سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

{"id":"194","title":"سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی","price":"۲۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d7220ff2f2e42e62/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d7220ff2f2e42e62/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d7220ff2f2e42e62/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d7220ff2f2e42e62/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d7220ff2f2e42e62/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d7220ff2f2e42e62/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d7220ff2f2e42e62/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d7220ff2f2e42e62/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d7220ff2f2e42e62/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d7220ff2f2e42e62/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789641842993","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["در مجموعه حاضر که خلاصه ای از مطالب ضروری منابع موجود برای رشته تربیت بدنی در آزمون های سراسری است،سعی بر این بوده که نکات کلیدی را انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیر ضروری اجتناب شود."],"pages_count":"275","keywords":null,"token":"d7220ff2f2e42e62","created_at":"2017-10-14 11:23:22","updated_at":"2022-06-05 15:39:38","publisher_id":"27","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"پوران پژوهش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"387","title":"بهنام ملکی","firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"393","title":"یاسر سام خانیانی","firstname":"یاسر","lastname":"سام خانیانی","token":"1519a3db1a9b7e87","created_at":"2017-10-14 09:53:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"387","title":"بهنام ملکی","firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"393","title":"یاسر سام خانیانی","firstname":"یاسر","lastname":"سام خانیانی","token":"1519a3db1a9b7e87","created_at":"2017-10-14 09:53:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"173","file":"59e1c2729a6134.13582668.pdf","book_id":"194","toc":[{"title":"فصل اول . مفاهیم سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی","page":"6"},{"title":"فصل دوم . ملاك هاي ساخت و انتخاب آزمون","page":"54"},{"title":"فصل سوم . مواد قابل اندازه گیري در تربیت بدنی","page":"82"},{"title":"فصل چهارم. آمار توصی فی","page":"124"},{"title":"فصل پنجم. منحنی طبی عی و نمره هاي استاندارد","page":"190"},{"title":"فصل ششم . آمار استنباطی","page":"246"},{"title":"تست هاي سراسري 1394","page":"257"},{"title":"منابع","page":"263"}],"created_at":"2017-10-14 11:23:22","updated_at":"2022-06-05 15:39:41","process_started_at":"2017-11-09 20:35:01","process_done_at":"2017-11-09 20:40:56","process_failed_at":null,"pages_count":"264","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"78f1b26a7ba02fa8125e5d40c641aea82d1018635f362e3cc4ade1c9d479cd7fccb407875221d02c250a756213b2e9d7bdbe85cac7f05d79b2b3d44a582d085c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۴"},"publisher":{"id":27,"title":"پوران پژوهش","description":null,"token":"7e5d20041968fd9b","slug":"پوران-پژوهش"},"study_subjects":[{"id":"23962","title":"سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی","token":"da52dcc2eb76197f","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:37:14","updated_at":"2020-08-13 13:53:19","study_fields":[{"id":"433","title":"آموزش تربیت بدنی","degree_id":"7","token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-09-10 16:39:54","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1312","title":"تربیت بدنی","degree_id":"7","token":"5ae410e52af74c27","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-09-10 07:17:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"سنجش-و-اندازه-گیری-در-تربیت-بدنی","urlify":"سنجش-و-اندازه-گیری-در-تربیت-بدنی","pages_count_fa":"۲۷۵","authorTitle":"بهنام ملکی, یاسر سام خانیانی","tocStr":"فصل اول . مفاهیم سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی, فصل دوم . ملاك هاي ساخت و انتخاب آزمون, فصل سوم . مواد قابل اندازه گیري در تربیت بدنی, فصل چهارم. آمار توصی فی, فصل پنجم. منحنی طبی عی و نمره هاي استاندارد, فصل ششم . آمار استنباطی, تست هاي سراسري 1394, منابع","url":"/preview/d7220ff2f2e42e62/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19