نظریه اسلامی رشد انسان نظریه اسلامی رشد انسان

توضیحات

تبیین‌های فلسفی تاکنون و به‌طور عمده حاوی توصیف‌هایی درباره ساختار وجودی انسان یا به تعبیر فلسفی ماهیت انسان بوده‌اند و از این حیث توانسته‌اند ابعاد وجود انسان و عناصر تشکیل‌دهنده اصلی آن را آشکار سازند. بااین‌همه به‌نظر می‌رسد این نوع تبیین‌ها رویکردی ایستا دارند و برشی از انسان را به نمایش می‌گذارند. بسیاری از این تبیین‌ها، تنها به ویژگی‌های یک انسان تحقق‌یافته یا یک انسان مطلوب می‌پردازند، اما به مسیر حرکت و الگوی تغییر و تحولات وجودی و عوامل مداخله‌گر در رشد انسان کمتر توجه می‌کنند. همچنین، تاکنون تعالیم اسلامی از این منظر یعنی از منظر انسانِ در حال تغییر، کمتر مورد بررسی‌های دقیق قرار گرفته است. کتاب حاضر تلاشی است برای پاسخ به این پرسش که الگوی رشد انسان چیست؟ درک دیدگاه اسلام دربارۀ رشد انسان در گرو پژوهش روشمند و جست‌وجو در منابع معتبر و دست‌اول این دین الاهی، یعنی متن آیات قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم‌السلام) است. هرچند دسترسی به منابع مقدس (قرآن و احادیث) آسان می‌باشد، ولی در فضایی که علم و فناوری، اندیشه و عمل ما را در خود فرو برده، کشف مقاصد شریعت و راز آموزه‌های دین، فارغ از سوابق ذهنی، مشهورات، شرایط و اقتضایات اجتماعی به‌غایت دشوار است. ازاین‌رو در پژوهش‌های علم اسلامی دست‌کم دو معنا برای صفت «اسلامی» می‌توان در نظر گرفت و نتایج پژوهش علمی و بشری را به این دین الاهی نسبت داد: یکی«اسلامی» به‌معنای استفاده از منابع معتبر اسلام؛ و دیگری«اسلامی» به‌معنای توافق با اصول اساسی اسلام. کتاب حاضر شامل بخشی از گزارش یک تحقیق بنیادین و چندرشته‌ای است و به‌طور اساسی شامل نتایجی است که در فصل پنجم تحقیق مذکور با عنوان "تبیین مبانی و الگوی رشد مبتنی بر دیدگاه اسلام" مطرح شده است. درک دیدگاه اسلام دربارۀ رشد انسان در گرو پژوهش روشمند و جست و جو در منابع معتبر و دست‌اول این دین الهی، یعنی متن آیات قرآن کریم و روایات معصومین است. این کتاب نه تنها برای پژوهشگران علوم‌تربیتی و روان‌شناسی می‌تواند الهام‌بخش و مفید باشد، بلکه به ‌دلیل مواجهۀ انتقادی با عناصر تمدنی مدرن، برای پژوهشگران علوم انسانی، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه‌های گوناگون فرهنگی نیز می‌تواند مفید باشد. بدون شک اعتبار یافته‌های علمی در گرو دلایل و مستندات معتبر است. دلایل و مستندات ارایه شده در این کتاب شامل گزاره‌ها و مفاهیمی است که درک آنها برای افراد ناآشنا با آثار حکما و اندیشمندان مسلمان دشوار است. از ‌این ‌رو، با ذکر مثال‌ها و بیان مدل‌های مفهومی و جمع‌بندی و بهره‌گیری شیوه‌های گوناگون استدلال سعی شده است فهم‌پذیری مطالب افزایش یابد. با این همه، علاقه‌مندان می‌توانند با توجه به تجربۀ علمی خود سرفصل‌های کتاب را برای مطالعه انتخاب کنند و راهنمایی باشد برای محققان و علاقه‌مندان به تحقیقات تجربی و توسعه‌ای.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797846,"title":"نظریه اسلامی رشد انسان","price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d390258409037d48/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d390258409037d48/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d390258409037d48/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/d390258409037d48/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d390258409037d48/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/d390258409037d48/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"file":null,"print_book":true,"isbn":"978-964-457-435-1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":1,"description":["تبیین‌های فلسفی تاکنون و به‌طور عمده حاوی توصیف‌هایی درباره ساختار وجودی انسان یا به تعبیر فلسفی ماهیت انسان بوده‌اند و از این حیث توانسته‌اند ابعاد وجود انسان و عناصر تشکیل‌دهنده اصلی آن را آشکار سازند. بااین‌همه به‌نظر می‌رسد این نوع تبیین‌ها رویکردی ایستا دارند و برشی از انسان را به نمایش می‌گذارند. بسیاری از این تبیین‌ها، تنها به ویژگی‌های یک انسان تحقق‌یافته یا یک انسان مطلوب می‌پردازند، اما به مسیر حرکت و الگوی تغییر و تحولات وجودی و عوامل مداخله‌گر در رشد انسان کمتر توجه می‌کنند. همچنین، تاکنون تعالیم اسلامی از این منظر یعنی از منظر انسانِ در حال تغییر، کمتر مورد بررسی‌های دقیق قرار گرفته است. کتاب حاضر تلاشی است برای پاسخ به این پرسش که الگوی رشد انسان چیست؟ درک دیدگاه اسلام دربارۀ رشد انسان در گرو پژوهش روشمند و جست‌وجو در منابع معتبر و دست‌اول این دین الاهی، یعنی متن آیات قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم‌السلام) است. هرچند دسترسی به منابع مقدس (قرآن و احادیث) آسان می‌باشد، ولی در فضایی که علم و فناوری، اندیشه و عمل ما را در خود فرو برده، کشف مقاصد شریعت و راز آموزه‌های دین، فارغ از سوابق ذهنی، مشهورات، شرایط و اقتضایات اجتماعی به‌غایت دشوار است. ازاین‌رو در پژوهش‌های علم اسلامی دست‌کم دو معنا برای صفت «اسلامی» می‌توان در نظر گرفت و نتایج پژوهش علمی و بشری را به این دین الاهی نسبت داد: یکی«اسلامی» به‌معنای استفاده از منابع معتبر اسلام؛ و دیگری«اسلامی» به‌معنای توافق با اصول اساسی اسلام. کتاب حاضر شامل بخشی از گزارش یک تحقیق بنیادین و چندرشته‌ای است و به‌طور اساسی شامل نتایجی است که در فصل پنجم تحقیق مذکور با عنوان \"تبیین مبانی و الگوی رشد مبتنی بر دیدگاه اسلام\" مطرح شده است. درک دیدگاه اسلام دربارۀ رشد انسان در گرو پژوهش روشمند و جست و جو در منابع معتبر و دست‌اول این دین الهی، یعنی متن آیات قرآن کریم و روایات معصومین است. این کتاب نه تنها برای پژوهشگران علوم‌تربیتی و روان‌شناسی می‌تواند الهام‌بخش و مفید باشد، بلکه به ‌دلیل مواجهۀ انتقادی با عناصر تمدنی مدرن، برای پژوهشگران علوم انسانی، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه‌های گوناگون فرهنگی نیز می‌تواند مفید باشد. بدون شک اعتبار یافته‌های علمی در گرو دلایل و مستندات معتبر است. دلایل و مستندات ارایه شده در این کتاب شامل گزاره‌ها و مفاهیمی است که درک آنها برای افراد ناآشنا با آثار حکما و اندیشمندان مسلمان دشوار است. از ‌این ‌رو، با ذکر مثال‌ها و بیان مدل‌های مفهومی و جمع‌بندی و بهره‌گیری شیوه‌های گوناگون استدلال سعی شده است فهم‌پذیری مطالب افزایش یابد. با این همه، علاقه‌مندان می‌توانند با توجه به تجربۀ علمی خود سرفصل‌های کتاب را برای مطالعه انتخاب کنند و راهنمایی باشد برای محققان و علاقه‌مندان به تحقیقات تجربی و توسعه‌ای.",""],"pages_count":1,"keywords":"null","token":"d390258409037d48","created_at":"2021-09-10 03:00:36","updated_at":"2022-08-29 14:23:02","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 06:56:55","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1920807,"title":"دکتر جمیله علم‌الهدی","meta_title":"دکتر جمیله علم‌الهدی","meta_description":"دکتر جمیله علم‌الهدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر جمیله","lastname":"علم‌الهدی","token":"a37a712d4a0bf01a","created_at":"2021-09-10 03:00:25","updated_at":"2021-09-10 03:00:25","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920807,"title":"دکتر جمیله علم‌الهدی","meta_title":"دکتر جمیله علم‌الهدی","meta_description":"دکتر جمیله علم‌الهدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر جمیله","lastname":"علم‌الهدی","token":"a37a712d4a0bf01a","created_at":"2021-09-10 03:00:25","updated_at":"2021-09-10 03:00:25","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786499,"file":"613a8b0cca2520.76843022.pdf","book_id":3797846,"toc":null,"created_at":"2021-09-10 03:00:37","updated_at":"2022-08-29 14:23:02","process_started_at":"2021-09-10 03:00:37","process_done_at":"2021-09-10 03:00:50","process_failed_at":null,"pages_count":670,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"80103a43d04805fac69c11885eef24842957c7fa598232748f9b156cb5e68893e212c3f137744cb077eef445f5da41840a1e2abc6c5ff64c90b47ceba4470f42","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۷۰"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":1060,"title":"اختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشد","meta_title":"اختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشد","meta_description":"اختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"23fcce012fc76cd4","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-09-10 06:56:55","study_fields":[{"id":403,"title":"گفتاردرمانی","meta_title":"گفتاردرمانی","meta_description":"گفتاردرمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"4c5f8160d3aab78d","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-18 13:39:53","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":1063,"title":"اختلالات رشد و یادگیری حرکتی","meta_title":"اختلالات رشد و یادگیری حرکتی","meta_description":"اختلالات رشد و یادگیری حرکتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"b3e5454b285802cc","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_fields":[{"id":409,"title":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی","meta_title":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی","meta_description":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"9b7c8358eeeb6bc5","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-09 08:39:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":1804,"title":"ارزیابی رشد حرکتی","meta_title":"ارزیابی رشد حرکتی","meta_description":"ارزیابی رشد حرکتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"3f051ec0b7689011","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:11","updated_at":"2021-12-27 11:26:35","study_fields":[{"id":409,"title":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی","meta_title":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی","meta_description":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"9b7c8358eeeb6bc5","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-09 08:39:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":2686,"title":"اصول رشد بلور","meta_title":"اصول رشد بلور","meta_description":"اصول رشد بلور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"ae03d47bf547f433","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:19","updated_at":"2021-09-10 06:56:55","study_fields":[{"id":55,"title":"فیزیک گرایش لایه های نازک","meta_title":"فیزیک گرایش لایه های نازک","meta_description":"فیزیک گرایش لایه های نازک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"800a4814bcd4e4f2","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-30 11:48:24","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":6520,"title":"آسیب‌های مراحل رشد ۱","meta_title":"آسیب‌های مراحل رشد ۱","meta_description":"آسیب‌های مراحل رشد ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"0c339c9dffdfd3e3","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:14","updated_at":"2021-09-10 06:56:55","study_fields":[{"id":1060,"title":"مددکاری اجتماعی","meta_title":"مددکاری اجتماعی","meta_description":"مددکاری اجتماعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"66812ea56a628263","books_count":47,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":6523,"title":"آسیب‌های مراحل رشد ۲","meta_title":"آسیب‌های مراحل رشد ۲","meta_description":"آسیب‌های مراحل رشد ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"2a0ba8cce6132803","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:14","updated_at":"2021-09-10 06:56:55","study_fields":[{"id":1060,"title":"مددکاری اجتماعی","meta_title":"مددکاری اجتماعی","meta_description":"مددکاری اجتماعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"66812ea56a628263","books_count":47,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":7933,"title":"آنالیز رشد","meta_title":"آنالیز رشد","meta_description":"آنالیز رشد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"191a791e75c0f78b","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:42","updated_at":"2021-09-10 06:56:55","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":12250,"title":"تاریخ فلسفه اسلامی 1 ( از آغاز تا ابن رشد )","meta_title":"تاریخ فلسفه اسلامی 1 ( از آغاز تا ابن رشد )","meta_description":"تاریخ فلسفه اسلامی 1 ( از آغاز تا ابن رشد ) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"88654522d8e5dd67","type":"","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:27:35","updated_at":"2022-11-14 14:36:27","study_fields":[{"id":109,"title":"فلسفه ","meta_title":"فلسفه ","meta_description":"فلسفه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"4c1c63e1ac4305af","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-14 14:36:27","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":12256,"title":"تاریخ فلسفه اسلامی 2 ( از ابن رشد به بعد)","meta_title":"تاریخ فلسفه اسلامی 2 ( از ابن رشد به بعد)","meta_description":"تاریخ فلسفه اسلامی 2 ( از ابن رشد به بعد) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"d030cbcf8269db0b","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:27:35","updated_at":"2022-11-14 14:36:27","study_fields":[{"id":109,"title":"فلسفه ","meta_title":"فلسفه ","meta_description":"فلسفه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"4c1c63e1ac4305af","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-14 14:36:27","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":13474,"title":"تربیت بدنی رشدی","meta_title":"تربیت بدنی رشدی","meta_description":"تربیت بدنی رشدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"05ebdea8d2ee7aee","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:28:11","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_fields":[{"id":409,"title":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی","meta_title":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی","meta_description":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"9b7c8358eeeb6bc5","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-09 08:39:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":60000,"urlify":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر جمیله علم‌الهدی","tocStr":"","url":"/preview/d390258409037d48/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":670,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"d390258409037d48","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/d390258409037d48/pages/NUJBKecYxvtidycc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d390258409037d48/pages/KhDaJbmLLoiyRiMP.jpg","blurred":"/storage/books/d390258409037d48/pages/mnMFPvFzXKBFChRn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005932490785582726,0.0002314729735856951,0.9989154014186699,0.999560070751965]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.5008403658866882,0.20546318590641022,0.5361344814300537,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20546318590641022},{"x":0.489075630903244,"y":0.25415676832199097},{"x":0.42016807198524475,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"آزمایم","boundary":[0.4252100884914398,0.20190024375915527,0.489075630903244,0.25415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5411764979362488,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2577197253704071},{"x":0.42016807198524475,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.4202100884914398,0.19490024375915527,0.5411344814300537,0.2647197253704071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6403361558914185,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5815126299858093,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5815126299858093,0.3372921645641327,0.6403361558914185,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5697479248046875,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4907563030719757,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4907563030719757,0.3372921645641327,0.5697479248046875,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3372921645641327},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3372921645641327},{"x":0.48067227005958557,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4319327771663666,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.4319327771663666,0.3372921645641327,0.48067227005958557,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3372921645641327},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3372921645641327},{"x":0.42184874415397644,"y":0.36342042684555054},{"x":0.35798320174217224,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.35798320174217224,0.3372921645641327,0.42184874415397644,0.36342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6403361558914185,"y":0.36342042684555054},{"x":0.35798320174217224,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.35298320174217224,0.3302921645641327,0.6453361558914185,0.37042042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/d390258409037d48/pages/hycOIcDkuEjVBMrA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d390258409037d48/pages/IJPBqsnTXoOpvlKy.jpg","blurred":"/storage/books/d390258409037d48/pages/BnIagByQjEoILnbb.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/d390258409037d48/pages/CNluRTWtDRQmuKsS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d390258409037d48/pages/aHRbtuVegZmIQRlF.jpg","blurred":"/storage/books/d390258409037d48/pages/RDPkUZjVLmOSlzCT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005960737376653847,0.00029494586778083494,0.9989125767595628,0.9990522875984038]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.255344420671463},{"x":0.6420168280601501,"y":0.255344420671463},{"x":0.6420168280601501,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5815126299858093,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"نظریہ","boundary":[0.5815126299858093,0.255344420671463,0.6420168280601501,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.255344420671463},{"x":0.5697479248046875,"y":0.255344420671463},{"x":0.5697479248046875,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4907563030719757,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"اسلامی","boundary":[0.4907563030719757,0.255344420671463,0.5697479248046875,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.255344420671463},{"x":0.48067227005958557,"y":0.255344420671463},{"x":0.48067227005958557,"y":0.28147268295288086},{"x":0.43361344933509827,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"رشد","boundary":[0.43361344933509827,0.255344420671463,0.48067227005958557,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.255344420671463},{"x":0.42184874415397644,"y":0.255344420671463},{"x":0.42184874415397644,"y":0.28147268295288086},{"x":0.35966387391090393,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"انسان","boundary":[0.35966387391090393,0.255344420671463,0.42184874415397644,0.28147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.255344420671463},{"x":0.6420168280601501,"y":0.255344420671463},{"x":0.6420168280601501,"y":0.28147268295288086},{"x":0.35966387391090393,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3546638739109039,0.248344420671463,0.6470168280601502,0.28847268295288087],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5478991866111755,0.3598574697971344,0.5815126299858093,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3752969205379486},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جمیله","boundary":[0.49747899174690247,0.3598574697971344,0.5411764979362488,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3752969205379486},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.46554622054100037,0.3598574697971344,0.4907563030719757,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3752969205379486},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهدی","boundary":[0.42016807198524475,0.3598574697971344,0.4638655483722687,0.3752969205379486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3752969205379486},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41516807198524475,0.3528574697971344,0.5865126299858093,0.3822969205379486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7125890851020813},{"x":0.63193279504776,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6369748115539551,"y":0.745843231678009},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.5462185144424438,0.7125890851020813,0.6369748115539551,0.745843231678009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7125890851020813},{"x":0.63193279504776,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6369748115539551,"y":0.745843231678009},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.5412185144424438,0.7055890851020813,0.6419748115539551,0.752843231678009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6168067455291748,"y":0.745843231678009},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"هستی","boundary":[0.5512605309486389,0.7482185363769531,0.6184874176979065,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6168067455291748,"y":0.745843231678009},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.7412185363769531,0.6234874176979065,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.754156768321991},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.17000000178813934,"str":"مع","boundary":[0.4084033668041229,0.754156768321991,0.4151260554790497,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.754156768321991},{"x":0.40672269463539124,"y":0.754156768321991},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7577196955680847},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۳","boundary":[0.4000000059604645,0.754156768321991,0.40672269463539124,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.754156768321991},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7565320730209351},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.3950000059604645,0.747156768321991,0.4201260554790497,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6134454011917114,"y":0.764845609664917},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.5865546464920044,0.7600950002670288,0.6134454011917114,0.764845609664917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"مه","boundary":[0.5731092691421509,0.7612826824188232,0.5815126299858093,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6134454011917114,"y":0.764845609664917},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.7530950002670288,0.6184454011917114,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4268907606601715,0.7577196955680847,0.4470588266849518,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4117647111415863,0.7577196955680847,0.4252100884914398,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7719715237617493},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.38823530077934265,0.7577196955680847,0.4100840389728546,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7719715237617493},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"فرہنی","boundary":[0.36974790692329407,0.7577196955680847,0.3831932842731476,0.7719715237617493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7719715237617493},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.36474790692329406,0.7507196955680847,0.4520588266849518,0.7789715237617493],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4789915978908539,0.7802850604057312,0.5193277597427368,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.7732850604057312,0.5243277597427368,0.7979738421440125],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/d390258409037d48/pages/jnNeGBFCRnnoksTJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d390258409037d48/pages/aUMdeGTVbiaeEAbs.jpg","blurred":"/storage/books/d390258409037d48/pages/VOTfnKJwSXJqVeTp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004068215524449068,0.00016235802547382344,0.9987148506220649,0.99901420384065]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.14370545744895935},{"x":0.6235294342041016,"y":0.14370545744895935},{"x":0.6235294342041016,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5462185144424438,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5462185144424438,0.14370545744895935,0.6235294342041016,0.17933492362499237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.14370545744895935},{"x":0.6235294342041016,"y":0.14370545744895935},{"x":0.6235294342041016,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5462185144424438,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.5412185144424438,0.13670545744895934,0.6285294342041016,0.18633492362499238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6134454011917114,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"هشی","boundary":[0.5495798587799072,0.17933492362499237,0.6151260733604431,0.1923990547657013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6134454011917114,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.17233492362499236,0.6201260733604431,0.1993990547657013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5966386795043945,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5966386795043945,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5815126299858093,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.5798319578170776,0.18883609771728516,0.5966386795043945,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.1900237500667572},{"x":0.578151285648346,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1947743445634842},{"x":0.578151285648346,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.1900237500667572,0.5798319578170776,0.1947743445634842]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5966386795043945,"y":0.19358669221401215},{"x":0.578151285648346,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.5731512856483459,0.18183609771728515,0.6016386795043945,0.20058669221401215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4268907606601715,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4268907606601715,"y":0.19833728671073914},{"x":0.42016807198524475,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.42016807198524475,0.18646080791950226,0.4268907606601715,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.18646080791950226},{"x":0.42016807198524475,"y":0.18646080791950226},{"x":0.42016807198524475,"y":0.19833728671073914},{"x":0.4117647111415863,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4117647111415863,0.18646080791950226,0.42016807198524475,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4084033668041229,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4084033668041229,"y":0.19833728671073914},{"x":0.3949579894542694,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.3949579894542694,0.18646080791950226,0.4084033668041229,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.18646080791950226},{"x":0.38823530077934265,"y":0.18646080791950226},{"x":0.38823530077934265,"y":0.19833728671073914},{"x":0.37478992342948914,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"فرینی","boundary":[0.37478992342948914,0.18646080791950226,0.38823530077934265,0.19833728671073914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4268907606601715,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4268907606601715,"y":0.19833728671073914},{"x":0.37478992342948914,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.36978992342948913,0.17946080791950225,0.4318907606601715,0.20533728671073914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱۵","boundary":[0.5747899413108826,0.20308788120746613,0.6000000238418579,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.19608788120746612,0.6050000238418579,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5949580073356628,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.2197149693965912,0.6201680898666382,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5647059082984924,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.2197149693965912,0.5899159908294678,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.2197149693965912,0.5579832196235657,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5478991866111755,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5025210380554199,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.2197149693965912,0.5478991866111755,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4571428596973419,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.2197149693965912,0.4957983195781708,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2197149693965912},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2197149693965912},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23396675288677216},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.2197149693965912,0.45042017102241516,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3781512677669525,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.2197149693965912,0.4151260554790497,0.23396675288677216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3781512677669525,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3731512677669525,0.21271496939659118,0.6251680898666382,0.24096675288677216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.255344420671463},{"x":0.5697479248046875,"y":0.255344420671463},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"نظریہ","boundary":[0.5394958257675171,0.255344420671463,0.5697479248046875,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.255344420671463},{"x":0.534453809261322,"y":0.255344420671463},{"x":0.534453809261322,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4924369752407074,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"اسلامی","boundary":[0.4924369752407074,0.255344420671463,0.534453809261322,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.255344420671463},{"x":0.48739495873451233,"y":0.255344420671463},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26840853691101074},{"x":0.46554622054100037,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"رشد","boundary":[0.46554622054100037,0.255344420671463,0.48739495873451233,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.255344420671463},{"x":0.462184876203537,"y":0.255344420671463},{"x":0.462184876203537,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4285714328289032,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"انسان","boundary":[0.4285714328289032,0.255344420671463,0.462184876203537,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2731591463088989},{"x":0.561344563961029,"y":0.2731591463088989},{"x":0.561344563961029,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5361344814300537,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5361344814300537,0.2731591463088989,0.561344563961029,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2731591463088989},{"x":0.529411792755127,"y":0.2731591463088989},{"x":0.529411792755127,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جميله","boundary":[0.4957983195781708,0.2731591463088989,0.529411792755127,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2731591463088989},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2731591463088989},{"x":0.48739495873451233,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4739495813846588,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4739495813846588,0.2731591463088989,0.48739495873451233,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4722689092159271,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4420168101787567,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهدی","boundary":[0.4420168101787567,0.2731591463088989,0.4722689092159271,0.28622329235076904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0.5299999713897705},{"languageCode":"fa","confidence":0.4699999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.255344420671463},{"x":0.5697479248046875,"y":0.255344420671463},{"x":0.5697479248046875,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4235714328289032,0.248344420671463,0.5747479248046875,0.29322329235076905],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5462185144424438,0.3099762499332428,0.5882353186607361,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5411764979362488,0.3099762499332428,0.5445378422737122,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3099762499332428},{"x":0.534453809261322,"y":0.3099762499332428},{"x":0.534453809261322,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.5025210380554199,0.3099762499332428,0.534453809261322,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3230403661727905},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رحیم","boundary":[0.46890756487846375,0.3099762499332428,0.4957983195781708,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3099762499332428},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3099762499332428},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3230403661727905},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.45042017102241516,0.3099762499332428,0.46554622054100037,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ازغدی","boundary":[0.4117647111415863,0.3099762499332428,0.4453781545162201,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5714285969734192,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5714285969734192,0.3254156708717346,0.5966386795043945,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5445378422737122,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.3254156708717346,0.5647059082984924,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5378151535987854,"y":0.34085512161254883},{"x":0.534453809261322,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.3254156708717346,0.5378151535987854,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4957983195781708,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3254156708717346,0.5277311205863953,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34085512161254883},{"x":0.48235294222831726,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3254156708717346,0.4924369752407074,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3254156708717346,0.4789915978908539,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34085512161254883},{"x":0.44873949885368347,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.3254156708717346,0.4722689092159271,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4420168101787567,"y":0.34085512161254883},{"x":0.40168067812919617,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.3254156708717346,0.4420168101787567,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.3444180488586426,0.5865546464920044,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35866984724998474},{"x":0.534453809261322,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.3444180488586426,0.5529412031173706,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35866984724998474},{"x":0.529411792755127,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.3444180488586426,0.5327731370925903,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5226891040802002,"y":0.35866984724998474},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46554622054100037,0.3444180488586426,0.5226891040802002,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4605042040348053,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4117647111415863,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3456057012081146,0.4605042040348053,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.36342042684555054},{"x":0.561344563961029,"y":0.36342042684555054},{"x":0.561344563961029,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5394958257675171,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.36342042684555054,0.561344563961029,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.36342042684555054},{"x":0.534453809261322,"y":0.36342042684555054},{"x":0.534453809261322,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5126050710678101,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.36342042684555054,0.534453809261322,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5109243988990784,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5058823823928833,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.36342042684555054,0.5109243988990784,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5008403658866882,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4773109257221222,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.36342042684555054,0.5008403658866882,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37648457288742065},{"x":0.43697479367256165,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43697479367256165,0.36342042684555054,0.4722689092159271,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37648457288742065},{"x":0.40168067812919617,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.3029762499332428,0.6016386795043945,0.38348457288742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.38123515248298645,0.5445378422737122,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5142857432365417,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39429929852485657},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.3800475001335144,0.5142857432365417,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.3800475001335144,0.4941176474094391,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3800475001335144},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3800475001335144},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3931116461753845},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.45546218752861023,0.3800475001335144,0.48571428656578064,0.3931116461753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39429929852485657},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4504621875286102,0.3730475001335144,0.5495378422737122,0.4012992985248566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5411764979362488,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4941176474094391,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.3978622257709503,0.5394958257675171,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4941176474094391,"y":0.41092637181282043},{"x":0.489075630903244,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.3978622257709503,0.4941176474094391,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.39667457342147827},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4789915978908539,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.39667457342147827,0.4789915978908539,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.6554622054100037,0.41567695140838623,0.6840336322784424,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.41567695140838623},{"x":0.653781533241272,"y":0.41567695140838623},{"x":0.653781533241272,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.41567695140838623,0.653781533241272,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6386554837226868,0.41567695140838623,0.6453781723976135,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.41567695140838623},{"x":0.63193279504776,"y":0.41567695140838623},{"x":0.63193279504776,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6117647290229797,0.41567695140838623,0.63193279504776,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شومیز","boundary":[0.5714285969734192,0.41567695140838623,0.6067227125167847,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5647059082984924,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۰۰،۰۰۰","boundary":[0.5126050710678101,0.41567695140838623,0.5647059082984924,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.41567695140838623},{"x":0.507563054561615,"y":0.41567695140838623},{"x":0.507563054561615,"y":0.4299287497997284},{"x":0.489075630903244,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.489075630903244,0.41567695140838623,0.507563054561615,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.41567695140838623},{"x":0.48403361439704895,"y":0.41567695140838623},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4773109257221222,0.41567695140838623,0.48403361439704895,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4739495813846588,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4299287497997284},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.46890756487846375,0.41567695140838623,0.4739495813846588,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.41567695140838623},{"x":0.462184876203537,"y":0.41567695140838623},{"x":0.462184876203537,"y":0.4299287497997284},{"x":0.440336138010025,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.440336138010025,0.41567695140838623,0.462184876203537,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.41567695140838623},{"x":0.43529412150382996,"y":0.41567695140838623},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4299287497997284},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.40336135029792786,0.41567695140838623,0.43529412150382996,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.41567695140838623},{"x":0.3949579894542694,"y":0.41567695140838623},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4299287497997284},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۰۰،۰۰۰","boundary":[0.34285715222358704,0.41567695140838623,0.3949579894542694,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.41567695140838623},{"x":0.33781513571739197,"y":0.41567695140838623},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4299287497997284},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.3142857253551483,0.41567695140838623,0.33781513571739197,0.4299287497997284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31096639752388,0.38729929852485656,0.6890336322784424,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.450118750333786},{"x":0.6470588445663452,"y":0.450118750333786},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6235294342041016,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6235294342041016,0.450118750333786,0.6470588445663452,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.450118750333786},{"x":0.6168067455291748,"y":0.450118750333786},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5865546464920044,0.450118750333786,0.6168067455291748,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.450118750333786},{"x":0.5798319578170776,"y":0.450118750333786},{"x":0.5798319578170776,"y":0.46318289637565613},{"x":0.556302547454834,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.450118750333786,0.5798319578170776,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.450118750333786},{"x":0.5495798587799072,"y":0.450118750333786},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5109243988990784,0.450118750333786,0.5495798587799072,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.450118750333786},{"x":0.5042017102241516,"y":0.450118750333786},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4756302535533905,0.450118750333786,0.5042017102241516,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.450118750333786},{"x":0.46890756487846375,"y":0.450118750333786},{"x":0.46890756487846375,"y":0.46318289637565613},{"x":0.43361344933509827,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43361344933509827,0.450118750333786,0.46890756487846375,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.450118750333786},{"x":0.4268907606601715,"y":0.450118750333786},{"x":0.4268907606601715,"y":0.46318289637565613},{"x":0.38655462861061096,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.38655462861061096,0.450118750333786,0.4268907606601715,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.450118750333786},{"x":0.3798319399356842,"y":0.450118750333786},{"x":0.3798319399356842,"y":0.46318289637565613},{"x":0.35798320174217224,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35798320174217224,0.450118750333786,0.3798319399356842,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.450118750333786},{"x":0.35630252957344055,"y":0.450118750333786},{"x":0.35630252957344055,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.450118750333786,0.35630252957344055,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.450118750333786},{"x":0.6470588445663452,"y":0.450118750333786},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34794118523597717,0.443118750333786,0.6520588445663452,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4924369752407074,0.6045130491256714,0.5411764979362488,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5478991866111755,0.6045130491256714,0.5680672526359558,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6045130491256714},{"x":0.610084056854248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.610084056854248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۳۵۱","boundary":[0.5747899413108826,0.6045130491256714,0.610084056854248,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6045130491256714},{"x":0.610084056854248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.610084056854248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.5975130491256714,0.615084056854248,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.47980996966362},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47980996966362},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6336134672164917,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6336134672164917,0.47980996966362,0.6873949766159058,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.47980996966362},{"x":0.6336134672164917,"y":0.47980996966362},{"x":0.6336134672164917,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.47980996966362,0.6336134672164917,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.47980996966362},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47980996966362},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5932773351669312,0.47980996966362,0.6084033846855164,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.47980996966362},{"x":0.5932773351669312,"y":0.47980996966362},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهدی","boundary":[0.5647059082984924,0.47980996966362,0.5932773351669312,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5647059082984924,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5647059082984924,"y":0.490498811006546},{"x":0.5596638917922974,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5596638917922974,0.47862231731414795,0.5647059082984924,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47980996966362},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5243697762489319,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمیله","boundary":[0.5243697762489319,0.47862231731414795,0.5529412031173706,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5226891040802002,"y":0.490498811006546},{"x":0.5210084319114685,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.47862231731414795,0.5226891040802002,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5126050710678101,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5126050710678101,"y":0.490498811006546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۴","boundary":[0.48571428656578064,0.47862231731414795,0.5126050710678101,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.47862231731414795},{"x":0.48235294222831726,"y":0.47862231731414795},{"x":0.48235294222831726,"y":0.490498811006546},{"x":0.4773109257221222,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4773109257221222,0.47862231731414795,0.48235294222831726,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7126050591468811,0.4952494204044342,0.7428571581840515,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5095011591911316},{"x":0.702521026134491,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.4952494204044342,0.7058823704719543,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6957983374595642,"y":0.510688841342926},{"x":0.6823529601097107,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6823529601097107,0.4952494204044342,0.6957983374595642,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6756302714347839,"y":0.510688841342926},{"x":0.6352941393852234,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6352941393852234,0.4952494204044342,0.6756302714347839,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6336134672164917,"y":0.510688841342926},{"x":0.6285714507102966,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.4952494204044342,0.6336134672164917,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6084033846855164,"y":0.510688841342926},{"x":0.5815126299858093,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"نظریہ","boundary":[0.5815126299858093,0.4952494204044342,0.6084033846855164,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5764706134796143,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5764706134796143,"y":0.510688841342926},{"x":0.5411764979362488,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5411764979362488,0.49643704295158386,0.5764706134796143,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5361344814300537,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5361344814300537,"y":0.510688841342926},{"x":0.5159664154052734,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5159664154052734,0.49643704295158386,0.5361344814300537,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5109243988990784,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5109243988990784,"y":0.510688841342926},{"x":0.48403361439704895,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.48403361439704895,0.49643704295158386,0.5109243988990784,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.49643704295158386},{"x":0.48235294222831726,"y":0.49643704295158386},{"x":0.48235294222831726,"y":0.510688841342926},{"x":0.4789915978908539,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4789915978908539,0.49643704295158386,0.48235294222831726,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4739495813846588,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4739495813846588,"y":0.510688841342926},{"x":0.4436974823474884,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"جميله","boundary":[0.4436974823474884,0.49643704295158386,0.4739495813846588,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.49643704295158386},{"x":0.43865546584129333,"y":0.49643704295158386},{"x":0.43865546584129333,"y":0.510688841342926},{"x":0.42184874415397644,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.42184874415397644,0.49643704295158386,0.43865546584129333,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.49643704295158386},{"x":0.42016807198524475,"y":0.49643704295158386},{"x":0.42016807198524475,"y":0.510688841342926},{"x":0.3966386616230011,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهدی","boundary":[0.3966386616230011,0.49643704295158386,0.42016807198524475,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.49643704295158386},{"x":0.38991597294807434,"y":0.49643704295158386},{"x":0.38991597294807434,"y":0.510688841342926},{"x":0.38823530077934265,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.38823530077934265,0.49643704295158386,0.38991597294807434,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3815126121044159,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5118764638900757},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.34285715222358704,0.49643704295158386,0.3815126121044159,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.49643704295158386},{"x":0.33781513571739197,"y":0.49643704295158386},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5118764638900757},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.30756303668022156,0.49643704295158386,0.33781513571739197,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3042016923427582,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5118764638900757},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رحیم","boundary":[0.27563026547431946,0.49643704295158386,0.3042016923427582,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.49643704295158386},{"x":0.27394959330558777,"y":0.49643704295158386},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5118764638900757},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.26218488812446594,0.49643704295158386,0.27394959330558777,0.5118764638900757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5118764638900757},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.25718488812446594,0.47162231731414794,0.7478571581840515,0.5188764638900757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5154394507408142},{"x":0.610084056854248,"y":0.5154394507408142},{"x":0.610084056854248,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ازغدی","boundary":[0.5815126299858093,0.5154394507408142,0.610084056854248,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5451306700706482},{"x":0.658823549747467,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.658823549747467,0.5320665240287781,0.7142857313156128,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5320665240287781},{"x":0.653781533241272,"y":0.5320665240287781},{"x":0.653781533241272,"y":0.5451306700706482},{"x":0.63193279504776,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.63193279504776,0.5320665240287781,0.653781533241272,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5320665240287781},{"x":0.63193279504776,"y":0.5320665240287781},{"x":0.63193279504776,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5320665240287781,0.63193279504776,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5848739743232727,0.5320665240287781,0.6084033846855164,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5320665240287781},{"x":0.583193302154541,"y":0.5320665240287781},{"x":0.583193302154541,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5798319578170776,0.5320665240287781,0.583193302154541,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5378151535987854,0.5320665240287781,0.5747899413108826,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5058823823928833,0.5320665240287781,0.5327731370925903,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5451306700706482},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.47058823704719543,0.5320665240287781,0.5008403658866882,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5320665240287781},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5320665240287781},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4638655483722687,0.5320665240287781,0.46722689270973206,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5463182926177979},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.43529412150382996,0.5332541465759277,0.4588235318660736,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4084033668041229,0.5332541465759277,0.4285714328289032,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5332541465759277},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5332541465759277},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5463182926177979},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3983193337917328,0.5332541465759277,0.40168067812919617,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5463182926177979},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.35462185740470886,0.5332541465759277,0.3932773172855377,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5463182926177979},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3478991687297821,0.5332541465759277,0.3512605130672455,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5332541465759277},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5332541465759277},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5463182926177979},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.31092438101768494,0.5332541465759277,0.34285715222358704,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.2840336263179779,0.5332541465759277,0.3042016923427582,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5332541465759277},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5332541465759277},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5463182926177979},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.24705882370471954,0.5332541465759277,0.27731093764305115,0.5463182926177979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5439429879188538},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24205882370471954,0.5084394507408142,0.7192857313156128,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5498812198638916},{"x":0.610084056854248,"y":0.551068902015686},{"x":0.610084056854248,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.5764706134796143,0.5498812198638916,0.610084056854248,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.5498812198638916,0.5714285969734192,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5498812198638916},{"x":0.561344563961029,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.534453809261322,0.5486935973167419,0.561344563961029,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5617577433586121},{"x":0.529411792755127,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.5486935973167419,0.5310924649238586,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6756302714347839,0.5676959753036499,0.7310924530029297,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6369748115539551,0.5688835978507996,0.6705882549285889,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5688835978507996},{"x":0.63193279504776,"y":0.5688835978507996},{"x":0.63193279504776,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5688835978507996,0.63193279504776,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6084033846855164,"y":0.58076012134552},{"x":0.5882353186607361,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶۶۸","boundary":[0.5882353186607361,0.5688835978507996,0.6084033846855164,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.570071280002594},{"x":0.583193302154541,"y":0.570071280002594},{"x":0.583193302154541,"y":0.58076012134552},{"x":0.5697479248046875,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5697479248046875,0.570071280002594,0.583193302154541,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.570071280002594},{"x":0.5680672526359558,"y":0.570071280002594},{"x":0.5680672526359558,"y":0.58076012134552},{"x":0.5663865804672241,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.570071280002594,0.5680672526359558,0.58076012134552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5819477438926697},{"x":0.529411792755127,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.524411792755127,0.5416935973167419,0.7360924530029297,0.5889477438926697],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6739495992660522,"y":0.599762499332428},{"x":0.6352941393852234,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6352941393852234,0.5855106711387634,0.6739495992660522,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6336134672164917,"y":0.599762499332428},{"x":0.6302521228790283,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.5855106711387634,0.6336134672164917,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5855106711387634},{"x":0.610084056854248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.610084056854248,"y":0.599762499332428},{"x":0.5865546464920044,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5865546464920044,0.5855106711387634,0.610084056854248,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5815126299858093,"y":0.599762499332428},{"x":0.5596638917922974,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5596638917922974,0.5855106711387634,0.5815126299858093,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5529412031173706,"y":0.599762499332428},{"x":0.5495798587799072,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.5855106711387634,0.5529412031173706,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5445378422737122,"y":0.599762499332428},{"x":0.5025210380554199,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.5855106711387634,0.5445378422737122,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4957983195781708,"y":0.599762499332428},{"x":0.4605042040348053,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4605042040348053,0.5855106711387634,0.4957983195781708,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5855106711387634},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5855106711387634},{"x":0.45546218752861023,"y":0.599762499332428},{"x":0.4285714328289032,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4285714328289032,0.5855106711387634,0.45546218752861023,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5855106711387634},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5855106711387634},{"x":0.42352941632270813,"y":0.599762499332428},{"x":0.3932773172855377,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3932773172855377,0.5855106711387634,0.42352941632270813,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5855106711387634},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5855106711387634},{"x":0.38991597294807434,"y":0.599762499332428},{"x":0.38655462861061096,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.38655462861061096,0.5855106711387634,0.38991597294807434,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3798319399356842,"y":0.599762499332428},{"x":0.35798320174217224,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷۱۵","boundary":[0.35798320174217224,0.5855106711387634,0.3798319399356842,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5855106711387634},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5855106711387634},{"x":0.35630252957344055,"y":0.599762499332428},{"x":0.35630252957344055,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.5855106711387634,0.35630252957344055,0.599762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6739495992660522,"y":0.599762499332428},{"x":0.35630252957344055,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.35130252957344055,0.5785106711387634,0.6789495992660523,0.606762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6403361558914185,0.6033254265785217,0.6655462384223938,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6045130491256714},{"x":0.63193279504776,"y":0.6045130491256714},{"x":0.63193279504776,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6045130491256714,0.63193279504776,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7159664034843445,0.6223278045654297,0.7546218633651733,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6689075827598572,0.6223278045654297,0.7109243869781494,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6352941393852234,0.6223278045654297,0.6672269105911255,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6223278045654297},{"x":0.63193279504776,"y":0.6223278045654297},{"x":0.63193279504776,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6223278045654297,0.63193279504776,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6223278045654297},{"x":0.610084056854248,"y":0.6223278045654297},{"x":0.610084056854248,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5915966629981995,0.6223278045654297,0.610084056854248,0.6342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6021377444267273},{"x":0.756302535533905,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5865966629981995,0.5963254265785217,0.761302535533905,0.6412042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6352941393852234,0.6401425004005432,0.6823529601097107,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6401425004005432},{"x":0.63193279504776,"y":0.6401425004005432},{"x":0.63193279504776,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6401425004005432,0.63193279504776,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6401425004005432},{"x":0.610084056854248,"y":0.6401425004005432},{"x":0.610084056854248,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5714285969734192,0.6401425004005432,0.610084056854248,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.6401425004005432,0.5714285969734192,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6579572558403015},{"x":0.680672287940979,"y":0.6579572558403015},{"x":0.680672287940979,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6336134672164917,0.6579572558403015,0.680672287940979,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6579572558403015},{"x":0.63193279504776,"y":0.6579572558403015},{"x":0.63193279504776,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6579572558403015,0.63193279504776,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6579572558403015},{"x":0.610084056854248,"y":0.6579572558403015},{"x":0.610084056854248,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5865546464920044,0.6579572558403015,0.610084056854248,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6698337197303772},{"x":0.583193302154541,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.6579572558403015,0.5865546464920044,0.6698337197303772]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5647479248046875,0.6331425004005432,0.6873529601097107,0.6768337197303772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.675771951675415},{"x":0.6722689270973206,"y":0.675771951675415},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6352941393852234,0.675771951675415,0.6722689270973206,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.675771951675415},{"x":0.63193279504776,"y":0.675771951675415},{"x":0.63193279504776,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.675771951675415,0.63193279504776,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.675771951675415},{"x":0.610084056854248,"y":0.675771951675415},{"x":0.610084056854248,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5865546464920044,0.675771951675415,0.610084056854248,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.675771951675415},{"x":0.5815126299858093,"y":0.675771951675415},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5747899413108826,0.675771951675415,0.5815126299858093,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.675771951675415},{"x":0.5697479248046875,"y":0.675771951675415},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.5428571701049805,0.675771951675415,0.5697479248046875,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.675771951675415},{"x":0.5411764979362488,"y":0.675771951675415},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5361344814300537,0.675771951675415,0.5411764979362488,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.675771951675415},{"x":0.5277311205863953,"y":0.675771951675415},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.5058823823928833,0.675771951675415,0.5277311205863953,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.675771951675415},{"x":0.5042017102241516,"y":0.675771951675415},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4907563030719757,0.675771951675415,0.5042017102241516,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.675771951675415},{"x":0.4789915978908539,"y":0.675771951675415},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6876484751701355},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مذهبی","boundary":[0.44873949885368347,0.675771951675415,0.4789915978908539,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.675771951675415},{"x":0.4420168101787567,"y":0.675771951675415},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6876484751701355},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.43865546584129333,0.675771951675415,0.4420168101787567,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.675771951675415},{"x":0.43361344933509827,"y":0.675771951675415},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6876484751701355},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.40672269463539124,0.675771951675415,0.43361344933509827,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.675771951675415},{"x":0.4084033668041229,"y":0.675771951675415},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6876484751701355},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.675771951675415,0.4084033668041229,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.675771951675415},{"x":0.6722689270973206,"y":0.675771951675415},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6876484751701355},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.40004202246665954,0.668771951675415,0.6772689270973206,0.6946484751701355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6722689270973206,"y":0.705463171005249},{"x":0.6336134672164917,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6336134672164917,0.6935867071151733,0.6722689270973206,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6935867071151733},{"x":0.63193279504776,"y":0.6935867071151733},{"x":0.63193279504776,"y":0.705463171005249},{"x":0.6302521228790283,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6935867071151733,0.63193279504776,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6722689270973206,0.7102137804031372,0.7092437148094177,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.7114014029502869,0.6672269105911255,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7114014029502869},{"x":0.63193279504776,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7114014029502869,0.6336134672164917,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7102137804031372},{"x":0.610084056854248,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5731092691421509,0.7114014029502869,0.610084056854248,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5411764979362488,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5411764979362488,0.7125890851020813,0.5680672526359558,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.713776707649231},{"x":0.534453809261322,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5361344814300537,"y":0.724465548992157},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5025210380554199,0.713776707649231,0.5361344814300537,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6991596817970276,0.7292161583900452,0.7210084199905396,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6756302714347839,0.7280284762382507,0.7008403539657593,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6336134672164917,0.7280284762382507,0.6672269105911255,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.7280284762382507,0.6336134672164917,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7280284762382507},{"x":0.610084056854248,"y":0.7280284762382507},{"x":0.610084056854248,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.5815126299858093,0.7280284762382507,0.610084056854248,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"عن","boundary":[0.5596638917922974,0.7280284762382507,0.5731092691421509,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۸","boundary":[0.5462185144424438,0.7268408536911011,0.5579832196235657,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5394958257675171,0.7268408536911011,0.5428571701049805,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7399049997329712},{"x":0.529411792755127,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.529411792755127,0.7268408536911011,0.5327731370925903,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5243697762489319,0.7268408536911011,0.5260504484176636,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7399049997329712},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"BP۲۲۶","boundary":[0.4773109257221222,0.7268408536911011,0.5193277597427368,0.7399049997329712]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7422803044319153},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4723109257221222,0.6865867071151733,0.7260084199905396,0.7492803044319153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7589073777198792},{"x":0.702521026134491,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.702521026134491,0.7470308542251587,0.7210084199905396,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6773109436035156,0.7470308542251587,0.6991596817970276,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6369748115539551,0.7470308542251587,0.6655462384223938,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7470308542251587},{"x":0.63193279504776,"y":0.7470308542251587},{"x":0.63193279504776,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7470308542251587,0.63193279504776,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.764845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.764845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7277311086654663,0.764845609664917,0.7596638798713684,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.764845609664917},{"x":0.7226890921592712,"y":0.764845609664917},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7767220735549927},{"x":0.658823549747467,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.658823549747467,0.764845609664917,0.7226890921592712,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.764845609664917},{"x":0.653781533241272,"y":0.764845609664917},{"x":0.653781533241272,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6369748115539551,0.764845609664917,0.653781533241272,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.764845609664917},{"x":0.6336134672164917,"y":0.764845609664917},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.764845609664917,0.6336134672164917,0.7767220735549927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7596638798713684,"y":0.745843231678009},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6235714507102966,0.7400308542251587,0.7646638798713684,0.7837220735549927],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7042755484580994},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Human","boundary":[0.33949580788612366,0.6912114024162292,0.3815126121044159,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6923990249633789},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6923990249633789},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7042755484580994},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"evolution","boundary":[0.38655462861061096,0.6923990249633789,0.43865546584129333,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6923990249633789},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6923990249633789},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"—","boundary":[0.4453781545162201,0.6923990249633789,0.44873949885368347,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5159664154052734,"y":0.705463171005249},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Relligious","boundary":[0.4571428596973419,0.6923990249633789,0.5159664154052734,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5630252361297607,"y":0.705463171005249},{"x":0.5210084319114685,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aspects","boundary":[0.5210084319114685,0.6923990249633789,0.5630252361297607,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5697479248046875,"y":0.705463171005249},{"x":0.5663865804672241,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"—","boundary":[0.5663865804672241,0.6935867071151733,0.5697479248046875,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6935867071151733},{"x":0.610084056854248,"y":0.6935867071151733},{"x":0.610084056854248,"y":0.705463171005249},{"x":0.5815126299858093,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Islam","boundary":[0.5815126299858093,0.6935867071151733,0.610084056854248,0.705463171005249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6912114024162292},{"x":0.610084056854248,"y":0.6935867071151733},{"x":0.610084056854248,"y":0.705463171005249},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.33449580788612365,0.6842114024162292,0.615084056854248,0.712463171005249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۷","boundary":[0.5579832196235657,0.7470308542251587,0.5798319578170776,0.7553443908691406]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"/","boundary":[0.5848739743232727,0.7470308542251587,0.5865546464920044,0.7553443908691406]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7470308542251587},{"x":0.610084056854248,"y":0.7470308542251587},{"x":0.610084056854248,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۴۶۶","boundary":[0.5882353186607361,0.7470308542251587,0.610084056854248,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7470308542251587},{"x":0.610084056854248,"y":0.7482185363769531},{"x":0.610084056854248,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.7400308542251587,0.615084056854248,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.764845609664917},{"x":0.6084033846855164,"y":0.764845609664917},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7731591463088989},{"x":0.556302547454834,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۶۰۹۴۰۸","boundary":[0.556302547454834,0.764845609664917,0.6084033846855164,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.764845609664917},{"x":0.6084033846855164,"y":0.764845609664917},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7731591463088989},{"x":0.556302547454834,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.757845609664917,0.6134033846855164,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.7874109148979187,0.5445378422737122,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5058823823928833,0.7874109148979187,0.5260504484176636,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.786223292350769},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7980997562408447},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۶","boundary":[0.45546218752861023,0.786223292350769,0.5008403658866882,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.786223292350769},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7992874383926392},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.4504621875286102,0.779223292350769,0.5495378422737122,0.8062874383926392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7992874383926392},{"x":0.556302547454834,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8004750609397888,0.556302547454834,0.8111639022827148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.8123515248298645,0.5714285969734192,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7934750609397888,0.5764285969734192,0.8300403661727905],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/d390258409037d48/pages/TnmDXuAaOonMjtEG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d390258409037d48/pages/kPcgfXctRfOYIJVY.jpg","blurred":"/storage/books/d390258409037d48/pages/PoqhGLImeYDALrKr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00037111334789393914,0.9991272508517033,0.9994881348122894]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.31828978657722473},{"x":0.507563054561615,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5142857432365417,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4638655483722687,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"ندیم","boundary":[0.4571428596973419,0.31828978657722473,0.5142857432365417,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3194774389266968},{"x":0.45210084319114685,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4588235318660736,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.440336138010025,0.3194774389266968,0.4588235318660736,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3194774389266968},{"x":0.507563054561615,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5142857432365417,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.49000000953674316,"boundary":[0.435336138010025,0.31247743892669677,0.5192857432365418,0.3537933535575867],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42399048805236816},{"x":0.462184876203537,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"شاه","boundary":[0.4605042040348053,0.3752969205379486,0.5058823823928833,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4588235318660736,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3932773172855377,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.39159664511680603,0.37648457288742065,0.4588235318660736,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3776721954345703},{"x":0.38823530077934265,"y":0.37648457288742065},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3361344635486603,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.3344537913799286,0.3776721954345703,0.38991597294807434,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3310924470424652,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3327731192111969,"y":0.42636579275131226},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"سلام","boundary":[0.289075642824173,0.37885984778404236,0.3327731192111969,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2554621994495392,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.2537815272808075,0.3800475001335144,0.2857142984867096,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2504201829433441,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"علیها","boundary":[0.21344538033008575,0.3800475001335144,0.2504201829433441,0.42874109745025635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.20844538033008575,0.3730475001335144,0.5108823823928833,0.43099048805236817],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/d390258409037d48/pages/QNNvnhenPlOLhozd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d390258409037d48/pages/LGRkIdYPOERZUaQK.jpg","blurred":"/storage/books/d390258409037d48/pages/GOsmXNjZPzSmMFsm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/d390258409037d48/pages/MSpfDMNmRltokJpe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d390258409037d48/pages/cIffcaOiIkxnZLmu.jpg","blurred":"/storage/books/d390258409037d48/pages/QAZweeqDAGBUjPkD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00025545161424509984,0.9986724807354582,0.9990184353456928]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4739495813846588,0.22209025919437408,0.5260504484176636,0.23634204268455505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4689495813846588,0.21509025919437408,0.5310504484176636,0.24334204268455506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7210084199905396,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.2695961892604828,0.7831932902336121,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7159664034843445,"y":0.285035640001297},{"x":0.7142857313156128,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.27078384160995483,0.7159664034843445,0.285035640001297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7142857313156128,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7092857313156128,0.2625961892604828,0.7881932902336121,0.29084798765182496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2537815272808075,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2521008551120758,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.21512605249881744,0.2695961892604828,0.2521008551120758,0.285035640001297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2537815272808075,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2521008551120758,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.2625961892604828,0.2571008551120758,0.292035640001297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7428571581840515,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7428571581840515,0.2992874085903168,0.7848739624023438,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7428571581840515,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7394958138465881,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.3004750609397888,0.7428571581840515,0.31116390228271484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7394958138465881,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7344958138465881,0.29228740859031677,0.7898739624023438,0.31816390228271485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"هفده","boundary":[0.21512605249881744,0.2992874085903168,0.24705882370471954,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29228740859031677,0.25205882370471955,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"هفده","boundary":[0.21512605249881744,0.3230403661727905,0.24369747936725616,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3160403661727905,0.24869747936725617,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.7193277478218079,0.3206650912761688,0.7613445520401001,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33610451221466064},{"x":0.702521026134491,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.702521026134491,0.3206650912761688,0.7159664034843445,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3206650912761688},{"x":0.702521026134491,"y":0.3206650912761688},{"x":0.702521026134491,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6705882549285889,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6705882549285889,0.3206650912761688,0.702521026134491,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6369748115539551,0.3206650912761688,0.6638655662536621,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مندی","boundary":[0.6033613681793213,0.3206650912761688,0.6369748115539551,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5882353186607361,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5882353186607361,0.3206650912761688,0.5966386795043945,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3206650912761688},{"x":0.583193302154541,"y":0.3206650912761688},{"x":0.583193302154541,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5512605309486389,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.5512605309486389,0.3206650912761688,0.583193302154541,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5495798587799072,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5310924649238586,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5310924649238586,0.3206650912761688,0.5495798587799072,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5210084319114685,"y":0.33610451221466064},{"x":0.489075630903244,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.489075630903244,0.3206650912761688,0.5210084319114685,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3206650912761688},{"x":0.489075630903244,"y":0.3206650912761688},{"x":0.489075630903244,"y":0.33610451221466064},{"x":0.48403361439704895,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.3206650912761688,0.489075630903244,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.7193277478218079,0.34323039650917053,0.7613445520401001,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7058823704719543,0.34323039650917053,0.7126050591468811,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7008403539657593,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6705882549285889,0.34323039650917053,0.7008403539657593,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.6084033846855164,0.34323039650917053,0.6605042219161987,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6033613681793213,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5966386795043945,0.34323039650917053,0.6033613681793213,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5915966629981995,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3574821949005127},{"x":0.561344563961029,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.561344563961029,0.34323039650917053,0.5915966629981995,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.5210084319114685,0.34323039650917053,0.5546218752861023,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5176470875740051,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5109243988990784,0.34323039650917053,0.5176470875740051,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7176470756530762,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تضمین","boundary":[0.7176470756530762,0.36342042684555054,0.7613445520401001,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6773109436035156,0.36342042684555054,0.7126050591468811,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6302521228790283,0.36342042684555054,0.6705882549285889,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6235294342041016,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6235294342041016,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6134454011917114,0.36342042684555054,0.6235294342041016,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5764706134796143,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.5764706134796143,0.36342042684555054,0.6084033846855164,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5714285969734192,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5361344814300537,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصالت","boundary":[0.5361344814300537,0.36342042684555054,0.5714285969734192,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.36342042684555054},{"x":0.529411792755127,"y":0.36342042684555054},{"x":0.529411792755127,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5008403658866882,0.36342042684555054,0.529411792755127,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.36342042684555054},{"x":0.49747899174690247,"y":0.36342042684555054},{"x":0.49747899174690247,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4941176474094391,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.36342042684555054,0.49747899174690247,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7310924530029297,0.3847981095314026,0.7596638798713684,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6789916157722473,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استنباط","boundary":[0.6789916157722473,0.38598576188087463,0.7260504364967346,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6722689270973206,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فلسفی","boundary":[0.6336134672164917,0.38598576188087463,0.6722689270973206,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6201680898666382,0.38598576188087463,0.6268907785415649,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6134454011917114,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعالیم","boundary":[0.5815126299858093,0.38598576188087463,0.6134454011917114,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.5512605309486389,0.38598576188087463,0.5747899413108826,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.38598576188087463,0.5445378422737122,0.4002375304698944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4002375304698944},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47903361439704895,0.3136650912761688,0.7663445520401001,0.4072375304698944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.34323039650917053},{"x":0.27563026547431946,"y":0.34323039650917053},{"x":0.27563026547431946,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2722689211368561,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.2722689211368561,0.34323039650917053,0.27563026547431946,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2689075767993927,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2689075767993927,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.2369747906923294,0.34323039650917053,0.2689075767993927,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35629454255104065},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22857142984867096,0.34323039650917053,0.23361344635486603,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22689075767993927,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.21512605249881744,0.34323039650917053,0.22689075767993927,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.2521008551120758,0.3646080791950226,0.2857142984867096,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3646080791950226},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3646080791950226},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24369747936725616,0.3646080791950226,0.24873949587345123,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3646080791950226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.21512605249881744,0.3646080791950226,0.24201680719852448,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.38598576188087463},{"x":0.29579833149909973,"y":0.38598576188087463},{"x":0.29579833149909973,"y":0.39904987812042236},{"x":0.29411765933036804,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.38598576188087463,0.29579833149909973,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.38598576188087463},{"x":0.29075631499290466,"y":0.38598576188087463},{"x":0.29075631499290466,"y":0.39904987812042236},{"x":0.2554621994495392,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.2554621994495392,0.38598576188087463,0.29075631499290466,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2537815272808075,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2537815272808075,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وهشت","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.2537815272808075,0.39904987812042236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.29579833149909973,"y":0.34323039650917053},{"x":0.29579833149909973,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.21012605249881744,0.3362303965091705,0.30079833149909974,0.40604987812042237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2201680690050125,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.21344538033008575,0.4370546340942383,0.2201680690050125,0.44655582308769226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2201680690050125,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4300546340942383,0.22516806900501252,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2218487411737442,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷","boundary":[0.21344538033008575,0.4572446644306183,0.2218487411737442,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2218487411737442,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4502446644306183,0.2268487411737442,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47980996966362},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.47980996966362,0.23193277418613434,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47980996966362},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47280996966362,0.23693277418613434,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5,0.22857142984867096,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.493,0.23357142984867096,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5225653052330017},{"x":0.23025210201740265,"y":0.521377682685852},{"x":0.23025210201740265,"y":0.529691219329834},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5225653052330017,0.23025210201740265,0.529691219329834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5225653052330017},{"x":0.23025210201740265,"y":0.521377682685852},{"x":0.23025210201740265,"y":0.529691219329834},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5155653052330017,0.23525210201740265,0.536691219329834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7529411911964417,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.4133016765117645,0.7848739624023438,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7260504364967346,0.4133016765117645,0.7478991746902466,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.4133016765117645,0.7243697643280029,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42874109745025635},{"x":0.680672287940979,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.680672287940979,0.4133016765117645,0.7159664034843445,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6403361558914185,0.4133016765117645,0.6722689270973206,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6352941393852234,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5865546464920044,0.4133016765117645,0.6352941393852234,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5445378422737122,0.4133016765117645,0.5731092691421509,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5394958257675171,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5042017102241516,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5042017102241516,0.4133016765117645,0.5394958257675171,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5008403658866882,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4924369752407074,0.4133016765117645,0.5008403658866882,0.42874109745025635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4874369752407074,0.4063016765117645,0.7898739624023438,0.43574109745025635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.450118750333786},{"x":0.7260504364967346,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7260504364967346,0.43586698174476624,0.7613445520401001,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7226890921592712,"y":0.450118750333786},{"x":0.7176470756530762,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7176470756530762,0.43586698174476624,0.7226890921592712,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7126050591468811,"y":0.450118750333786},{"x":0.6773109436035156,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.6773109436035156,0.4346793293952942,0.7126050591468811,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6722689270973206,"y":0.450118750333786},{"x":0.6285714507102966,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6285714507102966,0.4346793293952942,0.6722689270973206,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6218487620353699,"y":0.450118750333786},{"x":0.5899159908294678,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.5899159908294678,0.4346793293952942,0.6218487620353699,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5865546464920044,"y":0.450118750333786},{"x":0.5848739743232727,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.4346793293952942,0.5865546464920044,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7478991746902466,0.45605701208114624,0.7613445520401001,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7428571581840515,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمدی","boundary":[0.7109243869781494,0.45605701208114624,0.7428571581840515,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7042016983032227,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6957983374595642,0.45605701208114624,0.7042016983032227,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.6470588445663452,0.45605701208114624,0.6890756487846375,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6000000238418579,0.45605701208114624,0.6403361558914185,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5932773351669312,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5932773351669312,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متعالیه","boundary":[0.5529412031173706,0.45605701208114624,0.5932773351669312,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5529412031173706,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.45605701208114624,0.5529412031173706,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"هرم","boundary":[0.7394958138465881,0.47862231731414795,0.7613445520401001,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.7109243869781494,0.47862231731414795,0.7327731251716614,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6941176652908325,0.47862231731414795,0.7058823704719543,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6907563209533691,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6789916157722473,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6789916157722473,0.47862231731414795,0.6907563209533691,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6352941393852234,0.4774346649646759,0.6722689270973206,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6285714507102966,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5882353186607361,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.5882353186607361,0.4774346649646759,0.6285714507102966,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5848739743232727,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5815126299858093,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.4774346649646759,0.5848739743232727,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.7176470756530762,0.5,0.7613445520401001,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.6840336322784424,0.5,0.7126050591468811,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.5,0.6789916157722473,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5154394507408142},{"x":0.63193279504776,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.63193279504776,0.5,0.6689075827598572,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متکثر","boundary":[0.5915966629981995,0.5,0.6252101063728333,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.5546218752861023,0.5,0.5865546464920044,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.5,0.5495798587799072,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.521377682685852},{"x":0.7596638798713684,"y":0.519002377986908},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صرافت","boundary":[0.7193277478218079,0.521377682685852,0.7613445520401001,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7142857313156128,"y":0.521377682685852},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6857143044471741,0.5225653052330017,0.7142857313156128,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5368170738220215},{"x":0.680672287940979,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.5225653052330017,0.6840336322784424,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکیک","boundary":[0.7142857313156128,0.5415676832199097,0.7613445520401001,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5427553653717041},{"x":0.707563042640686,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5558194518089294},{"x":0.680672287940979,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6789916157722473,0.5427553653717041,0.7092437148094177,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6705882549285889,0.5439429879188538,0.6773109436035156,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ملاک","boundary":[0.7277311086654663,0.5617577433586121,0.7596638798713684,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6941176652908325,0.5629453659057617,0.7193277478218079,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.5629453659057617,0.6924369931221008,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6252101063728333,0.5629453659057617,0.6554622054100037,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.5629453659057617,0.6218487620353699,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.7327731251716614,0.5831353664398193,0.7596638798713684,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7243697643280029,0.5831353664398193,0.7277311086654663,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.6907563209533691,0.5831353664398193,0.7176470756530762,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وصل","boundary":[0.6571428775787354,0.5831353664398193,0.6840336322784424,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.6168067455291748,0.5843230485916138,0.6504201889038086,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5843230485916138},{"x":0.610084056854248,"y":0.5843230485916138},{"x":0.610084056854248,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.5798319578170776,0.5843230485916138,0.610084056854248,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.5843230485916138,0.5764706134796143,0.5985748171806335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5428991866111755,0.42886698174476623,0.7680252242088318,0.6043871946334839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرافت","boundary":[0.6974790096282959,0.6045130491256714,0.7361344695091248,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6773109436035156,0.6057007312774658,0.6907563209533691,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.6218487620353699,0.6057007312774658,0.6705882549285889,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6151260733604431,0.6057007312774658,0.6184874176979065,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.5983193516731262,0.6057007312774658,0.6084033846855164,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشت","boundary":[0.5512605309486389,0.6057007312774658,0.5915966629981995,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.6068883538246155,0.5462185144424438,0.6199524998664856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5412185144424438,0.5987007312774658,0.7411344695091248,0.6257648177146912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6401425004005432},{"x":0.702521026134491,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.702521026134491,0.6258907318115234,0.7361344695091248,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6638655662536621,0.6258907318115234,0.6957983374595642,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.6258907318115234,0.6571428775787354,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6134454011917114,0.6258907318115234,0.6453781723976135,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6016806960105896,0.6258907318115234,0.6084033846855164,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.5714285969734192,0.6258907318115234,0.5949580073356628,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.6258907318115234,0.5663865804672241,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.7310924530029297,0.6472684144973755,0.7613445520401001,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6941176652908325,0.6472684144973755,0.7243697643280029,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6773109436035156,0.6472684144973755,0.6873949766159058,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6420168280601501,0.6472684144973755,0.6756302714347839,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"غایت","boundary":[0.6084033846855164,0.6472684144973755,0.6369748115539551,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.5697479248046875,0.6472684144973755,0.6016806960105896,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.6472684144973755,0.5663865804672241,0.6615201830863953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5597059082984924,0.6188907318115234,0.7663445520401001,0.6685201830863953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰","boundary":[0.21344538033008575,0.5415676832199097,0.22857142984867096,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5345676832199097,0.23357142984867096,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5629453659057617},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5629453659057617},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5629453659057617,0.23025210201740265,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5629453659057617},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5629453659057617},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5559453659057617,0.23525210201740265,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5843230485916138,0.23025210201740265,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5773230485916138,0.23525210201740265,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21176470816135406,0.6057007312774658,0.23193277418613434,0.6140142679214478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5987007312774658,0.23693277418613434,0.6210142679214478],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6270784139633179,0.23025210201740265,0.6353919506072998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6200784139633179,0.23525210201740265,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6484560370445251},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6484560370445251},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6484560370445251,0.23025210201740265,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6484560370445251},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6484560370445251},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6414560370445251,0.23525210201740265,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6769596338272095,0.23025210201740265,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6699596338272095,0.23525210201740265,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6983373165130615,0.23025210201740265,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6913373165130615,0.23525210201740265,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7197149395942688},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7197149395942688,0.23025210201740265,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7197149395942688},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7127149395942688,0.23525210201740265,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.675771951675415,0.7848739624023438,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.675771951675415},{"x":0.7462185025215149,"y":0.675771951675415},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7226890921592712,0.675771951675415,0.7462185025215149,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.675771951675415},{"x":0.7210084199905396,"y":0.675771951675415},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.675771951675415,0.7210084199905396,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.675771951675415},{"x":0.7126050591468811,"y":0.675771951675415},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6773109436035156,0.675771951675415,0.7126050591468811,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.675771951675415},{"x":0.6705882549285889,"y":0.675771951675415},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6336134672164917,0.675771951675415,0.6705882549285889,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.675771951675415},{"x":0.63193279504776,"y":0.675771951675415},{"x":0.63193279504776,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5764706134796143,0.675771951675415,0.63193279504776,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.675771951675415},{"x":0.5697479248046875,"y":0.675771951675415},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5411764979362488,0.675771951675415,0.5697479248046875,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.675771951675415},{"x":0.5411764979362488,"y":0.675771951675415},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.675771951675415,0.5411764979362488,0.6912114024162292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5311344814300537,0.668771951675415,0.7898739624023438,0.6982114024162293],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.7344537973403931,0.6983373165130615,0.7613445520401001,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7210084199905396,0.6983373165130615,0.7277311086654663,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.6705882549285889,0.6983373165130615,0.7142857313156128,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6386554837226868,0.6983373165130615,0.6655462384223938,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.6983373165130615,0.6336134672164917,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.7260504364967346,0.7185273170471191,0.7596638798713684,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7126050591468811,0.7185273170471191,0.7193277478218079,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7185273170471191},{"x":0.707563042640686,"y":0.7185273170471191},{"x":0.707563042640686,"y":0.7339667677879333},{"x":0.680672287940979,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قوای","boundary":[0.680672287940979,0.7185273170471191,0.707563042640686,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6571428775787354,0.7197149395942688,0.6739495992660522,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.7197149395942688,0.6453781723976135,0.7339667677879333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6235714507102966,0.6913373165130615,0.7663445520401001,0.7409667677879334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7361344695091248,"y":0.754156768321991},{"x":0.7092437148094177,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قوای","boundary":[0.7092437148094177,0.7399049997329712,0.7361344695091248,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7399049997329712},{"x":0.702521026134491,"y":0.7399049997329712},{"x":0.702521026134491,"y":0.754156768321991},{"x":0.6655462384223938,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادراکی","boundary":[0.6655462384223938,0.7399049997329712,0.702521026134491,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6571428775787354,"y":0.754156768321991},{"x":0.6403361558914185,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6403361558914185,0.7399049997329712,0.6571428775787354,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6285714507102966,"y":0.754156768321991},{"x":0.6252101063728333,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.7399049997329712,0.6285714507102966,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قوای","boundary":[0.7092437148094177,0.7600950002670288,0.7378151416778564,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7612826824188232},{"x":0.702521026134491,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7042016983032227,"y":0.775534451007843},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ادراک","boundary":[0.6689075827598572,0.7612826824188232,0.7042016983032227,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6252101063728333,0.7624703049659729,0.6621848940849304,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قوای","boundary":[0.7092437148094177,0.7826603055000305,0.7361344695091248,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادراک","boundary":[0.6689075827598572,0.7826603055000305,0.7042016983032227,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خیالی","boundary":[0.6336134672164917,0.7826603055000305,0.6621848940849304,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.7826603055000305,0.6285714507102966,0.7969121336936951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6168487620353699,0.7329049997329712,0.7428151416778564,0.8039121336936951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21176470816135406,"y":0.754156768321991},{"x":0.23025210201740265,"y":0.754156768321991},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"우으","boundary":[0.21176470816135406,0.7921615242958069,0.23025210201740265,0.754156768321991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.745843231678009},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7422803044319153},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7422803044319153},{"x":0.23025210201740265,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.20000000298023224,"str":"g","boundary":[0.21176470816135406,0.745843231678009,0.23025210201740265,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7422803044319153},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7422803044319153},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7851615242958069,0.23525210201740265,0.7492803044319153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8194774389266968},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.4789915978908539,0.8111639022827148,0.5058823823928833,0.8194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8194774389266968},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8041639022827148,0.5108823823928833,0.8264774389266968],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/d390258409037d48/pages/bMypQKomUpMVmtDk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d390258409037d48/pages/GVUpxcpdyciAOYom.jpg","blurred":"/storage/books/d390258409037d48/pages/LpTeIvfxMxhAZbvs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9990071513086487]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.18883609771728516,0.23025210201740265,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18183609771728515,0.23525210201740265,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.2102137804031372,0.22857142984867096,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2032137804031372,0.23357142984867096,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قوای","boundary":[0.7092437148094177,0.18883609771728516,0.7361344695091248,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادراک","boundary":[0.6689075827598572,0.18883609771728516,0.7042016983032227,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6621848940849304,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عقلی","boundary":[0.6403361558914185,0.18883609771728516,0.6621848940849304,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.18883609771728516},{"x":0.63193279504776,"y":0.18883609771728516},{"x":0.63193279504776,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6268907785415649,0.18883609771728516,0.63193279504776,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22446556389331818},{"x":0.702521026134491,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.702521026134491,0.2102137804031372,0.7361344695091248,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.6722689270973206,0.2102137804031372,0.6957983374595642,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22446556389331818},{"x":0.63193279504776,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.63193279504776,0.2102137804031372,0.6655462384223938,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6201680898666382,0.2102137804031372,0.6268907785415649,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.5899159908294678,0.2102137804031372,0.6134454011917114,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22446556389331818},{"x":0.556302547454834,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.556302547454834,0.2102137804031372,0.5815126299858093,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.2102137804031372,0.5512605309486389,0.22446556389331818]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5412185144424438,0.18183609771728515,0.7411344695091248,0.23146556389331818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.244655579328537},{"x":0.7042016983032227,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتبار","boundary":[0.7042016983032227,0.23040379583835602,0.7361344695091248,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6974790096282959,"y":0.244655579328537},{"x":0.6941176652908325,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.23159144818782806,0.6974790096282959,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6873949766159058,"y":0.244655579328537},{"x":0.6285714507102966,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشروعیت","boundary":[0.6285714507102966,0.23159144818782806,0.6873949766159058,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.244655579328537},{"x":0.6033613681793213,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.6033613681793213,0.23159144818782806,0.6218487620353699,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.23159144818782806,0.5983193516731262,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7260504364967346,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادراک","boundary":[0.7260504364967346,0.2517814636230469,0.7613445520401001,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7226890921592712,"y":0.264845609664917},{"x":0.7126050591468811,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7126050591468811,0.2517814636230469,0.7226890921592712,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7109243869781494,"y":0.264845609664917},{"x":0.680672287940979,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مثابه","boundary":[0.680672287940979,0.2517814636230469,0.7109243869781494,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6773109436035156,"y":0.264845609664917},{"x":0.6403361558914185,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6403361558914185,0.2517814636230469,0.6773109436035156,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6369748115539551,"y":0.264845609664917},{"x":0.6369748115539551,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.2517814636230469,0.6369748115539551,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7596638798713684,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7226890921592712,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7226890921592712,0.2731591463088989,0.7596638798713684,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7159664034843445,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گشوده","boundary":[0.6773109436035156,0.2731591463088989,0.7159664034843445,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6705882549285889,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6470588445663452,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.6470588445663452,0.2731591463088989,0.6705882549285889,0.28622329235076904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5882773351669311,0.223403795838356,0.7663445520401001,0.29322329235076905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23990498483181},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.23159144818782806,0.23025210201740265,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23990498483181},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22459144818782806,0.23525210201740265,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.2529691159725189,0.22857142984867096,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24596911597251891,0.23357142984867096,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2731591463088989},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.21344538033008575,0.27434679865837097,0.23025210201740265,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2731591463088989},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.26734679865837097,0.23525210201740265,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.3028503656387329,0.23361344635486603,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2958503656387329,0.23861344635486603,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.3254156708717346,0.23025210201740265,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3184156708717346,0.23525210201740265,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.3456057012081146,0.23193277418613434,0.35391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3386057012081146,0.23693277418613434,0.36091923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3669833838939667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.3669833838939667,0.23025210201740265,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3669833838939667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35998338389396667,0.23525210201740265,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3871733844280243},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.38836103677749634,0.22857142984867096,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3871733844280243},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38136103677749633,0.23357142984867096,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40855106711387634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40855106711387634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21344538033008575,0.40855106711387634,0.22857142984867096,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40855106711387634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40855106711387634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.40155106711387634,0.23357142984867096,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4299287497997284,0.23025210201740265,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4299287497997284,0.23529411852359772,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4229287497997284,0.24029411852359772,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7546218633651733,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.30166271328926086,0.7848739624023438,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7176470756530762,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7176470756530762,0.30166271328926086,0.7478991746902466,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7176470756530762,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7142857313156128,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.30166271328926086,0.7176470756530762,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.30166271328926086},{"x":0.707563042640686,"y":0.30166271328926086},{"x":0.707563042640686,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6672269105911255,0.30166271328926086,0.707563042640686,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6184874176979065,0.30166271328926086,0.6605042219161987,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.30166271328926086,0.6117647290229797,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5899159908294678,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5529412031173706,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5529412031173706,0.30166271328926086,0.5899159908294678,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5462185144424438,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5462185144424438,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5462185144424438,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.30166271328926086,0.5462185144424438,0.31591448187828064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5462185144424438,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5412185144424438,0.29466271328926086,0.7898739624023438,0.3241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیگانگی","boundary":[0.7142857313156128,0.3230403661727905,0.7613445520401001,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6823529601097107,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.680672287940979,0.3242280185222626,0.7092437148094177,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.3242280185222626,0.6773109436035156,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.6470588445663452,0.3242280185222626,0.6655462384223938,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.3254156708717346,0.6420168280601501,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7226890921592712,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تناقض","boundary":[0.7226890921592712,0.3444180488586426,0.7596638798713684,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.6924369931221008,0.3456057012081146,0.7176470756530762,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6823529601097107,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6823529601097107,0.3456057012081146,0.6873949766159058,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بساطت","boundary":[0.6352941393852234,0.3456057012081146,0.6773109436035156,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6117647290229797,0.3456057012081146,0.6285714507102966,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.3456057012081146,0.6000000238418579,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تناقض","boundary":[0.7226890921592712,0.36579573154449463,0.7596638798713684,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7159664034843445,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6873949766159058,0.36579573154449463,0.7159664034843445,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.36579573154449463},{"x":0.680672287940979,"y":0.36579573154449463},{"x":0.680672287940979,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.36579573154449463,0.680672287940979,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ثبات","boundary":[0.6436975002288818,0.36579573154449463,0.6705882549285889,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6201680898666382,0.36579573154449463,0.6386554837226868,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.36579573154449463},{"x":0.610084056854248,"y":0.36579573154449463},{"x":0.610084056854248,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.36579573154449463,0.610084056854248,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصالت","boundary":[0.7243697643280029,0.38598576188087463,0.7613445520401001,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6890756487846375,0.3871733844280243,0.7193277478218079,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6554622054100037,0.3871733844280243,0.6840336322784424,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6504201889038086,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.38836103677749634,0.6504201889038086,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیک","boundary":[0.7142857313156128,0.4073634147644043,0.7613445520401001,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.40855106711387634},{"x":0.707563042640686,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6773109436035156,0.40855106711387634,0.7092437148094177,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6403361558914185,0.40855106711387634,0.6739495992660522,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6336134672164917,0.40855106711387634,0.6369748115539551,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.7243697643280029,0.4299287497997284,0.7596638798713684,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیلسوفان","boundary":[0.6655462384223938,0.4299287497997284,0.7193277478218079,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4299287497997284},{"x":0.658823549747467,"y":0.4299287497997284},{"x":0.658823549747467,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.4299287497997284,0.658823549747467,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6420168280601501,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6084033846855164,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.6084033846855164,0.4299287497997284,0.6420168280601501,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6016806960105896,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5714285969734192,0.4299287497997284,0.6016806960105896,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5697479248046875,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.4299287497997284,0.5697479248046875,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7630252242088318,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5597059082984924,0.31722801852226257,0.7680252242088318,0.4511805183887482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6974790096282959,0.45130640268325806,0.7361344695091248,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6907563209533691,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جوهری","boundary":[0.6470588445663452,0.45130640268325806,0.6907563209533691,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6117647290229797,0.45130640268325806,0.6403361558914185,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.45130640268325806,0.6084033846855164,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.450118750333786},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6017227125167847,0.44430640268325805,0.7411344695091248,0.4713705487251282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.7008403539657593,0.47149643301963806,0.7361344695091248,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوهر","boundary":[0.6621848940849304,0.47149643301963806,0.6941176652908325,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6436975002288818,0.4726840853691101,0.6554622054100037,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5983193516731262,0.4726840853691101,0.6369748115539551,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جوهری","boundary":[0.5512605309486389,0.4726840853691101,0.5915966629981995,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5445378422737122,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.47387173771858215,0.5445378422737122,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.7260504364967346,0.4928741157054901,0.7613445520401001,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6840336322784424,0.4928741157054901,0.7210084199905396,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6420168280601501,0.4928741157054901,0.6789916157722473,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.4928741157054901,0.6403361558914185,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حدوث","boundary":[0.7226890921592712,0.5154394507408142,0.7613445520401001,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7176470756530762,"y":0.529691219329834},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.6672269105911255,0.5142517685890198,0.7176470756530762,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6453781723976135,0.5142517685890198,0.6621848940849304,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.5142517685890198,0.6336134672164917,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تشابک","boundary":[0.7210084199905396,0.5356294512748718,0.7613445520401001,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6857143044471741,0.5356294512748718,0.7159664034843445,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.5368170738220215,0.6789916157722473,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6470588445663452,0.5368170738220215,0.6689075827598572,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6285714507102966,0.5368170738220215,0.6420168280601501,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6235294342041016,"y":0.551068902015686},{"x":0.6033613681793213,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حر","boundary":[0.6016806960105896,0.5380047559738159,0.6235294342041016,0.551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7596638798713684,"y":0.470308780670166},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5428571701049805,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5378571701049805,0.4656840853691101,0.7663445520401001,0.5568812198638916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"رکت","boundary":[0.5815126299858093,0.5356294512748718,0.6117647290229797,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7042016983032227,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمانمندی","boundary":[0.7042016983032227,0.5570071339607239,0.7613445520401001,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6974790096282959,"y":0.570071280002594},{"x":0.6890756487846375,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6890756487846375,0.5570071339607239,0.6974790096282959,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6873949766159058,"y":0.570071280002594},{"x":0.658823549747467,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثابه","boundary":[0.658823549747467,0.5570071339607239,0.6873949766159058,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5570071339607239},{"x":0.653781533241272,"y":0.5570071339607239},{"x":0.653781533241272,"y":0.570071280002594},{"x":0.6134454011917114,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خصلت","boundary":[0.6134454011917114,0.5570071339607239,0.653781533241272,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6084033846855164,"y":0.570071280002594},{"x":0.5815126299858093,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.5815126299858093,0.5570071339607239,0.6084033846855164,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5764706134796143,"y":0.570071280002594},{"x":0.5747899413108826,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.5570071339607239,0.5764706134796143,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.7176470756530762,0.5771971344947815,0.7613445520401001,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6840336322784424,0.5771971344947815,0.7109243869781494,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6655462384223938,0.5771971344947815,0.6789916157722473,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عین","boundary":[0.6369748115539551,0.5771971344947815,0.6605042219161987,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5915966629981995,0.5771971344947815,0.6302521228790283,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5848739743232727,0.5771971344947815,0.5882353186607361,0.5926365852355957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5697899413108826,0.5286294512748718,0.7663445520401001,0.5996365852355957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45961993932724},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱۰۰","boundary":[0.21512605249881744,0.45130640268325806,0.2369747906923294,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45961993932724},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44430640268325805,0.2419747906923294,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4726840853691101,0.2369747906923294,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4656840853691101,0.2419747906923294,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4928741157054901,0.2386554628610611,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4858741157054901,0.2436554628610611,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5142517685890198},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5154394507408142,0.24033613502979279,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5142517685890198},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5084394507408142,0.2453361350297928,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5356294512748718,0.2386554628610611,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5286294512748718,0.2436554628610611,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5570071339607239,0.24201680719852448,0.5665082931518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5500071339607239,0.24701680719852448,0.5735082931518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5771971344947815,0.24033613502979279,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5701971344947815,0.2453361350297928,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6057007312774658,0.23529411852359772,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5987007312774658,0.24029411852359772,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6282660365104675},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6294536590576172,0.24033613502979279,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6282660365104675},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6224536590576172,0.2453361350297928,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6496437191963196},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6496437191963196},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6496437191963196,0.24033613502979279,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6496437191963196},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6496437191963196},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6426437191963196,0.2453361350297928,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6710214018821716,0.24033613502979279,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6640214018821716,0.2453361350297928,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.6057007312774658,0.7848739624023438,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7058823704719543,0.6057007312774658,0.7462185025215149,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6199524998664856},{"x":0.702521026134491,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.6057007312774658,0.7058823704719543,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6521008610725403,0.6057007312774658,0.6957983374595642,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.6057007312774658,0.6470588445663452,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5966386795043945,0.6057007312774658,0.6352941393852234,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6199524998664856},{"x":0.561344563961029,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.561344563961029,0.6057007312774658,0.5899159908294678,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5159664154052734,0.6057007312774658,0.5546218752861023,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5109243988990784,0.6057007312774658,0.5109243988990784,0.6199524998664856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5059243988990784,0.5987007312774658,0.7898739624023438,0.6269524998664856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.7378151416778564,0.6270784139633179,0.7613445520401001,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.6270784139633179,0.7327731251716614,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دلالت","boundary":[0.6890756487846375,0.6270784139633179,0.7226890921592712,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6621848940849304,0.6270784139633179,0.6823529601097107,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6425178050994873},{"x":0.63193279504776,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.63193279504776,0.6270784139633179,0.6571428775787354,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.6270784139633179,0.6268907785415649,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5815126299858093,0.6270784139633179,0.6084033846855164,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5478991866111755,0.6270784139633179,0.5764706134796143,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.6270784139633179,0.5428571701049805,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7613445520401001,"y":0.665083110332489},{"x":0.7310924530029297,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.7310924530029297,0.6496437191963196,0.7613445520401001,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7243697643280029,"y":0.665083110332489},{"x":0.7193277478218079,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193277478218079,0.6496437191963196,0.7243697643280029,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7142857313156128,"y":0.665083110332489},{"x":0.6823529601097107,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خفای","boundary":[0.6823529601097107,0.6496437191963196,0.7142857313156128,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6756302714347839,"y":0.665083110332489},{"x":0.6420168280601501,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.6420168280601501,0.6496437191963196,0.6756302714347839,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6369748115539551,"y":0.665083110332489},{"x":0.6184874176979065,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6184874176979065,0.6496437191963196,0.6369748115539551,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6067227125167847,"y":0.665083110332489},{"x":0.6033613681793213,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.6496437191963196,0.6067227125167847,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7613445520401001,"y":0.684085488319397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقدم","boundary":[0.7344537973403931,0.6674584150314331,0.7613445520401001,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7277311086654663,"y":0.684085488319397},{"x":0.7243697643280029,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.6674584150314331,0.7277311086654663,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7176470756530762,"y":0.684085488319397},{"x":0.6924369931221008,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأخر","boundary":[0.6924369931221008,0.6674584150314331,0.7176470756530762,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6873949766159058,"y":0.684085488319397},{"x":0.6521008610725403,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.6521008610725403,0.6674584150314331,0.6873949766159058,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6470588445663452,"y":0.684085488319397},{"x":0.6285714507102966,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6285714507102966,0.6674584150314331,0.6470588445663452,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6168067455291748,"y":0.684085488319397},{"x":0.6134454011917114,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.6674584150314331,0.6168067455291748,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7361344695091248,0.6923990249633789,0.7613445520401001,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7210084199905396,0.6923990249633789,0.7310924530029297,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6840336322784424,0.6923990249633789,0.7193277478218079,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وقوع","boundary":[0.6521008610725403,0.6923990249633789,0.6773109436035156,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدریجی","boundary":[0.6000000238418579,0.6923990249633789,0.6453781723976135,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.5512605309486389,0.6923990249633789,0.5932773351669312,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5126050710678101,0.6923990249633789,0.5445378422737122,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6923990249633789},{"x":0.507563054561615,"y":0.6923990249633789},{"x":0.507563054561615,"y":0.7066508531570435},{"x":0.507563054561615,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.6923990249633789,0.507563054561615,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.713776707649231},{"x":0.7613445520401001,"y":0.713776707649231},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حدوث","boundary":[0.7226890921592712,0.713776707649231,0.7613445520401001,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.713776707649231},{"x":0.7159664034843445,"y":0.713776707649231},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.6672269105911255,0.713776707649231,0.7159664034843445,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.713776707649231},{"x":0.6638655662536621,"y":0.713776707649231},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6504201889038086,0.713776707649231,0.6638655662536621,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.713776707649231},{"x":0.6504201889038086,"y":0.713776707649231},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثابه","boundary":[0.6235294342041016,0.713776707649231,0.6504201889038086,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5983193516731262,0.7125890851020813,0.6168067455291748,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5579832196235657,0.7125890851020813,0.5915966629981995,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.5210084319114685,0.7125890851020813,0.5512605309486389,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5109243988990784,0.7125890851020813,0.5142857432365417,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حدوث","boundary":[0.7226890921592712,0.7327790856361389,0.7613445520401001,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.6672269105911255,0.7327790856361389,0.7176470756530762,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6352941393852234,0.7327790856361389,0.6621848940849304,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6218487620353699,0.7327790856361389,0.6285714507102966,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منظر","boundary":[0.5865546464920044,0.7315914630889893,0.6151260733604431,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5529412031173706,0.7315914630889893,0.5815126299858093,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5210084319114685,0.7315914630889893,0.5478991866111755,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5058823823928833,0.7315914630889893,0.5210084319114685,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلازم","boundary":[0.7327731251716614,0.7553443908691406,0.7613445520401001,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.754156768321991},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7684085369110107},{"x":0.680672287940979,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهومی","boundary":[0.680672287940979,0.754156768321991,0.7260504364967346,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.754156768321991},{"x":0.6756302714347839,"y":0.754156768321991},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6504201889038086,0.754156768321991,0.6756302714347839,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.754156768321991},{"x":0.6453781723976135,"y":0.754156768321991},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6386554837226868,0.754156768321991,0.6453781723976135,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.754156768321991},{"x":0.6336134672164917,"y":0.754156768321991},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غایتمندی","boundary":[0.5798319578170776,0.754156768321991,0.6336134672164917,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.754156768321991},{"x":0.5731092691421509,"y":0.754156768321991},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5647059082984924,0.754156768321991,0.5731092691421509,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عینیت","boundary":[0.7226890921592712,0.7767220735549927,0.7613445520401001,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6924369931221008,0.7767220735549927,0.7159664034843445,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7909738421440125},{"x":0.680672287940979,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.7767220735549927,0.6857143044471741,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تشخص","boundary":[0.6403361558914185,0.7767220735549927,0.6756302714347839,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.7767220735549927,0.6302521228790283,0.7909738421440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9100000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.09000000357627869}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5008823823928833,0.6200784139633179,0.7663445520401001,0.7979738421440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6923990249633789,0.2386554628610611,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6853990249633789,0.2436554628610611,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231},{"x":0.24033613502979279,"y":0.713776707649231},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.713776707649231,0.24033613502979279,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231},{"x":0.24033613502979279,"y":0.713776707649231},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.706776707649231,0.2453361350297928,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7339667677879333,0.24033613502979279,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7269667677879333,0.2453361350297928,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24033613502979279,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7553443908691406,0.24033613502979279,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24033613502979279,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7483443908691406,0.2453361350297928,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927},{"x":0.24033613502979279,"y":0.775534451007843},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7767220735549927,0.24033613502979279,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927},{"x":0.24033613502979279,"y":0.775534451007843},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7697220735549927,0.2453361350297928,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8289785981178284},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.4773109257221222,0.8206650614738464,0.5109243988990784,0.8289785981178284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8289785981178284},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8136650614738464,0.5159243988990784,0.8359785981178284],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/d390258409037d48/pages/ljSzassIThqAfRYz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d390258409037d48/pages/VZkhwbKKXyQbdlPH.jpg","blurred":"/storage/books/d390258409037d48/pages/cGGzKoiyvUYBxLvQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9990057407597749]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.24033613502979279,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.2453361350297928,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.21140141785144806,0.24033613502979279,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20440141785144805,0.2453361350297928,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.23040379583835602,0.2386554628610611,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.223403795838356,0.2436554628610611,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2529691159725189,0.2386554628610611,0.2624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24596911597251891,0.2436554628610611,0.2694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عینیت","boundary":[0.7226890921592712,0.18883609771728516,0.7613445520401001,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6924369931221008,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6924369931221008,0.18883609771728516,0.7159664034843445,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6857143044471741,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20308788120746613},{"x":0.680672287940979,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.680672287940979,0.18883609771728516,0.6857143044471741,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6739495992660522,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وقوع","boundary":[0.6487395167350769,0.18883609771728516,0.6739495992660522,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6420168280601501,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6218487620353699,0.18883609771728516,0.6420168280601501,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6184874176979065,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.18883609771728516,0.6184874176979065,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.7008403539657593,0.20902612805366516,0.7596638798713684,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6705882549285889,0.20902612805366516,0.6941176652908325,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6369748115539551,0.2102137804031372,0.6638655662536621,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.2102137804031372,0.6336134672164917,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7613445520401001,"y":0.244655579328537},{"x":0.7277311086654663,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.7277311086654663,0.23040379583835602,0.7613445520401001,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7210084199905396,"y":0.244655579328537},{"x":0.6974790096282959,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6974790096282959,0.23040379583835602,0.7210084199905396,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6924369931221008,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6924369931221008,"y":0.244655579328537},{"x":0.6638655662536621,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6638655662536621,0.23040379583835602,0.6924369931221008,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6571428775787354,"y":0.244655579328537},{"x":0.653781533241272,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.653781533241272,0.23040379583835602,0.6571428775787354,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7159664034843445,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتراک","boundary":[0.7159664034843445,0.2517814636230469,0.7613445520401001,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7109243869781494,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6756302714347839,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبادی","boundary":[0.6756302714347839,0.2517814636230469,0.7109243869781494,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6302521228790283,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6302521228790283,0.2517814636230469,0.6689075827598572,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6201680898666382,0.2517814636230469,0.6252101063728333,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6184874176979065,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5596638917922974,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.5596638917922974,0.2517814636230469,0.6184874176979065,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5529412031173706,"y":0.26603326201438904},{"x":0.507563054561615,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.507563054561615,0.2517814636230469,0.5529412031173706,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5008403658866882,"y":0.26603326201438904},{"x":0.48403361439704895,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.48403361439704895,0.2517814636230469,0.5008403658866882,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4722689092159271,"y":0.26603326201438904},{"x":0.46890756487846375,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46890756487846375,0.2517814636230469,0.4722689092159271,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2517814636230469},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2517814636230469},{"x":0.46722689270973206,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4638655483722687,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.2517814636230469,0.46722689270973206,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7176470756530762,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلاف","boundary":[0.7176470756530762,0.27078384160995483,0.7613445520401001,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7126050591468811,"y":0.285035640001297},{"x":0.6756302714347839,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مقاصد","boundary":[0.6739495992660522,0.2719714939594269,0.7126050591468811,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6571428775787354,0.2731591463088989,0.6689075827598572,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"حرک","boundary":[0.6285714507102966,0.27434679865837097,0.6504201889038086,0.28622329235076904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7613445520401001,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7630252242088318,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4638655483722687,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.457184876203537,0.1830237500667572,0.7680252242088318,0.29322329235076905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6403361558914185,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رکت","boundary":[0.6134454011917114,0.2731591463088989,0.6403361558914185,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6067227125167847,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.5798319578170776,0.2731591463088989,0.6067227125167847,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5764706134796143,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.27434679865837097,0.5764706134796143,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.294536828994751},{"x":0.7613445520401001,"y":0.294536828994751},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.7260504364967346,0.294536828994751,0.7613445520401001,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.294536828994751},{"x":0.7226890921592712,"y":0.294536828994751},{"x":0.7226890921592712,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6857143044471741,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تجسد","boundary":[0.6857143044471741,0.294536828994751,0.7226890921592712,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.294536828994751},{"x":0.6840336322784424,"y":0.294536828994751},{"x":0.6840336322784424,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجرد","boundary":[0.6554622054100037,0.294536828994751,0.6840336322784424,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.294536828994751},{"x":0.6504201889038086,"y":0.294536828994751},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6386554837226868,0.294536828994751,0.6504201889038086,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.294536828994751},{"x":0.6386554837226868,"y":0.294536828994751},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30878859758377075},{"x":0.610084056854248,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثابه","boundary":[0.610084056854248,0.294536828994751,0.6386554837226868,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.294536828994751},{"x":0.605042040348053,"y":0.294536828994751},{"x":0.605042040348053,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5714285969734192,0.294536828994751,0.605042040348053,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.294536828994751},{"x":0.5647059082984924,"y":0.294536828994751},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5428571701049805,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5428571701049805,0.294536828994751,0.5647059082984924,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.294536828994751},{"x":0.5394958257675171,"y":0.294536828994751},{"x":0.5394958257675171,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5361344814300537,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.294536828994751,0.5394958257675171,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقص","boundary":[0.7327731251716614,0.31591448187828064,0.7613445520401001,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7277311086654663,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6941176652908325,0.31591448187828064,0.7277311086654663,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6571428775787354,0.31591448187828064,0.6873949766159058,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6252101063728333,0.31591448187828064,0.6504201889038086,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6201680898666382,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5983193516731262,0.31591448187828064,0.6201680898666382,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5932773351669312,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.31591448187828064,0.5932773351669312,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7260504364967346,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.7260504364967346,0.33610451221466064,0.7596638798713684,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تجسد","boundary":[0.6857143044471741,0.33610451221466064,0.7193277478218079,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6840336322784424,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجرد","boundary":[0.6554622054100037,0.33610451221466064,0.6840336322784424,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6386554837226868,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6386554837226868,0.33610451221466064,0.6487395167350769,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6369748115539551,"y":0.35154393315315247},{"x":0.610084056854248,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثابه","boundary":[0.610084056854248,0.33610451221466064,0.6369748115539551,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.33610451221466064},{"x":0.605042040348053,"y":0.33610451221466064},{"x":0.605042040348053,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5714285969734192,0.33610451221466064,0.605042040348053,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5243697762489319,0.33610451221466064,0.5647059082984924,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5193277597427368,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35154393315315247},{"x":0.48067227005958557,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.48067227005958557,0.33610451221466064,0.5193277597427368,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.33610451221466064,0.4756302535533905,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4706302535533905,0.2661591463088989,0.7663445520401001,0.35854393315315247],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.27434679865837097,0.24033613502979279,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.26734679865837097,0.2453361350297928,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.23529411852359772,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.294536828994751,0.2369747906923294,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.23529411852359772,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28753682899475097,0.2419747906923294,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.3147268295288086,0.24033613502979279,0.3242280185222626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3077268295288086,0.2453361350297928,0.3312280185222626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.21344538033008575,0.3372921645641327,0.24033613502979279,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3302921645641327,0.2453361350297928,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36579573154449463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.36579573154449463,0.24033613502979279,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36579573154449463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3587957315444946,0.2453361350297928,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.38836103677749634,0.24033613502979279,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38136103677749633,0.2453361350297928,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40855106711387634},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۸","boundary":[0.21512605249881744,0.40855106711387634,0.24033613502979279,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40855106711387634},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40155106711387634,0.2453361350297928,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۱","boundary":[0.21680672466754913,0.4299287497997284,0.2386554628610611,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4229287497997284,0.2436554628610611,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.45130640268325806,0.24201680719852448,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44430640268325805,0.24701680719852448,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4726840853691101},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4726840853691101},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۷","boundary":[0.21680672466754913,0.4726840853691101,0.24033613502979279,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4726840853691101},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4726840853691101},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.4726840853691101,0.24705882370471954,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4726840853691101},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4726840853691101},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4656840853691101,0.25205882370471955,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.36579573154449463,0.7848739624023438,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7126050591468811,0.36579573154449463,0.7462185025215149,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.36579573154449463,0.7126050591468811,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.36579573154449463},{"x":0.702521026134491,"y":0.36579573154449463},{"x":0.702521026134491,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6638655662536621,0.36579573154449463,0.702521026134491,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6285714507102966,0.36579573154449463,0.6571428775787354,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6218487620353699,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3800475001335144},{"x":0.583193302154541,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.583193302154541,0.36579573154449463,0.6218487620353699,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5798319578170776,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3800475001335144},{"x":0.578151285648346,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.36579573154449463,0.5798319578170776,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.7277311086654663,0.38836103677749634,0.7613445520401001,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6873949766159058,0.38836103677749634,0.7210084199905396,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.38836103677749634},{"x":0.680672287940979,"y":0.38836103677749634},{"x":0.680672287940979,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6571428775787354,0.38836103677749634,0.680672287940979,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6521008610725403,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6386554837226868,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6386554837226868,0.38836103677749634,0.6521008610725403,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6336134672164917,"y":0.40142518281936646},{"x":0.583193302154541,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.583193302154541,0.3871733844280243,0.6336134672164917,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5764706134796143,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5462185144424438,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.5462185144424438,0.3871733844280243,0.5764706134796143,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علیت","boundary":[0.5142857432365417,0.3871733844280243,0.5411764979362488,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5109243988990784,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5058823823928833,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.3871733844280243,0.5109243988990784,0.40142518281936646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5008823823928833,0.3587957315444946,0.7898739624023438,0.4096128351688385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عاملیت","boundary":[0.6957983374595642,0.40855106711387634,0.7361344695091248,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6605042219161987,0.40855106711387634,0.6873949766159058,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.40855106711387634},{"x":0.653781533241272,"y":0.40855106711387634},{"x":0.653781533241272,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.40855106711387634,0.653781533241272,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.6184874176979065,0.40855106711387634,0.6420168280601501,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنخیت","boundary":[0.5647059082984924,0.40855106711387634,0.6117647290229797,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4228028357028961},{"x":0.534453809261322,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.534453809261322,0.40855106711387634,0.5579832196235657,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5260504484176636,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.40855106711387634,0.5260504484176636,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5159664154052734,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4228028357028961},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معلول","boundary":[0.48067227005958557,0.40855106711387634,0.5159664154052734,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4756302535533905,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.40855106711387634,0.4756302535533905,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عاملیت","boundary":[0.6941176652908325,0.42874109745025635,0.7361344695091248,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6605042219161987,0.4299287497997284,0.6873949766159058,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4299287497997284},{"x":0.653781533241272,"y":0.4299287497997284},{"x":0.653781533241272,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.4299287497997284,0.653781533241272,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.6184874176979065,0.4299287497997284,0.6420168280601501,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"موجبیت","boundary":[0.5630252361297607,0.4299287497997284,0.6117647290229797,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4299287497997284},{"x":0.561344563961029,"y":0.4299287497997284},{"x":0.561344563961029,"y":0.44418051838874817},{"x":0.556302547454834,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5546218752861023,0.4299287497997284,0.561344563961029,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4756302535533905,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4706302535533905,0.40155106711387634,0.7411344695091248,0.4511805183887482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.450118750333786},{"x":0.7361344695091248,"y":0.450118750333786},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.7142857313156128,0.450118750333786,0.7361344695091248,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.450118750333786},{"x":0.7092437148094177,"y":0.450118750333786},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.450118750333786,0.7092437148094177,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.450118750333786},{"x":0.680672287940979,"y":0.450118750333786},{"x":0.680672287940979,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6386554837226868,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایجادی","boundary":[0.6386554837226868,0.450118750333786,0.680672287940979,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.450118750333786},{"x":0.6302521228790283,"y":0.450118750333786},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.450118750333786,0.6302521228790283,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.450118750333786},{"x":0.6201680898666382,"y":0.450118750333786},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعدادی","boundary":[0.5815126299858093,0.450118750333786,0.6201680898666382,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.450118750333786},{"x":0.5764706134796143,"y":0.450118750333786},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5714285969734192,0.450118750333786,0.5764706134796143,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7327731251716614,0.47387173771858215,0.7596638798713684,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7058823704719543,0.47387173771858215,0.7327731251716614,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6957983374595642,0.47387173771858215,0.7008403539657593,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7647058963775635,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وحدت","boundary":[0.7243697643280029,0.49168646335601807,0.7647058963775635,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6907563209533691,0.49168646335601807,0.7193277478218079,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5083135366439819},{"x":0.63193279504776,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیکی","boundary":[0.63193279504776,0.49168646335601807,0.6823529601097107,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6268907785415649,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.49168646335601807,0.6268907785415649,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5714285969734192,0.49168646335601807,0.6084033846855164,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عاملیت","boundary":[0.5243697762489319,0.49168646335601807,0.5647059082984924,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.5008403658866882,0.49168646335601807,0.5193277597427368,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4907563030719757,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5083135366439819},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.49168646335601807,0.4907563030719757,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشخص","boundary":[0.7159664034843445,0.5142517685890198,0.7613445520401001,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7042016983032227,0.5142517685890198,0.7109243869781494,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.6689075827598572,0.5142517685890198,0.6974790096282959,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اشخاص","boundary":[0.6268907785415649,0.5142517685890198,0.6638655662536621,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.5142517685890198,0.6184874176979065,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7310924530029297,0.5356294512748718,0.7613445520401001,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجودی","boundary":[0.6823529601097107,0.5356294512748718,0.7260504364967346,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6689075827598572,0.5356294512748718,0.6756302714347839,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.6184874176979065,0.5344418287277222,0.6638655662536621,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اشخاص","boundary":[0.5764706134796143,0.5344418287277222,0.6117647290229797,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.5344418287277222,0.5647059082984924,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وحدت","boundary":[0.7226890921592712,0.5570071339607239,0.7613445520401001,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیکی","boundary":[0.6672269105911255,0.5570071339607239,0.7176470756530762,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظهورات","boundary":[0.6151260733604431,0.5570071339607239,0.6605042219161987,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5815126299858093,0.5570071339607239,0.6084033846855164,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توالی","boundary":[0.7310924530029297,0.5771971344947815,0.7596638798713684,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.6941176652908325,0.5771971344947815,0.7260504364967346,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6554622054100037,0.5771971344947815,0.6890756487846375,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6252101063728333,0.5771971344947815,0.6487395167350769,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.5771971344947815,0.6218487620353699,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.7260504364967346,0.5985748171806335,0.7596638798713684,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عاملیت","boundary":[0.6789916157722473,0.5985748171806335,0.7210084199905396,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6571428775787354,0.5985748171806335,0.6739495992660522,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.5985748171806335,0.6453781723976135,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پارادوکس","boundary":[0.7042016983032227,0.6199524998664856,0.7613445520401001,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعینات","boundary":[0.6571428775787354,0.6199524998664856,0.6974790096282959,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6336134672164917,0.6199524998664856,0.6521008610725403,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.6199524998664856,0.6235294342041016,0.6342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.450118750333786},{"x":0.7647058963775635,"y":0.450118750333786},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6342042684555054},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.48071428656578064,0.443118750333786,0.7697058963775635,0.6412042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216},{"x":0.24033613502979279,"y":0.49406176805496216},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۸","boundary":[0.21512605249881744,0.49406176805496216,0.24033613502979279,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216},{"x":0.24033613502979279,"y":0.49406176805496216},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.48706176805496215,0.2453361350297928,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5154394507408142,0.2386554628610611,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5084394507408142,0.2436554628610611,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5356294512748718,0.2369747906923294,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5286294512748718,0.2419747906923294,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5570071339607239,0.24033613502979279,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5500071339607239,0.2453361350297928,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5771971344947815,0.24033613502979279,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5701971344947815,0.2453361350297928,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.599762499332428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.599762499332428,0.24033613502979279,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.599762499332428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.592762499332428,0.2453361350297928,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6211401224136353,0.2369747906923294,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6141401224136352,0.2419747906923294,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6484560370445251,0.2386554628610611,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6414560370445251,0.2436554628610611,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6805225610733032},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6710214018821716,0.24033613502979279,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6805225610733032},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.6710214018821716,0.24537815153598785,0.6805225610733032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6805225610733032},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6640214018821716,0.25037815153598786,0.6875225610733032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6923990249633789},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6923990249633789,0.24033613502979279,0.7019002437591553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6923990249633789},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6853990249633789,0.2453361350297928,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.6484560370445251,0.7848739624023438,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7109243869781494,0.6484560370445251,0.7478991746902466,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6627078652381897},{"x":0.707563042640686,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.6484560370445251,0.7126050591468811,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6627078652381897},{"x":0.658823549747467,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.658823549747467,0.6484560370445251,0.7008403539657593,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6235294342041016,0.6484560370445251,0.6521008610725403,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6084033846855164,0.6472684144973755,0.6168067455291748,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6627078652381897},{"x":0.556302547454834,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقامات","boundary":[0.556302547454834,0.6472684144973755,0.6016806960105896,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.5193277597427368,0.6472684144973755,0.5495798587799072,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.6472684144973755,0.5142857432365417,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6698337197303772},{"x":0.756302535533905,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7478991746902466,0.6698337197303772,0.7579832077026367,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7193277478218079,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.7193277478218079,0.6710214018821716,0.7445378303527832,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7142857313156128,"y":0.684085488319397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.6941176652908325,0.6722090244293213,0.7142857313156128,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.6722090244293213,0.6907563209533691,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.646080732345581},{"x":0.7848739624023438,"y":0.684085488319397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.50760507106781,0.6402684144973755,0.7898739624023438,0.691085488319397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7361344695091248,"y":0.705463171005249},{"x":0.702521026134491,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.702521026134491,0.6923990249633789,0.7361344695091248,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6957983374595642,"y":0.705463171005249},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.6739495992660522,0.6923990249633789,0.6957983374595642,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6605042219161987,0.6923990249633789,0.6672269105911255,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6935867071151733},{"x":0.653781533241272,"y":0.6923990249633789},{"x":0.653781533241272,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جسم","boundary":[0.6252101063728333,0.6935867071151733,0.653781533241272,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.6935867071151733,0.6218487620353699,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7268408536911011},{"x":0.702521026134491,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.702521026134491,0.7125890851020813,0.7361344695091248,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادراکات","boundary":[0.6504201889038086,0.7125890851020813,0.6957983374595642,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسی","boundary":[0.6134454011917114,0.7125890851020813,0.6420168280601501,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7125890851020813},{"x":0.610084056854248,"y":0.7125890851020813},{"x":0.610084056854248,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خیالی","boundary":[0.5815126299858093,0.7125890851020813,0.610084056854248,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.713776707649231},{"x":0.5747899413108826,"y":0.713776707649231},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.713776707649231,0.5747899413108826,0.7280284762382507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5647479248046875,0.6853990249633789,0.7411344695091248,0.7338408536911011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادراکات","boundary":[0.6924369931221008,0.7339667677879333,0.7361344695091248,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معطوف","boundary":[0.6420168280601501,0.7339667677879333,0.6857143044471741,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6268907785415649,0.7339667677879333,0.6369748115539551,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.5731092691421509,0.7339667677879333,0.6201680898666382,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.7339667677879333,0.5697479248046875,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.754156768321991},{"x":0.7596638798713684,"y":0.754156768321991},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7672209143638611},{"x":0.75126051902771,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7495798468589783,0.754156768321991,0.7596638798713684,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.754156768321991},{"x":0.7428571581840515,"y":0.754156768321991},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.7193277478218079,0.754156768321991,0.7445378303527832,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7126050591468811,"y":0.754156768321991},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.6941176652908325,0.7553443908691406,0.7142857313156128,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.7553443908691406,0.6890756487846375,0.7684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6800000071525574},{"languageCode":"ar","confidence":0.3199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5630672526359558,0.7269667677879333,0.7646638798713684,0.7754085369110107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.775534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.775534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7909738421440125},{"x":0.702521026134491,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.702521026134491,0.775534451007843,0.7361344695091248,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.775534451007843},{"x":0.6957983374595642,"y":0.775534451007843},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ادراکات","boundary":[0.6521008610725403,0.775534451007843,0.6957983374595642,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.775534451007843},{"x":0.6436975002288818,"y":0.775534451007843},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خیالی","boundary":[0.6168067455291748,0.775534451007843,0.6436975002288818,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.775534451007843},{"x":0.6067227125167847,"y":0.775534451007843},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"عقلی","boundary":[0.5848739743232727,0.775534451007843,0.6067227125167847,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.775534451007843},{"x":0.5798319578170776,"y":0.775534451007843},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.775534451007843,0.5798319578170776,0.7909738421440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.775534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.775534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5681092691421509,0.768534451007843,0.7411344695091248,0.7979738421440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231},{"x":0.24033613502979279,"y":0.713776707649231},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.713776707649231,0.2386554628610611,0.7232779264450073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231},{"x":0.24033613502979279,"y":0.713776707649231},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.706776707649231,0.2436554628610611,0.7302779264450073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7339667677879333,0.2386554628610611,0.7434679269790649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7269667677879333,0.2436554628610611,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2369747906923294,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7553443908691406,0.2369747906923294,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2369747906923294,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7483443908691406,0.2419747906923294,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7767220735549927},{"x":0.24033613502979279,"y":0.775534451007843},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7767220735549927,0.24033613502979279,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7767220735549927},{"x":0.24033613502979279,"y":0.775534451007843},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7697220735549927,0.2453361350297928,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8301662802696228},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.48739495873451233,0.8194774389266968,0.5008403658866882,0.8301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8301662802696228},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8124774389266968,0.5058403658866882,0.8371662802696228],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/d390258409037d48/pages/irYeYFuSGuPqKfvT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d390258409037d48/pages/YQVKjksuAxmQgJgs.jpg","blurred":"/storage/books/d390258409037d48/pages/TrVlATKiXlwPJlHT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00021736787418854774,0.9986724807354582,0.9990043302816903]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2386554628610611,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.1900237500667572,0.2386554628610611,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2386554628610611,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.1830237500667572,0.2436554628610611,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.2102137804031372,0.2386554628610611,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2032137804031372,0.2436554628610611,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.23159144818782806,0.24033613502979279,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22459144818782806,0.2453361350297928,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2529691159725189,0.24033613502979279,0.2624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24596911597251891,0.2453361350297928,0.2694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.2731591463088989,0.24033613502979279,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2661591463088989,0.2453361350297928,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۰","boundary":[0.21344538033008575,0.294536828994751,0.24033613502979279,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.28753682899475097,0.2453361350297928,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۶","boundary":[0.21176470816135406,0.3147268295288086,0.2386554628610611,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.3077268295288086,0.2436554628610611,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۰","boundary":[0.21344538033008575,0.3372921645641327,0.2369747906923294,0.34679335355758667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3302921645641327,0.2419747906923294,0.3537933535575867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6924369931221008,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ادراکات","boundary":[0.6924369931221008,0.18883609771728516,0.7361344695091248,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6857143044471741,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معطوف","boundary":[0.6420168280601501,0.18883609771728516,0.6857143044471741,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6352941393852234,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.18883609771728516,0.6352941393852234,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6184874176979065,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5966386795043945,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5966386795043945,0.18883609771728516,0.6184874176979065,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5932773351669312,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.18883609771728516,0.5932773351669312,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.6873949766159058,0.20902612805366516,0.7361344695091248,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2102137804031372},{"x":0.680672287940979,"y":0.20902612805366516},{"x":0.680672287940979,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ادراکات","boundary":[0.6369748115539551,0.2102137804031372,0.680672287940979,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هستی","boundary":[0.5932773351669312,0.2102137804031372,0.6302521228790283,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.21140141785144806,0.5882353186607361,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.244655579328537},{"x":0.6924369931221008,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ادراکات","boundary":[0.6924369931221008,0.23040379583835602,0.7361344695091248,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6857143044471741,"y":0.244655579328537},{"x":0.6352941393852234,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6352941393852234,0.23159144818782806,0.6857143044471741,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.244655579328537},{"x":0.6285714507102966,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.23159144818782806,0.6302521228790283,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.6873949766159058,0.2517814636230469,0.7361344695091248,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2517814636230469},{"x":0.680672287940979,"y":0.2517814636230469},{"x":0.680672287940979,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ادراکات","boundary":[0.6369748115539551,0.2517814636230469,0.680672287940979,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6302521228790283,"y":0.26840853691101074},{"x":0.583193302154541,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.583193302154541,0.2517814636230469,0.6302521228790283,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5747899413108826,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.2517814636230469,0.5798319578170776,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتبار","boundary":[0.7058823704719543,0.2731591463088989,0.7361344695091248,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.6756302714347839,0.2731591463088989,0.6991596817970276,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متناسب","boundary":[0.6218487620353699,0.2731591463088989,0.6689075827598572,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2874109148979187},{"x":0.610084056854248,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.610084056854248,0.2731591463088989,0.6151260733604431,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.5714285969734192,0.2731591463088989,0.6016806960105896,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.5310924649238586,0.2731591463088989,0.5647059082984924,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.2731591463088989,0.5277311205863953,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.294536828994751},{"x":0.7361344695091248,"y":0.294536828994751},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6974790096282959,0.294536828994751,0.7361344695091248,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.294536828994751},{"x":0.6924369931221008,"y":0.294536828994751},{"x":0.6924369931221008,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6689075827598572,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.6689075827598572,0.294536828994751,0.6924369931221008,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.294536828994751},{"x":0.6621848940849304,"y":0.294536828994751},{"x":0.6621848940849304,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6151260733604431,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متناسب","boundary":[0.6151260733604431,0.294536828994751,0.6621848940849304,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.294536828994751},{"x":0.6084033846855164,"y":0.294536828994751},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6016806960105896,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6016806960105896,0.294536828994751,0.6084033846855164,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.294536828994751},{"x":0.5949580073356628,"y":0.294536828994751},{"x":0.5949580073356628,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.5647059082984924,0.294536828994751,0.5949580073356628,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.294536828994751},{"x":0.5579832196235657,"y":0.294536828994751},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5260504484176636,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.5260504484176636,0.294536828994751,0.5579832196235657,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.294536828994751},{"x":0.5243697762489319,"y":0.294536828994751},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5210084319114685,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5210084319114685,0.294536828994751,0.5243697762489319,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساماندهی","boundary":[0.6739495992660522,0.31591448187828064,0.7361344695091248,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6352941393852234,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عواطف","boundary":[0.6352941393852234,0.31591448187828064,0.6672269105911255,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6235294342041016,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.31591448187828064,0.6268907785415649,0.32897862792015076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5210084319114685,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5143277597427368,0.1830237500667572,0.7428151416778564,0.33597862792015076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7126050591468811,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اراده","boundary":[0.7126050591468811,0.3372921645641327,0.7361344695091248,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6621848940849304,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معطوف","boundary":[0.6621848940849304,0.3372921645641327,0.7058823704719543,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6453781723976135,0.3372921645641327,0.6554622054100037,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6386554837226868,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصرف","boundary":[0.6033613681793213,0.3372921645641327,0.6386554837226868,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.3372921645641327,0.5983193516731262,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37173396348953247},{"x":0.75126051902771,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.75126051902771,0.35866984724998474,0.7596638798713684,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.7193277478218079,0.35866984724998474,0.7445378303527832,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6957983374595642,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قلب","boundary":[0.6957983374595642,0.35866984724998474,0.7142857313156128,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6907563209533691,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6840336322784424,0.35866984724998474,0.6907563209533691,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5933193516731262,0.3302921645641327,0.7646638798713684,0.3787339634895325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7142857313156128,0.37885984778404236,0.7378151416778564,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7058823704719543,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6773109436035156,0.37885984778404236,0.7058823704719543,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3919239938259125},{"x":0.63193279504776,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باورها","boundary":[0.63193279504776,0.37885984778404236,0.6655462384223938,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6336134672164917,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.37885984778404236,0.6336134672164917,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تنزل","boundary":[0.7092437148094177,0.4002375304698944,0.7361344695091248,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4002375304698944},{"x":0.702521026134491,"y":0.4002375304698944},{"x":0.702521026134491,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"معقول","boundary":[0.6722689270973206,0.4002375304698944,0.702521026134491,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.4002375304698944,0.6655462384223938,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6991596817970276,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وحدت","boundary":[0.6991596817970276,0.42161521315574646,0.7361344695091248,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.42161521315574646,0.6924369931221008,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.42161521315574646},{"x":0.680672287940979,"y":0.42161521315574646},{"x":0.680672287940979,"y":0.43586698174476624},{"x":0.653781533241272,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ثبات","boundary":[0.653781533241272,0.42161521315574646,0.680672287940979,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6201680898666382,0.4204275608062744,0.6470588445663452,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6151260733604431,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.42161521315574646,0.6134454011917114,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.6924369931221008,0.4429928660392761,0.7361344695091248,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45605701208114624},{"x":0.658823549747467,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"یقین","boundary":[0.658823549747467,0.4429928660392761,0.6840336322784424,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.4429928660392761,0.6554622054100037,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7142857313156128,0.4619952440261841,0.7361344695091248,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6789916157722473,0.4619952440261841,0.7058823704719543,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6403361558914185,0.4619952440261841,0.6672269105911255,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.4619952440261841,0.6336134672164917,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.5949580073356628,0.4619952440261841,0.6218487620353699,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5731092691421509,0.4619952440261841,0.5882353186607361,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5546218752861023,0.4619952440261841,0.5663865804672241,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.5025210380554199,0.4619952440261841,0.5478991866111755,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4774346649646759},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"یقین","boundary":[0.46722689270973206,0.4619952440261841,0.4957983195781708,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7126050591468811,0.4821852743625641,0.7378151416778564,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6773109436035156,0.4821852743625641,0.7042016983032227,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6218487620353699,0.4821852743625641,0.6672269105911255,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4976246953010559},{"x":0.610084056854248,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.4821852743625641,0.6151260733604431,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.5764706134796143,0.4821852743625641,0.6033613681793213,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4976246953010559},{"x":0.556302547454834,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.556302547454834,0.4821852743625641,0.5697479248046875,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5361344814300537,0.4821852743625641,0.5495798587799072,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4976246953010559},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.48571428656578064,0.4821852743625641,0.5310924649238586,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4976246953010559},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"یقین","boundary":[0.45042017102241516,0.4821852743625641,0.4789915978908539,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.4821852743625641,0.4470588266849518,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7394958138465881,"y":0.519002377986908},{"x":0.7126050591468811,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7126050591468811,0.5047506093978882,0.7394958138465881,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7058823704719543,"y":0.519002377986908},{"x":0.6773109436035156,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6773109436035156,0.5047506093978882,0.7058823704719543,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6655462384223938,"y":0.519002377986908},{"x":0.63193279504776,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عاطفه","boundary":[0.63193279504776,0.5047506093978882,0.6655462384223938,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6252101063728333,"y":0.519002377986908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.5047506093978882,0.6252101063728333,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6134454011917114,"y":0.519002377986908},{"x":0.5865546464920044,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.5865546464920044,0.5047506093978882,0.6134454011917114,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5047506093978882},{"x":0.578151285648346,"y":0.5047506093978882},{"x":0.578151285648346,"y":0.519002377986908},{"x":0.5647059082984924,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5647059082984924,0.5047506093978882,0.578151285648346,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5579832196235657,"y":0.519002377986908},{"x":0.5462185144424438,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5462185144424438,0.5047506093978882,0.5579832196235657,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5394958257675171,"y":0.519002377986908},{"x":0.4941176474094391,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.4941176474094391,0.5047506093978882,0.5394958257675171,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5047506093978882},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5047506093978882},{"x":0.48739495873451233,"y":0.519002377986908},{"x":0.4638655483722687,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"یقین","boundary":[0.4638655483722687,0.5047506093978882,0.48739495873451233,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5201900005340576},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.5047506093978882,0.4588235318660736,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7126050591468811,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اراده","boundary":[0.7126050591468811,0.5273159146308899,0.7361344695091248,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7058823704719543,"y":0.54038006067276},{"x":0.6621848940849304,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معطوف","boundary":[0.6621848940849304,0.5273159146308899,0.7058823704719543,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6453781723976135,0.5273159146308899,0.6554622054100037,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6386554837226868,"y":0.54038006067276},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تقرب","boundary":[0.6134454011917114,0.5273159146308899,0.6386554837226868,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.5285035371780396,0.6084033846855164,0.5415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142},{"languageCode":"ar","confidence":0.05999999865889549}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4403781545162201,0.37185984778404235,0.7461764860153198,0.5485676832199097],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.35866984724998474,0.2386554628610611,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35166984724998473,0.2436554628610611,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.3800475001335144,0.2386554628610611,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3730475001335144,0.2436554628610611,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.4002375304698944,0.2386554628610611,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3932375304698944,0.2436554628610611,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۹","boundary":[0.21344538033008575,0.42161521315574646,0.2386554628610611,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24201680719852448,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.42161521315574646,0.24201680719852448,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.41461521315574645,0.24701680719852448,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.4429928660392761,0.2369747906923294,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4359928660392761,0.2419747906923294,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.46318289637565613,0.2386554628610611,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4561828963756561,0.2436554628610611,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21344538033008575,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۶","boundary":[0.21344538033008575,0.4845605790615082,0.2386554628610611,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21344538033008575,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4775605790615082,0.2436554628610611,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5071259140968323,0.2386554628610611,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5001259140968323,0.2436554628610611,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5285035371780396,0.2369747906923294,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5215035371780395,0.2419747906923294,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5558194518089294},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5546318292617798,0.24369747936725616,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5558194518089294},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5476318292617798,0.24869747936725617,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5783848166465759,0.24033613502979279,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5713848166465759,0.2453361350297928,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.599762499332428},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۶","boundary":[0.21344538033008575,0.599762499332428,0.2386554628610611,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.599762499332428},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.592762499332428,0.2436554628610611,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۰۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6199524998664856,0.24033613502979279,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6129524998664856,0.2453361350297928,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6413301825523376},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۰۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6413301825523376,0.24033613502979279,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6413301825523376},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6343301825523376,0.2453361350297928,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6627078652381897,0.24033613502979279,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6557078652381897,0.2453361350297928,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7848739624023438,"y":0.570071280002594},{"x":0.7529411911964417,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.5546318292617798,0.7848739624023438,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7462185025215149,"y":0.570071280002594},{"x":0.7176470756530762,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7176470756530762,0.5546318292617798,0.7462185025215149,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7142857313156128,"y":0.570071280002594},{"x":0.7109243869781494,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.5546318292617798,0.7142857313156128,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7042016983032227,"y":0.570071280002594},{"x":0.6184874176979065,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وجودشناسی","boundary":[0.6184874176979065,0.5546318292617798,0.7042016983032227,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6117647290229797,"y":0.570071280002594},{"x":0.5899159908294678,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.5899159908294678,0.5546318292617798,0.6117647290229797,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5882353186607361,"y":0.570071280002594},{"x":0.583193302154541,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.5546318292617798,0.5882353186607361,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7848739624023438,"y":0.570071280002594},{"x":0.583193302154541,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.578193302154541,0.5476318292617798,0.7898739624023438,0.577071280002594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.7159664034843445,0.5771971344947815,0.7613445520401001,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6907563209533691,0.5771971344947815,0.7092437148094177,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5902612805366516},{"x":0.680672287940979,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.680672287940979,0.5771971344947815,0.6857143044471741,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5771971344947815},{"x":0.680672287940979,"y":0.5771971344947815},{"x":0.680672287940979,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.6470588445663452,0.5771971344947815,0.680672287940979,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6403361558914185,0.5771971344947815,0.6453781723976135,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6336134672164917,0.5771971344947815,0.6369748115539551,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.7243697643280029,0.5985748171806335,0.7596638798713684,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6991596817970276,0.5985748171806335,0.7176470756530762,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6907563209533691,0.5985748171806335,0.6941176652908325,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.6453781723976135,0.5985748171806335,0.6840336322784424,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6128265857696533},{"x":0.610084056854248,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ثانویه","boundary":[0.610084056854248,0.5985748171806335,0.6403361558914185,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6033613681793213,0.5985748171806335,0.6067227125167847,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5983193516731262,0.5985748171806335,0.6033613681793213,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسبات","boundary":[0.7092437148094177,0.6187648177146912,0.7596638798713684,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اراده","boundary":[0.6789916157722473,0.6187648177146912,0.7042016983032227,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.6199524998664856,0.6739495992660522,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6403361558914185,0.6199524998664856,0.6638655662536621,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.7159664034843445,0.6425178050994873,0.7613445520401001,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هویتی","boundary":[0.6773109436035156,0.6425178050994873,0.7109243869781494,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.6425178050994873,0.6705882549285889,0.6555819511413574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5933193516731262,0.5701971344947815,0.7663445520401001,0.6625819511413574],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6924369931221008,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.6924369931221008,0.6627078652381897,0.7361344695091248,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6504201889038086,0.6638954877853394,0.6857143044471741,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.6638954877853394,0.6453781723976135,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.684085488319397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.684085488319397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.6924369931221008,0.684085488319397,0.7361344695091248,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.684085488319397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.684085488319397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عقلانی","boundary":[0.6521008610725403,0.684085488319397,0.6857143044471741,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.684085488319397},{"x":0.6470588445663452,"y":0.684085488319397},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.684085488319397,0.6470588445663452,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7173396944999695},{"x":0.707563042640686,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.707563042640686,0.7042755484580994,0.7327731251716614,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6789916157722473,0.7042755484580994,0.7058823704719543,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.6252101063728333,0.7042755484580994,0.6689075827598572,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عقلانی","boundary":[0.5848739743232727,0.7042755484580994,0.6184874176979065,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7042755484580994},{"x":0.578151285648346,"y":0.7042755484580994},{"x":0.578151285648346,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.7042755484580994,0.578151285648346,0.7173396944999695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5664285969734192,0.6592707924842834,0.7444958138465881,0.7243396944999695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.6924369931221008,0.7256532311439514,0.7361344695091248,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عاطفی","boundary":[0.6504201889038086,0.7256532311439514,0.6857143044471741,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.7256532311439514,0.6453781723976135,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.7428571581840515,0.7470308542251587,0.7613445520401001,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7260504364967346,0.7470308542251587,0.7361344695091248,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعلق","boundary":[0.6991596817970276,0.7470308542251587,0.7210084199905396,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.7470308542251587,0.6957983374595642,0.7600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6353361558914185,0.7186532311439514,0.7663445520401001,0.7670950002670288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقدم","boundary":[0.7109243869781494,0.7672209143638611,0.7361344695091248,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.7672209143638611,0.7042016983032227,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمولیت","boundary":[0.6420168280601501,0.7672209143638611,0.6924369931221008,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6168067455291748,0.7672209143638611,0.6369748115539551,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7672209143638611},{"x":0.610084056854248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.610084056854248,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6016806960105896,0.7672209143638611,0.610084056854248,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعلق","boundary":[0.5680672526359558,0.7672209143638611,0.5932773351669312,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7814726829528809},{"x":0.561344563961029,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.7672209143638611,0.5630252361297607,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6974790096282959,0.7885985970497131,0.7361344695091248,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقلانی","boundary":[0.6521008610725403,0.7885985970497131,0.6907563209533691,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6268907785415649,0.7885985970497131,0.6453781723976135,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8016626834869385},{"x":0.610084056854248,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.610084056854248,0.7885985970497131,0.6201680898666382,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعلق","boundary":[0.5764706134796143,0.7885985970497131,0.6033613681793213,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.7885985970497131,0.5714285969734192,0.8016626834869385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8016626834869385},{"x":0.561344563961029,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.556344563961029,0.7602209143638611,0.7411344695091248,0.8086626834869385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.684085488319397},{"x":0.24033613502979279,"y":0.684085488319397},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۱۰","boundary":[0.21344538033008575,0.684085488319397,0.24033613502979279,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.684085488319397},{"x":0.24033613502979279,"y":0.684085488319397},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.677085488319397,0.2453361350297928,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2386554628610611,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۵","boundary":[0.21344538033008575,0.705463171005249,0.2386554628610611,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2386554628610611,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.698463171005249,0.2436554628610611,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7256532311439514},{"x":0.2369747906923294,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7268408536911011,0.2369747906923294,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7256532311439514},{"x":0.2369747906923294,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7198408536911011,0.2419747906923294,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۱","boundary":[0.21176470816135406,0.7470308542251587,0.2386554628610611,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7400308542251587,0.2436554628610611,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7672209143638611,0.24033613502979279,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7602209143638611,0.2453361350297928,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7897862195968628},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7897862195968628},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7992874383926392},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7897862195968628,0.24033613502979279,0.7992874383926392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7897862195968628},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7897862195968628},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7992874383926392},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7827862195968628,0.2453361350297928,0.8062874383926392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8313539028167725},{"x":0.489075630903244,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ده","boundary":[0.489075630903244,0.8254156708717346,0.5025210380554199,0.8313539028167725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8313539028167725},{"x":0.489075630903244,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.8184156708717346,0.5075210380554199,0.8383539028167725],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/d390258409037d48/pages/FepyZqpJJUKBYwoo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d390258409037d48/pages/VDUOURawufpjTmCU.jpg","blurred":"/storage/books/d390258409037d48/pages/eXZKcihrkeIYKSvT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0002159573607093648,0.9986753053945654,0.9990029197328165]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.18883609771728516,0.2386554628610611,0.19952493906021118]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18183609771728515,0.2436554628610611,0.2065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.6890756487846375,0.18883609771728516,0.7361344695091248,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6823529601097107,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6823529601097107,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6638655662536621,0.18883609771728516,0.6823529601097107,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6571428775787354,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6470588445663452,0.18883609771728516,0.6571428775787354,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6403361558914185,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تعلق","boundary":[0.6184874176979065,0.18883609771728516,0.6403361558914185,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6117647290229797,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.18883609771728516,0.6117647290229797,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.7260504364967346,0.2102137804031372,0.7596638798713684,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7210084199905396,"y":0.22327791154384613},{"x":0.702521026134491,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.702521026134491,0.2102137804031372,0.7210084199905396,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6957983374595642,0.2102137804031372,0.6991596817970276,0.22327791154384613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6034033846855164,0.18183609771728515,0.7663445520401001,0.23146556389331818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.21140141785144806,0.24033613502979279,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.20440141785144805,0.2453361350297928,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23871733248233795},{"x":0.24537815153598785,"y":0.25059381127357483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.23871733248233795,0.24537815153598785,0.25059381127357483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2554621994495392,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2554621994495392,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2504201829433441,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..","boundary":[0.2504201829433441,0.23871733248233795,0.2554621994495392,0.25059381127357483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2554621994495392,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2554621994495392,"y":0.25059381127357483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23171733248233795,0.2604621994495392,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.23871733248233795,0.7831932902336121,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2529691159725189},{"x":0.707563042640686,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.707563042640686,0.2375296950340271,0.7462185025215149,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2375296950340271},{"x":0.707563042640686,"y":0.2375296950340271},{"x":0.707563042640686,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.2375296950340271,0.707563042640686,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعداد","boundary":[0.6453781723976135,0.2375296950340271,0.6974790096282959,0.2529691159725189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6403781723976135,0.2305296950340271,0.7881932902336121,0.2599691159725189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7613445520401001,"y":0.275534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.7260504364967346,0.2600950002670288,0.7613445520401001,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.275534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6890756487846375,0.2600950002670288,0.7193277478218079,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6840336322784424,"y":0.275534451007843},{"x":0.6605042219161987,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6605042219161987,0.2600950002670288,0.6840336322784424,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6554622054100037,"y":0.275534451007843},{"x":0.6285714507102966,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6285714507102966,0.2600950002670288,0.6554622054100037,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6218487620353699,"y":0.275534451007843},{"x":0.605042040348053,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قوه","boundary":[0.605042040348053,0.2600950002670288,0.6218487620353699,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6000000238418579,"y":0.275534451007843},{"x":0.5949580073356628,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.2600950002670288,0.6000000238418579,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5899159908294678,"y":0.275534451007843},{"x":0.5663865804672241,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فعل","boundary":[0.5663865804672241,0.2600950002670288,0.5899159908294678,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5630252361297607,"y":0.275534451007843},{"x":0.561344563961029,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.2600950002670288,0.5630252361297607,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقق","boundary":[0.7277311086654663,0.2826603353023529,0.7613445520401001,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدریجی","boundary":[0.6756302714347839,0.28147268295288086,0.7226890921592712,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6705882549285889,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6252101063728333,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استعداد","boundary":[0.6268907785415649,0.2802850306034088,0.6705882549285889,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6218487620353699,"y":0.294536828994751},{"x":0.6201680898666382,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.2802850306034088,0.6218487620353699,0.294536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2980997562408447},{"x":0.561344563961029,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.556344563961029,0.2530950002670288,0.7663445520401001,0.30509975624084473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2695961892604828},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.26128265261650085,0.2386554628610611,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2695961892604828},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.25428265261650085,0.2436554628610611,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2826603353023529},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴۰","boundary":[0.21344538033008575,0.2826603353023529,0.24033613502979279,0.2921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2826603353023529},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2756603353023529,0.2453361350297928,0.2991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7008403539657593,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6991596817970276,0.3028503656387329,0.7361344695091248,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6739495992660522,0.3028503656387329,0.6957983374595642,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6722689270973206,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6722689270973206,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.30403801798820496,0.6739495992660522,0.31591448187828064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6722689270973206,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6655882549285889,0.2958503656387329,0.7411344695091248,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴۱","boundary":[0.21176470816135406,0.3028503656387329,0.2386554628610611,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.2958503656387329,0.2436554628610611,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7008403539657593,0.3242280185222626,0.7361344695091248,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.6958403539657593,0.31722801852226257,0.7411344695091248,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"دوم","boundary":[0.6739495992660522,0.3277909755706787,0.6941176652908325,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.3207909755706787,0.6991176652908325,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.3254156708717346,0.2386554628610611,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3184156708717346,0.2436554628610611,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴۶","boundary":[0.21176470816135406,0.3456057012081146,0.2386554628610611,0.35391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.3386057012081146,0.2436554628610611,0.36091923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.702521026134491,0.3456057012081146,0.7361344695091248,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6773109436035156,0.3456057012081146,0.6974790096282959,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6756302714347839,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6722689270973206,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6705882549285889,0.3456057012081146,0.6756302714347839,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.702521026134491,0.3669833838939667,0.7361344695091248,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6756302714347839,0.3681710362434387,0.6974790096282959,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.3681710362434387,0.6739495992660522,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.702521026134491,0.38836103677749634,0.7361344695091248,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6957983374595642,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6672269105911255,0.3895486891269684,0.6974790096282959,0.4026128351688385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6588655662536621,0.3386057012081146,0.7461764860153198,0.4072375304698944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.3669833838939667,0.2386554628610611,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35998338389396667,0.2436554628610611,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24033613502979279,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴۹","boundary":[0.21344538033008575,0.38836103677749634,0.24033613502979279,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24033613502979279,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.38136103677749633,0.2453361350297928,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41923990845680237},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۵۰","boundary":[0.21344538033008575,0.40855106711387634,0.2386554628610611,0.41923990845680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41923990845680237},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.40155106711387634,0.2436554628610611,0.4262399084568024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵۲","boundary":[0.21344538033008575,0.4299287497997284,0.2386554628610611,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4229287497997284,0.2436554628610611,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.45130640268325806,0.24033613502979279,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44430640268325805,0.2453361350297928,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توالی","boundary":[0.7327731251716614,0.40855106711387634,0.7596638798713684,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قوه","boundary":[0.7092437148094177,0.40855106711387634,0.7260504364967346,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40855106711387634},{"x":0.702521026134491,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.40855106711387634,0.702521026134491,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6941176652908325,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6705882549285889,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعل","boundary":[0.6705882549285889,0.40855106711387634,0.6924369931221008,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.4073634147644043,0.6655462384223938,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4073634147644043},{"x":0.653781533241272,"y":0.42161521315574646},{"x":0.610084056854248,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعداد","boundary":[0.610084056854248,0.4073634147644043,0.653781533241272,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4073634147644043},{"x":0.605042040348053,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6033613681793213,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5579832196235657,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":".......................................","boundary":[0.5596638917922974,0.4073634147644043,0.6033613681793213,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.7361344695091248,0.4299287497997284,0.7596638798713684,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4299287497997284},{"x":0.729411780834198,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6957983374595642,0.42874109745025635,0.729411780834198,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استعداد","boundary":[0.6453781723976135,0.4275534451007843,0.6873949766159058,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.4275534451007843,0.6420168280601501,0.4418052136898041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.5546638917922974,0.39917576241493224,0.7646638798713684,0.4511805183887482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7327731251716614,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7260504364967346,0.44893112778663635,0.7344537973403931,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استعداد","boundary":[0.6739495992660522,0.44893112778663635,0.7193277478218079,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6605042219161987,0.44893112778663635,0.6672269105911255,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.450118750333786},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6252101063728333,0.450118750333786,0.6571428775787354,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.450118750333786},{"x":0.6134454011917114,"y":0.450118750333786},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توانایی","boundary":[0.5714285969734192,0.450118750333786,0.6134454011917114,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.470308780670166},{"x":0.7344537973403931,"y":0.470308780670166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7260504364967346,0.470308780670166,0.7361344695091248,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.470308780670166},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعداد","boundary":[0.6739495992660522,0.470308780670166,0.7193277478218079,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4845605790615082},{"x":0.658823549747467,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.658823549747467,0.47149643301963806,0.6689075827598572,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6268907785415649,0.47149643301963806,0.6554622054100037,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.5848739743232727,0.47149643301963806,0.6134454011917114,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4869358539581299},{"x":0.578151285648346,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.4726840853691101,0.5815126299858093,0.4869358539581299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.450118750333786},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5664285969734192,0.443118750333786,0.7411344695091248,0.49037292671203614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.7260504364967346,0.49168646335601807,0.7361344695091248,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7193277478218079,"y":0.490498811006546},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعداد","boundary":[0.6739495992660522,0.49168646335601807,0.7193277478218079,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5059382319450378},{"x":0.658823549747467,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.658823549747467,0.4928741157054901,0.6689075827598572,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6252101063728333,0.4928741157054901,0.6571428775787354,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"تعین","boundary":[0.5882353186607361,0.49406176805496216,0.6134454011917114,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.4952494204044342,0.5848739743232727,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعداد","boundary":[0.7159664034843445,0.5142517685890198,0.7613445520401001,0.5249406099319458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7596638798713684,"y":0.490498811006546},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5765126299858093,0.48706176805496215,0.7663445520401001,0.5319406099319458],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4726840853691101},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4726840853691101},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.4726840853691101,0.24033613502979279,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4726840853691101},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4726840853691101},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4656840853691101,0.2453361350297928,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.49406176805496216,0.2386554628610611,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48706176805496215,0.2436554628610611,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5154394507408142,0.2386554628610611,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5084394507408142,0.2436554628610611,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حقایق","boundary":[0.653781533241272,0.5154394507408142,0.6924369931221008,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6218487620353699,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مجرد","boundary":[0.6201680898666382,0.5166270732879639,0.6504201889038086,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6168067455291748,"y":0.529691219329834},{"x":0.6134454011917114,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.5166270732879639,0.6168067455291748,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.519002377986908},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"در","boundary":[0.6957983374595642,0.519002377986908,0.7109243869781494,0.5273159146308899]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8299999833106995}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6084454011917114,0.5096270732879639,0.7159243869781494,0.5343159146308899],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5356294512748718,0.24033613502979279,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5286294512748718,0.2453361350297928,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5570071339607239,0.24033613502979279,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5500071339607239,0.2453361350297928,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5771971344947815,0.24033613502979279,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5701971344947815,0.2453361350297928,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5985748171806335,0.2386554628610611,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5915748171806335,0.2436554628610611,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6199524998664856,0.24033613502979279,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6129524998664856,0.2453361350297928,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6413301825523376},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6425178050994873,0.24201680719852448,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6413301825523376},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6355178050994873,0.24701680719852448,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7260504364967346,0.5356294512748718,0.7361344695091248,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعداد","boundary":[0.6739495992660522,0.5356294512748718,0.7193277478218079,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5486935973167419},{"x":0.658823549747467,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.658823549747467,0.5356294512748718,0.6672269105911255,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6201680898666382,0.5356294512748718,0.6554622054100037,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استدعا","boundary":[0.5747899413108826,0.5356294512748718,0.6134454011917114,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5680672526359558,0.5356294512748718,0.5747899413108826,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7344537973403931,"y":0.570071280002594},{"x":0.7260504364967346,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7260504364967346,0.5546318292617798,0.7344537973403931,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7159664034843445,"y":0.570071280002594},{"x":0.707563042640686,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.707563042640686,0.5546318292617798,0.7159664034843445,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5546318292617798},{"x":0.702521026134491,"y":0.5546318292617798},{"x":0.702521026134491,"y":0.570071280002594},{"x":0.653781533241272,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استدعای","boundary":[0.653781533241272,0.5546318292617798,0.702521026134491,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594},{"x":0.6252101063728333,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6252101063728333,0.5546318292617798,0.6420168280601501,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6067227125167847,"y":0.570071280002594},{"x":0.5798319578170776,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.5798319578170776,0.5546318292617798,0.6067227125167847,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5731092691421509,"y":0.570071280002594},{"x":0.5445378422737122,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ادراک","boundary":[0.5445378422737122,0.5558194518089294,0.5731092691421509,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5277311205863953,"y":0.570071280002594},{"x":0.4907563030719757,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.4907563030719757,0.5558194518089294,0.5277311205863953,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5558194518089294},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5558194518089294},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5712589025497437},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.5558194518089294,0.48571428656578064,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7260504364967346,0.5771971344947815,0.7361344695091248,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.5771971344947815,0.7176470756530762,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استدعای","boundary":[0.6554622054100037,0.5771971344947815,0.7042016983032227,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.6268907785415649,0.5771971344947815,0.6453781723976135,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.5798319578170776,0.5771971344947815,0.6067227125167847,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اظهار","boundary":[0.5428571701049805,0.5771971344947815,0.5731092691421509,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.4924369752407074,0.5771971344947815,0.5310924649238586,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5914489030838013},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.5783848166465759,0.4907563030719757,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7378151416778564,"y":0.599762499332428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6941176652908325,0.5973871946334839,0.7361344695091248,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"استدعا","boundary":[0.6487395167350769,0.5961995124816895,0.6857143044471741,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8999999761581421,"