پیوند وحی و خیال پیوند وحی و خیال

توضیحات

کتاب پیش رو در سه فصل نگارش یافته است: در فصل نخست مفهوم تاثیر به مثابه اصطلاحی ادبی بررسی شده و اصطلاحات مربوط به آن که در کتب پدیع مذکور است، طرح و با هدف رفع ابهام از تعاریف و مصادیق، بازنگری شده است و در فصل دوم و سوم، به ترتیب، تاثیر قرآن بر عناصر بیانی و بدیعی صور خیال بررسی شده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797485","title":"پیوند وحی و خیال","price":"۹۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۳‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cefde3b86c9bb7f3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cefde3b86c9bb7f3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cefde3b86c9bb7f3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cefde3b86c9bb7f3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cefde3b86c9bb7f3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cefde3b86c9bb7f3/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cefde3b86c9bb7f3/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cefde3b86c9bb7f3/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cefde3b86c9bb7f3/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cefde3b86c9bb7f3/back.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"9789640115011","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["کتاب پیش رو در سه فصل نگارش یافته است: در فصل نخست مفهوم تاثیر به مثابه اصطلاحی ادبی بررسی شده و اصطلاحات مربوط به آن که در کتب پدیع مذکور است، طرح و با هدف رفع ابهام از تعاریف و مصادیق، بازنگری شده است و در فصل دوم و سوم، به ترتیب، تاثیر قرآن بر عناصر بیانی و بدیعی صور خیال بررسی شده است."],"pages_count":"505","keywords":"null","token":"cefde3b86c9bb7f3","created_at":"2021-04-12 18:09:02","updated_at":"2021-07-24 10:33:31","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2021-04-12 20:10:52","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920325","title":"امیر مومنی هزاوه","firstname":"امیر مومنی","lastname":"هزاوه","token":"d6f1c2ff338111e1","created_at":"2021-04-12 18:07:46","updated_at":"2021-04-12 18:07:46","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920325","title":"امیر مومنی هزاوه","firstname":"امیر مومنی","lastname":"هزاوه","token":"d6f1c2ff338111e1","created_at":"2021-04-12 18:07:46","updated_at":"2021-04-12 18:07:46","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786144","file":"60744d76cdaae6.32324836.pdf","book_id":"3797485","toc":null,"created_at":"2021-04-12 18:09:03","updated_at":"2021-07-24 10:33:43","process_started_at":"2021-04-12 18:09:06","process_done_at":"2021-04-12 18:09:20","process_failed_at":null,"pages_count":"505","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7d29093db0f1d6de20ff42033fbb07028ff8d18741615b46241e43355ce1fe99f5bc144c9f85651930a7ed3b2384cd515260a69f08b69129983c7b0d7814e408","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۰۵"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","manager":"دکتر حسین ابراهیم آبادی","shaba":"IR34 0100 0040 0102 4303 0148 32","bank_name":"بانک مرکزی","description":"شناسه واریز:\n324024374113650000000000000020","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"/storage/publisher/logo/180.png","token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"مرکز نشر دانشگاهی","email":"pobox@iup.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7534f44717b42521","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"9mhp0y","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-01-27 09:15:56","updated_at":"2021-01-27 09:15:56","bazaar_credit":0,"description":"pobox@iup.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"1096","title":"اخلاق 1و2","token":"e6e9e3b00c3bdaf7","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-12-13 16:33:05","study_fields":[{"id":"427","title":"فلسفه و حکمت اسلامی","degree_id":"7","token":"0c526d64e21e4e59","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1099","title":"اخلاق ۱","token":"6a99b5f57b5e018e","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-04-12 20:35:48","study_fields":[{"id":"430","title":"دبیری الهیات و معارف اسلامی","degree_id":"7","token":"714c1cdd96bf3644","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 05:22:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1102","title":"اخلاق ۲","token":"429eb9e78aa482dc","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-04-12 20:35:48","study_fields":[{"id":"430","title":"دبیری الهیات و معارف اسلامی","degree_id":"7","token":"714c1cdd96bf3644","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 05:22:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1105","title":"اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)","token":"4a173739aaeb5943","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-09-10 16:39:53","study_fields":[{"id":"433","title":"آموزش تربیت بدنی","degree_id":"7","token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-09-10 16:39:54","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1108","title":"اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه‌ای","token":"d79c34ce68f986b2","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-04-12 20:35:48","study_fields":[{"id":"436","title":"پرستاری","degree_id":"7","token":"d308a91cbb3d9cbf","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:18:35","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"1111","title":"اخلاق پزشکی","token":"4952e43e810cb408","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-04-12 20:35:48","study_fields":[{"id":"439","title":"دندانپزشکی","degree_id":"22","token":"3a213125d9619da8","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"1114","title":"اخلاق پزشکی","token":"665011129fa1b9ca","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-04-12 20:35:48","study_fields":[{"id":"442","title":"پزشکی","degree_id":"7","token":"11359d7e4066a93a","books_count":"52","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:11:35","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"1117","title":"اخلاق پزشکی کمک‌های اولیه و مراقبت از بیمار","token":"5278f9dad79e7abc","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-04-12 20:35:48","study_fields":[{"id":"445","title":"تکنولوژی پزشکی هسته‌ای","degree_id":"7","token":"79bd5c205848ef12","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"1120","title":"اخلاق حرفه‌ای","token":"7c8e8072c0fdddcf","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-04-12 20:35:48","study_fields":[{"id":"448","title":"اعضای مصنوعی","degree_id":"7","token":"582736c30b6be461","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-11-09 11:21:46","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"1123","title":"اخلاق حرفه‌ای","token":"d3942d9b5c3098c6","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-04-12 20:35:48","study_fields":[{"id":"451","title":"رادیولوژی","degree_id":"7","token":"39192a4c5362d8ee","books_count":"36","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"پیوند-وحی-و-خیال","urlify":"پیوند-وحی-و-خیال","pages_count_fa":"۵۰۵","authorTitle":"امیر مومنی هزاوه","tocStr":"","url":"/preview/cefde3b86c9bb7f3/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84"}
{"toc":null,"pages_count":505,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"cefde3b86c9bb7f3","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/RGmlmWtfuerUdBHi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/PHOCOTrGdrJrqlWo.jpg","blurred":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/GCRZotbGiXLabyHM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00041812021391732354,0.00034008215753596074,0.9987289739176005,0.9989986882277736]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2992874085903168},{"x":0.75126051902771,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6201680898666382,0.2980997562408447,0.75126051902771,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3551068902015686},{"x":0.462184876203537,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وحی","boundary":[0.462184876203537,0.29572445154190063,0.5932773351669312,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.29572445154190063},{"x":0.440336138010025,"y":0.29572445154190063},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.29572445154190063,0.43865546584129333,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.29334917664527893},{"x":0.38823530077934265,"y":0.29572445154190063},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیال","boundary":[0.2537815272808075,0.29334917664527893,0.38823530077934265,0.3527315855026245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2992874085903168},{"x":0.75126051902771,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2487815272808075,0.2863491766452789,0.75626051902771,0.36329454255104066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیر","boundary":[0.5462185144424438,0.5083135366439819,0.5798319578170776,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5285035371780396},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤمنی","boundary":[0.48235294222831726,0.5083135366439819,0.5394958257675171,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5285035371780396},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزاوه","boundary":[0.42016807198524475,0.5083135366439819,0.4722689092159271,0.5285035371780396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5285035371780396},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41516807198524475,0.5013135366439819,0.5848319578170776,0.5355035371780396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5747899413108826,0.5605700612068176,0.6067227125167847,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5760095119476318},{"x":0.534453809261322,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5361344814300537,0.5605700612068176,0.5680672526359558,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.559382438659668},{"x":0.5277311205863953,"y":0.559382438659668},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4941176474094391,0.559382438659668,0.5260504484176636,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.559382438659668},{"x":0.48571428656578064,"y":0.559382438659668},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5760095119476318},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43865546584129333,0.559382438659668,0.48571428656578064,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4302521049976349,"y":0.559382438659668},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5748218297958374},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زنجان","boundary":[0.39159664511680603,0.5581947565078735,0.4302521049976349,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5581947565078735},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5581947565078735},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.38655462861061096,0.5581947565078735,0.38991597294807434,0.5748218297958374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38155462861061096,0.5511947565078735,0.6117227125167847,0.5841971344947815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.815914511680603},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5394958257675171,0.815914511680603,0.5731092691421509,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5310924649238586,"y":0.815914511680603},{"x":0.5310924649238586,"y":0.834916889667511},{"x":0.5058823823928833,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5058823823928833,0.8147268295288086,0.5310924649238586,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8135392069816589},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8147268295288086},{"x":0.49747899174690247,"y":0.834916889667511},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4268907606601715,0.8135392069816589,0.49747899174690247,0.834916889667511]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5731092691421509,"y":0.815914511680603},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8361045122146606},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4218907606601715,0.8065392069816589,0.5781092691421509,0.8431045122146607],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/rUHWWthpnuAFNqlZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/NOvvYPGXsQYyicfL.jpg","blurred":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/FmmuhaWtxkLnIiSC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.0001835156568722034,0.9986724807354582,0.9990085617867333]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.756302535533905,0.16389548778533936,0.7848739624023438,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7478991746902466,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7478991746902466,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7260504364967346,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7277311086654663,0.1627078354358673,0.7478991746902466,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.16152018308639526},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7193277478218079,"y":0.18052256107330322},{"x":0.658823549747467,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6605042219161987,0.16152018308639526,0.7193277478218079,0.18052256107330322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.16152018308639526},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18171021342277527},{"x":0.658823549747467,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6555042219161987,0.15452018308639526,0.7898739624023438,0.18871021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.16389548778533936},{"x":0.3126050531864166,"y":0.16389548778533936},{"x":0.3126050531864166,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2705882489681244,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.2705882489681244,0.16389548778533936,0.3126050531864166,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.16389548778533936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.16389548778533936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.2201680690050125,0.16389548778533936,0.26218488812446594,0.17814727127552032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.16389548778533936},{"x":0.3126050531864166,"y":0.16389548778533936},{"x":0.3126050531864166,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2151680690050125,0.15689548778533935,0.31760505318641663,0.18514727127552033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5478991866111755,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5478991866111755,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5445378422737122,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5445378422737122,0.19714964926242828,0.5478991866111755,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5428571701049805,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5428571701049805,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5378151535987854,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5378151535987854,0.19714964926242828,0.5428571701049805,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.19714964926242828},{"x":0.534453809261322,"y":0.19714964926242828},{"x":0.534453809261322,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5210084319114685,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"درست","boundary":[0.5210084319114685,0.19714964926242828,0.534453809261322,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5210084319114685,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"معلوم","boundary":[0.5109243988990784,0.19714964926242828,0.5210084319114685,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.19714964926242828},{"x":0.507563054561615,"y":0.19714964926242828},{"x":0.507563054561615,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4957983195781708,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4957983195781708,0.19714964926242828,0.507563054561615,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4924369752407074,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.4773109257221222,0.19714964926242828,0.4924369752407074,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4756302535533905,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"فر","boundary":[0.4722689092159271,0.19714964926242828,0.4756302535533905,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.19714964926242828},{"x":0.47058823704719543,"y":0.19714964926242828},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2125890702009201},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.19714964926242828,0.47058823704719543,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.19714964926242828},{"x":0.46554622054100037,"y":0.19714964926242828},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2125890702009201},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.45042017102241516,0.19714964926242828,0.46554622054100037,0.2125890702009201]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5478991866111755,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5478991866111755,"y":0.21140141785144806},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.5299999713897705,"boundary":[0.44542017102241516,0.19014964926242828,0.5528991866111755,0.21840141785144807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5462185144424438,"y":0.29334917664527893},{"x":0.45042017102241516,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"مازندر","boundary":[0.45042017102241516,0.26365795731544495,0.5462185144424438,0.29334917664527893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5462185144424438,"y":0.29334917664527893},{"x":0.45042017102241516,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.44542017102241516,0.25665795731544494,0.5512185144424439,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34679335355758667},{"x":0.529411792755127,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.529411792755127,0.3301662802696228,0.5579832196235657,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5226891040802002,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وحی","boundary":[0.4907563030719757,0.32897862792015076,0.5226891040802002,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.32897862792015076},{"x":0.48571428656578064,"y":0.32897862792015076},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4756302535533905,0.32897862792015076,0.48403361439704895,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4722689092159271,"y":0.32897862792015076},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3456057012081146},{"x":0.440336138010025,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیال","boundary":[0.440336138010025,0.32897862792015076,0.47058823704719543,0.3456057012081146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34679335355758667},{"x":0.440336138010025,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.435336138010025,0.3207909755706787,0.5629832196235657,0.3537933535575867],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5310924649238586,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.5310924649238586,0.37648457288742065,0.5596638917922974,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5243697762489319,"y":0.39073634147644043},{"x":0.507563054561615,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیر","boundary":[0.507563054561615,0.3776721954345703,0.5243697762489319,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤمنی","boundary":[0.47058823704719543,0.3776721954345703,0.5025210380554199,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.37885984778404236},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3776721954345703},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3919239938259125},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزاوه","boundary":[0.43865546584129333,0.37885984778404236,0.46554622054100037,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7714285850524902,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ویر","boundary":[0.7714285850524902,0.40380048751831055,0.7848739624023438,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7697479128837585,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7529411911964417,0.4002375304698944,0.7697479128837585,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7546218633651733,"y":0.41092637181282043},{"x":0.75126051902771,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.75126051902771,0.4002375304698944,0.7546218633651733,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدباقر","boundary":[0.7008403539657593,0.4002375304698944,0.7445378303527832,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4121140241622925},{"x":0.658823549747467,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خسروی","boundary":[0.658823549747467,0.40142518281936646,0.6957983374595642,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7613445520401001,0.4121140241622925,0.7848739624023438,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.7361344695091248,0.4121140241622925,0.7579832077026367,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.4121140241622925,0.7361344695091248,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7008403539657593,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نازلين","boundary":[0.7008403539657593,0.4121140241622925,0.7277311086654663,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسروی","boundary":[0.6621848940849304,0.4121140241622925,0.6941176652908325,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6571428775787354,"y":0.42399048805236816},{"x":0.653781533241272,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.653781533241272,0.4121140241622925,0.6571428775787354,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6487395167350769,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6268907785415649,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناهید","boundary":[0.6268907785415649,0.4121140241622925,0.6487395167350769,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5932773351669312,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوادی","boundary":[0.5932773351669312,0.4121140241622925,0.6168067455291748,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42399048805236816},{"x":0.578151285648346,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فر","boundary":[0.578151285648346,0.4121140241622925,0.5882353186607361,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7613445520401001,0.42399048805236816,0.7848739624023438,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7546218633651733,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7394958138465881,0.42399048805236816,0.7546218633651733,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.42399048805236816,0.7361344695091248,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.7058823704719543,0.42399048805236816,0.7277311086654663,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عابدینی","boundary":[0.6655462384223938,0.42399048805236816,0.6991596817970276,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7394958138465881,0.43586698174476624,0.7831932902336121,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4477434754371643},{"x":0.729411780834198,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.43586698174476624,0.7344537973403931,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6957983374595642,0.43586698174476624,0.7243697643280029,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.6823529601097107,0.43586698174476624,0.6941176652908325,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.43586698174476624},{"x":0.680672287940979,"y":0.43586698174476624},{"x":0.680672287940979,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.43586698174476624,0.680672287940979,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6739495992660522,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرضیه","boundary":[0.6453781723976135,0.43586698174476624,0.6739495992660522,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6386554837226868,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.6235294342041016,0.43586698174476624,0.6386554837226868,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6201680898666382,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پناه","boundary":[0.6067227125167847,0.43586698174476624,0.6201680898666382,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7630252242088318,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7630252242088318,0.4477434754371643,0.7831932902336121,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4477434754371643},{"x":0.756302535533905,"y":0.4477434754371643},{"x":0.756302535533905,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7428571581840515,0.4477434754371643,0.756302535533905,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6907563209533691,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.44655582308769226,0.7361344695091248,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.45961993932724},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7613445520401001,0.45961993932724,0.7848739624023438,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.45843231678009033},{"x":0.756302535533905,"y":0.45961993932724},{"x":0.756302535533905,"y":0.470308780670166},{"x":0.7411764860153198,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7411764860153198,0.45843231678009033,0.756302535533905,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7344537973403931,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7344537973403931,"y":0.470308780670166},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.7109243869781494,0.4572446644306183,0.7344537973403931,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47980996966362},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7596638798713684,0.47149643301963806,0.7831932902336121,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.47149643301963806},{"x":0.75126051902771,"y":0.47149643301963806},{"x":0.75126051902771,"y":0.47980996966362},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7361344695091248,0.47149643301963806,0.75126051902771,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7613445520401001,0.48337292671203613,0.7848739624023438,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4952494204044342},{"x":0.75126051902771,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.75126051902771,0.48337292671203613,0.7546218633651733,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7159664034843445,0.48337292671203613,0.7462185025215149,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49406176805496216},{"x":0.707563042640686,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.48337292671203613,0.7109243869781494,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.48337292671203613},{"x":0.702521026134491,"y":0.48337292671203613},{"x":0.702521026134491,"y":0.49406176805496216},{"x":0.680672287940979,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتیبه","boundary":[0.680672287940979,0.48337292671203613,0.702521026134491,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7815126180648804,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5047506093978882},{"x":0.75126051902771,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۵۰۰۰","boundary":[0.75126051902771,0.4952494204044342,0.7815126180648804,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7210084199905396,0.49643704295158386,0.7462185025215149,0.5059382319450378]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43365546584129333,0.36948457288742065,0.7898739624023438,0.5141259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5273159146308899},{"x":0.729411780834198,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.729411780834198,0.5130641460418701,0.7546218633651733,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6857143044471741,0.5130641460418701,0.7243697643280029,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6504201889038086,0.5130641460418701,0.6789916157722473,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6453781723976135,0.5130641460418701,0.6487395167350769,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6117647290229797,0.5130641460418701,0.6386554837226868,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5130641460418701},{"x":0.605042040348053,"y":0.5130641460418701},{"x":0.605042040348053,"y":0.5273159146308899},{"x":0.578151285648346,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.578151285648346,0.5130641460418701,0.605042040348053,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.5130641460418701,0.5747899413108826,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5445378422737122,0.5130641460418701,0.5663865804672241,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5277311205863953,0.5130641460418701,0.5462185144424438,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.4957983195781708,0.5130641460418701,0.5193277597427368,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5130641460418701},{"x":0.489075630903244,"y":0.5130641460418701},{"x":0.489075630903244,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.4638655483722687,0.5130641460418701,0.489075630903244,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4605042040348053,0.5130641460418701,0.4638655483722687,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5130641460418701},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5130641460418701},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.4302521049976349,0.5130641460418701,0.45378151535987854,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.3983193337917328,0.5130641460418701,0.4252100884914398,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5273159146308899},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39159664511680603,0.5130641460418701,0.3949579894542694,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5130641460418701},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5130641460418701},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.3680672347545624,0.5130641460418701,0.38655462861061096,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3630252182483673,0.5130641460418701,0.3663865625858307,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5130641460418701},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5130641460418701},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.3042016923427582,0.5130641460418701,0.35630252957344055,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.5130641460418701,0.3025210201740265,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5130641460418701},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5130641460418701},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.24369747936725616,0.5130641460418701,0.29411765933036804,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5415676832199097},{"x":0.756302535533905,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.756302535533905,0.5273159146308899,0.7815126180648804,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5273159146308899},{"x":0.75126051902771,"y":0.5273159146308899},{"x":0.75126051902771,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.7142857313156128,0.5273159146308899,0.75126051902771,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.5273159146308899,0.7092437148094177,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6621848940849304,0.5273159146308899,0.6991596817970276,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.6352941393852234,0.5273159146308899,0.6571428775787354,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.5273159146308899,0.6336134672164917,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5983193516731262,0.5273159146308899,0.6252101063728333,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5731092691421509,0.5273159146308899,0.5932773351669312,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5462185144424438,0.5273159146308899,0.5697479248046875,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.5273159146308899,0.5428571701049805,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5273159146308899},{"x":0.534453809261322,"y":0.5273159146308899},{"x":0.534453809261322,"y":0.5415676832199097},{"x":0.507563054561615,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.507563054561615,0.5273159146308899,0.534453809261322,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5415676832199097},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خالد","boundary":[0.48235294222831726,0.5273159146308899,0.5025210380554199,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5415676832199097},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسلامبولی","boundary":[0.43697479367256165,0.5273159146308899,0.4773109257221222,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5273159146308899},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5273159146308899},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4302521049976349,0.5273159146308899,0.43361344933509827,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبش","boundary":[0.4084033668041229,0.5273159146308899,0.4252100884914398,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5273159146308899},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5273159146308899},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.3764705955982208,0.5273159146308899,0.40168067812919617,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5273159146308899},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5273159146308899},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5415676832199097},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.35630252957344055,0.5273159146308899,0.37142857909202576,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3512605130672455,0.5273159146308899,0.3529411852359772,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3193277418613434,0.5273159146308899,0.3462184965610504,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.3042016923427582,0.5273159146308899,0.3126050531864166,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3008403480052948,0.5273159146308899,0.3025210201740265,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5273159146308899},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5273159146308899},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5415676832199097},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.27899160981178284,0.5273159146308899,0.29411765933036804,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5273159146308899},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5273159146308899},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5415676832199097},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.27394959330558777,0.5273159146308899,0.27563026547431946,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5273159146308899},{"x":0.267226904630661,"y":0.5273159146308899},{"x":0.267226904630661,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۸۷۲۵۹۵۴","boundary":[0.21680672466754913,0.5273159146308899,0.267226904630661,0.5415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.5060641460418701,0.7865126180648804,0.5485676832199097],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5451306700706482},{"x":0.756302535533905,"y":0.5451306700706482},{"x":0.756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7226890921592712,0.5451306700706482,0.756302535533905,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5581947565078735},{"x":0.680672287940979,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.680672287940979,0.5439429879188538,0.7159664034843445,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6722689270973206,0.5439429879188538,0.6773109436035156,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5581947565078735},{"x":0.556302547454834,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"www.bookiup.ir","boundary":[0.556302547454834,0.5439429879188538,0.6655462384223938,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7697479128837585,0.5665082931518555,0.7848739624023438,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7411764860153198,0.5653206706047058,0.7630252242088318,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7176470756530762,0.5653206706047058,0.7361344695091248,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6907563209533691,0.5653206706047058,0.7126050591468811,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6705882549285889,0.5653206706047058,0.6857143044471741,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6218487620353699,0.5653206706047058,0.6655462384223938,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.5848739743232727,0.5653206706047058,0.6168067455291748,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5653206706047058},{"x":0.578151285648346,"y":0.5653206706047058},{"x":0.578151285648346,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5579832196235657,0.5653206706047058,0.578151285648346,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.58076012134552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.58076012134552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7529411911964417,0.58076012134552,0.7848739624023438,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.58076012134552},{"x":0.75126051902771,"y":0.58076012134552},{"x":0.75126051902771,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7226890921592712,0.58076012134552,0.75126051902771,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.58076012134552},{"x":0.7142857313156128,"y":0.58076012134552},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6957983374595642,0.58076012134552,0.7142857313156128,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.58076012134552},{"x":0.6907563209533691,"y":0.58076012134552},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6840336322784424,0.58076012134552,0.6907563209533691,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.58076012134552},{"x":0.6789916157722473,"y":0.58076012134552},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5926365852355957},{"x":0.653781533241272,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.653781533241272,0.58076012134552,0.6789916157722473,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.58076012134552},{"x":0.6487395167350769,"y":0.58076012134552},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6151260733604431,0.58076012134552,0.6487395167350769,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.58076012134552},{"x":0.610084056854248,"y":0.58076012134552},{"x":0.610084056854248,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5932773351669312,0.58076012134552,0.610084056854248,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.58076012134552},{"x":0.5882353186607361,"y":0.58076012134552},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5478991866111755,0.58076012134552,0.5882353186607361,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.58076012134552},{"x":0.5428571701049805,"y":0.58076012134552},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5109243988990784,0.58076012134552,0.5428571701049805,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.58076012134552},{"x":0.5058823823928833,"y":0.58076012134552},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5926365852355957},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.48571428656578064,0.58076012134552,0.5058823823928833,0.5926365852355957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4823949587345123,0.5357553653717041,0.7898739624023438,0.6020118899345398],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5938242077827454},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"159291550810000111111","boundary":[0.22521008551120758,0.5855106711387634,0.3949579894542694,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5938242077827454},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5785106711387634,0.3999579894542694,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7394958138465881,0.6092636585235596,0.7747899293899536,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.6092636585235596,0.7394958138465881,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤمنی","boundary":[0.7092437148094177,0.6092636585235596,0.7327731251716614,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هزاوه","boundary":[0.6823529601097107,0.6092636585235596,0.7042016983032227,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6187648177146912},{"x":0.680672287940979,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.6092636585235596,0.6840336322784424,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیر","boundary":[0.6638655662536621,0.6092636585235596,0.6756302714347839,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6605042219161987,0.6092636585235596,0.6621848940849304,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6092636585235596},{"x":0.653781533241272,"y":0.6092636585235596},{"x":0.653781533241272,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۱","boundary":[0.6352941393852234,0.6092636585235596,0.653781533241272,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6092636585235596},{"x":0.63193279504776,"y":0.6092636585235596},{"x":0.63193279504776,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.6092636585235596,0.63193279504776,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7546218633651733,0.6199524998664856,0.7747899293899536,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7445378303527832,0.6199524998664856,0.7478991746902466,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7310924530029297,0.6199524998664856,0.7394958138465881,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6957983374595642,0.6199524998664856,0.7260504364967346,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.6199524998664856,0.6907563209533691,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6655462384223938,0.6199524998664856,0.6840336322784424,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وحی","boundary":[0.6420168280601501,0.6199524998664856,0.6605042219161987,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6318289637565613},{"x":0.63193279504776,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.6199524998664856,0.6369748115539551,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6318289637565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"خیال","boundary":[0.610084056854248,0.6199524998664856,0.6285714507102966,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6318289637565613},{"x":0.605042040348053,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.605042040348053,0.6199524998664856,0.6084033846855164,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امیر","boundary":[0.5882353186607361,0.6199524998664856,0.6016806960105896,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6199524998664856},{"x":0.583193302154541,"y":0.6199524998664856},{"x":0.583193302154541,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤمنی","boundary":[0.5630252361297607,0.6199524998664856,0.583193302154541,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هزاوه","boundary":[0.5394958257675171,0.6199524998664856,0.5596638917922974,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.6199524998664856,0.5361344814300537,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7344537973403931,0.6318289637565613,0.7747899293899536,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6318289637565613},{"x":0.729411780834198,"y":0.6318289637565613},{"x":0.729411780834198,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7159664034843445,0.6318289637565613,0.729411780834198,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.6318289637565613,0.7159664034843445,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6318289637565613},{"x":0.707563042640686,"y":0.6318289637565613},{"x":0.707563042640686,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6907563209533691,0.6318289637565613,0.707563042640686,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.6318289637565613,0.6873949766159058,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6318289637565613},{"x":0.680672287940979,"y":0.6318289637565613},{"x":0.680672287940979,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6621848940849304,0.6318289637565613,0.680672287940979,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6436975002288818,0.6318289637565613,0.6571428775787354,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6016806960105896,0.6318289637565613,0.6386554837226868,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.6318289637565613,0.6016806960105896,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.5714285969734192,0.6318289637565613,0.5932773351669312,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.6318289637565613,0.5697479248046875,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7344537973403931,0.6437054872512817,0.7747899293899536,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6448931097984314},{"x":0.729411780834198,"y":0.6437054872512817},{"x":0.729411780834198,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7042016983032227,0.6448931097984314,0.729411780834198,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6448931097984314},{"x":0.702521026134491,"y":0.6448931097984314},{"x":0.702521026134491,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6991596817970276,0.6448931097984314,0.702521026134491,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.6789916157722473,0.6448931097984314,0.6941176652908325,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6705882549285889,0.6448931097984314,0.6739495992660522,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.6448931097984314,0.6605042219161987,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7462185025215149,0.6555819511413574,0.7747899293899536,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.6555819511413574,0.7445378303527832,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7193277478218079,0.6555819511413574,0.7378151416778564,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7008403539657593,0.6555819511413574,0.7142857313156128,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6662707924842834},{"x":0.658823549747467,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.658823549747467,0.6555819511413574,0.6957983374595642,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6555819511413574},{"x":0.658823549747467,"y":0.6555819511413574},{"x":0.658823549747467,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6554622054100037,0.6555819511413574,0.658823549747467,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۱.","boundary":[0.6252101063728333,0.6555819511413574,0.6470588445663452,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5966386795043945,0.6543943285942078,0.6201680898666382,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.5680672526359558,0.6543943285942078,0.5915966629981995,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5630252361297607,0.6543943285942078,0.5663865804672241,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.556302547454834,"y":0.6543943285942078},{"x":0.556302547454834,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶۰","boundary":[0.5462185144424438,0.6543943285942078,0.556302547454834,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7747899293899536,"y":0.675771951675415},{"x":0.756302535533905,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.756302535533905,0.6662707924842834,0.7747899293899536,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7529411911964417,"y":0.675771951675415},{"x":0.75126051902771,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.6662707924842834,0.7529411911964417,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7428571581840515,"y":0.675771951675415},{"x":0.6403361558914185,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"1-1501-01-964-978","boundary":[0.6403361558914185,0.6662707924842834,0.7428571581840515,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7428571581840515,0.6781472563743591,0.7747899293899536,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6888360977172852},{"x":0.707563042640686,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.707563042640686,0.6781472563743591,0.7378151416778564,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6888360977172852},{"x":0.680672287940979,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.680672287940979,0.6781472563743591,0.7058823704719543,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.6781472563743591,0.6773109436035156,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6605042219161987,0.6781472563743591,0.6722689270973206,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7411764860153198,0.6912114024162292,0.7747899293899536,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.6912114024162292,0.7411764860153198,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6983373165130615},{"x":0.707563042640686,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.707563042640686,0.6912114024162292,0.7344537973403931,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7462185025215149,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7462185025215149,0.7007125616073608,0.7747899293899536,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7462185025215149,"y":0.713776707649231},{"x":0.7428571581840515,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.7007125616073608,0.7462185025215149,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7378151416778564,"y":0.713776707649231},{"x":0.7210084199905396,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.7226890921592712,0.7007125616073608,0.7378151416778564,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7159664034843445,"y":0.713776707649231},{"x":0.707563042640686,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7092437148094177,0.7007125616073608,0.7159664034843445,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7042016983032227,"y":0.713776707649231},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.6789916157722473,0.6995249390602112,0.7042016983032227,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.658823549747467,0.6995249390602112,0.6739495992660522,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.713776707649231},{"x":0.7747899293899536,"y":0.713776707649231},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.713776707649231,0.7747899293899536,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.713776707649231},{"x":0.7462185025215149,"y":0.713776707649231},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.713776707649231,0.7462185025215149,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.713776707649231},{"x":0.7378151416778564,"y":0.713776707649231},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شعر","boundary":[0.7243697643280029,0.713776707649231,0.7378151416778564,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7176470756530762,"y":0.713776707649231},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6941176652908325,0.7125890851020813,0.7176470756530762,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6890756487846375,"y":0.724465548992157},{"x":0.680672287940979,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.680672287940979,0.7125890851020813,0.6890756487846375,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6773109436035156,"y":0.724465548992157},{"x":0.6571428775787354,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.6571428775787354,0.7125890851020813,0.6773109436035156,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6504201889038086,"y":0.724465548992157},{"x":0.6470588445663452,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.7125890851020813,0.6504201889038086,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6420168280601501,"y":0.724465548992157},{"x":0.6302521228790283,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.6302521228790283,0.7125890851020813,0.6420168280601501,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7462185025215149,0.7256532311439514,0.7747899293899536,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6941176652908325,0.7256532311439514,0.7176470756530762,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7363420724868774},{"x":0.680672287940979,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.680672287940979,0.7256532311439514,0.6890756487846375,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6453781723976135,0.7256532311439514,0.6773109436035156,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6352941393852234,0.7256532311439514,0.6436975002288818,0.7363420724868774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5310924649238586,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5277731370925903,0.6022636585235596,0.7797899293899536,0.7445296950340271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7092437148094177,0.7363420724868774,0.7176470756530762,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.6890756487846375,0.7363420724868774,0.7058823704719543,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.735154390335083},{"x":0.6873949766159058,"y":0.735154390335083},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6722689270973206,0.735154390335083,0.6873949766159058,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.735154390335083},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.6470588445663452,0.735154390335083,0.6672269105911255,0.7470308542251587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.735154390335083},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6420588445663452,0.728154390335083,0.7226470756530762,0.7540308542251587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تخیل","boundary":[0.7193277478218079,0.7482185363769531,0.7378151416778564,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7058823704719543,0.7470308542251587,0.7142857313156128,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.6773109436035156,0.7470308542251587,0.7008403539657593,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7462185025215149,0.7589073777198792,0.7747899293899536,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.7589073777198792,0.7462185025215149,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیال","boundary":[0.7193277478218079,0.7589073777198792,0.7394958138465881,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازی","boundary":[0.6924369931221008,0.7589073777198792,0.7176470756530762,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6789916157722473,0.7589073777198792,0.6873949766159058,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.6487395167350769,0.7589073777198792,0.6739495992660522,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7478991746902466,0.7695962190628052,0.7747899293899536,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7226890921592712,0.7695962190628052,0.7462185025215149,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.7695962190628052,0.7243697643280029,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6974790096282959,0.7695962190628052,0.7159664034843445,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6789916157722473,0.7695962190628052,0.6941176652908325,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6369748115539551,0.7695962190628052,0.6756302714347839,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7802850604057312,0.7731092572212219,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7226890921592712,0.7802850604057312,0.7462185025215149,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.7802850604057312,0.7226890921592712,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.6033613681793213,0.7802850604057312,0.6218487620353699,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.6285714507102966,0.7802850604057312,0.6823529601097107,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"Press","boundary":[0.6890756487846375,0.7802850604057312,0.7159664034843445,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7630252242088318,0.7933491468429565,0.7764706015586853,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7445378303527832,0.7933491468429565,0.7630252242088318,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7159664034843445,0.7933491468429565,0.7361344695091248,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7933491468429565,0.7126050591468811,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.6840336322784424,0.7933491468429565,0.7058823704719543,0.8028503656387329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.745843231678009},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.600042040348053,0.738843231678009,0.7814706015586853,0.8110379881858826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.6739495992660522,0.7933491468429565,0.6773109436035156,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.6705882549285889,0.7933491468429565,0.6739495992660522,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6638655662536621,0.7933491468429565,0.6672269105911255,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8028503656387329},{"x":0.658823549747467,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.658823549747467,0.7933491468429565,0.6621848940849304,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6504201889038086,0.7933491468429565,0.6554622054100037,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"PIR۳۴۴۲","boundary":[0.6067227125167847,0.7921615242958069,0.6504201889038086,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7630252242088318,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7630252242088318,0.8076009750366211,0.7731092572212219,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7630252242088318,"y":0.815914511680603},{"x":0.7462185025215149,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7462185025215149,0.8064132928848267,0.7630252242088318,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7378151416778564,"y":0.815914511680603},{"x":0.7176470756530762,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7176470756530762,0.8064132928848267,0.7378151416778564,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.8064132928848267,0.7142857313156128,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.805225670337677},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۰/۹۳۱","boundary":[0.6840336322784424,0.805225670337677,0.7058823704719543,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.805225670337677},{"x":0.6773109436035156,"y":0.805225670337677},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"فا","boundary":[0.6739495992660522,0.805225670337677,0.6773109436035156,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.805225670337677},{"x":0.6689075827598572,"y":0.805225670337677},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.6655462384223938,0.805225670337677,0.6689075827598572,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7747899293899536,"y":0.826603353023529},{"x":0.7529411911964417,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7529411911964417,0.8171021342277527,0.7747899293899536,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7462185025215149,"y":0.826603353023529},{"x":0.707563042640686,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.707563042640686,0.8171021342277527,0.7462185025215149,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.815914511680603},{"x":0.702521026134491,"y":0.815914511680603},{"x":0.702521026134491,"y":0.826603353023529},{"x":0.6907563209533691,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6907563209533691,0.815914511680603,0.702521026134491,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.815914511680603},{"x":0.6890756487846375,"y":0.815914511680603},{"x":0.6890756487846375,"y":0.826603353023529},{"x":0.6857143044471741,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.815914511680603,0.6890756487846375,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.815914511680603},{"x":0.680672287940979,"y":0.8171021342277527},{"x":0.680672287940979,"y":0.826603353023529},{"x":0.6403361558914185,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۲۱۱۹۵۷","boundary":[0.6403361558914185,0.815914511680603,0.680672287940979,0.826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7747899293899536,"y":0.794536828994751},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6017227125167847,0.7851615242958069,0.7797899293899536,0.8347909755706787],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/wjLaqBLLYCZPcLDy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/fJcBLOzFLYnKAXRo.jpg","blurred":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/vrrXZqSSjPdKFrFJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003559776885168893,0.00039886974608005157,0.9986753053945654,0.9989835906601406]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5260504484176636,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3579072654247284},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4722689092159271,0.34244945645332336,0.5260504484176636,0.3579072654247284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5260504484176636,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3579072654247284},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4672689092159271,0.33544945645332336,0.5310504484176636,0.3649072654247284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7478991746902466,0.39357906579971313,0.7831932902336121,0.4078477919101715]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7428991746902466,0.38657906579971313,0.7881932902336121,0.4148477919101715],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39239001274108887},{"x":0.2571428716182709,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4042806327342987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.39239001274108887,0.2571428716182709,0.4042806327342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39239001274108887},{"x":0.2571428716182709,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4042806327342987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.38539001274108886,0.2621428716182709,0.4112806327342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7277311086654663,0.4221165180206299,0.7831932902336121,0.4387633800506592]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7227311086654663,0.4151165180206299,0.7881932902336121,0.4457633800506592],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4316290020942688},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.23361344635486603,0.4244946539402008,0.2369747906923294,0.4316290020942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4316290020942688},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.4174946539402008,0.2419747906923294,0.4386290020942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4684898853302002},{"x":0.75126051902771,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.75126051902771,0.4518430531024933,0.7831932902336121,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7193277478218079,0.4518430531024933,0.7411764860153198,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.4518430531024933,0.7159664034843445,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.6638655662536621,0.4518430531024933,0.7042016983032227,0.4673008322715759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6588655662536621,0.4448430531024933,0.7881932902336121,0.4754898853302002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7798319458961487,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.7731092572212219,0.48038050532341003,0.7798319458961487,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7378151416778564,0.4815695583820343,0.7647058963775635,0.4982164204120636]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7798319458961487,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7328151416778564,0.4745695583820343,0.7848319458961487,0.5052164204120636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5326991677284241},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5350772738456726},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5350772738456726},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24369747936725616,0.5326991677284241,0.23025210201740265,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5112960934638977},{"x":0.24369747936725616,"y":0.512485146522522},{"x":0.23025210201740265,"y":0.512485146522522},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24369747936725616,0.5112960934638977,0.23025210201740265,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4887039363384247},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4910820424556732},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4910820424556732},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24369747936725616,0.4887039363384247,0.23025210201740265,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.464922696352005},{"x":0.24369747936725616,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24369747936725616,0.464922696352005,0.23025210201740265,0.46611177921295166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.464922696352005},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5350772738456726},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5350772738456726},{"x":0.23025210201740265,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.6399999856948853,"boundary":[0.23869747936725616,0.457922696352005,0.23525210201740265,0.5420772738456726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7243697643280029,0.5041617155075073,0.7579832077026367,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6924369931221008,0.5017836093902588,0.7142857313156128,0.5208085775375366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6874369931221008,0.4947836093902588,0.7629832077026367,0.5301866836547852],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5541022419929504},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5541022419929504},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5624256730079651},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.23193277418613434,0.5541022419929504,0.2386554628610611,0.5624256730079651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5541022419929504},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5541022419929504},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5624256730079651},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5471022419929504,0.2436554628610611,0.5694256730079651],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5838287472724915},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.22689075767993927,0.5755053758621216,0.24369747936725616,0.5838287472724915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5838287472724915},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5685053758621216,0.24869747936725617,0.5908287472724915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6099880933761597},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۹","boundary":[0.22857142984867096,0.6004756093025208,0.24369747936725616,0.6099880933761597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6099880933761597},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.5934756093025207,0.24869747936725617,0.6169880933761597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6218787431716919},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6218787431716919},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6325802803039551},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.22857142984867096,0.6218787431716919,0.24201680719852448,0.6325802803039551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6218787431716919},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6218787431716919},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6325802803039551},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6148787431716919,0.24701680719852448,0.6395802803039551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6480380296707153},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6468489766120911},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6587395668029785},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.22857142984867096,0.6480380296707153,0.24369747936725616,0.6587395668029785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6480380296707153},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6468489766120911},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6587395668029785},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6410380296707153,0.24869747936725617,0.6657395668029785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.526753842830658},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7596638798713684,"y":0.542211651802063},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثير","boundary":[0.7344537973403931,0.526753842830658,0.7596638798713684,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.526753842830658},{"x":0.7260504364967346,"y":0.526753842830658},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193277478218079,0.526753842830658,0.7277311086654663,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7126050591468811,"y":0.526753842830658},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرقات","boundary":[0.6655462384223938,0.5279428958892822,0.7126050591468811,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5291320085525513},{"x":0.658823549747467,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.63193279504776,0.5291320085525513,0.6605042219161987,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثير","boundary":[0.7344537973403931,0.5493460297584534,0.7613445520401001,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6991596817970276,0.5493460297584534,0.7277311086654663,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.5493460297584534,0.6924369931221008,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5671819448471069},{"x":0.605042040348053,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.605042040348053,0.5493460297584534,0.6773109436035156,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.5579832196235657,0.5493460297584534,0.5966386795043945,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5394958257675171,0.5493460297584534,0.5495798587799072,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5193277597427368,0.5493460297584534,0.5327731370925903,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.571938157081604},{"x":0.7613445520401001,"y":0.571938157081604},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7327731251716614,0.571938157081604,0.7613445520401001,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.571938157081604},{"x":0.729411780834198,"y":0.571938157081604},{"x":0.729411780834198,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7092437148094177,0.571938157081604,0.729411780834198,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.571938157081604},{"x":0.6957983374595642,"y":0.571938157081604},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیرپذیری","boundary":[0.6285714507102966,0.571938157081604,0.6957983374595642,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.571938157081604},{"x":0.6201680898666382,"y":0.571938157081604},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5921521782875061},{"x":0.610084056854248,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.610084056854248,0.571938157081604,0.6201680898666382,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.571938157081604},{"x":0.6016806960105896,"y":0.571938157081604},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5747899413108826,0.571938157081604,0.6016806960105896,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.571938157081604},{"x":0.5680672526359558,"y":0.571938157081604},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5378151535987854,0.571938157081604,0.5680672526359558,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.596908450126648},{"x":0.7596638798713684,"y":0.596908450126648},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقسام","boundary":[0.7277311086654663,0.596908450126648,0.7596638798713684,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.596908450126648},{"x":0.7193277478218079,"y":0.596908450126648},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیرپذیری","boundary":[0.6521008610725403,0.596908450126648,0.7193277478218079,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.596908450126648},{"x":0.6453781723976135,"y":0.596908450126648},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6352941393852234,0.596908450126648,0.6453781723976135,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.596908450126648},{"x":0.6268907785415649,"y":0.596908450126648},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6000000238418579,0.596908450126648,0.6268907785415649,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.596908450126648},{"x":0.5915966629981995,"y":0.596908450126648},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5630252361297607,0.596908450126648,0.5915966629981995,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.6941176652908325,0.6195005774497986,0.7613445520401001,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6605042219161987,0.6195005774497986,0.6873949766159058,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6252101063728333,0.6183115243911743,0.6605042219161987,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6183115243911743},{"x":0.610084056854248,"y":0.6183115243911743},{"x":0.610084056854248,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6016806960105896,0.6183115243911743,0.610084056854248,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5647059082984924,0.6183115243911743,0.5932773351669312,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6373364925384521},{"x":0.529411792755127,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.529411792755127,0.6183115243911743,0.5579832196235657,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7344537973403931,0.6432818174362183,0.7596638798713684,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6907563209533691,0.6444708704948425,0.7310924530029297,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.6444708704948425,0.6840336322784424,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6386554837226868,0.6444708704948425,0.6672269105911255,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6033613681793213,0.6444708704948425,0.6302521228790283,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.5731092691421509,0.6444708704948425,0.5949580073356628,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.5260504484176636,0.6444708704948425,0.5647059082984924,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6634958386421204},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.48403361439704895,0.6456599235534668,0.5176470875740051,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6634958386421204},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.6456599235534668,0.4756302535533905,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6456599235534668},{"x":0.462184876203537,"y":0.6456599235534668},{"x":0.462184876203537,"y":0.6634958386421204},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.43361344933509827,0.6456599235534668,0.462184876203537,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7596638798713684,"y":0.686087965965271},{"x":0.7378151416778564,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7378151416778564,0.6706302165985107,0.7596638798713684,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7310924530029297,"y":0.686087965965271},{"x":0.6957983374595642,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6957983374595642,0.6706302165985107,0.7310924530029297,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6840336322784424,"y":0.686087965965271},{"x":0.6739495992660522,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.6706302165985107,0.6840336322784424,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6672269105911255,"y":0.68727707862854},{"x":0.6386554837226868,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6386554837226868,0.6706302165985107,0.6672269105911255,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6302521228790283,"y":0.68727707862854},{"x":0.6033613681793213,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6033613681793213,0.6706302165985107,0.6302521228790283,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5949580073356628,"y":0.68727707862854},{"x":0.5747899413108826,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.5747899413108826,0.6706302165985107,0.5949580073356628,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5647059082984924,"y":0.68727707862854},{"x":0.5260504484176636,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.5260504484176636,0.6706302165985107,0.5647059082984924,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5176470875740051,"y":0.68727707862854},{"x":0.4773109257221222,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شعری","boundary":[0.4773109257221222,0.6706302165985107,0.5176470875740051,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6706302165985107},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6706302165985107},{"x":0.47058823704719543,"y":0.68727707862854},{"x":0.4638655483722687,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.6706302165985107,0.47058823704719543,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4571428596973419,"y":0.68727707862854},{"x":0.4302521049976349,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.4302521049976349,0.6706302165985107,0.4571428596973419,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.7226890921592712,0.6944113969802856,0.7596638798713684,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6890756487846375,0.6944113969802856,0.7142857313156128,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6470588445663452,0.6956004500389099,0.6857143044471741,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6285714507102966,0.6956004500389099,0.6386554837226868,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5932773351669312,0.6956004500389099,0.6218487620353699,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7122473120689392},{"x":0.556302547454834,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.556302547454834,0.6956004500389099,0.5865546464920044,0.7122473120689392]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574},{"languageCode":"ar","confidence":0.07000000029802322}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.526753842830658},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4235714328289032,0.519753842830658,0.7680252242088318,0.7192473120689392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7394958138465881,0.7193816900253296,0.7613445520401001,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالمان","boundary":[0.6924369931221008,0.7193816900253296,0.7327731251716614,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.6605042219161987,0.7193816900253296,0.6840336322784424,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7193816900253296},{"x":0.653781533241272,"y":0.7193816900253296},{"x":0.653781533241272,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6168067455291748,0.7193816900253296,0.653781533241272,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیرپذیری","boundary":[0.5411764979362488,0.7193816900253296,0.6084033846855164,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5226891040802002,0.7193816900253296,0.5327731370925903,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7395957112312317},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.48739495873451233,0.7193816900253296,0.5159664154052734,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7193816900253296},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7193816900253296},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7395957112312317},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.45042017102241516,0.7193816900253296,0.48067227005958557,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7714285850524902,0.7467300891876221,0.7831932902336121,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صور","boundary":[0.7378151416778564,0.7467300891876221,0.7647058963775635,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیال","boundary":[0.7042016983032227,0.7479191422462463,0.7260504364967346,0.7609987854957581]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"ar","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7621878981590271},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44542017102241516,0.7123816900253296,0.7881932902336121,0.7691878981590271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6773109436035156,"y":0.770511269569397},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"خیال","boundary":[0.6554622054100037,0.7693222165107727,0.6773109436035156,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.7226890921592712,0.7931034564971924,0.7596638798713684,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صور","boundary":[0.6873949766159058,0.7931034564971924,0.7142857313156128,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیال","boundary":[0.6504201889038086,0.7931034564971924,0.6739495992660522,0.8073721528053284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.75}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6454201889038086,0.7623222165107727,0.7646638798713684,0.8143721528053284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6813317537307739},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳","boundary":[0.22857142984867096,0.6730083227157593,0.24201680719852448,0.6813317537307739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6813317537307739},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6660083227157593,0.24701680719852448,0.6883317537307739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7086801528930664},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۶","boundary":[0.22857142984867096,0.6979786157608032,0.24369747936725616,0.7086801528930664]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6979786157608032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7086801528930664},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6909786157608032,0.24869747936725617,0.7156801528930664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7229488492012024},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7217597961425781},{"x":0.24369747936725616,"y":0.731272280216217},{"x":0.22689075767993927,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.22521008551120758,0.7229488492012024,0.24369747936725616,0.731272280216217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7229488492012024},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7217597961425781},{"x":0.24369747936725616,"y":0.731272280216217},{"x":0.22689075767993927,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7159488492012024,0.24869747936725617,0.738272280216217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6813317537307739},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6848989129066467},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6848989129066467},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"롤","boundary":[0.24873949587345123,0.6813317537307739,0.22521008551120758,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.7074910998344421},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7122473120689392},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7122473120689392},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","str":"소","boundary":[0.24873949587345123,0.7074910998344421,0.22521008551120758,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.731272280216217},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7348394989967346},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7348394989967346},{"x":0.22521008551120758,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.10000000149011612,"dir":"ltr","str":"롤","boundary":[0.24705882370471954,0.731272280216217,0.22521008551120758,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.756242573261261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7609987854957581},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7609987854957581},{"x":0.22521008551120758,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.17000000178813934,"dir":"ltr","str":"쇼","boundary":[0.24705882370471954,0.756242573261261,0.22521008551120758,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7835909724235535},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7835909724235535},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"쇼","boundary":[0.24705882370471954,0.7800237536430359,0.22521008551120758,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.801426887512207},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2235294133424759,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","str":"료","boundary":[0.24705882370471954,0.801426887512207,0.2235294133424759,0.8038049936294556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6813317537307739},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8038049936294556},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8038049936294556},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.4099999964237213,"boundary":[0.24373949587345123,0.6743317537307739,0.2285294133424759,0.8108049936294556],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7467300891876221},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7467300891876221},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7586206793785095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.22689075767993927,0.7467300891876221,0.24537815153598785,0.7586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7467300891876221},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7467300891876221},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7586206793785095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.7397300891876221,0.25037815153598786,0.7656206793785095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7693222165107727},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7693222165107727},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7800237536430359},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.22689075767993927,0.7693222165107727,0.24201680719852448,0.7800237536430359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7693222165107727},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7693222165107727},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7800237536430359},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.7623222165107727,0.24701680719852448,0.7870237536430359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.771700382232666},{"x":0.7596638798713684,"y":0.770511269569397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7243697643280029,0.771700382232666,0.7613445520401001,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7159664034843445,"y":0.771700382232666},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6873949766159058,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صور","boundary":[0.6857143044471741,0.7728894352912903,0.7159664034843445,0.7847800254821777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7596638798713684,"y":0.770511269569397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6807143044471741,0.7658894352912903,0.7663445520401001,0.7905909724235535],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7931034564971924},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7931034564971924},{"x":0.24369747936725616,"y":0.801426887512207},{"x":0.22689075767993927,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.22689075767993927,0.7931034564971924,0.24369747936725616,0.801426887512207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7931034564971924},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7931034564971924},{"x":0.24369747936725616,"y":0.801426887512207},{"x":0.22689075767993927,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.7861034564971924,0.24869747936725617,0.808426887512207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8418549299240112},{"x":0.507563054561615,"y":0.8430439829826355},{"x":0.507563054561615,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"سية","boundary":[0.4924369752407074,0.8418549299240112,0.507563054561615,0.8478002548217773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8418549299240112},{"x":0.507563054561615,"y":0.8430439829826355},{"x":0.507563054561615,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8348549299240112,0.512563054561615,0.8548002548217773],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/dVIysfFzkWOYAzlZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/cEhPiPgrXVTbSaZt.jpg","blurred":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/QPggeZIdJvlTIpVp.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021365341533520274,0.9986724807354582,0.9989949015805611]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7495798468589783,0.18668252229690552,0.7831932902336121,0.20332936942577362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7445798468589783,0.1796825222969055,0.7881932902336121,0.21032936942577363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18787157535552979},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18787157535552979},{"x":0.25882354378700256,"y":0.19976218044757843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.18787157535552979,0.25882354378700256,0.19976218044757843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18787157535552979},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18787157535552979},{"x":0.25882354378700256,"y":0.19976218044757843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18087157535552978,0.26382354378700257,0.20676218044757844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.21878716349601746},{"x":0.24369747936725616,"y":0.21878716349601746},{"x":0.24369747936725616,"y":0.22948870062828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.22689075767993927,0.21878716349601746,0.24369747936725616,0.22948870062828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.21878716349601746},{"x":0.24369747936725616,"y":0.21878716349601746},{"x":0.24369747936725616,"y":0.22948870062828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.21178716349601745,0.24869747936725617,0.23648870062828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.24256837368011475},{"x":0.24369747936725616,"y":0.24256837368011475},{"x":0.24369747936725616,"y":0.25208085775375366},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۹","boundary":[0.22689075767993927,0.24256837368011475,0.24369747936725616,0.25208085775375366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.24256837368011475},{"x":0.24369747936725616,"y":0.24256837368011475},{"x":0.24369747936725616,"y":0.25208085775375366},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.23556837368011474,0.24869747936725617,0.25908085775375367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.26634958386421204},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26634958386421204},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2770511209964752},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.22521008551120758,0.26634958386421204,0.24537815153598785,0.2770511209964752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.26634958386421204},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26634958386421204},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2770511209964752},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.25934958386421203,0.25037815153598786,0.2840511209964752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.33293697237968445},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33293697237968445},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34363853931427},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.22689075767993927,0.33293697237968445,0.24201680719852448,0.34363853931427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.33293697237968445},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33293697237968445},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34363853931427},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.32593697237968444,0.24701680719852448,0.35063853931427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3543400764465332},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3543400764465332},{"x":0.24201680719852448,"y":0.36266350746154785},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۱","boundary":[0.22857142984867096,0.3543400764465332,0.24201680719852448,0.36266350746154785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3543400764465332},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3543400764465332},{"x":0.24201680719852448,"y":0.36266350746154785},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.3473400764465332,0.24701680719852448,0.36966350746154786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3971462547779083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3971462547779083},{"x":0.24201680719852448,"y":0.40665873885154724},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹۰","boundary":[0.22689075767993927,0.3971462547779083,0.24201680719852448,0.40665873885154724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3971462547779083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3971462547779083},{"x":0.24201680719852448,"y":0.40665873885154724},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3901462547779083,0.24701680719852448,0.41365873885154725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.41973841190338135},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4173602759838104},{"x":0.24201680719852448,"y":0.428061842918396},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۰","boundary":[0.22689075767993927,0.41973841190338135,0.24201680719852448,0.428061842918396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.41973841190338135},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4173602759838104},{"x":0.24201680719852448,"y":0.428061842918396},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.41273841190338134,0.24701680719852448,0.435061842918396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.43995243310928345},{"x":0.24033613502979279,"y":0.43995243310928345},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44946491718292236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۰","boundary":[0.22689075767993927,0.43995243310928345,0.24201680719852448,0.44946491718292236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.43995243310928345},{"x":0.24033613502979279,"y":0.43995243310928345},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44946491718292236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.43295243310928344,0.24701680719852448,0.45646491718292237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4613555371761322},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46016645431518555},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4720570743083954},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۰","boundary":[0.22689075767993927,0.4613555371761322,0.24201680719852448,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4613555371761322},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46016645431518555},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4720570743083954},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.4543555371761322,0.24701680719852448,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4851367473602295},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4851367473602295},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4958382844924927},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.22689075767993927,0.4851367473602295,0.24201680719852448,0.4958382844924927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4851367473602295},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4851367473602295},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4958382844924927},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.4781367473602295,0.24701680719852448,0.5028382844924927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.21640904247760773,0.7831932902336121,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7428571581840515,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7193277478218079,0.21640904247760773,0.7428571581840515,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7176470756530762,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.21640904247760773,0.7176470756530762,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6789916157722473,0.21521997451782227,0.7058823704719543,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6420168280601501,0.21521997451782227,0.6705882549285889,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6336134672164917,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6235294342041016,0.21521997451782227,0.6336134672164917,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6168067455291748,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.5747899413108826,0.21521997451782227,0.6168067455291748,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5663865804672241,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بیانی","boundary":[0.5361344814300537,0.21521997451782227,0.5663865804672241,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5277311205863953,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5277311205863953,"y":0.23305588960647583},{"x":0.49747899174690247,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صور","boundary":[0.49747899174690247,0.21521997451782227,0.5277311205863953,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.21521997451782227},{"x":0.489075630903244,"y":0.21521997451782227},{"x":0.489075630903244,"y":0.23305588960647583},{"x":0.4571428596973419,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خیال","boundary":[0.4571428596973419,0.21521997451782227,0.489075630903244,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7731092572212219,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7714285850524902,0.24137930572032928,0.7848739624023438,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.24256837368011475},{"x":0.756302535533905,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7579832077026367,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7546218633651733,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7529411911964417,0.24256837368011475,0.7579832077026367,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.243757426738739},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7462185025215149,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.7142857313156128,0.243757426738739,0.7462185025215149,0.25564804673194885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7831932902336121,"y":0.214030921459198},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4521428596973419,0.20821997451782226,0.7898739624023438,0.2638370997905731],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7176470756530762,0.26634958386421204,0.7596638798713684,0.2818073630332947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.6789916157722473,0.26634958386421204,0.7092437148094177,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30558857321739197},{"x":0.729411780834198,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقسام","boundary":[0.729411780834198,0.2901307940483093,0.7613445520401001,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7210084199905396,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6907563209533691,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.6907563209533691,0.2901307940483093,0.7210084199905396,0.30558857321739197]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7596638798713684,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6773109436035156,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6739916157722473,0.25934958386421203,0.7646638798713684,0.312588573217392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.707563042640686,0.3115338981151581,0.7378151416778564,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6974790096282959,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عقلی","boundary":[0.6722689270973206,0.3115338981151581,0.6974790096282959,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.7058823704719543,0.33293697237968445,0.7361344695091248,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لغوی","boundary":[0.6655462384223938,0.3341260552406311,0.6991596817970276,0.3483947813510895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6605462384223938,0.3045338981151581,0.7428151416778564,0.35420569849014283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.702521026134491,0.35315102338790894,0.7378151416778564,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6991596817970276,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.35315102338790894,0.6991596817970276,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6403361558914185,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.6403361558914185,0.3543400764465332,0.6705882549285889,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6285714507102966,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرسل","boundary":[0.5966386795043945,0.3543400764465332,0.6285714507102966,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7344537973403931,0.37336504459381104,0.7596638798713684,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6991596817970276,0.37336504459381104,0.7260504364967346,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3912009596824646},{"x":0.680672287940979,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.680672287940979,0.3745540976524353,0.6907563209533691,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6352941393852234,0.3745540976524353,0.6739495992660522,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.5966386795043945,0.3745540976524353,0.6268907785415649,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7697479128837585,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7697479128837585,0.39595720171928406,0.7848739624023438,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7663865685462952,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7630252242088318,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7630252242088318,0.39595720171928406,0.7663865685462952,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7546218633651733,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تشبیه","boundary":[0.7226890921592712,0.3971462547779083,0.7546218633651733,0.41022592782974243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5966386795043945,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5899580073356628,0.3473400764465332,0.7881932902336121,0.41722592782974244],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7176470756530762,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7176470756530762,0.41973841190338135,0.7613445520401001,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7092437148094177,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6773109436035156,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تشبيه","boundary":[0.6773109436035156,0.41973841190338135,0.7092437148094177,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارکان","boundary":[0.7277311086654663,0.43995243310928345,0.7613445520401001,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7193277478218079,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تشبیه","boundary":[0.6873949766159058,0.43995243310928345,0.7193277478218079,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اقسام","boundary":[0.7277311086654663,0.46016645431518555,0.7596638798713684,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تشبيه","boundary":[0.6873949766159058,0.4613555371761322,0.7193277478218079,0.47681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"ar","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6723109436035156,0.41273841190338134,0.7663445520401001,0.48381331634521485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقسام","boundary":[0.7042016983032227,0.4839476943016052,0.7361344695091248,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشبیه","boundary":[0.6638655662536621,0.4839476943016052,0.6974790096282959,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6453781723976135,0.4839476943016052,0.6571428775787354,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5005945563316345},{"x":0.605042040348053,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.605042040348053,0.48275861144065857,0.6386554837226868,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارکان","boundary":[0.5647059082984924,0.48275861144065857,0.5983193516731262,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5579832196235657,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5243697762489319,0.48275861144065857,0.5579832196235657,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5159664154052734,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5159664154052734,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5025210380554199,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5025210380554199,0.48275861144065857,0.5159664154052734,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقسام","boundary":[0.7042016983032227,0.5065398216247559,0.7361344695091248,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشبیه","boundary":[0.6638655662536621,0.5065398216247559,0.6974790096282959,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6453781723976135,0.5065398216247559,0.6554622054100037,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5219976305961609},{"x":0.605042040348053,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.605042040348053,0.5065398216247559,0.6386554837226868,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارکان","boundary":[0.5647059082984924,0.5065398216247559,0.5983193516731262,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5361344814300537,0.5065398216247559,0.5579832196235657,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5065398216247559},{"x":0.529411792755127,"y":0.5065398216247559},{"x":0.529411792755127,"y":0.5219976305961609},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.4957983195781708,0.5065398216247559,0.529411792755127,0.5219976305961609]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49079831957817077,0.47575861144065856,0.7411344695091248,0.5313757367134094],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.7092437148094177,0.5279428958892822,0.7361344695091248,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5279428958892822},{"x":0.702521026134491,"y":0.5279428958892822},{"x":0.702521026134491,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقسام","boundary":[0.6689075827598572,0.5279428958892822,0.702521026134491,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشبیه","boundary":[0.6285714507102966,0.5279428958892822,0.6605042219161987,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7344537973403931,0.5469679236412048,0.7596638798713684,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6991596817970276,0.5469679236412048,0.7260504364967346,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5648037791252136},{"x":0.680672287940979,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.680672287940979,0.5469679236412048,0.6924369931221008,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6352941393852234,0.5469679236412048,0.6739495992660522,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تشبيه","boundary":[0.5932773351669312,0.5481569766998291,0.6252101063728333,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7831932902336121,"y":0.587395966053009},{"x":0.7764706015586853,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7764706015586853,0.5707491040229797,0.7831932902336121,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7731092572212219,"y":0.587395966053009},{"x":0.7663865685462952,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7663865685462952,0.5707491040229797,0.7731092572212219,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7596638798713684,"y":0.587395966053009},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعاره","boundary":[0.7126050591468811,0.5695600509643555,0.7596638798713684,0.587395966053009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7831932902336121,"y":0.587395966053009},{"x":0.5932773351669312,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5882773351669311,0.5209428958892822,0.7881932902336121,0.594395966053009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7176470756530762,0.5945303440093994,0.7596638798713684,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعاره","boundary":[0.6655462384223938,0.5945303440093994,0.7092437148094177,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارکان","boundary":[0.7277311086654663,0.6159334182739258,0.7613445520401001,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعاره","boundary":[0.6756302714347839,0.6159334182739258,0.7193277478218079,0.6290130615234375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6605462384223938,0.5875303440093994,0.7663445520401001,0.6383912272453308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستعارله","boundary":[0.6823529601097107,0.6373364925384521,0.7361344695091248,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6957983374595642,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مستعار","boundary":[0.6957983374595642,0.6587395668029785,0.7361344695091248,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6907563209533691,"y":0.671819269657135},{"x":0.6756302714347839,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منه","boundary":[0.6756302714347839,0.6587395668029785,0.6907563209533691,0.671819269657135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7361344695091248,"y":0.696789562702179},{"x":0.7042016983032227,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"جامع","boundary":[0.7042016983032227,0.6801427006721497,0.7361344695091248,0.696789562702179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.8100000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7361344695091248,"y":0.696789562702179},{"x":0.6756302714347839,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6706302714347839,0.6303364925384521,0.7411344695091248,0.703789562702179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستعار","boundary":[0.7008403539657593,0.7039238810539246,0.7394958138465881,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7613445520401001,"y":0.740784764289856},{"x":0.7277311086654663,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقسام","boundary":[0.729411780834198,0.7253270149230957,0.7613445520401001,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7193277478218079,"y":0.740784764289856},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعاره","boundary":[0.6773109436035156,0.7241379022598267,0.7193277478218079,0.740784764289856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7613445520401001,"y":0.740784764289856},{"x":0.6756302714347839,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6706302714347839,0.6969238810539246,0.7663445520401001,0.747784764289856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"استعارة","boundary":[0.6924369931221008,0.7455410361289978,0.7378151416778564,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اصليه","boundary":[0.6504201889038086,0.7455410361289978,0.6840336322784424,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"استعارة","boundary":[0.6924369931221008,0.7681331634521484,0.7361344695091248,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تبعية","boundary":[0.6554622054100037,0.7693222165107727,0.6840336322784424,0.7812128663063049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.6454201889038086,0.7385410361289978,0.7428151416778564,0.7882128663063049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24537815153598785,"y":0.517241358757019},{"x":0.22689075767993927,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.22521008551120758,0.5065398216247559,0.24537815153598785,0.517241358757019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24537815153598785,"y":0.517241358757019},{"x":0.22689075767993927,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.49953982162475585,0.25037815153598786,0.524241358757019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5291320085525513},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5291320085525513},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5374554395675659},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۳","boundary":[0.22689075767993927,0.5291320085525513,0.24201680719852448,0.5374554395675659]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5291320085525513},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5291320085525513},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5374554395675659},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5221320085525513,0.24701680719852448,0.5444554395675659],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5493460297584534},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5493460297584534},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5588585138320923},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹۵","boundary":[0.22689075767993927,0.5493460297584534,0.24369747936725616,0.5588585138320923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5493460297584534},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5493460297584534},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5588585138320923},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5423460297584534,0.24869747936725617,0.5658585138320923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5695600509643555},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5695600509643555},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5814506411552429},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۹","boundary":[0.2235294133424759,0.5695600509643555,0.2504201829433441,0.5814506411552429]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5695600509643555},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5695600509643555},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5814506411552429},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5625600509643555,0.2554201829433441,0.5884506411552429],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6040428280830383},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۸۹","boundary":[0.2235294133424759,0.5933412313461304,0.24705882370471954,0.6040428280830383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6040428280830383},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5863412313461304,0.25205882370471955,0.6110428280830383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6159334182739258},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6159334182739258},{"x":0.24705882370471954,"y":0.626634955406189},{"x":0.2235294133424759,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۹","boundary":[0.2235294133424759,0.6159334182739258,0.24705882370471954,0.626634955406189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6159334182739258},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6159334182739258},{"x":0.24705882370471954,"y":0.626634955406189},{"x":0.2235294133424759,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6089334182739258,0.25205882370471955,0.633634955406189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6480380296707153},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۹","boundary":[0.2235294133424759,0.6373364925384521,0.24873949587345123,0.6480380296707153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6480380296707153},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6303364925384521,0.25373949587345124,0.6550380296707153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6587395668029785},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6587395668029785},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۹","boundary":[0.2235294133424759,0.6587395668029785,0.24705882370471954,0.6706302165985107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6587395668029785},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6587395668029785},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6517395668029785,0.25205882370471955,0.6776302165985107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6801427006721497},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6801427006721497},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6908442378044128},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۹","boundary":[0.2235294133424759,0.6801427006721497,0.24705882370471954,0.6908442378044128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6801427006721497},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6801427006721497},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6908442378044128},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6731427006721497,0.25205882370471955,0.6978442378044128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7039238810539246},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7039238810539246},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7134363651275635},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۹","boundary":[0.2235294133424759,0.7039238810539246,0.24705882370471954,0.7134363651275635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7039238810539246},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7039238810539246},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7134363651275635},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6969238810539246,0.25205882370471955,0.7204363651275635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7241379022598267},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7241379022598267},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7348394989967346},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۹","boundary":[0.2235294133424759,0.7241379022598267,0.24705882370471954,0.7348394989967346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7241379022598267},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7241379022598267},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7348394989967346},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7171379022598267,0.25205882370471955,0.7418394989967346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7467300891876221},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7467300891876221},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7574316263198853},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۹","boundary":[0.2235294133424759,0.7467300891876221,0.24873949587345123,0.7574316263198853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7467300891876221},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7467300891876221},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7574316263198853},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7397300891876221,0.25373949587345124,0.7644316263198853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7788347005844116},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۱","boundary":[0.2235294133424759,0.7681331634521484,0.2504201829433441,0.7788347005844116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7788347005844116},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7611331634521484,0.2554201829433441,0.7858347005844116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8252080678939819},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8252080678939819},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8382877707481384},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"چهار","boundary":[0.4722689092159271,0.8252080678939819,0.4941176474094391,0.8382877707481384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8252080678939819},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8252080678939819},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8382877707481384},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.8182080678939819,0.4991176474094391,0.8452877707481384],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/CoekMYANhyfoerhy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/uCtjpqVArPUoakam.jpg","blurred":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/HCntWpFvLNrqPkis.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021506727152857287,0.9986724807354582,0.9989892461557877]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7478991746902466,0.18906064331531525,0.7831932902336121,0.20332936942577362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7428991746902466,0.18206064331531524,0.7881932902336121,0.21032936942577363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18787157535552979},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18906064331531525},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2009512484073639},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.18787157535552979,0.25882354378700256,0.2009512484073639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18787157535552979},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18906064331531525},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2009512484073639},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18087157535552978,0.26382354378700257,0.2079512484073639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.217598095536232},{"x":0.24873949587345123,"y":0.217598095536232},{"x":0.24873949587345123,"y":0.22829964756965637},{"x":0.2218487411737442,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۱","boundary":[0.2218487411737442,0.217598095536232,0.24873949587345123,0.22829964756965637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.217598095536232},{"x":0.24873949587345123,"y":0.217598095536232},{"x":0.24873949587345123,"y":0.22829964756965637},{"x":0.2218487411737442,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.210598095536232,0.25373949587345124,0.23529964756965638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.24019025266170502},{"x":0.24873949587345123,"y":0.24019025266170502},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2508918046951294},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۱","boundary":[0.2235294133424759,0.24019025266170502,0.24873949587345123,0.2508918046951294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.24019025266170502},{"x":0.24873949587345123,"y":0.24019025266170502},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2508918046951294},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.233190252661705,0.25373949587345124,0.2578918046951294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.2615933418273926},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2615933418273926},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2218487411737442,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۱","boundary":[0.2218487411737442,0.2615933418273926,0.24705882370471954,0.27229487895965576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.2615933418273926},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2615933418273926},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2218487411737442,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.25459334182739257,0.25205882370471955,0.27929487895965577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.217598095536232},{"x":0.7361344695091248,"y":0.217598095536232},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"استعارة","boundary":[0.6924369931221008,0.217598095536232,0.7361344695091248,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.217598095536232},{"x":0.6840336322784424,"y":0.217598095536232},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تحقيقيه","boundary":[0.6386554837226868,0.217598095536232,0.6840336322784424,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"استعارة","boundary":[0.6924369931221008,0.23900118470191956,0.7361344695091248,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6840336322784424,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تخییلیه","boundary":[0.6403361558914185,0.23900118470191956,0.6840336322784424,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"استعاره","boundary":[0.6924369931221008,0.2615933418273926,0.7361344695091248,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6487395167350769,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وفاقیه","boundary":[0.6487395167350769,0.26278239488601685,0.6840336322784424,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"استعاره","boundary":[0.6924369931221008,0.2841854989528656,0.7361344695091248,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عنادیه","boundary":[0.6470588445663452,0.2841854989528656,0.6840336322784424,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استعاره","boundary":[0.6924369931221008,0.30558857321739197,0.7361344695091248,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6504201889038086,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفرده","boundary":[0.6504201889038086,0.30558857321739197,0.6840336322784424,0.31985729932785034]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5799999833106995},{"languageCode":"ar","confidence":0.41999998688697815}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.217598095536232},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6386554837226868,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6319748115539551,0.210598095536232,0.7428151416778564,0.32685729932785035],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6924369931221008,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"استعارة","boundary":[0.6924369931221008,0.3269916772842407,0.7361344695091248,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مركبه","boundary":[0.6504201889038086,0.3269916772842407,0.6840336322784424,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6436975002288818,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6352941393852234,0.32580262422561646,0.6436975002288818,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تمثيليه","boundary":[0.5882353186607361,0.32580262422561646,0.6268907785415649,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثير","boundary":[0.7344537973403931,0.3472056984901428,0.7596638798713684,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6991596817970276,0.3472056984901428,0.7260504364967346,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3650416135787964},{"x":0.680672287940979,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.680672287940979,0.3472056984901428,0.6907563209533691,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6352941393852234,0.3472056984901428,0.6739495992660522,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعاره","boundary":[0.5815126299858093,0.3483947813510895,0.6268907785415649,0.3650416135787964]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5299999713897705},{"languageCode":"ar","confidence":0.4699999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5765126299858093,0.31880262422561645,0.7646638798713684,0.3720416135787964],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2936979830265045},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۲","boundary":[0.2235294133424759,0.2841854989528656,0.24873949587345123,0.2936979830265045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2936979830265045},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.2771854989528656,0.25373949587345124,0.3006979830265045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24705882370471954,"y":0.31629014015197754},{"x":0.2235294133424759,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۲","boundary":[0.2235294133424759,0.30558857321739197,0.24705882370471954,0.31629014015197754]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24705882370471954,"y":0.31629014015197754},{"x":0.2235294133424759,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.29858857321739196,0.25205882370471955,0.32329014015197755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.328180730342865},{"x":0.24705882370471954,"y":0.328180730342865},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33650416135787964},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۲","boundary":[0.2235294133424759,0.328180730342865,0.24705882370471954,0.33650416135787964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.328180730342865},{"x":0.24705882370471954,"y":0.328180730342865},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33650416135787964},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.321180730342865,0.25205882370471955,0.34350416135787964],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.34958383440971375},{"x":0.24873949587345123,"y":0.34958383440971375},{"x":0.24873949587345123,"y":0.36028537154197693},{"x":0.22521008551120758,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۲","boundary":[0.22521008551120758,0.34958383440971375,0.24873949587345123,0.36028537154197693]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.34958383440971375},{"x":0.24873949587345123,"y":0.34958383440971375},{"x":0.24873949587345123,"y":0.36028537154197693},{"x":0.22521008551120758,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.34258383440971374,0.25373949587345124,0.36728537154197693],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7798319458961487,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.778151273727417,0.36979785561561584,0.7848739624023438,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7764706015586853,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7764706015586853,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7731092572212219,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7714285850524902,0.3709869086742401,0.7764706015586853,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"کنایه","boundary":[0.7344537973403931,0.37217599153518677,0.7647058963775635,0.3840665817260742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7294537973403931,0.36517599153518676,0.7898739624023438,0.38987752866744996],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3709869086742401},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3709869086742401},{"x":0.24873949587345123,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۸۹","boundary":[0.2218487411737442,0.3709869086742401,0.24873949587345123,0.38287752866744995]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3709869086742401},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3709869086742401},{"x":0.24873949587345123,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.3639869086742401,0.25373949587345124,0.38987752866744996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.39357906579971313},{"x":0.24705882370471954,"y":0.39357906579971313},{"x":0.24705882370471954,"y":0.405469685792923},{"x":0.2218487411737442,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۸۹","boundary":[0.2218487411737442,0.39357906579971313,0.24705882370471954,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.39357906579971313},{"x":0.24705882370471954,"y":0.39357906579971313},{"x":0.24705882370471954,"y":0.405469685792923},{"x":0.2218487411737442,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.38657906579971313,0.25205882370471955,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4149821698665619},{"x":0.24705882370471954,"y":0.41617122292518616},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۸۹","boundary":[0.2218487411737442,0.4149821698665619,0.24705882370471954,0.42687276005744934]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4149821698665619},{"x":0.24705882370471954,"y":0.41617122292518616},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.4079821698665619,0.25205882370471955,0.43387276005744935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4482758641242981},{"x":0.2218487411737442,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۸۹","boundary":[0.2218487411737442,0.4375743269920349,0.24705882370471954,0.4482758641242981]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4482758641242981},{"x":0.2218487411737442,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.4305743269920349,0.25205882370471955,0.4552758641242981],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7596638798713684,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7176470756530762,0.3947681188583374,0.7596638798713684,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40903687477111816},{"x":0.680672287940979,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنایه","boundary":[0.680672287940979,0.39357906579971313,0.7092437148094177,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرق","boundary":[0.7361344695091248,0.41617122292518616,0.7613445520401001,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7277311086654663,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.6974790096282959,0.41617122292518616,0.7277311086654663,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6907563209533691,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6907563209533691,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6840336322784424,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6840336322784424,0.41617122292518616,0.6907563209533691,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6756302714347839,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6756302714347839,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6470588445663452,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنایه","boundary":[0.6470588445663452,0.41617122292518616,0.6756302714347839,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7596638798713684,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقسام","boundary":[0.729411780834198,0.4375743269920349,0.7596638798713684,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنایه","boundary":[0.6924369931221008,0.4375743269920349,0.7210084199905396,0.45303210616111755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6437395167350769,0.38657906579971313,0.7663445520401001,0.46003210616111756],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنایه","boundary":[0.7092437148094177,0.4589774012565613,0.7378151416778564,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6907563209533691,0.4589774012565613,0.7008403539657593,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موصوف","boundary":[0.6302521228790283,0.4589774012565613,0.6840336322784424,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6168067455291748,0.4589774012565613,0.6218487620353699,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسم","boundary":[0.5915966629981995,0.4589774012565613,0.6151260733604431,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5865546464920044,0.4589774012565613,0.5899159908294678,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4958382844924927},{"x":0.707563042640686,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنایه","boundary":[0.7092437148094177,0.4815695583820343,0.7361344695091248,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6907563209533691,0.4815695583820343,0.7008403539657593,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفت","boundary":[0.6470588445663452,0.48038050532341003,0.6840336322784424,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7361344695091248,"y":0.517241358757019},{"x":0.7092437148094177,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنایه","boundary":[0.707563042640686,0.5029726624488831,0.7361344695091248,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7008403539657593,"y":0.517241358757019},{"x":0.6907563209533691,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6890756487846375,0.5041617155075073,0.7008403539657593,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصدر","boundary":[0.6453781723976135,0.5053507685661316,0.6840336322784424,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5398335456848145},{"x":0.707563042640686,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کنایه","boundary":[0.707563042640686,0.5255647897720337,0.7361344695091248,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قريب","boundary":[0.6655462384223938,0.5255647897720337,0.7008403539657593,0.5398335456848145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5815546464920044,0.4519774012565613,0.7428151416778564,0.5480225987434387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.46016645431518555},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46016645431518555},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4708680212497711},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۹۰","boundary":[0.2235294133424759,0.46016645431518555,0.24537815153598785,0.4708680212497711]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.46016645431518555},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46016645431518555},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4708680212497711},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.45316645431518554,0.25037815153598786,0.4778680212497711],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4815695583820343},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4815695583820343},{"x":0.24537815153598785,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2218487411737442,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹۰","boundary":[0.2235294133424759,0.4815695583820343,0.24537815153598785,0.49346017837524414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4815695583820343},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4815695583820343},{"x":0.24537815153598785,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2218487411737442,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4745695583820343,0.25037815153598786,0.5004601783752441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5041617155075073},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5041617155075073},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5148632526397705},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹۰","boundary":[0.2235294133424759,0.5041617155075073,0.24705882370471954,0.5148632526397705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5041617155075073},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5041617155075073},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5148632526397705},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4971617155075073,0.25205882370471955,0.5218632526397705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5243757367134094},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5243757367134094},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5362663269042969},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹۰","boundary":[0.2235294133424759,0.5243757367134094,0.24537815153598785,0.5362663269042969]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5243757367134094},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5243757367134094},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5362663269042969},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5173757367134094,0.25037815153598786,0.5432663269042969],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کنایه","boundary":[0.707563042640686,0.5481569766998291,0.7378151416778564,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بعید","boundary":[0.6739495992660522,0.5493460297584534,0.7008403539657593,0.5624256730079651]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6689495992660522,0.5423460297584534,0.7428151416778564,0.5670475668907166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5481569766998291},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5481569766998291},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5588585138320923},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹۰","boundary":[0.2235294133424759,0.5481569766998291,0.24705882370471954,0.5588585138320923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5481569766998291},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5481569766998291},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5588585138320923},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5411569766998291,0.25205882370471955,0.5658585138320923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5826396942138672},{"x":0.702521026134491,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریض","boundary":[0.7008403539657593,0.5695600509643555,0.7378151416778564,0.5826396942138672]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5826396942138672},{"x":0.702521026134491,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6958403539657593,0.5625600509643555,0.7428151416778564,0.5896396942138672],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5695600509643555},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5695600509643555},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5802615880966187},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹۱","boundary":[0.2218487411737442,0.5695600509643555,0.24705882370471954,0.5802615880966187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5695600509643555},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5695600509643555},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5802615880966187},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.5625600509643555,0.25205882370471955,0.5872615880966187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تلويح","boundary":[0.6974790096282959,0.5933412313461304,0.7378151416778564,0.6052318811416626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6924790096282959,0.5863412313461304,0.7428151416778564,0.6122318811416626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5909631252288818},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5909631252288818},{"x":0.24873949587345123,"y":0.601664662361145},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۹۱","boundary":[0.2218487411737442,0.5909631252288818,0.24873949587345123,0.601664662361145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5909631252288818},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5909631252288818},{"x":0.24873949587345123,"y":0.601664662361145},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.5839631252288818,0.25373949587345124,0.608664662361145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2504201829433441,"y":0.626634955406189},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۹۱","boundary":[0.2218487411737442,0.6159334182739258,0.2504201829433441,0.626634955406189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2504201829433441,"y":0.626634955406189},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6089334182739258,0.2554201829433441,0.633634955406189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹۱","boundary":[0.2235294133424759,0.6373364925384521,0.24873949587345123,0.6492270827293396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6303364925384521,0.25373949587345124,0.6562270827293396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6599286794662476},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6599286794662476},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹۱","boundary":[0.2218487411737442,0.6599286794662476,0.2504201829433441,0.6706302165985107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6599286794662476},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6599286794662476},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6529286794662476,0.2554201829433441,0.6776302165985107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"رمز","boundary":[0.7176470756530762,0.6195005774497986,0.7378151416778564,0.6302021145820618]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.6125005774497986,0.7428151416778564,0.6372021145820618],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6504161953926086},{"x":0.707563042640686,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"ایماء","boundary":[0.707563042640686,0.6373364925384521,0.7361344695091248,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.65636146068573},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تأثير","boundary":[0.7344537973403931,0.65636146068573,0.7596638798713684,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.65636146068573},{"x":0.7260504364967346,"y":0.65636146068573},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6991596817970276,0.65636146068573,0.7260504364967346,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.65636146068573},{"x":0.6907563209533691,"y":0.65636146068573},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6741973757743835},{"x":0.680672287940979,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.680672287940979,0.65636146068573,0.6907563209533691,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6739495992660522,"y":0.65636146068573},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6352941393852234,0.6575505137443542,0.6739495992660522,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنایه","boundary":[0.5983193516731262,0.6575505137443542,0.6268907785415649,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7051129341125488},{"x":0.75126051902771,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.75126051902771,0.6848989129066467,0.7831932902336121,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7159664034843445,0.6848989129066467,0.7428571581840515,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.6848989129066467,0.7159664034843445,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6848989129066467},{"x":0.702521026134491,"y":0.6848989129066467},{"x":0.702521026134491,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6739495992660522,0.6848989129066467,0.702521026134491,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6386554837226868,0.6848989129066467,0.6672269105911255,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6184874176979065,0.6848989129066467,0.6302521228790283,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.5697479248046875,0.6848989129066467,0.6117647290229797,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بدیعی","boundary":[0.5226891040802002,0.6848989129066467,0.5630252361297607,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7063020467758179},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صور","boundary":[0.48235294222831726,0.6848989129066467,0.5142857432365417,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7063020467758179},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیال","boundary":[0.4436974823474884,0.6848989129066467,0.4756302535533905,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7731092572212219,0.7110582590103149,0.7848739624023438,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7122473120689392},{"x":0.756302535533905,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7529411911964417,0.7122473120689392,0.7579832077026367,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7126050591468811,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبالغه","boundary":[0.7109243869781494,0.7122473120689392,0.7462185025215149,0.7253270149230957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7900000214576721},{"languageCode":"ar","confidence":0.14000000059604645},{"languageCode":"ur","confidence":0.07000000029802322}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4386974823474884,0.6315255455970764,0.7898739624023438,0.7323270149230957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7176470756530762,0.7348394989967346,0.7596638798713684,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبالغه","boundary":[0.6773109436035156,0.7336504459381104,0.7092437148094177,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7596638798713684,"y":0.770511269569397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7344537973403931,0.7538644671440125,0.7596638798713684,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7260504364967346,"y":0.770511269569397},{"x":0.6974790096282959,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6974790096282959,0.7538644671440125,0.7260504364967346,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6907563209533691,"y":0.770511269569397},{"x":0.680672287940979,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.680672287940979,0.7538644671440125,0.6907563209533691,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6722689270973206,"y":0.771700382232666},{"x":0.6336134672164917,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6336134672164917,0.7538644671440125,0.6722689270973206,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6268907785415649,"y":0.771700382232666},{"x":0.5915966629981995,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبالغه","boundary":[0.5915966629981995,0.7538644671440125,0.6268907785415649,0.771700382232666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5865966629981995,0.7266504459381103,0.7663445520401001,0.7798894352912903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6884661316871643},{"x":0.24705882370471954,"y":0.68727707862854},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6991676688194275},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶۱","boundary":[0.2235294133424759,0.6884661316871643,0.24873949587345123,0.6991676688194275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6884661316871643},{"x":0.24705882370471954,"y":0.68727707862854},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6991676688194275},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6814661316871643,0.25373949587345124,0.7061676688194275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7122473120689392},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶۱","boundary":[0.2218487411737442,0.7134363651275635,0.24705882370471954,0.7217597961425781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7122473120689392},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.7064363651275635,0.25205882370471955,0.7287597961425781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8240190148353577},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8240190148353577},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8430439829826355},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8430439829826355}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.4722689092159271,0.8240190148353577,0.4941176474094391,0.8430439829826355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8240190148353577},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8240190148353577},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8430439829826355},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8430439829826355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.8170190148353577,0.4991176474094391,0.8500439829826355],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/PJIIyUanreUtvNSV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/DdhpgmgkxsdWSXPF.jpg","blurred":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/JWsmCTiuXdiDCZaH.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003559776885168893,0.00021365341533520274,0.9986724807354582,0.9989793490915605]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7495798468589783,0.18668252229690552,0.7831932902336121,0.20332936942577362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7445798468589783,0.1796825222969055,0.7881932902336121,0.21032936942577363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2554621994495392,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2554621994495392,"y":0.19976218044757843},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.18787157535552979,0.2554621994495392,0.19976218044757843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2554621994495392,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2554621994495392,"y":0.19976218044757843},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.18087157535552978,0.2604621994495392,0.20676218044757844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.217598095536232},{"x":0.24537815153598785,"y":0.217598095536232},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸۰","boundary":[0.2235294133424759,0.217598095536232,0.24537815153598785,0.2271105796098709]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.217598095536232},{"x":0.24537815153598785,"y":0.217598095536232},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.210598095536232,0.25037815153598786,0.23411057960987092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.24019025266170502},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸۰","boundary":[0.2235294133424759,0.24019025266170502,0.24537815153598785,0.24970273673534393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.24019025266170502},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.233190252661705,0.25037815153598786,0.25670273673534394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2604042887687683},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2604042887687683},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸۱","boundary":[0.2235294133424759,0.2604042887687683,0.24537815153598785,0.26872771978378296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2604042887687683},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2604042887687683},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.2534042887687683,0.25037815153598786,0.27572771978378297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7815126180648804,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7815126180648804,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7747899293899536,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7747899293899536,0.21640904247760773,0.7815126180648804,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7697479128837585,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7697479128837585,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7647058963775635,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7630252242088318,0.21640904247760773,0.7697479128837585,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.217598095536232},{"x":0.7579832077026367,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23186682164669037},{"x":0.729411780834198,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایهام","boundary":[0.7277311086654663,0.217598095536232,0.7596638798713684,0.23186682164669037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.217598095536232},{"x":0.7815126180648804,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7815126180648804,"y":0.23186682164669037},{"x":0.729411780834198,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7227311086654663,0.210598095536232,0.7865126180648804,0.23886682164669037],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7310924530029297,0.23900118470191956,0.7596638798713684,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایهام","boundary":[0.6840336322784424,0.23900118470191956,0.7109243869781494,0.2544589638710022]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6790336322784424,0.23200118470191955,0.7646638798713684,0.26264804673194886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7344537973403931,0.2568370997905731,0.7596638798713684,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6974790096282959,0.2568370997905731,0.7260504364967346,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2734839618206024},{"x":0.680672287940979,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.680672287940979,0.2580261528491974,0.6907563209533691,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6336134672164917,0.2580261528491974,0.6722689270973206,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایهام","boundary":[0.6000000238418579,0.2580261528491974,0.6268907785415649,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7815126180648804,"y":0.298454225063324},{"x":0.7747899293899536,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7747899293899536,0.2806183099746704,0.7815126180648804,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7731092572212219,"y":0.298454225063324},{"x":0.7663865685462952,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7680672407150269,0.2806183099746704,0.7731092572212219,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7647058963775635,"y":0.298454225063324},{"x":0.7260504364967346,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجاهل","boundary":[0.7277311086654663,0.2806183099746704,0.7647058963775635,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7243697643280029,"y":0.298454225063324},{"x":0.6907563209533691,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"العارف","boundary":[0.6924369931221008,0.2806183099746704,0.7243697643280029,0.298454225063324]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6299999952316284},{"languageCode":"ar","confidence":0.3700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7815126180648804,"y":0.298454225063324},{"x":0.6000000238418579,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5950000238418579,0.24983709979057311,0.7865126180648804,0.305454225063324],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7176470756530762,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعريف","boundary":[0.7176470756530762,0.3067776560783386,0.7613445520401001,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7092437148094177,"y":0.321046382188797},{"x":0.6689075827598572,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجاهل","boundary":[0.6689075827598572,0.30558857321739197,0.7092437148094177,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6655462384223938,"y":0.321046382188797},{"x":0.6218487620353699,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"العارف","boundary":[0.6218487620353699,0.30558857321739197,0.6655462384223938,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تأثیر","boundary":[0.7344537973403931,0.3246135413646698,0.7596638798713684,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"قرآن","boundary":[0.6974790096282959,0.3246135413646698,0.7260504364967346,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3412604033946991},{"x":0.680672287940979,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"بر","boundary":[0.680672287940979,0.3246135413646698,0.6907563209533691,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"کاربرد","boundary":[0.6336134672164917,0.32580262422561646,0.6739495992660522,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6268907785415649,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"تجاهل","boundary":[0.5848739743232727,0.32580262422561646,0.6268907785415649,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5815126299858093,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"العارف","boundary":[0.5394958257675171,0.32580262422561646,0.5815126299858093,0.3412604033946991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0.6399999856948853},{"languageCode":"ar","confidence":0.36000001430511475}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5344958257675171,0.29858857321739196,0.7663445520401001,0.34944945645332337],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2806183099746704},{"x":0.2521008551120758,"y":0.27942925691604614},{"x":0.2521008551120758,"y":0.29250892996788025},{"x":0.22689075767993927,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸۶","boundary":[0.22521008551120758,0.2806183099746704,0.2521008551120758,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2806183099746704},{"x":0.2521008551120758,"y":0.27942925691604614},{"x":0.2521008551120758,"y":0.29250892996788025},{"x":0.22689075767993927,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.2736183099746704,0.2571008551120758,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.30558857321739197},{"x":0.2521008551120758,"y":0.30558857321739197},{"x":0.2521008551120758,"y":0.31629014015197754},{"x":0.22521008551120758,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸۶","boundary":[0.22521008551120758,0.30558857321739197,0.2521008551120758,0.31629014015197754]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.30558857321739197},{"x":0.2521008551120758,"y":0.30558857321739197},{"x":0.2521008551120758,"y":0.31629014015197754},{"x":0.22521008551120758,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.29858857321739196,0.2571008551120758,0.32329014015197755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3269916772842407},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3269916772842407},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3376932144165039},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸۶","boundary":[0.22521008551120758,0.3269916772842407,0.2521008551120758,0.3376932144165039]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3269916772842407},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3269916772842407},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3376932144165039},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3199916772842407,0.2571008551120758,0.3446932144165039],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.7478991746902466,0.3543400764465332,0.7831932902336121,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.702521026134491,0.35552912950515747,0.7411764860153198,0.37217599153518677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.697521026134491,0.34852912950515746,0.7881932902336121,0.3779869086742401],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3543400764465332},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3543400764465332},{"x":0.2504201829433441,"y":0.36623066663742065},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸۹","boundary":[0.22689075767993927,0.3543400764465332,0.2504201829433441,0.36623066663742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3543400764465332},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3543400764465332},{"x":0.2504201829433441,"y":0.36623066663742065},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3473400764465332,0.2554201829433441,0.37323066663742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.75126051902771,0.38049939274787903,0.7848739624023438,0.3912009596824646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.373499392747879,0.7898739624023438,0.3982009596824646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.37931033968925476},{"x":0.2521008551120758,"y":0.37931033968925476},{"x":0.2521008551120758,"y":0.39001187682151794},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹۱","boundary":[0.22689075767993927,0.37931033968925476,0.2521008551120758,0.39001187682151794]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.37931033968925476},{"x":0.2521008551120758,"y":0.37931033968925476},{"x":0.2521008551120758,"y":0.39001187682151794},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.37231033968925475,0.2571008551120758,0.39701187682151795],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8394768238067627},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8394768238067627},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8513674139976501},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4941176474094391,0.8394768238067627,0.5142857432365417,0.8513674139976501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8394768238067627},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8394768238067627},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8513674139976501},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8324768238067627,0.5192857432365418,0.8583674139976502],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/gckuMePEyJuBgzgr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/GgvNfZxoiGeIwzjI.jpg","blurred":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/EGaQuQxTYEQDrxxn.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00036917858883543615,0.9986640067581369,0.9990316621250829]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5478991866111755,0.31629014015197754,0.5731092691421509,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5226891040802002,0.31629014015197754,0.5445378422737122,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5159664154052734,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4571428596973419,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4571428596973419,0.31629014015197754,0.5159664154052734,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3174791932106018},{"x":0.45210084319114685,"y":0.31629014015197754},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3317479193210602},{"x":0.40168067812919617,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الرحیم","boundary":[0.40168067812919617,0.3174791932106018,0.45210084319114685,0.3317479193210602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3317479193210602},{"x":0.40168067812919617,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.3104791932106018,0.5781092691421509,0.3387479193210602],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7243697643280029,0.35315102338790894,0.7848739624023438,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7697479128837585,0.38287752866744995,0.7848739624023438,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7630252242088318,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.7378151416778564,0.38287752866744995,0.7630252242088318,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.38287752866744995},{"x":0.729411780834198,"y":0.38287752866744995},{"x":0.729411780834198,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6974790096282959,0.38287752866744995,0.729411780834198,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6941176652908325,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.38287752866744995,0.6941176652908325,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسمانی","boundary":[0.6151260733604431,0.38287752866744995,0.6605042219161987,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6067227125167847,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4019024968147278},{"x":0.578151285648346,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.578151285648346,0.38287752866744995,0.6067227125167847,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5411764979362488,0.38287752866744995,0.5697479248046875,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.5126050710678101,0.38287752866744995,0.5310924649238586,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5042017102241516,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4019024968147278},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.47058823704719543,0.38287752866744995,0.5042017102241516,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.38287752866744995},{"x":0.462184876203537,"y":0.38287752866744995},{"x":0.462184876203537,"y":0.4019024968147278},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.43361344933509827,0.38287752866744995,0.462184876203537,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.38287752866744995},{"x":0.4252100884914398,"y":0.38287752866744995},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4019024968147278},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4100840389728546,0.38287752866744995,0.4252100884914398,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.38287752866744995},{"x":0.40168067812919617,"y":0.38287752866744995},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4019024968147278},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38823530077934265,0.38287752866744995,0.40168067812919617,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.38287752866744995},{"x":0.3798319399356842,"y":0.38287752866744995},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4019024968147278},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.35630252957344055,0.38287752866744995,0.3798319399356842,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.38287752866744995},{"x":0.3495798408985138,"y":0.38287752866744995},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4019024968147278},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.30588236451148987,0.38287752866744995,0.3495798408985138,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2974790036678314,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4019024968147278},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29075631499290466,0.38287752866744995,0.2974790036678314,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2823529541492462,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4019024968147278},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امتیاز","boundary":[0.2521008551120758,0.38287752866744995,0.2823529541492462,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38287752866744995},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38287752866744995},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4019024968147278},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.21512605249881744,0.38287752866744995,0.24369747936725616,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.405469685792923},{"x":0.7831932902336121,"y":0.405469685792923},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7764706015586853,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7764706015586853,0.405469685792923,0.7831932902336121,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.405469685792923},{"x":0.7647058963775635,"y":0.405469685792923},{"x":0.7647058963775635,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقیدتی","boundary":[0.7260504364967346,0.405469685792923,0.7647058963775635,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.405469685792923},{"x":0.7193277478218079,"y":0.405469685792923},{"x":0.7193277478218079,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7142857313156128,0.405469685792923,0.7193277478218079,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.405469685792923},{"x":0.702521026134491,"y":0.405469685792923},{"x":0.702521026134491,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6924369931221008,0.405469685792923,0.702521026134491,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.405469685792923},{"x":0.680672287940979,"y":0.405469685792923},{"x":0.680672287940979,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6184874176979065,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برجستگی","boundary":[0.6184874176979065,0.405469685792923,0.680672287940979,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.405469685792923},{"x":0.6067227125167847,"y":0.405469685792923},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.405469685792923,0.6067227125167847,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.405469685792923},{"x":0.5882353186607361,"y":0.405469685792923},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشخص","boundary":[0.5378151535987854,0.405469685792923,0.5882353186607361,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.405469685792923},{"x":0.5260504484176636,"y":0.405469685792923},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5008403658866882,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.5008403658866882,0.405469685792923,0.5260504484176636,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.405469685792923},{"x":0.48739495873451233,"y":0.405469685792923},{"x":0.48739495873451233,"y":0.42330560088157654},{"x":0.4722689092159271,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4722689092159271,0.405469685792923,0.48739495873451233,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.405469685792923},{"x":0.462184876203537,"y":0.405469685792923},{"x":0.462184876203537,"y":0.42330560088157654},{"x":0.40168067812919617,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخوردار","boundary":[0.40168067812919617,0.405469685792923,0.462184876203537,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.405469685792923},{"x":0.38991597294807434,"y":0.405469685792923},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42330560088157654},{"x":0.3630252182483673,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3630252182483673,0.405469685792923,0.38991597294807434,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.405469685792923},{"x":0.35966387391090393,"y":0.405469685792923},{"x":0.35966387391090393,"y":0.42330560088157654},{"x":0.35630252957344055,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.405469685792923,0.35966387391090393,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.405469685792923},{"x":0.3445378243923187,"y":0.405469685792923},{"x":0.3445378243923187,"y":0.42330560088157654},{"x":0.32605043053627014,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.32605043053627014,0.405469685792923,0.3445378243923187,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.405469685792923},{"x":0.3142857253551483,"y":0.405469685792923},{"x":0.3142857253551483,"y":0.42330560088157654},{"x":0.2873949706554413,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2873949706554413,0.405469685792923,0.3142857253551483,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.405469685792923},{"x":0.2806722819805145,"y":0.405469685792923},{"x":0.2806722819805145,"y":0.42330560088157654},{"x":0.27731093764305115,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27731093764305115,0.405469685792923,0.2806722819805145,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.405469685792923},{"x":0.26386556029319763,"y":0.405469685792923},{"x":0.26386556029319763,"y":0.42330560088157654},{"x":0.2504201829433441,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2504201829433441,0.405469685792923,0.26386556029319763,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.405469685792923},{"x":0.2386554628610611,"y":0.405469685792923},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42330560088157654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عین","boundary":[0.21512605249881744,0.405469685792923,0.2386554628610611,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.428061842918396},{"x":0.7831932902336121,"y":0.428061842918396},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7327731251716614,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداختن","boundary":[0.7327731251716614,0.428061842918396,0.7831932902336121,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.428061842918396},{"x":0.7226890921592712,"y":0.428061842918396},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7126050591468811,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7126050591468811,0.428061842918396,0.7226890921592712,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.428061842918396},{"x":0.7042016983032227,"y":0.428061842918396},{"x":0.7042016983032227,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6655462384223938,0.428061842918396,0.7042016983032227,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.428061842918396},{"x":0.6554622054100037,"y":0.428061842918396},{"x":0.6554622054100037,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6084033846855164,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتقادی","boundary":[0.6084033846855164,0.428061842918396,0.6554622054100037,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.428061842918396},{"x":0.5983193516731262,"y":0.428061842918396},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5915966629981995,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.428061842918396,0.5983193516731262,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.428061842918396},{"x":0.583193302154541,"y":0.428061842918396},{"x":0.583193302154541,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5680672526359558,0.428061842918396,0.583193302154541,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.428061842918396},{"x":0.5596638917922974,"y":0.428061842918396},{"x":0.5596638917922974,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5495798587799072,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5495798587799072,0.428061842918396,0.5596638917922974,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.428061842918396},{"x":0.5411764979362488,"y":0.428061842918396},{"x":0.5411764979362488,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5025210380554199,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشتن","boundary":[0.5025210380554199,0.428061842918396,0.5411764979362488,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.428061842918396},{"x":0.4941176474094391,"y":0.428061842918396},{"x":0.4941176474094391,"y":0.44708681106567383},{"x":0.45210084319114685,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معارف","boundary":[0.45210084319114685,0.428061842918396,0.4941176474094391,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.428061842918396},{"x":0.4420168101787567,"y":0.428061842918396},{"x":0.4420168101787567,"y":0.44708681106567383},{"x":0.43529412150382996,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.428061842918396,0.4420168101787567,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.428061842918396},{"x":0.4268907606601715,"y":0.428061842918396},{"x":0.4268907606601715,"y":0.44708681106567383},{"x":0.38991597294807434,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احکام","boundary":[0.38991597294807434,0.428061842918396,0.4268907606601715,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.428061842918396},{"x":0.3798319399356842,"y":0.428061842918396},{"x":0.3798319399356842,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3294117748737335,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.3294117748737335,0.428061842918396,0.3798319399356842,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.428061842918396},{"x":0.32773110270500183,"y":0.428061842918396},{"x":0.32773110270500183,"y":0.44708681106567383},{"x":0.32268908619880676,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32268908619880676,0.428061842918396,0.32773110270500183,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.428061842918396},{"x":0.3126050531864166,"y":0.428061842918396},{"x":0.3126050531864166,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2705882489681244,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همواره","boundary":[0.2705882489681244,0.428061842918396,0.3126050531864166,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.428061842918396},{"x":0.26050421595573425,"y":0.428061842918396},{"x":0.26050421595573425,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2521008551120758,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2521008551120758,0.428061842918396,0.26050421595573425,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.428061842918396},{"x":0.24201680719852448,"y":0.428061842918396},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44708681106567383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مثابه","boundary":[0.21512605249881744,0.428061842918396,0.24201680719852448,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4684898853302002},{"x":0.75126051902771,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.75126051902771,0.45065397024154663,0.7831932902336121,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اعلای","boundary":[0.7042016983032227,0.45065397024154663,0.7411764860153198,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"فصاحت","boundary":[0.6403361558914185,0.4518430531024933,0.6924369931221008,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.4518430531024933,0.6285714507102966,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلاغت","boundary":[0.5764706134796143,0.4518430531024933,0.6117647290229797,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5663865804672241,0.4518430531024933,0.5697479248046875,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5546218752861023,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5243697762489319,0.4518430531024933,0.5546218752861023,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46967896819114685},{"x":0.4605042040348053,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخاطبان","boundary":[0.4605042040348053,0.4518430531024933,0.5126050710678101,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4518430531024933},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4518430531024933},{"x":0.45042017102241516,"y":0.46967896819114685},{"x":0.4117647111415863,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.4117647111415863,0.4518430531024933,0.45042017102241516,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4084033668041229,"y":0.46967896819114685},{"x":0.3798319399356842,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پسند","boundary":[0.3798319399356842,0.4518430531024933,0.4084033668041229,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3680672347545624,"y":0.46967896819114685},{"x":0.3613445460796356,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3613445460796356,0.4518430531024933,0.3680672347545624,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46967896819114685},{"x":0.32605043053627014,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.32605043053627014,0.4518430531024933,0.3529411852359772,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.45303210616111755},{"x":0.32436975836753845,"y":0.45303210616111755},{"x":0.32436975836753845,"y":0.46967896819114685},{"x":0.3008403480052948,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنج","boundary":[0.3008403480052948,0.45303210616111755,0.32436975836753845,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.45303210616111755},{"x":0.2857142984867096,"y":0.45303210616111755},{"x":0.2857142984867096,"y":0.46967896819114685},{"x":0.2554621994495392,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرب","boundary":[0.2554621994495392,0.45303210616111755,0.2857142984867096,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24369747936725616,"y":0.46967896819114685},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23529411852359772,0.45303210616111755,0.24369747936725616,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45303210616111755},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45303210616111755},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46967896819114685},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.45303210616111755,0.22521008551120758,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7579832077026367,0.47324612736701965,0.7831932902336121,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشغول","boundary":[0.7042016983032227,0.47324612736701965,0.7478991746902466,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4922710955142975},{"x":0.658823549747467,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.658823549747467,0.47324612736701965,0.6957983374595642,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6436975002288818,0.47324612736701965,0.6504201889038086,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6352941393852234,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چندی","boundary":[0.5966386795043945,0.47324612736701965,0.6352941393852234,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5882353186607361,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگذشت","boundary":[0.5361344814300537,0.47324612736701965,0.5882353186607361,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.47324612736701965},{"x":0.529411792755127,"y":0.47324612736701965},{"x":0.529411792755127,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5159664154052734,0.47324612736701965,0.529411792755127,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5058823823928833,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرمشق","boundary":[0.4588235318660736,0.47324612736701965,0.5058823823928833,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.47324612736701965},{"x":0.45042017102241516,"y":0.47324612736701965},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4436974823474884,0.47324612736701965,0.45042017102241516,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.47324612736701965},{"x":0.43529412150382996,"y":0.47324612736701965},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگویی","boundary":[0.3932773172855377,0.47324612736701965,0.43529412150382996,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.47324612736701965},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47324612736701965},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.3613445460796356,0.47324612736701965,0.38655462861061096,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.47324612736701965},{"x":0.35462185740470886,"y":0.47324612736701965},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عیار","boundary":[0.3327731192111969,0.47324612736701965,0.35462185740470886,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.47324612736701965},{"x":0.32268908619880676,"y":0.47324612736701965},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4922710955142975},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.29579833149909973,0.47324612736701965,0.32268908619880676,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2873949706554413,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4922710955142975},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سخنوران","boundary":[0.23025210201740265,0.47324612736701965,0.2873949706554413,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2218487411737442,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4922710955142975},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.47324612736701965,0.2218487411737442,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7831932902336121,"y":0.512485146522522},{"x":0.7243697643280029,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گویندگان","boundary":[0.7243697643280029,0.4946492314338684,0.7831932902336121,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7142857313156128,"y":0.512485146522522},{"x":0.6840336322784424,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرب","boundary":[0.6840336322784424,0.4946492314338684,0.7142857313156128,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6739495992660522,"y":0.512485146522522},{"x":0.6571428775787354,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6571428775787354,0.4946492314338684,0.6739495992660522,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4946492314338684},{"x":0.653781533241272,"y":0.4946492314338684},{"x":0.653781533241272,"y":0.512485146522522},{"x":0.6504201889038086,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.4946492314338684,0.653781533241272,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6420168280601501,"y":0.512485146522522},{"x":0.6352941393852234,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6352941393852234,0.4946492314338684,0.6420168280601501,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6268907785415649,"y":0.512485146522522},{"x":0.5747899413108826,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.5747899413108826,0.4946492314338684,0.6268907785415649,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5663865804672241,"y":0.512485146522522},{"x":0.5327731370925903,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5327731370925903,0.4946492314338684,0.5663865804672241,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5243697762489319,"y":0.512485146522522},{"x":0.49915966391563416,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.49915966391563416,0.4946492314338684,0.5243697762489319,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4907563030719757,"y":0.512485146522522},{"x":0.4571428596973419,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.4571428596973419,0.4946492314338684,0.4907563030719757,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4470588266849518,"y":0.512485146522522},{"x":0.4420168101787567,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4420168101787567,0.4946492314338684,0.4470588266849518,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4946492314338684},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4946492314338684},{"x":0.43361344933509827,"y":0.512485146522522},{"x":0.38991597294807434,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.38991597294807434,0.4946492314338684,0.43361344933509827,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4946492314338684},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4946492314338684},{"x":0.3815126121044159,"y":0.512485146522522},{"x":0.3529411852359772,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.3529411852359772,0.4946492314338684,0.3815126121044159,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4946492314338684},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4946492314338684},{"x":0.3462184965610504,"y":0.512485146522522},{"x":0.3176470696926117,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقوام","boundary":[0.3176470696926117,0.4946492314338684,0.3462184965610504,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4946492314338684},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4946492314338684},{"x":0.30924370884895325,"y":0.512485146522522},{"x":0.3025210201740265,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3025210201740265,0.4946492314338684,0.30924370884895325,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.4946492314338684},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4946492314338684},{"x":0.29411765933036804,"y":0.512485146522522},{"x":0.2722689211368561,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملل","boundary":[0.2722689211368561,0.4946492314338684,0.29411765933036804,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4946492314338684},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4946492314338684},{"x":0.26386556029319763,"y":0.512485146522522},{"x":0.2571428716182709,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2571428716182709,0.4946492314338684,0.26386556029319763,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4946492314338684},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4946492314338684},{"x":0.24873949587345123,"y":0.512485146522522},{"x":0.2218487411737442,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.2218487411737442,0.4946492314338684,0.24873949587345123,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4946492314338684},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4946492314338684},{"x":0.2218487411737442,"y":0.512485146522522},{"x":0.21512605249881744,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.4946492314338684,0.2218487411737442,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5362663269042969},{"x":0.756302535533905,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.756302535533905,0.5184304118156433,0.7848739624023438,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7210084199905396,0.5184304118156433,0.7462185025215149,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.5184304118156433,0.7126050591468811,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.6739495992660522,0.5184304118156433,0.6991596817970276,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.6403361558914185,0.5184304118156433,0.6655462384223938,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5184304118156433},{"x":0.63193279504776,"y":0.5184304118156433},{"x":0.63193279504776,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6117647290229797,0.5184304118156433,0.63193279504776,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5714285969734192,0.5184304118156433,0.6033613681793213,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5478991866111755,0.5184304118156433,0.5630252361297607,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فزونی","boundary":[0.5025210380554199,0.5184304118156433,0.5394958257675171,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5184304118156433},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5184304118156433},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5362663269042969},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یافت","boundary":[0.4638655483722687,0.5184304118156433,0.4941176474094391,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5184304118156433},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5184304118156433},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5362663269042969},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44873949885368347,0.5184304118156433,0.45546218752861023,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5184304118156433},{"x":0.440336138010025,"y":0.5184304118156433},{"x":0.440336138010025,"y":0.5362663269042969},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4302521049976349,0.5184304118156433,0.440336138010025,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5184304118156433},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5184304118156433},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5362663269042969},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.3781512677669525,0.5184304118156433,0.42184874415397644,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5184304118156433},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5184304118156433},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5362663269042969},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرزهای","boundary":[0.3210084140300751,0.5184304118156433,0.36974790692329407,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5184304118156433},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5184304118156433},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5362663269042969},{"x":0.289075642824173,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.289075642824173,0.5184304118156433,0.3142857253551483,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5184304118156433},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5184304118156433},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5362663269042969},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2722689211368561,0.5184304118156433,0.27899160981178284,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5184304118156433},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5184304118156433},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5362663269042969},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.21512605249881744,0.5184304118156433,0.26386556029319763,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملت","boundary":[0.7579832077026367,0.5398335456848145,0.7848739624023438,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5588585138320923},{"x":0.729411780834198,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.729411780834198,0.5398335456848145,0.7546218633651733,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.6756302714347839,0.5398335456848145,0.7210084199905396,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5588585138320923},{"x":0.658823549747467,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.658823549747467,0.5398335456848145,0.6672269105911255,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.5398335456848145,0.6504201889038086,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوردید","boundary":[0.5966386795043945,0.5398335456848145,0.6369748115539551,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5588585138320923},{"x":0.578151285648346,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.5398335456848145,0.5848739743232727,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.5495798587799072,0.5398335456848145,0.5714285969734192,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذوقی","boundary":[0.5109243988990784,0.5398335456848145,0.5428571701049805,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.5398335456848145,0.5025210380554199,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5398335456848145},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5398335456848145},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5588585138320923},{"x":0.462184876203537,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.462184876203537,0.5398335456848145,0.48739495873451233,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5398335456848145},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5398335456848145},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.4319327771663666,0.5398335456848145,0.45546218752861023,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5398335456848145},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5398335456848145},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4151260554790497,0.5398335456848145,0.42352941632270813,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5398335456848145},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5398335456848145},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متأثر","boundary":[0.3798319399356842,0.5398335456848145,0.40672269463539124,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5398335456848145},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5398335456848145},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.3310924470424652,0.5398335456848145,0.37142857909202576,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5398335456848145},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5398335456848145},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5588585138320923},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32436975836753845,0.5398335456848145,0.32773110270500183,0.5588585138320923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5588585138320923},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20844538033008575,0.34615102338790893,0.7915546345710754,0.5658585138320923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.7327731251716614,0.5612366199493408,0.7596638798713684,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.6941176652908325,0.5612366199493408,0.7243697643280029,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6756302714347839,0.5612366199493408,0.6857143044471741,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادب","boundary":[0.6420168280601501,0.5612366199493408,0.6672269105911255,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5882353186607361,0.5612366199493408,0.6336134672164917,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5663865804672241,0.5612366199493408,0.5798319578170776,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"عمدتا","boundary":[0.5210084319114685,0.5612366199493408,0.5579832196235657,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5826396942138672},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49915966391563416,0.5612366199493408,0.5142857432365417,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.4756302535533905,0.5612366199493408,0.4924369752407074,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5612366199493408},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5612366199493408},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5826396942138672},{"x":0.440336138010025,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.440336138010025,0.5612366199493408,0.46722689270973206,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5612366199493408},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5612366199493408},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5826396942138672},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.40504202246665955,0.5612366199493408,0.43361344933509827,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3966386616230011,0.5612366199493408,0.4000000059604645,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5612366199493408},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5612366199493408},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.3478991687297821,0.5612366199493408,0.38823530077934265,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5612366199493408},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5612366199493408},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3310924470424652,0.5612366199493408,0.33781513571739197,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5612366199493408},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5612366199493408},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5826396942138672},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترکی","boundary":[0.29243698716163635,0.5612366199493408,0.32268908619880676,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5826396942138672},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.2504201829433441,0.5612366199493408,0.2840336263179779,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5612366199493408},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5612366199493408},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5826396942138672},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.21512605249881744,0.5612366199493408,0.24201680719852448,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6040428280830383},{"x":0.756302535533905,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.756302535533905,0.5850178599357605,0.7831932902336121,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7478991746902466,0.5850178599357605,0.7529411911964417,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیری","boundary":[0.7008403539657593,0.5850178599357605,0.7394958138465881,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.6554622054100037,0.5850178599357605,0.6924369931221008,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهاده","boundary":[0.6168067455291748,0.5850178599357605,0.6453781723976135,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.5850178599357605,0.6184874176979065,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5850178599357605},{"x":0.605042040348053,"y":0.5850178599357605},{"x":0.605042040348053,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5865546464920044,0.5850178599357605,0.605042040348053,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5850178599357605},{"x":0.578151285648346,"y":0.5850178599357605},{"x":0.578151285648346,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.5512605309486389,0.5850178599357605,0.578151285648346,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6052318811416626},{"x":0.534453809261322,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.534453809261322,0.5862069129943848,0.5445378422737122,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سویی","boundary":[0.4907563030719757,0.5862069129943848,0.5260504484176636,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5862069129943848},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5862069129943848},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوایی","boundary":[0.4302521049976349,0.5862069129943848,0.48235294222831726,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5862069129943848},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5862069129943848},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4151260554790497,0.5862069129943848,0.42184874415397644,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5862069129943848},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5862069129943848},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3966386616230011,0.5862069129943848,0.40672269463539124,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5862069129943848},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5862069129943848},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6052318811416626},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.35966387391090393,0.5862069129943848,0.38991597294807434,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5862069129943848},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5862069129943848},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سو","boundary":[0.3327731192111969,0.5862069129943848,0.3512605130672455,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.5862069129943848},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5862069129943848},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6052318811416626},{"x":0.31596639752388,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.31596639752388,0.5862069129943848,0.32436975836753845,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5862069129943848},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5862069129943848},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.2806722819805145,0.5862069129943848,0.30756303668022156,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5862069129943848},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5862069129943848},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2521008551120758,0.5862069129943848,0.27731093764305115,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5862069129943848},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5862069129943848},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6052318811416626},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیانی","boundary":[0.21512605249881744,0.5862069129943848,0.24369747936725616,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.626634955406189},{"x":0.778151273727417,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.778151273727417,0.6087990403175354,0.7848739624023438,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7697479128837585,"y":0.626634955406189},{"x":0.7243697643280029,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلوب","boundary":[0.7243697643280029,0.6087990403175354,0.7697479128837585,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7159664034843445,"y":0.626634955406189},{"x":0.680672287940979,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.680672287940979,0.6087990403175354,0.7159664034843445,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6773109436035156,"y":0.626634955406189},{"x":0.6336134672164917,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازی","boundary":[0.6336134672164917,0.6087990403175354,0.6773109436035156,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6252101063728333,"y":0.626634955406189},{"x":0.5865546464920044,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5865546464920044,0.6087990403175354,0.6252101063728333,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5764706134796143,"y":0.626634955406189},{"x":0.5512605309486389,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5512605309486389,0.6087990403175354,0.5764706134796143,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5445378422737122,"y":0.626634955406189},{"x":0.5428571701049805,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.6087990403175354,0.5445378422737122,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5327731370925903,"y":0.626634955406189},{"x":0.507563054561615,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرز","boundary":[0.507563054561615,0.6087990403175354,0.5327731370925903,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6087990403175354},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6087990403175354},{"x":0.49915966391563416,"y":0.626634955406189},{"x":0.4773109257221222,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.4773109257221222,0.6087990403175354,0.49915966391563416,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6087990403175354},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6087990403175354},{"x":0.46722689270973206,"y":0.626634955406189},{"x":0.4605042040348053,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4605042040348053,0.6087990403175354,0.46722689270973206,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6087990403175354},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6087990403175354},{"x":0.45210084319114685,"y":0.626634955406189},{"x":0.42352941632270813,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.42352941632270813,0.6087990403175354,0.45210084319114685,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6087990403175354},{"x":0.413445383310318,"y":0.6087990403175354},{"x":0.413445383310318,"y":0.626634955406189},{"x":0.3764705955982208,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انشای","boundary":[0.3764705955982208,0.6087990403175354,0.413445383310318,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6087990403175354},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6087990403175354},{"x":0.3680672347545624,"y":0.626634955406189},{"x":0.34117648005485535,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.34117648005485535,0.6087990403175354,0.3680672347545624,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6087990403175354},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6087990403175354},{"x":0.34117648005485535,"y":0.626634955406189},{"x":0.3344537913799286,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3344537913799286,0.6087990403175354,0.34117648005485535,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6087990403175354},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6087990403175354},{"x":0.32605043053627014,"y":0.626634955406189},{"x":0.3126050531864166,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3126050531864166,0.6087990403175354,0.32605043053627014,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6087990403175354},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6087990403175354},{"x":0.3025210201740265,"y":0.626634955406189},{"x":0.27731093764305115,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.27731093764305115,0.6087990403175354,0.3025210201740265,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6087990403175354},{"x":0.267226904630661,"y":0.6087990403175354},{"x":0.267226904630661,"y":0.626634955406189},{"x":0.2571428716182709,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2571428716182709,0.6087990403175354,0.267226904630661,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6087990403175354},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6087990403175354},{"x":0.24873949587345123,"y":0.626634955406189},{"x":0.21512605249881744,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجوه","boundary":[0.21512605249881744,0.6087990403175354,0.24873949587345123,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعجاز","boundary":[0.7478991746902466,0.6313912272453308,0.7848739624023438,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7226890921592712,0.6313912272453308,0.7411764860153198,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6504161953926086},{"x":0.680672287940979,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.680672287940979,0.6313912272453308,0.7142857313156128,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6470588445663452,0.6313912272453308,0.6739495992660522,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.6313912272453308,0.6420168280601501,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6218487620353699,0.6313912272453308,0.6302521228790283,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5848739743232727,0.6313912272453308,0.6134454011917114,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5680672526359558,0.6313912272453308,0.5815126299858093,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5277311205863953,0.6313912272453308,0.5596638917922974,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6504161953926086},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسلمانان","boundary":[0.4638655483722687,0.6313912272453308,0.5193277597427368,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6313912272453308},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6313912272453308},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6504161953926086},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4470588266849518,0.6313912272453308,0.45546218752861023,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6313912272453308},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6313912272453308},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6504161953926086},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4285714328289032,0.6313912272453308,0.43865546584129333,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6313912272453308},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6313912272453308},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6504161953926086},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3949579894542694,0.6313912272453308,0.42016807198524475,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6313912272453308},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6313912272453308},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6504161953926086},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معطوف","boundary":[0.33781513571739197,0.6313912272453308,0.38655462861061096,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6313912272453308},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6313912272453308},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6504161953926086},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.30756303668022156,0.6313912272453308,0.3294117748737335,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6313912272453308},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6313912272453308},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6504161953926086},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2857142984867096,0.6313912272453308,0.3008403480052948,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6313912272453308},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6313912272453308},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6504161953926086},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.2504201829433441,0.6313912272453308,0.27899160981178284,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6313912272453308},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6313912272453308},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6504161953926086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.21512605249881744,0.6313912272453308,0.24201680719852448,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.7579832077026367,0.6516052484512329,0.7848739624023438,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7478991746902466,0.6516052484512329,0.7529411911964417,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6730083227157593},{"x":0.729411780834198,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.729411780834198,0.6516052484512329,0.7394958138465881,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.7008403539657593,0.6516052484512329,0.7260504364967346,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6689075827598572,0.6516052484512329,0.6924369931221008,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلاغت","boundary":[0.6252101063728333,0.6516052484512329,0.6605042219161987,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6151260733604431,0.6516052484512329,0.6184874176979065,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عمدتا","boundary":[0.5680672526359558,0.6516052484512329,0.6067227125167847,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6516052484512329},{"x":0.561344563961029,"y":0.6516052484512329},{"x":0.561344563961029,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5546218752861023,0.6516052484512329,0.561344563961029,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5126050710678101,0.6516052484512329,0.5445378422737122,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.4605042040348053,0.6516052484512329,0.5025210380554199,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6516052484512329},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6516052484512329},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعجاز","boundary":[0.4151260554790497,0.6516052484512329,0.45210084319114685,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6516052484512329},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6516052484512329},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.3798319399356842,0.6516052484512329,0.40672269463539124,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6516052484512329},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6516052484512329},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6730083227157593},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مدون","boundary":[0.33781513571739197,0.6516052484512329,0.36974790692329407,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6516052484512329},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6516052484512329},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6730083227157593},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.30924370884895325,0.6516052484512329,0.32773110270500183,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6516052484512329},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6516052484512329},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6730083227157593},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29411765933036804,0.6516052484512329,0.3008403480052948,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6516052484512329},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6516052484512329},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.2705882489681244,0.6516052484512329,0.2857142984867096,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6516052484512329},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6516052484512329},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2521008551120758,0.6516052484512329,0.26050421595573425,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6516052484512329},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6516052484512329},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6730083227157593},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.21512605249881744,0.6516052484512329,0.24369747936725616,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6932223439216614},{"x":0.756302535533905,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.756302535533905,0.6753864288330078,0.7831932902336121,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوردن","boundary":[0.7042016983032227,0.6753864288330078,0.7428571581840515,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثاری","boundary":[0.6571428775787354,0.6753864288330078,0.6924369931221008,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6944113969802856},{"x":0.610084056854248,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.610084056854248,0.6753864288330078,0.6436975002288818,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.6765754818916321,0.5966386795043945,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6944113969802856},{"x":0.529411792755127,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برجسته","boundary":[0.529411792755127,0.6765754818916321,0.5764706134796143,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6944113969802856},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.48571428656578064,0.6765754818916321,0.5159664154052734,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.4470588266849518,0.6765754818916321,0.4789915978908539,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"القرآن","boundary":[0.4100840389728546,0.6765754818916321,0.4470588266849518,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6765754818916321},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6765754818916321},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3815126121044159,0.6765754818916321,0.39159664511680603,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6765754818916321},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6765754818916321},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6956004500389099},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ابوعبیده","boundary":[0.3193277418613434,0.6765754818916321,0.36974790692329407,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6765754818916321},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6765754818916321},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6956004500389099},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"معمربن","boundary":[0.26050421595573425,0.6765754818916321,0.30588236451148987,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6765754818916321},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6765754818916321},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6956004500389099},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثنی","boundary":[0.22521008551120758,0.6765754818916321,0.24705882370471954,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6765754818916321},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6765754818916321},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6956004500389099},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.6765754818916321,0.21848739683628082,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسرار","boundary":[0.7546218633651733,0.7003567218780518,0.7899159789085388,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البلاغه","boundary":[0.7092437148094177,0.7003567218780518,0.7546218633651733,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.7003567218780518,0.7008403539657593,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دلايل","boundary":[0.6571428775787354,0.7003567218780518,0.6873949766159058,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الاعجاز","boundary":[0.6067227125167847,0.7003567218780518,0.6554622054100037,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5848739743232727,0.7003567218780518,0.5949580073356628,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.5546218752861023,0.7003567218780518,0.5764706134796143,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7181926369667053},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالقاهر","boundary":[0.48739495873451233,0.7003567218780518,0.5462185144424438,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جرجانی","boundary":[0.4319327771663666,0.7003567218780518,0.4789915978908539,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7181926369667053},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42352941632270813,0.7003567218780518,0.4268907606601715,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7003567218780518},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7003567218780518},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نهاية","boundary":[0.3798319399356842,0.7003567218780518,0.41680672764778137,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الايجاز","boundary":[0.3344537913799286,0.7003567218780518,0.3781512677669525,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7003567218780518},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7003567218780518},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3126050531864166,0.7003567218780518,0.32268908619880676,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7181926369667053},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.2840336263179779,0.7003567218780518,0.3042016923427582,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7003567218780518},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7003567218780518},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7181926369667053},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فخر","boundary":[0.2521008551120758,0.7003567218780518,0.27731093764305115,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7003567218780518},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7003567218780518},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7181926369667053},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الدين","boundary":[0.21680672466754913,0.7003567218780518,0.2504201829433441,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رازی","boundary":[0.7529411911964417,0.7229488492012024,0.7831932902336121,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.7241379022598267,0.7445378303527832,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7210084199905396,0.7241379022598267,0.7310924530029297,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هموار","boundary":[0.6756302714347839,0.7241379022598267,0.7126050591468811,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.6470588445663452,0.7241379022598267,0.6689075827598572,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.7241379022598267,0.6470588445663452,0.7384066581726074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8399999737739563},{"languageCode":"ar","confidence":0.1599999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7384066581726074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.5542366199493408,0.7949159789085388,0.7454066581726074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7462185025215149,0.7431629300117493,0.7596638798713684,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7193277478218079,0.7431629300117493,0.7378151416778564,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6873949766159058,0.7431629300117493,0.7109243869781494,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6823529601097107,0.7431629300117493,0.6857143044471741,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانیان","boundary":[0.6302521228790283,0.7431629300117493,0.6739495992660522,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6084033846855164,0.7431629300117493,0.6235294342041016,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5815126299858093,0.7431629300117493,0.6000000238418579,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5680672526359558,0.7431629300117493,0.5747899413108826,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.5260504484176636,0.7431629300117493,0.5596638917922974,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.7431629300117493,0.5176470875740051,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7621878981590271},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعالیم","boundary":[0.46890756487846375,0.7431629300117493,0.5025210380554199,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7621878981590271},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4470588266849518,0.7431629300117493,0.4605042040348053,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7431629300117493},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7431629300117493},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7621878981590271},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.40672269463539124,0.7431629300117493,0.43865546584129333,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7621878981590271},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشنا","boundary":[0.37478992342948914,0.7431629300117493,0.4000000059604645,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7621878981590271},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3495798408985138,0.7431629300117493,0.3663865625858307,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7621878981590271},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدند","boundary":[0.3142857253551483,0.7431629300117493,0.3478991687297821,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7431629300117493},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7431629300117493},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7621878981590271},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2991596758365631,0.7431629300117493,0.30588236451148987,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7431629300117493},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7431629300117493},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7621878981590271},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2840336263179779,0.7431629300117493,0.29075631499290466,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.7431629300117493},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7431629300117493},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7621878981590271},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.24873949587345123,0.7431629300117493,0.27563026547431946,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7431629300117493},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7431629300117493},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انس","boundary":[0.21512605249881744,0.7431629300117493,0.24201680719852448,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.7378151416778564,0.7657550573348999,0.7848739624023438,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7657550573348999},{"x":0.729411780834198,"y":0.7657550573348999},{"x":0.729411780834198,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7142857313156128,0.7657550573348999,0.729411780834198,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7657550573348999},{"x":0.707563042640686,"y":0.7657550573348999},{"x":0.707563042640686,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفتند","boundary":[0.6705882549285889,0.7657550573348999,0.707563042640686,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6605042219161987,0.7657550573348999,0.6689075827598572,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6453781723976135,0.7657550573348999,0.6554622054100037,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7657550573348999},{"x":0.63193279504776,"y":0.7657550573348999},{"x":0.63193279504776,"y":0.7847800254821777},{"x":0.610084056854248,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.610084056854248,0.7657550573348999,0.63193279504776,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7847800254821777},{"x":0.583193302154541,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.583193302154541,0.7657550573348999,0.6067227125167847,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.5445378422737122,0.7657550573348999,0.5714285969734192,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7657550573348999},{"x":0.534453809261322,"y":0.7657550573348999},{"x":0.534453809261322,"y":0.7847800254821777},{"x":0.507563054561615,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.507563054561615,0.7657550573348999,0.534453809261322,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7657550573348999},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7657550573348999},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7847800254821777},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.48235294222831726,0.7657550573348999,0.49747899174690247,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7847800254821777},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.4588235318660736,0.7657550573348999,0.4739495813846588,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7657550573348999},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7657550573348999},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7847800254821777},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.43361344933509827,0.7657550573348999,0.45042017102241516,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7847800254821777},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیرفتند","boundary":[0.3798319399356842,0.7657550573348999,0.4302521049976349,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7657550573348999},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7657550573348999},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7847800254821777},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3630252182483673,0.7657550573348999,0.36974790692329407,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7657550573348999},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7657550573348999},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7847800254821777},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.33949580788612366,0.7657550573348999,0.35462185740470886,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7847800254821777},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3210084140300751,0.7657550573348999,0.3310924470424652,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7847800254821777},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2974790036678314,0.7657550573348999,0.3126050531864166,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7657550573348999},{"x":0.289075642824173,"y":0.7657550573348999},{"x":0.289075642824173,"y":0.7847800254821777},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.2689075767993927,0.7657550573348999,0.289075642824173,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7657550573348999},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7657550573348999},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7847800254821777},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.21512605249881744,0.7657550573348999,0.26050421595573425,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8073721528053284},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایان","boundary":[0.7478991746902466,0.7895362377166748,0.7848739624023438,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8073721528053284},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7193277478218079,0.7895362377166748,0.7361344695091248,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.6823529601097107,0.7895362377166748,0.7159664034843445,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7895362377166748},{"x":0.680672287940979,"y":0.7895362377166748},{"x":0.680672287940979,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6756302714347839,0.7895362377166748,0.680672287940979,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6554622054100037,0.7895362377166748,0.6655462384223938,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8073721528053284},{"x":0.610084056854248,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.610084056854248,0.7895362377166748,0.6436975002288818,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8073721528053284},{"x":0.578151285648346,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.578151285648346,0.7895362377166748,0.6000000238418579,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.7895362377166748,0.5731092691421509,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8073721528053284},{"x":0.529411792755127,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.529411792755127,0.7895362377166748,0.5579832196235657,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8073721528053284},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.4941176474094391,0.7895362377166748,0.5193277597427368,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7895362377166748},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7895362377166748},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8073721528053284},{"x":0.440336138010025,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانیان","boundary":[0.440336138010025,0.7895362377166748,0.48403361439704895,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7895362377166748},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7895362377166748},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8073721528053284},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسلمان","boundary":[0.38655462861061096,0.7895362377166748,0.4285714328289032,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7895362377166748},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7895362377166748},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8073721528053284},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3781512677669525,0.7895362377166748,0.3815126121044159,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7895362377166748},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7895362377166748},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8073721528053284},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.3310924470424652,0.7895362377166748,0.3663865625858307,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7895362377166748},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7895362377166748},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8073721528053284},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.30924370884895325,0.7895362377166748,0.3210084140300751,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7895362377166748},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7895362377166748},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8073721528053284},{"x":0.267226904630661,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.267226904630661,0.7895362377166748,0.3008403480052948,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7895362377166748},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7895362377166748},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8073721528053284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدس","boundary":[0.21512605249881744,0.7895362377166748,0.2554621994495392,0.8073721528053284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8073721528053284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.7361629300117493,0.7898739624023438,0.8143721528053284],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/oNwmzeFqvfYkBZbz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/xpJvmdBKcFTUGYHx.jpg","blurred":"/storage/books/cefde3b86c9bb7f3/pages/rtrsAxTCouaTjyjJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00017123746375833482,0.9986696560763512,0.9990217650608558]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7815126180648804,"y":0.16646848618984222},{"x":0.7764706015586853,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7764706015586853,0.1533888280391693,0.7815126180648804,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7613445520401001,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7596638798713684,"y":0.16646848618984222},{"x":0.7361344695091248,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.7361344695091248,0.15219976007938385,0.7596638798713684,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.15219976007938385},{"x":0.729411780834198,"y":0.15219976007938385},{"x":0.729411780834198,"y":0.16646848618984222},{"x":0.7042016983032227,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وحی","boundary":[0.7058823704719543,0.15219976007938385,0.729411780834198,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6974790096282959,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6974790096282959,"y":0.16527943313121796},{"x":0.6924369931221008,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.15219976007938385,0.6974790096282959,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.15101070702075958},{"x":0.6873949766159058,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6857143044471741,"y":0.16527943313121796},{"x":0.6621848940849304,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خیال","boundary":[0.6638655662536621,0.15101070702075958,0.6857143044471741,0.16527943313121796]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.15101070702075958},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7815126180648804,"y":0.16765755414962769},{"x":0.6621848940849304,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6588655662536621,0.14401070702075958,0.7865126180648804,0.1746575541496277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3008403480052948,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4720570743083954},{"x":0.2873949706554413,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"در","boundary":[0.2857142984867096,0.46373364329338074,0.3008403480052948,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3008403480052948,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4720570743083954},{"x":0.2873949706554413,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2807142984867096,0.45673364329338073,0.3058403480052948,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.7630252242088318,0.18906064331531525,0.7848739624023438,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7546218633651733,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2068965584039688},{"x":0.75126051902771,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.75126051902771,0.18906064331531525,0.7546218633651733,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7411764860153198,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منبعی","boundary":[0.7058823704719543,0.18906064331531525,0.7411764860153198,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6957983374595642,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6672269105911255,0.18787157535552979,0.6957983374595642,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6571428775787354,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.6302521228790283,0.18787157535552979,0.6571428775787354,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6201680898666382,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.5949580073356628,0.18787157535552979,0.6201680898666382,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.18787157535552979},{"x":0.583193302154541,"y":0.18787157535552979},{"x":0.583193302154541,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5680672526359558,0.18787157535552979,0.583193302154541,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5579832196235657,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5378151535987854,0.18787157535552979,0.5579832196235657,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5277311205863953,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.18787157535552979,0.5277311205863953,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5109243988990784,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2068965584039688},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاهی","boundary":[0.45378151535987854,0.18787157535552979,0.5109243988990784,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.18787157535552979},{"x":0.4420168101787567,"y":0.18787157535552979},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2068965584039688},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.40504202246665955,0.18787157535552979,0.4420168101787567,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.18787157535552979},{"x":0.3932773172855377,"y":0.18787157535552979},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2068965584039688},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38655462861061096,0.18787157535552979,0.3932773172855377,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.18787157535552979},{"x":0.3764705955982208,"y":0.18787157535552979},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2068965584039688},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیتی","boundary":[0.32605043053627014,0.18787157535552979,0.3764705955982208,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.18787157535552979},{"x":0.31596639752388,"y":0.18787157535552979},{"x":0.31596639752388,"y":0.20570749044418335},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ممتاز","boundary":[0.2840336263179779,0.18787157535552979,0.31596639752388,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2722689211368561,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2722689211368561,"y":0.20570749044418335},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.2521008551120758,0.18787157535552979,0.2722689211368561,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.18787157535552979},{"x":0.24201680719852448,"y":0.18787157535552979},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20570749044418335},{"x":0.2218487411737442,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.2218487411737442,0.18787157535552979,0.24201680719852448,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2201680690050125,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2201680690050125,"y":0.20570749044418335},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.18787157535552979,0.2201680690050125,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.7495798468589783,0.20927467942237854,0.7848739624023438,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانیان","boundary":[0.6974790096282959,0.20927467942237854,0.7411764860153198,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6756302714347839,0.20927467942237854,0.6890756487846375,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.6403361558914185,0.20927467942237854,0.6689075827598572,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6117647290229797,0.20927467942237854,0.6386554837226868,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5579832196235657,0.20927467942237854,0.6033613681793213,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5226891040802002,0.20927467942237854,0.5495798587799072,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22948870062828064},{"x":0.46890756487846375,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.46890756487846375,0.20927467942237854,0.5193277597427368,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.20927467942237854},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20927467942237854},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4605042040348053,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4605042040348053,0.20927467942237854,0.46554622054100037,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.20927467942237854},{"x":0.45210084319114685,"y":0.20927467942237854},{"x":0.45210084319114685,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4436974823474884,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4436974823474884,0.20927467942237854,0.45210084319114685,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.20927467942237854},{"x":0.43529412150382996,"y":0.20927467942237854},{"x":0.43529412150382996,"y":0.22948870062828064},{"x":0.40168067812919617,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.40168067812919617,0.20927467942237854,0.43529412150382996,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.20927467942237854},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20927467942237854},{"x":0.3949579894542694,"y":0.22948870062828064},{"x":0.35462185740470886,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.35462185740470886,0.20927467942237854,0.3949579894542694,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.20927467942237854},{"x":0.3462184965610504,"y":0.20927467942237854},{"x":0.3462184965610504,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3176470696926117,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.3176470696926117,0.20927467942237854,0.3462184965610504,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.20927467942237854},{"x":0.30924370884895325,"y":0.20927467942237854},{"x":0.30924370884895325,"y":0.22948870062828064},{"x":0.2722689211368561,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلاغی","boundary":[0.2722689211368561,0.20927467942237854,0.30924370884895325,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.20927467942237854},{"x":0.26386556029319763,"y":0.20927467942237854},{"x":0.26386556029319763,"y":0.22948870062828064},{"x":0.2571428716182709,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2571428716182709,0.20927467942237854,0.26386556029319763,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20927467942237854},{"x":0.24873949587345123,"y":0.20927467942237854},{"x":0.24873949587345123,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.21512605249881744,0.20927467942237854,0.24873949587345123,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7546218633651733,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.7546218633651733,0.23186682164669037,0.7848739624023438,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7462185025215149,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7226890921592712,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.7226890921592712,0.23186682164669037,0.7462185025215149,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7142857313156128,"y":0.25208085775375366},{"x":0.707563042640686,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.23186682164669037,0.7142857313156128,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6571428775787354,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.6571428775787354,0.23186682164669037,0.6991596817970276,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.23186682164669037},{"x":0.653781533241272,"y":0.23186682164669037},{"x":0.653781533241272,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.6420168280601501,0.23186682164669037,0.653781533241272,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6336134672164917,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6067227125167847,0.23186682164669037,0.6336134672164917,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5966386795043945,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5966386795043945,"y":0.25208085775375366},{"x":0.529411792755127,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انکارناپذیر","boundary":[0.529411792755127,0.23186682164669037,0.5966386795043945,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5210084319114685,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5210084319114685,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4924369752407074,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4924369752407074,0.23186682164669037,0.5210084319114685,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4907563030719757,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4907563030719757,"y":0.25208085775375366},{"x":0.48571428656578064,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48571428656578064,0.23186682164669037,0.4907563030719757,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4756302535533905,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4756302535533905,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4470588266849518,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنان","boundary":[0.4470588266849518,0.23186682164669037,0.4756302535533905,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4453781545162201,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4453781545162201,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4285714328289032,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4285714328289032,0.23186682164669037,0.4453781545162201,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.23186682164669037},{"x":0.42184874415397644,"y":0.23186682164669037},{"x":0.42184874415397644,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4117647111415863,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4117647111415863,0.23186682164669037,0.42184874415397644,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.23186682164669037},{"x":0.40336135029792786,"y":0.23186682164669037},{"x":0.40336135029792786,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3764705955982208,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سهم","boundary":[0.3764705955982208,0.23186682164669037,0.40336135029792786,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.23186682164669037},{"x":0.3680672347545624,"y":0.23186682164669037},{"x":0.3680672347545624,"y":0.25208085775375366},{"x":0.32436975836753845,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانیان","boundary":[0.32436975836753845,0.23186682164669037,0.3680672347545624,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.23186682164669037},{"x":0.31596639752388,"y":0.23186682164669037},{"x":0.31596639752388,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3008403480052948,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3008403480052948,0.23186682164669037,0.31596639752388,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.23186682164669037},{"x":0.29243698716163635,"y":0.23186682164669037},{"x":0.29243698716163635,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2537815272808075,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.2537815272808075,0.23186682164669037,0.29243698716163635,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24537815153598785,"y":0.25208085775375366},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.21512605249881744,0.23186682164669037,0.24537815153598785,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلاغی","boundary":[0.7478991746902466,0.2544589638710022,0.7848739624023438,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7394958138465881,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.7159664034843445,0.2544589638710022,0.7394958138465881,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6873949766159058,0.2544589638710022,0.7126050591468811,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.6470588445663452,0.2544589638710022,0.6789916157722473,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6033613681793213,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشید","boundary":[0.6033613681793213,0.2544589638710022,0.6386554837226868,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6016806960105896,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5966386795043945,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.2544589638710022,0.6016806960105896,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.5546218752861023,0.2544589638710022,0.5882353186607361,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5462185144424438,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5042017102241516,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانیان","boundary":[0.5042017102241516,0.2544589638710022,0.5462185144424438,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2544589638710022},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2544589638710022},{"x":0.4941176474094391,"y":0.27586206793785095},{"x":0.48571428656578064,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48571428656578064,0.2544589638710022,0.4941176474094391,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2544589638710022},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2544589638710022},{"x":0.4773109257221222,"y":0.27586206793785095},{"x":0.44873949885368347,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.44873949885368347,0.2544589638710022,0.4773109257221222,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2544589638710022},{"x":0.440336138010025,"y":0.2544589638710022},{"x":0.440336138010025,"y":0.27586206793785095},{"x":0.43361344933509827,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.2544589638710022,0.440336138010025,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2544589638710022},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2544589638710022},{"x":0.4268907606601715,"y":0.27586206793785095},{"x":0.38823530077934265,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاوش","boundary":[0.38823530077934265,0.2544589638710022,0.4268907606601715,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.2544589638710022},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2544589638710022},{"x":0.3848739564418793,"y":0.27586206793785095},{"x":0.35966387391090393,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35966387391090393,0.2544589638710022,0.3848739564418793,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.2544589638710022},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2544589638710022},{"x":0.3512605130672455,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3176470696926117,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3176470696926117,0.2544589638710022,0.3512605130672455,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.2544589638710022},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2544589638710022},{"x":0.30756303668022156,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3008403480052948,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3008403480052948,0.2544589638710022,0.30756303668022156,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.2544589638710022},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2544589638710022},{"x":0.29411765933036804,"y":0.27586206793785095},{"x":0.267226904630661,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.267226904630661,0.2544589638710022,0.29411765933036804,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2544589638710022},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2544589638710022},{"x":0.26050421595573425,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.2369747906923294,0.2544589638710022,0.26050421595573425,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2544589638710022},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2544589638710022},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27586206793785095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.2544589638710022,0.22857142984867096,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7647058963775635,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7647058963775635,0.2770511209964752,0.7848739624023438,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7546218633651733,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7210084199905396,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7210084199905396,0.2770511209964752,0.7546218633651733,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7092437148094177,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6638655662536621,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسمانی","boundary":[0.6638655662536621,0.2770511209964752,0.7092437148094177,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6521008610725403,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6218487620353699,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6218487620353699,0.2770511209964752,0.6521008610725403,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2770511209964752},{"x":0.610084056854248,"y":0.2770511209964752},{"x":0.610084056854248,"y":0.29607608914375305},{"x":0.578151285648346,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.578151285648346,0.2770511209964752,0.610084056854248,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5680672526359558,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5126050710678101,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مساعدی","boundary":[0.5126050710678101,0.2770511209964752,0.5680672526359558,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5008403658866882,"y":0.29607608914375305},{"x":0.46722689270973206,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.46722689270973206,0.2770511209964752,0.5008403658866882,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.2770511209964752},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2770511209964752},{"x":0.45546218752861023,"y":0.29607608914375305},{"x":0.4285714328289032,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.4285714328289032,0.2770511209964752,0.45546218752861023,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2770511209964752},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2770511209964752},{"x":0.41680672764778137,"y":0.29607608914375305},{"x":0.4084033668041229,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4084033668041229,0.2770511209964752,0.41680672764778137,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3983193337917328,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3798319399356842,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3798319399356842,0.2770511209964752,0.3983193337917328,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.2770511209964752},{"x":0.37478992342948914,"y":0.2770511209964752},{"x":0.37478992342948914,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3613445460796356,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3613445460796356,0.2770511209964752,0.37478992342948914,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3512605130672455,"y":0.29607608914375305},{"x":0.32436975836753845,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادب","boundary":[0.32436975836753845,0.2770511209964752,0.3512605130672455,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3126050531864166,"y":0.29607608914375305},{"x":0.2722689211368561,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.2722689211368561,0.2770511209964752,0.3126050531864166,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2770511209964752},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2770511209964752},{"x":0.26050421595573425,"y":0.29607608914375305},{"x":0.23361344635486603,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دری","boundary":[0.23361344635486603,0.2770511209964752,0.26050421595573425,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2218487411737442,"y":0.29607608914375305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.21512605249881744,0.2770511209964752,0.2218487411737442,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7327731251716614,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.7327731251716614,0.3008323311805725,0.7831932902336121,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7226890921592712,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتقادات","boundary":[0.6672269105911255,0.3008323311805725,0.7226890921592712,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.3008323311805725,0.6571428775787354,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6420168280601501,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5932773351669312,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عواطف","boundary":[0.5932773351669312,0.3008323311805725,0.6420168280601501,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3008323311805725},{"x":0.583193302154541,"y":0.3008323311805725},{"x":0.583193302154541,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.5546218752861023,0.3008323311805725,0.583193302154541,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5310924649238586,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5310924649238586,0.3008323311805725,0.5445378422737122,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5226891040802002,"y":0.31985729932785034},{"x":0.48403361439704895,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.48403361439704895,0.3008323311805725,0.5226891040802002,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4756302535533905,"y":0.31985729932785034},{"x":0.440336138010025,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.440336138010025,0.3008323311805725,0.4756302535533905,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4302521049976349,"y":0.31985729932785034},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42016807198524475,0.3008323311805725,0.4302521049976349,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3008323311805725},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3008323311805725},{"x":0.41680672764778137,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3781512677669525,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تدریج","boundary":[0.3781512677669525,0.3008323311805725,0.41680672764778137,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3680672347545624,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3310924470424652,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرونی","boundary":[0.3310924470424652,0.3008323311805725,0.3680672347545624,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3210084140300751,"y":0.31985729932785034},{"x":0.29075631499290466,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یافت","boundary":[0.29075631499290466,0.3008323311805725,0.3210084140300751,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.3008323311805725},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3008323311805725},{"x":0.2806722819805145,"y":0.31985729932785034},{"x":0.27394959330558777,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27394959330558777,0.3008323311805725,0.2806722819805145,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3008323311805725},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3008323311805725},{"x":0.26386556029319763,"y":0.31985729932785034},{"x":0.2504201829433441,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2504201829433441,0.3008323311805725,0.26386556029319763,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3008323311805725},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3008323311805725},{"x":0.24033613502979279,"y":0.31985729932785034},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"سده","boundary":[0.21512605249881744,0.3008323311805725,0.24033613502979279,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7529411911964417,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7529411911964417,0.32580262422561646,0.7848739624023438,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7042016983032227,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هجری","boundary":[0.7042016983032227,0.32580262422561646,0.7445378303527832,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6957983374595642,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6857143044471741,0.32580262422561646,0.6957983374595642,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اوج","boundary":[0.6554622054100037,0.3246135413646698,0.6773109436035156,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6201680898666382,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6201680898666382,0.3246135413646698,0.6470588445663452,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6117647290229797,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسید","boundary":[0.5815126299858093,0.3246135413646698,0.6117647290229797,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5731092691421509,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5663865804672241,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.3246135413646698,0.5731092691421509,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.5310924649238586,0.3246135413646698,0.5579832196235657,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5025210380554199,0.3246135413646698,0.5277311205863953,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3246135413646698},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3246135413646698},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3412604033946991},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.44873949885368347,0.3246135413646698,0.4941176474094391,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3246135413646698},{"x":0.440336138010025,"y":0.3246135413646698},{"x":0.440336138010025,"y":0.3412604033946991},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.41848739981651306,0.3246135413646698,0.440336138010025,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3246135413646698},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3246135413646698},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3412604033946991},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40336135029792786,0.3246135413646698,0.4100840389728546,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3246135413646698},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3246135413646698},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نثر","boundary":[0.3798319399356842,0.3246135413646698,0.3966386616230011,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3246135413646698},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3246135413646698},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.3327731192111969,0.3246135413646698,0.37310925126075745,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.32342448830604553},{"x":0.32436975836753845,"y":0.32342448830604553},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3412604033946991},{"x":0.31596639752388,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.31596639752388,0.32342448830604553,0.32436975836753845,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.32342448830604553},{"x":0.30756303668022156,"y":0.32342448830604553},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3412604033946991},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29411765933036804,0.32342448830604553,0.30756303668022156,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2857142984867096,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3412604033946991},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.27563026547431946,0.32342448830604553,0.2857142984867096,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2689075767993927,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3412604033946991},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.23025210201740265,0.32342448830604553,0.2689075767993927,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2218487411737442,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3412604033946991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.32342448830604553,0.2218487411737442,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7764706015586853,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7764706015586853,0.3448275923728943,0.7848739624023438,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7663865685462952,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.7411764860153198,0.3448275923728943,0.7663865685462952,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7310924530029297,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7042016983032227,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7042016983032227,0.3448275923728943,0.7310924530029297,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6638655662536621,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفت","boundary":[0.6638655662536621,0.3448275923728943,0.6924369931221008,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6403361558914185,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6403361558914185,0.3448275923728943,0.6521008610725403,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6285714507102966,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6016806960105896,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.6016806960105896,0.3448275923728943,0.6285714507102966,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5899159908294678,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5445378422737122,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.5445378422737122,0.3448275923728943,0.5899159908294678,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3448275923728943},{"x":0.534453809261322,"y":0.3448275923728943},{"x":0.534453809261322,"y":0.36266350746154785},{"x":0.489075630903244,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاعرانه","boundary":[0.489075630903244,0.3448275923728943,0.534453809261322,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36266350746154785},{"x":0.462184876203537,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.462184876203537,0.3448275923728943,0.4773109257221222,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3448275923728943},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3448275923728943},{"x":0.45210084319114685,"y":0.36266350746154785},{"x":0.42352941632270813,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنگ","boundary":[0.42352941632270813,0.3448275923728943,0.45210084319114685,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3448275923728943},{"x":0.413445383310318,"y":0.3448275923728943},{"x":0.413445383310318,"y":0.36266350746154785},{"x":0.3798319399356842,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.3798319399356842,0.3448275923728943,0.413445383310318,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3448275923728943},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3448275923728943},{"x":0.3680672347545624,"y":0.36266350746154785},{"x":0.35798320174217224,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35798320174217224,0.3448275923728943,0.3680672347545624,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3448275923728943},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3448275923728943},{"x":0.3478991687297821,"y":0.36266350746154785},{"x":0.3210084140300751,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3210084140300751,0.3448275923728943,0.3478991687297821,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.3448275923728943},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3448275923728943},{"x":0.31092438101768494,"y":0.36266350746154785},{"x":0.2722689211368561,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.2722689211368561,0.3448275923728943,0.31092438101768494,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.3448275923728943},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3448275923728943},{"x":0.26218488812446594,"y":0.36266350746154785},{"x":0.2554621994495392,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2554621994495392,0.3448275923728943,0.26218488812446594,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3448275923728943},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3448275923728943},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36266350746154785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.21512605249881744,0.3448275923728943,0.24537815153598785,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.7462185025215149,0.3674197494983673,0.7831932902336121,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3876337707042694},{"x":0.707563042640686,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وحی","boundary":[0.707563042640686,0.3674197494983673,0.7378151416778564,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.3674197494983673,0.6991596817970276,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3876337707042694},{"x":0.653781533241272,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیال","boundary":[0.653781533241272,0.3674197494983673,0.6840336322784424,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3876337707042694},{"x":0.63193279504776,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.63193279504776,0.3674197494983673,0.6470588445663452,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3876337707042694},{"x":0.556302547454834,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجتماعشان","boundary":[0.556302547454834,0.3674197494983673,0.6252101063728333,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ممكن","boundary":[0.5109243988990784,0.3674197494983673,0.5478991866111755,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3876337707042694},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.48235294222831726,0.3674197494983673,0.5058823823928833,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3876337707042694},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.44873949885368347,0.3674197494983673,0.4773109257221222,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3674197494983673},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3674197494983673},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3876337707042694},{"x":0.440336138010025,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.440336138010025,0.3674197494983673,0.44873949885368347,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3674197494983673},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3674197494983673},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3876337707042694},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42184874415397644,0.3674197494983673,0.43529412150382996,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.3983193337917328,0.3674197494983673,0.4151260554790497,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3674197494983673},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3674197494983673},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آمیخت","boundary":[0.3512605130672455,0.3674197494983673,0.38991597294807434,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3674197494983673},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3674197494983673},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3876337707042694},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.3674197494983673,0.3462184965610504,0.3876337707042694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3888228237628937},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.1796825222969055,0.7898739624023438,0.3958228237628937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.7210084199905396,0.3888228237628937,0.7596638798713684,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6974790096282959,0.3888228237628937,0.7109243869781494,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.6605042219161987,0.3888228237628937,0.6873949766159058,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4078477919101715},{"x":0.63193279504776,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.63193279504776,0.3888228237628937,0.6571428775787354,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6218487620353699,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5764706134796143,0.39001187682151794,0.6218487620353699,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5663865804672241,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.5394958257675171,0.39001187682151794,0.5663865804672241,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5310924649238586,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5025210380554199,0.39001187682151794,0.5310924649238586,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4924369752407074,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4078477919101715},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.48235294222831726,0.39001187682151794,0.4924369752407074,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4739495813846588,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادب","boundary":[0.4470588266849518,0.39001187682151794,0.4739495813846588,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.39001187682151794},{"x":0.43697479367256165,"y":0.39001187682151794},{"x":0.43697479367256165,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3983193337917328,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.3983193337917328,0.39001187682151794,0.43697479367256165,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.39001187682151794},{"x":0.38655462861061096,"y":0.39001187682151794},{"x":0.38655462861061096,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3512605130672455,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عاملی","boundary":[0.3512605130672455,0.39001187682151794,0.38655462861061096,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.39001187682151794},{"x":0.34117648005485535,"y":0.39001187682151794},{"x":0.34117648005485535,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3193277418613434,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.3193277418613434,0.39001187682151794,0.34117648005485535,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3912009596824646},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3912009596824646},{"x":0.30924370884895325,"y":0.40903687477111816},{"x":0.29411765933036804,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29411765933036804,0.3912009596824646,0.30924370884895325,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2857142984867096,"y":0.40903687477111816},{"x":0.26386556029319763,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.26386556029319763,0.3912009596824646,0.2857142984867096,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2537815272808075,"y":0.40903687477111816},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.23025210201740265,0.3912009596824646,0.2537815272808075,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2218487411737442,"y":0.40903687477111816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.3912009596824646,0.2218487411737442,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7462185025215149,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.7462185025215149,0.41260403394699097,0.7848739624023438,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.7310924530029297,0.41260403394699097,0.7428571581840515,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7226890921592712,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متون","boundary":[0.6941176652908325,0.41260403394699097,0.7226890921592712,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.43281808495521545},{"x":0.658823549747467,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.658823549747467,0.41260403394699097,0.6857143044471741,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6487395167350769,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6487395167350769,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6084033846855164,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6084033846855164,0.41260403394699097,0.6487395167350769,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6000000238418579,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5899159908294678,0.41260403394699097,0.6000000238418579,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5798319578170776,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5798319578170776,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5478991866111755,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.5478991866111755,0.41260403394699097,0.5798319578170776,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5411764979362488,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5411764979362488,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5243697762489319,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5243697762489319,0.41260403394699097,0.5411764979362488,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5226891040802002,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5226891040802002,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5058823823928833,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.5058823823928833,0.41260403394699097,0.5226891040802002,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5025210380554199,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5025210380554199,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4941176474094391,0.41260403394699097,0.5025210380554199,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.41260403394699097},{"x":0.48739495873451233,"y":0.41260403394699097},{"x":0.48739495873451233,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4638655483722687,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.4638655483722687,0.41260403394699097,0.48739495873451233,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.41260403394699097},{"x":0.45546218752861023,"y":0.41260403394699097},{"x":0.45546218752861023,"y":0.43281808495521545},{"x":0.42016807198524475,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطلاع","boundary":[0.42016807198524475,0.41260403394699097,0.45546218752861023,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4100840389728546,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4100840389728546,"y":0.43281808495521545},{"x":0.40168067812919617,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40168067812919617,0.41260403394699097,0.4100840389728546,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.41260403394699097},{"x":0.39159664511680603,"y":0.41260403394699097},{"x":0.39159664511680603,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3529411852359772,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابعی","boundary":[0.3529411852359772,0.41260403394699097,0.39159664511680603,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3445378243923187,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3445378243923187,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3310924470424652,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3310924470424652,0.41260403394699097,0.3445378243923187,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3210084140300751,"y":0.41260403394699097},{"x":0.3210084140300751,"y":0.43281808495521545},{"x":0.27563026547431946,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاعران","boundary":[0.27563026547431946,0.41260403394699097,0.3210084140300751,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2655462324619293,"y":0.41260403394699097},{"x":0.2655462324619293,"y":0.43281808495521545},{"x":0.2521008551120758,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2521008551120758,0.41260403394699097,0.2655462324619293,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41260403394699097},{"x":0.24369747936725616,"y":0.41260403394699097},{"x":0.24369747936725616,"y":0.43281808495521545},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلق","boundary":[0.21512605249881744,0.41260403394699097,0.24369747936725616,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.435196191072464},{"x":0.7831932902336121,"y":0.435196191072464},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7630252242088318,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7630252242088318,0.435196191072464,0.7831932902336121,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.435196191072464},{"x":0.7546218633651733,"y":0.435196191072464},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7277311086654663,0.435196191072464,0.7546218633651733,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.435196191072464},{"x":0.7193277478218079,"y":0.435196191072464},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6823529601097107,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدنظر","boundary":[0.6823529601097107,0.435196191072464,0.7193277478218079,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6756302714347839,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6420168280601501,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.6420168280601501,0.43638524413108826,0.6756302714347839,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6420168280601501,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6420168280601501,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6268907785415649,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6268907785415649,0.43638524413108826,0.6420168280601501,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6252101063728333,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6184874176979065,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.43638524413108826,0.6252101063728333,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.43638524413108826},{"x":0.610084056854248,"y":0.43638524413108826},{"x":0.610084056854248,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشی","boundary":[0.5764706134796143,0.43638524413108826,0.610084056854248,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5680672526359558,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4542211592197418},{"x":0.534453809261322,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.534453809261322,0.43638524413108826,0.5680672526359558,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5260504484176636,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5042017102241516,0.43638524413108826,0.5260504484176636,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4957983195781708,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4542211592197418},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48235294222831726,0.43638524413108826,0.4957983195781708,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4739495813846588,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4542211592197418},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.45210084319114685,0.43638524413108826,0.4739495813846588,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4436974823474884,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4542211592197418},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مضامین","boundary":[0.3949579894542694,0.4375743269920349,0.4436974823474884,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4375743269920349},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4375743269920349},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3798319399356842,0.4375743269920349,0.38655462861061096,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4375743269920349},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4375743269920349},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4554102122783661},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.34285715222358704,0.4375743269920349,0.37142857909202576,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4554102122783661},{"x":0.31596639752388,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.31596639752388,0.4375743269920349,0.3361344635486603,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.4375743269920349},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4375743269920349},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4554102122783661},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.29243698716163635,0.4375743269920349,0.31092438101768494,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4375743269920349},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4375743269920349},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4554102122783661},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مندرج","boundary":[0.2369747906923294,0.4375743269920349,0.27731093764305115,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4375743269920349},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4375743269920349},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4554102122783661},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21344538033008575,0.4375743269920349,0.22857142984867096,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7630252242088318,0.45659929513931274,0.7848739624023438,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.7310924530029297,0.45659929513931274,0.7546218633651733,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6974790096282959,0.45659929513931274,0.7210084199905396,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.45659929513931274,0.6941176652908325,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6823529601097107,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.6403361558914185,0.45659929513931274,0.6823529601097107,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4756242632865906},{"x":0.63193279504776,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.63193279504776,0.45659929513931274,0.6369748115539551,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6235294342041016,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5915966629981995,0.45659929513931274,0.6235294342041016,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.457788348197937},{"x":0.5815126299858093,"y":0.457788348197937},{"x":0.5815126299858093,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5714285969734192,0.457788348197937,0.5815126299858093,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.457788348197937},{"x":0.5630252361297607,"y":0.457788348197937},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47681331634521484},{"x":0.534453809261322,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.534453809261322,0.457788348197937,0.5630252361297607,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.457788348197937},{"x":0.5260504484176636,"y":0.457788348197937},{"x":0.5260504484176636,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4957983195781708,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.4957983195781708,0.457788348197937,0.5260504484176636,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.457788348197937},{"x":0.4957983195781708,"y":0.457788348197937},{"x":0.4957983195781708,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4907563030719757,0.457788348197937,0.4957983195781708,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.457788348197937},{"x":0.48235294222831726,"y":0.457788348197937},{"x":0.48235294222831726,"y":0.47681331634521484},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.46890756487846375,0.457788348197937,0.48235294222831726,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.457788348197937},{"x":0.4588235318660736,"y":0.457788348197937},{"x":0.4588235318660736,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4319327771663666,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.4319327771663666,0.457788348197937,0.4588235318660736,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4589774012565613},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4589774012565613},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4117647111415863,0.4589774012565613,0.42352941632270813,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.4589774012565613},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4589774012565613},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4780023694038391},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.37478992342948914,0.4589774012565613,0.40336135029792786,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4780023694038391},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.34285715222358704,0.4589774012565613,0.3663865625858307,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4780023694038391},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.30756303668022156,0.4589774012565613,0.3327731192111969,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.457788348197937},{"x":0.27731093764305115,"y":0.457788348197937},{"x":0.27731093764305115,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2504201829433441,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.2504201829433441,0.457788348197937,0.27731093764305115,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.457788348197937},{"x":0.24537815153598785,"y":0.457788348197937},{"x":0.24537815153598785,"y":0.47681331634521484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمدن","boundary":[0.21512605249881744,0.457788348197937,0.24537815153598785,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7630252242088318,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7630252242088318,0.47919145226478577,0.7848739624023438,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49940547347068787},{"x":0.707563042640686,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برجسته","boundary":[0.707563042640686,0.47919145226478577,0.7546218633651733,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6991596817970276,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شعر","boundary":[0.6739495992660522,0.47919145226478577,0.6991596817970276,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6252101063728333,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6252101063728333,0.47919145226478577,0.6655462384223938,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6168067455291748,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5882353186607361,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5882353186607361,0.47919145226478577,0.6168067455291748,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.47919145226478577},{"x":0.578151285648346,"y":0.47919145226478577},{"x":0.578151285648346,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5714285969734192,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.47919145226478577,0.578151285648346,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5630252361297607,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5478991866111755,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5478991866111755,0.47919145226478577,0.5630252361297607,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5411764979362488,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5058823823928833,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.5058823823928833,0.47919145226478577,0.5411764979362488,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.47919145226478577},{"x":0.4957983195781708,"y":0.47919145226478577},{"x":0.4957983195781708,"y":0.49940547347068787},{"x":0.46890756487846375,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.46890756487846375,0.47919145226478577,0.4957983195781708,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.47919145226478577},{"x":0.462184876203537,"y":0.47919145226478577},{"x":0.462184876203537,"y":0.49940547347068787},{"x":0.4117647111415863,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آشکارتر","boundary":[0.4117647111415863,0.47919145226478577,0.462184876203537,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.47919145226478577},{"x":0.4084033668041229,"y":0.47919145226478577},{"x":0.4084033668041229,"y":0.49940547347068787},{"x":0.3764705955982208,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.3764705955982208,0.47919145226478577,0.4084033668041229,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.47919145226478577},{"x":0.3663865625858307,"y":0.47919145226478577},{"x":0.3663865625858307,"y":0.49940547347068787},{"x":0.3361344635486603,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.3361344635486603,0.47919145226478577,0.3663865625858307,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.47919145226478577},{"x":0.32773110270500183,"y":0.47919145226478577},{"x":0.32773110270500183,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2840336263179779,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.2840336263179779,0.47919145226478577,0.32773110270500183,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.47919145226478577},{"x":0.27563026547431946,"y":0.47919145226478577},{"x":0.27563026547431946,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2521008551120758,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.2521008551120758,0.47919145226478577,0.27563026547431946,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47919145226478577},{"x":0.24369747936725616,"y":0.47919145226478577},{"x":0.24369747936725616,"y":0.49940547347068787},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.21512605249881744,0.47919145226478577,0.24369747936725616,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5219976305961609},{"x":0.778151273727417,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.778151273727417,0.5029726624488831,0.7848739624023438,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شعر","boundary":[0.7428571581840515,0.5029726624488831,0.7697479128837585,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6991596817970276,0.5029726624488831,0.7361344695091248,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6907563209533691,0.5029726624488831,0.6957983374595642,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.6672269105911255,0.5029726624488831,0.6823529601097107,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5029726624488831},{"x":0.658823549747467,"y":0.5029726624488831},{"x":0.658823549747467,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6504201889038086,0.5029726624488831,0.658823549747467,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6151260733604431,0.5029726624488831,0.6420168280601501,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.5848739743232727,0.5029726624488831,0.6067227125167847,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.5529412031173706,0.5029726624488831,0.5764706134796143,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متون","boundary":[0.5176470875740051,0.5029726624488831,0.5462185144424438,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5219976305961609},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شعری","boundary":[0.46890756487846375,0.5029726624488831,0.5092437267303467,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5029726624488831},{"x":0.462184876203537,"y":0.5029726624488831},{"x":0.462184876203537,"y":0.5219976305961609},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45546218752861023,0.5029726624488831,0.462184876203537,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5029726624488831},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5029726624488831},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5219976305961609},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.41848739981651306,0.5029726624488831,0.4470588266849518,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5029726624488831},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5029726624488831},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5219976305961609},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیبایی","boundary":[0.37142857909202576,0.5029726624488831,0.4100840389728546,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5029726624488831},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5029726624488831},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5219976305961609},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.34285715222358704,0.5029726624488831,0.3680672347545624,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5029726624488831},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5029726624488831},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3210084140300751,0.5029726624488831,0.3344537913799286,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5029726624488831},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5029726624488831},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5219976305961609},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هموار","boundary":[0.27563026547431946,0.5029726624488831,0.3126050531864166,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5029726624488831},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5029726624488831},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5219976305961609},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2521008551120758,0.5029726624488831,0.2689075767993927,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5029726624488831},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5029726624488831},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5219976305961609},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.21848739683628082,0.5029726624488831,0.24873949587345123,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5029726624488831},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5029726624488831},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5219976305961609},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.5029726624488831,0.2201680690050125,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.7495798468589783,0.5255647897720337,0.7831932902336121,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5457788109779358},{"x":0.729411780834198,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.729411780834198,0.5255647897720337,0.7394958138465881,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5457788109779358},{"x":0.707563042640686,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.707563042640686,0.5255647897720337,0.7210084199905396,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5457788109779358},{"x":0.702521026134491,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.702521026134491,0.5255647897720337,0.7042016983032227,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6605042219161987,0.5255647897720337,0.6924369931221008,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6420168280601501,0.5255647897720337,0.6504201889038086,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5255647897720337},{"x":0.63193279504776,"y":0.5255647897720337},{"x":0.63193279504776,"y":0.5457788109779358},{"x":0.583193302154541,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مضامین","boundary":[0.583193302154541,0.5255647897720337,0.63193279504776,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.5255647897720337,0.5731092691421509,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.5193277597427368,0.5255647897720337,0.5579832196235657,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5255647897720337},{"x":0.507563054561615,"y":0.5255647897720337},{"x":0.507563054561615,"y":0.5457788109779358},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.4756302535533905,0.5255647897720337,0.507563054561615,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5255647897720337},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5255647897720337},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5457788109779358},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.43697479367256165,0.5255647897720337,0.46554622054100037,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5457788109779358},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنصری","boundary":[0.3798319399356842,0.5255647897720337,0.4285714328289032,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5255647897720337},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5255647897720337},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5457788109779358},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.3478991687297821,0.5255647897720337,0.36974790692329407,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5255647897720337},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5255647897720337},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5457788109779358},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32436975836753845,0.5255647897720337,0.33781513571739197,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5457788109779358},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.29579833149909973,0.5255647897720337,0.3142857253551483,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCo