سازمان صنعتی: نظریه و کاربردها سازمان صنعتی: نظریه و کاربردها

توضیحات

کتاب سازمان صنعتی: نظریه و کاربردها یکی از خوش‌نام‌ترین کتب مرجع برای افرادی است که در حوزه اقتصاد فعالیت دارند. این کتاب توسط آز شای تالیف شده و نویسنده هدف خود را از نگارش کتاب، ارایه مفاهیم پایه و اطلاع‌رسانی آخرین تحولات سازمان صنعتی به دانشجویان با روشی دقیق و بدون نیاز به علم ریاضی عنوان کرده است. این کتاب در ایران توسط کیومرث شهبازی ترجمه شده و انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1393 آن را منتشر کرده است., ,

نویسنده در کتاب سازمان صنعتی: نظریه و کاربرد ها چه مفاهیمی مطرح کرده است؟

,

کتاب سازمان صنعتی: نظریه و کاربردها شامل 548 صفحه و 6 بخش است. در مقدمه کتاب آز شای به بررسی سازمان صنعتی، قانون و اقتصاد و رابطه سازمان صنعتی و تجارت بین­الملل می­پردازد. در بخش اول نظریه‌بازی و اقتصاد خرد، در بخش دوم ساختارها و سازمان بازار، در بخش سوم فناوری و ساختار بازار، در بخش چهارم بازاریابی، در بخش پنجم نقش اطلاعات و در بخش ششم گزیده صنایع را نویسنده عنوان کرده است. , ,

سخنان کیومرث شهبازی راجع به کتاب سازمان صنعتی: نظریه و کاربرد ها

,

کیومرث شهبازی، عضو هییت علمی دانشگاه ارومیه، مترجم توانیا کتاب سازمان صنعتی: نظریه و کاربردها اثر آز شای است. وی هدف خود را از ترجمه کتاب فوق، عدم وجود کتاب مرجع برای مقاطع تحصیلی رشته اقتصاد عنوان می­کند. ایشان هم­چنین دلیل خود را از انتخاب این کتاب برای ترجمه، ارایه نظریه­های اصلی اقتصاد صنعتی به‌طور کامل و واضح توسط نویسنده و هم­چنین معتبربودن کتاب در تمام دانشگاه­های دنیا می­داند., ,

کرایه و خرید کتاب سازمان صنعتی: نظریه و کاربرد ها در سایت مای بوکت

,

وب­سایت مای بوکت یک سایت فروش آنلاین کتب تخصصی و دانشگاهی مانند سازمان صنعتی: نظریه و کاربردها به‌شمار می­آید که شما می­توانید برای خرید کتاب به آن مراجعه کنید. ویژگی خاص این فروشگاه، فروش و کرایه نسخه دیجیتال و ایبوک کتب دانشگاهی است., ,

کتاب فوق نیز علاوه‌بر نسخه فیزیکی شامل نسخه دیجیتال نیز بوده که مخاطبان می­توانند آن را به مدت 3 ماه یا 6 کرایه کنند. ,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":548,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"d3207a420f612c31","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/CGVcyqXFsYwnbXCq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/SVuHLyIPNAfMArmB.jpg","blurred":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/urACsIuXVBWDuzcr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003701009840524497,0.0003570082484967918,0.9986894286901009,0.999001509254732]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7747899293899536,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3420427441596985},{"x":0.658823549747467,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.658823549747467,0.30641329288482666,0.7747899293899536,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6420168280601501,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5546218752861023,0.30641329288482666,0.6420168280601501,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5361344814300537,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5260504484176636,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.3076009452342987,0.5361344814300537,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5092437267303467,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3420427441596985},{"x":0.42016807198524475,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.42016807198524475,0.3076009452342987,0.5092437267303467,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3076009452342987},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3076009452342987},{"x":0.40336135029792786,"y":0.34323039650917053},{"x":0.38655462861061096,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38655462861061096,0.3076009452342987,0.40336135029792786,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3076009452342987},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3076009452342987},{"x":0.37142857909202576,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22521008551120758,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.22521008551120758,0.3076009452342987,0.37142857909202576,0.34323039650917053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7747899293899536,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3420427441596985},{"x":0.22521008551120758,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22021008551120758,0.3006009452342987,0.7797899293899536,0.3490427441596985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5411764979362488,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آز","boundary":[0.5142857432365417,0.47624704241752625,0.5428571701049805,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شای","boundary":[0.4588235318660736,0.47862231731414795,0.5058823823928833,0.5011876225471497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5411764979362488,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4538235318660736,0.47162231731414794,0.5478571701049805,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6591448783874512},{"x":0.610084056854248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.610084056854248,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5529412031173706,0.6591448783874512,0.610084056854248,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6793349385261536},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیومرث","boundary":[0.46722689270973206,0.6579572558403015,0.5428571701049805,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6781472563743591},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهبازی","boundary":[0.38991597294807434,0.6579572558403015,0.4588235318660736,0.6781472563743591]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6579572558403015},{"x":0.610084056854248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.610084056854248,"y":0.6793349385261536},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38491597294807434,0.6509572558403015,0.615084056854248,0.6863349385261536],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5731092691421509,"y":0.815914511680603},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5394958257675171,0.8147268295288086,0.5714285969734192,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8147268295288086},{"x":0.529411792755127,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.507563054561615,0.8147268295288086,0.529411792755127,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8135392069816589},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8135392069816589},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8325415849685669},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4268907606601715,0.8135392069816589,0.4957983195781708,0.8325415849685669]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8337292075157166},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4218907606601715,0.8065392069816589,0.5764285969734192,0.8407292075157166],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/xObcqFJdmhYPyHZq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/wptUiRMmPlUEHICH.jpg","blurred":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/KqrsqcxnhgThsyxg.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00017928413413199562,0.9986724807354582,0.9990000987058582]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.756302535533905,0.16389548778533936,0.7831932902336121,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7478991746902466,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7277311086654663,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7277311086654663,0.1627078354358673,0.7478991746902466,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.16152018308639526},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7193277478218079,"y":0.17933492362499237},{"x":0.658823549747467,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6605042219161987,0.16152018308639526,0.7193277478218079,0.17933492362499237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.16152018308639526},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18171021342277527},{"x":0.658823549747467,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6555042219161987,0.15452018308639526,0.7881932902336121,0.18871021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5495798587799072,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5495798587799072,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5378151535987854,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"نو","boundary":[0.5378151535987854,0.15795724093914032,0.5495798587799072,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5361344814300537,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5361344814300537,"y":0.17339667677879333},{"x":0.534453809261322,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.15795724093914032,0.5361344814300537,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5327731370925903,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5327731370925903,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.5260504484176636,0.15795724093914032,0.5327731370925903,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5226891040802002,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5226891040802002,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5092437267303467,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5092437267303467,0.15795724093914032,0.5226891040802002,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.15795724093914032},{"x":0.507563054561615,"y":0.15795724093914032},{"x":0.507563054561615,"y":0.17339667677879333},{"x":0.48571428656578064,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.48571428656578064,0.15795724093914032,0.507563054561615,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.15795724093914032},{"x":0.48067227005958557,"y":0.15795724093914032},{"x":0.48067227005958557,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4722689092159271,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"برف","boundary":[0.4722689092159271,0.15795724093914032,0.48067227005958557,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.15795724093914032},{"x":0.47058823704719543,"y":0.15795724093914032},{"x":0.47058823704719543,"y":0.17339667677879333},{"x":0.46890756487846375,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.15795724093914032,0.47058823704719543,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.15795724093914032},{"x":0.46722689270973206,"y":0.15795724093914032},{"x":0.46722689270973206,"y":0.17339667677879333},{"x":0.45210084319114685,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.45210084319114685,0.15795724093914032,0.46722689270973206,0.17339667677879333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5495798587799072,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5495798587799072,"y":0.17339667677879333},{"x":0.45210084319114685,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.5299999713897705,"boundary":[0.44710084319114685,0.1509572409391403,0.5545798587799072,0.18039667677879334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.16389548778533936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.16389548778533936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.17577196657657623},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.21680672466754913,0.16389548778533936,0.2571428716182709,0.17577196657657623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.16389548778533936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.16389548778533936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.17577196657657623},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.15689548778533935,0.2621428716182709,0.18277196657657624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.16152018308639526},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1627078354358673},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1923990547657013},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.21344538033008575,0.16152018308639526,0.25882354378700256,0.1923990547657013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.16152018308639526},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1627078354358673},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1923990547657013},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.20844538033008575,0.15452018308639526,0.26382354378700257,0.1993990547657013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۸۵","boundary":[0.7126050591468811,0.18052256107330322,0.7462185025215149,0.1900237500667572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.17352256107330322,0.7512185025215149,0.1970237500667572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.18052256107330322},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18052256107330322},{"x":0.24537815153598785,"y":0.1900237500667572},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.23193277418613434,0.18052256107330322,0.24537815153598785,0.1900237500667572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.18052256107330322},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18052256107330322},{"x":0.24537815153598785,"y":0.1900237500667572},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.17352256107330322,0.25037815153598786,0.1970237500667572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"مازندر","boundary":[0.4453781545162201,0.22802850604057312,0.5462185144424438,0.2529691159725189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.4403781545162201,0.22102850604057311,0.5512185144424439,0.2599691159725189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.2731591463088989},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2731591463088989},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2874109148979187},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Industrial","boundary":[0.33781513571739197,0.2731591463088989,0.40168067812919617,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2874109148979187},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Organization","boundary":[0.40672269463539124,0.2731591463088989,0.4907563030719757,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Theory","boundary":[0.5025210380554199,0.2731591463088989,0.5462185144424438,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5495798587799072,0.2731591463088989,0.5747899413108826,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2874109148979187},{"x":0.578151285648346,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Applications","boundary":[0.578151285648346,0.2731591463088989,0.6621848940849304,0.2874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2874109148979187},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.33281513571739196,0.2661591463088989,0.6671848940849304,0.2944109148979187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Oz","boundary":[0.4773109257221222,0.28859856724739075,0.4924369752407074,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5210084319114685,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5210084319114685,"y":0.30166271328926086},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Shy","boundary":[0.49915966391563416,0.2897862195968628,0.5210084319114685,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4756302535533905,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4756302535533905,"y":0.31353920698165894},{"x":0.44873949885368347,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MIT","boundary":[0.44873949885368347,0.30403801798820496,0.4756302535533905,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5109243988990784,"y":0.31353920698165894},{"x":0.48067227005958557,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Press","boundary":[0.48067227005958557,0.30403801798820496,0.5109243988990784,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5142857432365417,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5142857432365417,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5126050710678101,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5126050710678101,0.30403801798820496,0.5142857432365417,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5478991866111755,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5478991866111755,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5226891040802002,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1995","boundary":[0.5226891040802002,0.30403801798820496,0.5478991866111755,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0.7200000286102295},{"languageCode":"en","confidence":0.2800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3147268295288086},{"x":0.44873949885368347,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44542017102241516,0.28159856724739074,0.5528991866111755,0.3217268295288086],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3230403661727905},{"x":0.605042040348053,"y":0.3230403661727905},{"x":0.605042040348053,"y":0.33847981691360474},{"x":0.561344563961029,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.561344563961029,0.3230403661727905,0.605042040348053,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5159664154052734,0.3230403661727905,0.5546218752861023,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5126050710678101,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5092437267303467,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5092437267303467,0.3230403661727905,0.5126050710678101,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5042017102241516,"y":0.33847981691360474},{"x":0.47058823704719543,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.47058823704719543,0.3230403661727905,0.5042017102241516,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4638655483722687,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4571428596973419,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.3230403661727905,0.4638655483722687,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4470588266849518,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3966386616230011,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.3966386616230011,0.3230403661727905,0.4470588266849518,0.33847981691360474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3230403661727905},{"x":0.605042040348053,"y":0.3230403661727905},{"x":0.605042040348053,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3966386616230011,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3916386616230011,0.3160403661727905,0.610042040348053,0.34547981691360474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3456057012081146},{"x":0.534453809261322,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35866984724998474},{"x":0.507563054561615,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.5058823823928833,0.3456057012081146,0.5361344814300537,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5008403658866882,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4907563030719757,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4907563030719757,0.3456057012081146,0.5008403658866882,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3456057012081146},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3456057012081146},{"x":0.48403361439704895,"y":0.35866984724998474},{"x":0.462184876203537,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شای","boundary":[0.462184876203537,0.3456057012081146,0.48403361439704895,0.35866984724998474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3456057012081146},{"x":0.534453809261322,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3574821949005127},{"x":0.462184876203537,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.457184876203537,0.3386057012081146,0.5411344814300537,0.3644821949005127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.38361045718193054},{"x":0.561344563961029,"y":0.38361045718193054},{"x":0.561344563961029,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5310924649238586,0.38361045718193054,0.561344563961029,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3954869210720062},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیومرث","boundary":[0.48235294222831726,0.38361045718193054,0.5243697762489319,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4756302535533905,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3954869210720062},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهبازی","boundary":[0.43697479367256165,0.38361045718193054,0.4756302535533905,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4168646037578583},{"x":0.75126051902771,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ویراسته","boundary":[0.75126051902771,0.4049881100654602,0.7848739624023438,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.7193277478218079,0.4049881100654602,0.7445378303527832,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4168646037578583},{"x":0.680672287940979,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طاهری","boundary":[0.680672287940979,0.4049881100654602,0.7126050591468811,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.7680672407150269,0.4168646037578583,0.7848739624023438,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7428571581840515,0.4168646037578583,0.7613445520401001,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.4168646037578583,0.7411764860153198,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناهید","boundary":[0.7092437148094177,0.4168646037578583,0.7310924530029297,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوادی","boundary":[0.6722689270973206,0.4168646037578583,0.7042016983032227,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6705882549285889,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فر","boundary":[0.6621848940849304,0.4168646037578583,0.6705882549285889,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7613445520401001,0.4299287497997284,0.7848739624023438,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7579832077026367,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.7378151416778564,0.4299287497997284,0.7579832077026367,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7327731251716614,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.4299287497997284,0.7361344695091248,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7277311086654663,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.6974790096282959,0.4299287497997284,0.7277311086654663,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رژدام","boundary":[0.6672269105911255,0.4299287497997284,0.6924369931221008,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6638655662536621,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6638655662536621,0.4299287497997284,0.6655462384223938,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44418051838874817},{"x":0.63193279504776,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نازلين","boundary":[0.63193279504776,0.4299287497997284,0.6571428775787354,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6252101063728333,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5882353186607361,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسروی","boundary":[0.5882353186607361,0.4299287497997284,0.6252101063728333,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7613445520401001,0.44418051838874817,0.7848739624023438,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7394958138465881,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7394958138465881,0.44418051838874817,0.7546218633651733,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.44418051838874817,0.7361344695091248,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.7058823704719543,0.4429928660392761,0.7277311086654663,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7008403539657593,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7008403539657593,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عابدینی","boundary":[0.6655462384223938,0.4429928660392761,0.7008403539657593,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7411764860153198,0.45605701208114624,0.7848739624023438,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7394958138465881,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.45605701208114624,0.7394958138465881,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.7109243869781494,0.45605701208114624,0.7310924530029297,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسینی","boundary":[0.6739495992660522,0.45605701208114624,0.7058823704719543,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.6638655662536621,0.45605701208114624,0.6722689270973206,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.470308780670166},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7630252242088318,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7630252242088318,0.470308780670166,0.7831932902336121,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.46912112832069397},{"x":0.756302535533905,"y":0.470308780670166},{"x":0.756302535533905,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7411764860153198,0.46912112832069397,0.756302535533905,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.46912112832069397,0.7344537973403931,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7630252242088318,0.4821852743625641,0.7848739624023438,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.48099762201309204},{"x":0.756302535533905,"y":0.4821852743625641},{"x":0.756302535533905,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7411764860153198,0.48099762201309204,0.756302535533905,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.7109243869781494,0.48099762201309204,0.7344537973403931,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7596638798713684,0.49643704295158386,0.7831932902336121,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7529411911964417,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7361344695091248,0.49643704295158386,0.7529411911964417,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.521377682685852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7613445520401001,0.5071259140968323,0.7848739624023438,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5071259140968323},{"x":0.756302535533905,"y":0.5071259140968323},{"x":0.756302535533905,"y":0.521377682685852},{"x":0.75126051902771,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.75126051902771,0.5071259140968323,0.756302535533905,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.521377682685852},{"x":0.7142857313156128,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7142857313156128,0.5071259140968323,0.7462185025215149,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7109243869781494,"y":0.521377682685852},{"x":0.707563042640686,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.5071259140968323,0.7109243869781494,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7008403539657593,"y":0.521377682685852},{"x":0.6857143044471741,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترام","boundary":[0.6857143044471741,0.5071259140968323,0.7008403539657593,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6840336322784424,"y":0.521377682685852},{"x":0.6638655662536621,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.6638655662536621,0.5071259140968323,0.6840336322784424,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.521377682685852},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5308788418769836},{"x":0.75126051902771,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۰۰۰۰","boundary":[0.75126051902771,0.521377682685852,0.7815126180648804,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.521377682685852},{"x":0.7462185025215149,"y":0.521377682685852},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7210084199905396,0.521377682685852,0.7462185025215149,0.5320665240287781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5320665240287781},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43197479367256164,0.37661045718193054,0.7898739624023438,0.5390665240287781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5522565245628357},{"x":0.729411780834198,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.729411780834198,0.5380047559738159,0.7546218633651733,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6857143044471741,0.5380047559738159,0.7243697643280029,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6504201889038086,0.5380047559738159,0.6789916157722473,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6453781723976135,0.5380047559738159,0.6487395167350769,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6117647290229797,0.5380047559738159,0.6386554837226868,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5380047559738159},{"x":0.605042040348053,"y":0.5380047559738159},{"x":0.605042040348053,"y":0.5522565245628357},{"x":0.578151285648346,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.578151285648346,0.5380047559738159,0.605042040348053,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.5380047559738159,0.5747899413108826,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5445378422737122,0.5380047559738159,0.5663865804672241,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5277311205863953,0.5380047559738159,0.5462185144424438,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.4957983195781708,0.5380047559738159,0.5193277597427368,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5380047559738159},{"x":0.489075630903244,"y":0.5380047559738159},{"x":0.489075630903244,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.4638655483722687,0.5380047559738159,0.489075630903244,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4605042040348053,0.5380047559738159,0.4638655483722687,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5380047559738159},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5380047559738159},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.4302521049976349,0.5380047559738159,0.45378151535987854,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.3983193337917328,0.5380047559738159,0.4252100884914398,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5522565245628357},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39159664511680603,0.5380047559738159,0.3949579894542694,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5380047559738159},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5380047559738159},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.3680672347545624,0.5380047559738159,0.38655462861061096,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3630252182483673,0.5380047559738159,0.3663865625858307,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5380047559738159},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5380047559738159},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.3042016923427582,0.5380047559738159,0.35630252957344055,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.5380047559738159,0.3025210201740265,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5380047559738159},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5380047559738159},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.24369747936725616,0.5380047559738159,0.29411765933036804,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.7478991746902466,0.5522565245628357,0.7714285850524902,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5665082931518555},{"x":0.707563042640686,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.707563042640686,0.5522565245628357,0.7428571581840515,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5522565245628357},{"x":0.702521026134491,"y":0.5522565245628357},{"x":0.702521026134491,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.5522565245628357,0.702521026134491,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6571428775787354,0.5522565245628357,0.6941176652908325,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.6336134672164917,0.5522565245628357,0.6521008610725403,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5522565245628357,0.6285714507102966,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5949580073356628,0.5522565245628357,0.6201680898666382,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5714285969734192,0.5522565245628357,0.5899159908294678,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5462185144424438,0.5522565245628357,0.5680672526359558,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.5522565245628357,0.5411764979362488,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5665082931518555},{"x":0.507563054561615,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.507563054561615,0.5522565245628357,0.5327731370925903,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5665082931518555},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خالد","boundary":[0.48403361439704895,0.5522565245628357,0.5025210380554199,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5665082931518555},{"x":0.440336138010025,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامبولی","boundary":[0.440336138010025,0.5522565245628357,0.4789915978908539,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5665082931518555},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43361344933509827,0.5522565245628357,0.43697479367256165,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبش","boundary":[0.4117647111415863,0.5522565245628357,0.4285714328289032,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5522565245628357},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5522565245628357},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.3798319399356842,0.5522565245628357,0.40672269463539124,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5665082931518555},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.35966387391090393,0.5522565245628357,0.3764705955982208,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5522565245628357},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5522565245628357},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5665082931518555},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35630252957344055,0.5522565245628357,0.35966387391090393,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5665082931518555},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.32605043053627014,0.5522565245628357,0.3512605130672455,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5665082931518555},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.31092438101768494,0.5522565245628357,0.3193277418613434,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5522565245628357},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5522565245628357},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5665082931518555},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30756303668022156,0.5522565245628357,0.30924370884895325,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.2857142984867096,0.5522565245628357,0.3025210201740265,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2823529541492462,0.5522565245628357,0.2840336263179779,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5522565245628357},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5665082931518555},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۸۷۲۵۹۵۴","boundary":[0.22689075767993927,0.5522565245628357,0.27563026547431946,0.5665082931518555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5665082931518555},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22189075767993927,0.5310047559738159,0.7764285850524902,0.5735082931518555],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5724465847015381},{"x":0.756302535533905,"y":0.5736342072486877},{"x":0.756302535533905,"y":0.589073657989502},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7226890921592712,0.5724465847015381,0.756302535533905,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.680672287940979,0.5724465847015381,0.7159664034843445,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6722689270973206,0.5724465847015381,0.6773109436035156,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5878859758377075},{"x":0.556302547454834,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"www.bookiup.ir","boundary":[0.556302547454834,0.5724465847015381,0.6655462384223938,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7697479128837585,0.5961995124816895,0.7848739624023438,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7411764860153198,0.5961995124816895,0.7630252242088318,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7176470756530762,0.5961995124816895,0.7361344695091248,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6924369931221008,0.5961995124816895,0.7126050591468811,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6705882549285889,0.5961995124816895,0.6857143044471741,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6218487620353699,0.5961995124816895,0.6655462384223938,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.5848739743232727,0.5950118899345398,0.6168067455291748,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5950118899345398},{"x":0.578151285648346,"y":0.5950118899345398},{"x":0.578151285648346,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5579832196235657,0.5950118899345398,0.578151285648346,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7529411911964417,0.6104512810707092,0.7831932902336121,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7243697643280029,0.6104512810707092,0.7495798468589783,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6957983374595642,0.6104512810707092,0.7142857313156128,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6840336322784424,0.6104512810707092,0.6907563209533691,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6223278045654297},{"x":0.653781533241272,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.653781533241272,0.6104512810707092,0.6789916157722473,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6151260733604431,0.6104512810707092,0.6487395167350769,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6104512810707092},{"x":0.610084056854248,"y":0.6104512810707092},{"x":0.610084056854248,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5932773351669312,0.6104512810707092,0.610084056854248,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5478991866111755,0.6104512810707092,0.5882353186607361,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5109243988990784,0.6104512810707092,0.5428571701049805,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.48571428656578064,0.6104512810707092,0.5058823823928833,0.6223278045654297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4823949587345123,0.5642589025497436,0.7898739624023438,0.6317031092643738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7361344695091248,0.6306413412094116,0.7747899293899536,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.6306413412094116,0.7361344695091248,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شای","boundary":[0.7126050591468811,0.6306413412094116,0.7277311086654663,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.6306413412094116,0.7092437148094177,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اوز","boundary":[0.6890756487846375,0.6306413412094116,0.7008403539657593,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.6306413412094116,0.6873949766159058,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۵۵-","boundary":[0.6504201889038086,0.6306413412094116,0.6789916157722473,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.6420168280601501,0.6306413412094116,0.6453781723976135,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.6306413412094116,0.6403361558914185,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.6425178050994873,0.7747899293899536,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.6425178050994873,0.7462185025215149,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7277311086654663,0.6425178050994873,0.7361344695091248,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6890756487846375,0.6425178050994873,0.7210084199905396,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.6425178050994873,0.6890756487846375,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6504201889038086,0.6425178050994873,0.6789916157722473,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6201680898666382,0.6425178050994873,0.6436975002288818,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6134454011917114,0.6425178050994873,0.6184874176979065,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5865546464920044,0.6425178050994873,0.6084033846855164,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.6425178050994873,0.5798319578170776,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.5327731370925903,0.6425178050994873,0.5714285969734192,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5310924649238586,0.6425178050994873,0.5327731370925903,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5176470875740051,0.6425178050994873,0.5260504484176636,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6543943285942078},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شای","boundary":[0.49915966391563416,0.6425178050994873,0.5126050710678101,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4907563030719757,0.6425178050994873,0.4941176474094391,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6425178050994873},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6425178050994873},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4588235318660736,0.6425178050994873,0.48571428656578064,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6425178050994873},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6425178050994873},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6543943285942078},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کیومرث","boundary":[0.42016807198524475,0.6425178050994873,0.45378151535987854,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6425178050994873},{"x":0.413445383310318,"y":0.6425178050994873},{"x":0.413445383310318,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شهبازی","boundary":[0.3848739564418793,0.6425178050994873,0.413445383310318,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.6425178050994873,0.3815126121044159,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7327731251716614,0.6543943285942078,0.7747899293899536,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7142857313156128,0.6543943285942078,0.7277311086654663,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.6543943285942078,0.7142857313156128,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6857143044471741,0.6543943285942078,0.7058823704719543,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6823529601097107,0.6543943285942078,0.6840336322784424,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6571428775787354,0.6543943285942078,0.6773109436035156,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6386554837226868,0.6543943285942078,0.6521008610725403,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5983193516731262,0.6543943285942078,0.6336134672164917,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.6543943285942078,0.5932773351669312,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.5630252361297607,0.6543943285942078,0.5848739743232727,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6543943285942078},{"x":0.561344563961029,"y":0.6543943285942078},{"x":0.561344563961029,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.6543943285942078,0.561344563961029,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.665083110332489},{"x":0.7747899293899536,"y":0.665083110332489},{"x":0.7747899293899536,"y":0.675771951675415},{"x":0.7327731251716614,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7327731251716614,0.665083110332489,0.7747899293899536,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.665083110332489},{"x":0.7277311086654663,"y":0.665083110332489},{"x":0.7277311086654663,"y":0.675771951675415},{"x":0.7042016983032227,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7042016983032227,0.665083110332489,0.7277311086654663,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.665083110332489},{"x":0.6991596817970276,"y":0.665083110332489},{"x":0.6991596817970276,"y":0.675771951675415},{"x":0.6974790096282959,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.665083110332489,0.6991596817970276,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.665083110332489},{"x":0.6924369931221008,"y":0.665083110332489},{"x":0.6924369931221008,"y":0.675771951675415},{"x":0.6655462384223938,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوازده","boundary":[0.6655462384223938,0.665083110332489,0.6924369931221008,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.665083110332489},{"x":0.6638655662536621,"y":0.665083110332489},{"x":0.6638655662536621,"y":0.675771951675415},{"x":0.6621848940849304,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6621848940849304,0.665083110332489,0.6638655662536621,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.665083110332489},{"x":0.6571428775787354,"y":0.665083110332489},{"x":0.6571428775787354,"y":0.675771951675415},{"x":0.6403361558914185,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵۳۶","boundary":[0.6403361558914185,0.665083110332489,0.6571428775787354,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.665083110332489},{"x":0.6352941393852234,"y":0.665083110332489},{"x":0.6352941393852234,"y":0.675771951675415},{"x":0.6235294342041016,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6235294342041016,0.665083110332489,0.6352941393852234,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.665083110332489},{"x":0.6218487620353699,"y":0.665083110332489},{"x":0.6218487620353699,"y":0.675771951675415},{"x":0.6168067455291748,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6168067455291748,0.665083110332489,0.6218487620353699,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.665083110332489},{"x":0.6117647290229797,"y":0.665083110332489},{"x":0.6117647290229797,"y":0.675771951675415},{"x":0.5882353186607361,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5882353186607361,0.665083110332489,0.6117647290229797,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.665083110332489},{"x":0.5865546464920044,"y":0.665083110332489},{"x":0.5865546464920044,"y":0.675771951675415},{"x":0.5848739743232727,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5848739743232727,0.665083110332489,0.5865546464920044,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.665083110332489},{"x":0.5798319578170776,"y":0.665083110332489},{"x":0.5798319578170776,"y":0.675771951675415},{"x":0.5579832196235657,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5579832196235657,0.665083110332489,0.5798319578170776,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.665083110332489},{"x":0.5546218752861023,"y":0.665083110332489},{"x":0.5546218752861023,"y":0.675771951675415},{"x":0.5512605309486389,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5512605309486389,0.665083110332489,0.5546218752861023,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.665083110332489},{"x":0.5462185144424438,"y":0.665083110332489},{"x":0.5462185144424438,"y":0.675771951675415},{"x":0.5210084319114685,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5210084319114685,0.665083110332489,0.5462185144424438,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.665083110332489},{"x":0.5210084319114685,"y":0.665083110332489},{"x":0.5210084319114685,"y":0.675771951675415},{"x":0.5176470875740051,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.665083110332489,0.5210084319114685,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7445378303527832,0.6769596338272095,0.7747899293899536,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.6769596338272095,0.7428571581840515,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7176470756530762,0.6769596338272095,0.7361344695091248,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6974790096282959,0.6769596338272095,0.7126050591468811,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.675771951675415},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6554622054100037,0.675771951675415,0.6924369931221008,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.675771951675415},{"x":0.6521008610725403,"y":0.675771951675415},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6487395167350769,0.675771951675415,0.6521008610725403,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.675771951675415},{"x":0.6436975002288818,"y":0.675771951675415},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۴۸۵.","boundary":[0.6201680898666382,0.675771951675415,0.6436975002288818,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.675771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.675771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.5882353186607361,0.675771951675415,0.6134454011917114,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.675771951675415},{"x":0.5865546464920044,"y":0.675771951675415},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5848739743232727,0.675771951675415,0.5865546464920044,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.675771951675415},{"x":0.578151285648346,"y":0.675771951675415},{"x":0.578151285648346,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۹","boundary":[0.5697479248046875,0.675771951675415,0.578151285648346,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.675771951675415},{"x":0.5680672526359558,"y":0.675771951675415},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.675771951675415,0.5680672526359558,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7579832077026367,0.6888360977172852,0.7747899293899536,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7495798468589783,0.6888360977172852,0.7529411911964417,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"8-1485-01-964-978","boundary":[0.6352941393852234,0.6876484751701355,0.7394958138465881,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7428571581840515,0.7007125616073608,0.7747899293899536,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7114014029502869},{"x":0.707563042640686,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.707563042640686,0.7007125616073608,0.7378151416778564,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6823529601097107,0.7007125616073608,0.7058823704719543,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.7007125616073608,0.6789916157722473,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6605042219161987,0.7007125616073608,0.6705882549285889,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7394958138465881,0.7114014029502869,0.7747899293899536,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7114014029502869,0.7394958138465881,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7092437148094177,0.7114014029502869,0.7310924530029297,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6857143044471741,0.7102137804031372,0.7058823704719543,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7102137804031372},{"x":0.680672287940979,"y":0.7102137804031372},{"x":0.680672287940979,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.7102137804031372,0.680672287940979,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7090261578559875},{"x":0.778151273727417,"y":0.7114014029502869},{"x":0.778151273727417,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".Industrial","boundary":[0.3512605130672455,0.7090261578559875,0.778151273727417,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7102137804031372},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7102137804031372},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7197149395942688},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"organization","boundary":[0.41680672764778137,0.7102137804031372,0.48571428656578064,0.7197149395942688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6306413412094116},{"x":0.778151273727417,"y":0.6318289637565613},{"x":0.778151273727417,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3462605130672455,0.6236413412094116,0.783151273727417,0.7279026217460632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7197149395942688},{"x":0.489075630903244,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.489075630903244,0.7102137804031372,0.4924369752407074,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"theory","boundary":[0.4957983195781708,0.7102137804031372,0.5310924649238586,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7102137804031372},{"x":0.556302547454834,"y":0.7102137804031372},{"x":0.556302547454834,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.5361344814300537,0.7102137804031372,0.556302547454834,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7209026217460632},{"x":0.561344563961029,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"applications","boundary":[0.561344563961029,0.7102137804031372,0.6302521228790283,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6302521228790283,0.7102137804031372,0.6336134672164917,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"c1995","boundary":[0.6386554837226868,0.7102137804031372,0.6689075827598572,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7394958138465881,0.7220902442932129,0.7747899293899536,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7232779264450073,0.7378151416778564,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7142857313156128,0.7232779264450073,0.7310924530029297,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6957983374595642,0.7232779264450073,0.7126050591468811,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7378151416778564,0.7339667677879333,0.7747899293899536,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7339667677879333,0.7378151416778564,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6991596817970276,0.7339667677879333,0.7310924530029297,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7747899293899536,"y":0.754156768321991},{"x":0.7394958138465881,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7394958138465881,0.7446556091308594,0.7747899293899536,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7378151416778564,"y":0.754156768321991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7446556091308594,0.7378151416778564,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7310924530029297,"y":0.754156768321991},{"x":0.7142857313156128,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7142857313156128,0.7446556091308594,0.7310924530029297,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7126050591468811,"y":0.754156768321991},{"x":0.7092437148094177,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.7446556091308594,0.7126050591468811,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.7565320730209351,0.7747899293899536,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.7565320730209351,0.7445378303527832,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.707563042640686,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.707563042640686,0.7565320730209351,0.7361344695091248,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7553443908691406},{"x":0.702521026134491,"y":0.7565320730209351},{"x":0.702521026134491,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6756302714347839,0.7553443908691406,0.702521026134491,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6672269105911255,0.7553443908691406,0.6705882549285889,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6453781723976135,0.7553443908691406,0.6689075827598572,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6084033846855164,0.7553443908691406,0.6403361558914185,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6016806960105896,0.7553443908691406,0.6033613681793213,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.7684085369110107,0.7747899293899536,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.7684085369110107,0.7445378303527832,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7790973782539368},{"x":0.707563042640686,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.707563042640686,0.7672209143638611,0.7361344695091248,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7672209143638611},{"x":0.702521026134491,"y":0.7684085369110107},{"x":0.702521026134491,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6756302714347839,0.7672209143638611,0.702521026134491,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7885985970497131},{"x":0.75126051902771,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7790973782539368,0.7747899293899536,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7210084199905396,0.7790973782539368,0.7462185025215149,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7790973782539368,0.7193277478218079,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهبازی","boundary":[0.6857143044471741,0.7790973782539368,0.7126050591468811,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7790973782539368},{"x":0.680672287940979,"y":0.7790973782539368},{"x":0.680672287940979,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.7790973782539368,0.680672287940979,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیومرث","boundary":[0.6403361558914185,0.7790973782539368,0.6739495992660522,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6369748115539551,0.7790973782539368,0.6386554837226868,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۴","boundary":[0.6016806960105896,0.7790973782539368,0.6302521228790283,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7992874383926392},{"x":0.75126051902771,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7885985970497131,0.7747899293899536,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7885985970497131,0.7462185025215149,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7885985970497131,0.7210084199905396,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6941176652908325,0.7885985970497131,0.7126050591468811,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6739495992660522,0.7885985970497131,0.6890756487846375,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6302521228790283,0.7885985970497131,0.6689075827598572,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7613445520401001,0.8004750609397888,0.7747899293899536,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7445378303527832,0.8004750609397888,0.7596638798713684,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7126050591468811,0.8004750609397888,0.7344537973403931,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.8004750609397888,0.7126050591468811,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7992874383926392},{"x":0.702521026134491,"y":0.8004750609397888},{"x":0.702521026134491,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.6840336322784424,0.7992874383926392,0.702521026134491,0.8111639022827148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8123515248298645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.484075630903244,0.7032137804031372,0.7797899293899536,0.8193515248298645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6739495992660522,0.7992874383926392,0.6773109436035156,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"س","boundary":[0.6672269105911255,0.7992874383926392,0.6705882549285889,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7992874383926392},{"x":0.658823549747467,"y":0.7992874383926392},{"x":0.658823549747467,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.6504201889038086,0.7992874383926392,0.658823549747467,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6386554837226868,0.7992874383926392,0.6420168280601501,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۳۲۶","boundary":[0.6168067455291748,0.7992874383926392,0.6352941393852234,0.8111639022827148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.6118067455291748,0.7922874383926392,0.6823109436035156,0.8181639022827148],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"HD","boundary":[0.5899159908294678,0.7992874383926392,0.6067227125167847,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7630252242088318,0.8135392069816589,0.7747899293899536,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7411764860153198,0.8135392069816589,0.7596638798713684,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7176470756530762,0.8135392069816589,0.7361344695091248,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.8123515248298645,0.7109243869781494,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8123515248298645},{"x":0.702521026134491,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۳۸/۷","boundary":[0.6773109436035156,0.8123515248298645,0.702521026134491,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8337292075157166},{"x":0.75126051902771,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.75126051902771,0.8230403661727905,0.7747899293899536,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7445378303527832,"y":0.824228048324585},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8337292075157166},{"x":0.702521026134491,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.702521026134491,0.8230403661727905,0.7445378303527832,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6873949766159058,0.8230403661727905,0.6974790096282959,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8325415849685669},{"x":0.680672287940979,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680672287940979,0.8230403661727905,0.6840336322784424,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۷۵۴۷۵۵","boundary":[0.6336134672164917,0.8230403661727905,0.6739495992660522,0.8337292075157166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7747899293899536,"y":0.834916889667511},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5849159908294678,0.7922874383926392,0.7797899293899536,0.841916889667511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6152018904685974},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"171051640029100111111","boundary":[0.23529411852359772,0.6068883538246155,0.3764705955982208,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6152018904685974},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.5998883538246155,0.38147059559822083,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6306413412094116},{"x":0.610084056854248,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shy","boundary":[0.5882353186607361,0.6318289637565613,0.610084056854248,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6117647290229797,0.6306413412094116,0.6134454011917114,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Oz","boundary":[0.6184874176979065,0.6306413412094116,0.6352941393852234,0.6401425004005432]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5832353186607361,0.6248289637565613,0.6402941393852234,0.6471425004005432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7790973782539368},{"x":0.561344563961029,"y":0.7790973782539368},{"x":0.561344563961029,"y":0.7874109148979187},{"x":0.561344563961029,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.7790973782539368,0.561344563961029,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7802850604057312},{"x":0.556302547454834,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.529411792755127,0.7814726829528809,0.556302547454834,0.7885985970497131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7814726829528809},{"x":0.561344563961029,"y":0.7790973782539368},{"x":0.561344563961029,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.524411792755127,0.7744726829528809,0.5663445639610291,0.7955985970497131],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/opydVyumwqPMeNVa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/rojqdxfOngJJTckz.jpg","blurred":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/wwWqZQGgxKMEaXgB.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004124708957030993,0.0003823974203327206,0.9986046889168876,0.9990494665714454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6000000238418579,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5747899413108826,0.3277909755706787,0.6000000238418579,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5764706134796143,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5579832196235657,0.32897862792015076,0.5764706134796143,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.32897862792015076},{"x":0.556302547454834,"y":0.3277909755706787},{"x":0.556302547454834,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.5159664154052734,0.32897862792015076,0.556302547454834,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5126050710678101,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4789915978908539,0.32897862792015076,0.5142857432365417,0.3444180488586426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6000000238418579,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4739915978908539,0.32197862792015075,0.6050000238418579,0.35023039650917054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5025210380554199,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5025210380554199,0.3824228048324585,0.5747899413108826,0.40617576241493225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5025210380554199,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4975210380554199,0.3754228048324585,0.5797899413108826,0.41317576241493226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8235294222831726,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7949579954147339,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7949579954147339,0.4429928660392761,0.8235294222831726,0.45605701208114624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8235294222831726,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7949579954147339,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7899579954147339,0.4359928660392761,0.8285294222831726,0.46305701208114625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2840336263179779,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.2504201829433441,0.4394299387931824,0.2840336263179779,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2840336263179779,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.43242993879318237,0.2890336263179779,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2857142984867096,"y":0.49643704295158386},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.26050421595573425,0.4821852743625641,0.2857142984867096,0.49643704295158386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2857142984867096,"y":0.49643704295158386},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.25550421595573425,0.4751852743625641,0.2907142984867096,0.5034370429515839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8218487501144409,"y":0.47862231731414795},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7714285850524902,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7697479128837585,0.48099762201309204,0.8235294222831726,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.7277311086654663,0.48337292671203613,0.7663865685462952,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.49881234765052795},{"x":0.8235294222831726,"y":0.49881234765052795},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7697479128837585,0.49881234765052795,0.8235294222831726,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.7327731251716614,0.5,0.7647058963775635,0.5178147554397583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7310924530029297,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7227311086654663,0.47399762201309203,0.8302100944519043,0.5224394507408142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.27899160981178284,0.5011876225471497,0.2840336263179779,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.27399160981178283,0.49418762254714965,0.2890336263179779,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5320665240287781},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5320665240287781},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"۱","boundary":[0.8184874057769775,0.5320665240287781,0.8218487501144409,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5320665240287781},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5320665240287781},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.8134874057769775,0.5250665240287781,0.8268487501144409,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5415676832199097},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷","boundary":[0.27731093764305115,0.5344418287277222,0.2840336263179779,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5415676832199097},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.27231093764305114,0.5274418287277222,0.2890336263179779,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5629453659057617},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱.۱","boundary":[0.8033613562583923,0.5534442067146301,0.8201680779457092,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5629453659057617},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7983613562583923,0.5464442067146301,0.8251680779457092,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5617577433586121},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷","boundary":[0.27731093764305115,0.5546318292617798,0.2840336263179779,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5617577433586121},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.27231093764305114,0.5476318292617798,0.2890336263179779,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.559382438659668},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5665082931518555},{"x":0.75126051902771,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.75126051902771,0.559382438659668,0.7831932902336121,0.5665082931518555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.559382438659668},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5665082931518555},{"x":0.75126051902771,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.74626051902771,0.552382438659668,0.7881932902336121,0.5735082931518555],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5451306700706482},{"x":0.756302535533905,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.756302535533905,0.5332541465759277,0.7949579954147339,0.5451306700706482]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5451306700706482},{"x":0.756302535533905,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.751302535533905,0.5262541465759277,0.7999579954147339,0.5521306700706482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7361344695091248,"y":0.551068902015686},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6957983374595642,0.5522565245628357,0.7361344695091248,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6453781723976135,0.5546318292617798,0.6873949766159058,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.8033613562583923,0.5724465847015381,0.8218487501144409,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.7546218633651733,0.5724465847015381,0.7831932902336121,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7411764860153198,0.5736342072486877,0.7462185025215149,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6957983374595642,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6957983374595642,0.5736342072486877,0.7344537973403931,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6092636585235596},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.8016806840896606,0.5938242077827454,0.8218487501144409,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7428571581840515,0.5938242077827454,0.7815126180648804,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6907563209533691,0.5938242077827454,0.7327731251716614,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.5938242077827454,0.6840336322784424,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.6336134672164917,0.5938242077827454,0.6722689270973206,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6134454011917114,0.5938242077827454,0.6285714507102966,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5798319578170776,0.5938242077827454,0.6084033846855164,0.6092636585235596]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5731512856483459,0.5452565245628357,0.8268487501144409,0.6150760359764099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5855106711387634},{"x":0.267226904630661,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱","boundary":[0.267226904630661,0.5736342072486877,0.2857142984867096,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6045130491256714},{"x":0.267226904630661,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.267226904630661,0.5926365852355957,0.2823529541492462,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6045130491256714},{"x":0.267226904630661,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2605462324619293,0.5666342072486877,0.2907142984867096,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.6128265857696533},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6104512810707092},{"x":0.826890766620636,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.8016806840896606,0.6128265857696533,0.826890766620636,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.75126051902771,0.6163895726203918,0.7848739624023438,0.6306413412094116]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6104512810707092},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.74626051902771,0.6093895726203918,0.8302100944519043,0.6352660365104675],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6235154271125793},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴","boundary":[0.267226904630661,0.6140142679214478,0.2840336263179779,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6235154271125793},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.6070142679214477,0.2890336263179779,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6769596338272095},{"x":0.75126051902771,"y":0.6769596338272095},{"x":0.75126051902771,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7159664034843445,0.6769596338272095,0.75126051902771,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.7008403539657593,0.6769596338272095,0.7042016983032227,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6420168280601501,0.6769596338272095,0.6890756487846375,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.6000000238418579,0.6769596338272095,0.6336134672164917,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5882353186607361,0.6769596338272095,0.5949580073356628,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.675771951675415},{"x":0.5815126299858093,"y":0.675771951675415},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5411764979362488,0.675771951675415,0.5815126299858093,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.675771951675415},{"x":0.5310924649238586,"y":0.675771951675415},{"x":0.5310924649238586,"y":0.694774329662323},{"x":0.5008403658866882,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازی","boundary":[0.5008403658866882,0.675771951675415,0.5310924649238586,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.675771951675415},{"x":0.4907563030719757,"y":0.675771951675415},{"x":0.4907563030719757,"y":0.694774329662323},{"x":0.48235294222831726,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.675771951675415,0.4907563030719757,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.675771951675415},{"x":0.4756302535533905,"y":0.675771951675415},{"x":0.4756302535533905,"y":0.694774329662323},{"x":0.4268907606601715,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.4268907606601715,0.675771951675415,0.4756302535533905,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.675771951675415},{"x":0.41680672764778137,"y":0.675771951675415},{"x":0.41680672764778137,"y":0.694774329662323},{"x":0.3932773172855377,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرد","boundary":[0.3932773172855377,0.675771951675415,0.41680672764778137,0.694774329662323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.675771951675415},{"x":0.75126051902771,"y":0.6769596338272095},{"x":0.75126051902771,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3882773172855377,0.668771951675415,0.75626051902771,0.7041496343612671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.2689075767993927,0.7292161583900452,0.2840336263179779,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2639075767993927,0.7222161583900452,0.2890336263179779,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7268408536911011},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7268408536911011},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8168067336082458,0.7268408536911011,0.8235294222831726,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.7529411911964417,0.7268408536911011,0.7932773232460022,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.7243697643280029,0.7268408536911011,0.7445378303527832,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7008403539657593,0.7268408536911011,0.7142857313156128,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6571428775787354,0.7268408536911011,0.6941176652908325,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازی","boundary":[0.6201680898666382,0.7268408536911011,0.6487395167350769,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7268408536911011},{"x":0.610084056854248,"y":0.7268408536911011},{"x":0.610084056854248,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5932773351669312,0.7268408536911011,0.610084056854248,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکارانه","boundary":[0.5361344814300537,0.7268408536911011,0.5915966629981995,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7636579275131226},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.8033613562583923,0.7494061589241028,0.8218487501144409,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازیهای","boundary":[0.7378151416778564,0.7494061589241028,0.7815126180648804,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7260504364967346,0.7494061589241028,0.7310924530029297,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6873949766159058,0.7494061589241028,0.7159664034843445,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عادی","boundary":[0.6470588445663452,0.7494061589241028,0.6789916157722473,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7268408536911011},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7268408536911011},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5311344814300537,0.7198408536911011,0.8285294222831726,0.7706579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7600950002670288},{"x":0.267226904630661,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.2655462324619293,0.7494061589241028,0.2857142984867096,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7600950002670288},{"x":0.267226904630661,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2605462324619293,0.7424061589241028,0.2907142984867096,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.786223292350769},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"سية","boundary":[0.5327731370925903,0.786223292350769,0.5445378422737122,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.786223292350769},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.779223292350769,0.5495378422737122,0.8003491468429565],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/ztBVyKsXnMIUaEGR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/NbVgDFugEdfVXgjV.jpg","blurred":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/mVEzTWKdJrfzSlpp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00027688723351775095,0.00013696887133523574,0.9987487465313503,0.9990438245175287]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.12351544201374054},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7092437148094177,0.1223277896642685,0.7378151416778564,0.13539192080497742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.12351544201374054},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7042437148094177,0.11532778966426849,0.7428151416778564,0.14239192080497742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.13182897865772247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.16974790394306183,0.1223277896642685,0.20336134731769562,0.13182897865772247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.13182897865772247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.11532778966426849,0.20836134731769562,0.13882897865772248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.1674584299325943},{"x":0.18151260912418365,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.18151260912418365,0.15795724093914032,0.19831933081150055,0.1674584299325943]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.1674584299325943},{"x":0.18151260912418365,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.1509572409391403,0.20331933081150055,0.1744584299325943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.17814727127552032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.17814727127552032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.18883609771728516},{"x":0.17983193695545197,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۵","boundary":[0.17983193695545197,0.17814727127552032,0.19831933081150055,0.18883609771728516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.17814727127552032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.17814727127552032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.18883609771728516},{"x":0.17983193695545197,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.17114727127552032,0.20331933081150055,0.19583609771728516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7378151416778564,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲۰۲","boundary":[0.7176470756530762,0.15439429879188538,0.7378151416778564,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6974790096282959,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6974790096282959,"y":0.1722090244293213},{"x":0.653781533241272,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازیهای","boundary":[0.653781533241272,0.15439429879188538,0.6974790096282959,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6453781723976135,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6403361558914185,0.15439429879188538,0.6453781723976135,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.15439429879188538},{"x":0.63193279504776,"y":0.15439429879188538},{"x":0.63193279504776,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6016806960105896,0.15439429879188538,0.63193279504776,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5966386795043945,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.5546218752861023,0.15439429879188538,0.5966386795043945,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5378151535987854,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5378151535987854,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5042017102241516,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درختی","boundary":[0.5042017102241516,0.15439429879188538,0.5378151535987854,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.15439429879188538},{"x":0.49747899174690247,"y":0.15439429879188538},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4907563030719757,0.15439429879188538,0.49747899174690247,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7159664034843445,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7159664034843445,0.17695961892604828,0.7361344695091248,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6957983374595642,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6957983374595642,"y":0.19121140241622925},{"x":0.653781533241272,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازیهای","boundary":[0.653781533241272,0.17814727127552032,0.6957983374595642,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6453781723976135,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6453781723976135,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6067227125167847,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکراری","boundary":[0.6067227125167847,0.17814727127552032,0.6453781723976135,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.7176470756530762,0.19714964926242828,0.7378151416778564,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2149643748998642},{"x":0.658823549747467,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.658823549747467,0.19714964926242828,0.6974790096282959,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6571428775787354,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2149643748998642},{"x":0.653781533241272,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.653781533241272,0.19714964926242828,0.6571428775787354,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6470588445663452,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2149643748998642},{"x":0.605042040348053,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازیهای","boundary":[0.605042040348053,0.19596199691295624,0.6470588445663452,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5966386795043945,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5966386795043945,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5915966629981995,0.19596199691295624,0.5966386795043945,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5815126299858093,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5327731370925903,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتهای","boundary":[0.5327731370925903,0.19596199691295624,0.5815126299858093,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5243697762489319,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5243697762489319,"y":0.21377672255039215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.48403361439704895,0.19596199691295624,0.5243697762489319,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.7176470756530762,0.2173396646976471,0.7378151416778564,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.6571428775787354,0.2173396646976471,0.6974790096282959,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23396675288677216},{"x":0.653781533241272,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.653781533241272,0.2173396646976471,0.6571428775787354,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23396675288677216},{"x":0.605042040348053,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بازیهای","boundary":[0.605042040348053,0.2173396646976471,0.6470588445663452,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5966386795043945,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5915966629981995,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5915966629981995,0.2173396646976471,0.5966386795043945,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2173396646976471},{"x":0.583193302154541,"y":0.2173396646976471},{"x":0.583193302154541,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5327731370925903,0.2173396646976471,0.583193302154541,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4907563030719757,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناقص","boundary":[0.4907563030719757,0.2173396646976471,0.5243697762489319,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶.۲","boundary":[0.7159664034843445,0.2375296950340271,0.7378151416778564,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.23990498483181},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6571428775787354,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6554622054100037,0.23990498483181,0.6991596817970276,0.2529691159725189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7378151416778564,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7378151416778564,"y":0.25415676832199097},{"x":0.48403361439704895,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47903361439704895,0.14739429879188537,0.7428151416778564,0.261156768321991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.19714964926242828},{"x":0.20000000298023224,"y":0.19714964926242828},{"x":0.20000000298023224,"y":0.20902612805366516},{"x":0.17983193695545197,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.17983193695545197,0.19714964926242828,0.20000000298023224,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.19714964926242828},{"x":0.20000000298023224,"y":0.19714964926242828},{"x":0.20000000298023224,"y":0.20902612805366516},{"x":0.17983193695545197,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.19014964926242828,0.20500000298023224,0.21602612805366517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.21852731704711914},{"x":0.19831933081150055,"y":0.21852731704711914},{"x":0.19831933081150055,"y":0.22921615839004517},{"x":0.18319328129291534,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.18319328129291534,0.21852731704711914,0.19831933081150055,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.21852731704711914},{"x":0.19831933081150055,"y":0.21852731704711914},{"x":0.19831933081150055,"y":0.22921615839004517},{"x":0.18319328129291534,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.21152731704711913,0.20331933081150055,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.23871733248233795},{"x":0.19663865864276886,"y":0.23871733248233795},{"x":0.19663865864276886,"y":0.24940617382526398},{"x":0.18319328129291534,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.18319328129291534,0.23871733248233795,0.19663865864276886,0.24940617382526398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.23871733248233795},{"x":0.19663865864276886,"y":0.23871733248233795},{"x":0.19663865864276886,"y":0.24940617382526398},{"x":0.18319328129291534,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.23171733248233795,0.20163865864276886,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷.۲","boundary":[0.7159664034843445,0.2577197253704071,0.7378151416778564,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6974790096282959,"y":0.275534451007843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.6621848940849304,0.26128265261650085,0.6974790096282959,0.275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6571848940849304,0.25428265261650085,0.7428151416778564,0.28015914630889893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.25890737771987915},{"x":0.20000000298023224,"y":0.25890737771987915},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2695961892604828},{"x":0.17983193695545197,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۲","boundary":[0.17983193695545197,0.25890737771987915,0.20000000298023224,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.25890737771987915},{"x":0.20000000298023224,"y":0.25890737771987915},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2695961892604828},{"x":0.17983193695545197,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.25190737771987914,0.20500000298023224,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3004750609397888},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3004750609397888},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3099762499332428},{"x":0.17983193695545197,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.17983193695545197,0.3004750609397888,0.20000000298023224,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3004750609397888},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3004750609397888},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3099762499332428},{"x":0.17983193695545197,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.2934750609397888,0.20500000298023224,0.3169762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3206650912761688},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3206650912761688},{"x":0.19831933081150055,"y":0.33135393261909485},{"x":0.17983193695545197,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.17983193695545197,0.3206650912761688,0.19831933081150055,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3206650912761688},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3206650912761688},{"x":0.19831933081150055,"y":0.33135393261909485},{"x":0.17983193695545197,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.3136650912761688,0.20331933081150055,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.7310924530029297,0.2980997562408447,0.7378151416778564,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2969121038913727},{"x":0.707563042640686,"y":0.2969121038913727},{"x":0.707563042640686,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6672269105911255,0.2969121038913727,0.707563042640686,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.2969121038913727,0.6621848940849304,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6151260733604431,0.2969121038913727,0.6487395167350769,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3147268295288086},{"x":0.578151285648346,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.578151285648346,0.2969121038913727,0.6067227125167847,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5764706134796143,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5714285969734192,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.2969121038913727,0.5764706134796143,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.2969121038913727,0.5647059082984924,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5512605309486389,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5142857432365417,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقاضا","boundary":[0.5142857432365417,0.2969121038913727,0.5512605309486389,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7176470756530762,0.31828978657722473,0.7394958138465881,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33372920751571655},{"x":0.658823549747467,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6571428775787354,0.3206650912761688,0.6974790096282959,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.3206650912761688,0.6521008610725403,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6084033846855164,0.32185274362564087,0.6386554837226868,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7176470756530762,0.34085512161254883,0.7378151416778564,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6974790096282959,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.6789916157722473,0.34085512161254883,0.6974790096282959,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6722689270973206,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6722689270973206,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقاضا","boundary":[0.6403361558914185,0.34085512161254883,0.6722689270973206,0.35866984724998474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7378151416778564,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5092857432365417,0.2899121038913727,0.7444958138465881,0.36566984724998475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6974790096282959,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37648457288742065},{"x":0.658823549747467,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.658823549747467,0.36104512214660645,0.6974790096282959,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37648457288742065},{"x":0.653781533241272,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.653781533241272,0.36104512214660645,0.6571428775787354,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6403361558914185,0.36104512214660645,0.6470588445663452,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6352941393852234,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6218487620353699,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.6218487620353699,0.36104512214660645,0.6352941393852234,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6151260733604431,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6151260733604431,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5815126299858093,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5815126299858093,0.36104512214660645,0.6151260733604431,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5445378422737122,0.36104512214660645,0.5747899413108826,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5445378422737122,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5394958257675171,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5394958257675171,0.36104512214660645,0.5445378422737122,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5226891040802002,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37648457288742065},{"x":0.46890756487846375,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مطلوبیت","boundary":[0.46890756487846375,0.36104512214660645,0.5226891040802002,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.36104512214660645},{"x":0.462184876203537,"y":0.36104512214660645},{"x":0.462184876203537,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4420168101787567,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شبه","boundary":[0.4420168101787567,0.36104512214660645,0.462184876203537,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.36104512214660645},{"x":0.43865546584129333,"y":0.36104512214660645},{"x":0.43865546584129333,"y":0.37648457288742065},{"x":0.40672269463539124,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.40672269463539124,0.36104512214660645,0.43865546584129333,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.7159664034843445,0.3800475001335144,0.7361344695091248,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6974790096282959,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6571428775787354,0.38123515248298645,0.6991596817970276,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3954869210720062},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.40172269463539123,0.35404512214660644,0.7411344695091248,0.40248692107200623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.35154393315315247},{"x":0.18319328129291534,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.18319328129291534,0.34085512161254883,0.19831933081150055,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.35154393315315247},{"x":0.18319328129291534,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.3338551216125488,0.20331933081150055,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۳.۳","boundary":[0.7159664034843445,0.36104512214660645,0.7378151416778564,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.35404512214660644,0.7428151416778564,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.36104512214660645},{"x":0.20000000298023224,"y":0.36104512214660645},{"x":0.20000000298023224,"y":0.37173396348953247},{"x":0.17983193695545197,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.17983193695545197,0.36104512214660645,0.20000000298023224,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.36104512214660645},{"x":0.20000000298023224,"y":0.36104512214660645},{"x":0.20000000298023224,"y":0.37173396348953247},{"x":0.17983193695545197,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.35404512214660644,0.20500000298023224,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.38123515248298645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.38123515248298645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3919239938259125},{"x":0.18151260912418365,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.18151260912418365,0.38123515248298645,0.19831933081150055,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.38123515248298645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.38123515248298645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3919239938259125},{"x":0.18151260912418365,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.37423515248298644,0.20331933081150055,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5663865804672241,0.4429928660392761,0.6016806960105896,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4429928660392761},{"x":0.556302547454834,"y":0.4429928660392761},{"x":0.556302547454834,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5495798587799072,0.4429928660392761,0.556302547454834,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5394958257675171,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4789915978908539,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختارها","boundary":[0.4789915978908539,0.4429928660392761,0.5394958257675171,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4429928660392761},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4429928660392761},{"x":0.47058823704719543,"y":0.46080759167671204},{"x":0.462184876203537,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.4429928660392761,0.47058823704719543,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4429928660392761},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4429928660392761},{"x":0.45546218752861023,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4084033668041229,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4084033668041229,0.4429928660392761,0.45546218752861023,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3983193337917328,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3680672347545624,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.3680672347545624,0.4429928660392761,0.3983193337917328,0.46080759167671204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3680672347545624,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3630672347545624,0.4359928660392761,0.6066806960105896,0.46780759167671204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7310924530029297,0.5047506093978882,0.7378151416778564,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6689075827598572,0.5047506093978882,0.7058823704719543,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.6336134672164917,0.5047506093978882,0.6638655662536621,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7378151416778564,"y":0.54038006067276},{"x":0.7176470756530762,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۱۰۴","boundary":[0.7176470756530762,0.5249406099319458,0.7378151416778564,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6957983374595642,"y":0.54038006067276},{"x":0.6705882549285889,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.6705882549285889,0.5261282920837402,0.6957983374595642,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6655462384223938,"y":0.54038006067276},{"x":0.6571428775787354,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نا","boundary":[0.6571428775787354,0.5261282920837402,0.6655462384223938,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5261282920837402},{"x":0.653781533241272,"y":0.5249406099319458},{"x":0.653781533241272,"y":0.54038006067276},{"x":0.6184874176979065,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فزاینده","boundary":[0.6184874176979065,0.5261282920837402,0.653781533241272,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5415676832199097},{"x":0.578151285648346,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.578151285648346,0.5261282920837402,0.6117647290229797,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5415676832199097},{"x":0.561344563961029,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.561344563961029,0.5261282920837402,0.5697479248046875,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5529412031173706,"y":0.54038006067276},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.5142857432365417,0.5261282920837402,0.5529412031173706,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7176470756530762,0.5451306700706482,0.7378151416778564,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.6705882549285889,0.5463182926177979,0.6991596817970276,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6504201889038086,0.5463182926177979,0.6672269105911255,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فزاینده","boundary":[0.6016806960105896,0.5463182926177979,0.6369748115539551,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.5596638917922974,0.5463182926177979,0.5932773351669312,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5428571701049805,0.5475059151649475,0.5512605309486389,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5617577433586121},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.49747899174690247,0.5475059151649475,0.5361344814300537,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.7159664034843445,0.5653206706047058,0.7378151416778564,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفاه","boundary":[0.6756302714347839,0.5653206706047058,0.6957983374595642,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6168067455291748,0.5653206706047058,0.6672269105911255,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.5653206706047058,0.6084033846855164,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5663865804672241,0.5653206706047058,0.5983193516731262,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5819477438926697},{"x":0.534453809261322,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.534453809261322,0.5653206706047058,0.5630252361297607,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5126050710678101,0.5653206706047058,0.5210084319114685,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5831353664398193},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.48403361439704895,0.5653206706047058,0.5126050710678101,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5653206706047058},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5653206706047058},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5831353664398193},{"x":0.440336138010025,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.440336138010025,0.5653206706047058,0.46890756487846375,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5831353664398193},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.40168067812919617,0.5653206706047058,0.4319327771663666,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.599762499332428},{"x":0.7176470756530762,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۴۰۴","boundary":[0.7159664034843445,0.5855106711387634,0.7361344695091248,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6571428775787354,0.5878859758377075,0.6991596817970276,0.6009501218795776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6009501218795776},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.5001259140968323,0.7428151416778564,0.6079501218795776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5688835978507996},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5035629272460938},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5035629272460938},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"کک","boundary":[0.17983193695545197,0.5688835978507996,0.20000000298023224,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5736342072486877},{"x":0.17983193695545197,"y":0.570071280002594},{"x":0.20000000298023224,"y":0.570071280002594},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.17983193695545197,0.5736342072486877,0.20000000298023224,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5961995124816895},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5926365852355957},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5926365852355957},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.17983193695545197,0.5961995124816895,0.20000000298023224,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6152018904685974},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6116389632225037},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6116389632225037},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.17983193695545197,0.6152018904685974,0.20000000298023224,0.6116389632225037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6152018904685974},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5035629272460938},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5035629272460938},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.5600000023841858,"boundary":[0.17483193695545196,0.6082018904685974,0.20500000298023224,0.5105629272460938],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.۴","boundary":[0.7159664034843445,0.6068883538246155,0.7378151416778564,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.6621848940849304,0.6104512810707092,0.6974790096282959,0.6235154271125793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6571848940849304,0.6034512810707092,0.7428151416778564,0.6281401224136353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.6484560370445251},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6484560370445251},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6567695736885071},{"x":0.18151260912418365,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۸۰","boundary":[0.18151260912418365,0.6484560370445251,0.19663865864276886,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.6484560370445251},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6484560370445251},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6567695736885071},{"x":0.18151260912418365,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.6414560370445251,0.20163865864276886,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱.۵","boundary":[0.7176470756530762,0.6686460971832275,0.7378151416778564,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.6616460971832275,0.7428151416778564,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.6698337197303772},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6698337197303772},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6793349385261536},{"x":0.18151260912418365,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.18151260912418365,0.6698337197303772,0.19663865864276886,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.6698337197303772},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6698337197303772},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6793349385261536},{"x":0.18151260912418365,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.6628337197303772,0.20163865864276886,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6900237798690796},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6900237798690796},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6983373165130615},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.17983193695545197,0.6900237798690796,0.19663865864276886,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6900237798690796},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6900237798690796},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6983373165130615},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.6830237798690796,0.20163865864276886,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.646080732345581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.646080732345581},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7327731251716614,0.646080732345581,0.7378151416778564,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6484560370445251},{"x":0.707563042640686,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"انحصار","boundary":[0.6621848940849304,0.6484560370445251,0.7092437148094177,0.6603325605392456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7361344695091248,"y":0.646080732345581},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.6571848940849304,0.6414560370445251,0.7428151416778564,0.6673325605392456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6638655662536621,0.6662707924842834,0.6974790096282959,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6487395167350769,0.6662707924842834,0.6554622054100037,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حداکثر","boundary":[0.5983193516731262,0.6662707924842834,0.6386554837226868,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رساندن","boundary":[0.5512605309486389,0.6662707924842834,0.5915966629981995,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سود","boundary":[0.5210084319114685,0.6662707924842834,0.5428571701049805,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحصارگر","boundary":[0.4571428596973419,0.6662707924842834,0.5142857432365417,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7176470756530762,0.6876484751701355,0.7378151416778564,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحصار","boundary":[0.6521008610725403,0.6876484751701355,0.6974790096282959,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.6888360977172852,0.6470588445663452,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"رفاه","boundary":[0.6151260733604431,0.6888360977172852,0.6352941393852234,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5546218752861023,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5546218752861023,0.6888360977172852,0.6084033846855164,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7159664034843445,0.7066508531570435,0.7378151416778564,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6957983374595642,"y":0.705463171005249},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6420168280601501,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحصارگر","boundary":[0.6420168280601501,0.7066508531570435,0.6957983374595642,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6369748115539551,"y":0.724465548992157},{"x":0.610084056854248,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبعیض","boundary":[0.610084056854248,0.7066508531570435,0.6369748115539551,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5983193516731262,"y":0.724465548992157},{"x":0.5731092691421509,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.5731092691421509,0.7066508531570435,0.5983193516731262,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.7176470756530762,0.7292161583900452,0.7378151416778564,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کارتل","boundary":[0.6672269105911255,0.7292161583900452,0.6991596817970276,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7446556091308594},{"x":0.653781533241272,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.7292161583900452,0.6605042219161987,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انحصار","boundary":[0.6033613681793213,0.7292161583900452,0.6487395167350769,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5798319578170776,0.7292161583900452,0.5983193516731262,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7446556091308594},{"x":0.534453809261322,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارخانه","boundary":[0.534453809261322,0.7292161583900452,0.5764706134796143,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7292161583900452},{"x":0.534453809261322,"y":0.7292161583900452},{"x":0.534453809261322,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5226891040802002,0.7292161583900452,0.534453809261322,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7159664034843445,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.7159664034843445,0.7482185363769531,0.7378151416778564,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6991596817970276,"y":0.764845609664917},{"x":0.6571428775787354,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحصار","boundary":[0.6554622054100037,0.7494061589241028,0.6991596817970276,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6487395167350769,"y":0.764845609664917},{"x":0.610084056854248,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کالاهای","boundary":[0.610084056854248,0.7494061589241028,0.6487395167350769,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5915966629981995,0.7505938410758972,0.5966386795043945,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوام","boundary":[0.5647059082984924,0.7505938410758972,0.5882353186607361,0.7660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4521428596973419,0.6592707924842834,0.7428151416778564,0.7730332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.7102137804031372},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7102137804031372},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7197149395942688},{"x":0.18151260912418365,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.18151260912418365,0.7102137804031372,0.19831933081150055,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.7102137804031372},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7102137804031372},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7197149395942688},{"x":0.18151260912418365,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.7032137804031372,0.20331933081150055,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.7304037809371948},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7304037809371948},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7399049997329712},{"x":0.18319328129291534,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.18319328129291534,0.7304037809371948,0.19831933081150055,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.7304037809371948},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7304037809371948},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7399049997329712},{"x":0.18319328129291534,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.7234037809371948,0.20331933081150055,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7600950002670288},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۱","boundary":[0.17983193695545197,0.7505938410758972,0.19831933081150055,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7600950002670288},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.7435938410758972,0.20331933081150055,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.783847987651825},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چهار","boundary":[0.4436974823474884,0.783847987651825,0.4638655483722687,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.783847987651825},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4386974823474884,0.776847987651825,0.4688655483722687,0.8050997562408447],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/WofzlSRFCcxnITDH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/mECJDwUKKcgCHNMH.jpg","blurred":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/VHFqbFhqOlcEhnzp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004209448730244356,0.00013555836670472331,0.9985990395986734,0.9990438245175287]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7949579954147339,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7949579954147339,0.1223277896642685,0.8235294222831726,0.13420426845550537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7949579954147339,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7899579954147339,0.11532778966426849,0.8285294222831726,0.14120426845550538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.13182897865772247},{"x":0.2554621994495392,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"صفحه","boundary":[0.2554621994495392,0.12114014476537704,0.289075642824173,0.13182897865772247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.13182897865772247},{"x":0.2554621994495392,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.11414014476537704,0.294075642824173,0.13882897865772248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.15795724093914032},{"x":0.2823529541492462,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2823529541492462,"y":0.1674584299325943},{"x":0.26050421595573425,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱۰۰","boundary":[0.25882354378700256,0.15795724093914032,0.2823529541492462,0.1674584299325943]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.15795724093914032},{"x":0.2823529541492462,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2823529541492462,"y":0.1674584299325943},{"x":0.26050421595573425,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.1509572409391403,0.2873529541492462,0.1744584299325943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8235294222831726,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8235294222831726,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8016806840896606,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۶.۵","boundary":[0.8016806840896606,0.15558195114135742,0.8235294222831726,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7428571581840515,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7428571581840515,0.15558195114135742,0.7831932902336121,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7428571581840515,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7428571581840515,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7394958138465881,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.15558195114135742,0.7428571581840515,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7327731251716614,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7327731251716614,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6941176652908325,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6941176652908325,0.15558195114135742,0.7327731251716614,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6857143044471741,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6857143044471741,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوقی","boundary":[0.6470588445663452,0.15558195114135742,0.6857143044471741,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6386554837226868,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6302521228790283,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6302521228790283,0.15558195114135742,0.6386554837226868,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6218487620353699,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1722090244293213},{"x":0.578151285648346,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحصار","boundary":[0.578151285648346,0.15439429879188538,0.6218487620353699,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5714285969734192,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.15439429879188538,0.5714285969734192,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.15439429879188538},{"x":0.561344563961029,"y":0.15439429879188538},{"x":0.561344563961029,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5210084319114685,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبعیض","boundary":[0.5210084319114685,0.15439429879188538,0.561344563961029,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5126050710678101,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1722090244293213},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49915966391563416,0.15439429879188538,0.5126050710678101,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4957983195781708,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1722090244293213},{"x":0.462184876203537,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.462184876203537,0.15439429879188538,0.4957983195781708,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.15439429879188538},{"x":0.462184876203537,"y":0.15439429879188538},{"x":0.462184876203537,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4285714328289032,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.4285714328289032,0.15439429879188538,0.462184876203537,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.17695961892604828},{"x":0.8218487501144409,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8218487501144409,"y":0.1900237500667572},{"x":0.8016806840896606,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷.۵","boundary":[0.8016806840896606,0.17695961892604828,0.8218487501144409,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7428571581840515,0.17814727127552032,0.7848739624023438,0.19121140241622925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8235294222831726,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4285714328289032,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4235714328289032,0.14739429879188537,0.8285294222831726,0.1993990547657013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2857142984867096,"y":0.17695961892604828},{"x":0.2857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2571428716182709,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۴","boundary":[0.2571428716182709,0.17814727127552032,0.2857142984867096,0.18883609771728516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2857142984867096,"y":0.17695961892604828},{"x":0.2857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2571428716182709,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.17114727127552032,0.2907142984867096,0.19583609771728516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8218487501144409,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8033613562583923,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸.۵","boundary":[0.8016806840896606,0.19596199691295624,0.8235294222831726,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7815126180648804,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2149643748998642},{"x":0.75126051902771,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7478991746902466,0.19952493906021118,0.7831932902336121,0.2149643748998642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.19952493906021118},{"x":0.8218487501144409,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8235294222831726,"y":0.21140141785144806},{"x":0.75126051902771,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7428991746902466,0.19252493906021118,0.8285294222831726,0.21840141785144807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2840336263179779,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20902612805366516},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.25882354378700256,0.19833728671073914,0.2840336263179779,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2840336263179779,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20902612805366516},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.19133728671073913,0.2890336263179779,0.21602612805366517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2840336263179779,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2840336263179779,"y":0.24940617382526398},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۰۸","boundary":[0.25882354378700256,0.23871733248233795,0.2840336263179779,0.24940617382526398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2840336263179779,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2840336263179779,"y":0.24940617382526398},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.23171733248233795,0.2890336263179779,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2840336263179779,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2695961892604828},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۹","boundary":[0.26050421595573425,0.2577197253704071,0.2840336263179779,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2840336263179779,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2695961892604828},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.25550421595573425,0.2507197253704071,0.2890336263179779,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2823529541492462,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2823529541492462,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2554621994495392,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.2554621994495392,0.2802850306034088,0.2823529541492462,0.29097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2823529541492462,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2823529541492462,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2554621994495392,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.2732850306034088,0.2873529541492462,0.29797387194633485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2840336263179779,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.2571428716182709,0.2992874085903168,0.2840336263179779,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2840336263179779,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.29228740859031677,0.2890336263179779,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8235294222831726,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8235294222831726,"y":0.25415676832199097},{"x":0.8168067336082458,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.8168067336082458,0.23634204268455505,0.8235294222831726,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7949579954147339,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.7697479128837585,0.23634204268455505,0.7949579954147339,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.235154390335083},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کالاهای","boundary":[0.7176470756530762,0.235154390335083,0.7596638798713684,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.235154390335083},{"x":0.702521026134491,"y":0.23634204268455505},{"x":0.702521026134491,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همگن","boundary":[0.6655462384223938,0.235154390335083,0.702521026134491,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.2577197253704071},{"x":0.8235294222831726,"y":0.25653207302093506},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8033613562583923,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"۱.۶","boundary":[0.8033613562583923,0.2577197253704071,0.8235294222831726,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7394958138465881,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ساختار","boundary":[0.7378151416778564,0.2577197253704071,0.7831932902336121,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7142857313156128,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"بازار","boundary":[0.7142857313156128,0.25890737771987915,0.7361344695091248,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7092437148094177,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6823529601097107,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"کورنو","boundary":[0.680672287940979,0.25890737771987915,0.7092437148094177,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.27672210335731506},{"x":0.8218487501144409,"y":0.27672210335731506},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8016806840896606,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۶","boundary":[0.8016806840896606,0.27672210335731506,0.8235294222831726,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7815126180648804,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7815126180648804,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7310924530029297,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکتهای","boundary":[0.7310924530029297,0.2779097259044647,0.7815126180648804,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7243697643280029,"y":0.294536828994751},{"x":0.6873949766159058,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متولی","boundary":[0.6857143044471741,0.27909737825393677,0.7243697643280029,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8218487501144409,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8235294222831726,"y":0.31353920698165894},{"x":0.8016806840896606,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۳.۶","boundary":[0.8016806840896606,0.2980997562408447,0.8235294222831726,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7394958138465881,0.2992874085903168,0.7831932902336121,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.7109243869781494,0.3004750609397888,0.7344537973403931,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برتراند","boundary":[0.6739495992660522,0.3004750609397888,0.7058823704719543,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3349168598651886},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"۴۰۶","boundary":[0.8016806840896606,0.3206650912761688,0.8235294222831726,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"کورنو","boundary":[0.7546218633651733,0.3206650912761688,0.7848739624023438,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"در","boundary":[0.7344537973403931,0.3206650912761688,0.7478991746902466,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3206650912761688},{"x":0.729411780834198,"y":0.3206650912761688},{"x":0.729411780834198,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"مقابل","boundary":[0.6991596817970276,0.3206650912761688,0.729411780834198,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"برتراند","boundary":[0.6605042219161987,0.3206650912761688,0.6907563209533691,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.34085512161254883},{"x":0.8235294222831726,"y":0.34085512161254883},{"x":0.8235294222831726,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8016806840896606,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.۶","boundary":[0.8016806840896606,0.34085512161254883,0.8235294222831726,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7546218633651733,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تبانی","boundary":[0.7546218633651733,0.34085512161254883,0.7831932902336121,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7478991746902466,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7394958138465881,0.34085512161254883,0.7478991746902466,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خودی","boundary":[0.7058823704719543,0.34085512161254883,0.7361344695091248,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6756302714347839,0.3420427441596985,0.6974790096282959,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.6453781723976135,0.3420427441596985,0.6672269105911255,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعمال","boundary":[0.6033613681793213,0.3420427441596985,0.6352941393852234,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8235294222831726,"y":0.37885984778404236},{"x":0.8016806840896606,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۶۰۶","boundary":[0.8016806840896606,0.3598574697971344,0.8235294222831726,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.7445378303527832,0.3598574697971344,0.7831932902336121,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7193277478218079,0.3598574697971344,0.7361344695091248,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6873949766159058,0.3598574697971344,0.7142857313156128,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6789916157722473,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.6184874176979065,0.3598574697971344,0.6789916157722473,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6084033846855164,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همگن","boundary":[0.5747899413108826,0.3598574697971344,0.6084033846855164,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8235294222831726,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8235294222831726,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8016806840896606,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۷.۶","boundary":[0.8016806840896606,0.38123515248298645,0.8235294222831726,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7445378303527832,0.38123515248298645,0.7831932902336121,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7394958138465881,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.38123515248298645,0.7428571581840515,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7327731251716614,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6924369931221008,0.38123515248298645,0.7327731251716614,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6638655662536621,0.38123515248298645,0.6857143044471741,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.38123515248298645},{"x":0.658823549747467,"y":0.38123515248298645},{"x":0.658823549747467,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"کورنو","boundary":[0.6302521228790283,0.38123515248298645,0.658823549747467,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6235294342041016,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6235294342041016,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6184874176979065,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6184874176979065,0.38123515248298645,0.6235294342041016,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39667457342147827},{"x":0.556302547454834,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"بنگاههای","boundary":[0.556302547454834,0.3800475001335144,0.6084033846855164,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ناهمگن","boundary":[0.5042017102241516,0.3800475001335144,0.5462185144424438,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.40142518281936646},{"x":0.8218487501144409,"y":0.40142518281936646},{"x":0.8218487501144409,"y":0.41567695140838623},{"x":0.8016806840896606,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۸۰۶","boundary":[0.8016806840896606,0.40142518281936646,0.8218487501144409,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7428571581840515,0.4026128351688385,0.7848739624023438,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7900000214576721},{"languageCode":"ps","confidence":0.20999999344348907}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8235294222831726,"y":0.235154390335083},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4975210380554199,0.22934204268455505,0.8302100944519043,0.4238646037578583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2823529541492462,"y":0.33135393261909485},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.2571428716182709,0.3206650912761688,0.2823529541492462,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2823529541492462,"y":0.33135393261909485},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.3136650912761688,0.2873529541492462,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2840336263179779,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2840336263179779,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2554621994495392,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.2554621994495392,0.34085512161254883,0.2840336263179779,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2840336263179779,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2840336263179779,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2554621994495392,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.3338551216125488,0.2890336263179779,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۵","boundary":[0.2571428716182709,0.3622327744960785,0.2857142984867096,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.3552327744960785,0.2907142984867096,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2840336263179779,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.2571428716182709,0.3824228048324585,0.2840336263179779,0.3931116461753845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2840336263179779,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.3754228048324585,0.2890336263179779,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.2571428716182709,0.4026128351688385,0.2823529541492462,0.4133016765117645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.3956128351688385,0.2873529541492462,0.42030167651176453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8218487501144409,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4370546340942383},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹.۶","boundary":[0.8016806840896606,0.4204275608062744,0.8252100944519043,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4394299387931824},{"x":0.75126051902771,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7478991746902466,0.4251781404018402,0.7831932902336121,0.4394299387931824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4251781404018402},{"x":0.8218487501144409,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7428991746902466,0.4181781404018402,0.8285294222831726,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4346793293952942},{"x":0.25882354378700256,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۶","boundary":[0.2571428716182709,0.42399048805236816,0.2840336263179779,0.4346793293952942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4346793293952942},{"x":0.25882354378700256,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.41699048805236816,0.2890336263179779,0.4416793293952942],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2840336263179779,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2857142984867096,"y":0.47387173771858215},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۸","boundary":[0.25882354378700256,0.4643705487251282,0.2857142984867096,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2840336263179779,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2857142984867096,"y":0.47387173771858215},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.45737054872512817,0.2907142984867096,0.48087173771858216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2857142984867096,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۱","boundary":[0.25882354378700256,0.4845605790615082,0.2857142984867096,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2857142984867096,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.4775605790615082,0.2907142984867096,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.4619952440261841},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4619952440261841},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.8151260614395142,0.4619952440261841,0.8235294222831726,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.7663865685462952,0.4619952440261841,0.7932773232460022,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.6907563209533691,0.4619952440261841,0.7579832077026367,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متمایز","boundary":[0.6453781723976135,0.4619952440261841,0.6840336322784424,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8235294222831726,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8235294222831726,"y":0.49881234765052795},{"x":0.8033613562583923,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۱۰۷","boundary":[0.8033613562583923,0.48337292671203613,0.8235294222831726,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.7411764860153198,0.48337292671203613,0.7831932902336121,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7310924530029297,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.7058823704719543,0.48337292671203613,0.7310924530029297,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6756302714347839,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6756302714347839,0.48337292671203613,0.6974790096282959,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6554622054100037,0.48337292671203613,0.6689075827598572,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کالای","boundary":[0.6218487620353699,0.48337292671203613,0.6487395167350769,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.48337292671203613},{"x":0.610084056854248,"y":0.48337292671203613},{"x":0.610084056854248,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5764706134796143,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متمایز","boundary":[0.5764706134796143,0.48337292671203613,0.610084056854248,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8235294222831726,"y":0.519002377986908},{"x":0.8033613562583923,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۷","boundary":[0.8033613562583923,0.5047506093978882,0.8235294222831726,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7815126180648804,"y":0.519002377986908},{"x":0.7478991746902466,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.7478991746902466,0.5047506093978882,0.7815126180648804,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7394958138465881,"y":0.519002377986908},{"x":0.6857143044471741,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحصاری","boundary":[0.6857143044471741,0.5047506093978882,0.7394958138465881,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6789916157722473,"y":0.519002377986908},{"x":0.6638655662536621,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.5047506093978882,0.6789916157722473,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6621848940849304,"y":0.519002377986908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کالاهای","boundary":[0.6201680898666382,0.5047506093978882,0.6621848940849304,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6067227125167847,"y":0.519002377986908},{"x":0.5731092691421509,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متمایز","boundary":[0.5731092691421509,0.5047506093978882,0.6067227125167847,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.5237529873847961},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5237529873847961},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۷","boundary":[0.8016806840896606,0.5237529873847961,0.8235294222831726,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.7394958138465881,0.5249406099319458,0.7831932902336121,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7277311086654663,"y":0.54038006067276},{"x":0.6924369931221008,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.6924369931221008,0.5249406099319458,0.7277311086654663,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6857143044471741,"y":0.54038006067276},{"x":0.6789916157722473,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6789916157722473,0.5261282920837402,0.6857143044471741,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۷","boundary":[0.8033613562583923,0.5463182926177979,0.8235294222831726,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7445378303527832,0.5451306700706482,0.7831932902336121,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.5451306700706482,0.7428571581840515,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معکوس","boundary":[0.6890756487846375,0.5451306700706482,0.7327731251716614,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5605700612068176},{"x":0.653781533241272,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6554622054100037,0.5451306700706482,0.6823529601097107,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.605042040348053,0.5439429879188538,0.6453781723976135,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5546218752861023,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابعهای","boundary":[0.556302547454834,0.5439429879188538,0.5966386795043945,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5462185144424438,"y":0.559382438659668},{"x":0.5159664154052734,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقاضا","boundary":[0.5159664154052734,0.5427553653717041,0.5462185144424438,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.5665082931518555},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5665082931518555},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۷","boundary":[0.8016806840896606,0.5665082931518555,0.8235294222831726,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7428571581840515,0.5665082931518555,0.7831932902336121,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.5665082931518555,0.7428571581840515,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7042016983032227,0.5665082931518555,0.7327731251716614,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.6672269105911255,0.5665082931518555,0.6974790096282959,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5665082931518555},{"x":0.658823549747467,"y":0.5665082931518555},{"x":0.658823549747467,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.5665082931518555,0.658823549747467,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.6151260733604431,0.5665082931518555,0.6386554837226868,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5831353664398193},{"x":0.578151285648346,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.578151285648346,0.5665082931518555,0.6084033846855164,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.5855106711387634},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5985748171806335},{"x":0.8033613562583923,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶.۷","boundary":[0.8016806840896606,0.5855106711387634,0.8218487501144409,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7848739624023438,"y":0.599762499332428},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7411764860153198,0.5878859758377075,0.7848739624023438,0.599762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4619952440261841},{"x":0.8235294222831726,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5109664154052734,0.4549952440261841,0.8285294222831726,0.6079501218795776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۸","boundary":[0.2571428716182709,0.5047506093978882,0.2840336263179779,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5356294512748718},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.25882354378700256,0.5249406099319458,0.2857142984867096,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.4977506093978882,0.2907142984867096,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5570071339607239},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۰","boundary":[0.26050421595573425,0.5463182926177979,0.2823529541492462,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5570071339607239},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25550421595573425,0.5393182926177978,0.2873529541492462,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5771971344947815},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۰","boundary":[0.25882354378700256,0.5665082931518555,0.2823529541492462,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5771971344947815},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.5595082931518555,0.2873529541492462,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5866983532905579},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5866983532905579},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۲","boundary":[0.2571428716182709,0.5866983532905579,0.2840336263179779,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5866983532905579},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5866983532905579},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.5796983532905579,0.2890336263179779,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6033254265785217},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6211401224136353},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷.۷","boundary":[0.8016806840896606,0.6045130491256714,0.8252100944519043,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6235154271125793},{"x":0.75126051902771,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7478991746902466,0.6080760359764099,0.7831932902336121,0.6235154271125793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6080760359764099},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6021377444267273},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6211401224136353},{"x":0.75126051902771,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7428991746902466,0.6010760359764099,0.8302100944519043,0.6281401224136353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۴","boundary":[0.2571428716182709,0.6068883538246155,0.2857142984867096,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.5998883538246155,0.2907142984867096,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6579572558403015},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۶","boundary":[0.25882354378700256,0.6472684144973755,0.2840336263179779,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6579572558403015},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.6402684144973755,0.2890336263179779,0.6649572558403015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6793349385261536},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۸","boundary":[0.26050421595573425,0.6674584150314331,0.2840336263179779,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6793349385261536},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25550421595573425,0.6604584150314331,0.2890336263179779,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6995249390602112},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۱","boundary":[0.25882354378700256,0.6888360977172852,0.2857142984867096,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6995249390602112},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.6818360977172852,0.2907142984867096,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.646080732345581},{"x":0.8235294222831726,"y":0.646080732345581},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.8151260614395142,0.646080732345581,0.8235294222831726,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.646080732345581},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.7630252242088318,0.646080732345581,0.7932773232460022,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.756302535533905,0.6472684144973755,0.7630252242088318,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7529411911964417,"y":0.646080732345581},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ادغام","boundary":[0.7176470756530762,0.6472684144973755,0.7546218633651733,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7042016983032227,0.6472684144973755,0.7126050591468811,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6957983374595642,"y":0.665083110332489},{"x":0.6890756487846375,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.6472684144973755,0.6957983374595642,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6840336322784424,"y":0.665083110332489},{"x":0.6504201889038086,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.6504201889038086,0.6472684144973755,0.6840336322784424,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6436975002288818,"y":0.665083110332489},{"x":0.6168067455291748,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.6151260733604431,0.6484560370445251,0.6436975002288818,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6828978657722473},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۸","boundary":[0.8033613562583923,0.6662707924842834,0.8235294222831726,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخصهای","boundary":[0.7176470756530762,0.6662707924842834,0.7831932902336121,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6823529601097107,0.6662707924842834,0.7126050591468811,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6828978657722473},{"x":0.658823549747467,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.658823549747467,0.6662707924842834,0.6840336322784424,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.6168067455291748,0.6662707924842834,0.6453781723976135,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.6864607930183411},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6852731704711914},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7042755484580994},{"x":0.8033613562583923,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۰۸","boundary":[0.8016806840896606,0.6864607930183411,0.8235294222831726,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7831932902336121,"y":0.705463171005249},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ادغامها","boundary":[0.7394958138465881,0.6888360977172852,0.7831932902336121,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8235294222831726,"y":0.724465548992157},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳۰۸","boundary":[0.8016806840896606,0.7090261578559875,0.8235294222831726,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.7546218633651733,0.7102137804031372,0.7831932902336121,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.7243697643280029,0.7125890851020813,0.7478991746902466,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7422803044319153},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۴.۸","boundary":[0.8016806840896606,0.7280284762382507,0.8235294222831726,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منصرف","boundary":[0.7361344695091248,0.7292161583900452,0.7831932902336121,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7434679269790649},{"x":0.702521026134491,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.702521026134491,0.7292161583900452,0.7310924530029297,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6840336322784424,0.7292161583900452,0.6941176652908325,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.6554622054100037,0.7304037809371948,0.6789916157722473,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7624703049659729},{"x":0.800000011920929,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵۸","boundary":[0.800000011920929,0.7482185363769531,0.8218487501144409,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.7344537973403931,0.7482185363769531,0.7815126180648804,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6957983374595642,0.7482185363769531,0.7260504364967346,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.6722689270973206,0.7494061589241028,0.6924369931221008,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.6487395167350769,0.7494061589241028,0.6638655662536621,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9100000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.09000000357627869}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6484560370445251},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6437054872512817},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6101260733604431,0.6414560370445251,0.8335714387893677,0.7694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7197149395942688},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۲۰۰","boundary":[0.25882354378700256,0.7090261578559875,0.2823529541492462,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7197149395942688},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.7020261578559875,0.2873529541492462,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7410926222801208},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۵","boundary":[0.25882354378700256,0.7292161583900452,0.2840336263179779,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7410926222801208},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.7222161583900452,0.2890336263179779,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7600950002670288},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۸","boundary":[0.25882354378700256,0.7494061589241028,0.2840336263179779,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7600950002670288},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.7424061589241028,0.2890336263179779,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.786223292350769},{"x":0.5462185144424438,"y":0.786223292350769},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"پنج","boundary":[0.529411792755127,0.786223292350769,0.5478991866111755,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.786223292350769},{"x":0.5462185144424438,"y":0.786223292350769},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.779223292350769,0.5528991866111755,0.8050997562408447],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/PEzrdrPMlPvKNuWV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/IvxXqCQoJlojwPIo.jpg","blurred":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/gwooByZQpRHHLUNa.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00027688723351775095,0.00013696887133523574,0.9987487465313503,0.9990466455444871]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7092437148094177,0.1223277896642685,0.7378151416778564,0.13420426845550537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7042437148094177,0.11532778966426849,0.7428151416778564,0.14120426845550538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.13182897865772247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.16974790394306183,0.1223277896642685,0.20336134731769562,0.13182897865772247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.13182897865772247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.11532778966426849,0.20836134731769562,0.13882897865772248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7378151416778564,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7378151416778564,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7176470756530762,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶.۸","boundary":[0.7176470756530762,0.15795724093914032,0.7378151416778564,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7378151416778564,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7378151416778564,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7176470756530762,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.1509572409391403,0.7428151416778564,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.15795724093914032},{"x":0.20000000298023224,"y":0.15795724093914032},{"x":0.20000000298023224,"y":0.1674584299325943},{"x":0.1731092482805252,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۱","boundary":[0.1731092482805252,0.15795724093914032,0.20000000298023224,0.1674584299325943]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.15795724093914032},{"x":0.20000000298023224,"y":0.15795724093914032},{"x":0.20000000298023224,"y":0.1674584299325943},{"x":0.1731092482805252,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.1509572409391403,0.20500000298023224,0.1744584299325943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6974790096282959,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6974790096282959,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6571428775787354,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.658823549747467,0.15795724093914032,0.6974790096282959,0.17458432912826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6571428775787354,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6571428775787354,"y":0.17458432912826538},{"x":0.653781533241272,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.653781533241272,0.15795724093914032,0.6571428775787354,0.17458432912826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6470588445663452,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6470588445663452,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6168067455291748,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادغام","boundary":[0.6184874176979065,0.15795724093914032,0.6470588445663452,0.17458432912826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.15795724093914032},{"x":0.610084056854248,"y":0.15795724093914032},{"x":0.610084056854248,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6033613681793213,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.15795724093914032,0.610084056854248,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5983193516731262,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5983193516731262,"y":0.17458432912826538},{"x":0.5714285969734192,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.5714285969734192,0.15676960349082947,0.5983193516731262,0.17458432912826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5630252361297607,"y":0.15676960349082947},{"x":0.561344563961029,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5411764979362488,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضد","boundary":[0.5411764979362488,0.15676960349082947,0.561344563961029,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5327731370925903,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5327731370925903,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراست","boundary":[0.49747899174690247,0.15558195114135742,0.5327731370925903,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6974790096282959,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6571428775787354,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.6571428775787354,0.17933492362499237,0.6974790096282959,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6571428775787354,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1947743445634842},{"x":0.653781533241272,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.653781533241272,0.17933492362499237,0.6571428775787354,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6470588445663452,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5983193516731262,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازداشتن","boundary":[0.5983193516731262,0.17933492362499237,0.6470588445663452,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5899159908294678,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5798319578170776,0.17933492362499237,0.5899159908294678,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5747899413108826,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5747899413108826,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5512605309486389,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.5512605309486389,0.17933492362499237,0.5747899413108826,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5428571701049805,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5428571701049805,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5361344814300537,0.17933492362499237,0.5428571701049805,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5310924649238586,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5042017102241516,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.5042017102241516,0.17933492362499237,0.5310924649238586,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.17933492362499237},{"x":0.4941176474094391,"y":0.17933492362499237},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4739495813846588,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضد","boundary":[0.4739495813846588,0.17933492362499237,0.4941176474094391,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.17933492362499237},{"x":0.46890756487846375,"y":0.17933492362499237},{"x":0.46890756487846375,"y":0.1947743445634842},{"x":0.43529412150382996,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تراست","boundary":[0.43529412150382996,0.17933492362499237,0.46890756487846375,0.1947743445634842]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6974790096282959,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19714964926242828},{"x":0.43529412150382996,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43029412150382995,0.14858195114135742,0.7024790096282959,0.2041496492624283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷.۸","boundary":[0.7159664034843445,0.17933492362499237,0.7378151416778564,0.1900237500667572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.17233492362499236,0.7428151416778564,0.1970237500667572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.17933492362499237},{"x":0.19831933081150055,"y":0.17933492362499237},{"x":0.19831933081150055,"y":0.1900237500667572},{"x":0.17142857611179352,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۴","boundary":[0.17142857611179352,0.17933492362499237,0.19831933081150055,0.1900237500667572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.17933492362499237},{"x":0.19831933081150055,"y":0.17933492362499237},{"x":0.19831933081150055,"y":0.1900237500667572},{"x":0.17142857611179352,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.17233492362499236,0.20331933081150055,0.1970237500667572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7176470756530762,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۸۰۸","boundary":[0.7159664034843445,0.20071259140968323,0.7361344695091248,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6571428775787354,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6571428775787354,0.20190024375915527,0.6991596817970276,0.2149643748998642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6571428775787354,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6521428775787353,0.19490024375915527,0.7411344695091248,0.22077672255039216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.20071259140968323},{"x":0.19831933081150055,"y":0.20071259140968323},{"x":0.19831933081150055,"y":0.21140141785144806},{"x":0.16974790394306183,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۳۶","boundary":[0.16974790394306183,0.20071259140968323,0.19831933081150055,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.20071259140968323},{"x":0.19831933081150055,"y":0.20071259140968323},{"x":0.19831933081150055,"y":0.21140141785144806},{"x":0.16974790394306183,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.19371259140968322,0.20331933081150055,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۹.۸","boundary":[0.7159664034843445,0.22090260684490204,0.7378151416778564,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.6621848940849304,0.22565320134162903,0.6974790096282959,0.23871733248233795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6571848940849304,0.21865320134162902,0.7428151416778564,0.24334204268455506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.22327791154384613},{"x":0.19831933081150055,"y":0.22327791154384613},{"x":0.19831933081150055,"y":0.23396675288677216},{"x":0.1731092482805252,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۷","boundary":[0.1731092482805252,0.22327791154384613,0.19831933081150055,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.22327791154384613},{"x":0.19831933081150055,"y":0.22327791154384613},{"x":0.19831933081150055,"y":0.23396675288677216},{"x":0.1731092482805252,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.21627791154384612,0.20331933081150055,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5966386795043945,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5596638917922974,0.28859856724739075,0.5966386795043945,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5411764979362488,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.5411764979362488,0.28859856724739075,0.5512605309486389,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5327731370925903,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5327731370925903,"y":0.30641329288482666},{"x":0.48403361439704895,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.48403361439704895,0.28859856724739075,0.5327731370925903,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4739495813846588,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4739495813846588,"y":0.30641329288482666},{"x":0.46722689270973206,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46722689270973206,0.28859856724739075,0.4739495813846588,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4605042040348053,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4605042040348053,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4100840389728546,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.4100840389728546,0.28859856724739075,0.4605042040348053,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.28859856724739075},{"x":0.40504202246665955,"y":0.28859856724739075},{"x":0.40504202246665955,"y":0.30641329288482666},{"x":0.37478992342948914,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.37478992342948914,0.28859856724739075,0.40504202246665955,0.30641329288482666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5966386795043945,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30641329288482666},{"x":0.37478992342948914,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36978992342948913,0.28159856724739074,0.6016386795043945,0.31341329288482667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.3551068902015686},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3551068902015686},{"x":0.20000000298023224,"y":0.36342042684555054},{"x":0.1731092482805252,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۲","boundary":[0.1731092482805252,0.3551068902015686,0.20000000298023224,0.36342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.3551068902015686},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3551068902015686},{"x":0.20000000298023224,"y":0.36342042684555054},{"x":0.1731092482805252,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.3481068902015686,0.20500000298023224,0.37042042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.3752969205379486},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3752969205379486},{"x":0.20000000298023224,"y":0.38598576188087463},{"x":0.17142857611179352,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۴","boundary":[0.17142857611179352,0.3752969205379486,0.20000000298023224,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.3752969205379486},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3752969205379486},{"x":0.20000000298023224,"y":0.38598576188087463},{"x":0.17142857611179352,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.3682969205379486,0.20500000298023224,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.3978622257709503},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3978622257709503},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4097387194633484},{"x":0.17142857611179352,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۵","boundary":[0.17142857611179352,0.3978622257709503,0.20000000298023224,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.3978622257709503},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3978622257709503},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4097387194633484},{"x":0.17142857611179352,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.3908622257709503,0.20500000298023224,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.41923990845680237},{"x":0.19831933081150055,"y":0.41923990845680237},{"x":0.19831933081150055,"y":0.43111640214920044},{"x":0.1731092482805252,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۱","boundary":[0.1731092482805252,0.41923990845680237,0.19831933081150055,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.41923990845680237},{"x":0.19831933081150055,"y":0.41923990845680237},{"x":0.19831933081150055,"y":0.43111640214920044},{"x":0.1731092482805252,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.41223990845680236,0.20331933081150055,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.4418052136898041},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4418052136898041},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4524940550327301},{"x":0.16974790394306183,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۶","boundary":[0.16974790394306183,0.4418052136898041,0.19663865864276886,0.4524940550327301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.4418052136898041},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4418052136898041},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4524940550327301},{"x":0.16974790394306183,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.43480521368980407,0.20163865864276886,0.4594940550327301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7310924530029297,0.35391923785209656,0.7378151416778564,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.35391923785209656},{"x":0.707563042640686,"y":0.35391923785209656},{"x":0.707563042640686,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6638655662536621,0.35391923785209656,0.707563042640686,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.35391923785209656,0.6554622054100037,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3693586587905884},{"x":0.605042040348053,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.605042040348053,0.35391923785209656,0.6420168280601501,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۰۹","boundary":[0.7193277478218079,0.37410926818847656,0.7378151416778564,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6941176652908325,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6705882549285889,0.37410926818847656,0.6941176652908325,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندیهای","boundary":[0.6302521228790283,0.37410926818847656,0.6672269105911255,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6168067455291748,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6168067455291748,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5798319578170776,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.5798319578170776,0.37410926818847656,0.6168067455291748,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5714285969734192,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5579832196235657,0.37410926818847656,0.5714285969734192,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5243697762489319,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5243697762489319,0.37410926818847656,0.5529412031173706,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5159664154052734,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5159664154052734,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.4907563030719757,0.37410926818847656,0.5159664154052734,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۲۰۹","boundary":[0.7176470756530762,0.3954869210720062,0.7378151416778564,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6974790096282959,"y":0.41092637181282043},{"x":0.658823549747467,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مسابقه","boundary":[0.658823549747467,0.3954869210720062,0.6974790096282959,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.6134454011917114,0.39667457342147827,0.6504201889038086,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7176470756530762,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۳۰۹","boundary":[0.7159664034843445,0.4180522561073303,0.7361344695091248,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6487395167350769,0.41923990845680237,0.6974790096282959,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6403361558914185,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6268907785415649,0.4204275608062744,0.6403361558914185,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6218487620353699,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5798319578170776,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5798319578170776,0.4204275608062744,0.6218487620353699,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5731092691421509,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5663865804672241,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.42161521315574646,0.5731092691421509,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.42161521315574646},{"x":0.561344563961029,"y":0.4204275608062744},{"x":0.561344563961029,"y":0.43586698174476624},{"x":0.529411792755127,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.529411792755127,0.42161521315574646,0.561344563961029,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴۰۹","boundary":[0.7176470756530762,0.4406175911426544,0.7361344695091248,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6756302714347839,0.4406175911426544,0.6957983374595642,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحصاری","boundary":[0.6134454011917114,0.4406175911426544,0.6689075827598572,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5865546464920044,0.4418052136898041,0.6084033846855164,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5815126299858093,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5495798587799072,0.4418052136898041,0.5815126299858093,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5378151535987854,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5277311205863953,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5277311205863953,0.4418052136898041,0.5378151535987854,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5226891040802002,"y":0.45843231678009033},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختراع","boundary":[0.48571428656578064,0.4429928660392761,0.5226891040802002,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵۰۹","boundary":[0.7159664034843445,0.4619952440261841,0.7378151416778564,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47980996966362},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واگذاری","boundary":[0.6487395167350769,0.4619952440261841,0.6974790096282959,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6420168280601501,"y":0.47980996966362},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجوز","boundary":[0.6117647290229797,0.46318289637565613,0.6420168280601501,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.46318289637565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.46318289637565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.47980996966362},{"x":0.583193302154541,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.583193302154541,0.46318289637565613,0.610084056854248,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.46318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.46318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.47980996966362},{"x":0.5495798587799072,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5495798587799072,0.46318289637565613,0.583193302154541,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5378151535987854,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5277311205863953,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5260504484176636,0.46318289637565613,0.5378151535987854,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5210084319114685,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.48099762201309204},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختراع","boundary":[0.48571428656578064,0.4643705487251282,0.5226891040802002,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۶۰۹","boundary":[0.7159664034843445,0.4845605790615082,0.7361344695091248,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دولتها","boundary":[0.6638655662536621,0.4857482314109802,0.6957983374595642,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.4857482314109802,0.6554622054100037,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسابقه","boundary":[0.6067227125167847,0.4857482314109802,0.6453781723976135,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5865546464920044,0.4857482314109802,0.6033613681793213,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5596638917922974,0.4857482314109802,0.5747899413108826,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5226891040802002,0.4857482314109802,0.5546218752861023,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4869358539581299},{"x":0.507563054561615,"y":0.4869358539581299},{"x":0.507563054561615,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4941176474094391,0.4869358539581299,0.507563054561615,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4869358539581299},{"x":0.489075630903244,"y":0.4857482314109802},{"x":0.489075630903244,"y":0.5023753046989441},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.44873949885368347,0.4869358539581299,0.489075630903244,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4869358539581299},{"x":0.440336138010025,"y":0.4869358539581299},{"x":0.440336138010025,"y":0.5023753046989441},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.4869358539581299,0.440336138010025,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.3966386616230011,0.4869358539581299,0.4285714328289032,0.5023753046989441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3899579894542694,0.34929454255104064,0.7444958138465881,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5237529873847961},{"x":0.658823549747467,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.658823549747467,0.5095011591911316,0.6974790096282959,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5237529873847961},{"x":0.653781533241272,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.653781533241272,0.5095011591911316,0.6571428775787354,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6201680898666382,0.5083135366439819,0.6470588445663452,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.5714285969734192,0.5083135366439819,0.6117647290229797,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5529412031173706,0.5083135366439819,0.5630252361297607,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5159664154052734,0.5083135366439819,0.5478991866111755,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5083135366439819},{"x":0.507563054561615,"y":0.5083135366439819},{"x":0.507563054561615,"y":0.5225653052330017},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبتکران","boundary":[0.46554622054100037,0.5083135366439819,0.507563054561615,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5225653052330017},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.5083135366439819,0.4571428596973419,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخترعان","boundary":[0.3966386616230011,0.5083135366439819,0.4453781545162201,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۰۹","boundary":[0.7159664034843445,0.5285035371780396,0.7361344695091248,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.6571428775787354,0.5285035371780396,0.6974790096282959,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.529691219329834},{"x":0.6571428775787354,"y":0.529691219329834},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.529691219329834,0.6571428775787354,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.529691219329834},{"x":0.6470588445663452,"y":0.529691219329834},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6084033846855164,0.529691219329834,0.6470588445663452,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.529691219329834},{"x":0.6000000238418579,"y":0.529691219329834},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوقی","boundary":[0.5596638917922974,0.529691219329834,0.6000000238418579,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.529691219329834},{"x":0.5529412031173706,"y":0.529691219329834},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5445378422737122,0.529691219329834,0.5529412031173706,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.529691219329834},{"x":0.5361344814300537,"y":0.529691219329834},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5463182926177979},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.48739495873451233,0.529691219329834,0.5361344814300537,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.529691219329834},{"x":0.4789915978908539,"y":0.529691219329834},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5463182926177979},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46554622054100037,0.529691219329834,0.4789915978908539,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5463182926177979},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.41848739981651306,0.5308788418769836,0.4605042040348053,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5463182926177979},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40504202246665955,0.5308788418769836,0.4117647111415863,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5463182926177979},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.3680672347545624,0.5308788418769836,0.4000000059604645,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7361344695091248,"y":0.551068902015686},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۹.۹","boundary":[0.7176470756530762,0.5522565245628357,0.7378151416778564,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.6571428775787354,0.5522565245628357,0.6974790096282959,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6067227125167847,0.5522565245628357,0.6487395167350769,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5866983532905579},{"x":0.707563042640686,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۹","boundary":[0.7058823704719543,0.5736342072486877,0.7361344695091248,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6554622054100037,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6554622054100037,0.5748218297958374,0.6991596817970276,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7378151416778564,"y":0.589073657989502},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3630672347545624,0.5013135366439819,0.7428151416778564,0.596073657989502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.4643705487251282},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4655582010746002},{"x":0.19831933081150055,"y":0.47624704241752625},{"x":0.1731092482805252,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۳","boundary":[0.1747899204492569,0.4643705487251282,0.19831933081150055,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.4643705487251282},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4655582010746002},{"x":0.19831933081150055,"y":0.47624704241752625},{"x":0.1731092482805252,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.45737054872512817,0.20331933081150055,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.4857482314109802},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4857482314109802},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4976246953010559},{"x":0.17142857611179352,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۵","boundary":[0.17142857611179352,0.4857482314109802,0.19831933081150055,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.4857482314109802},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4857482314109802},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4976246953010559},{"x":0.17142857611179352,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.4787482314109802,0.20331933081150055,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7361344695091248,"y":0.519002377986908},{"x":0.7159664034843445,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷.۹","boundary":[0.7159664034843445,0.5083135366439819,0.7361344695091248,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7361344695091248,"y":0.519002377986908},{"x":0.7159664034843445,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.5013135366439819,0.7411344695091248,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5095011591911316},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5095011591911316},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5201900005340576},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۸","boundary":[0.1731092482805252,0.5095011591911316,0.20000000298023224,0.5201900005340576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5095011591911316},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5095011591911316},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5201900005340576},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.5025011591911316,0.20500000298023224,0.5271900005340576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5308788418769836},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5308788418769836},{"x":0.19663865864276886,"y":0.54038006067276},{"x":0.1731092482805252,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۱","boundary":[0.1731092482805252,0.5308788418769836,0.19663865864276886,0.54038006067276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5308788418769836},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5308788418769836},{"x":0.19663865864276886,"y":0.54038006067276},{"x":0.1731092482805252,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.5238788418769836,0.20163865864276886,0.54738006067276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5534442067146301},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5534442067146301},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5617577433586121},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۲","boundary":[0.1731092482805252,0.5534442067146301,0.19831933081150055,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5534442067146301},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5534442067146301},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5617577433586121},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.5464442067146301,0.20331933081150055,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5760095119476318},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5748218297958374},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5843230485916138},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۳","boundary":[0.1731092482805252,0.5760095119476318,0.20000000298023224,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5760095119476318},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5748218297958374},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5843230485916138},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.5690095119476318,0.20500000298023224,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱۱۰۹","boundary":[0.707563042640686,0.5950118899345398,0.7378151416778564,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.6621848940849304,0.5985748171806335,0.6974790096282959,0.6128265857696533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6571848940849304,0.5915748171806335,0.7411344695091248,0.6174512810707092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.5961995124816895},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5961995124816895},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6068883538246155},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۴","boundary":[0.17142857611179352,0.5961995124816895,0.19831933081150055,0.6068883538246155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.5961995124816895},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5961995124816895},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6068883538246155},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.5891995124816894,0.20331933081150055,0.6138883538246155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.646080732345581},{"x":0.7310924530029297,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"0","boundary":[0.7310924530029297,0.6425178050994873,0.7361344695091248,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.646080732345581},{"x":0.7310924530029297,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7260924530029297,0.6355178050994873,0.7411344695091248,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.6401425004005432},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6413301825523376},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6496437191963196},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۷","boundary":[0.1731092482805252,0.6401425004005432,0.19831933081150055,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.6401425004005432},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6413301825523376},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6496437191963196},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.6331425004005432,0.20331933081150055,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.6627078652381897},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6627078652381897},{"x":0.19663865864276886,"y":0.673396646976471},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۱","boundary":[0.1731092482805252,0.6627078652381897,0.19663865864276886,0.673396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.6627078652381897},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6627078652381897},{"x":0.19663865864276886,"y":0.673396646976471},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.6557078652381897,0.20163865864276886,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7210084199905396,0.6353919506072998,0.7361344695091248,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6353919506072998},{"x":0.707563042640686,"y":0.6353919506072998},{"x":0.707563042640686,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6621848940849304,0.6353919506072998,0.707563042640686,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6353919506072998},{"x":0.653781533241272,"y":0.6353919506072998},{"x":0.653781533241272,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.5983193516731262,0.6353919506072998,0.653781533241272,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6543943285942078},{"x":0.583193302154541,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.6365795731544495,0.5899159908294678,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6365795731544495},{"x":0.578151285648346,"y":0.6353919506072998},{"x":0.578151285648346,"y":0.6543943285942078},{"x":0.507563054561615,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردها","boundary":[0.507563054561615,0.6365795731544495,0.578151285648346,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7361344695091248,"y":0.675771951675415},{"x":0.7092437148094177,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۱۰","boundary":[0.707563042640686,0.6567695736885071,0.7361344695091248,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.675771951675415},{"x":0.6571428775787354,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6571428775787354,0.6567695736885071,0.6957983374595642,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6504201889038086,"y":0.675771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.6117647290229797,0.6567695736885071,0.6504201889038086,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6579572558403015},{"x":0.605042040348053,"y":0.6579572558403015},{"x":0.605042040348053,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیرونی","boundary":[0.5697479248046875,0.6579572558403015,0.605042040348053,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6579572558403015},{"x":0.561344563961029,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.5310924649238586,0.6579572558403015,0.5630252361297607,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6971496343612671},{"x":0.707563042640686,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۱۰","boundary":[0.707563042640686,0.6828978657722473,0.7361344695091248,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6571428775787354,0.6828978657722473,0.6957983374595642,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6067227125167847,0.6828978657722473,0.6487395167350769,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.684085488319397},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشتیبانی","boundary":[0.5495798587799072,0.684085488319397,0.5983193516731262,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.705463171005249},{"x":0.7361344695091248,"y":0.705463171005249},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7209026217460632},{"x":0.707563042640686,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۱۰","boundary":[0.707563042640686,0.705463171005249,0.7361344695091248,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.705463171005249},{"x":0.6957983374595642,"y":0.705463171005249},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7209026217460632},{"x":0.658823549747467,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.658823549747467,0.705463171005249,0.6957983374595642,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.705463171005249},{"x":0.6504201889038086,"y":0.705463171005249},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7209026217460632},{"x":0.610084056854248,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.610084056854248,0.705463171005249,0.6504201889038086,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7399049997329712},{"x":0.707563042640686,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۱۰","boundary":[0.707563042640686,0.7268408536911011,0.7361344695091248,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7410926222801208},{"x":0.658823549747467,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.658823549747467,0.7268408536911011,0.6974790096282959,0.7410926222801208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.502563054561615,0.6295795731544495,0.7428151416778564,0.7480926222801209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.684085488319397},{"x":0.19831933081150055,"y":0.684085488319397},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6935867071151733},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۸","boundary":[0.1731092482805252,0.684085488319397,0.19831933081150055,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.684085488319397},{"x":0.19831933081150055,"y":0.684085488319397},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6935867071151733},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.677085488319397,0.20331933081150055,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"0","boundary":[0.7327731251716614,0.7090261578559875,0.7361344695091248,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.7020261578559875,0.7411344695091248,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.705463171005249},{"x":0.19831933081150055,"y":0.705463171005249},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7173396944999695},{"x":0.1731092482805252,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۴","boundary":[0.1731092482805252,0.705463171005249,0.19831933081150055,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.705463171005249},{"x":0.19831933081150055,"y":0.705463171005249},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7173396944999695},{"x":0.1731092482805252,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.698463171005249,0.20331933081150055,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.7280284762382507},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7280284762382507},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7387173175811768},{"x":0.17142857611179352,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰۲","boundary":[0.17142857611179352,0.7280284762382507,0.19831933081150055,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.7280284762382507},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7280284762382507},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7387173175811768},{"x":0.17142857611179352,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.7210284762382507,0.20331933081150055,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7494061589241028},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7494061589241028},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7600950002670288},{"x":0.16974790394306183,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰۲","boundary":[0.16974790394306183,0.7494061589241028,0.19831933081150055,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7494061589241028},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7494061589241028},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7600950002670288},{"x":0.16974790394306183,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.7424061589241028,0.20331933081150055,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7344537973403931,"y":0.745843231678009},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7636579275131226},{"x":0.707563042640686,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۱۰","boundary":[0.7058823704719543,0.7482185363769531,0.7361344695091248,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.6621848940849304,0.7517814636230469,0.6974790096282959,0.7660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7344537973403931,"y":0.745843231678009},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6571848940849304,0.7447814636230469,0.7411344695091248,0.7694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7850356101989746},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7850356101989746},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"شش","boundary":[0.440336138010025,0.7850356101989746,0.46554622054100037,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7850356101989746},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7850356101989746},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.7780356101989746,0.47054622054100037,0.8027244515419006],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/lKByHUaOxBDwnhcA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/LoWwbwLfdJIQkJZg.jpg","blurred":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/TVbsPvOvgdvtaKLV.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004209448730244356,0.00013555836670472331,0.9986018642577804,0.9990480560225716]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.12114014476537704},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7949579954147339,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7949579954147339,0.12114014476537704,0.8235294222831726,0.13539192080497742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.12114014476537704},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7949579954147339,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7899579954147339,0.11414014476537704,0.8285294222831726,0.14239192080497742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.12114014476537704},{"x":0.2873949706554413,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2571428716182709,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.2554621994495392,0.12114014476537704,0.289075642824173,0.13064132630825043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.12114014476537704},{"x":0.2873949706554413,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2571428716182709,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.11414014476537704,0.294075642824173,0.13764132630825043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6352941393852234,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6352941393852234,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5983193516731262,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5983193516731262,0.15558195114135742,0.6352941393852234,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5899159908294678,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5815126299858093,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5815126299858093,0.15558195114135742,0.5899159908294678,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5714285969734192,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5714285969734192,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.5092437267303467,0.15439429879188538,0.5714285969734192,0.17339667677879333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6352941393852234,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6352941393852234,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5042437267303467,0.14739429879188537,0.6402941393852234,0.18039667677879334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.2173396646976471},{"x":0.2823529541492462,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2571428716182709,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰۶","boundary":[0.2554621994495392,0.2173396646976471,0.2840336263179779,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.2173396646976471},{"x":0.2823529541492462,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2571428716182709,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.2103396646976471,0.2890336263179779,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2840336263179779,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2840336263179779,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2554621994495392,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰۸","boundary":[0.2554621994495392,0.23871733248233795,0.2840336263179779,0.24940617382526398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2840336263179779,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2840336263179779,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2554621994495392,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.23171733248233795,0.2890336263179779,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2873949706554413,"y":0.26840853691101074},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۲","boundary":[0.2571428716182709,0.25890737771987915,0.2873949706554413,0.26840853691101074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2873949706554413,"y":0.26840853691101074},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.25190737771987914,0.2923949706554413,0.27540853691101075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.21615201234817505},{"x":0.8201680779457092,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8218487501144409,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8084033727645874,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.8067227005958557,0.21615201234817505,0.8218487501144409,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7932773232460022,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7932773232460022,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبلیغات","boundary":[0.7428571581840515,0.2173396646976471,0.7932773232460022,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8218487501144409,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8218487501144409,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۱۱","boundary":[0.7932773232460022,0.23634204268455505,0.8218487501144409,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبلیغات","boundary":[0.7394958138465881,0.2375296950340271,0.7831932902336121,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقناعی","boundary":[0.6924369931221008,0.23871733248233795,0.7327731251716614,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.255344420671463},{"x":0.8218487501144409,"y":0.255344420671463},{"x":0.8218487501144409,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۱","boundary":[0.7915966510772705,0.255344420671463,0.8218487501144409,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7815126180648804,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تبلیغات","boundary":[0.7394958138465881,0.25653207302093506,0.7831932902336121,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7344537973403931,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.6991596817970276,0.25653207302093506,0.7344537973403931,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6705882549285889,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6705882549285889,0.2577197253704071,0.6974790096282959,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8218487501144409,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8218487501144409,"y":0.294536828994751},{"x":0.7915966510772705,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.۱۱","boundary":[0.7915966510772705,0.27909737825393677,0.8218487501144409,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.294536828994751},{"x":0.7411764860153198,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تبلیغات","boundary":[0.7411764860153198,0.27909737825393677,0.7831932902336121,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7327731251716614,"y":0.294536828994751},{"x":0.6907563209533691,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدفمند","boundary":[0.6907563209533691,0.27909737825393677,0.7327731251716614,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8218487501144409,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۱۱","boundary":[0.7915966510772705,0.2992874085903168,0.8218487501144409,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3171021342277527},{"x":0.756302535533905,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبلیغ","boundary":[0.756302535533905,0.2992874085903168,0.7831932902336121,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2992874085903168},{"x":0.75126051902771,"y":0.2992874085903168},{"x":0.75126051902771,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7109243869781494,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.7092437148094177,0.2992874085903168,0.75126051902771,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7109243869781494,"y":0.31828978657722473},{"x":0.702521026134491,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7008403539657593,0.3004750609397888,0.7109243869781494,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۱۱","boundary":[0.7915966510772705,0.3206650912761688,0.8218487501144409,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.7596638798713684,0.3206650912761688,0.7848739624023438,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.7126050591468811,0.3206650912761688,0.7529411911964417,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3206650912761688},{"x":0.702521026134491,"y":0.3206650912761688},{"x":0.702521026134491,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6655462384223938,0.3206650912761688,0.702521026134491,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6487395167350769,0.3206650912761688,0.6571428775787354,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبلیغات","boundary":[0.6000000238418579,0.3206650912761688,0.6420168280601501,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2197149693965912},{"x":0.8218487501144409,"y":0.21615201234817505},{"x":0.8252100944519043,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5916386795043945,0.21271496939659118,0.8302100944519043,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7462185025215149,0.3420427441596985,0.7831932902336121,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7428571581840515,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.3420427441596985,0.7428571581840515,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقررات","boundary":[0.6941176652908325,0.34085512161254883,0.7327731251716614,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبلیغات","boundary":[0.6453781723976135,0.3396674692630768,0.6857143044471741,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.36104512214660645},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷.۱۱","boundary":[0.7915966510772705,0.36104512214660645,0.8235294222831726,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7428571581840515,0.36104512214660645,0.7848739624023438,0.3752969205379486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3396674692630768},{"x":0.8235294222831726,"y":0.34085512161254883},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6436975002288818,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6386975002288818,0.3326674692630768,0.8285294222831726,0.3846721954345703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2554621994495392,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۶","boundary":[0.2554621994495392,0.27909737825393677,0.2857142984867096,0.2897862195968628]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2857142984867096,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2554621994495392,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۱","boundary":[0.2554621994495392,0.2992874085903168,0.2857142984867096,0.31116390228271484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2840336263179779,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2571428716182709,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۳","boundary":[0.2571428716182709,0.3194774389266968,0.2857142984867096,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2571428716182709,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.27209737825393676,0.2923949706554413,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.34085512161254883},{"x":0.8252100944519043,"y":0.34085512161254883},{"x":0.8235294222831726,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7899159789085388,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶.۱۱","boundary":[0.7899159789085388,0.34085512161254883,0.8235294222831726,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.34085512161254883},{"x":0.8252100944519043,"y":0.34085512161254883},{"x":0.8235294222831726,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7899159789085388,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7849159789085388,0.3338551216125488,0.8285294222831726,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2840336263179779,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2571428716182709,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۷","boundary":[0.2571428716182709,0.34085512161254883,0.2840336263179779,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2840336263179779,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2571428716182709,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.3338551216125488,0.2890336263179779,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2857142984867096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2857142984867096,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۹","boundary":[0.2554621994495392,0.3622327744960785,0.2857142984867096,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2857142984867096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2857142984867096,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.3552327744960785,0.2907142984867096,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8201680779457092,"y":0.37885984778404236},{"x":0.8218487501144409,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7932773232460022,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۸۰۱۱","boundary":[0.7899159789085388,0.38123515248298645,0.8218487501144409,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7815126180648804,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39904987812042236},{"x":0.75126051902771,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7478991746902466,0.38361045718193054,0.7831932902336121,0.39904987812042236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8184874057769775,"y":0.37885984778404236},{"x":0.8218487501144409,"y":0.39667457342147827},{"x":0.75126051902771,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.7428991746902466,0.37661045718193054,0.8268487501144409,0.4036745734214783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2823529541492462,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۳۳۰","boundary":[0.2571428716182709,0.3824228048324585,0.2823529541492462,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2823529541492462,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.3754228048324585,0.2873529541492462,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2857142984867096,"y":0.43111640214920044},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۳","boundary":[0.2571428716182709,0.4228028357028961,0.2857142984867096,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2857142984867096,"y":0.43111640214920044},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.4158028357028961,0.2907142984867096,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2840336263179779,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2840336263179779,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2554621994495392,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۶","boundary":[0.2554621994495392,0.4643705487251282,0.2840336263179779,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2840336263179779,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2840336263179779,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2554621994495392,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.45737054872512817,0.2890336263179779,0.48087173771858216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8235294222831726,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.8084033727645874,0.42161521315574646,0.8235294222831726,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7966386675834656,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7546218633651733,0.4204275608062744,0.7966386675834656,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7478991746902466,0.4204275608062744,0.7529411911964417,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوام","boundary":[0.7159664034843445,0.4204275608062744,0.7394958138465881,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7092437148094177,0.4204275608062744,0.7159664034843445,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4204275608062744},{"x":0.702521026134491,"y":0.4204275608062744},{"x":0.702521026134491,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضمانتنامه","boundary":[0.6336134672164917,0.4204275608062744,0.702521026134491,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4204275608062744},{"x":0.63193279504776,"y":0.4204275608062744},{"x":0.63193279504776,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6184874176979065,0.4204275608062744,0.63193279504776,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.4418052136898041},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4418052136898041},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۱۲","boundary":[0.7932773232460022,0.4418052136898041,0.8218487501144409,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمد","boundary":[0.7529411911964417,0.4418052136898041,0.7815126180648804,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.6974790096282959,0.4418052136898041,0.7445378303527832,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6823529601097107,0.4418052136898041,0.6890756487846375,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خرید","boundary":[0.6504201889038086,0.4429928660392761,0.6739495992660522,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6067227125167847,0.4429928660392761,0.6403361558914185,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.4619952440261841},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4619952440261841},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۲","boundary":[0.7932773232460022,0.4619952440261841,0.8218487501144409,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7462185025215149,0.4619952440261841,0.7848739624023438,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7310924530029297,0.46318289637565613,0.7378151416778564,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6907563209533691,0.46318289637565613,0.7226890921592712,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47862231731414795},{"x":0.658823549747467,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.658823549747467,0.46318289637565613,0.6857143044471741,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6151260733604431,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمودی","boundary":[0.6151260733604431,0.46318289637565613,0.6504201889038086,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5546218752861023,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محصول","boundary":[0.5546218752861023,0.4643705487251282,0.6016806960105896,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8218487501144409,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7915966510772705,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.۱۲","boundary":[0.7915966510772705,0.4821852743625641,0.8235294222831726,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7411764860153198,0.48337292671203613,0.7848739624023438,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.7142857313156128,0.48337292671203613,0.7344537973403931,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5},{"x":0.707563042640686,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.707563042640686,0.48337292671203613,0.7142857313156128,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6705882549285889,0.48337292671203613,0.7042016983032227,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6605042219161987,0.4845605790615082,0.6672269105911255,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4845605790615082},{"x":0.653781533241272,"y":0.4845605790615082},{"x":0.653781533241272,"y":0.5},{"x":0.63193279504776,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوام","boundary":[0.6302521228790283,0.4845605790615082,0.653781533241272,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5023753046989441},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8235294222831726,"y":0.519002377986908},{"x":0.7932773232460022,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۱۲","boundary":[0.7915966510772705,0.5023753046989441,0.8235294222831726,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مبادله","boundary":[0.7478991746902466,0.5035629272460938,0.7815126180648804,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7042016983032227,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.7042016983032227,0.5035629272460938,0.7411764860153198,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6974790096282959,"y":0.521377682685852},{"x":0.6924369931221008,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6907563209533691,0.5047506093978882,0.6974790096282959,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6907563209533691,"y":0.521377682685852},{"x":0.6689075827598572,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوام","boundary":[0.6672269105911255,0.5047506093978882,0.6907563209533691,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.۱۲","boundary":[0.7915966510772705,0.5225653052330017,0.8235294222831726,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.7596638798713684,0.5237529873847961,0.7831932902336121,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کالاهای","boundary":[0.7159664034843445,0.5237529873847961,0.7546218633651733,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5249406099319458},{"x":0.702521026134491,"y":0.5237529873847961},{"x":0.702521026134491,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6739495992660522,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنجل","boundary":[0.6739495992660522,0.5249406099319458,0.702521026134491,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶.۱۲","boundary":[0.7915966510772705,0.5451306700706482,0.8218487501144409,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بازیهای","boundary":[0.7378151416778564,0.5451306700706482,0.7815126180648804,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علامت","boundary":[0.6941176652908325,0.5451306700706482,0.7327731251716614,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.6655462384223938,0.5451306700706482,0.6890756487846375,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6168067455291748,0.5451306700706482,0.6554622054100037,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5665082931518555},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5665082931518555},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷.۱۲","boundary":[0.7915966510772705,0.5665082931518555,0.8235294222831726,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضمانتنامه","boundary":[0.7243697643280029,0.5665082931518555,0.7848739624023438,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7109243869781494,0.5665082931518555,0.7210084199905396,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸.۱۲","boundary":[0.7915966510772705,0.5866983532905579,0.8235294222831726,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7445378303527832,0.5866983532905579,0.7831932902336121,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.5866983532905579,0.7428571581840515,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6941176652908325,0.5866983532905579,0.7327731251716614,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوقی","boundary":[0.6470588445663452,0.5866983532905579,0.6857143044471741,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6302521228790283,0.5866983532905579,0.6386554837226868,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعهد","boundary":[0.5983193516731262,0.5866983532905579,0.6218487620353699,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5747899413108826,0.5866983532905579,0.5932773351669312,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قبال","boundary":[0.5529412031173706,0.5866983532905579,0.5731092691421509,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.4789915978908539,0.5866983532905579,0.5394958257675171,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6057007312774658},{"x":0.826890766620636,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۹.۱۲","boundary":[0.7899159789085388,0.6068883538246155,0.826890766620636,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7411764860153198,0.6080760359764099,0.7848739624023438,0.6211401224136353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4180522561073303},{"x":0.826890766620636,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4706302535533905,0.4134275608062744,0.831890766620636,0.6281401224136353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴۵","boundary":[0.2554621994495392,0.5047506093978882,0.2840336263179779,0.5166270732879639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۵۰","boundary":[0.2571428716182709,0.5249406099319458,0.2823529541492462,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.4977506093978882,0.2890336263179779,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۵۶","boundary":[0.2554621994495392,0.5451306700706482,0.2823529541492462,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.5381306700706482,0.2873529541492462,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۶۰","boundary":[0.2571428716182709,0.5653206706047058,0.2823529541492462,0.5760095119476318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.5583206706047058,0.2873529541492462,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.5902612805366516,0.7394958138465881,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7328151416778564,0.5832612805366516,0.7444958138465881,0.6031995124816895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5866983532905579},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶۵","boundary":[0.2571428716182709,0.5866983532905579,0.2840336263179779,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5866983532905579},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.5796983532905579,0.2890336263179779,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶۶","boundary":[0.2571428716182709,0.6068883538246155,0.2840336263179779,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.5998883538246155,0.2890336263179779,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.6270784139633179},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6247031092643738},{"x":0.826890766620636,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7848739624023438,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۰.۱۲","boundary":[0.7831932902336121,0.6270784139633179,0.826890766620636,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6472684144973755},{"x":0.756302535533905,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7546218633651733,0.6282660365104675,0.7831932902336121,0.6472684144973755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6247031092643738},{"x":0.826890766620636,"y":0.6437054872512817},{"x":0.756302535533905,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7496218633651733,0.6212660365104675,0.831890766620636,0.6507054872512817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶۸","boundary":[0.2554621994495392,0.6270784139633179,0.2857142984867096,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.6200784139633179,0.2907142984867096,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۱","boundary":[0.2554621994495392,0.6888360977172852,0.2857142984867096,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.6818360977172852,0.2907142984867096,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6852731704711914},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.8067227005958557,0.6638954877853394,0.8235294222831726,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تاکتیک","boundary":[0.7529411911964417,0.6638954877853394,0.7966386675834656,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7193277478218079,0.6638954877853394,0.7394958138465881,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.6739495992660522,0.6638954877853394,0.7092437148094177,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6336134672164917,0.6638954877853394,0.6689075827598572,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6201680898666382,0.6638954877853394,0.6285714507102966,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تعرفه","boundary":[0.5865546464920044,0.6638954877853394,0.6168067455291748,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5647059082984924,0.6638954877853394,0.5798319578170776,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.5243697762489319,0.6638954877853394,0.5630252361297607,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6852731704711914},{"x":0.507563054561615,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.6638954877853394,0.5142857432365417,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6852731704711914},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.46722689270973206,0.6638954877853394,0.5025210380554199,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.4268907606601715,0.6638954877853394,0.4638655483722687,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6852731704711914},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.40504202246665955,0.6638954877853394,0.4151260554790497,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6852731704711914},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.36974790692329407,0.6638954877853394,0.4000000059604645,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6638954877853394},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6638954877853394},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6852731704711914},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.33781513571739197,0.6638954877853394,0.35630252957344055,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6852731704711914},{"x":0.289075642824173,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حداکثر","boundary":[0.289075642824173,0.6638954877853394,0.3327731192111969,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۷۰","boundary":[0.2571428716182709,0.6638954877853394,0.2823529541492462,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6876484751701355},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6876484751701355},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۱۰۱۳","boundary":[0.7932773232460022,0.6876484751701355,0.8235294222831726,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7030878663063049},{"x":0.756302535533905,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تعرفه","boundary":[0.7546218633651733,0.6888360977172852,0.7831932902336121,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوبخشی","boundary":[0.6941176652908325,0.6900237798690796,0.7478991746902466,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7066508531570435},{"x":0.8235294222831726,"y":0.705463171005249},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۳","boundary":[0.7932773232460022,0.7066508531570435,0.8235294222831726,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7232779264450073},{"x":0.75126051902771,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.75126051902771,0.7066508531570435,0.7848739624023438,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7078384757041931},{"x":0.75126051902771,"y":0.7066508531570435},{"x":0.75126051902771,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7193277478218079,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.7193277478218079,0.7078384757041931,0.75126051902771,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7042016983032227,"y":0.724465548992157},{"x":0.6857143044471741,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6857143044471741,0.7078384757041931,0.7042016983032227,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6789916157722473,"y":0.724465548992157},{"x":0.6268907785415649,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکنواخت","boundary":[0.6252101063728333,0.7078384757041931,0.6789916157722473,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.7268408536911011},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7256532311439514},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۱۳","boundary":[0.7915966510772705,0.7268408536911011,0.8235294222831726,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7434679269790649},{"x":0.75126051902771,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.75126051902771,0.7268408536911011,0.7831932902336121,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.7176470756530762,0.7268408536911011,0.7495798468589783,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6957983374595642,0.7280284762382507,0.7042016983032227,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.6571428775787354,0.7280284762382507,0.6890756487846375,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6352941393852234,0.7280284762382507,0.6487395167350769,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حداکثر","boundary":[0.5882353186607361,0.7280284762382507,0.6285714507102966,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8235294222831726,"y":0.764845609664917},{"x":0.7932773232460022,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۴۰۱۳","boundary":[0.7932773232460022,0.7482185363769531,0.8235294222831726,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7831932902336121,"y":0.764845609664917},{"x":0.7731092572212219,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7731092572212219,0.7482185363769531,0.7831932902336121,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7647058963775635,"y":0.764845609664917},{"x":0.7243697643280029,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنگاهها","boundary":[0.7243697643280029,0.7482185363769531,0.7647058963775635,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7159664034843445,"y":0.764845609664917},{"x":0.702521026134491,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.702521026134491,0.7482185363769531,0.7159664034843445,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6957983374595642,"y":0.764845609664917},{"x":0.6689075827598572,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.6689075827598572,0.7482185363769531,0.6957983374595642,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7482185363769531},{"x":0.658823549747467,"y":0.7482185363769531},{"x":0.658823549747467,"y":0.764845609664917},{"x":0.6252101063728333,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فصلها","boundary":[0.6252101063728333,0.7482185363769531,0.658823549747467,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6151260733604431,"y":0.764845609664917},{"x":0.610084056854248,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.610084056854248,0.7482185363769531,0.6151260733604431,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5932773351669312,"y":0.764845609664917},{"x":0.5697479248046875,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5697479248046875,0.7482185363769531,0.5932773351669312,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5529412031173706,"y":0.764845609664917},{"x":0.5310924649238586,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5310924649238586,0.7482185363769531,0.5529412031173706,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5260504484176636,"y":0.764845609664917},{"x":0.5226891040802002,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5226891040802002,0.7482185363769531,0.5260504484176636,0.764845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8235294222831726,"y":0.764845609664917},{"x":0.2571428716182709,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.25214287161827087,0.6568954877853393,0.8285294222831726,0.771845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۵","boundary":[0.2571428716182709,0.7090261578559875,0.2840336263179779,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.7020261578559875,0.2890336263179779,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷۸","boundary":[0.2554621994495392,0.7292161583900452,0.2840336263179779,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.7222161583900452,0.2890336263179779,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸۲","boundary":[0.2571428716182709,0.7505938410758972,0.2857142984867096,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.7435938410758972,0.2907142984867096,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.783847987651825},{"x":0.5512605309486389,"y":0.783847987651825},{"x":0.5512605309486389,"y":0.794536828994751},{"x":0.5277311205863953,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.5277311205863953,0.783847987651825,0.5512605309486389,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.783847987651825},{"x":0.5512605309486389,"y":0.783847987651825},{"x":0.5512605309486389,"y":0.794536828994751},{"x":0.5277311205863953,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5227311205863953,0.776847987651825,0.5562605309486389,0.801536828994751],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/TOBiissfttbHBLRh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/kZgAeaSpYYTGkISX.jpg","blurred":"/storage/books/d3207a420f612c31/pages/kGqNPmGxjJLjhSlw.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00027688723351775095,0.00013696887133523574,0.9987459218722432,0.9990494665714454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7092437148094177,0.1223277896642685,0.7378151416778564,0.13420426845550537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7042437148094177,0.11532778966426849,0.7428151416778564,0.14120426845550538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.13182897865772247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.16974790394306183,0.1223277896642685,0.20336134731769562,0.13182897865772247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.13182897865772247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.11532778966426849,0.20836134731769562,0.13882897865772248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.16864608228206635},{"x":0.16974790394306183,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۸۹","boundary":[0.16974790394306183,0.15795724093914032,0.19831933081150055,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.16864608228206635},{"x":0.16974790394306183,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.1509572409391403,0.20331933081150055,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7378151416778564,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7058823704719543,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.۱۳","boundary":[0.7058823704719543,0.15676960349082947,0.7378151416778564,0.17102137207984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6974790096282959,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6974790096282959,"y":0.17102137207984924},{"x":0.658823549747467,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.658823549747467,0.15795724093914032,0.6974790096282959,0.17102137207984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7394958138465881,"y":0.19121140241622925},{"x":0.707563042640686,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۶.۱۳","boundary":[0.7058823704719543,0.17577196657657623,0.7394958138465881,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6941176652908325,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6957983374595642,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6705882549285889,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6689075827598572,0.17814727127552032,0.6957983374595642,0.1947743445634842]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7378151416778564,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6605042219161987,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6521428775787353,0.1509572409391403,0.7461764860153198,0.1993990547657013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.17814727127552032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.17814727127552032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.1876484602689743},{"x":0.16974790394306183,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۸۹","boundary":[0.16974790394306183,0.17814727127552032,0.19831933081150055,0.1876484602689743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.17814727127552032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.17814727127552032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.1876484602689743},{"x":0.16974790394306183,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.17114727127552032,0.20331933081150055,0.1946484602689743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.21852731704711914},{"x":0.20000000298023224,"y":0.21852731704711914},{"x":0.20000000298023224,"y":0.22921615839004517},{"x":0.16974790394306183,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۹۱","boundary":[0.16974790394306183,0.21852731704711914,0.20000000298023224,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.21852731704711914},{"x":0.20000000298023224,"y":0.21852731704711914},{"x":0.20000000298023224,"y":0.22921615839004517},{"x":0.16974790394306183,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.21152731704711913,0.20500000298023224,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.23871733248233795},{"x":0.20000000298023224,"y":0.23871733248233795},{"x":0.20000000298023224,"y":0.24821852147579193},{"x":0.16974790394306183,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹۲","boundary":[0.16974790394306183,0.23871733248233795,0.20000000298023224,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.23871733248233795},{"x":0.20000000298023224,"y":0.23871733248233795},{"x":0.20000000298023224,"y":0.24821852147579193},{"x":0.16974790394306183,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.23171733248233795,0.20500000298023224,0.25521852147579194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.25890737771987915},{"x":0.19663865864276886,"y":0.25890737771987915},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2695961892604828},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰۹","boundary":[0.17142857611179352,0.25890737771987915,0.19663865864276886,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.25890737771987915},{"x":0.19663865864276886,"y":0.25890737771987915},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2695961892604828},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.25190737771987914,0.20163865864276886,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.7210084199905396,0.2149643748998642,0.7378151416778564,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاکتیک","boundary":[0.6638655662536621,0.2149643748998642,0.7058823704719543,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6336134672164917,0.2149643748998642,0.6521008610725403,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.5680672526359558,0.2149643748998642,0.6201680898666382,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5579832196235657,0.2149643748998642,0.5630252361297607,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5159664154052734,0.2149643748998642,0.5512605309486389,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.4773109257221222,0.2149643748998642,0.5092437267303467,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4638655483722687,0.2149643748998642,0.4773109257221222,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2327791005373001},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45042017102241516,0.2149643748998642,0.4571428596973419,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهسازی","boundary":[0.3949579894542694,0.2149643748998642,0.4453781545162201,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.2149643748998642},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2149643748998642},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3815126121044159,0.2149643748998642,0.38823530077934265,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.2149643748998642},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2149643748998642},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2327791005373001},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایندگی","boundary":[0.32268908619880676,0.2149643748998642,0.37310925126075745,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.2149643748998642},{"x":0.31596639752388,"y":0.2149643748998642},{"x":0.31596639752388,"y":0.2327791005373001},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.29411765933036804,0.2149643748998642,0.31596639752388,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2149643748998642},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2149643748998642},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.24369747936725616,0.2149643748998642,0.2806722819805145,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۱۴","boundary":[0.707563042640686,0.23634204268455505,0.7378151416778564,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.6621848940849304,0.2375296950340271,0.6974790096282959,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2529691159725189},{"x":0.63193279504776,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.6302521228790283,0.23871733248233795,0.6554622054100037,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6302521228790283,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6184874176979065,0.23871733248233795,0.6302521228790283,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.23871733248233795},{"x":0.605042040348053,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.23871733248233795,0.6067227125167847,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.23990498483181},{"x":0.5932773351669312,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5949580073356628,"y":0.25415676832199097},{"x":0.561344563961029,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5596638917922974,0.23990498483181,0.5949580073356628,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.23990498483181},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23990498483181},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5226891040802002,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درهم","boundary":[0.5226891040802002,0.23990498483181,0.5529412031173706,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7378151416778564,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2731591463088989},{"x":0.707563042640686,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۱۴","boundary":[0.707563042640686,0.2577197253704071,0.7378151416778564,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6857143044471741,0.2577197253704071,0.6957983374595642,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2577197253704071},{"x":0.680672287940979,"y":0.2577197253704071},{"x":0.680672287940979,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6638655662536621,0.2577197253704071,0.680672287940979,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2731591463088989},{"x":0.63193279504776,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بردن","boundary":[0.63193279504776,0.25890737771987915,0.6554622054100037,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6252101063728333,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6016806960105896,0.25890737771987915,0.6252101063728333,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2731591463088989},{"x":0.561344563961029,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.561344563961029,0.25890737771987915,0.5983193516731262,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5445378422737122,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.5109243988990784,0.25890737771987915,0.5445378422737122,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5025210380554199,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27434679865837097},{"x":0.46890756487846375,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.46890756487846375,0.25890737771987915,0.5025210380554199,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.2600950002670288},{"x":0.462184876203537,"y":0.2600950002670288},{"x":0.462184876203537,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4436974823474884,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.4436974823474884,0.2600950002670288,0.462184876203537,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7378151416778564,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7378151416778564,"y":0.29334917664527893},{"x":0.707563042640686,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳.۱۴","boundary":[0.707563042640686,0.27672210335731506,0.7378151416778564,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6974790096282959,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6453781723976135,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایندگیها","boundary":[0.6453781723976135,0.27672210335731506,0.6974790096282959,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31353920698165894},{"x":0.707563042640686,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۱۴","boundary":[0.707563042640686,0.2969121038913727,0.7378151416778564,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3147268295288086},{"x":0.658823549747467,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.658823549747467,0.2980997562408447,0.6974790096282959,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.2980997562408447,0.6571428775787354,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6084033846855164,0.2980997562408447,0.6470588445663452,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5596638917922974,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوقی","boundary":[0.5596638917922974,0.2992874085903168,0.6000000238418579,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5529412031173706,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5445378422737122,0.2992874085903168,0.5529412031173706,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5361344814300537,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5025210380554199,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5025210380554199,0.3004750609397888,0.5361344814300537,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4957983195781708,"y":0.31591448187828064},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درهم","boundary":[0.46554622054100037,0.3004750609397888,0.4957983195781708,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۱۴","boundary":[0.7058823704719543,0.31828978657722473,0.7378151416778564,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3349168598651886},{"x":0.658823549747467,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.658823549747467,0.31828978657722473,0.6974790096282959,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.3194774389266968,0.6571428775787354,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6084033846855164,0.3194774389266968,0.6470588445663452,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوقی","boundary":[0.5596638917922974,0.3194774389266968,0.6000000238418579,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5529412031173706,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5445378422737122,0.3194774389266968,0.5529412031173706,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5361344814300537,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4638655483722687,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیتهای","boundary":[0.4638655483722687,0.3194774389266968,0.5361344814300537,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3206650912761688},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3194774389266968},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4151260554790497,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمودی","boundary":[0.4151260554790497,0.3206650912761688,0.45546218752861023,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3527315855026245},{"x":0.707563042640686,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۶.۱۴","boundary":[0.707563042640686,0.33847981691360474,0.7411764860153198,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6554622054100037,0.34085512161254883,0.6974790096282959,0.35391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3551068902015686},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23869747936725616,0.2079643748998642,0.7461764860153198,0.3621068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.27909737825393677},{"x":0.19831933081150055,"y":0.27909737825393677},{"x":0.19831933081150055,"y":0.29097387194633484},{"x":0.1731092482805252,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱۳","boundary":[0.1731092482805252,0.27909737825393677,0.19831933081150055,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.2980997562408447},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2980997562408447},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3099762499332428},{"x":0.17142857611179352,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲۳","boundary":[0.16974790394306183,0.2980997562408447,0.19831933081150055,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.27909737825393677},{"x":0.19831933081150055,"y":0.27909737825393677},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3099762499332428},{"x":0.17142857611179352,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.27209737825393676,0.20331933081150055,0.3169762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.3194774389266968},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3194774389266968},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3301662802696228},{"x":0.17142857611179352,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲۴","boundary":[0.17142857611179352,0.3194774389266968,0.19831933081150055,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.3194774389266968},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3194774389266968},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3301662802696228},{"x":0.17142857611179352,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.31247743892669677,0.20331933081150055,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.35154393315315247},{"x":0.17142857611179352,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲۵","boundary":[0.17142857611179352,0.34085512161254883,0.19831933081150055,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.35154393315315247},{"x":0.17142857611179352,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.3338551216125488,0.20331933081150055,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3752969205379486},{"x":0.707563042640686,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷.۱۴","boundary":[0.7058823704719543,0.3598574697971344,0.7378151416778564,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6957983374595642,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6689075827598572,0.3622327744960785,0.6974790096282959,0.3776721954345703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6639075827598572,0.3552327744960785,0.7428151416778564,0.3822969205379486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.36104512214660645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.36104512214660645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.37173396348953247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲۷","boundary":[0.16974790394306183,0.36104512214660645,0.19831933081150055,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.36104512214660645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.36104512214660645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.37173396348953247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.35404512214660644,0.20331933081150055,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.534453809261322,0.42399048805236816,0.5680672526359558,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5159664154052734,0.42399048805236816,0.5243697762489319,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4228028357028961},{"x":0.507563054561615,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.4756302535533905,0.4228028357028961,0.5058823823928833,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4204275608062744},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4228028357028961},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4394299387931824},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.40504202246665955,0.4204275608062744,0.46554622054100037,0.4394299387931824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4429928660392761},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.40004202246665954,0.4134275608062744,0.5730672526359558,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.4845605790615082},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4845605790615082},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4952494204044342},{"x":0.16974790394306183,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۳۰","boundary":[0.16974790394306183,0.4845605790615082,0.20000000298023224,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.4845605790615082},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4845605790615082},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4952494204044342},{"x":0.16974790394306183,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.4775605790615082,0.20500000298023224,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.5059382319450378},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5059382319450378},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5154394507408142},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۳۲","boundary":[0.16974790394306183,0.5059382319450378,0.20000000298023224,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.5059382319450378},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5059382319450378},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5154394507408142},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.49893823194503784,0.20500000298023224,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5249406099319458},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5261282920837402},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5380047559738159},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۴۰","boundary":[0.1731092482805252,0.5249406099319458,0.20000000298023224,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5249406099319458},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5261282920837402},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5380047559738159},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.5179406099319458,0.20500000298023224,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.7210084199905396,0.4821852743625641,0.7378151416778564,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4821852743625641},{"x":0.707563042640686,"y":0.4821852743625641},{"x":0.707563042640686,"y":0.5},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.6672269105911255,0.4821852743625641,0.707563042640686,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5},{"x":0.658823549747467,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.4821852743625641,0.6638655662536621,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6033613681793213,0.48337292671203613,0.6504201889038086,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5966386795043945,0.48337292671203613,0.6000000238418579,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جبران","boundary":[0.5546218752861023,0.48337292671203613,0.5882353186607361,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5394958257675171,0.48337292671203613,0.5462185144424438,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.4957983195781708,0.48337292671203613,0.5327731370925903,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7378151416778564,"y":0.519002377986908},{"x":0.707563042640686,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۱۰۱۵","boundary":[0.707563042640686,0.5023753046989441,0.7378151416778564,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6974790096282959,"y":0.519002377986908},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6638655662536621,0.5035629272460938,0.6974790096282959,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کارفرما","boundary":[0.6151260733604431,0.5035629272460938,0.6571428775787354,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کارگزر","boundary":[0.5714285969734192,0.5035629272460938,0.6117647290229797,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5391923785209656},{"x":0.707563042640686,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۵","boundary":[0.707563042640686,0.5225653052330017,0.7378151416778564,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6974790096282959,"y":0.54038006067276},{"x":0.6705882549285889,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6705882549285889,0.5237529873847961,0.6974790096282959,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6655462384223938,"y":0.54038006067276},{"x":0.6268907785415649,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.6252101063728333,0.5237529873847961,0.6655462384223938,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5617577433586121},{"x":0.707563042640686,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۱۵","boundary":[0.707563042640686,0.5463182926177979,0.7378151416778564,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6638655662536621,0.5463182926177979,0.6957983374595642,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.5463182926177979,0.6554622054100037,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبران","boundary":[0.6117647290229797,0.5463182926177979,0.6420168280601501,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5617577433586121},{"x":0.561344563961029,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.561344563961029,0.5463182926177979,0.6033613681793213,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.5193277597427368,0.5463182926177979,0.5529412031173706,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5831353664398193},{"x":0.707563042640686,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۱۵","boundary":[0.707563042640686,0.5676959753036499,0.7378151416778564,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5831353664398193},{"x":0.680672287940979,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.680672287940979,0.5665082931518555,0.6957983374595642,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستمزد","boundary":[0.6302521228790283,0.5665082931518555,0.6722689270973206,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.5882353186607361,0.5665082931518555,0.6218487620353699,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.5428571701049805,0.5665082931518555,0.5798319578170776,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5665082931518555},{"x":0.534453809261322,"y":0.5665082931518555},{"x":0.534453809261322,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.5042017102241516,0.5665082931518555,0.534453809261322,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5665082931518555},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5665082931518555},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4907563030719757,0.5665082931518555,0.49915966391563416,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5653206706047058},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5653206706047058},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارگران","boundary":[0.4470588266849518,0.5653206706047058,0.48235294222831726,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5653206706047058},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5653206706047058},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4100840389728546,0.5653206706047058,0.43697479367256165,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.۱۵","boundary":[0.7058823704719543,0.5855106711387634,0.7378151416778564,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.6655462384223938,0.5855106711387634,0.6974790096282959,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5855106711387634},{"x":0.658823549747467,"y":0.5855106711387634},{"x":0.658823549747467,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6386554837226868,0.5855106711387634,0.658823549747467,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنگاه","boundary":[0.6033613681793213,0.5855106711387634,0.6302521228790283,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5815126299858093,0.5855106711387634,0.5949580073356628,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5428571701049805,0.5855106711387634,0.5747899413108826,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5855106711387634},{"x":0.534453809261322,"y":0.5855106711387634},{"x":0.534453809261322,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.5042017102241516,0.5855106711387634,0.534453809261322,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامعلوم","boundary":[0.4588235318660736,0.5855106711387634,0.4957983195781708,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6199524998664856},{"x":0.707563042640686,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶.۱۵","boundary":[0.7058823704719543,0.6068883538246155,0.7394958138465881,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6211401224136353},{"x":0.658823549747467,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6571428775787354,0.6080760359764099,0.6991596817970276,0.6211401224136353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4034033668041229,0.4763729267120361,0.7444958138465881,0.6293278045654297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.5463182926177979},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5463182926177979},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5581947565078735},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴۴","boundary":[0.17142857611179352,0.5463182926177979,0.19831933081150055,0.5581947565078735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5665082931518555},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5665082931518555},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5795724391937256},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵۰","boundary":[0.1731092482805252,0.5665082931518555,0.19663865864276886,0.5795724391937256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5866983532905579},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5866983532905579},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5985748171806335},{"x":0.17142857611179352,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵۳","boundary":[0.1731092482805252,0.5866983532905579,0.19831933081150055,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.5463182926177979},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5463182926177979},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5985748171806335},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.5393182926177978,0.20331933081150055,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6080760359764099},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6080760359764099},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6187648177146912},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵۷","boundary":[0.16974790394306183,0.6080760359764099,0.19831933081150055,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6080760359764099},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6080760359764099},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6187648177146912},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.6010760359764099,0.20331933081150055,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۷.۱۵","boundary":[0.7042016983032227,0.6270784139633179,0.7378151416778564,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6722689270973206,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"متابع","boundary":[0.6705882549285889,0.6294536590576172,0.6991596817970276,0.6437054872512817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.7300000190734863,"boundary":[0.6655882549285889,0.6224536590576172,0.7428151416778564,0.6495178050994873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6282660365104675},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6282660365104675},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6389548778533936},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵۷","boundary":[0.16974790394306183,0.6282660365104675,0.19831933081150055,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6282660365104675},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6282660365104675},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6389548778533936},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.6212660365104675,0.20331933081150055,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.6698337197303772},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6686460971832275},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6793349385261536},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵۹","boundary":[0.1731092482805252,0.6698337197303772,0.20000000298023224,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.6698337197303772},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6686460971832275},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6793349385261536},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.6628337197303772,0.20500000298023224,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.6888360977172852},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6900237798690796},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7007125616073608},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۶۰","boundary":[0.1731092482805252,0.6888360977172852,0.19663865864276886,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox&quo