539884,0.7999814071981661],"dir":"rtl"},{"str":"ارزن","boundary":[0.13657500167957512,0.780426760227805,0.1752598650965363,0.7999814071981661],"dir":"rtl"},{"str":"وگیاهان","boundary":[0.7969481798579159,0.8129577627914012,0.8637143577984121,0.8325124097617623],"dir":"rtl"},{"str":"غدهاي","boundary":[0.7364129030856927,0.8129577627914012,0.7910683063432986,0.8325124097617623],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.7008869037935194,0.8129577627914012,0.7307493918844542,0.8325124097617623],"dir":"rtl"},{"str":"سیبزمینی","boundary":[0.607390681829641,0.8129577627914012,0.6950585878663227,0.8325124097617623],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5975415153471773,0.8129577627914012,0.6016048175478077,0.8325124097617623],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.5362104305402684,0.8129577627914012,0.5815746948349783,0.8325124097617623],"dir":"rtl"},{"str":"میآید","boundary":[0.4693907712217764,0.8129577627914012,0.530522294819665,0.8325124097617623],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46400415761068875,0.8129577627914012,0.4693476783128877,0.8325124097617623],"dir":"ltr"},{"str":"آنچ","boundary":[0.43412127733965483,0.8129577627914012,0.46394490486096673,0.8325124097617623],"dir":"rtl"},{"str":"مسلم","boundary":[0.3639670476904895,0.8129577627914012,0.4119195798253269,0.8325124097617623],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.3052273087886289,0.8129577627914012,0.35827288409274977,0.8325124097617623],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.2478983496420532,0.8129577627914012,0.29955238309664306,0.8325124097617623],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.17530731859739573,0.8129577627914012,0.24237963574478877,0.8325124097617623],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.13657500167957498,0.8129577627914012,0.16958237435044976,0.8325124097617623],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.7741191983633061,0.8454887653549973,0.8637066626361105,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.7417995166967802,0.8454887653549973,0.7687397669036999,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.7019129254337265,0.8454887653549973,0.7363675016281135,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"وکمبود","boundary":[0.633297728244872,0.8454887653549973,0.6964458973765877,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"جدي","boundary":[0.5823814043495911,0.8454887653549973,0.6279404845032353,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.5162030085562285,0.8454887653549973,0.5769020640327698,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5000431677229655,0.8454887653549973,0.5107858708013447,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"سوء","boundary":[0.4604130818699634,0.8454887653549973,0.4945510021356414,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"تغذی","boundary":[0.4208092878214917,0.8454887653549973,0.45501607978976866,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"میلیونها","boundary":[0.33767524316018055,0.8454887653549973,0.40526762502645364,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.289965236890547,0.8454887653549973,0.3322959399532793,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2695730567914294,0.8454887653549973,0.28457387792937333,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24353775767117242,0.8454887653549973,0.2641882387182121,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.18620879852459682,0.8454887653549973,0.238057647838121,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.1365750016795749,0.8454887653549973,0.1810486791905849,0.8650434123253584],"dir":"rtl"},{"str":"تهدید","boundary":[0.8146470531514896,0.8780197679185935,0.8634901720700268,0.8975744148889546],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.7516749749837744,0.8780197679185935,0.8089589174308861,0.8975744148889546],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7462883613726868,0.8780197679185935,0.7516318820748857,0.8975744148889546],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7258961812735691,0.8780197679185935,0.740897002411513,0.8975744148889546],"dir":"rtl"},{"str":"آنجا","boundary":[0.6835727886150232,0.8780197679185935,0.7201703392576879,0.8975744148889546],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6648741854857726,0.8780197679185935,0.6778155246864107,0.8975744148889546],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6075189345346667,0.8780197679185935,0.6488198966287461,0.8975744148889546],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.5409557806262264,0.8780197679185935,0.6016548361027676,0.8975744148889546],"dir":"rtl"},{"str":"حیوانی","boundary":[0.4774706916384078,0.8780197679185935,0.5352196783939434,0.8975744148889546],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45669375342421253,0.8780197679185935,0.4716945745621564,0.8975744148889546],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.38371796426447746,0.8780197679185935,0.45079028141187055,0.8975744148889546],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهی","boundary":[0.3185655901113221,0.8780197679185935,0.3780122579232854,0.8975744148889546],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلتر","boundary":[0.2304559817585311,0.8780197679185935,0.3128610380444753,0.8975744148889546],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21391138281019043,0.8780197679185935,0.22465408588856958,0.8975744148889546],"dir":"rtl"},{"str":"گرانتر","boundary":[0.1365750016795749,0.8780197679185935,0.2084370443488651,0.8975744148889546],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13658,0.33559,0.86376,0.89757],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/b0346638d526df6d2a4456bf424559b7.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/6427bca632dd2262288d4bba02964a3e.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13645,0.0694,0.13316,0.08846]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.8359370021857895,0.07760485338377765,0.8459821388015328,0.09265382132870996],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83594,0.0776,0.84598,0.09265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازار","boundary":[0.20095785960257603,0.06940451755749728,0.23779716659421454,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.1364467489745501,0.06940451755749728,0.19603218621335147,0.08445348550242959],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13645,0.0694,0.2378,0.08445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"است","boundary":[0.8238812479133552,0.12421966696434936,0.8635958522989693,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8074649016700404,0.12421966696434936,0.8182076047484195,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7870727215709229,0.12421966696434936,0.8020735427088669,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"طرفی","boundary":[0.7355151341505125,0.12421966696434936,0.7816586618809597,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.6690802329470982,0.12421966696434936,0.7297792884236394,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهی","boundary":[0.6040561114989688,0.12421966696434936,0.6635027793109322,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5446751090719787,0.12421966696434936,0.5983805445434577,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4911937310761798,0.12421966696434936,0.538867954841111,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینهاي","boundary":[0.37743358171820957,0.12421966696434936,0.4854185117688637,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"حیوانی","boundary":[0.3076641101841219,0.12421966696434936,0.37178635861050924,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.24892437128226133,0.12421966696434936,0.30196994658638215,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22827568577309199,0.12421966696434936,0.24327650691103592,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.18954336885527126,0.12421966696434936,0.22255074152614604,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.16273855350485888,0.12421966696434936,0.1838343279437485,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.136575001679576,0.12421966696434936,0.1572254827266157,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهایی","boundary":[0.7675783104069863,0.156660555947437,0.8635237742787444,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7418258085013115,0.156660555947437,0.7621270574325656,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7146362350358215,0.156660555947437,0.726187699672094,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"دلایل","boundary":[0.6448404716972036,0.156660555947437,0.6990118492460418,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5625022350705781,0.156660555947437,0.6396340531366773,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5081230881395981,0.156660555947437,0.5569122126693195,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4919632473063351,0.156660555947437,0.5027059503847142,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.41885920544157385,0.156660555947437,0.4865007080938718,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"گوشت","boundary":[0.34562691087178693,0.156660555947437,0.4133519060350568,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"وفرآوردههاي","boundary":[0.21288536116998408,0.156660555947437,0.34007151670088515,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"دامی","boundary":[0.16030175210936654,0.156660555947437,0.20757108208453104,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1365750016795757,0.156660555947437,0.15483369803058744,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"محدودیتهایی","boundary":[0.7230746217630001,0.18919155851103314,0.8635780251729703,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"مواج","boundary":[0.6717998315571719,0.18919155851103314,0.7177163519997233,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد،","boundary":[0.5727624514726495,0.18919155851103314,0.6562594512891841,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5031212326435878,0.18919155851103314,0.5673891761428846,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4827290525444702,0.18919155851103314,0.4977298736824141,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.40924025256463153,0.18919155851103314,0.47717096506676293,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهی","boundary":[0.34357486759137257,0.18919155851103314,0.4038799307580742,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.323182687492255,0.18919155851103314,0.33818350863019886,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.2559782700586852,0.18919155851103314,0.3177305367488991,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"فوقالعادهاي","boundary":[0.13657500167957562,0.18919155851103314,0.25051932192196297,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"برخورداراست","boundary":[0.7469296248978169,0.2217225610746293,0.8634851702145315,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7415834108888124,0.2217225610746293,0.7469269315910113,0.24127720804499045],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.7210225784825858,0.2217225610746293,0.7360512304575203,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6889594022261117,0.2217225610746293,0.7155935132261346,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6362475404604682,0.2217225610746293,0.6835797142610953,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5911025882913526,0.2217225610746293,0.6308171926769667,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5727887432771798,0.2217225610746293,0.5857300824778179,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4931175216515678,0.2217225610746293,0.5572676009149458,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.4763164172931753,0.21589817892037133,0.4876713987853481,0.2354528258907325],"dir":"ltr"},{"str":"گوشت","boundary":[0.4159093932259781,0.2217225610746293,0.4762744786586318,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"فقرا","boundary":[0.37987038311370114,0.2217225610746293,0.4105677963143545,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.3684558923663964,0.21589817892037133,0.3798108738585692,0.2354528258907325],"dir":"ltr"},{"str":"نامیده","boundary":[0.3168983049459861,0.2217225610746293,0.3630696635134239,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.2517459307928307,0.2217225610746293,0.31159492734046024,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2463593171817431,0.2217225610746293,0.25170283788394204,0.24127720804499045],"dir":"ltr"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.7691173428672969,0.25425356363822554,0.833267422130675,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7485969100631537,0.25425356363822554,0.7635977312010975,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"جمل","boundary":[0.7111734120001222,0.25425356363822554,0.7430675511913722,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.6395821107911416,0.25425356363822554,0.6956055856532587,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.580970624594307,0.25425356363822554,0.6340161998984278,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.526591477663327,0.25425356363822554,0.5754345965818642,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5081493799441281,0.25425356363822554,0.5210907191447662,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"سرشار","boundary":[0.4389948801306396,0.25425356363822554,0.4923744254786479,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.41847444732649614,0.25425356363822554,0.43347526846444,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.3521677988281076,0.25425356363822554,0.41286685430464887,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.3121529548600279,0.25425356363822554,0.34660753105441494,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29586486132173906,0.25425356363822554,0.3066075644001182,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2795767677834502,0.25425356363822554,0.29034730169881995,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.21814372207604577,0.25425356363822554,0.27408370442719104,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.189543368855271,0.25425356363822554,0.21253164020952275,0.2738082106085867],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.16517535490035068,0.25425356363822554,0.18401683154300008,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.13657500167957576,0.25425356363822554,0.1595632730338275,0.2738082106085867],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.8122102517559981,0.28678456620182174,0.8635303151667005,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین،","boundary":[0.7387214517761594,0.28678456620182174,0.8063782165003555,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6938330050170957,0.28678456620182174,0.7329075001519255,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.6415059013665301,0.28678456620182174,0.6881225533258177,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"درتامین","boundary":[0.5728907041776755,0.28678456620182174,0.6357883957764757,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5324911020945181,0.28678456620182174,0.5671961558218208,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینی","boundary":[0.459258807524731,0.28678456620182174,0.5266902322461969,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.40667519846411343,0.28678456620182174,0.4534588354453449,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.36768637613624094,0.28678456620182174,0.40097205717702195,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.32690201593800594,0.28678456620182174,0.3618853780352147,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.2718816054818964,0.28678456620182174,0.32114218695529295,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26649499187080866,0.28678456620182174,0.2718385125730076,0.30633921317218293],"dir":"ltr"},{"str":"مقدار","boundary":[0.20942253813428469,0.28678456620182174,0.26107657158887454,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.13657500167957548,0.28678456620182174,0.20364731882696857,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.8074649016700398,0.319315568765418,0.8636831923910913,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7811730971397309,0.319315568765418,0.8018235781867706,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"بذور","boundary":[0.7366694084957449,0.319315568765418,0.7753542719127061,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6668999369616573,0.319315568765418,0.7310500162250353,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6497140744881871,0.319315568765418,0.661208210165313,0.33887021573577913],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.6316304430795358,0.319315568765418,0.6440986580513334,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6144445806060655,0.319315568765418,0.6259387162831914,0.33887021573577913],"dir":"ltr"},{"str":"برابربیشتر","boundary":[0.5336453764397509,0.319315568765418,0.608538158781508,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5131249436356075,0.319315568765418,0.5281257647735513,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.446818295137219,0.319315568765418,0.5075173506137601,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.38512874401976277,0.319315568765418,0.4413470347408142,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35896519219447987,0.319315568765418,0.37961567324151957,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"دان","boundary":[0.3344952173390639,0.319315568765418,0.35350367900365703,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.2898369841855218,0.319315568765418,0.3244585454018525,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"غلات","boundary":[0.2289169492982209,0.319315568765418,0.2841889915615913,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21262885575993204,0.319315568765418,0.2233715588383112,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.18954336885527073,0.319315568765418,0.21253164020952248,0.33887021573577913],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.1651753549003504,0.319315568765418,0.18401683154299983,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.13657500167957548,0.319315568765418,0.15956327303382722,0.33887021573577913],"dir":"ltr"},{"str":"برابر","boundary":[0.8287548507043385,0.3518465713290142,0.8634599044316411,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتراز","boundary":[0.7680913212270896,0.3518465713290142,0.8232798709794881,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.701912925433727,0.3518465713290142,0.7626119809102682,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6403516270212968,0.3518465713290142,0.6965699177423483,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6143163279010398,0.3518465713290142,0.6349668089480796,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.5530115348986612,0.3518465713290142,0.6090042291115721,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"غدهاي","boundary":[0.49286101624151574,0.3518465713290142,0.5475164194991216,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.47952273491882247,0.3518465713290142,0.48745452346114904,0.3714012182993754],"dir":"ltr"},{"str":"نشاست","boundary":[0.43671262324470334,0.3518465713290142,0.4794886196992856,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.40423839706862125,0.3518465713290142,0.42664222084607,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.39632712895909883,0.3518465713290142,0.4042589175014254,0.3714012182993754],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.35114177718790013,0.3518465713290142,0.3908563815735142,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34575516357681246,0.3518465713290142,0.3510986842790114,0.3714012182993754],"dir":"ltr"},{"str":"گذشت","boundary":[0.7878685296056077,0.38428746031210187,0.8332327939003176,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7569333358898365,0.38428746031210187,0.7719341570277805,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7120448891307727,0.38428746031210187,0.7511193842656025,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6421471648916591,0.38428746031210187,0.7062972441550371,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6157271076563244,0.38428746031210187,0.6363775887033641,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5995672668230615,0.38428746031210187,0.6099203381835719,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"یم","boundary":[0.5692996284369499,0.38428746031210187,0.5891708460482523,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.5117141638803224,0.38428746031210187,0.5634516898458841,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"انسان،","boundary":[0.4566937534242128,0.38428746031210187,0.5059821657346,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4468445869417491,0.38428746031210187,0.4509078891423796,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.38641127107002166,0.38428746031210187,0.4310519336029754,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.3334429038943264,0.38428746031210187,0.3806440034304171,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"باکتريهاي","boundary":[0.23456006831936008,0.38428746031210187,0.32766691507078016,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیتکننده","boundary":[0.13657500167957512,0.38428746031210187,0.22881806646264566,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"ازت","boundary":[0.8272158182440276,0.41681846287569807,0.8636463838647486,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.7948961365775017,0.41681846287569807,0.8215859092515058,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7686043320471929,0.41681846287569807,0.7892548130942326,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"ریش","boundary":[0.7333611299696017,0.41681846287569807,0.7631679563865551,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"آنها،","boundary":[0.6794687020541949,0.41681846287569807,0.7175969487313436,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6531768975238861,0.41681846287569807,0.6738273785709258,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"حاصلخیزي","boundary":[0.5445468563669515,0.41681846287569807,0.6476086780824818,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.49080897296110093,0.41681846287569807,0.5389829975175181,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.44604877890706307,0.41681846287569807,0.4851232740418929,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"موثري","boundary":[0.3865395237750472,0.41681846287569807,0.44044785502587724,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.33793174857023245,0.41681846287569807,0.3808190683727771,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3215154023269178,0.41681846287569807,0.33225810540529693,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.28445037057443345,0.41681846287569807,0.3161218630697584,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26380168506526414,0.41681846287569807,0.278802506203208,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"برداشت","boundary":[0.18659355663967445,0.41681846287569807,0.258090976868576,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"آنها،","boundary":[0.13657500167957487,0.41681846287569807,0.1810765100275755,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"مقادیر","boundary":[0.8131080206911785,0.44934946543929427,0.8637044823401248,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"زیادي","boundary":[0.7565485777747581,0.44934946543929427,0.8075346711415732,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"ازت","boundary":[0.71460994323129,0.44934946543929427,0.751040508852011,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.705017282158878,0.44934946543929427,0.7090805843595085,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.6412493959564772,0.44934946543929427,0.6894234205128944,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.584689953040057,0.44934946543929427,0.6357595389178439,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5192810734768497,0.44934946543929427,0.5792583227295053,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5139348594678452,0.44934946543929427,0.5192783801700442,0.4689041124096554],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.4935022797666447,0.44934946543929427,0.5085031009045886,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.46131085080514467,0.44934946543929427,0.48794496180516755,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.4346342881597582,0.44934946543929427,0.4557300625986478,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4024428591982582,0.44934946543929427,0.42907697019828106,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.3345971782395589,0.44934946543929427,0.39699391477252793,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.28355260163925206,0.44934946543929427,0.32900035844493375,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.22506936814744324,0.44934946543929427,0.2780592817775828,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19890581632216037,0.44934946543929427,0.21955629736920007,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"تناوب","boundary":[0.13657500167957481,0.44934946543929427,0.1933777399774293,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.8105429665906607,0.4818804680028905,0.8635885418947815,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7619351913858459,0.4818804680028905,0.8048225111883907,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7455188451425312,0.4818804680028905,0.7562615482209102,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7248701596333619,0.4818804680028905,0.7398709807713059,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"زمانهاي","boundary":[0.646507756862539,0.4818804680028905,0.7192751353766071,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.609570977815081,0.4818804680028905,0.6409641619404998,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5831509205797464,0.4818804680028905,0.6039683866487299,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.5286435209437403,0.4818804680028905,0.5775979632102402,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"توام","boundary":[0.4905524675510491,0.4818804680028905,0.5230588851560927,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.45387219391364264,0.4818804680028905,0.4850427313431365,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4375841003753538,0.4818804680028905,0.44835463429072353,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"غلات","boundary":[0.38307670073934774,0.4818804680028905,0.43197548133186625,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3667886072010589,0.4818804680028905,0.37753131027943804,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.34870497579240745,0.4818804680028905,0.3612845141121675,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32254142396712454,0.4818804680028905,0.34319190501416424,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"تناوب","boundary":[0.2666232445758337,0.4818804680028905,0.3170527212028363,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2503351510375448,0.4818804680028905,0.2611056849529146,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"غلات","boundary":[0.1958277514015388,0.4818804680028905,0.24472653199405733,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"مرسوم","boundary":[0.13657500167957465,0.4818804680028905,0.19014936288651724,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.8291396088194156,0.5144114705664867,0.8635941850138027,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7839946566503001,0.5144114705664867,0.8237092610359141,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7786080430392125,0.5144114705664867,0.7839515637414114,0.5339661175368479],"dir":"ltr"},{"str":"دراین","boundary":[0.7859184472256884,0.5469424731300829,0.8332030392727509,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.7174315027418597,0.5469424731300829,0.7802178709926975,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.701015156498545,0.5469424731300829,0.7117856904139147,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"توج","boundary":[0.6634634057304876,0.5469424731300829,0.6953853757587282,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6435842364514737,0.5469424731300829,0.647647538652104,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.5713516717173637,0.5469424731300829,0.627876101645312,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.501710452888302,0.5469424731300829,0.56586053215168,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4755469010630191,0.5469424731300829,0.4961973821100588,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"سبد","boundary":[0.43796885849043143,0.5469424731300829,0.4699186593556626,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفی","boundary":[0.37204696810712046,0.5469424731300829,0.43255120772472727,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"خانوارهاي","boundary":[0.28008977860355266,0.5469424731300829,0.3666436816443794,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"ایرانی","boundary":[0.22724966413288333,0.5469424731300829,0.2745342561799459,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.18300248089894905,0.5469424731300829,0.22174300598989144,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.13657500167957456,0.5469424731300829,0.17746991570954196,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8528663592492063,0.5794734756936792,0.8636368931645761,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.7847641728804552,0.5794734756936792,0.8471330785764336,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"نسبتا","boundary":[0.742953791042013,0.5794734756936792,0.7788834015969028,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.6956285428874571,0.5794734756936792,0.7372634750254239,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"ازخانواده","boundary":[0.6148293387211423,0.5794734756936792,0.6899169369218338,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5449316144820288,0.5794734756936792,0.6090816937454068,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"درجهان،","boundary":[0.4672104752363355,0.5794734756936792,0.5392923430420401,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.3962867293570148,0.5794734756936792,0.46141088791506457,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.33434067282950686,0.5794734756936792,0.3905589635505583,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3139484927303892,0.5794734756936792,0.32894931386833315,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.2636734323602378,0.5794734756936792,0.3083140948931916,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"تولید،","boundary":[0.20955079083930953,0.5794734756936792,0.2578094621810438,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف،","boundary":[0.13657500167957443,0.5794734756936792,0.20381430384891122,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت،","boundary":[0.7969481798579152,0.6119143646767669,0.8636291980022744,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.7214073365976621,0.6119143646767669,0.7915720829686398,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"روندها،","boundary":[0.653433402933937,0.6119143646767669,0.7159414628148685,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتگذاري","boundary":[0.5424948130865365,0.6119143646767669,0.6480532019581007,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات،","boundary":[0.44066216529597474,0.6119143646767669,0.5372073388164339,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.3755097911428193,0.6119143646767669,0.4353460906726513,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35934995030955635,0.6119143646767669,0.3700926533879355,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.34319010947629336,0.6119143646767669,0.3592206715828902,0.631469011647128],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.2974038937820484,0.6119143646767669,0.33781426909242795,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"مطالع","boundary":[0.25138746448228183,0.6119143646767669,0.2921874715105301,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"قرارگیرد","boundary":[0.16325156432496063,0.6119143646767669,0.23580655635950576,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15786495071387302,0.6119143646767669,0.16320847141607198,0.631469011647128],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.812595009871074,0.6444453672403629,0.8332454909181137,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7661675306516995,0.6444453672403629,0.8069397068429571,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7314110475896817,0.6444453672403629,0.7603829488969165,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.662924103105853,0.6444453672403629,0.7257104713566908,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6465077568625383,0.6444453672403629,0.657278290777908,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"ارائ","boundary":[0.6163946629859829,0.6444453672403629,0.6408579687007375,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.5435208347267435,0.6444453672403629,0.6006018813945042,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.48029225114897656,0.6444453672403629,0.537902083719559,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4224502811822973,0.6444453672403629,0.47474442388767135,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"خوار","boundary":[0.37563804384784516,0.6444453672403629,0.4167998517569715,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35922169760453043,0.6444453672403629,0.3699644006829096,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.3324168822541181,0.6444453672403629,0.35354048752999834,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"وکشاورزي","boundary":[0.23353404667915198,0.6444453672403629,0.3267116889237462,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"ملل","boundary":[0.19133890672563203,0.6444453672403629,0.22790862653130606,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"متحد","boundary":[0.13657500167957423,0.6444453672403629,0.1857242598050083,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8556879187597752,0.6769763698039593,0.8636197073021018,0.6965310167743204],"dir":"ltr"},{"str":"فائو","boundary":[0.8260615438987932,0.6769763698039593,0.8556735544568123,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8181502757892708,0.6769763698039593,0.8260820643315973,0.6965310167743204],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7977176960880699,0.6769763698039593,0.8127185172260137,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات،","boundary":[0.7207660730725319,0.6769763698039593,0.7918738615835649,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7042214741241912,0.6769763698039593,0.7149920080395611,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.6598460381852311,0.6769763698039593,0.6983917474172391,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.56455427835099,0.6769763698039593,0.6541417426237943,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.49876064067270526,0.6769763698039593,0.5588474177354529,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4288629164335917,0.6769763698039593,0.4930129956969697,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"درجهان","boundary":[0.3580674232592969,0.6769763698039593,0.4231915818173466,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.31689830494598414,0.6769763698039593,0.35235479127203345,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.26328867424515945,0.6769763698039593,0.31107422135805324,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.20647272591868737,0.6769763698039593,0.2574031576115211,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"مروري","boundary":[0.1365750016795738,0.6769763698039593,0.20064158843197996,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"برسطح","boundary":[0.8057976165047013,0.7095073723675555,0.8635051776365134,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"زیرکشت","boundary":[0.7235876325831017,0.7095073723675555,0.7997328025894367,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.706914780929735,0.7095073723675555,0.7176574840081141,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.6584352584299462,0.7095073723675555,0.7010442698625847,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6111100102753905,0.7095073723675555,0.6524109723694699,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"ارقام","boundary":[0.5671193324515079,0.7095073723675555,0.6052056404941133,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.5292847844688684,0.7095073723675555,0.5613180778450715,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4592588075247289,0.7095073723675555,0.5234088867881069,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43271049758436836,0.7095073723675555,0.45336097863140806,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"جهان،","boundary":[0.3756380438478445,0.7095073723675555,0.42706943060650937,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.3310061024988325,0.7095073723675555,0.3696909659157937,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.2773964717980078,0.7095073723675555,0.32507069556293905,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2612366309647448,0.7095073723675555,0.27197933404312397,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.13657500167957343,0.7095073723675555,0.2556631531624344,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.819648908647498,0.7420383749311515,0.8634824769077237,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"خواهیمداشت","boundary":[0.7030671997789582,0.7420383749311515,0.8138404718895802,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6977209857699537,0.7420383749311515,0.7030645064721526,0.7615930219015127],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6716452870476134,0.7420383749311515,0.6922957680946531,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.5854594692702108,0.7420383749311515,0.6657411737717462,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.5353126616050853,0.7420383749311515,0.5796750157681329,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.46926251851674866,0.7420383749311515,0.5295441114384306,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4112922958450435,0.7420383749311515,0.4635864385504176,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3947476968967029,0.7420383749311515,0.40549039997508207,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکنندگان","boundary":[0.256876038993864,0.7420383749311515,0.38897914673004824,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"عمده،","boundary":[0.19377570812112296,0.7420383749311515,0.2509402472998555,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.13657500167957312,0.7420383749311515,0.18800638843823805,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8033608151092088,0.7745693774947477,0.8636424080308907,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7872009742759458,0.7745693774947477,0.7979436773543249,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7215355893026869,0.7745693774947477,0.7818171822243688,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"سران","boundary":[0.6837273331245777,0.7745693774947477,0.7160389348706869,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6574092367897386,0.7745693774947477,0.6681519398681177,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6029018371537326,0.7745693774947477,0.6520789261161574,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5377494630005774,0.7745693774947477,0.5975857625304093,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4801639984439498,0.7745693774947477,0.5324581411493239,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.4075729673992924,0.7745693774947477,0.4748679312426104,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3617867517050473,0.7745693774947477,0.4021971270154269,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"توج","boundary":[0.3244915063470417,0.7745693774947477,0.3564134763752823,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2767552082728779,0.7745693774947477,0.3089276558340341,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.20608796780360894,0.7745693774947477,0.271451830667352,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2007013541925213,0.7745693774947477,0.20604487489472026,0.7941240244651089],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7965634217428363,0.8233501290638617,0.8199192653496924,0.8429047760342229],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.816827349136928,0.8233501290638617,0.8316669566246544,0.8429047760342229],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8283700925892586,0.8233501290638617,0.8517259361961147,0.8429047760342229],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8486340199833503,0.8233501290638617,0.8668411587469417,0.8429047760342229],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7305132786544996,0.8233501290638617,0.7913793191529845,0.8429047760342229],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6524073812937288,0.8233501290638617,0.7250458658392457,0.8429047760342229],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.8000262447785355,0.8594563703338269,0.8331727716343633,0.8790110173041881],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7370541666108203,0.8594563703338269,0.794135213278581,0.8790110173041881],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6735690776230016,0.8594563703338269,0.7311789101935839,0.8790110173041881],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6154706022462705,0.8594563703338269,0.6677647449516446,0.8790110173041881],"dir":"rtl"},{"str":"خوارباروکشاورزي","boundary":[0.4540004466186668,0.8594563703338269,0.6094635020482675,0.8790110173041881],"dir":"rtl"},{"str":"ملل","boundary":[0.4179614365063899,0.8594563703338269,0.4481578946412121,0.8790110173041881],"dir":"rtl"},{"str":"متحد","boundary":[0.3693536613015752,0.8594563703338269,0.4121296577561574,0.8790110173041881],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.36140199358996955,0.8594563703338269,0.3693337821322961,0.8790110173041881],"dir":"ltr"},{"str":"فائو","boundary":[0.3317756187289874,0.8594563703338269,0.3613876292870066,0.8790110173041881],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.31689830494598337,0.8594563703338269,0.32385601419363824,0.8790110173041881],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3238239510173819,0.8594563703338269,0.33175573955970844,0.8790110173041881],"dir":"ltr"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.24687232800184394,0.8594563703338269,0.31102240726522196,0.8790110173041881],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.22817372487259338,0.8594563703338269,0.24111506407323147,0.8790110173041881],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1950582351713818,0.8594563703338269,0.2122020307576034,0.8790110173041881],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.136575001679573,0.8594563703338269,0.18920311442883453,0.8790110173041881],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.8210596884027824,0.8919873728974232,0.8635852073244491,0.9115420198677844],"dir":"rtl"},{"str":"\"Pulses\"","boundary":[0.7364129030856907,0.8888932386291796,0.8155545692922508,0.9053840238622491],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.6794949938587229,0.8919873728974232,0.7311490273133128,0.9115420198677844],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.5837921841048738,0.8919873728974232,0.6639546135907352,0.9115420198677844],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5768665380334754,0.8919873728974232,0.5838242472811302,0.9115420198677844],"dir":"ltr"},{"str":"محصولات","boundary":[0.4754186483579914,0.8919873728974232,0.5714682534262305,0.9115420198677844],"dir":"rtl"},{"str":"سالان","boundary":[0.42568289061247383,0.8919873728974232,0.4699060905905683,0.9115420198677844],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.3932086644363919,0.8919873728974232,0.41561248821384067,0.9115420198677844],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.3324168822541169,0.8919873728974232,0.387722141968089,0.9115420198677844],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.30769040198864916,0.8919873728974232,0.3270050028601391,0.9115420198677844],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.27713996638795546,0.8919873728974232,0.2921407875258994,0.9115420198677844],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.23058423446355503,0.8919873728974232,0.27166793647532056,0.9115420198677844],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2063444732136606,0.8919873728974232,0.22518594985631002,0.9115420198677844],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.17787237269791178,0.8919873728974232,0.2008606440521635,0.9115420198677844],"dir":"ltr"},{"str":"نوع","boundary":[0.13657500167957312,0.8919873728974232,0.17228735215214905,0.9115420198677844],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13658,0.12422,0.86684,0.91154],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/54c2c83407cc7aa0c39aaff9275913c7.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/b6e9555e8cfb1fd2fdee3121972b0941.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13645,0.0694,0.13384,0.0762]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8258050384887436,0.06940451755749728,0.8633730773503393,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7950243892825285,0.06940451755749728,0.8209195081961921,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7908869570183931,0.06940451755749728,0.7949992517523434,0.08445348550242959],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.730128520539425,0.06940451755749728,0.7861373745931692,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.6885746441110345,0.06940451755749728,0.7254139511026729,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6367605512805723,0.06940451755749728,0.6838380152090181,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.619831194217154,0.06940451755749728,0.6320398257139792,0.08445348550242959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61983,0.0694,0.86337,0.08445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3","boundary":[0.15619766554853817,0.07535201387106323,0.16624280216428147,0.09040098181599554],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1562,0.07535,0.16624,0.0904],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"محصول","boundary":[0.7964351690378131,0.12421966696434936,0.8637301328811311,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7759147362336698,0.12421966696434936,0.7909155573716137,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.757472638514471,0.12421966696434936,0.7704139777151091,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7267939502087515,0.12421966696434936,0.7417947713466955,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.6767753952486519,0.12421966696434936,0.7214160577816056,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه،","boundary":[0.6188051725769467,0.12421966696434936,0.6712106386302833,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.5696843865520285,0.12421966696434936,0.6133788006273011,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5533962930137396,0.12421966696434936,0.5641389960921187,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"رنگ","boundary":[0.5047885178089246,0.12421966696434936,0.5479334972958664,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.4315562232391378,0.12421966696434936,0.49935214214828694,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.38525699672478914,0.12421966696434936,0.426084834590028,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3690971558915262,0.12421966696434936,0.3744532453588177,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34306185677126927,0.12421966696434936,0.363712337818309,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.2859894030347453,0.12421966696434936,0.33771243644463905,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"غلاف","boundary":[0.22353033568713368,0.12421966696434936,0.28044439733295057,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"قراردارند","boundary":[0.1365750016795759,0.12421966696434936,0.21800803071412864,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.8199054140575522,0.156660555947437,0.8636833206437967,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.7575745994149666,0.156660555947437,0.8138485518099993,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"قرارمیدهد","boundary":[0.6601025435952852,0.156660555947437,0.7517392295889933,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6547563295862807,0.156660555947437,0.6600998502884797,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.6226527537277236,0.156660555947437,0.6492868647277464,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.5272327411884565,0.156660555947437,0.6168202054612607,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4838833268897035,0.156660555947437,0.521227949539144,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.45682200612923934,0.156660555947437,0.4779456114051196,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.4298889380738011,0.156660555947437,0.4509290508387095,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.3752532857327692,0.156660555947437,0.4240129121403346,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"تغذی","boundary":[0.3292368564330026,0.156660555947437,0.3698562836525744,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.2644429485903946,0.156660555947437,0.31314691332397876,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2477700969370281,0.156660555947437,0.25312618640431955,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"خوراك","boundary":[0.16761215629584275,0.156660555947437,0.242336799341311,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"دام","boundary":[0.13657500167957579,0.156660555947437,0.16173407831909584,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.8232399843882254,0.18919155851103314,0.8636503596986049,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.760652664335588,0.18919155851103314,0.8178172035143205,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"قرارمیگیرد","boundary":[0.6576657421997931,0.18919155851103314,0.7552020526246924,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6523195281907886,0.18919155851103314,0.6576630488929875,0.2087462054813943],"dir":"ltr"},{"str":"براساس","boundary":[0.5844334476300063,0.18919155851103314,0.6467942734055679,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.5523965631780624,0.18919155851103314,0.5789471816671135,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.5010691893631736,0.18919155851103314,0.5422031664353093,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"فائو","boundary":[0.4659279481860779,0.18919155851103314,0.49553995874409706,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.3962867293570161,0.18919155851103314,0.46043680862039416,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.3474224487421495,0.18919155851103314,0.3909220469584878,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا،","boundary":[0.30214924386800807,0.18919155851103314,0.34189167909061274,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"باقلا،","boundary":[0.2558500173536594,0.18919155851103314,0.2966500243819077,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.20852476919910365,0.18919155851103314,0.25035451719600477,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"فرنگی،","boundary":[0.13657500167957573,0.18919155851103314,0.20297937873919394,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.8218292046329405,0.2217225610746293,0.8636589526298416,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"معمولی،","boundary":[0.7478273938329982,0.2217225610746293,0.8164860686888566,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"لپ","boundary":[0.7323351083293951,0.2217225610746293,0.7424655329939805,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"هندي،","boundary":[0.662667597695803,0.2217225610746293,0.7168542373165393,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.6096992305201079,0.2217225610746293,0.6571705585056882,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6027735844487094,0.2217225610746293,0.6097312936963643,0.24127720804499045],"dir":"ltr"},{"str":"ماشک،","boundary":[0.5345431453749325,0.2217225610746293,0.5975521603216952,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"لوپن","boundary":[0.49119373107617964,0.2217225610746293,0.5290715002204128,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"وسایر","boundary":[0.4387383747205879,0.2217225610746293,0.48566116588677244,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.369225408596552,0.2217225610746293,0.43337548785993,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.3018927384579562,0.2217225610746293,0.3639220309910262,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2965061248468685,0.2217225610746293,0.3018496455490675,0.24127720804499045],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.780147075499524,0.2734521563637256,0.7971395328938151,0.2899429415967951],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7973329379729942,0.2734521563637256,0.807143500391245,0.2899429415967951],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8069518908499365,0.2734521563637256,0.8239443482442275,0.2899429415967951],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8241377533234066,0.2734521563637256,0.836788215389046,0.2899429415967951],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8367065184159445,0.2734521563637256,0.8536989758102356,0.2899429415967951],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8538923808894145,0.2734521563637256,0.8637029433076655,0.2899429415967951],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.717046744626783,0.2734521563637256,0.7757223571761306,0.2899429415967951],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6511248542434721,0.2734521563637256,0.7123821937449911,0.2899429415967951],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7771972632839284,0.3205815589697112,0.7967547747787374,0.3370723442027807],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7943831257573986,0.3205815589697112,0.8067587422761675,0.3370723442027807],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8040020786343408,0.3205815589697112,0.8235595901291498,0.3370723442027807],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.821187941107811,0.3205815589697112,0.8364034572739683,0.3370723442027807],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8337567062003488,0.3205815589697112,0.8533142176951578,0.3370723442027807],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.850942568673819,0.3205815589697112,0.8661580848399763,0.3370723442027807],"dir":"ltr"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.7365411557907192,0.3205815589697112,0.7726618628760976,0.3370723442027807],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.7955374001026315,0.35743361332054585,0.8332760150619116,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7748887145934623,0.35743361332054585,0.7898895357314063,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.6984501023980277,0.35743361332054585,0.7693439653970777,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6286806308639401,0.35743361332054585,0.6928307101273181,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6023888263336313,0.35743361332054585,0.623039307380671,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.5523702713735318,0.35743361332054585,0.5968439488845418,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.5138944598657628,0.35743361332054585,0.54664109478732,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.46849300228659546,0.35743361332054585,0.5082076066722095,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4631467882775909,0.35743361332054585,0.4684903089797899,0.376988260290907],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.4427142085763902,0.35743361332054585,0.4577150297143341,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.39256740091126474,0.35743361332054585,0.4372080634442185,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.3442161311165018,0.35743361332054585,0.3868950402733794,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.3113834386298723,0.35743361332054585,0.33857416636970755,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.25687603899386624,0.35743361332054585,0.305830481260366,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2405879454555774,0.35743361332054585,0.25133064853395654,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.18992812697034825,0.35743361332054585,0.23520889875408627,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.13657500167957534,0.35743361332054585,0.1842492254445066,0.376988260290907],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.842990900962213,0.38996461588414205,0.8636413820092527,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.8111842301157907,0.38996461588414205,0.8371504010280386,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.7412865058766771,0.38996461588414205,0.8054365851400551,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"مقام","boundary":[0.7019129254337269,0.38996461588414205,0.7355882381923766,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6671564423717089,0.38996461588414205,0.6961283436789438,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6463795041575138,0.38996461588414205,0.6613803252954578,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"داراست","boundary":[0.5757122636882448,0.38996461588414205,0.6407250988983321,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5703660496792403,0.38996461588414205,0.5757095703814393,0.40951926285450313],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5442903509569001,0.38996461588414205,0.5649408320039399,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.5041472542837945,0.38996461588414205,0.5387131538261439,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.44938334923773676,0.38996461588414205,0.4984769456891896,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.4206547433119359,0.38996461588414205,0.44364301466618766,0.40951926285450313],"dir":"ltr"},{"str":"نوع","boundary":[0.3792291195885713,0.38996461588414205,0.41485259093656424,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.3343406728295075,0.38996461588414205,0.3734986604753092,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3080488682991988,0.38996461588414205,0.3286993493462385,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.25328496325314104,0.38996461588414205,0.30233713408087054,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.1968537730417466,0.38996461588414205,0.2477007122236085,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"کاشت","boundary":[0.1467332571811514,0.38996461588414205,0.19126259636614262,0.40951926285450313],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.8034890678142365,0.42249561844773825,0.863722822476944,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"ودر","boundary":[0.7662957833567265,0.42249561844773825,0.7976889674821454,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7344891125103042,0.42249561844773825,0.7604552834225522,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6975523334628461,0.42249561844773825,0.72872287089234,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.6589482692500512,0.42249561844773825,0.6917329952250011,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.6236787753679297,0.42249561844773825,0.6530681392300239,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"بیشترین","boundary":[0.5555765889991787,0.42249561844773825,0.6177506788362227,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"توج","boundary":[0.5178965855260954,0.42249561844773825,0.549818555554336,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4497681073528141,0.42249561844773825,0.5020622500581883,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4289911691386189,0.42249561844773825,0.4439919902765628,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4191420026561552,0.42249561844773825,0.42320530485678565,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.36678860720105916,0.42249561844773825,0.40324700365877075,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.2835526016392524,0.42249561844773825,0.36117280600609025,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"دادهاست","boundary":[0.20467718804832585,0.42249561844773825,0.27788819266907866,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.19698202574677207,0.4174938307210232,0.2045035338857208,0.43028995915324103],"dir":"ltr"},{"str":"بعضی","boundary":[0.13657500167957481,0.42249561844773825,0.19148524306206718,0.4420502654180994],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8486340199833521,0.4550266210113345,0.863634841121296,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.7721954077879176,0.4550266210113345,0.8430892707869675,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.7279482245539833,0.4550266210113345,0.7664939337859914,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.6551006880992742,0.4550266210113345,0.7223956519425921,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.6166248765915053,0.4550266210113345,0.6494096025664551,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5903330720611965,0.4550266210113345,0.6109835531082362,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.5403145171010969,0.4550266210113345,0.5847881946121068,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.4760599118831228,0.4550266210113345,0.5345881620743956,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4554112263739535,0.4550266210113345,0.47041204751189736,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.44438149374172625,0.4550266210113345,0.4497250144439252,0.4745812679816956],"dir":"ltr"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.4115488012550968,0.4550266210113345,0.4443335272300466,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"معمولی","boundary":[0.34434438382152704,0.4550266210113345,0.4060866468007489,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"،2","boundary":[0.3298518281536008,0.4500248332846194,0.344170729658922,0.4745812679816956],"dir":"ltr"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.29150426935085777,0.4550266210113345,0.32428899532580757,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"چیتی","boundary":[0.2431529995560948,0.4550266210113345,0.2860959810326207,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"،3","boundary":[0.22866044388816847,0.4500248332846194,0.24297934539348973,0.4745812679816956],"dir":"ltr"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.19031288508542546,0.4550266210113345,0.22309761106037526,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.13657500167957481,0.4550266210113345,0.18480584218431848,0.4745812679816956],"dir":"rtl"},{"str":"بلبلی","boundary":[0.8243942587334575,0.4875576235749307,0.8635800772162499,0.5071122705452918],"dir":"rtl"},{"str":"،4","boundary":[0.8099017030655312,0.48255583584821565,0.8242206045708524,0.5071122705452918],"dir":"ltr"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.7716823969678139,0.4875576235749307,0.8044671229427637,0.5071122705452918],"dir":"rtl"},{"str":"سفید","boundary":[0.7253831704534653,0.4875576235749307,0.7662110083187043,0.5071122705452918],"dir":"rtl"},{"str":"،5","boundary":[0.7108906147855389,0.48255583584821565,0.7252095162908602,0.5071122705452918],"dir":"ltr"},{"str":"لوبیاي","boundary":[0.6549724353942481,0.4875576235749307,0.7055132353692132,0.5071122705452918],"dir":"rtl"},{"str":"خنجري","boundary":[0.5853312165651864,0.4875576235749307,0.6497039425244893,0.5071122705452918],"dir":"rtl"},{"str":"،6","boundary":[0.57083866089726,0.48255583584821565,0.5851575624025812,0.5071122705452918],"dir":"ltr"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.5326193547995428,0.4875576235749307,0.5654040807744927,0.5071122705452918],"dir":"rtl"},{"str":"علوف","boundary":[0.4923742972259416,0.4875576235749307,0.5271906743012066,0.5071122705452918],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4599000710498596,0.4875576235749307,0.4823038948273083,0.5071122705452918],"dir":"rtl"},{"str":"،7","boundary":[0.44540751538193335,0.48255583584821565,0.4597264168872546,0.5071122705452918],"dir":"ltr"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.40718820928421623,0.4875576235749307,0.43997293525916603,0.5071122705452918],"dir":"rtl"},{"str":"آدزوکی","boundary":[0.33010833356365243,0.4875576235749307,0.4017727388144977,0.5071122705452918],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3117681967449492,0.4875576235749307,0.31711171744714817,0.5071122705452918],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.3224131712620986,0.48255583584821565,0.3299346794010474,0.4953519642804335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7698868590974512,0.539287218864027,0.7900856341173897,0.5557780040970965],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7870727215709215,0.539287218864027,0.8000896016148198,0.5557780040970965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7966916744478637,0.539287218864027,0.8168904494678022,0.5557780040970965],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8138775369213339,0.539287218864027,0.8297343166126206,0.5557780040970965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8264463020138717,0.539287218864027,0.8466450770338102,0.5557780040970965],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8436321644873419,0.539287218864027,0.862164552110879,0.5557780040970965],"dir":"ltr"},{"str":"عدس","boundary":[0.7187140297921186,0.539287218864027,0.7652789959112809,0.5557780040970965],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.7112753729006166,0.5359576804670134,0.7186281004797512,0.5465009693865168],"dir":"ltr"},{"str":"عدس","boundary":[0.7802753282045487,0.5761392732148617,0.827746656190129,0.5956939201852227],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.7369259139057958,0.5761392732148617,0.7746645288650759,0.5956939201852227],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7164054811016524,0.5761392732148617,0.7314063022395964,0.5956939201852227],"dir":"rtl"},{"str":"قدیمیترین","boundary":[0.6177791509367377,0.5761392732148617,0.710826360180321,0.5956939201852227],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.5750710001631143,0.5761392732148617,0.6122808292195726,0.5956939201852227],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی،","boundary":[0.5044037596938454,0.5761392732148617,0.5694369870840318,0.5956939201852227],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهی","boundary":[0.4395078909507418,0.5761392732148617,0.4989545587627051,0.5956939201852227],"dir":"rtl"},{"str":"بشراست","boundary":[0.3590934448995047,0.5761392732148617,0.4337914113823275,0.5956939201852227],"dir":"rtl"},{"str":"ومنشاء","boundary":[0.2929150491061421,0.5761392732148617,0.3536035878608711,0.5956939201852227],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2638016850652636,0.5761392732148617,0.2873744039963183,0.5956939201852227],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2376381332399807,0.5761392732148617,0.2582886142870204,0.5956939201852227],"dir":"rtl"},{"str":"خا","boundary":[0.2048054407533512,0.5761392732148617,0.2321631535151302,0.5956939201852227],"dir":"rtl"},{"str":"كهاي","boundary":[0.13657500167957434,0.5761392732148617,0.19944781225359942,0.5956939201852227],"dir":"rtl"},{"str":"حاصلخیز","boundary":[0.7783515376291602,0.6086702757784579,0.8637144860511164,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"خاور","boundary":[0.7306415313595267,0.6086702757784579,0.7727217568893434,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.6649761463862678,0.6086702757784579,0.7249237692640622,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.6248330497131622,0.6086702757784579,0.6592876259075492,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"وتاریخ","boundary":[0.5625022350705765,0.6086702757784579,0.6191243935597546,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5332606183246721,0.6086702757784579,0.5568333372557268,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5235397045472343,0.6086702757784579,0.5276030067478648,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"قدمت","boundary":[0.45771977506441913,0.6086702757784579,0.5077596199735531,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.41565288781592513,0.6086702757784579,0.4521112842736367,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزي","boundary":[0.32767153216816014,0.6086702757784579,0.41010647133437517,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.28239832729401865,0.6086702757784579,0.32211293167963273,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27705211328501406,0.6086702757784579,0.282395633987213,0.628224922748819],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.2675473053155448,0.6086702757784579,0.27161060751617533,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.2110898232996201,0.6086702757784579,0.25734467437802977,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1709467266265145,0.6086702757784579,0.20556828784284517,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"غذا","boundary":[0.13657500167957423,0.6086702757784579,0.1653520871278748,0.628224922748819],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.8160578329067737,0.6412012783420541,0.8635291608923541,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8091321868353752,0.6412012783420541,0.8160898960830302,0.6607559253124152],"dir":"ltr"},{"str":"داراي","boundary":[0.7555225561345505,0.6412012783420541,0.8032246107364724,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.7173032500368335,0.6412012783420541,0.7495313592719709,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینی","boundary":[0.6438144500569948,0.6412012783420541,0.7112763989222565,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6270133456986023,0.6412012783420541,0.6377838796139721,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشی","boundary":[0.5658368054012497,0.6412012783420541,0.6209975243166576,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5201788424120305,0.6412012783420541,0.5598934467976446,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5148326284030261,0.6412012783420541,0.5201761491052251,0.6607559253124152],"dir":"ltr"},{"str":"شب","boundary":[0.49096351747065653,0.6412012783420541,0.5094710240694185,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":"قاره","boundary":[0.4493833492377357,0.6412012783420541,0.4808600258741264,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.4139856026505883,0.6412012783420541,0.44345845902365444,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگترین","boundary":[0.3163852941258812,0.6412012783420541,0.40794541325468875,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.22276081945697676,0.6412012783420541,0.3103166326294658,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.1692794414611779,0.6412012783420541,0.2167507694467582,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.1365750016795743,0.6412012783420541,0.16343175937552212,0.6607559253124152],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8238812479133535,0.6737322809056503,0.8635958522989675,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8184946343022659,0.6737322809056503,0.8238381550044648,0.6932869278760113],"dir":"ltr"},{"str":"عدس","boundary":[0.7651415090114929,0.6737322809056503,0.8126128369970733,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7387214517761582,0.6737322809056503,0.7593719328231979,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7062735174046064,0.6737322809056503,0.7329076284046294,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.6652589436008498,0.6737322809056503,0.7006597682529179,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6452515216168101,0.6737322809056503,0.6493148238174405,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5884092814858076,0.6737322809056503,0.6346641325642172,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5480096794026501,0.6737322809056503,0.5826312406189809,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"گیاه","boundary":[0.5082513408446223,0.6737322809056503,0.54228845448415,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"زمستان","boundary":[0.4541549911282243,0.6737322809056503,0.502524985817921,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.3892328305805904,0.6737322809056503,0.43818727284709014,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3233109401972795,0.6737322809056503,0.38354469485998693,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"ومعمولا","boundary":[0.2520024362028811,0.6737322809056503,0.3174605648048182,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.2081400110840245,0.6737322809056503,0.24618476525020141,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.18749132557485515,0.6737322809056503,0.20249214671279908,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"اتمام","boundary":[0.13657500167957426,0.6737322809056503,0.18177228095234038,0.6932869278760113],"dir":"rtl"},{"str":"بارانهاي","boundary":[0.7900225337865163,0.7062632834692464,0.8636248374103033,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"موسمی","boundary":[0.723587632583102,0.7062632834692464,0.7845649964295494,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"تابستان","boundary":[0.6715433261471184,0.7062632834692464,0.7182156397803874,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6409928905464248,0.7062632834692464,0.6559937116843688,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"مهر","boundary":[0.6066211655994846,0.7062632834692464,0.6356208977437102,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.588794039600885,0.7062632834692464,0.6012622545726827,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"آبان","boundary":[0.5490357010428573,0.7062632834692464,0.5833789538892817,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"ماه","boundary":[0.5209483586421859,0.7062632834692464,0.5437418141375033,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"کاشت","boundary":[0.4774969834429373,0.7062632834692464,0.5156530609570767,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.40218635378820544,0.7062632834692464,0.46203535033583537,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.396840139779201,0.7062632834692464,0.4021836604814,0.7258179304396075],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.13657500167957393,0.7595801625978282,0.8545612187461229,0.7746291305427606],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8519685903140244,0.7839185294701972,0.8556622682187702,0.7974355665464838],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8556879187597753,0.7839185294701972,0.8636331738361297,0.7974355665464838],"dir":"ltr"},{"str":"مجنون","boundary":[0.807977912490142,0.7830737146529294,0.8483390387617915,0.7965907517292159],"dir":"rtl"},{"str":"حسینی","boundary":[0.7585493199731613,0.7830737146529294,0.803238975039435,0.7965907517292159],"dir":"rtl"},{"str":"ناصر","boundary":[0.7243571488132574,0.7830737146529294,0.7499628013716776,0.7965907517292159],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6766471425436238,0.7830737146529294,0.679782921181507,0.7965907517292159],"dir":"ltr"},{"str":"1375","boundary":[0.6797252074642454,0.7830737146529294,0.7158155186585327,0.7965907517292159],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.13644674897454792,0.8014296045982047,0.15087517828996128,0.8149466416744912],"dir":"ltr"},{"str":"Phaseolus","boundary":[0.1556846547284324,0.8014296045982047,0.23263627774397028,0.8149466416744912],"dir":"ltr"},{"str":"vulgaris","boundary":[0.23744575418244138,0.8014296045982047,0.29943028652145715,0.8149466416744912],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.13644674897454792,0.8170192540261886,0.15087517828996128,0.8305362911024751],"dir":"ltr"},{"str":"Phaseolus","boundary":[0.1556846547284324,0.8170192540261886,0.23263627774397028,0.8305362911024751],"dir":"ltr"},{"str":"vulgaris","boundary":[0.23744575418244138,0.8170192540261886,0.29943028652145715,0.8305362911024751],"dir":"ltr"},{"str":"var","boundary":[0.30423976295992833,0.8170192540261886,0.32880656860763874,0.8305362911024751],"dir":"ltr"},{"str":"4.","boundary":[0.13644674897454792,0.8325187898736637,0.15087517828996128,0.8460358269499502],"dir":"ltr"},{"str":"Vigna","boundary":[0.1556846547284324,0.8325187898736637,0.202702096390926,0.8460358269499502],"dir":"ltr"},{"str":"sinensis","boundary":[0.20751157282939714,0.8325187898736637,0.26843802035194925,0.8460358269499502],"dir":"ltr"},{"str":"5.","boundary":[0.13644674897454792,0.8481084393016475,0.15087517828996128,0.861625476377934],"dir":"ltr"},{"str":"Phaseolus","boundary":[0.1556846547284324,0.8481084393016475,0.23263627774397028,0.861625476377934],"dir":"ltr"},{"str":"lunatus","boundary":[0.23744575418244138,0.8481084393016475,0.29302406390541363,0.861625476377934],"dir":"ltr"},{"str":"6.","boundary":[0.13644674897454792,0.8636079751491227,0.15087517828996128,0.8771250122254092],"dir":"ltr"},{"str":"Canvalvia","boundary":[0.1556846547284324,0.8636079751491227,0.23369436256043394,0.8771250122254092],"dir":"ltr"},{"str":"ensiformis","boundary":[0.23850383899890504,0.8636079751491227,0.3197262770918053,0.8771250122254092],"dir":"ltr"},{"str":"7.","boundary":[0.13644674897454792,0.8791976245771063,0.15087517828996128,0.8927146616533927],"dir":"ltr"},{"str":"Dolichos","boundary":[0.1556846547284324,0.8791976245771063,0.2251527324057092,0.8927146616533927],"dir":"ltr"},{"str":"unifloras","boundary":[0.2299622088441803,0.8791976245771063,0.29835296379923965,0.8927146616533927],"dir":"ltr"},{"str":"lab","boundary":[0.3031624402377107,0.8791976245771063,0.32667116106895755,0.8927146616533927],"dir":"ltr"},{"str":"8.","boundary":[0.13644674897454792,0.8946971604245816,0.15087517828996128,0.9082141975008681],"dir":"ltr"},{"str":"Vigna","boundary":[0.1556846547284324,0.8946971604245816,0.202702096390926,0.9082141975008681],"dir":"ltr"},{"str":"angularis","boundary":[0.20751157282939714,0.8946971604245816,0.2780377353231376,0.9082141975008681],"dir":"ltr"},{"str":"9.","boundary":[0.13644674897454792,0.9102868098525653,0.15087517828996128,0.9238038469288519],"dir":"ltr"},{"str":"Lens","boundary":[0.1556846547284324,0.9102868098525653,0.19308314351398378,0.9238038469288519],"dir":"ltr"},{"str":"culinaris","boundary":[0.1978926199524549,0.9102868098525653,0.264147967368833,0.9238038469288519],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13645,0.12422,0.86616,0.9238],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/b9658ad4caef4c8ae9d95186557db345.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/744a270f4a0dd94b4d743c1689c6ba85.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13645,0.0694,0.13316,0.0762]},"elements":[{"words":[{"str":"بازار","boundary":[0.20095785960257603,0.06940451755749728,0.23779716659421454,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.1364467489745501,0.06940451755749728,0.19603218621335147,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.8359370021857895,0.07760485338377765,0.8459821388015328,0.09265382132870996],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7754017254135661,0.12539554358813415,0.7923941828078572,0.1418863288212037],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7925875878870363,0.12539554358813415,0.8023981503052872,0.1418863288212037],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8022065407639786,0.12539554358813415,0.8191989981582697,0.1418863288212037],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8193924032374488,0.12539554358813415,0.8320428653030881,0.1418863288212037],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8319611683299866,0.12539554358813415,0.8489536257242777,0.1418863288212037],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8491470308034568,0.12539554358813415,0.8636751124706753,0.1418863288212037],"dir":"ltr"},{"str":"دال","boundary":[0.7394909680063151,0.12539554358813415,0.7710115070678247,0.1418863288212037],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.6881898859959565,0.12539554358813415,0.7347548521151188,0.1418863288212037],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6817772507446617,0.12206600519112047,0.6880495775366583,0.13260929411062394],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.8065671327348587,0.1622475979389688,0.8332012437348817,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"گیاه","boundary":[0.7671935522919086,0.1622475979389688,0.8012306659314362,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7468013721927911,0.1622475979389688,0.7618021933307351,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7207660730725342,0.1622475979389688,0.7414165541195739,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.662411092285751,0.1622475979389688,0.7154010059158905,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"دال","boundary":[0.6285523781589144,0.1622475979389688,0.6570789860742994,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.5755840109832192,0.1622475979389688,0.6230553389687995,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"ویا","boundary":[0.5468554050574184,0.1622475979389688,0.5701776464555575,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"لپ","boundary":[0.5313631195538152,0.1622475979389688,0.5414935442184008,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"هندي","boundary":[0.46862125499162155,0.1622475979389688,0.515850185364703,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45246141415835855,0.1622475979389688,0.4632041172367377,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4264261150381015,0.1622475979389688,0.4470765960851412,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.3549893583386772,0.1622475979389688,0.4210319345174173,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"Pigeon","boundary":[0.24405076849127677,0.15915346367072508,0.30925110915611187,0.17564424890379463],"dir":"ltr"},{"str":"pea","boundary":[0.3167859555763833,0.15915346367072508,0.3493626556637811,0.17564424890379463],"dir":"ltr"},{"str":"مینامند","boundary":[0.17582032941749984,0.1622475979389688,0.23874739088575092,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17047411540849533,0.1622475979389688,0.1758176361106943,0.18180224490932995],"dir":"ltr"},{"str":"دال","boundary":[0.13657500167957548,0.1622475979389688,0.1651016095949605,0.18180224490932995],"dir":"rtl"},{"str":"عدس","boundary":[0.8160578329067747,0.19477860050256496,0.863529160892355,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.7725801659029958,0.19477860050256496,0.8103187808622759,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7518032276888007,0.19477860050256496,0.7668040488267446,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6819055034496871,0.19477860050256496,0.7460555827130652,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":"دائمی","boundary":[0.6277828619287589,0.19477860050256496,0.6761250257814649,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.57430148393296,0.19477860050256496,0.6220313693718725,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":"گرمسیر","boundary":[0.5059427921541573,0.19477860050256496,0.5684508520350887,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.46041308186996405,0.19477860050256496,0.5001276862555781,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45502646825887616,0.19477860050256496,0.46036998896107517,0.21433324747292612],"dir":"ltr"},{"str":"بیشترین","boundary":[0.38692428189012507,0.19477860050256496,0.4490983717271691,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.33844475939033625,0.19477860050256496,0.38112366854721386,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":"زیرکشت","boundary":[0.25636302817376255,0.19477860050256496,0.3325081981800976,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.22699315872283227,0.19477860050256496,0.250565877653887,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20057310148749757,0.19477860050256496,0.22122358253453725,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":"نواحی","boundary":[0.13657500167957526,0.19477860050256496,0.1949084360119138,0.21433324747292612],"dir":"rtl"},{"str":"گرمسیري","boundary":[0.7833533931251709,0.2273096030661611,0.8636175270061176,0.24686425003652226],"dir":"rtl"},{"str":"آسیاي","boundary":[0.7248701596333622,0.2273096030661611,0.777999227448455,0.24686425003652226],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبی","boundary":[0.6663869261415536,0.2273096030661611,0.7194881631196556,0.24686425003652226],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6502270853082905,0.2273096030661611,0.6609697883866696,0.24686425003652226],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبشرقی","boundary":[0.5445468563669518,0.2273096030661611,0.6448668917544381,0.24686425003652226],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5241546762678343,0.2273096030661611,0.5391554974057782,0.24686425003652226],"dir":"rtl"},{"str":"جمل","boundary":[0.4868594309098287,0.2273096030661611,0.5187535701010787,0.24686425003652226],"dir":"rtl"},{"str":"هند،","boundary":[0.43489079356981036,0.2273096030661611,0.4713213591905313,0.24686425003652226],"dir":"rtl"},{"str":"پاکستان","boundary":[0.36499306933069675,0.2273096030661611,0.4295884419859247,0.24686425003652226],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34883322849743376,0.2273096030661611,0.3595759315758129,0.24686425003652226],"dir":"rtl"},{"str":"برم","boundary":[0.320515672491241,0.2273096030661611,0.34342045133452087,0.24686425003652226],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2727793744170772,0.2273096030661611,0.3049518219782334,0.24686425003652226],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.23186676151381622,0.2273096030661611,0.26746240202481864,0.24686425003652226],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2265205475048118,0.2273096030661611,0.23186406820701075,0.24686425003652226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7760429889386949,0.27903919835525737,0.7962417639586334,0.29552998358832694],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7932288514121651,0.27903919835525737,0.8062457314560634,0.29552998358832694],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8028478042891073,0.27903919835525737,0.8230465793090458,0.29552998358832694],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8200336667625775,0.27903919835525737,0.8358904464538643,0.29552998358832694],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8326024318551154,0.27903919835525737,0.8528012068750539,0.29552998358832694],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8497882943285855,0.27903919835525737,0.866842056515879,0.29552998358832694],"dir":"ltr"},{"str":"نخود","boundary":[0.7300002678343982,0.27903919835525737,0.7715895420093758,0.29552998358832694],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7150861455250517,0.27903919835525737,0.7253426425986776,0.29552998358832694],"dir":"rtl"},{"str":"اعی","boundary":[0.6702345072923304,0.27903919835525737,0.7048296484514257,0.29552998358832694],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.662026334170673,0.27570965995824365,0.6701143345077211,0.28625294887774716],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.8122102517559975,0.3159813662866006,0.8332503645209058,0.33553601325696175],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.7774537686939796,0.3159813662866006,0.8067039783711206,0.33553601325696175],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.7160207229865753,0.3159813662866006,0.7721833520336455,0.33553601325696175],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.6688237275370454,0.3159813662866006,0.7106534755339465,0.33553601325696175],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.6048256277291231,0.3159813662866006,0.6633538779203959,0.33553601325696175],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5844334476300054,0.3159813662866006,0.5994342687679494,0.33553601325696175],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5730189568827007,0.31015698413234266,0.5843739383748734,0.3297116311027038],"dir":"ltr"},{"str":"دسی","boundary":[0.5330041129146209,0.3159813662866006,0.5730248565071318,0.33553601325696175],"dir":"rtl"},{"str":"(desi)","boundary":[0.46810824417151725,0.3128872320183569,0.5215499920814631,0.3293780172514264],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.5215896221673161,0.31015698413234266,0.5329446036594889,0.3297116311027038],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4519484033382543,0.3159813662866006,0.46269110641663347,0.33553601325696175],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.44053391259094954,0.31015698413234266,0.4518888940831223,0.3297116311027038],"dir":"ltr"},{"str":"کابلی","boundary":[0.3935934225514714,0.3159813662866006,0.4405162137176559,0.33553601325696175],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.283809107049304,0.3159813662866006,0.2907668162969589,0.33553601325696175],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2907347531207024,0.3159813662866006,0.298666541663029,0.33553601325696175],"dir":"ltr"},{"str":"kabuli)","boundary":[0.298686420832308,0.3128872320183569,0.36517762497322875,0.3293780172514264],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.3821789318041666,0.31015698413234266,0.39353391329633935,0.3297116311027038],"dir":"ltr"},{"str":"نخود","boundary":[0.23019947634847926,0.3159813662866006,0.2784024860162323,0.33553601325696175],"dir":"rtl"},{"str":"کابلی","boundary":[0.1714597374466187,0.3159813662866006,0.22475579028365508,0.33553601325696175],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.146733257181151,0.3159813662866006,0.16604785805264097,0.33553601325696175],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8595617917150834,0.34842225526968823,0.8636250939157138,0.3679769022400494],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.8229834789781727,0.34842225526968823,0.8439679300690999,0.3679769022400494],"dir":"rtl"},{"str":"garbanzo","boundary":[0.6749798573782883,0.34532812100144455,0.7609983053756318,0.36181890623451407],"dir":"ltr"},{"str":"bean","boundary":[0.7730219964718096,0.34532812100144455,0.8173338190690769,0.36181890623451407],"dir":"ltr"},{"str":"نیز","boundary":[0.6486880528479794,0.34842225526968823,0.6695055189169629,0.3679769022400494],"dir":"rtl"},{"str":"مشهور","boundary":[0.5894353031260153,0.34842225526968823,0.6432879727028641,0.3679769022400494],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5442903509568997,0.34842225526968823,0.5840049553425138,0.3679769022400494],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5373647048855013,0.34842225526968823,0.5443224141331562,0.3679769022400494],"dir":"ltr"},{"str":"داراي","boundary":[0.48439633770980606,0.34842225526968823,0.532098392311728,0.3679769022400494],"dir":"rtl"},{"str":"دان","boundary":[0.460054615559416,0.34842225526968823,0.47906307722400915,0.3679769022400494],"dir":"rtl"},{"str":"درشتتر","boundary":[0.371918715402095,0.34842225526968823,0.4445206479266794,0.3679769022400494],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.3256194888877463,0.34842225526968823,0.36644732675298514,0.3679769022400494],"dir":"rtl"},{"str":"ونوع","boundary":[0.27367714335225823,0.34842225526968823,0.3200433177786303,0.3679769022400494],"dir":"rtl"},{"str":"desi","boundary":[0.23045598175853116,0.34532812100144455,0.26826654648533077,0.36181890623451407],"dir":"ltr"},{"str":"داراي","boundary":[0.17748761458283593,0.34842225526968823,0.2251896691847578,0.3679769022400494],"dir":"rtl"},{"str":"دان","boundary":[0.1467332571811511,0.34842225526968823,0.1721149805165961,0.3679769022400494],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکتر","boundary":[0.7789928011542901,0.3809532578332845,0.8636454860958132,0.4005079048036456],"dir":"rtl"},{"str":"ورنگ","boundary":[0.7196117987273002,0.3809532578332845,0.773499481292621,0.4005079048036456],"dir":"rtl"},{"str":"تیرهتري","boundary":[0.6489445582580311,0.3809532578332845,0.7141697799476414,0.4005079048036456],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.5816118881194354,0.3809532578332845,0.6436411806525053,0.4005079048036456],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.576265674110431,0.3809532578332845,0.5816091948126298,0.4005079048036456],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7687325847522182,0.4275907758120703,0.8225029160924403,0.4440815610451398],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7347456179203555,0.4275907758120703,0.7396743693745007,0.4440815610451398],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7396192207113396,0.4275907758120703,0.74766951475311,0.4440815610451398],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7475708884229452,0.42318625456085485,0.7553864800145182,0.4396770397939244],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7555225561345509,0.4275907758120703,0.7635728501763214,0.4440815610451398],"dir":"ltr"},{"str":"ارزش","boundary":[0.6749798573782877,0.4275907758120703,0.7297937809793056,0.4440815610451398],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.6135468116708834,0.4275907758120703,0.669875399718257,0.4440815610451398],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5415970441513556,0.4275907758120703,0.6083464209874935,0.4440815610451398],"dir":"rtl"},{"str":"ومقایسه","boundary":[0.4596435656398078,0.4275907758120703,0.5366729097945914,0.4440815610451398],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.42847815831851493,0.4275907758120703,0.4544362493103463,0.4440815610451398],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4103945269098635,0.4275907758120703,0.4233970426507989,0.4440815610451398],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.3617867517050487,0.4275907758120703,0.4053709967067041,0.4440815610451398],"dir":"rtl"},{"str":"فرآوردههاي","boundary":[0.23917716570029154,0.4275907758120703,0.3567652735451698,0.4440815610451398],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.1777441199928871,0.4275907758120703,0.23407270804026084,0.4440815610451398],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.7715541442627895,0.4554184478836142,0.8272735319612902,0.4689354849599007],"dir":"rtl"},{"str":"کالري","boundary":[0.6806229763994288,0.4554184478836142,0.7239852159686845,0.4689354849599007],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.670491012702383,0.4554184478836142,0.67632009814581,0.4689354849599007],"dir":"ltr"},{"str":"رهر","boundary":[0.634580255295132,0.4554184478836142,0.6610580262477284,0.4689354849599007],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.6068776710095384,0.4554184478836142,0.6345225415778704,0.4689354849599007],"dir":"ltr"},{"str":"گرم","boundary":[0.5739167258178829,0.4554184478836142,0.6025619674854169,0.4689354849599007],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5681453540917176,0.4554184478836142,0.5739744395351446,0.4689354849599007],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.49119373107617975,0.4554184478836142,0.5433861693864683,0.4689354849599007],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4810617673791339,0.4554184478836142,0.4868908528225609,0.4689354849599007],"dir":"ltr"},{"str":"رصد","boundary":[0.43963614365576936,0.4554184478836142,0.4716480188302331,0.4689354849599007],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4337365192245781,0.4554184478836142,0.43956560466800515,0.4689354849599007],"dir":"ltr"},{"str":"کلسیم","boundary":[0.3687123977764486,0.4554184478836142,0.4093428547286526,0.4689354849599007],"dir":"rtl"},{"str":"mg/100gr","boundary":[0.2863741611498231,0.4523295937079784,0.3643838689818246,0.46584663078426486],"dir":"ltr"},{"str":"آهن","boundary":[0.2289169492982215,0.4554184478836142,0.2612558688705013,0.4689354849599007],"dir":"rtl"},{"str":"mg/100gr","boundary":[0.14657871267159595,0.4523295937079784,0.22458842050359748,0.46584663078426486],"dir":"ltr"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.8024630461740305,0.4779829236435792,0.8251252991521063,0.49149996071986574],"dir":"rtl"},{"str":"قرمز","boundary":[0.7737344402482297,0.4779829236435792,0.7987565429987821,0.49149996071986574],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.19351920271107406,0.4779829236435792,0.20146445778742836,0.49149996071986574],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.20134261771765374,0.4779829236435792,0.20642142483667927,0.49149996071986574],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.20647272591868962,0.4779829236435792,0.21441798099504392,0.49149996071986574],"dir":"ltr"},{"str":"137","boundary":[0.33600795799484506,0.4779829236435792,0.3598437232239079,0.49149996071986574],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.47631641729317575,0.4779829236435792,0.4922069274458843,0.49149996071986574],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.49209150001136104,0.4779829236435792,0.49717030713038657,0.49149996071986574],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.49722160821239686,0.4779829236435792,0.5051668632887512,0.49149996071986574],"dir":"ltr"},{"str":"341","boundary":[0.6340672444750285,0.4779829236435792,0.6579030097040913,0.49149996071986574],"dir":"ltr"},{"str":"باقلا","boundary":[0.7877139850960524,0.5015926817368263,0.811107278492776,0.5151097188131127],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.19351920271107406,0.5015926817368263,0.20146445778742836,0.5151097188131127],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.20134261771765374,0.5015926817368263,0.20642142483667927,0.5151097188131127],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.20647272591868962,0.5015926817368263,0.21441798099504392,0.5151097188131127],"dir":"ltr"},{"str":"90","boundary":[0.3399837918506478,0.5015926817368263,0.35587430200335635,0.5151097188131127],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.47631641729317575,0.5015926817368263,0.4922069274458843,0.5151097188131127],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.49209150001136104,0.5015926817368263,0.49717030713038657,0.5151097188131127],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.49722160821239686,0.5015926817368263,0.5051668632887512,0.5151097188131127],"dir":"ltr"},{"str":"343","boundary":[0.6340672444750285,0.5015926817368263,0.6579030097040913,0.5151097188131127],"dir":"ltr"},{"str":"نخود","boundary":[0.7850206782905085,0.525292553410582,0.8139352506385968,0.5388095904868685],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.19351920271107406,0.525292553410582,0.20146445778742836,0.5388095904868685],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.20134261771765374,0.525292553410582,0.20642142483667927,0.5388095904868685],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.20647272591868962,0.525292553410582,0.21441798099504392,0.5388095904868685],"dir":"ltr"},{"str":"149","boundary":[0.33600795799484506,0.525292553410582,0.3598437232239079,0.5388095904868685],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.47631641729317575,0.525292553410582,0.4922069274458843,0.5388095904868685],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.49209150001136104,0.525292553410582,0.49717030713038657,0.5388095904868685],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.49722160821239686,0.525292553410582,0.5051668632887512,0.5388095904868685],"dir":"ltr"},{"str":"358","boundary":[0.6340672444750285,0.525292553410582,0.6579030097040913,0.5388095904868685],"dir":"ltr"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.8199054140575525,0.5489023115038291,0.8425676670356284,0.5624193485801156],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.7872009742759488,0.5489023115038291,0.8163912899398429,0.5624193485801156],"dir":"rtl"},{"str":"بلبلی","boundary":[0.7562920723647077,0.5489023115038291,0.783507296371203,0.5624193485801156],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.19351920271107406,0.5489023115038291,0.20146445778742836,0.5624193485801156],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.20134261771765374,0.5489023115038291,0.20642142483667927,0.5624193485801156],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.20647272591868962,0.5489023115038291,0.21441798099504392,0.5624193485801156],"dir":"ltr"},{"str":"76","boundary":[0.3399837918506478,0.5489023115038291,0.35587430200335635,0.5624193485801156],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.47631641729317575,0.5489023115038291,0.4922069274458843,0.5624193485801156],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.49209150001136104,0.5489023115038291,0.49717030713038657,0.5624193485801156],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.49722160821239686,0.5489023115038291,0.5051668632887512,0.5624193485801156],"dir":"ltr"},{"str":"342","boundary":[0.6340672444750285,0.5489023115038291,0.6579030097040913,0.5624193485801156],"dir":"ltr"},{"str":"لپ","boundary":[0.8176930548958558,0.5725120695970761,0.8246956525902698,0.5860291066733627],"dir":"rtl"},{"str":"هندي","boundary":[0.7742474510683333,0.5725120695970761,0.8068941771326753,0.5860291066733627],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.19351920271107406,0.5725120695970761,0.20146445778742836,0.5860291066733627],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.20134261771765374,0.5725120695970761,0.20642142483667927,0.5860291066733627],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.20647272591868962,0.5725120695970761,0.21441798099504392,0.5860291066733627],"dir":"ltr"},{"str":"129","boundary":[0.33600795799484506,0.5725120695970761,0.3598437232239079,0.5860291066733627],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.47631641729317575,0.5725120695970761,0.4922069274458843,0.5860291066733627],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.49209150001136104,0.5725120695970761,0.49717030713038657,0.5860291066733627],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.49722160821239686,0.5725120695970761,0.5051668632887512,0.5860291066733627],"dir":"ltr"},{"str":"343","boundary":[0.6340672444750285,0.5725120695970761,0.6579030097040913,0.5860291066733627],"dir":"ltr"},{"str":"عدس","boundary":[0.7829686350100942,0.5962119412708318,0.815807740131975,0.6097289783471183],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.19351920271107406,0.5962119412708318,0.20146445778742836,0.6097289783471183],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.20134261771765374,0.5962119412708318,0.20642142483667927,0.6097289783471183],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.20647272591868962,0.5962119412708318,0.21441798099504392,0.6097289783471183],"dir":"ltr"},{"str":"56","boundary":[0.3399837918506478,0.5962119412708318,0.35587430200335635,0.6097289783471183],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.47631641729317575,0.5962119412708318,0.4922069274458843,0.6097289783471183],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.49209150001136104,0.5962119412708318,0.49717030713038657,0.6097289783471183],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.49722160821239686,0.5962119412708318,0.5051668632887512,0.6097289783471183],"dir":"ltr"},{"str":"346","boundary":[0.6340672444750285,0.5962119412708318,0.6579030097040913,0.6097289783471183],"dir":"ltr"},{"str":"گندم","boundary":[0.7846359201754309,0.6198216993640789,0.814262295036413,0.6333387364403654],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1999318379623689,0.6198216993640789,0.20787709303872318,0.6333387364403654],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.3399837918506478,0.6198216993640789,0.35587430200335635,0.6333387364403654],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.47631641729317575,0.6198216993640789,0.4922069274458843,0.6333387364403654],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.49209150001136104,0.6198216993640789,0.49717030713038657,0.6333387364403654],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.49722160821239686,0.6198216993640789,0.5051668632887512,0.6333387364403654],"dir":"ltr"},{"str":"370","boundary":[0.6340672444750285,0.6198216993640789,0.6579030097040913,0.6333387364403654],"dir":"ltr"},{"str":"برنج","boundary":[0.7868162161608712,0.6434314574573261,0.8119409210754441,0.6569484945336126],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.19351920271107406,0.6434314574573261,0.20146445778742836,0.6569484945336126],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.20134261771765374,0.6434314574573261,0.20642142483667927,0.6569484945336126],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.20647272591868962,0.6434314574573261,0.21441798099504392,0.6569484945336126],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.3399837918506478,0.6434314574573261,0.35587430200335635,0.6569484945336126],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.48029225114897856,0.6434314574573261,0.48823750622533285,0.6569484945336126],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.48811566615555824,0.6434314574573261,0.49319447327458377,0.6569484945336126],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.4932457743565941,0.6434314574573261,0.5011910294329485,0.6569484945336126],"dir":"ltr"},{"str":"360","boundary":[0.6340672444750285,0.6434314574573261,0.6579030097040913,0.6569484945336126],"dir":"ltr"},{"str":"ذرت","boundary":[0.7848924255854826,0.6671313291310818,0.8139801390853559,0.6806483662073682],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.19351920271107406,0.6671313291310818,0.20146445778742836,0.6806483662073682],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.20134261771765374,0.6671313291310818,0.20642142483667927,0.6806483662073682],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.20647272591868962,0.6671313291310818,0.21441798099504392,0.6806483662073682],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.3439596257064506,0.6671313291310818,0.3519048807828049,0.6806483662073682],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.48029225114897856,0.6671313291310818,0.48823750622533285,0.6806483662073682],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.48811566615555824,0.6671313291310818,0.49319447327458377,0.6806483662073682],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4932457743565941,0.6671313291310818,0.5011910294329485,0.6806483662073682],"dir":"ltr"},{"str":"360","boundary":[0.6340672444750285,0.6671313291310818,0.6579030097040913,0.6806483662073682],"dir":"ltr"},{"str":"کاساوا","boundary":[0.7806600863196281,0.6907410872243288,0.8182509541627184,0.7042581243006154],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1999318379623689,0.6907410872243288,0.20787709303872318,0.7042581243006154],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.3399837918506478,0.6907410872243288,0.35587430200335635,0.7042581243006154],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.48029225114897856,0.6907410872243288,0.48823750622533285,0.7042581243006154],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.48811566615555824,0.6907410872243288,0.49319447327458377,0.7042581243006154],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4932457743565941,0.6907410872243288,0.5011910294329485,0.7042581243006154],"dir":"ltr"},{"str":"338","boundary":[0.6340672444750285,0.6907410872243288,0.6579030097040913,0.7042581243006154],"dir":"ltr"},{"str":"گوشت","boundary":[0.7786080430392137,0.7143508453175759,0.8203350606193891,0.7278678823938625],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.19351920271107406,0.7143508453175759,0.20146445778742836,0.7278678823938625],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.20134261771765374,0.7143508453175759,0.20642142483667927,0.7278678823938625],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.20647272591868962,0.7143508453175759,0.21441798099504392,0.7278678823938625],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.3399837918506478,0.7143508453175759,0.35587430200335635,0.7278678823938625],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.48272905254447057,0.7143508453175759,0.4986195626971791,0.7278678823938625],"dir":"ltr"},{"str":"198","boundary":[0.6340672444750285,0.7143508453175759,0.6579030097040913,0.7278678823938625],"dir":"ltr"},{"str":"تخم","boundary":[0.8002827501885903,0.7379606034108229,0.8247148904960235,0.7514776404871095],"dir":"rtl"},{"str":"مرغ","boundary":[0.7742474510683333,0.7379606034108229,0.7965954849190957,0.7514776404871095],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.19351920271107406,0.7379606034108229,0.20146445778742836,0.7514776404871095],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.20134261771765374,0.7379606034108229,0.20642142483667927,0.7514776404871095],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.20647272591868962,0.7379606034108229,0.21441798099504392,0.7514776404871095],"dir":"ltr"},{"str":"50","boundary":[0.3399837918506478,0.7379606034108229,0.35587430200335635,0.7514776404871095],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.47631641729317575,0.7379606034108229,0.4922069274458843,0.7514776404871095],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.49209150001136104,0.7379606034108229,0.49717030713038657,0.7514776404871095],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.49722160821239686,0.7379606034108229,0.5051668632887512,0.7514776404871095],"dir":"ltr"},{"str":"163","boundary":[0.6340672444750285,0.7379606034108229,0.6579030097040913,0.7514776404871095],"dir":"ltr"},{"str":"شیر","boundary":[0.7892530175563631,0.7616604750845786,0.8097542124547527,0.7751775121608651],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.19351920271107406,0.7616604750845786,0.20146445778742836,0.7751775121608651],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.20134261771765374,0.7616604750845786,0.20642142483667927,0.7751775121608651],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.20647272591868962,0.7616604750845786,0.21441798099504392,0.7751775121608651],"dir":"ltr"},{"str":"1235","boundary":[0.3320321241390422,0.7616604750845786,0.36381314444445934,0.7751775121608651],"dir":"ltr"},{"str":"36","boundary":[0.48272905254447057,0.7616604750845786,0.4986195626971791,0.7751775121608651],"dir":"ltr"},{"str":"360","boundary":[0.6340672444750285,0.7616604750845786,0.6579030097040913,0.7751775121608651],"dir":"ltr"},{"str":"ماخذ","boundary":[0.8343979697254786,0.7852702331778257,0.8636973001886448,0.7987872702541122],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8306786412797277,0.7852702331778257,0.8343723191844735,0.7987872702541122],"dir":"ltr"},{"str":"سایت","boundary":[0.7977176960880723,0.7852702331778257,0.8306529907387225,0.7987872702541122],"dir":"rtl"},{"str":"فائو","boundary":[0.7736061875432038,0.7852702331778257,0.7940753192653369,0.7987872702541122],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7698868590974528,0.7852702331778257,0.7735805370021986,0.7987872702541122],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13645,0.0694,0.86684,0.79879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.13657500167957598,0.8752859999708406,0.8545612187461249,0.8903349679157728],"dir":"rtl"},{"str":"1.","boundary":[0.13644674897455009,0.8946971604245814,0.15087517828996344,0.9082141975008678],"dir":"ltr"},{"str":"Cajanus","boundary":[0.15568465472843454,0.8946971604245814,0.2176691870674503,0.9082141975008678],"dir":"ltr"},{"str":"cajan","boundary":[0.22247866350592144,0.8946971604245814,0.26307064464661767,0.9082141975008678],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.13644674897455009,0.9102868098525653,0.15087517828996344,0.9238038469288519],"dir":"ltr"},{"str":"Cicer","boundary":[0.15568465472843454,0.9102868098525653,0.1973539585913483,0.9238038469288519],"dir":"ltr"},{"str":"arietinum","boundary":[0.20216343502981943,0.9102868098525653,0.2759023277844586,0.9238038469288519],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13645,0.87529,0.85456,0.9238],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/4703d26f097c8ade185dedee8907bb3f.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/746c34fbd0dff1377fd9b07a3b8dd700.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13645,0.0694,0.13309,0.07821]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8258050384887436,0.06940451755749728,0.8633730773503393,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7950243892825285,0.06940451755749728,0.8209195081961921,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7908869570183931,0.06940451755749728,0.7949992517523434,0.08445348550242959],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.730128520539425,0.06940451755749728,0.7861373745931692,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.6885746441110345,0.06940451755749728,0.7254139511026729,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6367605512805723,0.06940451755749728,0.6838380152090181,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.619831194217154,0.06940451755749728,0.6320398257139792,0.08445348550242959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61983,0.0694,0.86337,0.08445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"5","boundary":[0.15619766554853817,0.07535201387106323,0.16624280216428147,0.09040098181599554],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1562,0.07535,0.16624,0.0904],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7933571041171918,0.12695237889358074,0.8135066300984004,0.14650702586394188],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8136210315112835,0.12695237889358074,0.8252543213733625,0.14650702586394188],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8251637749636141,0.12695237889358074,0.8453133009448227,0.14650702586394188],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8454277023577058,0.12695237889358074,0.8636012389125803,0.14650702586394188],"dir":"ltr"},{"str":"بازا","boundary":[0.7540211017168142,0.12695237889358074,0.7881695387043044,0.14650702586394188],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی،","boundary":[0.6697214964722277,0.12695237889358074,0.7418590259519136,0.14650702586394188],"dir":"rtl"},{"str":"تولید،","boundary":[0.6052103858442017,0.12695237889358074,0.664295252775287,0.14650702586394188],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف،","boundary":[0.5283870155336898,0.12695237889358074,0.5999122665995821,0.14650702586394188],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.4912740172695261,0.12695237889358074,0.5229455097648511,0.14650702586394188],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4584892912945763,0.12695237889358074,0.4791119415046253,0.14650702586394188],"dir":"rtl"},{"str":"وساختا","boundary":[0.3856785633662095,0.12695237889358074,0.45308485055749,0.14650702586394188],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.3393680506138186,0.12695237889358074,0.37351648760130873,0.14650702586394188],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.25456749030340087,0.12695237889358074,0.32720597484891784,0.14650702586394188],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7774537686939806,0.17775153386361722,0.7976525437139191,0.19424231909668677],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7946396311674508,0.17775153386361722,0.8076565112113492,0.19424231909668677],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8042585840443931,0.17775153386361722,0.8244573590643316,0.19424231909668677],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8214444465178633,0.17775153386361722,0.8399768341414002,0.19424231909668677],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8367065184159449,0.17775153386361722,0.8569052934358834,0.19424231909668677],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8538923808894151,0.17775153386361722,0.8669092609333133,0.19424231909668677],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7302567732444509,0.17775153386361722,0.776182784387174,0.19424231909668677],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6720300451626939,0.17775153386361722,0.725636084787778,0.19424231909668677],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6061081547793831,0.17775153386361722,0.6673654942809021,0.19424231909668677],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7918180716568812,0.2146937017949604,0.8331190337509607,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7338478489851761,0.2146937017949604,0.7861419916905502,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6639501247460622,0.2146937017949604,0.7306827004778419,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.6291936416840442,0.2146937017949604,0.658165542991279,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6025170790386578,0.2146937017949604,0.6235571918035662,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.5765080717229313,0.2146937017949604,0.5969637369110367,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"گذشت","boundary":[0.5153315314255786,0.2146937017949604,0.5606957957202886,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.49545236214656474,0.2146937017949604,0.49951566434719524,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.4404056598859249,0.2146937017949604,0.4795636475317266,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"پایین","boundary":[0.3947476968967054,0.2146937017949604,0.43482410216319795,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.34306185677126916,0.2146937017949604,0.389010568642782,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.2884262044302373,0.2146937017949604,0.33740847753372766,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"سودآوري","boundary":[0.19210842295578895,0.2146937017949604,0.2826753531368761,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.16286680620988456,0.2146937017949604,0.1864395251409393,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13657500167957579,0.2146937017949604,0.1572254827266155,0.23424834876532155],"dir":"rtl"},{"str":"مقایس","boundary":[0.8208294747972636,0.24713459077804803,0.863744625436799,0.2666892377484092],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7943831257573987,0.24713459077804803,0.8051536596727685,0.2666892377484092],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.7525727439189562,0.24713459077804803,0.7888064416374627,0.2666892377484092],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.657537489494767,0.24713459077804803,0.7471249537675713,0.2666892377484092],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.5989260032979323,0.24713459077804803,0.6519715786020532,0.2666892377484092],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.578405570493789,0.24713459077804803,0.5934063916317329,0.2666892377484092],"dir":"rtl"},{"str":"نرخ","boundary":[0.5413405387413049,0.24713459077804803,0.5727855369595543,0.2666892377484092],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.49927365149281094,0.24713459077804803,0.5358712021354756,0.2666892377484092],"dir":"rtl"},{"str":"پایینی","boundary":[0.44720305325229676,0.24713459077804803,0.49394859918013573,0.2666892377484092],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4338647719296035,0.24713459077804803,0.44179656047193006,0.2666892377484092],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.37858785606344214,0.24713459077804803,0.4338042366528313,0.2666892377484092],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3428053513612171,0.24713459077804803,0.35429948703834296,0.2666892377484092],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3543480948135478,0.24713459077804803,0.3616954357790713,0.2666892377484092],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.36165849900002384,0.24713459077804803,0.3731526346771497,0.2666892377484092],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.2795767677834501,0.24713459077804803,0.33727009286500437,0.2666892377484092],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.27166549967392767,0.24713459077804803,0.27959728821625424,0.2666892377484092],"dir":"ltr"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.1828742281939241,0.24713459077804803,0.2660884307958765,0.2666892377484092],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.13657500167957548,0.24713459077804803,0.17740283954481437,0.2666892377484092],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8238812479133547,0.27966559334164426,0.8635958522989687,0.29922024031200545],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8107994720007132,0.2746638056149292,0.8183209801396619,0.2874599340471471],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8184946343022671,0.27966559334164426,0.823838155004466,0.29922024031200545],"dir":"ltr"},{"str":"براساس","boundary":[0.7430820437470396,0.27966559334164426,0.8054428695226014,0.29922024031200545],"dir":"rtl"},{"str":"آمارهاي","boundary":[0.6674129477817607,0.27966559334164426,0.7372126869542345,0.29922024031200545],"dir":"rtl"},{"str":"ارائ","boundary":[0.6369150957901277,0.27966559334164426,0.6613784015048823,0.29922024031200545],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5862289855003684,0.27966559334164426,0.6206835616947554,0.29922024031200545],"dir":"rtl"},{"str":"ازسوي","boundary":[0.5230004019226014,0.27966559334164426,0.5802762644492965,0.29922024031200545],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4595153129347827,0.27966559334164426,0.5171251455053651,0.29922024031200545],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.4014168375580517,0.27966559334164426,0.45371098026342577,0.29922024031200545],"dir":"rtl"},{"str":"خواربار","boundary":[0.3331863984842748,0.27966559334164426,0.3954718116692813,0.29922024031200545],"dir":"rtl"},{"str":"وکشاورزي","boundary":[0.23404705749925686,0.27966559334164426,0.3272246997438511,0.29922024031200545],"dir":"rtl"},{"str":"ملل","boundary":[0.1915954121356851,0.27966559334164426,0.22816513194135915,0.29922024031200545],"dir":"rtl"},{"str":"متحد","boundary":[0.13657500167957548,0.27966559334164426,0.1857242598050096,0.29922024031200545],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8556879187597767,0.3121965959052405,0.8636197073021032,0.33175124287560165],"dir":"ltr"},{"str":"فائو","boundary":[0.8260615438987946,0.3121965959052405,0.8556735544568138,0.33175124287560165],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8111842301157904,0.3121965959052405,0.8181419393634453,0.33175124287560165],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.818109876187189,0.3121965959052405,0.8260416647295155,0.33175124287560165],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7643719927813383,0.3121965959052405,0.8056729548754177,0.33175124287560165],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7067865282247108,0.3121965959052405,0.7590806709300849,0.33175124287560165],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6372735621006749,0.3121965959052405,0.7014236413640529,0.33175124287560165],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.611238262980418,0.3121965959052405,0.6318887440274576,0.33175124287560165],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5728907041776748,0.3121965959052405,0.6058145843375778,0.33175124287560165],"dir":"rtl"},{"str":"2008","boundary":[0.5213331167572645,0.3121965959052405,0.567309659465768,0.33175124287560165],"dir":"ltr"},{"str":"میلادي","boundary":[0.4574632696543681,0.3121965959052405,0.5160471815196223,0.33175124287560165],"dir":"rtl"},{"str":"بالغ","boundary":[0.424117566347635,0.3121965959052405,0.45205498133613103,0.33175124287560165],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4035971335434915,0.3121965959052405,0.41862578551842605,0.33175124287560165],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.3562718853889358,0.3121965959052405,0.3792601567431876,0.33175124287560165],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3793573722935972,0.3121965959052405,0.3867047132591207,0.33175124287560165],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.3866677764800733,0.3121965959052405,0.39816191215719915,0.33175124287560165],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.30009720058759315,0.3121965959052405,0.35088847809547374,0.33175124287560165],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.2727793744170772,0.3121965959052405,0.2946544122917042,0.33175124287560165],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.20544670427848155,0.3121965959052405,0.2674759968115513,0.33175124287560165],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19253358067294918,0.3121965959052405,0.19787710137514813,0.33175124287560165],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1977515419769278,0.3071948081785254,0.20527305011587652,0.31999093661074335],"dir":"ltr"},{"str":"هند،","boundary":[0.7968199271528901,0.3447275984688367,0.8332504927736111,0.3642822454391979],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگترین","boundary":[0.6990913659231569,0.3447275984688367,0.7906514850519646,0.3642822454391979],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.6049538804341489,0.3447275984688367,0.6930670798626806,0.3642822454391979],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5349279034900094,0.3447275984688367,0.5990779827533874,0.3642822454391979],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.47824020786856325,0.3447275984688367,0.5290871470504251,0.3642822454391979],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4266826204481528,0.3447275984688367,0.4727704865046187,0.3642822454391979],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4212960068370651,0.3447275984688367,0.42663952753926404,0.3642822454391979],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.36807113425131804,0.3447275984688367,0.4157453580162493,0.3642822454391979],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.3266455105279535,0.3447275984688367,0.36215765852798404,0.3642822454391979],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.25020689833251925,0.3447275984688367,0.32073023926674915,0.3642822454391979],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.20839651649407698,0.3447275984688367,0.2442426345379949,0.3642822454391979],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.18184820655371642,0.3447275984688367,0.2024986876007561,0.3642822454391979],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.13657500167957495,0.3447275984688367,0.1758721435103297,0.3642822454391979],"dir":"rtl"},{"str":"2008","boundary":[0.8174686126620594,0.37725860103243297,0.8634451553705629,0.3968132480027941],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7990265149428606,0.37725860103243297,0.8119887593344178,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.7415430112867286,0.37725860103243297,0.7645312826409804,0.3968132480027941],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.76462849819139,0.37725860103243297,0.7719758391569135,0.3968132480027941],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7719389023778661,0.37725860103243297,0.7834330380549919,0.3968132480027941],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.6762623844285472,0.37725860103243297,0.7360808568323807,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.6398386162011926,0.37725860103243297,0.6707408489717724,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":"رسید","boundary":[0.5828944151696946,0.37725860103243297,0.6342244822913891,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5775482011606901,0.37725860103243297,0.5828917218628891,0.3968132480027941],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5514725024383501,0.37725860103243297,0.5721229834853898,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":"آسیا","boundary":[0.5015822001832764,0.37725860103243297,0.5459823888943065,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.46041308186996355,0.37725860103243297,0.49604655692894856,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44002090177084596,0.37725860103243297,0.4550217229087899,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":"هند،","boundary":[0.389104577875565,0.37725860103243297,0.43456233839223873,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.29124776394080604,0.37725860103243297,0.3836561464606549,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":"چین","boundary":[0.24058794545557688,0.37725860103243297,0.285795228439335,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2244281046223139,0.37725860103243297,0.2297841940896054,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":"میانمار","boundary":[0.15696718177869254,0.37725860103243297,0.21898429030478486,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.136575001679575,0.37725860103243297,0.15157582281751894,0.3968132480027941],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگترین","boundary":[0.7719389023778661,0.4097896035960291,0.8634990215066736,0.42934425056639025],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.6529203921138341,0.4097896035960291,0.7660428690224156,0.42934425056639025],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5830226678747206,0.4097896035960291,0.6471727471380986,0.42934425056639025],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5731735013922569,0.4097896035960291,0.5772368035928872,0.42934425056639025],"dir":"rtl"},{"str":"شمار","boundary":[0.5159465031461767,0.4097896035960291,0.5572196344032655,0.42934425056639025],"dir":"rtl"},{"str":"میروند","boundary":[0.4464335370221408,0.4097896035960291,0.5102583674255733,0.42934425056639025],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44108732301313636,0.4097896035960291,0.4464308437153353,0.42934425056639025],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.40257111190328404,0.4097896035960291,0.4355784845741588,0.42934425056639025],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.3758945492578976,0.4097896035960291,0.396934662022806,0.42934425056639025],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.31497451437059687,0.4097896035960291,0.37010740244901413,0.42934425056639025],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.2988409653418642,0.4097896035960291,0.30927752921334656,0.42934425056639025],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.2258388843775989,0.4097896035960291,0.28291993104535956,0.42934425056639025],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.17261401179185185,0.4097896035960291,0.22031606639377374,0.42934425056639025],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.13657500167957476,0.4097896035960291,0.14806913735670066,0.42934425056639025],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.14811774513190545,0.4097896035960291,0.155465086097429,0.42934425056639025],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.15542814931838156,0.4097896035960291,0.16692228499550743,0.42934425056639025],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8528663592492065,0.4423206061596254,0.8636090623275856,0.4618752531299865],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.8224704681580691,0.4423206061596254,0.833964603835195,0.4618752531299865],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.8340132116103998,0.4423206061596254,0.8413605525759233,0.4618752531299865],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8413236157968759,0.4423206061596254,0.8528177514740017,0.4618752531299865],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.7657827725366229,0.4423206061596254,0.8166076522532204,0.4618752531299865],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.7379519355460034,0.4423206061596254,0.7598269734206303,0.4618752531299865],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6679259586018639,0.4423206061596254,0.7320760378652419,0.4618752531299865],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.613162053555806,0.4423206061596254,0.6620051724743432,0.4618752531299865],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6078158395468014,0.4423206061596254,0.6131593602490004,0.4618752531299865],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.5609632026102661,0.4423206061596254,0.6022641647043455,0.4618752531299865],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.49093722566612646,0.4423206061596254,0.5550873049295045,0.4618752531299865],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.4016733429681026,0.4423206061596254,0.4850545305919987,0.4618752531299865],"dir":"rtl"},{"str":"مذکور","boundary":[0.3390860229154651,0.4423206061596254,0.3956661145173946,0.4618752531299865],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.30420128714842126,0.4423206061596254,0.3331731884556562,0.4618752531299865],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.23084073987360845,0.4423206061596254,0.2982645976854776,0.4618752531299865],"dir":"rtl"},{"str":"گذشت","boundary":[0.17315331441648532,0.4423206061596254,0.22489084038204704,0.4618752531299865],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.14673325718115066,0.4423206061596254,0.15716982105263297,0.4618752531299865],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.8243942587334571,0.4748516087232216,0.8635522463792588,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":"توج","boundary":[0.7868425079653997,0.4748516087232216,0.8187644779936403,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.7366694084957439,0.4748516087232216,0.7710126613421685,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7269484947183061,0.4748516087232216,0.7310117969189365,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6404798797263216,0.4748516087232216,0.7112258673564764,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.5628869931856544,0.4748516087232216,0.6348853684803871,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.536082177835242,0.4748516087232216,0.5571779522741317,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5264895167628302,0.4748516087232216,0.5305528189634606,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.4523331614533317,0.4748516087232216,0.5108057499706233,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":"بودهاست","boundary":[0.3725599789272238,0.4748516087232216,0.44677289367963896,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3672137649182194,0.4748516087232216,0.37255728562041834,0.4944062556935827],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.31523101978064816,0.4748516087232216,0.3616528558810016,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2945823342714788,0.4748516087232216,0.3096109862464133,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.20570320968853253,0.4748516087232216,0.28908439731242863,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":"مذکور،","boundary":[0.13657500167957434,0.4748516087232216,0.20011280252915872,0.4944062556935827],"dir":"rtl"},{"str":"تایلند،","boundary":[0.8128515152811264,0.5072924977063092,0.8635871311150258,0.5268471446766704],"dir":"rtl"},{"str":"پاکستان،","boundary":[0.7355151341505108,0.5072924977063092,0.8070682160533936,0.5268471446766704],"dir":"rtl"},{"str":"ترکی","boundary":[0.6941158022316766,0.5072924977063092,0.7295722885577259,0.5268471446766704],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6672846950767339,0.5072924977063092,0.6780273981551129,0.5268471446766704],"dir":"rtl"},{"str":"سوری","boundary":[0.6210117603669155,0.5072924977063092,0.6617561057211825,0.5268471446766704],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5899483139461184,0.5072924977063092,0.6049491350840622,0.5268471446766704],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.5132531963406322,0.5072924977063092,0.5841470593396819,0.5268471446766704],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.3941064333715742,0.5072924977063092,0.5072289102801557,0.5268471446766704],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.32420870913246064,0.5072924977063092,0.3883587883958387,0.5268471446766704],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.31435954264999694,0.5072924977063092,0.31842284485062744,0.5268471446766704],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.2318667615138152,0.5072924977063092,0.30422693768942594,0.5268471446766704],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.1365750016795741,0.5072924977063092,0.22616246595237835,0.5268471446766704],"dir":"rtl"},{"str":"نخود،","boundary":[0.8149035585615405,0.5398235002699054,0.8636910158060964,0.5593781472402666],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.7766842524638233,0.5398235002699054,0.8094689784387732,0.5593781472402666],"dir":"rtl"},{"str":"وعدس","boundary":[0.7129426580659528,0.5398235002699054,0.7711566891299122,0.5593781472402666],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7034782496985668,0.5398235002699054,0.7075415518991972,0.5593781472402666],"dir":"rtl"},{"str":"شمار","boundary":[0.6466360095675644,0.5398235002699054,0.687909140824653,0.5593781472402666],"dir":"rtl"},{"str":"میروند","boundary":[0.5775078015586061,0.5398235002699054,0.6413326319620386,0.5593781472402666],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5721211879475185,0.5398235002699054,0.5774647086497174,0.5593781472402666],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8125950098710742,0.5723545028335018,0.833245490918114,0.5919091498038628],"dir":"rtl"},{"str":"آفریقا","boundary":[0.7579593575300424,0.5723545028335018,0.8068303072855703,0.5919091498038628],"dir":"rtl"},{"str":"مجموع","boundary":[0.6920374671467315,0.5723545028335018,0.7521799058834603,0.5919091498038628],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.6188051725769447,0.5723545028335018,0.686210433746585,0.5919091498038628],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5800728556591239,0.5723545028335018,0.6129967358190268,0.5919091498038628],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.49234800542141066,0.5723545028335018,0.5153362767756624,0.5919091498038628],"dir":"ltr"},{"str":"،2008","boundary":[0.5212048640522374,0.5723545028335018,0.5741070528321394,0.5919091498038628],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.42937592725369544,0.5723545028335018,0.48654046643242793,0.5919091498038628],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.395260707716807,0.5723545028335018,0.42350900726228585,0.5919091498038628],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.31458975625551805,0.5723545028335018,0.3896614511207865,0.5919091498038628],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3092435422465136,0.5723545028335018,0.3145870629487126,0.5919091498038628],"dir":"ltr"},{"str":"اتیوپی","boundary":[0.24674407529681883,0.5723545028335018,0.3038251219645795,0.5919091498038628],"dir":"rtl"},{"str":"بزر","boundary":[0.20916603272423118,0.5723545028335018,0.24092101773052804,0.5919091498038628],"dir":"rtl"},{"str":"گترین","boundary":[0.13657500167957376,0.5723545028335018,0.2037358131934347,0.5919091498038628],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.7757864835286417,0.604885505397098,0.8635149248420957,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.7061452646995799,0.604885505397098,0.770295343962958,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.679981712874297,0.604885505397098,0.7006321939213367,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":"آفریقا","boundary":[0.625602565943317,0.604885505397098,0.6744735156988447,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5803293610691755,0.604885505397098,0.6200439654547897,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5618872633499767,0.604885505397098,0.5748286025506149,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5047885178089225,0.604885505397098,0.5460894799030019,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.47580340647306996,0.604885505397098,0.4993761254041247,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4663389981056839,0.604885505397098,0.47040230030631436,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.4019298483781536,0.604885505397098,0.45077296729669086,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3661473436759285,0.604885505397098,0.37764147935305437,0.6244401523674591],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3776900871282592,0.604885505397098,0.3850374280937827,0.6244401523674591],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.3850004913147353,0.604885505397098,0.39649462699186117,0.6244401523674591],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.30356002362329104,0.604885505397098,0.36072456280202353,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.26982956220148024,0.604885505397098,0.2980778617469591,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":"میرسد","boundary":[0.19005637967537267,0.604885505397098,0.26448681101551147,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18466976606428503,0.604885505397098,0.190013286766484,0.6244401523674591],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.13657500167957384,0.604885505397098,0.17912835143823114,0.6244401523674591],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.780275328204548,0.637416507960694,0.8636565158284443,0.6569711549310552],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.7305132786545003,0.637416507960694,0.7743468469147261,0.6569711549310552],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.6370170566906218,0.637416507960694,0.7245728698631108,0.6569711549310552],"dir":"rtl"},{"str":"آفریقا","boundary":[0.5823814043495898,0.637416507960694,0.6312523541051177,0.6569711549310552],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.5179985464265899,0.637416507960694,0.5765267966178628,0.6569711549310552],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4972216082123947,0.637416507960694,0.5122224293503386,0.6569711549310552],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.49183499460130703,0.637416507960694,0.497178515303506,0.6569711549310552],"dir":"ltr"},{"str":"موزامبیک،","boundary":[0.39628672935701403,0.637416507960694,0.4862081636737058,0.6569711549310552],"dir":"rtl"},{"str":"بروندي","boundary":[0.3292105646284702,0.637416507960694,0.39032708265987065,0.6569711549310552],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3126659656801296,0.637416507960694,0.32340866875850877,0.6569711549310552],"dir":"rtl"},{"str":"روآندا","boundary":[0.2531567105481137,0.637416507960694,0.3067310717550563,0.6569711549310552],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.23445810741886314,0.637416507960694,0.2473994466195012,0.6569711549310552],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.19749503656687462,0.637416507960694,0.21853514933178297,0.6569711549310552],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.1365750016795738,0.637416507960694,0.19170788975799108,0.6569711549310552],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.8279853344741814,0.6699475105242904,0.8636644674961557,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8015652772388467,0.6699475105242904,0.8222157582858864,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"عین","boundary":[0.7632177184361038,0.6699475105242904,0.7957241360411473,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.7229463690579723,0.6699475105242904,0.7575122686003217,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.6697214964722252,0.6699475105242904,0.7174235510741471,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"بیشترین","boundary":[0.6017475628085002,0.6699475105242904,0.6639216526455441,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5358256724251894,0.6699475105242904,0.5961072653468713,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"سران","boundary":[0.49776091083702845,0.6699475105242904,0.5300725125831377,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.41783318380136447,0.6699475105242904,0.4820181478005097,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39154137927105576,0.6699475105242904,0.41219186031809546,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"آفریقا","boundary":[0.3370339796350498,0.6699475105242904,0.3859049293905777,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.31074217510474095,0.6699475105242904,0.33155964117372433,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.22455635732733856,0.6699475105242904,0.30514291850872033,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2191697437162509,0.6699475105242904,0.22451326441844988,0.6895021574946514],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.1931344445959939,0.6699475105242904,0.21378492564303359,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"شمال","boundary":[0.1365750016795736,0.6699475105242904,0.1874497716984261,0.6895021574946514],"dir":"rtl"},{"str":"آفریقا","boundary":[0.8147753058565141,0.7024785130878866,0.863646255612042,0.7220331600582477],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7884835013262054,0.7024785130878866,0.8093009673951889,0.7220331600582477],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.7342326071002512,0.7024785130878866,0.7829922335078167,0.7220331600582477],"dir":"rtl"},{"str":"مراکش","boundary":[0.6662586734365261,0.7024785130878866,0.7288223949914387,0.7220331600582477],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6402233743162691,0.7024785130878866,0.6608738553633088,0.7220331600582477],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5934111369818169,0.7024785130878866,0.6347120990758963,0.7220331600582477],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.523898170857781,0.7024785130878866,0.5880482501211589,0.7220331600582477],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5035059907586634,0.7024785130878866,0.5185068118966073,0.7220331600582477],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.4436119775115697,0.7024785130878866,0.4981325871761934,0.7220331600582477],"dir":"rtl"},{"str":"برخورداراست","boundary":[0.3215154023269163,0.7024785130878866,0.4380709476436309,0.7220331600582477],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3161691883179119,0.7024785130878866,0.32151270902011087,0.7220331600582477],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.812595009871074,0.7349194020709741,0.8332454909181137,0.7544740490413352],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکاي","boundary":[0.7329500800499922,0.7349194020709741,0.8070898907605424,0.7544740490413352],"dir":"rtl"},{"str":"لاتین","boundary":[0.6852400737803588,0.7349194020709741,0.727348130147166,0.7544740490413352],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6690802329470957,0.7349194020709741,0.6798229360254748,0.7544740490413352],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.6220377820071222,0.7349194020709741,0.6638118683300421,0.7544740490413352],"dir":"rtl"},{"str":"کارائیب،","boundary":[0.5254372033180918,0.7349194020709741,0.6064527697977854,0.7544740490413352],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4722123307323448,0.7349194020709741,0.519886554497276,0.7544740490413352],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.43129971782908383,0.7349194020709741,0.4668118658291143,0.7544740490413352],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.3553741164537531,0.7349194020709741,0.425897457387983,0.7544740490413352],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3293388173334961,0.7349194020709741,0.34998929838053583,0.7544740490413352],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.28457862327945815,0.7349194020709741,0.323875765110213,0.7544740490413352],"dir":"rtl"},{"str":"2005","boundary":[0.233021035859048,0.7349194020709741,0.2789975785675514,0.7544740490413352],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.17235750638179895,0.7349194020709741,0.22757388697118813,0.7544740490413352],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.13657500167957382,0.7349194020709741,0.14806913735669971,0.7544740490413352],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.1481177451319045,0.7349194020709741,0.15546508609742807,0.7544740490413352],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.15542814931838062,0.7349194020709741,0.16692228499550651,0.7544740490413352],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.8128515152811256,0.7674504046345704,0.8636427927890064,0.7870050516049315],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.785277183700558,0.7674504046345704,0.807152221575185,0.7870050516049315],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.7167902392167294,0.7674504046345704,0.7795766074675671,0.7870050516049315],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاست","boundary":[0.6368888039855957,0.7674504046345704,0.7111017187380109,0.7870050516049315],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.631502190374508,0.7674504046345704,0.636845711076707,0.7870050516049315],"dir":"ltr"},{"str":"آر","boundary":[0.6054668912542509,0.7674504046345704,0.6260617106273093,0.7870050516049315],"dir":"rtl"},{"str":"انتین،","boundary":[0.5517290078484003,0.7674504046345704,0.5950894518797856,0.7870050516049315],"dir":"rtl"},{"str":"مکزیک","boundary":[0.477855449753484,0.7674504046345704,0.546096662054483,0.7870050516049315],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4614391035101693,0.7674504046345704,0.47218180658854847,0.7870050516049315],"dir":"rtl"},{"str":"برزیل","boundary":[0.4084707363344739,0.7674504046345704,0.45592231340348016,0.7870050516049315],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3878220508253046,0.7674504046345704,0.40282287196324845,0.7870050516049315],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.2924020382860376,0.7674504046345704,0.3821564875807856,0.7870050516049315],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.2363556061897209,0.7674504046345704,0.28656243612079857,0.7870050516049315],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.13657500167957343,0.7674504046345704,0.23050407652291438,0.7870050516049315],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.7995132339584322,0.7999814071981665,0.8636633132218102,0.8195360541685276],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7734779348381752,0.7999814071981665,0.7941284158852149,0.8195360541685276],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7414147585817009,0.7999814071981665,0.7681219736235887,0.8195360541685276],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.7007849428930221,0.7999814071981665,0.7361857675450901,0.8195360541685276],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6811622790240599,0.7999814071981665,0.6852255812246903,0.8195360541685276],"dir":"rtl"},{"str":"شمار","boundary":[0.6243200388930575,0.7999814071981665,0.6655931701501463,0.8195360541685276],"dir":"rtl"},{"str":"میروند","boundary":[0.5551918308840993,0.7999814071981665,0.6190166612875317,0.8195360541685276],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5498456168750948,0.7999814071981665,0.5551891375772937,0.8195360541685276],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8125950098710734,0.8325124097617627,0.8332454909181131,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکاي","boundary":[0.7329500800499916,0.8325124097617627,0.8070898907605418,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزي","boundary":[0.666899936961655,0.8325124097617627,0.7274041765792618,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6485860919474821,0.8325124097617627,0.6615274311481202,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5916155991114538,0.8325124097617627,0.6329165612055332,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا","boundary":[0.5533962930137367,0.8325124097617627,0.5861810189886865,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5330041129146192,0.8325124097617627,0.5480049340525631,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.47311009966752554,0.8325124097617627,0.5276307093321492,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.41257482289530234,0.8325124097617627,0.4677912034846915,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38653952377504536,0.8325124097617627,0.40719000482208506,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"الگوي","boundary":[0.32779978487318473,0.8325124097617627,0.38117933022119305,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.2705990784316349,0.8325124097617627,0.3223366043971966,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.22583888437759697,0.8325124097617627,0.265191687882333,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.19377570812112288,0.8325124097617627,0.22040981912114574,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.1467332571811492,0.8325124097617627,0.1885073435040691,0.8520670567321238],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13657500167957307,0.8683472542716807,0.854561218746122,0.883396222216613],"dir":"rtl"},{"str":"1.","boundary":[0.13644674897454717,0.8877584147254215,0.15087517828996053,0.901275451801708],"dir":"ltr"},{"str":"FAO,(2005).","boundary":[0.15568465472843163,0.8877584147254215,0.2550676758529988,0.901275451801708],"dir":"ltr"},{"str":"Food","boundary":[0.25987715229146996,0.8877584147254215,0.2994302865214564,0.901275451801708],"dir":"ltr"},{"str":"Outlook,","boundary":[0.30423976295992744,0.8877584147254215,0.37211109445963186,0.901275451801708],"dir":"ltr"},{"str":"No2.","boundary":[0.376920570898103,0.8877584147254215,0.41485772104476315,0.901275451801708],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8519685903140235,0.9082752705720334,0.8556622682187693,0.9217923076483199],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8556879187597746,0.9082752705720334,0.8636331738361288,0.9217923076483199],"dir":"ltr"},{"str":"سایت","boundary":[0.8152883166766172,0.9082752705720334,0.8482236113272674,0.9217923076483199],"dir":"rtl"},{"str":"فائو","boundary":[0.7911768081317486,0.9082752705720334,0.8116459398538818,0.9217923076483199],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7874574796859977,0.9082752705720334,0.7911511575907435,0.9217923076483199],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13645,0.12695,0.86691,0.92179],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/b78f77d5a22a2fe7c5db048b6ba9a2e8.jpg","blurred":"/storage/books/cb451e01b81184ce/pages/64df3b299d8c7f736293ecdc3009ee12.jpg"},"info":{"width":467.82639,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13645,0.0694,0.13628,0.08873]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.8359370021857895,0.07760485338377765,0.8459821388015328,0.09265382132870996],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83594,0.0776,0.84598,0.09265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازار","boundary":[0.20095785960257603,0.06940451755749728,0.23779716659421454,0.08445348550242959],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.1364467489745501,0.06940451755749728,0.19603218621335147,0.08445348550242959],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13645,0.0694,0.2378,0.08445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"برخوردار","boundary":[0.7779667795140842,0.12421966696434936,0.8634501572260598,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7241006434032077,0.12421966696434936,0.7724576845696969,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.6265003348785005,0.12421966696434936,0.7186522119882977,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"نیکاراگوئ","boundary":[0.535980216934748,0.12421966696434936,0.620990470417883,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5096621205999089,0.12421966696434936,0.520404823678288,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"هندوراس","boundary":[0.4168071621611598,0.12421966696434936,0.5041362245511631,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.37050793564681117,0.12421966696434936,0.4113228199888424,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.3133072292052613,0.12421966696434936,0.36496523849370693,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3079610151962569,0.12421966696434936,0.31330453589845586,0.1437743139347105],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.28188531647391674,0.12421966696434936,0.30253579752095644,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.23417531020428323,0.12421966696434936,0.27652089058079854,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.136575001679576,0.12421966696434936,0.2287268787893731,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.8242922978329631,0.156660555947437,0.8635894396637178,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.7895678779472016,0.156660555947437,0.8141425070099187,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7724519131979707,0.156660555947437,0.7794096224456255,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"استرالیا","boundary":[0.711403625605644,0.156660555947437,0.7669261454019299,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6951155320673551,0.156660555947437,0.7058860659827249,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.640736385136375,0.156660555947437,0.6895795040549123,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.604825627729124,0.156660555947437,0.6163197634062497,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6163683711814546,0.156660555947437,0.6237157121469781,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6236787753679307,0.156660555947437,0.6351729110450566,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.5485226902227555,0.156660555947437,0.5993139677306362,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.5210766113472136,0.156660555947437,0.5429516492218406,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5077383300245204,0.156660555947437,0.515670118566847,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4870896445153511,0.156660555947437,0.5077401255623908,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.44874208571260804,0.156660555947437,0.4816659658725109,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.38927323018267523,0.156660555947437,0.3972050187250018,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"2008","boundary":[0.39718449829219765,0.156660555947437,0.44316104100070114,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"بزرگترین","boundary":[0.28573289762469367,0.156660555947437,0.38370565200479606,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.17979616327330317,0.156660555947437,0.2801822488038779,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"قاره","boundary":[0.13657500167957606,0.156660555947437,0.17442301619624326,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"اقیانوسی","boundary":[0.8059521610142599,0.18919155851103314,0.8636733169328049,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7506489533435683,0.18919155851103314,0.7903635577291824,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7323351083293954,0.18919155851103314,0.7452764475300335,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتا","boundary":[0.6685672221269946,0.18919155851103314,0.7166589084467851,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.6155988549512993,0.18919155851103314,0.6632437088467797,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.5395450008709427,0.18919155851103314,0.6102909885010975,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.4622086197403271,0.18919155851103314,0.5342069950350599,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.41706366757121155,0.18919155851103314,0.4567782719568257,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4117174535622071,0.18919155851103314,0.4170609742644061,0.2087462054813943],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8125950098710764,0.2217225610746293,0.8332454909181161,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکاي","boundary":[0.7328218273449687,0.2217225610746293,0.8069616380555189,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی،","boundary":[0.668054211306891,0.2217225610746293,0.7273617249339012,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.5791750867239448,0.2217225610746293,0.6625562743478409,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"کانادا","boundary":[0.5283870155336898,0.2217225610746293,0.5737512798283998,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.4845245904148332,0.2217225610746293,0.4960187260919591,0.24127720804499045],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4960673338671639,0.2217225610746293,0.5034146748326874,0.24127720804499045],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.50337773805364,0.2217225610746293,0.5148718737307658,0.24127720804499045],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5149204815059707,0.2217225610746293,0.5228522700482973,0.24127720804499045],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.42822165290846465,0.2217225610746293,0.47904653262506197,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.4007755740329228,0.2217225610746293,0.42265061190754977,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.39286430592340044,0.2217225610746293,0.400796094465727,0.24127720804499045],"dir":"ltr"},{"str":"وایالات","boundary":[0.32356744560733314,0.2217225610746293,0.3874113856638144,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"متحده","boundary":[0.2671362553959387,0.2217225610746293,0.3181223487627537,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکا","boundary":[0.2051901988684307,0.2217225610746293,0.26163113628540713,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.19185191754573747,0.2217225610746293,0.19978370608806406,0.24127720804499045],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.1365750016795761,0.2217225610746293,0.19179138226896525,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.8520968430190524,0.25425356363822554,0.8635909786961783,0.2738082106085867],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.8013087718287973,0.25425356363822554,0.852100049336678,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.7736061875432038,0.25425356363822554,0.7954812254178307,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7656949194336814,0.25425356363822554,0.7736267079760079,0.2738082106085867],"dir":"ltr"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.6894724130462156,0.25425356363822554,0.7603662760452654,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.5707104081922354,0.25425356363822554,0.6837046323957912,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات،","boundary":[0.49401529058674937,0.25425356363822554,0.5651230790977823,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوصا","boundary":[0.4109075377299685,0.25425356363822554,0.48847208042282514,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"لوبیا،","boundary":[0.36550608015080116,0.25425356363822554,0.40524851537340584,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.3180525792912195,0.25425356363822554,0.3598823272881207,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"وعدس","boundary":[0.25405447948329724,0.25425356363822554,0.31226851054725663,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.199547079847291,0.25425356363822554,0.24844175635324872,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1942008658382865,0.25425356363822554,0.19954438654048545,0.2738082106085867],"dir":"ltr"},{"str":"اجراي","boundary":[0.13657500167957584,0.25425356363822554,0.18886914438494992,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"برنام","boundary":[0.8299354168541023,0.28678456620182174,0.863610729612752,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"اعطاي","boundary":[0.761678685975795,0.28678456620182174,0.8142511370510754,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبارات","boundary":[0.6861378427155421,0.28678456620182174,0.7561045669099596,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.6105969994552891,0.28678456620182174,0.6804524003017443,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5843051949249803,0.28678456620182174,0.60495567597202,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5519855132584545,0.28678456620182174,0.5786196242584773,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"کشورها","boundary":[0.4806770092640559,0.28678456620182174,0.5463021228879368,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.418602700031522,0.28678456620182174,0.475071468285489,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.3544763475185739,0.28678456620182174,0.41294893603586547,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.3062533304288368,0.28678456620182174,0.3489322395857144,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.26700800269091246,0.28678456620182174,0.3005719921015996,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.20608796780361155,0.28678456620182174,0.2614156717409632,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1897998742653227,0.28678456620182174,0.19515596373261418,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.13657500167957567,0.28678456620182174,0.18424922544450695,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8369630238259961,0.319315568765418,0.8635971348260191,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.7420560221068327,0.319315568765418,0.831643486379637,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.6901136765713447,0.319315568765418,0.736535512671698,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6695932437672013,0.319315568765418,0.6846218957421358,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.574686242048038,0.319315568765418,0.6642737063208423,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5051732759240022,0.319315568765418,0.5693233551873802,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.4584892912945759,0.319315568765418,0.4997902533886553,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.4043666497736475,0.319315568765418,0.45318193785519423,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3723034735171734,0.319315568765418,0.3989375845171963,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.3192068536364523,0.319315568765418,0.3669367390753647,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.2514894253827789,0.319315568765418,0.31369134605681354,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.20634447321366337,0.319315568765418,0.24605907759927745,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2009982592046587,0.319315568765418,0.20634177990685765,0.33887021573577913],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8125950098710757,0.3518465713290142,0.8332454909181154,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"اروپا،","boundary":[0.7620634440908726,0.3518465713290142,0.8070102458307231,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7151229540513945,0.3518465713290142,0.7564239161454739,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.6454817352223328,0.3518465713290142,0.7096318144857108,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5904613247662232,0.3518465713290142,0.6398610604245728,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.5015822001832768,0.3518465713290142,0.5849061871007315,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.45515472096390225,0.3518465713290142,0.49601038966613176,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"اتحادی","boundary":[0.40093011854247834,0.3518465713290142,0.44980106829800626,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"اروپایی","boundary":[0.32433696183748795,0.3518465713290142,0.385283288529319,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.314744300765076,0.3518465713290142,0.3188076029657065,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.25020689833251974,0.3518465713290142,0.29905001725105707,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.23314928856407557,0.3518465713290142,0.24464342424120145,0.3714012182993754],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.17043371580641223,0.3518465713290142,0.22759825498514477,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.13657500167957556,0.3518465713290142,0.16482330122505437,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"میرسد","boundary":[0.8018217826489005,0.38428746031210187,0.8637228224769444,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7832514322246757,0.38428746031210187,0.7961927714253139,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.7185857770870937,0.38428746031210187,0.7674288960056309,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7013999146136235,0.38428746031210187,0.7128940502907494,0.403842107282463],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.644968724402229,0.38428746031210187,0.6957600019101097,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.6173943928216613,0.38428746031210187,0.6392694306962883,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5589111593298526,0.38428746031210187,0.6116550842717524,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5491902455524147,0.38428746031210187,0.5532535477530451,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.4659279481860777,0.38428746031210187,0.5333064045403676,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.3770488236031314,0.38428746031210187,0.4604300112270275,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"اتحادی","boundary":[0.32282422118170745,0.38428746031210187,0.37169517093723536,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"اروپاست","boundary":[0.22763442224796201,0.38428746031210187,0.3070636310191902,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2222882082389574,0.38428746031210187,0.22763172894115635,0.403842107282463],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.19621250951661723,0.38428746031210187,0.21689838831024413,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.13657500167957537,0.38428746031210187,0.19069943873837408,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8486340199833524,0.41681846287569807,0.8636348411212964,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.7597548954004062,0.41681846287569807,0.8431360830243023,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"اتحادی","boundary":[0.7055302929789823,0.41681846287569807,0.7544012427345101,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"اروپایی،","boundary":[0.6221397429076192,0.41681846287569807,0.690011715670849,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"اوکراین","boundary":[0.5507029862081949,0.41681846287569807,0.6166342390389726,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.534543145374932,0.41681846287569807,0.5453136792903017,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"توج","boundary":[0.4972479000169264,0.41681846287569807,0.529169870045167,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4712126008966694,0.41681846287569807,0.4816491647681517,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.4239893136426092,0.41681846287569807,0.4555773136269624,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.37255997892722476,0.41681846287569807,0.41850869079873754,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتهاي","boundary":[0.27393364876231024,0.41681846287569807,0.36714040437094536,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.19018463238039987,0.41681846287569807,0.2685562693459845,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.13657500167957515,0.41681846287569807,0.18477801134732819,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.817725118072111,0.44934946543929427,0.863590337432652,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8080042042946731,0.44934946543929427,0.8120675064953036,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.7337195962801488,0.44934946543929427,0.7921921847974405,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6866508535356448,0.44934946543929427,0.7279518156297243,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"وتوسع","boundary":[0.6308872186539103,0.44934946543929427,0.6809270635630442,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5725059460625971,0.44934946543929427,0.6151848552194746,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.5396732535759676,0.44934946543929427,0.566863981315803,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.4851658539399617,0.44934946543929427,0.5341202962064615,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.44040565988592384,0.44934946543929427,0.47964714004269743,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"نمودهاست،","boundary":[0.3293388173334973,0.44934946543929427,0.43475741075658336,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.285219886804589,0.44934946543929427,0.3237934268735876,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2590563349793061,0.44934946543929427,0.2797068160263458,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.19826455279703112,0.44934946543929427,0.2533974408754484,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"روسی","boundary":[0.14673325718115104,0.44934946543929427,0.1926263073786827,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8595617917150835,0.4818804680028905,0.863625093915714,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.810158208475583,0.4818804680028905,0.8493161961213846,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.76680879417683,0.4818804680028905,0.8041199428702588,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"زمینهاي","boundary":[0.6856248318954374,0.4818804680028905,0.7607698873079807,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6524073812937303,0.4818804680028905,0.6795981090335655,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.5975152235426466,0.4818804680028905,0.6464696658091463,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.58084237188928,0.4818804680028905,0.5915850749676591,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"توج","boundary":[0.5435471265312743,0.4818804680028905,0.575469096559515,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.48721789722037545,0.4818804680028905,0.5274056258348301,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4772404780328859,0.4818804680028905,0.48130378023351633,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"غلات،","boundary":[0.4052644187088277,0.4818804680028905,0.46112090854900106,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3584521813743754,0.4818804680028905,0.3997531434684548,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.288426204430236,0.4818804680028905,0.352576283693614,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.26534071752557464,0.4818804680028905,0.28248451311179623,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.19762328927190123,0.4818804680028905,0.2599365332938984,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"مواج","boundary":[0.14673325718115066,0.4818804680028905,0.1917913822689637,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.8291396088194154,0.5144114705664867,0.8635941850138024,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7834816458301962,0.5144114705664867,0.8231962502158103,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7781354318211918,0.5144114705664867,0.7834789525233908,0.5339661175368479],"dir":"ltr"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.6893441603411883,0.5144114705664867,0.7727253479650844,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6627958504008277,0.5144114705664867,0.6834817291944546,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.6223962483176704,0.5144114705664867,0.6569621478600198,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.577277587953085,0.5144114705664867,0.6165747297838398,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.5253089506130667,0.5144114705664867,0.5612942228419378,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5045320123988715,0.5144114705664867,0.5195328335368153,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.4756751537680447,0.5144114705664867,0.4986634251222965,0.5339661175368479],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.4184744473264948,0.5144114705664867,0.46979451073719725,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3712774518769649,0.5144114705664867,0.41257841397104433,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.3133072292052598,0.5144114705664867,0.36560137191063385,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.24340950496614622,0.5144114705664867,0.30755958422952423,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.222632566751951,0.5144114705664867,0.23763338788989494,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19621250951661634,0.5144114705664867,0.21686299056365602,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.13657500167957445,0.5144114705664867,0.1905111637673951,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.8137492842163078,0.5469424731300829,0.8635943132665074,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.797332937972993,0.5469424731300829,0.8081034718883627,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.765013256306467,0.5469424731300829,0.79164736730649,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.7248701596333615,0.5469424731300829,0.759436059175711,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.6358627823453894,0.5469424731300829,0.7192439699692855,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.59087237468583,0.5469424731300829,0.6301695165165847,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.5506010253076986,0.5469424731300829,0.5751756543704156,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5307218560286846,0.5469424731300829,0.5347851582293152,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.4758034064730706,0.5469424731300829,0.5149613941188723,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4288629164335925,0.5469424731300829,0.47016387852767183,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیزه","boundary":[0.35858043407940116,0.5469424731300829,0.42334279175657286,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.27944851507842305,0.5469424731300829,0.35311674059259296,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.26344321875471627,0.5469424731300829,0.27387978262619855,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"مراتب","boundary":[0.1896716215602955,0.5469424731300829,0.24772674752272786,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.13657500167957434,0.5469424731300829,0.18427705628149624,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7992567285483815,0.5794734756936792,0.863518131159722,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتري","boundary":[0.7341043543952261,0.5794734756936792,0.7938014997401052,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.6828032723848676,0.5794734756936792,0.7286684917454085,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6733388640174816,0.5794734756936792,0.6774021662181119,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.5744297366379851,0.5794734756936792,0.6578109242618813,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5483944375177281,0.5794734756936792,0.5690449185647678,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.5085078462546743,0.5794734756936792,0.5430737457970237,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.4637739440051667,0.5794734756936792,0.5030710858359215,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.38051164663882964,0.5794734756936792,0.4483123108980647,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3735860005674312,0.5794734756936792,0.38054370981508606,0.5990281226640403],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.36412159220004514,0.5794734756936792,0.36818489440067564,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"طوريک","boundary":[0.28909375975989565,0.5794734756936792,0.35389767131349575,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.20916603272423184,0.5794734756936792,0.27342743533557234,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.16248204809480557,0.5794734756936792,0.20378301018888495,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13657500167957448,0.5794734756936792,0.1572254827266142,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.7802753282045487,0.6119143646767669,0.8636565158284448,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.7352849205449893,0.6119143646767669,0.774582062375744,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.6950135711668579,0.6119143646767669,0.7195882002295749,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6752626545928698,0.6119143646767669,0.6793259567935002,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6253460605332658,0.6119143646767669,0.6594666666837654,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.5625022350705766,0.6119143646767669,0.6198059284342622,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5150487342109948,0.6119143646767669,0.5265428698881207,0.631469011647128],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5265914776633256,0.6119143646767669,0.5339388186288491,0.631469011647128],"dir":"ltr"},{"str":"75","boundary":[0.5339018818498016,0.6119143646767669,0.5568901532040533,0.631469011647128],"dir":"ltr"},{"str":"تن","boundary":[0.487602655335453,0.6119143646767669,0.50947769321008,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4614391035101701,0.6119143646767669,0.4820895845572098,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"هکتار","boundary":[0.40821423092442305,0.6119143646767669,0.45599977803731684,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3919261373861342,0.6119143646767669,0.40266884046451334,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3658908382658773,0.6119143646767669,0.386541319312917,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.2705990784316362,0.6119143646767669,0.3603535277263842,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2444355266063533,0.6119143646767669,0.26508600765339296,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.19800804738697877,0.6119143646767669,0.2389472086001801,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.14673325718115052,0.6119143646767669,0.19240366068275716,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8595617917150831,0.6444453672403629,0.8636250939157135,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.8151600639715926,0.6444453672403629,0.8492806701220921,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.7519314803938256,0.6444453672403629,0.8092351737575112,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"700","boundary":[0.7114036256056422,0.6444453672403629,0.7458860326370198,0.6640000142107241],"dir":"ltr"},{"str":"کیلوگرم","boundary":[0.6340672444750266,0.6444453672403629,0.7053141871710126,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6075189345346661,0.6444453672403629,0.6281694155817058,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"هکتار","boundary":[0.5474966685825465,0.6444453672403629,0.6016554773662922,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49542607034203257,0.6444453672403629,0.5415139363984985,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4900798563330281,0.6444453672403629,0.49542337703522704,0.6640000142107241],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.4515636452231758,0.6444453672403629,0.4845710178940506,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.39346516984644475,0.6444453672403629,0.4457036508778376,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3670451126111101,0.6444453672403629,0.3876955936581498,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.2714968473668173,0.6444453672403629,0.36125129666156525,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.21996555175093724,0.6444453672403629,0.2656359552525439,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.17315331441648504,0.6444453672403629,0.20410120515005395,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13657500167957423,0.6444453672403629,0.1572254827266139,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.7961786636277597,0.6769763698039593,0.8636025214396288,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"2002","boundary":[0.6863943481255923,0.6769763698039593,0.7323708908340959,0.6965310167743204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7324370692298892,0.6769763698039593,0.7441260207659494,0.6965310167743204],"dir":"ltr"},{"str":"2004","boundary":[0.7442363180922716,0.6769763698039593,0.7902128608007751,0.6965310167743204],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.6321434538996381,0.6769763698039593,0.6809865728181754,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5959761910823353,0.6769763698039593,0.6074703267594611,0.6965310167743204],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6075189345346659,0.6769763698039593,0.6148662755001895,0.6965310167743204],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6148293387211421,0.6769763698039593,0.6263234743982679,0.6965310167743204],"dir":"ltr"},{"str":"برابر","boundary":[0.5553200835891259,0.6769763698039593,0.5900251373164286,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.466184453596128,0.6769763698039593,0.549565641220024,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43976439636079334,0.6769763698039593,0.46041487740783305,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.3994930469826618,0.6769763698039593,0.43405894652501126,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.3543743866180766,0.6769763698039593,0.39367152844883135,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.30394478173836903,0.6769763698039593,0.33839935793275605,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2585433241592017,0.6769763698039593,0.2982579285448158,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.253197110150197,0.6769763698039593,0.258540630852396,0.6965310167743204],"dir":"ltr"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.18979987426532102,0.6769763698039593,0.24768801520580963,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"وسهم","boundary":[0.13657500167957398,0.6769763698039593,0.18411007125955214,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.8222139627480164,0.7095073723675555,0.8635149248420958,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"هریک","boundary":[0.7610374224506637,0.7095073723675555,0.8167825889428746,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7406452423515463,0.7095073723675555,0.7556460634894903,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.6457382406323829,0.7095073723675555,0.7353257049051872,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5970022127225424,0.7095073723675555,0.6402513334059652,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.5274892465985065,0.7095073723675555,0.5916393258618846,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5014539474782496,0.7095073723675555,0.5221044285252893,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.45464171014379734,0.7095073723675555,0.4959426722378767,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.39705624558716973,0.7095073723675555,0.44935038829254387,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.32767153216815975,0.7095073723675555,0.39182161143153776,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.30176448575292864,0.7095073723675555,0.32241496679996834,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.2635451796552115,0.7095073723675555,0.2964690598151144,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"2008","boundary":[0.21211584493982685,0.7095073723675555,0.2580923876483303,0.7290620193379166],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.20277968927746676,0.7095073723675555,0.2068429914780972,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.13657500167957384,0.7095073723675555,0.18728278667648265,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.811440735525841,0.7420383749311515,0.8635678932092713,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7787362957442374,0.7420383749311515,0.8059270234840726,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.7388497044811837,0.7420383749311515,0.7733042806755707,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6937047523120681,0.7420383749311515,0.7334193566976822,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6883181387009802,0.7420383749311515,0.6936616594031793,0.7615930219015127],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7052474957643985,0.7931815719353662,0.7590178271046207,0.8096723571684358],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6621545868756974,0.7931815719353662,0.6670833383298425,0.8096723571684358],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6670281896666813,0.7931815719353662,0.6750784837084519,0.8096723571684358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.674979857378287,0.7931815719353662,0.6874190872387487,0.8096723571684358],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6875486224708248,0.7931815719353662,0.7000817333113655,0.8096723571684358],"dir":"ltr"},{"str":"تولیدجهانی","boundary":[0.55737212686954,0.7931815719353662,0.657026787223352,0.8096723571684358],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5115859111752951,0.7931815719353662,0.5523067862845422,0.8096723571684358],"dir":"rtl"},{"str":"حبوبات","boundary":[0.4396361436557671,0.7931815719353662,0.506385520491905,0.8096723571684358],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4242458190526595,0.7931815719353662,0.43459619710636443,0.80967235716843