مبانی انتقال گرما و جرم مبانی انتقال گرما و جرم

{"id":"51","title":"مبانی انتقال گرما و جرم","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d260a96d7a695bc1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d260a96d7a695bc1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d260a96d7a695bc1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d260a96d7a695bc1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d260a96d7a695bc1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d260a96d7a695bc1/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d260a96d7a695bc1/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d260a96d7a695bc1/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d260a96d7a695bc1/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d260a96d7a695bc1/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786007022801","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["کتاب «مبانی انتقال گرما و جرم» به تدریج در 30 سال گذشته به عنوان یک مرجع بی‌نظیر در زمینه انتقال گرما در آمده که مورد استقبال و استفاده دانشگاه‌ها و صنعت در سراسر جهان است. این کتاب حاصل دانش و 150 سال تجربه توام مولفین در آموزش، پژوهش و کاربرد انتقال گرماست که در آن روش حل مسایل عملی به بیان ساده و در عین حال با دقت علمی بالا ارایه شده است. از ویژگی‌های این کتاب مثال‌ها و مسایل متعددی است که علاوه بر نشان دادن جلوه زیبا و عمیق موضوع انتقال گرما، اعتماد به نفس دانشجویان را در حل مسایل کاربردی بالا می‌برد."],"pages_count":"674","keywords":null,"token":"d260a96d7a695bc1","created_at":"2017-10-07 18:59:50","updated_at":"2022-06-20 13:14:35","publisher_id":"15","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"همراه علم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"148","title":"فرانک. پ اینکروپرا","firstname":"فرانک. پ","lastname":"اینکروپرا","token":"d97df0d6f7a0c5dd","created_at":"2017-10-07 18:46:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"150","title":"دیوید.پ دویت","firstname":"دیوید.پ","lastname":"دویت","token":"b1cb955122b42f05","created_at":"2017-10-07 18:47:16","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"151","title":"تیودور.ل برگمن","firstname":"تئودور.ل","lastname":"برگمن","token":"3bbc6f2dd0ddc6a7","created_at":"2017-10-07 18:47:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"153","title":"ادرین.س لوین","firstname":"ادرین.س","lastname":"لوین","token":"662f2dae29f49dc2","created_at":"2017-10-07 18:47:41","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"154","title":"علی اصغر رستمی","firstname":"علی اصغر","lastname":"رستمی","token":"2896977f30fd3c3b","created_at":"2017-10-07 18:48:20","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"156","title":"مریم شیرازی","firstname":"مریم","lastname":"شیرازی","token":"091ea4583eebdbd7","created_at":"2017-10-07 18:48:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"148","title":"فرانک. پ اینکروپرا","firstname":"فرانک. پ","lastname":"اینکروپرا","token":"d97df0d6f7a0c5dd","created_at":"2017-10-07 18:46:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"150","title":"دیوید.پ دویت","firstname":"دیوید.پ","lastname":"دویت","token":"b1cb955122b42f05","created_at":"2017-10-07 18:47:16","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"151","title":"تیودور.ل برگمن","firstname":"تئودور.ل","lastname":"برگمن","token":"3bbc6f2dd0ddc6a7","created_at":"2017-10-07 18:47:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"153","title":"ادرین.س لوین","firstname":"ادرین.س","lastname":"لوین","token":"662f2dae29f49dc2","created_at":"2017-10-07 18:47:41","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"154","title":"علی اصغر رستمی","firstname":"علی اصغر","lastname":"رستمی","token":"2896977f30fd3c3b","created_at":"2017-10-07 18:48:20","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"156","title":"مریم شیرازی","firstname":"مریم","lastname":"شیرازی","token":"091ea4583eebdbd7","created_at":"2017-10-07 18:48:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"48","file":"59d8f2ee7cbc21.09986059.pdf","book_id":"51","toc":[{"page":"24","title":"فصل 1 مقدمه"},{"title":"فصل 2 مقدمه ای بر رسانایی گرما","page":"88"},{"title":"فصل 3 رسانایی گرمای دائم و یک بعدی","page":"132"},{"title":"فصل 4 رسانایی گرمای دائم و دوبعدی","page":"248"},{"title":"فصل 5 رسانایی گرمای گذرا","page":"296"},{"title":"فصل 6 مقدمه ای بر جابه جایی","page":"390"},{"title":"فصل 7 جریان خارجی","page":"444"},{"title":"فصل 8 جریان داخلی","page":"526"},{"title":"پیوست","page":"600"},{"title":"واژه نامه","page":"674"}],"created_at":"2017-10-07 18:59:50","updated_at":"2022-06-20 13:14:43","process_started_at":"2017-11-09 16:22:50","process_done_at":"2017-11-09 16:39:37","process_failed_at":null,"pages_count":"679","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"97ce32e04d7f0caf93a7fddece572114683f2c90c92d6875bc4f93ebe0a1bb7e2964643bd43253e61a915b07b6f460f88013c78b44c3f6f52daffc8e63a703a9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۷۹"},"publisher":{"id":15,"title":"همراه علم","description":null,"token":"430351bb09614edd","slug":"he"},"study_subjects":[{"id":"5401","title":"آز-فیزیک ۱ (حرارت و مکانیک)","token":"8acdd60b2da00313","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:56","updated_at":"2022-08-10 13:31:09","study_fields":[{"id":"1171","title":"کارشناسی علوم مهندسی","degree_id":"7","token":"98acd7c5df1f1363","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-04-23 15:05:01","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"مبانی-انتقال-گرما-و-جرم","urlify":"مبانی-انتقال-گرما-و-جرم","pages_count_fa":"۶۷۴","authorTitle":"فرانک. پ اینکروپرا, دیوید.پ دویت, تیودور.ل برگمن, ادرین.س لوین, علی اصغر رستمی, مریم شیرازی","tocStr":"فصل 1 مقدمه, فصل 2 مقدمه ای بر رسانایی گرما, فصل 3 رسانایی گرمای دائم و یک بعدی, فصل 4 رسانایی گرمای دائم و دوبعدی, فصل 5 رسانایی گرمای گذرا, فصل 6 مقدمه ای بر جابه جایی, فصل 7 جریان خارجی, فصل 8 جریان داخلی, پیوست, واژه نامه","url":"/preview/d260a96d7a695bc1/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19