الاستیسیته تیوری کاربردها و روش های عددی الاستیسیته تیوری کاربردها و روش های عددی

توضیحات

این کتاب برای دانشجویان مختلف رشته مهندسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی که قصد گزارندن درس الاستیسیته را دارند نوشته شده است. در ویراست سوم این کتاب که هم اکنون پیش رو دارید تلاش خود برای ارایه تیوری الاستیسیته خطی در قالب یک مجموعه کامل و در عین خال موجز را ادامه داده ایم. سه ویژگی اساسی کتاب که همانا توسعه روابط تیوری ارایه مسایل نوین و کاربردی مختلف و استفاده از روش های عددی برای درک بهتر مباحث تیوری است را کماکان حفظ کرده ایم. علاوه بر اصطلاحات جزیی چند مبحث جدید نیز به کتاب افزوده شده است. برای مثال در فصل 8 یک بخش جدید در خصوص فرمول بندی و حل مسایل تماسی اضافه کرده ایم. مبحث جدید مسایل غیر ایزوتروپیک با اورتوتروپی کروی را در فصل 11 اورده است. و سرانجام برنامه مطلب در پیوست ج را بازنویسی کرده است و یک برنامه جدید نیز برای محاسبه و رسم تنش های تماسی افزوده ایم.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"494","title":"الاستیسیته تیوری کاربردها و روش های عددی","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e07931585c61a1f8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e07931585c61a1f8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e07931585c61a1f8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e07931585c61a1f8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e07931585c61a1f8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e07931585c61a1f8/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e07931585c61a1f8/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e07931585c61a1f8/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e07931585c61a1f8/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e07931585c61a1f8/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009136254","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["این کتاب برای دانشجویان مختلف رشته مهندسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی که قصد گزارندن درس الاستیسیته را دارند نوشته شده است. در ویراست سوم این کتاب که هم اکنون پیش رو دارید تلاش خود برای ارایه تیوری الاستیسیته خطی در قالب یک مجموعه کامل و در عین خال موجز را ادامه داده ایم. سه ویژگی اساسی کتاب که همانا توسعه روابط تیوری ارایه مسایل نوین و کاربردی مختلف و استفاده از روش های عددی برای درک بهتر مباحث تیوری است را کماکان حفظ کرده ایم. علاوه بر اصطلاحات جزیی چند مبحث جدید نیز به کتاب افزوده شده است. برای مثال در فصل 8 یک بخش جدید در خصوص فرمول بندی و حل مسایل تماسی اضافه کرده ایم. مبحث جدید مسایل غیر ایزوتروپیک با اورتوتروپی کروی را در فصل 11 اورده است. و سرانجام برنامه مطلب در پیوست ج را بازنویسی کرده است و یک برنامه جدید نیز برای محاسبه و رسم تنش های تماسی افزوده ایم."],"pages_count":"515","keywords":"null","token":"e07931585c61a1f8","created_at":"2017-11-25 10:12:02","updated_at":"2018-09-18 10:33:34","publisher_id":"15","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"همراه علم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"42","title":"غلامرضا زارع پور","firstname":"غلامرضا","lastname":"زارع پور","token":"ce9141053f09cd2c","created_at":"2017-10-07 13:11:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","role":"translator"},{"id":"85","title":"مارتین اچ ساد","firstname":"مارتین","lastname":"اچ ساد","token":"98f98d7bfed969e5","created_at":"2017-10-07 15:59:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","role":"writer"},{"id":"88","title":"سعید روحی گرکرودی","firstname":"سعید","lastname":"روحی گرکرودی","token":"1964605f8fdea441","created_at":"2017-10-07 16:00:15","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"85","title":"مارتین اچ ساد","firstname":"مارتین","lastname":"اچ ساد","token":"98f98d7bfed969e5","created_at":"2017-10-07 15:59:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"42","title":"غلامرضا زارع پور","firstname":"غلامرضا","lastname":"زارع پور","token":"ce9141053f09cd2c","created_at":"2017-10-07 13:11:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","role":"translator"},{"id":"88","title":"سعید روحی گرکرودی","firstname":"سعید","lastname":"روحی گرکرودی","token":"1964605f8fdea441","created_at":"2017-10-07 16:00:15","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"468","file":"5a1910bb0efb66.72617876.pdf","book_id":"494","toc":[{"title":"قسمت اول: مبانی و مباحث مقدماتی","page":"14","children":[{"title":"فصل اول: مقدمات ریاضی","page":"16"},{"title":"فصل دوم: تغییر شکل: جا به جایی ها و کرنشها","page":"42"},{"title":"فصل سوم: تنش و تعادل","page":"62"},{"title":"فصل چهارم: رفتار مکانیکی مواد: جامدات الاستیک خطی","page":"84"},{"title":"فصل پنجم: فرمول بندی و روش های حل مسائل","page":"98"},{"title":"فصل ششم: انرژی کرنشی و اصول مربوط به آن","page":"120"},{"title":"فصل هفتم: فرمول بندی دوبعدی مسائل الاستیسیته","page":"140"},{"title":"فصل هشتم: حل مسائل دوبعدی","page":"156"},{"title":"فصل نهم: کشش،پیچش،خمش، و برش استوانه های الاستیک","page":"224"}]},{"title":"قسمت دوم: مباحث پیشرفته","page":"262","children":[{"title":"فصل دهم: روشهای متغیرهای مختلط","page":"264"},{"title":"فصل یازدهم: الاستیسیته مواد غیر ایزوتروپیک","page":"298"},{"title":"فصل دوازدهم: ترموالاستیسیته","page":"338"},{"title":"فصل سیزدهم: پتانسیل های جا به جایی و توابع تنش در حل مسائل سه بعدی","page":"362"},{"title":"فصل چهاردهم: الاستیسیته مواد ناهمگن","page":"384"},{"title":"فصل پانزدهم: کاربرد تئوری میکرومکانیک در حل مسائل الاستیسیته","page":"422"},{"title":"فصل شانزدهم: روش های عددی اجزاء محدود و اجزاء مرزی","page":"458"}]},{"title":"پیوست ها","page":"480","children":[{"title":"پیوست الف: معادلات اساسی میدانی","page":"482"},{"title":"پیوست ب: مقدمه ای بر نرم افزار MATLAB","page":"486"},{"title":"پیوست ج: مروری بر مقاومت مصالح","page":"490"},{"title":"پیوست د: تبدیل متغیرهای میدانی در دستگاه های مختصات مختلف","page":"504"}]}],"created_at":"2017-11-25 10:12:03","updated_at":"2018-09-18 10:33:35","process_started_at":"2017-11-25 17:42:24","process_done_at":"2017-11-25 17:54:25","process_failed_at":null,"pages_count":"517","version":"5.15.7","dir":"rtl","password":"963f43b834df5af462db520fe5bd04fa01a3fe870cfae2c7f8ffc20dfbe869386f4c1cef9a222c418bdf4a0c34d4f1b09fe152ca1086f20f9b52361f741f7217","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۱۷"},"publisher":{"id":15,"title":"همراه علم","manager":"داناخواجوی","shaba":"IR080190000000104631867004","bank_name":"صادرات","description":"براساس قیمت 1.25 کتاب لحاظ شده است.","ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"430351bb09614edd","slug":"he","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"همراه علم","email":"khajavi@hamrahelm.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"18dae4b6776b4b6b","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"gvk8ta","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-11-08 12:22:57","created_at":"2017-10-07 12:44:45","updated_at":"2019-11-08 12:22:57","bazaar_credit":0,"description":"khajavi@hamrahelm.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"37222","title":"مهندسی الاستومر","token":"ee75496eb9e362e1","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:56:44","updated_at":"2017-12-09 13:45:39","study_fields":[{"id":"1249","title":"کارشناسی مهندسی پلیمر","degree_id":"7","token":"8744b784bb8cc733","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-13 16:52:15","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"الاستیسیته-تیوری-کاربردها-و-روش-های-عددی","urlify":"الاستیسیته-تیوری-کاربردها-و-روش-های-عددی","pages_count_fa":"۵۱۵","authorTitle":"غلامرضا زارع پور, مارتین اچ ساد, سعید روحی گرکرودی","tocStr":"قسمت اول: مبانی و مباحث مقدماتی, قسمت دوم: مباحث پیشرفته, پیوست ها","url":"/preview/e07931585c61a1f8/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C"}
{"toc":[{"title":"قسمت اول: مبانی و مباحث مقدماتی","page":"14","children":[{"title":"فصل اول: مقدمات ریاضی","page":"16"},{"title":"فصل دوم: تغییر شکل: جا به جایی ها و کرنشها","page":"42"},{"title":"فصل سوم: تنش و تعادل","page":"62"},{"title":"فصل چهارم: رفتار مکانیکی مواد: جامدات الاستیک خطی","page":"84"},{"title":"فصل پنجم: فرمول بندی و روش های حل مسائل","page":"98"},{"title":"فصل ششم: انرژی کرنشی و اصول مربوط به آن","page":"120"},{"title":"فصل هفتم: فرمول بندی دوبعدی مسائل الاستیسیته","page":"140"},{"title":"فصل هشتم: حل مسائل دوبعدی","page":"156"},{"title":"فصل نهم: کشش،پیچش،خمش، و برش استوانه های الاستیک","page":"224"}]},{"title":"قسمت دوم: مباحث پیشرفته","page":"262","children":[{"title":"فصل دهم: روشهای متغیرهای مختلط","page":"264"},{"title":"فصل یازدهم: الاستیسیته مواد غیر ایزوتروپیک","page":"298"},{"title":"فصل دوازدهم: ترموالاستیسیته","page":"338"},{"title":"فصل سیزدهم: پتانسیل های جا به جایی و توابع تنش در حل مسائل سه بعدی","page":"362"},{"title":"فصل چهاردهم: الاستیسیته مواد ناهمگن","page":"384"},{"title":"فصل پانزدهم: کاربرد تئوری میکرومکانیک در حل مسائل الاستیسیته","page":"422"},{"title":"فصل شانزدهم: روش های عددی اجزاء محدود و اجزاء مرزی","page":"458"}]},{"title":"پیوست ها","page":"480","children":[{"title":"پیوست الف: معادلات اساسی میدانی","page":"482"},{"title":"پیوست ب: مقدمه ای بر نرم افزار MATLAB","page":"486"},{"title":"پیوست ج: مروری بر مقاومت مصالح","page":"490"},{"title":"پیوست د: تبدیل متغیرهای میدانی در دستگاه های مختصات مختلف","page":"504"}]}],"pages_count":517,"version":"5.15.7","dir":"rtl","state":"converting","token":"e07931585c61a1f8","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/2275d85678b0798db7529df0b37c1d27.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/f1981ba9adaa64b10f374cb57dfe0988.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.21439,0.28039,0.21384,0.24587]},"elements":[{"words":[{"str":"Äf̈Ìf‡ÓY","boundary":[0.2143921568627451,0.28039496527777785,0.7861563725490196,0.38519294507575763],"dir":"ltr"},{"str":"Õ{|Ÿ\u0003ÕZÅ\u0003‰Á\u0003Á\u0003ZÅ{€]Z","boundary":[0.2162450980392157,0.37915695529513893,0.6408404750000001,0.41440960681029043],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003,ÕÂXe","boundary":[0.6596363593137256,0.37915695529513893,0.7803497328431374,0.41440960681029043],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21439,0.28039,0.78616,0.41441],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"|‡","boundary":[0.45142973856209145,0.7036250098642677,0.47785588235294113,0.7213017775410353],"dir":"ltr"},{"str":"oY","boundary":[0.4824562091503268,0.7036250098642677,0.5009444444444444,0.7213017775410353],"dir":"ltr"},{"str":"¾ÌeZ»","boundary":[0.5055447712418301,0.7036250098642677,0.5578754901960784,0.7213017775410353],"dir":"ltr"},{"str":"Õ{Á€","boundary":[0.34975588235294114,0.736452535116793,0.393237588733359,0.7541293027935606],"dir":"ltr"},{"str":"€³\u0003ÖuÁ\u0003|Ì","boundary":[0.40170601972933967,0.736452535116793,0.4949034489753432,0.7541293027935606],"dir":"ltr"},{"str":"‡\u0003\u0003Âa\u0003Y\u0003Z“\u0003¹Ô£","boundary":[0.5032601592457833,0.736452535116793,0.6595013071895424,0.7541293027935606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34976,0.70363,0.6595,0.75413],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/3230ef17ba010d737fde9f374a6a4c23.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/61f3efed18a8c5442caffc1fb5e09ec0.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.18709,0.16837,0.17082,0.1967]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.1870901960784314,0.16836912188289135,0.19042729588694415,0.1797327582465277],"dir":"ltr"},{"str":"Õ{Á€","boundary":[0.19265658797213916,0.16836912188289135,0.21627614276435875,0.1797327582465277],"dir":"ltr"},{"str":"€³\u0003ÖuÁ\u0003|Ì","boundary":[0.22139120558560374,0.16836912188289135,0.2741741814228542,0.1797327582465277],"dir":"ltr"},{"str":"‡\u0003,Âa\u0003Y\u0003Z“€»Ô£\u0003\u001a½Z¼m€f»\u001b\u0003-\u0003|‡","boundary":[0.27909551501330293,0.16836912188289135,0.4435254901960785,0.1797327582465277],"dir":"ltr"},{"str":"oY\u0003¾ÌeZ»\u0003","boundary":[0.44592254901960776,0.16836912188289135,0.4924372549019607,0.1797327582465277],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.49549019607843137,0.16836912188289135,0.5040153551658131,0.1797327582465277],"dir":"ltr"},{"str":"¼Ÿ\u0003ÕZÅ\u0003‰Á\u0003Á\u0003ZÅ{€]Z","boundary":[0.5071713034818148,0.16836912188289135,0.6070151960784314,0.1797327582465277],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003,ÕÂXe\u0003\u0018\u0003Äf̈Ìf‡ÓY","boundary":[0.6125151960784314,0.16836912188289135,0.7053975490196078,0.1797327582465277],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f\u0011\u0017\u0013\u0003,º","boundary":[0.5965710784313726,0.18200548551925494,0.6381446078431372,0.1933691218828913],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ\u0003ÃY€¼Å\u0003\u0018½Y€Æe","boundary":[0.6415416666666667,0.18200548551925494,0.7053946078431372,0.1933691218828913],"dir":"ltr"},{"str":"Y{¼¿\u0003,μÁ|m\u0003,»\u0003\u0018","boundary":[0.5688607843137254,0.1956418491556185,0.665713725490196,0.20700548551925488],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0013\u000f\u0014","boundary":[0.6681107843137254,0.1956418491556185,0.7054049019607842,0.20700548551925488],"dir":"ltr"},{"str":"\u0017\u0015\u0016","boundary":[0.5947843137254901,0.20927821279198208,0.6154754901960784,0.22064184915561846],"dir":"ltr"},{"str":"\u0014\u000e\u000e","boundary":[0.6209901960784313,0.20927821279198208,0.6411666666666667,0.22064184915561846],"dir":"ltr"},{"str":"\u0017\u000f\u0011\u0014\u0010","boundary":[0.6466813725490196,0.20927821279198208,0.6806519607843138,0.22064184915561846],"dir":"ltr"},{"str":"\u0013","boundary":[0.6861666666666666,0.20927821279198208,0.693063725490196,0.22064184915561846],"dir":"ltr"},{"str":"\u0012","boundary":[0.6985784313725489,0.20927821279198208,0.7054754901960784,0.22064184915561846],"dir":"ltr"},{"str":"Zb̧","boundary":[0.6891578431372548,0.22291457642834567,0.7054049019607842,0.23427821279198202],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003","boundary":[0.3836950980392157,0.2392374144891296,0.38828272950980397,0.24650471246892758],"dir":"ltr"},{"str":"Elasticity:","boundary":[0.38828839869281045,0.23600429292929292,0.43609971497137995,0.24484267676767676],"dir":"ltr"},{"str":"theory,","boundary":[0.4392493972324972,0.23600429292929292,0.4738919934640522,0.24484267676767676],"dir":"ltr"},{"str":"applications,","boundary":[0.4770740196078431,0.23600429292929292,0.5406459150326797,0.24484267676767676],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5438279411764706,0.23600429292929292,0.5629063725490195,0.24484267676767676],"dir":"ltr"},{"str":"numerics,","boundary":[0.5660883986928105,0.23600429292929292,0.6156602941176471,0.24484267676767676],"dir":"ltr"},{"str":"3rd","boundary":[0.6188423202614379,0.23600429292929292,0.6353700980392156,0.24484267676767676],"dir":"ltr"},{"str":"ed","boundary":[0.6385521241830066,0.23600429292929292,0.6512710784313726,0.24484267676767676],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6512774509803921,0.2392374144891296,0.6535722071895425,0.24650471246892758],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.6535732026143791,0.23655119258996213,0.6627511437908497,0.2479148289535985],"dir":"ltr"},{"str":"Y\u0003½YÂÀŸ","boundary":[0.6661496732026144,0.23655119258996213,0.7054261437908497,0.2479148289535985],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003ÖeZ^‡Zv»","boundary":[0.5309687908496732,0.2501875562263257,0.5751526143790849,0.26155119258996207],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003,Õ{€]Z","boundary":[0.5755599673202615,0.2501875562263257,0.6136099673202615,0.26155119258996207],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003,Հœ¿","boundary":[0.6195526143790849,0.2501875562263257,0.6516349673202615,0.26155119258996207],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Äf̈Ìf‡ÓY","boundary":[0.652027614379085,0.2501875562263257,0.7054349673202615,0.26155119258996207],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003\u0006®Ë‚̧\u0007","boundary":[0.6349805555555557,0.26382391986268927,0.6731187908496733,0.2751875562263257],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6735202614379086,0.26382391986268927,0.6771496732026144,0.2751875562263257],"dir":"ltr"},{"str":"ZneY","boundary":[0.6771805555555556,0.26382391986268927,0.7054129084967321,0.2751875562263257],"dir":"ltr"},{"str":"Elasticity","boundary":[0.6597545751633986,0.2769133838383838,0.705449019607843,0.28575176767676763],"dir":"ltr"},{"str":"Sadd","boundary":[0.5539767973856209,0.2888893939393939,0.5767016339869281,0.29772777777777776],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5790624183006535,0.28972230804135096,0.5818521241830065,0.29856069187973483],"dir":"ltr"},{"str":"DĂƌƟŶ","boundary":[0.5818578431372549,0.2888893939393939,0.613483660130719,0.29772777777777776],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6134848039215686,0.28972230804135096,0.6162756535947713,0.29856069187973483],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.6162756535947713,0.2888893939393939,0.6234014705882354,0.29772777777777776],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0006","boundary":[0.6252658496732026,0.28972230804135096,0.6312684640522876,0.29856069187973483],"dir":"ltr"},{"str":"DĂƌƟŶ","boundary":[0.6312764705882353,0.2888893939393939,0.6629022875816994,0.29772777777777776],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.662903431372549,0.28972230804135096,0.6656942810457517,0.29856069187973483],"dir":"ltr"},{"str":"Howard","boundary":[0.6656954248366014,0.2888893939393939,0.7021503267973858,0.29772777777777776],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.7021754901960785,0.28972230804135096,0.7053895424836603,0.29856069187973483],"dir":"ltr"},{"str":"ºm€f»\u0003,\u000f\u0011\u0012\u0013\u0003\u0003\u0003,Z\u0003“€\u0003»Ô\u0003£\u0003,Â\u0003a\u0003Y","boundary":[0.5614521241830065,0.3017028340041035,0.7054153594771241,0.31306647036773994],"dir":"ltr"},{"str":"ºm€f»\u0003,\u000f\u0011\u0014\u0011\u0003\u0003\u0003,|Ì","boundary":[0.5332609477124183,0.31533919764046714,0.6146697712418301,0.3267028340041035],"dir":"ltr"},{"str":"‡\u0003,Õ{Á€","boundary":[0.6198315359477125,0.31533919764046714,0.6592874183006536,0.3267028340041035],"dir":"ltr"},{"str":"€³\u0003ÖuÁ","boundary":[0.6647874183006536,0.31533919764046714,0.7054197712418301,0.3267028340041035],"dir":"ltr"},{"str":"QA","boundary":[0.5886498366013072,0.3284286616161617,0.6051821895424836,0.3372670454545455],"dir":"ltr"},{"str":"\u0017\u0011\u000f","boundary":[0.6051759803921569,0.32897556127683086,0.625875980392157,0.3403391976404672],"dir":"ltr"},{"str":"…\u0010\u0003¦·Y\u0015\u0003\u000f\u0011\u0017\u0013","boundary":[0.6289009803921569,0.32897556127683086,0.7054333333333334,0.3403391976404672],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0013","boundary":[0.6609980392156862,0.3426119249131944,0.6642980392156863,0.3539755612768308],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.6678877450980392,0.3426119249131944,0.6711950980392156,0.3539755612768308],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.6747833333333333,0.3426119249131944,0.6780906862745097,0.3539755612768308],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.6847289215686274,0.3426119249131944,0.6880362745098039,0.3539755612768308],"dir":"ltr"},{"str":"\u0016","boundary":[0.6916259803921568,0.3426119249131944,0.6949333333333333,0.3539755612768308],"dir":"ltr"},{"str":"\u0010","boundary":[0.698521568627451,0.3426119249131944,0.7018289215686274,0.3539755612768308],"dir":"ltr"},{"str":"\u0012\u0011\u0016\u000e\u0015\u0017\u000e","boundary":[0.6571421568627451,0.3562482885495581,0.705442156862745,0.36761192491319444],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18709,0.16837,0.70548,0.36761],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0018Ã|¿ÁM|Ë|a\u0003¹Z¿\u0003Á\u0003½YÂÀŸ","boundary":[0.7246877450980392,0.16836912188289135,0.8271142156862745,0.1797327582465277],"dir":"ltr"},{"str":"\u0018€Œ¿\u0003cZzŒ»","boundary":[0.7612583333333333,0.18200548551925494,0.8270656862745097,0.1933691218828913],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0018ՀÅZ›\u0003cZzŒ»","boundary":[0.7425686274509803,0.1956418491556185,0.8270480392156861,0.20700548551925488],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0018®]Z‹","boundary":[0.7953377450980391,0.20927821279198208,0.8270789215686274,0.22064184915561846],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0018ֈË¿\u0003d‡€Æ§\u0003dÌ","boundary":[0.7183333333333332,0.22291457642834567,0.8089950980392155,0.23427821279198202],"dir":"ltr"},{"str":"“Á","boundary":[0.8141568627450979,0.22291457642834567,0.8270980392156861,0.23427821279198202],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0018d‹Y{{ZË","boundary":[0.782677450980392,0.23655094006470925,0.8270892156862744,0.2479145764283456],"dir":"ltr"},{"str":"\u0018€","boundary":[0.7751803921568625,0.25018730370107284,0.7831068627450978,0.2615509400647092],"dir":"ltr"},{"str":"Ë{\u0003½YÂÀŸ","boundary":[0.7893274509803919,0.25018730370107284,0.8271068627450978,0.2615509400647092],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0018Â“»","boundary":[0.790512745098039,0.2638236673374364,0.8270759803921567,0.27518730370107275],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0018Â“»","boundary":[0.790512745098039,0.2774600309738,0.8270759803921567,0.28882366733743636],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0018Ã{Á‚§Y\u0003ćZÀ‹","boundary":[0.762112745098039,0.29109639461016357,0.8270833333333331,0.3024600309737999],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0018Ã{Á‚§Y\u0003ćZÀ‹","boundary":[0.762112745098039,0.3047327582465271,0.8270833333333331,0.3160963946101635],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003\u0018Ã{Á‚§Y\u0003ćZÀ‹","boundary":[0.758523039215686,0.31836912188289074,0.8270818627450978,0.3297327582465271],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0018À","boundary":[0.7492892156862743,0.3320054855192543,0.7654127450980389,0.34336912188289065],"dir":"ltr"},{"str":"À","boundary":[0.7716348039215684,0.3320054855192543,0.7761656862745095,0.34336912188289065],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Õ|À]\u0003Ã{","boundary":[0.7816671568627448,0.3320054855192543,0.8271362745098035,0.34336912188289065],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003\u0018ÖËÂË{\u0003Õ|À]\u0003Ã{","boundary":[0.7488215686274506,0.34564184915561785,0.8270995098039212,0.35700548551925426],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0018Ö","boundary":[0.7209186274509801,0.3592782127919815,0.7360803921568625,0.3706418491556179],"dir":"ltr"},{"str":"»\u0003ևZÀŒ]Zf","boundary":[0.7394774509803919,0.3592782127919815,0.7912715686274506,0.3706418491556179],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003ÃZ¼‹","boundary":[0.7967715686274508,0.3592782127919815,0.8270950980392154,0.3706418491556179],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71833,0.16837,0.82714,0.37064],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Õ{|Ÿ\u0003ÕZÅ\u0003‰Á\u0003Á\u0003ZÅ{€]Z","boundary":[0.5045287581699346,0.5520818852588384,0.6858385620915033,0.5672334004103535],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003,ÕÂXe\u0003,Äf̈Ìf‡ÓY","boundary":[0.6944071895424836,0.5520818852588384,0.8246816993464052,0.5672334004103535],"dir":"ltr"},{"str":"Äf̈Ìf‡ÓY\u0003","boundary":[0.615454248366013,0.5740575126262626,0.677375816993464,0.5892090277777777],"dir":"ltr"},{"str":"®Ì¿Z°»\u0003և|ÀÆ»\u0003\u0018Â“»","boundary":[0.68568954248366,0.5740575126262626,0.8246699346405229,0.5892090277777777],"dir":"ltr"},{"str":"|‡","boundary":[0.7075483660130718,0.5955226641414142,0.7231370135247422,0.6106741792929293],"dir":"ltr"},{"str":"oY","boundary":[0.7262696603931161,0.5955226641414142,0.737457684923023,0.6106741792929293],"dir":"ltr"},{"str":"¾ÌeZ»\u0003Õ\u0003Äf‹Â¿","boundary":[0.740590331791397,0.5955226641414142,0.8246640522875817,0.6106741792929293],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f\u0011\u0014\u0011\u0003","boundary":[0.471297385620915,0.6169878156565657,0.5064404597358069,0.6321393308080808],"dir":"ltr"},{"str":"Õ{Á€","boundary":[0.5145962689447363,0.6169878156565657,0.5452959658726878,0.6321393308080808],"dir":"ltr"},{"str":"€³\u0003ÖuÁ\u0003|Ì","boundary":[0.5521052971461808,0.6169878156565657,0.6158706450886365,0.6321393308080808],"dir":"ltr"},{"str":"‡\u0003,\u000f\u0011\u0012\u0013\u0003","boundary":[0.62127579222946,0.6169878156565657,0.6731344281428417,0.6321393308080808],"dir":"ltr"},{"str":"Âa\u0003Y\u0003Z“\u0003¹Ô£\u0018\u0003½Y{€³€]","boundary":[0.6812902373517713,0.6169878156565657,0.8247464052287583,0.6321393308080808],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f\u0011\u0017\u0013\u0003","boundary":[0.670811111111111,0.6384529671717172,0.7066346405228757,0.6536044823232323],"dir":"ltr"},{"str":"½Zfˆ]Ze\u0003\u0018ZŒf¿Y\u0003xËZe","boundary":[0.7149483660130719,0.6384529671717172,0.8246542483660131,0.6536044823232323],"dir":"ltr"},{"str":"Äzˆ¿\u0003\u000f\u000e\u000e\u000e\u0003\u0018½Z³Z¼‹","boundary":[0.7031718954248365,0.6599181186868688,0.824662091503268,0.6750696338383839],"dir":"ltr"},{"str":"YY{\u0003_Zq\u0003\u0018Ö§Zv\u0003Á\u0003_Zq","boundary":[0.689662091503268,0.6788575126262627,0.8246816993464052,0.6940090277777778],"dir":"ltr"},{"str":"\u0014\u000e\u000f\u0003|uYÁ\u0003,\u0011­Ôa\u0003,Ö»Y|y\u0003½Z]ZÌy\u0003,®¿Á\u0003½Y|Ì»\u0003\u0018€‹Z¿\u0003Ö¿ZŒ¿","boundary":[0.48206960784313724,0.6982186710858587,0.8247428104575162,0.7146328125000001],"dir":"ltr"},{"str":"\u0016\u0016\u0016\u0015\u0012\u0017\u000e\u0013\u0003\u0018€]Z¼¿\u0003\u0003\u0016\u0016\u0016\u0015\u0012\u0017\u000e\u0010","boundary":[0.6097478758169935,0.7172390782828283,0.7731284100698332,0.7323905934343434],"dir":"ltr"},{"str":"\u0012\u0003\u0018¾","boundary":[0.7812734243582758,0.7172390782828283,0.8073413120691639,0.7323905934343434],"dir":"ltr"},{"str":"e\u0003\u0003","boundary":[0.8165812929010999,0.7172390782828283,0.8291772875816994,0.7323905934343434],"dir":"ltr"},{"str":"\u0017\u0015\u0016","boundary":[0.644808660130719,0.7354224116161615,0.6683380718954248,0.7505739267676766],"dir":"ltr"},{"str":"\u0014\u000e\u000e","boundary":[0.676651797385621,0.7354224116161615,0.7001812091503268,0.7505739267676766],"dir":"ltr"},{"str":"\u0017\u000f\u0011\u0014\u0010","boundary":[0.7084949346405229,0.7354224116161615,0.7477106209150327,0.7505739267676766],"dir":"ltr"},{"str":"\u0013","boundary":[0.7560243464052289,0.7354224116161615,0.7638674836601308,0.7505739267676766],"dir":"ltr"},{"str":"\u0012\u0003\u0018\u0003®]Z‹","boundary":[0.772181209150327,0.7354224116161615,0.8246910130718955,0.7505739267676766],"dir":"ltr"},{"str":"Š¿Y{|¿ÁM\u0003cYZŒf¿Y\u0003\u0018Z°¼Å\u0003€‹Z¿","boundary":[0.6569498366013072,0.7530996843434344,0.8246753267973858,0.7682511994949496],"dir":"ltr"},{"str":"½Z»Âe\u0003\u0012\u0013\u000e\u000e\u000e\u0003\u0018d¼Ì«","boundary":[0.7122968954248367,0.770776957070707,0.8246890522875817,0.7859284722222222],"dir":"ltr"},{"str":"d‡Y\u0003™Â","boundary":[0.5869472222222223,0.7894063397648358,0.6347756535947713,0.8032952286537247],"dir":"ltr"},{"str":"v»\u0003€‹Z¿\u0003{‚¿\u0003[Zf","boundary":[0.640850816993464,0.7894063397648358,0.731115522875817,0.8032952286537247],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003¾ËY\u0003©Â¬u\u0003ÄÌ","boundary":[0.7378377450980392,0.7894063397648358,0.8138132352941178,0.8032952286537247],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4713,0.55208,0.82918,0.8033],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/8df9e7c943e9be4809f7720f82515d14.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/76406df0d832adc0357059472bf93ac6.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.21895,0.2818,0.22363,0.36796]},"elements":[{"words":[{"str":"Elasticity:","boundary":[0.38914607843137256,0.281804797979798,0.4620314978732826,0.29443106060606067],"dir":"ltr"},{"str":"theory,","boundary":[0.46620978723826956,0.281804797979798,0.5179501658307402,0.29443106060606067],"dir":"ltr"},{"str":"applications,","boundary":[0.5221823680670744,0.281804797979798,0.6177931372549019,0.29443106060606067],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.38914607843137256,0.29821893939393945,0.4172179738562092,0.31084520202020205],"dir":"ltr"},{"str":"numerics,","boundary":[0.42143692810457517,0.29821893939393945,0.49568529411764706,0.31084520202020205],"dir":"ltr"},{"str":"3rd","boundary":[0.49990424836601305,0.29821893939393945,0.5243486928104575,0.31084520202020205],"dir":"ltr"},{"str":"ed.","boundary":[0.5285676470588235,0.29821893939393945,0.5511983660130719,0.31084520202020205],"dir":"ltr"},{"str":"Sadd","boundary":[0.38914607843137256,0.31532752525252533,0.42161013071895426,0.32795378787878793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.424981045751634,0.3165174025410354,0.42896633986928107,0.32914366516729804],"dir":"ltr"},{"str":"DĂƌƟŶ","boundary":[0.42897450980392154,0.31532752525252533,0.47415424836601305,0.32795378787878793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4741558823529412,0.3165174025410354,0.47814281045751633,0.32914366516729804],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4781460784313726,0.31532752525252533,0.4883258169934641,0.32795378787878793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0006","boundary":[0.4909875816993465,0.3165174025410354,0.4995627450980393,0.32914366516729804],"dir":"ltr"},{"str":"DĂƌƟŶ","boundary":[0.4995758169934641,0.31532752525252533,0.5447555555555555,0.32795378787878793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5447571895424838,0.3165174025410354,0.5487441176470589,0.32914366516729804],"dir":"ltr"},{"str":"Howard","boundary":[0.5487473856209151,0.31532752525252533,0.6008307189542484,0.32795378787878793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.6008617647058824,0.3165174025410354,0.6054532679738562,0.32914366516729804],"dir":"ltr"},{"str":"ISBN:","boundary":[0.3891460784313726,0.329784595959596,0.43181764705882364,0.3424108585858586],"dir":"ltr"},{"str":"978-0-12-408136-9","boundary":[0.43636339869281054,0.329784595959596,0.5762049019607844,0.3424108585858586],"dir":"ltr"},{"str":"©2014","boundary":[0.3891460784313726,0.3461987373737374,0.4375202614379086,0.35882500000000006],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38915,0.2818,0.61779,0.35883],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"This","boundary":[0.22373431372549027,0.46620631313131317,0.25459379084967326,0.4788325757575758],"dir":"ltr"},{"str":"edition","boundary":[0.2606264705882354,0.46620631313131317,0.3087522875816994,0.4788325757575758],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.31478496732026157,0.46620631313131317,0.32840915032679746,0.4788325757575758],"dir":"ltr"},{"str":"Earthquakes","boundary":[0.3344418300653596,0.46620631313131317,0.42615588235294133,0.4788325757575758],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.4321885620915033,0.46620631313131317,0.45943856209150336,0.4788325757575758],"dir":"ltr"},{"str":"Coseismic","boundary":[0.4654712418300654,0.46620631313131317,0.5407996732026144,0.4788325757575758],"dir":"ltr"},{"str":"Surface","boundary":[0.5468323529411766,0.46620631313131317,0.6031281045751635,0.4788325757575758],"dir":"ltr"},{"str":"Faulting","boundary":[0.6091607843137256,0.46620631313131317,0.6672686274509805,0.4788325757575758],"dir":"ltr"},{"str":"on","boundary":[0.6733013071895428,0.46620631313131317,0.6914679738562094,0.4788325757575758],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.6975006535947714,0.46620631313131317,0.7202081699346408,0.4788325757575758],"dir":"ltr"},{"str":"Iranian","boundary":[0.7262408496732029,0.46620631313131317,0.7761803921568631,0.4788325757575758],"dir":"ltr"},{"str":"Plateau","boundary":[0.22373431372549027,0.4864083333333334,0.2791313725490197,0.499034595959596],"dir":"ltr"},{"str":"by","boundary":[0.285229411764706,0.4864083333333334,0.3024810457516341,0.499034595959596],"dir":"ltr"},{"str":"Manuel","boundary":[0.3085790849673204,0.4864083333333334,0.3621477124183008,0.499034595959596],"dir":"ltr"},{"str":"Berberian","boundary":[0.36824575163398704,0.4864083333333334,0.43906437908496754,0.499034595959596],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.44516241830065373,0.4864083333333334,0.45695653594771257,0.499034595959596],"dir":"ltr"},{"str":"published","boundary":[0.4630545751633988,0.4864083333333334,0.5329745098039217,0.499034595959596],"dir":"ltr"},{"str":"by","boundary":[0.5390725490196081,0.4864083333333334,0.5563241830065362,0.499034595959596],"dir":"ltr"},{"str":"arrangement","boundary":[0.5624222222222224,0.4864083333333334,0.6550349673202616,0.499034595959596],"dir":"ltr"},{"str":"with","boundary":[0.661133006535948,0.4864083333333334,0.6901787581699349,0.499034595959596],"dir":"ltr"},{"str":"ELSEVIER","boundary":[0.6962767973856213,0.4864083333333334,0.7761820261437912,0.499034595959596],"dir":"ltr"},{"str":"BV","boundary":[0.22373431372549027,0.5066103535353536,0.24544205896194246,0.5192366161616162],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.25148500828440057,0.5066103535353536,0.2650551972018948,0.5192366161616162],"dir":"ltr"},{"str":"Radarweg","boundary":[0.271098146524353,0.5066103535353536,0.3452508147252251,0.5192366161616162],"dir":"ltr"},{"str":"29,","boundary":[0.3512937640476833,0.5066103535353536,0.37391128808059493,0.5192366161616162],"dir":"ltr"},{"str":"1034","boundary":[0.37995423740305306,0.5066103535353536,0.4161435778647227,0.5192366161616162],"dir":"ltr"},{"str":"NX","boundary":[0.42218652718718086,0.5066103535353536,0.4447894036187184,0.5192366161616162],"dir":"ltr"},{"str":"Amsterdam,","boundary":[0.45083235294117646,0.5066103535353536,0.538887908496732,0.5192366161616162],"dir":"ltr"},{"str":"Netherlands","boundary":[0.5449549019607843,0.5066103535353536,0.6330251633986929,0.5192366161616162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003cYZ//Œf¿Y\u0003–/","boundary":[0.21894803921568626,0.5441575244633838,0.31066960784313724,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"/‡","boundary":[0.3049166666666666,0.5441575244633838,0.32080294117647057,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"Âe","boundary":[0.32157941176470584,0.5441575244633838,0.33307352941176466,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.33385784313725486,0.5441575244633838,0.33864411764705876,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"ELSEVIER","boundary":[0.3386539215686274,0.5465175505050505,0.40813823529411764,0.5616690656565657],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.40820294117647055,0.5441575244633838,0.41298725490196075,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"BV","boundary":[0.4137754901960784,0.5465175505050505,0.4335166666666666,0.5616690656565657],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003cYZ//Œf¿","boundary":[0.4346245098039215,0.5441575244633838,0.4969107843137254,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.4977029411764705,0.5441575244633838,0.500585294117647,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5013696078431372,0.5441575244633838,0.5061539215686274,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.5069362745098038,0.5441575244633838,0.5196225490196078,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5203970588235294,0.5441575244633838,0.5265931372549019,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"Z//v¿","boundary":[0.5273794117647057,0.5441575244633838,0.5644852941176469,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.5652774509803921,0.5441575244633838,0.5681598039215685,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5689441176470587,0.5441575244633838,0.5737284313725488,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.5745107843137254,0.5441575244633838,0.5808245098039214,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5816127450980392,0.5441575244633838,0.5863970588235293,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"Ö¼//‡\u0003Â//n»","boundary":[0.5871794117647058,0.5441575244633838,0.6766009803921569,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6773794117647057,0.5441575244633838,0.682163725490196,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"Z//]\u0003[Z//f","boundary":[0.6829460784313724,0.5441575244633838,0.7360563225290114,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7436950980392155,0.5441575244633838,0.748485294117647,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"¾/","boundary":[0.7492617647058822,0.5441575244633838,0.7673127450980392,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"/Ë","boundary":[0.7623401960784313,0.5441575244633838,0.7726107843137253,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.7733931372549019,0.5441575244633838,0.7762735294117646,0.559309039614899],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Ä//¼m","boundary":[0.21894999999999987,0.562339342645202,0.2584715686274508,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"€e","boundary":[0.2592598039215685,0.562339342645202,0.27076960784313714,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.2715460784313724,0.562339342645202,0.2763303921568626,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.27711274509803907,0.562339342645202,0.28934803921568614,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"//‡","boundary":[0.2893499999999999,0.562339342645202,0.30720490196078415,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3079833333333332,0.562339342645202,0.31417941176470576,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Z§","boundary":[0.31496568627450966,0.562339342645202,0.32453431372549,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.32531078431372534,0.562339342645202,0.33009509803921555,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Ä","boundary":[0.330877450980392,0.562339342645202,0.3390147058823528,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"//]","boundary":[0.3390166666666665,0.562339342645202,0.3501068627450979,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.35089901960784303,0.562339342645202,0.3556833333333332,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Ö//ˆÌ","boundary":[0.3564656862745097,0.562339342645202,0.3943994376082933,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.407481614343191,0.562339342645202,0.4099499999999999,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.41074215686274496,0.562339342645202,0.41362450980392146,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4144088235294116,0.562339342645202,0.41919313725490176,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"½","boundary":[0.4199754901960782,0.562339342645202,0.4306813725490194,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Z//]","boundary":[0.43146764705882334,0.562339342645202,0.44714607843137233,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4479382352941174,0.562339342645202,0.45413431372548996,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.45492058823529397,0.562339342645202,0.4597049019607842,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4604872549019607,0.562339342645202,0.4666833333333332,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.4674696078431371,0.562339342645202,0.47035196078431357,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.47113627450980383,0.562339342645202,0.475920588235294,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"º//","boundary":[0.47670294117647044,0.562339342645202,0.4947316025726918,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ","boundary":[0.49946891330564097,0.562339342645202,0.5057539215686273,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5065441176470586,0.562339342645202,0.5113284313725488,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Ã","boundary":[0.5121107843137253,0.562339342645202,0.518248039215686,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.5190323529411763,0.562339342645202,0.5219147058823528,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"€//¼Å","boundary":[0.5226990196078429,0.562339342645202,0.5544754901960782,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5552696078431371,0.562339342645202,0.5600539215686272,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"d","boundary":[0.5608362745098037,0.562339342645202,0.5753049019607841,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"€//‹","boundary":[0.5834323529411762,0.562339342645202,0.6086598039215684,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6094382352941173,0.562339342645202,0.6142225490196076,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.61493431372549,0.562339342645202,0.6282088235294117,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.6289872549019606,0.562339342645202,0.6318696078431371,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6326539215686273,0.562339342645202,0.6388499999999998,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Z//Œf¿","boundary":[0.6396362745098038,0.562339342645202,0.672648039215686,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.6734401960784313,0.562339342645202,0.6763225490196078,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6771068627450979,0.562339342645202,0.6818911764705881,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.6826735294117645,0.562339342645202,0.6889872549019606,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6897754901960783,0.562339342645202,0.6945598039215685,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Š//¿","boundary":[0.695342156862745,0.562339342645202,0.7249245098039214,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.7257166666666665,0.562339342645202,0.728599019607843,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"{","boundary":[0.7293833333333332,0.562339342645202,0.7368735294117645,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7376617647058822,0.562339342645202,0.7424460784313723,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"|//¿","boundary":[0.7432284313725489,0.562339342645202,0.7636147058823528,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.7644068627450978,0.562339342645202,0.7707205882352939,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"M","boundary":[0.7715088235294116,0.562339342645202,0.7763519607843136,0.5774908577967172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Z//Ë","boundary":[0.21894999999999987,0.5805211608270202,0.2419009803921567,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.24268137254901945,0.5805211608270202,0.24746568627450963,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Ö//°Ì¿","boundary":[0.2482480392156861,0.5805211608270202,0.2873754901960783,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.28816764705882336,0.5805211608270202,0.29448137254901946,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"€f°·","boundary":[0.29526960784313716,0.5805211608270202,0.3202499999999999,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.3210303921568626,0.5805211608270202,0.3239127450980391,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3246970588235293,0.5805211608270202,0.32948137254901944,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.33026372549019595,0.5805211608270202,0.34294999999999987,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.34372450980392144,0.5805211608270202,0.3485088235294116,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Ä","boundary":[0.3492911764705881,0.5805211608270202,0.35656352410390896,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Ì//‡","boundary":[0.36061150555763694,0.5805211608270202,0.3871833333333332,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.38796176470588223,0.5805211608270202,0.3942754901960783,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3950637254901959,0.5805211608270202,0.3998480392156861,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Ä//¿","boundary":[0.4006303921568626,0.5805211608270202,0.4211892156862744,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"³","boundary":[0.42198137254901946,0.5805211608270202,0.4366676470588234,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"€Å","boundary":[0.4374617647058822,0.5805211608270202,0.45257941176470573,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.453363725490196,0.5805211608270202,0.45814803921568614,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Z//]","boundary":[0.4589303921568626,0.5805211608270202,0.47594019607843124,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4767323529411763,0.5805211608270202,0.4815166666666665,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.482299019607843,0.5805211608270202,0.48861274509803904,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4894009803921567,0.5805211608270202,0.49418529411764683,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"¶°//‹","boundary":[0.4949676470588234,0.5805211608270202,0.5343480392156861,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.535126470588235,0.5805211608270202,0.5399107843137253,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"€//Å","boundary":[0.5406931372549016,0.5805211608270202,0.5650343137254898,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5658186274509801,0.5805211608270202,0.5706029411764704,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Ä//]","boundary":[0.5713852941176467,0.5805211608270202,0.5919441176470585,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5927362745098036,0.5805211608270202,0.5975205882352939,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.5983029411764702,0.5805211608270202,0.6109892156862742,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6117637254901958,0.5805211608270202,0.6179598039215682,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.6186245098039214,0.5805211608270202,0.6215068627450979,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"{","boundary":[0.6222911764705882,0.5805211608270202,0.6297813725490196,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"€//]","boundary":[0.6305696078431371,0.5805211608270202,0.6503637254901959,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"€Ë","boundary":[0.651155882352941,0.5805211608270202,0.6628813725490195,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.6636617647058821,0.5805211608270202,0.686877450980392,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6876539215686273,0.5805211608270202,0.6924382352941174,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"d//‡","boundary":[0.697199019607843,0.5805211608270202,0.7308558823529411,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.73163431372549,0.5805211608270202,0.7345166666666665,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7353009803921567,0.5805211608270202,0.7400852941176469,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"Ã","boundary":[0.7408676470588234,0.5805211608270202,0.7470049019607842,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"|//‹","boundary":[0.7477892156862744,0.5805211608270202,0.7762715686274508,0.5956726759785353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003cZ//ŸÔ—Y\u0003|//Ì·ÂeZ]\u0003Á\u0003À//Ìy}\u0003Ä//¿Â³€Å\u0003Z//Ë\u0003,–//^“\u0003,Հ//̳\u0003d//","boundary":[0.2189499999999998,0.5987029790088383,0.6279794117647057,0.6138544941603534],"dir":"ltr"},{"str":"‹","boundary":[0.6271068627450979,0.5987029790088383,0.6370676470588233,0.6138544941603534],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.6378460784313724,0.5987029790088383,0.6483950980392156,0.6138544941603534],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.6491872549019606,0.5987029790088383,0.6555009803921567,0.6138544941603534],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6562892156862743,0.5987029790088383,0.6624852941176468,0.6138544941603534],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6632715686274507,0.5987029790088383,0.668055882352941,0.6138544941603534],"dir":"ltr"},{"str":"¶»","boundary":[0.6688382352941175,0.5987029790088383,0.6869362745098038,0.6138544941603534],"dir":"ltr"},{"str":"Z//‹","boundary":[0.6877147058823527,0.5987029790088383,0.7110735294117645,0.6138544941603534],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7118519607843135,0.5987029790088383,0.7166362745098037,0.6138544941603534],"dir":"ltr"},{"str":"Ö//°Ì¿","boundary":[0.7174186274509802,0.5987029790088383,0.7561303921568626,0.6138544941603534],"dir":"ltr"},{"str":"Z°»","boundary":[0.7569225490196075,0.5987029790088383,0.7762754901960781,0.6138544941603534],"dir":"ltr"},{"str":"d//‡","boundary":[0.4125852941176469,0.6168847971906565,0.4447637254901959,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.44554019607843126,0.6168847971906565,0.44842450980392146,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.44920686274509786,0.6168847971906565,0.45399313725490176,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4547735294117646,0.6168847971906565,0.4635794117647058,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"Â//À¼»","boundary":[0.46435784313725476,0.6168847971906565,0.5006049019607841,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5013813725490195,0.6168847971906565,0.5061676470588233,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"€//‹","boundary":[0.5069480392156861,0.6168847971906565,0.5320284313725488,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"Z¿","boundary":[0.5328049019607842,0.6168847971906565,0.5405911764705881,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5413813725490195,0.6168847971906565,0.5461676470588234,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"Ö//^f","boundary":[0.5469480392156861,0.6168847971906565,0.5795775638574835,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.587142156862745,0.6168847971906565,0.5919284313725488,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"Õ\u0003Ã","boundary":[0.5927088235294116,0.6168847971906565,0.6123186274509802,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6131009803921567,0.6168847971906565,0.619299019607843,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"Z//m","boundary":[0.6200833333333331,0.6168847971906565,0.6423637254901959,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.6431499999999998,0.6168847971906565,0.64603431372549,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6468166666666665,0.6168847971906565,0.6516029411764704,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"½","boundary":[0.6523833333333332,0.6168847971906565,0.663091176470588,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.6638754901960782,0.6168847971906565,0.670191176470588,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"|//]","boundary":[0.670977450980392,0.6168847971906565,0.6912186274509802,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6920088235294115,0.6168847971906565,0.6967950980392155,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6975754901960782,0.6168847971906565,0.701577450980392,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"[","boundary":[0.7023578431372547,0.6168847971906565,0.7156343137254899,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"Z//f","boundary":[0.7164107843137253,0.6168847971906565,0.7352802998248977,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7429166666666664,0.6168847971906565,0.7477029411764703,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"¾//Ë","boundary":[0.7484833333333332,0.6168847971906565,0.7727049019607841,0.6320363123421716],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.7734833333333332,0.6168847971906565,0.7763676470588233,0.6320363123421716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21895,0.46621,0.77637,0.63204],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/b8e24cf78dec995f2194c327fe96736e.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/33996b27476e6950eba87e2885b0d5f9.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.21352,0.16293,0.11107,0.11364]},"elements":[{"words":[{"str":"€‹Z¿\u0003¾z‡","boundary":[0.6286874183006537,0.16293064895784007,0.8588187125816994,0.21343582572551684],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003ÕY\u0003ğ¼n»\u0003,{Â/","boundary":[0.21353627450980392,0.2565133631234217,0.3082290032679738,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"/‹\u0003","boundary":[0.3022723039215687,0.2565133631234217,0.32215302287581704,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"Ö»\u0003Ö/","boundary":[0.3172617647058824,0.2565133631234217,0.3551328431372549,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"/§€","boundary":[0.3492400326797386,0.2565133631234217,0.3669696320526384,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"»\u0003\u0006","boundary":[0.3735882977169576,0.2565133631234217,0.38887745098039217,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"TEXTBOOK","boundary":[0.38888627450980395,0.25280227272727274,0.4842915032679738,0.26669116161616163],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007\u0003","boundary":[0.48410718954248366,0.2565133631234217,0.4929839869281045,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.493543954248366,0.2565133631234217,0.5042584967320262,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"Å","boundary":[0.5050007352941176,0.2565133631234217,0.5115625,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"Z","boundary":[0.5121299836601306,0.2565133631234217,0.5161361928104574,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5261084967320261,0.2565133631234217,0.5312797385620914,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"/Œ¿Y{\u0003Z/","boundary":[0.5261084967320261,0.2565133631234217,0.569391339869281,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.588623774509804,0.2565133631234217,0.5943549836601307,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"/Ë\u0003Ö/‡{\u0003[Zf","boundary":[0.5634910130718954,0.2565133631234217,0.6438857843137255,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003½YÂ","boundary":[0.6496282679738562,0.2565133631234217,0.6739436274509804,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.674135294117647,0.2565133631234217,0.6798665032679739,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"/ÀŸ\u0003Ä//]\u0003Ä","boundary":[0.6741446895424836,0.2565133631234217,0.7226025326797386,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7226062908496732,0.2565133631234217,0.7285272875816994,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"/q\u0003½M\u0003,½Z","boundary":[0.7225837418300654,0.2565133631234217,0.7728135620915033,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.772993954248366,0.2565133631234217,0.7787251633986929,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"/Æm\u0003€//‡Y€","boundary":[0.7730165032679739,0.2565133631234217,0.8328540849673203,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"‡\u0003{","boundary":[0.8328597222222223,0.2565133631234217,0.8591875816993465,0.27103356514362376],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Äf//‹Â¿\u0003h","boundary":[0.21353586601307195,0.27419025706281563,0.2753540032679739,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.27535588235294123,0.27419025706281563,0.28127875816993464,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3099291666666667,0.27419025706281563,0.31566037581699347,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/v^»\u0003Z/Ë\u0003Â","boundary":[0.27534084967320266,0.27419025706281563,0.33997197712418303,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.34016364379084973,0.27419025706281563,0.3458948529411765,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3915998366013072,0.27419025706281563,0.397331045751634,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/“»\u0003®/Ë\u0003Y\u0003¹Ó\u0003Š","boundary":[0.34014485294117647,0.27419025706281563,0.46207116013071897,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.46225906862745103,0.27419025706281563,0.4679902777777778,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/ÀÌ]\u0003\\","boundary":[0.4622628267973856,0.27419025706281563,0.49869076797385625,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"//ˆ","boundary":[0.4986851307189543,0.27419025706281563,0.5145245758312115,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5538682189542484,0.27419025706281563,0.5595994281045752,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Á\u0003Š/¿Y{\u0003Հ","boundary":[0.520568954248366,0.27419025706281563,0.5951479575163399,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.5953321078431373,0.27419025706281563,0.6010745915032679,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"̳Y€","boundary":[0.6012531045751635,0.27419025706281563,0.6228400326797386,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"§\u0003,|/","boundary":[0.6230354575163399,0.27419025706281563,0.6499627450980392,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/À»\u0003¹Z","boundary":[0.6442484477124183,0.27419025706281563,0.6706589869281047,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"œ¿","boundary":[0.6708393790849673,0.27419025706281563,0.6827602941176472,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003dyZÀ","boundary":[0.682044362745098,0.27419025706281563,0.7206276143790851,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7208155228758171,0.27419025706281563,0.7265429738562093,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"5/‹\u0003Â//œÀ»\u0003Ä","boundary":[0.6827640522875817,0.27419025706281563,0.7899639705882353,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7899714869281046,0.27419025706281563,0.7958906045751635,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/]\u0003Ä","boundary":[0.7899526960784314,0.27419025706281563,0.8098691176470588,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.8098503267973857,0.27419025706281563,0.8157957516339869,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003d","boundary":[0.8211605392156863,0.27419025706281563,0.8411746732026144,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.841178431372549,0.27419025706281563,0.8470994281045752,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"/‡Y","boundary":[0.8411633986928105,0.27419025706281563,0.8591857026143791,0.2887104590830176],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\\//·Z˜»\u0003Հ//̳Y€§\u0003Á\u0003½|//¿YÂy\u0003Y\u0003†//a\u0003|//¿YÂf]\u0003Ä//ŸÂ¼n»\u0003½M\u0003Õ","boundary":[0.21353210784313734,0.2918671510022095,0.571304248366013,0.30638735302241155],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5713080065359476,0.2918671510022095,0.5760057189542482,0.30638735302241155],"dir":"ltr"},{"str":"Ã|//À¿YÂy\u0003Ä//","boundary":[0.5710843954248366,0.2918671510022095,0.641123572775264,0.30638735302241155],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003ÕÂ//—\u0003Ä//]\u0003,{Â//‹\u0003Ö","boundary":[0.6473226307189542,0.2918671510022095,0.768764133986928,0.30638735302241155],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.7689520424836601,0.2918671510022095,0.7740443627450979,0.30638735302241155],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003ÕÁM{€","boundary":[0.77405,0.2918671510022095,0.8228874183006536,0.30638735302241155],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.8230753267973856,0.2918671510022095,0.8308040032679738,0.30638735302241155],"dir":"ltr"},{"str":"³\u0003Z","boundary":[0.8309919117647059,0.2918671510022095,0.8471144607843136,0.30638735302241155],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.8473023692810457,0.2918671510022095,0.8550291666666666,0.30638735302241155],"dir":"ltr"},{"str":"Ë","boundary":[0.855218954248366,0.2918671510022095,0.859014705882353,0.30638735302241155],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Y\u0003Ä//f§€³Y€§\u0003Š//ÀÌ]\u0003Á\u0003Š//¿Y{\u0003Á\u0003Ã{ÁM\u0003d//‡{\u0003Ä//]\u0003€//œ¿\u0003{Â//»\u0003h//v^»\u0003Z//Ë\u0003Â//“»\u0003Y\u0003Öf//‡{\u0003­{\u0003,Ä//f§ZË\u0003‰Z","boundary":[0.21353210784313725,0.3095440449416034,0.8468081699346405,0.32406424696180547],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.856034477124183,0.3095440449416034,0.8591913398692811,0.32406424696180547],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Ä//¿Â³\u0003¾/","boundary":[0.21353210784313725,0.32722093888099735,0.27225539215686273,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.26684738562091503,0.32722093888099735,0.2725767156862745,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"ËY\u0003Հ","boundary":[0.27276838235294115,0.32722093888099735,0.30329787581699347,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.30348766339869276,0.32722093888099735,0.30921699346405224,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/̳Y€§\u0003d/","boundary":[0.3040100490196078,0.32722093888099735,0.36201552287581695,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3566169117647059,0.32722093888099735,0.36234624183006536,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"‡Y\u0003¹Ó\u0003,{YÂ","boundary":[0.3625360294117647,0.32722093888099735,0.4338604575163399,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.43405024509803924,0.32722093888099735,0.4397795751633987,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/»\u0003€f/","boundary":[0.43459330065359475,0.32722093888099735,0.4679320261437908,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/Œ","boundary":[0.4625315359477124,0.32722093888099735,0.47884199346405226,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"Ì","boundary":[0.4790317810457516,0.32722093888099735,0.4830135620915032,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.48320147058823526,0.32722093888099735,0.4860745915032679,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003{\u0003Ä","boundary":[0.4860839869281046,0.32722093888099735,0.5153507352941177,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.515540522875817,0.32722093888099735,0.5212698529411764,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/f^·Y\u0003","boundary":[0.5160516339869281,0.32722093888099735,0.5402335784313725,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"{|/","boundary":[0.5436084150326798,0.32722093888099735,0.5650093137254902,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/À]\u0003Z","boundary":[0.5596407679738562,0.32722093888099735,0.5885418521575297,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Ä//]\u0003Â//“»\u0003Z","boundary":[0.5947308006535948,0.32722093888099735,0.6780024509803922,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"//]\u0003–//^","boundary":[0.6780043300653595,0.32722093888099735,0.7147291666666667,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"e€»\u0003Á\u0003\\","boundary":[0.7149133169934642,0.32722093888099735,0.7631794934640524,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7633655228758172,0.32722093888099735,0.7690986111111112,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/‡ZÀ»\u0003ÃZ","boundary":[0.7638747549019609,0.32722093888099735,0.8073060457516341,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.8165323529411765,0.32722093888099735,0.8224514705882354,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/ËZm\u0003{","boundary":[0.8170641339869282,0.32722093888099735,0.8591894607843139,0.34174114090119934],"dir":"ltr"},{"str":"/\u0003€/","boundary":[0.21352647058823548,0.34489783282039127,0.23187761437908513,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"j","boundary":[0.23186070261437927,0.34489783282039127,0.2358443627450982,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"Y\u0003{\u0003Ä","boundary":[0.24177501939501309,0.34489783282039127,0.27319305555555573,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.2733828431372551,0.34489783282039127,0.27911968954248384,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Õ{€","boundary":[0.28488284313725515,0.34489783282039127,0.31515490196078455,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"//§\u0003","boundary":[0.31533529411764727,0.34489783282039127,0.32961446078431395,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"{€//","boundary":[0.3377490196078433,0.34489783282039127,0.35777254901960803,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"̳\u0003cÂ","boundary":[0.3577593954248368,0.34489783282039127,0.40234444444444467,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.40252671568627474,0.34489783282039127,0.40826732026143814,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003À","boundary":[0.40844771241830086,0.34489783282039127,0.436799346405229,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.436992892156863,0.34489783282039127,0.44272410130718975,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/^y\u0003Á\u0003€/","boundary":[0.43696846405228784,0.34489783282039127,0.48591111111111135,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/œ¿\u0003","boundary":[0.47996192810457544,0.34489783282039127,0.5026875816993467,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"\\uZ\u0003®","boundary":[0.4977756535947715,0.34489783282039127,0.5601180555555558,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5601236928104577,0.34489783282039127,0.5660409313725492,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/Ë\u0003€","boundary":[0.5601199346405231,0.34489783282039127,0.581541503267974,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"//œ¿\u0003€/","boundary":[0.5815283496732028,0.34489783282039127,0.6169979575163401,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/ˁ\u0003,•Z/","boundary":[0.6110487745098041,0.34489783282039127,0.657693300653595,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6875049836601309,0.34489783282039127,0.6932361928104578,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/ÌfuY\u0003Z/Ë\u0003Á\u0003cÁ€","boundary":[0.6518042483660133,0.34489783282039127,0.7486992647058826,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7488928104575165,0.34489783282039127,0.7546240196078433,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/“\u0003Ä","boundary":[0.7488702614379087,0.34489783282039127,0.7778269607843139,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7778325980392159,0.34489783282039127,0.783753594771242,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7953494281045753,0.34489783282039127,0.8010806372549021,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/]\u0003Z/À","boundary":[0.777821323529412,0.34489783282039127,0.8052540849673204,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"]\u0003,\\/","boundary":[0.8054382352941178,0.34489783282039127,0.837463480392157,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"/·Z˜»","boundary":[0.831719117647059,0.34489783282039127,0.8591631535947715,0.35941803484059326],"dir":"ltr"},{"str":"|/","boundary":[0.5509416409155123,0.36257472675978514,0.5657252450980393,0.3770949287799872],"dir":"ltr"},{"str":"/‹Z]\u0003|//¿YÂe\u0003Ö¼¿\u0003{Zf//‡Y\u0003Z//Ë\u0003…|/","boundary":[0.5606178921568629,0.36257472675978514,0.7445220588235295,0.3770949287799872],"dir":"ltr"},{"str":"/»\u0003®/","boundary":[0.7392004901960786,0.36257472675978514,0.7772256535947715,0.3770949287799872],"dir":"ltr"},{"str":"/Ë\u0003‚//m\u0003,cZ//«ÁY","boundary":[0.7718946895424839,0.36257472675978514,0.8591763071895425,0.3770949287799872],"dir":"ltr"},{"str":"/\u0003–/","boundary":[0.21352271241830068,0.3945670878708962,0.2365978758169935,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"‡Âe\u0003,½Â","boundary":[0.23665612745098039,0.3945670878708962,0.2832160947712418,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.2834058823529412,0.3945670878708962,0.28913709150326794,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"/³Z¿Â³\u0003h//uZ^»\u0003Á\u0003Z","boundary":[0.2834547385620915,0.3945670878708962,0.3905663398692811,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3905682189542484,0.3945670878708962,0.39648733660130725,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"/Å\u0003","boundary":[0.39063586601307193,0.3945670878708962,0.4085566993464052,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4632812908496732,0.3945670878708962,0.4691102557817999,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"ÁÂu\u0003{\u0003Ä/","boundary":[0.4036673202614379,0.3945670878708962,0.46914967320261436,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003ÖÅZ","boundary":[0.4753093137254902,0.3945670878708962,0.5031629901960784,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"//Œ¿","boundary":[0.5123892973856209,0.3945670878708962,0.5319092320261437,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"Y{","boundary":[0.531911111111111,0.3945670878708962,0.5411845215794994,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"և{\u0003ÕZ","boundary":[0.5458212268136936,0.3945670878708962,0.6002910130718955,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6004808006535947,0.3945670878708962,0.6062101307189542,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"/Å\u0003[Zf","boundary":[0.6005597222222222,0.3945670878708962,0.6368898465867828,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Ö³{€f//ˆ³\u0003Ä//]\u0003Ä//mÂe\u0003Z//]\u0003,ÁÁ€//»Y","boundary":[0.6431078431372549,0.3945670878708962,0.8360522875816995,0.40908728989109827],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003€//","boundary":[0.21352271241830076,0.41224398181029015,0.23242066993464064,0.4267641838304922],"dir":"ltr"},{"str":"j","boundary":[0.23261045751634,0.41224398181029015,0.2365922385620916,0.4267641838304922],"dir":"ltr"},{"str":"Y\u0003{\u0003\\","boundary":[0.24289093137254916,0.41224398181029015,0.28316723856209164,0.4267641838304922],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.283357026143791,0.41224398181029015,0.28908635620915046,0.4267641838304922],"dir":"ltr"},{"str":"/‡ZÀ»\u0003ž//m€»\u0003¾/","boundary":[0.284114297385621,0.41224398181029015,0.37829027777777785,0.4267641838304922],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3731115196078432,0.41224398181029015,0.3788408496732027,0.4267641838304922],"dir":"ltr"},{"str":"ÌÌ","boundary":[0.37903063725490205,0.41224398181029015,0.38718398692810463,0.4267641838304922],"dir":"ltr"},{"str":"e\u0003{\u0003½Y{Zf","boundary":[0.39424934640522885,0.41224398181029015,0.4468299019607844,0.4267641838304922],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.44701781045751643,0.41224398181029015,0.4535401143790851,0.4267641838304922],"dir":"ltr"},{"str":"‡Y\u0003Á\u0003½Z","boundary":[0.4537280228758171,0.41224398181029015,0.4953892156862746,0.4267641838304922],"dir":"ltr"},{"str":"//‡|»\u0003Š/","boundary":[0.49557900326797394,0.41224398181029015,0.5603566993464053,0.4267641838304922],"dir":"ltr"},{"str":"/¬¿\u0003,|¿Â/","boundary":[0.5551986111111111,0.41224398181029015,0.6048214869281046,0.4267641838304922],"dir":"ltr"},{"str":"/‹\u0003","boundary":[0.5996851307189542,0.4122434136284723,0.6195996732026143,0.42676361564867427],"dir":"ltr"},{"str":"Ö»\u0003Ä/","boundary":[0.6147046568627451,0.4122434136284723,0.6490205065359478,0.42676361564867427],"dir":"ltr"},{"str":"/“€Ÿ\u0003¦//","boundary":[0.6438511437908496,0.4122434136284723,0.7040932540814991,0.42676361564867427],"dir":"ltr"},{"str":"fz»\u0003½Y€/","boundary":[0.7088190855420398,0.4122434136284723,0.7587928921568627,0.42676361564867427],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7536103758169935,0.4122434136284723,0.7593434640522876,0.42676361564867427],"dir":"ltr"},{"str":"‹Z¿\u0003Á\u0003½Z","boundary":[0.7595313725490197,0.4122434136284723,0.8061044934640523,0.42676361564867427],"dir":"ltr"},{"str":"³|","boundary":[0.806290522875817,0.4122434136284723,0.822266503267974,0.42676361564867427],"dir":"ltr"},{"str":"À","boundary":[0.8224525326797386,0.4122434136284723,0.8264380718954248,0.42676361564867427],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.8266222222222223,0.4122434136284723,0.8323553104575163,0.42676361564867427],"dir":"ltr"},{"str":"/ˆË¿","boundary":[0.8273964052287582,0.4122434136284723,0.8592111928104575,0.42676361564867427],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003[Z//f","boundary":[0.21353692810457525,0.42992030756786614,0.24930537295002106,0.4444405095880682],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003ÖËZ//‡ZÀ‹\u0003ÕY€//]\u00030Z//^·Z£\u0003Z","boundary":[0.2555288398692811,0.42835212574968434,0.39735089869281054,0.4444405095880682],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.39735277777777783,0.42992030756786614,0.4051378267973857,0.4444405095880682],"dir":"ltr"},{"str":"Å\u0003[Zf","boundary":[0.405139705882353,0.42992030756786614,0.4355582289397241,0.4444405095880682],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Y\u0003Äf//‡{\u0003¾//ËY\u0003½Z³|//À¿YÂy\u0003Á\u0003d//‡Y\u0003Ö//‡Z‡Y\u0003ZÌ//ˆ]\u0003,Ö//‹Â","boundary":[0.4417762254901962,0.42992030756786614,0.7898992647058825,0.4444405095880682],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.7900890522875818,0.42992030756786614,0.7951794934640524,0.4444405095880682],"dir":"ltr"},{"str":"M\u0003ÕZ","boundary":[0.7951851307189544,0.42992030756786614,0.8205452614379086,0.4444405095880682],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.8207350490196079,0.42992030756786614,0.8283321895424838,0.4444405095880682],"dir":"ltr"},{"str":"Å","boundary":[0.8285219771241831,0.42992030756786614,0.8356418300653595,0.4444405095880682],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.835856045751634,0.42992030756786614,0.8403639705882354,0.4444405095880682],"dir":"ltr"},{"str":"¹Zœ¿","boundary":[0.8356643790849674,0.42992030756786614,0.8591867647058824,0.4444405095880682],"dir":"ltr"},{"str":"|/","boundary":[0.3574044677128979,0.44759720150726007,0.3721880718954249,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"/ÀÀ","boundary":[0.36716151960784316,0.44759720150726007,0.3814237745098039,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3877187091503268,0.44759720150726007,0.39241642156862744,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"Ö»\u0003Â/","boundary":[0.38753643790849673,0.44759720150726007,0.43125522875816996,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4260088235294118,0.44759720150726007,0.43173815359477125,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0003{Y€","boundary":[0.4319298202614379,0.44759720150726007,0.46976143790849667,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.469951225490196,0.44759720150726007,0.4756805555555555,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"/§Y\u0003¾//ËY\u0003Ä//]\u0003,{Â//y\u0003Ö//eZ","boundary":[0.470637091503268,0.44759720150726007,0.6048675930903258,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"·Z˜»\u0003Õ\u0003ÁÂ","boundary":[0.6116552601153604,0.44759720150726007,0.669609640522876,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6697956699346406,0.44759720150726007,0.6755287581699346,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"/u\u0003Ä//]\u0003•Â//]€»\u0003ÖÅZ","boundary":[0.670472140522876,0.44759720150726007,0.7821799836601309,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7914062908496734,0.44759720150726007,0.7973254084967322,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"/Œ¿Y{","boundary":[0.7920733660130721,0.44759720150726007,0.8207444444444446,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"և{","boundary":[0.8253500816993465,0.44759720150726007,0.8591867647058824,0.4621174035274621],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Á\u0003Ö//","boundary":[0.2135312908496734,0.465274095446654,0.24932410130718974,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"»\u0003t˜//‡\u0003{\u0003ÖÅZ","boundary":[0.25399281810726804,0.465274095446654,0.3452635488221101,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"//Œ¿Y{\u0003ž//»YÂm\u0003|//\u0003Z//]\u0003|//ÀÀ","boundary":[0.35258796473735876,0.465274095446654,0.5231537581699348,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5294486928104577,0.465274095446654,0.5341464052287583,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.5292551470588236,0.465274095446654,0.5405296568627452,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.5407175653594772,0.465274095446654,0.545809885620915,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003‰Ô","boundary":[0.5458136437908498,0.465274095446654,0.578472140522876,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.5786600490196079,0.465274095446654,0.5862064542483661,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"e\u0003‚","boundary":[0.5863962418300654,0.465274095446654,0.6021617647058825,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.6023496732026146,0.465274095446654,0.60989795751634,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"Ì¿\u0003½Y{Zf","boundary":[0.610085866013072,0.465274095446654,0.6484755718954249,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.6486634803921569,0.465274095446654,0.6562117647058825,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"‡Y\u0003Á\u0003½Z","boundary":[0.6563996732026144,0.465274095446654,0.6980740196078432,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"//‡|»\u0003,€//","boundary":[0.6982619281045752,0.465274095446654,0.7597380718954249,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"Ë{\u0003¥€","boundary":[0.7691541666666667,0.465274095446654,0.8057963235294118,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.8059842320261438,0.465274095446654,0.8135306372549019,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"—\u0003Y","boundary":[0.8137204248366012,0.465274095446654,0.835856045751634,0.479794297466856],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Z//Œf¿Y\u0003ÖÅZ","boundary":[0.21353129084967334,0.48295098938604786,0.2858812610706859,0.4974711914062499],"dir":"ltr"},{"str":"//Œ¿Y{\u0003Z//Ë\u0003Ö//‡{\u0003ÕZ//Å\u0003[Zf","boundary":[0.2935750777648171,0.48295098938604786,0.4555460557371099,0.4974711914062499],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\\//","boundary":[0.4617640522875819,0.48295098938604786,0.490309232026144,0.4974711914062499],"dir":"ltr"},{"str":"·Z«\u0003{\u0003Ä//","boundary":[0.4903111111111113,0.48295098938604786,0.539916207893414,0.4974711914062499],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003ÕZ//iM\u0003¾//ˀe|Ë|m\u0003Á\u0003¾//ˀe€]\u0003Y\u0003ÃYÂ//¼Å\u0003,Ö//","boundary":[0.5461142973856211,0.48295098938604786,0.8174479810709889,0.4974711914062499],"dir":"ltr"},{"str":"¼·Y\u0003¾Ì]","boundary":[0.8268851109790838,0.48295098938604786,0.8591792483660133,0.4974711914062499],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003{\u0003€//œ¿\u0003","boundary":[0.21353129084967348,0.5006278833254418,0.26882336601307216,0.5151480853456438],"dir":"ltr"},{"str":"\\uZ\u0003Á\u0003€//e€]\u0003½Z³|À//ˆË¿\u0003ÖËZ//‡ZÀ‹\u0003ª//ˀ—\u0003Y\u0003,μÂ//¼","boundary":[0.26411625816993495,0.5006278833254418,0.5862637993891027,0.5151480853456438],"dir":"ltr"},{"str":"»\u0003Â//—\u0003Ä//]\u0003,Z","boundary":[0.593092866292246,0.5006278833254418,0.6778569444444448,0.5151480853456438],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003¾//ËY\u0003","boundary":[0.683965849673203,0.5006278833254418,0.719692892156863,0.5151480853456438],"dir":"ltr"},{"str":"|¿Â//‹\u0003ž//","boundary":[0.7230677287581702,0.5006278833254418,0.7837484263619852,0.5151480853456438],"dir":"ltr"},{"str":"˜»\u0003,|//¿Y\u0003Äf§ZË","boundary":[0.7884673224828705,0.5006278833254418,0.8591811274509805,0.5151480853456438],"dir":"ltr"},{"str":"{€//̳\u0003Ö»\u0003cÂ//\u0003ÖÅZ","boundary":[0.2504703431372552,0.5183047772648357,0.381838819841755,0.5328249792850377],"dir":"ltr"},{"str":"//Œ¿Y{\u0003€//Œ¿\u0003Õ\u0003ÁÂ//u\u0003{\u0003μZ//","boundary":[0.3894455137106781,0.5183047772648357,0.5561753453654191,0.5328249792850377],"dir":"ltr"},{"str":"§\u0003½Y€//‹Z¿\u0003Z//iM\u0003Ö//‡€]\u0003Z//Ë\u0003Á\u0003ÖÅZ","boundary":[0.5629768764323914,0.5183047772648357,0.759226728338487,0.5328249792850377],"dir":"ltr"},{"str":"//Œ¿Y{\u0003Õ\u0003Ä//","boundary":[0.7668334222074101,0.5183047772648357,0.8323720542374956,0.5328249792850377],"dir":"ltr"},{"str":"»Zm","boundary":[0.8391794438669441,0.5183047772648357,0.8591942810457519,0.5328249792850377],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.2135312908496733,0.5359816712042296,0.21804109477124192,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.21822900326797395,0.5359816712042296,0.22950351307189554,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"//»","boundary":[0.2296914215686275,0.5359816712042296,0.2419562091503269,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"Y|«Y\u0003{\u0003Z","boundary":[0.24196184640522883,0.5359816712042296,0.28783031045751645,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.2880182189542485,0.5359816712042296,0.2950008986928106,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"e\u0003|","boundary":[0.2951888071895426,0.5359816712042296,0.3123448529411766,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"¿|//","boundary":[0.3125327614379086,0.5359816712042296,0.33159795751633997,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"‹\u0003½M\u0003€","boundary":[0.331785866013072,0.5359816712042296,0.370645343137255,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"//]\u0003,\"º//","boundary":[0.370833251633987,0.5317080808080806,0.4132477380626031,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ\u0003ÃY€//¼Å","boundary":[0.41795220791775145,0.5359816712042296,0.46787295751634,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.46765686274509816,0.5317080808080806,0.4753235294117648,0.5462282828282826],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003d","boundary":[0.47513937908496745,0.5359816712042296,0.4949637254901962,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"€//","boundary":[0.5013427789481266,0.5359816712042296,0.5159643790849674,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"‹\u0003Á\u0003","boundary":[0.5161522875816994,0.5359816712042296,0.5416326797385622,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.5416157679738564,0.5317080808080806,0.5492824346405231,0.5462282828282826],"dir":"ltr"},{"str":"Š//¿Y{\u0003|//¿ÁM","boundary":[0.5490982843137256,0.5359816712042296,0.6218414215686275,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.6216553921568628,0.5317080808080806,0.6293220588235295,0.5462282828282826],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003cYZ","boundary":[0.6291397875816994,0.5359816712042296,0.6622680555555556,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"//Œ","boundary":[0.6624559640522877,0.5359816712042296,0.6800197712418301,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"f¿Y\u0003,Â","boundary":[0.6802076797385622,0.5359816712042296,0.7135407679738563,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.7137286764705882,0.5359816712042296,0.7207113562091504,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"~","boundary":[0.7270825333733161,0.5359816712042296,0.7359507352941177,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"»\u0003{YÂ","boundary":[0.7361386437908497,0.5359816712042296,0.7698682189542484,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.7700561274509804,0.5359816712042296,0.7770388071895425,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"»\u0003Õ","boundary":[0.7772267156862745,0.5359816712042296,0.7986858660130719,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7988737745098039,0.5359816712042296,0.8033835784313725,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"Ä//ËZa€]","boundary":[0.7986708333333334,0.5359816712042296,0.8360364379084968,0.5505018732244317],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003¾//ËY\u0003ÖÅZ","boundary":[0.2135312908496732,0.5536585651436235,0.2717192843631,0.5681787671638255],"dir":"ltr"},{"str":"//Œ¿Y{","boundary":[0.27934514525356885,0.5536585651436235,0.31290857843137254,0.5681787671638255],"dir":"ltr"},{"str":"և{\u0003ÕZ//Å\u0003[Zf","boundary":[0.31751421568627447,0.5536585651436235,0.41100433006535947,0.5681787671638255],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Á\u0003Ã|","boundary":[0.4173011437908497,0.5536585651436235,0.4477799019607844,0.5681787671638255],"dir":"ltr"},{"str":"//‹\u0003ª//","boundary":[0.4479678104575163,0.5536585651436235,0.48911037581699346,0.5681787671638255],"dir":"ltr"},{"str":"§YÂe\u0003{YÁ\u0003ELSEVIER","boundary":[0.4892982843137255,0.5499468434343434,0.6245892156862746,0.5681787671638255],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003€//","boundary":[0.624396568627451,0.5536579338304924,0.6450721405228759,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"^f","boundary":[0.6451397875816993,0.5536579338304924,0.6533513888888889,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.6601630718954248,0.5536579338304924,0.6653775326797385,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Á\u0003Ö/","boundary":[0.6653249183006537,0.5536579338304924,0.6989605392156862,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6956589869281047,0.5536579338304924,0.7015365950513539,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"¼·Y\u0003","boundary":[0.7109795542950514,0.5536579338304924,0.7294881535947714,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"¾","boundary":[0.7245893790849673,0.5536579338304924,0.7358450980392157,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"Ì","boundary":[0.7360348856209151,0.5536579338304924,0.7400185457516341,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"]\u0003€//","boundary":[0.7402026960784314,0.5536579338304924,0.7635108660130719,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"‹Z","boundary":[0.7637006535947714,0.5536579338304924,0.7773409313725491,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.7775213235294117,0.5536579338304924,0.7804902777777778,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Z","boundary":[0.7804977941176472,0.5536579338304924,0.789573774509804,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"//]\u0003,­€","boundary":[0.7897541666666668,0.5536579338304924,0.8306205065359478,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"f","boundary":[0.8308140522875818,0.5536579338304924,0.8347977124183007,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"//Œ»","boundary":[0.8349818627450981,0.5536579338304924,0.8590473039215686,0.5681781358506944],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Ä//¼m€","boundary":[0.21353651960784323,0.5713348277698863,0.25714068627450987,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.2848008169934641,0.5713348277698863,0.29053202614379087,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"e\u0003Ö¼/‡\u0003cÂ","boundary":[0.25714632352941186,0.5713348277698863,0.3403165032679739,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3405081699346406,0.5713348277698863,0.3462393790849674,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/\u0003Ä","boundary":[0.3405044117647059,0.5713348277698863,0.3698275326797386,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.3698143790849674,0.5713348277698863,0.3757522875816994,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"]\u0003,Ö","boundary":[0.3757353758169935,0.5713348277698863,0.3981960784313726,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.39837647058823533,0.5713348277698863,0.40411707516339873,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"‡Z§\u0003cÂ","boundary":[0.4043068627450981,0.5713348277698863,0.4630339052287582,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.46322557189542485,0.5713348277698863,0.46895678104575167,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/\u0003Ä","boundary":[0.4632312091503269,0.5713348277698863,0.49255620915032694,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.49254305555555566,0.5713348277698863,0.4984809640522877,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"]\u0003,Ö","boundary":[0.4984640522875818,0.5713348277698863,0.5209247549019609,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.521107026143791,0.5713348277698863,0.5268457516339871,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"‡Z§\u0003½Z","boundary":[0.5270355392156864,0.5713348277698863,0.5697339869281046,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5699143790849674,0.5713348277698863,0.5756455882352942,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/]\u0003Ä/","boundary":[0.5699444444444445,0.5713348277698863,0.6031347222222223,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/]\u0003€/","boundary":[0.5971855392156864,0.5713348277698863,0.6240169934640524,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/iY\u0003Õ\u0003","boundary":[0.6180734477124183,0.5713348277698863,0.6508315359477125,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6532743464052289,0.5713348277698863,0.659001797385621,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"Ä/","boundary":[0.6459515522875817,0.5713348277698863,0.6592141339869281,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"¼","boundary":[0.659195343137255,0.5713348277698863,0.6671025326797386,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"m€e\u0003Z","boundary":[0.6672998366013073,0.5713348277698863,0.7042727124183008,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7044568627450981,0.5713348277698863,0.7101843137254903,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/Ìf»Y\u0003|/","boundary":[0.7044662581699348,0.5713348277698863,0.7460635620915034,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.776583660130719,0.5713348277698863,0.7823148692810458,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/ˀy\u0003Z/]\u0003Y\u0003cYZ","boundary":[0.7401669934640523,0.5713348277698863,0.832353022875817,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.8325334150326797,0.5713348277698863,0.8382646241830066,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/Œf¿Y","boundary":[0.8325446895424837,0.5713348277698863,0.8592070261437909,0.5858550297900884],"dir":"ltr"},{"str":"/\u0003|/","boundary":[0.21353651960784312,0.5890117217092803,0.23325563725490198,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"ÅYÂy\u0003Y€","boundary":[0.23327442810457516,0.5890117217092803,0.2828484477124183,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"//«\u0003€//","boundary":[0.28301944444444443,0.5890117217092803,0.31125457516339866,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"‹Z¿\u0003Á{\u0003¾","boundary":[0.31124330065359473,0.5890117217092803,0.3616253267973856,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.361815114379085,0.5890117217092803,0.36754632352941174,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"/ËY\u0003€/","boundary":[0.3618188725490196,0.5890117217092803,0.39231642156862745,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"//œ¿\u0003|/","boundary":[0.3863747549019608,0.5890117217092803,0.4235092320261438,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"»\u0003ÃYÂ","boundary":[0.42352614379084974,0.5890117217092803,0.4558088235294118,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4560004901960785,0.5890117217092803,0.4617316993464053,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"/¼Å\u0003€/","boundary":[0.4559873366013072,0.5890117217092803,0.4950723039215687,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5213343954248366,0.5890117217092803,0.5271117557005095,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"/ˁ\u0003Ö/","boundary":[0.4891174836601307,0.5890117217092803,0.5272347222222222,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5692078431372548,0.5890117217092803,0.5749390522875817,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003–ËY€/‹\u0003Á\u0003[Â","boundary":[0.5378966503267973,0.5890117217092803,0.622806862745098,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.6229853758169934,0.5890117217092803,0.6287297385620915,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"qZq\u0003,~","boundary":[0.6289063725490196,0.5890117217092803,0.6840030228758169,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.6841946895424836,0.5890117217092803,0.6900805821508931,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.728941339869281,0.5890117217092803,0.7346725490196078,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"Å\u0003¾/ËY\u0003{\u0003","boundary":[0.6992295872174006,0.5890117217092803,0.7632360367144995,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"|/","boundary":[0.766654669642531,0.5890117217092803,0.78140727124183,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"/ÀËZ¼¿\u0003€","boundary":[0.7757004901960783,0.5890117217092803,0.8174218137254902,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.817427450980392,0.5890117217092803,0.8233484477124182,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"/ŒfÀ»\u0003Á","boundary":[0.8174124183006535,0.5890117217092803,0.859203267973856,0.6035319237294823],"dir":"ltr"},{"str":"\u0018d","boundary":[0.8154995098039214,0.6066886156486742,0.8340235294117646,0.6212088176688761],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.8342133169934639,0.6066886156486742,0.8399426470588235,0.6212088176688761],"dir":"ltr"},{"str":"/‹Y{","boundary":[0.8347920751633986,0.6066886156486742,0.8591769607843136,0.6212088176688761],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.2337592320261437,0.624365509588068,0.23789321895424828,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"Â","boundary":[0.23845694444444437,0.624365509588068,0.25262336601307184,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"Œ","boundary":[0.2531889705882352,0.624365509588068,0.2632044934640522,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003kZ","boundary":[0.26858995098039207,0.624365509588068,0.2936005718954247,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"y\u0003Á\u0003¶","boundary":[0.2941642973856209,0.624365509588068,0.3274879901960784,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"yY{\u0003Ö","boundary":[0.32805171568627445,0.624365509588068,0.3601089052287581,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"ÅZ","boundary":[0.36067263071895417,0.624365509588068,0.3716089052287581,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"Œ","boundary":[0.38140081699346395,0.624365509588068,0.391416339869281,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"¿Y{\u0003ž","boundary":[0.391980065359477,0.624365509588068,0.41512475490196066,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.41568660130718943,0.624365509588068,0.4204031045751633,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"YÂ","boundary":[0.4204068627450979,0.624365509588068,0.43066666666666653,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0003{\u0003s€","boundary":[0.4312303921568626,0.624365509588068,0.4769936274509802,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"˜","boundary":[0.4775573529411764,0.624365509588068,0.4859192810457516,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"»\u0003Á\u0003Ã|","boundary":[0.4864830065359476,0.624365509588068,0.5179839869281044,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"‹","boundary":[0.5185477124183006,0.624365509588068,0.5272478758169934,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5278003267973855,0.624365509588068,0.53193431372549,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"ÄfyZÀ‹\u0003ZiM\u0003Y\u0003,ļm€e\u0003ÕY€]\u0003Ã|‹\u0003[Zzf¿Y\u0003և{\u0003[Zf","boundary":[0.527215931372549,0.624365509588068,0.7947886992657145,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003,","boundary":[0.8004743464052289,0.624365509588068,0.8087235294117647,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"ÓÁY\u0003","boundary":[0.8081767156862745,0.624365509588068,0.8294535947712418,0.6388857116082701],"dir":"ltr"},{"str":"•","boundary":[0.8294535947712418,0.6200919191919191,0.8360303921568627,0.6346121212121211],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.8081203431372549,0.6220713176688761,0.8889323774509804,0.6365915196890781],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003-|‹Z]","boundary":[0.8032459967320262,0.6420424035274619,0.8359928104575164,0.6565626055476639],"dir":"ltr"},{"str":"Á\u0003-|À‹Z]\u0003•Â]€»\u0003Õ","boundary":[0.3222321895424837,0.6597192974668558,0.42384558823529417,0.6742394994870579],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.42385122549019616,0.6597192974668558,0.42854893790849685,0.6742394994870579],"dir":"ltr"},{"str":"ÁÂu\u0003μÁY\u0003Y€e\u0003½Z‡ZÀ‹Z","boundary":[0.42366519607843145,0.6597192974668558,0.5586549019607843,0.6742394994870579],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Á\u0003¹Z","boundary":[0.564637908496732,0.6597192974668558,0.591967320261438,0.6742394994870579],"dir":"ltr"},{"str":"¿\u0003","boundary":[0.5921552287581701,0.6597192974668558,0.5998388071895425,0.6742394994870579],"dir":"ltr"},{"str":"Ä]\u0003½Z","boundary":[0.5951692810457517,0.6597192974668558,0.6229308823529414,0.6742394994870579],"dir":"ltr"},{"str":"‡|","boundary":[0.6231187908496733,0.6597192974668558,0.6478663398692812,0.6742394994870579],"dir":"ltr"},{"str":"»\u0003Õ","boundary":[0.6480542483660132,0.6597192974668558,0.6691995915032681,0.6742394994870579],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6693950163398694,0.6597192974668558,0.673904820261438,0.6742394994870579],"dir":"ltr"},{"str":"À»\u0003{\u0003[Zf","boundary":[0.66920522875817,0.6597192974668558,0.738536748063423,0.6742394994870579],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003½Z¼m€f»\u0003,ZÌ¿Zi\u0003","boundary":[0.7446241830065361,0.6597192974668558,0.8296283496732028,0.6742394994870579],"dir":"ltr"},{"str":"•","boundary":[0.8294535947712419,0.6554457070707068,0.8360303921568628,0.6699659090909089],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.8057583333333335,0.658151115648674,0.8863341666666669,0.672671317668876],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.21353276143790859,0.6773961914062498,0.21804256535947722,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"Y\u0007\u0003¦","boundary":[0.21823047385620925,0.6773961914062498,0.2543464869281047,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.2545325163398694,0.6773961914062498,0.2618083333333334,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"fz»\u0003ÕZ","boundary":[0.26675408496732034,0.6773961914062498,0.30781021241830075,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.3079906045751635,0.6773961914062498,0.31527205882352954,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"Å","boundary":[0.31546184640522884,0.6773961914062498,0.32258357843137264,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.32277712418300664,0.6773961914062498,0.32728692810457527,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"Ä","boundary":[0.32257606209150336,0.6773961914062498,0.32971658496732037,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"^","boundary":[0.32991200980392166,0.6773961914062498,0.3338956699346406,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"Àm\u0003{\u0003\\","boundary":[0.334079820261438,0.6773961914062498,0.3855441993464053,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.3857377450980393,0.6773961914062498,0.39300604575163406,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"‡ZÀ","boundary":[0.3931958333333334,0.6773961914062498,0.41100204248366023,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.4111861928104576,0.6773961914062498,0.4162785130718955,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003d","boundary":[0.41628790849673214,0.6773961914062498,0.4361122549019609,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.4363058006535949,0.6773961914062498,0.44357410130718966,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"Ì","boundary":[0.443763888888889,0.6773961914062498,0.44774754901960795,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"Ì","boundary":[0.45387148692810464,0.6773961914062498,0.4578551470588236,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Y\u0003,€","boundary":[0.46414820261437917,0.6773961914062498,0.4942135620915033,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.4944089869281047,0.6773961914062498,0.5016754084967321,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"‹Z¿\u0003Á{\u0003¾","boundary":[0.5018651960784315,0.6773961914062498,0.5526869281045752,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.5528767156862746,0.6773961914062498,0.5601468954248366,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"ËY\u0003–","boundary":[0.560336683006536,0.6773961914062498,0.5837500816993465,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.5839361111111112,0.6773961914062498,0.5912100490196078,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"‡Âe\u0003Ã|","boundary":[0.5913998366013072,0.6773961914062498,0.6311462418300654,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"//‹€Œ","boundary":[0.6313266339869281,0.6773961914062498,0.6659882352941178,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"fÀ»\u0003ÕZ//Å\u0003[Zf","boundary":[0.6661855392156864,0.6773961914062498,0.7385040032679739,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Ö","boundary":[0.7448045751633988,0.6773961914062498,0.760588888888889,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.7607692810457517,0.6773961914062498,0.7680488562091504,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"»Z","boundary":[0.7682386437908497,0.6773961914062498,0.7778971405228758,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"¼","boundary":[0.7780775326797387,0.6773961914062498,0.785988480392157,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.786182026143791,0.6773961914062498,0.789902614379085,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003,","boundary":[0.7899044934640523,0.6773961914062498,0.7983415849673203,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"Z//j·Zi\u0003","boundary":[0.7983603758169935,0.6773961914062498,0.8296415032679739,0.6919163934264518],"dir":"ltr"},{"str":"•","boundary":[0.8294535947712418,0.6731226010101009,0.8360303921568627,0.6876428030303029],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.79839795751634,0.675828009588068,0.878237753267974,0.69034821160827],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.2135327614379085,0.6950730853456437,0.21804068627450982,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"{\u0003,Z","boundary":[0.21823047385620917,0.6950730853456437,0.2510843954248366,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.2512741830065359,0.6950730853456437,0.2570035130718954,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"/iM\u0003¾/","boundary":[0.2518416666666667,0.6950730853456437,0.2869486111111111,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.28156879084967323,0.6950730853456437,0.28730000000000006,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"ËY\u0003½Z","boundary":[0.2874897875816994,0.6950730853456437,0.3119949346405229,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3121828431372549,0.6950730853456437,0.3179140522875817,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"/^—Zz»\u0003Z/","boundary":[0.3127371732026144,0.6950730853456437,0.3667646241830066,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.36139232026143797,0.6950730853456437,0.36712352941176474,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"e\u0003|","boundary":[0.3673114379084968,0.6950730853456437,0.3844674836601308,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.3846553921568628,0.6950730853456437,0.39094093137254904,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"‹Z","boundary":[0.3911307189542484,0.6950730853456437,0.40477099673202616,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.4049607843137255,0.6950730853456437,0.4078357843137255,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Y{Â","boundary":[0.4078451797385621,0.6950730853456437,0.4432283496732027,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.44341813725490203,0.6950730853456437,0.4491493464052288,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"/y€]\u0003\u0006–ËY€//‹\u0003€ËZ/","boundary":[0.4439574346405229,0.6950730853456437,0.5493741013071897,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5440055555555556,0.6950730853456437,0.5497386437908497,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"‡\u0003Á\u0003_Z","boundary":[0.5499246732026145,0.6950730853456437,0.5944458333333335,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.594631862745098,0.6950730853456437,0.6003649509803922,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"/q\u0003d//Ì","boundary":[0.5951824346405229,0.6950730853456437,0.6415231047489918,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"Ì","boundary":[0.647419321547768,0.6950730853456437,0.6515616004380476,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003,¾/","boundary":[0.6578123366013072,0.6950730853456437,0.6836084150326798,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"/f»\u0003‰Z","boundary":[0.6782417483660131,0.6950730853456437,0.7260174836601307,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.7352437908496732,0.6950730853456437,0.7415199346405229,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"¿\u0003Õ","boundary":[0.7417078431372549,0.6950730853456437,0.7610436274509804,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7612446895424837,0.6950730853456437,0.7657544934640523,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"ÃÂ","boundary":[0.7610567810457516,0.6950730853456437,0.7743907679738562,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.7745730392156863,0.6950730853456437,0.7808454248366014,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"v¿\u0003Ä","boundary":[0.7810333333333334,0.6950730853456437,0.8065137254901962,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.8067016339869282,0.6950730853456437,0.8131544117647059,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"¼m","boundary":[0.8179084967320261,0.6950730853456437,0.8360416666666667,0.7095932873658458],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.2135290032679739,0.7127499792850377,0.21803692810457517,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"Á\u0003Ö","boundary":[0.21822671568627452,0.7127499792850377,0.2413958333333334,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.2415856209150327,0.7127499792850377,0.248968545751634,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"‡{\u0003ÕZ","boundary":[0.24916021241830066,0.7127499792850377,0.29227393790849676,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.2924637254901961,0.7127499792850377,0.2998485294117647,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"Å","boundary":[0.30003831699346406,0.7127499792850377,0.30715816993464057,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.30736111111111114,0.7127499792850377,0.3118690359477124,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"[Zf","boundary":[0.3071825980392157,0.7127499792850377,0.3304718727305737,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Õ\u0003Ä//ÌÆe\u0003ÕY€//]\u0003½Z//À̼—Y\u0003¶//]Z«\u0003Ö//","boundary":[0.3366898692810458,0.7127499792850377,0.5315670570079885,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"m€»\u0003½YÂ//ÀŸ\u0003Ä//]\u0003Y\u0003€//‹Z¿\u0003Á","boundary":[0.5383867713628663,0.7127499792850377,0.6894730392156865,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"{\u0003¾//","boundary":[0.6892625816993464,0.7127499792850377,0.7189671568627451,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"ËY\u0003|","boundary":[0.7191569444444444,0.7127499792850377,0.7392218137254903,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.7394116013071895,0.7127499792850377,0.7467964052287581,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"À","boundary":[0.7469861928104575,0.7127499792850377,0.7509679738562092,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.7511577614379085,0.7127499792850377,0.7541248366013072,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"YÂf","boundary":[0.7541267156862745,0.7127499792850377,0.7693059640522877,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.7694938725490196,0.7127499792850377,0.7723669934640524,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003c|","boundary":[0.7723763888888889,0.7127499792850377,0.8002751633986929,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"//»","boundary":[0.8004649509803923,0.7127499792850377,0.8131299836601308,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"Y{","boundary":[0.8131375000000001,0.7127499792850377,0.8358293300653596,0.7272701813052397],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.7181391851925051,0.7304268732244317,0.7270133986928106,0.7449470752446338],"dir":"ltr"},{"str":"À","boundary":[0.7271937908496733,0.7304268732244317,0.7311755718954249,0.7449470752446338],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7313597222222223,0.7304268732244317,0.7370890522875818,0.7449470752446338],"dir":"ltr"},{"str":"/‡ZÀŒ]\u0003ÖÅZ","boundary":[0.7320493464052288,0.7304268732244317,0.7972780228758171,0.7449470752446338],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.8065080882352942,0.7304268732244317,0.8124309640522877,0.7449470752446338],"dir":"ltr"},{"str":"/Œ¿Y{","boundary":[0.8071601307189543,0.7304268732244317,0.8360303921568628,0.7449470752446338],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003‚//","boundary":[0.21352712418300657,0.7481037671638257,0.23246454248366014,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"Ì","boundary":[0.23265433006535952,0.7481037671638257,0.23663799019607842,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"¿\u0003€/","boundary":[0.23682401960784316,0.7481037671638257,0.25775702614379087,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"/iY\u0003¶//Y\u0003Ä/","boundary":[0.25281315359477124,0.7481037671638257,0.3189062091503268,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"/]","boundary":[0.3137687908496732,0.7481037671638257,0.322562908496732,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003½Z","boundary":[0.3225704248366013,0.7481037671638257,0.34044052287581694,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"//¼","boundary":[0.34063031045751635,0.7481037671638257,0.3552533496732026,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"m€f","boundary":[0.35544313725490195,0.7481037671638257,0.37699812091503265,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.3771860294117647,0.7481037671638257,0.3822783496732026,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003ÕY{Z","boundary":[0.38228398692810456,0.7481037671638257,0.4191704248366013,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.4193602124183007,0.7481037671638257,0.4258674836601307,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"§Á\u0003Y\u0003Y\u0003Ã|","boundary":[0.4260553921568628,0.7481037671638257,0.48458513071895426,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.4847730392156863,0.7481037671638257,0.4913066176470588,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"À¿YÂy\u0003½Z","boundary":[0.49149640522875815,0.7481037671638257,0.5375565359477125,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5377463235294118,0.7481037671638257,0.5434775326797385,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"/À̼—Y\u0003|//¿YÂe\u0003Ö»\u0003,Žz//Œ»\u0003Â/","boundary":[0.5385374183006536,0.7481037671638257,0.7144028594771241,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7092598039215686,0.7481037671638257,0.7149910130718954,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"—\u0003Ä","boundary":[0.7151808006535948,0.7481037671638257,0.7348736111111112,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7350615196078432,0.7481037671638257,0.7407927287581699,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"/]\u0003,Â/","boundary":[0.7358357026143791,0.7481037671638257,0.7740957516339869,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.768962091503268,0.7481037671638257,0.7746914215686275,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"~»","boundary":[0.780990114379085,0.7481037671638257,0.795212908496732,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003{YÂ","boundary":[0.7952185457516341,0.7481037671638257,0.8238464052287582,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"//»","boundary":[0.8240361928104576,0.7481037671638257,0.8360209967320261,0.7626239691840276],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Š/","boundary":[0.21352148692810471,0.7657806611032195,0.24176413398692825,0.7803008631234215],"dir":"ltr"},{"str":"/ËY€ËÁ\u0003¾//ˀe|Ë|m\u0003ÃYÂ","boundary":[0.23694493464052288,0.7657793984769571,0.3660606209150326,0.7802996004971591],"dir":"ltr"},{"str":"//¼","boundary":[0.36606249999999996,0.7657793984769571,0.3809786764705882,0.7802996004971591],"dir":"ltr"},{"str":"Å\u0003cYZ","boundary":[0.3811647058823529,0.7657793984769571,0.4214147058823529,0.7802996004971591],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.421602614379085,0.7657793984769571,0.4273338235294118,0.7802996004971591],"dir":"ltr"},{"str":"/Œf¿Y\u0003Á{\u0003¾//ËY\u0003,Ä//f§€³\u0003c\u0003ª/","boundary":[0.42268684640522874,0.7657793984769571,0.6057435457516339,0.7802996004971591],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6008992647058823,0.7657793984769571,0.606630473856209,0.7802996004971591],"dir":"ltr"},{"str":"§YÂe\u0003€","boundary":[0.6068183823529412,0.7657793984769571,0.6381596405228758,0.7802996004971591],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6383475490196078,0.7657793984769571,0.6440787581699345,0.7802996004971591],"dir":"ltr"},{"str":"/]\u0003Z//À]\u0003,¾//ÌÀr¼Å\u0003","boundary":[0.6394223856209149,0.7657793984769571,0.737360294117647,0.7802996004971591],"dir":"ltr"},{"str":"|/","boundary":[0.7407351307189541,0.7657793984769571,0.7557678104575163,0.7802996004971591],"dir":"ltr"},{"str":"/‹Z]\u0003Äf//‹Y{\u0003Ö//a\u0003{","boundary":[0.7509310457516339,0.7657793984769571,0.8591776143790849,0.7802996004971591],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003,€/","boundary":[0.21353153594771235,0.783456292416351,0.23579493464052284,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"/iY\u0003Ö//‡Z§\u0003Õ\u0003Ä//¼m€e\u0003€/","boundary":[0.2307007352941176,0.783456292416351,0.3680017156862745,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"/Œ","boundary":[0.3628924836601307,0.783456292416351,0.3792029411764706,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"¿\u0003Ä","boundary":[0.3793908496732026,0.783456292416351,0.39401013071895424,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.39419803921568625,0.783456292416351,0.4008378573309771,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003ÕÂ/","boundary":[0.4070378267973856,0.783456292416351,0.4376875816993464,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.43258586601307186,0.783456292416351,0.4383170751633987,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"v¿\u0003Ä","boundary":[0.43850686274509804,0.783456292416351,0.46398725490196074,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4641751633986928,0.783456292416351,0.46990637254901957,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"/]\u0003,d/","boundary":[0.46498504901960785,0.783456292416351,0.5036472222222222,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.49853986928104577,0.783456292416351,0.5042691993464052,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"‹Y{\u0003|","boundary":[0.5044608660130719,0.783456292416351,0.536168545751634,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.5363583333333334,0.783456292416351,0.5429294934640523,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"ÀÅYÂy\u0003Z","boundary":[0.5431174019607843,0.783456292416351,0.591268954248366,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5914568627450981,0.783456292416351,0.5971861928104576,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"/ÌfyY\u0003{\u0003Ä//¼m€e\u0003ÕY€//]\u0003Y\u0003Ö/","boundary":[0.5923024509803921,0.783456292416351,0.7573631535947711,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7522727124183006,0.783456292416351,0.7580020424836601,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"‡{\u0003ÕZ","boundary":[0.7581918300653595,0.783456292416351,0.8013036764705882,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.8014934640522876,0.783456292416351,0.8072227941176471,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"/Å\u0003[Zf","boundary":[0.8023390522875817,0.783456292416351,0.8386879675018155,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Y","boundary":[0.8449059640522876,0.783456292416351,0.8591851307189542,0.797976494436553],"dir":"ltr"},{"str":"{€/","boundary":[0.36660433006535953,0.801133186355745,0.38639795751633993,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"/̳\u0003Ö","boundary":[0.38167957516339873,0.801133186355745,0.4100857026143791,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.4102660947712418,0.801133186355745,0.41535841503267973,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003cÂ","boundary":[0.4153640522875817,0.801133186355745,0.4492627450980392,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.4494544117647059,0.801133186355745,0.4561984477124183,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003½M\u0003Ö","boundary":[0.45638823529411765,0.801133186355745,0.5015990196078431,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"//ˆ","boundary":[0.5017794117647059,0.801133186355745,0.5191196078431373,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"Ì","boundary":[0.519316911764706,0.801133186355745,0.5233005718954249,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"¿Y\u0003Õ","boundary":[0.5374726307189542,0.801133186355745,0.5596308006535948,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5598168300653595,0.801133186355745,0.5643266339869282,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"Äz//ˆ¿\u0003Z/","boundary":[0.5596232843137255,0.801133186355745,0.6202256535947713,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"/Œ","boundary":[0.6153099673202616,0.801133186355745,0.6316223039215688,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"f¿Y\u0003Z","boundary":[0.6318196078431374,0.801133186355745,0.6508622549019609,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6510426470588236,0.801133186355745,0.6567738562091504,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"/]\u0003½Z/","boundary":[0.6520705065359479,0.801133186355745,0.6848304738562093,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"/»‚¼","boundary":[0.6799392156862747,0.801133186355745,0.7065883986928106,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"Å\u0003\u0006€","boundary":[0.7067857026143792,0.801133186355745,0.7314430555555558,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.7316422385620917,0.801133186355745,0.7383543300653597,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"“Zu\u0003[Z","boundary":[0.738544117647059,0.801133186355745,0.7884131535947714,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7885935457516341,0.801133186355745,0.7943247549019609,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"/f","boundary":[0.7896364379084969,0.801133186355745,0.7996073669108835,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003|/","boundary":[0.8058285130718956,0.801133186355745,0.8253634803921571,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"/À¿Z¼Å\u0007","boundary":[0.8204834967320264,0.801133186355745,0.859194526143791,0.815653388375947],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003ÖÅZ","boundary":[0.21352401960784329,0.8188100802951389,0.24156184640522893,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.25079003267973876,0.8188100802951389,0.2567110294117649,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"/Œ¿Y{\u0003Õ\u0003","boundary":[0.25079003267973876,0.8188100802951389,0.3001836601307191,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3026227124183008,0.8188100802951389,0.3084840582558948,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"Ä/","boundary":[0.29530179738562107,0.8188100802951389,0.30856062091503283,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3464241830065361,0.8188100802951389,0.3521553921568629,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"»Zm\u0003Ä/]\u0003Y\u0003Ö","boundary":[0.3152937817512213,0.8188100802951389,0.38403594771241845,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.38421633986928116,0.8188100802951389,0.389947549019608,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"/fÌ","boundary":[0.3842257352941178,0.8188100802951389,0.3981520230729292,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"Ì","boundary":[0.4039505130021852,0.8188100802951389,0.4080235896571453,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.42344411764705897,0.8188100802951389,0.42917532679738574,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Z/]\u0003Á\u0003μÂ","boundary":[0.4141708333333335,0.8188100802951389,0.4648704248366014,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"//^«\u0003¶/","boundary":[0.46504517973856224,0.8188100802951389,0.5003682189542485,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5278723856209152,0.8188100802951389,0.533603594771242,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"/]Z«\u0003Z/iM\u0003½YÂ","boundary":[0.49445285947712436,0.8188100802951389,0.5648866013071896,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.5650669934640524,0.8188100802951389,0.5708094771241831,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"f]\u0003,Ö","boundary":[0.5709879901960786,0.8188100802951389,0.5972143790849674,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.5973947712418303,0.8188100802951389,0.6031391339869282,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"eY|ÌÆ","boundary":[0.6033289215686275,0.8188100802951389,0.629822140522876,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"¼","boundary":[0.630004411764706,0.8188100802951389,0.6379153594771243,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"e\u0003¾","boundary":[0.6381089052287583,0.8188100802951389,0.6570632352941178,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6572530228758171,0.8188100802951389,0.6629842320261439,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"/ÌÀq\u0003Հ","boundary":[0.6572605392156864,0.8188100802951389,0.7049254084967321,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.7049310457516341,0.8188100802951389,0.7108520424836602,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"̳Z","boundary":[0.7108520424836602,0.8188100802951389,0.7333841503267975,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7398575980392158,0.8188100802951389,0.7443692810457517,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"Ä]\u0003Z//]\u0003d","boundary":[0.7396866013071897,0.8188100802951389,0.7868948529411766,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7868986111111113,0.8188100802951389,0.7928196078431373,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"/‡Y\u0003|//Ì»Y","boundary":[0.786879820261438,0.8188100802951389,0.8360197712418302,0.833330282315341],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.3116937727635584,0.8364869742345329,0.32056985294117657,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"Ì","boundary":[0.3207502450980393,0.8364869742345329,0.3247339052287582,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"//Œ","boundary":[0.32491805555555564,0.8364869742345329,0.34126045751633993,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"z]\u0003{Â","boundary":[0.34145776143790857,0.8364869742345329,0.37379493464052294,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"//^","boundary":[0.37395465686274515,0.8364869742345329,0.38385931372549026,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"Æ]\u0003Á\u0003¹ÁY|","boundary":[0.3840434640522876,0.8364869742345329,0.4350963235294118,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4352767156862746,0.8364869742345329,0.44100792483660134,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"/e\u0003Z","boundary":[0.43529174836601314,0.8364869742345329,0.46049215686274514,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003¾/","boundary":[0.46616323529411774,0.8364869742345329,0.48803954248366027,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5060637254901962,0.8364869742345329,0.511794934640523,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"/ËY\u0003Ä/]\u0003,½Z","boundary":[0.48212230392156874,0.8364869742345329,0.5362136437908498,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5363940359477126,0.8364869742345329,0.5421252450980394,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"/^—Zz»\u0003μZ^¬f//‡Y\u0003Õ\u0003Ä¿YÂf/","boundary":[0.5364053104575165,0.8364869742345329,0.6728231209150327,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6983110294117648,0.8364869742345329,0.7040422385620916,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"/Œa\u0003Ä/]\u0003Á\u0003{€","boundary":[0.6668964869281047,0.8364869742345329,0.736531617647059,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.7367007352941178,0.8364869742345329,0.742458251633987,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Ä","boundary":[0.7482852941176472,0.8364869742345329,0.7601254084967322,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"//","boundary":[0.7601160130718956,0.8364869742345329,0.7660520424836603,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"WYY\u0003½Z","boundary":[0.7660370098039218,0.8364869742345329,0.7990788398692812,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.7992592320261439,0.8364869742345329,0.80222818627451,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"Z","boundary":[0.8022338235294119,0.8364869742345329,0.8068000000000002,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"]\u0003","boundary":[0.8069803921568629,0.8364869742345329,0.8213065359477125,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.8280956699346407,0.8364869742345329,0.8338268790849674,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"Ö/‡Z","boundary":[0.8166276143790852,0.8364869742345329,0.8544047385620915,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"§","boundary":[0.8545851307189544,0.8364869742345329,0.8589633986928105,0.8510071762547349],"dir":"ltr"},{"str":"º","boundary":[0.3332442810457517,0.8718407621133206,0.34236911764705885,0.8863609641335227],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ\u0003ÃY€","boundary":[0.3473186274509804,0.8718407621133206,0.3742440359477125,0.8863609641335227],"dir":"ltr"},{"str":"¼","boundary":[0.3744394607843138,0.8718407621133206,0.38234289215686285,0.8863609641335227],"dir":"ltr"},{"str":"Å\u0003cYZ","boundary":[0.3825383169934641,0.8718407621133206,0.4226624183006537,0.8863609641335227],"dir":"ltr"},{"str":"Œ","boundary":[0.4228597222222223,0.8718407621133206,0.43324354575163404,0.8863609641335227],"dir":"ltr"},{"str":"f¿Y\u0003€Ë|","boundary":[0.43343897058823533,0.8718407621133206,0.468147549019608,0.8863609641335227],"dir":"ltr"},{"str":"»\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003\u0003Š","boundary":[0.46842001633986935,0.8718407621133206,0.6191132352941178,0.8863609641335227],"dir":"ltr"},{"str":"¿Y{\u0003|¿ÁM\u0003cYZŒf¿Y\u0003€Ë|»","boundary":[0.6192879901960785,0.8718407621133206,0.7439032679738563,0.8863609641335227],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21352,0.16293,0.88893,0.88636],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/b9fc6749e46cf6fbc2c76808def3e898.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/1a401001200c567e3914053af2975d71.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/0011b382f77603ba5b4d544db2e3d0e2.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/fd0a9ebfee5e67458209c44c3e6e7917.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/38e6c693a08364eb2ff609e367a9a2d8.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/00a79ae81b5eb7dd0cba85826f3b898b.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/641962fbd7a65e3c2149c9735145745f.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/43b758d42bc156038658d0d8c39e0f17.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/31954833ea6cb86d15695ab48cd63b31.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/462a0f6bd0f35d36d54757f83b52aa55.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/249f3475740148517a07dbfb5fe73bfe.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/40ada582deb616e80fe556bc6ba3be7b.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/e15882b09241ae01268a7cc9df7d6344.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/58b6cf8c7831382a402691c978b7e797.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/010e782651b558ffa06d798b7dd4687f.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/2cfaedcd5caca800df5bb7104dce8f1a.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/811dd1f4343be4536e6dea140406635c.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/cdfa49ce3aa8a5fdbc77b56efd46d1ad.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/8c73bd4a9d7df8e6782cb6b195f2a890.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/1e9ba39c7d891b87d45cca3d01f3cd31.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/263ab4e108605a7fde14f25065594d33.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/95cd5fc56191949a886fcddfa52870b3.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/c98d0ae61068c0a38e285159f36d0bc5.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/645e4742926f023bff3b25078330e10f.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/273d0d32fe5c7db4b17fecfce3055092.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/4a1d8364887459bba69877587052917a.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/baf2b6767ea1980309789188e120ff61.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/e7ca8affee29f86ff7766d232ce60cc2.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/3b8eaaa24278318d0db1c126629eea57.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/2e3168baf5dda92454b06579afd1a1b4.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/0d8970170b52a8b594111cbb025ac65f.jpg","blurred":"/storage/books/e07931585c61a1f8/pages/27fc3a206ff1e959bbb0c00b3552cb9a.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19