راهنمای جامع نمونه‌برداری و آنالیز کیفی آب‌های سطحی و فاضلاب راهنمای جامع نمونه‌برداری و آنالیز کیفی آب‌های سطحی و فاضلاب

توضیحات

آب از ضروری‌ترین و مهم‌ترین منابع طبیعی مورد نیاز بشر و درعین‌حال، از تاثیرپذیرترین محیط‌های طبیعی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، برای مدیریت بهینه و موثر منابع آب، لازم است طی طرح‌های پایشی، وضعیت کیفی این منابع از راه نمونه‌برداری و آنالیزهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی مشخص شود. بدون اطلاع از وضعیت کیفی منابع آب، نمی‌توان درباره میزان و چگونگی بهره‌‌برداری و مدیریت آن تصمیم‌گیری کرد. بنابراین به‌دست‌آوردن داده‌های محیط‌زیستی معتبر و قابل دفاع یکی از عناصر اصلی و مهم برای مطالعات و تصمیم‌گیری‌های محیط‌زیستی است که ازطریق اجرای صحیح فرایندهای نمونه‌برداری و آنالیزهای میدانی و آزمایشگاهی حاصل می‌شود.,نویسندگانِ اثر پیشِ رو برای تحقق این هدف کوشیده‌اند تا راهنمای جامع و یکپارچه‌ایی از مسایل مربوط به شیوه صحیح نمونه‌برداری، روش‌های استاندارد اندازه‌گیری پارامترهای کیفی آب، روش‌های صحت‌سنجی داده‌هایِ به‌دست‌آمده و تضمین کیفیت داده ارایه دهند که تمامی این مراحل برای رسیدن به داده‌های محیط‌زیستیِ باکیفیت و قابل اطمینان ضروری‌اند. هرچند در کتاب پیشِ رو بیشتر به آب‌های سطحی و فاضلاب توجه شده است، اما از بسیاری از اصول و مطالب ارایه‌شده برای پایش کیفی آب‌های زیرزمینی، آب آشامیدنی و دیگر مطالعات محیط‌زیستی استفاده می‌شود. بنابراین، کتاب برای تمامی افراد و فعالان در زمینه پایش‌های محیط‌زیستی و به‌ویژه پایش کیفی منابع آب و ناظران پروژه‌های پایش‌های کیفی و همچنین دانشجویان رشته‌های مرتبط اطلاعات عملی و کاربردیِ مفیدی فراهم می‌آورد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":174,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"def3f059bd5d87b3","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/dHhPCLPbCaLPWuTW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/UjnGkwLmNLskUOTz.jpg","blurred":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/irJnhVKdVcAMfDmD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004717887369524531,0.00016941057517239712,0.9987854670997427,0.9996277751865976]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.15201900899410248},{"x":0.578151285648346,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.4941176474094391,0.15201900899410248,0.5747899413108826,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5159664154052734,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20308788120746613},{"x":0.42016807198524475,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"سازمانیم","boundary":[0.4252100884914398,0.1496437042951584,0.5126050710678101,0.20308788120746613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.1496437042951584},{"x":0.578151285648346,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20546318590641022},{"x":0.42016807198524475,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.6399999856948853,"boundary":[0.4202100884914398,0.14264370429515838,0.5797899413108826,0.21246318590641022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26840853691101074},{"x":0.63193279504776,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.63193279504776,0.24109263718128204,0.7176470756530762,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6218487620353699,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.5697479248046875,0.24109263718128204,0.6218487620353699,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5058823823928833,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5058823823928833,0.24109263718128204,0.5579832196235657,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26840853691101074},{"x":0.43361344933509827,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.43361344933509827,0.24109263718128204,0.5025210380554199,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.24109263718128204},{"x":0.42184874415397644,"y":0.24109263718128204},{"x":0.42184874415397644,"y":0.26840853691101074},{"x":0.413445383310318,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.413445383310318,0.24109263718128204,0.42184874415397644,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.24109263718128204},{"x":0.40336135029792786,"y":0.24109263718128204},{"x":0.40336135029792786,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3495798408985138,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.3495798408985138,0.24109263718128204,0.40336135029792786,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.24109263718128204},{"x":0.33949580788612366,"y":0.24109263718128204},{"x":0.33949580788612366,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2857142984867096,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.2857142984867096,0.24109263718128204,0.33949580788612366,0.26840853691101074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2857142984867096,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2807142984867096,0.23409263718128204,0.7226470756530762,0.27540853691101075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.5596638917922974,0.2802850306034088,0.6352941393852234,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4739495813846588,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.4739495813846588,0.2802850306034088,0.5495798587799072,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4638655483722687,"y":0.30641329288482666},{"x":0.45378151535987854,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45378151535987854,0.2802850306034088,0.4638655483722687,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4453781545162201,"y":0.30641329288482666},{"x":0.364705890417099,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.364705890417099,0.2802850306034088,0.4453781545162201,0.30641329288482666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30641329288482666},{"x":0.364705890417099,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.359705890417099,0.2732850306034088,0.6402941393852234,0.31341329288482667],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/gDOqAyejJdqQvvEW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/edUevgiUUvXWkxFY.jpg","blurred":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/UWCBGREyMvMxfnkw.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/AYEoekrZXRrHJybG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/DdqPOGaRlsweiUAg.jpg","blurred":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/AsXArTACinSxdutr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000468964077845341,0.00027801975912266274,0.9987854670997427,0.9989972777496892]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2695961892604828},{"x":0.63193279504776,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.63193279504776,0.2422802895307541,0.7176470756530762,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.5697479248046875,0.2422802895307541,0.6201680898666382,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5058823823928833,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5058823823928833,0.2422802895307541,0.5630252361297607,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4420168101787567,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.4420168101787567,0.2422802895307541,0.5025210380554199,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2422802895307541},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2422802895307541},{"x":0.42184874415397644,"y":0.26840853691101074},{"x":0.413445383310318,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.413445383310318,0.2422802895307541,0.42184874415397644,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.24109263718128204},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2422802895307541},{"x":0.40336135029792786,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3495798408985138,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.3495798408985138,0.24109263718128204,0.40336135029792786,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.24109263718128204},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2422802895307541},{"x":0.33949580788612366,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2840336263179779,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.2840336263179779,0.24109263718128204,0.33949580788612366,0.26840853691101074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2840336263179779,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2790336263179779,0.23409263718128204,0.7226470756530762,0.2765961892604828],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6352941393852234,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.5596638917922974,0.28147268295288086,0.6352941393852234,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.4756302535533905,0.28147268295288086,0.5495798587799072,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.28147268295288086},{"x":0.46554622054100037,"y":0.28147268295288086},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3076009452342987},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45546218752861023,0.28147268295288086,0.46554622054100037,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4453781545162201,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.3663865625858307,0.28147268295288086,0.4453781545162201,0.3076009452342987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6352941393852234,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3613865625858307,0.27447268295288085,0.6402941393852234,0.3146009452342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5815126299858093,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5445378422737122,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5445378422737122,0.3978622257709503,0.5815126299858093,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5378151535987854,"y":0.41567695140838623},{"x":0.489075630903244,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افسانه","boundary":[0.489075630903244,0.3978622257709503,0.5378151535987854,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3978622257709503},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3978622257709503},{"x":0.48235294222831726,"y":0.41567695140838623},{"x":0.42016807198524475,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهبازی","boundary":[0.42016807198524475,0.3978622257709503,0.48235294222831726,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5815126299858093,"y":0.41567695140838623},{"x":0.42016807198524475,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41516807198524475,0.3908622257709503,0.5865126299858093,0.42267695140838624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4275534451007843},{"x":0.556302547454834,"y":0.42874109745025635},{"x":0.556302547454834,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5092437267303467,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.5109243988990784,0.4275534451007843,0.556302547454834,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4453781545162201,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کولیوند","boundary":[0.4453781545162201,0.42636579275131226,0.5025210380554199,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.5193277597427368,0.4572446644306183,0.5579832196235657,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلحشور","boundary":[0.4420168101787567,0.45605701208114624,0.5109243988990784,0.47387173771858215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4386974823474884,0.41936579275131225,0.5629832196235657,0.48087173771858216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7980997562408447},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.44873949885368347,0.7600950002670288,0.5411764979362488,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7980997562408447},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.44373949885368347,0.7530950002670288,0.5461764979362488,0.8050997562408447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.8076009750366211,0.5126050710678101,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8006009750366211,0.5176050710678101,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8372921347618103},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4789915978908539,0.8254156708717346,0.5193277597427368,0.8372921347618103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8372921347618103},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8184156708717346,0.5243277597427368,0.8442921347618103],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/NmcLmaAnQYetdaFL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/UbWNlcdFhZRJXbFn.jpg","blurred":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/QsYXMNyAWOyqWKJn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00041812021391732354,0.00012427429426594186,0.9987459218722432,0.9989070051701788]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.11163895577192307},{"x":0.5361344814300537,"y":0.10926365852355957},{"x":0.5378151535987854,"y":0.14370545744895935},{"x":0.4588235318660736,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.11163895577192307,0.5378151535987854,0.14370545744895935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.11163895577192307},{"x":0.5361344814300537,"y":0.10926365852355957},{"x":0.5378151535987854,"y":0.14370545744895935},{"x":0.4588235318660736,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.5199999809265137,"boundary":[0.4521428596973419,0.10463895577192306,0.5428151535987854,0.15070545744895936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5260504484176636,"y":0.15558195114135742},{"x":0.46890756487846375,"y":0.16152018308639526}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"منی","boundary":[0.46554622054100037,0.14608076214790344,0.5260504484176636,0.15558195114135742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5260504484176636,"y":0.15558195114135742},{"x":0.46890756487846375,"y":0.16152018308639526}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.13908076214790344,0.5310504484176636,0.16258195114135743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5092437267303467,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1603325456380844},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.15676960349082947,0.5092437267303467,0.1603325456380844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.15676960349082947},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15676960349082947},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1603325456380844},{"x":0.489075630903244,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.15676960349082947,0.4907563030719757,0.1603325456380844]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5092437267303467,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1603325456380844},{"x":0.489075630903244,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.5899999737739563,"boundary":[0.484075630903244,0.14976960349082946,0.5142437267303467,0.16733254563808442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5126050710678101,"y":0.18052256107330322},{"x":0.48571428656578064,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳۴","boundary":[0.48571428656578064,0.1722090244293213,0.5126050710678101,0.18052256107330322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5126050710678101,"y":0.18052256107330322},{"x":0.48571428656578064,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.16520902442932128,0.5176050710678101,0.18752256107330323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5949580073356628,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.1923990547657013,0.6201680898666382,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.1923990547657013,0.5899159908294678,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5579832196235657,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5579832196235657,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.1923990547657013,0.5579832196235657,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5478991866111755,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.1923990547657013,0.5478991866111755,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.1923990547657013,0.4957983195781708,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.1923990547657013},{"x":0.45042017102241516,"y":0.1923990547657013},{"x":0.45042017102241516,"y":0.20665083825588226},{"x":0.42016807198524475,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.1923990547657013,0.45042017102241516,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4151260554790497,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4151260554790497,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3781512677669525,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.1923990547657013,0.4151260554790497,0.20665083825588226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6201680898666382,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20546318590641022},{"x":0.3781512677669525,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.1853990547657013,0.6251680898666382,0.21246318590641022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23990498483181},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.6420168280601501,0.22565320134162903,0.6873949766159058,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23990498483181},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6084033846855164,0.22565320134162903,0.6369748115539551,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23990498483181},{"x":0.578151285648346,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.578151285648346,0.22565320134162903,0.6067227125167847,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5747899413108826,"y":0.23990498483181},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5428571701049805,0.22565320134162903,0.5747899413108826,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23990498483181},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.22565320134162903,0.5327731370925903,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23990498483181},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.4957983195781708,0.22565320134162903,0.5243697762489319,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4907563030719757,"y":0.23990498483181},{"x":0.46554622054100037,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.46554622054100037,0.22565320134162903,0.4907563030719757,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4571428596973419,"y":0.23990498483181},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.4151260554790497,0.22565320134162903,0.4571428596973419,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4100840389728546,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4100840389728546,"y":0.23990498483181},{"x":0.36974790692329407,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.36974790692329407,0.22565320134162903,0.4100840389728546,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.22565320134162903},{"x":0.364705890417099,"y":0.22565320134162903},{"x":0.364705890417099,"y":0.23990498483181},{"x":0.35966387391090393,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35966387391090393,0.22565320134162903,0.364705890417099,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.22565320134162903},{"x":0.35462185740470886,"y":0.22565320134162903},{"x":0.35462185740470886,"y":0.23990498483181},{"x":0.3142857253551483,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.3142857253551483,0.22565320134162903,0.35462185740470886,0.23990498483181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23990498483181},{"x":0.3142857253551483,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3092857253551483,0.21865320134162902,0.6923949766159058,0.24690498483181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6117647290229797,0.24821852147579193,0.6369748115539551,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26128265261650085},{"x":0.578151285648346,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افسانه","boundary":[0.578151285648346,0.24821852147579193,0.6084033846855164,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5361344814300537,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهبازی","boundary":[0.5361344814300537,0.24821852147579193,0.5714285969734192,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.24821852147579193,0.5310924649238586,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.4907563030719757,0.24821852147579193,0.5226891040802002,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.24821852147579193},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24821852147579193},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2624703049659729},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کولیوند","boundary":[0.45210084319114685,0.24821852147579193,0.48571428656578064,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4470588266849518,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.24940617382526398,0.4470588266849518,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.24940617382526398},{"x":0.43865546584129333,"y":0.24940617382526398},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.4117647111415863,0.24940617382526398,0.43865546584129333,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.24940617382526398},{"x":0.40672269463539124,"y":0.24940617382526398},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلحشور","boundary":[0.3613445460796356,0.24940617382526398,0.40672269463539124,0.2624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3563445460796356,0.24121852147579192,0.6419748115539551,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.294536828994751},{"x":0.47058823704719543,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4722689092159271,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.440336138010025,0.294536828994751,0.4722689092159271,0.30641329288482666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.294536828994751},{"x":0.47058823704719543,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4722689092159271,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.435336138010025,0.28753682899475097,0.47726890921592713,0.31341329288482667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.29334917664527893},{"x":0.561344563961029,"y":0.29334917664527893},{"x":0.561344563961029,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5193277597427368,0.29334917664527893,0.561344563961029,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5193277597427368,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.29334917664527893,0.5193277597427368,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5092437267303467,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ونوس","boundary":[0.4789915978908539,0.29334917664527893,0.5092437267303467,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.3147268295288086,0.5983193516731262,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5445378422737122,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.3147268295288086,0.5630252361297607,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5378151535987854,"y":0.32897862792015076},{"x":0.534453809261322,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.3147268295288086,0.5378151535987854,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5277311205863953,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4957983195781708,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3147268295288086,0.5277311205863953,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4924369752407074,"y":0.32897862792015076},{"x":0.48235294222831726,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3147268295288086,0.4924369752407074,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4789915978908539,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4789915978908539,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3147268295288086,0.4789915978908539,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4722689092159271,"y":0.32897862792015076},{"x":0.440336138010025,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.3147268295288086,0.4722689092159271,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43529412150382996,"y":0.32897862792015076},{"x":0.40168067812919617,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.3147268295288086,0.43529412150382996,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35154393315315247},{"x":0.561344563961029,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.561344563961029,0.3372921645641327,0.5882353186607361,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5546218752861023,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5361344814300537,0.3372921645641327,0.5546218752861023,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3372921645641327},{"x":0.534453809261322,"y":0.3372921645641327},{"x":0.534453809261322,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5310924649238586,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.3372921645641327,0.534453809261322,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35154393315315247},{"x":0.46722689270973206,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.3372921645641327,0.5243697762489319,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.3372921645641327},{"x":0.462184876203537,"y":0.3372921645641327},{"x":0.462184876203537,"y":0.35154393315315247},{"x":0.413445383310318,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.413445383310318,0.3372921645641327,0.462184876203537,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5428571701049805,0.3598574697971344,0.5647059082984924,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.3598574697971344,0.5361344814300537,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.3598574697971344,0.5058823823928833,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3598574697971344},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3598574697971344},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4756302535533905,0.3598574697971344,0.49915966391563416,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3598574697971344},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3598574697971344},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3729216158390045},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43529412150382996,0.3598574697971344,0.47058823704719543,0.3729216158390045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.294536828994751},{"x":0.5983193516731262,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6000000238418579,"y":0.37173396348953247},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.28753682899475097,0.6050000238418579,0.3787339634895325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5210084319114685,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.3824228048324585,0.5445378422737122,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3954869210720062},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.3824228048324585,0.5142857432365417,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.3824228048324585,0.4941176474094391,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3800475001335144},{"x":0.48739495873451233,"y":0.38123515248298645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3954869210720062},{"x":0.45546218752861023,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4571428596973419,0.3800475001335144,0.48739495873451233,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39667457342147827},{"x":0.45546218752861023,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4521428596973419,0.3730475001335144,0.5495378422737122,0.4036745734214783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5445378422737122,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5008403658866882,0.4049881100654602,0.5445378422737122,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4049881100654602,0.4941176474094391,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4180522561073303},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.45546218752861023,0.40380048751831055,0.4756302535533905,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5647059082984924,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5361344814300537,0.42636579275131226,0.5647059082984924,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.42636579275131226,0.5310924649238586,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۸۰۰۰۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.42636579275131226,0.5159664154052734,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4588235318660736,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4394299387931824},{"x":0.440336138010025,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.440336138010025,0.42636579275131226,0.4588235318660736,0.4394299387931824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5663865804672241,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4418052136898041},{"x":0.440336138010025,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4370168101787567,0.39680048751831054,0.5697059082984924,0.4488052136898041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.4619952440261841,0.6386554837226868,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47387173771858215},{"x":0.583193302154541,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.583193302154541,0.4619952440261841,0.6117647290229797,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4619952440261841},{"x":0.578151285648346,"y":0.4619952440261841},{"x":0.578151285648346,"y":0.47387173771858215},{"x":0.556302547454834,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.4619952440261841,0.578151285648346,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5512605309486389,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.4619952440261841,0.5512605309486389,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5092437267303467,"y":0.47387173771858215},{"x":0.48235294222831726,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.4619952440261841,0.5092437267303467,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4773109257221222,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4436974823474884,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.4619952440261841,0.4773109257221222,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4619952440261841},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4619952440261841},{"x":0.43865546584129333,"y":0.47387173771858215},{"x":0.40168067812919617,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.4619952440261841,0.43865546584129333,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.4619952440261841,0.3966386616230011,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4619952440261841},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4619952440261841},{"x":0.37478992342948914,"y":0.47387173771858215},{"x":0.37142857909202576,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.4619952440261841,0.37478992342948914,0.47387173771858215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47387173771858215},{"x":0.37142857909202576,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36642857909202575,0.4549952440261841,0.6436554837226868,0.48087173771858216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5439429879188538},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"حبیب","boundary":[0.49747899174690247,0.5380047559738159,0.5277311205863953,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5439429879188538},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.5310047559738159,0.5327311205863953,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5035629272460938},{"x":0.653781533241272,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"سرت","boundary":[0.653781533241272,0.4952494204044342,0.6756302714347839,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشناسه","boundary":[0.6252101063728333,0.4928741157054901,0.6655462384223938,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.4928741157054901,0.6268907785415649,0.5023753046989441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.699999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6185294342041016,0.4858741157054901,0.6806302714347839,0.5105629272460938],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهبازی","boundary":[0.5697479248046875,0.4928741157054901,0.6033613681793213,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5047506093978882},{"x":0.561344563961029,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.4928741157054901,0.5647059082984924,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4928741157054901},{"x":0.556302547454834,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افسانه","boundary":[0.529411792755127,0.4928741157054901,0.5546218752861023,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.4928741157054901,0.5260504484176636,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5035629272460938},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷","boundary":[0.48235294222831726,0.49168646335601807,0.5176470875740051,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6974790096282959,0.5118764638900757,0.7260504364967346,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.5118764638900757,0.6924369931221008,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6705882549285889,0.5118764638900757,0.6840336322784424,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6285714507102966,0.5118764638900757,0.6655462384223938,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5118764638900757,0.6268907785415649,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5663865804672241,0.5118764638900757,0.6033613681793213,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5118764638900757},{"x":0.561344563961029,"y":0.5118764638900757},{"x":0.561344563961029,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.5378151535987854,0.5118764638900757,0.561344563961029,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5092437267303467,0.5118764638900757,0.5361344814300537,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.4773109257221222,0.5118764638900757,0.5109243988990784,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5118764638900757},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5118764638900757},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5261282920837402},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.5118764638900757,0.46890756487846375,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5261282920837402},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.43361344933509827,0.5118764638900757,0.4588235318660736,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.4000000059604645,0.5118764638900757,0.4285714328289032,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5261282920837402},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.35630252957344055,0.5118764638900757,0.3949579894542694,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.3126050531864166,0.5118764638900757,0.3512605130672455,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5118764638900757},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5118764638900757},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3025210201740265,0.5118764638900757,0.30588236451148987,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.2537815272808075,0.5118764638900757,0.2991596758365631,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5415676832199097},{"x":0.578151285648346,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افسانه","boundary":[0.578151285648346,0.5344418287277222,0.6033613681793213,0.5415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.490498811006546},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2487815272808075,0.483498811006546,0.7310504364967346,0.5497553653717041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5344418287277222},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5344418287277222},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"الیوند","boundary":[0.4638655483722687,0.5344418287277222,0.48403361439704895,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.5344418287277222,0.4605042040348053,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5344418287277222},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5344418287277222},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.4285714328289032,0.5344418287277222,0.45210084319114685,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5344418287277222},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5344418287277222},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5463182926177979},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلحشور","boundary":[0.38655462861061096,0.5344418287277222,0.42184874415397644,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5463182926177979},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3798319399356842,0.5344418287277222,0.3831932842731476,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5344418287277222},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5344418287277222},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5463182926177979},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.33781513571739197,0.5344418287277222,0.37478992342948914,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5463182926177979},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ونوس","boundary":[0.30588236451148987,0.5344418287277222,0.3327731192111969,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5463182926177979},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.27394959330558777,0.5344418287277222,0.3008403480052948,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.5344418287277222,0.2722689211368561,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6504201889038086,0.5534442067146301,0.6991596817970276,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6268907785415649,0.5534442067146301,0.6453781723976135,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5534442067146301,0.6268907785415649,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5798319578170776,0.5534442067146301,0.6033613681793213,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5534442067146301},{"x":0.578151285648346,"y":0.5534442067146301},{"x":0.578151285648346,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5747899413108826,0.5534442067146301,0.578151285648346,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5327731370925903,0.5534442067146301,0.5680672526359558,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5008403658866882,0.5534442067146301,0.5260504484176636,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5653206706047058},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.46554622054100037,0.5534442067146301,0.4941176474094391,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.5534442067146301,0.4605042040348053,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5534442067146301},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5534442067146301},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4285714328289032,0.5534442067146301,0.45210084319114685,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5534442067146301},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5534442067146301},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5665082931518555},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.40168067812919617,0.5534442067146301,0.42352941632270813,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5665082931518555},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39159664511680603,0.5534442067146301,0.3966386616230011,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5534442067146301},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5534442067146301},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3495798408985138,0.5534442067146301,0.38655462861061096,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5665082931518555},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34117648005485535,0.5534442067146301,0.3462184965610504,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.3025210201740265,0.5534442067146301,0.3344537913799286,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6655462384223938,0.5736342072486877,0.7142857313156128,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6302521228790283,0.5736342072486877,0.6605042219161987,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5748218297958374,0.6268907785415649,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2639075767993927,0.5274418287277222,0.7192857313156128,0.5925106711387634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.5932773351669312,0.5748218297958374,0.6033613681793213,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.5748218297958374,0.5915966629981995,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5748218297958374},{"x":0.583193302154541,"y":0.5748218297958374},{"x":0.583193302154541,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۶۴","boundary":[0.5647059082984924,0.5748218297958374,0.583193302154541,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5748218297958374},{"x":0.561344563961029,"y":0.5748218297958374},{"x":0.561344563961029,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5478991866111755,0.5748218297958374,0.561344563961029,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5428571701049805,0.5748218297958374,0.5462185144424438,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5109243988990784,0.5736342072486877,0.5361344814300537,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5866983532905579},{"x":0.507563054561615,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.5736342072486877,0.5092437267303467,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.4789915978908539,0.5736342072486877,0.5025210380554199,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5866983532905579},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":".؛","boundary":[0.46722689270973206,0.5736342072486877,0.4722689092159271,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۲","boundary":[0.4470588266849518,0.5736342072486877,0.4588235318660736,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5866983532905579},{"x":0.440336138010025,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"×","boundary":[0.440336138010025,0.5736342072486877,0.4436974823474884,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5736342072486877},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5736342072486877},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲۹","boundary":[0.4252100884914398,0.5736342072486877,0.43697479367256165,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5736342072486877},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5736342072486877},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5866983532905579},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سم","boundary":[0.40336135029792786,0.5736342072486877,0.42352941632270813,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5736342072486877},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5736342072486877},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4000000059604645,0.5736342072486877,0.40168067812919617,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6285714507102966,0.5938242077827454,0.6638655662536621,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5938242077827454,0.6268907785415649,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5815126299858093,0.5938242077827454,0.6033613681793213,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5529412031173706,0.5938242077827454,0.5747899413108826,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5428571701049805,0.5938242077827454,0.5462185144424438,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6068883538246155},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.49747899174690247,0.5938242077827454,0.5378151535987854,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6068883538246155},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45546218752861023,0.5938242077827454,0.4907563030719757,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5938242077827454},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5938242077827454},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6068883538246155},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42352941632270813,0.5938242077827454,0.44873949885368347,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5938242077827454},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5938242077827454},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6068883538246155},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.38823530077934265,0.5938242077827454,0.41680672764778137,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3798319399356842,0.5938242077827454,0.3831932842731476,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5938242077827454},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5938242077827454},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۳۴","boundary":[0.3512605130672455,0.5938242077827454,0.37310925126075745,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.5938242077827454,0.3512605130672455,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6336134672164917,0.6140142679214478,0.6554622054100037,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6140142679214478,0.6268907785415649,0.6247031092643738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3445798408985138,0.5666342072486877,0.6688655662536621,0.6317031092643738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6152018904685974},{"x":0.534453809261322,"y":0.6152018904685974},{"x":0.534453809261322,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.48739495873451233,0.6152018904685974,0.534453809261322,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5411764979362488,0.6152018904685974,0.5630252361297607,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵۱۱","boundary":[0.5697479248046875,0.6152018904685974,0.6016806960105896,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.6082018904685974,0.6066806960105896,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7007125616073608},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7007125616073608},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"--","boundary":[0.4000000059604645,0.7007125616073608,0.40672269463539124,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7007125616073608},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7007125616073608},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.3950000059604645,0.6937125616073608,0.41172269463539124,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6995249390602112},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6995249390602112},{"x":0.35966387391090393,"y":0.705463171005249},{"x":0.35630252957344055,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"9","boundary":[0.35630252957344055,0.6995249390602112,0.35966387391090393,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6995249390602112},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6995249390602112},{"x":0.35966387391090393,"y":0.705463171005249},{"x":0.35630252957344055,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.35130252957344055,0.6925249390602112,0.36466387391090394,0.712463171005249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Water","boundary":[0.2554621994495392,0.6959620118141174,0.2840336263179779,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7042755484580994},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.29075631499290466,0.6971496343612671,0.2974790036678314,0.7042755484580994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2974790036678314,"y":0.705463171005249},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2504621994495392,0.6889620118141174,0.3024790036678314,0.712463171005249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7008403539657593,0.6342042684555054,0.7361344695091248,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6605042219161987,0.6342042684555054,0.6957983374595642,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6342042684555054},{"x":0.658823549747467,"y":0.6342042684555054},{"x":0.658823549747467,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6302521228790283,0.6342042684555054,0.658823549747467,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6342042684555054,0.6268907785415649,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5865546464920044,0.6342042684555054,0.6033613681793213,0.6472684144973755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5815546464920044,0.6272042684555054,0.7411344695091248,0.6542684144973755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6268907785415649,0.6532066464424133,0.6705882549285889,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6532066464424133,0.6268907785415649,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5899159908294678,0.6532066464424133,0.6033613681793213,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5731092691421509,0.6532066464424133,0.5882353186607361,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5663865804672241,0.6532066464424133,0.5714285969734192,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6674584150314331},{"x":0.529411792755127,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.529411792755127,0.6532066464424133,0.5630252361297607,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5243697762489319,0.6532066464424133,0.5277311205863953,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5058823823928833,0.6532066464424133,0.5193277597427368,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.6532066464424133,0.5042017102241516,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.4941176474094391,0.6532066464424133,0.4957983195781708,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۵","boundary":[0.4739495813846588,0.6532066464424133,0.4924369752407074,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6532066464424133},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6532066464424133},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6674584150314331},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.46722689270973206,0.6532066464424133,0.46890756487846375,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6532066464424133},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6532066464424133},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6674584150314331},{"x":0.440336138010025,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-۱۵۱","boundary":[0.440336138010025,0.6532066464424133,0.46554622054100037,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6532066464424133},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6532066464424133},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6674584150314331},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43529412150382996,0.6532066464424133,0.43697479367256165,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.4084033668041229,0.6532066464424133,0.4302521049976349,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6674584150314331},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.6532066464424133,0.4100840389728546,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6285714507102966,0.6745843291282654,0.6621848940849304,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6745843291282654,0.6268907785415649,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5899159908294678,0.6745843291282654,0.6033613681793213,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6888360977172852},{"x":0.578151285648346,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.578151285648346,0.6745843291282654,0.5848739743232727,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5361344814300537,0.6745843291282654,0.5747899413108826,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5243697762489319,0.6745843291282654,0.5310924649238586,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.4924369752407074,0.6745843291282654,0.5226891040802002,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.673396646976471},{"x":0.4907563030719757,"y":0.673396646976471},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6876484751701355},{"x":0.462184876203537,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.462184876203537,0.673396646976471,0.4907563030719757,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.673396646976471},{"x":0.4588235318660736,"y":0.673396646976471},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6876484751701355},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.45378151535987854,0.673396646976471,0.4588235318660736,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.673396646976471},{"x":0.44873949885368347,"y":0.673396646976471},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Measurement","boundary":[0.3815126121044159,0.673396646976471,0.44873949885368347,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3765126121044159,0.6462066464424133,0.6755882549285889,0.6958360977172852],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.364705890417099,0.6745843291282654,0.3680672347545624,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.673396646976471},{"x":0.31596639752388,"y":0.673396646976471},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"Water","boundary":[0.2873949706554413,0.673396646976471,0.3142857253551483,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6745843291282654},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6745843291282654},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6876484751701355},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"quality","boundary":[0.32605043053627014,0.6745843291282654,0.35630252957344055,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.673396646976471},{"x":0.2823529541492462,"y":0.673396646976471},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"آب","boundary":[0.2722689211368561,0.673396646976471,0.2823529541492462,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.673396646976471},{"x":0.26050421595573425,"y":0.673396646976471},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.2537815272808075,0.673396646976471,0.26050421595573425,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6971496343612671},{"x":0.605042040348053,"y":0.6971496343612671},{"x":0.605042040348053,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5731092691421509,0.6971496343612671,0.605042040348053,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6959620118141174},{"x":0.578151285648346,"y":0.6971496343612671},{"x":0.578151285648346,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.5428571701049805,0.6959620118141174,0.578151285648346,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5361344814300537,0.6959620118141174,0.5394958257675171,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7078384757041931},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Sampling","boundary":[0.48403361439704895,0.6959620118141174,0.5310924649238586,0.7078384757041931]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5099999904632568},{"languageCode":"en","confidence":0.49000000953674316}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.673396646976471},{"x":0.605042040348053,"y":0.6769596338272095},{"x":0.605042040348053,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2487815272808075,0.6663966469764709,0.610042040348053,0.7160261578559876],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"Water","boundary":[0.4302521049976349,0.6935867071151733,0.4638655483722687,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.694774329662323},{"x":0.4252100884914398,"y":0.694774329662323},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.4117647111415863,0.694774329662323,0.4252100884914398,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.694774329662323},{"x":0.40672269463539124,"y":0.694774329662323},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4000000059604645,0.694774329662323,0.40672269463539124,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.694774329662323},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7078384757041931},{"x":0.364705890417099,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تجزيه","boundary":[0.364705890417099,0.694774329662323,0.3949579894542694,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.694774329662323},{"x":0.35966387391090393,"y":0.694774329662323},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7078384757041931},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35630252957344055,0.694774329662323,0.35966387391090393,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.694774329662323},{"x":0.3512605130672455,"y":0.694774329662323},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.3193277418613434,0.694774329662323,0.3512605130672455,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.694774329662323},{"x":0.3126050531864166,"y":0.694774329662323},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7078384757041931},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.30924370884895325,0.694774329662323,0.3126050531864166,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.716152012348175},{"x":0.6033613681793213,"y":0.716152012348175},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Analysis","boundary":[0.5630252361297607,0.716152012348175,0.6033613681793213,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.716152012348175},{"x":0.561344563961029,"y":0.716152012348175},{"x":0.561344563961029,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5596638917922974,0.716152012348175,0.561344563961029,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.716152012348175},{"x":0.5529412031173706,"y":0.716152012348175},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.5176470875740051,0.716152012348175,0.5529412031173706,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.716152012348175},{"x":0.5126050710678101,"y":0.716152012348175},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5042017102241516,0.716152012348175,0.5126050710678101,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.716152012348175},{"x":0.5008403658866882,"y":0.716152012348175},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.4773109257221222,0.716152012348175,0.5008403658866882,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.716152012348175},{"x":0.4756302535533905,"y":0.716152012348175},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7280284762382507},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.44873949885368347,0.716152012348175,0.4756302535533905,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.716152012348175},{"x":0.4453781545162201,"y":0.716152012348175},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4436974823474884,0.716152012348175,0.4453781545162201,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.716152012348175},{"x":0.3764705955982208,"y":0.716152012348175},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7280284762382507},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Sewage","boundary":[0.34117648005485535,0.716152012348175,0.3764705955982208,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.716152012348175},{"x":0.38823530077934265,"y":0.716152012348175},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3831932842731476,0.716152012348175,0.38823530077934265,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.716152012348175},{"x":0.43529412150382996,"y":0.716152012348175},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Analysis","boundary":[0.3949579894542694,0.716152012348175,0.43529412150382996,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.716152012348175},{"x":0.33949580788612366,"y":0.716152012348175},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.716152012348175,0.33949580788612366,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6621848940849304,0.7363420724868774,0.6941176652908325,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7363420724868774},{"x":0.658823549747467,"y":0.7363420724868774},{"x":0.658823549747467,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6268907785415649,0.7363420724868774,0.658823549747467,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.7363420724868774,0.6268907785415649,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7363420724868774},{"x":0.605042040348053,"y":0.7363420724868774},{"x":0.605042040348053,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کولیوند","boundary":[0.5714285969734192,0.7363420724868774,0.605042040348053,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.7363420724868774,0.5714285969734192,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.5361344814300537,0.7363420724868774,0.5630252361297607,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.7363420724868774,0.5327731370925903,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۹-","boundary":[0.4907563030719757,0.7363420724868774,0.5243697762489319,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7363420724868774},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7363420724868774},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7470308542251587},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48403361439704895,0.7363420724868774,0.48571428656578064,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلحشور","boundary":[0.4420168101787567,0.7363420724868774,0.4789915978908539,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7363420724868774},{"x":0.440336138010025,"y":0.7363420724868774},{"x":0.440336138010025,"y":0.7470308542251587},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43697479367256165,0.7363420724868774,0.440336138010025,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.4100840389728546,0.7363420724868774,0.4319327771663666,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7470308542251587},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40504202246665955,0.7363420724868774,0.4084033668041229,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7470308542251587},{"x":0.364705890417099,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۳-","boundary":[0.364705890417099,0.7363420724868774,0.3983193337917328,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7363420724868774},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7363420724868774},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7470308542251587},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.7363420724868774,0.35966387391090393,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.754156768321991},{"x":0.6957983374595642,"y":0.754156768321991},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6621848940849304,0.754156768321991,0.6957983374595642,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.754156768321991},{"x":0.6571428775787354,"y":0.754156768321991},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6252101063728333,0.754156768321991,0.6571428775787354,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.754156768321991},{"x":0.6268907785415649,"y":0.754156768321991},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.754156768321991,0.6268907785415649,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5680672526359558,0.7553443908691406,0.6033613681793213,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7553443908691406},{"x":0.561344563961029,"y":0.7553443908691406},{"x":0.561344563961029,"y":0.7672209143638611},{"x":0.534453809261322,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.534453809261322,0.7553443908691406,0.561344563961029,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7553443908691406},{"x":0.529411792755127,"y":0.7553443908691406},{"x":0.529411792755127,"y":0.7684085369110107},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.49915966391563416,0.7553443908691406,0.529411792755127,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4924369752407074,0.7553443908691406,0.4957983195781708,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7553443908691406},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7553443908691406},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4638655483722687,0.7553443908691406,0.48739495873451233,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7684085369110107},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.43697479367256165,0.7553443908691406,0.4588235318660736,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4268907606601715,0.7553443908691406,0.4302521049976349,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7553443908691406},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7553443908691406},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3798319399356842,0.7553443908691406,0.42184874415397644,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.775534451007843},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6621848940849304,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6621848940849304,0.775534451007843,0.6957983374595642,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.775534451007843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.775534451007843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.786223292350769},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6252101063728333,0.775534451007843,0.6571428775787354,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.7767220735549927,0.6268907785415649,0.7874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.694774329662323},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6957983374595642,"y":0.786223292350769},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.30424370884895324,0.687774329662323,0.7007983374595642,0.793223292350769],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7197149395942688},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7197149395942688},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"--","boundary":[0.3815126121044159,0.7197149395942688,0.38823530077934265,0.7232779264450073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7197149395942688},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7197149395942688},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.3765126121044159,0.7127149395942688,0.39323530077934266,0.7302779264450073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7731591463088989},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7731591463088989},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7850356101989746},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.29075631499290466,0.7731591463088989,0.32773110270500183,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.3327731192111969,0.7731591463088989,0.3781512677669525,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7731591463088989},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7731591463088989},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.3831932842731476,0.7731591463088989,0.43865546584129333,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7731591463088989},{"x":0.440336138010025,"y":0.7731591463088989},{"x":0.440336138010025,"y":0.7850356101989746},{"x":0.440336138010025,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.7731591463088989,0.440336138010025,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7731591463088989},{"x":0.489075630903244,"y":0.7731591463088989},{"x":0.489075630903244,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.4470588266849518,0.7731591463088989,0.489075630903244,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.4941176474094391,0.7731591463088989,0.5025210380554199,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7850356101989746},{"x":0.507563054561615,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.507563054561615,0.7731591463088989,0.5647059082984924,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5697479248046875,0.7731591463088989,0.6033613681793213,0.7850356101989746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7850356101989746},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.28575631499290466,0.7661591463088989,0.6083613681793213,0.7920356101989746],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6873949766159058,0.7957244515419006,0.7042016983032227,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6605042219161987,0.7957244515419006,0.6857143044471741,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6235294342041016,0.7957244515419006,0.6571428775787354,0.8064132928848267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.794536828994751},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6185294342041016,0.787536828994751,0.7092016983032227,0.8146009750366211],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6033613681793213,"y":0.805225670337677},{"x":0.5630252361297607,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"TD۳۶۷","boundary":[0.5630252361297607,0.7969121336936951,0.6033613681793213,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6033613681793213,"y":0.805225670337677},{"x":0.5630252361297607,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.7899121336936951,0.6083613681793213,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7058823704719543,"y":0.826603353023529},{"x":0.6873949766159058,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6873949766159058,0.8171021342277527,0.7058823704719543,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6873949766159058,"y":0.826603353023529},{"x":0.6655462384223938,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.8171021342277527,0.6873949766159058,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6571428775787354,"y":0.826603353023529},{"x":0.6302521228790283,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6302521228790283,0.8182897567749023,0.6571428775787354,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6252101063728333,"y":0.826603353023529},{"x":0.6235294342041016,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.8182897567749023,0.6252101063728333,0.826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7058823704719543,"y":0.826603353023529},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6185294342041016,0.8112897567749023,0.7108823704719544,0.8336033530235291],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6033613681793213,"y":0.815914511680603},{"x":0.6033613681793213,"y":0.824228048324585},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۲۸/۱۶","boundary":[0.5630252361297607,0.8171021342277527,0.6033613681793213,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6033613681793213,"y":0.815914511680603},{"x":0.6033613681793213,"y":0.824228048324585},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.8101021342277527,0.6083613681793213,0.831228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8361045122146606},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8361045122146606},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8467933535575867},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7109243869781494,0.8361045122146606,0.7411764860153198,0.8467933535575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8361045122146606},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8467933535575867},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6504201889038086,0.8372921347618103,0.7058823704719543,0.8467933535575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6302521228790283,0.8372921347618103,0.6453781723976135,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.8372921347618103,0.6268907785415649,0.8479809761047363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8361045122146606},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8467933535575867},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6185294342041016,0.8302921347618103,0.7461764860153198,0.8537933535575867],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۰۰۹۲۳۷","boundary":[0.5512605309486389,0.8372921347618103,0.6033613681793213,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.8302921347618103,0.6083613681793213,0.8526056714057922],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8681710362434387},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8681710362434387},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8800475001335144},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5327731370925903,0.8681710362434387,0.5411764979362488,0.8800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8669833540916443},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8681710362434387},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8800475001335144},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8800475001335144}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.8669833540916443,0.5260504484176636,0.8800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8669833540916443},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8669833540916443},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8800475001335144},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۷۳۶","boundary":[0.4756302535533905,0.8669833540916443,0.5025210380554199,0.8800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.8657957315444946},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8669833540916443},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8788598775863647},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.45378151535987854,0.8657957315444946,0.4739495813846588,0.8788598775863647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8669833540916443},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8800475001335144},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.44878151535987854,0.8587957315444946,0.5461764979362488,0.8870475001335144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8871734142303467},{"x":0.556302547454834,"y":0.8859857320785522},{"x":0.556302547454834,"y":0.8990498781204224},{"x":0.4420168101787567,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8871734142303467,0.556302547454834,0.8990498781204224]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.9014251828193665},{"x":0.5714285969734192,"y":0.900237500667572},{"x":0.5714285969734192,"y":0.9133016467094421},{"x":0.4268907606601715,"y":0.9144893288612366}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.9014251828193665,0.5714285969734192,0.9133016467094421]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8871734142303467},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8859857320785522},{"x":0.5731092691421509,"y":0.9133016467094421},{"x":0.4268907606601715,"y":0.9144893288612366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.8801734142303467,0.5781092691421509,0.9203016467094421],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/aTHLTOCnNGMOfViR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/eBfDPzrhIZzXxMSL.jpg","blurred":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/sdRTNRIRGultwBkK.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00014695290206861094,0.00015530549347259087,0.9984719299388533,0.9988787949713845]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5529412031173706,"y":0.15558195114135742},{"x":0.49747899174690247,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.13895486295223236,0.5529412031173706,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.13895486295223236},{"x":0.4924369752407074,"y":0.13895486295223236},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4453781545162201,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4470588266849518,0.13895486295223236,0.4907563030719757,0.15439429879188538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5546218752861023,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5529412031173706,"y":0.15558195114135742},{"x":0.4453781545162201,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4420588266849518,0.1307672255039215,0.5579412031173706,0.16258195114135743],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.19121140241622925},{"x":0.9042016863822937,"y":0.19121140241622925},{"x":0.9042016863822937,"y":0.20546318590641022},{"x":0.8336134552955627,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8336134552955627,0.19121140241622925,0.9042016863822937,0.20546318590641022]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.19121140241622925},{"x":0.9042016863822937,"y":0.19121140241622925},{"x":0.9042016863822937,"y":0.20546318590641022},{"x":0.8336134552955627,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.8286134552955627,0.18421140241622924,0.9092016863822937,0.21246318590641022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.1923990547657013},{"x":0.10756302624940872,"y":0.1923990547657013},{"x":0.10756302624940872,"y":0.20071259140968323},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.0957983210682869,0.1923990547657013,0.10756302624940872,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.1923990547657013},{"x":0.10756302624940872,"y":0.1923990547657013},{"x":0.10756302624940872,"y":0.20071259140968323},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.1853990547657013,0.11256302624940873,0.20771259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.22565320134162903},{"x":0.9042016863822937,"y":0.22565320134162903},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2422802895307541},{"x":0.8722689151763916,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8722689151763916,0.22565320134162903,0.9042016863822937,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.22565320134162903},{"x":0.8672268986701965,"y":0.22565320134162903},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2422802895307541},{"x":0.8453781604766846,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8453781604766846,0.22565320134162903,0.8672268986701965,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.22565320134162903},{"x":0.8436974883079529,"y":0.22565320134162903},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2422802895307541},{"x":0.8420168161392212,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8420168161392212,0.22565320134162903,0.8436974883079529,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.22565320134162903},{"x":0.8352941274642944,"y":0.22565320134162903},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.7899159789085388,0.22565320134162903,0.8352941274642944,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7764706015586853,0.22565320134162903,0.7831932902336121,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2422802895307541},{"x":0.680672287940979,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.680672287940979,0.22565320134162903,0.7714285850524902,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6302521228790283,0.22565320134162903,0.6756302714347839,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6235294342041016,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2422802895307541},{"x":0.605042040348053,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.605042040348053,0.22565320134162903,0.6235294342041016,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.22565320134162903,0.5983193516731262,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.5378151535987854,0.22565320134162903,0.5865546464920044,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.22565320134162903},{"x":0.534453809261322,"y":0.22565320134162903},{"x":0.534453809261322,"y":0.2422802895307541},{"x":0.529411792755127,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.22565320134162903,0.534453809261322,0.2422802895307541]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.22565320134162903},{"x":0.9042016863822937,"y":0.22565320134162903},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2422802895307541},{"x":0.529411792755127,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.524411792755127,0.21865320134162902,0.9092016863822937,0.2492802895307541],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.25059381127357483},{"x":0.9008403420448303,"y":0.25059381127357483},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8840336203575134,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.8840336203575134,0.25059381127357483,0.9008403420448303,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.25059381127357483},{"x":0.8789916038513184,"y":0.25059381127357483},{"x":0.8789916038513184,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8789916038513184,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8789916038513184,0.25059381127357483,0.8789916038513184,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.25059381127357483},{"x":0.8722689151763916,"y":0.25059381127357483},{"x":0.8722689151763916,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8369747996330261,0.25059381127357483,0.8722689151763916,0.2600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.25059381127357483},{"x":0.9008403420448303,"y":0.25059381127357483},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8319747996330261,0.24359381127357482,0.9058403420448303,0.2670950002670288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.25059381127357483},{"x":0.09915966540575027,"y":0.25059381127357483},{"x":0.09915966540575027,"y":0.25890737771987915},{"x":0.09747899323701859,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.09747899323701859,0.25059381127357483,0.09915966540575027,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.25059381127357483},{"x":0.09915966540575027,"y":0.25059381127357483},{"x":0.09915966540575027,"y":0.25890737771987915},{"x":0.09747899323701859,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.24359381127357482,0.10415966540575028,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.27078384160995483},{"x":0.09915966540575027,"y":0.27078384160995483},{"x":0.09915966540575027,"y":0.2802850306034088},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.09747899323701859,0.27078384160995483,0.09915966540575027,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.27078384160995483},{"x":0.09915966540575027,"y":0.27078384160995483},{"x":0.09915966540575027,"y":0.2802850306034088},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.26378384160995483,0.10415966540575028,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.29334917664527893},{"x":0.10084033757448196,"y":0.29334917664527893},{"x":0.10084033757448196,"y":0.30166271328926086},{"x":0.0941176488995552,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.0941176488995552,0.29334917664527893,0.10084033757448196,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.29334917664527893},{"x":0.10084033757448196,"y":0.29334917664527893},{"x":0.10084033757448196,"y":0.30166271328926086},{"x":0.0941176488995552,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.2863491766452789,0.10584033757448197,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.31353920698165894},{"x":0.10084033757448196,"y":0.31353920698165894},{"x":0.10084033757448196,"y":0.32185274362564087},{"x":0.0941176488995552,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۶","boundary":[0.0941176488995552,0.31353920698165894,0.10084033757448196,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.31353920698165894},{"x":0.10084033757448196,"y":0.31353920698165894},{"x":0.10084033757448196,"y":0.32185274362564087},{"x":0.0941176488995552,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.30653920698165893,0.10584033757448197,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3349168598651886},{"x":0.10084033757448196,"y":0.3349168598651886},{"x":0.10252100974321365,"y":0.34323039650917053},{"x":0.0941176488995552,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶","boundary":[0.0941176488995552,0.3349168598651886,0.10252100974321365,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3349168598651886},{"x":0.10084033757448196,"y":0.3349168598651886},{"x":0.10252100974321365,"y":0.34323039650917053},{"x":0.0941176488995552,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3279168598651886,0.10752100974321366,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.35629454255104065},{"x":0.10252100974321365,"y":0.35629454255104065},{"x":0.10252100974321365,"y":0.3646080791950226},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۸","boundary":[0.0941176488995552,0.35629454255104065,0.10252100974321365,0.3646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.35629454255104065},{"x":0.10252100974321365,"y":0.35629454255104065},{"x":0.10252100974321365,"y":0.3646080791950226},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.34929454255104064,0.10752100974321366,0.3716080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3776721954345703},{"x":0.10252100974321365,"y":0.3776721954345703},{"x":0.10252100974321365,"y":0.38598576188087463},{"x":0.0941176488995552,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸","boundary":[0.0941176488995552,0.3776721954345703,0.10252100974321365,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3776721954345703},{"x":0.10252100974321365,"y":0.3776721954345703},{"x":0.10252100974321365,"y":0.38598576188087463},{"x":0.0941176488995552,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3706721954345703,0.10752100974321366,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3978622257709503},{"x":0.10084033757448196,"y":0.3978622257709503},{"x":0.10084033757448196,"y":0.4049881100654602},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.23999999463558197,"str":"9","boundary":[0.0957983210682869,0.3978622257709503,0.10084033757448196,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3978622257709503},{"x":0.10084033757448196,"y":0.3978622257709503},{"x":0.10084033757448196,"y":0.4049881100654602},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.3908622257709503,0.10584033757448197,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4394299387931824},{"x":0.10084033757448196,"y":0.4394299387931824},{"x":0.10084033757448196,"y":0.4477434754371643},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"و","boundary":[0.0957983210682869,0.4394299387931824,0.10084033757448196,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4394299387931824},{"x":0.10084033757448196,"y":0.4394299387931824},{"x":0.10084033757448196,"y":0.4477434754371643},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.43242993879318237,0.10584033757448197,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.2695961892604828},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2695961892604828},{"x":0.9042016863822937,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8823529481887817,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.8823529481887817,0.2695961892604828,0.9042016863822937,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8823529481887817,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8823529481887817,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8773109316825867,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8773109316825867,0.2695961892604828,0.8823529481887817,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.2695961892604828},{"x":0.875630259513855,"y":0.2695961892604828},{"x":0.875630259513855,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8403361439704895,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.8403361439704895,0.2695961892604828,0.875630259513855,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8285714387893677,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8117647171020508,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.8117647171020508,0.2695961892604828,0.8285714387893677,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.2695961892604828},{"x":0.805042028427124,"y":0.2695961892604828},{"x":0.805042028427124,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8016806840896606,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8016806840896606,0.2695961892604828,0.805042028427124,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7949579954147339,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7529411911964417,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.7529411911964417,0.27078384160995483,0.7949579954147339,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7478991746902466,"y":0.285035640001297},{"x":0.7445378303527832,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.27078384160995483,0.7478991746902466,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8991596698760986,"y":0.2897862195968628},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8823529481887817,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.88067227602005,0.2897862195968628,0.9008403420448303,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8789916038513184,"y":0.2897862195968628},{"x":0.88067227602005,"y":0.30403801798820496},{"x":0.8789916038513184,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8789916038513184,0.2897862195968628,0.88067227602005,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8705882430076599,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8722689151763916,"y":0.30403801798820496},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.8285714387893677,0.29097387194633484,0.8722689151763916,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8218487501144409,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8218487501144409,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.7831932902336121,0.29097387194633484,0.8218487501144409,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2921615242958069},{"x":0.778151273727417,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7731092572212219,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7731092572212219,0.2921615242958069,0.778151273727417,0.30641329288482666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.27078384160995483},{"x":0.9042016863822937,"y":0.26840853691101074},{"x":0.9042016863822937,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7395378303527832,0.26378384160995483,0.9092016863822937,0.31103801798820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.3123515546321869},{"x":0.88067227602005,"y":0.3123515546321869},{"x":0.88067227602005,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8504201769828796,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۱","boundary":[0.8504201769828796,0.3123515546321869,0.88067227602005,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.3123515546321869},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3123515546321869},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.3123515546321869,0.8470588326454163,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.3123515546321869},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3123515546321869},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.8067227005958557,0.3123515546321869,0.8386554718017578,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.3123515546321869},{"x":0.800000011920929,"y":0.3123515546321869},{"x":0.800000011920929,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7815126180648804,0.3123515546321869,0.800000011920929,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6974790096282959,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیدرولوژیکی","boundary":[0.6974790096282959,0.3123515546321869,0.7697479128837585,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6924369931221008,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.31353920698165894,0.6924369931221008,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.3325415551662445},{"x":0.88067227602005,"y":0.3325415551662445},{"x":0.8823529481887817,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8504201769828796,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۱","boundary":[0.848739504814148,0.3325415551662445,0.8823529481887817,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.33372920751571655},{"x":0.8470588326454163,"y":0.33372920751571655},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8436974883079529,0.33372920751571655,0.8470588326454163,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.33372920751571655},{"x":0.8386554718017578,"y":0.33372920751571655},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3479810059070587},{"x":0.800000011920929,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.800000011920929,0.33372920751571655,0.8386554718017578,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7949579954147339,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7949579954147339,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7831932902336121,0.33372920751571655,0.7949579954147339,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7798319458961487,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7747899293899536,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7731092572212219,0.3349168598651886,0.7798319458961487,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.7327731251716614,0.3349168598651886,0.7680672407150269,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3349168598651886},{"x":0.729411780834198,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7226890921592712,0.3349168598651886,0.729411780834198,0.34916865825653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3123515546321869},{"x":0.88067227602005,"y":0.3099762499332428},{"x":0.8823529481887817,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6823949766159058,0.3053515546321869,0.8873529481887817,0.3549810059070587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.35391923785209656},{"x":0.88067227602005,"y":0.35391923785209656},{"x":0.88067227602005,"y":0.3681710362434387},{"x":0.848739504814148,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۱","boundary":[0.848739504814148,0.35391923785209656,0.88067227602005,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8470588326454163,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3681710362434387},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.35391923785209656,0.8470588326454163,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.3551068902015686},{"x":0.8403361439704895,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رودخانه","boundary":[0.7932773232460022,0.3551068902015686,0.8420168161392212,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7798319458961487,0.3551068902015686,0.7915966510772705,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7764706015586853,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7731092572212219,0.35629454255104065,0.7764706015586853,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.3752969205379486},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3752969205379486},{"x":0.9008403420448303,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8823529481887817,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.8823529481887817,0.3752969205379486,0.9008403420448303,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8789916038513184,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8789916038513184,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8789916038513184,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8789916038513184,0.3752969205379486,0.8789916038513184,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8705882430076599,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8420168161392212,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایش","boundary":[0.8420168161392212,0.3752969205379486,0.8705882430076599,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8352941274642944,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8033613562583923,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.8033613562583923,0.3752969205379486,0.8352941274642944,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7966386675834656,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7798319458961487,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7798319458961487,0.3752969205379486,0.7966386675834656,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7731092572212219,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7680672407150269,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7680672407150269,0.3752969205379486,0.7731092572212219,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.7176470756530762,0.3752969205379486,0.7613445520401001,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.3752969205379486,0.7126050591468811,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.3954869210720062},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3954869210720062},{"x":0.9008403420448303,"y":0.41092637181282043},{"x":0.8823529481887817,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.8823529481887817,0.3954869210720062,0.9008403420448303,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8789916038513184,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8789916038513184,"y":0.41092637181282043},{"x":0.8789916038513184,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8789916038513184,0.3954869210720062,0.8789916038513184,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8722689151763916,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8722689151763916,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7949579954147339,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.7949579954147339,0.3954869210720062,0.8722689151763916,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7882353067398071,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7478991746902466,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7478991746902466,0.3954869210720062,0.7882353067398071,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7411764860153198,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7243697643280029,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7243697643280029,0.3954869210720062,0.7411764860153198,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7176470756530762,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7126050591468811,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.3954869210720062,0.7176470756530762,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6655462384223938,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.6655462384223938,0.3954869210720062,0.7058823704719543,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3954869210720062},{"x":0.658823549747467,"y":0.3954869210720062},{"x":0.658823549747467,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6554622054100037,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.3954869210720062,0.658823549747467,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.4168646037578583},{"x":0.88067227602005,"y":0.4168646037578583},{"x":0.88067227602005,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8504201769828796,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۵.۱","boundary":[0.8504201769828796,0.4168646037578583,0.88067227602005,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.4168646037578583},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4168646037578583},{"x":0.8470588326454163,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8453781604766846,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.4168646037578583,0.8470588326454163,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4168646037578583},{"x":0.8386554718017578,"y":0.4168646037578583},{"x":0.8386554718017578,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.7613445520401001,0.4168646037578583,0.8386554718017578,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7142857313156128,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7142857313156128,0.4168646037578583,0.7546218633651733,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6907563209533691,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6907563209533691,0.4180522561073303,0.7058823704719543,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6840336322784424,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6705882549285889,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6705882549285889,0.4180522561073303,0.6840336322784424,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6672269105911255,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6420168280601501,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6420168280601501,0.4180522561073303,0.6672269105911255,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6369748115539551,"y":0.43349167704582214},{"x":0.63193279504776,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.4180522561073303,0.6369748115539551,0.43349167704582214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3551068902015686},{"x":0.9008403420448303,"y":0.35154393315315247},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4323040246963501},{"x":0.63193279504776,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6252521228790283,0.3481068902015686,0.9058403420448303,0.4393040246963501],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.4382422864437103},{"x":0.8621848821640015,"y":0.4382422864437103},{"x":0.8621848821640015,"y":0.4548693597316742},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۵.۱","boundary":[0.8184874057769775,0.4382422864437103,0.8621848821640015,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.4382422864437103},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4382422864437103},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4548693597316742},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.4382422864437103,0.8134453892707825,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4382422864437103},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4382422864437103},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.7546218633651733,0.4382422864437103,0.8067227005958557,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4548693597316742},{"x":0.707563042640686,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.707563042640686,0.4382422864437103,0.7478991746902466,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6840336322784424,0.4382422864437103,0.7008403539657593,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6521008610725403,0.4382422864437103,0.6773109436035156,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اکوسیستم","boundary":[0.5865546464920044,0.4382422864437103,0.6487395167350769,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4382422864437103},{"x":0.583193302154541,"y":0.4382422864437103},{"x":0.583193302154541,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5663865804672241,0.4382422864437103,0.583193302154541,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4548693597316742},{"x":0.534453809261322,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.534453809261322,0.4382422864437103,0.5529412031173706,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5226891040802002,0.4382422864437103,0.5260504484176636,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.4773109257221222,0.4382422864437103,0.5176470875740051,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4548693597316742},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.43529412150382996,0.4382422864437103,0.4722689092159271,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4382422864437103},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4382422864437103},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3983193337917328,0.4382422864437103,0.43361344933509827,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4548693597316742},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.39159664511680603,0.4382422864437103,0.3983193337917328,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4382422864437103},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4382422864437103},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3848739564418793,0.4382422864437103,0.38655462861061096,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.45961993932724},{"x":0.8621848821640015,"y":0.45843231678009033},{"x":0.8621848821640015,"y":0.47387173771858215},{"x":0.8168067336082458,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۵.۱","boundary":[0.8168067336082458,0.45961993932724,0.8621848821640015,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.45961993932724},{"x":0.8134453892707825,"y":0.45961993932724},{"x":0.8134453892707825,"y":0.47387173771858215},{"x":0.8117647171020508,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.45961993932724,0.8134453892707825,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.45961993932724},{"x":0.805042028427124,"y":0.45843231678009033},{"x":0.805042028427124,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.7529411911964417,0.45961993932724,0.805042028427124,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.45961993932724},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45961993932724},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4750593900680542},{"x":0.707563042640686,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.707563042640686,0.45961993932724,0.7478991746902466,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.45961993932724},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45961993932724},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6840336322784424,0.45961993932724,0.6991596817970276,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.45961993932724},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45961993932724},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6521008610725403,0.45961993932724,0.6773109436035156,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.45961993932724},{"x":0.6453781723976135,"y":0.45961993932724},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6033613681793213,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.6033613681793213,0.45961993932724,0.6453781723976135,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرب","boundary":[0.5680672526359558,0.46080759167671204,0.5983193516731262,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47624704241752625},{"x":0.561344563961029,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.46080759167671204,0.5630252361297607,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8621848821640015,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8621848821640015,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۵.۱","boundary":[0.8151260614395142,0.48099762201309204,0.8621848821640015,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8134453892707825,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.48099762201309204,0.8134453892707825,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.48099762201309204},{"x":0.805042028427124,"y":0.48099762201309204},{"x":0.805042028427124,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.7529411911964417,0.48099762201309204,0.805042028427124,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4952494204044342},{"x":0.707563042640686,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.707563042640686,0.48099762201309204,0.7478991746902466,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6840336322784424,0.48099762201309204,0.6991596817970276,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6521008610725403,0.48099762201309204,0.6773109436035156,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.6033613681793213,0.48099762201309204,0.6453781723976135,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5462185144424438,0.48099762201309204,0.5983193516731262,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5378151535987854,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.4821852743625641,0.5411764979362488,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5166270732879639},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۵.۱","boundary":[0.8168067336082458,0.5011876225471497,0.8621848821640015,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5166270732879639},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.5011876225471497,0.8134453892707825,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5011876225471497},{"x":0.805042028427124,"y":0.5011876225471497},{"x":0.805042028427124,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.7529411911964417,0.5011876225471497,0.805042028427124,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5178147554397583},{"x":0.707563042640686,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.707563042640686,0.5023753046989441,0.7478991746902466,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6840336322784424,0.5023753046989441,0.6991596817970276,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6521008610725403,0.5023753046989441,0.6773109436035156,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.6033613681793213,0.5023753046989441,0.6453781723976135,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.5630252361297607,0.5023753046989441,0.5966386795043945,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.5035629272460938,0.5596638917922974,0.5178147554397583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4382422864437103},{"x":0.8621848821640015,"y":0.4382422864437103},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.37987395644187927,0.4312422864437103,0.8671848821640015,0.5248147554397583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۵.۱","boundary":[0.8168067336082458,0.5225653052330017,0.8621848821640015,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.5225653052330017,0.8134453892707825,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5225653052330017},{"x":0.805042028427124,"y":0.5225653052330017},{"x":0.805042028427124,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.7529411911964417,0.5225653052330017,0.805042028427124,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5380047559738159},{"x":0.707563042640686,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.707563042640686,0.5225653052330017,0.7478991746902466,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6840336322784424,0.5225653052330017,0.6991596817970276,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6521008610725403,0.5225653052330017,0.6773109436035156,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.6033613681793213,0.5225653052330017,0.6453781723976135,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تفرج","boundary":[0.5697479248046875,0.5225653052330017,0.5983193516731262,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5380047559738159},{"x":0.561344563961029,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.561344563961029,0.5225653052330017,0.5663865804672241,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5605700612068176},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۵.۱","boundary":[0.8504201769828796,0.5451306700706482,0.8823529481887817,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5605700612068176},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.5451306700706482,0.8470588326454163,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.7865546345710754,0.5451306700706482,0.8386554718017578,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7378151416778564,0.5451306700706482,0.7798319458961487,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6974790096282959,0.5451306700706482,0.7310924530029297,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5605700612068176},{"x":0.658823549747467,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.658823549747467,0.5451306700706482,0.6941176652908325,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایالات","boundary":[0.6184874176979065,0.5451306700706482,0.6521008610725403,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متحد","boundary":[0.5798319578170776,0.5451306700706482,0.6117647290229797,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امریکا","boundary":[0.5394958257675171,0.5451306700706482,0.5731092691421509,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5605700612068176},{"x":0.507563054561615,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.507563054561615,0.5451306700706482,0.5327731370925903,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.4588235318660736,0.5451306700706482,0.5008403658866882,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5451306700706482},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5451306700706482},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.4117647111415863,0.5451306700706482,0.45210084319114685,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5605700612068176},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.5451306700706482,0.4084033668041229,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.5653206706047058},{"x":0.88067227602005,"y":0.5653206706047058},{"x":0.88067227602005,"y":0.5795724391937256},{"x":0.848739504814148,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۵.۱","boundary":[0.848739504814148,0.5653206706047058,0.88067227602005,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5795724391937256},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.5653206706047058,0.8470588326454163,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.7613445520401001,0.5653206706047058,0.8386554718017578,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7529411911964417,"y":0.58076012134552},{"x":0.7210084199905396,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تخلیه","boundary":[0.7210084199905396,0.5665082931518555,0.7529411911964417,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7142857313156128,"y":0.58076012134552},{"x":0.6689075827598572,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.6689075827598572,0.5665082931518555,0.7142857313156128,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6638655662536621,"y":0.58076012134552},{"x":0.6268907785415649,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6268907785415649,0.5665082931518555,0.6638655662536621,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6201680898666382,"y":0.58076012134552},{"x":0.6168067455291748,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.5676959753036499,0.6201680898666382,0.58076012134552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5237529873847961},{"x":0.8823529481887817,"y":0.521377682685852},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5795724391937256},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39836135029792785,0.5167529873847961,0.8873529481887817,0.5865724391937256],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6021377444267273},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۵.۱","boundary":[0.8184874057769775,0.5866983532905579,0.8621848821640015,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6021377444267273},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.5866983532905579,0.8134453892707825,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.7546218633651733,0.5866983532905579,0.8067227005958557,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7058823704719543,0.5866983532905579,0.7478991746902466,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6021377444267273},{"x":0.653781533241272,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.653781533241272,0.5866983532905579,0.6991596817970276,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6134454011917114,0.5866983532905579,0.6504201889038086,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6021377444267273},{"x":0.578151285648346,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.578151285648346,0.5866983532905579,0.6117647290229797,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5428571701049805,0.5866983532905579,0.5680672526359558,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تخلیه","boundary":[0.5025210380554199,0.5866983532905579,0.5361344814300537,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6021377444267273},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.45210084319114685,0.5866983532905579,0.4957983195781708,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصفیه","boundary":[0.4100840389728546,0.5866983532905579,0.4453781545162201,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5866983532905579},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5866983532905579},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3831932842731476,0.5866983532905579,0.40672269463539124,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3663865625858307,0.5866983532905579,0.3764705955982208,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6021377444267273},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.32436975836753845,0.5866983532905579,0.3613445460796356,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3042016923427582,0.5866983532905579,0.3210084140300751,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5866983532905579},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5866983532905579},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پذیرنده","boundary":[0.24705882370471954,0.5866983532905579,0.29075631499290466,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5866983532905579},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5866983532905579},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.5866983532905579,0.24369747936725616,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6235154271125793},{"x":0.8168067336082458,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۵.۱","boundary":[0.8168067336082458,0.6068883538246155,0.8621848821640015,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.6080760359764099},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6080760359764099},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6235154271125793},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.6080760359764099,0.8134453892707825,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6080760359764099},{"x":0.805042028427124,"y":0.6080760359764099},{"x":0.805042028427124,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.7529411911964417,0.6080760359764099,0.805042028427124,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7058823704719543,0.6080760359764099,0.7462185025215149,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6773109436035156,0.6080760359764099,0.6974790096282959,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.6184874176979065,0.6080760359764099,0.6689075827598572,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6080760359764099},{"x":0.610084056854248,"y":0.6080760359764099},{"x":0.610084056854248,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5865546464920044,0.6080760359764099,0.610084056854248,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.5478991866111755,0.6080760359764099,0.5798319578170776,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5226891040802002,0.6080760359764099,0.5394958257675171,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6235154271125793},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.46554622054100037,0.6080760359764099,0.5092437267303467,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6235154271125793},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.42352941632270813,0.6080760359764099,0.4588235318660736,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.6092636585235596,0.4151260554790497,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6437054872512817},{"x":0.8168067336082458,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۵.۱","boundary":[0.8168067336082458,0.6294536590576172,0.8621848821640015,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6437054872512817},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.6294536590576172,0.8134453892707825,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.7546218633651733,0.6294536590576172,0.8067227005958557,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تخلیه","boundary":[0.7142857313156128,0.6294536590576172,0.7478991746902466,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6294536590576172},{"x":0.707563042640686,"y":0.6294536590576172},{"x":0.707563042640686,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.6638655662536621,0.6294536590576172,0.707563042640686,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6151260733604431,0.6294536590576172,0.6571428775787354,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5983193516731262,0.6294536590576172,0.6084033846855164,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.5512605309486389,0.6294536590576172,0.5915966629981995,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روهای","boundary":[0.5159664154052734,0.6294536590576172,0.5462185144424438,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6437054872512817},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.46554622054100037,0.6294536590576172,0.5025210380554199,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4453781545162201,0.6294536590576172,0.4588235318660736,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6294536590576172},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6294536590576172},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6437054872512817},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امریکا","boundary":[0.40672269463539124,0.6294536590576172,0.43865546584129333,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.6294536590576172,0.4000000059604645,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6294536590576172},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6294536590576172},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6437054872512817},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانادا","boundary":[0.35630252957344055,0.6294536590576172,0.38823530077934265,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6294536590576172},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6294536590576172},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3512605130672455,0.6294536590576172,0.35798320174217224,0.6437054872512817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23701680719852447,0.5796983532905579,0.8671848821640015,0.6507054872512817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4821852743625641},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4821852743625641},{"x":0.11260504275560379,"y":0.49168646335601807},{"x":0.0957983210682869,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.0941176488995552,0.4821852743625641,0.11260504275560379,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4821852743625641},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4821852743625641},{"x":0.11260504275560379,"y":0.49168646335601807},{"x":0.0957983210682869,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.4751852743625641,0.1176050427556038,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5035629272460938},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5035629272460938},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5118764638900757},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.09747899323701859,0.5035629272460938,0.1109243705868721,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5035629272460938},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5035629272460938},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5118764638900757},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.49656292724609374,0.1159243705868721,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5249406099319458},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5249406099319458},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5332541465759277},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.09747899323701859,0.5249406099319458,0.1109243705868721,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5249406099319458},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5249406099319458},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5332541465759277},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.5179406099319458,0.1159243705868721,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5463182926177979},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5463182926177979},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5546318292617798},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.09747899323701859,0.5463182926177979,0.11260504275560379,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5463182926177979},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5463182926177979},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5546318292617798},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.5393182926177978,0.1176050427556038,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5665082931518555},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5665082931518555},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5748218297958374},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.0941176488995552,0.5665082931518555,0.1109243705868721,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5665082931518555},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5665082931518555},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5748218297958374},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5595082931518555,0.1159243705868721,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5878859758377075},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5878859758377075},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5973871946334839},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.0941176488995552,0.5878859758377075,0.11260504275560379,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5878859758377075},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5878859758377075},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5973871946334839},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5808859758377075,0.1176050427556038,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6092636585235596},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6092636585235596},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6175771951675415},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.0957983210682869,0.6092636585235596,0.10924369841814041,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6092636585235596},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6092636585235596},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6175771951675415},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.6022636585235596,0.11424369841814042,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6306413412094116},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6306413412094116},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6389548778533936},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.0957983210682869,0.6306413412094116,0.1109243705868721,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6306413412094116},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6306413412094116},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6389548778533936},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.6236413412094116,0.1159243705868721,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.665083110332489},{"x":0.1109243705868721,"y":0.665083110332489},{"x":0.1109243705868721,"y":0.675771951675415},{"x":0.0941176488995552,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.0941176488995552,0.665083110332489,0.1109243705868721,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.665083110332489},{"x":0.1109243705868721,"y":0.665083110332489},{"x":0.1109243705868721,"y":0.675771951675415},{"x":0.0941176488995552,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.658083110332489,0.1159243705868721,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6888360977172852},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6876484751701355},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6971496343612671},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.0941176488995552,0.6888360977172852,0.1109243705868721,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6888360977172852},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6876484751701355},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6971496343612671},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6818360977172852,0.1159243705868721,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7090261578559875},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7090261578559875},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7173396944999695},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.0957983210682869,0.7090261578559875,0.1109243705868721,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7090261578559875},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7090261578559875},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7173396944999695},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7020261578559875,0.1159243705868721,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7315914630889893},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7315914630889893},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7399049997329712},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.0957983210682869,0.7315914630889893,0.10924369841814041,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7315914630889893},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7315914630889893},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7399049997329712},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7245914630889893,0.11424369841814042,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7517814636230469},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7517814636230469},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7600950002670288},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.09243697673082352,0.7517814636230469,0.11260504275560379,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7517814636230469},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7517814636230469},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7600950002670288},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.7447814636230469,0.1176050427556038,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7731591463088989},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7719715237617493},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7814726829528809},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۲","boundary":[0.09243697673082352,0.7731591463088989,0.11260504275560379,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7731591463088989},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7719715237617493},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7814726829528809},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.7661591463088989,0.1176050427556038,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.665083110332489},{"x":0.9042016863822937,"y":0.665083110332489},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8722689151763916,0.665083110332489,0.9042016863822937,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.665083110332489},{"x":0.8672268986701965,"y":0.665083110332489},{"x":0.8672268986701965,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8420168161392212,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.8420168161392212,0.665083110332489,0.8672268986701965,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.665083110332489},{"x":0.8403361439704895,"y":0.665083110332489},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8386554718017578,0.665083110332489,0.8403361439704895,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.665083110332489},{"x":0.8336134552955627,"y":0.665083110332489},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6817102432250977},{"x":0.800000011920929,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.800000011920929,0.665083110332489,0.8336134552955627,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.665083110332489},{"x":0.800000011920929,"y":0.665083110332489},{"x":0.800000011920929,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.7596638798713684,0.665083110332489,0.800000011920929,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.665083110332489},{"x":0.7462185025215149,"y":0.665083110332489},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7411764860153198,0.665083110332489,0.7462185025215149,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.665083110332489},{"x":0.7344537973403931,"y":0.665083110332489},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6817102432250977},{"x":0.702521026134491,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.702521026134491,0.665083110332489,0.7344537973403931,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.665083110332489},{"x":0.6991596817970276,"y":0.665083110332489},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6739495992660522,0.665083110332489,0.6991596817970276,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.665083110332489},{"x":0.6672269105911255,"y":0.665083110332489},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میدانی","boundary":[0.6285714507102966,0.665083110332489,0.6672269105911255,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.665083110332489},{"x":0.6235294342041016,"y":0.665083110332489},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.665083110332489,0.6235294342041016,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.6888360977172852},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6888360977172852},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8840336203575134,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.8840336203575134,0.6888360977172852,0.9008403420448303,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8773109316825867,0.6888360977172852,0.8789916038513184,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8352941274642944,0.6888360977172852,0.8705882430076599,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.7078384757041931},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7078384757041931},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.8823529481887817,0.7078384757041931,0.9008403420448303,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8773109316825867,0.7078384757041931,0.8789916038513184,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8722689151763916,"y":0.724465548992157},{"x":0.8470588326454163,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.8470588326454163,0.7078384757041931,0.8722689151763916,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8436974883079529,"y":0.724465548992157},{"x":0.8168067336082458,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.8168067336082458,0.7078384757041931,0.8436974883079529,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7078384757041931},{"x":0.805042028427124,"y":0.7078384757041931},{"x":0.805042028427124,"y":0.724465548992157},{"x":0.7579832077026367,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7579832077026367,0.7078384757041931,0.805042028427124,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7078384757041931},{"x":0.75126051902771,"y":0.7078384757041931},{"x":0.75126051902771,"y":0.724465548992157},{"x":0.7260504364967346,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.7260504364967346,0.7078384757041931,0.75126051902771,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7210084199905396,"y":0.724465548992157},{"x":0.7193277478218079,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.7078384757041931,0.7210084199905396,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.7304037809371948},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7304037809371948},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7434679269790649},{"x":0.88067227602005,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.88067227602005,0.7304037809371948,0.9008403420448303,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8773109316825867,0.7304037809371948,0.8789916038513184,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.8369747996330261,0.7304037809371948,0.8705882430076599,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7304037809371948},{"x":0.831932783126831,"y":0.7304037809371948},{"x":0.831932783126831,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8016806840896606,0.7304037809371948,0.831932783126831,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7304037809371948},{"x":0.800000011920929,"y":0.7304037809371948},{"x":0.800000011920929,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.7647058963775635,0.7304037809371948,0.800000011920929,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.7304037809371948,0.7596638798713684,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.7505938410758972},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7505938410758972},{"x":0.9008403420448303,"y":0.764845609664917},{"x":0.8823529481887817,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.8823529481887817,0.7505938410758972,0.9008403420448303,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.7505938410758972},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7505938410758972},{"x":0.8789916038513184,"y":0.764845609664917},{"x":0.8773109316825867,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8773109316825867,0.7505938410758972,0.8789916038513184,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.7505938410758972},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7505938410758972},{"x":0.8705882430076599,"y":0.764845609664917},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.8386554718017578,0.7505938410758972,0.8705882430076599,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7505938410758972},{"x":0.8336134552955627,"y":0.764845609664917},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8033613562583923,0.7517814636230469,0.8336134552955627,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.7647058963775635,0.7517814636230469,0.8016806840896606,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7579832077026367,0.7517814636230469,0.7613445520401001,0.7660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.665083110332489},{"x":0.9042016863822937,"y":0.665083110332489},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6134874176979065,0.658083110332489,0.9092016863822937,0.7730332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.7719715237617493},{"x":0.8840336203575134,"y":0.7719715237617493},{"x":0.8840336203575134,"y":0.786223292350769},{"x":0.8504201769828796,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۲","boundary":[0.8504201769828796,0.7719715237617493,0.8840336203575134,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.7719715237617493},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7719715237617493},{"x":0.8470588326454163,"y":0.786223292350769},{"x":0.8453781604766846,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.7719715237617493,0.8470588326454163,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.7719715237617493},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7719715237617493},{"x":0.8386554718017578,"y":0.786223292350769},{"x":0.805042028427124,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.805042028427124,0.7719715237617493,0.8386554718017578,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7983193397521973,"y":0.786223292350769},{"x":0.7630252242088318,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7630252242088318,0.7719715237617493,0.7983193397521973,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7719715237617493},{"x":0.756302535533905,"y":0.7719715237617493},{"x":0.756302535533905,"y":0.786223292350769},{"x":0.7159664034843445,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7159664034843445,0.7719715237617493,0.756302535533905,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7109243869781494,"y":0.786223292350769},{"x":0.6857143044471741,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6857143044471741,0.7719715237617493,0.7109243869781494,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6840336322784424,"y":0.786223292350769},{"x":0.680672287940979,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.7719715237617493,0.6840336322784424,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8064132928848267},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۲","boundary":[0.848739504814148,0.7909738421440125,0.8823529481887817,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.7921615242958069},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7921615242958069},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8064132928848267},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.7921615242958069,0.8470588326454163,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7921615242958069},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.7831932902336121,0.7921615242958069,0.8386554718017578,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.7361344695091248,0.7921615242958069,0.7764706015586853,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7933491468429565},{"x":0.729411780834198,"y":0.7933491468429565},{"x":0.729411780834198,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7159664034843445,0.7933491468429565,0.729411780834198,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6773109436035156,0.7933491468429565,0.7109243869781494,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6436975002288818,0.7933491468429565,0.6739495992660522,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.605042040348053,0.7933491468429565,0.6420168280601501,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.794536828994751},{"x":0.6016806960105896,"y":0.794536828994751},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.794536828994751,0.6016806960105896,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8823529481887817,"y":0.826603353023529},{"x":0.848739504814148,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۳.۴۰۲","boundary":[0.848739504814148,0.8123515248298645,0.8823529481887817,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.8123515248298645,0.8470588326454163,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.8151260614395142,0.8123515248298645,0.8352941274642944,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7915966510772705,0.8135392069816589,0.8100840449333191,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8277909755706787},{"x":0.75126051902771,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.75126051902771,0.8135392069816589,0.7831932902336121,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.7142857313156128,0.8135392069816589,0.7495798468589783,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8301662802696228},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.8147268295288086,0.7058823704719543,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.834916889667511},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8337292075157166},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8467933535575867},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۴.۲","boundary":[0.848739504814148,0.834916889667511,0.8823529481887817,0.8467933535575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.834916889667511},{"x":0.8470588326454163,"y":0.834916889667511},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8479809761047363},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.834916889667511,0.8470588326454163,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.8361045122146606},{"x":0.8386554718017578,"y":0.834916889667511},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8479809761047363},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.8084033727645874,0.8361045122146606,0.8386554718017578,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8361045122146606},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8491686582565308},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7731092572212219,0.8372921347618103,0.8016806840896606,0.8491686582565308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8503562808036804},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7680672407150269,0.8372921347618103,0.7714285850524902,0.8503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.8562945127487183},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8551068902015686},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8693586587905884},{"x":0.848739504814148,"y":0.8693586587905884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۴.۲","boundary":[0.848739504814148,0.8562945127487183,0.8823529481887817,0.8693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.8562945127487183},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8562945127487183},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8693586587905884},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8693586587905884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.8562945127487183,0.8470588326454163,0.8693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.8562945127487183},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8551068902015686},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8693586587905884},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.8033613562583923,0.8562945127487183,0.8386554718017578,0.8693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.8562945127487183},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8562945127487183},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8693586587905884},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.7697479128837585,0.8562945127487183,0.7983193397521973,0.8693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.8574821949005127},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8574821949005127},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8705463409423828},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.7327731251716614,0.8574821949005127,0.7630252242088318,0.8705463409423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8574821949005127},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8562945127487183},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8705463409423828},{"x":0.680672287940979,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.680672287940979,0.8574821949005127,0.7260504364967346,0.8705463409423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8574821949005127},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8574821949005127},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8705463409423828},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6453781723976135,0.8574821949005127,0.6739495992660522,0.8705463409423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8574821949005127},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8574821949005127},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8705463409423828},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.8574821949005127,0.6403361558914185,0.8705463409423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.8764845728874207},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8764845728874207},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8919239640235901},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶.۴.۲","boundary":[0.848739504814148,0.8764845728874207,0.8823529481887817,0.8919239640235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.8776721954345703},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8776721954345703},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8919239640235901},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.8776721954345703,0.8470588326454163,0.8919239640235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.8776721954345703},{"x":0.8420168161392212,"y":0.8764845728874207},{"x":0.8420168161392212,"y":0.8919239640235901},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8201680779457092,0.8776721954345703,0.8420168161392212,0.8919239640235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.8776721954345703},{"x":0.805042028427124,"y":0.8776721954345703},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8931116461753845},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7915966510772705,0.8776721954345703,0.8067227005958557,0.8931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8776721954345703},{"x":0.778151273727417,"y":0.8776721954345703},{"x":0.778151273727417,"y":0.8931116461753845},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میدانی","boundary":[0.7445378303527832,0.8776721954345703,0.778151273727417,0.8931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.8788598775863647},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8788598775863647},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8931116461753845},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8931116461753845}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7327731251716614,0.8788598775863647,0.7394958138465881,0.8931116461753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7719715237617493},{"x":0.8840336203575134,"y":0.7719715237617493},{"x":0.8840336203575134,"y":0.8931116461753845},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8931116461753845}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5916386795043945,0.7649715237617493,0.8890336203575134,0.9001116461753845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.8966745734214783},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8966745734214783},{"x":0.8638655543327332,"y":0.9121140241622925},{"x":0.8184874057769775,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۶.۴.۲","boundary":[0.8184874057769775,0.8966745734214783,0.8638655543327332,0.9121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.8966745734214783},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8966745734214783},{"x":0.8134453892707825,"y":0.9121140241622925},{"x":0.8134453892707825,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.8966745734214783,0.8134453892707825,0.9121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8966745734214783},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8966745734214783},{"x":0.8067227005958557,"y":0.9121140241622925},{"x":0.7546218633651733,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.7546218633651733,0.8966745734214783,0.8067227005958557,0.9121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.8966745734214783},{"x":0.75126051902771,"y":0.8966745734214783},{"x":0.75126051902771,"y":0.9133016467094421},{"x":0.7193277478218079,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7193277478218079,0.8966745734214783,0.75126051902771,0.9133016467094421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8978622555732727},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8978622555732727},{"x":0.7176470756530762,"y":0.9133016467094421},{"x":0.680672287940979,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.680672287940979,0.8978622555732727,0.7176470756530762,0.9133016467094421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8978622555732727},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8978622555732727},{"x":0.6705882549285889,"y":0.9133016467094421},{"x":0.6285714507102966,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.6285714507102966,0.8978622555732727,0.6705882549285889,0.9133016467094421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.8978622555732727},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8978622555732727},{"x":0.6218487620353699,"y":0.9133016467094421},{"x":0.5848739743232727,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.5848739743232727,0.8978622555732727,0.6218487620353699,0.9133016467094421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.8978622555732727},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8978622555732727},{"x":0.5798319578170776,"y":0.9133016467094421},{"x":0.5747899413108826,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.8978622555732727,0.5798319578170776,0.9133016467094421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.8966745734214783},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8966745734214783},{"x":0.8638655543327332,"y":0.9121140241622925},{"x":0.5747899413108826,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5697899413108826,0.8896745734214783,0.8688655543327332,0.9191140241622925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.794536828994751},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7933491468429565},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8028503656387329},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.0941176488995552,0.794536828994751,0.11260504275560379,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.7933491468429565},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7933491468429565},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8028503656387329},{"x":0.11596638709306717,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.11596638709306717,0.7933491468429565,0.11764705926179886,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.794536828994751},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7933491468429565},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8028503656387329},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.787536828994751,0.12264705926179886,0.8098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8147268295288086},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8147268295288086},{"x":0.11260504275560379,"y":0.824228048324585},{"x":0.0941176488995552,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴","boundary":[0.09243697673082352,0.8147268295288086,0.11260504275560379,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8147268295288086},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8147268295288086},{"x":0.11260504275560379,"y":0.824228048324585},{"x":0.0941176488995552,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.8077268295288086,0.1176050427556038,0.831228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.834916889667511},{"x":0.10924369841814041,"y":0.834916889667511},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8456056714057922},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۱","boundary":[0.0941176488995552,0.834916889667511,0.10924369841814041,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.834916889667511},{"x":0.10924369841814041,"y":0.834916889667511},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8456056714057922},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.827916889667511,0.11424369841814042,0.8526056714057922],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8574821949005127},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8562945127487183},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8657957315444946},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8657957315444946}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.0941176488995552,0.8574821949005127,0.1109243705868721,0.8657957315444946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8574821949005127},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8562945127487183},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8657957315444946},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8657957315444946}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8504821949005127,0.1159243705868721,0.8727957315444946],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8788598775863647},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8776721954345703},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8871734142303467},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.0941176488995552,0.8788598775863647,0.1109243705868721,0.8871734142303467]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8788598775863647},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8776721954345703},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8871734142303467},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8718598775863647,0.1159243705868721,0.8941734142303467],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8990498781204224},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8990498781204224},{"x":0.1109243705868721,"y":0.9085510969161987},{"x":0.09747899323701859,"y":0.9085510969161987}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.09747899323701859,0.8990498781204224,0.1109243705868721,0.9085510969161987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8990498781204224},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8990498781204224},{"x":0.1109243705868721,"y":0.9085510969161987},{"x":0.09747899323701859,"y":0.9085510969161987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.8920498781204224,0.1159243705868721,0.9155510969161987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.9216151833534241},{"x":0.49747899174690247,"y":0.9216151833534241},{"x":0.49747899174690247,"y":0.9370546340942383},{"x":0.4773109257221222,"y":0.9370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.4773109257221222,0.9216151833534241,0.49747899174690247,0.9370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.9216151833534241},{"x":0.49747899174690247,"y":0.9216151833534241},{"x":0.49747899174690247,"y":0.9370546340942383},{"x":0.4773109257221222,"y":0.9370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.9146151833534241,0.5024789917469025,0.9440546340942383],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/xumfgyOHPvowaKoh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/LKjbNwlFcbzvpBIL.jpg","blurred":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/HHOXwtFuuSHmhYFu.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00014695290206861094,0.0001256847988964543,0.9984719299388533,0.9988830264764275]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.11282660067081451},{"x":0.1109243705868721,"y":0.11282660067081451},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1223277896642685},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.0941176488995552,0.11282660067081451,0.1109243705868721,0.1223277896642685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.11282660067081451},{"x":0.1109243705868721,"y":0.11282660067081451},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1223277896642685},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.10582660067081451,0.1159243705868721,0.1293277896642685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.13064132630825043},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13064132630825043},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1448931097984314},{"x":0.09243697673082352,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۶","boundary":[0.09243697673082352,0.13064132630825043,0.10924369841814041,0.1448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.13064132630825043},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13064132630825043},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1448931097984314},{"x":0.09243697673082352,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.12364132630825042,0.11424369841814042,0.1518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.15558195114135742},{"x":0.1109243705868721,"y":0.15558195114135742},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1650831401348114},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.0941176488995552,0.15558195114135742,0.1109243705868721,0.1650831401348114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.15558195114135742},{"x":0.1109243705868721,"y":0.15558195114135742},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1650831401348114},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.14858195114135742,0.1159243705868721,0.1720831401348114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.17695961892604828},{"x":0.1109243705868721,"y":0.17695961892604828},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1852731555700302},{"x":0.0941176488995552,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.0941176488995552,0.17695961892604828,0.1109243705868721,0.1852731555700302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.17695961892604828},{"x":0.1109243705868721,"y":0.17695961892604828},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1852731555700302},{"x":0.0941176488995552,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.16995961892604827,0.1159243705868721,0.19227315557003022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8638655543327332,"y":0.11163895577192307},{"x":0.8638655543327332,"y":0.12589073181152344},{"x":0.8184874057769775,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۶.۴.۲","boundary":[0.8168067336082458,0.11282660067081451,0.8638655543327332,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8151260614395142,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8151260614395142,"y":0.12589073181152344},{"x":0.8134453892707825,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.11282660067081451,0.8151260614395142,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8067227005958557,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8067227005958557,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7630252242088318,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7613445520401001,0.11282660067081451,0.8067227005958557,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.11401425302028656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.11401425302028656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7260504364967346,"y":0.12826603651046753}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7243697643280029,0.11401425302028656,0.7546218633651733,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.11520189791917801},{"x":0.7210084199905396,"y":0.11520189791917801},{"x":0.7226890921592712,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7210084199905396,"y":0.12826603651046753}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.11520189791917801,0.7226890921592712,0.12826603651046753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8638655543327332,"y":0.13182897865772247},{"x":0.8638655543327332,"y":0.1448931097984314},{"x":0.8168067336082458,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۶.۴.۲","boundary":[0.8168067336082458,0.13420426845550537,0.8638655543327332,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8151260614395142,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8151260614395142,"y":0.1472684144973755},{"x":0.8134453892707825,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.13420426845550537,0.8151260614395142,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.13539192080497742},{"x":0.805042028427124,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8067227005958557,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7764706015586853,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حجم","boundary":[0.7764706015586853,0.13539192080497742,0.8067227005958557,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7697479128837585,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7714285850524902,"y":0.14845605194568634},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7411764860153198,0.13657957315444946,0.7714285850524902,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7361344695091248,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7378151416778564,"y":0.14845605194568634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.13657957315444946,0.7378151416778564,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8638655543327332,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8638655543327332,"y":0.1674584299325943},{"x":0.8184874057769775,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۶.۴.۲","boundary":[0.8168067336082458,0.15439429879188538,0.8638655543327332,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8134453892707825,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8151260614395142,"y":0.16864608228206635},{"x":0.8134453892707825,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.15439429879188538,0.8151260614395142,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8067227005958557,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8067227005958557,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7714285850524902,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.7714285850524902,0.15439429879188538,0.8067227005958557,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7647058963775635,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7647058963775635,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.7193277478218079,0.15558195114135742,0.7647058963775635,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7126050591468811,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6840336322784424,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6823529601097107,0.15676960349082947,0.7142857313156128,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6789916157722473,"y":0.15676960349082947},{"x":0.680672287940979,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6773109436035156,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.15676960349082947,0.680672287940979,0.17102137207984924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8638655543327332,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8655462265014648,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6773109436035156,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6689495992660522,0.108201897919178,0.8705462265014648,0.1744584299325943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.17458432912826538},{"x":0.8638655543327332,"y":0.17458432912826538},{"x":0.8638655543327332,"y":0.1900237500667572},{"x":0.8168067336082458,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۶.۴.۲","boundary":[0.8168067336082458,0.17458432912826538,0.8638655543327332,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.17458432912826538},{"x":0.8134453892707825,"y":0.17458432912826538},{"x":0.8134453892707825,"y":0.1900237500667572},{"x":0.8134453892707825,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.17458432912826538,0.8134453892707825,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.17458432912826538},{"x":0.8100840449333191,"y":0.17458432912826538},{"x":0.8100840449333191,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7697479128837585,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلودگی","boundary":[0.7697479128837585,0.17458432912826538,0.8100840449333191,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7647058963775635,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7647058963775635,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.7378151416778564,0.17577196657657623,0.7647058963775635,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7243697643280029,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7243697643280029,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7159664034843445,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7159664034843445,0.17577196657657623,0.7243697643280029,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7092437148094177,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6571428775787354,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.6571428775787354,0.17577196657657623,0.7092437148094177,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.17577196657657623},{"x":0.653781533241272,"y":0.17577196657657623},{"x":0.653781533241272,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6218487620353699,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6218487620353699,0.17577196657657623,0.653781533241272,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5865546464920044,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5865546464920044,0.17695961892604828,0.6201680898666382,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5764706134796143,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5764706134796143,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5747899413108826,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.17695961892604828,0.5764706134796143,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8823529481887817,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8823529481887817,"y":0.20902612805366516},{"x":0.848739504814148,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۷.۴.۲","boundary":[0.848739504814148,0.19596199691295624,0.8823529481887817,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.19714964926242828},{"x":0.8470588326454163,"y":0.19714964926242828},{"x":0.8470588326454163,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8453781604766846,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.19714964926242828,0.8470588326454163,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.19714964926242828},{"x":0.8386554718017578,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8386554718017578,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7697479128837585,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.7680672407150269,0.19714964926242828,0.8386554718017578,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7647058963775635,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7596638798713684,0.19833728671073914,0.7647058963775635,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8823529481887817,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8823529481887817,"y":0.2327791005373001},{"x":0.848739504814148,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸.۴.۲","boundary":[0.848739504814148,0.2173396646976471,0.8823529481887817,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8470588326454163,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8470588326454163,"y":0.2327791005373001},{"x":0.8453781604766846,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.2173396646976471,0.8470588326454163,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8420168161392212,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8420168161392212,"y":0.2327791005373001},{"x":0.8134453892707825,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.8134453892707825,0.2173396646976471,0.8420168161392212,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7831932902336121,0.2173396646976471,0.8100840449333191,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7680672407150269,0.2173396646976471,0.7731092572212219,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7277311086654663,0.2173396646976471,0.7613445520401001,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6924369931221008,0.2173396646976471,0.7210084199905396,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6756302714347839,0.2173396646976471,0.6857143044471741,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایشگاه","boundary":[0.6117647290229797,0.2173396646976471,0.6689075827598572,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6033613681793213,0.2173396646976471,0.6084033846855164,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8823529481887817,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8823529481887817,"y":0.2517814636230469},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۹.۴۰۲","boundary":[0.848739504814148,0.2375296950340271,0.8823529481887817,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8470588326454163,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8470588326454163,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8453781604766846,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.2375296950340271,0.8470588326454163,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.23871733248233795},{"x":0.8386554718017578,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8386554718017578,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7899159789085388,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.7882353067398071,0.23871733248233795,0.8386554718017578,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7815126180648804,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7546218633651733,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7546218633651733,0.23871733248233795,0.7831932902336121,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.23990498483181},{"x":0.75126051902771,"y":0.23990498483181},{"x":0.75126051902771,"y":0.255344420671463},{"x":0.7478991746902466,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.23990498483181,0.75126051902771,0.255344420671463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.17695961892604828},{"x":0.8823529481887817,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8840336203575134,"y":0.2529691159725189},{"x":0.578151285648346,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5697899413108826,0.16995961892604827,0.8890336203575134,0.2599691159725189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.19952493906021118},{"x":0.1109243705868721,"y":0.19833728671073914},{"x":0.1109243705868721,"y":0.20783847570419312},{"x":0.0941176488995552,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.0941176488995552,0.19952493906021118,0.1109243705868721,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.19952493906021118},{"x":0.1109243705868721,"y":0.19833728671073914},{"x":0.1109243705868721,"y":0.20783847570419312},{"x":0.0941176488995552,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.19252493906021118,0.1159243705868721,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2197149693965912},{"x":0.1109243705868721,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1109243705868721,"y":0.22802850604057312},{"x":0.0941176488995552,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۶۱","boundary":[0.0941176488995552,0.2197149693965912,0.1109243705868721,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2197149693965912},{"x":0.1109243705868721,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1109243705868721,"y":0.22802850604057312},{"x":0.0941176488995552,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.21271496939659118,0.1159243705868721,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1109243705868721,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2529691159725189},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۲","boundary":[0.0941176488995552,0.23871733248233795,0.1109243705868721,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1109243705868721,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2529691159725189},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.23171733248233795,0.1159243705868721,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.275534451007843},{"x":0.11428571492433548,"y":0.275534451007843},{"x":0.11428571492433548,"y":0.28622329235076904},{"x":0.0957983210682869,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.0957983210682869,0.275534451007843,0.11428571492433548,0.28622329235076904]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.275534451007843},{"x":0.11932773143053055,"y":0.275534451007843},{"x":0.11932773143053055,"y":0.28622329235076904},{"x":0.11764705926179886,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.11764705926179886,0.275534451007843,0.11932773143053055,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.275534451007843},{"x":0.11932773143053055,"y":0.275534451007843},{"x":0.11932773143053055,"y":0.28622329235076904},{"x":0.0957983210682869,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.268534451007843,0.12432773143053055,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2980997562408447},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2980997562408447},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3076009452342987},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.0941176488995552,0.2980997562408447,0.1109243705868721,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2980997562408447},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2980997562408447},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3076009452342987},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.2910997562408447,0.1159243705868721,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3194774389266968},{"x":0.10924369841814041,"y":0.31828978657722473},{"x":0.1109243705868721,"y":0.32897862792015076},{"x":0.0957983210682869,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۶","boundary":[0.0957983210682869,0.3194774389266968,0.1109243705868721,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3194774389266968},{"x":0.10924369841814041,"y":0.31828978657722473},{"x":0.1109243705868721,"y":0.32897862792015076},{"x":0.0957983210682869,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.31247743892669677,0.1159243705868721,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.27434679865837097},{"x":0.9042016863822937,"y":0.27434679865837097},{"x":0.9042016863822937,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8722689151763916,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8722689151763916,0.27434679865837097,0.9042016863822937,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8672268986701965,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8672268986701965,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8403361439704895,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.8403361439704895,0.27434679865837097,0.8672268986701965,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8369747996330261,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8369747996330261,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8336134552955627,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8336134552955627,0.27434679865837097,0.8369747996330261,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8302521109580994,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8302521109580994,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7932773232460022,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7932773232460022,0.27434679865837097,0.8302521109580994,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7882353067398071,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7882353067398071,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7579832077026367,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7579832077026367,0.27434679865837097,0.7882353067398071,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7478991746902466,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.27434679865837097,0.7478991746902466,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7042016983032227,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.7042016983032227,0.27434679865837097,0.7361344695091248,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6974790096282959,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.6268907785415649,0.27434679865837097,0.6974790096282959,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6201680898666382,"y":0.29097387194633484},{"x":0.583193302154541,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.583193302154541,0.27434679865837097,0.6201680898666382,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.2980997562408447},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2980997562408447},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3076009452342987},{"x":0.8823529481887817,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.8823529481887817,0.2980997562408447,0.9008403420448303,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.2980997562408447},{"x":0.88067227602005,"y":0.2980997562408447},{"x":0.88067227602005,"y":0.3076009452342987},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8773109316825867,0.2980997562408447,0.88067227602005,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8705882430076599,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3076009452342987},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8352941274642944,0.2980997562408447,0.8705882430076599,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.3171021342277527},{"x":0.902521014213562,"y":0.3171021342277527},{"x":0.902521014213562,"y":0.3325415551662445},{"x":0.8823529481887817,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.8823529481887817,0.3171021342277527,0.902521014213562,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.3171021342277527},{"x":0.8789916038513184,"y":0.3171021342277527},{"x":0.8789916038513184,"y":0.3325415551662445},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8773109316825867,0.3171021342277527,0.8789916038513184,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.3171021342277527},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3171021342277527},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3325415551662445},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلودگی","boundary":[0.8352941274642944,0.3171021342277527,0.8739495873451233,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.31828978657722473},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31828978657722473},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3325415551662445},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.8016806840896606,0.31828978657722473,0.8302521109580994,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7882353067398071,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7882353067398071,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7815126180648804,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7815126180648804,0.31828978657722473,0.7882353067398071,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7747899293899536,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7747899293899536,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7210084199905396,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"ظرفها","boundary":[0.7210084199905396,0.31828978657722473,0.7747899293899536,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.3396674692630768},{"x":0.9042016863822937,"y":0.34085512161254883},{"x":0.902521014213562,"y":0.3551068902015686},{"x":0.88067227602005,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.8823529481887817,0.3396674692630768,0.902521014213562,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.3396674692630768},{"x":0.88067227602005,"y":0.3396674692630768},{"x":0.8789916038513184,"y":0.3551068902015686},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8789916038513184,0.3396674692630768,0.8789916038513184,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.33847981691360474},{"x":0.8722689151763916,"y":0.3396674692630768},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3551068902015686},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.8336134552955627,0.33847981691360474,0.8705882430076599,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.33847981691360474},{"x":0.826890766620636,"y":0.33847981691360474},{"x":0.826890766620636,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8218487501144409,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8235294222831726,0.33847981691360474,0.826890766620636,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.33847981691360474},{"x":0.8168067336082458,"y":0.33847981691360474},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7714285850524902,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.7714285850524902,0.33847981691360474,0.8151260614395142,0.3551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.27434679865837097},{"x":0.9042016863822937,"y":0.27434679865837097},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3551068902015686},{"x":0.583193302154541,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.578193302154541,0.26734679865837097,0.9092016863822937,0.3621068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7596638798713684,0.3396674692630768,0.7647058963775635,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7529411911964417,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3527315855026245},{"x":0.702521026134491,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.702521026134491,0.3396674692630768,0.7529411911964417,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6672269105911255,0.3396674692630768,0.6957983374595642,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6638655662536621,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6621848940849304,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.34085512161254883,0.6638655662536621,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.35866984724998474},{"x":0.902521014213562,"y":0.35866984724998474},{"x":0.902521014213562,"y":0.37410926818847656},{"x":0.8823529481887817,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.8823529481887817,0.35866984724998474,0.902521014213562,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8789916038513184,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8789916038513184,"y":0.37410926818847656},{"x":0.8773109316825867,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8773109316825867,0.35866984724998474,0.8789916038513184,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8705882430076599,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8705882430076599,"y":0.37410926818847656},{"x":0.8420168161392212,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.8420168161392212,0.35866984724998474,0.8705882430076599,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8369747996330261,"y":0.37410926818847656},{"x":0.805042028427124,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.805042028427124,0.3598574697971344,0.8369747996330261,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8016806840896606,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7714285850524902,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7714285850524902,0.3598574697971344,0.8016806840896606,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7495798468589783,0.3598574697971344,0.7663865685462952,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7193277478218079,0.3598574697971344,0.7361344695091248,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3752969205379486},{"x":0.707563042640686,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.3598574697971344,0.7126050591468811,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پساب","boundary":[0.6739495992660522,0.3598574697971344,0.7008403539657593,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6605042219161987,0.3598574697971344,0.6672269105911255,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8840336203575134,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8840336203575134,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8504201769828796,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۳","boundary":[0.8504201769828796,0.38123515248298645,0.8840336203575134,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8470588326454163,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8470588326454163,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8453781604766846,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.38123515248298645,0.8470588326454163,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8386554718017578,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8386554718017578,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7747899293899536,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.7747899293899536,0.38123515248298645,0.8386554718017578,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7697479128837585,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.7210084199905396,0.3824228048324585,0.7697479128837585,0.39667457342147827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3396674692630768},{"x":0.902521014213562,"y":0.33847981691360474},{"x":0.9042016863822937,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6555042219161987,0.3326674692630768,0.9092016863822937,0.4036745734214783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8655462265014648,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4133016765117645},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۴.۳","boundary":[0.8184874057769775,0.40380048751831055,0.8655462265014648,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8134453892707825,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4133016765117645},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.40380048751831055,0.8134453892707825,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8067227005958557,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.7865546345710754,0.40380048751831055,0.8067227005958557,0.4144892990589142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8655462265014648,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7815546345710754,0.39680048751831054,0.8705462265014648,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.34085512161254883},{"x":0.1109243705868721,"y":0.34085512161254883},{"x":0.1109243705868721,"y":0.34916865825653076},{"x":0.0941176488995552,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸","boundary":[0.0941176488995552,0.34085512161254883,0.1109243705868721,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.34085512161254883},{"x":0.1109243705868721,"y":0.34085512161254883},{"x":0.1109243705868721,"y":0.34916865825653076},{"x":0.0941176488995552,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3338551216125488,0.1159243705868721,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.36104512214660645},{"x":0.10924369841814041,"y":0.36104512214660645},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3705463111400604},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۹","boundary":[0.0941176488995552,0.36104512214660645,0.10924369841814041,0.3705463111400604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.36104512214660645},{"x":0.10924369841814041,"y":0.36104512214660645},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3705463111400604},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.35404512214660644,0.11424369841814042,0.37754631114006043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3824228048324585},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3824228048324585},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3919239938259125},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۹","boundary":[0.0941176488995552,0.3824228048324585,0.10924369841814041,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3824228048324585},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3824228048324585},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3919239938259125},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3754228048324585,0.11424369841814042,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.40380048751831055},{"x":0.10924369841814041,"y":0.40380048751831055},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4121140241622925},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.0941176488995552,0.40380048751831055,0.1109243705868721,0.4121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.40380048751831055},{"x":0.10924369841814041,"y":0.40380048751831055},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4121140241622925},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.39680048751831054,0.1159243705868721,0.4191140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7798319458961487,0.4251781404018402,0.7831932902336121,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.4251781404018402},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4251781404018402},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"pH","boundary":[0.7865546345710754,0.4251781404018402,0.8033613562583923,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.42399048805236816},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8655462265014648,"y":0.43586698174476624},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".۲.۱.۴.۳","boundary":[0.8117647171020508,0.42399048805236816,0.8655462265014648,0.43586698174476624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4251781404018402},{"x":0.8655462265014648,"y":0.42399048805236816},{"x":0.8655462265014648,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7748319458961487,0.4181781404018402,0.8705462265014648,0.44286698174476624],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.42399048805236816},{"x":0.10924369841814041,"y":0.42399048805236816},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4346793293952942},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.0941176488995552,0.42399048805236816,0.10924369841814041,0.4346793293952942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.42399048805236816},{"x":0.10924369841814041,"y":0.42399048805236816},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4346793293952942},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.41699048805236816,0.11424369841814042,0.4416793293952942],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.44655582308769226},{"x":0.10924369841814041,"y":0.44655582308769226},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4548693597316742},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.0941176488995552,0.44655582308769226,0.10924369841814041,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.44655582308769226},{"x":0.10924369841814041,"y":0.44655582308769226},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4548693597316742},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.43955582308769225,0.11424369841814042,0.4618693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8655462265014648,"y":0.45843231678009033},{"x":0.8168067336082458,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۴.۳","boundary":[0.8151260614395142,0.44418051838874817,0.8655462265014648,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8134453892707825,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8134453892707825,"y":0.45961993932724},{"x":0.8117647171020508,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.44418051838874817,0.8134453892707825,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.44418051838874817},{"x":0.805042028427124,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8067227005958557,"y":0.45961993932724},{"x":0.7680672407150269,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.7680672407150269,0.44418051838874817,0.8067227005958557,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45961993932724},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.7142857313156128,0.4453681707382202,0.7613445520401001,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.44655582308769226},{"x":0.707563042640686,"y":0.44655582308769226},{"x":0.707563042640686,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.44655582308769226,0.707563042640686,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.4655582010746002},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4655582010746002},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8168067336082458,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۴.۳","boundary":[0.8168067336082458,0.4655582010746002,0.8655462265014648,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.46674585342407227},{"x":0.8134453892707825,"y":0.46674585342407227},{"x":0.8134453892707825,"y":0.47862231731414795},{"x":0.8117647171020508,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.46674585342407227,0.8134453892707825,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.46674585342407227},{"x":0.8033613562583923,"y":0.46674585342407227},{"x":0.8033613562583923,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7630252242088318,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جامدات","boundary":[0.7630252242088318,0.46674585342407227,0.8033613562583923,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.46674585342407227,0.7596638798713684,0.47862231731414795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4453681707382202},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6992016983032227,0.4383681707382202,0.8705462265014648,0.4844346649646759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.46674585342407227},{"x":0.1109243705868721,"y":0.46674585342407227},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4750593900680542},{"x":0.0957983210682869,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.0941176488995552,0.46674585342407227,0.1109243705868721,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.46674585342407227},{"x":0.1109243705868721,"y":0.46674585342407227},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4750593900680542},{"x":0.0957983210682869,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.45974585342407226,0.1159243705868721,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.48812350630760193},{"x":0.1109243705868721,"y":0.48812350630760193},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4976246953010559},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۵","boundary":[0.0941176488995552,0.48812350630760193,0.1109243705868721,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.48812350630760193},{"x":0.1109243705868721,"y":0.48812350630760193},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4976246953010559},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.4811235063076019,0.1159243705868721,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5095011591911316},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5095011591911316},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5178147554397583},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.0941176488995552,0.5095011591911316,0.1109243705868721,0.5178147554397583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5095011591911316},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5095011591911316},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5178147554397583},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5025011591911316,0.1159243705868721,0.5248147554397583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5308788418769836},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5308788418769836},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5391923785209656},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۶","boundary":[0.0941176488995552,0.5308788418769836,0.1109243705868721,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5308788418769836},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5308788418769836},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5391923785209656},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5238788418769836,0.1159243705868721,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4857482314109802},{"x":0.8655462265014648,"y":0.49881234765052795},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۴.۳","boundary":[0.8151260614395142,0.48812350630760193,0.8655462265014648,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8134453892707825,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.48812350630760193,0.8134453892707825,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.489311158657074},{"x":0.805042028427124,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شوری","boundary":[0.7764706015586853,0.489311158657074,0.8067227005958557,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.490498811006546},{"x":0.7697479128837585,"y":0.490498811006546},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.490498811006546,0.7697479128837585,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5071259140968323},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8168067336082458,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶.۱.۴.۳","boundary":[0.8168067336082458,0.5083135366439819,0.8655462265014648,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8151260614395142,"y":0.521377682685852},{"x":0.8134453892707825,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.5083135366439819,0.8151260614395142,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.510688841342926},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8084033727645874,"y":0.521377682685852},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کدورت","boundary":[0.7663865685462952,0.510688841342926,0.8084033727645874,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.510688841342926},{"x":0.7647058963775635,"y":0.510688841342926},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.510688841342926,0.7647058963775635,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.529691219329834},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5285035371780396},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5415676832199097},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷.۱.۴.۳","boundary":[0.8168067336082458,0.529691219329834,0.8655462265014648,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.5308788418769836,0.8134453892707825,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5308788418769836},{"x":0.805042028427124,"y":0.529691219329834},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلیاییت","boundary":[0.7613445520401001,0.5308788418769836,0.8067227005958557,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.551068902015686},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸.۱.۴.۳","boundary":[0.8151260614395142,0.551068902015686,0.8655462265014648,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5629453659057617},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.5522565245628357,0.8134453892707825,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5522565245628357},{"x":0.805042028427124,"y":0.551068902015686},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اسیدیته","boundary":[0.7613445520401001,0.5522565245628357,0.8067227005958557,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.5522565245628357,0.7596638798713684,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8638655543327332,"y":0.570071280002594},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹.۱.۴.۳","boundary":[0.8168067336082458,0.5724465847015381,0.8655462265014648,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5855106711387634},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.5724465847015381,0.8134453892707825,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5736342072486877},{"x":0.805042028427124,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.7613445520401001,0.5736342072486877,0.8067227005958557,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8638655543327332,"y":0.5902612805366516},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰.۱.۴.۳","boundary":[0.8084033727645874,0.5926365852355957,0.8655462265014648,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5926365852355957},{"x":0.805042028427124,"y":0.5926365852355957},{"x":0.805042028427124,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.5926365852355957,0.805042028427124,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.778151273727417,0.5926365852355957,0.7966386675834656,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7680672407150269,0.5938242077827454,0.7731092572212219,0.6068883538246155]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4857482314109802},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6045130491256714},{"x":0.756302535533905,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.74626051902771,0.4811235063076019,0.8772689151763916,0.6115130491256714],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5522565245628357},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5522565245628357},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5605700612068176},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸","boundary":[0.0941176488995552,0.5522565245628357,0.1109243705868721,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5522565245628357},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5522565245628357},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5605700612068176},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5452565245628357,0.1159243705868721,0.5675700612068176],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5724465847015381},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5724465847015381},{"x":0.1109243705868721,"y":0.58076012134552},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.0941176488995552,0.5724465847015381,0.1109243705868721,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5724465847015381},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5724465847015381},{"x":0.1109243705868721,"y":0.58076012134552},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5654465847015381,0.1159243705868721,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5938242077827454},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5938242077827454},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6021377444267273},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۰","boundary":[0.0941176488995552,0.5938242077827454,0.10924369841814041,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5938242077827454},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5938242077827454},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6021377444267273},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5868242077827454,0.11424369841814042,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6258907318115234},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".۱۱.۱.۴.۳","boundary":[0.8033613562583923,0.6152018904685974,0.8655462265014648,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6258907318115234},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7983613562583923,0.6082018904685974,0.8705462265014648,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"بو","boundary":[0.7831932902336121,0.6199524998664856,0.7966386675834656,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.7781932902336121,0.6129524998664856,0.8016386675834656,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6152018904685974},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6152018904685974},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6247031092643738},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.0941176488995552,0.6152018904685974,0.10924369841814041,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6152018904685974},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6152018904685974},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6247031092643738},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6082018904685974,0.11424369841814042,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6365795731544495},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6365795731544495},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6448931097984314},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.0941176488995552,0.6365795731544495,0.1109243705868721,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6365795731544495},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6365795731544495},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6448931097984314},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6295795731544495,0.1159243705868721,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6567695736885071},{"x":0.11260504275560379,"y":0.6567695736885071},{"x":0.11260504275560379,"y":0.665083110332489},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.0941176488995552,0.6567695736885071,0.11260504275560379,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6567695736885071},{"x":0.11260504275560379,"y":0.6567695736885071},{"x":0.11260504275560379,"y":0.665083110332489},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6497695736885071,0.1176050427556038,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6781472563743591},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6781472563743591},{"x":0.11260504275560379,"y":0.6876484751701355},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.0941176488995552,0.6781472563743591,0.11260504275560379,0.6876484751701355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6781472563743591},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6781472563743591},{"x":0.11260504275560379,"y":0.6876484751701355},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6711472563743591,0.1176050427556038,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6995249390602112},{"x":0.11260504275560379,"y":0.6983373165130615},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7078384757041931},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.0941176488995552,0.6995249390602112,0.11260504275560379,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6995249390602112},{"x":0.11260504275560379,"y":0.6983373165130615},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7078384757041931},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6925249390602112,0.1176050427556038,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7209026217460632},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7197149395942688},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7304037809371948},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.0941176488995552,0.7209026217460632,0.1109243705868721,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7209026217460632},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7197149395942688},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7304037809371948},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.7139026217460632,0.1159243705868721,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7422803044319153},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7422803044319153},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7505938410758972},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.0941176488995552,0.7422803044319153,0.1109243705868721,0.7505938410758972]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.7422803044319153},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7422803044319153},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7505938410758972},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.11596638709306717,0.7422803044319153,0.11596638709306717,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7422803044319153},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7422803044319153},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7505938410758972},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.7352803044319153,0.12096638709306717,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6342042684555054},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6472684144973755},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲.۱.۴.۳","boundary":[0.8084033727645874,0.6365795731544495,0.8655462265014648,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6365795731544495},{"x":0.805042028427124,"y":0.6484560370445251},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.6365795731544495,0.805042028427124,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزه","boundary":[0.7798319458961487,0.6365795731544495,0.7983193397521973,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8840336203575134,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8840336203575134,"y":0.6698337197303772},{"x":0.848739504814148,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۳","boundary":[0.848739504814148,0.6555819511413574,0.8840336203575134,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6710214018821716},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.6555819511413574,0.8470588326454163,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.7747899293899536,0.6555819511413574,0.8386554718017578,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.7210084199905396,0.6567695736885071,0.7697479128837585,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.6567695736885071,0.7176470756530762,0.6710214018821716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6330166459083557},{"x":0.8840336203575134,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7126050591468811,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7076050591468811,0.6295795731544495,0.8890336203575134,0.6768337197303772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8655462265014648,"y":0.675771951675415},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6900237798690796},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۴.۳","boundary":[0.8184874057769775,0.6769596338272095,0.8655462265014648,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6912114024162292},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.6769596338272095,0.8134453892707825,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6769596338272095},{"x":0.805042028427124,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکسیژن","boundary":[0.7613445520401001,0.6769596338272095,0.8067227005958557,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6781472563743591},{"x":0.756302535533905,"y":0.6769596338272095},{"x":0.756302535533905,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محلول","boundary":[0.7226890921592712,0.6781472563743591,0.756302535533905,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6781472563743591,0.7159664034843445,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6971496343612671},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7114014029502869},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۴.۳","boundary":[0.8168067336082458,0.6983373165130615,0.8655462265014648,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.6983373165130615,0.8134453892707825,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکسیژن","boundary":[0.7647058963775635,0.6983373165130615,0.8084033727645874,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهی","boundary":[0.7260504364967346,0.6983373165130615,0.7579832077026367,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6487395167350769,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیوشیمیایی","boundary":[0.6487395167350769,0.6983373165130615,0.7126050591468811,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6420168280601501,"y":0.713776707649231},{"x":0.6386554837226868,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.6995249390602112,0.6420168280601501,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7339667677879333},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۴.۳","boundary":[0.8151260614395142,0.7185273170471191,0.8655462265014648,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7339667677879333},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.7185273170471191,0.8134453892707825,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7630252242088318,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکسیژن","boundary":[0.7630252242088318,0.7185273170471191,0.8084033727645874,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7579832077026367,"y":0.735154390335083},{"x":0.7226890921592712,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهی","boundary":[0.7226890921592712,0.7197149395942688,0.7579832077026367,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7126050591468811,"y":0.735154390335083},{"x":0.6605042219161987,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6605042219161987,0.7197149395942688,0.7126050591468811,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.7209026217460632,0.6571428775787354,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7387173175811768},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7387173175811768},{"x":0.8655462265014648,"y":0.754156768321991},{"x":0.8168067336082458,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۴.۳","boundary":[0.8168067336082458,0.7387173175811768,0.8655462265014648,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.7399049997329712},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7399049997329712},{"x":0.8134453892707825,"y":0.754156768321991},{"x":0.8134453892707825,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.7399049997329712,0.8134453892707825,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7399049997329712},{"x":0.805042028427124,"y":0.7399049997329712},{"x":0.805042028427124,"y":0.754156768321991},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمونیاک","boundary":[0.7663865685462952,0.7399049997329712,0.805042028427124,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7399049997329712},{"x":0.756302535533905,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.75126051902771,0.7399049997329712,0.7579832077026367,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.7624703049659729},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7600950002670288},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8168067336082458,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۲.۴.۳","boundary":[0.8151260614395142,0.7624703049659729,0.8655462265014648,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.7624703049659729},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7624703049659729},{"x":0.8134453892707825,"y":0.775534451007843},{"x":0.8134453892707825,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.7624703049659729,0.8134453892707825,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7624703049659729},{"x":0.805042028427124,"y":0.7612826824188232},{"x":0.8067227005958557,"y":0.775534451007843},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیترات","boundary":[0.7680672407150269,0.7624703049659729,0.8067227005958557,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7630252242088318,0.7624703049659729,0.7630252242088318,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.783847987651825},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8655462265014648,"y":0.794536828994751},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶.۲.۴.۳","boundary":[0.8168067336082458,0.783847987651825,0.8655462265014648,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.783847987651825},{"x":0.8151260614395142,"y":0.783847987651825},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7969121336936951},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.783847987651825,0.8151260614395142,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7850356101989746},{"x":0.8067227005958557,"y":0.783847987651825},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نیتریت","boundary":[0.7680672407150269,0.7850356101989746,0.8067227005958557,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7579832077026367,0.7850356101989746,0.7647058963775635,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8016626834869385},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷.۲.۴.۳","boundary":[0.8151260614395142,0.8028503656387329,0.8655462265014648,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.8028503656387329,0.8134453892707825,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.8040379881858826},{"x":0.805042028427124,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نیتروژن","boundary":[0.7596638798713684,0.8040379881858826,0.8067227005958557,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کلدالی","boundary":[0.7193277478218079,0.8040379881858826,0.7546218633651733,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.805225670337677},{"x":0.7142857313156128,"y":0.805225670337677},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.805225670337677,0.7142857313156128,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.824228048324585},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8230403661727905},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸.۲.۴.۳","boundary":[0.8151260614395142,0.824228048324585,0.8655462265014648,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.824228048324585},{"x":0.8134453892707825,"y":0.824228048324585},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8384798169136047},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.824228048324585,0.8134453892707825,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.8254156708717346},{"x":0.805042028427124,"y":0.824228048324585},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فسفر","boundary":[0.7747899293899536,0.8254156708717346,0.8067227005958557,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8396674394607544},{"x":0.756302535533905,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.756302535533905,0.8254156708717346,0.7714285850524902,0.8396674394607544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8254156708717346},{"x":0.75126051902771,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7462185025215149,0.8254156708717346,0.7529411911964417,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.8444180488586426},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8598574995994568},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۹.۲.۴.۳","boundary":[0.8168067336082458,0.8444180488586426,0.8655462265014648,0.8598574995994568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.8456056714057922},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8456056714057922},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8610451221466064},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.8456056714057922,0.8134453892707825,0.8610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8456056714057922},{"x":0.805042028427124,"y":0.8444180488586426},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8610451221466064},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارتوفسفات","boundary":[0.7445378303527832,0.8456056714057922,0.8067227005958557,0.8610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.8467933535575867},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8467933535575867},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8622328042984009},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.8467933535575867,0.7411764860153198,0.8622328042984009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.8646080493927002},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8634204268455505},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8800475001335144},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱۰.۲.۴۰۳","boundary":[0.8084033727645874,0.8646080493927002,0.8655462265014648,0.8800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.8657957315444946},{"x":0.805042028427124,"y":0.8657957315444946},{"x":0.805042028427124,"y":0.8812351822853088},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.8657957315444946,0.805042028427124,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.8669833540916443},{"x":0.7966386675834656,"y":0.8657957315444946},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8812351822853088},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.7663865685462952,0.8669833540916443,0.7983193397521973,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.8669833540916443},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8657957315444946},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8812351822853088},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.7478991746902466,0.8669833540916443,0.7630252242088318,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8669833540916443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8669833540916443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8824228048324585},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.8669833540916443,0.7411764860153198,0.8824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.8883610367774963},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8871734142303467},{"x":0.8655462265014648,"y":0.900237500667572},{"x":0.8100840449333191,"y":0.9014251828193665}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۱.۲.۴.۳","boundary":[0.8084033727645874,0.8883610367774963,0.8655462265014648,0.900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.8883610367774963},{"x":0.805042028427124,"y":0.8883610367774963},{"x":0.805042028427124,"y":0.9014251828193665},{"x":0.8033613562583923,"y":0.9014251828193665}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.8883610367774963,0.805042028427124,0.9014251828193665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.8895487189292908},{"x":0.7966386675834656,"y":0.8883610367774963},{"x":0.7966386675834656,"y":0.9026128053665161},{"x":0.75126051902771,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیلیس","boundary":[0.7495798468589783,0.8895487189292908,0.7966386675834656,0.9026128053665161]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005},{"languageCode":"ar","confidence":0.07999999821186066}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6793349385261536},{"x":0.8655462265014648,"y":0.675771951675415},{"x":0.8722689151763916,"y":0.9014251828193665},{"x":0.6453781723976135,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6336554837226868,0.6723349385261536,0.8772689151763916,0.9084251828193665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7624703049659729},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7624703049659729},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7719715237617493},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.0941176488995552,0.7624703049659729,0.1109243705868721,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7624703049659729},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7624703049659729},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7719715237617493},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.7554703049659729,0.1159243705868721,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.783847987651825},{"x":0.10924369841814041,"y":0.783847987651825},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7921615242958069},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.550000011920929,"str":".و","boundary":[0.0957983210682869,0.783847987651825,0.10924369841814041,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.783847987651825},{"x":0.10924369841814041,"y":0.783847987651825},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7921615242958069},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.776847987651825,0.11424369841814042,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.805225670337677},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8040379881858826},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8135392069816589},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.0957983210682869,0.805225670337677,0.10924369841814041,0.8135392069816589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.805225670337677},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8040379881858826},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8135392069816589},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.798225670337677,0.11424369841814042,0.8205392069816589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.826603353023529},{"x":0.10924369841814041,"y":0.826603353023529},{"x":0.10924369841814041,"y":0.834916889667511},{"x":0.0957983210682869,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۱","boundary":[0.0957983210682869,0.826603353023529,0.10924369841814041,0.834916889667511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.826603353023529},{"x":0.10924369841814041,"y":0.826603353023529},{"x":0.10924369841814041,"y":0.834916889667511},{"x":0.0957983210682869,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.819603353023529,0.11424369841814042,0.841916889667511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8467933535575867},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8467933535575867},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8562945127487183},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۲","boundary":[0.0941176488995552,0.8467933535575867,0.11260504275560379,0.8562945127487183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8467933535575867},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8467933535575867},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8562945127487183},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8397933535575867,0.1176050427556038,0.8632945127487183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8681710362434387},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8681710362434387},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8764845728874207},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.0941176488995552,0.8681710362434387,0.11260504275560379,0.8764845728874207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8681710362434387},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8681710362434387},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8764845728874207},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8611710362434387,0.1176050427556038,0.8834845728874207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8895487189292908},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8883610367774963},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8978622555732727},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8978622555732727}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.0957983210682869,0.8895487189292908,0.1109243705868721,0.8978622555732727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8895487189292908},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8883610367774963},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8978622555732727},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8978622555732727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.8825487189292908,0.1159243705868721,0.9048622555732727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.9228028655052185},{"x":0.5008403658866882,"y":0.9228028655052185},{"x":0.5008403658866882,"y":0.9334917068481445},{"x":0.48235294222831726,"y":0.9334917068481445}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48067227005958557,0.9228028655052185,0.5008403658866882,0.9334917068481445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.9228028655052185},{"x":0.5008403658866882,"y":0.9228028655052185},{"x":0.5008403658866882,"y":0.9334917068481445},{"x":0.48235294222831726,"y":0.9334917068481445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.9158028655052185,0.5058403658866882,0.9404917068481445],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/ZdwAVddGKXTwBsLF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/qQIMWIjkZjuBoHGd.jpg","blurred":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/kHMZKIBELNaHckvW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00014977756117572302,0.00012709531237563724,0.9984719299388533,0.9988872580522596]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.11401425302028656},{"x":0.1109243705868721,"y":0.11401425302028656},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1223277896642685},{"x":0.0957983210682869,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۳","boundary":[0.0957983210682869,0.11401425302028656,0.1109243705868721,0.1223277896642685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.11401425302028656},{"x":0.1109243705868721,"y":0.11401425302028656},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1223277896642685},{"x":0.0957983210682869,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.10701425302028655,0.1159243705868721,0.1293277896642685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.13420426845550537},{"x":0.11260504275560379,"y":0.13420426845550537},{"x":0.11260504275560379,"y":0.14370545744895935},{"x":0.0941176488995552,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۴","boundary":[0.0941176488995552,0.13420426845550537,0.11260504275560379,0.14370545744895935]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.13420426845550537},{"x":0.11260504275560379,"y":0.13420426845550537},{"x":0.11260504275560379,"y":0.14370545744895935},{"x":0.0941176488995552,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.12720426845550536,0.1176050427556038,0.15070545744895936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8033613562583923,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8033613562583923,"y":0.1650831401348114},{"x":0.8033613562583923,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.15914489328861237,0.8033613562583923,0.1650831401348114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8033613562583923,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8033613562583923,"y":0.1650831401348114},{"x":0.8033613562583923,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.7983613562583923,0.15214489328861236,0.8083613562583923,0.1720831401348114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.15558195114135742},{"x":0.1109243705868721,"y":0.15558195114135742},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1650831401348114},{"x":0.0957983210682869,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.0957983210682869,0.15558195114135742,0.1109243705868721,0.1650831401348114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.15558195114135742},{"x":0.1109243705868721,"y":0.15558195114135742},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1650831401348114},{"x":0.0957983210682869,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.14858195114135742,0.1159243705868721,0.1720831401348114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.17695961892604828},{"x":0.1109243705868721,"y":0.17695961892604828},{"x":0.1109243705868721,"y":0.18646080791950226},{"x":0.0957983210682869,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.0957983210682869,0.17695961892604828,0.1109243705868721,0.18646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.17695961892604828},{"x":0.1109243705868721,"y":0.17695961892604828},{"x":0.1109243705868721,"y":0.18646080791950226},{"x":0.0957983210682869,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.16995961892604827,0.1159243705868721,0.19346080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.19833728671073914},{"x":0.1109243705868721,"y":0.19833728671073914},{"x":0.1109243705868721,"y":0.20665083825588226},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.0957983210682869,0.19833728671073914,0.1109243705868721,0.20665083825588226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.19833728671073914},{"x":0.1109243705868721,"y":0.19833728671073914},{"x":0.1109243705868721,"y":0.20665083825588226},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.19133728671073913,0.1159243705868721,0.21365083825588227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2197149693965912},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2197149693965912},{"x":0.1109243705868721,"y":0.22802850604057312},{"x":0.0957983210682869,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.0957983210682869,0.2197149693965912,0.1109243705868721,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2197149693965912},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2197149693965912},{"x":0.1109243705868721,"y":0.22802850604057312},{"x":0.0957983210682869,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.21271496939659118,0.1159243705868721,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.23990498483181},{"x":0.1109243705868721,"y":0.23990498483181},{"x":0.11260504275560379,"y":0.24821852147579193},{"x":0.0957983210682869,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.0957983210682869,0.23990498483181,0.11260504275560379,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.23990498483181},{"x":0.1109243705868721,"y":0.23990498483181},{"x":0.11260504275560379,"y":0.24821852147579193},{"x":0.0957983210682869,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.23290498483181,0.1176050427556038,0.25521852147579194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.26128265261650085},{"x":0.1109243705868721,"y":0.26128265261650085},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2695961892604828},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.0957983210682869,0.26128265261650085,0.1109243705868721,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.26128265261650085},{"x":0.1109243705868721,"y":0.26128265261650085},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2695961892604828},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.25428265261650085,0.1159243705868721,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.28147268295288086},{"x":0.1109243705868721,"y":0.28147268295288086},{"x":0.1109243705868721,"y":0.29097387194633484},{"x":0.0941176488995552,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.0941176488995552,0.28147268295288086,0.1109243705868721,0.29097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.28147268295288086},{"x":0.1109243705868721,"y":0.28147268295288086},{"x":0.1109243705868721,"y":0.29097387194633484},{"x":0.0941176488995552,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.27447268295288085,0.1159243705868721,0.29797387194633485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.30403801798820496},{"x":0.1109243705868721,"y":0.30403801798820496},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3123515546321869},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.0941176488995552,0.30403801798820496,0.1109243705868721,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.30403801798820496},{"x":0.1109243705868721,"y":0.30403801798820496},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3123515546321869},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.29703801798820495,0.1159243705868721,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.11163895577192307},{"x":0.8655462265014648,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8655462265014648,"y":0.12470308691263199},{"x":0.8100840449333191,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲.۲.۴.۳","boundary":[0.8084033727645874,0.11163895577192307,0.8655462265014648,0.12470308691263199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.11282660067081451},{"x":0.805042028427124,"y":0.11282660067081451},{"x":0.805042028427124,"y":0.12589073181152344},{"x":0.8033613562583923,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.11282660067081451,0.805042028427124,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7966386675834656,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7983193397521973,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7647058963775635,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلرید","boundary":[0.7647058963775635,0.11282660067081451,0.7983193397521973,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.13182897865772247},{"x":0.8638655543327332,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8655462265014648,"y":0.14608076214790344},{"x":0.8100840449333191,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳.۲.۴.۳","boundary":[0.8084033727645874,0.13182897865772247,0.8655462265014648,0.14608076214790344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.13301663100719452},{"x":0.8033613562583923,"y":0.13301663100719452},{"x":0.805042028427124,"y":0.1472684144973755},{"x":0.8033613562583923,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.13301663100719452,0.805042028427124,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7949579954147339,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7966386675834656,"y":0.1472684144973755},{"x":0.756302535533905,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سولفات","boundary":[0.7546218633651733,0.13301663100719452,0.7966386675834656,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7529411911964417,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7529411911964417,"y":0.14845605194568634},{"x":0.7478991746902466,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7478991746902466,0.13301663100719452,0.7529411911964417,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8655462265014648,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8655462265014648,"y":0.16627077758312225},{"x":0.8100840449333191,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴.۲.۴.۳","boundary":[0.8084033727645874,0.15439429879188538,0.8655462265014648,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.15439429879188538},{"x":0.805042028427124,"y":0.15439429879188538},{"x":0.805042028427124,"y":0.1674584299325943},{"x":0.8033613562583923,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.15439429879188538,0.805042028427124,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7966386675834656,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7966386675834656,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سولفید","boundary":[0.7546218633651733,0.15676960349082947,0.7966386675834656,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7495798468589783,"y":0.15676960349082947},{"x":0.75126051902771,"y":0.16864608228206635},{"x":0.75126051902771,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7495798468589783,0.15676960349082947,0.75126051902771,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8638655543327332,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8655462265014648,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8100840449333191,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۵.۲.۴.۳","boundary":[0.8084033727645874,0.17577196657657623,0.8655462265014648,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8033613562583923,"y":0.17577196657657623},{"x":0.805042028427124,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8033613562583923,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.17577196657657623,0.805042028427124,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7983193397521973,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7983193397521973,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7630252242088318,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"فلورید","boundary":[0.7630252242088318,0.17695961892604828,0.7983193397521973,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7596638798713684,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7529411911964417,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7529411911964417,0.17695961892604828,0.7596638798713684,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.19833728671073914},{"x":0.8655462265014648,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8655462265014648,"y":0.20783847570419312},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۶.۲.۴.۳","boundary":[0.8100840449333191,0.19833728671073914,0.8655462265014648,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.19952493906021118},{"x":0.805042028427124,"y":0.19952493906021118},{"x":0.805042028427124,"y":0.2102137804031372},{"x":0.805042028427124,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.19952493906021118,0.805042028427124,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7966386675834656,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7966386675834656,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7697479128837585,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برمید","boundary":[0.7697479128837585,0.19952493906021118,0.7966386675834656,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.20071259140968323,0.7647058963775635,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8655462265014648,"y":0.21615201234817505},{"x":0.8655462265014648,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8100840449333191,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۷.۲.۴.۳","boundary":[0.8084033727645874,0.21852731704711914,0.8655462265014648,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.21852731704711914},{"x":0.805042028427124,"y":0.21852731704711914},{"x":0.805042028427124,"y":0.23159144818782806},{"x":0.8033613562583923,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.21852731704711914,0.805042028427124,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7966386675834656,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7966386675834656,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7579832077026367,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیانید","boundary":[0.7579832077026367,0.2197149693965912,0.7966386675834656,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.23871733248233795},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2517814636230469},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۸.۲.۴.۳","boundary":[0.8084033727645874,0.23871733248233795,0.8655462265014648,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.23990498483181},{"x":0.805042028427124,"y":0.23990498483181},{"x":0.805042028427124,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.23990498483181,0.805042028427124,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.23990498483181},{"x":0.7966386675834656,"y":0.23990498483181},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7579832077026367,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلسیم","boundary":[0.7579832077026367,0.23990498483181,0.7983193397521973,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.23990498483181},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23990498483181},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7529411911964417,0.23990498483181,0.7529411911964417,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.26128265261650085},{"x":0.8638655543327332,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8655462265014648,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۹.۲.۴.۳","boundary":[0.8084033727645874,0.26128265261650085,0.8655462265014648,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.26128265261650085},{"x":0.8033613562583923,"y":0.26128265261650085},{"x":0.805042028427124,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8016806840896606,0.26128265261650085,0.805042028427124,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7966386675834656,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7983193397521973,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7596638798713684,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منیزیم","boundary":[0.7579832077026367,0.26365795731544495,0.7983193397521973,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7546218633651733,"y":0.26365795731544495},{"x":0.756302535533905,"y":0.275534451007843},{"x":0.7529411911964417,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7529411911964417,0.26365795731544495,0.756302535533905,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2802850306034088},{"x":0.8655462265014648,"y":0.29334917664527893},{"x":0.8084033727645874,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۰.۲.۴.۳","boundary":[0.8067227005958557,0.2826603353023529,0.8655462265014648,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.2826603353023529},{"x":0.805042028427124,"y":0.2826603353023529},{"x":0.805042028427124,"y":0.294536828994751},{"x":0.8033613562583923,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.2826603353023529,0.805042028427124,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7966386675834656,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سدیم","boundary":[0.7630252242088318,0.28384798765182495,0.7966386675834656,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7596638798713684,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7596638798713684,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7596638798713684,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7596638798713684,0.28384798765182495,0.7596638798713684,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8655462265014648,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8084033727645874,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۱.۲.۴.۳","boundary":[0.8067227005958557,0.3028503656387329,0.8655462265014648,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3028503656387329},{"x":0.805042028427124,"y":0.3028503656387329},{"x":0.805042028427124,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8033613562583923,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.3028503656387329,0.805042028427124,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7966386675834656,"y":0.31591448187828064},{"x":0.756302535533905,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پتاسیم","boundary":[0.756302535533905,0.3028503656387329,0.7966386675834656,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.30403801798820496},{"x":0.756302535533905,"y":0.30403801798820496},{"x":0.756302535533905,"y":0.3171021342277527},{"x":0.75126051902771,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.30403801798820496,0.756302535533905,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۲.۲.۴.۳","boundary":[0.8067227005958557,0.3230403661727905,0.8655462265014648,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.3230403661727905,0.8033613562583923,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلزات","boundary":[0.7647058963775635,0.3230403661727905,0.7966386675834656,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنگین","boundary":[0.7159664034843445,0.3242280185222626,0.7579832077026367,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.3242280185222626,0.7109243869781494,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8655462265014648,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8655462265014648,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8067227005958557,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۳.۲.۴.۳","boundary":[0.8067227005958557,0.34323039650917053,0.8655462265014648,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8033613562583923,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8033613562583923,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.3444180488586426,0.8033613562583923,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7966386675834656,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7966386675834656,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7478991746902466,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلروفیل","boundary":[0.7478991746902466,0.3444180488586426,0.7966386675834656,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"آ","boundary":[0.7378151416778564,0.3444180488586426,0.7411764860153198,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.3444180488586426,0.7344537973403931,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.36342042684555054},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8655462265014648,"y":0.37885984778404236},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۴.۲.۴.۳","boundary":[0.8067227005958557,0.36342042684555054,0.8655462265014648,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3646080791950226},{"x":0.805042028427124,"y":0.3800475001335144},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.3646080791950226,0.805042028427124,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7983193397521973,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7764706015586853,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آفت","boundary":[0.7764706015586853,0.3646080791950226,0.7983193397521973,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کشها","boundary":[0.7327731251716614,0.3646080791950226,0.7714285850524902,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.3646080791950226,0.7344537973403931,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8655462265014648,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8655462265014648,"y":0.40142518281936646},{"x":0.8067227005958557,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۵.۲.۴.۳","boundary":[0.8067227005958557,0.38598576188087463,0.8655462265014648,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3871733844280243},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3871733844280243},{"x":0.8033613562583923,"y":0.40142518281936646},{"x":0.8033613562583923,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.3871733844280243,0.8033613562583923,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7983193397521973,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7865546345710754,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.7865546345710754,0.3871733844280243,0.7983193397521973,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فنیل","boundary":[0.7613445520401001,0.3871733844280243,0.7815126180648804,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.3871733844280243,0.7478991746902466,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.7058823704719543,0.3871733844280243,0.7193277478218079,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلره","boundary":[0.6756302714347839,0.3871733844280243,0.6974790096282959,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6672269105911255,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.38836103677749634,0.6672269105911255,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ترفنيلها","boundary":[0.6016806960105896,0.38836103677749634,0.6554622054100037,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.38836103677749634,0.6016806960105896,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.4073634147644043},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4073634147644043},{"x":0.8655462265014648,"y":0.42399048805236816},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۶.۲.۴.۳","boundary":[0.8084033727645874,0.4073634147644043,0.8655462265014648,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.4073634147644043},{"x":0.805042028427124,"y":0.4073634147644043},{"x":0.805042028427124,"y":0.42399048805236816},{"x":0.805042028427124,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.805042028427124,0.4073634147644043,0.805042028427124,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7983193397521973,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هیدروکربنهای","boundary":[0.7058823704719543,0.4073634147644043,0.7983193397521973,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آروماتیک","boundary":[0.6453781723976135,0.4073634147644043,0.6991596817970276,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6168067455291748,0.4073634147644043,0.6369748115539551,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4073634147644043},{"x":0.610084056854248,"y":0.4073634147644043},{"x":0.610084056854248,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5848739743232727,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.5848739743232727,0.4073634147644043,0.610084056854248,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5848739743232727,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5714285969734192,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5714285969734192,0.4073634147644043,0.5848739743232727,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42399048805236816},{"x":0.561344563961029,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.4073634147644043,0.5630252361297607,0.42399048805236816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.11638955026865005},{"x":0.8655462265014648,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8773109316825867,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5445798587799072,0.10938955026865005,0.8823109316825867,0.43099048805236817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8655462265014648,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۷.۲.۴.۳","boundary":[0.8067227005958557,0.42874109745025635,0.8655462265014648,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.4299287497997284},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4299287497997284},{"x":0.805042028427124,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.4299287497997284,0.805042028427124,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7815126180648804,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فنل","boundary":[0.7798319458961487,0.4299287497997284,0.7966386675834656,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7747899293899536,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7697479128837585,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7680672407150269,0.4299287497997284,0.7747899293899536,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.450118750333786},{"x":0.8840336203575134,"y":0.450118750333786},{"x":0.8840336203575134,"y":0.4643705487251282},{"x":0.848739504814148,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۴.۳","boundary":[0.848739504814148,0.450118750333786,0.8840336203575134,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.450118750333786},{"x":0.8470588326454163,"y":0.450118750333786},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4643705487251282},{"x":0.8453781604766846,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.450118750333786,0.8470588326454163,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.450118750333786},{"x":0.8386554718017578,"y":0.450118750333786},{"x":0.8386554718017578,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.7747899293899536,0.450118750333786,0.8386554718017578,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7697479128837585,"y":0.450118750333786},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میکروبی","boundary":[0.7193277478218079,0.45130640268325806,0.7697479128837585,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.45130640268325806,0.7142857313156128,0.4655582010746002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4299287497997284},{"x":0.8823529481887817,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8840336203575134,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7076050591468811,0.4229287497997284,0.8890336203575134,0.4713705487251282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.470308780670166},{"x":0.8655462265014648,"y":0.470308780670166},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۴.۳","boundary":[0.8184874057769775,0.470308780670166,0.8655462265014648,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8134453892707825,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4857482314109802},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.47149643301963806,0.8134453892707825,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8067227005958557,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلیفرم","boundary":[0.7663865685462952,0.47149643301963806,0.8067227005958557,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4857482314109802},{"x":0.756302535533905,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.756302535533905,0.47149643301963806,0.7596638798713684,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4857482314109802},{"x":0.707563042640686,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدفوعی","boundary":[0.707563042640686,0.47149643301963806,0.7546218633651733,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.4726840853691101,0.7008403539657593,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.6773109436035156,0.4726840853691101,0.6907563209533691,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6672269105911255,0.4726840853691101,0.6705882549285889,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.4726840853691101,0.6655462384223938,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.4928741157054901},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4928741157054901},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۴.۳","boundary":[0.8168067336082458,0.4928741157054901,0.8655462265014648,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.4928741157054901},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4928741157054901},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.4928741157054901,0.8134453892707825,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4928741157054901},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4928741157054901},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتروکوکوس","boundary":[0.7327731251716614,0.4928741157054901,0.8084033727645874,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7226890921592712,0.4928741157054901,0.7260504364967346,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استرپتوکوکوس","boundary":[0.6235294342041016,0.4928741157054901,0.7176470756530762,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مدفوعی","boundary":[0.5714285969734192,0.4928741157054901,0.6168067455291748,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.4928741157054901,0.5663865804672241,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5273159146308899},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۴.۳","boundary":[0.8151260614395142,0.5118764638900757,0.8655462265014648,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.5130641460418701},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5130641460418701},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5273159146308899},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.5130641460418701,0.8134453892707825,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5130641460418701},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استافیلوکوکوس","boundary":[0.7126050591468811,0.5130641460418701,0.8084033727645874,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5142517685890198},{"x":0.707563042640686,"y":0.5142517685890198},{"x":0.707563042640686,"y":0.5285035371780396},{"x":0.707563042640686,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.5142517685890198,0.707563042640686,0.5285035371780396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4726840853691101},{"x":0.8655462265014648,"y":0.470308780670166},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5647059082984924,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5597059082984924,0.4656840853691101,0.8705462265014648,0.5343159146308899],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3242280185222626},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3242280185222626},{"x":0.1109243705868721,"y":0.33372920751571655},{"x":0.0957983210682869,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۹","boundary":[0.0957983210682869,0.3242280185222626,0.1109243705868721,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3242280185222626},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3242280185222626},{"x":0.1109243705868721,"y":0.33372920751571655},{"x":0.0957983210682869,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.31722801852226257,0.1159243705868721,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3456057012081146},{"x":0.09915966540575027,"y":0.3456057012081146},{"x":0.10084033757448196,"y":0.3551068902015686},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.09747899323701859,0.3456057012081146,0.10084033757448196,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3456057012081146},{"x":0.09915966540575027,"y":0.3456057012081146},{"x":0.10084033757448196,"y":0.3551068902015686},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.3386057012081146,0.10584033757448197,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3669833838939667},{"x":0.11932773143053055,"y":0.36579573154449463},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3752969205379486},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.09747899323701859,0.3669833838939667,0.11932773143053055,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3669833838939667},{"x":0.11932773143053055,"y":0.36579573154449463},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3752969205379486},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.35998338389396667,0.12432773143053055,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.38836103677749634},{"x":0.12100840359926224,"y":0.38836103677749634},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3978622257709503},{"x":0.0957983210682869,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.0957983210682869,0.38836103677749634,0.12100840359926224,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.38836103677749634},{"x":0.12100840359926224,"y":0.38836103677749634},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3978622257709503},{"x":0.0957983210682869,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.38136103677749633,0.12600840359926224,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.43111640214920044},{"x":0.12100840359926224,"y":0.43111640214920044},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4394299387931824},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.09747899323701859,0.43111640214920044,0.12100840359926224,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.43111640214920044},{"x":0.12100840359926224,"y":0.43111640214920044},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4394299387931824},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.42411640214920043,0.12600840359926224,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.45130640268325806},{"x":0.12100840359926224,"y":0.45130640268325806},{"x":0.12100840359926224,"y":0.45961993932724},{"x":0.09747899323701859,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.09747899323701859,0.45130640268325806,0.12100840359926224,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.45130640268325806},{"x":0.12100840359926224,"y":0.45130640268325806},{"x":0.12100840359926224,"y":0.45961993932724},{"x":0.09747899323701859,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.44430640268325805,0.12600840359926224,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4726840853691101},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4726840853691101},{"x":0.12100840359926224,"y":0.48099762201309204},{"x":0.09747899323701859,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.09747899323701859,0.4726840853691101,0.12100840359926224,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4726840853691101},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4726840853691101},{"x":0.12100840359926224,"y":0.48099762201309204},{"x":0.09747899323701859,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.4656840853691101,0.12600840359926224,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.49406176805496216},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4928741157054901},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5023753046989441},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.09747899323701859,0.49406176805496216,0.12100840359926224,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.49406176805496216},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4928741157054901},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5023753046989441},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.48706176805496215,0.12600840359926224,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5154394507408142},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5142517685890198},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5237529873847961},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.09747899323701859,0.5154394507408142,0.12100840359926224,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5154394507408142},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5142517685890198},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5237529873847961},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.5084394507408142,0.12600840359926224,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.5498812198638916},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5498812198638916},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8722689151763916,0.5498812198638916,0.9042016863822937,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5653206706047058},{"x":0.826890766620636,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.826890766620636,0.5498812198638916,0.8672268986701965,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.5498812198638916},{"x":0.826890766620636,"y":0.5498812198638916},{"x":0.826890766620636,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8218487501144409,0.5498812198638916,0.826890766620636,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7714285850524902,0.5498812198638916,0.8151260614395142,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7378151416778564,0.5498812198638916,0.7647058963775635,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7260504364967346,0.5498812198638916,0.7310924530029297,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تضمین","boundary":[0.6739495992660522,0.5498812198638916,0.7193277478218079,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6252101063728333,0.5498812198638916,0.6672269105911255,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.5498812198638916,0.6218487620353699,0.5653206706047058]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5498812198638916},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5498812198638916},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6134874176979065,0.5428812198638916,0.9092016863822937,0.5723206706047058],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5498812198638916},{"x":0.11596638709306717,"y":0.5498812198638916},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5617577433586121},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.0941176488995552,0.5498812198638916,0.11764705926179886,0.5617577433586121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.5498812198638916},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5498812198638916},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5605700612068176},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.12100840359926224,0.5498812198638916,0.1260504275560379,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5498812198638916},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5498812198638916},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5617577433586121},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5428812198638916,0.1310504275560379,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.5736342072486877},{"x":0.902521014213562,"y":0.5724465847015381},{"x":0.902521014213562,"y":0.5819477438926697},{"x":0.8840336203575134,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.8840336203575134,0.5736342072486877,0.902521014213562,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5819477438926697},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8773109316825867,0.5736342072486877,0.8789916038513184,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5819477438926697},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8352941274642944,0.5736342072486877,0.8705882430076599,0.5819477438926697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.5736342072486877},{"x":0.902521014213562,"y":0.5724465847015381},{"x":0.902521014213562,"y":0.5819477438926697},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.8302941274642944,0.5666342072486877,0.907521014213562,0.5889477438926697],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5724465847015381},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5724465847015381},{"x":0.12100840359926224,"y":0.58076012134552},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.09747899323701859,0.5724465847015381,0.12100840359926224,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5724465847015381},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5724465847015381},{"x":0.12100840359926224,"y":0.58076012134552},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.5654465847015381,0.12600840359926224,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5938242077827454},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5938242077827454},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6021377444267273},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۹","boundary":[0.09747899323701859,0.5938242077827454,0.12100840359926224,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5938242077827454},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5938242077827454},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6021377444267273},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.5868242077827454,0.12600840359926224,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.6152018904685974},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6152018904685974},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6247031092643738},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.09747899323701859,0.6152018904685974,0.12100840359926224,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.6152018904685974},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6152018904685974},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6247031092643738},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.6082018904685974,0.12600840359926224,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.6365795731544495},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6365795731544495},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6448931097984314},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.09747899323701859,0.6365795731544495,0.11932773143053055,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.6365795731544495},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6365795731544495},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6448931097984314},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.6295795731544495,0.12432773143053055,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6567695736885071},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6567695736885071},{"x":0.12268907576799393,"y":0.6662707924842834},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.0957983210682869,0.6567695736885071,0.12268907576799393,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6567695736885071},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6567695736885071},{"x":0.12268907576799393,"y":0.6662707924842834},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.6497695736885071,0.12768907576799393,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6781472563743591},{"x":0.12268907576799393,"y":0.6781472563743591},{"x":0.12268907576799393,"y":0.6876484751701355},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.0941176488995552,0.6781472563743591,0.12268907576799393,0.6876484751701355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6781472563743591},{"x":0.12268907576799393,"y":0.6781472563743591},{"x":0.12268907576799393,"y":0.6876484751701355},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6711472563743591,0.12768907576799393,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.6995249390602112},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6995249390602112},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7078384757041931},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.09747899323701859,0.6995249390602112,0.12100840359926224,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.6995249390602112},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6995249390602112},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7078384757041931},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.6925249390602112,0.12600840359926224,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7209026217460632},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7209026217460632},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7304037809371948},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.0957983210682869,0.7209026217460632,0.12100840359926224,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7209026217460632},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7209026217460632},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7304037809371948},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7139026217460632,0.12600840359926224,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.5926365852355957},{"x":0.902521014213562,"y":0.5926365852355957},{"x":0.902521014213562,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.8823529481887817,0.5926365852355957,0.902521014213562,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8773109316825867,0.5938242077827454,0.8789916038513184,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6068883538246155},{"x":0.831932783126831,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.831932783126831,0.5938242077827454,0.8722689151763916,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.8016806840896606,0.5938242077827454,0.8252100944519043,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7983193397521973,0.5938242077827454,0.7983193397521973,0.6068883538246155]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.5926365852355957},{"x":0.902521014213562,"y":0.5926365852355957},{"x":0.902521014213562,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7933193397521973,0.5856365852355957,0.907521014213562,0.6138883538246155],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8504201769828796,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۴","boundary":[0.8504201769828796,0.6140142679214478,0.8823529481887817,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.6140142679214478,0.8470588326454163,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توصیف","boundary":[0.7966386675834656,0.6140142679214478,0.8386554718017578,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7495798468589783,0.6152018904685974,0.7899159789085388,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7193277478218079,0.6152018904685974,0.7428571581840515,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.6152018904685974,0.7176470756530762,0.6282660365104675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7092857313156128,0.6070142679214477,0.8873529481887817,0.6352660365104675],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8840336203575134,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8840336203575134,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8504201769828796,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۴","boundary":[0.8504201769828796,0.6353919506072998,0.8840336203575134,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.6353919506072998,0.8470588326454163,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"رویه","boundary":[0.8151260614395142,0.6353919506072998,0.8386554718017578,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7747899293899536,0.6353919506072998,0.8084033727645874,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7327731251716614,0.6353919506072998,0.7663865685462952,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6857143044471741,0.6353919506072998,0.7260504364967346,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6554622054100037,0.6353919506072998,0.6789916157722473,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6353919506072998},{"x":0.653781533241272,"y":0.6353919506072998},{"x":0.653781533241272,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.6353919506072998,0.653781533241272,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.6567695736885071},{"x":0.902521014213562,"y":0.6567695736885071},{"x":0.902521014213562,"y":0.6698337197303772},{"x":0.88067227602005,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.88067227602005,0.6567695736885071,0.902521014213562,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.6567695736885071},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6567695736885071},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6698337197303772},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8773109316825867,0.6567695736885071,0.8789916038513184,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.6567695736885071},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6567695736885071},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6698337197303772},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تضمین","boundary":[0.8285714387893677,0.6567695736885071,0.8705882430076599,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.6567695736885071},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6567695736885071},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7831932902336121,0.6567695736885071,0.8235294222831726,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7764706015586853,0.6567695736885071,0.7798319458961487,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8840336203575134,"y":0.6900237798690796},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۴","boundary":[0.8504201769828796,0.6769596338272095,0.8840336203575134,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6912114024162292},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.6769596338272095,0.8470588326454163,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.6781472563743591},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6912114024162292},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.8016806840896606,0.6781472563743591,0.8403361439704895,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.756302535533905,0.6781472563743591,0.7966386675834656,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6781472563743591},{"x":0.756302535533905,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.6781472563743591,0.756302535533905,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8638655543327332,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7114014029502869},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۳.۴","boundary":[0.8184874057769775,0.6983373165130615,0.8638655543327332,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7114014029502869},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.6983373165130615,0.8134453892707825,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6983373165130615},{"x":0.805042028427124,"y":0.6983373165130615},{"x":0.805042028427124,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.7714285850524902,0.6983373165130615,0.805042028427124,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7428571581840515,0.6983373165130615,0.7613445520401001,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6941176652908325,0.6983373165130615,0.7310924530029297,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6504201889038086,0.6983373165130615,0.6873949766159058,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.6983373165130615,0.6470588445663452,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.7185273170471191},{"x":0.848739504814148,"y":0.7185273170471191},{"x":0.848739504814148,"y":0.7315914630889893},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.8369747996330261,0.7185273170471191,0.848739504814148,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.7197149395942688},{"x":0.826890766620636,"y":0.7197149395942688},{"x":0.826890766620636,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8235294222831726,0.7197149395942688,0.826890766620636,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.7209026217460632},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7197149395942688},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.7915966510772705,0.7209026217460632,0.8168067336082458,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.7209026217460632,0.7848739624023438,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7344537973403931,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحت","boundary":[0.7344537973403931,0.7220902442932129,0.7731092572212219,0.7339667677879333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6353919506072998},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6330166459083557},{"x":0.902521014213562,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6353361558914185,0.6283919506072998,0.907521014213562,0.7409667677879334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.7399049997329712},{"x":0.848739504814148,"y":0.7399049997329712},{"x":0.848739504814148,"y":0.7529691457748413},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.8369747996330261,0.7399049997329712,0.848739504814148,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7399049997329712},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7399049997329712},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7529691457748413},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8302521109580994,0.7399049997329712,0.8336134552955627,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7399049997329712},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7399049997329712},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7865546345710754,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.7865546345710754,0.7399049997329712,0.8235294222831726,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7798319458961487,"y":0.754156768321991},{"x":0.7243697643280029,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایندگی","boundary":[0.7243697643280029,0.7410926222801208,0.7798319458961487,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7176470756530762,"y":0.754156768321991},{"x":0.6890756487846375,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6890756487846375,0.7410926222801208,0.7176470756530762,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6873949766159058,"y":0.754156768321991},{"x":0.6840336322784424,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.7410926222801208,0.6873949766159058,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.7612826824188232},{"x":0.848739504814148,"y":0.7612826824188232},{"x":0.848739504814148,"y":0.7767220735549927},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.8403361439704895,0.7612826824188232,0.848739504814148,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.7612826824188232},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7612826824188232},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7767220735549927},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8336134552955627,0.7612826824188232,0.8369747996330261,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7612826824188232},{"x":0.826890766620636,"y":0.7612826824188232},{"x":0.826890766620636,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.7865546345710754,0.7612826824188232,0.826890766620636,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.7529411911964417,0.7612826824188232,0.7831932902336121,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.7624703049659729,0.7462185025215149,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.7826603055000305},{"x":0.848739504814148,"y":0.7826603055000305},{"x":0.848739504814148,"y":0.7957244515419006},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.8420168161392212,0.7826603055000305,0.848739504814148,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7957244515419006},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.8369747996330261,0.7826603055000305,0.8403361439704895,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.783847987651825},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"تمامیت","boundary":[0.7865546345710754,0.783847987651825,0.8302521109580994,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.783847987651825},{"x":0.7831932902336121,"y":0.783847987651825},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7815126180648804,0.783847987651825,0.7831932902336121,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.8040379881858826},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8040379881858826},{"x":0.848739504814148,"y":0.8171021342277527},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.8436974883079529,0.8040379881858826,0.848739504814148,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.8040379881858826},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8040379881858826},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8171021342277527},{"x":0.831932783126831,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8302521109580994,0.8040379881858826,0.8352941274642944,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.805225670337677},{"x":0.8235294222831726,"y":0.805225670337677},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8182897567749023},{"x":0.800000011920929,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اریبی","boundary":[0.7983193397521973,0.805225670337677,0.8252100944519043,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7865546345710754,0.8064132928848267,0.7932773232460022,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.824228048324585},{"x":0.8470588326454163,"y":0.824228048324585},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8396674394607544},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8369747996330261,0.824228048324585,0.8470588326454163,0.8396674394607544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.824228048324585},{"x":0.8302521109580994,"y":0.824228048324585},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8396674394607544},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تکثیرپذیری","boundary":[0.7647058963775635,0.824228048324585,0.8302521109580994,0.8396674394607544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.824228048324585},{"x":0.7613445520401001,"y":0.824228048324585},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8396674394607544},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7579832077026367,0.824228048324585,0.7613445520401001,0.8396674394607544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.8456056714057922},{"x":0.848739504814148,"y":0.8456056714057922},{"x":0.848739504814148,"y":0.8610451221466064},{"x":0.8436974883079529,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ز","boundary":[0.8436974883079529,0.8456056714057922,0.848739504814148,0.8610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.8456056714057922},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8456056714057922},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8610451221466064},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8386554718017578,0.8456056714057922,0.8403361439704895,0.8610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8456056714057922},{"x":0.831932783126831,"y":0.8456056714057922},{"x":0.831932783126831,"y":0.8610451221466064},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تکرارپذیری","boundary":[0.7714285850524902,0.8456056714057922,0.831932783126831,0.8610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.8456056714057922},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8456056714057922},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8610451221466064},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7596638798713684,0.8456056714057922,0.7647058963775635,0.8610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853},{"languageCode":"ps","confidence":0.10999999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7410926222801208},{"x":0.848739504814148,"y":0.7399049997329712},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8610451221466064},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6790336322784424,0.7340926222801208,0.8554201769828796,0.8680451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.8681710362434387},{"x":0.848739504814148,"y":0.8681710362434387},{"x":0.848739504814148,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ح","boundary":[0.8403361439704895,0.8681710362434387,0.848739504814148,0.8824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.8681710362434387},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8681710362434387},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8336134552955627,0.8681710362434387,0.8386554718017578,0.8824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8681710362434387},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8681710362434387},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8824228048324585},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حساسیت","boundary":[0.7714285850524902,0.8681710362434387,0.8285714387893677,0.8824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.8681710362434387},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8681710362434387},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8824228048324585},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7596638798713684,0.8681710362434387,0.7647058963775635,0.8824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8681710362434387},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8681710362434387},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8824228048324585},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.7361344695091248,0.8681710362434387,0.7529411911964417,0.8824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8681710362434387},{"x":0.729411780834198,"y":0.8681710362434387},{"x":0.729411780834198,"y":0.8824228048324585},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.6873949766159058,0.8681710362434387,0.729411780834198,0.8824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8681710362434387},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8681710362434387},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8824228048324585},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.8681710362434387,0.6789916157722473,0.8824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.8871734142303467},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8871734142303467},{"x":0.8638655543327332,"y":0.9014251828193665},{"x":0.8168067336082458,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۳.۴","boundary":[0.8168067336082458,0.8871734142303467,0.8638655543327332,0.9014251828193665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.8883610367774963},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8883610367774963},{"x":0.8134453892707825,"y":0.9026128053665161},{"x":0.8117647171020508,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.8883610367774963,0.8134453892707825,0.9026128053665161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8883610367774963},{"x":0.805042028427124,"y":0.8871734142303467},{"x":0.805042028427124,"y":0.9014251828193665},{"x":0.7630252242088318,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7630252242088318,0.8883610367774963,0.805042028427124,0.9014251828193665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.8883610367774963},{"x":0.756302535533905,"y":0.8883610367774963},{"x":0.756302535533905,"y":0.9026128053665161},{"x":0.7478991746902466,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7478991746902466,0.8883610367774963,0.756302535533905,0.9026128053665161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8883610367774963},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8883610367774963},{"x":0.7428571581840515,"y":0.9026128053665161},{"x":0.7126050591468811,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7126050591468811,0.8883610367774963,0.7428571581840515,0.9026128053665161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8883610367774963},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8883610367774963},{"x":0.7092437148094177,"y":0.9026128053665161},{"x":0.6924369931221008,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.8883610367774963,0.7092437148094177,0.9026128053665161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.8883610367774963},{"x":0.680672287940979,"y":0.8883610367774963},{"x":0.680672287940979,"y":0.9026128053665161},{"x":0.6420168280601501,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6420168280601501,0.8883610367774963,0.680672287940979,0.9026128053665161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.8883610367774963},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8883610367774963},{"x":0.6369748115539551,"y":0.9026128053665161},{"x":0.5966386795043945,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5966386795043945,0.8883610367774963,0.6369748115539551,0.9026128053665161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8883610367774963},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8883610367774963},{"x":0.5915966629981995,"y":0.9026128053665161},{"x":0.5899159908294678,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.8883610367774963,0.5915966629981995,0.9026128053665161]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8681710362434387},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8681710362434387},{"x":0.8638655543327332,"y":0.9026128053665161},{"x":0.5899159908294678,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5849159908294678,0.8611710362434387,0.8688655543327332,0.9096128053665161],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7422803044319153},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7410926222801208},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7505938410758972},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۶","boundary":[0.0957983210682869,0.7422803044319153,0.12100840359926224,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7422803044319153},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7410926222801208},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7505938410758972},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7352803044319153,0.12600840359926224,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7636579275131226},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7624703049659729},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7719715237617493},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.0957983210682869,0.7636579275131226,0.12100840359926224,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7636579275131226},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7624703049659729},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7719715237617493},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7566579275131226,0.12600840359926224,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.783847987651825},{"x":0.12100840359926224,"y":0.783847987651825},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7933491468429565},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.09747899323701859,0.783847987651825,0.12100840359926224,0.7933491468429565]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.783847987651825},{"x":0.1260504275560379,"y":0.783847987651825},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7933491468429565},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.783847987651825,0.1277310997247696,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.783847987651825},{"x":0.1260504275560379,"y":0.783847987651825},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7933491468429565},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.776847987651825,0.1327310997247696,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.805225670337677},{"x":0.12100840359926224,"y":0.805225670337677},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8147268295288086},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.09747899323701859,0.805225670337677,0.12100840359926224,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.805225670337677},{"x":0.12100840359926224,"y":0.805225670337677},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8147268295288086},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.798225670337677,0.12600840359926224,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.826603353023529},{"x":0.12100840359926224,"y":0.826603353023529},{"x":0.12100840359926224,"y":0.834916889667511},{"x":0.09747899323701859,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۷","boundary":[0.09747899323701859,0.826603353023529,0.12100840359926224,0.834916889667511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.826603353023529},{"x":0.12100840359926224,"y":0.826603353023529},{"x":0.12100840359926224,"y":0.834916889667511},{"x":0.09747899323701859,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.819603353023529,0.12600840359926224,0.841916889667511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8467933535575867},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8467933535575867},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8562945127487183},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.0957983210682869,0.8467933535575867,0.12100840359926224,0.8562945127487183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8467933535575867},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8467933535575867},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8562945127487183},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.8397933535575867,0.12600840359926224,0.8632945127487183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8681710362434387},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8681710362434387},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8776721954345703},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.09747899323701859,0.8681710362434387,0.12100840359926224,0.8776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8681710362434387},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8681710362434387},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8776721954345703},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.8611710362434387,0.12600840359926224,0.8846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8895487189292908},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8895487189292908},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8978622555732727},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.0957983210682869,0.8895487189292908,0.12100840359926224,0.8978622555732727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8895487189292908},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8895487189292908},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8978622555732727},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.8825487189292908,0.12600840359926224,0.9048622555732727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.9216151833534241},{"x":0.5025210380554199,"y":0.9216151833534241},{"x":0.5025210380554199,"y":0.929928719997406},{"x":0.4773109257221222,"y":0.929928719997406}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.4773109257221222,0.9216151833534241,0.5025210380554199,0.929928719997406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.9216151833534241},{"x":0.5025210380554199,"y":0.9216151833534241},{"x":0.5025210380554199,"y":0.929928719997406},{"x":0.4773109257221222,"y":0.929928719997406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.9146151833534241,0.5075210380554199,0.936928719997406],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/FVgKiGZphPuCXbsg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/JUrjEtCVIFktLNqH.jpg","blurred":"/storage/books/def3f059bd5d87b3/pages/ualhqWTGbpRUlDjN.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00014977756117572302,0.0001256847988964543,0.9984719299388533,0.9988872580522596]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.11401425302028656},{"x":0.12268907576799393,"y":0.11282660067081451},{"x":0.12268907576799393,"y":0.1223277896642685},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.0941176488995552,0.11401425302028656,0.12268907576799393,0.1223277896642685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.11401425302028656},{"x":0.12268907576799393,"y":0.11282660067081451},{"x":0.12268907576799393,"y":0.1223277896642685},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.10701425302028655,0.12768907576799393,0.1293277896642685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.13420426845550537},{"x":0.12100840359926224,"y":0.13420426845550537},{"x":0.12100840359926224,"y":0.14370545744895935},{"x":0.09747899323701859,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۲۵","boundary":[0.09747899323701859,0.13420426845550537,0.12100840359926224,0.14370545744895935]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.13420426845550537},{"x":0.12100840359926224,"y":0.13420426845550537},{"x":0.12100840359926224,"y":0.14370545744895935},{"x":0.09747899323701859,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.12720426845550536,0.12600840359926224,0.15070545744895936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.15558195114135742},{"x":0.11932773143053055,"y":0.15558195114135742},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1650831401348114},{"x":0.0957983210682869,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.0957983210682869,0.15558195114135742,0.11932773143053055,0.1650831401348114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.15558195114135742},{"x":0.11932773143053055,"y":0.15558195114135742},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1650831401348114},{"x":0.0957983210682869,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.14858195114135742,0.12432773143053055,0.1720831401348114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.17695961892604828},{"x":0.12100840359926224,"y":0.17695961892604828},{"x":0.12100840359926224,"y":0.18646080791950226},{"x":0.09747899323701859,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.09747899323701859,0.17695961892604828,0.12100840359926224,0.18646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.17695961892604828},{"x":0.1277310997247696,"y":0.17695961892604828},{"x":0.1277310997247696,"y":0.18646080791950226},{"x":0.1260504275560379,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.17695961892604828,0.1277310997247696,0.18646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.17695961892604828},{"x":0.1277310997247696,"y":0.17695961892604828},{"x":0.1277310997247696,"y":0.18646080791950226},{"x":0.09747899323701859,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.16995961892604827,0.1327310997247696,0.19346080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.19952493906021118},{"x":0.12100840359926224,"y":0.19833728671073914},{"x":0.12100840359926224,"y":0.20783847570419312},{"x":0.09747899323701859,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.09747899323701859,0.19952493906021118,0.12100840359926224,0.20783847570419312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.19833728671073914},{"x":0.1260504275560379,"y":0.19833728671073914},{"x":0.1260504275560379,"y":0.20783847570419312},{"x":0.1260504275560379,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.19833728671073914,0.1260504275560379,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.19952493906021118},{"x":0.1260504275560379,"y":0.19833728671073914},{"x":0.1260504275560379,"y":0.20783847570419312},{"x":0.09747899323701859,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.19252493906021118,0.1310504275560379,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2197149693965912},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2197149693965912},{"x":0.12100840359926224,"y":0.22802850604057312},{"x":0.0957983210682869,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.0957983210682869,0.2197149693965912,0.12100840359926224,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2197149693965912},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2197149693965912},{"x":0.12100840359926224,"y":0.22802850604057312},{"x":0.0957983210682869,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.21271496939659118,0.12600840359926224,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.23990498483181},{"x":0.11932773143053055,"y":0.23990498483181},{"x":0.12100840359926224,"y":0.24821852147579193},{"x":0.09747899323701859,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۲۹","boundary":[0.09747899323701859,0.23990498483181,0.12100840359926224,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.23990498483181},{"x":0.11932773143053055,"y":0.23990498483181},{"x":0.12100840359926224,"y":0.24821852147579193},{"x":0.09747899323701859,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.23290498483181,0.12600840359926224,0.25521852147579194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.26128265261650085},{"x":0.12100840359926224,"y":0.26128265261650085},{"x":0.12100840359926224,"y":0.27078384160995483},{"x":0.0957983210682869,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.0941176488995552,0.26128265261650085,0.12100840359926224,0.27078384160995483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.26128265261650085},{"x":0.12100840359926224,"y":0.26128265261650085},{"x":0.12100840359926224,"y":0.27078384160995483},{"x":0.0957983210682869,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.25428265261650085,0.12600840359926224,0.27778384160995484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2826603353023529},{"x":0.11932773143053055,"y":0.28147268295288086},{"x":0.11932773143053055,"y":0.29097387194633484},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.0941176488995552,0.2826603353023529,0.11932773143053055,0.29097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2826603353023529},{"x":0.11932773143053055,"y":0.28147268295288086},{"x":0.11932773143053055,"y":0.29097387194633484},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.2756603353023529,0.12432773143053055,0.29797387194633485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.30403801798820496},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3028503656387329},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3123515546321869},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۳۰","boundary":[0.09747899323701859,0.30403801798820496,0.11932773143053055,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.30403801798820496},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3028503656387329},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3123515546321869},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.29703801798820495,0.12432773143053055,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3242280185222626},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3242280185222626},{"x":0.12268907576799393,"y":0.33372920751571655},{"x":0.09747899323701859,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.0957983210682869,0.3242280185222626,0.12268907576799393,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3242280185222626},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3242280185222626},{"x":0.12268907576799393,"y":0.33372920751571655},{"x":0.09747899323701859,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.31722801852226257,0.12768907576799393,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3456057012081146},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3456057012081146},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3551068902015686},{"x":0.0957983210682869,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.0957983210682869,0.3456057012081146,0.12100840359926224,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3456057012081146},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3456057012081146},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3551068902015686},{"x":0.0957983210682869,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.3386057012081146,0.12600840359926224,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3669833838939667},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3669833838939667},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3752969205379486},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.09747899323701859,0.3669833838939667,0.12100840359926224,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.3669833838939667},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3669833838939667},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3752969205379486},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.3669833838939667,0.1260504275560379,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3669833838939667},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3669833838939667},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3752969205379486},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.35998338389396667,0.1310504275560379,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.11401425302028656},{"x":0.848739504814148,"y":0.11401425302028656},{"x":0.848739504814148,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8352941274642944,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.8369747996330261,0.11401425302028656,0.848739504814148,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8285714387893677,"y":0.11282660067081451},{"x":0.826890766620636,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8235294222831726,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8235294222831726,0.11282660067081451,0.826890766620636,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8184874057769775,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8184874057769775,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7865546345710754,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7882353067398071,0.11282660067081451,0.8184874057769775,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7848739624023438,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7831932902336121,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7663865685462952,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7663865685462952,0.11282660067081451,0.7831932902336121,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7546218633651733,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7546218633651733,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7260504364967346,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاهد","boundary":[0.7260504364967346,0.11282660067081451,0.7546218633651733,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7243697643280029,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7226890921592712,"y":0.12589073181152344},{"x":0.7193277478218079,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.11282660067081451,0.7226890921592712,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.13420426845550537},{"x":0.848739504814148,"y":0.13420426845550537},{"x":0.848739504814148,"y":0.14845605194568634},{"x":0.8369747996330261,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.8369747996330261,0.13420426845550537,0.848739504814148,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8352941274642944,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8352941274642944,"y":0.14845605194568634},{"x":0.831932783126831,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.831932783126831,0.13420426845550537,0.8352941274642944,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8252100944519043,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8252100944519043,"y":0.14845605194568634},{"x":0.7949579954147339,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7949579954147339,0.13420426845550537,0.8252100944519043,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7932773232460022,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7932773232460022,"y":0.14845605194568634},{"x":0.7747899293899536,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7747899293899536,0.13420426845550537,0.7932773232460022,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7630252242088318,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7630252242088318,"y":0.14845605194568634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تکرار","boundary":[0.7361344695091248,0.13420426845550537,0.7630252242088318,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7344537973403931,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7344537973403931,"y":0.14845605194568634},{"x":0.729411780834198,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.13420426845550537,0.7344537973403931,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.15676960349082947},{"x":0.848739504814148,"y":0.15676960349082947},{"x":0.848739504814148,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8403361439704895,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.8403361439704895,0.15676960349082947,0.848739504814148,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8386554718017578,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8386554718017578,"y":0.16864608228206635},{"x":0.8352941274642944,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8352941274642944,0.15558195114135742,0.8386554718017578,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8302521109580994,"y":0.15676960349082947},{"x":0.8302521109580994,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7983193397521973,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7983193397521973,0.15558195114135742,0.8302521109580994,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7932773232460022,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7932773232460022,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7764706015586853,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7764706015586853,0.15558195114135742,0.7932773232460022,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7663865685462952,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7663865685462952,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اسپایک","boundary":[0.7310924530029297,0.15558195114135742,0.7663865685462952,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7210084199905396,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7210084199905396,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7176470756530762,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.15558195114135742,0.7210084199905396,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.17577196657657623},{"x":0.848739504814148,"y":0.17577196657657623},{"x":0.848739504814148,"y":0.1923990547657013},{"x":0.8436974883079529,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.8436974883079529,0.17577196657657623,0.848739504814148,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8403361439704895,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8403361439704895,"y":0.1923990547657013},{"x":0.8369747996330261,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8369747996330261,0.17577196657657623,0.8403361439704895,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8302521109580994,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8302521109580994,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7949579954147339,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ردیاب","boundary":[0.7949579954147339,0.17577196657657623,0.8302521109580994,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7882353067398071,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7882353067398071,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7831932902336121,0.17577196657657623,0.7882353067398071,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جایگزین","boundary":[0.7176470756530762,0.17577196657657623,0.7764706015586853,0.1923990547657013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8504201769828796,"y":0.11401425302028656},{"x":0.848739504814148,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7126470756530762,0.10582660067081451,0.853739504814148,0.20058669221401215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.19714964926242828},{"x":0.848739504814148,"y":0.19714964926242828},{"x":0.848739504814148,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8436974883079529,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.8436974883079529,0.19714964926242828,0.848739504814148,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.19714964926242828},{"x":0.8352941274642944,"y":0.19714964926242828},{"x":0.8352941274642944,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8302521109580994,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8302521109580994,0.19714964926242828,0.8352941274642944,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.19714964926242828},{"x":0.8235294222831726,"y":0.19714964926242828},{"x":0.8235294222831726,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7714285850524902,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.7714285850524902,0.19714964926242828,0.8235294222831726,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7647058963775635,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.7327731251716614,0.19833728671073914,0.7647058963775635,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.19833728671073914,0.7277311086654663,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8638655543327332,"y":0.21615201234817505},{"x":0.8655462265014648,"y":0.23040379583835602},{"x":0.8168067336082458,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۳.۴","boundary":[0.8151260614395142,0.2173396646976471,0.8655462265014648,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8134453892707825,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8134453892707825,"y":0.23159144818782806},{"x":0.8134453892707825,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.2173396646976471,0.8134453892707825,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8033613562583923,"y":0.21615201234817505},{"x":0.805042028427124,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کالیبراسیون","boundary":[0.7361344695091248,0.21852731704711914,0.805042028427124,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23396675288677216},{"x":0.729411780834198,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.2197149693965912,0.7327731251716614,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8638655543327332,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8168067336082458,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۳.۴","boundary":[0.8168067336082458,0.2375296950340271,0.8655462265014648,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.23871733248233795},{"x":0.8117647171020508,"y":0.23871733248233795},{"x":0.8134453892707825,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.23871733248233795,0.8134453892707825,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.23871733248233795},{"x":0.805042028427124,"y":0.23871733248233795},{"x":0.8067227005958557,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7714285850524902,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7697479128837585,0.23871733248233795,0.8067227005958557,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.23990498483181},{"x":0.7647058963775635,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7243697643280029,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7243697643280029,0.23990498483181,0.7647058963775635,0.25415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.19833728671073914},{"x":0.8638655543327332,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7243697643280029,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7176890921592712,0.19133728671073913,0.8705462265014648,0.2599691159725189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.2600950002670288},{"x":0.848739504814148,"y":0.2600950002670288},{"x":0.848739504814148,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8386554718017578,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.8386554718017578,0.2600950002670288,0.848739504814148,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.2600950002670288},{"x":0.826890766620636,"y":0.2600950002670288},{"x":0.826890766620636,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8235294222831726,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8235294222831726,0.2600950002670288,0.826890766620636,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8168067336082458,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8168067336082458,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7815126180648804,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7815126180648804,0.2600950002670288,0.8168067336082458,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7747899293899536,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7394958138465881,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صحت","boundary":[0.7394958138465881,0.2600950002670288,0.7747899293899536,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7277311086654663,0.26128265261650085,0.7327731251716614,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7260504364967346,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.6857143044471741,0.26128265261650085,0.7260504364967346,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6789916157722473,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6756302714347839,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6756302714347839,0.26128265261650085,0.6789916157722473,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6739495992660522,"y":0.275534451007843},{"x":0.6689075827598572,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6689075827598572,0.26128265261650085,0.6739495992660522,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.2826603353023529},{"x":0.848739504814148,"y":0.2826603353023529},{"x":0.848739504814148,"y":0.29572445154190063},{"x":0.8369747996330261,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.8369747996330261,0.2826603353023529,0.848739504814148,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8352941274642944,"y":0.29572445154190063},{"x":0.831932783126831,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.831932783126831,0.2826603353023529,0.8352941274642944,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8252100944519043,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8252100944519043,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7899159789085388,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7899159789085388,0.2826603353023529,0.8252100944519043,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29572445154190063},{"x":0.756302535533905,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.756302535533905,0.28147268295288086,0.7831932902336121,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.28147268295288086},{"x":0.75126051902771,"y":0.28147268295288086},{"x":0.75126051902771,"y":0.294536828994751},{"x":0.7462185025215149,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7462185025215149,0.28147268295288086,0.75126051902771,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7462185025215149,"y":0.294536828994751},{"x":0.7142857313156128,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.7142857313156128,0.28147268295288086,0.7462185025215149,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.294536828994751},{"x":0.7092437148094177,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7092437148094177,0.28147268295288086,0.7126050591468811,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.28147268295288086},{"x":0.707563042640686,"y":0.28147268295288086},{"x":0.707563042640686,"y":0.294536828994751},{"x":0.7008403539657593,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7008403539657593,0.28147268295288086,0.707563042640686,0.294536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2600950002670288},{"x":0.848739504814148,"y":0.2600950002670288},{"x":0.848739504814148,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6689075827598572,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6639075827598572,0.2530950002670288,0.853739504814148,0.30272445154190064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.30166271328926086},{"x":0.848739504814148,"y":0.30166271328926086},{"x":0.848739504814148,"y":0.3171021342277527},{"x":0.8403361439704895,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.8403361439704895,0.30166271328926086,0.848739504814148,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8386554718017578,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3171021342277527},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8336134552955627,0.30166271328926086,0.8386554718017578,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.30166271328926086},{"x":0.826890766620636,"y":0.30166271328926086},{"x":0.826890766620636,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.7983193397521973,0.30166271328926086,0.826890766620636,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3171021342277527},{"x":0.756302535533905,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.756302535533905,0.3028503656387329,0.7932773232460022,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3028503656387329},{"x":0.75126051902771,"y":0.3028503656387329},{"x":0.75126051902771,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7193277478218079,0.3028503656387329,0.75126051902771,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3171021342277527},{"x":0.707563042640686,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.3028503656387329,0.7126050591468811,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8655462265014648,"y":0.33847981691360474},{"x":0.8168067336082458,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۳.۴","boundary":[0.8168067336082458,0.3230403661727905,0.8655462265014648,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8134453892707825,"y":0.33847981691360474},{"x":0.8134453892707825,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.3230403661727905,0.8134453892707825,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8067227005958557,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7714285850524902,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.7714285850524902,0.3230403661727905,0.8067227005958557,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7647058963775635,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7613445520401001,0.3230403661727905,0.7647058963775635,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.7344537973403931,0.3230403661727905,0.7546218633651733,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6974790096282959,0.3230403661727905,0.7277311086654663,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6907563209533691,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6621848940849304,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خطا","boundary":[0.6621848940849304,0.3230403661727905,0.6907563209533691,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8638655543327332,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8655462265014648,"y":0.36104512214660645},{"x":0.8184874057769775,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶.۱.۳۰۴","boundary":[0.8168067336082458,0.34323039650917053,0.8655462265014648,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8134453892707825,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8151260614395142,"y":0.36104512214660645},{"x":0.8134453892707825,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8134453892707825,0.34323039650917053,0.8151260614395142,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8100840449333191,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8100840449333191,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صحت","boundary":[0.7747899293899536,0.34323039650917053,0.8100840449333191,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7697479128837585,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.7378151416778564,0.3444180488586426,0.7697479128837585,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6957983374595642,0.3444180488586426,0.7243697643280029,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آنالیزها","boundary":[0.6487395167350769,0.3444180488586426,0.6890756487846375,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6420168280601501,0.3444180488586426,0.6504201889038086,0.3622327744960785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8655462265014648,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8655462265014648,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6370168280601501,0.2958503656387329,0.8705462265014648,0.36804512214660645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.3646080791950226},{"x":0.848739504814148,"y":0.3646080791950226},{"x":0.848739504814148,"y":0.3800475001335144},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.8386554718017578,0.3646080791950226,0.848739504814148,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3800475001335144},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8235294222831726,0.3646080791950226,0.8285714387893677,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8168067336082458,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8168067336082458,"y":0.3800475001335144},{"x":0.778151273727417,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالانس","boundary":[0.778151273727417,0.3646080791950226,0.8168067336082458,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آنیون_کاتیون","boundary":[0.6924369931221008,0.3646080791950226,0.7714285850524902,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6890756487846375,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.36579573154449463,0.6890756487846375,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.38836103677749634},{"x":0.848739504814148,"y":0.38836103677749634},{"x":0.848739504814148,"y":0.4026128351688385},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.8369747996330261,0.38836103677749634,0.848739504814148,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.38836103677749634},{"x":0.8352941274642944,"y":0.38836103677749634},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4026128351688385},{"x":0.831932783126831,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.831932783126831,0.38836103677749634,0.8352941274642944,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.38836103677749634},{"x":0.8235294222831726,"y":0.38836103677749634},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"TDS","boundary":[0.7932773232460022,0.38836103677749634,0.8235294222831726,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7882353067398071,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7596638798713684,0.38836103677749634,0.7882353067398071,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.38836103677749634},{"x":0.756302535533905,"y":0.38836103677749634},{"x":0.756302535533905,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7277311086654663,0.38836103677749634,0.756302535533905,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6957983374595642,0.38836103677749634,0.7210084199905396,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6907563209533691,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.38836103677749634,0.6907563209533691,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"TDS","boundary":[0.6487395167350769,0.38836103677749634,0.6789916157722473,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6420168280601501,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محاسباتی","boundary":[0.5848739743232727,0.38836103677749634,0.6420168280601501,0.4026128351688385]},{"property":{"