فیزیک ذرات بنیادی فیزیک ذرات بنیادی

{"id":"3795953","title":"فیزیک ذرات بنیادی","price":"۳۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dfda617a6b82d479/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dfda617a6b82d479/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dfda617a6b82d479/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dfda617a6b82d479/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dfda617a6b82d479/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dfda617a6b82d479/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dfda617a6b82d479/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dfda617a6b82d479/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dfda617a6b82d479/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dfda617a6b82d479/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9787978546213","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۶۷","nobat_chap":"1","description":["این کتاب در اصل، برای دانشجویان فیزیکی نوشته شده است که رشته تخصصی آنها فیزیک ذرات نیست ، و عمدا کوشش در تاکید بر مباحثی از فیزیک ذرات است که در کاربرد اصول با سایر شاخه ها اشتراک داشته باشد و یا در شاخه های دیگر فیزیک احتمالا مفید باشد. با وجود این، برای دانشجویان علاقه‌مند به مطالعه بیشتر فیزیک ذرات پیشنهادهایی ارایه شده است، و امید می‌رود که این کتاب سر آغاز مناسبی برای مطالعه کتابهای درسی پیشرفته فیزیک ذرات باشد. از این کتاب در طی تدریس واحدهایی که برای دانشجویان سالهای سوم و چهارم دوره کارشناسی ارایه شده، گرد‌آوری شده است. فصلهای نهایی کتاب حاوی مطالب ارایه شده در سمینارهای مختلف است. نتیجه ای از این تنوع منابع کتاب، مشکلتر شدن مطالب به موازات پیشرفت در متن درس اصلی است و برای اینکه خوانندگان با آمادگیهای مختلف بتوانند از این کتاب استفاده کنند، بعضی از مواد لازم در پیوستها قرار داده شده است. بخشی از پیوست‌ها شامل مطالبی است که به طور معقول انتظار می رود دانشجویان بدانند ولی غالبا نمیدانند. سایر مطالب مرجع نیز در پیو ستها قرار داده شده است."],"pages_count":"287","keywords":null,"token":"dfda617a6b82d479","created_at":"2020-07-11 10:16:22","updated_at":"2022-07-27 10:09:16","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2020-07-11 10:54:54","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1918256","title":"ال. جی. تاسی","firstname":"ال. جی.","lastname":"تاسی","token":"6e1f04ac032f7246","created_at":"2020-07-11 10:01:49","updated_at":"2020-07-11 10:01:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918257","title":"مهدی بارزی","firstname":"مهدی","lastname":"بارزی","token":"d019eefddbf3f1ab","created_at":"2020-07-11 10:01:57","updated_at":"2020-07-11 10:01:57","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918258","title":"حسین بقایی","firstname":"حسین","lastname":"بقایی","token":"20a549c5c4bac04c","created_at":"2020-07-11 10:02:03","updated_at":"2020-07-11 10:02:03","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1918256","title":"ال. جی. تاسی","firstname":"ال. جی.","lastname":"تاسی","token":"6e1f04ac032f7246","created_at":"2020-07-11 10:01:49","updated_at":"2020-07-11 10:01:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1918257","title":"مهدی بارزی","firstname":"مهدی","lastname":"بارزی","token":"d019eefddbf3f1ab","created_at":"2020-07-11 10:01:57","updated_at":"2020-07-11 10:01:57","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918258","title":"حسین بقایی","firstname":"حسین","lastname":"بقایی","token":"20a549c5c4bac04c","created_at":"2020-07-11 10:02:03","updated_at":"2020-07-11 10:02:03","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784635","file":"5f09522f9241a6.13496166.pdf","book_id":"3795953","toc":null,"created_at":"2020-07-11 10:16:24","updated_at":"2022-07-27 10:09:23","process_started_at":"2020-07-11 10:16:26","process_done_at":"2020-07-11 10:16:36","process_failed_at":null,"pages_count":"287","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d7a9100039cbde09899cbd9a40f8563697475774fc22470f97f45f9bb3e3d1e1db1fe1bac8bbe70bbb887200dce09ac1df0b15a2c6ca9fd9cdb2ee9dd9a8ede8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۷"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"28630","title":"فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 1","token":"cd69ebc8f79b02b4","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:42:26","updated_at":"2020-07-11 10:54:54","study_fields":[{"id":"1507","title":"فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها","degree_id":"10","token":"ef068c80139dadd0","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-04-13 13:25:48","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"فیزیک-ذرات-بنیادی","urlify":"فیزیک-ذرات-بنیادی","pages_count_fa":"۲۸۷","authorTitle":"ال. جی. تاسی, مهدی بارزی, حسین بقایی","tocStr":"","url":"/preview/dfda617a6b82d479/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19