تجزیه و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل رگرسیون

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"تجزیه و تحلیل رگرسیون","price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۵۶‌,‌۰۰۰","print_price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/df3418ca297b037a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/df3418ca297b037a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/df3418ca297b037a/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/df3418ca297b037a/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/df3418ca297b037a/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/df3418ca297b037a/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۴","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"df3418ca297b037a","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-24 15:19:12","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":4870,"title":"دکتر سیدتقی اخوان نیاکی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر سیدتقی اخوان نیاکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"سیدتقی اخوان نیاکی","token":"8b7377e893773d03","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799238,"author_id":4870,"created_at":"2022-11-24 15:19:11","updated_at":"2022-11-24 15:19:25","role":"writer"}},{"id":6402,"title":"مجید خدمتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مجید خدمتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مجید","lastname":"خدمتی","token":"b8df48b394f61d5e","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799238,"author_id":6402,"created_at":"2022-11-24 15:19:11","updated_at":"2022-11-24 15:19:25","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/df3418ca297b037a","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/df3418ca297b037a","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":4870,"title":"دکتر سیدتقی اخوان نیاکی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر سیدتقی اخوان نیاکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"سیدتقی اخوان نیاکی","token":"8b7377e893773d03","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799238,"author_id":4870,"created_at":"2022-11-24 15:19:11","updated_at":"2022-11-24 15:19:25","role":"writer"}},{"id":6402,"title":"مجید خدمتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مجید خدمتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مجید","lastname":"خدمتی","token":"b8df48b394f61d5e","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799238,"author_id":6402,"created_at":"2022-11-24 15:19:11","updated_at":"2022-11-24 15:19:25","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":400,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"df3418ca297b037a","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۰۰"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":2470,"title":"اصول تجزیه رگرسیون","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"اصول تجزیه رگرسیون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"f340d92299cffb9a","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2022-11-24 15:19:12","study_fields":[{"id":1099,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم و مهندسی صنایع غذایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"0ff62d5a1ce9312f","books_count":158,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-24 16:29:58","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":917,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":1102,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"689b6c896800632c","books_count":158,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-24 16:29:58","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":917,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]}],"study_fields":[{"id":1099,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم و مهندسی صنایع غذایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"0ff62d5a1ce9312f","books_count":158,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-24 16:29:58","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":917,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":1102,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"689b6c896800632c","books_count":158,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-24 16:29:58","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":917,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}],"study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":917,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}],"views":1,"titleLink":"%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86","ebook_price_en":80000,"urlify":"%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر سیدتقی اخوان نیاکی, مجید خدمتی","tocStr":"","url":"/preview/df3418ca297b037a/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":400,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"df3418ca297b037a","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/gRAmUjMbBqhrWuEr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/kjKqXhklNLUFgFts.jpg","blurred":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/JcARGEkLiKDZMhOv.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005113339644520223,0.00020658408121319928,0.9988391356227778,0.9990245927732425]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6067227125167847,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6067227125167847,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9894499182701111,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.5226891040802002,0.18192628026008606,0.6067227125167847,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.97734534740448,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.18192628026008606,0.5109243988990784,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.1807372123003006},{"x":0.48403361439704895,"y":0.18192628026008606},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3983193337917328,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9926437735557556,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.3983193337917328,0.1807372123003006,0.48403361439704895,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.1807372123003006},{"x":0.6067227125167847,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6067227125167847,"y":0.20927467942237854},{"x":0.3983193337917328,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.989801287651062,"dir":"ltr","boundary":[0.3933193337917328,0.1737372123003006,0.6117227125167847,0.21627467942237855],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6016806960105896,"y":0.217598095536232},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4100840389728546,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9885172247886658,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.413445383310318,0.21284185349941254,0.6000000238418579,0.2639714479446411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6016806960105896,"y":0.217598095536232},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4100840389728546,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9885172247886658,"dir":"ltr","boundary":[0.408445383310318,0.20584185349941253,0.6050000238418579,0.2709714479446411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6504201889038086,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9965153932571411,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5983193516731262,0.38049939274787903,0.6504201889038086,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5899159908294678,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9903278946876526,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5495798587799072,0.38049939274787903,0.5899159908294678,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5394958257675171,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4042806327342987},{"x":0.49915966391563416,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9788386225700378,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.49915966391563416,0.38049939274787903,0.5394958257675171,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.37931033968925476},{"x":0.489075630903244,"y":0.38049939274787903},{"x":0.489075630903244,"y":0.4042806327342987},{"x":0.35462185740470886,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9794964790344238,"dir":"rtl","str":"اخواننیاکی","boundary":[0.35462185740470886,0.37931033968925476,0.489075630903244,0.4042806327342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6504201889038086,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4042806327342987},{"x":0.35462185740470886,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9844263195991516,"dir":"ltr","boundary":[0.34962185740470886,0.37231033968925475,0.6554201889038086,0.4112806327342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9912799596786499,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6184874176979065,0.40903687477111816,0.6470588445663452,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.990310549736023,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5747899413108826,0.40903687477111816,0.6117647290229797,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4244946539402008},{"x":0.534453809261322,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9914565682411194,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.534453809261322,0.40903687477111816,0.5697479248046875,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5260504484176636,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4244946539402008},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9294260740280151,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.46890756487846375,0.40903687477111816,0.5260504484176636,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.40903687477111816},{"x":0.462184876203537,"y":0.40903687477111816},{"x":0.462184876203537,"y":0.4244946539402008},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9835382699966431,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.40336135029792786,0.40903687477111816,0.462184876203537,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3966386616230011,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4244946539402008},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9885904788970947,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.35462185740470886,0.40903687477111816,0.3966386616230011,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9931603074073792,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5243697762489319,0.42330560088157654,0.5798319578170776,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5193277597427368,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5193277597427368,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4739495813846588,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9905223846435547,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4722689092159271,0.4244946539402008,0.5193277597427368,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4256837069988251},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4244946539402008},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9870529174804688,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.4252100884914398,0.4256837069988251,0.46722689270973206,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9839923977851868,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.5210084319114685,0.4542211592197418,0.5764706134796143,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9708356261253357,"dir":"rtl","str":"خدمتی","boundary":[0.4302521049976349,0.4542211592197418,0.5109243988990784,0.4744352102279663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6470588445663452,"y":0.405469685792923},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4744352102279663},{"x":0.35630252957344055,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9795215725898743,"dir":"ltr","boundary":[0.34962185740470886,0.40203687477111816,0.6537395167350769,0.4814352102279663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7324613332748413},{"x":0.507563054561615,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.607653021812439,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.7253270149230957,0.5109243988990784,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7324613332748413},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9258903861045837,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4941176474094391,0.7253270149230957,0.5058823823928833,0.7324613332748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7324613332748413},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.8728508353233337,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.7183270149230957,0.5159243988990784,0.7394613332748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.8748822212219238,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6302521228790283,0.7931034564971924,0.6857143044471741,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9898091554641724,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5495798587799072,0.7931034564971924,0.6252101063728333,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8133174777030945},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9843380451202393,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.49915966391563416,0.7931034564971924,0.5462185144424438,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9862103462219238,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4268907606601715,0.7931034564971924,0.4941176474094391,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8133174777030945},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9798921346664429,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3630252182483673,0.7931034564971924,0.42016807198524475,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9767012596130371,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.30924370884895325,0.7931034564971924,0.35966387391090393,0.8133174777030945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9678780436515808,"dir":"ltr","boundary":[0.30424370884895324,0.7861034564971924,0.6907143044471741,0.8203174777030945],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/TkpVKqTiGmmvZobF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/JqOflEHEJkhZQrTB.jpg","blurred":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/nwkSTPXMiIoVcuoS.jpg"},"info":{"width":368,"height":609,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/aAoySNSuTxcgReCa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/rUyJFJxEYlKKKjOl.jpg","blurred":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/dIyVUMGtvIvvUYOF.jpg"},"info":{"width":368,"height":609,"margin":[0.00003810254978420941,0.000538547392157694,0.9973280954490538,0.9983599510380788]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8913043737411499,"y":0.4794745445251465},{"x":0.9755434989929199,"y":0.4794745445251465},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5008209943771362},{"x":0.8913043737411499,"y":0.5008209943771362}]},"confidence":0.9808995723724365,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8913043737411499,0.4794745445251465,0.9755434989929199,0.5008209943771362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8913043737411499,"y":0.4794745445251465},{"x":0.9755434989929199,"y":0.4794745445251465},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5008209943771362},{"x":0.8913043737411499,"y":0.5008209943771362}]},"confidence":0.9808995723724365,"dir":"ltr","boundary":[0.8863043737411499,0.4724745445251465,0.9805434989929199,0.5078209943771362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.948369562625885,"y":0.5435139536857605},{"x":0.97826087474823,"y":0.5435139536857605},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5648604035377502},{"x":0.948369562625885,"y":0.5632184147834778}]},"confidence":0.9884639978408813,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.948369562625885,0.5435139536857605,0.9755434989929199,0.5648604035377502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.89402174949646,"y":0.5418719053268433},{"x":0.9239130616188049,"y":0.5435139536857605},{"x":0.9239130616188049,"y":0.5632184147834778},{"x":0.8913043737411499,"y":0.5632184147834778}]},"confidence":0.9835659265518188,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.89402174949646,0.5418719053268433,0.9239130616188049,0.5632184147834778]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.89402174949646,"y":0.5418719053268433},{"x":0.97826087474823,"y":0.5435139536857605},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5648604035377502},{"x":0.8913043737411499,"y":0.5632184147834778}]},"confidence":0.9856650829315186,"dir":"ltr","boundary":[0.88902174949646,0.5348719053268433,0.9805434989929199,0.5718604035377503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9320651888847351,"y":0.569786548614502},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5681445002555847},{"x":0.97826087474823,"y":0.5927750468254089},{"x":0.9320651888847351,"y":0.5944170951843262}]},"confidence":0.887122392654419,"dir":"rtl","str":"۱-۰","boundary":[0.9320651888847351,0.569786548614502,0.97826087474823,0.5927750468254089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722826242446899,"y":0.5714285969734192},{"x":0.9239130616188049,"y":0.569786548614502},{"x":0.926630437374115,"y":0.5944170951843262},{"x":0.875,"y":0.5960590839385986}]},"confidence":0.9775479435920715,"dir":"rtl","str":"اپراتور","boundary":[0.8722826242446899,0.5714285969734192,0.926630437374115,0.5944170951843262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179348111152649,"y":0.5730705857276917},{"x":0.85326087474823,"y":0.5714285969734192},{"x":0.85597825050354,"y":0.5960590839385986},{"x":0.820652186870575,"y":0.5977011322975159}]},"confidence":0.9593851566314697,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.8179348111152649,0.5730705857276917,0.85597825050354,0.5960590839385986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.5747126340866089},{"x":0.804347813129425,"y":0.5730705857276917},{"x":0.8070651888847351,"y":0.5977011322975159},{"x":0.79347825050354,"y":0.5993431806564331}]},"confidence":0.2726151645183563,"dir":"rtl","str":"2","boundary":[0.79347825050354,0.5747126340866089,0.8070651888847351,0.5977011322975159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.5730705857276917},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5681445002555847},{"x":0.97826087474823,"y":0.5927750468254089},{"x":0.79347825050354,"y":0.5993431806564331}]},"confidence":0.9039266705513,"dir":"ltr","boundary":[0.78847825050354,0.5660705857276916,0.98326087474823,0.5997750468254089],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.569786548614502},{"x":0.8097826242446899,"y":0.5730705857276917},{"x":0.7989130616188049,"y":0.5960590839385986},{"x":0.7880434989929199,"y":0.5944170951843262}]},"confidence":0.34868186712265015,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.7989130616188049,0.569786548614502,0.7989130616188049,0.5960590839385986]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.569786548614502},{"x":0.8097826242446899,"y":0.5730705857276917},{"x":0.7989130616188049,"y":0.5960590839385986},{"x":0.7880434989929199,"y":0.5944170951843262}]},"confidence":0.34868186712265015,"dir":"ltr","boundary":[0.7939130616188049,0.562786548614502,0.8039130616188049,0.6030590839385986],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.6026272773742676},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6026272773742676},{"x":0.97826087474823,"y":0.6206896305084229},{"x":0.9375,"y":0.6223316788673401}]},"confidence":0.8541401028633118,"dir":"rtl","str":"۲-۰","boundary":[0.9375,0.6026272773742676,0.97826087474823,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722826242446899,"y":0.60426926612854},{"x":0.9239130616188049,"y":0.60426926612854},{"x":0.9239130616188049,"y":0.6239737272262573},{"x":0.875,"y":0.6256157755851746}]},"confidence":0.9749956727027893,"dir":"rtl","str":"اپراتور","boundary":[0.8722826242446899,0.60426926612854,0.9239130616188049,0.6239737272262573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179348111152649,"y":0.6075533628463745},{"x":0.8586956262588501,"y":0.6059113144874573},{"x":0.8586956262588501,"y":0.6256157755851746},{"x":0.8179348111152649,"y":0.6272578239440918}]},"confidence":0.969882071018219,"dir":"rtl","str":"ضرب","boundary":[0.8179348111152649,0.6075533628463745,0.8586956262588501,0.6256157755851746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179348111152649,"y":0.6059113144874573},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6026272773742676},{"x":0.97826087474823,"y":0.6223316788673401},{"x":0.8179348111152649,"y":0.6272578239440918}]},"confidence":0.9459258317947388,"dir":"ltr","boundary":[0.8129348111152649,0.5989113144874573,0.98326087474823,0.6293316788673401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.6321839094161987},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6305418610572815},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6551724076271057},{"x":0.9347826242446899,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.7114455103874207,"dir":"rtl","str":"۳-۰","boundary":[0.9347826242446899,0.6321839094161987,0.9755434989929199,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722826242446899,"y":0.6321839094161987},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6321839094161987},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6551724076271057},{"x":0.875,"y":0.656814455986023}]},"confidence":0.856830894947052,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.8722826242446899,0.6321839094161987,0.9211956262588501,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179348111152649,"y":0.6321839094161987},{"x":0.85597825050354,"y":0.6321839094161987},{"x":0.85597825050354,"y":0.656814455986023},{"x":0.8179348111152649,"y":0.656814455986023}]},"confidence":0.986322283744812,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.8179348111152649,0.6321839094161987,0.85597825050354,0.656814455986023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880434989929199,"y":0.633825957775116},{"x":0.804347813129425,"y":0.633825957775116},{"x":0.804347813129425,"y":0.656814455986023},{"x":0.7880434989929199,"y":0.656814455986023}]},"confidence":0.996130645275116,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7880434989929199,0.633825957775116,0.804347813129425,0.656814455986023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.633825957775116},{"x":0.7771739363670349,"y":0.6321839094161987},{"x":0.779891312122345,"y":0.656814455986023},{"x":0.720108687877655,"y":0.6584565043449402}]},"confidence":0.9864823222160339,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.717391312122345,0.633825957775116,0.779891312122345,0.656814455986023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.6633825898170471},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6633825898170471},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6830870509147644},{"x":0.9375,"y":0.6830870509147644}]},"confidence":0.8520770072937012,"dir":"rtl","str":"۴-۰","boundary":[0.9375,0.6633825898170471,0.9755434989929199,0.6830870509147644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722826242446899,"y":0.6633825898170471},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6633825898170471},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6830870509147644},{"x":0.875,"y":0.6830870509147644}]},"confidence":0.798435628414154,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.8722826242446899,0.6633825898170471,0.9211956262588501,0.6830870509147644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.6633825898170471},{"x":0.85326087474823,"y":0.6633825898170471},{"x":0.85597825050354,"y":0.6830870509147644},{"x":0.8152173757553101,"y":0.6847290396690369}]},"confidence":0.9748570919036865,"dir":"rtl","str":"ضرب","boundary":[0.8152173757553101,0.6633825898170471,0.85597825050354,0.6830870509147644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7744565010070801,"y":0.6650246381759644},{"x":0.79347825050354,"y":0.6650246381759644},{"x":0.79347825050354,"y":0.6847290396690369},{"x":0.7744565010070801,"y":0.6847290396690369}]},"confidence":0.9877579212188721,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7744565010070801,0.6650246381759644,0.79347825050354,0.6847290396690369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70652174949646,"y":0.6650246381759644},{"x":0.7635869383811951,"y":0.6633825898170471},{"x":0.7663043737411499,"y":0.6847290396690369},{"x":0.70652174949646,"y":0.6847290396690369}]},"confidence":0.985551118850708,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.70652174949646,0.6650246381759644,0.7663043737411499,0.6847290396690369]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7038043737411499,"y":0.633825957775116},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6305418610572815},{"x":0.97826087474823,"y":0.6830870509147644},{"x":0.70652174949646,"y":0.6847290396690369}]},"confidence":0.9165319204330444,"dir":"ltr","boundary":[0.6988043737411499,0.626825957775116,0.98326087474823,0.6900870509147644],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.6929392218589783},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6929392218589783},{"x":0.9755434989929199,"y":0.71592777967453},{"x":0.9375,"y":0.71592777967453}]},"confidence":0.8817738890647888,"dir":"rtl","str":"۵-۰","boundary":[0.9375,0.6929392218589783,0.9755434989929199,0.71592777967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288043737411499,"y":0.6945812702178955},{"x":0.9239130616188049,"y":0.6929392218589783},{"x":0.9239130616188049,"y":0.71592777967453},{"x":0.8288043737411499,"y":0.7175697684288025}]},"confidence":0.9840166568756104,"dir":"rtl","str":"پیشامدهای","boundary":[0.8288043737411499,0.6945812702178955,0.9239130616188049,0.71592777967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7554348111152649,"y":0.6945812702178955},{"x":0.804347813129425,"y":0.6945812702178955},{"x":0.8070651888847351,"y":0.7175697684288025},{"x":0.7554348111152649,"y":0.7175697684288025}]},"confidence":0.977873682975769,"dir":"rtl","str":"مکمل","boundary":[0.7554348111152649,0.6945812702178955,0.8070651888847351,0.7175697684288025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7554348111152649,"y":0.6945812702178955},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6929392218589783},{"x":0.9755434989929199,"y":0.71592777967453},{"x":0.7554348111152649,"y":0.7192118167877197}]},"confidence":0.9633104205131531,"dir":"ltr","boundary":[0.7504348111152649,0.6875812702178955,0.9805434989929199,0.72292777967453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9320651888847351,"y":0.7241379022598267},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7241379022598267},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7454844117164612},{"x":0.9320651888847351,"y":0.7454844117164612}]},"confidence":0.8674342632293701,"dir":"rtl","str":"۶-۰","boundary":[0.9320651888847351,0.7241379022598267,0.9755434989929199,0.7454844117164612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722826242446899,"y":0.7257799506187439},{"x":0.91847825050354,"y":0.7241379022598267},{"x":0.9211956262588501,"y":0.7454844117164612},{"x":0.8722826242446899,"y":0.7454844117164612}]},"confidence":0.894647479057312,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.8722826242446899,0.7257799506187439,0.9211956262588501,0.7454844117164612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801630437374115,"y":0.7257799506187439},{"x":0.8614130616188049,"y":0.7257799506187439},{"x":0.8614130616188049,"y":0.7454844117164612},{"x":0.801630437374115,"y":0.7471264600753784}]},"confidence":0.980896532535553,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.801630437374115,0.7257799506187439,0.8614130616188049,0.7454844117164612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663043737411499,"y":0.7257799506187439},{"x":0.7853260636329651,"y":0.7257799506187439},{"x":0.7853260636329651,"y":0.7471264600753784},{"x":0.7663043737411499,"y":0.7471264600753784}]},"confidence":0.8922220468521118,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.7663043737411499,0.7257799506187439,0.7853260636329651,0.7471264600753784]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663043737411499,"y":0.7257799506187439},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7241379022598267},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7454844117164612},{"x":0.7663043737411499,"y":0.7471264600753784}]},"confidence":0.9233810901641846,"dir":"ltr","boundary":[0.7613043737411499,0.7187799506187439,0.9805434989929199,0.7524844117164612],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.7536945939064026},{"x":0.9728260636329651,"y":0.7536945939064026},{"x":0.9728260636329651,"y":0.7733989953994751},{"x":0.9402173757553101,"y":0.7733989953994751}]},"confidence":0.7984029650688171,"dir":"rtl","str":"۷-۰","boundary":[0.9375,0.7536945939064026,0.9728260636329651,0.7733989953994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8913043737411499,"y":0.7553366422653198},{"x":0.9239130616188049,"y":0.7553366422653198},{"x":0.9239130616188049,"y":0.7733989953994751},{"x":0.8913043737411499,"y":0.7750410437583923}]},"confidence":0.9550613760948181,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.8913043737411499,0.7553366422653198,0.9239130616188049,0.7733989953994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.7569786310195923},{"x":0.8722826242446899,"y":0.7553366422653198},{"x":0.875,"y":0.7766830921173096},{"x":0.8152173757553101,"y":0.7783251404762268}]},"confidence":0.9730852842330933,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.8125,0.7569786310195923,0.875,0.7766830921173096]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.7569786310195923},{"x":0.9728260636329651,"y":0.7520525455474854},{"x":0.9728260636329651,"y":0.7733989953994751},{"x":0.8152173757553101,"y":0.7783251404762268}]},"confidence":0.923406720161438,"dir":"ltr","boundary":[0.8075,0.7499786310195923,0.9778260636329651,0.7803989953994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.7865353226661682},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7865353226661682},{"x":0.9755434989929199,"y":0.807881772518158},{"x":0.9375,"y":0.807881772518158}]},"confidence":0.8016930222511292,"dir":"rtl","str":"۸-۰","boundary":[0.9347826242446899,0.7865353226661682,0.9755434989929199,0.807881772518158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8804348111152649,"y":0.7865353226661682},{"x":0.9130434989929199,"y":0.7865353226661682},{"x":0.9130434989929199,"y":0.807881772518158},{"x":0.8804348111152649,"y":0.8095238208770752}]},"confidence":0.9913614988327026,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.8804348111152649,0.7865353226661682,0.9130434989929199,0.807881772518158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.7881773114204407},{"x":0.8478260636329651,"y":0.7881773114204407},{"x":0.8478260636329651,"y":0.8095238208770752},{"x":0.8152173757553101,"y":0.8095238208770752}]},"confidence":0.9752574563026428,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.8152173757553101,0.7881773114204407,0.8478260636329651,0.8095238208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7364130616188049,"y":0.7881773114204407},{"x":0.7961956262588501,"y":0.7881773114204407},{"x":0.7961956262588501,"y":0.8095238208770752},{"x":0.7364130616188049,"y":0.8095238208770752}]},"confidence":0.97971111536026,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.7364130616188049,0.7881773114204407,0.7961956262588501,0.8095238208770752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7364130616188049,"y":0.7881773114204407},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7865353226661682},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8095238208770752},{"x":0.7364130616188049,"y":0.8111658692359924}]},"confidence":0.9481319189071655,"dir":"ltr","boundary":[0.7314130616188049,0.7811773114204407,0.9805434989929199,0.8165238208770752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.8160919547080994},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8160919547080994},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8374384045600891},{"x":0.9347826242446899,"y":0.8374384045600891}]},"confidence":0.7860751748085022,"dir":"rtl","str":"۹-۰","boundary":[0.9347826242446899,0.8160919547080994,0.9755434989929199,0.8374384045600891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8777173757553101,"y":0.8177340030670166},{"x":0.9130434989929199,"y":0.8177340030670166},{"x":0.9130434989929199,"y":0.8390804529190063},{"x":0.8777173757553101,"y":0.8390804529190063}]},"confidence":0.9826217293739319,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.8777173757553101,0.8177340030670166,0.9130434989929199,0.8390804529190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79076087474823,"y":0.8177340030670166},{"x":0.842391312122345,"y":0.8177340030670166},{"x":0.842391312122345,"y":0.8390804529190063},{"x":0.79076087474823,"y":0.8390804529190063}]},"confidence":0.9565491080284119,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.79076087474823,0.8177340030670166,0.842391312122345,0.8390804529190063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79076087474823,"y":0.8177340030670166},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8160919547080994},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8374384045600891},{"x":0.79076087474823,"y":0.8390804529190063}]},"confidence":0.9274682998657227,"dir":"ltr","boundary":[0.78576087474823,0.8107340030670166,0.9805434989929199,0.8444384045600891],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.8423645496368408},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8423645496368408},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8702791333198547},{"x":0.91847825050354,"y":0.8702791333198547}]},"confidence":0.9030574560165405,"dir":"rtl","str":"۱۰-۰","boundary":[0.91847825050354,0.8423645496368408,0.9755434989929199,0.8702791333198547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823369562625885,"y":0.8423645496368408},{"x":0.907608687877655,"y":0.8423645496368408},{"x":0.907608687877655,"y":0.8702791333198547},{"x":0.8260869383811951,"y":0.871921181678772}]},"confidence":0.9799203872680664,"dir":"rtl","str":"توزیعهای","boundary":[0.823369562625885,0.8423645496368408,0.907608687877655,0.8702791333198547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771739363670349,"y":0.8440065383911133},{"x":0.8070651888847351,"y":0.8440065383911133},{"x":0.8070651888847351,"y":0.871921181678772},{"x":0.7771739363670349,"y":0.871921181678772}]},"confidence":0.9323928356170654,"dir":"rtl","str":"توأم","boundary":[0.7771739363670349,0.8440065383911133,0.8070651888847351,0.871921181678772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635869383811951,"y":0.8440065383911133},{"x":0.76902174949646,"y":0.8440065383911133},{"x":0.76902174949646,"y":0.871921181678772},{"x":0.7635869383811951,"y":0.871921181678772}]},"confidence":0.9557411670684814,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7635869383811951,0.8440065383911133,0.76902174949646,0.871921181678772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7119565010070801,"y":0.8440065383911133},{"x":0.7554348111152649,"y":0.8440065383911133},{"x":0.7554348111152649,"y":0.871921181678772},{"x":0.7146739363670349,"y":0.871921181678772}]},"confidence":0.9828782081604004,"dir":"rtl","str":"کناری","boundary":[0.7119565010070801,0.8440065383911133,0.7554348111152649,0.871921181678772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6820651888847351,"y":0.8440065383911133},{"x":0.6929348111152649,"y":0.8440065383911133},{"x":0.695652186870575,"y":0.871921181678772},{"x":0.6820651888847351,"y":0.871921181678772}]},"confidence":0.9882373213768005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6820651888847351,0.8440065383911133,0.695652186870575,0.871921181678772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.8440065383911133},{"x":0.66847825050354,"y":0.8440065383911133},{"x":0.66847825050354,"y":0.871921181678772},{"x":0.6222826242446899,"y":0.871921181678772}]},"confidence":0.9781125783920288,"dir":"rtl","str":"شرطی","boundary":[0.6195651888847351,0.8440065383911133,0.66847825050354,0.871921181678772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.8440065383911133},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8423645496368408},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8702791333198547},{"x":0.6222826242446899,"y":0.871921181678772}]},"confidence":0.961184561252594,"dir":"ltr","boundary":[0.6145651888847351,0.8370065383911133,0.9805434989929199,0.8772791333198547],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9130434989929199,"y":0.8752052783966064},{"x":0.9728260636329651,"y":0.8735632300376892},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8965517282485962},{"x":0.91576087474823,"y":0.8981937766075134}]},"confidence":0.9039160013198853,"dir":"rtl","str":"۱۱-۰","boundary":[0.9130434989929199,0.8752052783966064,0.9755434989929199,0.8965517282485962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.8752052783966064},{"x":0.904891312122345,"y":0.8735632300376892},{"x":0.904891312122345,"y":0.8981937766075134},{"x":0.875,"y":0.8981937766075134}]},"confidence":0.9191999435424805,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.875,0.8752052783966064,0.904891312122345,0.8981937766075134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.8752052783966064},{"x":0.85597825050354,"y":0.8752052783966064},{"x":0.85597825050354,"y":0.8981937766075134},{"x":0.7961956262588501,"y":0.8998358249664307}]},"confidence":0.9865708351135254,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.79347825050354,0.8752052783966064,0.85597825050354,0.8981937766075134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228260636329651,"y":0.8752052783966064},{"x":0.77173912525177,"y":0.8752052783966064},{"x":0.77173912525177,"y":0.8998358249664307},{"x":0.7228260636329651,"y":0.8998358249664307}]},"confidence":0.9756193161010742,"dir":"rtl","str":"شرطی","boundary":[0.7228260636329651,0.8752052783966064,0.77173912525177,0.8998358249664307]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228260636329651,"y":0.8752052783966064},{"x":0.9728260636329651,"y":0.8735632300376892},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8981937766075134},{"x":0.7228260636329651,"y":0.8998358249664307}]},"confidence":0.9486938118934631,"dir":"ltr","boundary":[0.7178260636329651,0.8682052783966064,0.9805434989929199,0.9051937766075134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.967391312122345,"y":0.9162561297416687},{"x":0.9728260636329651,"y":0.9162561297416687},{"x":0.9728260636329651,"y":0.9195402264595032},{"x":0.967391312122345,"y":0.9195402264595032}]},"confidence":0.7749224305152893,"str":"0","boundary":[0.967391312122345,0.9162561297416687,0.9728260636329651,0.9195402264595032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.967391312122345,"y":0.9162561297416687},{"x":0.9728260636329651,"y":0.9162561297416687},{"x":0.9728260636329651,"y":0.9195402264595032},{"x":0.967391312122345,"y":0.9195402264595032}]},"confidence":0.7749224305152893,"dir":"ltr","boundary":[0.962391312122345,0.9092561297416687,0.9778260636329651,0.9265402264595032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.9096879959106445},{"x":0.9646739363670349,"y":0.9080459475517273},{"x":0.9646739363670349,"y":0.9277504086494446},{"x":0.9211956262588501,"y":0.9293924570083618}]},"confidence":0.8382852673530579,"dir":"rtl","str":"-۱۲","boundary":[0.91847825050354,0.9096879959106445,0.9646739363670349,0.9277504086494446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8396739363670349,"y":0.9113300442695618},{"x":0.904891312122345,"y":0.9096879959106445},{"x":0.907608687877655,"y":0.9293924570083618},{"x":0.842391312122345,"y":0.931034505367279}]},"confidence":0.9730366468429565,"dir":"rtl","str":"کواریانس","boundary":[0.8396739363670349,0.9113300442695618,0.907608687877655,0.9293924570083618]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8396739363670349,"y":0.9113300442695618},{"x":0.9646739363670349,"y":0.9080459475517273},{"x":0.9646739363670349,"y":0.9277504086494446},{"x":0.842391312122345,"y":0.931034505367279}]},"confidence":0.9362862706184387,"dir":"ltr","boundary":[0.8346739363670349,0.9043300442695618,0.9696739363670349,0.9347504086494446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.9392446875572205},{"x":0.9728260636329651,"y":0.9376026391983032},{"x":0.9728260636329651,"y":0.958949089050293},{"x":0.91847825050354,"y":0.9605911374092102}]},"confidence":0.8796814680099487,"dir":"rtl","str":"۱۳-۰","boundary":[0.91847825050354,0.9392446875572205,0.9728260636329651,0.958949089050293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8614130616188049,"y":0.9392446875572205},{"x":0.89673912525177,"y":0.9392446875572205},{"x":0.89673912525177,"y":0.9605911374092102},{"x":0.8614130616188049,"y":0.9605911374092102}]},"confidence":0.9761554598808289,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.8614130616188049,0.9392446875572205,0.89673912525177,0.9605911374092102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.9408866763114929},{"x":0.8288043737411499,"y":0.9392446875572205},{"x":0.8288043737411499,"y":0.9622331857681274},{"x":0.760869562625885,"y":0.9622331857681274}]},"confidence":0.9539389610290527,"dir":"rtl","str":"کواریانس","boundary":[0.760869562625885,0.9408866763114929,0.8288043737411499,0.9622331857681274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.9408866763114929},{"x":0.9728260636329651,"y":0.9376026391983032},{"x":0.9728260636329651,"y":0.958949089050293},{"x":0.760869562625885,"y":0.9622331857681274}]},"confidence":0.9409286975860596,"dir":"ltr","boundary":[0.755869562625885,0.9338866763114929,0.9778260636329651,0.965949089050293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.9688013195991516},{"x":0.97826087474823,"y":0.9688013195991516},{"x":0.97826087474823,"y":0.9917898178100586},{"x":0.91576087474823,"y":0.9917898178100586}]},"confidence":0.9645369052886963,"dir":"rtl","str":"۱۴-۰","boundary":[0.91576087474823,0.9688013195991516,0.97826087474823,0.9917898178100586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505434989929199,"y":0.9688013195991516},{"x":0.9021739363670349,"y":0.9688013195991516},{"x":0.9021739363670349,"y":0.9917898178100586},{"x":0.8505434989929199,"y":0.9917898178100586}]},"confidence":0.9774681329727173,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.8505434989929199,0.9688013195991516,0.9021739363670349,0.9917898178100586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.9688013195991516},{"x":0.8260869383811951,"y":0.9688013195991516},{"x":0.8260869383811951,"y":0.9917898178100586},{"x":0.739130437374115,"y":0.9917898178100586}]},"confidence":0.9719535112380981,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.739130437374115,0.9688013195991516,0.8260869383811951,0.9917898178100586]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.9688013195991516},{"x":0.97826087474823,"y":0.9688013195991516},{"x":0.97826087474823,"y":0.9917898178100586},{"x":0.739130437374115,"y":0.9917898178100586}]},"confidence":0.9714463353157043,"dir":"ltr","boundary":[0.734130437374115,0.9618013195991516,0.98326087474823,0.9987898178100586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529891312122345,"y":0.33990147709846497},{"x":0.54347825050354,"y":0.33990147709846497},{"x":0.54076087474823,"y":0.357963889837265},{"x":0.5271739363670349,"y":0.3563218414783478}]},"confidence":0.9878726601600647,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.529891312122345,0.33990147709846497,0.54076087474823,0.357963889837265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945652186870575,"y":0.3366174101829529},{"x":0.5163043737411499,"y":0.33825942873954773},{"x":0.5135869383811951,"y":0.3563218414783478},{"x":0.49184781312942505,"y":0.35467979311943054}]},"confidence":0.9927110075950623,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.4945652186870575,0.3366174101829529,0.5135869383811951,0.3563218414783478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4538043439388275,"y":0.33497536182403564},{"x":0.48097825050354004,"y":0.3366174101829529},{"x":0.47826087474823,"y":0.35467979311943054},{"x":0.45108696818351746,"y":0.3530377745628357}]},"confidence":0.9882078170776367,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.4538043439388275,0.33497536182403564,0.47826087474823,0.35467979311943054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4538043439388275,"y":0.33497536182403564},{"x":0.54347825050354,"y":0.33990147709846497},{"x":0.54076087474823,"y":0.357963889837265},{"x":0.45108696818351746,"y":0.3530377745628357}]},"confidence":0.9898127317428589,"dir":"ltr","boundary":[0.4488043439388275,0.32797536182403564,0.54576087474823,0.364963889837265],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5027173757553101,"y":0.4367816150188446},{"x":0.5760869383811951,"y":0.43842363357543945},{"x":0.5760869383811951,"y":0.4597701132297516},{"x":0.5,"y":0.45812806487083435}]},"confidence":0.9880156517028809,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5027173757553101,0.4367816150188446,0.5760869383811951,0.4597701132297516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41847825050354004,"y":0.4367816150188446},{"x":0.489130437374115,"y":0.4367816150188446},{"x":0.489130437374115,"y":0.45812806487083435},{"x":0.41847825050354004,"y":0.4564860463142395}]},"confidence":0.9773410558700562,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.41847825050354004,0.4367816150188446,0.489130437374115,0.45812806487083435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41847825050354004,"y":0.4367816150188446},{"x":0.5760869383811951,"y":0.43842363357543945},{"x":0.5760869383811951,"y":0.4597701132297516},{"x":0.41847825050354004,"y":0.4564860463142395}]},"confidence":0.9826783537864685,"dir":"ltr","boundary":[0.41347825050354003,0.4297816150188446,0.5810869383811951,0.4667701132297516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.48275861144065857},{"x":0.05978260934352875,"y":0.48275861144065857},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5008209943771362},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5008209943771362}]},"confidence":0.9743868708610535,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.019021738320589066,0.48275861144065857,0.05978260934352875,0.5008209943771362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.48275861144065857},{"x":0.05978260934352875,"y":0.48275861144065857},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5008209943771362},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5008209943771362}]},"confidence":0.9743868708610535,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.47575861144065856,0.06478260934352875,0.5078209943771362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.02445652149617672,"y":0.7274219989776611},{"x":0.029891304671764374,"y":0.7274219989776611},{"x":0.029891304671764374,"y":0.7405582666397095},{"x":0.02445652149617672,"y":0.7405582666397095}]},"confidence":0.46724358201026917,"str":"۳","boundary":[0.02445652149617672,0.7274219989776611,0.029891304671764374,0.7405582666397095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.02445652149617672,"y":0.7274219989776611},{"x":0.029891304671764374,"y":0.7274219989776611},{"x":0.029891304671764374,"y":0.7405582666397095},{"x":0.02445652149617672,"y":0.7405582666397095}]},"confidence":0.46724358201026917,"dir":"ltr","boundary":[0.01945652149617672,0.7204219989776611,0.03489130467176437,0.7475582666397095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.02445652149617672,"y":0.7586206793785095},{"x":0.029891304671764374,"y":0.7586206793785095},{"x":0.029891304671764374,"y":0.7717570066452026},{"x":0.02445652149617672,"y":0.7717570066452026}]},"confidence":0.5060148239135742,"str":"۴","boundary":[0.02445652149617672,0.7586206793785095,0.029891304671764374,0.7717570066452026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.02445652149617672,"y":0.7586206793785095},{"x":0.029891304671764374,"y":0.7586206793785095},{"x":0.029891304671764374,"y":0.7717570066452026},{"x":0.02445652149617672,"y":0.7717570066452026}]},"confidence":0.5060148239135742,"dir":"ltr","boundary":[0.01945652149617672,0.7516206793785095,0.03489130467176437,0.7787570066452026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.8177340030670166},{"x":0.027173912152647972,"y":0.8177340030670166},{"x":0.027173912152647972,"y":0.8325123190879822},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8325123190879822}]},"confidence":0.3653726279735565,"str":"۵","boundary":[0.021739130839705467,0.8177340030670166,0.027173912152647972,0.8325123190879822]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.8177340030670166},{"x":0.027173912152647972,"y":0.8177340030670166},{"x":0.027173912152647972,"y":0.8325123190879822},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8325123190879822}]},"confidence":0.3653726279735565,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.8107340030670166,0.03217391215264797,0.8395123190879822],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8505747318267822},{"x":0.029891304671764374,"y":0.8505747318267822},{"x":0.027173912152647972,"y":0.8637109994888306},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8637109994888306}]},"confidence":0.43294912576675415,"str":"۶","boundary":[0.019021738320589066,0.8505747318267822,0.027173912152647972,0.8637109994888306]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8505747318267822},{"x":0.029891304671764374,"y":0.8505747318267822},{"x":0.027173912152647972,"y":0.8637109994888306},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8637109994888306}]},"confidence":0.43294912576675415,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.8435747318267822,0.03217391215264797,0.8707109994888306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8817734122276306},{"x":0.029891304671764374,"y":0.8817734122276306},{"x":0.029891304671764374,"y":0.8932676315307617},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8932676315307617}]},"confidence":0.22802039980888367,"str":"۷","boundary":[0.019021738320589066,0.8817734122276306,0.029891304671764374,0.8932676315307617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8817734122276306},{"x":0.029891304671764374,"y":0.8817734122276306},{"x":0.029891304671764374,"y":0.8932676315307617},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8932676315307617}]},"confidence":0.22802039980888367,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.8747734122276306,0.03489130467176437,0.9002676315307617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.912972092628479},{"x":0.029891304671764374,"y":0.912972092628479},{"x":0.029891304671764374,"y":0.9244663119316101},{"x":0.019021738320589066,"y":0.9244663119316101}]},"confidence":0.4023164212703705,"str":"۸","boundary":[0.019021738320589066,0.912972092628479,0.029891304671764374,0.9244663119316101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.912972092628479},{"x":0.029891304671764374,"y":0.912972092628479},{"x":0.029891304671764374,"y":0.9244663119316101},{"x":0.019021738320589066,"y":0.9244663119316101}]},"confidence":0.4023164212703705,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.905972092628479,0.03489130467176437,0.9314663119316101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.9441707730293274},{"x":0.029891304671764374,"y":0.9425287246704102},{"x":0.029891304671764374,"y":0.9556650519371033},{"x":0.019021738320589066,"y":0.9556650519371033}]},"confidence":0.35273492336273193,"str":"۸","boundary":[0.019021738320589066,0.9441707730293274,0.029891304671764374,0.9556650519371033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.9441707730293274},{"x":0.029891304671764374,"y":0.9425287246704102},{"x":0.029891304671764374,"y":0.9556650519371033},{"x":0.019021738320589066,"y":0.9556650519371033}]},"confidence":0.35273492336273193,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.9371707730293274,0.03489130467176437,0.9626650519371033],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/behzWLzOXlCjrDTK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/VrGSInuiUfdhqtjn.jpg","blurred":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/LEIgcWuHRtgxyYEz.jpg"},"info":{"width":368,"height":609,"margin":[0.00003810254978420941,0.00002086113819054195,0.9973280954490538,0.9983518622277798]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.018062397837638855},{"x":0.9728260636329651,"y":0.018062397837638855},{"x":0.9728260636329651,"y":0.03940886631608009},{"x":0.91576087474823,"y":0.03940886631608009}]},"confidence":0.9634430408477783,"dir":"rtl","str":"۱۵-۰","boundary":[0.91576087474823,0.018062397837638855,0.9728260636329651,0.03940886631608009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288043737411499,"y":0.018062397837638855},{"x":0.904891312122345,"y":0.018062397837638855},{"x":0.907608687877655,"y":0.03940886631608009},{"x":0.8288043737411499,"y":0.041050903499126434}]},"confidence":0.9834751486778259,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.8288043737411499,0.018062397837638855,0.907608687877655,0.03940886631608009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.019704433158040047},{"x":0.804347813129425,"y":0.018062397837638855},{"x":0.804347813129425,"y":0.041050903499126434},{"x":0.739130437374115,"y":0.041050903499126434}]},"confidence":0.9754505157470703,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.739130437374115,0.019704433158040047,0.804347813129425,0.041050903499126434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657608687877655,"y":0.019704433158040047},{"x":0.717391312122345,"y":0.019704433158040047},{"x":0.717391312122345,"y":0.041050903499126434},{"x":0.657608687877655,"y":0.041050903499126434}]},"confidence":0.9848313927650452,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.657608687877655,0.019704433158040047,0.717391312122345,0.041050903499126434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.0476190485060215},{"x":0.9755434989929199,"y":0.0476190485060215},{"x":0.9755434989929199,"y":0.07060755044221878},{"x":0.91847825050354,"y":0.07060755044221878}]},"confidence":0.9648773074150085,"dir":"rtl","str":"۱۶-۰","boundary":[0.91847825050354,0.0476190485060215,0.9755434989929199,0.07060755044221878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.0476190485060215},{"x":0.904891312122345,"y":0.0476190485060215},{"x":0.904891312122345,"y":0.07060755044221878},{"x":0.8586956262588501,"y":0.07060755044221878}]},"confidence":0.8444328308105469,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.8586956262588501,0.0476190485060215,0.904891312122345,0.07060755044221878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.820652186870575,"y":0.0476190485060215},{"x":0.8369565010070801,"y":0.0476190485060215},{"x":0.8369565010070801,"y":0.07060755044221878},{"x":0.820652186870575,"y":0.07060755044221878}]},"confidence":0.9315484762191772,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.820652186870575,0.0476190485060215,0.8369565010070801,0.07060755044221878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7554348111152649,"y":0.0476190485060215},{"x":0.804347813129425,"y":0.0476190485060215},{"x":0.804347813129425,"y":0.07060755044221878},{"x":0.7554348111152649,"y":0.07060755044221878}]},"confidence":0.9687559008598328,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7554348111152649,0.0476190485060215,0.804347813129425,0.07060755044221878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73097825050354,"y":0.0476190485060215},{"x":0.7336956262588501,"y":0.0476190485060215},{"x":0.7336956262588501,"y":0.07060755044221878},{"x":0.73097825050354,"y":0.07060755044221878}]},"confidence":0.951867401599884,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.73097825050354,0.0476190485060215,0.7336956262588501,0.07060755044221878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.698369562625885,"y":0.0476190485060215},{"x":0.72826087474823,"y":0.0476190485060215},{"x":0.72826087474823,"y":0.07060755044221878},{"x":0.698369562625885,"y":0.07060755044221878}]},"confidence":0.8873828649520874,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.698369562625885,0.0476190485060215,0.72826087474823,0.07060755044221878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6277173757553101,"y":0.0476190485060215},{"x":0.6902173757553101,"y":0.0476190485060215},{"x":0.6902173757553101,"y":0.07060755044221878},{"x":0.6277173757553101,"y":0.07060755044221878}]},"confidence":0.9805266857147217,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.6277173757553101,0.0476190485060215,0.6902173757553101,0.07060755044221878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.592391312122345,"y":0.0476190485060215},{"x":0.60597825050354,"y":0.0476190485060215},{"x":0.60597825050354,"y":0.07060755044221878},{"x":0.592391312122345,"y":0.07060755044221878}]},"confidence":0.9915618896484375,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.592391312122345,0.0476190485060215,0.60597825050354,0.07060755044221878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5163043737411499,"y":0.0476190485060215},{"x":0.58152174949646,"y":0.0476190485060215},{"x":0.58152174949646,"y":0.07060755044221878},{"x":0.5163043737411499,"y":0.07060755044221878}]},"confidence":0.9892963171005249,"dir":"rtl","str":"قضاوت","boundary":[0.5163043737411499,0.0476190485060215,0.58152174949646,0.07060755044221878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47554346919059753,"y":0.0476190485060215},{"x":0.5027173757553101,"y":0.0476190485060215},{"x":0.5027173757553101,"y":0.07060755044221878},{"x":0.47554346919059753,"y":0.07060755044221878}]},"confidence":0.9827571511268616,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.47554346919059753,0.0476190485060215,0.5027173757553101,0.07060755044221878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40760868787765503,"y":0.0476190485060215},{"x":0.4538043439388275,"y":0.0476190485060215},{"x":0.4538043439388275,"y":0.07060755044221878},{"x":0.40760868787765503,"y":0.07060755044221878}]},"confidence":0.9785304665565491,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.40760868787765503,0.0476190485060215,0.4538043439388275,0.07060755044221878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.0476190485060215},{"x":0.39945653080940247,"y":0.0476190485060215},{"x":0.39945653080940247,"y":0.07060755044221878},{"x":0.3913043439388275,"y":0.07060755044221878}]},"confidence":0.9490762948989868,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3913043439388275,0.0476190485060215,0.39945653080940247,0.07060755044221878]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.019704433158040047},{"x":0.9755434989929199,"y":0.018062397837638855},{"x":0.9755434989929199,"y":0.07060755044221878},{"x":0.3913043439388275,"y":0.07224959135055542}]},"confidence":0.9622571468353271,"dir":"ltr","boundary":[0.3863043439388275,0.012704433158040047,0.9805434989929199,0.07760755044221879],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.0755336582660675},{"x":0.9755434989929199,"y":0.07389162480831146},{"x":0.97826087474823,"y":0.10016420483589172},{"x":0.91847825050354,"y":0.1034482792019844}]},"confidence":0.900253176689148,"dir":"rtl","str":"۱۷-۰","boundary":[0.91576087474823,0.0755336582660675,0.97826087474823,0.10016420483589172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.07881773263216019},{"x":0.9021739363670349,"y":0.07717569917440414},{"x":0.904891312122345,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8614130616188049,"y":0.10509031265974045}]},"confidence":0.9786866903305054,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.8586956262588501,0.07881773263216019,0.904891312122345,0.1034482792019844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.08045977354049683},{"x":0.85597825050354,"y":0.07881773263216019},{"x":0.8586956262588501,"y":0.10673234611749649},{"x":0.8179348111152649,"y":0.10837438702583313}]},"confidence":0.9760786294937134,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.8152173757553101,0.08045977354049683,0.8586956262588501,0.10673234611749649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.08045977354049683},{"x":0.9755434989929199,"y":0.07389162480831146},{"x":0.97826087474823,"y":0.10180623829364777},{"x":0.8179348111152649,"y":0.10837438702583313}]},"confidence":0.9553456902503967,"dir":"ltr","boundary":[0.81021737575531,0.07345977354049682,0.98326087474823,0.10880623829364777],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758152186870575,"y":0.1149425283074379},{"x":0.7961956262588501,"y":0.11330049484968185},{"x":0.7989130616188049,"y":0.12807881832122803},{"x":0.760869562625885,"y":0.12972085177898407}]},"confidence":0.96238774061203,"str":"کای","boundary":[0.758152186870575,0.1149425283074379,0.7989130616188049,0.12807881832122803]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.11001642048358917},{"x":0.9728260636329651,"y":0.10673234611749649},{"x":0.9755434989929199,"y":0.12972085177898407},{"x":0.91847825050354,"y":0.13300491869449615}]},"confidence":0.9204787611961365,"str":"۱۸-۰","boundary":[0.91576087474823,0.11001642048358917,0.9755434989929199,0.12972085177898407]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.11330049484968185},{"x":0.904891312122345,"y":0.11001642048358917},{"x":0.907608687877655,"y":0.1346469670534134},{"x":0.864130437374115,"y":0.13793103396892548}]},"confidence":0.9518471360206604,"str":"توزیع","boundary":[0.8586956262588501,0.11330049484968185,0.907608687877655,0.1346469670534134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804347813129425,"y":0.11658456176519394},{"x":0.845108687877655,"y":0.1149425283074379},{"x":0.8478260636329651,"y":0.13793103396892548},{"x":0.8070651888847351,"y":0.14121510088443756}]},"confidence":0.9849638938903809,"str":"مربع","boundary":[0.804347813129425,0.11658456176519394,0.8478260636329651,0.13793103396892548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.13793103396892548},{"x":0.9728260636329651,"y":0.13793103396892548},{"x":0.9755434989929199,"y":0.16420361399650574},{"x":0.91576087474823,"y":0.16584564745426178}]},"confidence":0.8697512149810791,"dir":"rtl","str":"۱۹-۰","boundary":[0.91576087474823,0.13793103396892548,0.9755434989929199,0.16420361399650574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.13957306742668152},{"x":0.907608687877655,"y":0.13957306742668152},{"x":0.9103260636329651,"y":0.16584564745426178},{"x":0.8614130616188049,"y":0.16748768091201782}]},"confidence":0.9789174795150757,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.8586956262588501,0.13957306742668152,0.9103260636329651,0.16584564745426178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288043737411499,"y":0.14121510088443756},{"x":0.8478260636329651,"y":0.14121510088443756},{"x":0.8505434989929199,"y":0.16748768091201782},{"x":0.8288043737411499,"y":0.16748768091201782}]},"confidence":0.8961386680603027,"dir":"rtl","str":"تی","boundary":[0.8288043737411499,0.14121510088443756,0.8505434989929199,0.16748768091201782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801630437374115,"y":0.14121510088443756},{"x":0.8070651888847351,"y":0.14121510088443756},{"x":0.8097826242446899,"y":0.16748768091201782},{"x":0.804347813129425,"y":0.16748768091201782}]},"confidence":0.8683722615242004,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.801630437374115,0.14121510088443756,0.8097826242446899,0.16748768091201782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79076087474823,"y":0.1428571492433548},{"x":0.801630437374115,"y":0.14121510088443756},{"x":0.801630437374115,"y":0.16748768091201782},{"x":0.79347825050354,"y":0.16912971436977386}]},"confidence":0.8447650671005249,"dir":"rtl","str":"t","boundary":[0.79076087474823,0.1428571492433548,0.801630437374115,0.16748768091201782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779891312122345,"y":0.1428571492433548},{"x":0.7880434989929199,"y":0.1428571492433548},{"x":0.79076087474823,"y":0.16912971436977386},{"x":0.779891312122345,"y":0.16912971436977386}]},"confidence":0.8690288662910461,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.779891312122345,0.1428571492433548,0.79076087474823,0.16912971436977386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.11165845394134521},{"x":0.9728260636329651,"y":0.10180623829364777},{"x":0.97826087474823,"y":0.16420361399650574},{"x":0.7554348111152649,"y":0.17405582964420319}]},"confidence":0.9338734745979309,"dir":"ltr","boundary":[0.745,0.10465845394134521,0.98326087474823,0.17120361399650574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.16912971436977386},{"x":0.97826087474823,"y":0.16748768091201782},{"x":0.97826087474823,"y":0.19540229439735413},{"x":0.91847825050354,"y":0.19540229439735413}]},"confidence":0.9245413541793823,"dir":"rtl","str":"۲۰-۰","boundary":[0.91576087474823,0.16912971436977386,0.97826087474823,0.19540229439735413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8614130616188049,"y":0.16912971436977386},{"x":0.904891312122345,"y":0.16912971436977386},{"x":0.904891312122345,"y":0.19704432785511017},{"x":0.8614130616188049,"y":0.19704432785511017}]},"confidence":0.9773989319801331,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.8614130616188049,0.16912971436977386,0.904891312122345,0.19704432785511017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.83423912525177,"y":0.1707717627286911},{"x":0.8478260636329651,"y":0.16912971436977386},{"x":0.8505434989929199,"y":0.19704432785511017},{"x":0.8369565010070801,"y":0.19704432785511017}]},"confidence":0.8817696571350098,"dir":"rtl","str":"اف","boundary":[0.83423912525177,0.1707717627286911,0.8505434989929199,0.19704432785511017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.1707717627286911},{"x":0.8152173757553101,"y":0.1707717627286911},{"x":0.8152173757553101,"y":0.19704432785511017},{"x":0.801630437374115,"y":0.1986863762140274}]},"confidence":0.9203720688819885,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7989130616188049,0.1707717627286911,0.8152173757553101,0.19704432785511017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7961956262588501,"y":0.1707717627286911},{"x":0.7961956262588501,"y":0.1986863762140274},{"x":0.7853260636329651,"y":0.1986863762140274}]},"confidence":0.9497301578521729,"dir":"rtl","str":"F","boundary":[0.782608687877655,0.17241379618644714,0.7961956262588501,0.1986863762140274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663043737411499,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7771739363670349,"y":0.17241379618644714},{"x":0.779891312122345,"y":0.1986863762140274},{"x":0.76902174949646,"y":0.1986863762140274}]},"confidence":0.7842531800270081,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7663043737411499,0.17241379618644714,0.779891312122345,0.1986863762140274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663043737411499,"y":0.17241379618644714},{"x":0.97826087474823,"y":0.16748768091201782},{"x":0.97826087474823,"y":0.19540229439735413},{"x":0.76902174949646,"y":0.1986863762140274}]},"confidence":0.9287896156311035,"dir":"ltr","boundary":[0.7613043737411499,0.16541379618644714,0.98326087474823,0.20240229439735413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9211956262588501,"y":0.20032840967178345},{"x":0.9755434989929199,"y":0.20032840967178345},{"x":0.9755434989929199,"y":0.2216748744249344},{"x":0.9211956262588501,"y":0.22331690788269043}]},"confidence":0.9740462303161621,"dir":"rtl","str":"۲۱-۰","boundary":[0.9211956262588501,0.20032840967178345,0.9755434989929199,0.2216748744249344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.20032840967178345},{"x":0.9021739363670349,"y":0.20032840967178345},{"x":0.9021739363670349,"y":0.22331690788269043},{"x":0.8586956262588501,"y":0.22331690788269043}]},"confidence":0.9217950105667114,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.8586956262588501,0.20032840967178345,0.9021739363670349,0.22331690788269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853260636329651,"y":0.2019704431295395},{"x":0.845108687877655,"y":0.2019704431295395},{"x":0.845108687877655,"y":0.22331690788269043},{"x":0.7880434989929199,"y":0.22495895624160767}]},"confidence":0.9797546863555908,"dir":"rtl","str":"نقطهای","boundary":[0.7853260636329651,0.2019704431295395,0.845108687877655,0.22331690788269043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853260636329651,"y":0.2019704431295395},{"x":0.9755434989929199,"y":0.1986863762140274},{"x":0.9755434989929199,"y":0.2216748744249344},{"x":0.7880434989929199,"y":0.22495895624160767}]},"confidence":0.9565926790237427,"dir":"ltr","boundary":[0.7803260636329651,0.19497044312953948,0.9805434989929199,0.2286748744249344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.23316912353038788},{"x":0.9728260636329651,"y":0.23152709007263184},{"x":0.9755434989929199,"y":0.2545155882835388},{"x":0.91576087474823,"y":0.25615763664245605}]},"confidence":0.9446694850921631,"dir":"rtl","str":"۲۲-۰","boundary":[0.91576087474823,0.23316912353038788,0.9755434989929199,0.2545155882835388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8260869383811951,"y":0.23481117188930511},{"x":0.904891312122345,"y":0.23316912353038788},{"x":0.907608687877655,"y":0.2577996850013733},{"x":0.8260869383811951,"y":0.25944170355796814}]},"confidence":0.9830965995788574,"dir":"rtl","str":"توزیعهای","boundary":[0.8260869383811951,0.23481117188930511,0.907608687877655,0.2577996850013733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663043737411499,"y":0.23645320534706116},{"x":0.804347813129425,"y":0.23645320534706116},{"x":0.804347813129425,"y":0.25944170355796814},{"x":0.7663043737411499,"y":0.2610837519168854}]},"confidence":0.9872432351112366,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7663043737411499,0.23645320534706116,0.804347813129425,0.25944170355796814]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663043737411499,"y":0.23645320534706116},{"x":0.9728260636329651,"y":0.23152709007263184},{"x":0.9755434989929199,"y":0.2545155882835388},{"x":0.7663043737411499,"y":0.2610837519168854}]},"confidence":0.9752745628356934,"dir":"ltr","boundary":[0.7613043737411499,0.22945320534706115,0.9805434989929199,0.2615155882835388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.2627257704734802},{"x":0.9755434989929199,"y":0.2627257704734802},{"x":0.9755434989929199,"y":0.28407225012779236},{"x":0.91847825050354,"y":0.28407225012779236}]},"confidence":0.9139248132705688,"dir":"rtl","str":"۲۳-۰","boundary":[0.91847825050354,0.2627257704734802,0.9755434989929199,0.28407225012779236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8396739363670349,"y":0.2627257704734802},{"x":0.904891312122345,"y":0.2627257704734802},{"x":0.904891312122345,"y":0.28407225012779236},{"x":0.8396739363670349,"y":0.28407225012779236}]},"confidence":0.9894744157791138,"dir":"rtl","str":"قضاوت","boundary":[0.8396739363670349,0.2627257704734802,0.904891312122345,0.28407225012779236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801630437374115,"y":0.2627257704734802},{"x":0.820652186870575,"y":0.2627257704734802},{"x":0.820652186870575,"y":0.28407225012779236},{"x":0.801630437374115,"y":0.28407225012779236}]},"confidence":0.9886555671691895,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.801630437374115,0.2627257704734802,0.820652186870575,0.28407225012779236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527173757553101,"y":0.26436781883239746},{"x":0.79076087474823,"y":0.26436781883239746},{"x":0.79076087474823,"y":0.28407225012779236},{"x":0.7527173757553101,"y":0.28407225012779236}]},"confidence":0.995297372341156,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7527173757553101,0.26436781883239746,0.79076087474823,0.28407225012779236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6820651888847351,"y":0.26436781883239746},{"x":0.739130437374115,"y":0.2627257704734802},{"x":0.739130437374115,"y":0.28407225012779236},{"x":0.6820651888847351,"y":0.28407225012779236}]},"confidence":0.9656808972358704,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.6820651888847351,0.26436781883239746,0.739130437374115,0.28407225012779236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58423912525177,"y":0.26436781883239746},{"x":0.6413043737411499,"y":0.26436781883239746},{"x":0.6413043737411499,"y":0.28407225012779236},{"x":0.58423912525177,"y":0.28407225012779236}]},"confidence":0.9739177227020264,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.58423912525177,0.26436781883239746,0.6413043737411499,0.28407225012779236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244565010070801,"y":0.26436781883239746},{"x":0.5625,"y":0.26436781883239746},{"x":0.5625,"y":0.2857142984867096},{"x":0.5244565010070801,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9771208167076111,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.5244565010070801,0.26436781883239746,0.5625,0.2857142984867096]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244565010070801,"y":0.26436781883239746},{"x":0.9755434989929199,"y":0.2627257704734802},{"x":0.9755434989929199,"y":0.28407225012779236},{"x":0.5244565010070801,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9711415767669678,"dir":"ltr","boundary":[0.5194565010070801,0.25736781883239745,0.9805434989929199,0.29107225012779236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.29064038395881653},{"x":0.9755434989929199,"y":0.2889983654022217},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3136289119720459},{"x":0.91847825050354,"y":0.3136289119720459}]},"confidence":0.9524878859519958,"dir":"rtl","str":"۲۴-۰","boundary":[0.91847825050354,0.29064038395881653,0.9755434989929199,0.3136289119720459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845108687877655,"y":0.29064038395881653},{"x":0.904891312122345,"y":0.2889983654022217},{"x":0.904891312122345,"y":0.3136289119720459},{"x":0.845108687877655,"y":0.31527093052864075}]},"confidence":0.9665288329124451,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.845108687877655,0.29064038395881653,0.904891312122345,0.3136289119720459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635869383811951,"y":0.29064038395881653},{"x":0.83152174949646,"y":0.29064038395881653},{"x":0.83423912525177,"y":0.31527093052864075},{"x":0.7663043737411499,"y":0.31527093052864075}]},"confidence":0.9799774885177612,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.7635869383811951,0.29064038395881653,0.83423912525177,0.31527093052864075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255434989929199,"y":0.29228243231773376},{"x":0.7554348111152649,"y":0.29228243231773376},{"x":0.7554348111152649,"y":0.31527093052864075},{"x":0.7255434989929199,"y":0.316912978887558}]},"confidence":0.9781139492988586,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7255434989929199,0.29228243231773376,0.7554348111152649,0.31527093052864075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.29228243231773376},{"x":0.7038043737411499,"y":0.29228243231773376},{"x":0.70652174949646,"y":0.316912978887558},{"x":0.6875,"y":0.316912978887558}]},"confidence":0.9782680869102478,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6875,0.29228243231773376,0.70652174949646,0.316912978887558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.29228243231773376},{"x":0.66576087474823,"y":0.29228243231773376},{"x":0.66576087474823,"y":0.316912978887558},{"x":0.6114130616188049,"y":0.31855499744415283}]},"confidence":0.9774802327156067,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.6086956262588501,0.29228243231773376,0.66576087474823,0.316912978887558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5489130616188049,"y":0.293924480676651},{"x":0.5869565010070801,"y":0.293924480676651},{"x":0.5896739363670349,"y":0.31855499744415283},{"x":0.551630437374115,"y":0.31855499744415283}]},"confidence":0.9809075593948364,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.5489130616188049,0.293924480676651,0.5896739363670349,0.31855499744415283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.32348111271858215},{"x":0.9728260636329651,"y":0.32348111271858215},{"x":0.9728260636329651,"y":0.3448275923728943},{"x":0.91847825050354,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9047931432723999,"dir":"rtl","str":"۲۵-۰","boundary":[0.91847825050354,0.32348111271858215,0.9728260636329651,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845108687877655,"y":0.32348111271858215},{"x":0.904891312122345,"y":0.32348111271858215},{"x":0.904891312122345,"y":0.3448275923728943},{"x":0.845108687877655,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9107896685600281,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.845108687877655,0.32348111271858215,0.904891312122345,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7744565010070801,"y":0.3251231610774994},{"x":0.83152174949646,"y":0.32348111271858215},{"x":0.83152174949646,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7744565010070801,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9682700634002686,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.7744565010070801,0.3251231610774994,0.83152174949646,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228260636329651,"y":0.3251231610774994},{"x":0.7472826242446899,"y":0.3251231610774994},{"x":0.7472826242446899,"y":0.34646961092948914},{"x":0.7228260636329651,"y":0.34646961092948914}]},"confidence":0.9788417816162109,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7228260636329651,0.3251231610774994,0.7472826242446899,0.34646961092948914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.679347813129425,"y":0.3251231610774994},{"x":0.698369562625885,"y":0.3251231610774994},{"x":0.698369562625885,"y":0.34646961092948914},{"x":0.679347813129425,"y":0.34646961092948914}]},"confidence":0.9758448004722595,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.679347813129425,0.3251231610774994,0.698369562625885,0.34646961092948914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60597825050354,"y":0.3251231610774994},{"x":0.6630434989929199,"y":0.3251231610774994},{"x":0.6630434989929199,"y":0.34646961092948914},{"x":0.60597825050354,"y":0.34646961092948914}]},"confidence":0.9841863512992859,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.60597825050354,0.3251231610774994,0.6630434989929199,0.34646961092948914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5461956262588501,"y":0.32676517963409424},{"x":0.58423912525177,"y":0.3251231610774994},{"x":0.58423912525177,"y":0.34646961092948914},{"x":0.5461956262588501,"y":0.34646961092948914}]},"confidence":0.9805915951728821,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.5461956262588501,0.32676517963409424,0.58423912525177,0.34646961092948914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.3530377745628357},{"x":0.9728260636329651,"y":0.3530377745628357},{"x":0.9728260636329651,"y":0.3776683211326599},{"x":0.91847825050354,"y":0.3776683211326599}]},"confidence":0.9692603349685669,"dir":"rtl","str":"۲۶-۰","boundary":[0.91847825050354,0.3530377745628357,0.9728260636329651,0.3776683211326599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.3530377745628357},{"x":0.904891312122345,"y":0.3530377745628357},{"x":0.904891312122345,"y":0.3776683211326599},{"x":0.8586956262588501,"y":0.3776683211326599}]},"confidence":0.987322986125946,"dir":"rtl","str":"نکاتی","boundary":[0.8586956262588501,0.3530377745628357,0.904891312122345,0.3776683211326599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.820652186870575,"y":0.3530377745628357},{"x":0.8396739363670349,"y":0.3530377745628357},{"x":0.8396739363670349,"y":0.3776683211326599},{"x":0.820652186870575,"y":0.3776683211326599}]},"confidence":0.9948243498802185,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.820652186870575,0.3530377745628357,0.8396739363670349,0.3776683211326599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76902174949646,"y":0.3530377745628357},{"x":0.8097826242446899,"y":0.3530377745628357},{"x":0.8097826242446899,"y":0.3776683211326599},{"x":0.76902174949646,"y":0.3776683211326599}]},"confidence":0.9951370358467102,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.76902174949646,0.3530377745628357,0.8097826242446899,0.3776683211326599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7119565010070801,"y":0.3530377745628357},{"x":0.760869562625885,"y":0.3530377745628357},{"x":0.760869562625885,"y":0.3776683211326599},{"x":0.7119565010070801,"y":0.3776683211326599}]},"confidence":0.9933780431747437,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7119565010070801,0.3530377745628357,0.760869562625885,0.3776683211326599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711956262588501,"y":0.3530377745628357},{"x":0.7010869383811951,"y":0.3530377745628357},{"x":0.7010869383811951,"y":0.3776683211326599},{"x":0.6711956262588501,"y":0.3776683211326599}]},"confidence":0.983310878276825,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6711956262588501,0.3530377745628357,0.7010869383811951,0.3776683211326599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.3530377745628357},{"x":0.6494565010070801,"y":0.3530377745628357},{"x":0.6494565010070801,"y":0.3776683211326599},{"x":0.6195651888847351,"y":0.3776683211326599}]},"confidence":0.9793103337287903,"dir":"rtl","str":"فرض","boundary":[0.6195651888847351,0.3530377745628357,0.6494565010070801,0.3776683211326599]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5461956262588501,"y":0.29228243231773376},{"x":0.9755434989929199,"y":0.2889983654022217},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3776683211326599},{"x":0.5489130616188049,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9707143902778625,"dir":"ltr","boundary":[0.5411956262588501,0.28528243231773376,0.9805434989929199,0.3846683211326599],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.38752052187919617},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3858785033226013},{"x":0.9755434989929199,"y":0.403940886259079},{"x":0.91847825050354,"y":0.40722495317459106}]},"confidence":0.9804446697235107,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.91576087474823,0.38752052187919617,0.9755434989929199,0.403940886259079]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.38752052187919617},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3858785033226013},{"x":0.9755434989929199,"y":0.403940886259079},{"x":0.91847825050354,"y":0.40722495317459106}]},"confidence":0.9804446697235107,"dir":"ltr","boundary":[0.91076087474823,0.38052052187919616,0.9805434989929199,0.410940886259079],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.926630437374115,"y":0.46962234377861023},{"x":0.9755434989929199,"y":0.46962234377861023},{"x":0.9755434989929199,"y":0.49753695726394653},{"x":0.926630437374115,"y":0.49753695726394653}]},"confidence":0.9873427152633667,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.926630437374115,0.46962234377861023,0.9755434989929199,0.49753695726394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.89673912525177,"y":0.46962234377861023},{"x":0.9103260636329651,"y":0.46962234377861023},{"x":0.9103260636329651,"y":0.49753695726394653},{"x":0.89673912525177,"y":0.49753695726394653}]},"confidence":0.5655258297920227,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.89673912525177,0.46962234377861023,0.9103260636329651,0.49753695726394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804347813129425,"y":0.46962234377861023},{"x":0.883152186870575,"y":0.46962234377861023},{"x":0.883152186870575,"y":0.49753695726394653},{"x":0.804347813129425,"y":0.49753695726394653}]},"confidence":0.9791656732559204,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.804347813129425,0.46962234377861023,0.883152186870575,0.49753695726394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7364130616188049,"y":0.46962234377861023},{"x":0.779891312122345,"y":0.46962234377861023},{"x":0.779891312122345,"y":0.4958949089050293},{"x":0.7364130616188049,"y":0.4958949089050293}]},"confidence":0.9810594916343689,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.7364130616188049,0.46962234377861023,0.779891312122345,0.4958949089050293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7038043737411499,"y":0.46962234377861023},{"x":0.717391312122345,"y":0.46962234377861023},{"x":0.717391312122345,"y":0.4958949089050293},{"x":0.7038043737411499,"y":0.4958949089050293}]},"confidence":0.9938211441040039,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7038043737411499,0.46962234377861023,0.717391312122345,0.4958949089050293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66847825050354,"y":0.46962234377861023},{"x":0.6929348111152649,"y":0.46962234377861023},{"x":0.6929348111152649,"y":0.4958949089050293},{"x":0.66847825050354,"y":0.4958949089050293}]},"confidence":0.9914519786834717,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.66847825050354,0.46962234377861023,0.6929348111152649,0.4958949089050293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5896739363670349,"y":0.46962234377861023},{"x":0.6385869383811951,"y":0.46962234377861023},{"x":0.6385869383811951,"y":0.4958949089050293},{"x":0.5896739363670349,"y":0.4958949089050293}]},"confidence":0.9637756943702698,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.5896739363670349,0.46962234377861023,0.6385869383811951,0.4958949089050293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5163043737411499,"y":0.467980295419693},{"x":0.573369562625885,"y":0.467980295419693},{"x":0.573369562625885,"y":0.4958949089050293},{"x":0.5163043737411499,"y":0.4958949089050293}]},"confidence":0.977752685546875,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.5163043737411499,0.467980295419693,0.573369562625885,0.4958949089050293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.467980295419693},{"x":0.4945652186870575,"y":0.467980295419693},{"x":0.4945652186870575,"y":0.4958949089050293},{"x":0.489130437374115,"y":0.4958949089050293}]},"confidence":0.8311402201652527,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.489130437374115,0.467980295419693,0.4945652186870575,0.4958949089050293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39945653080940247,"y":0.467980295419693},{"x":0.48641303181648254,"y":0.467980295419693},{"x":0.48641303181648254,"y":0.4958949089050293},{"x":0.39945653080940247,"y":0.4958949089050293}]},"confidence":0.9793576002120972,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.39945653080940247,0.467980295419693,0.48641303181648254,0.4958949089050293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3396739065647125,"y":0.467980295419693},{"x":0.38315218687057495,"y":0.467980295419693},{"x":0.38315218687057495,"y":0.4958949089050293},{"x":0.3396739065647125,"y":0.4958949089050293}]},"confidence":0.9779961705207825,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.3396739065647125,0.467980295419693,0.38315218687057495,0.4958949089050293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26902174949645996,"y":0.467980295419693},{"x":0.31521740555763245,"y":0.467980295419693},{"x":0.31521740555763245,"y":0.4958949089050293},{"x":0.26902174949645996,"y":0.4958949089050293}]},"confidence":0.9805604815483093,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.26902174949645996,0.467980295419693,0.31521740555763245,0.4958949089050293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.260869562625885,"y":0.467980295419693},{"x":0.2663043439388275,"y":0.467980295419693},{"x":0.2663043439388275,"y":0.4958949089050293},{"x":0.260869562625885,"y":0.4958949089050293}]},"confidence":0.9594210386276245,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.260869562625885,0.467980295419693,0.2663043439388275,0.4958949089050293]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.260869562625885,"y":0.467980295419693},{"x":0.9755434989929199,"y":0.46962234377861023},{"x":0.9755434989929199,"y":0.4991789758205414},{"x":0.260869562625885,"y":0.4958949089050293}]},"confidence":0.9660312533378601,"dir":"ltr","boundary":[0.255869562625885,0.460980295419693,0.9805434989929199,0.5061789758205414],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.5041050910949707},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5041050910949707},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5188834071159363},{"x":0.9375,"y":0.5188834071159363}]},"confidence":0.7890751361846924,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.9375,0.5041050910949707,0.9755434989929199,0.5188834071159363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.5041050910949707},{"x":0.9211956262588501,"y":0.5041050910949707},{"x":0.9211956262588501,"y":0.5188834071159363},{"x":0.8695651888847351,"y":0.5188834071159363}]},"confidence":0.9714872241020203,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8695651888847351,0.5041050910949707,0.9211956262588501,0.5188834071159363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.5041050910949707},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5041050910949707},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5188834071159363},{"x":0.8695651888847351,"y":0.5188834071159363}]},"confidence":0.9030827283859253,"dir":"ltr","boundary":[0.8645651888847351,0.4971050910949707,0.9805434989929199,0.5258834071159363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.5320196747779846},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5320196747779846},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5533661842346191},{"x":0.9375,"y":0.5533661842346191}]},"confidence":0.8546879887580872,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.9347826242446899,0.5320196747779846,0.9755434989929199,0.5533661842346191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.5320196747779846},{"x":0.91847825050354,"y":0.5320196747779846},{"x":0.9211956262588501,"y":0.5533661842346191},{"x":0.8777173757553101,"y":0.5533661842346191}]},"confidence":0.8770233988761902,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.875,0.5320196747779846,0.9211956262588501,0.5533661842346191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845108687877655,"y":0.5336617231369019},{"x":0.864130437374115,"y":0.5320196747779846},{"x":0.866847813129425,"y":0.5533661842346191},{"x":0.845108687877655,"y":0.5533661842346191}]},"confidence":0.9019802212715149,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.845108687877655,0.5336617231369019,0.866847813129425,0.5533661842346191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758152186870575,"y":0.5336617231369019},{"x":0.823369562625885,"y":0.5320196747779846},{"x":0.8260869383811951,"y":0.5533661842346191},{"x":0.758152186870575,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.9632117748260498,"dir":"rtl","str":"متغيرها","boundary":[0.758152186870575,0.5336617231369019,0.8260869383811951,0.5533661842346191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758152186870575,"y":0.5336617231369019},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5320196747779846},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5533661842346191},{"x":0.758152186870575,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.9109780192375183,"dir":"ltr","boundary":[0.753152186870575,0.5266617231369018,0.9805434989929199,0.5603661842346191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9402173757553101,"y":0.5632184147834778},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5632184147834778},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5862069129943848},{"x":0.9402173757553101,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.7814117074012756,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.9402173757553101,0.5632184147834778,0.9755434989929199,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.864130437374115,"y":0.5648604035377502},{"x":0.9211956262588501,"y":0.5632184147834778},{"x":0.9211956262588501,"y":0.5862069129943848},{"x":0.864130437374115,"y":0.587848961353302}]},"confidence":0.9870291352272034,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.864130437374115,0.5648604035377502,0.9211956262588501,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801630437374115,"y":0.5648604035377502},{"x":0.8505434989929199,"y":0.5648604035377502},{"x":0.85326087474823,"y":0.587848961353302},{"x":0.801630437374115,"y":0.587848961353302}]},"confidence":0.9779136776924133,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.801630437374115,0.5648604035377502,0.85326087474823,0.587848961353302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801630437374115,"y":0.5648604035377502},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5615763664245605},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5862069129943848},{"x":0.801630437374115,"y":0.587848961353302}]},"confidence":0.9367741942405701,"dir":"ltr","boundary":[0.796630437374115,0.5578604035377502,0.9805434989929199,0.5932069129943848],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.5911329984664917},{"x":0.97826087474823,"y":0.5911329984664917},{"x":0.97826087474823,"y":0.6174055933952332},{"x":0.9375,"y":0.6174055933952332}]},"confidence":0.8925305008888245,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.9375,0.5911329984664917,0.97826087474823,0.6174055933952332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.5911329984664917},{"x":0.9211956262588501,"y":0.5911329984664917},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6174055933952332},{"x":0.8695651888847351,"y":0.6174055933952332}]},"confidence":0.9913175702095032,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.8695651888847351,0.5911329984664917,0.9211956262588501,0.6174055933952332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070651888847351,"y":0.5911329984664917},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5911329984664917},{"x":0.8586956262588501,"y":0.6174055933952332},{"x":0.8070651888847351,"y":0.6174055933952332}]},"confidence":0.9834855198860168,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.8070651888847351,0.5911329984664917,0.8586956262588501,0.6174055933952332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.5911329984664917},{"x":0.79347825050354,"y":0.5911329984664917},{"x":0.79347825050354,"y":0.6174055933952332},{"x":0.782608687877655,"y":0.6174055933952332}]},"confidence":0.958505392074585,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.782608687877655,0.5911329984664917,0.79347825050354,0.6174055933952332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255434989929199,"y":0.5911329984664917},{"x":0.7744565010070801,"y":0.5911329984664917},{"x":0.7744565010070801,"y":0.6174055933952332},{"x":0.7255434989929199,"y":0.6174055933952332}]},"confidence":0.9876100420951843,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7255434989929199,0.5911329984664917,0.7744565010070801,0.6174055933952332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633152186870575,"y":0.5911329984664917},{"x":0.70652174949646,"y":0.5911329984664917},{"x":0.70652174949646,"y":0.6174055933952332},{"x":0.633152186870575,"y":0.6174055933952332}]},"confidence":0.9805648922920227,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.633152186870575,0.5911329984664917,0.70652174949646,0.6174055933952332]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633152186870575,"y":0.5911329984664917},{"x":0.97826087474823,"y":0.5911329984664917},{"x":0.97826087474823,"y":0.6174055933952332},{"x":0.633152186870575,"y":0.6174055933952332}]},"confidence":0.9742012619972229,"dir":"ltr","boundary":[0.628152186870575,0.5841329984664917,0.98326087474823,0.6244055933952332],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.6206896305084229},{"x":0.97826087474823,"y":0.6206896305084229},{"x":0.97826087474823,"y":0.6486042737960815},{"x":0.9375,"y":0.6486042737960815}]},"confidence":0.8434203863143921,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.9375,0.6206896305084229,0.97826087474823,0.6486042737960815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8885869383811951,"y":0.6206896305084229},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6206896305084229},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6486042737960815},{"x":0.8885869383811951,"y":0.6486042737960815}]},"confidence":0.9865705370903015,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8885869383811951,0.6206896305084229,0.9211956262588501,0.6486042737960815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.6223316788673401},{"x":0.875,"y":0.6223316788673401},{"x":0.875,"y":0.6486042737960815},{"x":0.7989130616188049,"y":0.6486042737960815}]},"confidence":0.9825840592384338,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.7989130616188049,0.6223316788673401,0.875,0.6486042737960815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7364130616188049,"y":0.6223316788673401},{"x":0.7771739363670349,"y":0.6223316788673401},{"x":0.7771739363670349,"y":0.6486042737960815},{"x":0.7364130616188049,"y":0.6486042737960815}]},"confidence":0.9493001103401184,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.7364130616188049,0.6223316788673401,0.7771739363670349,0.6486042737960815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711956262588501,"y":0.6223316788673401},{"x":0.7119565010070801,"y":0.6223316788673401},{"x":0.7119565010070801,"y":0.6486042737960815},{"x":0.6711956262588501,"y":0.6486042737960815}]},"confidence":0.9860719442367554,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6711956262588501,0.6223316788673401,0.7119565010070801,0.6486042737960815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.64673912525177,"y":0.6223316788673401},{"x":0.6603260636329651,"y":0.6223316788673401},{"x":0.6603260636329651,"y":0.6486042737960815},{"x":0.64673912525177,"y":0.6486042737960815}]},"confidence":0.9961439371109009,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.64673912525177,0.6223316788673401,0.6603260636329651,0.6486042737960815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6114130616188049,"y":0.6223316788673401},{"x":0.633152186870575,"y":0.6223316788673401},{"x":0.633152186870575,"y":0.6486042737960815},{"x":0.6114130616188049,"y":0.6486042737960815}]},"confidence":0.9952316284179688,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6114130616188049,0.6223316788673401,0.633152186870575,0.6486042737960815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.6223316788673401},{"x":0.6005434989929199,"y":0.6223316788673401},{"x":0.6005434989929199,"y":0.6486042737960815},{"x":0.5869565010070801,"y":0.6486042737960815}]},"confidence":0.98963463306427,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5869565010070801,0.6223316788673401,0.6005434989929199,0.6486042737960815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244565010070801,"y":0.6223316788673401},{"x":0.570652186870575,"y":0.6223316788673401},{"x":0.570652186870575,"y":0.6486042737960815},{"x":0.5244565010070801,"y":0.6486042737960815}]},"confidence":0.9775214791297913,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.5244565010070801,0.6223316788673401,0.570652186870575,0.6486042737960815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44565218687057495,"y":0.6223316788673401},{"x":0.508152186870575,"y":0.6223316788673401},{"x":0.508152186870575,"y":0.6486042737960815},{"x":0.44565218687057495,"y":0.6486042737960815}]},"confidence":0.9877079725265503,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.44565218687057495,0.6223316788673401,0.508152186870575,0.6486042737960815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39673912525177,"y":0.6223316788673401},{"x":0.43478259444236755,"y":0.6223316788673401},{"x":0.43478259444236755,"y":0.6502463221549988},{"x":0.39673912525177,"y":0.6502463221549988}]},"confidence":0.9856424927711487,"dir":"rtl","str":"خطا","boundary":[0.39673912525177,0.6223316788673401,0.43478259444236755,0.6502463221549988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.6223316788673401},{"x":0.385869562625885,"y":0.6223316788673401},{"x":0.385869562625885,"y":0.6502463221549988},{"x":0.32608696818351746,"y":0.6502463221549988}]},"confidence":0.9924541115760803,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.32608696818351746,0.6223316788673401,0.385869562625885,0.6502463221549988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24184782803058624,"y":0.6223316788673401},{"x":0.29076087474823,"y":0.6223316788673401},{"x":0.29076087474823,"y":0.6502463221549988},{"x":0.24184782803058624,"y":0.6502463221549988}]},"confidence":0.9728653430938721,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.24184782803058624,0.6223316788673401,0.29076087474823,0.6502463221549988]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24184782803058624,"y":0.6206896305084229},{"x":0.97826087474823,"y":0.6190476417541504},{"x":0.97826087474823,"y":0.6486042737960815},{"x":0.24184782803058624,"y":0.6502463221549988}]},"confidence":0.9737579226493835,"dir":"ltr","boundary":[0.23684782803058624,0.6136896305084228,0.98326087474823,0.6556042737960815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.656814455986023},{"x":0.9755434989929199,"y":0.656814455986023},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6765188574790955},{"x":0.9375,"y":0.6765188574790955}]},"confidence":0.9331185817718506,"dir":"rtl","str":"۶-۱","boundary":[0.9375,0.656814455986023,0.9755434989929199,0.6765188574790955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179348111152649,"y":0.656814455986023},{"x":0.91576087474823,"y":0.656814455986023},{"x":0.91576087474823,"y":0.6765188574790955},{"x":0.8179348111152649,"y":0.6765188574790955}]},"confidence":0.9678352475166321,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.8179348111152649,0.656814455986023,0.91576087474823,0.6765188574790955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663043737411499,"y":0.656814455986023},{"x":0.7961956262588501,"y":0.656814455986023},{"x":0.7961956262588501,"y":0.6765188574790955},{"x":0.7663043737411499,"y":0.6765188574790955}]},"confidence":0.9825380444526672,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7663043737411499,0.656814455986023,0.7961956262588501,0.6765188574790955]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663043737411499,"y":0.656814455986023},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6551724076271057},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6765188574790955},{"x":0.7663043737411499,"y":0.6765188574790955}]},"confidence":0.9632166624069214,"dir":"ltr","boundary":[0.7613043737411499,0.6498144559860229,0.9805434989929199,0.6835188574790955],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.6830870509147644},{"x":0.97826087474823,"y":0.6830870509147644},{"x":0.97826087474823,"y":0.7077175974845886},{"x":0.9347826242446899,"y":0.7077175974845886}]},"confidence":0.7947978973388672,"dir":"rtl","str":"۷-۱","boundary":[0.9347826242446899,0.6830870509147644,0.97826087474823,0.7077175974845886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.883152186870575,"y":0.6830870509147644},{"x":0.91847825050354,"y":0.6830870509147644},{"x":0.91847825050354,"y":0.7077175974845886},{"x":0.883152186870575,"y":0.7077175974845886}]},"confidence":0.9836466312408447,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.883152186870575,0.6830870509147644,0.91847825050354,0.7077175974845886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7744565010070801,"y":0.6830870509147644},{"x":0.864130437374115,"y":0.6830870509147644},{"x":0.864130437374115,"y":0.7077175974845886},{"x":0.7744565010070801,"y":0.7077175974845886}]},"confidence":0.9775895476341248,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.7744565010070801,0.6830870509147644,0.864130437374115,0.7077175974845886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228260636329651,"y":0.6830870509147644},{"x":0.7554348111152649,"y":0.6830870509147644},{"x":0.7554348111152649,"y":0.7077175974845886},{"x":0.7228260636329651,"y":0.7077175974845886}]},"confidence":0.9890543818473816,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7228260636329651,0.6830870509147644,0.7554348111152649,0.7077175974845886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6304348111152649,"y":0.6830870509147644},{"x":0.7038043737411499,"y":0.6830870509147644},{"x":0.7038043737411499,"y":0.7077175974845886},{"x":0.6304348111152649,"y":0.7077175974845886}]},"confidence":0.9799313545227051,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.6304348111152649,0.6830870509147644,0.7038043737411499,0.7077175974845886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6304348111152649,"y":0.6830870509147644},{"x":0.97826087474823,"y":0.6830870509147644},{"x":0.97826087474823,"y":0.7077175974845886},{"x":0.6304348111152649,"y":0.7077175974845886}]},"confidence":0.9600576758384705,"dir":"ltr","boundary":[0.6254348111152649,0.6760870509147644,0.98326087474823,0.7147175974845886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.7142857313156128},{"x":0.97826087474823,"y":0.7142857313156128},{"x":0.97826087474823,"y":0.738916277885437},{"x":0.9347826242446899,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.7673940062522888,"dir":"rtl","str":"۸-۱","boundary":[0.9347826242446899,0.7142857313156128,0.97826087474823,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9021739363670349,"y":0.7142857313156128},{"x":0.9239130616188049,"y":0.7142857313156128},{"x":0.9239130616188049,"y":0.738916277885437},{"x":0.9021739363670349,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9847192764282227,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.9021739363670349,0.7142857313156128,0.9239130616188049,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722826242446899,"y":0.7142857313156128},{"x":0.89673912525177,"y":0.7142857313156128},{"x":0.89673912525177,"y":0.738916277885437},{"x":0.8722826242446899,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9847795963287354,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8722826242446899,0.7142857313156128,0.89673912525177,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070651888847351,"y":0.7142857313156128},{"x":0.845108687877655,"y":0.7142857313156128},{"x":0.845108687877655,"y":0.738916277885437},{"x":0.8070651888847351,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9928905963897705,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8070651888847351,0.7142857313156128,0.845108687877655,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7554348111152649,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7989130616188049,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7989130616188049,"y":0.738916277885437},{"x":0.7554348111152649,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9860112071037292,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.7554348111152649,0.7142857313156128,0.7989130616188049,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929348111152649,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7228260636329651,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7228260636329651,"y":0.738916277885437},{"x":0.6929348111152649,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9856928586959839,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6929348111152649,0.7142857313156128,0.7228260636329651,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6005434989929199,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6739130616188049,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6739130616188049,"y":0.738916277885437},{"x":0.6005434989929199,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9805448651313782,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.6005434989929199,0.7142857313156128,0.6739130616188049,0.738916277885437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6005434989929199,"y":0.7142857313156128},{"x":0.97826087474823,"y":0.7142857313156128},{"x":0.97826087474823,"y":0.738916277885437},{"x":0.6005434989929199,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9618996381759644,"dir":"ltr","boundary":[0.5955434989929199,0.7072857313156128,0.98326087474823,0.745916277885437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.7454844117164612},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7454844117164612},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7717570066452026},{"x":0.9347826242446899,"y":0.7717570066452026}]},"confidence":0.7714436650276184,"dir":"rtl","str":"۹-۱","boundary":[0.9347826242446899,0.7454844117164612,0.9755434989929199,0.7717570066452026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8777173757553101,"y":0.7454844117164612},{"x":0.926630437374115,"y":0.7454844117164612},{"x":0.926630437374115,"y":0.7717570066452026},{"x":0.8777173757553101,"y":0.7717570066452026}]},"confidence":0.9485715627670288,"dir":"rtl","str":"براورد","boundary":[0.8777173757553101,0.7454844117164612,0.926630437374115,0.7717570066452026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.83423912525177,"y":0.7454844117164612},{"x":0.864130437374115,"y":0.7454844117164612},{"x":0.864130437374115,"y":0.7717570066452026},{"x":0.83423912525177,"y":0.7717570066452026}]},"confidence":0.9835220575332642,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.83423912525177,0.7454844117164612,0.864130437374115,0.7717570066452026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7454844117164612},{"x":0.820652186870575,"y":0.7454844117164612},{"x":0.820652186870575,"y":0.7717570066452026},{"x":0.75,"y":0.7717570066452026}]},"confidence":0.9648118019104004,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.75,0.7454844117164612,0.820652186870575,0.7717570066452026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.7454844117164612},{"x":0.7336956262588501,"y":0.7454844117164612},{"x":0.7336956262588501,"y":0.7717570066452026},{"x":0.72826087474823,"y":0.7717570066452026}]},"confidence":0.9400513768196106,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.72826087474823,0.7454844117164612,0.7336956262588501,0.7717570066452026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676630437374115,"y":0.7454844117164612},{"x":0.7255434989929199,"y":0.7454844117164612},{"x":0.7255434989929199,"y":0.7717570066452026},{"x":0.676630437374115,"y":0.7717570066452026}]},"confidence":0.905402421951294,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.676630437374115,0.7454844117164612,0.7255434989929199,0.7717570066452026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573369562625885,"y":0.7454844117164612},{"x":0.6630434989929199,"y":0.7454844117164612},{"x":0.6630434989929199,"y":0.7717570066452026},{"x":0.573369562625885,"y":0.7717570066452026}]},"confidence":0.9660484194755554,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.573369562625885,0.7454844117164612,0.6630434989929199,0.7717570066452026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244565010070801,"y":0.7454844117164612},{"x":0.554347813129425,"y":0.7454844117164612},{"x":0.554347813129425,"y":0.7717570066452026},{"x":0.5244565010070801,"y":0.7717570066452026}]},"confidence":0.9859614372253418,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5244565010070801,0.7454844117164612,0.554347813129425,0.7717570066452026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508152186870575,"y":0.7454844117164612},{"x":0.5163043737411499,"y":0.7454844117164612},{"x":0.5163043737411499,"y":0.7717570066452026},{"x":0.508152186870575,"y":0.7717570066452026}]},"confidence":0.9314894080162048,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.508152186870575,0.7454844117164612,0.5163043737411499,0.7717570066452026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508152186870575,"y":0.7454844117164612},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7454844117164612},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7717570066452026},{"x":0.508152186870575,"y":0.7717570066452026}]},"confidence":0.9418501257896423,"dir":"ltr","boundary":[0.503152186870575,0.7384844117164612,0.9805434989929199,0.7787570066452026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.7750410437583923},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7750410437583923},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7980295419692993},{"x":0.91847825050354,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.923686146736145,"dir":"rtl","str":"۱۰-۱","boundary":[0.91847825050354,0.7750410437583923,0.9755434989929199,0.7980295419692993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8614130616188049,"y":0.7750410437583923},{"x":0.8994565010070801,"y":0.7750410437583923},{"x":0.8994565010070801,"y":0.7980295419692993},{"x":0.8614130616188049,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.984549343585968,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.8614130616188049,0.7750410437583923,0.8994565010070801,0.7980295419692993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73097825050354,"y":0.7750410437583923},{"x":0.8288043737411499,"y":0.7750410437583923},{"x":0.8288043737411499,"y":0.7980295419692993},{"x":0.73097825050354,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.9646225571632385,"dir":"rtl","str":"براوردکننده","boundary":[0.73097825050354,0.7750410437583923,0.8288043737411499,0.7980295419692993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70923912525177,"y":0.7766830921173096},{"x":0.7255434989929199,"y":0.7766830921173096},{"x":0.7255434989929199,"y":0.7980295419692993},{"x":0.70923912525177,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.9738805294036865,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.70923912525177,0.7766830921173096,0.7255434989929199,0.7980295419692993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.7766830921173096},{"x":0.7010869383811951,"y":0.7766830921173096},{"x":0.7010869383811951,"y":0.7980295419692993},{"x":0.6847826242446899,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.979421079158783,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6847826242446899,0.7766830921173096,0.7010869383811951,0.7980295419692993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.64673912525177,"y":0.7766830921173096},{"x":0.6711956262588501,"y":0.7766830921173096},{"x":0.6711956262588501,"y":0.7980295419692993},{"x":0.64673912525177,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.9903033375740051,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.64673912525177,0.7766830921173096,0.6711956262588501,0.7980295419692993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5570651888847351,"y":0.7766830921173096},{"x":0.616847813129425,"y":0.7766830921173096},{"x":0.616847813129425,"y":0.7996715903282166},{"x":0.5570651888847351,"y":0.7996715903282166}]},"confidence":0.9871764183044434,"dir":"rtl","str":"کمترین","boundary":[0.5570651888847351,0.7766830921173096,0.616847813129425,0.7996715903282166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.7766830921173096},{"x":0.5353260636329651,"y":0.7766830921173096},{"x":0.5353260636329651,"y":0.7996715903282166},{"x":0.47826087474823,"y":0.7996715903282166}]},"confidence":0.9843066334724426,"dir":"rtl","str":"مربعات","boundary":[0.47826087474823,0.7766830921173096,0.5353260636329651,0.7996715903282166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.7750410437583923},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7733989953994751},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7980295419692993},{"x":0.47826087474823,"y":0.7996715903282166}]},"confidence":0.9723737239837646,"dir":"ltr","boundary":[0.47326087474823,0.7680410437583923,0.9805434989929199,0.8050295419692993],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.8062397241592407},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8045976758003235},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8325123190879822},{"x":0.91576087474823,"y":0.8325123190879822}]},"confidence":0.953988790512085,"dir":"rtl","str":"۱۱-۱","boundary":[0.91576087474823,0.8062397241592407,0.9755434989929199,0.8325123190879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.8062397241592407},{"x":0.907608687877655,"y":0.8062397241592407},{"x":0.907608687877655,"y":0.8325123190879822},{"x":0.8777173757553101,"y":0.8325123190879822}]},"confidence":0.985849916934967,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.875,0.8062397241592407,0.907608687877655,0.8325123190879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.8062397241592407},{"x":0.864130437374115,"y":0.8062397241592407},{"x":0.864130437374115,"y":0.8325123190879822},{"x":0.79347825050354,"y":0.8325123190879822}]},"confidence":0.9772691130638123,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.79347825050354,0.8062397241592407,0.864130437374115,0.8325123190879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.8062397241592407},{"x":0.7771739363670349,"y":0.8062397241592407},{"x":0.7771739363670349,"y":0.8325123190879822},{"x":0.72826087474823,"y":0.8341543674468994}]},"confidence":0.9095922708511353,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.72826087474823,0.8062397241592407,0.7771739363670349,0.8325123190879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.8062397241592407},{"x":0.7228260636329651,"y":0.8062397241592407},{"x":0.7228260636329651,"y":0.8341543674468994},{"x":0.6847826242446899,"y":0.8341543674468994}]},"confidence":0.9668235182762146,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6847826242446899,0.8062397241592407,0.7228260636329651,0.8341543674468994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.8062397241592407},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8045976758003235},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8325123190879822},{"x":0.6847826242446899,"y":0.8341543674468994}]},"confidence":0.9565942883491516,"dir":"ltr","boundary":[0.6797826242446899,0.7992397241592407,0.9805434989929199,0.8395123190879822],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.8390804529190063},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8374384045600891},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8571428656578064},{"x":0.91847825050354,"y":0.8587849140167236}]},"confidence":0.932811439037323,"dir":"rtl","str":"۱۲-۱","boundary":[0.91847825050354,0.8390804529190063,0.9755434989929199,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288043737411499,"y":0.8390804529190063},{"x":0.904891312122345,"y":0.8390804529190063},{"x":0.904891312122345,"y":0.8587849140167236},{"x":0.8288043737411499,"y":0.8604269027709961}]},"confidence":0.9742414951324463,"dir":"rtl","str":"باقیمانده","boundary":[0.8288043737411499,0.8390804529190063,0.904891312122345,0.8587849140167236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288043737411499,"y":0.8390804529190063},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8374384045600891},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8288043737411499,"y":0.8604269027709961}]},"confidence":0.9614937901496887,"dir":"ltr","boundary":[0.8238043737411499,0.8320804529190063,0.9805434989929199,0.8641428656578064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.866995096206665},{"x":0.9755434989929199,"y":0.866995096206665},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8883415460586548},{"x":0.91847825050354,"y":0.889983594417572}]},"confidence":0.8021100759506226,"dir":"rtl","str":"۱۳-۱","boundary":[0.91847825050354,0.866995096206665,0.9755434989929199,0.8883415460586548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.866995096206665},{"x":0.8994565010070801,"y":0.866995096206665},{"x":0.8994565010070801,"y":0.889983594417572},{"x":0.8586956262588501,"y":0.889983594417572}]},"confidence":0.9875668287277222,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.8586956262588501,0.866995096206665,0.8994565010070801,0.889983594417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7961956262588501,"y":0.866995096206665},{"x":0.823369562625885,"y":0.866995096206665},{"x":0.823369562625885,"y":0.889983594417572},{"x":0.7961956262588501,"y":0.889983594417572}]},"confidence":0.9848364591598511,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.7961956262588501,0.866995096206665,0.823369562625885,0.889983594417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70652174949646,"y":0.866995096206665},{"x":0.7744565010070801,"y":0.866995096206665},{"x":0.7744565010070801,"y":0.889983594417572},{"x":0.70652174949646,"y":0.889983594417572}]},"confidence":0.9665170311927795,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.70652174949646,0.866995096206665,0.7744565010070801,0.889983594417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.8686370849609375},{"x":0.6875,"y":0.866995096206665},{"x":0.6875,"y":0.889983594417572},{"x":0.6413043737411499,"y":0.889983594417572}]},"confidence":0.9331381320953369,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.6413043737411499,0.8686370849609375,0.6875,0.889983594417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.8686370849609375},{"x":0.635869562625885,"y":0.8686370849609375},{"x":0.635869562625885,"y":0.889983594417572},{"x":0.5978260636329651,"y":0.889983594417572}]},"confidence":0.9635792970657349,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5978260636329651,0.8686370849609375,0.635869562625885,0.889983594417572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.8686370849609375},{"x":0.9755434989929199,"y":0.866995096206665},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8883415460586548},{"x":0.5978260636329651,"y":0.889983594417572}]},"confidence":0.9378294944763184,"dir":"ltr","boundary":[0.5928260636329651,0.8616370849609375,0.9805434989929199,0.8953415460586548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.8998358249664307},{"x":0.97826087474823,"y":0.8998358249664307},{"x":0.97826087474823,"y":0.9211822748184204},{"x":0.91576087474823,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9761782884597778,"dir":"rtl","str":"۱۴-۱","boundary":[0.91576087474823,0.8998358249664307,0.97826087474823,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.8998358249664307},{"x":0.904891312122345,"y":0.8998358249664307},{"x":0.904891312122345,"y":0.9211822748184204},{"x":0.8586956262588501,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9309357404708862,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.8586956262588501,0.8998358249664307,0.904891312122345,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880434989929199,"y":0.8981937766075134},{"x":0.845108687877655,"y":0.8981937766075134},{"x":0.845108687877655,"y":0.9211822748184204},{"x":0.7880434989929199,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9750966429710388,"dir":"rtl","str":"نقطهای","boundary":[0.7880434989929199,0.8981937766075134,0.845108687877655,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70923912525177,"y":0.8981937766075134},{"x":0.7663043737411499,"y":0.8981937766075134},{"x":0.7663043737411499,"y":0.9211822748184204},{"x":0.70923912525177,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9558746814727783,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.70923912525177,0.8981937766075134,0.7663043737411499,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635869562625885,"y":0.8981937766075134},{"x":0.6711956262588501,"y":0.8981937766075134},{"x":0.6711956262588501,"y":0.9195402264595032},{"x":0.635869562625885,"y":0.9195402264595032}]},"confidence":0.9547607898712158,"dir":"rtl","str":"خطا","boundary":[0.635869562625885,0.8981937766075134,0.6711956262588501,0.9195402264595032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.616847813129425,"y":0.8981937766075134},{"x":0.625,"y":0.8981937766075134},{"x":0.625,"y":0.9195402264595032},{"x":0.616847813129425,"y":0.9195402264595032}]},"confidence":0.3556006848812103,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.616847813129425,0.8981937766075134,0.625,0.9195402264595032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6005434989929199,"y":0.8981937766075134},{"x":0.6086956262588501,"y":0.8981937766075134},{"x":0.6086956262588501,"y":0.9195402264595032},{"x":0.6005434989929199,"y":0.9195402264595032}]},"confidence":0.4262796938419342,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.6005434989929199,0.8981937766075134,0.6086956262588501,0.9195402264595032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6005434989929199,"y":0.8981937766075134},{"x":0.97826087474823,"y":0.8998358249664307},{"x":0.97826087474823,"y":0.9228243231773376},{"x":0.6005434989929199,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9170783162117004,"dir":"ltr","boundary":[0.5955434989929199,0.8911937766075134,0.98326087474823,0.9298243231773377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.931034505367279},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9293924570083618},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9490968585014343},{"x":0.91847825050354,"y":0.9507389068603516}]},"confidence":0.9361528754234314,"dir":"rtl","str":"۱۵-۱","boundary":[0.91576087474823,0.931034505367279,0.9755434989929199,0.9490968585014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.89673912525177,"y":0.931034505367279},{"x":0.904891312122345,"y":0.931034505367279},{"x":0.907608687877655,"y":0.9507389068603516},{"x":0.89673912525177,"y":0.9507389068603516}]},"confidence":0.8089383840560913,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.89673912525177,0.931034505367279,0.907608687877655,0.9507389068603516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842391312122345,"y":0.931034505367279},{"x":0.883152186870575,"y":0.931034505367279},{"x":0.885869562625885,"y":0.9507389068603516},{"x":0.845108687877655,"y":0.9507389068603516}]},"confidence":0.9072999358177185,"dir":"rtl","str":"اریب","boundary":[0.842391312122345,0.931034505367279,0.885869562625885,0.9507389068603516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853260636329651,"y":0.9326764941215515},{"x":0.823369562625885,"y":0.931034505367279},{"x":0.823369562625885,"y":0.9507389068603516},{"x":0.7880434989929199,"y":0.9523809552192688}]},"confidence":0.9519842863082886,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.7853260636329651,0.9326764941215515,0.823369562625885,0.9507389068603516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758152186870575,"y":0.9326764941215515},{"x":0.7663043737411499,"y":0.9326764941215515},{"x":0.76902174949646,"y":0.9523809552192688},{"x":0.758152186870575,"y":0.9523809552192688}]},"confidence":0.4900859594345093,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.758152186870575,0.9326764941215515,0.76902174949646,0.9523809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.9326764941215515},{"x":0.7364130616188049,"y":0.9326764941215515},{"x":0.7364130616188049,"y":0.9523809552192688},{"x":0.72826087474823,"y":0.9523809552192688}]},"confidence":0.5523874163627625,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.72826087474823,0.9326764941215515,0.7364130616188049,0.9523809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.9326764941215515},{"x":0.7038043737411499,"y":0.9326764941215515},{"x":0.70652174949646,"y":0.9523809552192688},{"x":0.695652186870575,"y":0.9523809552192688}]},"confidence":0.40659311413764954,"dir":"rtl","str":"b","boundary":[0.695652186870575,0.9326764941215515,0.70652174949646,0.9523809552192688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.9326764941215515},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9293924570083618},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9507389068603516},{"x":0.695652186870575,"y":0.9523809552192688}]},"confidence":0.8381583094596863,"dir":"ltr","boundary":[0.690652186870575,0.9256764941215515,0.9805434989929199,0.9577389068603516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47010868787765503,"y":0.9786535501480103},{"x":0.51902174949646,"y":0.9786535501480103},{"x":0.51902174949646,"y":0.9967159032821655},{"x":0.47010868787765503,"y":0.9967159032821655}]},"confidence":0.9868190288543701,"str":"چهار","boundary":[0.47010868787765503,0.9786535501480103,0.51902174949646,0.9967159032821655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47010868787765503,"y":0.9786535501480103},{"x":0.51902174949646,"y":0.9786535501480103},{"x":0.51902174949646,"y":0.9967159032821655},{"x":0.47010868787765503,"y":0.9967159032821655}]},"confidence":0.9868190288543701,"dir":"ltr","boundary":[0.465108687877655,0.9716535501480102,0.52402174949646,1.0037159032821654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.02298850566148758},{"x":0.027173912152647972,"y":0.02298850566148758},{"x":0.027173912152647972,"y":0.03284072130918503},{"x":0.021739130839705467,"y":0.03284072130918503}]},"confidence":0.21779733896255493,"str":"و","boundary":[0.021739130839705467,0.02298850566148758,0.027173912152647972,0.03284072130918503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.02298850566148758},{"x":0.027173912152647972,"y":0.02298850566148758},{"x":0.027173912152647972,"y":0.03284072130918503},{"x":0.021739130839705467,"y":0.03284072130918503}]},"confidence":0.21779733896255493,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.01598850566148758,0.03217391215264797,0.03984072130918503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.052545156329870224},{"x":0.027173912152647972,"y":0.052545156329870224},{"x":0.027173912152647972,"y":0.06403940916061401},{"x":0.021739130839705467,"y":0.06403940916061401}]},"confidence":0.38832607865333557,"str":"۹","boundary":[0.021739130839705467,0.052545156329870224,0.027173912152647972,0.06403940916061401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.052545156329870224},{"x":0.027173912152647972,"y":0.052545156329870224},{"x":0.027173912152647972,"y":0.06403940916061401},{"x":0.021739130839705467,"y":0.06403940916061401}]},"confidence":0.38832607865333557,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.045545156329870225,0.03217391215264797,0.07103940916061402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.08374384045600891},{"x":0.027173912152647972,"y":0.08374384045600891},{"x":0.027173912152647972,"y":0.09359605610370636},{"x":0.021739130839705467,"y":0.09359605610370636}]},"confidence":0.287203311920166,"str":"ه","boundary":[0.021739130839705467,0.08374384045600891,0.027173912152647972,0.09359605610370636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.08374384045600891},{"x":0.027173912152647972,"y":0.08374384045600891},{"x":0.027173912152647972,"y":0.09359605610370636},{"x":0.021739130839705467,"y":0.09359605610370636}]},"confidence":0.287203311920166,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.0767438404560089,0.03217391215264797,0.10059605610370637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.1149425283074379},{"x":0.04076087102293968,"y":0.11330049484968185},{"x":0.04076087102293968,"y":0.12643678486347198},{"x":0.021739130839705467,"y":0.12643678486347198}]},"confidence":0.819334864616394,"str":"۱۱","boundary":[0.021739130839705467,0.1149425283074379,0.04076087102293968,0.12643678486347198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.1149425283074379},{"x":0.04076087102293968,"y":0.11330049484968185},{"x":0.04076087102293968,"y":0.12643678486347198},{"x":0.021739130839705467,"y":0.12643678486347198}]},"confidence":0.819334864616394,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.10794252830743789,0.04576087102293968,0.133436784863472],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.1428571492433548},{"x":0.04619565233588219,"y":0.1428571492433548},{"x":0.04619565233588219,"y":0.15763546526432037},{"x":0.021739130839705467,"y":0.15763546526432037}]},"confidence":0.776291012763977,"str":"۱۲","boundary":[0.019021738320589066,0.1428571492433548,0.04619565233588219,0.15763546526432037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.1428571492433548},{"x":0.04619565233588219,"y":0.1428571492433548},{"x":0.04619565233588219,"y":0.15763546526432037},{"x":0.021739130839705467,"y":0.15763546526432037}]},"confidence":0.776291012763977,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.1358571492433548,0.051195652335882184,0.16463546526432038],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.16748768091201782},{"x":0.04891304299235344,"y":0.16748768091201782},{"x":0.04891304299235344,"y":0.18883416056632996},{"x":0.021739130839705467,"y":0.18883416056632996}]},"confidence":0.8946427702903748,"str":"۱۲","boundary":[0.021739130839705467,0.16748768091201782,0.04891304299235344,0.18883416056632996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.16748768091201782},{"x":0.04891304299235344,"y":0.16748768091201782},{"x":0.04891304299235344,"y":0.18883416056632996},{"x":0.021739130839705467,"y":0.18883416056632996}]},"confidence":0.8946427702903748,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.16048768091201782,0.05391304299235344,0.19583416056632996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.20525451004505157},{"x":0.04619565233588219,"y":0.20525451004505157},{"x":0.04619565233588219,"y":0.2183908075094223},{"x":0.021739130839705467,"y":0.2183908075094223}]},"confidence":0.9492000937461853,"str":"۱۴","boundary":[0.021739130839705467,0.20525451004505157,0.04619565233588219,0.2183908075094223]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.20525451004505157},{"x":0.04619565233588219,"y":0.20525451004505157},{"x":0.04619565233588219,"y":0.2183908075094223},{"x":0.021739130839705467,"y":0.2183908075094223}]},"confidence":0.9492000937461853,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.19825451004505157,0.051195652335882184,0.2253908075094223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.23481117188930511},{"x":0.04619565233588219,"y":0.23481117188930511},{"x":0.04619565233588219,"y":0.24794745445251465},{"x":0.019021738320589066,"y":0.2495894879102707}]},"confidence":0.9459904432296753,"str":"۱۶","boundary":[0.019021738320589066,0.23481117188930511,0.04619565233588219,0.24794745445251465]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.23481117188930511},{"x":0.04619565233588219,"y":0.23481117188930511},{"x":0.04619565233588219,"y":0.24794745445251465},{"x":0.019021738320589066,"y":0.2495894879102707}]},"confidence":0.9459904432296753,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.2278111718893051,0.051195652335882184,0.25494745445251465],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.2660098373889923},{"x":0.04619565233588219,"y":0.2660098373889923},{"x":0.04619565233588219,"y":0.27914613485336304},{"x":0.021739130839705467,"y":0.27914613485336304}]},"confidence":0.940337061882019,"str":"۱۸","boundary":[0.021739130839705467,0.2660098373889923,0.04619565233588219,0.27914613485336304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.2660098373889923},{"x":0.04619565233588219,"y":0.2660098373889923},{"x":0.04619565233588219,"y":0.27914613485336304},{"x":0.021739130839705467,"y":0.27914613485336304}]},"confidence":0.940337061882019,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.2590098373889923,0.051195652335882184,0.28614613485336304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.2972085475921631},{"x":0.04619565233588219,"y":0.2972085475921631},{"x":0.04619565233588219,"y":0.3087027966976166},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3087027966976166}]},"confidence":0.8936090469360352,"str":"۱۸","boundary":[0.021739130839705467,0.2972085475921631,0.04619565233588219,0.3087027966976166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.2972085475921631},{"x":0.04619565233588219,"y":0.2972085475921631},{"x":0.04619565233588219,"y":0.3087027966976166},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3087027966976166}]},"confidence":0.8936090469360352,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.2902085475921631,0.051195652335882184,0.3157027966976166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.3563218414783478},{"x":0.04619565233588219,"y":0.3563218414783478},{"x":0.04619565233588219,"y":0.3727422058582306},{"x":0.019021738320589066,"y":0.3727422058582306}]},"confidence":0.794208288192749,"str":"۲۳","boundary":[0.019021738320589066,0.3563218414783478,0.04619565233588219,0.3727422058582306]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.3563218414783478},{"x":0.04619565233588219,"y":0.3563218414783478},{"x":0.04619565233588219,"y":0.3727422058582306},{"x":0.019021738320589066,"y":0.3727422058582306}]},"confidence":0.794208288192749,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.34932184147834777,0.051195652335882184,0.3797422058582306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.38752052187919617},{"x":0.04619565233588219,"y":0.38752052187919617},{"x":0.04619565233588219,"y":0.40229883790016174},{"x":0.019021738320589066,"y":0.40229883790016174}]},"confidence":0.9039877653121948,"str":"۲۴","boundary":[0.019021738320589066,0.38752052187919617,0.04619565233588219,0.40229883790016174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.38752052187919617},{"x":0.04619565233588219,"y":0.38752052187919617},{"x":0.04619565233588219,"y":0.40229883790016174},{"x":0.019021738320589066,"y":0.40229883790016174}]},"confidence":0.9039877653121948,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.38052052187919616,0.051195652335882184,0.40929883790016175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.5041050910949707},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5041050910949707},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5188834071159363},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5188834071159363}]},"confidence":0.9286468029022217,"str":"۲۵","boundary":[0.019021738320589066,0.5041050910949707,0.04619565233588219,0.5188834071159363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.5041050910949707},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5041050910949707},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5188834071159363},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5188834071159363}]},"confidence":0.9286468029022217,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.4971050910949707,0.051195652335882184,0.5258834071159363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5353037714958191},{"x":0.043478261679410934,"y":0.5353037714958191},{"x":0.043478261679410934,"y":0.5484400391578674},{"x":0.021739130839705467,"y":0.5484400391578674}]},"confidence":0.9633368253707886,"str":"۲۶","boundary":[0.021739130839705467,0.5353037714958191,0.043478261679410934,0.5484400391578674]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5353037714958191},{"x":0.043478261679410934,"y":0.5353037714958191},{"x":0.043478261679410934,"y":0.5484400391578674},{"x":0.021739130839705467,"y":0.5484400391578674}]},"confidence":0.9633368253707886,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.5283037714958191,0.04847826167941093,0.5554400391578674],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5665024518966675},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5665024518966675},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5779967308044434},{"x":0.021739130839705467,"y":0.5779967308044434}]},"confidence":0.8823574781417847,"str":"۲۷","boundary":[0.021739130839705467,0.5665024518966675,0.04619565233588219,0.5779967308044434]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5665024518966675},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5665024518966675},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5779967308044434},{"x":0.021739130839705467,"y":0.5779967308044434}]},"confidence":0.8823574781417847,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.5595024518966675,0.051195652335882184,0.5849967308044434],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5977011322975159},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5977011322975159},{"x":0.04619565233588219,"y":0.6091954112052917},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6091954112052917}]},"confidence":0.9043302536010742,"str":"۲۸","boundary":[0.021739130839705467,0.5977011322975159,0.04619565233588219,0.6091954112052917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5977011322975159},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5977011322975159},{"x":0.04619565233588219,"y":0.6091954112052917},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6091954112052917}]},"confidence":0.9043302536010742,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.5907011322975159,0.051195652335882184,0.6161954112052918],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6272578239440918},{"x":0.04619565233588219,"y":0.6272578239440918},{"x":0.04619565233588219,"y":0.6403940916061401},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6403940916061401}]},"confidence":0.9277654886245728,"str":"۲۸","boundary":[0.021739130839705467,0.6272578239440918,0.04619565233588219,0.6403940916061401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6272578239440918},{"x":0.04619565233588219,"y":0.6272578239440918},{"x":0.04619565233588219,"y":0.6403940916061401},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6403940916061401}]},"confidence":0.9277654886245728,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.6202578239440918,0.051195652335882184,0.6473940916061401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.656814455986023},{"x":0.043478261679410934,"y":0.656814455986023},{"x":0.043478261679410934,"y":0.6699507236480713},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6699507236480713}]},"confidence":0.9298566579818726,"str":"۲۹","boundary":[0.021739130839705467,0.656814455986023,0.043478261679410934,0.6699507236480713]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.656814455986023},{"x":0.043478261679410934,"y":0.656814455986023},{"x":0.043478261679410934,"y":0.6699507236480713},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6699507236480713}]},"confidence":0.9298566579818726,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.6498144559860229,0.04847826167941093,0.6769507236480713],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04619565233588219,"y":0.6880131363868713},{"x":0.04619565233588219,"y":0.761904776096344},{"x":0.019021738320589066,"y":0.761904776096344},{"x":0.019021738320589066,"y":0.6880131363868713}]},"confidence":0.2924392521381378,"dir":"ltr","str":"오요요","boundary":[0.04619565233588219,0.6880131363868713,0.019021738320589066,0.761904776096344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04619565233588219,"y":0.779967188835144},{"x":0.04619565233588219,"y":0.7931034564971924},{"x":0.019021738320589066,"y":0.7931034564971924},{"x":0.019021738320589066,"y":0.779967188835144}]},"confidence":0.2329559326171875,"dir":"ltr","str":"요","boundary":[0.04619565233588219,0.779967188835144,0.019021738320589066,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04619565233588219,"y":0.8095238208770752},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8243021368980408},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8243021368980408},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8095238208770752}]},"confidence":0.21687452495098114,"dir":"ltr","str":"요","boundary":[0.04619565233588219,0.8095238208770752,0.019021738320589066,0.8243021368980408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04619565233588219,"y":0.8390804529190063},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8555008172988892},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8555008172988892},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8390804529190063}]},"confidence":0.4251149594783783,"dir":"ltr","str":"요","boundary":[0.04619565233588219,0.8390804529190063,0.019021738320589066,0.8555008172988892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04619565233588219,"y":0.871921181678772},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8866994976997375},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8866994976997375},{"x":0.019021738320589066,"y":0.871921181678772}]},"confidence":0.6133634448051453,"dir":"ltr","str":"요","boundary":[0.04619565233588219,0.871921181678772,0.019021738320589066,0.8866994976997375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04619565233588219,"y":0.9031198620796204},{"x":0.04619565233588219,"y":0.9458128213882446},{"x":0.019021738320589066,"y":0.9458128213882446},{"x":0.019021738320589066,"y":0.9031198620796204}]},"confidence":0.21188148856163025,"dir":"ltr","str":"요금","boundary":[0.04619565233588219,0.9031198620796204,0.019021738320589066,0.9458128213882446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04619565233588219,"y":0.6880131363868713},{"x":0.04891304299235344,"y":0.9458128213882446},{"x":0.019021738320589066,"y":0.9458128213882446},{"x":0.019021738320589066,"y":0.6880131363868713}]},"confidence":0.3099321722984314,"dir":"ltr","boundary":[0.04119565233588219,0.6810131363868713,0.024021738320589067,0.9528128213882446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7175697684288025},{"x":0.043478261679410934,"y":0.7175697684288025},{"x":0.043478261679410934,"y":0.7323480844497681},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7323480844497681}]},"confidence":0.9162254333496094,"str":"۲۹","boundary":[0.021739130839705467,0.7175697684288025,0.043478261679410934,0.7323480844497681]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7175697684288025},{"x":0.043478261679410934,"y":0.7175697684288025},{"x":0.043478261679410934,"y":0.7323480844497681},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7323480844497681}]},"confidence":0.9162254333496094,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.7105697684288025,0.04847826167941093,0.7393480844497681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.779967188835144},{"x":0.04619565233588219,"y":0.779967188835144},{"x":0.04619565233588219,"y":0.7931034564971924},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.8053783774375916,"str":"۳۲","boundary":[0.021739130839705467,0.779967188835144,0.04619565233588219,0.7931034564971924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.779967188835144},{"x":0.04619565233588219,"y":0.779967188835144},{"x":0.04619565233588219,"y":0.7931034564971924},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.8053783774375916,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.772967188835144,0.051195652335882184,0.8001034564971924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.8095238208770752},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8095238208770752},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8243021368980408},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8243021368980408}]},"confidence":0.9193587303161621,"str":"۳۴","boundary":[0.021739130839705467,0.8095238208770752,0.04619565233588219,0.8243021368980408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.8095238208770752},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8095238208770752},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8243021368980408},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8243021368980408}]},"confidence":0.9193587303161621,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.8025238208770752,0.051195652335882184,0.8313021368980408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8407225012779236},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8407225012779236},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8555008172988892},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8555008172988892}]},"confidence":0.8918565511703491,"str":"۳۵","boundary":[0.019021738320589066,0.8407225012779236,0.04619565233588219,0.8555008172988892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8407225012779236},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8407225012779236},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8555008172988892},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8555008172988892}]},"confidence":0.8918565511703491,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.8337225012779236,0.051195652335882184,0.8625008172988892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.871921181678772},{"x":0.04619565233588219,"y":0.871921181678772},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8866994976997375},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8866994976997375}]},"confidence":0.9208247661590576,"str":"۳۵","boundary":[0.021739130839705467,0.871921181678772,0.04619565233588219,0.8866994976997375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.871921181678772},{"x":0.04619565233588219,"y":0.871921181678772},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8866994976997375},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8866994976997375}]},"confidence":0.9208247661590576,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.864921181678772,0.051195652335882184,0.8936994976997376],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.9014778137207031},{"x":0.043478261679410934,"y":0.9014778137207031},{"x":0.043478261679410934,"y":0.9162561297416687},{"x":0.019021738320589066,"y":0.9162561297416687}]},"confidence":0.9553385972976685,"str":"۳۶","boundary":[0.019021738320589066,0.9014778137207031,0.043478261679410934,0.9162561297416687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.9014778137207031},{"x":0.043478261679410934,"y":0.9014778137207031},{"x":0.043478261679410934,"y":0.9162561297416687},{"x":0.019021738320589066,"y":0.9162561297416687}]},"confidence":0.9553385972976685,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.8944778137207031,0.04847826167941093,0.9232561297416687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.931034505367279},{"x":0.04891304299235344,"y":0.9326764941215515},{"x":0.04891304299235344,"y":0.9474548697471619},{"x":0.019021738320589066,"y":0.9474548697471619}]},"confidence":0.8214097023010254,"str":"۳۷","boundary":[0.021739130839705467,0.931034505367279,0.04891304299235344,0.9474548697471619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.931034505367279},{"x":0.04891304299235344,"y":0.9326764941215515},{"x":0.04891304299235344,"y":0.9474548697471619},{"x":0.019021738320589066,"y":0.9474548697471619}]},"confidence":0.8214097023010254,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.924034505367279,0.05391304299235344,0.9544548697471619],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/FJPbpIpVuOQKNjgR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/ANanOemgHztWyDxt.jpg","blurred":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/LzzfNQLbbzraoWur.jpg"},"info":{"width":368,"height":609,"margin":[0.000030718336043798405,0.00001816485687625428,0.9973280954490538,0.9983518622277798]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9211956262588501,"y":0.018062397837638855},{"x":0.9755434989929199,"y":0.018062397837638855},{"x":0.9755434989929199,"y":0.03776682913303375},{"x":0.9211956262588501,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9571870565414429,"dir":"rtl","str":"۱۶-۱","boundary":[0.9211956262588501,0.018062397837638855,0.9755434989929199,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8478260636329651,"y":0.018062397837638855},{"x":0.907608687877655,"y":0.018062397837638855},{"x":0.907608687877655,"y":0.03776682913303375},{"x":0.8478260636329651,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9777758717536926,"dir":"rtl","str":"کمترین","boundary":[0.8478260636329651,0.018062397837638855,0.907608687877655,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.018062397837638855},{"x":0.8288043737411499,"y":0.018062397837638855},{"x":0.8288043737411499,"y":0.03776682913303375},{"x":0.77173912525177,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9465906620025635,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.77173912525177,0.018062397837638855,0.8288043737411499,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70652174949646,"y":0.018062397837638855},{"x":0.741847813129425,"y":0.018062397837638855},{"x":0.741847813129425,"y":0.03776682913303375},{"x":0.70652174949646,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9688500165939331,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.70652174949646,0.018062397837638855,0.741847813129425,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66576087474823,"y":0.018062397837638855},{"x":0.6739130616188049,"y":0.018062397837638855},{"x":0.6739130616188049,"y":0.03776682913303375},{"x":0.66576087474823,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.550806999206543,"dir":"rtl","str":"b","boundary":[0.66576087474823,0.018062397837638855,0.6739130616188049,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.64402174949646,"y":0.018062397837638855},{"x":0.6521739363670349,"y":0.018062397837638855},{"x":0.6521739363670349,"y":0.03776682913303375},{"x":0.64402174949646,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.7655379176139832,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.64402174949646,0.018062397837638855,0.6521739363670349,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.018062397837638855},{"x":0.6195651888847351,"y":0.018062397837638855},{"x":0.6195651888847351,"y":0.03776682913303375},{"x":0.6086956262588501,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.5816994905471802,"dir":"rtl","str":"b","boundary":[0.6086956262588501,0.018062397837638855,0.6195651888847351,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.018062397837638855},{"x":0.595108687877655,"y":0.018062397837638855},{"x":0.595108687877655,"y":0.03776682913303375},{"x":0.5760869383811951,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9482758045196533,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5760869383811951,0.018062397837638855,0.595108687877655,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.018062397837638855},{"x":0.5652173757553101,"y":0.018062397837638855},{"x":0.5652173757553101,"y":0.03776682913303375},{"x":0.54347825050354,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9635711908340454,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.54347825050354,0.018062397837638855,0.5652173757553101,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42934781312942505,"y":0.018062397837638855},{"x":0.5271739363670349,"y":0.018062397837638855},{"x":0.5271739363670349,"y":0.03776682913303375},{"x":0.42934781312942505,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.966166079044342,"dir":"rtl","str":"براوردکننده","boundary":[0.42934781312942505,0.018062397837638855,0.5271739363670349,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39945653080940247,"y":0.018062397837638855},{"x":0.42391303181648254,"y":0.018062397837638855},{"x":0.42391303181648254,"y":0.03776682913303375},{"x":0.39945653080940247,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9796076416969299,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.39945653080940247,0.018062397837638855,0.42391303181648254,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33152174949645996,"y":0.018062397837638855},{"x":0.3695652186870575,"y":0.018062397837638855},{"x":0.3695652186870575,"y":0.03776682913303375},{"x":0.33152174949645996,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9772889614105225,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.33152174949645996,0.018062397837638855,0.3695652186870575,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25815218687057495,"y":0.018062397837638855},{"x":0.3070652186870575,"y":0.018062397837638855},{"x":0.3070652186870575,"y":0.03776682913303375},{"x":0.25815218687057495,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9686371088027954,"dir":"rtl","str":"نااریب","boundary":[0.25815218687057495,0.018062397837638855,0.3070652186870575,0.03776682913303375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25815218687057495,"y":0.018062397837638855},{"x":0.9755434989929199,"y":0.018062397837638855},{"x":0.9755434989929199,"y":0.03776682913303375},{"x":0.25815218687057495,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9460113048553467,"dir":"ltr","boundary":[0.25315218687057495,0.011062397837638856,0.9805434989929199,0.04476682913303375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.0476190485060215},{"x":0.9755434989929199,"y":0.0476190485060215},{"x":0.9755434989929199,"y":0.06896551698446274},{"x":0.91576087474823,"y":0.06896551698446274}]},"confidence":0.9394947290420532,"dir":"rtl","str":"۱۷-۱","boundary":[0.91576087474823,0.0476190485060215,0.9755434989929199,0.06896551698446274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8614130616188049,"y":0.0476190485060215},{"x":0.904891312122345,"y":0.0476190485060215},{"x":0.904891312122345,"y":0.06896551698446274},{"x":0.8614130616188049,"y":0.06896551698446274}]},"confidence":0.9854650497436523,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.8614130616188049,0.0476190485060215,0.904891312122345,0.06896551698446274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823369562625885,"y":0.0476190485060215},{"x":0.8478260636329651,"y":0.0476190485060215},{"x":0.8478260636329651,"y":0.06896551698446274},{"x":0.823369562625885,"y":0.06896551698446274}]},"confidence":0.9811157584190369,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.823369562625885,0.0476190485060215,0.8478260636329651,0.06896551698446274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7146739363670349,"y":0.0476190485060215},{"x":0.7989130616188049,"y":0.0476190485060215},{"x":0.7989130616188049,"y":0.06896551698446274},{"x":0.7146739363670349,"y":0.06896551698446274}]},"confidence":0.9754598736763,"dir":"rtl","str":"محاسباتی","boundary":[0.7146739363670349,0.0476190485060215,0.7989130616188049,0.06896551698446274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66576087474823,"y":0.0476190485060215},{"x":0.6929348111152649,"y":0.0476190485060215},{"x":0.6929348111152649,"y":0.06896551698446274},{"x":0.66576087474823,"y":0.06896551698446274}]},"confidence":0.9783980846405029,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.66576087474823,0.0476190485060215,0.6929348111152649,0.06896551698446274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.592391312122345,"y":0.0476190485060215},{"x":0.6413043737411499,"y":0.0476190485060215},{"x":0.6413043737411499,"y":0.06896551698446274},{"x":0.592391312122345,"y":0.06896551698446274}]},"confidence":0.9726882576942444,"dir":"rtl","str":"SSE","boundary":[0.592391312122345,0.0476190485060215,0.6413043737411499,0.06896551698446274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.592391312122345,"y":0.0476190485060215},{"x":0.9755434989929199,"y":0.0476190485060215},{"x":0.9755434989929199,"y":0.06896551698446274},{"x":0.592391312122345,"y":0.06896551698446274}]},"confidence":0.9727402925491333,"dir":"ltr","boundary":[0.587391312122345,0.0406190485060215,0.9805434989929199,0.07596551698446274],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9130434989929199,"y":0.07389162480831146},{"x":0.9755434989929199,"y":0.07389162480831146},{"x":0.9755434989929199,"y":0.09852216392755508},{"x":0.9130434989929199,"y":0.09852216392755508}]},"confidence":0.8782697916030884,"dir":"rtl","str":"۱۸-۱","boundary":[0.9130434989929199,0.07389162480831146,0.9755434989929199,0.09852216392755508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722826242446899,"y":0.07389162480831146},{"x":0.904891312122345,"y":0.07389162480831146},{"x":0.904891312122345,"y":0.09852216392755508},{"x":0.8722826242446899,"y":0.09852216392755508}]},"confidence":0.9867832660675049,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8722826242446899,0.07389162480831146,0.904891312122345,0.09852216392755508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779891312122345,"y":0.07389162480831146},{"x":0.85597825050354,"y":0.07389162480831146},{"x":0.85597825050354,"y":0.09852216392755508},{"x":0.779891312122345,"y":0.09852216392755508}]},"confidence":0.9786763787269592,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.779891312122345,0.07389162480831146,0.85597825050354,0.09852216392755508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228260636329651,"y":0.0755336582660675},{"x":0.760869562625885,"y":0.0755336582660675},{"x":0.760869562625885,"y":0.09852216392755508},{"x":0.7228260636329651,"y":0.09852216392755508}]},"confidence":0.962238073348999,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.7228260636329651,0.0755336582660675,0.760869562625885,0.09852216392755508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657608687877655,"y":0.0755336582660675},{"x":0.698369562625885,"y":0.0755336582660675},{"x":0.698369562625885,"y":0.10016420483589172},{"x":0.657608687877655,"y":0.10016420483589172}]},"confidence":0.986388087272644,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.657608687877655,0.0755336582660675,0.698369562625885,0.10016420483589172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635869562625885,"y":0.0755336582660675},{"x":0.6413043737411499,"y":0.0755336582660675},{"x":0.6413043737411499,"y":0.10016420483589172},{"x":0.635869562625885,"y":0.10016420483589172}]},"confidence":0.9807745814323425,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.635869562625885,0.0755336582660675,0.6413043737411499,0.10016420483589172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570652186870575,"y":0.0755336582660675},{"x":0.616847813129425,"y":0.0755336582660675},{"x":0.616847813129425,"y":0.10016420483589172},{"x":0.570652186870575,"y":0.10016420483589172}]},"confidence":0.9866876006126404,"dir":"rtl","str":"خطای","boundary":[0.570652186870575,0.0755336582660675,0.616847813129425,0.10016420483589172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.0755336582660675},{"x":0.5489130616188049,"y":0.0755336582660675},{"x":0.5489130616188049,"y":0.10016420483589172},{"x":0.510869562625885,"y":0.10016420483589172}]},"confidence":0.9836198687553406,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.510869562625885,0.0755336582660675,0.5489130616188049,0.10016420483589172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.10509031265974045},{"x":0.9755434989929199,"y":0.10509031265974045},{"x":0.9755434989929199,"y":0.12807881832122803},{"x":0.91847825050354,"y":0.12807881832122803}]},"confidence":0.9173353314399719,"dir":"rtl","str":"۱۹-۱","boundary":[0.91847825050354,0.10509031265974045,0.9755434989929199,0.12807881832122803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.10509031265974045},{"x":0.907608687877655,"y":0.10509031265974045},{"x":0.907608687877655,"y":0.12807881832122803},{"x":0.8586956262588501,"y":0.12807881832122803}]},"confidence":0.9592514634132385,"dir":"rtl","str":"براورد","boundary":[0.8586956262588501,0.10509031265974045,0.907608687877655,0.12807881832122803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.10509031265974045},{"x":0.845108687877655,"y":0.10509031265974045},{"x":0.845108687877655,"y":0.12972085177898407},{"x":0.8125,"y":0.12972085177898407}]},"confidence":0.9910116791725159,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.8125,0.10509031265974045,0.845108687877655,0.12972085177898407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635869383811951,"y":0.10509031265974045},{"x":0.79347825050354,"y":0.10509031265974045},{"x":0.79347825050354,"y":0.12972085177898407},{"x":0.7635869383811951,"y":0.12972085177898407}]},"confidence":0.9798593521118164,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.7635869383811951,0.10509031265974045,0.79347825050354,0.12972085177898407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.10509031265974045},{"x":0.741847813129425,"y":0.10509031265974045},{"x":0.741847813129425,"y":0.12972085177898407},{"x":0.6521739363670349,"y":0.12972085177898407}]},"confidence":0.9836655259132385,"dir":"rtl","str":"درستنمایی","boundary":[0.6521739363670349,0.10509031265974045,0.741847813129425,0.12972085177898407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5461956262588501,"y":0.10509031265974045},{"x":0.633152186870575,"y":0.10509031265974045},{"x":0.633152186870575,"y":0.12972085177898407},{"x":0.5461956262588501,"y":0.12972085177898407}]},"confidence":0.9823660254478455,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.5461956262588501,0.10509031265974045,0.633152186870575,0.12972085177898407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49184781312942505,"y":0.10673234611749649},{"x":0.52173912525177,"y":0.10673234611749649},{"x":0.52173912525177,"y":0.12972085177898407},{"x":0.49184781312942505,"y":0.12972085177898407}]},"confidence":0.9885450005531311,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.49184781312942505,0.10673234611749649,0.52173912525177,0.12972085177898407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.10673234611749649},{"x":0.47554346919059753,"y":0.10509031265974045},{"x":0.47554346919059753,"y":0.12972085177898407},{"x":0.4021739065647125,"y":0.12972085177898407}]},"confidence":0.9825488924980164,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.4021739065647125,0.10673234611749649,0.47554346919059753,0.12972085177898407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.0755336582660675},{"x":0.9755434989929199,"y":0.07389162480831146},{"x":0.97826087474823,"y":0.12807881832122803},{"x":0.4021739065647125,"y":0.12972085177898407}]},"confidence":0.972294807434082,"dir":"ltr","boundary":[0.3971739065647125,0.0685336582660675,0.98326087474823,0.13507881832122803],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.14121510088443756},{"x":0.9755434989929199,"y":0.13957306742668152},{"x":0.9755434989929199,"y":0.15927749872207642},{"x":0.91847825050354,"y":0.15927749872207642}]},"confidence":0.985684871673584,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.91847825050354,0.14121510088443756,0.9755434989929199,0.15927749872207642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.14121510088443756},{"x":0.9755434989929199,"y":0.13957306742668152},{"x":0.9755434989929199,"y":0.15927749872207642},{"x":0.91847825050354,"y":0.15927749872207642}]},"confidence":0.985684871673584,"dir":"ltr","boundary":[0.91347825050354,0.13421510088443755,0.9805434989929199,0.16627749872207642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.926630437374115,"y":0.20853859186172485},{"x":0.9755434989929199,"y":0.20853859186172485},{"x":0.9755434989929199,"y":0.23481117188930511},{"x":0.926630437374115,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.9852839112281799,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.926630437374115,0.20853859186172485,0.9755434989929199,0.23481117188930511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9021739363670349,"y":0.20853859186172485},{"x":0.9130434989929199,"y":0.20853859186172485},{"x":0.9130434989929199,"y":0.23481117188930511},{"x":0.9021739363670349,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.563090443611145,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.9021739363670349,0.20853859186172485,0.9130434989929199,0.23481117188930511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070651888847351,"y":0.20853859186172485},{"x":0.885869562625885,"y":0.20853859186172485},{"x":0.885869562625885,"y":0.23481117188930511},{"x":0.8070651888847351,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.979256272315979,"dir":"rtl","str":"قضاوت","boundary":[0.8070651888847351,0.20853859186172485,0.885869562625885,0.23481117188930511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853260636329651,"y":0.20853859186172485},{"x":0.79076087474823,"y":0.20853859186172485},{"x":0.79076087474823,"y":0.23481117188930511},{"x":0.7853260636329651,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.7836958169937134,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7853260636329651,0.20853859186172485,0.79076087474823,0.23481117188930511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.20853859186172485},{"x":0.779891312122345,"y":0.20853859186172485},{"x":0.779891312122345,"y":0.23481117188930511},{"x":0.72826087474823,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.9811432361602783,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.72826087474823,0.20853859186172485,0.779891312122345,0.23481117188930511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.20853859186172485},{"x":0.717391312122345,"y":0.20853859186172485},{"x":0.717391312122345,"y":0.23481117188930511},{"x":0.6847826242446899,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.9780047535896301,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6847826242446899,0.20853859186172485,0.717391312122345,0.23481117188930511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6277173757553101,"y":0.20853859186172485},{"x":0.66576087474823,"y":0.20853859186172485},{"x":0.66576087474823,"y":0.23481117188930511},{"x":0.6277173757553101,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.981348991394043,"dir":"rtl","str":"فرض","boundary":[0.6277173757553101,0.20853859186172485,0.66576087474823,0.23481117188930511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58423912525177,"y":0.20853859186172485},{"x":0.595108687877655,"y":0.20853859186172485},{"x":0.595108687877655,"y":0.23481117188930511},{"x":0.58423912525177,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.9304366707801819,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.58423912525177,0.20853859186172485,0.595108687877655,0.23481117188930511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054348111152649,"y":0.20853859186172485},{"x":0.570652186870575,"y":0.20853859186172485},{"x":0.570652186870575,"y":0.23481117188930511},{"x":0.5054348111152649,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.98885178565979,"dir":"rtl","str":"فواصل","boundary":[0.5054348111152649,0.20853859186172485,0.570652186870575,0.23481117188930511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40760868787765503,"y":0.20853859186172485},{"x":0.489130437374115,"y":0.20853859186172485},{"x":0.489130437374115,"y":0.23481117188930511},{"x":0.40760868787765503,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.9777822494506836,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.40760868787765503,0.20853859186172485,0.489130437374115,0.23481117188930511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39673912525177,"y":0.20853859186172485},{"x":0.4021739065647125,"y":0.20853859186172485},{"x":0.4021739065647125,"y":0.23481117188930511},{"x":0.39673912525177,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.8189805150032043,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.39673912525177,0.20853859186172485,0.4021739065647125,0.23481117188930511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36141303181648254,"y":0.20853859186172485},{"x":0.3804347813129425,"y":0.20853859186172485},{"x":0.3804347813129425,"y":0.23481117188930511},{"x":0.36141303181648254,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.9880695343017578,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.36141303181648254,0.20853859186172485,0.3804347813129425,0.23481117188930511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29891303181648254,"y":0.20853859186172485},{"x":0.35054346919059753,"y":0.20853859186172485},{"x":0.35054346919059753,"y":0.23481117188930511},{"x":0.29891303181648254,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.9904261827468872,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.29891303181648254,0.20853859186172485,0.35054346919059753,0.23481117188930511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.198369562625885,"y":0.20853859186172485},{"x":0.28260868787765503,"y":0.20853859186172485},{"x":0.28260868787765503,"y":0.23481117188930511},{"x":0.198369562625885,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.983155369758606,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.198369562625885,0.20853859186172485,0.28260868787765503,0.23481117188930511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.198369562625885,"y":0.20853859186172485},{"x":0.9755434989929199,"y":0.20853859186172485},{"x":0.9755434989929199,"y":0.23481117188930511},{"x":0.198369562625885,"y":0.23481117188930511}]},"confidence":0.9659429788589478,"dir":"ltr","boundary":[0.193369562625885,0.20153859186172485,0.9805434989929199,0.24181117188930512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.24302133917808533},{"x":0.9755434989929199,"y":0.24302133917808533},{"x":0.97826087474823,"y":0.2660098373889923},{"x":0.9375,"y":0.2660098373889923}]},"confidence":0.8761413097381592,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.9347826242446899,0.24302133917808533,0.97826087474823,0.2660098373889923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8777173757553101,"y":0.24466338753700256},{"x":0.91847825050354,"y":0.24302133917808533},{"x":0.9211956262588501,"y":0.26765188574790955},{"x":0.8777173757553101,"y":0.26765188574790955}]},"confidence":0.9863588809967041,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.8777173757553101,0.24466338753700256,0.9211956262588501,0.26765188574790955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8396739363670349,"y":0.24466338753700256},{"x":0.8614130616188049,"y":0.24466338753700256},{"x":0.8614130616188049,"y":0.26765188574790955},{"x":0.842391312122345,"y":0.2692939341068268}]},"confidence":0.5212972164154053,"dir":"rtl","str":"b۱","boundary":[0.8396739363670349,0.24466338753700256,0.8614130616188049,0.26765188574790955]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8396739363670349,"y":0.24466338753700256},{"x":0.9755434989929199,"y":0.24137930572032928},{"x":0.97826087474823,"y":0.2660098373889923},{"x":0.842391312122345,"y":0.2692939341068268}]},"confidence":0.860281229019165,"dir":"ltr","boundary":[0.8346739363670349,0.23766338753700256,0.98326087474823,0.2730098373889923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.27257800102233887},{"x":0.9755434989929199,"y":0.27093595266342163},{"x":0.97826087474823,"y":0.29228243231773376},{"x":0.9375,"y":0.29228243231773376}]},"confidence":0.8643108606338501,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.9375,0.27257800102233887,0.97826087474823,0.29228243231773376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866847813129425,"y":0.27257800102233887},{"x":0.91847825050354,"y":0.27257800102233887},{"x":0.9211956262588501,"y":0.29228243231773376},{"x":0.866847813129425,"y":0.29228243231773376}]},"confidence":0.8798863887786865,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.866847813129425,0.27257800102233887,0.9211956262588501,0.29228243231773376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853260636329651,"y":0.27257800102233887},{"x":0.85597825050354,"y":0.27257800102233887},{"x":0.85597825050354,"y":0.29228243231773376},{"x":0.7880434989929199,"y":0.293924480676651}]},"confidence":0.9776322841644287,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.7853260636329651,0.27257800102233887,0.85597825050354,0.29228243231773376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741847813129425,"y":0.2742200195789337},{"x":0.7663043737411499,"y":0.2742200195789337},{"x":0.76902174949646,"y":0.293924480676651},{"x":0.741847813129425,"y":0.293924480676651}]},"confidence":0.9675836563110352,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.741847813129425,0.2742200195789337,0.76902174949646,0.293924480676651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.2742200195789337},{"x":0.717391312122345,"y":0.2742200195789337},{"x":0.717391312122345,"y":0.293924480676651},{"x":0.698369562625885,"y":0.29556649923324585}]},"confidence":0.47461816668510437,"dir":"rtl","str":"B۱","boundary":[0.695652186870575,0.2742200195789337,0.717391312122345,0.293924480676651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.2742200195789337},{"x":0.9755434989929199,"y":0.27093595266342163},{"x":0.97826087474823,"y":0.29228243231773376},{"x":0.698369562625885,"y":0.29556649923324585}]},"confidence":0.8883505463600159,"dir":"ltr","boundary":[0.690652186870575,0.2672200195789337,0.98326087474823,0.29928243231773377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9402173757553101,"y":0.30213463306427},{"x":0.9755434989929199,"y":0.30213463306427},{"x":0.9755434989929199,"y":0.32348111271858215},{"x":0.9402173757553101,"y":0.32348111271858215}]},"confidence":0.9316526055335999,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.9402173757553101,0.30213463306427,0.9755434989929199,0.32348111271858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.30213463306427},{"x":0.9211956262588501,"y":0.30213463306427},{"x":0.9211956262588501,"y":0.32348111271858215},{"x":0.875,"y":0.32348111271858215}]},"confidence":0.989400327205658,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.875,0.30213463306427,0.9211956262588501,0.32348111271858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369565010070801,"y":0.30213463306427},{"x":0.864130437374115,"y":0.30213463306427},{"x":0.864130437374115,"y":0.32348111271858215},{"x":0.8396739363670349,"y":0.32348111271858215}]},"confidence":0.9785090088844299,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8369565010070801,0.30213463306427,0.864130437374115,0.32348111271858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853260636329651,"y":0.30377668142318726},{"x":0.8152173757553101,"y":0.30213463306427},{"x":0.8152173757553101,"y":0.32348111271858215},{"x":0.7853260636329651,"y":0.3251231610774994}]},"confidence":0.984739363193512,"dir":"rtl","str":"فرض","boundary":[0.7853260636329651,0.30377668142318726,0.8152173757553101,0.32348111271858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.30377668142318726},{"x":0.7527173757553101,"y":0.30377668142318726},{"x":0.7527173757553101,"y":0.3251231610774994},{"x":0.72826087474823,"y":0.3251231610774994}]},"confidence":0.9727113842964172,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.72826087474823,0.30377668142318726,0.7527173757553101,0.3251231610774994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.30377668142318726},{"x":0.7010869383811951,"y":0.30377668142318726},{"x":0.7010869383811951,"y":0.3251231610774994},{"x":0.6847826242446899,"y":0.3251231610774994}]},"confidence":0.28862711787223816,"dir":"rtl","str":"31","boundary":[0.6847826242446899,0.30377668142318726,0.7010869383811951,0.3251231610774994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.30377668142318726},{"x":0.9755434989929199,"y":0.30213463306427},{"x":0.9755434989929199,"y":0.32348111271858215},{"x":0.6847826242446899,"y":0.3251231610774994}]},"confidence":0.9049901962280273,"dir":"ltr","boundary":[0.6797826242446899,0.29677668142318725,0.9805434989929199,0.33048111271858216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.33825942873954773},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3366174101829529},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3497537076473236},{"x":0.9347826242446899,"y":0.3497537076473236}]},"confidence":0.9599810838699341,"str":"۴-۲","boundary":[0.9347826242446899,0.33825942873954773,0.9755434989929199,0.3497537076473236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.33825942873954773},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3366174101829529},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3497537076473236},{"x":0.9347826242446899,"y":0.3497537076473236}]},"confidence":0.9599810838699341,"dir":"ltr","boundary":[0.9297826242446899,0.3312594287395477,0.9805434989929199,0.3567537076473236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8396739363670349,"y":0.33825942873954773},{"x":0.8505434989929199,"y":0.33825942873954773},{"x":0.85326087474823,"y":0.3497537076473236},{"x":0.8396739363670349,"y":0.3497537076473236}]},"confidence":0.8135104775428772,"str":"b","boundary":[0.8396739363670349,0.33825942873954773,0.85326087474823,0.3497537076473236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85326087474823,"y":0.33825942873954773},{"x":0.8586956262588501,"y":0.33825942873954773},{"x":0.8586956262588501,"y":0.3497537076473236},{"x":0.85597825050354,"y":0.3497537076473236}]},"confidence":0.7265844345092773,"str":".","boundary":[0.85326087474823,0.33825942873954773,0.8586956262588501,0.3497537076473236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8396739363670349,"y":0.33825942873954773},{"x":0.8586956262588501,"y":0.33825942873954773},{"x":0.8586956262588501,"y":0.3497537076473236},{"x":0.8396739363670349,"y":0.3497537076473236}]},"confidence":0.7700474262237549,"dir":"ltr","boundary":[0.8346739363670349,0.3312594287395477,0.8636956262588501,0.3567537076473236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.33990147709846497},{"x":0.91847825050354,"y":0.33990147709846497},{"x":0.91847825050354,"y":0.357963889837265},{"x":0.875,"y":0.35960590839385986}]},"confidence":0.9650675654411316,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.875,0.33990147709846497,0.91847825050354,0.357963889837265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.33990147709846497},{"x":0.91847825050354,"y":0.33990147709846497},{"x":0.91847825050354,"y":0.357963889837265},{"x":0.875,"y":0.35960590839385986}]},"confidence":0.9650675654411316,"dir":"ltr","boundary":[0.87,0.33290147709846496,0.92347825050354,0.364963889837265],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.3612479567527771},{"x":0.97826087474823,"y":0.3612479567527771},{"x":0.97826087474823,"y":0.3858785033226013},{"x":0.9375,"y":0.3858785033226013}]},"confidence":0.8212339878082275,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.9375,0.3612479567527771,0.97826087474823,0.3858785033226013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.864130437374115,"y":0.3612479567527771},{"x":0.91847825050354,"y":0.3612479567527771},{"x":0.91847825050354,"y":0.3858785033226013},{"x":0.864130437374115,"y":0.3858785033226013}]},"confidence":0.8683078289031982,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.864130437374115,0.3612479567527771,0.91847825050354,0.3858785033226013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.36288997530937195},{"x":0.85597825050354,"y":0.3612479567527771},{"x":0.85597825050354,"y":0.3858785033226013},{"x":0.782608687877655,"y":0.3858785033226013}]},"confidence":0.9691559672355652,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.782608687877655,0.36288997530937195,0.85597825050354,0.3858785033226013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758152186870575,"y":0.36288997530937195},{"x":0.76902174949646,"y":0.36288997530937195},{"x":0.76902174949646,"y":0.3858785033226013},{"x":0.758152186870575,"y":0.3858785033226013}]},"confidence":0.971455454826355,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.758152186870575,0.36288997530937195,0.76902174949646,0.3858785033226013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70652174949646,"y":0.36288997530937195},{"x":0.7527173757553101,"y":0.36288997530937195},{"x":0.7527173757553101,"y":0.3858785033226013},{"x":0.70652174949646,"y":0.3858785033226013}]},"confidence":0.9878517985343933,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.70652174949646,0.36288997530937195,0.7527173757553101,0.3858785033226013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66576087474823,"y":0.36288997530937195},{"x":0.6929348111152649,"y":0.36288997530937195},{"x":0.6929348111152649,"y":0.3858785033226013},{"x":0.66576087474823,"y":0.3858785033226013}]},"confidence":0.9765384197235107,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.66576087474823,0.36288997530937195,0.6929348111152649,0.3858785033226013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.616847813129425,"y":0.36288997530937195},{"x":0.64402174949646,"y":0.36288997530937195},{"x":0.64402174949646,"y":0.3858785033226013},{"x":0.616847813129425,"y":0.3858785033226013}]},"confidence":0.9853132367134094,"dir":"rtl","str":"فرض","boundary":[0.616847813129425,0.36288997530937195,0.64402174949646,0.3858785033226013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554347813129425,"y":0.36288997530937195},{"x":0.58423912525177,"y":0.36288997530937195},{"x":0.58423912525177,"y":0.3858785033226013},{"x":0.554347813129425,"y":0.3858785033226013}]},"confidence":0.97307288646698,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.554347813129425,0.36288997530937195,0.58423912525177,0.3858785033226013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.36288997530937195},{"x":0.5353260636329651,"y":0.36288997530937195},{"x":0.5353260636329651,"y":0.3858785033226013},{"x":0.510869562625885,"y":0.3858785033226013}]},"confidence":0.5693824291229248,"dir":"rtl","str":".3","boundary":[0.510869562625885,0.36288997530937195,0.5353260636329651,0.3858785033226013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.36288997530937195},{"x":0.97826087474823,"y":0.3612479567527771},{"x":0.97826087474823,"y":0.3858785033226013},{"x":0.510869562625885,"y":0.3858785033226013}]},"confidence":0.9217169284820557,"dir":"ltr","boundary":[0.505869562625885,0.35588997530937194,0.98326087474823,0.3928785033226013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.39408865571022034},{"x":0.97826087474823,"y":0.39408865571022034},{"x":0.97826087474823,"y":0.41871920228004456},{"x":0.9347826242446899,"y":0.41871920228004456}]},"confidence":0.9580166339874268,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.9347826242446899,0.39408865571022034,0.97826087474823,0.41871920228004456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8777173757553101,"y":0.39408865571022034},{"x":0.9239130616188049,"y":0.39408865571022034},{"x":0.9239130616188049,"y":0.41871920228004456},{"x":0.8777173757553101,"y":0.41871920228004456}]},"confidence":0.9888576865196228,"dir":"rtl","str":"نکاتی","boundary":[0.8777173757553101,0.39408865571022034,0.9239130616188049,0.41871920228004456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.83423912525177,"y":0.39408865571022034},{"x":0.8586956262588501,"y":0.39408865571022034},{"x":0.8586956262588501,"y":0.41871920228004456},{"x":0.83423912525177,"y":0.41871920228004456}]},"confidence":0.9923200607299805,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.83423912525177,0.39408865571022034,0.8586956262588501,0.41871920228004456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76902174949646,"y":0.39408865571022034},{"x":0.820652186870575,"y":0.39408865571022034},{"x":0.820652186870575,"y":0.41871920228004456},{"x":0.76902174949646,"y":0.41871920228004456}]},"confidence":0.9920676350593567,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.76902174949646,0.39408865571022034,0.820652186870575,0.41871920228004456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.39408865571022034},{"x":0.75,"y":0.39408865571022034},{"x":0.75,"y":0.41871920228004456},{"x":0.695652186870575,"y":0.41871920228004456}]},"confidence":0.9881976246833801,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.695652186870575,0.39408865571022034,0.75,0.41871920228004456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.64673912525177,"y":0.39408865571022034},{"x":0.6739130616188049,"y":0.39408865571022034},{"x":0.6739130616188049,"y":0.41871920228004456},{"x":0.64673912525177,"y":0.41871920228004456}]},"confidence":0.9847984313964844,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.64673912525177,0.39408865571022034,0.6739130616188049,0.41871920228004456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58152174949646,"y":0.39408865571022034},{"x":0.6222826242446899,"y":0.39408865571022034},{"x":0.6222826242446899,"y":0.41871920228004456},{"x":0.58152174949646,"y":0.41871920228004456}]},"confidence":0.9870662689208984,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.58152174949646,0.39408865571022034,0.6222826242446899,0.41871920228004456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5570651888847351,"y":0.39408865571022034},{"x":0.570652186870575,"y":0.39408865571022034},{"x":0.570652186870575,"y":0.41871920228004456},{"x":0.5570651888847351,"y":0.41871920228004456}]},"confidence":0.9941384792327881,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5570651888847351,0.39408865571022034,0.570652186870575,0.41871920228004456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47554346919059753,"y":0.39408865571022034},{"x":0.54076087474823,"y":0.39408865571022034},{"x":0.54076087474823,"y":0.41871920228004456},{"x":0.47554346919059753,"y":0.41871920228004456}]},"confidence":0.9838305711746216,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.47554346919059753,0.39408865571022034,0.54076087474823,0.41871920228004456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41576087474823,"y":0.39408865571022034},{"x":0.45108696818351746,"y":0.39408865571022034},{"x":0.45108696818351746,"y":0.41871920228004456},{"x":0.41576087474823,"y":0.41871920228004456}]},"confidence":0.9922866225242615,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.41576087474823,0.39408865571022034,0.45108696818351746,0.41871920228004456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38315218687057495,"y":0.39408865571022034},{"x":0.4103260934352875,"y":0.39408865571022034},{"x":0.4103260934352875,"y":0.41871920228004456},{"x":0.38315218687057495,"y":0.41871920228004456}]},"confidence":0.9818397760391235,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.38315218687057495,0.39408865571022034,0.4103260934352875,0.41871920228004456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28804346919059753,"y":0.39408865571022034},{"x":0.3586956560611725,"y":0.39408865571022034},{"x":0.3586956560611725,"y":0.41871920228004456},{"x":0.28804346919059753,"y":0.41871920228004456}]},"confidence":0.9834409356117249,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.28804346919059753,0.39408865571022034,0.3586956560611725,0.41871920228004456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28804346919059753,"y":0.39408865571022034},{"x":0.97826087474823,"y":0.39408865571022034},{"x":0.97826087474823,"y":0.41871920228004456},{"x":0.28804346919059753,"y":0.41871920228004456}]},"confidence":0.985666811466217,"dir":"ltr","boundary":[0.28304346919059753,0.38708865571022033,0.98326087474823,0.42571920228004456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.4236453175544739},{"x":0.9755434989929199,"y":0.4236453175544739},{"x":0.9755434989929199,"y":0.4482758641242981},{"x":0.9375,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.7867591381072998,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.9375,0.4236453175544739,0.9755434989929199,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8777173757553101,"y":0.4236453175544739},{"x":0.91847825050354,"y":0.4236453175544739},{"x":0.91847825050354,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8777173757553101,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9844804406166077,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.8777173757553101,0.4236453175544739,0.91847825050354,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8097826242446899,"y":0.4236453175544739},{"x":0.85597825050354,"y":0.4236453175544739},{"x":0.85597825050354,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8097826242446899,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9869326949119568,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.8097826242446899,0.4236453175544739,0.85597825050354,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76902174949646,"y":0.4236453175544739},{"x":0.7989130616188049,"y":0.4236453175544739},{"x":0.7989130616188049,"y":0.4482758641242981},{"x":0.76902174949646,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9751747250556946,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.76902174949646,0.4236453175544739,0.7989130616188049,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.4236453175544739},{"x":0.75,"y":0.4236453175544739},{"x":0.75,"y":0.4482758641242981},{"x":0.739130437374115,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.5875100493431091,"dir":"rtl","str":"t","boundary":[0.739130437374115,0.4236453175544739,0.75,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7038043737411499,"y":0.4236453175544739},{"x":0.73097825050354,"y":0.4236453175544739},{"x":0.73097825050354,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7038043737411499,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9786394834518433,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7038043737411499,0.4236453175544739,0.73097825050354,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.595108687877655,"y":0.4236453175544739},{"x":0.679347813129425,"y":0.4236453175544739},{"x":0.679347813129425,"y":0.4482758641242981},{"x":0.595108687877655,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9836704730987549,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.595108687877655,0.4236453175544739,0.679347813129425,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.4236453175544739},{"x":0.573369562625885,"y":0.4236453175544739},{"x":0.573369562625885,"y":0.4482758641242981},{"x":0.54347825050354,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9861189723014832,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.54347825050354,0.4236453175544739,0.573369562625885,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4538043439388275,"y":0.4236453175544739},{"x":0.5271739363670349,"y":0.4236453175544739},{"x":0.5271739363670349,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4538043439388275,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9782822728157043,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.4538043439388275,0.4236453175544739,0.5271739363670349,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.4532019793987274},{"x":0.97826087474823,"y":0.4532019793987274},{"x":0.97826087474823,"y":0.48275861144065857},{"x":0.9375,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.7950286865234375,"dir":"ltr","str":"۸-۲","boundary":[0.9375,0.4532019793987274,0.97826087474823,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.4532019793987274},{"x":0.926630437374115,"y":0.4532019793987274},{"x":0.926630437374115,"y":0.48275861144065857},{"x":0.875,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9296116828918457,"dir":"ltr","str":"توزيع","boundary":[0.875,0.4532019793987274,0.926630437374115,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.83423912525177,"y":0.4532019793987274},{"x":0.866847813129425,"y":0.4532019793987274},{"x":0.866847813129425,"y":0.48275861144065857},{"x":0.83423912525177,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9372076988220215,"dir":"ltr","str":"توأم","boundary":[0.83423912525177,0.4532019793987274,0.866847813129425,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.4532019793987274},{"x":0.823369562625885,"y":0.4532019793987274},{"x":0.823369562625885,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7989130616188049,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.5931214690208435,"dir":"ltr","str":".b","boundary":[0.7989130616188049,0.4532019793987274,0.823369562625885,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771739363670349,"y":0.4532019793987274},{"x":0.79076087474823,"y":0.4532019793987274},{"x":0.79076087474823,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7771739363670349,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.5623440146446228,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.7771739363670349,0.4532019793987274,0.79076087474823,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741847813129425,"y":0.4532019793987274},{"x":0.7663043737411499,"y":0.4532019793987274},{"x":0.7663043737411499,"y":0.48275861144065857},{"x":0.741847813129425,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.35439038276672363,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.741847813129425,0.4532019793987274,0.7663043737411499,0.48275861144065857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4538043439388275,"y":0.4236453175544739},{"x":0.97826087474823,"y":0.4236453175544739},{"x":0.97826087474823,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4538043439388275,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9042602777481079,"dir":"ltr","boundary":[0.4488043439388275,0.41664531755447387,0.98326087474823,0.4897586114406586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.4876847267150879},{"x":0.9755434989929199,"y":0.4876847267150879},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5057471394538879},{"x":0.9375,"y":0.5073891878128052}]},"confidence":0.7989695072174072,"dir":"rtl","str":"۹-۲","boundary":[0.9347826242446899,0.4876847267150879,0.9755434989929199,0.5057471394538879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.904891312122345,"y":0.4893267750740051},{"x":0.9239130616188049,"y":0.4893267750740051},{"x":0.9239130616188049,"y":0.5073891878128052},{"x":0.907608687877655,"y":0.5073891878128052}]},"confidence":0.9411742091178894,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.904891312122345,0.4893267750740051,0.9239130616188049,0.5073891878128052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85326087474823,"y":0.4893267750740051},{"x":0.8885869383811951,"y":0.4893267750740051},{"x":0.8885869383811951,"y":0.5073891878128052},{"x":0.85326087474823,"y":0.5073891878128052}]},"confidence":0.9785251617431641,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.85326087474823,0.4893267750740051,0.8885869383811951,0.5073891878128052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.820652186870575,"y":0.4893267750740051},{"x":0.8288043737411499,"y":0.4893267750740051},{"x":0.8288043737411499,"y":0.5090311765670776},{"x":0.820652186870575,"y":0.5090311765670776}]},"confidence":0.6844616532325745,"dir":"rtl","str":"X","boundary":[0.820652186870575,0.4893267750740051,0.8288043737411499,0.5090311765670776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.820652186870575,"y":0.4893267750740051},{"x":0.9755434989929199,"y":0.4876847267150879},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5073891878128052},{"x":0.820652186870575,"y":0.5090311765670776}]},"confidence":0.8877819180488586,"dir":"ltr","boundary":[0.815652186870575,0.4823267750740051,0.9805434989929199,0.5143891878128052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.5155993700027466},{"x":0.97826087474823,"y":0.5155993700027466},{"x":0.97826087474823,"y":0.5385878682136536},{"x":0.91847825050354,"y":0.5385878682136536}]},"confidence":0.9204169511795044,"dir":"rtl","str":"۱۰-۲","boundary":[0.91847825050354,0.5155993700027466,0.97826087474823,0.5385878682136536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179348111152649,"y":0.5155993700027466},{"x":0.907608687877655,"y":0.5155993700027466},{"x":0.907608687877655,"y":0.5385878682136536},{"x":0.8179348111152649,"y":0.5385878682136536}]},"confidence":0.984937846660614,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.8179348111152649,0.5155993700027466,0.907608687877655,0.5385878682136536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663043737411499,"y":0.5155993700027466},{"x":0.79347825050354,"y":0.5155993700027466},{"x":0.79347825050354,"y":0.5385878682136536},{"x":0.7663043737411499,"y":0.5385878682136536}]},"confidence":0.9922542572021484,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.7663043737411499,0.5155993700027466,0.79347825050354,0.5385878682136536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.5155993700027466},{"x":0.7445651888847351,"y":0.5155993700027466},{"x":0.7445651888847351,"y":0.5385878682136536},{"x":0.6739130616188049,"y":0.5385878682136536}]},"confidence":0.96490478515625,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.6739130616188049,0.5155993700027466,0.7445651888847351,0.5385878682136536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.5155993700027466},{"x":0.657608687877655,"y":0.5155993700027466},{"x":0.657608687877655,"y":0.5385878682136536},{"x":0.6086956262588501,"y":0.5385878682136536}]},"confidence":0.9417815804481506,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.6086956262588501,0.5155993700027466,0.657608687877655,0.5385878682136536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5597826242446899,"y":0.5155993700027466},{"x":0.595108687877655,"y":0.5155993700027466},{"x":0.595108687877655,"y":0.5385878682136536},{"x":0.5597826242446899,"y":0.5385878682136536}]},"confidence":0.9738281965255737,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5597826242446899,0.5155993700027466,0.595108687877655,0.5385878682136536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5597826242446899,"y":0.5155993700027466},{"x":0.97826087474823,"y":0.5139573216438293},{"x":0.97826087474823,"y":0.5385878682136536},{"x":0.5597826242446899,"y":0.5385878682136536}]},"confidence":0.9631330370903015,"dir":"ltr","boundary":[0.5547826242446899,0.5085993700027466,0.98326087474823,0.5455878682136536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.546798050403595},{"x":0.97826087474823,"y":0.546798050403595},{"x":0.97826087474823,"y":0.569786548614502},{"x":0.91576087474823,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9520522356033325,"dir":"rtl","str":"۱۱-۲","boundary":[0.91576087474823,0.546798050403595,0.97826087474823,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8804348111152649,"y":0.546798050403595},{"x":0.907608687877655,"y":0.546798050403595},{"x":0.907608687877655,"y":0.569786548614502},{"x":0.8804348111152649,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9845590591430664,"dir":"rtl","str":"باند","boundary":[0.8804348111152649,0.546798050403595,0.907608687877655,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.546798050403595},{"x":0.866847813129425,"y":0.546798050403595},{"x":0.866847813129425,"y":0.569786548614502},{"x":0.7989130616188049,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9740444421768188,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.7989130616188049,0.546798050403595,0.866847813129425,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7554348111152649,"y":0.546798050403595},{"x":0.782608687877655,"y":0.546798050403595},{"x":0.782608687877655,"y":0.569786548614502},{"x":0.7554348111152649,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9842900037765503,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7554348111152649,0.546798050403595,0.782608687877655,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7010869383811951,"y":0.546798050403595},{"x":0.72826087474823,"y":0.546798050403595},{"x":0.72826087474823,"y":0.569786548614502},{"x":0.7010869383811951,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9863799214363098,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.7010869383811951,0.546798050403595,0.72826087474823,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.546798050403595},{"x":0.6820651888847351,"y":0.546798050403595},{"x":0.6820651888847351,"y":0.569786548614502},{"x":0.6086956262588501,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9811000823974609,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.6086956262588501,0.546798050403595,0.6820651888847351,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.5779967308044434},{"x":0.97826087474823,"y":0.5796387791633606},{"x":0.97826087474823,"y":0.6026272773742676},{"x":0.91847825050354,"y":0.6026272773742676}]},"confidence":0.9056639075279236,"dir":"rtl","str":"۱۲-۲","boundary":[0.91847825050354,0.5779967308044434,0.97826087474823,0.6026272773742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8777173757553101,"y":0.5779967308044434},{"x":0.904891312122345,"y":0.5779967308044434},{"x":0.904891312122345,"y":0.6026272773742676},{"x":0.8777173757553101,"y":0.6026272773742676}]},"confidence":0.9896759390830994,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8777173757553101,0.5779967308044434,0.904891312122345,0.6026272773742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7961956262588501,"y":0.5779967308044434},{"x":0.845108687877655,"y":0.5779967308044434},{"x":0.845108687877655,"y":0.6026272773742676},{"x":0.7961956262588501,"y":0.6026272773742676}]},"confidence":0.9812312126159668,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7961956262588501,0.5779967308044434,0.845108687877655,0.6026272773742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7744565010070801,"y":0.5779967308044434},{"x":0.7853260636329651,"y":0.5779967308044434},{"x":0.7853260636329651,"y":0.6009852290153503},{"x":0.7744565010070801,"y":0.6009852290153503}]},"confidence":0.953545331954956,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7744565010070801,0.5779967308044434,0.7853260636329651,0.6009852290153503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.5779967308044434},{"x":0.7635869383811951,"y":0.5779967308044434},{"x":0.7635869383811951,"y":0.6009852290153503},{"x":0.717391312122345,"y":0.6009852290153503}]},"confidence":0.9854567050933838,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.717391312122345,0.5779967308044434,0.7635869383811951,0.6009852290153503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6385869383811951,"y":0.5779967308044434},{"x":0.695652186870575,"y":0.5779967308044434},{"x":0.695652186870575,"y":0.6009852290153503},{"x":0.6385869383811951,"y":0.6009852290153503}]},"confidence":0.9609856605529785,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.6385869383811951,0.5779967308044434,0.695652186870575,0.6009852290153503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58152174949646,"y":0.5779967308044434},{"x":0.6114130616188049,"y":0.5779967308044434},{"x":0.6114130616188049,"y":0.6009852290153503},{"x":0.58152174949646,"y":0.6009852290153503}]},"confidence":0.9877316355705261,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.58152174949646,0.5779967308044434,0.6114130616188049,0.6009852290153503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48641303181648254,"y":0.5779967308044434},{"x":0.5597826242446899,"y":0.5779967308044434},{"x":0.5597826242446899,"y":0.6009852290153503},{"x":0.48641303181648254,"y":0.6009852290153503}]},"confidence":0.978975236415863,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.48641303181648254,0.5779967308044434,0.5597826242446899,0.6009852290153503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48641303181648254,"y":0.546798050403595},{"x":0.97826087474823,"y":0.546798050403595},{"x":0.97826087474823,"y":0.60426926612854},{"x":0.48641303181648254,"y":0.6026272773742676}]},"confidence":0.972682774066925,"dir":"ltr","boundary":[0.48141303181648254,0.539798050403595,0.98326087474823,0.61126926612854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9130434989929199,"y":0.6075533628463745},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6059113144874573},{"x":0.97826087474823,"y":0.6272578239440918},{"x":0.91576087474823,"y":0.6288998126983643}]},"confidence":0.9348831176757812,"dir":"rtl","str":"۱۳-۲","boundary":[0.9130434989929199,0.6075533628463745,0.97826087474823,0.6272578239440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.6091954112052917},{"x":0.904891312122345,"y":0.6091954112052917},{"x":0.904891312122345,"y":0.6305418610572815},{"x":0.8586956262588501,"y":0.6321839094161987}]},"confidence":0.9839590191841125,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.8586956262588501,0.6091954112052917,0.904891312122345,0.6305418610572815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.610837459564209},{"x":0.8369565010070801,"y":0.610837459564209},{"x":0.8369565010070801,"y":0.6321839094161987},{"x":0.801630437374115,"y":0.6321839094161987}]},"confidence":0.9773344397544861,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.7989130616188049,0.610837459564209,0.8369565010070801,0.6321839094161987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.6141214966773987},{"x":0.7744565010070801,"y":0.6124794483184814},{"x":0.7744565010070801,"y":0.633825957775116},{"x":0.720108687877655,"y":0.6354680061340332}]},"confidence":0.9760904908180237,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.717391312122345,0.6141214966773987,0.7744565010070801,0.633825957775116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.6371099948883057},{"x":0.97826087474823,"y":0.6354680061340332},{"x":0.97826087474823,"y":0.6600984930992126},{"x":0.91576087474823,"y":0.6600984930992126}]},"confidence":0.9710900783538818,"dir":"rtl","str":"۱۴-۲","boundary":[0.91576087474823,0.6371099948883057,0.97826087474823,0.6600984930992126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288043737411499,"y":0.6371099948883057},{"x":0.904891312122345,"y":0.6354680061340332},{"x":0.904891312122345,"y":0.6600984930992126},{"x":0.8288043737411499,"y":0.6600984930992126}]},"confidence":0.9882426261901855,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.8288043737411499,0.6371099948883057,0.904891312122345,0.6600984930992126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.6371099948883057},{"x":0.8125,"y":0.6371099948883057},{"x":0.8125,"y":0.6600984930992126},{"x":0.760869562625885,"y":0.6617405414581299}]},"confidence":0.9810946583747864,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.760869562625885,0.6371099948883057,0.8125,0.6600984930992126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720108687877655,"y":0.6371099948883057},{"x":0.7554348111152649,"y":0.6371099948883057},{"x":0.7554348111152649,"y":0.6617405414581299},{"x":0.720108687877655,"y":0.6617405414581299}]},"confidence":0.981469452381134,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.720108687877655,0.6371099948883057,0.7554348111152649,0.6617405414581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657608687877655,"y":0.6371099948883057},{"x":0.698369562625885,"y":0.6371099948883057},{"x":0.698369562625885,"y":0.6617405414581299},{"x":0.657608687877655,"y":0.6617405414581299}]},"confidence":0.9823299646377563,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.657608687877655,0.6371099948883057,0.698369562625885,0.6617405414581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.592391312122345,"y":0.6371099948883057},{"x":0.64402174949646,"y":0.6371099948883057},{"x":0.64402174949646,"y":0.6617405414581299},{"x":0.592391312122345,"y":0.6617405414581299}]},"confidence":0.988621175289154,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.592391312122345,0.6371099948883057,0.64402174949646,0.6617405414581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244565010070801,"y":0.6387520432472229},{"x":0.5652173757553101,"y":0.6387520432472229},{"x":0.5652173757553101,"y":0.6617405414581299},{"x":0.5244565010070801,"y":0.6617405414581299}]},"confidence":0.9334368109703064,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5244565010070801,0.6387520432472229,0.5652173757553101,0.6617405414581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48641303181648254,"y":0.6387520432472229},{"x":0.510869562625885,"y":0.6387520432472229},{"x":0.510869562625885,"y":0.6617405414581299},{"x":0.48641303181648254,"y":0.6617405414581299}]},"confidence":0.8934076428413391,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.48641303181648254,0.6387520432472229,0.510869562625885,0.6617405414581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45108696818351746,"y":0.6387520432472229},{"x":0.45923912525177,"y":0.6387520432472229},{"x":0.45923912525177,"y":0.6617405414581299},{"x":0.45108696818351746,"y":0.6617405414581299}]},"confidence":0.7614101767539978,"dir":"rtl","str":"X","boundary":[0.45108696818351746,0.6387520432472229,0.45923912525177,0.6617405414581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4211956560611725,"y":0.6387520432472229},{"x":0.42934781312942505,"y":0.6387520432472229},{"x":0.42934781312942505,"y":0.6617405414581299},{"x":0.4211956560611725,"y":0.6617405414581299}]},"confidence":0.6918998956680298,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4211956560611725,0.6387520432472229,0.42934781312942505,0.6617405414581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39945653080940247,"y":0.6387520432472229},{"x":0.4103260934352875,"y":0.6387520432472229},{"x":0.4103260934352875,"y":0.6633825898170471},{"x":0.39945653080940247,"y":0.6633825898170471}]},"confidence":0.6600285768508911,"dir":"rtl","str":"Y","boundary":[0.39945653080940247,0.6387520432472229,0.4103260934352875,0.6633825898170471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39673912525177,"y":0.6157635450363159},{"x":0.97826087474823,"y":0.6059113144874573},{"x":0.97826087474823,"y":0.6600984930992126},{"x":0.39945653080940247,"y":0.6699507236480713}]},"confidence":0.9578267335891724,"dir":"ltr","boundary":[0.39173912525177,0.6087635450363159,0.98326087474823,0.6670984930992127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.668308675289154},{"x":0.9755434989929199,"y":0.668308675289154},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6929392218589783},{"x":0.91847825050354,"y":0.6929392218589783}]},"confidence":0.9407514929771423,"dir":"rtl","str":"۱۵-۲","boundary":[0.91847825050354,0.668308675289154,0.9755434989929199,0.6929392218589783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505434989929199,"y":0.668308675289154},{"x":0.9021739363670349,"y":0.668308675289154},{"x":0.9021739363670349,"y":0.6929392218589783},{"x":0.8505434989929199,"y":0.6929392218589783}]},"confidence":0.9786099195480347,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.8505434989929199,0.668308675289154,0.9021739363670349,0.6929392218589783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.668308675289154},{"x":0.823369562625885,"y":0.668308675289154},{"x":0.823369562625885,"y":0.6929392218589783},{"x":0.741847813129425,"y":0.6929392218589783}]},"confidence":0.9776679277420044,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.739130437374115,0.668308675289154,0.823369562625885,0.6929392218589783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.668308675289154},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6666666865348816},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6929392218589783},{"x":0.741847813129425,"y":0.6929392218589783}]},"confidence":0.9680747389793396,"dir":"ltr","boundary":[0.734130437374115,0.661308675289154,0.9805434989929199,0.6999392218589783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.7044335007667542},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7027914524078369},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7224959135055542},{"x":0.91847825050354,"y":0.7224959135055542}]},"confidence":0.9855031967163086,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.91576087474823,0.7044335007667542,0.9755434989929199,0.7224959135055542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.7044335007667542},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7027914524078369},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7224959135055542},{"x":0.91847825050354,"y":0.7224959135055542}]},"confidence":0.9855031967163086,"dir":"ltr","boundary":[0.91076087474823,0.6974335007667541,0.9805434989929199,0.7294959135055542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.929347813129425,"y":0.7733989953994751},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7733989953994751},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7963874936103821},{"x":0.929347813129425,"y":0.7963874936103821}]},"confidence":0.986962080001831,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.929347813129425,0.7733989953994751,0.9755434989929199,0.7963874936103821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8994565010070801,"y":0.7733989953994751},{"x":0.9103260636329651,"y":0.7733989953994751},{"x":0.9103260636329651,"y":0.7963874936103821},{"x":0.8994565010070801,"y":0.7963874936103821}]},"confidence":0.5453343391418457,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8994565010070801,0.7733989953994751,0.9103260636329651,0.7963874936103821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845108687877655,"y":0.7733989953994751},{"x":0.8804348111152649,"y":0.7733989953994751},{"x":0.8804348111152649,"y":0.7963874936103821},{"x":0.845108687877655,"y":0.7963874936103821}]},"confidence":0.9877898693084717,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.845108687877655,0.7733989953994751,0.8804348111152649,0.7963874936103821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79076087474823,"y":0.7750410437583923},{"x":0.820652186870575,"y":0.7733989953994751},{"x":0.823369562625885,"y":0.7980295419692993},{"x":0.79076087474823,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.984921932220459,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.79076087474823,0.7750410437583923,0.823369562625885,0.7980295419692993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.7750410437583923},{"x":0.77173912525177,"y":0.7750410437583923},{"x":0.77173912525177,"y":0.7980295419692993},{"x":0.760869562625885,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.9698148965835571,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.760869562625885,0.7750410437583923,0.77173912525177,0.7980295419692993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720108687877655,"y":0.7750410437583923},{"x":0.75,"y":0.7750410437583923},{"x":0.7527173757553101,"y":0.7980295419692993},{"x":0.720108687877655,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.9912815690040588,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.720108687877655,0.7750410437583923,0.7527173757553101,0.7980295419692993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66576087474823,"y":0.7766830921173096},{"x":0.6929348111152649,"y":0.7750410437583923},{"x":0.6929348111152649,"y":0.7980295419692993},{"x":0.66576087474823,"y":0.7996715903282166}]},"confidence":0.977954089641571,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.66576087474823,0.7766830921173096,0.6929348111152649,0.7980295419692993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.7766830921173096},{"x":0.6413043737411499,"y":0.7766830921173096},{"x":0.6413043737411499,"y":0.7996715903282166},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8013136386871338}]},"confidence":0.9826201796531677,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.5652173757553101,0.7766830921173096,0.6413043737411499,0.7996715903282166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.7766830921173096},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7717570066452026},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7963874936103821},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8013136386871338}]},"confidence":0.9643172025680542,"dir":"ltr","boundary":[0.56021737575531,0.7696830921173096,0.9805434989929199,0.8033874936103821],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.807881772518158},{"x":0.97826087474823,"y":0.8062397241592407},{"x":0.97826087474823,"y":0.8210180401802063},{"x":0.9347826242446899,"y":0.8210180401802063}]},"confidence":0.8834737539291382,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.9347826242446899,0.807881772518158,0.97826087474823,0.8210180401802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.807881772518158},{"x":0.9211956262588501,"y":0.807881772518158},{"x":0.9211956262588501,"y":0.8226600885391235},{"x":0.8695651888847351,"y":0.8226600885391235}]},"confidence":0.9747818112373352,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8695651888847351,0.807881772518158,0.9211956262588501,0.8226600885391235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.807881772518158},{"x":0.97826087474823,"y":0.8062397241592407},{"x":0.97826087474823,"y":0.8210180401802063},{"x":0.8695651888847351,"y":0.8226600885391235}]},"confidence":0.9405412673950195,"dir":"ltr","boundary":[0.8645651888847351,0.800881772518158,0.98326087474823,0.8280180401802063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9320651888847351,"y":0.8374384045600891},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8374384045600891},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8571428656578064},{"x":0.9347826242446899,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9630603194236755,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.9320651888847351,0.8374384045600891,0.9755434989929199,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.89402174949646,"y":0.8374384045600891},{"x":0.9211956262588501,"y":0.8374384045600891},{"x":0.9211956262588501,"y":0.8571428656578064},{"x":0.89402174949646,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9898107647895813,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.89402174949646,0.8374384045600891,0.9211956262588501,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842391312122345,"y":0.8390804529190063},{"x":0.8695651888847351,"y":0.8374384045600891},{"x":0.8722826242446899,"y":0.8571428656578064},{"x":0.842391312122345,"y":0.8587849140167236}]},"confidence":0.9731135964393616,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.842391312122345,0.8390804529190063,0.8722826242446899,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.8390804529190063},{"x":0.823369562625885,"y":0.8390804529190063},{"x":0.823369562625885,"y":0.8587849140167236},{"x":0.7635869383811951,"y":0.8587849140167236}]},"confidence":0.9805715680122375,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.760869562625885,0.8390804529190063,0.823369562625885,0.8587849140167236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.8390804529190063},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8374384045600891},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8571428656578064},{"x":0.7635869383811951,"y":0.8604269027709961}]},"confidence":0.9772008657455444,"dir":"ltr","boundary":[0.755869562625885,0.8320804529190063,0.9805434989929199,0.8641428656578064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.866995096206665},{"x":0.97826087474823,"y":0.8653530478477478},{"x":0.98097825050354,"y":0.8866994976997375},{"x":0.9375,"y":0.8866994976997375}]},"confidence":0.8388884663581848,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.9375,0.866995096206665,0.98097825050354,0.8866994976997375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8913043737411499,"y":0.866995096206665},{"x":0.9211956262588501,"y":0.866995096206665},{"x":0.9211956262588501,"y":0.8883415460586548},{"x":0.89402174949646,"y":0.8883415460586548}]},"confidence":0.9851437211036682,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8913043737411499,0.866995096206665,0.9211956262588501,0.8883415460586548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842391312122345,"y":0.8686370849609375},{"x":0.8695651888847351,"y":0.8686370849609375},{"x":0.8722826242446899,"y":0.889983594417572},{"x":0.842391312122345,"y":0.889983594417572}]},"confidence":0.9753382802009583,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.842391312122345,0.8686370849609375,0.8722826242446899,0.889983594417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527173757553101,"y":0.871921181678772},{"x":0.820652186870575,"y":0.8702791333198547},{"x":0.820652186870575,"y":0.889983594417572},{"x":0.7554348111152649,"y":0.8932676315307617}]},"confidence":0.9774807095527649,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.7527173757553101,0.871921181678772,0.820652186870575,0.889983594417572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527173757553101,"y":0.871921181678772},{"x":0.97826087474823,"y":0.8653530478477478},{"x":0.97826087474823,"y":0.8866994976997375},{"x":0.7554348111152649,"y":0.8932676315307617}]},"confidence":0.948965311050415,"dir":"ltr","boundary":[0.74771737575531,0.864921181678772,0.98326087474823,0.8936994976997376],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.894909679889679},{"x":0.9755434989929199,"y":0.894909679889679},{"x":0.97826087474823,"y":0.9146141409873962},{"x":0.9375,"y":0.9162561297416687}]},"confidence":0.9343288540840149,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.9375,0.894909679889679,0.97826087474823,0.9146141409873962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8614130616188049,"y":0.8965517282485962},{"x":0.9211956262588501,"y":0.8965517282485962},{"x":0.9211956262588501,"y":0.9162561297416687},{"x":0.8614130616188049,"y":0.9178981781005859}]},"confidence":0.9153493642807007,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.8614130616188049,0.8965517282485962,0.9211956262588501,0.9162561297416687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.8981937766075134},{"x":0.845108687877655,"y":0.8965517282485962},{"x":0.845108687877655,"y":0.9178981781005859},{"x":0.77173912525177,"y":0.9195402264595032}]},"confidence":0.9703713655471802,"dir":"rtl","str":"باقیمانده","boundary":[0.77173912525177,0.8981937766075134,0.845108687877655,0.9178981781005859]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.8981937766075134},{"x":0.9755434989929199,"y":0.894909679889679},{"x":0.97826087474823,"y":0.9146141409873962},{"x":0.77173912525177,"y":0.9195402264595032}]},"confidence":0.9460235834121704,"dir":"ltr","boundary":[0.76673912525177,0.8911937766075134,0.98326087474823,0.9216141409873962],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.9277504086494446},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9261083602905273},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9474548697471619},{"x":0.9375,"y":0.9474548697471619}]},"confidence":0.8827511072158813,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.9347826242446899,0.9277504086494446,0.9755434989929199,0.9474548697471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8913043737411499,"y":0.9277504086494446},{"x":0.91847825050354,"y":0.9277504086494446},{"x":0.9211956262588501,"y":0.9474548697471619},{"x":0.8913043737411499,"y":0.9490968585014343}]},"confidence":0.985011875629425,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8913043737411499,0.9277504086494446,0.9211956262588501,0.9474548697471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8396739363670349,"y":0.9293924570083618},{"x":0.8695651888847351,"y":0.9293924570083618},{"x":0.8695651888847351,"y":0.9490968585014343},{"x":0.842391312122345,"y":0.9507389068603516}]},"confidence":0.973562479019165,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8396739363670349,0.9293924570083618,0.8695651888847351,0.9490968585014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.9326764941215515},{"x":0.8179348111152649,"y":0.931034505367279},{"x":0.820652186870575,"y":0.9507389068603516},{"x":0.7527173757553101,"y":0.9523809552192688}]},"confidence":0.9790837168693542,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.75,0.9326764941215515,0.820652186870575,0.9507389068603516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.9326764941215515},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9261083602905273},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9474548697471619},{"x":0.7527173757553101,"y":0.9523809552192688}]},"confidence":0.9585282206535339,"dir":"ltr","boundary":[0.745,0.9256764941215515,0.9805434989929199,0.9544548697471619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4836956560611725,"y":0.9802955389022827},{"x":0.510869562625885,"y":0.9802955389022827},{"x":0.510869562625885,"y":0.9967159032821655},{"x":0.4836956560611725,"y":0.9967159032821655}]},"confidence":0.9823217391967773,"str":"پنج","boundary":[0.4836956560611725,0.9802955389022827,0.510869562625885,0.9967159032821655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4836956560611725,"y":0.9802955389022827},{"x":0.510869562625885,"y":0.9802955389022827},{"x":0.510869562625885,"y":0.9967159032821655},{"x":0.4836956560611725,"y":0.9967159032821655}]},"confidence":0.9823217391967773,"dir":"ltr","boundary":[0.4786956560611725,0.9732955389022827,0.515869562625885,1.0037159032821654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.018062397837638855},{"x":0.04619565233588219,"y":0.018062397837638855},{"x":0.04619565233588219,"y":0.03284072130918503},{"x":0.019021738320589066,"y":0.03284072130918503}]},"confidence":0.8457839488983154,"str":"۳۸","boundary":[0.019021738320589066,0.018062397837638855,0.04619565233588219,0.03284072130918503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.018062397837638855},{"x":0.04619565233588219,"y":0.018062397837638855},{"x":0.04619565233588219,"y":0.03284072130918503},{"x":0.019021738320589066,"y":0.03284072130918503}]},"confidence":0.8457839488983154,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.011062397837638856,0.051195652335882184,0.03984072130918503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.04926108196377754},{"x":0.04619565233588219,"y":0.04926108196377754},{"x":0.04619565233588219,"y":0.06403940916061401},{"x":0.021739130839705467,"y":0.06403940916061401}]},"confidence":0.9581318497657776,"str":"۴۱","boundary":[0.021739130839705467,0.04926108196377754,0.04619565233588219,0.06403940916061401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.04926108196377754},{"x":0.04619565233588219,"y":0.04926108196377754},{"x":0.04619565233588219,"y":0.06403940916061401},{"x":0.021739130839705467,"y":0.06403940916061401}]},"confidence":0.9581318497657776,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.04226108196377754,0.051195652335882184,0.07103940916061402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.07881773263216019},{"x":0.04619565233588219,"y":0.07881773263216019},{"x":0.04619565233588219,"y":0.09359605610370636},{"x":0.021739130839705467,"y":0.09359605610370636}]},"confidence":0.9431264996528625,"str":"۴۳","boundary":[0.021739130839705467,0.07881773263216019,0.04619565233588219,0.09359605610370636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.07881773263216019},{"x":0.04619565233588219,"y":0.07881773263216019},{"x":0.04619565233588219,"y":0.09359605610370636},{"x":0.021739130839705467,"y":0.09359605610370636}]},"confidence":0.9431264996528625,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.07181773263216018,0.051195652335882184,0.10059605610370637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.10837438702583313},{"x":0.04619565233588219,"y":0.10837438702583313},{"x":0.04619565233588219,"y":0.1231527104973793},{"x":0.021739130839705467,"y":0.1231527104973793}]},"confidence":0.9451774954795837,"str":"۴۳","boundary":[0.021739130839705467,0.10837438702583313,0.04619565233588219,0.1231527104973793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.10837438702583313},{"x":0.04619565233588219,"y":0.10837438702583313},{"x":0.04619565233588219,"y":0.1231527104973793},{"x":0.021739130839705467,"y":0.1231527104973793}]},"confidence":0.9451774954795837,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.10137438702583312,0.051195652335882184,0.1301527104973793],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.13957306742668152},{"x":0.043478261679410934,"y":0.13957306742668152},{"x":0.043478261679410934,"y":0.1543513983488083},{"x":0.021739130839705467,"y":0.1543513983488083}]},"confidence":0.9264237880706787,"str":"۴۴","boundary":[0.021739130839705467,0.13957306742668152,0.043478261679410934,0.1543513983488083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.13957306742668152},{"x":0.043478261679410934,"y":0.13957306742668152},{"x":0.043478261679410934,"y":0.1543513983488083},{"x":0.021739130839705467,"y":0.1543513983488083}]},"confidence":0.9264237880706787,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.1325730674266815,0.04847826167941093,0.1613513983488083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.21510672569274902},{"x":0.04619565233588219,"y":0.21510672569274902},{"x":0.04619565233588219,"y":0.2266009896993637},{"x":0.021739130839705467,"y":0.2266009896993637}]},"confidence":0.9449130296707153,"str":"۴۷","boundary":[0.021739130839705467,0.21510672569274902,0.04619565233588219,0.2266009896993637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.21510672569274902},{"x":0.04619565233588219,"y":0.21510672569274902},{"x":0.04619565233588219,"y":0.2266009896993637},{"x":0.021739130839705467,"y":0.2266009896993637}]},"confidence":0.9449130296707153,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.20810672569274902,0.051195652335882184,0.23360098969936371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.2463054209947586},{"x":0.04619565233588219,"y":0.2463054209947586},{"x":0.04619565233588219,"y":0.2577996850013733},{"x":0.021739130839705467,"y":0.2577996850013733}]},"confidence":0.9488402605056763,"str":"۴۸","boundary":[0.021739130839705467,0.2463054209947586,0.04619565233588219,0.2577996850013733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.2463054209947586},{"x":0.04619565233588219,"y":0.2463054209947586},{"x":0.04619565233588219,"y":0.2577996850013733},{"x":0.021739130839705467,"y":0.2577996850013733}]},"confidence":0.9488402605056763,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.2393054209947586,0.051195652335882184,0.2647996850013733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.2775041162967682},{"x":0.04076087102293968,"y":0.2775041162967682},{"x":0.04076087102293968,"y":0.2889983654022217},{"x":0.019021738320589066,"y":0.2889983654022217}]},"confidence":0.8572902679443359,"str":"۵۰","boundary":[0.019021738320589066,0.2775041162967682,0.04076087102293968,0.2889983654022217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.2775041162967682},{"x":0.04076087102293968,"y":0.2775041162967682},{"x":0.04076087102293968,"y":0.2889983654022217},{"x":0.019021738320589066,"y":0.2889983654022217}]},"confidence":0.8572902679443359,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.2705041162967682,0.04576087102293968,0.2959983654022217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.3054187297821045},{"x":0.043478261679410934,"y":0.3054187297821045},{"x":0.04619565233588219,"y":0.32019704580307007},{"x":0.021739130839705467,"y":0.32019704580307007}]},"confidence":0.8670653104782104,"str":"۵۱","boundary":[0.021739130839705467,0.3054187297821045,0.04619565233588219,0.32019704580307007]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.3054187297821045},{"x":0.043478261679410934,"y":0.3054187297821045},{"x":0.04619565233588219,"y":0.32019704580307007},{"x":0.021739130839705467,"y":0.32019704580307007}]},"confidence":0.8670653104782104,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.2984187297821045,0.051195652335882184,0.3271970458030701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.33497536182403564},{"x":0.04619565233588219,"y":0.33497536182403564},{"x":0.04619565233588219,"y":0.3497537076473236},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3497537076473236}]},"confidence":0.8146349191665649,"str":"۵۲","boundary":[0.021739130839705467,0.33497536182403564,0.04619565233588219,0.3497537076473236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.33497536182403564},{"x":0.04619565233588219,"y":0.33497536182403564},{"x":0.04619565233588219,"y":0.3497537076473236},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3497537076473236}]},"confidence":0.8146349191665649,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.32797536182403564,0.051195652335882184,0.3567537076473236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.016304347664117813,"y":0.36781609058380127},{"x":0.04619565233588219,"y":0.36781609058380127},{"x":0.04891304299235344,"y":0.380952388048172},{"x":0.019021738320589066,"y":0.380952388048172}]},"confidence":0.8806813955307007,"str":"۵۳","boundary":[0.016304347664117813,0.36781609058380127,0.04891304299235344,0.380952388048172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.016304347664117813,"y":0.36781609058380127},{"x":0.04619565233588219,"y":0.36781609058380127},{"x":0.04891304299235344,"y":0.380952388048172},{"x":0.019021738320589066,"y":0.380952388048172}]},"confidence":0.8806813955307007,"dir":"ltr","boundary":[0.011304347664117812,0.36081609058380126,0.05391304299235344,0.387952388048172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04891304299235344,"y":0.403940886259079},{"x":0.04891304299235344,"y":0.4088670015335083},{"x":0.016304347664117813,"y":0.4088670015335083},{"x":0.016304347664117813,"y":0.403940886259079}]},"confidence":0.49493736028671265,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.04891304299235344,0.403940886259079,0.016304347664117813,0.4088670015335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04891304299235344,"y":0.3727422058582306},{"x":0.04891304299235344,"y":0.37931033968925476},{"x":0.016304347664117813,"y":0.37931033968925476},{"x":0.016304347664117813,"y":0.3727422058582306}]},"confidence":0.3392327129840851,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.04891304299235344,0.3727422058582306,0.016304347664117813,0.37931033968925476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04891304299235344,"y":0.3727422058582306},{"x":0.04891304299235344,"y":0.4088670015335083},{"x":0.016304347664117813,"y":0.4088670015335083},{"x":0.016304347664117813,"y":0.3727422058582306}]},"confidence":0.41708505153656006,"dir":"ltr","boundary":[0.04391304299235344,0.3657422058582306,0.021304347664117814,0.4158670015335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.3973727524280548},{"x":0.04619565233588219,"y":0.3973727524280548},{"x":0.04619565233588219,"y":0.4121510684490204},{"x":0.019021738320589066,"y":0.4121510684490204}]},"confidence":0.8816350698471069,"str":"۵۴","boundary":[0.019021738320589066,0.3973727524280548,0.04619565233588219,0.4121510684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.3973727524280548},{"x":0.04619565233588219,"y":0.3973727524280548},{"x":0.04619565233588219,"y":0.4121510684490204},{"x":0.019021738320589066,"y":0.4121510684490204}]},"confidence":0.8816350698471069,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.3903727524280548,0.051195652335882184,0.4191510684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.43021345138549805},{"x":0.04619565233588219,"y":0.43021345138549805},{"x":0.04619565233588219,"y":0.4417077302932739},{"x":0.019021738320589066,"y":0.4417077302932739}]},"confidence":0.8858101963996887,"str":"۵۵","boundary":[0.019021738320589066,0.43021345138549805,0.04619565233588219,0.4417077302932739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.43021345138549805},{"x":0.04619565233588219,"y":0.43021345138549805},{"x":0.04619565233588219,"y":0.4417077302932739},{"x":0.019021738320589066,"y":0.4417077302932739}]},"confidence":0.8858101963996887,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.42321345138549804,0.051195652335882184,0.44870773029327393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.4597701132297516},{"x":0.043478261679410934,"y":0.4597701132297516},{"x":0.043478261679410934,"y":0.4729064106941223},{"x":0.021739130839705467,"y":0.4729064106941223}]},"confidence":0.9445960521697998,"str":"۵۶","boundary":[0.021739130839705467,0.4597701132297516,0.043478261679410934,0.4729064106941223]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.4597701132297516},{"x":0.043478261679410934,"y":0.4597701132297516},{"x":0.043478261679410934,"y":0.4729064106941223},{"x":0.021739130839705467,"y":0.4729064106941223}]},"confidence":0.9445960521697998,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.4527701132297516,0.04847826167941093,0.4799064106941223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.4893267750740051},{"x":0.04619565233588219,"y":0.4893267750740051},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5041050910949707},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5041050910949707}]},"confidence":0.9557275772094727,"str":"۵۶","boundary":[0.019021738320589066,0.4893267750740051,0.04619565233588219,0.5041050910949707]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.4893267750740051},{"x":0.04619565233588219,"y":0.4893267750740051},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5041050910949707},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5041050910949707}]},"confidence":0.9557275772094727,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.4823267750740051,0.051195652335882184,0.5111050910949707],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.5205254554748535},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5205254554748535},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5336617231369019},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5336617231369019}]},"confidence":0.8398741483688354,"str":"۵۷","boundary":[0.019021738320589066,0.5205254554748535,0.04619565233588219,0.5336617231369019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.5205254554748535},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5205254554748535},{"x":0.04619565233588219,"y":0.5336617231369019},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5336617231369019}]},"confidence":0.8398741483688354,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.5135254554748535,0.051195652335882184,0.5406617231369019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.5500820875167847},{"x":0.04891304299235344,"y":0.5500820875167847},{"x":0.04891304299235344,"y":0.5648604035377502},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5648604035377502}]},"confidence":0.9239901304244995,"str":"۶۲","boundary":[0.019021738320589066,0.5500820875167847,0.04891304299235344,0.5648604035377502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.5500820875167847},{"x":0.04891304299235344,"y":0.5500820875167847},{"x":0.04891304299235344,"y":0.5648604035377502},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5648604035377502}]},"confidence":0.9239901304244995,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.5430820875167847,0.05391304299235344,0.5718604035377503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.6124794483184814},{"x":0.043478261679410934,"y":0.6124794483184814},{"x":0.043478261679410934,"y":0.6256157755851746},{"x":0.019021738320589066,"y":0.6256157755851746}]},"confidence":0.8667256832122803,"str":"۶۹","boundary":[0.019021738320589066,0.6124794483184814,0.043478261679410934,0.6256157755851746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.6124794483184814},{"x":0.043478261679410934,"y":0.6124794483184814},{"x":0.043478261679410934,"y":0.6256157755851746},{"x":0.019021738320589066,"y":0.6256157755851746}]},"confidence":0.8667256832122803,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.6054794483184814,0.04847826167941093,0.6326157755851746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.6436781883239746},{"x":0.043478261679410934,"y":0.6436781883239746},{"x":0.043478261679410934,"y":0.6551724076271057},{"x":0.019021738320589066,"y":0.656814455986023}]},"confidence":0.9095913767814636,"str":"۷۰","boundary":[0.019021738320589066,0.6436781883239746,0.043478261679410934,0.6551724076271057]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.6436781883239746},{"x":0.043478261679410934,"y":0.6436781883239746},{"x":0.043478261679410934,"y":0.6551724076271057},{"x":0.019021738320589066,"y":0.656814455986023}]},"confidence":0.9095913767814636,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.6366781883239746,0.04847826167941093,0.6621724076271057],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.674876868724823},{"x":0.04076087102293968,"y":0.6732348203659058},{"x":0.043478261679410934,"y":0.6847290396690369},{"x":0.019021738320589066,"y":0.6847290396690369}]},"confidence":0.8311804533004761,"str":"۷۰","boundary":[0.019021738320589066,0.674876868724823,0.043478261679410934,0.6847290396690369]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.674876868724823},{"x":0.04076087102293968,"y":0.6732348203659058},{"x":0.043478261679410934,"y":0.6847290396690369},{"x":0.019021738320589066,"y":0.6847290396690369}]},"confidence":0.8311804533004761,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.667876868724823,0.04847826167941093,0.6917290396690369],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.7044335007667542},{"x":0.04619565233588219,"y":0.7044335007667542},{"x":0.04619565233588219,"y":0.71592777967453},{"x":0.019021738320589066,"y":0.7175697684288025}]},"confidence":0.8548972010612488,"str":"۷۷","boundary":[0.019021738320589066,0.7044335007667542,0.04619565233588219,0.71592777967453]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.7044335007667542},{"x":0.04619565233588219,"y":0.7044335007667542},{"x":0.04619565233588219,"y":0.71592777967453},{"x":0.019021738320589066,"y":0.7175697684288025}]},"confidence":0.8548972010612488,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.6974335007667541,0.051195652335882184,0.72292777967453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.7766830921173096},{"x":0.04619565233588219,"y":0.7766830921173096},{"x":0.04619565233588219,"y":0.7914614081382751},{"x":0.019021738320589066,"y":0.7914614081382751}]},"confidence":0.8951947689056396,"str":"۷۹","boundary":[0.019021738320589066,0.7766830921173096,0.04619565233588219,0.7914614081382751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.7766830921173096},{"x":0.04619565233588219,"y":0.7766830921173096},{"x":0.04619565233588219,"y":0.7914614081382751},{"x":0.019021738320589066,"y":0.7914614081382751}]},"confidence":0.8951947689056396,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.7696830921173096,0.051195652335882184,0.7984614081382752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8095238208770752},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8095238208770752},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8210180401802063},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8226600885391235}]},"confidence":0.8923473358154297,"str":"۷۹","boundary":[0.019021738320589066,0.8095238208770752,0.04619565233588219,0.8210180401802063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8095238208770752},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8095238208770752},{"x":0.04619565233588219,"y":0.8210180401802063},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8226600885391235}]},"confidence":0.8923473358154297,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.8025238208770752,0.051195652335882184,0.8280180401802063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8390804529190063},{"x":0.04076087102293968,"y":0.8390804529190063},{"x":0.04076087102293968,"y":0.8505747318267822},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8522167205810547}]},"confidence":0.8260756731033325,"str":"۸۰","boundary":[0.019021738320589066,0.8390804529190063,0.04076087102293968,0.8505747318267822]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8390804529190063},{"x":0.04076087102293968,"y":0.8390804529190063},{"x":0.04076087102293968,"y":0.8505747318267822},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8522167205810547}]},"confidence":0.8260756731033325,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.8320804529190063,0.04576087102293968,0.8575747318267822],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8702791333198547},{"x":0.04076087102293968,"y":0.8686370849609375},{"x":0.043478261679410934,"y":0.8817734122276306},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8817734122276306}]},"confidence":0.8398493528366089,"str":"۸۰","boundary":[0.019021738320589066,0.8702791333198547,0.043478261679410934,0.8817734122276306]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8702791333198547},{"x":0.04076087102293968,"y":0.8686370849609375},{"x":0.043478261679410934,"y":0.8817734122276306},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8817734122276306}]},"confidence":0.8398493528366089,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.8632791333198547,0.04847826167941093,0.8887734122276306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8998358249664307},{"x":0.043478261679410934,"y":0.8998358249664307},{"x":0.043478261679410934,"y":0.912972092628479},{"x":0.019021738320589066,"y":0.912972092628479}]},"confidence":0.8358475565910339,"str":"۸۰","boundary":[0.019021738320589066,0.8998358249664307,0.043478261679410934,0.912972092628479]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8998358249664307},{"x":0.043478261679410934,"y":0.8998358249664307},{"x":0.043478261679410934,"y":0.912972092628479},{"x":0.019021738320589066,"y":0.912972092628479}]},"confidence":0.8358475565910339,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.8928358249664307,0.04847826167941093,0.919972092628479],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.931034505367279},{"x":0.04619565233588219,"y":0.931034505367279},{"x":0.04619565233588219,"y":0.9441707730293274},{"x":0.021739130839705467,"y":0.9441707730293274}]},"confidence":0.8570981025695801,"str":"۹۵","boundary":[0.021739130839705467,0.931034505367279,0.04619565233588219,0.9441707730293274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.931034505367279},{"x":0.04619565233588219,"y":0.931034505367279},{"x":0.04619565233588219,"y":0.9441707730293274},{"x":0.021739130839705467,"y":0.9441707730293274}]},"confidence":0.8570981025695801,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.924034505367279,0.051195652335882184,0.9511707730293274],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/ZXupKVjGKjITqgxa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/eoleIlGRZDazneKk.jpg","blurred":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/KqMBTjdyYseudQyV.jpg"},"info":{"width":368,"height":609,"margin":[0.00003810254978420941,0.000012772291189148312,0.9973207112758056,0.9983545584326308]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.014778325334191322},{"x":0.98097825050354,"y":0.014778325334191322},{"x":0.98097825050354,"y":0.03776682913303375},{"x":0.9347826242446899,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.925154983997345,"dir":"rtl","str":"۶-۳","boundary":[0.9347826242446899,0.014778325334191322,0.98097825050354,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.89402174949646,"y":0.014778325334191322},{"x":0.9239130616188049,"y":0.014778325334191322},{"x":0.9239130616188049,"y":0.03776682913303375},{"x":0.89402174949646,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9886962175369263,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.89402174949646,0.014778325334191322,0.9239130616188049,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070651888847351,"y":0.014778325334191322},{"x":0.864130437374115,"y":0.014778325334191322},{"x":0.864130437374115,"y":0.03776682913303375},{"x":0.8070651888847351,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9808430075645447,"dir":"rtl","str":"کمترین","boundary":[0.8070651888847351,0.014778325334191322,0.864130437374115,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228260636329651,"y":0.014778325334191322},{"x":0.7880434989929199,"y":0.014778325334191322},{"x":0.7880434989929199,"y":0.03776682913303375},{"x":0.7228260636329651,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9801311492919922,"dir":"rtl","str":"مربعات","boundary":[0.7228260636329651,0.014778325334191322,0.7880434989929199,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654891312122345,"y":0.014778325334191322},{"x":0.7038043737411499,"y":0.014778325334191322},{"x":0.7038043737411499,"y":0.03776682913303375},{"x":0.654891312122345,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9854807257652283,"dir":"rtl","str":"موزون","boundary":[0.654891312122345,0.014778325334191322,0.7038043737411499,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.014778325334191322},{"x":0.6385869383811951,"y":0.014778325334191322},{"x":0.6385869383811951,"y":0.03776682913303375},{"x":0.6195651888847351,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9868721961975098,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6195651888847351,0.014778325334191322,0.6385869383811951,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353260636329651,"y":0.014778325334191322},{"x":0.60597825050354,"y":0.014778325334191322},{"x":0.60597825050354,"y":0.03776682913303375},{"x":0.5353260636329651,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9847745299339294,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5353260636329651,0.014778325334191322,0.60597825050354,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4728260934352875,"y":0.014778325334191322},{"x":0.510869562625885,"y":0.014778325334191322},{"x":0.510869562625885,"y":0.03776682913303375},{"x":0.4728260934352875,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9768317341804504,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.4728260934352875,0.014778325334191322,0.510869562625885,0.03776682913303375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40760868787765503,"y":0.014778325334191322},{"x":0.4538043439388275,"y":0.014778325334191322},{"x":0.4538043439388275,"y":0.03776682913303375},{"x":0.40760868787765503,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9753212928771973,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.40760868787765503,0.014778325334191322,0.4538043439388275,0.03776682913303375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40760868787765503,"y":0.014778325334191322},{"x":0.98097825050354,"y":0.014778325334191322},{"x":0.98097825050354,"y":0.03776682913303375},{"x":0.40760868787765503,"y":0.03776682913303375}]},"confidence":0.9777884483337402,"dir":"ltr","boundary":[0.402608687877655,0.007778325334191322,0.98597825050354,0.04476682913303375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.04926108196377754},{"x":0.9755434989929199,"y":0.04926108196377754},{"x":0.9755434989929199,"y":0.0673234835267067},{"x":0.91847825050354,"y":0.0673234835267067}]},"confidence":0.9889554381370544,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.91847825050354,0.04926108196377754,0.9755434989929199,0.0673234835267067]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.04926108196377754},{"x":0.9755434989929199,"y":0.04926108196377754},{"x":0.9755434989929199,"y":0.0673234835267067},{"x":0.91847825050354,"y":0.0673234835267067}]},"confidence":0.9889554381370544,"dir":"ltr","boundary":[0.91347825050354,0.04226108196377754,0.9805434989929199,0.0743234835267067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.929347813129425,"y":0.11658456176519394},{"x":0.9755434989929199,"y":0.11658456176519394},{"x":0.9755434989929199,"y":0.14614121615886688},{"x":0.929347813129425,"y":0.14614121615886688}]},"confidence":0.9888110160827637,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.929347813129425,0.11658456176519394,0.9755434989929199,0.14614121615886688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8994565010070801,"y":0.11658456176519394},{"x":0.9130434989929199,"y":0.11658456176519394},{"x":0.9130434989929199,"y":0.14614121615886688},{"x":0.8994565010070801,"y":0.14614121615886688}]},"confidence":0.9377787113189697,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8994565010070801,0.11658456176519394,0.9130434989929199,0.14614121615886688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663043737411499,"y":0.11658456176519394},{"x":0.883152186870575,"y":0.11658456176519394},{"x":0.883152186870575,"y":0.14614121615886688},{"x":0.7663043737411499,"y":0.14449918270111084}]},"confidence":0.9872161149978638,"dir":"rtl","str":"قضاوتهای","boundary":[0.7663043737411499,0.11658456176519394,0.883152186870575,0.14614121615886688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676630437374115,"y":0.11658456176519394},{"x":0.739130437374115,"y":0.11658456176519394},{"x":0.739130437374115,"y":0.14449918270111084},{"x":0.676630437374115,"y":0.14449918270111084}]},"confidence":0.9876870512962341,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.676630437374115,0.11658456176519394,0.739130437374115,0.14449918270111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.64673912525177,"y":0.11658456176519394},{"x":0.6603260636329651,"y":0.11658456176519394},{"x":0.6603260636329651,"y":0.14449918270111084},{"x":0.64673912525177,"y":0.14449918270111084}]},"confidence":0.9834016561508179,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.64673912525177,0.11658456176519394,0.6603260636329651,0.14449918270111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570652186870575,"y":0.1149425283074379},{"x":0.6413043737411499,"y":0.11658456176519394},{"x":0.6413043737411499,"y":0.14449918270111084},{"x":0.570652186870575,"y":0.14449918270111084}]},"confidence":0.9910666346549988,"dir":"rtl","str":"مقولات","boundary":[0.570652186870575,0.1149425283074379,0.6413043737411499,0.14449918270111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054348111152649,"y":0.1149425283074379},{"x":0.5489130616188049,"y":0.1149425283074379},{"x":0.5489130616188049,"y":0.14449918270111084},{"x":0.5054348111152649,"y":0.14449918270111084}]},"confidence":0.9948059320449829,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5054348111152649,0.1149425283074379,0.5489130616188049,0.14449918270111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47010868787765503,"y":0.1149425283074379},{"x":0.4945652186870575,"y":0.1149425283074379},{"x":0.4945652186870575,"y":0.14449918270111084},{"x":0.47010868787765503,"y":0.14449918270111084}]},"confidence":0.9914698004722595,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47010868787765503,0.1149425283074379,0.4945652186870575,0.14449918270111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37771740555763245,"y":0.1149425283074379},{"x":0.45923912525177,"y":0.1149425283074379},{"x":0.45923912525177,"y":0.14449918270111084},{"x":0.37771740555763245,"y":0.14449918270111084}]},"confidence":0.9889938235282898,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.37771740555763245,0.1149425283074379,0.45923912525177,0.14449918270111084]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37771740555763245,"y":0.1149425283074379},{"x":0.9755434989929199,"y":0.11658456176519394},{"x":0.9755434989929199,"y":0.14614121615886688},{"x":0.37771740555763245,"y":0.14449918270111084}]},"confidence":0.9879732728004456,"dir":"ltr","boundary":[0.37271740555763244,0.10794252830743789,0.9805434989929199,0.1531412161588669],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.14778324961662292},{"x":0.98097825050354,"y":0.14614121615886688},{"x":0.98097825050354,"y":0.17241379618644714},{"x":0.9375,"y":0.17405582964420319}]},"confidence":0.8835079669952393,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.9375,0.14778324961662292,0.98097825050354,0.17241379618644714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8777173757553101,"y":0.14778324961662292},{"x":0.9239130616188049,"y":0.14614121615886688},{"x":0.9239130616188049,"y":0.17405582964420319},{"x":0.8777173757553101,"y":0.17405582964420319}]},"confidence":0.8655199408531189,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.8777173757553101,0.14778324961662292,0.9239130616188049,0.17405582964420319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.14778324961662292},{"x":0.8614130616188049,"y":0.14778324961662292},{"x":0.864130437374115,"y":0.17405582964420319},{"x":0.7961956262588501,"y":0.17405582964420319}]},"confidence":0.9558522701263428,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.79347825050354,0.14778324961662292,0.864130437374115,0.17405582964420319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.14942528307437897},{"x":0.779891312122345,"y":0.14778324961662292},{"x":0.779891312122345,"y":0.17405582964420319},{"x":0.75,"y":0.17569786310195923}]},"confidence":0.945979118347168,"dir":"rtl","str":"توأم","boundary":[0.75,0.14942528307437897,0.779891312122345,0.17405582964420319]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.14778324961662292},{"x":0.98097825050354,"y":0.14614121615886688},{"x":0.98097825050354,"y":0.17241379618644714},{"x":0.75,"y":0.17569786310195923}]},"confidence":0.9185792803764343,"dir":"ltr","boundary":[0.745,0.14078324961662292,0.98597825050354,0.17941379618644715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.1822660118341446},{"x":0.97826087474823,"y":0.1822660118341446},{"x":0.97826087474823,"y":0.2068965584039688},{"x":0.9375,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9384738802909851,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.9375,0.1822660118341446,0.97826087474823,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.89402174949646,"y":0.1822660118341446},{"x":0.9211956262588501,"y":0.1822660118341446},{"x":0.9211956262588501,"y":0.2068965584039688},{"x":0.89402174949646,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9830124974250793,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.89402174949646,0.1822660118341446,0.9211956262588501,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369565010070801,"y":0.1822660118341446},{"x":0.864130437374115,"y":0.1822660118341446},{"x":0.864130437374115,"y":0.2068965584039688},{"x":0.8369565010070801,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9549798965454102,"dir":"rtl","str":"بون","boundary":[0.8369565010070801,0.1822660118341446,0.864130437374115,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771739363670349,"y":0.1822660118341446},{"x":0.823369562625885,"y":0.1822660118341446},{"x":0.823369562625885,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7771739363670349,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.980695366859436,"dir":"rtl","str":"فرونی","boundary":[0.7771739363670349,0.1822660118341446,0.823369562625885,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73097825050354,"y":0.1822660118341446},{"x":0.760869562625885,"y":0.1822660118341446},{"x":0.760869562625885,"y":0.2068965584039688},{"x":0.73097825050354,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9867263436317444,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.73097825050354,0.1822660118341446,0.760869562625885,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.1822660118341446},{"x":0.70923912525177,"y":0.1822660118341446},{"x":0.70923912525177,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6521739363670349,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9915798902511597,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6521739363670349,0.1822660118341446,0.70923912525177,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570652186870575,"y":0.1822660118341446},{"x":0.6304348111152649,"y":0.1822660118341446},{"x":0.6304348111152649,"y":0.2068965584039688},{"x":0.570652186870575,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9839851260185242,"dir":"rtl","str":"فواصل","boundary":[0.570652186870575,0.1822660118341446,0.6304348111152649,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48641303181648254,"y":0.1822660118341446},{"x":0.5570651888847351,"y":0.1822660118341446},{"x":0.5570651888847351,"y":0.2068965584039688},{"x":0.48641303181648254,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9579628705978394,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.48641303181648254,0.1822660118341446,0.5570651888847351,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4429347813129425,"y":0.1822660118341446},{"x":0.47010868787765503,"y":0.1822660118341446},{"x":0.47010868787765503,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4429347813129425,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9757658243179321,"dir":"rtl","str":"توام","boundary":[0.4429347813129425,0.1822660118341446,0.47010868787765503,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.2101806253194809},{"x":0.98097825050354,"y":0.2101806253194809},{"x":0.98097825050354,"y":0.23316912353038788},{"x":0.9375,"y":0.23316912353038788}]},"confidence":0.9362733364105225,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.9375,0.2101806253194809,0.98097825050354,0.23316912353038788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.2101806253194809},{"x":0.9239130616188049,"y":0.2101806253194809},{"x":0.9239130616188049,"y":0.23316912353038788},{"x":0.875,"y":0.23316912353038788}]},"confidence":0.9378511309623718,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.875,0.2101806253194809,0.9239130616188049,0.23316912353038788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.2101806253194809},{"x":0.8586956262588501,"y":0.2101806253194809},{"x":0.8586956262588501,"y":0.23316912353038788},{"x":0.7989130616188049,"y":0.23316912353038788}]},"confidence":0.9892764687538147,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.7989130616188049,0.2101806253194809,0.8586956262588501,0.23316912353038788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7146739363670349,"y":0.2101806253194809},{"x":0.782608687877655,"y":0.2101806253194809},{"x":0.782608687877655,"y":0.23316912353038788},{"x":0.7146739363670349,"y":0.23316912353038788}]},"confidence":0.9702996015548706,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.7146739363670349,0.2101806253194809,0.782608687877655,0.23316912353038788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654891312122345,"y":0.2101806253194809},{"x":0.698369562625885,"y":0.2101806253194809},{"x":0.698369562625885,"y":0.23316912353038788},{"x":0.654891312122345,"y":0.23316912353038788}]},"confidence":0.9155799150466919,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.654891312122345,0.2101806253194809,0.698369562625885,0.23316912353038788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5896739363670349,"y":0.2101806253194809},{"x":0.64402174949646,"y":0.2101806253194809},{"x":0.64402174949646,"y":0.23316912353038788},{"x":0.5896739363670349,"y":0.23316912353038788}]},"confidence":0.9825609922409058,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.5896739363670349,0.2101806253194809,0.64402174949646,0.23316912353038788]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4429347813129425,"y":0.1822660118341446},{"x":0.98097825050354,"y":0.1822660118341446},{"x":0.98097825050354,"y":0.23316912353038788},{"x":0.4429347813129425,"y":0.23316912353038788}]},"confidence":0.9663630723953247,"dir":"ltr","boundary":[0.4379347813129425,0.17526601183414459,0.98597825050354,0.24016912353038788],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.24302133917808533},{"x":0.97826087474823,"y":0.24302133917808533},{"x":0.97826087474823,"y":0.2660098373889923},{"x":0.9375,"y":0.2660098373889923}]},"confidence":0.9087146520614624,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.9375,0.24302133917808533,0.97826087474823,0.2660098373889923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866847813129425,"y":0.24302133917808533},{"x":0.9211956262588501,"y":0.24302133917808533},{"x":0.9211956262588501,"y":0.2660098373889923},{"x":0.866847813129425,"y":0.2660098373889923}]},"confidence":0.9865689873695374,"dir":"rtl","str":"فواصل","boundary":[0.866847813129425,0.24302133917808533,0.9211956262588501,0.2660098373889923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823369562625885,"y":0.24302133917808533},{"x":0.845108687877655,"y":0.24302133917808533},{"x":0.845108687877655,"y":0.2660098373889923},{"x":0.823369562625885,"y":0.2660098373889923}]},"confidence":0.991442084312439,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.823369562625885,0.24302133917808533,0.845108687877655,0.2660098373889923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663043737411499,"y":0.24302133917808533},{"x":0.801630437374115,"y":0.24302133917808533},{"x":0.801630437374115,"y":0.2660098373889923},{"x":0.7663043737411499,"y":0.2660098373889923}]},"confidence":0.978644609451294,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.7663043737411499,0.24302133917808533,0.801630437374115,0.2660098373889923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.24302133917808533},{"x":0.7472826242446899,"y":0.24302133917808533},{"x":0.7472826242446899,"y":0.2660098373889923},{"x":0.6847826242446899,"y":0.2660098373889923}]},"confidence":0.9867852330207825,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.6847826242446899,0.24302133917808533,0.7472826242446899,0.2660098373889923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6385869383811951,"y":0.24302133917808533},{"x":0.66576087474823,"y":0.24302133917808533},{"x":0.66576087474823,"y":0.2660098373889923},{"x":0.6385869383811951,"y":0.2660098373889923}]},"confidence":0.9898355007171631,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6385869383811951,0.24302133917808533,0.66576087474823,0.2660098373889923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353260636329651,"y":0.24302133917808533},{"x":0.6195651888847351,"y":0.24302133917808533},{"x":0.6195651888847351,"y":0.2660098373889923},{"x":0.5353260636329651,"y":0.2660098373889923}]},"confidence":0.9855252504348755,"dir":"rtl","str":"مشاهدات","boundary":[0.5353260636329651,0.24302133917808533,0.6195651888847351,0.2660098373889923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.24302133917808533},{"x":0.508152186870575,"y":0.24302133917808533},{"x":0.508152186870575,"y":0.2660098373889923},{"x":0.46739131212234497,"y":0.2660098373889923}]},"confidence":0.908959686756134,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.46739131212234497,0.24302133917808533,0.508152186870575,0.2660098373889923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9320651888847351,"y":0.2692939341068268},{"x":0.9755434989929199,"y":0.2692939341068268},{"x":0.9755434989929199,"y":0.2972085475921631},{"x":0.9320651888847351,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.9126933217048645,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.9320651888847351,0.2692939341068268,0.9755434989929199,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8885869383811951,"y":0.2692939341068268},{"x":0.91576087474823,"y":0.2692939341068268},{"x":0.91576087474823,"y":0.2972085475921631},{"x":0.8885869383811951,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.980193018913269,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.8885869383811951,0.2692939341068268,0.91576087474823,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.2692939341068268},{"x":0.8722826242446899,"y":0.2692939341068268},{"x":0.8722826242446899,"y":0.2972085475921631},{"x":0.79347825050354,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.9830608367919922,"dir":"rtl","str":"رگرسیونی","boundary":[0.79347825050354,0.2692939341068268,0.8722826242446899,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7554348111152649,"y":0.2692939341068268},{"x":0.77173912525177,"y":0.2692939341068268},{"x":0.77173912525177,"y":0.2972085475921631},{"x":0.7554348111152649,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.9934147596359253,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7554348111152649,0.2692939341068268,0.77173912525177,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.2692939341068268},{"x":0.741847813129425,"y":0.2692939341068268},{"x":0.741847813129425,"y":0.2972085475921631},{"x":0.72826087474823,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.9968247413635254,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.72826087474823,0.2692939341068268,0.741847813129425,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6820651888847351,"y":0.2692939341068268},{"x":0.720108687877655,"y":0.2692939341068268},{"x":0.720108687877655,"y":0.2972085475921631},{"x":0.6820651888847351,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.9517766237258911,"dir":"rtl","str":"مبدأ","boundary":[0.6820651888847351,0.2692939341068268,0.720108687877655,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5896739363670349,"y":0.2692939341068268},{"x":0.6711956262588501,"y":0.2692939341068268},{"x":0.6711956262588501,"y":0.2972085475921631},{"x":0.5896739363670349,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.9869582653045654,"dir":"rtl","str":"مختصات","boundary":[0.5896739363670349,0.2692939341068268,0.6711956262588501,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5461956262588501,"y":0.2692939341068268},{"x":0.5679348111152649,"y":0.2692939341068268},{"x":0.5679348111152649,"y":0.2972085475921631},{"x":0.5461956262588501,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.9808086156845093,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5461956262588501,0.2692939341068268,0.5679348111152649,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49728259444236755,"y":0.2692939341068268},{"x":0.5353260636329651,"y":0.2692939341068268},{"x":0.5353260636329651,"y":0.2972085475921631},{"x":0.49728259444236755,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.971541702747345,"dir":"rtl","str":"گذرد","boundary":[0.49728259444236755,0.2692939341068268,0.5353260636329651,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.30377668142318726},{"x":0.97826087474823,"y":0.30377668142318726},{"x":0.97826087474823,"y":0.32676517963409424},{"x":0.9347826242446899,"y":0.32676517963409424}]},"confidence":0.9373239874839783,"dir":"rtl","str":"۶-۴","boundary":[0.9347826242446899,0.30377668142318726,0.97826087474823,0.32676517963409424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.89673912525177,"y":0.30377668142318726},{"x":0.9211956262588501,"y":0.30377668142318726},{"x":0.9211956262588501,"y":0.32676517963409424},{"x":0.89673912525177,"y":0.32676517963409424}]},"confidence":0.9937283396720886,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.89673912525177,0.30377668142318726,0.9211956262588501,0.32676517963409424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845108687877655,"y":0.3054187297821045},{"x":0.8777173757553101,"y":0.3054187297821045},{"x":0.8777173757553101,"y":0.32676517963409424},{"x":0.845108687877655,"y":0.32676517963409424}]},"confidence":0.9870296120643616,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.845108687877655,0.3054187297821045,0.8777173757553101,0.32676517963409424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801630437374115,"y":0.3054187297821045},{"x":0.8288043737411499,"y":0.3054187297821045},{"x":0.8288043737411499,"y":0.32676517963409424},{"x":0.801630437374115,"y":0.32676517963409424}]},"confidence":0.981485903263092,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.801630437374115,0.3054187297821045,0.8288043737411499,0.32676517963409424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.3054187297821045},{"x":0.782608687877655,"y":0.3054187297821045},{"x":0.782608687877655,"y":0.32676517963409424},{"x":0.72826087474823,"y":0.3284072279930115}]},"confidence":0.971617579460144,"dir":"rtl","str":"معکوس","boundary":[0.72826087474823,0.3054187297821045,0.782608687877655,0.32676517963409424]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.24302133917808533},{"x":0.97826087474823,"y":0.24302133917808533},{"x":0.98097825050354,"y":0.32676517963409424},{"x":0.46739131212234497,"y":0.3284072279930115}]},"confidence":0.972716748714447,"dir":"ltr","boundary":[0.46239131212234497,0.23602133917808532,0.98597825050354,0.33376517963409424],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.33497536182403564},{"x":0.97826087474823,"y":0.33497536182403564},{"x":0.97826087474823,"y":0.3563218414783478},{"x":0.9347826242446899,"y":0.3563218414783478}]},"confidence":0.888603925704956,"dir":"rtl","str":"۷-۴","boundary":[0.9347826242446899,0.33497536182403564,0.97826087474823,0.3563218414783478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.33497536182403564},{"x":0.91576087474823,"y":0.33497536182403564},{"x":0.91576087474823,"y":0.3563218414783478},{"x":0.875,"y":0.3563218414783478}]},"confidence":0.977321445941925,"dir":"rtl","str":"حالتی","boundary":[0.875,0.33497536182403564,0.91576087474823,0.3563218414783478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369565010070801,"y":0.33497536182403564},{"x":0.8505434989929199,"y":0.33497536182403564},{"x":0.8505434989929199,"y":0.3563218414783478},{"x":0.8369565010070801,"y":0.3563218414783478}]},"confidence":0.9921364784240723,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8369565010070801,0.33497536182403564,0.8505434989929199,0.3563218414783478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771739363670349,"y":0.33497536182403564},{"x":0.820652186870575,"y":0.33497536182403564},{"x":0.820652186870575,"y":0.3563218414783478},{"x":0.7771739363670349,"y":0.357963889837265}]},"confidence":0.9791507124900818,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.7771739363670349,0.33497536182403564,0.820652186870575,0.3563218414783478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70652174949646,"y":0.33497536182403564},{"x":0.7663043737411499,"y":0.33497536182403564},{"x":0.7663043737411499,"y":0.357963889837265},{"x":0.70652174949646,"y":0.357963889837265}]},"confidence":0.9917066693305969,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.70652174949646,0.33497536182403564,0.7663043737411499,0.357963889837265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222826242446899,"y":0.33497536182403564},{"x":0.6902173757553101,"y":0.33497536182403564},{"x":0.6902173757553101,"y":0.357963889837265},{"x":0.6222826242446899,"y":0.357963889837265}]},"confidence":0.9841700792312622,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.6222826242446899,0.33497536182403564,0.6902173757553101,0.357963889837265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.3366174101829529},{"x":0.6005434989929199,"y":0.3366174101829529},{"x":0.6005434989929199,"y":0.357963889837265},{"x":0.5625,"y":0.357963889837265}]},"confidence":0.9886679649353027,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5625,0.3366174101829529,0.6005434989929199,0.357963889837265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.33497536182403564},{"x":0.97826087474823,"y":0.3333333432674408},{"x":0.97826087474823,"y":0.3563218414783478},{"x":0.5625,"y":0.357963889837265}]},"confidence":0.9745518565177917,"dir":"ltr","boundary":[0.5575,0.32797536182403564,0.98326087474823,0.3633218414783478],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.3694581389427185},{"x":0.9755434989929199,"y":0.36781609058380127},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3858785033226013},{"x":0.91847825050354,"y":0.38752052187919617}]},"confidence":0.9883203506469727,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.91847825050354,0.3694581389427185,0.9755434989929199,0.3858785033226013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.3694581389427185},{"x":0.9755434989929199,"y":0.36781609058380127},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3858785033226013},{"x":0.91847825050354,"y":0.38752052187919617}]},"confidence":0.9883203506469727,"dir":"ltr","boundary":[0.91347825050354,0.3624581389427185,0.9805434989929199,0.3928785033226013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.929347813129425,"y":0.4367816150188446},{"x":0.97826087474823,"y":0.4367816150188446},{"x":0.97826087474823,"y":0.4614121615886688},{"x":0.929347813129425,"y":0.4614121615886688}]},"confidence":0.9853496551513672,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.929347813129425,0.4367816150188446,0.97826087474823,0.4614121615886688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8994565010070801,"y":0.4367816150188446},{"x":0.9103260636329651,"y":0.4367816150188446},{"x":0.9103260636329651,"y":0.4614121615886688},{"x":0.8994565010070801,"y":0.4614121615886688}]},"confidence":0.8760392665863037,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8994565010070801,0.4367816150188446,0.9103260636329651,0.4614121615886688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85326087474823,"y":0.4367816150188446},{"x":0.885869562625885,"y":0.4367816150188446},{"x":0.885869562625885,"y":0.4614121615886688},{"x":0.85326087474823,"y":0.4614121615886688}]},"confidence":0.9951852560043335,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.85326087474823,0.4367816150188446,0.885869562625885,0.4614121615886688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.4367816150188446},{"x":0.820652186870575,"y":0.4367816150188446},{"x":0.820652186870575,"y":0.4614121615886688},{"x":0.739130437374115,"y":0.4614121615886688}]},"confidence":0.9866472482681274,"dir":"rtl","str":"ماتریسی","boundary":[0.739130437374115,0.4367816150188446,0.820652186870575,0.4614121615886688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.4367816150188446},{"x":0.7146739363670349,"y":0.4367816150188446},{"x":0.7146739363670349,"y":0.4614121615886688},{"x":0.695652186870575,"y":0.4614121615886688}]},"confidence":0.9891607761383057,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.695652186870575,0.4367816150188446,0.7146739363670349,0.4614121615886688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635869562625885,"y":0.4367816150188446},{"x":0.6847826242446899,"y":0.4367816150188446},{"x":0.6847826242446899,"y":0.4614121615886688},{"x":0.635869562625885,"y":0.4614121615886688}]},"confidence":0.9912050366401672,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.635869562625885,0.4367816150188446,0.6847826242446899,0.4614121615886688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529891312122345,"y":0.4367816150188446},{"x":0.614130437374115,"y":0.4367816150188446},{"x":0.614130437374115,"y":0.4614121615886688},{"x":0.529891312122345,"y":0.4614121615886688}]},"confidence":0.9887176156044006,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.529891312122345,0.4367816150188446,0.614130437374115,0.4614121615886688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.4367816150188446},{"x":0.510869562625885,"y":0.4367816150188446},{"x":0.510869562625885,"y":0.4614121615886688},{"x":0.46739131212234497,"y":0.4614121615886688}]},"confidence":0.9599337577819824,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.46739131212234497,0.4367816150188446,0.510869562625885,0.4614121615886688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.4367816150188446},{"x":0.97826087474823,"y":0.4367816150188446},{"x":0.97826087474823,"y":0.4614121615886688},{"x":0.46739131212234497,"y":0.4614121615886688}]},"confidence":0.9825595617294312,"dir":"ltr","boundary":[0.46239131212234497,0.4297816150188446,0.98326087474823,0.46841216158866883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9320651888847351,"y":0.46962234377861023},{"x":0.9728260636329651,"y":0.46962234377861023},{"x":0.9728260636329651,"y":0.4893267750740051},{"x":0.9320651888847351,"y":0.4909687936306}]},"confidence":0.8630403280258179,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.9320651888847351,0.46962234377861023,0.9728260636329651,0.4893267750740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85597825050354,"y":0.46962234377861023},{"x":0.9211956262588501,"y":0.46962234377861023},{"x":0.9211956262588501,"y":0.4909687936306},{"x":0.85597825050354,"y":0.4909687936306}]},"confidence":0.9813321828842163,"dir":"rtl","str":"بردارها","boundary":[0.85597825050354,0.46962234377861023,0.9211956262588501,0.4909687936306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8396739363670349,"y":0.46962234377861023},{"x":0.8478260636329651,"y":0.46962234377861023},{"x":0.8478260636329651,"y":0.4909687936306},{"x":0.8396739363670349,"y":0.4909687936306}]},"confidence":0.9526697993278503,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8396739363670349,0.46962234377861023,0.8478260636329651,0.4909687936306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771739363670349,"y":0.46962234377861023},{"x":0.8288043737411499,"y":0.46962234377861023},{"x":0.8288043737411499,"y":0.4909687936306},{"x":0.7771739363670349,"y":0.4909687936306}]},"confidence":0.986711323261261,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.7771739363670349,0.46962234377861023,0.8288043737411499,0.4909687936306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255434989929199,"y":0.4712643623352051},{"x":0.75,"y":0.4712643623352051},{"x":0.75,"y":0.4909687936306},{"x":0.7255434989929199,"y":0.4909687936306}]},"confidence":0.9851882457733154,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7255434989929199,0.4712643623352051,0.75,0.4909687936306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635869562625885,"y":0.4712643623352051},{"x":0.7038043737411499,"y":0.4712643623352051},{"x":0.7038043737411499,"y":0.4909687936306},{"x":0.635869562625885,"y":0.4926108419895172}]},"confidence":0.9806175231933594,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.635869562625885,0.4712643623352051,0.7038043737411499,0.4909687936306]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635869562625885,"y":0.4712643623352051},{"x":0.9728260636329651,"y":0.46962234377861023},{"x":0.9728260636329651,"y":0.4909687936306},{"x":0.635869562625885,"y":0.4926108419895172}]},"confidence":0.9681020975112915,"dir":"ltr","boundary":[0.630869562625885,0.46426436233520507,0.9778260636329651,0.4979687936306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.4991789758205414},{"x":0.97826087474823,"y":0.4991789758205414},{"x":0.97826087474823,"y":0.523809552192688},{"x":0.9375,"y":0.523809552192688}]},"confidence":0.940382719039917,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.9375,0.4991789758205414,0.97826087474823,0.523809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8885869383811951,"y":0.4991789758205414},{"x":0.9239130616188049,"y":0.4991789758205414},{"x":0.9239130616188049,"y":0.523809552192688},{"x":0.8885869383811951,"y":0.523809552192688}]},"confidence":0.9749289751052856,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.8885869383811951,0.4991789758205414,0.9239130616188049,0.523809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8097826242446899,"y":0.4991789758205414},{"x":0.875,"y":0.4991789758205414},{"x":0.875,"y":0.523809552192688},{"x":0.8097826242446899,"y":0.523809552192688}]},"confidence":0.9926281571388245,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.8097826242446899,0.4991789758205414,0.875,0.523809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472826242446899,"y":0.4991789758205414},{"x":0.79347825050354,"y":0.4991789758205414},{"x":0.79347825050354,"y":0.523809552192688},{"x":0.7472826242446899,"y":0.523809552192688}]},"confidence":0.9931743144989014,"dir":"rtl","str":"بردار","boundary":[0.7472826242446899,0.4991789758205414,0.79347825050354,0.523809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.4991789758205414},{"x":0.741847813129425,"y":0.4991789758205414},{"x":0.741847813129425,"y":0.523809552192688},{"x":0.72826087474823,"y":0.523809552192688}]},"confidence":0.9812895059585571,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.72826087474823,0.4991789758205414,0.741847813129425,0.523809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66847825050354,"y":0.4991789758205414},{"x":0.720108687877655,"y":0.4991789758205414},{"x":0.720108687877655,"y":0.523809552192688},{"x":0.66847825050354,"y":0.523809552192688}]},"confidence":0.9741187691688538,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.66847825050354,0.4991789758205414,0.720108687877655,0.523809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.4991789758205414},{"x":0.635869562625885,"y":0.4991789758205414},{"x":0.635869562625885,"y":0.523809552192688},{"x":0.5652173757553101,"y":0.523809552192688}]},"confidence":0.9848894476890564,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.5652173757553101,0.4991789758205414,0.635869562625885,0.523809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54076087474823,"y":0.4991789758205414},{"x":0.5461956262588501,"y":0.4991789758205414},{"x":0.5461956262588501,"y":0.523809552192688},{"x":0.54076087474823,"y":0.523809552192688}]},"confidence":0.9561227560043335,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.54076087474823,0.4991789758205414,0.5461956262588501,0.523809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4728260934352875,"y":0.4991789758205414},{"x":0.5353260636329651,"y":0.4991789758205414},{"x":0.5353260636329651,"y":0.523809552192688},{"x":0.4728260934352875,"y":0.523809552192688}]},"confidence":0.9866369962692261,"dir":"rtl","str":"گشتاور","boundary":[0.4728260934352875,0.4991789758205414,0.5353260636329651,0.523809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.4991789758205414},{"x":0.46195653080940247,"y":0.4991789758205414},{"x":0.46195653080940247,"y":0.523809552192688},{"x":0.4375,"y":0.523809552192688}]},"confidence":0.9839401841163635,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4375,0.4991789758205414,0.46195653080940247,0.523809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4211956560611725,"y":0.4991789758205414},{"x":0.42934781312942505,"y":0.4991789758205414},{"x":0.42934781312942505,"y":0.523809552192688},{"x":0.4211956560611725,"y":0.523809552192688}]},"confidence":0.9491623640060425,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4211956560611725,0.4991789758205414,0.42934781312942505,0.523809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.5270935893058777},{"x":0.98097825050354,"y":0.5270935893058777},{"x":0.98097825050354,"y":0.5550082325935364},{"x":0.9347826242446899,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.8902789354324341,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.9347826242446899,0.5270935893058777,0.98097825050354,0.5550082325935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.5270935893058777},{"x":0.9211956262588501,"y":0.5270935893058777},{"x":0.9211956262588501,"y":0.5550082325935364},{"x":0.8695651888847351,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.955952525138855,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.8695651888847351,0.5270935893058777,0.9211956262588501,0.5550082325935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779891312122345,"y":0.5270935893058777},{"x":0.8396739363670349,"y":0.5270935893058777},{"x":0.8396739363670349,"y":0.5550082325935364},{"x":0.779891312122345,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.9513757824897766,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.779891312122345,0.5270935893058777,0.8396739363670349,0.5550082325935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472826242446899,"y":0.5270935893058777},{"x":0.760869562625885,"y":0.5270935893058777},{"x":0.760869562625885,"y":0.5550082325935364},{"x":0.7472826242446899,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.5739625096321106,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7472826242446899,0.5270935893058777,0.760869562625885,0.5550082325935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66847825050354,"y":0.5270935893058777},{"x":0.739130437374115,"y":0.5270935893058777},{"x":0.739130437374115,"y":0.5550082325935364},{"x":0.66847825050354,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.9250784516334534,"dir":"rtl","str":"کواریانس","boundary":[0.66847825050354,0.5270935893058777,0.739130437374115,0.5550082325935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.5270935893058777},{"x":0.6385869383811951,"y":0.5270935893058777},{"x":0.6385869383811951,"y":0.5550082325935364},{"x":0.5978260636329651,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.9835042357444763,"dir":"rtl","str":"بردار","boundary":[0.5978260636329651,0.5270935893058777,0.6385869383811951,0.5550082325935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5163043737411499,"y":0.5270935893058777},{"x":0.58423912525177,"y":0.5270935893058777},{"x":0.58423912525177,"y":0.5550082325935364},{"x":0.5163043737411499,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.9766082763671875,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.5163043737411499,0.5270935893058777,0.58423912525177,0.5550082325935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48641303181648254,"y":0.5270935893058777},{"x":0.4945652186870575,"y":0.5270935893058777},{"x":0.4945652186870575,"y":0.5550082325935364},{"x":0.48641303181648254,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.9312312602996826,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.48641303181648254,0.5270935893058777,0.4945652186870575,0.5550082325935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41847825050354004,"y":0.5270935893058777},{"x":0.4836956560611725,"y":0.5270935893058777},{"x":0.4836956560611725,"y":0.5550082325935364},{"x":0.41847825050354004,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.9839611649513245,"dir":"rtl","str":"گشتاور","boundary":[0.41847825050354004,0.5270935893058777,0.4836956560611725,0.5550082325935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804347813129425,"y":0.5270935893058777},{"x":0.4103260934352875,"y":0.5270935893058777},{"x":0.4103260934352875,"y":0.5550082325935364},{"x":0.3804347813129425,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.9885419011116028,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.3804347813129425,0.5270935893058777,0.4103260934352875,0.5550082325935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288043439388275,"y":0.5270935893058777},{"x":0.3586956560611725,"y":0.5270935893058777},{"x":0.3586956560611725,"y":0.5550082325935364},{"x":0.3288043439388275,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.9781853556632996,"dir":"rtl","str":"حول","boundary":[0.3288043439388275,0.5270935893058777,0.3586956560611725,0.5550082325935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.5270935893058777},{"x":0.3125,"y":0.5270935893058777},{"x":0.3125,"y":0.5550082325935364},{"x":0.27173912525177,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.9790036678314209,"dir":"rtl","str":"مبدأ","boundary":[0.27173912525177,0.5270935893058777,0.3125,0.5550082325935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26358696818351746,"y":0.5270935893058777},{"x":0.26902174949645996,"y":0.5270935893058777},{"x":0.26902174949645996,"y":0.5550082325935364},{"x":0.26358696818351746,"y":0.5550082325935364}]},"confidence":0.9348133206367493,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.26358696818351746,0.5270935893058777,0.26902174949645996,0.5550082325935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.5615763664245605},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5615763664245605},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5845648646354675},{"x":0.9347826242446899,"y":0.5845648646354675}]},"confidence":0.9061712026596069,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.9347826242446899,0.5615763664245605,0.9755434989929199,0.5845648646354675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8913043737411499,"y":0.5615763664245605},{"x":0.91847825050354,"y":0.5615763664245605},{"x":0.91847825050354,"y":0.5845648646354675},{"x":0.8913043737411499,"y":0.5845648646354675}]},"confidence":0.9651451706886292,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.8913043737411499,0.5615763664245605,0.91847825050354,0.5845648646354675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823369562625885,"y":0.5615763664245605},{"x":0.875,"y":0.5615763664245605},{"x":0.875,"y":0.5845648646354675},{"x":0.823369562625885,"y":0.5845648646354675}]},"confidence":0.9800809025764465,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.823369562625885,0.5615763664245605,0.875,0.5845648646354675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79076087474823,"y":0.5615763664245605},{"x":0.8097826242446899,"y":0.5615763664245605},{"x":0.8097826242446899,"y":0.5845648646354675},{"x":0.79076087474823,"y":0.5845648646354675}]},"confidence":0.988730788230896,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.79076087474823,0.5615763664245605,0.8097826242446899,0.5845648646354675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.5615763664245605},{"x":0.779891312122345,"y":0.5615763664245605},{"x":0.779891312122345,"y":0.5845648646354675},{"x":0.739130437374115,"y":0.5845648646354675}]},"confidence":0.9934183359146118,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.739130437374115,0.5615763664245605,0.779891312122345,0.5845648646354675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.5615763664245605},{"x":0.72826087474823,"y":0.5615763664245605},{"x":0.72826087474823,"y":0.5845648646354675},{"x":0.6630434989929199,"y":0.5845648646354675}]},"confidence":0.9802621006965637,"dir":"rtl","str":"بردارها","boundary":[0.6630434989929199,0.5615763664245605,0.72826087474823,0.5845648646354675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.64673912525177,"y":0.5615763664245605},{"x":0.657608687877655,"y":0.5615763664245605},{"x":0.657608687877655,"y":0.5845648646354675},{"x":0.64673912525177,"y":0.5845648646354675}]},"confidence":0.9543188810348511,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.64673912525177,0.5615763664245605,0.657608687877655,0.5845648646354675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58152174949646,"y":0.5615763664245605},{"x":0.635869562625885,"y":0.5615763664245605},{"x":0.635869562625885,"y":0.5845648646354675},{"x":0.58152174949646,"y":0.5845648646354675}]},"confidence":0.987040102481842,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.58152174949646,0.5615763664245605,0.635869562625885,0.5845648646354675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5271739363670349,"y":0.5615763664245605},{"x":0.5570651888847351,"y":0.5615763664245605},{"x":0.5570651888847351,"y":0.5845648646354675},{"x":0.5271739363670349,"y":0.5845648646354675}]},"confidence":0.9848523139953613,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5271739363670349,0.5615763664245605,0.5570651888847351,0.5845648646354675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44021740555763245,"y":0.5615763664245605},{"x":0.5054348111152649,"y":0.5615763664245605},{"x":0.5054348111152649,"y":0.5845648646354675},{"x":0.44021740555763245,"y":0.5845648646354675}]},"confidence":0.9797540903091431,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.44021740555763245,0.5615763664245605,0.5054348111152649,0.5845648646354675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.5894909501075745},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5894909501075745},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6124794483184814},{"x":0.9347826242446899,"y":0.6124794483184814}]},"confidence":0.8853172063827515,"dir":"rtl","str":"۵-۵","boundary":[0.9347826242446899,0.5894909501075745,0.9755434989929199,0.6124794483184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8885869383811951,"y":0.5894909501075745},{"x":0.9211956262588501,"y":0.5894909501075745},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6124794483184814},{"x":0.8885869383811951,"y":0.6124794483184814}]},"confidence":0.9864949584007263,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8885869383811951,0.5894909501075745,0.9211956262588501,0.6124794483184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7961956262588501,"y":0.5894909501075745},{"x":0.8722826242446899,"y":0.5894909501075745},{"x":0.8722826242446899,"y":0.6124794483184814},{"x":0.7989130616188049,"y":0.6141214966773987}]},"confidence":0.9796004295349121,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.7961956262588501,0.5894909501075745,0.8722826242446899,0.6124794483184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7364130616188049,"y":0.5911329984664917},{"x":0.779891312122345,"y":0.5894909501075745},{"x":0.779891312122345,"y":0.6141214966773987},{"x":0.739130437374115,"y":0.6141214966773987}]},"confidence":0.9805946946144104,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.7364130616188049,0.5911329984664917,0.779891312122345,0.6141214966773987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.5911329984664917},{"x":0.7119565010070801,"y":0.5911329984664917},{"x":0.7146739363670349,"y":0.6141214966773987},{"x":0.6739130616188049,"y":0.6141214966773987}]},"confidence":0.9806915521621704,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6739130616188049,0.5911329984664917,0.7146739363670349,0.6141214966773987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.5911329984664917},{"x":0.6630434989929199,"y":0.5911329984664917},{"x":0.6630434989929199,"y":0.6141214966773987},{"x":0.6521739363670349,"y":0.6141214966773987}]},"confidence":0.9451816082000732,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6521739363670349,0.5911329984664917,0.6630434989929199,0.6141214966773987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58423912525177,"y":0.5911329984664917},{"x":0.6385869383811951,"y":0.5911329984664917},{"x":0.6385869383811951,"y":0.6141214966773987},{"x":0.5869565010070801,"y":0.6157635450363159}]},"confidence":0.989682137966156,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.58423912525177,0.5911329984664917,0.6385869383811951,0.6141214966773987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945652186870575,"y":0.5911329984664917},{"x":0.5652173757553101,"y":0.5911329984664917},{"x":0.5652173757553101,"y":0.6157635450363159},{"x":0.4945652186870575,"y":0.6157635450363159}]},"confidence":0.9714674353599548,"dir":"rtl","str":"ماتریسی","boundary":[0.4945652186870575,0.5911329984664917,0.5652173757553101,0.6157635450363159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.6239737272262573},{"x":0.97826087474823,"y":0.6239737272262573},{"x":0.97826087474823,"y":0.6436781883239746},{"x":0.9375,"y":0.6436781883239746}]},"confidence":0.942009687423706,"dir":"rtl","str":"۶-۵","boundary":[0.9375,0.6239737272262573,0.97826087474823,0.6436781883239746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.89673912525177,"y":0.6239737272262573},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6239737272262573},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6436781883239746},{"x":0.89673912525177,"y":0.6436781883239746}]},"confidence":0.9892882704734802,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.89673912525177,0.6239737272262573,0.9211956262588501,0.6436781883239746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070651888847351,"y":0.6239737272262573},{"x":0.864130437374115,"y":0.6239737272262573},{"x":0.864130437374115,"y":0.6436781883239746},{"x":0.8070651888847351,"y":0.6436781883239746}]},"confidence":0.9771122932434082,"dir":"rtl","str":"کمترین","boundary":[0.8070651888847351,0.6239737272262573,0.864130437374115,0.6436781883239746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73097825050354,"y":0.6239737272262573},{"x":0.7853260636329651,"y":0.6239737272262573},{"x":0.7853260636329651,"y":0.6436781883239746},{"x":0.73097825050354,"y":0.6436781883239746}]},"confidence":0.9856079816818237,"dir":"rtl","str":"مربعات","boundary":[0.73097825050354,0.6239737272262573,0.7853260636329651,0.6436781883239746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.6239737272262573},{"x":0.7010869383811951,"y":0.6239737272262573},{"x":0.7010869383811951,"y":0.6436781883239746},{"x":0.6630434989929199,"y":0.6436781883239746}]},"confidence":0.9707605242729187,"dir":"rtl","str":"خطا","boundary":[0.6630434989929199,0.6239737272262573,0.7010869383811951,0.6436781883239746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633152186870575,"y":0.6239737272262573},{"x":0.6521739363670349,"y":0.6239737272262573},{"x":0.6521739363670349,"y":0.6436781883239746},{"x":0.633152186870575,"y":0.6436781883239746}]},"confidence":0.9849389791488647,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.633152186870575,0.6239737272262573,0.6521739363670349,0.6436781883239746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.6239737272262573},{"x":0.625,"y":0.6239737272262573},{"x":0.625,"y":0.6436781883239746},{"x":0.5760869383811951,"y":0.6436781883239746}]},"confidence":0.9423560500144958,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.5760869383811951,0.6239737272262573,0.625,0.6436781883239746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.6239737272262573},{"x":0.5625,"y":0.6239737272262573},{"x":0.5625,"y":0.6436781883239746},{"x":0.489130437374115,"y":0.6436781883239746}]},"confidence":0.9816590547561646,"dir":"rtl","str":"پارامترها","boundary":[0.489130437374115,0.6239737272262573,0.5625,0.6436781883239746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26358696818351746,"y":0.4991789758205414},{"x":0.98097825050354,"y":0.4991789758205414},{"x":0.98097825050354,"y":0.6453201770782471},{"x":0.2663043439388275,"y":0.6453201770782471}]},"confidence":0.9685413241386414,"dir":"ltr","boundary":[0.25858696818351745,0.4921789758205414,0.98597825050354,0.6523201770782471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.651888370513916},{"x":0.9755434989929199,"y":0.651888370513916},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6715927720069885},{"x":0.9375,"y":0.6715927720069885}]},"confidence":0.9139294028282166,"dir":"rtl","str":"۷-۵","boundary":[0.9375,0.651888370513916,0.9755434989929199,0.6715927720069885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866847813129425,"y":0.651888370513916},{"x":0.9211956262588501,"y":0.651888370513916},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6715927720069885},{"x":0.866847813129425,"y":0.6732348203659058}]},"confidence":0.9483286738395691,"dir":"rtl","str":"مقادیر","boundary":[0.866847813129425,0.651888370513916,0.9211956262588501,0.6715927720069885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79076087474823,"y":0.6535303592681885},{"x":0.85597825050354,"y":0.651888370513916},{"x":0.85597825050354,"y":0.6732348203659058},{"x":0.79076087474823,"y":0.6732348203659058}]},"confidence":0.9762663841247559,"dir":"rtl","str":"برازانیده","boundary":[0.79076087474823,0.6535303592681885,0.85597825050354,0.6732348203659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.6535303592681885},{"x":0.7744565010070801,"y":0.6535303592681885},{"x":0.7744565010070801,"y":0.6732348203659058},{"x":0.739130437374115,"y":0.6732348203659058}]},"confidence":0.9860624670982361,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.739130437374115,0.6535303592681885,0.7744565010070801,0.6732348203659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.6535303592681885},{"x":0.7255434989929199,"y":0.6535303592681885},{"x":0.7255434989929199,"y":0.6732348203659058},{"x":0.717391312122345,"y":0.6732348203659058}]},"confidence":0.9788427948951721,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.717391312122345,0.6535303592681885,0.7255434989929199,0.6732348203659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.616847813129425,"y":0.6535303592681885},{"x":0.70652174949646,"y":0.6535303592681885},{"x":0.70923912525177,"y":0.6732348203659058},{"x":0.6195651888847351,"y":0.674876868724823}]},"confidence":0.9785630702972412,"dir":"rtl","str":"باقیماندها","boundary":[0.616847813129425,0.6535303592681885,0.70923912525177,0.6732348203659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.6830870509147644},{"x":0.97826087474823,"y":0.6814450025558472},{"x":0.97826087474823,"y":0.7044335007667542},{"x":0.9347826242446899,"y":0.7044335007667542}]},"confidence":0.8786443471908569,"dir":"rtl","str":"۸-۵","boundary":[0.9347826242446899,0.6830870509147644,0.97826087474823,0.7044335007667542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.6830870509147644},{"x":0.91576087474823,"y":0.6830870509147644},{"x":0.91576087474823,"y":0.7044335007667542},{"x":0.875,"y":0.7044335007667542}]},"confidence":0.9850552082061768,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.875,0.6830870509147644,0.91576087474823,0.7044335007667542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6847290396690369},{"x":0.8505434989929199,"y":0.6830870509147644},{"x":0.8505434989929199,"y":0.7060755491256714},{"x":0.75,"y":0.7060755491256714}]},"confidence":0.9785645604133606,"dir":"rtl","str":"ANOVA","boundary":[0.75,0.6847290396690369,0.8505434989929199,0.7060755491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.6847290396690369},{"x":0.739130437374115,"y":0.6847290396690369},{"x":0.739130437374115,"y":0.7060755491256714},{"x":0.72826087474823,"y":0.7060755491256714}]},"confidence":0.8961268067359924,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.72826087474823,0.6847290396690369,0.739130437374115,0.7060755491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.6847290396690369},{"x":0.720108687877655,"y":0.6847290396690369},{"x":0.720108687877655,"y":0.7060755491256714},{"x":0.6630434989929199,"y":0.7077175974845886}]},"confidence":0.9798582792282104,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6630434989929199,0.6847290396690369,0.720108687877655,0.7060755491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570652186870575,"y":0.6847290396690369},{"x":0.64402174949646,"y":0.6847290396690369},{"x":0.64402174949646,"y":0.7077175974845886},{"x":0.570652186870575,"y":0.7077175974845886}]},"confidence":0.9704630374908447,"dir":"rtl","str":"ماتریسی","boundary":[0.570652186870575,0.6847290396690369,0.64402174949646,0.7077175974845886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.7110016345977783},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7110016345977783},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7356321811676025},{"x":0.9347826242446899,"y":0.7356321811676025}]},"confidence":0.8858542442321777,"dir":"rtl","str":"۹-۵","boundary":[0.9347826242446899,0.7110016345977783,0.9755434989929199,0.7356321811676025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.7110016345977783},{"x":0.9211956262588501,"y":0.7110016345977783},{"x":0.9211956262588501,"y":0.7356321811676025},{"x":0.875,"y":0.7356321811676025}]},"confidence":0.9901131987571716,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.875,0.7110016345977783,0.9211956262588501,0.7356321811676025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8396739363670349,"y":0.7126436829566956},{"x":0.864130437374115,"y":0.7126436829566956},{"x":0.866847813129425,"y":0.7356321811676025},{"x":0.8396739363670349,"y":0.7356321811676025}]},"confidence":0.9850482940673828,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8396739363670349,0.7126436829566956,0.866847813129425,0.7356321811676025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853260636329651,"y":0.7126436829566956},{"x":0.8125,"y":0.7126436829566956},{"x":0.8152173757553101,"y":0.7356321811676025},{"x":0.7853260636329651,"y":0.7356321811676025}]},"confidence":0.988693118095398,"dir":"rtl","str":"فرض","boundary":[0.7853260636329651,0.7126436829566956,0.8152173757553101,0.7356321811676025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445651888847351,"y":0.7126436829566956},{"x":0.7554348111152649,"y":0.7126436829566956},{"x":0.7554348111152649,"y":0.7372742295265198},{"x":0.7472826242446899,"y":0.7372742295265198}]},"confidence":0.9428514838218689,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7445651888847351,0.7126436829566956,0.7554348111152649,0.7372742295265198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676630437374115,"y":0.7126436829566956},{"x":0.7364130616188049,"y":0.7126436829566956},{"x":0.7364130616188049,"y":0.7372742295265198},{"x":0.679347813129425,"y":0.7372742295265198}]},"confidence":0.9895153045654297,"dir":"rtl","str":"فواصل","boundary":[0.676630437374115,0.7126436829566956,0.7364130616188049,0.7372742295265198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5896739363670349,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6630434989929199,"y":0.7126436829566956},{"x":0.6630434989929199,"y":0.7372742295265198},{"x":0.5896739363670349,"y":0.7372742295265198}]},"confidence":0.9831600189208984,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.5896739363670349,0.7142857313156128,0.6630434989929199,0.7372742295265198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.7142857313156128},{"x":0.573369562625885,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5760869383811951,"y":0.738916277885437},{"x":0.5652173757553101,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9765291810035706,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5652173757553101,0.7142857313156128,0.5760869383811951,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529891312122345,"y":0.7142857313156128},{"x":0.554347813129425,"y":0.7142857313156128},{"x":0.554347813129425,"y":0.7372742295265198},{"x":0.529891312122345,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9941918253898621,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.529891312122345,0.7142857313156128,0.554347813129425,0.7372742295265198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.7142857313156128},{"x":0.508152186870575,"y":0.7142857313156128},{"x":0.508152186870575,"y":0.738916277885437},{"x":0.47826087474823,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9702326059341431,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.47826087474823,0.7142857313156128,0.508152186870575,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.7454844117164612},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7454844117164612},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7684729099273682},{"x":0.91847825050354,"y":0.7684729099273682}]},"confidence":0.9592444896697998,"dir":"rtl","str":"۱۰-۵","boundary":[0.91847825050354,0.7454844117164612,0.9755434989929199,0.7684729099273682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842391312122345,"y":0.743842363357544},{"x":0.904891312122345,"y":0.7454844117164612},{"x":0.904891312122345,"y":0.7684729099273682},{"x":0.842391312122345,"y":0.7684729099273682}]},"confidence":0.9899348020553589,"dir":"rtl","str":"قضاوت","boundary":[0.842391312122345,0.743842363357544,0.904891312122345,0.7684729099273682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801630437374115,"y":0.743842363357544},{"x":0.8179348111152649,"y":0.743842363357544},{"x":0.8179348111152649,"y":0.7684729099273682},{"x":0.801630437374115,"y":0.7684729099273682}]},"confidence":0.9844421744346619,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.801630437374115,0.743842363357544,0.8179348111152649,0.7684729099273682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527173757553101,"y":0.743842363357544},{"x":0.7880434989929199,"y":0.743842363357544},{"x":0.7880434989929199,"y":0.7684729099273682},{"x":0.7527173757553101,"y":0.7684729099273682}]},"confidence":0.9946578741073608,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7527173757553101,0.743842363357544,0.7880434989929199,0.7684729099273682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.743842363357544},{"x":0.739130437374115,"y":0.743842363357544},{"x":0.739130437374115,"y":0.7684729099273682},{"x":0.6521739363670349,"y":0.7668308615684509}]},"confidence":0.9720911979675293,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.6521739363670349,0.743842363357544,0.739130437374115,0.7684729099273682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6005434989929199,"y":0.743842363357544},{"x":0.6304348111152649,"y":0.743842363357544},{"x":0.6304348111152649,"y":0.7668308615684509},{"x":0.6005434989929199,"y":0.7668308615684509}]},"confidence":0.9870458245277405,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6005434989929199,0.743842363357544,0.6304348111152649,0.7668308615684509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508152186870575,"y":0.743842363357544},{"x":0.58152174949646,"y":0.743842363357544},{"x":0.58152174949646,"y":0.7668308615684509},{"x":0.508152186870575,"y":0.7668308615684509}]},"confidence":0.9787604212760925,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.508152186870575,0.743842363357544,0.58152174949646,0.7668308615684509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.7750410437583923},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7750410437583923},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7947455048561096},{"x":0.9211956262588501,"y":0.7947455048561096}]},"confidence":0.904700756072998,"dir":"rtl","str":"۱۱-۵","boundary":[0.91847825050354,0.7750410437583923,0.9755434989929199,0.7947455048561096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8614130616188049,"y":0.7750410437583923},{"x":0.904891312122345,"y":0.7750410437583923},{"x":0.907608687877655,"y":0.7947455048561096},{"x":0.8614130616188049,"y":0.7947455048561096}]},"confidence":0.891047477722168,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.8614130616188049,0.7750410437583923,0.907608687877655,0.7947455048561096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779891312122345,"y":0.7750410437583923},{"x":0.845108687877655,"y":0.7750410437583923},{"x":0.8478260636329651,"y":0.7947455048561096},{"x":0.779891312122345,"y":0.7963874936103821}]},"confidence":0.9537928104400635,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.779891312122345,0.7750410437583923,0.8478260636329651,0.7947455048561096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445651888847351,"y":0.7766830921173096},{"x":0.758152186870575,"y":0.7766830921173096},{"x":0.758152186870575,"y":0.7963874936103821},{"x":0.7445651888847351,"y":0.7963874936103821}]},"confidence":0.6803581714630127,"dir":"rtl","str":".B","boundary":[0.7445651888847351,0.7766830921173096,0.758152186870575,0.7963874936103821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.7766830921173096},{"x":0.7255434989929199,"y":0.7766830921173096},{"x":0.7255434989929199,"y":0.7963874936103821},{"x":0.717391312122345,"y":0.7963874936103821}]},"confidence":0.7887773513793945,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.717391312122345,0.7766830921173096,0.7255434989929199,0.7963874936103821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6820651888847351,"y":0.7766830921173096},{"x":0.7010869383811951,"y":0.7766830921173096},{"x":0.7038043737411499,"y":0.7963874936103821},{"x":0.6820651888847351,"y":0.7963874936103821}]},"confidence":0.32468414306640625,"dir":"rtl","str":"B1","boundary":[0.6820651888847351,0.7766830921173096,0.7038043737411499,0.7963874936103821]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.6551724076271057},{"x":0.9755434989929199,"y":0.651888370513916},{"x":0.97826087474823,"y":0.7947455048561096},{"x":0.47826087474823,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.9518489837646484,"dir":"ltr","boundary":[0.47326087474823,0.6481724076271057,0.98326087474823,0.8017455048561096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.8062397241592407},{"x":0.97826087474823,"y":0.8062397241592407},{"x":0.97826087474823,"y":0.8275862336158752},{"x":0.91847825050354,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9402627944946289,"dir":"rtl","str":"۱۲-۵","boundary":[0.91847825050354,0.8062397241592407,0.97826087474823,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85597825050354,"y":0.8062397241592407},{"x":0.9021739363670349,"y":0.8062397241592407},{"x":0.9021739363670349,"y":0.8275862336158752},{"x":0.85597825050354,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9905775189399719,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.85597825050354,0.8062397241592407,0.9021739363670349,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79076087474823,"y":0.8062397241592407},{"x":0.842391312122345,"y":0.8062397241592407},{"x":0.842391312122345,"y":0.8275862336158752},{"x":0.79076087474823,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9802054166793823,"dir":"rtl","str":"تقریبی","boundary":[0.79076087474823,0.8062397241592407,0.842391312122345,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228260636329651,"y":0.8062397241592407},{"x":0.77173912525177,"y":0.8062397241592407},{"x":0.77173912525177,"y":0.8275862336158752},{"x":0.7228260636329651,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9844961166381836,"dir":"rtl","str":"نواحی","boundary":[0.7228260636329651,0.8062397241592407,0.77173912525177,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633152186870575,"y":0.8062397241592407},{"x":0.7038043737411499,"y":0.8062397241592407},{"x":0.7038043737411499,"y":0.8275862336158752},{"x":0.633152186870575,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9852553009986877,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.633152186870575,0.8062397241592407,0.7038043737411499,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60597825050354,"y":0.8062397241592407},{"x":0.616847813129425,"y":0.8062397241592407},{"x":0.616847813129425,"y":0.8275862336158752},{"x":0.60597825050354,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9913772344589233,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.60597825050354,0.8062397241592407,0.616847813129425,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244565010070801,"y":0.8062397241592407},{"x":0.595108687877655,"y":0.8062397241592407},{"x":0.595108687877655,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5244565010070801,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9920400381088257,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5244565010070801,0.8062397241592407,0.595108687877655,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.8062397241592407},{"x":0.5163043737411499,"y":0.8062397241592407},{"x":0.5163043737411499,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9940630197525024,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5,0.8062397241592407,0.5163043737411499,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46195653080940247,"y":0.8062397241592407},{"x":0.48641303181648254,"y":0.8062397241592407},{"x":0.48641303181648254,"y":0.8275862336158752},{"x":0.46195653080940247,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9894512295722961,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.46195653080940247,0.8062397241592407,0.48641303181648254,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40760868787765503,"y":0.8062397241592407},{"x":0.43478259444236755,"y":0.8062397241592407},{"x":0.43478259444236755,"y":0.8275862336158752},{"x":0.40760868787765503,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9699169397354126,"dir":"rtl","str":"بون","boundary":[0.40760868787765503,0.8062397241592407,0.43478259444236755,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34510868787765503,"y":0.8062397241592407},{"x":0.385869562625885,"y":0.8062397241592407},{"x":0.385869562625885,"y":0.8275862336158752},{"x":0.34510868787765503,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9697608351707458,"dir":"rtl","str":"فرونی","boundary":[0.34510868787765503,0.8062397241592407,0.385869562625885,0.8275862336158752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34510868787765503,"y":0.8062397241592407},{"x":0.97826087474823,"y":0.8062397241592407},{"x":0.97826087474823,"y":0.8275862336158752},{"x":0.34510868787765503,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9805402159690857,"dir":"ltr","boundary":[0.340108687877655,0.7992397241592407,0.98326087474823,0.8345862336158753],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.8325123190879822},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8325123190879822},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8571428656578064},{"x":0.91576087474823,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9403138756752014,"dir":"rtl","str":"۱۳-۵","boundary":[0.91576087474823,0.8325123190879822,0.9755434989929199,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.8341543674468994},{"x":0.907608687877655,"y":0.8325123190879822},{"x":0.907608687877655,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8586956262588501,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9222294092178345,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.8586956262588501,0.8341543674468994,0.907608687877655,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771739363670349,"y":0.8341543674468994},{"x":0.845108687877655,"y":0.8341543674468994},{"x":0.845108687877655,"y":0.8571428656578064},{"x":0.779891312122345,"y":0.8587849140167236}]},"confidence":0.9804940223693848,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.7771739363670349,0.8341543674468994,0.845108687877655,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.8341543674468994},{"x":0.760869562625885,"y":0.8341543674468994},{"x":0.760869562625885,"y":0.8587849140167236},{"x":0.717391312122345,"y":0.8587849140167236}]},"confidence":0.9307181239128113,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.717391312122345,0.8341543674468994,0.760869562625885,0.8587849140167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.64673912525177,"y":0.8357964158058167},{"x":0.70652174949646,"y":0.8341543674468994},{"x":0.70652174949646,"y":0.8587849140167236},{"x":0.6494565010070801,"y":0.8587849140167236}]},"confidence":0.9815752506256104,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.64673912525177,0.8357964158058167,0.70652174949646,0.8587849140167236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.64673912525177,"y":0.8341543674468994},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8325123190879822},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8571428656578064},{"x":0.6494565010070801,"y":0.8587849140167236}]},"confidence":0.9536118507385254,"dir":"ltr","boundary":[0.64173912525177,0.8271543674468994,0.9805434989929199,0.8641428656578064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.8637109994888306},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8637109994888306},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8916256427764893},{"x":0.91847825050354,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.9433643817901611,"dir":"rtl","str":"۱۴-۵","boundary":[0.91847825050354,0.8637109994888306,0.9755434989929199,0.8916256427764893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.8637109994888306},{"x":0.904891312122345,"y":0.8637109994888306},{"x":0.904891312122345,"y":0.8916256427764893},{"x":0.8586956262588501,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.9047788381576538,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.8586956262588501,0.8637109994888306,0.904891312122345,0.8916256427764893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771739363670349,"y":0.8637109994888306},{"x":0.845108687877655,"y":0.8637109994888306},{"x":0.845108687877655,"y":0.8916256427764893},{"x":0.7771739363670349,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.9796136021614075,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.7771739363670349,0.8637109994888306,0.845108687877655,0.8916256427764893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73097825050354,"y":0.8637109994888306},{"x":0.7663043737411499,"y":0.8637109994888306},{"x":0.7663043737411499,"y":0.8916256427764893},{"x":0.73097825050354,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.9869513511657715,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.73097825050354,0.8637109994888306,0.7663043737411499,0.8916256427764893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66576087474823,"y":0.8653530478477478},{"x":0.7146739363670349,"y":0.8653530478477478},{"x":0.7146739363670349,"y":0.8916256427764893},{"x":0.66576087474823,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.9896334409713745,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.66576087474823,0.8653530478477478,0.7146739363670349,0.8916256427764893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58152174949646,"y":0.8653530478477478},{"x":0.6521739363670349,"y":0.8653530478477478},{"x":0.6521739363670349,"y":0.8932676315307617},{"x":0.58152174949646,"y":0.8932676315307617}]},"confidence":0.9802668690681458,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.58152174949646,0.8653530478477478,0.6521739363670349,0.8932676315307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.894909679889679},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8932676315307617},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9195402264595032},{"x":0.91847825050354,"y":0.9195402264595032}]},"confidence":0.9435086846351624,"dir":"rtl","str":"۱۵-۵","boundary":[0.91847825050354,0.894909679889679,0.9755434989929199,0.9195402264595032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85597825050354,"y":0.894909679889679},{"x":0.907608687877655,"y":0.894909679889679},{"x":0.907608687877655,"y":0.9195402264595032},{"x":0.85597825050354,"y":0.9195402264595032}]},"confidence":0.9824232459068298,"dir":"rtl","str":"نواحی","boundary":[0.85597825050354,0.894909679889679,0.907608687877655,0.9195402264595032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.894909679889679},{"x":0.8369565010070801,"y":0.894909679889679},{"x":0.8396739363670349,"y":0.9195402264595032},{"x":0.77173912525177,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9809132218360901,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.77173912525177,0.894909679889679,0.8396739363670349,0.9195402264595032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255434989929199,"y":0.894909679889679},{"x":0.7554348111152649,"y":0.894909679889679},{"x":0.7554348111152649,"y":0.9211822748184204},{"x":0.7255434989929199,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9866753816604614,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7255434989929199,0.894909679889679,0.7554348111152649,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.8965517282485962},{"x":0.698369562625885,"y":0.894909679889679},{"x":0.698369562625885,"y":0.9211822748184204},{"x":0.6521739363670349,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9862850308418274,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.6521739363670349,0.8965517282485962,0.698369562625885,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.8965517282485962},{"x":0.633152186870575,"y":0.8965517282485962},{"x":0.633152186870575,"y":0.9211822748184204},{"x":0.5652173757553101,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9761636257171631,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.5652173757553101,0.8965517282485962,0.633152186870575,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5027173757553101,"y":0.8965517282485962},{"x":0.5461956262588501,"y":0.8965517282485962},{"x":0.5461956262588501,"y":0.9211822748184204},{"x":0.5027173757553101,"y":0.9228243231773376}]},"confidence":0.9642285108566284,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.5027173757553101,0.8965517282485962,0.5461956262588501,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4429347813129425,"y":0.8965517282485962},{"x":0.49184781312942505,"y":0.8965517282485962},{"x":0.49184781312942505,"y":0.9228243231773376},{"x":0.44565218687057495,"y":0.9228243231773376}]},"confidence":0.9774777293205261,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.4429347813129425,0.8965517282485962,0.49184781312942505,0.9228243231773376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.9261083602905273},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9261083602905273},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9507389068603516},{"x":0.91576087474823,"y":0.9507389068603516}]},"confidence":0.9612911939620972,"dir":"rtl","str":"۱۶-۵","boundary":[0.91576087474823,0.9261083602905273,0.9755434989929199,0.9507389068603516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.9261083602905273},{"x":0.904891312122345,"y":0.9261083602905273},{"x":0.904891312122345,"y":0.9507389068603516},{"x":0.8586956262588501,"y":0.9507389068603516}]},"confidence":0.9751182198524475,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.8586956262588501,0.9261083602905273,0.904891312122345,0.9507389068603516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288043737411499,"y":0.9261083602905273},{"x":0.8396739363670349,"y":0.9261083602905273},{"x":0.8396739363670349,"y":0.9507389068603516},{"x":0.8288043737411499,"y":0.9507389068603516}]},"confidence":0.9206007719039917,"dir":"rtl","str":"F","boundary":[0.8288043737411499,0.9261083602905273,0.8396739363670349,0.9507389068603516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.9261083602905273},{"x":0.8125,"y":0.9261083602905273},{"x":0.8125,"y":0.9507389068603516},{"x":0.782608687877655,"y":0.9507389068603516}]},"confidence":0.978060245513916,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.782608687877655,0.9261083602905273,0.8125,0.9507389068603516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7010869383811951,"y":0.9261083602905273},{"x":0.7635869383811951,"y":0.9261083602905273},{"x":0.7635869383811951,"y":0.9507389068603516},{"x":0.7010869383811951,"y":0.9507389068603516}]},"confidence":0.9811850190162659,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7010869383811951,0.9261083602905273,0.7635869383811951,0.9507389068603516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.616847813129425,"y":0.9261083602905273},{"x":0.6820651888847351,"y":0.9261083602905273},{"x":0.6820651888847351,"y":0.9507389068603516},{"x":0.616847813129425,"y":0.9523809552192688}]},"confidence":0.9844813346862793,"dir":"rtl","str":"برازندگی","boundary":[0.616847813129425,0.9261083602905273,0.6820651888847351,0.9507389068603516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.9261083602905273},{"x":0.595108687877655,"y":0.9261083602905273},{"x":0.595108687877655,"y":0.9523809552192688},{"x":0.5652173757553101,"y":0.9523809552192688}]},"confidence":0.9855255484580994,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5652173757553101,0.9261083602905273,0.595108687877655,0.9523809552192688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4429347813129425,"y":0.8653530478477478},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8620689511299133},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9507389068603516},{"x":0.4429347813129425,"y":0.9523809552192688}]},"confidence":0.9726447463035583,"dir":"ltr","boundary":[0.4379347813129425,0.8583530478477478,0.9805434989929199,0.9577389068603516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945652186870575,"y":0.9786535501480103},{"x":0.5163043737411499,"y":0.9802955389022827},{"x":0.5163043737411499,"y":0.9950739145278931},{"x":0.49184781312942505,"y":0.9950739145278931}]},"confidence":0.9621365070343018,"str":"شش","boundary":[0.4945652186870575,0.9786535501480103,0.5163043737411499,0.9950739145278931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945652186870575,"y":0.9786535501480103},{"x":0.5163043737411499,"y":0.9802955389022827},{"x":0.5163043737411499,"y":0.9950739145278931},{"x":0.49184781312942505,"y":0.9950739145278931}]},"confidence":0.9621365070343018,"dir":"ltr","boundary":[0.4895652186870575,0.9716535501480102,0.5213043737411499,1.002073914527893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.019704433158040047},{"x":0.043478261679410934,"y":0.019704433158040047},{"x":0.043478261679410934,"y":0.031198685988783836},{"x":0.02445652149617672,"y":0.03284072130918503}]},"confidence":0.9341310858726501,"str":"۱۰","boundary":[0.021739130839705467,0.019704433158040047,0.043478261679410934,0.031198685988783836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.019704433158040047},{"x":0.043478261679410934,"y":0.019704433158040047},{"x":0.043478261679410934,"y":0.031198685988783836},{"x":0.02445652149617672,"y":0.03284072130918503}]},"confidence":0.9341310858726501,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.012704433158040047,0.04847826167941093,0.038198685988783836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.04926108196377754},{"x":0.06521739065647125,"y":0.0476190485060215},{"x":0.06521739065647125,"y":0.06403940916061401},{"x":0.021739130839705467,"y":0.06403940916061401}]},"confidence":0.9651293158531189,"str":"۱۰۴","boundary":[0.021739130839705467,0.04926108196377754,0.06521739065647125,0.06403940916061401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.04926108196377754},{"x":0.06521739065647125,"y":0.0476190485060215},{"x":0.06521739065647125,"y":0.06403940916061401},{"x":0.021739130839705467,"y":0.06403940916061401}]},"confidence":0.9651293158531189,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.04226108196377754,0.07021739065647126,0.07103940916061402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.054347824305295944,"y":0.02463054098188877},{"x":0.05978260934352875,"y":0.02463054098188877},{"x":0.05978260934352875,"y":0.027914613485336304},{"x":0.054347824305295944,"y":0.027914613485336304}]},"confidence":0.8422476053237915,"str":"0","boundary":[0.054347824305295944,0.02463054098188877,0.05978260934352875,0.027914613485336304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.054347824305295944,"y":0.02463054098188877},{"x":0.05978260934352875,"y":0.02463054098188877},{"x":0.05978260934352875,"y":0.027914613485336304},{"x":0.054347824305295944,"y":0.027914613485336304}]},"confidence":0.8422476053237915,"dir":"ltr","boundary":[0.04934782430529595,0.017630540981888772,0.06478260934352875,0.0349146134853363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.12151066958904266},{"x":0.07065217196941376,"y":0.12151066958904266},{"x":0.0679347813129425,"y":0.13793103396892548},{"x":0.019021738320589066,"y":0.13628900051116943}]},"confidence":0.9131815433502197,"str":"۱۰۷","boundary":[0.019021738320589066,0.12151066958904266,0.0679347813129425,0.13793103396892548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.12151066958904266},{"x":0.07065217196941376,"y":0.12151066958904266},{"x":0.0679347813129425,"y":0.13793103396892548},{"x":0.019021738320589066,"y":0.13628900051116943}]},"confidence":0.9131815433502197,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.11451066958904266,0.07293478131294251,0.14493103396892548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.1543513983488083},{"x":0.0625,"y":0.15599343180656433},{"x":0.0625,"y":0.16748768091201782},{"x":0.021739130839705467,"y":0.16748768091201782}]},"confidence":0.9459078311920166,"str":"۱۰۷","boundary":[0.021739130839705467,0.1543513983488083,0.0625,0.16748768091201782]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.1543513983488083},{"x":0.0625,"y":0.15599343180656433},{"x":0.0625,"y":0.16748768091201782},{"x":0.021739130839705467,"y":0.16748768091201782}]},"confidence":0.9459078311920166,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.14735139834880828,0.0675,0.17448768091201783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.18555007874965668},{"x":0.05978260934352875,"y":0.18390804529190063},{"x":0.05978260934352875,"y":0.19704432785511017},{"x":0.021739130839705467,"y":0.19704432785511017}]},"confidence":0.9096582531929016,"str":"۱۰۹","boundary":[0.021739130839705467,0.18555007874965668,0.05978260934352875,0.19704432785511017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.18555007874965668},{"x":0.05978260934352875,"y":0.18390804529190063},{"x":0.05978260934352875,"y":0.19704432785511017},{"x":0.021739130839705467,"y":0.19704432785511017}]},"confidence":0.9096582531929016,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.17855007874965667,0.06478260934352875,0.20404432785511017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.21346469223499298},{"x":0.05978260934352875,"y":0.21182265877723694},{"x":0.0625,"y":0.22824302315711975},{"x":0.019021738320589066,"y":0.22824302315711975}]},"confidence":0.8800840377807617,"str":"۱۱۱","boundary":[0.019021738320589066,0.21346469223499298,0.0625,0.22824302315711975]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.21346469223499298},{"x":0.05978260934352875,"y":0.21182265877723694},{"x":0.0625,"y":0.22824302315711975},{"x":0.019021738320589066,"y":0.22824302315711975}]},"confidence":0.8800840377807617,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.20646469223499297,0.0675,0.23524302315711976],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.24466338753700256},{"x":0.06521739065647125,"y":0.24466338753700256},{"x":0.06521739065647125,"y":0.2577996850013733},{"x":0.021739130839705467,"y":0.2577996850013733}]},"confidence":0.9649049043655396,"str":"۱۱۲","boundary":[0.021739130839705467,0.24466338753700256,0.06521739065647125,0.2577996850013733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.24466338753700256},{"x":0.06521739065647125,"y":0.24466338753700256},{"x":0.06521739065647125,"y":0.2577996850013733},{"x":0.021739130839705467,"y":0.2577996850013733}]},"confidence":0.9649049043655396,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.23766338753700256,0.07021739065647126,0.2647996850013733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.2742200195789337},{"x":0.0625,"y":0.2742200195789337},{"x":0.0625,"y":0.29064038395881653},{"x":0.021739130839705467,"y":0.29064038395881653}]},"confidence":0.8995698094367981,"str":"۱۱۳","boundary":[0.021739130839705467,0.2742200195789337,0.0625,0.29064038395881653]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.2742200195789337},{"x":0.0625,"y":0.2742200195789337},{"x":0.0625,"y":0.29064038395881653},{"x":0.021739130839705467,"y":0.29064038395881653}]},"confidence":0.8995698094367981,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.2672200195789337,0.0675,0.29764038395881653],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.30706074833869934},{"x":0.06521739065647125,"y":0.3054187297821045},{"x":0.06521739065647125,"y":0.3218390941619873},{"x":0.021739130839705467,"y":0.32348111271858215}]},"confidence":0.9419892430305481,"str":"۱۱۵","boundary":[0.021739130839705467,0.30706074833869934,0.06521739065647125,0.3218390941619873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.30706074833869934},{"x":0.06521739065647125,"y":0.3054187297821045},{"x":0.06521739065647125,"y":0.3218390941619873},{"x":0.021739130839705467,"y":0.32348111271858215}]},"confidence":0.9419892430305481,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.30006074833869933,0.07021739065647126,0.3288390941619873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.3366174101829529},{"x":0.0625,"y":0.33497536182403564},{"x":0.0625,"y":0.3497537076473236},{"x":0.021739130839705467,"y":0.35139572620391846}]},"confidence":0.9622901082038879,"str":"۱۱۶","boundary":[0.021739130839705467,0.3366174101829529,0.0625,0.3497537076473236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.3366174101829529},{"x":0.0625,"y":0.33497536182403564},{"x":0.0625,"y":0.3497537076473236},{"x":0.021739130839705467,"y":0.35139572620391846}]},"confidence":0.9622901082038879,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.3296174101829529,0.0675,0.3567537076473236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.36617404222488403},{"x":0.0625,"y":0.36617404222488403},{"x":0.0625,"y":0.37931033968925476},{"x":0.021739130839705467,"y":0.380952388048172}]},"confidence":0.9495301842689514,"str":"۱۲۵","boundary":[0.021739130839705467,0.36617404222488403,0.0625,0.37931033968925476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.36617404222488403},{"x":0.0625,"y":0.36617404222488403},{"x":0.0625,"y":0.37931033968925476},{"x":0.021739130839705467,"y":0.380952388048172}]},"confidence":0.9495301842689514,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.359174042224884,0.0675,0.38631033968925477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.4400656819343567},{"x":0.06521739065647125,"y":0.4400656819343567},{"x":0.06521739065647125,"y":0.4532019793987274},{"x":0.021739130839705467,"y":0.45484399795532227}]},"confidence":0.9467619061470032,"str":"۱۲۷","boundary":[0.021739130839705467,0.4400656819343567,0.06521739065647125,0.4532019793987274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.4400656819343567},{"x":0.06521739065647125,"y":0.4400656819343567},{"x":0.06521739065647125,"y":0.4532019793987274},{"x":0.021739130839705467,"y":0.45484399795532227}]},"confidence":0.9467619061470032,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.4330656819343567,0.07021739065647126,0.4602019793987274],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.4729064106941223},{"x":0.0625,"y":0.4729064106941223},{"x":0.0625,"y":0.48604267835617065},{"x":0.021739130839705467,"y":0.48604267835617065}]},"confidence":0.8613599538803101,"str":"۱۲۷","boundary":[0.021739130839705467,0.4729064106941223,0.0625,0.48604267835617065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.4729064106941223},{"x":0.0625,"y":0.4729064106941223},{"x":0.0625,"y":0.48604267835617065},{"x":0.021739130839705467,"y":0.48604267835617065}]},"confidence":0.8613599538803101,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.4659064106941223,0.0675,0.49304267835617066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5024630427360535},{"x":0.06521739065647125,"y":0.5024630427360535},{"x":0.06521739065647125,"y":0.517241358757019},{"x":0.021739130839705467,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.8868922591209412,"str":"۱۲۷","boundary":[0.021739130839705467,0.5024630427360535,0.06521739065647125,0.517241358757019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5024630427360535},{"x":0.06521739065647125,"y":0.5024630427360535},{"x":0.06521739065647125,"y":0.517241358757019},{"x":0.021739130839705467,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.8868922591209412,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.49546304273605346,0.07021739065647126,0.524241358757019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5320196747779846},{"x":0.0625,"y":0.5320196747779846},{"x":0.0625,"y":0.546798050403595},{"x":0.021739130839705467,"y":0.546798050403595}]},"confidence":0.960380494594574,"str":"۱۲۸","boundary":[0.021739130839705467,0.5320196747779846,0.0625,0.546798050403595]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5320196747779846},{"x":0.0625,"y":0.5320196747779846},{"x":0.0625,"y":0.546798050403595},{"x":0.021739130839705467,"y":0.546798050403595}]},"confidence":0.960380494594574,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.5250196747779846,0.0675,0.553798050403595],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5632184147834778},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5632184147834778},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5779967308044434},{"x":0.021739130839705467,"y":0.5779967308044434}]},"confidence":0.9535788297653198,"str":"۱۲۹","boundary":[0.021739130839705467,0.5632184147834778,0.05978260934352875,0.5779967308044434]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5632184147834778},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5632184147834778},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5779967308044434},{"x":0.021739130839705467,"y":0.5779967308044434}]},"confidence":0.9535788297653198,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.5562184147834778,0.06478260934352875,0.5849967308044434],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5944170951843262},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5944170951843262},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6091954112052917},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6091954112052917}]},"confidence":0.9595609903335571,"str":"۱۲۹","boundary":[0.021739130839705467,0.5944170951843262,0.05978260934352875,0.6091954112052917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5944170951843262},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5944170951843262},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6091954112052917},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6091954112052917}]},"confidence":0.9595609903335571,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.5874170951843262,0.06478260934352875,0.6161954112052918],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6256157755851746},{"x":0.0625,"y":0.6256157755851746},{"x":0.0625,"y":0.6403940916061401},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6403940916061401}]},"confidence":0.8064985871315002,"str":"۱۳۱","boundary":[0.021739130839705467,0.6256157755851746,0.0625,0.6403940916061401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6256157755851746},{"x":0.0625,"y":0.6256157755851746},{"x":0.0625,"y":0.6403940916061401},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6403940916061401}]},"confidence":0.8064985871315002,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.6186157755851746,0.0675,0.6473940916061401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6551724076271057},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6551724076271057},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6699507236480713},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6699507236480713}]},"confidence":0.8986839652061462,"str":"۱۳۵","boundary":[0.021739130839705467,0.6551724076271057,0.05978260934352875,0.6699507236480713]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6551724076271057},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6551724076271057},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6699507236480713},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6699507236480713}]},"confidence":0.8986839652061462,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.6481724076271057,0.06478260934352875,0.6769507236480713],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6863710880279541},{"x":0.06521739065647125,"y":0.6863710880279541},{"x":0.06521739065647125,"y":0.7011494040489197},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7011494040489197}]},"confidence":0.8443381190299988,"str":"۱۳۷","boundary":[0.021739130839705467,0.6863710880279541,0.06521739065647125,0.7011494040489197]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6863710880279541},{"x":0.06521739065647125,"y":0.6863710880279541},{"x":0.06521739065647125,"y":0.7011494040489197},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7011494040489197}]},"confidence":0.8443381190299988,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.6793710880279541,0.07021739065647126,0.7081494040489197],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7142857313156128},{"x":0.0625,"y":0.7142857313156128},{"x":0.0625,"y":0.7290640473365784},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7290640473365784}]},"confidence":0.9055570960044861,"str":"۱۳۸","boundary":[0.021739130839705467,0.7142857313156128,0.0625,0.7290640473365784]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7142857313156128},{"x":0.0625,"y":0.7142857313156128},{"x":0.0625,"y":0.7290640473365784},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7290640473365784}]},"confidence":0.9055570960044861,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.7072857313156128,0.0675,0.7360640473365784],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7454844117164612},{"x":0.05978260934352875,"y":0.7454844117164612},{"x":0.05978260934352875,"y":0.7602627277374268},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7602627277374268}]},"confidence":0.9581952691078186,"str":"۱۴۰","boundary":[0.021739130839705467,0.7454844117164612,0.05978260934352875,0.7602627277374268]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7454844117164612},{"x":0.05978260934352875,"y":0.7454844117164612},{"x":0.05978260934352875,"y":0.7602627277374268},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7602627277374268}]},"confidence":0.9581952691078186,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.7384844117164612,0.06478260934352875,0.7672627277374268],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7783251404762268},{"x":0.05978260934352875,"y":0.7766830921173096},{"x":0.05978260934352875,"y":0.7914614081382751},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7914614081382751}]},"confidence":0.9690325260162354,"str":"۱۴۰","boundary":[0.021739130839705467,0.7783251404762268,0.05978260934352875,0.7914614081382751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7783251404762268},{"x":0.05978260934352875,"y":0.7766830921173096},{"x":0.05978260934352875,"y":0.7914614081382751},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7914614081382751}]},"confidence":0.9690325260162354,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.7713251404762268,0.06478260934352875,0.7984614081382752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.807881772518158},{"x":0.05978260934352875,"y":0.8062397241592407},{"x":0.0625,"y":0.8210180401802063},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8226600885391235}]},"confidence":0.9646787643432617,"str":"۱۴۰","boundary":[0.019021738320589066,0.807881772518158,0.0625,0.8210180401802063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.807881772518158},{"x":0.05978260934352875,"y":0.8062397241592407},{"x":0.0625,"y":0.8210180401802063},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8226600885391235}]},"confidence":0.9646787643432617,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.800881772518158,0.0675,0.8280180401802063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8390804529190063},{"x":0.0625,"y":0.8390804529190063},{"x":0.0625,"y":0.8538587689399719},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8538587689399719}]},"confidence":0.9559313058853149,"str":"۱۴۱","boundary":[0.019021738320589066,0.8390804529190063,0.0625,0.8538587689399719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8390804529190063},{"x":0.0625,"y":0.8390804529190063},{"x":0.0625,"y":0.8538587689399719},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8538587689399719}]},"confidence":0.9559313058853149,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.8320804529190063,0.0675,0.8608587689399719],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8702791333198547},{"x":0.0625,"y":0.8686370849609375},{"x":0.06521739065647125,"y":0.8850574493408203},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8850574493408203}]},"confidence":0.9582138061523438,"str":"۱۴۲","boundary":[0.019021738320589066,0.8702791333198547,0.06521739065647125,0.8850574493408203]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8702791333198547},{"x":0.0625,"y":0.8686370849609375},{"x":0.06521739065647125,"y":0.8850574493408203},{"x":0.019021738320589066,"y":0.8850574493408203}]},"confidence":0.9582138061523438,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.8632791333198547,0.07021739065647126,0.8920574493408203],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8981937766075134},{"x":0.0625,"y":0.8981937766075134},{"x":0.0625,"y":0.9146141409873962},{"x":0.021739130839705467,"y":0.9146141409873962}]},"confidence":0.9295589327812195,"str":"۱۴۲","boundary":[0.019021738320589066,0.8981937766075134,0.0625,0.9146141409873962]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.8981937766075134},{"x":0.0625,"y":0.8981937766075134},{"x":0.0625,"y":0.9146141409873962},{"x":0.021739130839705467,"y":0.9146141409873962}]},"confidence":0.9295589327812195,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.8911937766075134,0.0675,0.9216141409873962],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.9293924570083618},{"x":0.06521739065647125,"y":0.9293924570083618},{"x":0.06521739065647125,"y":0.9458128213882446},{"x":0.019021738320589066,"y":0.9458128213882446}]},"confidence":0.9670010805130005,"str":"۱۴۳","boundary":[0.019021738320589066,0.9293924570083618,0.06521739065647125,0.9458128213882446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.9293924570083618},{"x":0.06521739065647125,"y":0.9293924570083618},{"x":0.06521739065647125,"y":0.9458128213882446},{"x":0.019021738320589066,"y":0.9458128213882446}]},"confidence":0.9670010805130005,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.9223924570083618,0.07021739065647126,0.9528128213882446],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/oOHROZpVArBYdXAf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/JvXXHwvGtvEQIqTi.jpg","blurred":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/gNZqvRQmSsFgwPTx.jpg"},"info":{"width":368,"height":609,"margin":[0.00003810254978420941,0.00002086113819054195,0.9973207112758056,0.9983599510380788]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.019704433158040047},{"x":0.9755434989929199,"y":0.019704433158040047},{"x":0.9755434989929199,"y":0.03940886631608009},{"x":0.91847825050354,"y":0.03940886631608009}]},"confidence":0.9272468686103821,"dir":"rtl","str":"۱۷-۵","boundary":[0.91847825050354,0.019704433158040047,0.9755434989929199,0.03940886631608009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8804348111152649,"y":0.019704433158040047},{"x":0.904891312122345,"y":0.019704433158040047},{"x":0.904891312122345,"y":0.041050903499126434},{"x":0.8804348111152649,"y":0.041050903499126434}]},"confidence":0.9902350306510925,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8804348111152649,0.019704433158040047,0.904891312122345,0.041050903499126434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.83152174949646,"y":0.019704433158040047},{"x":0.8586956262588501,"y":0.019704433158040047},{"x":0.8586956262588501,"y":0.041050903499126434},{"x":0.83152174949646,"y":0.041050903499126434}]},"confidence":0.9487600326538086,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.83152174949646,0.019704433158040047,0.8586956262588501,0.041050903499126434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228260636329651,"y":0.019704433158040047},{"x":0.8097826242446899,"y":0.019704433158040047},{"x":0.8097826242446899,"y":0.041050903499126434},{"x":0.7228260636329651,"y":0.041050903499126434}]},"confidence":0.9802446365356445,"dir":"rtl","str":"مشاهدات","boundary":[0.7228260636329651,0.019704433158040047,0.8097826242446899,0.041050903499126434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.019704433158040047},{"x":0.698369562625885,"y":0.019704433158040047},{"x":0.698369562625885,"y":0.041050903499126434},{"x":0.6630434989929199,"y":0.041050903499126434}]},"confidence":0.9374573826789856,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6630434989929199,0.019704433158040047,0.698369562625885,0.041050903499126434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9211956262588501,"y":0.05090311914682388},{"x":0.97826087474823,"y":0.05090311914682388},{"x":0.97826087474823,"y":0.07224959135055542},{"x":0.9211956262588501,"y":0.07224959135055542}]},"confidence":0.8825943470001221,"dir":"rtl","str":"۱۸-۵","boundary":[0.9211956262588501,0.05090311914682388,0.97826087474823,0.07224959135055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.883152186870575,"y":0.05090311914682388},{"x":0.904891312122345,"y":0.05090311914682388},{"x":0.904891312122345,"y":0.07224959135055542},{"x":0.883152186870575,"y":0.07224959135055542}]},"confidence":0.9914553761482239,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.883152186870575,0.05090311914682388,0.904891312122345,0.07224959135055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288043737411499,"y":0.05090311914682388},{"x":0.8614130616188049,"y":0.05090311914682388},{"x":0.8614130616188049,"y":0.07224959135055542},{"x":0.8288043737411499,"y":0.07224959135055542}]},"confidence":0.976098895072937,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.8288043737411499,0.05090311914682388,0.8614130616188049,0.07224959135055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472826242446899,"y":0.05090311914682388},{"x":0.8070651888847351,"y":0.05090311914682388},{"x":0.8070651888847351,"y":0.07224959135055542},{"x":0.7472826242446899,"y":0.07224959135055542}]},"confidence":0.9781641960144043,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.7472826242446899,0.05090311914682388,0.8070651888847351,0.07224959135055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.05090311914682388},{"x":0.72826087474823,"y":0.05090311914682388},{"x":0.72826087474823,"y":0.07224959135055542},{"x":0.717391312122345,"y":0.07224959135055542}]},"confidence":0.552114725112915,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.717391312122345,0.05090311914682388,0.72826087474823,0.07224959135055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633152186870575,"y":0.05090311914682388},{"x":0.70652174949646,"y":0.05090311914682388},{"x":0.70652174949646,"y":0.07224959135055542},{"x":0.633152186870575,"y":0.07224959135055542}]},"confidence":0.914467453956604,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.633152186870575,0.05090311914682388,0.70652174949646,0.07224959135055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573369562625885,"y":0.05090311914682388},{"x":0.614130437374115,"y":0.05090311914682388},{"x":0.614130437374115,"y":0.07224959135055542},{"x":0.573369562625885,"y":0.07224959135055542}]},"confidence":0.9380800127983093,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.573369562625885,0.05090311914682388,0.614130437374115,0.07224959135055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9211956262588501,"y":0.07881773263216019},{"x":0.9755434989929199,"y":0.07881773263216019},{"x":0.9755434989929199,"y":0.10180623829364777},{"x":0.9211956262588501,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.9259482026100159,"dir":"rtl","str":"۱۹-۵","boundary":[0.9211956262588501,0.07881773263216019,0.9755434989929199,0.10180623829364777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8804348111152649,"y":0.07881773263216019},{"x":0.904891312122345,"y":0.07881773263216019},{"x":0.904891312122345,"y":0.10180623829364777},{"x":0.8804348111152649,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.9888812899589539,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8804348111152649,0.07881773263216019,0.904891312122345,0.10180623829364777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288043737411499,"y":0.07881773263216019},{"x":0.8614130616188049,"y":0.07881773263216019},{"x":0.8614130616188049,"y":0.10180623829364777},{"x":0.8288043737411499,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.9772626757621765,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.8288043737411499,0.07881773263216019,0.8614130616188049,0.10180623829364777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741847813129425,"y":0.07881773263216019},{"x":0.8070651888847351,"y":0.07881773263216019},{"x":0.8070651888847351,"y":0.10180623829364777},{"x":0.741847813129425,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.9768462777137756,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.741847813129425,0.07881773263216019,0.8070651888847351,0.10180623829364777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6820651888847351,"y":0.07881773263216019},{"x":0.72826087474823,"y":0.07881773263216019},{"x":0.72826087474823,"y":0.10180623829364777},{"x":0.6820651888847351,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.8998743295669556,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6820651888847351,0.07881773263216019,0.72826087474823,0.10180623829364777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657608687877655,"y":0.07881773263216019},{"x":0.66847825050354,"y":0.07881773263216019},{"x":0.66847825050354,"y":0.10180623829364777},{"x":0.657608687877655,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.759533703327179,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.657608687877655,0.07881773263216019,0.66847825050354,0.10180623829364777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.07881773263216019},{"x":0.635869562625885,"y":0.07881773263216019},{"x":0.635869562625885,"y":0.10180623829364777},{"x":0.5625,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.9292492866516113,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.5625,0.07881773263216019,0.635869562625885,0.10180623829364777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508152186870575,"y":0.07881773263216019},{"x":0.54347825050354,"y":0.07881773263216019},{"x":0.54347825050354,"y":0.10180623829364777},{"x":0.508152186870575,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.9653708934783936,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.508152186870575,0.07881773263216019,0.54347825050354,0.10180623829364777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47010868787765503,"y":0.07881773263216019},{"x":0.489130437374115,"y":0.07881773263216019},{"x":0.489130437374115,"y":0.10180623829364777},{"x":0.47010868787765503,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.956648588180542,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47010868787765503,0.07881773263216019,0.489130437374115,0.10180623829364777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4320652186870575,"y":0.07881773263216019},{"x":0.45923912525177,"y":0.07881773263216019},{"x":0.45923912525177,"y":0.10180623829364777},{"x":0.4320652186870575,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.46661248803138733,"dir":"rtl","str":"Xh","boundary":[0.4320652186870575,0.07881773263216019,0.45923912525177,0.10180623829364777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4320652186870575,"y":0.019704433158040047},{"x":0.97826087474823,"y":0.018062397837638855},{"x":0.97826087474823,"y":0.10180623829364777},{"x":0.4320652186870575,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.9331302046775818,"dir":"ltr","boundary":[0.4270652186870575,0.012704433158040047,0.98326087474823,0.10880623829364777],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.11001642048358917},{"x":0.9755434989929199,"y":0.11001642048358917},{"x":0.97826087474823,"y":0.1313628852367401},{"x":0.9211956262588501,"y":0.1313628852367401}]},"confidence":0.9297167658805847,"dir":"rtl","str":"۲۰-۵","boundary":[0.91847825050354,0.11001642048358917,0.97826087474823,0.1313628852367401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8777173757553101,"y":0.11001642048358917},{"x":0.9021739363670349,"y":0.11001642048358917},{"x":0.904891312122345,"y":0.1313628852367401},{"x":0.8777173757553101,"y":0.1313628852367401}]},"confidence":0.9905687570571899,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8777173757553101,0.11001642048358917,0.904891312122345,0.1313628852367401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79076087474823,"y":0.11165845394134521},{"x":0.845108687877655,"y":0.11165845394134521},{"x":0.845108687877655,"y":0.1313628852367401},{"x":0.79076087474823,"y":0.13300491869449615}]},"confidence":0.9841669797897339,"dir":"rtl","str":"کمترین","boundary":[0.79076087474823,0.11165845394134521,0.845108687877655,0.1313628852367401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7119565010070801,"y":0.11165845394134521},{"x":0.77173912525177,"y":0.11165845394134521},{"x":0.77173912525177,"y":0.13300491869449615},{"x":0.7119565010070801,"y":0.13300491869449615}]},"confidence":0.986758828163147,"dir":"rtl","str":"مربعات","boundary":[0.7119565010070801,0.11165845394134521,0.77173912525177,0.13300491869449615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.11330049484968185},{"x":0.6902173757553101,"y":0.11165845394134521},{"x":0.6902173757553101,"y":0.13300491869449615},{"x":0.6413043737411499,"y":0.1346469670534134}]},"confidence":0.9846066236495972,"dir":"rtl","str":"موزون","boundary":[0.6413043737411499,0.11330049484968185,0.6902173757553101,0.13300491869449615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.11330049484968185},{"x":0.9755434989929199,"y":0.11001642048358917},{"x":0.97826087474823,"y":0.1313628852367401},{"x":0.6413043737411499,"y":0.1346469670534134}]},"confidence":0.9766317009925842,"dir":"ltr","boundary":[0.6363043737411499,0.10630049484968185,0.98326087474823,0.13836288523674012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.14449918270111084},{"x":0.9755434989929199,"y":0.1428571492433548},{"x":0.9755434989929199,"y":0.15927749872207642},{"x":0.91847825050354,"y":0.16091954708099365}]},"confidence":0.9836936593055725,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.91576087474823,0.14449918270111084,0.9755434989929199,0.15927749872207642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.14449918270111084},{"x":0.9755434989929199,"y":0.1428571492433548},{"x":0.9755434989929199,"y":0.15927749872207642},{"x":0.91847825050354,"y":0.16091954708099365}]},"confidence":0.9836936593055725,"dir":"ltr","boundary":[0.91076087474823,0.13749918270111083,0.9805434989929199,0.16627749872207642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.929347813129425,"y":0.21182265877723694},{"x":0.9755434989929199,"y":0.21182265877723694},{"x":0.9755434989929199,"y":0.23645320534706116},{"x":0.929347813129425,"y":0.23645320534706116}]},"confidence":0.9867377877235413,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.929347813129425,0.21182265877723694,0.9755434989929199,0.23645320534706116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8994565010070801,"y":0.21182265877723694},{"x":0.9103260636329651,"y":0.21182265877723694},{"x":0.9103260636329651,"y":0.23645320534706116},{"x":0.8994565010070801,"y":0.23645320534706116}]},"confidence":0.9865850806236267,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.8994565010070801,0.21182265877723694,0.9103260636329651,0.23645320534706116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804347813129425,"y":0.21182265877723694},{"x":0.883152186870575,"y":0.21182265877723694},{"x":0.883152186870575,"y":0.23645320534706116},{"x":0.804347813129425,"y":0.23645320534706116}]},"confidence":0.9876896739006042,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.804347813129425,0.21182265877723694,0.883152186870575,0.23645320534706116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527173757553101,"y":0.21182265877723694},{"x":0.7771739363670349,"y":0.21182265877723694},{"x":0.7771739363670349,"y":0.23645320534706116},{"x":0.7527173757553101,"y":0.23645320534706116}]},"confidence":0.9930171370506287,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7527173757553101,0.21182265877723694,0.7771739363670349,0.23645320534706116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676630437374115,"y":0.21182265877723694},{"x":0.739130437374115,"y":0.21182265877723694},{"x":0.739130437374115,"y":0.23645320534706116},{"x":0.676630437374115,"y":0.23645320534706116}]},"confidence":0.9574518799781799,"dir":"rtl","str":"متغیره","boundary":[0.676630437374115,0.21182265877723694,0.739130437374115,0.23645320534706116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654891312122345,"y":0.21182265877723694},{"x":0.66576087474823,"y":0.21182265877723694},{"x":0.66576087474823,"y":0.23645320534706116},{"x":0.654891312122345,"y":0.23645320534706116}]},"confidence":0.6632450222969055,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.654891312122345,0.21182265877723694,0.66576087474823,0.23645320534706116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.21182265877723694},{"x":0.6413043737411499,"y":0.21182265877723694},{"x":0.6413043737411499,"y":0.23645320534706116},{"x":0.5869565010070801,"y":0.23645320534706116}]},"confidence":0.9817985892295837,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.5869565010070801,0.21182265877723694,0.6413043737411499,0.23645320534706116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54076087474823,"y":0.21182265877723694},{"x":0.5679348111152649,"y":0.21182265877723694},{"x":0.5679348111152649,"y":0.23645320534706116},{"x":0.54076087474823,"y":0.23645320534706116}]},"confidence":0.979277491569519,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.54076087474823,0.21182265877723694,0.5679348111152649,0.23645320534706116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.24137930572032928},{"x":0.97826087474823,"y":0.24137930572032928},{"x":0.97826087474823,"y":0.26436781883239746},{"x":0.9347826242446899,"y":0.26436781883239746}]},"confidence":0.9124883413314819,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.9347826242446899,0.24137930572032928,0.97826087474823,0.26436781883239746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8913043737411499,"y":0.24302133917808533},{"x":0.9211956262588501,"y":0.24137930572032928},{"x":0.9239130616188049,"y":0.2660098373889923},{"x":0.8913043737411499,"y":0.2660098373889923}]},"confidence":0.9890549778938293,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8913043737411499,0.24302133917808533,0.9239130616188049,0.2660098373889923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.24302133917808533},{"x":0.8722826242446899,"y":0.24137930572032928},{"x":0.8722826242446899,"y":0.2660098373889923},{"x":0.7989130616188049,"y":0.26765188574790955}]},"confidence":0.9797757863998413,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.7989130616188049,0.24302133917808533,0.8722826242446899,0.2660098373889923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635869383811951,"y":0.24466338753700256},{"x":0.779891312122345,"y":0.24466338753700256},{"x":0.779891312122345,"y":0.26765188574790955},{"x":0.7635869383811951,"y":0.26765188574790955}]},"confidence":0.9688189029693604,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7635869383811951,0.24466338753700256,0.779891312122345,0.26765188574790955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.24466338753700256},{"x":0.75,"y":0.24466338753700256},{"x":0.7527173757553101,"y":0.26765188574790955},{"x":0.695652186870575,"y":0.2692939341068268}]},"confidence":0.9687498211860657,"dir":"rtl","str":"متغیره","boundary":[0.695652186870575,0.24466338753700256,0.7527173757553101,0.26765188574790955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.27257800102233887},{"x":0.97826087474823,"y":0.27257800102233887},{"x":0.97826087474823,"y":0.29556649923324585},{"x":0.9375,"y":0.29556649923324585}]},"confidence":0.9352024793624878,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.9375,0.27257800102233887,0.97826087474823,0.29556649923324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8913043737411499,"y":0.27257800102233887},{"x":0.91847825050354,"y":0.27257800102233887},{"x":0.91847825050354,"y":0.2972085475921631},{"x":0.8913043737411499,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.9882879257202148,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8913043737411499,0.27257800102233887,0.91847825050354,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85326087474823,"y":0.27257800102233887},{"x":0.8804348111152649,"y":0.27257800102233887},{"x":0.8804348111152649,"y":0.2972085475921631},{"x":0.85326087474823,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.9819900989532471,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.85326087474823,0.27257800102233887,0.8804348111152649,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7554348111152649,"y":0.2742200195789337},{"x":0.8288043737411499,"y":0.27257800102233887},{"x":0.8288043737411499,"y":0.2972085475921631},{"x":0.7554348111152649,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.9790917634963989,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.7554348111152649,0.2742200195789337,0.8288043737411499,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.698369562625885,"y":0.2742200195789337},{"x":0.7336956262588501,"y":0.2742200195789337},{"x":0.7336956262588501,"y":0.2972085475921631},{"x":0.698369562625885,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.9712868332862854,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.698369562625885,0.2742200195789337,0.7336956262588501,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.616847813129425,"y":0.2742200195789337},{"x":0.6711956262588501,"y":0.2742200195789337},{"x":0.6711956262588501,"y":0.2972085475921631},{"x":0.616847813129425,"y":0.2972085475921631}]},"confidence":0.984465479850769,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.616847813129425,0.2742200195789337,0.6711956262588501,0.2972085475921631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.2742200195789337},{"x":0.595108687877655,"y":0.2742200195789337},{"x":0.595108687877655,"y":0.29885056614875793},{"x":0.5760869383811951,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9931712746620178,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5760869383811951,0.2742200195789337,0.595108687877655,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529891312122345,"y":0.2742200195789337},{"x":0.5625,"y":0.2742200195789337},{"x":0.5625,"y":0.29885056614875793},{"x":0.529891312122345,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9909994602203369,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.529891312122345,0.2742200195789337,0.5625,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5054348111152649,"y":0.2742200195789337},{"x":0.5054348111152649,"y":0.29885056614875793},{"x":0.43478259444236755,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9706859588623047,"dir":"rtl","str":"ماتریسی","boundary":[0.43478259444236755,0.27586206793785095,0.5054348111152649,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.3087027966976166},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3087027966976166},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3284072279930115},{"x":0.9375,"y":0.3284072279930115}]},"confidence":0.9491040706634521,"dir":"rtl","str":"۳-۶","boundary":[0.9375,0.3087027966976166,0.9755434989929199,0.3284072279930115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.89402174949646,"y":0.3087027966976166},{"x":0.91847825050354,"y":0.3087027966976166},{"x":0.91847825050354,"y":0.3284072279930115},{"x":0.89402174949646,"y":0.3284072279930115}]},"confidence":0.9924761056900024,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.89402174949646,0.3087027966976166,0.91847825050354,0.3284072279930115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070651888847351,"y":0.3087027966976166},{"x":0.864130437374115,"y":0.3087027966976166},{"x":0.864130437374115,"y":0.3284072279930115},{"x":0.8070651888847351,"y":0.3284072279930115}]},"confidence":0.9814065098762512,"dir":"rtl","str":"کمترین","boundary":[0.8070651888847351,0.3087027966976166,0.864130437374115,0.3284072279930115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.3087027966976166},{"x":0.7853260636329651,"y":0.3087027966976166},{"x":0.7853260636329651,"y":0.3284072279930115},{"x":0.72826087474823,"y":0.3284072279930115}]},"confidence":0.9855057597160339,"dir":"rtl","str":"مربعات","boundary":[0.72826087474823,0.3087027966976166,0.7853260636329651,0.3284072279930115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676630437374115,"y":0.3087027966976166},{"x":0.70652174949646,"y":0.3087027966976166},{"x":0.70652174949646,"y":0.3284072279930115},{"x":0.676630437374115,"y":0.3284072279930115}]},"confidence":0.9801318645477295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.676630437374115,0.3087027966976166,0.70652174949646,0.3284072279930115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6114130616188049,"y":0.3087027966976166},{"x":0.657608687877655,"y":0.3087027966976166},{"x":0.657608687877655,"y":0.3284072279930115},{"x":0.6114130616188049,"y":0.3284072279930115}]},"confidence":0.9494723081588745,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.6114130616188049,0.3087027966976166,0.657608687877655,0.3284072279930115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.3087027966976166},{"x":0.595108687877655,"y":0.3087027966976166},{"x":0.595108687877655,"y":0.3284072279930115},{"x":0.510869562625885,"y":0.3284072279930115}]},"confidence":0.9817560315132141,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.510869562625885,0.3087027966976166,0.595108687877655,0.3284072279930115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46195653080940247,"y":0.3087027966976166},{"x":0.489130437374115,"y":0.3087027966976166},{"x":0.489130437374115,"y":0.3284072279930115},{"x":0.46195653080940247,"y":0.3284072279930115}]},"confidence":0.9856584668159485,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.46195653080940247,0.3087027966976166,0.489130437374115,0.3284072279930115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.3366174101829529},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3366174101829529},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3563218414783478},{"x":0.9347826242446899,"y":0.3563218414783478}]},"confidence":0.969663679599762,"dir":"rtl","str":"۴-۶","boundary":[0.9347826242446899,0.3366174101829529,0.9755434989929199,0.3563218414783478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722826242446899,"y":0.33825942873954773},{"x":0.9130434989929199,"y":0.33825942873954773},{"x":0.9130434989929199,"y":0.357963889837265},{"x":0.8722826242446899,"y":0.357963889837265}]},"confidence":0.9858498573303223,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.8722826242446899,0.33825942873954773,0.9130434989929199,0.357963889837265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804347813129425,"y":0.33825942873954773},{"x":0.85326087474823,"y":0.3366174101829529},{"x":0.85326087474823,"y":0.357963889837265},{"x":0.804347813129425,"y":0.357963889837265}]},"confidence":0.973803699016571,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.804347813129425,0.33825942873954773,0.85326087474823,0.357963889837265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.33825942873954773},{"x":0.79076087474823,"y":0.33825942873954773},{"x":0.79076087474823,"y":0.357963889837265},{"x":0.782608687877655,"y":0.357963889837265}]},"confidence":0.9637114405632019,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.782608687877655,0.33825942873954773,0.79076087474823,0.357963889837265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255434989929199,"y":0.33825942873954773},{"x":0.7744565010070801,"y":0.33825942873954773},{"x":0.7744565010070801,"y":0.357963889837265},{"x":0.7255434989929199,"y":0.357963889837265}]},"confidence":0.9843985438346863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7255434989929199,0.33825942873954773,0.7744565010070801,0.357963889837265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.33825942873954773},{"x":0.7038043737411499,"y":0.33825942873954773},{"x":0.7038043737411499,"y":0.357963889837265},{"x":0.6521739363670349,"y":0.357963889837265}]},"confidence":0.9542245268821716,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.6521739363670349,0.33825942873954773,0.7038043737411499,0.357963889837265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.3645320236682892},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3645320236682892},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3891625702381134},{"x":0.9347826242446899,"y":0.3891625702381134}]},"confidence":0.8332348465919495,"dir":"rtl","str":"۵-۶","boundary":[0.9347826242446899,0.3645320236682892,0.9755434989929199,0.3891625702381134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8614130616188049,"y":0.3645320236682892},{"x":0.91847825050354,"y":0.3645320236682892},{"x":0.91847825050354,"y":0.3891625702381134},{"x":0.8614130616188049,"y":0.3891625702381134}]},"confidence":0.9764038920402527,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.8614130616188049,0.3645320236682892,0.91847825050354,0.3891625702381134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.3645320236682892},{"x":0.845108687877655,"y":0.3645320236682892},{"x":0.845108687877655,"y":0.3891625702381134},{"x":0.7989130616188049,"y":0.3891625702381134}]},"confidence":0.9660577178001404,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7989130616188049,0.3645320236682892,0.845108687877655,0.3891625702381134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7119565010070801,"y":0.3645320236682892},{"x":0.7771739363670349,"y":0.3645320236682892},{"x":0.7771739363670349,"y":0.3891625702381134},{"x":0.7119565010070801,"y":0.3891625702381134}]},"confidence":0.9838195443153381,"dir":"rtl","str":"چندگانه","boundary":[0.7119565010070801,0.3645320236682892,0.7771739363670349,0.3891625702381134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.39408865571022034},{"x":0.9755434989929199,"y":0.39408865571022034},{"x":0.9755434989929199,"y":0.4203612506389618},{"x":0.9375,"y":0.4203612506389618}]},"confidence":0.9304865598678589,"dir":"rtl","str":"۶-۶","boundary":[0.9375,0.39408865571022034,0.9755434989929199,0.4203612506389618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.864130437374115,"y":0.39408865571022034},{"x":0.91847825050354,"y":0.39408865571022034},{"x":0.91847825050354,"y":0.4203612506389618},{"x":0.864130437374115,"y":0.4203612506389618}]},"confidence":0.9782138466835022,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.864130437374115,0.39408865571022034,0.91847825050354,0.4203612506389618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.3957307040691376},{"x":0.842391312122345,"y":0.3957307040691376},{"x":0.842391312122345,"y":0.4203612506389618},{"x":0.7989130616188049,"y":0.4203612506389618}]},"confidence":0.9601558446884155,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7989130616188049,0.3957307040691376,0.842391312122345,0.4203612506389618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7146739363670349,"y":0.3957307040691376},{"x":0.7771739363670349,"y":0.3957307040691376},{"x":0.7771739363670349,"y":0.4203612506389618},{"x":0.7146739363670349,"y":0.4203612506389618}]},"confidence":0.9875550270080566,"dir":"rtl","str":"چندگانه","boundary":[0.7146739363670349,0.3957307040691376,0.7771739363670349,0.4203612506389618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.3957307040691376},{"x":0.7038043737411499,"y":0.3957307040691376},{"x":0.7038043737411499,"y":0.4203612506389618},{"x":0.6521739363670349,"y":0.42200326919555664}]},"confidence":0.9868396520614624,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.6521739363670349,0.3957307040691376,0.7038043737411499,0.4203612506389618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.3957307040691376},{"x":0.633152186870575,"y":0.3957307040691376},{"x":0.633152186870575,"y":0.42200326919555664},{"x":0.5978260636329651,"y":0.42200326919555664}]},"confidence":0.9702093005180359,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5978260636329651,0.3957307040691376,0.633152186870575,0.42200326919555664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.4285714328289032},{"x":0.97826087474823,"y":0.4285714328289032},{"x":0.97826087474823,"y":0.4532019793987274},{"x":0.9375,"y":0.4515599310398102}]},"confidence":0.889924168586731,"dir":"rtl","str":"۷-۶","boundary":[0.9375,0.4285714328289032,0.97826087474823,0.4532019793987274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866847813129425,"y":0.4285714328289032},{"x":0.91847825050354,"y":0.4285714328289032},{"x":0.91847825050354,"y":0.4532019793987274},{"x":0.866847813129425,"y":0.4515599310398102}]},"confidence":0.9775735139846802,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.866847813129425,0.4285714328289032,0.91847825050354,0.4532019793987274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7554348111152649,"y":0.4285714328289032},{"x":0.842391312122345,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8396739363670349,"y":0.4515599310398102},{"x":0.7554348111152649,"y":0.4515599310398102}]},"confidence":0.980092465877533,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.7554348111152649,0.4285714328289032,0.8396739363670349,0.4515599310398102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66576087474823,"y":0.42692938446998596},{"x":0.72826087474823,"y":0.4285714328289032},{"x":0.72826087474823,"y":0.4515599310398102},{"x":0.66576087474823,"y":0.4515599310398102}]},"confidence":0.9848103523254395,"dir":"rtl","str":"چندگانه","boundary":[0.66576087474823,0.42692938446998596,0.72826087474823,0.4515599310398102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.45484399795532227},{"x":0.9755434989929199,"y":0.45484399795532227},{"x":0.9755434989929199,"y":0.4794745445251465},{"x":0.9347826242446899,"y":0.4794745445251465}]},"confidence":0.87498539686203,"dir":"rtl","str":"۸-۶","boundary":[0.9347826242446899,0.45484399795532227,0.9755434989929199,0.4794745445251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.4564860463142395},{"x":0.9211956262588501,"y":0.45484399795532227},{"x":0.9211956262588501,"y":0.4794745445251465},{"x":0.8586956262588501,"y":0.4794745445251465}]},"confidence":0.9897933602333069,"dir":"rtl","str":"قضاوت","boundary":[0.8586956262588501,0.4564860463142395,0.9211956262588501,0.4794745445251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179348111152649,"y":0.4564860463142395},{"x":0.83423912525177,"y":0.4564860463142395},{"x":0.83423912525177,"y":0.4794745445251465},{"x":0.8179348111152649,"y":0.4794745445251465}]},"confidence":0.987675666809082,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8179348111152649,0.4564860463142395,0.83423912525177,0.4794745445251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663043737411499,"y":0.4564860463142395},{"x":0.804347813129425,"y":0.4564860463142395},{"x":0.804347813129425,"y":0.4811165928840637},{"x":0.7663043737411499,"y":0.4811165928840637}]},"confidence":0.9942430257797241,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7663043737411499,0.4564860463142395,0.804347813129425,0.4811165928840637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66847825050354,"y":0.4564860463142395},{"x":0.7527173757553101,"y":0.4564860463142395},{"x":0.7527173757553101,"y":0.4811165928840637},{"x":0.66847825050354,"y":0.4811165928840637}]},"confidence":0.9811731576919556,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.66847825050354,0.4564860463142395,0.7527173757553101,0.4811165928840637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.616847813129425,"y":0.4564860463142395},{"x":0.64673912525177,"y":0.4564860463142395},{"x":0.64673912525177,"y":0.4811165928840637},{"x":0.616847813129425,"y":0.4811165928840637}]},"confidence":0.9863767027854919,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.616847813129425,0.4564860463142395,0.64673912525177,0.4811165928840637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244565010070801,"y":0.4564860463142395},{"x":0.595108687877655,"y":0.4564860463142395},{"x":0.595108687877655,"y":0.4811165928840637},{"x":0.5244565010070801,"y":0.4811165928840637}]},"confidence":0.9792658686637878,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5244565010070801,0.4564860463142395,0.595108687877655,0.4811165928840637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4320652186870575,"y":0.21182265877723694},{"x":0.97826087474823,"y":0.2101806253194809},{"x":0.98097825050354,"y":0.4811165928840637},{"x":0.43478259444236755,"y":0.4811165928840637}]},"confidence":0.9713580012321472,"dir":"ltr","boundary":[0.4270652186870575,0.20482265877723693,0.98597825050354,0.4881165928840637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.4893267750740051},{"x":0.9728260636329651,"y":0.4893267750740051},{"x":0.9728260636329651,"y":0.5106732249259949},{"x":0.9347826242446899,"y":0.5123152732849121}]},"confidence":0.8037854433059692,"dir":"rtl","str":"۹-۶","boundary":[0.9347826242446899,0.4893267750740051,0.9728260636329651,0.5106732249259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.864130437374115,"y":0.4893267750740051},{"x":0.9211956262588501,"y":0.4893267750740051},{"x":0.9211956262588501,"y":0.5123152732849121},{"x":0.864130437374115,"y":0.5123152732849121}]},"confidence":0.981662392616272,"dir":"rtl","str":"فواصل","boundary":[0.864130437374115,0.4893267750740051,0.9211956262588501,0.5123152732849121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771739363670349,"y":0.4909687936306},{"x":0.845108687877655,"y":0.4893267750740051},{"x":0.845108687877655,"y":0.5123152732849121},{"x":0.7771739363670349,"y":0.5123152732849121}]},"confidence":0.9737032055854797,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.7771739363670349,0.4909687936306,0.845108687877655,0.5123152732849121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.698369562625885,"y":0.4909687936306},{"x":0.758152186870575,"y":0.4909687936306},{"x":0.758152186870575,"y":0.5123152732849121},{"x":0.698369562625885,"y":0.5139573216438293}]},"confidence":0.985087513923645,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.698369562625885,0.4909687936306,0.758152186870575,0.5123152732849121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.698369562625885,"y":0.4909687936306},{"x":0.9728260636329651,"y":0.4893267750740051},{"x":0.9728260636329651,"y":0.5123152732849121},{"x":0.698369562625885,"y":0.5139573216438293}]},"confidence":0.9545769095420837,"dir":"ltr","boundary":[0.693369562625885,0.48396879363059997,0.9778260636329651,0.5193152732849121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9211956262588501,"y":0.5188834071159363},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5188834071159363},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5418719053268433},{"x":0.9211956262588501,"y":0.5418719053268433}]},"confidence":0.956839919090271,"dir":"rtl","str":"۱۰-۶","boundary":[0.9211956262588501,0.5188834071159363,0.9755434989929199,0.5418719053268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842391312122345,"y":0.5188834071159363},{"x":0.907608687877655,"y":0.5188834071159363},{"x":0.907608687877655,"y":0.5418719053268433},{"x":0.842391312122345,"y":0.5418719053268433}]},"confidence":0.9906653165817261,"dir":"rtl","str":"قضاوت","boundary":[0.842391312122345,0.5188834071159363,0.907608687877655,0.5418719053268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801630437374115,"y":0.5188834071159363},{"x":0.8179348111152649,"y":0.5188834071159363},{"x":0.8179348111152649,"y":0.5418719053268433},{"x":0.801630437374115,"y":0.5418719053268433}]},"confidence":0.9933903217315674,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.801630437374115,0.5188834071159363,0.8179348111152649,0.5418719053268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527173757553101,"y":0.5188834071159363},{"x":0.7880434989929199,"y":0.5188834071159363},{"x":0.7880434989929199,"y":0.5418719053268433},{"x":0.7527173757553101,"y":0.5418719053268433}]},"confidence":0.9917144775390625,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7527173757553101,0.5188834071159363,0.7880434989929199,0.5418719053268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.5188834071159363},{"x":0.7364130616188049,"y":0.5188834071159363},{"x":0.7364130616188049,"y":0.5418719053268433},{"x":0.6739130616188049,"y":0.5418719053268433}]},"confidence":0.9698612689971924,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.6739130616188049,0.5188834071159363,0.7364130616188049,0.5418719053268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.5188834071159363},{"x":0.6521739363670349,"y":0.5188834071159363},{"x":0.6521739363670349,"y":0.5418719053268433},{"x":0.6086956262588501,"y":0.5418719053268433}]},"confidence":0.9344130754470825,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.6086956262588501,0.5188834071159363,0.6521739363670349,0.5418719053268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54076087474823,"y":0.5188834071159363},{"x":0.5978260636329651,"y":0.5188834071159363},{"x":0.5978260636329651,"y":0.5418719053268433},{"x":0.54076087474823,"y":0.5418719053268433}]},"confidence":0.9818102717399597,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.54076087474823,0.5188834071159363,0.5978260636329651,0.5418719053268433]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54076087474823,"y":0.5188834071159363},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5188834071159363},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5418719053268433},{"x":0.54076087474823,"y":0.5418719053268433}]},"confidence":0.9723115563392639,"dir":"ltr","boundary":[0.53576087474823,0.5118834071159363,0.9805434989929199,0.5488719053268433],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.5484400391578674},{"x":0.9755434989929199,"y":0.546798050403595},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5747126340866089},{"x":0.91847825050354,"y":0.5747126340866089}]},"confidence":0.9437171220779419,"dir":"rtl","str":"۱۱-۶","boundary":[0.91847825050354,0.5484400391578674,0.9755434989929199,0.5747126340866089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.5484400391578674},{"x":0.907608687877655,"y":0.5484400391578674},{"x":0.907608687877655,"y":0.5747126340866089},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5747126340866089}]},"confidence":0.9140262007713318,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.8586956262588501,0.5484400391578674,0.907608687877655,0.5747126340866089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779891312122345,"y":0.5484400391578674},{"x":0.8478260636329651,"y":0.5484400391578674},{"x":0.8478260636329651,"y":0.5747126340866089},{"x":0.779891312122345,"y":0.5747126340866089}]},"confidence":0.9803087711334229,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.779891312122345,0.5484400391578674,0.8478260636329651,0.5747126340866089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73097825050354,"y":0.5484400391578674},{"x":0.7635869383811951,"y":0.5484400391578674},{"x":0.7635869383811951,"y":0.5747126340866089},{"x":0.7336956262588501,"y":0.5747126340866089}]},"confidence":0.9903584718704224,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.73097825050354,0.5484400391578674,0.7635869383811951,0.5747126340866089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.5500820875167847},{"x":0.70923912525177,"y":0.5484400391578674},{"x":0.7119565010070801,"y":0.5747126340866089},{"x":0.66576087474823,"y":0.5763546824455261}]},"confidence":0.9904279112815857,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6630434989929199,0.5500820875167847,0.7119565010070801,0.5747126340866089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5788043737411499,"y":0.5500820875167847},{"x":0.6494565010070801,"y":0.5484400391578674},{"x":0.6494565010070801,"y":0.5763546824455261},{"x":0.5788043737411499,"y":0.5763546824455261}]},"confidence":0.9800365567207336,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5788043737411499,0.5500820875167847,0.6494565010070801,0.5763546824455261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.5763546824455261},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5763546824455261},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6026272773742676},{"x":0.91576087474823,"y":0.6026272773742676}]},"confidence":0.9700256586074829,"dir":"rtl","str":"۱۲-۶","boundary":[0.91576087474823,0.5763546824455261,0.9755434989929199,0.6026272773742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842391312122345,"y":0.5779967308044434},{"x":0.9021739363670349,"y":0.5779967308044434},{"x":0.9021739363670349,"y":0.6026272773742676},{"x":0.842391312122345,"y":0.6026272773742676}]},"confidence":0.9870366454124451,"dir":"rtl","str":"فواصل","boundary":[0.842391312122345,0.5779967308044434,0.9021739363670349,0.6026272773742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635869383811951,"y":0.5779967308044434},{"x":0.83152174949646,"y":0.5779967308044434},{"x":0.83152174949646,"y":0.6026272773742676},{"x":0.7635869383811951,"y":0.6026272773742676}]},"confidence":0.9703117609024048,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.7635869383811951,0.5779967308044434,0.83152174949646,0.6026272773742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.679347813129425,"y":0.5779967308044434},{"x":0.741847813129425,"y":0.5779967308044434},{"x":0.741847813129425,"y":0.6026272773742676},{"x":0.679347813129425,"y":0.6026272773742676}]},"confidence":0.9875369071960449,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.679347813129425,0.5779967308044434,0.741847813129425,0.6026272773742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635869562625885,"y":0.5779967308044434},{"x":0.6630434989929199,"y":0.5779967308044434},{"x":0.6630434989929199,"y":0.6026272773742676},{"x":0.635869562625885,"y":0.6026272773742676}]},"confidence":0.9920505285263062,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.635869562625885,0.5779967308044434,0.6630434989929199,0.6026272773742676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5597826242446899,"y":0.5779967308044434},{"x":0.6086956262588501,"y":0.5779967308044434},{"x":0.6086956262588501,"y":0.60426926612854},{"x":0.5597826242446899,"y":0.60426926612854}]},"confidence":0.9851773977279663,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.5597826242446899,0.5779967308044434,0.6086956262588501,0.60426926612854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47554346919059753,"y":0.5779967308044434},{"x":0.54076087474823,"y":0.5779967308044434},{"x":0.54076087474823,"y":0.60426926612854},{"x":0.47554346919059753,"y":0.60426926612854}]},"confidence":0.9740962982177734,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.47554346919059753,0.5779967308044434,0.54076087474823,0.60426926612854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.5779967308044434},{"x":0.45923912525177,"y":0.5779967308044434},{"x":0.45923912525177,"y":0.60426926612854},{"x":0.41304346919059753,"y":0.60426926612854}]},"confidence":0.9252630472183228,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.41304346919059753,0.5779967308044434,0.45923912525177,0.60426926612854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478260934352875,"y":0.5779967308044434},{"x":0.4021739065647125,"y":0.5779967308044434},{"x":0.4021739065647125,"y":0.60426926612854},{"x":0.3478260934352875,"y":0.60426926612854}]},"confidence":0.9817448854446411,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.3478260934352875,0.5779967308044434,0.4021739065647125,0.60426926612854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478260934352875,"y":0.5500820875167847},{"x":0.9755434989929199,"y":0.546798050403595},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6026272773742676},{"x":0.3478260934352875,"y":0.6059113144874573}]},"confidence":0.9716755747795105,"dir":"ltr","boundary":[0.34282609343528747,0.5430820875167847,0.9805434989929199,0.6096272773742676],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.6091954112052917},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6075533628463745},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6321839094161987},{"x":0.91576087474823,"y":0.633825957775116}]},"confidence":0.8737471103668213,"dir":"rtl","str":"۱۳-۶","boundary":[0.91576087474823,0.6091954112052917,0.9755434989929199,0.6321839094161987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85597825050354,"y":0.6091954112052917},{"x":0.904891312122345,"y":0.6091954112052917},{"x":0.904891312122345,"y":0.633825957775116},{"x":0.85597825050354,"y":0.633825957775116}]},"confidence":0.9695600271224976,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.85597825050354,0.6091954112052917,0.904891312122345,0.633825957775116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.83152174949646,"y":0.6091954112052917},{"x":0.842391312122345,"y":0.6091954112052917},{"x":0.842391312122345,"y":0.633825957775116},{"x":0.83152174949646,"y":0.633825957775116}]},"confidence":0.875889241695404,"dir":"rtl","str":"F","boundary":[0.83152174949646,0.6091954112052917,0.842391312122345,0.633825957775116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.6091954112052917},{"x":0.8125,"y":0.6091954112052917},{"x":0.8125,"y":0.633825957775116},{"x":0.782608687877655,"y":0.633825957775116}]},"confidence":0.9755675792694092,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.782608687877655,0.6091954112052917,0.8125,0.633825957775116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7038043737411499,"y":0.6091954112052917},{"x":0.7635869383811951,"y":0.6091954112052917},{"x":0.7635869383811951,"y":0.633825957775116},{"x":0.7038043737411499,"y":0.633825957775116}]},"confidence":0.982023298740387,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7038043737411499,0.6091954112052917,0.7635869383811951,0.633825957775116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.616847813129425,"y":0.6091954112052917},{"x":0.6847826242446899,"y":0.6091954112052917},{"x":0.6847826242446899,"y":0.633825957775116},{"x":0.616847813129425,"y":0.633825957775116}]},"confidence":0.9826355576515198,"dir":"rtl","str":"برازندگی","boundary":[0.616847813129425,0.6091954112052917,0.6847826242446899,0.633825957775116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.6091954112052917},{"x":0.595108687877655,"y":0.6091954112052917},{"x":0.595108687877655,"y":0.633825957775116},{"x":0.5652173757553101,"y":0.633825957775116}]},"confidence":0.9854604601860046,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5652173757553101,0.6091954112052917,0.595108687877655,0.633825957775116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.6091954112052917},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6075533628463745},{"x":0.9755434989929199,"y":0.633825957775116},{"x":0.5652173757553101,"y":0.633825957775116}]},"confidence":0.962893009185791,"dir":"ltr","boundary":[0.56021737575531,0.6021954112052917,0.9805434989929199,0.640825957775116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.6436781883239746},{"x":0.9728260636329651,"y":0.6436781883239746},{"x":0.9728260636329651,"y":0.6650246381759644},{"x":0.91576087474823,"y":0.6650246381759644}]},"confidence":0.9652834534645081,"dir":"rtl","str":"۱۴-۶","boundary":[0.91576087474823,0.6436781883239746,0.9728260636329651,0.6650246381759644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8804348111152649,"y":0.6436781883239746},{"x":0.904891312122345,"y":0.6436781883239746},{"x":0.904891312122345,"y":0.6650246381759644},{"x":0.8804348111152649,"y":0.6650246381759644}]},"confidence":0.9887441992759705,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8804348111152649,0.6436781883239746,0.904891312122345,0.6650246381759644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288043737411499,"y":0.6436781883239746},{"x":0.8614130616188049,"y":0.6436781883239746},{"x":0.8614130616188049,"y":0.6650246381759644},{"x":0.8288043737411499,"y":0.6650246381759644}]},"confidence":0.9499414563179016,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.8288043737411499,0.6436781883239746,0.8614130616188049,0.6650246381759644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255434989929199,"y":0.6436781883239746},{"x":0.8070651888847351,"y":0.6436781883239746},{"x":0.8070651888847351,"y":0.6650246381759644},{"x":0.7255434989929199,"y":0.6650246381759644}]},"confidence":0.984108567237854,"dir":"rtl","str":"مشاهدات","boundary":[0.7255434989929199,0.6436781883239746,0.8070651888847351,0.6650246381759644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6603260636329651,"y":0.6436781883239746},{"x":0.695652186870575,"y":0.6436781883239746},{"x":0.695652186870575,"y":0.6650246381759644},{"x":0.6603260636329651,"y":0.6650246381759644}]},"confidence":0.9434394836425781,"dir":"rtl","str":"جديد","boundary":[0.6603260636329651,0.6436781883239746,0.695652186870575,0.6650246381759644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.6715927720069885},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6715927720069885},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6962233185768127},{"x":0.91847825050354,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.8851385116577148,"dir":"rtl","str":"۱۵-۶","boundary":[0.91847825050354,0.6715927720069885,0.9755434989929199,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.883152186870575,"y":0.6715927720069885},{"x":0.904891312122345,"y":0.6715927720069885},{"x":0.904891312122345,"y":0.6962233185768127},{"x":0.883152186870575,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.9760637879371643,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.883152186870575,0.6715927720069885,0.904891312122345,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288043737411499,"y":0.6715927720069885},{"x":0.864130437374115,"y":0.6715927720069885},{"x":0.864130437374115,"y":0.6962233185768127},{"x":0.8288043737411499,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.9661871194839478,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.8288043737411499,0.6715927720069885,0.864130437374115,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445651888847351,"y":0.6715927720069885},{"x":0.8097826242446899,"y":0.6715927720069885},{"x":0.8097826242446899,"y":0.6962233185768127},{"x":0.7445651888847351,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.9517835974693298,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.7445651888847351,0.6715927720069885,0.8097826242446899,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7146739363670349,"y":0.6715927720069885},{"x":0.72826087474823,"y":0.6715927720069885},{"x":0.72826087474823,"y":0.6962233185768127},{"x":0.7146739363670349,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.4942667484283447,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.7146739363670349,0.6715927720069885,0.72826087474823,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.616847813129425,"y":0.6715927720069885},{"x":0.6902173757553101,"y":0.6715927720069885},{"x":0.6902173757553101,"y":0.6962233185768127},{"x":0.616847813129425,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.9493448734283447,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.616847813129425,0.6715927720069885,0.6902173757553101,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.6715927720069885},{"x":0.6005434989929199,"y":0.6715927720069885},{"x":0.6005434989929199,"y":0.6962233185768127},{"x":0.5625,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.9693009853363037,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5625,0.6715927720069885,0.6005434989929199,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.52173912525177,"y":0.6715927720069885},{"x":0.5461956262588501,"y":0.6715927720069885},{"x":0.5461956262588501,"y":0.6962233185768127},{"x":0.52173912525177,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.9674509763717651,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.52173912525177,0.6715927720069885,0.5461956262588501,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48641303181648254,"y":0.6715927720069885},{"x":0.5135869383811951,"y":0.6715927720069885},{"x":0.5135869383811951,"y":0.6962233185768127},{"x":0.48641303181648254,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.49737510085105896,"dir":"rtl","str":"Xh","boundary":[0.48641303181648254,0.6715927720069885,0.5135869383811951,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42934781312942505,"y":0.6715927720069885},{"x":0.4646739065647125,"y":0.6715927720069885},{"x":0.4646739065647125,"y":0.6962233185768127},{"x":0.42934781312942505,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.9825742244720459,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.42934781312942505,0.6715927720069885,0.4646739065647125,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804347813129425,"y":0.6715927720069885},{"x":0.41576087474823,"y":0.6715927720069885},{"x":0.41576087474823,"y":0.6962233185768127},{"x":0.3804347813129425,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.9630990028381348,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3804347813129425,0.6715927720069885,0.41576087474823,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3586956560611725,"y":0.6715927720069885},{"x":0.3695652186870575,"y":0.6715927720069885},{"x":0.3695652186870575,"y":0.6962233185768127},{"x":0.3586956560611725,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.8790357708930969,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3586956560611725,0.6715927720069885,0.3695652186870575,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33423912525177,"y":0.6715927720069885},{"x":0.3695652186870575,"y":0.6715927720069885},{"x":0.3695652186870575,"y":0.6962233185768127},{"x":0.33423912525177,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.8964569568634033,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.33423912525177,0.6715927720069885,0.3695652186870575,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554347813129425,"y":0.6715927720069885},{"x":0.2961956560611725,"y":0.6715927720069885},{"x":0.2961956560611725,"y":0.6962233185768127},{"x":0.2554347813129425,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.5553923845291138,"dir":"rtl","str":"Yh","boundary":[0.2554347813129425,0.6715927720069885,0.2961956560611725,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2961956560611725,"y":0.6715927720069885},{"x":0.30434781312942505,"y":0.6715927720069885},{"x":0.30434781312942505,"y":0.6962233185768127},{"x":0.2961956560611725,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.5892965793609619,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2961956560611725,0.6715927720069885,0.30434781312942505,0.6962233185768127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30978259444236755,"y":0.6715927720069885},{"x":0.3478260934352875,"y":0.6715927720069885},{"x":0.3478260934352875,"y":0.6962233185768127},{"x":0.30978259444236755,"y":0.6962233185768127}]},"confidence":0.8620838522911072,"dir":"rtl","str":"new","boundary":[0.30978259444236755,0.6715927720069885,0.3478260934352875,0.6962233185768127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554347813129425,"y":0.6436781883239746},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6436781883239746},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6962233185768127},{"x":0.2554347813129425,"y":0.69786536693573}]},"confidence":0.9166319966316223,"dir":"ltr","boundary":[0.2504347813129425,0.6366781883239746,0.9805434989929199,0.7032233185768128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9211956262588501,"y":0.7044335007667542},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7044335007667542},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7257799506187439},{"x":0.9211956262588501,"y":0.7257799506187439}]},"confidence":0.9749652147293091,"dir":"rtl","str":"۱۶-۶","boundary":[0.9211956262588501,0.7044335007667542,0.9755434989929199,0.7257799506187439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.883152186870575,"y":0.7044335007667542},{"x":0.904891312122345,"y":0.7044335007667542},{"x":0.904891312122345,"y":0.7257799506187439},{"x":0.883152186870575,"y":0.7257799506187439}]},"confidence":0.9919893145561218,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.883152186870575,0.7044335007667542,0.904891312122345,0.7257799506187439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.83152174949646,"y":0.7044335007667542},{"x":0.8586956262588501,"y":0.7044335007667542},{"x":0.8586956262588501,"y":0.7257799506187439},{"x":0.83152174949646,"y":0.7257799506187439}]},"confidence":0.9782386422157288,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.83152174949646,0.7044335007667542,0.8586956262588501,0.7257799506187439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445651888847351,"y":0.7044335007667542},{"x":0.804347813129425,"y":0.7044335007667542},{"x":0.804347813129425,"y":0.7257799506187439},{"x":0.7445651888847351,"y":0.7257799506187439}]},"confidence":0.9820932149887085,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.7445651888847351,0.7044335007667542,0.804347813129425,0.7257799506187439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.7044335007667542},{"x":0.72826087474823,"y":0.7044335007667542},{"x":0.72826087474823,"y":0.7257799506187439},{"x":0.717391312122345,"y":0.7257799506187439}]},"confidence":0.5321752429008484,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.717391312122345,0.7044335007667542,0.72826087474823,0.7257799506187439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633152186870575,"y":0.7044335007667542},{"x":0.70652174949646,"y":0.7044335007667542},{"x":0.70652174949646,"y":0.7257799506187439},{"x":0.633152186870575,"y":0.7257799506187439}]},"confidence":0.9114226698875427,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.633152186870575,0.7044335007667542,0.70652174949646,0.7257799506187439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.7044335007667542},{"x":0.614130437374115,"y":0.7044335007667542},{"x":0.614130437374115,"y":0.7257799506187439},{"x":0.5760869383811951,"y":0.7257799506187439}]},"confidence":0.9404737949371338,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5760869383811951,0.7044335007667542,0.614130437374115,0.7257799506187439]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.7044335007667542},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7044335007667542},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7257799506187439},{"x":0.5760869383811951,"y":0.7257799506187439}]},"confidence":0.9444267749786377,"dir":"ltr","boundary":[0.5710869383811951,0.6974335007667541,0.9805434989929199,0.7327799506187439],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.7372742295265198},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7372742295265198},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7553366422653198},{"x":0.91847825050354,"y":0.7553366422653198}]},"confidence":0.9886443614959717,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.91847825050354,0.7372742295265198,0.9755434989929199,0.7553366422653198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.7372742295265198},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7372742295265198},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7553366422653198},{"x":0.91847825050354,"y":0.7553366422653198}]},"confidence":0.9886443614959717,"dir":"ltr","boundary":[0.91347825050354,0.7302742295265198,0.9805434989929199,0.7623366422653198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.926630437374115,"y":0.8045976758003235},{"x":0.9728260636329651,"y":0.8045976758003235},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8292282223701477},{"x":0.926630437374115,"y":0.8292282223701477}]},"confidence":0.9855086803436279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.926630437374115,0.8045976758003235,0.9755434989929199,0.8292282223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8994565010070801,"y":0.8045976758003235},{"x":0.9103260636329651,"y":0.8045976758003235},{"x":0.9103260636329651,"y":0.8292282223701477},{"x":0.8994565010070801,"y":0.8292282223701477}]},"confidence":0.5169062614440918,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.8994565010070801,0.8045976758003235,0.9103260636329651,0.8292282223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801630437374115,"y":0.8045976758003235},{"x":0.883152186870575,"y":0.8045976758003235},{"x":0.883152186870575,"y":0.8308702707290649},{"x":0.801630437374115,"y":0.8308702707290649}]},"confidence":0.9818109273910522,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.801630437374115,0.8045976758003235,0.883152186870575,0.8308702707290649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.8062397241592407},{"x":0.779891312122345,"y":0.8062397241592407},{"x":0.779891312122345,"y":0.8308702707290649},{"x":0.7527173757553101,"y":0.8308702707290649}]},"confidence":0.9932189583778381,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.75,0.8062397241592407,0.779891312122345,0.8308702707290649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.679347813129425,"y":0.8062397241592407},{"x":0.7445651888847351,"y":0.8062397241592407},{"x":0.7445651888847351,"y":0.8308702707290649},{"x":0.679347813129425,"y":0.8308702707290649}]},"confidence":0.954319179058075,"dir":"rtl","str":"متغیره","boundary":[0.679347813129425,0.8062397241592407,0.7445651888847351,0.8308702707290649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654891312122345,"y":0.8062397241592407},{"x":0.66576087474823,"y":0.8062397241592407},{"x":0.66847825050354,"y":0.8308702707290649},{"x":0.657608687877655,"y":0.8308702707290649}]},"confidence":0.4970686435699463,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.654891312122345,0.8062397241592407,0.66847825050354,0.8308702707290649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.8062397241592407},{"x":0.64402174949646,"y":0.8062397241592407},{"x":0.64402174949646,"y":0.8308702707290649},{"x":0.5869565010070801,"y":0.8308702707290649}]},"confidence":0.9858516454696655,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.5869565010070801,0.8062397241592407,0.64402174949646,0.8308702707290649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.532608687877655,"y":0.8062397241592407},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8062397241592407},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8325123190879822},{"x":0.532608687877655,"y":0.8325123190879822}]},"confidence":0.9839506149291992,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.532608687877655,0.8062397241592407,0.5652173757553101,0.8325123190879822]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.532608687877655,"y":0.8062397241592407},{"x":0.9728260636329651,"y":0.802955687046051},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8292282223701477},{"x":0.532608687877655,"y":0.8325123190879822}]},"confidence":0.9444288611412048,"dir":"ltr","boundary":[0.527608687877655,0.7992397241592407,0.9805434989929199,0.8362282223701477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.8407225012779236},{"x":0.97826087474823,"y":0.8407225012779236},{"x":0.97826087474823,"y":0.8637109994888306},{"x":0.9375,"y":0.8637109994888306}]},"confidence":0.8785651922225952,"dir":"rtl","str":"۱-۷","boundary":[0.9375,0.8407225012779236,0.97826087474823,0.8637109994888306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.864130437374115,"y":0.8407225012779236},{"x":0.9239130616188049,"y":0.8407225012779236},{"x":0.9239130616188049,"y":0.8637109994888306},{"x":0.864130437374115,"y":0.8637109994888306}]},"confidence":0.9869264960289001,"dir":"rtl","str":"مجموع","boundary":[0.864130437374115,0.8407225012779236,0.9239130616188049,0.8637109994888306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853260636329651,"y":0.8407225012779236},{"x":0.845108687877655,"y":0.8407225012779236},{"x":0.845108687877655,"y":0.8637109994888306},{"x":0.7853260636329651,"y":0.8637109994888306}]},"confidence":0.9885649085044861,"dir":"rtl","str":"مربعات","boundary":[0.7853260636329651,0.8407225012779236,0.845108687877655,0.8637109994888306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70652174949646,"y":0.8407225012779236},{"x":0.7663043737411499,"y":0.8407225012779236},{"x":0.7663043737411499,"y":0.8637109994888306},{"x":0.70652174949646,"y":0.8637109994888306}]},"confidence":0.9784432053565979,"dir":"rtl","str":"اضافی","boundary":[0.70652174949646,0.8407225012779236,0.7663043737411499,0.8637109994888306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.866995096206665},{"x":0.9755434989929199,"y":0.866995096206665},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8916256427764893},{"x":0.9347826242446899,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.8462648391723633,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.9347826242446899,0.866995096206665,0.9755434989929199,0.8916256427764893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.866995096206665},{"x":0.91847825050354,"y":0.866995096206665},{"x":0.91847825050354,"y":0.8916256427764893},{"x":0.8722826242446899,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.9034731388092041,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.8695651888847351,0.866995096206665,0.91847825050354,0.8916256427764893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7961956262588501,"y":0.866995096206665},{"x":0.8586956262588501,"y":0.866995096206665},{"x":0.8614130616188049,"y":0.8916256427764893},{"x":0.7961956262588501,"y":0.8932676315307617}]},"confidence":0.9243915677070618,"dir":"rtl","str":"SSR","boundary":[0.7961956262588501,0.866995096206665,0.8614130616188049,0.8916256427764893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7744565010070801,"y":0.8686370849609375},{"x":0.7880434989929199,"y":0.8686370849609375},{"x":0.7880434989929199,"y":0.8932676315307617},{"x":0.7771739363670349,"y":0.8932676315307617}]},"confidence":0.9745060205459595,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7744565010070801,0.8686370849609375,0.7880434989929199,0.8932676315307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.698369562625885,"y":0.8686370849609375},{"x":0.760869562625885,"y":0.866995096206665},{"x":0.760869562625885,"y":0.8932676315307617},{"x":0.7010869383811951,"y":0.8932676315307617}]},"confidence":0.9935563206672668,"dir":"rtl","str":"مجموع","boundary":[0.698369562625885,0.8686370849609375,0.760869562625885,0.8932676315307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222826242446899,"y":0.8686370849609375},{"x":0.6847826242446899,"y":0.8686370849609375},{"x":0.6847826242446899,"y":0.8932676315307617},{"x":0.625,"y":0.8932676315307617}]},"confidence":0.9898284077644348,"dir":"rtl","str":"مربعات","boundary":[0.6222826242446899,0.8686370849609375,0.6847826242446899,0.8932676315307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.8686370849609375},{"x":0.60597825050354,"y":0.8686370849609375},{"x":0.60597825050354,"y":0.8932676315307617},{"x":0.5461956262588501,"y":0.894909679889679}]},"confidence":0.9822147488594055,"dir":"rtl","str":"اضافی","boundary":[0.54347825050354,0.8686370849609375,0.60597825050354,0.8932676315307617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.8407225012779236},{"x":0.97826087474823,"y":0.8407225012779236},{"x":0.97826087474823,"y":0.8932676315307617},{"x":0.5461956262588501,"y":0.894909679889679}]},"confidence":0.9581272006034851,"dir":"ltr","boundary":[0.53847825050354,0.8337225012779236,0.98326087474823,0.9002676315307617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.9014778137207031},{"x":0.97826087474823,"y":0.9014778137207031},{"x":0.97826087474823,"y":0.9211822748184204},{"x":0.9347826242446899,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.8657495379447937,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.9347826242446899,0.9014778137207031,0.97826087474823,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.9014778137207031},{"x":0.91576087474823,"y":0.9014778137207031},{"x":0.91576087474823,"y":0.9211822748184204},{"x":0.875,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9840087890625,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.875,0.9014778137207031,0.91576087474823,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070651888847351,"y":0.9014778137207031},{"x":0.85326087474823,"y":0.9014778137207031},{"x":0.85326087474823,"y":0.9211822748184204},{"x":0.8070651888847351,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.8929345011711121,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.8070651888847351,0.9014778137207031,0.85326087474823,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445651888847351,"y":0.9014778137207031},{"x":0.7989130616188049,"y":0.9014778137207031},{"x":0.7989130616188049,"y":0.9211822748184204},{"x":0.7445651888847351,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9327159523963928,"dir":"rtl","str":"وتحلیل","boundary":[0.7445651888847351,0.9014778137207031,0.7989130616188049,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66576087474823,"y":0.9014778137207031},{"x":0.720108687877655,"y":0.9014778137207031},{"x":0.720108687877655,"y":0.9211822748184204},{"x":0.66576087474823,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9416083693504333,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.66576087474823,0.9014778137207031,0.720108687877655,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.592391312122345,"y":0.9014778137207031},{"x":0.633152186870575,"y":0.9014778137207031},{"x":0.633152186870575,"y":0.9211822748184204},{"x":0.592391312122345,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9806014895439148,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.592391312122345,0.9014778137207031,0.633152186870575,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.51902174949646,"y":0.9014778137207031},{"x":0.573369562625885,"y":0.9014778137207031},{"x":0.573369562625885,"y":0.9211822748184204},{"x":0.51902174949646,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.8475895524024963,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.51902174949646,0.9014778137207031,0.573369562625885,0.9211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.448369562625885,"y":0.9014778137207031},{"x":0.508152186870575,"y":0.9014778137207031},{"x":0.508152186870575,"y":0.9211822748184204},{"x":0.448369562625885,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.926444947719574,"dir":"rtl","str":"SSR","boundary":[0.448369562625885,0.9014778137207031,0.508152186870575,0.9211822748184204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.448369562625885,"y":0.9014778137207031},{"x":0.97826087474823,"y":0.9014778137207031},{"x":0.97826087474823,"y":0.9211822748184204},{"x":0.448369562625885,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9223026633262634,"dir":"ltr","boundary":[0.443369562625885,0.8944778137207031,0.98326087474823,0.9281822748184204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.9293924570083618},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9293924570083618},{"x":0.9755434989929199,"y":0.954023003578186},{"x":0.9375,"y":0.954023003578186}]},"confidence":0.9098907709121704,"dir":"rtl","str":"۴-۷","boundary":[0.9375,0.9293924570083618,0.9755434989929199,0.954023003578186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.9293924570083618},{"x":0.9211956262588501,"y":0.9293924570083618},{"x":0.9211956262588501,"y":0.954023003578186},{"x":0.8695651888847351,"y":0.954023003578186}]},"confidence":0.992182731628418,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.8695651888847351,0.9293924570083618,0.9211956262588501,0.954023003578186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.931034505367279},{"x":0.85597825050354,"y":0.9293924570083618},{"x":0.85597825050354,"y":0.954023003578186},{"x":0.79347825050354,"y":0.954023003578186}]},"confidence":0.9914275407791138,"dir":"rtl","str":"مجموع","boundary":[0.79347825050354,0.931034505367279,0.85597825050354,0.954023003578186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.931034505367279},{"x":0.779891312122345,"y":0.931034505367279},{"x":0.779891312122345,"y":0.954023003578186},{"x":0.717391312122345,"y":0.9556650519371033}]},"confidence":0.9891891479492188,"dir":"rtl","str":"مربعات","boundary":[0.717391312122345,0.931034505367279,0.779891312122345,0.954023003578186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6385869383811951,"y":0.931034505367279},{"x":0.698369562625885,"y":0.931034505367279},{"x":0.7010869383811951,"y":0.9556650519371033},{"x":0.6385869383811951,"y":0.9556650519371033}]},"confidence":0.9805912375450134,"dir":"rtl","str":"اضافی","boundary":[0.6385869383811951,0.931034505367279,0.7010869383811951,0.9556650519371033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6385869383811951,"y":0.931034505367279},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9293924570083618},{"x":0.9755434989929199,"y":0.954023003578186},{"x":0.6385869383811951,"y":0.9556650519371033}]},"confidence":0.9791198968887329,"dir":"ltr","boundary":[0.6335869383811951,0.924034505367279,0.9805434989929199,0.961023003578186],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48097825050354004,"y":0.9786535501480103},{"x":0.5163043737411499,"y":0.9786535501480103},{"x":0.5163043737411499,"y":0.9917898178100586},{"x":0.48097825050354004,"y":0.9917898178100586}]},"confidence":0.9706765413284302,"str":"هفت","boundary":[0.48097825050354004,0.9786535501480103,0.5163043737411499,0.9917898178100586]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48097825050354004,"y":0.9786535501480103},{"x":0.5163043737411499,"y":0.9786535501480103},{"x":0.5163043737411499,"y":0.9917898178100586},{"x":0.48097825050354004,"y":0.9917898178100586}]},"confidence":0.9706765413284302,"dir":"ltr","boundary":[0.47597825050354003,0.9716535501480102,0.5213043737411499,0.9987898178100586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.019704433158040047},{"x":0.0625,"y":0.019704433158040047},{"x":0.0625,"y":0.03448275849223137},{"x":0.021739130839705467,"y":0.03612479567527771}]},"confidence":0.9630410075187683,"str":"۱۴۳","boundary":[0.021739130839705467,0.019704433158040047,0.0625,0.03448275849223137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.019704433158040047},{"x":0.0625,"y":0.019704433158040047},{"x":0.0625,"y":0.03448275849223137},{"x":0.021739130839705467,"y":0.03612479567527771}]},"confidence":0.9630410075187683,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.012704433158040047,0.0675,0.04148275849223137],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.05090311914682388},{"x":0.06521739065647125,"y":0.04926108196377754},{"x":0.06521739065647125,"y":0.06568144261837006},{"x":0.021739130839705467,"y":0.06568144261837006}]},"confidence":0.9619911313056946,"str":"۱۴۴","boundary":[0.019021738320589066,0.05090311914682388,0.06521739065647125,0.06568144261837006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.05090311914682388},{"x":0.06521739065647125,"y":0.04926108196377754},{"x":0.06521739065647125,"y":0.06568144261837006},{"x":0.021739130839705467,"y":0.06568144261837006}]},"confidence":0.9619911313056946,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.043903119146823884,0.07021739065647126,0.07268144261837006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.08045977354049683},{"x":0.06521739065647125,"y":0.08045977354049683},{"x":0.06521739065647125,"y":0.09688013046979904},{"x":0.021739130839705467,"y":0.09688013046979904}]},"confidence":0.9652174115180969,"str":"۱۴۴","boundary":[0.019021738320589066,0.08045977354049683,0.06521739065647125,0.09688013046979904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.08045977354049683},{"x":0.06521739065647125,"y":0.08045977354049683},{"x":0.06521739065647125,"y":0.09688013046979904},{"x":0.021739130839705467,"y":0.09688013046979904}]},"confidence":0.9652174115180969,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.07345977354049682,0.07021739065647126,0.10388013046979905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.11330049484968185},{"x":0.0625,"y":0.11165845394134521},{"x":0.06521739065647125,"y":0.12807881832122803},{"x":0.021739130839705467,"y":0.12807881832122803}]},"confidence":0.9526334404945374,"str":"۱۴۴","boundary":[0.019021738320589066,0.11330049484968185,0.06521739065647125,0.12807881832122803]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.11330049484968185},{"x":0.0625,"y":0.11165845394134521},{"x":0.06521739065647125,"y":0.12807881832122803},{"x":0.021739130839705467,"y":0.12807881832122803}]},"confidence":0.9526334404945374,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.10630049484968185,0.07021739065647126,0.13507881832122803],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.1428571492433548},{"x":0.0625,"y":0.1428571492433548},{"x":0.0625,"y":0.15763546526432037},{"x":0.021739130839705467,"y":0.15763546526432037}]},"confidence":0.9736132621765137,"str":"۱۵۲","boundary":[0.021739130839705467,0.1428571492433548,0.0625,0.15763546526432037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.1428571492433548},{"x":0.0625,"y":0.1428571492433548},{"x":0.0625,"y":0.15763546526432037},{"x":0.021739130839705467,"y":0.15763546526432037}]},"confidence":0.9736132621765137,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.1358571492433548,0.0675,0.16463546526432038],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.21674877405166626},{"x":0.0679347813129425,"y":0.21674877405166626},{"x":0.0679347813129425,"y":0.2298850566148758},{"x":0.021739130839705467,"y":0.2298850566148758}]},"confidence":0.9621809720993042,"str":"۱۵۵","boundary":[0.021739130839705467,0.21674877405166626,0.0679347813129425,0.2298850566148758]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.21674877405166626},{"x":0.0679347813129425,"y":0.21674877405166626},{"x":0.0679347813129425,"y":0.2298850566148758},{"x":0.021739130839705467,"y":0.2298850566148758}]},"confidence":0.9621809720993042,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.20974877405166625,0.07293478131294251,0.2368850566148758],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.24794745445251465},{"x":0.0625,"y":0.24794745445251465},{"x":0.0625,"y":0.2610837519168854},{"x":0.021739130839705467,"y":0.2610837519168854}]},"confidence":0.9690453410148621,"str":"۱۵۶","boundary":[0.021739130839705467,0.24794745445251465,0.0625,0.2610837519168854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.24794745445251465},{"x":0.0625,"y":0.24794745445251465},{"x":0.0625,"y":0.2610837519168854},{"x":0.021739130839705467,"y":0.2610837519168854}]},"confidence":0.9690453410148621,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.24094745445251464,0.0675,0.2680837519168854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.2775041162967682},{"x":0.05978260934352875,"y":0.2775041162967682},{"x":0.05978260934352875,"y":0.29228243231773376},{"x":0.021739130839705467,"y":0.29228243231773376}]},"confidence":0.9569234848022461,"str":"۱۵۹","boundary":[0.021739130839705467,0.2775041162967682,0.05978260934352875,0.29228243231773376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.2775041162967682},{"x":0.05978260934352875,"y":0.2775041162967682},{"x":0.05978260934352875,"y":0.29228243231773376},{"x":0.021739130839705467,"y":0.29228243231773376}]},"confidence":0.9569234848022461,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.2705041162967682,0.06478260934352875,0.29928243231773377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.3087027966976166},{"x":0.057065218687057495,"y":0.3087027966976166},{"x":0.05978260934352875,"y":0.3218390941619873},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.943837583065033,"str":"۱۶۰","boundary":[0.021739130839705467,0.3087027966976166,0.05978260934352875,0.3218390941619873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.3087027966976166},{"x":0.057065218687057495,"y":0.3087027966976166},{"x":0.05978260934352875,"y":0.3218390941619873},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3218390941619873}]},"confidence":0.943837583065033,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.30170279669761657,0.06478260934352875,0.3288390941619873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.33825942873954773},{"x":0.0625,"y":0.33825942873954773},{"x":0.0625,"y":0.3530377745628357},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3530377745628357}]},"confidence":0.9608123898506165,"str":"۱۶۱","boundary":[0.021739130839705467,0.33825942873954773,0.0625,0.3530377745628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.33825942873954773},{"x":0.0625,"y":0.33825942873954773},{"x":0.0625,"y":0.3530377745628357},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3530377745628357}]},"confidence":0.9608123898506165,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.3312594287395477,0.0675,0.3600377745628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.3694581389427185},{"x":0.0625,"y":0.3694581389427185},{"x":0.0625,"y":0.38259440660476685},{"x":0.019021738320589066,"y":0.38259440660476685}]},"confidence":0.9741275310516357,"str":"۱۶۲","boundary":[0.019021738320589066,0.3694581389427185,0.0625,0.38259440660476685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.3694581389427185},{"x":0.0625,"y":0.3694581389427185},{"x":0.0625,"y":0.38259440660476685},{"x":0.019021738320589066,"y":0.38259440660476685}]},"confidence":0.9741275310516357,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.3624581389427185,0.0675,0.38959440660476685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.4006568193435669},{"x":0.0625,"y":0.4006568193435669},{"x":0.0625,"y":0.4137931168079376},{"x":0.021739130839705467,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9698725342750549,"str":"۱۶۳","boundary":[0.021739130839705467,0.4006568193435669,0.0625,0.4137931168079376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.4006568193435669},{"x":0.0625,"y":0.4006568193435669},{"x":0.0625,"y":0.4137931168079376},{"x":0.021739130839705467,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9698725342750549,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.3936568193435669,0.0675,0.42079311680793763],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.43021345138549805},{"x":0.0625,"y":0.43021345138549805},{"x":0.0625,"y":0.444991797208786},{"x":0.021739130839705467,"y":0.444991797208786}]},"confidence":0.9714398384094238,"str":"۱۶۳","boundary":[0.021739130839705467,0.43021345138549805,0.0625,0.444991797208786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.43021345138549805},{"x":0.0625,"y":0.43021345138549805},{"x":0.0625,"y":0.444991797208786},{"x":0.021739130839705467,"y":0.444991797208786}]},"confidence":0.9714398384094238,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.42321345138549804,0.0675,0.451991797208786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.4597701132297516},{"x":0.0625,"y":0.4597701132297516},{"x":0.0625,"y":0.47454842925071716},{"x":0.021739130839705467,"y":0.47454842925071716}]},"confidence":0.968511164188385,"str":"۱۶۳","boundary":[0.021739130839705467,0.4597701132297516,0.0625,0.47454842925071716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.4597701132297516},{"x":0.0625,"y":0.4597701132297516},{"x":0.0625,"y":0.47454842925071716},{"x":0.021739130839705467,"y":0.47454842925071716}]},"confidence":0.968511164188385,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.4527701132297516,0.0675,0.48154842925071717],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.4909687936306},{"x":0.0625,"y":0.4909687936306},{"x":0.0625,"y":0.5041050910949707},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5041050910949707}]},"confidence":0.9624598622322083,"str":"۱۶۴","boundary":[0.019021738320589066,0.4909687936306,0.0625,0.5041050910949707]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.4909687936306},{"x":0.0625,"y":0.4909687936306},{"x":0.0625,"y":0.5041050910949707},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5041050910949707}]},"confidence":0.9624598622322083,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.48396879363059997,0.0675,0.5111050910949707],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5221675038337708},{"x":0.0625,"y":0.5221675038337708},{"x":0.0625,"y":0.5369458198547363},{"x":0.021739130839705467,"y":0.5369458198547363}]},"confidence":0.9652552008628845,"str":"۱۶۴","boundary":[0.021739130839705467,0.5221675038337708,0.0625,0.5369458198547363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5221675038337708},{"x":0.0625,"y":0.5221675038337708},{"x":0.0625,"y":0.5369458198547363},{"x":0.021739130839705467,"y":0.5369458198547363}]},"confidence":0.9652552008628845,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.5151675038337707,0.0675,0.5439458198547363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5550082325935364},{"x":0.0625,"y":0.5550082325935364},{"x":0.0625,"y":0.5665024518966675},{"x":0.021739130839705467,"y":0.5665024518966675}]},"confidence":0.9728565812110901,"str":"۱۶۵","boundary":[0.021739130839705467,0.5550082325935364,0.0625,0.5665024518966675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5550082325935364},{"x":0.0625,"y":0.5550082325935364},{"x":0.0625,"y":0.5665024518966675},{"x":0.021739130839705467,"y":0.5665024518966675}]},"confidence":0.9728565812110901,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.5480082325935364,0.0675,0.5735024518966675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5845648646354675},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5845648646354675},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5977011322975159},{"x":0.021739130839705467,"y":0.5977011322975159}]},"confidence":0.9690883755683899,"str":"۱۶۵","boundary":[0.021739130839705467,0.5845648646354675,0.05978260934352875,0.5977011322975159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.5845648646354675},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5845648646354675},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5977011322975159},{"x":0.021739130839705467,"y":0.5977011322975159}]},"confidence":0.9690883755683899,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.5775648646354675,0.06478260934352875,0.6047011322975159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6157635450363159},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6157635450363159},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6272578239440918},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6272578239440918}]},"confidence":0.9723327159881592,"str":"۱۶۶","boundary":[0.021739130839705467,0.6157635450363159,0.05978260934352875,0.6272578239440918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6157635450363159},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6157635450363159},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6272578239440918},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6272578239440918}]},"confidence":0.9723327159881592,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.6087635450363159,0.06478260934352875,0.6342578239440918],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6469622254371643},{"x":0.0625,"y":0.6469622254371643},{"x":0.0625,"y":0.6584565043449402},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6584565043449402}]},"confidence":0.9586981534957886,"str":"۱۶۶","boundary":[0.021739130839705467,0.6469622254371643,0.0625,0.6584565043449402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6469622254371643},{"x":0.0625,"y":0.6469622254371643},{"x":0.0625,"y":0.6584565043449402},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6584565043449402}]},"confidence":0.9586981534957886,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.6399622254371643,0.0675,0.6654565043449402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.674876868724823},{"x":0.0625,"y":0.674876868724823},{"x":0.0625,"y":0.6912972331047058},{"x":0.019021738320589066,"y":0.6912972331047058}]},"confidence":0.9729964137077332,"str":"۱۶۶","boundary":[0.019021738320589066,0.674876868724823,0.0625,0.6912972331047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.674876868724823},{"x":0.0625,"y":0.674876868724823},{"x":0.0625,"y":0.6912972331047058},{"x":0.019021738320589066,"y":0.6912972331047058}]},"confidence":0.9729964137077332,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.667876868724823,0.0675,0.6982972331047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7077175974845886},{"x":0.0625,"y":0.7060755491256714},{"x":0.0625,"y":0.7175697684288025},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7192118167877197}]},"confidence":0.955171525478363,"str":"۱۶۷","boundary":[0.021739130839705467,0.7077175974845886,0.0625,0.7175697684288025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7077175974845886},{"x":0.0625,"y":0.7060755491256714},{"x":0.0625,"y":0.7175697684288025},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7192118167877197}]},"confidence":0.955171525478363,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.7007175974845886,0.0675,0.7245697684288025],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7372742295265198},{"x":0.057065218687057495,"y":0.7372742295265198},{"x":0.057065218687057495,"y":0.7504104971885681},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7504104971885681}]},"confidence":0.9563028812408447,"str":"۱۷۰","boundary":[0.021739130839705467,0.7372742295265198,0.057065218687057495,0.7504104971885681]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7372742295265198},{"x":0.057065218687057495,"y":0.7372742295265198},{"x":0.057065218687057495,"y":0.7504104971885681},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7504104971885681}]},"confidence":0.9563028812408447,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.7302742295265198,0.06206521868705749,0.7574104971885681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.8095238208770752},{"x":0.0625,"y":0.8095238208770752},{"x":0.0625,"y":0.8226600885391235},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8226600885391235}]},"confidence":0.9037872552871704,"str":"۱۸۱","boundary":[0.021739130839705467,0.8095238208770752,0.0625,0.8226600885391235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.8095238208770752},{"x":0.0625,"y":0.8095238208770752},{"x":0.0625,"y":0.8226600885391235},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8226600885391235}]},"confidence":0.9037872552871704,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.8025238208770752,0.0675,0.8296600885391235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.8423645496368408},{"x":0.05978260934352875,"y":0.8423645496368408},{"x":0.05978260934352875,"y":0.8538587689399719},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8538587689399719}]},"confidence":0.9353212714195251,"str":"۱۸۱","boundary":[0.021739130839705467,0.8423645496368408,0.05978260934352875,0.8538587689399719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.8423645496368408},{"x":0.05978260934352875,"y":0.8423645496368408},{"x":0.05978260934352875,"y":0.8538587689399719},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8538587689399719}]},"confidence":0.9353212714195251,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.8353645496368408,0.06478260934352875,0.8608587689399719],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.871921181678772},{"x":0.0625,"y":0.871921181678772},{"x":0.0625,"y":0.8866994976997375},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8866994976997375}]},"confidence":0.9594342112541199,"str":"۱۸۴","boundary":[0.021739130839705467,0.871921181678772,0.0625,0.8866994976997375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.871921181678772},{"x":0.0625,"y":0.871921181678772},{"x":0.0625,"y":0.8866994976997375},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8866994976997375}]},"confidence":0.9594342112541199,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.864921181678772,0.0675,0.8936994976997376],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.9031198620796204},{"x":0.0625,"y":0.9031198620796204},{"x":0.0625,"y":0.9162561297416687},{"x":0.021739130839705467,"y":0.9162561297416687}]},"confidence":0.9612457156181335,"str":"۱۸۵","boundary":[0.021739130839705467,0.9031198620796204,0.0625,0.9162561297416687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.9031198620796204},{"x":0.0625,"y":0.9031198620796204},{"x":0.0625,"y":0.9162561297416687},{"x":0.021739130839705467,"y":0.9162561297416687}]},"confidence":0.9612457156181335,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.8961198620796204,0.0675,0.9232561297416687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.9343185424804688},{"x":0.05978260934352875,"y":0.9326764941215515},{"x":0.05978260934352875,"y":0.9458128213882446},{"x":0.021739130839705467,"y":0.9458128213882446}]},"confidence":0.9624167084693909,"str":"۱۸۶","boundary":[0.021739130839705467,0.9343185424804688,0.05978260934352875,0.9458128213882446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.9343185424804688},{"x":0.05978260934352875,"y":0.9326764941215515},{"x":0.05978260934352875,"y":0.9458128213882446},{"x":0.021739130839705467,"y":0.9458128213882446}]},"confidence":0.9624167084693909,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.9273185424804687,0.06478260934352875,0.9528128213882446],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/FhrmdWiCoeXIjLNz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/MpahJObSDFtQOgFe.jpg","blurred":"/storage/books/df3418ca297b037a/pages/sigQDzrtTEYbDsGk.jpg"},"info":{"width":368,"height":609,"margin":[0.00003810254978420941,0.000012772291189148312,0.9973133271025575,0.9983599510380788]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9320651888847351,"y":0.014778325334191322},{"x":0.98097825050354,"y":0.014778325334191322},{"x":0.98097825050354,"y":0.042692940682172775},{"x":0.9320651888847351,"y":0.042692940682172775}]},"confidence":0.87152099609375,"dir":"rtl","str":"۵-۷","boundary":[0.9320651888847351,0.014778325334191322,0.98097825050354,0.042692940682172775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.885869562625885,"y":0.014778325334191322},{"x":0.9239130616188049,"y":0.014778325334191322},{"x":0.9239130616188049,"y":0.042692940682172775},{"x":0.885869562625885,"y":0.042692940682172775}]},"confidence":0.9835937023162842,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.885869562625885,0.014778325334191322,0.9239130616188049,0.042692940682172775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.820652186870575,"y":0.014778325334191322},{"x":0.8722826242446899,"y":0.014778325334191322},{"x":0.8722826242446899,"y":0.042692940682172775},{"x":0.820652186870575,"y":0.042692940682172775}]},"confidence":0.9882344603538513,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.820652186870575,0.014778325334191322,0.8722826242446899,0.042692940682172775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853260636329651,"y":0.014778325334191322},{"x":0.8152173757553101,"y":0.014778325334191322},{"x":0.8152173757553101,"y":0.042692940682172775},{"x":0.7853260636329651,"y":0.042692940682172775}]},"confidence":0.9845768213272095,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7853260636329651,0.014778325334191322,0.8152173757553101,0.042692940682172775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70923912525177,"y":0.014778325334191322},{"x":0.760869562625885,"y":0.014778325334191322},{"x":0.760869562625885,"y":0.042692940682172775},{"x":0.70923912525177,"y":0.042692940682172775}]},"confidence":0.9930087327957153,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.70923912525177,0.014778325334191322,0.760869562625885,0.042692940682172775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.679347813129425,"y":0.014778325334191322},{"x":0.6929348111152649,"y":0.014778325334191322},{"x":0.6929348111152649,"y":0.042692940682172775},{"x":0.679347813129425,"y":0.042692940682172775}]},"confidence":0.988080620765686,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.679347813129425,0.014778325334191322,0.6929348111152649,0.042692940682172775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.014778325334191322},{"x":0.6630434989929199,"y":0.014778325334191322},{"x":0.6630434989929199,"y":0.042692940682172775},{"x":0.6086956262588501,"y":0.042692940682172775}]},"confidence":0.987273633480072,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.6086956262588501,0.014778325334191322,0.6630434989929199,0.042692940682172775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.014778325334191322},{"x":0.5869565010070801,"y":0.014778325334191322},{"x":0.5869565010070801,"y":0.042692940682172775},{"x":0.510869562625885,"y":0.042692940682172775}]},"confidence":0.9745883345603943,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.510869562625885,0.014778325334191322,0.5869565010070801,0.042692940682172775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48097825050354004,"y":0.014778325334191322},{"x":0.4945652186870575,"y":0.014778325334191322},{"x":0.4945652186870575,"y":0.042692940682172775},{"x":0.48097825050354004,"y":0.042692940682172775}]},"confidence":0.9814715385437012,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48097825050354004,0.014778325334191322,0.4945652186870575,0.042692940682172775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.014778325334191322},{"x":0.46739131212234497,"y":0.014778325334191322},{"x":0.46739131212234497,"y":0.042692940682172775},{"x":0.3913043439388275,"y":0.042692940682172775}]},"confidence":0.9850800037384033,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.3913043439388275,0.014778325334191322,0.46739131212234497,0.042692940682172775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34239131212234497,"y":0.014778325334191322},{"x":0.3695652186870575,"y":0.014778325334191322},{"x":0.3695652186870575,"y":0.042692940682172775},{"x":0.34239131212234497,"y":0.042692940682172775}]},"confidence":0.9912356734275818,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.34239131212234497,0.014778325334191322,0.3695652186870575,0.042692940682172775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27989131212234497,"y":0.014778325334191322},{"x":0.33695653080940247,"y":0.014778325334191322},{"x":0.33695653080940247,"y":0.042692940682172775},{"x":0.27989131212234497,"y":0.042692940682172775}]},"confidence":0.959030270576477,"dir":"rtl","str":"متغیره","boundary":[0.27989131212234497,0.014778325334191322,0.33695653080940247,0.042692940682172775]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27989131212234497,"y":0.014778325334191322},{"x":0.98097825050354,"y":0.014778325334191322},{"x":0.98097825050354,"y":0.042692940682172775},{"x":0.27989131212234497,"y":0.042692940682172775}]},"confidence":0.9757267236709595,"dir":"ltr","boundary":[0.27489131212234497,0.007778325334191322,0.98597825050354,0.049692940682172775],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9320651888847351,"y":0.04926108196377754},{"x":0.97826087474823,"y":0.04926108196377754},{"x":0.98097825050354,"y":0.0673234835267067},{"x":0.9347826242446899,"y":0.06896551698446274}]},"confidence":0.8576406836509705,"dir":"rtl","str":"۶-۷","boundary":[0.9320651888847351,0.04926108196377754,0.98097825050354,0.0673234835267067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866847813129425,"y":0.05090311914682388},{"x":0.91847825050354,"y":0.05090311914682388},{"x":0.9211956262588501,"y":0.06896551698446274},{"x":0.866847813129425,"y":0.07060755044221878}]},"confidence":0.9656490087509155,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.866847813129425,0.05090311914682388,0.9211956262588501,0.06896551698446274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801630437374115,"y":0.052545156329870224},{"x":0.842391312122345,"y":0.05090311914682388},{"x":0.842391312122345,"y":0.07060755044221878},{"x":0.804347813129425,"y":0.07224959135055542}]},"confidence":0.954518735408783,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.801630437374115,0.052545156329870224,0.842391312122345,0.07060755044221878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.054187193512916565},{"x":0.779891312122345,"y":0.054187193512916565},{"x":0.779891312122345,"y":0.07224959135055542},{"x":0.741847813129425,"y":0.07389162480831146}]},"confidence":0.9622534513473511,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.739130437374115,0.054187193512916565,0.779891312122345,0.07224959135055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9402173757553101,"y":0.07717569917440414},{"x":0.97826087474823,"y":0.07717569917440414},{"x":0.97826087474823,"y":0.10180623829364777},{"x":0.9402173757553101,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.8323159217834473,"dir":"rtl","str":"۷-۷","boundary":[0.9402173757553101,0.07717569917440414,0.97826087474823,0.10180623829364777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.83423912525177,"y":0.07717569917440414},{"x":0.91847825050354,"y":0.07717569917440414},{"x":0.91847825050354,"y":0.10180623829364777},{"x":0.83423912525177,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.9760979413986206,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.83423912525177,0.07717569917440414,0.91847825050354,0.10180623829364777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76902174949646,"y":0.07717569917440414},{"x":0.8097826242446899,"y":0.07717569917440414},{"x":0.8097826242446899,"y":0.10180623829364777},{"x":0.76902174949646,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.9818412661552429,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.76902174949646,0.07717569917440414,0.8097826242446899,0.10180623829364777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6820651888847351,"y":0.07717569917440414},{"x":0.741847813129425,"y":0.07717569917440414},{"x":0.741847813129425,"y":0.10180623829364777},{"x":0.6820651888847351,"y":0.10180623829364777}]},"confidence":0.9881410002708435,"dir":"rtl","str":"چندگانه","boundary":[0.6820651888847351,0.07717569917440414,0.741847813129425,0.10180623829364777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.10837438702583313},{"x":0.98097825050354,"y":0.10837438702583313},{"x":0.98097825050354,"y":0.13300491869449615},{"x":0.9375,"y":0.13300491869449615}]},"confidence":0.8378307819366455,"dir":"rtl","str":"۸-۷","boundary":[0.9375,0.10837438702583313,0.98097825050354,0.13300491869449615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.885869562625885,"y":0.10837438702583313},{"x":0.9239130616188049,"y":0.10837438702583313},{"x":0.9239130616188049,"y":0.13300491869449615},{"x":0.885869562625885,"y":0.13300491869449615}]},"confidence":0.9876721501350403,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.885869562625885,0.10837438702583313,0.9239130616188049,0.13300491869449615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7744565010070801,"y":0.10837438702583313},{"x":0.864130437374115,"y":0.10837438702583313},{"x":0.864130437374115,"y":0.13300491869449615},{"x":0.7744565010070801,"y":0.13300491869449615}]},"confidence":0.9743582606315613,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.7744565010070801,0.10837438702583313,0.864130437374115,0.13300491869449615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7146739363670349,"y":0.10837438702583313},{"x":0.75,"y":0.10837438702583313},{"x":0.75,"y":0.13300491869449615},{"x":0.7146739363670349,"y":0.13300491869449615}]},"confidence":0.9749483466148376,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.7146739363670349,0.10837438702583313,0.75,0.13300491869449615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.10837438702583313},{"x":0.6875,"y":0.10837438702583313},{"x":0.6875,"y":0.13300491869449615},{"x":0.625,"y":0.13300491869449615}]},"confidence":0.9846110939979553,"dir":"rtl","str":"چندگانه","boundary":[0.625,0.10837438702583313,0.6875,0.13300491869449615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222826242446899,"y":0.05090311914682388},{"x":0.98097825050354,"y":0.0476190485060215},{"x":0.9836956262588501,"y":0.13300491869449615},{"x":0.625,"y":0.13628900051116943}]},"confidence":0.9565226435661316,"dir":"ltr","boundary":[0.6172826242446899,0.043903119146823884,0.9886956262588501,0.14000491869449616],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.13793103396892548},{"x":0.97826087474823,"y":0.13793103396892548},{"x":0.97826087474823,"y":0.16091954708099365},{"x":0.9347826242446899,"y":0.16091954708099365}]},"confidence":0.8536617755889893,"dir":"rtl","str":"۹-۷","boundary":[0.9347826242446899,0.13793103396892548,0.97826087474823,0.16091954708099365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8913043737411499,"y":0.13793103396892548},{"x":0.9211956262588501,"y":0.13793103396892548},{"x":0.9211956262588501,"y":0.16091954708099365},{"x":0.8913043737411499,"y":0.16091954708099365}]},"confidence":0.9888356924057007,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8913043737411499,0.13793103396892548,0.9211956262588501,0.16091954708099365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505434989929199,"y":0.13793103396892548},{"x":0.875,"y":0.13793103396892548},{"x":0.875,"y":0.1625615805387497},{"x":0.8505434989929199,"y":0.1625615805387497}]},"confidence":0.9805461764335632,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8505434989929199,0.13793103396892548,0.875,0.1625615805387497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758152186870575,"y":0.13957306742668152},{"x":0.8260869383811951,"y":0.13793103396892548},{"x":0.8260869383811951,"y":0.1625615805387497},{"x":0.758152186870575,"y":0.1625615805387497}]},"confidence":0.9799210429191589,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.758152186870575,0.13957306742668152,0.8260869383811951,0.1625615805387497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70652174949646,"y":0.13957306742668152},{"x":0.7336956262588501,"y":0.13957306742668152},{"x":0.7336956262588501,"y":0.1625615805387497},{"x":0.70652174949646,"y":0.1625615805387497}]},"confidence":0.9916013479232788,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.70652174949646,0.13957306742668152,0.7336956262588501,0.1625615805387497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.64673912525177,"y":0.13957306742668152},{"x":0.7010869383811951,"y":0.13957306742668152},{"x":0.7010869383811951,"y":0.1625615805387497},{"x":0.64673912525177,"y":0.1625615805387497}]},"confidence":0.8759005665779114,"dir":"rtl","str":"متغیره","boundary":[0.64673912525177,0.13957306742668152,0.7010869383811951,0.1625615805387497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5489130616188049,"y":0.13957306742668152},{"x":0.6385869383811951,"y":0.13957306742668152},{"x":0.6385869383811951,"y":0.1625615805387497},{"x":0.5489130616188049,"y":0.1625615805387497}]},"confidence":0.9859362244606018,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.5489130616188049,0.13957306742668152,0.6385869383811951,0.1625615805387497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5027173757553101,"y":0.13957306742668152},{"x":0.5353260636329651,"y":0.13957306742668152},{"x":0.5353260636329651,"y":0.16420361399650574},{"x":0.5027173757553101,"y":0.16420361399650574}]},"confidence":0.977527379989624,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5027173757553101,0.13957306742668152,0.5353260636329651,0.16420361399650574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.16912971436977386},{"x":0.97826087474823,"y":0.16912971436977386},{"x":0.97826087474823,"y":0.19211822748184204},{"x":0.91847825050354,"y":0.19211822748184204}]},"confidence":0.9220516681671143,"dir":"rtl","str":"۱۰-۷","boundary":[0.91847825050354,0.16912971436977386,0.97826087474823,0.19211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866847813129425,"y":0.16912971436977386},{"x":0.907608687877655,"y":0.16912971436977386},{"x":0.907608687877655,"y":0.19211822748184204},{"x":0.866847813129425,"y":0.19211822748184204}]},"confidence":0.9574784636497498,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.866847813129425,0.16912971436977386,0.907608687877655,0.19211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8097826242446899,"y":0.16912971436977386},{"x":0.85597825050354,"y":0.16912971436977386},{"x":0.85597825050354,"y":0.19211822748184204},{"x":0.8097826242446899,"y":0.19211822748184204}]},"confidence":0.942855179309845,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.8097826242446899,0.16912971436977386,0.85597825050354,0.19211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7119565010070801,"y":0.16912971436977386},{"x":0.7771739363670349,"y":0.16912971436977386},{"x":0.7771739363670349,"y":0.19211822748184204},{"x":0.7119565010070801,"y":0.19211822748184204}]},"confidence":0.9797086715698242,"dir":"rtl","str":"متغیرها","boundary":[0.7119565010070801,0.16912971436977386,0.7771739363670349,0.19211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6820651888847351,"y":0.16912971436977386},{"x":0.698369562625885,"y":0.16912971436977386},{"x":0.698369562625885,"y":0.19211822748184204},{"x":0.6820651888847351,"y":0.19211822748184204}]},"confidence":0.9903469085693359,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6820651888847351,0.16912971436977386,0.698369562625885,0.19211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.16912971436977386},{"x":0.66847825050354,"y":0.16912971436977386},{"x":0.66847825050354,"y":0.19211822748184204},{"x":0.5978260636329651,"y":0.19211822748184204}]},"confidence":0.9833528995513916,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5978260636329651,0.16912971436977386,0.66847825050354,0.19211822748184204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48641303181648254,"y":0.16912971436977386},{"x":0.5760869383811951,"y":0.16912971436977386},{"x":0.5760869383811951,"y":0.19211822748184204},{"x":0.48641303181648254,"y":0.19376026093959808}]},"confidence":0.9728706479072571,"dir":"rtl","str":"چندمتغیره","boundary":[0.48641303181648254,0.16912971436977386,0.5760869383811951,0.19211822748184204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48641303181648254,"y":0.13957306742668152},{"x":0.97826087474823,"y":0.13793103396892548},{"x":0.97826087474823,"y":0.19211822748184204},{"x":0.48641303181648254,"y":0.19376026093959808}]},"confidence":0.9609556794166565,"dir":"ltr","boundary":[0.48141303181648254,0.1325730674266815,0.98326087474823,0.19911822748184205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.20032840967178345},{"x":0.97826087474823,"y":0.20032840967178345},{"x":0.97826087474823,"y":0.22331690788269043},{"x":0.91576087474823,"y":0.22331690788269043}]},"confidence":0.9383836388587952,"dir":"rtl","str":"۱۱-۷","boundary":[0.91576087474823,0.20032840967178345,0.97826087474823,0.22331690788269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.2019704431295395},{"x":0.907608687877655,"y":0.20032840967178345},{"x":0.907608687877655,"y":0.22331690788269043},{"x":0.8586956262588501,"y":0.22495895624160767}]},"confidence":0.9870511889457703,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.8586956262588501,0.2019704431295395,0.907608687877655,0.22331690788269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.2019704431295395},{"x":0.8396739363670349,"y":0.2019704431295395},{"x":0.8396739363670349,"y":0.22495895624160767},{"x":0.782608687877655,"y":0.22495895624160767}]},"confidence":0.9800215363502502,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.782608687877655,0.2019704431295395,0.8396739363670349,0.22495895624160767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.20361247658729553},{"x":0.758152186870575,"y":0.2019704431295395},{"x":0.758152186870575,"y":0.22495895624160767},{"x":0.720108687877655,"y":0.22495895624160767}]},"confidence":0.9270362257957458,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.717391312122345,0.20361247658729553,0.758152186870575,0.22495895624160767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635869562625885,"y":0.20361247658729553},{"x":0.698369562625885,"y":0.20361247658729553},{"x":0.7010869383811951,"y":0.22495895624160767},{"x":0.635869562625885,"y":0.2266009896993637}]},"confidence":0.9902040958404541,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.635869562625885,0.20361247658729553,0.7010869383811951,0.22495895624160767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5380434989929199,"y":0.20525451004505157},{"x":0.614130437374115,"y":0.20361247658729553},{"x":0.614130437374115,"y":0.2266009896993637},{"x":0.5380434989929199,"y":0.22824302315711975}]},"confidence":0.9666412472724915,"dir":"rtl","str":"ماتریسی","boundary":[0.5380434989929199,0.20525451004505157,0.614130437374115,0.2266009896993637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.23152709007263184},{"x":0.97826087474823,"y":0.2298850566148758},{"x":0.97826087474823,"y":0.25287356972694397},{"x":0.91576087474823,"y":0.25287356972694397}]},"confidence":0.9571906328201294,"dir":"rtl","str":"۱۲-۷","boundary":[0.91576087474823,0.23152709007263184,0.97826087474823,0.25287356972694397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.83423912525177,"y":0.23152709007263184},{"x":0.904891312122345,"y":0.23152709007263184},{"x":0.904891312122345,"y":0.25287356972694397},{"x":0.83423912525177,"y":0.2545155882835388}]},"confidence":0.9782267212867737,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.83423912525177,0.23152709007263184,0.904891312122345,0.25287356972694397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853260636329651,"y":0.23316912353038788},{"x":0.8070651888847351,"y":0.23316912353038788},{"x":0.8070651888847351,"y":0.2545155882835388},{"x":0.7853260636329651,"y":0.2545155882835388}]},"confidence":0.9911584854125977,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7853260636329651,0.23316912353038788,0.8070651888847351,0.2545155882835388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73097825050354,"y":0.23316912353038788},{"x":0.76902174949646,"y":0.23316912353038788},{"x":0.76902174949646,"y":0.2545155882835388},{"x":0.73097825050354,"y":0.25615763664245605}]},"confidence":0.9861365556716919,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.73097825050354,0.23316912353038788,0.76902174949646,0.2545155882835388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7119565010070801,"y":0.23316912353038788},{"x":0.72826087474823,"y":0.23316912353038788},{"x":0.73097825050354,"y":0.25615763664245605},{"x":0.7146739363670349,"y":0.25615763664245605}]},"confidence":0.9572403430938721,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7119565010070801,0.23316912353038788,0.73097825050354,0.25615763664245605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5380434989929199,"y":0.20525451004505157},{"x":0.97826087474823,"y":0.1986863762140274},{"x":0.98097825050354,"y":0.25287356972694397},{"x":0.54076087474823,"y":0.2577996850013733}]},"confidence":0.9713544249534607,"dir":"ltr","boundary":[0.5330434989929199,0.19825451004505157,0.98597825050354,0.259873569726944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.2610837519168854},{"x":0.9755434989929199,"y":0.25944170355796814},{"x":0.97826087474823,"y":0.28407225012779236},{"x":0.91847825050354,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.8286710977554321,"dir":"rtl","str":"۱۳-۷","boundary":[0.91576087474823,0.2610837519168854,0.97826087474823,0.28407225012779236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8260869383811951,"y":0.2627257704734802},{"x":0.9021739363670349,"y":0.2610837519168854},{"x":0.904891312122345,"y":0.28407225012779236},{"x":0.8288043737411499,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9870647192001343,"dir":"rtl","str":"متدولوژی","boundary":[0.8260869383811951,0.2627257704734802,0.904891312122345,0.28407225012779236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758152186870575,"y":0.2627257704734802},{"x":0.801630437374115,"y":0.2627257704734802},{"x":0.804347813129425,"y":0.28735631704330444},{"x":0.760869562625885,"y":0.28735631704330444}]},"confidence":0.9910072088241577,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.758152186870575,0.2627257704734802,0.804347813129425,0.28735631704330444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.698369562625885,"y":0.26436781883239746},{"x":0.739130437374115,"y":0.26436781883239746},{"x":0.741847813129425,"y":0.2889983654022217},{"x":0.7010869383811951,"y":0.2889983654022217}]},"confidence":0.9858334064483643,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.698369562625885,0.26436781883239746,0.741847813129425,0.2889983654022217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.29064038395881653},{"x":0.98097825050354,"y":0.29064038395881653},{"x":0.98097825050354,"y":0.31527093052864075},{"x":0.91847825050354,"y":0.31527093052864075}]},"confidence":0.9638903141021729,"dir":"rtl","str":"۱۴-۷","boundary":[0.91847825050354,0.29064038395881653,0.98097825050354,0.31527093052864075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8614130616188049,"y":0.29064038395881653},{"x":0.904891312122345,"y":0.29064038395881653},{"x":0.904891312122345,"y":0.31527093052864075},{"x":0.864130437374115,"y":0.316912978887558}]},"confidence":0.9871392250061035,"dir":"rtl","str":"نکاتی","boundary":[0.8614130616188049,0.29064038395881653,0.904891312122345,0.31527093052864075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853260636329651,"y":0.29064038395881653},{"x":0.8396739363670349,"y":0.29064038395881653},{"x":0.8396739363670349,"y":0.316912978887558},{"x":0.7853260636329651,"y":0.316912978887558}]},"confidence":0.9263944029808044,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.7853260636329651,0.29064038395881653,0.8396739363670349,0.316912978887558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.698369562625885,"y":0.29228243231773376},{"x":0.76902174949646,"y":0.29064038395881653},{"x":0.76902174949646,"y":0.316912978887558},{"x":0.698369562625885,"y":0.316912978887558}]},"confidence":0.983119010925293,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.698369562625885,0.29228243231773376,0.76902174949646,0.316912978887558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6494565010070801,"y":0.29228243231773376},{"x":0.676630437374115,"y":0.29228243231773376},{"x":0.676630437374115,"y":0.316912978887558},{"x":0.6521739363670349,"y":0.31855499744415283}]},"confidence":0.99090576171875,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6494565010070801,0.29228243231773376,0.676630437374115,0.316912978887558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5896739363670349,"y":0.29228243231773376},{"x":0.64402174949646,"y":0.29228243231773376},{"x":0.64402174949646,"y":0.31855499744415283},{"x":0.5896739363670349,"y":0.31855499744415283}]},"confidence":0.9560679197311401,"dir":"rtl","str":"متغیره","boundary":[0.5896739363670349,0.29228243231773376,0.64402174949646,0.31855499744415283]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.26436781883239746},{"x":0.97826087474823,"y":0.25944170355796814},{"x":0.98097825050354,"y":0.31527093052864075},{"x":0.5896739363670349,"y":0.32019704580307007}]},"confidence":0.9613627791404724,"dir":"ltr","boundary":[0.5819565010070801,0.25736781883239745,0.98597825050354,0.32227093052864075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.3284072279930115},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3284072279930115},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3448275923728943},{"x":0.91847825050354,"y":0.34646961092948914}]},"confidence":0.9905174374580383,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.91847825050354,0.3284072279930115,0.9755434989929199,0.3448275923728943]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.3284072279930115},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3284072279930115},{"x":0.9755434989929199,"y":0.3448275923728943},{"x":0.91847825050354,"y":0.34646961092948914}]},"confidence":0.9905174374580383,"dir":"ltr","boundary":[0.91347825050354,0.32140722799301147,0.9805434989929199,0.3518275923728943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.929347813129425,"y":0.3694581389427185},{"x":0.97826087474823,"y":0.3694581389427185},{"x":0.97826087474823,"y":0.3957307040691376},{"x":0.929347813129425,"y":0.3957307040691376}]},"confidence":0.9851402044296265,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.929347813129425,0.3694581389427185,0.97826087474823,0.3957307040691376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8994565010070801,"y":0.3694581389427185},{"x":0.9103260636329651,"y":0.3694581389427185},{"x":0.9103260636329651,"y":0.3957307040691376},{"x":0.8994565010070801,"y":0.3957307040691376}]},"confidence":0.43303433060646057,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.8994565010070801,0.3694581389427185,0.9103260636329651,0.3957307040691376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823369562625885,"y":0.3694581389427185},{"x":0.885869562625885,"y":0.3694581389427185},{"x":0.885869562625885,"y":0.3957307040691376},{"x":0.823369562625885,"y":0.3957307040691376}]},"confidence":0.9924883842468262,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.823369562625885,0.3694581389427185,0.885869562625885,0.3957307040691376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70923912525177,"y":0.3694581389427185},{"x":0.7989130616188049,"y":0.3694581389427185},{"x":0.7989130616188049,"y":0.3957307040691376},{"x":0.70923912525177,"y":0.3957307040691376}]},"confidence":0.9829477071762085,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.70923912525177,0.3694581389427185,0.7989130616188049,0.3957307040691376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.3694581389427185},{"x":0.6902173757553101,"y":0.3694581389427185},{"x":0.6902173757553101,"y":0.3957307040691376},{"x":0.625,"y":0.3957307040691376}]},"confidence":0.9911423921585083,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.625,0.3694581389427185,0.6902173757553101,0.3957307040691376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.3694581389427185},{"x":0.60597825050354,"y":0.3694581389427185},{"x":0.60597825050354,"y":0.3957307040691376},{"x":0.5869565010070801,"y":0.3957307040691376}]},"confidence":0.9825857877731323,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5869565010070801,0.3694581389427185,0.60597825050354,0.3957307040691376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49184781312942505,"y":0.3694581389427185},{"x":0.5760869383811951,"y":0.3694581389427185},{"x":0.5760869383811951,"y":0.3957307040691376},{"x":0.49184781312942505,"y":0.3957307040691376}]},"confidence":0.9884737133979797,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.49184781312942505,0.3694581389427185,0.5760869383811951,0.3957307040691376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4429347813129425,"y":0.3694581389427185},{"x":0.4728260934352875,"y":0.3694581389427185},{"x":0.4728260934352875,"y":0.3957307040691376},{"x":0.4429347813129425,"y":0.3957307040691376}]},"confidence":0.9946953654289246,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.4429347813129425,0.3694581389427185,0.4728260934352875,0.3957307040691376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.3694581389427185},{"x":0.4320652186870575,"y":0.3694581389427185},{"x":0.4320652186870575,"y":0.3957307040691376},{"x":0.3695652186870575,"y":0.3957307040691376}]},"confidence":0.9620032906532288,"dir":"rtl","str":"متغیره","boundary":[0.3695652186870575,0.3694581389427185,0.4320652186870575,0.3957307040691376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.3694581389427185},{"x":0.97826087474823,"y":0.3694581389427185},{"x":0.97826087474823,"y":0.3957307040691376},{"x":0.3695652186870575,"y":0.3957307040691376}]},"confidence":0.9708115458488464,"dir":"ltr","boundary":[0.3645652186870575,0.3624581389427185,0.98326087474823,0.4027307040691376],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.403940886259079},{"x":0.9755434989929199,"y":0.403940886259079},{"x":0.9755434989929199,"y":0.42200326919555664},{"x":0.9347826242446899,"y":0.42200326919555664}]},"confidence":0.8356652855873108,"dir":"rtl","str":"۱-۸","boundary":[0.9347826242446899,0.403940886259079,0.9755434989929199,0.42200326919555664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866847813129425,"y":0.4055829346179962},{"x":0.9211956262588501,"y":0.4055829346179962},{"x":0.9211956262588501,"y":0.42200326919555664},{"x":0.866847813129425,"y":0.42200326919555664}]},"confidence":0.8667743802070618,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.866847813129425,0.4055829346179962,0.9211956262588501,0.42200326919555664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7961956262588501,"y":0.4055829346179962},{"x":0.8505434989929199,"y":0.4055829346179962},{"x":0.8505434989929199,"y":0.42200326919555664},{"x":0.7961956262588501,"y":0.42200326919555664}]},"confidence":0.9830792546272278,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.7961956262588501,0.4055829346179962,0.8505434989929199,0.42200326919555664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472826242446899,"y":0.4055829346179962},{"x":0.7744565010070801,"y":0.4055829346179962},{"x":0.7744565010070801,"y":0.42200326919555664},{"x":0.7472826242446899,"y":0.42200326919555664}]},"confidence":0.9717544913291931,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7472826242446899,0.4055829346179962,0.7744565010070801,0.42200326919555664]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472826242446899,"y":0.403940886259079},{"x":0.9755434989929199,"y":0.403940886259079},{"x":0.9755434989929199,"y":0.42200326919555664},{"x":0.7472826242446899,"y":0.42200326919555664}]},"confidence":0.9125632047653198,"dir":"ltr","boundary":[0.7422826242446899,0.396940886259079,0.9805434989929199,0.42900326919555665],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.43513956665992737},{"x":0.97826087474823,"y":0.43513956665992737},{"x":0.97826087474823,"y":0.45812806487083435},{"x":0.9375,"y":0.45812806487083435}]},"confidence":0.8541628122329712,"dir":"rtl","str":"۲-۸","boundary":[0.9375,0.43513956665992737,0.97826087474823,0.45812806487083435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.89402174949646,"y":0.43513956665992737},{"x":0.9211956262588501,"y":0.43513956665992737},{"x":0.9211956262588501,"y":0.45812806487083435},{"x":0.89402174949646,"y":0.45812806487083435}]},"confidence":0.9858883023262024,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.89402174949646,0.43513956665992737,0.9211956262588501,0.45812806487083435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842391312122345,"y":0.43513956665992737},{"x":0.8722826242446899,"y":0.43513956665992737},{"x":0.8722826242446899,"y":0.45812806487083435},{"x":0.842391312122345,"y":0.45812806487083435}]},"confidence":0.9836052060127258,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.842391312122345,0.43513956665992737,0.8722826242446899,0.45812806487083435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7336956262588501,"y":0.43513956665992737},{"x":0.823369562625885,"y":0.43513956665992737},{"x":0.823369562625885,"y":0.45812806487083435},{"x":0.7336956262588501,"y":0.45812806487083435}]},"confidence":0.9847632646560669,"dir":"rtl","str":"محاسباتی","boundary":[0.7336956262588501,0.43513956665992737,0.823369562625885,0.45812806487083435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.43513956665992737},{"x":0.717391312122345,"y":0.43513956665992737},{"x":0.717391312122345,"y":0.45812806487083435},{"x":0.6875,"y":0.45812806487083435}]},"confidence":0.9914181232452393,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6875,0.43513956665992737,0.717391312122345,0.45812806487083435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6114130616188049,"y":0.43513956665992737},{"x":0.6711956262588501,"y":0.43513956665992737},{"x":0.6711956262588501,"y":0.45812806487083435},{"x":0.6114130616188049,"y":0.45812806487083435}]},"confidence":0.9920169711112976,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6114130616188049,0.43513956665992737,0.6711956262588501,0.45812806487083435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.43513956665992737},{"x":0.5896739363670349,"y":0.43513956665992737},{"x":0.5896739363670349,"y":0.45812806487083435},{"x":0.510869562625885,"y":0.45812806487083435}]},"confidence":0.9818193316459656,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.510869562625885,0.43513956665992737,0.5896739363670349,0.45812806487083435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.43513956665992737},{"x":0.489130437374115,"y":0.43513956665992737},{"x":0.489130437374115,"y":0.45812806487083435},{"x":0.43478259444236755,"y":0.45812806487083435}]},"confidence":0.9843159317970276,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.43478259444236755,0.43513956665992737,0.489130437374115,0.45812806487083435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9347826242446899,"y":0.4597701132297516},{"x":0.9755434989929199,"y":0.4597701132297516},{"x":0.9755434989929199,"y":0.48604267835617065},{"x":0.9375,"y":0.4876847267150879}]},"confidence":0.8785316944122314,"dir":"rtl","str":"۳-۸","boundary":[0.9347826242446899,0.4597701132297516,0.9755434989929199,0.48604267835617065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8478260636329651,"y":0.4614121615886688},{"x":0.9239130616188049,"y":0.4597701132297516},{"x":0.9239130616188049,"y":0.4876847267150879},{"x":0.8505434989929199,"y":0.4876847267150879}]},"confidence":0.9808429479598999,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.8478260636329651,0.4614121615886688,0.9239130616188049,0.4876847267150879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8097826242446899,"y":0.4614121615886688},{"x":0.83423912525177,"y":0.4614121615886688},{"x":0.83423912525177,"y":0.4876847267150879},{"x":0.8125,"y":0.4876847267150879}]},"confidence":0.9857133030891418,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.8097826242446899,0.4614121615886688,0.83423912525177,0.4876847267150879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.4614121615886688},{"x":0.804347813129425,"y":0.4614121615886688},{"x":0.804347813129425,"y":0.4893267750740051},{"x":0.7961956262588501,"y":0.4893267750740051}]},"confidence":0.9755843877792358,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.79347825050354,0.4614121615886688,0.804347813129425,0.4893267750740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663043737411499,"y":0.46305418014526367},{"x":0.7853260636329651,"y":0.4614121615886688},{"x":0.7880434989929199,"y":0.4893267750740051},{"x":0.7663043737411499,"y":0.4893267750740051}]},"confidence":0.9735832214355469,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.7663043737411499,0.46305418014526367,0.7880434989929199,0.4893267750740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.49753695726394653},{"x":0.9755434989929199,"y":0.49753695726394653},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5155993700027466},{"x":0.91847825050354,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9826597571372986,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.91847825050354,0.49753695726394653,0.9755434989929199,0.5155993700027466]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4320652186870575,"y":0.43513956665992737},{"x":0.97826087474823,"y":0.4318554997444153},{"x":0.98097825050354,"y":0.5155993700027466},{"x":0.43478259444236755,"y":0.5188834071159363}]},"confidence":0.9728069305419922,"dir":"ltr","boundary":[0.4270652186870575,0.42813956665992736,0.98597825050354,0.5225993700027466],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.929347813129425,"y":0.540229856967926},{"x":0.9755434989929199,"y":0.540229856967926},{"x":0.9755434989929199,"y":0.569786548614502},{"x":0.929347813129425,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9855182766914368,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.929347813129425,0.540229856967926,0.9755434989929199,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.89673912525177,"y":0.540229856967926},{"x":0.9103260636329651,"y":0.540229856967926},{"x":0.9103260636329651,"y":0.569786548614502},{"x":0.89673912525177,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.5228301882743835,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.89673912525177,0.540229856967926,0.9103260636329651,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8478260636329651,"y":0.540229856967926},{"x":0.883152186870575,"y":0.540229856967926},{"x":0.883152186870575,"y":0.569786548614502},{"x":0.8478260636329651,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9899623394012451,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8478260636329651,0.540229856967926,0.883152186870575,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7961956262588501,"y":0.540229856967926},{"x":0.8260869383811951,"y":0.540229856967926},{"x":0.8260869383811951,"y":0.569786548614502},{"x":0.7961956262588501,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9764745235443115,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7961956262588501,0.540229856967926,0.8260869383811951,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70652174949646,"y":0.540229856967926},{"x":0.7744565010070801,"y":0.540229856967926},{"x":0.7744565010070801,"y":0.569786548614502},{"x":0.70652174949646,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9771096110343933,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.70652174949646,0.540229856967926,0.7744565010070801,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.540229856967926},{"x":0.66847825050354,"y":0.540229856967926},{"x":0.66847825050354,"y":0.569786548614502},{"x":0.5760869383811951,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9865914583206177,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.5760869383811951,0.540229856967926,0.66847825050354,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529891312122345,"y":0.540229856967926},{"x":0.5597826242446899,"y":0.540229856967926},{"x":0.5597826242446899,"y":0.569786548614502},{"x":0.529891312122345,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9847905039787292,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.529891312122345,0.540229856967926,0.5597826242446899,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.540229856967926},{"x":0.5054348111152649,"y":0.540229856967926},{"x":0.5054348111152649,"y":0.569786548614502},{"x":0.45652174949645996,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9863085746765137,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.45652174949645996,0.540229856967926,0.5054348111152649,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3586956560611725,"y":0.540229856967926},{"x":0.4375,"y":0.540229856967926},{"x":0.4375,"y":0.569786548614502},{"x":0.3586956560611725,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9926362037658691,"dir":"rtl","str":"چندگانه","boundary":[0.3586956560611725,0.540229856967926,0.4375,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33695653080940247,"y":0.540229856967926},{"x":0.35054346919059753,"y":0.540229856967926},{"x":0.35054346919059753,"y":0.569786548614502},{"x":0.33695653080940247,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9827495813369751,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33695653080940247,0.540229856967926,0.35054346919059753,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2445652186870575,"y":0.540229856967926},{"x":0.3288043439388275,"y":0.540229856967926},{"x":0.3288043439388275,"y":0.569786548614502},{"x":0.2445652186870575,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.989722728729248,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.2445652186870575,0.540229856967926,0.3288043439388275,0.569786548614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.540229856967926},{"x":0.22826087474822998,"y":0.540229856967926},{"x":0.22826087474822998,"y":0.569786548614502},{"x":0.1875,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9700077176094055,"dir":"rtl","str":"ریج","boundary":[0.1875,0.540229856967926,0.22826087474822998,0.569786548614502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.540229856967926},{"x":0.9755434989929199,"y":0.540229856967926},{"x":0.9755434989929199,"y":0.569786548614502},{"x":0.1875,"y":0.569786548614502}]},"confidence":0.9750645160675049,"dir":"ltr","boundary":[0.1825,0.533229856967926,0.9805434989929199,0.576786548614502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9320651888847351,"y":0.5747126340866089},{"x":0.9728260636329651,"y":0.5747126340866089},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5960590839385986},{"x":0.9320651888847351,"y":0.5960590839385986}]},"confidence":0.7797313928604126,"dir":"rtl","str":"۱-۹","boundary":[0.9320651888847351,0.5747126340866089,0.9755434989929199,0.5960590839385986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8913043737411499,"y":0.5747126340866089},{"x":0.9211956262588501,"y":0.5747126340866089},{"x":0.9211956262588501,"y":0.5960590839385986},{"x":0.89402174949646,"y":0.5977011322975159}]},"confidence":0.9880825877189636,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8913043737411499,0.5747126340866089,0.9211956262588501,0.5960590839385986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845108687877655,"y":0.5763546824455261},{"x":0.8695651888847351,"y":0.5763546824455261},{"x":0.8695651888847351,"y":0.5977011322975159},{"x":0.845108687877655,"y":0.5977011322975159}]},"confidence":0.9765186905860901,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.845108687877655,0.5763546824455261,0.8695651888847351,0.5977011322975159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.5779967308044434},{"x":0.8179348111152649,"y":0.5763546824455261},{"x":0.8179348111152649,"y":0.5977011322975159},{"x":0.739130437374115,"y":0.5993431806564331}]},"confidence":0.9726004004478455,"dir":"rtl","str":"غیررسمی","boundary":[0.739130437374115,0.5779967308044434,0.8179348111152649,0.5977011322975159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.5779967308044434},{"x":0.9728260636329651,"y":0.5730705857276917},{"x":0.9755434989929199,"y":0.5960590839385986},{"x":0.739130437374115,"y":0.5993431806564331}]},"confidence":0.9400750398635864,"dir":"ltr","boundary":[0.734130437374115,0.5709967308044434,0.9805434989929199,0.6030590839385986],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9402173757553101,"y":0.6059113144874573},{"x":0.9728260636329651,"y":0.6059113144874573},{"x":0.9728260636329651,"y":0.6305418610572815},{"x":0.9402173757553101,"y":0.6305418610572815}]},"confidence":0.8762587904930115,"dir":"rtl","str":"۲-۹","boundary":[0.9402173757553101,0.6059113144874573,0.9728260636329651,0.6305418610572815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.89402174949646,"y":0.6059113144874573},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6059113144874573},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6305418610572815},{"x":0.89402174949646,"y":0.6305418610572815}]},"confidence":0.9878492951393127,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.89402174949646,0.6059113144874573,0.9211956262588501,0.6305418610572815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845108687877655,"y":0.6059113144874573},{"x":0.8722826242446899,"y":0.6059113144874573},{"x":0.8722826242446899,"y":0.6305418610572815},{"x":0.845108687877655,"y":0.6305418610572815}]},"confidence":0.9794623851776123,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.845108687877655,0.6059113144874573,0.8722826242446899,0.6305418610572815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.6059113144874573},{"x":0.820652186870575,"y":0.6059113144874573},{"x":0.820652186870575,"y":0.6305418610572815},{"x":0.77173912525177,"y":0.6305418610572815}]},"confidence":0.955022394657135,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.77173912525177,0.6059113144874573,0.820652186870575,0.6305418610572815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445651888847351,"y":0.6059113144874573},{"x":0.7527173757553101,"y":0.6059113144874573},{"x":0.7527173757553101,"y":0.6305418610572815},{"x":0.7445651888847351,"y":0.6305418610572815}]},"confidence":0.9652400612831116,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7445651888847351,0.6059113144874573,0.7527173757553101,0.6305418610572815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902173757553101,"y":0.6059113144874573},{"x":0.741847813129425,"y":0.6059113144874573},{"x":0.741847813129425,"y":0.6305418610572815},{"x":0.6902173757553101,"y":0.6305418610572815}]},"confidence":0.9872385859489441,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6902173757553101,0.6059113144874573,0.741847813129425,0.6305418610572815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.6059113144874573},{"x":0.676630437374115,"y":0.6059113144874573},{"x":0.676630437374115,"y":0.6305418610572815},{"x":0.6413043737411499,"y":0.6305418610572815}]},"confidence":0.9823180437088013,"dir":"rtl","str":"تورم","boundary":[0.6413043737411499,0.6059113144874573,0.676630437374115,0.6305418610572815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.6059113144874573},{"x":0.625,"y":0.6059113144874573},{"x":0.625,"y":0.6305418610572815},{"x":0.5625,"y":0.6305418610572815}]},"confidence":0.9560568928718567,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.5625,0.6059113144874573,0.625,0.6305418610572815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353260636329651,"y":0.6059113144874573},{"x":0.5461956262588501,"y":0.6059113144874573},{"x":0.5461956262588501,"y":0.6305418610572815},{"x":0.5353260636329651,"y":0.6305418610572815}]},"confidence":0.9425609707832336,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5353260636329651,0.6059113144874573,0.5461956262588501,0.6305418610572815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353260636329651,"y":0.6059113144874573},{"x":0.9728260636329651,"y":0.6059113144874573},{"x":0.9728260636329651,"y":0.6305418610572815},{"x":0.5353260636329651,"y":0.6305418610572815}]},"confidence":0.9618214964866638,"dir":"ltr","boundary":[0.5303260636329651,0.5989113144874573,0.9778260636329651,0.6375418610572815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9375,"y":0.6305418610572815},{"x":0.9728260636329651,"y":0.6288998126983643},{"x":0.9755434989929199,"y":0.656814455986023},{"x":0.9402173757553101,"y":0.6584565043449402}]},"confidence":0.8591607809066772,"dir":"rtl","str":"۳-۹","boundary":[0.9375,0.6305418610572815,0.9755434989929199,0.656814455986023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845108687877655,"y":0.6354680061340332},{"x":0.9211956262588501,"y":0.6321839094161987},{"x":0.9239130616188049,"y":0.6584565043449402},{"x":0.8478260636329651,"y":0.6617405414581299}]},"confidence":0.982265293598175,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.845108687877655,0.6354680061340332,0.9239130616188049,0.6584565043449402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.6371099948883057},{"x":0.83152174949646,"y":0.6354680061340332},{"x":0.83423912525177,"y":0.6617405414581299},{"x":0.801630437374115,"y":0.6633825898170471}]},"confidence":0.9787787795066833,"dir":"rtl","str":"ریج","boundary":[0.7989130616188049,0.6371099948883057,0.83423912525177,0.6617405414581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.6371099948883057},{"x":0.970108687877655,"y":0.6305418610572815},{"x":0.9755434989929199,"y":0.656814455986023},{"x":0.801630437374115,"y":0.6633825898170471}]},"confidence":0.9530519843101501,"dir":"ltr","boundary":[0.7939130616188049,0.6301099948883057,0.9805434989929199,0.663814455986023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.6715927720069885},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6699507236480713},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6880131363868713},{"x":0.91847825050354,"y":0.6880131363868713}]},"confidence":0.9859879016876221,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.91847825050354,0.6715927720069885,0.9755434989929199,0.6880131363868713]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.6715927720069885},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6699507236480713},{"x":0.9755434989929199,"y":0.6880131363868713},{"x":0.91847825050354,"y":0.6880131363868713}]},"confidence":0.9859879016876221,"dir":"ltr","boundary":[0.91347825050354,0.6645927720069885,0.9805434989929199,0.6950131363868713],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.929347813129425,"y":0.7142857313156128},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7142857313156128},{"x":0.9755434989929199,"y":0.738916277885437},{"x":0.929347813129425,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9862159490585327,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.929347813129425,0.7142857313156128,0.9755434989929199,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8804348111152649,"y":0.7142857313156128},{"x":0.907608687877655,"y":0.7142857313156128},{"x":0.907608687877655,"y":0.738916277885437},{"x":0.8804348111152649,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.6099928617477417,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.8804348111152649,0.7142857313156128,0.907608687877655,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779891312122345,"y":0.7142857313156128},{"x":0.864130437374115,"y":0.7142857313156128},{"x":0.864130437374115,"y":0.738916277885437},{"x":0.779891312122345,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9849358797073364,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.779891312122345,0.7142857313156128,0.864130437374115,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929348111152649,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7554348111152649,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7554348111152649,"y":0.738916277885437},{"x":0.6929348111152649,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9893036484718323,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.6929348111152649,0.7142857313156128,0.7554348111152649,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60597825050354,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6711956262588501,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6711956262588501,"y":0.738916277885437},{"x":0.60597825050354,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.969823956489563,"dir":"rtl","str":"غیرکمی","boundary":[0.60597825050354,0.7142857313156128,0.6711956262588501,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573369562625885,"y":0.7142857313156128},{"x":0.58152174949646,"y":0.7142857313156128},{"x":0.58152174949646,"y":0.738916277885437},{"x":0.573369562625885,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9313138127326965,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.573369562625885,0.7142857313156128,0.58152174949646,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244565010070801,"y":0.7142857313156128},{"x":0.570652186870575,"y":0.7142857313156128},{"x":0.570652186870575,"y":0.738916277885437},{"x":0.5244565010070801,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9542605876922607,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5244565010070801,0.7142857313156128,0.570652186870575,0.738916277885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054348111152649,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5135869383811951,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5135869383811951,"y":0.738916277885437},{"x":0.5054348111152649,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9498788714408875,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5054348111152649,0.7142857313156128,0.5135869383811951,0.738916277885437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054348111152649,"y":0.7142857313156128},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7142857313156128},{"x":0.9755434989929199,"y":0.738916277885437},{"x":0.5054348111152649,"y":0.738916277885437}]},"confidence":0.9507272839546204,"dir":"ltr","boundary":[0.5004348111152649,0.7072857313156128,0.9805434989929199,0.745916277885437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9211956262588501,"y":0.7471264600753784},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7471264600753784},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7684729099273682},{"x":0.9211956262588501,"y":0.7684729099273682}]},"confidence":0.9162256717681885,"dir":"rtl","str":"۱-۱۰","boundary":[0.9211956262588501,0.7471264600753784,0.9755434989929199,0.7684729099273682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.7471264600753784},{"x":0.904891312122345,"y":0.7471264600753784},{"x":0.904891312122345,"y":0.7684729099273682},{"x":0.875,"y":0.7684729099273682}]},"confidence":0.9531804323196411,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.875,0.7471264600753784,0.904891312122345,0.7684729099273682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179348111152649,"y":0.7471264600753784},{"x":0.85326087474823,"y":0.7471264600753784},{"x":0.85326087474823,"y":0.7684729099273682},{"x":0.8179348111152649,"y":0.7684729099273682}]},"confidence":0.9946449398994446,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.8179348111152649,0.7471264600753784,0.85326087474823,0.7684729099273682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720108687877655,"y":0.7487684488296509},{"x":0.7989130616188049,"y":0.7471264600753784},{"x":0.7989130616188049,"y":0.7684729099273682},{"x":0.720108687877655,"y":0.7701149582862854}]},"confidence":0.982262134552002,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.720108687877655,0.7487684488296509,0.7989130616188049,0.7684729099273682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.7487684488296509},{"x":0.7010869383811951,"y":0.7487684488296509},{"x":0.7010869383811951,"y":0.7701149582862854},{"x":0.6413043737411499,"y":0.7701149582862854}]},"confidence":0.9805495142936707,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.6413043737411499,0.7487684488296509,0.7010869383811951,0.7701149582862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.7487684488296509},{"x":0.6222826242446899,"y":0.7487684488296509},{"x":0.6222826242446899,"y":0.7701149582862854},{"x":0.5869565010070801,"y":0.7701149582862854}]},"confidence":0.9491394758224487,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5869565010070801,0.7487684488296509,0.6222826242446899,0.7701149582862854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.7487684488296509},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7471264600753784},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7684729099273682},{"x":0.5869565010070801,"y":0.7701149582862854}]},"confidence":0.9664437770843506,"dir":"ltr","boundary":[0.5819565010070801,0.7417684488296509,0.9805434989929199,0.7754729099273682],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.7750410437583923},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7750410437583923},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7947455048561096},{"x":0.91847825050354,"y":0.7963874936103821}]},"confidence":0.9211143255233765,"dir":"rtl","str":"۲-۱۰","boundary":[0.91576087474823,0.7750410437583923,0.9755434989929199,0.7947455048561096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.7766830921173096},{"x":0.9021739363670349,"y":0.7750410437583923},{"x":0.9021739363670349,"y":0.7963874936103821},{"x":0.875,"y":0.7963874936103821}]},"confidence":0.9816081523895264,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.875,0.7766830921173096,0.9021739363670349,0.7963874936103821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179348111152649,"y":0.7766830921173096},{"x":0.85597825050354,"y":0.7766830921173096},{"x":0.85597825050354,"y":0.7963874936103821},{"x":0.8179348111152649,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.98836350440979,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.8179348111152649,0.7766830921173096,0.85597825050354,0.7963874936103821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.7766830921173096},{"x":0.804347813129425,"y":0.7766830921173096},{"x":0.804347813129425,"y":0.7980295419692993},{"x":0.782608687877655,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.9963017106056213,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.782608687877655,0.7766830921173096,0.804347813129425,0.7980295419692993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228260636329651,"y":0.7766830921173096},{"x":0.76902174949646,"y":0.7766830921173096},{"x":0.76902174949646,"y":0.7980295419692993},{"x":0.7228260636329651,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.9858022928237915,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.7228260636329651,0.7766830921173096,0.76902174949646,0.7980295419692993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228260636329651,"y":0.7766830921173096},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7750410437583923},{"x":0.9755434989929199,"y":0.7963874936103821},{"x":0.7228260636329651,"y":0.7980295419692993}]},"confidence":0.9743227362632751,"dir":"ltr","boundary":[0.7178260636329651,0.7696830921173096,0.9805434989929199,0.8033874936103821],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9211956262588501,"y":0.807881772518158},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8062397241592407},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8275862336158752},{"x":0.9211956262588501,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.829543948173523,"dir":"rtl","str":"۳-۱۰","boundary":[0.9211956262588501,0.807881772518158,0.9755434989929199,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.807881772518158},{"x":0.9021739363670349,"y":0.807881772518158},{"x":0.9021739363670349,"y":0.8275862336158752},{"x":0.875,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9862417578697205,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.875,0.807881772518158,0.9021739363670349,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842391312122345,"y":0.8095238208770752},{"x":0.85326087474823,"y":0.8095238208770752},{"x":0.85326087474823,"y":0.8292282223701477},{"x":0.845108687877655,"y":0.8292282223701477}]},"confidence":0.9895638823509216,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.842391312122345,0.8095238208770752,0.85326087474823,0.8292282223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.8095238208770752},{"x":0.83423912525177,"y":0.8095238208770752},{"x":0.83423912525177,"y":0.8292282223701477},{"x":0.8152173757553101,"y":0.8292282223701477}]},"confidence":0.9961247444152832,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.8152173757553101,0.8095238208770752,0.83423912525177,0.8292282223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7554348111152649,"y":0.8095238208770752},{"x":0.804347813129425,"y":0.8095238208770752},{"x":0.804347813129425,"y":0.8292282223701477},{"x":0.7554348111152649,"y":0.8308702707290649}]},"confidence":0.9830519556999207,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.7554348111152649,0.8095238208770752,0.804347813129425,0.8292282223701477]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7554348111152649,"y":0.8095238208770752},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8062397241592407},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8275862336158752},{"x":0.7554348111152649,"y":0.8308702707290649}]},"confidence":0.9523730278015137,"dir":"ltr","boundary":[0.7504348111152649,0.8025238208770752,0.9805434989929199,0.8345862336158753],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.8374384045600891},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8374384045600891},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8604269027709961},{"x":0.91847825050354,"y":0.8604269027709961}]},"confidence":0.9458039402961731,"dir":"rtl","str":"۴-۱۰","boundary":[0.91847825050354,0.8374384045600891,0.9755434989929199,0.8604269027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288043737411499,"y":0.8374384045600891},{"x":0.9021739363670349,"y":0.8374384045600891},{"x":0.9021739363670349,"y":0.8604269027709961},{"x":0.8288043737411499,"y":0.8604269027709961}]},"confidence":0.9839206337928772,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.8288043737411499,0.8374384045600891,0.9021739363670349,0.8604269027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.8374384045600891},{"x":0.8070651888847351,"y":0.8374384045600891},{"x":0.8070651888847351,"y":0.8604269027709961},{"x":0.75,"y":0.8604269027709961}]},"confidence":0.980339765548706,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.75,0.8374384045600891,0.8070651888847351,0.8604269027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929348111152649,"y":0.8390804529190063},{"x":0.73097825050354,"y":0.8390804529190063},{"x":0.73097825050354,"y":0.8604269027709961},{"x":0.6929348111152649,"y":0.8604269027709961}]},"confidence":0.9677562713623047,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.6929348111152649,0.8390804529190063,0.73097825050354,0.8604269027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6603260636329651,"y":0.8390804529190063},{"x":0.6711956262588501,"y":0.8390804529190063},{"x":0.6711956262588501,"y":0.8604269027709961},{"x":0.6603260636329651,"y":0.8604269027709961}]},"confidence":0.9940645694732666,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6603260636329651,0.8390804529190063,0.6711956262588501,0.8604269027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6277173757553101,"y":0.8390804529190063},{"x":0.6521739363670349,"y":0.8390804529190063},{"x":0.6521739363670349,"y":0.8604269027709961},{"x":0.6277173757553101,"y":0.8604269027709961}]},"confidence":0.9920616149902344,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6277173757553101,0.8390804529190063,0.6521739363670349,0.8604269027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58423912525177,"y":0.8390804529190063},{"x":0.5978260636329651,"y":0.8390804529190063},{"x":0.5978260636329651,"y":0.8604269027709961},{"x":0.58423912525177,"y":0.8604269027709961}]},"confidence":0.9942958950996399,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.58423912525177,0.8390804529190063,0.5978260636329651,0.8604269027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554347813129425,"y":0.8390804529190063},{"x":0.570652186870575,"y":0.8390804529190063},{"x":0.570652186870575,"y":0.8604269027709961},{"x":0.554347813129425,"y":0.8604269027709961}]},"confidence":0.9894999265670776,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.554347813129425,0.8390804529190063,0.570652186870575,0.8604269027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.8390804529190063},{"x":0.54347825050354,"y":0.8390804529190063},{"x":0.54347825050354,"y":0.8620689511299133},{"x":0.510869562625885,"y":0.8620689511299133}]},"confidence":0.979843258857727,"dir":"rtl","str":"کلاس","boundary":[0.510869562625885,0.8390804529190063,0.54347825050354,0.8620689511299133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91847825050354,"y":0.866995096206665},{"x":0.9755434989929199,"y":0.866995096206665},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8916256427764893},{"x":0.91847825050354,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.9281817674636841,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰","boundary":[0.91847825050354,0.866995096206665,0.9755434989929199,0.8916256427764893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.864130437374115,"y":0.866995096206665},{"x":0.907608687877655,"y":0.866995096206665},{"x":0.907608687877655,"y":0.8916256427764893},{"x":0.864130437374115,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.9940575361251831,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.864130437374115,0.866995096206665,0.907608687877655,0.8916256427764893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779891312122345,"y":0.866995096206665},{"x":0.8478260636329651,"y":0.866995096206665},{"x":0.8478260636329651,"y":0.8916256427764893},{"x":0.779891312122345,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.9211723208427429,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.779891312122345,0.866995096206665,0.8478260636329651,0.8916256427764893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.866995096206665},{"x":0.7663043737411499,"y":0.866995096206665},{"x":0.7663043737411499,"y":0.8916256427764893},{"x":0.72826087474823,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.9869269132614136,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.72826087474823,0.866995096206665,0.7663043737411499,0.8916256427764893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635869562625885,"y":0.866995096206665},{"x":0.7146739363670349,"y":0.866995096206665},{"x":0.7146739363670349,"y":0.8916256427764893},{"x":0.635869562625885,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.9864358305931091,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.635869562625885,0.866995096206665,0.7146739363670349,0.8916256427764893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554347813129425,"y":0.866995096206665},{"x":0.6195651888847351,"y":0.866995096206665},{"x":0.6195651888847351,"y":0.8916256427764893},{"x":0.554347813129425,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.9850659966468811,"dir":"rtl","str":"نشانگر","boundary":[0.554347813129425,0.866995096206665,0.6195651888847351,0.8916256427764893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.8374384045600891},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8357964158058167},{"x":0.9755434989929199,"y":0.8916256427764893},{"x":0.510869562625885,"y":0.8916256427764893}]},"confidence":0.9729322791099548,"dir":"ltr","boundary":[0.505869562625885,0.8304384045600891,0.9805434989929199,0.8986256427764893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.9031198620796204},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9014778137207031},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9195402264595032},{"x":0.91847825050354,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9840484261512756,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.91576087474823,0.9031198620796204,0.9755434989929199,0.9195402264595032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.91576087474823,"y":0.9031198620796204},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9014778137207031},{"x":0.9755434989929199,"y":0.9195402264595032},{"x":0.91847825050354,"y":0.9211822748184204}]},"confidence":0.9840484261512756,"dir":"ltr","boundary":[0.91076087474823,0.8961198620796204,0.9805434989929199,0.9265402264595032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47554346919059753,"y":0.9802955389022827},{"x":0.52173912525177,"y":0.9802955389022827},{"x":0.52173912525177,"y":0.9917898178100586},{"x":0.47554346919059753,"y":0.9917898178100586}]},"confidence":0.9742080569267273,"str":"هشت","boundary":[0.47554346919059753,0.9802955389022827,0.52173912525177,0.9917898178100586]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47554346919059753,"y":0.9802955389022827},{"x":0.52173912525177,"y":0.9802955389022827},{"x":0.52173912525177,"y":0.9917898178100586},{"x":0.47554346919059753,"y":0.9917898178100586}]},"confidence":0.9742080569267273,"dir":"ltr","boundary":[0.47054346919059753,0.9732955389022827,0.52673912525177,0.9987898178100586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.021346470341086388},{"x":0.0625,"y":0.021346470341086388},{"x":0.0625,"y":0.03448275849223137},{"x":0.021739130839705467,"y":0.03448275849223137}]},"confidence":0.9547111988067627,"str":"۱۸۸","boundary":[0.021739130839705467,0.021346470341086388,0.0625,0.03448275849223137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.021346470341086388},{"x":0.0625,"y":0.021346470341086388},{"x":0.0625,"y":0.03448275849223137},{"x":0.021739130839705467,"y":0.03448275849223137}]},"confidence":0.9547111988067627,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.014346470341086388,0.0675,0.04148275849223137],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.052545156329870224},{"x":0.05978260934352875,"y":0.052545156329870224},{"x":0.05978260934352875,"y":0.06403940916061401},{"x":0.021739130839705467,"y":0.06568144261837006}]},"confidence":0.8921610116958618,"str":"۱۹۰","boundary":[0.021739130839705467,0.052545156329870224,0.05978260934352875,0.06403940916061401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.052545156329870224},{"x":0.05978260934352875,"y":0.052545156329870224},{"x":0.05978260934352875,"y":0.06403940916061401},{"x":0.021739130839705467,"y":0.06568144261837006}]},"confidence":0.8921610116958618,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.045545156329870225,0.06478260934352875,0.07103940916061402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.08045977354049683},{"x":0.0625,"y":0.08045977354049683},{"x":0.0625,"y":0.09688013046979904},{"x":0.021739130839705467,"y":0.09688013046979904}]},"confidence":0.9173727631568909,"str":"۱۹۱","boundary":[0.021739130839705467,0.08045977354049683,0.0625,0.09688013046979904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.08045977354049683},{"x":0.0625,"y":0.08045977354049683},{"x":0.0625,"y":0.09688013046979904},{"x":0.021739130839705467,"y":0.09688013046979904}]},"confidence":0.9173727631568909,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.07345977354049682,0.0675,0.10388013046979905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.11330049484968185},{"x":0.0625,"y":0.11330049484968185},{"x":0.0625,"y":0.12643678486347198},{"x":0.021739130839705467,"y":0.12643678486347198}]},"confidence":0.9163376092910767,"str":"۱۹۳","boundary":[0.021739130839705467,0.11330049484968185,0.0625,0.12643678486347198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.11330049484968185},{"x":0.0625,"y":0.11330049484968185},{"x":0.0625,"y":0.12643678486347198},{"x":0.021739130839705467,"y":0.12643678486347198}]},"confidence":0.9163376092910767,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.10630049484968185,0.0675,0.133436784863472],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.1428571492433548},{"x":0.06521739065647125,"y":0.1428571492433548},{"x":0.06521739065647125,"y":0.15763546526432037},{"x":0.019021738320589066,"y":0.15763546526432037}]},"confidence":0.9717987775802612,"str":"۱۹۴","boundary":[0.019021738320589066,0.1428571492433548,0.06521739065647125,0.15763546526432037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.1428571492433548},{"x":0.06521739065647125,"y":0.1428571492433548},{"x":0.06521739065647125,"y":0.15763546526432037},{"x":0.019021738320589066,"y":0.15763546526432037}]},"confidence":0.9717987775802612,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.1358571492433548,0.07021739065647126,0.16463546526432038],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.17241379618644714},{"x":0.0625,"y":0.17241379618644714},{"x":0.0625,"y":0.18719211220741272},{"x":0.019021738320589066,"y":0.18719211220741272}]},"confidence":0.9652559757232666,"str":"۱۹۵","boundary":[0.019021738320589066,0.17241379618644714,0.0625,0.18719211220741272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.17241379618644714},{"x":0.0625,"y":0.17241379618644714},{"x":0.0625,"y":0.18719211220741272},{"x":0.019021738320589066,"y":0.18719211220741272}]},"confidence":0.9652559757232666,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.16541379618644714,0.0675,0.19419211220741273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.20361247658729553},{"x":0.0625,"y":0.2019704431295395},{"x":0.0625,"y":0.21674877405166626},{"x":0.019021738320589066,"y":0.2183908075094223}]},"confidence":0.951967716217041,"str":"۱۹۸","boundary":[0.019021738320589066,0.20361247658729553,0.0625,0.21674877405166626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.20361247658729553},{"x":0.0625,"y":0.2019704431295395},{"x":0.0625,"y":0.21674877405166626},{"x":0.019021738320589066,"y":0.2183908075094223}]},"confidence":0.951967716217041,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.19661247658729553,0.0675,0.22374877405166627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.23481117188930511},{"x":0.06521739065647125,"y":0.23481117188930511},{"x":0.06521739065647125,"y":0.2495894879102707},{"x":0.019021738320589066,"y":0.2495894879102707}]},"confidence":0.9173188209533691,"str":"۲۰۳","boundary":[0.019021738320589066,0.23481117188930511,0.06521739065647125,0.2495894879102707]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.23481117188930511},{"x":0.06521739065647125,"y":0.23481117188930511},{"x":0.06521739065647125,"y":0.2495894879102707},{"x":0.019021738320589066,"y":0.2495894879102707}]},"confidence":0.9173188209533691,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.2278111718893051,0.07021739065647126,0.2565894879102707],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.2660098373889923},{"x":0.06521739065647125,"y":0.2660098373889923},{"x":0.06521739065647125,"y":0.27914613485336304},{"x":0.019021738320589066,"y":0.27914613485336304}]},"confidence":0.9313786029815674,"str":"۲۰۷","boundary":[0.019021738320589066,0.2660098373889923,0.06521739065647125,0.27914613485336304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.2660098373889923},{"x":0.06521739065647125,"y":0.2660098373889923},{"x":0.06521739065647125,"y":0.27914613485336304},{"x":0.019021738320589066,"y":0.27914613485336304}]},"confidence":0.9313786029815674,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.2590098373889923,0.07021739065647126,0.28614613485336304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.2972085475921631},{"x":0.05978260934352875,"y":0.2972085475921631},{"x":0.05978260934352875,"y":0.3103448152542114},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9094153642654419,"str":"۲۰۹","boundary":[0.021739130839705467,0.2972085475921631,0.05978260934352875,0.3103448152542114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.2972085475921631},{"x":0.05978260934352875,"y":0.2972085475921631},{"x":0.05978260934352875,"y":0.3103448152542114},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9094153642654419,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.2902085475921631,0.06478260934352875,0.31734481525421143],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.32676517963409424},{"x":0.05978260934352875,"y":0.32676517963409424},{"x":0.05978260934352875,"y":0.3415435254573822},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3415435254573822}]},"confidence":0.9390565752983093,"str":"۲۲۰","boundary":[0.021739130839705467,0.32676517963409424,0.05978260934352875,0.3415435254573822]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.32676517963409424},{"x":0.05978260934352875,"y":0.32676517963409424},{"x":0.05978260934352875,"y":0.3415435254573822},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3415435254573822}]},"confidence":0.9390565752983093,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.31976517963409423,0.06478260934352875,0.3485435254573822],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.3760262727737427},{"x":0.06521739065647125,"y":0.3760262727737427},{"x":0.06521739065647125,"y":0.3891625702381134},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3891625702381134}]},"confidence":0.7871412634849548,"str":"۲۲۳","boundary":[0.021739130839705467,0.3760262727737427,0.06521739065647125,0.3891625702381134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.3760262727737427},{"x":0.06521739065647125,"y":0.3760262727737427},{"x":0.06521739065647125,"y":0.3891625702381134},{"x":0.021739130839705467,"y":0.3891625702381134}]},"confidence":0.7871412634849548,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.36902627277374267,0.07021739065647126,0.3961625702381134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.4055829346179962},{"x":0.0625,"y":0.4055829346179962},{"x":0.0625,"y":0.4203612506389618},{"x":0.019021738320589066,"y":0.4203612506389618}]},"confidence":0.943553626537323,"str":"۲۲۴","boundary":[0.019021738320589066,0.4055829346179962,0.0625,0.4203612506389618]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.4055829346179962},{"x":0.0625,"y":0.4055829346179962},{"x":0.0625,"y":0.4203612506389618},{"x":0.019021738320589066,"y":0.4203612506389618}]},"confidence":0.943553626537323,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.3985829346179962,0.0675,0.4273612506389618],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.43513956665992737},{"x":0.0625,"y":0.43513956665992737},{"x":0.0625,"y":0.4515599310398102},{"x":0.019021738320589066,"y":0.4515599310398102}]},"confidence":0.9624138474464417,"str":"۲۲۴","boundary":[0.021739130839705467,0.43513956665992737,0.0625,0.4515599310398102]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.43513956665992737},{"x":0.0625,"y":0.43513956665992737},{"x":0.0625,"y":0.4515599310398102},{"x":0.019021738320589066,"y":0.4515599310398102}]},"confidence":0.9624138474464417,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.42813956665992736,0.0675,0.4585599310398102],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.467980295419693},{"x":0.05978260934352875,"y":0.467980295419693},{"x":0.05978260934352875,"y":0.4811165928840637},{"x":0.021739130839705467,"y":0.4811165928840637}]},"confidence":0.8212957978248596,"str":"۲۳۲","boundary":[0.021739130839705467,0.467980295419693,0.05978260934352875,0.4811165928840637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.467980295419693},{"x":0.05978260934352875,"y":0.467980295419693},{"x":0.05978260934352875,"y":0.4811165928840637},{"x":0.021739130839705467,"y":0.4811165928840637}]},"confidence":0.8212957978248596,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.460980295419693,0.06478260934352875,0.4881165928840637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.49753695726394653},{"x":0.0625,"y":0.49753695726394653},{"x":0.0625,"y":0.5139573216438293},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5123152732849121}]},"confidence":0.8871868252754211,"str":"۲۳۷","boundary":[0.019021738320589066,0.49753695726394653,0.0625,0.5139573216438293]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.49753695726394653},{"x":0.0625,"y":0.49753695726394653},{"x":0.0625,"y":0.5139573216438293},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5123152732849121}]},"confidence":0.8871868252754211,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.4905369572639465,0.0675,0.5209573216438294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.5763546824455261},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5763546824455261},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5911329984664917},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5911329984664917}]},"confidence":0.960927426815033,"str":"۲۴۱","boundary":[0.019021738320589066,0.5763546824455261,0.05978260934352875,0.5911329984664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.019021738320589066,"y":0.5763546824455261},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5763546824455261},{"x":0.05978260934352875,"y":0.5911329984664917},{"x":0.019021738320589066,"y":0.5911329984664917}]},"confidence":0.960927426815033,"dir":"ltr","boundary":[0.014021738320589065,0.5693546824455261,0.06478260934352875,0.5981329984664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6075533628463745},{"x":0.0625,"y":0.6075533628463745},{"x":0.0625,"y":0.6239737272262573},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6239737272262573}]},"confidence":0.8968572616577148,"str":"۲۴۲","boundary":[0.021739130839705467,0.6075533628463745,0.0625,0.6239737272262573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6075533628463745},{"x":0.0625,"y":0.6075533628463745},{"x":0.0625,"y":0.6239737272262573},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6239737272262573}]},"confidence":0.8968572616577148,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.6005533628463745,0.0675,0.6309737272262573],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6387520432472229},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6387520432472229},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6535303592681885},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6535303592681885}]},"confidence":0.9674414992332458,"str":"۲۴۶","boundary":[0.021739130839705467,0.6387520432472229,0.05978260934352875,0.6535303592681885]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6387520432472229},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6387520432472229},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6535303592681885},{"x":0.021739130839705467,"y":0.6535303592681885}]},"confidence":0.9674414992332458,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.6317520432472229,0.06478260934352875,0.6605303592681885],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6699507236480713},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6715927720069885},{"x":0.057065218687057495,"y":0.6847290396690369},{"x":0.019021738320589066,"y":0.6830870509147644}]},"confidence":0.9486786723136902,"str":"۲۵۰","boundary":[0.021739130839705467,0.6699507236480713,0.057065218687057495,0.6847290396690369]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.6699507236480713},{"x":0.05978260934352875,"y":0.6715927720069885},{"x":0.057065218687057495,"y":0.6847290396690369},{"x":0.019021738320589066,"y":0.6830870509147644}]},"confidence":0.9486786723136902,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.6629507236480713,0.06206521868705749,0.6917290396690369],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7192118167877197},{"x":0.0679347813129425,"y":0.7192118167877197},{"x":0.0679347813129425,"y":0.7323480844497681},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7323480844497681}]},"confidence":0.9438838958740234,"str":"۲۵۳","boundary":[0.021739130839705467,0.7192118167877197,0.0679347813129425,0.7323480844497681]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7192118167877197},{"x":0.0679347813129425,"y":0.7192118167877197},{"x":0.0679347813129425,"y":0.7323480844497681},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7323480844497681}]},"confidence":0.9438838958740234,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.7122118167877197,0.07293478131294251,0.7393480844497681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7487684488296509},{"x":0.0625,"y":0.7487684488296509},{"x":0.0625,"y":0.7635468244552612},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7635468244552612}]},"confidence":0.9372925758361816,"str":"۲۵۳","boundary":[0.021739130839705467,0.7487684488296509,0.0625,0.7635468244552612]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.7487684488296509},{"x":0.0625,"y":0.7487684488296509},{"x":0.0625,"y":0.7635468244552612},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7635468244552612}]},"confidence":0.9372925758361816,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.7417684488296509,0.0675,0.7705468244552612],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.779967188835144},{"x":0.0625,"y":0.779967188835144},{"x":0.0625,"y":0.7931034564971924},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.966016948223114,"str":"۲۵۵","boundary":[0.021739130839705467,0.779967188835144,0.0625,0.7931034564971924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.779967188835144},{"x":0.0625,"y":0.779967188835144},{"x":0.0625,"y":0.7931034564971924},{"x":0.021739130839705467,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.966016948223114,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.772967188835144,0.0675,0.8001034564971924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.8095238208770752},{"x":0.0625,"y":0.8111658692359924},{"x":0.0625,"y":0.825944185256958},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8243021368980408}]},"confidence":0.9802263379096985,"str":"۲۵۶","boundary":[0.021739130839705467,0.8095238208770752,0.0625,0.825944185256958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.8095238208770752},{"x":0.0625,"y":0.8111658692359924},{"x":0.0625,"y":0.825944185256958},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8243021368980408}]},"confidence":0.9802263379096985,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.8025238208770752,0.0675,0.832944185256958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.8407225012779236},{"x":0.0625,"y":0.8407225012779236},{"x":0.0625,"y":0.8555008172988892},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8555008172988892}]},"confidence":0.8821558356285095,"str":"۲۵۷","boundary":[0.021739130839705467,0.8407225012779236,0.0625,0.8555008172988892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.021739130839705467,"y":0.8407225012779236},{"x":0.0625,"y":0.8407225012779236},{"x":0.0625,"y":0.8555008172988892},{"x":0.021739130839705467,"y":0.8555008172988892}]},"confidence":0.8821558356285095,"dir":"ltr","boundary":[0.016739130839705466,0.8337225012779236,0.0675,0.8625008172988892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"