آیین نگارش مقاله پژوهشی آیین نگارش مقاله پژوهشی

توضیحات

کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی برای محققانی نوشته شده که در ابتدای کار علمی هستند و خواهان نوشتن مقاله برای ارسال به مجلات بین‌المللی می‌باشند. این کتاب برای پژوهشگرانی که قصد ارتقا توانایی‌های نگارشی خود را دارند و مایلند از چالش‌های اخلاقی در نگارش مقاله پرهیز کنند، به نگارش درآمده است. این کتاب رویکردی کاربردی در مورد نیازمندی سردبیران و داوران در بهبود نگارش و خط‌مشی یک مقاله و درنهایت مهارت انگلیسی ارایه می‌دهد. علاوه بر این، کتاب مزبور می‌تواند برای نگارش مقالات فارسی، پایان‌نامه‌ها و گزارش‌های علمی نیز مورد استفاده قرار گیرد. خوانندگان می‌توانند با خواندن قدم به قدم کتاب، مقاله علمی خود را مرحله به مرحله بنویسند و همچنین می‌توانند پس از نگارش پیش‌نویس مقاله به کتاب مراجعه کنند و آن را تصحیح کنند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3794985","title":"آیین نگارش مقاله پژوهشی","price":"۹۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۳‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d6d58eba1a4ad629/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d6d58eba1a4ad629/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d6d58eba1a4ad629/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d6d58eba1a4ad629/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d6d58eba1a4ad629/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"9786006926209","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"2","description":["کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی برای محققانی نوشته شده که در ابتدای کار علمی هستند و خواهان نوشتن مقاله برای ارسال به مجلات بین‌المللی می‌باشند. این کتاب برای پژوهشگرانی که قصد ارتقا توانایی‌های نگارشی خود را دارند و مایلند از چالش‌های اخلاقی در نگارش مقاله پرهیز کنند، به نگارش درآمده است. این کتاب رویکردی کاربردی در مورد نیازمندی سردبیران و داوران در بهبود نگارش و خط‌مشی یک مقاله و درنهایت مهارت انگلیسی ارایه می‌دهد. علاوه بر این، کتاب مزبور می‌تواند برای نگارش مقالات فارسی، پایان‌نامه‌ها و گزارش‌های علمی نیز مورد استفاده قرار گیرد. خوانندگان می‌توانند با خواندن قدم به قدم کتاب، مقاله علمی خود را مرحله به مرحله بنویسند و همچنین می‌توانند پس از نگارش پیش‌نویس مقاله به کتاب مراجعه کنند و آن را تصحیح کنند."],"pages_count":"416","keywords":null,"token":"d6d58eba1a4ad629","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2021-04-07 11:31:16","publisher_id":"146","deleted_at":null,"published_at":"2018-07-17 15:53:50","available_for_web":"1","publisher_title":"خانه زیست شناسی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"۱۱‌,‌۲۵۰‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1916883","title":"دکتر حسین بهاروند","firstname":"دکتر","lastname":"حسین بهاروند","token":"0574651825dcdad6","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"translator"},{"id":"1916884","title":"دکتر ناصر اقدامی","firstname":"دکتر","lastname":"ناصر اقدامی","token":"a5bc6e7e3d49d606","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916885","title":"لیدا حبیبی رضایی","firstname":"لیدا","lastname":"حبیبی رضایی","token":"538b04df70759288","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916886","title":"کینوش خلوقی","firstname":"کینوش","lastname":"خلوقی","token":"258e0e27084d99fd","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916887","title":"فایزه شکری","firstname":"فایزه","lastname":"شکری","token":"eaf22c5d38c68348","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916888","title":"علی فرخی","firstname":"علی","lastname":"فرخی","token":"0e1b27dad845561d","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916889","title":"شریف مرادی","firstname":"شریف","lastname":"مرادی","token":"a5a9874d324ce4b8","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916890","title":"فهیمه میرآخوری","firstname":"فهیمه","lastname":"میرآخوری","token":"f940470b91585d6c","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916891","title":"دکتر مسعود وثوق","firstname":"دکتر","lastname":"مسعود وثوق","token":"d730cc34da9d5905","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916883","title":"دکتر حسین بهاروند","firstname":"دکتر","lastname":"حسین بهاروند","token":"0574651825dcdad6","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"translator"},{"id":"1916884","title":"دکتر ناصر اقدامی","firstname":"دکتر","lastname":"ناصر اقدامی","token":"a5bc6e7e3d49d606","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916885","title":"لیدا حبیبی رضایی","firstname":"لیدا","lastname":"حبیبی رضایی","token":"538b04df70759288","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916886","title":"کینوش خلوقی","firstname":"کینوش","lastname":"خلوقی","token":"258e0e27084d99fd","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916887","title":"فایزه شکری","firstname":"فایزه","lastname":"شکری","token":"eaf22c5d38c68348","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916888","title":"علی فرخی","firstname":"علی","lastname":"فرخی","token":"0e1b27dad845561d","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916889","title":"شریف مرادی","firstname":"شریف","lastname":"مرادی","token":"a5a9874d324ce4b8","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916890","title":"فهیمه میرآخوری","firstname":"فهیمه","lastname":"میرآخوری","token":"f940470b91585d6c","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"},{"id":"1916891","title":"دکتر مسعود وثوق","firstname":"دکتر","lastname":"مسعود وثوق","token":"d730cc34da9d5905","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783673","file":"5ad86c5162e837.84446584.pdf","book_id":"3794985","toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2021-04-07 11:31:24","process_started_at":"2018-04-19 21:48:05","process_done_at":"2018-04-19 21:57:05","process_failed_at":null,"pages_count":"417","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"9966bfbaa4317e1466af102b4faafc4f8071f5def530bd2aa71ac367113ee49c74e9e33013aad60e717e28622a45b4e93268520eb051779f407d274cb3adff47","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۷"},"publisher":{"id":146,"title":"خانه زیست شناسی","manager":"مصطفی پویان","shaba":"IR060190000000111900770008","bank_name":"نا معلوم","description":"انتشارات خانه زیست شناسی\nاطلاعات بررسی مجدد شود","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"6ecfc780984a35a4","slug":"خانه-زیست-شناسی","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"خانه زیست شناسی","email":"house-of-biology@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"5250cefe838dcf5d","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"strkeh","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2018-04-19 18:15:01","updated_at":"2018-04-19 18:15:01","bazaar_credit":0,"description":"house-of-biology@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"3166","title":"اصول نگارش","token":"93439c9388df4629","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2018-12-11 17:31:56","study_fields":[{"id":"1255","title":"مترجمی خبر انگلیسی","degree_id":"7","token":"da59fa14985bab53","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"آیین-نگارش-مقاله-پژوهشی","urlify":"آیین-نگارش-مقاله-پژوهشی","pages_count_fa":"۴۱۶","authorTitle":"دکتر حسین بهاروند, دکتر ناصر اقدامی, لیدا حبیبی رضایی, کینوش خلوقی, فایزه شکری, علی فرخی, شریف مرادی, فهیمه میرآخوری, دکتر مسعود وثوق","tocStr":"","url":"/preview/d6d58eba1a4ad629/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":417,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"d6d58eba1a4ad629","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/9df41a79b8c2866fad1a12ba048cc18b.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/0d24312ad703404208d59cacbab2e8e4.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/c611c8451dd97a406cad216e91fca7f0.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/e2a7250a3d0d5446bec835da079b51ed.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/4ec81e069d1711a9b8b10c5a23d9006b.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/d9244e850172ef3a82b34fc82d1a1a7b.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/79d70dec0c40fde9ffcf2b732fde7f8f.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/6d683098844aaa9c22568338277f00e7.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/dd5686d209dc7732650f4e61a9331268.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/6003050a4fd81b4cf6703798ab47146b.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/64654b997ef9bb5631a85f3a5f85bdcd.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/798238b01a96126b2d6e20bb73b18944.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/689119162fae71ed45103ab3a562fc67.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/76f9d35aa6c00cc4e71f60c8edccec91.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/df52396cbbab3a692207d6848ec77a66.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/dbbe897dd8bf8bc640a815268654233e.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/9faff5f92cd97c22442cbfabc65a5f09.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/d7983a2ba805554e062ae6b2cd149c2d.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/08d29bbbe986692f11dc99a5da2845a4.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/385235ecb3fa25ffffbb1e19ccb0b516.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/4add61239a0e040e2ebf9dc41b080fb2.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/1292ad2017a313b70e83d02af86aae12.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/bbae918e36fb85a49cd8ab0f8bec1399.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/cbc09a3da6c84ba6402c2d048378cf98.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/b8e37f65ee489cec356c65eb1ab5d88e.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/d557a4f845a9e199171c6b22903a7861.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/dd70caf9267c5c5dbc57f02a0f7af3c4.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/292a8601a522ed495519799292cb47ab.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/69b00e66ec6c16cc092045d404d774ef.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/ad5d0d8ba8379921f59e27a750c220f6.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/9efcfd880c22e781616660926c3d7adc.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/1a405788d0e2abb248fccccc91f934d3.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/9f332c3b3aa925cd3bce9c2c014c79f7.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/74b2c8a37b80fb161db022932de76fca.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/1f086d5bf21edb5c7946448c4c213143.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/4fe4dd53420103a19fcc6273396467e9.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/f6308b7be68b613ee357197fe005b0fb.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/b9ae28301d47d213b0fa184daa0396fa.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/525c07cff0d95500e8b2d162c4ac9fe6.jpg","blurred":"/storage/books/d6d58eba1a4ad629/pages/ac7e672ef78c9a1856701588bbffd68d.jpg"},"info":{"width":481.92,"height":680.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19