روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز

توضیحات

<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA">دانشجویان رشته روان&zwnj;پزشکی با مطالعه این کتاب می&zwnj;توانند ملاک&zwnj;های اختلال&zwnj;های روان پزشکی را بر اساس </span><span dir="LTR" style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin';">dsm-v </span><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>تشخیص بدهند. کتاب </span><span lang="AR-SA">روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز</span><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;"> </span><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">دومین اثر از آقای دکتر علیرضا ابراهیمی متخصص اعصاب روان محسوب می&zwnj;شود. </span>, ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">این کتاب با کمک و همکاری کارشناس ارشد روان شناسی آقای مصطفی علیخانی گردآوردی و ترجمه شده است. این کتاب در علوم روان پزشکی، مدیریت درمان و تداخل&zwnj;های دارویی بسیار به شما کمک خواهد کرد. این کتاب دارای سه بخش بوده که بخش اول روان داروشناسی، بخش دوم روش&zwnj;های تحریک مغز و بخش سوم نمونه سوال&zwnj;های بورد و گواهینامه است. </span>, ,<h2 dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">بخش&zwnj;های مختلف </span><span lang="AR-SA">کتاب روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز</span></h2> ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA">همان &zwnj;طور که گفته شده کتاب<span style="color: red;"> </span>روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز دارای سه بخش است که مباحث آن شامل موارد زیر می&zwnj;شود:</span>, ,<p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><strong><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">مباحث پخش اول روان دارو</span></strong>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">اصول کلی سایکوفارماکولوژی</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">اختلال حرکتی ناشی از درمان طبی</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">آگونیست&zwnj;های گیرنده بتا آدرنژیک</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">عوامل آنتی کولینرژیک</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">ضد تشنج&zwnj;ها</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">آنتی &zwnj;هیستامین&zwnj;ها</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">باربیتورات&zwnj;ها و داروهایی با اثر مشابه</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">بنزودیازپین&zwnj;ها و داروهای موثر بر گیرنده </span><span dir="LTR" style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;">GABA</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">مهار کننده&zwnj;های کانال<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>کلسیم </span><span dir="LTR" style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;">CCB</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">کار با مازبین و اکس کاربازین </span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">مهارکننده&zwnj;های کولین استراز و ممانتین</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">دی سولفیرام و اکامپروسات</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">آگونیست&zwnj;های گیرنده دوپامین و پیش سازها</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">آنتاگونیست&zwnj;های گیرنده دوپامین </span><span dir="LTR" style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;">FGAs</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">لاموتریژن</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">لیتیوم کربنات</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">آگونیست&zwnj;های ملاتونین </span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">میر تازاپین</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">مهار کننده&zwnj;های مونوآمین اکسیداز</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">نفازودون و ترازدون</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">آگونیست&zwnj;های گیرنده اپیویید</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">آگونیست&zwnj;های گیرنده اپیویید نالنرکسان، تالمفن و نالوکسان</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">مهار کننده&zwnj;های 5 فسفودی استراز</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">مهار کننده&zwnj;های انتخابی باز جذب سروتونین </span><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-language: FA;">&ndash;</span><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;"> نور اپی نفرین </span><span dir="LTR" style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;">SNRIs</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">داروهای محرک و اتوموکستین</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">هورمون&zwnj;های تیروییدی</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">سه حلقه&zwnj;ای و چهار حلقه&zwnj;ای</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">والپروات مکمل&zwnj;های غذایی </span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">غذاهای دارویی</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;">داروهای کاهنده وزن</span>, ,<p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><strong><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">مباحث بخش دوم روش های تحریک مغز</span></strong>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">تشنج درمانی الکتریکی</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">سایر روش&zwnj;های تحریک مغز</span>, ,<p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">درمان&zwnj;های جراحی اعصاب و تحریک عمقی مغز</span>, ,<p class="MsoNoSpacing" dir="RTL"><strong><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA;">مباحث بخش سوم پرسش&zwnj;های آزمون تخصصی بورد و گواهینامه </span></strong>, ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA">در این بخش تمامی پرسش&zwnj;های آزمون دانشنامه تخصصی بورد و گواهینامه ارتقای دانشگاه&zwnj;های ایران و پاسخ &zwnj;نامه کلیدی آزمون دانشنامه تخصصی بورد و گواهینامه دانشگاه&zwnj;های ایران را برای شما ارایه داده است.</span>, ,<h2 dir="RTL"><span lang="AR-SA">تهیه کتاب روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز از مای بوکت</span></h2> ,<p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA">دانشجویان روان&zwnj;شناسی و داروسازی می&zwnj;توانند کتاب روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز را به&zwnj;صورت دو نسخه الکتریکی و چاپی از فروشگاه کتاب آنلاین&zwnj; مای بوکت تهیه کنند. علاوه بر خرید کتاب می&zwnj;توان 3 الی 6 ماه نسخه&zwnj;های چاپی و الکتریکی کتاب مورد نظر خود را کرایه کنید.</span><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> </span>,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3794732","title":"روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز","price":"۹۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۶۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cc7ec597fcbefd12/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cc7ec597fcbefd12/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cc7ec597fcbefd12/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cc7ec597fcbefd12/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cc7ec597fcbefd12/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"9786002382757","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\">دانشجویان رشته روان&zwnj;پزشکی با مطالعه این کتاب می&zwnj;توانند ملاک&zwnj;های اختلال&zwnj;های روان پزشکی را بر اساس </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin';\">dsm-v </span><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>تشخیص بدهند. کتاب </span><span lang=\"AR-SA\">روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز</span><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">دومین اثر از آقای دکتر علیرضا ابراهیمی متخصص اعصاب روان محسوب می&zwnj;شود. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">این کتاب با کمک و همکاری کارشناس ارشد روان شناسی آقای مصطفی علیخانی گردآوردی و ترجمه شده است. این کتاب در علوم روان پزشکی، مدیریت درمان و تداخل&zwnj;های دارویی بسیار به شما کمک خواهد کرد. این کتاب دارای سه بخش بوده که بخش اول روان داروشناسی، بخش دوم روش&zwnj;های تحریک مغز و بخش سوم نمونه سوال&zwnj;های بورد و گواهینامه است. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">بخش&zwnj;های مختلف </span><span lang=\"AR-SA\">کتاب روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\">همان &zwnj;طور که گفته شده کتاب<span style=\"color: red;\"> </span>روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز دارای سه بخش است که مباحث آن شامل موارد زیر می&zwnj;شود:</span>","\r","<p class=\"MsoNoSpacing\" dir=\"RTL\"><strong><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">مباحث پخش اول روان دارو</span></strong>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">اصول کلی سایکوفارماکولوژی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">اختلال حرکتی ناشی از درمان طبی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">آگونیست&zwnj;های گیرنده بتا آدرنژیک</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">عوامل آنتی کولینرژیک</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">ضد تشنج&zwnj;ها</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">آنتی &zwnj;هیستامین&zwnj;ها</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">باربیتورات&zwnj;ها و داروهایی با اثر مشابه</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">بنزودیازپین&zwnj;ها و داروهای موثر بر گیرنده </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;\">GABA</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">مهار کننده&zwnj;های کانال<span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>کلسیم </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;\">CCB</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">کار با مازبین و اکس کاربازین </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">مهارکننده&zwnj;های کولین استراز و ممانتین</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">دی سولفیرام و اکامپروسات</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">آگونیست&zwnj;های گیرنده دوپامین و پیش سازها</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">آنتاگونیست&zwnj;های گیرنده دوپامین </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;\">FGAs</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">لاموتریژن</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">لیتیوم کربنات</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">آگونیست&zwnj;های ملاتونین </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">میر تازاپین</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">مهار کننده&zwnj;های مونوآمین اکسیداز</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">نفازودون و ترازدون</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">آگونیست&zwnj;های گیرنده اپیویید</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">آگونیست&zwnj;های گیرنده اپیویید نالنرکسان، تالمفن و نالوکسان</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">مهار کننده&zwnj;های 5 فسفودی استراز</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">مهار کننده&zwnj;های انتخابی باز جذب سروتونین </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-language: FA;\">&ndash;</span><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\"> نور اپی نفرین </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;\">SNRIs</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">داروهای محرک و اتوموکستین</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">هورمون&zwnj;های تیروییدی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">سه حلقه&zwnj;ای و چهار حلقه&zwnj;ای</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">والپروات مکمل&zwnj;های غذایی </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">غذاهای دارویی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;\">داروهای کاهنده وزن</span>","\r","<p class=\"MsoNoSpacing\" dir=\"RTL\"><strong><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">مباحث بخش دوم روش های تحریک مغز</span></strong>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">تشنج درمانی الکتریکی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">سایر روش&zwnj;های تحریک مغز</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">درمان&zwnj;های جراحی اعصاب و تحریک عمقی مغز</span>","\r","<p class=\"MsoNoSpacing\" dir=\"RTL\"><strong><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\">مباحث بخش سوم پرسش&zwnj;های آزمون تخصصی بورد و گواهینامه </span></strong>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\">در این بخش تمامی پرسش&zwnj;های آزمون دانشنامه تخصصی بورد و گواهینامه ارتقای دانشگاه&zwnj;های ایران و پاسخ &zwnj;نامه کلیدی آزمون دانشنامه تخصصی بورد و گواهینامه دانشگاه&zwnj;های ایران را برای شما ارایه داده است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\">تهیه کتاب روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز از مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\">دانشجویان روان&zwnj;شناسی و داروسازی می&zwnj;توانند کتاب روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز را به&zwnj;صورت دو نسخه الکتریکی و چاپی از فروشگاه کتاب آنلاین&zwnj; مای بوکت تهیه کنند. علاوه بر خرید کتاب می&zwnj;توان 3 الی 6 ماه نسخه&zwnj;های چاپی و الکتریکی کتاب مورد نظر خود را کرایه کنید.</span><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;\"> </span>",""],"pages_count":"392","keywords":"null","token":"cc7ec597fcbefd12","created_at":"2018-03-03 04:13:55","updated_at":"2022-08-09 15:20:14","publisher_id":"21","deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:44:12","available_for_web":"1","publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"کتاب روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز را از مای بوکت خریداری کنید و تمامی روش های تحریک مغز را یاد بگیرید.","meta_title":"خرید کتاب روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز– مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"362","title":"علیرضا ابراهیمی","firstname":"علیرضا","lastname":"ابراهیمی","token":"b2155a78bc1b1290","created_at":"2017-10-13 13:47:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1916547","title":"مصطفی علیخانی","firstname":"مصطفی","lastname":"علیخانی","token":"b1fe05ac6dcf87ec","created_at":"2018-02-28 19:26:18","updated_at":"2018-02-28 19:26:18","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1916590","title":"بنیامین سادوک","firstname":"بنیامین","lastname":"سادوک","token":"46c09b1b13184f39","created_at":"2018-03-03 04:13:55","updated_at":"2018-03-03 04:13:55","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916591","title":"ویرجینیا سادوک","firstname":"ویرجینیا","lastname":"سادوک","token":"9a067a3006b9bed1","created_at":"2018-03-03 04:13:55","updated_at":"2018-03-03 04:13:55","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916590","title":"بنیامین سادوک","firstname":"بنیامین","lastname":"سادوک","token":"46c09b1b13184f39","created_at":"2018-03-03 04:13:55","updated_at":"2018-03-03 04:13:55","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916591","title":"ویرجینیا سادوک","firstname":"ویرجینیا","lastname":"سادوک","token":"9a067a3006b9bed1","created_at":"2018-03-03 04:13:55","updated_at":"2018-03-03 04:13:55","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"362","title":"علیرضا ابراهیمی","firstname":"علیرضا","lastname":"ابراهیمی","token":"b2155a78bc1b1290","created_at":"2017-10-13 13:47:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1916547","title":"مصطفی علیخانی","firstname":"مصطفی","lastname":"علیخانی","token":"b1fe05ac6dcf87ec","created_at":"2018-02-28 19:26:18","updated_at":"2018-02-28 19:26:18","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783420","file":"5a99be94409b86.27290403.pdf","book_id":"3794732","toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2022-08-09 15:20:19","process_started_at":"2018-03-04 16:20:53","process_done_at":"2018-03-04 16:32:58","process_failed_at":null,"pages_count":"392","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"246e499bc22997ee324614d1f82c8ead76741c414a787995ca7e08cb978795f3feefa0e8506aa635db5ae5850534136c687dc090a2b08f3d962d9dc3859c8bdb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۹۲"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":"9886","title":"بیماری‌های روانپزشکی","token":"6ae656cf01bbd10f","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:26:27","updated_at":"2017-10-07 11:26:27","study_fields":[{"id":"442","title":"پزشکی","degree_id":"7","token":"11359d7e4066a93a","books_count":"52","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:11:35","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"19642","title":"روان پزشکی","token":"6e7e308aa8b29cf8","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:32:44","updated_at":"2017-10-07 11:32:44","study_fields":[{"id":"712","title":"فیزیوتراپی","degree_id":"7","token":"06220d9b1e645a1a","books_count":"66","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-09-10 07:12:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"روان-پزشکی-سیناپسیس-سایکو-فارماکولوژی-و-روش-های-تحریک-مغز","urlify":"روان-پزشکی-سیناپسیس-سایکو-فارماکولوژی-و-روش-های-تحریک-مغز","pages_count_fa":"۳۹۲","authorTitle":"علیرضا ابراهیمی, مصطفی علیخانی, بنیامین سادوک, ویرجینیا سادوک","tocStr":"","url":"/preview/cc7ec597fcbefd12/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%BA%D8%B2"}
{"toc":null,"pages_count":392,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"cc7ec597fcbefd12","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/922b5d295ef3ee3230361a2c84361574.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/e2f25bc70d28ab464486a43f73c4a603.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/0c0af916673a35b692ec0a08e497ea92.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/3034c68a7d9354537874f3aaa7a955b2.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/c7d7d84f49448959af432beaa63beeed.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/dfa0952ec603df116aabef0b4c9db316.jpg"},"info":{"width":487.68,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/24ba62074e740d45c694b2dcdbfa4dc9.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/a774260af985f7119569f56f35f3737d.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/378c89d01b48eb52e3fe305263e82f6c.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/438b1ab2cc536a506642a1b97045cfcc.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/7511eb8df9dcd779792a5dc8946d04c5.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/c0c83fbac53fd4609a07dde9159e0906.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/cdd25d176eae53e1ede46cc60030c2e1.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/356fd999302d3e1f7de18f6624af0f37.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.13119,0.18224,0.16036,0.13192]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7274807766854883,0.1822421491726215,0.810562413984769,0.20805515118173348],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون","boundary":[0.7622802837049315,0.25776605676279135,0.8105068309681495,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7338974547380221,0.25776605676279135,0.7581415787627752,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7155540199976895,0.25776605676279135,0.7298113664192435,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"حول","boundary":[0.6778210108806614,0.25776605676279135,0.7115503969775965,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6657903808722478,0.25776605676279135,0.6736816467340362,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"قوه","boundary":[0.6387419163629428,0.25776605676279135,0.6619094304484174,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.6017740241968964,0.25776605676279135,0.634654780241981,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"دومین","boundary":[0.5517819438781583,0.25776605676279135,0.5975856255345506,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5303181768770548,0.25776605676279135,0.5475389645150637,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.49799599078824763,0.25776605676279135,0.5261763191736795,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.48359601565332266,0.25776605676279135,0.49390473768302906,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.4507347239621806,0.25776605676279135,0.4796016482107806,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43640272725847107,0.25776605676279135,0.44662717742878294,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی","boundary":[0.3621942883739551,0.25776605676279135,0.4323240879565344,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.3132116655326478,0.25776605676279135,0.35799944211879997,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.29479930108162,0.25776605676279135,0.30905664750317396,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"ملاکهای","boundary":[0.21411610502877423,0.25776605676279135,0.2907956780615269,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیصی","boundary":[0.13118555908105478,0.25776605676279135,0.20996105086768985,0.27425769693527957],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالهای","boundary":[0.7477995709060428,0.28501311443907623,0.8396436123628115,0.30150475461156445],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکی","boundary":[0.6499403225751956,0.28501311443907623,0.7436449742492703,0.30150475461156445],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6264083798722815,0.28501311443907623,0.6457334394401497,0.30150475461156445],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5726665190974126,0.28501311443907623,0.622372984602889,0.30150475461156445],"dir":"rtl"},{"str":"DSM-V","boundary":[0.5037851829214516,0.28501311443907623,0.5697341244854468,0.30150475461156445],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.48351814391134756,0.28501311443907623,0.49906083161217407,0.30150475461156445],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.43831696441059187,0.28501311443907623,0.47952145278827785,0.30150475461156445],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42287650213716593,0.28501311443907623,0.43069187523971453,0.30150475461156445],"dir":"rtl"},{"str":"همکاری","boundary":[0.3500945199488146,0.28501311443907623,0.41903287602115835,0.30150475461156445],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.3061604496938989,0.28501311443907623,0.3459394657877302,0.30150475461156445],"dir":"rtl"},{"str":"آقای","boundary":[0.26212014146333906,0.28501311443907623,0.3020041677007295,0.30150475461156445],"dir":"rtl"},{"str":"مصطفی","boundary":[0.19662527146808345,0.28501311443907623,0.25796508730225465,0.30150475461156445],"dir":"rtl"},{"str":"علیخانی","boundary":[0.13118555908105478,0.28501311443907623,0.19245722056202427,0.30150475461156445],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناس","boundary":[0.7646756913206717,0.3122601721153611,0.8396154106477369,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.7213746407404216,0.3122601721153611,0.760502626348811,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.6256315339175714,0.3122601721153611,0.7171876634417578,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.5754600461977063,0.3122601721153611,0.6214366876624162,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5634251230321654,0.3122601721153611,0.5712673748202781,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"گردآوری","boundary":[0.4973191635304119,0.3122601721153611,0.5595682778904705,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.4603527250767892,0.3122601721153611,0.4931641093693276,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.4436159103034719,0.3122601721153611,0.4562647802624913,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.42632924789832966,0.3122601721153611,0.43950629564832144,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.403860994962441,0.3122601721153611,0.4223562686772267,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"شدم","boundary":[0.3613519176379689,0.3122601721153611,0.39972229002028475,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.33926734916462004,0.3122601721153611,0.3572423029828185,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.3077694831027706,0.3122601721153611,0.3352380942614124,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.271039634300057,0.3122601721153611,0.30367647812880083,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.23591257373571545,0.3122601721153611,0.2669257464224842,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21676633453471872,0.3122601721153611,0.23180486874409045,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.18029238978816364,0.3122601721153611,0.21268769523278208,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.15239394530615716,0.3122601721153611,0.17620113668294504,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.13118555908105478,0.3122601721153611,0.14822708636288118,0.32875181228784933],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8281810884312679,0.339507229791646,0.8396065912022954,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8037976670317468,0.339507229791646,0.8241854831928032,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاع","boundary":[0.7508349758695871,0.339507229791646,0.7997471075295501,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.6834582334505008,0.339507229791646,0.7465893358547375,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"برسانم.","boundary":[0.6199106642635912,0.339507229791646,0.6793195285083444,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5930717182306086,0.339507229791646,0.615866079797522,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"چنان","boundary":[0.552339247040114,0.339507229791646,0.5890053306369075,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5302250588982111,0.339507229791646,0.5482000127164096,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"مطلع","boundary":[0.4880820178769066,0.339507229791646,0.5261958039950037,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"هستید","boundary":[0.4301213155606268,0.339507229791646,0.48395168584725123,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.41580962980770103,0.339507229791646,0.42596096062220157,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.3869504700845731,0.339507229791646,0.41173099050576434,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.3454351868060366,0.339507229791646,0.3828111059379479,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلی","boundary":[0.2714378767989595,0.339507229791646,0.34129582265941144,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.21951333069433646,0.339507229791646,0.2408830521024122,0.3559988699641342],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.24039859791327817,0.339507229791646,0.2470972743811518,0.3559988699641342],"dir":"ltr"},{"str":"94","boundary":[0.2470886600390927,0.339507229791646,0.26845838144716844,0.3559988699641342],"dir":"ltr"},{"str":"منبع","boundary":[0.182612903658381,0.339507229791646,0.21480108048461827,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"مبحث","boundary":[0.13118555908105478,0.339507229791646,0.17850085835765514,0.3559988699641342],"dir":"rtl"},{"str":"داروشناسی","boundary":[0.7533426417014498,0.3667542874679309,0.8396341776072227,0.38324592764041904],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7410747031821607,0.3667542874679309,0.7491477954462945,0.38324592764041904],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6589883153663949,0.3667542874679309,0.7371043299375049,0.38324592764041904],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک","boundary":[0.5910118570265341,0.3667542874679309,0.6548332612053104,0.38324592764041904],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.5555884141121201,0.3667542874679309,0.5868157494785247,0.38324592764041904],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5409467926946542,0.3667542874679309,0.5514401333992398,0.38324592764041904],"dir":"rtl"},{"str":"COMPREHENSIVE","boundary":[0.3752019755557789,0.368862349298675,0.5338699521493808,0.3832029059704039],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3497933130155581,0.3667542874679309,0.37047629107451613,0.38324592764041904],"dir":"rtl"},{"str":"Synopsis","boundary":[0.22167676117146848,0.3667542874679309,0.2999380587785273,0.38324592764041904],"dir":"ltr"},{"str":"2015","boundary":[0.303814512705129,0.3667542874679309,0.3465539555212805,0.38324592764041904],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.17581640644132232,0.3667542874679309,0.21695928082550006,0.38324592764041904],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.13118555908105478,0.3667542874679309,0.1716488671114675,0.38324592764041904],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.793096781225846,0.3940013451442158,0.8396342801589141,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7588433121403585,0.3940013451442158,0.7890521967597767,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7386408461492708,0.3940013451442158,0.7546601539505988,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"مبحث","boundary":[0.6807502516315479,0.3940013451442158,0.7345476137246978,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.599687943092331,0.3940013451442158,0.6765781166997225,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.567301026907701,0.3940013451442158,0.5955312075051429,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5262312947687434,0.3940013451442158,0.5631865066586812,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.4819097247002731,0.3940013451442158,0.5220745591815554,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.42029275284778717,0.3940013451442158,0.4777595121821154,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.346665147895727,0.3940013451442158,0.41620480803348925,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.2963980304973297,0.3940013451442158,0.3425264429535707,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28425798859079754,0.3940013451442158,0.2922061740220158,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"گردآوریشده","boundary":[0.18058546760494626,0.3940013451442158,0.2803490449361,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.13118555908105478,0.3940013451442158,0.17649833148398447,0.41049298531670403],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.8008359782296653,0.4212484028205007,0.8395682368697941,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"ذکر","boundary":[0.7715555480212645,0.4212484028205007,0.7966542510752544,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7272805725162742,0.4212484028205007,0.7673994326840443,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7050800982226952,0.4212484028205007,0.7230820269957071,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.6449630136944517,0.4212484028205007,0.7010447966297411,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.5929648191172029,0.4212484028205007,0.6407968061301297,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"داروشناسی","boundary":[0.5036873179355056,0.4212484028205007,0.5888254549705778,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4809641763210046,0.4212484028205007,0.49949247168035027,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.467374320026009,0.4212484028205007,0.4768254713788484,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.42673682015799697,0.4212484028205007,0.4634634987765582,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.3790276198355745,0.4212484028205007,0.4226581808560604,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"اندکی","boundary":[0.3274021072933752,0.4212484028205007,0.3749489805336379,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"تلخیص","boundary":[0.2653676816626488,0.4212484028205007,0.3232134982637998,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.22006284367635504,0.4212484028205007,0.26112337173552325,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17584600534706238,0.4212484028205007,0.21597570755539325,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.15364457964955852,0.4212484028205007,0.1716465084225704,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.13118555908105478,0.4212484028205007,0.1496092780566044,0.4377400429929889],"dir":"rtl"},{"str":"نکات","boundary":[0.79350140977021,0.44849546049678557,0.8395941824476626,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7793159951911726,0.44849546049678557,0.7893446741830219,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7200066020527954,0.44849546049678557,0.7752373558892358,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.6682930983491049,0.44849546049678557,0.7157960369924459,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6473425336056682,0.44849546049678557,0.6640935763671679,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"امتحانی","boundary":[0.5859788283590933,0.44849546049678557,0.6433489075168338,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.5221622968695334,0.44849546049678557,0.5818130728793848,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"نبوده","boundary":[0.4765663525557199,0.44849546049678557,0.5180836575675969,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"اند،","boundary":[0.4472547666896781,0.44849546049678557,0.47247840774142197,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42825109842995995,0.44849546049678557,0.44316933950557763,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"بقیه","boundary":[0.39575241415089835,0.44849546049678557,0.4241724591280233,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.3357328516846138,0.44849546049678557,0.3916697261254535,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.31608648817586327,0.44849546049678557,0.33157740909305333,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.30276775008443,0.44849546049678557,0.31210879093607125,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.26373737649834134,0.44849546049678557,0.29890249180099226,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23927130496369786,0.44849546049678557,0.25956663706341176,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت،","boundary":[0.17836187372698034,0.44849546049678557,0.2352391197783242,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.13118555908105478,0.44849546049678557,0.1742764465428799,0.4649871006692738],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.7956984210167279,0.47574251817307045,0.8396342801589142,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمهشده","boundary":[0.708041004854211,0.47574251817307045,0.791509950590595,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6585288622662945,0.47574251817307045,0.703953060039913,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6393608307905565,0.47574251817307045,0.6544842778002252,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکی،","boundary":[0.5335560336829286,0.47574251817307045,0.6352821914886198,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4660013345859243,0.47574251817307045,0.5294714075629819,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.4127089663971557,0.47574251817307045,0.46181241654856114,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4006721418150598,0.47574251817307045,0.4085697320734515,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"تداخل","boundary":[0.35179031002068667,0.47574251817307045,0.39678808103224417,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.308661790781678,0.47574251817307045,0.3476070588380073,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.25042009358796813,0.47574251817307045,0.3045067366205935,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2360038011797811,0.47574251817307045,0.2462353274167844,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.18278490459371025,0.47574251817307045,0.23192516187784454,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.13118555908105478,0.47574251817307045,0.17854095606890652,0.49223415834555867],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.7723932432780707,0.5029895758493553,0.8395965411365598,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.728181353824,0.5029895758493553,0.7683146039761342,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6997611255568753,0.5029895758493553,0.723983046154414,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6728483887993397,0.5029895758493553,0.6956787793887508,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6536898658406733,0.5029895758493553,0.6687755738279879,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.5989081756665801,0.5029895758493553,0.6496112265387368,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5621099888459122,0.5029895758493553,0.5947693509913672,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکی","boundary":[0.4641748049660447,0.5029895758493553,0.5579549346848279,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4520940480598696,0.5029895758493553,0.4599679218309989,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.4191722333309229,0.5029895758493553,0.44822165112324863,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3999798533088567,0.5029895758493553,0.41506791998506837,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.3451987026061757,0.5029895758493553,0.39590121400692013,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.3083999763140956,0.5029895758493553,0.34105933845955055,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"طبی","boundary":[0.27051242184067525,0.5029895758493553,0.30424492215301124,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.2253132851613856,0.5029895758493553,0.2663903240428338,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.17552876792274685,0.5029895758493553,0.22122614904042381,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.13118555908105478,0.5029895758493553,0.17128562902130817,0.5194812160218435],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.7959473240283377,0.5302366335256402,0.8395705955586915,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"افتد؛","boundary":[0.7514446379339016,0.5302366335256402,0.7918024280138404,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.6875307120242701,0.5302366335256402,0.7473600118139548,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6419038814479554,0.5302366335256402,0.6833475538345102,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.617395836575846,0.5302366335256402,0.637718717119364,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5896288235465342,0.5302366335256402,0.6133581781897165,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"تداخل","boundary":[0.5343865359379621,0.5302366335256402,0.5854619646032584,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5146684634545547,0.5302366335256402,0.5301931663655065,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.4729032131048619,0.5302366335256402,0.510682091808376,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4455388299482288,0.5302366335256402,0.468716298950486,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.40595759133300224,0.5302366335256402,0.4414805182552265,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.37792002318869833,0.5302366335256402,0.40186633822778367,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3587098736756227,0.5302366335256402,0.37367057115138885,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.31194288864094966,0.5302366335256402,0.35463123437368604,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران","boundary":[0.25044951040364916,0.5302366335256402,0.30780418369879337,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"موفقتر","boundary":[0.19159394042567157,0.5302366335256402,0.24631080546149284,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"باشید","boundary":[0.14275853943183578,0.5302366335256402,0.18734830041082207,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13118555908105478,0.5302366335256402,0.13856117926240719,0.5467282736981284],"dir":"rtl"},{"str":"اعتماد","boundary":[0.7885463652044722,0.5574836912019251,0.8396106932699426,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.7444545732914639,0.5574836912019251,0.7844551120992536,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.6820861618751587,0.5574836912019251,0.7403759339895274,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.6376470265381412,0.5574836912019251,0.6778895477265314,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6255724024067957,0.5574836912019251,0.6334589249711317,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"پایبندی","boundary":[0.549358916667981,0.5574836912019251,0.6216937847522043,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.5052151171435926,0.5574836912019251,0.5452038625068965,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.49083483187864085,0.5574836912019251,0.5011364778416558,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.4672384118786501,0.5574836912019251,0.4868404644360988,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4489309930519441,0.5574836912019251,0.4631828147977986,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.3975832961461366,0.5574836912019251,0.444928921422843,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.36163125602786994,0.5574836912019251,0.39349535133183866,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3337106901228993,0.5574836912019251,0.35758667156180063,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.29268290133564895,0.5574836912019251,0.3295442192637198,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"مشتمل","boundary":[0.22794255484144674,0.5574836912019251,0.2885266193424795,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.21046790488027342,0.5574836912019251,0.22369569631572792,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.17798442268086248,0.5574836912019251,0.20647962605551326,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.13118555908105478,0.5574836912019251,0.1738778281192635,0.5739753313744133],"dir":"rtl"},{"str":"است:","boundary":[0.7930529867233423,0.58473074887821,0.8395918237587654,0.6012223890506981],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7399800779574255,0.58473074887821,0.789007381670731,0.6012223890506981],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7109765612363262,0.58473074887821,0.7358213057291525,0.6012223890506981],"dir":"rtl"},{"str":"داروشناسی،","boundary":[0.6137734854498692,0.58473074887821,0.7068377365611136,0.6012223890506981],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5606607545524632,0.58473074887821,0.6096880582657687,0.6012223890506981],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.5307246499636976,0.58473074887821,0.5565019823241905,0.6012223890506981],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.4487608352050195,0.58473074887821,0.5266150353085471,0.6012223890506981],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک","boundary":[0.3810664086661453,0.58473074887821,0.44460578104393517,0.6012223890506981],"dir":"rtl"},{"str":"مغز،","boundary":[0.3443310179741381,0.58473074887821,0.3768713119848059,0.6012223890506981],"dir":"rtl"},{"str":"بخشسوم","boundary":[0.2591051126359076,0.58473074887821,0.34024559079003763,0.6012223890506981],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.21665087578807007,0.58473074887821,0.2549954979807572,0.6012223890506981],"dir":"rtl"},{"str":"سؤال","boundary":[0.1679120295591346,0.58473074887821,0.2125060761877024,0.6012223890506981],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.13118555908105478,0.58473074887821,0.16377320488392172,0.6012223890506981],"dir":"rtl"},{"str":"بورد","boundary":[0.8035523439680681,0.6119778065544949,0.8395800303142801,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7915761493976644,0.6119778065544949,0.7994610908628494,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"گواهینامه.","boundary":[0.709059054509695,0.6119778065544949,0.7876983093328193,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.65750075001578,0.6119778065544949,0.7050144700436255,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"آرزوی","boundary":[0.6089865719876448,0.6119778065544949,0.6533450310629072,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.5419338619904089,0.6119778065544949,0.6048315178265603,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4978781727990338,0.6119778065544949,0.5377268187029671,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.4594628033230298,0.6119778065544949,0.4937231186379493,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"عزیزان","boundary":[0.3978864359859889,0.6119778065544949,0.45533781552591585,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"خواهشمند","boundary":[0.3119072178041163,0.6119778065544949,0.3937477310438326,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.267543802197195,0.6119778065544949,0.3076933253206279,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"هرگونه","boundary":[0.21237641437612426,0.6119778065544949,0.2633452566766278,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.14570929317831743,0.6119778065544949,0.20823213190608728,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.13118555908105478,0.6119778065544949,0.1416180400730988,0.628469446726983],"dir":"rtl"},{"str":"انتقاد","boundary":[0.7968800232848275,0.6392248642307797,0.839620538232296,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7586503936400051,0.6392248642307797,0.7927887701796089,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7445441337242479,0.6392248642307797,0.7545591405347865,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7306189144276136,0.6392248642307797,0.7405485284857831,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.6838670522405452,0.6392248642307797,0.726540275125677,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"آدرس","boundary":[0.6371795318815063,0.6392248642307797,0.6796943549396073,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"ایمیل","boundary":[0.5861541232048215,0.6392248642307797,0.6330064669096458,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"yahoo.com","boundary":[0.49111081940852286,0.6392248642307797,0.5833473487311279,0.6557165044032679],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.48727271981442244,0.6392248642307797,0.49111738271675837,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"alirezaebrahimi1344","boundary":[0.29044977120717697,0.6392248642307797,0.4734368558471898,0.6557165044032679],"dir":"ltr"},{"str":"@","boundary":[0.47297065585908576,0.6392248642307797,0.4877360483551734,0.6557165044032679],"dir":"ltr"},{"str":"ارس","boundary":[0.26370377738899287,0.6392248642307797,0.28568675791032466,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.2380211323937283,0.6392248642307797,0.25696972058766215,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.21068280967021424,0.6392248642307797,0.23368946117290415,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"ائ","boundary":[0.20089425074708905,0.6392248642307797,0.21021107189078655,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.19446210612459205,0.6392248642307797,0.20042958903435273,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"د.","boundary":[0.17885603807000855,0.6392248642307797,0.19399036834516437,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.15965079163967102,0.6392248642307797,0.17450759805479948,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.13118555908105478,0.6392248642307797,0.15560506523313078,0.6557165044032679],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8282399202956212,0.6664719219070646,0.8395847476920739,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.7869093514313161,0.6664719219070646,0.8241612809936847,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.7292286756437575,0.6664719219070646,0.7827804429822851,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7008656269923622,0.6664719219070646,0.7250633256693034,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"بنده","boundary":[0.6622085122005744,0.6664719219070646,0.6967873631704058,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6478669038945405,0.6664719219070646,0.6581213760796127,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6288143018821315,0.6664719219070646,0.6438725364519984,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.5926125515867657,0.6664719219070646,0.624736493429513,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5646738950148076,0.6664719219070646,0.5884999559027725,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5433428569670541,0.6664719219070646,0.5605070360715316,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"یاری","boundary":[0.49441325880913706,0.6664719219070646,0.535651172473485,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"نمودند،","boundary":[0.43577266913840745,0.6664719219070646,0.49025820464805275,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41747225137978167,0.6664719219070646,0.43168724195430697,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.37701707895864905,0.6664719219070646,0.4134805223572941,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"دختر","boundary":[0.3384077144831121,0.6664719219070646,0.3729299428376873,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"عزیزم","boundary":[0.29073277205763914,0.6664719219070646,0.3342238580356428,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.24728744561575047,0.6664719219070646,0.2866231574024887,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.1983865120981354,0.6664719219070646,0.24311006462807577,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"ابراهیمی","boundary":[0.13118555908105478,0.6664719219070646,0.19419321559031827,0.6829635620795528],"dir":"rtl"},{"str":"کمال","boundary":[0.8011233415622597,0.6937189795833495,0.8391490055562506,0.7102106197558377],"dir":"rtl"},{"str":"تش","boundary":[0.7783632339880917,0.6937189795833495,0.7967916703414356,0.7102106197558377],"dir":"rtl"},{"str":"کر","boundary":[0.7506566976009524,0.6937189795833495,0.7716362532534523,0.7102106197558377],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7386806878562272,0.6937189795833495,0.7462614780980352,0.7102106197558377],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7290855055490719,0.6937189795833495,0.7347369241466161,0.7102106197558377],"dir":"rtl"},{"str":"دردان","boundary":[0.6953798412089613,0.6937189795833495,0.7286137677696443,0.7102106197558377],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6733728882437423,0.6937189795833495,0.6886505017854249,0.7102106197558377],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.65895621575279,0.6937189795833495,0.6690262101612318,0.7102106197558377],"dir":"rtl"},{"str":"دارم.","boundary":[0.6219349863298596,0.6937189795833495,0.6549637069564914,0.7102106197558377],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13119,0.18224,0.83964,0.71021],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"موفق","boundary":[0.4842705981880185,0.7645613295416902,0.5298950485992464,0.778901886213419],"dir":"rtl"},{"str":"باشید","boundary":[0.44091094616241316,0.7645613295416902,0.480294897643157,0.778901886213419],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5316041894229856,0.7982860166665949,0.5734169608191008,0.8140606290054967],"dir":"rtl"},{"str":"علیرضا","boundary":[0.47542584763578893,0.7982860166665949,0.5276060948521102,0.8140606290054967],"dir":"rtl"},{"str":"ابراهیمی","boundary":[0.3973795991869702,0.7982860166665949,0.4696369054822083,0.8140606290054967],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.7230127820928136,0.8252958815355295,0.7594305509692157,0.8410704938744312],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.651531298252589,0.8252958815355295,0.7190569756685855,0.8410704938744312],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.5749095597297819,0.8252958815355295,0.6475712682977853,0.8410704938744312],"dir":"rtl"},{"str":"سوء","boundary":[0.5400017140150283,0.8252958815355295,0.5709573610578411,0.8410704938744312],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.48591580624349284,0.8252958815355295,0.5361203464606332,0.8410704938744312],"dir":"rtl"},{"str":"مواد،","boundary":[0.4458096430864467,0.8252958815355295,0.4819640289688017,0.8410704938744312],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.3825614886103975,0.8252958815355295,0.441940154935095,0.8410704938744312],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3427452942950011,0.8252958815355295,0.3786780676800141,0.8410704938744312],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.2815398885653729,0.8252958815355295,0.33881889166234236,0.8410704938744312],"dir":"rtl"},{"str":"کرمانشاه","boundary":[0.21129073609552895,0.8252958815355295,0.27752641218806334,0.8410704938744312],"dir":"rtl"},{"str":"تیرماه","boundary":[0.48542596895965406,0.8523058898100306,0.5400290016182656,0.8680805021489324],"dir":"rtl"},{"str":"1395","boundary":[0.4307847870719236,0.8523058898100306,0.4789758777912006,0.8680805021489324],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21129,0.76456,0.75943,0.86808],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/4dd6231c59d19fafed034c06c93145ce.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/a0dfa0e511c8637cf684841cdf47587e.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/e486ccac0559e8247aa5afe5c7f8f6d7.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/5e686286d8ac8c9c69d09d57e4dd1c7b.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.2093,0.11788,0.16492,0.08279]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.6306139359544178,0.11788404548537763,0.7500333292996334,0.15230138149752695],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.509215705176194,0.11788404548537763,0.620478547211722,0.15230138149752695],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.50922,0.11788,0.75003,0.1523],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.5867310097818252,0.2580924478326399,0.6459130074514059,0.27816922717306036],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.5440024694447235,0.2580924478326399,0.5813398993762806,0.27816922717306036],"dir":"rtl"},{"str":"روانداروشناسی","boundary":[0.3979030230187526,0.2595078607761396,0.5395234217807485,0.2781505844493871],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7923727967713704,0.2966331241046115,0.8350825233458924,0.31384179211068614],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7687137351582064,0.2966331241046115,0.7754821467760824,0.31384179211068614],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7754934274621123,0.2966331241046115,0.7900393593390748,0.31384179211068614],"dir":"ltr"},{"str":"اصولکلی","boundary":[0.6966209217756208,0.30056530474399956,0.7616633063895856,0.3149058614157284],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوفارماکولوژی","boundary":[0.565537299075599,0.30056530474399956,0.6928183050666687,0.3149058614157284],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.2093024639069323,0.30056530474399956,0.2207677429808495,0.3149058614157284],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.22261572445591196,0.30056530474399956,0.5637436699968614,0.3149058614157284],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7923725916679881,0.32531423744806925,0.8350823182425101,0.34252290545414393],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7681324721725986,0.32531423744806925,0.7749008837904746,0.34252290545414393],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7749121644765044,0.32531423744806925,0.7894580963534669,0.34252290545414393],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال","boundary":[0.714506513438511,0.3292464180874573,0.7601972274124772,0.3435869747591862],"dir":"rtl"},{"str":"حرکتی","boundary":[0.664424618125913,0.3292464180874573,0.7108103839740421,0.3435869747591862],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.6229873942833334,0.3292464180874573,0.6606810662914643,0.3435869747591862],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6083643482621309,0.3292464180874573,0.6192399278856507,0.3435869747591862],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5635941317960449,0.3292464180874573,0.6047042511778061,0.3435869747591862],"dir":"rtl"},{"str":"طبی","boundary":[0.5296425663355615,0.3292464180874573,0.5598871110983491,0.3435869747591862],"dir":"rtl"},{"str":"29�������������������������������������������������������������������","boundary":[0.2093024639069323,0.3292464180874573,0.5283241617937517,0.3435869747591862],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7891416218344857,0.35399535079152705,0.8318687584476956,0.37120401879760173],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7609714926808858,0.35399535079152705,0.7665585088163689,0.37120401879760173],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7716700953115417,0.35399535079152705,0.7862160271885043,0.37120401879760173],"dir":"ltr"},{"str":"آگونیستهای","boundary":[0.6590098839319959,0.35792753143091505,0.7530600399131183,0.37226808810264395],"dir":"rtl"},{"str":"α","boundary":[0.6360922472972501,0.35622232160526757,0.6503284730668493,0.37199693394416933],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.623602271725063,0.35792753143091505,0.6316628346518063,0.37226808810264395],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.5107055761456563,0.35792753143091505,0.6207907145596739,0.37226808810264395],"dir":"rtl"},{"str":"37���������������������������������������������������������","boundary":[0.2093022588035499,0.35792753143091505,0.4840218312040182,0.37226808810264395],"dir":"ltr"},{"str":"α","boundary":[0.48778793951091043,0.35622232160526757,0.5020241652805096,0.37199693394416933],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5015698612885825,0.3680886119858104,0.508146501243952,0.37728521097939016],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6498741690749221,0.3680886119858104,0.6564508090302916,0.37728521097939016],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897936454870077,0.38267646413498474,0.8325207821002176,0.3998851321410594],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7663322797856259,0.38267646413498474,0.7731006914035019,0.3998851321410594],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7731117669861493,0.38267646413498474,0.7876576988631119,0.3998851321410594],"dir":"ltr"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.645505843419519,0.38660864477437284,0.7634657549137643,0.40094920144610174],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.5906195659705491,0.38660864477437284,0.6417922753964136,0.40094920144610174],"dir":"rtl"},{"str":"بتا","boundary":[0.571834819926597,0.38660864477437284,0.5869558350886764,0.40094920144610174],"dir":"rtl"},{"str":"آدرنرژیک","boundary":[0.49468802750026153,0.38660864477437284,0.5683468052071646,0.40094920144610174],"dir":"rtl"},{"str":"45�����������������������������������������������������������","boundary":[0.2093022588035499,0.38660864477437284,0.49288229732196487,0.40094920144610174],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.789446815667437,0.41135757747844254,0.832173952280647,0.42856624548451716],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7655651931355999,0.41135757747844254,0.7723336047534759,0.42856624548451716],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7723448854395057,0.41135757747844254,0.7868908173164683,0.42856624548451716],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7162162938229015,0.4152897581178306,0.7584388761155061,0.4296303147895595],"dir":"rtl"},{"str":"آنتیکولینرژیک","boundary":[0.6025500503528803,0.4152897581178306,0.7124116260801259,0.4296303147895595],"dir":"rtl"},{"str":"51�����������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.2093022588035499,0.4152897581178306,0.5992078907373258,0.4296303147895595],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7892326639874406,0.4400386908219003,0.8319423905619626,0.45724735882797496],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7650971472170547,0.4400386908219003,0.7718655588349307,0.45724735882797496],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7718766344175781,0.4400386908219003,0.7864225662945407,0.45724735882797496],"dir":"ltr"},{"str":"ضد","boundary":[0.7243962269181781,0.4439708714612884,0.7574383818163545,0.4583114281330173],"dir":"rtl"},{"str":"تشنجها","boundary":[0.6573315229541451,0.4439708714612884,0.7205915591754024,0.4583114281330173],"dir":"rtl"},{"str":"55������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.2093022588035499,0.4439708714612884,0.65680092050398,0.4583114281330173],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.789446815667437,0.4687198041653581,0.832173952280647,0.4859284721714327],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7655653982389824,0.4687198041653581,0.7723338098568584,0.4859284721714327],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7723448854395057,0.4687198041653581,0.7868908173164683,0.4859284721714327],"dir":"ltr"},{"str":"آنتی","boundary":[0.7211441076874797,0.47265198480474613,0.7584585660402123,0.486992541476475],"dir":"rtl"},{"str":"هیستامینها","boundary":[0.6332778186845078,0.47265198480474613,0.7173414909785276,0.486992541476475],"dir":"rtl"},{"str":"65������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.2093022588035499,0.47265198480474613,0.6302195221501397,0.486992541476475],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7891317768721323,0.4974009175088158,0.8318589134853421,0.5146095855148904],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7648686620491059,0.4974009175088158,0.7716370736669819,0.5146095855148904],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7716481492496292,0.4974009175088158,0.7861940811265917,0.5146095855148904],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7521940934327949,0.5013330981482039,0.7565217748005882,0.5156736548199328],"dir":"rtl"},{"str":"ارب","boundary":[0.7345531515160216,0.5013330981482039,0.7517818356342514,0.5156736548199328],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7287917975055327,0.5013330981482039,0.7341449957851255,0.5156736548199328],"dir":"rtl"},{"str":"توراتها","boundary":[0.6712498493235559,0.5013330981482039,0.7283856928084601,0.5156736548199328],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6600154947886429,0.5013330981482039,0.6672874462372759,0.5156736548199328],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6002827891924706,0.5013330981482039,0.656408762836908,0.5156736548199328],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5926585295318105,0.5013330981482039,0.5964242276319379,0.5156736548199328],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5868969812604087,0.5013330981482039,0.5922462717332672,0.5156736548199328],"dir":"rtl"},{"str":"اث","boundary":[0.573920284519412,0.5013330981482039,0.5829345781741286,0.5156736548199328],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5644191808982264,0.5013330981482039,0.5735080267208686,0.5156736548199328],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.5184767381998896,0.5013330981482039,0.5605044722792524,0.5156736548199328],"dir":"rtl"},{"str":"69����������������������������������������������������������������","boundary":[0.2093022588035499,0.5013330981482039,0.5150334626168317,0.5156736548199328],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7891937180936051,0.5260820308522736,0.831920854706815,0.5432906988583482],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7650058762119045,0.5260820308522736,0.7717742878297806,0.5432906988583482],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7717853634124281,0.5260820308522736,0.7863312952893906,0.5432906988583482],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7524921086473637,0.5300142114916617,0.7568197900151571,0.5443547681633906],"dir":"rtl"},{"str":"نزودیازپینها","boundary":[0.6607770501567128,0.5300142114916617,0.7520860039502911,0.5443547681633906],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.649584662342602,0.5300142114916617,0.6568154828441275,0.5443547681633906],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.5899342085736726,0.5300142114916617,0.6459983304584676,0.5443547681633906],"dir":"rtl"},{"str":"مؤث","boundary":[0.565097352320437,0.5300142114916617,0.5860753262682054,0.5443547681633906],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5478201809862009,0.5300142114916617,0.5569096252966307,0.5443547681633906],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5307008001484094,0.5300142114916617,0.5439060708550144,0.5443547681633906],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5208442465424696,0.5300142114916617,0.5267860915294353,0.5443547681633906],"dir":"rtl"},{"str":"یرنده","boundary":[0.4829943904497616,0.5300142114916617,0.5204360908115735,0.5443547681633906],"dir":"rtl"},{"str":"77��������������������������������������������","boundary":[0.2093022588035499,0.5300142114916617,0.4264288014373645,0.5443547681633906],"dir":"ltr"},{"str":"GABA","boundary":[0.4272436771754803,0.5300142114916617,0.4801398394860929,0.5443547681633906],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7892876554427258,0.5547631441957314,0.8320147920559358,0.571971812201806],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7511620132127598,0.5547631441957314,0.7579304248306359,0.571971812201806],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7579415004132832,0.5547631441957314,0.786048867931881,0.571971812201806],"dir":"ltr"},{"str":"بوپروپیون","boundary":[0.6578723270681978,0.5586953248351194,0.7436133883283869,0.5730358815068484],"dir":"rtl"},{"str":"87�����������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.2093022588035499,0.5586953248351194,0.6523706874450067,0.5730358815068484],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7896492527058264,0.5834442575391892,0.8323763893190362,0.6006529255452638],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7552589532753984,0.5834442575391892,0.7620273648932744,0.6006529255452638],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7620384404759218,0.5834442575391892,0.7901458079945196,0.6006529255452638],"dir":"ltr"},{"str":"بوسپیرون","boundary":[0.6559747462447577,0.5873764381785772,0.7486334987150274,0.601716994850306],"dir":"rtl"},{"str":"93����������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.2093022588035499,0.5873764381785772,0.6479404543860332,0.601716994850306],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7893801570681702,0.6121253708826468,0.8321072936813801,0.6293340388887215],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7513665012849727,0.6121253708826468,0.7581349129028487,0.6293340388887215],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7581461935888785,0.6121253708826468,0.7862535611074762,0.6293340388887215],"dir":"ltr"},{"str":"مهارکنندههای","boundary":[0.6385661704773725,0.616057551522035,0.7440763066623732,0.6303981081937639],"dir":"rtl"},{"str":"کانال","boundary":[0.6012163032322834,0.616057551522035,0.634852602454267,0.6303981081937639],"dir":"rtl"},{"str":"کلسیم","boundary":[0.5535021736926949,0.616057551522035,0.5975196847971219,0.6303981081937639],"dir":"rtl"},{"str":"97������������������������������������������������������������","boundary":[0.2093022588035499,0.616057551522035,0.49731253038093826,0.6303981081937639],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4984215243693583,0.616057551522035,0.5052104463254703,0.6303981081937639],"dir":"ltr"},{"str":"CCB","boundary":[0.505208600395029,0.616057551522035,0.5446499808228337,0.6303981081937639],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5442338260600255,0.616057551522035,0.5498023828910962,0.6303981081937639],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7893182158466975,0.6408064842261046,0.8320453524599074,0.6580151522321793],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7512296973289386,0.6408064842261046,0.7579981089468146,0.6580151522321793],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7580091845294621,0.6408064842261046,0.7861165520480599,0.6580151522321793],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.7369065077252189,0.6447386648654927,0.743367264269555,0.6590792215372216],"dir":"rtl"},{"str":"ارب","boundary":[0.7192676168422694,0.6447386648654927,0.7364963009604991,0.6590792215372216],"dir":"rtl"},{"str":"امازپین","boundary":[0.6666142646831257,0.6447386648654927,0.7188553590437261,0.6590792215372216],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6555877839866762,0.6447386648654927,0.662734971562416,0.6590792215372216],"dir":"rtl"},{"str":"اکسکاربازپین","boundary":[0.553853790002851,0.6447386648654927,0.6520429322399957,0.6590792215372216],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.2093022588035499,0.6447386648654927,0.24246747573114227,0.6590792215372216],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.2448118073915157,0.6447386648654927,0.5504978884606782,0.6590792215372216],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.78942794615626,0.6694875975695624,0.8321550827694699,0.6866962655756371],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7514723346302703,0.6694875975695624,0.7582407462481463,0.6866962655756371],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7582518218307938,0.6694875975695624,0.7863591893493915,0.6866962655756371],"dir":"ltr"},{"str":"مهارکنندههای","boundary":[0.6465596645980841,0.6734197782089505,0.7443127908622342,0.6877603348806794],"dir":"rtl"},{"str":"کولین","boundary":[0.6037107963197421,0.6734197782089505,0.6428460965749786,0.6877603348806794],"dir":"rtl"},{"str":"استراز","boundary":[0.5565396460209662,0.6734197782089505,0.5999692344926459,0.6877603348806794],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5456836138670922,0.6734197782089505,0.5528795489366415,0.6877603348806794],"dir":"rtl"},{"str":"ممانتین","boundary":[0.48975159929362394,0.6734197782089505,0.5435666247572088,0.6877603348806794],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.2093022588035499,0.6734197782089505,0.24246747573114227,0.6877603348806794],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������","boundary":[0.2448118073915157,0.6734197782089505,0.4884746256350512,0.6877603348806794],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7891701312046338,0.6981687109130202,0.8318972678178437,0.7153773789190948],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7509021472273099,0.6981687109130202,0.757670558845186,0.7153773789190948],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.7576816344278332,0.6981687109130202,0.785789001946431,0.7153773789190948],"dir":"ltr"},{"str":"دیسولفی","boundary":[0.6796315933046052,0.7021008915524083,0.7426414033993834,0.7164414482241371],"dir":"rtl"},{"str":"رام","boundary":[0.6471125819004002,0.7021008915524083,0.6714438662807988,0.7164414482241371],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6328130448632919,0.7021008915524083,0.6400589467120901,0.7164414482241371],"dir":"rtl"},{"str":"آک","boundary":[0.6188083903691656,0.7021008915524083,0.6298121868327731,0.7164414482241371],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.6058643159084337,0.7021008915524083,0.6183961325706223,0.7164414482241371],"dir":"rtl"},{"str":"پروسات","boundary":[0.5471200905339118,0.7021008915524083,0.6054561601775375,0.7164414482241371],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.2093022588035499,0.7021008915524083,0.24246747573114227,0.7164414482241371],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������","boundary":[0.2448118073915157,0.7021008915524083,0.5416374223427315,0.7164414482241371],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7893813876884643,0.7268498242564779,0.8321085243016743,0.7440584922625525],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7513693727323257,0.7268498242564779,0.7581377843502017,0.7440584922625525],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7581490650362315,0.7268498242564779,0.7862564325548292,0.7440584922625525],"dir":"ltr"},{"str":"آگونیستهای","boundary":[0.6499416142698161,0.7307820048958661,0.7440890230720796,0.7451225615675949],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.6025492299393509,0.7307820048958661,0.6462280462467106,0.7451225615675949],"dir":"rtl"},{"str":"دوپامین","boundary":[0.5439701754849608,0.7307820048958661,0.5982871816539126,0.7451225615675949],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5329978497287855,0.7307820048958661,0.5402244651416547,0.7451225615675949],"dir":"rtl"},{"str":"پیشسازها","boundary":[0.4527827401401676,0.7307820048958661,0.5295960078677657,0.7451225615675949],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.2093022588035499,0.7307820048958661,0.24246747573114227,0.7451225615675949],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������","boundary":[0.2448118073915157,0.7307820048958661,0.4530327611632643,0.7451225615675949],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7893801570681702,0.7555309375999358,0.8321072936813801,0.7727396056060105],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7513665012849727,0.7555309375999358,0.7581349129028487,0.7727396056060105],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.7581461935888785,0.7555309375999358,0.7862535611074762,0.7727396056060105],"dir":"ltr"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.6338828358918251,0.7594631182393238,0.7440771270759026,0.7738036749110527],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.5863587002567106,0.7594631182393238,0.6301688616146969,0.7738036749110527],"dir":"rtl"},{"str":"دوپامین","boundary":[0.528376575530904,0.7594631182393238,0.5826956327336794,0.7738036749110527],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.2093022588035499,0.7594631182393238,0.24246747573114227,0.7738036749110527],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������","boundary":[0.2448118073915157,0.7594631182393238,0.461893227281211,0.7738036749110527],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4652692289548547,0.7594631182393238,0.4720581509109667,0.7738036749110527],"dir":"ltr"},{"str":"FGAs","boundary":[0.4720560998771431,0.7594631182393238,0.519476001878747,0.7738036749110527],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5190623083565271,0.7594631182393238,0.5246308651875978,0.7738036749110527],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7892876554427258,0.7842120509433935,0.8320147920559358,0.8014207189494682],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7511620132127598,0.7842120509433935,0.7579304248306359,0.8014207189494682],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.7579415004132832,0.7842120509433935,0.786048867931881,0.8014207189494682],"dir":"ltr"},{"str":"لاموتریژین","boundary":[0.6485528930857599,0.7881442315827816,0.7436265149448579,0.8024847882545104],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.2093022588035499,0.7881442315827816,0.24246747573114227,0.8024847882545104],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.2448118073915157,0.7881442315827816,0.6479630157580928,0.8024847882545104],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7893760550005229,0.8128931642868513,0.8321031916137328,0.830101832292926],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7513576818395312,0.8128931642868513,0.7581260934574072,0.830101832292926],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7581371690400546,0.8128931642868513,0.7862445365586523,0.830101832292926],"dir":"ltr"},{"str":"لیتیوم","boundary":[0.6946179003930649,0.8168253449262394,0.7440270818506067,0.8311659015979682],"dir":"rtl"},{"str":"کربنات","boundary":[0.6354363835853937,0.8168253449262394,0.6909237651238107,0.8311659015979682],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.2093022588035499,0.8168253449262394,0.24246747573114227,0.8311659015979682],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.2448118073915157,0.8168253449262394,0.6302420835221991,0.8311659015979682],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.789695195863475,0.8415742776303091,0.8324223324766848,0.8587829456363838],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7520632374748492,0.8415742776303091,0.7588316490927252,0.8587829456363838],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.7588427246753725,0.8415742776303091,0.7869500921939703,0.8587829456363838],"dir":"ltr"},{"str":"آگونیستهای","boundary":[0.6437659852448626,0.8455064582696971,0.745591610451248,0.859847014941426],"dir":"rtl"},{"str":"ملاتونین(راملتئون","boundary":[0.5096804516055448,0.8455064582696971,0.641489337700668,0.859847014941426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49895878877609845,0.8455064582696971,0.5059734309078491,0.859847014941426],"dir":"rtl"},{"str":"ملاتونین)","boundary":[0.43023428959366966,0.8455064582696971,0.4971984929003464,0.859847014941426],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.2093022588035499,0.8455064582696971,0.24246747573114227,0.859847014941426],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������","boundary":[0.2448118073915157,0.8455064582696971,0.42645136280942414,0.859847014941426],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7893706985637688,0.8702553909737669,0.8320804251382908,0.8874640589798415],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7513505032211486,0.8702553909737669,0.7581189148390246,0.8874640589798415],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.7581299904216721,0.8702553909737669,0.7862373579402698,0.8874640589798415],"dir":"ltr"},{"str":"میرتازاپین","boundary":[0.6561609979510171,0.8741875716131549,0.7440354910892835,0.8885281282848838],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.2093022588035499,0.8741875716131549,0.24246747573114227,0.8885281282848838],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.2448118073915157,0.8741875716131549,0.6523932488170662,0.8885281282848838],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7894966320405378,0.8989365043172246,0.8322063586150598,0.9161451723232993],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7516290336143934,0.8989365043172246,0.7583974452322694,0.9161451723232993],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.7584085208149166,0.8989365043172246,0.7865158883335144,0.9161451723232993],"dir":"ltr"},{"str":"مهارکنندههای","boundary":[0.6469202363442728,0.9028686849566127,0.7446528522701868,0.9172092416283415],"dir":"rtl"},{"str":"مونوآمین","boundary":[0.5823489152887589,0.9028686849566127,0.6432066683211672,0.9172092416283415],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیداز","boundary":[0.5259613708289663,0.9028686849566127,0.5786032049454528,0.9172092416283415],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.2093022588035499,0.9028686849566127,0.24246747573114227,0.9172092416283415],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������","boundary":[0.2448118073915157,0.9028686849566127,0.523916490106838,0.9172092416283415],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2093,0.25809,0.83508,0.91721],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/dc157bb096590a96c5315b352ca7e033.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/06cff6cace36e59e44abdeea4945700d.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.15698,0.06664,0.20162,0.07198]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرستمطالب","boundary":[0.39751619803962185,0.06664286134259159,0.5666290643799007,0.0895877520173578],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.39752,0.06664,0.56663,0.08959],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7522486271836897,0.1535892262265837,0.7949583537582118,0.17079789423265834],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7136518862332558,0.1535892262265837,0.7204202978511319,0.17079789423265834],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.7204313734337792,0.1535892262265837,0.7485387409523769,0.17079789423265834],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.7003507267838354,0.1575214068659717,0.7046784081516289,0.1718619635377006],"dir":"rtl"},{"str":"فازودون","boundary":[0.6427583501573324,0.1575214068659717,0.6999343669176448,0.1718619635377006],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6315063209223513,0.1575214068659717,0.6389345699699933,0.1718619635377006],"dir":"rtl"},{"str":"ترازودون","boundary":[0.5648452802635168,0.1575214068659717,0.6281627454318348,0.1718619635377006],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.15697669410266243,0.1575214068659717,0.1901419110302548,0.1718619635377006],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.1575214068659717,0.5646256145410091,0.1718619635377006],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7529802546973802,0.18227033957004146,0.79570739131059,0.1994790075761161],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7152496415818393,0.18227033957004146,0.7202705723820091,0.1994790075761161],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.7253696475708581,0.18227033957004146,0.7534770150894559,0.1994790075761161],"dir":"ltr"},{"str":"آگونیستهای","boundary":[0.6066584423870286,0.18620252020942948,0.7085956776513201,0.20054307688115838],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.5515978270630528,0.18620252020942948,0.6029448743639231,0.20054307688115838],"dir":"rtl"},{"str":"اوپیوئید","boundary":[0.4880480105997428,0.18620252020942948,0.54793409618118,0.20054307688115838],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.15697669410266243,0.18620252020942948,0.1901419110302548,0.20054307688115838],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.18620252020942948,0.48488141947948826,0.20054307688115838],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7530477337101765,0.2109514529134992,0.7957576416392682,0.22816012091957388],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7153989568441973,0.2109514529134992,0.7203214380208343,0.22816012091957388],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.7254371265836544,0.2109514529134992,0.7535444941022522,0.22816012091957388],"dir":"ltr"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.5987135577679363,0.21488363355288725,0.7089000510707422,0.22922419022461615],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.5514954324265607,0.21488363355288725,0.5949999897448308,0.22922419022461615],"dir":"rtl"},{"str":"اوپیوئید","boundary":[0.4957292475365605,0.21488363355288725,0.5478323649035296,0.22922419022461615],"dir":"rtl"},{"str":"نالترکسان،","boundary":[0.4158437053187313,0.21488363355288725,0.49349617174536825,0.22922419022461615],"dir":"rtl"},{"str":"نالمفن","boundary":[0.3670639856305723,0.21488363355288725,0.4121911399440888,0.22922419022461615],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3562865794164448,0.21488363355288725,0.3633067997924354,0.22922419022461615],"dir":"rtl"},{"str":"نالوکسان","boundary":[0.2901981093570214,0.21488363355288725,0.3545082748959613,0.22922419022461615],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.15697669410266243,0.21488363355288725,0.1901419110302548,0.22922419022461615],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.21488363355288725,0.2899511648846601,0.22922419022461615],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7526293228101624,0.23963256625695697,0.7953564594233722,0.2568412342630316],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7144885029299017,0.23963256625695697,0.7212569145477777,0.2568412342630316],"dir":"ltr"},{"str":"26","boundary":[0.7212679901304252,0.23963256625695697,0.749375357649023,0.2568412342630316],"dir":"ltr"},{"str":"مهارکنندههای","boundary":[0.6092967210122262,0.24356474689634502,0.7069259310155284,0.2579053035680739],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5897130398577403,0.24356474689634502,0.595127769152041,0.2579053035680739],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5955488463960259,0.24356474689634502,0.607014125469943,0.2579053035680739],"dir":"ltr"},{"str":"فسفودی","boundary":[0.5250433311863225,0.24356474689634502,0.5859186272840825,0.2579053035680739],"dir":"rtl"},{"str":"استراز","boundary":[0.47775530756277695,0.24356474689634502,0.5212044080818936,0.2579053035680739],"dir":"rtl"},{"str":"203","boundary":[0.15697669410266243,0.24356474689634502,0.1901419110302548,0.2579053035680739],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.24356474689634502,0.4760209533615416,0.2579053035680739],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7526748557610462,0.26831367960041475,0.7954019923742561,0.2855223476064894],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7145892086906405,0.26831367960041475,0.7213576203085165,0.2855223476064894],"dir":"ltr"},{"str":"27","boundary":[0.7213686958911638,0.26831367960041475,0.7494760634097616,0.2855223476064894],"dir":"ltr"},{"str":"مهارکنندههای","boundary":[0.6093701142052086,0.2722458602398028,0.7071560570105362,0.2865864169115317],"dir":"rtl"},{"str":"انتخابی","boundary":[0.5537954460495322,0.2722458602398028,0.6056565461821032,0.2865864169115317],"dir":"rtl"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.49547424566977744,0.2722458602398028,0.5500673764611053,0.2865864169115317],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونین-","boundary":[0.41311683492017237,0.2722458602398028,0.48870044445902955,0.2865864169115317],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.38942530703840206,0.2722458602398028,0.40948746715782086,0.2865864169115317],"dir":"rtl"},{"str":"اپی","boundary":[0.3624740116922601,0.2722458602398028,0.3857652099540773,0.2865864169115317],"dir":"rtl"},{"str":"نفرین","boundary":[0.31686288030718185,0.2722458602398028,0.3587428393281633,0.2865864169115317],"dir":"rtl"},{"str":"209","boundary":[0.15697669410266243,0.2722458602398028,0.1901419110302548,0.2865864169115317],"dir":"ltr"},{"str":"������������","boundary":[0.19248603758724583,0.2722458602398028,0.24564883429492632,0.2865864169115317],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.246362183858774,0.2722458602398028,0.253151105814886,0.2865864169115317],"dir":"ltr"},{"str":"SNRIs","boundary":[0.25314905478106237,0.2722458602398028,0.30791165787114994,0.2865864169115317],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3075018613131949,0.2722458602398028,0.31312989812514996,0.2865864169115317],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7527823299334029,0.29699479294387254,0.7955094665466128,0.31420346094994717],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7148265133040309,0.29699479294387254,0.7215949249219069,0.31420346094994717],"dir":"ltr"},{"str":"28","boundary":[0.7216062056079366,0.29699479294387254,0.7497135731265344,0.31420346094994717],"dir":"ltr"},{"str":"مهارکنندههای","boundary":[0.6099130228583153,0.30092697358326054,0.7076661491224652,0.31526753025498944],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصی","boundary":[0.5366780966045873,0.30092697358326054,0.6061994548352097,0.31526753025498944],"dir":"rtl"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.47844594755611314,0.30092697358326054,0.5329303735547903,0.31526753025498944],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونین","boundary":[0.40476991713387417,0.30092697358326054,0.4747261357087039,0.31526753025498944],"dir":"rtl"},{"str":"215","boundary":[0.15697669410266243,0.30092697358326054,0.1901419110302548,0.31526753025498944],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.30092697358326054,0.3342534954743939,0.31526753025498944],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3372594906462602,0.30092697358326054,0.3440484126023722,0.31526753025498944],"dir":"ltr"},{"str":"SSRIs","boundary":[0.34404656667193095,0.30092697358326054,0.3959172120707442,0.31526753025498944],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.39550905633984806,0.30092697358326054,0.40102838835915244,0.31526753025498944],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7458849082880226,0.3256759062873303,0.7948635959955616,0.34288457429340496],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.707136572189212,0.3256759062873303,0.713904983807088,0.34288457429340496],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7139162644931177,0.3256759062873303,0.7420236320117155,0.34288457429340496],"dir":"ltr"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.5802997823536894,0.32960808692671834,0.6982777468983241,0.34394864359844723],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونین-","boundary":[0.4926811543153636,0.32960808692671834,0.5765858080765609,0.34394864359844723],"dir":"rtl"},{"str":"دوپامین","boundary":[0.42635983924766685,0.32960808692671834,0.489051786553012,0.34394864359844723],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.36354779626670825,0.32960808692671834,0.3703367182228202,0.34394864359844723],"dir":"ltr"},{"str":"SDAs","boundary":[0.37037343172826265,0.32960808692671834,0.4168293478327751,0.34394864359844723],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4164287809270263,0.32960808692671834,0.4226044437698822,0.34394864359844723],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.35211258364536424,0.32960808692671834,0.35975338369305043,0.34394864359844723],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.28412270825023694,0.32960808692671834,0.3485157693735527,0.34394864359844723],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.262475541894678,0.32960808692671834,0.2804091402271314,0.34394864359844723],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.2108382394450046,0.32960808692671834,0.2587850906249295,0.34394864359844723],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.156975873689133,0.32960808692671834,0.20714210998053567,0.34394864359844723],"dir":"rtl"},{"str":"(آن","boundary":[0.7827871088422119,0.3582892002701761,0.7980468004897868,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"تی","boundary":[0.7626266604739589,0.3582892002701761,0.7823810041451393,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7449496368644616,0.3582892002701761,0.7584454394237415,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"ایکوتیک","boundary":[0.6746299422223772,0.3582892002701761,0.7367619098406551,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6439535170060873,0.3582892002701761,0.6736515990885199,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"نس","boundary":[0.6200539832102365,0.3582892002701761,0.6398013368638455,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.599717547463558,0.3582892002701761,0.6118642051526066,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.5686585049413256,0.3582892002701761,0.5955318228152895,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.558789602899341,0.3582892002701761,0.5645324976054176,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5530280546279391,0.3582892002701761,0.5583773451007975,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"آت","boundary":[0.5384166839295342,0.3582892002701761,0.5487744047387081,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5326553299190453,0.3582892002701761,0.5380085281986382,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.5268939759085562,0.3582892002701761,0.5322471741881492,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5211326218980673,0.3582892002701761,0.5264858201776602,0.372629756941905],"dir":"rtl"},{"str":"235","boundary":[0.15697669410266243,0.3582892002701761,0.1901419110302548,0.372629756941905],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������)ک","boundary":[0.19382659329434998,0.3582892002701761,0.5207203640995239,0.372629756941905],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7525243098783941,0.38303813297424577,0.795251446491604,0.40024680098032045],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7142563259010704,0.38303813297424577,0.7210247375189464,0.40024680098032045],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.7210358131015938,0.38303813297424577,0.7491431806201916,0.40024680098032045],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6493065101822983,0.3869703136136339,0.7059961973832909,0.4013108702853628],"dir":"rtl"},{"str":"محرک","boundary":[0.6003061532544091,0.3869703136136339,0.6454476278768312,0.4013108702853628],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5892093610859822,0.3869703136136339,0.5964566339663506,0.4013108702853628],"dir":"rtl"},{"str":"اتوموکستین","boundary":[0.5029793317321596,0.3869703136136339,0.5866286951938124,0.4013108702853628],"dir":"rtl"},{"str":"255","boundary":[0.15697669410266243,0.3869703136136339,0.1901419110302548,0.4013108702853628],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.3869703136136339,0.5026023517153817,0.4013108702853628],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7527302336742835,0.41171924631770357,0.7954573702874934,0.4289279143237782],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7147118605132917,0.41171924631770357,0.7214802721311677,0.4289279143237782],"dir":"ltr"},{"str":"31","boundary":[0.7214913477138152,0.41171924631770357,0.749598715232413,0.4289279143237782],"dir":"ltr"},{"str":"هورمونهای","boundary":[0.6145545462190216,0.4156514269570916,0.7074151025824567,0.4299919836288205],"dir":"rtl"},{"str":"تیروئیدی","boundary":[0.538725774726751,0.4156514269570916,0.6107498784762458,0.4299919836288205],"dir":"rtl"},{"str":"265","boundary":[0.15697669410266243,0.4156514269570916,0.1901419110302548,0.4299919836288205],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.4156514269570916,0.5380442161871687,0.4299919836288205],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7525029791266287,0.4404003596611613,0.7952301157398386,0.457609027667236],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7142091521231276,0.4404003596611613,0.7209775637410037,0.457609027667236],"dir":"ltr"},{"str":"32","boundary":[0.720988639323651,0.4404003596611613,0.7490960068422488,0.457609027667236],"dir":"ltr"},{"str":"سه","boundary":[0.6825128856199968,0.4443325403005494,0.7063253883119787,0.45867309697227826],"dir":"rtl"},{"str":"حلقهای","boundary":[0.6267423706910903,0.4443325403005494,0.6787184730463389,0.45867309697227826],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6156432072942767,0.4443325403005494,0.6230288026679847,0.45867309697227826],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.5782065622300814,0.4443325403005494,0.6121665275382056,0.45867309697227826],"dir":"rtl"},{"str":"حلقهایها","boundary":[0.5074079239640741,0.4443325403005494,0.5745464651457567,0.45867309697227826],"dir":"rtl"},{"str":"269","boundary":[0.15697669410266243,0.4443325403005494,0.1901419110302548,0.45867309697227826],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.4443325403005494,0.5070325847743551,0.45867309697227826],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7522984673056032,0.46908147300461905,0.7950081938801252,0.48629014101069373],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7137622318529654,0.46908147300461905,0.7205306434708414,0.48629014101069373],"dir":"ltr"},{"str":"33","boundary":[0.7205417190534888,0.46908147300461905,0.7486490865720866,0.48629014101069373],"dir":"ltr"},{"str":"وال","boundary":[0.6897384726771529,0.47301365364400716,0.70493663331002,0.48735421031573606],"dir":"rtl"},{"str":"پروات","boundary":[0.6464206383227465,0.47301365364400716,0.6893303169462567,0.48735421031573606],"dir":"rtl"},{"str":"281","boundary":[0.15697669410266243,0.47301365364400716,0.1901419110302548,0.48735421031573606],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.47301365364400716,0.6443698096025302,0.48735421031573606],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7525495375944243,0.49776258634807685,0.7952766742076343,0.5149712543541515],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7143119089176899,0.49776258634807685,0.7210803205355659,0.5149712543541515],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.7210913961182133,0.49776258634807685,0.749198763636811,0.5149712543541515],"dir":"ltr"},{"str":"مکملهای","boundary":[0.6361868672262664,0.501694766987465,0.7061282839615309,0.5160353236591938],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.6237033876925663,0.501694766987465,0.6323279849207991,0.5160353236591938],"dir":"rtl"},{"str":"ذایی","boundary":[0.5811825685794395,0.501694766987465,0.6155197627364072,0.5160353236591938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5700679269321184,0.501694766987465,0.5772987474336437,0.5160353236591938],"dir":"rtl"},{"str":"غذاهای","boundary":[0.5135370956088827,0.501694766987465,0.5664815950479839,0.5160353236591938],"dir":"rtl"},{"str":"داروی","boundary":[0.47756927879497657,0.501694766987465,0.5096782133034156,0.5160353236591938],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.45532376594422413,0.501694766987465,0.4693733476358758,0.5160353236591938],"dir":"rtl"},{"str":"289","boundary":[0.15697669410266243,0.501694766987465,0.1901419110302548,0.5160353236591938],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.501694766987465,0.4538697880666747,0.5160353236591938],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.75231100236074,0.5264436996915346,0.7950381389739498,0.5436523676976093],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7137849983284074,0.5264436996915346,0.7205534099462834,0.5436523676976093],"dir":"ltr"},{"str":"35","boundary":[0.7205644855289308,0.5264436996915346,0.7486718530475286,0.5436523676976093],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6482797626502049,0.5303758803309228,0.7049694498511975,0.5447164370026516],"dir":"rtl"},{"str":"کاهنده","boundary":[0.5996429923389873,0.5303758803309228,0.6444208803447377,0.5447164370026516],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.5678845021833255,0.5303758803309228,0.5957765111504454,0.5447164370026516],"dir":"rtl"},{"str":"305","boundary":[0.15697669410266243,0.5303758803309228,0.1901419110302548,0.5447164370026516],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.5303758803309228,0.5646256145410091,0.5447164370026516],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15698,0.15359,0.79805,0.54472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.5757114359005288,0.5940456574643315,0.6348938282341214,0.6141224368047519],"dir":"rtl"},{"str":"دوم:","boundary":[0.5273983251257797,0.5940456574643315,0.5703207201589963,0.6141224368047519],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.43175484108653617,0.595461070407831,0.520478547211722,0.6141037940810786],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک","boundary":[0.35674504275777713,0.595461070407831,0.42692720265649897,0.6141037940810786],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.3199428171769981,0.595461070407831,0.3518802852577842,0.6141037940810786],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7527929953092855,0.6366513079304712,0.7955201319224954,0.6538599759365458],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7289017329184776,0.6366513079304712,0.7356701445363536,0.6538599759365458],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.735681220119001,0.6366513079304712,0.7502271519959635,0.6538599759365458],"dir":"ltr"},{"str":"تشنج","boundary":[0.6804234974638966,0.6405834885698592,0.7217313186711761,0.6549240452415881],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.6225440066398801,0.6405834885698592,0.6766290848902389,0.6549240452415881],"dir":"rtl"},{"str":"الکتریکی","boundary":[0.5473602569758245,0.6405834885698592,0.6188001862338711,0.6549240452415881],"dir":"rtl"},{"str":"313","boundary":[0.15697669410266243,0.6405834885698592,0.1901419110302548,0.6549240452415881],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.6405834885698592,0.5424744492461421,0.6549240452415881],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7524075823050186,0.6653324212739289,0.7951173088795406,0.6825410892800036],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7280548610527136,0.6653324212739289,0.7348232726705896,0.6825410892800036],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.734834348253237,0.6653324212739289,0.7493802801301995,0.6825410892800036],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.6845975766076505,0.669264601913317,0.7198745177506722,0.6836051585850459],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6437747356923922,0.669264601913317,0.6808823137302358,0.6836051585850459],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6106827758523118,0.669264601913317,0.6400380261670895,0.6836051585850459],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک","boundary":[0.5527880827707938,0.669264601913317,0.6069692078292064,0.6836051585850459],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.5242838302646449,0.669264601913317,0.549045961616953,0.6836051585850459],"dir":"rtl"},{"str":"329","boundary":[0.15697669410266243,0.669264601913317,0.1901419110302548,0.6836051585850459],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.669264601913317,0.5203232839512751,0.6836051585850459],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7526237850188386,0.6940135346173867,0.7953509216320485,0.7112222026234614],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7285278294524355,0.6940135346173867,0.7352962410703116,0.7112222026234614],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7353073166529589,0.6940135346173867,0.7498532485299214,0.7112222026234614],"dir":"ltr"},{"str":"درمانهای","boundary":[0.6486022891830061,0.6979457152567747,0.7209513105080617,0.7122862719285037],"dir":"rtl"},{"str":"جراحی","boundary":[0.5963286313330189,0.6979457152567747,0.6448887211599007,0.7122862719285037],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.5422870416595961,0.6979457152567747,0.5925853076243082,0.7122862719285037],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5312639135410183,0.6979457152567747,0.5385672298121869,0.7122862719285037],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک","boundary":[0.47385814813724175,0.6979457152567747,0.5278259656780001,0.7122862719285037],"dir":"rtl"},{"str":"عمقی","boundary":[0.4220514432029488,0.6979457152567747,0.470116026983401,0.7122862719285037],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.3860113340129092,0.6979457152567747,0.41833562707282607,0.7122862719285037],"dir":"rtl"},{"str":"339","boundary":[0.15697669410266243,0.6979457152567747,0.1901419110302548,0.7122862719285037],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������","boundary":[0.19248603758724583,0.6979457152567747,0.38298605912310096,0.7122862719285037],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.7282185335518369,0.7453554522079439,0.788059496389155,0.7654322315483643],"dir":"rtl"},{"str":"سوم:","boundary":[0.670726414649304,0.7453554522079439,0.722906355948716,0.7654322315483643],"dir":"rtl"},{"str":"پرسشهای","boundary":[0.5555125811754279,0.7467708651514434,0.6642845276161448,0.765413588824691],"dir":"rtl"},{"str":"آزمون","boundary":[0.49819100600266253,0.7467708651514434,0.5506849427453908,0.765413588824691],"dir":"rtl"},{"str":"دانشنامه","boundary":[0.4160217194127185,0.7467708651514434,0.4933718790956581,0.765413588824691],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.3239821714702743,0.7467708651514434,0.4073849523852497,0.765413588824691],"dir":"rtl"},{"str":"(بورد)","boundary":[0.2662072013037706,0.7467708651514434,0.3191422986756474,0.765413588824691],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2521300259492683,0.7467708651514434,0.26146661224590256,0.765413588824691],"dir":"rtl"},{"str":"گواهینامه","boundary":[0.16736333448874902,0.7467708651514434,0.24773494079690864,0.765413588824691],"dir":"rtl"},{"str":"(ارت","boundary":[0.607111549576564,0.7754519784949012,0.6376678514805388,0.7940947021681488],"dir":"rtl"},{"str":"قاء)","boundary":[0.5716469651023584,0.7754519784949012,0.6065702817505164,0.7940947021681488],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاههای","boundary":[0.4514035483651468,0.7754519784949012,0.5624262909719644,0.7940947021681488],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.3996886530655777,0.7754519784949012,0.4463870013680395,0.7940947021681488],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3172268381877885,0.7754519784949012,0.3260524367307341,0.7940947021681488],"dir":"ltr"},{"str":"1394","boundary":[0.3260497703867634,0.7754519784949012,0.38353614639459016,0.7940947021681488],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.38301333787295483,0.7754519784949012,0.39055642496600407,0.7940947021681488],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.7924562975968036,0.8205743966569293,0.7976249028322725,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"رسشهای","boundary":[0.7166417153135938,0.8205743966569293,0.7916338330335405,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"آزم","boundary":[0.6976021363568305,0.8205743966569293,0.7131366665367678,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.6759082946314644,0.8205743966569293,0.6967755697259203,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"دان","boundary":[0.6595390506584843,0.8205743966569293,0.6724092879015666,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6441193783726687,0.8205743966569293,0.6587227391966921,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6383580243621797,0.8205743966569293,0.6433010158770528,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.6258241566661675,0.8205743966569293,0.6375355597989165,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6161447916802727,0.8205743966569293,0.6250098962381988,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6081216837346863,0.8205743966569293,0.6113295006347949,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"خصصی","boundary":[0.54912474602703,0.8205743966569293,0.607305372272894,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"(ب","boundary":[0.5378737752764281,0.8205743966569293,0.5455754072840415,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ورد)","boundary":[0.5084404471759412,0.8205743966569293,0.5370472086455177,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4992188514937556,0.8205743966569293,0.5049690396444327,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.4925602850116601,0.8205743966569293,0.49653108649414734,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"واه","boundary":[0.47159256623300977,0.8205743966569293,0.4917337183807498,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.46582916118869716,0.8205743966569293,0.4701545931028979,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.46004729683997214,0.8205743966569293,0.4649902883548452,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.44751342914396,0.8205743966569293,0.45922483227670907,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4378325697370391,0.8205743966569293,0.4466971176821677,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"(ارت","boundary":[0.4145471624972567,0.8205743966569293,0.43422683203468704,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.4068086118808185,0.8205743966569293,0.4137205958663464,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"اء)","boundary":[0.38814945284121466,0.8205743966569293,0.40598614731755533,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"دان","boundary":[0.3705545380148864,0.8205743966569293,0.3834247752579688,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.3551348657290707,0.8205743966569293,0.3697382265530941,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.3444715408801806,0.8205743966569293,0.3543165032334548,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"اهه","boundary":[0.32292337952945177,0.8205743966569293,0.34364907631691755,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.3025728539040005,0.8205743966569293,0.3221009149661887,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.2923937410651839,0.8205743966569293,0.29906780512717435,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"ران","boundary":[0.26639893838489287,0.8205743966569293,0.29156512340045,0.8349149533286583],"dir":"rtl"},{"str":"351�����)","boundary":[0.15697669410266243,0.8205743966569293,0.21539608539684427,0.8349149533286583],"dir":"ltr"},{"str":"1394","boundary":[0.21625136650128496,0.8205743966569293,0.25883082867919577,0.8349149533286583],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.25801841418166827,0.8205743966569293,0.261802571586208,0.8349149533286583],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخنامه","boundary":[0.7305094965156019,0.8492555100003871,0.7983819394165627,0.863596066672116],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدی","boundary":[0.6861813308989829,0.8492555100003871,0.7267906038038472,0.863596066672116],"dir":"rtl"},{"str":"آزمون","boundary":[0.6434168814530093,0.8492555100003871,0.6824677628758775,0.863596066672116],"dir":"rtl"},{"str":"دانشنامه","boundary":[0.5815412272633691,0.8492555100003871,0.6397098607553137,0.863596066672116],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.5133243994929447,0.8492555100003871,0.5762242108134604,0.863596066672116],"dir":"rtl"},{"str":"(بورد)","boundary":[0.4702840805861683,0.8492555100003871,0.5096743163391507,0.863596066672116],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4603591597265016,0.8492555100003871,0.4666374736185774,0.863596066672116],"dir":"rtl"},{"str":"گواهینامه","boundary":[0.3968292231777097,0.8492555100003871,0.4574037193447357,0.863596066672116],"dir":"rtl"},{"str":"(ارتقاء)","boundary":[0.34432188934367247,0.8492555100003871,0.3931099620763846,0.863596066672116],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاههای","boundary":[0.2551524708020512,0.8492555100003871,0.33907957806132183,0.863596066672116],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.2170561743385884,0.8492555100003871,0.2514389027789457,0.863596066672116],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.15697669410266243,0.8492555100003871,0.1637656160587744,0.863596066672116],"dir":"ltr"},{"str":"1394","boundary":[0.16376377012833318,0.8492555100003871,0.20798405936512296,0.863596066672116],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.20758164652893288,0.8492555100003871,0.2117513982923092,0.863596066672116],"dir":"ltr"},{"str":"378","boundary":[0.15796303626843108,0.8779366233438449,0.19112825319602345,0.8922771800155738],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.19451840700304987,0.8779366233438449,0.7970301030234298,0.8922771800155738],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.792669400011076,0.9108157912473847,0.797321144722998,0.9280244592534593],"dir":"rtl"},{"str":"مای","boundary":[0.7671930986813907,0.9108157912473847,0.7921476170063524,0.9280244592534593],"dir":"rtl"},{"str":"380.........................................................................................ه","boundary":[0.15697669410266243,0.9108157912473847,0.7666762381578438,0.9280244592534593],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15698,0.59405,0.79838,0.92802],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/d9f274db12ad2da1200a6ea6b0f04c30.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/153336bc56d2215024b363e4c9b4ae34.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.15698,0.06664,0.13391,0.10541]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5157913196146517,0.06664286134259159,0.6095514594131172,0.0895877520173578],"dir":"rtl"},{"str":"جدولها","boundary":[0.42389187770095516,0.06664286134259159,0.5093756858144348,0.0895877520173578],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.42389,0.06664,0.60955,0.08959],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.5797747390084601,0.1645964639055358,0.6389571313420529,0.18467324324595627],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.5365785474168254,0.1645964639055358,0.5743840232669276,0.18467324324595627],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.4941979789878919,0.1674272897925351,0.5320867833431441,0.18463595779860975],"dir":"rtl"},{"str":"داروشناسی","boundary":[0.3863823660315982,0.16601187684903543,0.4905697566858575,0.18465460052228297],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.826608487777495,0.2211754093870416,0.866080412832088,0.23408191039159762],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7595267444555428,0.2211754093870416,0.7646030531689498,0.23408191039159762],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7646112573042442,0.2211754093870416,0.7860609690314402,0.23408191039159762],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7858730943331985,0.2211754093870416,0.7936629207952267,0.23408191039159762],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.793659639141109,0.2211754093870416,0.804569088048831,0.23408191039159762],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8041982611335243,0.2211754093870416,0.8127264597720482,0.23408191039159762],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8127231781179303,0.2211754093870416,0.8236326270256522,0.23408191039159762],"dir":"ltr"},{"str":"واژه","boundary":[0.7280536304324194,0.22058601250783355,0.755783607727475,0.23492656917956242],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6968730097986728,0.22058601250783355,0.7240541144764018,0.23492656917956242],"dir":"rtl"},{"str":"تداخل","boundary":[0.6488775717400356,0.22058601250783355,0.6928148183091687,0.23492656917956242],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6180858862280513,0.22058601250783355,0.6482253429841311,0.23492656917956242],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.5692974593844027,0.22058601250783355,0.6140530684491518,0.23492656917956242],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5385057738724185,0.22058601250783355,0.5686452306284983,0.23492656917956242],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.5069639826519354,0.22058601250783355,0.534472956093519,0.23492656917956242],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.15697669410266243,0.22058601250783355,0.1794970454857771,0.23492656917956242],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.22058601250783355,0.5000367135054418,0.23492656917956242],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8265918586263405,0.24985652273049938,0.8660855404166469,0.2627630237350554],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7628565978681554,0.24985652273049938,0.7679329065815624,0.2627630237350554],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7679413158202392,0.24985652273049938,0.7893910275474352,0.2627630237350554],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7892031528491936,0.24985652273049938,0.7969929793112218,0.2627630237350554],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7969894925537218,0.24985652273049938,0.8078989414614437,0.2627630237350554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8075283196495192,0.24985652273049938,0.816056518288043,0.2627630237350554],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8160532366339253,0.24985652273049938,0.8269626855416472,0.2627630237350554],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7011808552471854,0.24926712585129132,0.7588472369497846,0.2636076825230202],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.656972386931633,0.24926712585129132,0.6971480374682859,0.2636076825230202],"dir":"rtl"},{"str":"آور","boundary":[0.6361092708779861,0.24926712585129132,0.6563119540404341,0.2636076825230202],"dir":"rtl"},{"str":"اعلام","boundary":[0.5941902415912741,0.24926712585129132,0.6321097549219684,0.2636076825230202],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5614205162549857,0.24926712585129132,0.5935010942265448,0.2636076825230202],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5139164371180903,0.24926712585129132,0.5573844396267938,0.2636076825230202],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.15697669410266243,0.24926712585129132,0.1794970454857771,0.2636076825230202],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.24926712585129132,0.4675893584161091,0.2636076825230202],"dir":"ltr"},{"str":"FDA","boundary":[0.4706259139919476,0.24926712585129132,0.5103544391550561,0.2636076825230202],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.826608487777495,0.27853763607395704,0.866080412832088,0.2914441370785131],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7595187454236307,0.27853763607395704,0.7645950541370378,0.2914441370785131],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7646034633757145,0.27853763607395704,0.7860531751029106,0.2914441370785131],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.785865300404669,0.27853763607395704,0.7936551268666971,0.2914441370785131],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7936518452125793,0.27853763607395704,0.8045612941203013,0.2914441370785131],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8041904672049947,0.27853763607395704,0.8127186658435185,0.2914441370785131],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8127153841894006,0.27853763607395704,0.8236248330971225,0.2914441370785131],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6978327476335427,0.277948239194749,0.755447853490552,0.2922887958664779],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبی","boundary":[0.6458996480771638,0.277948239194749,0.6937999298546433,0.2922887958664779],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6102188217949721,0.277948239194749,0.6418533962043568,0.2922887958664779],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5533138160318463,0.277948239194749,0.6061900200796211,0.2922887958664779],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5337370336922052,0.277948239194749,0.5492820356100492,0.2922887958664779],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.49706148452233656,0.277948239194749,0.5298054184211551,0.2922887958664779],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.4391968971960316,0.277948239194749,0.49309806608020773,0.2922887958664779],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.15697669410266243,0.277948239194749,0.1794970454857771,0.2922887958664779],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.277948239194749,0.43514200332677644,0.2922887958664779],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8265916535229583,0.30721874941741484,0.8660853353132646,0.3201252504219708],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7595011065327478,0.30721874941741484,0.7645774152461549,0.3201252504219708],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7645858244848316,0.30721874941741484,0.7860355362120276,0.3201252504219708],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7891980252646347,0.30721874941741484,0.7969878517266629,0.3201252504219708],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7969894925537218,0.30721874941741484,0.8078989414614437,0.3201252504219708],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8075281145461369,0.30721874941741484,0.8160563131846608,0.3201252504219708],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.816053031530543,0.30721874941741484,0.8269624804382649,0.3201252504219708],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال","boundary":[0.7061472411504897,0.3066293525382068,0.751676207392336,0.3209699092099357],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6723043770869486,0.3066293525382068,0.7021991184656625,0.3209699092099357],"dir":"rtl"},{"str":"حرکتی","boundary":[0.6213122690708467,0.3066293525382068,0.6683468052071645,0.3209699092099357],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.577554716454829,0.3066293525382068,0.6173396450480864,0.3209699092099357],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5633353650998695,0.3066293525382068,0.5736218590980783,0.3209699092099357],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5173297136135754,0.3066293525382068,0.559477929850541,0.3209699092099357],"dir":"rtl"},{"str":"طبی:","boundary":[0.47792998616637167,0.3066293525382068,0.5133747915636876,0.3209699092099357],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.45468012351312853,0.3066293525382068,0.4740195545564742,0.3209699092099357],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43515264195004444,0.3066293525382068,0.45071981032039193,0.3209699092099357],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.3934483272834975,0.3066293525382068,0.43122268279326187,0.3209699092099357],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.37918795468856076,0.3066293525382068,0.3894759403477322,0.3209699092099357],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.3304741886591235,0.3066293525382068,0.3753299600663714,0.3209699092099357],"dir":"rtl"},{"str":"عصبی","boundary":[0.2817166742896757,0.3066293525382068,0.3265420185044271,0.3209699092099357],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.15697669410266243,0.3066293525382068,0.1794970454857771,0.3209699092099357],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.3066293525382068,0.2775405643214462,0.3209699092099357],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.826608487777495,0.3358998627608726,0.866080412832088,0.3488063637654286],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7594955687414241,0.3358998627608726,0.7645718774548311,0.3488063637654286],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7645802866935079,0.3358998627608726,0.7860299984207039,0.3488063637654286],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7858421237224623,0.3358998627608726,0.7936319501844905,0.3488063637654286],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7936286685303727,0.3358998627608726,0.8045381174380947,0.3488063637654286],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8041670854194055,0.3358998627608726,0.8126952840579293,0.3488063637654286],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8126922075071941,0.3358998627608726,0.823601656414916,0.3488063637654286],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.7133851628975532,0.3353104658816645,0.7554533912818755,0.3496510225533934],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.6614786856910732,0.3353104658816645,0.7093502529950222,0.3496510225533934],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.6119548608476102,0.3353104658816645,0.6574324338182661,0.3496510225533934],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5811508691326844,0.3353104658816645,0.6112903258887642,0.3496510225533934],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.5399312409105294,0.3353104658816645,0.5771180513537848,0.3496510225533934],"dir":"rtl"},{"str":"هرمی","boundary":[0.495825325755447,0.3353104658816645,0.5359045777023909,0.3496510225533934],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.15697669410266243,0.3353104658816645,0.1794970454857771,0.3496510225533934],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.3353104658816645,0.49540137706410853,0.3496510225533934],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8265918586263405,0.3645809761043304,0.8660855404166469,0.37748747710888636],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7596666249623122,0.3645809761043304,0.7641153173256979,0.37748747710888636],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7679413158202392,0.3645809761043304,0.7893910275474352,0.37748747710888636],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7892031528491936,0.3645809761043304,0.7969929793112218,0.37748747710888636],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7969894925537218,0.3645809761043304,0.8078989414614437,0.37748747710888636],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8075283196495192,0.3645809761043304,0.816056518288043,0.37748747710888636],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8160532366339253,0.3645809761043304,0.8269626855416472,0.37748747710888636],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.7137421916189421,0.3639915792251223,0.7556254730196756,0.3783321358968512],"dir":"rtl"},{"str":"سندرم","boundary":[0.6609490423280883,0.3639915792251223,0.7103934087977045,0.3783321358968512],"dir":"rtl"},{"str":"نورولپتیک","boundary":[0.5877440494437284,0.3639915792251223,0.6570008963017809,0.3783321358968512],"dir":"rtl"},{"str":"بدخیم","boundary":[0.5402745103669505,0.3639915792251223,0.5837625805287154,0.3783321358968512],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.15697669410266243,0.3639915792251223,0.1794970454857771,0.3783321358968512],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.3639915792251223,0.5371194050361077,0.3783321358968512],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.826608487777495,0.3932620894477881,0.866080412832088,0.4061685904523441],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.7647886717299854,0.3932620894477881,0.7862383834571814,0.4061685904523441],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7860507138623223,0.3932620894477881,0.7938405403243505,0.4061685904523441],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7938370535668503,0.3932620894477881,0.8047465024745722,0.4061685904523441],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8043756755592657,0.3932620894477881,0.8129038741977894,0.4061685904523441],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8129005925436715,0.3932620894477881,0.8238100414513936,0.4061685904523441],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7232046469272836,0.39267269256858006,0.7615888538617889,0.40701324924030896],"dir":"rtl"},{"str":"معاینه","boundary":[0.676372279001639,0.39267269256858006,0.719235005404474,0.40701324924030896],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاس","boundary":[0.6235595755165392,0.39267269256858006,0.6724058011440667,0.40701324924030896],"dir":"rtl"},{"str":"حرکات","boundary":[0.5705295344533431,0.39267269256858006,0.6195896291525743,0.40701324924030896],"dir":"rtl"},{"str":"غیرطبیعی","boundary":[0.49685457422555773,0.39267269256858006,0.5665683537787222,0.40701324924030896],"dir":"rtl"},{"str":"غیرارادی(","boundary":[0.422741657932681,0.39267269256858006,0.49287060642917063,0.40701324924030896],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.15697669410266243,0.39267269256858006,0.1794970454857771,0.40701324924030896],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������","boundary":[0.18019829395006554,0.39267269256858006,0.36561175160339554,0.40701324924030896],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.36727062775992236,0.39267269256858006,0.3740595497160344,0.40701324924030896],"dir":"ltr"},{"str":"AIMS","boundary":[0.3740574986822108,0.39267269256858006,0.42293363469856976,0.40701324924030896],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8265918586263405,0.4219432027912459,0.8660855404166469,0.4348497037958019],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7628565978681554,0.4219432027912459,0.7679329065815624,0.4348497037958019],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7679413158202392,0.4219432027912459,0.7893910275474352,0.4348497037958019],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7892031528491936,0.4219432027912459,0.7969929793112218,0.4348497037958019],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7969894925537218,0.4219432027912459,0.8078989414614437,0.4348497037958019],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8075283196495192,0.4219432027912459,0.816056518288043,0.4348497037958019],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8160532366339253,0.4219432027912459,0.8269626855416472,0.4348497037958019],"dir":"ltr"},{"str":"سندرمهای","boundary":[0.6792128743149765,0.42135380591203786,0.7588328797130193,0.4356943625837667],"dir":"rtl"},{"str":"هیپرتمیک","boundary":[0.6045967311160163,0.42135380591203786,0.6752553024351926,0.4356943625837667],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزی","boundary":[0.5527748432254057,0.42135380591203786,0.600616130560609,0.4356943625837667],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.5106339623110603,0.42135380591203786,0.5488172713456217,0.4356943625837667],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4953346917122271,0.42135380591203786,0.5066582711015487,0.4356943625837667],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.46407880892363795,0.42135380591203786,0.4914047325554446,0.4356943625837667],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.15697669410266243,0.42135380591203786,0.1794970454857771,0.4356943625837667],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.42135380591203786,0.46295402197477586,0.4356943625837667],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.826608487777495,0.45062431613470366,0.866080412832088,0.46353081713925964],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7596840587498128,0.45062431613470366,0.7647603674632198,0.46353081713925964],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7647739042864556,0.45062431613470366,0.7862236160136518,0.46353081713925964],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7860357413154101,0.45062431613470366,0.7938255677774382,0.46353081713925964],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.793822081019938,0.45062431613470366,0.8047315299276601,0.46353081713925964],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8043607030123533,0.45062431613470366,0.8128889016508771,0.46353081713925964],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8128856199967593,0.45062431613470366,0.8237950689044813,0.46353081713925964],"dir":"ltr"},{"str":"پروتوکل","boundary":[0.6988793542797626,0.4500349192554956,0.7566583736532398,0.4643754759272245],"dir":"rtl"},{"str":"سم","boundary":[0.6694253902439743,0.4500349192554956,0.6949161024614458,0.4643754759272245],"dir":"rtl"},{"str":"زدایی","boundary":[0.6256435887759225,0.4500349192554956,0.6655206857016278,0.4643754759272245],"dir":"rtl"},{"str":"اپیوئیدها","boundary":[0.5610159440780746,0.4500349192554956,0.6216757356545567,0.4643754759272245],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5137595527696542,0.4500349192554956,0.5570599660759006,0.4643754759272245],"dir":"rtl"},{"str":"کلونیدین","boundary":[0.4476900256513468,0.4500349192554956,0.5105019084869729,0.4643754759272245],"dir":"rtl"},{"str":"خوراکی","boundary":[0.39162603910501087,0.4500349192554956,0.44372229822442,0.4643754759272245],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.15697669410266243,0.4500349192554956,0.1794970454857771,0.4643754759272245],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.4500349192554956,0.38878863891344406,0.4643754759272245],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8265918586263405,0.47930542947816146,0.8660855404166469,0.49221193048271744],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7628565978681554,0.47930542947816146,0.7679329065815624,0.49221193048271744],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7679413158202392,0.47930542947816146,0.7893910275474352,0.49221193048271744],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7892031528491936,0.47930542947816146,0.7969929793112218,0.49221193048271744],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7969894925537218,0.47930542947816146,0.8078989414614437,0.49221193048271744],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8075283196495192,0.47930542947816146,0.816056518288043,0.49221193048271744],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8160532366339253,0.47930542947816146,0.8269626855416472,0.49221193048271744],"dir":"ltr"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.6952633424877809,0.4787160325989534,0.759317128798771,0.49305658927068224],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6644224321640304,0.4787160325989534,0.6945618889201101,0.49305658927068224],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.6158223424955022,0.4787160325989534,0.6603896143851307,0.49305658927068224],"dir":"rtl"},{"str":"آدرنرژک","boundary":[0.5539941164161977,0.4787160325989534,0.6117862658673104,0.49305658927068224],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5184996657543699,0.4787160325989534,0.5499722084916902,0.49305658927068224],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.461756372213152,0.4787160325989534,0.5144708640390188,0.49305658927068224],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44230923273894834,0.4787160325989534,0.4577249112415112,0.49305658927068224],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.4058624699779924,0.4787160325989534,0.4384103257246815,0.49305658927068224],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.3509768048584889,0.4787160325989534,0.4052184453573824,0.49305658927068224],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.15697669410266243,0.4787160325989534,0.1794970454857771,0.49305658927068224],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.4787160325989534,0.347070610941445,0.49305658927068224],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.826608487777495,0.5079865428216191,0.866080412832088,0.5208930438261752],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7595187454236307,0.5079865428216191,0.7645950541370378,0.5208930438261752],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7646034633757145,0.5079865428216191,0.7860531751029106,0.5208930438261752],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.785865300404669,0.5079865428216191,0.7936551268666971,0.5208930438261752],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7936518452125793,0.5079865428216191,0.8045612941203013,0.5208930438261752],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8041904672049947,0.5079865428216191,0.8127186658435185,0.5208930438261752],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8127153841894006,0.5079865428216191,0.8236248330971225,0.5208930438261752],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6978401313553078,0.5073971459424111,0.7554552372123169,0.52173770261414],"dir":"rtl"},{"str":"بتا","boundary":[0.6779859242481552,0.5073971459424111,0.6938073135764081,0.52173770261414],"dir":"rtl"},{"str":"آدرنرژیک","boundary":[0.6059312122411665,0.5073971459424111,0.6739020303183819,0.52173770261414],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5702638624977383,0.5073971459424111,0.6018963858732995,0.52173770261414],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5133568057007889,0.5073971459424111,0.5662350607823874,0.52173770261414],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49378002336114785,0.5073971459424111,0.5093250252789919,0.52173770261414],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.457140571705168,0.5073971459424111,0.48984840809009783,0.52173770261414],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.40228158154803323,0.5073971459424111,0.45647398571249836,0.52173770261414],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.15697669410266243,0.5073971459424111,0.1794970454857771,0.52173770261414],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.5073971459424111,0.39805931179611054,0.52173770261414],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.826608487777495,0.536667656165077,0.866080412832088,0.549574157169633],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7597308223209908,0.536667656165077,0.7648071310343978,0.549574157169633],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7648155402730746,0.536667656165077,0.7862652520002706,0.549574157169633],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.786077377302029,0.536667656165077,0.7938672037640572,0.549574157169633],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7938637170065571,0.536667656165077,0.8047731659142792,0.549574157169633],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8044023389989724,0.536667656165077,0.8129305376374962,0.549574157169633],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8129272559833784,0.536667656165077,0.8238367048911004,0.549574157169633],"dir":"ltr"},{"str":"اندیکاسیون","boundary":[0.6724753311906866,0.5360782592858689,0.7562621139185206,0.5504188159575978],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6416564969572912,0.5360782592858689,0.6718292555362531,0.5504188159575978],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.5270495329187627,0.5360782592858689,0.6384281697189469,0.5504188159575978],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.47848957767162537,0.5360782592858689,0.5230923847165163,0.5504188159575978],"dir":"rtl"},{"str":"β","boundary":[0.46427837451467413,0.5358148075748254,0.4755385502062314,0.5501553642465543],"dir":"ltr"},{"str":"آدرنرژیک","boundary":[0.3916722199961254,0.5360782592858689,0.4594092202174506,0.5504188159575978],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37227901030968075,0.5360782592858689,0.3876373936282583,0.5504188159575978],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.335920575766215,0.5360782592858689,0.3683945942952545,0.5504188159575978],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.2810615856090802,0.5360782592858689,0.3352539897735453,0.5504188159575978],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.15697669410266243,0.5360782592858689,0.1794970454857771,0.5504188159575978],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.5360782592858689,0.2729052278801129,0.5504188159575978],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.826608487777495,0.5653487695085347,0.866080412832088,0.5782552705130908],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7596602667574591,0.5653487695085347,0.7647365754708662,0.5782552705130908],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7647447796061605,0.5653487695085347,0.7861944913333565,0.5782552705130908],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.786006616635115,0.5653487695085347,0.7937964430971431,0.5782552705130908],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7937931614430254,0.5653487695085347,0.8047026103507473,0.5782552705130908],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8043317834354405,0.5653487695085347,0.8128599820739644,0.5782552705130908],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8128567004198466,0.5653487695085347,0.8237661493275686,0.5782552705130908],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7019171386064418,0.5647593726293266,0.7556033218543807,0.5790999293010556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6903549757724768,0.5647593726293266,0.6979467100391953,0.5790999293010556],"dir":"rtl"},{"str":"سمیت","boundary":[0.6402601498287224,0.5647593726293266,0.6865880847241052,0.5790999293010556],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.5256201943886426,0.5647593726293266,0.6370266983072818,0.5790999293010556],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.47698145250113316,0.5647593726293266,0.5216621988313209,0.5790999293010556],"dir":"rtl"},{"str":"بتا","boundary":[0.45716191253724003,0.5647593726293266,0.47304859514438247,0.5790999293010556],"dir":"rtl"},{"str":"آدرنرژیک","boundary":[0.3854258106886809,0.5647593726293266,0.4532991904569498,0.5790999293010556],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.15697669410266243,0.5647593726293266,0.1794970454857771,0.5790999293010556],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.5647593726293266,0.3795179660307776,0.5790999293010556],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.826608487777495,0.5940298828519925,0.866080412832088,0.6069363838565485],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7595954540886334,0.5940298828519925,0.7646717628020404,0.6069363838565485],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7646852996252761,0.5940298828519925,0.7861350113524721,0.6069363838565485],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7859471366542305,0.5940298828519925,0.7937369631162587,0.6069363838565485],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7937334763587586,0.5940298828519925,0.8046429252664805,0.6069363838565485],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8042723034545562,0.5940298828519925,0.81280050209308,0.6069363838565485],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8127972204389623,0.5940298828519925,0.8237066693466842,0.6069363838565485],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6983785277340023,0.5934404859727844,0.7563300031380816,0.6077810426445134],"dir":"rtl"},{"str":"آنتیکولی","boundary":[0.6306684934541256,0.5934404859727844,0.6949766079592419,0.6077810426445134],"dir":"rtl"},{"str":"نرژیک","boundary":[0.5793147085788591,0.5934404859727844,0.6266607733628136,0.6077810426445134],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.15697669410266243,0.5934404859727844,0.1794970454857771,0.6077810426445134],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.5934404859727844,0.5788374330081067,0.6077810426445134],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8265918586263405,0.6227109961954503,0.8660855404166469,0.6356174972000064],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7628565978681554,0.6227109961954503,0.7679329065815624,0.6356174972000064],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7679413158202392,0.6227109961954503,0.7893910275474352,0.6356174972000064],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7892031528491936,0.6227109961954503,0.7969929793112218,0.6356174972000064],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7969894925537218,0.6227109961954503,0.8078989414614437,0.6356174972000064],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8075283196495192,0.6227109961954503,0.816056518288043,0.6356174972000064],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8160532366339253,0.6227109961954503,0.8269626855416472,0.6356174972000064],"dir":"ltr"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.648240212544811,0.6221215993162423,0.7596389360056935,0.6364621559879712],"dir":"rtl"},{"str":"هیستامین","boundary":[0.5747205557514563,0.6221215993162423,0.6442826406650269,0.6364621559879712],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5545922051032527,0.6221215993162423,0.5707469249875399,0.6364621559879712],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.5087505039523867,0.6221215993162423,0.5507411410721573,0.6364621559879712],"dir":"rtl"},{"str":"شایعی","boundary":[0.4566839394100299,0.6221215993162423,0.5048205447956041,0.6364621559879712],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4373779333908039,0.6221215993162423,0.45270787740560625,0.6364621559879712],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکی","boundary":[0.3460197906463046,0.6221215993162423,0.43344866980201363,0.6364621559879712],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32798989878703144,0.6221215993162423,0.34203819435186306,0.6364621559879712],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3044593309866534,0.6221215993162423,0.32415317941008165,0.6364621559879712],"dir":"rtl"},{"str":"میروند","boundary":[0.2480762328251555,0.6221215993162423,0.30052937182987083,0.6364621559879712],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.15697669410266243,0.6221215993162423,0.1794970454857771,0.6364621559879712],"dir":"ltr"},{"str":"��������������","boundary":[0.18019849905344787,0.6221215993162423,0.24509320923211342,0.6364621559879712],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8265918586263405,0.6513921095389081,0.8660855404166469,0.6642986105434641],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7628514702835965,0.6513921095389081,0.7679277789970035,0.6642986105434641],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7679413158202392,0.6513921095389081,0.7893910275474352,0.6642986105434641],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7892031528491936,0.6513921095389081,0.7969929793112218,0.6642986105434641],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7969894925537218,0.6513921095389081,0.8078989414614437,0.6642986105434641],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8075283196495192,0.6513921095389081,0.816056518288043,0.6642986105434641],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8160532366339253,0.6513921095389081,0.8269626855416472,0.6642986105434641],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.7246121429083092,0.6508027126597,0.7600544754583547,0.665143269331429],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.6101984575982303,0.6508027126597,0.7216074362282306,0.665143269331429],"dir":"rtl"},{"str":"هیستامین","boundary":[0.5368677496930397,0.6508027126597,0.6062408857184461,0.665143269331429],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.516891517036882,0.6508027126597,0.5328938651527301,0.665143269331429],"dir":"rtl"},{"str":"ًً","boundary":[0.4690821008329248,0.650114365939457,0.5159903109162173,0.6644549226111859],"dir":"ltr"},{"str":"معمولا","boundary":[0.46789250121523746,0.6508027126597,0.5130767763491187,0.665143269331429],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.4209092294128163,0.6508027126597,0.4638806790562782,0.665143269331429],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.36449988616762274,0.6508027126597,0.41698994378116283,0.665143269331429],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.15697669410266243,0.6508027126597,0.1794970454857771,0.665143269331429],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.6508027126597,0.3563412838241114,0.665143269331429],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.3598645497262895,0.6508027126597,0.36479114295127363,0.665143269331429],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8265918586263405,0.6800732228823659,0.8660855404166469,0.6929797238869219],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7628565978681554,0.6800732228823659,0.7679329065815624,0.6929797238869219],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7679413158202392,0.6800732228823659,0.7893910275474352,0.6929797238869219],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7892031528491936,0.6800732228823659,0.7969929793112218,0.6929797238869219],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7969894925537218,0.6800732228823659,0.8078989414614437,0.6929797238869219],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8075283196495192,0.6800732228823659,0.816056518288043,0.6929797238869219],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8160532366339253,0.6800732228823659,0.8269626855416472,0.6929797238869219],"dir":"ltr"},{"str":"دوزاژ","boundary":[0.7235831016914647,0.6794838260031578,0.7588111387544891,0.6938243826748867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7122240664888105,0.6794838260031578,0.7196486989266939,0.6938243826748867],"dir":"rtl"},{"str":"تجویز","boundary":[0.6648309531336701,0.6794838260031578,0.7084439011483739,0.6938243826748867],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.550255353276497,0.6794838260031578,0.6616315153653198,0.6938243826748867],"dir":"rtl"},{"str":"شایع","boundary":[0.5087386618956574,0.6794838260031578,0.5462977813967129,0.6938243826748867],"dir":"rtl"},{"str":"هیستامین","boundary":[0.4353265963709007,0.6794838260031578,0.5047766526717792,0.6938243826748867],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.15697669410266243,0.6794838260031578,0.1794970454857771,0.6938243826748867],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.6794838260031578,0.43514200332677644,0.6938243826748867],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8265918586263405,0.7087543362258236,0.8660855404166469,0.7216608372303797],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7628565978681554,0.7087543362258236,0.7679329065815624,0.7216608372303797],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7679413158202392,0.7087543362258236,0.7893910275474352,0.7216608372303797],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7892031528491936,0.7087543362258236,0.7969929793112218,0.7216608372303797],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7969894925537218,0.7087543362258236,0.8078989414614437,0.7216608372303797],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8075283196495192,0.7087543362258236,0.816056518288043,0.7216608372303797],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8160532366339253,0.7087543362258236,0.8269626855416472,0.7216608372303797],"dir":"ltr"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.7028919058150089,0.7081649393466156,0.7591591991943539,0.7225054960183445],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6912391573498574,0.7081649393466156,0.6988608558143732,0.7225054960183445],"dir":"rtl"},{"str":"دوز","boundary":[0.6639880019477857,0.7081649393466156,0.6873586581316312,0.7225054960183445],"dir":"rtl"},{"str":"بنزودیازپین","boundary":[0.5782220188649468,0.7081649393466156,0.6603258272332169,0.7225054960183445],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5580250100362489,0.7081649393466156,0.5741783045744207,0.7225054960183445],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5384322373903746,0.7081649393466156,0.5539674172766782,0.7225054960183445],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکا","boundary":[0.4907987559103849,0.7081649393466156,0.5345031062907257,0.7225054960183445],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4711788383145704,0.7081649393466156,0.4867140182008741,0.7225054960183445],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.40758961271635097,0.7081649393466156,0.46724970721492165,0.7225054960183445],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3682661344502829,0.7081649393466156,0.4035671580260029,0.7225054960183445],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.15697669410266243,0.7081649393466156,0.1794970454857771,0.7225054960183445],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.7081649393466156,0.36097662026544464,0.7225054960183445],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8265916535229583,0.7374354495692815,0.8660853353132646,0.7503419505738375],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7628514702835965,0.7374354495692815,0.7679277789970035,0.7503419505738375],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7679413158202392,0.7374354495692815,0.7893910275474352,0.7503419505738375],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7892031528491936,0.7374354495692815,0.7969929793112218,0.7503419505738375],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7969894925537218,0.7374354495692815,0.8078989414614437,0.7503419505738375],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8075281145461369,0.7374354495692815,0.8160563131846608,0.7503419505738375],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.816053031530543,0.7374354495692815,0.8269624804382649,0.7503419505738375],"dir":"ltr"},{"str":"علایم","boundary":[0.7188055283302246,0.7368460526900734,0.7598302974614355,0.7511866093618023],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7072436528979371,0.7368460526900734,0.714840870540796,0.7511866093618023],"dir":"rtl"},{"str":"نشانههای","boundary":[0.6327616755882581,0.7368460526900734,0.7034740410904116,0.7511866093618023],"dir":"rtl"},{"str":"ترک","boundary":[0.5980320181682914,0.7368460526900734,0.6288041037084742,0.7511866093618023],"dir":"rtl"},{"str":"بنزودیازپین","boundary":[0.5123866492275949,0.7368460526900734,0.5947563269265873,0.7511866093618023],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4938864834819991,0.7368460526900734,0.5084139560545493,0.7511866093618023],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.15697669410266243,0.7368460526900734,0.1794970454857771,0.7511866093618023],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.7368460526900734,0.4907660406227753,0.7511866093618023],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8265918586263405,0.7661165629127392,0.8660855404166469,0.7790230639172953],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7521333828316162,0.7661165629127392,0.7572096915450233,0.7790230639172953],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7572181007836999,0.7661165629127392,0.778667812510896,0.7790230639172953],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7784799378126543,0.7661165629127392,0.7862697642746825,0.7790230639172953],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7862664826205649,0.7661165629127392,0.807716194347761,0.7790230639172953],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8075283196495192,0.7661165629127392,0.816056518288043,0.7790230639172953],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8160532366339253,0.7661165629127392,0.8269626855416472,0.7790230639172953],"dir":"ltr"},{"str":"نیمه","boundary":[0.7187527395230809,0.7655271660335311,0.74807315627442,0.7798677227052601],"dir":"rtl"},{"str":"عمر،","boundary":[0.6796593236582367,0.7655271660335311,0.7148258979938837,0.7798677227052601],"dir":"rtl"},{"str":"دوزاژ،","boundary":[0.6332957040757862,0.7655271660335311,0.675733193316091,0.7798677227052601],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.6101240731955071,0.7655271660335311,0.6293695737336403,0.7798677227052601],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.5583730379297684,0.7655271660335311,0.6061641770534437,0.7798677227052601],"dir":"rtl"},{"str":"CCBs","boundary":[0.5100250431229861,0.7655271660335311,0.5585935240658054,0.7798677227052601],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4903939830871751,0.7655271660335311,0.5057992981362255,0.7798677227052601],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.44100713964873994,0.7655271660335311,0.486386262995863,0.7798677227052601],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4101903564491682,0.7655271660335311,0.44036106399430625,0.7798677227052601],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.37354863719057585,0.7655271660335311,0.4061826363578561,0.7798677227052601],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.3186629720710724,0.7655271660335311,0.3729046125699658,0.7798677227052601],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.15697669410266243,0.7655271660335311,0.1794970454857771,0.7798677227052601],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������","boundary":[0.18019849905344787,0.7655271660335311,0.31462325585211226,0.7798677227052601],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.826608487777495,0.794797676256197,0.866080412832088,0.807704177260753],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.748963920264009,0.794797676256197,0.7540402289774161,0.807704177260753],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7540535606972695,0.794797676256197,0.7755032724244656,0.807704177260753],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7753156028296062,0.794797676256197,0.7831054292916344,0.807704177260753],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7831019425341343,0.794797676256197,0.8045516542613304,0.807704177260753],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8043637795630887,0.794797676256197,0.8128919782016125,0.807704177260753],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8128886965474947,0.794797676256197,0.8237981454552168,0.807704177260753],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.7053887002158459,0.7942082793769889,0.74594725971626,0.8085488360487177],"dir":"rtl"},{"str":"نامطلوب","boundary":[0.6419399688828173,0.7942082793769889,0.7014275195412247,0.8085488360487177],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.590860924424252,0.7942082793769889,0.6379787882081963,0.8085488360487177],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5728190275991782,0.7942082793769889,0.5868834335947034,0.8085488360487177],"dir":"rtl"},{"str":"کاربامازپین","boundary":[0.4914519063333873,0.7942082793769889,0.5695224577948514,0.8085488360487177],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.1569768992060448,0.7942082793769889,0.1907574262807168,0.8085488360487177],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������","boundary":[0.19412706974950722,0.7942082793769889,0.4907886019948349,0.8085488360487177],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.826608487777495,0.8234787895996548,0.866080412832088,0.8363852906042109],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.748128944394422,0.8234787895996548,0.753205253107829,0.8363852906042109],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7532136623465058,0.8234787895996548,0.7746633740737019,0.8363852906042109],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7744754993754602,0.8234787895996548,0.783003698013984,0.8363852906042109],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7830004163598661,0.8234787895996548,0.8044501280870623,0.8363852906042109],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.804262458492203,0.8234787895996548,0.8127906571307267,0.8363852906042109],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8127873754766088,0.8234787895996548,0.8236968243843309,0.8363852906042109],"dir":"ltr"},{"str":"تداخل","boundary":[0.7002605708045544,0.8228893927204467,0.7440746658353142,0.8372299493921755],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6664906946717474,0.8228893927204467,0.6962096894939894,0.8372299493921755],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.6146913616977177,0.8228893927204467,0.6624578768928479,0.8372299493921755],"dir":"rtl"},{"str":"کاربامازپین","boundary":[0.5330070822197929,0.8228893927204467,0.6110776336812571,0.8372299493921755],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.1569768992060448,0.8228893927204467,0.1907574262807168,0.8372299493921755],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.19412706974950722,0.8228893927204467,0.5325066299668341,0.8372299493921755],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8265918586263405,0.8521599029431126,0.8660855404166469,0.8650664039476685],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7521333828316162,0.8521599029431126,0.7572096915450233,0.8650664039476685],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7572181007836999,0.8521599029431126,0.778667812510896,0.8650664039476685],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7784799378126543,0.8521599029431126,0.7862697642746825,0.8650664039476685],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7862664826205649,0.8521599029431126,0.807716194347761,0.8650664039476685],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8075283196495192,0.8521599029431126,0.816056518288043,0.8650664039476685],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8160532366339253,0.8521599029431126,0.8269626855416472,0.8650664039476685],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.7227672964197218,0.8515705060639044,0.7480587990376549,0.8659110627356333],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمای","boundary":[0.6621031501585153,0.8515705060639044,0.7188500263557847,0.8659110627356333],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6052340332144418,0.8515705060639044,0.6581455782787314,0.8659110627356333],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.5534431721453906,0.8515705060639044,0.601301175857691,0.8659110627356333],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5380843896974965,0.8515705060639044,0.5494736021691734,0.8659110627356333],"dir":"rtl"},{"str":"کاربامازپین","boundary":[0.45644613741261464,0.8515705060639044,0.534736308836469,0.8659110627356333],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43700062342510704,0.8515705060639044,0.452473444239569,0.8659110627356333],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.38763399454854,0.8515705060639044,0.43307066426832447,0.8659110627356333],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.3679520670046798,0.8515705060639044,0.3836858718637129,0.8659110627356333],"dir":"rtl"},{"str":"قطبی","boundary":[0.3255739305396885,0.8515705060639044,0.36402261059687135,0.8659110627356333],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.1569768992060448,0.8515705060639044,0.1907574262807168,0.8659110627356333],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������","boundary":[0.19412706974950722,0.8515705060639044,0.3239164901068383,0.8659110627356333],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.826608487777495,0.8808410162865703,0.866080412832088,0.8937475172911263],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7490311941734231,0.8808410162865703,0.7541075028868301,0.8937475172911263],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7541159121255068,0.8808410162865703,0.7755656238527029,0.8937475172911263],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7753777491544612,0.8808410162865703,0.7831675756164894,0.8937475172911263],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7831640888589894,0.8808410162865703,0.8046138005861854,0.8937475172911263],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8044259258879438,0.8808410162865703,0.8129541245264675,0.8937475172911263],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8129508428723498,0.8808410162865703,0.8238602917800717,0.8937475172911263],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7057928225057718,0.8802516194073622,0.7449881963003452,0.894592176079091],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.6154077267191982,0.8802516194073622,0.7018446998209447,0.894592176079091],"dir":"rtl"},{"str":"کاربامازپین","boundary":[0.5339773223256562,0.8802516194073622,0.6120036754526118,0.894592176079091],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5145965057848899,0.8802516194073622,0.52993360803513,0.894592176079091],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.4492370657391728,0.8802516194073622,0.510717472141833,0.894592176079091],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.4127724029296967,0.8802516194073622,0.44521975801902947,0.894592176079091],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.3579175148402091,0.8802516194073622,0.41211197003849787,0.894592176079091],"dir":"rtl"},{"str":"بالغین","boundary":[0.3106719391909492,0.8802516194073622,0.35387081358358674,0.894592176079091],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.1569768992060448,0.8802516194073622,0.1907574262807168,0.894592176079091],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������","boundary":[0.19412706974950722,0.8802516194073622,0.31001048078283855,0.894592176079091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15698,0.1646,0.86609,0.89459],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/f93c4a8160d1473bd314080540672765.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/7a02dcee07c5a6c1638a4e0f09e5c4ff.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.13953,0.06664,0.16461,0.13893]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.48114976854083297,0.06664286134259159,0.5749099083392984,0.0895877520173578],"dir":"rtl"},{"str":"جدولها","boundary":[0.3892503266271364,0.06664286134259159,0.474734134740616,0.0895877520173578],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38925,0.06664,0.57491,0.08959],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.18765120324440754,0.8311966346637022,0.20055770424896355],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7140196365978272,0.18765120324440754,0.7190959453112342,0.20055770424896355],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7191043545499108,0.18765120324440754,0.740554066277107,0.20055770424896355],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7403661915788653,0.18765120324440754,0.7481560180408935,0.20055770424896355],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7481527363867757,0.18765120324440754,0.7696024481139717,0.20055770424896355],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7694145734157302,0.18765120324440754,0.7779427720542539,0.20055770424896355],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7779394904001362,0.18765120324440754,0.7888489393078582,0.20055770424896355],"dir":"ltr"},{"str":"میزان","boundary":[0.6702235540594077,0.18706180636519948,0.7099397201159244,0.20140236303692838],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.6370828922608418,0.18706180636519948,0.6661973217600331,0.20140236303692838],"dir":"rtl"},{"str":"(درصد)","boundary":[0.5795058597387278,0.18706180636519948,0.6330546662045002,0.20140236303692838],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.5356445949202463,0.18706180636519948,0.5754677895393172,0.20140236303692838],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.49063043963264735,0.18706180636519948,0.5316207884584224,0.20140236303692838],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.4492123119827088,0.18706180636519948,0.4865841877598403,0.20140236303692838],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکنندههای","boundary":[0.3469060150425602,0.18706180636519948,0.4458447080250801,0.20140236303692838],"dir":"rtl"},{"str":"کولین","boundary":[0.3030265535130216,0.18706180636519948,0.3429484431627762,0.20140236303692838],"dir":"rtl"},{"str":"استراز","boundary":[0.25453452812890337,0.18706180636519948,0.2990542683039386,0.20140236303692838],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.1395349075701607,0.18706180636519948,0.1733154346448327,0.20140236303692838],"dir":"ltr"},{"str":"����������������","boundary":[0.17668507811362316,0.18706180636519948,0.2508504611749552,0.20140236303692838],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917080804579547,0.2163323165878653,0.8312017622482611,0.22923881759242132],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.717244682182054,0.2163323165878653,0.722320990895461,0.22923881759242132],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7223343226153143,0.2163323165878653,0.7437840343425103,0.22923881759242132],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7435961596442687,0.2163323165878653,0.7513859861062969,0.22923881759242132],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.751382704452179,0.2163323165878653,0.772832416179375,0.22923881759242132],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7726445414811335,0.2163323165878653,0.7811727401196572,0.22923881759242132],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7811694584655395,0.2163323165878653,0.7920789073732615,0.22923881759242132],"dir":"ltr"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.6576664908263216,0.21574291970865725,0.7142050500554804,0.23008347638038612],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6383067217639746,0.21574291970865725,0.6537057053607871,0.23008347638038612],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.5747892728454778,0.21574291970865725,0.6343767626071922,0.23008347638038612],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیستهای","boundary":[0.4763488106837031,0.21574291970865725,0.5715238565999191,0.23008347638038612],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.42770228833843693,0.21574291970865725,0.47239123880391903,0.23008347638038612],"dir":"rtl"},{"str":"دوپامین","boundary":[0.36832486565233913,0.21574291970865725,0.4237694309816863,0.23008347638038612],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3567523926251353,0.21574291970865725,0.36435098111202946,0.23008347638038612],"dir":"rtl"},{"str":"کاربی","boundary":[0.31425334836576096,0.21574291970865725,0.35298210062782137,0.23008347638038612],"dir":"rtl"},{"str":"دوپا","boundary":[0.2829864693298657,0.21574291970865725,0.31028778055578915,0.23008347638038612],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.1395349075701607,0.21574291970865725,0.1733154346448327,0.23008347638038612],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������","boundary":[0.17668507811362316,0.21574291970865725,0.2786624798229547,0.23008347638038612],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.24501342993132308,0.8311966346637022,0.25791993093587906],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7140801420956233,0.24501342993132308,0.7191564508090303,0.25791993093587906],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7191697825288836,0.24501342993132308,0.7406194942560796,0.25791993093587906],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7404318246612205,0.24501342993132308,0.7482216511232487,0.25791993093587906],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.7482181643657485,0.24501342993132308,0.7696678760929446,0.25791993093587906],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.769480001394703,0.24501342993132308,0.7780082000332267,0.25791993093587906],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.778004918379109,0.24501342993132308,0.788914367286831,0.25791993093587906],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.6683945044970104,0.24442403305211502,0.7110671734087567,0.2587645897238439],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6332732783928456,0.24442403305211502,0.6644287152939439,0.2587645897238439],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6155268095844605,0.24442403305211502,0.629312965200109,0.2587645897238439],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکوکینیتیک","boundary":[0.5080223276179664,0.24442403305211502,0.6116863805201012,0.2587645897238439],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.1395349075701607,0.24442403305211502,0.1733154346448327,0.2587645897238439],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������","boundary":[0.17668507811362316,0.24442403305211502,0.4501699281522847,0.2587645897238439],"dir":"ltr"},{"str":"DARs","boundary":[0.4549090469050925,0.24442403305211502,0.504769679156779,0.2587645897238439],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.2736945432747808,0.8311966346637022,0.28660104427933686],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7143726195188685,0.2736945432747808,0.7194489282322756,0.28660104427933686],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7194622599521289,0.2736945432747808,0.7409119716793249,0.28660104427933686],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7407240969810833,0.2736945432747808,0.7485139234431115,0.28660104427933686],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.7485106417889937,0.2736945432747808,0.7699603535161899,0.28660104427933686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7697724788179482,0.2736945432747808,0.7783006774564719,0.28660104427933686],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7782973958023541,0.2736945432747808,0.7892068447100761,0.28660104427933686],"dir":"ltr"},{"str":"اندیکاسیون","boundary":[0.6276908025490249,0.27310514639557276,0.7114775852768589,0.28744570306730166],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.596874019349453,0.27310514639557276,0.6270467779284148,0.28744570306730166],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.48254335650850905,0.27310514639557276,0.5939334521565593,0.28744570306730166],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.43426285833807515,0.27310514639557276,0.47858536095118737,0.28744570306730166],"dir":"rtl"},{"str":"دوپامین","boundary":[0.3752788893241638,0.27310514639557276,0.43033068818337883,0.28744570306730166],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.1395349075701607,0.27310514639557276,0.1733154346448327,0.28744570306730166],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������","boundary":[0.17668507811362316,0.27310514639557276,0.37136920864961964,0.28744570306730166],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.3023756566182386,0.8311966346637022,0.3152821576227946],"dir":"rtl"},{"str":"،DRAs","boundary":[0.6495665140013823,0.30178625973903056,0.7066439138647835,0.31612681641075946],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7102890111760832,0.3023756566182386,0.7150145931056547,0.3152821576227946],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7188539233200494,0.3023756566182386,0.7403036350472455,0.3152821576227946],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7401157603490038,0.3023756566182386,0.747905586811032,0.3152821576227946],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.7479023051569144,0.3023756566182386,0.7693520168841105,0.3152821576227946],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691639370824864,0.3023756566182386,0.7776921357210103,0.3152821576227946],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7776890591702748,0.3023756566182386,0.7885985080779967,0.3152821576227946],"dir":"ltr"},{"str":"قدرت","boundary":[0.6042104694140332,0.30178625973903056,0.6455669980453648,0.31612681641075946],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5924554239557528,0.30178625973903056,0.6001899257320652,0.31612681641075946],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.5345619631529587,0.30178625973903056,0.5885174922419646,0.31612681641075946],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.4892351489768418,0.30178625973903056,0.5305450212179449,0.31612681641075946],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.1395349075701607,0.30178625973903056,0.1733154346448327,0.31612681641075946],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������","boundary":[0.17668507811362316,0.30178625973903056,0.4872526196829505,0.31612681641075946],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.33105676996169636,0.8311966346637022,0.3439632709662524],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.714183719303715,0.33105676996169636,0.7192600280171221,0.3439632709662524],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7192735648403578,0.33105676996169636,0.7407232765675539,0.3439632709662524],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7405354018693122,0.33105676996169636,0.7483252283313404,0.3439632709662524],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.7483217415738402,0.33105676996169636,0.7697714533010362,0.3439632709662524],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7695835786027947,0.33105676996169636,0.7781117772413185,0.3439632709662524],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7781084955872007,0.33105676996169636,0.7890179444949227,0.3439632709662524],"dir":"ltr"},{"str":"تداخل","boundary":[0.6668253483168192,0.3304673730824883,0.711111270635964,0.3448079297542172],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6360188202863654,0.3304673730824883,0.6661915788653271,0.3448079297542172],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.5844209623860908,0.3304673730824883,0.6320090491612297,0.3448079297542172],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی","boundary":[0.5515162267540954,0.3304673730824883,0.5804132422947786,0.3448079297542172],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوتیک","boundary":[0.4742127619426572,0.3304673730824883,0.5508660490320145,0.3448079297542172],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.1395349075701607,0.3304673730824883,0.1733154346448327,0.3448079297542172],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������","boundary":[0.17668507811362316,0.3304673730824883,0.4733466103589508,0.3448079297542172],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.35973788330515416,0.8311966346637022,0.37264438430971014],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7107650561265405,0.35973788330515416,0.7152506670987511,0.37264438430971014],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7190920483469693,0.35973788330515416,0.7405417600741654,0.37264438430971014],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7403538853759237,0.35973788330515416,0.7481437118379519,0.37264438430971014],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.7481402250804517,0.35973788330515416,0.7695899368076479,0.37264438430971014],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7694020621094062,0.35973788330515416,0.7779302607479299,0.37264438430971014],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7779269790938123,0.35973788330515416,0.7888364280015342,0.37264438430971014],"dir":"ltr"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.5959646930692195,0.3591484864259461,0.7073982841051032,0.37348904309767494],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.5472771500474815,0.3591484864259461,0.5920071211894354,0.37348904309767494],"dir":"rtl"},{"str":"دوپامین:","boundary":[0.4831517131778718,0.3591484864259461,0.5433442926907307,0.37348904309767494],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.4380797181234221,0.3591484864259461,0.4792412815679743,0.37348904309767494],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4264925320812037,0.3591484864259461,0.4341185374488011,0.37348904309767494],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.3689711771945922,0.3591484864259461,0.42270863628812105,0.37348904309767494],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.3239636638847811,0.3591484864259461,0.3650007486273456,0.37348904309767494],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.1395349075701607,0.3591484864259461,0.1733154346448327,0.37348904309767494],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������","boundary":[0.17668507811362316,0.3591484864259461,0.32038050779495403,0.37348904309767494],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917080804579547,0.3884189966486119,0.8312017622482611,0.4013254976531679],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7172496046632305,0.3884189966486119,0.7223259133766375,0.4013254976531679],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7223343226153143,0.3884189966486119,0.7437840343425103,0.4013254976531679],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7435961596442687,0.3884189966486119,0.7513859861062969,0.4013254976531679],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.751382704452179,0.3884189966486119,0.772832416179375,0.4013254976531679],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7726445414811335,0.3884189966486119,0.7811727401196572,0.4013254976531679],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7811694584655395,0.3884189966486119,0.7920789073732615,0.4013254976531679],"dir":"ltr"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.6030046615653399,0.38782959976940384,0.7143931298571045,0.40217015644113274],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.5548257749318544,0.38782959976940384,0.5990470896855559,0.40217015644113274],"dir":"rtl"},{"str":"دوپامین","boundary":[0.4959436704070686,0.38782959976940384,0.5508929175751037,0.40217015644113274],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.1395349075701607,0.38782959976940384,0.1733154346448327,0.40217015644113274],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������","boundary":[0.17668507811362316,0.38782959976940384,0.49188795612428377,0.40217015644113274],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.4171001099920697,0.8311966346637022,0.4300066109966257],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7139271349723829,0.4171001099920697,0.71900344368579,0.4300066109966257],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7190167754056432,0.4171001099920697,0.7404664871328394,0.4300066109966257],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7402786124345977,0.4171001099920697,0.7480684388966259,0.4300066109966257],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.7480649521391257,0.4171001099920697,0.7695146638663218,0.4300066109966257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7693269942714626,0.4171001099920697,0.7778551929099863,0.4300066109966257],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7778519112558685,0.4171001099920697,0.7887613601635904,0.4300066109966257],"dir":"ltr"},{"str":"دوز","boundary":[0.6869234287542636,0.41651071311286164,0.7105923590785936,0.4308512697845905],"dir":"rtl"},{"str":"لاموتریژین","boundary":[0.6031415685076061,0.41651071311286164,0.6832857151647287,0.4308512697845905],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.1395349075701607,0.41651071311286164,0.1733154346448327,0.4308512697845905],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.17668507811362316,0.41651071311286164,0.5985006942749482,0.4308512697845905],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.44578122333552744,0.8311966346637022,0.4586877243400834],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7108208442465425,0.44578122333552744,0.7152879959143407,0.4586877243400834],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7191224036475585,0.44578122333552744,0.7405721153747545,0.4586877243400834],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.740384240676513,0.44578122333552744,0.7481740671385412,0.4586877243400834],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7481705803810411,0.44578122333552744,0.7696202921082372,0.4586877243400834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7694326225133779,0.44578122333552744,0.7779608211519016,0.4586877243400834],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7779575394977839,0.44578122333552744,0.7888669884055058,0.4586877243400834],"dir":"ltr"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.6348912369650902,0.4451918264563194,0.707593747628492,0.4595323831280483],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.5982900531012656,0.4451918264563194,0.6308584191861907,0.4595323831280483],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.543435165011778,0.4451918264563194,0.5976296202100669,0.4595323831280483],"dir":"rtl"},{"str":"لیتیوم","boundary":[0.4983575755681685,0.4451918264563194,0.5393884637551556,0.4595323831280483],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.1395349075701607,0.4451918264563194,0.1733154346448327,0.4595323831280483],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������","boundary":[0.17668507811362316,0.4451918264563194,0.49188795612428377,0.4595323831280483],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.47446233667898524,0.8311966346637022,0.4873688376835412],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7074132752134075,0.47446233667898524,0.7119292229248152,0.4873688376835412],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7157757317575923,0.47446233667898524,0.7372254434847884,0.4873688376835412],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7403118391825401,0.47446233667898524,0.7481016656445681,0.4873688376835412],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.748103306471627,0.47446233667898524,0.769553018198823,0.4873688376835412],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7693651435005815,0.47446233667898524,0.7778933421391052,0.4873688376835412],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7778900604849873,0.47446233667898524,0.7887995093927094,0.4873688376835412],"dir":"ltr"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.6313318999098275,0.4738729397997772,0.7043045046855867,0.488213496471506],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.602854705354912,0.4738729397997772,0.6273743280300436,0.488213496471506],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکی","boundary":[0.5113724966777797,0.4738729397997772,0.59893879509967,0.488213496471506],"dir":"rtl"},{"str":"لیتیوم","boundary":[0.4661957919522362,0.4738729397997772,0.5073909003833381,0.488213496471506],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.1395349075701607,0.4738729397997772,0.1733154346448327,0.488213496471506],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������","boundary":[0.17668507811362316,0.4738729397997772,0.4594406010349511,0.488213496471506],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.503143450022443,0.8311966346637022,0.516049951026999],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7106633248488902,0.503143450022443,0.7157396335622972,0.516049951026999],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7157529652821504,0.503143450022443,0.7372026770093465,0.516049951026999],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7403003533931278,0.503143450022443,0.748090179855156,0.516049951026999],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7480920257855972,0.503143450022443,0.7695417375127933,0.516049951026999],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7693538628145515,0.503143450022443,0.7778820614530754,0.516049951026999],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7778787797989576,0.503143450022443,0.7887882287066795,0.516049951026999],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.6531540145537631,0.5025540531432349,0.7075313962002547,0.5168946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.6080551605152723,0.5025540531432349,0.6491835859865164,0.5168946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"لیتیوم","boundary":[0.5628759886053593,0.5025540531432349,0.6040834032394028,0.5168946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.1395349075701607,0.5025540531432349,0.1733154346448327,0.5168946098149638],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.17668507811362316,0.5025540531432349,0.556782666302949,0.5168946098149638],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.5318245633659008,0.8311966346637022,0.5447310643704567],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7140596317573873,0.5318245633659008,0.7191359404707943,0.5447310643704567],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7191443497094709,0.5318245633659008,0.7405940614366672,0.5447310643704567],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7404061867384254,0.5318245633659008,0.7481960132004536,0.5447310643704567],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7481927315463358,0.5318245633659008,0.7696424432735319,0.5447310643704567],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7694545685752903,0.5318245633659008,0.7779827672138141,0.5447310643704567],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7779794855596963,0.5318245633659008,0.7888889344674183,0.5447310643704567],"dir":"ltr"},{"str":"علایم","boundary":[0.669700950424612,0.5312351664866927,0.710016428780927,0.5455757231584216],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6581490378286399,0.5312351664866927,0.6657366595632528,0.5455757231584216],"dir":"rtl"},{"str":"نشانههای","boundary":[0.5836861790842454,0.5312351664866927,0.6543841873496334,0.5455757231584216],"dir":"rtl"},{"str":"مسمومیت","boundary":[0.5083225923445917,0.5312351664866927,0.5797286072044614,0.5455757231584216],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.1395349075701607,0.5312351664866927,0.1733154346448327,0.5455757231584216],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.1766852832170055,0.5312351664866927,0.5011588341103326,0.5455757231584216],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917080804579547,0.5605056767093585,0.8312017622482611,0.5734121777139145],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.710670708570655,0.5605056767093585,0.715747017284062,0.5734121777139145],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7157605541072978,0.5605056767093585,0.7372102658344938,0.5734121777139145],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7403042503573927,0.5605056767093585,0.7480940768194209,0.5734121777139145],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7480957176464796,0.5605056767093585,0.7695454293736758,0.5734121777139145],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7693575546754341,0.5605056767093585,0.7773504334859985,0.5734121777139145],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7811694584655395,0.5605056767093585,0.7920789073732615,0.5734121777139145],"dir":"ltr"},{"str":"اداره","boundary":[0.6754368189285809,0.5599162798301505,0.7075406258524608,0.5742568365018793],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6338860145313387,0.5599162798301505,0.6715039615718301,0.5742568365018793],"dir":"rtl"},{"str":"مسمومیت","boundary":[0.5584207052527356,0.5599162798301505,0.6299315570013065,0.5742568365018793],"dir":"rtl"},{"str":"لیتیوم","boundary":[0.5132419955911804,0.5599162798301505,0.5544453081575768,0.5742568365018793],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.1395349075701607,0.5599162798301505,0.1733154346448327,0.5742568365018793],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.1766852832170055,0.5599162798301505,0.5057941705516659,0.5742568365018793],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.5891867900528163,0.8311966346637022,0.6020932910573723],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7139457993801775,0.5891867900528163,0.7190221080935847,0.6020932910573723],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7190305173322613,0.5891867900528163,0.7404802290594573,0.6020932910573723],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7402923543612157,0.5891867900528163,0.7480821808232438,0.6020932910573723],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7480786940657438,0.5891867900528163,0.76952840579294,0.6020932910573723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7693407361980806,0.5891867900528163,0.7778689348366044,0.6020932910573723],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7778656531824866,0.5891867900528163,0.7887751020902086,0.6020932910573723],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.6488667203118752,0.5885973931736083,0.7098781891012165,0.6029379498453371],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.5970273597656899,0.5885973931736083,0.6449055396372542,0.6029379498453371],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5828132874921058,0.5885973931736083,0.593059506644324,0.6029379498453371],"dir":"rtl"},{"str":"لیتیم","boundary":[0.5459478145040975,0.5885973931736083,0.578970955310024,0.6029379498453371],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.1395349075701607,0.5885973931736083,0.1733154346448327,0.6029379498453371],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.1766852832170055,0.5885973931736083,0.5382415256409986,0.6029379498453371],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.6178679033962741,0.8311966346637022,0.63077440440083],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.707535498267902,0.6178679033962741,0.7120211092401125,0.63077440440083],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.715858183317301,0.6178679033962741,0.7373078950444971,0.63077440440083],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7403530649623943,0.6178679033962741,0.7481428914244225,0.63077440440083],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7481445322514813,0.6178679033962741,0.7695942439786773,0.63077440440083],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7694063692804357,0.6178679033962741,0.7779345679189594,0.63077440440083],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7779312862648418,0.6178679033962741,0.7888407351725637,0.63077440440083],"dir":"ltr"},{"str":"توصیههایی","boundary":[0.6227899854171495,0.617278506517066,0.7035072678383538,0.6316190631887949],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5857749519301984,0.617278506517066,0.6188221322957838,0.6316190631887949],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران","boundary":[0.5313542726925792,0.617278506517066,0.5818173800504143,0.6316190631887949],"dir":"rtl"},{"str":"دریافت","boundary":[0.47554999330841075,0.617278506517066,0.5273993506426914,0.6316190631887949],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.4346915962991145,0.617278506517066,0.4715804651334505,0.6316190631887949],"dir":"rtl"},{"str":"لیتیوم","boundary":[0.3896087532553811,0.617278506517066,0.4307587389423639,0.6316190631887949],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.1395349075701607,0.617278506517066,0.1733154346448327,0.6316190631887949],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������","boundary":[0.1766852832170055,0.617278506517066,0.3852754230770017,0.6316190631887949],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247075054847,0.6465490167397319,0.8311949938366433,0.6594555177442878],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7140102018422386,0.6465490167397319,0.7190865105556457,0.6594555177442878],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7191000473788813,0.6465490167397319,0.7405497591060773,0.6594555177442878],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7403618844078357,0.6465490167397319,0.7481517108698639,0.6594555177442878],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.7481482241123637,0.6465490167397319,0.7695979358395598,0.6594555177442878],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7694100611413182,0.6465490167397319,0.777938259779842,0.6594555177442878],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7779349781257242,0.6465490167397319,0.7888444270334461,0.6594555177442878],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6621487860956314,0.6459596198605237,0.7107849511546294,0.6603001765322526],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6313386412792349,0.6459596198605237,0.6614780980353147,0.6603001765322526],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.5863118219907283,0.6459596198605237,0.6273058235003353,0.6603001765322526],"dir":"rtl"},{"str":"گزارششده","boundary":[0.49911174952111337,0.6459596198605237,0.582265120734106,0.6603001765322526],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4796223432694541,0.6459596198605237,0.4950756728929216,0.6603001765322526],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.44419448419817353,0.6459596198605237,0.4757139135981491,0.6603001765322526],"dir":"rtl"},{"str":"میرتازاپین","boundary":[0.3676724252859654,0.6459596198605237,0.440822546604616,0.6603001765322526],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.1395349075701607,0.6459596198605237,0.1733154346448327,0.6603001765322526],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������","boundary":[0.1766852832170055,0.6459596198605237,0.36673407731166874,0.6603001765322526],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.6752301300831896,0.8311966346637022,0.6881366310877456],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7138658090610572,0.6752301300831896,0.7189421177744643,0.6881366310877456],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7189554494943177,0.6752301300831896,0.7404051612215138,0.6881366310877456],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7402174916266544,0.6752301300831896,0.7480073180886826,0.6881366310877456],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.7480038313311825,0.6752301300831896,0.7694535430583785,0.6881366310877456],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.769265668360137,0.6752301300831896,0.7777938669986607,0.6881366310877456],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7777905853445428,0.6752301300831896,0.7887000342522649,0.6881366310877456],"dir":"ltr"},{"str":"غذاهای","boundary":[0.6559744289480093,0.6746407332039815,0.7103960751416751,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"غنی","boundary":[0.6225954307437203,0.6746407332039815,0.6519416111691096,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6070355466062498,0.6746407332039815,0.6185487294870978,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"تیرامین","boundary":[0.549796717993451,0.6746407332039815,0.6031105978968698,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5295447645685208,0.6746407332039815,0.5457534370199297,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران","boundary":[0.4749385647283221,0.6746407332039815,0.5254871718089502,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.4336162052435136,0.6746407332039815,0.47091531486445737,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.38748834336673055,0.6746407332039815,0.4295787791836474,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3733672245470012,0.6746407332039815,0.3834530795247344,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.3116222582363621,0.6746407332039815,0.3692824868374904,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"MAOI","boundary":[0.25630436521528677,0.6746407332039815,0.30807245892292007,0.6889812898757104],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.22531830606894454,0.6746407332039815,0.2520636476816139,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2097500898717829,0.6746407332039815,0.2212632727526309,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1879052586456203,0.6746407332039815,0.20582514116240286,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.17224356436861998,0.6746407332039815,0.18725918299118666,0.6889812898757104],"dir":"rtl"},{"str":"پرهیز","boundary":[0.7952923298456397,0.7033218465474393,0.8353928447634029,0.7176624032191682],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.7636887022903894,0.7033218465474393,0.7913222809957359,0.7176624032191682],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.1395349075701607,0.7033218465474393,0.1733154346448327,0.7176624032191682],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.1766852832170055,0.7033218465474393,0.7468316655009941,0.7176624032191682],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.7550333395548025,0.7033218465474393,0.7558175171890735,0.7176624032191682],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.7325923567701051,0.8311966346637022,0.7454988577746611],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7138578100291453,0.7325923567701051,0.7189341187425523,0.7454988577746611],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7189476555657879,0.7325923567701051,0.740397367292984,0.7454988577746611],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7402094925947423,0.7325923567701051,0.7479993190567705,0.7454988577746611],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.7479958322992704,0.7325923567701051,0.7694455440264664,0.7454988577746611],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7692576693282248,0.7325923567701051,0.7777858679667486,0.7454988577746611],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7777825863126309,0.7325923567701051,0.7886920352203528,0.7454988577746611],"dir":"ltr"},{"str":"داروهایی","boundary":[0.6472186679291202,0.732002959890897,0.7104155599629993,0.746343516562626],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6269540871657197,0.732002959890897,0.6431724160563131,0.746343516562626],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6073083316216967,0.732002959890897,0.6228958956762156,0.746343516562626],"dir":"rtl"},{"str":"حین","boundary":[0.571994464866354,0.732002959890897,0.6033659516079078,0.746343516562626],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5258500595897929,0.732002959890897,0.5679507505758278,0.746343516562626],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5117207366347691,0.732002959890897,0.5218147957477967,0.746343516562626],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.44996756618883554,0.732002959890897,0.5076359989252582,0.746343516562626],"dir":"rtl"},{"str":"MAOI","boundary":[0.3946408537223187,0.732002959890897,0.446408947429952,0.746343516562626],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.3635344956353596,0.732002959890897,0.39038741977893954,0.746343516562626],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3480583620782751,0.732002959890897,0.359574738647015,0.746343516562626],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفشان","boundary":[0.2705275829996395,0.732002959890897,0.34412840292149255,0.746343516562626],"dir":"rtl"},{"str":"اجتناب","boundary":[0.21784688476376712,0.732002959890897,0.2665726609497517,0.746343516562626],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.18966709670009166,0.732002959890897,0.21388570408914612,0.746343516562626],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.1395349075701607,0.732002959890897,0.1733154346448327,0.746343516562626],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.1766852832170055,0.732002959890897,0.18152572304069864,0.746343516562626],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.18503176025875842,0.732002959890897,0.18995835348374257,0.746343516562626],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.7612734701135629,0.8311966346637022,0.774179971118119],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7138795509876753,0.7612734701135629,0.7189558597010823,0.774179971118119],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7189642689397591,0.7612734701135629,0.7404139806669551,0.774179971118119],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7402261059687135,0.7612734701135629,0.7480159324307417,0.774179971118119],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.7480126507766239,0.7612734701135629,0.7694623625038202,0.774179971118119],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7692744878055784,0.7612734701135629,0.7778026864441022,0.774179971118119],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7777994047899843,0.7612734701135629,0.7887088536977063,0.774179971118119],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.6638108787786616,0.7606840732343548,0.7098244520150382,0.7750246299060837],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.6118933021785137,0.7606840732343548,0.6597730736177569,0.7750246299060837],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5640218587516281,0.7606840732343548,0.6078470503057066,0.7750246299060837],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.5023321005323714,0.7606840732343548,0.5599820739643817,0.7750246299060837],"dir":"rtl"},{"str":"MAOI","boundary":[0.44702384737026696,0.7606840732343548,0.4987919410779003,0.7750246299060837],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4350526912682174,0.7606840732343548,0.44277328487424084,0.7750246299060837],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.3940860223204201,0.7606840732343548,0.4312218623797324,0.7750246299060837],"dir":"rtl"},{"str":"معمول","boundary":[0.3442374004953074,0.7606840732343548,0.3901560631636376,0.7750246299060837],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.29278744994688816,0.7606840732343548,0.34028927781048035,0.7750246299060837],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2633818831761122,0.7606840732343548,0.28883089021021047,0.7750246299060837],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.1395349075701607,0.7606840732343548,0.1733154346448327,0.7750246299060837],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������","boundary":[0.17668507811362316,0.7606840732343548,0.2554857976162885,0.7750246299060837],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.7899545834570207,0.8311966346637022,0.8028610844615768],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7138379150010563,0.7899545834570207,0.7189142237144633,0.8028610844615768],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.718927760537699,0.7899545834570207,0.7403774722648951,0.8028610844615768],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7401895975666535,0.7899545834570207,0.7479794240286817,0.8028610844615768],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.7479759372711814,0.7899545834570207,0.7694256489983776,0.8028610844615768],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.769237774300136,0.7899545834570207,0.7777659729386598,0.8028610844615768],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7777626912845419,0.7899545834570207,0.7886721401922638,0.8028610844615768],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.6701023733634707,0.7893651865778126,0.7103829485252041,0.8037057432495415],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.6248954208964534,0.7893651865778126,0.6660785669016467,0.8037057432495415],"dir":"rtl"},{"str":"گزارششده","boundary":[0.5375317151047658,0.7893651865778126,0.6208491690236464,0.8037057432495415],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5233790179914869,0.7893651865778126,0.5334956384765741,0.8037057432495415],"dir":"rtl"},{"str":"نفازودون","boundary":[0.45638699050148235,0.7893651865778126,0.5195518901302201,0.8037057432495415],"dir":"rtl"},{"str":"300","boundary":[0.41246761930350995,0.7893651865778126,0.44624814637818194,0.8037057432495415],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.44604899099391043,0.7893651865778126,0.4523723282720655,0.8037057432495415],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.40249980002420216,0.7893651865778126,0.4082426947302788,0.8037057432495415],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.39677067082495904,0.7893651865778126,0.4020260112109509,0.8037057432495415],"dir":"rtl"},{"str":"600","boundary":[0.3592480089589157,0.7893651865778126,0.39302853603358767,0.8037057432495415],"dir":"ltr"},{"str":"میلی","boundary":[0.32296973289386516,0.7893651865778126,0.35504174879347933,0.8037057432495415],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.2944854879101811,0.7893651865778126,0.32228673863060675,0.8037057432495415],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27484707154218724,0.7893651865778126,0.29045264265452997,0.8037057432495415],"dir":"rtl"},{"str":"روز)","boundary":[0.2415126993388229,0.7893651865778126,0.2709001372141628,0.8037057432495415],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.1395349075701607,0.7893651865778126,0.1733154346448327,0.8037057432495415],"dir":"ltr"},{"str":"�������������","boundary":[0.17668507811362316,0.7893651865778126,0.23694445185095547,0.8037057432495415],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.8186356968004785,0.8311966346637022,0.8315421978050345],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7068937297844978,0.8186356968004785,0.7119700384979049,0.8315421978050345],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7119784477365816,0.8186356968004785,0.7334281594637778,0.8315421978050345],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7366842167478992,0.8186356968004785,0.7440986629310504,0.8315421978050345],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.74793060942368,0.8186356968004785,0.769380321150876,0.8315421978050345],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7691924464526344,0.8186356968004785,0.7777206450911582,0.8315421978050345],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7777173634370405,0.8186356968004785,0.7886268123447624,0.8315421978050345],"dir":"ltr"},{"str":"گیرندههای","boundary":[0.6270819527239484,0.8180462999212703,0.7028767800409796,0.8323868565929993],"dir":"rtl"},{"str":"اپیات","boundary":[0.5851275625894252,0.8180462999212703,0.6231243808441645,0.8323868565929993],"dir":"rtl"},{"str":"مو","boundary":[0.5651100039389341,0.8180462999212703,0.5811663819148041,0.8323868565929993],"dir":"rtl"},{"str":"μ","boundary":[0.5499929239333086,0.8177828482102268,0.5618068787572376,0.8321234048819557],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5381149429109179,0.8180462999212703,0.5457585646044888,0.8323868565929993],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5276725483479948,0.8180462999212703,0.5341189476555657,0.8323868565929993],"dir":"rtl"},{"str":"اپ","boundary":[0.5159631962490693,0.8180462999212703,0.5272602905494513,0.8323868565929993],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5102069123588296,0.8180462999212703,0.5155509384505259,0.8323868565929993],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.1395349075701607,0.8180462999212703,0.1733154346448327,0.8323868565929993],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������������","boundary":[0.1766852832170055,0.8180462999212703,0.49188816122766615,0.8323868565929993],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.49244501691077386,0.8180462999212703,0.5066586813083135,0.8323868565929993],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7917247096091091,0.8473168101439362,0.8311966346637022,0.8602233111484923],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7106549156102133,0.8473168101439362,0.7157312243236204,0.8602233111484923],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7157394284589147,0.8473168101439362,0.7371891401861107,0.8602233111484923],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7402935849815099,0.8473168101439362,0.7480834114435381,0.8602233111484923],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.7480852573739794,0.8473168101439362,0.7695349691011755,0.8602233111484923],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7693470944029338,0.8473168101439362,0.7778752930414575,0.8602233111484923],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7778720113873399,0.8473168101439362,0.7887814602950618,0.8602233111484923],"dir":"ltr"},{"str":"تست","boundary":[0.6677275980958202,0.8467274132647281,0.7072099992000968,0.8610679699364571],"dir":"rtl"},{"str":"نالوکسان","boundary":[0.5994173611881635,0.8467274132647281,0.6640855773352558,0.8610679699364571],"dir":"rtl"},{"str":"(نارکان)","boundary":[0.538496674248655,0.8467274132647281,0.5953820973461672,0.8610679699364571],"dir":"rtl"},{"str":"197","boundary":[0.1395349075701607,0.8467274132647281,0.1733154346448327,0.8610679699364571],"dir":"ltr"},{"str":"������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.17668507811362316,0.8467274132647281,0.5382413205376161,0.8610679699364571],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13953,0.18706,0.83539,0.86107],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/a22782e1acb13dc92aa5cc344b1c9ad5.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/6124803f685965c4a3fdd0ffca67b55b.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.17248,0.06664,0.13585,0.1441]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5157913196146517,0.06664286134259159,0.6095514594131172,0.0895877520173578],"dir":"rtl"},{"str":"جدولها","boundary":[0.42389187770095516,0.06664286134259159,0.5093756858144348,0.0895877520173578],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.42389,0.06664,0.60955,0.08959],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.18699684364347646,0.8641423909721695,0.19990334464803247],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7435711370316208,0.18699684364347646,0.7486474457450278,0.19990334464803247],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7486558549837045,0.18699684364347646,0.7701055667109006,0.19990334464803247],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7732247789498297,0.18699684364347646,0.7810146054118579,0.19990334464803247],"dir":"ltr"},{"str":"28","boundary":[0.7810162462389166,0.18699684364347646,0.8024659579661128,0.19990334464803247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8022780832678711,0.18699684364347646,0.8108062819063949,0.19990334464803247],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8108030002522771,0.18699684364347646,0.8217124491599991,0.19990334464803247],"dir":"ltr"},{"str":"اندیکاسیون","boundary":[0.6561091067952801,0.1864074467642684,0.7395287544686899,0.2007480034359973],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6253030640465308,0.1864074467642684,0.6554425208026106,0.2007480034359973],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5896643863317769,0.1864074467642684,0.6212702462676312,0.2007480034359973],"dir":"rtl"},{"str":"تأیید","boundary":[0.5510763706395218,0.1864074467642684,0.5856355846164258,0.2007480034359973],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.4894343794360528,0.1864074467642684,0.5470207708195316,0.2007480034359973],"dir":"rtl"},{"str":"SSRIs","boundary":[0.43307107447508914,0.1864074467642684,0.48596723678570175,0.2007480034359973],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4133033888340113,0.1864074467642684,0.4288213323925924,0.2007480034359973],"dir":"rtl"},{"str":"ایالات","boundary":[0.36545117470611255,0.1864074467642684,0.40937342967722873,0.2007480034359973],"dir":"rtl"},{"str":"متحده","boundary":[0.3165877360483551,0.1864074467642684,0.36148999403149146,0.2007480034359973],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.27952565697307524,0.1864074467642684,0.31265487869160447,0.2007480034359973],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیت","boundary":[0.22346157080476411,0.1864074467642684,0.2755680850932912,0.2007480034359973],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسال","boundary":[0.8023774932807014,0.21508856010772617,0.8641163428426096,0.22942911677945507],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.79082671573894,0.21508856010772617,0.7983396881197966,0.22942911677945507],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7376249848736255,0.21508856010772617,0.7870015731429426,0.22942911677945507],"dir":"rtl"},{"str":"217","boundary":[0.172480663878628,0.21508856010772617,0.20626119095329998,0.22942911677945507],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.21508856010772617,0.7334238522927468,0.22942911677945507],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704638139519,0.244359070330392,0.8641407501451106,0.257265571334948],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7438227988817764,0.244359070330392,0.7488991075951834,0.257265571334948],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7489124393150367,0.244359070330392,0.7703621510422327,0.257265571334948],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.773353173667187,0.244359070330392,0.7811430001292152,0.257265571334948],"dir":"ltr"},{"str":"28","boundary":[0.781144640956274,0.244359070330392,0.80259435268347,0.257265571334948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8024064779852285,0.244359070330392,0.8109346766237522,0.257265571334948],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8109313949696344,0.244359070330392,0.8218408438773563,0.257265571334948],"dir":"ltr"},{"str":"توانایی","boundary":[0.6905923180579171,0.24376967345118394,0.7408192649504983,0.25811023012291284],"dir":"rtl"},{"str":"مهار","boundary":[0.6558982605182142,0.24376967345118394,0.6866247982295476,0.25811023012291284],"dir":"rtl"},{"str":"CYP450","boundary":[0.5835523495617967,0.24376967345118394,0.6560974159024857,0.25811023012291284],"dir":"ltr"},{"str":"ضدافسرگیهایی","boundary":[0.4615065304916943,0.24376967345118394,0.5793454740862132,0.25811023012291284],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.44134586454393154,0.24376967345118394,0.4575386773703285,0.25811023012291284],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.39544380671164253,0.24376967345118394,0.4374857196770031,0.25811023012291284],"dir":"rtl"},{"str":"شایعی","boundary":[0.3433372849918334,0.24376967345118394,0.39151384755485996,0.25811023012291284],"dir":"rtl"},{"str":"تجویز","boundary":[0.2955049010814897,0.24376967345118394,0.3393622105222137,0.25811023012291284],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.23182650715092942,0.24376967345118394,0.2915464589926552,0.25811023012291284],"dir":"rtl"},{"str":"218","boundary":[0.172480663878628,0.24376967345118394,0.20626119095329998,0.25811023012291284],"dir":"ltr"},{"str":"���","boundary":[0.20963083442209046,0.24376967345118394,0.22353684374609023,0.25811023012291284],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.22719117070959616,0.24376967345118394,0.23217105901378524,0.25811023012291284],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246538367664221,0.27304018367384986,0.8641475185567284,0.28594668467840584],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7501955660750801,0.27304018367384986,0.7552718747884871,0.28594668467840584],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7552800789237816,0.27304018367384986,0.7767297906509776,0.28594668467840584],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7765419159527359,0.27304018367384986,0.7843317424147641,0.28594668467840584],"dir":"ltr"},{"str":"28","boundary":[0.7843284607606464,0.27304018367384986,0.8057781724878426,0.28594668467840584],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8055902977896009,0.27304018367384986,0.8141184964281246,0.28594668467840584],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8141152147740067,0.27304018367384986,0.8250246636817288,0.28594668467840584],"dir":"ltr"},{"str":"علائم","boundary":[0.7068645766448817,0.2724507867946418,0.7461499018580315,0.2867913434663707],"dir":"rtl"},{"str":"سندرم","boundary":[0.6542622618563914,0.2724507867946418,0.7037066283260077,0.2867913434663707],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونین","boundary":[0.5793421924320954,0.2724507867946418,0.6503141158300841,0.2867913434663707],"dir":"rtl"},{"str":"229","boundary":[0.172480663878628,0.2724507867946418,0.20626119095329998,0.2867913434663707],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.2724507867946418,0.5758224132874167,0.2867913434663707],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246538367664221,0.3017212970173076,0.8641475185567284,0.31462779802186364],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7501955660750801,0.3017212970173076,0.7552718747884871,0.31462779802186364],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7552800789237816,0.3017212970173076,0.7767297906509776,0.31462779802186364],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7765419159527359,0.3017212970173076,0.7843317424147641,0.31462779802186364],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7843284607606464,0.3017212970173076,0.8057781724878426,0.31462779802186364],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8055902977896009,0.3017212970173076,0.8141184964281246,0.31462779802186364],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8141152147740067,0.3017212970173076,0.8250246636817288,0.31462779802186364],"dir":"ltr"},{"str":"دوزاژ","boundary":[0.7107789857211685,0.30113190013809954,0.7461583110967083,0.31547245680982844],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.6544964327794814,0.30113190013809954,0.706827686495378,0.31547245680982844],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6391035925387004,0.30113190013809954,0.6504775832258249,0.31547245680982844],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی","boundary":[0.6061649974669732,0.30113190013809954,0.6352260957135444,0.31547245680982844],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوتیک","boundary":[0.528861532655535,0.30113190013809954,0.6055148197448924,0.31547245680982844],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.498014139509295,0.30113190013809954,0.5281518749525698,0.31547245680982844],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47855123990154075,0.30113190013809954,0.49398165145141415,0.31547245680982844],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.41511772726248797,0.30113190013809954,0.47464860663017194,0.31547245680982844],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3781440768448176,0.30113190013809954,0.41109527257214,0.31547245680982844],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.3322154430613317,0.30113190013809954,0.3741192348003011,0.31547245680982844],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیزوفرنیا","boundary":[0.24434212064591157,0.30113190013809954,0.3281801792193355,0.31547245680982844],"dir":"rtl"},{"str":"253","boundary":[0.172480663878628,0.30113190013809954,0.20626119095329998,0.31547245680982844],"dir":"ltr"},{"str":"�������","boundary":[0.20963083442209046,0.30113190013809954,0.2420781895114232,0.31547245680982844],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.3304024103607654,0.8641423909721695,0.3433089113653214],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7467963877192298,0.3304024103607654,0.7518726964326369,0.3433089113653214],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7518811056713136,0.3304024103607654,0.7733308173985096,0.3433089113653214],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7731429427002681,0.3304024103607654,0.7809327691622963,0.3433089113653214],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.7809292824047961,0.3304024103607654,0.8023789941319921,0.3433089113653214],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8021911194337505,0.3304024103607654,0.8107193180722743,0.3433089113653214],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8107160364181566,0.3304024103607654,0.8216254853258785,0.3433089113653214],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6857863015805724,0.32981301348155734,0.7427425193668868,0.34415357015328624],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.6340992692535212,0.32981301348155734,0.6817488755207062,0.34415357015328624],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.5761852333623079,0.32981301348155734,0.6300525679968989,0.34415357015328624],"dir":"rtl"},{"str":"شایع","boundary":[0.5343157922255094,0.32981301348155734,0.572168291427294,0.34415357015328624],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.4725586782388643,0.32981301348155734,0.5305101536429436,0.34415357015328624],"dir":"rtl"},{"str":"محرک","boundary":[0.4226174238839372,0.32981301348155734,0.4685258604599648,0.34415357015328624],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4029903168654893,0.32981301348155734,0.4185893399568052,0.34415357015328624],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.3569320414627559,0.32981301348155734,0.39904503865173235,0.34415357015328624],"dir":"rtl"},{"str":"260","boundary":[0.172480663878628,0.32981301348155734,0.20626119095329998,0.34415357015328624],"dir":"ltr"},{"str":"������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.32981301348155734,0.29306689036608896,0.34415357015328624],"dir":"ltr"},{"str":"ADHD","boundary":[0.2967224479498891,0.32981301348155734,0.3533514918194516,0.34415357015328624],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.35908352370422314,0.8641423909721695,0.3719900247087792],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7469791348329125,0.35908352370422314,0.7520554435463195,0.3719900247087792],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7520636476816139,0.35908352370422314,0.77351335940881,0.3719900247087792],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7733254847105684,0.35908352370422314,0.7811153111725966,0.3719900247087792],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.7811120295184787,0.35908352370422314,0.8025617412456748,0.3719900247087792],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8023738665474333,0.35908352370422314,0.810902065185957,0.3719900247087792],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8108987835318392,0.35908352370422314,0.8218082324395611,0.3719900247087792],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6854131495637156,0.3584941268250151,0.7429578779183647,0.372834683496744],"dir":"rtl"},{"str":"سمپاتومیمتیکی","boundary":[0.5729816429423146,0.3584941268250151,0.6814555776839316,0.372834683496744],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5527743736229259,0.3584941268250151,0.5689953421021866,0.372834683496744],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.5068184300905567,0.3584941268250151,0.5489075168338601,0.372834683496744],"dir":"rtl"},{"str":"شایعی","boundary":[0.4546677731614324,0.3584941268250151,0.5028884709337742,0.372834683496744],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43527837032343114,0.3584941268250151,0.45069171115700873,0.372834683496744],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.39873134910794644,0.3584941268250151,0.43134841116664857,0.372834683496744],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.3409960462735207,0.3584941268250151,0.3947764270580586,0.372834683496744],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3230517742468091,0.3584941268250151,0.3370152125178696,0.372834683496744],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.30213345863069235,0.3584941268250151,0.3225902916364994,0.372834683496744],"dir":"rtl"},{"str":"میروند","boundary":[0.24966578403844455,0.3584941268250151,0.2982034994739098,0.372834683496744],"dir":"rtl"},{"str":"262","boundary":[0.172480663878628,0.3584941268250151,0.20626119095329998,0.372834683496744],"dir":"ltr"},{"str":"�����","boundary":[0.20963083442209046,0.3584941268250151,0.23280751662875673,0.372834683496744],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.24101042130285769,0.3584941268250151,0.24197028331279316,0.372834683496744],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246538367664221,0.38776463704768094,0.8641475185567284,0.4006711380522369],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7501955660750801,0.38776463704768094,0.7552718747884871,0.4006711380522369],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7552800789237816,0.38776463704768094,0.7767297906509776,0.4006711380522369],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7765419159527359,0.38776463704768094,0.7843317424147641,0.4006711380522369],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.7843284607606464,0.38776463704768094,0.8057781724878426,0.4006711380522369],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8055902977896009,0.38776463704768094,0.8141184964281246,0.4006711380522369],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8141152147740067,0.38776463704768094,0.8250246636817288,0.4006711380522369],"dir":"ltr"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.705428355626494,0.3871752401684729,0.7461515426850904,0.4015157968402018],"dir":"rtl"},{"str":"دوزهای","boundary":[0.6478541809369994,0.3871752401684729,0.701377474315929,0.4015157968402018],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.6022315797384814,0.3871752401684729,0.6438213631580999,0.4015157968402018],"dir":"rtl"},{"str":"264","boundary":[0.172480663878628,0.3871752401684729,0.20626119095329998,0.4015157968402018],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.3871752401684729,0.36723227342742104,0.4015157968402018],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3700620847938403,0.3871752401684729,0.3768510067499523,0.4015157968402018],"dir":"ltr"},{"str":"dexamfetamine","boundary":[0.37684916081951103,0.3871752401684729,0.5139727537165836,0.4015157968402018],"dir":"ltr"},{"str":"Vyvanse","boundary":[0.5176854493507452,0.3871752401684729,0.5920867013017911,0.4015157968402018],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5919055950151674,0.3871752401684729,0.5982043198874394,0.4015157968402018],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.4164457503911387,0.8641423909721695,0.42935225139569466],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7468398696362902,0.4164457503911387,0.7519161783496973,0.42935225139569466],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7519295100695506,0.4164457503911387,0.7733792217967466,0.42935225139569466],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.773191347098505,0.4164457503911387,0.7809811735605332,0.42935225139569466],"dir":"ltr"},{"str":"32","boundary":[0.7809778919064154,0.4164457503911387,0.8024276036336115,0.42935225139569466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8022397289353699,0.4164457503911387,0.8107679275738936,0.42935225139569466],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8107646459197758,0.4164457503911387,0.8216740948274978,0.42935225139569466],"dir":"ltr"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.6871211674659632,0.4158563535119306,0.7436593314860355,0.4301969101836595],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.6598005538408448,0.4158563535119306,0.6831599867913422,0.4301969101836595],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6481716205481944,0.4158563535119306,0.6558771348698312,0.4301969101836595],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.6097871767046789,0.4158563535119306,0.6443482737473823,0.4301969101836595],"dir":"rtl"},{"str":"حلقهای","boundary":[0.5528240680371721,0.4158563535119306,0.6058565219799039,0.4301969101836595],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5333054808885114,0.4158563535119306,0.5488664961573881,0.4301969101836595],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.46962600029795015,0.4158563535119306,0.5293755217317289,0.4301969101836595],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4541479702377152,0.4158563535119306,0.4656560539339854,0.4301969101836595],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.4111847619649827,0.4158563535119306,0.4502486878511114,0.4301969101836595],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.35721174257884686,0.4158563535119306,0.4072303044349504,0.4301969101836595],"dir":"rtl"},{"str":"270","boundary":[0.172480663878628,0.4158563535119306,0.20626119095329998,0.4301969101836595],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.4158563535119306,0.35332626410342133,0.4301969101836595],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.4451268637345965,0.8641423909721695,0.45803336473915246],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7469280640907049,0.4451268637345965,0.7520043728041119,0.45803336473915246],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7520127820427887,0.4451268637345965,0.7734624937699848,0.45803336473915246],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7732746190717431,0.4451268637345965,0.7810644455337713,0.45803336473915246],"dir":"ltr"},{"str":"32","boundary":[0.7810611638796535,0.4451268637345965,0.8025108756068495,0.45803336473915246],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.802323000908608,0.4451268637345965,0.8108511995471317,0.45803336473915246],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.810847917893014,0.4451268637345965,0.821757366800736,0.45803336473915246],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6832209215470076,0.4445374668553884,0.7428869121480681,0.45887802352711726],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.6300800762285085,0.4445374668553884,0.6792597408723866,0.45887802352711726],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5930313044947084,0.4445374668553884,0.6261113014014713,0.45887802352711726],"dir":"rtl"},{"str":"ضدافسردگیهای","boundary":[0.4681479570434256,0.4445374668553884,0.5890737326149245,0.45887802352711726],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.44090821992099444,0.4445374668553884,0.46419038516364164,0.45887802352711726],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4293539523903145,0.4445374668553884,0.43699777873036894,0.45887802352711726],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.39109376907517185,0.4445374668553884,0.42556121412998216,0.45887802352711726],"dir":"rtl"},{"str":"حلقهای","boundary":[0.3342943110474834,0.4445374668553884,0.3871638099183893,0.45887802352711726],"dir":"rtl"},{"str":"277","boundary":[0.172480663878628,0.4445374668553884,0.20626119095329998,0.45887802352711726],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.4445374668553884,0.3255142454554218,0.45887802352711726],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.3296589746061502,0.4445374668553884,0.3346405387010489,0.45887802352711726],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.4738079770780542,0.8641423909721695,0.4867144780826102],"dir":"rtl"},{"str":"�33","boundary":[0.7471440379523298,0.47321858019884616,0.773441573224984,0.48755913687057506],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7732536985267423,0.4738079770780542,0.7810435249887705,0.4867144780826102],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7810400382312703,0.4738079770780542,0.8024897499584664,0.4867144780826102],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8023020803636073,0.4738079770780542,0.810830279002131,0.4867144780826102],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8108269973480132,0.4738079770780542,0.8217364462557353,0.4867144780826102],"dir":"ltr"},{"str":"هشدار","boundary":[0.6966168197079737,0.47321858019884616,0.7431445219963122,0.48755913687057506],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6657779604180468,0.47321858019884616,0.6959174171741267,0.48755913687057506],"dir":"rtl"},{"str":"جعبه","boundary":[0.6271202374856447,0.47321858019884616,0.6617451426391472,0.48755913687057506],"dir":"rtl"},{"str":"سیاه","boundary":[0.5903735616833081,0.47321858019884616,0.6230626447260742,0.48755913687057506],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5787320609679951,0.47321858019884616,0.5863265779115963,0.48755913687057506],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.5401129190085693,0.47321858019884616,0.5748654009053263,0.48755913687057506],"dir":"rtl"},{"str":"هشدار","boundary":[0.48952393453920445,0.47321858019884616,0.5360516368275429,0.48755913687057506],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.47393515581275575,0.47321858019884616,0.48886555268182924,0.48755913687057506],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.43681307895533145,0.47321858019884616,0.4698504181032449,0.48755913687057506],"dir":"rtl"},{"str":"والپروات","boundary":[0.3734354201235132,0.47321858019884616,0.43278823691081486,0.48755913687057506],"dir":"rtl"},{"str":"283","boundary":[0.172480663878628,0.47321858019884616,0.20626119095329998,0.48755913687057506],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.47321858019884616,0.3718676098687543,0.48755913687057506],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.502489090421512,0.8641423909721695,0.515395591426068],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7468827362432033,0.502489090421512,0.7519590449566104,0.515395591426068],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7519672490919047,0.502489090421512,0.7734169608191008,0.515395591426068],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7732292912242414,0.502489090421512,0.7810191176862696,0.515395591426068],"dir":"ltr"},{"str":"33","boundary":[0.7810156309287696,0.502489090421512,0.8024653426559657,0.515395591426068],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.802277467957724,0.502489090421512,0.8108056665962479,0.515395591426068],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8108023849421301,0.502489090421512,0.821711833849852,0.515395591426068],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.6890714686692142,0.5018996935423039,0.7428424047140961,0.5162402502140329],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.6439743818040021,0.5018996935423039,0.6850545267342002,0.5162402502140329],"dir":"rtl"},{"str":"والپروات","boundary":[0.5805482003203714,0.5018996935423039,0.6399276805473799,0.5162402502140329],"dir":"rtl"},{"str":"285","boundary":[0.172480663878628,0.5018996935423039,0.20626119095329998,0.5162402502140329],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.5018996935423039,0.5758224132874167,0.5162402502140329],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.5311702037649698,0.8641423909721695,0.5440767047695257],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.743400285914115,0.5311702037649698,0.748052030626037,0.5440767047695257],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7518850026355784,0.5311702037649698,0.7733347143627745,0.5440767047695257],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7731468396645329,0.5311702037649698,0.7809366661265611,0.5440767047695257],"dir":"ltr"},{"str":"33","boundary":[0.7809333844724433,0.5311702037649698,0.8023830961996394,0.5440767047695257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8021952215013978,0.5311702037649698,0.8107234201399215,0.5440767047695257],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8107201384858038,0.5311702037649698,0.8216295873935258,0.5440767047695257],"dir":"ltr"},{"str":"تداخل","boundary":[0.6957387731510507,0.5305808068857617,0.7399717777745873,0.5449213635574905],"dir":"rtl"},{"str":"والپروات","boundary":[0.6322384082740893,0.5305808068857617,0.6916883905332483,0.5449213635574905],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6181148345798383,0.5305808068857617,0.6282191488619838,0.5449213635574905],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5799052313235918,0.5305808068857617,0.6140300968703275,0.5449213635574905],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.5332890993705377,0.5305808068857617,0.5758439491425654,0.5449213635574905],"dir":"rtl"},{"str":"286","boundary":[0.172480663878628,0.5305808068857617,0.20626119095329998,0.5449213635574905],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.5305808068857617,0.5294690488740844,0.5449213635574905],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.5598513171084275,0.8641423909721695,0.5727578181129835],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7435916473698567,0.5598513171084275,0.7481510955597169,0.5727578181129835],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7519781195711698,0.5598513171084275,0.7734278312983658,0.5727578181129835],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7732401617035066,0.5598513171084275,0.7810299881655348,0.5727578181129835],"dir":"ltr"},{"str":"33","boundary":[0.7810265014080346,0.5598513171084275,0.8024762131352308,0.5727578181129835],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8022883384369891,0.5598513171084275,0.8108165370755128,0.5727578181129835],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8108132554213952,0.5598513171084275,0.8217227043291171,0.5727578181129835],"dir":"ltr"},{"str":"تستهای","boundary":[0.6698671065521556,0.5592619202292195,0.739546393359573,0.5736024769009483],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.5792458053650481,0.5592619202292195,0.6658342887732562,0.5736024769009483],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.5305604039716219,0.5592619202292195,0.5751991041084259,0.5736024769009483],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4977804234662154,0.5592619202292195,0.5298610014377747,0.5736024769009483],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47823208502531417,0.5592619202292195,0.4937443468380237,0.5736024769009483],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.44303601361188805,0.5592619202292195,0.4743087503256016,0.5736024769009483],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.3969959106560228,0.5592619202292195,0.4390022540861721,0.5736024769009483],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.38296093525688457,0.5592619202292195,0.39296064681402665,0.5736024769009483],"dir":"rtl"},{"str":"والپروات","boundary":[0.31950902352330696,0.5592619202292195,0.3788761975473737,0.5736024769009483],"dir":"rtl"},{"str":"287","boundary":[0.172480663878628,0.5592619202292195,0.20626119095329998,0.5736024769009483],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.5592619202292195,0.31624357257275526,0.5736024769009483],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.5885324304518853,0.8641423909721695,0.6014389314564413],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7468577136305554,0.5885324304518853,0.7519340223439624,0.6014389314564413],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7519424315826393,0.5885324304518853,0.7733921433098353,0.6014389314564413],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7732042686115936,0.5885324304518853,0.7809940950736218,0.6014389314564413],"dir":"ltr"},{"str":"33","boundary":[0.7809906083161217,0.5885324304518853,0.8024403200433177,0.6014389314564413],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8022524453450761,0.5885324304518853,0.8107806439836,0.6014389314564413],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8107773623294822,0.5885324304518853,0.8216868112372041,0.6014389314564413],"dir":"ltr"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.6868224660138772,0.5879430335726772,0.7427492877785047,0.6022835902444061],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6672464140953974,0.5879430335726772,0.6827914160132414,0.6022835902444061],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.6036421710066536,0.5879430335726772,0.6633147988243474,0.6022835902444061],"dir":"rtl"},{"str":"والپروات","boundary":[0.5402335432218598,0.5879430335726772,0.5996199434324871,0.6022835902444061],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5206692818919103,0.5879430335726772,0.5362142838097543,0.6022835902444061],"dir":"rtl"},{"str":"ایالات","boundary":[0.4728589576657195,0.5879430335726772,0.5167376666208602,0.6022835902444061],"dir":"rtl"},{"str":"متحده","boundary":[0.4239817129824288,0.5879430335726772,0.4688378227045342,0.6022835902444061],"dir":"rtl"},{"str":"288","boundary":[0.172480663878628,0.5879430335726772,0.20626119095329998,0.6022835902444061],"dir":"ltr"},{"str":"����������������������������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.5879430335726772,0.42285631072341984,0.6022835902444061],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.6172135437953431,0.8641423909721695,0.630120044799899],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.746970315387471,0.6172135437953431,0.7520466241008781,0.630120044799899],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7520599558207315,0.6172135437953431,0.7735096675479276,0.630120044799899],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7733219979530682,0.6172135437953431,0.7811118244150964,0.630120044799899],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.7811083376575964,0.6172135437953431,0.8025580493847924,0.630120044799899],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8023701746865508,0.6172135437953431,0.8108983733250745,0.630120044799899],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8108950916709566,0.6172135437953431,0.8218045405786787,0.630120044799899],"dir":"ltr"},{"str":"مکملهای","boundary":[0.6728610276666732,0.616624146916135,0.7439466813247217,0.6309647035878639],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفی","boundary":[0.6158418804148473,0.616624146916135,0.6689034557868894,0.6309647035878639],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5964549663866768,0.616624146916135,0.6118724092879017,0.6309647035878639],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکی","boundary":[0.5050245325250567,0.616624146916135,0.5925250072298942,0.6309647035878639],"dir":"rtl"},{"str":"290","boundary":[0.172480663878628,0.616624146916135,0.20626119095329998,0.6309647035878639],"dir":"ltr"},{"str":"��������������������������������������������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.616624146916135,0.4970216937847517,0.6309647035878639],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.6458946571388008,0.8641423909721695,0.6588011581433567],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7468017204071713,0.6458946571388008,0.7518780291205783,0.6588011581433567],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.7518915659438139,0.6458946571388008,0.7733412776710099,0.6588011581433567],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7731534029727684,0.6458946571388008,0.7809432294347965,0.6588011581433567],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.7809397426772965,0.6458946571388008,0.8023894544044926,0.6588011581433567],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.802201579706251,0.6458946571388008,0.8107297783447748,0.6588011581433567],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8107264966906569,0.6458946571388008,0.8216359455983788,0.6588011581433567],"dir":"ltr"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.6905714513926134,0.6453052602595927,0.7433846980570555,0.6596458169313216],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6750317710353767,0.6453052602595927,0.6865526018389568,0.6596458169313216],"dir":"rtl"},{"str":"غذاهای","boundary":[0.616965281832583,0.6453052602595927,0.6711042150796108,0.6596458169313216],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.5650309103472143,0.6453052602595927,0.6129327937747021,0.6596458169313216],"dir":"rtl"},{"str":"شایع","boundary":[0.5230954612672517,0.6453052602595927,0.5609842090905921,0.6596458169313216],"dir":"rtl"},{"str":"294","boundary":[0.172480663878628,0.6453052602595927,0.20626119095329998,0.6596458169313216],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.6453052602595927,0.5201983759914178,0.6596458169313216],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.6745757704822585,0.8641423909721695,0.6874822714868145],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7471249633377705,0.6745757704822585,0.7522012720511775,0.6874822714868145],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.752214808874413,0.6745757704822585,0.7736645206016092,0.6874822714868145],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7734766459033675,0.6745757704822585,0.7812664723653957,0.6874822714868145],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.7812629856078956,0.6745757704822585,0.8027126973350919,0.6874822714868145],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8025248226368501,0.6745757704822585,0.8110530212753739,0.6874822714868145],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.811049739621256,0.6745757704822585,0.821959188528978,0.6874822714868145],"dir":"ltr"},{"str":"فیتومدیسینالها","boundary":[0.6324974003146286,0.6739863736030505,0.7442766926669387,0.6883269302747793],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6184425978096078,0.6739863736030505,0.6284978843586111,0.6883269302747793],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.5749583317886401,0.6739863736030505,0.6146718653537315,0.6883269302747793],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکی","boundary":[0.48368464124341876,0.6739863736030505,0.570997151114019,0.6883269302747793],"dir":"rtl"},{"str":"295","boundary":[0.172480663878628,0.6739863736030505,0.20626119095329998,0.6883269302747793],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������������������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.6739863736030505,0.483115684460752,0.6883269302747793],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17248,0.18641,0.86415,0.68833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.6164090745452876,0.7376561507364593,0.6755914668788803,0.7577329300768797],"dir":"rtl"},{"str":"دوم:","boundary":[0.5680959637705385,0.7376561507364593,0.6110183588037551,0.7577329300768797],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.4724526848346774,0.7390715636799589,0.5611763909598633,0.7577142873532065],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک","boundary":[0.39744288650591836,0.7390715636799589,0.46762504640464025,0.7577142873532065],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.3606406609251393,0.7390715636799589,0.3925781290059254,0.7577142873532065],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246704659175764,0.784783522126762,0.8641423909721695,0.797690023131318],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7569133171575132,0.784783522126762,0.7619896258709202,0.797690023131318],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.761998035109597,0.784783522126762,0.783447746836793,0.797690023131318],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7832598721385514,0.784783522126762,0.7917880707770751,0.797690023131318],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7917847891229575,0.784783522126762,0.8026942380306794,0.797690023131318],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8023234111153726,0.784783522126762,0.8108516097538965,0.797690023131318],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8108483280997787,0.784783522126762,0.8217577770075006,0.797690023131318],"dir":"ltr"},{"str":"نقاط","boundary":[0.7209763082037631,0.7841941252475538,0.7528305292282576,0.7985346819192828],"dir":"rtl"},{"str":"عطف","boundary":[0.6794703822458787,0.7841941252475538,0.7170235807358698,0.7985346819192828],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6600603967038281,0.7841941252475538,0.6755291154506429,0.7985346819192828],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخچه","boundary":[0.5935964964484017,0.7841941252475538,0.6561304375470455,0.7985346819192828],"dir":"rtl"},{"str":"تشنج","boundary":[0.5488779328296932,0.7841941252475538,0.5896154106477369,0.7985346819192828],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.4973546755897482,0.7841941252475538,0.5449336388006374,0.7985346819192828],"dir":"rtl"},{"str":"315","boundary":[0.172480663878628,0.7841941252475538,0.20626119095329998,0.7985346819192828],"dir":"ltr"},{"str":"�������������������������������������������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.7841941252475538,0.49238635734341846,0.7985346819192828],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246702608141941,0.8134646354702197,0.8641421858687872,0.8263711364747758],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7561183364474864,0.8134646354702197,0.7611946451608934,0.8263711364747758],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.761208181984129,0.8134646354702197,0.7826578937113252,0.8263711364747758],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7824700190130834,0.8134646354702197,0.7902598454751116,0.8263711364747758],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7902563587176116,0.8134646354702197,0.8011658076253335,0.8263711364747758],"dir":"ltr"},{"str":"_","boundary":[0.8007949807100269,0.8134646354702197,0.8109475981368408,0.8263711364747758],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8109475981368408,0.8134646354702197,0.8218570470445627,0.8263711364747758],"dir":"ltr"},{"str":"اندیکاسیون","boundary":[0.6691389144698385,0.8128752385910116,0.7529256971976724,0.8272157952627405],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6383226165519711,0.8128752385910116,0.668462073308051,0.8272157952627405],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5816002388032442,0.8128752385910116,0.6342897987730716,0.8272157952627405],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5662281185543437,0.8128752385910116,0.5775684583814471,0.8272157952627405],"dir":"rtl"},{"str":"تشنج","boundary":[0.5217610586616184,0.8128752385910116,0.5630688798688979,0.8272157952627405],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.4702933353211859,0.8128752385910116,0.5177615427056007,0.8272157952627405],"dir":"rtl"},{"str":"الکتریکی","boundary":[0.40171633849251015,0.8128752385910116,0.466327767511214,0.8272157952627405],"dir":"rtl"},{"str":"318","boundary":[0.172480663878628,0.8128752385910116,0.20626119095329998,0.8272157952627405],"dir":"ltr"},{"str":"�����������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.8128752385910116,0.3440555912207548,0.8272157952627405],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.34633408469539073,0.8128752385910116,0.3531230066515027,0.8272157952627405],"dir":"ltr"},{"str":"ECT","boundary":[0.3531209556176791,0.8128752385910116,0.3918854948836961,0.8272157952627405],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3916803915013362,0.8128752385910116,0.39773914541624705,0.8272157952627405],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8246536316630397,0.8421457488136775,0.864147313453346,0.8550522498182335],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7609134484236779,0.8421457488136775,0.765989757137085,0.8550522498182335],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.7660032939603206,0.8421457488136775,0.7874530056875167,0.8550522498182335],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7872651309892751,0.8421457488136775,0.7950549574513033,0.8550522498182335],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7950514706938032,0.8421457488136775,0.8059609196015252,0.8550522498182335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8055900926862184,0.8421457488136775,0.8141182913247422,0.8550522498182335],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8141150096706244,0.8421457488136775,0.8250244585783464,0.8550522498182335],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیسمهای","boundary":[0.6650562286577328,0.8415563519344694,0.757915657387106,0.8558969086061983],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.629936591913007,0.8415563519344694,0.661098656777949,0.8558969086061983],"dir":"rtl"},{"str":"حاد","boundary":[0.6014808910966225,0.8415563519344694,0.6260136721914681,0.8558969086061983],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5899501561108815,0.8415563519344694,0.5975473737537405,0.8558969086061983],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.5549308755414044,0.8415563519344694,0.5861805443033561,0.8558969086061983],"dir":"rtl"},{"str":"کشیده","boundary":[0.505205728947676,0.8415563519344694,0.5509827528565773,0.8558969086061983],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.172480663878628,0.8415563519344694,0.20626119095329998,0.8558969086061983],"dir":"ltr"},{"str":"���������������������������������������������������������������","boundary":[0.20963083442209046,0.8415563519344694,0.5016570302260849,0.8558969086061983],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17248,0.73766,0.86415,0.8559],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/42176a0ce8e6f229cad0a5587f52e972.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/37e38bb9e37186797f41b03db157e72f.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.21919,0.08638,0.26008,0.55685]},"elements":[{"words":[{"str":"1","boundary":[0.6961750270223706,0.0863750662354461,0.7399194764120856,0.17528651760016517],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69618,0.08638,0.73992,0.17529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روان","boundary":[0.6040311018769011,0.37431794519899675,0.7384148379990935,0.44315261722329535],"dir":"rtl"},{"str":"داروشناسی","boundary":[0.2191915234874138,0.37431794519899675,0.595771178462504,0.44315261722329535],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21919,0.37432,0.73841,0.44315],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/fb2602320e1fcca69459e5c35cd17c77.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/40ad5292cbaad608b9c20f0a2450fe49.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.11628,0.09587,0.08718,0.05036]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4916771098472185,0.09586512455490499,0.5773775071324702,0.1302824605670543],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4357084988688549,0.09586512455490499,0.4844902873293283,0.1302824605670543],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43571,0.09587,0.57738,0.13028],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اصول","boundary":[0.6648879417670477,0.22577107156583093,0.7637559761998035,0.263056518912326],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.580279596930833,0.22577107156583093,0.6599978669248235,0.263056518912326],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوفارماکولوژی","boundary":[0.2389128290114632,0.22577107156583093,0.570161860752579,0.263056518912326],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23891,0.22577,0.76376,0.26306],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"درک","boundary":[0.8497731378240332,0.40940783539335435,0.8837211496454788,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.8097070602875582,0.40940783539335435,0.8455292590230106,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7643216455777899,0.40940783539335435,0.8054264201870953,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"کارکرد","boundary":[0.7083833516998528,0.40940783539335435,0.7601119044054155,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.6736599611998829,0.40940783539335435,0.7041732385208763,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6489780439523973,0.40940783539335435,0.6693813466677879,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.5985819913484458,0.40940783539335435,0.6446992056346001,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.5290699176920127,0.40940783539335435,0.5942993565906896,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.8817492857274707,0.43378678173529345,0.912793733681462,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"تر،","boundary":[0.8532177568177313,0.43378678173529345,0.8812506794049539,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8334819172907474,0.43378678173529345,0.8490104787318046,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"سمیت","boundary":[0.7770286181400528,0.43378678173529345,0.8292670220424603,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر،","boundary":[0.7259129588343078,0.43378678173529345,0.7727688341308436,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6848055009002287,0.43378678173529345,0.7217056807483812,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"تحملتر","boundary":[0.6156536952450883,0.43378678173529345,0.6805492258372832,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6033382862603118,0.43378678173529345,0.6113670345537667,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5836488933370461,0.43378678173529345,0.5991703568183543,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.5290699176920127,0.43378678173529345,0.5794359246778339,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصیتر","boundary":[0.8197725813696394,0.45816572807723255,0.9128043990573448,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"منجرشده","boundary":[0.7373829628824409,0.45816572807723255,0.8110977338127282,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.683941840884898,0.45816572807723255,0.7287216521487656,0.4739403404161343],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.52907,0.40941,0.9128,0.47394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"داروهای","boundary":[0.4128150775249328,0.40940783539335435,0.4704776242465014,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"روانگردان","boundary":[0.33810847441193875,0.40940783539335435,0.4117630891851037,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3139929545280402,0.40940783539335435,0.33414971316291975,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.2749436371803207,0.40940783539335435,0.310397100658587,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.2184484007051893,0.40940783539335435,0.2711786676074075,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.15399916022184695,0.40940783539335435,0.2144255361915173,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"(مثلا","boundary":[0.11627905545790354,0.40940783539335435,0.15003989260786899,0.4251824477322561],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.47778668838027805,0.43378678173529345,0.4999870784869113,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"حلقه","boundary":[0.43817992023203295,0.43378678173529345,0.4717921318240459,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"ایها)،","boundary":[0.3817205364250643,0.43378678173529345,0.4320074083341708,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیزم","boundary":[0.3221162220506566,0.43378678173529345,0.37590178829639076,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.2987408931249574,0.43378678173529345,0.31628110649172714,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"(مهارکنندههای","boundary":[0.18562277449569142,0.43378678173529345,0.29286465843108217,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"مونوآمین","boundary":[0.11627905545790355,0.43378678173529345,0.17972840210107902,0.4495613940741952],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیداز)","boundary":[0.44180678623483066,0.45816572807723255,0.49954938786895536,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.43317608740685737,0.45816572807723255,0.43768610568156874,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.42796441046109285,0.45816572807723255,0.4327248599656656,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4167897628799796,0.45816572807723255,0.42370031114183104,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.38968541706350307,0.45816572807723255,0.4163385354387879,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.3713376227287363,0.45816572807723255,0.3855648239495117,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.36518288043088115,0.45816572807723255,0.37089090756195653,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"فاده","boundary":[0.3369660964585943,0.45816572807723255,0.3647293968524834,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"(م","boundary":[0.31920054803623765,0.45816572807723255,0.3328298728974339,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"ثلا","boundary":[0.29713101388755,0.45816572807723255,0.3187560890066638,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.2687713692086496,0.45816572807723255,0.29307673532844225,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگیها)","boundary":[0.18047197062172024,0.45816572807723255,0.26545259137868443,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.1721929038331771,0.45816572807723255,0.17629456127360993,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"اریخچه","boundary":[0.11627905545790355,0.45816572807723255,0.17174167639198534,0.4739403404161343],"dir":"rtl"},{"str":"(مثلا","boundary":[0.4631375895019884,0.48254467441917165,0.49996902938926363,0.4983192867580734],"dir":"rtl"},{"str":"نسل","boundary":[0.4217022463895554,0.48254467441917165,0.45419877389198016,0.4983192867580734],"dir":"rtl"},{"str":"اول،","boundary":[0.3799178827975032,0.48254467441917165,0.4122571832332086,0.4983192867580734],"dir":"rtl"},{"str":"قدیمی)","boundary":[0.31686416845639953,0.48254467441917165,0.3711458510662299,0.4983192867580734],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.26314117124024955,0.48254467441917165,0.3080980968457151,0.4983192867580734],"dir":"rtl"},{"str":"(مثلا","boundary":[0.2174668091451496,0.48254467441917165,0.25428696834639497,0.4983192867580734],"dir":"rtl"},{"str":"آتیپیکبودن)","boundary":[0.11627905545790355,0.48254467441917165,0.2085640917304367,0.4983192867580734],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهی","boundary":[0.4231969874415199,0.5069236207611107,0.49951759684468955,0.5226982331000125],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.35936635361053737,0.5069236207611107,0.41913594047079433,0.5226982331000125],"dir":"rtl"},{"str":"اصط","boundary":[0.43959705389501574,0.5313025671030499,0.4704858283817958,0.5470771794419517],"dir":"rtl"},{"str":"لاح","boundary":[0.39979879358190495,0.5313025671030499,0.42714317651812395,0.5470771794419517],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.3570449935289882,0.5313025671030499,0.39294013647579057,0.5470771794419517],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.32329975732778743,0.5313025671030499,0.344615933661362,0.5470771794419517],"dir":"rtl"},{"str":"روانگردان","boundary":[0.2311811076727339,0.5313025671030499,0.3168248355583631,0.5470771794419517],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.16827242023567496,0.5313025671030499,0.22488047600392974,0.5470771794419517],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.11627905545790355,0.5313025671030499,0.16171540264870507,0.5470771794419517],"dir":"rtl"},{"str":"گیج","boundary":[0.47299014068040995,0.555681513444989,0.5004698918489865,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.42777895598276316,0.555681513444989,0.4719906718981703,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.3813756110305862,0.555681513444989,0.423869521432278,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"نخستین","boundary":[0.3116247460242305,0.555681513444989,0.37750590184982735,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.2741128765954479,0.555681513444989,0.30819285460836526,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.2167702767733164,0.555681513444989,0.2701995040600214,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.17576334351329786,0.555681513444989,0.21363814430663772,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.11627905545790355,0.555681513444989,0.17184997097787136,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.454790813645825,0.5800604597869281,0.49995282622205717,0.5958350721258299],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.3971381444268355,0.5800604597869281,0.4508164140134835,0.5958350721258299],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیزوفرنی","boundary":[0.29704968011189076,0.5800604597869281,0.3931788768128574,0.5958350721258299],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحاً","boundary":[0.2182256795109003,0.5800604597869281,0.29306504443564774,0.5958350721258299],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.18975918811877127,0.5800604597869281,0.21457218510990464,0.5958350721258299],"dir":"rtl"},{"str":"بخشها","boundary":[0.11627905545790355,0.5800604597869281,0.1856958850108397,0.5958350721258299],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.37693735527392574,0.6044394061288672,0.3841118715888743,0.6202140184677689],"dir":"ltr"},{"str":"tranquilizers","boundary":[0.38411679407005095,0.6044394061288672,0.4932574314083013,0.6202140184677689],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4928215867207866,0.6044394061288672,0.4999961030357351,0.6202140184677689],"dir":"ltr"},{"str":"نامیدهشدند.","boundary":[0.2719745417004364,0.6044394061288672,0.36651851365680865,0.6202140184677689],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24623526058760015,0.6044394061288672,0.2617570386353241,0.6202140184677689],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.19661331979515467,0.6044394061288672,0.23599195174327617,0.6202140184677689],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.11627905545790355,0.6044394061288672,0.18644492256321796,0.6202140184677689],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.4745813327207578,0.6288183524708063,0.500007999031912,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.40268161660173396,0.6288183524708063,0.47171378233198435,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.3704683945942952,0.6288183524708063,0.3986893893867203,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":"حلقهای","boundary":[0.3087498216838266,0.6288183524708063,0.3676133555118457,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.24449184611503427,0.6288183524708063,0.2516663624299828,0.6445929648097081],"dir":"ltr"},{"str":"TCAs","boundary":[0.2516712849111595,0.6288183524708063,0.2992532185848276,0.6445929648097081],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2987831216324588,0.6288183524708063,0.30477542205148506,0.6445929648097081],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.22300360489405416,0.6288183524708063,0.24043079914430868,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":"MAOIs","boundary":[0.16041586761807286,0.6288183524708063,0.22171511550396975,0.6445929648097081],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.1521741984047059,0.6288183524708063,0.15539821847202082,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":"ودند.","boundary":[0.11627905545790355,0.6288183524708063,0.15172297096351414,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":"اخیرا","boundary":[0.4323413166406527,0.6531972988127454,0.4709483365090173,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.3641418870543766,0.6531972988127454,0.428287038081545,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"تازهتر","boundary":[0.31494321712859363,0.6531972988127454,0.3601674874220351,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2868657848430809,0.6531972988127454,0.31088217015786807,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.24373635664677468,0.6531972988127454,0.2828180794529482,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.1918453554868446,0.6531972988127454,0.2397619570144331,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوزها","boundary":[0.11627905545790355,0.6531972988127454,0.18788659423782555,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4619114814822411,0.6775762451546845,0.500005127584559,0.6933508574935863],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4024658700646632,0.6775762451546845,0.4579981089468146,0.6933508574935863],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3668280503832967,0.6775762451546845,0.3985556619814218,0.6933508574935863],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.29703954718742953,0.6775762451546845,0.3629267432249225,0.6933508574935863],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.27757973906747696,0.6775762451546845,0.2930496616819708,0.6933508574935863],"dir":"rtl"},{"str":"اسامی","boundary":[0.22445067439554164,0.6775762451546845,0.2736017589666071,0.6933508574935863],"dir":"rtl"},{"str":"نورولپتیکهای","boundary":[0.11627905545790355,0.6775762451546845,0.22045619094304483,0.6933508574935863],"dir":"rtl"},{"str":"تیپیک،","boundary":[0.4404900391929344,0.7019551914966236,0.500002256137206,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":"،)typical","boundary":[0.35944921537701074,0.7019551914966236,0.4309127715825162,0.7177298038355253],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4304839004100017,0.7019551914966236,0.4365822392777079,0.7177298038355253],"dir":"ltr"},{"str":"مرس","boundary":[0.3276760351054949,0.7019551914966236,0.3553881684062851,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":"وم","boundary":[0.30331383647424415,0.7019551914966236,0.3212347633824829,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.17889137519766837,0.7019551914966236,0.18606589151261693,0.7177298038355253],"dir":"ltr"},{"str":"conventional","boundary":[0.18606917316673469,0.7019551914966236,0.2935064269144862,0.7177298038355253],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2930714026405009,0.7019551914966236,0.2991697415082072,0.7177298038355253],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.1645639610765209,0.7019551914966236,0.17483032822694278,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.11627905545790355,0.7019551914966236,0.16079264253146797,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3958899333208904,0.7263341378385627,0.40306444963583893,0.7421087501774645],"dir":"ltr"},{"str":"traditional","boundary":[0.4030685517034861,0.7263341378385627,0.4932576365116837,0.7421087501774645],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4928215867207866,0.7263341378385627,0.4999961030357351,0.7421087501774645],"dir":"ltr"},{"str":"نامیدهشدند.","boundary":[0.2968746346596001,0.7263341378385627,0.38524301674258904,0.7421087501774645],"dir":"rtl"},{"str":"آنتیسایکوتیکهای","boundary":[0.32345336666946967,0.7507130841805018,0.4709212628625458,0.7664876965194035],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدتر","boundary":[0.26041463699777867,0.7507130841805018,0.31961793341934,0.7664876965194035],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23273634575507784,0.7507130841805018,0.25657920374764903,0.7664876965194035],"dir":"rtl"},{"str":"نورولپتیکهای","boundary":[0.11627905545790355,0.7507130841805018,0.2289009125049481,0.7664876965194035],"dir":"rtl"},{"str":"آتیپیک","boundary":[0.44097596393462124,0.7750920305224409,0.5000055377913236,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.35887349018272663,0.7750920305224409,0.3660480064976751,0.7908666428613427],"dir":"ltr"},{"str":"atypical","boundary":[0.36605210856532233,0.7750920305224409,0.43129959656164685,0.7908666428613427],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.43063895856706574,0.7750920305224409,0.4378134748820143,0.7908666428613427],"dir":"ltr"},{"str":"مشهور","boundary":[0.29902360678113366,0.7750920305224409,0.355037031415685,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.257729660173672,0.7750920305224409,0.2954186057482273,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.21336473390153046,0.7750920305224409,0.2541155019187421,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.17615835956381326,0.7750920305224409,0.2096538060009147,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.11627905545790355,0.7750920305224409,0.1729238922879077,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.4554794055594208,0.79947097686438,0.49997128552646963,0.8152455892032817],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.42116387711540826,0.79947097686438,0.451863671883813,0.8152455892032817],"dir":"rtl"},{"str":"سردرگمی","boundary":[0.3436895007626268,0.79947097686438,0.4180983224594356,0.8152455892032817],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32523540883996144,0.79947097686438,0.33992542441017387,0.8152455892032817],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.29093096203166674,0.79947097686438,0.32163040780705504,0.8152455892032817],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.24305051453436696,0.79947097686438,0.28786505838267773,0.8152455892032817],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.1915543380011065,0.79947097686438,0.239985314597823,0.8152455892032817],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.16817326520146936,0.79947097686438,0.1889695400966857,0.8152455892032817],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.11627905545790355,0.79947097686438,0.16534778355029853,0.8152455892032817],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیزمهای","boundary":[0.40403088917709695,0.8238499232063191,0.5000073837217649,0.8396245355452209],"dir":"rtl"},{"str":"مشترک","boundary":[0.3350188809241878,0.8238499232063191,0.40031996127648134,0.8396245355452209],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.2897374581873046,0.8238499232063191,0.33130021187179387,0.8396245355452209],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.26444237669849335,0.8238499232063191,0.2860917345387942,0.8396245355452209],"dir":"rtl"},{"str":"شباهت","boundary":[0.19887861750965397,0.8238499232063191,0.2608410469297049,0.8396245355452209],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمانی","boundary":[0.11627905545790355,0.8238499232063191,0.19512428239454097,0.8396245355452209],"dir":"rtl"},{"str":"ارائهشدهاند","boundary":[0.4144845719914571,0.8482288695482582,0.5000344573682364,0.8640034818871599],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3876283540291863,0.8482288695482582,0.4101409265340194,0.8640034818871599],"dir":"rtl"},{"str":"ثبات،","boundary":[0.3305487446331939,0.8482288695482582,0.3830672800625155,0.8640034818871599],"dir":"rtl"},{"str":"سهوت","boundary":[0.2663741673893534,0.8482288695482582,0.32626902590250617,0.8640034818871599],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.20069157475330293,0.8482288695482582,0.26203905578606895,0.8640034818871599],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18838393779698087,0.8482288695482582,0.19643961038561483,0.8640034818871599],"dir":"rtl"},{"str":"جامعیت","boundary":[0.11627905545790355,0.8482288695482582,0.18370597199518415,0.8640034818871599],"dir":"rtl"},{"str":"امکانپذیر","boundary":[0.4177100617566284,0.8726078158901973,0.5000094347555885,0.8883824282290991],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.3690903049682192,0.8726078158901973,0.41387462850649864,0.8883824282290991],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11628,0.40941,0.50047,0.88838],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"9","boundary":[0.5044060308598548,0.9324351260104714,0.5159492492190688,0.9496437940165461],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50441,0.93244,0.51595,0.94964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"طبقه","boundary":[0.724632711118039,0.5139186574944467,0.7752358176138683,0.5311273255005213],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.679764295192992,0.5139186574944467,0.7236236024768284,0.5311273255005213],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.8491413346897503,0.555681513444989,0.882780340430594,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.8278902713497006,0.555681513444989,0.8482411359445727,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8170342461117526,0.555681513444989,0.8241455905849342,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"ورد","boundary":[0.7941256345651033,0.555681513444989,0.816131791229369,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7764102395812609,0.555681513444989,0.7903892657093807,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7642699652759972,0.555681513444989,0.7695267649658809,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.7566194040105915,0.555681513444989,0.7633652542564078,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"اده","boundary":[0.7370233218314998,0.555681513444989,0.755716949128208,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7297871642201251,0.555681513444989,0.7332683839289194,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.7020796916018851,0.555681513444989,0.7288892216121535,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"اخ","boundary":[0.685580411806571,0.555681513444989,0.6983636852155328,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6794279256459217,0.555681513444989,0.6846847253358054,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"لاله","boundary":[0.6411954245537462,0.555681513444989,0.6785164462147145,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6199424430745739,0.555681513444989,0.6402929696713627,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"روانپ","boundary":[0.582104934992483,0.555681513444989,0.6161974243117242,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.561804212413267,0.555681513444989,0.5812069923845113,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.544226647441643,0.555681513444989,0.554920737797887,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5290699176920127,0.555681513444989,0.5433287048336715,0.5714561257838907],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.8782467352669112,0.5800604597869281,0.9118857410077549,0.5958350721258299],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.8510059656431247,0.5800604597869281,0.8713564922399134,0.5958350721258299],"dir":"rtl"},{"str":"روانگ","boundary":[0.803722216183067,0.5800604597869281,0.8403618844078358,0.5958350721258299],"dir":"rtl"},{"str":"ردان","boundary":[0.7653159925260328,0.5800604597869281,0.7968342292932753,0.5958350721258299],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5855229828595103,0.5800604597869281,0.5926974991744589,0.5958350721258299],"dir":"ltr"},{"str":"psychotropic","boundary":[0.5927022165522532,0.5800604597869281,0.6929423926129965,0.5958350721258299],"dir":"ltr"},{"str":"drugs","boundary":[0.7034785533648236,0.5800604597869281,0.7493683841340227,0.5958350721258299],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7485077703416407,0.5800604597869281,0.7547798317742058,0.5958350721258299],"dir":"ltr"},{"str":"نامیده","boundary":[0.5290699176920127,0.5800604597869281,0.575884764715655,0.5958350721258299],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.8436089020037947,0.6044394061288672,0.9127711723094025,0.6202140184677689],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8170350209467527,0.6044394061288672,0.8398979405569378,0.6202140184677689],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.772709852626102,0.6044394061288672,0.8131785076267692,0.6202140184677689],"dir":"rtl"},{"str":"ًً","boundary":[0.7231202787765173,0.603177437141755,0.7954323066541691,0.6189520494806567],"dir":"ltr"},{"str":"معمولا","boundary":[0.7216989123367634,0.6044394061288672,0.768874741313359,0.6202140184677689],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6570312632020473,0.6044394061288672,0.7177642090495714,0.6202140184677689],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6128216220964158,0.6044394061288672,0.6531236219616496,0.6202140184677689],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.5694033490609111,0.6044394061288672,0.6090544939176591,0.6202140184677689],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5290699176920127,0.6044394061288672,0.5655200703914808,0.6202140184677689],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8725758318480429,0.6288183524708063,0.9128117827791098,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.8173517851669033,0.6288183524708063,0.8684155148402551,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.7440139811839553,0.6288183524708063,0.8131852760383871,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.7050129725282598,0.6288183524708063,0.7400977112513561,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6371253065915025,0.6288183524708063,0.7008454361420873,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.6076511765755529,0.6288183524708063,0.633077842886707,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی،","boundary":[0.5290699176920127,0.6288183524708063,0.6050250328678171,0.6445929648097081],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.876882797774218,0.6531972988127454,0.9122139064195306,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.8492548368376148,0.6531972988127454,0.870328719190908,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.828357798748459,0.6531972988127454,0.8367731905266849,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"تیس","boundary":[0.7950933117838046,0.6531972988127454,0.8278005328585872,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7786144856314825,0.6531972988127454,0.7885414893377005,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7670247088044729,0.6531972988127454,0.7780572197416108,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"وت","boundary":[0.7533299559643037,0.6531972988127454,0.7664606745029832,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"یک،","boundary":[0.7176817364175975,0.6531972988127454,0.7527726900744319,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.6698934898135405,0.6531972988127454,0.7052245984588531,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6422677850141433,0.6531972988127454,0.6633416673674364,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.6049212505563429,0.6531972988127454,0.6297838825660074,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"اضط","boundary":[0.5710633995065212,0.6531972988127454,0.6017265602727054,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"راب،","boundary":[0.5290699176920127,0.6531972988127454,0.5645138331976233,0.6689719111516471],"dir":"rtl"},{"str":"خوابآورها،","boundary":[0.824909669052019,0.6775762451546845,0.9128185511907276,0.6933508574935863],"dir":"rtl"},{"str":"تقویتکنندههای","boundary":[0.7004144674930549,0.6775762451546845,0.8210998053568901,0.6933508574935863],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.663194493450221,0.6775762451546845,0.6965226772554707,0.6933508574935863],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.651048901540781,0.6775762451546845,0.6592873888083288,0.6933508574935863],"dir":"rtl"},{"str":"محرکها.","boundary":[0.5712074080307575,0.6775762451546845,0.6470162585451197,0.6933508574935863],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.5290699176920127,0.6775762451546845,0.5674468115653696,0.6933508574935863],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.90202111102362,0.7019551914966236,0.9127959898186679,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.8260262420987584,0.7019551914966236,0.8978378001431621,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.791995223829942,0.7019551914966236,0.8217834149302954,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.7328661705510643,0.7019551914966236,0.7877179992575256,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.69891347952547,0.7019551914966236,0.728699706086853,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6552507410742406,0.7019551914966236,0.6946388026884951,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6268364201029705,0.7019551914966236,0.6509464495578997,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6070356836189368,0.7019551914966236,0.6224807664303192,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.5438881804180548,0.7019551914966236,0.6028591411500966,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5290699176920127,0.7019551914966236,0.5396489450507528,0.7177298038355253],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8830007387084613,0.7263341378385627,0.9127869652698443,0.7421087501774645],"dir":"rtl"},{"str":"موارد،","boundary":[0.8321541256203523,0.7263341378385627,0.879125398156941,0.7421087501774645],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.7824073152600175,0.7263341378385627,0.8283938969437544,0.7421087501774645],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7427544346058234,0.7263341378385627,0.7785445453780977,0.7421087501774645],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.7068806305483327,0.7263341378385627,0.7388793971601385,0.7421087501774645],"dir":"rtl"},{"str":"گانه","boundary":[0.677354762273316,0.7263341378385627,0.7030790119759865,0.7421087501774645],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.6315816396622114,0.7263341378385627,0.673523614577928,0.7421087501774645],"dir":"rtl"},{"str":"مثلا","boundary":[0.5931667757132982,0.7263341378385627,0.6278706782153545,0.7421087501774645],"dir":"rtl"},{"str":"داروهایی","boundary":[0.5290699176920127,0.7263341378385627,0.5892162794656647,0.7421087501774645],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.8776872132398336,0.7507130841805018,0.9127927081645503,0.7664876965194035],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکنندههای","boundary":[0.7743628511758502,0.7507130841805018,0.8737389731294058,0.7664876965194035],"dir":"rtl"},{"str":"انتخابی","boundary":[0.7128357798748458,0.7507130841805018,0.770520695956797,0.7664876965194035],"dir":"rtl"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.6555180713274616,0.7507130841805018,0.7088875397644182,0.7664876965194035],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونین","boundary":[0.578622689766777,0.7507130841805018,0.6516741563585124,0.7664876965194035],"dir":"rtl"},{"str":")SS-","boundary":[0.5330858419186192,0.7507130841805018,0.5685523187962893,0.7664876965194035],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5679985396639176,0.7507130841805018,0.575173055978866,0.7664876965194035],"dir":"ltr"},{"str":"RIs","boundary":[0.8833792423070849,0.7750920305224409,0.9122352371712962,0.7908666428613427],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.8478169821498527,0.7750920305224409,0.8765601701537661,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.8161408157781931,0.7750920305224409,0.8415674820893473,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.7448036694353244,0.7750920305224409,0.8135101597960452,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.678578866010746,0.7750920305224409,0.7386447588907188,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6440501356689515,0.7750920305224409,0.6725151212468645,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.6120957668712915,0.7750920305224409,0.6375224331824456,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":"اضطراب","boundary":[0.5434725547848482,0.7750920305224409,0.6094786477123794,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5290699176920127,0.7750920305224409,0.5373273798658215,0.7908666428613427],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.7962684901671382,0.79947097686438,0.9127961949220504,0.8152455892032817],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونین–","boundary":[0.7038602583558168,0.79947097686438,0.7882732141135739,0.8152455892032817],"dir":"rtl"},{"str":"دوپامین","boundary":[0.6352145122840339,0.79947097686438,0.6959092130388322,0.8152455892032817],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5659218679175237,0.79947097686438,0.5730963842324723,0.8152455892032817],"dir":"ltr"},{"str":"SDAs","boundary":[0.5731002811967373,0.79947097686438,0.6205694080101075,0.8152455892032817],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.619996964469941,0.79947097686438,0.6271714807848896,0.8152455892032817],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.5296344111801793,0.79947097686438,0.5578131056959261,0.8152455892032817],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.8873732204717787,0.8238499232063191,0.9127998867829329,0.8396245355452209],"dir":"rtl"},{"str":"جنون","boundary":[0.8390302184011584,0.8238499232063191,0.8847245153919833,0.8396245355452209],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7831650108412863,0.8238499232063191,0.8352068159956024,0.8396245355452209],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7713604183963418,0.8238499232063191,0.7792546132878276,0.8396245355452209],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7393088430184587,0.8238499232063191,0.7675858716586095,0.8396245355452209],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.6881585534514446,0.8238499232063191,0.7354246357876688,0.8396245355452209],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.6404831064232541,0.8238499232063191,0.6844043490121196,0.8396245355452209],"dir":"rtl"},{"str":"خلق.","boundary":[0.6004602519900155,0.8238499232063191,0.6367208891641831,0.8396245355452209],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.52907,0.51392,0.91282,0.83962],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/9fa5cd9d9f191591bcd474be5bda4c25.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/629918a52b729e4d6c6c3a096cf6bc97.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.08719,0.05428,0.09585,0.05239]},"elements":[{"words":[{"str":"عوامل","boundary":[0.3162888027276233,0.11828851192345584,0.367164999518007,0.1354971799295305],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.2586350673946943,0.11828851192345584,0.31142774515494537,0.1354971799295305],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24175876306148317,0.11828851192345584,0.2537977967794667,0.1354971799295305],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.20389368261071994,0.11828851192345584,0.23685707781007018,0.1354971799295305],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکودینامیک","boundary":[0.21385672185752003,0.14294853317616088,0.34304976423366196,0.16015720118223553],"dir":"rtl"},{"str":"سیر","boundary":[0.40480098555623845,0.1844417866612746,0.4418470379995035,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.35146356104645465,0.1844417866612746,0.4009748563763563,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3395241145580005,0.1844417866612746,0.34763751669028775,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.28712051402532707,0.1844417866612746,0.3353122391341356,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.2417942620512292,0.1844417866612746,0.2828773543304503,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.21119128899079853,0.1844417866612746,0.23811333602702442,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکودینامیک","boundary":[0.08720934286927326,0.1844417866612746,0.20697864258479484,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4519500204077865,0.2088207330032137,0.47067595921724337,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.42081532696555696,0.2088207330032137,0.4476633597164651,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"نامیده","boundary":[0.3675995588284131,0.2088207330032137,0.4165286662742355,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3402576918895969,0.2088207330032137,0.3632802004964256,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.29143170689229164,0.2088207330032137,0.33945450704427566,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظات","boundary":[0.20983378499530755,0.2088207330032137,0.2871093834664334,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکودینامیک","boundary":[0.08720934286927326,0.2088207330032137,0.2055179171870941,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.41514486742171053,0.2331996793451528,0.47095572023078236,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"مشتملاند","boundary":[0.3335059378595948,0.2331996793451528,0.4117185817511317,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.30801863376434424,0.2331996793451528,0.3292680475593723,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیزم","boundary":[0.2509823426498126,0.2331996793451528,0.30486341140251744,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.21108966131094797,0.2331996793451528,0.2504634310924421,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده،","boundary":[0.14767340218577912,0.2331996793451528,0.20684778662684922,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"منحنی","boundary":[0.08720934286927326,0.2331996793451528,0.14346612409985252,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"دوز","boundary":[0.447302582866894,0.2575786256870919,0.4706987256926854,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4378670068648102,0.2624671870137655,0.4472923276977761,0.2783852049193845],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.3845077211168289,0.2575786256870919,0.4326198470338974,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.24702507799056111,0.2575786256870919,0.25419959430550965,0.27335323802599365],"dir":"ltr"},{"str":"dose","boundary":[0.25420492699345104,0.2575786256870919,0.2923585638043826,0.27335323802599365],"dir":"ltr"},{"str":"response","boundary":[0.2971166566507848,0.2575786256870919,0.3730695156893832,0.27335323802599365],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3728059578430508,0.2575786256870919,0.37998047415799935,0.27335323802599365],"dir":"ltr"},{"str":"شاخص","boundary":[0.17643676718792461,0.2575786256870919,0.24247896152055443,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"تراپوتیک،","boundary":[0.08720934286927326,0.2575786256870919,0.1719453440506687,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"پیدایش","boundary":[0.4052359531333477,0.281957572029031,0.47095120795637035,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"تحمل،","boundary":[0.33343922745000354,0.281957572029031,0.397615468076684,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگی","boundary":[0.2514113159955988,0.281957572029031,0.32588835402484617,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23667942286741284,0.281957572029031,0.24379428951162832,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدههای","boundary":[0.14448172257943032,0.281957572029031,0.2279133397188853,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"ترک.","boundary":[0.08720934286927326,0.281957572029031,0.13689399641889494,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیزم","boundary":[0.4068561780433639,0.3063365183709701,0.47063534874753643,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.375218283428953,0.3063365183709701,0.4025390978916696,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.34396265459404257,0.3063365183709701,0.3709149722125523,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.30801126499470444,0.3063365183709701,0.3396593433776419,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.2516190876084619,0.3063365183709701,0.3036833127356513,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکولودینامی","boundary":[0.1275297483516386,0.3063365183709701,0.2473061606138848,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.08720934286927326,0.3063365183709701,0.123225884845094,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.40593200713802446,0.3307154647129092,0.47068047149165537,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.35883155076996975,0.3307154647129092,0.40161468319464816,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.30695809664520024,0.3307154647129092,0.35449848808147416,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28161417450701315,0.3307154647129092,0.30263092556354615,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"دارو،","boundary":[0.2426939238134746,0.3307154647129092,0.2773148444885409,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22766889680155045,0.3307154647129092,0.23839459379500236,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.18041804963019678,0.3307154647129092,0.22336956678307815,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.1270978486706224,0.3307154647129092,0.17610130710946253,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.08720934286927326,0.3307154647129092,0.12638490931353946,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"نامطلوب","boundary":[0.4033905449344067,0.3550944110548483,0.4709241343098988,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38888684997143047,0.3550944110548483,0.39914738523952986,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"تداخل","boundary":[0.33392448651298634,0.3550944110548483,0.38468328961212894,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.2849742022160634,0.3550944110548483,0.33065557194103673,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.24892105787280427,0.3550944110548483,0.28072725557317163,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.22737893527843542,0.3550944110548483,0.24565109043213226,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.19673170563780942,0.3550944110548483,0.2231461218026946,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18473981698964567,0.3550944110548483,0.19251905923180576,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"آسیبپذیری","boundary":[0.08720934286927326,0.3550944110548483,0.1807014125469943,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.42881887314544953,0.37947335739678745,0.4706406814354776,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.38249353083328197,0.37947335739678745,0.4244863831443613,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3594074948378414,0.37947335739678745,0.3781931907949156,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.3042825951395842,0.37947335739678745,0.3551071547994751,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.25462974369326014,0.37947335739678745,0.29996027171372597,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.18366905338635942,0.37947335739678745,0.2503076590112508,0.3952479697356892],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08721,0.11829,0.47096,0.39525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مکانیزمها","boundary":[0.24308914408307505,0.43522628681400155,0.32820376610830687,0.4524349548200762],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیزمهایی","boundary":[0.3448609858800054,0.47698914276454385,0.4418644717870042,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.31736706890287697,0.47698914276454385,0.3406045217091675,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.2815263915922079,0.47698914276454385,0.313233065126477,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.2129526153329227,0.47698914276454385,0.2772679819262899,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.1770013475292221,0.47698914276454385,0.209534846039146,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.16883413084365173,0.47698914276454385,0.1762793836233153,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"ردان","boundary":[0.1283973837012546,0.47698914276454385,0.16262298511564752,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.08720934286927326,0.47698914276454385,0.12411072300993313,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.41677601536809544,0.5013680891064829,0.47095346409357636,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.37804363896765025,0.5013680891064829,0.41218785828997107,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.36248642112476054,0.5013680891064829,0.3735244349914574,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34702053461602017,0.5013680891064829,0.3580225162493154,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.2941777535590928,0.5013680891064829,0.3425070606839377,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2483516866676648,0.5013680891064829,0.28960289934141303,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.19535925572619886,0.5013680891064829,0.24376044745353895,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.13061065430030006,0.5013680891064829,0.19081116336689508,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.08720934286927326,0.5013680891064829,0.12601264667455628,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45045194530302995,0.525747035448422,0.47089254838901545,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"خوبی","boundary":[0.3997308987770777,0.525747035448422,0.4450575212435827,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.33769934882736463,0.525747035448422,0.39436888663730946,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.29053242787026795,0.525747035448422,0.3323273696106522,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.26683111335883875,0.525747035448422,0.29004961450819283,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"توضیحات","boundary":[0.18368564768094614,0.525747035448422,0.261550089322523,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.11197963440615098,0.525747035448422,0.17835277371559133,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.08720934286927326,0.525747035448422,0.10665724558463693,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"راههایی","boundary":[0.40955633557101706,0.5501259817903611,0.4709376711331346,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3805607566255297,0.5501259817903611,0.40454180929897715,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.34827644176205286,0.5501259817903611,0.3754241025188746,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.2914745055960316,0.5501259817903611,0.343307989392053,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"سیناپسی","boundary":[0.21674340909741466,0.5501259817903611,0.28640595292056953,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"دوپامین،","boundary":[0.14233989383089285,0.5501259817903611,0.21174360436377954,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"نوراپی","boundary":[0.08720934286927326,0.5501259817903611,0.13738809046699987,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"نفرین،","boundary":[0.41567768474440275,0.5745049281323003,0.4709218781726928,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونین،","boundary":[0.321955489071674,0.5745049281323003,0.4042688166970561,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"هیستامین،","boundary":[0.22605758330634704,0.5745049281323003,0.3105533894359451,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"گاماآمینوبوتیریک","boundary":[0.08720934286927326,0.5745049281323003,0.21465853363387816,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.4330474875861178,0.5988838744742394,0.4709438242346054,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3567726162372143,0.5988838744742394,0.3639471325521628,0.6146584868131412],"dir":"ltr"},{"str":"GABA","boundary":[0.3639543111705455,0.5988838744742394,0.41952297055330734,0.6146584868131412],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.42268279326194363,0.5988838744742394,0.4287608268947963,0.6146584868131412],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.3363317505320831,0.5988838744742394,0.3524859555458928,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"استیل","boundary":[0.28453399354618025,0.5988838744742394,0.33226645390609133,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"کولین","boundary":[0.2395312277369457,0.5988838744742394,0.28026700358315604,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.19619494446897867,0.5988838744742394,0.23527962769634028,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.14070815517631594,0.5988838744742394,0.19201594063487698,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکز","boundary":[0.08720934286927326,0.5988838744742394,0.13646081807535085,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.41318343299672594,0.6232628208161785,0.47093336396210506,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.35501247888747783,0.6232628208161785,0.4086797700380877,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.29968294226816455,0.6232628208161785,0.3504443564778827,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.255368113980303,0.6232628208161785,0.29506295648321534,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.1810379794576966,0.6232628208161785,0.2507792903012763,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.14263053898826578,0.6232628208161785,0.17643505709052645,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.08720934286927326,0.6232628208161785,0.1380040159242266,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.4268603547310328,0.6476417671581176,0.47091059748666303,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4134476349890493,0.6476417671581176,0.4212417368974831,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39167994783240734,0.6476417671581176,0.4073507001203956,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.3393637868416803,0.6476417671581176,0.3861091683262948,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.2801605521511498,0.6476417671581176,0.3336111116808426,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.22387138346828275,0.6476417671581176,0.2745522080404627,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.15649592924227035,0.6476417671581176,0.21825030406576432,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.1037231582680945,0.6476417671581176,0.15086625413539692,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.08720934286927326,0.6476417671581176,0.09812227853449532,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک","boundary":[0.4088636373317817,0.6720207135000567,0.47092823637754616,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.37329425154077905,0.6720207135000567,0.40350357597747144,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3509620081144758,0.6720207135000567,0.36777538718391,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیست","boundary":[0.2598636364357568,0.6720207135000567,0.34536333038668143,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2355032853570926,0.6720207135000567,0.2545041728283141,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.19499383089279795,0.6720207135000567,0.23016270851322607,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18180632733900748,0.6720207135000567,0.18968986317553366,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1459800476418451,0.6720207135000567,0.17606505058874922,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.08720934286927326,0.6720207135000567,0.14063692804358038,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.42025705166433697,0.6963996598419958,0.47093787623651695,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.35534078699281946,0.6963996598419958,0.4159896545853937,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.34116612963183357,0.6963996598419958,0.35108058716996304,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"مهار","boundary":[0.30108270729331366,0.6963996598419958,0.33700454714198685,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.26842966986241806,0.6963996598419958,0.296879146934012,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.21998782159224278,0.6963996598419958,0.26423960997540813,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20585341196700443,0.6963996598419958,0.21572589163567893,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.16006126159495632,0.6963996598419958,0.20164985160770285,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.08719142478557092,0.6963996598419958,0.1569397754938376,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"نسبی","boundary":[0.4255193730399808,0.7207786061839349,0.4709128536238691,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.36355622765269857,0.7207786061839349,0.42123271234865933,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.3196278733556733,0.7207786061839349,0.3593671740240668,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.2819121043509005,0.7207786061839349,0.31539505987993244,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"نیستند","boundary":[0.22506777193063165,0.7207786061839349,0.277708543991599,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.1716253493120232,0.7207786061839349,0.22078620228526188,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.12525684990052838,0.7207786061839349,0.16742178895272158,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.08720934286927326,0.7207786061839349,0.1209972536657102,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.4200646236670172,0.745157552525874,0.4709241343098988,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.36587986344008205,0.745157552525874,0.4130248851933816,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.347780918816322,0.745157552525874,0.35881893268301884,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک","boundary":[0.27874359032208645,0.745157552525874,0.3408081893678509,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.22995906300185628,0.745157552525874,0.2716666085540416,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.17759201040793293,0.745157552525874,0.22295435014018813,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.15952568547646687,0.745157552525874,0.1705262337481207,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.08720934286927326,0.745157552525874,0.15251323429574676,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"روانگردان","boundary":[0.38950548281250325,0.7695364988678131,0.4709309027215168,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.35650735676131756,0.7695364988678131,0.3852473239136186,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.30798380327408603,0.7695364988678131,0.352201682257942,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.2597125061119615,0.7695364988678131,0.3036958452794858,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.20856804347801539,0.7695364988678131,0.25544723818040477,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.17008296229245215,0.7695364988678131,0.20428255862367423,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1548563158589544,0.7695364988678131,0.16584441227106692,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13972808149417962,0.7695364988678131,0.15065522223182018,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.08720934286927326,0.7695364988678131,0.13551098431164227,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیزمهای","boundary":[0.3778249692429109,0.7939154452097522,0.47093767113313467,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.3164986477105426,0.7939154452097522,0.3735830945588123,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.2812447975903852,0.7939154452097522,0.312256773026444,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26598603181403835,0.7939154452097522,0.2769595064392207,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.2149089740537078,0.7939154452097522,0.26178247145473676,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1948652898268653,0.7939154452097522,0.2106493778188896,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.13974103071887026,0.7939154452097522,0.19058103737188722,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.08720934286927326,0.7939154452097522,0.1355312895464959,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.4055339165067654,0.8182943915516913,0.4709331588587227,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"مثلا","boundary":[0.3655715513404531,0.8182943915516913,0.40134486287813365,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.35789617256578177,0.8182943915516913,0.3657926527866371,0.834069003890593],"dir":"ltr"},{"str":"لیتیوم","boundary":[0.31290958704550315,0.8182943915516913,0.35360951187446027,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.24725809594326015,0.8182943915516913,0.30868982010382334,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2323380015243708,0.8182943915516913,0.24300689762674874,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.186119314226362,0.8182943915516913,0.22813444116506923,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"مهار","boundary":[0.1511418796191245,0.8182943915516913,0.18187009161968087,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.08720934286927326,0.8182943915516913,0.1469383192598229,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیم","boundary":[0.4330239434201973,0.8426733378936304,0.4752210501703384,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"اینوزیتول","boundary":[0.363679882844948,0.8426733378936304,0.42876944123685545,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.3347662539302935,0.8475618992203039,0.3444192395176789,0.863479917125923],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.34442641813606145,0.8426733378936304,0.35509794712024595,0.8584479502325322],"dir":"ltr"},{"str":"فسفات","boundary":[0.2746120362201126,0.8426733378936304,0.3304750809645602,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.25313882462455206,0.8426733378936304,0.2703693296606155,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.21981647638224444,0.8426733378936304,0.24890444028312472,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.17074211192876332,0.8426733378936304,0.2156264164952344,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.12897612343827486,0.8426733378936304,0.16648097973783682,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.08720934286927326,0.8426733378936304,0.12473341687877773,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.41566855735171765,0.8670522842355695,0.47091962203548693,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3944515018188175,0.8670522842355695,0.4099294649468063,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.36470787706534247,0.8670522842355695,0.3883991475903428,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"سیناپتیک","boundary":[0.28366102110012775,0.8670522842355695,0.35899491138508355,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.22535035534661246,0.8670522842355695,0.2779296454377829,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.17506825103926027,0.8670522842355695,0.219631060035811,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"مثلا","boundary":[0.13332478735906833,0.8670522842355695,0.16940042128234734,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.12566520154483868,0.8670522842355695,0.13356168176569397,0.8828268965744712],"dir":"ltr"},{"str":"اکثر","boundary":[0.08720934286927326,0.8670522842355695,0.11992784463008578,0.8828268965744712],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08719,0.43523,0.47522,0.88283],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.8448926850949559,0.054283936568849625,0.9041545002758639,0.07699937833686818],"dir":"rtl"},{"str":"½YÁ","boundary":[0.7931632889557981,0.060968961836910536,0.8916129124885398,0.0781776298429852],"dir":"ltr"},{"str":"اول","boundary":[0.803209867933932,0.054283936568849625,0.8378424765002799,0.07699937833686818],"dir":"rtl"},{"str":"ևZÀ‹ÁY{","boundary":[0.5656462089716322,0.060968961836910536,0.7871578619203009,0.0781776298429852],"dir":"ltr"},{"str":"اعمال","boundary":[0.7333890652256168,0.11858665209666108,0.7828119263514774,0.13579532010273573],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکولوژیک","boundary":[0.6139363646245891,0.11858665209666108,0.728443121755521,0.13579532010273573],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.8259105051901411,0.1603496514527701,0.8546536931940545,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.77099809990862,0.1603496514527701,0.8216238444988196,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.7143580240762951,0.1603496514527701,0.7667387946894632,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7021082222537435,0.1603496514527701,0.710089445585047,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6695849927513886,0.1603496514527701,0.6979649642402252,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.6034651736716365,0.1603496514527701,0.6653525009280927,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5800915189228887,0.1603496514527701,0.5992048141865907,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخدهی","boundary":[0.5000002051033823,0.1603496514527701,0.5758786116141841,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.8770122180084872,0.1847285977947092,0.8834873317895885,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.8538799713842897,0.1847285977947092,0.870801072280483,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8423805118970216,0.1847285977947092,0.8465543657280452,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8263918585830919,0.1847285977947092,0.8361580854829876,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.7820288416376274,0.1847285977947092,0.8190520531874091,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7540126792360466,0.1847285977947092,0.7758154397724173,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"روانگردان","boundary":[0.6655535972167854,0.1847285977947092,0.7469547275304116,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6512425214548098,0.1847285977947092,0.6585547595265393,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"تحمل","boundary":[0.5930160940532215,0.1847285977947092,0.6432468685841098,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.544495743079299,0.1847285977947092,0.5857514680274591,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5000002051033823,0.1847285977947092,0.537456594996708,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"میگذارند.","boundary":[0.8059959951686887,0.2091075441366483,0.8837240210928317,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.7588592760413443,0.2091075441366483,0.8018059352816787,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.7147395890079117,0.2091075441366483,0.7546165694818473,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.6688009218206931,0.2091075441366483,0.7104820134588838,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6508806649310478,0.2091075441366483,0.6645628529060073,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.5975219647144302,0.2091075441366483,0.6468251021927601,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"وجه","boundary":[0.5652057442435214,0.2091075441366483,0.5932756856093313,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.5000002051033823,0.2091075441366483,0.5609542639967675,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکوکینتیک،","boundary":[0.765856227238747,0.23348649047858744,0.8837195088184198,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7435414920151586,0.23348649047858744,0.7616489491528206,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.713074816472354,0.23348649047858744,0.7393086785394178,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6855529383878471,0.23348649047858744,0.7089072296891249,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.6538758310387436,0.23348649047858744,0.6813981487368709,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6345403337068904,0.23348649047858744,0.6496430175630026,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.6041905446720995,0.23348649047858744,0.6304410338030885,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"میکند،","boundary":[0.5450683841264262,0.23348649047858744,0.5999786692482346,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"وصف","boundary":[0.5000002051033823,0.23348649047858744,0.5408611060404996,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8605214958599882,0.25786543682052643,0.8834844603422354,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"کن","boundary":[0.8458340426491973,0.25786543682052643,0.8598153249145231,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8297594231737586,0.25786543682052643,0.8396183846467812,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8140084275744248,0.25786543682052643,0.8244210444274436,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.785482372389803,0.25786543682052643,0.8084453368720502,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7797630645726978,0.25786543682052643,0.784771689169926,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.7475208929246661,0.25786543682052643,0.7735474065702818,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.7086436061560882,0.25786543682052643,0.7422164291911337,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6954241435395511,0.25786543682052643,0.7032529396442276,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"رد.","boundary":[0.6671479759372712,0.25786543682052643,0.6892129978115469,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران","boundary":[0.8039977501057815,0.28224438316246553,0.854405518101399,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7897715499220272,0.28224438316246553,0.7996829101708715,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7608728224478729,0.28224438316246553,0.7857986418054019,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.7217540629379716,0.28224438316246553,0.7565139808720585,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6761490443986974,0.28224438316246553,0.7174106108183829,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6587268170188915,0.28224438316246553,0.6718208462975762,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6278509011437172,0.28224438316246553,0.6543696250094859,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.5976176216621988,0.28224438316246553,0.6235259732668251,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5861552422091761,0.28224438316246553,0.5934809940950736,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"تجربه","boundary":[0.5409797010099874,0.28224438316246553,0.5822454308093995,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.5000002051033823,0.28224438316246553,0.5366218242305033,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.8418423792226757,0.30662332950440463,0.8837240210928318,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8161304504796725,0.30662332950440463,0.835131337950894,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.800371844228083,0.30662332950440463,0.8094384474494367,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7705093682287071,0.30662332950440463,0.7928851687693181,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7201665229591533,0.30662332950440463,0.7633861748014086,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.6748986305420486,0.30662332950440463,0.713473651393985,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.6250086321557405,0.30662332950440463,0.6682403565517198,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"فزآینده","boundary":[0.5682940687187956,0.30662332950440463,0.6183526506535619,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.5000002051033823,0.30662332950440463,0.5616153121981134,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.830689164945019,0.33100227584634373,0.8837465824648911,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8032957742360106,0.33100227584634373,0.8202137587450954,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7674613757633374,0.33100227584634373,0.7915675846410382,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتها","boundary":[0.6974708701921202,0.33100227584634373,0.7569674644504562,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6492499303962068,0.33100227584634373,0.6869347094402933,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.5919140620595992,0.33100227584634373,0.6387368503093985,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"قوی","boundary":[0.5489677437584056,0.33100227584634373,0.5813926109455472,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.5000002051033823,0.33100227584634373,0.5384763690138014,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.7949357923861521,0.35538122218828283,0.8834914338572356,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکوکینتیک","boundary":[0.6868951582545182,0.35538122218828283,0.791035136260432,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.6481753117323914,0.35538122218828283,0.6826254873769123,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.5900877637373118,0.35538122218828283,0.6439304781575153,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.5506772092647063,0.35538122218828283,0.5858011030459903,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.5000002051033823,0.35538122218828283,0.5464292526648057,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8726767775739287,0.379760168530222,0.8837147914406256,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8534761612137622,0.379760168530222,0.8685151950840821,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.8137356065720275,0.379760168530222,0.8492726008544608,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.7624265311199894,0.379760168530222,0.8094788528157617,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.6971458879202392,0.379760168530222,0.7581788050266737,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.6579047869078409,0.379760168530222,0.6928997311094657,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6869928448545601,0.4355129545418694,0.7482042173357482,0.45272162254794407],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.6485559696364953,0.4355129545418694,0.6820509928029224,0.45272162254794407],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.8291899031706932,0.4772759538979784,0.8546391308539069,0.49305056623688015],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.7905732360433557,0.4772759538979784,0.8236646231533002,0.49305056623688015],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.7483781149569968,0.4772759538979784,0.784931259601402,0.49305056623688015],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6775868442159911,0.4772759538979784,0.7429355216496875,0.49305056623688015],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.6393618003154489,0.4772759538979784,0.6718952988253729,0.49305056623688015],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6312148888647322,0.4772759538979784,0.6386601416443959,0.49305056623688015],"dir":"rtl"},{"str":"ردان","boundary":[0.5908030028476099,0.4772759538979784,0.625003743136728,0.49305056623688015],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5772300378005533,0.4772759538979784,0.5850362725331703,0.49305056623688015],"dir":"rtl"},{"str":"ورد","boundary":[0.5468851444594438,0.4772759538979784,0.5710143797981372,0.49305056623688015],"dir":"rtl"},{"str":"قب","boundary":[0.5284816811914045,0.4772759538979784,0.5411092811331552,0.49305056623688015],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.5000002051033823,0.4772759538979784,0.5222682793261944,0.49305056623688015],"dir":"rtl"},{"str":"FDA","boundary":[0.8426184318205591,0.5016549002399175,0.8834996379925301,0.5174295125788193],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.799468913873202,0.5016549002399175,0.8390637851008801,0.5174295125788193],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.7602412806889599,0.5016549002399175,0.7952270391891033,0.5174295125788193],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7004337687345886,0.5016549002399175,0.7560311675099833,0.5174295125788193],"dir":"rtl"},{"str":"تجویزشده","boundary":[0.6179200627010625,0.5016549002399175,0.6962232263172252,0.5174295125788193],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6036791110106074,0.5016549002399175,0.613709520283699,0.5174295125788193],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5739896158154092,0.5016549002399175,0.5994755506513058,0.5174295125788193],"dir":"rtl"},{"str":"اثربخشی","boundary":[0.5000002051033823,0.5016549002399175,0.5698366761766267,0.5174295125788193],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.8553350466302538,0.5260338465818566,0.8837172526812138,0.5418084589207584],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.8043327302183222,0.5260338465818566,0.8510483859389324,0.5418084589207584],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.740528830964655,0.5260338465818566,0.8000935271423559,0.5418084589207584],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7260587614734231,0.5260338465818566,0.7363215528787285,0.5418084589207584],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.696171385076028,0.5260338465818566,0.7218552011141215,0.5418084589207584],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکولوژی","boundary":[0.6001116610802089,0.5260338465818566,0.6919862006444347,0.5418084589207584],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5880880308438893,0.5260338465818566,0.5958702433961838,0.5418084589207584],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5532790998957187,0.5260338465818566,0.5840480844369603,0.5418084589207584],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5412506224481874,0.5260338465818566,0.549032835000482,0.5418084589207584],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.5000002051033823,0.5260338465818566,0.5372106760412586,0.5418084589207584],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.8358435629824039,0.5504127929237957,0.8837104842695959,0.5661874052626975],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.8002450250720518,0.5504127929237957,0.831582434125921,0.5661874052626975],"dir":"rtl"},{"str":"تک","boundary":[0.763321105753355,0.5504127929237957,0.796003150387953,0.5661874052626975],"dir":"rtl"},{"str":"تک","boundary":[0.7264490553963725,0.5504127929237957,0.7591311000309705,0.5661874052626975],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران","boundary":[0.6664222100410795,0.5504127929237957,0.7222590496739881,0.5661874052626975],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6470618698501046,0.5504127929237957,0.6621893965653387,0.5661874052626975],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.620918572997545,0.5504127929237957,0.642955826884541,0.5661874052626975],"dir":"rtl"},{"str":"فرق","boundary":[0.5814674736801084,0.5504127929237957,0.616768842334979,0.5661874052626975],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.5335348353699184,0.5504127929237957,0.5772300378005533,0.5661874052626975],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.5000002051033823,0.5504127929237957,0.5293457817412867,0.5661874052626975],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.830054162500681,0.5747917392657348,0.8837172526812138,0.5905663516046366],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.7770587430141187,0.5747917392657348,0.825797698329843,0.5905663516046366],"dir":"rtl"},{"str":"همگانی","boundary":[0.7103796612858202,0.5747917392657348,0.7728551826548171,0.5905663516046366],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6755002208863378,0.5747917392657348,0.7061231563769718,0.5905663516046366],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.6233662751294695,0.5747917392657348,0.6712658365449105,0.5905663516046366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6111704164016246,0.5747917392657348,0.619117481166382,0.5905663516046366],"dir":"rtl"},{"str":"شواهدی","boundary":[0.5399003283276577,0.5747917392657348,0.6070448909772971,0.5905663516046366],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5000002051033823,0.5747917392657348,0.535658453643559,0.5905663516046366],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.8442756231993019,0.599170685607674,0.8836901790347422,0.6149452979465757],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8147958335553248,0.599170685607674,0.838682497913073,0.6149452979465757],"dir":"rtl"},{"str":"حاکی","boundary":[0.7635685540005333,0.599170685607674,0.808933072715302,0.6149452979465757],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7469573604122182,0.599170685607674,0.757957908683872,0.6149452979465757],"dir":"rtl"},{"str":"برتری","boundary":[0.6911630473011562,0.599170685607674,0.7413910931805175,0.6149452979465757],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.6431140565663206,0.599170685607674,0.6855426727842169,0.6149452979465757],"dir":"rtl"},{"str":"ابهام","boundary":[0.5982715637498609,0.599170685607674,0.6375298169042105,0.6149452979465757],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5589862181571083,0.599170685607674,0.5926732969753403,0.6149452979465757],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.5260387228398301,0.599170685607674,0.5531863835966517,0.6149452979465757],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5000002051033823,0.599170685607674,0.5204408081893678,0.6149452979465757],"dir":"rtl"},{"str":"عن","boundary":[0.8677257521653788,0.6235496319496131,0.8834668214513525,0.6393242442885149],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.8355697210089368,0.6235496319496131,0.8615123503001686,0.6393242442885149],"dir":"rtl"},{"str":"درم","boundary":[0.8079967757748292,0.6235496319496131,0.8312649883922725,0.6393242442885149],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.7828278206711488,0.6235496319496131,0.8017833739096191,0.6393242442885149],"dir":"rtl"},{"str":"نوعی","boundary":[0.7406649889579545,0.6235496319496131,0.7784865011208899,0.6393242442885149],"dir":"rtl"},{"str":"اخت","boundary":[0.7159350970856859,0.6235496319496131,0.7363499436215147,0.6393242442885149],"dir":"rtl"},{"str":"لال","boundary":[0.6805588656962541,0.6235496319496131,0.70970815839724,0.6393242442885149],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.6437387064950088,0.6235496319496131,0.6767590372128509,0.6393242442885149],"dir":"rtl"},{"str":"پزش","boundary":[0.6171050067786668,0.6235496319496131,0.6430009496286603,0.6393242442885149],"dir":"rtl"},{"str":"کی","boundary":[0.5844200187179465,0.6235496319496131,0.6108983733250745,0.6393242442885149],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.5693538628145516,0.6235496319496131,0.5800705145428553,0.6393242442885149],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.5332071977256948,0.6235496319496131,0.5631404609493416,0.6393242442885149],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5000002051033823,0.6235496319496131,0.5288787613396532,0.6393242442885149],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.8406348991570702,0.6479285782915521,0.8837096638560664,0.663703190630454],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.80997794754993,0.6479285782915521,0.8364458455284385,0.663703190630454],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7739871042713364,0.6479285782915521,0.8057871970366662,0.663703190630454],"dir":"rtl"},{"str":"استثنا،","boundary":[0.7172807727809276,0.6479285782915521,0.76977699109236,0.663703190630454],"dir":"rtl"},{"str":"کلوزاپین","boundary":[0.6547600570835257,0.6479285782915521,0.7137728972288482,0.663703190630454],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6115160864382438,0.6479285782915521,0.6505062976993553,0.663703190630454],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5896913104659668,0.6479285782915521,0.6072516351867159,0.663703190630454],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.544430892856333,0.6479285782915521,0.5855363145793637,0.663703190630454],"dir":"rtl"},{"str":"FDA","boundary":[0.5000002051033823,0.6479285782915521,0.5408814112753533,0.663703190630454],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.8441178691791238,0.6723075246334913,0.8837104842695959,0.6880821369723931],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.7982370262992144,0.6723075246334913,0.839875994495025,0.6880821369723931],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیزوفرنی","boundary":[0.7036900564772247,0.6723075246334913,0.7940042128234737,0.6880821369723931],"dir":"rtl"},{"str":"مقاوم","boundary":[0.6556180592509183,0.6723075246334913,0.6994427341101283,0.6880821369723931],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6377213252149613,0.6723075246334913,0.6513982923092384,0.6880821369723931],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5920288697256768,0.6723075246334913,0.6336673100076093,0.6880821369723931],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرفتهشده","boundary":[0.5000002051033823,0.6723075246334913,0.5877955283360577,0.6880821369723931],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8480064976751531,0.6966864709754305,0.8855215471358338,0.7124610833143322],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8408674324463788,0.6966864709754305,0.8479907047147114,0.7124610833143322],"dir":"ltr"},{"str":"تصمیمات","boundary":[0.7785147433796563,0.7210654173173695,0.8546649738800841,0.7368400296562713],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.757073879643737,0.7210654173173695,0.7727446319317252,0.7368400296562713],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.712851118677798,0.7210654173173695,0.7513248652983535,0.7368400296562713],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6507095360718896,0.7210654173173695,0.7071203690220055,0.7368400296562713],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.6177927958868242,0.7210654173173695,0.6449389714885787,0.7368400296562713],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6043120676883658,0.7210654173173695,0.6120444910257015,0.7368400296562713],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.541413648802015,0.7210654173173695,0.5979797316837551,0.7368400296562713],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5246827228811707,0.7210654173173695,0.5356832711528245,0.7368400296562713],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5000002051033823,0.7210654173173695,0.5189472453590231,0.7368400296562713],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.8213419611867225,0.7454443636593087,0.8837240210928318,0.7612189759982104],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7789715706201711,0.7454443636593087,0.8170912648520486,0.7612189759982104],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7537930794016724,0.7454443636593087,0.7739652021601487,0.7612189759982104],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7105994937462514,0.7454443636593087,0.748793479353268,0.7612189759982104],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6522685268812071,0.7454443636593087,0.706389380567275,0.7612189759982104],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.5875587950820896,0.7454443636593087,0.6480253671863303,0.7612189759982104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5752798344228429,0.7454443636593087,0.5833486819031131,0.7612189759982104],"dir":"rtl"},{"str":"متکی","boundary":[0.5244342505553581,0.7454443636593087,0.5710910884631398,0.7612189759982104],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5000002051033823,0.7454443636593087,0.5201723278618587,0.7612189759982104],"dir":"rtl"},{"str":"قضاوت","boundary":[0.8246098826345977,0.7698233100012477,0.8837127404068019,0.7855979223401495],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.7727404563942095,0.7698233100012477,0.8193113038627119,0.7855979223401495],"dir":"rtl"},{"str":"پزشک","boundary":[0.71310632405514,0.7698233100012477,0.767453990183752,0.7855979223401495],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6629027490179663,0.7698233100012477,0.7077791610861454,0.7855979223401495],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.6195934886038691,0.7698233100012477,0.6576568169185678,0.7855979223401495],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.5632597543955642,0.7698233100012477,0.614305140506072,0.7855979223401495],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.5208789250820954,0.7698233100012477,0.5579490892384306,0.7855979223401495],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5000002051033823,0.7698233100012477,0.5155878570593507,0.7855979223401495],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.8273244688287454,0.7942022563431869,0.8837375579160673,0.8099768686820886],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.7970165942359072,0.7942022563431869,0.8230813091338688,0.8099768686820886],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.7425198553880502,0.7942022563431869,0.7928039478299035,0.8099768686820886],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.7121963449957526,0.7942022563431869,0.7382618308758528,0.8099768686820886],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7004339412100812,0.7942022563431869,0.7079844695718877,0.8099768686820886],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.6437147048666012,0.7942022563431869,0.6965142680167938,0.8099768686820886],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.5845918135035965,0.7942022563431869,0.6394497896664812,0.8099768686820886],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.5478946852316381,0.7942022563431869,0.5803051528122751,0.8099768686820886],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5000002051033823,0.7942022563431869,0.5436903020967718,0.8099768686820886],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.8582702811352061,0.8185812026851259,0.8837195088184198,0.8343558150240277],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8205941247881259,0.8185812026851259,0.8539836204438845,0.8343558150240277],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8058989449178882,0.8185812026851259,0.8163647886717299,0.8343558150240277],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7781261363359041,0.8185812026851259,0.8016953845585868,0.8343558150240277],"dir":"rtl"},{"str":"اجزا","boundary":[0.7413855902509585,0.8185812026851259,0.7738794689463223,0.8343558150240277],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7181957508552909,0.8185812026851259,0.737224007761112,0.8343558150240277],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال","boundary":[0.6648423336716374,0.8185812026851259,0.7140015875001796,0.8343558150240277],"dir":"rtl"},{"str":"سرانجام","boundary":[0.5970577619330553,0.8185812026851259,0.6606078443839617,0.8343558150240277],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.5319188864340053,0.8185812026851259,0.5928379949913753,0.8343558150240277],"dir":"rtl"},{"str":"آمیز","boundary":[0.5000002051033823,0.8185812026851259,0.5276514226996116,0.8343558150240277],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.8462787067821536,0.8429601490270651,0.8837350966754793,0.8587347613659668],"dir":"rtl"},{"str":"میگذراند.","boundary":[0.762090946941806,0.8429601490270651,0.8397246281988436,0.8587347613659668],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.5,0.05428,0.90415,0.85873],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"10","boundary":[0.4785962314304525,0.9304026389133874,0.5004520478547212,0.947611306919462],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4786,0.9304,0.50045,0.94761],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/b33920de98c769a10ffe46504e96c6e7.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/3b706bfec2f6788f11086a48aa7cf596.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.11625,0.05627,0.08716,0.05036]},"elements":[{"words":[{"str":"Ճ·Â","boundary":[0.28924417352566556,0.06304389698174302,0.41230620294159265,0.08025256498781769],"dir":"ltr"},{"str":"Z»Z§Â°ËZ‡","boundary":[0.43691860882477807,0.06304389698174302,0.6830426676566322,0.08025256498781769],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.6890480946921295,0.06304389698174302,0.7136605005753149,0.08025256498781769],"dir":"ltr"},{"str":"μÂ/Y","boundary":[0.768890739377183,0.06304389698174302,0.89195276879311,0.08025256498781769],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.14112117712933203,0.05722418090325435,0.1976671951497152,0.07993962267127291],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12611150650485378,0.05627397897925357,0.13235942726931507,0.08040913585777328],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.847440543973354,0.11130494763545727,0.9127892214070502,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8255671910449625,0.11130494763545727,0.8431986692892554,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوز","boundary":[0.7651141373356266,0.11130494763545727,0.8213953593308708,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7504907447040607,0.11130494763545727,0.7609105769763249,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.704270552498095,0.11130494763545727,0.7463291622142141,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.6404599238246037,0.11130494763545727,0.7000377390223542,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6211184363025208,0.11130494763545727,0.6361732631332824,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"توانایی","boundary":[0.56962076207534,0.11130494763545727,0.6169148759432193,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"بلوک","boundary":[0.5290699176920127,0.11130494763545727,0.5653734214730936,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"بنزودیازپین","boundary":[0.4140761830939156,0.11130494763545727,0.49999856427632344,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.35681899985038545,0.11130494763545727,0.40741797402980967,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.31025254847951234,0.11130494763545727,0.34994739098242467,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"آتاکسی","boundary":[0.2453180115633363,0.11130494763545727,0.3035813101593858,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23120660357342324,0.11130494763545727,0.23864065682307165,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.17739943411499817,0.11130494763545727,0.22367344259874186,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.11627905545790355,0.11130494763545727,0.17074897602136357,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.8619315566946099,0.13568389397739639,0.9127933234746973,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"دوپامین","boundary":[0.7967765194437559,0.13568389397739639,0.8577210142772463,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7397728274936982,0.13568389397739639,0.7469473438086467,0.15145850631629815],"dir":"ltr"},{"str":"D2","boundary":[0.7469500101526174,0.13568389397739639,0.7720833786269969,0.15145850631629815],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7718493556677243,0.13568389397739639,0.778301908076766,0.15145850631629815],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.782807208973683,0.13568389397739639,0.7934787379578675,0.15145850631629815],"dir":"ltr"},{"str":"مشترک","boundary":[0.6749130562303407,0.13568389397739639,0.7354861668023767,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.6136506585017417,0.13568389397739639,0.6706696010123903,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.5684054265689875,0.13568389397739639,0.6094605986147317,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"طور،","boundary":[0.5290699176920127,0.13568389397739639,0.5641889494399652,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"روزان","boundary":[0.46959937156323656,0.13568389397739639,0.4997413646348443,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4536107182493068,0.13568389397739639,0.4633769451492025,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"ایج","boundary":[0.42663349461295974,0.13568389397739639,0.44925352623990134,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"اد","boundary":[0.4071638404209437,0.13568389397739639,0.42042009274774955,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"کن","boundary":[0.3891883854056638,0.13568389397739639,0.40282222254127203,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"د.","boundary":[0.36799693142337747,0.13568389397739639,0.38297272740324767,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"درچنی","boundary":[0.32562397576498436,0.13568389397739639,0.36366019292024143,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3047132193475012,0.13568389397739639,0.31941959844859796,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2929144985529956,0.13568389397739639,0.3003778004303069,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"واردی،","boundary":[0.23478201989478445,0.13568389397739639,0.28670109668778543,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.19380690336964346,0.13568389397739639,0.23047815751529557,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.1657911111460153,0.13568389397739639,0.1875935015044333,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"اضافی","boundary":[0.11627926056128592,0.13568389397739639,0.16146743265943198,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیستهای","boundary":[0.810099700754165,0.1600628403193355,0.9127922979577856,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"بنزودیازپین","boundary":[0.7195787561411686,0.1600628403193355,0.8055008727148919,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6945963354343355,0.1600628403193355,0.7149778796002125,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6561141919028073,0.1600628403193355,0.6899189636536297,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.5844234030549326,0.1600628403193355,0.6514653611152701,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.5290699176920127,0.1600628403193355,0.5798645907469661,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"غالبا","boundary":[0.4636341447906817,0.1600628403193355,0.5000098449623532,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4207520816539218,0.1600628403193355,0.45934522796215427,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.38624953504757714,0.1600628403193355,0.4165102069698231,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"تحملترکردن","boundary":[0.27888440926037933,0.1600628403193355,0.3820025884046853,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.2464476870501156,0.1600628403193355,0.2746510678707603,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.21169068769113072,0.1600628403193355,0.24223714463275212,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.1759565069487561,0.1600628403193355,0.20744299664245763,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.11627926056128592,0.1600628403193355,0.17174639376977965,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.8609839763771391,0.1844417866612746,0.9127996816795505,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.7918332377350973,0.1844417866612746,0.8567166230138301,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7638239796945012,0.1844417866612746,0.7875953474348746,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"حاوی","boundary":[0.7127821744221817,0.1844417866612746,0.7595335128671609,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"گیرندههای","boundary":[0.6250816089521566,0.1844417866612746,0.708540299738083,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"بنزودیازپین","boundary":[0.5413266343393278,0.1844417866612746,0.6209375685814436,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5290699176920127,0.1844417866612746,0.5369912154221336,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4675575673918438,0.1844417866612746,0.49999179586470555,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد.","boundary":[0.3971909040751991,0.1844417866612746,0.46297986500095367,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"GABA","boundary":[0.8570234576738404,0.2088207330032137,0.9125921170566024,0.22459534534211545],"dir":"ltr"},{"str":"اس","boundary":[0.8345767384049929,0.2088207330032137,0.8499410327775714,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"ت.","boundary":[0.805434792042397,0.2088207330032137,0.8283655926769888,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"کتامین","boundary":[0.8281397780687191,0.2331996793451528,0.8837143812338609,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8001809462559049,0.2331996793451528,0.8248698106280472,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7632035957585532,0.2331996793451528,0.797153165052845,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.725185234711014,0.2331996793451528,0.759705799708343,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"بیهوشی","boundary":[0.6577326880629265,0.2331996793451528,0.7209746922936505,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.64511476805884,0.2331996793451528,0.6544547429131654,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.6167502727007423,0.2331996793451528,0.6410352388121232,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5936907945124186,0.2331996793451528,0.6137901259129664,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"گلوتامات","boundary":[0.5290699176920127,0.2331996793451528,0.590730147530863,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"سیر","boundary":[0.32336722324887857,0.24019457267292194,0.3585137388500673,0.2574032406789966],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.27089849638710395,0.24019457267292194,0.3184447420722415,0.2574032406789966],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.869993346279844,0.2575786256870919,0.9128298318767576,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8432370236217566,0.2575786256870919,0.8662090126528277,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.8013477105289618,0.2575786256870919,0.8427339050248278,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"سریعا","boundary":[0.7498103819230083,0.2575786256870919,0.7977578098240419,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7312649340900281,0.2575786256870919,0.7455192089572749,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6938314823133624,0.2575786256870919,0.7307302295722158,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6494019994215865,0.2575786256870919,0.689627921954061,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"توجهی","boundary":[0.5863009818466344,0.2575786256870919,0.645680625319192,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.567131329101136,0.2575786256870919,0.5825742115313224,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.5290699176920127,0.2575786256870919,0.5629277687418344,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"تزریقی،","boundary":[0.8461740964607285,0.281957572029031,0.9127779407210205,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"علائم","boundary":[0.790266676256153,0.281957572029031,0.8419668183748018,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.7139939259844823,0.281957572029031,0.7865245026755736,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6989334972734933,0.281957572029031,0.7097436412823883,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.6649359983279433,0.281957572029031,0.6947719147836467,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.6227699650882266,0.281957572029031,0.6611938247473639,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.5765833491520711,0.281957572029031,0.6185799052012166,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5290699176920127,0.281957572029031,0.5723493977139177,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.4269532317066744,0.281957572029031,0.470935004789164,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.37541846571212495,0.281957572029031,0.42271007201179756,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3607478965319494,0.281957572029031,0.3711573368556421,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.3247589273869484,0.281957572029031,0.3565443361726478,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.2805827526625879,0.281957572029031,0.3205386425027535,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.23053906017860096,0.281957572029031,0.27634993918684714,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21843832189370446,0.281957572029031,0.22631558437030183,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.17447550169155862,0.281957572029031,0.2143490326298971,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.1297613021145634,0.281957572029031,0.17024155025340523,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.11627926056128592,0.281957572029031,0.12551814241968665,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"آنتیبیوتیک","boundary":[0.8167040296661533,0.3063365183709701,0.9127884009935207,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"ماینوسایکلین","boundary":[0.7041639150241982,0.3063365183709701,0.810831304519043,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5805910669272847,0.3063365183709701,0.5877655832422333,0.32211113070987185],"dir":"ltr"},{"str":"Minocycline","boundary":[0.5877698904132628,0.3063365183709701,0.6913378688527951,0.32211113070987185],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6911417900192591,0.3063365183709701,0.6983163063342077,0.32211113070987185],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.5290699176920127,0.3063365183709701,0.57473187860341,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.4712440955863802,0.3063365183709701,0.4999872835902936,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"فرق","boundary":[0.4317350310423968,0.3063365183709701,0.46695743489505875,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.38388236379279367,0.3063365183709701,0.4274975951628418,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.3352667929577596,0.3063365183709701,0.3796923039057836,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.28797472668424096,0.3063365183709701,0.3310048630011957,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.23680338315907443,0.3063365183709701,0.28373202012474386,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21781709226005616,0.3063365183709701,0.23254252305874773,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.1681658909826677,0.3063365183709701,0.21361353190075455,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.11627926056128592,0.3063365183709701,0.16394241517436864,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8861940763214572,0.3307154647129092,0.9125590954120424,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.8362695904861918,0.3307154647129092,0.8818524448888413,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.8045893932836846,0.3307154647129092,0.8319639842855648,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7657499710184008,0.3307154647129092,0.8038516364173363,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.7151653637617531,0.3307154647129092,0.7614312245434617,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"ضدافسردگی","boundary":[0.6137649826198394,0.3307154647129092,0.7108591456799404,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.582426160398892,0.3307154647129092,0.6094626876617614,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.5290699176920127,0.3307154647129092,0.5781238654408137,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهرشده","boundary":[0.4270145709468222,0.3307154647129092,0.4999963081391175,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4115978496371168,0.3307154647129092,0.41832414128341394,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38162056838399033,0.3307154647129092,0.4012812808296021,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.3171707213561991,0.3307154647129092,0.37207784083567325,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.25538107306848745,0.3307154647129092,0.30843446639278527,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.22344577784432246,0.3307154647129092,0.2466388683215775,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"یابند.","boundary":[0.180215339678115,0.3307154647129092,0.22295393993342344,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"تهوعی","boundary":[0.11627926056128592,0.3307154647129092,0.17154785369565528,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8920595081346434,0.3550944110548483,0.912786965269844,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"یافتههای","boundary":[0.8110941735853597,0.3550944110548483,0.8881657399412172,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر،","boundary":[0.7543831542363002,0.3550944110548483,0.8068522989012612,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7155670963446891,0.3550944110548483,0.7501758761503735,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.6803514334212295,0.3550944110548483,0.7115259896750957,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6286972524239759,0.3550944110548483,0.6763843965550835,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.5614889515170619,0.3550944110548483,0.6244639110343567,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5290699176920127,0.3550944110548483,0.5575040148987097,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4758804575446253,0.3550944110548483,0.49997600290426386,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4505075329287142,0.3550944110548483,0.46486373956792915,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"SSRIs","boundary":[0.3845015680153581,0.3550944110548483,0.4380622652848168,0.3708690233937501],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.3575865207185724,0.3550944110548483,0.37326949148718414,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"ونلافکسین","boundary":[0.25797464979126644,0.3550944110548483,0.3452324744287358,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.16983380472927379,0.3550944110548483,0.17700832104422234,0.3708690233937501],"dir":"ltr"},{"str":"Effexor","boundary":[0.17701221800848715,0.3550944110548483,0.24004869154297223,0.3708690233937501],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.23981446348031724,0.3550944110548483,0.2469889797952658,0.3708690233937501],"dir":"ltr"},{"str":"ظاهر","boundary":[0.11624596215071605,0.3550944110548483,0.15883452054007824,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.8530091318391104,0.37947335739678745,0.9127779407210205,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"ایمنی","boundary":[0.7995047126396695,0.37947335739678745,0.8491954819826933,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7876409578528633,0.37947335739678745,0.7957543599851505,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخهای","boundary":[0.7057348222042963,0.37947335739678745,0.7834290824289982,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"التهابی","boundary":[0.6439463084260257,0.37947335739678745,0.7014929475201976,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6247508172041143,0.37947335739678745,0.6401959557715067,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالهای","boundary":[0.5290699176920127,0.37947335739678745,0.6205472568448126,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"میشود،","boundary":[0.4332876560504396,0.37947335739678745,0.5000020510338236,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.38153165195940275,0.37947335739678745,0.4278056604431464,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.32155964714014096,0.37947335739678745,0.37603182384080697,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.2731316620142383,0.37947335739678745,0.31600954961348265,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2566776533711817,0.37947335739678745,0.26759735744802166,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"میرتازاپین","boundary":[0.17473700618796906,0.37947335739678745,0.25113883653055324,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"Rem-","boundary":[0.11627905545790355,0.37947335739678745,0.16225913171534112,0.3952479697356892],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.16201710972415648,0.37947335739678745,0.16919162603910504,0.3952479697356892],"dir":"ltr"},{"str":"خلقی","boundary":[0.8657867546539671,0.40385230373872655,0.9127666600349905,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.8191730914018148,0.40385230373872655,0.8622901023260773,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.7699441503489833,0.40385230373872655,0.815482023714053,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.45411857846947756,0.40385230373872655,0.4612930947844261,0.4196269160776283],"dir":"ltr"},{"str":"eron","boundary":[0.46129699174869093,0.40385230373872655,0.4997641311102861,0.4196269160776283],"dir":"ltr"},{"str":"نمونههایی","boundary":[0.3683595649781566,0.40385230373872655,0.44826533814369124,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3521723881967715,0.40385230373872655,0.363023962228161,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.30358897787044936,0.40385230373872655,0.3469354478124698,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.25059806172903976,0.40385230373872655,0.29826379986832363,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"زود","boundary":[0.22192411585059446,0.40385230373872655,0.24524908780270693,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.18357125479548062,0.40385230373872655,0.2166660855404166,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17050809674902348,0.40385230373872655,0.1783207775879432,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.15381731732329776,0.40385230373872655,0.16466889135468732,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.11627926056128592,0.40385230373872655,0.14856458397855438,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.45437418730911294,0.42823125008066565,0.5000098449623531,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"محدود،","boundary":[0.39564110808921155,0.42823125008066565,0.45037257029405664,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.3349851229050464,0.42823125008066565,0.391733308173985,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.28865517183166944,0.42823125008066565,0.3311154137242877,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.23788447235598822,0.42823125008066565,0.2846795977512465,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"زود","boundary":[0.21142856556847478,0.42823125008066565,0.23387364401026334,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.18128353166863853,0.42823125008066565,0.2075151930330483,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.1555243186322302,0.42823125008066565,0.1773822245102644,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"پایدار","boundary":[0.11627926056128592,0.42823125008066565,0.15153817281600793,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7219543161002382,0.45960523315594065,0.7874197789395744,0.4768139011620153],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.6674786025896353,0.45960523315594065,0.7170209143918992,0.4768139011620153],"dir":"rtl"},{"str":"مشتملاند","boundary":[0.42306756720725064,0.45261019642260475,0.5000030765507353,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.40071285550483626,0.45261019642260475,0.4191025086194695,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"خشکی","boundary":[0.3406959947294742,0.45261019642260475,0.3968727887291589,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.2946351716937037,0.45261019642260475,0.33671965854388897,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.249262040199036,0.45261019642260475,0.29067641044468456,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23569704880194958,0.45261019642260475,0.24524908780270693,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"مهار","boundary":[0.2021956674306694,0.45261019642260475,0.23179574164357547,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.13940943952029788,0.45261019642260475,0.19829436027229524,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.11627926056128592,0.45261019642260475,0.13543386543987498,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"آدرنرژیک","boundary":[0.42583151841257005,0.47698914276454385,0.49999630813911744,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.40466621053283075,0.47698914276454385,0.4216722488970565,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.34719443473138045,0.47698914276454385,0.4004442539261914,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"ضدموسکارینی.","boundary":[0.22773287240818346,0.47698914276454385,0.34304135499498517,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.17855863528910623,0.47698914276454385,0.22372553885786128,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1635683423274511,0.47698914276454385,0.17441991635884066,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.11627926056128592,0.47698914276454385,0.15954069148554328,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.8397438888374009,0.5013680891064829,0.8837256619198905,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.7887209972324479,0.5013680891064829,0.8355007291425242,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"خطرات","boundary":[0.7323698069314163,0.5013680891064829,0.7844601371321214,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"اجتناب","boundary":[0.6742314072710676,0.5013680891064829,0.7281266472365395,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"ناپذیر","boundary":[0.631654182796777,0.5013680891064829,0.6699882475761907,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5798513540010927,0.5013680891064829,0.6274194507741627,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.5290699176920127,0.5013680891064829,0.5756185405253518,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.4523395945486574,0.5013680891064829,0.5000053326879413,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43210135571770364,0.5013680891064829,0.447624595177199,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.3872096240720046,0.5013680891064829,0.42747728992798817,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.3345101406718171,0.5013680891064829,0.38254406133411545,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"دیرتر","boundary":[0.2873346258698843,0.5013680891064829,0.329845208477333,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهر","boundary":[0.24024861841703055,0.5013680891064829,0.2826377935798539,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.17093295375534037,0.5013680891064829,0.23553867326826086,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"(اثرات","boundary":[0.11627926056128592,0.5013680891064829,0.16625721194768223,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.8550438027160829,0.525747035448422,0.9127937336814621,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکان","boundary":[0.7889659432097832,0.525747035448422,0.8508537428290729,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"معالج","boundary":[0.7416072616316819,0.525747035448422,0.7847331297340424,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.713002973699455,0.525747035448422,0.7373519922717044,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6997024409353534,0.525747035448422,0.7087644777350023,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"شایعترین","boundary":[0.6212168554791927,0.525747035448422,0.6957443099194149,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.5740837328357684,0.525747035448422,0.6169690232361622,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.5290699176920127,0.525747035448422,0.5698405731408918,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.45232605772542156,0.525747035448422,0.49999179586470544,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"دیر","boundary":[0.4203900307992175,0.525747035448422,0.4483149731622223,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز).","boundary":[0.37240090232866485,0.525747035448422,0.41640191238393703,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"گاهی","boundary":[0.32504057128170355,0.525747035448422,0.3685311931479061,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"برعکس","boundary":[0.2579100416379355,0.525747035448422,0.32103048041365245,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.21127869021611106,0.525747035448422,0.2538810687527048,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.16036611031392894,0.525747035448422,0.20730311613568816,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"اوایل","boundary":[0.11627926056128592,0.525747035448422,0.15635502575072965,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9045249908216236,0.5501259817903611,0.9127824529954323,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.8739103072073289,0.5501259817903611,0.8993967909524796,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"اثراتی","boundary":[0.8213866933733909,0.5501259817903611,0.8686794828933524,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7923097836749191,0.5501259817903611,0.8162761840105504,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"پیامدهای","boundary":[0.7141068903755352,0.5501259817903611,0.7870682317422096,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"طبی","boundary":[0.6699013020396747,0.5501259817903611,0.7090307019253053,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"جدی","boundary":[0.6209085755346624,0.5501259817903611,0.6646818128677761,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.5687278796951677,0.5501259817903611,0.6158364423587709,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.5290699176920127,0.5501259817903611,0.5636858308430365,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.45196238747681905,0.5501259817903611,0.4999963081391174,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.40479000805740745,0.5501259817903611,0.44800362622780004,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"مثلا","boundary":[0.36612389474914825,0.5501259817903611,0.40092029887664865,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.35867638583227873,0.5501259817903611,0.36657286605313405,0.565900594129263],"dir":"ltr"},{"str":"بیماران","boundary":[0.30583063087462947,0.5501259817903611,0.3546153388615531,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.25827049930611706,0.5501259817903611,0.3018713632606515,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.21613822527076704,0.5501259817903611,0.25431875937066073,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.16480244937911054,0.5501259817903611,0.2121222252076159,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"تیپیک","boundary":[0.11627926056128592,0.5501259817903611,0.16090114222073637,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.8635574582729927,0.5745049281323003,0.9127869652698443,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظات","boundary":[0.7838007106784499,0.5745049281323003,0.8593684046443609,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.7289641457315753,0.5745049281323003,0.7795575509835733,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.704465478278706,0.5745049281323003,0.7247289046043659,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.6564823758717908,0.5745049281323003,0.700215973861625,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.6105899564389716,0.5745049281323003,0.6522392161769138,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"مشتملاند","boundary":[0.5290699176920127,0.5745049281323003,0.606335848584479,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48462483514815646,0.5745049281323003,0.4995379020795432,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"اوائ","boundary":[0.462598167606382,0.5745049281323003,0.48056378817743084,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.44776487241678836,0.5745049281323003,0.46215145243960215,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.4024313384802328,0.5745049281323003,0.4436060046066219,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.39456660629790447,0.5745049281323003,0.39828923268773625,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.38935492935213994,0.5745049281323003,0.3941153788567127,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"SSRIs","boundary":[0.3333321710808333,0.5745049281323003,0.3857647997473126,0.590279540471202],"dir":"ltr"},{"str":"وزن","boundary":[0.3005467575382743,0.5745049281323003,0.3295000194848213,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.2767340023591426,0.5745049281323003,0.29658748992429634,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.24287101322423524,0.5745049281323003,0.2727852424014324,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2310890500510628,0.5745049281323003,0.2388912931563154,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.21791642577441156,0.5745049281323003,0.22725188131077464,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"گذشت","boundary":[0.1611004406603081,0.5745049281323003,0.21405347865591648,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"زمان،","boundary":[0.11627926056128592,0.5745049281323003,0.1570837580682543,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8933300380056567,0.5988838744742394,0.9127779407210204,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال","boundary":[0.8344530633815285,0.5988838744742394,0.8890433773143352,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"وقوع","boundary":[0.7903847403937133,0.5988838744742394,0.830219111943375,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.7605446649457732,0.5988838744742394,0.7861612645854142,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.7337362256892591,0.5988838744742394,0.7563373868598466,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7115669002221654,0.5988838744742394,0.7294870979717326,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6762155230015331,0.5988838744742394,0.7073340867464245,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6268552387286497,0.5988838744742394,0.6719736483174343,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5733247425914453,0.5988838744742394,0.6226612574067958,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار،","boundary":[0.5290699176920127,0.5988838744742394,0.5690667180792479,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"رخداده","boundary":[0.45080349250039464,0.5988838744742394,0.4995360561491018,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.42304604444380817,0.5988838744742394,0.44436222077738274,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"معک","boundary":[0.38950198847729184,0.5988838744742394,0.41615824956569347,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"وس،","boundary":[0.34520149720176124,0.5988838744742394,0.38306071675427994,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.33316173017009215,0.5988838744742394,0.3383508457437971,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.32567361078351537,0.5988838744742394,0.33271275886610635,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3195211246228661,0.5988838744742394,0.3252291517539415,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2984709956996131,0.5988838744742394,0.3130843651742661,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.28209632065042384,0.5988838744742394,0.2915720969154502,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"زای","boundary":[0.2646157695786561,0.5988838744742394,0.28164960548364404,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.23529360248469328,0.5988838744742394,0.25816998558123216,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.2003471205846157,0.5988838744742394,0.2284070235602255,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.16226379142828667,0.5988838744742394,0.19319549018682866,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.1372929224975849,0.5988838744742394,0.15513896779671793,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"د.","boundary":[0.11627926056128592,0.5988838744742394,0.1308539069117789,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"سیر","boundary":[0.879441257365775,0.6232628208161785,0.912786965269844,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.8289638736580663,0.6232628208161785,0.875019228442096,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8163548566511063,0.6232628208161785,0.8245629759680365,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.7728248417680521,0.6232628208161785,0.8118631796356952,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"آن.","boundary":[0.7442313677082172,0.6232628208161785,0.76838290340246,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.6959286787807719,0.6232628208161785,0.7399104518632617,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.6436739362613656,0.6232628208161785,0.6915388701675079,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.588504676599528,0.6232628208161785,0.6392799640658874,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5443819564075785,0.6232628208161785,0.5840767989104908,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5290699176920127,0.6232628208161785,0.5399873656316466,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.4403309309952091,0.6232628208161785,0.49999630813911744,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.3893708051303512,0.6232628208161785,0.436332628461376,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.32517378324911644,0.6232628208161785,0.3853597205671519,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.30231271306467095,0.6232628208161785,0.3211838977436577,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.26058599914672714,0.6232628208161785,0.2983720944542096,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.2092634461851868,0.6232628208161785,0.2565861772626492,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.17470477711742127,0.6232628208161785,0.2053041785712088,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"بگذارد.","boundary":[0.11627926056128592,0.6232628208161785,0.17071985134106843,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.8669385729615928,0.6476417671581176,0.9127892214070501,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.832265643062802,0.6476417671581176,0.8627052315719738,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکولوژیکی","boundary":[0.726975409519744,0.6476417671581176,0.8280193781675653,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.6673460306601042,0.6476417671581176,0.7227164302166507,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6107216186344625,0.6476417671581176,0.6631115413724288,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.5593259897694005,0.6476417671581176,0.6064599361308067,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.5290699176920127,0.6476417671581176,0.555078667402304,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههای","boundary":[0.4239883876830184,0.6476417671581176,0.4999985642763234,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.3833226889936948,0.6476417671581176,0.4200139880506768,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.33830736382673676,0.6476417671581176,0.37934711491327194,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"جدی","boundary":[0.2913568497563265,0.6476417671581176,0.33430784787071915,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.23847762493319116,0.6476417671581176,0.28738245012398494,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"از:","boundary":[0.21939095694454017,0.6476417671581176,0.23448956946749006,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"آگرانولوسیتوز","boundary":[0.11627926056128592,0.6476417671581176,0.21166874162921817,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9045272469588296,0.6720207135000567,0.9127847091326383,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"یایک","boundary":[0.855929784543994,0.6720207135000567,0.900240586267508,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.8007053108254866,0.6720207135000567,0.8516659522232181,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.7544047052655807,0.6720207135000567,0.7964469941073797,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7025741088334767,0.6720207135000567,0.7501713638759616,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.68284934504383,0.6720207135000567,0.6983388677062673,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6600462789007715,0.6720207135000567,0.6786450460354542,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.6133096703158993,0.6720207135000567,0.6558129375111524,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.5689713671537641,0.6720207135000567,0.6090477255060412,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"بری","boundary":[0.5290699176920127,0.6720207135000567,0.5647823135251324,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4928215867207866,0.6720207135000567,0.4999961030357351,0.6877953258389584],"dir":"ltr"},{"str":"کلوزاپین)","boundary":[0.42207872179176725,0.6720207135000567,0.4932596875455073,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"سندرم","boundary":[0.36372205847250505,0.6720207135000567,0.41473031981770403,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"استیون","boundary":[0.3000914761085325,0.6720207135000567,0.3563572818879356,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"جانسون","boundary":[0.22938788880076147,0.6720207135000567,0.29209798198782094,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.214809489723295,0.6720207135000567,0.22198400603824356,0.6877953258389584],"dir":"ltr"},{"str":"لاموتریژی","boundary":[0.15140957299526825,0.6720207135000567,0.21479800393388288,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"ن)،","boundary":[0.11633934247600981,0.6720207135000567,0.1449773258210801,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.8688866762342653,0.6963996598419958,0.9127849142360206,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.8257580310007077,0.6963996598419958,0.8646344339864508,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8110244784430616,0.6963996598419958,0.8215016028829331,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"شایعترین","boundary":[0.7317256200669107,0.6963996598419958,0.80682091808376,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.6840209917111044,0.6963996598419958,0.7274793409618118,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.6324205289814262,0.6963996598419958,0.6797778320162278,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"TCAs","boundary":[0.5802118307733012,0.6963996598419958,0.6286962193293529,0.7121742721808976],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5654811661087688,0.6963996598419958,0.5756952491903544,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"وق","boundary":[0.5467896193076119,0.6963996598419958,0.561128752833716,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"فه","boundary":[0.5290699176920127,0.6963996598419958,0.5462707077502414,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"نارسایی","boundary":[0.4396437880593568,0.6963996598419958,0.49998830910720543,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"کبدی","boundary":[0.3894727700859687,0.6963996598419958,0.43565681281650015,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3790052075748781,0.6963996598419958,0.3854983704536271,0.7121742721808976],"dir":"ltr"},{"str":"نفازودون)،","boundary":[0.29754877464854085,0.6963996598419958,0.37943284812709843,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"سکته","boundary":[0.24832581143211155,0.6963996598419958,0.29364097473331435,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"مغزی","boundary":[0.1979099028227247,0.6963996598419958,0.244319559273852,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"(فنلزین)","boundary":[0.1277594652307387,0.6963996598419958,0.1939355031903831,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11627926056128592,0.6963996598419958,0.12385988157330702,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"گیرندههای","boundary":[0.8290282082355253,0.7207786061839349,0.9128366002883752,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"استیل","boundary":[0.7769072242731282,0.7207786061839349,0.8247863335514266,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"کولین","boundary":[0.7257796025879285,0.7207786061839349,0.772640234310104,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"موسکارینی","boundary":[0.6365023659489645,0.7207786061839349,0.7215206774974926,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6159690053411634,0.7207786061839349,0.6322475843949141,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"گیرندههای","boundary":[0.5290699176920127,0.7207786061839349,0.6118724092879015,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"بلوک","boundary":[0.45723734734121463,0.7207786061839349,0.4999917958647054,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی","boundary":[0.41529973990279134,0.7207786061839349,0.45325816978047767,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"(تیوریدازین).","boundary":[0.31503184545554797,0.7207786061839349,0.4113639580030313,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29698275986461065,0.7207786061839349,0.3111621362747892,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"مجموع","boundary":[0.2420649702676182,0.7207786061839349,0.29308145270623653,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.20646152179558672,0.7207786061839349,0.23812420650628946,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.1605476228754642,0.7207786061839349,0.20254717890552731,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.11627926056128592,0.7207786061839349,0.15657161492250168,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"هیستامین","boundary":[0.8360124295803019,0.745157552525874,0.9127892214070502,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.8173843575854409,0.745157552525874,0.8280558865696254,0.7609321648647758],"dir":"ltr"},{"str":"ناشی","boundary":[0.7660436482047814,0.745157552525874,0.8089459942283909,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.6874479002502714,0.745157552525874,0.7578422303762211,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"وقتی","boundary":[0.6372565240802497,0.745157552525874,0.6793196310600359,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.5850936824008467,0.745157552525874,0.6290686870717185,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.5290699176920127,0.745157552525874,0.5769090510071602,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"تهدید","boundary":[0.45295026750810163,0.745157552525874,0.5000034867575002,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.41100822083656974,0.745157552525874,0.44902832272607,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.36843936205275035,0.745157552525874,0.4070980127533283,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.34909795532438126,0.745157552525874,0.3644637879723274,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.2814437930801089,0.745157552525874,0.3451467412149093,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"روانگردان","boundary":[0.20452019063504073,0.745157552525874,0.2775705094152707,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.19582163389456456,0.745157552525874,0.20041061697148446,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.18521778902655883,0.745157552525874,0.19537040645337284,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.16419017408637443,0.745157552525874,0.18477332999698498,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.14523226932535346,0.745157552525874,0.16003252939644227,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"ت.","boundary":[0.11627926056128592,0.745157552525874,0.13879550987675338,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.8604266336020806,0.7695364988678131,0.9127824529954323,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"تظاهرات","boundary":[0.7875030318334282,0.7695364988678131,0.8561624336746937,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیزم","boundary":[0.7294675831034161,0.7695364988678131,0.7832598721385514,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.7019404840456835,0.7695364988678131,0.7252478161617363,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"فرضی","boundary":[0.6520604799738197,0.7695364988678131,0.6976913563281572,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"داروست،","boundary":[0.5773621167823715,0.7695364988678131,0.6478013942927933,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"تحمل","boundary":[0.5290699176920127,0.7695364988678131,0.573154838696445,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.484478837262423,0.7695364988678131,0.500000615310147,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4411008718944784,0.7695364988678131,0.4791945179967963,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"هالوپریدول","boundary":[0.351363911040351,0.7695364988678131,0.43582704862385885,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.338227544802749,0.7695364988678131,0.34603278782670405,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.29445139538930754,0.7695364988678131,0.332335778849329,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.17203497422875996,0.7695364988678131,0.28911721453198486,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.11627905545790355,0.7695364988678131,0.16662250107166515,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.8688227881496224,0.7939154452097522,0.9128050143674918,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.8172205224181179,0.7939154452097522,0.8645800815901254,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.7686284387316382,0.7939154452097522,0.8129596623177912,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7252138484135517,0.7939154452097522,0.764387284410707,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"اجتناب","boundary":[0.6664770636941876,0.7939154452097522,0.720949874784385,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"ناپذیر","boundary":[0.617344334819373,0.7939154452097522,0.6622339039993107,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.5705245958098417,0.7939154452097522,0.613095235653531,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"مثلا","boundary":[0.536740784192272,0.7939154452097522,0.5663345359228318,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5290699176920127,0.7939154452097522,0.536966397912868,0.809690057548654],"dir":"ltr"},{"str":"دوپامین،","boundary":[0.4314232390723336,0.7939154452097522,0.49999835917294105,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.36908222822633,0.7939154452097522,0.4275154391571071,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"بلند","boundary":[0.34028217461820975,0.7939154452097522,0.365083610393819,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"مدت،","boundary":[0.29523828504625677,0.7939154452097522,0.3363900574084367,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.26330466900393146,0.7939154452097522,0.29133048513103027,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"دیسکینزی","boundary":[0.17794739572102006,0.7939154452097522,0.2593971191178913,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"دیررس،","boundary":[0.11627905545790355,0.7939154452097522,0.1739729960886785,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"بلوک","boundary":[0.8698307995188452,0.8182943915516913,0.9127586610030785,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.8036191922771231,0.8182943915516913,0.8644141529537963,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.7504209594769092,0.8182943915516913,0.7982168311937633,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"SSRIs","boundary":[0.6914231918598569,0.8182943915516913,0.7449838891293156,0.834069003890593],"dir":"ltr"},{"str":"ممکن","boundary":[0.6349549490420647,0.8182943915516913,0.6857405975481943,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5898162862723546,0.8182943915516913,0.6295131461012924,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"تهوع","boundary":[0.5427217908840131,0.8182943915516913,0.5843836335705013,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5290699176920127,0.8182943915516913,0.5373273798658215,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4855297512711282,0.8182943915516913,0.4999915907613232,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"خوبی","boundary":[0.4429612518396201,0.8182943915516913,0.48146870430040256,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"شناختهشده","boundary":[0.3533836051490325,0.8182943915516913,0.4389766161633771,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.30562129206611205,0.8182943915516913,0.34947339706579095,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"قرائنی","boundary":[0.2580902003654942,0.8182943915516913,0.3017515828853533,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2401326312888547,0.8182943915516913,0.2540906844094766,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.19270691669446907,0.8182943915516913,0.23621305318946012,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.15896923244161218,0.8182943915516913,0.18868977908314685,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.11627905545790355,0.8182943915516913,0.155059797891127,0.834069003890593],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.856847684075158,0.8426733378936304,0.9128066551945508,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"کارکرد","boundary":[0.8017868167163944,0.8426733378936304,0.8525610233838365,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی","boundary":[0.7465866156834747,0.8426733378936304,0.797576703537418,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7006080875779722,0.8426733378936304,0.7423780506564334,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.6618682075573432,0.8426733378936304,0.6963979743989958,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"وقفه","boundary":[0.6202541988466705,0.8426733378936304,0.6576781476703332,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"D2","boundary":[0.5918682661995779,0.8426733378936304,0.6170016346739574,0.8584479502325322],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.5291085501784161,0.8426733378936304,0.5873549662707488,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.47587286871947804,0.8426733378936304,0.4999684140791165,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"حاکی","boundary":[0.4277476284309165,0.8426733378936304,0.47181182174875236,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.38536619942105343,0.8426733378936304,0.4237403063013912,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.32650562730429983,0.8426733378936304,0.38134974433863383,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3128606331066184,0.8426733378936304,0.3225954192210584,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.1928943047104962,0.8426733378936304,0.3100789853125468,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"دوپامین","boundary":[0.12900703922596995,0.8426733378936304,0.18891990507815462,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.11627905545790355,0.8426733378936304,0.12499225734731591,0.8584479502325322],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.8742974256888467,0.8670522842355695,0.9127711723094022,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8138965496493086,0.8670522842355695,0.8700873125098705,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7704476056828085,0.8670522842355695,0.8096860072319451,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.7239012023271413,0.8670522842355695,0.7662057309987097,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوز","boundary":[0.6631412479007068,0.8670522842355695,0.7196683888514004,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.6145118391369614,0.8670522842355695,0.6589376875414052,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5709076003492151,0.8670522842355695,0.6102276852647578,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.5290699176920127,0.8670522842355695,0.5666436267200482,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.4431595987527951,0.8670522842355695,0.5000051275845588,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"مختصری","boundary":[0.3701657733942862,0.8670522842355695,0.439143570316618,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35165327153601866,0.8670522842355695,0.36619137376194466,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.3157720303686799,0.8670522842355695,0.34775196437764455,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"سرطان","boundary":[0.2550487831745706,0.8670522842355695,0.3118184670983409,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"پستان","boundary":[0.20199120450204072,0.8670522842355695,0.2510900219255516,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.15864512221671045,0.8670522842355695,0.19803244325302166,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.11627905545790355,0.8670522842355695,0.15473491413346896,0.8828268965744712],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.8784288670704468,0.8914312305775086,0.9125191002524823,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8573313996995303,0.8914312305775086,0.8722177213424427,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"هرمی","boundary":[0.8109294257845784,0.8914312305775086,0.8529954323476747,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7924961328674651,0.8914312305775086,0.8065934584327229,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"وج","boundary":[0.7694664645714672,0.8914312305775086,0.7881382560879812,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.746375380297673,0.8914312305775086,0.7632508065690511,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"آورد،","boundary":[0.7061282879831657,0.8914312305775086,0.7420431168330397,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.6845792866911748,0.8914312305775086,0.7018500325088861,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.6108007441150711,0.8914312305775086,0.6805311767396356,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"گیرندههای","boundary":[0.5290699176920127,0.8914312305775086,0.6065140834237497,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.47588004733786055,0.8914312305775086,0.4999755926974991,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4566703209252623,0.8914312305775086,0.4718190003671349,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"دوز","boundary":[0.4302704235114719,0.8914312305775086,0.4527749462116379,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.3977891335827071,0.8914312305775086,0.4263691163530977,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3861218847360012,0.8914312305775086,0.393828849431556,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"فزاینده","boundary":[0.3291930969233613,0.8914312305775086,0.38233157422999053,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.29957056084888817,0.8914312305775086,0.3252828888401198,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.2524931341642755,0.8914312305775086,0.2956552950514707,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.21654835619894208,0.8914312305775086,0.24820647347295402,0.9072058429164104],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.49888362228981514,0.9324351260104714,0.5209855627729156,0.9496437940165461],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11625,0.05627,0.91284,0.94964],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/d527d3645f638638c50c2c4d955bb2e0.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/1dcd930e7165d94a1f58a645a46d68bc.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.10235,0.05428,0.09585,0.05239]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.8448926850949559,0.054283936568849625,0.9041545002758639,0.07699937833686818],"dir":"rtl"},{"str":"½YÁ","boundary":[0.7931632889557981,0.060968961836910536,0.8916129124885398,0.0781776298429852],"dir":"ltr"},{"str":"اول","boundary":[0.803209867933932,0.054283936568849625,0.8378424765002799,0.07699937833686818],"dir":"rtl"},{"str":"ևZÀ‹ÁY{","boundary":[0.5656462089716322,0.060968961836910536,0.7871578619203009,0.0781776298429852],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.648999813355922,0.11978552263441755,0.6596385257989289,0.1384282463076651],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6389210331467576,0.11978552263441755,0.6475599876117557,0.1384282463076651],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.6198226993735547,0.11978552263441755,0.6376145246011252,0.1384282463076651],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.5636585520931825,0.11978552263441755,0.5828562286820672,0.1384282463076651],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5827093746602976,0.11978552263441755,0.5891086001899257,0.1384282463076651],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5891018317783079,0.11978552263441755,0.5988339872712841,0.1384282463076651],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5985605844625983,0.11978552263441755,0.6052797712687079,0.1384282463076651],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6052785406484138,0.11978552263441755,0.61501069614139,0.1384282463076651],"dir":"ltr"},{"str":"واژه","boundary":[0.5355828408166278,0.11978552263441755,0.5635067755902362,0.1384282463076651],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.5033441174205676,0.11978552263441755,0.5313186711762063,0.1384282463076651],"dir":"rtl"},{"str":"تداخلهای","boundary":[0.42482344429456737,0.11978552263441755,0.4982320088440578,0.1384282463076651],"dir":"rtl"},{"str":"گیرندههای","boundary":[0.3447184723834756,0.11978552263441755,0.41972950965934375,0.1384282463076651],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.3098468082837154,0.11978552263441755,0.33962453774825196,0.1384282463076651],"dir":"rtl"},{"str":"تداخل","boundary":[0.8001091149994154,0.1750738045711958,0.8367582179797727,0.18798030557575182],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.7575614218212461,0.1750738045711958,0.7963784895776715,0.18798030557575182],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5796611281916649,0.1750738045711958,0.5843076107489356,0.18798030557575182],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5722700227049444,0.1750738045711958,0.5789707502066416,0.18798030557575182],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5592026811114141,0.1750738045711958,0.5715814906503622,0.18798030557575182],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.545007476018287,0.1750738045711958,0.5585196868481558,0.18798030557575182],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهها","boundary":[0.26240701125402255,0.1750738045711958,0.306096492937265,0.18798030557575182],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2528580130814937,0.1750738045711958,0.25867823176272,0.18798030557575182],"dir":"rtl"},{"str":"توضیحات","boundary":[0.18932719080336022,0.1750738045711958,0.24912923359019112,0.18798030557575182],"dir":"rtl"},{"str":"داروی","boundary":[0.7045738054266252,0.20562791561442822,0.7276889566185833,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.693043762072884,0.20562791561442822,0.7040630980045491,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.683702485237684,0.20562791561442822,0.6887623856805021,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6761518374564134,0.20562791561442822,0.6831815226464898,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.670635348747536,0.20562791561442822,0.6718187952637525,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6638646758351157,0.20562791561442822,0.6701266923592835,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6547747041896467,0.20562791561442822,0.6595228474912779,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6500368160571335,0.20562791561442822,0.654261945733747,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.6401959557715066,0.20562791561442822,0.649528159668881,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"دهای","boundary":[0.6117645249087802,0.20562791561442822,0.6396872993832541,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.5785170881974987,0.20562791561442822,0.6076214365851106,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"واب","boundary":[0.5650399233733763,0.20562791561442822,0.574376229338398,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5544955584862549,0.20562791561442822,0.5645251138836529,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5497576703537417,0.20562791561442822,0.5539828000303552,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"هش","boundary":[0.5328345902752282,0.20562791561442822,0.5492367077625476,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.5196725369119274,0.20562791561442822,0.5323259338869757,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5105521040652614,0.20562791561442822,0.5154049048422856,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"اث","boundary":[0.5030351198521614,0.20562791561442822,0.5071125750934758,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.4836867533524717,0.20562791561442822,0.502526463463909,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4754753783644646,0.20562791561442822,0.4794523329484226,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4649289624435196,0.20562791561442822,0.47495851784091764,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.4578918653947522,0.20562791561442822,0.46441415295379634,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.450339914429536,0.20562791561442822,0.45736885176973446,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.44138924725007633,0.20562791561442822,0.4460061243869972,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.4227904725376826,0.20562791561442822,0.44087033569270584,0.21996847228615712],"dir":"rtl"},{"str":"ًً","boundary":[0.6919271308703151,0.22435668262770608,0.7611198439573467,0.23869723929943495],"dir":"ltr"},{"str":"معمولا","boundary":[0.6912502897085275,0.22570469495484868,0.7282078681759541,0.24004525162657755],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6553592488293725,0.22570469495484868,0.6871154055201525,0.24004525162657755],"dir":"rtl"},{"str":"نوروترانسمیتر","boundary":[0.5793479353268015,0.22570469495484868,0.651216160505703,0.24004525162657755],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.5517287138582202,0.22570469495484868,0.5752027959693082,0.24004525162657755],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5372976398753792,0.22570469495484868,0.547583574500727,0.24004525162657755],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.4983936303093574,0.22570469495484868,0.5331525005178861,0.24004525162657755],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.46674002530975733,0.22570469495484868,0.49425054198568785,0.24004525162657755],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.4225706131064252,0.22570469495484868,0.4625969369860878,0.24004525162657755],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیستهای","boundary":[0.3325105269310996,0.23038086367436605,0.4063887652571278,0.24472142034609493],"dir":"rtl"},{"str":"مشتملاند","boundary":[0.2715620058290381,0.23038086367436605,0.32572980911028204,0.24472142034609493],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.25441946513139946,0.23038086367436605,0.26477718594057337,0.24472142034609493],"dir":"rtl"},{"str":"اوپیوئیدهایی","boundary":[0.18125703760980721,0.23038086367436605,0.2476305431752875,0.24472142034609493],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.1520585200970549,0.23038086367436605,0.17447631978898961,0.24472142034609493],"dir":"rtl"},{"str":"مورفین،","boundary":[0.1023942322233802,0.23038086367436605,0.14526549607329575,0.24472142034609493],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.7758931739543317,0.2511117382117039,0.8326001571091908,0.2640182392162599],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7248214062298101,0.24578147429526911,0.7276928535828483,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.717269455264594,0.24578147429526911,0.7242983926047923,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"وج","boundary":[0.6986891842833379,0.24578147429526911,0.7124516212396858,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.6858372807711686,0.24578147429526911,0.6981784768612618,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"میآورد.","boundary":[0.6402006822218043,0.24578147429526911,0.6811979678356875,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.6087698104229436,0.24578147429526911,0.6355768224973797,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5922391296515194,0.24578147429526911,0.6082550009332203,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.578847277970461,0.24578147429526911,0.5875026407060479,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"راح","boundary":[0.5616432062581143,0.24578147429526911,0.5783386215822084,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"یشده","boundary":[0.527632896270456,0.24578147429526911,0.5611345498698618,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5199990155037646,0.24578147429526911,0.5228704628568029,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5124483677224941,0.24578147429526911,0.5194780529125704,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5006044396678145,0.24578147429526911,0.5076189753445224,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4958686025691249,0.24578147429526911,0.5000937322457384,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.4764155958651666,0.24578147429526911,0.49535789514704887,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.4227261213514672,0.24578147429526911,0.47219167321288297,0.260122030966998],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.40015567346721115,0.2504576430147865,0.40581652682034375,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.39541778533469796,0.2504576430147865,0.39964291501131144,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"ادون،","boundary":[0.36592643203125214,0.2504576430147865,0.39490297584497464,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"اوک","boundary":[0.3417586384417065,0.2504576430147865,0.35665939917015166,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.31968367482707405,0.2504576430147865,0.34124177791815963,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.30352941900364877,0.2504576430147865,0.31027732028328875,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"دون،","boundary":[0.27628804980469085,0.2504576430147865,0.3030187115815727,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2595265393521604,0.2504576430147865,0.26703332314653194,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2547886512196472,0.2504576430147865,0.2590137808962607,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"دروک","boundary":[0.2291650856614276,0.2504576430147865,0.25427999483139474,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"دون،","boundary":[0.2019237164624697,0.2504576430147865,0.2286543782393515,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.18516220600993927,0.2504576430147865,0.19266898980431083,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"روئ","boundary":[0.16948410346235018,0.2504576430147865,0.1846514985878632,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.1647482663636606,0.2504576430147865,0.1689733960402741,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"ن،","boundary":[0.14990334559453372,0.2504576430147865,0.1642355079077609,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.13389251352144046,0.2504576430147865,0.14064041480108047,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.12226520277545895,0.2504576430147865,0.13338180609936437,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.11752936567676936,0.2504576430147865,0.12175449535338286,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"ن،","boundary":[0.10267988079391417,0.2504576430147865,0.11701660722086968,0.26479819968651536],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8493482840025514,0.27118851755212436,0.8546830229777318,0.28409501855668035],"dir":"ltr"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.7926259180940153,0.27118851755212436,0.8493329012488745,0.28409501855668035],"dir":"rtl"},{"str":"کامل)","boundary":[0.753806000914761,0.27118851755212436,0.788435655992403,0.28409501855668035],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7212220469727765,0.2658582536356896,0.7276622931788767,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.716486209874087,0.2658582536356896,0.7207113395507004,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.7066432985546364,0.2658582536356896,0.7159755024520108,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.693479696350036,0.2658582536356896,0.7061325911325603,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6883214134084285,0.2658582536356896,0.6892115620878704,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.6666453258640622,0.2658582536356896,0.6878107059863523,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"درم","boundary":[0.6476124940776397,0.2658582536356896,0.6624189072501994,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6332892029698624,0.2658582536356896,0.6470976845879163,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6281379279225692,0.2658582536356896,0.6290280766020111,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.623400039790056,0.2658582536356896,0.6276251694666696,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6155486823133199,0.2658582536356896,0.6228913834018035,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"اریه","boundary":[0.5858558656490803,0.2658582536356896,0.6150338728235967,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5819638778399936,0.2658582536356896,0.585341056159357,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5757052992560899,0.2658582536356896,0.5775471276296817,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5718123506995805,0.2658582536356896,0.575188438732543,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"اخ","boundary":[0.559137048029059,0.2658582536356896,0.5673945102028677,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5543991598965458,0.2658582536356896,0.5586242895731592,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"لاله","boundary":[0.5242817792308213,0.2658582536356896,0.5538925545421169,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5163012066231984,0.2658582536356896,0.5237669697410979,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5047726589295108,0.2658582536356896,0.5157925502349459,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4936536911430206,0.2658582536356896,0.5004918379108989,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"اخ","boundary":[0.4815710508882002,0.2658582536356896,0.49313888165329733,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.47683521378951055,0.2658582536356896,0.4810603434661241,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.46928326282429444,0.2658582536356896,0.4763122001644929,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.46126376500074856,0.2658582536356896,0.4649494727817556,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"یش","boundary":[0.44042526135298493,0.2658582536356896,0.4607551086124961,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.43060286037177037,0.2658582536356896,0.43991455393090884,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4227904725376826,0.2658582536356896,0.4300921529496943,0.2801988103074185],"dir":"rtl"},{"str":"مپریدین،","boundary":[0.3581980847446155,0.2705344223552069,0.40638097132859813,0.2848749790269358],"dir":"rtl"},{"str":"پروپوکسیفن","boundary":[0.28965048332612053,0.2705344223552069,0.35405499642094596,0.2848749790269358],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.281345847374369,0.2705344223552069,0.2855053439686273,0.2848749790269358],"dir":"rtl"},{"str":"فنتانیل.","boundary":[0.2385551287126276,0.2705344223552069,0.2772007080168759,0.2848749790269358],"dir":"rtl"},{"str":"بنزودیازپینها","boundary":[0.16483235875042815,0.2705344223552069,0.23660623637344402,0.2848749790269358],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1512319534661446,0.2705344223552069,0.1606892704267586,0.2848749790269358],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.10256336475195378,0.2705344223552069,0.14708886514247507,0.2848749790269358],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7209225960345311,0.28593503297611006,0.7276704973141712,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7133719482532607,0.28593503297611006,0.7204016334433371,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6988181750393836,0.28593503297611006,0.7090389060605998,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"آنه","boundary":[0.6747066508873797,0.28593503297611006,0.6950159878086549,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6708137023308703,0.28593503297611006,0.674189790363833,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6647693920120437,0.28593503297611006,0.6663958618341576,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"وروت","boundary":[0.6432171285936676,0.28593503297611006,0.6642607356237912,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ران","boundary":[0.6310565490535505,0.28593503297611006,0.6427064211715915,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"سم","boundary":[0.6126608266896929,0.28593503297611006,0.6305417395638271,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6079229385571796,0.28593503297611006,0.6121480682337931,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6031850504246665,0.28593503297611006,0.60741018010128,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5964143775122461,0.28593503297611006,0.6026763940364139,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.582176310969544,0.28593503297611006,0.5920725491684082,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"اسی","boundary":[0.5576611724785991,0.28593503297611006,0.5816615014798209,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"وج","boundary":[0.5408725918299118,0.28593503297611006,0.5533797960862172,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.5280206883177425,0.28593503297611006,0.5403618844078357,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5222553578131056,0.28593503297611006,0.5238818276352195,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5009942156241812,0.28593503297611006,0.5217446503910296,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4942792564592182,0.28593503297611006,0.4968553549416583,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4903872686501315,0.28593503297611006,0.4937644469694949,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.4804696457249276,0.28593503297611006,0.48597051843981953,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"اهش","boundary":[0.45088897103608766,0.28593503297611006,0.4799548362352043,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.44406994845752,0.28593503297611006,0.4466480979737837,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.4352689623204576,0.28593503297611006,0.4435551389677967,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.43053312522176795,0.28593503297611006,0.4347582548983815,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4227904725376826,0.28593503297611006,0.43001011159675034,0.30027558964783896],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.3994222237718922,0.2906112016956274,0.40586246997799236,0.3049517583673562],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.394684335639379,0.2906112016956274,0.3989094653159925,0.3049517583673562],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.384843475353752,0.2906112016956274,0.3941756792511265,0.3049517583673562],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.3716798731491517,0.2906112016956274,0.3843327679316759,0.3049517583673562],"dir":"rtl"},{"str":"GABA","boundary":[0.3146259221960829,0.286080482072153,0.3659632988007605,0.3004210387438819],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.3050980496719371,0.2906112016956274,0.30796949702497545,0.3049517583673562],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.297546098706721,0.2906112016956274,0.30457503604691943,0.3049517583673562],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.28420827017858347,0.2906112016956274,0.2912228058552913,0.3049517583673562],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2794724330798939,0.2906112016956274,0.2836975627565074,0.3049517583673562],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.26001942637593556,0.2906112016956274,0.2789617256578178,0.3049517583673562],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.20491386683457796,0.2906112016956274,0.2543150675097783,0.3049517583673562],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.1724172869334788,0.2906112016956274,0.19930634036085887,0.3049517583673562],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.12133901561436472,0.2906112016956274,0.16679745425681813,0.3049517583673562],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7166519334070338,0.3060118123165305,0.7275839436868152,0.32035236898825936],"dir":"rtl"},{"str":"ت.","boundary":[0.6999011401697024,0.3060118123165305,0.7160427763614249,0.32035236898825936],"dir":"rtl"},{"str":"فلومازنیل","boundary":[0.35612489975572187,0.3401129390540682,0.4063793305015393,0.35445349572579704],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3262290307429459,0.3401129390540682,0.34764182386131726,0.35445349572579704],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیست","boundary":[0.2565582832026483,0.3401129390540682,0.3177344690591292,0.35445349572579704],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.21423725128651094,0.3401129390540682,0.2480670031729493,0.35445349572579704],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.1709255700335754,0.3401129390540682,0.20575827745975359,0.35445349572579704],"dir":"rtl"},{"str":"بنزودیازپین","boundary":[0.10258353969402365,0.3401129390540682,0.16244290434593553,0.35445349572579704],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.39469582142879117,0.3601897183944886,0.4058329350909326,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ت.","boundary":[0.37794491321859286,0.3601897183944886,0.39418921607436225,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.3661331244013544,0.3601897183944886,0.37226571553391485,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3547464729163717,0.3601897183944886,0.3656203659454548,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.32974968378807223,0.3601897183944886,0.3490439105831294,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.32130778018660305,0.3601897183944886,0.32417922753964135,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"هط","boundary":[0.30454673178015385,0.3601897183944886,0.32078681759540895,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.29249944592159227,0.3601897183944886,0.3040360243580777,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"رق","boundary":[0.2769213572101018,0.3601897183944886,0.286786829901612,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.2698842601613343,0.3601897183944886,0.2764065477203785,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.26514637202882113,0.3601897183944886,0.26937150170543467,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2536178243351336,0.3601897183944886,0.2646377156405686,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.2432618411310221,0.3601897183944886,0.24789717757235535,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.23749433401906234,0.3601897183944886,0.24274498060747524,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.2309084644114866,0.3601897183944886,0.236979524529339,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.2123697591125947,0.3601897183944886,0.23039570595558692,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19963239356762685,0.3601897183944886,0.20667139771801976,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1828074154535983,0.3601897183944886,0.19355913848375272,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.17118235946829,0.3601897183944886,0.17684321282142265,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.16225831130181168,0.3601897183944886,0.17066754997856667,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.14793502019403434,0.3601897183944886,0.16174350181208838,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.13342282677583636,0.3601897183944886,0.14224227221731114,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.12868493864332317,0.3601897183944886,0.13291006831993665,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"اخت","boundary":[0.10267988079391417,0.3601897183944886,0.12817012915359985,0.3745302750662175],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبی","boundary":[0.6892977055084616,0.374917039879654,0.7282017150744833,0.3892575965513829],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6695462497872052,0.374917039879654,0.6845393070377124,0.3892575965513829],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6536712479925506,0.374917039879654,0.6647878513164561,0.3892575965513829],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6275103115725481,0.374917039879654,0.6489231046909194,0.3892575965513829],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده،","boundary":[0.584621143287274,0.374917039879654,0.6227683213723877,0.3892575965513829],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5648696875660176,0.374917039879654,0.5798627448165248,0.3892575965513829],"dir":"rtl"},{"str":"بلوک","boundary":[0.5308614957369262,0.374917039879654,0.5601276973658572,0.3892575965513829],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.4957539497783857,0.374917039879654,0.52579134012499,0.3892575965513829],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.482502220244114,0.374917039879654,0.4909935002738129,0.3892575965513829],"dir":"rtl"},{"str":"کاهنده","boundary":[0.4407882943397619,0.374917039879654,0.47774997487483556,0.3892575965513829],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.42263609446025474,0.374917039879654,0.43603604897048354,0.3892575965513829],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.40296497449539437,0.38026649773490906,0.4058364218484327,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.39822913739670474,0.38026649773490906,0.4024542670733182,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"زودی","boundary":[0.37570263291211925,0.38026649773490906,0.39772048100845225,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"ازپ","boundary":[0.36286111014256733,0.38026649773490906,0.37518782342239604,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3581252730438777,0.38026649773490906,0.3623504027204912,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.346738621558895,0.38026649773490906,0.35761251458797805,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3289293874617769,0.38026649773490906,0.3391778225814721,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"مجم","boundary":[0.296237378450608,0.38026649773490906,0.3206057113087851,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"وع","boundary":[0.2822718891457239,0.38026649773490906,0.29572667102853195,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2747212413644534,0.38026649773490906,0.28175092655452977,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.2606642478141107,0.38026649773490906,0.26710449402021086,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2559263596815975,0.38026649773490906,0.26015148935821103,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.24608549939597052,0.38026649773490906,0.255417703293345,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.23292189719137021,0.38026649773490906,0.24557479197389442,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"GABA","boundary":[0.16987113354486327,0.3757357781114347,0.22120851014954085,0.39007633478316356],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.22067113928775797,0.38026649773490906,0.2253680067437992,0.39460705440663796],"dir":"ltr"},{"str":"بنزودیازپین","boundary":[0.10258353969402365,0.38026649773490906,0.16244290434593553,0.39460705440663796],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7220260522316273,0.3949938192200745,0.72768690558476,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"ادهای","boundary":[0.6913364331291187,0.3949938192200745,0.7215112427419039,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.6754942478756417,0.3949938192200745,0.6852161481994999,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6665701997091633,0.3949938192200745,0.6749794383859185,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.659799526796743,0.3949938192200745,0.6660615433209109,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6493866383350527,0.3949938192200745,0.6534681956440144,0.4093343758918033],"dir":"ltr"},{"str":"آگ","boundary":[0.6394897848260415,0.3949938192200745,0.6493552575175516,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.6296673838448269,0.3949938192200745,0.6389790774039654,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6249315467461374,0.3949938192200745,0.629156676422751,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"ست)","boundary":[0.5965214111852091,0.3949938192200745,0.6244146862225904,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5797029279856835,0.3949938192200745,0.5903039427023192,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5673692824868374,0.3949938192200745,0.5730301358399701,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5584472853541828,0.3949938192200745,0.5668565240309378,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5441224134836742,0.3949938192200745,0.5579304248306358,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5314372209312103,0.3949938192200745,0.5378774671373104,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5266993327986972,0.3949938192200745,0.5309244624753107,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.5168584725130702,0.3949938192200745,0.5261906764104446,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.5036964191497694,0.3949938192200745,0.5163498161248177,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.48630011957527186,0.3949938192200745,0.4974372332374133,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"ت.","boundary":[0.4694467746467607,0.3949938192200745,0.485793514220843,0.4093343758918033],"dir":"rtl"},{"str":"مهار","boundary":[0.38291468314603966,0.40034327707532946,0.406382612155657,0.41468383374705836],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.3424293265020234,0.40034327707532946,0.3787695437885465,0.41468383374705836],"dir":"rtl"},{"str":"خالص","boundary":[0.30459800762574374,0.40034327707532946,0.3382862381783538,0.41468383374705836],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.2752456625762215,0.40034327707532946,0.3004528682682506,0.41468383374705836],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیستی","boundary":[0.2085850122754374,0.40034327707532946,0.27110257425255196,0.41468383374705836],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.18001616214652993,0.40034327707532946,0.20443987291794427,0.41468383374705836],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1620203913782742,0.40034327707532946,0.1758710227890368,0.41468383374705836],"dir":"rtl"},{"str":"ساختهشده","boundary":[0.10246009611934875,0.40034327707532946,0.15787525202078107,0.41468383374705836],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیست","boundary":[0.7688447962195345,0.4157246937574122,0.8396546879454589,0.42863119476196826],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7213890011260176,0.4150705985604949,0.7276856749644658,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7166531640273278,0.4150705985604949,0.7208782937039414,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"اگ","boundary":[0.7060472681254986,0.4150705985604949,0.7161383545376047,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.696224867144284,0.4150705985604949,0.7055365607034225,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6914890300455944,0.4150705985604949,0.6957141597222078,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"ستهایی","boundary":[0.6396541210243135,0.4150705985604949,0.6909721695220474,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6258621007919041,0.4150705985604949,0.6326100020715442,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.618310149826688,0.4150705985604949,0.6253390871668865,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6083421698707232,0.4150705985604949,0.6112136172237616,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.5866660823263572,0.4150705985604949,0.6078314624486472,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5732407770136537,0.4150705985604949,0.5796810232197539,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5685028888811405,0.4150705985604949,0.572728018557754,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.5586620285955135,0.4150705985604949,0.567994232492888,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"دهای","boundary":[0.530236750834258,0.4150705985604949,0.558153372207261,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.49253689126937167,0.4150705985604949,0.5233391240854953,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4827614709194169,0.4150705985604949,0.4856329182724552,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4788685223629075,0.4150705985604949,0.48224461039586997,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.42272632645484953,0.4150705985604949,0.4721918783162653,0.4294111552322238],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.39467326005673165,0.4204200564157499,0.4058103737188731,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"ت.","boundary":[0.37792071553626566,0.4204200564157499,0.3941646036684791,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.3475364007227843,0.4204200564157499,0.3736747757707272,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.33955582811516144,0.4204200564157499,0.34702159123306103,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.32802578476142025,0.4204200564157499,0.3390451206930853,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.3176548889467736,0.4204200564157499,0.32374440836903834,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.31010424116550317,0.4204200564157499,0.3171339263555795,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2951214274655811,0.4204200564157499,0.3057711989728423,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"درم","boundary":[0.27503235505856727,0.4204200564157499,0.2911596340135245,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.26070906395078997,0.4204200564157499,0.27451754556884395,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.2459651037105253,0.4204200564157499,0.2564479375829387,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.237041055544047,0.4204200564157499,0.245450294220802,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.23230316741153373,0.4204200564157499,0.23652829708814724,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"زوف","boundary":[0.21485297164035533,0.4204200564157499,0.23179451102328127,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.20501006032090474,0.4204200564157499,0.2143422642182792,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.1934815126272172,0.4204200564157499,0.20450140393265223,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.18419411804520067,0.4204200564157499,0.1892006916086053,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"ورد","boundary":[0.16620346614606277,0.4204200564157499,0.18368341062312457,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.15148217959262364,0.4204200564157499,0.16196296243121344,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.14674429146011045,0.4204200564157499,0.15096942113672396,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.14086602852167635,0.4204200564157499,0.14623973713950517,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"اده","boundary":[0.1253246597560446,0.4204200564157499,0.14035121903195302,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.11719709819734636,0.4204200564157499,0.1211843079504224,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"رار","boundary":[0.10267988079391417,0.4204200564157499,0.11668844180909387,0.4347606130874788],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت","boundary":[0.6968635590769526,0.43514737790091534,0.7282115600368365,0.44948793457264424],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.6469721613179122,0.43514737790091534,0.6892008967119876,0.44948793457264424],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.5536648897876975,0.43514737790091534,0.6393119601935354,0.44948793457264424],"dir":"rtl"},{"str":"رقیب","boundary":[0.5169513843452792,0.43514737790091534,0.5459981253550852,0.44948793457264424],"dir":"rtl"},{"str":"نامیده","boundary":[0.478039170643963,0.43514737790091534,0.509288721980314,0.44948793457264424],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.4224957986908744,0.43514737790091534,0.47037445724517435,0.44948793457264424],"dir":"rtl"},{"str":"میگ","boundary":[0.3817503112443827,0.4404968357561704,0.40586021384078635,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3770144741456931,0.4404968357561704,0.3812396038223066,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.3671715628262425,0.4404968357561704,0.376503766723617,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"د،","boundary":[0.35604311534547667,0.4404968357561704,0.36666290643799004,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3462756302314181,0.4404968357561704,0.3491470775844564,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"لوک","boundary":[0.3203977364790722,0.4404968357561704,0.3457669738431656,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.31294633059793786,0.4404968357561704,0.3196942318775779,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.30820844246542467,0.4404968357561704,0.3124335721420382,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3034726053667351,0.4404968357561704,0.3076977350433486,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.29030900316213476,0.4404968357561704,0.302961897944659,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.2768460842687756,0.4404968357561704,0.2832863304748758,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.27210819613626247,0.4404968357561704,0.27633332581287595,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.2622673358506355,0.4404968357561704,0.27159953974800993,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.24113963643374442,0.4404968357561704,0.261758679462383,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.2246089556623202,0.4404968357561704,0.24062482694402113,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"دوپ","boundary":[0.20242432197949375,0.4404968357561704,0.21761222744324274,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.19259781893063196,0.4404968357561704,0.20190951248977046,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.1878619818319424,0.4404968357561704,0.1920871115085559,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.17647383994755056,0.4404968357561704,0.1873471723422191,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"D","boundary":[0.14784549152000065,0.435966116132696,0.16140282509398862,0.4503066728044249],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.16276819831035833,0.4404968357561704,0.17097233360475347,0.4548373924278992],"dir":"ltr"},{"str":"هستند.","boundary":[0.10238520694710598,0.4404968357561704,0.14146493039816718,0.4548373924278992],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7220014398257443,0.45522415724133575,0.7276622931788769,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"وادی","boundary":[0.6943639234343321,0.45522415724133575,0.7214907324036681,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6852181992333236,0.45522415724133575,0.6902227217629047,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6776675514520532,0.45522415724133575,0.6846972366421294,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6722064406564129,0.45522415724133575,0.6733345092593923,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6646557928751424,0.45522415724133575,0.6716854780652188,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6343202014052106,0.45522415724133575,0.6603227506824815,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.6222124912061926,0.45522415724133575,0.6301787065770502,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6132904940735378,0.45522415724133575,0.6216997327502929,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6065185714983429,0.45522415724133575,0.6127797866514617,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"اث","boundary":[0.5981538644553788,0.45522415724133575,0.602175941783456,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5913819418801838,0.45522415724133575,0.5976431570333026,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5824778129416132,0.45522415724133575,0.5870393121652968,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5777419758429236,0.45522415724133575,0.5819671055195371,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"اگ","boundary":[0.5671360799410943,0.45522415724133575,0.5772271663532003,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.5573136789598797,0.45522415724133575,0.5666253725190182,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5525757908273665,0.45522415724133575,0.55680092050398,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5420314259402451,0.45522415724133575,0.5520609813376431,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5372935378077319,0.45522415724133575,0.5415186674843454,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5257649901140444,0.45522415724133575,0.5367848814194794,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5162089101011365,0.45522415724133575,0.5214841690954325,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5114710219686233,0.45522415724133575,0.5156961516452367,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5047003490562029,0.45522415724133575,0.5109623655803708,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"رق","boundary":[0.49223027366944305,0.45522415724133575,0.500358520712365,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.48519112558685207,0.45522415724133575,0.49171341314589617,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4804552884881624,0.45522415724133575,0.4846804181647759,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.46892524513442124,0.45522415724133575,0.4799445810660863,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4635158001390601,0.45522415724133575,0.4646438687420394,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.452395332057206,0.45522415724133575,0.46299893961551314,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"دارن","boundary":[0.4335358387395166,0.45522415724133575,0.448108434056186,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"د.","boundary":[0.4227904725376826,0.45522415724133575,0.4330251313174405,0.46956471391306465],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4029891766945128,0.4605736150965908,0.4058606240475511,0.4749141717683197],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3951378192177767,0.4605736150965908,0.40248052030626036,0.4749141717683197],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.3853174692703857,0.4605736150965908,0.39462916282952415,0.4749141717683197],"dir":"rtl"},{"str":"ههای","boundary":[0.3532132886763759,0.4605736150965908,0.38479650667919163,0.4749141717683197],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیستهای","boundary":[0.2640291739051069,0.4605736150965908,0.34969060154771003,0.4749141717683197],"dir":"rtl"},{"str":"اوپیوئید","boundary":[0.22138612967866453,0.4605736150965908,0.2598840345476137,0.4749141717683197],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.21456767283549272,0.4605736150965908,0.21743912018853104,0.4749141717683197],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.20798180322791704,0.4605736150965908,0.21405286334576942,0.4749141717683197],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.20324391509540382,0.4605736150965908,0.20746904477201733,0.4749141717683197],"dir":"rtl"},{"str":"رک","boundary":[0.18952660088317516,0.4605736150965908,0.2027352587071513,0.4749141717683197],"dir":"rtl"},{"str":"سان","boundary":[0.1646568938544529,0.4605736150965908,0.18900974035962828,0.4749141717683197],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15467755257150304,0.4605736150965908,0.16039576748660164,0.4749141717683197],"dir":"rtl"},{"str":"نالوکسان","boundary":[0.102527777432988,0.4605736150965908,0.15134270929261892,0.4749141717683197],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.3671612038073107,0.48065039443701124,0.40639184180786325,0.49499095110874014],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7241509232728756,0.5147770473654246,0.7276787014494656,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"رک","boundary":[0.7104315580268233,0.5147770473654246,0.7236402158507995,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7056957209281337,0.5147770473654246,0.7099208506047472,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7009578327956205,0.5147770473654246,0.705182962472234,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.689429285101933,0.5147770473654246,0.700449176407368,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6799162767993205,0.5147770473654246,0.6851484640833211,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6723656290180502,0.5147770473654246,0.6793953142081265,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"(ح","boundary":[0.6575477019191523,0.5147770473654246,0.6680325868253894,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6528118648204627,0.5147770473654246,0.6570369944970762,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6412833171267751,0.5147770473654246,0.6523032084322102,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"وق","boundary":[0.6280456314005074,0.5147770473654246,0.6370024961081633,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6233097943018178,0.5147770473654246,0.6275349239784312,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6117797509480766,0.5147770473654246,0.6227990868797417,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6061405901644723,0.5147770473654246,0.6074983745556947,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"هط","boundary":[0.5893754396903758,0.5147770473654246,0.6056196275732781,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.5773296675000966,0.5147770473654246,0.5888667833021234,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5678211252381763,0.5147770473654246,0.5730533125221767,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.5579946221893145,0.5147770473654246,0.567306315748453,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5466361191580837,0.5147770473654246,0.5574921189025327,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5374350591415602,0.5147770473654246,0.5423554892843737,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.532697171009047,0.5147770473654246,0.5369223006856606,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.5228563107234201,0.5147770473654246,0.5321885146207945,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"دهای","boundary":[0.4944228288268701,0.5147770473654246,0.5223476543351675,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.483706529732452,0.5147770473654246,0.4902797405032006,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.47047290686870713,0.5147770473654246,0.48009840860285624,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.4647053997567473,0.5147770473654246,0.4699560463451602,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.4506298626923015,0.5147770473654246,0.46419059026702403,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.4411349190559501,0.5147770473654246,0.4463671063399506,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.4227904725376826,0.5147770473654246,0.440624211633874,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4029914328317188,0.5147770473654246,0.40586288018475714,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"وپ","boundary":[0.39259474237989656,0.5147770473654246,0.4024807254096427,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"رون","boundary":[0.37690843569701304,0.5147770473654246,0.3920860859916441,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ورف","boundary":[0.36009200937732655,0.5147770473654246,0.3763977282749369,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.355356172278637,0.5147770473654246,0.3595813019552505,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3439695207936542,0.5147770473654246,0.35484341382273726,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3175949987591245,0.5147770473654246,0.3383859184221807,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.26316302232140104,0.5147770473654246,0.3125642229966014,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"نسبی","boundary":[0.22790369985991438,0.5147770473654246,0.2582384901109404,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.19740277586917684,0.5147770473654246,0.2229750655818065,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.17747698227291464,0.5147770473654246,0.19247003952342176,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.14438765359679545,0.5147770473654246,0.17254834799480676,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"معمول","boundary":[0.1025240575818584,0.5147770473654246,0.1394590193186876,0.5291176040371535],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7165354346858533,0.534853826705845,0.7276725483479948,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ت)","boundary":[0.69867171504587,0.534853826705845,0.7160288293314244,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.693369007648305,0.534853826705845,0.6944314431689291,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.6716946364779625,0.534853826705845,0.6928603512600525,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6484804915917867,0.534853826705845,0.6674685525238996,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6396093600979572,0.534853826705845,0.644236492403996,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.634871471965444,0.534853826705845,0.6390966016420576,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.6250306116798171,0.534853826705845,0.6343628155771915,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.6118670094752168,0.534853826705845,0.6245199042577411,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6037429316246854,0.534853826705845,0.6075988752130511,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"یلت","boundary":[0.5836140856798868,0.534853826705845,0.6032301731687857,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"رک","boundary":[0.5698947204338347,0.534853826705845,0.5831033782578108,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.565158883335145,0.534853826705845,0.5693840130117586,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5604209952026318,0.534853826705845,0.5646461248792454,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5488924475089443,0.534853826705845,0.5599123388143793,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"دارن","boundary":[0.5301067152898419,0.534853826705845,0.5446116264903325,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"د،","boundary":[0.5191164100709407,0.534853826705845,0.5295980589015894,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.5086590545964693,0.534853826705845,0.514830615371678,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5047670667873826,0.534853826705845,0.5081442451067459,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4905406870668731,0.534853826705845,0.5003503165770706,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.48226430032057654,0.534853826705845,0.4868914326266154,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.47752641218806335,0.534853826705845,0.48175154186467684,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.4676855519024364,0.534853826705845,0.47701775579981087,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.4545219496978361,0.534853826705845,0.46717484448036034,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"درگ","boundary":[0.43449777360278447,0.534853826705845,0.4502538154356703,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4297619365040949,0.534853826705845,0.43398706618070837,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4227904725376826,0.534853826705845,0.4292512290820188,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40001825420103004,0.534853826705845,0.4058637005982866,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.35501466319030844,0.534853826705845,0.39524344745969203,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.3423370299799614,0.534853826705845,0.35025402053905275,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.3352978818973704,0.534853826705845,0.3418201694564145,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3305599937648572,0.534853826705845,0.3347851234414707,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3190314460711696,0.534853826705845,0.33005133737660464,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"اپ","boundary":[0.30835550159057673,0.534853826705845,0.3141189066348893,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3036196644918871,0.534853826705845,0.30784479416850064,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"وئ","boundary":[0.29379726351067253,0.534853826705845,0.303108957069811,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2890593753781593,0.534853826705845,0.2932845050547728,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.2737422547835236,0.534853826705845,0.2885507189899068,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2698493062270142,0.534853826705845,0.2732253942599767,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.25747581498278765,0.534853826705845,0.2647997473126329,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.24634659600171463,0.534853826705845,0.252479187134275,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.23549252500722986,0.534853826705845,0.24582973547816775,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"اد","boundary":[0.22542387439368403,0.534853826705845,0.23497566448368298,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"میک","boundary":[0.19620087004854794,0.534853826705845,0.2206512442596691,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.19146503294985834,0.534853826705845,0.19569016262647182,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.18383752486354724,0.534853826705845,0.19095432552778224,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.17321493398747634,0.534853826705845,0.178875787340609,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.16617783693870897,0.534853826705845,0.1727001244977531,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.16143994880619575,0.534853826705845,0.16566507848280926,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.15381374926476135,0.534853826705845,0.16093129241794324,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.14503578028505268,0.534853826705845,0.1488507031969464,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"وف","boundary":[0.13345154124936673,0.534853826705845,0.1445271238968002,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"وری","boundary":[0.1174555284591198,0.534853826705845,0.13294083382729063,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.11356257990261041,0.534853826705845,0.11693866793557291,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.10267988079391417,0.534853826705845,0.10852532719117071,0.549194383377574],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.7242145053214073,0.5549306060462655,0.7276602421450532,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7112294101842033,0.5549306060462655,0.7236996958316839,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.700882795916678,0.5549306060462655,0.7107228048297743,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6900155673467211,0.5549306060462655,0.6946509037880543,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ارم","boundary":[0.6749589280476824,0.5549306060462655,0.6895007578569978,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"اک","boundary":[0.6640453770723133,0.5549306060462655,0.674444118557959,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.6546742035322904,0.5549306060462655,0.6635346696502371,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"وژی","boundary":[0.6382085039964395,0.5549306060462655,0.654165547144038,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"کی","boundary":[0.6177564635100434,0.5549306060462655,0.6376957455405398,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6086715659027933,0.5549306060462655,0.6115430132558316,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.598127201015672,0.5549306060462655,0.60815675641307,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5933893128831587,0.5549306060462655,0.5976144425597723,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5818607651894712,0.5549306060462655,0.5928806564949062,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5695132281426454,0.5549306060462655,0.5756458192752058,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5586571061143369,0.5549306060462655,0.5689943165852749,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"اد","boundary":[0.5485905065346147,0.5549306060462655,0.5581422966246136,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"میک","boundary":[0.5181061163879653,0.5549306060462655,0.5425134188887908,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5133682282554521,0.5549306060462655,0.5175933579320656,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"د،","boundary":[0.5023779230365509,0.5549306060462655,0.5128595718671997,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیستهای","boundary":[0.42265458677702306,0.5549306060462655,0.4966810170666524,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"دپ","boundary":[0.3964962189191462,0.5549306060462655,0.4058489331547567,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.3807053095112592,0.5549306060462655,0.3959855114970701,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.375967421378746,0.5549306060462655,0.3801925510553595,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.35884387039053006,0.5549306060462655,0.3754587649904934,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.35248308409853985,0.5549306060462655,0.3545997510044938,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.34774724699985027,0.5549306060462655,0.35197237667646375,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.3418669330275925,0.5549306060462655,0.34724064164542134,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.31979252478673,0.5549306060462655,0.3413521235378692,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.30893553395589046,0.5549306060462655,0.31551114839434813,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.30504258539938106,0.5549306060462655,0.3084186734323435,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.29412296768186,0.5549306060462655,0.30062474490266816,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"داک","boundary":[0.2772450103474656,0.5549306060462655,0.29361226025978393,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.27250712221495244,0.5549306060462655,0.276732251891566,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2657364493025321,0.5549306060462655,0.27199846582669995,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.24876931487431184,0.5549306060462655,0.26139462095869426,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.23961059071825153,0.5549306060462655,0.24495148279490278,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.23175923324151537,0.5549306060462655,0.23910193432999904,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2270233961428258,0.5549306060462655,0.2312485258194393,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.22025147356763086,0.5549306060462655,0.22651268872074967,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20926677591840168,0.5549306060462655,0.21590884385274398,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.1581398353840253,0.5549306060462655,0.2075410360592256,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.12731689908298277,0.5549306060462655,0.1539967470603558,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.10234903350003266,0.5549306060462655,0.12317381075931322,0.5692711627179944],"dir":"rtl"},{"str":"نسبی","boundary":[0.6978946137800759,0.5750073853866859,0.7282294040311019,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"غالباً","boundary":[0.6673608732481607,0.5750073853866859,0.6903755237827628,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"معادلهای","boundary":[0.603315291072465,0.5750073853866859,0.6598315280817296,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.5477835502985279,0.5750073853866859,0.5957941500413283,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ملکولهای","boundary":[0.47971794182857863,0.5750073853866859,0.5402665113350383,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.42272663410992306,0.5750073853866859,0.4721978263143537,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.39833640646567897,0.5750073853866859,0.4058431902600505,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"روئ","boundary":[0.38265009978279546,0.5750073853866859,0.3978277500774265,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.37791221165028227,0.5750073853866859,0.38213734132689575,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.36652556016529947,0.5750073853866859,0.37739945319438256,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3557751129939591,0.5750073853866859,0.3611798777173633,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3444557479197389,0.5750073853866859,0.3501166012728715,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.33971991082104924,0.5750073853866859,0.3439450404976628,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ادون","boundary":[0.31354252045966435,0.5750073853866859,0.33920305029750236,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.2971896734549049,0.5750073853866859,0.3083267871170463,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ت.","boundary":[0.2804387652447066,0.5750073853866859,0.296683068100476,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.2722511531937673,0.5750073853866859,0.2751226005468056,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"وپ","boundary":[0.261854462741945,0.5750073853866859,0.27174044577169115,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"رون","boundary":[0.24617636019435588,0.5750073853866859,0.26134375531986886,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ورف","boundary":[0.22936198490849308,0.5750073853866859,0.24566770380610342,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2246261478098035,0.5750073853866859,0.228851277486417,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.21323949632482073,0.5750073853866859,0.2241133893539038,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"زم","boundary":[0.19699051807063347,0.5750073853866859,0.207881507673943,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.18995136998804243,0.5750073853866859,0.19647365754708657,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.1784228222943549,0.5750073853866859,0.18944271359978995,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.16632551137400808,0.5750073853866859,0.1730734126536481,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.1587735604087919,0.5750073853866859,0.16580249774899034,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.1504976833572962,0.5750073853866859,0.15336913071033453,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.14660569554820946,0.5750073853866859,0.14998287386757292,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"دوز","boundary":[0.12415346412232399,0.5750073853866859,0.14112856085109698,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.10267988079391417,0.5750073853866859,0.11894252798122892,0.5893479420584148],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.7952932875816056,0.5831267441702052,0.8520002707364647,0.5960332451747612],"dir":"rtl"},{"str":"نسبی","boundary":[0.7564918297067637,0.5831267441702052,0.7911030254799932,0.5960332451747612],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.689430817603613,0.5950841647271063,0.7282138161740425,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.6707664098088642,0.5950841647271063,0.68528567824612,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6330519998605296,0.5950841647271063,0.6666233214851945,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"نوروترانسمیتر","boundary":[0.5586938196197793,0.5950841647271063,0.62890891153686,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"پائین","boundary":[0.5290133091584813,0.5950841647271063,0.5545507312961099,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.4990969298074694,0.5950841647271063,0.5248702208348117,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیستهای","boundary":[0.42265458677702306,0.5950841647271063,0.4966810170666524,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.36795034036906304,0.5950841647271063,0.40640312249389304,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3264743343882484,0.5950841647271063,0.36380725204539344,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.31161664537009887,0.5950841647271063,0.3223291950307553,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیستی","boundary":[0.2581133770477009,0.5950841647271063,0.3074735570464292,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.22876718509964947,0.5950841647271063,0.2539702887240313,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.19958097378983877,0.5950841647271063,0.22462204574215633,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.1604780139429279,0.5950841647271063,0.19543788546616922,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.15066997019847853,0.5950841647271063,0.15633492561925838,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.13103747443899094,0.5950841647271063,0.1465248308409854,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"معتاد","boundary":[0.10246002136265672,0.5950841647271063,0.12689233508149783,0.6094247213988353],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8548282361724426,0.6032035235106256,0.8601629751476231,0.6161100245151816],"dir":"ltr"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.7981475062505256,0.6032035235106256,0.8548544894053848,0.6161100245151816],"dir":"rtl"},{"str":"مختلط)","boundary":[0.7483258436414875,0.6032035235106256,0.7939572441489132,0.6161100245151816],"dir":"rtl"},{"str":"نسبی","boundary":[0.6978704115809574,0.6151609440675269,0.7282052018319835,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.6586095221296295,0.6151609440675269,0.6930874007043251,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6282521705065439,0.6151609440675269,0.6538244602191736,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6123443521707117,0.6151609440675269,0.6234609554946171,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.577811095682779,0.6151609440675269,0.6075715964631974,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.5236192953057989,0.6151609440675269,0.5730204959809992,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.491959537204728,0.6151609440675269,0.5188485906321081,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.4596988261933427,0.6151609440675269,0.4871826794295664,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.42286962712339987,0.6151609440675269,0.4549301725534755,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.40295656525671775,0.6151609440675269,0.4058280126097561,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3954059174754473,0.6151609440675269,0.40243560266552364,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"اپ","boundary":[0.3853627971178873,0.6151609440675269,0.39107287528278634,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.38062696001919777,0.6151609440675269,0.3848520896958113,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"وئ","boundary":[0.3708045590379831,0.6151609440675269,0.38011625259712156,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3660666709054699,0.6151609440675269,0.37029180058208344,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3584404713640355,0.6151609440675269,0.3655580145172174,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.34659986989248953,0.6151609440675269,0.35411324578153625,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.33788956823686983,0.6151609440675269,0.3424756798664367,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ادر","boundary":[0.32259427945192687,0.6151609440675269,0.3373747587471465,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3096899041962101,0.6151609440675269,0.3184539717244477,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ازد","boundary":[0.29439316836631096,0.6151609440675269,0.3091750947064868,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.28744028927781046,0.6151609440675269,0.29025430768378807,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2835473407213011,0.6151609440675269,0.2869234287542636,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.27243902789200897,0.6151609440675269,0.2791295002245882,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2645876704152728,0.6151609440675269,0.2719303715037565,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2598497822827596,0.6151609440675269,0.26407491195937316,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.2490654464382772,0.6151609440675269,0.25934112589450714,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.23767879495329447,0.6151609440675269,0.24855268798237753,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.22643639026251183,0.6151609440675269,0.2333955480259825,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"لای","boundary":[0.21038294852520412,0.6151609440675269,0.2259297849080829,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2010291431779964,0.6151609440675269,0.209872241103128,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ترک","boundary":[0.17141816185578354,0.6151609440675269,0.1967251142938598,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.16050180593528166,0.6151609440675269,0.1671922782678609,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.15576596883659208,0.6151609440675269,0.15999109851320556,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"د.","boundary":[0.14502060263475802,0.6151609440675269,0.15525526141451595,0.6295015007392557],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7027413859310926,0.6352377234079473,0.7276793167596127,0.6495782800796761],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6915093352804481,0.6352377234079473,0.6982572365600882,0.6495782800796761],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.683957384315232,0.6352377234079473,0.6909863216554305,0.6495782800796761],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6765285842328826,0.6352377234079473,0.6794000315859209,0.6495782800796761],"dir":"rtl"},{"str":"عضی","boundary":[0.6468632998108809,0.6352377234079473,0.6760117237093357,0.6495782800796761],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6348884595631306,0.6352377234079473,0.6423563096979034,0.6495782800796761],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.6036450973112998,0.6352377234079473,0.6304521093857359,0.6495782800796761],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5997531095022129,0.6352377234079473,0.6031302878215764,0.6495782800796761],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5876415712603096,0.6352377234079473,0.5951086945374816,0.6495782800796761],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.5343037458030719,0.6352377234079473,0.5837049464782723,0.6495782800796761],"dir":"rtl"},{"str":"مختلط","boundary":[0.4926841674546054,0.6352377234079473,0.5301606574794024,0.6495782800796761],"dir":"rtl"},{"str":"نامیدهاند.","boundary":[0.4409987901237061,0.6352377234079473,0.48854107913093586,0.6495782800796761],"dir":"rtl"},{"str":"چندین","boundary":[0.370062495000605,0.6949938192200745,0.40639450815183387,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"آگ","boundary":[0.3544666389093423,0.6949938192200745,0.3643321116008525,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.3446462889619513,0.6949938192200745,0.3539579825210898,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.33990840082943813,0.6949938192200745,0.3441335305060516,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.3155611677421144,0.6949938192200745,0.33939154030589114,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3040624826944021,0.6949938192200745,0.3097233360475347,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.2982929245486187,0.6949938192200745,0.3035435711370316,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"کوس","boundary":[0.2658226932558494,0.6949938192200745,0.29778016609271907,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24932723681653615,0.6949938192200745,0.26004114373850135,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.23528106342001684,0.6949938192200745,0.24319805397910815,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.22120552635557103,0.6949938192200745,0.23476625393029354,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.20746289167054652,0.6949938192200745,0.2153798822296378,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"اض","boundary":[0.19205552558767247,0.6949938192200745,0.20694603114699966,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.18528360301247754,0.6949938192200745,0.19154481816559635,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16866622963586672,0.6949938192200745,0.17938013655783194,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.15686388724236452,0.6949938192200745,0.16252474059549718,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"رح","boundary":[0.1419774837506845,0.6949938192200745,0.15635523085411202,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.1380025802005501,0.6949938192200745,0.14146882736243202,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.13045062923533393,0.6949938192200745,0.13747956657553237,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"رش","boundary":[0.11049206352461959,0.6949938192200745,0.12454164521627126,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.10267967569053181,0.6949938192200745,0.10998135610254349,0.7093343758918034],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.402987535867454,0.7150705985604949,0.40585898322049235,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.39640166625987827,0.7150705985604949,0.40247272637773074,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3916637781273651,0.7150705985604949,0.3958889078039786,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.38692794102867545,0.7150705985604949,0.39115307070528893,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3753978976749343,0.7150705985604949,0.3864172336065994,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.3542734315231592,0.7150705985604949,0.36541054518530064,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"ت.","boundary":[0.33752252331296095,0.7150705985604949,0.35376682616873034,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.30677559023625856,0.7150705985604949,0.32756486907225585,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2939586798725898,0.7150705985604949,0.29683012722562807,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.28610527136203,0.7150705985604949,0.2934479724505137,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.276284921414639,0.7150705985604949,0.2855966149737775,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2687342736333686,0.7150705985604949,0.27576395882344495,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.22790327769645025,0.7150705985604949,0.25870551051257384,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"RO15-4513","boundary":[0.13810390127143585,0.7105398789370206,0.21857703375386361,0.7294111552322239],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.10259346897573009,0.7150705985604949,0.12825196540316147,0.7294111552322239],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.3991225677302644,0.7351473779009153,0.4058704690099044,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3915706167650483,0.7351473779009153,0.3985995541052467,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"آگ","boundary":[0.37515049460680655,0.7351473779009153,0.3850159672983167,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.36532809362559204,0.7351473779009153,0.3746397871847305,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.36059225652690235,0.7351473779009153,0.3648173862035159,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.33624502343957874,0.7351473779009153,0.3600753960033555,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3241002627374328,0.7351473779009153,0.3297611160905654,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.31833275562547303,0.7351473779009153,0.32358340221388593,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"کوس","boundary":[0.2858622125879088,0.7351473779009153,0.31781794613574965,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.2526422443232511,0.7351473779009153,0.27943900122856924,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.23610993185892676,0.7351473779009153,0.25212538379970423,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.2209968434589455,0.7351473779009153,0.22965220619453236,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.2162589553264323,0.7351473779009153,0.22048408500304578,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.21038069238799817,0.7351473779009153,0.215754401005827,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.202828741422782,0.7351473779009153,0.20985767876298048,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.19339690170830606,0.7351473779009153,0.19626834906134438,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.18866106460961649,0.7351473779009153,0.19288619428622997,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"زودی","boundary":[0.166134560125031,0.7351473779009153,0.18815240822136398,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ازپ","boundary":[0.15329303735547903,0.7351473779009153,0.16561975063530773,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.14855720025678942,0.7351473779009153,0.1527823299334029,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.13717054877180668,0.7351473779009153,0.14804444180088974,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.11953302061904303,0.7351473779009153,0.13067013428118443,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"ت.","boundary":[0.10267967569053181,0.7351473779009153,0.11902641526461413,0.7494879345726443],"dir":"rtl"},{"str":"RO15-4513","boundary":[0.32591563277470004,0.7506934376178616,0.40638876525712786,0.7695647139130647],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.31468932988568166,0.7552241572413358,0.3200217819792066,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3059043110679938,0.7552241572413358,0.3087757584210321,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3011664229354806,0.7552241572413358,0.3053915526120941,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"زودی","boundary":[0.27863991845089514,0.7552241572413358,0.3006577665472281,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"ازپ","boundary":[0.26579839568134317,0.7552241572413358,0.2781251089611718,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.26106050754883,0.7552241572413358,0.26528563722544346,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.24167003378052707,0.7552241572413358,0.26054774909293027,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2377780459714403,0.7552241572413358,0.24115522429080377,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22500706797050526,0.7552241572413358,0.23211221616255673,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.21167776617804201,0.7552241572413358,0.21918454997241357,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2038264087013059,0.7552241572413358,0.21116910978978953,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.18950153683079735,0.7552241572413358,0.203309548177759,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.1783300072401494,0.7552241572413358,0.18399086059328207,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.1694059590736711,0.7552241572413358,0.17781519775042612,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.15508266796589376,0.7552241572413358,0.1688911495839478,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"واب","boundary":[0.13855225726527456,0.7552241572413358,0.149586819236236,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.12800789237815322,0.7552241572413358,0.13803744777555127,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.12327000424564001,0.7552241572413358,0.1274951339222535,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"گی","boundary":[0.10267967569053181,0.7552241572413358,0.12275724578974033,0.7695647139130647],"dir":"rtl"},{"str":"آگ","boundary":[0.7178132287579554,0.7641686492486265,0.7276787014494656,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.7079928788105644,0.7641686492486265,0.7173045723697029,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7032570417118749,0.7641686492486265,0.7074821713884883,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.6789102926301964,0.7641686492486265,0.7027422322221515,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6643530321458531,0.7641686492486265,0.6700138854989857,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6585855250338932,0.7641686492486265,0.6638361716223061,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"کوس","boundary":[0.6261149819963291,0.7641686492486265,0.65807071554417,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6116004422028923,0.7641686492486265,0.6172612955560249,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"ادهای","boundary":[0.5809046699989129,0.7641686492486265,0.611085632713169,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5471924164730372,0.7641686492486265,0.5721303473015573,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5315547451693026,0.7641686492486265,0.5383026464489427,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5240027942040864,0.7641686492486265,0.5310317315442848,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5121704245024704,0.7641686492486265,0.5150418718555088,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5046184735372543,0.7641686492486265,0.5116474108774527,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4881589715295995,0.7641686492486265,0.49566575532397106,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.48030761405286326,0.7641686492486265,0.48765031514134694,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.465984322945086,0.7641686492486265,0.47979280456314005,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.45065786909891925,0.7641686492486265,0.4570981153050194,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.44591998096640606,0.7641686492486265,0.4501451106430196,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.4360791206807791,0.7641686492486265,0.4454113245781536,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.4227904725376826,0.7641686492486265,0.435568413258703,0.7785092059203553],"dir":"rtl"},{"str":"GABA","boundary":[0.3550704632670097,0.770770216958282,0.40640783987168727,0.7851107736300109],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.339875777002848,0.7753009365817563,0.35037605705155683,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3339616333612958,0.7753009365817563,0.33596959547459904,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"ورون","boundary":[0.3056696271277805,0.7753009365817563,0.33345297697304327,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.2912529560524983,0.7753009365817563,0.30152863550872816,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2865150679199851,0.7753009365817563,0.2907401975965986,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.28063680498155097,0.7753009365817563,0.2860105135993798,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"اده","boundary":[0.2650954362159193,0.7753009365817563,0.2801219954918277,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"میک","boundary":[0.23739896094626498,0.7753009365817563,0.260955084410297,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.23266312384757537,0.7753009365817563,0.23688825352418888,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.22792523571506218,0.7753009365817563,0.2321503653916757,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"د،","boundary":[0.21693493049616105,0.7753009365817563,0.2274165793268097,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2078476656158537,0.7753009365817563,0.21264913579689843,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"عه","boundary":[0.19119532200205513,0.7753009365817563,0.20734106026142476,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"ذا","boundary":[0.18106731698112433,0.7753009365817563,0.19068666561380263,0.7896414932534851],"dir":"rtl"},{"str":"Ro15-4513","boundary":[0.1026807012074436,0.770770216958282,0.17830601014441327,0.7896414932534851],"dir":"ltr"},{"str":"آگونیست","boundary":[0.8030902926620163,0.7848993803803976,0.8597972758168755,0.7978058813849537],"dir":"rtl"},{"str":"معکوس","boundary":[0.7486907225587057,0.7848993803803976,0.798900030560404,0.7978058813849537],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7209433114761494,0.7842454285890469,0.7276912127557895,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7133926636948791,0.7842454285890469,0.7204223488849554,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7033433902358484,0.7842454285890469,0.7062148375888866,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6957914392706323,0.7842454285890469,0.7028203766108306,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"آگ","boundary":[0.6787430854522222,0.7842454285890469,0.6886085581437323,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.6689227355048312,0.7842454285890469,0.6782344290639697,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6641868984061416,0.7842454285890469,0.6684120280827551,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.639839665318818,0.7842454285890469,0.6636700378825947,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"واب","boundary":[0.6217079368855871,0.7842454285890469,0.6327424988565487,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6111615209646423,0.7842454285890469,0.6211910763620403,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6064236328321291,0.7842454285890469,0.6106487625087426,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5988729850508585,0.7842454285890469,0.6059026702409349,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"میش","boundary":[0.5651814447072047,0.7842454285890469,0.5916890058433953,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ود،","boundary":[0.5490156581556801,0.7842454285890469,0.5646707372851285,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"واب","boundary":[0.5310091701722252,0.7842454285890469,0.5420437321431867,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5204648052851039,0.7842454285890469,0.5304943606825019,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5157269171525907,0.7842454285890469,0.5199520468292042,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5081762693713202,0.7842454285890469,0.5152059545613966,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.4616451317184386,0.7842454285890469,0.5009922901638569,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.4466809145149612,0.7842454285890469,0.45465943608876047,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4427889267058745,0.7842454285890469,0.44616610502523796,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"اث","boundary":[0.4297619365040949,0.7842454285890469,0.43552534154840744,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4227904725376826,0.7842454285890469,0.4292512290820188,0.7985859852607757],"dir":"rtl"},{"str":"اث","boundary":[0.400098039416768,0.7953777159221767,0.40586144446108063,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.39332611684157315,0.7953777159221767,0.39958733199469193,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.38016609271903506,0.7953777159221767,0.38582694607216766,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"تض","boundary":[0.3630604706302211,0.7953777159221767,0.37965333426313536,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"اد","boundary":[0.3529938710504989,0.7953777159221767,0.36254566114049785,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3263591458172451,0.7953777159221767,0.34571487758404623,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3145347834341814,0.7953777159221767,0.31907605028314523,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3030636292223095,0.7953777159221767,0.3059350765753478,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"یشتر","boundary":[0.26966518554915514,0.7953777159221767,0.3025508707664098,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"اض","boundary":[0.24860868120576174,0.7953777159221767,0.2621660147797497,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"طراب","boundary":[0.21694537501402503,0.7953777159221767,0.24809592274986206,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.20074780693208413,0.7953777159221767,0.20956725237355892,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.1891204961861026,0.7953777159221767,0.20023709951000804,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.18149298809979147,0.7953777159221767,0.18860978876402648,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.1678758878412664,0.7953777159221767,0.17400847897382674,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.157019765812958,0.7953777159221767,0.1673569762838959,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"اد","boundary":[0.1469531662332358,0.7953777159221767,0.15650495632323472,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"میک","boundary":[0.11522995165713278,0.7953777159221767,0.1396557134623707,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.11049206352461959,0.7953777159221767,0.11471719320123308,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.10267967569053181,0.7953777159221767,0.10998135610254349,0.8097182725939056],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکولوژیکی","boundary":[0.6506433067587718,0.8043222079294673,0.7282031507981598,0.8186627646011962],"dir":"rtl"},{"str":"عکس","boundary":[0.6064086602852168,0.8043222079294673,0.6408660285216764,0.8186627646011962],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.5690593343574829,0.8043222079294673,0.596633433081945,0.8186627646011962],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.5185635566442708,0.8043222079294673,0.5592841071542111,0.8186627646011962],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4023297693202259,0.8154544952625972,0.4058575474968158,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3984377815111391,0.8154544952625972,0.4018149598305025,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"اث","boundary":[0.3866085950623412,0.8154544952625972,0.3923720001066538,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3798379221499208,0.8154544952625972,0.3860999386740887,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.37032748857061404,0.8154544952625972,0.373855266747204,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"سکی","boundary":[0.3461232384183247,0.8154544952625972,0.3698126790808907,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3413853502858115,0.8154544952625972,0.345610479962425,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.329856802592124,0.8154544952625972,0.34087669389755904,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"اض","boundary":[0.3103696168053507,0.8154544952625972,0.3239269503793387,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"طراب","boundary":[0.278706310613614,0.8154544952625972,0.30985685834945104,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"زدای","boundary":[0.2555700951064384,0.8154544952625972,0.27282954473202214,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.24404154741275086,0.8154544952625972,0.2550614387181859,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.23244879081300932,0.8154544952625972,0.23810964416614197,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"رب","boundary":[0.22260587949355873,0.8154544952625972,0.2319380833909332,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"وط","boundary":[0.20494488739378902,0.8154544952625972,0.22209517207148263,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.1961865128117828,0.8154544952625972,0.19905796016482108,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.18863456184656663,0.8154544952625972,0.19566349918676507,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.17977803711961013,0.8154544952625972,0.18264948447264845,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.17504220002092055,0.8154544952625972,0.17926732969753403,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"زودی","boundary":[0.1525238996716295,0.8154544952625972,0.17453149259884446,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ازپ","boundary":[0.13968032586825388,0.8154544952625972,0.1520070391480826,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.1349444887695643,0.8154544952625972,0.1391696184461778,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.1235563468851725,0.8154544952625972,0.134429679279841,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.10977830375400721,0.8154544952625972,0.11728508754837877,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.10267967569053181,0.8154544952625972,0.10926349426428392,0.829795051934326],"dir":"rtl"},{"str":"آگونیستهای","boundary":[0.3325103218277173,0.8355312746030176,0.4063885601537455,0.8498718312747464],"dir":"rtl"},{"str":"معکوس","boundary":[0.2825204744451441,0.8355312746030176,0.32700534704517814,0.8498718312747464],"dir":"rtl"},{"str":"کانابینوئیدها","boundary":[0.21218026946482374,0.8355312746030176,0.2770257548317229,0.8498718312747464],"dir":"rtl"},{"str":"معلومشده","boundary":[0.15425497221874684,0.8355312746030176,0.20667939674993183,0.8498718312747464],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.12317770772357807,0.8355312746030176,0.14875615053767852,0.8498718312747464],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.10300237738798838,0.8355312746030176,0.11767273294103894,0.8498718312747464],"dir":"rtl"},{"str":"کاهنده","boundary":[0.3694227775510245,0.855608053943438,0.406380356018451,0.8699486106151669],"dir":"rtl"},{"str":"اشتها","boundary":[0.33625961165725576,0.855608053943438,0.36470745079057093,0.8699486106151669],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.292392100238125,0.855608053943438,0.33155659109974384,0.8699486106151669],"dir":"rtl"},{"str":"برعکس","boundary":[0.24337649392176125,0.855608053943438,0.2876829265791422,0.8699486106151669],"dir":"rtl"},{"str":"اشتها","boundary":[0.21021537906181612,0.855608053943438,0.23866116716130764,0.8699486106151669],"dir":"rtl"},{"str":"آوری","boundary":[0.17801825009896236,0.855608053943438,0.20549595023371528,0.8699486106151669],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.15203575362161298,0.855608053943438,0.17331522954145037,0.8699486106151669],"dir":"rtl"},{"str":"حشیش.","boundary":[0.10238500184372362,0.855608053943438,0.14733068203027735,0.8699486106151669],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.10235,0.05428,0.90415,0.86995],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"12","boundary":[0.4785962314304525,0.9304026389133874,0.5004520478547212,0.947611306919462],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4786,0.9304,0.50045,0.94761],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/8b8f885cc25bf0a9e600004e38e01b1a.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/872e80acf7c33b945b74b9263dbdf778.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.11628,0.05627,0.0872,0.05036]},"elements":[{"words":[{"str":"Ճ·Â","boundary":[0.28924417352566556,0.06304389698174302,0.41230620294159265,0.08025256498781769],"dir":"ltr"},{"str":"Z»Z§Â°ËZ‡","boundary":[0.43691860882477807,0.06304389698174302,0.6830426676566322,0.08025256498781769],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.6890480946921295,0.06304389698174302,0.7136605005753149,0.08025256498781769],"dir":"ltr"},{"str":"μÂ/Y","boundary":[0.768890739377183,0.06304389698174302,0.89195276879311,0.08025256498781769],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.14112117712933203,0.05722418090325435,0.1976671951497152,0.07993962267127291],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12611150650485378,0.05627397897925357,0.13235942726931507,0.08040913585777328],"dir":"ltr"},{"str":"افکار","boundary":[0.8394199453335734,0.11829984096322643,0.8818249688755617,0.13550850896930108],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.7569840094566332,0.11829984096322643,0.8344682387157245,0.13550850896930108],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7426897157103874,0.11829984096322643,0.7520314464505834,0.13550850896930108],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6868132676380333,0.11829984096322643,0.7378743905865751,0.13550850896930108],"dir":"rtl"},{"str":"ضدافسردگی","boundary":[0.5730401859057058,0.11829984096322643,0.6818688609993868,0.13550850896930108],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.44082949150402373,0.11130494763545727,0.47091449445092787,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"نخستین","boundary":[0.3718969083429891,0.11130494763545727,0.43657383003903105,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.3513779536122207,0.11130494763545727,0.3676623752202297,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.2996354151932923,0.11130494763545727,0.3471743932529191,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2720355836694939,0.11130494763545727,0.29541860574822737,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"شواهد","boundary":[0.2177726745473049,0.11130494763545727,0.26787568273788404,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"باور","boundary":[0.1832190231032977,0.11130494763545727,0.2135253374463398,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"کردنی","boundary":[0.13524992923108625,0.11130494763545727,0.17901546274399607,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.11627905545790355,0.11130494763545727,0.1310026068639898,0.12707955997435905],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.4843522088022752,0.13568389397739639,0.5000186644077946,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.43467683871040175,0.13568389397739639,0.47869591167427933,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.3917094858538447,0.13568389397739639,0.42895936696892073,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظه","boundary":[0.32240549191530987,0.13568389397739639,0.38598672160702596,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.2853406697326947,0.13568389397739639,0.3166849550515938,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگیها","boundary":[0.19348181450860302,0.13568389397739639,0.2794383859184222,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17997976662510837,0.13568389397739639,0.18773994531943822,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.11627905545790355,0.13568389397739639,0.1737541507797005,0.15145850631629815],"dir":"rtl"},{"str":"مسأله","boundary":[0.8361969226364947,0.1600628403193355,0.8837211496454788,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.7619635866674282,0.1600628403193355,0.8319608498663751,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.7136467211357266,0.1600628403193355,0.7576955814578338,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6896092223642991,0.1600628403193355,0.7094119891131124,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6268963636792767,0.1600628403193355,0.6854563242602434,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"ضدافسرگی،","boundary":[0.5290699176920127,0.1600628403193355,0.6226544889951781,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.4611702378583925,0.1600628403193355,0.4999983591729411,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.38661086022370356,0.1600628403193355,0.45688357716707095,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.3333011761357973,0.1600628403193355,0.3823430600194027,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.26537629580922656,0.1600628403193355,0.32905084307745314,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24604341974042263,0.1600628403193355,0.26118623592221657,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"جلسات","boundary":[0.18427388418155424,0.1600628403193355,0.241839859381121,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدگی","boundary":[0.11627905545790355,0.1600628403193355,0.1800307244866775,0.17583745265823725],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.90179769768422,0.1844417866612746,0.9127982459558739,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8795729413149613,0.1844417866612746,0.8975941373249186,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.8357830463706314,0.1844417866612746,0.8753395999253423,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8082706416149983,0.1844417866612746,0.8315502328948906,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7640416476352385,0.1844417866612746,0.804129141293669,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7267997715609499,0.1844417866612746,0.7597847645105514,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6719483187124056,0.1844417866612746,0.7226216724540003,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"حاکی","boundary":[0.6233467552028494,0.1844417866612746,0.667736622644644,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6090774320343193,0.1844417866612746,0.6190875360725572,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5578541877572583,0.1844417866612746,0.6048738716750177,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5290699176920127,0.1844417866612746,0.553618946630049,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.47589985153770353,0.1844417866612746,0.5000096398589708,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.42894445038579243,0.1844417866612746,0.4716093847103632,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41083705481820304,0.1844417866612746,0.42472459743333624,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"صدور","boundary":[0.36069580027283,0.1844417866612746,0.4067206225297861,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"هشدار","boundary":[0.3062439288070177,0.1844417866612746,0.35649223991352835,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"جعبه","boundary":[0.2620808130216488,0.1844417866612746,0.30204036844771603,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"سیاهشد،","boundary":[0.1908101302535617,0.1844417866612746,0.2578652019550454,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.14994650187926215,0.1844417866612746,0.18660285216763506,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.11627905545790355,0.1844417866612746,0.14568780393757474,0.20021639900017635],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.8971677273929923,0.2088207330032137,0.9125320217655708,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"تفاده","boundary":[0.8563200698801018,0.2088207330032137,0.890958837802194,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8415009668153351,0.2088207330032137,0.851995348255288,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.8106817321343286,0.2088207330032137,0.8372943582212613,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.798572919966023,0.2088207330032137,0.8064326573809527,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"افکار","boundary":[0.7605414382196269,0.2088207330032137,0.7943781162895157,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"خودکش","boundary":[0.7070678625561214,0.2088207330032137,0.7561975063530771,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6859703951852049,0.2088207330032137,0.7008567168281172,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6566468314846988,0.2088207330032137,0.6816344278333494,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان،","boundary":[0.5929134338691113,0.2088207330032137,0.6523114125675046,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.5290699176920127,0.2088207330032137,0.588595841734026,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"مان","boundary":[0.46670762655305564,0.2088207330032137,0.4999915907613232,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4510089726273553,0.2088207330032137,0.46200952089900915,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.386018897918954,0.2088207330032137,0.4463338795920083,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"کلمبیا","boundary":[0.33424129213813325,0.2088207330032137,0.38133231055113326,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"دادههایی","boundary":[0.2590600879373975,0.2088207330032137,0.32944341095129004,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24329633336102321,0.2088207330032137,0.2543343472277201,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22299246590714297,0.2088207330032137,0.23866321819513123,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.17982557715359282,0.2088207330032137,0.21829932377414832,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیت","boundary":[0.11627905545790355,0.2088207330032137,0.17514167516136506,0.22459534534211545],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9045313490264768,0.2331996793451528,0.9127888112002855,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"بالغین","boundary":[0.8526290556231889,0.2331996793451528,0.9002446883351553,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"(تا","boundary":[0.8251625035536595,0.2331996793451528,0.8483648132841358,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.8004694816422216,0.2331996793451528,0.8213613121693989,0.24897429168405455],"dir":"ltr"},{"str":"سالگی)","boundary":[0.7354824361817999,0.2331996793451528,0.7959596684708927,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7160363846944076,0.2331996793451528,0.7312784709132637,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشهای","boundary":[0.6188239047563565,0.2331996793451528,0.711832824335106,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاه","boundary":[0.5738720794739952,0.2331996793451528,0.6145820300722579,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.5290699176920127,0.2331996793451528,0.5696623383016209,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.46536477456900105,0.2331996793451528,0.49999077034779377,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.43047708804765894,0.2331996793451528,0.46111527015192005,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4027345527471786,0.2331996793451528,0.42626697486868254,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.355855488885281,0.2331996793451528,0.3985480731562744,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"میداد","boundary":[0.3026285609975994,0.2331996793451528,0.3516226754095402,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2881037652575805,0.2331996793451528,0.298418447818623,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.24750617538105088,0.2331996793451528,0.283900204898279,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"،1987","boundary":[0.1942962800399541,0.2331996793451528,0.2439749855914874,0.24897429168405455],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.15361558983140458,0.2331996793451528,0.19000961934863264,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.11627905545790355,0.2331996793451528,0.14938110054372905,0.24897429168405455],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.8650858665310249,0.2575786256870919,0.8757573955152094,0.27335323802599365],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8752979639387233,0.2624671870137655,0.8849509495261086,0.2783852049193845],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.8849581281444912,0.2575786256870919,0.9058499586716683,0.27335323802599365],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.9056122438515133,0.2575786256870919,0.9127867601664619,0.27335323802599365],"dir":"ltr"},{"str":"هفت","boundary":[0.8339124085495293,0.2575786256870919,0.857890634774458,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"ه)","boundary":[0.8109515939196518,0.2575786256870919,0.8276899821354954,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7612715589292783,0.2575786256870919,0.8039396257683685,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7486326783014979,0.2575786256870919,0.7605450827489596,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.7249781902308791,0.2575786256870919,0.7424192764362877,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7137911514298783,0.2575786256870919,0.7179650052609018,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7024906973407564,0.2575786256870919,0.707577749564668,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.658405239160799,0.2575786256870919,0.6954284507105806,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6471025289344713,0.2575786256870919,0.6521895811583829,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6252609543167443,0.2575786256870919,0.6400425384415015,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6099050576443055,0.2575786256870919,0.6177112923769225,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"ورد","boundary":[0.579562420440402,0.2575786256870919,0.6036916557790953,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"داروی","boundary":[0.5290699176920127,0.2575786256870919,0.5725682430228957,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49383274639582075,0.2575786256870919,0.5045268367520648,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4847743555138967,0.2575786256870919,0.4889482093449202,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.46456424428300647,0.2575786256870919,0.47080142705390104,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4548918182209742,0.2575786256870919,0.4590656720519977,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"ازار","boundary":[0.42556880295512944,0.2575786256870919,0.4486942093162058,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"آم","boundary":[0.407964164337034,0.2575786256870919,0.42068877817864087,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"دن","boundary":[0.37802522361396257,0.2575786256870919,0.40175978702064774,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"فلوکستین","boundary":[0.29765593437330246,0.2575786256870919,0.37336773600733447,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.22095090030129683,0.2575786256870919,0.22812541661624539,0.27335323802599365],"dir":"ltr"},{"str":"Prozac","boundary":[0.2281291084771279,0.2575786256870919,0.28606671192614636,0.27335323802599365],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.28584540537658004,0.2575786256870919,0.2930199216915286,0.27335323802599365],"dir":"ltr"},{"str":"نخستین","boundary":[0.15083539788372632,0.2575786256870919,0.21628520855937436,0.27335323802599365],"dir":"rtl"},{"str":"SS-","boundary":[0.11627905545790355,0.2575786256870919,0.14615031206479626,0.27335323802599365],"dir":"ltr"},{"str":"ضدافسردگی","boundary":[0.8179093495537324,0.281957572029031,0.9127801968582263,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.7713460515010686,0.281957572029031,0.8136590648516385,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"منتشر","boundary":[0.7183476217197422,0.281957572029031,0.7670946490578576,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.6784415758837317,0.281957572029031,0.7140912176782708,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.6412673356856098,0.281957572029031,0.6742342977978051,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"اخبار","boundary":[0.5981735209179212,0.281957572029031,0.6370644373296359,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.5290699176920127,0.281957572029031,0.5939699605586196,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"،RIs","boundary":[0.46202982613386273,0.281957572029031,0.49978279551808086,0.29773218436793275],"dir":"ltr"},{"str":"میزانهای","boundary":[0.37917126784472116,0.281957572029031,0.45774316544254123,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.30506729318873954,0.281957572029031,0.3749293931606225,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.2553405713803222,0.281957572029031,0.3007994929844388,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2314280949535241,0.281957572029031,0.25111709557202305,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"پایین","boundary":[0.1911001774177026,0.281957572029031,0.22729905508871745,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"آمدن","boundary":[0.14482174732784897,0.281957572029031,0.18684651498587865,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.11627905545790355,0.281957572029031,0.14058893385210816,0.29773218436793275],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.88758365654208,0.3063365183709701,0.9125365340399829,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"روزنامه","boundary":[0.8339642997052664,0.3063365183709701,0.8832969958507585,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8230468517656324,0.3063365183709701,0.833222030564506,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8117453770430128,0.3063365183709701,0.8168334499004222,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8038223066336586,0.3063365183709701,0.8073576736353959,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"وده","boundary":[0.7731611808147583,0.3063365183709701,0.7976066486312425,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7541308846724192,0.3063365183709701,0.7688408992552697,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"ت.","boundary":[0.7249892942146761,0.3063365183709701,0.7479219950816209,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6940612315637698,0.3063365183709701,0.7206678576336403,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6831528081729595,0.3063365183709701,0.6933279869718331,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6551347598121254,0.3063365183709701,0.6769371501705435,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.647273458186599,0.3063365183709701,0.6508110813255421,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6312854896427477,0.3063365183709701,0.641051031772565,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.6075428819896668,0.3063365183709701,0.6269276128632636,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5835077285063989,0.3063365183709701,0.6013339923988686,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"آم","boundary":[0.5670971102984459,0.3063365183709701,0.5791787250363545,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.5434408103041644,0.3063365183709701,0.5608814522960298,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5290699176920127,0.3063365183709701,0.5391097282585287,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4917363847247204,0.3063365183709701,0.49999384689852916,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهای","boundary":[0.4166502191101066,0.3063365183709701,0.48744972403339903,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4022154932740873,0.3063365183709701,0.41240834442600793,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"ایالات","boundary":[0.34771703479464405,0.3063365183709701,0.39801193291478565,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"متحده","boundary":[0.29817313842275844,0.3063365183709701,0.3434743282351469,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.27648152385046537,0.3063365183709701,0.29396339725038406,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.23909135849777588,0.3063365183709701,0.27234509054288814,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.2009701627786645,0.3063365183709701,0.2348932129239743,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"نسخههای","boundary":[0.11627905545790355,0.3063365183709701,0.19672388367356566,0.32211113070987185],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.8471347462921243,0.3307154647129092,0.9127804019616087,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8233812825788298,0.3307154647129092,0.8428153310676245,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.7868138300782151,0.3307154647129092,0.8190221080935846,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.7425649793676462,0.3307154647129092,0.7824907344547019,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7272157496533151,0.3307154647129092,0.738216297924969,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"4000","boundary":[0.6811916096308344,0.3307154647129092,0.7229752706851889,0.34649007705181095],"dir":"ltr"},{"str":"بیمار","boundary":[0.6371347543276213,0.3307154647129092,0.6766077541384735,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"حاکی","boundary":[0.5874947677214976,0.3307154647129092,0.6328612537149351,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5721805641680714,0.3307154647129092,0.5831811124397251,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.5290699176920127,0.3307154647129092,0.5678980390065612,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"SSRIs","boundary":[0.44620138280700383,0.3307154647129092,0.4997620800764625,0.34649007705181095],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.42656146986358723,0.3307154647129092,0.44168849308493946,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.40389623882528825,0.3307154647129092,0.42235790950428564,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"صادر","boundary":[0.35807868111391794,0.3307154647129092,0.3996634253495474,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.29538041256838354,0.3307154647129092,0.35387512075461636,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.2517093546103954,0.3307154647129092,0.2911702993894072,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.21329357248209363,0.3307154647129092,0.24747343398439983,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.1669883720436311,0.3307154647129092,0.20904690509251186,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.11627905545790355,0.3307154647129092,0.16278481168432948,0.34649007705181095],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.8560364849825401,0.3550944110548483,0.91278922140705,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.8190542707140263,0.3550944110548483,0.8517742468091042,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8070509850562119,0.3550944110548483,0.8148480491591787,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7648862674778246,0.3550944110548483,0.8030033288278956,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6905927372888382,0.3550944110548483,0.760682707118523,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6713640452408616,0.3550944110548483,0.6863249370845375,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.6345419063500003,0.3550944110548483,0.6671613076571246,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"ماه","boundary":[0.6039539580860313,0.3550944110548483,0.6303343800442612,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5752144117175763,0.3550944110548483,0.5997434156686677,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5290699176920127,0.3550944110548483,0.5709799224299008,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.42920078267411477,0.3550944110548483,0.49999015503764677,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4130037944067634,0.3550944110548483,0.4240418082734603,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"داشت.","boundary":[0.3549560377269665,0.3550944110548483,0.407948781583357,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3295635884336843,0.3550944110548483,0.34984422398109766,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"ازای","boundary":[0.29316813796710645,0.3550944110548483,0.32423029828184896,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.26271046933346354,0.3550944110548483,0.28803057681224215,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.23652214398667648,0.3550944110548483,0.2574139745138537,0.3708690233937501],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.21544568695321123,0.3550944110548483,0.23111643924119948,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"صد","boundary":[0.17903667214508776,0.3550944110548483,0.21033290329990828,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.11627905545790355,0.3550944110548483,0.1737541507797005,0.3708690233937501],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8972032102781405,0.37947335739678745,0.912567504650719,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.8796338494418111,0.37947335739678745,0.8903053784259956,0.3952479697356892],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.825471817059275,0.37947335739678745,0.8722802778740625,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8073738433404383,0.37947335739678745,0.818374391612092,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.7477811305831277,0.37947335739678745,0.8003049887295691,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.713069348676629,0.37947335739678745,0.7406707701016697,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6823292355949219,0.37947335739678745,0.7059916851088791,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"داروی","boundary":[0.6309935088452976,0.37947335739678745,0.6747667461784113,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"ضدافسردگی","boundary":[0.5290699176920127,0.37947335739678745,0.6239021328700731,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"نسخهها","boundary":[0.4354166367557567,0.37947335739678745,0.4999985642763235,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.420184428961418,0.37947335739678745,0.43085595794560244,0.3952479697356892],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.37338560800560144,0.37947335739678745,0.42019406882038884,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.3155812538851763,0.37947335739678745,0.368612003880556,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"مییافت.","boundary":[0.24036865281945363,0.37947335739678745,0.3107826950174235,0.3952479697356892],"dir":"rtl"},{"str":"دریافت","boundary":[0.8557930266449645,0.40385230373872655,0.9127996816795504,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"میکردند،","boundary":[0.7753636160121323,0.40385230373872655,0.851532019714537,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7477587865922164,0.40385230373872655,0.7711571317522596,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7279796161471016,0.40385230373872655,0.7435961596442686,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.6884160148089945,0.40385230373872655,0.723766969741098,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.6520602952506303,0.40385230373872655,0.6841672495021116,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6313231834506182,0.40385230373872655,0.6419947124348027,0.4196269160776283],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6415375369955225,0.40385230373872655,0.6478705141326485,0.4196269160776283],"dir":"ltr"},{"str":"درصد)","boundary":[0.5798261742374551,0.40385230373872655,0.6268102937285539,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.5290699176920127,0.40385230373872655,0.5756230527997638,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45524251154264556,0.40385230373872655,0.47091326383063375,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4174752390155275,0.40385230373872655,0.4510389511833439,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.3600904428673278,0.40385230373872655,0.4132238354742707,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر،","boundary":[0.3080084590712022,0.40385230373872655,0.35583221722909425,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.28824777668509655,0.40385230373872655,0.3038011809852756,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"مروری","boundary":[0.22927679353494543,0.40385230373872655,0.28402613837504787,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.20584028254917172,0.40385230373872655,0.22503491885084673,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"588","boundary":[0.1706142230991531,0.40385230373872655,0.20195196888991895,0.4196269160776283],"dir":"ltr"},{"str":"پرون","boundary":[0.13997752066929334,0.40385230373872655,0.16607200359341123,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.1163248723980861,0.40385230373872655,0.1337641188040832,0.4196269160776283],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8971274936678857,0.42823125008066565,0.9127982459558739,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.8399213685247452,0.42823125008066565,0.8924433760837148,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.8075969853318851,0.42823125008066565,0.8351984067569258,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7788814343682333,0.42823125008066565,0.8029040587908335,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسبو","boundary":[0.7198918628980555,0.42823125008066565,0.7740503200638281,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"دریافت","boundary":[0.658171469083174,0.42823125008066565,0.7151741635371307,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"میکردند","boundary":[0.5841541433959787,0.42823125008066565,0.6534507618565136,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5637764530758754,0.42823125008066565,0.5794472053638636,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5290699176920127,0.42823125008066565,0.559123921412588,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.44916508916913395,0.42823125008066565,0.4999958979323528,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42503433947121927,0.42823125008066565,0.44493035714651974,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران","boundary":[0.3648468109611734,0.42823125008066565,0.4208618854333527,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.34042156949210245,0.42823125008066565,0.3613134000192797,0.4440058624195674],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.319823880889514,0.42823125008066565,0.33590991039033224,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.2954846490373473,0.42823125008066565,0.3163764795645245,0.4440058624195674],"dir":"ltr"},{"str":"ساله","boundary":[0.25440280207400034,0.42823125008066565,0.29097175931528285,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.226755943190049,0.42823125008066565,0.2501672618083145,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.18223659107900808,0.42823125008066565,0.22250927580046723,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1640687655219111,0.42823125008066565,0.17801373782455043,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.11627905545790355,0.42823125008066565,0.1599353103932037,0.4440058624195674],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.8471367973259479,0.45261019642260475,0.9127824529954323,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.7729597944039771,0.45261019642260475,0.8428940907664508,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.7373518720085273,0.45261019642260475,0.7686919941996764,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"نداد.","boundary":[0.696651690171755,0.45261019642260475,0.7331104543245022,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6416757940709158,0.45261019642260475,0.692461630284745,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6154174951792707,0.45261019642260475,0.6374547490662668,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"چنان","boundary":[0.57575473674895,0.45261019642260475,0.6112677645167045,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.5290699176920127,0.45261019642260475,0.5715213953593309,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"آمد","boundary":[0.4708659208952623,0.45261019642260475,0.4999987693797058,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.44263340338923585,0.45261019642260475,0.46661019486872357,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.4280932153852149,0.45261019642260475,0.4387647443693994,0.4683848087615065],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.376948524721838,0.45261019642260475,0.423592016555945,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.3153602787262187,0.45261019642260475,0.3726867927778997,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29559044892048086,0.45261019642260475,0.3110965031924341,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.2350446403689904,0.45261019642260475,0.2913868885611792,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.20553184332562827,0.45261019642260475,0.23080058003236528,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگیها","boundary":[0.11627905545790355,0.45261019642260475,0.20222885845610478,0.4683848087615065],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.8927979558810902,0.47698914276454385,0.9127894265104324,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8651607667646148,0.47698914276454385,0.8885878427021139,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.8228780767966501,0.47698914276454385,0.8609930285360335,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.748679655902126,0.47698914276454385,0.8186701506894549,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7295531077986884,0.47698914276454385,0.7444116506925315,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6877493551559242,0.47698914276454385,0.7253495474393867,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"سنی","boundary":[0.6448300455060059,0.47698914276454385,0.6835388127385608,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.5902409759639347,0.47698914276454385,0.6111328064911118,0.4927637551034456],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6108932457405155,0.4818777040912174,0.6205462313279008,0.49779572199683647],"dir":"ltr"},{"str":"65","boundary":[0.6205534099462834,0.47698914276454385,0.6414452404734605,0.4927637551034456],"dir":"ltr"},{"str":"افزای","boundary":[0.5584606170740362,0.47698914276454385,0.5857282913452526,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.529107795790173,0.47698914276454385,0.5522404467972081,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.484186939426818,0.47698914276454385,0.49997989986852864,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.4240447630013981,0.47698914276454385,0.4770981563256959,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.3805568146624306,0.47698914276454385,0.3912283436466151,0.4927637551034456],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.39077096310395254,0.47698914276454385,0.39609544691001497,0.4927637551034456],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.39610365104530937,0.47698914276454385,0.4169954815724866,0.4927637551034456],"dir":"ltr"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.30244976382306277,0.47698914276454385,0.37323913618659477,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27971585733259097,0.47698914276454385,0.2953866096205792,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.20497068047149164,0.47698914276454385,0.23630842626225745,0.4927637551034456],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.23606476344401395,0.47698914276454385,0.2413892472500764,0.4927637551034456],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.24139724628198844,0.47698914276454385,0.27273499207275426,0.4927637551034456],"dir":"ltr"},{"str":"نوجوان","boundary":[0.16416105537996423,0.47698914276454385,0.20472640234310102,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.13899251565038176,0.47698914276454385,0.1579476535147541,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.11627905545790355,0.47698914276454385,0.13164334983048204,0.4927637551034456],"dir":"rtl"},{"str":"نداشت.","boundary":[0.8535840819438277,0.5013680891064829,0.9127801968582263,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"ضدافسردگیها","boundary":[0.7364405128404972,0.5013680891064829,0.8475755754688149,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.6837915950796083,0.5013680891064829,0.7303331494239672,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6069487065151268,0.5013680891064829,0.6777380788786589,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5898324286192149,0.5013680891064829,0.6008714842716472,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5681894574507305,0.5013680891064829,0.5838602097387188,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"سن","boundary":[0.5290699176920127,0.5013680891064829,0.5621674505034263,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4629252323567194,0.5013680891064829,0.49998482234970526,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.41172244120242624,0.5013680891064829,0.4586907430690439,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.3761639133078267,0.5013680891064829,0.40748770917981203,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35733866811036347,0.5013680891064829,0.37197385342081674,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.3182865322199155,0.5013680891064829,0.3531351077510619,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر،","boundary":[0.26086093436137225,0.5013680891064829,0.31405204293224,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2276109887176944,0.5013680891064829,0.2566536562754456,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"پرسش","boundary":[0.16884814152642602,0.5013680891064829,0.2233553272527017,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.14134324409398205,0.5013680891064829,0.16458069690027258,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.11627905545790355,0.5013680891064829,0.13720924031758205,0.5171427014453848],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.9083743711017538,0.525747035448422,0.9125482249327773,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"الای","boundary":[0.866626264010277,0.525747035448422,0.9021587130993376,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.8414321138569896,0.525747035448422,0.8623239443841667,0.5415216477873238],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.7997677002622584,0.525747035448422,0.8368976882797774,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.742580737237271,0.525747035448422,0.7955111753491112,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.6748213036781189,0.525747035448422,0.7382928858068687,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"ضدافسردگیها","boundary":[0.3888497597213875,0.525747035448422,0.4999870784869113,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.341453928442375,0.525747035448422,0.3798094179371112,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.2611493263375483,0.525747035448422,0.3319386987010802,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24110111185962543,0.525747035448422,0.2521391257263223,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.20260778898574122,0.525747035448422,0.2321745675907941,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"میبرد","boundary":[0.14227817629690528,0.525747035448422,0.19361943887816654,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.11627905545790355,0.525747035448422,0.13331289136289146,0.5415216477873238],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.868049576943961,0.5501259817903611,0.8837203292319493,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.8301660068618052,0.5501259817903611,0.8638460165846594,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.7775922545068665,0.5501259817903611,0.8259835219942611,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.7162652161659576,0.5501259817903611,0.7733320480188038,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6972983447853917,0.5501259817903611,0.7120057264864356,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6615541474394454,0.5501259817903611,0.69309478442609,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع،","boundary":[0.5923285105931719,0.5501259817903611,0.6573440342604691,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"FDA","boundary":[0.5482068836797188,0.5501259817903611,0.5890880898516898,0.565900594129263],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.536309861985934,0.5501259817903611,0.5436874306494188,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5293741263562588,0.5501259817903611,0.5355675928451736,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"خیر","boundary":[0.4678416355764123,0.5501259817903611,0.4999915907613232,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"بیپاسخ","boundary":[0.3999238242444114,0.5501259817903611,0.46212232775930706,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"باقی","boundary":[0.35675272869885577,0.5501259817903611,0.3942238785459812,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"مانده","boundary":[0.30964414122284134,0.5501259817903611,0.35106171765878585,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.2591358202975449,0.5501259817903611,0.3040144885029299,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.21982010710013172,0.5501259817903611,0.2534995764615154,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"پرسش","boundary":[0.15839997012563145,0.5501259817903611,0.21394046669223618,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"هم،","boundary":[0.11627905545790355,0.5501259817903611,0.15269310996207638,0.565900594129263],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.8757179405212697,0.5745049281323003,0.9127775305142556,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"2004","boundary":[0.8306697240744196,0.5745049281323003,0.8724533851287741,0.590279540471202],"dir":"ltr"},{"str":"افزودن","boundary":[0.7718711916002345,0.5745049281323003,0.8261512965610316,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"هشدار","boundary":[0.7175750702688716,0.5745049281323003,0.7676383781244936,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7081665253258546,0.5745049281323003,0.7133715099095699,0.590279540471202],"dir":"ltr"},{"str":"جعبه","boundary":[0.6644940537526559,0.5745049281323003,0.7042883015183804,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"سیاه","boundary":[0.6239004671239118,0.5745049281323003,0.6602958821393923,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6148933770066802,0.5745049281323003,0.6196899247065483,0.590279540471202],"dir":"ltr"},{"str":"جدی","boundary":[0.5670478120168112,0.5745049281323003,0.6098960330954817,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.5290699176920127,0.5745049281323003,0.5628059373327126,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4589323157861529,0.5745049281323003,0.500005127584559,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43475602982610384,0.5745049281323003,0.4546725627052315,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4011598310116526,0.5745049281323003,0.4305792734827989,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3733487628031914,0.5745049281323003,0.39690416954665997,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3457194136385604,0.5745049281323003,0.3691581941877803,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.3032240825320812,0.5745049281323003,0.3414731345334615,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.27943433842764065,0.5745049281323003,0.2990013516312897,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.24701488026159799,0.5745049281323003,0.2751945918340139,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.2072579494408442,0.5745049281323003,0.2428122545168892,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.15776418159063726,0.5745049281323003,0.20304783626186776,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.11627905545790355,0.5745049281323003,0.15350080708180958,0.590279540471202],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.882207268539025,0.5988838744742394,0.9127689161721965,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"هشدار","boundary":[0.8258064843131204,0.5988838744742394,0.8768015768348035,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7964979706128983,0.5988838744742394,0.8204139396462786,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7751945583718498,0.5988838744742394,0.7908653106598381,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7313327793588644,0.5988838744742394,0.7698065259794199,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.660607565810711,0.5988838744742394,0.7259562432444073,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"نسخهشده","boundary":[0.5764922560151023,0.5988838744742394,0.65518347523069,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"صادر","boundary":[0.5290699176920127,0.5988838744742394,0.5710994977018166,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"جزیی","boundary":[0.4533898987311061,0.5988838744742394,0.49999159076132327,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.4027133050488172,0.5988838744742394,0.449133745864603,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.36942500507263804,0.5988838744742394,0.39850602696289056,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.32647848216138464,0.5988838744742394,0.3651693436076454,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2989447329893246,0.5988838744742394,0.32221474734339844,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.27379104768446366,0.5988838744742394,0.29480493642820665,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2548753741261862,0.5988838744742394,0.2695474804074994,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.2047864575811784,0.5988838744742394,0.2506726365424492,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.15309839656171792,0.5988838744742394,0.20049614508192853,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"نا","boundary":[0.13383983882469216,0.5988838744742394,0.14886444512356453,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.11627905545790355,0.5988838744742394,0.1297617314007125,0.6146584868131412],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.8538183071177026,0.6232628208161785,0.912793733681462,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8386132078316002,0.6232628208161785,0.8488164509320923,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8146768338708862,0.6232628208161785,0.8344516253417533,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.7748069163943614,0.6232628208161785,0.8105298025469737,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7060709866479842,0.6232628208161785,0.7705871494526816,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"ضدافسردگی،","boundary":[0.6000723938975515,0.6232628208161785,0.7018291119638854,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5755443939144644,0.6232628208161785,0.5958651158116248,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"تازه","boundary":[0.5407121760658038,0.6232628208161785,0.5713973078130031,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5290699176920127,0.6232628208161785,0.5365016336484405,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.4609447557713107,0.6232628208161785,0.4999801049719111,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"،FDA","boundary":[0.40830935332954577,0.6232628208161785,0.45708683461898963,0.6390374331550802],"dir":"ltr"},{"str":"برخی","boundary":[0.35902849082941296,0.6232628208161785,0.4043968012076487,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34415236891709966,0.6232628208161785,0.35476629495097006,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران","boundary":[0.2836260766500438,0.6232628208161785,0.3399479857822335,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"افسرده","boundary":[0.22509911045896322,0.6232628208161785,0.2793932631743029,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21027462047715398,0.6232628208161785,0.22088936928658887,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.1577877678504934,0.6232628208161785,0.20607106011785237,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.11627905545790355,0.6232628208161785,0.1535549543747526,0.6390374331550802],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.9018305476875619,0.6476417671581176,0.9125471994158656,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8858939506289469,0.6476417671581176,0.8956081212735278,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"قدیم","boundary":[0.8492490139654892,0.6476417671581176,0.8815584605058733,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8281538027317786,0.6476417671581176,0.843040124374691,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"درخواس","boundary":[0.7733615829058637,0.6476417671581176,0.8238178353799233,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7493711694657343,0.6476417671581176,0.7671504371778595,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.7148802503902091,0.6476417671581176,0.7450528990868472,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"نجات","boundary":[0.453205439131827,0.6476417671581176,0.500002871447353,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.3979922180709766,0.6476417671581176,0.44645119872671823,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.3408550621317635,0.6476417671581176,0.3912751072177931,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"محروم","boundary":[0.27911429252730124,0.6476417671581176,0.3340639799490933,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"نمی","boundary":[0.2426227389915887,0.6476417671581176,0.27238118873818346,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"مانند؟.","boundary":[0.18859092214162942,0.6476417671581176,0.24210608357142416,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.11627905545790355,0.6476417671581176,0.1818807569955636,0.6634163794970194],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8438677496037038,0.6720207135000567,0.8837166373710669,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7790430840300326,0.6720207135000567,0.8384743179799777,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7473852167742094,0.6720207135000567,0.7736464715039616,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7057842778908523,0.6720207135000567,0.7418529859975921,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.6476380381972292,0.6720207135000567,0.7003919525636898,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"رسید","boundary":[0.5944910929476668,0.6720207135000567,0.6421745881011323,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5590262013743388,0.6720207135000567,0.5891147532913965,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5290699176920127,0.6720207135000567,0.5362444340069612,0.6877953258389584],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.536248330971226,0.6720207135000567,0.5469198599554105,0.6877953258389584],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.546462479412748,0.6720207135000567,0.5536369957276965,0.6877953258389584],"dir":"ltr"},{"str":"اپیدیولوژیک","boundary":[0.40653058635743805,0.6720207135000567,0.500005127584559,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39203354606359586,0.6720207135000567,0.4022670076852237,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"چندین","boundary":[0.3349241549191182,0.6720207135000567,0.38782998570429417,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.28732847447226023,0.6720207135000567,0.3306684934541256,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2728914524913308,0.6720207135000567,0.28312491411295865,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.23298296584084663,0.6720207135000567,0.26868789213202915,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"امریکا","boundary":[0.18652941622427463,0.6720207135000567,0.22877456882141442,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.13966700172611163,0.6720207135000567,0.18228009328101824,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.11627905545790355,0.6720207135000567,0.13543366033649262,0.6877953258389584],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.8470881571143606,0.6963996598419958,0.9125568392748366,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.8174944981017682,0.6963996598419958,0.842778007871306,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.7441511142184057,0.6963996598419958,0.8139455942767951,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدتر","boundary":[0.6828638284710198,0.6963996598419958,0.7398324731647301,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6742952135023658,0.6963996598419958,0.6785223968869017,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6625520487604384,0.6963996598419958,0.6740583190957401,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.6048950354056334,0.6963996598419958,0.658209499402998,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.5561886869076358,0.6963996598419958,0.6005830723618073,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.5415171276783555,0.6963996598419958,0.555462210727317,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5290699176920127,0.6963996598419958,0.5371856809798113,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.47588702085286083,0.6963996598419958,0.49998256621249937,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.4195105569152607,0.6963996598419958,0.47160036016153933,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"تجویز","boundary":[0.37331847368259796,0.6963996598419958,0.4152443088938979,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.34462270207297985,0.6963996598419958,0.3690837416599837,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.2716408979406969,0.6963996598419958,0.34131520492904455,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25269082272474147,0.6963996598419958,0.2673906132386029,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.1911537809894161,0.6963996598419958,0.24848643958987526,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17929766655357454,0.6963996598419958,0.18692096751367526,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.11627905545790355,0.6963996598419958,0.17534021523548943,0.7121742721808976],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.8559015247014484,0.7207786061839349,0.912793733681462,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.8119411914371236,0.7207786061839349,0.8527082876123708,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.759916092060122,0.7207786061839349,0.8087474541542664,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.7063204708890397,0.7207786061839349,0.7556808509329126,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6839722566836072,0.7207786061839349,0.7027789457275939,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6148688962343111,0.7207786061839349,0.6810320391993584,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"قدیمیتر","boundary":[0.5403022718397007,0.7207786061839349,0.6106270215502122,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5290699176920127,0.7207786061839349,0.5371085345568435,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"افسرده","boundary":[0.44533419995582413,0.7207786061839349,0.5000141521333827,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.3981146079983368,0.7207786061839349,0.44112445878344975,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3737109802604761,0.7207786061839349,0.39386064045582164,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.3123754092027354,0.7207786061839349,0.3694853340826443,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.23769226780719604,0.7207786061839349,0.30811163366895084,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21813500250271395,0.7207786061839349,0.2334244676028952,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیت","boundary":[0.1554221243374207,0.7207786061839349,0.21393144214341236,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.11627905545790355,0.7207786061839349,0.15116119279923046,0.7365532185228366],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8882289117829842,0.745157552525874,0.8954034280979327,0.7609321648647758],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8953980954099913,0.745157552525874,0.9060696243941757,0.7609321648647758],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.9056122438515133,0.745157552525874,0.9127867601664619,0.7609321648647758],"dir":"ltr"},{"str":"بیماران","boundary":[0.8278324188568331,0.745157552525874,0.8839422510916627,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8097108247412107,0.745157552525874,0.8235996053810922,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.7749463832791943,0.745157552525874,0.8091851447722224,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"معنی","boundary":[0.7275014750199922,0.745157552525874,0.7707428229198927,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.7056987640167051,0.745157552525874,0.7242235298702311,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال","boundary":[0.6464113335260138,0.745157552525874,0.7014952036574035,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"زیادتری","boundary":[0.5795941910191473,0.745157552525874,0.6421768442383382,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.5290699176920127,0.745157552525874,0.5753523163350487,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.4777052623374812,0.745157552525874,0.4999958979323528,0.7609321648647758],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47003360929397564,0.745157552525874,0.4733689666276287,0.7609321648647758],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.9046851765632464,0.7695364988678131,0.9120627452267313,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8982574416634702,0.7695364988678131,0.9039993108526351,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8887063159153448,0.7695364988678131,0.8975715759528587,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8700862125938791,0.7695364988678131,0.8848032116432744,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8586983318941911,0.7695364988678131,0.8661831083218086,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8522683408572089,0.7695364988678131,0.8580102100463737,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"اه","boundary":[0.8400554738129266,0.7695364988678131,0.8515937558326273,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.829889715911305,0.7695364988678131,0.8361008311509686,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8237372297506557,0.7695364988678131,0.8292196431611352,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8173094948508794,0.7695364988678131,0.8230513640400443,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.8028287056941625,0.7695364988678131,0.8166371659635038,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7889894704874266,0.7695364988678131,0.7989335567121343,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.773454699841455,0.7695364988678131,0.7850943215053984,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7670269649416788,0.7695364988678131,0.7727665779936376,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"روع","boundary":[0.7400609937624644,0.7695364988678131,0.7663523799170971,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"درم","boundary":[0.7140776808550349,0.7695364988678131,0.7361760657112216,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7076499459552587,0.7695364988678131,0.7133918151444235,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6891753284984712,0.7695364988678131,0.7069731047934711,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.674778026864441,0.7695364988678131,0.6852592624540149,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"ودک","boundary":[0.650705042876862,0.7695364988678131,0.6741011857026533,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6370035216250751,0.7695364988678131,0.6500214333034565,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.6305757867252989,0.7695364988678131,0.6363153997772577,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6156731347528744,0.7695364988678131,0.6299034578379231,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6066201218724298,0.7695364988678131,0.6117269496511422,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.6001901308354476,0.7695364988678131,0.6059320000246124,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5952700162362992,0.7695364988678131,0.5995132896736599,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"اق","boundary":[0.5819154194671824,0.7695364988678131,0.591287066322703,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.5754854284302002,0.7695364988678131,0.5812272976193651,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"دام","boundary":[0.5533020638034082,0.7695364988678131,0.5748085872684127,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5455690490791884,0.7695364988678131,0.5493778473761922,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.5391413141794121,0.7695364988678131,0.5448809272313709,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5290699176920127,0.7695364988678131,0.5384554484688008,0.7853111112067148],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.8414712033748759,0.7939154452097522,0.9127775305142557,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.8009886597181117,0.7939154452097522,0.8384603709499773,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7802612728427245,0.7939154452097522,0.7981838095492032,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7630870329510947,0.7939154452097522,0.7777770485213071,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.7501703383590498,0.7939154452097522,0.7608418673432342,0.809690057548654],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7382567032912939,0.7939154452097522,0.7456117105827191,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7316529896894529,0.7939154452097522,0.7375685814434766,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"اه","boundary":[0.7194103504220686,0.7939154452097522,0.7309761485276653,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.7108288432784545,0.7939154452097522,0.7154460672307252,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7042251296766134,0.7939154452097522,0.7101407214306371,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.681205087584292,0.7939154452097522,0.703541520103208,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6673976343332868,0.7939154452097522,0.6773188838547045,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6518985394588142,0.7939154452097522,0.6635114306036993,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.6452948258569731,0.7939154452097522,0.6512104176109967,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"روع","boundary":[0.6182328788005649,0.7939154452097522,0.6446224969695974,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6038992204020436,0.7939154452097522,0.6143341237161671,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"ودک","boundary":[0.5798284925516707,0.7939154452097522,0.603224635377462,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5661269712998837,0.7939154452097522,0.579144882978265,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.5595255138352486,0.7939154452097522,0.5654411055892723,0.809690057548654],"dir":"rtl"},{"str":"ی.","boundary":[0.5397211414413434,0.7939154452097522,0.5588531849478728,0.809690057548654],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11628,0.05627,0.9128,0.80969],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"13","boundary":[0.49888362228981514,0.9324351260104714,0.5209855627729156,0.9496437940165461],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49888,0.93244,0.52099,0.94964],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/fca514382638eb7f532c87a3cf899f3e.jpg","blurred":"/storage/books/cc7ec597fcbefd12/pages/a5b1c63e0ddb1bdc8ef724ddecdd2589.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.08721,0.05428,0.09585,0.05239]},"elements":[{"words":[{"str":"آشفتگیهای","boundary":[0.2676974478986133,0.11858665209666108,0.373456955978661,0.13579532010273573],"dir":"rtl"},{"str":"گوارشی","boundary":[0.19784251752095644,0.11858665209666108,0.26288572254845055,0.13579532010273573],"dir":"rtl"},{"str":"عارض","boundary":[0.4043161955783813,0.1603496514527701,0.44161014359287803,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.38832822703453,0.1603496514527701,0.39809376916434724,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.3516917952493955,0.1603496514527701,0.38397035025504606,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3305943278784789,0.1603496514527701,0.3454806495213913,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"مع","boundary":[0.31136559883009035,0.1603496514527701,0.3262583605266235,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.2785749006786871,0.1603496514527701,0.30515219696488016,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"روده","boundary":[0.24301817831277855,0.1603496514527701,0.2735640199442529,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.222198544176192,0.1603496514527701,0.2423007266812837,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.1931124233169729,0.1603496514527701,0.21791188348487053,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"افس","boundary":[0.16595078749443656,0.1603496514527701,0.1895770563152357,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"ردگی","boundary":[0.12017150744832931,0.1603496514527701,0.15973964176643235,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.08720934286927326,0.1603496514527701,0.11944728740521658,0.1761242637916719],"dir":"rtl"},{"str":"قدیم","boundary":[0.43028410434365627,0.1847285977947092,0.4709421834075465,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41805100702735826,0.1847285977947092,0.4260292600485274,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.3489915357507593,0.1847285977947092,0.41390929097811746,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.3197494046874326,0.1847285977947092,0.3447496610666606,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"جنون،","boundary":[0.2627521926501127,0.1847285977947092,0.31641032162261384,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"یبوست","boundary":[0.20214111991394385,0.1847285977947092,0.25854491456418605,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18989913207478845,0.1847285977947092,0.1978773850959576,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"خشکی","boundary":[0.12877221534828204,0.1847285977947092,0.18575741602554768,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.08720934286927326,0.1847285977947092,0.12451457156979975,0.200503210133611],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.43124282863022234,0.2091075441366483,0.47093767113313467,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4093348444226918,0.2091075441366483,0.42697909381223603,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.35339527944801935,0.2091075441366483,0.4051599908934098,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.30575575421116596,0.2091075441366483,0.3491310795206324,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.27667974542568186,0.2091075441366483,0.3015130476516688,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"موسکارینی","boundary":[0.18742958143558866,0.2091075441366483,0.2733609675957166,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"آنهاست.","boundary":[0.1175232154640786,0.2091075441366483,0.18314480914104753,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.08720934286927326,0.2091075441366483,0.11333315557706863,0.2248821564755501],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.4336527476674617,0.23348649047858744,0.4706759592172433,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.4056346993066276,0.23348649047858744,0.4274370896650457,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"جدی","boundary":[0.37441786532501703,0.23348649047858744,0.40070186377443545,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.35834324584957833,0.23348649047858744,0.36820220732260084,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"اث","boundary":[0.3450271659429935,0.23348649047858744,0.35339743497710013,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"رات","boundary":[0.3097199105025228,0.23348649047858744,0.3388182763521953,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی","boundary":[0.27440104684766353,0.23348649047858744,0.30480249569795653,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"موس","boundary":[0.2449155897029897,0.23348649047858744,0.2736565215696971,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"کارینی","boundary":[0.1880064564618913,0.23348649047858744,0.23870895624939742,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"اندک","boundary":[0.1574699677372379,0.23348649047858744,0.18307712502486873,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.13637475650352732,0.23348649047858744,0.1512610781464397,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"دارن","boundary":[0.1084486185261681,0.23348649047858744,0.13143865665488688,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"د.","boundary":[0.08720934286927326,0.23348649047858744,0.10223521666095796,0.2492611028174892],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.4480048671910812,0.25786543682052643,0.4709376711331346,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4309609036389048,0.25786543682052643,0.44375573007574465,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.37121510688033943,0.25786543682052643,0.4268888483239977,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونین","boundary":[0.293276334431075,0.25786543682052643,0.36699066164300115,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.2610455837560004,0.25786543682052643,0.28902307207948164,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.22028567542179503,0.25786543682052643,0.2568731168945707,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"میگذارند.","boundary":[0.1451857137463378,0.25786543682052643,0.21603026505510103,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.08720934286927326,0.25786543682052643,0.1409956538593278,0.27364004915942824],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.4271240769844618,0.28224438316246553,0.4709128536238689,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونین","boundary":[0.349183738650456,0.28224438316246553,0.42291353456709835,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.31738805702403444,0.28224438316246553,0.3449301520431372,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2983616007195451,0.28224438316246553,0.31315471563441544,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"لوله","boundary":[0.26848622582374126,0.28224438316246553,0.2941580403602435,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"گوارشی","boundary":[0.20465969262196998,0.28224438316246553,0.2642506855580555,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.16158503631081148,0.28224438316246553,0.20039749035501342,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14963687036378742,0.28224438316246553,0.15732106268164467,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.08720934286927326,0.28224438316246553,0.14564780877801453,0.29801899550136735],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونرژیک","boundary":[0.3728844440707004,0.30662332950440463,0.4709218781726929,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"درجات","boundary":[0.3148006082698542,0.30662332950440463,0.3686263611173211,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتی","boundary":[0.24985237650097133,0.30662332950440463,0.3105579017103571,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2353770183407972,0.30662332950440463,0.2455969431391893,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.2100715264462553,0.30662332950440463,0.23117345798149555,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"درد،","boundary":[0.17515089721714971,0.30662332950440463,0.2058370371585798,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"تهوع،","boundary":[0.1223505181860991,0.30662332950440463,0.17094361913122308,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"نفخ","boundary":[0.08720934286927326,0.30662332950440463,0.11814324010017248,0.32239794184330645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4626711844105021,0.33100227584634373,0.47092864658431083,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"اسهال","boundary":[0.4062669361641045,0.33100227584634373,0.4570669395909007,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.3579098705416751,0.33100227584634373,0.40071540059767125,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.28697265645480996,0.33100227584634373,0.35237314868559494,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2657897478771199,0.33100227584634373,0.28146050016510815,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.22752185060332247,0.33100227584634373,0.2602686033895385,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"موارد،","boundary":[0.17232846957249542,0.33100227584634373,0.2219210392998591,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.13672086054859076,0.33100227584634373,0.1668058634954949,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.08720934286927326,0.33100227584634373,0.1311476149553182,0.34677688818524555],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.42305270074829476,0.35538122218828283,0.4709196220354868,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"گذرا","boundary":[0.38489663199154794,0.35538122218828283,0.41879157189181204,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.3340461283584064,0.35538122218828283,0.38073504950170123,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.30763929092236286,0.35538122218828283,0.3298388502724798,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.2549380584189248,0.35538122218828283,0.30339015380702644,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24044204636817434,0.35538122218828283,0.25070935004789163,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.20011563435692617,0.35538122218828283,0.23623848600887276,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.18066797608660487,0.35538122218828283,0.19590552117794974,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1582554035622739,0.35538122218828283,0.17653207099038268,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"سازگاری","boundary":[0.08720934286927326,0.35538122218828283,0.1540225900865331,0.3711558345271846],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.4399260745820857,0.379760168530222,0.4709309027215168,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"نمیکنند.","boundary":[0.3642679171309538,0.379760168530222,0.4357644920922391,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35213970340958994,0.379760168530222,0.3600778572439438,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.3230741650834721,0.379760168530222,0.34801880387809475,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"دارویشان","boundary":[0.24788045406898182,0.379760168530222,0.31883566911901945,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22955300304437343,0.379760168530222,0.24364764059324104,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهای","boundary":[0.1632550402702124,0.379760168530222,0.22537518536218182,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.12505669338824923,0.379760168530222,0.15901316558611364,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.08720934286927326,0.379760168530222,0.12080322586599776,0.39553478086912375],"dir":"rtl"},{"str":"یابد.","boundary":[0.4343447886268575,0.4041391148721611,0.4709286465843107,0.41991372721106285],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.3800652430037484,0.4041391148721611,0.4301557349982258,0.41991372721106285],"dir":"rtl"},{"str":"دوزهای","boundary":[0.314346292816058,0.4041391148721611,0.37582118266712333,0.41991372721106285],"dir":"rtl"},{"str":"پایین","boundary":[0.2674142351025725,0.4041391148721611,0.3101044181319594,0.41991372721106285],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24791211665710347,0.4041391148721611,0.2631542028759596,0.41991372721106285],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.21640604931334897,0.4041391148721611,0.24370855629780186,0.41991372721106285],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20272234047571674,0.4041391148721611,0.21224446682350234,0.41991372721106285],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.14225845630513315,0.4041391148721611,0.19856325080656903,0.41991372721106285],"dir":"rtl"},{"str":"آهسته","boundary":[0.08720934286927326,0.4041391148721611,0.13801529661025638,0.41991372721106285],"dir":"rtl"},{"str":"رهش","boundary":[0.42389688346271653,0.4285180612141002,0.47094895181916435,0.44429267355300195],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثرترین","boundary":[0.3489057393710928,0.4285180612141002,0.4196308549324286,0.44429267355300195],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.2855238032730398,0.4285180612141002,0.34465039102959844,0.44429267355300195],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2424319193761257,0.4285180612141002,0.2812371425817183,0.44429267355300195],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.185939177739826,0.4285180612141002,0.23819004469202698,0.44429267355300195],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.13849927858462638,0.4285180612141002,0.18167380768276245,0.44429267355300195],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.08720934286927326,0.4285180612141002,0.13425657202512925,0.44429267355300195],"dir":"rtl"},{"str":"لوله","boundary":[0.44438001508822017,0.4528970075560393,0.4709272108606343,0.46867161989494105],"dir":"rtl"},{"str":"گوارشی","boundary":[0.3796169274888773,0.4528970075560393,0.44008355911797337,0.46867161989494105],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.33052102412220874,0.4528970075560393,0.3753008353860763,0.46867161989494105],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08721,0.11859,0.47095,0.46867],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اختلالهای","boundary":[0.2696207023150019,0.5089366047011212,0.361823697234591,0.5261452727071959],"dir":"rtl"},{"str":"حرکتی","boundary":[0.20949997846414486,0.5089366047011212,0.2648114382054274,0.5261452727071959],"dir":"rtl"},{"str":"معرف","boundary":[0.4064654739221304,0.5506996040572304,0.4372978449787615,0.5664742163961322],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3853702626884198,0.5506996040572304,0.40025658433133215,0.5664742163961322],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.3439794978658993,0.5506996040572304,0.381002709415681,0.5664742163961322],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.3159633354643185,0.5506996040572304,0.33776609600068913,0.5664742163961322],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیست","boundary":[0.22631920463849423,0.5506996040572304,0.31181908240848794,0.5664742163961322],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونین","boundary":[0.14767381998896542,0.5506996040572304,0.2220496391205987,0.5664742163961322],"dir":"rtl"},{"str":"دوپامین","boundary":[0.08720934286927326,0.5506996040572304,0.14267873221497296,0.5664742163961322],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.4217118003876879,0.5750785503991694,0.47092228837945765,0.5908531627380712],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.37597395435919473,0.5750785503991694,0.4132238354742708,0.5908531627380712],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظهای","boundary":[0.28299316427161525,0.5750785503991694,0.367419737918898,0.5908531627380712],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.2279213463285085,0.5750785503991694,0.2744646288961951,0.5908531627380712],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.1845804993554026,0.5750785503991694,0.21939231969874415,0.5908531627380712],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.12615929559294362,0.5750785503991694,0.17586651051462487,0.5908531627380712],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.11526215288816326,0.5750785503991694,0.12543733168703683,0.5908531627380712],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.08720934286927326,0.5750785503991694,0.10904875102295311,0.5908531627380712],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.43690158524404227,0.5994574967411086,0.4706669346684196,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.41580637401033155,0.5994574967411086,0.4306926956532439,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"ناش","boundary":[0.39052217270115,0.5994574967411086,0.4114704066584762,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3694247053302334,0.5994574967411086,0.3843110269731458,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35480211823359925,0.5994574967411086,0.365088737978378,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.3243151887883,0.5994574967411086,0.35067878964391996,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.30981442295386585,0.5994574967411086,0.32010587436597415,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"کاه","boundary":[0.2828299754491251,0.5994574967411086,0.3056891576198983,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.25347329980263233,0.5994574967411086,0.2766075490350911,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.2223835990697062,0.5994574967411086,0.24915035923857415,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.20337784760408478,0.5994574967411086,0.2181735954007617,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"ت،","boundary":[0.17166126190293507,0.5994574967411086,0.19716895801328657,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.1566532460686809,0.5994574967411086,0.16734282415051302,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.14535177134606125,0.5994574967411086,0.15043984420347073,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"درج","boundary":[0.11544490000184592,0.5994574967411086,0.14096406793844435,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.08720934286927326,0.5994574967411086,0.10922924199942981,0.6152321090800104],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتی","boundary":[0.4094507020369577,0.6238364430830475,0.4709255700335754,0.6396110554219494],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3946324110214779,0.6238364430830475,0.4051952686751757,0.6396110554219494],"dir":"rtl"},{"str":"پارکینسونیسم،","boundary":[0.2800454843337858,0.6238364430830475,0.39085608100763186,0.6396110554219494],"dir":"rtl"},{"str":"آکاتیژیا","boundary":[0.22675833018338776,0.6238364430830475,0.2758382062478592,0.6396110554219494],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21455497044364347,0.6238364430830475,0.2225347086198798,0.6396110554219494],"dir":"rtl"},{"str":"دیستونی","boundary":[0.14283342169046037,0.6238364430830475,0.2104124834122639,0.6396110554219494],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.08720934286927326,0.6238364430830475,0.13858609932336394,0.6396110554219494],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4504670321250787,0.6482153894249867,0.47092187817269293,0.6639900017638884],"dir":"rtl"},{"str":"دوز","boundary":[0.4209104614728079,0.6482153894249867,0.4446220867628328,0.6639900017638884],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.3762637623040919,0.6482153894249867,0.41515016644139485,0.6639900017638884],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.3382974453945153,0.6482153894249867,0.37050572340988475,0.6639900017638884],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.2689461201792002,0.6482153894249867,0.33249657990109915,0.6639900017638884],"dir":"rtl"},{"str":"ریسپریدون","boundary":[0.17794524087255342,0.6482153894249867,0.26320158175728475,0.6639900017638884],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1611613849507869,0.6482153894249867,0.17216193322244075,0.6639900017638884],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.12328429201802708,0.6482153894249867,0.1553852969589321,0.6639900017638884],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.08720934286927326,0.6482153894249867,0.1172633465898486,0.6639900017638884],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.4403512059906973,0.6725943357669257,0.4709128536238689,0.6883689481058276],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.3931702433914139,0.6725943357669257,0.43612773018239825,0.6883689481058276],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.34207064312145835,0.6725943357669257,0.38892708369653717,0.6883689481058276],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.29877669854796424,0.6725943357669257,0.3378097830211317,0.6883689481058276],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.25490183967111746,0.6725943357669257,0.29458670642937573,0.6883689481058276],"dir":"rtl"},{"str":"شباهت","boundary":[0.19366922183086466,0.6725943357669257,0.2506461782061248,0.6883689481058276],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17939411844959713,0.6725943357669257,0.1894123582992007,0.6883689481058276],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1556106760083223,0.6725943357669257,0.1752325359597505,0.6883689481058276],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.08720934286927326,0.6725943357669257,0.1514957164158594,0.6883689481058276],"dir":"rtl"},{"str":"قدیمی","boundary":[0.41729285534837457,0.6969732821088649,0.4709241343098987,0.7127478944477667],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.3817597488887512,0.6969732821088649,0.41302939746779355,0.7127478944477667],"dir":"rtl"},{"str":"اولانزاپین","boundary":[0.30446920016948115,0.6969732821088649,0.37756968900174126,0.7127478944477667],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.2755275659526372,0.6969732821088649,0.3002090003466247,0.7127478944477667],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.23449836983354716,0.6969732821088649,0.27139587208932664,0.7127478944477667],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.19556031687921546,0.6969732821088649,0.23025521013867034,0.7127478944477667],"dir":"rtl"},{"str":"هرمی","boundary":[0.14994961411448862,0.6969732821088649,0.19133007492426554,0.7127478944477667],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.10122384816184511,0.6969732821088649,0.14569744379654562,0.7127478944477667],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.08720934286927326,0.6969732821088649,0.09703030812681131,0.7127478944477667],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.43142582094914006,0.7213522284508039,0.4709466956819585,0.7371268407897058],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشهای","boundary":[0.3343103939515126,0.7213522284508039,0.42715958478871274,0.7371268407897058],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.28974555245053196,0.7213522284508039,0.3300689762674876,0.7371268407897058],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.24270036304410073,0.7213522284508039,0.2854877050777444,0.7371268407897058],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.21156762566171478,0.7213522284508039,0.23846754956835994,0.7371268407897058],"dir":"rtl"},{"str":"اند،","boundary":[0.18531851377835143,0.7213522284508039,0.21108255616243363,0.7371268407897058],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.13889535127323785,0.7213522284508039,0.18111202951847877,0.7371268407897058],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.08720934286927326,0.7213522284508039,0.1346852380942614,0.7371268407897058],"dir":"rtl"},{"str":"آریپیرازول","boundary":[0.3935225549371661,0.7457311747927431,0.4709354149959286,0.7615057871316449],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.34664832853325955,0.7457311747927431,0.3892880656494906,0.7615057871316449],"dir":"rtl"},{"str":"آکاتیژیا","boundary":[0.28778873822037826,0.7457311747927431,0.34238522927481596,0.7615057871316449],"dir":"rtl"},{"str":"شدید","boundary":[0.24053112926626843,0.7457311747927431,0.283545170943414,0.7615057871316449],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.17300839777022,0.7457311747927431,0.23629263330181577,0.7615057871316449],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشهای","boundary":[0.08720934286927326,0.7457311747927431,0.16881833788321002,0.7615057871316449],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4628918756499213,0.7701101211346822,0.4706981103825383,0.785884733473584],"dir":"rtl"},{"str":"وردی","boundary":[0.41588413961718235,0.7701101211346822,0.4566762176475052,0.785884733473584],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40071927841071664,0.7701101211346822,0.4113481650425897,0.785884733473584],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالهای","boundary":[0.30741605462950017,0.7701101211346822,0.3963639272375241,0.785884733473584],"dir":"rtl"},{"str":"حرکتی","boundary":[0.24793139020291766,0.7701101211346822,0.3031606431221657,0.785884733473584],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.19289466490976698,0.7701101211346822,0.24366126255680723,0.785884733473584],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16818711538156644,0.7701101211346822,0.18862106945005627,0.785884733473584],"dir":"rtl"},{"str":"،SSRIs","boundary":[0.10241796377464059,0.7701101211346822,0.16387268002436628,0.785884733473584],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.08720934286927326,0.7701101211346822,0.09790343322551731,0.785884733473584],"dir":"rtl"},{"str":"آکاتیژیا","boundary":[0.4154591921264262,0.7944890674766213,0.4709360303060757,0.810263679815523],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.36645261537619844,0.7944890674766213,0.41121607846434993,0.810263679815523],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.34611361847230354,0.7944890674766213,0.3621924731160741,0.810263679815523],"dir":"rtl"},{"str":"دیسکینزی","boundary":[0.2595498476678812,0.7944890674766213,0.3419684592018607,0.810263679815523],"dir":"rtl"},{"str":"دیررس","boundary":[0.20378885044803444,0.7944890674766213,0.25530797298378244,0.810263679815523],"dir":"rtl"},{"str":"دادهشده","boundary":[0.1363198871325671,0.7944890674766213,0.19953851738969028,0.810263679815523],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.08803119212238929,0.7944890674766213,0.1321093447152037,0.810263679815523],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08721,0.50894,0.47095,0.81026],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.8448926850949559,0.054283936568849625,0.9041545002758639,0.07699937833686818],"dir":"rtl"},{"str":"½YÁ","boundary":[0.7931632889557981,0.060968961836910536,0.8916129124885398,0.0781776298429852],"dir":"ltr"},{"str":"اول","boundary":[0.803209867933932,0.054283936568849625,0.8378424765002799,0.07699937833686818],"dir":"rtl"},{"str":"ևZÀ‹ÁY{","boundary":[0.5656462089716322,0.060968961836910536,0.7871578619203009,0.0781776298429852],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7935769751900807,0.11756374018926666,0.858183522404468,0.1347724081953413],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.7393794530335263,0.11756374018926666,0.7887568478891785,0.1347724081953413],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.6816716639912088,0.11756374018926666,0.7345234115255795,0.1347724081953413],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6599387541649651,0.11756374018926666,0.6768343933759812,0.1347724081953413],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.5858798297727147,0.11756374018926666,0.6550696428534803,0.1347724081953413],"dir":"rtl"},{"str":"تازه","boundary":[0.548687440904588,0.11756374018926666,0.5810404484380353,0.1347724081953413],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.529155035595692,0.11756374018926666,0.5479121501192677,0.1347724081953413],"dir":"rtl"},{"str":"تم","boundary":[0.8392081778820614,0.15932659613980885,0.854410030375811,0.1751012084787106],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.8181976873084388,0.15932659613980885,0.8329925198796454,0.1751012084787106],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.7719374719875172,0.15932659613980885,0.8138604763731159,0.1751012084787106],"dir":"rtl"},{"str":"اث","boundary":[0.759595864295398,0.15932659613980885,0.7675487479464024,0.1751012084787106],"dir":"rtl"},{"str":"رات","boundary":[0.7242863527177212,0.15932659613980885,0.7533847185673938,0.1751012084787106],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.6788055187292271,0.15932659613980885,0.719971326547146,0.1751012084787106],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.6366904758787592,0.15932659613980885,0.6744695513773717,0.1751012084787106],"dir":"rtl"},{"str":"پزش","boundary":[0.6068644000008204,0.15932659613980885,0.6323542381537414,0.1751012084787106],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.578680646877054,0.15932659613980885,0.6006397174495804,0.1751012084787106],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5496694238095791,0.15932659613980885,0.5743557190001619,0.1751012084787106],"dir":"rtl"},{"str":"ازآن","boundary":[0.5163120771024634,0.15932659613980885,0.545314720885062,0.1751012084787106],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5000002051033823,0.15932659613980885,0.5155901131965567,0.1751012084787106],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.8343648707440807,0.18370554248174795,0.8837149965440079,0.19948015482064974],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7851551682803287,0.18370554248174795,0.8301046642560183,0.19948015482064974],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.7362669877825991,0.18370554248174795,0.7808915433824418,0.19948015482064974],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7140515225960729,0.18370554248174795,0.7320597096966726,0.19948015482064974],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.699777907898669,0.18370554248174795,0.7098187091203321,0.19948015482064974],"dir":"rtl"},{"str":"بشناسد","boundary":[0.6388488066231682,0.18370554248174795,0.6956163254088222,0.19948015482064974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6269831058704852,0.18370554248174795,0.6345900701248464,0.19948015482064974],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5904084719574543,0.18370554248174795,0.6230341353559261,0.19948015482064974],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5385014866004293,0.18370554248174795,0.5861665972733556,0.19948015482064974],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5000002051033823,0.18370554248174795,0.5342686731246885,0.19948015482064974],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.852130921591028,0.20808448882368705,0.8834664112445878,0.22385910116258884],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.8239340167713423,0.20808448882368705,0.8459175197258176,0.22385910116258884],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7886250971395539,0.20808448882368705,0.8191890622468255,0.22385910116258884],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.773296187051517,0.20808448882368705,0.7838714904247486,0.22385910116258884],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.7317240502716904,0.20808448882368705,0.7684801224056986,0.22385910116258884],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.6934206937006598,0.20808448882368705,0.7269694539532652,0.22385910116258884],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.704649087436726,0.2638372748353346,0.7535455196191639,0.28104594284140927],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.6431859528795489,0.2638372748353346,0.6997108042308726,0.28104594284140927],"dir":"rtl"},{"str":"آرامش","boundary":[0.7978029765188858,0.30560027419144353,0.8501346503705193,0.3213748865303453],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7857534947144784,0.30560027419144353,0.7935371924218401,0.3213748865303453],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.7361467427889585,0.30560027419144353,0.7817127773254109,0.3213748865303453],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.6841097478645009,0.30560027419144353,0.7319040362294613,0.3213748865303453],"dir":"rtl"},{"str":"غالبا","boundary":[0.6501912589040505,0.30560027419144353,0.6798594631624069,0.3213748865303453],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.628924524406527,0.30560027419144353,0.645909110487141,0.3213748865303453],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5929171209462415,0.30560027419144353,0.6246901400650997,0.3213748865303453],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.563019311705599,0.30560027419144353,0.5887070077672649,0.3213748865303453],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.5000002051033823,0.30560027419144353,0.5588334950231664,0.3213748865303453],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8728057527396683,0.32997922053338263,0.8834998430959123,0.3457538328722844],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.8287388808328837,0.32997922053338263,0.8657620923826654,0.3457538328722844],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.8007227184313029,0.32997922053338263,0.8225254789676736,0.3457538328722844],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.7611029639489785,0.32997922053338263,0.7936364624589024,0.3457538328722844],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7529515402238498,0.32997922053338263,0.7603967930035134,0.3457538328722844],"dir":"rtl"},{"str":"ردان","boundary":[0.71253940308425,0.32997922053338263,0.7467403944958457,0.3457538328722844],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6901113506262831,0.32997922053338263,0.7054756449988616,0.3457538328722844],"dir":"rtl"},{"str":"ت،","boundary":[0.6583947649251334,0.32997922053338263,0.6839024610354848,0.3457538328722844],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.5892394561478713,0.32997922053338263,0.651310302958206,0.3457538328722844],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5778369387089562,0.32997922053338263,0.5830260542826611,0.3457538328722844],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5560286320930857,0.32997922053338263,0.5707910222147473,0.3457538328722844],"dir":"rtl"},{"str":"درم","boundary":[0.5252102822427644,0.32997922053338263,0.54838081134796,0.3457538328722844],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5000002051033823,0.32997922053338263,0.5189968803775542,0.3457538328722844],"dir":"rtl"},{"str":"بیخوابی،","boundary":[0.8071593310682322,0.35435816687532173,0.8837240210928315,0.3701327792142235],"dir":"rtl"},{"str":"اضطراب","boundary":[0.7368330616349495,0.35435816687532173,0.8029520529823055,0.3701327792142235],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7162103816365146,0.35435816687532173,0.7325899019400728,0.3701327792142235],"dir":"rtl"},{"str":"بیقراری،","boundary":[0.63601327489862,0.35435816687532173,0.7120883831495263,0.3701327792142235],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6166483037685258,0.35435816687532173,0.6318059968126934,0.3701327792142235],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5892645025406215,0.35435816687532173,0.6125340727993944,0.3701327792142235],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5436430843681043,0.35435816687532173,0.5850182234355226,0.3701327792142235],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.5000002051033823,0.35435816687532173,0.5394329711891279,0.3701327792142235],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگ","boundary":[0.8503512395422913,0.3787371132172609,0.883448772353705,0.39451172555616265],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8292537721713749,0.3787371132172609,0.8441400938142872,0.39451172555616265],"dir":"rtl"},{"str":"روزانه","boundary":[0.7852690406267011,0.3787371132172609,0.8249178048195194,0.39451172555616265],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.764399180406884,0.3787371132172609,0.7809118486172956,0.39451172555616265],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7433017130359675,0.3787371132172609,0.7581880346788799,0.39451172555616265],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7286259775987074,0.3787371132172609,0.738965745684112,0.39451172555616265],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.6872879586772053,0.3787371132172609,0.7244813448218574,0.39451172555616265],"dir":"rtl"},{"str":"نامطلوب","boundary":[0.622226856795584,0.3787371132172609,0.68297293250663,0.39451172555616265],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5946149543170125,0.3787371132172609,0.617908191623988,0.39451172555616265],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.5484332396792222,0.3787371132172609,0.5902795353998181,0.39451172555616265],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5291765714508397,0.3787371132172609,0.5440445156381074,0.39451172555616265],"dir":"rtl"},{"str":"ت.","boundary":[0.5000002051033823,0.3787371132172609,0.5229676818600415,0.39451172555616265],"dir":"rtl"},{"str":"حائز","boundary":[0.8480775121867478,0.4031160595592,0.883710484269596,0.41889067189810175],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7904846147708938,0.4031160595592,0.8438287468798648,0.41889067189810175],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7474690011232751,0.4031160595592,0.7862160271885043,0.41889067189810175],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7198909592812689,0.4031160595592,0.7432050274941083,0.41889067189810175],"dir":"rtl"},{"str":"پزشک","boundary":[0.6623145015405784,0.4031160595592,0.7157433254231795,0.41889067189810175],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران","boundary":[0.6022892538244986,0.4031160595592,0.6580471286551985,0.41889067189810175],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5879637479713575,0.4031160595592,0.5980564403487578,0.41889067189810175],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5690767346828193,0.4031160595592,0.5838021654815109,0.41889067189810175],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5273244439574052,0.4031160595592,0.5648731743235177,0.41889067189810175],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5000002051033823,0.4031160595592,0.5231143307784288,0.41889067189810175],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال","boundary":[0.8280462490267527,0.4274950059011391,0.8837285333672436,0.44326961824004085],"dir":"rtl"},{"str":"اگاه","boundary":[0.8005724186210638,0.4274950059011391,0.8238122975885994,0.44326961824004085],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.7584156936827371,0.4274950059011391,0.7963618762037002,0.44326961824004085],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7465588890691863,0.4274950059011391,0.7542059525103627,0.44326961824004085],"dir":"rtl"},{"str":"مستند","boundary":[0.6932627425153565,0.4274950059011391,0.7425891020368817,0.44326961824004085],"dir":"rtl"},{"str":"سازد","boundary":[0.6509991171764413,0.4274950059011391,0.6890487100022765,0.44326961824004085],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6294165975568444,0.4274950059011391,0.6467890039974649,0.44326961824004085],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.610571610174811,0.4274950059011391,0.6253060655223264,0.44326961824004085],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5688125510377792,0.4274950059011391,0.6063680498155095,0.44326961824004085],"dir":"rtl"},{"str":"احتیاط","boundary":[0.5188862921414921,0.4274950059011391,0.5646024378588027,0.44326961824004085],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5000002051033823,0.4274950059011391,0.5146515601188778,0.44326961824004085],"dir":"rtl"},{"str":"رانندگی","boundary":[0.8237046966072668,0.4518739522430782,0.8837262772300376,0.46764856458197995],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8042747831314035,0.4518739522430782,0.8194466720950695,0.46764856458197995],"dir":"rtl"},{"str":"وسائط","boundary":[0.7495531460980167,0.4518739522430782,0.8001566989841228,0.46764856458197995],"dir":"rtl"},{"str":"نقلیه","boundary":[0.7125734526488074,0.4518739522430782,0.7453054912328558,0.46764856458197995],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6979056079246154,0.4518739522430782,0.7083770374457244,0.46764856458197995],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6738593377147221,0.4518739522430782,0.6938452577021448,0.46764856458197995],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6544830656161901,0.4518739522430782,0.669654954579856,0.46764856458197995],"dir":"rtl"},{"str":"ماشین","boundary":[0.5986900085186695,0.4518739522430782,0.6503649814689092,0.46764856458197995],"dir":"rtl"},{"str":"آلات","boundary":[0.5594645790513033,0.4518739522430782,0.5944060103495167,0.46764856458197995],"dir":"rtl"},{"str":"یادآوری","boundary":[0.5000002051033823,0.4518739522430782,0.5552214193564265,0.46764856458197995],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.852824756286559,0.4762528985850173,0.8837353017788615,0.49202751092391905],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.828576555353967,0.4762528985850173,0.8486049893448793,0.49202751092391905],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.7914931321132416,0.4762528985850173,0.8243763318900892,0.49202751092391905],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7550571066280538,0.4762528985850173,0.7909719644186652,0.49202751092391905],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7065038504019453,0.4762528985850173,0.7508465642106903,0.49202751092391905],"dir":"rtl"},{"str":"گاهی","boundary":[0.6584109861885707,0.4762528985850173,0.7023147967733135,0.49202751092391905],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.608384402088105,0.4762528985850173,0.654150779700508,0.49202751092391905],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.5501661094824266,0.4762528985850173,0.6041412423932283,0.49202751092391905],"dir":"rtl"},{"str":"روزانه","boundary":[0.5000002051033823,0.4762528985850173,0.5459080849702292,0.49202751092391905],"dir":"rtl"},{"str":"ادام","boundary":[0.8606369690642568,0.5006318449269564,0.8834690775885585,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8446490005204055,0.5006318449269564,0.8544145426502228,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"اث","boundary":[0.8327014781800767,0.5006318449269564,0.8402911237409216,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8177207116264134,0.5006318449269564,0.8264925885892783,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7639249698231757,0.5006318449269564,0.8133618700505989,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.748464083321198,0.5006318449269564,0.7596071449814278,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"بانه","boundary":[0.7167327893541671,0.5006318449269564,0.7422551937303996,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"داروه","boundary":[0.6761255560865453,0.5006318449269564,0.7123749125746832,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6481097638629172,0.5006318449269564,0.6699121542213352,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.6045270418554471,0.5006318449269564,0.6437860853763339,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"آور","boundary":[0.5835991131329746,0.5006318449269564,0.6037915411263046,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5647287815423363,0.5006318449269564,0.5793124524416531,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"ت.","boundary":[0.5355849349473873,0.5006318449269564,0.5585176358143321,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.5000002051033823,0.5006318449269564,0.5312634983663514,0.5164064572658582],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8679084992790617,0.5250107912688955,0.8837014597207722,0.5407854036077973],"dir":"rtl"},{"str":"داروهایی","boundary":[0.7926406392142685,0.5250107912688955,0.8618936374879759,0.5407854036077973],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.7483746144968764,0.5250107912688955,0.7866446932576365,0.5407854036077973],"dir":"rtl"},{"str":"،SSRIs","boundary":[0.6807213075750832,0.5250107912688955,0.7421729472740735,0.5407854036077973],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.6508508472519101,0.5250107912688955,0.6746816282747318,0.5407854036077973],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6070845278855885,0.5250107912688955,0.6445757333984194,0.5407854036077973],"dir":"rtl"},{"str":"محرک","boundary":[0.5455354834647882,0.5250107912688955,0.6010751519303305,0.5407854036077973],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5000002051033823,0.5250107912688955,0.5395480341866317,0.5407854036077973],"dir":"rtl"},{"str":"بس","boundary":[0.8656117516033959,0.5493897376108346,0.8834848705490004,0.5651643499497364],"dir":"rtl"},{"str":"یاری","boundary":[0.8241909823625638,0.5493897376108346,0.8594028620125975,0.5651643499497364],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8096772989871328,0.5493897376108346,0.8198753381642017,0.5651643499497364],"dir":"rtl"},{"str":"بیم","boundary":[0.785749006786871,0.5493897376108346,0.8055894773760715,0.5651643499497364],"dir":"rtl"},{"str":"اران","boundary":[0.7498710470364514,0.5493897376108346,0.7795333487844548,0.5651643499497364],"dir":"rtl"},{"str":"دارن","boundary":[0.7232540061818159,0.5493897376108346,0.7455559224627173,0.5651643499497364],"dir":"rtl"},{"str":"د،","boundary":[0.6994846703511832,0.5493897376108346,0.7170383481793998,0.5651643499497364],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6851140067150847,0.5493897376108346,0.6951538172816007,0.5651643499497364],"dir":"rtl"},{"str":"واب","boundary":[0.6498479797721081,0.5493897376108346,0.6789006048498746,0.5651643499497364],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگ","boundary":[0.6131206684729438,0.5493897376108346,0.6455323355737459,0.5651643499497364],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5920232011020272,0.5493897376108346,0.6069095227449396,0.5651643499497364],"dir":"rtl"},{"str":"روزانه","boundary":[0.5482370096314779,0.5493897376108346,0.5876872337501717,0.5651643499497364],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.5000002051033823,0.5493897376108346,0.5438798176220724,0.5651643499497364],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8440314347271254,0.5737686839527737,0.8837262772300377,0.5895432962916755],"dir":"rtl"},{"str":"مساله","boundary":[0.79384028553754,0.5737686839527737,0.8397676999091392,0.5895432962916755],"dir":"rtl"},{"str":"ساز","boundary":[0.7596639251561774,0.5737686839527737,0.7896047452718541,0.5895432962916755],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.7133015918034987,0.5737686839527737,0.7554603647968758,0.5895432962916755],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6943690582785277,0.5737686839527737,0.709112538174867,0.5895432962916755],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.6418980807533747,0.5737686839527737,0.6901654979192261,0.5895432962916755],"dir":"rtl"},{"str":"موارد،","boundary":[0.5890021439380594,0.5737686839527737,0.6376854903714217,0.5895432962916755],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5556439037084955,0.5737686839527737,0.5847948658521327,0.5895432962916755],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.5142329815676063,0.5737686839527737,0.5513882422435028,0.5895432962916755],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5000002051033823,0.5737686839527737,0.5099836122397494,0.5895432962916755],"dir":"rtl"},{"str":"تخریب","boundary":[0.8258062048803436,0.5981476302947129,0.8837330456416557,0.6139222426336146],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7696926569971247,0.5981476302947129,0.821547135833817,0.6139222426336146],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.7193908648956832,0.5981476302947129,0.7654257228355953,0.6139222426336146],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.6724957904070585,0.5981476302947129,0.7151477052008064,0.6139222426336146],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.6043131219164259,0.5981476302947129,0.6682335881401019,0.6139222426336146],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5438755715998773,0.5981476302947129,0.6001230620294159,0.6139222426336146],"dir":"rtl"},{"str":"مزمن","boundary":[0.5000002051033823,0.5981476302947129,0.5396315112632522,0.6139222426336146],"dir":"rtl"},{"str":"SSRIs","boundary":[0.8299225324524826,0.6225265766366519,0.8834832297219412,0.6383011889755537],"dir":"ltr"},{"str":"سبب","boundary":[0.7835776361905006,0.6225265766366519,0.8254254356908599,0.6383011889755537],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.7208626618961573,0.6225265766366519,0.7793438332591541,0.6383011889755537],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6930358496484732,0.6225265766366519,0.7166525487171809,0.6383011889755537],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.6402453291900752,0.6225265766366519,0.6888343769677105,0.6383011889755537],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6255907155548779,0.6225265766366519,0.6360046681529824,0.6383011889755537],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران","boundary":[0.565266042274717,0.6225265766366519,0.6213871551955763,0.6383011889755537],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.5000002051033823,0.6225265766366519,0.561033228798976,0.6383011889755537],"dir":"rtl"},{"str":"ذهنی","boundary":[0.8378699198618543,0.646905522978591,0.8837069975120959,0.6626801353174928],"dir":"rtl"},{"str":"خستگی،","boundary":[0.7630709233062999,0.646905522978591,0.8336072147165777,0.6626801353174928],"dir":"rtl"},{"str":"سستی","boundary":[0.7064247312836424,0.646905522978591,0.7588636452203732,0.6626801353174928],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6944281150345486,0.646905522978591,0.7021939908811036,0.6626801353174928],"dir":"rtl"},{"str":"خمیازه","boundary":[0.6375574809417266,0.646905522978591,0.6911356369177883,0.6626801353174928],"dir":"rtl"},{"str":"کشیدن،","boundary":[0.5684961128731011,0.646905522978591,0.6333469385243632,0.6626801353174928],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.5327796225687558,0.646905522978591,0.5642888347871744,0.6626801353174928],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.5000002051033823,0.646905522978591,0.5289441893186261,0.6626801353174928],"dir":"rtl"},{"str":"رغم","boundary":[0.8486734689960388,0.6712844693205301,0.8837240210928317,0.6870590816594319],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.7986510855548358,0.6712844693205301,0.8441017394817856,0.6870590816594319],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.7534126985253924,0.6712844693205301,0.794139581055831,0.6870590816594319],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.7180791388259612,0.6712844693205301,0.7488566511950349,0.6870590816594319],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.6723556841831051,0.6712844693205301,0.7137962790144371,0.6870590816594319],"dir":"rtl"},{"str":"مداوای","boundary":[0.6117872913842222,0.6712844693205301,0.6675364417434607,0.6870590816594319],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.5600066863702649,0.6712844693205301,0.6062371938575638,0.6870590816594319],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.5000002051033823,0.6712844693205301,0.5544701256668424,0.6870590816594319],"dir":"rtl"},{"str":"نامطلوب","boundary":[0.8221601707643063,0.6956634156624693,0.8837037158579781,0.711438028001371],"dir":"rtl"},{"str":"مشتمل","boundary":[0.7595058480403517,0.6956634156624693,0.8179170110694294,0.711438028001371],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7162162721127939,0.6956634156624693,0.7552618247227514,0.711438028001371],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6930153423490905,0.6956634156624693,0.7119530149171689,0.711438028001371],"dir":"rtl"},{"str":"تعدیل","boundary":[0.6402470610226958,0.6956634156624693,0.6888411453793283,0.711438028001371],"dir":"rtl"},{"str":"دوز","boundary":[0.6129179928690082,0.6956634156624693,0.6359911313297468,0.711438028001371],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.598119446298083,0.6956634156624693,0.6087144325097065,0.711438028001371],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.5541099717051297,0.6956634156624693,0.5940111863384738,0.711438028001371],"dir":"rtl"},{"str":"تجویز،","boundary":[0.5000002051033823,0.6956634156624693,0.5498766303155106,0.711438028001371],"dir":"rtl"},{"str":"تغیی","boundary":[0.8586876665183085,0.7200423620044084,0.8834871266862062,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8436324629429464,0.7200423620044084,0.8524765207903043,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.8094158860773772,0.7200423620044084,0.8429195235858633,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"دارو،","boundary":[0.7702972477463311,0.7200423620044084,0.8047772679819263,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.7556972592035015,0.7200423620044084,0.7656242629097195,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"زودن","boundary":[0.7107025479177073,0.7200423620044084,0.7494861134754973,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"دوزه","boundary":[0.6724706138128923,0.7200423620044084,0.7060419354375572,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6444544514113115,0.7200423620044084,0.6662572119476822,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6321579542168231,0.7200423620044084,0.6397836979729633,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"دک","boundary":[0.5977274417222705,0.7200423620044084,0.6259445523516128,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"محرکه","boundary":[0.5328608435081703,0.7200423620044084,0.5930500718887355,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5215581332818426,0.7200423620044084,0.5266451855057541,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5114027225422975,0.7200423620044084,0.5168174518365982,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5000002051033823,0.7200423620044084,0.5051893206770872,0.7358169743433102],"dir":"rtl"},{"str":"افزودن","boundary":[0.8284971589190614,0.7444213083463475,0.8837293537807731,0.7601959206852493],"dir":"rtl"},{"str":"مودافینیل","boundary":[0.74908832203276,0.7444213083463475,0.8235942726931509,0.7601959206852493],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6571528779081095,0.7444213083463475,0.6692006505879289,0.7601959206852493],"dir":"ltr"},{"str":"Provigil","boundary":[0.6694383654080839,0.7444213083463475,0.737167604330963,0.7601959206852493],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7369789092191918,0.7444213083463475,0.7441534255341404,0.7601959206852493],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5,0.05428,0.90415,0.7602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"14","boundary":[0.4785962314304525,0.9304026389133874,0.5004520478547212,0.947611306919462],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4786,0.9304,0.50045,0.94761],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19