تعلیم و تربیت بزرگسالان تعلیم و تربیت بزرگسالان

توضیحات

هدف از نگارش این کتاب بررسی بخشی از تعلیم و تربیت است که اصطلاحاً عنوان آموزش بزرگسالان را به کار می‌برند. آموزش بزرگسالان به عنوان یک رشته تحصیلی در کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه به رسمیت شناخته شده و در حد برنامه‌های آموزشی رشد و ترقی نموده است. امروزه آموزش بزرگسالان در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فرهنگی مذهبی و مانند آن گسترش یافته است و نقش اساسی در توسعه و گسترش جامعه در ابعاد مختلف دارد. مفهوم آمووزش بزرگسالان در کشورهای مختلف از جمله کشورهای پیشرفته صنعتی در حال توسعه و عقب مانده متفاوت است. کشورها با توجه به میزان توسعه بعد خاصی از آموزش بزرگسالان را مورد تاکید و در اولویت قرار می‌دهند به طور کلی هدف اصلی آموزش بزرگسالان رشد و تعالی افراد بزرگسال و افزایش آگاهی و کسب معلومات و مهارت‌ها و توانایی حل مسایل فرد و اجتماعی است

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"136","title":"تعلیم و تربیت بزرگسالان","price":"۱۶‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۸‌,‌۲۵۰","rent_3_price":"۴‌,‌۱۲۵","rent_6_price":"۵‌,‌۷۷۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/df4ddbb7191e8f75/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/df4ddbb7191e8f75/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/df4ddbb7191e8f75/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/df4ddbb7191e8f75/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/df4ddbb7191e8f75/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/df4ddbb7191e8f75/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/df4ddbb7191e8f75/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/df4ddbb7191e8f75/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/df4ddbb7191e8f75/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/df4ddbb7191e8f75/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786003091306","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"2","description":["هدف از نگارش این کتاب بررسی بخشی از تعلیم و تربیت است که اصطلاحاً عنوان آموزش بزرگسالان را به کار می‌برند. آموزش بزرگسالان به عنوان یک رشته تحصیلی در کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه به رسمیت شناخته شده و در حد برنامه‌های آموزشی رشد و ترقی نموده است. امروزه آموزش بزرگسالان در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فرهنگی مذهبی و مانند آن گسترش یافته است و نقش اساسی در توسعه و گسترش جامعه در ابعاد مختلف دارد. مفهوم آمووزش بزرگسالان در کشورهای مختلف از جمله کشورهای پیشرفته صنعتی در حال توسعه و عقب مانده متفاوت است. کشورها با توجه به میزان توسعه بعد خاصی از آموزش بزرگسالان را مورد تاکید و در اولویت قرار می‌دهند به طور کلی هدف اصلی آموزش بزرگسالان رشد و تعالی افراد بزرگسال و افزایش آگاهی و کسب معلومات و مهارت‌ها و توانایی حل مسایل فرد و اجتماعی است"],"pages_count":"208","keywords":"null","token":"df4ddbb7191e8f75","created_at":"2017-10-10 17:24:47","updated_at":"2022-08-08 13:23:16","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"247","title":"دکتر شراره حبیبی","firstname":"دکتر شراره","lastname":"حبیبی","token":"d4e8dd2d05d30f38","created_at":"2017-10-10 14:47:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"247","title":"دکتر شراره حبیبی","firstname":"دکتر شراره","lastname":"حبیبی","token":"d4e8dd2d05d30f38","created_at":"2017-10-10 14:47:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"115","file":"59dcd12727c5a1.44764061.pdf","book_id":"136","toc":[{"title":"فصل اول كليات آموزش بزرگسالان","page":"12"},{"title":"فصل دوم ويژگي و ابعاد مختلف آموزش بزرگسالان","page":"42"},{"title":"فصل سوم نظريه هاي يادگيري و تدريس بزرگسالان","page":"58"},{"title":"فصل چهارم اصول و روند برنامه ريزي آموزش بزرگسالان","page":"74"},{"title":"فصل پنجم روش هاي آموزش خواندن و نوشتن بزرگسالان","page":"96"},{"title":"فصل ششم روشهاي تدريس بزرگسالان","page":"108"},{"title":"فصل هفتم تفاوت تعليم و تربيت بزرگسالان با خردسالان","page":"128"},{"title":"فصل هشتم آموزش بزرگسالان در چند كشور منتخب","page":"146"},{"title":"منابع","page":"194"}],"created_at":"2017-10-10 17:24:47","updated_at":"2018-08-20 15:00:05","process_started_at":"2017-11-09 18:15:03","process_done_at":"2017-11-09 18:18:31","process_failed_at":null,"pages_count":"208","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"b4db6ca896b8def54bfba58ddce0da58f2305c4a72ec10e5cff16fbfa8543810deded96350f7adc9db23f137eaad5e3145a52796951b2ec7138d934ff045703d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۸"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","description":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور"},"study_subjects":[{"id":"20641","title":"روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی","token":"8ffd85bc19d6b523","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:33:55","updated_at":"2017-12-09 13:45:32","study_fields":[{"id":"1759","title":"مشاوره گرایش مشاوره مدرسه","degree_id":"10","token":"a5b26a59bc2f3315","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2021-04-21 19:55:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1762","title":"مشاوره گرایش مشاوره شغلی","degree_id":"10","token":"94821a8681717e53","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2019-09-15 14:23:30","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1765","title":"مشاوره گرایش مشاوره خانواده","degree_id":"10","token":"20e5982600a59ca0","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2019-09-15 14:23:30","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1768","title":"مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی","degree_id":"10","token":"66a6f650557395a0","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2019-09-15 14:23:30","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"8250","urlify":"%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۰۸","authorTitle":"دکتر شراره حبیبی","tocStr":"فصل اول كليات آموزش بزرگسالان, فصل دوم ويژگي و ابعاد مختلف آموزش بزرگسالان, فصل سوم نظريه هاي يادگيري و تدريس بزرگسالان, فصل چهارم اصول و روند برنامه ريزي آموزش بزرگسالان, فصل پنجم روش هاي آموزش خواندن و نوشتن بزرگسالان, فصل ششم روشهاي تدريس بزرگسالان, فصل هفتم تفاوت تعليم و تربيت بزرگسالان با خردسالان, فصل هشتم آموزش بزرگسالان در چند كشور منتخب, منابع","url":"/preview/df4ddbb7191e8f75/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86"}
{"toc":[{"title":"فصل اول كليات آموزش بزرگسالان","page":"12"},{"title":"فصل دوم ويژگي و ابعاد مختلف آموزش بزرگسالان","page":"42"},{"title":"فصل سوم نظريه هاي يادگيري و تدريس بزرگسالان","page":"58"},{"title":"فصل چهارم اصول و روند برنامه ريزي آموزش بزرگسالان","page":"74"},{"title":"فصل پنجم روش هاي آموزش خواندن و نوشتن بزرگسالان","page":"96"},{"title":"فصل ششم روشهاي تدريس بزرگسالان","page":"108"},{"title":"فصل هفتم تفاوت تعليم و تربيت بزرگسالان با خردسالان","page":"128"},{"title":"فصل هشتم آموزش بزرگسالان در چند كشور منتخب","page":"146"},{"title":"منابع","page":"194"}],"pages_count":208,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"df4ddbb7191e8f75","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/3a45cb0f716cae009681e2b92c2c1f0f.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/2997c7bfc99eb51eb9e50125904dde60.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.24981,0.17184,0.24933,0.1355]},"elements":[{"words":[{"str":"تعلیم","boundary":[0.6342248062015504,0.17183586459019537,0.7506666666666667,0.2212429792147013],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5977364341085272,0.17183586459019537,0.6205503875968993,0.2212429792147013],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.4616176906995245,0.17183586459019537,0.5840620155038759,0.2212429792147013],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.2498062015503876,0.17183586459019537,0.44791716341973326,0.2212429792147013],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24981,0.17184,0.75067,0.22124],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تأليف","boundary":[0.4749594573643411,0.38919009751900796,0.5318092248062016,0.4110939183358722],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4685160318324262,0.38919009751900796,0.4748666666666667,0.4110939183358722],"dir":"ltr"},{"str":"دكتر","boundary":[0.5421978218195546,0.42507547236975735,0.5830613178294574,0.44697929318662166],"dir":"rtl"},{"str":"شراره","boundary":[0.48120922335089406,0.42507547236975735,0.5342843410852713,0.44697929318662166],"dir":"rtl"},{"str":"حبيبي","boundary":[0.4173062015503876,0.42507547236975735,0.47349602080119535,0.44697929318662166],"dir":"rtl"},{"str":"(عضو","boundary":[0.5661006201550388,0.458927065749204,0.615485503875969,0.4781958404527613],"dir":"rtl"},{"str":"هيأت","boundary":[0.513988270424777,0.458927065749204,0.5593116220140457,0.4781958404527613],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.4616296351725355,0.458927065749204,0.5071992722837841,0.4781958404527613],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه)","boundary":[0.3852131782945737,0.458927065749204,0.45484997141984,0.4781958404527613],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38521,0.38919,0.61549,0.4782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.5014457364341085,0.8248117854839153,0.5613294573643411,0.8412808236920839],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.46405038759689926,0.8248117854839153,0.4957945736434109,0.8412808236920839],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.4389341085271318,0.8248117854839153,0.458468992248062,0.8412808236920839],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5066472868217055,0.848033129357433,0.545437984496124,0.8645021675656016],"dir":"rtl"},{"str":"1396","boundary":[0.45521317829457364,0.848033129357433,0.4981201550387596,0.8645021675656016],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49781007751937983,0.848033129357433,0.506531007751938,0.8645021675656016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43893,0.82481,0.56133,0.8645],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/fe1b4eda39c7efe695093f16109b769c.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/232e47418b4f03b76c3bb62df0f8c81a.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.26818,0.60336,0.22519,0.15522]},"elements":[{"words":[{"str":"شابک","boundary":[0.7374031007751938,0.6064316955217941,0.7747593798449612,0.6215832106733092],"dir":"rtl"},{"str":"‭","boundary":[0.39916666666666667,0.6038407169521299,0.4098643410852713,0.6189922321036452],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.39916666666666667,0.6033615502854633,0.4098643410852713,0.6185130654369785],"dir":"ltr"},{"str":"‭","boundary":[0.39916666666666667,0.6038407169521299,0.4098643410852713,0.6189922321036452],"dir":"ltr"},{"str":"78","boundary":[0.4098643410852713,0.6033615502854633,0.43125968992248065,0.6185130654369785],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.43125968992248065,0.6033615502854633,0.4383843410852713,0.6185130654369785],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.4380038759689922,0.6033615502854633,0.47009689922480624,0.6185130654369785],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.47036821705426357,0.6033615502854633,0.4774928682170543,0.6185130654369785],"dir":"ltr"},{"str":"309","boundary":[0.4771124031007752,0.6033615502854633,0.5092054263565892,0.6185130654369785],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.509437984496124,0.6033615502854633,0.5165626356589147,0.6185130654369785],"dir":"ltr"},{"str":"130","boundary":[0.5161821705426357,0.6033615502854633,0.5482751937984496,0.6185130654369785],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5485077519379844,0.6033615502854633,0.5556324031007751,0.6185130654369785],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5552519379844961,0.6033615502854633,0.5659496124031007,0.6185130654369785],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5752519379844961,0.6064316955217941,0.5787393798449612,0.6215832106733092],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.7356658914728683,0.6309705624519654,0.774691007751938,0.6461220776034805],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.6596696124031007,0.6309705624519654,0.7305524031007753,0.6461220776034805],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6294379844961241,0.6309705624519654,0.6544818569680014,0.6461220776034805],"dir":"rtl"},{"str":"‭","boundary":[0.49246124031007754,0.6285442742643829,0.5031589147286821,0.6436957894158981],"dir":"ltr"},{"str":"‭","boundary":[0.49246124031007754,0.6285442742643829,0.5031589147286821,0.6436957894158981],"dir":"ltr"},{"str":"3691361","boundary":[0.49781007751937983,0.631629323980292,0.5664491472868217,0.6467808391318072],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5752519379844961,0.6309705624519654,0.5787393798449612,0.6461220776034805],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.73780496124031,0.6558388101463,0.774690542635659,0.6709903252978152],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.725737984496124,0.6558388101463,0.7326272868217054,0.6709903252978152],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7036793798449612,0.6558388101463,0.720624496124031,0.6709903252978152],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.6501356589147287,0.6558388101463,0.6985747286821705,0.6709903252978152],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5752519379844961,0.6558388101463,0.5787393798449612,0.6709903252978152],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.531982945736434,0.6558388101463,0.566022945736434,0.6709903252978152],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5199159689922479,0.6558388101463,0.5268052713178294,0.6709903252978152],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.47622666666666663,0.6558388101463,0.5146903857729138,0.6709903252978152],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان/","boundary":[0.4011503875968992,0.6558388101463,0.47107033502847456,0.6709903252978152],"dir":"rtl"},{"str":"تالیف","boundary":[0.36095530372240514,0.6558388101463,0.39603689922480617,0.6709903252978152],"dir":"rtl"},{"str":"شراره","boundary":[0.320468527131783,0.6558388101463,0.3557465240344781,0.6709903252978152],"dir":"rtl"},{"str":"حبیبی.","boundary":[0.2681782945736434,0.6558388101463,0.3152908527131783,0.6709903252978152],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7115900775193799,0.6803776770764712,0.7748133333333334,0.6955291922279865],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.682984496124031,0.6803776770764712,0.7064337458811878,0.6955291922279865],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5752519379844961,0.6803776770764712,0.5787393798449612,0.6955291922279865],"dir":"ltr"},{"str":"تهران:","boundary":[0.5267462015503876,0.681036438604798,0.5660922480620154,0.6961879537563133],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.49262062015503877,0.681036438604798,0.5216327131782945,0.6961879537563133],"dir":"rtl"},{"str":"نور،","boundary":[0.46474248062015505,0.681036438604798,0.48746428851684664,0.6961879537563133],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41637596899224805,0.681036438604798,0.41986341085271317,0.6961879537563133],"dir":"ltr"},{"str":"‭","boundary":[0.41637596899224805,0.677951388888889,0.42707364341085274,0.6931029040404041],"dir":"ltr"},{"str":"1393","boundary":[0.4198643410852713,0.681036438604798,0.4598640310077519,0.6961879537563133],"dir":"ltr"},{"str":"‭","boundary":[0.4598643410852713,0.677951388888889,0.470562015503876,0.6931029040404041],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7115128682170542,0.7052870973663263,0.7747361240310077,0.7204386125178415],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.660891472868217,0.7052870973663263,0.7063280133675984,0.7204386125178415],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۸","boundary":[0.5361821705426357,0.7059458588946531,0.5661819379844961,0.7210973740461681],"dir":"ltr"},{"str":"‭:","boundary":[0.5661821705426356,0.702860809178744,0.5787393798449612,0.7204386125178415],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.5164147286821706,0.7059458588946531,0.5360984496124032,0.7210973740461681],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5131589147286822,0.7059458588946531,0.5166463565891473,0.7210973740461681],"dir":"ltr"},{"str":"‭","boundary":[0.5131589147286822,0.702860809178744,0.5238565891472868,0.7180123243302592],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7304263565891472,0.7303200354427427,0.7747147286821705,0.7454715505942577],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5752519379844961,0.7303200354427427,0.5787393798449612,0.7454715505942577],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5205275968992248,0.7303200354427427,0.5659927131782946,0.7454715505942577],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.45009410852713183,0.7303200354427427,0.5153712652610326,0.7454715505942577],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7531249612403101,0.7546942119908322,0.7747556589147286,0.7698457271423473],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7138858914728682,0.7546942119908322,0.7479686296021181,0.7698457271423473],"dir":"rtl"},{"str":"ديويی","boundary":[0.6699612403100775,0.7546942119908322,0.7087154627634544,0.7698457271423473],"dir":"rtl"},{"str":"3۷۴","boundary":[0.5361821705426357,0.755352973519159,0.5661819379844961,0.7705044886706741],"dir":"ltr"},{"str":":‭‭‭‭","boundary":[0.5661821705426356,0.75226792380325,0.6228003875968993,0.7698457271423473],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.7531165891472869,0.7797271500672486,0.7747472868217053,0.7948786652187637],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7138775193798449,0.7797271500672486,0.7479602575090948,0.7948786652187637],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.6706589147286822,0.7797271500672486,0.708764031007752,0.7948786652187637],"dir":"rtl"},{"str":"۷","boundary":[0.4438178294573643,0.7803859115955754,0.4538522480620155,0.7955374267470905],"dir":"ltr"},{"str":"1393۵۲1۵LC","boundary":[0.4589341085271318,0.7768216952129996,0.5662176744186046,0.7955374267470905],"dir":"ltr"},{"str":":‭‭‭‭","boundary":[0.5661821705426356,0.7773008618796663,0.6228003875968993,0.7948786652187637],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.4293992248062015,0.7803859115955754,0.4438838759689922,0.7955374267470905],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.41939922480620156,0.7803859115955754,0.4294336434108527,0.7955374267470905],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.40823643410852717,0.7803859115955754,0.41931922480620154,0.7955374267470905],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.40218992248062013,0.7768216952129996,0.4081378294573643,0.7919732103645147],"dir":"ltr"},{"str":"‭","boundary":[0.40218992248062013,0.7773008618796663,0.41288759689922483,0.7924523770311814],"dir":"ltr"},{"str":"‭","boundary":[0.40218992248062013,0.7773008618796663,0.41288759689922483,0.7924523770311814],"dir":"ltr"},{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7139147286821705,0.8045953977615833,0.7747203100775194,0.8197469129130983],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5752519379844961,0.8045953977615833,0.5787393798449612,0.8197469129130983],"dir":"ltr"},{"str":"حبیبی،","boundary":[0.5179454691394368,0.8052541592899101,0.5659759689922481,0.8204056744414251],"dir":"rtl"},{"str":"شراره،","boundary":[0.47288480620155043,0.8052541592899101,0.5127382203905406,0.8204056744414251],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.41451550387596897,0.8052541592899101,0.42253875968992244,0.8204056744414251],"dir":"ltr"},{"str":"13۴3","boundary":[0.4277713178294573,0.8052541592899101,0.467771007751938,0.8204056744414251],"dir":"ltr"},{"str":"‭","boundary":[0.46777131782945736,0.802169109574001,0.47846899224806205,0.817320624725516],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.7260612403100776,0.8296283358379996,0.774564496124031,0.8447798509895147],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6724231007751938,0.8296283358379996,0.7209477519379845,0.8447798509895147],"dir":"rtl"},{"str":"نويسی","boundary":[0.6257170542635659,0.8296283358379996,0.6673096124031008,0.8447798509895147],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5752519379844961,0.8296283358379996,0.5787393798449612,0.8447798509895147],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.5426937984496123,0.8296283358379996,0.5662286821705426,0.8447798509895147],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26818,0.60336,0.77481,0.84478],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/4476efd20e65aea8ee839f8bdce5e313.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/1e4f7e11d297f8c4aa39482d1e4daff8.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.25213,0.63523,0.25179,0.11869]},"elements":[{"words":[{"str":"تعلیم","boundary":[0.5560503875968992,0.6352280661574989,0.5988643410852712,0.6516971043656675],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5421201550387597,0.6352280661574989,0.5510336371781387,0.6516971043656675],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.4888875968992248,0.6352280661574989,0.5371831802488437,0.6516971043656675],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.4017248062015504,0.6352280661574989,0.4840038759689922,0.6516971043656675],"dir":"rtl"},{"str":"تالیف:","boundary":[0.5477868217054264,0.6590920885142183,0.5896937984496124,0.675561126722387],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5087403100775194,0.6590920885142183,0.5422054263565892,0.675561126722387],"dir":"rtl"},{"str":"شراره","boundary":[0.4642364341085271,0.6590920885142183,0.5029806201550387,0.675561126722387],"dir":"rtl"},{"str":"حبیبی","boundary":[0.4107945736434109,0.6590920885142183,0.458562015503876,0.675561126722387],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرايی:","boundary":[0.5334457364341086,0.682313432387736,0.6167635658914729,0.6987824705959047],"dir":"rtl"},{"str":"منیرالسادات","boundary":[0.44316451088962716,0.682313432387736,0.5278643410852712,0.6987824705959047],"dir":"rtl"},{"str":"حسینی","boundary":[0.3835852713178295,0.682313432387736,0.43747568106312296,0.6987824705959047],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.547580506712044,0.7054112584746927,0.5812131782945736,0.7218802966828612],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4821201550387597,0.7054112584746927,0.5419337681981471,0.7218802966828612],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.4447248062015504,0.7054112584746927,0.47646899224806205,0.7218802966828612],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.41939922480620156,0.7054112584746927,0.43914341085271313,0.7218802966828612],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5236240310077519,0.7286326023482104,0.5565542635658915,0.745101640556379],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4924612403100775,0.7286326023482104,0.5180891472868218,0.745101640556379],"dir":"rtl"},{"str":"1396","boundary":[0.4438178294573643,0.7286326023482104,0.48672480620155034,0.745101640556379],"dir":"ltr"},{"str":"تیراژ:","boundary":[0.5185077519379845,0.7518539462217282,0.5540193798449613,0.7683229844298969],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰","boundary":[0.4801356589147287,0.7518539462217282,0.5129263565891473,0.7683229844298969],"dir":"ltr"},{"str":"جلد","boundary":[0.4463759689922481,0.7518539462217282,0.47446899224806205,0.7683229844298969],"dir":"rtl"},{"str":"شابک:","boundary":[0.5685077519379845,0.775075290095246,0.6128798449612404,0.7915443283034146],"dir":"rtl"},{"str":"9۷۸","boundary":[0.3877713178294574,0.775075290095246,0.42056201550387595,0.7915443283034146],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4200968992248062,0.775075290095246,0.42881782945736435,0.7915443283034146],"dir":"ltr"},{"str":"6۰۰","boundary":[0.42916666666666664,0.775075290095246,0.4609806201550387,0.7915443283034146],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.46079457364341087,0.775075290095246,0.469515503875969,0.7915443283034146],"dir":"ltr"},{"str":"3۰9","boundary":[0.4696705426356589,0.775075290095246,0.5024612403100774,0.7915443283034146],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5022286821705426,0.775075290095246,0.5109496124031008,0.7915443283034146],"dir":"ltr"},{"str":"13۰","boundary":[0.5112984496124031,0.775075290095246,0.5440891472868217,0.7915443283034146],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5436240310077519,0.775075290095246,0.5523449612403101,0.7915443283034146],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5526937984496124,0.775075290095246,0.5627868217054264,0.7915443283034146],"dir":"ltr"},{"str":"تهران:","boundary":[0.6960714728682171,0.797843092096234,0.7482119379844961,0.8129946072477491],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6419412403100776,0.797843092096234,0.6908937984496124,0.8129946072477491],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.5966472868217054,0.797843092096234,0.6367421705426357,0.8129946072477491],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.5857170542635659,0.7942771593310824,0.5964147286821705,0.8094286744825976],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5317635658914729,0.797843092096234,0.5806733333333333,0.8129946072477491],"dir":"rtl"},{"str":"1۲","boundary":[0.5119961240310077,0.797843092096234,0.5319959689922481,0.8129946072477491],"dir":"ltr"},{"str":"فروردين","boundary":[0.4589341085271318,0.797843092096234,0.5120159689922481,0.8129946072477491],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.450562015503876,0.797843092096234,0.45858527131782945,0.8129946072477491],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.40278899224806197,0.797843092096234,0.44547271317829457,0.8129946072477491],"dir":"rtl"},{"str":"وحید","boundary":[0.36333596899224807,0.797843092096234,0.3978466666666666,0.8129946072477491],"dir":"rtl"},{"str":"نظری","boundary":[0.32195736434108524,0.797843092096234,0.358222480620155,0.8129946072477491],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.3110271317829458,0.7942771593310824,0.3217248062015504,0.8094286744825976],"dir":"ltr"},{"str":"پلاك","boundary":[0.2721317829457364,0.797843092096234,0.3060220155038759,0.8129946072477491],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.2521317829457364,0.797843092096234,0.2721316279069767,0.8129946072477491],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.5980398449612403,0.8190881513847715,0.650950542635659,0.8342396665362867],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.4751294573643411,0.8190881513847715,0.4795582945736434,0.8342396665362867],"dir":"ltr"},{"str":"6696۷3۵۵","boundary":[0.48478682170542636,0.8190881513847715,0.5627300775193799,0.8342396665362867],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.567577519379845,0.81552221861962,0.5782751937984496,0.8306737337711352],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5836240310077518,0.8190881513847715,0.5929096124031007,0.8342396665362867],"dir":"ltr"},{"str":"نمابر:","boundary":[0.417768527131783,0.8190881513847715,0.4699456699889258,0.8342396665362867],"dir":"rtl"},{"str":"66۴۸۰۸۸۲","boundary":[0.33405038759689926,0.8190881513847715,0.4126996899224806,0.8342396665362867],"dir":"ltr"},{"str":"کلیه","boundary":[0.5920271317829457,0.8407867525458388,0.6230038759689923,0.8572557907540075],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.5448643410852713,0.8407867525458388,0.5863527131782945,0.8572557907540075],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5081666666666667,0.8407867525458388,0.5392829457364341,0.8572557907540075],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.4728410852713178,0.8407867525458388,0.5025852713178295,0.8572557907540075],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.4152621387679075,0.8407867525458388,0.4672596899224806,0.8572557907540075],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3773062015503876,0.8407867525458388,0.4095716794039499,0.8572557907540075],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.5299031007751938,0.8648421416954875,0.57481007751938,0.881311179903656],"dir":"rtl"},{"str":"16500","boundary":[0.47641472868217055,0.8648421416954875,0.5249263565891473,0.881311179903656],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.4259108527131783,0.8648421416954875,0.47146899224806205,0.881311179903656],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.25213,0.63523,0.74821,0.88131],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/ccc8c1fd619f72ca9c06e3f2cd681542.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/50b6e5146069cb33e2e0fc178022f5c1.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/53742f07335798bc74dd00c4b6b287c0.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/162d08cad837a5781aaf7cbc97ce2821.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.1705,0.25307,0.16923,0.217]},"elements":[{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.7615891472868217,0.25306682226476723,0.830031007751938,0.2708533835295894],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.7905533333333333,0.2823987583031401,0.830563565891473,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.772871472868217,0.2823987583031401,0.784751472868217,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.7161337984496123,0.2823987583031401,0.7670696124031007,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6877775193798449,0.2823987583031401,0.7103319379844961,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.645004496124031,0.2823987583031401,0.6819756589147287,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.5912807751937984,0.2823987583031401,0.6392026356589147,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"بخشي","boundary":[0.5400248062015506,0.2823987583031401,0.5854789147286822,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5225689922480621,0.2823987583031401,0.5344489922480622,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"تعليم","boundary":[0.48165457364341085,0.2823987583031401,0.5169931782945737,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4665345736434109,0.2823987583031401,0.4760787596899225,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.41863782945736433,0.2823987583031401,0.4609587596899225,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.378175503875969,0.2823987583031401,0.41306201550387595,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.35584713178294575,0.2823987583031401,0.3725996899224806,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحاً","boundary":[0.2872545736434109,0.2823987583031401,0.35027131782945736,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.24282387596899227,0.2823987583031401,0.28167875968992245,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.23096899224806203,0.2823987583031401,0.2379513178294574,0.30018531956796224],"dir":"ltr"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.17050604651162793,0.2823987583031401,0.23158883720930235,0.30018531956796224],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.7574031007751938,0.31076667661671054,0.8305919379844962,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.7511240310077519,0.31076667661671054,0.7574086821705426,0.3285532378815327],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.7336533333333333,0.31076667661671054,0.7461863565891472,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7152933333333333,0.31076667661671054,0.727851472868217,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.6876151937984496,0.31076667661671054,0.709491472868217,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"ميبرند.","boundary":[0.6284009302325585,0.31076667661671054,0.6818133333333333,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5700306976744188,0.31076667661671054,0.6225990697674421,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.49164279069767464,0.31076667661671054,0.5642288372093026,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47350883720930254,0.31076667661671054,0.48606697674418625,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4290781395348838,0.31076667661671054,0.467933023255814,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.39745674418604654,0.31076667661671054,0.42350232558139533,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"رشوته","boundary":[0.3497860465116279,0.31076667661671054,0.3918809302325581,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"تصيويلي","boundary":[0.27657209302325586,0.31076667661671054,0.34421023255813954,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25424372093023256,0.31076667661671054,0.2709962790697674,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"كشوورها","boundary":[0.1858520930232558,0.31076667661671054,0.2486679069767442,0.3285532378815327],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفته","boundary":[0.7785350387596903,0.33925811271684236,0.8307015503875972,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.7243592248062017,0.33925811271684236,0.7724820155038762,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7087620155038762,0.33925811271684236,0.7183062015503878,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6859564341085274,0.33925811271684236,0.7027089922480623,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.649914573643411,0.33925811271684236,0.6799034108527133,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5996568992248064,0.33925811271684236,0.6438615503875971,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5810457364341086,0.33925811271684236,0.5936038759689923,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"رسميت","boundary":[0.519661550387597,0.33925811271684236,0.5749927131782947,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.46480759689922485,0.33925811271684236,0.5136085271317831,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4292178294573644,0.33925811271684236,0.45875457364341093,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41362062015503887,0.33925811271684236,0.4231648062015505,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39081503875969,0.33925811271684236,0.40756759689922484,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.36057503875968994,0.33925811271684236,0.384762015503876,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهها","boundary":[0.3019144186046512,0.33925811271684236,0.354522015503876,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.22330046511627907,0.33925811271684236,0.2805153488372093,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.1858520930232558,0.33925811271684236,0.2174986046511628,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17050604651162793,0.33925811271684236,0.18005023255813954,0.35704467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"ترقي","boundary":[0.795814339282495,0.3675848584348924,0.8307724031007752,0.3853714196997145],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.7506086717184914,0.3675848584348924,0.7897324031007753,0.3853714196997145],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7055426356589147,0.3675848584348924,0.7446235658914728,0.3853714196997145],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.6559322376099643,0.3675848584348924,0.7007573643410853,0.3853714196997145],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5973787596899225,0.3675848584348924,0.6499471317829456,0.3853714196997145],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5187396899224807,0.3675848584348924,0.5913257364341086,0.3853714196997145],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49593410852713177,0.3675848584348924,0.5126866666666666,0.3853714196997145],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.46076387596899226,0.3675848584348924,0.4898810852713178,0.3853714196997145],"dir":"rtl"},{"str":"مختلو","boundary":[0.4163582945736435,0.3675848584348924,0.45471085271317835,0.3853714196997145],"dir":"rtl"},{"str":"اقتيواد","boundary":[0.33706620155038763,0.3675848584348924,0.3886801550387597,0.3853714196997145],"dir":"rtl"},{"str":"سياسوي","boundary":[0.25445271317829454,0.3675848584348924,0.3114666666666666,0.3853714196997145],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمواعي","boundary":[0.1753786046511628,0.3675848584348924,0.2442725581395349,0.3853714196997145],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگي","boundary":[0.7745525581395344,0.39607629453502413,0.8304111627906972,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"مذهبي","boundary":[0.7173627906976741,0.39607629453502413,0.7636269767441857,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7017655813953486,0.39607629453502413,0.7113097674418603,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.6640911627906977,0.39607629453502413,0.6957125581395349,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6410595348837209,0.39607629453502413,0.6580381395348838,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.5766613953488372,0.39607629453502413,0.6352576744186046,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"يافته","boundary":[0.5413479069767442,0.39607629453502413,0.5708595348837209,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5006595348837208,0.39607629453502413,0.5355460465116278,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4853134883720929,0.39607629453502413,0.49485767441860457,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.4460316279069767,0.39607629453502413,0.47951162790697666,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.3934883720930232,0.39607629453502413,0.4402297674418604,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.370933953488372,0.39607629453502413,0.3876865116279069,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.3209274418604651,0.39607629453502413,0.3651320930232558,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3055813953488372,0.39607629453502413,0.31512558139534885,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.2411832558139535,0.39607629453502413,0.299779534883721,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.19306046511627908,0.39607629453502413,0.2353813953488372,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17050604651162793,0.39607629453502413,0.18725860465116279,0.4138628557998463],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.8009017054263565,0.4244030402530742,0.8307649612403101,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.7644077519379845,0.4244030402530742,0.7948486821705426,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.7043798449612403,0.4244030402530742,0.7367296124031008,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6909655813953488,0.4244030402530742,0.6917441860465117,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6837823255813953,0.4244030402530742,0.6854399999999999,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6754437209302324,0.4244030402530742,0.6783069767441859,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6675572093023254,0.4244030402530742,0.6691897674418603,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6571088372093021,0.4244030402530742,0.6620065116279068,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6309376744186046,0.4244030402530742,0.6317162790697675,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6230511627906976,0.4244030402530742,0.6246837209302325,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6126027906976743,0.4244030402530742,0.617500465116279,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6040130232558139,0.4244030402530742,0.6070018604651162,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5824130232558139,0.4244030402530742,0.5985376744186045,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5634,0.4244030402530742,0.5674437209302327,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5548102325581395,0.4244030402530742,0.5577990697674419,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5457683720930233,0.4244030402530742,0.5491590697674419,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5323060465116279,0.4244030402530742,0.5401674418604652,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.524419534883721,0.4244030402530742,0.5260520930232558,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5188688372093024,0.4244030402530742,0.5189441860465117,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.5074911627906977,0.4244030402530742,0.5134186046511628,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.49611348837209307,0.4244030402530742,0.5018400000000001,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.481973023255814,0.4244030402530742,0.48445953488372095,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.47338325581395346,0.4244030402530742,0.4763720930232558,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.45969488372093026,0.4244030402530742,0.46182976744186044,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.44623255813953494,0.4244030402530742,0.4540939534883721,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.438346046511628,0.4244030402530742,0.4399786046511629,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4278976744186047,0.4244030402530742,0.4327953488372093,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.41930790697674425,0.4244030402530742,0.4222967441860465,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.41026604651162796,0.4244030402530742,0.4137572093023257,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.40471534883720933,0.4244030402530742,0.4047906976744186,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.37711255813953487,0.4244030402530742,0.3778911627906977,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.36342418604651167,0.4244030402530742,0.37166232558139534,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.35302604651162794,0.4244030402530742,0.3531013953488373,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34513953488372096,0.4244030402530742,0.34677209302325585,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.3056818604651163,0.4244030402530742,0.3086706976744186,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.2868948837209302,0.4244030402530742,0.2940279069767442,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.27669767441860466,0.4244030402530742,0.2812437209302326,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.2711469767441861,0.4244030402530742,0.27122232558139536,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26326046511627904,0.4244030402530742,0.26489302325581393,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2542186046511628,0.4244030402530742,0.2577348837209303,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.24078139534883722,0.4244030402530742,0.24291627906976745,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.22731906976744187,0.4244030402530742,0.2351804651162791,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2194325581395349,0.4244030402530742,0.22106511627906977,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20898418604651164,0.4244030402530742,0.21388186046511629,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.20039441860465115,0.4244030402530742,0.2033832558139535,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.1913525581395349,0.4244030402530742,0.19484372093023256,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1858018604651163,0.4244030402530742,0.1858772093023256,0.4421896015178963],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفته","boundary":[0.778328062015504,0.45289447635320595,0.830494573643411,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.7241522480620157,0.45289447635320595,0.7722750387596902,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.696474108527132,0.45289447635320595,0.7132266666666668,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.6604322480620155,0.45289447635320595,0.6904210852713178,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.610174573643411,0.45289447635320595,0.6543792248062016,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5948285271317829,0.45289447635320595,0.6043727131782946,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"عقب","boundary":[0.5529848062015503,0.45289447635320595,0.5890266666666666,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"مانده","boundary":[0.513928992248062,0.45289447635320595,0.5471829457364341,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.4558099224806202,0.45289447635320595,0.5081271317829458,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4109271317829457,0.45289447635320595,0.45000806201550386,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.35022108527131784,0.45289447635320595,0.40512527131782944,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3353522480620155,0.45289447635320595,0.3444192248062016,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.29280527131782946,0.45289447635320595,0.32955038759689925,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2744452713178295,0.45289447635320595,0.2870034108527132,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.2332967441860465,0.45289447635320595,0.26943906976744186,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"توسوعه","boundary":[0.1753786046511628,0.45289447635320595,0.22749488372093024,0.47068103761802804],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.8065294573643413,0.48122122207125606,0.830641085271318,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"خاصي","boundary":[0.7523536434108529,0.48122122207125606,0.8004764341085273,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7344206201550391,0.48122122207125606,0.7463006201550391,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6757992248062017,0.48122122207125606,0.728367596899225,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5971601550387596,0.48122122207125606,0.6697462015503877,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5792271317829457,0.48122122207125606,0.5911071317829457,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.539668992248062,0.48122122207125606,0.5731741085271318,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.49895550387596904,0.48122122207125606,0.5336159689922481,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48335829457364343,0.48122122207125606,0.49290248062015507,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4605527131782946,0.48122122207125606,0.47730527131782946,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"اولويت","boundary":[0.40381503875968994,0.48122122207125606,0.45475085271317833,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3712392248062016,0.48122122207125606,0.39801317829457367,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند","boundary":[0.3107051162790698,0.48122122207125606,0.3654373643410853,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2923451162790697,0.48122122207125606,0.30490325581395344,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.2572325581395349,0.48122122207125606,0.2865432558139535,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.223526511627907,0.48122122207125606,0.25143069767441867,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"هودف","boundary":[0.17050604651162793,0.48122122207125606,0.21772465116279072,0.49900778333607815],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.7911833315305573,0.5095754161863197,0.8307627906976747,0.5273619774511418],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7325330232558144,0.5095754161863197,0.7851013953488376,0.5273619774511418],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6538939534883724,0.5095754161863197,0.7264800000000005,0.5273619774511418],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6161944186046515,0.5095754161863197,0.6478409302325584,0.5273619774511418],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6005972093023259,0.5095754161863197,0.6101413953488375,0.5273619774511418],"dir":"rtl"},{"str":"تعالي","boundary":[0.5582762790697676,0.5095754161863197,0.5945441860465119,0.5273619774511418],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.5226613953488374,0.5095754161863197,0.5522232558139536,0.5273619774511418],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسوال","boundary":[0.4472874418604652,0.5095754161863197,0.5166083720930235,0.5273619774511418],"dir":"rtl"},{"str":"افوزايش","boundary":[0.37959906976744184,0.5095754161863197,0.43636186046511627,0.5273619774511418],"dir":"rtl"},{"str":"آگواهي","boundary":[0.32170604651162793,0.5095754161863197,0.3735460465116279,0.5273619774511418],"dir":"rtl"},{"str":"كسوب","boundary":[0.2617032558139535,0.5095754161863197,0.3107804651162791,0.5273619774511418],"dir":"rtl"},{"str":"معلوموات","boundary":[0.18610325581395348,0.5095754161863197,0.25565023255813957,0.5273619774511418],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17050604651162793,0.5095754161863197,0.18005023255813954,0.5273619774511418],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتها","boundary":[0.7665024769214174,0.5380668522864515,0.8307361240310078,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7508450398281041,0.5380668522864515,0.7606103875968994,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"توانايي","boundary":[0.6980746493600145,0.5380668522864515,0.7447871317829459,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.6652438759689923,0.5380668522864515,0.6919927131782946,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6161666666666666,0.5380668522864515,0.6591908527131783,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.587082015503876,0.5380668522864515,0.6101136434108527,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5561387596899224,0.5380668522864515,0.5656829457364341,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.489882015503876,0.5380668522864515,0.5500857364341085,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4447480620155039,0.5380668522864515,0.48382899224806203,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.41662046511627904,0.5380668522864515,0.439953488372093,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.37359627906976745,0.5380668522864515,0.4105674418604651,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"دارا","boundary":[0.34426046511627906,0.5380668522864515,0.3675432558139535,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"هشت","boundary":[0.28031441860465117,0.5380668522864515,0.32286139534883723,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"فيل","boundary":[0.23844558139534883,0.5380668522864515,0.2742613953488372,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.19331162790697676,0.5380668522864515,0.2323925581395349,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17050604651162793,0.5380668522864515,0.18725860465116279,0.5558534135512735],"dir":"rtl"},{"str":"فيل","boundary":[0.7941537984496124,0.5663935980045015,0.8307231007751938,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7638240310077519,0.5663935980045015,0.7883519379844961,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"كليات","boundary":[0.7154751937984496,0.5663935980045015,0.7580221705426358,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.65710496124031,0.5663935980045015,0.7096733333333333,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5787170542635659,0.5663935980045015,0.6513031007751938,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.5319756589147286,0.5663935980045015,0.5729151937984496,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد.","boundary":[0.4657981395348838,0.5663935980045015,0.5261737984496123,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4432437209302326,0.5663935980045015,0.4599962790697675,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"فيل","boundary":[0.4016260465116279,0.5663935980045015,0.43744186046511635,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.3781423255813954,0.5663935980045015,0.39582418604651165,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3514186046511628,0.5663935980045015,0.36397674418604653,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"بررسوي","boundary":[0.28978325581395353,0.5663935980045015,0.34561674418604654,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"ويگگوي","boundary":[0.22862511627906978,0.5663935980045015,0.2839813953488372,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21327906976744188,0.5663935980045015,0.2228232558139535,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"ابعواد","boundary":[0.17050604651162793,0.5663935980045015,0.2074772093023256,0.5841801592693237],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.7994649612403101,0.5948850341046333,0.830684496124031,0.6126715953694554],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.718821955497631,0.5948850341046333,0.7715607751937984,0.6126715953694554],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6399202845216798,0.5948850341046333,0.7127133333333333,0.6126715953694554],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازيم","boundary":[0.5622195348837211,0.5948850341046333,0.6338482170542635,0.6126715953694554],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5394139534883722,0.5948850341046333,0.5561665116279071,0.6126715953694554],"dir":"rtl"},{"str":"فيل","boundary":[0.49754511627906983,0.5948850341046333,0.5333609302325582,0.6126715953694554],"dir":"rtl"},{"str":"سو","boundary":[0.4693897674418605,0.5948850341046333,0.49149209302325586,0.6126715953694554],"dir":"rtl"},{"str":"نظريات","boundary":[0.40172651162790696,0.5948850341046333,0.45497302325581396,0.6126715953694554],"dir":"rtl"},{"str":"يادگير","boundary":[0.3538297674418605,0.5948850341046333,0.3956734883720931,0.6126715953694554],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.322886511627907,0.5948850341046333,0.33243069767441863,0.6126715953694554],"dir":"rtl"},{"str":"تودري","boundary":[0.2798372093023256,0.5948850341046333,0.3168334883720931,0.6126715953694554],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسوالان","boundary":[0.17050604651162793,0.5948850341046333,0.25100372093023254,0.6126715953694554],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.7820337984496124,0.6232117798226834,0.8305584496124032,0.6409983410875054],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود.","boundary":[0.7208150387596899,0.6232117798226834,0.7762319379844962,0.6409983410875054],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6984866666666667,0.6232117798226834,0.7152392248062016,0.6409983410875054],"dir":"rtl"},{"str":"فيل","boundary":[0.65709503875969,0.6232117798226834,0.6929108527131783,0.6409983410875054],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.6161806201550388,0.6232117798226834,0.6515192248062015,0.6409983410875054],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.5617536434108528,0.6232117798226834,0.6022410852713179,0.6409983410875054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5466336434108527,0.6232117798226834,0.5561778294573644,0.6409983410875054],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.5080048062015504,0.6232117798226834,0.5410578294573645,0.6409983410875054],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريز","boundary":[0.44214573643410854,0.6232117798226834,0.502428992248062,0.6409983410875054],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.36865550387596896,0.6232117798226834,0.42122387596899225,0.6409983410875054],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.2904936434108527,0.6232117798226834,0.36307968992248063,0.6409983410875054],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.2439782945736434,0.6232117798226834,0.2849178294573643,0.6409983410875054],"dir":"rtl"},{"str":"ميگوردد.","boundary":[0.17050604651162793,0.6232117798226834,0.23840248062015504,0.6409983410875054],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.813110542635659,0.6515385255407334,0.8304910077519381,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"فيل","boundary":[0.7712417054263566,0.6515385255407334,0.807057519379845,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.730804496124031,0.6515385255407334,0.7654398449612404,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.6812751937984496,0.6515385255407334,0.7250026356589148,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6075589147286822,0.6515385255407334,0.6601272868217054,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"خواندن","boundary":[0.5489099224806201,0.6515385255407334,0.6017570542635658,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5335638759689921,0.6515385255407334,0.5431080620155038,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتن","boundary":[0.4826531782945736,0.6515385255407334,0.5277620155038759,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.40426527131782947,0.6515385255407334,0.4768513178294574,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.35054155038759693,0.6515385255407334,0.3984634108527132,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود.","boundary":[0.28908,0.6515385255407334,0.3447396899224806,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"فيل","boundary":[0.24746232558139536,0.6515385255407334,0.28327813953488373,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"ششوم","boundary":[0.19677767441860466,0.6515385255407334,0.2416604651162791,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.17050604651162793,0.6515385255407334,0.19097581395348837,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.7860937984496125,0.6800299616408653,0.8306347286821705,0.6978165229056873],"dir":"rtl"},{"str":"تدري","boundary":[0.7351831007751939,0.6800299616408653,0.7642677519379846,0.6978165229056873],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسوالان","boundary":[0.6254249612403101,0.6800299616408653,0.7059226356589149,0.6978165229056873],"dir":"rtl"},{"str":"اختيواد","boundary":[0.5422147286821706,0.6800299616408653,0.6189449612403101,0.6978165229056873],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.5033914728682171,0.6800299616408653,0.5357347286821705,0.6978165229056873],"dir":"rtl"},{"str":"فيول","boundary":[0.4510604651162791,0.6800299616408653,0.4969227906976745,0.6978165229056873],"dir":"rtl"},{"str":"هفوتم","boundary":[0.4004009302325581,0.6800299616408653,0.44467197456200513,0.6978165229056873],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.3715925581395349,0.6800299616408653,0.393958986562383,0.6978165229056873],"dir":"rtl"},{"str":"بررسوي","boundary":[0.3053609302325581,0.6800299616408653,0.36456,0.6978165229056873],"dir":"rtl"},{"str":"تفواوت","boundary":[0.2414148837209302,0.6800299616408653,0.29840372093023254,0.6978165229056873],"dir":"rtl"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.1704951329776402,0.6800299616408653,0.2350435715854462,0.6978165229056873],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.7516351937984497,0.7083978799544356,0.8295961240310077,0.7261844412192577],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7344556589147287,0.7083978799544356,0.7451864194426985,0.7261844412192577],"dir":"rtl"},{"str":"خردسالان","boundary":[0.6524258914728682,0.7083978799544356,0.7280952540466723,0.7261844412192577],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازد","boundary":[0.5768435658914728,0.7083978799544356,0.6460642747759684,0.7261844412192577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5719961240310077,0.7083978799544356,0.5767682170542635,0.7261844412192577],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5471553488372092,0.7083978799544356,0.5651888372093021,0.7261844412192577],"dir":"rtl"},{"str":"فيل","boundary":[0.5025237209302326,0.7083978799544356,0.5408192290321303,0.7261844412192577],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.4537479069767441,0.7083978799544356,0.49616087143976995,0.7261844412192577],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.3909823255813953,0.7083978799544356,0.4473938514609796,0.7261844412192577],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسوالان","boundary":[0.2982781395348837,0.7083978799544356,0.3846032538645977,0.7261844412192577],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2734381395348838,0.7083978799544356,0.2914716279069768,0.7261844412192577],"dir":"rtl"},{"str":"چنود","boundary":[0.2279274418604651,0.7083978799544356,0.26690790697674416,0.7261844412192577],"dir":"rtl"},{"str":"كشوور","boundary":[0.17053399103634237,0.7083978799544356,0.2216260089636576,0.7261844412192577],"dir":"rtl"},{"str":"منتخب","boundary":[0.7766384496124031,0.7368893160545673,0.8299603100775194,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"تشريح","boundary":[0.7199258914728682,0.7368893160545673,0.7702671310236961,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6580063565891473,0.7368893160545673,0.7135642747759684,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6531589147286821,0.7368893160545673,0.6579310077519379,0.7546758773193895],"dir":"ltr"},{"str":"اميد","boundary":[0.6176871317829458,0.7368893160545673,0.6463699224806202,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5739848062015503,0.7368893160545673,0.610955968992248,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5493708527131783,0.7368893160545673,0.5676735360763269,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5066480620155038,0.7368893160545673,0.5428908527131783,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.44810201550387596,0.7368893160545673,0.5001680620155039,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"مربيان","boundary":[0.3963122480620155,0.7368893160545673,0.441622015503876,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"تعليم","boundary":[0.3510024806201551,0.7368893160545673,0.3900041756628534,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33432527131782946,0.7368893160545673,0.3444471317829458,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.28203317829457364,0.7368893160545673,0.3278452713178295,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2653559689922481,0.7368893160545673,0.2754778294573644,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"دانشوجويان","boundary":[0.17052887809864553,0.7368893160545673,0.2587702325581395,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.800324031007752,0.7652160617726174,0.829911007751938,0.7830026230374395],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.7594598449612403,0.7652160617726174,0.7937937984496124,0.7830026230374395],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7546124031007752,0.7652160617726174,0.759384496124031,0.7830026230374395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1705,0.25307,0.83077,0.783],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/ddc534eb79d305ff0e2b563555ef705f.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/b4f36fb9a567e1ce94c9d43112cc94f8.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/865cc7a9512ac4678cdbdfb795f053d6.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/d3f8f3a6e76721b0c90024b58c1ee059.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15935,0.33343,0.17042,0.13119]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.4992054263565891,0.333428250104647,0.5643172868217053,0.3526970248082043],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4361434108527132,0.333428250104647,0.4919768992248062,0.3526970248082043],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43614,0.33343,0.56432,0.3527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.7362403100775193,0.39492346186045235,0.8025472868217054,0.4127100231252745],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.16493023255813954,0.39492346186045235,0.17573023255813955,0.4127100231252745],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.17586046511627906,0.39492346186045235,0.2617581395348838,0.4127100231252745],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.39492346186045235,0.4164666666666668,0.4127100231252745],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.39492346186045235,0.5728038759689924,0.4127100231252745],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5764147286821706,0.39492346186045235,0.7291217054263568,0.4127100231252745],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7894947286821705,0.42422130184315976,0.8295803100775194,0.4420078631079819],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.7497324663386281,0.42422130184315976,0.7828891472868217,0.4420078631079819],"dir":"rtl"},{"str":"كليات","boundary":[0.6930231007751938,0.42422130184315976,0.7431162564937291,0.4420078631079819],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6272686821705427,0.42422130184315976,0.6863924031007753,0.4420078631079819],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5385077519379845,0.42422130184315976,0.620701639756497,0.4420078631079819],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.15934883720930235,0.42422130184315976,0.18167441860465117,0.4420078631079819],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.18423255813953487,0.42422130184315976,0.3707010852713184,0.4420078631079819],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3735852713178295,0.42422130184315976,0.5344801550387601,0.4420078631079819],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7583333333333333,0.453388547499451,0.8025882170542636,0.4711751087642731],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.1595813953488372,0.453388547499451,0.18097674418604648,0.4711751087642731],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1856279069767442,0.453388547499451,0.28584186046511634,0.4711751087642731],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.453388547499451,0.4409434108527133,0.4711751087642731],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.453388547499451,0.5972224806201551,0.4711751087642731],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.453388547499451,0.7535403100775194,0.4711751087642731],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.7532818400980942,0.48187998359958273,0.802384031007752,0.49966654486440487],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6908147355053922,0.48187998359958273,0.7469021705426356,0.49966654486440487],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6059496124031009,0.48187998359958273,0.6845151960728569,0.49966654486440487],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.1595813953488372,0.48187998359958273,0.18097674418604648,0.49966654486440487],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1856279069767442,0.48187998359958273,0.29061395348837216,0.49966654486440487],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2931201550387597,0.48187998359958273,0.44582713178294586,0.49966654486440487],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44939922480620154,0.48187998359958273,0.6021062015503877,0.49966654486440487],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.7530747083151486,0.5102341777146465,0.8021768992248063,0.5280207389794686],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6906076037224467,0.5102341777146465,0.7466950387596899,0.5280207389794686],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6060108936025216,0.5102341777146465,0.6843080642899112,0.5280207389794686],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5816251963610738,0.5102341777146465,0.5996392248062017,0.5280207389794686],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.5160124384787472,0.5102341777146465,0.5751006201550388,0.5280207389794686],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.46006806201550393,0.5102341777146465,0.4935229457364341,0.5280207389794686],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.1595813953488372,0.5102341777146465,0.18097674418604648,0.5280207389794686],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.1856279069767442,0.5102341777146465,0.2762976744186047,0.5280207389794686],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2784108527131783,0.5102341777146465,0.4311178294573645,0.5280207389794686],"dir":"ltr"},{"str":"تعاري","boundary":[0.7670054263565892,0.5387256138147782,0.8023691472868217,0.5565121750796003],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6822100843426017,0.5387256138147782,0.738297519379845,0.5565121750796003],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5973449612403101,0.5387256138147782,0.6759105449100662,0.5565121750796003],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.1595813953488372,0.5387256138147782,0.18097674418604648,0.5565121750796003],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.1856279069767442,0.5387256138147782,0.2810697674418605,0.5565121750796003],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2833527131782946,0.5387256138147782,0.4360596899224808,0.5565121750796003],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4396317829457364,0.5387256138147782,0.5923387596899226,0.5565121750796003],"dir":"ltr"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.7581296795982292,0.5670523595328283,0.8023951937984497,0.5848389207976503],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6956984564356248,0.5670523595328283,0.7517858914728682,0.5848389207976503],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6108333333333333,0.5670523595328283,0.6893989170030894,0.5848389207976503],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.1595813953488372,0.5670523595328283,0.18097674418604648,0.5848389207976503],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.1856279069767442,0.5670523595328283,0.295386046511628,0.5848389207976503],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29800387596899225,0.5670523595328283,0.45071085271317846,0.5848389207976503],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45428294573643413,0.5670523595328283,0.6069899224806202,0.5848389207976503],"dir":"ltr"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.7580961912261363,0.5953791052508783,0.8023617054263568,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6955924031007752,0.5953791052508783,0.7517524031007752,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"مداو","boundary":[0.6556826356589147,0.5953791052508783,0.6891124031007753,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.1595813953488372,0.5953791052508783,0.18097674418604648,0.6131656665157005],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1856279069767442,0.5953791052508783,0.3287906976744187,0.6131656665157005],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3321899224806201,0.5953791052508783,0.48489689922480633,0.6131656665157005],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48850775193798446,0.5953791052508783,0.6412147286821707,0.6131656665157005],"dir":"ltr"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.7581477519379846,0.6238705413510102,0.8024026356589148,0.6416571026158322],"dir":"rtl"},{"str":"سوادآموز","boundary":[0.6816955643239688,0.6238705413510102,0.7516677519379845,0.6416571026158322],"dir":"rtl"},{"str":"تابعي","boundary":[0.6186575193798449,0.6238705413510102,0.6591999303631835,0.6416571026158322],"dir":"rtl"},{"str":"(عملي)","boundary":[0.5547868217054264,0.6238705413510102,0.6123031007751938,0.6416571026158322],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.1595813953488372,0.6238705413510102,0.18097674418604648,0.6416571026158322],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1856279069767442,0.6238705413510102,0.2381209302325582,0.6416571026158322],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23934108527131784,0.6238705413510102,0.392048062015504,0.6416571026158322],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3956782945736434,0.6238705413510102,0.5483852713178295,0.6416571026158322],"dir":"ltr"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.7580603100775194,0.6521972870690602,0.8023151937984497,0.6699838483338822],"dir":"rtl"},{"str":"سوادآموز","boundary":[0.6815977452934662,0.6521972870690602,0.7515803100775195,0.6699838483338822],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.593624031007752,0.6521972870690602,0.6590770542635659,0.6699838483338822],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.1595813953488372,0.6521972870690602,0.18097674418604648,0.6699838483338822],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.1856279069767442,0.6521972870690602,0.2762976744186047,0.6699838483338822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2784108527131783,0.6521972870690602,0.4311178294573645,0.6699838483338822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4347480620155039,0.6521972870690602,0.5874550387596901,0.6699838483338822],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7527703490002021,0.6806887231691919,0.8023961240310078,0.698475284434014],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6903496192263224,0.6806887231691919,0.7464370542635659,0.698475284434014],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.605484496124031,0.6806887231691919,0.6840500797937871,0.698475284434014],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.1595813953488372,0.6806887231691919,0.18097674418604648,0.698475284434014],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1856279069767442,0.6806887231691919,0.28584186046511634,0.698475284434014],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.6806887231691919,0.4409434108527133,0.698475284434014],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.6806887231691919,0.5972224806201551,0.698475284434014],"dir":"ltr"},{"str":"رسالت","boundary":[0.7499848222726414,0.7090566414827624,0.8022928682170544,0.7268432027475845],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6874989305250842,0.7090566414827624,0.7436463565891472,0.7268432027475845],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6026937984496125,0.7090566414827624,0.681211962556677,0.7268432027475845],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.1595813953488372,0.7090566414827624,0.18097674418604648,0.7268432027475845],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1856279069767442,0.7090566414827624,0.28584186046511634,0.7268432027475845],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.7090566414827624,0.4409434108527133,0.7268432027475845],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.7090566414827624,0.5972224806201551,0.7268432027475845],"dir":"ltr"},{"str":"انگيزه","boundary":[0.7587951937984496,0.7373833872008124,0.8023719379844961,0.7551699484656346],"dir":"rtl"},{"str":"سوادآموز","boundary":[0.6823536103340405,0.7373833872008124,0.7523151937984496,0.7551699484656346],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5812984496124031,0.7373833872008124,0.6598835815149884,0.7551699484656346],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.1595813953488372,0.7373833872008124,0.18097674418604648,0.7551699484656346],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1856279069767442,0.7373833872008124,0.26198139534883724,0.7551699484656346],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.7373833872008124,0.4164666666666668,0.7551699484656346],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.7373833872008124,0.5728038759689924,0.7551699484656346],"dir":"ltr"},{"str":"تاريخچه","boundary":[0.7373377897430022,0.7658748233009441,0.802364496124031,0.7836613845657663],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6748617212227586,0.7658748233009441,0.7310091472868216,0.7836613845657663],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5903022482779469,0.7658748233009441,0.6685747532543515,0.7836613845657663],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.565854446424106,0.7658748233009441,0.5839940277687806,0.7836613845657663],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5236240310077519,0.7658748233009441,0.5595310687046762,0.7836613845657663],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.1595813953488372,0.7658748233009441,0.18097674418604648,0.7836613845657663],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.1856279069767442,0.7658748233009441,0.2094883720930233,0.7836613845657663],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21003875968992247,0.7658748233009441,0.3627457364341087,0.7836613845657663],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36637596899224806,0.7658748233009441,0.5190829457364343,0.7836613845657663],"dir":"ltr"},{"str":"طرحها","boundary":[0.7503161240310079,0.7942015690189942,0.8025463565891473,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"سوادآموز","boundary":[0.6578067598772805,0.7942015690189942,0.7280021974279697,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5568970951529092,0.7942015690189942,0.6350668217054264,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5324882170542635,0.7942015690189942,0.5505217054263565,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.4903682170542636,0.7942015690189942,0.5262091472868218,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.1595813953488372,0.7942015690189942,0.18097674418604648,0.8119881302838163],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1856279069767442,0.7942015690189942,0.3287906976744187,0.8119881302838163],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3321899224806201,0.7942015690189942,0.48489689922480633,0.8119881302838163],"dir":"ltr"},{"str":"مباني","boundary":[0.7639395584844689,0.8226930051191259,0.8024072868217055,0.840479566383948],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7014524188971771,0.8226930051191259,0.7575998449612403,0.840479566383948],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6166472868217054,0.8226930051191259,0.69516545092877,0.840479566383948],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.1595813953488372,0.8226930051191259,0.18097674418604648,0.840479566383948],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.1856279069767442,0.8226930051191259,0.3001581395348838,0.840479566383948],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3028875968992248,0.8226930051191259,0.455594573643411,0.840479566383948],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45916666666666667,0.8226930051191259,0.6118736434108528,0.840479566383948],"dir":"ltr"},{"str":"علل","boundary":[0.7717477519379846,0.851019750837176,0.8023644961240312,0.8688063121019981],"dir":"rtl"},{"str":"شكست","boundary":[0.7057345508007096,0.851019750837176,0.765451185633399,0.8688063121019981],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.6575497617286704,0.851019750837176,0.6993626356589148,0.8688063121019981],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5949064062775764,0.851019750837176,0.6512421651424972,0.8688063121019981],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5103547695715137,0.851019750837176,0.588524496124031,0.8688063121019981],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.485969072330066,0.851019750837176,0.5039831007751938,0.8688063121019981],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.42034814251639835,0.851019750837176,0.4794885271317829,0.8688063121019981],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.3568863488287741,0.851019750837176,0.39786062015503876,0.8688063121019981],"dir":"rtl"},{"str":"سو","boundary":[0.32680666666666663,0.851019750837176,0.35059361405639766,0.8688063121019981],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.1595813953488372,0.851019750837176,0.18097674418604648,0.8688063121019981],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1856279069767442,0.851019750837176,0.30970232558139543,0.8688063121019981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15935,0.39492,0.82958,0.86881],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/36a3cc63da6ec23e532eb9ff4fa9e9f7.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/587c709ba1500165133d5e6c3ea55c34.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15423,0.16282,0.17027,0.13185]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7892054423246531,0.16281649288400307,0.8293136434108529,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"دوم:","boundary":[0.7478113178294575,0.16281649288400307,0.7826117272431881,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.687908992248062,0.16281649288400307,0.7411555038759691,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6707294573643411,0.16281649288400307,0.6812029457364341,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.629162015503876,0.16281649288400307,0.6641489922480621,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5653164341085272,0.16281649288400307,0.6225564341085271,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.49956201550387597,0.16281649288400307,0.5587944676675498,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.41102713178294575,0.16281649288400307,0.4929949730898302,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.15934883720930235,0.16281649288400307,0.18167441860465117,0.18060305414882522],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.18423255813953487,0.16281649288400307,0.2446623255813953,0.18060305414882522],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24562015503875967,0.16281649288400307,0.40651503875969064,0.18060305414882522],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7583333333333333,0.19214842892237596,0.8025882170542636,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.1595813953488372,0.19214842892237596,0.18097674418604648,0.2099349901871981],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1856279069767442,0.19214842892237596,0.28584186046511634,0.2099349901871981],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.19214842892237596,0.4409434108527133,0.2099349901871981],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.19214842892237596,0.5972224806201551,0.2099349901871981],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.19214842892237596,0.7535403100775194,0.2099349901871981],"dir":"ltr"},{"str":"ويگگيها","boundary":[0.7353048270721526,0.220475174640426,0.8023491472868217,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6568612471332993,0.220475174640426,0.7129486821705425,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5719961240310077,0.220475174640426,0.6505617077007638,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.1595813953488372,0.220475174640426,0.18097674418604648,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.1856279069767442,0.220475174640426,0.2572093023255814,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2588759689922481,0.220475174640426,0.4115829457364343,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41521317829457366,0.220475174640426,0.5679201550387598,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"خيوصيات","boundary":[0.7130312852247397,0.24896661074055773,0.8022686821705427,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"يادگير","boundary":[0.6605944757169249,0.24896661074055773,0.70674023821406,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.559670542635659,0.24896661074055773,0.6381759982735105,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.1595813953488372,0.24896661074055773,0.18097674418604648,0.2667531720053799],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.1856279069767442,0.24896661074055773,0.24289302325581402,0.2667531720053799],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.24896661074055773,0.39693178294573656,0.2667531720053799],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.24896661074055773,0.5532689922480621,0.2667531720053799],"dir":"ltr"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.7697278687898575,0.2772933564586078,0.8023133333333334,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.7299213474904979,0.2772933564586078,0.7634333333333333,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6452082238774852,0.2772933564586078,0.7012956589147286,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5603682170542635,0.2772933564586078,0.6389086844449497,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.1595813953488372,0.2772933564586078,0.18097674418604648,0.29507991772342995],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.1856279069767442,0.2772933564586078,0.24289302325581402,0.29507991772342995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.2772933564586078,0.39693178294573656,0.29507991772342995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.2772933564586078,0.5532689922480621,0.29507991772342995],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليتها","boundary":[0.7344696929039952,0.3056612747721783,0.8025305426356588,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"مربي","boundary":[0.6751360244606607,0.3056612747721783,0.7119068217054263,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6507598642991194,0.3056612747721783,0.6687068217054263,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5882115225566461,0.3056612747721783,0.6444671975854509,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5033914728682171,0.3056612747721783,0.5818296124031008,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.1595813953488372,0.3056612747721783,0.18097674418604648,0.32344783603700045],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1856279069767442,0.3056612747721783,0.34321860465116294,0.32344783603700045],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34684108527131785,0.3056612747721783,0.49954806201550395,0.32344783603700045],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7461128524206524,0.33415271087231,0.8021347286821705,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6616515137575604,0.33415271087231,0.7398416808541759,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6451868316772915,0.33415271087231,0.6552798449612404,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.5929318947178656,0.33415271087231,0.6388789147286823,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.5512984496124032,0.33415271087231,0.5866119379844962,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.1595813953488372,0.33415271087231,0.18097674418604648,0.35193927213713216],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.1856279069767442,0.33415271087231,0.23334883720930238,0.35193927213713216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23445736434108527,0.33415271087231,0.3871643410852714,0.35193927213713216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39079457364341086,0.33415271087231,0.543501550387597,0.35193927213713216],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7896458914728682,0.3632858604729358,0.8297314728682171,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"سوم:","boundary":[0.7438589147286823,0.3632858604729358,0.7830670316851058,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"نظريههاي","boundary":[0.6612814379599128,0.3632858604729358,0.7371277519379844,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"يادگيري","boundary":[0.5893796899224806,0.3632858604729358,0.6546479259878394,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5722001550387597,0.3632858604729358,0.5826736434108526,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.507902480620155,0.3632858604729358,0.5656893258355572,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.41916666666666663,0.3632858604729358,0.5012737758360243,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.15934883720930235,0.3632858604729358,0.18167441860465117,0.38107242173775796],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.18423255813953487,0.3632858604729358,0.2496855813953488,0.38107242173775796],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25073643410852714,0.3632858604729358,0.4116313178294581,0.38107242173775796],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7583333333333333,0.39261779651130874,0.8025882170542636,0.4104043577761309],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.1595813953488372,0.39261779651130874,0.18097674418604648,0.4104043577761309],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1856279069767442,0.39261779651130874,0.28584186046511634,0.4104043577761309],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.39261779651130874,0.4409434108527133,0.4104043577761309],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.39261779651130874,0.5972224806201551,0.4104043577761309],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.39261779651130874,0.7535403100775194,0.4104043577761309],"dir":"ltr"},{"str":"ديدگاهها","boundary":[0.7365584849903751,0.4209445422293588,0.8024635658914729,0.43873110349418093],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6875548442243641,0.4209445422293588,0.7141647705945626,0.43873110349418093],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6202569715287158,0.4209445422293588,0.6650671317829459,0.43873110349418093],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6035015690466704,0.4209445422293588,0.6139674060324526,0.43873110349418093],"dir":"rtl"},{"str":"يادگير","boundary":[0.5508818033528428,0.4209445422293588,0.597212003550407,0.43873110349418093],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.4500968992248062,0.4209445422293588,0.5285430714939314,0.43873110349418093],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.1595813953488372,0.4209445422293588,0.18097674418604648,0.43873110349418093],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1856279069767442,0.4209445422293588,0.29061395348837216,0.43873110349418093],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2931201550387597,0.4209445422293588,0.44582713178294586,0.43873110349418093],"dir":"ltr"},{"str":"ديدگاهها","boundary":[0.7365212756880496,0.44943597832949056,0.8024635658914729,0.46722253959431265],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6875176349220384,0.44943597832949056,0.714127561292237,0.46722253959431265],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6201928802737376,0.44943597832949056,0.6650299224806203,0.46722253959431265],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6034327131782945,0.44943597832949056,0.613842945736434,0.46722253959431265],"dir":"rtl"},{"str":"تدري","boundary":[0.5650991837139823,0.44943597832949056,0.5971463759689922,0.46722253959431265],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.45684108527131784,0.44943597832949056,0.5351591640611817,0.46722253959431265],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.1595813953488372,0.44943597832949056,0.18097674418604648,0.46722253959431265],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.1856279069767442,0.44943597832949056,0.295386046511628,0.46722253959431265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29800387596899225,0.44943597832949056,0.45071085271317846,0.46722253959431265],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7894600496124031,0.47856912793011636,0.8295617054263567,0.49635568919493844],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم:","boundary":[0.7278658914728682,0.47856912793011636,0.7828691472868217,0.49635568919493844],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.6748956589147286,0.47856912793011636,0.7212603100775192,0.49635568919493844],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6578679159132946,0.47856912793011636,0.6682147286821705,0.49635568919493844],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.6137877519379844,0.47856912793011636,0.6512313431843215,0.49635568919493844],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.5209264003961679,0.47856912793011636,0.6071515891472867,0.49635568919493844],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4549108527131783,0.47856912793011636,0.5142802441765233,0.49635568919493844],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.36637596899224806,0.47856912793011636,0.4483438102991325,0.49635568919493844],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.15934883720930235,0.47856912793011636,0.18167441860465117,0.49635568919493844],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.18423255813953487,0.47856912793011636,0.36046852713178346,0.49635568919493844],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7583333333333333,0.5079285123655028,0.8025882170542636,0.525715073630325],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.1595813953488372,0.5079285123655028,0.18097674418604648,0.525715073630325],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1856279069767442,0.5079285123655028,0.28584186046511634,0.525715073630325],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.5079285123655028,0.4409434108527133,0.525715073630325],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.5079285123655028,0.5972224806201551,0.525715073630325],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.5079285123655028,0.7535403100775194,0.525715073630325],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهريز","boundary":[0.7355162526345872,0.5362552580835529,0.8024337984496124,0.554041819348375],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.6946024428920918,0.5362552580835529,0.7131654263565892,0.554041819348375],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6160745128226014,0.5362552580835529,0.6721003100775194,0.554041819348375],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.531298449612403,0.5362552580835529,0.6095105426356588,0.554041819348375],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.1595813953488372,0.5362552580835529,0.18097674418604648,0.554041819348375],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.1856279069767442,0.5362552580835529,0.2142604651162791,0.554041819348375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.5362552580835529,0.3676294573643412,0.554041819348375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.5362552580835529,0.5239666666666668,0.554041819348375],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.7589554341605536,0.5647466941836846,0.8026161240310078,0.5825332554485068],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريز","boundary":[0.6855674154252849,0.5647466941836846,0.7526347286821705,0.5825332554485068],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.6015310077519379,0.5647466941836846,0.6632165891472869,0.5825332554485068],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.1595813953488372,0.5647466941836846,0.18097674418604648,0.5825332554485068],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1856279069767442,0.5647466941836846,0.28584186046511634,0.5825332554485068],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.5647466941836846,0.4409434108527133,0.5825332554485068],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.5647466941836846,0.5972224806201551,0.5825332554485068],"dir":"ltr"},{"str":"مدلها","boundary":[0.75468225104353,0.5930734399017348,0.8025882170542634,0.6108600011665569],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريز","boundary":[0.6649370278283857,0.5930734399017348,0.7321696124031007,0.6108600011665569],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.6240232180858902,0.5930734399017348,0.6425862015503876,0.6108600011665569],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5454085339550048,0.5930734399017348,0.6016968992248062,0.6108600011665569],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.46079457364341087,0.5930734399017348,0.5391089945224693,0.6108600011665569],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.1595813953488372,0.5930734399017348,0.18097674418604648,0.6108600011665569],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.1856279069767442,0.5930734399017348,0.3001581395348838,0.6108600011665569],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3028875968992248,0.5930734399017348,0.455594573643411,0.6108600011665569],"dir":"ltr"},{"str":"كاربرد","boundary":[0.7549843688534076,0.6215648760018665,0.8022466666666669,0.6393514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"الگوها","boundary":[0.7011620960047706,0.6215648760018665,0.7487157121369896,0.6393514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.6369021260786895,0.6215648760018665,0.6786494573643411,0.6393514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"درسي","boundary":[0.5846798197223725,0.6215648760018665,0.6306151581102823,0.6393514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5602456614773528,0.6215648760018665,0.5782596899224807,0.6393514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4978499066842182,0.6215648760018665,0.5538717829457364,0.6393514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.41312015503875965,0.6215648760018665,0.49157873511774164,0.6393514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.1595813953488372,0.6215648760018665,0.18097674418604648,0.6393514372666886],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.1856279069767442,0.6215648760018665,0.2524372093023256,0.6393514372666886],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.6215648760018665,0.4066992248062017,0.6393514372666886],"dir":"ltr"},{"str":"سياست","boundary":[0.7450040310077519,0.6498916217199165,0.8025454263565892,0.6676781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"خطمشي","boundary":[0.6661095310966326,0.6498916217199165,0.7331240310077519,0.6676781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6496922489894658,0.6498916217199165,0.65982420104029,0.6676781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.5945640430644353,0.6498916217199165,0.6434069189331232,0.6676781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"مطلوب","boundary":[0.5320323062015504,0.6498916217199165,0.5881387596899225,0.6676781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.5071438956871388,0.6498916217199165,0.5256996899224806,0.6676781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا","boundary":[0.4528875968992248,0.6498916217199165,0.48468480620155036,0.6676781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهها","boundary":[0.37215697972570067,0.6498916217199165,0.4304448062015504,0.6676781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"سوادآموز","boundary":[0.2795486691315686,0.6498916217199165,0.3495941085271318,0.6676781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.1595813953488372,0.6498916217199165,0.18097674418604648,0.6676781829847387],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.1856279069767442,0.6498916217199165,0.2524372093023256,0.6676781829847387],"dir":"ltr"},{"str":"ويگگي","boundary":[0.7512947473615393,0.6783830578200483,0.8020345736434109,0.6961696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.7140562369192568,0.6783830578200483,0.7449955038759691,0.6961696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"سوادآموز","boundary":[0.6375896832779624,0.6783830578200483,0.7076727131782946,0.6961696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.5966221118872874,0.6783830578200483,0.6149936434108527,0.6961696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5180824648237532,0.6783830578200483,0.5741043410852713,0.6961696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.4333527131782946,0.6783830578200483,0.5118112932572766,0.6961696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.1595813953488372,0.6783830578200483,0.18097674418604648,0.6961696190848704],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.1856279069767442,0.6783830578200483,0.2715255813953489,0.6961696190848704],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2735271317829457,0.6783830578200483,0.4262341085271319,0.6961696190848704],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7896096124031008,0.7075573800161945,0.8296951937984497,0.7253439412810166],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم:","boundary":[0.7394524031007752,0.7075573800161945,0.7830987831998982,0.7253439412810166],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6559363112476232,0.7075573800161945,0.7328468217054264,0.7253439412810166],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5899248062015504,0.7075573800161945,0.6493040226498673,0.7253439412810166],"dir":"rtl"},{"str":"خواندن","boundary":[0.5239192248062015,0.7075573800161945,0.5833451493799667,0.7253439412810166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5067396899224806,0.7075573800161945,0.5172747870497036,0.7253439412810166],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتن","boundary":[0.45002713178294573,0.7075573800161945,0.500008527131783,0.7253439412810166],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.3614922480620155,0.7075573800161945,0.44346008936889997,0.7253439412810166],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.15934883720930235,0.7075573800161945,0.18167441860465117,0.7253439412810166],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.18423255813953487,0.7075573800161945,0.355352248062016,0.7253439412810166],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7583333333333333,0.7368893160545673,0.8025882170542636,0.7546758773193895],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.1595813953488372,0.7368893160545673,0.18097674418604648,0.7546758773193895],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1856279069767442,0.7368893160545673,0.28584186046511634,0.7546758773193895],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.7368893160545673,0.4409434108527133,0.7546758773193895],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.7368893160545673,0.5972224806201551,0.7546758773193895],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.7368893160545673,0.7535403100775194,0.7546758773193895],"dir":"ltr"},{"str":"روشها","boundary":[0.7551835658914728,0.7652160617726174,0.8023017054263565,0.7830026230374395],"dir":"rtl"},{"str":"تصليلي","boundary":[0.6790310077519379,0.7652160617726174,0.7325537984496124,0.7830026230374395],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.1595813953488372,0.7652160617726174,0.18097674418604648,0.7830026230374395],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.1856279069767442,0.7652160617726174,0.20471627906976747,0.7830026230374395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20515503875968993,0.7652160617726174,0.3578620155038761,0.7830026230374395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3614922480620155,0.7652160617726174,0.5141992248062016,0.7830026230374395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5178100775193798,0.7652160617726174,0.670517054263566,0.7830026230374395],"dir":"ltr"},{"str":"روشها","boundary":[0.755238449612403,0.7937074978727491,0.8023565891472868,0.8114940591375713],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.7025193798449613,0.7937074978727491,0.7327091472868217,0.8114940591375713],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.1542325581395349,0.7937074978727491,0.1866325581395349,0.8114940591375713],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.19051162790697676,0.7937074978727491,0.22868837209302328,0.8114940591375713],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2295736434108527,0.7937074978727491,0.3822806201550389,0.8114940591375713],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38591085271317827,0.7937074978727491,0.5386178294573645,0.8114940591375713],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5422286821705427,0.7937074978727491,0.6949356589147289,0.8114940591375713],"dir":"ltr"},{"str":"روشها","boundary":[0.755217984496124,0.8220342435907994,0.8023361240310078,0.8398208048556215],"dir":"rtl"},{"str":"تركيبي","boundary":[0.6820542635658915,0.8220342435907994,0.7325882170542637,0.8398208048556215],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.1542325581395349,0.8220342435907994,0.1866325581395349,0.8398208048556215],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.19051162790697676,0.8220342435907994,0.2096,0.8398208048556215],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21003875968992247,0.8220342435907994,0.3627457364341087,0.8398208048556215],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36637596899224806,0.8220342435907994,0.5190829457364343,0.8398208048556215],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5226937984496124,0.8220342435907994,0.6754007751937986,0.8398208048556215],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7605937984496124,0.8503609893088494,0.8023872868217055,0.8681475505736715],"dir":"rtl"},{"str":"لوباخ","boundary":[0.7143798449612403,0.8503609893088494,0.7543147286821704,0.8681475505736715],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.1542325581395349,0.8503609893088494,0.1866325581395349,0.8681475505736715],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.19051162790697676,0.8503609893088494,0.24300465116279074,0.8681475505736715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.8503609893088494,0.39693178294573656,0.8681475505736715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.8503609893088494,0.5532689922480621,0.8681475505736715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.8503609893088494,0.7095868217054265,0.8681475505736715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15423,0.16282,0.82973,0.86815],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/becdfe7d13b2ae7ef8745ca0f7e6ec9a.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/482ac503a2e2b0d892b6ade93dad5fa1.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.16282,0.17018,0.10683]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7894556589147287,0.16281649288400307,0.8295412403100776,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"ششم:","boundary":[0.7380426356589148,0.16281649288400307,0.7828500775193798,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.66510496124031,0.16281649288400307,0.7314872868217055,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.6007319379844962,0.16281649288400307,0.6585941320371076,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5119961240310077,0.16281649288400307,0.5941032332003654,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.15353488372093024,0.16281649288400307,0.1870232558139535,0.18060305414882522],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.18934883720930232,0.16281649288400307,0.3452204651162795,0.18060305414882522],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34800387596899224,0.16281649288400307,0.5088987596899232,0.18060305414882522],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7583333333333333,0.19214842892237596,0.8025882170542636,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1542325581395349,0.19214842892237596,0.1866325581395349,0.2099349901871981],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.19214842892237596,0.2859534883720931,0.2099349901871981],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.19214842892237596,0.4409434108527133,0.2099349901871981],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.19214842892237596,0.5972224806201551,0.2099349901871981],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.19214842892237596,0.7535403100775194,0.2099349901871981],"dir":"ltr"},{"str":"معيارها","boundary":[0.7486557394156231,0.220475174640426,0.8022454263565891,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6718793494378438,0.220475174640426,0.7262184496124031,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6237691472868216,0.220475174640426,0.665585076111643,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"تدري","boundary":[0.5852156589147286,0.220475174640426,0.6172891472868217,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1542325581395349,0.220475174640426,0.1866325581395349,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.19051162790697676,0.220475174640426,0.24300465116279074,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.220475174640426,0.39693178294573656,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.220475174640426,0.5532689922480621,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"روشها","boundary":[0.755157984496124,0.24896661074055773,0.8022761240310077,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"تدري","boundary":[0.7006673225499113,0.24896661074055773,0.7327324972933178,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5922286821705426,0.24896661074055773,0.6707666729461694,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.1542325581395349,0.24896661074055773,0.1866325581395349,0.2667531720053799],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.19051162790697676,0.24896661074055773,0.2764093023255815,0.2667531720053799],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2784108527131783,0.24896661074055773,0.4311178294573645,0.2667531720053799],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4347480620155039,0.24896661074055773,0.5874550387596901,0.2667531720053799],"dir":"ltr"},{"str":"روشها","boundary":[0.7444270121221581,0.2772933564586078,0.8024524031007753,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.6868753284701873,0.2772933564586078,0.7221056892483991,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"مصور","boundary":[0.6382751937984497,0.2772933564586078,0.6804454263565892,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.1542325581395349,0.2772933564586078,0.1866325581395349,0.29507991772342995],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.19051162790697676,0.2772933564586078,0.31935813953488384,0.29507991772342995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32242248062015505,0.2772933564586078,0.47512945736434126,0.29507991772342995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4787403100775194,0.2772933564586078,0.6314472868217055,0.29507991772342995],"dir":"ltr"},{"str":"روشها","boundary":[0.755071472868217,0.3056612747721783,0.8021896124031008,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"گروهي","boundary":[0.6772764438688365,0.3056612747721783,0.7324668217054263,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"شاگردمصور","boundary":[0.5810658914728681,0.3056612747721783,0.6709068217054264,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.1542325581395349,0.3056612747721783,0.1866325581395349,0.32344783603700045],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.19051162790697676,0.3056612747721783,0.262093023255814,0.32344783603700045],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.3056612747721783,0.4164666666666668,0.32344783603700045],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.3056612747721783,0.5728038759689924,0.32344783603700045],"dir":"ltr"},{"str":"روشها","boundary":[0.7550649612403101,0.33415271087231,0.8021831007751937,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"انفراد","boundary":[0.6932906424106027,0.33415271087231,0.7325356589147287,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"شاگردمصور","boundary":[0.5808333333333333,0.33415271087231,0.6706742635658915,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.1542325581395349,0.33415271087231,0.1866325581395349,0.35193927213713216],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.19051162790697676,0.33415271087231,0.262093023255814,0.35193927213713216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.33415271087231,0.4164666666666668,0.35193927213713216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.33415271087231,0.5728038759689924,0.35193927213713216],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897361240310077,0.3632858604729358,0.8298217054263566,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.7473017054263567,0.3632858604729358,0.7831718275193797,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7419770542635659,0.3632858604729358,0.7471761240310077,0.38107242173775796],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.6841342635658915,0.3632858604729358,0.7354662250603635,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"تعليم","boundary":[0.6372677519379845,0.3632858604729358,0.6773533333333334,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6200863247318679,0.3632858604729358,0.6306225822979717,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.5664147286821705,0.3632858604729358,0.6134411550918552,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.47772387596899224,0.3632858604729358,0.5597787596899225,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.45988333798676606,0.3632858604729358,0.47106806201550383,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"خردسالان","boundary":[0.3738178294573643,0.3632858604729358,0.45325841374692133,0.38107242173775796],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.15353488372093024,0.3632858604729358,0.1870232558139535,0.38107242173775796],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.18934883720930232,0.3632858604729358,0.3707010852713184,0.38107242173775796],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7583333333333333,0.39261779651130874,0.8025882170542636,0.4104043577761309],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1542325581395349,0.39261779651130874,0.1866325581395349,0.4104043577761309],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.39261779651130874,0.2859534883720931,0.4104043577761309],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.39261779651130874,0.4409434108527133,0.4104043577761309],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.39261779651130874,0.5972224806201551,0.4104043577761309],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.39261779651130874,0.7535403100775194,0.4104043577761309],"dir":"ltr"},{"str":"خيوصيات","boundary":[0.7131813792409142,0.4209445422293588,0.8024477519379845,0.43873110349418093],"dir":"rtl"},{"str":"تعليم","boundary":[0.6681260261446058,0.4209445422293588,0.7069174106513643,0.43873110349418093],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.651531007751938,0.4209445422293588,0.6616528682170542,0.43873110349418093],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.5991142635658915,0.4209445422293588,0.6450519379844962,0.43873110349418093],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5143217054263566,0.4209445422293588,0.5927598449612403,0.43873110349418093],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1542325581395349,0.4209445422293588,0.1866325581395349,0.43873110349418093],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.19051162790697676,0.4209445422293588,0.35297829457364355,0.43873110349418093],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3566085271317829,0.4209445422293588,0.5093155038759691,0.43873110349418093],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.760891472868217,0.44943597832949056,0.8024840310077519,0.46722253959431265],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1542325581395349,0.44943597832949056,0.1866325581395349,0.46722253959431265],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.44943597832949056,0.2859534883720931,0.46722253959431265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.44943597832949056,0.4409434108527133,0.46722253959431265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.44943597832949056,0.5972224806201551,0.46722253959431265],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.44943597832949056,0.7535403100775194,0.46722253959431265],"dir":"ltr"},{"str":"مصتوا","boundary":[0.7599612403100775,0.4777627240475406,0.8025584496124031,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.1542325581395349,0.4777627240475406,0.1866325581395349,0.4955492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.4777627240475406,0.2859534883720931,0.4955492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.4777627240475406,0.4409434108527133,0.4955492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.4777627240475406,0.5972224806201551,0.4955492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.4777627240475406,0.7535403100775194,0.4955492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.7678682170542637,0.506281608544686,0.8024533333333334,0.5240681698095081],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7513500775193799,0.506281608544686,0.7614719379844961,0.5240681698095081],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.7071705426356588,0.506281608544686,0.7450710077519379,0.5240681698095081],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.1542325581395349,0.506281608544686,0.1866325581395349,0.5240681698095081],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.19051162790697676,0.506281608544686,0.2334604651162791,0.5240681698095081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23445736434108527,0.506281608544686,0.3871643410852714,0.5240681698095081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39079457364341086,0.506281608544686,0.543501550387597,0.5240681698095081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5471124031007752,0.506281608544686,0.6998193798449613,0.5240681698095081],"dir":"ltr"},{"str":"معلم","boundary":[0.7674031007751938,0.534608354262736,0.8025407751937984,0.5523949155275582],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.1542325581395349,0.534608354262736,0.1866325581395349,0.5523949155275582],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.19051162790697676,0.534608354262736,0.29549767441860475,0.5523949155275582],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29800387596899225,0.534608354262736,0.45071085271317846,0.5523949155275582],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45428294573643413,0.534608354262736,0.6069899224806202,0.5523949155275582],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6106007751937984,0.534608354262736,0.7633077519379846,0.5523949155275582],"dir":"ltr"},{"str":"ضع","boundary":[0.7771074423415785,0.5630997903628678,0.8022379844961239,0.5808863516276899],"dir":"rtl"},{"str":"بينايي","boundary":[0.7061293476959905,0.5630997903628678,0.7484304582002754,0.5808863516276899],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6897136949048752,0.5630997903628678,0.6998446414206784,0.5808863516276899],"dir":"rtl"},{"str":"شنوايي","boundary":[0.6294379844961241,0.5630997903628678,0.6834289886295632,0.5808863516276899],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.1542325581395349,0.5630997903628678,0.1866325581395349,0.5808863516276899],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.19051162790697676,0.5630997903628678,0.3098139534883722,0.5808863516276899],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31265503875969,0.5630997903628678,0.4653620155038761,0.5808863516276899],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4689341085271318,0.5630997903628678,0.6216410852713179,0.5808863516276899],"dir":"ltr"},{"str":"خيوصيات","boundary":[0.7129605736313268,0.5914265360809179,0.8022091472868218,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6414387533968363,0.5914265360809179,0.7066668217054264,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5566472868217055,0.5914265360809179,0.6351493858519981,0.6092130973457399],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.1542325581395349,0.5914265360809179,0.1866325581395349,0.6092130973457399],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.19051162790697676,0.5914265360809179,0.23823255813953492,0.6092130973457399],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23934108527131784,0.5914265360809179,0.392048062015504,0.6092130973457399],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3956782945736434,0.5914265360809179,0.5483852713178295,0.6092130973457399],"dir":"ltr"},{"str":"خيوصيات","boundary":[0.7132028992127222,0.6197532817989679,0.8024514728682172,0.6375398430637901],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6816715492559272,0.6197532817989679,0.7068337984496125,0.6375398430637901],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5807040310077519,0.6197532817989679,0.6589412403100775,0.6375398430637901],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5640745717410949,0.6197532817989679,0.574123565891473,0.6375398430637901],"dir":"rtl"},{"str":"يادگير","boundary":[0.5117347286821705,0.6197532817989679,0.5577783811290246,0.6375398430637901],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.1542325581395349,0.6197532817989679,0.1866325581395349,0.6375398430637901],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.19051162790697676,0.6197532817989679,0.3336744186046513,0.6375398430637901],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3370736434108527,0.6197532817989679,0.4897806201550389,0.6375398430637901],"dir":"ltr"},{"str":"اضطراب","boundary":[0.7364728682170543,0.6482447178990997,0.8025035658914729,0.6660312791639218],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.1542325581395349,0.6482447178990997,0.1866325581395349,0.6660312791639218],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.19051162790697676,0.6482447178990997,0.262093023255814,0.6660312791639218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.6482447178990997,0.4164666666666668,0.6660312791639218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.6482447178990997,0.5728038759689924,0.6660312791639218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5764147286821706,0.6482447178990997,0.7291217054263568,0.6660312791639218],"dir":"ltr"},{"str":"درک","boundary":[0.7658371368984378,0.6765714636171497,0.8022561240310078,0.6943580248819718],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6815472868217054,0.6765714636171497,0.7595082170542636,0.6943580248819718],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6616175193798449,0.6765714636171497,0.6750672868217055,0.6943580248819718],"dir":"rtl"},{"str":"خويشتن","boundary":[0.5902987449782153,0.6765714636171497,0.6552882170542635,0.6943580248819718],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5763477519379845,0.6765714636171497,0.5839328682170544,0.6943580248819718],"dir":"ltr"},{"str":"مفهو","boundary":[0.5410091472868217,0.6765714636171497,0.5762472868217055,0.6943580248819718],"dir":"rtl"},{"str":"خود)","boundary":[0.4843217054263566,0.6765714636171497,0.5254948027973116,0.6943580248819718],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.1542325581395349,0.6765714636171497,0.1866325581395349,0.6943580248819718],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.19051162790697676,0.6765714636171497,0.32413023255813966,0.6943580248819718],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3273062015503876,0.6765714636171497,0.48001317829457374,0.6943580248819718],"dir":"ltr"},{"str":"حافظه","boundary":[0.7548449612403101,0.7051040723128019,0.8024151937984496,0.7228906335776241],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.1542325581395349,0.7051040723128019,0.1866325581395349,0.7228906335776241],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19051162790697676,0.7051040723128019,0.2811813953488373,0.7228906335776241],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2833527131782946,0.7051040723128019,0.4360596899224808,0.7228906335776241],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4396317829457364,0.7051040723128019,0.5923387596899226,0.7228906335776241],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5959496124031007,0.7051040723128019,0.7486565891472869,0.7228906335776241],"dir":"ltr"},{"str":"هوش","boundary":[0.759031007751938,0.733430818030852,0.8025072868217055,0.7512173792956741],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.1542325581395349,0.733430818030852,0.1866325581395349,0.7512173792956741],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.733430818030852,0.2859534883720931,0.7512173792956741],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.733430818030852,0.4409434108527133,0.7512173792956741],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.733430818030852,0.5972224806201551,0.7512173792956741],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.733430818030852,0.7535403100775194,0.7512173792956741],"dir":"ltr"},{"str":"انگيزه","boundary":[0.7587984496124032,0.7617575637489019,0.8026012403100775,0.7795441250137242],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.1542325581395349,0.7617575637489019,0.1866325581395349,0.7795441250137242],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.7617575637489019,0.2859534883720931,0.7795441250137242],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.7617575637489019,0.4409434108527133,0.7795441250137242],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.7617575637489019,0.5972224806201551,0.7795441250137242],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.7617575637489019,0.7535403100775194,0.7795441250137242],"dir":"ltr"},{"str":"سرعت","boundary":[0.749460981548204,0.7902489998490337,0.8024728682170543,0.8080355611138559],"dir":"rtl"},{"str":"يادگير","boundary":[0.6969091472868219,0.7902489998490337,0.7431680934053937,0.8080355611138559],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.1542325581395349,0.7902489998490337,0.1866325581395349,0.8080355611138559],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.19051162790697676,0.7902489998490337,0.2096,0.8080355611138559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21003875968992247,0.7902489998490337,0.3627457364341087,0.8080355611138559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36637596899224806,0.7902489998490337,0.5190829457364343,0.8080355611138559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5226937984496124,0.7902489998490337,0.6754007751937986,0.8080355611138559],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.755817519379845,0.8185757455670838,0.802357984496124,0.8363623068319059],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.7167488243089517,0.8185757455670838,0.7495384496124032,0.8363623068319059],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6924337843551798,0.8185757455670838,0.7104072868217054,0.8363623068319059],"dir":"rtl"},{"str":"يادگير","boundary":[0.6401068217054263,0.8185757455670838,0.6861406201550388,0.8363623068319059],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.1542325581395349,0.8185757455670838,0.1866325581395349,0.8363623068319059],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.19051162790697676,0.8185757455670838,0.3050418604651164,0.8363623068319059],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3077713178294574,0.8185757455670838,0.4604782945736436,0.8363623068319059],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4640503875968992,0.8185757455670838,0.6167573643410854,0.8363623068319059],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.7840506847740679,0.8470671816672155,0.802524031007752,0.8648537429320377],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.7443798449612403,0.8470671816672155,0.7778096124031008,0.8648537429320377],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.1542325581395349,0.8470671816672155,0.1866325581395349,0.8648537429320377],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.19051162790697676,0.8470671816672155,0.27163720930232566,0.8648537429320377],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2735271317829457,0.8470671816672155,0.4262341085271319,0.8648537429320377],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.8470671816672155,0.5825713178294575,0.8648537429320377],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5861821705426357,0.8470671816672155,0.7388891472868219,0.8648537429320377],"dir":"ltr"},{"str":"مصتوا","boundary":[0.7599526882815595,0.8753884377058629,0.8023849612403101,0.8931749989706851],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7435663665610124,0.8753884377058629,0.7536593798449612,0.8931749989706851],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.7061507394898517,0.8753884377058629,0.7372584496124033,0.8931749989706851],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.6382751937984497,0.8753884377058629,0.6997598449612404,0.8931749989706851],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.1542325581395349,0.8753884377058629,0.1866325581395349,0.8931749989706851],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.19051162790697676,0.8753884377058629,0.31935813953488384,0.8931749989706851],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32242248062015505,0.8753884377058629,0.47512945736434126,0.8931749989706851],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4787403100775194,0.8753884377058629,0.6314472868217055,0.8931749989706851],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.16282,0.82982,0.89317],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/2855786978a67b74b043494aaf943540.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/a9ae2211227f992a44f4d876e2b97388.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.16201,0.17068,0.10847]},"elements":[{"words":[{"str":"شرايط","boundary":[0.7537004771729625,0.1620100890014273,0.8023300775193799,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7372324130726402,0.1620100890014273,0.7473254263565892,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"موقعيت","boundary":[0.6709832652300176,0.1620100890014273,0.7308742635658915,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"يادگير","boundary":[0.6184789147286822,0.1620100890014273,0.6644668217054264,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.1542325581395349,0.1620100890014273,0.1866325581395349,0.17979665026624944],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.1620100890014273,0.2859534883720931,0.17979665026624944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.1620100890014273,0.4409434108527133,0.17979665026624944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.1620100890014273,0.5972224806201551,0.17979665026624944],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7892317829457364,0.19114323860205312,0.8293173643410853,0.20892979986687527],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.7406568992248062,0.19114323860205312,0.7826480743364649,0.20892979986687527],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7353322480620155,0.19114323860205312,0.7405313178294575,0.20892979986687527],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6695778294573643,0.19114323860205312,0.728701550387597,0.20892979986687527],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5809504391519567,0.19114323860205312,0.6629491246732336,0.20892979986687527],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5548215503875968,0.19114323860205312,0.574320982161203,0.20892979986687527],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.5160420155038761,0.19114323860205312,0.548215968992248,0.20892979986687527],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.4634896031588817,0.19114323860205312,0.5094636175710595,0.20892979986687527],"dir":"rtl"},{"str":"منتخب","boundary":[0.40218992248062013,0.19114323860205312,0.45682775616391325,0.20892979986687527],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.15353488372093024,0.19114323860205312,0.1870232558139535,0.20892979986687527],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.18934883720930232,0.19114323860205312,0.23470883720930227,0.20892979986687527],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23538759689922478,0.19114323860205312,0.3962824806201557,0.20892979986687527],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7583333333333333,0.220475174640426,0.8025882170542636,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.1542325581395349,0.220475174640426,0.1866325581395349,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.220475174640426,0.2859534883720931,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.220475174640426,0.4409434108527133,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.220475174640426,0.5972224806201551,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.220475174640426,0.7535403100775194,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"تاريخچه","boundary":[0.7373387199755604,0.24896661074055773,0.8023654263565893,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6748626514553168,0.24896661074055773,0.7310100775193799,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5903031785105051,0.24896661074055773,0.6685756834869095,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.565771051333108,0.24896661074055773,0.5839949580013388,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.5182751937984497,0.24896661074055773,0.5593403100775194,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.1542325581395349,0.24896661074055773,0.1866325581395349,0.2667531720053799],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.19051162790697676,0.24896661074055773,0.20482790697674422,0.2667531720053799],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20515503875968993,0.24896661074055773,0.3578620155038761,0.2667531720053799],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3614922480620155,0.24896661074055773,0.5141992248062016,0.2667531720053799],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7663185155246031,0.2772933564586078,0.8021626356589148,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7040670709621364,0.2772933564586078,0.76004784023546,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6195594207343045,0.2772933564586078,0.6975031007751938,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5951737234928567,0.2772933564586078,0.6131877519379846,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.5478100775193798,0.2772933564586078,0.5888249612403101,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.1542325581395349,0.2772933564586078,0.1866325581395349,0.29507991772342995],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.19051162790697676,0.2772933564586078,0.2334604651162791,0.29507991772342995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23445736434108527,0.2772933564586078,0.3871643410852714,0.29507991772342995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39079457364341086,0.2772933564586078,0.543501550387597,0.29507991772342995],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7460895966066989,0.3056612747721783,0.802111472868217,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6616282579436068,0.3056612747721783,0.7398184250402223,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.637242560702159,0.3056612747721783,0.6552565891472869,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.5997814185322031,0.3056612747721783,0.6308937984496125,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.5504543015345673,0.3056612747721783,0.5935316902122727,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"منتخب","boundary":[0.4903682170542636,0.3056612747721783,0.544153874386964,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.1542325581395349,0.3056612747721783,0.1866325581395349,0.32344783603700045],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.19051162790697676,0.3056612747721783,0.3289023255813955,0.32344783603700045],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3321899224806201,0.3056612747721783,0.48489689922480633,0.32344783603700045],"dir":"ltr"},{"str":"آمريكا","boundary":[0.7548449612403101,0.33415271087231,0.8023900775193799,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.1542325581395349,0.33415271087231,0.1866325581395349,0.35193927213713216],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19051162790697676,0.33415271087231,0.2811813953488373,0.35193927213713216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2833527131782946,0.33415271087231,0.4360596899224808,0.35193927213713216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4396317829457364,0.33415271087231,0.5923387596899226,0.35193927213713216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5959496124031007,0.33415271087231,0.7486565891472869,0.35193927213713216],"dir":"ltr"},{"str":"كانادا","boundary":[0.7641472868217054,0.36247945659036007,0.8026003100775194,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.1542325581395349,0.36247945659036007,0.1866325581395349,0.3802660178551822],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.19051162790697676,0.36247945659036007,0.29072558139534893,0.3802660178551822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2931201550387597,0.36247945659036007,0.44582713178294586,0.3802660178551822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44939922480620154,0.36247945659036007,0.6021062015503877,0.3802660178551822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6057170542635659,0.36247945659036007,0.7584240310077521,0.3802660178551822],"dir":"ltr"},{"str":"استراليا","boundary":[0.7504263565891474,0.3909708926904919,0.8025928682170543,0.408757453955314],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.1542325581395349,0.3909708926904919,0.1866325581395349,0.408757453955314],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.19051162790697676,0.3909708926904919,0.2764093023255815,0.408757453955314],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2784108527131783,0.3909708926904919,0.4311178294573645,0.408757453955314],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4347480620155039,0.3909708926904919,0.5874550387596901,0.408757453955314],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5910658914728683,0.3909708926904919,0.7437728682170545,0.408757453955314],"dir":"ltr"},{"str":"اسپانيا","boundary":[0.7576356589147287,0.41929763840854195,0.8025686821705427,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"157","boundary":[0.1542325581395349,0.41929763840854195,0.1866325581395349,0.43708419967336404],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.41929763840854195,0.2859534883720931,0.43708419967336404],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.41929763840854195,0.4409434108527133,0.43708419967336404],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.41929763840854195,0.5972224806201551,0.43708419967336404],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.41929763840854195,0.7535403100775194,0.43708419967336404],"dir":"ltr"},{"str":"فرانسه","boundary":[0.7536821705426356,0.44778907450867367,0.8025082170542635,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"160","boundary":[0.1542325581395349,0.44778907450867367,0.1866325581395349,0.4655756357734958],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19051162790697676,0.44778907450867367,0.2811813953488373,0.4655756357734958],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2833527131782946,0.44778907450867367,0.4360596899224808,0.4655756357734958],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4396317829457364,0.44778907450867367,0.5923387596899226,0.4655756357734958],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5959496124031007,0.44778907450867367,0.7486565891472869,0.4655756357734958],"dir":"ltr"},{"str":"انگلستان","boundary":[0.7374031007751938,0.4761158202267237,0.8026049612403101,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"160","boundary":[0.1542325581395349,0.4761158202267237,0.1866325581395349,0.49390238149154586],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.19051162790697676,0.4761158202267237,0.262093023255814,0.49390238149154586],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.4761158202267237,0.4164666666666668,0.49390238149154586],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.4761158202267237,0.5728038759689924,0.49390238149154586],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5764147286821706,0.4761158202267237,0.7291217054263568,0.49390238149154586],"dir":"ltr"},{"str":"سوئد","boundary":[0.7620542635658916,0.5044700143417875,0.8025417054263567,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.1542325581395349,0.5044700143417875,0.1866325581395349,0.5222565756066095],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.5044700143417875,0.2859534883720931,0.5222565756066095],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.5044700143417875,0.4409434108527133,0.5222565756066095],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.5044700143417875,0.5972224806201551,0.5222565756066095],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.5044700143417875,0.7535403100775194,0.5222565756066095],"dir":"ltr"},{"str":"ژاپن","boundary":[0.7687984496124031,0.5329614504419192,0.8024291472868218,0.5507480117067413],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.1542325581395349,0.5329614504419192,0.1866325581395349,0.5507480117067413],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.19051162790697676,0.5329614504419192,0.29549767441860475,0.5507480117067413],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29800387596899225,0.5329614504419192,0.45071085271317846,0.5507480117067413],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45428294573643413,0.5329614504419192,0.6069899224806202,0.5507480117067413],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6106007751937984,0.5329614504419192,0.7633077519379846,0.5507480117067413],"dir":"ltr"},{"str":"ايتاليا","boundary":[0.7655426356589147,0.5612881961599693,0.8025891472868216,0.5790747574247913],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.1542325581395349,0.5612881961599693,0.1866325581395349,0.5790747574247913],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.19051162790697676,0.5612881961599693,0.29072558139534893,0.5790747574247913],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2931201550387597,0.5612881961599693,0.44582713178294586,0.5790747574247913],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44939922480620154,0.5612881961599693,0.6021062015503877,0.5790747574247913],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6057170542635659,0.5612881961599693,0.7584240310077521,0.5790747574247913],"dir":"ltr"},{"str":"يونان","boundary":[0.7632170542635659,0.589779632260101,0.8024989147286821,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.1542325581395349,0.589779632260101,0.1866325581395349,0.6075661935249231],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.19051162790697676,0.589779632260101,0.29072558139534893,0.6075661935249231],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2931201550387597,0.589779632260101,0.44582713178294586,0.6075661935249231],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44939922480620154,0.589779632260101,0.6021062015503877,0.6075661935249231],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6057170542635659,0.589779632260101,0.7584240310077521,0.6075661935249231],"dir":"ltr"},{"str":"روسيه","boundary":[0.7553100775193798,0.6181063779781512,0.8024533333333334,0.6358929392429732],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.1542325581395349,0.6181063779781512,0.1866325581395349,0.6358929392429732],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19051162790697676,0.6181063779781512,0.2811813953488373,0.6358929392429732],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2833527131782946,0.6181063779781512,0.4360596899224808,0.6358929392429732],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4396317829457364,0.6181063779781512,0.5923387596899226,0.6358929392429732],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5959496124031007,0.6181063779781512,0.7486565891472869,0.6358929392429732],"dir":"ltr"},{"str":"چين","boundary":[0.7681007751937984,0.6464331236962012,0.802384496124031,0.6642196849610232],"dir":"rtl"},{"str":"170","boundary":[0.1542325581395349,0.6464331236962012,0.1866325581395349,0.6642196849610232],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.19051162790697676,0.6464331236962012,0.29549767441860475,0.6642196849610232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29800387596899225,0.6464331236962012,0.45071085271317846,0.6642196849610232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45428294573643413,0.6464331236962012,0.6069899224806202,0.6642196849610232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6106007751937984,0.6464331236962012,0.7633077519379846,0.6642196849610232],"dir":"ltr"},{"str":"مالز","boundary":[0.7750486821705426,0.6749245597963329,0.8026012403100775,0.692711121061155],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.1542325581395349,0.6749245597963329,0.1866325581395349,0.692711121061155],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.6749245597963329,0.2859534883720931,0.692711121061155],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.6749245597963329,0.4409434108527133,0.692711121061155],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.6749245597963329,0.5972224806201551,0.692711121061155],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.6749245597963329,0.7535403100775194,0.692711121061155],"dir":"ltr"},{"str":"هند","boundary":[0.7748449612403101,0.7032924781099033,0.802497984496124,0.7210790393747254],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.1542325581395349,0.7032924781099033,0.1866325581395349,0.7210790393747254],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.19051162790697676,0.7032924781099033,0.30026976744186057,0.7210790393747254],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3028875968992248,0.7032924781099033,0.455594573643411,0.7210790393747254],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45916666666666667,0.7032924781099033,0.6118736434108528,0.7210790393747254],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.615484496124031,0.7032924781099033,0.7681914728682172,0.7210790393747254],"dir":"ltr"},{"str":"تركيه","boundary":[0.762984496124031,0.7317839142100352,0.8025677519379845,0.7495704754748573],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.1542325581395349,0.7317839142100352,0.1866325581395349,0.7495704754748573],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.19051162790697676,0.7317839142100352,0.29072558139534893,0.7495704754748573],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2931201550387597,0.7317839142100352,0.44582713178294586,0.7495704754748573],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44939922480620154,0.7317839142100352,0.6021062015503877,0.7495704754748573],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6057170542635659,0.7317839142100352,0.7584240310077521,0.7495704754748573],"dir":"ltr"},{"str":"آمريكا","boundary":[0.7549055068574836,0.760110659928085,0.8023417054263565,0.7778972211929073],"dir":"rtl"},{"str":"لاتين","boundary":[0.6939147286821705,0.760110659928085,0.7323677519379845,0.7778972211929073],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.1542325581395349,0.760110659928085,0.1866325581395349,0.7778972211929073],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.19051162790697676,0.760110659928085,0.22391627906976747,0.7778972211929073],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.760110659928085,0.37739689922480635,0.7778972211929073],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.760110659928085,0.533734108527132,0.7778972211929073],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.760110659928085,0.6900519379844963,0.7778972211929073],"dir":"ltr"},{"str":"كوبا","boundary":[0.7722868217054264,0.7886020960282167,0.8025268217054263,0.806388657293039],"dir":"rtl"},{"str":"180","boundary":[0.1542325581395349,0.7886020960282167,0.1866325581395349,0.806388657293039],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.19051162790697676,0.7886020960282167,0.30026976744186057,0.806388657293039],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3028875968992248,0.7886020960282167,0.455594573643411,0.806388657293039],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45916666666666667,0.7886020960282167,0.6118736434108528,0.806388657293039],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.615484496124031,0.7886020960282167,0.7681914728682172,0.806388657293039],"dir":"ltr"},{"str":"برزيل","boundary":[0.7587984496124032,0.816928841746267,0.8024272868217054,0.8347154030110892],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.1542325581395349,0.816928841746267,0.1866325581395349,0.8347154030110892],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.816928841746267,0.2859534883720931,0.8347154030110892],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.816928841746267,0.4409434108527133,0.8347154030110892],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.816928841746267,0.5972224806201551,0.8347154030110892],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.816928841746267,0.7535403100775194,0.8347154030110892],"dir":"ltr"},{"str":"آفريقا","boundary":[0.7601937984496124,0.8452555874643171,0.8024393798449613,0.8630421487291392],"dir":"rtl"},{"str":"182","boundary":[0.1542325581395349,0.8452555874643171,0.1866325581395349,0.8630421487291392],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.8452555874643171,0.2859534883720931,0.8630421487291392],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2882364341085271,0.8452555874643171,0.4409434108527133,0.8630421487291392],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.8452555874643171,0.5972224806201551,0.8630421487291392],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.8452555874643171,0.7535403100775194,0.8630421487291392],"dir":"ltr"},{"str":"تانزانيا","boundary":[0.7560077519379845,0.873741533885046,0.8025984496124031,0.8915280951498682],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.1542325581395349,0.873741533885046,0.1866325581395349,0.8915280951498682],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19051162790697676,0.873741533885046,0.2811813953488373,0.8915280951498682],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2833527131782946,0.873741533885046,0.4360596899224808,0.8915280951498682],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4396317829457364,0.873741533885046,0.5923387596899226,0.8915280951498682],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5959496124031007,0.873741533885046,0.7486565891472869,0.8915280951498682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.16201,0.82932,0.89153],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/415b75129af31f068d2b99a7f4444b4a.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/699f16b006f4f67ed22c35d41a0a585c.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.16201,0.16994,0.67575]},"elements":[{"words":[{"str":"نيكاراگوئه","boundary":[0.7253100775193798,0.1620100890014273,0.8024924031007753,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.1542325581395349,0.1620100890014273,0.1866325581395349,0.17979665026624944],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.19051162790697676,0.1620100890014273,0.2525488372093024,0.17979665026624944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.1620100890014273,0.4066992248062017,0.17979665026624944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41032945736434107,0.1620100890014273,0.5630364341085272,0.17979665026624944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5666472868217054,0.1620100890014273,0.7193542635658916,0.17979665026624944],"dir":"ltr"},{"str":"كشورها","boundary":[0.7433686821705426,0.19033683471947732,0.8024170542635658,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":"عربي","boundary":[0.6813565891472868,0.19033683471947732,0.7207137984496125,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.1542325581395349,0.19033683471947732,0.1866325581395349,0.2081233959842995],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.19051162790697676,0.19033683471947732,0.2096,0.2081233959842995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21003875968992247,0.19033683471947732,0.3627457364341087,0.2081233959842995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36637596899224806,0.19033683471947732,0.5190829457364343,0.2081233959842995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5226937984496124,0.19033683471947732,0.6754007751937986,0.2081233959842995],"dir":"ltr"},{"str":"مير","boundary":[0.7678682170542637,0.21882827081960907,0.8025789147286823,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.1542325581395349,0.21882827081960907,0.1866325581395349,0.2366148320844312],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.19051162790697676,0.21882827081960907,0.29549767441860475,0.2366148320844312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29800387596899225,0.21882827081960907,0.45071085271317846,0.2366148320844312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45428294573643413,0.21882827081960907,0.6069899224806202,0.2366148320844312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6106007751937984,0.21882827081960907,0.7633077519379846,0.2366148320844312],"dir":"ltr"},{"str":"كنفران","boundary":[0.7620397566480228,0.24715501653765912,0.8025621705426358,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7218000208706022,0.24715501653765912,0.7378968992248062,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"برگزار","boundary":[0.6516727131782946,0.24715501653765912,0.6992178294573643,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.613619951223761,0.24715501653765912,0.6453429375984642,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5892164358479298,0.24715501653765912,0.6071917829457365,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5436250710883999,0.24715501653765912,0.5829138841441848,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5268827053184767,0.24715501653765912,0.5372931782945736,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4644783013968651,0.24715501653765912,0.5205657364341085,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.3798643410852713,0.24715501653765912,0.4581787619643297,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.1542325581395349,0.24715501653765912,0.1866325581395349,0.2649415778024813],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.24715501653765912,0.21914418604651165,0.2649415778024813],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.24715501653765912,0.37251317829457375,0.2649415778024813],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.792984496124031,0.27645285652036666,0.8300607751937985,0.2942394177851888],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.15353488372093024,0.27645285652036666,0.1870232558139535,0.2942394177851888],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.18934883720930232,0.27645285652036666,0.2949879069767444,0.2942394177851888],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2968410852713178,0.27645285652036666,0.45773596899224883,0.2942394177851888],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.460562015503876,0.27645285652036666,0.6214568992248056,0.2942394177851888],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6243217054263566,0.27645285652036666,0.7852165891472859,0.2942394177851888],"dir":"ltr"},{"str":"واژهنامه","boundary":[0.7683333333333333,0.3064676786547541,0.8298970542635657,0.32425423991957625],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.15353488372093024,0.3064676786547541,0.1870232558139535,0.32425423991957625],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.18934883720930232,0.3064676786547541,0.2748948837209303,0.32425423991957625],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2763178294573644,0.3064676786547541,0.43721271317829535,0.32425423991957625],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4400968992248062,0.3064676786547541,0.6009917829457361,0.32425423991957625],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6038565891472868,0.3064676786547541,0.7647514728682161,0.32425423991957625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.16201,0.83006,0.32425],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/790598e4f2ec436245454a347dab1185.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/476b3a4465ac050b250c60e809ee2ebd.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/1a25eacde4801cc2cf0e18f7fca3eca7.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/639b9ad7e51860432407af8286a6527c.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.32986,0.26661,0.32926,0.57232]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.48633496124031006,0.2932803053891497,0.5690428682170543,0.33725263740496],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.4314922480620155,0.2666082637688022,0.4760141085271318,0.3420364587622146],"dir":"ltr"},{"str":"كليات","boundary":[0.5917048062015504,0.4001798030834843,0.670738527131783,0.42768309689112594],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.47819785977595236,0.4001798030834843,0.5841428470102311,0.42768309689112594],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.32986434108527135,0.4001798030834843,0.47063590058463306,0.42768309689112594],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.32986,0.26661,0.67074,0.42768],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/96955563bf7e105eae0e83bab39c2c85.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/57023892bb498a735d83197a392d4172.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/2a93f9b3f7942a80d31ae214444de470.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/7d092fd73e1a3c0c8cec71af811fa3ba.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17047,0.16282,0.16937,0.14338]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7846124031007752,0.16281649288400307,0.829997519379845,0.18060305414882522],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.773181085271318,0.19214842892237596,0.8291903875968994,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6884136434108528,0.19214842892237596,0.766374573643411,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6638248062015505,0.19214842892237596,0.6818582945736434,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"جامعوه","boundary":[0.6036462015503876,0.19214842892237596,0.6574972961658929,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"كنووني","boundary":[0.5445978294573643,0.19214842892237596,0.5973510659327944,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"موا","boundary":[0.5169448062015504,0.19214842892237596,0.5381178294573643,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"دارا","boundary":[0.48434901196620855,0.19214842892237596,0.5106156818478313,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"وضوعيت","boundary":[0.3921922480620155,0.19214842892237596,0.4618145736434109,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"خاصوي","boundary":[0.3268899224806202,0.19214842892237596,0.385662015503876,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.27552713178294574,0.19214842892237596,0.32040992248062017,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25884992248062016,0.19214842892237596,0.2689717829457365,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظوات","boundary":[0.17048715764287917,0.19214842892237596,0.2523699224806202,0.2099349901871981],"dir":"rtl"},{"str":"متعدد","boundary":[0.7865466666666668,0.220475174640426,0.8293196899224807,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7198378294573644,0.220475174640426,0.7634145736434109,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.681987596899225,0.220475174640426,0.7132442820721876,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6771401550387598,0.220475174640426,0.6819122480620156,0.23826173590524816],"dir":"ltr"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.610908527131783,0.220475174640426,0.6701829457364342,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"سوري","boundary":[0.568154815503876,0.220475174640426,0.6044870209991062,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5305364341085271,0.220475174640426,0.5485699224806201,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"ابعواد","boundary":[0.4831671317829457,0.220475174640426,0.5235792248062016,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"مختلو","boundary":[0.43500813092161933,0.220475174640426,0.47620992248062016,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"اقتيواد","boundary":[0.34997683945358565,0.220475174640426,0.4057587596899225,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"سياسوي","boundary":[0.26161643410852714,0.220475174640426,0.3219086476282283,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمواعي","boundary":[0.17606232558139537,0.220475174640426,0.24912558139534885,0.23826173590524816],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگي","boundary":[0.7705184496124031,0.24896661074055773,0.8299435658914729,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7535900775193799,0.24896661074055773,0.7637119379844961,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.7117463565891473,0.24896661074055773,0.7468589147286823,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.686705426356589,0.24896661074055773,0.7049398449612402,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6616435658914729,0.24896661074055773,0.6796770542635658,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.6091254263565892,0.24896661074055773,0.655255505520546,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.5645189147286822,0.24896661074055773,0.6023942635658914,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.535484496124031,0.24896661074055773,0.5581572980317823,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"افتد","boundary":[0.5071080620155038,0.24896661074055773,0.5349117829457364,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49043085271317827,0.24896661074055773,0.5005527131782945,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.4585834108527132,0.24896661074055773,0.48412192999914005,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4381387596899225,0.24896661074055773,0.4522183264309228,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"يادگير","boundary":[0.38560414654994546,0.24896661074055773,0.4318065774902372,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"مادا","boundary":[0.3370708527131783,0.24896661074055773,0.3631164341085271,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"العمر","boundary":[0.2895327131782946,0.24896661074055773,0.3276592248062016,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاب","boundary":[0.23349829457364343,0.24896661074055773,0.2831931708288228,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنود","boundary":[0.17047745609871856,0.24896661074055773,0.22718620603441836,0.2667531720053799],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8111792248062016,0.2772933564586078,0.829388527131783,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"تعليم","boundary":[0.7658947083151486,0.2772933564586078,0.8048711524070394,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7494220254757411,0.2772933564586078,0.75951503875969,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.697302015503876,0.2772933564586078,0.7431141085271319,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"تدابير","boundary":[0.6496650767825037,0.2772933564586078,0.6908220155038761,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"انديشيده","boundary":[0.562302015503876,0.2772933564586078,0.6269262015503877,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5457658345445737,0.2772933564586078,0.5559711652131784,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"نيازها","boundary":[0.497638019874096,0.2772933564586078,0.5394349842538759,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.4249159689922481,0.2772933564586078,0.4751485271317829,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.34014852713178295,0.2772933564586078,0.41810945736434113,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3204071317829458,0.2772933564586078,0.33376801843433396,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"تأمين","boundary":[0.27391689922480617,0.2772933564586078,0.31392713178294573,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":"نمايد","boundary":[0.2286071317829457,0.2772933564586078,0.26759482213019004,0.29507991772342995],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2237596899224806,0.2772933564586078,0.22853178294573642,0.29507991772342995],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7890417054263565,0.3056612747721783,0.8023533333333334,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.741898449612403,0.3056612747721783,0.7822603100775194,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.6763449612403101,0.3056612747721783,0.7351672868217054,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"دولتها","boundary":[0.6255683720930234,0.3056612747721783,0.6698562397277115,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.5755869767441861,0.3056612747721783,0.6188372093023258,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.5504507173925651,0.3056612747721783,0.5687804651162791,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.46567813953488374,0.3056612747721783,0.5276148837209302,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"سواد","boundary":[0.42267906976744185,0.3056612747721783,0.45894697674418605,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"اقشار","boundary":[0.37618883720930224,0.3056612747721783,0.4159479069767441,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.3236706976744186,0.3056612747721783,0.3698007768383755,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2799683720930233,0.3056612747721783,0.31693953488372095,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2751209302325581,0.3056612747721783,0.27989302325581394,0.32344783603700045],"dir":"ltr"},{"str":"زيرا","boundary":[0.2395813953488372,0.3056612747721783,0.26869073965242213,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"تصولات","boundary":[0.17048263484076823,0.3056612747721783,0.23285023255813955,0.32344783603700045],"dir":"rtl"},{"str":"اقتياد","boundary":[0.7812875075559531,0.33415271087231,0.8292613953488375,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6881330232558142,0.33415271087231,0.7531841860465117,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"بويگه","boundary":[0.638026046511628,0.33415271087231,0.6760269767441863,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"تصولات","boundary":[0.5692074418604651,0.33415271087231,0.6315460465116279,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"فنواور","boundary":[0.5174769723003999,0.33415271087231,0.5628756805984714,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"صوورت","boundary":[0.4311432558139535,0.33415271087231,0.4948632558139535,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتوه","boundary":[0.37538511627906973,0.33415271087231,0.42458790697674414,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3507962790697674,0.33415271087231,0.36882976744186047,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"جهوان","boundary":[0.29551534883720937,0.33415271087231,0.3444734527185804,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"فكور","boundary":[0.24696558139534885,0.33415271087231,0.2836517189235676,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"گسوترش","boundary":[0.1704951329776402,0.33415271087231,0.24036000000000002,0.35193927213713216],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.773797519379845,0.36247945659036007,0.8298068217054263,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7568691472868218,0.36247945659036007,0.766991007751938,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.7194961240310077,0.36247945659036007,0.7504446164436862,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"مند","boundary":[0.6937988632326823,0.36247945659036007,0.7185488372093026,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"آحاد","boundary":[0.636192558139535,0.36247945659036007,0.6709032558139537,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"مرد","boundary":[0.6034158139534884,0.36247945659036007,0.6294613953488373,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5743813953488373,0.36247945659036007,0.5878770334748469,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5200046511627907,0.36247945659036007,0.5676502325581396,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.4844651162790698,0.36247945659036007,0.5136123429865582,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.44076279069767443,0.36247945659036007,0.4777339534883721,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42009209302325584,0.36247945659036007,0.4343273306495989,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"نصو","boundary":[0.38360576196332735,0.36247945659036007,0.4135726760876822,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.34270883720930234,0.36247945659036007,0.36119828264758497,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"كشوورها","boundary":[0.2692039113469643,0.36247945659036007,0.33640857028210547,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"صونعتي","boundary":[0.18718883720930232,0.36247945659036007,0.24688879885933432,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17054047508814416,0.36247945659036007,0.18063348837209303,0.3802660178551822],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفته","boundary":[0.7735863565891473,0.3909708926904919,0.829897054263566,0.408757453955314],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.7259910077519379,0.3909708926904919,0.7668049612403102,0.408757453955314],"dir":"rtl"},{"str":"توانستهاند","boundary":[0.644494108527132,0.3909708926904919,0.7192598449612403,0.408757453955314],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6199052713178295,0.3909708926904919,0.6379387596899225,0.408757453955314],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.574821550387597,0.3909708926904919,0.6134252713178295,0.408757453955314],"dir":"rtl"},{"str":"كوتواهي","boundary":[0.5043703875968993,0.3909708926904919,0.5685059035147136,0.408757453955314],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.47601410852713183,0.3909708926904919,0.4980295380732483,0.408757453955314],"dir":"rtl"},{"str":"توسوعه","boundary":[0.41397689922480624,0.3909708926904919,0.4695341085271318,0.408757453955314],"dir":"rtl"},{"str":"دورههوا","boundary":[0.3476766245252589,0.3909708926904919,0.4075825209975282,0.408757453955314],"dir":"rtl"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.2611311627906977,0.3909708926904919,0.3251117829457364,0.408757453955314],"dir":"rtl"},{"str":"ابتودايي","boundary":[0.19630604651162792,0.3909708926904919,0.25465116279069766,0.408757453955314],"dir":"rtl"},{"str":"توا","boundary":[0.17047417818669378,0.3909708926904919,0.1898260465116279,0.408757453955314],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.7793302325581396,0.41929763840854195,0.8293618604651164,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"عالي","boundary":[0.7379637209302324,0.41929763840854195,0.7728502325581394,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.6926288372093024,0.41929763840854195,0.7314837209302326,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.6463897674418606,0.41929763840854195,0.6861488372093024,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6415423255813955,0.41929763840854195,0.6463144186046513,0.43708419967336404],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6245888372093025,0.41929763840854195,0.635178403519799,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5744567441860466,0.41929763840854195,0.618033488372093,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5433627906976746,0.41929763840854195,0.5679767441860466,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"مسوأله","boundary":[0.48736871651219194,0.41929763840854195,0.5370684927901337,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"بيسوواد","boundary":[0.4252799108065207,0.41929763840854195,0.48094883720930237,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39276931229744655,0.41929763840854195,0.4028623255813954,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"مصروميوت","boundary":[0.3034639413260605,0.41929763840854195,0.3864613953488372,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"تعوداد","boundary":[0.2500883960475097,0.41929763840854195,0.2971981395348837,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"زيواد","boundary":[0.2061013953488372,0.41929763840854195,0.24379734903683004,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17049659721932278,0.41929763840854195,0.18377636006847312,0.43708419967336404],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8075609302325583,0.44778907450867367,0.8116046511627908,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.794826976744186,0.44778907450867367,0.797313488372093,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.774633488372093,0.44778907450867367,0.7817665116279069,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7683795348837209,0.44778907450867367,0.7684548837209302,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7614223255813953,0.44778907450867367,0.7622009302325582,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7521544186046512,0.44778907450867367,0.7550679069767441,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7424093023255814,0.44778907450867367,0.7459255813953488,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7197041860465118,0.44778907450867367,0.719779534883721,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7032279069767443,0.44778907450867367,0.7092809302325583,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6930306976744186,0.44778907450867367,0.6970744186046511,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.661986976744186,0.44778907450867367,0.6710037209302326,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6392818604651161,0.44778907450867367,0.6453851162790696,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6186111627906976,0.44778907450867367,0.6330530232558139,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6037925581395349,0.44778907450867367,0.6059274418604652,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5959060465116279,0.44778907450867367,0.5975386046511628,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5861609302325581,0.44778907450867367,0.5896772093023255,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5699358139534882,0.44778907450867367,0.573426976744186,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5564986046511627,0.44778907450867367,0.5581311627906976,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5453720930232558,0.44778907450867367,0.5502697674418605,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5361041860465117,0.44778907450867367,0.539093023255814,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5124948837209302,0.44778907450867367,0.5141274418604651,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4971739534883721,0.44778907450867367,0.5061906976744187,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4837367441860465,0.44778907450867367,0.4845153488372093,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.46957116279069766,0.44778907450867367,0.4774325581395349,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4616846511627907,0.44778907450867367,0.4633172093023256,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"أ","boundary":[0.4547274418604652,0.44778907450867367,0.4554306976744187,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4412902325581396,0.44778907450867367,0.444806511627907,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.427853023255814,0.44778907450867367,0.4286316279069768,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4188111627906977,0.44778907450867367,0.42167441860465116,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41092465116279075,0.44778907450867367,0.4125572093023256,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.40467069767441866,0.44778907450867367,0.404746046511628,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3954027906976745,0.44778907450867367,0.3983916279069768,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.3705879069767442,0.44778907450867367,0.3784493023255814,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3627013953488373,0.44778907450867367,0.36433395348837216,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.35064558139534885,0.44778907450867367,0.3565479069767442,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.34346232558139533,0.44778907450867367,0.3443162790697675,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.32075720930232554,0.44778907450867367,0.3268604651162791,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3128706976744186,0.44778907450867367,0.3145032558139535,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.29219999999999996,0.44778907450867367,0.30664186046511627,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.2648483720930233,0.44778907450867367,0.274493023255814,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25696186046511627,0.44778907450867367,0.25859441860465116,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2467646511627907,0.44778907450867367,0.25080837209302326,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23656744186046513,0.44778907450867367,0.24041023255813954,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.22729953488372096,0.44778907450867367,0.23028837209302325,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.20778418604651164,0.44778907450867367,0.22109581395348835,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.19248837209302325,0.44778907450867367,0.19497488372093022,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.17930232558139533,0.44778907450867367,0.18229116279069768,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.17048651162790698,0.44778907450867367,0.17297302325581396,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.7702381395348836,0.4761158202267237,0.8292865116279068,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"اعم","boundary":[0.7377376744186046,0.4761158202267237,0.7637581395348837,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7179962790697675,0.4761158202267237,0.7314103041144902,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفته","boundary":[0.6552306976744188,0.4761158202267237,0.7116815617042948,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.638553488372093,0.4761158202267237,0.6486753488372092,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6139646511627906,0.4761158202267237,0.6319981395348836,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.575386046511628,0.4761158202267237,0.6076371411271333,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5212624078118977,0.4761158202267237,0.5689060465116279,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.5010245149685212,0.4761158202267237,0.5150006835410511,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48082526162790695,0.4761158202267237,0.49466232558139533,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"دلايل","boundary":[0.43361746358209413,0.4761158202267237,0.4745243895348838,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"اقتياد","boundary":[0.37939323229683825,0.4761158202267237,0.42735069767441863,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"سياسي","boundary":[0.2996690121347273,0.4761158202267237,0.35156637052521555,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2832372192741907,0.4761158202267237,0.29333023255813956,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.24178257237778833,0.4761158202267237,0.2769293023255814,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.21724515716841297,0.4761158202267237,0.23546232558139535,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"بلكوه","boundary":[0.17049683622319006,0.4761158202267237,0.21087348837209302,0.49390238149154586],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.815811472868217,0.5044700143417875,0.8297007751937984,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7665835658914729,0.5044700143417875,0.8088542635658915,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.734284031007752,0.5044700143417875,0.7601850843376454,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"واقعي","boundary":[0.6825193798449612,0.5044700143417875,0.7272514728682171,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.629615968992248,0.5044700143417875,0.675402945736434,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6089452713178294,0.5044700143417875,0.6231805089441725,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"مسأله","boundary":[0.560596434108527,0.5044700143417875,0.6026135744596179,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4978308527131783,0.5044700143417875,0.5542423785927626,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسوالان","boundary":[0.40512666666666663,0.5044700143417875,0.4914517809963807,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"توجوه","boundary":[0.35095085271317833,0.5044700143417875,0.398395503875969,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"كننود","boundary":[0.3047117829457364,0.5044700143417875,0.3445970321151716,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2998643410852713,0.5044700143417875,0.30463643410852714,0.5222565756066095],"dir":"ltr"},{"str":"يكوي","boundary":[0.25254139534883724,0.5044700143417875,0.2934055813953489,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2325739534883721,0.5044700143417875,0.24614157423971378,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"عناصور","boundary":[0.17047363051050204,0.5044700143417875,0.22584279069767443,0.5222565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"تصقق","boundary":[0.787838449612403,0.5329614504419192,0.8300337984496124,0.5507480117067413],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7392635658914728,0.5329614504419192,0.7808058914728682,0.5507480117067413],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7218746090213833,0.5329614504419192,0.737963720930233,0.5507480117067413],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6428734883720935,0.5329614504419192,0.6994755411983107,0.5507480117067413],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5578800000000003,0.5329614504419192,0.6358409302325586,0.5507480117067413],"dir":"rtl"},{"str":"انتخواب","boundary":[0.4835106976744188,0.5329614504419192,0.545372093023256,0.5507480117067413],"dir":"rtl"},{"str":"مووثرترين","boundary":[0.40009953488372096,0.5329614504419192,0.4765534883720932,0.5507480117067413],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.3513237209302326,0.5329614504419192,0.39353643611225914,0.5507480117067413],"dir":"rtl"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.2804204651162791,0.5329614504419192,0.3449524087947486,0.5507480117067413],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.22858046511627905,0.5329614504419192,0.27346325581395353,0.5507480117067413],"dir":"rtl"},{"str":"كوه","boundary":[0.19557767441860466,0.5329614504419192,0.2221845754461871,0.5507480117067413],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17053108783394194,0.5329614504419192,0.18854511627906975,0.5507480117067413],"dir":"rtl"},{"str":"موقعيت","boundary":[0.7701937984496124,0.5612881961599693,0.8300961240310079,0.5790747574247913],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7534223609593674,0.5612881961599693,0.7695114728682171,0.5790747574247913],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.6976258035768785,0.5612881961599693,0.7309328682170544,0.5790747574247913],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6549058914728683,0.5612881961599693,0.6689854582138686,0.5790747574247913],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.6244649612403101,0.5612881961599693,0.6484258914728682,0.5790747574247913],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5766184496124032,0.5612881961599693,0.6179096124031008,0.5790747574247913],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.5148809302325582,0.5612881961599693,0.570306361073178,0.5790747574247913],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5100334883720932,0.5612881961599693,0.5148055813953489,0.5790747574247913],"dir":"ltr"},{"str":"حل","boundary":[0.4754483720930233,0.5612881961599693,0.5035032558139536,0.5790747574247913],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.4001497674418605,0.5612881961599693,0.46896837209302333,0.5790747574247913],"dir":"rtl"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.3296986046511628,0.5612881961599693,0.3938377539715464,0.5790747574247913],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسوالان","boundary":[0.2372204651162791,0.5612881961599693,0.3233669022787969,0.5790747574247913],"dir":"rtl"},{"str":"مسوتلز","boundary":[0.1795786046511628,0.5612881961599693,0.23074046511627908,0.5790747574247913],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8110271317829457,0.589779632260101,0.829261550387597,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7673248062015505,0.589779632260101,0.8042959689922482,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"مربيان","boundary":[0.7152838759689923,0.589779632260101,0.7605936434108529,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.6471936434108527,0.589779632260101,0.7084773643410854,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6274522480620156,0.589779632260101,0.6407136434108528,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"موثرترين","boundary":[0.5524299224806201,0.589779632260101,0.6209722480620156,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"فنون","boundary":[0.5110885271317829,0.589779632260101,0.5461183747661053,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.45737522917642165,0.589779632260101,0.504708018434334,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.3735266666666667,0.589779632260101,0.4348103875968992,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35378527131782944,0.589779632260101,0.3671461579692177,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"اتخاذ","boundary":[0.3087015503875969,0.589779632260101,0.34730527131782946,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.25964930232558137,0.589779632260101,0.3019451162790698,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24297209302325584,0.589779632260101,0.2530939534883721,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"نيازهوا","boundary":[0.18718883720930232,0.589779632260101,0.23667400729649402,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17054047508814416,0.589779632260101,0.18063348837209303,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"علائق","boundary":[0.7851917829457367,0.6181063779781512,0.8296727131782948,0.6358929392429732],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.7006755038759691,0.6181063779781512,0.7786364341085273,0.6358929392429732],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6808729983590789,0.6181063779781512,0.69429499517852,0.6358929392429732],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.6562499421987666,0.6181063779781512,0.6745796899224806,0.6358929392429732],"dir":"rtl"},{"str":"كسب","boundary":[0.590337475441735,0.6181063779781512,0.6339437648683426,0.6358929392429732],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5179545736434109,0.6181063779781512,0.5840103875968992,0.6358929392429732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5010550487315549,0.6181063779781512,0.5111480620155038,0.6358929392429732],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتها","boundary":[0.42744852713178294,0.6181063779781512,0.4947471317829457,0.6358929392429732],"dir":"rtl"},{"str":"تأمين","boundary":[0.3804810852713178,0.6181063779781512,0.42049131782945737,0.6358929392429732],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند","boundary":[0.329595503875969,0.6181063779781512,0.3741652240794574,0.6358929392429732],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3247480620155039,0.6181063779781512,0.3295201550387597,0.6358929392429732],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17047,0.16282,0.8301,0.63589],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مفاهيم","boundary":[0.5566551751853379,0.6770793661822024,0.6142057364341085,0.6948659274470246],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4830287494056111,0.6770793661822024,0.5517675232928287,0.6948659274470246],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.3863759689922481,0.6770793661822024,0.47811710159351534,0.6948659274470246],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7772901725518946,0.7266785123655028,0.8306317829457366,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6983885015759435,0.7266785123655028,0.771181550387597,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"فرايند","boundary":[0.653235503875969,0.7266785123655028,0.6923164341085271,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5967238759689923,0.7266785123655028,0.6316103875968994,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5739182945736434,0.7266785123655028,0.5906708527131783,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.51273503875969,0.7266785123655028,0.5678652713178295,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.48970341085271324,0.7266785123655028,0.506682015503876,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.454088527131783,0.7266785123655028,0.48365038759689927,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.41593689922480626,0.7266785123655028,0.4326894573643411,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.37592666666666674,0.7266785123655028,0.4098838759689923,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35731550387596905,0.7266785123655028,0.3698736434108527,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشگاهها","boundary":[0.2698015503875969,0.7266785123655028,0.351262480620155,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"نمويرونود","boundary":[0.18610325581395348,0.7266785123655028,0.263748527131783,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17050604651162793,0.7266785123655028,0.18005023255813954,0.744465073630325],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7924728682170542,0.7550052580835529,0.830524031007752,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"تما","boundary":[0.7664524031007752,0.7550052580835529,0.786671007751938,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"وقتي","boundary":[0.7177626356589147,0.7550052580835529,0.7527496124031008,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7000807751937985,0.7550052580835529,0.7119607751937985,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.6605728682170543,0.7550052580835529,0.6942789147286822,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"نميكنند","boundary":[0.5973449612403101,0.7550052580835529,0.6547710077519381,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهانه","boundary":[0.5391896124031008,0.7550052580835529,0.5872119379844962,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"عهدهدار","boundary":[0.4779694573643411,0.7550052580835529,0.5333877519379846,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتها","boundary":[0.409828992248062,0.7550052580835529,0.4721675968992248,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"مسوتمر","boundary":[0.33636387596899225,0.7550052580835529,0.38868108527131784,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32094480620155036,0.7550052580835529,0.3310666666666667,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"سوازمان","boundary":[0.2581541085271318,0.7550052580835529,0.3151429457364341,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"يافتوها","boundary":[0.21189767441860466,0.7550052580835529,0.2525782945736434,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.17050604651162793,0.7550052580835529,0.19097581395348837,0.772791819348375],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.788228062015504,0.783332003801603,0.8303982945736436,0.8011185650664251],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.7464094573643412,0.783332003801603,0.7817480620155038,0.8011185650664251],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.7073536434108527,0.783332003801603,0.7396782945736434,0.8011185650664251],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.691329457364341,0.783332003801603,0.7008736434108527,0.8011185650664251],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.6590048062015503,0.783332003801603,0.6857536434108527,0.8011185650664251],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6099275968992247,0.783332003801603,0.6529517829457364,0.8011185650664251],"dir":"rtl"},{"str":"شخيي","boundary":[0.5469610852713178,0.783332003801603,0.6034475968992248,0.8011185650664251],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5309368992248061,0.783332003801603,0.5404810852713178,0.8011185650664251],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5149127131782946,0.783332003801603,0.5251350387596899,0.8011185650664251],"dir":"rtl"},{"str":"مصلي","boundary":[0.46864852713178295,0.783332003801603,0.5088596899224807,0.8011185650664251],"dir":"rtl"},{"str":"خويش","boundary":[0.41132002818886537,0.783332003801603,0.46216852713178297,0.8011185650664251],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردند.","boundary":[0.33846899224806204,0.783332003801603,0.40520480620155036,0.8011185650664251],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7458502325581396,0.8113293687554896,0.8018595348837211,0.8291159300203118],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6608567441860465,0.8113293687554896,0.7388176744186047,0.8291159300203118],"dir":"rtl"},{"str":"فرايند","boundary":[0.6053142120698914,0.8113293687554896,0.648835929996698,0.8291159300203118],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5455981395348837,0.8113293687554896,0.5825693023255814,0.8291159300203118],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.48564558139534886,0.8113293687554896,0.5388669767441862,0.8291159300203118],"dir":"rtl"},{"str":"يافته","boundary":[0.44591162790697675,0.8113293687554896,0.4792347828915271,0.8291159300203118],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42524093023255816,0.8113293687554896,0.4394761678589012,0.8291159300203118],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.37362697674418605,0.8113293687554896,0.41850976744186047,0.8291159300203118],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.3280660465116279,0.8113293687554896,0.3671967255216693,0.8291159300203118],"dir":"rtl"},{"str":"آگواهي","boundary":[0.26600372093023256,0.8113293687554896,0.3212093023255814,0.8291159300203118],"dir":"rtl"},{"str":"شوناخت","boundary":[0.18744000000000002,0.8113293687554896,0.2537218604651163,0.8291159300203118],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17054047508814416,0.8113293687554896,0.18063348837209303,0.8291159300203118],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.7787984496124031,0.8388326625631312,0.830111007751938,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7533034108527135,0.8388326625631312,0.7713368992248064,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6685359689922481,0.8388326625631312,0.7464968992248064,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6448513178294573,0.8388326625631312,0.6562541085271317,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.5916801550387597,0.8388326625631312,0.6383210852713179,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5670913178294574,0.8388326625631312,0.5851248062015504,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5173862015503876,0.8388326625631312,0.5605610852713179,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"تكامل","boundary":[0.4655713178294574,0.8388326625631312,0.5109062015503877,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4488941085271318,0.8388326625631312,0.4590159689922481,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"تعالي","boundary":[0.40265503875968994,0.8388326625631312,0.4424141085271318,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"حركت","boundary":[0.3431358139534884,0.8388326625631312,0.39585488372093025,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"كننود","boundary":[0.2971227906976744,0.8388326625631312,0.3368240406976744,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28044558139534886,0.8388326625631312,0.2905674418604651,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25585674418604654,0.8388326625631312,0.2738902325581396,0.8566192238279533],"dir":"rtl"},{"str":"سرنوشوت","boundary":[0.17050162407835098,0.8388326625631312,0.24952696860621618,0.8566192238279533],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1705,0.67708,0.83063,0.85662],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/cc18b532aedbdd45be707a0e87e6dbcb.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/eb39f0ccb55a04df202ce646674a8943.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.12068,0.16996,0.09914]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7860077519379844,0.12067545680136964,0.8053100775193798,0.1343447585141496],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.8136821705426357,0.12217053667620495,0.8300274418604652,0.13583983838898492],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.741599553815189,0.12217053667620495,0.7773261240310078,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7300053250749874,0.12217053667620495,0.737351007751938,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6856520250749523,0.12217053667620495,0.7257696124031008,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.613391472868217,0.12217053667620495,0.6814850585990733,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7838686821705425,0.16151601785518221,0.8296556589147286,0.17930257912000436],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7439337984496124,0.16151601785518221,0.7772882170542637,0.17930257912000436],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7241924031007752,0.16151601785518221,0.7376064281454978,0.17930257912000436],"dir":"rtl"},{"str":"لصاظ","boundary":[0.6774761240310078,0.16151601785518221,0.7177709866635424,0.17930257912000436],"dir":"rtl"},{"str":"اقتياد","boundary":[0.6231227013544025,0.16151601785518221,0.6709961240310077,0.17930257912000436],"dir":"rtl"},{"str":"سياسي","boundary":[0.5431589147286822,0.16151601785518221,0.5950817054263566,0.17930257912000436],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمواعي","boundary":[0.4580038759689923,0.16151601785518221,0.5310671317829457,0.17930257912000436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44125968992248066,0.16151601785518221,0.45161410852713185,0.17930257912000436],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگوي","boundary":[0.3675387596899225,0.16151601785518221,0.43487550387596896,0.17930257912000436],"dir":"rtl"},{"str":"مشواركت","boundary":[0.28722697674418607,0.16151601785518221,0.36099348837209305,0.17930257912000436],"dir":"rtl"},{"str":"فعالانوه","boundary":[0.2250585675938903,0.16151601785518221,0.280908380458424,0.17930257912000436],"dir":"rtl"},{"str":"داشوته","boundary":[0.17050034814092746,0.16151601785518221,0.21879232534384874,0.17930257912000436],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.7894505426356588,0.18901931166282396,0.8298308914728683,0.2068058729276461],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7492114728682172,0.18901931166282396,0.753757519379845,0.2068058729276461],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7539147286821705,0.18901931166282396,0.7753100775193799,0.2068058729276461],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7753100775193799,0.18901931166282396,0.7828951937984496,0.2068058729276461],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7162086821705427,0.18901931166282396,0.7427314728682172,0.2068058729276461],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6757751937984496,0.18901931166282396,0.6883807751937985,0.2068058729276461],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.6883333333333334,0.18901931166282396,0.7097286821705426,0.2068058729276461],"dir":"ltr"},{"str":"منظور","boundary":[0.7571023255813956,0.21652260547046553,0.8021358139534887,0.23430916673528768],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7368837209302329,0.21652260547046553,0.7506220035778179,0.23430916673528768],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6738920930232561,0.21652260547046553,0.7304941458494734,0.23430916673528768],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.588898604651163,0.21652260547046553,0.6668595348837213,0.23430916673528768],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.5136000000000002,0.21652260547046553,0.5763906976744189,0.23430916673528768],"dir":"rtl"},{"str":"فرايندها","boundary":[0.44730344623068524,0.21652260547046553,0.5070025189867448,0.23430916673528768],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.3629776744186047,0.21652260547046553,0.4242613953488372,0.23430916673528768],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.30279906976744186,0.21652260547046553,0.3560204651162791,0.23430916673528768],"dir":"rtl"},{"str":"يافتوه","boundary":[0.25490232558139536,0.21652260547046553,0.29630045210603356,0.23430916673528768],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.20328837209302325,0.21652260547046553,0.24817116279069767,0.23430916673528768],"dir":"rtl"},{"str":"كوه","boundary":[0.17057278767743883,0.21652260547046553,0.1969481425551193,0.23430916673528768],"dir":"rtl"},{"str":"صرف","boundary":[0.7838762790697673,0.2440258992781071,0.8295125581395347,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7511246511627905,0.2440258992781071,0.7774920574162678,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7313832558139534,0.2440258992781071,0.744797280858676,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"مصتوا","boundary":[0.6827370277645942,0.2440258992781071,0.7249032558139534,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.631646511627907,0.2440258992781071,0.6709800302562886,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.5779358653181955,0.2440258992781071,0.6198107498473665,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"رسمي","boundary":[0.5182408502512925,0.2440258992781071,0.5661428732354451,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.47574190135445954,0.2440258992781071,0.5118167441860465,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4593118221914413,0.2440258992781071,0.46937023255813953,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.4413325719909601,0.2440258992781071,0.45302537107239194,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"نبودن","boundary":[0.39321767441860467,0.2440258992781071,0.4350461208719108,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"اعم","boundary":[0.35533007077856427,0.2440258992781071,0.3813879069767443,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33578669362992924,0.2440258992781071,0.3490661678463094,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.304920562829783,0.2440258992781071,0.32952279069767443,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2804695137420719,0.2440258992781071,0.2986297674418605,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.24058923879253233,0.2440258992781071,0.2742073572938689,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.1704951329776402,0.2440258992781071,0.2343262221618224,0.2618124605429293],"dir":"rtl"},{"str":"مقوودماتي","boundary":[0.7604849285398274,0.27152919308574885,0.8296931782945738,0.289315754350571],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7361063159074893,0.27152919308574885,0.7541902779541039,0.289315754350571],"dir":"rtl"},{"str":"دبسووتان","boundary":[0.6703806201550387,0.27152919308574885,0.7298077862130822,0.289315754350571],"dir":"rtl"},{"str":"دبيرسووتان","boundary":[0.5848848062015505,0.27152919308574885,0.6585290832243513,0.289315754350571],"dir":"rtl"},{"str":"دانشووگاه","boundary":[0.5077259977353888,0.27152919308574885,0.5730332692708631,0.289315754350571],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49127240875477984,0.27152919308574885,0.5013480620155039,0.289315754350571],"dir":"rtl"},{"str":"همچنووين","boundary":[0.41175313873923025,0.27152919308574885,0.4849752610513473,0.289315754350571],"dir":"rtl"},{"str":"كووارآموز","boundary":[0.3423256746059627,0.27152919308574885,0.40638247789220033,0.289315754350571],"dir":"rtl"},{"str":"حرفووها","boundary":[0.2682390697674419,0.27152919308574885,0.3199531782945736,0.289315754350571],"dir":"rtl"},{"str":"باشووند","boundary":[0.1937657840919374,0.27152919308574885,0.2457851162790698,0.289315754350571],"dir":"rtl"},{"str":"يووا","boundary":[0.17047417818669378,0.27152919308574885,0.1885303173597735,0.289315754350571],"dir":"rtl"},{"str":"جايگزين","boundary":[0.7610903875968993,0.2992383498709925,0.8294066666666667,0.31702491113581466],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7285648062015504,0.2992383498709925,0.7546221892220043,0.31702491113581466],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.6820745736434108,0.2992383498709925,0.7218336434108527,0.31702491113581466],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6560792248062015,0.2992383498709925,0.6701587915472018,0.31702491113581466],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5715629457364341,0.2992383498709925,0.6495238759689922,0.31702491113581466],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5450903875968992,0.2992383498709925,0.5652052647668959,0.31702491113581466],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.49282341085271314,0.2992383498709925,0.5387628775612417,0.31702491113581466],"dir":"rtl"},{"str":"كمك","boundary":[0.4449517829457364,0.2992383498709925,0.48651787503777943,0.31702491113581466],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.38980108527131785,0.2992383498709925,0.43863969440651135,0.31702491113581466],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3719182945736434,0.2992383498709925,0.3833210852713178,0.31702491113581466],"dir":"rtl"},{"str":"تواناييهوا","boundary":[0.2896883720930232,0.2992383498709925,0.36543829457364346,0.31702491113581466],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2730111627906977,0.2992383498709925,0.28313302325581396,0.31702491113581466],"dir":"rtl"},{"str":"اسوتعدادها","boundary":[0.1865133542039356,0.2992383498709925,0.26653116279069766,0.31702491113581466],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7963472868217055,0.3267416436786342,0.8297017054263566,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7763798449612404,0.3267416436786342,0.7898754830872501,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.7075863565891473,0.3267416436786342,0.7695231007751938,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.6646124031007752,0.3267416436786342,0.7012035005445577,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.5937468217054264,0.3267416436786342,0.6521924031007752,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5535607751937984,0.3267416436786342,0.5869151937984497,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5335933333333334,0.3267416436786342,0.547088971459343,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"غنيتر","boundary":[0.48099271317829456,0.3267416436786342,0.5271133333333333,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"سازند","boundary":[0.4301936434108527,0.3267416436786342,0.4745127131782946,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"صلاحيت","boundary":[0.34678248062015504,0.3267416436786342,0.4183211612086695,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"حرفها","boundary":[0.29641953488372097,0.3267416436786342,0.34025224806201554,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26364279069767443,0.3267416436786342,0.2737646511627907,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"فني","boundary":[0.23018790697674418,0.3267416436786342,0.25733054848617815,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.19025302325581395,0.3267416436786342,0.2236074418604651,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17045051773892378,0.3267416436786342,0.18387251455836495,0.3445282049434563],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.790857519379845,0.3542449374862758,0.8296119379844962,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"بخشند","boundary":[0.7339189147286822,0.3542449374862758,0.7845430944898387,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7172417054263566,0.3542449374862758,0.7273635658914728,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6926528682170543,0.3542449374862758,0.7106863565891473,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.649666148059155,0.3542449374862758,0.6863535247003633,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6316978852286221,0.3542449374862758,0.643366804542464,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"نگرشها","boundary":[0.560042656529517,0.3542449374862758,0.6254458338336735,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.504306976744186,0.3542449374862758,0.5376613953488372,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.4701992044391795,0.3542449374862758,0.4924999837371931,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4457939552277748,0.3542449374862758,0.46376930232558145,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.40226625095834406,0.3542449374862758,0.43949140352402993,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"تكامل","boundary":[0.3506386631388386,0.3542449374862758,0.39600558139534886,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.31396242329489943,0.3542449374862758,0.34437212644478493,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"جانبوه","boundary":[0.26045849288354633,0.3542449374862758,0.3076213953488372,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"شخيوي","boundary":[0.18697719549641761,0.3542449374862758,0.25419906976744183,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17054047508814416,0.3542449374862758,0.18063348837209303,0.37203149875109787],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.8076217054263566,0.38174823129391744,0.8299249612403101,0.3995347925587395],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7874031007751938,0.38174823129391744,0.8011413834227789,0.3995347925587395],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7535358139534883,0.38174823129391744,0.7798325581395349,0.3995347925587395],"dir":"rtl"},{"str":"مشاركت","boundary":[0.6807739534883721,0.38174823129391744,0.7471132553888016,0.3995347925587395],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6557079069767442,0.38174823129391744,0.6737413953488371,0.3995347925587395],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6150446511627908,0.38174823129391744,0.6492820244269703,0.3995347925587395],"dir":"rtl"},{"str":"متعوادل","boundary":[0.5508976744186047,0.38174823129391744,0.6080874418604653,0.3995347925587395],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5337432558139534,0.38174823129391744,0.5438651162790697,0.3995347925587395],"dir":"rtl"},{"str":"مسوتقل","boundary":[0.46982232558139536,0.38174823129391744,0.5274269583601434,0.3995347925587395],"dir":"rtl"},{"str":"اقتيواد","boundary":[0.40730924255436085,0.38174823129391744,0.4630911627906977,0.3995347925587395],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمواعي","boundary":[0.3059888372093023,0.38174823129391744,0.37895162790697673,0.3995347925587395],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگوي","boundary":[0.22649581395348836,0.38174823129391744,0.29370697674418605,0.3995347925587395],"dir":"rtl"},{"str":"تغييور","boundary":[0.17047363051050204,0.38174823129391744,0.21421395348837208,0.3995347925587395],"dir":"rtl"},{"str":"بوجود","boundary":[0.7809366917204587,0.4092515251015591,0.8296463565891473,0.4270380863663812],"dir":"rtl"},{"str":"آورند","boundary":[0.7325879987343775,0.4092515251015591,0.7745663565891472,0.4270380863663812],"dir":"rtl"},{"str":"(همان","boundary":[0.6796519379844961,0.4092515251015591,0.7262426356589147,0.4270380863663812],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.675074248457706,0.4092515251015591,0.6795765891472868,0.4270380863663812],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.6422142916363162,0.4092515251015591,0.6687514728682169,0.4270380863663812],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6019961240310078,0.4092515251015591,0.6146017054263566,0.4270380863663812],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.6145542635658915,0.4092515251015591,0.6359496124031009,0.4270380863663812],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7823010852713178,0.43675481890920065,0.790162480620155,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7704964341085272,0.43675481890920065,0.7705717829457365,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.761228527131783,0.43675481890920065,0.7642173643410853,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7250610852713177,0.43675481890920065,0.7280499224806201,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7111466666666666,0.43675481890920065,0.7119252713178295,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.7032601550387596,0.43675481890920065,0.7049178294573644,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6970062015503874,0.43675481890920065,0.6970815503875968,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6872610852713177,0.43675481890920065,0.6907522480620154,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6691773643410852,0.43675481890920065,0.6753559689922479,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6538815503875968,0.43675481890920065,0.6560164341085271,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6476275968992247,0.43675481890920065,0.6477029457364339,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6406703875968991,0.43675481890920065,0.641448992248062,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.6248722480620154,0.43675481890920065,0.6343159689922478,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.610982945736434,0.43675481890920065,0.6117615503875968,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6030964341085271,0.43675481890920065,0.604728992248062,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5928992248062015,0.43675481890920065,0.5969429457364341,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.565522480620155,0.43675481890920065,0.575895503875969,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5465094573643411,0.43675481890920065,0.548142015503876,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.540255503875969,0.43675481890920065,0.5403308527131783,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5203131782945737,0.43675481890920065,0.5210917829457365,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5124266666666667,0.43675481890920065,0.5140592248062016,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5013001550387597,0.43675481890920065,0.5061978294573644,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.4920322480620155,0.43675481890920065,0.49502108527131783,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.46972899224806197,0.43675481890920065,0.4858536434108527,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.44863131782945737,0.43675481890920065,0.4526750387596899,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4393634108527132,0.43675481890920065,0.4423522480620155,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.4296182945736434,0.43675481890920065,0.433008992248062,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4154527131782946,0.43675481890920065,0.4233141085271318,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40756620155038764,0.43675481890920065,0.40919875968992253,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.40131224806201554,0.43675481890920065,0.4013875968992248,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.38925643410852717,0.43675481890920065,0.3951838759689923,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3772006201550388,0.43675481890920065,0.3829271317829458,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.3565801550387597,0.43675481890920065,0.3587150387596899,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34869364341085274,0.43675481890920065,0.35032620155038763,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.338948527131783,0.43675481890920065,0.34246480620155045,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.3190313178294574,0.43675481890920065,0.3220201550387597,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2981848062015504,0.43675481890920065,0.3020275968992248,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.281055503875969,0.43675481890920065,0.2826880620155039,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.26643782945736433,0.43675481890920065,0.2748015503875969,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2508908527131783,0.43675481890920065,0.25337736434108526,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24114573643410853,0.43675481890920065,0.24463689922480622,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23325922480620156,0.43675481890920065,0.23489178294573643,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2235141085271318,0.43675481890920065,0.22703038759689925,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.1953875968992248,0.43675481890920065,0.21678294573643409,0.4545413801740228],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.17051162790697674,0.43675481890920065,0.18854511627906975,0.4545413801740228],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتهها","boundary":[0.7706298028198325,0.4642581127168423,0.8300124031007752,0.48204467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.6995403100775194,0.4642581127168423,0.7478891472868215,0.48204467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.679134337488617,0.4642581127168423,0.6929849612403101,0.48204467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6482279564679443,0.4642581127168423,0.6728800616787958,0.48204467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.6049775193798449,0.4642581127168423,0.6419386602025098,0.48204467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5845984615384615,0.4642581127168423,0.5986328562909958,0.48204467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.5542928682170541,0.4642581127168423,0.5782537984496123,0.48204467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"ميروند","boundary":[0.4896705426356589,0.4642581127168423,0.5479807796778291,0.48204467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4527904853104032,0.4642581127168423,0.47749317829457366,0.48204467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.3974475968992248,0.4642581127168423,0.4464996899224806,0.48204467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.33749503875968995,0.4642581127168423,0.39096759689922483,0.48204467398166445],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31727643410852713,0.4642581127168423,0.3310147167561121,0.48204467398166445],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.31265503875969,0.4642581127168423,0.31720108527131785,0.48204467398166445],"dir":"ltr"},{"str":"رسمي","boundary":[0.7546124031007752,0.4917888549214976,0.8025091472868217,0.5095754161863197],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.747170542635659,0.4871627814318457,0.754270542635659,0.4988557985596454],"dir":"ltr"},{"str":"غير","boundary":[0.7096221705426358,0.4917888549214976,0.734964496124031,0.5095754161863197],"dir":"rtl"},{"str":"رسمي","boundary":[0.6550193798449613,0.4917888549214976,0.7032471078021305,0.5095754161863197],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6475775193798449,0.4871627814318457,0.6546775193798449,0.4988557985596454],"dir":"ltr"},{"str":"غير","boundary":[0.6101319379844962,0.4917888549214976,0.6354742635658914,0.5095754161863197],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسها","boundary":[0.5485076744186047,0.4917888549214976,0.6034007751937983,0.5095754161863197],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5250193798449613,0.4871627814318457,0.5321193798449613,0.4988557985596454],"dir":"ltr"},{"str":"يادگير","boundary":[0.4667855418987827,0.4917888549214976,0.513160906918459,0.5095754161863197],"dir":"rtl"},{"str":"مادا","boundary":[0.4180010852713178,0.4917888549214976,0.44404666666666665,0.5095754161863197],"dir":"rtl"},{"str":"العمور","boundary":[0.36242248062015503,0.4917888549214976,0.40846062015503876,0.5095754161863197],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.35498062015503873,0.4871627814318457,0.3620806201550387,0.4988557985596454],"dir":"ltr"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.27905271317829455,0.4917888549214976,0.34319186249867817,0.5095754161863197],"dir":"rtl"},{"str":"موادا","boundary":[0.23864062015503876,0.4917888549214976,0.2725727131782946,0.5095754161863197],"dir":"rtl"},{"str":"العمور","boundary":[0.18330232558139536,0.4917888549214976,0.22934046511627906,0.5095754161863197],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.17586046511627906,0.4871627814318457,0.1829604651162791,0.4988557985596454],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7738477519379845,0.5194568391112209,0.8298570542635658,0.537243400376043],"dir":"rtl"},{"str":"مستمر","boundary":[0.7194961240310077,0.5194568391112209,0.767535282863269,0.537243400376043],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.7120542635658915,0.5148582140185826,0.7191542635658914,0.5265512311463822],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6442770542635659,0.5194568391112209,0.7002863565891473,0.537243400376043],"dir":"rtl"},{"str":"تكرار","boundary":[0.5968778740756923,0.5194568391112209,0.6377970542635658,0.537243400376043],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5687403100775195,0.5194568391112209,0.5735124031007752,0.537243400376043],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.573391472868217,0.5148582140185826,0.580491472868217,0.5265512311463822],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7838009302325581,0.5469601329188625,0.8018344186046511,0.5647466941836846],"dir":"rtl"},{"str":"بعضي","boundary":[0.7308306976744184,0.5469601329188625,0.7767683720930232,0.5647466941836846],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7108632558139535,0.5469601329188625,0.7244308765652951,0.5647466941836846],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.6450837209302326,0.5469601329188625,0.7045265799018563,0.5647466941836846],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.5763153488372093,0.5469601329188625,0.6383525581395348,0.5647466941836846],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5135497674418604,0.5469601329188625,0.5699612933214447,0.5647466941836846],"dir":"rtl"},{"str":"غيررسمي","boundary":[0.433579534883721,0.5469601329188625,0.5068186046511628,0.5647466941836846],"dir":"rtl"},{"str":"مترادف","boundary":[0.3717432558139535,0.5469601329188625,0.42684837209302323,0.5647466941836846],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3545637209302326,0.5469601329188625,0.3652944814582024,0.5647466941836846],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.2917981395348837,0.5469601329188625,0.348209665414468,0.5647466941836846],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسوالان","boundary":[0.19909395348837208,0.5469601329188625,0.2854190678180861,0.5647466941836846],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.17060342717258262,0.5469601329188625,0.19272308445532438,0.5647466941836846],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.8055350387596902,0.5744634267265042,0.8295713178294576,0.5922499879913263],"dir":"rtl"},{"str":"رفته","boundary":[0.7678857364341087,0.5744634267265042,0.7989719399882282,0.5922499879913263],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7239573643410855,0.5744634267265042,0.7609285271317832,0.5922499879913263],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7191099224806203,0.5744634267265042,0.7238820155038762,0.5922499879913263],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6940438759689924,0.5744634267265042,0.7120773643410854,0.5922499879913263],"dir":"rtl"},{"str":"آمريكا","boundary":[0.6396273221996776,0.5744634267265042,0.6870113178294575,0.5922499879913263],"dir":"rtl"},{"str":"شمالي","boundary":[0.5680857364341085,0.5744634267265042,0.6171274854716371,0.5922499879913263],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.541135968992248,0.5744634267265042,0.5615515794573643,0.5922499879913263],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.4723675968992248,0.5744634267265042,0.5344048062015504,0.5922499879913263],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.409602015503876,0.5744634267265042,0.4660135413834603,0.5922499879913263],"dir":"rtl"},{"str":"غيور","boundary":[0.3696168992248062,0.5744634267265042,0.4028708527131783,0.5922499879913263],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسوها","boundary":[0.30006139534883725,0.5744634267265042,0.3628857364341085,0.5922499879913263],"dir":"rtl"},{"str":"تقريبواً","boundary":[0.2288567441860465,0.5744634267265042,0.2772306976744186,0.5922499879913263],"dir":"rtl"},{"str":"معوادل","boundary":[0.17047791478070862,0.5744634267265042,0.22212558139534883,0.5922499879913263],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7734537984496124,0.6019667205341458,0.8294631007751937,0.6197532817989678],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6889375193798449,0.6019667205341458,0.7668984496124032,0.6197532817989678],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.6582956589147287,0.6019667205341458,0.6823319379844961,0.6197532817989678],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6534482170542636,0.6019667205341458,0.6582203100775194,0.6197532817989678],"dir":"ltr"},{"str":"اكنون","boundary":[0.6058528682170542,0.6019667205341458,0.6469682170542636,0.6197532817989678],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5573031007751937,0.6019667205341458,0.599297519379845,0.6197532817989678],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.5195610852713178,0.6019667205341458,0.5508231007751938,0.6197532817989678],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظها","boundary":[0.4509097674418605,0.6019667205341458,0.5130810852713178,0.6197532817989678],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4150688372093023,0.6019667205341458,0.4284828622540251,0.6197532817989678],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.35252930232558144,0.6019667205341458,0.40875030125853273,0.6197532817989678],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.2678777145595974,0.6019667205341458,0.3461975999532155,0.6197532817989678],"dir":"rtl"},{"str":"رسمي","boundary":[0.21378131536757156,0.6019667205341458,0.26161212497628483,0.6197532817989678],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.170499614380636,0.6019667205341458,0.20748279069767442,0.6197532817989678],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.7917584496124032,0.6294700143417874,0.8300356589147287,0.6472565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"فزايندها","boundary":[0.7305310077519379,0.6294700143417874,0.7854029611459661,0.6472565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6937356589147285,0.6294700143417874,0.7081524031007751,0.6472565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6735672868217054,0.6294700143417874,0.6874565891472868,0.6472565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.6433594884324193,0.6294700143417874,0.6672882170542636,0.6472565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"بردن","boundary":[0.6018182527146367,0.6294700143417874,0.6370682025759358,0.6472565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"دقيقتر","boundary":[0.544706188650037,0.6294700143417874,0.5955303225477112,0.6472565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحات","boundary":[0.45167345102352485,0.6294700143417874,0.5384651162790699,0.6472565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.38150189957579944,0.6294700143417874,0.4454029271149022,0.6472565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"رسومي","boundary":[0.31947627906976744,0.6294700143417874,0.3752336604590992,0.6472565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"غيررسومي","boundary":[0.22654038513501343,0.6294700143417874,0.30764651162790696,0.6472565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2100734983439581,0.6294700143417874,0.22016651162790699,0.6472565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"غيور","boundary":[0.17047363051050204,0.6294700143417874,0.20376558139534884,0.6472565756066095],"dir":"rtl"},{"str":"كلاسي","boundary":[0.7780719379844961,0.656973308149429,0.8299119379844961,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.7168924031007752,0.656973308149429,0.771759849445271,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.687324496124031,0.656973308149429,0.691870542635659,0.6747598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.6920542635658915,0.656973308149429,0.7028542635658914,0.6747598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7027519379844961,0.656973308149429,0.710337054263566,0.6747598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.6545226356589147,0.656973308149429,0.6810454263565892,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6140891472868217,0.656973308149429,0.6266947286821706,0.6747598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"84","boundary":[0.6266472868217055,0.656973308149429,0.6480426356589148,0.6747598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"يادگيري","boundary":[0.7654533333333333,0.7049223339028875,0.8299770542635659,0.7227088951677098],"dir":"rtl"},{"str":"مادامالعمر","boundary":[0.6804263565891473,0.7049223339028875,0.7584961240310077,0.7227088951677098],"dir":"rtl"},{"str":"يادگير","boundary":[0.7838405806584726,0.7342542699412604,0.8298700775193799,0.7520408312060826],"dir":"rtl"},{"str":"مادا","boundary":[0.7353072868217054,0.7342542699412604,0.7613528682170543,0.7520408312060826],"dir":"rtl"},{"str":"العمر","boundary":[0.6876541085271318,0.7342542699412604,0.7257806201550387,0.7520408312060826],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.6454568895600523,0.7342542699412604,0.6811303996778414,0.7520408312060826],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6053627392016742,0.7342542699412604,0.6391669469445282,0.7520408312060826],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5647350387596899,0.7342542699412604,0.5830377221228384,0.7520408312060826],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5150299224806202,0.7342542699412604,0.5582048062015504,0.7520408312060826],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.49024661154805566,0.7342542699412604,0.5084745736434108,0.7520408312060826],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.47063857975442763,0.7342542699412604,0.48394464635757845,0.7520408312060826],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4310339906198182,0.7342542699412604,0.4643703875968992,0.7520408312060826],"dir":"rtl"},{"str":"شخص","boundary":[0.37028480620155035,0.7342542699412604,0.42474885704767573,0.7520408312060826],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.3229853977713178,0.7342542699412604,0.3638048062015504,0.7520408312060826],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.268142015503876,0.7342542699412604,0.31669651695736434,0.7520408312060826],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26329457364341086,0.7342542699412604,0.2680666666666667,0.7520408312060826],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17045,0.12068,0.83004,0.75204],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.17027906976744187,0.7924704106280193,0.17993023255813956,0.8061397123407993],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18004651162790697,0.7924704106280193,0.18647418604651164,0.8061397123407993],"dir":"ltr"},{"str":"Formal","boundary":[0.1914418604651163,0.7924704106280193,0.24695534883720932,0.8061397123407993],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.17027906976744187,0.8082806873078611,0.17993023255813956,0.8219499890206411],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18493023255813953,0.8082806873078611,0.1913579069767442,0.8219499890206411],"dir":"ltr"},{"str":"No","boundary":[0.19608527131782946,0.8082806873078611,0.2196727131782946,0.8219499890206411],"dir":"ltr"},{"str":"formal","boundary":[0.2246527131782946,0.8082806873078611,0.2757459689922481,0.8219499890206411],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.17027906976744187,0.8240909639877031,0.17993023255813956,0.8377602657004831],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18493023255813953,0.8240909639877031,0.1913579069767442,0.8377602657004831],"dir":"ltr"},{"str":"informal","boundary":[0.19608527131782946,0.8240909639877031,0.2620606201550388,0.8377602657004831],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.17027906976744187,0.839901240667545,0.17993023255813956,0.853570542380325],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18493023255813953,0.839901240667545,0.1913579069767442,0.853570542380325],"dir":"ltr"},{"str":"life","boundary":[0.19608527131782946,0.839901240667545,0.2218391349998883,0.853570542380325],"dir":"ltr"},{"str":"long","boundary":[0.22677596899224808,0.839901240667545,0.2609410852713178,0.853570542380325],"dir":"ltr"},{"str":"learning","boundary":[0.2660368992248062,0.839901240667545,0.32915550387596904,0.853570542380325],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.17027906976744187,0.8555413372859024,0.17993023255813956,0.8692106389986824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18493023255813953,0.8555413372859024,0.1913579069767442,0.8692106389986824],"dir":"ltr"},{"str":"life","boundary":[0.19608527131782946,0.8555413372859024,0.2218391349998883,0.8692106389986824],"dir":"ltr"},{"str":"long","boundary":[0.22677596899224808,0.8555413372859024,0.2609410852713178,0.8692106389986824],"dir":"ltr"},{"str":"education","boundary":[0.2660368992248062,0.8555413372859024,0.3412194573643411,0.8692106389986824],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.17027906976744187,0.8713516139657443,0.17993023255813956,0.8850209156785244],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18493023255813953,0.8713516139657443,0.1913579069767442,0.8850209156785244],"dir":"ltr"},{"str":"continuing","boundary":[0.19608527131782946,0.8713516139657443,0.2781587596899225,0.8850209156785244],"dir":"ltr"},{"str":"education","boundary":[0.2839494573643411,0.8713516139657443,0.359132015503876,0.8850209156785244],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.17027906976744187,0.8871948287220025,0.17993023255813956,0.9008641304347825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18493023255813953,0.8871948287220025,0.1913579069767442,0.9008641304347825],"dir":"ltr"},{"str":"recurrent","boundary":[0.19608527131782946,0.8871948287220025,0.26591808756166313,0.9008641304347825],"dir":"ltr"},{"str":"education","boundary":[0.27086248062015505,0.8871948287220025,0.34604503875968995,0.9008641304347825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17028,0.79247,0.35913,0.90086],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/e7a454e3df653f0064e6962356f0cecd.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/16504f00b4738145f394b120b90d638c.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17047,0.12068,0.16993,0.13119]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4291429457364341,0.12217053667620495,0.4606829457364341,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.40240922480620156,0.12217053667620495,0.42498393705336607,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.39849294573643407,0.12217053667620495,0.40229341085271314,0.13583983838898492],"dir":"ltr"},{"str":"كلیات","boundary":[0.3540582909773835,0.12217053667620495,0.39412782945736435,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.30291011359168313,0.12217053667620495,0.3498482945736434,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.2300387596899225,0.12217053667620495,0.29876783811471713,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.17051162790697674,0.12217053667620495,0.18799573643410852,0.13583983838898492],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.19748062015503878,0.12067545680136964,0.21678294573643414,0.1343447585141496],"dir":"ltr"},{"str":"يعني","boundary":[0.7665868217054264,0.1620100890014273,0.8021263565891473,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.7324537984496124,0.1620100890014273,0.7601068217054264,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"خويش","boundary":[0.6724761240310078,0.1620100890014273,0.7261509743198725,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6557989147286822,0.1620100890014273,0.6659207751937984,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.6084547286821704,0.1620100890014273,0.6492686821705427,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.5611507095935048,0.1620100890014273,0.5966233015742921,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"كسب","boundary":[0.5115383495464628,0.1620100890014273,0.554864298031538,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهوا","boundary":[0.42995045725646125,0.1620100890014273,0.505362945736434,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4135404750881442,0.1620100890014273,0.423633488372093,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"تواناييهوا","boundary":[0.3422936716521138,0.1620100890014273,0.4072325581395349,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"جديود","boundary":[0.2690839677266256,0.1620100890014273,0.31995666292037694,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"تنهوا","boundary":[0.22875788467664862,0.1620100890014273,0.26283906976744187,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"ثوروت","boundary":[0.17050446001911437,0.1620100890014273,0.22248598279706916,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"واقعي","boundary":[0.7848164015207625,0.19033683471947732,0.829554573643411,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7603592248062016,0.19033683471947732,0.778545330568311,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":"هرگز","boundary":[0.7139192248062016,0.19033683471947732,0.7540015438366635,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6941607929787934,0.19033683471947732,0.7074392248062016,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6795044106787296,0.19033683471947732,0.6878973817394499,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهيد","boundary":[0.5895434108527132,0.19033683471947732,0.6508224450131672,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.5611871317829458,0.19033683471947732,0.5831511026764806,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5563857621153755,0.19033683471947732,0.5610866666666666,0.2081233959842995],"dir":"ltr"},{"str":"يعني","boundary":[0.5145905464696932,0.19033683471947732,0.5500681704475199,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":"سرمايهگذار","boundary":[0.42193539345553727,0.19033683471947732,0.5083050067694668,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3845040181074013,0.19033683471947732,0.3988582945736434,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.3588320110600899,0.19033683471947732,0.3781875968992248,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":"خودتان","boundary":[0.2793048062015504,0.19033683471947732,0.33611782945736435,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27445736434108525,0.19033683471947732,0.27922945736434107,0.2081233959842995],"dir":"ltr"},{"str":"آموختن","boundary":[0.7436468217054264,0.21882827081960907,0.8023435658914728,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"مادا","boundary":[0.7111212403100775,0.21882827081960907,0.7371668217054264,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"العمر","boundary":[0.663192558139535,0.21882827081960907,0.7013190697674421,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.6211479069767444,0.21882827081960907,0.6567911688311692,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"فرح","boundary":[0.5837748837209303,0.21882827081960907,0.6147924185103072,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5670976744186048,0.21882827081960907,0.577219534883721,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"شادماني","boundary":[0.5003637209302326,0.21882827081960907,0.5607905939310107,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"كش","boundary":[0.47143119702398617,0.21882827081960907,0.4940630841910675,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"نصوه","boundary":[0.40557328455709435,0.21882827081960907,0.44261670857905866,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.3752941608061502,0.21882827081960907,0.39927069767441864,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"اشياء","boundary":[0.33221794534423316,0.21882827081960907,0.36903069767441865,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"شع","boundary":[0.298893838599092,0.21882827081960907,0.3204591399543683,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"آگاه","boundary":[0.2407602613012804,0.21882827081960907,0.2701227906976744,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"شودن","boundary":[0.19005614606079224,0.21882827081960907,0.23445767441860468,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17050041928547113,0.21882827081960907,0.183788284914856,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.7860511212108501,0.24715501653765912,0.8291782945736437,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"زيباييها","boundary":[0.7269654617345612,0.24715501653765912,0.7797607241978867,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.6612257364341086,0.24715501653765912,0.7046005837245942,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6366563591517715,0.24715501653765912,0.6546703875968994,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.5894936434108529,0.24715501653765912,0.6303075968992249,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"لذت","boundary":[0.5423252713178295,0.24715501653765912,0.5776567406624384,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"ساختن","boundary":[0.4826143115655075,0.24715501653765912,0.5355941085271317,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"چيز","boundary":[0.4470176349220385,0.24715501653765912,0.4762694573643411,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41063086463923676,0.24715501653765912,0.424665259391771,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"تنهايي","boundary":[0.3575448062015504,0.24715501653765912,0.40428620155038764,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.3393786071210054,0.24715501653765912,0.35119298834122,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3224573643410853,0.24715501653765912,0.333026789260675,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"ديگران","boundary":[0.2632582945736434,0.24715501653765912,0.31590201550387603,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2584108527131783,0.24715501653765912,0.26318294573643414,0.2649415778024813],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7708403100775194,0.29823315955066976,0.8299640310077521,0.3160197208154919],"dir":"rtl"},{"str":"مستمر","boundary":[0.7157751937984496,0.29823315955066976,0.7641091472868218,0.3160197208154919],"dir":"rtl"},{"str":"نظا","boundary":[0.8075705426356589,0.32756509558904257,0.8299240310077519,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7803947286821705,0.32756509558904257,0.792171804629479,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"نظا","boundary":[0.7515863565891473,0.32756509558904257,0.774010507028671,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7261725790101372,0.32756509558904257,0.7422694573643411,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.642522453260374,0.32756509558904257,0.7038164341085272,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5992412237044843,0.32756509558904257,0.6362536434108527,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5747780713561501,0.32756509558904257,0.5929686205382448,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5125002218818178,0.32756509558904257,0.5685054681899105,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"رسمي","boundary":[0.4583996099412149,0.32756509558904257,0.506233685187764,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44193272315015963,0.32756509558904257,0.4520257364341085,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"غيررسمي","boundary":[0.3623916977678155,0.32756509558904257,0.4356248062015504,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.34277164505728197,0.32756509558904257,0.3560899325674792,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"شوامل","boundary":[0.2883897139802192,0.32756509558904257,0.3365342505316595,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"مويشوود","boundary":[0.21160186046511628,0.32756509558904257,0.2821241766907244,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19515442857651627,0.32756509558904257,0.20524744186046512,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"بوا","boundary":[0.17047417818669378,0.32756509558904257,0.18879627906976745,0.3453516568538647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8114790697674419,0.35589184130709267,0.8163767441860466,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.7980167441860466,0.35589184130709267,0.8051497674418605,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7882716279069769,0.35589184130709267,0.7917879069767443,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.767626046511628,0.35589184130709267,0.7711423255813954,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.7425851162790699,0.35589184130709267,0.7508232558139536,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.728419534883721,0.35589184130709267,0.7362809302325584,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7193776744186047,0.35589184130709267,0.7222409302325582,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7131237209302327,0.35589184130709267,0.713199069767442,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6964465116279069,0.35589184130709267,0.7002893023255814,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6830093023255814,0.35589184130709267,0.6837879069767443,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6728120930232557,0.35589184130709267,0.6768558139534883,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6605553488372092,0.35589184130709267,0.6626902325581395,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6526688372093022,0.35589184130709267,0.6543013953488371,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6424716279069768,0.35589184130709267,0.6465153488372093,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.629034418604651,0.35589184130709267,0.6298130232558138,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6142158139534882,0.35589184130709267,0.6171293023255813,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6063293023255814,0.35589184130709267,0.6079618604651162,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.594273488372093,0.35589184130709267,0.6001758139534884,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5854576744186046,0.35589184130709267,0.5879441860465117,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5631544186046511,0.35589184130709267,0.5792790697674418,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5490139534883721,0.35589184130709267,0.55032,0.3736784025719148],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5369581395348837,0.35589184130709267,0.5385906976744186,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5267609302325582,0.35589184130709267,0.5308046511627907,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.49338139534883724,0.35589184130709267,0.49416,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4799441860465117,0.35589184130709267,0.48157674418604657,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4736902325581395,0.35589184130709267,0.47376558139534886,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.4613832558139535,0.35589184130709267,0.4675367441860465,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4423953488372093,0.35589184130709267,0.44317395348837213,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4345088372093024,0.35589184130709267,0.4361413953488373,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.422453023255814,0.35589184130709267,0.4283553488372094,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.40926697674418605,0.35589184130709267,0.41225581395348837,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3869637209302326,0.35589184130709267,0.40308837209302334,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3589590697674419,0.35589184130709267,0.3605916279069768,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3469032558139535,0.35589184130709267,0.35280558139534884,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3223395348837209,0.35589184130709267,0.33138139534883726,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3033516279069768,0.35589184130709267,0.3041302325581396,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29546511627906985,0.35589184130709267,0.29709767441860474,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2834093023255815,0.35589184130709267,0.28931162790697684,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2702232558139535,0.35589184130709267,0.27321209302325583,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.24792000000000003,0.35589184130709267,0.26404465116279074,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.23448279069767441,0.35589184130709267,0.23526139534883722,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21780558139534884,0.35589184130709267,0.2227032558139535,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.20549860465116282,0.35589184130709267,0.2116018604651163,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1976120930232558,0.35589184130709267,0.1992446511627907,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.18578232558139535,0.35589184130709267,0.191433488372093,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.17603720930232558,0.35589184130709267,0.17955348837209303,0.3736784025719148],"dir":"rtl"},{"str":"دانشكدهها","boundary":[0.7507798449612403,0.38438327740722444,0.8299110077519382,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7341026356589148,0.38438327740722444,0.744224496124031,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهها)","boundary":[0.6467089922480621,0.38438327740722444,0.7277082574316367,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.6006579715957734,0.38438327740722444,0.6403043410852715,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5763159707316508,0.38438327740722444,0.5942913178294574,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5309506524837487,0.38438327740722444,0.5700134190279059,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142082867138256,0.38438327740722444,0.5246187596899224,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"ترويج","boundary":[0.4619709193014077,0.38438327740722444,0.5079666666666668,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"هدفها","boundary":[0.39806777280858674,0.38438327740722444,0.45568509057834966,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.3144039674792555,0.38438327740722444,0.3757116279069768,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"مشوخص","boundary":[0.2370083927955283,0.38438327740722444,0.30813360171759047,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"تعريو","boundary":[0.19281000067148646,0.38438327740722444,0.23071534883720932,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.775024031007752,0.4127100231252745,0.8300700775193799,0.4304965843900966],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7571412403100776,0.4127100231252745,0.768544031007752,0.4304965843900966],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.732560311816922,0.4127100231252745,0.7505356589147287,0.4304965843900966],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.687217519379845,0.4127100231252745,0.7262577601131772,0.4304965843900966],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.670225675867565,0.4127100231252745,0.6806621705426357,0.4304965843900966],"dir":"rtl"},{"str":"سن","boundary":[0.6363319379844962,0.4127100231252745,0.6639583426791278,0.4304965843900966],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6198135225783523,0.4127100231252745,0.6300078892072588,0.4304965843900966],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.564768861983537,0.4127100231252745,0.613489473801115,0.4304965843900966],"dir":"rtl"},{"str":"فراگيرندگان","boundary":[0.4682001550387597,0.4127100231252745,0.558505975385599,0.4304965843900966],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4633527131782946,0.4127100231252745,0.4681248062015504,0.4304965843900966],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7775458914728683,0.4412014592254062,0.8022603100775195,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"نظا","boundary":[0.748737519379845,0.4412014592254062,0.7711616698193688,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7150817054263566,0.4412014592254062,0.7331151937984496,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.6493021705426356,0.4412014592254062,0.7087596283317406,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6097942635658915,0.4412014592254062,0.6428221705426357,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5852054263565891,0.4412014592254062,0.6032389147286822,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5586554862642316,0.4412014592254062,0.578847745387051,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"سني","boundary":[0.5191858041075564,0.4412014592254062,0.5523904573504737,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4759496124031008,0.4412014592254062,0.5129207751937984,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"خواه","boundary":[0.42810258688267583,0.4412014592254062,0.4637944186046512,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"تما","boundary":[0.3994319684247185,0.4412014592254062,0.42180000000000006,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"وقت","boundary":[0.347126585922687,0.4412014592254062,0.38401115814727393,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.30590056401706744,0.4412014592254062,0.3408579638586851,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"خواه","boundary":[0.2639197716804657,0.4412014592254062,0.2996310311113623,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"نيمه","boundary":[0.22721079538792263,0.4412014592254062,0.25765023877476056,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"وقوت","boundary":[0.17606232558139537,0.4412014592254062,0.22084465116279073,0.4589880204902283],"dir":"rtl"},{"str":"خواه","boundary":[0.7934958139534887,0.46952820494345626,0.8292111627906978,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"داوطلبانه","boundary":[0.720784186046512,0.46952820494345626,0.7870070924408902,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6791916279069771,0.46952820494345626,0.7139776744186049,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"خواه","boundary":[0.6366948837209305,0.46952820494345626,0.6728103763695198,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"اجبار","boundary":[0.5914094768822848,0.46952820494345626,0.6299637209302328,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5584325581395351,0.46952820494345626,0.5685544186046513,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"بوا","boundary":[0.5333413953488373,0.46952820494345626,0.551626046511628,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"تركيبوي","boundary":[0.46846604651162793,0.46952820494345626,0.5266102325581395,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4484986046511628,0.46952820494345626,0.4620662254025045,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"منواب","boundary":[0.41086322044796914,0.46952820494345626,0.4417674418604651,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"عموومي","boundary":[0.32972372093023256,0.46952820494345626,0.39197740203006554,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3127953488372093,0.46952820494345626,0.3229172093023256,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"خيوصوي","boundary":[0.22513953488372093,0.46952820494345626,0.3064819079013487,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"توأمين","boundary":[0.1704942102377189,0.46952820494345626,0.21840837209302325,0.48731476620827835],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.7746006201550389,0.49804708944060166,0.8300700775193799,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7697531782945738,0.49804708944060166,0.7745252713178297,0.5158336507054238],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7527996899224807,0.49804708944060166,0.7633892562329773,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.700281550387597,0.49804708944060166,0.7464053116952027,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.6656462015503877,0.49804708944060166,0.6939519910240719,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"انصيار","boundary":[0.603834283083835,0.49804708944060166,0.6591662015503875,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.5476420563932193,0.49804708944060166,0.5814500474622714,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"گواهي","boundary":[0.4913541862554588,0.49804708944060166,0.5412703875968993,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47491690919667134,0.49804708944060166,0.4850099224806202,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"مجوز","boundary":[0.42674571877146505,0.49804708944060166,0.4686089922480621,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4065347973702287,0.49804708944060166,0.4204534020213914,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.36721457364341087,0.49804708944060166,0.400242480620155,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3267354231162292,0.49804708944060166,0.3448959330990303,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"برناموههوايش","boundary":[0.21810636139181233,0.49804708944060166,0.32039782945736434,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19854324847897417,0.49804708944060166,0.2118361328941078,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.17050278663723942,0.49804708944060166,0.1922730199812696,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"پايان","boundary":[0.7950421705426357,0.5263738351586518,0.8299789147286821,0.5441603964234738],"dir":"rtl"},{"str":"ميرسانند","boundary":[0.7156342635658915,0.5263738351586518,0.7886805538457358,0.5441603964234738],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6956668217054263,0.5263738351586518,0.709234442456768,0.5441603964234738],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.6522156589147287,0.5263738351586518,0.6888603100775194,0.5441603964234738],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.5938565891472868,0.5263738351586518,0.6454956589147287,0.5441603964234738],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5771329035950262,0.5263738351586518,0.593222015503876,0.5441603964234738],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.4932843410852713,0.5263738351586518,0.5545680620155039,0.5441603964234738],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.43521550387596897,0.5263738351586518,0.4868043410852713,0.5441603964234738],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41062666666666664,0.5263738351586518,0.42866015503875965,0.5441603964234738],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.35835968992248063,0.5263738351586518,0.40429915663100924,0.5441603964234738],"dir":"rtl"},{"str":"متفواوت","boundary":[0.2874564341085271,0.5263738351586518,0.3518796899224806,0.5441603964234738],"dir":"rtl"},{"str":"مويشوود","boundary":[0.21050387596899225,0.5263738351586518,0.28115148905358206,0.5441603964234738],"dir":"rtl"},{"str":"هور","boundary":[0.17047363051050204,0.5263738351586518,0.19856408951294427,0.5441603964234738],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.7986351937984497,0.5547005808767018,0.829704031007752,0.5724871421415239],"dir":"rtl"},{"str":"الزامي","boundary":[0.7479756589147287,0.5547005808767018,0.792288607151788,0.5724871421415239],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.6967151697316906,0.5547005808767018,0.7416565650805277,0.5724871421415239],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.6599045938375351,0.5547005808767018,0.6903960758974896,0.5724871421415239],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههايش","boundary":[0.5669434108527132,0.5547005808767018,0.6535384496124031,0.5724871421415239],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5460466666666667,0.5547005808767018,0.5599108527131784,0.5724871421415239],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5083722480620155,0.5547005808767018,0.5397836970781157,0.5724871421415239],"dir":"rtl"},{"str":"چنين","boundary":[0.4619071317829458,0.5547005808767018,0.5017666666666667,0.5724871421415239],"dir":"rtl"},{"str":"گواهيهايي","boundary":[0.3686131782945737,0.5547005808767018,0.45535178294573647,0.5724871421415239],"dir":"rtl"},{"str":"ختم","boundary":[0.3305872664546834,0.5547005808767018,0.3620829457364342,0.5724871421415239],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.29195736434108527,0.5547005808767018,0.324282015503876,0.5724871421415239],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.2518787596899225,0.5547005808767018,0.25642480620155045,0.5724871421415239],"dir":"ltr"},{"str":"41","boundary":[0.25655038759689924,0.5547005808767018,0.2779457364341085,0.5724871421415239],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2779457364341085,0.5547005808767018,0.28553085271317824,0.5724871421415239],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.2188615784580217,0.5547005808767018,0.2453987596899225,0.5724871421415239],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.18934883720930232,0.5547005808767018,0.20195441860465116,0.5724871421415239],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.20189922480620157,0.5547005808767018,0.21269922480620157,0.5724871421415239],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.770828767762554,0.6024437436525582,0.8299426356589148,0.6202303049173803],"dir":"rtl"},{"str":"تكراري","boundary":[0.7046124031007751,0.6024437436525582,0.7642043402005994,0.6202303049173803],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.822937984496124,0.6317756796909311,0.8290412403100774,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8120375193798449,0.6317756796909311,0.8223603100775193,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8074161240310077,0.6317756796909311,0.8114598449612404,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8013882170542636,0.6317756796909311,0.8067128682170543,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.7823751937984497,0.6317756796909311,0.8007100775193798,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.750804031007752,0.6317756796909311,0.7578617054263566,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7438468217054263,0.6317756796909311,0.7502012403100775,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7343277519379845,0.6317756796909311,0.7430933333333333,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7297063565891473,0.6317756796909311,0.7337500775193799,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7133917829457366,0.6317756796909311,0.7174355038759691,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7089964341085272,0.6317756796909311,0.712688527131783,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6990252713178294,0.6317756796909311,0.7082178294573643,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.6765210852713179,0.6317756796909311,0.6982466666666668,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6647164341085272,0.6317756796909311,0.6687601550387599,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.6303322480620155,0.6317756796909311,0.664088527131783,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6141071317829457,0.6317756796909311,0.6225210852713179,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6036587596899226,0.6317756796909311,0.6134541085271318,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5918541085271318,0.6317756796909311,0.5958978294573644,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5818829457364342,0.6317756796909311,0.5911508527131784,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"شركت","boundary":[0.5203731782945736,0.6317756796909311,0.5740717829457365,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5029927131782945,0.6317756796909311,0.5126373643410852,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4967387596899225,0.6317756796909311,0.5023145736434108,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4858382945736434,0.6317756796909311,0.4961610852713179,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.47817782945736437,0.6317756796909311,0.48523550387596903,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"سو","boundary":[0.45542248062015506,0.6317756796909311,0.4774745736434109,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.44916852713178296,0.6317756796909311,0.4547443410852713,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.42666434108527135,0.6317756796909311,0.44838992248062015,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4085806201550388,0.6317756796909311,0.4187024806201551,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3918782945736434,0.6317756796909311,0.40064387596899226,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38097782945736436,0.6317756796909311,0.3910996899224806,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3710066666666667,0.6317756796909311,0.3802745736434109,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3631201550387597,0.6317756796909311,0.37025317829457366,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.35719410852713185,0.6317756796909311,0.3612378294573644,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.32376434108527136,0.6317756796909311,0.33252992248062024,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.31379317829457365,0.6317756796909311,0.3230610852713178,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3017624806201551,0.6317756796909311,0.3058564341085272,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.290862015503876,0.6317756796909311,0.30118480620155047,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2860145736434109,0.6317756796909311,0.29023410852713183,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2790573643410853,0.6317756796909311,0.28541178294573644,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"مو","boundary":[0.2635103875968992,0.6317756796909311,0.2784796899224807,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.25306201550387597,0.6317756796909311,0.26285736434108525,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"هو","boundary":[0.23386046511627906,0.6317756796909311,0.25154232558139533,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.22690325581395349,0.6317756796909311,0.23325767441860465,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2208753488372093,0.6317756796909311,0.2262,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2048511627906977,0.6317756796909311,0.22017209302325585,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"كو","boundary":[0.18094046511627906,0.6317756796909311,0.1972660465116279,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.17049209302325583,0.6317756796909311,0.18028744186046514,0.6495622409557532],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.7853889922480622,0.6601024254089811,0.8281368992248064,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7710224806201551,0.6601024254089811,0.7772010852713179,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7582634108527132,0.6601024254089811,0.7702689922480621,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7213675968992248,0.6601024254089811,0.7501006201550389,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"تد","boundary":[0.695648527131783,0.6601024254089811,0.7136317829457364,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6856773643410853,0.6601024254089811,0.6949452713178295,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"يجي","boundary":[0.6485303875968994,0.6601024254089811,0.6849741085271319,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6336866666666668,0.6601024254089811,0.6407443410852715,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6218568992248064,0.6601024254089811,0.6330336434108529,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.617235503875969,0.6601024254089811,0.6212792248062017,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.612388062015504,0.6601024254089811,0.6166075968992248,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5850113178294575,0.6601024254089811,0.5911899224806202,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5773508527131784,0.6601024254089811,0.584408527131783,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.565521085271318,0.6601024254089811,0.5766978294573645,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.5325434108527133,0.6601024254089811,0.5648178294573644,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5207387596899226,0.6601024254089811,0.5247824806201551,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5065731782945737,0.6601024254089811,0.5199852713178295,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"بو","boundary":[0.49240759689922486,0.6601024254089811,0.50589503875969,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4854503875968993,0.6601024254089811,0.4918048062015504,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.47547922480620164,0.6601024254089811,0.4847471317829458,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4406680620155039,0.6601024254089811,0.4507899224806202,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.4193192248062016,0.6601024254089811,0.4327313178294574,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.4051536434108527,0.6601024254089811,0.4186410852713178,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.37797782945736436,0.6601024254089811,0.4045508527131783,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"شو","boundary":[0.3494204651162791,0.6601024254089811,0.3697144186046512,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.3394493023255814,0.6601024254089811,0.3486418604651163,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"لي","boundary":[0.31646790697674415,0.6601024254089811,0.33884651162790697,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3046632558139535,0.6601024254089811,0.30870697674418607,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"سوت","boundary":[0.2623925581395349,0.6601024254089811,0.30406046511627904,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"بو","boundary":[0.24245023255813955,0.6601024254089811,0.2544558139534884,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2320018604651163,0.6601024254089811,0.2417972093023256,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21391813953488373,0.6601024254089811,0.22404000000000002,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"جوو","boundary":[0.18001116279069768,0.6601024254089811,0.21316465116279068,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.17049209302325583,0.6601024254089811,0.17925767441860466,0.6778889866738033],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8062403100775194,0.688593861509113,0.8300685271317829,0.706380422773935],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7984626356589147,0.688593861509113,0.8046412403100776,0.706380422773935],"dir":"rtl"},{"str":"يد","boundary":[0.7796756589147287,0.688593861509113,0.7977593798449613,0.706380422773935],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7361677519379846,0.688593861509113,0.7407137984496124,0.706380422773935],"dir":"ltr"},{"str":"32","boundary":[0.7415891472868218,0.688593861509113,0.763784496124031,0.706380422773935],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7643798449612403,0.688593861509113,0.7719649612403101,0.706380422773935],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7020347286821707,0.688593861509113,0.7286328682170544,0.706380422773935],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6697286821705426,0.688593861509113,0.6837311627906977,0.706380422773935],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.6836821705426356,0.688593861509113,0.6944821705426355,0.706380422773935],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.6482751937984496,0.7365737667092116,0.7058165891472867,0.7543603279740339],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5742975866149134,0.7365737667092116,0.6430606201550388,0.7543603279740339],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.47784573643410855,0.7365737667092116,0.5693859388028176,0.7543603279740339],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4500452801848642,0.7365737667092116,0.47293532975964964,0.7543603279740339],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.3593529244197507,0.7365737667092116,0.4451348735104053,0.7543603279740339],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.2947480620155039,0.7365737667092116,0.35444945736434114,0.7543603279740339],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17047,0.12068,0.83007,0.75436],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آموزش","boundary":[0.7733931782945739,0.7942015690189942,0.8294024806201552,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6888768992248063,0.7942015690189942,0.7668378294573646,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6691355038759692,0.7942015690189942,0.6825495289206919,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6363838759689924,0.7942015690189942,0.6627512822224696,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"مفهو","boundary":[0.5947662015503876,0.7942015690189942,0.6299038759689922,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5690508626850433,0.7942015690189942,0.5791438759689922,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.5046131302705882,0.7942015690189942,0.5627429457364341,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48028781377162477,0.7942015690189942,0.4982443410852714,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.4148358348240907,0.7942015690189942,0.47400056014003505,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.35924398314941264,0.7942015690189942,0.39255503875968994,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.2742007066883,0.7942015690189942,0.3306936434108527,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"مويباشود.","boundary":[0.19006114807651375,0.7942015690189942,0.26793567777454197,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17050163336695695,0.7942015690189942,0.18379207284909171,0.8119881302838163],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8049303875968994,0.8225283147370442,0.8296448062015507,0.8403148760018664],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.7787089922480622,0.8225283147370442,0.7984585838624441,0.8403148760018664],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7538689922480621,0.8225283147370442,0.7719024806201551,0.8403148760018664],"dir":"rtl"},{"str":"توصي","boundary":[0.7094500750302255,0.8225283147370442,0.7471378294573644,0.8403148760018664],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوو","boundary":[0.6373796899224806,0.8225283147370442,0.6804038759689923,0.8403148760018664],"dir":"rtl"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.5578615503875969,0.8225283147370442,0.6220006997079806,0.8403148760018664],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسوالان","boundary":[0.4653834108527132,0.8225283147370442,0.551529848015231,0.8403148760018664],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4400968992248062,0.8225283147370442,0.453477519379845,0.8403148760018664],"dir":"rtl"},{"str":"مفواهيم","boundary":[0.3763897674418605,0.8225283147370442,0.4334539534883721,0.8403148760018664],"dir":"rtl"},{"str":"ارائوه","boundary":[0.3306027906976744,0.8225283147370442,0.37006239713774597,0.8403148760018664],"dir":"rtl"},{"str":"شوده","boundary":[0.28461488372093025,0.8225283147370442,0.3242881118389238,0.8403148760018664],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2600260465116279,0.8225283147370442,0.2780595348837209,0.8403148760018664],"dir":"rtl"},{"str":"كشوورها","boundary":[0.1865133542039356,0.8225283147370442,0.25372577958443104,0.8403148760018664],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.7965862686931575,0.851019750837176,0.8299686821705426,0.8688063121019981],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7155137984496124,0.851019750837176,0.7675798449612402,0.8688063121019981],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6542919379844961,0.851019750837176,0.7092017099103872,0.8688063121019981],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6496705426356589,0.851019750837176,0.6542165891472869,0.8688063121019981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1705,0.7942,0.82997,0.86881],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/d9ec2c381fc1032b6a2e7b6def18ff27.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/8839e1fab19e18c36af25308cfdab748.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.12068,0.16927,0.19641]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7846124031007752,0.12067545680136964,0.8039147286821705,0.1343447585141496],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.8122868217054263,0.12217053667620495,0.8300990697674419,0.13583983838898492],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.7401839724198402,0.12217053667620495,0.775910542635659,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7285897436796386,0.12217053667620495,0.7359354263565892,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6842364436796035,0.12217053667620495,0.724354031007752,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6117635658914728,0.12217053667620495,0.6800694772037245,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8085658914728683,0.16227417260238247,0.819217054263566,0.1787432108105511],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8194961240310078,0.16227417260238247,0.82984496124031,0.1787432108105511],"dir":"ltr"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.7296821705426357,0.16227417260238247,0.8027054263565891,0.1787432108105511],"dir":"rtl"},{"str":"توسعهيافته","boundary":[0.6452519379844961,0.16227417260238247,0.7233333333333334,0.1787432108105511],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8109869767441859,0.19807728267731659,0.8290204651162789,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7796418604651162,0.19807728267731659,0.8042558139534882,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.7138623255813954,0.19807728267731659,0.7733051845530189,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسال","boundary":[0.6356,0.19807728267731659,0.7017562790697675,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6040049889662196,0.19807728267731659,0.6291199999999999,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5445032558139535,0.19807728267731659,0.5814744186046511,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5198893023255814,0.19807728267731659,0.53819198568873,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5001479069767442,0.19807728267731659,0.5135619320214669,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"سن","boundary":[0.46598976744186044,0.19807728267731659,0.49383168295032337,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"بيست","boundary":[0.41487813953488367,0.19807728267731659,0.45940930232558136,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39820093023255815,0.19807728267731659,0.4083227906976744,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"چهوار","boundary":[0.3457079069767442,0.19807728267731659,0.3916706976744186,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.30037302325581394,0.19807728267731659,0.33937813139691386,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"گذشوته","boundary":[0.23647720930232558,0.19807728267731659,0.2938176744186046,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"باشود","boundary":[0.18722418604651164,0.19807728267731659,0.22992186046511628,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17051162790697674,0.19807728267731659,0.18063348837209303,0.21586384394213873],"dir":"rtl"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.7659677519379846,0.22640402839536664,0.8297796899224807,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگوسال","boundary":[0.6848679069767439,0.22640402839536664,0.7596360495656186,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.611467879616963,0.22640402839536664,0.6727618604651163,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.568243221781055,0.22640402839536664,0.605199069767442,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5438026318774815,0.22640402839536664,0.5619764038570617,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.5191235281634097,0.22640402839536664,0.537460465116279,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.4639280626187675,0.22640402839536664,0.49687255813953485,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگتر","boundary":[0.4083053073608444,0.22640402839536664,0.457636776762284,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38879618094669405,0.22640402839536664,0.4020523822281039,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"بيسوت","boundary":[0.33001074263433267,0.22640402839536664,0.38244279069767445,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31355256811140003,0.22640402839536664,0.3236455813953489,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"چهوار","boundary":[0.26122717505750065,0.22640402839536664,0.30719441860465113,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.21605571545827634,0.22640402839536664,0.2549665054945055,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"ارائوه","boundary":[0.17048396680667965,0.22640402839536664,0.20980619425444597,0.24419058966018878],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.7753100775193799,0.25489546449549855,0.8300700775193799,0.2726820257603207],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7699657364341087,0.25489546449549855,0.7747378294573645,0.2726820257603207],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7388717829457365,0.25489546449549855,0.7634857364341087,0.2726820257603207],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6763322480620156,0.25489546449549855,0.7325532469949669,0.2726820257603207],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6517434108527133,0.25489546449549855,0.6697768992248063,0.2726820257603207],"dir":"rtl"},{"str":"نظا","boundary":[0.6229350387596899,0.25489546449549855,0.6453591891992138,0.2726820257603207],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.546028992248062,0.25489546449549855,0.6073127131782947,0.2726820257603207],"dir":"rtl"},{"str":"غيررسمي","boundary":[0.4663099224806202,0.25489546449549855,0.5395489922480621,0.2726820257603207],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.4040215503875969,0.25489546449549855,0.45982992248062016,0.2726820257603207],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.34029767441860465,0.25489546449549855,0.39770946184837186,0.2726820257603207],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.29154697674418606,0.25489546449549855,0.3284117070032358,0.2726820257603207],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26695813953488373,0.25489546449549855,0.2849916279069768,0.2726820257603207],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.23589491627320452,0.25489546449549855,0.26047813953488375,0.2726820257603207],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.17047417818669378,0.25489546449549855,0.22960990791518812,0.2726820257603207],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7736082170542635,0.28322221021354854,0.8296175193798448,0.30100877147837074],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.7118221705426357,0.28322221021354854,0.7672471869852887,0.30100877147837074],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6948937984496124,0.28322221021354854,0.7050156589147286,0.30100877147837074],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.62170496124031,0.28322221021354854,0.688553369694215,0.30100877147837074],"dir":"rtl"},{"str":"همگاني","boundary":[0.5557451162790699,0.28322221021354854,0.6152588426684136,0.30100877147837074],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5388167441860465,0.28322221021354854,0.5489386046511627,0.30100877147837074],"dir":"rtl"},{"str":"الزامي","boundary":[0.48793116279069776,0.28322221021354854,0.5323688822205552,0.30100877147837074],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.43656837209302335,0.28322221021354854,0.4814511627906978,0.30100877147837074],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4198911627906977,0.28322221021354854,0.430013023255814,0.30100877147837074],"dir":"rtl"},{"str":"تموامي","boundary":[0.36086790697674426,0.28322221021354854,0.4134111627906978,0.30100877147837074],"dir":"rtl"},{"str":"كودكوان","boundary":[0.29139627906976745,0.28322221021354854,0.35456319340045045,0.30100877147837074],"dir":"rtl"},{"str":"تصوت","boundary":[0.23676837209302326,0.28322221021354854,0.28491627906976746,0.30100877147837074],"dir":"rtl"},{"str":"پوشوش","boundary":[0.17049909483358863,0.28322221021354854,0.23028837209302322,0.30100877147837074],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7738561240310077,0.311590128527119,0.8298654263565891,0.3293766897919411],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7378393798449613,0.311590128527119,0.7675006355645706,0.3293766897919411],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرند","boundary":[0.6671342635658916,0.311590128527119,0.7315272913057361,0.3293766897919411],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6622868217054264,0.311590128527119,0.6670589147286822,0.3293766897919411],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.7621466666666669,0.34008156462725075,0.80175503875969,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.699607131782946,0.34008156462725075,0.7558281307158973,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6150908527131784,0.34008156462725075,0.6930517829457367,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.590502015503876,0.34008156462725075,0.608535503875969,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.5584787596899226,0.34008156462725075,0.5839717829457365,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5245466666666667,0.34008156462725075,0.5521669864341087,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.48923317829457363,0.34008156462725075,0.5181661579692177,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.4587922480620155,0.34008156462725075,0.4827531782945737,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":"مفيد","boundary":[0.4197358177581205,0.34008156462725075,0.45231224806201553,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.3884091253022874,0.34008156462725075,0.4134952698910924,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.34665453560416126,0.34008156462725075,0.3821068283963716,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":"هفت","boundary":[0.301919859370047,0.34008156462725075,0.34037157545892055,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":"ساعت","boundary":[0.24679223907197553,0.34008156462725075,0.29563689922480624,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشود","boundary":[0.17535906976744187,0.34008156462725075,0.2405227507945145,0.35786812589207284],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17055443974630022,0.34008156462725075,0.1752837209302326,0.35786812589207284],"dir":"ltr"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.7684970542635658,0.3684083103453008,0.8297807751937984,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7434058914728682,0.3684083103453008,0.7620634227787717,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"هودف","boundary":[0.6871705426356589,0.3684083103453008,0.7369556940178441,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6761274418604649,0.3684083103453008,0.678613953488372,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6629413953488368,0.3684083103453008,0.6659302325581391,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6441544186046508,0.3684083103453008,0.6457869767441857,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6330279069767438,0.3684083103453008,0.6379255813953485,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6242120930232555,0.3684083103453008,0.6266986046511626,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6170288372093021,0.3684083103453008,0.6178827906976742,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6001004651162788,0.3684083103453008,0.6039432558139533,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.5799069767441859,0.3684083103453008,0.5870399999999998,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5720204651162789,0.3684083103453008,0.5736530232558138,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5599646511627906,0.3684083103453008,0.5658669767441858,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5354009302325581,0.3684083103453008,0.5437646511627906,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5189246511627906,0.3684083103453008,0.5224158139534884,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5110381395348836,0.3684083103453008,0.5126958139534884,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5031516279069768,0.3684083103453008,0.5047841860465117,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.48248093023255817,0.3684083103453008,0.4969227906976745,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4634427906976744,0.3684083103453008,0.4695460465116279,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4555562790697675,0.3684083103453008,0.45718883720930237,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4493023255813954,0.3684083103453008,0.44937767441860466,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.43978325581395344,0.3684083103453008,0.44312372093023256,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.41911255813953485,0.3684083103453008,0.43355441860465116,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.39919534883720936,0.3684083103453008,0.4021841860465117,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38226697674418614,0.3684083103453008,0.38610976744186054,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36835255813953494,0.3684083103453008,0.3699851162790698,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3476818604651164,0.3684083103453008,0.36212372093023265,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.3265841860465117,0.3684083103453008,0.3306279069767442,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3173162790697675,0.3684083103453008,0.32030511627906977,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.3075711627906977,0.3684083103453008,0.3109618604651163,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.2934055813953489,0.3684083103453008,0.30126697674418607,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28551906976744196,0.3684083103453008,0.2871516279069768,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2792651162790698,0.3684083103453008,0.27934046511627914,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.26695813953488373,0.3684083103453008,0.27311162790697674,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2509590697674419,0.3684083103453008,0.25394790697674424,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2282539534883721,0.3684083103453008,0.229886511627907,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.21850883720930234,0.3684083103453008,0.2220251162790698,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.19831534883720933,0.3684083103453008,0.20544837209302327,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19042883720930232,0.3684083103453008,0.1920613953488372,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17930232558139533,0.3684083103453008,0.1842,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.17048651162790698,0.3684083103453008,0.17297302325581396,0.3861948716101229],"dir":"rtl"},{"str":"اختياد","boundary":[0.7568375193798449,0.39689974644543263,0.8299510077519379,0.4146863077102547],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7213215016113579,0.39689974644543263,0.7504452112036123,0.4146863077102547],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6801575193798449,0.39689974644543263,0.7149435658914728,0.4146863077102547],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6753100775193798,0.39689974644543263,0.6800821705426356,0.4146863077102547],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8085658914728683,0.44195961397260647,0.819217054263566,0.4584286521807751],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8194961240310078,0.44195961397260647,0.82984496124031,0.4584286521807751],"dir":"ltr"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.7296007751937984,0.44195961397260647,0.8026240310077519,0.4584286521807751],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7053032872879874,0.44195961397260647,0.7234081619078716,0.4584286521807751],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.6680193798449612,0.44195961397260647,0.6991747450020399,0.4584286521807751],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6161821705426357,0.44195961397260647,0.6618798449612403,0.4584286521807751],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8116821705426357,0.4777627240475406,0.8297156589147288,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7803370542635659,0.4777627240475406,0.8049510077519381,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"جوام","boundary":[0.7380109596364609,0.4777627240475406,0.7739558027261088,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.6727389147286822,0.4777627240475406,0.7191294670542636,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"وسيعي","boundary":[0.612955503875969,0.4777627240475406,0.6656494573643411,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5929880620155038,0.4777627240475406,0.6065556827668456,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.5312020155038759,0.4777627240475406,0.586627031946529,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5112345736434109,0.4777627240475406,0.5248021943947525,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشها","boundary":[0.4318203454554914,0.4777627240475406,0.5048805181276462,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدايي","boundary":[0.35889736434108527,0.4777627240475406,0.4093308527131783,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3422201550387597,0.4777627240475406,0.35234201550387595,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"پايه","boundary":[0.30946852713178297,0.4777627240475406,0.33574015503875976,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"مصرو","boundary":[0.26116992248062015,0.4777627240475406,0.302988527131783,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"ميشووند","boundary":[0.17535906976744187,0.4777627240475406,0.24579085719720903,0.4955492853123627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17055443974630022,0.4777627240475406,0.1752837209302326,0.4955492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.804991472868217,0.5061169181626043,0.8297058914728683,0.5239034794274264],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.7429793798449612,0.5061169181626043,0.7985894626484757,0.5239034794274264],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6526612403100776,0.5061169181626043,0.7306221705426358,0.5239034794274264],"dir":"rtl"},{"str":"بيسواد","boundary":[0.5896351937984496,0.5061169181626043,0.6458296124031008,0.5239034794274264],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.520175968992248,0.5061169181626043,0.5832735771015497,0.5239034794274264],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4897601550387597,0.5061169181626043,0.5082496004770424,0.5239034794274264],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.4398038759689923,0.5061169181626043,0.48297875968992254,0.5239034794274264],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.3995927131782946,0.5061169181626043,0.4333843533251734,0.5239034794274264],"dir":"rtl"},{"str":"حيات","boundary":[0.34800387596899224,0.5061169181626043,0.3928113178294574,0.5239034794274264],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.31022852713178295,0.5061169181626043,0.3356462015503876,0.5239034794274264],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.2816462015503876,0.5061169181626043,0.3038371305348698,0.5239034794274264],"dir":"rtl"},{"str":"آمووزشهوا","boundary":[0.1865133542039356,0.5061169181626043,0.2753045387474885,0.5239034794274264],"dir":"rtl"},{"str":"پايه","boundary":[0.8034007751937985,0.534608354262736,0.8297728682170543,0.5523949155275582],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.718884496124031,0.534608354262736,0.7968454263565892,0.5523949155275582],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.65634496124031,0.534608354262736,0.7125492263830807,0.5523949155275582],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.6040528682170543,0.534608354262736,0.649950583013032,0.5523949155275582],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5992054263565891,0.534608354262736,0.603977519379845,0.5523949155275582],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7913271317829459,0.5629350999807861,0.8000927131782947,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7813559689922482,0.5629350999807861,0.7906238759689924,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7693252713178296,0.5629350999807861,0.7733689922480621,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7632973643410853,0.5629350999807861,0.768622015503876,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7472731782945736,0.5629350999807861,0.762568992248062,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.6767466666666668,0.5629350999807861,0.7392359689922481,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6616768992248064,0.5629350999807861,0.668734573643411,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.653087131782946,0.5629350999807861,0.6610238759689925,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"هو","boundary":[0.6315122480620158,0.5629350999807861,0.6524843410852715,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.6074006201550389,0.5629350999807861,0.6135792248062016,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5997401550387599,0.5629350999807861,0.6067978294573645,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5879103875968994,0.5629350999807861,0.5990871317829458,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.5549327131782948,0.5629350999807861,0.5872071317829459,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5426759689922482,0.5629350999807861,0.5467699224806203,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5317755038759692,0.5629350999807861,0.5420982945736436,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5218043410852715,0.5629350999807861,0.5310722480620157,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"گسالا","boundary":[0.47677085271317843,0.5629350999807861,0.5210257364341087,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.46401178294573653,0.5629350999807861,0.47601736434108544,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4466313178294575,0.5629350999807861,0.45589922480620165,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4420099224806202,0.5629350999807861,0.44605364341085274,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.42882387596899235,0.5629350999807861,0.434048062015504,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.42256992248062025,0.5629350999807861,0.4281457364341086,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4128248062015505,0.5629350999807861,0.42196713178294587,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.40586759689922486,0.5629350999807861,0.412222015503876,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"سوا","boundary":[0.3689968992248063,0.5629350999807861,0.3978303875968993,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3594778294573644,0.5629350999807861,0.3682434108527132,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.3525206201550388,0.5629350999807861,0.35869922480620164,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3448601550387598,0.5629350999807861,0.35191782945736444,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3330303875968993,0.5629350999807861,0.3442071317829458,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.32305922480620164,0.5629350999807861,0.3323271317829458,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.288022015503876,0.5629350999807861,0.29814387596899233,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.2738815503875969,0.5629350999807861,0.2800601550387597,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"مو","boundary":[0.2583345736434109,0.5629350999807861,0.2733038759689923,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2465048062015504,0.5629350999807861,0.25768155038759694,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.21352713178294574,0.5629350999807861,0.2458015503875969,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"هو","boundary":[0.19417674418604652,0.5629350999807861,0.2118586046511628,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.18721953488372095,0.5629350999807861,0.1935739534883721,0.5807216612456082],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.8240728682170543,0.5912618456988362,0.8290458914728682,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8171156589147287,0.5912618456988362,0.82347007751938,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8110877519379845,0.5912618456988362,0.8164124031007753,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8006393798449613,0.5912618456988362,0.8104347286821706,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7890607751937985,0.5912618456988362,0.7931547286821706,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7781603100775194,0.5912618456988362,0.7884831007751939,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7681891472868217,0.5912618456988362,0.7774570542635659,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"گسالان","boundary":[0.7108037626714372,0.5912618456988362,0.767410542635659,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6806589147286822,0.5912618456988362,0.7037407751937985,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6701468217054264,0.5912618456988362,0.6789124031007752,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6655254263565892,0.5912618456988362,0.6695691472868218,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6606779844961241,0.5912618456988362,0.664897519379845,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.6416649612403101,0.5912618456988362,0.6599998449612404,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6238072868217055,0.5912618456988362,0.6339291472868217,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6122286821705427,0.5912618456988362,0.6162724031007752,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6044511627906978,0.5912618456988362,0.6105544186046512,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5935506976744187,0.5912618456988362,0.6038734883720932,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5889293023255815,0.5912618456988362,0.5929730232558141,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5794102325581396,0.5912618456988362,0.5881758139534885,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"تصت","boundary":[0.5302074418604651,0.5912618456988362,0.5719004651162791,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.517699534883721,0.5912618456988362,0.522672558139535,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"وشش","boundary":[0.46869767441860455,0.5912618456988362,0.5170465116279069,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4568930232558138,0.5912618456988362,0.46098697674418593,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.44993581395348836,0.5912618456988362,0.4562902325581395,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"وجو","boundary":[0.40608279069767433,0.5912618456988362,0.4422,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3965637209302325,0.5912618456988362,0.40532930232558134,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"سن","boundary":[0.36057209302325577,0.5912618456988362,0.38897860465116274,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.34457302325581396,0.5912618456988362,0.35298697674418605,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.33133674418604653,0.5912618456988362,0.34379441860465115,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3132781395348837,0.5912618456988362,0.3173720930232558,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.30237767441860464,0.5912618456988362,0.3127004651162791,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.29240651162790693,0.5912618456988362,0.30167441860465116,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"گسال","boundary":[0.24712186046511628,0.5912618456988362,0.2916279069767442,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"مصسوب","boundary":[0.17049209302325583,0.5912618456988362,0.2395618604651163,0.6090484069636584],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8062403100775194,0.6197532817989679,0.8300685271317829,0.6375398430637901],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.7629537984496124,0.6197532817989679,0.8047724031007752,0.6375398430637901],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7574031007751938,0.6197532817989679,0.7621751937984496,0.6375398430637901],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8085658914728683,0.6648131493261419,0.819217054263566,0.6812821875343106],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8194961240310078,0.6648131493261419,0.82984496124031,0.6812821875343106],"dir":"ltr"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.7296821705426357,0.6648131493261419,0.8027054263565891,0.6812821875343106],"dir":"rtl"},{"str":"انقلابي","boundary":[0.6741472868217054,0.6648131493261419,0.7235069866985205,0.6812821875343106],"dir":"rtl"},{"str":"گروهي","boundary":[0.7779906976744188,0.7006574319965964,0.8304586046511631,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7603088372093024,0.7006574319965964,0.7721888372093025,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.6998288372093024,0.7006574319965964,0.754733023255814,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6505506976744186,0.7006574319965964,0.6942530232558141,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6282223255813955,0.7006574319965964,0.6449748837209303,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.605893953488372,0.7006574319965964,0.622646511627907,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.5675162790697674,0.7006574319965964,0.6003181395348838,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"خاصوي","boundary":[0.505906046511628,0.7006574319965964,0.5619404651162792,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4884502325581396,0.7006574319965964,0.5003302325581396,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"تواريد","boundary":[0.4372883720930232,0.7006574319965964,0.4828744186046511,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41495999999999994,0.7006574319965964,0.4317125581395348,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"شورايط","boundary":[0.35633860465116274,0.7006574319965964,0.4093841860465116,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"تغييور","boundary":[0.31052651162790695,0.7006574319965964,0.3507627906976744,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.295406511627907,0.7006574319965964,0.3049506976744186,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"تصوول","boundary":[0.24168279069767443,0.7006574319965964,0.2898306976744186,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"انقلابوي","boundary":[0.1809767441860465,0.7006574319965964,0.23610697674418604,0.7184439932614185],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.17027906976744187,0.7006574319965964,0.18140558139534885,0.7184439932614185],"dir":"ltr"},{"str":"سياسي","boundary":[0.7816254263565892,0.7289841777146464,0.8307277519379844,0.7467707389794686],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.748798449612403,0.7289841777146464,0.7755724031007751,0.7467707389794686],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند.","boundary":[0.6819989147286821,0.7289841777146464,0.7427454263565891,0.7467707389794686],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.6450277519379845,0.7289841777146464,0.6759458914728682,0.7467707389794686],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6270947286821705,0.7289841777146464,0.6389747286821705,0.7467707389794686],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.5624705426356589,0.7289841777146464,0.6210417054263566,0.7467707389794686],"dir":"rtl"},{"str":"ويگگيها","boundary":[0.49376527131782944,0.7289841777146464,0.556417519379845,0.7467707389794686],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4498117829457364,0.7289841777146464,0.4723662015503876,0.7467707389794686],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.38885457364341086,0.7289841777146464,0.4437587596899225,0.7467707389794686],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.34118387596899225,0.7289841777146464,0.37792899224806203,0.7467707389794686],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3228238759689922,0.7289841777146464,0.3353820155038759,0.7467707389794686],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههوا","boundary":[0.25678046511627906,0.7289841777146464,0.317022015503876,0.7467707389794686],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشوي","boundary":[0.17050604651162793,0.7289841777146464,0.23563255813953488,0.7467707389794686],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8132217054263565,0.7574756138147781,0.8306021705426356,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.7832328682170543,0.7574756138147781,0.8074198449612403,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7678868217054263,0.7574756138147781,0.777431007751938,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.7385761240310077,0.7574756138147781,0.7620849612403101,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7208942635658915,0.7574756138147781,0.7327742635658916,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.6671705426356589,0.7574756138147781,0.7150924031007753,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"سياسي","boundary":[0.6127578294573645,0.7574756138147781,0.6618601550387597,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.578348527131783,0.7574756138147781,0.606955968992248,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5334657364341086,0.7574756138147781,0.5725466666666666,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.4825299224806201,0.7574756138147781,0.5276638759689922,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"خاد","boundary":[0.4325485271317829,0.7574756138147781,0.47672806201550383,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.40976806201550386,0.7574756138147781,0.42674666666666666,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.37116434108527135,0.7574756138147781,0.4039662015503876,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.327462015503876,0.7574756138147781,0.3653624806201551,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"اجورا","boundary":[0.2848899224806201,0.7574756138147781,0.32166015503875967,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليوتهوا","boundary":[0.1858520930232558,0.7574756138147781,0.26374201550387605,0.7752621750796003],"dir":"rtl"},{"str":"ويگها","boundary":[0.7964110077519378,0.7858023595328282,0.8305463565891473,0.8035889207976503],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7578324031007752,0.7858023595328282,0.7745849612403101,0.8035889207976503],"dir":"rtl"},{"str":"حوزه","boundary":[0.7134017054263566,0.7858023595328282,0.7517793798449612,0.8035889207976503],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6547803100775194,0.7858023595328282,0.7073486821705425,0.8035889207976503],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.5757142635658915,0.7858023595328282,0.6483003100775194,0.8035889207976503],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5391523926487239,0.7858023595328282,0.5689831007751938,0.8035889207976503],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4981113863349559,0.7858023595328282,0.5331672868217054,0.8035889207976503],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4710038759689923,0.7858023595328282,0.4755499224806202,0.8035889207976503],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4750193798449613,0.7858023595328282,0.48581937984496126,0.8035889207976503],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.48501937984496124,0.7858023595328282,0.49200170542635663,0.8035889207976503],"dir":"ltr"},{"str":"صفصات","boundary":[0.40449596899224805,0.7858023595328282,0.46495085271317826,0.8035889207976503],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.38753875968992246,0.7858023595328282,0.3983387596899225,0.8035889207976503],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.37218992248062016,0.7858023595328282,0.38184666666666667,0.8035889207976503],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.34521317829457365,0.7858023595328282,0.3564249612403101,0.8035889207976503],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.35637596899224805,0.7858023595328282,0.367175968992248,0.8035889207976503],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17028,0.12068,0.83073,0.80359],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/bfefe7925e151e6fa5221b46caf2339e.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/637c4c7dec4dbe5a0236d3f7af3522c9.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17047,0.12068,0.16929,0.13581]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4279801550387597,0.12217053667620495,0.4595201550387597,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4012464341085271,0.12217053667620495,0.4238211463556917,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3973301550387597,0.12217053667620495,0.40113062015503875,0.13583983838898492],"dir":"ltr"},{"str":"كلیات","boundary":[0.3528955002797091,0.12217053667620495,0.3929650387596899,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.30174732289400874,0.12217053667620495,0.34868550387596897,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.22887596899224805,0.12217053667620495,0.2976050474170427,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.17051162790697674,0.12217053667620495,0.1867410852713178,0.13583983838898492],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.19631782945736434,0.12067545680136964,0.21562015503875967,0.1343447585141496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17051,0.12068,0.45952,0.13584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تعاريف","boundary":[0.5547471317829457,0.16416489538729684,0.6161313178294574,0.18195145665211898],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.48088549359165755,0.16416489538729684,0.5497907146426787,0.18195145665211898],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.38428294573643407,0.16416489538729684,0.47597384577956187,0.18195145665211898],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38428,0.16416,0.61613,0.18195],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ز","boundary":[0.814668837209302,0.22162800731499785,0.8176576744186044,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7947265116279069,0.22162800731499785,0.7955051162790696,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7835999999999997,0.22162800731499785,0.7884976744186043,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7743320930232555,0.22162800731499785,0.7773209302325578,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.752028837209302,0.22162800731499785,0.7681534883720927,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7309311627906975,0.22162800731499785,0.7349748837209301,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7216632558139533,0.22162800731499785,0.7246520930232556,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7119181395348834,0.22162800731499785,0.7153088372093019,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6977525581395345,0.22162800731499785,0.7056139534883719,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6914986046511625,0.22162800731499785,0.6915739534883718,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.6794427906976742,0.22162800731499785,0.6853702325581393,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6673869767441858,0.22162800731499785,0.6731134883720927,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6462893023255811,0.22162800731499785,0.6492027906976742,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.640035348837209,0.22162800731499785,0.6401106976744184,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6307674418604649,0.22162800731499785,0.6337562790697672,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5894511627906974,0.22162800731499785,0.5902297674418603,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5746325581395346,0.22162800731499785,0.5775460465116277,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5667460465116277,0.22162800731499785,0.5683786046511626,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5546902325581394,0.22162800731499785,0.5605925581395348,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.545874418604651,0.22162800731499785,0.548360930232558,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5099330232558138,0.22162800731499785,0.5129218604651161,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49373302325581386,0.22162800731499785,0.49536558139534875,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4839879069767441,0.22162800731499785,0.4875041860465115,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4649497674418604,0.22162800731499785,0.4710530232558139,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4570632558139534,0.22162800731499785,0.4586958139534883,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.44500744186046504,0.22162800731499785,0.45090976744186045,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4378241860465116,0.22162800731499785,0.43867813953488366,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.4227544186046511,0.22162800731499785,0.42488930232558136,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4148679069767442,0.22162800731499785,0.4165004651162791,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.40512279069767443,0.22162800731499785,0.4086390697674419,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3895758139534884,0.22162800731499785,0.39206232558139537,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3803079069767442,0.22162800731499785,0.38329674418604653,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.36430883720930235,0.22162800731499785,0.36729767441860467,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3510976744186047,0.22162800731499785,0.35273023255813957,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.34090046511627914,0.22162800731499785,0.34494418604651167,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.322113488372093,0.22162800731499785,0.3237460465116279,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.31236837209302326,0.22162800731499785,0.31588465116279074,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.2968213953488373,0.22162800731499785,0.29930790697674425,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.28848279069767446,0.22162800731499785,0.29061767441860464,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2805962790697675,0.22162800731499785,0.28222883720930236,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2703990697674419,0.22162800731499785,0.2744427906976744,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.2504567441860465,0.22162800731499785,0.2575897674418605,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23701953488372093,0.22162800731499785,0.23865209302325582,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.22496372093023256,0.22162800731499785,0.2308660465116279,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2034139534883721,0.22162800731499785,0.20796,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19228744186046512,0.22162800731499785,0.1971851162790698,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18023162790697675,0.22162800731499785,0.18186418604651164,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.17048651162790698,0.22162800731499785,0.17400279069767444,0.23941456857982],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازيم","boundary":[0.7524896124031007,0.2501194434151296,0.8300700775193799,0.26790600467995174],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7478682170542635,0.2501194434151296,0.7524142635658914,0.26790600467995174],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7856826356589147,0.27844618913317964,0.8030631007751938,0.2962327503980018],"dir":"rtl"},{"str":"اولين","boundary":[0.7442910077519379,0.27844618913317964,0.7796296124031007,0.2962327503980018],"dir":"rtl"},{"str":"كنفران","boundary":[0.7024221705426357,0.27844618913317964,0.7384891472868217,0.2962327503980018],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.6082761240310078,0.27844618913317964,0.6738398449612403,0.2962327503980018],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5498699224806202,0.27844618913317964,0.6024742635658915,0.2962327503980018],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.471482015503876,0.27844618913317964,0.544068062015504,0.2962327503980018],"dir":"rtl"},{"str":"(الينور","boundary":[0.42358527131782947,0.27844618913317964,0.46568015503875965,0.2962327503980018],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3660613953488372,0.27844618913317964,0.3736716279069767,0.2962327503980018],"dir":"ltr"},{"str":"1949","boundary":[0.37312015503875967,0.27844618913317964,0.4131186046511628,0.2962327503980018],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.3076911627906977,0.27844618913317964,0.3602595348837209,0.2962327503980018],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسوالان","boundary":[0.22139162790697675,0.27844618913317964,0.30188930232558137,0.2962327503980018],"dir":"rtl"},{"str":"چنوين","boundary":[0.17050604651162793,0.27844618913317964,0.21558976744186048,0.2962327503980018],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.8148139534883719,0.30697879782883175,0.8177274418604649,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8052948837209299,0.30697879782883175,0.8093386046511626,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7616930232558138,0.30697879782883175,0.7677962790697672,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7503153488372092,0.30697879782883175,0.7562176744186044,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7438353488372093,0.30697879782883175,0.7446893023255813,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7232148837209302,0.30697879782883175,0.7293181395348837,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7032474418604651,0.30697879782883175,0.7176893023255814,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6817479069767443,0.30697879782883175,0.682526511627907,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.671299534883721,0.30697879782883175,0.6761972093023255,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6627097674418605,0.30697879782883175,0.6656986046511627,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6411097674418604,0.30697879782883175,0.6572344186046511,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6223479069767442,0.30697879782883175,0.6263916279069768,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6137581395348838,0.30697879782883175,0.6167469767441861,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6047162790697675,0.30697879782883175,0.6081069767441861,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5912539534883721,0.30697879782883175,0.5991153488372093,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5857032558139535,0.30697879782883175,0.5857786046511628,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.574325581395349,0.30697879782883175,0.5802530232558141,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5629479069767442,0.30697879782883175,0.5686744186046512,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5423274418604652,0.30697879782883175,0.5463711627906979,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5182409302325581,0.30697879782883175,0.5241432558139535,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4822995348837209,0.30697879782883175,0.4884027906976744,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47441302325581397,0.30697879782883175,0.47604558139534886,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.45444558139534885,0.30697879782883175,0.4688874418604651,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.44100837209302335,0.30697879782883175,0.4431432558139536,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4331218604651164,0.30697879782883175,0.43475441860465125,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.42408,0.30697879782883175,0.4275962790697675,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4053181395348838,0.30697879782883175,0.40936186046511636,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3904744186046512,0.30697879782883175,0.39657767441860475,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3825879069767442,0.30697879782883175,0.3842204651162791,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.37703720930232565,0.30697879782883175,0.3771125581395349,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.35543720930232564,0.30697879782883175,0.37156186046511636,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3327320930232559,0.30697879782883175,0.33845860465116284,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31050418604651164,0.30697879782883175,0.31213674418604653,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.30098511627906976,0.30697879782883175,0.30502883720930235,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.28963255813953487,0.30697879782883175,0.29211906976744184,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.26087441860465116,0.30697879782883175,0.2630093023255814,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2529879069767442,0.30697879782883175,0.25462046511627906,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2439460465116279,0.30697879782883175,0.24746232558139536,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.23005674418604652,0.30697879782883175,0.2325432558139535,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.21383162790697674,0.30697879782883175,0.2198846511627907,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20594511627906975,0.30697879782883175,0.20757767441860464,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.1964260465116279,0.30697879782883175,0.20046976744186049,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1795227906976744,0.30697879782883175,0.1811553488372093,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.17048093023255814,0.30697879782883175,0.1739972093023256,0.3247653590936539],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشگاه","boundary":[0.7636542635658915,0.3353055435468819,0.8305389147286822,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"نميروند","boundary":[0.6963858914728682,0.3353055435468819,0.7578524031007753,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6812658914728682,0.3353055435468819,0.6908100775193798,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.6382417054263566,0.3353055435468819,0.6756900775193798,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"تما","boundary":[0.6124472868217054,0.3353055435468819,0.6326658914728681,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"وقتي","boundary":[0.5640891472868217,0.3353055435468819,0.5990761240310079,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5466054263565892,0.3353055435468819,0.5591384496124031,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.5073235658914729,0.3353055435468819,0.5410296124031007,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"نميكنند.","boundary":[0.44029689922480625,0.3353055435468819,0.5017477519379845,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهانه","boundary":[0.3873015503875969,0.3353055435468819,0.4347210852713178,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"عهودهدار","boundary":[0.31859162790697676,0.3353055435468819,0.38172573643410856,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهوا","boundary":[0.2588651162790698,0.3353055435468819,0.3130158139534884,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"مسوتمر","boundary":[0.1856260465116279,0.3353055435468819,0.2379432558139535,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17050604651162793,0.3353055435468819,0.18005023255813954,0.353092104811704],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7808747286821706,0.3636322892649319,0.8307054263565892,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"يافتها","boundary":[0.741684496124031,0.3636322892649319,0.7748217054263565,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7079784496124032,0.3636322892649319,0.7205365891472869,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.6607849612403102,0.3636322892649319,0.7021765891472869,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.6196444961240312,0.3636322892649319,0.6549831007751938,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.581517984496124,0.3636322892649319,0.6138426356589148,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5589635658914729,0.3636322892649319,0.5757161240310078,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.49119085271317836,0.3636322892649319,0.5531617054263566,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.442842015503876,0.3636322892649319,0.4805164341085271,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.39773317829457366,0.3636322892649319,0.4321675968992248,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.381708992248062,0.3636322892649319,0.39193131782945734,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتها","boundary":[0.313266976744186,0.3636322892649319,0.37590713178294577,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"گرايش","boundary":[0.25328930232558144,0.3636322892649319,0.30259255813953495,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23794325581395354,0.3636322892649319,0.24748744186046517,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"نگرش","boundary":[0.1858520930232558,0.3636322892649319,0.23214139534883724,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17050604651162793,0.3636322892649319,0.18005023255813954,0.38141885052975405],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.8194922480620156,0.3921237253650637,0.8303927131782947,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.759062480620155,0.3921237253650637,0.8139164341085272,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7439424806201551,0.3921237253650637,0.7534866666666667,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7116178294573643,0.3921237253650637,0.7383666666666666,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6630178294573643,0.3921237253650637,0.7060420155038759,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"شخيي","boundary":[0.600955503875969,0.3921237253650637,0.6574420155038759,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5858355038759689,0.3921237253650637,0.5953796899224806,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5700373643410852,0.3921237253650637,0.5802596899224806,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"مصلي","boundary":[0.5242503875968993,0.3921237253650637,0.564461550387597,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"خويش","boundary":[0.46798992248062016,0.3921237253650637,0.5186745736434109,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.40451550387596896,0.3921237253650637,0.4624141085271318,0.40991028662988577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40032945736434106,0.3921237253650637,0.4051015503875969,0.40991028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7461607751937985,0.42045047108311373,0.80217007751938,0.4382370323479358],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6613933333333334,0.42045047108311373,0.7393542635658916,0.4382370323479358],"dir":"rtl"},{"str":"فرايند","boundary":[0.6058508012171783,0.42045047108311373,0.6493725191439849,0.4382370323479358],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5461347286821705,0.42045047108311373,0.5831058914728682,0.4382370323479358],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4861821705426357,0.42045047108311373,0.5394035658914729,0.4382370323479358],"dir":"rtl"},{"str":"يافته","boundary":[0.452366511627907,0.42045047108311373,0.4854446511627907,0.4382370323479358],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43192186046511627,0.42045047108311373,0.4460014272061166,0.4382370323479358],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.38055906976744186,0.42045047108311373,0.42544186046511634,0.4382370323479358],"dir":"rtl"},{"str":"ايجواد","boundary":[0.3273125581395349,0.42045047108311373,0.3742195274179701,0.4382370323479358],"dir":"rtl"},{"str":"آگواهي","boundary":[0.2655013953488372,0.42045047108311373,0.3207069767441861,0.4382370323479358],"dir":"rtl"},{"str":"شوناخت","boundary":[0.18718883720930232,0.42045047108311373,0.25347069767441865,0.4382370323479358],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17054047508814416,0.42045047108311373,0.18063348837209303,0.4382370323479358],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.7778734883720931,0.44894190718324545,0.8291860465116281,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.753033488372093,0.44894190718324545,0.7710669767441861,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6682660465116279,0.44894190718324545,0.7462269767441861,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6445813953488375,0.44894190718324545,0.655984186046512,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.5914102325581397,0.44894190718324545,0.638051162790698,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5668213953488374,0.44894190718324545,0.5848548837209303,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5171162790697676,0.44894190718324545,0.5602911627906978,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"تكامل","boundary":[0.46530139534883735,0.44894190718324545,0.5106362790697676,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4486241860465118,0.44894190718324545,0.45874604651162804,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"تعالي","boundary":[0.4023851162790698,0.44894190718324545,0.44214418604651173,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"حركت","boundary":[0.3431358139534884,0.44894190718324545,0.39585488372093025,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"كننود","boundary":[0.2971227906976744,0.44894190718324545,0.3368240406976744,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28044558139534886,0.44894190718324545,0.2905674418604651,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25585674418604654,0.44894190718324545,0.2738902325581396,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"سرنوشوت","boundary":[0.17050162407835098,0.44894190718324545,0.24952696860621618,0.4667284684480676],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7840449612403101,0.4772686529012956,0.8298319379844961,0.4950552141661177],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7434068217054264,0.4772686529012956,0.7767612403100775,0.4950552141661177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7229621705426357,0.4772686529012956,0.7368540488968395,0.4950552141661177],"dir":"rtl"},{"str":"لصاظ","boundary":[0.6755426356589147,0.4772686529012956,0.7160978977993868,0.4950552141661177],"dir":"rtl"},{"str":"اقتياد","boundary":[0.6204808408892862,0.4772686529012956,0.6684547286821706,0.4950552141661177],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.5268491472868218,0.4772686529012956,0.5919003100775194,0.4950552141661177],"dir":"rtl"},{"str":"سياسوي","boundary":[0.454515503875969,0.4772686529012956,0.514342480620155,0.4950552141661177],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگوي","boundary":[0.374606511627907,0.4772686529012956,0.44194325581395355,0.4950552141661177],"dir":"rtl"},{"str":"مشواركت","boundary":[0.28838232558139537,0.4772686529012956,0.3626653341475894,0.4950552141661177],"dir":"rtl"},{"str":"فعالانوه","boundary":[0.22584279069767443,0.4772686529012956,0.28195644303162126,0.4950552141661177],"dir":"rtl"},{"str":"داشوته","boundary":[0.17050034814092746,0.4772686529012956,0.2192492433124976,0.4950552141661177],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.7894505426356588,0.5056228470163592,0.8298308914728683,0.5234094082811813],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7385072868217054,0.5056228470163592,0.7430533333333332,0.5234094082811813],"dir":"ltr"},{"str":"140","boundary":[0.7432170542635659,0.5056228470163592,0.7753100775193799,0.5234094082811813],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7753100775193799,0.5056228470163592,0.7828951937984496,0.5234094082811813],"dir":"ltr"},{"str":"صفصات","boundary":[0.6680812403100775,0.5056228470163592,0.7320272868217055,0.5234094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.6396705426356589,0.5056228470163592,0.6610658914728682,0.5234094082811813],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.6217319379844962,0.5056228470163592,0.633310542635659,0.5234094082811813],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.5812984496124031,0.5056228470163592,0.5939040310077519,0.5234094082811813],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.5938565891472868,0.5056228470163592,0.6152519379844962,0.5234094082811813],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7878697674418602,0.534114283116491,0.8017590697674416,0.551900844381313],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.7309060465116276,0.534114283116491,0.7811386046511626,0.551900844381313],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.6874548837209302,0.534114283116491,0.7240995348837209,0.551900844381313],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6626148837209301,0.534114283116491,0.6806483720930232,0.551900844381313],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.6052241860465117,0.534114283116491,0.6561922011760883,0.551900844381313],"dir":"rtl"},{"str":"روزمره","boundary":[0.5452967441860466,0.534114283116491,0.5987523823120563,0.551900844381313],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.488333023255814,0.534114283116491,0.5385655813953489,0.551900844381313],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4255674418604652,0.534114283116491,0.4819789677400495,0.551900844381313],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.3408,0.534114283116491,0.41876093023255817,0.551900844381313],"dir":"rtl"},{"str":"(اغلب","boundary":[0.2859460465116279,0.534114283116491,0.33399348837209303,0.551900844381313],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2652753488372093,0.534114283116491,0.27951058646355237,0.551900844381313],"dir":"rtl"},{"str":"معني","boundary":[0.22159813953488372,0.534114283116491,0.2587953488372093,0.551900844381313],"dir":"rtl"},{"str":"ديگور","boundary":[0.17047363051050204,0.534114283116491,0.2150679069767442,0.551900844381313],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8159789147286821,0.5624410288345411,0.8298682170542635,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.7850607751937985,0.5624410288345411,0.8090217054263565,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7557751937984496,0.5624410288345411,0.7786441272105932,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"رود","boundary":[0.7264089922480621,0.5624410288345411,0.7547150387596901,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.6785875968992249,0.5624410288345411,0.7143345857243532,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحي","boundary":[0.5956285271317829,0.5624410288345411,0.6718564341085271,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.558908527131783,0.5624410288345411,0.5888973643410853,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5152062015503875,0.5624410288345411,0.5521773643410851,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"كوه","boundary":[0.482429457364341,0.5624410288345411,0.5088541193437893,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"نهادهوا","boundary":[0.4233810852713178,0.5624410288345411,0.47591004042876744,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40645271317829457,0.5624410288345411,0.4165745736434109,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"مراحلوي","boundary":[0.33552434108527135,0.5624410288345411,0.39972155038759694,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3155568992248062,0.5624410288345411,0.32905253735081585,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"دربرمويگيورد","boundary":[0.20328837209302325,0.5624410288345411,0.3087503875968992,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"كوه","boundary":[0.17057278767743883,0.5624410288345411,0.1969481425551193,0.5802275900993632],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.7516956589147287,0.5909324649346729,0.8296565891472868,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7319542635658914,0.5909324649346729,0.7453151502172797,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"تشويق","boundary":[0.6749905426356589,0.5909324649346729,0.7256585384409763,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.6142547286821706,0.5909324649346729,0.6686784540964338,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.597577519379845,0.5909324649346729,0.6076993798449613,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.5605719379844961,0.5909324649346729,0.591138449612403,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازند","boundary":[0.48690139534883736,0.5909324649346729,0.554259849445271,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.46901860465116296,0.5909324649346729,0.4804213953488374,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.43792465116279083,0.5909324649346729,0.4625386046511629,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"فرايند","boundary":[0.38819441860465126,0.5909324649346729,0.43156916269635365,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.368453023255814,0.5909324649346729,0.38181390990720226,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.33567627906976755,0.5909324649346729,0.3621400910165909,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.29757488372093027,0.5909324649346729,0.32935449454200294,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2927274418604652,0.5909324649346729,0.297499534883721,0.6087190261994949],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.27298604651162794,0.5909324649346729,0.28640007155635067,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"ديد","boundary":[0.24022536307546274,0.5909324649346729,0.2664306976744186,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"بسويار","boundary":[0.18655199926220817,0.5909324649346729,0.23385488372093025,0.6087190261994949],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8163728682170543,0.6192592106527228,0.8296844961240312,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"مرد","boundary":[0.7838472868217053,0.6192592106527228,0.8098928682170543,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7436730648987758,0.6192592106527228,0.7683003100775193,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيز","boundary":[0.6917961240310078,0.6192592106527228,0.7374033996292382,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.6402681368387991,0.6192592106527228,0.6760695278365045,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5778937984496124,0.6192592106527228,0.6339755588538583,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.49339476957151374,0.6192592106527228,0.5713384496124031,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.45330062015503875,0.6192592106527228,0.4578466666666667,0.637045771917545],"dir":"ltr"},{"str":"42","boundary":[0.4580038759689923,0.6192592106527228,0.47939922480620156,0.637045771917545],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.479437984496124,0.6192592106527228,0.48702310077519373,0.637045771917545],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.4202978294573644,0.6192592106527228,0.44682062015503876,0.637045771917545],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.3691666666666667,0.6192592106527228,0.38177224806201554,0.637045771917545],"dir":"ltr"},{"str":"135","boundary":[0.38172480620155036,0.6192592106527228,0.41381782945736434,0.637045771917545],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7843696124031008,0.6477506467528547,0.8024031007751937,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"توصيهنامه","boundary":[0.7023710077519381,0.6477506467528547,0.7776384496124031,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"يونسكو","boundary":[0.6372696124031008,0.6477506467528547,0.696045570971056,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6124296124031008,0.6477506467528547,0.6304631007751939,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5747551937984496,0.6477506467528547,0.6056984496124032,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"1976","boundary":[0.5254844961240309,0.6477506467528547,0.5682751937984495,0.6655372080176767],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.46246325581395353,0.6477506467528547,0.5184725581395349,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.3779469767441861,0.6477506467528547,0.4559079069767442,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"چنين","boundary":[0.3314818604651163,0.6477506467528547,0.37134139534883726,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"تعري","boundary":[0.2950041586867305,0.6477506467528547,0.3250018604651163,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"شوده","boundary":[0.2267218604651163,0.6477506467528547,0.2663950885831099,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.17535906976744187,0.6477506467528547,0.2202418604651163,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17055443974630022,0.6477506467528547,0.1752837209302326,0.6655372080176767],"dir":"ltr"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.7671990697674421,0.6760773924709047,0.8293367441860467,0.6938639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7042074418604654,0.6760773924709047,0.7608094946866826,0.6938639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6192139534883722,0.6760773924709047,0.6971748837209305,0.6938639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"دلالت","boundary":[0.5668967441860465,0.6760773924709047,0.6126204061031953,0.6938639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5290465116279071,0.6760773924709047,0.5603031968008697,0.6938639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5076976744186047,0.6760773924709047,0.5220139534883722,0.6938639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"تمامي","boundary":[0.45610883720930234,0.6760773924709047,0.5007404651162791,0.6938639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"فرايندها","boundary":[0.39006344623068523,0.6760773924709047,0.4496387206943724,0.6938639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشوي","boundary":[0.2980520930232558,0.6760773924709047,0.36724744186046515,0.6938639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"بوا","boundary":[0.26741023255813956,0.6760773924709047,0.28569488372093027,0.6938639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"هور","boundary":[0.2328,0.6760773924709047,0.26101927161035543,0.6938639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"مصتووا","boundary":[0.17606232558139537,0.6760773924709047,0.22606883720930235,0.6938639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.7906272868217055,0.7044453107844751,0.829984496124031,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7736288372093022,0.7044453107844751,0.7837506976744184,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"روشي","boundary":[0.7202116831649603,0.7044453107844751,0.7673497674418603,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6957500840734965,0.7044453107844751,0.7139394782697132,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6545098391122754,0.7044453107844751,0.6894778791782494,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"خواه","boundary":[0.6125210389738773,0.7044453107844751,0.6482391102982973,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"رسمي","boundary":[0.5583958111683609,0.7044453107844751,0.6062503101598993,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5404149161978774,0.7044453107844751,0.5520958529452722,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.5027843414719015,0.7044453107844751,0.5341515049585339,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.45980093023255814,0.7044453107844751,0.4964455813953489,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"خواه","boundary":[0.4121456842782124,0.7044453107844751,0.4479807201593216,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.38124520715893256,0.7044453107844751,0.40587529525238447,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"فرايندها","boundary":[0.31550433786488163,0.7044453107844751,0.3749748181331047,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.24536676088461695,0.7044453107844751,0.30923561934994137,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"مقودماتي","boundary":[0.17049399007055135,0.7044453107844751,0.23910418604651162,0.7222318720492973],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8115244961240309,0.7329367468846069,0.829557984496124,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس","boundary":[0.7499142635658913,0.7329367468846069,0.8045672868217053,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7195235658914727,0.7329367468846069,0.7375570542635658,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس","boundary":[0.6581393798449612,0.7329367468846069,0.7127924031007752,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"عالي","boundary":[0.6165217054263566,0.7329367468846069,0.6514082170542635,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5861310077519379,0.7329367468846069,0.604164496124031,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5224612403100775,0.7329367468846069,0.5796422862393396,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5056931782945736,0.7329367468846069,0.5218178294573643,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4887648062015504,0.7329367468846069,0.4988866666666667,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.46206620155038763,0.7329367468846069,0.4823287596899225,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4372262015503876,0.7329367468846069,0.45525968992248067,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.39498062015503876,0.7329367468846069,0.43073748003778906,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.37034716716091776,0.7329367468846069,0.39434790697674416,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"كوارآموز","boundary":[0.2820568861858322,0.7329367468846069,0.34760651162790696,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24603627906976747,0.7329367468846069,0.2595319171957771,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"موداومت","boundary":[0.17049310557727929,0.7329367468846069,0.23930511627906978,0.750723308149429],"dir":"rtl"},{"str":"بخشد","boundary":[0.7843032558139534,0.7612634926026569,0.8291358139534883,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7659683720930233,0.7612634926026569,0.7778924573101318,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"جايگزين","boundary":[0.6911469767441862,0.7612634926026569,0.7596568243785086,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6588474418604654,0.7612634926026569,0.6847638862426452,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6200427906976745,0.7612634926026569,0.6525356898821324,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5940474418604652,0.7612634926026569,0.6081270086014655,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.5561883064902519,0.7612634926026569,0.5875674418604653,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5155088372093025,0.7612634926026569,0.533811520572451,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49576744186046523,0.7612634926026569,0.509181466905188,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.44812186046511643,0.7612634926026569,0.4894427393185507,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.42333209302325586,0.7612634926026569,0.4415665116279071,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.3838125766012566,0.7612634926026569,0.4168520930232558,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.34316093023255817,0.7612634926026569,0.3614636135957066,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.32341953488372094,0.7612634926026569,0.33683355992844366,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.2906679069767442,0.7612634926026569,0.31703531323022144,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.23840093023255815,0.7612634926026569,0.28434039694108676,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"خوويش","boundary":[0.17053082343276038,0.7612634926026569,0.23210266493933268,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"بالغ","boundary":[0.803177984496124,0.7897549287027886,0.8298263565891473,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"تلقي","boundary":[0.7617863565891474,0.7897549287027886,0.7964468217054264,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.692304031007752,0.7897549287027886,0.7554247398922475,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.6335821705426357,0.7897549287027886,0.6802231007751939,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"توانايي","boundary":[0.5854844961240311,0.7897549287027886,0.6271021705426356,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5695946090213828,0.7897549287027886,0.5850558139534883,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5136502325581396,0.7897549287027886,0.5470046511627907,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4939088372093023,0.7897549287027886,0.5072697238606906,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.43440837209302324,0.7897549287027886,0.48742883720930236,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.39166046511627906,0.7897549287027886,0.4280722198731501,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.3391674418604651,0.7897549287027886,0.3797153892145825,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.29923255813953487,0.7897549287027886,0.332586976744186,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2794911627906977,0.7897549287027886,0.29285204944208587,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"غنوي","boundary":[0.23463348837209302,0.7897549287027886,0.2730111627906977,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"سوازند","boundary":[0.17606232558139537,0.7897549287027886,0.2283037127922627,0.8075414899676108],"dir":"rtl"},{"str":"تخيصها","boundary":[0.7487767795640184,0.8180816744208387,0.8300412403100774,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"فني","boundary":[0.6993124031007751,0.8180816744208387,0.7264550446102092,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6826351937984496,0.8180816744208387,0.6927570542635658,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"حرفه","boundary":[0.6366472868217055,0.8180816744208387,0.67610496124031,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.5947758139534883,0.8180816744208387,0.6019088372093022,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5868893023255813,0.8180816744208387,0.5885218604651162,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5757627906976744,0.8180816744208387,0.5806604651162791,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.566946976744186,0.8180816744208387,0.5694334883720931,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5511990697674419,0.8180816744208387,0.5541879069767441,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.5324623255813954,0.8180816744208387,0.5345972093023257,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5262083720930232,0.8180816744208387,0.5262837209302325,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5192511627906976,0.8180816744208387,0.5200297674418605,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5113646511627906,0.8180816744208387,0.5129972093023255,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.49674697674418616,0.8180816744208387,0.5051106976744186,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.4819283720930233,0.8180816744208387,0.48406325581395354,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4629404651162792,0.8180816744208387,0.464573023255814,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4508846511627908,0.8180816744208387,0.45678697674418617,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4311934883720931,0.8180816744208387,0.432826046511628,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.424939534883721,0.8180816744208387,0.42501488372093027,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4013302325581396,0.8180816744208387,0.4029627906976745,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.38600930232558145,0.8180816744208387,0.395026046511628,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36330418604651166,0.8180816744208387,0.3682018604651163,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3489627906976744,0.8180816744208387,0.3490381395348837,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3290455813953489,0.8180816744208387,0.33190883720930237,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3211590697674419,0.8180816744208387,0.32279162790697674,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.31490511627906975,0.8180816744208387,0.3149804651162791,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29822790697674423,0.8180816744208387,0.30207069767441863,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.27225767441860466,0.8180816744208387,0.2804958139534884,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.25507813953488373,0.8180816744208387,0.2660037209302325,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.23789860465116278,0.8180816744208387,0.24882418604651163,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23001209302325581,0.8180816744208387,0.23164465116279068,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.22097023255813952,0.8180816744208387,0.22383348837209302,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.21471627906976742,0.8180816744208387,0.21479162790697676,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.19896837209302326,0.8180816744208387,0.2019572093023256,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.17975441860465116,0.8180816744208387,0.18224093023255813,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.17048651162790698,0.8180816744208387,0.17347534883720933,0.8358682356856608],"dir":"rtl"},{"str":"مسير","boundary":[0.7922988752321161,0.8464084201388888,0.8293367441860465,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"تازه","boundary":[0.741932093023256,0.8464084201388888,0.7698111627906977,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7214874418604653,0.8464084201388888,0.7355670086014656,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.6910465116279071,0.8464084201388888,0.7150074418604652,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"بندند","boundary":[0.6464651162790699,0.8464084201388888,0.6844911627906979,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6297879069767444,0.8464084201388888,0.6399097674418606,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.605199069767442,0.8464084201388888,0.6232325581395349,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5797097774137256,0.8464084201388888,0.5988046915401639,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"جنبه","boundary":[0.5389918695123949,0.8464084201388888,0.5733013953488374,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.49338808519886984,0.8464084201388888,0.5271948770000948,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"كامل","boundary":[0.4508319749578947,0.8464084201388888,0.48713835687893947,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.41945534097885623,0.8464084201388888,0.4445804651162792,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3870004306286993,0.8464084201388888,0.39708558139534883,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"مشاركت","boundary":[0.3148174070683025,0.8464084201388888,0.38071297199049264,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2904975005718643,0.8464084201388888,0.3085004651162791,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.25042257237778837,0.8464084201388888,0.2842115684330919,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"متعوادل","boundary":[0.18695419385047604,0.8464084201388888,0.24417767441860466,0.8641949814037111],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17054047508814416,0.8464084201388888,0.18063348837209303,0.8641949814037111],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17047,0.22163,0.83071,0.86419],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/458874f10d94e21465d777862e2677d2.jpg","blurred":"/storage/books/df4ddbb7191e8f75/pages/ff929d054fd56c00420213af41892f6d.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.12068,0.16923,0.09914]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7857751937984496,0.12067545680136964,0.8050775193798448,0.1343447585141496],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.8136821705426357,0.12217053667620495,0.8298159689922481,0.13583983838898492],"dir":"ltr"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.7413669956756542,0.12217053667620495,0.7770935658914728,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7297727669354525,0.12217053667620495,0.737118449612403,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6855630427782743,0.12217053667620495,0.7255370542635659,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.6131589147286821,0.12217053667620495,0.681433402549329,0.13583983838898492],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.7806384496124031,0.1620100890014273,0.8299919379844961,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"اقتياد","boundary":[0.7260338641451002,0.1620100890014273,0.7739072868217053,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6324612403100776,0.1620100890014273,0.6975124031007752,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6152066666666667,0.1620100890014273,0.6253285271317829,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگي","boundary":[0.5491759689922481,0.1620100890014273,0.608475503875969,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.49665782945736436,0.1620100890014273,0.5427879086213211,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"تغييراتي","boundary":[0.42417224806201553,0.1620100890014273,0.48437596899224816,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3993322480620155,0.1620100890014273,0.41736573643410857,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"نگرشها","boundary":[0.33819922480620157,0.1620100890014273,0.3929426556143987,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.31986434108527134,0.1620100890014273,0.3317884263023798,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.27635162790697676,0.1620100890014273,0.3128204651162791,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.24108837209302325,0.1620100890014273,0.26979627906976744,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22064372093023255,0.1620100890014273,0.23472328767123288,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.17052754443363694,0.1620100890014273,0.21408837209302328,0.17979665026624944],"dir":"rtl"},{"str":"آيد","boundary":[0.8061921847808892,0.19033683471947732,0.829810542635659,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.776917519379845,0.19033683471947732,0.7814635658914729,0.2081233959842995],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7815891472868217,0.19033683471947732,0.7923891472868216,0.2081233959842995],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7922868217054263,0.19033683471947732,0.7998719379844962,0.2081233959842995],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7441156589147288,0.19033683471947732,0.7706384496124031,0.2081233959842995],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7036821705426357,0.19033683471947732,0.7162877519379846,0.2081233959842995],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.7162403100775193,0.19033683471947732,0.7376356589147287,0.2081233959842995],"dir":"ltr"},{"str":"يونسكو","boundary":[0.7440663565891473,0.21882827081960907,0.8024114728682171,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7194969793068101,0.21882827081960907,0.737511007751938,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6822551937984496,0.21882827081960907,0.7131984496124031,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"1978","boundary":[0.6329263565891472,0.21882827081960907,0.6757170542635658,0.2366148320844312],"dir":"ltr"},{"str":"باسواد","boundary":[0.5735787596899224,0.21882827081960907,0.6205774271946365,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"تابعي","boundary":[0.5266698017545139,0.21882827081960907,0.5668475968992248,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.507045861858723,0.21882827081960907,0.520367111661928,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.48084945736434104,0.21882827081960907,0.5008059872833376,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.449755503875969,0.21882827081960907,0.47436945736434105,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"چنين","boundary":[0.4033074781515194,0.21882827081960907,0.4431499224806202,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"تعري","boundary":[0.3670136160510716,0.21882827081960907,0.39701131782945737,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.2898345736434108,0.21882827081960907,0.3384071362669765,0.2366148320844312],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.2852131782945736,0.21882827081960907,0.28975922480620153,0.2366148320844312],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.7962403100775194,0.24715501653765912,0.8032226356589148,0.2649415778024813],"dir":"ltr"},{"str":"باسواد","boundary":[0.7535553488372094,0.24715501653765912,0.7967302325581397,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"تابعي","boundary":[0.7107572093023258,0.24715501653765912,0.7475023255813956,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"شخيي","boundary":[0.648217674418605,0.24715501653765912,0.704704186046512,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6072781395348841,0.24715501653765912,0.6421646511627911,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5844725581395352,0.24715501653765912,0.6012251162790702,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.5742251162790701,0.24715501653765912,0.5784195348837212,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.533511627906977,0.24715501653765912,0.545391627906977,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"كسب","boundary":[0.48629302325581425,0.24715501653765912,0.5274586046511631,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتها","boundary":[0.4330465116279071,0.24715501653765912,0.4802400000000001,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41744930232558153,0.24715501653765912,0.42699348837209317,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"معلومات","boundary":[0.35001209302325587,0.24715501653765912,0.41164744186046515,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"اساسوي","boundary":[0.2895572093023256,0.24715501653765912,0.34421023255813954,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانود","boundary":[0.23397488372093025,0.24715501653765912,0.27888279069767447,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21142046511627907,0.24715501653765912,0.22817302325581396,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"كليوه","boundary":[0.17050604651162793,0.24715501653765912,0.2056186046511628,0.2649415778024813],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتها","boundary":[0.783418604651163,0.27564645263779103,0.8304111627906978,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.7020669767441863,0.27564645263779103,0.7622706976744188,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.679512558139535,0.27564645263779103,0.69626511627907,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"مستلز","boundary":[0.633951627906977,0.27564645263779103,0.6737106976744188,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.5772390697674421,0.27564645263779103,0.6197860465116282,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"سواد","boundary":[0.537932093023256,0.27564645263779103,0.5714372093023257,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49724372093023267,0.27564645263779103,0.5321302325581396,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47888372093023274,0.27564645263779103,0.49144186046511645,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"نصو","boundary":[0.4454037209302327,0.27564645263779103,0.47308186046511647,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"مووثر","boundary":[0.4019023255813954,0.27564645263779103,0.4396018604651163,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"شوركت","boundary":[0.3239916279069768,0.27564645263779103,0.3807544186046512,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"كنود","boundary":[0.2863172093023256,0.27564645263779103,0.3181897674418605,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2711972093023256,0.27564645263779103,0.2807413953488372,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"بوا","boundary":[0.24864279069767442,0.27564645263779103,0.2656213953488372,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"اسوتفاده","boundary":[0.1879618604651163,0.27564645263779103,0.24306697674418606,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17050604651162793,0.27564645263779103,0.1823860465116279,0.29343301390261317],"dir":"rtl"},{"str":"تواناييها","boundary":[0.7790703875968994,0.30401437095136147,0.8307668217054264,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"خواندن","boundary":[0.7051029457364343,0.30401437095136147,0.7579224806201552,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6897568992248063,0.30401437095136147,0.699301085271318,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتن","boundary":[0.6388462015503876,0.30401437095136147,0.68395503875969,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6235001550387598,0.30401437095136147,0.6330443410852714,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.5670136434108528,0.30401437095136147,0.6176982945736436,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"كردن","boundary":[0.524441550387597,0.30401437095136147,0.5612117829457365,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.4816434108527132,0.30401437095136147,0.5186396899224807,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.4595410852713178,0.30401437095136147,0.4758415503875969,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.4067466666666667,0.30401437095136147,0.43839317829457364,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"خوود","boundary":[0.36163782945736433,0.30401437095136147,0.4009448062015504,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3462917829457365,0.30401437095136147,0.3558359689922481,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"توسوعه","boundary":[0.28837364341085275,0.30401437095136147,0.34048992248062016,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"جامعوهاش","boundary":[0.2072260465116279,0.30401437095136147,0.2825717829457364,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"گوا","boundary":[0.17886976744186048,0.30401437095136147,0.20142418604651163,0.3218009322161836],"dir":"rtl"},{"str":"بردارد.","boundary":[0.7842869696969698,0.3323411166694115,0.8306031007751938,0.35012767793423366],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7654934641472869,0.3323411166694115,0.7783361240310077,0.35012767793423366],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.712757519379845,0.3323411166694115,0.7594989147286823,0.35012767793423366],"dir":"rtl"},{"str":"دقيقتر","boundary":[0.6599431007751938,0.3323411166694115,0.7067044961240311,0.35012767793423366],"dir":"rtl"},{"str":"سوادآموز","boundary":[0.5894417054263567,0.3323411166694115,0.6538900775193799,0.35012767793423366],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5617635658914729,0.3323411166694115,0.5687458914728682,0.35012767793423366],"dir":"ltr"},{"str":"تابعي","boundary":[0.5250193798449613,0.3323411166694115,0.5625682170542636,0.35012767793423366],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5187403100775194,0.3323411166694115,0.5250249612403102,0.35012767793423366],"dir":"ltr"},{"str":"خوود","boundary":[0.47380248062015506,0.3323411166694115,0.5137373643410853,0.35012767793423366],"dir":"rtl"},{"str":"توابعي","boundary":[0.42309271317829455,0.3323411166694115,0.46774945736434104,0.35012767793423366],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4051596899224806,0.3323411166694115,0.4170396899224805,0.35012767793423366],"dir":"rtl"},{"str":"تغييورات","boundary":[0.33676806201550386,0.3323411166694115,0.3991066666666666,0.35012767793423366],"dir":"rtl"},{"str":"مصيطوي","boundary":[0.27214387596899225,0.3323411166694115,0.33071503875968994,0.35012767793423366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2565466666666667,0.3323411166694115,0.26609085271317834,0.35012767793423366],"dir":"rtl"},{"str":"زمينوههوا","boundary":[0.1858520930232558,0.3323411166694115,0.2504936434108527,0.35012767793423366],"dir":"rtl"},{"str":"(فكر","boundary":[0.7963356589147287,0.36083255276954324,0.8304435658914728,0.3786191140343653],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7740072868217055,0.36083255276954324,0.7809896124031008,0.3786191140343653],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.7486649612403101,0.36083255276954324,0.7672761240310078,0.3786191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7000064874031008,0.36083255276954324,0.7426119379844962,0.3786191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6772593798449613,0.36083255276954324,0.6940119379844961,0.3786191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"زمانها","boundary":[0.6330798449612403,0.36083255276954324,0.6712063565891472,0.3786191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.5805617054263565,0.36083255276954324,0.6110026356589147,0.3786191140343653],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5173189147286822,0.36083255276954324,0.5522054263565891,0.3786191140343653],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4898643410852713,0.36083255276954324,0.49441038759689926,0.3786191140343653],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.49385658914728686,0.36083255276954324,0.5046565891472868,0.3786191140343653],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5038565891472868,0.36083255276954324,0.5108389147286823,0.3786191140343653],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.4579917829457365,0.36083255276954324,0.4838113178294574,0.3786191140343653],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.4310271317829457,0.36083255276954324,0.44223891472868215,0.3786191140343653],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4421899224806201,0.36083255276954324,0.45298992248062014,0.3786191140343653],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17051,0.12068,0.83077,0.37862],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فلسفه","boundary":[0.5606676666781059,0.4198055409735947,0.6102475968992248,0.43759210223841677],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.48698223777770405,0.4198055409735947,0.5557627649976931,0.43759210223841677],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.3903294573643411,0.4198055409735947,0.48207058996560836,0.43759210223841677],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.7932017054263565,0.4680459915047211,0.8295951937984495,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.7478919379844962,0.4680459915047211,0.7864203100775193,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7165468217054264,0.4680459915047211,0.7411607751937984,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.6886677519379845,0.4680459915047211,0.7098156589147286,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"حائز","boundary":[0.6475272868217055,0.4680459915047211,0.6822796915670576,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"اهميت","boundary":[0.5897034108527133,0.4680459915047211,0.6407961240310077,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5460010852713179,0.4680459915047211,0.5829722480620154,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"زيرا","boundary":[0.5049108527131783,0.4680459915047211,0.5340201970167633,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"فرصت","boundary":[0.4454103875968992,0.4680459915047211,0.49844073619824836,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.3851804651162791,0.4680459915047211,0.4390487708999993,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.360566511627907,0.4680459915047211,0.3788691949910555,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3408251162790698,0.4680459915047211,0.35423914132379253,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.30689302325581397,0.4680459915047211,0.33451334302325586,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"سو","boundary":[0.2769293023255814,0.4680459915047211,0.3005875264270613,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"خواطر","boundary":[0.2216232558139535,0.4680459915047211,0.27058738472607236,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"نشوان","boundary":[0.17052887809864553,0.4680459915047211,0.2152865799018562,0.48583255276954324],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.797317984496124,0.4965648760018665,0.8296426356589147,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7606733333333333,0.4965648760018665,0.7852872868217055,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"انديشه","boundary":[0.704664031007752,0.4965648760018665,0.7541933333333334,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6800751937984497,0.4965648760018665,0.6981086821705427,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"حاشيه","boundary":[0.626150542635659,0.4965648760018665,0.6737476837627921,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"نظا","boundary":[0.5973421705426357,0.4965648760018665,0.6197663209821594,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5716541439051038,0.4965648760018665,0.5877432558139536,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.48780558139534885,0.4965648760018665,0.5490893023255814,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"داير","boundary":[0.4529313049291067,0.4965648760018665,0.4814748320413437,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43650776215011833,0.4965648760018665,0.44653953488372095,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"دانشوگاه","boundary":[0.3653621217663967,0.4965648760018665,0.43019109316251225,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"پديودار","boundary":[0.30346888993029114,0.4965648760018665,0.35905953488372094,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"شوده","boundary":[0.25773886595244316,0.4965648760018665,0.29720959053365353,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.20644246965106247,0.4965648760018665,0.25143627906976745,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19006512430523506,0.4965648760018665,0.20017242931958182,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1705025984710155,0.4965648760018665,0.1837950839737544,0.5143514372666886],"dir":"rtl"},{"str":"سو","boundary":[0.8063300775193799,0.5248916217199165,0.8298891472868217,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.7467793798449612,0.5248916217199165,0.7834240310077519,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7219142635658915,0.5248916217199165,0.7404037090041742,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"واقعيت","boundary":[0.6594249612403101,0.5248916217199165,0.7151077519379846,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"اقتياد","boundary":[0.6048129339125421,0.5248916217199165,0.6527868217054263,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5717635658914729,0.5248916217199165,0.582350542635659,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.4999031007751938,0.5248916217199165,0.5650547286821705,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.4617248062015504,0.5248916217199165,0.4929443410852713,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.4406313178294574,0.5248916217199165,0.46097550387596903,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"كوه","boundary":[0.4078545736434109,0.5248916217199165,0.43427923562285925,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.38070387596899224,0.5248916217199165,0.40138276990895544,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3607364341085271,0.5248916217199165,0.3742320722345368,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"بورا","boundary":[0.32771366312899924,0.5248916217199165,0.3539550387596899,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2869448062015504,0.5248916217199165,0.3051792248062016,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"بواز","boundary":[0.2527866666666667,0.5248916217199165,0.2806192248062016,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":"كوردهانود","boundary":[0.17535906976744187,0.5248916217199165,0.24648490146633042,0.5426781829847387],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17055443974630022,0.5248916217199165,0.1752837209302326,0.5426781829847387],"dir":"ltr"},{"str":"ردپا","boundary":[0.8005902679361115,0.5533830578200483,0.8298151937984496,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"تعليم","boundary":[0.7391631007751939,0.5533830578200483,0.7780431007751938,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7224858914728682,0.5533830578200483,0.7326077519379844,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.6701937984496124,0.5533830578200483,0.7160058914728682,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"دائمي","boundary":[0.6198531782945736,0.5533830578200483,0.6632289922480621,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6001117829457365,0.5533830578200483,0.6135258079904592,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"سده","boundary":[0.5620355038759689,0.5533830578200483,0.5937820073659061,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"هفدهم","boundary":[0.5034894573643411,0.5533830578200483,0.5557104095133732,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48304480620155044,0.5533830578200483,0.49712437294255074,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.43646807089499645,0.5533830578200483,0.4765145736434108,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"ميخوورد","boundary":[0.3570373643410853,0.5533830578200483,0.4301804387596899,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3522327343199437,0.5533830578200483,0.356962015503876,0.5711696190848704],"dir":"ltr"},{"str":"بودين","boundary":[0.3010024232948994,0.5533830578200483,0.3457479069767442,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيوب","boundary":[0.23996907862747463,0.5533830578200483,0.2947116279069768,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.215678750806263,0.5533830578200483,0.2336957501612526,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.17047791478070862,0.5533830578200483,0.209405422340041,0.5711696190848704],"dir":"rtl"},{"str":"1668","boundary":[0.7871705426356589,0.5817098035380983,0.8299612403100775,0.5994963648029205],"dir":"ltr"},{"str":"يكي","boundary":[0.7473207751937985,0.5817098035380983,0.7802733333333334,0.5994963648029205],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7275793798449612,0.5817098035380983,0.740993404889684,0.5994963648029205],"dir":"rtl"},{"str":"شاگردان","boundary":[0.6576807751937985,0.5817098035380983,0.7210993798449613,0.5994963648029205],"dir":"rtl"},{"str":"دكارت","boundary":[0.598883565891473,0.5817098035380983,0.6513412004714242,0.5994963648029205],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5784389147286823,0.5817098035380983,0.5925184814696826,0.5994963648029205],"dir":"rtl"},{"str":"نا","boundary":[0.5614854263565893,0.5817098035380983,0.5719589147286822,0.5994963648029205],"dir":"rtl"},{"str":"كردمبوا","boundary":[0.49083333333333334,0.5817098035380983,0.5461113691248091,0.5994963648029205],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.48339147286821704,0.57711117844546,0.4904914728682171,0.5888041955732598],"dir":"ltr"},{"str":"پيشنهاد","boundary":[0.4226262015503876,0.5817098035380983,0.4770782945736434,0.5994963648029205],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.3674373643410853,0.5817098035380983,0.41631411301116256,0.5994963648029205],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3428234108527132,0.5817098035380983,0.36112609421586167,0.5994963648029205],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتگوران","boundary":[0.24063627906976748,0.5817098035380983,0.33651021570610046,0.5994963648029205],"dir":"rtl"},{"str":"بياينود","boundary":[0.18718883720930232,0.5817098035380983,0.23431885212598202,0.5994963648029205],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17054047508814416,0.5817098035380983,0.18063348837209303,0.5994963648029205],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8116099660237559,0.6100365492561484,0.8296528682170543,0.6278231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"جلسات","boundary":[0.7455635658914728,0.6100365492561484,0.8053245183286678,0.6278231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگستان","boundary":[0.6570286821705426,0.6100365492561484,0.7392080774250358,0.6278231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.5993056922702991,0.6100365492561484,0.6507077240123906,0.6278231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"يابند","boundary":[0.5594017054263566,0.6100365492561484,0.5929847341121471,0.6278231105209705],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5545542635658914,0.6100365492561484,0.5593263565891472,0.6278231105209705],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7772455813953486,0.6385279853562802,0.8019599999999998,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"انديشه","boundary":[0.7209851162790696,0.6385279853562802,0.770514418604651,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهراً","boundary":[0.673113488372093,0.6385279853562802,0.7145691481882098,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"منشاء","boundary":[0.6247646511627907,0.6385279853562802,0.6667580773308829,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"ابتكارات","boundary":[0.5529572093023256,0.6385279853562802,0.618033488372093,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"متعدد","boundary":[0.5036025590360583,0.6385279853562802,0.5466394097290708,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.4574400000000001,0.6385279853562802,0.4810230307832496,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43260000000000004,0.6385279853562802,0.4506334883720931,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.3828697674418605,0.6385279853562802,0.42626332408790274,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"فرانسه","boundary":[0.32778976744186045,0.6385279853562802,0.37639965092693056,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3108613953488372,0.6385279853562802,0.3209832558139535,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.2811237209302326,0.6385279853562802,0.3045288411711105,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2606790697674419,0.6385279853562802,0.2747586365084422,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"طوور","boundary":[0.21489209302325582,0.6385279853562802,0.2543792655924025,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"كلوي","boundary":[0.17049738157738528,0.6385279853562802,0.2084120930232558,0.6563145466211023],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8116654263565892,0.6668547310743302,0.8296989147286822,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"قاره","boundary":[0.7761258914728681,0.6668547310743302,0.8049342635658915,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"اروپا","boundary":[0.7348096124031008,0.6668547310743302,0.7697260703637449,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7057751937984497,0.6668547310743302,0.7284479957062009,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6700807751937984,0.6668547310743302,0.7048668217054262,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6531524031007752,0.6668547310743302,0.6632742635658914,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.5974193798449612,0.6668547310743302,0.6466724031007751,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.5495477519379846,0.6668547310743302,0.5909393798449613,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5247579844961241,0.6668547310743302,0.5429924031007752,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"هوووومانهوايي","boundary":[0.40262434108527134,0.6668547310743302,0.5184003035265858,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.3510976744186047,0.6668547310743302,0.39614434108527136,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"كوه","boundary":[0.3185720930232558,0.6668547310743302,0.344794267171444,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2988306976744186,0.6668547310743302,0.31224472271914133,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"سوو","boundary":[0.26096307998330104,0.6668547310743302,0.29235069767441857,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"اصوصاب","boundary":[0.17048715764287917,0.6668547310743302,0.2384260465116279,0.6846412923391524],"dir":"rtl"},{"str":"دايره","boundary":[0.7943798449612403,0.6953873397699823,0.8299193798449612,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"المعارف","boundary":[0.7308055813953487,0.6953873397699823,0.7938725581395346,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7138772093023256,0.6953873397699823,0.7239990697674418,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6939097674418605,0.6953873397699823,0.7074773881932023,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.6460130232558141,0.6953873397699823,0.6874937993510007,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.5874418604651163,0.6953873397699823,0.6392818604651164,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگي","boundary":[0.5214111627906977,0.6953873397699823,0.5807106976744186,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"مستدل","boundary":[0.4635432558139535,0.6953873397699823,0.5150557517494876,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44661488372093017,0.6953873397699823,0.4567367441860465,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"مشصون","boundary":[0.38108651162790697,0.6953873397699823,0.4402439811232515,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.36111906976744185,0.6953873397699823,0.3746866905187835,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"تياوير","boundary":[0.3000111627906977,0.6953873397699823,0.35438790697674416,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"خاد","boundary":[0.2469906976744186,0.6953873397699823,0.2936231024197708,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"كمك","boundary":[0.19886790697674417,0.6953873397699823,0.24065207930012006,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.17056211750305997,0.6953873397699823,0.19253834761321909,0.7131739010348045],"dir":"rtl"},{"str":"روحيات","boundary":[0.7655324031007752,0.7237140854880324,0.8298551937984496,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"علاقه","boundary":[0.7176356589147287,0.7237140854880324,0.7588012403100776,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"مند","boundary":[0.692026046511628,0.7237140854880324,0.7167404651162792,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6715813953488373,0.7237140854880324,0.6856609620898376,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"غنا","boundary":[0.6436625159981272,0.7237140854880324,0.6651013953488374,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"خويش","boundary":[0.5676753488372095,0.7237140854880324,0.6213501991260744,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5479339534883724,0.7237140854880324,0.561347978533095,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.5210093023255815,0.7237140854880324,0.5415534447909233,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.4666576744186047,0.7237140854880324,0.5145293023255815,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.43506266338482424,0.7237140854880324,0.46017767441860463,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3944232558139535,0.7237140854880324,0.41245674418604655,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"بوين","boundary":[0.354940465116279,0.7237140854880324,0.3878176744186046,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسوالان","boundary":[0.2624623255813954,0.7237140854880324,0.3486087627439131,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"نشوان","boundary":[0.2058,0.7237140854880324,0.2505749519948795,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.17053514502221062,0.7237140854880324,0.19946431102816284,0.7415006467528545],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7976662015503877,0.7520408312060826,0.8293127131782946,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.75421503875969,0.7520408312060826,0.7911862015503877,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7493675968992248,0.7520408312060826,0.7541396899224806,0.7698273924709047],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7289229457364341,0.7520408312060826,0.7430025124774344,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"ويگه","boundary":[0.6894903875968991,0.7520408312060826,0.722342480620155,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.6274531782945736,0.7520408312060826,0.6829350387596899,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"كندرسه","boundary":[0.5635322480620155,0.7520408312060826,0.6209731782945737,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5389182945736434,0.7520408312060826,0.5572209779367919,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5143294573643411,0.7520408312060826,0.5323629457364341,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"ماه","boundary":[0.48740480620155036,0.7520408312060826,0.5078494573643411,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"آوريل","boundary":[0.43516294573643405,0.7520408312060826,0.4808494573643411,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.3977396899224806,0.7520408312060826,0.4286829457364341,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"1792","boundary":[0.348468992248062,0.7520408312060826,0.3912596899224806,0.7698273924709047],"dir":"ltr"},{"str":"بوه","boundary":[0.31997860465116273,0.7520408312060826,0.34177953488372087,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"مجلو","boundary":[0.2779277796544108,0.7520408312060826,0.31349860465116275,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"قانونگوذار","boundary":[0.17047690951173813,0.7520408312060826,0.2479451162790698,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"تسليم","boundary":[0.786211472868217,0.7805322673062143,0.8300393798449612,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.7247817054263566,0.7805322673062143,0.779899384328992,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7081192350183354,0.7805322673062143,0.7181510077519379,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6834389147286822,0.7805322673062143,0.7018025660307291,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6588673277110486,0.7805322673062143,0.6770844961240311,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.6098717341694974,0.7805322673062143,0.652571007751938,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5891395219833703,0.7805322673062143,0.6034937984496125,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.526192930788751,0.7805322673062143,0.5828984496124031,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.4552046511627907,0.7805322673062143,0.5199068217054263,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"ايوا","boundary":[0.42536651162790695,0.7805322673062143,0.4489255813953488,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"فراغوت","boundary":[0.3515648372093023,0.7805322673062143,0.4100280175638315,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"سوه","boundary":[0.30973995678447175,0.7805322673062143,0.33979766929133864,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"رشوته","boundary":[0.25860825511767166,0.7805322673062143,0.30346747921626077,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظوات","boundary":[0.17048715764287917,0.7805322673062143,0.2523404651162791,0.7983188285710365],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.7844677519379846,0.8088590130242643,0.829451007751938,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"تعليم","boundary":[0.7387058914728684,0.8088590130242643,0.7780726716436617,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7215514728682171,0.8088590130242643,0.7316733333333333,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.6690082170542636,0.8088590130242643,0.7148203100775196,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"دائمي","boundary":[0.618851007751938,0.8088590130242643,0.6625194955416652,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5981803100775194,0.8088590130242643,0.6124155477038625,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.5512631007751939,0.8088590130242643,0.5913486821705427,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5222286821705426,0.8088590130242643,0.544901484078294,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"خورد","boundary":[0.4786883720930233,0.8088590130242643,0.521386046511628,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.45382325581395355,0.8088590130242643,0.4723127012522362,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.393619534883721,0.8088590130242643,0.4470920930232558,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37365209302325586,0.8088590130242643,0.3872197137745975,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3690306976744186,0.8088590130242643,0.3735767441860465,0.8266455742890866],"dir":"ltr"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.298353488372093,0.8088590130242643,0.36268903487151954,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"جوام","boundary":[0.2569566960705694,0.8088590130242643,0.2915720930232559,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"براسواس","boundary":[0.1704951329776402,0.8088590130242643,0.23762232558139534,0.8266455742890866],"dir":"rtl"},{"str":"اشتراک","boundary":[0.7754858914728683,0.837350449124396,0.8300133333333335,0.8551370103892183],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.743663565891473,0.837350449124396,0.7686291472868219,0.8551370103892183],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.6999612403100776,0.837350449124396,0.7371917621570175,0.8551370103892183],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.682843601269445,0.837350449124396,0.6989327131782946,0.8551370103892183],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.6267958810962585,0.837350449124396,0.6601029457364342,0.8551370103892183],"dir":"rtl"},{"str":"تصييلي","boundary":[0.5338182945736434,0.837350449124396,0.5977894573643411,0.8551370103892183],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.46550201550387604,0.837350449124396,0.5219135413834604,0.8551370103892183],"dir":"rtl"},{"str":"مستمر","boundary":[0.4111503875968992,0.837350449124396,0.4591895464291605,0.8551370103892183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3944731782945736,0.837350449124396,0.40459503875968994,0.8551370103892183],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.3421810852713178,0.837350449124396,0.38799317829457364,0.8551370103892183],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.2838610852713178,0.837350449124396,0.3358746258865698,0.8551370103892183],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27901364341085266,0.837350449124396,0.2837857364341085,0.8551370103892183],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.21582108527131783,0.837350449124396,0.27253364341085273,0.8551370103892183],"dir":"rtl"},{"str":"تعليم","boundary":[0.17053687885778415,0.837350449124396,0.20939162790697674,0.8551370103892183],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.17027906976744187,0.8871948287220025,0.17993023255813956,0.9008641304347825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18493023255813953,0.8871948287220025,0.1913579069767442,0.9008641304347825],"dir":"ltr"},{"str":"Cordemboy","boundary":[0.19608527131782946,0.8871948287220025,0.2872694573643411,0.9008641304347825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17028,0.41981,0.83004,0.90086],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19